KiÓm tra bµi cò

Gi¸o dôc c«ng d©n

6

pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

KIỂM TRA BÀI CŨ: Những việc làm nào sau đây thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ học tập: A. Ghi chép bài đầy đủ. B. Thường xuyên nghỉ học không có lý do. C. Mở trường chuyên biệt cho người khuyết tật. D. Không tham gia thảo luận nhóm . G. Thường xuyên đi học muộn . H. Tham gia dạy học cho trẻ em đường phố. E. Mua trang thiết bị phục vụ cho dạy và học .
pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

TiÕt 28 Bµi 16 : QuyÒn ®- îc ph¸p luËt b¶o hé vÒ tÝnh m¹ng, th©n thÓ, søc kháe, danh dù vµ nh©n phÈm

pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

Th¶o luËn nhãm:
C©u 1: V× sao «ng Hïng g©y nªn c¸i chÕt cho «ng Në ? Hµnh vi ®ã cña «ng Hïng có ph¶i lµ do cè ý kh«ng ? Câu 2 : Việc ông Hùng bị khởi tố chứng tỏ điều gì ?

pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

T×nh huèng: TuÊn vµ H¶i ë c¹nh nhµ nhau. Do nghi ngê H¶i nãi xÊu m×nh, TuÊn ®· chöi H¶i vµ cßn rñ anh trai ®¸nh H¶i.

pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

* §iÒu 71- HiÕn ph¸p 1992. “ C«ng d©n cã quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ th©n thÓ, ®- îc ph¸p luËt b¶o hé vÒ tÝnh m¹ng, søc khoÎ, danh dù vµ nh©n phÈm. Kh«ng ai bÞ b¾t, nÕu kh«ng cã quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n nh©n d©n, quyÕt ®Þnh hoÆc phª chuÈn cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n, trõ tr- êng hîp ph¹m téi qu¶ tang. ViÖc b¾t vµ giam gi÷ ng- êi ph¶i ®óng ph¸p luËt. Nghiªm cÊm mäi h×nh thøc truy bøc, nhôc h×nh, xóc ph¹m danh dù, nh©n phÈm cña c«ng d©n”.
pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

Bµi tËp d:
H·y ®¸nh dÊu x vµo trống phï hîp víi ý kiến cña về những điều sau đây:
Đúng Sai

1. Công dân có quyền không bị ai xâm phạm thân thể. 2. Mọi việc bắt giữ người đều là phạm tội. 3. Mọi việc xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác đều là vi phạm pháp luật. 4. Chỉ cần giữ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của mình, còn của người khác thì không quan tâm. 5. Khi bị người khác xâm hại thân thể thì tốt nhất là im lặng, không để mọi người biết.

pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

Bài tập đ: Em hãy dự kiến cách ứng xử của mình trong những trường hợp sau:
-Em bị bạn đánh. -Bạn em vu khống em lấy hộp bút của bạn. -Bạn em nói xấu, xúc phạm đến danh dự của em.

pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

-Nắm chắc nội dung bài học a. - Hoàn thành các bài tập vào vở bài tập. -Tìm hiểu việc thực hiện quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm ở địa phương. -Tìm hiểu trước nội dung bài học b.

pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

§éi VÞt bÇu: T×m nh÷ng viÖc lµm t«n träng quyÒn ®- îc ph¸p luËt b¶o hé vÒ tÝnh m¹ng, th©n thÓ, søc kháe, danh dù vµ nh©n phÈm. §éi Gµ con: T×m nh÷ng viÖc lµm thiÕu t«n träng
* LuËt ch¬i: - Mçi ®éi 4 ng- êi, mçi l- ît chØ ghi mét viÖc lµm. - Sau khi t×m xong quay xuèng ®øng cuèi hµng ®Ó b¹n tiÕp theo tiÕp søc cho m×nh. Cø lÇn l- ît nh- vËy cho ®Õn khi hÕt thêi gian. - §éi nµo t×m ®- îc nhiÒu, ®óng th× ®éi ®ã chiÕn th¾ng.
pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.