PERANAN GURU DALAM MBMMBI

PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN MBMMBI

Pengenalan Definisi Memartabatkan Bahasa Malaysia bermaksud meletakkan Bahasa Malaysia pada tempat yang sepatutnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152, Perlembagaan Malaysia. Bahasa Malaysia juga merupakan bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996.

Memperkukuh Bahasa Inggeris pula membawa maksud memantapkan penguasaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa yang wajib dipelajari, bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di peringkat nasional dan antarabangsa.

TUJUAN MBMMBI

Tujuan utama memartabatkan Bahasa Malaysia adalah kerana Bahasa Malaysia merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi alat perpaduan, bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu ke arah membina negara bangsa untuk mencapai hasrat 1Malaysia.

Tujuan utama memperkukuh Bahasa Inggeris adalah kerana Bahasa Inggeris merupakan bahasa komunikasi antarabangsa yang perlu dikuasai dengan baik dan berkesan bagi membolehkan penerokaan pelbagai ilmu untuk bersaing di peringkat nasional dan global.

CHAN YEE SAN[Type text]

Page 1

Ini memandangkan proses pengajaran dan pembelajaran guru CHAN YEE SAN[Type text] Page 2 . Penguasaan asas kemahiran berbahasa diperkukuh melalui pendekatan modular yang bersepadu. Apabila guru menggunakan pendekatan Modular ini penguasaan litersi murid akan menjadi lebih cepat dan kukuh. Isu MBMMBI ini menjadi buah mulut dan perbualan hangat di kalangan masyarakat Malaysia. serta disokong dengan modul tatabahasa dan modul seni bahasa. iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Salah satu peranan yang boleh disumbangkan oleh guru ialah di dalam pengajaran dan pembelajaran mereka.PERANAN GURU DALAM MBMMBI PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN MBMMBI Sebagai guru saya berperanan untuk mempertejemahkan dasar KPM ini agar menjadi satu dasar yang diiktiraf dan kebolehkepercayaan di kalangan masyarakat. kemahiran membaca dan kemahiran menulis mempunyai modulnya yang tersendiri. seimbang dan holistik menerusi modul P&P yang telah dibina oleh KPM. Guru perlu menggunakan pendekatan modular dalam pembaharuan yang akan dilaksanakan bagi memartabatkan Bahasa Malaysia dan memperkasakan Bahasa Inggeris (MBMMBI). Kerajaan juga telah mengeluarkan surat pekeliling ikhtisas bilangan 12 2011 mengenai MBMMBI. Pendekatan modular bagi kedua-dua bahasa ini akan memberi fokus dan menitikberatkan penguasaan literasi asas kemahiran bahasa di kalangan murid. Setiap komponen dalam kemahiran bahasa. Guru harus memainkan peranan ini untuk melaksanaakan MBMMBI apabila menggunakan Pendekatan Modular Kurikulum Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

pencarian maklumat. tatabahasa dan seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan. Ironinya untuk memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkasakan bahasa Inggeris adalah dengan memberi tumpuan kepada prinsip asas bahasa (back to basic). prabaca dan pratulis diperkukuh melalui modul pengajaran dan pembelajaran yang menerapkan elemen didik hibur dalam seni bahasa. Pengukuhan asas berbahasa dilakukan secara berstruktur dan sistematik. Pengajaran dan pembelajaran tatabahasa pula berasaskan sistem bahasa yang betul dan dilakukan secara bersepadu dalam konteks. Kemahiran mendengar. bagi pengukuhan penguasaan asas bahasa Inggeris akan dilakukan dengan memberi penekanan kepada phonics iaitu sebutan dan intonasi. membaca. prabunyi. Asas berbahasa pradengar.PERANAN GURU DALAM MBMMBI mengambil kira kemahiran mengikut keupayan murid dan kemahiran itu secara ansur maju iaitu dari mudah kepada yang sukar. bertutur. Dalam pengajaran dan pembelajaran saya juga menggunakan pendekatan Didik Hibur. menulis. Seterusnya sebagai guru juga harus menggunakan asas berbahasa (Basics To Basics). Pengenalan sistem bunyi yang dilakukan secara berstruktur dan sistematik melalui phonics berupaya memantapkan penguasaan asas bahasa murid. Di samping perkara yang disebut tadi. Pendekatan didik hibur ini menjadikan suasana pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan dan menarik melalui pelbagai kaedah yang berlainan. pendekatan didik hibur CHAN YEE SAN[Type text] Page 3 ." Asas bahasa yang kukuh merupakan elemen terpenting bagi pembelajaran yang berkesan. Kurikulum kedua-dua bahasa tersebut akan menitikberatkan pengukuhan penguasaan asas bahasa. Sebagai contoh.

pengajaran dan pembelajaran melalui modul seni bahasa akan memberi tumpuan dan penekanan kepada pembelajaran yang menarik. sasterawan. e-mel. pengucapan awam. para pendidik. kreatif. laman sembang. drama dan muzik. CHAN YEE SAN[Type text] Page 4 . Selain itu. choral speaking.PERANAN GURU DALAM MBMMBI dan menghargai bahasa akan diberi perhatian dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkasakan bahasa Inggeris. guru digalakkan menghadiri kursus peningkatan profesionalisme yang memberikan pendedahan tentang perkembangan terkini ilmu pedagogi dan juga perkembangan bahasa daripada pakar dari dalam dan luar negara. jazz chants. Guru juga boleh menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknologi maklumat seperti perisian. Guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Malaysia perlu beropsyen Bahasa Malaysia untuk memastikan kualiti dari segi ilmu pedagogi. Satu portal akan diwujudkan untuk menghimpunkan bahan penulisan serta menyediakan forum bagi penggiat bahasa. Penggunaan sistem bahasa yang betul dalam mata pelajaran lain akan menyokong pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. blog dan laman web dapat menyediakan proses pengajaran dan pembelajaran yang bersifat interaktif serta menghiburkan. berpuisi. Sebagai contoh. inovatif dan berkesan yang boleh dilakukan melalui pelbagai aktiviti berbahasa seperti nyanyian. Penggunaan dialek tempatan atau bahasa pasar mesti dipantau agar tidak menjejas standard dan mutu Bahasa Malaysia itu sendiri. berlakon. saya juga akan memastikan Penggunaan Bahasa Malaysia Standard Merentas Kurikulum . Namun guru yang tidak beropsyen seperti di sekolah SJKC dan SJKT.

bahan tambahan ini menjadi bahan bacaan kepada murid mereka. Selain itu. Kemahiran berkomunikasi dengan baik dan betul mampu memberi keyakinan kepada guru untuk menggunakan bahasa dengan betul dan lancar. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dijadikan Bahasa Ilmu dan Komunikasi sepanjang masa oleh guru. Karya-karya guru adalah paling sesuai untuk murid kerana mereka boleh menghasilkan bahan-bahan yang sesuai mengikut tahap keperluan murid mereka. Usaha-usaha menterjemah karya agung dari luar negara perlu diperhebatkan. CHAN YEE SAN[Type text] Page 5 . mengkaji dan mencari maklumat tentang bahasa. Melalui cara ini perluasan ilmu melalui pembacaan dalam bahasa dapat dipergiat.PERANAN GURU DALAM MBMMBI pelajar serta pengguna Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris untuk berbincang. rakan sejawat dan masyarakat. Guru perlu bijak memilih waktu atau masa yang sesuai ketika berkomunikasi dengan murid. seterusnya menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Kegagalan komunikasi kebiasaannya adalah disebabkan masalah bahasa. Guru sepatutnya bukan setakat mengajar di dalam bilik darjah sahaja tetapi mampu untuk berkarya dan menghasilkan buku-buku ilmu supaya dapat membantu MBMMBI di kalangan guru dan murid. Penggunaan Bahasa Malaysia juga mestilah tekal dan mantap dalam semua urusan rasmi agar hasrat 1Malaysia terlaksana melalui identiti negara bangsa. Guru berperanan memartabatkan Bahasa Malaysia dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris melalui perbualan dan komunikasi. Bahan.

