You are on page 1of 2

Tychy, dnia 16 marca 2012r.

Pan Jacek Radoniewicz Rzecznik Dyscyplinarny Prokuratury Generalnej RP ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Wnioskodawca: pokrzywdzony Jan Jczek, ul. Elfw 63/79, 43-100 Tychy, tel.kom. 692-327-961

Wniosek o wszczcie postpowania dyscyplinarnego przeciwko prokurator Prokuratury Rejonowej d-Bauty w odzi Marzenie Malka-Pays i przeciwko prokuratorowi Prokuratury Generalnej RP Sawomirowi Grnickiemu Zwracam si do Pana Rzecznika Dyscyplinarnego o zbadanie opisanej sprawy i wszczcie postpowania dyscyplinarnego przeciwko prokurator Prokuratury Rejonowej d-Bauty w odzi Marzenie Malka-Pays i przeciwko prokuratorowi Prokuratury Generalnej RP Sawomirowi Grnickiemu, ktrzy wykorzystuj urzd prokuratora do popeniania szeregu przestpstw, na moj szkod i pokrzywdzonych w aferze finansowej wywoanej przez przedstawicieli Getin Banku SA. Dowd: akta sprawy Prokuratury Rejonowej d-Bauty w odzi, sygn. akt 1Ds 88/11, liczne i obszerne akta sprawy dotyczce pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jczek znajdujce si w Prokuraturze Generalnej RP w Warszawie. Do niniejszego wniosku zaczam Zawiadomienie o przestpstwie popenionym przez prokuratora Prokuratury Rejonowej d-Bauty w odzi w osobie Marzena Malka-Pays, ktra marnotrawic rodki publiczne, prowadzia mistyfikacj ledztwa przeciwko swojemu koledze-prokuratorowi Andrzejowi Pankiewicz zatrudnionemu w tej samej prokuraturze i prokuratorowi Prokuratury Generalnej RP Sawomirowi Grnickiemu, mimo e zgodnie z procedur ledztwo powinno by prowadzone na szczeblu Prokuratury Apelacyjnej przez Wydzia Przestpczoci Zorganizowanej i Korupcji , czym popenia czyn karalny z art. 231 1 KK w zwizku z art. 258 1 KK i inne , z dat 15 marca 2012r. zaadresowane do Prokuratury Rejonowej d-Bauty w odzi i do Sdu Okrgowego w odzi. W powyszym zawiadomieniu o przestpstwie wskazaem i udowodniem czyny karalne popenione przez prokuratora Marzen Malka-Pays : A) Brak umiejtnoci czytania ze zrozumieniem lub wiadome nierozumienie czytanego tekstu, w celu wytworzenia podstawy do odmowy wszczcia ledztwa, to jest naruszenie art. 7 KPK -nieuwzgldnienie zasad prawidowego rozumowania , naruszenie art. 10 KPK i inne, B) Przekroczenie uprawnie i niedopenienie obowizkw subowych - art. 231 1 KK, C) Powiadczenie nieprawdy - art. 271 1 KK, D) Poplecznictwo - art. 239 1 KK, E) Popenienie oszustwa procesowego z art. 286 1 KK w zwizku z art. 294 KK, F) Dziaanie w zorganizowanej grupie przestpczej, ktra seryjnie popenia oszustwa procesowe, by chroni przed odpowiedzialnoci karn oszustw z Getin Banku SA, na szkod pokrzywdzonych, to jest o przestpstwo z art. 258 1 KK w zwizku z art. 231 1 KK i inne. Dowd: akta sprawy Prokuratury Rejonowej d-Bauty w odzi, sygn. akt 1Ds 88/11. W nawizaniu do powyszej treci, nie mam adnych wtpliwoci, e za powyej wskazanym karykaturalnym ledztwem stoi prokurator Prokuratury Generalnej RP Sawomir Grnicki, przeciwko ktremu dyspozycyjna prokurator Marzena Malka Pays pozorowaa czynnoci, szydzc z przepisw prawa , naruszajc powag urzdu prokuratora i autorytet wymiaru sprawiedliwoci. Doda naley, e Sawomir Grnicki peni wan funkcj Zastpcy Dyrektora Postpowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej

1z2

i od ponad trzech lat skutecznie chroni przed odpowiedzialnoci karn oszustw z Getin Banku SA i dziaajcych w zmowie przestpczej skorumpowanych prokuratorw i innych funkcjonariuszy publicznych. Dowd: Liczne i obszerne akta sprawy dotyczce pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jczek znajdujce si w Prokuraturze Generalnej RP w Warszawie i w podlegych jej jednostkach. Fakt powszechnie znany w Polsce to dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwoci a w szczeglnoci gboka jest zapa i korupcja w prokuraturze, ktra nie daje adnych moliwoci pokrzywdzonym przez Getin Bank SA w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego sprawy. Prokuratorzy w Polsce stracili wiarygodno w spoeczestwie a dua cz prokuratorw to ignoranci prawa, pozbawieni kultury prawnej i odruchw ludzkich, ktrzy w sprawach prostych i oczywistych raco ami prawo na szkod pokrzywdzonych, nie ponoszc adnej odpowiedzialnoci dyscyplinarnej ani karnej. Jest jawnie nie do przyjcia, szokujce i odraajce, by seryjni przestpcy w togach prokuratorskich, utrzymywani za pienidze podatnikw, przez ponad trzy lata bezprawnie szydzili z przepisw prawa chronic przed odpowiedzialnoci karn i cywiln oszustw z banku, na szkod pokrzywdzonych. Dowd: Liczne i obszerne akta sprawy dotyczce pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jczek znajdujce si w Prokuraturze Generalnej RP w Warszawie i w podlegych jej jednostkach. Podkreli naley, e wielokrotnie zawiadamiaem Prokuratora Generalnego RP i Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego RP o przestpstwach popenianych przez prokuratorw na moj szkod i pokrzywdzonych w aferze finansowej przez oszustw z Getin Banku SA. Na podstawie art. 35 1, 2 i 3 Kodeksu postpowania administracyjnego skadam wniosek o udzielenie mi odpowiedzi, bez zbdnej zwoki, nie pniej ni w terminie miesica od daty wpywu niniejszego pisma: Jakie dziaania podj Rzecznik Dyscyplinarny, prosz o podanie daty, w kwestii zoonych przeze mnie kilkadziesit pism zaadresowanych do Prokuratora Generalnego RP i Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratury Generalnej RP? Dowd: obszerna dokumentacja dotyczca pokrzywdzonych Michaliny Jczek i Jana Jczek znajdujca si w Prokuraturze Generalnej RP i w podlegych jej jednostkach. Niniejszy wniosek wysyam rwnie do Najwyszych Przedstawicieli Pastwa Polskiego, midzy innymi do: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Sejmowej Komisji Sprawiedliwoci i Praw Czowieka, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Posw na Sejm RP, Przedstawicieli Mediw, Organizacji Walczcych o Podstawowe Prawa Czowieka i innych, z uprzejm prob o zbadanie akt opisanej sprawy i zgodnie z treci art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Czowieka podjcie skutecznej interwencji przeciwko seryjnym przestpcom w togach prokuratorskich, w sposb nieludzki krzywdzcych pokrzywdzonych. Biorc pod uwag powysze fakty i okolicznoci wniosek jest konieczny i w peni

zasadny. Pokrzywdzony i spadkobierca Michaliny Jczek Jan Jczek

2z2