You are on page 1of 27

Importanta căsătoriei şi a familiei reflectata în Epistolele Sfântului Apostol Pavel

Introducere
Familia este celula de bază a existenţei umane stand totodată la temelia tuturor manifestărilor şi formelor de organizare ale omenirii. Ea are deci un rol fundamental atât pentru individ cât şi pentru societate.În familie, persoana umană îşi îndeplineşte în mod plenar vocaţia spre comuniune, vocaţie care ţine de chipul lui Dumnezeu din om, familia fiind reflectarea pe plan uman a comuniunii intratrinitare. Pe de altă parte, familia este celula care stă la baza societăţii umane, întrucât membrii acesteia din urmă se nasc şi se formează în familie.De aceea, dintotdeauna filiosofii, sociologii, pedagogii, oamenii de stat au recu-noscut şi subliniat importanţa familiei pentru progresul social şi individual. Astfel familia a fost numită ,,temelia întregului orgamism social'', ,,stratul în care se plantează sâmburele moralităţii şi al civilizaţiei'', ,,fundamentul special al statelor''. Dar familia este în acelaşi timp şi celula de bază a Bisericii, 1

întrucât în ea se nasc şi se formează oameni nu numai pentru viaţa pământească, ci şi pentru cea cerescă a împărăţiei lui Dumnezeu. Această importanţă majoră afamiliei este atestată de întreaga istorie a umanităţii, iar concepţia despre o lume fără familie proprie a lui Platon, relua-tă apoi în sec.XVII de Thomas Campanella, este doar o utopie care a încer-cat să ignore realitatea existenţei umane în structurile ei cele mai profunde. Cu toate acestea, prin îndepărtatea de Dumnezeu, lumea de azi cu-noaşte o lepădare pe scară largă a familiei şi a principiilor ei. Pentru a avea efectele acestei crize a familiei amintim doar câteva date ale unor statistici oficiale din ţara noastră, conform cărora numărul copiilor străzii din România este necunoscut, dar este estimat între 2000 şi 5000; abuzurile sexuale asupra copiilor au înregistrat cote alarmante, prostituţia mai ales în rândul copiilor, inclusive a celor proveniţi de la sate este îngrijorătoa-re, rata criminalităţii şi vuolenţele, violurile şi incesturile au cunoscut un nivel fără precedent, iar numărul avorturilor deşi nu mai are curs ascendant este îngrijorător de mare. Dar scăderea numărului avorturilor nu se datorează îmbunătăţirii morale a familiilor creştine, ci modernizării şi înmulţirii mijloacelor contraceptive ca şi datorită apariţiei centrelor de planning familial. Aceste date pot fi însă completate de altele ce privesc divorţurile aşa numita ,,convieţuire liberă'', perversiunile sexuale etc. Având în vedere aceste lucruri am socotit imperios necesar aprofunda-rea învăţăturii revelate asupra căsătoriei şi familiei. Am ales Epistolele Sf. Ap. Pavel, întrucât acestea conţin numeroase referiri la căsătorie precum şi im-portante precizări asupra semnificaţiilor umane şi religioase a raporturilor din cadrul ei. Metoda folosită este cu predilecţie cea exegetică, fiind vorba de interpretarea unor texte ale Sfintei Scripturi. Abordarea temei, va urma planul classic, cronologic. Studiul de fată nu are pretenţia de a trata tema respectivă la modul exhaustive, ci se constituie mai degrabă, ca o încercare de aprofundare a semnificaţiei şi valorii căsătoriei şi familiei aşa cum au fost ele rânduite de Dumnezeu.

I.Originea căsătoriei
Familia este întemeiată pe voinţa lui Dumnezeu ,,nu este bine să fie omul singur pe pământ;să-I facem ajutor potrivit

pentru el''.24.. iar caracterele sale fundamentale sunt desfigurate în multe feluri. ca semisclavă.3). Mântuitorul Hristos a restaurant legatura căsătoriei. Datorită păcatului originar.21-24 se arată cum se îndeplineşte această voinţă a lui Dumnezeu.5. căsătoria ca legatură orânduită de Dumnezeu. . fiind îmbrăcaţi în haina Duhului Sfânt. căsătoria monogamă. de aceea căsătoria îşi are prototipul în familia divină a Preasfintei Treimi. se stabileşte principiul ataşamentului celor doi soţi atât de mare încât .taină primordială '' instituită . iubirea conjugală care stă la baza căsătorie. în ordinea harului. Domnul arată că învăţătura Sa asupra căsătoriei vizează restaurarea acestei instituţii conform semnificaţiei sale originale ( Mt. înălţând-o din ordinea naturii.24) Cartea Facerii ne arată că istoria căsătoriei şi afamiliei începe odată cu istoria omului.2. iar prin participarea Sa la nunta din Cana Galileii a învăluit-o în ambianţa tainică ce iradia din persoana Sa. nu a apucat să ia forma sfinţeniei definitive în paradis. slăbeşte. totusi. ca la evrei.ea nu a fost desfiinţată în esenţă. ci trăiau în rai cu îngerii .unde viitorul soţ o lua dând multe daruri parinţilor şi rudelor tinerei ( Fac. căci nici natura umană nu a fost distusă''.161) Deşi prin cădere căsătoria a pierdut harul pe care îl avea.va lăsa pe tatăl său şi pe mama sa şi se va alipi de femeia sa şi vor fi amândio un trup''(Fac. Niciodată nu s-a subliniat îndeajuns faptul că Domnul a petrecut nouă zecimi din viaţa pământească în familie. Mântuitorul arătând superioritatea Sa mesianică faţă de Legea lui Moi-se( Mt.3-9) II.13. Căderea a avut consecinţe şi în deteriorarea instituţie căsătoriei.. 2..2.de la început'' şi legată de taina creaţiei în ansamblu.. Căderea în păcat şi consecinţele ei asupra familie Odată cu căderea în păcat a primilor oameni ( Fac. Adam şi Eva nu aveau pofta trupului. erau goi şi nu se ruşinau''( Fac. iar la Fac.27) reafirmă şi fidelitatea conjugală. 3 .Căsătoria apareastfel ca.25). În felul acesta se întemeiază prima instituţie socială.. femeia ajunsese în stare de robie faţă de bărbat. care o cumpăra. calificativul drept păcat grav chiar intenţia care contravene unităţii depline a soţilor.

Consecinţa păcatului este moartea (Rom. omul căzut în păcat nu mai este omul ade-vărat.3.supusă" bărbatului:. deşi prima pereche de oameni a păcătuit şi a fost alungată din Eden.a păstrat sfinţenia ca pe mirosul de bună mireasmă al nemuririi". Astfel. dar şi ca realitate ce-l supune pe om. Astfel raportul masculin. Nici principiul egalităţii dintre soţi nu mai e acelaşi acum. în dureri vei naşte copii'' (Fac. Toate trăsăturile fundamentale ale căsătoriei vor fi afectate de către păcatul originar. Egoismul adus de păcat transformă persoana în individ.. căsătoria nu a fost desfiinţată în esenţă. acum femeia apare ca . atasă vei fi de bărbatul tău şi el te va stăpânii" (Fac. mai mult decât celelalte forme de viaţă religioasă.16). fapt introdus ulterior între scopurile căsătorie.12). ca stuctură a relaţiei voită de Dumnezeu este lovită la modul cel mai accentuat de păcat. Astfel. Corupţia erotică trezindu-se astfel.. .16). Trebuie să mai adăugăm totuşi că deşi a pierdut harul legat de starea primordială.feminin. După spusele Sf..apoi. ci fiecăruia separat. ca şi cum s-ar scuza aproape". căsătoria a fost privită ca remediu al concepiscenţei. lucru ce arată că unitatea celor doi a fost atin-să prin păcat. nu numai ca realitate nesupusă spiritului.3. iar căsătoria. în cuvintele pe care Dumnezeu le adresează lui Adam şi Evei. ca pasiune necontrolată. Prin aceste cuvinte nu ni se descoperă o pedeapsă din partea lui Dumnezeu.. referindu-se la aceste cuvinte Sf. Ioan Gură de Aur remarcă că Dumnezeu le-a spus:. În timp ce înainte de cădere cei doi erau într-o relaţie de egalitate. dar pentru că nu te-ai folosit cum se cuvine de cinstea se ţi-am dat. Irineu.în gura lui Dumnezeu" următoarele <<Eu dintru început te-am creat de aceeaşi cinste cu bărbatul tău şi am vrut să iei parte cu el în toate la aceeaşi vrednicie…. Consecinţele căderii asupra acestor trăsături sunt deja evidente imediat după cădere.păcatul zădărnicind imediata realizare a desăvârşitei comuniuni a soţilor în Dumnezeu. . În acest sens. O altă consecinţă a păcatului protopărinţilor va fi şi călcarea principiului monogamiei prin poligamie. nunta a rămas bineplăcută lui Dumnezeu.. iar coruptibilitatea erotică are şi ea drept consecinţă durerea :. ca element autonom. deoarece nici natura umană nu a fost distrusă în esenţă.5.. ci ele reprezintă consecinţele păcatului care produce acest dezechilibru în sânul primei familii. acelaşi Sfânt pune . de aceea supune-te bărbatului tău>>. iar omul ca individ nu mai păstrează trăsăturile autentice şi depline ale naturii. Tot ca o consecinţă a căderii. Dumnezeu nu se adresează ca de obicei celor doi împreună.

de neam. dar fiind amăgită.Ap. 11.Pentru că toţi suntem fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus. îşi îngăduiau o ţinută exterioră nepotrivită sexului lor şi manifestau în adunări o emancipare care dă naştere la comen-tarii defavorabile din partyea celorlalţi membri ai comunităţii( I Cor.6. abuzând de libertatea dobândită prin Botez şi înţelegând greşit egalitatea lor cu bărbaţii.Ap.toate-mi sunt îngăduite" (I Cor. Ap.. În conformitate cu această învăţătură. Creştinismul nu-şi propane să restaureze chipul lui Dumnezeu în om şi să înnobileze toate relaţiile dintre oameni..Pavel dă corintenilor căsătoriţi următoarele sfa-turi:. în Hristos v-aţi îmbrăcat. asemenea nici bărbatul nu este stăpân pe trupul său.. este vorba de o întâietate a iubirii jertfelnice după chipul iubirii lui Hristos (Efes.5.întâietatea bărbatului în familie nu este însă în concepţia paulină o supremaţie despotică.Fiind coastă din coasta lui Adam.12) devenise pretextul unor grave abuzuri de libertate. centru cultului creştin ( I Cor..3-4) Voiesc să ştiţi(I Cor.3.23-34). motivând câ botezul desfiinţea-ză orice inegalitate de rasă.Femeile să aibă capul acoperit la serviciul dumnezeiesc Corintenii. nu mai este parte bărbătească şi femeiască pentru că toţi suntem una cu Hristos Iisus ( Gal. câţi în Hristos Iisus v-aţi botezat.3-16) şi anume că la agape se produceau unele abuzuri şi abateri neconforme cu caracterul şi scopul acestor reuniuni frăţeştii că neorânduielile de la agape se resfrângeau uneori şi asupra Sfintei Euharistii. l-au asigurat pe Apostol că unele femei din Biserica locală . ci soţia lui. 3.26-28). Sf. Nu mai este elin.25).atrasă vei fi de bărbatul tău şi el te va stăpâni'' (Fac. Sf. ci soţul ei. de clasă sau de sex. Pavel arată că raportul între bărbat si femeie este egal cu cel dintre Hristos şi bărbat. pentru că la corinteni maxima: . atunci a fost încredinţată bărbatului:. asemenea femeia bărba-tului.Pavel predicase şi la Corint egalitatea sexelor din punct de vedere.11. iar acest raport e închipuirea raportului între Hristos Dumnezeul şi Dumnezeu Tatal.3) exprima importanţa învăţăturii următoare. De atunci femeia este omul cel mai apropiat 5 . femeia nu este stăpână pe trupul său. femeia nu a fost supusă imediat bărbatului. căci. Sf. 11. nu mai este iudeu. nu aprobă sub nici o formă această mentalitate de deconsiderare a demnităţii femeii. acest cap este de o fiinţă cu Trupul şi prin urmare şi capul Trupului lui Dumnezeu..''(I Cor. nu mai este rob.bărbatul să arate femeii bunăcuviinţa datorată.III.16). în epistola lor. Dacă capul femeii este bărbatul. nici liber. 7.

.7. 7. 22. Femeile sunt datoare să-şi acopere capul în adunările religioase. de altfel şi legea lui Moise prevede acest lucru: .Feciorie sau/şi căsătorie Omul nu poate alege decât între cele două moduri de viaţă:căsătorie sau feciorie..Ap.’’(I Cor.Pavel porunceşte femeilor să-şi acopere capul când iau parte la adunările de cult. este ceea ce Sf.Celor necăsătoriţi şi văduvelor le spun:bine este pentru ei să rămână ca mine’’. 7. femeia îl ţine în viaţă.Pavel este el insuşi necăsătorit:. ci şi pentru îngeri sau din cauza îngerilor care asistă în chip nevăzut la oficierea sfintelor slujbe.7 din Epistola I către Corinteni. În timpul Sf.8) b)Biserica primară trăia cu credinţa că Parusia este foarte aproape. credinţa femeii şi bunăcuviinţa. Ap. În sprijinul acestei porunci Apostolul enumeră trei argu-mente principale: revelaţia divină.Ap.Numai că aceştia vor avea suferinţă în trupul lor şi eu aş vrea să vă curăţ.Ap. numai că în cadrul cultului divin şi îmbrăcămintea avea un rol deo-sebit pentru a nu da prilej de discuţie. IV.Pa-vel are o preferinţă pentru feciorie.. Pavel în cap. Modestia recomandată de Sf.5).Pavel erau bărbaţi care prooroceau şi femei care aveau acest dar. O analiză de ansamblu asupra capitolului ne dă certitudinea că Sf.iar în această perspectivă fecioria era de preferat:. ci şi păstrarea unei orânduieli de cuviincioasă tăcere şi ascultare în Biserică.aşa că cei care au femei să fie ca şi cum nu ar avea…’’(I Cor. Este vorba de bună seamă de îngerii buni pe care nu trebuie să-i supărăm printr-o conduită neînţeleaptă şi printr-o uitare a paurilor şi rânduielilor bise-riceşti.(I Cor.să nu se îmbrace femeia cu haine bărbăteşti.şi aceasta din mai multe motive: a)Sf..Problema alegerii dintre cele două este dezbătută de Sfântul Ap.Pavel abordează problema fecioriei.Este de fapt singurul loc în care Sf.Ap.de bărbatul ei şi viceversa.29) c)Fecioara este scutită de anumite necazuri trupeşti:. nu numai pentru ilustrarea supunerii lor faţă de ordinea arătată.Şi pe aceasta v-o spun fraţi-lor:că de acum vremea se scurtează. nici bărbatul cu haine femeieşti'' ( Deut.Pavel recomandă femeilor dim Efes.28) d)Starea de feciorie îngăduie omului o dedicare mai mare . pentru că bărbatul fără femeie se pierde de abctracţiuni.Pavel femeilor creştine nu priveşte însă numai purtarea vălului în adunările de cult.Dacă totuşi te-ai însurat n-ai păcătuit.

n-a păcătuit’’(I Cor.Căsătoria creştină în general 1.(I Cor..Asemenea unei livezi.22-33) b)Căsătoria este cinstită (Evrei13.Dar fiecare îşi are de la Dumnezeu darul lui:unul aşa..6.10) V.45.4) c)Căsătoria are valoare sateriologică prin naşterea de prunci (ITim.căsătorie sau feciorie’’este clarificată de Sf.de la Dumnezeu’’.. o harismă din partea lui Dumnezeu.7. cum să-I placă Domnului’’. care sunt fiecare un dar.15) d)În căsătorie sunt potolite poftele pătimaşe (I Cor.Altfel nici una dintre ele nu are apare ca singura cale potrivită creştinului.ci ele coexistă în Biserică ca două moduri de viaţă creştină.Fiecare creştin îşi are de la Dumnezeu unul din cele două daruri.Ap.De aceea putem spune că pentru Sf.7.2.Pavel într-un verset de importanţă majoră . şi una şi cea-laltă regăsindu-se adunate împreună prin încorporarea creştinilor în Trupul lui Hristos care e Biserica...iar altul în altfel’’(I Cor. care demonstreză că în acest mod a fost înţeleasă de Biserică concepţia pa-ulină asupra fecioriei şi căsătoriei:.împreună cu argument-tele fiecăreia dintre ele.Ap. Biserica-după cuvântul profetului-este încununată nu numai de florile castităţii şi cumpătării.2-9) e)Cel ce s-a căsătorit .slujirii lui Dumnezeu:. regina a stat de-a dreapta’’(Ps.Pavel atât fe-ciria cât şi căsătoria sunt bune ca unele ce sunt.astfel: a)Căsă toria este . potrivite cu fiinţa sa.căsătorie şi feciorie. par oarecum în opoziţie.7.Unirea dintre Hristos şi Biserică-model al căsătoriei creştine Evangeliile nu amintesc explicit despre căsătorie ca Sfântă 7 .28-36) Cele două moduri de viaţă.7).7.32-35) Deşi există această preferinţă pentru feciorie din motivele amintite că-sătoria este în concepţia paulină o stare de sfinţenie şi cinste. Rezolvarea întregii problematici.Dar aş vrea ca voi să fiţi lipsiţi de grijă.. ci şi de florile rezultate din căsătorie.taină mare’’ având ca model unirea dintre Hristos şi Biserică(Efes.Cel neînsurat se îngrijeşte de ale Domnului. Încheiem această problematică cu un cuvânt a lui Metodiu de Olimp..Împodobită cu haine diferite. vrerea mea este ac toţi să fie ca mine. Căci scris este:. cu marginile de aur.. parfumată de flori de diferite feluri.

ci soţii creştini sunt cuprinşi în sfera de acţiune a harului lui Hristos ca mădulare ale Trupului tainic. depăşeşte limitele legii naturale şi ia loc în sfera harului dumnezeiesc.Taină’’.Pavel spune:. ci şi mijloc sau instrument al sfinţirii.30). aşa cum dove-desc şi celelalte texte pauline care vorbesc despre caracterul şi datoriile spiri-tuale ale celor ce se însoţesc în Hristos (I Tim. Toate aceste consideraţii dovedesc faptul că în concepţia paulină că-sătoria creştină.În Hris-tos această unitate naturală dintre bărbat şi femeie devine harică.22-23.15) .32) Între relaţia dintre Hristos şi Biserică.Pavel ne apare ca evidentă dacă luăm în considerare modelul ei: relaţia dintre Hristos şi Biserică.. şi în acest sens Apostolul citează textul de la Facere 2. ca de la semn la realitatea semnificativă. Căsătoria. de aceea Sf.Ap..22-24).Ap. al unirii dintre bărbat şi femeie prin compa-raţie cu unirea dintre Hristos şi Biserică. adică o Sfântă Taină.13.. Această pericopă cuprinde fundamental teologic al Tainei Sfintei Cununii. deoarece cei doi fiind un trup nu mai încape vreo inegalitate între ei pentru că .5. Unirea . Modelul relaţiei Hristos-Biserică este pentru Sf.Pavel în pericopa din Efeseni 5. de aceea Sf. ci ei participă la taina unităţii si a iubirii fecunde dintre Hristos-Mirele şi Biserica-Mireasa.5.Sfinţenia căsătoriei în concepţia Sf. bărbatul nu este stăpânul ei.28).În acest fel soţii creştini nu semnifică numai relaţia dintre Hristos şi Biserică.nunta este cinsti-tă’’(Evr..pentru că suntem mădulare ale Trupului Său din carnea Lui şi din oasele Lui’’(Efes. iar eu zic în Hristos şi în Biserică’’(Efes. Supunerea femeii nu este în concepţia paulină o stare de inferiorotate.într-un trup’’ a soţilor în căsătorie este în primul rând o unire naturală instituită de Dumnezeu încă de la creaţie.. iar căsătoria creştină este astfel nu numai unsemn.31). folosită ca model.5.În întregime ea afirmă caracterul de ..Pavel zice că.însă acest lucru îl face Sf. ca de la imagine la modelul său.4).5. având ca model relaţia dintre Hristos şi Biserică.Taină.5.2.Taina aceasta mare este.Pavel important şi pen-tru a preciza raporturile care trebuie să existe între soţii creştini:soţia să se su-pună bărbatului cu iubire (Efes..24:. de aceea Sf.Ap. desigur. iar bărbatul să iubească pe femeia sa până la jertfa supremă.Însă relaţia dintre Hris-tos şi Biserică nu rămâne numai un model pentru cei uniţi în căsătorie.Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup’’(Efes.Pavel spu-ne:.şi relaţia dintre soţii creştini există. ci el este primul între egali. un raport de asemănare. având un astfel de model nu poate să fie decât sfântă şi curată.cel ce-şi iubeşte femeia pe sine se iubeşte’’(Efes. o unitate după modelul unirii lui Hristos cu Biserica Sa.

.5. pe sine se iubeş-te’’(Efes 5.Indisolubilitatea căsătoriei Sf. fiecare dintre ei îl sprijină pe celălalt ca pe un mădular al său.Acest scop al căsătoriei este scos în evidenţă de valoarea saterilogică pe care Sf..privilegiu paulin’’:.Ioan Gură de Aur.Biserica mică’’ 2.Ea se va mântui prin naşterea de copii.Ap.2) Astfel în concepţia paulină scopurile căsătoriei sunt următoarele: a)Întrajutorarea reciprocă atât în cele ce priveşte cele materiale cât şi cele spirituale..Ap.7. Cei doi fiind .Asemenea lui Hristos. este indisolubilă pentru că ea este o legătură organică.în-să la acestea se mai adaugă unul: acela de a fi un remediu al concupiscienţei (I Cor.Fiindcă mai bine este să se căsătorească decât să ardă.Ap..În legătură cu această pericopă a Sf. 7.Pavel o acordă naşterii prun-cilor:. de aceea. dacă cu simplitate rămâne în credinţă.15) c)Căsătoria este un remediu al concupiscenţei:..Scopurile căsătoriei Cele două scopuri ale căsătoriei care apar încă din cartea Facerii (aju-torarea reciprocă a soţilor şi naşterea de prunci.. Acest scop moral al căsătoriei pe care îl întâlnim laSf. Sf.Pavel. a numit familia .14).24 :.2).28). în iubire şi în sfinţenie’’(I Tim 2. a slăbiciunilor şi nestatorniciei ei. Apostolul citează în acest sens textul de la Facere 2.Dar dacă nu se va înfrâna. cel ce-şi iubeşte femeia. 3.Fiindcă bărbatul necredin-cios se sfinţeşte prin femeia credincioasă şi femeia necredincioasă se sfinţeş-te prin bărbatul credincios’’(I Cor.19.31). de 9 .Ei terbuie să se susţină unul pe altul în urcuşul spiritual şi de aceea Apostolul îndeamnă pe femei să-şi întrebe soţii acasă cele privitoare la credinţă pe care nu le-au înţeles.un trup’’.şi vor fi amândoi un trup’’(Efes.Legătura căsătoriei nu poate fi ruptă..9).Pavel.Întrajutorarea soţilor în urcuşul spiritual se vede şi mai bine în aşa numitul .Ap.Pavel. demonstrează realismul său şi profunda cunoaştere a firii umane. b)Naşterea şi creşterea de prunci.Ap..Pavel reia invăţătura evanghelică asupra indisolubilităţii căsăto-riei(Mt.Din pricina desfrânării fiecare să-şi aibă femeia sa şi fiecare să-şi aibă bărbatul ei’’(I Cor. să se căsătorească.7. le găsim şi laSf.

.viaţă. pentru că bărbatul este acp femeii(Efes.. pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus’’(Gal.28) Unirea dintre soţi în cadrul căsătoriei este una indisolubilă şi ţine pe tot parcursul vieţii pământeşti a soţilor:. ca pe sine însuşi şi să-i dea femeii dragostea pe care i-o datorează.Sf.capul’’.39) Desigur că folosind modelul Hristos. cei doi fiind .trupul’’.cel ce-şi iubeşte femeia pe sine se iubeşte(Efes. Însă Sf. şi având acel înalt model. Iar celor căsătoriţi le poruncesc.nu eu ..(I Cor 7.5. să-i dea bărbatului ce-i datorează(dragostea).3. cât şi .22-13). îndatoririle.iar bărbatul să o iubească cu jertfelnicie.Pavel precizează îndatoririle pe ca-re soţii le au unul faţă de altul. iar femeia este ..Ap. primatul bărbatului nu este despotic. organizatorice. locul şi rolul fiecăruia dintre ei în familie şi în Biserică În cadrul raporturilor familiale. în Domnul. şi nici bărbatul să nu-şi lase femeia. trebuie să se supună bărbatului ei.Familia creştină 1..Pavel:. Aşadar femeia trebuie să se supună în iubire.cap’’ pe bărbat. Biserica nu poate fi ruptă de Hristos. căsătoria creştină este şi ea indisolubilă. ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat. VI. astfel . ea trebuie să-şi iubească bărbatul(Tit 2. Apostolul Pavel afirmă deodată şi indisolubilitatea acestei uniri."( I Cor. el fiind primul între egali.dar dacă se va despărţi sărămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. pre-cum Domnului.Pavel îşi bazează toată această concepţie pe însuşi cuvântul lui Hristos:.capul’’...10-11) Aşadar aceasta este învăţătura Mântuitorului şi cea a Sf. un primat al respon-sabilităţii..trupul’’ sunt mădulare fiecare dintre ele şi se com-letează şi intercondiţionează reciproc.Ap..Biserică pentru unirea dintre soţi (Efes.Atât.5. câtă vreme îi trăieşte bărbatul. întrucât în concepţia paulină femeia şi bărbatul sunt egali în Hristos :. acest lucru nu schimbă cu nimic faptul de a fi una.un trup’’.Acest lucru apare evident în concepţia paulină prin folosire imaginii corpului care are .. nici Hristos de Biserică.. bărbatul fiind ..Raporturile dintre soţ şi soţie.7. după modelul lui Hristos.fe-meia să nu se despartă de bărbat’’.Aşadar. ci unul bazat pe nevoi practice.23).Ap.Astfel.Bineînţeles că nu este vorba de o supunere a femeii în sens de discriminare.Nu mai este… parte bărbătească şi parte femeiască.Deşi in concepţia paulină bărbatul este .cap’’ în sensul .5.28). iar trup pe femeie.Bărbatul trebuie să-şi iubească soţia cu jertfelnicie.Femeia este legată de lege.4).

credincioşi'' ca o condiţie pentru hirotonirea lor (Tit.iar Biserica.amarnici’’ cu femeile lor(Col.19). Pa-vel îi adaugă şi creştera şi educarea pruncilor.II Tim 1. Textul este deosebit de important deoarece arată că prima îndatorire a părinţilor creştini faţă de copii lor este aceea de a-i naşte.Ap.Duh.8-9).Părinţii şi copii Naştere a de copii are în concepţia paulină o valoare soteriologică. afirmaţie care lămureşte faptul că întâietatea bărbatului nu este una de stăpân.9).în învăţătura şi cercetarea Domnului'' (Efes.2..16. ci şi pentru ambii părinţi.(Efes. şi aceasta constituindu-se astfel ca o a doua îndatorire a părinţilor 11 . astfel ei trebuie crescuţi .1.Aşadar nu nu-mai femeii îi interzice să înveţe în public.5.. slujiri şi roluri în Biseri-ca primară:harisma profeţiei(I Cor. cât şi pretutindeni au însă îndatorirea de a se ruga: .Bărbaţilor.respon-sabilităţii. predicarea evanghelie şi didahia(Rom. Această concepţie paulină îşi are fundamentarea teologică prin compararea relaţiei dintre soţi cu cea dintre Hristos şi Biserică.16.5). dar acest lucru nu este o discriminare a femeii.Tot aşa şi femeile…''(I Tim.(I Tim. care. Acesteia Sf.25) Sf.. (Efes. ridicând mâini sfinte.3. ci de iubire jertfelnică:. copiii trebuie botezaţi.dar acest lucru este valabil nu doar pentru mama care naşte.1) şi văduvele(I Tim. Bărbatul şi femeia atât în Biserică.Două din aceste slujiri sunt menţionate separat în epistole-le Pauline: diaconiţele (Rom. ci şi tuturor credincioşilor care nu sunt înzestraţi cu harisma învăţăturii sau cu harul preoţiei.certarea Domnului'' şi pentru ca copiii clericilor să fie .23) În sprijinul celor afirmate...organizarea cultuluiîn casele lor(I Cor.vreau ca bărbaţii să se roage în tot locul. pentru ei au un rol impor-tant. 2.. unde Hristos este.trupul’’. responsabilitate rugăciunii(Fapte 1.Toate aceste slujiri demonstrează încă o dată că nu este vorba despre nici o discriminarea a fe-meii.Pavel interzice femeilor să înveţe în Biserică.5. pe învăţătorii haris-matici.19).3).Ap.în legătură cu primatul bărbatului vine şi îndemnul paulin care cere ca bărbaţii să nu fie .2.Ap.capul’’. pe membrii ierarhiei bisericeşti şi pe succesorii acestora. ale căror lucrări sunt asistate de Sf.11.5.14). fără mânie şi fară şovăire.. Desigur că pentru a-i creşte în .Sf.6).15. iubiţi pe femeile voastre după cum şi Hrisos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea’’.4).Pavel îi prezintă în epistolele sale ca ducând o activitate publică de propovăduire pe Barnaba.. 6.5) Au exista şi femei care au avut diferite harisme.16.

Altă îndatorire este aceea de a cinsti pe părinţi. care vizează atât latura materială.Pavel aminteşte de bunica acestuia loida şi de mama lui Eunichi care lau crescut în credinţă. credinţă.5. povăţuindu-le în acelaşi timp pe acestea la iubirea faţa de soţi şi copii precum şi la cuminţenie şi înfrânare (Tit. Timotei să le îndemne pe bătrâne ca pe nişte mame ( I Tim. este în concepţia paulină o relaţie bazată pe iubire.1-3). atât mamei (II Tim.5. Îndatorirea de a-I educa revine ambilor părinţi.Pavel spune:.20).Bătrânii şi bătrânele Apostolul Pavel zugrăveşte chipul moral al acestora în Epistolele pastorale. Bătrânii trebuie să fie plini de înţelepciune. Copii au şi ei îndatoririle lor faţă de părinţi.3.1. adică faptul de a înteţine pe părinţi cu cele necesare vieţii la bătrâneţea acestora. Aceasta se constituie într-un fel de răsplătire a părinţilor despre care Sf. unde subliniază mai ales rolul acestora de exemple şi povăţuitori ai celor mai tineri. cumpătare. de tăcere.Ap.5). cât şi cea spirituală vieţii creştine.3-5).3.4). Din analiza termenilor am văzut că . În acest sens Sf. Importanţa educării copiilor reiese şi din faptul că copiii bine crescuţi în credinţă sunt o condiţie pentru hirotonie (I Tim..6. dar pe care o subînţelege. să dea răsplătire fiindcă bun este lucrul acesta şi înaintea lui Dumnezeu'' (I Tim. împreună cu creşterea şi educarea lor în învăţătura creştină.Ap.4).faţă de pruncii lor în concepţia paulină. care prevede acest lucru amintind că este prima poruncă cu făgăduinţă ( Efes. pe care Sf. Aşadar relaţia familială între părinţi şi copii. cât şi tatălui (I Tim. pe de altă parte. În primul rând ei datorează supunere faţă de părinţii lor ( Col. cinste şi respect. iar Timotei trebuie să-I povăţuiască ca pe nişte părinţi (I Tim 5.1).Ap.2. de înfrânare.4).Pavel nu o precizează. iubire şi răbdare ( Tit 2. Pavel citează porunca a V-a a Decalogului. Apostolul Pavel ne prezintă aşadar un chip al celor .2).3. Şi această supunere este bineînţeles legată de iubirea pe care copii o datorează părinţilor lor. 3. Bătrânele trebuie să fie un exemplu pentru cele tinere de înfăţişare cuviincioasă..2). ascultare. O pildă deosebită a îndeplinirii datoriilor faţă de copii o găsim în Episto-la a II-a către Timotei în care Sf.cinstea'' cu care sunt datori copiii faţă de părinţii lor vizează şi latura materială.Ap. pe de o parte şi copii şi părinţii.

Ap. infuzând credinţa atât în fiica ei Eunichi. iar pe stăpâni nu-I îndeamnă să-şi elibereze sclavii. Creştinismul va opera în sufletele noilor săi membri o restaurare în Hristos.căci robul chemat al Domnului e dezrobit al Domnului'' (I Cor. Sf. iubire şi răbdare ca un exemplu nu numai pentru cei mai tineri. căci .5). de înţelepciune. iar sclavia va fi abolită. cât şi în nepotul lui Timotei ( II Tim. ci şi pentru cei ce nu sunt creştini:.5-8). 4. ci dimpotrivă îi poate folosi mai mult unui om în urcuşul său spiritual:. care a fost un exemplu de credinţă şi povăţuire. iar drept consecinţă sclavii vor fi eliberaţi. mai mult îţi foloseşte'' (I Cor 7.aşa încât cuvântul lui Dumnezeu să nu fie defăimat.5) Un exemplu deosebit de femeie în vârstă este cel al Loidei.mai în vârstă dintre creştini. Totuşi.Ap.Sclavii şi stăpânii lor Lumea în care a propovăduit Sf. Iată câteva considerente pentru care Sf...22).. nici stăpânilor creştini Apostolul nu le porunceşte 13 .7.Pavel face numeroase referiri la sclavi (Efes.Pavel îndeamnă pe sclavi să se supună stăpânilor lor.Dumnezeu ne-a chemat spre pace'' (I Cor. d)Oamenii vor fi judecaţi după faptele lor. iar Epistola către Filimon este un billet care are ca scop reglarea situaţiei unui sclav. nu după statutul lor social (Efes. Adresându-se comunităţilor creştine întemeiate de el.Ai fost chemat fiind rob? N-avea grijă. b) Eliberarea sclavilor ar fi însemnat un război civil.Apostolul a afirmat suprimarea oricăror diferenţe dintre oameni bazate pe statutul social al acestora şi egalitatea tuturor în Hristos.Ap. Bătrânii sunt aşadar în concepţia paulină săditori ai credinţei.15). c) Faptul de a fi rob nu-i dăunează.6. Nicăieri în aceste texte Sf. ba dimpotrivă.Pavel era o lume în care oamenii erau exploataţi la maxim mai ales sub forma sclaviei. plin de demnitate. cei ce s-au încreştinat dintre aceştia au dobândit libertatea spirituală faţă de păcat în Hristos:..Ap. ci el a operat o revoluţie moral-spirituală în sufletele oamenilor.1. iar creştinismul nu a venit să schimbe lumea prin forţă.7.Pavel nu îndeamnă pe sclavi să nu mai asculte pe stăpâni.6.'' ( Tit 2. exemple vii şi călăuze pentru o viaţă autentică în Hristos. iar toate acestea din mai multe motive: a) Creştinismul nu a adus o revoluţie socială şi juridică.21). Astfel deşi au mai rămas sclavi.8). bunica lui Timotei.

pentru ca numele lui Dumnezeu şi învăţătura să nu fie blasfemie'' (I Tim. Pentru văduvele tinere.6. şi aceasta desigur pentru a le lăsa lor deplină libertate şi deplinul merit pentru momentul în care o vor face. lăsând ca sămânţa iubirii să rodească la timpul ei: abolirea pentri totdeauna a sclaviei.cineva nu va purta de grijă de ai săi. cei ce slujesc stăpânilor creştini. 5.Ap.. ci de bunăvoie'' (Filimon 5.. Dar cele ce se recăsătoresc. De aceea el sfătuieşte pe sclavi să se supună în comtinuare.6. aceasta o face doar din pricina slăbiciunii omeneşti. pentru a nu da loc desfrânării. iar dacă .Cei ce se află sub jug ca robi să-şi socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea.10. acela s-a lepadat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios'' (I Tim.14). Aşadar după Sf.. ci mai mult decât un rob: frate iubit'' ( Filimon 5.16). slujesc deci mădularelor Trupului lui Hristos în care sunt şi ei încorporaţi. care au dus o viaţă înfrânată şi sfântă. Cearămasă văduvă trebuie îngrijită de propria familie.Pavel toţi creştinii sunt liberi in Hristos.Ap. Faptul că doar aceste văduve pot intra sub grija Bisericii. Dacă totuşi Apostolul îngăduie recăsătorirea lor. mai mult să-I slujească. nu vor putea să fie asistate de Biserică. dar acest lucru doar referitor la cele care nu . El doar îi îndeamnă să se poarte cu ei într-un mod omenos ( Efes. La aceste condiţii se adaugă şi altele care să demonstreze o viaţă deosebită:fapte bune.8). dovedeşte că în concepţia paulină cei rămaşi văduvi nu trbuie să se mai căsătorească. indifferent de condiţia lor socială.Văduvia şi văduvii Văduvele ajunse la o vârstă de 60 de ani. doar dacă ea este singură şi îndeplineşte condiţiile amintite intră sub grija Bisericii. ajutorarea celor strâmtoraţi etc. Aşadar în concepţia paulină membrii familie trebuie să poarte de grijă văduvelor lor. aceasta întrucât Biserica îngrijea doar pe cei dedicaţi în întrgime lui Dumnezeu. ospătarea străinilor.. Există şi o dimensiune misionară a supunerii sclavilor în cazul în care stăpânii lor nu sunt creştini:.eliberarea sclavilor lor.Pave prevede ca ele să se recăsăto-rească. creşterea de copii. vor fi îngrijite de Biserică. ci să ducă o viaţă dedicată Domnului. Pe de altă parte. care nu au fost căsătorite decât o dată şi care nu au nici un sprijin. demne. iar lui Filimon îi sugerează să îl primească pe sclavul Onisim:. pentru ca fapta ta să nu fie ca de silă.9). tocmai fiindcă cei ce se bucură de slujirea lor sunt credincioşi şi iubiţi'' (I Tim.nu ca pe un rob. Sf.. de aceea Apostolul spune ca pe stăpânii creştini. fiind încorporaţi în Hristos. dacă ajungîn situaţia de văduve. şi mai ales de cei din casa lui.5.2). dar îi lasă şi acestuia libertate deplină:.6.

întrucât Apostolul face elogiul fecioriei (I Cor. cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu?''(I Tim3.Pavel o stare deosebită.. 15 . îl vedem aici răspunzător pentru întreaga lui familie:.4). 6..12-14). dar.În schimb..'' O altă condiţie care priveşte familia candidatului la hirotonie este aceea de a avea copii ascultatori (I Tim..Bigamia succesivă îngăduită de Sf. deoarece candidatul la hiroto-nie trebuie să fie.credincioşi şi în afara oricăror rele purtări (Tit 1. Familia este o biserică în mic.bine chivernisindu-şi casa ''(I Tim. mai bine este să se căsătorească decât să ardă'' ( I Cor. astfel căsătoria şi naşterea de prunci şi îngrijirea familiei fiind menite să izbăvească pe văduva tânără de desfrânare şi de alte păcate ( I Tim.Ap. dedicată slujirii lui Hristos.să fie bărbat al unei singure femei'' (I Tim. poentru a evita viaţa în păcat.3. alături de ce al mamei.dar când dorinţele le abat de la Hristos să se mărite'' ( Tim 5.2).39)..3.5) Condiţia aceasta îl arată pe orice tată creştin direct responsabil de credinţa şi moralitatea copiilor săi. su-bliniind rolul lui deosebit.3.Familia preotului Problema aceasta o abordează Sf.7.Ap. 6). mai bine să se căsătorească. pe primul loc se află moralitatea vieţii familiale:.Aceste cuvinte se referă la monogamia căsătoriei creştine şi scot în evidenţă faptul că aceasta este starea ideală a creştinului de la care cel ce vrea să-I slujească Domnului nu se poate abate.În această descriere. se dovedeşte astfel doar o concesie pentru cei slabi.7.Pavel văduvelor tinere pentru neînfrânarea lor (I Cor.. Apostolul consideră că este bine ca ele să rămână văduve.se pot înfrâna .să se abată pe urmele Satanei''.în educarea copiilor. iar calităţile de conducă-tor spiritual şi de bun gospodar ale bărbatului pot fi urmărite în familia sa.Pavel că cel ce vrea să intre în preoţie trebuie să fie neapărat căsătorit.14).. 4). Este deci o aplicare a principiului:. deci adulterul.5.7.cap''.9).Pavel doar în epistolele pastorale.bărbat al unei singure femei. bărbatul.1). Cu siguranţă că cel ce nu face dovada acestor calităţi în propria familie. nu poate fi hirotonit întrucât:.Ap. decât ca ele .Mai mult. această condiţie exclude orice relaţie în afara căsătoriei.Această primă condiţie de a respecta monogamia căsătoriei nu înseamnă pentru Sf. iar renunţarea la văduvie prin recăsătorire este doar o concesie acordată slăbiciunii umane. Aşadar văduvia este pentru Sf.dacă nu ştie să-şi rânduiască propria sa casă. demnă de ajutorul Bisericii. unde el zugrăveşte chipul moral al celui ce vrea să fie hirotonit.. care este în concepţia paulină .

Aşadar. Desfrânarea în concepţia paulină este împotriva învăţăturii sănătoase (I Tim.slugile.5. dar acest trup nu e pentru desfrânare. nici adulterii… nu vor moşteni Împărăţia lui Dumne-zeu''(I Cor. de aceea nu poate să facă din mădularele lui Hristos.1.. fiind astfel o mărturie a sfinţeniei familiei creştine în jur:.12.3).9-10). Gravitatea acestui păcat este clar arătată de Apostol:. .Păcate împotriva familiei creştine 1. sfinţenia voastră: să vă feriţi de desfrânare''( I Tes.Ap..19-21). VII.Pavel ne oferă tabloul ideal al familiei creştine:care este monogamă''(I Tim3.voia lui Dumnezeu aceasta este. copii.fără prihană''(Tit 1. în legătură cu aceste condiţii pentru hirotonie.Pavel. Cinstita întru totul sa fie căsnicia şi patul neîntinat.4..6).Pavel:.Dacă un creştin a căzut în desfrânare..6.21).5.15. întrucât creştinul a fost încorporat prin Botez în Trupul lui Hristos. pări-nţii şi fecioarele) din Regulile Morale îşi întemeiază prevederile sale în legătură cu căsătoria şi familia pe textele Sf.Ap.13).de aceea acest păcat nu trebuie să se pomenească între creştini (Efes. De acea creştinul trebuie să se ferească de desfrânare întrucât . ferită de orice adulter şi desfrânare.Ap. văduvia.Desfrânarea Pentru Sf.18). Sf.Ap.15).. Textele Pauline referitoare la familia creştină şi la relaţiile din cadrul ei rămân normative pentru creştinii din toate timpurile.6.nici desfrânaţii.6. el fiind aşezat în fruntea listelor de păcate(Gal.2).5.6). nici închinătorii la idoli..Vasile cel Mare în Regulile 73-77 (care privesc căsătoria. stăpânii.Astfel Sf.14). în care soţul şi soţia sunt într-o deplină iubire şi coordonare astfel încât familia este.Toate acestea întrucât păcatul desfrânării este singurul care are loc în însuşi trupul creştinului ( I Cor. Păcatul desfrânării în orice formă a sa este împotriva căsătoriei şi familiei creştine şi acest lucru este evident pentru Sf. astfel încât ei sunt ascultători şi credincioşi. căci Dumnezeu îi va judeca pe desfrâ-naţi şi pe adulteri''.21) şi să ucidă acest mădular pământesc care este desfrânarea (Col.6. în care copiii sunt născuţi şi crescuţi în frica lui Dumnezeu.bine chivernisită''(I Tim 3..19. mădularele u-nei desfrânate (I Cor. ci pentru Dom-nul ( I Cor.5).4).în afara oricărei învinuiri''(Tit 1. care sunt fapte ale trupuli ( Gal.Pavel acest păcat este unul caoital. nici să umble în desfrânări (Rom.10). ei nu trebuie sa se amestece cu desfrânaţii (I Cor.3).10). el trebuie să se pocăiască (II Cor.3.

De fapt vedem din II Cor. cât şi pedagogia Sf. dintre fraţi şi surori etc. un astfel de păcat care se petrece în cadrul familial are o asemenea gravitate încât.9-10).Ap.Incestul Este păcatul trupesc al relaţiilor sexuale dintre parinţi şi copii.Homosexualitate 17 .2.5.9).4).pe unul ca acesta să-l daţi Satanei.(Mt.Pavel urmăreşte aducerea la conştientizarea păcatului şi pocăinţa incestuosului spre mântuirea sufletu-lui.Adulterul Acest păcat atentează în mod direct la căsătoria creştină şi întinează legătura şi sfinţenia căsătoriei.Ultima parte a versetului arată că prin aceasta Sf. 3.5. pentru ca sufletul să se mântuiască în ziua Domnului Iisus'' (I Cor..Mântuitorul a îngăduit pentru acest păcat des-facerea căsătoriei (Mt. daţi Sata-nei. În primul rand se pune în contrast cu sfinţenia căsătoriei creştine aşa încât el apare ca unul ce pătează pe acesta din urmă şi de aceea cei ce fac asemenea păcate vor fi judecaţi de Dumnezeu (Evrei 13.Ap.5).Ap.De aceea Sf.Pavel însă. Pentru Sf.6-8 că aceasta este o pedeapsă temporală şi că incestuosul pocăit este apoi iertat. Acest lucru va avea consecinţe grave asupra celor ce săvârşesc păcatul respectiv: excluderea de la comuniunea cu Dumnezeu. În lumina acestor texte putem spune că pentru Sf.Pavel în privinţa punerii în aplicare a acestui principiu în cazul nostrum pentru pocăinţa incestuosului.6.amestecare de sânge'' De un astfel de păcat vorbeşte Sf.28) Sf.Ap.E clar că acest păcat e împotriva rânduielilor naturale în primul rand. În legătură cu acest păcat purem observa atât învăţătura paulină.13.2. întrucât întinează sfinţenia căsătoriei care are ca mo-del unirea dintre Hristos şi Biserică.Pavel hotărăşte îndepărtarea respectivului din comu-nităţile creştine:. păcat care se numeşte.Ap..Nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu (I Cor.'' 4.spre pieirea trupului..Pavel în Epistolele I-II către Corinteni.Pavel aminteşte de adulter de două ori.Al doile text ne arată deja rezultatul judecăţii divine asupra celor ce săvârşesc păcatul respective:.. dar şi vieţii creştine în general. cei ce-l săvâşesc trebuie .Ap.Pavel acest păcat are o gravitate maximă..Gravitate lui apare şi mai evident în faptul că doar poftind cineva o femeie sau un bărbat a şi săvârşit acest păcat în inima lui. potrivit căreia cei păcătoşi se pot îndrepta.iar apoi împotriva sfinţeniei căsătoriei creştine.

Gravitatea lui pentru familia creştină constă tocmai în pervertirea funcţiilor naturale lăsate omului.au preschimbat legăturile fireşti cu cele împotriva firii….(I Tim. nu vor moşteni împărăţia cerurilor'' (I Cor. Aşadar în concepţia Sf.1.21-23).15) Dacă punem în balanţă aceste două concepţii ale Sf.patimă de ocară împotriva firii (Rom1. Sf.Ap.bărbaţii părăsind fireasca legătură cu femeia.Pavel.. amintindu-le că cei ce fac unele ca aceste . Pe de altă parte în concepţia paulină naşterea de prunci are valoare sateriologică. el o subînţelege în termenul general de ucidere.Avortul În primul rând avortul este ucidere. Este aşadar clar că acest păcat al uciderii este unul păgânesc.9. în pofta lor s-au aprins unii pentru alţii''(Rom 1.6. uciderea de prunci in pântece es-te condamnată de Sf.Ap.2.10 şi I Cor..9). Acest păcat este pentru Sf.26-27) Aceste patimi nefireşti se întorc împotriva creaţiei care a făcut pe om: bărbat şi femeie şi încearcă să distrugă căsătoria şi familia instituite de Dum-nezeu.Ap.9-10. 5.inclu-zând-o de asemenea şi în listele de păcate din Romani şi în I Timotei 1.Ap.cu . ori dacă ucidere părin-ţilor de către copii este condamnată.26) care e în cazul păgânilor o consecinţă a lepădării cunoaşterii lui Dumnezeu pe care aceştia o aveau prin revelaţia naturală şi a înlocuirii lui Dumnezeu Făcătorul cu făpturile Lui.26-27. iar uciderea este condamnată de Sf.Ap. ajungem la concluzia că.1.Ele sunt expresia omului în starea sac ea mai decăzută şi depărtată de Dumnezeu.Ap. aşa zicând că sunt înţelepţi au ajuns nebuni ( Rom. fără îndoială. precum şi în listele de păcate din I Tim.. propovăduind Evanghelia într-o lume în care un astfel de păcat era un lucru obişnuit atenţionează pe creştini asupra lui.6.Pavel acest păcat este unul propriu omului rupt de Dumnezeu.Pavel îl aminteşte în Rom. este un păcat de moarte care este excludere de la mântuire.9-10.Pavel o. care. deşi nu o aminteşte.1. acest păcat fiind o contrafacere a unirii într-un trup a bărbatului cu femeia:.Pavel care reia porunca a şasea a Decalogului în Romani 13.Ap.Pavel:condamnarea uciderii pe de o parte şi valoarea mântuitoare a naşterii de prunci pe de alta.Este păcatul inversiunii sexuale pe care Sf.Pavel. Un argument este şi acela că în una din listele de păcate apare uciderea în sensul uciderii părinţilor.

creştinul trebuie să-l lepede fiindcă încorporat în Hristos. Didahia celor 12 Apostoli.13).Ap.''(Col.Pavel arată că femeia trebuie să se supună bărbatului. Aşadar cei ce sunt .să nu fii desfrânat.4.Pavel îndeamnă:. precizează care este calea vieţii:. concepută la mijlocul sec. 7. Sf. Raportat la creştini. Sf. el este un . Ca păcat ce caracterizează pe păgâni.5. scot în evidenţă gravitatea acestui păcat. În primul caz Sf.ucigaşii de copii''.I. şi o necinsteşte fiind . în prima fiind incluşi şi cei care nu ucid copii.13) în Hristos trebuie să lepede aceste păcate care încalcă principiul iubirii creştine şi să fie ascultători şi supuşi faţă de părinţii care iau născut şi i-au crescut. Necinstirea părinţilor Aşa cum am văzut.Tot astfel şi în Epistola lui Barnaba..Necinstirea soţului/soţiei Afirmând îndatoririle soţilor. 6.. Tot în legătură cu necinstirea părinţilor.Pavel aminteşte şi de uciderea părinţilor care este maximul păcat împotriva acestora şi de aceea el este inclus într-o listă de păcate care exclude de la mântuire.Pavel îndeamnă pe copii la supunere şi cinstire faţă de părinţii lor.făptură nouă''(Efes. Sf.om nou''.3.să nu ucizi. amândouă. iar bărbatul să iubească pe femeia sa (Efes.amarnic'' cu ea.siguranţă că Apostolul condamnă şi pe aceea a copiilor de către părinţi.Ap. însea-mnă necinstirea unui soţ sau al celuilalt.care este caracterizat de virtutea supremă a iubirii(I Cor.Pavel prezintă acest păcat ca pe unul propriu păgâ-nilor... scrisă tot în secolul întâi arată calea luminii şi cale întunericului. de asemenea cinsteşte pe bărbat supunându-se lui în iubire şi îl necinsteşte nefăcând astfel..19) Femeia. iar pe calea morţii sunt . băr-baţilor iubiţi pe femeile voastre şi nu fiţi amarnici cu ele. iar în a doua cei ce-i ucid în pânte-ce. Bărbatul cinsteşte pe femeia sa prin iubirea jertfelnică pe care i-o oferă.22-33). … să nu ucizi copil în pânte-ce…''. Călcarea acestei cinstiri şi supuneri apare în scrierile Pauline ca un păcat inclus în listele de păcate: nesupunerea părinţilor şi neascultarea de părinţi. 19 .Ap. de aceea Sf.Ap. În-călcarea îndatoririlor fiecăruia dintre ei care constau în esenţă în iubire. iar al doilea ca pe un păcat ce caracterizează pe oamenii din vremurile din urmă.. Ca păcat a vremurilor din urmă el este un păcat care leapădă pe Hristos.

4.Ignatie Teoforul care scrie lui Policarp:. Citând din Facere 2.Este elocventă în acest sens şi relatarea de la I Tim. ci un singur trup. ceea ce a unit Dumne-zeu. Mântuitorul Hristos adaugă:.2 în care Sf.Pavel.9-10) De asemenea necinstirea soţului şi a întregii familii o constituie şi neîn-grijirea copiilor.. . Toate acestea ne fac să înţelegem că trăirea fără căsătorie religioasă.Pavel afir-mă:.Pavel modelul căsătoriei este unirea dintre Hristos şi Biserică. În sprijinul acestei idei. (I Cor. (ITim.Divorţul Divorţul este un păcat împotriva indisolubilităţii căsătoriei.Trebuie ca cei ce se însoară şi cele ce se mărită să facă aceata ci aprobarea episcopului.taină'' îşi avea începutul în Biserica-Trup a lui Hristos de unde îşi trage căsătoria seva iubirii şi a sfinţeniei. fără a primi binecuvântarea lui Dumnezeu. dupa care Sf.( Efes.24..Ap. păcat care duce la excluderea din Împărăţia lui Dumnezeu.taină ma-re'' aşa încât cu siguranţă această .2.15) În definitive. 8.Pavel amin-teşte de acei eretici care opreau de la căsătorie.Concubinajul Este păcatul care constă în trăirea unui bărbat cu o femeie ca soţ şi soţie fără a avea harul căsăroriei dat prin binecuvântarea Biserisii. întucât iubirea soţilor izvorăşte tocmai din această iubire şi nu poate exista fără legătura cu ea. deoarece în acest mod căsătoria nu ar mai avea ca model iubirea dintre Hris-tos şi Biserică.22-23) Oricare dintre soţi nesocoteşte pe celălalt prin adulter.aşa încât cei doi nu mai sunt doi. unde se spune că cei doi vor fi un trup.Ap. 4. fiindcă tot ce a făcut Dumnezeu este bun căci se sfinţeşte prin cuvantul lui Dumnezeu şi prin rugăciune'' ( I Tim. amintim doar că pentru Sf.Ap. ca să fie căsătoria lor după Domnul.. Deci.. şi orice păcat săvârşit de un soţ este un păcat împotriva celuilalt soţ. 9.6. Existenţa căsătoriei creştine ca Sfântă Taină încă din epoca apostolică este autentificată de Sf. ci şi la căsătorie.. iar căsătoria este .Aceste ultime cuvinte s-ar putea să se refere nu numai la rugăciunea de dinainte de masă. iar nu după poftă''. nu a fost acceptată de Sf. în concepţia paulină orice călcare a principiului iubirii din-tre soţi.5).Mântuitorul nu îngăduie despărţirea soţilor decât în caz de adulter.5.

dar dacă se va despărţi. Apostolul nu spune nimic despre vreun motiv pentru despărţirea soţilor.omul să nu despartă''. 7..Ap.6. Totuşi. sau să se împace cu soţul său ( I Cor.Ap. Alte motive pentru divorţ nu ne sunt date nici de Mântuitorul. soţul celă-lalt trebuie să aplice îngăduinţă.16). Şi aceasta pentru că în concepţia paulină. 7. Aşadar.Ap.nu eu.porunca'' lui Hristos pe care Apostolul o transmite.. ( Mt.Ap. învăţăturile pauline sunt 21 .. întrucât .cel ce se alipeşte de desfrânată este un trup cu ea'' ( I Cor. să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Dar celui ce s-a despărţit.28-30).7. 19. O situatie deosebită pentru care Sf.femeia este legată câtă vreme îi trăieşte bărbatul (I Cor. Întrucât îşi întăreşte cuvintele cu autoritatea lui Hristos care îngăduie divorţul în caz de adulter. păcatul adulterului rupe legătura dintre soţi. soţii crestini trebuie să rămână uniţi până la sfârşitul vieţii:. fie după moartea soţului.. răbdare şi sacrificial cu care Hristos şi-a înfrumuseţat şi întărit Biserica ( Efes.Căsătoria a doua În privinţa celor ce. pentru motivul amintit mai sus. căsătoria poate fi desfăcută în cazul adulterului care rupe căsătoria.13-15) 10.Pavel motivul acestei despărţiri nu este altul decât adulterul. este clar că şi pentru Sf.13-15).Sf.Pavel îngăduie despărţirea soţilor este aceea a căsătoriilor mixte. însă despărţirea este îngăduită de Apostol în cazul în care cel necreştin doreşte să se despartă (I Cor.10-11). ci Domnul:fe-meia să nu se despartă de bărbat. şi nici bărbatul să nu-şi lase fe-meia''(I Cor. fie în urma divorţului vor să se căsătorească.Pavel face aluzie atunci când se referă la divorţ:.7. voite de Dumnezeu. Aceasta este .39).Pavel. nici de Sf. îi rămân două alternative: sau să nu se mai căsătorească. adică păstrarea intactă a sfinţeniei şi unităţii organice dintre soţi. între creştini şi necreştini. în concepţia paulină căsătoria este indisolubilă având ca mo-del unirea de nedesfăcut dintre Hristos şi Biserică.dacă se va despărţi''.11).Ap. precum şi în cazul soţului necredincios care doreşte să se despartă ( I Cor.5. ci spune doar dacă se va despărţi . Soţul creştin nu trebuie să divorţeze de cel necreştin pe motivul creaţiei. Aceasta întrucât orice defect ar avea unul din cei doi. Alcătuind prin căsătorie un trup.Iar celor căsătoriţi le poruncesc..6) Acestea sunt cuvintele Domnului la care Sf. 7.Pavel exprimă prin aceste cuvinte indisolubitatea căsătoriei creştine.

fiindcă mai bine este să se căsătorească decât să ardă'' (I Cor. fie să se împace. precum şi văduvelor care urmau să intre sub tutela Bisericii..Că aşa a fost.5.clare. pentru a nu trăi în desfrânare. Biserica a aplicat şi acestora din urmă concesia acordată de Sf. căsătoria a doua apare ca o concesie pentru cei slabi pe care .Ap. fie să rămână necăsătoriţi. Ast-fel. ne-o demonstrează faptul că din toate Epistolele care ne-au rămas de la el. afirmând astfel caracterul ei monogam. iar nu să se recăsătorească. le este îngăduită recăsătorirea în cazul în care nu se pot înfrâna . Cei rămaşi văduvi trebuie să rămână aşa şi să se dedice Domnului. Această con-cesie se aplică doar celor văduvi.7.10-11).7. Această preocupare permanentă demonstrează importanţa pe care căsătoria o are în concepţia paulină ca un ace este mare taină şi una din coordonatele de bază ale existenţei umane. mai bine este să se căsătorească decât să se abată . în concepţia paulină creştinul trebuie să se căsătorească o singură dată. Mai târziu. precum şi prin afirmarea valorii soteriologice a unuia dintre scopurile căsătoriei (.2).bărbat al unei singure femei'' (I Tim. Totuşi.dorinţele îi abat de la Hristos'' (I Tim. 3. Faptul că în concepţia paulina creştinul nu trebuie să se căsătorească decât o data. candidatul la hirotonie trebuie să fie . Valoarea căsătoriei creştine o putem deduce şi din fundamentarea ei teologică. Concluzii Problema căsătoriei şi a familiei creştine este o preocupare permanentă a Sf..Ap.9).pe urmele Satanei'' (I Tim. la autoritatea învăţăturilor lui Hristos. fie să rămână necăsătoriţi (I Cor.sau.naşterea de . el ocupându-se de această temă nu doar într-o perioadă a vieţii sale. iar văduvele respective trebuie .. Aşadar.. doar Epistola a II-a către Tesaloniceni nu cuprinde vreo referire la această temă. În cazul celor divorţaţi li se oferă două alternative: fie să se împace cu soţul.Pavel văduvelor care nu se pot înfrâna. fundamentare în care Apostolul apelează la revelaţia vechi testamentară... la comparaţiile menite să evidenţieze valoarea acestei taine. În această perspectivă.5.să fi fost femeia unui singur bărbat'' (I Tim.Pavel. 5.15). rezultă şi din condiţiile impuse celor ce vor să intre în slujirea preoţească. ci pe tot parcursul ei. pe când cei despărţiţi trewbuie.11).9) .

Pavel asupra căsătoriei şi familiei creştine este una de ansamblu.Ap. 3. patima. 3. În preocuparea sa pentru familie.4). 5-9).7. iar soţii sunt egali în Hristos (Gal.15). monogamă ( I Cor.15).Ap.Pavel se ridică şi împotriva ereziilor din vremea sa care se opuneau căsătoriei ( Col. de aceea familia lor trebuie să fie o familie model ( Tit 1.prunci'' I Tim.22). Astfel.1. ei trebuie să fie un exemplu al acestora din urmă. necurăţia.22-29). Astfel.6).28). Viziunea Sf. şi din această perpectivă îndepărtarea acestui păcat din familia creştină. la ascultarea şi cinstirea pe care copiii o datorează părinţilor (Col.7. aşa cum au fost ele instituite de la creaţie.5. de aceea pentru a îngrădi această slăbiciune.20). Apostolul face şi unele concesii.Ap.Ap.1011. iar acum restaurate în Hristos.19-21). Ca unii ce slujesc lui Dumnezeu şi oamenilor.Pavel o atribuie căsătoriei şi familie creştine.Gal.5). 5).5. Model trebuie să fi fost şi viaţa de familie a văduvelor care doreau să intre la batrâneţe sub grija Bisericii ( I Tim.Pavel.Ap. deşi este bine ca văduvele să rămână în această 23 .5. la naştere şi educarea pruncilor (Efes. iubirea şi întrajutorarea soţilor ( Efes.6.8. divorţul ( I Cor. Opoziţia radicală dintre aceste păcate şi căsătoria creştină este de natură să sublinieze în concepţia paulină sfinţenia acestei din urmă..Pavel le dă în Epistolele sale ( I Cor. profundul realism al Sf. uciderea.Ap.Pavel cum ar fi incestul (I Cor. Pe lângă aceste păcate Sf.Ap.6. 2229). el având în vedere toate compartimentele vieţii de familie precum şi raporturile dintre ele.9-10). El a fost conştient de slăbiciune şi înclinarea omului spre păcat. iar la acestea putem adăuga şi alte păcate impotriva familiei combătute de Sf. uneori în locurile de frunte.10-11) şi adulterul (Rom.21) şi din aceasta putem deduce încă o dată valoarea si importanţa pe care Sf.5. a păcatelor respective în cele 12 liste de păcate pe care Sf. Astfel căsătoria este indisolubilă (I Cor.7.11). la sclavi şi la stăpânii lor. Putem constata din întreaga învăţătură paulină asupra familiei.10-11).2. apostolul se referă la raporturile dintre soţi (Efes.5. la văduve (I Tim. la rolul bunicilor şi al bătrânilor (II Tim. sodomie etc. În învăţătura paulină găsim toate carecteristicile fundamentale ale căsătoriei. Sf.Pavel combate toate păcatele care se opun acestora.Pavel le înfierează aici sunt: desfrânarea. precum şi la raporturile dintre ei ( Efes. 3.Ap. 2. Un loc aparte în concepţia paulină asupra familiei îl ocupă familia celor hirotoniţi.3-16). Aşa se explică existenţa. păcatele din aceste liste care privesc familia şi pe care Sf. scopul căsătoriei este acela al naşterii de prunci (I Tim 2.

Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.18).Evdochinov. Aşadar.stare. Pr. Despre iubire.Bria.Dumitru. Paul.Sfântul Ioan Gură de Aur.Prof. totuşi. afirmându-se astfel caracterul de .3. Cu certitudine. ci de unele complementare acre se întregesc reciproc. Craiova 1997 5. 1981 2.5.Cândea. ci unul practice al organizării şi responsabilităţii. Galeriela Moldoveanu Bucuresti 1994 .Dr.2-5).să ardă'' mai bine să se recăsătorească.. 843-858 6. comparată cu relaţia care există între Hristos şi Biserică.teologie a căsătoriei''.Pavel şi atunci când arată valoarea căsătoriei ca remediu împotriva desfrânării ( I Cor. în raport cu supunerea femeii faţă de bărbat ( Col. Acest primat nu este unul discriminator.. Pr..O. teologia paulină a căsătoriei se constituie ca una din temeliile care stau la baza căsătoriei şi familiei creştine autentice. 5. între ei nu există o subordonare. unde.. 10-12 pag. despotic. Arhim.Sfântă Taină'' (Efes.Prof.Ap. trad. Explicarea Epistolei către Galateni.32).7 . Taina iubirii. Iaşi 1909 3.primul între egali''. Tot ca o concesie este şi despărţirea soţilor în cazul în care unul dintre ei nu este creştin şi doreşte divorţul. Slăbiciune umană o are în vedere Sf.R. Există în învaţătura paulină şi unele aspecte cu character paradoxal. Pr. după modelul lui Hristos ( Efes. Spiridon. Prof.Belu. Theodosie Atanasiu. decât .Dr. Bucureşti 1984 4.. Dicţionar de Teologie Ortodoxă. cum ar fi egalitate soţilor în Hristos (Gal. precum şi unul al iubirii jertfelnice.Metodiu de Oimp. Despre Castitate. căsătoria creştină capătă valenţe spirituale maxime.25-29). în Mitropolia Ardealului an XII (1967) nr.22-23.Ion. punctul cel mai înalt al concepţiei pauline referitoare la căsătorie şi familie este cel de la Efeseni 5. trad.28). putem afirma că învăţătura paulină cu privire la căsătorie şi familie se constituie într-o adevărată . Având în vedere toate aceste considerente. Familia şi viaţa modernă.Prof. alături de învăţătura Mântuitorului cuprinsa în Evanghelie. Nu este vorba aici de două realităţi care se exclude reciproc. Bibliografie 1. trad.C.Corniţescu.3. ci bărbatul este doar . Astfel soţii sunt egali din unct de vedere soteriologic.Dr.

581-591 10.O.. 24-31 Cuprins Introducere……………………………………………………………… ………. pag. Iubirea taina căsătoriei. 8-10.7 Scopurile căsătoriei……………………………………………………………. pag. Iorgu.Olariu.7-8. Iaşi 1998 14.Mladin. Nicolae.3 Căderea în păcat şi consecinţele ei asupra familiei……………………….. Aşezarea şi Mistica Paulină 11.Prof. Alba-Iulia . Constantin Hadarag. Pr... Familia în lumina învăţăturii Noului Testament. Naşterea de prunci. LXIV (1988) nr. nr.Stăniloae.. în Mitropolia Moldovei şi Sucevei. pag.Conf.R.Vasile.Moldovan..5 Căsătorie sau/şi feciorie……………………………………………………….4.Galeriu.6 Unirea dintre Hristos şi Biserică-model al căsătoriei creştine……………. Taina nunţii. Iosif.1996 12. pag. Căsătoria Sfântă Taină a Bisericii şi Instituţie juridică a Statului.Ivan. Caransebeş 1913 13. Averinţev.I-III.484-499 8. Pr.7.9-10/1954.Vasile. Pr. Romani.Dumitru. Marko I şi Serghei S. Familia creştină.Ilie. Galateni şi Efeseni..Verzan.I. în Miropolia Olteniei nr.Pavel către Corinteni.Magistr. în Studii Teologice seria a II-a.Mihoc.4 Femeile să aibă capul acoperit la serviciul dumnezeiesc…………………. an CI (1983). în B. Adam şi coasta sa.Vaida... Bucureşti 1997 15. trad. Epistole Sf. scop principal al căsătoriei.8 Inisolubilitate 25 . în Mitropolia Ardealului an XXX ( 1985). Prof. XII ( 1960) nr. 511525 16. vol.Ap.. vol. Sabin. Constantin. Dr. Căsătoria şi familia în lumina Sfintei Scripturi. Teologia Dogmatică.-oct. sept. Taina nunţii. Pr.Rupnik.9-10.Prof. nr. 732-755 9.. Pr.2 Originea căsătoriei……………………………………………………………. pag.

..11 Văduvia şi văduvii……………………………………………………………........13 Desfrânarea……………………………………………………………… …….22 ..16 Necinstirea părinţilor…………………………………………………………..9 Raporturile dintre soţ şi soţie.12 Familia preotului……………………………………………………………….18 Căsătoria a doua……………………………………………………………….21 Cuprins…………………………………………………………………… …….19 Concluzii………………………………………………………………… ………19 Biografie…………………………………………………………………… ……...9 Părinţii şi copii………………………………………………………………….10 Bătrânii şi bătrânele……………………………………………………………11 Sclavii şi stăpânii lor………………………………………………………….16 Necinstirea soţului/soţiei………………………………………………………17 Concubinajul……………………………………………………………… ……17 Divorţul…………………………………………………………………… …….14 Adulterul…………………………………………………………………… …..14 Incestul…………………………………………………………………… …….. locul şi rolul fiecăruia dintre ei în familie şi în Biserică……………………………………………………………..căsătoriei………………………………………………………....15 Avortul…………………………………………………………………… ……. îndatoririle..15 Homosexualitatea……………………………………………………… ……...

27 .