Guru juga berperanan memikul tanggungjawab etika perguruan itu dilaksanakan. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Tugas guru hanyalah memberi bimbingan dengan membuat teguran dan memperbetulkan bahasa murid. Atau dengan perkataan lain etika keguruan bermaksud tugas hakiki guru yang menekankan dua amanah penting iaitu konsep ibadah dan pembangunan insan. Komunikasi yang berkesan juga boleh berlaku antara guru dengan murid. Komunikasi guru dan murid menjadi lebih mudah kerana kehidupan murid kebanyakan berada bersama guru. Tambahan pula. Guru boleh membantu murid dengan membimbing murid mereka menggunakan bahasa yang baik dan betul. murid lebih mesra dan tidak malu untuk berkomunikasi bersama guru berbanding dengan orang lain. Sebagai contoh perhimpunan mingguan di sekolah adalah menjadi satu kewajiban guru untuk menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi walaupun ketika audien adalah terdiri daripada pelbagai bangsa. mesyuarat penggunaan Bahasa Malaysia amat penting agar bahasa itu dapat dimartabatkan manakala Bahasa Inggeris boleh dijadikan bahasa komunikasi lisan dalam ruang lingkup sosial mereka. Sebagai contoh dalam etika keguruan. sebagai pendidik guru bertanggungjawab agar kreabilitinya tidak dipersoalkan oleh masyarakat. Oleh itu. Mendokong dasar baru KPM ini juga merupakan salah satu tanggungjawab pendidik mengikut etika perguruan. CHAN YEE SAN[Type text] Page 6 . Di dalam majlis-majlis rasmi seperti perhimpunan. Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka.PERANAN GURU DALAM MBMMBI Melalui komunikasi yang berkesan juga proses meningkatkan Bahasa Malaysia dan memartabatkan Bahasa Inggeris boleh berlaku.

PERANAN GURU DALAM MBMMBI Menerusi kod etika. guru juga boleh menjadi pemangkin kecemerlangan sesebuah sekolah melalui usaha mereka menyediakan pelajar sebagai modal insan masa depan. Oleh itu. Pembinaan modal insan adalah teras kepada kejayaan bangsa dan negara.” Guru diharapkan sentiasa mempamerkan contoh yang baik kepada anak muridnya. Pengamalan etika dapat mengekal. berdaya saing dan berdaya tahan. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. murid kencing berlari. Selari dengan aspirasi negara yang meletakkan usaha membina budaya baru iaitu berani berlumba. Ia merangkumi proses lengkap membentuk tenaga kerja manusia yang berilmu. Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahli dalam organisasi. berkemahiran. berakhlak. sudah menjadi tugas guru untuk memikul amanah dan tanggungjawab majikannya untuk memastikan dasar-dasar baru Kementerian Pelajaran Malaysia dapat diperjelaskan dan laksanakan dengan penuh dedikasi dan bertanggungjawab. Oleh itu. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Memastikan MBMMBI terlaksana adalah salah satu etika keguruan yang menjadi amalan guru. dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas. Kita tentu pernah mendengar kenyataan bahawa kecemerlangan seseorang guru tidak terbatas pada kebolehannya melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik tetapi juga pada kualiti peribadi yang menjadi contoh murid mereka. Seperti peribahasa “Guru kencing berdiri. membina prestasi serta memiliki merit hingga dapat bersaing dan CHAN YEE SAN[Type text] Page 7 .

Dengan perkataan lain. hidup mati sesebuah negara sememangnya bergantung kepada modal insannya. Guru harus positif dan kreatif dalam menggunakan kaedah dan teknik pengajaran mereka agar penguasaan bahasa murid dapat ditingkatkan. Monique Jerome Forget. Modal insan itu dibentuk daripada sistem pendidikan yang diperkenalkan dan dilaksanakan. kreatif dan inovatif serta memiliki kualiti peribadi yang unggul menjadi faktor penentu sama ada negara mampu bersaing dengan negara lain atau tidak. Sejauh mana kejayaan kita membina generasi yang berminda kritis. malah sesebuah tamadun mungkin mengalami kemerosotan daya saing yang sepenuhnya. bukan saja bangsa menjadi mundur. berani mencuba sesuatu yang baru. Sebagai guru tentunya melaksanakan dasar kerajaan yang akan memberi impak kepada pembangunan modal insan melalui penguasaan bahasa yang baik. seperti pepatah yang diungkapkan. Guru hendaklah menggunakan kaedah atau teknik yang betul ketika melaksanakan MBMMBI. Seorang ahli akademik . pernah menulis dalam artikelnya Investing in Human Capital ( Policy Options ) mengenai peri pentingnya modal insan sebagai elemen teras pembangunan negara kerana kegagalan menjana modal insan boleh merencatkan banyak lagi potensi pertumbuhan yang mampu dicapai oleh sesebuah negara. Anak murid haruslah dididik sejak kecil.PERANAN GURU DALAM MBMMBI bertanding pada peringkat antarabangsa. Tanpa modal insan yang mantap lagi padu. berjiwa penyelidikan dan pembangunan. anak kecil diibaratkan sehelai kain putih. pembinaan modal insan turut menjadi teras dalam Rancangan Malaysia Kesembilan ( RMK-9 ). CHAN YEE SAN[Type text] Page 8 .

Aktiviti-aktiviti yang biasanya dijalankan dalam sudut atau ruang pembelajaran ialah aktiviti pengayaan dan pemulihan. perbincangan. aktiviti bacaan tambahan. pendidikan menjadi wahana utama. Kecintaan kepada bahasa mampu menanamkan semagat nasionalisme dan semangat bersaing di peringkat global dengan penguasaan bahasa yang lain. Aktiviti yang bercorak permainan bahasa harus diperbanyakkan kerana jenis aktiviti ini dapat menarik minat murid untuk belajar dalam suasana yang menyeronokkan dan tidak membosankan. Dalam hal ini. ruang-ruang aktiviti pembelajaran yang lain. banyak aktiviti kumpulan adalah dijalankan dalam ruang-ruang pembelajaran seperti sudut Matematik. warga pendidik adalah golongan di barisan paling hadapan dalam usaha membina generasi masa depan Malaysia yang cemerlang. Oleh itu. khasnya ruang digunakan untuk aktiviti kumpulan juga disediakan. bercerita dan aktiviti jual-beli. aktiviti sokongan. agama dan negara. Pelajar di semua peringkat perlu dididik dengan sempurna. ruang-ruang pembelajaran juga digunakan untuk mempamerkan bahan-bahan pelajaran dan hasil kerja atau murid-murid dalam kelas.PERANAN GURU DALAM MBMMBI Bagi mencapai agenda negara itu. melaksanakan MBMMBI di kalangan murid mampu membina modal insan yang mempunyai kesetiaan kepada bangsa. gemilang dan terbilang. ruang Pendidikan Seni. Guru juga berperanan memastikan organisasi bilik darjah KSSR mengandungi suatu ciri keistimewaan dan suasana pembelajaran yang kondusif iaitu ruang aktiviti pembelajaran secara kelas. CHAN YEE SAN[Type text] Page 9 . Sehubungan dengan ini. ruang bacaan dan sebagainya. Disamping itu.

Secara tidak langsung aktiviti ini mampu mambantu murid dalam kemahiran berbahasa melalui aktiviti di dalam kelas. guru harus memastikan bahawa sudat dan ruang itu adalah dikelolakan dalam keadaan yang kemas dan teratur serta dilengkapkan d e n g a n bahan-bahan pelajaran yang sesuai digunakan oleh murid-murid semasa menjalankan aktiviti pembelajaran. Aktiviti seperti ini juga dapat menggalakkan murid belajar secara berdikari tanpa bergantung pada guru. Hasil-hasil murid dalam mata pelajaran bahasa bolehlah dipamerkan di ruang-ruang dan sudut yang disediakan supaya dapat memotivasikan murid dalam proses pembelajaran mereka. Aktiviti-aktiviti seperti ini juga merupakan salah satu cara untuk memartabatkan dan memperkukuhkan bahasa. Guru-guru juga boleh mengantung poster-poster yang ada kaitan dengan pelaksanaan MBMMBI di dalam kelas agar sentiasa menjadi perhatian kepada murid-murid.PERANAN GURU DALAM MBMMBI Dalam kerja pengurusan sudut dan ruang pembelajaran. Suasana kondusif yang dibina oleh guru ini mampu untuk memartabatkan bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan bahasa Inggeris kerana murid-murid berasa selesa dan dalam keadaan pembelajaran yang menyeronokkan.Menjalin CHAN YEE SAN[Type text] Page 10 . guru boleh melantik seorang ketua daripada kumpulan murid untuk membantunya supaya menjaga dan membimbing rakan-rakan sedarjah menggunakan ruang dan sudut pembelajaran dengan cara yang betul dan menarik dan mampu membina pencarian ilmu di kalangan murid. Untuk mencapai tujuan ini.

antara kelas dan seterusnya peringkat sekolah.PERANAN GURU DALAM MBMMBI hubungan mesra demi membina iklim bilik darjah yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran. Sebagai guru juga boleh memartabatkan Bahasa Malaysia dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris melalui aktiviti-aktiviti koekademik di sekolah. demi memupuk arahan kerja dan disiplin di kalangan mereka. Guru perlu menyampai pelajarannya dengan berkesan supaya murid sudi mematuhi segala arahan guru dan peraturan bilik darjah. perlulah membantu merancang aktiviti-aktiviti luar bilik darjah yang mampu dijadikan sebagai satu aktiviti yang boleh memartabatkan Bahasa CHAN YEE SAN[Type text] Page 11 . Aktiviti-aktiviti itu mampu menjana penguasaan berbahasa dengan baik. Guru perlu membimbing murid bagaimana mereka perlu menyertai setiap pertandingan di dalam aktiviti koakademik. bercerita. kelas. dan pertandingan koakademik boleh dijadikan antara aktiviti yang berkesan. Sebagai guru mahupun guru panitia. Aktiviti-aktiviti seperti Minggu Bahasa. Pertandingan berbahas. Ini merupakan pra syarat untuk mewujudkan iklim penyayang alam belajar dan menentukan kelancaran aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Penglibatan murid perlulah menyeluruh dan boleh dilakukan dengan pertandingan di dalam kumpulan. Semua murid digalakkan untuk sama-sama melihat persembahan atau pertandingan tersebut supaya mereka boleh mempelajari sedikit sebanyak ilmu walaupun hanya sebagai penonton sahaja. berpantun adalah antara aktiviti yang boleh dirancang dan dilaksanakan oleh guru di sekolah. Bacaan Pagi.

Guru menjadi watak penting pelaksanaan MBMMBI ini berkesan dan menjadi satu realiti. Program-program sekolah seperti perjumpaan waris. CHAN YEE SAN[Type text] Page 12 . Hari Sukan. Penguasaan bahasa murid juga akan bertambah baik selain mendapat pengetahuan melalui amalan membaca. Guru boleh juga mengalakkan ibubapa menjadi contoh kepada anak mereka dengan amalan membaca. papan kenyataan untuk menyebarkan maklumat dan aktivitaktiviti ilmiah juga boleh dijadikan satu pendekatan untuk menyebarkan maklumat tentang MBMMBI. Guru adalah insan yang paling disegani dan dipercayai oleh masyarakat dan menjadi tanggungjawab guru untuk membantu masyarat mengetahui maklumat tentang dasar tersebut. Sikap membaca bahan bacaan mampu memartabatkan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Guru juga bertindak sebagai penyebar maklumat kepada masyarakat sekelilingnya dasar-dasar kerajaan agar kreadibiliti profesion perguruan tidak dipertikai. Akhir sekali guru juga berperanan sebagai penyebar maklumat pelaksanaan MBMMBI di kalangan masyarakat atau warga sekolah yang lain. Guru perlu memberi maklumat yang tepat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. Mesyuarat PIBG. Minat membaca di kalangan murid boleh dipupuk melalui amalan ibubapa mereka.PERANAN GURU DALAM MBMMBI Malaysia dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris.

CHAN YEE SAN[Type text] Page 13 . MBMMBI tidak dapat dilaksanakan dengan jayanya jika guru memilih jalan dengan menganggap bahawa ia hanyalah satu dasar atau program semata-mata atas kertas sahaja.PERANAN GURU DALAM MBMMBI KESIMPULANNYA Persekitaran Pembelajaran yang kondusif dan pemantauan daripada aspek kebersihan. serta keadaan fizikal bilik darjah dan sekolah lebih kondusif untuk P&P. Oleh itu menjadi satu tugas dan tanggungjawab yang besar kepada guru untuk melaksanakan setiap dasar Kementerian Pelajaran agar pendidikan itu berada di tahap yang paling tinggi dan dihormati. keceriaan dan keselamatan di sekolah perlulah juga dipertingkatkan dari masa ke semasa bagi memastikan saiz kelas.

2008 2. CHAN YEE SAN[Type text] Page 14 . KUKTEM 2005. 2004 7. Drs Slameto. 31 Januari 2009 3 . 4. Rineka Cipta. C a r l H . Januari1995 6. A b d u l A z i z . Surat Pekeliling Bilangan 12/2012 Pelaksanaan MBMMBI. K a m a r u d i n H j . W a d s w o r t h P u b l i s h i n g C o m p a n y. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Siri Pendidikan Perguruan Pendidikan Di Malaysia untuk Kursus Diploma Perguruan . KayazanoEnterprise. Belmont 5. Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. Academic Staff Development Center (ASDC). BPSH. Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya .KPM 9. Portal KPM. 2004. Mok Soon Sang. Edisi ke-8. Quantum Books. Pedagogi Asas Pendidikan . Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. Excellent Classroom Management .PERANAN GURU DALAM MBMMBI RUJUKAN 1. Jakarta. Pelaksanaan MBMMBI dan Pemansuhan PPSMI. Selangor 8. 1 9 9 7 . R i n n e . H u s i n & S i t i H a j a r H j .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful