Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200”

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 1 din 20

Cod: P.O. 27

Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data

1.1. 1.2. 1.3

1 Elaborat Verificat Aprobat

2 Marinescu Gabriela Cretu Rodica Putinelu Camelia

3 Secretar sef Contabil sef Director

4 23.03.2011 23.03.2011 23.03.2011

5

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
1

Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200”

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 2 din 20

Cod: P.O. 27

Exemplar nr.: 1

Editia/ revizia in cadrul editiei 2.1. 2.2. 2.3 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei 3 x

2 x

Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4 23.03.2011

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
2

3. Scopul difuzarii 1 Aplicare Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri Exemplar nr.2011 23. Crt 3.03. 27 Exemplar nr.2011 23. 2 1 2 3 4 5 1 1 - Compartiment 3 Secretariat Directiune Contabilitate Comisie burse Diriginti Secretariat Secretariat - Functia 4 Secretar sef Director Contabil sef Profesor Profesori Secretar sef Secretar sef - Nume si prenume 5 Marinescu Gabriela Putinelu Camelia Cretu Rodica Jivulescu Codruta Marinescu Gabriela Marinescu Gabriela Data primirii 6 23.2011 23.03. 3.2011 23.O.2011 - Semnatura 7 - 3 .2. 3.4.03. 3.de ex.03.2011 23.03.1.2011 23.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr.5.de ex.03.03. 3.: 1 Nr. : Pagina 3 din 20 Cod: P. 3.7.8.6. 3.: 5 Revizia: Nr.3.

de ex.: 5 Revizia: Nr.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. Scopul acestei proceduri îl constituie stabilirea unor măsuri pentru stimularea achizitionării de calculatoare. SCOP Exemplar nr.: 1 Procedura descrie conditiile si modul de acordare si plata in cadrul programului “EURO 200”. 27 4. pentru crearea de competente în utilizarea tehnicii de calcul. pentru elevii Colegiului National “Iulia Hasdeu” Lugoj. 4 .de ex. : Pagina 4 din 20 Cod: P.O. prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale.

Beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi ai Colegiului National “Iulia Hasdeu” Lugoj. care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie. conf. : Pagina 5 din 20 Cod: P. 27 5.: 1 Procedura se aplica in cadrul Colegiului National „Iulia Hasdeu” Lugoj.: 5 Revizia: Nr.de ex.O.OG nr. DOMENIUL DE APLICARE Exemplar nr.de ex.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. exclusiv beneficiarii unui calculator tip desktop.87/2008. 5 .

procedura de lucru – document care descrie modul de desfasurare detaliata a unor procese specifice activitatii din cadrul Colegiului National „Iulia Hasdeu” Lugoj 6 .: 5 Revizia: Nr. : Pagina 6 din 20 Cod: P.: 1 6.de ex.O. 27 Exemplar nr.procedura – mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces – procedurile pot fi documentate (scrise) sau nu .Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr.de ex. DEFINIŢII .

: 1 7.NOTA Nr.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr.03. 27 Exemplar nr.de ex.O.de ex. : Pagina 7 din 20 Cod: P.33240/22.2011 a MECTS privind programul « EURO 200 » 7 .Legea 1/2011 .Legea invatamantului .Legea educaţiei naţionale .: 5 Revizia: Nr. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ .

după caz. memorie volatilă. 269/2004 şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard. iar pe acestea din urmă vor trece 8 .: 1 8. după caz. pe care o depun la Colegiul National “Iulia Hasdeu” Lugoj. precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal. la depunerea cererii. b) au un venit brut pe membru de familie sub 150 lei Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. solicitantul să prezinte şi actele în original. (2) din Legea nr. Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 27 Exemplar nr. Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt elevi ai Colegiului National “Iulia Hasdeu” Lugoj. cu condiţia ca.O. f) adeverinţă eliberată de către unitatea scolara din care să rezulte media generală din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare. g) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. tastatură. sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani.de ex. ale celorlalţi membri ai familiei. privind veniturile membrilor familiei. 269/2004 este un calculator cu procesor 2 Ghz. mouse şi monitor. a) şi b) se vor depune în copie. Cererea va fi însoţită de următoarele documente: a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului. e) declaraţie pe propria răspundere a părintelui. 269/2004. b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. dispozitive de stocare permanentă (hard disk). Persoanele din cadrul Colegiului National “Iulia Hasdeu” Lugoj. : Pagina 8 din 20 Cod: P. 2. în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. vor confrunta actele cu copiile. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR Beneficiarilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare li se acordă un ajutor financiar ce reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziţionarea unui calculator personal nou. tutore sau curator. după caz. Documentele prevăzute la lit. reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal. tutorelui. Calculatorul personal este constituit cel puţin din procesor. Cererea va fi completată de de un părinte. după caz. desemnate de către preşedintele comisiei din unitate. împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal. 1 GB RAM şi 160 GB hard-disk şi software de bază.: 5 Revizia: Nr. în original.de ex. Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. c) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori. 2 alin. d) acte doveditoare. beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr.

de ex. bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap. burselor de studii şi burselor sociale. precum şi a tuturor drepturilor sociale care. d) contabilul unităţii de învăţământ . Este interzisă acordarea de către agentul economic a unui rest de bani la bonul valoric. Comisia de contestaţii din cadrul inspectoratului şcolar judeţean analizează contestaţiile primite de la elevi şi le rezolvă în termen de 15 zile de la depunerea acestora. În situaţia în care beneficiarii eligibili au venituri egale. 8 alin. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1. Cercetării şi Tineretului se pot depune contestaţii la comisia de contestaţii din cadrul inspectoratului şcolar judeţean. 416/2001 privind venitul minim garantat. Autorităţile locale vor da curs solicitărilor inspectoratelor şcolare judeţene pentru cercetarea şi verificarea unor situaţii speciale constatate de comisii. achitând diferenţa de preţ care depăşeşte contravaloarea ajutorului financiar.010/2006.: 1 menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar se constituie o comisie formata din 4 persoane. Cercetării.membru. Cererea însoţită de documente se depune până la data de 21 aprilie la comisia din Colegiul National “Iulia Hasdeu” Lugoj. diferenţa de preţ poate fi plătită de beneficiar şi în rate. criteriile de departajare vor fi în ordine: pentru elevi . b) profesorul responsabil de burse . sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii. cât şi solicitantul. cu excepţia: alocaţiei de stat. 269/2004 de la unităţile/instituţiile de învăţământ poate constitui avans pentru achiziţionarea calculatoarelor. În situaţia în care furnizorul acceptă. 9 .de ex.membru. Tineretului şi Sportului fondurile aferente. potrivit legii. sub care vor semna atât primitorul. cu respectarea prevederilor art. În termen de 5 zile de la data publicării listei nominale a beneficiarilor pe portalul Ministerului Educaţiei. 4 . cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 269/2004 se pot prezenta la oricare agent economic care comercializează calculatoare şi pot achiziţiona calculatoare în baza bonului valoric în original. În cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate. Autorităţile administraţiei publice locale efectuează anchete sociale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei.preşedinte.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora. (2) .O. alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală.: 5 Revizia: Nr. c) secretarul unităţii de învăţământ . 27 Exemplar nr. Beneficiarii Legii nr. în cazul elevilor care solicită sprijin financiar. Pentru contestaţiile admise solicită Ministerului Educaţiei. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii.(4) din Legea nr.media generala şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. În aceste cazuri. 416/2001 privind venitul minim garantat. şi a categoriilor de bunuri şi criteriilor prevăzute în anexele nr. : Pagina 9 din 20 Cod: P.membru.6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. Componenţa comisiei este următoarea: a) directorul unităţii de învăţământ . bonul valoric obţinut de către beneficiarii Legii nr.

în conditiile prezentei legi. şi semnării procesului-verbal de predareprimire să predea o copie a acestora la Colegiul National “Iulia Hasdeu” Lugoj care i-a eliberat bonul valoric. corespunzătoare valorii calculatorului achiziţionat. În cazul vânzării în rate. depuse de elev comisia din Colegiul National “Iulia Hasdeu” Lugoj. Înstrăinarea calculatoarelor înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărarea acestora este interzisă. Înregistrarea în portal a elevilor eligibili în urma evaluării este făcută de către inspectoratele scolare judetene care verifică si realizează centralizarea la nivel de judet pe baza documentelor primite de la unitătile de învătământ. au obligaţia de a transfera agentului economic contravaloarea în lei a bonurilor valorice primite în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor de către agentul economic. : Pagina 10 din 20 Cod: P. Persoanele beneficiare care sunt cuprinse în lista si cărora li se acordă ajutor financiar primi de la Colegiul National “Iulia Hasdeu” Lugoj un document care va face dovada că sunt beneficiari ai acestui ajutor si care va fi folosit la achizitionarea calculatorului. Inspectoratele şcolare judeţene. după caz.de ex.: 1 Agentul economic va vinde calculatorul numai după verificarea autenticităţii bonului valoric şi a identităţii persoanei solicitante. Tineretului si Sportului. Plata se va efectua pe baza: a) documentelor primite de la agentul economic. indiferent de numărul acestora. Pe baza înregistrărilor. b) copiei facturii sau a facturii fiscale. în limita sumelor alocate cu această destinatie în bugetul Ministerului Educatiei.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. în raport cu lista publicată în Monitorul Oficial al României şi prin intermediul portalului pentru achiziţii PC cu ajutor financiar. şi a copiei procesului-verbal de predare-primire. Într-un termen stabilit prin hotărâre a Guvernului. pe care se va nota faptul că inspectoratul şcolar va achita echivalentul în lei al sumei de 200 de euro. Familia cu elevi sau studenti. Agentul economic este obligat sa elibereze un certificate de garantie pe o perioada de 24 de luni de la vanzarea calculatorului. 269/2004 sunt obligate ca în termen de 5 zile de la data primirii facturii sau a facturii fiscale. Agentul economic vânzător va elibera elevului beneficiar o factură sau o factură fiscală. calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente achiziţiei. beneficiază de ajutor financiar pentru achizitionarea unui singur calculator. prin intermediul portalului va fi publicată lista cu toate persoanele eligibile. Cercetării. cât şi un contract. 10 . c) copiei certificatului de garanţie. Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.: 5 Revizia: Nr. 27 Exemplar nr.de ex. după caz.O. în caz contrar urmând a-si pierde eligibilitatea pentru anul în curs. după caz. între agentul economic şi beneficiar se va încheia atât un proces-verbal de predare-primire. Între agentul economic şi beneficiar se va încheia un proces-verbal de predare-primire. Acordarea ajutorului financiar se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie. Agentul economic ţine evidenţa beneficiarilor şi a calculatoarelor vândute acestora şi păstrează bonurile valorice în original pentru remitere către comisia judeţeană. de la primirea documentului beneficiarii vor face dovada achizitionării calculatorului.

de analizarea dosarelor programului „EURO 200”.de ex. 27 Exemplar nr.: 1 9. : Pagina 11 din 20 Cod: P. si procesulverbal de predare-primire a calculatorului) si le inainteaza comisiei judetene. 269/2004. b) verifică existenţa tuturor documentelor necesare prevăzute de prezentele norme metodologice şi certifică conformitatea copiilor cu documentele în original. la nivelul Colegiului National „Iulia Hasdeu” Lugoj. Comisia are următoarele atribuţii: a) afişează la loc vizibil în unitatea de învăţământ Colegiul National “Iulia Hasdeu” Lugoj Legea nr.: 5 Revizia: Nr. 269/2004 bonuri valorice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi înregistrează eliberarea acestora. Cele doua documente se vor depune de catre elev in copie. dupa caz. cu număr şi dată. d) după verificarea documentelor eliberează persoanelor beneficiare un document care să ateste primirea dosarului. Bonurile valorice sunt valabile numai pentru anul calendaristic în curs. c) înregistrează dosarele cuprinzând cererile şi documentele care dovedesc eligibilitatea. g)dupa achizitionarea calculatoruluidecatre fiecare elev beneficiar al prevederilor Legii nr. aprobata de directorul scolii. raspunde de intocmirea documentatiei pe baza actelor normative. Fiecare bon valoric este identificat unic la nivel naţional prin serie şi număr.de ex. cu conditia ca la depunerea lor solicitantul sa le prezinte si in original. 11 .Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. situaţia centralizatoare a dosarelor înregistrate. comisia primeste de la aceasta dovezile achizitiei (factura sau factura fiscal. RESPONSABILITATI Comisia constituita. Comisia si solicitantul vor semna copiile depuse pe fiecare pagina in conformitate cu originalul. prin decizie interna. normele metodologice şi lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului. e) verifică eligibilitatea solicitanţilor şi transmite comisiei judeţene.269/2004. Membrii comisiei răspund disciplinar conform prevederilor legale.O. f) după aprobarea cererilor de ajutor eliberează beneficiarilor Legii nr.

Comisia pentru programul “EURO 200” analizează dosarele depuse în vederea acordării bonurilor valorice de către şcoală. calculează plafonul de acordare a programului “EURO 200”.O. 12 . : Pagina 12 din 20 Cod: P. C .execută.de ex. 2.decide asupra efectuării acţiunii (conducere). întocmeşte documentaţia şi înştiinţează elevii.aprobă.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. E E V.de ex. etc). E . părinţii şi diriginţii cu privire la condiţiile care trebuiesc îndeplinite pentru a beneficia de acordarea programului şi termenul limită pentru depunerea dosarelor. Vverifică Secretar şef Etapa Directorul şcolii Comisia de burse Beneficiar 1. A. 27 Matricea responsabilitatilor Exemplar nr. în baza documentelor legale (legi.: 5 Revizia: Nr. A. D . V.contribuie. ordonanţe.: 1 Notaţii: A . Comisia.

Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. Beneficiarii programului “EURO 200” semnează bonurile valorice.O.: 1 3. Beneficiarii predau dovezile achizitiei in copie.de ex. 4.: 5 Revizia: Nr. 27 Exemplar nr. : Pagina 13 din 20 Cod: P.de ex. C E E C 13 .

Cerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării unui calculator personal nou.: 5 Revizia: Nr. 14 .O.de ex. : Pagina 14 din 20 Cod: P. 27 Exemplar nr.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr.de ex. ANEXE Anexa 1 – Calendarul programului „EURO 200” Anexa 2 .: 1 10.

Exemplar nr.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. dupa. 2.: 1 Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. 5. Cuprins Numarul componentei in cadrul procedurii operationale 1. caz. 6. 4.: 5 Revizia: Nr. 9.de ex. dupa caz. 10.de ex. 11. 3.O. 27 11. verificarea si aprobarea editiei sau. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Definitii utilizate in procedura operationala Documente de referinta Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe Cuprins Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 11 13 14 15 . 8. 7. : Pagina 15 din 20 Cod: P.

: Pagina 16 din 20 Cod: P.de ex.de ex.O. 27 Exemplar nr.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr.: 1 16 .: 5 Revizia: Nr.

venit (în lei.................. sect.. iniţiala tatălui..... domiciliat în (str..... localitate) . Unitatea/instituţia de învăţământ (nume................ 27 Exemplar nr.... 17 ....O............ cod poştal nr....... solicit acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării unui calculator personal nou. localitate........ fiul/fiica lui .........de ex.. CI/BI .. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii.. ...................... et... conform adeverinţei ataşate): ..de ex............................... din localitatea .......... inclusiv pe Internet........... Cunoscând prevederile art....... Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor cuprinde beneficiarii ajutorului financiar acordat în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi să fie parţial publicate....... Sunt de acord ca în cazul nerespectării angajamentului să restitui echivalentul în lei a ajutorului financiar acordat........ cu minim de expunere publică necesară........... prenumele) .................................................. confirm pe proprie răspundere că toate informaţiile prezentate sunt corecte.... reprezentând echivalentul în lei a 200 de EURO pentru un calculator............ calculat la cursul de schimb de la data constatării abaterii... bl.. cod SIRUES): . cod numeric personal ......................................... _ _ _ (2) în calitate de părinte |_|/ocrotitor legal |_|/altă calitate |_|: .. sc. Mă angajez să fac dovada achiziţiei unui calculator nou în termen de 30 de zile de la primirea bonului valoric şi să nu-l înstrăinez înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărare. judeţul ..... email: ....... cod numeric personal: ............................. elev la (unitatea de învăţământ)........... exacte şi complete şi susţinute de actele autentice depuse. Mă angajez ca în cazul schimbării validităţii informaţiilor înainte de termenul legal pentru depunerea cererilor........... jud...................: 1 Anexa 2 Nr.. înreg.. judeţ.. nr............... ap....... Semnătura ......... : Pagina 17 din 20 Cod: P........../data: ................ ocupaţie ..... şi al ..Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr......... telefon/fax: .: 5 Revizia: Nr......... Declar pe proprie răspundere că familia mea nu a beneficiat de un ajutor din partea statului pentru achiziţionarea unui calculator personal şi că aceasta este singura cerere pentru acordarea ajutorului depusă de familia mea......... să informez Comisia de aceste schimbări. Cerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării unui calculator personal nou (1) Subsemnatul (numele..... al .. CI/BI ....

: Pagina 18 din 20 Cod: P.de ex.Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. 27 Exemplar nr.: 1 Rezervat pentru comisie: Informaţiile sunt corecte şi conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se încadrează în prevederile legale pentru acordarea ajutorului.de ex.O.: 5 Revizia: Nr. LS 18 .

. fiu. ocrotitor | conform | | tatălui.de ex. |Unitatea/instituţia | |iniţiala|numeric | |de declarant |conform |de învăţământ | |tatălui..|personal| |în cadrul |actelor |(denumire. frate | |fax. e-mail) | | | | |etc. 3 şi 4 se completează obligatoriu. |Cod |CI/BI/CN|Relaţia faţă |Venit (în lei. 27 Exemplar nr...: 1 Nr. Secţiunile 1.) | | | |________|________|________|______________|_______________|____________________| | | | | | | | |________|________|________|______________|_______________|____________________| | | | | | | | |________|________|________|______________|_______________|____________________| | | | | | | | |________|________|________|______________|_______________|____________________| (4) Toţi ceilalţi membri ai familiei care nu se încadrează în prevederile pentru acordarea ajutorului sunt: ______________________________________________________________________________ | Nume...|doveditoare) |cod poştal..| | | legal..O.. 19 .. minori sau majori) sunt: ______________________________________________________________________________ |Nume. frate etc..) | actelor | | prenume | | | | doveditoare) | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| | | | | | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| | | | | | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| | | | | | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| | | | | | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| | | | | | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| | | | | Venit TOTAL: | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| ______________________________________________________________________________ | | | | Venit pe membru de familie: | | |_________|____________|_________|_____________________________|_______________| NOTĂ: Secţiunea 2 se completează numai în cazul elevilor minori.../data: . înreg. (3) Toţi ceilalţi membri ai familiei care se încadrează în prevederile pentru acordarea ajutorului (fie aceştia elevi sau studenţi.| | | | |fiică. telefon.: 5 Revizia: Nr..Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr... | |prenume | | |familiei (fiu. : Pagina 19 din 20 Cod: P. adresă..de ex.| | iniţiala| personal | | (părinte. | Cod numeric| CI/BI/CN| Relaţia faţă de declarant | Venit (în lei.

...Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii/instituţiei se completează de către comisia din unitatea/instituţia de învăţământ.de ex. : Pagina 20 din 20 Cod: P.de ex.O...... Semnătura ......: 5 Revizia: Nr.. 27 Exemplar nr.: 1 Nr. 20 .

O. 27 Exemplar nr.: 5 Revizia: Nr.: 1 21 .Colegiul National „Iulia Hasdeu” Lugoj ___________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind programul „EURO 200” Ediţia: 1 Nr. : Pagina 21 din 20 Cod: P.de ex.de ex.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful