You are on page 1of 270

ΠEPI Ex oMENA
E) (A

1 . H ΠPΩτH MATIA
2 . ANoIXτo BιBΛ|o
3 . ΦA|NoMENo
4 . ΠPoΣKΛHΣElΣ
δ. oMAΔA A|MAToΣ
Θ . τPoMAKTIKEΣ |ΣToPIEΣ
7 . EΦlAΛτHΣ
E . ΠoPT ANTZEΛEΣ
9 . ΘEΩP|A
1 0 . EPΩTHΣE|Σ
1 1 . EΠ |ΠΛoKEΣ
1 2 , |ΣoPPoΠ lEΣ
1 3 . EκMYΣτHPEYΣE|Σ
1 4 . F| ΔYNAMH THΣ ΘΕΛHΣHΣ
1 5 . o| KAΛEN
1 Θ . κAPΛATΛ
1 τ , τo ΠA|XN|Δl
1 8 . τo KYNHΓ|
1 9 . AΠoXAIPEτlΣMoI
2 0 . ANYΠoMoNHΣ|A
2 1 . THΛEΦΩNHMA
2 2 . KPYΦTo
2 9 . o AΓ Γ EΛ oΣ
2 4 . AΔ ι EΞ oΔ o
2 5 . EΠ |Λ oΓ oΣ

MlA |Δ|AITEPH ΠEP|ΣTAΣH

Aπδ ταντδEξυλoυτoσ tν τQ παραEεiα
dπδ Et τoσξυλoυτoσγινιΙlακεινκαλb
o0 φαγεαθεdπ'α0τo
E,

fi
\μtρq φΦητε dπ' α0τoσ,θανα
Γ{νεoιg 2: L7

Π P o Λo Γ o Σ

ΠoτJ δεγ εtγα oκεφτε[ ιδια[τερα τo πιhg Θα π
φr:τo$g λ6γoυ9 να τo κανω τoυg τελευτ

oκεφτε[,
δεθατo εψι
Er6μακι αντo eι'trα
Kdρφωαατo βλ6μμαμoυxωρigν' αν

4φη τoυ δωματ[oυ,στα σKoτεwαψατιατo
αε κoπdlντα; |tε ψε a
γoe μoυ τo αντατc6Eω
Σ1γoυρα i1ταν iναg καλ69 τp6πogνα π
χiπoιoυ 4λλoυ,κdπoιoυ πoυ ηαπαq. Mεγα
poΦαεκανε1g1ια7τε..Αυτ6Θα πptπειιαiγικα
,Hξερα
6τι αι δεν εβ παει oτo ΦoρκE
μlτωπη ψετo Θανατoτιbpα.And,, 6αo τρo
{μoυν,δε γιν6ταν ια ψεταιlιrhσωτLατην α
η ζωr{αof γαρ1ζειtνα6νειρoπoνξεπεpι&ει
δoκ[εE,δεν εiναιλoγικ6 ναθρηνεig6ταντε
o κυνηγ69 γαψoγt)vαε φλικιi καθιbE
αγd-oιγθ'πPosτo ψ{.PoE
μoυ τια να με ακo

,,} Ι {ia

Eftε εiκoαι καταγα\ανo Φo|νιξ. μ6λι6 α καθε καλoκαiρι ψt"γρικ μdνωdναψi1ν -Ξκεtνητη γpoνιαπατηoαπ6δι. Σ.ταψt'pιαμoυκoυβαλo{ |ΘUκoΦλα.l -{ ΠP ΩT |-{ M Η μητ{ραμoυ με πi1γεoτo αερoδρ6μ θλε τα παρ4θυρααιoιμα.o oυραν69i1τoι. &} 3 ιrιt .ν EiΘ6. τo φoρo pια κlνηη.αγτi γ o ΨταΨ|d9[ιoυ o To tα|α καλoκα1ρι"α.Φoρo$oατo αγατcηψiνo μoυπoυ λ:υκ6πoυκdμιαoμε δαντ€λα. αυτl1τηι ααi1ψαιτηκωμ6πoληβ 6οo αε oπoιoδ{πoτεdλλo μ€ρoE των H *{π6αυτι]την π6\ και την καταθλιπτ EκoτεινιdτηgEραττ{τευσε η ψητipαψo Σ' αυτi1την πλη η λtγων μηνιilν. Σaην oλυμπιακη Xερα6νησoτηg ν η5 Θυ&αινTκτoγpρiακεταιμια μικρη Φoρκ5και ε[ναια1εδ6νμoνiμωgακεπ Ξ.

. αλα τλευταLα λ'τo αυτ6τo αυγκεκριμ6νo ι|6ψατ6αo aυx.ι τα αυτoκiιητα να κ6βoυν ταγfτητα lσrυνoμικoιi. To βααικ6 μoυ κiνητρo tοκ(νητo. ηατcω. Σ.αειγε τoι Φλ τιilρα.Δε με κdlcωgi1ταν παραζειτo αερoλανo.<Θατα πoδμε oilιτoψα>>..Θ€ λ ω "fατcdω>>.ιαπoυiψoιαζεαxεδ6νπwτευτ6πια.|ατΙlιαφελη γητiρα μoυ γα φρoντiαει τo. <<Θαδιbαω>>. <<Mπoρε[g να _θα tρΘω αψtaωg γυρiαειg oπkι 6πoτε Θεq μ6λιE νLεχPεLαατε[E>>. <<Mπdλλα>> ι ψoυεtτεη μαμdμoυ_για1λιoατi1φopα_πριν αι6pω ατo αερoλ4νo.7ια πpιbτηφoρdμε καπoιoβαθμ6 {tη γρdι|ειατoλιiκειoκαι θα με βoηθo Αλ\d r. αpα πιΘαι6τcrcαoL\oyαpια. Ι\ατpευατoν r]λιo Κα.Πcbgμπoρotlααyα αφi1αωτη στoPγικf1. ιμrt η μ(αιilρα ψαζtψετoνTαιiρλιατo Θ Tα4ρλι iγorν αpκεταενταξειαε 6 .0 Tαdρλι >.<<Δ. τoν μ .εν tγη α} Υtl ξ Pεν€ . παρατην $λειι|rη κoνδυλ[ων fi!ρlrπωαη να vε πηγαwoφi'pνει εδιb κ θ[riξι με κ6κκιγα και μπλε φιhταoτηι o γ. Θα υΦ Pχεφη ητ6 ατ o ιllυγ ε1o.Eν ιωαα μια κρ iαη παγικoι5τηι ωρα πoυκo π αξα τ α ψεγαλαπαtδικ&τηg ψατια..ακατασ.αλλ&και πλt.τη. Με κρατηoεσφwd ατηι ηκλια τηg γtα tιαλ'εππ6 και' ψεταανipηKαστo αερoτλαιo.νεαιlτ6 τηE. ειπαι|iψατα.. H μαμd μoυ εiναι iδια εγιil. . |cα-ανεξ tε 1λεγεκανε[g τι θ α oιi ααμε ι α τois μπoρ ψε.κι εκε[νηiφυγε. ΒΕβαι. >> <|1 ψαψαεiιαι ψια γαpα.Tα περια << Διb αε γαtρ ετLaψατ α στo.ιτιατo & μεεξετληξεptpαια.) 5 α t . ..Stephenie Meyer μoυ στηγ Kαλιφ6ρνια τια δυo βδoμιiδεE.Hξε tlιρo pιπ&νωαπ6λlγo μπερδεμdνog με τηγ πριν απ6 *rι η μητdραμoυ ψtια. αυτ6πoυ με ανηαυ1oι5αε <Xα[ρoμαι ττoυσε Φt-'.vαvd>'.ι μεαγκ4λιααεαψi1γαναψ pηκαπαpατcατιhνταg απ6τo αερoλαν o . . αιoxαιρετr]αει o τrσdΦιψεπερLψwε μετo περιπo o Tαιiβ.ιhΘηKα στo Πoρτ Aντ :Ι8α ωg κακ6 oιων6-Mλd ωq κατι αι τoνηλιo.λoιπ6ν.Mη. Στo Φoρκg. MπΩg>. υτ6αγεoηαυτη. d}λημια ωραo 6ναμικρ6 αερoλανακιωgτo Πoρτ'Aντζελεgκαι ψεταψιαιiρα δρ6μo9ψετoαψαξιωgτo Φoρκg. τoυ.. A)λιi θβλεπαψiααατα ψατιατηsτη Θυα(απiαωαττ6τηι TουΦoρκ6 εiναι o Διoικητηg Σoυdν τoυ !Θ$ τη6 πΦs.λαλiατατog''.αταρμ π6λη.. 'PrπεγΘαν6ψoυν ψoυ ΙνατρευατoΦoiνιξ. αιηoνγεLE για ψiνα>>.<Θα ε[μαι o Tα4ρλ. δενεβ t}τιπ4θειdμoυTια τo Φoρκg.Πoτt δεν ημoυνκαλη r[raiτρα. Aπ6τo Φoiνιξωgτδ Σι&τλ η:rπησηκpαταεtτboαεpιg ιbpεg. επdμεινε εκε[νη. ψιαγαpα. <<Δεηpειαζεταινατo κανειg αυτ6>'..ikιpε ελικριν4 ευχαP.στηψ€νoE πoυε !fl. αλλd με κo"ιταμαλλιd και ρυτiδεEγ€λιoυ. την παp6τρυνα. αruτ6ψατακαιμε oτi1ριξε. Eixα λiγεg ψ6ιo απooκευ6E. . Θαπi1.γαwατ6Pα.βενζwη oτo αυτoκινητo και καπoιog τLα10ατoν παρεtτηλθφωνo aεπερiπτωαηπoν γorν6ταν..τoυgδυo μ Tα&ρλι. μετρ6μo. pταν πpooγει.|)α εξoρiαωτoν εαυτ6 _τραγψατoυ ξκανα τo Φoρκg.1ταν βdβαιo6τιταπρξψαταΘ Kαν€ναg ατ|.π6τανιατoι ατoκ γ|τ|α|ι1τ&''.f αφ6ρητηξt- ατη. Κι εγιh γα Δει εππρε. α ψoi τη5 θα εξoφλoιi ν ται.Ιτατp ευα τη ζωιταιi1.

.6 ι . τo πραγψα δoυλε nιtιtφrι(iχνουν τdlραδεν d1oυνκαψLαoγtα '|b πριtγμα.q .]iiναι .aτη"νAρ ιζ6να η.Καιπoτi δε ιιπα φoρτηγακtατα δ6ντια -oιiτε v.κι εκε[ καπoυ τελεiωαε η αυζi1τηαη 9) 71x ..LΙ}ντιιζα6τι δε Θαμε υτoτιμoιiαε τ6αo πλil ιbατε.ναη παpακλdl>>lμoυρμoriριαε αψi1 ριατ[εgμoυ.cη γειψω. .Θ€ λ ω να εtααιγαρoisψ }ιπ1lρg1fατo δρ6μo. P6Ψταμoυ. .1.<Π6τε τ o αγ 6ραoε.t i l ιι γ1i.6ταν τo εtπε αυτ6..<Π6αo πα\t6 ει:ιαι1>> Kατ&λαβα απ6 τηι αλλαγη aτηι tκτoυ πωg ift'πιζε 6τt αντη ακριβιbgτην τoυ πpoαιbτoυ φραση εριhτηaηδε θατην ξκαια.' ' Μταγπα.iα πευoε ν α πει o Tαdρλι.λι.νακoiνωσε εκεiνoE.. ..yλυκια βoυ.Stephenie Meyer τco1Jεiχ!1.κλ6 αψαξι''ακtτo i1ταν.ναπιατεbεL τrωs Θα τα παρατ oilαα τ 6oo ειiκoλα.-.νεγιb Eει αταντησα <<κι6ται δεν ψoρεt"ια oEηγ\aειπtα και πρooφiρθηκε να μoυ πoυληαει τo φoρτηγακι τoυ πoλ6 φτηνα>'. ι ι rιrλ. Aνταλλdξαμε ψερικαακ6ψαα16λια τLατ 1rγρδg.να απωΘ. . οxι.νoμiζω...lb ιγrιir.ααν παρατoo"i.o Mπiλι tφτιαξε πo)λd πpαγψατα oτη ψηγατ'i1_ δεν ε[ναι καtτ6oo πλι6.>> <<To η6pααε τo L984.1ι.hεπιilδυνα..νκ d. ιιlιl ιξηντα _'i1oτα τ6\ τoυ πεν\ντα λ ι tlλt ιrι. > . Πoλιi φτην6>>..Λε 0α μπoρoιiαανατoφτrr"ξω. .ν ιατ ικη τ ΚαP\' τ α.r λιφrιi για νατoπαω αε μη1ανικ6.. σιντκτoν.ντcPηvατικ6τητα>>.lαληθεια εwα ιlδr1..<Eiναι σε α.6ται ατcαντηαα.litιι .. *. FΙ μαμ4 KL ετΦ εWψε oνγκεττρωαει 6λε9 ψαs τιS o ικoν o μ iε g τ Lα 1ια αυ μτλη ρ ιit αo υ |. .ααμoυ. εwαι Ενα τικ-ατ φoρτηγακι' μια Σ6βι>>. στη.1. Δεν υπ'i1pγελ6γo ι|ταναδυνατoνα ε[μαι1αρoιiμενηατo Φoρ να υπoφθρεικι αυτ6g ψαζLψoυ.. Ψτ ιι1ιιiξιμε τα δικd ψoυγρi1ψατα>'.κ6καρ6τoι"τιbρα>>αυιtγιoε o Tαdρλι 6τoι.l |ι\ιτοφτην6 εlνoεig 6ταν λεg φτην6 lιιrιι\ liταν τo αημεioπoυ δε γωρot:oεκcrν * ΝιΙ ιτι)Uπω.6ται δεθηκαμεψετιgζωνε9. περπτα τρξψατα ατc6τη μνημη μoυ.Γζαψα.CΦν υπερβoλικ& χε'τcτα τ.τα συ1. Noμiζω πωgi1ταικαινoιiριo ατ Ilιιr.α|σΘ\ψατατ ιλr11lον6μηαα κι εγιh ατc' αντ6y.νιαταλμ€ ν α.ι ακτi1. <<Nαατην πpαγψατικ6τητα.'Ετotκok μπ1loατdψoυ.αεκαινoιiριo1 >> * |i. To Λα ΠoυE εiγαι o μικρ69 ινδι&νικogκαταυλιαμ6g oτη.. ol. πoλιi ευγενικ6 αυτ6 πoυ tκανεE . .Σαν διilρoγια να αε καλωαoρ[αω>. 'Εται' εξηγεπoτo γεγoι69 6τι δεγ τoν θυμ6μoυν.o tlε ιtνετα να εκφpαξε.. δεν € 1 ω και πoλλ€ E γν ι|vt1ιιι.α τη1fo υd.ακt'φτηκαα.' αντiγια.ix.Tι εiδoυgαψαξι".'.{ιακλ6 αψαξtγια σiνα.. α.. <<Ερx6ται ψαζLψα9γ ια ι|lαp εψατo καλo κα i pι>>..τc6 ψt.<Bρηκα6να καλ6 αψαξιγια α€να. . llωrπω! * Λεν ηταν αναγκηιατo κανειg ol. Λλl1()εια..oχι.Lε.o τλξια ψατtαψε ψlα tκφρααητ 1ιιιιxλrφτη.Eiμαι καλη στo .υτ6.. <<Koiτα. J . εκτιψωπoλιi.oλα μoυ τα τ|Pηψατα γωρεαανειiκoλα ψioα oτo πoPτ|ιτcατKαζτoυτεpιτλtκoιi. <<Πoιiτo pρi1κεg..α |'Lηχ * Ιj. *Λεν πειρdζει.r' O τρ6πo9πoυ εiπε.>' << Θυ μdααι τoν Mπ[λι Mzλακ ατo Λα ΠoυE.αλλd καιπα\ιi1ταν αιεπιαρκηg.ilπoτπog.νατcηP.Mπ6λλα.

.iD 8 && ι|ταν δικ6 ψoυαπ6 τ6τε πoυ γε. Eπιτλ6oν. Aυτθg iyται και oι μoναδικfs ψiPεsτoυ yαψoυτoυs _oι πρωτε5.αλλd μπoρobαα. . εiπεo Tαdρλtψετρα^trια φωνξl αψ{1γανα.νυπερβoλικ4 π ραo ιι α _ Lναs ξtν o9 λαι i1τηg.τια. καιγoιi.ιταστωψioα.i g tξω αττ'τo παραΘν ρo καt ατ oουν μερικd δdκρυα. ψoυ αpioει πoλιi! Σ.Aυτ6 θα τo αφηνα γ ια την ιh *πpιπeνα ακεφτιilτo εργ6ψενoπρωi. iτoι ιhoτε ια ψoρoil :sκoλα.0ατo αρνηΘιb. fiλη για μια φoρdνιibθoνταg 6λα μoυ Χρει&ατηκεμια διαδρoμημ6νoτ. 6ψoιαζεπρααινωπ65.ts _ατ16εκεwα τ|oυ βλ6πει6 στo σκηνικ6 εν69 ατυγi1γατoE. πoυ6xoυν Tιbρα η . 'Lh α. Tελικd φταoαψεoτo αππι τoυ Tα&ρ}. μ6 QΘlτoι}ααν π ερtαo6τερα απ6 επτ ακ6o ια _oιπατcτto$δ :δΦ cftαν μεγαλιilαει ψαζΙ. Tα παιτα i1ται πρ αotνα: τα 6iιτρα. Aκ6μα κι o αtραc. βfβω'α' δεν μπoρoιiσα .η. ατρoγμλεμtια φτεpακαι μια βoλβoειδη χP6Vα.τrΘιn πoλυ ατo γηoι69 αυτ6.Βκεi. To Λ$κειo τoυ ΦoρκE εtγετoι τρoμακ τPιακoσiων πετi1νταεππα _τωpα πwi1 ero παλι6 μoυ αxoλεio στo Φoiνιξ.o ΙOυρτtνεgoτo παραΘυρo_ 6λα αυτα i Eικr|6μoυ ηλικiαE. tνατipαg. μoυμθρα τηγ ucλoγi1επειαπερπατi1oω Δε θα ημoυν αντιψΕτωπη με τρiα 1λι6μ ετpαψtoαoτη pρoγi1. 'Ιaταν πανtψaρφα. τα τoυ πoτ6 δεν παθα[νoυγ ζηψ. Ψα|rα.h θα ημoυν τo καινoιiριo κoρiτα λη..<Xαiρoμαι πoυσoυαρΕoει>> .εργo. Mε αφηαε ηo uNη^ν }ιουκαι να βoλευτξ 6να9ιiθλog πoυ Θα τΘξγια τηψτtρα μoυ.ι.Eνα απ6 τακλατoυ Tαιiρλι εwαι6τι α τ αKτ 6aυ αυνd1εια.iγorν ελd1ιαταλιγ6τερo αν ριαν'i1 ατcαicια φρικτi1. Πρog μεγιiλη μoυ €κ:ληξη.καΘωggλτpαptζ6ταν ψtαα αlc6τα φιiλλα.PLσψ€ν IαλΦ διο τη g τηλεφων ικi1gγ ρ αψψηsτια fro πdτωμα ωSτηn πιo κoιτινηπρtζα. Δει εξαδι4θεαη ια Fro κλ4μα.Stephenie Meyer τα παPdΘυPαγωp.E π t!ταν 6τι εt.i1ταντo καινoιiριo _εν παoηπεριπτωαει. }ι4ζι.Pαστιbμε τoν Tα4ρ}. i1ται tτα αιτ6 εκεwα τα γερα αιδερ€νια τcPηvα.α να ψεταφ{pω α πoυ ειγε τα τ pξ ψατα επαιιω.να|ιε φα. Υπ\pγε ψ6νoiνα ψικρ6 ψανιo στo τ Θe lπρεπενα ψo.ιgναλ6με κoυβ6ντα. oι κoP μoi τoυ9 oκucααψt'γoι με μoιiακλιη ατα κλαδι& τoυg κρεμααμ6νoΕνα παρ6ψoιo φιi}λωμη τo γιbψαaκεπαoψ{ιo με φτ€ρεg. τηg μητcραζ Foυ.Πip α τη δυτικη κρεβατoκαψαp θdαπ4νω ατc6την ψρooτιιi1αιλη. . με μεγιiλα καψ|ιαoδηγoιi.Zoisoε ακ6ψα oτo ψικρ6 oππακι με τιζ δυo κρεβατoκαψαρεgπoυ εiφ αγopααει ψε τη ψτiρα μoυ τιg πpωτεq μ6ρε6τoυ γαψoυ τoυg. ειlγαpιoτιb!>> Θ α..Hτανωpα[αιαε :lναι ανdγκη 1ια χαvoτελdω και να δε lβν μια ανακoιiφιαη νακoπαζω Kαταπ Qq βρox.Ιαω6 αν η εψφανιαi1ψoυ i1ταν 6πω9ε[ iX} 9 {ξ .Ω.|'απαω aγλεlo. παPKαPLσ|ιiνoατo δρ6μo ψρooτα ατ' τo oπktπoυ πoτ€ δεν εixεα)λ&ξει.trεαιτtκαταατipειτη"ν παιEι β*τι και πρ6αθεαε Εια γραφε1o'καΘιh T:(o υπι]ρ1ετrhpα iνα9 |ιεταχε. ε1τεια δεμιb ιαγεπεταξει μετoπεριπoλικ6o κιiριogΔιoιητηg.ιι.vετη. κdτι τo αξι'oτερi.FΙταν Εια ξεΘωptααμ6νoκ6κκινo ριo για μ6να_ φoρτηγ&κι. .νιiβηκα oι γαλdζιoι τoχoιι τo ψτερ6 ταpα. H κoυνιατη πoλυΘρ6νααπ6 τ6 βpιακδταν ακ6ψαoτη γωνια.ν ψoγια τoυg να μ€νει αφΘαpτηι περικυκλω μLι α ατc6τ α κo ψψατtα τ oυ ξ6ι oυ αψαξιo$ αxρηατiι|ει. . oι μ6νε9oiloτ. To δωματιoητανoικεio. Δεν i1ξεpααν δoιiλευε.ι . μoυ dρεαεπoλιi.

αλλ& {δη € μ oιαζαπιo ωxρ'i1. αθλητικη.να:λυ θιil t oτεpα απ6 ψιαμ€ρ α ταξιδιo.νααν κλoυβ To πρωιν6 Lιε τo1'Tαdρλι iγαι Εια :ξ{θηκε κλ\τilγη ατo α1oλεio.Kι αν δεν μπoρo6σαnαpρω ψιακατeλληλη Θtαη γtα ν α γω ρ€oω σ. ψαΘητL5.Eυι i1ψααταιπoτi . αταiριαατεg ιξuαoτικi1ψατια oτη μικρη τoυ κoυζiν Qατνbψαταστoυgτo. {1ψια ψαζoρiτ α.. Κoπαζoνταg τηι καταfuωψη ανταιαlcλααη μoυ στoν καΘptφτη.pρεγψi.η6 ?oνταζ 6τιη ευβ τoυ Θα πi1γαιιεχαψ ην τdαη γα με αlτoφεtlγει. ηχos β ατη ακεπi1iψε'ιε αψεLωτo.Mερ ιtoυναν tpλεπαταLEιαπpξψαταψετ rι o υπ6λoιπo9κ6αμo6με τα δικd τoυ βλaβη oτo'ι εγκtφαλ6μoυ.Stephenie Meyer Φo iνιξ.κt €γ μr πeριβ&λλειατc6την κλειατoφoβiα.τλεLακαι πα. τo βρdδυ Δ:ν κoιμηΘηκακαλαεκε[νo o αυνε1ηg |'\σανακλαΙω.ρααπ6 φω 7αμl1λιαφωτoγραφiατoυ Tααρ}.dλd ταπαντα εIxαι νακdνoυγ ψετo γpωψα. η oπoιoνδηπoτε . δεν εβ τoν απαραπητo συντoν ιαμ6 γεριιbν και ψατιιh.Ιαωgνα t. Δεν i1ταν ψ6. A}λι1 μl1ρι και ψετατα ψεoαιυμα.τα iιτolα τo λευκ6 μoυααμ&aτo πατωψα.Eδcbδεγ εβ καθ6λoυ χP6vα. Aφod iφυγε.ιγoυg.. iν α α1oλεio |ιε τPεLs1λιιiδεg τt τιΘαν6τητε9ειxα εEω.ημoυν ανηκαoψiνη να παpαEεμιh πωg i\ηα ι|lεψατα στoν εαυτ6 μoυ.τη .Δ τoν oυραν6πoτ6 εδcb'ητα. Aλλd η αιτ(α δεν εL7φoηψαoiα.τ |α.πι ψε oπoιoνδηπoτε dλλo orνΘpωτooτoι λα. tτPoφανιbg καθ6λoυ αθλητικ69 τisπog. αe ψι'αατ16τξ τPεL. Aκ6μα και η ψτΕρα |ιoυ' |ιε τη.Θα iπρεπε κανoνικ& να r]μoυν μαυριαμ€νη.it.ιKα. ξανΘια _ μια βoλεTψλiατ ρ ια. Aλλ& εμφανιoιακα.φταtγετoφωg.λα.αpρωατη. Δεν τα Lpριaκαμε τoυgαυνoμηλικo69μoυ.To μ Kαι αιiριoΘα'i1τ ttταντo απoτt)tεoψα.. δεν ε{ε πoτt. Παιτα ημoυν λεπτoκαμωμ6νη.ψα αρμoνκη Φoη ψαζt ψoυ.r3 11 f. π'i1ρατo ιεaεoi.ii .c]}10 α στo [διoμ4κogκιiματoEακριβωg.ι.ρ μoυ και πiγγα oτo κoιν6 ψαι ιo..ν.vτ ια \'α π α[ζω καπoιo αΘληψα'γω1|' _Kαι χωPit α τ Pαυvατ iζω τ oι εαυτ6 μoυ ρLgν α εξευτ λtζo ψαL dλλoν ppιaκ6ται δiπλα μoυ.To δ6ρμαμoυ Θα μπoρoι5αε 'ναειναι6μoρφo_η"* πoλιi καΘαρ6.τo δ6ρμα μoυ εi1ε μια υπ6λευκη απ6γpωατ1ιχωPtsoilτε και τηδικαιoλoγiα δυo μτλε ψατιωι η ψ.νoεμφανισιακd πoυ δεν κoλλoιiααπoτLπoυΘεv&.o Tαdρ}.ταιτoλαπLαttPw για σε ψιαπρoαπαθειαγα καyειτo oπk φωτειν6. 6ται επι *ι dγινε tναπto i1oυγoι|lιγα)rιoψα."ηs σε iιτ 1|θνω to παλι6 ξεΘωpιααψ6νoπαlλωψα ψi'γρ γiτ eρα πρ6αθεαα lκα|τ o ψαξλαρι. Θα ψo ρo$αα nα τo χPησιμoπoιησω πρog 6φελ6g μoυ.6ψω9.Ttπoτ μητ6ραμoυ εi1ε βΦ.Κo παξα τo πρ6aωπ6 μoυ ατoν καθρ€ φτη.oται τακτoπo1ηαατα πρξψατα μoυ στo πλι6 ντoλαlτι ατc6ξiλo πεisκoυ.δεν κoλλoιiααπoτ6 πoυθενd. παρα τη oυιεγi1ηλιoφdνεια.αλλ& τλαδαρr] κατα καπoιo τρ6πo. Mια πυκνη oμιβη ηταν τo γ6νo πpξ 8ω απ6τo παpαΘυp6μoυ τo πρω.α1εδ6νδιαφαν€ g . ioωg_ λα αυτα τα π ραγ ψατα τoυ oυνuταγεται η ζωη ατην ηλι6λoυστη κoλdδα. καΘιbspotρται'ζατα |'LτcεPδεμ6να.Πανω ατ16τo ψtκρ6τζακι ατo 16 καθιατικ6 υπi1p71ε ψια aε. Αντi γi αυτα.i1τη. καΘwα ατo πλt6 τε πtξι. lσrυνoμικ6 τVηψα'πoυ i1τxνη γυια1κ τoυ.os κ6κκινη9 χαkη9.ναμoυ μαλλι4.νoπoiα ημoυν πιo κoιτα ατε'6.Ιαωgη αληΘεια iγα'v 6τlδεγ τα 6βριακα μετoυg ανθριilπoυgγειικα..

νκoυκofλα μoυ. Φ6ρεαατo ψoυφαν μoυ_πoυ μoυ πρoκαλofαε την αLoΘηoηπPoστατε1Jτικηgατoληζ σα1) αυτt.FΙ α[θoυααi1τανγωρto }ιακ1l(lτι1γκo. Δεν ηθελα ναπαω πoλιi νωρig ατo α1oλεio.11ιιιν δ6ακoλoτoναpρωτoαxo ιiιων 11ιι1ιτ0ηαη τoυ ιδριiματos'αναPω |ιli' l|ιιιν ιlι αλυαιδωτoi t φpαμεg'oι με Ι Ιιl1lκ111l11 ψπpoαταατc6τo πpωτo κτi πινιlι{διι πι\νωαττ.ψΕoαaτη ppoγi1.H o Mπ[λι M6αα ατo φoρτηγακti1τα"νωραLακαι aτεγια. αλλd απoφ ααιoαν α ζητ.αoτρεE.tια τ6αo παλι6 φo ρτηγακι oπωαδr]πoτε Θα ειγεκαπoto{rεγ&δι.cτo ρλαντi. H vηx*η πi1ρεψρog "tPητoPα.Δεν μπoρoisoανααταΘω τo φopτηγακιμoυ.tτot 6πω9{Θελα.oαo αυτ6 τo cππι.νη ψια tt}tλ||ιιt1lιιδιι\φωνoλειτoυργolioε. i. και πiαω απ6 τo μια μεγαλ6αωμηκoκκινoμdλλαγυναiκ iνιι μοβ κoντoμdνικo μακ6 7ιλoυζακι.λεg κ πΡιrιτινιiδα6ξω.Ι|oυτηn ακoλoυ Θoιi a ε ψw παρ λαση τ ω1να1oλικιilν μoυ φωτo δf ακoλη γραφιιilν ψL"γρικαιπiρυαι.ιlτωoατo16ρι μoυνα παρωτo κλειδi. l il ιτ1ιλε[o.αλλd δεν φopoboαναμεiνω&λλooτo oππι.ναγιιilΘωπoλιi &βoλα.βρυμΘηκε αναpo"'lταc. tια F:ι. αυ'ιiγ'ι'αεια κανει φαaαρLα. o i1xogπoυ fκα.εκαφt. 6πω 9 καt τα πεpιo α ι.Ib nιξιι. εξυπηρετικη απ6 γiνιηa\ ψoυ.π ραγ ψα πoυ δεν ηταν αpκετ6 τ. Aπλιb gι| ιγλιζε ακ6ψα. πρog ψεγα\η μoυ ανακoιiφιαη. βιαζ6μoυννα Θαυψαoω περιδινεtτo βγω αττ6αυτi1την KαταNνιασ|LLιηυγpαoiα τco1) γtlρω ατc6τo κεφ4λι μoυ και κo}λoιiαε ατα μα}λι4 μoυ κdτω αττ6τη.α. Τ π. ταπ. καθιbc.ναααπρwα Mβιτιι εixε δυνατ6φωs και πεptαo6 .να:νoι καινoιiριεgαδιdβρo1ε6ψ6τε9 μoυ.tτoιη f frtt1lε1$1gγ. νη και ψi'ιτα.αλλ&με θ6ρυβo. pεlζν τααρLαατα καΘiαματα ψ$ρtζε ακ6ψααμυδρd κατιι6. και εLγ lr l ι νι1 μερoζ ζωηρ 6γρωψα φειγβ oλι1ν.πε να δω τι ψoρoilαα να κintω.ιrα'(ιπδ τoν πξκo.Moυ 6λειπετo αυνηΘιαψ{νoτpLξιψoτων KαL. ψtα πιtυιλιd'g.μια μικρη ttfiιι(..καθcbgβυΘiζoντανoτoνερ6.gπoν φoρoιiν ατα τειραψαταo.νπ6pτα. πε|r|ιιινιr.και ψετα. Aυτ69 με €φερναν αε πoλιi Θiαη _iπρε. γραφεioi1τανψικρ6.τi.6πoυ'i1ται oτoιpηψtνα 1ιιlτινιικαλαΘια γεψαταγαρτια.ttι|Ltjrιιν το Λιiκειo τoυ Φoρκg ι |ιε }1μιrι ιι ζr ιι ι μια o εtρα αττ6αα o pτt oπkια tι1tιινιι τοirβλα.Π ε: 1ιεγιiλι:gλαoτικigγλ. Τπηργα"ι τ6ααπoλα δ δrv 1ιlιιl1tιl(rιτα να καταλαβω τo μ6γεΘ6 . γ|tflιl t ι .1ιιινλ[γo πι'o πLpα ατt6 τoν κεντ xt1λr1. τoυλξιατoγ 6αo καιρ6 θμενα . μ6νo ηπιτα l}Ι .rr 13 i::i: .l Ιηρα ψιαβαΘιαα.με ανακoινιh μry*λο ριλ6ι πoυ μυπo:6oε δυνατd. $llv:1rι.τραpητv(ε.Ενταξει'.τf5 καρ€ κ λεg με μαξλαρακt. εlcιoτi1ψoιεs-Kαt KατευΘιiνΘηκαl|Poζτα Lξω. ιhcτε o Tαdβι να τtg τoτoΘετi1oει καlτoυ α}λoιi.τoιγoι γεψατoι. .πoτiτη1ητtραμoυ.να 1αλικιιbνκαΘΦgπεpτατobαα.ιlα |η. η η o Tα&β.r α πoτLooυντα ρoi:γαμoυ αμ6αω9.i1ω γιl1rlξιryυρω-γιiρωψtoα aτη βρoxη oα tlιl1ιιιιιπιi τη ΘαλπωρητηEκαψLναsτo € vιι 1ιι ι 1rδ π6τρινo ψoνoπατιπλαιαιωμ6 tiιlιινιlιrζ. πoν'i1τανταντα κρυμμ6νoκατω απ6 τo γεLoo κoντd aτη.rι\τι ι1ταν α1oλεio.ζω"νταgψt. και κλεiδωαα.τηνπ6ρτατoυ € λ εγε vr|qιi}λιlqδεν εi1ε παpκαρειεκεL.Stephenie Meyer Βξκαq. r]τανεκνευριατικ66. α}λd καΘαρLαει.FΙταν αδιiνατo.ι τo εtγε πpoφανω. εγιh εκε1. To ι2 Λrι. ψετd|ιLαμε τoυgτρειζ μαgστo μαιευτ'i1pιo ψετατη νoαoκ6μα.Mε tκανε.|)Kαταλιiβω πωSo Tαdρλι δεν εi1εξεπεpααει.

τοιtλλoεπLαηgβoμqψεανoιxτακ εE χιι'r()vτo δ6ρμαμoυδε Θαξεγωρtζε l l i1γατo t"ιτυπooτoι καΘηγητη.'Εγωaα 6λα μoυ τα |ιrtll. Tηg ανταlτ6δωαατo xαμ6γελιl 6αo πιo τειoτικα ψoρoisoα.Πα ρ.KανεIE δεν επρ6 Ιi nι ι t. τ|α. πoυ βιlιιι.Mε κokα rυ ι1νομιtμoυ -61ι και πoλ6 ενθαρρ φιrιτικdεγω ξινα κ6κκινη oαν παντζ 1ιεdιττειλεαε tια dδειo θραν[oατo τθλ νιι μι:αυατη σεLστη1rταξη.0τo δικ6 ψoυ.i.Γα6αερ.Mα βθβαια>>'ε[πε' Σκdλιαε ψιαατoLpαψεi'γραφα.lιi ιi ι11μιιiτη ψoυ.ναπtoει. FΙ κ6 ρη τηg επmλαtηc. επιτην καλιiτερη διαδρoμi1γιατo καθtνα ατc'αυτα αηψαtνoνταg παιω ατo γαpττlικαι μoυ €δωαε tνα Lντυπo νατo υttoτPΨε.klτανπιo δf θητdqμoυνα με κoιτιiζoννατo πLoωψt tαι πdλι ψε καπoto τρ6πo τα καταφερ ι|('υκαPφωμtνα oτoν κατ&λoγoμε τα β oει ο καθηγ ητη9. τι1ιtπου tγραφε.. . Φ6κνερ. <<Mπoρd) να αε βoηΘηαω. FΙ κoκκινoμd)λα γυναiKα σηΚωσετo κεφdλι τηg.ν η αμθαωg μ6λιg uτανω βρη"o μdρogιlαπαpκαρω.'ΙΙτ αν αpκετα ατo φιιb .|)ακρεμ&αoυ 1ιιιl 1ιακ1lιι1αεtρααaι6 γαντζoυg.'. 6Χααυτα. Στo Φoiνιξ.Τπ\ρxεtναψεγαΧo μαri t ι1 ι ε 1.νγυιαiκαgτoυ Διoικητ1l τtoυ γbριαε oτLτt εlcπt\oυg.λ ι l υg εξLπν ευo α και βγ'i1κα ατ|' τ o Ιilxιι το πp6oωπ6 μoυ μ6αα στηγ κo tιlt\ttιι νιΙ φτασω oτo πεζoEρ6μιo.Εγω Aκoιiμπηoε αρκεταφιi)λα πανω oτoν πξκo τoυ α1oλε[oυ>.Stephenie λ4eyer ν α n Ld) σω υπερ β oλικd γτυ μ€νη.pιξε μαγρi1γopη ψmια oτα ψαΘ\ψαταψoυγια ψiνα.ι .κogM6ιαoν.θριξατoλoυρiπ&νω ατc'τ l ι|rιtιl ι ιιt ιινdαα. tται ιhoτε:vαLιηvτραp'i1ξει θ6ρυβo9.'.. πoλυ ..Xdρηκα πoυ ε[δα6τιταπεριoo6τερα αψαξια i1ταν πλt6τ εPα' σα.ζε. τιhρα"νατo. t.VfuPιπoυ βρηκε επικiνδυνη τo πp6γραψμdαoυ εδιil κι tναγαρτη αυταπoν Ψqn'. πρooπαΘωιταc..νατcoστηθiαωτ]θελα ια λπLζω πωg δε Θα γρειαζ6ται νατpιγυpιαω 6\ την ηψtρα ψετo γαρτηγωψtιo ψτPot4 ι.πoυi"πρετε..Eιxα ηδη Ewpαo ll:: 15 . . <<.ταιlωoτo γραφεLo τηs.. αρxικι dλλoιψαΘητt4 ζαι ι α tργoντ αι. να μoυ αpεαεεδιi ατo Φoρκg. 'oτανξαιαpγi1καtξωατo αψαξtψoυ.τ.lil μον61ρωμoμαriρo μπoυφ&νμ l {|.0ατηζ επι'ατptι|lωατo τ€λog τηg 6πωgκαι o Tαdρλι. πprhη.ν τPατcεζαpiα i1τ tιl ι ι|1lιοτsl.0α μoυτα δεiξει. Aντtγρ l 1rιι ν δ υo κo ρπoια.ιτoτα φαντ αγτεp6. Μι1λιg tφταoα στη.ιμε ανακoιiφιαη.. Θατακαταφtρω. <<EiμαιηΙζαψ0λαΣoυαι>'.tl.αβηoα τ η ψηχα. πl11l. τo iι α ξανΘ6.ν o στην αν ατλκ\ γων[α.ιιι1ιοιl.F.To πιo ωραtoαψαξtεEωηταν 6ναB6λβo και ξεγωp tξε.FΙταν γo να δειg μια καινoliρια Mεραεντ€ g η μια Π6ραε ψΕaαoτo πληθogτων ψαΘητιhι. την πληρoφ6ρηoα και ε[δα την αψεoη αναγνιhρtoη στα ψατια τηg.>. € ψ ενα σε v|α απ6 τη λαγιoτεg μη-τλoιiαιεgγειπoλιi αυνηθιαμ€ τoνι69τηg Koλ&δ αSτoυΠαραδεiαoυ.o δηγηαα γ bρω -γilpω ατr'τ o α1oλε[oακoλoυΘωνταgτηνκυκλoφoρiα. ν(Ι oταEιακα πλ{ γtνεται γpi1γ ιtιlι} ιt l t1νπιiρτα 'ΠρoαπαΘηoανακpατi1σω 1ιxr\ι ιι μtααακoλoυΘιiνταg δυoγιoυνι l l ιι {0ουαα i1ταιlψικρ'i1. ψiPα9Moυ 1αμoγ6λααεκι εLπε6τti1}oιι..ια. . ψ' tν vt1. Mε περiμεναη τ]μoυν Θ6μα κoυταo μπoλιιbν 1ω ρ iq αμφ ιβ oλiα. εLτ ιιι 1ιειιδ(lναμη φωνη.ααoτo φoρτηyακι. Tα ατoψαψρ nx1lι[{ιirgoτην π6ρτατLα. εκκωφαντικ69 μoυτην πρoooγ1o Κokαξα τo γαρτη ψt... κ&Θεκαθηγητi1g.€ι α τoυ oπoioυη € δ ρα εtxεψt φιιλι|κρα6.

. Θα oρκιζ6μoυν πωs αPKετo('ανΘρωπotπLαω vαs πεPτ|ατoliααν τ 6oo κoντ α. M:τθ απδ δυo μαθηματα αργtζα να aθ τα 1tP6σωπααε κ&θε αiΘoυaα. αυναντoliαα περiεργα ψατtα.Ε....αρκετoilgπ il δικl μoυ dνα και εξiγιτα τρiα. <<Πo6Lγιgτo ε116ψενo ψαΘηψαi''ριhτηαεεκεiνog. Ετo t... Δεν πρoαπαΘηoαι α την πα .. Oπωαδ l1πoτε υπερβoλικd εξυπηρετtκ6s. αλα iltξ μαλλι4 κ&χυτπαντη ψεταξ$μαg δ Ξ 6νoμd τη9..<FΙλι6λoυατα >>.} 17 ξ. γ$pω ιι*τιε:τ[ριοκoντdστoτυΨαστηριo. Ω.ωματικd. tξωατη ppoγ1. 6αoι βρ[ακo.<Λo ιπ6ν.oπoυ Kαt 1ια γυρνo6αα ν α κo παξω.πoυ Πi1ραψε τα ψoυφαι ψαsKα|'pγi1καψε εξεξαιαργiαει. .....FΙλπιζα6τι δεν εβ αργlaειν α παραφ ρoνω..φερσoν'στo κτtριo tξι>'.. Βγω πρoo tθf. rγ !(αιε[xεπινακ[δαπoυ φαιν6τ *ΛΘιπι1ν.Aν αPωτηΘη1Kα dατελyετo φdκελo ψε τtS παλιtg ψoυ εPτασtεsη αn θα τo θεωρoιi αε ζαp λιd.Eρικ''.oγηg. r' αναρ ωτi1Θηκε.6ται δεν εwαι1>> εκεiνoυg τoυg υπερβoλικd εξνπηρετικoιigτιiπoυg πoυ εiναι μ€\ ακακι ατ ικ'ξgλt. .ν.ooεριg φoρ69τo γρ6νo >>. r]τανo μoναδικ65πoυ με αιlξκ Tραιiλι πl rιην τ&ξηκαι να αυατηΘιb.ναg iι pι. €να r|rηλ6 μαλλι& ψαilραoαι fuαPoατ6P..o *FEe.) 16{x :Acγ:|oιιι καιπoλf μαυριαμ6νη> =Η μητθραμου€ 1 ει μερικηλευκoπ Eftτααετοπρ6αωπδ ψoυανηoυxα lffiiι πυgτα αιiννεφακαι τo 1ιoιiμoρδε α βaEg αxdμηκαι θα ξεγ'νoilααπrhg. tταιγαψoγλo$aακαι κoυ gΘΦs εκεiνη φλυαρoιiαε oγετtκα με τo μΘι| ματα.ErΥ6 εiμαιo.νog β6μβos.. αλλd ωg επLτo λεLατoι p . 'F.<Πηγαiνωατo ι<τipιoτtαcερα.ενιil o καθητητηt oυιξιζενα μλ4ει μoν6τoνα. . {.Stephenie Meyer θα μoυ αy η L.Ιn Iωτανικ4και ηρΘε ψαζtψoυστη\]τP pEγl.r* .δι6ρθωαα.τονδε 1ρειdατηκακαΘ6λoυτoγαρτ Mια κoπθλακ4θιαε δiπλα μoυ και oτ . <<Πoλιi>>.lμ.. . .. E1n&τoυ γαγoγt\αoα α6pιατακαι ψi πtραoεπε fr υπδλοιπoτoυπPω. πh g ι α ειι αt oPoτ.καΘιbgπ μυ.Ευγαp ιaτ ω'' . . ΤηPχ }.νταναε ακτινα τριων θ€αεων γΙl ptoανι α ψε κoπαξoυι..να αττ' την τpαπεζαρiα Eiγuμ.ε.τoυ εilτα. Χαψoγ{)ιαoα διατακτικ4.εiναι πoλιi διαφo ρετικα εEιh απ6 τo Φo [νιξ.Θα ψoρoisαανα αoυ δε[ξω τo δρ6μo. \ωτητoυ Πoλ[τη' LΙετoν Tζt..aιrc eιαιιlδοξog.|)αμoυ μι- λrjαει.Hταν μικρoσκoπικi1.\)otl τηgTριγωνoψετρi ffi' € } καΘηγητηg Ξm|aoΦτωq η $λωg θα μιαo6ααεξαπ }|*αιe.tlfinbE απ6 τoυg d}λoυEπoυ συστην rΦ6 μoυ φαιν6ταντo Φoρκg. ιhcτ ε να μπoρoriν ! α |'Lαsακoιi αoυν. 'Εψoαζε ψε <<Εtααtη Ιζαμπ$λα Σoυα.ilπηo ε τo κoυδoιiνι.>> ριhτηoεεκεiνog. <<Tρειg-τi.LαLια π αPητ o Pητικ6.εiτcεκαΘι lΜtοp:| να cxoυμεκαπoιαd}λα μαθ . τp6αΘεoε.. . ff1ιξ πAνωατιg ψ6τε9 μoυ. oτ ω.καλη τιi1η>>. κα ι pαpετ6.. Σκtφτηκα διdφoρα επψιρi1ψατα"τ Lα\'α τ η\) πεiαω.oλoι . .μεδερματικ&πρop\i1ψατακαι πετρελαιoκηλiδα dακυr|rεπανω αττ'τo δι4δρoμo τLα.πρεπεν α κoπαξω ατηντaαντα μoυ.Mπ6λλα>.<Eκε[δε βρ€ 1 ει πoλυ.

υ 'tlτocνπp6oωτtατ|o1) δεν περiμενεEνα δε αελtδεgεν6gπεριoδικoriμ6δα9. 6λoι τoυg 6ψoιαζαν ωχP6qααν κιμωλ[α.ν μdνα.ζη1ιαυτoπεlcoLΘηoi1 τoυg. ατc'6αo μπoρoriσα 1ια πω.Β'iιaε Ενα 6μoρφoαdlψα. α! KαLo καΘtναEτoυqειγεψρoατατoν tνα δ[ακoφατητ6πoυ δεν τo εtxε αγγtξεtκαθ6λoυ.νεgατ16τηγενναι6τηταττ0υ ειγε επcιEεLξει η φλη τoυgνα μoυ μλl]αει.i1ται λα αιυτ6φoρα.ζ oτo.oiι ψε αρκετtg ατc6τιg φ[λε9τηg.τ6λειεg. Αv και oι ψilτ 7α 1ιαPακτηp ιoτ tκα i1ταν [αιεg.ιαυτ69o λ6γo9 πoυ δ ια ψ&τιαψoυαlτ6 πανω τoυ5.6ναμηλo π κι 6φυγε ψεγρi1γoρεg.Eγα &}λo ηταν ι|rηλ6τερo. ααφαλ69να τoυg κoπαζω.υπερβoλικ& Tα μα}λιd τoυ i1τoι.'LΙτανπΕyτε. Εt^ρ καpφωΘεi.'Ι{:ιαν σειgπoιos i1ται o πιo 6μoρφoEαναψε ξανΘ6κoρ[ταιi1τo αγ6ριψεταxλκwα .6πoυo ντdλων €1oυν υπoατεt ε. ψεακατααταταμαλλιd αε ηταν {rηλ6λιγνo. σταs' |λεακoιiρα oγoυρα μαλλι&.Aυτ6 τo η6Pt ειγε κατtτιo παιEικ6 απ6 τα α)ilα. Δε μλofααν oilτε tτρωγαι. KαΘ ιilg μικρ6αωμoκoρiται αηκιbΘηκεμε τo δiα κτικ6 πoυ δεν εftε ocνoψcεi.τ6oo ψακρια ατc6 εκεi πoυ καΘ6μoυνεγιb 6oo i1τα"ιδυνατ6ν ψtαα oτη ψακρια αLΘoυαα.πεξεργααiατ| ζωγpαφιαψtνα αιt6 καπoιoι πλι6 αρι ΥP&9o' oα.εgκαι μoυ oiιoτηαε. 'PJλα τιπoτα αττ' αντα δεν ηταν αυτ6 πoυ τραβηξεκι αιaψλιhτ l.oιiτε τoυg dλλoυg ψαΘητig.Stephenie Meyer Ι(αΘ[ααμε στην d:κPηει69 γεψατo1)τPαπεζ.αi'ptνεEδραακελ παoαp{)tα. ΞL'γααα6χατα oν6ψατατoυ9μετo πoυ μoυ τα ε[πε. Ef1αν επLoηgκαι σκoτεινt. Tα μα}λιdτηE i1ται γρυaαφt.ρωψαατα ψηι6.επειδη τα πp6αωτα κd. o EPη ψε γαιpΕτηαε ατc6 την ιilλη ακρη τηg αiΘoυααE. K4Θoνταν oτη γωιliα τηg τρατcεζαρiαg. oε αιτLΘεoη iτot i1ται με τoυg πεpιαα6τεpoυgαπ6 τoυg dλλoυg ψαΘητ{. To αγ6ρt απ6 τα ffiικα.ψiαα aτην τPα1|εζαρtα. Εκε[i1τανπoυ τoυs εiEαγtαπρωτη φoρα. T αδιiνατoψελ oανξωτικ6. Παρ.oτα τε$γη τoυΣπo ρτ5Ιλoυατρ6ιτε1ιτ|ιε αφιi.ΠαρακoλoυΘofααir'τλη<τη }!) l9 ca . τo iια i1ταν ψεγλ6αωμo _μυΦδηgσαγ κανoγικ69 αραιβαp[. Δε με κokαζαν ααν γαζot.λιγ6τερo oγκcbδε6 1dλκινη αlc6γρωαη.Eδεwνωv ε^ντντcωαιααψt.απc6αυταπoυ pΧi"πειq.*) 18 e}t τξq. πιoλιγνΦ α}λd και πdλι μυιbδεs. Δεν €μoιαζαν καθ6λoυ ψεταω τoυg. τo κoρ[ται με τη λευκoπαΘεtα.oisτε γtν o.\ ακ6ψα και καΘηγητ69εδιb αιτi γ tα ψαΘητ tg. πoυ iψoιαζocνλεgκαι θα μoρoιiααν να εwαι και φoιτητ tg. νo τo εiδog τoυ aωψατ6τυπoυπoυ tκorνε6χαταdλλα κoρiταια γilρω τηg να δ€1oνται ια1υρ6 λ4τψo σ. ηταν πιo βωμoi α a αντi1ντηι αιi1\ιηη πΦ πoν ζoisoοl.oλoι τoυg κokαζαν ατc'την dλλη _δ &λλo. oι κoπ6λε9 {1ται αιτLΘετεgψεταξbτoυE.ελ {φτανανω9 τη ψiαη τηg λ(nη' τηE.gακι αντ&_ψλαβεg ακι€E πoυ Εψoαζccνμε τoνq εξαν περααει ψια αυπνηνilμα η απ6 ψιαoπαoψΕνημιiτη. καΘωgπpooπαΘo$ααια κανω oυζi1τηoηψε εφταπερLεpγεqξνωατεg κoπ€λεg. τ. μ6νo και μ6νo επειδη pp[oκoττorνατoν iδιo xicρo ψαζ1 . τ6αo 6ψotα. FΙ ι|ltfui1εψoιαζε ψε αγλψα.με μελι μα)λι&.νπρ6oωπα αγλωι. εκε[.g.ν VorbPα.To τελευτα[o .χωPisτo φ6βo ψηπωsκαι διααταυρωθιil{ tnoζενγαρι ψατtαπoυνα δεixνoυνυπερβoλικ6ενδιαφ€ρoν. ακo$ρα ψατια ταρα την πoικλiα στα τoυ5.Aπ6 τα τpLαη6ρια.νtα.αε τηι πρ oα oγi1ψoυ.κoμμ6να κo dλεgτιq κατευθιiναειg. Aλλd δεν i1τα. 6λα αυτ&.

A)λ4.} 21 ζw. Kαι ζoυν 6)roι ψαζ ι1λr1την καταληξηKαιτη.6 γρi1ToPα.<Nαι. πt. τ εινα τoυ ψατια t"πεααν φευγλtα πανω Κoπαξε α116τηι αληγρηγoPα' τtLoτPητoPα ατc'6. Aυτη πoυ €φυγε εi. * Ναι!.ν καταδiκη μ φrt|κιι ετικρπικα. ιτi1αει. oι dλλoι τρειg κoπαζ. o πιo μικρ6g. * l|oιoι εiγαι oι Kdλεν. αν ηθελα ια να παραδεxτdι6τι' ακ6ψαKαιστa Φoiν xιlιrταoμπoλιd. KαΘιbgεκε[νηoi1κωaετoκεφ4λιτηgτια1ιαδειπoιoυgεννooisαα_oι. Lαωg.E'pιξα ψια λαγια ψατιαoτo 6μoρφo Ψ6Pη πoυ κoπαζε τo δ[ακo τoυ τdcρα. pιhτηoα.νκαιi1ξεpεηδη πιθαν6ταταατc6τoγ τ6νo τηg φωνηg μoυ_ ξαφνικd εκεiνog την κokαξε' o τ|.Lετα vακpια ωγpατoυ δ&μυλα.ι{roκoκκινιαμ6νη τo βλ6μμαμoυ αμdαωg. πoυ καΘoντα'ι 6πωg i1τctνKαLττPL. μdλλoν.. κι 6μωE € ν ιωαα 6τι τoυgμλoιiαε 1αμηλ6φωνα. αττ6την ντpoτi1 ψoυ. Παραξεια. Φ τη διdρκεια αυτi1gτηg αυζi περνoisαε oτιγψtαtα ξαια και ξανα ατ . Mε τιg θετ* τoυg παιEια.ζtαικα oτo ψαΘηψατηg Ιoτo ρLα * lilνιιι πoλιi εμφανiαιμoι>. vqPL πoυ dφησετo δiακo τηs Kα.τoυ tψotαξε πιo πoλιi με παιδ[.τρ6oΘεαελεg και αυτ6 τoυs.To ατ6ψατoυκoυνι6νται πλ. *().ναtη Aλιg K4λεν. θdλω ναπω. Aπ6 Aλλιi ψoρεL αντ6 αυτα πoυ €1oυν αυνηθωg oι πατcτcoisEεg.Σ' αυτi1την αΚαPιαLαψατια.Τπηργαιl δ .κανoιταg 6να κoυλoιiρι κoψψατtα|. H δι:λαντj ψoνγαγαιιαε αψi1xανακoπαζoιταgoτo τρω#ζι 6πω9κι εγιb.<Aυτ6εiναι πoλιi μεγαλ6ι{rυxo_πoυ τα παιδιd tτoι..γαβΤωoα α1)ΚαL'ανα. .ν. τoυ>>... δiδυμα _τα ξαι Θα_ και εt . Σ.StepΙrenieMeyer τη9 βη|ιατα. Φαiνoνται λ1γo μεγιiλ α για εLναι Θ <E[ναι τdlρα.Koiταξε τη διπλανη και ψεταταoκoμoυ μ6νo γιαiνακλdαματoυ δευτερoλθπτoυ cτ α δ ικd μoυ. > . νrjαειπαιδια>>. ζoυν 6λoι τoυg ψαζLμε τo δ6κτoρα Kdλεν ΚαLτη γυιαtκα Aυτ6 τo ειτει|ιΘυριατα.o Tζαoπεp και η P6ζα καoκτξ α)λd η κυρiα K4λεν τα iγι' απ l{{ναιΘε[ατoυg i1κατι τiτoto τλocπαιτ . μα δεν εiναι.ι πtoω τ6pτα γ\toτpιhιταg πιo γρi1γoραατr' 6..<<Noμiζω. ενis εiιαι τ6αo νtot.Εtιαι 6λoι τoυgυιo vαl αδdρφια.τι εγiι. ακiφτηκα.6τι η κυρ[αKd η ζηλια. Θα ψoρoisαανα υπo 6ψ"s.τι πiατευα πωg ηταν δυνατ6ν. O δ6κτωρ K4λεν κοντ&oτατριαντα.. vιrt]tιιντηgμ6δα9εEιbπiρα _αυνηθ ΞπφνιxιiΘυμηΘηκα τ|ωζτηδιπλανημ *rιι ιιπιlλilτωgκoιν6 6νoμα.. ρ1 lγ εν εi5 .oαδιiνατog.ρααε τη. αυμφιbνηαεηTζioικα με 4 νιιι ι\λιlι γαζ16ψωE-o Eμετ με τη P6ζαλ Αλιq. .To βλ€μμα μoυ 6ρμησεΚαιπdλι ατoυEdλλoυg. 6ψω9τατ6λεια1εl\ τoυ δεν &νoιγανα1εδ6νκαΘ6λoυ.<Aυτo[εiναι o'F'ντoναριτ κι o Eμετ Kdλεν και η P6ζαλιν με τoν Tζαoπεp X€λ.. ταpαEtμηκε η T μου dδωαετην εντilπωoη 6τι δε αυμπα γυναiκα τoυ τια καπotoλ6γo.τo πp6oωπ6 τoυ δεν 6δειξε καιiια ενδιαφ€ρoν -ηταν λεg και εκε[νη τoι εixε φωιαξει κι αυτ69 ειxε oηκιboειτo κεφdλι τoυ σε μια tγo"ιταgηδη απoφαctαεtνα vην ατ|ααπρ6θυμηα"ντLEρααη. καΘ6λoυ δημoφλη oν6ψατα. <<Πoιoιεwαι αυτoξ>>ρωτηaατo κoρkot απ6 ταΙoταιικα.αν ακ6ψααπ6 την dλλη μεριd.. ξtρa . 1ιιν |. . Δυακo τl1νιlλοφdνεραελλιπη πεpιγpαφi1.. πoν εLγι\εγααειτo 6νoμd τoυ.

o πιo μικρ6g. ακ6ψαKαLσεκ4πoιoν πoυ μ6λιg εLγεt. Αυ . Kαθιbg τoυ9 τcαPατηρoiloα. Δε βγαiνει ραιτεpo$.Eiναικofκλog.ναα fητl1 και να τoυ διbαωνα μoυ υπoγραι|ε p ατηρoiloα κρυφα.<Πo ιog εLναι αυτ6g vε τα Καστ0rνoκ6κκιναμαλλιd.λεg και 1αμoγελoιiαεκι αυτ69. βoυ θυμιαε πωζτην €λεγαν A.oταν ψ{1καψεoτην ταξη. <<Aυτ69εwαι o'ΕyτoυαP1ιτ.διααταυριbΘηκεμε τo δικ6 ψoυ. Toυ iρtξαψια κρυφη ψατtαψετην ακρητoυ ματιoιi μoυ.hPα. ε{ oτηι ταξηψ τηνεπ6μενη. Kαθιbg Eι{oγιζατo διdδρoμo τLα. ''} 22 ξl& Μvc& ατc6μερικ& ακ6ψαλετrτα. To βλ Θηκεξανα με τo δικ6 μoυ. o κfριog Μπαιεp υπξρα!ιετo {ντυ oγετικα βιβλto.Ειγαν 6λoι τoυg α ιρατικη κiνηαη _ακ6ψακι εκεiνogo μεγ . αi1κωaετoβλdμματo1)'Kα. T ζio ικα 6 υν Κ αΘ μo oτo τ ραπ6ζLv. ενιb εtγετη.Stephenie Μeyer l τoυg Θ6τorνη παPdξεvη oικoτ€νεια.Eμεναν αν€ κ αθεν ατo Φoρκq)>>pιhτηoα...lτζλα. Σiγoυρα θα τoυg εIxαπρoaiξει καπoto αττ6τα καλoκα[ρια πoυ εiγα περααει εδιb. pipαια..lα μην τρ6νε.Aνακoιiφ ισηs τcoυδεν η μoυν η |J.<.ταζoυν τoιχoυEΚα..Βγ ω γαψη)ιωσα Kα. αoκαριαμ6νη.ι π cro πp6aωπ6τoυ _ i1ταν εγΘpικi1. ατco τηι ειγε π6τ ε i1Θ ρρiι| ει.r) 23{}r . o tνα9 ατι6 τoυg K&λεν.αυτi1τη φoρα με φανερr]πεpι'tpγεtαoτηι iκφpααη τoυ. oιτi tπl τo τρατctζtψαζ1.dλ4 61ι ααν γαζ696πω9 6λoι oι 4λλoι μαΘητi9 oi1ψερα-εκεiνog ειγε ψtαελαφριilgμπερδεμ6νη iκφ ρ ααη. ειπε ψε φωνη πoυ υπoγooιiαε πωg αυτ6Θα t"πpεπε ια εwαtτρoφαιtg. F'tγαπρoatξει 6τtτα ψατιατoυ'i1τα'ιψ κdρβoυνo.καΘαρi1τερ.η Aντζλα ακptpbg6μoιoμε αυ aναγαilpoτpατrΕζι ε.μ αυνηθιαμ€ ν η.χωPiEκαθ6λoυ ocνoηoLεg . αλλιi μη xorνει. .. Tη oτ ιγ ψηακρ ιβ ιbgπ ξαφνικ6κoκ&λωαεατηΘtoητoυ.i1τcrνξiνot.ναγ'ιιbptoα .εξoρ γoρα αlτ6 την α}λη. λ:ναρωτ ηκα Δαγκωoα τα aελη μoυ για να κριir|rωτo γαψ6γλ6 μoυ.o\'αδικrjξ€ ν η εEωπiρακαι oπωαδηπoτεδεγ ημoυνη πιo ενδιαφθρoυσα oε καψiαπερtπτωoη. .ετ η1ι) ριαα6τερηιhpαατι'67ιΘακαΘ6μoυναν η αυxoιiαα ψηπωs αpγi1αωoτo ψαΘηψατ Mια απ6 τιg καινoιiριεζ μoυ γωριψiεg. €fιil 4δη δι:λανη. δεν υπηρxεαμφιβoyιατL 6αo6μoρφoικι αν i1ταιl.FΙρΘανπριν δυo γρ6νtα απ6 καπoιo μ6ρoqατην Aλdακα>>. 'Ε.νι0soα tν α κil ψα oυ ψ6ι ιαg και αι ακoisφισηg. ΣυνL'γιζαν!α 1<o. Πρoφανιilg καν€τα απ6 τακoρπαtα εδcilπ6ρα δεν εiναι αρκετα6μoρφoτιανα τoυ 6αα δε Poυθoιiνιαε.ρΘεt ατην π6λη 6πω9 εγω.o oπo[oEκα τoυτoν ναδικr]ελειiθερηΘ€ α η.ιτττωαη βγει ψαζLτoυ>>. λ[α.ν νo.F'ιτoυαριτK&λεν.τoν και'p6αoυ. εκτ69 ωc6 τα κεντρικ6δι4δρoμocι.κoκκ νται|rαo' t"ναβιβλιo ατo διdδρoμo και γ olτ6την ακpη ε"ι69τραπcεζιoil.... P ωτηαα.νακoπαξα.Σ: Θλατα τραπ6ζιαi1ται τιαoγiια. Μετατoι ξol...To κoρ[ χα1&νιαε. <<. Σν ψ6ι tαE. Kαθιilg γlsρtαα τPητoPα ατc6τηι *)λη.Eντoυαρντ δε με ξανακoπαξε. .Eνιωθεg4βoλα παρατηριhιταsτoυS. δεν i1ταν απoEεκτoi. κι εκεiνog ψεκoπαζε ακ6ψα.Πfγαψε :κεινη ντρoπλ\.Oχ.Toπρ6oωπ6 τoυ i1τανγυριoψiνo ατι' αηκωμ6την &λλη. μoυ φdνηκε 6τι τo βλεμματoυ 6κρυβε καπoια αι εdλtfp ωτη πρoαδoκiα. φτανεt η αλεπoιi . ταχt τα ψατια ψoυ.αλλd μoυ φανηκε 6τιτo μ4γoυλ6 τoν i1τοl.

Eγειρε ψακpιααττ6ψiνα.. Δεν μπoρoιiσανα vη10νLπωστoν πεtpαoψ6ια ρ.Σηκιilθηκε ψεχdPη_η'* r|r ζo .1λαριhσει η σφιχτi1τoυ γ nε1l{μενα .Για κdπoιoλ6τo. Tιτoυ αυν€ β αινε. vLα.Εψoι'αζε αρκετα αΘiια ψυρωδιιi. δεν εi1ε flλη επλoτη α1t6τo να με ατεiλει νακατoω ατηι α6ειαΘtoη ατη ψioη τη9 αIΘoνoαs.txνωπo. Σε Φ "η δε oilτε στ.Mε κo ιτo0αε ξαι α p\o oυρα. Aυ ιι /1του συμπεριφoρα.<Mπ6.' πειθαρμψtνα καρφακια.τoβλtμμαπoυ Ι{κε[νητη ατιγγi1. vαs'καιπpoαπαΘηo Δυατυxιilgτo ψαΘηψαll1ταν παιω ατην κυτταρικi1ανατoψ1α.κ .Stephenie Meyer λαβα 6τl'Θαταπηγαiναμε καλ&. Δε α{1κωααταψατιαμoυ.καθιilg ακoisγιπηαατoβιβλio μoυ oτo τpαlτtζικαι κ4Θιαα.FΙταν τ6αo κακ69! Δεν η crtαπtoωτoυ..rr]25 {.> φωνη. τo αρωψα τoβ ατα1τηL. ΚαΘιhgτ paβηξo φoβιαμ6 πιlνωτoυ ζαρΦ.. ααoτιαψtνη απ6 τo εxθρικ6 βλεμμα πoυμoυειxερtξει.γβταψατιαμoυ στo πατωψακαθιbgπηγαια καταω δiπλα σ' εκει1'}o.ι oντ εq ι α τp o εξt"γoυι καiω ατc6τo βoμ6 τoυ δ6ρμα.. Παρ.cα <Eαιi δεγ εtααιηΙζαψt)λα Σoυdν.Δεν ηταν oilτε κατd διdγoιατ6αo λεπτoκαμωμ€νoE 6αo φαι. 6λα αυτακρατot:oαoηψειιilσεLSπPo σεtcικα. nιrtd ι5μωg oυ.ltlυ 6ριξα μια κλεφτη ψατιαγιαdιλλη γιωσα.μ 4δη διδαμεi.τo μυαλ6η Εκφραoη.ρt τoυ παιω oτo αρtoτερ6τoυ τ6 δι αφιγμ tν η γ ρoΘιαl βε τoυζ τi.EντoυαρντK&λ Θdαητoυ.ηr|rψ dμεαααυνδεδεμ6νημετoυEδακρυΤκoι dκλαιγα6ται i1γoν'ιlθυμωμ6νη. . τ α ψ rιι ιιπoστρoφ\.F'ιxαι μυρωδι&φρ4oυλαE. Aν αΘειhρησα την την ατααητηgTζtαικα αi1 για ryΘρικη . ilλd εiδα τη αταoητoυ να α)λdζει με την ακρη τoυ ματιoti μoυ.μ.φτιαγιovταs iια ακotlpo παραlτiτααψαψεταξil α να πρoo{ξωτoνκαΘηγητi1.ιoνταgaτηι καρΕκλα ψo ιιπ. ατι6 φ6po ψ γθγιζανδdκρυα.16τα'ιδiπλα ατo γερoδεμ€ ν o αδερφ6τoυ. τo κoυδoιiνιμilπη μf να αναπηδ4o. παντα κoιταζoντα5κατω. πρo το θυμ6 τoυ με κατtλυζε. κι o. Σηκωαατoκεφ&λιμoυτια να βρεθ ριτωμ6νoατ6Pι με μωρoυδloτκo πρ6α μαλλιd πpooεγικα κoλλημ6να ψεζλi.Ε.ιLγo ε ν α καΘεται τ6αo α λεgκαι δεναν€ π νεε.τιLη' ψαΘ\ψατog xαλ4ρωαε μ6νoνταE ακαψτog oτηι ακρητηg καρ6κλαsτoυ' 6αo τo δυνατ6ν πιo ψακριααττ6 ψtια.. Μπoρoisαα να δω τo γi. μαζειiω τ α πρ αγ ψατα ψoυα ιγ α-o ιγ α.* .πτi1τoυεπιδερμ[δα. .ι παιω ατc6τo δεξ1μoυ ωψo.aαmι6 τo πρoπtτασvα των μαλλιιilν διdρκεια τoυ μoυ στo ταραξειo ατ6Pι δiτλα μoυ.bκαι πoιi κλεφτt5 ψατιtg ψt. Φυαικ4.l.Tα ψακριd μαν[κιατoυ λευκo6 τoυ πoυκαμiαoυ i1ται oηκωψtια ωq τoυg αγκωιεs τo1J'και o πi1γηgτoυ i1ται ατcioτευταακληρ6g και μυιbδηEκατω απ6τη\ε.τoν δι6ρθωoα γαψoγλιh . τηι λατητoυ γυρισμ6νη πρoE t(t. To μιiθημα 6ψoιαζενα διαρκεi περtoα6τερo ατc6τα αλα.πριν πpλdpει κανεig &λλogνα αηκω K αθ6μoυνπετρωμ6νηoτη Θiαη ψoυ.L6νoυ μoυ ααψoυαν.Aφηαα τα ψα)ilιαμoυ να πtαoυ.|ιrωq τελικdγα μηνi1ται καιτ6αo ψηoi Δεν ηταν δυνατ6νια iφταιγα εγΦ 1t}ε5.Oιiτε τo γiριτoυ γλαpωoε.τo oτoio μoυ l lρoφανιbEδε μιiριζα ααμ1ψασ' αυτ6ν.λλα>. καΘιαμ€νog τελεiωg oτηι ακρη τηg καρ6κλαEτoυ και ατρ€ φ o:vταsτo πρ 6oωπ6 τoυ ατc6την ιiλλη μεριξ λεg και ψ'bρtζε κατι αoκηψo' Mιiριαα τα ψαλια μoυ διακριτικα. κατιτoυ. Mr]πωg ηταν εττει'E\η vεPα ληα1αζε ατo τ€λoE τηg \ ετrειEi1 ια.

αλλd o αi'ραgi1τα μoυγιiρω μoυ.Eγτoυαρντ Kdλεν. τo ιo.. .ναστi1ρto...νατoπιoτiι|lω 6τι 6λo α μΘυ..Mdικ>.. A)λιi αυτ6 δεν αρκoιiαε τ.} 26 {ξξ t) καΘηγητηs:.Moυ φερ6τανφλικd και με πρoφαν'i1Θαυμααμ6. αν και δεν i1ταν καιτ6αo ψεγα)tηaisψπτωoηo. Noμiζω 6τιψoριb νατo βρω. Kαθ ιilg Θυμηθηκα π6αoυE μποατε[_καt ε[γα τpoκλiαεt_ πα[ζoιτ rλαφριιi ναυτ1α.oα fiρoφη καινα ξα'ιαβγΦiξω.K&πoιogιilλog λ6γo g i"πpεπειανπα ευμβεt πριν 6ρΘωεγιλ oτηι ταξη τηg Bιo τουπρoαιbπoυτoυ ΘαπpL"πειιαoφελ6τα lιαφιlρετικ6 δυα&ρεατoθ6μα..<Λoιτ6ν. Δεγ τoν i4ω ξαι α6ε1ν α φtρεταιiτσt>>.θα αoυ εiμ μλr]αει. ατcαπo'b Φυαικιi Λτ ωτη. To Φoρκg {ταν κυρι tll μoυ κ6λααη πανωoτηγη. <<Χpεtαζεoαι βoηθειαναβρειgπoυ εwαtτoεπ6μεν6αoυψαθημα. Ei1ε ζ'i1αειατηι Kαλιφ6ρνια ωS τα δ€κα τoq αρα i]ξερε πωg iνωΘατ.<Πdω στo τυul.<Δεν τoυ μληαα κcιν>>. <<Γεια αoυ.Ιtt τελευταioκoυδoιiνιγτisπηαεεπιτ6 g απ {lιε ω τη τ PαLιv'ατεtαo tγα-o ιγα τ Lα'|) Ιl βρομ εtγεκoπαoει.Eδω. τελoαπiι.ντoυαργτKdλεν ατεκ6ται ατo γp Avαγνιitριααξα'ια εκεtνατα ατακτα 1dλ E: φιlνηκε να πρ6oεξε τoν ηγo πoυ Εκo θηκα κo}ληψtιη oτoν τoιγo πεptψΕιoν :λευθερωΘεL γtα ν α ψ' εξυπηpετi1oεt. Aτoφαotααιακανω τηι παπια.. Δεν μπoρoιiσα. <<EκεiΦ ψoΘηψακt εγιb τdlρα>'. <<Aυτ6i1τxν τo ατ6PL πoυ καΘιαα δ1τλα τoυ στη Bιoλoiαi'' τ ρ ιbτηαα α'ι εππi1Eευτα. <<E[ναι πεpiεpγogτilπog>>. .>'.Eδει1νεενΘoυαιααμ6νoE.'.η Φυαικη Aτ'τη i1 tε τdιταεραγp6ιια. Στην π6λη μoυ..Kαι πpoφccνιhg.<η(b ε[μαιo M&ικ>.α \)α μειιilαει τoν εκνευριαμ6 uoυ..Aπoδεiγηκε 6τti1ψαoταιγαζ1και ατα Aγβικα.|Uλιξαταγiρια . .πρξγα πoIJ|ιε διευκ6λυνε. Aρα δεν ημoυν η μ6νη πoυ τo ταρατi1ρηαε..Δεν ηταν γΘgνα γε αντιπαΘηoετ6ooξαφιικα και τ || π6pτα ανotξεπdλι κι o κρliog α{'pαg w2 7 ζe . μ69. τι' 6κανε9ατoν.ατoν ηλιo.ν <<Δενξtρω. Λογoμα1oιiαε ψαζ1τηs ψε ψtα γαψr[ ΙpJ1γoρακαταφερα"ια καταλαpω τo κιiρ }ια1tαqτoυg.i1τανπoλυλoγdg_ αντ6g μλof αε ατo μεγαλιi τ ερo ψt'pog τη g κoυβ6ντ αg.Stephenie Meyer .μια φ6ρμαα)λd δε ψεανξκαoενα pινιl μιiθημα. ΙΙαρακoλoιiΘηaα τtααεpα παιγνLEια ταυτυ1ρδνωg..T1ταν τo πLoευγενικ6 ατoψoπoυ εiγιγωpiαει aiμερα. για να τcωτην αληθεια.lJ. πεpαoωτηι π6ρτατων απoδυτηρiων Toυ 1αμoγ6λασαπPt10 των κoριτσιcilν. αυτη δεν i1ται η αυνηΘιαμ6νησυμπεριφoρdτoυ 'Ειτoυαριτ Kdλεν. ().νατ6αo μικρ6 α1oλεio.Πρoαπαθoιiαε να αλλdξειτη Φραqκαι ναπαειoεκαπoιo dλλo μdθημ μiΘημα. τoγ κ&ρφωαεEμε τo μoλυβι.. i..ντω. A}λd καθιbg ψαιναψε στo τυv1lασ. Ζαρωoα.1*. o Mdικ xααoψipηoεδ1πλαμoυ α:ντiνα κατευθυνΘε1πpogτα mτoEυτi1ρια. εtπε εκεiνog. Πi1γ αψεατo μ4θημα ψαζL.ηsΓυμναατικr]s'o τcP βρ. <<Nαι>>..'Εψoιαζελεg και πoγoιiαε i1κατt τi. ατcαντηαα.()ταν ατo ζεoτ6 γραφεio Ψrtκα ψi.ci1ρto'ρωτησε: ..<<Ανεγω εiγα τiτoιατilxηνακατoω δiπλα αoυ. .

ναψεξανακoπαξεl"κι εξα. φαν[ατηκε.ι.τ6τε>'.ρα.Aλλd αιiντoψα αρμαε να κdνει τ6αo κριio πoυ )(Pε.τoν τilπo πoυ μoυ θιiμιζε μ€λog oκ ιbpα' αυ τoν κoιτdζειβλoαυρdΦ "η.'Βψoιαζε ψε Kαταφιiγιo.Kι €κανε oτρoφi1χωPis.α |.Kdθ μεγ&λη oμ6δα πoυ περλαψβαιε μ: μια .'LΙτα'νπιo ειiκo απ6 τη ψtρα ωιτi1. 6ψ's..ι πιo Vυχρ6 κι ατc6τoν ταγωψΕνoαi. γεψατo μiαoE. 'oταν iφταoα oτo φopτηγακι. και ^ .O Mdικ η 'tGPιμ€ νω Αγy}. ειπαι|lθψατα..Aλλd ηλmη . Γιi ριαε πα\ι ατη γp αψψατtα.ακ6ψ t|tανπυκνd και σκoτειγα.aαγιαλιγo.Stephenie Meyer στo δωμ&τιo..επειδη o κιiρι ατην Tριγωνoγετpiα. αιtτiιαπνιγo .1φωνl] μoυ αδιiναμη.α ανατPLχiλααληθινoιi φ6βoυ τoυ iκανε τLt τP. << Δ εγ πειρ αζει.Ηταν καλιiτερηγιατi δεν iβpq.:καLτηS €δωαα τo υτcoτετPαLιμ€νo 6ντυπo. ωlτi1την υγρi1πpαoιιη τρilπα.Epικ.}lταν γειρ6τεpη.d L'LoυνLπP τσ|τΓoνΨτ4κε ψtoα αλιhgληαiαoε ατo γpαφεlo.Kατευθιiνθηκα τ1αωcτo oππι τoυ Tα4ρ}. . και η ψηγαιi1 ξω. .ντανειllε{ bo βρυxηΘψ6.<Kαταλαβαwω6τl δε γiνεται. ΘΥδματα τα πρ6αωπα τιbρα Θυψ6μ πω6κoλυμπoιiααατo νερ6. KιiΘιaα ψi.αλλ&iγα.Lkαν aεtρ6τερη. ενιb δεν ε17φoηκ δεν ηξερα τ η oωoτi1 απαι τηo η'' LΙται απ παtξω β6λετ Kαt τη μoναδικη φoρ4 πoυ .ρα.L|αφoρα α'ιτLγια κ6κκtνo.τo πp6oωπ6 μoυ αατpo τ. αφηoεtια oηψε1ωψαoτooυρψατινoκαλdθι κι 6φυγεξαν&. F'υγαριoτιbπoλli για τη βoΔ.g πητε η πpιbτη aoυ ψt. Δε φdνη- κεναπεiΘεται.πρooπαΘιhνταgν'αντιoταΘιboταEακpυα αε 6\ τη διαδρoμrj.Πιi.To κo ρiβλ(ζoνταg τα ψα)il. κι tται γb ριαατo κλειδ l.Για μια στ|τ|'Lη' iνιωαα |ι. Εγω πηγα πειΘiγια ατo γραφεto.αζ6ψoυντo θερμ6 αiρα. αλωgκoπαζoιτα9 ανΕκφpααταiξω απ6 τo ταpψρLζ.r) 29 $4. p6τηoε η γραψψατtαgμητρικd.Eντoυαρντ K&λεν κoκ&λωαε και γilpl'αε αργα γtα να με τoυ κoπαξει βλoαυρd _τo πp6αωπ6 τoυ i1τα'ι παρα). Θεια oα5>'.oγα 6μoρφo_ με βλdμμα διαπεραατικ6. i1τocνα1εδ6ν τo τελευταio αυτoκiνητo oτo παpκwγκ. ειπε p ιαoτικα ψεφωιi1 ααν βελoιi δo.ζdαικα και αρκετoisEαλλoυg ανΘρ flt Κα. ANoI XT o BI Η :πι)μενηψipαi1τανκαλιiτερη. <<Μιαγαpα>>. .σηκωνoγταSτα φιi)λα πανω oτo τPαφειo' στPooστd στo τcP6σ ωτt6μoυ..Ι.ικdκαtψεπi1γεoτo επ6ψε στα μΘυ . ηδη τo πPατVα πoυ τληo[αζε πεpι'oα6τερoατc'oτιδηπoτε dλλo ατην €γνoια τoυ oππιob.To βλ6μμακpατηαε6ναδευτερ6λεπτo μ6νo.γ}οκιd βoυi>. o. :o{ταζαντιbpατ6αo πoλιi 6αo 1θεg. h'\ 28 C iι 2.xεs αταγiρια μoυνα αηκωθoιiν. επειδη ημoυν κoιμηΘcilμε τoν αtρα δεν μπoρoιiσα 1|)α τo αrιiτι.

Mπρoατd μoυ τo δελ6 λιoντdρι ατc6τo Μηo τoυ oζ iψoιαζε με τoν εξoλoΘpευτi1.6τoυ 6 lεγτΑ crτoνdλλo. πεpπατηαε πιατα oτo τλαι μoυ ωg την ταξη.ψi"γριπoν ακεφτ6μoυντι θα τoυ rjξερα τoy εαυτ6μoυ πoλιi κλαγιαιαπιoτtιllω λ'τo.Με παρdδωαετα κλειδι4 τηg τρωcεζαρLα 9.ffλd 6τι Θα εWαπPατψατικατα κ6ταια να τo κα'νω.pαα μπoρoιiαενα ψαγυ. βt παρ&πoνo καt πi1γε ια κατoει δiz Eιδ:ρ&κια και μια KαKoφτ.νψξpιτo τ€λog τoυ μεσημεριανoιi δεν o Mdιη πoυ aιγα-aιγα ατcoκτoisαετα εψι εψφocνιoτεlακ6ψα. μoυθα απoδεικνιi oντανλ ατΘααψtι ε9.Εναψi.lντoυαρντΙ(dλεν δεν ηταν oι iι|7α ιrτη Θcαημoυ.νootsαε6ται Θαt. τLα'νατoν βρoυν.Εγω κρατησατη1f λ? 30 d1d αιαcα μoυ στην π6ρτα.. Χ βυ μd. Και i1τccνγup6τερη ακ6ψα.ντKdλεν δεν ηταν καΘ6λoυατo αxoλεio. kLTζioκα €δειxνε κατενθoυαιαoψiνη ψε την πρoooxi1 πoυ μαζ θδινε.gριπoυ μilπηαε τo κoυδoιiνι. καt καΘιbgπερνoιiαε η bPα εγιb pρwκ6μoυγ σε 6λo και μεγαλιiτερη νπερ6ιταoη.1 ht'trαατιoφilγε. 6αo διdατηψαΘα tψενα ψαζ1τoυ. καΘιilgφoβ6μoυντιg αλλ6κoτε9βλoαυρ69 τoυ ψατttg. _πPoAλλ& 6ταγ vτcΛκα στη1ιτPα:Ιcεζαp.tα ψε τηl Tζiaικα απαΘιbντα9να εμπoδiαωταψατtαμoυνα ααριilαoυντo ψt.FΙλπιζα 6τt αλι'l c. A}λd δεγ ψoρoiloανα μνη υπot|iατcωsεγω i1ψoνιlη απiατη f:λo to κι ετω ιστικ 6 ν α πιoτε$ω 6τ ι ψo γiλη επiδρ αoη πανω oε καπoιoι.Ημουν ανακoυφισμLνηπoυτo θρα ffυ tλειπε o'Εντoυαρντ. δεν εLγαεξα tντιμετωπiζω υπερβλικd φλικd αγ6ρ . Μπiγα oτo φo γθoα ατην τααντα μoυ για 1ιασ. μενα αδ6ρφLατoυ'κ4θoνταγ ψαζLoτo iδιo τpατctζι.κι εκεiνog δεν ηταν ψαζLτoυc.oταν τελεiωαε επιτdλoυgη vεPα ατ :lνιαμα aτα ψξoλd μoυ ατc6τo αυψ &pxιαενα υπoχω Pεt.ιτoυ Kαι να απαπi1oει ν α ψαθει τι πρ6βληψα εLγε.φτctνε.νταc' νευρικ& τη στ. 6νιωθατpoψερα dpλα' περtψtνo. To πpoηγoilμενo βριiδυ ειγα αιlακλt τ. xαpLoψαταεν69 κυνηγ6ακυλoυ.ιoil.. και oι φiλεg τηE ipΘαν γα κdταoυν ψαζi ψαq πoλιi αιiντoμα.ατψiνηπερ *πpεπενακαιlω κατι ψετo ΘiψατoυM ι$xoλο. και oι υπoι|riεg θα με α1.1.ιπoταπt.o Mdικ με ακoλo :f:p1ι}μενη εκδρoμη ατηι παρ λLα..ατω\' f& ατ16 κopπαιιhν.'oooημoυν ξαλωψiιη ατo κρεβdτι μoυ χωP.}31εξ .κι απoτυγγανoνταtεντελιbg_εtδαπωgτα τ io αεpα αδ6ρφια. O Mdικ ψαgoταψατησεκαι μαg oδηγηαε ατo δικ6 τoυ τPαπtζι. Aλλιi καθιilg πρoaπαΘoilσα\'α πρooiξω τη χλαPη φλυαρiατoυg. η δι:λωματLα i1ταν ltι ποτc εξαιρετικ6τακτ.sνα ψoρω να κoιμηθιb.ρoζ μoυ ηθελε ν α oταΘεi'απΕναντ. oλo τo πpω[ Ενι'ωΘαφρiκη oτη ακi"ι|lητoυ μεσημεpια.επειδη o 'Εντoυαρ.ρog.Stephenie Meyer απ6 την ψλαζαpωψ{νη αττ'τo 96βo.τψηπoυ θα ερx6τανεκε[νog.τoυPε xρειαζ6μoυν.αλαξα τ PητoPα to τζιν μoυ και τo ακoι5ρoμπλε πoυλ6β τα ατcoEυτi1P.v"εε:τcπυχiατo φiλo μo την ιi'ρα. Kι 6 tιαγατi1αω ια ανηoυxω πωg αυτ6 iγαι . Σε μια π6λη 6πω9αυτη. i1 ει ταoη τεptττιbαεt τα τ io αερα υπoτιθ€. cλλi ο. Δεν ηρθε. μΙsπηoατη oυψαiκτρι& μoυ ατo κεφ4λι.. os τ o μι1θημα τη g B ιoλoγ iαg ψε μεγαλιiτερη Πεpπmηo α τr'P αυτoπεπotθηαη.To ε{πα αυτ6 ?oρcg oννiγεια.ΨτoτPητoPα aτo παρκι"ιγκ μαθητ69πoυ €φευγαν.6τα.ρL'ι|lεt 'F'τσι τoυ ζi1τηαανα μoυ ανα μπdικoν.

Φpιq' ψετθ'απ6 τo πριbτo. καΘι'lq πtpααα mr6 ψpoατατoυg. την απoδo1η εEdι πi. Φιλ. aΠ βρoxtlq. Mε τηι αξιoΘαi:vαστηoμoρφιd τoυE.|. o K6αμogτηg oικoνoμiαE δεν i1τανψακpιααπ16τoα1oλε[o.Lνιωαα 6τι 6λα r]ταν φυαιoλoγικα. λΦ.Ei1ατptαψηιilψα Q€ ρ i :Mπdλλα>.Κηvηχανηψoυπi1pεΨPoζ. ετικtτα ΧPΗMAΓA ΓΙA ΦAΓHTO και ημoυν Lτotψηιαπαω στo σo1JπεPψαpκετ o Κ6αμogτη5 o ικoνoμ[αg.'Βταιεiγι μαζi μoυ τηλIaτα . δεγ ψoρotloα1)α φα. ξραφε. ξραφεη ψαψαμoυ. Κokαξαι τo θoρυβιilδεg φoρτηγ4κι μoυ.6ψ's. Πατηoαγκαζι.ξεφ6ρτωcαλα t 6πoυμπoρoιiαανα βρωdδειo1ιbρ k θα εl1επρ6βλημα.Δε φαιν6τα. ακριpιhgδiτλα στoν α1Jτoκινητ6δρoμo. Φυαικd. Tιbρα πoυ τoυζ κo π αζα. ffiλd. λναoτtιlαξα και πi1γα oτo επ6ψειo.30oημ τηλ6φωvoτov Τodρλ...ανiβ ααα πα ilfl.L'ρταμ&τιαμoυ ευθεiα ψρoaτα κι θνιωααανακoιiφιαη.Hταν ωpαtα ψioα ατo ooυπερψαρκετ.'}Jτατ τo αoτραφτερ6καινoιiριoBoλβo.Stephenie Meyer εi1ε καθ6λoυ φατητd στo σtτLτ. Δεν εiμπpooΕξειτα _ημoυν υπερβoλικα ρoilγα τoυg ψηεψ6νη ατ16τα πρ6oωπα τ oυg.n και ωpαlα εψ.6ταν εππλoυg απoμακριiνΘηκα αlt6τo α1oλεio.Εψoιαζε υπερpλικ6 να Φ.ηΘ ω πωg η εκκωφαντικη oμoβρo ντiα πρ o εργ6ταν ατc6τo αυτoκ[νητoκdπoιoυ dλλoυ.νταg τα κεφ6λια πoυ oτpαφηκανπρoE τo μ€ρog μoυ. x} 32 ξii} $ cκoλoιlθηαατη γωατi1μoυ αυν ψεγiito ψiαα ιhατεν fil tlταν αpκετd'" g καθιil Lτcεφτε ατη ατξη.Π ffioη ooυ. Γpdιpεμoυαμdoωgμ6λι9φτdοειgoπ[τι. δεντo πioτευααυτ6 εγτελιbg.τoν τρ6πa πoυ κινoιiνταν.ζ |ιε τα ν 6:v.Bρ6xει.ν ψαρκα γτωατoli α1εδιαατη.X noυκdμιoo.. <Mπdλλα>.ν1ναμπoρoιiααννα αγopαooυν.6τatiγαιl ηζωητιgτεpιαo6τερεEφoρ69.Εκωια τα ι|lιhιια Κα.. πρooταΘιhντα5 10 α πP o σπco.α γαpα..H μαμd.ναμ6νεικλειατη γιατ6αo 6μoρφoυ9ανΘpωπoνE.αλλd δεv μπoρ Ξ6ρει9μηπωqπoιj τo dβαλα.Tιiλιξα τιgπατα H tιq 1βαλαατo φoriρνoνα r|rηΘoιi tι. . β} 33 ιx .εiδα τoυg διio K&λεν και τα δiδυμα X6λ γα μπα[νoυνατo αυτoκι:νητ6τoυg.E.6πω9και 6λoι oι &λλoι. Eταν τελε[ωαα1i αυτ6. Av δεv 61ωv6αooυ μ61ρικαιτιg5.g μ6νo δρ6μoυ5 νoτι6τερα. αγoιh.|'ταστ6ι π6pτα. Θταν θφταoααππι. 6αo μπoρoιiσα1ιαπω.Moυλε(πειgτjδη. φανιoηκαιλεφτ4.καιηεκκωφαντ. To τελευτα1o iγorν ατ16o\ψεpατo πp |ζαμπ6λλα.pα.FΙ απoμ6νωoηπpi"πεινα καψια {ταν δικrj τoυg επιθυμiα. Γιατ(δεv απdιrηoεgoro μηvυμdμoυακ6μ H μαμd..o1ι. βειιdμουu. A)λ& απ.αKαι α χPηψffiα ατι6τo p αζo ατo ντoυλdπι Lιετη. αλλ& με ρoitγαπoυ διακριτικ& υπoδηλωναν 6τι i1τol.mail τo μoυ. i1τανφαι εp66τι 6λoι τ oυg i1ταν ντυμ6νoι εξαιρετικακαχα. φ6ρεaα α μoυμαλλιιiκoταiδα ξn τα pρεγ ψt... KαθΦE περiψεια.ριγqρισEε[και την τoπoΘiτησαστ βoνdνιo κoυτiψεαυγα.ν e. και ψi1καπρoαεγcικα ατη. Πριν αpγtαωναEαpαζω..νoυpατων αψαξιω'l τoυ περiψενοrν να βγoυν αττ6τo παρκινγκ. . Θα μπoρoιiααννα φoρdνε ακ6ψακαιπατoαpoιiρεgκαι γα 6δειχnαν ψ.Σ1εδ lρdγματα για τη Φλ6ριvrα. στo Φo[νιξ.

o Τodρλι μoυ αγ6ραoε dvα φoρτηγdκι. <<Mπ€λλα.Σoυγρdφωτωρα. και φΦγoνταν παιτα. Ειγα γααει τηι α[oΘηoη τoυ 1ρ6νoυκt iτρεξαγpητoPoκατω γιαια βτλ'τιgπατατεg ατc6τ o φoιi ρνo . tται 6τω9 }υρ{gνα κανει τ.κα|στ γαι κι αυτ6τo ευγενικ6 αT6Pt.6αo ηξ. μ6'vα.α γιαλιγαχurπα. *llυ21αριστιh>>' Kρ€μααε τηζιiwητo λ: ιg μπ6τε6τoν.ι Ψτηκεατo oπkι. Moυ αρ6oει πoλd.Mηvκdvειqτ(πoταεπιπ6λαιo. ΠoιoE 4}λog. Σ.. ψε αταλ 7ια να δει τηλε6ραση'ε.o M&ικ.πhιτα εpγαζετιgαφα MiL\ον με θεωρoliαε πια αpκετα ψεγ iυpoβoληΘιb κατα λdθoE.Po.>>ρωτηαεκαΘιhgiβαζεκαι δειi . 'hψoιαζενανιιilΘει αβλα.tμ ατroφασiσε|\)α διαβdαω τ o'{νεμoEαρμtνα. *1 34 (&i * Μπαγπα. κι αυτ6ακριpωgtκανατηι dsρατoυ o Tαdρ}.Τι|lη _τo μυ. Mπ6Mα. . e} 35 ξX .Nα.δεν εftεπυρoβ τ€υ crtη δoυλειd. πρdγμα πoυ εivαι καλ6 για =6ρει9εoιi. πdlgαoυφιiνηκε τo α1oλε[ φλoυg.και10 α pα)rωτ ην ψ ρ tζ(λα ι α ι| ηΘεi. πdρα αvdoα. E(vαιπαλι6. <Eυ1αριατιb>>. καλω αη ρ θεg >>.ιπoτα' Φτ.αvαπιb. Mπελλα. Mαud.Mπ€λλα>. ν8να μαg δεγ τoν ενoβoιiαε η ηoυγiα ι|μαατανπoλb ταιριαoτoLiτaι ωoτενα τoικησoυμε.. Θα ooυ ξαvαγρdιpωoιivιoμα αλλd δε θα ελ6γ1ωτo mai|μoυ κdΘεπdvrε λεπτd. Φυoικd βρd1ει. Eκo.τo πιαιειjειq.ι[rαoλατα 6αη ιhρ λ:6 κ. Xαλdρωoε.πpξψατα απ6 τ6 αMπριζ6λα ψε πατατε9>>. Γvιδριoα μερικd παιδιd πoυ κdΘovιαιμαζ( μoυ αιo μεoημεριαv6. Hρ6μηoε. Θιατ 6 ρηψαπoυ μελετobo αψεαυτ η τ ηn περ ioδo aτ α'P'γγ\ικα_ 4}λημια φopαγι'αενxαpi. και 6γι αρκ :υτoπυρoβoληθιil επiτηδεE.Aλλ& τo εLγεπανταγ :tΦ αανπαιδ[.E'iγα ψtαωpαακ6ψη.Με εξbληξε και με Qαιν6τανναθυψαταl. Aπ. toτpωoα τραlτtζι' Toν φιbιαξα 6ταντo φατητ6iγαι Ε lOν αcρα ψε ικανoπoiηση' :καΘiJstψαw <Mυ ρiζει ωpα{α. Aπλd κdvoυμε oxεδ6v τα (δια πρdγματα με τo o1oλε(o oιo Φofuιξ.Stephenie Meyer Κoπαξα τo ρoλ6ι. Tρωγαψε aιωτr/. KdΘoμαι ψαζiτηg. <Λoιπ6ν. Περ(μεvα vα γ[vει κdτι για vα ooυ γρdι}ω. λdνε Tζdαικα.06εγΦ δoιiλε ilO dνετα 6ται. Kι εoU μoυ λεiπειg. Mαuα. καΘhgeγω tκανα φ Eυζ|να.dλd η vαLιdLιoυ i1τανγι ωατi1για τηντ6oη τηgι α πp oτρtγι'.>> φdcναξεo πmtpαg μoυ 6ταν ψε dnoυσε στιs ακdλεg.. oκiφτηκα αlc6 ψiααψoυ.oτηaη. ατcαιτη sνακoυφιαμ€ ν og.oλα ε(vαι μια 1αρd.αλλd πoλιj γερ6. Τo πoυκdμιo6 ooυ εναι oιo καΘαριoιηριo. To 6ατελααυτ6και ψετααpxιαα.Ι'ι cxoυμεγια βραδιν6i>>ρilτηoε βΘυε(xε φανταaiα στη ψηειPικi1. . Τo α1oλε(o δεv ε(vαι κακ6. κdνω μερικα ψαΘ\ψαταψαζL .υπoτiΘεται6τι θα τo 6παιρvεgτηv Παραoκευη. E.

.διαβ @6Θυμαε..παpα σα.!1ειiν. .<Πρ6πειναλεg τ.με 6λoυ9 αυτo{gτoυgυιoΘετημfνoυgεφηβoυE..ρ*εξoυθενωμ€ ν η....oλoι καλoi>.ατoν Mdικ Nιoιiτoν. αυν€μαε φω^ναζoιταg _τυγερoi πoυ γυιαiκα τoυ ηθελε να τoν € 1 oυμε η γερoLπoυ ζi1ooν"ισε μια μικρη π6\. o ψαψα9 τoυ 6xει τo ψαyαζLαθλητικιilν ειδιbν Lξω ατr'την π6\. >.Md}λoν Θα διαφωνoιiαε tντoια ψε 6λα ωτα πoυ iΙεγαι oι dνθρωπoι. Ιtριαεατo aλ6ιι.} 36 {tiξ ξxτι|ρηαα 6τι εiναιτoλιi μoνα1ικ ιh !tsρφuπαιδιιl. o ι ανΘρ ωπot κoυταoμπoλε6oυνμ6νoκαι μ6νoεπειδηε[ναινεoφερμdνoι>>. Δε φαwεται εκταατo α1oλεio.ε1π -*Πoιr :Ξυτυ1ιiq πoυ εiναι παν'ρ εψiνoq και gφ γiμο τoυ.Δεν μπoρcbναπω τo iδιo τtαταπαιElα μερικcbνπoυ ζoυν o' αυτi1τηι π6}'ηγενιt9 oλ6κληρε9. ι α εLιαι και πoλιi απτoE o Tαιiρλι ψεξαφιl"αoεμε τη θυμωμ€νη τoυ €κφρααη.περιoo6τερo ατc6ευγθνεια.... Κ 4θε ψipα.. ξiδoαη a"ργιζε Exε{νη!ι yt:γταεπιτ€λoυE ειγε η ?Piγ. : Tb υπ6λoιτ|0τη9 εβδoμιiδαgδε αυν Ξυνι|θιαα. <<Ξtρει5τηνoικoγdνεια Kdλεν. o δ6κτωρ K&λεν εiναι απoυδαLog αιθ ρωτ|os>>. 6τω9πpt"πειyα ειιαt μια oικoγ€ν εια _καΘε δειiτερo α αβpατoκi:ρtακo πανε γtα καψινγκ. Στη Γυμνα pυ dμαΘαν να Ψ| ψoυ πεταιε την ψα βπρoατ4ψoυγpi1γopαιm 1ιilλη oμιiδ p:ταλλευτεi την αδυναμiαμoυ. Kυρ(ωE ετc..N6μιζα 6τι ψoρεi και ι α εtγαψεπp o p\i1ψατα ψαζtτoυg.Stephenie Meyer . <<Eμ6να μoυ φdνηκαν ψtαγαρα.. Bθβαια.<Oι ιiνθρωτco| σ' αυτi1την π6)ιη''.6διατoυE..πp6oΘεoα πρo oπαΘ U}*tμτικιt.ιl δειααε τo τpωciζι.<<oδ6κτωρ Kdλεν εwαι iναg ευφυΕoτατogγειρoυργ69τoυ Θα ψoρoι)αε πιΘαι6τατανα δoυλειiει αε oπoιoδiμoτε νoαoκoμε[o τoυ κ6αμoυ και να pγdζει δ6κα φoρ69τo μιαΘ6 πoυ ταIpιει πoλ6 τυπιo δυνατα.π&νιy να καΘιεpdlνεταΙ.τoν T ααρλι να εκφωνεi.Aλλ6 εiγαι 6λo ι τoυg πoλιi ιbριμαπαtδtα-δεν 61ειδημιoυργηαεικαν€ ν α τoυg o6τε 'ιγιlogφαoαρiαgπoτi... .ατην κoιν6τητα vαs' Kαtταπo'rEατoυ €1oυν 6λα καλoιig τρ6πoυ9κι εiναι ευγ ενiaτατα.ιoΠdρκo τoυ Λα Πoυg πoυ δυoβδoμ4δεE.α ση|ιoι.^o ι παρ λ1εgπρiπει να εwαι ζεατt q κ Ωg την ΠαραoκενΙ1€νιωθαεντελιilgα e} 37 {ι* . w dl εγιb αρ il.Mε |ι. Eiναι πoλιiτιμogτ..16 ψ. ε1ιαι καπωgδιαφoρετικα. Bγαζεικαλ&λεφτd ατ6 6λoυ9αυτoιigτoυq τεζoπ6 ρoυg πoυ πεpν otlν απ6 εδcb>>. 'Βκα"ια€ναν ελιγμ6.τηpoντiτατων μαθηματω iνε|νιil ριζη αν 6xιξtpoντ αEκαιτo 6νoμ lΘυq μαθητig oτo α1oλεio.EντoυαργτKdλεν δεγιiριαε ατo α .Tηn oικoγ€νεια τo1JτLατPoriK&λεν.FΙμoυν κι εγιbπρoακεc να π&ω.Kαι εiναι πoΜ δεμ6νoι. να δειg Kαι τo γιατρ6>>.Πoλλ€ s ffiτ6τιg νoαoκ6 Fξηεντρωθoιiν ατη δoυλειdτoυg6ται Ξ.β. Kαλ6 παιδi _καλη oικoγdνεια.τζ' ατη τ0υ μεσημεριανoιi. μoυρμofριαε. τα παιEια ..Aτλιilg .KεnτPω gτo . .ριbτηoα διατακτικ4. <<Tα .πoλιi ση. .εναγυ91ααψε oτη aιωπi1καθιig τε = Ξ*r|νο. . <<Εiψαατε εδιb. περiγενα vε αγωνiαψL"γι λενcμπαινανστη! τPα1τεζαptα γω ρigαυ βαριilαω και να aυψψετi'μ λ.ντικi1εξα1ρε' τoυg φαL!o1}τα. F'iμ τι5 αμφιβoλiεgμoυ 6ταν τρ ωτo\pΘαν εδιb. o^την τrfuε6pα Ξ πλιiαιμo oτo γtρι -δεν υπηρ1ε-πλυ αoωψαθ γιανα. 'I* αν o π ιo μεγ&λogλ6γo qπ oυ εLγαακoisoει πoτt. o.

Πρ oαπαΘoιiσα. Πdει η καλη μoυ μ€ ρ α. L"πpεπε ι α κα:νoν ioω ψtαψiρα 1iα επ. Δει i1ξερατα o.Πιo ανετα ατc. Στα Aγy}.Ανεμoδαρμtνα'Tι|lη''. ΙJπρωτη μoυ βδoμ&δαατo ΦoρκEπipαaεχωPLsνααυμβεi τ'ιπoτααπoυδα[o.ν6 εντ πeρπαταωκαΘιbEμλoriαα. Δ. αλλd τoυg xαιpiτησα κι εγιb και γαψoγtlαaα αε 6λoυ6.v oΘr]κητoΣαβpατo.>> ρds στα' <Καιptpαια€1ω δει. <<Δ. . και αιαptγηoα ατη oκL"ι|lη.o Tαdρλι.κι ξ ρ αιllα ατη ψαψαψoυ $ ψατα..6νεt τo λ Ενααωp6. 'oταν pγi1καψε ατ16τηι ταξη.εEω.Aπλe αημαiνει 6τι κανει υπερβ pρiξει. φτιαξει . & :38{ x Ko[ταξα τα ψlκρα1νoιiδια ατc6pαψβ{ ντανoιγα-otγακατα μ4κogτoυ πεζoEρo oτo πp6oωπ6 μ ντανακαταoτα..καΘε ψια ευδιdκριτα ξεγωριoτi1 :διj μoι&ζoυνμε την ακρη ψατoνiταq>'. Ψτ o ατη βι βλιπ εpιoα6τεpα ι|lεbτ ικα xα p oisψενα ψη. Eκανε περπo6τερo κριio αi1ψερατo πρωL. .Eακυr|rεκαι αργιoειαξ. τσoυ.ικ6 o Mdικ κ&θιαε ω9 αυνηΘωgδiπλα μoυ. Kdπoιoι ψεγωρLτηαα.F'pικ. Και τ6τε ψιαψεγλη vπ 1ιoνιoιi πoυt..Κρ ατoisoα oτα γ . εLπεo M&ικ.. Πρoφανιilg..o oπoiogαπoμακρυ ?oυ πρoE εγα9_τpog τη λdθog κατειiΘυ τoυμdθημα.Εγ ω καΘαρLσα τ o oτk t.liδειξε €κπληκτog.Eξd)λoυ.Γυρiααμεκι oι δυoπρogτα'Kεtατι'6π πτευ6μoυντoν. Σε γεν ικ€g TP αWtζ.ι6ψατατoυg.ν6ψtζα6τ -ξdρειg.ψαξLvε ψετατα Ιαπαιικ πo}rof πετoisoαν παιlτ ois. Φ τη διdρκειατoυ πρωινoιi.Eντoυ αρντ Θα iγαν εκεi. Γρdr|rαψεiια τPητoPo τεoτακι ατo .ε σoυ αρi.Toυ Mdικ πρoφαιdsgτoυπiρ τo γoυ.τLα...* ηπριJsτηγto. ξανα.ζαtLτΓ'Poστα <Γιαx!>Xι6νι. 'Ιαωg και ι α ειγε παρατ'iγαει"τo α1oλε[o.να pρω iνα καλ6 βιβλιoπωλε[o.ν6 νιh9.!απεP.Stephenie Meyer Bιoλoγiα..βεP6s μoυ ξιiριαε τα ψξoλα..67ι πtατευα πωg Θα € ν ιωθα ωq τdcρα.νενθoυαιααμ€νoι o 6ναE ατoν ιiIλo. ταφεpα ι α κo ιμηθιi καλd. <Δεν € 1 ειg δει 1ι6νι πoτt. ilλAiγxν τ6oo ανεπαρκιbgεφoδιααμ6νη πoυ δεν Ψrηκα ατoν κ6πo να pγαΧω καpτα μελoυg.ια τ6 oη β-ζ'η {καιγ ε τo φo pτηγ ακι μoυ ocν λι6μετρo..πρ oγιh. πoυ δεν εi1ε αυνηΘiσε.πoλιiειiκoλo. Pησα ψετo δι&βααμα τια τo αxoλε[o. c 3 9 .σKεφτΦτηι oλιi μπια \ τo Σιαιλ αisντoψα.<Xιoν[ζει>..Εγω δεν €λεγα τ. 6νιωθα πoλri πιo αι ετα ατc. tτotκαFΙ βρoxηi1τανατιλi1'ηανμτoααppατoκιiριακo. i1τα λιιbγειψtααo 9poa * vq1ριπoυαργι'ζενα Πητo στηντPα:Ιτεζαρiα.67ι πLoτευαπωg Θα ψo ρ oiloανα γιcbαωπoτt.6αo κι αν αντ6 φαw6τανπαρα)ωγo. ιi .ναειxp6νoατo αυνηθωg&δειoαπiτι. .6λoι φ} ααμθνoιμε τo 1ι6νι. Eκεiνog αλωgκoιiνηαετo κεφdλι τoυ' φωμ6νoατη αλoυ6τα τoυ.ιπoτα.. με τιg αιαθηα ^cην Tζtoικα oη. α}λd δεν μπoρoιiσαnαΚαταπcνLξω ανηoυxiα μoυ 6τι εγcbημoυν υπεfθυνη τ|ατη αυιεγl'ζ6ψειη απoυαtατoυ.ΑναρωτηΘηκα α γtpαρ ιεατηψt.αειτox n.νoτo παρκιιτKτη ΔευτLρατo πρωi.Β{βαια. δεν ανηαυ1oisααπια 6τι o.Eρικπoυ oπιαθ Σ. Aκoυγα μερικoιig πoυ φιhναζα.α)λα ευτυxω9δεν €βρε1ε. τη ψilτη. o αtpαg i1ταν γεψατoζ α!τ6 ατρoβλιζ6μενα λευκd τρηψατακια.'Εκαια ψιαπαilα η.αταζετoνγ isπηoε cτo πLcω v toυ.oχ... <<M6λιgαpγLζ 1ιpθγψατα'εγιb παω ψΕoα>'. o αtραq. o Mdικ y λαa ε.<Θατα πoilψεστo L)"εσηvεptα.klτανξεκαΘαpo.|'α ψην τλεiωgτη"'l τoν ακ€φτoμαι. <<oυdoυ>>. δoιiλευετo μεγαλδτερo μθρog τ oυ Σ αppατoκιiριακoυ..

.<Tι. o o. Kαι τ6τε κoκαχωoα..} 40 {ιs &ιλ{ πoυημoυν.Kαν ipo5 εμ€ ν α. ψ'ax.ανξυκτικ6 oηψεpα.α6τι δενfγαντ.Stephenie Meyer λo. πρooπαΘιhνταs. . .". P o$ φηξατo αν αι|ιυκτικ6 oιγ α-αιγ α. μoυ r!:'..ιπoiα.δε νιιiθω πoλri καλd>.. Tι Θ€λειζ.ηγλnιo onο Υγ!'" συνηUεια. ψou .o .<o Eντoυαρντ Kdλεν oε κo ιτ αζει''. 6πω9i1ταντη τoν εψι δει. . ελιhνταS' |λε τακαw. Σηκωααλ1γoτo κεφdλιμo Γελoιiααν.γoυpηlπαρ.κdτω αττ6τα pΤiφαρ{ιμoυ. Eκρινα 6τιτo δ po βoμ6 -αναι|roκoκκινιαμdνoατc6τo χtiκλoι Kατω ατr. ..>>παρενtpη γταt με ταψατιατηsτo βλ6μμαμoυ."η. Aλλd. Ι1 T.6 ταν αcληρ6E η 1Θρικ6 g.Toυ ειπ.oφατητ6 τoυ9και τoυ9 ακoΛoυUησα -. Eκε [νη ακρ ι β Φ g τ η στ Lτ νLη'τ α ψατ ια τ lιPosτα δικd μoυ. Δεν t"πρεπενα τo βαΧλ'oτα π6Eι.R€s ριbτ-ηoεoMι1ιη " ψ.Ji.l) 4l ...l oτoν εαυτ6μoυ. ιbτηoεo Mdικ την Tζioικα. πεtναg. ψ.^ τραττiζo.ι"α oτα ψα)λιατoυ ναλιιilνoυν απ6.. Τπηργαν π6ντε i. εκτ69απc6τo γ€λιo KαLτη10π υπfipγε κ4τι διαφoρετικ6. Β.Tζiακα ψε iβρ^ιoκε την.: αυρ6τoυβλ'Εψψα.ασ δ.oi. τι κoπαζειg. Χαμηλωαα τo κεφdλι αφi1ιoνταgταμ .Θαπιω ψ6νi tνα.αc ot "!P*γoη αναγκηq..εμπ6..Δ ειl εtγα κctνiν α λ6γ o ν α ι ιιbΘω. aι. ε.Υ ψατιαα'εκεiνo τo "aρo.oLαKαιιLα ""ψ"u "na|"ii ψπα}να.ωλg κι η Tζioκα μλoriααν ψε ζω.τι'εμεigoι υπ6λoιπoι. ρ η να τtω την αληΘεια.oψo o.... o M4ικ ψαEπρ 6 αoε καΘιbg φτ ψα1ν αψε α.. ατcαιτηoαεγ6. να α10ακατεtsεται.Ιτ:rγ oε Ενατραπtζ.FΙμoυν τo πp6oωτ6μoυ. Θατηνκoπανoiloα ατι6τηε.|γατo κεφ&λιμoυ σκυμμiιo κατ lτiνω..o ni iii. |.oλλρ περ^νιbιταgτηνυπ6\oιτη ιbραo1o^γραφεf.και δεν ψo l.FΙ Aλιg και η P6ζαλι €ακυβαν πP . ρ <<Ttπoτα>'.|toπo. γη.ταψατtα σταπ6διαψετα ψoυ μoυ.:Γ:i pΛεμμα μoυ ακoμα oτo πατωψα. .iio.ξταΘε η Mπdλλα.Δεν ειxακανειτ'ιπoτεκακ6..ζiαικα ψoυτρ αβηξετo ψρ ατoo... Πα cρντ πoλιi τρooψcικα.>> ιbτηoε Tζioικα. ..ηoω ααν αoπiδα πρooταoi.κρι βιbg πo tα i1ταιι αυτi1η διαφoριi.i. <Mπ6λλα.:.ooo* 6ι'^..pψατηgoυραg. Eδει1νε ατλdlg πεpiεργog κατ&καπotoντρ6πo... δεν ψo oω. << Ξisπνα.4.τo .διg.d .::':Ya::"φP"α4 η . Aπoφαoι'αανα επtιτρ{!lωoτoν εαυτ6 μoυ να κoπαtει uια τραττiζιτωνKdλεν. .j..o . <<Δε δε[xνειθυμωμdνoE. Χαψi1)ιωoατo βλ'tψψα τα αντια ψoυειγαν αναr|zoκoκ-ψoυ' κιν [αει.Aν με κoπαζε φoραπρog^τo μ.o Eντoυαρντ.bi.ηE . Μπt1λα..τα ψατια τoυ i1ται πo A λλd υπη ρ1ε καl"κατι d}λo.oλa oiolρoJ τι6 μoυναν tπρεπε ν α τ o πα[ξωαppωoτη KαL \ια τη oκα.o ψoυ. Ι1 δ.oTζαoπεP Φυ9 μαλλι4εντελΦgμoυακiδιατc'τo x ?oυq. ε1πα.ι.πιbg iνιωΘα.Τ'"u β::*.γιη .ηpαEατLατo 1ιoνoπ6λεμo την ιhρα πoυψi1καψε oτηνoυpα'γ.Πητoατo τt.Εγετ τtlαζε τα μαλλιd τo1J'πo θΦq o Απoλdμβανα\tτη 1ιoνιαμ€ ν η ψiρα 6 -μ6νo πoυ εκε[νoι iψoπζαν πεpιαo6τε θ!t'6.. " Aνoηαiεg.o τραττ6ζι. ζoνταgατoαυτi μoυ..α.. Δγ φo. να παpoυιuu.>.χηtLα."'ρn"ζ λη oυxlα.ψiα γ τoν niηo ε". 6τoιμη να τoν χPησ. Σκε φτ6μoυ καρφωΘεiπανω τoυ..

και .<.τραιi Γcλααε ψεiι α ηP.. εL τιl τpαπiζι ψoυηται ακ6ψα4δειo.A)λd δεν ψo ρ oisoα ι Eκε[νog περ{ψεν βατικ6ναπω.6λoι εκτ69 ατc6γiια oτtιαξα. διαδρ6μoυ.Πρoφανιilg oτιδτ. orνλoγιζ6μενη την πιΘα. o κι γιiρω-γιiρω ατην αiΘoυoα ψoιραζoντ tγα κoυτ[ διαφdνειεgαε κdΘε τρατciζι oc \(γα\εππ α.ν εν xoριb''E.g ακ6γα cεκoπαξει''.HTζtoκαδ€ μ ηκε με ενθoυαιααμ6. () Mdικ αυν6xιαε 'ια γκρινtαζει ατo τdααερα. δε δ[νoυναεκανtιαι αρκετi1oηψαoiαιhατενατoι oνψαΘηαoυν.o τρ6τo9μετoν oπoio κoπαξετoν M4ικ υπoδηλωνε6τtΘα.<Θα tπρ εltε y α ε|1α. oμ. <<Σταψαταιατoι κoπαc. αυν να αυατηΘcbτη1fπPoητoιiμενηβδoμdδ η Mπ€ } λα Σoυ4ν>>.<Δε νoμ[ζω 6τι με oνψαΘεt>'..<oι K&λεγ δε αυμπαΘolsνκανiια.i1ταιa$γφωνημε κι αι πρ6τεινε. <Γεια σoυ>>.. αιoγc6. Σiγω αα την κoυκoιiλα Lιoυ'κρυφ& ενγαptoτηψi.ε.tψoαζελεg και ε γΦριαμαδιαφημιαηgγιαζλt.νoψtζωπωE 6λoι ξtpoυν τo 6νo π6ληαε περiψενενα€ ρ θειE>>.>'. Eκεiνη γλαaε πνγcα α}λ& βριαε αλλoιi τo βλ6μμα τηg. 6πω9 αυνηθωg _φαw6τα.πωg ξi.Step}ιenieMeyer . Δεν ηθελα "0α|λτcωoτην ταξη με τoν Mdικ.tα.. μo στo παρκινγκ ψετατo α1oλεio κι ηθελε να αυμμετ€1oυμε κι εμεig. Aπoφdαιαα να τιγi1αωτησυμφωνιαπoυ εtμκorνει μετoν εαιτ6 μoυ. EνιωΘα ακ6ψαναντtα.i >> .1πoτε Θα i"πpεπενα κρυφτιbστo τυ|. . T6τε ψαgδι6κor|rεo Mdικ _oγεELαζεiιαν επικ6xιoνoπ6λε.ιαστi1ρto ψiμpιγα αδει6αει τo ταpκινγκ.ναντ ιoτεκ6ταν.oxι. .εψiνα.τα δ6ντια μoυ. <Π.. . Κα|'τ o δωμ&τιo β oi:tζεατ :|1ατα ψατι'αψoυψακριααττ6την π6ρτ βαριεατημdνατo εξιilφυλλo τoν τετPαδ Ακoυαα πoλcbκαΘαpατην καρtλα δ tλλ& τα ψατια ψoυΕψεw αι πρoo εκτικαπ πoυ διο ζωγραφιζα.ψo. ειπε εκεLτημπερδεμενηατ16την εPωτησηLJ'oυ. 6ντω9 εtγε αταψατi1oεινα τoτ κoπαζει.Tα μα} κατωμ6να_και 6ψω9.γoητευτικ6γ€λιo .ψη μελωδικ Σi1κωoατo βλεμμα μoυ 6κπ\κτη πo lζαθ6ταγ τ6αo ψακpιdμoυ 6αo ε. To μυαλ6μoυγιiριζε μπερδεμ6νo.cηακ€{rη 6τι Θα καθ6μoυν δiπλα τoυ παχι. Θα ημoυν ελειiθερη ναπαω oπkικm [fuμναατικr]. hoτε να αιγoυpευτιb πωc.A)λd τα ψατια <Mε λ€ ν ε'Ειτoυαρντ K6λεν>..6να ε α{εγdδιαατα 1ελη τoυ. Tω ρα i1ταν απλilτω q ενyενi ε.Θαπi1γαwαατη Bιoλoγ..Μ 6λo αυτ6.ρειgτo 6ν oψαμoυ. Tην υπ6λoιπη ωPα τoυ μεσημεριανoιi κρατoisaατα ψατtα μoυ με πo}λη πρoαoγ'i1ατoδικ6 ψoυτpαπiζι.ιγνη τoυ xιoνιori aμψατtζoιταg διη βρoxη ξt"λενε λα τα παγωψΕνεgκoρδfλεg πoυ κυλoιiααν ατα τλξια τoυ αφorνεg.pρεγε.. .ζ-:.42ιi1 νη.) 43 {x .ν'lα εwαι δημoφληg ατ6xogτLα τoυs ελειiθερoυg oκoπευτtq Lιε τιS 1ιoν6μπαλε9_ α}λιi 6τw φταααμε στην π6ρτα.L.ν. μα}λιιilν πp6αωπo{ταν φλικ6..Eγιil iψεινα aιωτιf:{1.Eφ6αoν δε φαιν6τανθυμωμ6νo9 .Tooτoψαχι μoυ κλoταoιiαε φoβιαμ€να πoυ και πoυ σ. Σiγωoα τo κεφ4λι ψoυ αρκετα.Aκoιiμπηαα τo κεφdλι ψoυ ταιω ατo ψpατoo uoυ.εtτε ψια ηρ.πtτρεπ ρdκλα τoυ κoπαζε πpoc. Mδλιg ψi1καψε ψtαα ατηι ταξη.ν6τητα χρηaηs piαg α. εξoμoλoγηΘηκα.<Ω.ε1παψtααατc.

κι iγαν τ6αo 6μoρφog τtoυτo μ6νo πoυ μπoρoιiαα ν α κανω iγorν νατoν κoπαζω aαιγαζi1.<<M Xαμoγdλααε και ioπρωξε τo μικρoσκ pυ.'-]. To ηξ. μoυ αρ€αει τo Mπ€λλα >>.i. Θα εpγ6τανγια να δει πoιog τo ειγε καιει"oωoτα.νηαεεκεiνoE.iτoP pιαατικi1ψατια....Oμ.o κfριog Μπαιεp αργιαετo ψαΘηψαεκεiνη ακριστLτψη.:}44 {Φ .oι διαφdνειεg ατo κoυτi δεν ηταν ατη αωoτi1 αειpα. .<Mt] πωg π ρoτ ιψα5τ o Ιζαψt}λη'' . εiπα κoκκιγLζoιταg.Hριξε σ:t. συμφd.po6τι καπωgiτaι εΙxαντα πpξψατα.Stephenie Meyer 'Εκανα6ναμoρφααμ6. F'υτυγωg. ειcLψειιαεγιb.'lεαi1γερα.Εγω κoπαξα αττ'τηι ililη αψi1γα\'α.Oxι. E δεryνε μπερδεμ6νog. poυppoιiριoε τραβιJιν -Συγyνιilμη>>.Σε εtκoαιλuτπα.καΘιhg pilτη {aν παγωμ€να λεg Kα. Ση<<Πρ Κωσατo κεφ4λι μoυ tια να τo1ιδω να xαψoyλαει ατραpα.. ψα γρi1γopηκλεφτη ψατια κα . <<Eννo λα. πηγε πα)νια πληαιααει τo μ ffi ρo$αα..bs "η εξηγoilaετo εργαατi1ριoπoυ Θα Lκα..γtατt ψε εtπεgMπ6λ..Eντoυαρντ.α ψατιαπoυ ψop *Mεα6φααη>>..€ριξα τη101τ1'oφευγλl. iψoιαζε ια ε ην αγtξει π6χιτo δ6ρμαμoυ.αυνdδελφε.A)λd δεν ηταν αυτ6Eo λ6 sι μουτ6ooγpi1γopα. . e1υg.Πρ o aπαΘηoανα συτΚεν:ιpωΘιb καθιilg εκεiνog β. Η φωνriμoυπαρ€ μ ενε αδιdφoρη. << πp 6ατ αξε.απω' o ψαψαg ψoυ_ πpt'πεινα με λtειΙζα_6ται φαIιιεταt6τt ψεξiρoυι μπ€λλα πiσω αττ' την πλατη μoυ 6λoι εδιb. . καΘιb 7*ν:ια γιαλιγ6τερη ωPαατc66αητην etμ *Πρ6φααη>>. o'isoα. <<Πρ6φα *2e πειpd. Ξκelνog μoυ την dδωαε.€Fελo τηνπριbτηδιαφ&νεια κατωαπ6 στo\' ap προαdρψooα γpi1γoPα αντικε y }tflυναη40Χ. α!αPω'ζ'ι6τανπpoφαν. .Eιxα ηδη καιει αυτ6τo εργαατi1pιo και i1ξερατι i1ταν αυτ6 πoν iιllαγ..να.'oταν ψεαγιξε...>> ?Θ?κoιτdζω.'' p ωτηoε o. πpoαπαΘηoαια εξηγi1αωνιιilθoνταgεντελιilgηλiθια. To 1αμ6.Oχ.Θα ξεκινηaω εγιh>>.hsαy ε11ααωαgταg φpiναg. Γρ.γρα itΙτικd γρdψψατα oτην πpιhτη αειρα τo α α}λαξε τηι πpdιτη διαφdν Ffi. ΤπoτiΘ εται 6τι δεν L"πpεltε \'α χPησLμoπoηαoυμετα βιp)ιIαμαg..To βpt βυ για να με oταψατi1oει. λpxio τ ε>>.Ι\oγικα Θα iγαι ειiκoλo.Nα π '}ιλωαατ :Διαφ4νεια νoιiμερoτρLα. . ακ6ψα αυγκλoν ιαμiνη. Toυ € δ ωαα τo μικρoσ .πρoαιbπευαν κατατ αξoυψε αναλ6γω g... .Εκαναλιyακι επiδειξη. Δoυλε6oντα9 oε oψαδεgμ6ααστo εPταστi1ριo. Δεν τo oυνξιαε.tπpurειαγωp|ooυμε τιg διαφ&νειεg πoυ 6δει1ναντα κilτταρα oτιg ακpεgτων pιζiι'ι τoυ κρεμμυκαι να τιs διoι5ατιq φdαειgτηg ψπωαηζτEoυoι:ντ.Mελ€τ ησα τη διαφdνεια Η εκτ(μηαη μoυ ηταν βεβαιη. t)μωg..ζεινα pIξω ψια ψατια. τα εtγε ψioα oε φιγ τo μdΘημα. τη5 tριξε ψια sωi : Αν&φααη>.. ιhτα oι κυ ρiεg.FΙ Θα ψopo$aαια αρψtαωεγdι.o τραpηξωτη διαφ&νεια.αι πpoτιψαg>>.>> ριb rt|γe. lfu(ταξα ψ€ o α ατr'τoν πρoσoφΘιiλμι βo και μ6νo για ναατroτoητευτιb..45{αξ . <<A>>..l μoυρμoιiριαε αη μειιilνoν clt.<<Aλλ4νoψiζωτcωso Tαdβι _θ6λω '.. γελo xιiΘηκε.εLπα. μff cιχε διαπερ4αει pεilψα.

.o.|)oκ6κκινωγ μα}λιιbντoυ..αργιoανα ψoυντζoυρΦνω τo τετ iμα ψε τo'γι6νι'. .α ( ) κιiριog Μπανερ κokαξε εψt"ιααυ του rjταν ακεππικi1. Aυτ6 δεν ooιiτε ηυγραo.Stephenie Meyer \]ατo εwt γραι!lειεγιh ειω εκεινog κoιτoliσε.Tα xipιατoυ'i1ταν aφιγψtνα oε γpoΘιigξα"ια.o iλλoι. 46i . o γι ψ * Bλαατ[διoκoρηγoνoυ..{1 47 {.oxι>. τp εtc. . * Στην Mπ6λλα. Κoπαξε πανω απ'τoυg αυμπληρωμ6νoφιiλλo εpγαoiαgκαι ψ t: pη ακ6μα πp o oi1\ωoη τ ια. αlταιlτηoαεγιbελικ . *.iιι'. o<Λoιπ6ν>> ειτε ψετα απ6 ψια στLτψ xαλ6 πoυ δoυλεriετε ψαζ{'oτo εργαo γιo.δε νoμiζειE6 ατην |ζαψiλλα μια ευκαι'ρ.<. α}λA LβroPoiJσα δ καΘαρ69. () κ0ριog Μπανερ κoιiνηαε τo κεφ ι|αουν σε πP oχω Pημ6νo επiπεδo.' . .<.. itQ α{αθηαη6τι πιεζ6τα.>>. Σ:cην πpαγψατικ6τητα.βαλεgχPω|ιατtστorigφακoιis εl|αφηg'>> ξεφoilpνιoα ααυ}λ6γιατα. Ξαφνικd αυνειδητoτoiηαατηλε.tτoι1>' p ιhτηαεo .. oNαι.Θ υμ6μoυνπoΜ 6ντoνα τ o fu oι o ψαilρ y' εκε[νo ψατιωι τoυ τηγ τλενταi'α φoρ4 πoυ ψε εΦκoπαξtt _τo τo βλoαυρ6 βλεμμα γριbψαtκανε Ψετλη αντiθεαη με τo φ6ντo τoυ βωμoιi τoυ δ€ρματog και των Kαστα.vε τηafκυ ριoεπαφ'i1c.|)α λξξει * Λoιπ6ν. <<N6μιαα καπωgδιαφoρετικ&.01ι Kαιτ6σo>>.καt δεν μπoρoιiσα ν α σ <<Δε σoυ αρioειτo κριio>.l. Σiγωaα τo βλ€μμα μoυ και ψε κoπαζε κι εκεlνog με τo iδιo αιlεξi1γητoβλ6μμα otlγγυαηgατα ψατtατoυ.F.Eδειξε απopηψLνogμε την απρoαδ6κητη εριhτηo4 μo.ξαιακαιξocνακαι μια flλη oμ&δα εξε ocνoιγτ6 τo βιβλio κατω ατc'τo τραπ6ζι. >> oNαι>>.Ιjχειgξανακα'ιει αυτ6τo ερyαoτi1 Χ αψaγλαo α αυνεαταλμ€ν α.κoμr|r6E τραφικ6s τo1)χαPαKτi1ραgψε φ6βιζε.πιo ακoιiρα απ6καpαψt)'αβoυτ6ρoυ. τα ψατια τoυ i1ταντελεiωg 1λλo xριilμα: μια ταρdξενηbχPo.ια>>. Tελειιbααμεπρ ιν πρoλdβει κανεig&λλogνα τελειιilαει.'Ειτoυαρντ... n.μoυρμoιiριααεμb. λεκτιη αηψαoiα τηgλ'{ξη9 Xαμηλωαα τo βλdμμαμoυ.ημoυν αiγoυρη 6τικατt ηταν δια. o'xpιbψατ ω.}>ρ6τηαε o κιiριogΜπαιερ..l φoρετικ6.αω να πρooπotηΘrh6τι ημoυν φ. Σημερ α.. τoν iδιo 1ρυααφiτ6νo.εκτ69κι αν θλεγε ι|lLψατατLατoνζφακofq H ψo ρεt τ o Φ oρκgν α ψε εtγετρελ&νει.. ...rj. ατr'τα E 6yτια τoυ κατι4λλo καΘωg tφυγε. <<.Eβλετ(ατonMdικ μετo διτλαν6 τoυιαπρoαπαΘoιiννα αυγκρ[νoυν δυo διαφ4νειεc. Δεν ψoρoilαα.&. με βγdλειλdΘoE..l5τ-ε {ρΘεo κιiριogΜταιlερ oτo τ δ: διlυλειiαμε.. εκεiι η β ρη".ιια oτi1oει'ι|rλoκ xατdκλυαε η π α ρ'ανo tα ξανα. χωPts εππυγLα. θ. δι6 θωαε αυτ6 ρ ψα πραγματικ6τητα. λn& μ. .lα κατλαpω πιbgi1τανδυνατ6ν.τπi1αυτ{διαφoρα aτo πp6αωπ6'τoυ. Πρoαπαθoι5ααακ6ψαναδιιilξω τη$ καχυπoιlllαc.Δεν καλικαηΘελα ναγλαoω τη αελiδα μετιg δικ69μoυ αEtξtεg ιτζo16ρεg. Ι\εg και ε α] μoυ μετ ηιl T ζt'o ικα στo μεσημερ ια. 6τι τα ψατιααoυ ηταν <<A>.α! α χPησL . ΠpΦvατo oπoio δε μoυ αφηoετ'ιπoταdλλo να κανω ατ6 τo 1tαπρoαπαΘιhνα μην κoπαζω εκε[νoν. Σηκωαε τoυg ιilμoυgτoυ και γispιoεαττ'την αλη.

περiτλoκo τo θ€ μ α... .μoυ. . <<. . l: κι fδειxνετ6ooατtoγoητευμ€ ν oE απ6τ μιsιd..Εκανα tνα ψopφαoψ6αντιατεκ6ψενηoτ . ψε ( trμενεμαζι μoυ oτ1ι αργi1'α)λα τη .. λναoτiναξα.s εδιil.o.ju Elιια τα j.hPoνα πε..Πoλιi ιt. . . <Noμiζω 6τι 6ιτω9τo t. H φωνη μoυ ακo6ατηκε ' λυπη μ€νη ακ6ψακαt oε ψiνα.Βψoαζε φανταζεσαι>>.τt αφi1 δoυν.. << Πρ ...Pωνε [ψaη. αλλd αυνL"γιaεια ψε κoπαει με διαπεραoτtκα ψατι"αλεgκαι η ιoτopiα τηg βαρετi1sζ"ηs ψoυ{1τανκατα καπoto τρ6πo ζωτικi1g oηψαoLαg.ξη. !Ψ φ . αυλλoγiατηκε. ψoυφα[ιεται δiκαιo. .liι <E και1>.Oαo Eε μoυρμoilpιoαεγdl. Tα ακoιiρα γpυoαφt τoυ ψατι'αμε μπ€ρ δευα1 καl'απαν τηαα γωρig ι α oκt'φτoμαι.lbν 61ω ακoυoτα vηπωs.εκτ dπε αργα.oχη o Φλ ε[ναι ψtαxαρ&...επiψεινα.ζεται.<Noμiζω6τι ψoρω νακατλαpω>>ιVΕπLεoεεκεIνoE. ..Σ{κω ιιατLατoυ i1τανακ6ψαγεψαταtντ | ε Lασαχω P'.<Kαι δεν τoν συ|ιπαθεig.Hρθα μ6νημoυ.. ψαΧα εlcαγλψατικα>>..og....μ ακoιiαει καπ νηαεξεpα. iilriil llrlli rlii iil &} 48 ξi{ }lιαο1αμoγiχαoα.<Aυτ6δε μoυ φαwεταικαιτ6oo περiπλoκo>.ιoυα[ατoυτην tκανε δυατυ1ιαμinη. toωg.rrlliil lltil Stephenie Meyer <<To ΦoρκEπpt"πειναεwαtδιiακoλo vθPosτ. M dλλoν6γι.. .διαφιilνηαε αντ6q.pααω {iγδ πρ 6 διδε κατ i1φ qoυ εια ψt7ρι ν"*ρo φων! ατελ (Aλλ4 τιhpαεtoαιεαliδυατυi ιoψtνη' .llri tll Εγtνε αυτ6.11.ρbθuμo πω9 υπoφt..<Αυτd λo ιπ 6ν >>.L Παtζυ.. <<Hψητip α ψoυξαι' ατrαι'τρε$τ ηκε>>..o rυτriεδιb..Θαημoυν. ατrαπητlκα. τoυ. ...αλλ& ξαφνικα iψoιαζε να δεixνει καται6ηαη. Δ εν παiζει'καλα.νατo λ4Θog τo βλ€ μ μα μoυ να διααταυρωθεiψετo δικ6 τoυ.μμα α1'ε.To τp6oωτ6 τoυ μoυ αιτooπoiloε τ6αo πoλιi την πρoooγ{1'τroυ πPoσπαΘoboανα μην τo κoπαζω περιαα6τεpoατc'6σo ατταπoisoαιoι καν6νε9 ευγενεLαg..αηκιilΘη*'' λiγ..r' Δεν μπoρoιiσαΙακαταιoi1oωτo ενδιαφiρoντoυ..τπ6 και ψετα ξκα.*o l:γ ε[ναι δ(καιη. _6γι"tτoι ευΘiω96πω9 KανεIEδε με εβ ρωτ'i1oεικατι'τΕτoιo αυτ69.α}λα αpκετα καλ6E. <<Π6τε . Και η ψητt.S6ρ.'' pιhτη eτιlντηαη.>> . .<T6τελoιπ 6ν γιατi'i ρθ.<E[ναι.. wτυπωσLασμ6νogψ ωlτ6 πoυ ειxα πτεLτια κατoιo λ6γo πoυ δεν μπoρoιiσα 1tαφανταατil. ... ... << Δε αoυ tγει'πει.αυψtρανε o Eντoυαρντ' ψε fναν τ6ιo ακ6ψαευγενικ6...εργ γι ε. εν ιh αν αρ ωτ ι tαζε ακ6ψαtται. τoν τρoκαλ'εoα εγω.Βκαια ψtα ταtloη γl"α iναλε.>.llil lrlit llir li l l rl ..<<Aλλd ετd. To εiπε oαν o. ft βλ.εtπα.ατελεεδιbγια .o Φλ ταξιδειiει πλ.ηiγ.αναζi1αει5''.E'tναto frξιδειiει παpiπλis'.'.<Toν περααψiιo Σεπτtψpρη...α.1. <<Δενκαταλα φριiδιατoυ Εαμι'ξαν.υγπiραoψαξi βζ{ 1.pασoυ σε t.Γιατiτ?υ τo εξηyoi:αα 6\ κoιταζει πρ oφ ανi1 περ..'λ :|1εcρΘειη .ρειEπεριαα6τερo ατt' 6. . . <<Πατiδεν €μεινεg ψαζ1τoυE.

κατdλευκαδ6γτια..n $εβλημ6νη απ6 τo oνψiρααψα τoν. .ντdχρoνo την ilλη. Παρα τα 6oα εξα πει.Εxω &δικo.παν6μoρφoη6PΙ πoυ ψopε|να vε ατcε.-$.ftp[ι{g η oμdδαμoυ 6ακυβετια\)α μην κ *aυ rlτανη αειρd μoυ.() Kdλεγ 6δει1νε αpκετα κανε[g _η ψητtρα ψoυ παντα με απoκαλεL ανoιμ6 βιβλio. βtp αια''.To πρ6oωπ6μoυ εiναι τ6αo ειiκoλo να τo διαβdαει ..να τ o"|tαγι oηoω.O1ι ακριβιi:g.Δεν μπoρo{ααιατo θτl{ειilν διακ6πηκεμ6νo 6τα'ι ηpΘ πιoτiι|lω 6τι ειγα ψ6tιq εξηγi1σειτην πληκτικη ψoυ ζωi1 o' . η μoναδικη ατcαντηαηπoυ φαoιαα 6τι αυτ'i1i1ταν *' | |τ αν ατcαiσ ιo>'.ΙΙρoαπdΘησανα δεβω πρoaηλ..Eδει1νε |tιg.εγω oε βρiακω πoλf διiακoλη τιανα αε διαβdψ' αντ6. 51 i& ..σε αυτdPεσΚα. ατη δικη μoυ oμ&δα oi1ψερα.Δε αυνoφρυιilΘηκα.rα.Stephenie Meyer **ρητoυ τραπεζιoil με oλoφdνερη tντα .i1Θηκα () Mικ πεταμηκε δiπλα Παρ. *aυ πηγα ατo παρκwγK.<Π ρ€πει ν α εLoαt καλ6 g αν αγ ιbo τ ηg τ 6τ ε>>. Π1rοαπdΘηαα να ακoυcτιh αδιdφoρ . ψετααπ6 ψεptκαδευτερ6λεπταoιωπi1g..παρακoλoυΘωνταc.ναi>> ρωτηaαεκνευρισμε1)ταν τo κoυδofν ιμilπηαε εππλoυg \'η. τo iδιo γρηγoρα τoν καΘηγητi1ν α και εt τoυg γιi ρoυg τoυ. τ α xi ptα τoυ €o φιγ αν τ η"ν και τi)P. ακoιi ατη κε σαν γα τo ενν o o o ε πρ ψατικα. t.ν IcθΦg πηγαwαψεστo τυ|'L10αστ'i1ριo κα . φανταoτηκαLιεLtLαoυpανακ μdνα.ιrλι}ευ1αριατημ6νo9 <<AντtΘετα. .Ιππ ι|ταν καt O κf ριog Μπαιερ φω'ναξεoτη"νταξηνακαyειηaυγlα.A . ξθ1οντα5 ατc'την ταξη..Xαμoγ6λα aε . . και εtπαπαχt την αΤι\*poαβoλη πoυ t. . απcoκλiπτoνταS LιLα A7o..6 ψ's. τtαρ'6χα αυταη 6τι εLγ τ ραβ ην'L ψακρια ψoυξανα. Aεν μπoρoιiσα !α συτKεντPωΘωoτη τηα α.μoυρμoιiP.γξω τιg ακ€ r |rει9μoυ..<Γιατioενoιαζειτ6αo πoλt) εσt.γκρ ιν ιαξε.oωq.<<To6x Θεια.μoυρμoriριαετ6αo γααν μλoδαε ατoν εαυτ6 τoυ...Εwτo βλ6μμαμoυ Tυρισμ€ ν o αλλoιi. li{ααι τυγερl1πoυ tγεtgτoνKιiλεν δ να τoν διαακε<<Mr]πωg αε εκνευρiζω.r.να πρ6βλημα 'lα τα't δdζει αυτ6.να. .. Toν κo[ταξα γωpigνα τo σκεφτιh..i .ΕLψαιπερπa6τερoεκνευριαμ6νημε τoγ tβ|αατη ριo. καt 6αα ειγε ψαιτtllεt εκεLαει κανε[g >> εξε πpδβλη την περ αoψtνη Δευτ6ρα> il αγ μα ν o g.. και 61ι.Eδεw! ε α:tτo PP oφημ6νog ατη γΘ ocν F1 βρ. 6λα αυτα.x4 εtγε ψετατρ απε[τ ερtoo6τεPo αυζi1τηα'i1ψαg.. ψo p εL.r 50 i:.ΣυνηΘωg>>. Ψdνη Δεντipα. μoυ αυτ6τo παpαξειo.:ι 1ωρ{5δυακoλiαστo μικρoσκ6πιo.νπρ αoτpαφτεpi1oδoντoατoιxiα ψετtλ. .. με τη βoηΘειαδια λ: ι'τον πρoτζtι<τoρατcoυ ppι'oκ6ταν Πρ o oπαΘηαα. tψει. φλικ69 ΙαθιJgφoρdααμετα αδιdβρoχα ψαs.Ιbν Θα iταιρια.vtωcα αψt. τρ 6o Θεαα π ριι lλ εαυτ6μoυ. εtγι καιt.ατtα.>'pdlτηαε. 6τ αι.σαα1τ' να pγα\ωτηγλωαoαμoυ6ξωσα\'τcε.λ.t'soε.ω Μπιiνερ εττεξτγo.€ τ αιλoιπ6ν τ γisριoαμε ανακoιiφLσητtαναακoιiαω. βΘudπωgKαιτη δικι4 τoυ.ιλατια.γ/l καταφερεια απooπασεLτη.. <<. και τη1|) θrωg τ|εPασv€ ν η Δευτ€ ρ α.ιατoνκoπαζω t μηλ6φωνα τcoυ αναPωτ. Κα <<Aυτ6 εiναι πoλιi καλr]εριilτηση>.αιτoμoυ και πi . ....Oλα τ hl αoτ tν αξα αγ ριoκo π αζoνταg τoν πL'ιlακα.αλα τ ωρα ip)tεπα με την ακρη τ oυ ματιoιi μoυ.Δε νoμiζω>.

νταστικα.α τη δoυλειd -. Κoπαξα γiιρω για να σιγoυρευτιb6τι δεν περνoιiαε d)λo αψαξι. . T6τε παpατηPηoo τηι ακιτητη. τρLααυτoκLιηταπιo κατω κok αζε ψετρ o oi1Τωση τrPo Sτo μθρog μoυ..ια αρκετα διiακoλo ατiκoψαι6ρ tηonηδη .|)α Eω iξ gιΘ τη φρiκημoυ.την μoυ και εPη εx|ν βτη"o ατc6τo παpκtνγκξαιd. 'LJπανακριβιilg τo εiδog τoυ αυτoκιγητoυ πoυ τo φoρτηγακι αναoα μoυ Θα iκαιε αγρηoταπαλιoαiδερα. g.Eντoυ αρντ K&λεν i1ται ακoυψιαμ 6νog σ τη10|'L1τ Poστtι \ π6 ρδικ6 μoυ..Stephenie Meyer αi. πατηαα εγκαIpωE τo φρ€νo.Eγαλετπ6 oτpiιψα1ιoνιorioκt"παζετη ilε:ι την oρoφητoυ αυτoκινητoυμoυ και αυτ6τo γειρ6τεp Ψ*δ.και αττ'τo τατoυ 86λβo. πo)λ6E iννoιεgτo ιαζω με τoν Tαd Eατιi .κατι ε . o θεiα ευ τνγi.Flταντo ακ6ψατoγκριζoπρ φωE.ν pε5 ε(1επηιbαει και εiγε στεPεoπtoLη Μνc6 των δ€ντρων |. .ειω παρλ1γo. λευκη αλoυ6τα. Aναr|rα ζεoτ6 τηζ χωPisνα ψειoιαζεtτtαπpdlτη φoραo βρυxηΘμ6g |ληχανηE πoυ αoυ μoιiδιαζετo κεφ4λιΚατLpαoατo φερμoυαρτoυ μoυ. o Tαaρλι ει7εφ$γε.τ.ψε πρoooγ\. Π{pα για β'αΘια αγαξιoιi τλευρατoυ flλη κoπαζoνταgακ6ψαtξω. με μεγαλιiτ g oisπεpν καΘ ιb oτ α.α αlτi1 τ η φoρ4.FΙταν oτo l'tQιααμcνη t νLiPαs EααoE. μoυ μα}λι& ελειiθερα iξω. αλλd αlc6 ψtακρυφηλξαψατιαπoυ oρκιζ6μoυν ττωc. lt Ιleτdμηκα ατc'τo κρεβατιτLα.ρα τo viσα στη στετ'0ηKα|mιnατoυoδηγoιi.θβγαλατηνκoυκoιiλακαι αφηoατylrετvενα μπoυφdν αipα. o . Ευτ υγιhg τ Lατo T oγ 6τ α. να aτεγιhooυν με τo ζεoτ6 καΘΦgΘαγ{ptζαaππι.ililα κατα oηo α6τι δεν υπi iιο καθαρ6. Κo π αζα ψp Εpι"ξα.Γρηγo ρα ^γ'!l ρtoα τ o βλεμμα μoυ α}λof και 6βαλα 6πιαΘει'.l52 εx 3" ΦAlNoMENo C}τανdνoιξα τα ψατιαμoυτo πρωt.ν!χτνπi1oω iJα ακoυριααμdνo Toγωτα Koρ6λα επαιω ατη pααilνη μoυ.Συνειδητoπ xαλ0πτειτo ταpαΘυρ6μoυ. παν ταs τo δρ6μo αε επικ[νδυνα oλ βατρcπoν .. i|πν ατεγν6 ioωg{1ταν πιo αoφλigγια ψ Πo κρεβ&τιμoυαμ6αωE.Θα αατo 86λβo. A}λ4 δεγ i1τoι.τo1fεiδα γα γελdει.Lεφcι.r3 53 $s .

Ιαωgt.oτατα.Αν ηθελα ια εLψαt 6τι'lorμαρobαατ6oo πoλιi να παω oxλεLo. Πρoφαιt.'i1ξερα να δω.Eρικ με τoν Mdικ 'i1τα. να θεωρε[τo αξιαyαlτητη αντLγtα στη Θt.νη να με φρoντ.Pn.ντpωoi1c..για ν α λtγξω τα\ i ι1ι l ξ ι}πη ρχαν λ'εlr:ct.i1τανδrioαφα[ρεgπoυ δε αυναντι6ντoυσαν. και o π τoυ. ψ6νημoυ Εφ oτ o τ ρηyoρα i.. και τιg ανεπιθfμητεgακ€ r [rειgμoυ για τoν. Χpειαoτηκε κdΘε απtΘαψi1τηc.'Ι1ξεραπω9 τo γεψατo ερεΘLαψατα μαΘηαιακ6περιβdλλoν oτa oτoLoα.oητηc.πoυ μoυ πρoκ lιl ιιλλιlιi.'Hμoυν αiγoυρη 6τι δεν εLγααλαξει καΘ6λoυ απ6 τo πιhgημoυν ατo Φoiνιξ.EντoυαρντKdλεν. μoυ Τια να pγω απ6 τo ατρωψtνoμε πλiΘεgπηωψtιo δρoμdκι τoυ στctτι'oisζωlταιlη. Φ oβ6μoυι ακ6ψατ η.oιiτε oι καινoιiριoιμoυ φiλoι πoυ ηθελα ελικρινηg με τoν εαυτ6 ψoυ.Lε κι αι i1τανo λ6γo9.llrιιν 6να διαπεραατικ6ακληριαμα φρ γιvι\rιrνδυνατ6τερoαε αημεio να ε[ναιεπι ::φιiλιμoυαιφνιδιααψtνη.γιατLi1τα.F'ρικ. καΘιbg δεν ηθελα ν α γαρ αξω tν α ψ κατιi μ4κosτηg Mdιν Σ.να μπoλ με δη μητριακd καt i1πια t''lα 1υψ6 πoρτoκdλι απ6 τo γαρτιιo κoυτ[. ι ιυ5.ντtψετωτtζαν εEιbπtρα.νανξκηνα π ει'ι|liψατα γ ια τ α ψατια τoυ. πλi: γαζ6.ιζoυι. ψεξαφνtαoε.Tιτ tl|lγliκινηση.νεγΘρ6τητα πoυ €νιωθα νατηγαζει ατc'αυτ6ν καψtαγoPd' και εiγι ακ6ψα τηγ\ωooα μoυ δεμ6νη 6ταιl ερx6ταnστo νoυ μoυ τo τ€λειo τρ6oωπ6τoυ.lπoυoι νεoφερμ6νoι ητανλiγo ι και oτ ltιtlιινιiν η αδεξι6τηταψoυ. : . εφιαλrικη. }i{δαπoλλd πρξψατα ταυτ6γρoνα. .ι .η ιιιι |lιli1θεια.καιτoενδιαφθρ |i:νι{1εεκφpαaτεL μελ6για.ν ανηαυ Yιιl|ιι59 A*ν ιlμoυναiγoυρηαν δεν πρoτιψoisoαιlαψ .q αλυ αiδ ε g δ εμθν ε g ζ.ιυπoμoνoιiααναppεΘdl. :κα.αυγκt. φf1ι .πoυ παρiπεψε oε ακυλdκι. Ι(ι επιτλLoνημoυν καxi:πolττη. 6πω9γwεται'ατιg ταιιLεc'. και o κ6αμoqo δικ69 τoυ.τ * lιξιιν διαμαντ6νιααβδια' Πoιog ξiρει'τ'ι'ω iirιt1'λιτWνα β4λει αλυαiδεqγιατo 1ι6νι α Ξ|ιφνικ&fνιωoα6νααφiξιμoατo λαιμ6 μoυ θιυ1ιι.6τccνακoνaαtναι ταραξενoΘ . επειδη ΘαΕpΙεπα πλis.Ιoωg'i1ται ι ι1πι l.EντoυαρντKαλεν. Ι(ι αυτ6 i1τccν Θα L'πρεπεκανoνικ& nαταv απoφεisγωεντελιbg{πεπα απ6 τ η γΘεowtg μoυ βλακεiεζ' τroυψε ειγα"νφ€ρ ει αε πoλιi διiακoλη Θ€ α η.Κα βr1L. :$ $ : .t) rαν βγηκα απ6 τo φoρτηγακtμoυ στo Ιtιν ιixα δυακoλευτεiα1εδ6ν καΘ6λoυ. ψαι .ΓνΦριζαπoλιi κλαπωg o κ6αμo9o δικ69 μoυ.φτααα επιτ6λoυg oτo φo pτηγακι μoυ.Aρα δε Θαt'πρεπεια θ1ωκαθ6λoυ αγωνLανατoν δω oi1ψερα.ξtγαoατo φ6βoμoυ ψη1τωSπtαω.. τoν.α)λα καταφεPα ! α τ||αατιh ατc6τoν πλαΤν6καθρ6φτηκαι να αωθιj.ιεαρ'i19δεαπoι βιl[ιlνταs L.rrcl 6ναδικ6 voυσπLτι'και ανακAλυlrα6τι ατλαψpανατo να εL- αντ[να νιcbθωLιoιαξLd..ιλυαiδεζ. Παραλiγo να xαoω την ισoρρoπLα ψoυ 6τtν t.A : : .τη φανερηδιαφoρ& ακεφτ6μενητoν Mdικ και τoν oτoν τp6πoμε τoν oπolo τα αγ6ptαατην εφηβεi'αγε α.|il φορτηγ&κιμoυ δε φαιν6τανια iγι δυ 1lιlπιiγo πoυ καχντcτετoυg δρ6μoυ9. η αημερινη ψtραΘαηταν Στo δρ6μoτLατoα1oλεio.Stepheniι: lν1e.Oπoιog λ{ιiικ. !lrι'κ6μoυν κoντα oτη"ντLoω γων1α τoυ γ|ιιζ νιι διcilξωτo ξαφνικ6κιiμα αυγκ[νηση ι.φταιγε6τt 6χα τα αγ6ρια ατην π6\ μoυ με εi1αν δει να περιαω αταδιακd 6λεq tιt tχαρεζ φαoειgτηg εφηβεLαζκαι με tpΧ επειδηημoυννεoφε |lιιl ι1lδπo. ι.τo βλεμμα μoυ και πΙ1γα oτo πLoω ψ ινιil πιαν6μ0υνπPoσεtrcικααπ6 τηι τλαi vιι 1ι ποριil ν q' στηPΙχτω.oδηγ xιi ι.EνιωθαενΘoυαιααμtιηπoυ δεν ηταν Θαπi1γαwαα1oλεioκι αυτ6 ψετρ6ψαξε.

.καιi1ται αδιiγατo \'α |ιη1|) α\)αγ ω piαωτη φωνi1.FΙ φωνητoυ. H φωνη μoυ ακoιioτη κε πα θηοα να αιlααηκωΘιbκαι αυνειδητoπo1ηaα iδμα τoυ ψεiν α αιδερ6νιo oφιμ6 x€pι *ΙΙρ6αε1ε>>.. To κεφdλι μoυ dκανε €να δυνατ6 :κPαΚ'καθιilg μi:πηoε στηluτcατωψ6νη ιiαφαλτq κι i"ιιωαακατι oυψαγigκαιV.0α τ|αPατηρi1oωτιπoτα αλo.α ψια βαΘι.ffλιi μεγαλιiτερη pαρilτητα αψεαα εψιτo ακoιiρo μλε φoρτηγακιπoυ εργ6τανανεξdλεγκτo.Θα μυπoiloε oτην π[oω γωιiατoυ αψαξιotlμoυ. α}λ4 6μ αlc6τηιl κατε$Θυναηπoυ περiμενα.Εν *Θ.ι{rει πoλιi πιo TP1τoPα.xρ6 να με κoλλ4ει'κατωατo € δ αφog.δiπλα ατo oπoio εψι παpκαρει. oυρ}.κατd. ακovγατo 6νoμιi μoυν ptoαδτερoιαττ6tνα9 ανΘρωπoι. με την [δια ψαaκα iκληξηg. και κdτι ψ τρ il π6δια μoυ σαν παιtιηg κoιiκλαg.. Ιbριαα τ.>> -Mπ€λλα.L"κληr. πριι ξεκιηαoυν oι }τιlν ξαφνικ6 γαγ6.ffi αIn *Ι ΙΦgoτην ευψi1. γtγιι' λirπι1o τoυ ψεζ αυτoκινητoυ.Eνιωαα€ναν παλλ6μενoπ6νo επLΚε'vτP tβιαrερ6μoυαυτi.EναE με rλ{γωαε τα αντια μoυ.ηφων }!αg να ξεΘoλιilαωτo μυαλ6 μoυ.γιαεvα δεuτερ6 tlα xρατdειπoλλη ιbρα. A)λd δεν μπ6ρεαα . ενιil τα ψεγα)tα γiρlr.κι εγιil ατεκ6μoυν αναψεoαατα διio. Στεκ6μoυνακριβιbgδΙzλα αoυ. καΘιb Ξηxωθιil. :. και τo μτλε φoρηγ θηxεπdνω ατην αoφλτo με εvαν φ6τoτην _ακριβιbgατo αημεio aπoυ πpw βι {crπαγε pp|ακoνταν ταπ6διαμoυ.α εooγi1ατo λαι τoυ αψαξωψατo s τoυ μικρoli φoρτηγoιi. κι αιlτi1τη φoP Y't 57 t"\ . γιατi τo μzλε φoρτηγακι δεν εi1ε αταψατi1oειακ6ψα. Eβ δι:λιbαει ατριγκλtζoιταg γbρω ωι6 τo πiαω μ€ρoE τoυ φoρτηγoli μoυ και. κατι ψε μilπηoε με δfναμη.aγηψατιζα.με ταΤαoτιγανα oπwαρoυνστo τηωψtνo παpκwγκ.To πp6oωπ6 τoυξε γιbρtζεψt'αααε γιαΘαlαoααπρoαΦπων.με τρoειδoπoiηoε. Δεν πρoλdβαινα oιiτε καγ να κλεiαω ταψατια.τη. * ( )x>. και καταφεPα\]α αlcopρoφt1oω πoλλig λεπτoμ6ρειε9ψετη ψtα. .Αλ)ιiπιo κ |ι'νd g.>> αp"γ6αβηo. Υπηργε αlc6\υτη ηoυγlα.Ι!{τr€λλα Cτααοβαρ6τ6νoξαν6'.νΘε6oτα)r. Ι\ιγo πpw ακoisαωτoν κρ6τo πoν Θα Εκα'ιετo φoρτηγακι 6τorνΘαaψαρλιαζ6ταν πiπω ατo δικ6 μoυ.10ητoτot'i1 αoυν. απwαρ oνταgκαι γλιατρ ιbνταgακ6ψα. K6πoιog p\αατi1ψηoε1αμηλ6φωνα καt καταχαpα 6τι καπoιog βριακ6τorνεκεLψαζLψoυ. o Eντoυαρντ K&λεγ ατεκ6τα''l τiooερα αυτoκ1ιητα τιιl κατω ατc6ψtνακoπαζoνταg με με φρiκη.. . M ια 7(αPα'' .την ωpατoν Θα διπλων6ταν η λαμαρiνα τoυ γιiρω απ6 τηι καρ6ταα.να κατλfi Hlι πoιi ημoυν..<Noμiζω 6τι7φΙlηoεE τo κεφιifu i.Πιbt €φταoε9 εδιbτ6αo γρ .Δυ o μακριd λευκd ψtpια αλωθηκαν πρocτατευτικα ψρooτα μoυ.To tναγi'ριξαφνtκ& Lτιαoετo κ&τω μτι)ξ τoυ μzλε φoρτηγo$.Stephenie Mever Pετ6s τηs αδρεναλiνη9 φαbιεταLπω5 ipλε τo μυαλ6 μoυ να δoυλd.i1ται €τoιμo ναπioεικαταττανω μoυ π&λι..ιιiζo νταsτη\' ωραπoυ τα φρtνα αδυνατoιiααγνατα αK. Ε1ααικλα.r1 56 &q Μ tτ 0'τ α xt ρια τoυ κινη θηκαν τ6 αo γpiγ θoλA..εiπα.6λων παγωμ€νων. l'oφαντdατη κα>..€ μoιαζε λε g και τρ o aπαΘotlσε ! α κ.&κoυγατηχαμηλη αλαφιαψ€η φω *tλεν oτo αυτiuoυ.α 1rα αιηκωΘιb. Bριακ6μoυνξατλωμ€ ν η ατo πεζoδρ6μιo π1oωατc6τo ψεζ αυτoκwητo.και τo μτλε φopτηγακι αταψατηoε τρiψoνταgμ6λιEβρω ατατριαντα εκατoατααπ6 τo πρ6αωπ6 μoυ.

ατεκ6μoυνμαζi αoυ καιoετpαpηξαατη^νd. αρντ toπρωξετoι ιilμo μoυ κατω. .ντ αξει>>.να oηκωΘιb 6ρθιη αλλ&τo κρι)o 16ρι τoυ. .δεν l1μoυν>. ε1τ *Λεν θχω παΘειτιπoτε κακ6>.Oμ. |iκε[νog oτραφηκε στo\] πLo κoγτιν6 τP μια δευτερη τιιbψη..<.φωνdζoιταg o θναgατoν 6}λo..ipεt τo κεφdλι μoυ . <<Ττ6αγεαα *rιι ι\λιι αpy6τερα1>' . Κo π αξα την αι i1αυμ..ταpαπoιtΘηκα εγds. <<Γιατi1 ...νχPνσαφi ψατιιhντoυ. .|i1ε μoυ εμπιατoαιiνη>. βoακε cεαυτ6τoνηxo.κρη. Μπαψα>>.o Διoικητηc.Εντoυ. εiμ Nηψατog..λεE και ειγεατηΘεiψετiτotoτρ6πo τo αμdξι ψετ6oηπoIλη διiναμη πoυ Θα μ πρdr{rειτo μεταλλικ6ακελετ6 . επαιl λαβ α θυ μω μ€ ν α.E..Stεplrelri..κι εκεiνogt"πρεπε. To 1ρυααφL γpdlψαaτα ψατtατoυ αoτραι]lε..Ιtoπρoσα. Eξαπελυαε oλ6κληρη τη αυγκλoνιατικη διiναμη των ματιιilν να ψoνπερααει6να μηνυ τoυ παιω μoυ.εβ δει τo βαθιi κoiλ λακτξρα τoυ ψεζ αψαξιois-€να τoΜ ευ πιιιι τα1ριαζεακριpωEψετo τεpιγPα|λ|λατω α1tντ.Φαiιε tο ιτ1ιλεio i1ταιl εκεLπαρακoλoυΘιbνταgψ θΦqμε αιtpαααι ατo ααΘενoφ6ρo.ιoνταsτoχθPιτoυ γιiρω αττ'τη μεση μoυ 6αo πιo ψακpιααπ6 ψiνα ψoρoisaε στoν τcεP|oPιαμ6νo 1ιilρo.:i1 *..A}λdεπ6μειναμε πε1αγαατην TcαPαδεμεi.Mη.ιtι}νμε αoφαΧειααιτ6 κει.τo γ6λιo τoυ δi:λα ατo αυτoκ[νητ6αoυ>>. φω.λεg KαLτcPoστrαΘoιiαε ψα ζωτ ικ'i1go ηψααi'αg.Με εξiιληξε 6ταν ακoυααLναπιιγ6 γελdκι ψtαααπ'τα δ6ντια τoυ.Toα..Kdτι υπ6.ντ&ξει>'.ιατριilνταg P(h. .<Bγιiλτετoν T&λερ απ6 τo φoρτηγ&κι!'' φωναξεκ&πoιog d)λog.' Πρ o απαΘηαα. Kαι τo xειρ6τερo. << Σε εiδα >.oEντ tπtlιιτμcνogψρoατα. ''. Kα.'AκoυΤατι g ταωτ Pαoτoι τ6πo τoυ ατυ1ι€g φων€g των ενηλiκωνπoυ κατLφτοtναι διαφωνiα μαg.<<.0ατoλ[ατηκα παχι απ6 τη διiναμη τω.<Σε τtαPαKαλcb.. ναζoνταgα.θυμηΘηκαξαφνικα. Tι τoν ειγα pωτi1αει.FΙσoυν εκε1πtpα>'.1l1iι..FΙσoυν H iκφρααi1τoυ€γινε αυoτηpi1.Παραλtγo ιαπεΘανω slιιν {δεααντoλαιμ6 μoυ με κoλdρo.νατo <<Mπfλλα.εμαg. ir) 59 i::1 . δ[κιo.Mπdλλα!>>φιhναξεoε καταoταoη παιl πανω ατo φoρε[o..o Eντoυαρντ αριi1Θ iιlιl.'Lkαν εξωφρενικ6.<Mα κdνει κριio>>.lατηκαν tξt τpαυψατιoφoρεig και }ιi|||('{t}6ρνερKα. . αΘιbα θκφρααη τoυ ΚαLα.Σoναν t |.. Kαι μετd γαq pρi1καν. Ιπηpxε tι α ξtαπαaψα tντoνηgδραατηρι6τητα9γil ρω ψαc. κoυνηθεiτε Ψαtυπ€ δ ειξε κ&πoιog.o1ι.6ναπληθog αιΘpωπωιlμε δdκρυανα κλαyε ατc'τα ψατtατoυg. :l1απιlθειδιdαειαη.eMeyer και γ}... Fε παρακα)ι +ιlιtφιυνη τoυ ηταιl ακαταψαxητη..aφιξατoααβνι μoυ. Γli ρω μαg νπi1ρxεiν α γαog.ειπε αυτ6E ατc6τoψα.Toν απdlΘησαατr'τo αxεφτιit τo αυγoνΘfλευμα των αιεξiγητων βιζανστo απ6λυτo xαogψioαατo μυαλ6 μo μακριdαπ6 τo αψαξι.|ι. .ξαφν ικ * | :. γνιil1tιαε * lj[μαι ψtαγαρα.. r1κιlιlγα τι'g oεtpi1νεgτιhρα. κ(ιι πpoaπαΘηoα'ιακανωκιεγωτo (δι εiπε 6τt εLxαμυπ.<Aπλιilgκαταε εκεi πoυ εiααtγιατην ωρα>>.Mπ6λλα>. X1'ιι. >>απαkηoανα μ&θω. ..:} 58.. o τcPoτtoνητi1g Kλαπ_ tιl φι)ρτητ(iκιαpκεταψακριααlτ6 ψαgdlατ 9i1lιlυντα φoρεLα. κ6πηκε απ6τoψα..

τoβαμμ€νoυE επιδ€ψoυζ πa1Jηταν τυλιγψtτoι γllpω απ6-τo κεφdλι τoυ.χ' ληη ηaυψiα.Stephenie Meyer il Και ψεταi1ταν κπι η oικoγdνειατoυ πoυ παρακoλoυθo6αε απ6 αττ6oταση}Lεεφp&oειg πoυ τo[κλαν ατc6την απoδoκιψαotαωs την oργi1.. Πρo απαΘηaανα oκεφτdιμιαλoγιη λιi ση πoυΘα μπoρoιiαε να εξηγi1oει αυτ6 πoυ μ6λι9 εi1α δει _μ.ι μoυ..s oτην ακρητ6oo γρi1γoPα *tιι Ιtlν d}λη εξαφανiατηκεg.ιhaoα μετρo oτo γtpικι εβαλε θuαΘερψ6ψετρo Eφ6αoν καν€ ν αE δεv μoυ.. ψηκε ατoν κ6πo ια τpαβi1ξu τη. Mπ6}λα.. Mε 6βαλαν ατην αiΘoυσατων επειγ6ντων περιoτατικιbν. ι1λλo 6να φoρεio ψεταφi. ( }.ατoκαλιiπτ o1lτ αs μυρι&δεq επ.<N6μιζα 6τι θα αε ακ6τω καt iπεαα παιω ατoν παγo ψε ?μηy()ρα . γ p i1γo α τ p αpηξα ρ τo β€ λ κρo καιτo n{. *Kοιμ4ταιi>.<E i μαι ψtαγαρd' Tιiιλερ _εαli δεβε ιg 1αΧια.κα *1l1ιιτενα τo πftζει ελαφριi. Mε πξραν ατc6κεt τια να μoυ βγιiλoυν Ηφιtλι.Ιir ηξερα-πωEδεν ημoυντρΦ.ε εκατ6φoρεs γειρ6τiρα ατr'6. τo ααΘενoφ6ρoεi11ε και αστυγoμικη αυνoδ εLαωc.a.l iντoυαριτ ατ εκ6ταν oτα π6Eια τ oυ κρ γt λιirνταg ευχαPLστη|ι6νo9. Tπ\ργε dλλo 6να ξΕcτrαoψ €ντoνηg Eραατηρι6τηταEατc6 τo τcPoσωπικ6τoυ νoooκομεloυ. τo τεPLφεPειακ6νoαoκoμεio. * Mη αε ατταo^trλεI' δεμετ6τυ1εE. . Noμ[ζω πωs\'α. .tΗιλερ γε oκ6τιζε αoταψατηταμε τιg αυ1γ Ητοα1tαειgτoυ να επιαιoρΘ6oει.. Aυτ6 πoυ γειρoτtρευε την κατ ααταoη i1ταν 6τ ι ψε o Eντoυαρντ ατλιbg πip αoε αΘ6 pυβα τ ιg π6 εg τoυ γoσoκoρτ μεioυ μ6νoEτoυ.€κλειαα τα ψατιαμ 1€ lιlιl δ[νωαημαα[α. <<Πoιog1>> *().. Δεν τoν εiδα .Pωτηoα αν ψopoiloα εtπε6τι i"πρεπεναμληαω πpdlτα -υοιrυκδμα €tοι ι. .ρθηκε ατo κρεpατtδi.Aλλ6 μ κoiταζε ψε αγωιtα. ( ) Κ4λεν. Mιανoαoκ6μα μoυ τ6λιξε iν|απtεa6κατω ξlτ' τηγλ. 1λια αιη..oξoκ&τω αττ'τoκρεpατι. O Taλερ 6δειp. Mr αγν6ηαε. εκ -ξηεα βαααν|ζεται.i{t: .>> μ+το(lf .τι ξιιωΘα εγιb. $ιιλαν . ω. ToυE ε[πα 6τι δεν εtμ παΘει τ1π l}ι1τcκαν διdαειαη. ατco φ αoιαα πω5 νπoρεωβη να φoρ&ωπια τo ηλ1θιoκoλιiρo ατo ημ9-υν ^δεν λαι μ6.μvιiμη !>..'o ταν η νoαoκ6 μ ατroμακptlνΘηκε.Eτpιξατα δ6ντια μoυ.'α}λiιδεv εi1αν otπε'γνo5 αιlηoυxtαgγια την ααφαλεια τoυ αδερφoιi τoυE.Eντoυαρντ Kdλεν _oτεκ6ταν δiπλ θt{1lξακλ\ aται|l6ψατα'δεν ημoυνκαθ6 . >' Kαθιi:g μλofααμε. .l |ι.Eκε[νoEαυν61ιαε€ ν α βτο μεταμ6λεια.ν ιbριoατoν Tdλερ κρbλετ αlc2τo ψ&ΘηψατηsηLrYηg τoυ Πoλiτηκατω ατc6τoυE-αtψα.EνιωΘα γελoiα ιhρα τoυ Φ "ηn κατ iβ αζαν.μειναπαγιδευμ6νη στα επειγoντανα .o aειp&'κpεβατιαψωριaψiιαμε κoυΡτiνεg με παατλαx€δια. ψια ψακpιααtΘoυoαΨ μ.o λuoη πoυ νλ ατrεκλειε τo oυψiραψα 6τι ημoυν τρελη.α 1ν α.OαεE 9oρ να τoν πεioω 6τι ημoυν ψια γαρα.ν κoυρτiνα γιiρω μoυ τ..To *ιl.' * πp6oωπ6 τoυ oυαπαατηκε.Στo τ6λo9. Φυαικ4. εlaαt κλα. o Eντoυαρντψε τpαpηξεoτην Φιlνηκε μπερδεμ€ ν oE. ξινccν 6 τω. >> * liεμ. ριhτηαε μια μελωδικi1 φω lvoιξαν αψtαωg. F-γιh τoν κo k αξ &:) 6l .φανειαKα κoι|ιi1ιαταoτo ψΕτωπoκαLστo αptoτερ6 τoυ ψα- 7υιrλιl.F.ilgβτη*.. Kdτoυ εδcbεiναι κι α αε φoρεio>>...Αvη.wαt wτ αξει. Tι εtγ α φιlποq να εξηγi1αωαιlτ6 πoυ εftα δει.. κ&πoιε1νoαoκ6με9 αpγιoαιl να βγαζoυν τoυg λερ ωμ€νoυg τoυ επιδ6αμoυE.

ιlτ oηκω o ε τ o ι τ oυ ια γt'p τ \)α τ o. παpατoνtΘηκα. νειgεδιb.Oχ.ινα πε1lιπoιηθεi.. ..>> <. παραιτoνΕΘηκαεyrh.στo νoυ η εικ6να τoυ Tα4ρ}. ψιαγαpα>> Πητ..Llταν βoμ6g. 6γt!>>επiψειιlα κατεβαζoνταg τα τ xρεβιtτι και πηEωνταgκατω τPητoPα..' l(dπoιoE π pt"πεtγα διαδιi αει τα κλα ιl tα :|πro. () δ6κτωρKdλεν αηκωαετα φρf δια τoυ. εLπαγtα τλευταLα ΨoP&.δd. .i1τανξαιΘ69. στo φωτειν6π[νακα oτo.Eντoυαρντψεαt'ρα. 1rπιlρεiE λ ιt δ α [ιι 4 Φη καπo ιo πp6 βΧηψαLλετ ην 6p α .>> . δεαπoιν[gΣoυd'ν>ε[πεo δ6κτωρ Ι(dλεν με μια εξαιρετ tκα γ oητεντ ικ'i1φω.<T€λog καλ6..τoν διαβεβα1ωoαπαχι γoq να τoυ τω 6τι τα πρoβΤ\ψατα πoν εψι Eεν εtxαν καψtαΦoη ιλετo τ ετ0.ooo. Aκoυ αα iι α τι tμ 6 γελ4κι και κo π αξα nρ o g' on'Εn τoυ αρnτ Tιιι να τoν δω να γαψoγλα αυγκαταβατικα ιιιtτιαμoυ.Lψαι . ψε . Aπ6 την περιγραφΙ1τoυTαdβ.FΙρΘα ! α σαS ελευθεριilαω. . πpt'πειν α ηται o πατt'ραgτoυ Eντoυαρντ. .Eττoυ αρ. O Eντoυαρντλ€ ε ι πωgμisτηoεζ με διiγαμη>...I iii l ll l l l l l l StepirenieMeyer Δει ητocνειiκoλo _πιo φυσικ 6 ψoυ εργ6τα\)1ιατol] κoπαζω γε Τoυρλωμενo.Κ ιi λεν γαψoγλiιν τ αg. επtψεwαεγιh. 6λα καλ'α''. .j:i .λυπαψαι πoλιi. .Δεν επιτρtπεται να παω ατo αxoλε[o. Εν τ oυ αρντ.|]τ16"νo> .urανλαpα αιlαατειαζo\)ταs KαL ηPLoκo π αζoν τ αc'τ ol.πoυ ταλtψε>. ..νη << πωg ν ιιbθειg.16 g 6τι εL1α gιtλιμoυ.> μιlυ ηρΘε. απαντηoε.Oχ. ωατ6αo.νo. <<Λoιπ6ν..Εξαρταταιατc6τo πoιoυζ γιωρtζειg''. <<E. . α)λd δε αφηνoυνια με φisγω>'. αυτ6c.<Δεν tγωτLπoταωτλυτωg.. * Λoιπ6ν..l..κι € δ ει1νε κoυρααμ6νos. ...To πρ6oεξε 6ταν oυoπαστηKετo πp6αωτ6 μoυ.. T6τε \pΘε tιαg γιατρ6s ΚαLτo oη6νι ψoυΕπεαε oτo πα_ τωψα.δι6ρθωαε o δ6κτωρ K πιι}ζoι πεpιoo6τεpoLαττ'τo α1oλε[oφα1νετα θουαα αναψoνi1g>>' ..rr:]63 .>. o. μ Θιilqμε ατ'i1ριξε. .d)χ.ζ Θαiγαν καλ6 να γλαρhoειq α\ψε ' 1ι4ιιξα ψιαγρ{1γoρη ψατιαατoν.. Tα δρoαερd δι11τυλα τoυ τιατPoΙs ψε πLεoαν ελαφρd ατo κpαιlLo.Eντoυαρντ >> αxιlλε(o..Hτγ ιεαp6g..ντL μoυ.<<Πιilg γwεταικι εαιj δεν ε[ααιδεμ€ ν oE oi φo_ pεio 6πω9 εψεig.()αiνεται6τι ηαoυν εξαιρετικατυχεp1> .<Πoιαε[ναιλoιπ6γη ετυvητoPiα.oψ*io1. .με κι)κλoυg κατω ατ' τα ψατια. <<Σεπoιαειτo κεφdλι.καικαΘιoε oτην ακρητoυ κρεβiιot: τoυ Tdλερ απt'να. Ττερβ -παslαπατηoακι o δ6κτωρ Ι(dλεν ψε tπtααε.Ιg.."h.ιγoπανω απ6 τo κεφdλι μoυ και τoι αναι|lε. <<FΙακτινoγραφ[α ooυ δεipει καλη. ξεκ[νηαε o Tdλερ.t. * lIdρε καιiνα Tαiλεν6λ τLατo. 6χι''.κλ$τπoιlτ μι)υμε ταγiρtαψoν. εiπε επιδεικνisoνταq ^.Πητ.ντo. Moυ ε[1αν αυ μβεi και γειρ6τ ερα. <<ΕLναtψια γαρα>>.Δεν πoν4ει τ6αo πoλιi. . o πατt'pαg αoυ εiναι ατην α[ 1|)απαtoπtτι Αλλ& ναξαιlα ψαζLτoυ.Xαμoγdλααε ξανα αυταpεακα. .[μαιψιαγαρα>'. Kαι ηταν oμoρφ6τερog απ6 oπoιoδ'iμoτε αoτipα τoυ Kινηματoγρdφoυειγα Eειπoτt.>> pιhτηoε.<Eυα[αθητo ) >>p ιhτηoε.<<Αλλd Lιη\'α\)ησ υχεig.i|'πιζα. εtτε... χo$. <<ξ Eντoυ αρντ. . Ι..καΘιbg υπξ ρ αφl ε τo Eιξ i :. και τ6 σo >> .& .ρo_ φτερατoυδ6ντια.

Νομiζει5 6τι ai1κωααΕνα φoρτηγακια fιlνιlζ τoυ αμφιαβητoιiσε την π"ιευψατtκi1 Cιανε ακ6μα πι"o καγbπoπτη.. < dxrι . (-){λωνα << ψαΘωτην αληΘεια>'.<O πατtpα σoυ σε πεpιψΕ.pει βε 1ιιαδ6αηκoρoΙδiαgτωpα. τηφ6ρα. o . * !iιτιiτι νoμiζειgπωg ξwε. τα γi'ρια ooυ αφηoα fιtιl ιιμαξιof _ και αφηoεgψια γoi:βα ΚαLστ *ιιι δεν [x:..ρ.lαπλιbEκoιiνηαατo κεφdλι μoυ.μη μoυλεg λ tιl xι.. ατoν TdλεPιKαιπi1γεoτo διπλαν6 κρεpθτι. .γctπηaεgτo κεφ4λιαoυ.Tαλ6για FΙryθρικ6τητατoν μoυβΤημoυθκor[rε καν με λιγ6 τεPη αυ στηρ 6τητα αττ'6 oη oκ6πεν α' <<Moυoφεiλειg μια εξ'i1γηαη.64 {rri tιlν{lζτoυ ηταν δηκτικ69.<Βυτυγωg πoυ o'Εντoυαρντ στεK6τΦνδiτλα μoυ>.. . Σ1εδ6ν γρ ειαoτηκε ν α τ ptξω τ Lα ! α τoν τp o φτααω.r) 65 &: . * Κανεisδε θατo πtoτ6ι]lει'αντ6.ΕιπακαΘεΤiξ τιirνταgπρooεγcικατoΘυμ6μoυ. Με κowαξε ΦP.<Mπ€..>>εIπαr|rιθυριατd.ιlει>'... * Λε Θατo τtωσε καν€ναν>>. καθιbg τo ααβνι τoυ σφwα. συμφ6νησε o δ6κτωρ Kdλεν. Eκεiνog θκανε Lνα pi1ψαψακρια μoυ.τoυ υπενΘιiμιαα.Βιτoυαρντ.*o.ιgπαΘειτtπoτα _Kαt τo φoρτη μιrιrr{1ελιιbαει τα π6δια. και τoν ατρ ιlιlr.ξt.>>εtπεαυτ6 Mιlυ βγηκε 6λo αυτ6 oρψτtκα.<A. ξαφιtκα g τ α απ αoγληψ€ι o ψε xαpτια ψ ρooτ α τoυ. Mετ& κo k αξε απ6 την dλλη.δεν ξiρειgτι λεg.<Moυτo υπoαβθηκεE. εLτcα..}λα. .φdλιμoυ. *. . ι|ιζματα I Jιr για xαρη σoυ>>.o και ψετα γiιptαε την λ&τη τoυ και δι- iαγιoε τη ψακpιααiθoυααμε μεγ&λεgδραακελι€E.. '|\bραξt'απααε o Θυμ69 μoυ. M6λι5 oτρLι|lαγε σ' i. ξαφνtκα6κλειαε .'bΙτωl σαν ψ r|πε τfλεια κdπcoι'og τλαντoilxog η Θoπoι69 |iγιi.>' ριbτηαε ενoβημ€νog. .ναν κoντ6 δι4δρoμo.ΕLμ 6νααμυδρ6πρoαiαΘημα. . .. αλλ& εαιi τo αi1 *ι1ιrοτρελ6 tψoιαζε6λo αυτ6 και δεν ψoρo Ιl1ιιtυντ6αo 6ξα}λη πoν iνιωΘα να π?ιηa n.Tα ψατια τoυ ηταν r|rυ- χPα. .<Tι Θ€ λ ειg λιt l.αμυντικ6. .αωoατηζωη-δε αoυ oφε[λω τ.l ιlιτπdβηοΓgιl α τα E ιιbξωτ p iζoνταgτα δ6ν Mε κo[ταζεψε ειcληξη.i.To φoρτηγακιθα μαE γcνπ λιιι δε-συνεβη.Stephenie Meyer LιLαλατfiχειPoνoμια.Mπoριil γα σoυ μληαω για iναλεπτ6.. .. εγιh πi1γα δiτλα oτoν. .lb μ6νo πoυ ξiρω εwcπ6τι'δεν ηαoυν ιλr1ιδε αε εiδε ofτε κι αυτ6E.'. γιiριαε τtανα oταΘεtαπt"ιαντt ψoυ. Tpαpi1μηκαπtoωατr'την πlκpαατη φωιi1τoυ.A)λ4 τo πρ6αω ιlyxιtq..liκπληξη κυρ[ευαετo πρ6aωπ6 τoυ.wroτα>>..δι6ρθωαα με |LLαανστηPi1 ψατtαστo υτoκειμενo τηg δηλωαηq uoυ.εLπεατoν Tdλε ρ και αργιαεια εξεταζειτα Koι|iψατατoυ' M6λιg o γιατρ69 μoιi γιiριαε τηι λατη. oγιατρ69i1ταικι αυτ69ατo κ6λπo. βbpαια>>.<Σoυ t.Ιb κεφdλι μoυ δεν tγι αιro^λebτω Mι αγριoκoπαξεκι εκε[νoE.εtπε ψiαα ατ16τα δ6ντια τoυ.Tι Θθλειg. 'E.pιξα ψια γ ρiγγoρη ψατtα ατo δ6κτo ρα Κdλεν καt τoν Tαλ.. ναt...<Φoβdμαιπωq εob Θα γρειαoτε[να μεiνειζ vαζL μαs λΦ τεριoα6τερo>'.μετo }ιGνιl. .

Stephenie Me1,er

επtψεtνα. .<Δε μoυ αPεσει.rα
<!Εγεt σηψασLα τLα L.Lενα>>'
λ6ω ιlliψατα -αρατo καλ6 πoυ σoυ Θ€λω ,ναντΕdPχε.καπoιoc'
αoβαρ69λ6γoζ πoυ τo κ6νω>>.

να ξεμπερδειi<<Δεν
vπoPεLsατλωgναv' ευχαPLoτi1αεt;και

oυμε; >>

ταg γ εψατητcPoσ,<Σ' ευxαρtστ(b>>,Περ i μενα ξεκαπι 1ζo.ν
δoκiα.
<<
Δεν τα παραταg, iτσty >'

.<,o1ι>>.
,<Σ' αυτi1τηι περιττ ωoη ... λτLζω ι α ατcλαil o εtgτηι ατoγoi1τευoη>'.
Κoπαξαψε o tναgτoν d}λo βλoαυρd χωPLsνα μλ4με. Eγιil
ιhνταqι α
η μoυν η πρ dlτη πoυ αν oιξε τo oτ6ψα τηS' πPoστταθ
\'
α"
ε
αττoπ
o
!
ευ
α
τ P ωμ€ν η. Kιν διi
παρ αψεwω σντ Κε,0
P σα;νατoLι
λiαει τo βoμ6, λαμπρ6 τoυ πp6oωπo.,FΙτανλεg και τcPoσπαΘoιiααια αγoi1oω 6ναν &γελo τoυ oλ€Θρoυ.
<<ΓπτLΨcηκεgκαν στoν κ6πo1>>pιbτηαα τη εpα.
Eκε[νog tκα;νεψtαπαiloη ΚαLτLα μια αriντoμηaτryψ\ τo
απρoαδ6κηταευ&λωτo.
εντυπωσLαΚ6τoυ πp6αωτo i1τα.ν
.<Δεν ξLρω>',r[ιθιiριαε.
Ι(αι μετd μoυ γriριαε τηι τλατηκαι θφυγε.
,FΙμoυν
τ6αo Θυμωμtιηπoυ ψoνπi1ρεψεpικαΤucτατLα"vα
ω' Kατε1J
ψa pia ω να κoυνηΘιb.,oτ αν καταφεpα ν α περπατi1σ
θriνθηκα αργαπρogτηνθξoδoaτo τipψατoυ διαδρ6μoυ.
i1τα;νπιo δυα6ρεατηατr' 67ι φoβ6.
}Ι α[θoυαααναμoντ,1g
,Eμoιαζε
λεq και κ4θε πρ6aωπoπoυ μoυ i1τα.lγωατ6
μoυν.
ατo Φoρκg i1τα.lεκεi, και εtγεκαρφιilαειτo βλ6μματoυ πα.νω
μoυ.o Tαdρλι 6ρμηαεδi:λα μoυ. εγιil oiγκωαατα1θριαμoυ.
α>>,
τoν διαβεβα1ωαα β αρbΘυμα,,FΙμoυν
<<
α τLτcoτ
Δεν t"παΘ
εixα δι&θεαηγια κoυβεντoιiλα.
δεν
και
ακ6ψααυγ1υαμ6νη
<<Tιε[πεo yιατρ6g;>>
.<o δ6κτωρ Ι(dλεν με ε[δεκαι εΙιπε6τι ε1ψαιψιαγαρακt 6τι
.'Pwαoτiι αξα.o M&ικ, o,Eρικ και η Tζ€'
ψo ριbιl α παω απtτt>>

π\α
ειrιι i1ιιιν 6λoι εκε[και iιpγιζαννα |-Lαζ
α εγιb.
tι|γ,t(ιl)δτρυ.ν
( ) ,liτιtρλι€ β αλε τo tνατoυ
γtρtγilρω
και
νιι
αγLξει
ακpιpωg
με oδη
1υ1llq γε
g
1
Χαιρtτηoααυνεαταλμ
ι τηgεξ6δoυ.
*ι11r
ελπiξ.'νταqνα τoυgδεiξωπωg δεxρει,αζ6τ
,Ιkαι
τεpαατtαη ανακoιiφιαη
μfνιι ιiλλo.
€ γ ιι,()α [ταe 6ταν Ψτηκαψioα ατo περιπo
l|ιlγαμε oπkt ψioα oτη oιωπ,i1.,FΙμo
αιαθαν
γtlll Ιιζ ακ6r[rει9
μoυπoυ ψεταpLαg
'liτιiμlλ,ι
εκεi.,FΙμoυνσΦυΡη πωζη αμ
;1r1l
ατo διdδρoψoε.πιβε
lι)υ'F.ντoυαρντ
}t||
oτα oπoiα ακ6ψαδεν μπoρoιiα
*1lιiy1ιατα
$ l d{ιr t5τιεtγι γLνει ψαρτυρ αg.
( ) rαν φτdααψεaππι, o Tαdρ},ιμiληαε ε
* li1ι... πptlcει,
ια παρειgτη Pεν€ > ,. Ι(ρ€ μ
€ ν ιt1α.
,|ivιιυαα
φρικη..<Toε[πεgoτη ψαψα|.>

- Συpαιllμη>>.
Χrυπηαα την π6ρτα τoυ τεριπoλικoιi λ
θ,τl /1τανmΦκη καΘdlgtβyαwα'

Ι | 1ιαμ&μoυεi1επαΘεινoτεpLα,
φυαικd
θτι θνιωΘαψtαγαρατρtαντα
φoρ69τoυλ

F:ι. Mε παρακαΧεαειαγυρtoω oπkι -ξερ
θτι τυ απ[τι t,1τανdδειo αυτi1τη στιτvη- α
λιr νιι αντιαταΘω oταπαρακα\ιατηs αlc'
cπιrρρoφηαειτo μυατηριo πoυ περι6βα
Kαι ε[xα παΘει κατt παραlcανωαlτ6 εψψ
,Eγτοι,αρντ.
Aι6ητη, αι16ητη,αν6ητη, Δ
tρι1()υμηνα εγκατλεiι|ω τo Φoρκg 6αo θ
$ilαrξΘα tκανεκdΘεφυαιoλoγικ6,λoγικ6
A πoφααιαα 6τι καλιiτερα ν α πi1γαινα ι ω
το |lρdδυ.o Tαdρ},ιαυν61ιαε,|)α|.Lετ

Stephenie Meyer

αυτ6 μoυ toτη ε τα ν ε$ α. Kαθιil g πηγαινα
P

ilπι o, αταμα-

για
τησα στo ψαν ιoγ ιανα παρωτρiα Tαilεν6λ.B
oηΘηααν | 'ι "Pi
v'ατLκα.καΘιbgo π6νo9 ψλακωoε, ατcoκoιβΘηiα.'
- - *,'η
Kι1λεν.

i1ταν η πρ dlτηνυμ α πoυ oνειρειiτηκα ioν,Βντ
oυ αρντ

4. ΠPoΣKΛ l-{ ΣE|Σ

Στo 6νειρ6 ψoυi1ται πoλιi ακoτεινα, καιτo λiγo αμυ
ιιoν υπi1ργε iψoιαξε ια εκπtψεται απ6 τo δ6ρμα τoυ
αρντ.Δεν ψopoiloανα δω τo πρ6αωπ6 τoυ,μ6νo τη
τoυ καθ ιbg-απo ψακpνν6ται απ6 ψΕ'ν
α, αφi1τoντ α9 ψε ψ
'oao
K.
αν
&Pl.no,
δεν μπoρoιiio
μαυρiλα.
γρi1γoPα
ιφoφ1!ιαω. 6αo δυνατ&κι αν φιilναζα, εκε1νogEεγbp
Πρoβληματιoψtνη,ξiπνηαα ατη ψiαητηg νilμαg,.κα
tπαι'ρνεo 6πνoE ξαιαγια 1ρoνικ6 Eαατηψαπoυ
μo
κeτc,ρα πoλλη ιbρα.Μετα αττ' αυτ6τo βρ&δυ, εργ6
6ν ειρα μoυ κdθε βρeδ,, α)ilα πotντ α oτην περιφ i'ρειi, π
ψoρo'bααιατoν αγγtξω.
oψiγαqπoυακoλoιiθηoeτoατilγηψαi1ταιγεψατo
ν{α,νευρικ6.cηταΚα. oτηι αρ^1i1
ντρ oπi1.
Mε φ6βo ανακdλυι|rαπωg ημoυν τo κiντρo τη9 πρ
τJατo υπ6λoιπo τηg εβδoμdδαg.o T&λερ Kρ6λεT i1
π6φopog,tτoι 6πω9 με ακoλoυθo:6αεπotντoιi την
με
ιδdα πoυ τoυ εtγε κoλλ{αει να επαιoρΘ,hoει γiα τo α
ψε καπoιoν τρ6πo. Πρooπαθησα να τoν πεtαω 6τι α
,r) 68 (}e

*) 69.{.

Stephenie Meyer

{θελα ατt' αυτ6νπ,1-o
πoλιi iγw ναΕεγααει6,τt 6γιιιε-ειδικιi
αφo6δεν t"παΘα
τ[πoτα_oλχd,*,iog oυνt7ιoενα
επιμ6νει.
Mε ακoλoυθoιiα
ι εi

και καΘ
6τα' * : ^:::-| ζ

μματαψ::'o,i

"n ψ"eη[λ " n

γα μη ψεεΦ τραpi1ξuoτην ακρηαπ6 τo δ
-η.m τo μoναδικ6oυψLpααvα στo oπoio

παpα πλJ γα τoυ μληαω ΚαLτη ψtpα ψετατo
ιιεσηι,εP.αν"o.o''oχ*Υ-i#o"-:;'::"ffi*#:il/,:!;;
Tην τελευτα1α9opατoυτoγ εLμEε
πpooπαΘηαα.
λικot απtναντtτoυ

α7c'6,τLη'on'ψ,niξ-,^:o,E,
πρdγψαπoυμε
tκανεναανηoυγΦπωgειxαλoληoλ'aλχ"''ι;;;:;θ;;η'"
θαυψαατi1.
KανεIEδε φαιν6ταν Eεψν9ι
ενδιαφ€ρo1'τ.α τoι'Eντoυ1α
αPντ'
ανKα.εξητ2[:'Ξ::":|i,ξανα

6τii::u;η-'
_πιb,g
ψγiιγε τρ1βηξει oτην ακρη KαιπαPα^Lτoνα
"7/"*
γτυπηαεtκι

λ,,o.γη.
,!]
π τ ,δ,"
!.'.:
.!ρoι"o"o,!ι7
tε',.t1 n",iψo,
ιPLK
καL
υπ6λoιπo,':γ,o
"il;;;,
αxoλiαζαι,
καν'εκεi ψtγρι πoυτρ αβηξαν:co-φ ,6..
oρiηγo",,

;;;,.;;,.

ε9,.o,,,ιi, b,,ι

κανε(E
ια oτtκεται
τoσo μακρια,πριν1.o.!
-^!::,!:",6μoυν
εΘε[ξαφνικα,'λω, oεω λL,; ;;;;;
β
ρ
ΚαL1ιαψoυαιbζει.!
ζ'!. Mε δυαφfσκειασυνειEητoπo[ηoα
την τtΘανi1

αιτ[α -κανεi9 ιiλλog ε.,.'x,
ρoυαiαgτoυEντoυι

oυνα!αΘηoητηSπα-

και oι διio εξoργ
τα ε'τειγoττατεριoτατικα i1ψαατcl;ν
,FΙμoυν ακ6ψαθυμωμ6νηπoυ δε
μoυ εμπιστευ6τα
τo δικ6 μoυ μ6ρo9τηζ
trν x;α|ετω εΦ τtψi1αει'
|λαSστo i"πακρo.A}λ& μoυ εiγι aτ' αληθεια oωα

6πω9κι αν τo εLxεκdνει. Kαι εγ ψιανυκτi η tξαι|

μoυ ξεΘιbριασε σε |ι.α ευγνωμoαliνη oι;ναψεικτημε

Θαυμααμ6.
Π&νταi1τα.ιηδηκαθιαμi"ιog6τανεγιhΕφτtναατηBιoλ
ευθεtα ψp oατα. F'γω καΘ6 ψoυνπεριμdνo\'τ
πρog εψLνα.Eκεiνog δεν θδει1νε κα;νtνααημdδ

κατλαpεtπωgημoυνεκε[.
,Εντoυ

<Γεια αoυ,

αPντ>>'ειπα ευγαρtστα τ|α να τoυ δ

6τι Θα φρ6ντtζαη συμπεριφoρdμoυ να εt'lαιευγενικη.
Γf ριαε τo κεφ&λι τoυ λαxιoτ α πρ og εψΕια, χω Pisτo βλ
τoυ να διααταυρωΘε[με τo δικ6 μoυ,κoιiνηαε τo κεφ&λ
μια φoρd καt ψετακoπαξε ατc,την fiλη μεριd.
Kι αυτη i1ται η τλευταiα u|αφη πoυ εtγιψε, oι;νκαt
ικεL,ollτε καν μια6 ψtπPoψακpιαμoυ,κ&θε μ€ρα. Toν τ
τη ρoιiαα μερικdgΨoρθqχωPLsν α ψo ρω ! α σ ντ:κPατηΘdl
ψακρια,ptpαtα, στην τPαlcεζαρLα'i1ατoπαρκtιγκ. Toν τ
τηρollαα καθιilg τα γρυoαφtτoυ ψατtαγtνoιται αι"αΘη
ακoτεινd ψiρα ψετη ψiρα.Aλλιi μ6αα oτo ψαΘηψαδεν
μεγαλιiτερη oηψαoLαατην $παpξi1τoυ ατι' 6αη €δει1νε
γog στη δικr]μoυ.,Hμoυνδυατυγιoψtνη.Kαι τα 6νειρα

b,,j,,r;;;α",t,#:χ1i1*χ+|li,#,i';"*ι6arλog

o Eντoυαρντδεν n,ρng,τuiιζ6ταιl
πoτt,απ6 τα τλξΘη
6oωνπερiεpγωνiτυ71ε
i" βρ(.oion.o.-.... ωPατoυατυ'η,πριhτo
χηvατosκαι r]θελαν,oμa.θo,,,,
απ6
!;;;
γt.ρι.ot
ανΘρωπoι
τoναπtΦευ'τα1'
ωsαυνηΘωg.
oι Kιlλεν και oι Χ€λ

ψ6νoψεταξ,';;:ii]:';:χ:::#::;.Η:,,;J:s*r;i

καΘoντανατo iδιo:

ψεκotταζεπoτiπια.
'oται καΘ6τανδ[πλα
τ&ξη, 6ooτo δυνατ6ν πιo
μoυ
^στην
ψακρια 6oo τoυ aτtι

ji:.ffi
γεταικαΘ6λou'n;Jo{o:ft
?l#.fr
χγ]:;::;#:.
τoυ i'oφιγαν _τo δ€ ρ μα.-

και ακ6ψαπιo
λευκ6
πανω
',*,μdνo
ατt'τακo,γ!1ι._'in"ρ"',iψoun

δ,ψαει εντελιi9 6πω9
'i:i;;
φαw6ταν.

Ι|oθ:ε'

γtζoτται.
των μ
Παραταεξ6φθαλμα ι|ιiψατ&μoυ,τo περιεγ6ψε"νo
ψατωι μoυ φαν6ρωnεστη Pενθ την κατ4θλιr|rηψoυ,και
τηλ€φωνo αρκετi.5 Ψoρ€g αν\aυγη. Πpo oπαΘηoα ν α τη
,r:,71 &{

Stephenie Meyer

σω 6τ. tφταιγε o καιρ69 πoυ δεγ
i1ψoυνKαLσταπoλιi καλιi
μoυ.

Toιλαxιατoνo Μαικ
ητανευγαρια1ηιιiνos
ψε τηνπPoφανi1ι|lυ71ρ6τητα
πoυυπηPχε
o' εψενα
Kα. στoδιπλαν6
"na[ii"
μoυστoεργαατΙ1ρ;1.''Ψy"
πωEειγεανηoυγi1oει,
|ιl\πωE
,Eντoυα
η
παρατλψηEιαaωaητoυ
,ι?G,;;;";;'λ';; *,
i*,i,
€νιωθε ανακotlφιoη-]j|
ιrαnoν;ιχ,;" *,iιΘno *-;;;;,;".
Aπiκτηαε ψεγαλ,υτερη
ou.,on*iιΘησηKαL καΘ6ται,oiην
ακρη τoυ Θρανioυ

ιιoυ τιανα μoυ ΨΦoει, φ' ε,"'η,;.";
ψ&Θηψατη E B ιoλoγ ιαg,'.
αγ o iν.oξ:εon,Εντoυ αρντεντελΦE
6πω9 tκανεκι εκεiνoE ,ν'os.
{

To 1ι6νι€λιωαε τγ7γλαa
ατt6εκε1νητην
ψετα
επικiνδυνη παγωψtνηψ{.P
α.o Mdικ ατtoγoητεilτη",
noud,, μ,,Φ;*
πoτtιαolτανcilαε1^ε111ι
o--1ιoνoπ6λεμ'o,αλαxaρiin:-,'ou

τoλαγιoτoν η.εκδρoμi1 oτην παρλi'α
θα i1ται δυνατ6γ γα
πPη!'ατoπoιη Θε[αtsντoψα.Ωατ6oo,
ouνtγ,ζ ν αβΦχ;;,;
τα'-γαι βδoμι1δε9περνoll ααν.

H T ζi.oικα t',,n
ηψiρ' σ.ετ ια iν α ακ6ψαγ εγoν6 gπoυzλη oiαζεαlcελητικα

Tρnη'

λi"pie"i'';" _;η;:;:ηΛεφωγo
τηνπριhτη

να πρo ακαλi?Υ Υdρ'η γ ny !ι, ιo,.'η,,4δ..α ψoυ

111νεπ6μενηψiPαψε εξiπληξετo γεγoι69 6τι ηTζ
εαυτ69ατη
tiτανo αυνηθιαμ€ ν ogτηgxειμαρριbδηg

Kα. τα Ιoπαιικα.,Ι1ταν αιωπηλη καΘcbgπ

τλ4ι μoυατα διαλε(μLιξcα'κα.φoβ6μoυννα τη pω
εγιbrξμoυντo τελ
Aν o Mdικ την εξε απoρρtι|lει,
ατo oπoLoθαηθελε!απε.κατιτtτoιo.
6τανη
στoμεσημεριαν6
oι φ6βoιμoυενια1ιiΘηκαν

κ4θιαε 6αo τo δυγατ6ν πιo ψακριαατc6τo'ι M&ιη φλ

ιaτα i1α
ζ'ηp d με τoνEρ ικ. o Mdικ i1τα,ιααυνi1Θ
. o Mdικ i1τανακ6ψα\aυγo56ται ψεαυν6δευαεατη
βλ6μμαατo πp6oωπ6τoυνα εtιαικακ6
ψιτo αψi1γα,ιo
δι.AIλιi δεν€θιξε τo Θtψα,ψt'γpιπoυκαΘιαα,κι εκεiνo
γιασεστoΘρανioμoυ.,oπωgπαντα,ετω εwγιιbαει τo
ldιριαψ6τoυ εξLπεψε o Eντoυαpντ,καΘιbgκαΘ6ταν
|ΦντατLα1ιατoι

αγ1ξω, αλλd ηταν τ6oo αττ6ψακρo9λ

αlcoκilηvατηs φανταα1α5
t1τoι:ν
ψoυ.

.<ΠoυλεE>,εiπε o M&ικ , κoπαζoιταgτo πατωψα,,ηT
κα μoυ ζiγηa ε ν α παψε ψαζLατoν αι o ιξιατ tκo χo ρ6,, .
<<Ωραiα>>.,Eβαλα
ατη φωνη μoυ κ€ φ ι και ενθoυ
<Θ α περααετε πoλιi καλ4 με την Tζi.oικα>'.
<<Nαι...>,
K6μπιααε καΘιbgμελετoιiαετo γαψ6γλ
εμφανιilg6γι γαpot:ψενogμε την αντ[δραη μoυ. <<T
6τι θα τo ακεφτιb>>.
.. Πα πo ιo λ 6τ o i'' αφηαα tι ocντ6ι o απoδoκιμααiαEν
ψατtoειτη φων{ μoυ, αγ και ημoυν ανακoυφισμ6νηπ
τηs εLχεδιbαει εντελιbg αρνητιr:\ απcαιlτηαη.
κ αΘωgκoπαξεπ(λ
To πp6oωπ6τoυ αναr{roκoκκiνιαε

δυoβδoμ4δεg,6πoυτα
κoρπα.ιαδιιiλεγαν#.iffi|""{?r.fi

αειτoνMιiιKστov' a -

δi αεπειρdζ,i...δ. oκ6πευε9γα
τoυ
"ιγoυρη'πωg
,-|1Ψ,
ζητησε.ζεotlνα πατε

oτo γop6i>>
ετtψεινε6ται τηg'εωoi,.
Eε ψεπεtραζεκαΘ6λoυ.
,,,oχ,, TζεE, δε Θα παω.,,,τη
o γoρ69ipαιl
.Eιαβεβαiωoα.
καταφωραiξω απ6 τιg ικαν6τη.εc
μoυ.

τεPγooυψ3
τηqνα Lιεπε1oει
:*!'','i.."ρλα"aΘεια
ητα'ν
"-::.?.:
Tπoιllιαζ6μoυν
ιιε μια{καρδιd.
6τιη τζio,κ.",
*λ.iψ-

κλ6ν ιαε τη1ναltoφ ασιoτικ6τητα ψoυ,
<<Αναρωτι6μoυν αγ... να' αν ακεφτ6αoυν iαωg να με
ξ:2:I'"^:'εξ4τητηEηψo.,',κt,,,γaψou-περ,αo6τερoαπ6την
αειg εαιi>>.
παPεαψoυ.

ταπερααετεκαλ'α
ψετoνMdικ>,,την ενΘαρρυno.**,..uξ.,
fi72Gι

Συμπ6νια

'F'καια ψιαπαboητ.αv|,αστ.τvη' ψιoιbιταgτoκbψα
A)λ4 εiδα με την ακρητoυ ψατιoi
πoυ με Eιατct,ρααε.
αλαατικα πp
αP,ιτ.να γ t'ρνει αιτocν
κεφ&λιτoν'Ε,ντoυ
λ) 73 (,t

Stephenie Meyer

Λ

\'α.
<<M4ικ,,0oψ.ζωπωsπ|PιτcεLνα δεμεiE>>, ε{πα,
<<K&λεαεEηδη καπoιoν 4λλo yαπατεvαζι'''
,Eντoυαρν
Πρ6oεξε o
τ τ.ωSτα ψατιατoυ Mdικ τρεψ6παtξαν

πPosτη δικητoυ κατε6Θυν
oη;
..Oχ.,,,

τoν διαβεβαLωaα. <<Δε θα ταω καΘλoυ

στo
χoρ6,,.
<<Γιατ[6γι;>' αtταkησε\'α
μι1θει o Mdικ.
Δεν ηθελα να' |,Lτcω
aτo Θtψα τωγ κινδ$νων πoυ εψεpιειγε

o ^1o-p6g
τ.α τη.|'ααφ4λειαμoυ,κι tται tκα.ναγpi1γoραililα
α16δια.
<<Θα παω oτo Σιαλ

τo dλλo Σαββατo>',

εξiγηaα,

Εiγα

α,|w{Κηνα ξεφilγω ατc6την π6)rηot:τωgη dλλωg_ξαφνιia

i1ταιηκατ4λληλη
στ.τu ια τo καιω.

.<Δ εν ψo ρ εΙ'g! α ταs κανtι α d}λo ααβ ατoκιi ιακo; >>
β
ρ
.<Λυπαψαι,6γι>>,
εtπα.<<Λoιπ6ν,
δεγ ε[ναι αωoτ6 νακα'ιεl'g
τηνTζεgιαπεριψΕιει κι 4λλo -εiναι αγtνεια>>.
<<
Nαι, 61ει9δiκιo >>,
μoυρμoriρισεκαι γ$ pιoεαπoκαρδιωμ€νos να
oτη Θtαη τoυ. Εγιh dκλειαα τα ψατt'α
lαταει
ψoυκαι π1ε-σα1αδ6μιλd μoυ στoυgκρoτ&φoυg
πρoaπαΘιbντα;να
ψoυ
διιbξω τη'ι ενoγf1κα.τη aυψ6ιια απ6τo κεφdλι
μoυ.o κliριog Μπ αι εp α ργιaε ν α μλιiε ι. Aν αατiν αξα κι ανo tξατ α
ψατια.
Kι oEντoυαPντ vεκoπαζεψεπεριtργεια, εκεiνoτo 1διo
με
ι1'ιog ατcopiαg,
τιhpα πιo ευδιdκρπo ψ6oαατα ψα$ρατoυ ψα-

τLα.

Εγ ιb w τ ατc6
δωαα τo βλiψψα,tκτληκτη,περ ιψtνoι ταs πωt
ΘαβριζετPητoPα ατc'τηνιilλη. A}λe αντLγ(-αυτ6,εκεiνoE
oυνt"γι"o
ε ι α κoπ αζει"ψεδ ιατcε
p αoτικi1tι τ αoηψΕoα oτα ψατια
Δεν
υπi1ρxεΘiψαιακoπαξω
ατc,τηνflλη. Tα γt.pιαψoυ
μoυ.
αρ"trιoαν
να τρ6μoυν.
<<Kιiριε
Kdλεν;,, φd:ναξε
o καΘηγητi1g,
περιψ{νo.|,ταs
τηl)

απαντηoη σε ψ|'αεp ιhτηoη πoυ δεν ειγα κoi;νακoιi αει.
<<Oκriκλog τoυ Kρεμπg>>, ατrαντηαε o Eντoυαρντ δεβoan 74 ι;r

llταE αlcρ6Θυμog,καΘιilE βριαε

να κoπαξu πPoS τo

ΝΙπdι'ιεp.
Εγω κokαξακατω ατo βιβλio μoυ, μ6λι9τo βλ6μμα
να βρω τη Θt,oημoυ. M
απελευθ€ρωσε' τcPoστ(αΘιbνταg
λ{α6πω9παντα,i,pιξαταμαλλιd ψoυπαιω απ.,τo δεξi μ
Υ|α να κρ${rωτo πp6aωτ6 μoυ. Δεν μπoρo,[ιαανα π
τo ξtαπαoψα τω10aυναιaΘηψατωγπoυ πdλλoγταν ψ
-μδνo και μ6νo επειδη iτυ1ε να ψε κoπαξει για πpιhτ
μeτ&αιι6 6ξι βδoμ4δεg.Δεν r]τανδυνατ6νγα τoυ εππρ
tγeιτ6αoνLετcληε.πιρρoi1πα,ιlωψoυ.'Hταναξιoθp
itαPαπctνω ατc6αξιoΘρi1νητo, i1τατ ανθυγι ειν6.
Πpoαπαθηaα πoλιi ακληρα να ξεγααω την τ|αPoυ
Υtα την υπ6λoιπη hpα τoυ ψαΘ\ψmog,:κα.'|λ.αζκι αυ
αδιlνατq τoυλd1ιατoνγα μην τoυ διbαωιακατλαβει
μπoρoιiαα ια ξεγααω τη,v πcαPoυσiατoυ. 'oταν μilτη
χoυδoιiνι επιτ6λoυ9,τoυ γ,bpwατην λατητ.α'10α ψα
πpξψατ& ψoν,πεpιψ{νoνταζ6τι Θα i,φευγε αψioωg 6π
ν{θωg.
<<Mπ6λλα;>
H φωνη τoυ δε Θα't"πρεπε
να μoυ εIy
oλ6κληρηζωi1α
oικεiΦλεg και ηξ,ρoτoν i1γoτηs ψLα'

μ6λι9μερικ69βδoμ&δεg.
Γ$ριαα αPΥ&,ατrρ6Θυψα.
Δεν r]θελαν ανιιhoω αυτ6π
Θα
Pαπωs 6γιωθα6ταν Θακokαζατo υπερβoλtκατλε
0ωπ6τ0υ.H €κφραη ψoυi1τανεπιφυλακτικt]6ταν επ
γ$pιααπρogτo ψt.poEτoυ.η δικη τoυ iκφρααηi1τανα
q0αατιoKPυτcτoγραφηθεi.
Δεγ εiπε τLπoτα'
<<Tι;NΙπα,μoυ μλd5 τιbpα;>>
ριbτηoατλικd με iνo
oιo τ6νo Θυμoιiατη φωνη μoυ.
Tα γελη τoυ αυ oπαoτηΚα!' πPo στcαΘ
hνταgν α κατατ

λo. .. o 1ι, μd}λoν6γι>>,
παpαδ€μη κε.
tνα ^trαψ6γ

,Eκλειαατα
αργα ψετη ψ
ψατιαμoυκαι ειciτc'νευoα
6τι
6τpιζατα
δ6ντια
Eκεiνog
περ[μενε.
ρo,ν.cαs
μoυ.

<<T6τετι Θ6λει9,'Εντoυαριτ:.>>ρilτηoα, κpατιbνταq
ff} 75 αr'

εκεi για 6ι αλεππ6 ακεφτ6ψwη να τα αφi1o ω εκεt. FΙ φωνr] τoυ t.i". <<N6μιζα6τι oι κoπ6λε9διdλεγαν καβαλιθρo.u . oπωoEi1πoiε€ξαλλog. .. παρα6i'μηκε ψε ιτρoπi1..<Παρακαλ ιh>>.ιπoτα>>.'\Ιπαν Γ$1ιαατoκεφdλιψoυαπ6τoψα ξπ' τη\]onη oφιπ" νταξτo αη6ιι ιιoυτιανα ιιην εκτoξε'ilαω 6λε9τιg "τi.o.Μαζει|ιατα βιβΤiα. β dξey ε oωρ6. πρoψωpi1oει FΙ oμ&δαμoυ δε μoυ 6κανεπoτiπαoα. :. oτ }Ι Γυμναατικiγi1τανακληρη..To φoρ εtγευπoατεi λξιoτ εq ζryl..ηενηg. Θηκα καιπi1γα ατην ργiγρηi"ρ"iελ-i.<Noμiζειg 'ηταντη τtωs τo ψετανιωααπoυ σoυtαωoα ζω4. >> δενdφηαεg εκ1iνoτo ηλiθιo αψαξιναμ. <<Eε.αν θα ηθελεg!απαs ψα ατoν ανoιξι ατ ικo ^1o p6 >>. 'F:νιωoαανακoιiφιηγια &}λημια φoρ&φε6γoνταE. Mερικ6gφoρ€ζ παρta μαζi μoυ.Mπ6λλα>. Hλ€ ξ η KαLτo ιiφoE μoυ πpoφανcbEτoνξ"πι'ασαν ατcPoετoiψαoτo.Aυτ6 τo εψιξανακotloει...Χ p εια αντLKξcαστησω τα τcLσω φωτα' και αν τo φoρτηγακι πεpαoτεΙLι α γtψ ψoγ ια τηgπp oκoπi1g.Kρiμo πoυ δεγ τo καταλ'αβεE.<<Πiατει|ri με>>.Eρικ >. <<E[μαιπλtl . α)ilα"6PΙ!.6τεραναψηνεlψαατεφiλoι>.Aιιoιξατα ψατια μoυ.<<Πoυ Eμεινε εψβρ6ντητo9. -*4-. Alild ει'ι αι' καχbτ ερ α ετiι.Po ημoυνγειp6τεpηατt. 1<Eιyαικλ.0αι>> .υ. Kα.Σκ6πευαni μd}. . "ou. <<Eυxαρ ιατιb>>. <<Tιαυμβα[νει1>. .. oγε|aν€ξαλλog.o. Παραλiγo ν α παΘω εγκεφαλικ6 6ταν tφταaα aτη γων e[δαμια Vηλ4.ι ) 7 6 (J { γ{lριoα απ' την ιiλλη πιiλι 9γ'1*oκαψαpωτi1πηγαιι oνταtπPo9 τo τυ |n αστi1 νακoπαξωπioω..r. τα β ιβλια ψoυ Επεoαν. πλ.o ι γoνεigτoυT4λερ ανηκαoτηκαν να πoιλ{ σ δικ6τoυg φo pτηγακιγια ανταλλακτικα.. εiπαπη epd'.Stephenie Meyer τ^|α ψoνλειατα.in'oκoφτα. 'oτα. <<Μετανoια. ..φii. ξ τpL'γoνταg oτo φoρτηγακιμoυ. ηεη o|o. αλλ& ε γλιατρo6αεψ{ααατιgακA|rειEμoυακριβιbgτη πoυ γρεtαζ6μoυντηγ ιαoρρoπ[αμoυ.i{η αυτητη ψετανoια>>. Θα την εψ σκαpει.^γπιαoτηκεη'ψοiλμλ.. δραματικ6τητα.. α ια Eκεiνog11ταιιεκ ε.α πoιo πρατιια..'ξiληγopι'g πoυ ηΘελαειαντ['oντoυ.<Toξ6ρω τ|ωs τo ψεταν ιω oεg''. κατλαβαi'νω τι εννoεig ε[τcαεπιφυλακτι *d. Mια6κλειαετα ψdτιατoυ. T6τε κατλαβα 6τι i1 'Ε ρ ικ. 1Δεν ξtρειgτ.μετo'πρ6o ωπ6" ". λνtκτηoατηναυτoκυPιαργiαψoυκαιπpoαπαΘηaα w7 7 ξ & .<<ΘαιιπoPoiJσεs να ειγε5*'..ειπα ψt'oα α!τ'τα δ6γτιαμoυ. Mε κo[ταξεμε ilυoπιατiα.oπαoε oτηι τ λε λ6ξη...ξψ..' ' '>.νωρπερααυτ6>'.To πp6oωπ3 τoυ ηταν πoλb αoβαp6.. φωψα τηξ π6 ρταg.αναρωτι6ψoυν. ατc&ντηo ε.. Aρμo α ι α περπαταω ξαι α.ΕWψ. .ts oτo ατtγηψα.<F'. << Γεια αoυ. τo ω.67ι αυν τo κεφ6λι ψoυi1ταντ6oo γεψmoμε τoγ..<<Nα ιιhoω μεταν γι. αpα αυτ α)ilα L'πεφταoυ^ρακατω..ψετα'oηκιb|. πιo ειiκoλα τoυ μλo6σα ψ' αντ6ν τo1'τP6πo' Eιατηριhτταgτoλoγικ6 μoυ ειρμ6.. oλη θ.Μετα * λ* ω oξo*..>.Βψoιαζε ελικριν{g.. 2Υ!! τ ιlα τα ψαζ€ι|lω^. ξtρ ..φ ιb <<Γεια αoυ.6 αλα iγαι αυτot πoυ πρoαπαΘoisσανα ατcoφilγω. ε1π βoλικ& 6πληκτη ιboτε y α φανιb διπλω ψατLr:η.Εντo 1ια συτκε1ι}τPωΘιhoτα π6δια μoυ.νιoυ.ι ειτπtloυgμiληαε. ακoτεινη αλoυ6τα ακoυμπιαμ6νηπαιω πλαTνri μεριd τoυ αψαξιoil μoυ. *^uTyψαι'>>. Mια6κλειαα τ! [ιατια μoυ. 'Ιαιωαα τo κoρψΙ" ψoυ γρtγoρα.Moυ τα θδωαε.Σ:cαΘηκα"'o.φλui"ηρ o.'εξi1γηoε.ειπακαΘιhg ξοcλεiδωνα την π6ρτα ειγα πρootξει τo βoE αψηψocνiαg oτη φωνi1τoυ κι 6τ περiψεslα τα επ6ψεναλ6για τoυ.

μoυρ ντα9στoaιεαυτ6μoυ σε Φ διdρκειατηg διαδρoμ .'hloιξα μ. Κotταξα."A.ξ..EνιωΘα τηι iκττληξηστo πρ6oω Αvυπoμoνotsααναδω την Aλιg.'Επρεπενα Θυμ4μαι 6τι δεν αυτ69πoυ o Mdικ και o.oμη . ρ Ε φ . iφταιγε..χ'η.on fεη oτo αψαξι" τoυ.o νεoατ|oKτ υ ετ αχεL ισ o Σ ηθ ψ P v. Ει ιbκαΘ6 ψoυνεκε[κoιτ αζoντ α5πpog6λεEτιEκo". E1ω κoλλη oει π[oω ατc. tκανα 6πι'aΘεν π[αωoτo δι4δρoμo. 'E. λε g και ει^trε τoυ T&λερ. τoι'Ε'ψε Tζαoπερ να ψαLιoυν 6λoι ατo B6λβo. .τoν Kdλεν >.εlr'ακαι τoυgτ tooεριEνα περπατανεπPosταδ".ρ ψ[Ji o. ι α αυψp Δενi1τανδυνατ6ν <Θα μoυ ζητi1αειgιαταψε ατoν ανoιξιατικo xoρ6 μσe. Στoν καΘρ6 τα ψατι'ατoυ....>..Σ'cαματηoii*!ι _γ.oα.n'φon:r.ψετ! χεΦ τoυ oφιγψiνα.ιτ i1τανκαρφωψΕναπα'ιω ψo ακoιi αει κ[ φιopi1τητα dτρεμε ατc'τo γ€λιo.'o ι α περιψtνει την oικoγ€ν ε^Υτoυ.Σκtφτηκατo ε1δε46μενo να τoυ φAωτo πιaω τoυ αστPαφτερoli τoυB 6λβo.. μoυ τo εtπεo Mdικ>.Stephenie Meyer τo χα|ι6τλ6 μoυ ζ:"-9 <<Ενγαpιατω πoυ μoυ τo ζηταg.ζαρiα. <Δε θα εiμαι εδιboτην π6}'η. ατ6 πiiαω'ψou ζεται oυρα.νiνorντoυg αυτητη γυαλιατερη αoηψθιια ψoγια.Βντoυαρn: η." τη δυνατi ψt.φ rh[|' Tαλερ.FΙταν ψια γpoνop δικαα[α και Θα ψεκρατoiloε ατcαoγληψ€νη.". Και πριν ψoρtaω να απαντi1oωηταν ηδη ατo δρ τo αυτoκiνητ6 τoυ. A)λ& 6λoι τoυg βρθΘηκανψtαα κι o Eντoυαρντ γκαζικt i'φυγε.ατη αημερινηηψiPα..jlρ o o!1 ψεριατoυαυνoδηγori .<<T6τε loωE ψιαdλλη φoρι1>>. ακoυoα iναxτtlπηll'α *2!yι ue.. ατcoφααιαα να φτιαξω για τoρτιγεg γεγιoτig με κoτ6πoυλo. αλα υπi1ργανταρα πoλoiμ.E. ε[πε.'{ρo Ιi..ν "η tφτααα oππι.ηn iρλ..ρ ' κατtβαoαψqμ! ψtoηκαtψεταταπαpατηαi.-<<Συ1γl .u.K-ατc ψoυκoπαζoνταζ ε1)^ Θε1α.'no oγηψλt ]υρεE.Κo. εκτ69 απ6 τo αντoκ['νητo ψρoατα ψoυ. δυo ΘiαειE πι"oκατω..Βφυγε βαEtζoνταg σKυ9τα^και'τi1γε πLoω oτo qxoλεio.'i'ι. τo ξt'ρω _αλιhE ηΘελα να σε ρωτi1oω κατι 6αη ιJlρα .:na iγαν ακ6ψακoνταo.. τι αιεβ^αζo^νταE tιτPos νLηχανη' ατρoφ€E . tpλ.FΙ φωνr]μo βταν λιγdκι απ6τoψη. ικνευριαμ6μoυ.oκυιllα γ tανα ανo tξωΧιγ ακιτo πiρ αΘυ o. πpoαεγcικα. AιiβααατιE τηgψη1α'ι'i1g.l|a ψoυαπλακαικ6βoνταE μoυτo δρ6μo. θ. <<ΛυπαψαηTdλερ>. Tην ωp .o. Ενταξεt.γλιατpιi:iταg'ψρo. Με iτρωγετo π6δι ψoυναπατi1αωτo γκα ψικρ6 oπρωξιμo δε Θα tκocνεκακ6 αε κcι.ino..Δεν ηθελα νατo παρειτotgψετprγoig.μπερδεμενη.FΙμoυν ε.Τπαpγει και o χoP6sτηg ατcoφoπ τdλoEτηg 1ρoνι&g>>... ψ"ρΕιγε αρxioε.Eγτoυαρ. <Nαι.o noλr:ιJl.'γεtλη μoυ... μ.<Ω. αυτoκινητ6τoυηταy ακ6ψααναψψΕin'o και η-π6ρτα'"νo..fν {ντρα και με γαιpετotloε. Σr]κωαετoυgιilμoυgτoυ. αλα εκεiνη την ηψt.Γιiριαα απιτt αργα. <<Aτλιbgift'πιζα 6τι ηθελε απoρρiι|lειgμε τo μαλακ6>.. .κιlευριαψtνη -τρoφαιιb1η αργoπoρiα δεν ηταν δικ6 ψoυ φτα[ξιψo.oτα. παραEi"μηκε..^Aκριβιilg ηiλ o iaa.η. ακdρJ: i.. <<oπωoEl1πoτε>>' oυψφιhιηoα και' ψετα Eαγκωoα τα . . α{ιει αυτ6.FΙ υν υπερβ oλκα αυγxυ ηo γψtιη τ ι'α1'α τoν αι αγνωpLoω. <<Α>. .. Aκoυααtνα γαψfo6 πνιμ6 γλακι' o EντoυαP!τ t|εPνoisoεατc6τo π.Eρικ εi1ανηδη εξocνλ\oειτo τηξ υπoμoγηgμoυτ. δο. *.r 78 {x t{μαατε παγιδευ μ6νoι εδιil. ηion o Tι1λερ. <<T6τε γtατi". ειπα παo1[ζoιταg να κριi δε Θαεiμαι εδιb.υπιbνταg γ.Tdλερ>.ραΘα εtψαιoτo Σιαλ>>.. /\α i.. Xαμoγελαα ε ιλατια..<<Aλτ]Θεια <<Δ'εν πειpαζει. τη Ρ6ζαλι.Κoiταξα oτoνκαΘρ6φτη μoυ.ιταξαπαλιατoy καΘpiφτη τo μoυ. 1ν1o .

'Oγι 6τιτo φopτηγακιδε μoυ κ6oτtζε απ6 τηι αττo!η τηg β ενζi.o να αυγκεντpωΘdl ατo βραδιν6 ..:. iτoιτo ψdζ*αατo τ€λ <<Γιατi>>Φdνηκε L"κτληκτog.η| "' :γ: : .λ ενημoυ. Ι1 TζεE ρ'ρηλ ""fι' Τλη:P*:Tcbραπoυηiαι'..κα.Θα αταψατi1σωστo Moγτεαdνo και ατη _κ. επειδηb..στoνα _.o.. Ειγε τλακα να τo1|) βλdπειg τ τoυ θ'ρxι'ζεoιγα-oιγανα ιLεε|ιπιστεttεταιατηι κoυζινα <<IνΙπαψα. ιoα.>> ριhτηoα6ται ειxε α1εδ6ν τελειιilαει.]. -.ν)ενα η απ6ψακρoκoρkαιτoυπoτ6 δε μoυ 6δινε αηψααtα'την'.γω 9ι!κειν1s6τανε[πεοτi[iκdρινα εpγ6ψλυi oτo xoρ6. Mιiλλoν i:!Χucε π6oo ατcoρρoφηψiνη η[oυν ατc' αυτ6ν. Mπ6λλα.Eε.. o Tαdρ}.τoν τa.ρω..Aλλd...oκtφτηκα ΘυψωψΕν α..α γρειαατεi>'.πρ... δ-l1.<Toξt.ρi- Mα φυαικ4 δεν ενδιαφε ρ6τανγια ψ6ιακαΘ6λ'oυ.: "'αηu.) 8ο {ia και πιΘiν6τiα 71t'μ..να μoυ 6δινε υπoτρoφiα.o''onlι.nρoγψ*.ηgγιαλιγoεν.TηE €δωαα τη δικαιoλo γiα ψετo Σιαλ. rjΘελααλdlgνα σε εγημεpιboω6τιΘαπαω ατ σε |ιια βδoμdδα ωτ6 αυτ6τo Σαpβατo. ".' γtsπηoε τo no o Tαιiρλ."ο -!' και ριωοηs.*9:::"1.Θα iπρεπtεια πρooκλiαει.δε 1ρειdατηκε pιbαωγtα αψαξι.ιεια. αν δε oεπει Δεν ηθελα ν αζητ\aω dδεια _δημιoυργoιiαε κακ6 πρo γo.ψεναε1ψαoτε oιiτεφλoι... -ε. ll: 8 1 c* . καΘιhg τα ψατιλ _ψ.εiπε ανταιακλιilνταg τιE μoυ.αLατην Tαγ6γα αι |ι1c.νδ.ε-. Kαιπανiψoρφog.<Nα. .. τo αυνεαταλψwo^κoριτo.λφερ J'j fiΙ.Γι6ρταo^αψαζi. εl.iJξη .i*... τ€ λ ειog. ψu o.. τηλ€φωr.>> . . κλεiαεηηΘελενα παρειτηνλτζελα Kα.ιη9.uo.ι4ηψαψo. "i[ ψo'pει ηται .i.ιn ψouiooil* αιτIEρ'αoη oτακpεψψt:δ ια.ηΘελα νακανωκι dλληεκδρoμηoτα επειγoντα.Mπoρoιiαα νατoν αφi1oωστ βα τoυ. .γαpη oτoν Tαdρ}.Stephenie Meyer γo!γαbτΨρΨμιiδ LαK'αιτιgκαυτερt'gπιπεριt'9... .τηΛ6ρεν να τoυsτo πει... fcτω lκαι σε ψια ψικρi1τ6 f1ταναpκεταγενναtogωατενα δoκιμ&αειτην πριbτη ψ Φdνηκε να τoυ αρioει.ΙΙται η Tζtαικα και i1τανψtoα oτην κλη γαρα.a. Eπικ6ντPωσα τ|s ακ€r[ α ηλι6λoυατεg παρ λiεg και φoιν ικ6δεντρα και τ λεiω ωρτtγεg :καιτLs tpλα ατo φof ρνo..αLτεPα 'oπαΘηoα κ!Ψω αε κυβακtατoκoτ6πoυλo.o . To aτoψαγι ψoυ αυoπαστηΚε 6ταν καταχαβατιπρ6τεινα εννooιiαε. δεθαηΘελε ναμoυδιbαει μιiλλoν oiρρ"i. Kαι ιο).ηθελα να αγoραoω ψεpικαβιβλiα -η βιβλιoθη εtναtαρκεταπερtoριoψΕνη_και να pIξωtαωgψtαψατ .λpλτoυ ιιεσηιιεP.εφ6αoν.. γ{ριζε..*a tψoι'αζε *.rnp*. ικαν6Eνα oηκcbν ει φoρτηγαψετo iν α 9.λou ""ii"i'i η ε*oni-ι.. 'Εντoυ'αρνταi1ψερα.πρooπαΘ6ντα9 νααναλ6αει *ae. . . o M4ικ την *: βρει ψετ1τo α1oλεioκαι δiμηκε την πρ6oληoη τη9.". Eiμ περιoo6τεpα γρi1ψατα ατr'6tr ι r]μ ψερικα p otsγα>> νηθιαμθνη.δεi. ατε φ[λoι. ειyα ακ216 o2ιτωS ητανακ6ψαδιαΘ6αιμoE. <<Nαι.. . ν . τα1ι}τLα μ€να καΘ6λoυ.Εγ6πρ6τεwα _ψεανεπιτi1i]ευτη oΘ'i"ηioAντζλα. ι...ανo$.." ] .αιγoυρηγ. Eει πειpαζει..o.Σ1εδ6νφoβ6μoυννα απαντηoω.φ.. ψoρoilαα.<Aυτ6τo φopτηγακι σoυ δεν 61εικαι πoλιi μεγ&λo ζπo για αpκεταγλι6ψετρα>>.ρια.hαniκα.α}λd μoυ φαιν6ται αγt.Θα εmληρω lFινl1 πoυ η iδια επ€βα}λα cτoν εαυτ6μoυ εδιil oτo κα plO1κα ι ψετα i1}'πιζακαπoια σχoλη ατα ν oτ ιoδυτ ικα i1 L I{αβ*η. .Δεν τoυ ipιγιαdδικo _τo πιo κoν ξικ4νικo εoτιατ6 pιo i1τανπtΘαν6τατα oτη ι 6τια Kαλιφ Λλλ4 αυτ6q iγαν ψαταog..Θα τoν αφηναaτην ηαυγtατoυ....Tι ενγooιiαε 11ται'καλιiτε).λεgκαι δεν μπoρoιiσ νταατεLκατιπoυ δεν υπηρ1ε ατo Φoρκg. iλ g .αειτoν-Eρικ.φai. Eλoιπ6ν.oτoγι' ψλgι Lιoυ'\'α bcpεπcεια πρoακαλt.τ..ι6δειxνεκαγi:πoπτoE6ταν γilpιoε oππικαι ταπp&oιναπιπt.α αρτottoρnuΕ..ι..o. "o.αεi.

.. κoπαζoιταg ακ6ψα κατω.oio ααηψLB6λβo.πρετΓενατo κατλαβαwεL_ τγπρoβ\i1ψατατoυ tιγα ψ. Δει ψoρoiloανα ακεφτiι Lλ '' Eνιωθαλεg και ηLξΦητoυ θυμo6 μoυ τ0"κακi1λ6ξη.-oo*.. *F.. * l |oιo πPΦψα. Μετα αν αγκαoτηKα α κoπαξω Υ|ανα αναδιoργανiιαω τιg oκt"ι]lεtgμoυ πoυ εξαι γtνε tνακoυβdρι.<Μταγιπα.<Ευγαριa τ rh>>. απoΘαρpυνε..αατ.. παρκαραεπtτηδεE 6oo τo δυνατ6ν πιo ψακρι.[[ ε.d ψετi κλειδi μoυ.. :: *!ε:' !1 τoυ oδηγoυ. Aρ o τρ ξ ψατι πpo oπαΘεi"gνα με εκνευρiαειg ψtγρ τoυ.αυν6xι .δη'o' oiηoε.<Θ α yυ ρiαειgνωρig |'αν α πρ λαβ ειg τo γoρ6. .ηn .>> τ o....t""Eπατtρα7 τ6τε γiνoντανoι α1oλικoι 1δρoι.ντo φoρτηγακιτoυ T&λερ δεν τα καταφερ Θυ μ6g αατpαι|lε oτα α..6ταν ψi1κα o'o nλρ*.Kαι δεγ πρooτoιo$ψαttcωsδεν υπdρ1ειg>. .ψou.μνo.. ψην ηaυγεig>> ! 1E t'ρΘω ψαζi. 6ναλiυκ6 xω. <<Aυτ6i1τocν γι'αxαpητoυ Tαλερ.πρtνπρoλαβ" .. To επ6μενo πρω[.. FΙ ακtι|ιη τoυ 1)α*aΘr. j*.Πρog τι τo μπoτλιαριoψαγΘεgτo βρdδυ.Oχι _ δε 1oρειiω. να περιψiνει ιiαα oε ψαγαζια γυν αικεiων ois ρ γωι. ψρoατd' μoυκαι'o "-|T!ξ. ΠιΘαι6τατα Θα τεpαoω6)rη την _πoλιi βαρετ6>. αταπη μ*Θω.Kαθ ωE tακυι|lα τ Lα\)σ'τ o πι'αoω..γi. τoυ διbαωτην ευκαιρiατoυ>>. 6γ 6τι ακoπ69 αoυ ε[ναι να με εr"ν μ6xριΘανdτoυ..nγκ.. * | lι. Aυτ65.:.Eiααι . ρrhτηoε.i:ζτo καιεtg ωlτ6.''ηψη:. ilλd εκεiνog ατλιhg6δει1νενα τ ακεδ4ζει περιαα6τερo.<Nαι>. ' Kατ4λαβε..\g E xαΘηκαι.Δεν i1Θλyνyβαλ'ωτoι εαυτ6.. <<Aναη oωα. .. Kotταξατo αι|loγoπρ6oωπ6τoυ κατσoυφιαζoιτα9 tνα pαΘt'γρ τια τoυi1τανπα)ιtαιoιμ6γpωψα αi1ψερα.ρ." τιγ J.α1εδ6νπνwη..εiπα γαψoγλιbν τ αE. -.u.κι iπεαε ψtααoε μ. . Kαθιi:g εγω πΙ1γαnα τo παpω' εκεiνogτo ipιξ rτην παλdμη μoυ.τ oλαγtατ oν.. .aiiΙ" 6ρΘn.. οιiδινη. μΨ τ6oo ψικρηπ6ληbα . .. t ρoπtαμoυ δεν τακ}qρoν6ψηoo*.>. ψαψα. tκαtγε κυριoλεκτικd.Θα t.|)σε |Ιια ακαψτηΙPαW1' 6χατα α δι&Θεαη τηgκαλ.αoυ-.<ToΣιιiτλ εwαι ψεγαληπΦ _ψoρεLναγαΘεig>'.ΓκPPP...<Θ€λειg ψηπωsνα Χρ ειαoτηκενα τo xεtριατιh ε.d..M6νo ηiil..A. 1ι χρ6μα σαν τoν μελιoιi.Pα'σψoιi καινα ou χP'o:αω α o.Mπ€λλη αυταπoυ λεg εiναι εντελιbg εξωπpηγα ε1πεψε την παγερi1χαvΦη τoυ φωνη. o Mπ€λλα. ..ε[πε δεiαιηoυγ[α.i[ρ. ενταξει. .. .νιφαιLζεoαι αττ6τo πoυΘενd>.oiρ. ξip' αιl ..Eφ6αo. π.Tα τoυ αυμπι€ σ τηKα.. <<N6μιζα 6τι' πρoaπoι πωq δεν υπαρaω.... i. τo Φoiνιξ εwαι'πΕντε 9oρ6s σα\]τo Σιατλ . Ba . .iλα ψε νερ6oτα π6δια μoυ.o..Stephenie Meyer παg λoψ6νη1. ..8 3 | . ξεφi:oη\α.r' Aπλωαε τo γLριτoυ με τo κλειδ[ ε λοtαε.πιEΕξιακαΘιhg iκρυ βα τη φPν κη μoυ..iρo.μoυλ ερομo τoυπε.Εν " απ την καψινα πααπατεllατην κλειδαρ. δε φταiωετω α"')εαδ δεν61ει9καΘ6λoυτc H φωνητoυ i1τccν ηp'ψη6πω9αυνηΘ ητικ6τητα>.>> ριhτηαα ψε tναν dκτληκτo pιιτμδ.o EντoυαρντΙ(ι1λενi1τανακρβλgδι..καιδεν ψoρoiloα\'αKα-τα^αpωαν εLγετην υπoιlltα πys εiγα καν6ιlαιlκρυφ6 ] | φιλo | η ffi!'αιηoυγoiloε ψi1τωgπdΘειτioτατo αψαξι. λ.ooψai.... . oεEoκιψαoτi1ρια ηνLξPαψtαα . .ιloψτα καατανα τoν ψατtα..λ* μ".. ψαψa.- Λ }tlfιirνταgαδι4φoρα πανω oτo φoρτηγdκι μoυ.ou. χνol')ταs ..Ετρ Γ6λααεκoρoΤδευτικ6.oτω και γ.και ιαβαζω χαPτy.<Δε γρεtαζεται. 6γιγια ψiια. oo.

αλλi ol €x. iηn'*.ι.>. <<Nη πdλι τo κdνειg>>.co μ6ρos ft πρ6oωπ6 ξινε μofακεμα.ΓΙ. η .' Ειτ oυ αρντ>> .ρoυq σoυ να μην εiαα 'i1ταν εξiγηα ε.ψoπo. ειlτε καΘιhg πεp- πγotloαψ9'Toναγι61αα.Pnlαoτ tν αξα.τdιρα εiναι 6λα oαφ€ατατα 1<A.oi" διdΘεαη.4θελα τ6αo πoλιi να ptξω γιπoνιιιααεκατι.τεψατηαπoρ.l)1ι πωEδεν εiναιαληθε. Φ 8 4 Οa fγιb {1ψoυ'ι ακ6ψα ψε ανotκτ6 τo oτ6ψα.' F'νιω σα μια αυγκiνη αη να ερι6'την ιhραπoυ ε1πατo 6νoμιiτoυ και δε μoυ αρ <<Δεαε κmλαβαiνω. ε1πεγλrh'νταg. <<Πoιog να ψεπαει. .i απερioκεπτo.a.Eδει1νενα tγι ξ"n ρ.Mπ€ λ λα>. ..Hψαoται κατω απ' n[oo.<Χpuαζεααι καπoιo ν α αε παει oτo Σιαλ. αργιo α 1ια αlω ιιαKPisν o ψαι.oo. <<Aκoυαα ναλεE 6τιΘατrαsστoΣιι1τλ. Συιiγιoα να πεpπαταω. κγoα τα 1εi\ μoυ και"i o ιξατα p ιαμoυ φ ξατ γi' μzλ€κoντα g ταEα7φλα ιιoυ'τι... . τrhιταg θυμωμ€να ψioα oτη βρ-"xη... .ωητην ηψερακι αιlαρωτι6ψoυναν γpειαζεoαι καπoιo να σε παει>>.'oαiα τηg o "ηn τηE τρ ατcεζαρ lαqτ ιbρα. a3νγ6 ατc6ψt.<Mεδoυλειiειg...ΣυνηΘωg ημo.*. nη"'Ξ"'"o ]iY: 'ψoυ pΛψμαναδω την tκφραoi1τoυ. "β <<'Εγει9αιiνδρoμo πo}λαzληg πρoαωπικ6τηταsi>> τoν ριhτηaααυaτηρα.[η.85 α .α\)αψηνκα'νωτιπoτ..>.>Δεν ημoυν oιγoυpηπoil τo πηγαινε. αφi1αειgαε παρακλλ να τ λειιhoω. .>> ριhτηαα.. <<Γιατ[. τoν..Εκτιγ eνδιαφ€ρ oν σoυ>> . ααρκααμ6E.>> *Ψ.ρ ειgτην ηψt'p α.να π ρo απαΘλ no FoU>.α}λαατciφυγεE τηι ερcbτn!α oη>>.oiιl oε-βi. ε'ιταξει.Βν τ αξει τ 6τ θ dλε ι E ν α ρ ωτ ει g. Aλλ& βαpiΘ ηκα-. Aργια α ιl α περπατ αω-πaΙι.τoνi1ταντλημμυριαψ{να αττ6ψια\αψερi oη. .ια.ρ.ηooε.ιn κριααoυ. φdlναξε. o εαυτ69μoυ με εξΕ. <<Γιατiδε ψε αφξνειgi1oυχt|i>>γκρwιαξα εγrh.'α.. <<H oπατα\η των τcετcεPαoψ€νων π6ρων ψαs << Eλικρ ινd. <<Σ'υγγιιhψ. u'.. Συνειδ ητoπo1ηoα6τι ε1μ αταψmi1oει ρ$g ταταω ξανα.'* ελo πPoφταwoνταq ιιo1J με με ευκoλiα.Stephenie Meyer oιπλαψεg μoυ μυρμηγKLασα10. >> 3'Ι ηo <<Aναρωτι6|ι0υ1'α1|)' μια βδoμιiδα ψετα'απ6'τo Ξaρρ*o αυτ6--.oJu- νt"γιoε <<αλλιiτλooπαντων ξταν oγinε:.. ευγαριoτιb.. Ετo ι ψo ρo$ σα trιo ειiκoλα n'o *λ τo πρ6αωπ6 τoι1.<Θα π.δι€κor|rα ατρ1βoνταg τtPo1.o'|)ατo 7rω>>.π}. ψ.*ικoυ 1oρoιi. . Aυτ6 ηταν ανατcαντεγo <<!-ιπρηψα.ΠρΦψα τo oπo1ooιγoυρα δε βoηθη ft€Φιg μoυ γα ξεκαΘαρiooυι.. . ταλαBoυ. Ψ"ευα κι εγιbνα παωoτo Σιea ψtoα oτιg ι<ξo ΨoPτt4γdκιμoυ τακαταφipνει μια xαρα. <<Περiμενε>'.ξt. καΘιhgξεατ6ψιoετην τλευταi"ααυτi1-πρ6τioη. ou ono iξ..o. ανΘ ωπog πoυ ρ δε wησ.FΙθελα σε ρωτi1oωκατι.. N6μιζα 6τι δεν ηθελεgν μoυ>>. ""eωg Tα ψατιατoυ €δειxναν 6πιτo διαακiδαζε <<Θαμε φoβερα.:Ε^-o 6τι θα lγαν καΤbτεPαtν δεν εiμαατε φiλoη ^ δε Θ6λω. ηταν ηενtg αυτ6 πoυ εtπα>>.Αλλ6 εκεiν oζη. Tα ψyια.πJιηξη τLα 10αδιατηρηαω τo iδιo επiπε <Δε βλdπω γtατt αντ6^πρi"πει να αφoρα εotνα>> oκτi1τητoυ αoηψ186λβ o.. λιi ηi' i-*...

Δει καταχαpακα εr.ααε γιαλ{ryq και ψετατo τp 6 oωπ6τoυ σo^ 9dp*r. E'γιbξι'ια ταντζαρικαιπi1γαpιαατκαατηΘiαημoυ M6γo 6ταν τελεiωσετo μιiθημα κατα\αpα 6τι o καΘ6τανατη αυνηΘιαμ€νητoυ θ6αηδiτλα μoυ. |ιiριαε € ρ Θει. Δεν μπoρoιiσα ν α μλη αω ακ6ψη.τ.κι tτoι υπLΘεαα6τι δεν r αoυγxωρητη.αν i1ψαoταν τυxερoi.καΘωqμλoιiαε τLα τιs μετεωρ πρoβλ6r[rειE H βρoxη Θα τLατo ααβpατoκbριακo. Eκε1νog γαψoγtλ.κι iταιη εκδρoμητoυ στηγπαρλ ι)αε να γ iν ει. μικρ6διdλειμμα.Aλλ& και αυτ69και o Eρικ ψε αυν ατηι π6ρταωEαυνηθωg.κι iτoι ατλα κσυνηoα τo κεφ&λιμoυ.Stephenie Meyer τoυ τεvατη LJ'εα.ικdπαραζαλιαψ6ιη. εkε tppεγεεkε 6γι. ε1πεo κιiριo6 M6ιαoν. <<Στ' ληΘεια Θα tπρεπε να μεiνειE ψακρια βoU. <<Θα τα πotl ψε ατo .. πρoειδoπoiηαε. 5.τo ψαΘηψα <Eυxαριατoι5μεπoυ ψα9καιετε τη:vτLψη'δεαπoινiE .ακ6ψαγεψατog . e) 86 ca .rΦvlεoυ. Ψτηκαoτηνταξη.ν. Πρ o oταΘ ηα α ν α φαι ιh ανυπ6 μoνη ι l επανopΘιbαωπoυ τoν απoγoi1τυsoατη.σΘηψατα'πoυσιτ6Kα. ψαΘηψα>' απc6τoψακαt πi1pε παχι τo δρ6μo αt|' 6ι|oυ ειγαψε .νιιilθoντα5 6λo και π ενΘoυαιααμ6. 4δη αργLαει. θερμoκρα αiα Θα η κoνταστoυEδ€κα βαθμo{s. .νt|Poητoιiμενη ''I1ταyδιiακoλo.E αoυβλι&ενoμηs.Βwξqd σε.r) 87 {r} .<Θα 6ρΘει9ψαζt ψoυoτoΣιαλ2' p6ιτηoε..ταν KP1)φd. oMAl\A AI MAT oΣ αταΑγ1λ. o Mdικ φ&νηκεναγιιεταιπιo π τoυ καθcbgτεpπατo{ααμε. Ειτααη.Φsα.

λi1Θειαακoιiαει νια'εW. ειπα."..αλα *. δεν €1ω τη10τcαPαvLκρηιδ6α τι Θ6λει9να ατo τ€λog. ι. ε[xα 6ρεξη _δεν αγ6ραoατ[πoταεκτ69u6 €να ι.0αtτω. Φoβ6μoυν π γ6oα oε ψιαξαφ. ψε <Πα δεg κατι περ1εργαπρ ξψατα πoυ oνψpαwoυν!> επιτ€λoυg .Cη1ι'εργαo iα γ tα τη !r€ λ λιαα. .Ι: τcLoπ.... iφταoα oτo τρ αlrtζι τoυ.ντPωυηΚαν μoυεπικε-Υ:!"''.'.. <<Αvαρωτιψ αι γιατ[καΘεταιτoυ σηvεPα>'.κmαγλoio τρ6πo. To ξ€ρ ω.'Ioi gη.ζα"". γερικi...1i} p^εLιψα τηs να δω.i1τηναλλαγ{.iτθλo να δω iρ.λoλoιiθη αα τo Ι:.i. τoυλd1ιατo.:.' . γ::-::::::ηy: "ou κoιταζα δ....r'ριbτηαεγαψoγλων ιoα αυτ6ψατα παρακoλoυθdlνταg τoν με πpo ακ6ψα aαψoγλαoτ6g.oικo nou δεν εi1ε aταψατi1αεικαΘ6λoυ ναφλυαρεi oτην oυρα. ν α γρ ειαζεται β or]θ ε ια |ιε.' λ *i ΙiΙ".τo δεiκτη nq παωεκε[..Θαζtpoνν>... <Nα.0αs τo κανω 6πωg τρ θπει>'. :?::.*6ψ:..nPω!.H Tζioικα αρoιiαε. <<Aπoφαoιαα 6τι εφ6αoν Θα κ6λααη. 6τι oι φiλoι αoυ θιiμωααν ψαζi'ψoυεπειδη αε 6κλε{ . <<oEντoυαρντK4λεν o.καλliτεpαναπαω να δω τι θ6λει> τo βλ€μμα τη g καΘιbgαπoμακρυν6μoυν.i'. ..:. eο'Ι.E'. .. << .6..ιγεπαει o*..δ9€λ.ΙΙπαν διiακoλo ν α. Χαψoγ λαo ε ξαι α και ψετα Φλαξε θ6μα.. Eκε[νog γtΤααε. απiναντtτoυ' Δεγ κ&θεααι ψαζLψoυα." Ψ. Ξερoκατθtctα.ιw:i1τλ$πη κατcνoil. EνιωΘατα β\iψψατdτoυgνα τpυπα ιτλ4τη μoυ. ψ.bσπιστη'εκεlνoE μoυ €κλειαε τo ψατι..":.. ειπε η Tζi. Eκτλη Kτη' τ. ΠερiμενανατtεLκατιπoυΘα tpγαζεν6ηψα."b.γλ'λ.<Eε..i1ψεpα.>.". xωρigνα oι aλλoι τ:σσ:PLs^ητανεκε[.. ΔεixνειE αιi1oυμ>>. ψ6ιos -πP ι ψoυτ γαμηκε os-τα τανλ.σασε θoλη ατψ6oφαιρα.αδιιiφ .. τL πρoκ&λεα ωsτ.μl.".* ατλdo "oo.ρ9iV.μ'"g.6:' με!ιwt'ρ.κι ε |Βψoιαζει α πεpιψiι ει ι α πω κατι. .::γ|1!ιατo..oμ.ouidnoi"n6ψ. πιoτtψλιιια τενJΚ6τερη 6τι δεγ. o'F'ντoυαP. ενιb καΘ6ταιo! εno αEειo τραπι(i o"nn τpαlτεζαρiαg ατc6εκεi 6πou κ. Κ"{iξ .oo'no τoυ'να ειγεξαι η wε-ιεκεiνoτo ι!ιυγρ6.kΙ.συγτετριμμε. Aυτ6..P. F.. .6 π€ρααε ψi..'ι'^! α πi1γαιναν 6λoι ψαζιρ ^εσ γωριqνα iγει' καψ1ααυναtαΘηoητη g iλλειr[rη.τoι'ΕντoυαP1ι)τ τtα ^' !α ψε κoπαει ψε iπα oΙ!"β. ηg η''.γoρ6-ηΛ6ρενκαιηAντζλα.ευση ατoτραπiζτoυ κdγoυνλAθoi.6μ.:yι : lvΙoΛιs τPαpηξετην πpoαoγημoυ. *oniζεl nλι'. *: . q6ναπoλιi. aταΘηκα π1oωαπ6 τηι αpipαιη.. <<Ξt'pειg. μ6νo να παω να κατoω^καιια κο...poinρλo*oε'... q λα 6oα-ειγεπε..ατα #:Υ'. ψ. Δεν ψoρoΙloα να τo πιo κ&πorcg τ6αo 6μoρφog i1ταναληθιν6g.E πpoooγf5. Ακoλoιiθηαα την Tζt.ειπε ψε 6 μπιiριαμα aτα ψατtα τoυ.oρo ατouo 9.αηκωαετo {ιατou".. αειεκεiνoτo πρωi.η φωνηψoυ αε. <<Mπoρεi." i{" oτ....ο γαψ6yλo. o μετηνπpαγψατικ6τητα.α}λα.'*oΘii ταψατια . siψψo nou ει71αν τα ψατιατ oυ.t'iη' φλυ ηi ωio τ..α "να tιω την αληθει α . > €κανε ψια παilαη και ψετα oι υπ6λoιπε9 ησαν oρμητικα. μπoυκdλ.αικα.Stephenie Meyer Λυ To υπ6λoιπ-o. x:89 ex . με τo 6νoμ -ι α τoυ. φoβιαμ εγιhψiγαιιε στηyτρατcεζαρLα.oαν6 ατc6τo !α συιιπαΘεt oε oπoιoδηπoτε v'ε βαθμ6. γα μη σε ξαναδιilαω πΙσω>>.τα α tλα αγ6 ια κ α.i.Tα δευτ κυλoιiααν.. <<Eνγoε[ εc6νq>>ρilτηiε η Tζiαικα με πρoαβλη τικl1 tκ&) 88 (}n στηφωνητηE..*εΓ*lrlo. πoυ"γιιbρι'ζατιE τελευταiεE εβδoμdδ .:cεβαoω ψoilτpα..s.ντ φανταoτε[ Kα. τραβιbνταg'μoυ την πy2αoγi1ι *iλoug.. 'Eταιi1ψoυν ανυπ6ψoνη-και tνη6iαν ηigεiι*o *.

Lει νατoπαpαEεγτιhαυτ6. Eκε[νoE xαψoγλαoε τλοπ. αλλd αυν61. << Aυτ6 ε1ιω πoλυεκνευριστικ6.. >>ρωτηαε ψε πεpιiργεια.. <<Λoιπ6ν.:τ. ψε[νωψακρια ooυ' bτσ. η πρoειδoπotηαηi1ταιl αληΘινi1.. ψιαψεpιαψεiνα απtατευτα Koιiνηαα τo κεφdλι μoυ αρνητικα.εtτα. . €1oυν περιτcoυτα πραγψατα>'. ανηoυγεig _{ται κι αλλιιilE.. φρ.H ακ6μα καλ6τερα. ^παpα 6ι α αττ6τα πρ oβ)tiματα>>. To ψηευτικ6oτραp6γαψ6γλo εψφανioτηκεπαχι. Toν πρoηγo6 Ξγιil κoκκiν μενo ψi1ια τ λαντευ 6μ τoυ Mπρoυg Γoυ€ιν και τoυ Πiτερ Π&ρκερ*.ωρiλ'g δενε[μαικαλ6Eφiλogγια α6να>>. α χαψoγλα oη6ιι τoυ oφξcηκε. Θαψεαπoφιiγειi.>. . ii::γ:'"ν 9αρωσαν.. με την κρυμμθ &:}91 {α.cαsιαμη διbαω αηψαoiαoτoξαφνικ6 τρiμoυλo oio *oψιιx.τo κεφ&λι τo δελεαατικ61αμ6γελo. διαφιbνηαατPητoPα ε'νιhτα φριiδιαμoυ6 <δεν μπoριil ι α φmιταατιbγ tατi ν α ε[ναι εκνευριατικ6 _ επειδ{ καπotog αp..τιλιγμ6να γil pω α116τo με τη λεμoναEα. '|). <<Πι1λιEεν καταΙαβ α>'.Θα πpoαταθηαoυμε να ε[ψαoτεφ[λoι.>. *.ψε ατλα\6για.<Φiλoι . τα παραταω>>.νεkαι γα σoυ πει τl ακiφτεταΙ' iατω 6λη την ιhpακανει' αινιγψατικαα16λια ειδικd ψλετηγ oε αφrjαoυν ξρυτw o τη νilγτα.o καιπoλλ&>. oυιiγιaα. Περ ιμ6νω. *' E'γειgκαταφ{. <<Πιiντα λ t. Π1αωατc'oυτ6. ilλα τλ ψ&. ΛoE..ν' αναρ ωτιtαα.. γ ιατi ν α εiναι εκνευριατικ6 αυτ67 'Εκανεψιαγκptψαταα. Δε ΘαnρooniΘηλιiλλoνα εiιψαι'κα. .. δεν καταλα βα1ιω τiπoτα>>. ε1ψαoτε φλoιτrhpα.. <<Λoιπ6ν.γipιoντα.Θα κανω αττχιb5αυτ6πoυ θ€λω να καιω. <<Σ. Xαμoγελo6 oε ακ6ψα. in o φ og oλψ61nyαg τρiιπωoεoτηφωιi1τoυ. .τι στo κ γooιiαε ..o i"i.>' .τι θελει αg To γαψ6γλ6 τoυt.-1Σ-o.oβηoε καΘιbg εξηγoiloε.. {ξυπνη...ou oτo ρ ιhψατηE ιbγρα5i1ται αoβαpα.. Χαψoγ Ελαα ε αlcλoγ ητ ικα. μoυκαι ιακpατ'ηoω τη φωνi1μoυηρεμη.ω πo)ilα 6ταν ψλαω ψαζiooυ -αυτ6 εwαι . ιαα.αλ6 no τ o πιoτt"ι!lειE.. ψερ E εψiνη.'. ψo Aν ε[ααι{ξυττνη.ιπoτα.. κι 6. μ E'1ειgκαψια θεωρiα. >>ε1τε oκεφτικα. .αβipαη τ|α τo τι Θα i"πpurενα σκΕφτεoαι.oαατιoα...pει τ. κατω τα γΕpια ψoυ.*ol-7απαeγ!ιω.oμ. τo βλ6μμαμoυνα κoπαξωoταpαΘιατoυ ψ&τtα.. γ[νει>>.αυτ6 oτηρiζoψαι'''.παoxιoανα αυνor{riαω .παραEt'μ ηκα.και ξεφoιiργισατη ΓΙρooπαΘιhνακατλαpω τι ε1ααι>>. Ξκε iνoE γ λαo ε π. μo.λ..<Apα..o.fuτLνε1JιιατLKιbν Tα μoυ ικαιoτiι1των>.μεακoιig.>>ρωτηαε με αδιdφoρη φω .πρooπαΘιhΨoP{sαιsτ6>>.<Tod1ειgπει πoλλ6E oηψε[ωoα.FΙ καλfτε ρα 6γι>>. <Δε θα μoυ πειξi>>ρωτηαε.M]].ια. ξiρ ει9>'. λα τωpα. εφ6αoνδεν ε[μαι.ταραπoιiΘ .Stephenie Meyer Λ ε1πα_βαp6ΘηκαναπρooπαΘιhνα . <<.ωg αυνηθωE.η iuζη'ηoη "uiη &} 9ο {i( εLψετp oκλio ει α isγγο oη. υπoΘΕτω.iδ. 6τιtγιgξεκαΘαpioειτην απoι|i1ooυ oγετικα ψε -^:y"-μ.. Θα ψo ρ otl ααψει α πpoaπαΘηooυψε. <<T α π αpαταgi >'ειcαν tλαβα.... aιατi δε. <<. μoυρμoιiριαα.:. Aλλd αε πρoειδoλo.. ..σε1|) δυακoλiα. << Nαι.<Θα6νιωθα γτρoπη>>.νw α.

α. .>.Cησηνα" Pt. αυτ6.<<Eαιi. <<Aυτ6ψoυ ακoilγεται δiκαιo>.... << να ξεφilγω αlτ6 τηι tιταoη τoυ βλ6μμαjE τoυ. . <<Σεπαpακαλιil. Eκε[νoE κoπαξεπανω απ' τoν ιilμo μoυ και ψετααναπαντε..>> ριbτηoαψεταατ διαταγμ6. <<Δεγ6βαλε96ρoυ9... <<M[α>>. Kατ6πν ιξε πα\ι ωii i.α ψt'ρα...νκαθiλou. πεταλoυδ[ταεg.. τι πPΦψα.FΙ διιiΘεαη τoυ ililαξεξαφνικα. να με π <Azλιilg ocναρωτι6ψoυν.καΘιb6ατo μυαλ6 μoυ υ ξαφνικα6γακεν6. <<Δενξt.:.pωπω9io oτoψα^trι i1ταν ψoυ τεψ&c? 4δη -μ. <<Aυτ6 εξαpταται ατc6τo τι Θ€λει oα. αγ Θα μπoρoιiαεg εκ των πρoτi'ρωντην εlc6ψενηφoP&πoυ Θα να με αγoi1oειg τ.ακ6ψ. Καινα μη δiνεικαV!αεξrγηαηγια 6)ιααυτα.α}λdπεpiεpγog. . . * Δεν ε1'ν αι τtπoτααπoυδα[o. Mα αν εiγαι δυγατ6ν.9χy δενπειγdω.oν. <<E [ααιλ1γo ν ενρ ικi1..Stephenie Meyer ηα!dK.μoυ υπoα16Θηκε9αλιh6 ψια ατ αl >>l[ιoυ υπενΘιiμιαε. Eκε[νo5 κoπαξε κατω και ψετα αi1κωoετo κεφdλι τo ψεκoπαξε ψ6oαατt' τι9 ψακpιbgvαrbPεsτoυβλεφαρiδεg ψατlατoυoτo γρωψατηs 6χPαsγα καiνε.. Φ" 6r+|. "o τcω..μoνaδαi μoυ..oχ.Πεg ψoυμlα Θεωρ1α>.Lετηνπpoαoγi1τoυαλλoιi.kΙπια ψtα γoλια..τoν διαβεβαLω επιφιλακτικ69. Kι αυτ6. κατiltαpατην tκφραci1τoυ _ A. <<Tι1>> <<Oφ[λogαoυ φα[νεταινανoψtζειτLωE σoυμλι1ω &o2g1ψo _ ακt'φτ εται αν πpiπει να παρtψβeι>>. oφoο τo εIγιυπooγεΘεi. <<Eκτ6E απ6 ψΕ'ν α. <<Kιεαιi δεν €1ειg κρατi1oειτιgυπooγiαειEσoυ>>.*. κoπαζoνταs στo τPαxtι:ζiγωpιg. Eται τ Κoπαζα τo ψoυκ&λι με τη λεμo 1Γ. δεγ κdνω.: Δεν ηΘελαrlα αιlαφt. <<Αλλα εtψαι oιγoυρη . τoυ Θιiμιαακι εγιh.o 92 c8 Mπoρεig να μoυ κιiνειE ψιαγαpη.oυαρΕαoυντα διio ψtτPακαι διio αταΘψα''. πα1ζoντα9με τo μικρ6 μoυ δαμιλιiκι αoτικ6 δαμιλ1δι ατt' τo καlcακι.u- ριατικ6>>.. iψoιαξελεgκαι διαακ€δ αζε ψεκdπoιo ιδιω τικ6 αoτε1o.>' μ.o)(. Π1εζετα δυo τoυ 1εi\ αατo βλ6μμαμo τoυs τια να ψηγλαoει 6ται αi1κω <<Σ'ευψαpιoτιh>>.αυτην>>. Oxι...θα γελdαειg>>. <<Δενπειιαg. <<Mπoρε[6τ6τεκι εα$ ια μoυ διbαειg ψια απαιτησητL παrcσιi>>Pωτησε. . <<E. ωg τo να σoυ αυμπεριφ€ρεται λεg και ε1oαιανucιΘtsψτη τηι αλη. μλoι1αα... ψατ ξ lν oκεφτικα.Poετoι|ιασμ6νη.^.o i6γo..ειελειiθερα λi. -<<Δε Κoπαζαψε o iναgτoν dλλo χωPiSγαψ6γλα. . Σoν εLπα.o ρλε.τ.Hμoυν αιγoυρη γι. lrιΘliριαε γ6PνoγταgπtPos τ o μ€ρ oq Tα ψατια μoυ τρεμ6παιξαν.. pip αια>'. Eκτ6E ατc6otνα>>. <<Nαι.Επpεπε ΕτrκεντpιbΘηκα oτo να ανo1ξωτo καπακιτηgλ.επcΙ.ε. γαγt)tαaεπιγcα.ρω^γιαπoιoγ μλdg.'' ρ ιbτηaαεγιh παραζλιαμ€νη.>' ριhτηαε.oηg. Περ1μενε. δεθα iγα.. <<αg πoιiμε πωξ αυτ6τo ατo'ψotκανε iνα oωρ6 αλλ6κoτα πρξψατα _ατc6τo γα σoυ oιhζειτη ζωη κατω απ6 ατciΘαιεg αυνΘηκε τη 9 |ι. <<Nαι..κokαξα τo Abειo τραπ{ζιψρooτατoυ. -.. u. *. ανηα$γηoε.j} 93 e€.6πωElκα.. τα ια τ oυ ιν Aναρ ωτι6|ια. .*i.εiναι ειiκoλo να διαβdαειgτoυE πεpιao6τ ερoυg ανθριilπoυg.. 6τι κ4νειgλ αΘog. |.- λdκι. .'ι'α'^trει'.α τo δικ6 μoυ καλ6. <<Miαμ6νo Θεωρiα-δε θα γλαoω>>.πιbgατo καλ6 τ νε αυτ6. εiπα.

εiπε εκεiνog ατρ yταζ τo κατcακιτ6αo γρi1γoPα πoυ iγινε θoλ6.91"o βρωατoτ6λo9>.τo κατcακιτoυμπoυκαλ αεg λ1γεg εpωτi1αειEεiγαι αlcαντηθεl αε αχ{-oηψε αυ ε[xανδημιoυργηθεi..-*dλo. <<. . <<E[ααι επικiνδυνoE )>>ψα'ιτει|lα.α ριaκαρ ω ν α ψε ταακrh ooν..'l.Aυτ6 πρooπαΘoιiαενα μoυ τ|εια!τ' την αpxi1..γρt πoυπαρατi1ρηoα 6τι η τpα αδειdαει. δ txααψiν η.iι .>> << E iν α ι καλ 6 γ ια τ ηι υγ ε|α "να καν εtgκoπαν α |λ|"α στ o Moυ 1αμoγλαoε.E..'}{μoυν υπερ β oλικ 10α τ. εiπα καΘω9πoλλ6 ατι' αυτα πoυ ειxε υπαινtγΘε1 απo:κτoιiααν κdπoιo ν6ηψαξαφιtκα.. ΥΨ.Σπαψατια .oχ.ψηεψi.λεEκαι i. δαγκωμα ατ:ι6 ραδιενεργη αραγνη.Eνγooιiαεα _αυτ6 iγαι πρoφα.καt.Io.'' Eβαλε τα δυγατd τo1J\'αδιατηρηαει ooβ..Uειαπoυ 6κρυβαντα ΙEια νLoυτα\6γw.<Kαλιiτερανα μηνπρo oπαΘi1oειE.>Xαμoγ€λαoε παψνδι"αρικα. Kι αν εiψαιo κακ69 τηg υπ6Θεaηg.. To [διo κ&Θε φopαπoυ rjμoυν κo'ιτα τoυ. μoυ ναπηει^ ttto γαιιl τPητo Pα. . αλλ& τo πρ ιbτo μ tl πηψα τoυ κ νιoιiμεαιαγκααενα ατc.. To πρ6αωπ6 τoυ ξιιlε ατc6τoψααυoτηρ6.>> . .. καΘdlg ενατικτωδιi g αυ. <<A>>. <<Αυτ6δεγ ε[ναι και πoλli ευφανταατo>>. τoνπρoειδoπoηoα.. Γriριαε καιπαχtτην πρoooγi1τoυ στo αυτoα16διo τoυ. ψε^κoπαξεψετα ψατiατoυ yεψαταψ.ηiα την αλη.oιiτεραδ ιενiργεια εLxε.ρo. O e3 95 {x . Kαθιilg τi1γαιια oτην ταξη α1εδ6ν τpt"γoτταg. δεν τo πlατεisω τωg ε1ααικακ69>>.. << Λo ιπ6ν... με τo σφυγμ6 . ψε πεipαξε..<Θα αργi1ooυ με.oχ. α}λd τα ψατιατoυ iγorν ακ6ψαπρo τιαψtια..Eει tγω κατ.i τoυ ηταν αδιατiραoτα. <<Kιαγ δεν ε1μαικανΕιαg υπεpi1ρωαE. <<Ι\υ..li. τηι π6pτα_ε βγωpιαατικα ων oνταgμε μια τεχευταiα ψατια6τι εκεiνog δεν εixε κo oisτεπ6ντo. <<Γιατi6μ. <<.>> . < < E π ε ι δ { ..γευPικi1.o κιiριog Μπανερ δεν ηταν ακ6ψαo Θoυαα6ται {'φτααα. 6μω9κακ6E. τo dυψdαα.τ6Kα.... <<KdνειEλdΘoE.τo μoυγtiριζε πw γpi1γopαK. Δtoτ αα α..Kατιiλαβα.χ. .Tπoτ1Θ εται 6τι δεγ t'πρ επεno γ λdoε:. Toυλdxιατoν ειγεoταψατ i1oει η 9 .To.ν αναpωτι6ψoυν γιατi δεν € ν ιωθα φ6βo. α:Dιa:co ψω.aβ sΦ 94 {:.>'Μiμωg i1ται και υπνωτιατηg.A)λd εγιb ημoυν ατλωg λεγε μoνη. FΙ φωνητoυ α1εδ6νδεν ακoυγ6τ κdτω κλ6βo\'ταζ.bl αλι'bq ημoυν iιlα απcλπιαψΕνo παι1νιδdκι ψρooτατoυ...Co καπακιτoυ μπoυκαλιoιi μoυ κ τo στα τλξ ια αι αψεoα ατα 6 αxτιλα τ oυ.εiπεγλrhταg.Hταν επικινδυνog..ταψαι'. <<oιiτεκαι o Kρυπτoν[τηE ψLε:noρε!>>. . Boλεriτηκαγpi1γoραoτηΘioη μ ρ1ζoνταgπωs :καLo Mdικ και η Aιτζλα ψε κokαξαν. .... τ6τε>>..o oυναt^ΑπλιbE δεν oΘηψαπoυ i...νη.<Ι(αθ6λoυ..τ oυ εLπα.τε.ατc.<Nα πciρει>> . H αω πi1κpατηoε ψi. ψo ρoiloαi α καταλ.g. ειταγλωψiνη.. <<η6 δε θα €ρΘω oτo ψαΘηψα>>.<Tαλ6 ψε αργ6τεpα.g.δητ oπor.Stephenie Meyer <<Σεπαρακαλιb...Hταν αopαp 6g ξαια..ou αK6ιια' ψια φωτtαπoυ σ. > .: 6τι ειγεπεικαταλιiθog φop6ταν υπερβoλικd πPηψα"ona τα. εγ dl φ εilγ ω >'.πεg μoυ μια μικρofλα θεωρ[α>.Hμoυν τυγερ'i1...lrιθιiριαακoυνιitνταE τo κεφ ...τcανωατc'λα. <<Δενi1ταν αpα7φη. << oιiτε καν τληoιαζειg''."oM". εftεα1εδ6ν Πεταγτηκα 6ρθια..oρη i'*φρ"oη.. εiπα αναατειlα(oιταc.. εiπε.

.Ξερoκαταπια απααμωδικα. .o EρυΘρ6g Σrαυρ69 oργανιilνει αιμoδoαiα ατo Π 1{ντζελεg.lτα E α καθιil γαγxνητα.ιερ. Σηκωαε r[rηλιiiνα ψtκρ6 τλαατικ6 πpαγψατακι και τo ανoιξε oτη ψΕαη.ν <<ηω ηδη ξ6ρω την oμdδα αtψατ6gμoυ. ' Δε apειαoτηκε να ηκιbαω τo κεφdλι τα..5αναoεgαπ6 τo ατ6μα μoυ..FΙ κo.LΙ owψη μ:λε δε φαιν6ταν αlc6 αυτi1ντην ατc6oτααη... <<Nαι. ..καθιbg εβαλε τo γt ατ'1o τbP" *'τηψLoημoυ και t'ριξετoδικ6 μoυ γiιρι2 pγ καΘιi:g τo 6λo Eγ.νταατo κεφ&λι μoυ κι Lψowζε ανi1αυγη.ι]α κpατηΘω να Ψ1γαo μαιiρo τpατcΕζικαt πρoαπαΘηoα παραπoι ατριγκλι€ g . αρπαζoνταEμιαλευκη ψικρi1καρτα ψε τtoαεpα τετρξω'ι α καt δεixyoντdgτη αε 6λoυ9.'' Λpπαξε τo γΕpι.) 97 Φa . ε1πεoλoκληριil.κ6ριε ΙνΙπα εtπαψ'εαδιiναμηφωνη.>>ρhτηoεo κιiριog Μπα.>>pΦτηoεo κιiριog \Ιπα'ι Aφηατε μ6νo να φilγω ατ16δω.ατην ιhραπoυακo6στoυgκαρπo$qτoυ μoυ φdνηκε δυαoiΨησα.. κα.τo τPk o εwαι ζε ψεμ εν ακιτ. Θdλωνα παρετε 6λoι 6να τεψξιo απ6 κdθε κoυτi >>. . "o.''.>.φτηκα πω tiταν καλ6 "ναξtpετε6λoι ααgτην oμdδα αLψατogaτην ανog τ.τoυ M&ικ και τaiψηoεψετη1ι)αιxψi1τηι ακpητoυ δεiκτη τoυ Mdικ. <<Mπoρεiqιαπερπατi1σειg.. <<Mετdθ€λω γα τpυπi1oετεπpoαεγctκατo δ4χΞ. O M&ικ φαw6τανανυπ6μoνog..εiπε καΘιilg 6βγαλε tν α ζευγαρt\αατιγtν ια γαντια ατc6τη'ι τotτcητηg αoπpηg ιffiPΦsτoυ ρ6ψα9' Καιτα φ6ρεαε.λλα. ψoυ g oι αυ μμαθητig ψoυτρυπolloα'.Mπθ.<<Toπpωτo εwαι'{.Φ 96 Cιr γoγταξ και cf1κωαει|rηλιiτo κ6κκινo τλακiδιo πoυ tαταζε 1νατo δoιiμε. εσαg>>.!rιθιiριαα. Θ α μπoυαoιληαω εν αν αγκη.<Θα €ρΘω αε 6λoυE σαs |ιε Ενα αταγoι6μετρo νερoιi για ιαετoιψαoω ταπλακiδιd σαs'τ1 αυτ6 μην αpγiαετεψt'γpι'τα Apγιoε παχι oτo τραττiζιτoυ M&ικ να β(ιζει φτααωσ. < o'uη*n.κιiριε>>.λ6 σαs |ιε τo νυατθpt.παιEια. ψi"γριπoυτo αiψα6τpεξε.Mπo ρε[ καπoιog ν α παει την Mπ6}λα στη νoσo κ6ψ pακλιh. πρoαεγcικα ψιαατη6ναιερo$ αε καΘξνα ατt6τατiooεpατε.pια τoυ με ψερικα ψικpα γαρτιια κoυτιd. Ιδριiταg αρ^trιaενα κυλdει oτo ψtτωπ6 ψoυ. .νεEτoυ νερoιi. >> αr]κωαε ι|ιr[& κ&τι πoυ 6μoια. <<Λoιπ6ν. . iτ αt o κi.'Επαιζε ψε τα γt. μoυ . Aκoιiμπηαα τo μξoυλ6.αλλ6 τo ατoμξι μoυ κλιiταηαε. tξω αττ'τηνταξη. ειω ατι6 μ6αα μoυ μυπι6 επειδη δεγ 6κανα κoπανα 6ταν εL7φτηνευκαιρiα.Aντζλα6δεryνε ελαφριbEδ€ o g.. 6να αττooτειρωμ€νoμικρ6 νυατ6ρι>>.νεαυτ6 τoυ. ε1oαικλα..|)α ξipω M&ικ Θαiγαν αυτ65πoυπρoαφ6ρθηκε. <<B&λrεψια ψικpi1αταγ6ια αiψατogπανω oε καΘεψιααlc6 τιE γυτεpt..Eπαιρν α αργt.Nαι.Φo β6μoυνιl α oηκωoω τo κεφ& <<Nιιbθειg αδυναμiα.Lε"ζt ατην Συν€μαε ια ηγαινει παρακατω στo δρo γ6.ρo πανω τoυ με μoυ β&Pos.τo πανω ατo τλακ1διo>>.α τ α μαλλιιi 1ωρig δ6ντια <<.ια zλακiδιo αντiδρααηg>>oυνixιcε. ακoυγα Γιiρω αιαθηαειg μoυ. ακ .. κα.Eατcλi1ξειg''. τoυ i1τoι. τpαγωνακια. <<Kαιμετd β(fu..o oξιig ηγogπoυ Lκxνανταγαντ. Ω41-οx.Θαμlειαo Lντνπα στη:v6δρα μ κηδεμ 6ιεc. T6τε ψi1κε ατην ταξηo κιiριog NΙπαιεp φωναζoνταsστη\' ταξη να ηoυγααει..Etδειαα τα ψατια voυ' τcPoσπαΘιhν Υια cκoι5αω ψioα απ' τo κoυδoιiν ισvα πo1Jtκocναντα αιlτια ψ .Stephenie Meyer € δ ει1νεxoλωμ6νoE. Tα ακoΙιψησε στo τpαττtζιτoυ Mdικ λ€γoνταgτoυ νατα ψoιpααειoτην ταξl1.Aκoιiατηκε περi1φ ιπ6 εoαgδενθ1ετεκλ εLoειταδεκαoμιil ακ6ψα. Eδειξε πιbE t"πρεπε ν α γ tνει πtΕζoντα9 τo δ4μυλo τoυ M&ικ. να γιΦθειθκτληξηκι η. τoυg.>' φωναξε.. r|rιΘιiριαα.α τo.τo επ6μενo α αppατ oκilριακo. oαg_L::1φ &6εια ατ16τoυ9 α(Θoυσα ι.ι εφαρψ6ζoντα9 ωνog.<<To δειiτεpo εtιαι {ια επλειππρo ψε τ io oεριg μυτερ69 ατcλi1ξειg. ενdι αφiμηκετo ατoμd1ι μoυ.

Eντoυαρν Aιotξατα ψατιαμoυ.αpα καταΤαpα 6τι i1ψαaτ .'oχ. Μετ α μετα .νωτoυ. .tκληκτη.} 99 {iιr . Δειξipω τt ξινε. τoν πρoειδoπoiηαα.κι o'Fnτ πiρααε ψρooτα απ6 τoν τξκo τη9τPαwατε[αg με π6ρτα τηg νoαoκ6μα9.Hμoυν ατo γραφε1o. Mε βoηΘηαειακατoω oτηι ακρητoυ δρ6μoυ.Ω. τ o\l ικετ ει!lα. .Βιγ α oταψατi1oωνα μλdω. 'oταν φταααψεαxεδ6ν oτην ακpητηgτραlcεζαpiαg.ιγoν xεi\ μoυ. πi1γαtια ατη νoαoκ6ψα'' εξiγηαε o Mdικ ψ' i''lα'ι αμυντικ6 τ6νo <<αλλd δεν ηθελε ιαπρoγωρηαει dλλo>.Oχ. Αυτ6 €μo ιαζε ι α ψεβ oηΘαει καπωq... Γ6λααε πνιμα. ακoυαα ψtαπτιμi1KPω"rι απc6ψια κεiα φωνη. . Eκλειαα παχt τα ψατια ψoυκαι πρo αα να διιi:ξω τηναντiα με η μoυ τη διiναμη.Mε κρατoiloε ψακ στ6 τoυ πεPπατη|'Lα τo σ6|'Lατoυ'πPoσεKτικα. γκρiνιαξα..o1ι! Σε παρακλιJs Θεi μoυ. ρ <<Mπ6λλα. νt\oειι α περπαταειτΨw.Δεν i1ταν ατη φανταoLα μoυ.<<Mεακoιig.αυν6xιαεδιαακεδ τo. αφ.. Δεν ξ6ρω πιhg αιoιξετηι π6ρτα ενιb με κoυβαλoιiαε αν ξαφιικαθι ιωoα ψιαζt. Tα &} 98 {.νo.. o Mιiικ φαιlηκε ηγωψ{νog.>. oτo ψαγελo ακ6μα oτη φωνi1τoυ. o 'Ειτoυαρττ ψε ε ζθψειμε ταxiριατoυ με την [διαευκoλiα6πω9Θατo 6 ζ$γwα πiιτε κλ4 ocντiγια πενi1ιτα.Ωατε λoιπ6ν λιπoΘυμαg ατη θ€α τoυ α1ψατo9. Ξαφνικα τo πεζoEρ6ψιo εξαφαιLoτηκε ατc6 κατω μoυ. κ 'Ειτoυαρττ με €φερε ψi. Eιαψαρτυpi1Θηκεo Mdικ. .<Θα την παω εyιh>>.>ρ 'Εψoιαζε ν α τo β pioκει αατ εLo.<<MπoρεtEνα επιaτρi"ιllειE θημα.. τoυλdxιατoν' aια |ληνξεpααω. . To δε με βoηθoιiαε.. ..πoνκαχυτπετ ατριbψααπ6 βινiλιo ατo μoναδικ6 κρεβατι. αg ψηνξεpααω πα. Eκλειαα τα ψατια ψoυαφιμα λπtζoνταg ν α τεΘανω. και Εψoιαζεαναστατωψ6νoE..εlτtε o Md ικ ν ευ ικα. ..να τo κανω>>. oεπερiτrτωσηπo1) παρακoλoυθoι5αεo κιiριog Μπανερ.Eγιωθα ακ6ψα ζαλιiδα.. Δεν τρtlπηoεΚα.. ε1πεo'F'ντoυαρντ.tτo γi'pιτηg>>.ατη. .. αE εLναι αυτη η ατctατευτα γωατi1φωνη μ6νoστηφαντασiαμoυ.6πoυ Eεν εWψε oτπικη ετcαφηψετo κτiριo τ{oαερα.ι δικ6 αoυ>.'Oγι.<Λιπo Θ6μησε στη B ιoλoγ(α>.<<Aαεμε να κατoω tι αλεππ 6..Aκoυγα τo γαψ6. oε π αρ ακλιb >>.κλε[νoνταEτα ψατι'αψoυ.'k1. o Eντoυαρντ τoγ αγ 6ηoε. <<Noμ[ζωπωE λιπoθιiμηαε.ξ '[ι&πιαανoιξol:ν δι6τλατα απ6 τo αoκ.Tη. Φfγε!>.i.'Εγειρα ατc'τη ψια ψερια ακoυψιbνταg τo ψαγoυλ6μoυ ατo πηωψf. .'ΕπαΘεκατt1>> FΙ φωνη τoυ i1ται πιo κoyτα τrhρα. <<Aαεμε κ4τω!>.. <<Mπ€λλα!>> H φωνη τoυ Eγτoυαρντ i1ται ακριβω5 λαι μoυ αγακoυφιαμ€ ν η τιhpα. Δ..|] <<E!>> φωναξεo Mdικηδη δ6κα !ηv*oπioω ψα9. ε1ααι πρ αo ινωπi1.<dΣχ.νπειραζει.<Φα[νεααι1&λια>>. θε6 βoU.ΜπL1λα >>. μoυ tnαlλατtl 1αμ6γελo.. .ααoηκωτη και με ειωτ6Θεoε πανω oτo κoλλαριατ6 ει5θραυατoγαρτL. κρατi1oειανoικτ{. ψη pγλειg τo γi'pι" σoυ ατc' την ταtαη σoυ>>..<Kαιδεν 'i1τανκα.Αφηα6 ψε κατω ατo πεζoδρ6μιo>>. υγp6 ταιψtντoτoυ πεζoδρoμ[oυ. > μια ιi}λη φωιη φιhναξεατι6 ψακρια. }Ι νoαoκ6μαπoυ {ψoιαζε ψεγιηια αε τo βλ€μμα τη5 α116€να μυθιατ6P1Ψα.Tι αυμβα{νει.νατo.. <<Ι(αιπρog Θεoil.FΙ κυρ[α K6 βηψ*o ττPoE..cην κoκκινoμdλλα τPαψ|ιατtαgiτρεξε ψpoατα τoυ τ|α.εν απαντηαα. . oταψατηoα.Stephenie Meyer o Mdικ με 6συρε αργαδιαoxiζoνταgτoγilρoτoυ α1oλε[oυ. <<ηiJ πρtπεt .εξiγηo ε o. ατηpLζoνταS6λo μoυ τo βd τα ψρατoατoυ _δε φαw6τorν...

<Πρ6πεινα ψεtνω τηg-.. EκεiνoE κατiτcνιξε Ενα λακι. ψατια ψoυιλειατα. .γλυκι4 μoυ>.i1ακριpωg..νταg. <<Παyταυπαργει καlτoιoE>'.<ΣυνηΘω9i1ω δiκιo. !2π _ιaωsε. Kαι τ6τε o M&ικ ψιτηκε τpεκλtζo.ΠρooπατLατην ι Θηoανα ανατrνεtloωoιιαλα.γλuκι4 μoυ. .παραEΕχτηΚε :.po γρωψα..ε1πεo. 2.αζoψαι>'.} 100Φξ σoυ>>. Aκoυαα την π6pτα και ατoιξα τα ψατια |ιoυ τια να δ νoαoκ6μα με μια κpilα κoψptoα oτα ^1t'ρια τη9.i. .ζ δ^ειπε ηκo ψ.ΠρΨ μετα αlc6 ιια πα. <<Aυτ6δεν μπoρε[E!ατoξtpειg''.ντoυαρντ κι εγιh τραpημi1 &:. 'Εβλ.<Toνα κιiνειE κoπανα εwαικαλ6 υγεiα>>.. φoυ 6ζα ατr6 τ o δω Fo.yω|ιατα <<Eλικρινιi v.υπopαaταζ αυτi1τη φopα tιαν ω1ρ6 Λι Σ:clpενg'6γα αλλo παιEi α ψiιΘηψατηE Bιoλoγiαg. γ.παραEΕμηiα.ψoυ ρ μdτio.ιnηoilxηααψηπωsγρειαζ6ταν no idρ" εκδικηαηγια τo φ6νo . ..πα pατ oνtΘ . N6μιζα 6τι ειγε9 κανει κoπαιlα>.. τ α ψατιακλε ιατιi.Θ α περαoει>> .Πιi..9. o Eντoυαρ ιιτ 6βηξε για ν α κρilιlιει αλo ty α γ6λιo.<E1oυμεκι &λλoγi'ιlα>>.. καλη και ψετα βτ ry. o1εδ6ν ενταξει τιhρα. ψαΘηψατιhρα>>. Eδωαατην κoψρ6oαπdλι ατη νoαoκ6μα.... αν και η αναγofλα θα πεpνo$ Θαν6ταταπιo γpi1γopααν ει^trα φαεικατι για ψεoηψt την d}λη ψεpια. <<.].Stephenie Meyer κετ. αλλ4 για .....α10α aταΘε[ αKoυιιπ6. φoρ69>>..no.O τ6νoE τoυ iγανλεE και noρoE..α \)α μι1θoυνo.. (κιo >.. στLτvη ψε iρ6ψαξεE>'.'' .rαη. uξo' xα αoτεto!>> ΑΙ6μ1 εwατα .<Φαiνεααι καλι5τερα''.oρiατε.o "oη oμdδα αιi1κoυι ατη Bιoλoγiα.τρoειδoπoiηαε.<Azλci E ξατλωoε .F'ιτoυ Kεφατα. o'E. λτ6 τo ειπε ψετdτoιoκιiψαζi pogγεψατo αυτoπεπoiΘηη τ|oυ -. 101 α ..και η κυpiα K i''ρoετo κεφdλι τη9 ψtoα.Hμoυν oτo αυτoκtιητ6 μoυ κι ακoυγα {να oι-ιτι> τ6αo φυαιoλoγικη αlcαντηoη _ψε εξilληξε.. αλ\α ενιω ιo φυαιoλoγ κα κ-αΘ εi'n:co λou περνo6oε.ζο.oo*.Tην ακoιiμπηoε πανω oτo ψ μoυ.. γ .iαωgναi1τανκαΤ6πoυτo ατoψξι μoυ &δειo. <<oκαημ€ ν og o M&ικ. τικ\ αEυναμiα. ..<Toξi.<Noμiζω πωg ε1ψαιψtαγαρα>>. <<Mερικ6..:iη τηs-ην0σ0κ6μα δεν τo oυζipηoεπεpαιτtρω. << Mπo ρεig ν α γν ρ[oειg'ατo τoυ εtπε.νταE στoν τoΦ' 6oo τoδυνατ6ν πιo LιαΚPιd στη\' α)αη^1'εPLAτoυ στενoi) δωματioυ.H' ν αυτiα.Ε!ry.αλλd δε ζαλιζ6μoυν. FΙ νoαoκ6μα κotlιηoε τo κεφιiλι αoφα. *Ξ9u oυψβαwειoυγνα αυ^τ61>> ρdsτηoεαυτξ... <<Eiδα τo πp6αωπ6 τoυ _τo καταlαpα''.διαβεβαiωαε την ξαφνιααψtνη ν oαo^κ6 Kciνoυν ε|γ ψα.. '" /L <<Πι1ω γα σoυ φερ"'χ!'r? nηo γλ τo ψ{τωπ6αoυ. .1'" '"' τLανατo Θαιllειατo δ4αog>. αναατΤ. Βαζω ατoiμψα6τιεiναι € ξ αλλ <<Mεαπε1θαιεται 6αo δεν πdει dλλo>....α1)Kαtαoιiφρλαε --. δ xρει.<<N6μιζαπωgo Nιoιiτoν i[ερνελ *ω.ρω''. << αiψoπog τ. πρ6αΘεoε. <<oρLoτε.τ tν αξα. εν Θoυ αιιil δη... Πr]δηξα κατω για να ελευθεριhαωτo κρεpατιγιατoν ψειo αppωoτo.εnl:ρ.ετια6τιετoιψαζ6τα!\'αμεβdλειναξαναξαλιhαω η π6ρτα αιoιξε εκε[νητη oτιγψ. ηδη'""χ. Tα ψατια τoν ητ αν λαψερ ιi..ι iραγψα αυγκεκριψtνα αυτητη PoPα.o!. <<Eiναι λιγακι ysiπy1ιι-. . διαφιbνηααεγιh ψεταξαφνικα αναρωτi1Θηrια α'0μπoρoιiαε.g με εiδεg.Oιπ νo ι τo ixoι oτo ^1ρ ωψατηg ψtνταg p ptoκoνται εκεi πoυ L να ε1ται.. ειπα καΘω5ανακαΘι αυτιd μoυ βoιiιζανλlγo ακ6ψα.on.

. ακLιητog oαν ηλψα κoπαζoντα9 στ κεν6. ΠρoαπαΘηoανα φαιω 6αo τo δυνατ6γπιo φλικη γι. .E.ν s τo μ€ρog τoυ. Aυτ6 δεν r]ταν διiακoλo. μ^Ψo]:. <<Aυτ6 ΨτoPω 1ια.. παyτα ημoυν γΙoψη'και η πρ6 σφατη ατcιhχειατων αtoΘηαειilνμoυ ειxε αφ\aει ψια λαφρια γυαλdδα απ6 ιEριhταoτo πρ6oωπ6 ψoν. ΑναλoγLoτηκα βλ6τo nταt τo ατcoτoητεν|ι6νo τoυ πρ 6 αωπo .Mε δ-oυλειiειg.To βλ€μμα πoυ tριξεo. ooυ ιhβ0 φρ oνταsτη ψilτημoυ.ειπε πηγαwoνταg μ αβεβαι6τητατcP os τηι π6ρτα.εiπεoαι να LtεKατητopo(soεγι' αυτ6..διαφιbνηαε αυτ69.:..o Λι . <<Tiπoτα>>.EντoυαP1|)τ' τ|oυακoυμπo6αε oτo γLψατo iιi. 102 {}1 πpξψατα πξκo. [ιdθημα.''owηηπρ6ακληαη. αττ' τηι π6pτα αPT&.oιπ6ν. .6πω9εγλ.ιγε ψεwει4ναυδog. Με κoπαξε d}λη ψtα φoρα. αλλ& μλoιiαε τιhρακo ντα ατ' αυτi μoυ. . o 4ην παPα}tiα..ν6τα <Βtpαια..Stephenie Meyer ΛυKδφωζ τ|LσωαKoυ|ιπιhlτα.: επιβεβαiων ε αυτ6 πoυ ει7ετει o EντoυαP1ιτ τLα τηι απL. στρεφαεδιb. :... απαντηαα. .υπo oxiθ ηκα...α'ρο ψ.γΘiεια.. . <<KυρiαK6oυπ1>> <<Nαι1>> Δεν την εψx ακo'iιαειπoυ ετctoτρεr[rεατo γραφεt τηs.ντ1ι)α μλ&ει 1αμηλ6φωναστητPαv ψατεtα..<Nαι.λρ. !rιΘιiριαε. .Kdθιαα αε ψtαατ τιE ετoιμ6ρρ oτcεsσttαστ6gκαρ6κλεg και ακoι5μπησα τ o κεφdλ μoυ στoν τoιγo ψετα ψατιαμoυ κλειατd...Εντoυαpιτ πoυ εξε 6ρθει δiπλα μoυ.<Tι1.o.<Θα αε δω ατη Γυμναατικη. τ6τε>>. Αυτ6 εtιαιπoυ μoυπρoκαλε[.o ακυΘρωπλ. 6γι>'.<Λ.9χ. .pισoυ στην τotπησoυ>>. Mυρiζει σαγ σκoυρια .να:τtαg . και ψετ καθιbg βτη*. E.ν. Γιiριαε πλι α.Θα iκαια επιiτ6πoυ ατρoφi1και' Θα επt. << Γυ μναατικ i1!>' ειτα ψε ατλπιαLα.. <<oιdνθρωπoιδεν ψoρotlι να μυρiαoυιτo αtψα''.. oτρoφi1κι iπιααατην π6pταπριν κλεiαει oρψιhιταg *''"*! εζω'ξl|o τo αναPPωτηριo. σoυ τo ειπα 6τt εLψαtγt.Eντoυαριτ ξorν ιh αp ocν απoκα}'$τττε υπερβoλικ& πo}λ€g. 9ιπα δεν εlxε ζλιoτε['κoπαζoιταg τoυg ι1λλoυg. .μoυρμoιiριαε. κpατατo γt. ' -. Με κoπ αζε με μια ακαταν6ητη {κφ αoη. o Mdικ Ψτηκεατc'τηι π6ρτα τ6τε κoιταζoνταg ψ[α εμiνα τ'oν'Εντoυαρντ. e:}1ο3{w . τcPo Tα ψατιατoυ τpεψ6παtξo|.ι|ιΘ$pιαε o Eγτoυαρντ.r:.>'Ενιb μλoιiαε. καιαλιiτι. μoυ εμπιστoαιiνη -φliγε>>..ρdιτηαα.. Mπ6λλα>. εγω ψoριb. ρ . oι cbμoιτoυ καψoispιαoαι.Δ.o. Θα.λη ρo w αι ωτt6ται φoρiεg. .<Θααυναντηθoιiμεατo ψηαζiτoυπατi.<M6yo πo[ηααξανα..ραμoυστιEδ€ κ α.:oτo α1ψα>>. .<Πi1γα..FΙ γλιbααα τoυ oωψατ6Eτoυtκα'ιε oαφ€g 6τι δεν ητα α.ιχo τLανατoυE κ&γoυ |ιεχbPo. εψtνα ψ. τoν πρoειδo. Δεν εLμ πpooiξει τo .<Tα λdμε>.. Ακoυαα τoν.>. . €ρθειE λoιπ6ν τo ααββατoκtsριακo.. .i'oγρoφε:ιo. τρiγει αiψαπια>'.oα>'. ..^μ. << EκανεE αιsτ6τoυ σoυε[πα>>.<Θα ατo ξα. ψε τ ατρo1γυλ6 τoυ πρ6αωπo ελαφριbE Κατσoυφ.ασψ{νo. iριξε α)ilη μια βλoαυρi1ψατια ατoν .1iω. στo1fτo. *Υf g.. Eχ. <<Πr]γαινεκαταε καL1tα δεtpειg βoμ4.Πorνταημoυν εξo θενωμ6νηttατεpααlc6 ψιαλιπoθυμ[α. Toν κokαξα oαaτιαψt1η.Ενα κilψα αυψ6νιαE με πλημμliριαε.. στη Γυ ραατικη.EντoυαP.ναυτ1α.Eνιωθα τoν Eντoυα pντ ακptβd:g ατ6 πtαω ψoυ. *Ιof δεixνειEκαλiιτεpα>.Co κανoγiαω>>.<Θ α τ α πoil ψε εKεi>>.

o.χτdτo μπoυφdν μoυ στη ψobφτατoυ εν69 1 τoυ.>>'LΙ)r. <<Θ€λειEκι εαιi d.η γρoψψo"t'o 7:'" εκφρ:η τoυi1ταικoρoTδευτικη. α"0η..χλη πoυ jλι g ε μ φ EνιωΘακλα_ηπριbτη *..i μoυφαιν σα 1)ατoν αιταaτιh να oτριψιhγνετα. μoυφιilναξε. Μαγιατi...::. ατη EιαΘεoησoυ>>.anoi . τo τ ε καν oν-iατ ηκε.ou iγon oo. *Στo Λα ΠoυE.η βρoγ.oτdl. .καιδενoμ(oτινιΦθει αPκετα κλα ια να παει.1. .oε σφ. <<Πoιακαταoτααη.. << εντα gει.να Δε νoμiζω 6τt ψεπρoακdλεαε κανεig>>.δεν :::::'ητ'n'!oζ..<Πoι5ν oψLζειg τof.εψεic. P:'"1:ιδιαρκη.ii!'u}!. << Md ικ.δα ερy6ταν με εκανειαιιιhoω γιαπριhτηφoρατηνεξα!η. '.'"i\αβpατo..---'>. πoυ toταζε.Hμoυν μπερδεμ6νη. * *λ.6αoΘαiπρεlτε.xωτ-ην κυρ|..: . μiλ.Kαι τo μopτηyακι Ψoυi>. - 6τt παg1>>p ιbτηoεεκεtνog θυμωμ6νog . *'!xν. εαιi Θα tpΘειg.cη."α.ΘαπεPπατr]αω. EνευαααE|υιαψα. .P-(..1.<Θα β4λω την Aλιg να στo φtρεt ψετατo α1oλεio ioεpιε τ|Pos τo δικ6 τoυ αψαξι τωρα τpαpioιταg |ιε ψoυφxν.<<Λoιπ6γ πιζα ναερ116τ αν.1Moυ&ρεαεπε τερo μετoν τp6πoπoν εiπε.o.δ9ιοEντo^υ αP1ντi>> τεταpιααντα pλ'iφαpα τηgκυρ[αEK6oυπ.Μα\ιoτα.Μoν .!^!!ιotloy φανταoτωπ6αo πιo ακαταψξητα πρL"πει να ηταντα ψατιατoν. yεταυπλoiαπαιδια α!c'τo α1oλεio.:!"6φτει. h αoτ{τ αξα.. αζιζει τoν κ6πoνα αpρωατi1oeιg -.αΓκog δεθα€ 1 ει πp6βΧηψα''.oι τεpoατc.ψαΘηψα. να '.>> tκQραατog.oπoτεθ€λειg. ι| ι Θιi ριαα εγ ιh.νηιbρα.Tα ψατ τoυ πPoστ|αΘιbνταq.παρατ κα.Kε ατoν iδιo κ6αμo..<M6λιg aε πρ oακα)tεoαηιh >'.tgναπερπατi1αiηηθελειg k'φ τηνλfuη τoυτυP.αλλdκoρoτδευιικα.<..λ"ελ i1oμ. Tα ψατιατoυ 16ρευαν. 1ο4 ca τια.i1περιoo6τεpo ατc'6μι Θα i"πρεπε. Koiταζε ακ6ψα ευΘεiα ψρo Ιoιi θα πατε ακptpιilg.Aυτ6 ηταν τo μ6νo πoυ μoρoliσαnακανω otυτ6gπιΘ ψι π.. τ:::ξ?.^.ΙνΙπoρεkενα τηs διbαετε4δεια H γ:..Τryακι αE{ξιαpiρλα. αν ει:ναιναγλπιboεη{η r.σψ6νη aτη *o. . .Αλλe αλiοgη ελπiδα6τι. . ψoυ ειπα. Nιιb θε ι9 κα)$τ ερ α.δε6ταν'πιθ αγ6. να αεκoυβαλη aω παχι .. <<Δεν&κoυαεgπoυ υπooxiΘηκα να αε παω πioω oτ τι σoυ με ααφ&λεια..0παωoπkι τηg τιhρα. &} 105 ι:a .do. και ημoυνακ6ψαψιαγαpα.λiiφoρ. Δενrt".- μναατικη>.δεν μπoρoιi ααλι εγιil ni"o λω' αυτ6. υγραoiαπoυ !αεφτεαπ6 τoνoυραν6-καθωE καυφιζε τoπp6oωπ6 αττ6τoν κoλλιiδηδρλτα.0 εκδρoμη αυτη.M1:ρ. ακεφτ6 5ω γ μoυν να τη.Ag μγlντo παρακαιoυμε εμεig oι διio αντi1τη βδo Θα εξωθηαoυμετoγ M&ικ oτα 6ρtατoυ.Stephenie Meyer Λυ . .'!" ψατl.. ατrλαγβανε τη *ντ. oiλω n"iλ.Mπ€λλα. ατcαoγo)ν1ψ6ν η πε p δυo.>' φωνη.Bγη κα tξω ατ ην κρ tiα. 'kΙψαoται κoντα ατo παρκιιγκ τωpα.Βaτριι|lα αρt τPosτo φoρτηγακtμoυ.<Σxεδ6ν με ηo!.<<Π&ωσπιEt>'.κα Ψp:"' γ3t:ναευγενικ6γαψ6γλo. φ KL αυτ6go"o o'6λo.α. ατην Πphτη Παραλiα>>.i2:".Παρατi1 τo διαβ&αω.r.o.καΘιbg ακoλo6θ q". Δε θ€ λ oυ lρε6αει>>. ξε-Μαικ''.τcPoσεtc. Kdτι ψε Lπιαaε α!L'τo μoυφ& τpαpωιταg ψεπ1oω.νεlτ6|ιε.ioωπPosταπIαω.::M1^ελλαtγει|υ1γαστιNJητη. Κoπαζεευθε[α ΨLPoατξ μιαoκλεwoνταqταψατιαψLooo..Βipαια αν Επεφτα.Noμiζειg 6τι Θα αε αφi1αωνα oδη H φωνη τoυ i1ταν ακ6ψα oτην καταoταση πoυ εtσαι1>> αμ€ ν η.."..

τo αυτoκινητo ηταν βυΘιαμ6νo α Εναπoταψι.P\]ειατ16 πioω τoυ.για καπoιo λ6γo πoυ δε l ρoιiαα. << Δε φα(νεααι δεκαbπτ&>.. Mπ6λλαi>> H φωνη τoυ ακois σαι:ν.ισα μoυ ε[xε καθιiig μΨ:η ψιηκα ψt. Μπηκε to α ηo ψ oτη ψεριατoυ oδηγoιi.\'α . κ αι η π ε[ ιt ργ εtα υ ψo ::: ::ασε ρ ξεπεP τ ι6 πρoΘt.o.oγwιαiα.Hβρox{θ6λωαετα ' τα oε ατ|.onεE.αλλd η' ιb ιoα τ1 μoυαικη πoυtπαιζε.τc. 1ι)αEιατηρi1oω 6πoι'α αξιoπρi"πεια !ιιoαπγΘ. &} 106 αι Θατo λεγα>'. Aυτη ει:ναιπιoεξωoτρεφi19απ6 ψtνακα.. ιι|ι|l| <<Moιdζoυμεπoλιi.€ λ }. ψ.τo απkιτoυ Tαιiρλι.<<Mπε 9 ψi.iξω αoτpατιια[ατηνπρ6διδε.F χηηταντ6αoδυνατi1πoυψεταβtαgΕβλετιατoαπ Kα..αψαξtoilανεβ αζo. oΑπλι1 Θα oε olspω τtσω>>.. Eα'ffi' λιyαιlτt τoυ _τo πρ6αωτ6 μoυ τελεiωE Κατσoυφ. τo αυτonlνητo6μω9 κινεiτo τ6oo αταΘεpα δεν 6νιωΘατην ταγbτητα.} 1ο7 {iii .oαoτo αυτoκ[ιητ6τoυ. ειιιαι tνα ατc6τα δικ&μoυ αγ απηψiι α'' .oon:u.λελ... ΠρoγωPot)σα παPατcατ6. Δεν λ'* *λ. ψαντεiloντα1τo αγt^ δι6 uoυ.. .oα. .0ατo1ιδω uε uατια τ εuατα t|εo. Σ:cαψατηαα μλdω γι' αυτi1'νμoυ πρoκαλo$αε κατdΘλιr[rη. << Aν o γc α εw αι >>.o μ. <<Π6αo1ρoνιilν ε[ααι.τcoυ aτo φoρτηγακiμoυπρw ψoρiσε. Eiναι ηκλi:τεpi1μoυ φ[\>.LεκατητoPoιiαε. To ιiφog τoυ i1ταν σαν. <<Ξi'ρειgτoν Nτεμπι o[. 'η Δει απαντηoα. ανειiΘυνηκι ελαφριbgεκκεντρικη καt ειταtτλi: ατcp6 ψηεiριaαα.α.oλo μoυ τιE πιΘαι6τητεs. <<E[μαιωιλ.>'Aκoisατηκεκι αυτ6Etκληι<τoE.<E[ααι τ6 oo αυταρμκ6 >> 9! γκρw ιαξα.κλeωEε$γoinl* \iα ατc6 τ2 παρκw εγ ιb oκ6πευ α ναε[ψαι. aφηα|| -εγιb oκ6ιται|lαoτην π6pτατoυαυνoδηγoιi..Ση i"μ παpαπoλλd ατoφLα απ6 τoν τα φριiδιατoυ.καιδενυπηρxε περ.τo παpαΘυρo γκριζoπρ ψετατpi"πoνταg Apμaα να αυνειδητoπoιιb6τι πηγαiναμ . << Aυτ6 ειναι εντ λιb g π εpπτ 6 >>.νε λ4αω.παpαEL"γcηκα. με {κα.ν.ζαs καΘιoψα. orrεεi:ληαε. ντα.o.aπαΘεια_εψoιλζα η ψ. << E [μαι E εκαεπτ α>'.δεν ψεπι"αo iταν . ατc.πPεπενα τo παpαEεγcιh.ρoEψoυπανω o''' θ6αη.'Βπαιξε τα Koυ ψε tιπLατoυ.Eκεινo s tιε η'06ηoε.ζτη τη καιxαψrfoιh\' o\) ταsτημoυαικη..εoτ εια.γψtnη γατα.T6τε.λ.E ψo'Ψ4Pιπoυ φταoαψε ψ. Κo k α ατη βρ oxη γαψΕιog ατιg ακdlrειgτoυ. <<CΙaire de Lune.. και oι ψ6τε5 ψoυ6τpιξαν.oειEμoυ. ατιαντηα αλιγdκ ι μπερ δε μ6νη.να L.εLτcα. <Tι ανΘpωπogεiναι η ψητt.b γκ.Ι*αν αδιiνατo να μεiνω αδι4φoρ xναKoυφιστικη μελωδiα.εwναφταoω ει. εLπα π ειoψατικα.0ταEπαιωoτo βρεγψΕνoπεζoδρ6μιo αε 6λδτo δρ6- ατo 86λβo.pασoυi>> ψε pιhτηαεξαφ Γιiριαατo κεφdλι μoυπρog τηψεριατoυτ. EκεiνoE κατiβααε τo ηλεκτρtκ6 παραΘυρoκαι i"γειρε πρoq . αλλ& εiγαι πιo 6μoρφη >>.νταστb... Δεν απαντηoε.<<FΙ ψητΕραμoυ α _εγω ανηνωρtζω μ6 κλαακη μoυαικη ατo απkι μθναμoυ>. πλil τετυγηψεrlη πρo.ιπτ ωαηni oη*i oω πoτt την κoυκoιiλα εαiαζαι iτην ψoν'iτotτα 1iαλλιd'ψoυ λατη ψoυ.Tπλ6γtζα ψi'oαo. iγ αν τ o μ6ν o πoυ ατταντ ε.<Aαε ψε!>>εlcει'Lεινα. Tιhρα tβρq' πιoEυνατα..ασμ€νo-.'F. .0α€κρυβε ατroγo'i1τευoη. p6τηαα tκτληκτη. >.0 α φ oι.trλαρωνo. <<EγΦ λι.Stephenie Meyer ατλαΘα oυι6γιζε\'α |ιε σi.ΕηG oταψατi1oει τo αυτoκiιlητo' τ(λαpα 6τιi1ψαoταιηδη 6ξωατ|.. << Tι1 >>ρiιτηo ε ψε περιtργεια.M.φp1ζλn.og. τo ψt. .M6γo ηπ(λητco πoυ .6τωE ικcrνi1να oδηγηαω και μ6νη ιιoυ τια \)α παω oππι!>> oταΘηκα δi:λα στo 'αυτoKινητo'α..i. στo ανoψc Ξγιh ακoνγατη μoυακη.

>> τaυ τp6oωπo ξαφνικ& αoβαρει|lε... ... '"i. τιbpα Θα μoυ πειg εoil τLα τη. A}λd ατrαντηoατPητoPα. Χαψoγi\ααα y' αlταιlτηαη. ΓΕχαoα και ψετα * oo:εino ''i*.<Toξ€ρω 6τι εLψαι>>. yιατ[ η..Σκ6φτηκατLα v. γ.P:"... περν dει>> . εtyαι π oλtl ενν'αι6Eω' γ ρ . . ..": δευτερ6λεπτo.".υπoΘ€τω.-.τ6τελoιπ6ν>'.α o αν η αληθειαi1t:ια ι| LψαΘα ακo αναρωτι6μoυν Aπoφαoιoα 1ιαττωτην αληθεια.. π αρατηρηoα. <<Nαι>>....hτηiε.<Eαιiεγκρ[νειg.. 6τι πη-γαiν ει9λilκε ιo >>.Ξγ:γ::lκριψατoα κil anoξ. εwαιευτυγιoψtνη.:.E. <Δεν τoυg θυμαμαι καΘαpα..fum πp qπ6τoν τρ6πoπoυ μλoιiαε γι' αντotlg. To εtπεγωp[gκαΘ6λ α Π6θαγαν πρ ιν πoλλd γp 6ι ια>> μα. ε.'t'nog.|.:: o.6τω9 ucLaηgκα ε1ν σπεP |ιε τη P 6ζλι. '. <<Ε{oαιπoΜ τυ1ερ69.on'[..Αλλ.<Θα πρtπεινα εwαιπo ιoτoptα ωc6 τη δικι4 μoυ>. Δεν i1τocνεpιhτηαη.Tι αυν6βηστoυgγoνεIEσo .-f!αιπξ '.R ... αυτη ε[ναι o κατω-κατω.η εiναι μια iννoια.Stephenie Meyer Λ .<<TιεννoεiEτPoψακτι'τρyπεgγ... πoιog πρtτει ναειναιJ . .... τo γαψ6γλo εξαφανtoτηκε φopαoαtτιbρα..ν oικoγ€νει& τLανατo.^ηιbατε νακανει τoiδιo καιγιαotνα. <</\oιπoν. ..ατη1ι Ψιζω o Φλ την κανεινα νιιbΘει αL .'' ρ.?.oi*ηxl'.ff. τραil\ιoα.c &:} 1ο8 Cδ1 e} 1ο9 f..6'.i'{i.θεψo.:1:t::.d.>> . ."'*.*.{. ..*."gυπερβoλικ". .I..:.. θ#.: o$τε και otνα φ'o|n:λ.uH6τ'.Xμμμ.i... <<Καιτααδ€ ρ φια σoυ.oφoρ* jΙ. πλυ Θυψ6ταν|o. €γινε επιφυλακτικ69.....ψεtναiκπληκτη @ιλ.ρη.παντα 6τι γεννηΘηκατρι'αντα τtντt xρoνιbνκι6τιγ[νoψαι6λo. λ oρ ιtψαι >>.<Δε oou *λ noι.Τ:. μπoρoιiαεEνα εtααι..μ* ..1: ... ":il#::::{:λ... Noηλικ('ατηg.. Δ|oταoαγια 6ια\εππ6.κι ouiigεινiιoανΘρωπog.. γoνι69. ε[πε oκε"-.>> *Nαι.ry...'ωoψo.ν ατcooπααω.tναι λιγα". <<Kαιτoυ9 ατατcαs''.1ιαλjθε και η Eαμι ε[ναι oι γoνεig μoυ εδιb και παp rαιρ6>>.. <Λυπdμαι>>.. Θα oυγ1υ oτoιiγ πoλιi α1ιχP εLασ.μoυρ μoι5ριαα.M-μιlλλoν.. oξ *'o"i.o o"oλiρiκι-α ^*: oτo πρ6oωτo και ::::!-ΠΨ*λ{....>> 'Β ρ ιξε ψιαγ ρi1γoρη ψατια ατo ρoλ6ι πα'ιω oτo τ αψλ .ii:: .::"ι[u.>' απαντηαα.'.ψητt.2αoou ni. τ|α 1|'αττω τη. αυτ6ν>'.. <<Δεθα μπoρoιiαανα φαντα λ$τερoυEανΘριbπoυg.. "' <<Tιπρξψα."ηi..και".7.<Tιθ€λειg ν α ψαΘειg π po oπαΘησα \'α εξακp Kdλεγ αε υιo θ€τη ααν..'iP.. Εν^ παoη llPfιhoεη εiναiτρληγι. :'''....1: rr.. π ειξη vJ.5 εκτεταψΕνατατoυαζ>' . To 1αμ6γελoβρ .:ξ:.νιounηr*tναλεπτ6 γ.υυνηαα τo κεφιiλιμoυ.. 1iατ1. Xαμoγθλααε... oτo r.<H μαμι1 μoυ λ€ει..:..$τηκετoν 'F...'.αν τo ηΘελεg>.<o αδερφ69μoυ και η αδερφη ψoυ... τo ειγα αναφt'ρει #::ι::oναγαπριν δυoiηn. <<Ι1oιαtννoια θα € δ ινεE εoil1>' ικεlνog αγ6ηoετηι εριbτηαi1μoυκαι μoυ €κα 6τι"εγιh Θα ψopoiloα να εiψαι τPI Σtlκωαετo iνα τoυφρriδι.' << tχει oηψαo!α.και τo Ψ6 ryιos ε φιhτιoετoπp6oωπ6τoυ.Θ€λ.no ψητiP"ψou^'.

ΠρooπαΘηoα να φανcb ενθoυαιcilδη-E..λ.<Mη1τo παρει9*P"β*.αυτoilg τoυEαιθριhπoυζtroυλ:2'τραβaνε oαν ψαγi1τεgταατυβψατα. Aναατtναi'α.αoα.ρΘειαπkt o ΔιoικητηE Σoυαi. νoμiζω 6τι τoν .i.<Tι θα καιετε."|i. .. . [5γωατc6τo αυτoκiνητo' ..Aγρn Δ4αoE τoυ Γκ6oυτ P oκ9." Θεραπ εLα>'...o.εγ6μ Ψ-"1δliναμη Κo ιiνηαα τo κεφdλι * oφ*. .'' Eμετ κι εγιh Θαξεκwi1ooυμε νωρigτo oαββατo.Α. ενταξει.. ..καΘιilE6φευγε.κα aτo ΦoρκE.i. αν iiαι. αυτα. . oo1.μ4λλoνiρεn.>> Μπoρoιiαε νατo ρωτησε|.. μ6νoυν ειλdr' oυWιhΨ1.A.rορ. παψε για πεζoπoρ[α ατo .'H}'πιζανα ψηνη. καλ'α'να τεpαoετε>>.Γλαoε. ψtα φλη αυτ6.Εν ξεγiλ. γαψ6γελo << Θα μoυκανειEψLα o o"pβ*o*ι'ρ. σε να L. ν 6τ ιατoυ Pdιν ιερ >>..n'ou. Kαλ4 ν α πεpαoετε oτ ταp λi'α .o ηι ηι. . Κo iταζε tξωτ o i onε...λoondn.<Kι εαιi πιΘαι6τατα Θ€λει9 τo φoρτηγακι αoυ πtoω. πρoαπαΘηoεio ψηnπioειE ατoι ωκεαν6 n να ψη oε πατηoει κατoι'og oτδηπoτε τiτoιo . To ΦP. oιγoυρη 6τι τo iχει ψαΘειηlbη.n'n γρiuooφ|ι φ}.. Θυμηθηκα 6τι o Tααρλl' ειγε πει'6τι oι Kdλε ν πi1γαιναν yια καψινγκτακτικα. δ. dται δεν εiναι. κliριακo>>. .α.ou.o.'oχιo Xαμoγ6λασε ψετo oτραp6τoυ 1αμ6γελo.. η &::} l1ο &1 ρ: 1 1 1 < : ι . .ωn.ψγρεtαoτεIιατoυ τtειS τLατ: oυψpανατη Bιoλoγ(α...χlPη ou. Bκε[νog1αμoγελofαε ακ6ψα.να Δεν ηθελα να φilγειE>>.E.Γι' αυτ6.. και δεν υπi1ργετιπoτα ειpωνικ6 ατo γ€λιo τoυ..Eκλειαατη.ελn'. i.>> To αtαθημα νπoτηi1g μoιi 6φυγεκαθιilg μλo6αε. ρ .b. λ ρ αΙ'o g κα... η να αντ ιδρ ααωδμ "' αφoρετικα.<Δεθα αε δω ouρ. γ.oτ ηs βP oχηs.Lε κoπαξεtκατευΘεiαν o'o nρ6iω.lτ6 ρτα γυπιhνταgτη ψευτ διiναμη πiαω μoυ.o.ρogγ..1. πpιν t. ειπα αττ6τoψα καΘω g π oτη β poxη.. * Θα δω τι ψo ρ ιb ι α Kαν ω >'.υταργoννμ.6Χα α τριβ ριζε oτιgi* ρ..oν noit..oio.ΠoP.Stephenie Meyer Λυ α"ψiαα oτη β ρoχ4''. α)λα^φαινεται 6τt εioαιαττ.no)(Pησtψoτtoιdινταg των . φανερηη αlcoγoητευσηστη φωνη μoυ.o.ψ*.49p μψiγi)ιαoελατια. ..<0[ψαι I ι..

To γειρ6τερo oγετικα |..o oγλ. αυμφιilνηαα. Θα ακoυγατoν pρυγηΘψ6 . ατcαντηoα ελικρ[νεια.Ιαωg η εκδρoμηνα μηγ iγorν ειτλιhE dθλια. E.. ru""γλ.Ε:Lχε ρ6λo Υχ:|:ζ'.αξη τoνMiκβεθ.oωτoν ηχoτoυ αυτoκινητoυ μoυ πoυ Θα εpγ6ταν.<. δ Pεσανα ψηνκoπαξω oτo τραπΕζιτoυ..Περiμενα 6τι ακ6ψλ-και αυτi1ν τη Bρoyh ψε πoγ σφυρoκoπoiιoε. ααηψ δεντo εi1εαυνειδητo μαλλι4τηs'K.o oγ. καΘωc.τtκα ψε.s !..6πoυηP6ζλι.Υ".αυνειδητoπo iηoα 6τι δε π6oo καιρ6 Θα i"πρεπει α πεplψiνω ψt"γρt ν α τ oν ξαναδ Στo αυνηθιαμ6νo ψoν τρατciζι..'' ρdoτηoεη T ζΕαικα ατηl T ριγ ωνo ψετρ iα.inP'η φωνi1ειγε.και με εξiι . φo. eo 112 Φi rυκλoφoρηαει. <<Δεγξtρω''. Δεν ε11απ πoτi π6oo Eυoαpεατη.Εlτoυαρντ τoυ oτην iτ6Θεση. rι o T ζααπεp καΘoντ ocνα υζητωνταg ψετ α κεφαΤιατoυs τo θnαατo dλλo.ιδικd η'iξεo.>. πoυ i1ξερα6τι δε Θα εpγ6ταν.ατη1|)επc6ψειημ6ρα.. o'F'ντoυαριτ Kdλεν xΘεE.εP^ω^τησε. oριαψiνα εγΘpκα β τα ατc6τη Λ6ρεν ατη διdρκε.oτην.τη λιπoθυμiα μoυ.ταν πiι1γανy' iii.δεν τoν i4ω ξανα6ε1τoτi να καΘεταιμε κ εκτ69 απ6 την oικoγdνεια τoυ.. ιoτopiα.εκεiνηπpoφocνωg _εtπετo6νo .Λ *.* .λoιπ6ν..Kαι δεν ψoρo$αανα εμπoδiαωτη με λ[α πoυ με περι6βαλλε..δεν καΘεταιμ6νιμαμε τoυ9Kdλεν τ την ακoυaαγα μoυρμoυptζει aτoν M4ικ. Παραακευi1.6λoι μλofααν για τ δι& μαgτ.'kLψoυιακptβωEαlτ6πiaω ατι6oταoηλιγ6τερηατ16ψια6ψiπPoαπ6ταλεtα. τηταπPoστcαΘotιααναακois.αpα iξωατc'τη ψtapικαιπoυ ααπερπατιhνταg 6λoι ψαζi.ρtξω ψια ψατιd τiνα_ξαια_ i'1τανξαφιικi '"iι.Συι taπ α ν α θ7φα.)ipλn'"gδ1.oΨg τo τια μ'εσηιιεPLαν6. <<^Δεν με ψi1κεπoτ€ oτo κυρiωgθdμα>..Εψoιαζεgtξililη''.ατoυ φηητoil.αυνt"γιζαναλπiζω. ΦΨ. Eκε[νη iψoιαζε ενoβη τιE ακoιiρεgτηg μπoιiκλεg ανυπ6ψoνα_μdλλoν νε να μ&θει κατιπoυ Θαiγαν ενδιαφ6ρoυαα ιoτoρ['αγια 6 . <<Tιr]θελε. εtγε κρατi1αειτo oτ6ψα τoυ κlεtoτ6. ωατ6 αo.o..*o εδειxνε no ξ.tr)ll3 ca .ιlΕκφραoτ o π ρ6α ωπ <Ξt'ρειq. γι' αυτi1^τη'ν M.Ι4 iπηργαν κα.. TP o M AK Tl K EΣ t ΣToP t E Σ Eνω καθ6μoυν στo δωμ4τι6 ψoυ πPoσπαΘιhνταgνα συτΚε- ντρωΘιh oτηι.o Mdικ εξεζωιτoι:νi"ι| τη1ιπtατητoυ στoγ τoπικ6 μετεωρoλ6 ε..δεγκατλαpαtνωγιατiηMπt)λα>' ααρκαoτικα_..Lετην Παραoκευi1i1ται 6τι. A)λα6.ιαπcoΘξτoνταS νπooγ6τατr]λιoγια αilριo. 'Eπεom ατην αιτ0ιηVη μo.. τo λ6γo pγi1καψε oπo[αδενκ ατα).o . κλι κανειg " b..ατην ^Δεν γΘηκεπoλιi καλd .'0πρεπε1ι)ατoδω πριν τo πι A}λd dκανε περιoo6τερη ζΕατη o'i1ψερα-α1εδ6ν 6εκ βαΘμoιig.ο. τpoψερ6ενδιαφ€ρoν.Piψ. ανυπoμoνoιiαα και 6πωEαπoδεiτ.πpooπαΘηoειαψε!lαpiι|lει.'oταν ζIτηντPαπ|εζαρtαψαξ1Lιετη'νTζΕaικαΚαιτo1|)Μαικ.τρLτηπρ.'Ll:ζα'')πoλebπα <Παρdξενo>.λs vηx*is. <Aλη θεια..

. ilλα ειγε περααειυπερβoλικι1.FΙρθεg !>>φωναξε. {pλ'επατην oψi1ψρηπoυ τ 6ρθια ψρoατααπ6τoΣεψt. F 11τανεκεi' α'ιαψεoαατην i\ντζελα Kα|τη Λ6ρεν. <<. Σκ6πευα να κoιμηθιil κι dλλo.Πητo βιαaτικα oτo παpαθυPo τLα \)α .Σ:cαψατηoατιανααφηoωτην Tζεgκαιτην Aντζλανα |λεπεραooυν.rικη περloδo>>. ..'Oγt 6τι Θατoυ τo t}νεγα. <<E[ναι δικη μoυ φλη _καΘεται ψαζtψα5>'...<Σoυε[γιπει 6τtΘα ερ16μoυν>. εκτ 6xειgκαλ€ α ει εαti καγdνα. τoυ υπενΘ:6ψtαα <<Περιμ6νoυμε μ6νoτoν Λι KαLτηΣαψανΘα.. otπεpιao6τεpoιπηγα1νoυν εκεi τη1ι]Kυνητε.6 ψιζα.και δε φαιν6ταννα ε EOντd Θα t"πρειcε. για θνα 1ρoνικ6 Eιαατηψα.} 115 ε€ . εtπαtτα μικρ6 r[16μαλπiζoνταgνα μην τoκ p αινε.ρψαι. <<Μπαψη ξiρει9 tια ψipoE πoυ \ξεται Γκ6oυτ Poκg r] καπωg6ται. pιbτηαα χωPiE ι α τ o t.Eρικ i1τανεκεi διio ιilλα αγ6ρι.>> Σηκωoατoυg ιilμoυE.<<Π4ρα πoλλ6Eαρκof δεg.hηnπραγγατικ6τηταδεν Θ6λoυκλα. Tptα κoρwoια ατ iκoιτ ocνεκεLψαζiτ oυs' σν |Lτtερ λαμβ ανoμ εν69 πoυ θυμdμαι 6τι iτεaα πα'ιω τηg ατη Γυψαατt Παραακευ'i1..Δεν r]θελα. Σ πλαιαiωναν τoν opLζoιτα. ηξερε τα oιl6ψατα 6λωγ των πα ιδιιilν πoυ Θα πi1γαινανατην εκδρoψη. 'Aνoιξατα ψατιαμoυτια να δω Lνα καΘαp6 κ[τρινoφωgνα ψα1ιιειψtoαατc'τo παpαΘυp6 μoυ.H Λ6 ρεν τ iναξε πtαω τ α ψεταξ6νtα orνo tγτα μαλλιd τηs r. ililαEεν ε _καΘιilg Eε ψατ.oila γp 6ι ια καλλιεργιilντα9 τ ιs αυνηθει€E τoυ.α)λα iγατ oπωoEi1τoτεo ηλιog.γι τρ o ψλετi1o ει. ψε κoπαξε υπoτιψητικα.σατo Σεψi. KατευχαPLστη μ6νo9.Eκεiνη η κoπ€λα μoυ 6ριξε 6να ατταioιoβ την dιρα πoυ 6pγαwα ατc'τo φo pτηγ ακι μoυ.α}λα i. Θα ηταν λo ιπ6ι ψιααlc6εκε[νεg τι5 ψt'ρεg. <<Δενε[ναικαι πoλ6 καλ6 μ€ ρ oE γιακαψιιγκ>'. καθιilg φoβ6μoυν 6τt αι tφενγατo γλα ιξαφανιζ6ταν παΙt.Kdθιαα oτo παpαΘυρo6αo π {1τocν τepo γιν6ταν. Φ υα ικα..Δεν μπoρoisαα να τo πιoτiι|lω. Eκεiνo τo βρ4δυ τηι ιJορατoυ φατητoli.ν>'. To καταaτημα ενδυματωι τωι Nιoιiτoν βρι'oκ6 p6ρuατηζπΦζ.cαλε[ιllει τ ιbρα.. .. <<Mπoρε[να ψη10κατα)rαpακαλd τo 6νoμα>>.Noμiζω 6τι ε[ιαι oτα'ι16τιατoυoρoυE P6ινιερ.απoυ ε1γι ψαζt τoυg ψαΘηψα'ημoυν σiToυρη 6τt τα oν6ψατατoυgΙ1ται Mπεν και K6νερ.ι|rιΘf ριαε o Mιiικ πιcτα.Eβ δειτo καταατηψα.ια ακoiloω 4λλα.[1αειπoτt. KαΘιilg παpκαρ αrα δικd τoυg αυτoκ[ιητα.καLτων τoυE. <<A>..ι|rιΘιiριαα.πρ6αΘεαε o M4ικ. Aλλιi ευ16μ ε1ν 6νωg ν α o υψpεt tι α Θα$ η a αυτo7(ρ . ξ$πιηαε.. αλλιi μια ααυιiβιατηΤαψ- !η ψ.<<Kαισoυ 6τι θα ηταν ηλι6λoνaτη γtρα α{1ψερα. γoιιιbν τoυξ και τωy τ|ατcltoιiδων Aιlαρ ωτiβηκα αν Θαεν6κρινε τo αβδ ι6 ψoυν α παω ατo Σιαλ με τoν EντoυαPντ Kdλεν. δε αoυ τo'τcα 1r .να ψεγα}τoκoψψατιγ oρατ6 ατη ψΕαη.ιhστε \)α τ L9ετκα.πoλιi1αμηλd.} l14 Φ3 σιγoυρευτξ καιπρξψατιi1τατ o ηλιog. <<K4τι παtEα λ'τ* καψινγκ 6τι θα πανεγια εκε[>>.Oχ.. o Tαdρλι 6δειξε νLετdχoενθoυαιααμ6 για τηιl εκδρoμη μoυ στo Λα ΠoυE τo πρωi. oπωoEiμoτε 6γιτ6oo καλα ιbατειlα αντmαΘεi ψε _'\ τ oλαγιoτoν 6ται'. Noμiζω 6τι € γ ιωθε tνoγoEπoυ με αφηνε ψ6νητα aαppατoκbρι'ακαoτo cππι. τoυ M4ικ KαLτoΣtιτρατoυ Tdλερ.α.StephenieMeyer τηι i1ξερακαrαriαπoυ6κρυβε. Eδειpε ια εγκρ[ιει..<Nαι -γιατi..Σ:coπαρκινγκ ανην ιhρ.Βψoπζε 6κτληκτo9.και ι|rιθιiρι ατ η Λ6 ρ ε'ι.6πω9 επ1αηgπtΘαν6τατα. Δεν i1τα"ιoτη θloη ατoι oυpαν6. εκεL γρειαζ6ψoυν πρξψατ απαπoilνται για εξωτερικ€g δραατη ρι6τητεE. αλλd και κfucωgκτητικα. o. Toυλξιατoν o Mdικ γαρηκεπoυ με ε[δε.

ΚαταφεPα. αε τα κb ψατα. μoυν oαφi.ψε υτiρoγα. Eιγαπαειoτιgπαρ.Πελεκdνoι επξτλεαι παιω ατα τα.Lαπoυg "olλε9 φoρεE τα κλoκαtpια τcoυtψεναατo ΦoρκE τoγ Tααρλι. KαΘ6μoυν παιω oεiναπηκακι φτιαγμ6νoα αρια' τα υπλoιπα κ να ταξαaπριoψtι αξιiλινα ατcoψεtν oνταq με ενθ σo νLπoλειi ειxαι φτ iιξει ηγ αE ακtα' Ko1)τ oψ6.o με ψακρt:πtτ λo τ ηg Πρ ωτηE Πα ραλiαE ψoυηταν γν λ oτ6.t"o.ocνoψc6τoρφυρ6. Fnιb tκρυιllατoγ εκγευριαμ6 Δεν i1ται εξiαoυ.*λταυτoγρ6νω9.και'τoν τλατil ^ψεγα)cbτεpo πoταψ6 Koυλαγιoιiτ.Eαση.τuρ' τoυ o γαλαν66oυραν69.r) 117{x .αLτcPoφανωgεtγαι ξαναγρηαtψoπoηΘεiγια σαν Kαtτo δικ6 μαg.*bψoταπoυ tφταιlαν ωSτη\' γκρLζα.α ΚατασΚυsi1 πλιακ4ρβoυνα.o Σεψtρψαν i1ταν τα παραΘυρo καπωgκλειατoφoβικ6 με εννi'α ατoψα ψt'oα_καιπρooπαΘot.Tααfννεφα ακ6ψακιiκλωγαντoν oυρανξ w \ιταs"|lα" ειαβ&λoυνoπoιαδηπoτεστι!|ι!l αλλdπρogτo o {λιog i\αψεγειναIαψtoα oτo φωτoατ6φανoτoυ oμ ζ.ν 'Ειαg αναζωoγoνητικ69 αipαq εργ6ταν ατc6τη Θα δρoαερ6Eκαι αλμυρ65. ξαoπ ρ ααν κ6καλα ατc6τηναλμιiρα τω"νκυψατωυμερικoi αε α oτηι ακρητων oρiων τoυ δ6αoυE. Xαμoγiλααε ευτυγιoψtιog.αλidτoλαγtoτoν η Tζεg €δεryν ε ικocνoπoιηψ6ιη. ακ6ψακαι στo φωgτoυ ηλιoυ.' .κΦrατr'τη Θα)αα oα. βρqα'sηακτη.dλλoι ψoιαγικoi. Πηραμε τo δρ6μo πPos τηn παρλiα. <<.τo oπoto εκτεtι6τorντεψατηε μ$ρια μεγιiλεgλε[εgπtτρεg. κι 6ται ξαφνικα κ-αΘεΘΖoηηται λαραπητη.oΛι € φ ερε δf o επιιλt. π 1ηgΘα\αooαg.lξεpραατε Θαχαooακ.. ενιhγ}. πoυ δυo φoρ€s φανηκειακαψιλιhνει gαν φiδι ωc6 κατω. ψρooτα. O Mdικ €δειξε LKαloπoLη|t'bιot. <<MπoρεtgνακαΘioειg υτcoσχεΘηKε.'LΙταν ειiκoλo να δcbαειEατoν Μαικγαρα. O^ιαριΘμo[βγηκαν πρo.*o. .o M4ικ γoνατιo . Nηαιd αναbrioντΦ' ψt'oααπ6 τανερα ψεγρrhψαατααλιoil. γαρακαιατoγM4iκ KαLστηνiqεo.oτι9παρυφ6gτoυ δ4αoυg. πoυ'ι α μην μπoρoι5ννα τoυg αγγ1ξoν.πoυ θδειxνανoμoι6μoρφ ξe9 αττ6ψακpια.6μωE. To νερ6 ηταν ακoilρo γκpιEo.ατα δεξι4 και ατ' αpιατερ4μoυ.αλiεgγ{ρω ατc'τo . Σ:cη τ P αψvη τηg πλ1 ρρo tαEυτi1ργανδ ιαoπαρτo στιoι κo ρμo'ι πoυ ξεβρ αστη. il)tα ατc6κoιτα ειxorνκαΘεδυνατη ατc πoυ Θα μπoρoι5αε ν α tγει ψιαπΕτρα: καoτ αιoκ6κκινo. ατcoPPoφi1oω 6αo τo δυνατ6γ περιαo6τερo φ.|)αoτρtψιbξωτην Tζεg ctναψεαα.g.E1ειq δει πoτ6 φωτια ατ16ξεβpααψtιαξil)ια. δiπλα FoU>>..β)ιειτα την Tζtoικα να ιιαs αγριoκoπαζει τιbρα. & 3 116$* αrεφανωμ6νε9με δωρικα λατα πoυ δ6απoζαγεκεi π παpλIα ειxε ψ6ιo Lναλεππ6 6ριo πραγψατικi1g αψψ 4κρη τoυ νερoιi.n .'LLται ακ6ψαε1ντυτCωσιαlκ6. πυκνα πραoινα.Xαιρ6μoυνπoυ καθ6μoυνδi:λα iτo ταρd- θυρo.oi'nλn τo δρ6μoατo διαδρoμηg ψ6ρo9τη5 .Eftαμεκατεβαoει _.11g.τoυ κ6λπoυ. Oι ατ16κρηψ εg β oυνoτλη ιig υι!lιbνoι ταν oε αι ιb ψλεg κo ρυφ€ g. oτon Μλκ *λ.σαν.l. oκεπααψiνoμελευκoιiEαφρotl.oλo. o M4ικ θα ψoρo$aενα εiιαtλιγdκι πιo ευγεγικ6E.o μoυ.>'γε o Mdικ. Βντ oυ αpντ. o εψωy στη1ιι'L1|Poστινη Θiαη τoυ Σεψiρψαιl.πipα ατr.dρoι κι bναgμoναμκ6E αετ69 tκcrναι γilpo πανω τoυg.Τπηργεηδη 6να9κιiκλog φωτιαgγ αταγεg.Stephenie Meyer 1ι| α εvφ ctνιστ ε[ o.AλλιιilE πρtπει\'απαS τo βαν τηE ψαψαgτoυ Λι>r ιιε <<Βνταξει>'. με τoγ M4ικ oδηγεi σ' i'ια δαμυλiδι ατ16ξtλα πoυ εtγα.γκρtζoγα\αιo. <<ΘαiρθειE με τo δικ6 ψoυ αψαξι. .c6φελ6E μoυ. Aτc6τo ΦoρκE ωgτo ΛαΠoυg ηταν μ6νo ε[κoαι τioαεpαγι^ λt6ψετρα.καιγρ oανινδιdνικηακηνητ|αν φτιαγηκεv. O Eρικ και τo η6PL πoυ ν6ψιζα ψε ψαrbρεg 6λεγαν Mπεν ψdζΦαν oπαoγiια κλαδιd ατι6 τoυg πoυ i1τανπ|o στετnot.oν ατoψα.νl ' 'F. 1τoυλo..

dηα" io ρ.κo)λημ6νoι aτα pp&γtακαι o o"on d}λo.. τη Tζtαικα.ηδ... δiπλα L'Lαs' Eει αlιoατρ iαλ.φεp6 κ α κ'αΘ α TυP ψoν.oι φλ6γε9 αpγιoα. πρo o'tnρ*aθ."ogπcl.To πρ μετo εφηβικ6γ . ρη169λ Lψιεg. .στην &.κ6 o-ρ.ψιαg απ6 τιg μεγαλιiτερεg πpoαεγτtκα.>.Επρ ε αε αρμoνια |ιετα..ι.Eυτυxιils.Stephenie Meyer στη φωτLa αιαβoνταg iια ατt6 τα |ιΙKP6τεpαξλαρακια ψε Ε. .s τoυδ4αoυgEε.απειρoειδη. Aπ6 τη ψια ψεpια. pηψα 1dyα πoλιi.και"γpi1γoρα αγδ αμαρ τα απ6 ω ατr.g ψtoα.. δ. H oτ g iι α παλιρρoιακ6 π τη5 θ4λαααα9 ητcι..FΙμo... ενιi:-6ναμικρ6 μαιiρo 1€λι με λευκθg i*' ελιαα6ταν ψLαααπ6 ταλαψερα πpαaιια φ$κtα.. εντελιilq ακt"lητoι. ψερtκαωτ6 τα αγ6pια kk* ηθελανy α ταν ε στιE κoντινdgπαλιρρoιακdgλιμνoιiλε. .πεpιψL τη Θ. Δεν ηΘελεναπαεt ατιgλiμνε6και oπωαδr]τoτεδε φoρoliαετα καταλτfuα πατcoisτaιαγ ια κατι τ iτoι"o.Γιiριαεπρogαυτ6ι και διεκδ[κησετη\] πρoα oγi1τoυ..oω oτoν ωκεαν6.πoυ αναρω τ . Παρ ακoλoιiθηαα τ ιE ψλε και πραo ιι εE Φ6γε g ν α τρ ιζop λα6y καΘιhg αι 6βαw α'ι τcPos τ o\' oυραι 6.να.τo εβαλε δiτλα αtc'τo τρωτo.5'.να φατ ε τ.bρα o.. ioφνζαν ατc6ζωi1. o γ ια. Μετα ατc6 ψιo'i1ιhρα κoυβειτoλ6ι.. αα *ρbp.. LπεααμερικθgφoPθg &} 1 19 {λt .o'o.. Θυμηθηκα τηχAPη πoυ μoυ εξεζητi1oει o Eντoυαρντ -να ψηιlπt. i1ται απ6 τα \tγα τρ ξ ψατα tτoυανυπoμoγoisoα ν α δω 6ταγ ερ16 μoυν ατo ΦoρκE.Περiψενα.E.πoν εντελιbgπoτt. τo τoπoΘtτηαε εκεLπoυ η φωτιαδεν εi1ε πwaει ακ6Kα.νω ι1φoβo. λi πo\!l ατLpεog. 'd*ρ.*Pη..FΙμoυνεντελιbg ατ|oPPoφ λοg αττο€να μικρ6 μ6ρogτoυ μυαλo6 μoυ. καβoιiρια πoυ'i1τανμθαατoυg.εtτα tι<τληκτη. ιbατε ια ψη γεLρωυπφβo . ειπα. εψα τiαει πoλλdg φoρi..ννα γλli φoυν τ PητoPα τ o ξερ6 ξiλo. .o δaαoi Ετoι.ισK iων αo ι δ υ ωζ ηταιυπε ρβoλικ&ζo.Tα περιoo6τερα ατc6τα υπ6λoιπα κopπotα. oμoρφo.<T6τεθα αoυ αρt'αεt 4λλo θγακλαρdκι Κα.. Tελικ& τα α.ζon'* .. FΙ Λ6ρεν ηταν τo ατoψoπoυ πi1ρετην απ6φαoηγια ψiνα.καLtcρoαπαθoιiαε.. 11ταν Bρηκαωα ppψoπoυθ ion'ogl"λωε-o aτη ακpε9. λεμΦνων κυψατιζoυνααταψατηταψLoα'oτ κo1ιiλια i". εκτ6Eαπ6 τη.*. 1πoφειiγoνταg tψ κιτω iτo 6δαφδ9Κα|τακλαδιd αττ6πατω.ρooψLq 'oΜ Oι νερ6λακκoυ9. 6ταιl εiδε 6τι Θα πi1γαtνα κι εγω..Tα Θαλaα.Aιτζλα Kα."oυqκαλιiτερα αντi1τη φopα ψi.ναιαναtττi1ρα. ψα ψετα η ρΘε και κdΘιαε δiπλα μoυ. H διαδρoμη δεν ηταν πoχb ψετΦ' αν ΚαLδεμoυ αρεoεκαe} 118(s θ6λoυπoυ δεν ip\επατo. Tελικd βτ η*o π4..pτη.πεζoπoριαE ατιgλiμνεE.ΠρoαταΘηaα ι.λo. Lκorν τι θα 6λεγε αι lγorν εδιbτιilρα μαζi μoυ.A.iλαααανα επιaτρfι|lει.-o υ αP1ι τ ι. εγ iι oτηι oμ&δα αυτiιν πoυ i1ταιl υπt. απoφαaιoαν ειr1αηgνα με[νoυνoτην παpλiα.νταtριαζεκαΘ6λoυ. στoδρ6μoτoυ πρog τηΘα)ιαaoα μ.on"og':uα εv. πριν αηκωΘιb για ν α νL.τoυq υτ6λoιπoυζ.να pp.κι εγιb αηκιbθηκα6ρΘ διααμ€ ν η γtαιαγυρiaω πiaωμαζi τoυg. <<E(ναι μτλε>.ι . Mε oυναpπαζorνατc6τ6τε πoυ ημoυν παιδ[...κεL ψoυκLτατω10λαμπ δρεio πoυ pψακ6τα"ι λι*o-'.γ6pιατεfrαcαν..'6πω9ητανφυαικ6.o 6ρ.E.0ακ6ψα1αμηξ.oxι. καΘιbgεκεiνog εβαζεπρooεγcικατo λαρακι πoυ εftελαμπαδιdαει ιl' ακoυψαπαιlω ατην ινδιι1νικη σKηνη' _πρ6αεξε τα Aναr|rεκι γριbψατα>>..Ιτω K.Pιτ6 την ililη ψεpια.1αoυg και βρηκα ξαιlα!1 βp αγωEηακτ\. δεν εiναι. η T ζεEi1ταν αlι6τη'νdλλητoυ ψερια.ξω oWoτα π ειρξ νLατ γ τι9. . μo.ψoυαpεoαι πoλιi oι λιμνoιiλεg αυτ€g.θμο.Φτα[ει τo λατι'.ναι!lεdλλo € ν α κoψψατl'. o Mdικ ψoυtριξε tνατεpαoτιo γαψ6γλo. Δ ε"ιτ ρtγι τ ιπoτα 6τtν εLoαι εφτα καt ψαζLμε τoν ψ αψ α ooυ.Pq* γispω-βpω ρατo pε"ilψα.loυραν6ψLααoτo δααog. eαλaααιoυg π&πi ατr'τoυg μικρoti ατr'τoι)gβ1Φus'κoΨ .o. ΨiχPLτroυo Tdλερ κι o Eρικ υπooxtΘηκαννα μεiνoυν ψαζiτoυE. . ψαyεψtιη ατc6τo φυαικ6 και κ&θιαα εi. δλη μμα.τεg 61Θε9τoυ.

.αα αε μlα θΦ ατψ6oφαιpα μερικ€g φoPi.τo κiφdλι γ. ενιh τριbγαψε.oπευααιl να διεκδικησoυντo μερiδι6 τoυg. αυμπερλαμβανoμθν τoυ αToριorjπoυ τoν 6λεγαν Tζiικoψ και τoυ μεγαλι πoυ i1τανo αντιπp6αωπ6g6λων τoυg.FΙδη^μo[ραζαν φηητ6 αε 6λoυ9.dλλoιπητανγtαπεζoπoρ[αατιEλ να oκoρπtαoυν6λoι εδιil κι εκεL. o)λιi Θα μπoρo6αεν α ε[ναι-και 1ειp6τερα. φωτl'α9.Mερικd ατc6ταπαιEια.νT& τo ι|ναι απαoγo\ημdνoι με σ.τo η6pιπoυ vε εryε π ρoo tξειλεγ 6ταν T ζiικo ψ. εφηβωνατc6τoyκαταυλιαμ6πoυ ειxctνiρθειγια γα κdνoυγπαρiα ψαζiψαg. Kdθιαα δizλα ατην Aντζελ λ.ντη\]πpαlτη ψiρα ατo α1oλεio ταχι ατc. .o φταoαψε Eρ ικ dλεγε τα oν6ψατα ψαg. τoυ iγorν 6μoρφo.η oμ4δα πoν εtαφi1o ει εκε1 ειxε πoλλαπλααιαατεt. κιλιbνταgψt. <<Eiααι η Ιζαψililα Σoυαν. 'iLo' ατo ιir|rogτoυ αβ€ρκoυ τoυ. και καΘιbg.-"ντLλiιεpπoυ ειxεoκεφ ενιbτρειgt. To tναλαατιγακι ψ. τα τιgεπiπεδεg pα.νωατc6τη.αικαταLγι'γiνειη ακι&τoυ_κατευθ6νθηΚε rδικ6 μαγαζLoτoxωρι6. To μ6νo πoυ συτKPατηαα i1ταν 6τι tια αlτ9τακoρkaι'αλ.ενιbΕνα η6Pη πoν tψoιαζετo ψεγα)$τεpo α116τoυg uτιoκtπτεS Ψαs.. τo10α ε[ααι ψαζIτηs σε tκανενα νιιilθειE τληνη-δεν ε[1ε τηι ανατκη'0 α γεψ1αεικαΘε oιωπi'1μεφλυαρiεE.ειπεξεpατα oν6ψατατωνdλλων επτα πoυ i1ταν ψαζt τoυ. aτλπια ψα$9α μαλλιd.toωg δεκ 'ι α καταεt δi:λα μoυ.και αυτ6 ενoβoιiαε με Κατα τη διαρκεια τoυ μεσημε ριcιob' τα a{ινεφα αργιoαν 1ναt|PoχωPαιε. Kαι ψετα.Καπo ιo ι πεpπατ oilα cι.τo. io^ια ψαtlpα μαλλιιi Kαιτo xιiλκ ινo δερμo τωννεoφερψtνων. Moυ 6τειγε τo γipι' &] 121 &i . κoι}ρνιαααντ"i'P' *' τoν κfκλo. γαψε βti.καπoιεgdλλεg 9oP6g.ι παpλiα και ψαυριζoνταg M6λιg τελε[ωααντo φαγητ6.τρ ειg.<Mπ€λλα >.Cη πi1γανγαζ1τoυg.μετηΛ6ρεν κα.h.Mε αφηαεελειiθερη τα aκεφτιb χωPis να με ενoβ εt. o Tζiικoψ ηρΘε με νω1ελικα β ων.πpooπαΘisν.Mερικ& λεrlcτααφoιi 6φυγε η i\ντζελα ψαζLμε 6α τrr\γαι.Stephenie Meyer λι1μεgμoυ γδdρΘηκαγ-ελαφP6s' Kα.κdΘε δευτερ6λ'urτo ειγε αηψαotα.εLπααν αoτεναζoι τ αc. Kασταnoκ6κκιγo. EνιωΘα xλαρηπoυ καθ6μoυν δiπλα aτην'Aιτζλα.Kι εγιil oκεφτ6μoυν π6αo ξπoστcασψατικαπεpνoiιoε o 1ρ6νo9 ατo Φoρκg. O Mdι Tζt.παρ ατιl1 α {να ρηo ψtκρ6τεpo η i p. Kα.Eμoιαζε 6 εκατεoααp και εiγε ψακρια. <<E[μαιo Tζiικoψ Mτλακ. ΕLγε ακ6ψαψια υπollLα μ6 παιδικoιi ατρoγυλ€ματos στo πιγotlιιτoυ.'Hξεραακpιβdlqτι'i1λ αυτ6 πoυ iκγνετη διαφoρd. p. Σε γενκigτ απo μ€g.i oριαμ6νε9εικ6νε9 ιαξεγωplζoυν πιo καΘαρααπ6 κfuτoιεgiltλεg. αγoριori . εξεpεi:νηoηατη πλιρρoιακ€5 λiμνεg..τα τ6'ιατα στo τζιν μoυ απΕκτηoctνπριiαινoυEλεκ€δεE.Kαθ ιbE lληo ιαζαψε. καΘιαψiνo κoνταατη φωτιαnααηi.εγιb καθ6μoυ :!oνπαιω ατoκoι5ταoυρ6 μoυ.τηι . γλιoτριJlνταgιiπoυλα ψ6ααατo γαλανδ oυΣr) 120 cnr μψω'oταgψpoaτα απ6 τoι ηλιo ατιγμιαtα.xωψiνα pαΘι&παιωαττ6 τoυi1ται oκois νειεgτων ζυγωψατκωγ τoυ..ν. Kαι τα αγ6ρια t. 'oταν επι'oτρtι|lαψε στηνΠρbτηΠαραλtα.ιαιατιg λiμνεE.6λoιdρμααν ια ακo δυo-δυo i1τ p ειc..φηpoιατ6 τo'ικατα πoιogνα φΕρειψαζ1τoυ.παψε τ αλαψερ α.λio "iu κoπαξει ψε με ενδιαφ€ρoν.ενdlo Eρικ tκα'ιετιq oυoτασe.. πια 7gρoνιbν. πoλιi 6μoρφo πρ6oωπo.ψ εE ακι€g πα.γαραoo6τανατo μυαλ6 ψoυ..νωg τη' !α απoφιiγoυν τoυg βρ κυψατω"ι.η θετικη ψoυ ια πo αλ6γ τα πp ιbτ ατc6 την εμφdνι oi1 τoυ κηλιδ ιilΘηκ ε Kξν α7L'τooτ6ψατoν.. 6ται δεν εtιαι1>> 'fuα.Ωατ6oo. *. ψεταξiνιo Kα.ιι σo|.Cαs ατoψα Aλλoι ψ&ζευαν oτη aκαoψtτηεπιφατεtα.εγ6τανTζiαικα. o Mdικ Ψls oαντoνπq Kαι ψιαπoικιλiα απ6 αιlαι!ιυκτικα 3v'epε τ.α1ια διαλ6ξoυμε.9τη10ιhραπoυ καΘtναg ψαq{ψαwε γiαα aτoν κιiκλo τη6 H Aντζελα κι εγdι τλευταiεE.

<<Tατα Δεν μπoρoιi iα. Lτσ:! η Pε υτoτρoφiα τ.Δoυλειiει μια χαPα.o. 10 αυτ o"'g o. Δε φαι n.Φ 123 {i{ . > κ. .παpανα 1αμoγελαcω κι εγΦ..g ητανμ6λιEκατιπαραπα'.εtγεπαρει δεν tπ:.ιν. ...ει τ εκα.Tη Pεψtκα KαLτη P€ιταελ>>.o"o..gτiν tvIπθλλα. <<. . <<Nαι..-μoυφ&νηκεθρααιi_ ατ16τηι ι1λλημεριι1τη τιαg. <<A>>. δε θα μπoρoisαε'ια γλαoει n. δρoμ€E γ ια ι|ιαρ εψα.γ*ρoιiαειg >>.E. <<Moυαρt.Φυaικα.καxisπoιττα ωιτ6i1ταν φρυιbθηκαν.*d. ξαι α.ρo xρoνoκαιεξαpτi1ψατα. b . <<Παιτρεtπηκa oυdoυ!>> E/ιγαψεiνειεψpp6ντητη.πpιν ]lcλ4βω : .. <<Eiγαιεδιb.νπoλιτε[α τη b υdαιν Κι 5 τκτ o10' ηPεψtyαπαντρεilτηκε {να otρφεP αττ6τηΣαψ6α _τωpαζει aτηΧαβαη>>.Noμiζω 6τt oiιτε. εiπε 1αμoγελω.ια t.LΙψα..u1iinε:. ρ ρ ειπεo TζlικoψκoυνιbνταE τo κεφαλι τoυ.. Nα μην τo δoκιμ&αειg>. Παρατ\ρηaα τιg κoπ€λεE στη\) ακρη τoυ ωκεαι o{.' .Eννoεig την oικoγ6νε. μi ω* τp6πoλo.>> ριhτηoε εκεiγoE. *Ωραiα.<FΙP€f1ι>. ."ναξLρεtgπoisΘα μπoρ9tααγα βP1 Ε-ι ικ6 "υλι.μa-eo.. oι δi^ δυμεg αττ6tιαγp6ιo μ. << & μoυ>. πoυ. .>> . Mdλλoγ Θα-iτcρεπε ν α αε Θυμdμαι>>.i ατt6ψiνα.ε[τε γελιilνταE.E1ειgδoκιμdαει νατo τταsπα. ...δ . no. <<Eαιiεioαι o τιoE τoυ Mπiλι."6ια9γ6 iκφ p αoη ενδιαφθ >> }Ι ακθφτηκενα τoυg πρoακαλ6αει1 εκαθ6λoυ.'λ.rΘ ..κ.h εtxα.^γoiοiηατoν πpoo..πilg αoυ φαwεταιτo φoρτηγακι. <<Λoιπ6ν.o ψαψα9μoυ δε με αφηνε ν α φτ ιαξω dλλo αυτoκ tνητo 6oo καιρ6 εiγαψ'εψιαγαρa Φαψotξω ατι'τo σπkι>>. << Δεν εiναι'και τ6oo αργ6>>... παρατηpωντα9τo πρ6αωπ '' τaλερ 6τι εwαικpiψα .'ηπoυ τo πi1ρεoTαιiρ}.ρ.ρΘειoημ.Mπ6λλα φιb'ια\εξαια..0αvαs κρατotsναlcαoγληψtνεq6oo αυτo1ι|lαpευαι.Ωσ.oπαζoιταg ψε ψε γαpιoε6ναλαμπερ61αμ6γελo αιαγω αιγα-oιγα'να μ.καιτα fuωψα._Moυ ε'l P αψπ ρ o γ ια iι αΦ oλκαβαγκ τoυ' 86 .ix" .. καιει αρκετtgυoτεplεgτLα\'αδιbαωτ6λo9αε .Ξερ.o παPατηPησε.o -Tαdρλι κι o Mπiλι ψαgαφηναναυ7φαψαζιiτηδιαρκεια των uτιoκt"ι|lειbιv'oι)'τι'α..TζΕκoψ..αλλd ε[γαι πoλι5 αργ6>.>> ιiφogπo.oN..ρo 1.τcPηvα πoυ εκνεliρLσετη Λ6ρεν ιδιαiτερα.α. <.α τoυ γιατρoil KaΦΦ K& pιbτηoετo t|ηλ6.oειπoλιi. <<Κατακ4πoιoντp6πo γωpιζ6ψαoτε mτ6 τ6τεπoυ γ Θηκα.Oχ. παραδt"μηκα.Poνo|ιια..Cα1ιKs παλιo"εραg >>.Ε.αυ μφιbνηoε γλΦιταc.Steghenie Meyeι Aγ 6ραoεζ τ o φoPτητ Aκιτ oυ νLπαLιτr μια φλικη χε. αναρωτ ι'bψει η αν Θα τ ιq αι αγ ιh ιζα τ ιb. . εtψαιo μικρ6τερoEτηg oικoγiιειαg-μ&λλoνθυμd- σαLτ. μεγαλιiτερo η6ρt.Eιαφιh..ι)ιωσα τ6αηαιlακot'φ.γλ'i"...αειτνπωoιααψtιη.oP. τoυgKdλετ.κ. Δεν τ. αλξ Θ ψατιατη5 καλ6.lηoαεγιh..<Tι καλ& >.νωατι6 ειειΙ1ιτα..s ψεγαλ...ι.τ.oταν 6λε9υπερβoλικdαυνεαταλμ€νεs τLα να κ4νoυμεπρ6oδoσ'τoνα γiνoυμεφiλεE.ντ{laω. ffi 122 Φa Xαμoγλαoελατια.g.>.εγ..Kα v.ι.εgμoυ αδερφ69>>.θυμηθηκα ξαφνικα.1μoυνη μ6νη 7Lo1J.ω.co pιbτηoεη Λ6ρε .1<αL τ o καταφεpα 6ταy 6λειo α τ α.Δ εν ακoιi ατ ηΚε σΦr ".γτι..ειπα γ ια α ντcεPασπ1αω τo τ0 μoυ.α τη.'lτ αq πρog εψbια.tε'φτιαγ'ιει9αψαξιαi''ρhτηα.lα πLατευε ατ. ειπα αναKoυφισμ6νη κανoιταg γειρξtα με τo λεio γtpι τoυ.

iκ^ τληκπηι αλλd εκεiνoE κoιτoιiαε on.g.o rui i"o dικd μoυ αυτια.την πpoooγi1 τηg' ριhτηαετηTν6VητηEΛ6ρεν κρα. λoιπ6ν...ρειq.ξαφνικd μoυ ηρΘε ψια iνα αν6ητo α16διo. <<Λoιπ6ν..πou αε.αυμπεριελαβα .ηi.pγoψαι6oo oυ θθλω-αφo6 βγdλω δ[τλωμα. δεν9ιXεακ6ψαεψειptαψετα κopπaια. αλλd τo ιiφoEτoυ υπoγootloεκατιπεριoα6τερo_Jτ. . g oυγια ατo Φoρκg. . και . με τληρoφ6ρηαε.Eδει11. Σκεφτ6ψoυν ακ6ψατoαfντoμo α16λιo τ|'ατoυSKdλεν.ε πPoζ τα β6ρει"α..αλλ&εκε lδεφε ακ6ψακoλακευμ6νog.εξi1γηoε. κατευ τιg πtτpε. ειπα ψε ψια γκριψατoα.>>pωτηoα πpoαπoιoilψ <<Αvεβαiνει o*o.'}Jταν α}λι1δεν εβ καψιακαλfτερη ιδ€α.obγια tνα σι-1)τ.a.!φπει'6τι oι Kιlλεγ E'n εργoi"on εδιi. δεκα6ξι. γυ p ' ν ιbνταg η ψιση πρog αυτ6ν.>>p ιbτηαε εκεiνη αυγκαταβ ατικα.ε η 10ακα'νει παpt...i- πετγχω oilτε κmα διdνoια τo [διo απoτtλ'εaψα.n τ oυE urπ ρεπ6ταν ν α dρθoυν ..αψαζi^ ρεν. npi. FΙ πρoαoxητηs ατcoαπαoτηκε.πρo απαΘησανατην ηιoiγoω χωPtqεππυγiα.Ε. στoν oυραν6. των διdφoρω.'' <<Θ€λειgια παψεψιαpθιτα oτην παpαΤIαj'' ριbτηoαπρooπαΘιhι ταE α ψιψΘιhεκεiνo.. Kιiρφωαα τo βΙiψψα μoυ στo η6Pι ψετη βαΘια φωνi1.δι6ρΘωαε. .νωo αι.καLτo. ειπε ψειiφog πoυ €δινε τd- λo. oε tγι τρλαν εt ακ6ψατo Φoρκg. €ναγαι. ην o dινταg τ ε iιi i1.νTζ6ικoψ. πpooπαΘhνταζ τo..καθωg επιβεβαiωνε αυτ6πoυ μoυ φdνηκε 6τt ακoυαα φωνητoυ Σαμ..>.1βλεφαρiδεg"ou. Aκoυγ6μoυναανηλiθια ακ τψιsη}'τrξα. καt.FΙλπιζα6τι αiτ6gi n. o Tζ6ικoμπ δι6κor|rετoυE αυλλoγιaψoilE δε μoυ.. πLpα ψακptαπpoiτo νηa{ ιψg..0εωlτ6 μoυ στην oμ&δα 1ιαδεiξω ξεκι1Θαρα 6τt πρoτιψ μικριbν.s .. <<Toυg K4λεν.o'Εντoυ αρντ . . <<OιKdλεγ Eεν {'ργoνται εδιil>. <<Eiναι o Σαμ -εwαι δεκαεννιι1>.Stephenie Meyer lLεP^Lσσ6τεPo ψε bιτPαS t|αΡd ψε η6P' κι η φωνη τoυ ηταν βαΘια. ηι ρ ηo o T4λερ πρooπαΘinτα.τoυg ξt.6s..τη1g. Κokαξε ατc'την αλη. τα EεκαπLιτε>.Χαμoγ6λααε λατ ια ψε καταν 6ηoη. To liφoEτoυ μoυ dφηαε ψια παp αξειη εντtlπωαη.ν ιlα oε κoπαζει κατω*' :...oαξ'ιoΘpi1ιητεE πρooπαθειiEμoυνα τoν φλερτ4ρωi1τανoται|ι6ψατα. A. 6τ t τ oυq αν αlrαγoρευ ητ μiνo.πpooπαΘω oμoλ6γηαε. o ικoγθνεια τoυ γ ιατpo την tα ε θιεγ << Tι r]ταναυτα τoυ γ pωτηαααΘωα.<Θα 6)tεγα6τι καιλ[γα λεg. θα i.iα.^Ψ α νζi1τηαη. <<Nαι. τελiκ&. ^tψττνευoη. x) 125{. Kαθιbg περπατoboαLJ.fi " δεν μπoρo.κoλακε *M6λη J.ριhτηαα. παpαELγηκεμε €να αυνoφρ *A)λd-6ταν τελειιi:αωτo αψαξtμoυ.a.o Tζtικoψ. 6τoι dsατενα^ψνκmλαβει 6τι oι αναμφισβryη.. δ. με -τtPos τo τ:ειγosατ6 ξεpραoμ6νακoιiταoυρα.Φoβ6μoυν6τι θα γυρνoυαεαη σμ6νo9και Θα με κατηγoρoιioε 6τtτoν δoιiλευα..1α a π{lκ.. και o. δεν εππρLπεταιιαtργoιται στoγ Kf λιαμ6. Ψ:" ημoυν β6βαιη' αλλd o Tξ6ικoψ πετξtηκε 6ρθιoE ψε αρκετi1'πρoΘυμiα.ιταgτη Θα\αa *Πδαo εiααι.0ηλικiα ΨoU.v ατcoγpωαεων.. .bμ και πoλιi.oP.ελιγ4κι μεγιlλog τLα bπιτηδεg.τoν τρ 6πoπoυ εφ.o. 1uαξανακερδiαεt.EwoγIζoνταE την kt L24c"7.inη μερ. uΣ opαp di'' To τρ6o ωπ6μoυγ6μιαε πPo σπoιητl1υκλη Σe τiρ αoαγια μεγαλιiτερo >>.Πoιo i1ται εκειιo τo d)λo ατ6PL πoυ τoυ μλoιiα. <EiμαιVηλ6g τLατη.o ακoτειν6 δdαogπ[αω ψα9.

κoρψ6. <<Bλ€πειg. λπ1ζoντα9 6τι μεταμφiεζατη.ρ'μερικoι5qαττ'αυτo(19. 6πωg i1ται oι πρ 6γoν ψαg.'Βταιo πρoπατπcoυtμoυ νπ6αxoιταινα μεiνoυν ψακριααττ'τηΙ:ηVαζ. .n "u..<ΓιατL 6γι.αs'f.τι πριll.A}λιi αυτi1η ηληπoυ rjρθ oτηι πiptoγi1ψo9^'ηu*oi. o. .E..-6τιδεν 'i1τol.Επ' I κεντpωΘηκα στo !α διcilξω τo ζωτικ6 ενδιαφ6ρoν τoυ υπi1ργε ατα ψατια ψoυ. η φωνητoυ 6γινε λκοψ.>> Κokαξε παλι πρog ε^ψ!ια EηκωνoιταE τα γελη τoυ' <<oυπg.λ.>>. τ6τε yι'ατi.γ'i1τoν πpoπατcπoυμoυ ητ^ανδια κυνηγoιi-αανoι &)λoι τo φoρετικoi.α 1|PooπαΘειανα δΦαω oτη φων{1 συναισθηψατικi1 ενiαoη.b.Φc6 πotl i1pΘαψε ..g. λ.ιlε ανακωxi1μαζi τoυg.λoιπ6γ.gρtζεE..o' Lono αξiζειτoν *6 nJ.ν αιυ πoψoνηαLαμoυ σε θαυμααμ6..Aυτ6g στη γη μαg.παραEfiτηκα.. A ψα5.ντααδυνατιαμ6ναπ6δια ζεg ψλξ:c. Ι(oυλαγιoιiτ 6δεααν τα καν6 τoυg στιg κoρυφdg των πιo r|rηλbν δ€ντρων τoυ επιζiρoυν. << Σo υ αρ € αoυ.^.δε Θατoυgε Θiταψεaταflωψαπρ6αωπα>>. Θ€ λ ω νατcωi>>αργιoε..ν πρoαπoιor5μ <<Nαι. O αυμφωνiα ψαζi'τoυgνα μην ξorναlcατi1αoυν κ6ρη τ ων ψατιιhιτoυ στριφoγ il pto crνκo ρoΤδευτικ&.Toυqπη ωL.α}λ&τoυ λιiκoυ πo oΦαε Θα oL γtνεται αι Θp ωπog.Moυ θκλειαετo ψατι..ιδo.νoυc' τ'6αo πα λι696αo*o.} 126 α} >Μετα νπαρχoυν oι ιστoριεζ τLα τoνs πηωμεyoυζ>>.Aκoιiμπηoε λαφραπανω iε ψoλd τιgατpαβt.. α nα Κ τ(Po-στταΘηα <Αν ηταν επικ[νδυνoι. o ι λυκ&γθρωπoι61oυνε1Θρofg.ενιbεγdικαΘιoααττ6καfω.καικαπoιεgdλλεgεiνα πoλriπιo τρ6αφατεc. .ν περιiργεtα. . τoν ενθdρρυνα.-Moυ γαψoγλαoε Μετα oi1κωoετo t'ιατoυ και φρliδι.. εiπα ενθoυαιααμωη κωonτλ1 v. 6μ τoυ λιiκoυ ακρtpω. Χ. oιπηωψενoι εiναι oι φυαικo[εβρoi τo λ$*o.o.lτ6τιgπαλι6E ψα9ι'oτopiεS.Stephenie Meyer Λυκδqbωg . ξεκινανε ατcoτην επoγi1τoυ Ι(ατακλυoψois _υπoτ[Θεται 6τt oι αργαto.E _oι€ ρΙ(oυλαγιoιiτ.l}λoE ejllιog .ia- στ. Kατdλ αβα 6τι 1.τανωoτoικoρμ6 τoυδ6ντρoυ.>> .<Tιgλατρεdω>>. 'o . S} ρ ηa .ιlα την ιaτo ρLαψε φ ανταoψξtα πoυ μoυ 6λεγε.ηγoisoαι 6πω9 _υπoτ επcικινδυνoι LΘio. δεlxνoνταg γoητενψΕιog. 6ταιl ανΘρωπoι βρiακoνται κ .6πωE αNΦε βoυνoιi τLα'fα και η κβ ωτ6 E τoυ >>.Ι1 τoυ χαμηλωαελiγo.πια6τι μoυ ειxεεξαιlιειτη.Φ 127 {i(ξ . θρfλoιγιατoυgλιiκoυq.Κokαξεκατω τoυgβρoq1cous να ψε tνα1αμ6γελo τλανιiται ατιqακρεEτωντλατubn τoυ.<O πρoπατcπoυg <<. oυsi >>Pωτησα χωPιs ! α υtτdPχεLorνξ κη ι α n..Ιπαργoνι toτopLεg τLα τoνq πηωψt. παoγ1ζoιταgγα μην τoν αφi1oωνα δει π6αo aopαp 6ταιp..o lδιogμoυo πPo i1τα. καψια α. ψερικot-αττ'τoυg oπoloυg .'onoρ'.g τoυζ iκα.<Α. αυνθμαε o Tζtικoψ <<oιπαγωμ6ν εLιαtπαραEooιακαΦρoι μαg.' μoυ o Tζiικoψπ!P1ταπηoε αργα ωg 6ιαν κoντιι6. μπoρ να τoυsπειgλυκdνΘρωπoυζ>>.<M6γo€ ν αν>>. 6ψ"9.Σιiμφωνα μετo θρδλo. ΠρooταΘηαανα καιlω τo xαψ6γλ6 μoυ σηηνευτιKΔ.2vι9'gιwnηE.νταυπαργεικ[νδυνog.TπoτiΘεται 6τι δεν πρtπειναλdω τ'ιπoταγι ou'ο θ6μα>.ωn Θα τ ρo oπαΘo{αε ι α κανει τ ην.wαι ει αντιαατo ν6 τη μo E φΦ E \]α τoυ9 9. σoυ.<Πα. ατλωgεtψαtτερtεργη. α.λt ρt" τoυ oπo[oυεξdγαι σα.αψoγ λαα ε τ Lα'ν α δεiξει π6 o o λtγ η μoυ βααη iδιτε oτι5 toτoptεg αυτt. 6πω9και o πα τ6ρα9γoυ.ν για τη φυλ .<!Εναq. i >> τλαpω.νo|"τ Po ψαΚτtκig ιατopLε >> daτ ε.Li.Ψ. -δηλαδη. κι αυτ69..FΙταγ tναg ατc6τoυqγipoντεsτηS Ψilηq.. <<Nααoυ τcωτη10λ'iβεια' 6γι.Bλ€ π ειg.δε Θατoπω αεκανiναι.oγuρι|ζεται 6τι κατη6ψαατε αττ6 τoυgλliκoυg _κι 6τι oιλιiκoι ε[γαι ακ6 ψα αδ€ρφ ια ψαg. υπαρxoυν πoλλol θρfλoι. μενη αν τo ταρακαια. ..νπoυ Εκανετ π&τπroυgηξ.α πι'o βραγνi1 ατr'6. Toι κokαξα aopαρα..

o..'.|'κoπαξω. α! eι'ναLεκπoλιτιαμ6 νoι 6πω9 αυτη ατλη Δεν πoτ ψo ρεtE t.νανoι τΕτρεg τηs λ[αg. . .^ iδιoι>. Tρελιi τρ ξψατα. .. καθιbE δ.oκtlψατα. ι<M&λλoν μ6λι9ταραβ iαoα τη αυνθηκη >.ραιl α i. αυτααε και.j Κoπαξαπi'ραταΦγ.g.αλλ&και με tν ανηαυ1iαg.ιi.^ δ9ν ε{ναι.. .γiψ6γελo... νoι.9s.<Tιθεgν α τcεLS εκπoλιτιαμdνoιi>> <<Ιo7φρtζoιταν6τι δεν κυνηγoilαxν ανΘρdlπoυ1.παντωg.'ΕχειSorνατριγιααεL>'.τo κεφ&λιτoυ.. "..τoυtπ^ηωιιε'νoυs' αK6ι.να αφηγεLaω κτικ69 ιατoρ[εg. <Λo ιπ6ν. 1|tιζ'.pγoνταιτρog εψα9 .. <<oιδικo[σ-oυτoυE α. no' *unη|''. Mπ€λλα>>. 4μo..ρωνετo πρ6oωπ6ψoυ..<< ρ νε[gπoυ o πατiραg δε θ€ λει να μλ4με γι. φιbναξεo Mdικ με α φιαη κoυνιb!ταSτo 1€ρι τoυ τronlωατc.. <Δε θα τoυτ|ω'φυαικ&και δε Θατoυ πω.LαK. . και p{βαια 61ι>.icαι καλ6 g αφητητη9.o.dντηα. E.καΘιbgγτυπoilααιl ψεταξtlτoυs' vαs πρoειδoπoiη κ&πotogληotαζε. ατταντηoε tιε ψια φωνi1πoυ -.oυνtγιoε. . <<Aυτ6εtναιτo ηbPισoυ.>> ριbτηoεμε παι1yιδιαρικoιiφog....E πρ6α!εyε ψια tντoνηυπoιΙltα απελi1g oτoν τ6yo τoυ..oΘoιiν>.:::lρηγ τη φων{1μoυφυαιoλ oτιKη. *Σopαpα.πoπp oταππoυ ψoυi1ξεραν δη τoν αPχητ6..τoν Kdρλαiλ.Eκαιlε ψια δραψατtκi1 παbαη.r{rιθιiριoαεγω.. ΠρoαπαΘηyα να δ-. Γιiριαατ|Posτoμ€ ρ og τoυ και τoυ 1αμoγ€ λ αaα 6αo π αιoλoγικd ψopoilαα.ιπoταατoνTα&ρλιT πoλιi με τoι ψαψα μoυ.Mη..ν α ξiρ ειg π6τε Θα πεw ααoυν η oP:n! ιhoτε να ψν ψoρoiln no *''. τ oi εlcαινεoακi π αζoντ αg ακ6ψατακι3ψατα.ναiκι' αυτλ|"...εiπεευγαριoτηψειog...Πρt"πει ψoυηταν φ6βo9πoυ ειγεεμπνειiαειη ιoioρLα'τoυ.oε -πξωνε.. ζιbα'>.τη.<Eδ6 εiααιλoιπ6ν. . Εια καινoilριo Θηλυκ6 κι tνα καινoιiριo αρoε.ααν ioυg"i"iε νoυEπoυ γιhριαε o πρoπαπcιcoυE σoυi>> .Joιγoυρητι'φαιt.. βρ. δεν εiμαατε 6να ψατoo τρ oληπτικot .υπoα1θθη rεμεδιαπ€ ρ αaεtναPιτos. Tα κεφdλια μαE ηκιbθηκαν αττ6τ τα δυo ταυτ6aρoιατ|α1ια δoυντoν M&ικ και τηνTζt'o ψιαπwηιταpια ψΕτραπιo πi..oχ.τι λεg. 6ταν 6μαΘε6τι ψεpt δεν πηγαlνoυν στo νoαoκoμεio ατ16τ6τε πoυ αρ εκεi o δ6κτωρ Kdλεν>>..'oχ. Δεν εtναι ν. αφotli.-α Θρωπo ι>...'.<Tι ε[ναι ot πηωψtριbτηoα. αν απ6 τητ αwψηζf1lιαg πoυ φανηκε ατη φωιi1τoυ M4 εξiιληξετo γεγoν69 6τιi1ταντ6αo φαιlεpi1.>>pωτηaε oTζiικoψ.Εγ ιh ακ6ψακoπαζατoν ωκεαν6..Παoγιζεν αδιιiξειiν α "Ι. Kαι τ6τε τo κρoτ&λισψαπo1Jtκα.o1ι. <<Aυτoiπoυ πινoυν α1ψα>>.FΙμoυν εξα ευγνιilμων ατoιTζtικoμπ και ηΘελα\'ατo\]κανω 6ooτ s 129 $Q ."'iλo. Xαμoγελααε. μηνπειζ τ. 6ι...αλλd oι υπ6λoιπoιειγαι oι ιδ. ε.Aκ6μα εiναι αηκωμ6νε9oι τP.ιtκ6. Παντω g ε[ααιπoλι5καλ6 g στo. η { -: E'φ ΕρΘει εδιbκι.>> <<Ωρα[α>>..i'μoυ &} Ι28 (x δεν μπoρoιi σα 10αληξ' τηι Εκφραoi1 μo haτε ν α ψo pioω \'α τo.*oιo".?. απo εi κα. <<E[γαι αυτo[ oι .. να ν6ψιoε6τι η tκφρασηστo πρ6oωπ6 ..g.αρκoιi o.εtπεγ λιh *Θα παpωτo μυατικ6 oτoι ταφo ΨoU...Τ..<Kαιτoιiκoλλιiνε oιKιiλiνj E'. orν θα αε μαρτυρi1oω. ατ ηψ6ιo5 και.wεsμo Toυ 6δειξατo ψρατoo ψoυ. <<Ιπαργoυνκι dλλoι τrhρα. <<F. . Χαμoγ€λ *..ε(1ε φilγεiπλil iρw 6ρδ. <<Kαιτι εtναι1>> .Tπoτ[^ Θ'εται 6τι ψε κ6πoιoν τρ6πoτoυi.oκαλ.Stephenie Meyer Λ ντα σ.η.>> Χαμoγ€λααε oκoτεινα.'.

>> ριhτηoε.. ' <<Μαπo'[si1cααται.'γ υ ιbντ αgπ oσ εχτ.ρ'..oτoρtεg>>. o Mdικ iκαιlε ψιαπαilαη.νπLαωΘtaη.πεταμηκα 6 ρΘ π. τorνεκε[ψpoaτατoυ. αληΘεια εiμ oυψαΘηoεt τoν Tζtικoψ.ρ ανακoινιbγoττα96τti1ται oειρακdπoιoυ d κ&πoεtψρoατα...'E. .δizλα ατην i\ντζελ .τ' β τ.α 1ια π ειραξειτoν M dικ i.i.<Tαψαζε{oυψε -φα[ιεται' 6τιΘαβρεiειo. την κoυκoι5λαμoυ.<<..ξερoντα96τιτoν εiγαγρηoιψoπoιi1oει.O βηψατατιo π[αω. *Ψ. καΘΦg περπατo'bααμεμε πPo 9'\ψ*o δtααγLζoιταgτιg πiτρε5και τηγαιιo'0. unoiγiΘη*o'.lO"o.'biταν καπotogμε τoν oπoLoΘα ψoρoiloα ειiκoλανα εiμαι φi\. πρ 6oΘεoααoβαρα.cα9 o αφi1.<Θα ηταν πλ. .E*.jα. Χcbθηκα στη. 'on 6ται αντιξφθηκ . To γαψ6γλ6 τoυ ατλιhθηκεαε 6λo τoυ τo πρ6αωπo.β)tεπατα ψατιατoυ πoυ ζ$γιζαν τiiικoμπ και φανηκαι LKαloπ|oLηLιtνα.ιboτεναψη-ψε ρνo Mιliκ. πρoaφtρ^ Θηκαεγιb.. To υ 6κλειαα τo ψdτ.νι α τiφτoυι.ειτε..κiν. . ρyo ψαι>> .". κιγγκ..ξ..Stephenie Meyer τ 6.LΙ:cαν πoλιi ενδιαφiρoυαεg.:^*.Mερικ6gατη6ι εg&pμζα. πρoσo. Mιiικ ψαgεixε φτααειτιhρα. κατενθ oυαιααμ€ ν oξ λo' o αδdξιo Φ. παρωΤoιπ6ντo Eiτλωψα μo.. καΘιhgεπαναξιλoγoilαε πρo oεγcικα την καταaταση τcαP ατηP ιbνταgτηαυντρoφικ6τn- τα y1αg. &λλoι {δη φ6ρτω.να ψη ακiφτo |ιαι. Λεει.ι ατα. ευγαpιατιb>>.iιγo.) 131(n .o -'. &:}130rrx ... <<Χαpηκα τcoυσε εLEαξανd"''.o'TiΕικoιι'Ιι' KαLκαταχα^α 6τι τo λ.Δεi υπi1ργε αμφιβoλiα6τι'Θα tβ ρεγε..<Mπoρε[Eνα t'ρΘ'ει'5να δειE ατo ΦoρκE.. l Κoπαξαψε6χoιπανωoτoν ατελητικ6 oυραι6.νπι o χαPoi)v'ενo.. την απooπααει ι|rεατη ψεααLαΘθoηγtα.H i\ντζελα ατλωg κoπαξε Lξωατc.ΕνιωΘα tιoμ την ωpα ioυ τo ειπα αυτo. <<Ενταξει>>.ηn πρoφανη ι εαρi1τoυ ηλικ[α.γ i*..iiog βλ..' Ε. τα ψατtακ&νoντα nΙo" o"o καΘιo|ιαKαt\)ακλεiαω πp o απαΘεια. ιιετη:v Tζioικα ακ6ψαχtτq' ^. .-..b ωραiα>'.:τΨ. Χαμoγ6λαααζεoτα ατoν Tζ{ικoψ. g λεκθδε6 παιω oτι5 τtπρεg 6πoυ πρoαγειΦγo φταααψεoτo ΣεψLρνLτ|αι' o.τει γαψoγ λαα ε.. <<Kαια.. Θα ψoρotloαμε ψε να κανoυψεπαpt'α>'. ρ κα απ' τηνα)λη ψερια.τo και η Λ ρoτην καταιγ(δαπoυαιγα-oιγ&δυν&μωνε. . ιilλn φoρατoυ o Tαιiρλι θα€ ρ θειναδει Jnν τoν Mπiλη Θα tρΘωκι εγιh ψαζiτoυ>.o Tζtικoψ μoυ €λεγε κ ατιτoπtκig ι.να b"ot εγω ψoρot:oααλωgια ακoνψi1σωτo κε 'ερ. κι εκεtνos μoυ γαψoγt^ λααε επctoηgλατα' <<Nαι>>.α\) Kαι η απαντηoη βριακ6. A)λιi ατ. τAλ.

*':ur: I. A}λ4 o Tζi:ικoψ μoυ dφηαετo γiρι και oιiρ}.S "υτ69' pατi1pηo ε τiπoτ α ααυνη θιατo* i nροi"n? * of φ".αναγdlpιoα τo πραoινo φωgτoυ δd Aκoυγα τα κilψατανα oκανε oτα pρξια καπoυ εκεi κ Και i1ξεpα6τι αν tβpιoκα τoγ ωκεαν6.o.:. πατηoατo PΙay και αιιtβ1αα μou. <<Tζiικoψ. σατα αΚoυoτικα..ιli1γo.oη.oπ αλιαil .αλλιi τ Tζ6ικoμπM:λακ βρdΘηκεεκε1. αλλ φωναζει ψioα μπoρoιiαανα τoγ δω.τL τα[ρ ιαζε oγ "o. Mπ6λλα.γo ψdαi περι'oo6τερα 1.To πρ6oωπ6τoυ φoβιαμ€ ν o. Συναιαθαν6μενη oε καπoια γω'νιατηg αυνεiδηαη 6τι oνειρευ6μoυν.Aκoυαατo σι-ντι ξα. μo.Λυ ια κατλαβω τoυg aτLγoυg..φτoνταgστo σκoτειν6 6δ τoυ δ&αoυE.'ε"iξ. να πoνανετ. -Σκαλιo ατoγραφε!o Ψo υ.'i. 'Aνoιξατα ψατια μoυ. .Lι*P ι noi ρρη*o.Πρoαπαθoιiαα να ακoλoυθηαωτo.6 ! την μJ.ΣυαπαoτηKε στo χΦψα. M6λιs βρiΘηκαoτo. ψtγρι τoυ αργιoαν 'ηn..ry. καΘιbgψετραpoiιαεpiαια.με Φ τoυτη δι ειlαντια oτην αντtcτααη μoυ... π{.Eκλειαα .γ.νακαιξανα. φ. Kαι εftε αlτoτλεoψα.-"n.Eiιγε αγιhνα ψi'ιζψo)t oτην τηλε6ρααη καtβριoκ6τα" i.γωφυαικιi τoιδιαiτε κι Ετoι Eεν πα. γo$ oτo .*. ιbaτoυ επιτ απoκoιμηθηκα. t2. αλλα γρηταραlτανω n.. τρtψo..... μια6 μoυ Συγ κεντριbΘηκα π λtl τ oαεγτ ικα oτ η ψoυo ικηπ oαπ αΘιhρ ρ e) 132{:e ψαΘειατr'!ξω λαταλ6γπτoυλ&ματoν τωγ ρεφρ6 αυνειδητoπoiηoα 6τι τλικα μoυ dρεαε τo αυ ημη μ6λι9 ξετciραaατo Θ6ματoυ διαπεραατικo6θoρ Eπρεπεια ευxαριατi1oωτoν Φλ flλη μια φoPd..ΩEτηντpkη φoραπoυ6κoυoατ0σ 7. καΘωg αιτιατεκ6ψoυν ακ6μα oτo τoυ Tζ6ικoβι πpooπαθcbνταgατcλπιαψiια τιb βητψ" βρωτoν ηλιo.ιαξεδια ατικα.τα αυν€δε. δενκαταλ.αβαtνατι "'.. εν.o. πρi"πειν α τ p tξειg!'' ι|rιθιi ριαε €ντρ o <<Aπ6 δω.Mπ6}λα!>> αιαγνωρΙσατηφων{τoυ Mdικν απc6 τηζoφερi1καρδιd των δfντρων..ι.o ψoi. ακευηκαιξαlλωoα ατo^κρεβατ.Eω.| Σ Ειπα ατoν Tαdρλι παρα πdλα να Eιαβαoω τo . Θα ψopoιiαα ν τoν r]λιo..Τ'γo oυ ρ}ιιαγτα ατc'6. #3".^1ιχ" τLα α1oλε[oκαι δεν nΘλ: ιi φaω.-ω.τραpιb)ταζτoβ. : 'ΙΙτανtνααπ6 τi"ηατcηψεni:cou ou.. T. EΦtAΛTt.lρ*1'ψατα.oo π6ρτα. Tι αυμβαiνει"..>> ριhτηαα.ψατ. σι-γτι πoυ μoυ. cδJρ.ιαξεγωρiαω τα ψλεγ τωνnτPαvζ. oτtκαKα..ι11πoιoiααn...νταgξαφνικα. ψtaρ τραγoυδoriαακι εγιh ψαζ16)rατα τρηois6ια.'":.καΘιilgεγιb παpακ a3 133 {i* .oακoτειγ6 αημεio τoυ δdαoυg. . δεν ηΘελα\]α vπcωoτo o δι. αλλι1τo φωζ και πilνtειαtβαλλε... <<Γιατi.|"rj'j#. €ται πρ6αΘεoα λ ζE ψ"λζa-. πρ6αωπo..και ψρoaτα ψoυi1τα'viνα oικε ρoE.ρι ψoν νoντdg ψεπLoωστo τc..:.>'pιhτηoα. Mε τoυg εκκωφαντικolig ρυθ t]ταναδιiνατo ια ακεφτιb_πPηψατo oπolo i1τα'ικαι o π69τηE ααιcηoηg..<Tp iξε... αυτtαμoυ.

o τoυ ηται αWV1Pξ αoυβλερd.α.νακατλdβωαι o Tαιiρλικ rι6 μδυ. κ4θε μπoυκιαψε πpoαoγ'\ 'Εφηo αPΙ&. o{ρλιαξα.o ντ|'ατoυ' πoυ τα €δει1νε αlτελητκα.Hξαφνικi1μoυ κiνηαη εWεωs αlroτtλεoψατα ακoυoτικανα κoμoδiνo.ρι ι|lηλd και ξν ευ αε ν|α παω ψαξi. Παp' 6λα αυτα.6zλυγα τo μπoλ Kα-τo κoυτ4λι.Aλλ4 ειγε εξαφανιατεi. Σ'ηκωαε τo tν α xt.λΕιεp oni "o δυγατ6θ6ρυβo.Stephenie Meyer Λυκo Θoιiααμε φρiκη. iα μαiλι&μετα δaμυλιl μoυ.Πηγαγια..oxι!>> βατιψoυ.*. oλιiκog 69Ψ|oεατoκεν6 αιαψεααo εψtναKαLστ0βρικ6^ Τακα.. χα ψΨπmγ φoρdlνταgακ6ψαKαιταπατcoislται..και τo περιπoλικ6 τριακh6ao περiψεια. στo κpεβατι.Θιαα6ρθια.ψακpι'α. .tξoυντo σL. ε1πε.6λα αυταi1ται ψαταtα. 1ντγs:Ls ψ6τε9 μoυ με κλωται€g.o *ρ.Εκα.αη τoυ iγαν 6ια9 ψεγ(λoEκαoταιoκ6κκινoEλιiκo S |ιε |ιαil'ραψατια.και καΘ6μδυνμε τα ρoli.'* δ6n'. Εν τ oυ αP:v τ.τραβ'iινταζτo iα.To υπoαυνεiδητ6 μoυ 6λε9εκεiνεgτιg εικ6νε9τtoυτtPoσtlαΘoisoατ6o α τ|s.ζλ.ν α Ενα βi1ψαακ6ψα.Ko(ταξα pιαoτικα απoτcP τo ρoλ6ι ατo ντoυλ&πι ψoυ.o*t'ri"i1αιειφηδη tξ φιiγει.Δεν μπoρoι5 '.E dlψoυgτoυ'i1ταν o ηκωψtl εg. nouτη συτΚPατo. πpoεξo{1 ενoβητικη ctγα τtααεtτοι μαλλι& μoυ. Ξανηilριoα ανdακελα και ξεκotlψωαα τo τζw ψoυ.' .α o σα1ι)ατoλιαμ6νη μoυ.αντ||λετω Tωρα tπρετcε'ι wo[i"ια ι α αlcoφisγω. To φωg ψoυi1ται ακ6ψααιlαψψΕνo.Eνιωθ τη1ι'κo α παΘotαανα μεiνω oριζoντιωμ€ ν η.. Παy' 6λα αυτατo ντoυζ πoυ tκαια δεν κρdτηαετ6αo καθυατερωνταgτ. .lακoπαξω Εiψ εκεL. ψααιbντα5 τλεLωoα.oω uoυ' Αλλd δε γιi ριαα.απi ψλo. ψιαi1τo 'Prναoτt.πα)ιι.καιτo κεφ&λιμoυ γliριζε γw t.'ντ. με κατευθυνσηπPoSτ!ν ακτi1. Σ:rη Θt. O λιiκog κoιτoιiαε αιτ' την α)λη ψεpια. ΥP4Τo ραξiψειια .^'<<..}. *o.Παpακoλoυθofαα tνα iρog φωgπoυερ716ταν εψtνα ατc6την παραλLα.ψi.τ oυ. τα ακoilπιcαΚ $i3135&s .ξαιλωoα. καθιilE πεταμηκα ατι6τoψα*. <<Mπ6λλα. με τα δ6ντια τoυ! α o. Πρiτcει να παpε α tια-iια ψετη αειρατoυg.6αεμε διiναμη. κι εκεiνo iκαιlε iνα ρ.-θo καθ6λoυ ανετα ιboτε να κoιμηθιi. αικd.<Tζttκoψ!>' φΦναξα. ι*οψoκαι o"o.τα δ6 ψατα tpγ αwαι ψt..|)α aτεγωαω τα ατc6κατt dλλo πoυ να μπoρoιiα βoυ. τoυ λαιμoιi. Eεν j. 1&*.d π pog τ oι. i1ταν δεν παρiιΘυρiο μoυ.'Tkαν πtντεκαt πρωt. .τptξε|>' φιhναξε o Mdικ παχι αττ6πi.o μoυ λιiκoE γριiλιαε αταπ6Eια ψoυ. Καιτ6τε o.ενio γαψ\α γ ρλto α ατc. <<'Εγε Lιoυ ειLπLστoα{νη>>.βγει αEtξια.καΘcbELπεφτεατo ξιiλινo πατωψα.ιαξα.-Εγιhtκανα iια βi1[α'ψpoo.oιτp'ιγεgo'o.καθιilg .καιτυPισαψρotlψυταβτdζo.εtπαoτoνεαυτ6voυ πoυ θατo αν€ β αλλα γα6ooπερπα6τερo μπoρo παξατo νεαεαθρμoυ.Tpdβηξαπαχιτoμαξ ατc'ταψατιαψoν. τα ψατιατoυ i1ταιl ψαilρακαi επικiγδυνα. Eκε [νog τ 6τε γαψoγiλooi.o.oγεruouno"η φιερ. μια Γιiριαα oταλαγιακtLβγλατ μiρo' τoυ κρανioυ μoυ.}134ζ}r . K4.ναΤ τo αiψακυλoιiαε tcPosτα κατω.F'ντoυαpντβγηκε ψto'απ6 ταEtιτρα.τf1γαπα) αα.Tυλιγμ€νη με μια πεταtτα. 7φειLζoιταs.τo δdρμα τoυ λαψε αψEρα.

tιτyoηl oε αηψεioτroυ^1ια ακoilγεταt αλ69. ακριβdι5 oτo κiντρo τoυ τρωεεζιot. 6αo o βριx6λα?ιαζ' ιτoυ δεν ε[ναι ol3τε φd'vτασμα o6τε δα|μoναg.νκαι πoλλd πp .'oται βγΙ1καν τα απoτλt'σ ψατα' υπηpxανtνα αω 6 ληψψατ α nou * p. Διαpαoα πpooψcικα τLs ττ'εP|τPαφ6g {rιipoν τα9 oτι να μην π^ωαληθ ψoρεi. 136 c. τPητoPα καθε πoπ-αππoυ εμφανι- ατην oΘ6ιη. xληριxιΙlν xαι αξιωματo'ιlyωv.αντεργκpαoυντ μ6ταλμoυσικi1και εταιρiεgγκ6Θικκαλλυντικιilν.ενιψoυψηγανi1 αι αζι'1 Eκλειααμερικ€g ακ6fα .Kακαι τα tβαλα ατo aυρταρi:cou γρo.t ητεζ }ιαι των διjo.α τoυs βρικ6λακ υπ&ρ1oυναε oλ6κληρo τoν κ6σμo. τ6τε olyoυρα αυτt1 τ[πoτα: επiαημεg αναφoρ6'9.iη5τοoo 7φλ6 τηq. Tελικd καταφεpα ν α-φταoω oτην ατιlv. Ψτo ψαζεt:oιταξ. Μετα βρη*o μια τoλλι1 υπooβψειlη ιατoαελiδα _Bρικ6λακεE αlc6 τo Α ωE τo Ω. τιE oxoτειν6g μoιρd. -Poυoo6.0μιiθων τ.'ιιαι oτoλιoμ6'νo με τ6oη περιδeη yoητεiα. Και με 6λα αυτd.Πo)λ6g *A.καθιbgανtpαινα τ'ριhταστo σL-ντLτλtιεp..και ψετατληκτpλa γηoαψιαλ. πoυπετξcηκαν ξαφνικα.[δια PQλων.νμια αλφαβητtι<η ατcα αη 6λων των διαφoρετ.tαατoρ6λo τoυ θιiματog. βρικ6λακε9 ατc6τιg Φλιππ[νεg oι 11ταν' iπoτLΘεται6τι εξα.F.ιικαπoλληιhρα.Μετα εβλα παχι τo iδιo αμγτι 1αηλωνoν Ιηn 'og.iμoυ νω 6λα τα ψικρα ταρ αΘυpα. qE -Aιδ εo ιμ6τατo9 M oντ 6yoE Σdμε απ6 πλη Αν υπd'ρ1ει oτoν x6oμo μια φημη πoυ να απoδειιινiεται ε|ναι yια τoυg βριx6λαxεg.τηoηE. Moυ πηρε εξωφρε.o. και'ΕναgNτdνηκ-ρoδφηξ. φυαικα.φoρτdlαει η αελ[δα.n ψε απωψαταπι εisψατακαι πρoειδoτoιi1αειg o"..o μo.γtα bαiνεται τωg oι πεP.παιxν. φoi. ! διαφημ1αειg.tα. γtlρwα πPos τoν υπoλoιo11 γ ει non-* διαφημiαειg. O πριbτogπoυ θκαν oι Nτdναyκ.. Bρικ6λακα9. Aναoτεναζoνταg4λλη ψια φoρα. λεtνoντα. o μιiθog aυ^ιLγζελi:ryo1rταs πPL'ν ναγκ δoιiλευαι γαζi' με τoυg ανθριi:πoυgγια πoλλd χ 6ται ψ'ιαγυιαLκα 6κor|r ωιa η ounε:pγooLoτελεiωαε.να διbαoυν στoυg αττ6τιg ιατoρLεgε μια δικαιoλ oγiαγια ατιατ.9 *ipψoστεt ταφig.iξη. πoυ τελικ& dδειααε εντελιbgτo σωvατ αLψα. υπd'q1ει xανε|g πoυ πιστε0ει βριx6λαxεE. αλλd.Φυ αικ α. εξα διxαrlτιxd" αρ7ε|α πoυ απoδειxν6oυν τηy 6παρξf1 τoυE ε|ναι σ τιxd πλf1ρη.λ no ρ πρoαπερααω-oτιδηπoτεε!γενα κdνει ταwiεEκαι τηλεo' με ττ'ικt.}137 ι}i{ .Eoειρtg. iψoπζαι uc\oηgμε κατ αaψαταπoi ειγα'νδημιoυργηθεL για να εξηγi1ooυντα πooo oταπαιδικη9 θνηαιμ6τηταs Kα.Stephenie Meyer Λυ tβ9" ατη Θtoητoυg. xαν6να πλd"oμα πoυ να πρoxαλεi τ6oo φ6βo xαι τ6oη απoατρoφrj. Δυo αττoφΘt:γψiiψε υπoEθμη** oiηn αργικi1αελiδα. τo αiψαα7('τo τ . Δε λε μαρτυριtilν.σσ6τεPoιμιiθoι τLατo1Jsβρικ6λα κεντρdlνoτταναε 6μoρφε9γυνα[κεgσ-Ψρ6λoτoυ δαiμ παtE.ζεται φ6oει9 xαι ψαραxτηρiξεται απ6 τιE μυoτηριcbδειg xαι τρoμερ69 ιδι6. H υπ6λoιπη ιστoσελιδ α η^Cα. Περiμενα με ανυπoμoνηoi'αια. αλλd' παq' 6λα αυτd.o t|αPατtoλιiκαιρ6. 61ryραφεgμαρτυριx6g xαταθ5oειE αtιbv πρooωπιιιoτητων. η oΘ6νη ειγεγ εψLo Kdθιααατη ακ}qρηαγαoτi1καρΕλα κι aργιoα'ν'iκλ. yιατριbν. μoυ. φε[oυμoυ..νκα)λιεργηαει τo φυτ6κoλoκdαι στ 6τ. ζomν αoτραιτιαLα η _ffiλ6 λευκ6 φ6ντo ψε ψα!lρα γραψψατα' κατι πoυ dδειxνε πoλιi ακαδη-μαik6.αερνα τα τc6Eια μoυ. Ψyψγκαι' βαξoνταgτo Tρdβηξα τα" αKoυστ.6"on γωoτ6.Kω.'. πoλf. Δεν υτi1pxα.iαi θ6ρυβo9. γαιω.o λ' -.Eπιτ6λoυg αελiδα*λJρη*. M6oα oτoν α1αη ξoφερ6 x6oμo των φαντααμdτων xαι τωιl δαιμ6νων δεν υπdq1ει καν6ιlα πλd'oμα τ6oo τρoμερ6.

&? 138 {*i εδιil πoυ ταλθμε.εS πoυ ε. κυρiωg τ|Posτα αιατλtκα.1ωρjg πoιi θα πi1γαwα. Φ6ρεαα τo αδι&βρo bξωψε βαριd p κω ψoυ.λioμo.rαυλη τoυ Tαιiρλι. διiναμη. tνα'gκαι μoναδικ6E αναψεiα oε εκατoνταb. ωoτετo cππtκαt o δρ6μo9 i1xogπoυακoυγ6ταννα εiνα μη φαiνbντo. M6νo τplαλiμψαταπρoαλκυoαν την πρoooγη ιtoυτPη.bυλ6 κo. τoυg αlcαoγλoιiαε τo να. βρl*ολα1εg δεν μπoρoriσα.ρ .φ6ρεαα ^trp. αυτ6ν τoy τλευταi.o.α}λdδεγ εβρq..βo μ4 επιδερ μiδα.E.o"ηEηψερλξ εξ'.g.' δικ€g μoυ παη P\\Pιyει1.ντo6. .dβαζα και τoν αυνΕκριν'α πρooεκτiκα μ.νεντελτbgτ. η ψ6ιl o Σ-τρεγκ6ν ι Mπ ενεφ[ται Γι.α.oi6. εια λdoψα'6oo. oλΛαξoυν χPωψα και ψετα.' να i4ωΕεκ1'Θ τιgψ6τε9μoυ. .. βγ'i1κα Ιλαrcα..*α.λαnηΘω μ6νη μoυ.Stephenie Meyer πoυ 1)αμoυ θυμiζoυν τιE ταw. ναπpoxωpi1αωαpiεταpαΘw.βωμoιi ανΘριilπoυ.h.pγω ατc'τoαπkt. Tπηργανπoλιiλ[γoι μιiθoι nouno λρ.H αiαθη πρoαανατoλιαμotiπoυ ε1μ i1τα.ou.Eπτpεπενα.ilαε να αφαξει.|)α αog.6ναoλ6κλη ρo γωρι6 α oτ η'ντ pιJ'.0yαβγoυν ατη. ψει|lυxρ6δ€ ρ μα και αΘανατoι.6tααμζo1ιτα'9τη.oi μιiθog.b. λη φφλρo τη'νηψt.χα δει.Koιμ6ντoυααν o.. δ. Σε γενικ69 ΤPαΨΨtS.α)λ6 6πoυηθελαναταω- ε9γιαι αφτ&yω.oμρ obαεπα.τp6μoυπoυ ε[xα δει.π.μjeo: τ αγisτητα.o"oλ.o.τα κpπηpια τoυ Tζiικoψ: πiνoυν α1ψ.πιoυιlα[Lια.dp".o υπi1ρxε ψiα ψ6νo αtlντoψη πρ6ταση. 'o. ψατια.τ o ιbρα ψετατα ψεα ψt'α ανυμ α' κι εi αg.ακ6ψα.ρακιtβγαιναν ψ6νoτηνilμα. κι 6λα 6αα i1ξεpαoφεlλoν L'Lατα &} 139 d}ξ ... Ιπηρx. s. o ψoρφ ια. Και ψετα α)ilo tν α πρ6 ΦηL'o. . 6πω9τoν Ββpαto..iτεριπτ'o.ατα πocνrγis θα μπoρoιiααiαγαΘω α θναλιγ6τερoβoηθητικ6περιβ&} To μoνoπdτι καμπυλων6ταν6λo και πιo pαΘiι μθαα ατo . φτιαξειtναψικρ6κατilro.o Σλoβιiκo E Nελλπiι'. εwαι'εγΘρot τω1λγκανΘριbiωι.γo o"oμ. Tlλιγ6ταν γ..p. ψατικα:o PoυμdνoEΒαρακoλdται. και^ψi Δε μoυ τi1pετdλ\ ω ατo δ&αog.νακoπαξω τoν'και"ρ6.rρεγκ6νιMπενεφkα^ι:kαλ6E βρικ6λακαEπoυ φiρεται να Καλoυ και θανd. *. και μ6νo τoλυ ..tθ.λιγα πρηψατα i1ταν αυτα πoυ oυνtπιπταν με τιE ιoτo'ρiεgτoυ Tζiικoi ''.η^ψoPφη εν69 6μoρφoυ. oτηριζε 6τιυπηρxαν και καλoi βρικ6λακεE. καπoιo πoυ θυμηΘηκα αττ6τ o μικρ6 αριΘμ6 ταwι'ιhν. ατc'6αo μπoρoιiαα Κα λaβω.o.Hξεpα τoλg ταξoυs .καιo μ6νoq πiαταoιiρ.ατρι. 'Εlιωαα αιlακoilφιoηπoυ υπ{1ργεtατω κι tνα ψικρ6Μvψo.καιτα αφεντdμια. ηταιl νεκρ6 κι iπαιpιε-τ.Ψw.6ψ's. καΘιhg Eι.λ6 μou. ψtα\εlcτi1τPαvψη εν69-μoνoπατιoιi πoυ oδηγ δdαogεδιb..|)δ6ντρωνγιiρω μoυ. πoλωνο \Φoυs βρικ6λακεE oυπιtρ. o oυραν6ξητα"0βoPbs.Δεν € δ ωα oηψαalαoτo Qlopττ]ltικιμoυ και ξεκwηoα"ιαπεpπαταω τc τα *. Σ.tναEυιατ6.iιρω απ6 τιg ερυθρελατεgκαι τα κιbι .γωρig. ψ6ιo 'α6ρtoτατα o τω.aζoLν ioτ' KαL ψε ψιαπαραψετρo.α}λιιbgδε θα εβ ρι{roκινδυνε oε ψLa'λi "o κατααυτ6ν τoν τρ6πo nαλ..αιμog ξταν μετo^μiρoEτoυ εγθρ6E6λωντων κακιbνβρικλdκων. o ηλιoE ΘατoυE iκανε *Φη.α|ιατω\' πoδιιi:ν μoυ πoυ πατoiloαι τo υγρ6 γω και oι ξαφνκtgκρανγigπoν ipyαζαι oι κ[ααεg.o. nou' εlrιβεβαν ων6ταν και απ6 τo Eιαβαoψo'ηg oηψρtνi1g"oi ψiραg_o.και κατipηκα κατω. τPητoPo πoυ Θα ψoρo.Εyπα *ν αoδηγηαωτ |ατPεLsψt.

5 υγρααLεgκιiληααν ατo iδα.iou iψαΘε πoiι Θα πηγ δλoι γιiρω τoυ.ιlδυνατ6νoι Kαλεν ιαi1ταν βρικ6λακε9.και"να μημεδει.o κεφdλι ψoυ.o πtρα..r) 140 {*? Tιπoτα δεν εi1ε α}λdξει σ' αυτ6τo δdαog εδιb κα και oι Θρriλoιεκατ6διαφ γρ6νια. αν αρωτi1Θη Εκανα Eαν ση τ.. Κατι Lξω απ6 τη δυνατ6τηταλo εξητηoηgλ&μβανε γιbpα ψpooτα ατα διiαπιατα μdτι rilητλ TζLκoψε(τεηδικημoυθ oιταγωψ. απc6πανω.ακoυψoitoεoτoν κoρψ6ψιαgαττ6'η oε. .!η* με[νειαlτ6γΘεE.6τι i1τcl. orνΘρωπo gΦ 141 {i} .ψοu καΘιaα εξαoφλiζoιταg 6τt' γ2oαεμικα.o.Eδει1νε ι α γ ωp Lζειτ . ΑκoλoιiΘηαα τo 6αη ιbρα o Θυμ69 μoυ με τoν 'ψoνoπατι εαυτ6 μoυ με ωΘo6oε να τPoχωPi1αω.μμε.τicρα πoυ ημoυν κλΘιoτη.Ειγε κα..ψoυ.. παρατη τ|o1J κεφιiλι-μoυ μια λtατα ψετα πραγL'Lα.6βηψατων[roυ.κι αραδε θα μπoρo6'αεναη1ρεψηii.0α"ατωφασiαωαι ηταν δυνατ6ν αυτ ili9. τo'χ ταΧ nou ωλ*g..γogτωντoτιoψ6νων ψενεp. Tπηργαιl πoλλd πoυ δεγ |ξ'Po.Επρετενα τo ':[" ηζεPα' α|t.vεικ ατ{.ιψo.A αρνηΘειτη.iνoιτoυ τoν υαεpi1ρωα'o'F'nτouαρnτδεν ηταν. Pη'αl αρxιζεια βρΦ. tια τrPoστατευ|'LJνoμικρ6 πηκaκι ωo ε. εκτ69απ6 μ€ ν α.καΘ69δεν ηταν. To δdαoE i1ταν oκoispo πραowo καtΘi: ψιζεπayα γξ τη oκι1νi1 τoυ εiμδ ει xθεEβριiδυατoνιiπνoμoυ. Kαι επιπλ6oν -μικρ69 αιγ& μoυ i'ργoνταν_ πιilg δεν iψoιαζαι ια τpΦνε πoτ ενoβητικη χdPη ψετη.o ταξη τoυ εικoατoιi πpιbτoυ αtωyα.ωτα. η α! ητανi'αωsλιμνoιiλεE πou.ρεg και " .iβρ.λμ6αω9 - τo μυαλ6ψoναταιτηoεψεiιαηγηp6 6γι." μ..Γα |Φ καi η iδiα. . .Π't.επειδη iγαι τ6αo πo)t6aκεπαoψΕια απ6 πpαoιναπαραoπα.φoEαπ6 τα φυIλιitματα noi ρρiσΚoν)τα.ντ1Θετo oμoρφι4 πoν ξετεpιo"ilcε τα wΘpιbτι.δι φτ6ρεEi1πανπιoι|ιrf'α .o ψ?!" πtpαατc'τo ψoιoπατι.ντανi1. τανω ατoζωνται6 δ6ντρo..ηs τoυ και φρα'αειgπoυταIpαζαν τo1JτcPoητoιiμενoυαιωνα μυΘιατoρηματot τω'ι αργων o.iλλo πoυ δεν ημoυν σ.ν 'Hτα.και 6λoι oι μ$Θoι πιθαγoi ψtaα o' αυτ 1ωριb'νφαiνoνταν πoλιi πιo ' πoυ εLγι ι α ατταντi1oω. oγin.'. ot oταγ6νε'9 αρμζαι ιαπt. i1τανκdτι. αυτ6τo μiρoE.πoψαι ιιε oτo ψioα . 'o Kαt παρεψβα}λ6ταν αναψεσ.ι.". Δ εν υπ'i1ρxε A)λd τ6τετ ι.Kαι τoν τp6π ανoiκειεgδιακυμ&να μλoriαε. uo. πρ6αcληαη μoυ στηγ .n ΥP"'n' nγ ηται ηoυγακι αυτα.ηαoαndn *.να6pια.'. την ατctoτευτηταγilτητα Kαι τη διiναμη.Stephenie Meyer στo\]TσdΦι πoυ μoυ τα dδει1νε ψ6σααττ'τo πεPιπo}tικ6 6ται i1ψoυ. ψ.og μερικ69φoPθζ.. αλλ&τo tκανα αlcρ6Θ Πp.ρφεE δημιoυργιbντα5 'o.Tαπoυλιιi ..'F'νy 6τt.ttαπoil αMoιi να τi1γαwα.κ. εno ψiiρo n.καιαρρωατημ6νoνα τρθφει καιlεLgτLτo ιε9αν6ητεr καψLαλoγικi1ε κα.φτoυιlπιo συ- γνα' αραλo.λω9 *oι.δ..αστo υγρ6 καΘιoιtα o'o-ρofγo |ιoυ' KαL Εγειρα τo κφdλι μoυ. Mερ ικ69 o.και ηξερλ'6τι Υ' καπoιo5 ψoρε1να περνoiloε αττ6τo ψoνoτατi.ΚαΘig αiτ6g'αργι'oε \)α υπoχωPεt' αpγιoα ν α πηγαwω πιo oιγα.':ηn κoυκofλα.'i1ταν πρ6αφατα. τo γdlψα.γικαi'βpq..ao ψ&Θηψατη ψLpα πoυγ ιν6τ ocνεξtταoη αtψατog.μooλ6 μoυ..i"πρεπε.4 otωτηΙ'ρανEιαiεραατιdη.oψ6 πoυ λ εlcτoψf'ρειεg γλ f εno δ6ρμα.i* γατω.gφτt. oηiu. μoιiακλια. αττ6ψαilpoαε xρυααφi ΚαLτo α. i1ται o κακ69.ν μικρη.v απ6 παιω αλλd δεν μπoρoιioo io .πoυ iαiαζανα[γα πρog πρ!oφαταπεoψtνo δ€ντρo _ηξ.T^ωpαπoυ δεν ακoυγ6λ iια o Ι. dρθεια.α o γ η on6g 6τ[τωρα ημoυν ζω.νoπoLακινoιiνταν.μεκαλιiτερα ατo ιiφo b.τoυPηγι'' αυτα. τo f..o:πειoTζ€iκoμ τια τoυgKdλεγν α'i1τccν 0|11ε . Moυ εLγεπ επικiνδυνog.'Ι1τ λoto."o.ζ"on-o' γ''p.παιω ιllrfoαατα φιiλλα...71o."δρoμ4 oτηι παpλi' αιναμε. πoυ Ι1ταν ακετααμ6νo ψ. Λoιπ6ν. Eδιb μdαα oτα Etντ ρα i1ταιl πλtl πιo ειiκoλo ν α πιατiι|lω τα ταρα)ιoγα πραγψατα τroυ tκανocννα ιτρi..

A)λe Ιγα.o. ψtιoνταc. ωg τιbpα. Στo κατω-κατω. oπωioδ{1πoτε απoκλει6ταν.νtκ69.)oio.g. δεν ηθελα τ.ααoτo ιατo aκεφτds. ενιb τo aππt μoυ 6γνεφε. '. _αν Ι1ξε μ. Με iτιαaε ψια ξαφνικi1^αlc6γνωαη.Lψαt εγ" η αν ακδoυθofαα τo ψoνoπατιπιoψiαα ωgτη "iακρητiυ δ6αoυ9.π...Tι Θα iκανα αι i1ταν λi1Θεια. ανταπαντηαα.ρΘj iξυπi α. Nα ακυ ωαω τα ox{Eια ρ ψαq. αλλd και τLατoν [διoτoν . Tιhραπoυξξερα τo τpoψακτκ6 μoυ μυ μoρoιiαα γα κdνω τ.i*" εμb. με i1ται pi1ψατακ&πoιoυπoυ δι6αμ(ετo σ:κετcασμθνo τωψi. αυτ6.o1ι6αo η βρoμ 6κανετo μ6ρo9μoυντ6ααν τo λυ κατω i' τα φ.i.σ! αληΘεια. αog. α)λ4 δεν ψo ψαζt-τoυαυτi1τη στLτvη.1ν δεν ειγε ενεργi1oεl"-τ6oo-γpητoi".νεκεt... A}λe ccνi1ται'' αι.nηγir μυαλ6 ψoυ νoνταEτPητoPα ατην επ6ψενηεναλλακτικη.Aκ6μα σκoτειγιασμ oxι εδω.σσoτεPo."on Δεν μπoρoisoαια κανω τiπoτα ιiλλo. τoν απo φtlγω 6oo y tν6ταν.Apγtoαnα oι:ναPωτ.απcε{prμo o φoγυριατααπ6 τoν πρααιιoλαβ6ρινΘoτoυ iαταζε pιαoτικα. Και" ψεταη lcLoσηιια\]τtκηεριbτησηα.d'αατικηκ[πηoη.ηψt.. pγαLιo.Ιτ'6λε9. αι υπi1ργεκατL τ.ντoυαρντi1ταν βρικ6λακα9 -μ6λιE 'ζν ψετα βtαgψo- ρo!αγ1α αyε9τωαυτi'gτι. Kαι ηξ.ηn εναλλακτικη αυτi1. μ} 143 {* .ιπoτεπεριoo6τεpoατ|'τo ι κι αγ.loxωψα6δαφo9.*i εΦψεμ..To κεφι1λι μoυ στριφoτuρ..**on:cog κιiκλoυgχωPtsνα pptoκεt**.oPd. oi πoλι1βαθiaιερα.O ακoτειν6q'Ειτoυαpντ τoυ oνε[ρoυ '.ακoτεινξ δεν εi1ε κανει τiπoτα nλ γ..Stephenie Meyer KατLπεP.To ατciρptι|ε n6no.λiξειE_τ6τετt επρucino. τη διiναμη τηs πPoσωπικ6τητ πoυ ψαγi1τιζε. τPητoPα απ6 τo μ€ρog 6πoυ εLγακρυφτεi.ατo oπoioΘα Επρεπενα εiψαι.i1olε.6μ.ηiιlηψoυ{1τανψια ανταναιλαoη 6γι μ6νo τoυ λou iol. αντLταξαστoνεαυτ6μo. κ4λταεg.Εντoυαρντ.q.τo γρααiδιτoυ Tα&ρλιαλων6ται ψ υπoαβψενo ζΕoτηκαt μoυ. e" ψo. με M6νo δυo εγαλλακτικig φαwoνταν πρακτικig. φ6βoυ μoυ τια ξεατoμiαειo Tζtικoγπ.Kαι τ6τε&κoυααΕνα αψ&ξtναπεpναεt r]μoυνελειiθερη. ψo.τα- ιακΤαoτtκi1 κwηαη τo να oΦζει" ζωt.να ειναικαΘαpα αντανα.ρo 6τtd αυτ6βριακ6ταν η απα'ντηαηπoυ Ε ΔενiβLρααι νπipξεπoτθδλημVα.3L42 {'ι φoβ6μoυνγια εκεινoι.. και Lπεφτεκαν oντα9Θ6ρυβo. Στηι πρ ηψατικ6τητ α.Lκιληκ Θιhgtπρεxαα1εδ6ν ψt.ν καtξεκαΘαpo.ααατc'τα E{ντpα. μα'α. καΘιbgo*iφ. ιιαsστoμoναδικ6γαΘηψατcoυ τoν.igι. τα υτcνωτLΚατoυ γατια.. αιι τελικd ηταν κατι".1:ω _KαLνατo να ψεαφ\aειi1αυxη εννoιil αυπi1τηφ. Θα i1ψoυν βλι1. ψnλq' ανηKαi'..'ηλo'.To ακoλoι5θηαα bεμ6νητ$P' *' τo πρ6αωπ6μoυ. Nα Φt'ξ" καικαπoιoιl dλλo α. πo "foαπoιηΘιb 6τι υπi1pγεtνα αEιαπiPαστα xoντρ6Tυαλ. LL. κoυκoιiλα τη1ν ψ Lιε ρog.ψετo π6oo ocνκατευθυν6μ εlxαφτααει'.)λ..ι[rει ψλ γ"t'[ ατo φτερ6τoυ Tdλερ..Mε διαπ6ραaε iνα Ptτos. ν α "ou. αιαψεααατ|'τo λξψ να βλ6πωψερκα xνoιμα oηψε1α ατo δ κλαδιιilν. " T6o9ΥP1Τ9ρα.i6ao κακ69 ψoρεi να εiναι.και αηκ ατηoνγω.o ψ.foq2.' Γtα Εναi1ψoυιoιγoυρη.πριbτη ηταιl ν α ακoλoυθηαω τη αυμβoυλη i o φ.Πριν με κατλαpεtπα... αε 6πoιoν KαLνατo λεγα Θα Θεωρoilαετpλf1γιαδ6αιμo.ν α ξαναlcρoαπαΘipωνα τoν α^γνoi1αω 6oo αυτ6 γiο*i. o'F.ζ. T6τελoιπ6ν -Lιτ|oPει'Σ' αυτi|ν τη'|)απd'ιτηoη Θα{πρεπενα αρκεoτΦγιατην ιbpα. i'ζ"o ψoνoπατtεκεiγoειγε αpηατεlατc'τη β!o:1y.lπoτατ.α ακεφτ6μoυντη φω 6ταν |ιατL 6τα"ντoν ακεφτ6μoυν.. Δεν μπoρolsaα κctν 1ιατo πιaτL"ι!lωετd)'η iδια.

κι αυτ 6 g. δεν εW! καψιyδιαφoρ4ατ16εκεlνα. Ιvtoυ1α μoγελ ασ ε.g.αι 6xιη iδια υφη..αυτ6τiταξiδι. εγω.φ oκαoειψετηPwi.9.:Ρyiψ:πoυ εΙxαno *λλ oηψερα.α πο aα γρ 6νια_ και ρoιi φηξα τo σ)(ετLr.Δε 'ξ.. τo δiπλωoαπανω oτo απιτt.A}λ od".φ6ρεoo *.'noε'o.τι εiγαιtιhαεi-ατc6.ριι. .ffiis tκανα αυτ6π.γo}λακτικiE.μoυ ξεKLνησα νωρ.iται ημoυνπαντα'To να παiρνωλoφaoε.ono συτKε\'τPωΘιh oτo E.. !"P. πoυ ψp&τooμoυ και βτη*o6ξω ατoπιoΤαψερ6 φ.L[aταoα π6pτα.g τoυ ηλιoυ πoν Εψαwε ψicα o Tαιiρλι ψεγαtpiτηαεκι dκoυαατo τ πtaωπαραΘυρo..φ ξε6ωpιαoεtπριν τoν γωptaω κααiα"ι-αμdλιd_τo iδιo χP6vα.To μεγαλιiτερoκoμματιτoυ ρoμαγτικoιi τα a καΘdιc. λικ6 γα pγαiνειαπ6τo παpκιιγκτoυ απιτιoιi.τ. io..ρo *.o.tνα πρ'6γειρ o αγεEtηραψψα iε ικανoπotηoη.ι τ6oo'αoμψγτo πPo!τ:ιiμενo16αo^d{nnηoo.. R.γ'α ni δ.φiαμtιη πoυ εtγε.καταΤαβετη δι6θεαημoυ.b'i'.πιo γαλiγ:o *'' 6. ητ* πιo ειiκ αrη . <<Nαι>>. τo τελεiωνε o ταaρι oωc.To poυεi1εηλεκτριατεiψioαατιg φλ€ β εgμoυ.M.6σoημoυνηωτωpα. ψtα .6τ. 6πω9tγtνεyε τη! αττ6φααι1μoυ να iρΘωoτoo"i*gi ana ηταν και πα}νικλ.γε τo xipι"μoυπdνωατo αδια νoγταt λρo5 "ηn αι τo Θα ιαoδυναμoriαε με τo να πρoκαλιbτη ψoi'ρα. ατcoκrtibπτ τoυ..Εφαγα.ωi ρ.j".dξηρ l α1εδ6ν ζi'iτηκαι δε φυαoιiαε παpα λαxιατα.Stephenie Meyer Λυ 'ΙΙταν αKPLβ6SδΦδεκα τo |ιεσηv.-oo με 6nρ. ψετ α ψα$ρα τ oυ ψατtα ζαp .iipιs ια φρακαpεt.. τ'ηστLτψηπoυ ειγεπαρΘεi.i 'o e} l44 Φα ιγo φωgμιαgηλι6λoυατξ5vLPαs. aυψφιbιηαα γε Εναλατiι 1αμ6γελo.τι τoυ αστPα1τ.ρμαoτo ψLτωπ6 τoι αιτp εκε[νoν μπoρo6αανα διακρiνω xαμoγΩoιiαε .g εδιi:καιμηνεs.o.πoi ε1γαιtdιoει πριν κανω τo] Tζ6ικoμπ M.n. 6 ζεp. 6τανΘα πi1γαtιαoτoΣιλ' την *6 ψ?! βδoμdδα.Apκtoτηκαν.^Θα t"πρεπεναφoβαψαι _τo ηξεpα6iι Θα tτpεlτεκα.ακανω. &:.. 6ταντIJP. εργααiα πανω oτoι Mιiκβ'εθ πoυ iπρειcεno noρoii. ι-in δυακoλoγιαψiνα."jυ αττiτo απ6γευψατηgΠtψτ ηs.κ . αττ.' tνα γiκo.αι.λndτoγυαλιατερ6δi. εφαPψ6αω . βρdδυ. ι.ρnoi o"n iη |γ απoνδυλικηψoυoτη)tη.μετ oντ αc'αpγα (λo Κ!: μoυ_ εi1ανλ tγooτ θι|ει.ιlη ητανμ6λι9δυo1 μεγαλιiτερη .oot vε τ'. φoραατι6τ6τε πoυ ηρΘαoτo ΦoρκE. :::1.lΙη ιllαριακι εγιb αημεiωααατo ψυαλQμo.S επειoη "-]1lΨl:: τη ψiPα.λoκ.Ψ 9uΥ" oLαφoPα' ακ€ φ τηκα. χ"i. ενα αdλro βρ 6τι δει υπi1pγc ταρ&Θυ[o.'El:t.υπικιν0υνα ε0κoλα.o Tαιiρλιγιi ρλo γ'αo μoυ ε ατk t ψε ιιιαψ. τη πρωιι6 γεψατηκ6φι.io . 145 {i.η" Tεταρτη.cε. ...oμ.o πdρω.γινει !πpεπε η *αo|η Μερκtg φo Pεsη αν ακoil 6τccν φι'oη-oπλων ατι6 απoγoi1τευ oη.Lατη ψt'pα.i"ρ.μηθ.δφ. λα ι α εiψαιελικρ ινηg.4 !ι! ατ16γαo1ψoρoisαανατην πoλιiειiκoΛα.Aνεβη κα επανωκαι ντιiΘηκα τ.παρακoλoυΘωνταg no"λg.ιg και ειxα.λιo E.*.γ.. i. oγλLαa ε.ξ α τo παpαθυρo_6κτλη κτη 6ται ανoιξ δεντo ε1γααιoLξειεδ καΘωc.n' xρiια'oτηκεπoλληλpoonan{.d"* o Tαιiβι 1αμoγελoriαε καταλ4βειgγιατLηγητi'ραμoυεi1εκανεtΕ"ιαντ6αo γρ νεαρoι γeμo.νατ|ι6.i1τανκατιπoυ ΑDκl απ6 με βαoανιζεπoλιi.iψLaαo.νoνtκα. ' 6τανκατLpηκακατωκ πpωtι6.' io no no. η(i Ωα16αo. 6ιειεαεκε[νo τo εξoυΘενωψ'ενη.σα.ναιιιhcω τo oωoτ6 εiδogφ6βoυ. εφ6αoνΘα tψεναμεαα. . . ψε αυνταγt'S για Θλαoaιτα. δεγ ηταν δυνατ6ι νακoυβ μικρθgλευκjgτoλιiπεqπoυ .ρη βeaδυ.oυ η απc6φααη _αυνηθωgoνo*o. *.εψpp6"ντητηκαΘιbgεiδα κι εκεwαi1ταναλιhg ιι! ηιατααυννεφαστoν oυραν6.6ταν oκεφτbμo. αλλdδεν μπoρoιiαα.Mε 6ναν α1ι)ασ..o δ. Kι €ται η νLεPαητα1l Υ)σyχ!'παPατωτtκη_τλεi'ωαατη\)εPiα' πρ ιν τ ιg oκτιb.i'Pt. << Ωρ αLα ψiρ α tξω >'. 6τxν εκει. .& .ρo..

Stephenie Meyer

Λ

Mε πoλιi κ6πo, καταφεPα 1'α κατεβAσωσχεδ6ν
ωζ KAτω
Και.ταδιio παριiΘυPατoυ αυτoκινητoυ
πμo,,
λ
,o'5
μo,.

τριhτoυg
πoυiφταoαν
:χλ:::
oτη
να

δεvεixακαν κoidξlε,"oρ,ii.

βιαal6νη μoυ
βγω εξω. ΠdpκλPα Kαι κατευθιiνΘηκα
τPo; τα παγκακια πoυ oταytα
oτα ν6τ,'α
χPησLv'oτ|oιoΙwτorν
τηg τραπεζαρ[α5.Tα πατκακια
ακtlψα
κατtωg
υγρd,
ε'α,
ηiαι'

καΘιoαπαιlω
oτoψ:'φ!y μoυ,με γαpα.τoυ
φo,
'λ.κa.f",
ι6ταν γρi1αιψo
αε κατt.Eι7φκανειiην εργαoiα
-πρoΤ6ν
μoυ
67φ
καιτ6oo αι απrπ
υγψtνηEκoινων,iηEζ' ηξ_ oλχih' *
ψι'αg
πρoβ)tηψατα'
oτn
ψεpικα
τLoυεi" ημ"- oιγoi,ujη
!εωψετ11α
6yτα ειxαoωaτα..Eββα.τo
βιβλ!oμoυμε εργατικ6τητα,
α'!\d

oτη ψioητηg διαδικαα[αEτoυ ελεηo υ τoυ πριhτoυ
πρoΦηψ*o s, oνειρoπoλotloα ηδη',"oρo*ol,o,Θ ωn'o/'oφ;; [;"
{1)tιo
υ ν α π αiζειατα Eθντ α ε τoυ
κκ
ιν
o
υ
E,κ6
ρ μ
E κoρμotlg.,Eκανα
αφηpηψtνα ψερικig ζωγpαφ.ιi'goτo περιΘιi,lριo
'ε'ραδιoυ
ατc6Τιγαλτcτα, ξαφνικαo,,,ιδη'o,, 'oυ
ψoυ.^Μετα
otηaα
ι',,i?("

aγεEιαaει τ iν τε ζευγ2ρ oκo6ρα ια κα
ψαπ ρφ' ψιnλπaνω ψiu
γ
Tαt.oβηαα
ψtoα_γ'11αελiδα.
ψε-τηγ6ψα.
<<Mπ€ λ λα!>>ακoυoακαπoιoν να
φωiαζε:.,και

μoυ φανηκε
6τιητανo Mιiικ. Κoiταξαγtlρω^ψoυ
καιαυνειδη
io"oι,ηio'i:;.
τo αxoλεioε1.γε'
ενιbκαθ6μoυνεκεi,
τεvtoειψε ανΘ[ωπoυg,

αφηPηνLε'''η..
Oλoι \ταν ιτυψtνoι
με κoγτo ψανικα.ψlλoυζAκια, μερικo[φoρo6αανακ6ψακαt pερψotlδεg,
αν
η Θ,,,oκpαo[α απoκλ,ε1εται.
"*.
ν α ξεπερνoιiαε τoυg δεκαπ€ντε
jωE.
ρ,o
o Mιiικ ,P[:,
πρogεψtιαφopιhιταg-γακι
βερμo6.δoΙ,io
ριγ t. 1ιλoυζακι τoυ P ηKνauκαι. με γαtρλoi: aε.
<<Γεια
αoυ,M4ικ>,,
τoν κι εγ6ι, καΘιhg
αEυνατo$aανα φερθιil1lναξα,xo''pi,b*'oζ
ιαρ
α i','α'τ tτ oιo πρωιν6.
β
,FΙρθε
καικαΘιoε δiπλα μoυ
με ταται<τικακαρφακιατωι
.:] ."υ ν' αατραφτoυ\)
στo φω9'τo 71αψ6Ι
^χPυσα'φ{νια
TεΛo τoυ να ατcχΦνεταιαε 6λo
τoυ τo πρ6oωπo.'L1ταν,τioo
xαρo,[ιψενo5 πoυ vε tp)ι'ucεπoυ δεν ψo ρ'o!lαα παρα ν α ν ιcboω
ικανoπoiηαη.
&} 146 dλ?

<Δεν τo εtγαπρoolξεtπoτ€πPL\' _τα μdλι& αoυ 6xo
roκ6κκινo>>
, αaλIαaεπιανoνταg αιαψεoαατα δ6μυλ
τoιiφα πoυ φτερoκoπo,boεατo ελαφριi αεpακt.
<M6γo ατoν /1λιo,,.
,Eν
ιωαα λιγdκ ι αp λα, καθ ιbg τιiλιξε την μπoιiκλα πL
τ0 αυτι μoυ.
<ΩpαLα ψi'pα,tτoι δεν ε[ναι;,,
αυμφιbνηαα.
<<Aπ'αντigπoυ y' αρ6αoυν>,,
κτητικ6
τoυ,i1ταιλryακι
<<Tι6κανε91θεg;,, To ιiφog
εpγαoiαμoυ>,.Δεν π
<<Kυρiωg
ααxoληθηκα|ιε.cη.|]
_
σα πωs τ ην εLγαηδη τελε ιιilαει δεν υπi1pγελ6γoc,ι α π
0μαι.
Υrciιπηαετo ψtτωτ6τoυ με τo γtpιτoυ. <<A,ναt _πρ
τη'ι παpαEωσoυμετηνΠΕγιτπ1ι tπαt δεν εiναι;>,
<<Ε,την T εταρτη,νo μiζω>,.
Συνoφρυιbθηκε..<Aυτ6δεν εiγαικ
..Tη, Tεταpτη;>>
}Ι δικι& ooν εργαoLατtΘtψαLγι;>>
<<Eiναιoxετκα vε τo α,νη αντιψετιbτι|ση.Cω.|)
γυνα
>>
.
ικη
ιατ
αoγυν
ειι
αt
Σ
αiξπηρ
τ

αlτ6
ωι
ακτi1ρ
μι
γαρ
εξωyi1tιo;.
Mε κoiταξελεgκαι ημoυν
να τη δoυλεbω α
..Mdλλoν Θαπρtπει"ναξεκw't'1αω
ε(πε εκεiνog με κλoνιαμ6νo εγωιαμ6. <<Θααoυ ζητo
βγo6με iξω>',
Γιατt δε γιν6ταν
<<Ω>>,
ψε βρi1κε ατrpoετoLψαoτη.
κ4νω μια ενγαριατη oυζΙ1τηαημε τoν Mdικ χωPis να
αβγανα;
<<Nα...Θα μπoρoιiσαμενα παψε γtα φηη.c6 i1κ
τoιo... και θα ψoρo$oανακατoω να δω Lιo,tdτηνεp
Moυ 1αμoγ€λααε 6wτηpω,''ταgτιg ελπiδεgτoυ.
.<Mdικ...>>
Δε ψoυαρεαεκαθ6λoυνα βρlακoμαtoε
διiακoλη θθαη.<<ΔενoψLζω6τι θα iγαι ηκαΜτερη ιδ
To πρ6oωπ6τoυ καταoιiφιααε.<<Γιατi1>>
ρωτηoε ψ
αP
στoγ,Eντoυ
πtταξα.ι
επιφυλακτικ4.oι ακdr|rειgψoυ
,,} 147 {alι

Λυr

Steplιenie Meyer

|'Ltα.α'α,IαPωτ{JLιε,νηαν και oι δικ6E τoυ Tητα.\lo'.νεKει επi,oηg.
..Noμ[ζω... Κα. αν εlcαιλαβειS αυτ6 πoυ θα πω τ6Pα' Θα
cε oκoτω αω>' ατcεLΙηaα<<
αλλ4 ν oγiζω πω 9 αυτ6 θα πληγωνε

τηνTζi'αικα''.
.P'π6pηaε,
καθιbgoι ακ€r|rειgτoυ δεγ ε{aανπαειτ|Poφtνωs

τ|Poζ αυτητηι κατε$Θυναηκαθ6λoυ. <<TηνTζt'otκα1''
.<Στ, αληθε ια, Μαικ, ψηπωs ε1aαι τυφλ6E;>>
<<
Ω >>,
εLπεεκπνioντα g_ oλoφατεpα aαoτι αμ6νog.Eκμ εταλλειiτηκα τo γεγoι6q τW \α τo oκαoω.
<<Eiναιωραγια ψθΘηψα
και δεν ΨτoPωνα αpγΙ1αωταχι''.
Μdζει|ατα βιβλiα μoυ και τα t"γ'ιαα ψi,ααoτην τααντα ψoυ.

Περπατi1oαψε
αιωτrfuαωζ τo κτ[ριoτρ{α,καt,η tκφpααi1

τ oυ ηταν παp αζλια ψiι η.' H}'τcιζα, 6πoιε9 ακ d.ι|rε
ιg κι αι tκccνε,
ν α τ o10
oδηγoιiααν τcPos τη oωoτi1κατεriθυναη.
'Oτocνεiδα τη Tζtoικα ατην TpιγωιoψετρLαΙ1τανγεψατη
ενθoυαιααμ6.Eκεiνη, η Aιτζλα και η Λ6ρεν Θα πi1γαιιorν
ατo Πo ρτ Aντζελεg απ6ι|ιε τLα ν α r|rωνiαoυν φoρ6ψατατLα τo
γop6, καt ηθελε να ταω κι εγιb ψαζi,α"ι και δε γρεtαζ6ψoυν
ανατroφdσLστη.
Θα i1ται ωραtα\'αφ"bτωα1|'
φ6ρεμα.,FΙμoυν
την π6)tη με μερικ69 φλενdδεg, α}λd θα iγατ και η Λ6ρεν
εκεi.Kαι πo ιo5ξ{.ρειτιθαLκorναατc6ι|ε...A}λa Ew θπρεπενα
αφi1oωτo μυαλ6 μoυ να ακoλoυθηαει αυτ6ι τoν αναμφiβoλα
λ4θoE δρ6μo.Φυαικd 1αιρ6μoυνπoυ εiγιηλιo. A}λιi δεν ηταν
αυτ69o μoναδικ69λ6γo9 τια τη'f ευφoρ[απoυ € γ ιωθα, oisτε
καταEια'ιotα.
,Εταtτηs
ειπα ψoρε[,λξoιταg τηg 6τt i"πρεπεγα συνεννoηΘωπρωτα με τoγ Tαιiρλι.
Δ ε μλoιi αε γtα τtπoτα α)λo πiρ α ατr'τo xo ρ6, καΘωg πηγ α1-

,ναvεσταΙαπαιικα,
αυνεxtζoνταg
λεEκαιδεντηνεixεδιακ6ι|lει τLπoτα,6ταν εππ λoυ g τελε[ωαε τo ψαΘηψα,πiιτ ελurτα
αpγ6τεραατ|,6,τι αυνηθωg,και πηγαiιαμενα φ&μεμεσημεριαι6.Eγιb ημoυνυπερβoλικd/"αvbνηατo δικ6 ψoυπαρλiγ
Pηψαανντιoγoι ηo iαgγ ια ι α πρoo6ξωτα τεριoo6τερα ατc'6αα
,&:, 148 {!i8

i}αμiιρανα δω 6μ μ6νoαυτ6γ
oδυνηρ
Yε.Ε.γνημια
.oιo,q
Kιiλεν,_για,o .ougαυγκρiνωμε 6λε9τιg
"o,s
μυαλ6 μoυ.Tην ιbρ
υπoψιεgπoυεi1αν
μoλιiνειτo

. Lα5,{νtωoα τo πpιhτ9
λ τoκατωφλ'i ηgi ρ*,ζαp

αη απo
ρo,ι α.γλtoτρα
ffi ;,ρμη';,,;il",u,φ6
εLστo-στo
iαtι α.κατλ'iγ
voξ.
μo,J",iiη'
!,o,:9
1r::::
διαφoρε
6να
Kαι
τι o*,φ"6μ,,ν;

μετ&
_ θα πεpiψειε o,Eντoυαρν.cτ
αε
-*,l'aρoυν
ακo$νη
τ
αρ
να(αθημα'ψε

ii

κ&τoεtπdλιμαζi μoυ;
Κατατηo,,ηδ,,a ψoυ,t.ρtξαπρωταψιαγρr]γ,ρη ψατ

τ9 a
τραπtζιτ,, K*λ',.,i,o ρiγogπανικoυδιαπ6ρααε
Mε ε
;i;;; ;Θιbf αυνειδη.oni'oioo6τti1ται6δειo.
την υπ6λoιπ
λiu opγοopηn.., μi".o μo,
-β oαρω.o
α ψεπερ
qo,coυ',v
o,,νατoν ρω ψon
n,ξoρii,,^λιion-o
_εwvε
ε\απ
αρyi1α1ι
ii iεo"'η"o,q'boν
γεμdτo

αημα
Iαπλνiκιbν_ α}λ& δε φαιν6ταν πoυθενα κα.lt.ια
,Fnτoυαριτ,o6τε κανεγ69 ι1}λoυ αlc6την oικoγθνει&τo
Lι,ταaη.
συ,ιτP|τ..Cικη
1φilπηα'εη απ6γωαη vε
,"
τ.L
Tρj*λ.αα πLoωαπ' την TζLoικα, χωPigνα ψα1ιω
κ6πoι απρoαπoιoι5μαι6τι 6κoυγα.
ΒWψ,'αργi1αει αpκεταcbατε6λoι l,.βρ,^o":,ται ηδ

δiπλαατo
καρ,fκλα
,'p*iei μo6.e,,εφ,γo.ηnαδεια-

αε μiα δizλα στη'ri\vτζελα. Παpατt1ρηα
γ,oni*ωo'
α
εν tκα τLα.|)
Δρ.i 6τι o M&ικ Liπρω\ετην. καρθκλα ευ"γ
κt 6τιτo τp6oωπ6 τηgφωτiατηκε ωg απorν
,
ηTζ{'αtκα,

ιi Aντζελα6καιεμερικ€gηP,v,sερωτi1αειc,τ|

πιo
αLαπαιω oτoι Mdκβ,θ,,,goπoiεg ατα",lτηaα6αo
oτη
uπoooιiααμε δεδoμ€ ν o 6τι ατρoβλιζ6μoυν γtaα

κι αυτηναπαω
ψαζLτoυg
Ψ6!,
i;..M.
,bη*o ;dακ&λεαε
ι α πtαoτω απ6 oτt6iμoτε
τωipα πpooπαΘωιταq

, .iυnε.δητoπoLηαα6τι
l
1--.-.!^!
κρατι6μoυναπ6 iιατλanταio
ελπiδαg6iαι ψi1καατηBιoλoγ[α,ε[δατην&δειατoυ

ξ εγαoτ iι.

Λυκδ

Stephenie Meyer

Ει ιωαα 6ι α καtν otlpιo κιi μα ατcoτoητευ σηs.
υπ6λoιπη tιtPα κιi\αε αPΥd, θλιβεριi. Στη Γυμναατι,FΙ
κη, ακoiloαψε tια ψαΘηψατ.α τoυS κανoνιαμoιiE τoυ
ψα.0τ τo,|J'^
vL].' τ o επ6ψενo pαoαι ιo τ'i1ριo πoυ ειγαν oργ αιlιbαεi y ια
μ€να. Α)λ& τoλαγtoτoν αυτ6 αi1ψαwε6τι Θα καθ6μoυν και
Θα ακoυγαα;ντi.ναoκoνταφτωεδJ κι εκεi oτoγηπεδo.To καλιiτερo i1ταν6τι' o τcPolto1|)ητηg
δεν ειγε τλειλoει, iτoι αυτ6
ψoυ7αριζειiλλη μια ψtραπoυ Θατην tpγαζακαΘαpi1αιiριo.
Δει πεtραζεπoυ τη μεΘεπ6μενηΘα 6λιζ*
ψε
ψ, ψ''oρo*Lo,
πP.ν vε εξαπoλ6αoυν ειloι:ντioντηg υπλoιπηS τaξηs.
Με γαρα tφυγα απ6 τo oυyκρ6τηψα τo1) oγλεIoυ, iται
dlcτεια ψoρtαω ελει5θερανακατεβαoω
ψoilτρακαινα κλαι|ιoυρioω, πρw^
βγω τo βρι1δυψε την Tζtoικα KαLτη\)υπ6λoιη.ταρ tα. Α}λd .αμ€αωE μ6λιE νo|ηKαατo oπk ι' τoυ-TααρΤt,η
Tζi'oικαπΙ1ρετηλ€φων o τLα1|)α
αΚυpdloειτααx€διd μog.πρoJ
απαΘηoα να φοtνωxαρoilψενηπoυ o Mdικ τηs εΦ
ζητ'i1αεt
να βγoυν γtα φηητ6 -πPηιιατLKα tνιωoα *o*oiφ','iη λou
εtxεαρxiαει'νατo πιαιει_ dλ6 o ενθoυαιααμ6E
γπt\oυs
μoυ
tψoι'αζεπρoaπoιητ6gακ6ψαKαLσταδικ4
μoυ αυτια.ri τg€o,
κα και 6ι ιoε την €ξo δ6 Lιαsτ ια ιll ω'νtα Lατo επ6
τ
μενo βριiδυ.
Γεγoν69 πoυ oηψαwε6τι πλ6oγ δεν εi1α και πo}λα πoυ θα
ψopoi:αocννα με κdνoυν ιαξεγαoτb.ΕLχ" φτιαξειτη oα:lruoα
τLατo 9Ψ1τ6' με μια ααχατα και r|rωμiπoυ ε1γανψεwεtαττ6
τo πgoηy2ilyενo βρdδυ, €ται δεν ειγα να κανω τ,ιπoταoτην

κ93!ινα.Ξ6δφ ψι'αωρασντKε\lτPω-ψtνη
oτα ψαΘi1ψατα
ψoυ,
αλα ψετατλε1ωoα*!, ψ αυτα.,Ελ'εγξα.'α
ψηniψmα'ψoν

ατoν υπoλoγιoτη, Eιαβαζo.νταqτη oειρατωι
ψηιυψατ,, ,ou
ε[xε oτελειη ψητt.pαμoυ,καΘιi:gδεν τα ειγακoπα|ει εδιb και
καιρ6, Κα.τα"oτoiα 6oo πι'o πρ6oφαταi1ταν,ytιoντxν 6χo και
πι'o ατc6τoψα./rναoτiναξα και πληκτρoλ6τησα
LιLατPητoPη
ατrαντηoη.
Mαud.
Συγψcδμη,ημoυv 6ξω. Πηγα αιηv παραλ(α με κdτιφλoυq. Kαι
&:,150&r

vα γρdι.|;ω Kαι μια εργασια.

δικαιoλoγiεgμoυ ηταν &θλιεg,6τotτα παρατηoα,
fλιo 6ξω otiμερα- τo ξ6ρω,κι εγω 61ωμε[vειιiκπληκιη
. fτoι Θαβγω6ξωκαι θα απoρρoφηoω6ooτo δυvατ6v
περιoo6τερηβπαμivη D μπoρω Σ,αγαπιil

Mπ6λλα.

|4ατtpαιια.
,E'iωo"η
δ[τλω
μικPη,τετρξωιηαυλητoυTαdρ},ι,

πalλωψα o.o δ,lo Καtτo αλωαα ψακpιααπ6 τη oκtα
δ6ντρων,πανωατo παγbγραoiδι,.πoυ1inτα ηταν ελα
,γρ6, 6oo καιρ6 κι αν θλαμπε'o ηλιog.Ξαλωαα ΨτPo
αrλυριi,o, ταs.Coνsαoτpηα\oυζ μoυ oτo"ιαiρα, φυ}
ατατoνβιβλioυ,τρoαπ
τρωiταg"αδ.&φoρα
μυθiατoρημ
τoγ
λo,o*'.6Ια Θααπαα1oλo6αε
*o9 no ατcoφαoioω
μoυπιo oλoκληρωτικα.Tαηαπηψiνα μoυ ξταν τo T
και τo Λoyικη.κιΕ,υαιαθηα
φdu,,oκαι Πρoiαταληι|lη
bιαβdαειτo λρωτoπto'πρ6αφατα,tτoιξεκwηααια,Eια
τoλoy,κη κι iυ αιαθηαiα,μ6νo τtα.0α ΘυμηΘιb,αφof ξεκ
*,φ.iλλ.oτpiα,6τlo np'"oγ'ιιaτllSτηc, ιατoμαEλ,
,Εντoυαρντ.
"o
Θυμωμ€να, γilρtoαaτ2Μι1ναφλντΠαρκ, α
np'"oγ"n,ατηξεκεiνoυτoυ6ργoυ!Ψ6ται,Εντμoυντ,κ
Mα δενυπηρ1ανaβ oν
δ,ν,1x,και μεγ4ληδιαφoρd.
διαθ€αιμα ατα τλητoυ δ€κατoυ 6γδooυ αιhνα;,Eκλε
αγ&ακελα.Σ
βιβλιo λ6"oψo, εκνευριαμ6ν1ιKαιγisριoα
e3 151 {u{

Stephenie Meyer

Λυ

σα τα ιιανιKLαμoυ 6σo πtoι|rfuα
γιν6ται και €κλειαα τα μιt
τια. Δε θα ακεφτ6μoυι τtπoταιiλλoεκτ6Eαπ6τη
ζt'o"η ninu,
ατoδ6ρμαψoυ,εLτα
εαυτ6L]'oυαυστηPα.Toαεραitηταν
ακ6ψαελαφρf,α}λιi'oτoν
φυαoιiαετoιiφεgαπ6''ταμαλλ.i μ,,,o,.,
πρ6αωπ6μoυ,κι αιlτ6^ψε
γαργλoilαελιγdκi. Σηκωαα 6λα
ψoυ:αμαλλιdπανωατι,τo κεφdλι ψoυριγν.oντα;τiπανωoτo
nΨ:ψo' αλω ψtνα'ααν βεντ4λLα'Kα..ucικενi ιhΘ
ρ ηκα ξανa'
oτη ζtoτη πoυ αγιζε τα βΧf,φαpα τα
ψoυ' ζuγ"ψi,*A,ψou,
τη ψiιτηιιoυ' ταX|λη ψoυ,τη
ψtααψεριατωνγ$ιιbι μoi .o
nΨo μoυ,περνoυoεψtoαατt'τo
ελαφριiμoυμπλoυζdκι...
τcPηψαπoυ
ακoυoα{1παν-o
]o 9π6με1o
ηios *'6 τo τcεP.πoλικ6.τoυToαρλι,πoυ toτριβεατιEτλακ,j."o, δρ6μoυτoυ

o|πo'lo,
::ηuη'

oτo παρκιντκ τoυ oπιτιob
μαg.Ανααηκ,ωθη*oεκαυνειδητoπo ιιb,ιταE 6τι τo ωS ειχε
φ
γαΘε[ π1oω απ' τα

EΕν1ρα,κt εγdl'εψιαπoκoιμηθει. κoiπ αiααoγ, o,
ρ
oψtν1'
""ρ "ζ"τ,
ξαφι ικi1αiαΘηαη6τι δενημoυvμ6νη.
Ψε^την
pιhτηoα.
Aλλ4 ακoυαατηi πορiανα κλεiνει
.,.<Tα4ρλ,ι)>>
με
διiναμηψpooτα ατo oππι.
π4δηξ1 πανω,*ηo:τ! χωPisλ6γo.
τo υγρ6
ψαζεtloνταg
τιbρα παλω ψα καLτo βιβλio aυ.'0τ p εξα o
μ
ψεo γ,o n * tη'
τ^1α6νιπαπετρλαioυ,αυνειδητoπoιdlνταζ6τι io "
βραδιν6δε
Θα ryγν dτoιμo o]1ι.'ιhρα.ou. b Tαιiρ},ικρεμoιiαετη
ζιbνηψε
τo 6τλo τoυκι Εpγαζετιgψ6τε9τoυ,6τωl
νLτtηKα.
<Συγνιbμηι [ττα[τrα,
yo φαyητ6δ,ν ελα. fuoιψoακ6ψα
'
-ψεπi1ρεo ιiπνoEtξω.>.,
ειπαπνιγoιταgtναγααψoυ'pητ6.
ανηαυxεiE>>,
ε1πεεκεwog.<<oιiτωg
:Mηγ
η anλE ηθελα
γα δωπ6αo εtναιτoσKoPατoπαιxνiδι>,.
Eiδατηλε6ρααημετoν ToαρΤι
ψετατoβραδινξ tταιγιανα
,
i"γωκατι να κανω.Λ,^ε.ν
υπi1ργετiπoτααυγκεκριμdνo,b, ,,
Θ€λω να παρακoλoυΘηoω,
αλλ-4εκεiνos ηξLρεοτιδε μo, aρ,aε τo ψiιζψλ, Ετoιτo γisρtoεoε κ&πiια'κωμωδiα.τoυ
δεν
ατταπo{oεκαι πoλλη ακiι|lηKα.ttoυ δεν ιiρεαε αεκανiναν
αlτ'

τoυgδυoμαg.Eκε[νoE6δει1νε
καναμε
γαpotιψενog,6ψωs,πoυ
&} 152Φ*

μαζ1.Kι 6γιωθα κι εγιb καΤα, παρατη.ν κατdΘλιr[

υ τoυ€διγα χαPd.
<<T
*|νΙταψα>',iα α,ηδιdρκειαμιαgδιαφημισηg

*α κι η 1\ντζελα Θα πα,νε ιl α βρoυν φoptψατα γ tατ o γo ρ6
εo βρdδυατo Πoρτ Αν τζλεgκαι ηθελαννα τoυξ βoηθη
Eιαλ€ξoυν.. . oε πuραξεt,να παω ψαζtτoυ91>'
<<FΙ
Tζ6αικαΣταλεt;''
<<Kαιη 'λντζλα 0υ6μπερ>,.'θααaτi,ναξακαΘiιg τoυ
6μω9δε Θαπ
Eβ ψερδευτεi. <<Eαti
τιgλεπτoμ6ρειε9.
Lτoιi''
71"op6,
..,o1ι, ΨαΨcξ α}λd θα τιg βoηΘηαωνα βρoυν αυτ
_ξip ειg,Θα τoυg πρ ooφi ρω επoικo δoμητ κi1 κρ π
ρ tψατα
Aυτ6 δε Θαiγαι ανηκη'νατo εξηγf1σωσεψtαγυιαLκα
,<E'ιταξεt,λoιπ6γ>,. Eδεryνε να αυνειδητoπoιεt 6τ
θξωατc6τα νεpα τoυ με τι9 κoριταiστικεg υπoθ6αει9
ετ6ψετηψiρα L'γετεα1oλεio,6μ,ξ,,.
<<Θαφιiγoυψε αψLαωgμ6λι9αxoλ&σoυμετLα.|)αγυρ
νωρig.Θατακαταφtρεtgμετo βραδιν6,Εir'
..Mπελg, ταιζα τoι εωcτ6 μoυ εδιb και δεκαεπτα γ
πριν iρΘειgεσis>>,
μoυ υπενθιiμιαε.
<<Δενξtρω πω5 τα καταφερνεg>>,
μoυρμoιiριαα κα
πρ6αΘεaα πιo καΘαρα, ,,Θα αoυ αφηαω ψερικα υλι
.
κpilα oα,vτoυιτg στo {rυγεio, ει τ αξει; Παν ω.πανω>>
ανανεωμ€
ν
ηε
Ξ$πιησα
πpωL.
E{ε ηλιo ξαιατo
ψε
πειoψατικανα κατατrιLξω.Φ6ρεαα τ
1τoντcPoισπαθηaα
πιo ζεατ6 καιρ6 μια ακoι5ρα μπλε μ:λoιiζα ψεΥ ατo
_κατιτtoν στo Φoiνιξ φoρo6αασ-|oΚαταχεiμωνo.
Ei1α κανoν iαει την dφr;ξημoυ στo α1oλε[oiτot ιhα
oτην ταξη. Με ατιoγoi1τευσ
iaα ια πρoλdβω .να |'L1τω
κflλoυg ψiαα oτo γεψατo παρκtιγκ ι|lαγιoιταg Θt.αη
παρκαρω, ενιb L'ι|α^ραταντoγρ6ιω9 και τo ααημdνιo
δεν i1ται εκε1.Παρκαρα oτην τλευταtα
πoυ τcPoφα;νιbE
καt iτρεξα pαατικα ια παω ατα Αγyλικ α, φτανoιταqξ
e} l53 αe

Stephenie Meyer

αλα κατατcτoηψtτ1lπP.ν χτυπησει τo τελευτα[oκoυδoιiνι.
'Ι1ταν6πω9 και 1θεg_δεν ψoρoisoανα εμπoδiαωτα
ψtκpa,
p\αoταptα τηg ελπiδαg να ανΘ[αoυνμ€αα ατo κεφ4λι μoυ,
μ6νoκαι ψ6νoγιαιατα δω νατoλαττατιoisνταιoδυνηρd,καΘωgilllαγνατην τpαιτεζαρiα ψαταιακαικαΘιoα ατo &δειo μoυ
τρmrtζtατη Bιoλoγiα.
To α1€ δ ιo τ.ατo Πoρτ'Aντζλεg Laγυεπilrιγια αττ6ι|lεκαι
μoυ φαιν6ταν 6λo και πιo ελκυατικ6 εξαπtαg τoυ γεγoν6τoc,
6τι η Λ6ρεν ε{ε &λλεgυπoγρειbaειg.Aνυπoμoιoilααια φi:yω
ατε'τηι πΦ Lται dloτενα ψoρt.oω ια oταψατi1σω\'ακoπαζω
πhlω ατ|,τoιl ωψoμoυ, ελπiζo!ταs !α τoν δω να εψφwLζεται
ξαφνικα, 6πωE tκανε παντα. oρκioτηκα ατoι εαυτ6 μoυ 6τι
θα ειxακαλτ]διιiθεoη ατc6ι!lεκαι
δε θακατiατρεφατη διαακ€ δααη oιiτε τηgAιτζλα oisτετηgTζioικα oτo κυιi1γι τoυ φoptψατoE.,Ιoωg
ψoρotloακι εγω να {rωνiαωμερικd ρot:γα.λp.
νηΘηκα να ακεφτιb τηl πιΘαν6τητα1|)α
κdνω μ6νη μoυ ι|rιbνια
αυτ6τo Σαppατo oτo Σι,αλ, χωPis κα'νtια ενδιαφ6ρoν:λ6oν
τLατo πρoηγoilψwo αβδιo. Δετ υτi1ργεπερilττωaηναμoυτo
ακνρωo εt,χωPts γα μoυ τo τ|ε.τoυλ41ιατoν.
Μετα τo α1oλε[o,η Tζiαικα με ακoλoιiθησε ωs τo oππι ατo
παλι6 τηq αoπρo M€ρκιoυρι, dloτεια ψoptoω να αφi1oωτα
βιβλiα ΚαLτo φoρτηγακι μoυ.Xτ6νιαα τPητoPατα μαλλιd μoυ
6τα"ι βρtΘηκαψtoα,νιΦθoνταEμια ξαφνικη ευφoρiαενθoυ.
otαoψoi4καΘιbgακεφτ6μoυν 6τι Θα tφευγα απ6 τo ΦoρκE.
Αφηαα iνα aηψεLωψαστo1ιTαdρ},ι oτo τρωεiζι, εξηγωνταg
τoυξαιατoil εwαιτo φαγητ6,εβγαλατo φθαρμ€ ν o μoυ πoPτoφ6λι απ6 τη ryoλικη ψoντaαιταKα.τo {pλα αε μια d)λη
τααντα εξ6δoυ, 1coυχPησ.|λoπoιoisoαoτανια, και pγi1κα tξω
τ pi"γo"ιτ αEτ |'α! α β P',η T ζi'α tκα.Μετ α πi1yαμε στo αππ t τ ηg
l\ντζελακι εκεiνη ψαgπερ,tγwε.
O εγθoυαιαoψ6gμoυ
αυξηΘη.
κε pηEαtατην ιbpαπoυ βγαwαψεαπc6τα 6ριατηE π6λη9.

8.

Σ2yfu'
H Tζε6 oδηγoιiαεπto γpi1yoργ*,6τo Διoικηττ,1

,iγ'ψ'φ"all.ατoΠoρτ-lι,"ξ,ιη.9,τιgτLoαεριs.
φ
λ6
βγηκαtξωτλευταLα
oi'iρλoq καιρ69
"6.,,.noυ
αιαζωoγoνητ
.καLτα o.α"ρoγb,* i1ταν

μ6νo,με κoρπατα,
ενιbη Tξbαικα,ry,
ι*oογoμ, lλαr{rιdρικα ρo* "ρ oγo,iδια,
καναμε τα
γoδιdρρoια oyετικα ψε'τααγ6pLαLλεταoπoiα

il;;;;β"ιi

Mdικ εiγπαεtψtαγαp
?ηgTζjαι*oμ.
"o,

πe..o11
επαν
ηι-ι; oi.,g,λ.zapp*oτo-βριiδυ

ικανoπoιημεν
ατιiδio τoυ πρωτoυ φλιoιi. Xαμoγθλααα
,',, ΘαπΙ1γαι'ν
λ-i,ι, iγαiπαΘητκa
xαρo,μinη
"?χ
τoν .bρικ. Γι

1τPηLια"ttκαγια
dλi δε, ενδιαφερ6τo|;ν
oτ,
πoιog 'i1τα,ν
τoooπαΘηoενα την κανει γα oμoλoγηα,ι
.,n,, dλ& εγιb διjκot[rαμε μια ερ ωτηoη,,o
6:;;;;;;,
αιτ6\(γo,τLα.0ατη oωoω.H Αντζελα
μ, |oρεμo"o ψio
iριi, ω o βλ6μμαγ εψατoευγνωμoαιiνη.
-,;;-Π";--λτζ,λ,q
πα
ηταν μια πανεμoPφη μικPη,
α
και
για τoυζ τoυρiατεg,,,oλ,i,..o φινετα6τη γραφικη

δ;;λil

,i} 154 &ιq

ΠoP T -AΝ T Z ΕΛ EΣ

i1ξεpαικαΤ
ηTζio,κακαι η i\ντζελατo
,r) 155{*

ε[πε η s} Ι56 {i{ γαxαιtζoιταg η ενιh παoπατYbαψεψLaαατα ρoιixα. ταβλiμματα.>>αlcαπησε ! α ψαΘει η Tζt'αικα.i.μoυγκαιγo. >> ηα .ψ.λα λ#.. .l1: i tη.λ. pρει γιι6ταν ταραφια ψεiα ζoρi+n9 εWαψε α' KαLτιh α εtxαψε δoυλειd ι α καιloυ ψε."ooLαilταν'πoλ.cη τ p oκυψαtατoυ κ6λπoυ. <<TιεLπε1>> ακoisoτηκασαν 1απνιγ6μoυν.o αξντoμη*.::Ψ::.καLδεν ημαγτγ γwoυPεζτι ακρβdlga\ψαινε αυτ6. r|rιΘι5ριoεηAντζλα aτηTζΕoικα. <<Συγρ 6 ψηi >>αι αφ ιhν α. στρθφoνταg o.6wτακτικη.ι:. πρoαπαΘε[γα διαλ6 eν υπηρ1εμεγαΛηπoικλiα φoρεμdτωντLα.ειπεηTζεg γελιbνταgπιιμα.Μ6νLyχαψiΝηατηι ταραγi1πoυ γpi1γoρα εκνευριαμ6E.. <<Δενειxα πoτi' 6 ι i1 τ tπoτ α τ tτ o ιo.. o 1oρ69 υπoτtΘεταιπωg ηται ηψιuιiαηψos' .Stephenie Meyer δεν εlxαν σKoτc6να σπατλησoυν χρ6γo τLα'|)ακdνoυνβ6λrα στη τ Pαφ.αικακλιη ..-ψαζανδι.ρ αφξνoντα6 ^trhpoγιαναεπtατρiι|ει "on Ψλ-.oλ'5 τ'γιn ιαπρoτtψi1o.*λo' ψiooo"oδoκιμαατηρ. δ. il..Aντζλα iψειναν Εκληκτεgκαι αxεδ6ν Eε ψεπiaτει|αν..bρια παπo τ Lα -co...g πινλιθg ε. ενΘιiρρυνα ψξ.*oΘωgδενεi1αδι&θεαη αν iαι γp ειαζ6..'εαυτ6 μoυ. iταψmηaειiηn npoonαΘεια '|ιαστεπατcιi>' αυτ6 Eo... ..o".μo πoυ θφτανε-ωt γ6. <<Eκτ6gαπ6 τoι Tαλεp.oικα ψε ψατι'αγεψατα υπoι|lLεg.ιo'.τo i."j μ.<Αληθεια>..ι|lαγιo^ντα9ταραφιαγιακλαρotlγα.δι6ρθωαε η'.'}. Φdνηκε διiαπιατη.νop λ..Aιτζλα i1oυγα..6ταν τoυg ειπα 6τι δεγ ειγαπαειπoτi αεγoρ6 ατo Φoiνιξ.**' πoυεixακorνει μετηPεγθατoΦ _KατευΕφταιyαιoι περιoρισμ6νε9επλoγ€. .in:εno φ. ατrαιlτηoαελtκρινα. ιιατ ρ <<Γι.l" γενναι6δωρακδμτλιμ€ ν ταKα|τιg βoηΘη Lιτα κψψατLαστα ρeφι1':.oε.} Tζεgi1τα.ο"on παλιη1 iaπ. <<. <<Σoυ τo εiπα 6τι δεν i1τανληΘεια>..b." τoυ9βρηκανκατινα δoκιμdαoυν δ.>> .. <<Tι εiπεg.Kαι ηTζ!. Δ εν Εβγαwα tξω καιπoλιi. Lνα πiλ' o διdλεξε P π λτζ. τιg ψε i{ . <<Δεμoυ εξε ζητi1αει κανεt6να βγoιiμε>.1o να r| Θoιiαακι θκαγα*ρ.. il..q..αυτ6 δε αε αυμταθεi Λ6ρεν >>.ρ.o n*αbτoια ΚαLτα αξεαoυ " παρα απλιi:g . .^. τα δ6ντια μoυ.νατo. μελιθq .-<<Δεν ρiιτηoε η Tζ's τ:ψlη αμφιβoλiεE.oρρ.i . η P <<Γιατi6γι."λη. λραιαατηνψηλη oτα αιoψcα καατxνα μαλλιι1τη5. FΙ Tζε g πi1γε κατευΘε[αν ατo μεγdλo πoχυκατ αατηψα τηs nληs.. α θυνθηκαμε nρΖr-.μ.κoψψατι.io'.f..|'α στα|.. και τηs αλoυ€ τ α λouω.oip'ι.φoριαπoυ6νιωθαγ[i'"ηn-εξoδoψαζL φλ απ6τηobry:oη::: αιγα-oιγα.ιδιxααμ6νηαναγεoααεδιio-τo Lιαi1τα d)λoθναf1 i. πoυ ηλ \η oυE δρ6πιo ατc6 τη πtPoξτoυs εlιιακ6πτε9πρ6ooι!rη μoυE ψi'αα φλικη τoυ κ6λπoυ.'1ρ. xλ.: i i. καΘιbgδεν.ζ.1φo Pαnηηvyo. πρooπαΘησανα:rηnπ.Ψ::.bψε. ενιil εκεlνη δo &:}157{x .να Kd *.<<Eδωooυfoτανεναβγειg'' μoυ Θιiμιαε <<κιεαιiλεg 6γι"αε 6λoυE>..<o Tdλερ εiπε oε 6λoυ9 6τι Θα πατε ψαζ1ατo γoρ6 τηg απoφoπηoη9>>l [ιε uληρoφ6ρηαε η Tζt.* α.Λεg αν τoν πατi1oωκι εγΦ μ αει να 6^ρtτilι| ειgγ ια τo lυ φo ρτηγι1κ |. -Mλλλo.νoilψερα. .>' ξεκwηαα.ηeελα να oμoλoγησω τo πρ6βληψd μoυ στo 1oρ6.Βpιακ6ψαoται τiιpα oio τψi1ψλ ψε ταψικρα.s.Εψεwα αιωπι|eη.φθ 'o οι| Δ.Lαaη να επα. \επτL τo φορ.. πητεs πoτt ψε τo η6ρι σoυ'αt πo. καΘιbg ψαiν αψεoτo καταατηψα..μΦη **ρ..ζν κ&νει>. pΕβαια>'.

λθρη'η'. nρog ΙoΙ... καΘω5φoβ6μoυν6τtΘα α. Bdδιαα γε βαρια βηψ*o τ|PoSτα ν6τια.oικα τilριoε τια ι:'γ':'-1Υιτo.. ToυE εtτα 6τι ΘατLs συ\]α!τoilαα ατo εστ|'α.6μ. σεψιαioρα_i1Θλαιαppω 6Eειξα.ι\iω ιαταπαpω KαtEε θαπηγαινoυν τ[πoταα}λo με εl<τ69 απ6 αυτ6τo . .. . τηSτLανα δει καΤbτεpατoπαπot'ταi.. εξεταζoνταgκι αντ{1io nλoi'o.Θαρρυι.μo. πpooταΘεtαμoυνα ακoυατιhλεiaφoρη. oπωλεio ατην π6\."..ααναLιηnπαPααυρθιbατ16τι. *A. . φλυαριbνταgγαρoilψwα.α. ^ λιτηEπερtεργη. . ΕΦψ.αικα ειγε'ατtoψακρυνΘεi ". καtπαpλιγo ιακατα Aν6ητε.αυνoδ6 αρ κετ αVηλ 6.- <<Eε.9.ι. Δει tκανε oilτε ψ[α ερcbτηαllιπ6oo μ4λλoν τtg εκατoνταδ.κι ηψααται μ6νε9 μαg..'.6ται αi1κωαατoκε ξαφιικακαι ε[δα ψpoατα μoυ 6να ααημιiνιo B6λβo αμ6νo κατα ψi1κogτoυδρ6μoυ. oνειρoπαγiδεg και βιβλiα τLα τt\]ευLLατικΕg Δεν ψi1κα κorνψiαα.ΠρooπαΘoιiαατ6αo ακληρα. . α."i.6τcι.<E[ναιφυαιoλoγικ6 για τoυg.<<Moυαptαoυν αυτα>>.: T-oπαρατηoατo Θiψα. ο γ'λ η" 6oo ειγαψευπoλoγiαει.ντυψ6'lη ψε iια φ6ρεμακατευΘεLocν eτLατoυεξiγτα.o.. ιντξλα.M€αα απ6 τo τζαψtψo ρ otsoα y ηλικιωμ€νη γυναLκα ψε ψακρια.ρo.π Περιφ6ρΘη ζαιl ψετην κiνηαη πoν tγt6ταν oγλανε 6λoι ατc'τη καιift'πl. " στo αυτoκ[νητo ρoi:γατoυg *ol ψidΘαλερπατotliλ ωEτην ακρητoυ κ6λπoυ.λταιρ.lτιψετωπtζαψια απoγ πιo επιilδυνηΦτ6τι5dλλεg9oP6t.on αoτραγαλ6 . .ιπ.να ψη ακ εκε[γoνκι αυτ6πoυ μoυ εLxεπειη'Aντζλα.α1) αυλλoγ ιαψtνη... oκtφτηκα.. Kdλεν>>-τα ψατια ψoυ ηταν καpφωψiιακατω o. .α τηt.ν6τι ψoρ γccνκατι ενδιαφ6ρoν. και κυρ oπαΘof.bτi1γαι"lα' πd την αlτλπια1α. κλειν oνταEτo κmτακto' iν λ*o.Stephenie Meyer Ει α ζευγαρι Poζ \ι/Φoτ dκoυνα λoυ με ρακι _ Ι1ταν υπερβoλικα γαρ otlψενη π oυ Θα ειχε... <<Nαι.ζα6τικατευθυν6μoυνπPosτo κ€ ν τρo τηg πo πp6oεγα.. ηoυγα. . d τ α ι|ld:νι α δεν aΙ *. 6αo θα iπρεπε τo πo. αξ. κι εγh κατευ τt1osτα εκεLπoυ μoυ εi1ε υπoδε[ξειη Tζεs.ιπρ6Θυμε9να 6ρθoυνψαζi ψoυ.'. γκρLζα μαλλιd. εiδα π κι €ναg dδειog γω ατλιh9iνα καταoτηLιαε.. ψε iναγαψ6γλo καλωαoρiαvατosπ τoν παγκo. γι"ατρ6q..ffλd 6ται iφταoα εκεi.L.>> Σηκωαε τoκεφα- .. FΙ Tζt.|'ταs cυτoκiνητo..νo καιρ69 εiναι καλbE' παιε aυιtγα εκδρoμη τLα !α κdνoυν πεζoπoρ[α_ακ6ψα κι o Eι.Aπo μακριiνθηκαν πηγαwo.>' Aπtτυγα^ψ. .ig:. FΙ βιτρiνα i1τανγεψατηκ Θ λoυg...λγiζoi:.'ο""..ιAζει με τα αoηψtνιατηgπαπotlτoια.-. .FΙ TζεE ") "" κι η λτζελ Θ..oια μoυ_ <<ναλε[πoυ ι αττ6 τo α1oλεio αυ1να. τo oυζητα9 _tγoυν tκlττωαη''..o PPoφηαoυν τα βιβiα qα να και ω μ6νη μoυ.... καΘιbg η Tζi. μη. τiν ει.ι.ι.3158 {€ Kα 6ναβιβλιoπωλε[o. Aργιζα να τη ouψoΘi ..<Nαι1>> Ttντωαε τo π6δι τηE..o..'.ελπiδεg ψoυγια βατo. ΔLαταoα.Α._na Tκo y-ετα κooψηψατα.i .φ6ρ€ V d. κα απ6 δω κι απ6 κει στoυgδρ6μoυ9. Χαψoγ0ιαα ε... Aπoφααtαα 6τι αυτ'i1τηaνζi1τηαη ψoρ Λoγικd Θα νπ'i1ργεκαπoto φυαιoλoγι τητ απroφilγω. Δε δυακoλε{τηκακαΘ6λoυια pρω τo βιβλιoπωλ δεν ηταν αυτ6 πoυ Ψqno.. πoυ τoυg αρtooυι oι δραατηρι"6τητεEoτo tlπαιΘ. . <<'.-.'i1ταν κατι πoυ πρ ootν"ια vε αrΓ..ναξι6πιoτε βρικ6λακα.ΙτLσKευcbν e} 159 fξ . ..αλλdτιg ε 1iαναπανεναδιαακεδdαoυν-δεν ηξερανπ6αo τoλιi ...κανoν[αει ΥTdψ'y1α φηητ6σ' tιαμικρ6ιταλικ6 π εoτ ι ατ 6 ρ ι o oτ ην ρ o βΧiγ α. Loι ατc6 π\fuητηg. Θα ειyε εΥ.κooψηψα|'t'εστPαsπoυεixεpρειγια..n. ι|lrfoατακofνια..ononit..[d.Aντζλα.α-τoλιiαει η Tζεαικα. 99 L9 L Y L tν α ζευγ αρ ι π ιo ευκoλo ΠρoαπαΘηoαξανα..φ.. | ν ν n|'.. πηγαtνoν κ6τι βπρινεg ψηαζων πoυ μoυ φανηκα. φ 6 ρ ετ α κρ εψ π αττold.

καΘιbgΘαγilριζα o'ηn nρo*uψoio.oτριι|ιεoτηγωιLα 6πoυ κατευΘυν6μoυνtΥ6.6να9γερoδεμ6νoEαιτραq ακoιiρα με μαλλιd.i\ντζελεg πoυ σαν επtaκtτπpια υπoτtΘεταιπω5 L δω. εαιi εκε[!>> tναg. Toυg ακoυγα ι α γαγor μoυ.την'λντζλα.κoπαξα τrinιωατc'τoν ιilμo μoυ Tια γα δω τo dνo1 νεφo.ν ι απ6 π1oωψoυ. :κ Θιbc.Φoρoιiαε 6να φανελiνιo πoυκdμιoo ανoικτ6 πανω ατ16tνα βρ6μικo φανελι1κι.tξι ψtπPα π[αω μoυ.καΘιbg E ιtαγζα €ναν 4}λoδρ66'τ ι 6 ε.Toυg&κoυγα.axιαψiιo τζw καιαανδdλια. εδιbκι εκε1.α 1νατoυg κανω γdlpoια περααoυν. KαΘιi:g ψε ληoiαζαν.ψ ψεγαΧiπεpoιαττ6ψΕια.να9iτoν dλλo δυνατ4.Πi.ατεoaαρωι ανδριilν t. τ.Stephenie Meyer ακ6ψαπαρα πdil\ ιhρα ατη δ14θεαηvoυ Ιανα παω αιc6τrhpα τ ι α pρω τηι' TζεE Kα.g ανααεg'πPL.Δυ o ειγαι..Aπo. 16ριαμoυ o δρ6μo :καt πpoαπi. tψoιαζενα εwαι αυτ69niu ψou.αια γυρ1ζoυν oππι απ6 τη δoυλεια. εφ6αoνδενητανκανε[ganoi εκεi κoι τα. FΙ γ6τια πλευρd δεν εixε καθ6λoυπεζoδρ6μιo. αλλd και πoλ6 απcεpιτoLητoι ια εν για' ιαι τoυpi"oτεg.νατλικαατην επ6ψενηγων[α.n) 16l (λι . ψατηoεt.πεpπατ αιωπηλd πtντ ε.ενcboι 4λλoι δυo αpγιααιl να βαδiζoυν πιo'iργα. 1ζαLται<τipια εδιil φα[νoντα1ινα εtναικυρrωq ατcoΘiγεg. Apγιyα να αυνειδητo πo tιh. 1'απ.η γωνiα. o oυραν69aτηι αια LpΘεi''ιωpιτεPααlc' αρ6g.r|rιΘιiριααι [ε |LLαεντελιbg αιταιαλαoτικi1 απ6 τηνd}λημεριιiκαι β4 Μeταγυ. e] 160{x r>>. καΘdsgπεpνoboανδizλα φιbν^αξε μoυ. Eκανε μια6 βiμαπρogεψtνα. KαL1να δoκιμιiαω την τ{lγη μoυ σε καν€ναν 4λλo δρ6μo. μληαει..μ6νo€ναν αλυα πoυ εixεστηνκoρυφητoυ αυρματ6λεγ'ψα:κ εiδog μ6ντραs τLααπoθηκευαηεξαpτη κθπoι"a ΕLγα πεpιλανηθεi πoλ6 μακρια ατ16τo κo μμ4 .'Εκανα pιαaτικα 6αoτo δυνατ6γπιo ακρη ψopotloα ατo πεζoδρ6μιo.o κατω. και'ψετα να oτρ ιι|lωτ|Pos την dλληκατεliΘυνoη.'l πi1γ αw q α πP o τη aωoτηκατειiσυνη .|'α στoν op1ζoι oυγ επιτ€ λ oνs'. εψΕνα. o oυραν69ξαφιικα ακoτεiγιααε ακ6γα πιo πoλιi.κατdλ αpα αoκαριoψ6ιη 6τι oι δυo αντρεc.λιγα * ρΦ'. κατα}ναβα6τι δεν ηταν *1.iγ.o β6ρε:. Σiγω αα τ o κεφ ιiλι ψoυαυτoψατωE. Σκoτεiνιαζε.*ριhaω no μo ν. αυνειδητoτotηoα.ψετα oilιιεφα. κoντα ατα εtκooι.περπατιitιταs ΙPηΥo Pα. Μιαπαpt. τoilgoτηγωιtα. μoυ φωναξεΕ"ια9απ6 πiαω ψoυπ&λι. δημιoυργωντα9τηνεικ6να εν69ηλιoβααλθματo τo κανoνικ6.|)ααυααωρειioντα| 1. συν6μαα γα μηγ τoυg κoπhζω και Loτριιllαoτηγω' w oi" oγ ψδ ανακoιi φιαη g.o.κt iνα ξαφνικ6ρ^ιγo9 [rτιoυφ4ν αττ]θog ατo σφw(ι τα . φαoιαα'ναγυρiαω πPosτα cι. μεπι l1iαι' ακ6ψα'καΘ. κoπαζoντα9 πtpα-αλ' αυ. ντυμ€νoι πλtl πρ6γεLPα'τ.poE .pασε' ψετα ψε μoναδικ6φoρτηγdκι 4δειog.|' συ\)εχLoω ατρlpoνioEo. . καιΤoγκα μλoιiαεo. γλιhιταg ΦP. καttπρεπε oπωαEi1πoτ ε'να φτιαξωΤtγoτη διdθεαημoυπρoτoι5τιg oυναντi1o'.1E.pιoατPητoPα α γλαν ε ατη nPosaη γωιLα. ilild ιιpγζε'να ακoυρα[νει. o ι πεζoi λoυ ψo γilριζαι απkι τoυgψετατη δoυλειdπηγαworν n. .oτα. o πιo κoντιν6g o' εψtνα. Eλεγαν αατεLαo 6. α' Lιαπεζoδρ6μιo πoυ περνoιioε ψρoατα α κ&Θεψιαατ Ψ6ρoqαρκετωνακoτειγιilν ατro'Θηκιhν.Εξα αφη poξκαιπoρτoκαλi6ιααπαρτε9 ψ μoυ στo αυτoκiνητo. t Περiμενεl>.ρooo τα Eαμλi.ψoυψtαααττ6τα μαλλιd μoυ μια-δυoφoρ69και πi1ραψερικ{gpαΘl't.α και δiνoνταg μπoυνι€E o iναE oτα ψpατoα τoυ 4λλoυ. 'Ι1τφναlτ6τηι tEιαπαptαπoν ειxαπρooπεpαoει aτηγ αν και καιiναg ατt' τoυg δυo δεν τ]τανεκεiνog o μελα . ια q εΦ ψετλεg π6 ρτ τ ξεφ ρτιi:ν ι τ α φo ρ dνεg με λoυκ6τo τLα τη ιilμα.η 1ι oυ o α ig.

#. Φ0\d ιι.ωμo.6πoυ 1Jτ|ηPNεμια πpo oπαΘωι τα Θnκαατα α. επικεντριbγωpiEno "[{γ'. εtxε'νακ.Aκoιiγoντανσαν λoφooιo. δενημoυνpipαιηα\)ψε καταEtωκαι.*o''ni φiτ ".toκoταν μ6νo1ν6oo πioω i1ταιlκαtπpιν. μ.λλo. Κατα\αpα αψ6.o.καi ακεφiη".Λυκoφω Stephenie Meyer πoυ μoυ ειχε μησ:ι.. κt ε\Llτι ε o..:::: d.ωστε1ιαξανα[3γωατo πεζoδρ6μιo..6ρυβo'nou tγαιlαν .Hταν . :'x..ξo ρoιiααγα δωaε ατ6 &Θυ πiρ iζL"i^'. Σ:cαψ&τηααμο. x. Aκ3γτα ψεπρooi1Ιωση τα i1oυγαβηψ*dτoυ9...ψμ€ ν o γεψiιτo ευΤνω θατριι|α σaητωnLα' με 6ναν oι:ναστε. p P γ' [' 5 αυτoκiνητακ ει9.. b.αn"-. jι.. τιbρα μ6λι9λtγα ψtτpα παραlctpα.λ o. Kα\ηξεP.'τo κpεβατι. η μ....i μo.nou no. πoυ :oνταS... . Συνd1ιαα να τεpταταω 6αo τo δυνατ6ν πιo γρi1γoρα. ξ"ηρ6 6.. ατη' γωι[α.πoυi1ταν υπερβoλικιi 6 ρνpααε αilγκριoη.\)α περααεt ειγε vιααγν^y6.oη γυρλμ€ ν η με ανυπoμoνηo.μ.... επ6μενηγωνiα..o . α}λα Eioτααα..-ιaβ.iα't'πρεπενα δ-ιoρθιil αω επrειγ6ν''E "ηi "*iι'πoυ εξα παPεL^Kα|' ν αδιαα1[αωτp67oνταgτo ατεν6 αδιΥ:":η εζoοo.η.'Βνα 1ιλε. θναπηδ αυτ6 .7...ππαγbιoνταSτo βηψ" ι|ilxρ:α..o δρ6μo9τελεiωνε . Παρε α'ιαyα'. .ii.nu 6λoιτoυgητανπoλι5ψακρtα...ξ"ri:|:γ'."o.cdαπ6 ff.P[ακαρμ . σn. γ:o.Vε.μ ιilλoι r1rν ανακoυ φισμω η.γ"".n. τLq" :w" και πo}λιiχPηvαταψαζL. ψ.δυoμεxα11i1λατ. |Ψ^T δρo τoυ δυτ..Ιl λ βημaτ. o"o λζoδρ6μιo 6τι δε με ακoλoυθoιiααν.θπρεπεναθυμiαω.. ατo &iλoι δυo &ντρεgαπ6 τηι παpLα περiμεναν τε|Lτftt\LKαoι *o.λ\.aδεκαπενταρ-ι τoυgκαρφωμ τo η.o.o o"o πioω ψtρogεν65 dλλoυκτιρioυ.ToυE αioruγανα [5ρ. Γιiριαα τo κεφdλι ψoυψρooτα αψtoω5.αΘ και δε φαw6ταν νλ εππαxt'io. 1 να ^o.α τPητoρη ψατια ψotl ατιo''^Β9.poooxi1tι!υ ατη oτρoφi1ατo δεξi ψoν γtρι....o λιi" αεκ4Θεμoυβl1μα..ι.Pb ν.^.εηγ". ια τ& .o no o$ηo' τηνταανταγα μoυπ6σει* KαταλdΘo g.. Til :ωj.i..γω*o*iι.. π'ληαιd(oυν. πρoειδoπo[ηαε 6τtoι αντρεE ψopit ια i1ταν*ω.iη Jι:. aτα ψιoα περtπoν |".ε[δαμε αν lι lo. no να την αρπαξεl' κανεLg.ελix.9δuoτλευη69 -}* pα. δυoδ.νLιπP:πiαωμoυ. θθμα. ni..}'αηιπε. τoγεi1εdδειoυg δiρομJg *λ.ααα κ1λυr|r16τι o δρ6μ.γ.ρoi. μJιr Δεν^ ξ€ρειE αν σε ακoλoυθoliν. μ. ψoy. ινω μoυ...LΙξεραακptβdcEπotl iγαι ψην ψopεi τo oπρi. την τ. A)λι1 εLγανκαtoι δυo βθμμo .o.*o.Ψ"! ". fi....ia ηταν πλ.αυτoκiνητo t'oiριι|lε ατo δρ6μo ατc6τα ν6τια και ψε πρioπtρασε τPητoPo. ψ67o κατιπαρατcανω ^? εtκooι αlτ6 δoλdρια. Και oτ αψατηaα ατc6τo ψα.. δρ6μo..il..ηn θυν6 μoυν..i".. αν bπpετrειγτpt:ξω Θ tα. μ".M.ατoi. ε. .ir) 163 {* . τPoστtαΘoιiαα !νταΦτακαι Uα αωριαζoμoυ. καΘobEειγα ενδoιααμoιig. .o .s.! foνταγαπ6τto ψακρ :* : .r) 162 {ie Συγκε πινακiδα σ"coτr..ι ψεπtπtρι"πoυ'ειγα_βpιακ6ταν ακ6ψαατηναθλητικη ψoυτoαντακατωατr.6v" 9.ψoυ.6 αργαπια..*oμ.υβφεια δυo--.. i*ινα πετα3κτ6 φτηKα ψpooτα τoυ.':y:Θ . o'i. α}λ&μoυ φανη ωo δευτερ6λεπτo."ο κτiριo. ν η?y.ι]ατLι6 αι)νη.ρo ατ16 λεφτεE."6 μ..nψδ.'..1 i'*'a nin' "on.γ*o.i* ηταν μο... τocrντα μoυ εixε λoυ ρ-tπoυ κρεψι'6τανα7t'τo\l dsψo.o.Ιαω xi" ιiαxημαE κι θνιωθαν τρoμdξει πλqμεεi1αν να πεpιαιε και αμαξιαια πηγαwo. o o. *o....u*".n ie.Hμo.καΘιbg..και τηι ειxα 7gεPασψενηαπ' τoλαιψ6 και κoλλη μ€ν η oτo αιbψαψoui' o.NΙια νει με τoγ καιp6 μoυ πρoκdλ εoε παχιiνα τρ6μoυλo.oι.g. 6ψ's. ". Mε εi1ανμαντριbαει.ηατo πioω ψtρog"o.."με.. -o ..o9 αεiεξoδo *.'! *ffi.o ιo nρ o g διααταιi ρω αη Θρωπoι γυρω..Aλλd μια νιικP1'^φoβιαμ€νηφωι.. *o.$ο".νu|αiσνητ" p'\μλλ "tσω μoυ...^γ:yT "σΦν iαω θ π μoυ αντρ15 pηv.απ6".o. β€ β αιo6τι .Lδενiryα λoLξει να αδειdαω.?9 παρακoλoυθo$ααν .yωρkεpα..ol. δ 4rog*.

νiατηκεαψiaωgo φ6 τηg g ψε L"πνιγε.Mη.ν σ αψεΚα.φ κoθοioi. 165 e* ..iαιμ6 ψou oφffi'iag ψoi τoλoυρiτηSψετotνyμt'ρυtτotψη.M]1ψεληαιαoειg>. E'.Stephenie Meyer Ψ . εLπεεπιτακτικα.Kαι φυαικdη aταιταρκλωταιdoτα ψλακα iη η iδια απαιαι6δoξηφωνηψiααατo μυαλ6μoυ μλη 6υνατα. .ν πιo πtρα αlc6 ψiνα. ucπ αγilνoνταg πλi: γ ρητ oPo.ηoω o γερoδεμ6νo9αντραg ατι6 τoι τo. κι εγιh κατα &:.<<Aτλιbg κdiαψεψ.δεν εi:/φαιαιllεικαν isaα'ν ψετo α.".γγtoματoυ τ αψλ6. αψαξιi'oτρ ιι|lε ατ16τo ψα.?(!tνi αtoΘηψααττoγ oητευαηg 6τι :Υ!-γ: να ητανψια ψαταιηπρoαπαΘεια.w. oι πρoβoλε1gκατoιoν αυτoκινητoυ ξαφνκα λαγιι| ια'μυπ'\aει τo γ γωνiα.ι cκoτεrναατoαυτoκiνητo.φιiγαμε ψετ αγilτηταπρoq τo λιμ&νι.καιπερπατη*.M€αα oτo oκoταE.'o ιιε i6δ. εκ:ληκτικ6 τds τo α1oΘηψα -ααφ&λεια _ακ6ψα KαLτ|PL.pαινoνταs τo δρ6μo.. πρoαπαΘ dινταs να UυμηUωψt'oαoτoν τανκ6 ^'*2'γuo:ηKα' ιιoυ τα.Γ$ριoατ6τε και 6ρψηααoτην o:" τoυδρ6μoυ. Lιε iκoι. . << Nαι >>.*d ψ. υπενθυμiζoντ&gμoυ 6τι πιΘα:ν6τατα δε θα ειγ τ$γη εναντioντoυg. φανηκε σαν να κoιτoιiαε πt'ρα αιτ6 ψΕνα. Eυιατη ατρι7λι λ.. καΘdιgτρooπαΘησα να πρoγωρηoωατo δρ6μo^βιαατ ικα.ντ εp ατrαρoντ αg' ψiγpt 1oν ατ π6ρτατoυ αυνoδηγoι5αnowη μ6λι9λιγα εκ σεL.ιloιγψατηζ π6ρτα9.ooε διαατααη.νταg δρ6μιo. ..ιγoτην dlpα 'poβημη*ε :"-γγoταψ!1oαψεκαγυπoι!l:tα.λl:γαπoυ ηξεPα απ6 αiτoαψυνα.d.ιητo καt aντελιbgo τρ6μo9.Mε μιαiρητ"ρn κιν1oη tβγλατηντoαντα *oτo.ε'ιωτo αυτoκiνητo παρλιγo τoν να πηδi1ξειπIoωπpogτ μtνo dντρα.π 'idιτι iξω.Α}λιi εlxαδiκιoτιατooτεγ6λαιμ6 _δ.Lετη. χPησLιιoτco-. ακ6ψακι αν i1ταν€ια9 ψ6νo. .Tα βηψατ α πtoω ψoυ ητii nu.Xιbνειq ατηι κ6γγητoυ ματιof -τo καν ειgγ α"ντζo και..νατην πα)αEωJ''ino:rη oαν 6πλo αν xρειαζ6ταν..o ' Tα βηψαταιιoυcΝηκαo:c.κρl1"iρiiiψψη'..Boι5λωα τo! Δtiταξατη φωνη πPt10vε ακl.ενιil εψ εiδα ατιγμια Lα.λiιζon'oE ο.uλ.πoυ tκαψε νε να πεταγtιh ξανα..αλλ4 o λαιμ66 ψoυi1ται τ6oo oτεγ66 πiυ δεn ημoυ.{ρω γιαno φ"naii.i1ιhατειακoιτ6ζoυ τo po pρα. ψaζ. ατo κdθιαμα κλε μ6λι9 dκoυαα τη φωνη τoυ.i. oηiuρη nι* δυναταΘαψoρotloενα φταaειηφωνημoυ..<B&λετη ζιhνη ooυ'' . 'Ιfrα.ιlεια πεταγcιb. Θo γt'ρι .Hταν γtαα''.και τo τPqt) γ tλιo αργιoε παχι τ[oω ιιoυ.κι i1 αεριg. καθαρi1. α}λ&ζoνταqα ααατιαψΕνoυgαιτpεg ατo δρ6 κατειiθυναη τcPosτo1Jζ p α oντανε τtPo sτo πεζoδρ6μιo. ζιnλ πι'oαργατω)α'. γ)cbκα>>. ετoιψαζ6ψoυγ γα τoν γρηo. <<MπεE ψεπp6αταξεμια 6ξα}ληαπ6 θυμ6 φ .|. κανειq {τoι.ιβρεθιb tξω ατc'τo ξαφιικα "6*λ.nou γ'6"on πιo πημ6. T αλαατ ξαι καΘιhgLκαιε επ1τ6πoυoτpoφ. φωνημoυ.αναγκαζo.φ. φιbναξεεκεwog.ναταρω ta ν α ατε dl απιιh ψo ρ ω ι μαζi μoυ. εκτληκτικ6 πιbg εξαφcι..Σπριhγνειg τo lτPos τα idn'.ψo.o. Πηδηξα τηι π6ρτα με διiναμη π[αω μoυ. φ6ν αξε ψιαφωνi1 Eυνατα απ6 π[oω ψoυ.il.Eδ6 εioαιχoιπ6ν!>> H βρoντερηφωνητoυ γερoδεμ€ ν oυ μελα1ρινoι5αντpα t'oπαoετην εn:cλniη αιωπξ Kα.iηειω- νατ.Δε θα υπiκυττταχωP{s.τρoειδoπoiηoα ψε φωνηπoυυπoτi^ Θγαι^!τιtπρεπεno o*o.ην απ6oταoη αναψεoαατoν εαυτ6 μoυ και στoυEδυo τoυ περ[ψενα"ιαlτtναιlτi μoυ πoλιi τρητoρλ. . δυνατιiτιhρα. b'l.Π ρo απαΘηoα ι α κατ λω μια ατριγκλι4 τηgπpoκoπΙ6.e) 164 &a 'gτηψi:τηi16τtΘαμυπi1αειgτoκεφ&λι. τερααειπoλληιbρα.o. .λργi"λ.Εγιb po{τηξαoτoδρ6μo_αυτ6τo αντoκ1ι'ητ Aλλ& τo ψατoΙlaεηdλιιilg Θα bcpεlcεγα με μυπi1oει.' "'".και ψεταβiαg μπoρo πp 6α ωπ6τoυ στo α'ντ ιφt. Μπoρotlαi να βτα- λωμια.i δυν-αμικη και ατρ6ψτη.

Πρ o oπαΘηoα ν α καΘαρLαω τoλαιμ6 μoυηαυ1α. *) 166 {ra τα ψατιατoυ. .. oisτετ6τε Θα ψoρ-{oειια παεt oτo γo ιoiμο "o 1ιτ.ν oλoφdνερηατo πρ6αωπ6τoυ..λε.|)αστL. . μoυ εiπε εππαι<τικα... FΙ φωνη μoυ βγηκε ι|rιΘυριατ4. Θυψ ρλιγo ..M.και -ΓσLLιτrησετη Pqητ κλεiνoνταg τoυ.o μ..>.αs τ o α1θδ.. o 4χog πoν tκαιεηζιhνη 6ταν δ6Θηκεηταν δυνατ69 ψt. Aκ6μα δε με κo[ταζε.ααατo ακoτdδι. A}λ4 εγΦ tyιωΘαεντελιbE αoφλi1c..και δε Θα αυνε1iαει α τ|Po στcα ωιoδεiξεi-6τt ψεταιιωαε.αεπ& <<Ανμεiνει παpα)tυτo nρoηγoiiμ.και εκνευρισμ6t μ9υ.αι iα Λ6ρεν να γλαρωνε λiγo αν με dφηνε i1oυμ o Tdλερ Π 6λα αυτd ψoρεLναχPεLαστεiνα τoυ oψαpαλιdζω τo Σ. oκoτhαεt για πoτ.να ψε ατo 1oρo... κατι αo.ναξε ci .<Συγνιil μη.q. oμ και τ6αo>>. >.>> . ψ4μπoν oκt. αoi1ψαντ o ψΕγρι πoυ \]α ηρ εψi1oω>'.KαLτ. καθιbg κoπαξε iξω α . Eατρι{rε αlt6τoψααριατεpα..εκτ6Eαπ6 τo αμυδρ6πεPιτPαwα των σκoτεινcilνδ6ντρωνπoυ συνωστiξoνταν ατην ακρητoυ δρ6μoυ.Κoπαξατo πp6αωπ6 τoυ ψε pαΘιαανακoιiφιαη. τo κεφ&λιτoν Περiμενα.>..συτΚPα..}167 εa .Nαι.αυν6xιαανα φλυαριil. <<Εioαικαλd.φτηκα 6τι η iκφραo{1τoυ εftε δoλoφoιtκi1oργi1. Kdθιαα αιωπηλη παρmηpΦιταs τo πp6oωπ6 τoυ.<Atλιb g ψλα γ ια κατ l._ . Ay δiν 6μι αψαξι. .'F.0τ <<Kαλfτερα. καθιbg φoιiντω.Mελ€τηαα τα αι|loγαχαPακτηριoτικα τoυ στo περιopιoψtνo9ωs. ειπα αlτrλα ψεpPwη φωγη. μoυ .b. περιψ{νoνταt..Δε γpειαζoψαιΦρo.<K&γεκατιγιανα μoυ αττooπααει9τηιπpoαoγ'i1'σεπαPακαλιil.Λυκ Stephenie Meyer KPατo{σατo καΘιαγα σφwd και με τα δυo γi'pια. γινειηφωνη μoυ. ριhτηoε. ..roυραν6τoυ αυτoκιγτ] πp6oωπ6τoυi1ται ακαψτo.ντληπια.Tι αυμβα[νει1>> ' - . ειπεκoφτα.η φωνη τoυ i1τανaφryψtνη.i1ψ oκεφτω να κεφ&λι *i..ατην ιilρα δε με πρop)tηψατιζεκαθ6λoυτo τoil πηγαtιαψε.. T. τo 6μαΘααυτ6>>.5g. ρ... αλ των 1ελιιilν τoυ ανcπαoτηκε.τ6τε δε θα μπoρε[ια παει' καψt χoρ6 . ψt"γρtπoυ τo αυτoκtιητo oταψατηoε ξαφιικα. iη5 με τoν αντψειραKαLτo δεiκτη "o.ι6μoυ..ναεπαγ6λθει η αναtr:νoi1μoυ στo φυαιoλoγικ6.και o τ6νoE τoυ i1τανoργιαμ€νog.. κfuω.>.καινoψiζει 6τι o αωατ69τρ6πo5ειιαι. ililαη oPτητoν i1τα. tκτcΤηκτηψετo π6oo βρψη. κ. << Nαι.ιτo ηoλεio Θαπατ'i1αωμε τo φoρτηγ6κι μoυ lιΛεPi >> Eκεωog ακ6ψαειγετα ψατtατoυ κλειαμ6να σ9 W&.. αP.1π Mλo6αε κι εκεiνogr{rιθυριατdκαι.oρψιhιταg τPoS τα |mPoS'τερνdsνταgαpκετiE πινακiδεg oτoπ γωρigνα oταψατηoεt. Γρiγopα υπακoυαα.. τηvξ'')η.nog .α}λ&δε μληαε ξorνα.. τ ι' πρ ξ ψαi >' Βξt"πιευoεαπ6τoψα.ανακoιiφιαη πoυ δεν oφελ6ταν ψ6'voατηιξoφnΦ μoυ δι6αωαη. εν παaη πεptτπiιoεt. ειιb τα φλoγερd τoυ ψατια κokαζαν ευΘεiα ψρooτα. Κoπαξα TtlPω.oπαγατo μoυ τ|Pt. <<Mπ6λλα. Aκofατηκελιγ&κι πιo r[rιi1ρα . Δει i1ψαατανoτη. ρμoιiριαα τελειoτo ιιil τελ και αιoιξετα ψατιατoυ α.'' ριbτηoαδ6απιατη.κigΨoρf gεxωπρ6βληψαψεται εisρα |ιo!ι ν. ililα i1ταιl πoλιi ακoτεwαγιαγα δω oτιEi1τoτε.Αρα υπoΘθτωπωSαν βαλω αε κiνδυνo τηζωi1 1ι τbτib α€1oυ με παταioει'. >>FΙ φωνη ψoυ'i1τα'ιακ6ψατρ αγια. <<Eiααικλα. . . <Γιατi.i τoυ..Aλξθεια. <<Nαι>>.oxι>. <Λ6ει αε 6λoυ9 6τι θα vετcαεLατo γop6 τηc' αlτoφok επανoρΘhoεtπo -{ ε[ναιτρελ6giγ ακ6ψαπpooταΘεtνα τ|Pw.'' ριhτηαα.γειpε ατo κ&διαμα κoπαζoιταg τo..

Ιπ\ργα'ν τ6αεE πoλλ€g εpωτ..ililα ψ'ετd-ατλιhg κoιiνηαα τo κεφιiλι μoυ.F.h ξ τη Ψ|χmη χωPis δε6τερηκoυβiν τα. <<}ΙTζ€αικα' καt η Aντζλα Θα ανηαυxoιiν. >' εLπεδαγκιi να ψαντtι|εtαπ6 τηι ξ τα xελη τηs' πPoσπαΘilιταc. εψε1gφξαμ 6oη ωρα περιψLναψε_ αυγyνιbμη. aτρΙβoνταgεπ!ι τ6πoυψαλακακαι εππαγbνo\'τα.ρ χ6ιπ. Παρκαρεπαρα}λrfi.Aκoυαα την π6ρταια αιoιγεικαtγtlpιoαγια . Εγ ιiι π αaπατει|ια αδ6ξια τ ζiιν ααφαλε ι η η αs μoυ.ναι..πεpνιhνταsLιεαιεoη αιαψ'εoα ατc6τα αιsτoκiνηταπoυtκxναν β6λτααpγα ατην πρoκυψαtα. <Σα5 τειραζει αι θρθω κι εγιb ατηι παpiα σαsi>'ρ ficεινoξ με τη βελoιiδινη.s συναντo. Mε περ[μενεατo πεζoδρ6μιo. α}λd εκεινoEγλiατρηαε ^μικρ6^ δυακoλευτεt.|)α αoυ π μoυ αν i"πεφταπαιω oεκccνiναι d}λo φλo ατη ωcελ\ τηιl l ρΦs ψε EιατciρααενιιbΘoγταg Tζεgι. Ι{λεξη αυτi1tψoιαζεανεπαρκηg. <<Kαι ψετα κατ πανω oτoν.iloα>>.. M[\ αε πρ ιν π ρ λαp ω'να μλr] αω εγ ιh.pαζειναπαωεγiιτηνMπΦλααπkιαπ6ι|ε..τo ψiτωπ6τoυζαpωoεαεαημεioνα γiνoυντα ψc.αττoψακpilνoνταν αιc6 ψα9ανi1αυμ.. Tηg 6κλειαατo ψατι. >> δεν τελε{ωσε την πρ6τααi1τoυ. E dιτ6τη oαoτιαψ{νεgτoυg εκφρ&αειg6τι δεν εtγε εξα πoτtπριν τατλi.>' r|rιΘfριαεηTζtαικα.H φω αλλdτεvατηt|1)τVη.aωτ1oωκαιιακυνηγ\aω εκεiνoυgτoυζ . <<Noμiζω6τι Θα iγαν κλ6 !α φαs κfuι>>.. δυγατ&.. KαΘiααμε παχιoιωπτfuoiι.'Ετρεξαν παΧι πpog τα δω. <1A>>. <<TικdνειE. &} 169 ι:a . <<Aλλ& Eε θα ξτανκαλ6 για μiνα ναγυp.πioω πρogτην π6\.α ψ.γελα!. oμoλ6γη oε η T ζio <<Δεγπupαζεt_δεν πειν4ω>>....g..α ψετoκρααπεδoα iναγιbρoπου εγιbΘα tppιακαπoλιi τLατo B6λβo. <X&θηκα>.. 6τι Θατ..<< . ιξαψιατPητoPη ψατιαoτopo..αλλd δεν μπφoιiαα να βρω καπoιακαΜτερη ατtαντηoη.. >>αρ1ι'oα..>>ακoι5ατηκε τεψaπηκαγνπoι\liα η Ι ζεσικα. ψιθι5ριαα.. ε .τtg φωιαξα.. <<Ε. <<TπoτtΘεταl. ψε ατo πρ6oωπo και τωγ δυo τoυg ια ψετατρ oε Lκληξη. ψεμια μ6νoπρooπαΘεια. καγ6γα πρ6p\ηψα.s πoil . *Mα πoιi ηαoυν..'nn.α'στ. 6ταν ε(δαν δi:λα σε πoιoγ Δiαταααγλιγα ψiτpα πιo πiρα απ6 ψαq. πηγαν νoνταsακ6ψαπλt γρi1γoρα.0α τ|s σ1)τKPατ Et αυτ€g.Κoiαξα γε1'γωp'ιgγα τo παραΘυpo να αντκpLoωτα φιbτατoυMπ6λα τ. ακαταψαμτη φωνiγτoυ.αtκα και μλη αε πιo να περιψtι ετε μ€1ρ ι γα τελειcbαεt τo φαγητ6 τη ξ.για να λ6με την αληΘεια..i1κακt εγ dl β ιαaτικα απ6 τ o αυτoκiνητo.'ΕταιEεxρε βλ€ μμα τoυ τφos τηTζt.τατoυ τανω τoυg.Μπi1λα..\'αPχισω . Δεν ιιoυ αν αυτ6i1ται πoυ ηθελα.\)ε ν α στ αLια1γ }"} 168 {iι} τηι Tζio ικα Kαι τηy'λιτζλα τLP.κoιταζoνταgπtpα παoγiζoντα5 ψακpια.α χεLPoaroψ μ6ρoEτoυ.αιωaτoταψιλδΕW* πεpαoει oι Εξiκαιψioi1. νπoΘLτω.αi1κωoατoυqιiμoυg. τ. α'}λAταψαoληρα.Π6! ηξ'ρ.F'Καν α ψ. γιατi6μ.τψηνα αυγκρατi1σειτo θυμ6 τoυ ξανιi...Βιτoν αpντ >'.κoυνΦνταgτo 16 τη1ι oλoφ γisριaατ.τLατoυδιio μικρ6Eoγιαψt. Δε νoμiζω 6τι Θα ψΙco1o{σα. παραEL"μηκα ατλψα. <<Toυλd1ιστoν>>αυνtγιαε << αντ6 πρ o aπαΘιb ν α πε1oωτoν εαυτ6 μoυ>.α 9tω^απ' k λια KlL τη1|) T ζεg ψε την'λν τζλα πατω ατηι ds α πoυ {φευρ γαν. <<Σεπαωyια^φηητ6>>.Ση 'F'ντoυαpιτ i1ται γαψfui1.νδω να βγαwειiξω. <<E.>>pιhτηaα.vατo.. και βγ. τiπoτα τερπα6τεpo ατc6τo να βρεΘωμ6νη μoυ ψε τ αυρρoτ] αωτi1pα ψoυ. BρεΘiγαψε κατω απ6τα φιhτα τoυ δρ6μoυα1εδ6ναψt'α ω5. <<E.<Πf α. .. .Stephenie Meyer Λ παραΘυρo. Xαμoγ6λαoε λαφρα. καΘιhg.Βγiγε ατc6τo αυτoκLνητoκι 6κλειαε :Υτoυ'i1ται με διiνα μη τ ην π 6ρτα.

εαi1τoυ ε[τε επε 6.s oπoιεsδενμπoρoιiσανατo:vβoμβαρδiαω. αρκετoιi5 π6ντoυ9 πιo ιllrfu{'1 ατc6ψ6νακα.ργεια. *λ...Kα.ορηo.ιhoτε να.τlαπtζι για'διio.coκ&νειg αυτ6 oτoυg α'lΘρ ε[γαιδiκαιo. <<Ω..oωg>>..Toνκαλωα6ρια.Hμoυν 6τoιμη ιακατcω.βα[ψiν"ξαιΘα uα|\^ια.περιψtνo1ιταs ι α-φtιγoυν. 'Εγει'pετo κεφ&λι τoυ πρog τη |ι|α ψερια.<<Δεν Eδειξε μπερδεμ6νo9. ντ4g γ _κoιiνηαε <<Eε>> τo κεφdλι τηs' ανo.ατoψi.τιητxν απαραιτητo. αλλd φανηκε σΦ διακριτικd φλoδιbρημα.Eφυ τiα_ ψ 6κφρααη. μoυκoιiνηαετo 71tρι. <<Eλικρινξ Eεν πεtναω>>."η9 Θηκctν. To εατιατ6ριoδεν εixε.ηn Πρωτη Ιιεωφ6ρo.ηTξi'oικα /'ριo.''Lkin μ. α1ι ατoΠo ρτ-i\ντζλε9. <<Fπταξει>>. αν δε βριακ6μαστα\'ιι6!o..ρει9τ ι επLEραoη {xει5 π ανω στoυg dλλoυg>..|)τρdβηξεnpoEio αψαξt. H Εκφραoi1τoυ' ητλν ακαταν6ητη.αζετoiδιo 6κπληκτημε ε και μαg πi1γεγilρω αττ6tιαγicρtoψα oε {να μικρ _6λoι τoυg 4δειoι. πρ6αωπ6τηgγεψατoπερt!.παραEt"μηκα.''o' oEiγηoε σ' 6να τραττΕζιαρκετα τiooε[α. FΙ Aντζελα ητxν πιo γpi1γoρηα1τ6τηιι Tζtoικα.ελ[γo πιo θερμdατc'6.o niρi.ψε .κ6. αναστενατψ6υπoταγηg.Mπ€ λ λα.να.Tη. γu ριi" "pλ γα κoιταζω εκεινoν. uτΕψεwεi1ρ Δεν ημoυν αιγoυρη.'Εn:uouαρντ. ΠρoφανΦg..Moυ {κανε εκληξητo π6oo πoχil αυτ6 ..Eiδα τα ψ*. ' αντ6.'πoυ ψoρo$αα να δω 6τι i1τανπαPκαP.} 17l € r e .To λφεντ. τo γιhρo πoυ αφηιε o'Bnτoυαρνr nρooεμ.>> <<NατoυE ψαγεilεtg _κατα πααα τtΘαι6τητα τιh ατην κoυζ[ν α Kαι τLPoστtαΘεIια επαιαφtpει την ανα σε κανoνικ6 ρυθμ6>. Eκε[νη iψoι..\ρ6ηαε τηι εριbτηαi1μoυ.-ψ.oν p|ιv*". τρ ooπiρ αoα ψαιν oνταg ατo εατ ιατ6 ιo tν αι ζητηση.' Aρiαξε τo xt'ρι τηg-Tξ€'oικα και τη.. <<Δενεiναι δυ γηι ξt. μγιiλo'γιi oτo κiιτρo τoυ oηψεtoυ τoγ περιαa6τερo κ6αμo με ψdααiτo .o. Vεπρ6αωπo γεψ δoκiα.H φωνη τoυ ητxν oηη'νευτικi1. <!Βνα. αν in o[*o.yην υπαργει επαφη ψεταξι' ψαE.1Φ _ητoυPtστικi1oεζ6ν ειγε Ψoμo τελε..γι'.ηαεppπ6ρα ΨαS.oτηι με μια . Κωτ6τε4ρΘ.pι.$l αρν3.τoκλεiνoντ <<η αερpπ6ρα ααgΘα t. αλλ&o EγτoυαP1ιτκoιiνη τoυ..Stephenie Meyer τ.<<Θα τα τo:6ψεαilριo.η ω ψη εtlω τoυg &λλoυg.καΘιhq ζi:γζi τ oν'Fnτoυ- <<Nακdνω τιπpξψα.Δεν εβ δει καιiναν τp ατciζηεκτ6E orιτ6τ ιq πλιiE τ αtι Lεg. ητ γ κατα)rαp α τ1 Fλ€ιι ιlα oτα ψατια τ ηg.ρΘειαψt. Πi1γε π6ρτα τoυ εστ.iλ. <Bεβα1ωg>..KoΝoπoiιηαη γtα τη10t|PoφaΝημo."i αναψεαα ψαg.o η ni τ^ρεψoπα1ζoυνατιγψιαiαπcPoζεψενακiι'ψεταπλιατcoμo*jt.σψ6νo λiγo n. δε θα oυνε71ιζoτcο γ7ιαιιατd2ικη η oυL.. αυνηbιαμη εψφανιoηΚα.<Kαι αtια oε ψαγεilω <<Συγια>'.'Oταν{ψαwα ψt'oα. Tηg i.. τoι επtκρwαετω.' ρ ψε. τα ψ i1ταν γ εψατα πεpιt ργ εtα.>.i1ταν τp6Θ. <<Δεντo LγtE τρoαiξειi Noμiζειg 6τι αε 6λoυ9 κ γατiρια τ 6αo ειiκoλα.pιξετo αστPαφτερ6τoυ γαψ6γλo τη ια iν α δευτερ6λεπτo.FΙ oικoδ6απowα εLaεχωPLsαμφιβoλiα ψετ .εLταμε δυαπιατiα. ..'τo κoilνηαακι εγιb'τoxt.. <<KdνειιoυτηχαPη''..ξcoρ[oυ και την ανoιξε . vαs...λατιbpα>>.. <<Eδ6πιbg με ιδιωτικoιiE1ιilρoυg qιeταL]>> <<T6λειo>.. .επiψεwα αηκrhνoνταg τo βλ€μμα μoυ τια1ι)α εξετααω τo πρ6oωπ6 τoυ. αMηπωg υταργεt κατι πto ηαυ1o.Φ l70 Cx <<Δεγε1ιαι oωoτ6 .

.η'|γυριoψtνη τPατ|εζL.. <<ΔενιιilΘει g ζαλdE α ι αυτtα η η κρil o . <<Δεν€1ειg μπoυφ4ν.>. << Θ6λω ψια κ6κα-κ6λα. ε1πε.173se .>. ε1παξαια.<F"υγαριατιh>'..lλαo εψtνα. <<Διioκ6κα-κ6χα>>. Mε λ6νε Aμπερ και Θα εLψαι oεpβπ6ρα oαE η ατc6ιllε..>>Δε μoυ εiμ διαφιiτειτo γεγoν696τι μλoιiαε μ6νo α. Eκε[νoE ψεκokαξε. Πλρακoλoυθoιiαε ε ψino. Eκεiνη γispιoε απp τo μερogμoυ.To ιαζιαρικo 1α ακ6ψαεκεi.oιη στoνα μoυ. Aι4λεξα τo πρωτoπPηψαπoυ ε[δα ατo'ι κατα\oγo πdρω ραβι6λια ψε ψαιιταpια>>.. ε1πε. * Kι εαεig.Aν4γκ ασατo10εα την πρoooγi1μo να κoπαξu τιbpα.Θανιιhαω καΤiπερα 6ταν φαgκιiτι γλυκ6 καιλ[γo φηητ6''. αυνειδητoπoiηα o Eντoυαριτ ipγαλετo δικ6 τoυ μπoυφdν. ατcαντηoα tκτληκτη απ6 τηι tνταoη πoυειxε.r:.Ω &'φηααατo αυτoκiνητo τηsTζtαικα'' .\ ψoριb να σαS φi.ζιβξκo. .. {ιθ6ριαα.. >> <<Θαtτρεπε.ψεατ16τo κoπαζω με γoυβ..τo πp6oωπ6τoυ. Eμo ια ζε ψεερ ιhτηoη. Toυ ηταν εφαpγooτ6τoι π6αo μυιbδεs ητξν τo ατi1Θogτoν. ΣπaΘη*' ψε'την..Pv.. . <<Δε νoμiζω6τι αυτ6Θαγ[ιει>>. αλλd εκεiνog δεν την κoπαζε καθ6 δυααρεατημ6νη.' <<Tι1>> ριhτηoα6ταν Εφυγε T1 vατια τoυ i1ταν καρφωψiνα ατo πρ6oωπ6 ψoυ. >> <<KρυιbνειE.>>pωτηoε εκεiνog. πp6aταξε. << E iναι ατc6τ ηι κ6κα-κ6λα.ρωναπιεkε.ωμtνα ψατtα. *Πε[τε μoυαν α}il&ξετετνιbμη.. . <<Εtατε€τoιμoι να lEαPξΥΥεiλετε.>'pιbτηαε τoι 'Ε!τoυαPντ.. Aλλ4 εκε[νoEδεν τo εiδε.aτηκε η Lιετα πoτα ψαgκι ξν ακαλαθdκι ψε ψαγκtτ'9. oεpβιτ6ρα εψφανi.o κnιτd ψαiιρα μ"ηld τηg πi'oω απ6 τo tνα iηg αυτi και γαψoγλααε ψεπερπτηζεαταoια.>> Γε}'ααεκoρoTδευτικv. Φα[νεται 6τι αlλωgδεν μπoρoιiαανακoπ πoτε &)λo πtρα ατc. Moυ €δωαε τo μπoυφdντoυ διακ6ττoνταc..ii ilι lil ι I .. To πp6αωπ6.Stephenie Meyer l..τoυπαραψoρφι'bΘηκε αε t'νατλειo oτραβ6γαψ6γλL. αυτ6ν. ειπα αφoi ψορiioio ono- κτ1σ! τη1ιαναπ!o4 .To κρ τo πηωψΕνo αναr{rυκτικ6α:λιilθηκε αε 6λo μoυ τo o και &pμaανατpiψω. w 172ξe .τciητευμ"6νo. επtκεντpωνo1ι|ταs tβγαζε iνα ψεζ δερμdτινo μπoυφ&ν' ατc6κατω φoρo κρεμ πoυλ6βε. μoυ ! <<Γ ι"αι α πω την λi1Θεια.Σιγα ψν Lπαιρ'ιε. .l Λ καΘ{καoταoτα παpαoκηνια. Π'ανω oτην ιhpα ακp'ιβiog..[νιαιψια γαρα>'.. Ttιαξε ψια τoilφα*'ο .Εκληκτη ψετo π6oo πoλ6 δι Συνειδητoπotηaα 6τι ε17φαδειdαει 6λo τo πoτi1ρι ψo d(e[νog6oπρωξετoδικ6 τoυ πPoζ εγiνα.Γιiρ ιαε τilrι πρ og αυτ6ν γαψoγλιbνταg. διr|rααμ6νηακ6ψα. καΘιbgτα ακotlψηoi n*' o'o 'η. Κokαξα τo &δειo κdθιαμα δiτλα μoυ.Πιbg νιcilΘειg. εξi1γηoα τ p iψoι τ αg.Ξαφνtκ λαβα 6τι δεν εβ πρoαtξειπoτtτιφoρoιiαε -6μ μ6νo α}λ&γενικd.F. *Δε Θα παρω τιπoτα>>. περνιbιταg τo γiρι μo .i απωΘιb Eυααρεoτα πρ ξ ψατα>> .<Αμiαωg>>. . <Πιεg>.. <<ΓειαααE. ειιh αυτ6τo καινoιiριo κoρiται δεν €δειxνε απc.go. τoν διαβεβΨ* ψε iνα ακ6ψαπερπτ6 _ χαψ6' γελo. <<Ευγαpwτιh.τεριψ{νi να ndΘε:. <<Πανταημoυν "oι.'o αlcopηψiπo liφog.:ΠoP' 6λα αυτα.. Pα6φηξατo αναι|ιυκτικ6μoυ υπακoυακαt ψετατ πιo μεγ4λεg ρoυφηξι69..>H φωνη τoυ i1τανε'τικριτικ </0γω>>.

<<' Εγω μερικ€g ερ ωτi1αεtg. π ρi. κι 6φυγε..'Εi ot"πνευoα.hl αpωiηΘ ποτ. σα.>> <<Tπαpxoυ.EντoυαP1ιτ.ζυγiζoνταt τη'νiκφραoi1τ oυ. <<Nιιi.|) χPυoαφtν ια καp αψλα βoυτιiρoυ.'' <<Β. >>6κmα ψιαπα Σηκωαε τo Ειατoυ φριiδι. <<Θαtπρεπε _tνα φυαιoλoγικ6 ατoψoΘα πdΘαwε. κoκκ ιη..Δε δεitrνεLζKα1ι'να €γειq κλoγιατεi>.ταν-ταδικdτoυ ψατια.. oo ηκλ ηi η κατdλληλη στιτ ψην α αργtαωy α τoυ κανω ερ ωτi1oειg.oπρωξετoκαλαΘ4κι τo με !ωψtπρogτo μ6ρoE. oμoλ6γηαα..Stephenie Meyer iii oτo ψoυφαν τoυ. *}Ι αληθεια εt'ιαι6τι δεν πηρα τηΘεωpiα αυτi1αlc .Koriνηαετo κεφ4λιτoυ συνoφρυωμ6νoE.α ψρoαταψoν.bτερη διιiθεαη.iaαι παντα πιo διiαφoπoE 6ταν τα ψατιααoυεwαι ψαtlρα -τo περtψtνωτ6τε>>' oυνtγιαα.ι{rυκτικ6 >.. αλλ& oιiτε και τη ακ€φτηκα εντελιilg μ6νη μoυ <Kαι1>. Με κokαξε ατcoρηψtνo9. .πιo φωτει'llαΨ' 6fi. ευγαρwτω.ιηoα6τι μωρiαματogψετo φατητ6 μoυ.μoυ.εtπε κoιτιhν. <<Mr]πωg α}λαξατεΤνιbμη. τoυλdxιατo . δε θα πdθω σoκ>>...) 174{}r <<Kι&λλεgθεωρiεg.>>ριhτηoε. ρωτηαε.φυαικ&>> .<Bθβαια.τα εiμ δει πoτ6 ιlα ε1ιαι.κι θφυγεπdλι.. Φαw6ταν α'tηoυγoE.ιlειτ6ooαυνoφρυωμ6νoκαι μελαγ1oλικ6.Αληθεια. ιi'ζoνταg.<Δεθ6λετ Mπo ρεi και ι α φαντ αζ6μoυντo δ πρoαφ6ρω τiπoτα1>> νυμα αταλ6γιατη9. . i(αι πd. τ6αo φωτεινα>>.α}λ& δε θα €λεγα 6μγtα tια ακ6 ...Vια τ ηg.Eψεwα 6l<ληκτ κo π αξα κατω. Mααoιiαα μια μικρη δαγκωνιd ατc6τ να δεi1νωαδι4φoρη.Κo'ιταξε ψt.. .αoε iν α ριγ og. A}λd εκεiνη τη ατtγψi1η αεppπ6pα{κοtνετoγ κιi Συνειδητoτo. 6ται τα ψατια αoυ εiιlαι . Μ{ ρ ιζε εκιΦκτ ικα. 'F.>> Τδευτικξταψατιατoνi1ται ακ6ψααφιγμθνα. "i' << Συνη θωE tγει'gκαλ.Eδειξεμε θνα ψακρtlλευκ6 γtρι τα αEυ.<Aλ[μoνo..ρια ψoυ.r) 175w . _χV''. tbατενα ψoρtαω να ελευθεριhoωταxi. .Aφηαετoπtατo ψρoαταμoυ _6δει1νεπoλι5κα βριαε τPητoPαπρog τoν. r{rιθιiριαε ατoν εαυτ6τoυ.oαατα ψατια ψoυ.λι με 6 ιωctρ.i1ρtα <<Tιθλεγεg. Tρtιpηξαμια ρoυφηξιd. . .<Tι πP Φ ψα.. <{ΒγωψιαΘεωρiαγι' αiτ6''. FΙ αερβιτ6ρα γilptαε με δυo κ6κα-κ6λα.φυαικd.. <<Aυτ6τo μzλε παει πλ{ με τo δdρμα σoυ>>.ψεπαp6τρυνε..Oχ.Π4ρε τα αEειαπoτ..ρoγoαρωψα. Tα ψανLκtαψoυi1τocν υπερβoΙικιi ψακpια' io' oζ"' oo ' uταιω. . 6ταν τo τi1pατo πρωi ατα γtρια ψoυτριbτη φoρa...τo λαβαατρtνo ψ6τωπ6τoυ γiψν αε αυλακιig.Eι'αψαρτυρi1δη*o.Θω πoλi ααφαληS νLαζtσoυ>>..και ε[δα π6oo φωτειναi1.. Πl1Pα ψηκtτα κι αρxιoανα τoι"ψλoγαω την ακρη .'LΙπαν κρilo _6πωζ :καLτo δικ6 μoυ μπoιl φαιl.. ε'n..επειδη και oι δυo μαg ιoιhααψε..6των εκε g[αoε.ν ηταν δυαoiωνη.Γα9 Lιεπ ρooεγc tκα.H Aργιαα με τη λιβτ εPoατ|αιτητικη. Aυ16 τ9ν δυααρ6ατηαε..Τξoνταg την αληθειαγια ιi}λη ψια φoραυτνωτιoψtνη.η φ 6ρoι. 'iΘητα ειxαψεγεLρεto tνα9 τΕPoSτη ψεptατoυ d)λoυ π Φ τραττiζι. <<Αυτ6εwαt πιo περ[rλoκo ατr' 6lι σΚ6πευα>>. . *Eλπiζω να l1αoυνπιo δημιoυPτtKηαντi1τη φo To αμυδρ6τoυ 1αμ6γε ακ6ψααπ6 κ6μικ9.ΑJ.. Tιg ακ κατω aωpigνατει\tξη αντi1τη 9oP&. oγλtασα' ττPoστ|αΘιbνταg \)α τoυ αττooπαoω την πρoooγη αττ6oπowEiψoτε ακ6ι|rητaν ειxεκα. σΨ96!τL9\'α α\ατ!ωPiaω τo υπt.<Θααoυ πω στo αυτoκiνητo.Δε ψi:ριζ oαν κoλ6για. 6πω9 κρεψ6τΦι στo T|Ψατo' ρεilψαταδιdδρoμo.

εμφαγιση aτηι τεριoγi1θατoυg 6τητα5για μια iτατ.α αo.ρωτηαα.ψo'*-'Ι. ξtρενc>>. >.. '' oι πφ 1ιλoκε9ερω^τi1o ειgμoυ iβγ αζαν κανι 6ηψα. &} 176 {ξ tζoιταgτιg κ6ρε9 τωι ψατιω. .Stephenie Meyer Λυκo ψιζα.ν1 ξtρεt 6τι βριακ6ταν αε κiνδυνo.ρ..o".AΘα ψo ρo{oε να ξt.. <<Αgπoιiμε. . την κατηγo .. τo κεφ4λι τoυ.og τατραpηξε εντλιb9.Tα ψcrνιταρια i1ται ω αt. αυ μφιi..λ.! α ατΥ'Lξω ντωσ α'.gi..<Τπo θετικ α ψλιhν τ αE.Co 11θεια η 6xι.η o.κεg1αμηξ g εγcλη ματικ δεκαετiη ξiρειg>'.Θα ψo p oi'i ε ν o βρεικαlιoιoν dλλo ακριβιhgστη σωστηστΨvt. ψε ψατια y εγατα ζεoταoια.ooμ6η τoυ συμμετε1γεoτo παιxνiδι ψoυ.α vLαυπoθετικη πεp'ιπτωαη>>...α.l τoυ.oτ.i1''l ψαντει|lα..α)λα πρooπαΘηoα..-α}λ&. τoυ υπε λoιiααμε τ.Αν o T(o . b νπ Tpαpd4τoυgμπελdδεg "ηγipi". <<Nαaε πoilψε Tζtw .τ λ[:γ oνταζ τα LιαKριd τoυ x t.χωPts ι α a κεφτιb.. onoρ'. &:)177{ra .oρoιiαε. Ξεδiτλ ωσα τo αερβπoιo tνi δαβι6 !ou!nη?o!o πιρoliνιμoυκαι ψετpoooγi1λ6γγιαα λι. €μη δiκιo. Eιαφdινηαα εγrh.ιs μ την fιτααi1μoυ.o.Koιiνηαε παχιτo κεφ&λ Δε..op ιαψo[ υπαρxoυν.iμo.θo..Εfu&δικo 6.κrt..Καιpαiεtgτoι εαυτ6αoυμ€αα α' ωsτ.Καταρ πLαΚ.. δ ιαβ αζειτ ιg oκΕιllει'g..2t..νηαε. . 6τ. .-.i.FΙ . αυτ6g o καπo ιo'g .o ειηu: μ.ιxνω αιoλoγικη..'' αττ6. απoτoητε1Jιλ€νη.. πρ6τειναεγιh. ψε ψiα εξα1ρεoη..oE ψε o'u πρ6αωπ6τoυ. <<Eπ6μενη>>..τ6τ2>1.ρει τ ι' ακtφτoνταιoι ανΘ _ωπo .. To iβλα oτoατ6ψαψouoργi.. π&λιπicωτox€ρι μoυ. o"iεη.τ6τε δε Θα ipoι.ιρωn. . .. ρ . λoιπ6ν. <<Μα αυτη εtναιηπιo α5κoλη.Ιvlπoρεiξνα μoυ tγιιg εψtaτooilνη.λoιτ6γ>ι Toν κokαξα αυατηpα και αυνtptoα αPτd. -.o Tζ.τιE βλεφαρiδεgτoυ' καπoto.'K.. << Πιb φυ Eλειτoυργε1 αυτ6τo'π ρη ψαi πo...χωP... τα διτλ o 1€ρ ι μoυ. . αυτ69 o κιiπoιog .ν απαραkητo να εινλt τ6αo ακριβηs η χP oνικη αil 7lππωoη.ι. .o δ.p. Π6 g.<Ειταξει..>> Eκε [νog κo k αξε κατω. {rιΘι n..i..Πωg θo μ.τιν6μιζα>.og .ηΘηiα αι.FΙμoυν |. ητcΝ παPατηρητtκ6E.*ii.69 εξαι'ρ <<M[α...επικiγδυγoψtααoε ακτwαδ6κα1λιoμiτpω αυτ6 θα αε βρει oπωαδηπoτε>.::.Παλi.κι εγιil τρ ξα . αν. τωα>>. επαιlt\αβ ε Κoπαξα κατω.Ψ oνoμdαoυμε Tζo''.. ψααιbνταg6αo ακεφτ6μoυν..ντρα uΒιγβιiδικoγια αiιαγια iνα ακ6ψαττPηvα.<Nα. *oiagon.hn'.}.ξt'pειgi.. Ko.λ.<<Γιατtεtoαιστo Πoρτ-1\ντζλεq. "j"o-*ολo κιbαω τo β)ttψψα. μ6νo εξαipεαη'' δι6ρθωαε uυπoΘλκα .''να .>> <<Β{βαια>>.. Ki εγιi: πoυι 6ψtζα6τι €γεtg παιτα δiκιo. να ψoρω ια γαΤιι ..ρια αoy ι\ παιlωoτ2^τρατiζt.&.. ευp αpκετα *uγηψ*o oανψηιi1τηg-αντ6δενεiναι ααν yατιιτιs.Tαψατιατoυτpεψ6πλιξonnρog.1 αυν6βαινε αυτ6>'.δ ηξ. ψλιhν'ταgυπoΘετικα φiαικα.ιι"". To.'ιγνogυπo1i.αLρo{φηξαΤιγo ακ6ψααπ6 την oη μ-. . <<M6νoεαι να βρεθεig αε μπελdδε9ψioασεL'LLαπ6λη τ6αo κατioτρε μ.ι... "ρ' . Kατιiλαpα 6τt ξεpνα τc1oc..<Ενταξει.igo*o.:Αg Χαψoγtλααε λαφριbg. μ.c τoυ 1θρια.Δενξ6ρωαν'iryωεπλoγη φωνητoυi1ται% _εiααι πoΜ πLoπαPατηρητ tναq{rιθυρo 9..<Eπ6μενη >.

ριξii"ηniρωτημθρα.o....Tλν'κoiταξα ααoτιoψΕνη. >> ψεψετα ζαpωψ'roφιi. $oωni. μoυ..τ6τε ψε τo-φoρτηγα*..αγν o ιilντα q τ oν 6τ αι τ ρ αβ\μηκε και ταχι ελαφ ιilg πP o g τ α πioω_Τια νιΙ ρ σιrjtωτηνπλα^ψη τoυαυνεαταλψ'ωi δo ψ..ρψη.fl..ω4 9l σκoτειγ4s. H φωνη ψoυi1ταιlτεψατη ωe."oνl1ξεpα6τι 5">179 <..α. ψoρεi no *o"λ".Θα στη10 α κoπαξει ψ ..bω τi'ρα>>. ψoαisνη. τιgακρεgτων τoυ. Aναγκαoατoν 6να ραβι6λικαι τo i.Aλλdαυτ6 μano..ila'd εγυoακαταφατικα. πιo διiακoλo ατc'6. τξ ακεlyεη εαυτ6 αυνειδητoπoiηαα 6τt ε1μπαyωoει'. Mε κoiταξε ψε ηωιLα. .Ε"*. χdPη σ' εσL.. εi. . τi'ταxεληψoυκ:6ρτωaαν αεtιααθi\τo1αμ6γελo. εEιb πLpα. Kατdiαβα o".βλoαυρηg ψατ dλd η.ναι παρoξυαμ6 φ6βoυ αταΤ6^γtατoυ...'^ φ6βoυ μωιαiio...cηsβι*η g. ψετdτρioπηoα&}λo ατ6μαμoυ. .μ6νoεαf θα μπoρoιiαεgναμ:λ6ξει9ατoΠoρτ-Αντ!ε .oλo.. ακoλofθηαα oτo Πoρτ-AντζλεE>'. φ \of oη.iδηioπotηαα6τi δεν {αoυν πtα ψαζiτηg.' χ.Θα oτo cτ iριξα τo και 6να Maζεvα τPητoPα&}λo ραβιoλι μoυ.-o. "*i'.ρs ψεt ψto^α -εt11ε9 Θα ανηκαζ6αoυγνα γυρ αr5ντoμα .Ενα κtl ευ ψα μ'ρ iατ ηo ηξ.ν_πoλιi ξαια..κ.-με αNαι>. Eκε[νoE πηρετo .. β. To πρ6oωπ6 τoυ ψαλακωσε. Aναρ^ωτi1Θηκααν iπpεπενα με ενoβ ε[τo6τιμε α..7. γνΦριoα>>. ια. τoυτoνκα ταρoυaiα fi ooφai'λg.εη oi1ψερα...λ''.0α>'.u ρω"ηiε.iλno..εtπε και η ^ η φωνi1τoυ Eεν ηταν ειiκoλo \'α αK'oυστεi'. <<Γιαδειiτε ρη φoρα>>. ' ψαζ1ψ Ξα.".. ψατια1oυ α' εψiια.AE φωνoιi>> μηγ παψεγtατρειE. |α9 oτηφωνητoυ. 6.ακαταιkη μol.Παρακoλoυθoιiαατην Aντζελα' 6γι "P:ψ:d . ψβ ψ.και η ση. oφ.uγ.iα. αηκωαετa Lνατoυφριiδι. .π'i1 o'Jdγ'ατo βιβλιoπαλεioπoυ εiEαγioαατoδικ6τηgμ παει πρ καt πωc.<Δεν tγω πρooπαΘi1αειπoτt ατo παρελΘ6ν να KP!τησω €να αυγκεκριμdνo iιτoψo ζωνταν6..o 6τιψλαψεγια αiια. γ.Υ ο"o. }ει9. 6τwε ανiκφραaτo.-κoπαζo"ιταg στLτL Lπεoocν Tα {&τια.. lξ} 178 {iξ αlτo b.Ιπηργεκ6πoιoi1νog "κ. ακo.io'αναλoγιζ6ψενη' πPoσπαΘιbνταgνα αττoαπασωτη10πpoooγi1απ6 τoγ ibιo μoυτoν εαυτ6 μoυ.i αντ iιΘετα εγιh tν ι"ωoα.Λυκδ Stephenie Meyer To πρ6αωπ6 τoυ πξωσε' τα>>..o.Eκε ινoE ειγετo oυ β)rtψψα εi ω*' oP ι6ται ti ω9.τoυ καπoιo.αλα εκε[νoEκoπαζεκατω... <<Σκ6φτηκε9 πoτ{.*.. <<Δενi1ταιl εκε[νη πρdοτη-φoPd''.Mεxρ.oφoαιζonταg\orν&.6"..Α)λιi €γεφ ε1tPosεψtνα. αρxl1δεν*λtλopo 6τι ειγεsφιiγειμ6νηαoυ.e . δυα ομλs....o ooi. γiριακατω y' "^o ..... oiη. γtρι' τoυ αττ6κατω αΙc'τo δικ6 μoυ.ε!Ψεαυμφωνiα ')iyr-.ρtξ νακατλιεL.τ... ψoυ την πρobτηΨoPd.'io'ψλ. ι α αηκιbα εtτo βλθμμα τo1) ..τLν-6ψιζα.-_..o.i μλaω ετω". <<Σαφdατα T iν τ ω o α τ o^ χε P..τ καρφωμ€ν o πανω ψoυ. *ε".s πιhgνα .*o.aζoνταgκαLτα δυo τoυ τρατc6ζι. *Θρ'n.Eiναι _ναξLpω πo$ ε δυακoλ6τερo ατc. o"oγεψιιτoμoυπιdτo καιψεταπαχtπi"aω han'.Θo.i1ται *ροo*oi oo'iηρο.o .Εκα *dπo'o τρ6πoηξ'P.'n"g τγκατα\iPνoυν ναβγdλoυν τη ψfραxωρ[g νατoυE 'υγαwoυi τ6αα πoλχα καταστPo ικα oυ αν. αisψ. ιιoυ π αχι π αν ω ατ|' τ o τ ρ ωτ iζι.ψ. ..oι αυνηΘιαμ6no. in.6τι toωgνα εLχε6ρ'dεi icpα η. iαραEtμηκε oε ε1ια ' ξεστασψα τoυ.iα. εwcαi1pεγη.' .'l oιiτε[xνo^s v:yr::::.<FΙιilρα ooυεψι ii'ρΘειτην λρoLou o. τoυ υπενθιiμιαα.. *ιιo.Ψ εiπα..δενυπηρ1ε πρ6aωπoβo τoυ τo αγελικ6 *buμaoo..6vtθα'πρεπε ειiκoλα. b.. ou.Toδ6ρμα oλ <<Ευγαpι'oτιh>. εφ6αo" Συνl1ΘωgΨιoPb "ια'ppω . ΣυνoφρυιilΘηκα. τεtιτηκεg ενα"ιτioντηE iδιαE τηιs ιιoιPαsj.φ.τα1ελη τoi.

Eντoυ "ρω'o. }Ι αερβπδραηρθελεg και τηγ εWψε φωναξεt.α7λαεLγαψιαπαραξει'ηαγωνiα. με τoν iια αγκιbναναξε...ieηαα t!) 181 ("{ .'Ετoι αlλ6 oε πεP. >> Eiχε γαΘεLoτιe.os Φα j'ooη αυζi1τηα4 δη1iιoυργηαεtη ε1:2φ τi:oυ . Εγ ω κατ iπc"ιtξα tν α xαμ6γελo..ωπΦη' παραζαλιaψtιη..'Εκα! ε ψLαπp o απαΘuα ν α ηp εψi1oει.vτcrνo.<K . <<E[δα τo τρ6αωπ6 αoυ ατo μυαλ6 τoυ>. Kαθ6μoυν σ.FΙ κwηαηi1ται τ6 oo γ pi1γo Pη τcoυψεξαφν ιαoε. ακoματη'ν +|ταν xαμηξ.L'πoν ταgπραγψα τα πoυδενμπoρoriααια φctνταoτω..Πιilζ τα παψε. και ημoυν 6τoιμo9να pγω tξω :κα|.{} 180 &* πoυ εφμε ακ6ψαψtαωραδρ6μo ψαζtγια να φτ& ι.ρακαινα τoυ6 αφi1oω.aφ. εγιi ..<. *oo"*'nει. iινo. <<Aκoυαααυτ6 πoυ oκiφτoνταν>>.μαs..ρερo ια'.ρtτoυκι i1ταντ6αo ακ[1ιη. >. Σπαψατηαε. pλ.Ε περ g &κouα. .νεE μ6νo μoυ.να φαιταaτ εLgπ6oo διiακoλo_ να oεπαpω ατλωg ψακpιααπ6 κειπi.. "o. Πεpπατηoεκoντα μoυ μ61ρι τrγ π6pτα.νιξετo ψpατoo τoυ.. FΙ φω <Θ6λoυμε τo λoγαριαoψ6. Δεν εftαλ6γoνα α. ot ακ€r{rειg μoυ χω.3.. ακ6ψα'. τ.α.Eκεiγog oυνi"xιαενα κoπαζει πανω αττ'τoκεφ4λι μoυ. ..ι|lαγιαν τα δικ4 μoυ.τραλιαε εκεiνη..<Oρtατε>>.γεψατα με τα δικιi τoυ ερωτηψατα.τα E6vτLα τoυ.κoπ αζoνταs πi ρα απ6 ψtνα. ι iργ εtα.0α ψω ψbaακαι κλεiνoντd .*iεκεiνog δε φανηκεναγωp ακεφτ6μoυν.ιγoνταgτα δ6ντια τoυ με ξαφιtκi1oργi1.νtτotψηνατoν ατcoγαιρετi1oω.iE. nρogτo μθρo μoυ με ταξαπρoqτoπ. πi1ρετα ψατια τoυ mτ6 παιω μoυ.ηg μ.Θυμηθηκα τt εLγε^πει Mdικ.κα.E'ντoυ αpιτ. καΘdsgiκανετoν κιiκλo απ6 τo ψρooτ ρακoλol.l.π&λι δελεαoτικα.ζoδρbμ. *λnoξ. ..λo και τηg τoν €δωαε παχιτi'oω..tos'λε5και ι'1ται aψλεψiιloc. <<Kαιτ6τε τι. παραEi"μηκε r[rιθυριατ4.Kρατotloε ακ6ψατoπρ6αωπ6τoυ με τo γt.Kαι τ6τε.α\'αδωαν σεε[xετsιιι ιhατεια ψαΘωτob βριακ6αoυν.τo γiριτoυ να κλilτrτuτα ψατιατoυ.:. 6τι i1τανα1εδ6ν ατo γ..ατι6την πtτρα.ζω. Eκεiνog αηκωαε τo κεφdλι τoυ. ' Δ. διiακoλo -δεν μπoρεIE. αKo{τoyταg.. To 61ω ατo φa*..cτcPoφ φπιot.κo. Tk αν πoλιi . Kρατηατε τα ρ Εoτα>> αηκιi:dηκαpιαoτικα6ρΘιη με αδ6ξιo τρ6πo.<Θα ψopo{aανα αε εtxααφi1αειναtιαζ|.>>ρ ωτηαε τoι. o κL"ι|l ει'gτ oυ.πoυ θιiμιζε τo δ6ρματoυ. Μετα αηκιbθ . Aναoτtναξα.νπ6pτατoυ αυνoδηγoil κρατωιτα9τη.Fλ n. Θα πi1γαwα γα τoυE pρ ω''.o o*ληρη.. ρig αυνo1η.Eκεiνη τoυ 1αμoγ6λασε. αP'ι.. "o.α. ευxαpιατoιiμε>>. Δεν ημoυ. αλλιi φoβ6μoυν6τι αν ψε αφη.βρdδυ.o ηλιoE επιτdλoυE€ δ υε.LετηνTζioκα κ.>>ι|rιθιiριαα. Tελικ4 oi1κωαετo βλ€μμα τoυ' τα ψατια τoυ i. Ξαφνικα tγει'ρεψpoατα.ε1πεψε βραγνη φωνi1 κυρτιbνoνταqτo παιω 1εiλog τoυ ελαφριbg παιω ατr. καΘιbgτην σ"cησε. Xαμoγθλααε. Tραβηξε . κι ακoυμπoιiαααδιiναμαστηνλ*ητηg καρ€ κ λαE μoυ.την'Aντζλα.. Ιπηp^1εηδη6ναxαρτoν6μιαμαoτo1€ριτoυ.i "η σχiση... Tη φωνη τoυ την t"π.Λυ Stephenie Meyer ττPos τα π1oω.ακ6μα 6ψ ηT oεμiκ6g να μη ψε αyγΙξει. . rρ6 δερμdτινoφ4κελo αιc6τηι τoL"πητη5ψαi:ρηgπoδ και τoυ τoν θδωαε... otξεικανεLg.vηoυγω.αντανακλ6n.ν g τη ψλακαπiαω μoυ. "o.|'Lε'|) α' ιllαxνoνταgτ υχαtαστ|ξ oκi"ιllειgτω\' ανΘPcbπων στoδρ6μo_τ. <<Aργιoανα κα'ιω κδκλoυg |λετo αυτoκi:ιητo..o. Tα γiρtα ψoυ Ι1τανδιzλωμdνα ατα γ6νατα ψoυ.νααε ακoλoυθipω ψε τα π6Eια. o.iε τη.πpoβαλλειτdγω ατo τρατrtζι. π να "ηn γ0νταg.

ΕνιωΘαζiατη ψtαα oτ..ναιτLΘετηκατειiΘυνση' τ. πoυoμψατισαν μιαεπιφυλακτικη . ε"o.Eαφιξετα συμφ6νησε. γ' κρ'uB'νiαξει. 1εi <. 9.α ακ6ψαφoρααlc6τo πι1(τιl γαρη ειγαιl oι κινηαειg τoυ.<Tcilρα>...και iaτpιι|lε τtPoSτη. τo καλo ριφiρ. Eκαι ε πoλri κριi o.tκληκτητ.Δε φαιν6ταν lr. Eβ τr1ν αtoΘηoη6τι o EντoυαP.Stephenie Meyer ρog τoυ αψαξιoil.λoιπ6ν.Δεν ημoυν 6τoιμη τoγ αφ'i1αω.ειlrhτo καλoακεφτ6τα .ρ. M4λλoι Θα L"πρεlτενατoεtxα oιι νηθiαειωEτωρα _α/λd δεν ηταν tταιτατpαγγατα. ειτε pαρυαi1vαντα<<εiναιηαειρασoυ>>. Eκε[νog παρ λtγ o ν α γαγoγ λαα ει.6ταν ι6ψtζα 6τl tLτcoυφdn αυτ69δε με 6βλεπε.ipλε ΨτPosτη μη γαν'i1καt fu Φ.εtατιξ'oyταgτo αρωψα. dκεiνog κoπαξεπLρα ψακpια.ιδλo.ιoτωγ υπεκφ i'νwξα. . .δiνoντ&gμoυ 1ρ6νo !α αναΚτησωτην r|rυ απoδεκτi1απocντ μoυ. o Eντoυαρντ βγi1κεoτηι κινηαηι χωρtg!α χPεLαστεLκαν να ρiξει'ψtαψατtα.. M6λιE βρ€ θ ηκε ψtoαoτo αυτoκiιητo.α |'. 6ψω9. o"o θθμα.oλλ& Lpλα π p "o ΠρoαπdιΘηoαια μoυ Tια νατo μελετiαω αργ6τερα.l τoυ. βo.. κα Eντoυαρντ εππαγυιευπερβoλικd τPητoPα ατoν &δε ιαπρoαLγει καΘ6λoυτo δρ6μo. Δεν ψoρoiloα ια ακε9τω μια oτo αp)aLoτoυ ικα tμ o α κo".α.Z.ιτ δεν ηταν τo εiδoE τoυ ανθρΦπου πoυ θα μτoρoιiαεκανεLEνααυνηθiαει. eκoλoιiΘηαα τη μυρωδι&σoυ>>Κ ατo δρ6μo..16τια. εtπεgπω5Λξ'p's6τιδεν εLγαψεtατo β πωλεioκι 6τι εLaαπαει πPosτα.e .Eνα τ|Pηvα μ6νo>>. ΘEΩP IA *Mπoριb ια ρωτi1αωκατι ακ6ψαi'' παρακα\εαα...<N6μιζα 6τι εLγαψεπεραoεtτo ατ&δ.ναaτLιαξε. και υπ6θεαα 6τι o καλ69 καtρ6g μ6xρι εδcil i1ται. Τlαμμ4..Αναρωτι6μoυνπ αυτ6.νατ κr 182ιx &) 183{* . να b.να παει πPos τo\]αυτoκwητ6δρoμo.. {fi.

Με κoπαξε.Πωgτo καιειg.Moυ .. }aμVηs τ|o1 oρατ6qσaη.ψ6ιo εγω Ψ|oP6.<Tιαυμβαiνει.. μαξ ' με .ριξαμια πανικ6βλητη ψατια Lξω ατc' τo.. . >> Eν ιωθα αν 6ητη τoυ ζητ otlαα διευκρινi αε tc. ig κ6 βει ταγ$τητα ακ6ψα. ατλιhgιψλεξατα δdμυλ& ψoυψεταξ$τoυgκαι oi1γocνε.Kαι δεν ΨτoP6ιαακoilαω oτoιoνEiμoτε.*α"oν εξf1ιτα1λι6μετρα 1ην dspα|. >>Tιgπεριαα6τερε9 φoρig αβηνω εντελιbg τoν i1γo _εwαι πoλ$ απoπρoαανατoλιατικ6. Tsι λν αoτ6ι αξα. αν ξεφεbγαvε ατt' την τξτoιαταγbτητα.νειπε αντi1τη φαiνoμαι φυαιoλoγικ65>.<<6ταν αντi γιατιg λθξειgτoυ>>.bτητα|>> .Aν εtναι δυνατ6ν!>> φcbναξα... <<Πoιog λεg 6τι εiναι o λ6γoE πoυ δεν ψopεIg να ακoιiαειg >> ιhτηoα εψiνα.ι pρioκεταιψακρtτε.Γιiριαε και μoυ xαψoγλαoε e) 185 {ie . υπενθιiμιαε ψλακα.Παζ μ. . σα'0.>>.kαλ.<ΠρoαπoΘειgνα μαg ακoτιilαειgi>'ριhτηααl-:τπακτ << Δεν πp 6κεπαt ν α μνπΙ1ooυψε>'.>'. ΠηPoτo βλ6μμα ψoυατ16τo πρ6oωπ6τoυ για πρωτη πρooπαΘhιταs. ΠρL"πειι α ε1ψαιαpκετακoντα.<ΠιiE γινεται -αυτ6' πoυ Eιαpαζειgτιg ακ6{rει9.ινεται ξεκαθαpo τ o τ t oκtφτετ αι.F'γιh τoι κo k αξα τερ ιγiν oντ α5.0αε1oαιoε μια μεγ&λη α[θoυααγεψατη ψε 6λoι μλoιiν ψεταξt:τoυg.Oαoπιo . <<Δενξtρω.tΦ 184 {n{ λατn διαακεδ4ζo.. . Γιατi p ιαζεo Πρ o aπαΘηoα ι α λiryξω τη φωνη μoυ.γ ια π ρξ |ιατα τ|oυ ατην oυα[αηταν μιiΘoι.<Παyτα oδηγιil iτσι>>.παp αλλiητανπoλι1ακoτεwα γtαι αδωκαιπoλλιi.. <<.T. 6τα.0α βρωλ6για.Πιbgνα ξεκwi1oω.. <<Δεν€1oυμεπεpαaειτo ατdδιo τωγ υπεκφυγΦνπια.αε.}kανoαατιαψtιog..νταgξαφι tκα. .πκρπ ικα.Eiναι ααν 6να9β6μorνΘριbπoυgπoυ . p ψε περιt..δρ6μoυi1ταν aαι μαιiρogτoi1os 6αo κι Lια5 τotaogαιτ6 ατaα\ι. Mπ6λλα.πρoβoλεξ τoυ αυτoκινητoυ. .|λεαw|τvατικαψατια.Mftρι βog φωνl|l και τ 6τε γ..pγεtα. ενcbεγω πιαιω μ6νo τα FM>>.6^trι ρα απ6 ψεpικα1λι6μετρα>..|'ασυτ:κε10τρωΘΦ σε Lιια -θνα βoυητ6 αττ6φωνtg.{rιΘιiριαε. Κατα τilμ παρατi1ρηαα 21ιiμετρo.Λυ Stephenie Meyer 6γι τιhραπoυ επιτελoυg εξητoliσε καπoια πρξψατα... σειg.<K6!rεταx.ξειqp ωτ\au πεpισσ6τεPα ατc6iν α πpαγΨffid>'. Και τ6τε ε1ναι πto ειiκoλo να _αυνo φρυιilθηκε.Eκανε ψια παboη aτoγαoτκ6g. .<Eiναιλιγdκ..Mπoρε[g ι α 6 ιαpαζειgτιg ακ6ι|rειEoπoιoυδηπoτε ανΘρ ιbπoυ.Λεg και oι δικ€E αoυ ακ€r[rειg εκlτtψoνν αττ6 τη oυγι6τη. Eεν αlcανταωκαταλαΘog στιg ακ6ι|rει9κdπoιoυ λ€ξη. Mπoρεi και η υπ6λoιπη oικoγiιειασoυ . << .1ρ. α.Aλλ&και παΤt. .>> ακ6ψα.>> Πo ια1>> Με κok αξε ε.<Kαι δεν L"γειgατrαντ'i1oειoε μoυ ερωτηψιααlι6 τLsrcP... θνακoρo[δευτικ6ιiφ ρ . ρΦια τoνακoιiω.ζατω1fΑM..oπoυδηπoτε. _τ6αo ακ πλευρθqτδυ.μoυ επι.o δρ6μo τηs ψακρι65μf..Πηρ.'oΥ.Aλλιi δεν 6κor[ Φ .<<Toμ6νo πoν ψoριb να υπoθ€αω εwαι 6τι τo μυαλ6 αoυ δε λειτoυργεi με τoγ iδιo τρ6πo 6πωE των υπoλo(πων. oπoυδηπoτε. ατ16τ6oo πιo ψακριαψν γωατi1 εwαι η .φ'nΔ'' κατoιoυ.<< πoλιi..hτεs τoγ καΘυατiρηaα.0πεPιo?(η To δ&αogκαι ατ ψ* o.

ανt....Φoβdμαι περιoo6τεpo 6τι θα μoυ ΘυμιbαειE.ιoψ1ξω.Exω εoωτερtκ6ανιγ'ιευτη ρανταρ>'.<<Πi1γαψε λ. <<Aυτ6ειιαι αργα.α.τα εκατ6ι τpιαντα. <<Δεμoυ αρi.ψη. <o ψαψαqτoυ ειναt iιlα5 α116τoυg γ6ρoντεs. Xαμoγ6λασε Kα.<Aλλd εαιi 61ι>>.αυμφιilνησε ψε {να κoφτ6 ακληρ6 γ6λιo.. <<Γtατi1>' .Mε κoπαξε ψετα ψελιατoυ ψατια.ριαψoυ'{τoι δεν μπo. ανησ1)χ1α. <<Γιατ[Eεν αρxiζειgαπ6 την αPχη..Eγω κokαζα κατωτα γt.oχ. <<.νπλt6 oιKoτενειακ6φiλ Mzλακ>. παραEL"μηκα.Ιeyer Λ pα..<Nαι.<Tαψατιασoυ στo δρ6μo!. υπooγΕΘηκε. ειπεg 6τt δεν τη ακ€φτηκεgεντελιbgμ6νη αoυ αυτi1τηθεωρ(α>..<o ψαψαg τoυ κι o φλoι απ6 τ6τεπoυ ημoυν μωρ6.νηa υxtατ |α τ η10αα Ξ αφνικα Ει ιωαα |'L|α τoυTζΕικoψ.νξκαaαια μoυ πει>>.Toν παρατηpoilσα τ|Poσεttικα. Δεν μπoρoilαα να κoπαξω τo πρ6aωπ6 τoν Αλλιi εiδα τι'g αpΘpιbαειζτoυ να αφiγoντα.. Θυψαααιi Mε σε μικ65. μεγdλω v"ετη\' ιδ6α 6τι πρL'πεt10αυτtακoιiμε ατoν κιbδικαoδικηgκυκλoφoρiαE..>..&} 187 ι1(} .>>αρ.. <<Περιμ€ ν ω ακ6ψατην τλευταiα αoυ θεωρ[α>.ι τPητoPα.<FΙ Λ6ρεν εtπε κατt για oiνα _πρoaπαΘoisaε να καλ6αει. L μια β6λτα... . <<Tισoυ € δ ωαετo Lναυαψα_€ ν α βιβλio.> μ6νητoυ tκφραoηπαγωαε.>> <<λρκετα αxoλιdααμε την oδηγηαη [toU. .. vε ταpα τιμ6νι. Kι 6να μεγαλιiτερo η6Pι απ6 τη φιλη εiπ oικoγΕνεtααoυ δεν εργ6τα'νατoν καταυλισμq μ6γo π \'α ηθελε '0ατcεLκdτι &λλo..αι ψαgκανει g1αλκo μαν iα παι ω αε κorνiι αι κo ρμ6 δ€ντρ oυ.φεpετηνoικoγ€ ν ει& αoυ>. <<Δενξt. μilπηoε τo κoιiτελ6 τoυ..Διακινδ α..ειπα o ργιoγ€γα.. <<Συν6xιαε.|' κoπdiξωτPητoPατo πp6aωπ6τoυ. .ιαoτtναξε και εiδα με ανακoιiφιαητη βελ6να να κατεpαwει'αταEιακαπPo. Περiμενε. <<T6αoκακi1εLιαι.. <<Για τoυg βρικ6λακεE>. ρoriααγα δω την tκφραoi1τoυ. ε[τε.δiατααα...<<Ευaαριστη|ιωη.. παραE . <<Εγιhiφταt tψoιαζε αρκετ6. . << O Tαdρ}...'Εταιξεγo' ακoιiατηκε σα.oχ.SναπαΘεtEτ1πoτα>>.ρωπωgια αργiαω>>.cη Koυλαγιo6τ>>. \'α lλeγε μερικoliEπαλιoιig θριiλoυg_πρooπαΘω1fταS !Aξει. πιΘα'ι6τατα εo$Θααηκωθεi5και Θαφιiγει9χωP.<<Δενπεptψειενα τπτ6ι|lω τηιl ιατopLατoυ να oμoλoγηaω.μog << Kι εα6 αψΕoω5 ακ6φτηκε9εψiι αi >> . <<Δεθα γλαoω>'.Stephenie λ.ψo τ|t LηχανoPpαφiεgψoυατ16τηι αφi1γηαη<<.. . . >.. παρλLα''.. FΙ φωνη τoυ i1ται ηρ.ΣυνειδητoπoLηoα6τι μλoι θυριατιi. .<ΠιΘαι6τατα.. λ. Λ€γε>>. Δξκω oα τα xελη μoυ.aεικαθ6λoυ να oδηγιil αργα>>.<Eλα.Eξd}λoυ..>.Bδειpε ακ6ψα μπερδεμ€νo5.ν τεxαευγεν ικd. . <<Aπλιbg τLcτευε6τιi1τol. α'ναπα.o1ι -η"* τoΣ&βpατo'στη. i"πpεπcε cι.νψα orν6ητηδειαιδαιμoν. <<Δεγi'μ παΘειτtoτiατ$χηβο Mπ€λλα *δε μoυ d1oυνκαν κ6!rει τoτi κΤipη. αυν6xtoα.ιεfi αι αστυνo.Moυ ειπεξιαν.r3 186 {ar νακαyειυπoΘ6αει9.<Πoλιi αστε1o>>..|) τ oι T ζiικo ψκα ι τoν ξεγt}νααα για γ α μoυ πει''. Eμoι αζε απopηψ *Σνναντηoα κατατilμ tι α.. .. 'ΙJruαιαιωπηλ69και κoιτoιiαετo δρ6μo. μoυρμoriριαε.. Eκεiνog..Ρ> <<Σ1εδ6ν>. Aκ6μα 4 ρ.>> .Καψι"αταwtα. πoλf. ειπε ατc6τoψα..

Χαμoγελασα'. ..dλd o τ6νo9 τηg φωνηg τoυ ηταν "ναξi. . καθιbg ετcαιi1\Θαιστη ψηΨ| μoυ τα γηoν6τα τηg ηψtραc' εκεiνηg....>> << Π6αo 1ρoνιbν εlc αι:. << Πρ oαπιlθ ησα 1ια φλερτ&ρω _ ειγε καλ:bτερα απoτ λt.. α)λατα ψατιατoυ i1ται ι|lυγρα' Ετoι 6τω9 κoιτoιiααν ψpoατα. *'Εγει αημαα[α.ι| ιΘ$ p ιa α.Oχ.Λυ Stephenie Meyer KPεvΦ1ιταsτoκεφdλι μoυ. <<Δεαε H φωνη τoυ πi1ρεμια ακληρη.. << x) 189{re .Mε κoiταξε vεπαPατηPητικα_ψα και πP.Poσε... Oμ. Με εξi. Koκκiνιαα καt κoπαξα tξω ατc'τo παραΘυρoψiαα oτην!lχτα..Kαι τ6τε.>'αταψατηaα.ΓdλααεχωPisκdφι. To πρ6αωπ6 τoυ !γαν Eisαπιστo' ψε iνα ψικρ6 ιγ:uogατ16τo θυμ6 πoυ φoβ6μoυν. ' . .. H φωνη μoυ ε[xε ψι"αγpoιαδυαπιατiαq. Xαμo πω λατιαγ.>>ρrhτηoε. <<Kαιπ6αo καιρ6 εioωδεκαεπταi'' Tα1ελη τoυ αiαπαατηκαν.τ6αo. για μoυ τpiζoιταqτα *'Εxωδ[κιo.KΦ0oτcoιημ6νηπoυ i1τw ελικρινξg μαζi μoυ.ρα1>> i*..>>H φων{ τoυ ακoυγ6τανλε9lκαΙσχε.. ..ono"oi ενθαρριiνω.ψopεlg και βγαiνειg L oτηιηψi.. Toν ξεγελ αoε9πιhg.ω πdλιλ&Θog. Αy δεν εiψαtdνθρωπoζi>> . .Δεν!1ει αημαα[α!'.<Πρoτιμιil κι αν ακ6φτ εoω τρλα πραγψατα>>.>> .παρ αEiμηκε επιτθλoυg..tlαααυτ6.. TwroταEεν ταiριαζε.|'πoυ ανησυχobαε 6τι ΘlαπαΘαwααoκ. κτησε ψtαπαpαξε"ιηγp o iι.ραg.. . <<Δενiγι αηψαoLα6trι κι αν ε1σαι>r.. . δ6γ δεν τoν ενδι€φεpετo Θtψα. >.'.... n.>> << Lεκαuπ6>>. LiαταaετΩ|ιLα oτιf|ι|ι και η φωη τ Δεγ ΨtoPω να κo ιμηθιi. ειπα αlcλα.α.. >.. . *Δεν ενγoo.. Toν κokαξα ηριeψΕνη.<Δενκoιμdααι oε φt'ρετρo.ωog γελααε θται κι dλιιbg. ..Mιiθog. μ6νo9o Tζtικoψ Mπλακ.lvtη γελaαειg -αλλd πωc.Eμεινε oιωπfo6q κoιτ6ξoιτα9παΧι ευΘε[α ψpooτα. μικ6 πρooωπεio τηE ιllυγραtψlαg πoυ εξε.κι εκεiνogαυνoφρυ .'' Πtρo ψιαpαΘιi. ..ρωτι ακiφ ψετo πρ6oωτ6 τoυ.<Mι5θog>..A}λα εlμαι ι|ιoαιπεpLεργη.1σdπανω oτo τιμ6ν ι. <<Δεν€1ει αημαα[α...ναoα. <<Tι1>> <<λπo φαo ια α 6τι δεγ Lγι αηψαotα>>.>>o τ6νo9 τηg φωνi1gτoυ με Εκαιε ια oηκιbαω τo κεφdλι μoυ *εi1α επιτ6λoυE 6ιωcεpαoειτo τΓ. <<Kαιμετd τι Lκανεg. κoρoTδευτκi1^1ρoια.Tαπεριoa6τεpα ατι' 6aα pρi1κα i1ταιlαιoηo[εg.<ΘαηΘελανατo ε[γι δει αυτ6.. 'Εκαια ψια παiloη. λoιπ6ν. To e3 188 $R >>εLπε.Ειταξiι''.ειπακατffiηκτη.... ατταιτησε αψLaωg.<Mfθog>.<<Kαι κατηγoρεigεψLνα 6τι'καιω ψΦια στoυg αlΘριbπoυq_o Kαη..<'Ειlι αξα ατo tντεpνετ>> .o ψατα ατc' 67ιν6ψιζα''.. καθΦ^gκokαζετoδρ6μo αρκετ6 καιρ6 >>. <<Kαιαυτ6 oεiπειαε.. Γε λofαε.>> pιbτηαεψετααπ6 tνα\εππ6.oχ. τoν πρoκαΤεαα.A}λ4 τα γiριατoυ i1ταν ηκν ατρωψtνα σφ.dμ και. << Δεν καιγεaαι απ6 τoν ηλιo. νoιαζει αν εiψαι iνατt.πληξε ψε τo γ€λιo τoυ..επανλ δ6γτιατoυ.

.κt t"μαατoν ειρμ6 των ακ6. Aκoυαατηλtπη ατη φωνημoυ n. iπωg i1ψαoταιτιbpα_αιoψcα ψετoνgτoi1oυgαι μαgνα 61oυνπioειγιαπριhτηφoρα. yεtα αoυ υπoτtΘεταt 6τι δεγ εwαι επκινδυνη.<<Tιιi}λo θθλειgναψαΘεtg.αυτll1>'.oχ.κι η ιδ6α αυτi1ψεατrωΘo. εξf1γa ε αPτd.>.ψεφω.r) 190 {*? *Ωατ6αo μη σε εφηaυγαζu αυτ6>>. To εξtΧαβα ωg urιβεβαLωαη.'' .ρo αι πρ6oεγετo ^ δρ6μoη 61ι.. Tρεψ6παιξατα ψατια ψoυ..Pk. αρκε1ναακoυγατηφωιli1τoυ α)λα.6τ τoνπ6coτPητoPαπερνoiloε α.Συνηθωg εiψαα σ'ωlτ6 πbυ κdνoυμε. r|rιΘriριαε. . .καtπρoo ια ψεκ oono λ-.H φωνη τoυ i1ταν πατεPη.<Kαθ6λoυ..αψετα την&Aη παι1νiδιατoγυπoλoyιατ αν σα.ιπε 6τιη oικoγt'.γ. EκεiνoE κoπαξε ψpoατα. . αλλd δεν iξε..φoβ6μoυν δρ6μo9ατ16 o ακoτειν69 9Pn δεθα μoυδiν6ταγτoτL αληευκαιρ[αναppεΘωψαζtτo hoι.αυταπoυεi1αψαζLτoυ τoυζi1τηoααπεγωaψiνα. H φωνη τoυ i1ται πo μΦη.6τι δεν εtψαoτε επικiνδυνoι..FΙτ o 1ρ6νo9. ψt"γριπoυγ$pπε αντ69αττ6την αλη. τι'α αιγψλioτtσαν τα δικd μoυ. κι αυτ69. <<Tιε[πε o Tζtικoψ. .. κι 6ται ψεκo kαξε πα\t τ α φ ψατtα τoυ i1ται:(uχρo.ΠρooπαΘηααη φωνημoυ να ειιαι 6oo τo δυνατ6νπιo φυαιoλoγικΙ1.τω...γωp <<ΠεE μoυκι &λλα>. *Δεν καταλαpαl.τLακακ6>>.<Δεθ6λωια εtψαιiιατiραg>'.Πεξ μoυ γιατ[ κυνηγdg ζωα αντt για ocνΘρωπoυ τ ε|:να'η φωνη μoυ κoυβαλιbνταg ακ6ψαψtαγp otα ωτλπ Συνειδητoπ oηαα 6τι"ταμdτια μoυ i1τανυγρα. ακ6ψα παραζαλιαψ6νη. ακρtpιbg.Aλλd oι KoυλαγιoilτκωπαχιδεααEηθελανστητητoυs' γι'ακλ6 Κα.'.oι Koυληιoilτ Φun κλ\ψνηψη. <..>> FΙ φωνητoυ εψε pα^ ΘιαEυαπιoτLα. aπατf.. <<F'ιπε. .c\aωo{ιτεi'ιαΤεπτ6ατc....Toν κokαξα.E'ιπε6τι υπoτtΘεταιπωg δενε[ατεεπικiγδυνoι...σ τoυgπρoβoλεLgνα oιnξατ|6 hα δρ6μo. ..oτι δεγ κυνηγατε ανΘpιhπoυE.r3 191{x .Γιiριαε tα ! α κo π αξει ν o τ ψε με αταλγ ικi1 iκφρ ααη.γ την Φτ6 Mε κoiταξε τPητoPαααατιαμ6νo ζ τ6νoτη9φωνηζμoυ. >>pιbτηαε ξεpα.|) fuoιαξαναληθινθg. <<Nαι..>.ιητcoυ α1εδ6νδεν ακoυγ6ταν. <<Nαι.υναiαθηαη κατω|ιαt' Kα..<<Πoια ειναι αυτηi>> <<Δεαε αlεαoγλε1τo διαιτoλ6γι6 μoυ. π&λι νoιαζει"iΘo6λ. ρειg αν πtιω α1ψαi>> Tραp'i1μηκα πiαω... <<Λoιπ6νεi1ε δ[κιo.με πρoειδoπo E1oυν δ[κιo πoυ κpατανε τι'9 ατcooτασειξτoυg απ6 ψα ακ6uαεπικiνδυνoι..Stephenie Meyer ΛυK Μoυ πi1ρεξναχειcπ6τLα1|)ατoKαταλdpω. κατt αιltφεpε o Tζitκoψ τι' αυτ6>>. <<Πoτ6>.>>pιJιτηαε σαPKαστ|'κα. τε << Πρ oαπαθojμ.o"oΘ' o"ηΘλΨη τoυ 1τPoσπαθoriαε λει..boε.ι|ειilν μoυ.Tαλ6για τoυυπo Δεν μπoρo ναν€να τθλog.E.ΠαpακoλoιiΘ Kαι oι δυoμαg ψεtναψεαιωπηλoi oτplβειαιiμφωναμε τιg.'Aυτ6εiναιλ&Θog. Ι1 ωνη τoυ i1ταν oλη pη τ ωρα. ακoisoει ν \ξερα α! τη'νεLxε r[rιΘfριαε. τ6τε.E' ργoντανπoλιiγρηγoPα η ψ.Mερικ6g 9oρθgκ4νoυμε εαντ6μoυνα μ€νε γιαπαpαEε|τvα'πoναφη"Ι]ωτoν | μαξι σoυ>>.. <<A>> μoυρμ oilριαα <<αυτi1>>.Tα γρυα ατoυ μα. επειδ i1κυνηγατε ψ6νoζdlα>'.. εiπε. <<Δεμoυ fκανεg ακ6ψατηΙ πLo oηψαντκi1 εpdlτηoη>>..< Δε θdλειg ν α ξi.Eναπoλιi επικ[νδυνoλdθo g>>.6τι δεν κυνηγ4τε ανθριilπoυg.

1oμoγ6λααεμελαγ1oλικ&.. .Eν .Ε Mo. .<<Mερικ6E PoP6g ειιαιπto διiακoλo απ6 d}λεE>.γ :* εixανqεδ 6γ επoυλωΘεi ατη p πoυ p oiψλα o μo..αηγtα Ενα δευτερ6λεπτo.' . αυτi1η πιΘων6τητ ιntoρ.pε9π .Oλo τo Σαββ ατoκilριακo δεν ψo poboα 1fασ1JτKεντPωθci.>> εLγ απoγoητευαη . .. ηρΘεκανεig σαsσ:o α1oλεio. Γ6λααε. .καιθυμ66ταν oκLφτηκαπ6oo τoυ..υπoα16Θηκε.6ται δε διr|rιiω. <<Γιατiδεν ηθελε9να φtiγειg. iαπαoαταιεbρατoυ..γ. α τ.εiπα κoκκιγ Lζo. λoκ λργa..il'ηo.oχ.ι δ..νooυ ζi1τηoανα τ|Poσπαθηαειgνα ψηνπtαεtg ψt'oαστoν ωκεαν6 \ να ψη oε πατi1αεικαν€να αψαξι την περαaψtνηΠi.>> .J} 193 {}? .ρλo"9oλ6κ\ρoΣαββατoκιiP|αKo.P. γμ"Ψ αΕνα'πω 4κρεg.ιx. .>> . .λεg και oκεφτ6ταντ. <<Eiααι παP ατηPητικη.F'τcεσα>'.. ψια παi:.<Tαψατιααoυ.... .".<Ει τ αξεt..l.."o.ψnη. αλλ& και iνταoη κt θψoπξαι να κdνoυγ τα κ6καλ4 μoυ να μαλακιbνoυν.o.>> pωτηoα.θ " :*'.γα κd <<Δεμoυ μη αε βλθπω...στo φωζτoυηλιoυ λha δε.νταg. ακαταψαγητη H βελoιi. Δει αlcαντηoα.Δε μαg αβr]νειεντελ6ζ την πεiνα _η μ&}λoντη δiβ...χω. To ακθφτηκ . 6τxν εiμαι μακρια σoυ.Mαδεβριαεg μ6λι9αημερα. <To φαντ&στηKα>>. ακoτειγ6. <<Δεν Eκανε vtα τcαi)ση.FΙμoυν . ταs τo βλ€μμα μoυ.-κ..αν o {λιoq ψεπειpαζει.<MερΦτηαεq. ..'ΕγωπαPατη_ειδικd oι αντρεg_εiναι πιo εριατικoi ρi1oειπωgoι dνθρωπoι 6τoι:νπειιανε>>. τα}\α o6γι'α9..α vLαστιτvη. <<Nαι>>.<ΔεγηΘελα.. .<Mε κ&νει....r:.θειg τεwα τιhρα>>. 6τι Aπ6ρηαε.6 πoυ αυνθβη απ6!lε..<<Δεν αατειευ6μoυι 6τoι. "* αιτ6τα ψατια μoυ.ντιαταΘoisμε.απoκαλo6μετoυg εαυτoιig μαgχoρτoφΦouE.Δεν ξ6φευγετLπoτα "λaμηg <.γυρiααμετηνKυριακη>.g'ταpειτηλ6φωνo.. να δoυν 6λoι. φ6ρειεξαιτiα9τη9ατtoναlαg δε L λoιπ6ν.κατλ nαμ.Eκαγε <<Nαι>.g.. δ[ 11 αoυνεαιi. yα t|ε. παpα εp ιhτηoη. να pyωΕξω.<Θασoυ δεiξωμια ViPα''..oι... ..<Tισε καιειyατo πιατεilειg αυτ6.κα^ι .ομ.Ko iταξ <Tα γLρια σoυ>>.. παιτω g. σoυ.Tιι.. Λιαoτtναξε..". γδ . "υ .. και τι να μην πει. .<Σoυεiναι πoλιi διiακoλo τιhρα."i.Mα ηξερα ηαoυν .Kαι V!α ψε ττoυτo ξεατ6μιαα νιιilθω i.γ"nLλ''.aε ν α εt.-μπoριi ρag.'Ιktν τρει9ψi.φai. 6ια ψικρ6 oικoγενειακ6 ψα9αατε[o.<Aλλ& δε νιιi. <Tι1>> f μιαε. εiπα |'LεαυτoπεΙ|oiθηαη _και oνταgδηλωαη.o.*aο.με δεδoμ€ τ o 6τι μλdμε για _K.To.sn" ναΘυ *αiψετdφαιηκε Ι..192c* 6κτληκτoζ πoυ τακαταφε .A}λA τα ζωα δε φτdνoυν. ωλωg ακoυγατoι i1γoτoυ γθλιoυ τoυ 1(α- στη μνημημoυ. Tα ψατια τoυ iγorν γεψατα πρα6τητα.μθνω 'i. pαζo'ιτ&gτoν <<Ε1xατε παει για κυνηγι αιlτ6τo Σαppατoκilριακoμε τoν 'F'ψετ1''ρdsτηαα 6ταν iπεaε αιωπi1ξα''lα..To δφog τoυ €γινε cι.εγω.τ1xελaτoυ θκανανμ. ακ6ψi.0αφ{τω' Eiναιλιγdκι πιo ειiκoλo να εiψαικoντα αλλd ηταν ατcαραπητo. μoυ υπεν. *TρεigψtPεs.. A)λd μαgδiνει αρκετη διiναμη ωατενα Toν τεpιαo6τερo καιρ6>...<Θαμπoρoοαεg καλα>>. "o... λaμo"o1 6γ 6τανμπoρoιiν με <<Γιατi:>> .6μ και εντελιb g τiτoτα>' ... α}λd θα τo σιiτκριγα ψε τo τα ζειg τPdJτo10τα9 μ6νo τ6φoυ Κα..t. gs* l\i'ρo "oι) γαμηλιbνoν .i".Σoυ ειπα 6τι ε1μ ψtαΘεωρiα..Καt ψεταατr' .ΙπoΘLτω. ΨτoPbnαξiPω' pipαια.Λυκ6 Stephenie Meyer . 1ι)αL'γωηωνiα. . επειδη αιηoυ1oisoαγια oi"να. oληθ.δινη φωνητoυ^i1τxν 'αpεαε.ιαι τλ$ γει-ρ6τεPα την dιpαiδu'λ'*o....

*o. Δαγκωoαταγεtλη μoυ και γαρηκα πoυ δεν ψopoiloεια ξtρει π6oo πλil π6ιεoα.. € δ εφεg $αεqνα συγκεγτρωθε[gαε ιζfuι>>. εLπεμε θυμ6. .<Kι εγιil τo iδιo.' oχ.Kλαιg. αλα η φ ω'ιη ψoυ6oπαoε.. ψtαεργαoiα>.να εLγων ytαταλ6γιαπoυμε tη. <<Nαι_θμ noniρobωo. . <<Δεακ6φτηκεξ γα φωιαξl... ειτα. e. o δηγoιiαε υπερβoλικd τ PητoPα."og "'' τα 6p 'n-χ'J". ερoαπ6εiκoαι Φ. t|Pt'ιεμφ3111ατω απ6r[ε' ακεφτ6αoυν *Tι Δι ν!νvΥ'--_'Y? :!:γ:' την θκφραα δρ6μoυ."\. Δεν μπoρoisoα να κατλ6βω την αντiδρααr] τoυ... -" "!qjaπ να σε κpατ'i1oω ζωντανi1'' ^.Mη. ψετα .. Κoπαξα 6ξωoτo δρ6μo. εππ. }ε. o... αυγyνιbμη σιωπη. Eκεiνog i1ται oιωπτ[69.Eνιωθα τo βλ€μμα τoυ τα'ιω oτo πρ6oωπ6 μoυ.''.>> <<ΔενκmλαpαwειE... ΕLψαιεπικwδυνoE.ντo &ζω <<Σκoντdφτ 6ια''..} 194 Φa ε[δανα α:λιi:γειτo δεξiτoυ16ριδιατακτικ&τtα^ν τo ακoιiμπηαε πα\ι αpγα τα .αυτo&μυνα.. 6τα. ανησυχtl.α εKφPασηπ6νoυaτo πp6aωπ6τoυ.ii.. .ν..o. "α μlαoυgψε6w:τtLpααε..Ειναι πλiι αργα!cια>>.πεp"νωιτα5 λεπτ..τoλεg H φωνητoνξεαπαΘωαε.ooioκατλαpω σα..>. Βγιh αλωg κoιiνηαα τo κεφ&λι ψoυ' αpΕpαη αν μπoρo.j. ριbτηoεαoκαριαμ6νo9. ναιλ&θoE.boανα ψιληαω. o. Tαλ6για τoυ με dκo{rαν. ' !' .<.τo'' .. K6βαμε ταγ$τητα. .i..και i1τα. ναθψηθΦπιils':oo*'!l':i:"#::: *πρoo.ono ..μ.oιioιiαα Θα g.ψεσημ.<Θα σoυ κηατi1oωμια θ6α1 τ.θεt -ξi.. uoioinρoo. γ'λa γο'ω"\*::::'^::. <<Tιακ6φτεσαLi>> ριhτηoε... . <<Θααιτtcτεκoσoυνi>> g aτα π6Eαi>r φτηκεgνα τo βdλει p oτ ω και πtφτω κατω oυρ α.}Ιιιoυν6τoιμη γα τo κ&νω αυτ6.\)ατtPo .γ.'ιpΕβαιo πια 6τι πρoδoτικd δdκρυαi1ταν εκεLκαι με ειxαν ψαρτυρi1αεt.<.ωμη.α 1νατα FΙ φωνη καταιoipω.Ιi ε1πα..φπaρειλιγoτ *o. Aλλo ει"ναtνα κ6νω τoν εαυτ6 μoυ δυατυ1ιoψtνo.i"η. I αυτ6πoτt>>.odω. μo. .βo{Θεια. .. ριbτηaαεπwακτtκα.νrαg. τoυ.iρ.H φωνη "uy':|^:':ξ α.Δεν εi1α αυνειδητoπot\oει 6τι η υγρααLαατα ψατtα μoυ εi1ε ξεγελ1αει. Σiγωoα τα Lιdτια μoυ. Γpiγopα oκoisπtαατo μdγoυλ6 μoυ με τo γi'ρι μoυ.Hταν εLμψε περασει αυτo τ6αα 6λα απ' γΑoιo. Mπ6λλα.rc.. i.Δεν ε[ναιααφαλ€E.ρ.. ι<Nαι. .<<Aυτ6εiναι λdθoE>.ρειg.. Aν αoτtναξε 1αμηλ6φωνα.'εJ"ια.φρτ και τ6αo φoβιαβη..>.κι εντελιbEdλλo να εiααι κι εαf τo [διo>.παpαδθμηκα.Eiμs δiκιo_αiγoνPαταp .oxι>. ' ιν6αιτρα. Σoυ εtπα. με φωνη ακ6ψα τpαγια. <<Δ Aυτ6 τoγ ocναoτατωoε.ilζ. τα λ6για τoυ κυλoιiααν α1εδ6ν υπερβoλικd τPητoPα τ.δεν 61ει oηψαα[ατι εiaαt.<E[τoυ i1τανχαψΦη α)λα επLψoνη.γ:γ: ιιΠεg μoυΚfuL>>. δ.. " ημ. αλλd oυνtaιζα ν α κo π αω ψρ ooτα...γαψτfui1και ακληρη.Mπiλλα *αε παρακλιb.. <<Δεθ€λω να ακoilω 6τι νιιbΘειgΕτoι>>. δiτλαψαgψLoγατη Toακoτ&διγλiατρηαε . αIλd aταψατηoεκαι Tιμ6νι... κατα)ιαβt.. <<Σoβαρoλoγω>>.Xαμoγ ".. *6 τoυθκαιγε . Πρiτcει να κoντειiαμε τωρα.κι 6να Σ*εφτη "oμελαxρ '.Δεν μπoρoi'. και ειδα 6τι εIxειι.'Εoτρει|lετα γεψατα αγωνiα ψατια τoυ ατo δρ6μo.α τo. πρoaπαΘηααταρα πλ{ να μην ακoilγoψαι oαν πειoψαταptκoπιταιρ iκι.i.Stephenie Meyer i τα.

νLα.ψoυ εtπε. 'Δ1oτααα.μυ Θετικα. .1>' ΣυνoφρυιbθηKε' Kαι τα ψατια τoυ i1ταν αφιγψiνα.Lιαtκφρααη αιτoρLαg.Φ197ee .Ι|o1)τo μυαλ6 μoυ ξε ληoεκαπω9. . <<Bρηκανκ . Tα φdιτα i1ταν αιαψψΕια.ξαφι ικi1πη ερ6τητ ατη E φωνη g τoυ. >. α}λd tν ιω o α ψ. ..α στ. ειπε.. >> ριo <<Toυπ6αxoμαι>>.<Mπo ρ εi g ν α τo κρ ατi1αειg_δεν iγιg αι ι'α αis ψoυ φ γ ρ to>>..>> Μπ'i1κα ψ6ααyια να τoν . <<Mπ€λλα. τo στo 1ερoιiλι τηg π6ρτα9 πPoΦrα.s>>.'FΙταν ααν γ αξυπνoilαα απ6 iια6νειρo.. εγh εtψαι>>. ΨταΨ&. << Aιi ριo λo ιπ6ν.H ανατcνoi1τoυ φιiαηξετo πρ6o πoυ μoυ ακινητoπoιιhνταgψε. 6Θυ γα. .o onλ"o. <<Δεθ6λω να L4ω να δciαω εξηγi1oειg στoν .τo φopτηγακι μoυ στη Θ6oητoυ' 6λα εντελιilg φυoιλoγικα. E'ψtνα ψε Eιατεi. Περiμενε ψi'γρι να φτααω παρατcατιbνταsωS τηι τ6 καLψετd ακoνcατη ψηφ"lητoυ αυτoκινητoυτoυτα αιεβ ατρδφ€g αθ6ρυβα. <<Nαι1>. << Aλ{ θ εια. 1 ΙσαρΛι>>.cαq' :καtκατ λαp α ναφυγωτωPα. ..ρααε Ενα ελαφριi pιγog ακoilτoνταs τη. καθcbE κaπαζεπiρα απ6 ψiνα. 'I1ψαoται ψρooτα ατo oππι τoυ Tα&ρλ.Γιiριαα για να δω τo αaηψl'αψαξινα oτ oτηγ ω. Aνo ιξα τηι π6 pτα ατcp <Mπθλλα.νo>>.<Θα μoυ υπoαxεθε[Eκι εαιi κατt1>> <<Nαι>. κoιiφιαη. ε1πα και αψtαω9 ψετανιωoα τ.καθιilg πρoαπαΘoilαα να θυμηθιb 6λα € ξ oδo μ6νo για κoρkoιαπoυ εξα α1εδιdαει. ητα.ι. απoμακρr Eκεiνog εντελιbg τα κλiιαα ζαλιαμ6νη.<<Γιατ[. << Δεν 6xει π αει oilτε κctν oκτιb>>. αναγκαo να χρησιμoπoti1αωτη λαμαρiνα τoυ ακελετois γtα'να στ αλλιi o μιil.τνLη' ψετα t:γνει|α . i1ταν ειiκoλη υπ6aγεoη τ. To κεφdλι ψoυ γbριζεγ τα oγετικα |ι ΙoPα.>'.ειπε ξεφυ o ων. αλλιi αυτηηL. Παρ ακoλoυΘo6αε Lνα ψατ9 ψειζψλ.Γιiριαα..0αδriνατo γα μλησω. Σταψατηαε τo αψαξι. φωναξεαπ6τoααλ6νι. tjτανπoλf 1αμηλ69τ.>..LLKPηυπ6σχεση1KανετI στoψα)φμoυνα φτε Poυτισεt' lκα.'kΙταντo iδιo εξαiαιo αρωψα Aνo io μπoυφdντoυ. Γιiριαα πpog αυτ6ν υπερβoλικd πρ6Θυψα.aωtταl.α να &) 196 &t ι. AE τo Θt.ναεiμαι β6βαη.<<Mπ€ } λα.τι 1τε.α τo γηoν69 6τι' αυψφιhνηoα χωPιζ 6ρoυ9.T6τε βτη*o ατc6τo αγαξt αEtξια. ακεφτηκα αυτ6 τJα Lι.0 . Eε. Xαμoγ€λ αoε λατια.Aν μoυ foτoΙ:αενα ψεινωψακpια τoυ. δ τoaρ.>>pιbτηαεμε διαφoρετικ6 τ6νo aτη φωιi1τoυ _αopαρ6..Stephenie Meyer Λυκo δυ. (Kαλ6 ilπ. θιiμιαε. <<Nωρig βριαεg>. τoυλdxιατoν.poγoπp6oωπ6τoυ μ6λι9μερικ4 εκατoατα γα υ.Δ:n ε[ψαι εγιb παντατo τL. αλλ4 σεπLo συτΚε1fτPωμ6νη μoρφη.α. ειπα {κτληκτη. τιμησω. ψατια. ξεκλε iδωαα τ ηι π 6ρτα και καlιtαα.αλλdδιατακτικ6.Δε θα μπoρoιiαανακρατηαωαυτi1τηνυπ6-α^trεoη.Mηn παsστo δdαogξαναψ6νη''.O. * Θ α τ α πoil ψε αιi ρ ιo >>.>> <<Nαι_περαoαψεπoλιi καλd>. .oεπικiγδυγo λαoψα εκεΙ'{ξω.υπt. .. N6μιαα 6τι τoι ακoυoανα γλαει" τνψcα. Lξω ατ|' τo παραΘυρo.FΙ καρδι&ψoυoταψατησεναμυπα. Eι|lαξατ o κλε ιδi αντ6ψατα.<Τπ6αγεααι 6τι Θα €ρΘειg αil . μoυ Toυ τo 6δωαα πiaω.ψε γiρι μoυ ^ Θωνταgι α παρ ατεινω τη ατιγψi1.Συν ειδητoπoiηαα 6τι iκανε πoλιi κριio. κι εκεiνoE i1εριε τpog εψt"lαι| oψ6. ειταξει>>. . <<Πεpαα ατ ε ψετακoρkoια. Δεν μπoρoιiσανα κoυγη Θdlψξρι. Aυτ6.<λ. α}λα εγιh δεν κoυνηΘηκα. ]o Eβγλα τo ψoυ φαν τ oυ παipν oνταg τ λευτα[α ψια ρω δ ιd. Toι κokαξα ψε |. . Ξ..<Nαι.

. <<Γειααoυ TζεE>.. <<E[ναιεκεi o Ψταψαsσoυ. Aνiβηκατη ακαχααργα.νυπερpoλικ&:Καυτ6'μoυ θ τ6τε κατ αχαβα 6τl εtγαπαγιb oει.''. <<Βtoαικλα. Γ εια σoυ !>>Aκoυγ α τ ρ ην ανυπoμoνηo[α ατη φωνi1τηg..Aλλιi πεg μoυ τι €γινε!>> απαkηαε. αιi ρ ιo _ στ η1|) T ρ ιγ ων o ψετ ρ iα._. << E.ψιαβαριαναpκηθ6λωνε τo ψoυ.<Mαδεν ριbτηioε6κπληκτoE.'' εtπα ξtτrιoα.τΙ]Si>> -αλλd ξΨoo τo ψoυφαν μoυστo αυτoκινητ6τη5.ilλακαΘιbgαταδιακdtψαιτα σε μια ααυνε ξwαι ααφε[g..Lα- ατιhγια tlτνo.>. :.Stephenie Meyer Λυκ δυo τoυg φ6ρεμα>>. <<Σωoτα>>.αζo\. <<Nαι. To μυαλ6μoυ ατρoβλιζ6τανακ6ψασε |ιLαπαpαζα) με εικ6νεEπoυ δεγ μπoρoιiαα νακατλdιpω καtκα δε φαιν6ταν κα πoυ πααaιζανα ατcωΘi1aω.. To τη\t. και αμετ4κλη <<Nαι. .α. . i*n ψ6Τι9ψαζi.<Aα τη να γυρtαει oππι πpωτα>>. ΠηΤα oτην κoυζtνα και αωριαστηΚα εξoυθενωμ€νη σε μια καρtλα. <<Mπiλλα.α\]α ε. oυψφωνηaα.ατo αiμα μoυ.Εν τ αξει.l.0α ψηι επcιατpiιlloυν π6νo. <<T6τεiαωE καλ6 Θα iγαιl 1|'απαs ια ξαλιooειg λιγακι . Πριi: tνα κo Δειiτεpoι. τ.tαtτoν εαυτ6μoυ γιανα ζεαταΘω.. Nτιiθηκα γpi1γoPα τLα iιπιo και κατω αττ' τo πατλωψα ψoυ.γωp[5να πρo αtγωτι κανω..αtκαπρ ωπα. Θα τα π otlψε αtl ιo. Μετα 6μεινα στo ντo1Jζ' τια'0α κoυνηθιb.. ..θ.Ttπoτα αpai1.υπi1pxε r]τανβρικ6λακα9. εiπα ατoν εαυτ6 ψoυ.Γι α αP Kετατ πριντελικιi τo αγνπτ6 υγρ6.T ρ dβη"ζα ατιoτo|ια τo ακoυατικ6.co.>' μoυ.'' To tπtαoετPητoPα. κoυλoυρι&ατηKα σ αγκλιαζo'ν. AναpωτiβηKα αν ΘαπαΘαwα αoκ τελικ&.|.i'φωνo την Tζt.M6νo 6ταν β ρtbη.r' << Atλιil g ε[μαι κoυ ρ α α ψtν Περπατηo α παρα πλis >'. Eδειpε ανηαυ1og..^Aναρωτiβηκα πιb5να i1ταντo τpjαωπ. μερικ69βεpαι6τητε5 ΓtατpLαπpξψατα ημoυν απoλιiτωgαΦυρη.. <<Tακατ αφεPεs ν α αo ει'gαπk ι1>>FΙ ωνη τηg iγ λ φτ φ τ εψAτη ανακo$φιση .>> <<Βtpαtα. εν τ αξει.ναxλαphoειτoυc υπερβoλικd κo μι1εqμoυ.l Θα παpω τrf.ρoτ6ao ψopεiνα υπερiαxυεαυτ6τo κ πoυ διr|roιiαετ. <<Γειαooυ. ^ Θdλ1 n!.πpoαπαΘωιταs 10ακρατ:l1αωακ6ψαλtγ τα ρiγη τoυ τoυ νερoιi.τ6τε.φ ων o γ bπηo ε ξαφν ικα αιφν ιδ ι&ζoν τ αg ψε. -και δενΛξε.. ημoυν 6τoιψηνα αεπαρω μ6λι9 τιbρα>>.Ε ψ P6s. . ημoυν ανε τα εPω.Mε ριγη με διωciραoαν.|ευιιiνηψαζiτoυ.iδ 198 {ξ e} 199 {€ .Aφηoατo ψoυφαν μoυ στo αψαξι' ooυ -ψoρε1gια μoυ τo φ€ρειg αisριo.lα τo φi'ρειoπωαEi1πoτε τηgαtl ψαζi' ριo'.τα1f τ. κι doληξη.λ.ηs πω.:No.Εκανα 6λε9 τιE κινηαειE μυαλ6 πoυ γρεl.>> ντoυt _τo νερ6 ilτα.Tζεg. Kαι τρiτoν. η. ναι>>. .ψi"γρtπoυ τo καντ6 νερ6 αργι iξω ταραlrατωνταgκαι τυλiμη:κα στην πpoo I|a'cσ{ταg.

. πo <<Δενε[ααι1>> ψoυαιτiταξε με φωνητ6αo γα1llfui1. α.vααPPωσaη H φωνη τoυ i1τctνεπιφυλακτικ\.lτoυ κρεμααμ€ ν o ατo ψαξλαρι τoυ αυνoδηγoιi.tκια. κα.Eφερατo μπoυφdνγια αi.κ τoν i|ντcιζε6τι Θατo bκαια. η ατψ6aφαιpαi1ταιl oxεδ6ν φoρτωμ6νημε ψα{Pηκαταγνtα. 'oτανκατtpηκακdτω.>> dλλη μια φ αιφνιδ[ααε αφoιi i:κφραoi1μoυ.. κατilrαpα 6τιi1τocνiνα αψαξt αo ηψ1αψ&ξι.καΘιilE θυμηθηκα 6τι δεν ειxα ψoυ φαν.στPωV{ιη oτα κoψψατιαπoυ δεν ηταν δυνατ6γ να ειγα φανταaτεL.. ηK.0η. κ6 ψιαo &pμαεπ&λι να μυπαεt δυo φoρ69τιo γρi1γoρα. παρατi1ρηαα6τι τo orνoιμ6 καφ6 μπoυφα. _ ετωεwα o Tαιiρ}.νατ16τo κoυτi και pγi1κα Lξω p ιαατ ικα.. δυνατ6γγα εwω τ6oo 6μoρφo 6αo θυμ6 aφωψα .Δε θ6λω.μητη φωνη μoυ.. r|.εκεiνo Θ6τανδiτλα μoυ αν&βoνταs τη ψηχα.ναψi1oειgμoυ ηταν αληθιν€E...ο 2ο1("ι . Ειγε αανιi1Θιoταπo)λη oμιχλη.ιταs!α διατηρ <<Nαι.6πω9τη μυρωδι&τoυ.τ o κατ6pαoα ψεγ αΧα κατευΘεtα.ΙLτocνψια ψαταιη-ελπ tιjρog εtπα. pωτηαε.Παpατi1pηoα 6τι o iδι φoρoιiαεψoυφαν. V λαιμ6 καt'ψακpια μανiκια.ι ειxεφ$γεtπαχι αργ\oeι περιoα6τεpo αιr' 61ι πtoτενα.otiτε και o κoι. πpooπαΘιh. ψ6νoiια ελαφρι)γκρι πoυλ6β.α}λα τpαpη μπoυφdν ατην ηκλι& μoυ oπρωγνoιταg τα ψpατσα πεp'ιεργη να δω ψ6oαaτα υπερβoλικd ψακρια ψccν.εLπα.Kαθιbg Ψτηκα ψiαα oτo ζεoτ6 α ichητo. E P Ω T H Σ E lΣ 'ΙΙπα'ι πoλιi διiακoλo τo πρωiια αντπαγΘiι aτo κoψψατιαυτ6 τoυ εαυτoιi μoυ πoυ πLcτευε 6τt τo 1θεαιν6 βρaδυ iγατ iνα 6νειρo. διαακεδ <Θ6λειE 1t'ασε παω εγω o'i1ψερα.π . Δεν ε[xεκαν6ναλ6γo να μην 6ρθειαxoλε1ooi1ψεpα. Tπt1ργεαβεpcω6τητα 1o.6μι ηταν δυνατ6ν.FΙμoυν ν69 νoυE.ρ μ.Hμoυν αiγoυρη 6τι δε θα μπoρoιiααπoτtιατo ειγαoνειρευτεiαυτ6 απ6 μ6νη μoυ.ρΘει. Διαoγiααψετoυgτυλιγμ6νoυEατην oμiβη δρ6μoυ9. Εry'oψΦη και ακoτ&δι iξω m( τo παραΘυρ6μoυ.H}ντcιζαη βρ oγi1ν α μην ξεκινo6αε ψL'γριια βρω την Tζiaικα.Λυκ κoλλoιiαε ατo εκτεΘειμ6νoμoυ δ€ρμα oτo πp6oωπ λαιμ6.H λoγικη δεν ηταν με τo μ€ ρ og μoυ.}Jπ6pτα 6κ π[αω μoυ.dκι μoυ. η μoυν oιγoυρη αι ακ6πευει α τo ακoiloω.FΙ καρ δι& ψoυμ $πηαε Eυτατα.Hταντ6oo τυκ"'li1ηoμiβη πoυ μ6νo 6ταγ δ μια6 μ6τρoατo δρ6μo. Kαι π&λι τo il φααψακo}λoιiαε π ατo μυcbδεgoτip'ιo τoυ.ευγαριoτιb>>. Δεν εiδα αττ6πoil ειγεt.}{ταν ηταν πιo 6μoρφo.α νταsμoυτη\]πoPτα. τλεια. με |λε"Cην Πραγματικαμoυ oτη φωνi1τoυ. Ανυπoμoνo$αανα αιocΨωτo καλoριφiρ ατo . Μια επιπλdoγαπ6δειξη τωs o. .Φ6ρεoατα βαρι(ι ψoυp ottxα.'fuαι τεραaτιαφλoφρ6νηαητ πp6oωπ6τoυ 6τι δε μoυ επLτρεπειαπρoαL"μ τo αιbματ <<Δενεiμαι και τ6αo εναLαΘητη>'.H oμιβη 'i1τανπαγωψiνη :Φ 20ο&} _ η δυνατ6τηταεπλoγi1g ημoυνελειiθερηιααριηΘιb. Καταπcια6να μπαρ δηψητp ιακιbν Lιετ P εLsμπoυκ ι69.αλλιi ξαφνικαi1ταν εκεL.ταo α'bιτoψααττ.iχρo.να.

oπωg εLπα. Moυ θδωαετo μτ <Σ' ευγαριaτιbπoυτo θυμl1θηκεg>.ιuhΘoιταg αψi1γαια.<<Aν61ει αυτ6 εκεt.g. << Πoιi εw αι η υπ6λo ιπη oικoγiι εια σoυ.. α1εδ6ν !rιθυριατd. αλr]θ εια >.<Πηραν τo αψαξι τηg Ρ6ζαλι>>.y.baαμε τη ψtκρ\απ6oταση'.n ημoυνκαθυατερη μΕνηπια. τ6τε γιατi t'ργεται .ν εLlβxλααεt τo κλ[μα.λ6ξει9.Eντoυαρντ ευγενικ θφταιγεoi"dgπoυ η φωνη τoνi1ταιτ6oo ακαταψξητη tφταtγε τ.α1ια με τρελ&νειg>. M6λιg ξεατ6ψιαα τιg .< n. ΣυνoφρυιilΘηκα. αλλd ενθυ μoιi μεν η 6τι τo αυτoκ[νητ6 τoυ i1ται αυν{ θ ω g γ εψατo.<Δε θ6λειE .Stephenie Meyer πλ:6 γρi1γoρα.'o**oφ6ρνετε>>.. Δεν ηξ.otκα>>.Σηκωαε τoυg ιilμoυg την ιbρα πoυ παρκαp ε δ iτλα α ε Ενα αoτ p αφτερ 6 κ6κκιγ o καψρ ιo με αηκωμ6νη τηγ oρoφη.....i1ται τo μπoυφ4νμoυ. To πεpαoψ{νo βρ4δυ 6λoι oι τoιγoι ειxαι γκρεψιoτεL. o τ6νo9 oτη φω.. Γιiριαε τLα να μoυ xαμoγελαoει αυταpεσκα. τo ψετανιωσα.9 κλα.καθιbg περπατo. εLτtεo..ναψατιατη <<E..λημLpα. .λlη.ρo αν aυιεxLζαψεια εLψαoτεεξiαoυ ελικρινεig και..<. ι. .ψε καπηγ 6 ρηoε. i*.να Lη σαsπp o oLxoυνi >> <<Mιαπoλυτ6λεια πoυ εππρ6πoυμεστoν εαυτ6 vαs . α1εδ6ν 6λoι.νoψετρiα tpιξε ψtαψατιαγεγατηι6ηψα.ληJo. Tα παtρτειg6λα τ6ooι|tl_ δεν εiγαι Mε τι χPα.Mε ounin "'η'o.>. μoυ .g.<E. εΙπα6ται ψαgγωριζαι μ6νo μερικα . . *^*.ψα φυαιoλoγικ6.. τεια σoυ>>. oυdoυ !>>ε1πα.με τηsτPαI νπ6ατεγoν Kdτω απ6τηνπρoaταoLατoυ 1|)αtcεταχco τερiψενε η Tζi'αtκα ψε τα ψατια τηg Ετoιψα Kρ. <<Πoλ1iφαιταμερ6. . να oδηγoιiμε γpi1γoρα>'.ιli1μoυηταν αμυδρ6E i1Μιζα ψoναμ να μην τo ειγετρootξει.? 2ο2 ξiξ . Moυ ηρθε στo νoυ κατιψεκαΘυoτtρηaη..'oχι.α τη. ψρ oaτα απ'τo αψαξιψΕιoιταg στo 1ιbρoτoυ αβεioυ.Tζi.P6ζαλι ηρΘεαxoλεio με τo δικ6 τηg αψ ιp &ειτη"νπpo ooγi1πιoπoλf. 'Εoτρει|lετα γoυβωμ 6..lα τα ακoιiαειg 6λα>. <<Aρκετdτ.αi1ψερα.>> .<Θα αε δω ατην Tριγω.TζLαικα>>. αυτ6εwαιτo πρ6pΧηψα.δεν παi>> ζoυψετo παιγιiEιτων εiκoαι εp ωτi1oεωνai1ψεpα.Περ[μενα να μλ{αει αυτ69. δεν εiναι.. "o πo |>.Σε ενoβo6ν oι ερωτ\aειgΨoυi>> pωτηoαμε ανακoιiφι.. η oδηγηαη τoυ μαζ ειxε φipει α1oλεio εγκαiρωc'.γxεg *' "o.'. πp o απαΘhι ταs ! α aυ ψψαζLι|ει τι g μπερδεψiι εψi. ση..H γλιbααα γoυ i1τανδεμ6νη.σθνα1'' <. Δεν απαντησε' K| mαPωτi1Θηκα α. εtπα ψΕoα ατc'τα δ6γτια μoυ..<Eε. *κ.. . Eδειpε oαι ιακαιει λακα.Δ. To πρ6oωπ6 τoυ i1ται ακαταν6ητo.ι α .FΙ νt4 μoυ. dl 6λoυgτoυg ειxεgπpoα tξειi Tωpα καταττατ n.. καyειια ocναpωτιLψαι oκiφτ εo αι ατ. ΠρoαπαΘoιiμενα (ωριζoυμε>>. καΘωg ψi1καψε ατo παp' κιγγκτoυ α1oλεioυ. .Εγω τoλξιστoν ενιωθα.ν υπoΘ6τω o*eψ.>. 1ωρigνα μληαει.Γ6λααακαι κoriνηαατo κεφ& pγi1καψε Ξξ.<<Tι..r) 203 {re . α. <<Παιτα αoυ λ6ω τι ακiφτoψαι oτ' ΦΘεια...Mαg αpΕαε ραδθμηκε με ακανταλι&ρικo xαμ6γελo. αλλ& δεν ψo ρ oisααν α εLψαιoιγoυ ρη.εIιαιπoλιi φανταμερ6. κι.Oμτ6ao 6oo oι αντιδρ4αειEσoυ>>.|)y αυτi1 lα opi1oω 1πλωαωτo xi *Aγ Θελετε.l μoυρμoιiρtaαψioα ατc'τα δ6ντ <<Δε. κd. ".εγωκατtπcνtξαΕια. .<Kdνειg περ ικoτ{g>>..Ι]tκαν6τητα πoυ εLγw τα ψατια τoυ. <<BLιlαι'ααμψεg oι αντιδρdαειg μoυ. α6τεpo ατ16 ευγαptoτηψiνη πoυ τ]μoυν ψ6ιη ψαζLτoυ.μααμ6νo ατo ψpατoo τηs'. Oμ πoλιi>. >>ρ ιbτηoα _τ|εPLσ.

...E.. Mπ6λλα>>.Χμμμμ. . ΨτoP ω να δ ια_Θα αεπερtγ{:νειγιανα αoυ ατηαει κ αρτipt βαoω τιg δικ6gτηg ατηνταξη'. <<Tιθα τηE πειgλoιπ6ν.. δoo yloiηn ιiλληεριilτηαt1..Δι&φoρoι περνo.Ωχ! Tι να πω τιhρα. xαμoγ6λ π&pειηaυζf1τηoη.Aληθεια.oμωg. iiat ωρ αiα>>...ναπ. ν6ψιζα 6τι δεν μπoρo6αε9 να διαβdαειg τιg ακ6r|rει9 μoυ!>>ειπαψd. αντικαΘιoτωνταE τo vε τo δικ6 μoυ. μ. τo. *Δεμi iειραζει''.>..Γιiρι λoλoγκa γ. .ρt τoυ.. μ. καΘιhgπεpπατoiloαψε. αλλd εγιb oilτε πoυ τoυg κατλαβαι.. To καλoακtφτηκε για 6ναλuπ6.. oΘo'". oλiα>. ...νπαρακα\εαα. τo γα μη ψoιραoτεtgαυτα πoυ ξLρειq_αυτ6 δεν εiναι δiκαιo.ιε$ξ να .. Mαλλoν θα μπoρoιiαεgnα oπoιαδ .ho iδιog>.Λ.εLπα Tζtπ.Θη*ε α.i no απαιτipω oμακρυγυηκε.ντα6δυo φoρ6sτιαnα μαg κρυφoκoπαξει τταιω ατc. πoilψετoμεαημθρt''. .κατ\ρε Lναπoλιi1αριτωμ6νoφ6ρεμα>. o κliριog.'"τιΘαελ.baαναπ6 δiτλα |ια9':καΘωg πi1γαwαν στo ψdΘηψα' πιΘαl 6τατα i"γoιταg κα ρφιilαει τo βλ€μμα τoυg παιω μαg..γαoiηilιouα.#. .>' ειπε Εrιληκτog...α πtαcει μια αδ6απoτη ψoi:κλα μαλλιιilνπoυ εξεWεατc6την καμτli\ τoυλαιμoιi μoυ και τηι ipλε πλι ατη Θ€αη τηg.>>Δεγ υπ{1p1εκαν6ναg αν ετtιτυ1ιbg eκφp αoω cυν oπτικα.>' Koιiνηαε τo κεφdλι τoυ' χα|ιoτλιbνταg ακανδαλι&ρικα.δ.Aντζελεg... .. To δbλωαε aτo γi.μ: ζητ τιg εpγααLεgμαg.νtε'obn φω'ιαξε"ια ηoυγαo:.>> .Θ€ λ ει ιαξipει α"νβγαwoυμεκρυφd...β'tπετιπoτατLατo βριtδυτηg Δευτ6ρα9:.ραoεπoλιiκαλ6.Stephenie Meyer Tι ατo καλ6 θατηg0tεγα. 'uΕtπε 6τiπt....τη βoηΘεια. .ειπαγεαδιiναμη λψ6ν. φ..ααατ|'τα δ6ντια μoυ.'oχ.* 2ο5 {Q .. Moιiγκριαα . πεpαoατ hαρonηψino -ιiφoq oio πρ6aωπ6 τoυ. νατνL6. ελικρινηg τp6πo9 <!fuξν.κ ."ιo"η*λ.κ.K..ΘLoηδ εLτ|ε l.<.ι.ειπε τλκα.αναr[roκoκκινιαμ6νη α ..>...λ."il i'. Θα ακoilo *K. εtπεψεενθoυαιααμ6. .0αL πaτηρι6τητα.. λ.ω ioμoγ.|Po1ηπo ασα Lιε"|η.FΙταν τ6αo ζαβoλι&ρη9.. o Mdικ απ6 τη. Σ:cαψατηaετια \.si >>μoυ ρ μoιi ρ ιαε o' E'ντoυ αρντ.φωναξεπfuωατc'τo κι εκ Mπllκα βιαoτικα oτηι ταξη.τoν Φμo τηg. onooη*ω.tΘιαα τoαιτα κ&τω δ$ τηι liμn"..<Δεν υπdρ1ειαμφι β 'ψαc... α ριεμμoμoυγιαναδωbιαπαp&ξεν...<Tι θα τηS πε. <<Nαι.Πιilg Πoρτ..>'πρooπαΘηaανα διατηρησω vια πλJ αΘωαiκφραoη.ν τα ψατtατo.. Eφυγε aταψατιh...'δ.Tα AΦικιi και ψoζno iopλδιbαoυ με . μ-ρ-o d αντ6τo α16λιo..καΘιhg ipγλατo μπoυφdν τoυ και τoυ τo 6δωαα. '0α.u θεoη.. τoν διαβεβαLωαα. <<Δενψoριh|.<Tι θ6λει να ψαΘει.. . FΙ μ&Θωτην απαιτηoηλι εγ. .. FΙ καρδιd μoυ βριακ6τα'0σε $) 204 {!{ πε|s.Kαι θ€ λ ει ναξtρει πωg ν ιιbΘει9 γtα ψtνα>>. <<Aυτ6δεν εiναι δiκαιo.. ...ιημ6ρα. Mετ& τα ψατια τoυ φωτ[στηKα\'' καΘω g κατα)'αp ε τι εννo oιi αα. oεπειρ(ιζει_εwαιπioει5κoλoαπ6 &hηεξηγηαη. μια ψεριατoν εκεiνo Υ*!v αμψατLξoιταg IJf"o. φωγη. .Tωρα ανηαυ1oιiαα ατηαυ i.ρi1νoνταg μoυ με θυμωμ6νη. ρωτηaε. ταλiψεεκεi>>. . θξω αlc6 την π6pτα εκε(πoυ εtμτo πρωτo ψoυ Σ:cαψατi1ααψε ψαΘηψα. ..

o δηγε i σαν |.ρ ειεζ.τ: τtα ΑΦικ*. T6ν ιαε τηλεξηυπερ βoλικd πρoφθρ K&λεν>>. α pωτα.. Πiεαε γιαπεpιoo6τερεq πληρ.ναι>>..... αντ6 6ao τo δυνατ6ν πιo oilντoψα.Πp6αεξε 6τι δεν εLγαψoυ.... κιεγω.Aλλd εκεlνog Mr κπψLα aηψαα.α}λ& Vιθυριατ&.. Χαψoγλαaα κoπιbνταc. Δ ιilαε μoυ με <<Σ ε παp ακαλιb.|]lκαnκαθiαω..oααε μια γεν ικ6τερη θoλ{ ατμδ σφαLPα'ενιhεγis αιηoυγotloατ.Tζεg.<o. H oμιβη εixε α1εδ6νδιαλυΘε[ψLγpιτoτ6λo9τηE δεfτερηq 6 Pos.>> Δεν τo εLγαoκεφτεi αντ6.- απ .''τηsτα ψαααγαεγιh. To oι παλ την κ[νηαη. Noμiζω 6τιτη.λoιπ6"ν..tα''.LΙ}'πι'ζαν α τo εIaεακoisαεtαυτ6. Eiμαι αiγoυρη 6τι τo Eκεiνη φανηκε ατ|oτoητευ|λενη..jλ.iοη' ενταξu. <<'LΙ:|tν oα. _ψετ pγ(λει πLρα ilειiει 6τtτo φoρτηγ&κι μoυ δε θα τα *T6τε.. pιoτακαΘεαυλλαβη.. ouμφω.oητηc.α Lνα oωρ6 πραγΨffid>'. }Ι δυααρLακεια ατη φωνξ μoυ ταν. _ ψεεξ{τληξε πoλιi τroυτo:ι) ε[δαεκε[.To μoqλρ(.. ...Vt ικετεr{rε.. <<Nαι-r]ταν κι αυτ6 ει<ιληξη.o..<Πιb g \ρΘατε τ6ao γρi1γopα. <<Mεκ€ρααε φαγητ6 καtψεταψεπi1γε απkι>>. Π6αo εξαιρετικαενoβητικ6 ψoρεi ια i1ται τι'l _6ταν δεγ τo μικρ6 τoυ τλiντo χPησLLιoτcoιobαεγιαναodloει τηζωi1ψoυ. πoυ €νιωΘα σΦt \]α ψαg lλακωναν.lcρετtεναδειg τcω9 η αερp δεν τηg τoυ κoλλoιioε _i1ται απiατευτo.q .b.. *πρooφερeη*. .φερεφ λ6α. oντα α oυ -6-oυ!.Hτ αν τ ρo ψακτικ6>'... Πi1γα απρ6Θυψαν α καταω δiπλα τηg' 1tPo σπαΘωιτ αg ιl α πεtαω τoι εαυτ6 μoυ 6τι Θαiγαι κλi:τεpανα ξεμπερδειiωμ.Eντoυαρντ .'}τσι. Fι.... iτoλ.ι vε ατ|oτoi1τευαηtκαΘωgκατiltαβε την oλoφdνερηελικρ[νεLαστηφωνη μoυ. .<Mλl.. γι. O Eντoυαρ...Πεg τα μoυ 6λα!> αιταkηαεπP.>.Oχ.cεκαι ληoL lτo qερ.>> .εμ6ναλεgΚα|"σ"cα|ιατoιiαε ηξ gιj> -_n<.Σε φ πρog. <<Γιατι μλl1αατε. επ ατoΣι&τλτo Σ&ppατo. >> "oΞapp*o. o ρioτε. 1ι >> oυι Εγισε pα.o'γ.μηκε αlc6 τη Θt.oα ..Eντoιl αpντ Θα ακoυγεαληΘεια αυταπoυ Θα λεγα ψi. \ipω.1Θεq αλoιπ6γ Θα βγεπε πdλι.<<Δε μoυρμo6ριααψt..πoλιiλιγo.oφ o κιiριoqBdρν μdθημα εryξ oρμo'. .bυ4oυ'. <<Tιθε5ια ψαΘειg.oμ.<< λεπτoμ€ .1ααμ. τηg τη1rεργαoL oα επιαηξr{rιθυριατ4... . ψ6oαατην αναατατωoi1 τηg.L9 Lpγαζε 61t oυψLρααμα ηΘελε 'Φ)207&} .. o. Tα 1ελη τηE oφiγτηκα.εξi1γηoα.Λυκ0 StepΙrenieMeyer Πoλιτικη Φ'τη πt.Mπ 6}λα>'.aωτων ακ6ι|ε ω1|) τηE TζεE.ναν€. >.. η Tζtoικα καΘ6ται ατην π[αω αει'ρακαι α1εδ6ν πετα-... 0εν κρ <<Δενoμiζω. no ψ.ντ εtxε δ[κιo φυαικα. nAε:.ραoαν ψi..ατo πωEνα εξηγi1oωδιdφoρα πpαγψαταoτην Tζioικα και pαoαιtζ6ψoυ'ντLατo αν o ...ι.i. Με κoπαξε oτP.ια9.} 206{}ξ τo βρdδυ.ηoo.καιδενημαστανoι μ6νε9πoυμλoιiααμε.. iδεφα - Ανααη Κωσετα φριiδια τηg. τoν oυραν6.α}λdη ψt'ρ α i1ται ακ6ψαακoτεινηψεγαψrfoiι αιiννεφα.λ. ατr'τα δ6γτια μoυ.Δ.. <<Tι6γινεxΘεEβρdδυ..νpαντεpoιi_τoυ ειτεgνα aε oυιωlτi1αει εκεi..Oταν νaτηKαoτo ψαΘηψα τηE Tpιγωι oψετρ.E.>.1|)α πατε ψαζi α1oλεio aηvε.τo ι5φogτηg i1ταναν€γδoτo και γεψατo 6υαπtατtα. .Lα:ν LαΚ69. <<A}λ4'\ρΘεια αε παpει τLα.

πηαετo Lκανα 6μι ψo pot:σα τ|ανα α)λdξωΘ6μα. Σα..'ΙΙ}'πιζα. Περdααμε τo υπ6λoιπoτηg διαδρoμηgαναλιi oνταc.. yα εwαι καλ6E _πoυ πεPLφερ6τα..β ωg t .εLτcαξα"ια..παραEi'γτηκα. o. κokαξα ψρ ooτα oτην α1Θ oν αα.τιτoυ αpLoωεγιi:.εiιτταατc6τoψα. αληθεια. κατα τη δικη τη g απoι|ιη.η trJ 209 (n .ι ειτε5 τLπoτα τ τηg Δευτ6ραg>>τηs εLπα.AIλιi δε βλ€πω τt ψoρω ια καν λναατLναξακαΘωqτo i'ια ανα!ro τo α}λι1ξωαιlτ6>>..ν αιhζoνταgxνΘρ6πoυg'ιhoτε \'α ψη1r εwαι τ i'ραg...<Aκ6 μα καλcbτ ερα.Eγcb δε Θα ilftεpα τ ι ν α τoυ τcω>> . δε θα γραφ6ται oτtg ακ6r|rει9 |ιπo1ησισεL με τιg μoνoλεκτικt. πiταξα τ Lα10 <<Δενξtρω πoisβρiακειgτo ΘαpρoEτtα10αμεiνειE ψ6νηψαζt τoυ>>. η θ. . >>ειπε γαxαιl 1ζoντ αg.κoκκιιLζoνταg. αν δεν ανηαυ1oιiαα 6τι αλλιιbgτo ΘLψατη 1ησηsΘαξαιαγilρtζε αε ψiνα....H Tζ6αικα aiγωoε τoυE Φμoυg τηg λεE κι' αυτ6 δικαιoλoγoιiαε 6λα τα λαττιbψατα τoυ. τo σηιιεPLι6 τρω[ \ τo γΘεoιι6 βραEυ.λ. 6ντωg και αυν€ β αινε. εκε[νog να μη μλoιi oε αopαρα 6ταιl ειπε 6τt Θακρυφdκoυγ.αλλιi εκεiνη δεν κατdΤαβετην αντiδρααη μoυ... επtoηg.ν τι1'' Mακdρι να Lλη:ιt τo εtγα αυνεγtoει".Δε ακ6πευε'ι α τα παpατi1αει. .>> ξεφωνιoεεν rιτNoτι Poσα. αυτ6 πoυ ε[πε. o βρικ6λακαE..'Ι1}'πtζα 6τι αlτ\ τηg.. <<Aυτ6ε1ιαικαλ6 σημdδι>. <<Ε. . δι4ρκεια ηt.o"η μλiα μαE.<ΑληΘεια. ||ια tκανετo πρoηγoiιμεγoνα φαινεταιπιo 6ντoγo.Στα Αηλικα.και τo μεγαλ)τερo μ6Pog τoυ μαθηματ loπαικhν καν oιταg μιαλεπτoμε ρi1περtγpαφητηs 6κφ τoνπρooιhπoυτoυ M&ικ.E[ναι παντατ6αo ψυoτηιιb α τo ακoιiαει αυτ69.!Υoμlζω. εtναtη .KαΘ Eηξα ατr'την καρ6κλα μoυ..αει1'. ι| αρωτ ικ6g. ι|rιΘιiριαε. <<F'tν αι τ 6oo . α|>>. oπpωγνo'ιτα.λoιπ6ν. Ειναι ατc[oτευτα 6ψoρφo9>.>.Πλ&κα μoυ κ&νειg!Tι τoυ εtπε9εois. αtcαιτi1oειg. 'ω'|1 >>.<Δενψoμhνατo εξηγi1oωoωoτα.αλλιi δεν ειναι αιγoυρo. <<Γιατ[1>> Σαoτιoα ψ. << E [ναι Eυνατ6ν. .να πρ6 oεγατoν κιiρ ιo Β αρνεp. βρ4δυ ' n.ρΨt1. α}λd ε1ιαιακ6ψαπιo ατrtατευτog π [αω αιτ6τo εξcbφυλλo>>..τηg ατcαντηαα!rιθυριατd.. ηαPΨLατα υπερβoλικdγαρoilψειη μoυ μ6αα oτην τoαντα μoυ. *Πεg μoυ ακριβιbqτι εLπε.<.. Δε Θα τακαταφερνα"yατoτP τ6αo λoλιi.' ρ δηg.} 2ο8 {ι1 αρtα εt.νειγε ατρtιllεtτην ακαταψα1ητη διiναμη των ψατιιbι τoυ πανω τηg. ' Κλ τ6τετoκoυδo6νιμ llπηoε γtαμεσημεριαν6. γρ .6τα. 6ται εiψαι κoντα τoυ.<}dνω λ[γo τoν ειρμ6 μoυ. 'i6τε.ναι.νε καΘιbq Θυμηθηκε πρoφαν.. o Mdικ ψε pd:τηoεα. .Stephenie Meyer Λυκ εκεινoζ. < λsαoυαptαει.. n.και τι τoυ ατιαντηαεgεαi .'' *Πdρα πoλι5>. 6. <<Περια . Εγει πoλλd ατ o ιγε1α τtρ α ατι' αιsτ6>> .o.τ τωνπp oτααεων.>rψε παp6τρυι ε. Toυ ε[πα 6τι ειπεgπω9 π6pααεgπoλιi καλι1 _φιiνη Kε ριoτημ€ ν og>. Πρ€πει 1tα τ oυ αρi. <<. . Δεν τη9 €δωαα αηψααtαπρoαπαΘiι"ιταζνα Eεtξω oαν . αιlαατεν αζon'oE.0ατoλιαμθνη . εκεινη.FΙταν6μ..'F'κα. .. α τcω'ooυ αpLoει πoλ{ . . << Πoλιi -και μdλλoνδεκαεννιd i1 εiκoaι oνΦν>>. ετ"Φ.hg ψιαγκpψατoα. Πp Φψo τo oπoio.o κιiριoE Βαρνερ iκανε aτηι Tζtatκ Δ εν τη q ξαναδ6θηκ ε ευκαtpiαν α ξαι αττιασε| τo ΘΕψ κoυ και ιιQλ1s τoυμαθηματos. . ευτυxωg.

κokαξε αυατηρα.l τα ψατιατoυγilρι'ζανστo-τcfoσωτcο *λΘ. υαPντ.ρε 6ρι θθλειg>.:*:'.ρ.ηω ωiιr...Μπopεt να γρειαζ6iαν να κλ.o. κo <<Γεια>>. α1ι) Kαι .i aτη". .'Βκανε μια τκPιματαα. H Tζfαικα tριξεψιαψατια. .."-.χωPisια γυ α}λoιi..τεψε. n"piε φηκα. λ "'foη..lTζtoικα εw ω9 ατιoτλεσψαn πoυ υπi1pγειωρπε θναβog τoυ εκγευριαμori ατρ6r|rει τoυ.j.n..τo1JαPντ πε.:^ Δ εγ i1ταν καιτ6αo 1&λια. . Μπ{με αυτ69ψpaaτα oτηι oυρα.CηP.i..". εκγευρισ ψΕνηταυτo- <<Γεια>>.. iγorνφανερ6.ει. '' αντ{EPαoα .α αναλιiει 6ρι καιω _θα αoυτα αγλιαoε .. . εLπε.υπtΘετα. o μενε αΠd.. .yωλ. >..καΘιilg oiγωaε Lιακoψψατtππαααπ ψ&τιατoru (o και επiτηδεgδ4γκωαεμια μπoυκι4..ι6μoρφηlεi>>ρ αδιdφoρα. *E[μαι πε/ιεργη>>ειπα καΘωg τip α Lνα ψfβo.ππaαs αρ.. n..ξτoι δ ια δ ω τ τPατL εζαριαητανo.γ6τεραδιεξoδικιi. 6..γΙlρω oτα μ6ρια μoυ.ε...l. ρωτηαε αυγκαταβατtκα.δοi.Τπoθ6τω6τι δεν εκπληααoμαι>>.1t. iτotδεν εiναι..2 1 1 c}l .6g. μ.K'αLτηn flλη φoρ&. φ&ειμιαφoP&. ptα. ψαζΙ'ψαE Δεν μπoρoiloανα-εiψαι αιγoυρη 6τιδε o αιl' iρν oν τ αg αε δf ακoλη ^^:!::::'γoψιfu'''.τι. τατot.'' <Π&lτα εLoαιτεpiεpγη''.l'.τηψαoηcετPη θoιiαα ψετ α γατια μoυ oρθ ψετ& κατατcιε.η.Θα ψo <<Aν σeξ.o ψα9...Eντo o μ]." η ρομη s η1' i" .<Tαλdμε αργ6τερα..' ".. δ.Exω ioΙ'φρωoατηψilτημoυ.ξiρ oιταg6τι iγοrν6τoιμogνα αρxi'αει. εγιb. πρωτog.<ΔεΘα κατoειg σηιιιεPα' ε1>'ψαν. io ψa[u' φρ.:!1λνα ψoιaξi.sJι.l.iT αναφoρ. η'" ατo τηλ6φωνo. εtγα <<. |ιενα)>> - Koιiνηαε τo κεφdλι τoυ.ν .. τoν ιbμoμoυφανηκενατραpαει'την ^ ori τξεo.-. πpooo{1τoυ.ιo ψερio:o|\?\: rFαν καρφωψtνα παιlω 'u'γ'":*:9: "iψi.ρ: μoυι1ρτoυ μπoυφdνμoυ.Ll φωνi1τηgi1ταν τεψατη με υπoνooιiψενα.εS.ακ6ψαoιωπιfl. φυoικα>>. .λεν εβ.ιbτη ψετ.ζoτ εξω απ6 την π6pτα τls τdξηζ τωι Ιoπαιικcilν. τηs 1ζLtφυγε. φ Θ ioη' ψε α.Stephenie Meyer αη μoυ πP ετrειν α {β αλε τηιl T ζto ικα σε υπo\Ι/. M. λ.o..γημ"α.στεoo ρειγε 'τλκα ατoπρ6oωπ6 oυναioΘηψα τoυ.ναφρδδι.?. ακoιl ψιoψtνog oτoν τo'tγo_ψoιαζoιταξ iεριoαοτερo με Eλλnνα Θε6 ατc"'... . " την dιpαπoυ'6\oιπi1γαwαν Ψ1τ2ν.Ωoiε λoιπ6γ η oεppπ6pαi1τα. -<< tt o.'Εaπρωξετoυπ6λoιπo τηc. IΙ φω'ιητoυ ηταν κεptτιllκι χP6Ψ S.Mπ6λλα>>. Eκε[νoEπi1γε ατoν παγκo καιγtψι'oε6γα δ[ακo |ιε φατnτ6.o.1β"PαK.Γ . 'Pιπ6τηι ιiilλη ιiκρη τoν τρατrεζto$ψ. s.τ.χ.Δεν μπoρo{lαανα oκεφτrhτiπoτα4λλo να πω' Kιεκε[νog δε _περtψ{ν oντα5τηνκαταlληληευκαι μtη "^. oκαλoιiαενα φαg9Ψ1τ6 .. . Μ!' τεψωγ περιtργε'ια.ην ψoυ τLα LιεσηιIεPLα- q1oλ..μjno. . Kdτι πfu Γji.F1.Φ 210{ξ1 ιg τo κεφ&λ..tιΛΛα ξαν :\rΥ γ.Παρ ακoλoυ κ&πoιogπρoκαλoι5aε εaLνανα φαt χ6ψα.κi εγω τoν ακoλoιiθηαα ατo iδn1ρ απΕζ ''*d. Moυ φι1νηκ ε 6τιo εκνευριαμ6 S υπετηg κεφατηEτoυ διιiθεσηsωs τo επικρατt.. . γυ ρtζo <<τιθα 6κανε9 αν κdπoιo γ$ρω. κανoντα5 iνα βηψαψρoατα γtα ναιληριboειτo φηητ6 <<Toμια6 ε|ιναιγια ψtνα.".Aκoυγε.σaικ& Aκoιiiπη αακατωτo μ\λo και Lφηα μια φoυκι& ατ πtτoα.Eντoυαρντ6δεryνενα μηγ iγι καταλαpειτ i}λo.oπρωγνoνταqτo δiακo πρoc .λπαpLλ μαθηφ απι6 τrγ τλευταLατ θκτληκτoηκαθιbgκαθiααμεo 6να9ατιiναιτ rotταζα..

. <<Στ.6.L[ταιυπερβoλικd ειiκoλo να κλειατof με ατη δικη LιαEτcPoσωπtκ\' γ εγατη iν τααηι μικρη διdφανη τυ dχα.Συνoφρυιbθηκε.>> Xαμηλωαατo βλ€ μ μα. φoρμαικαgπoυLψowζεμεξυλo. ..νλ6ξεωναντιhι.p.pεt. Θατην i'απηε αυ μ.ρo.<Δεν iγιg' 6ψω9. ακ6ψακατ . ^ αt oτ' ΦΘ εtατo πtατεilειs'r' τi1αειgi1.<Nαι>>.ρναψε o iναg πρoE τoν dλλo πfuω ατ|'τo τρωciζt..με φωνl1ατcλη ααν βελ <Kdνειgλ&θog. Θ6λω ια ξtρω τι oκiφτεααι _τα παιτα.ν.. Mπoρoιi αα να εiψαl'γενναι6δω pητιbραπια. <<Toκαη μ€ν o τo κoρkoι>. ..τνιη>'. αυμφιilνηαε. <<Nαι..γt. Δεν με υπi1pγεπερilττωoηνα xααειτηνι|ιυγραιμiατoυ... ι<Α>.. <<Tιαε κdνει να τo πtoτεisειq αυτ6i>>Tα υ^γρ&καoτα _πρoαπαΘωντα ψ τριια ψατιατoυi1τανδιαπεραατικα τo απ6 κατευΘεLocν αληθεια την να iπtΘiα. ατo. Aτλιi:g Θα πρoτιμoisαα. 10α' εν61ληαε>. <<K4τι πoυ εiπεg oτηι TζiαιΚα..ιoνταgτιo κoντα μoυ καθcilg μλo6αε.o.. αMε μαγειi ειg>'. τια ψtνα περιoo6τερo αττ. να Lιη σKεφτ6αoυν o pιαψiι α πρξψατα>>.pειg 6λα 6oα oκiφτoψαt>>.νασυ b.ατεγατη κ6αψo τρωτεζαpiα.dκoυαμα τω. <<Δεν ψopεLg ν ειζ>>..iγ. <Θα αττcrντηαει6ατην εpιhτηαη.Ειγετα vετ(λατoυ λευκd 16ριαδι:λωos |λετη ψΕνα κατω ατc'τo πιγ otlνι τoυ. <<T6τεπoιo εwαι1>>Tωpαγt. ψ&τ ρ β\ηψατ ψtι . . αττ6Χυτoδ[κιo. << Σε πρoειδ oπoiηαα 6τι Θα ακoυγα>'. Mε απαα1oλo$αα'ι πoλλιi πρξψατα>r.'oμ*ικ& να εiμαιη πρωτηπoυ ...τι εγιh για α6ια. μ6θoυν μoυ.α pρω iναν τp6πo.*. <<Kιεγιil αε πρoειδoπoiηαα 6τι δε Θα ηθελεE ναξi. πιΘαν6τατα ψε πo)λα περLεpγαψατια επαιω ψαg.oωπ6"δ. <<Δενεwαι. αλλ& η φωγη τoυ i1ταν ακ6γα τpα'1tα. { πoλ6νατoγ πιατ{ιVω.FΙ φωνητoυ i1ται pραγιi1. Toν κoπαξακι εγω παoxiζoνταt'ια aκεφτωκαΘαρα.0ατo ξi.<Δεμε εκτλipoειπoυdκoυαεEκατιτoυδε αoυαpεαε. καΘωg κokαζα πα)ντρ og τo μ6ρog τoυ.να εξη ρt'αατηα7c.και ψεκoπαξεκατωατ16τιg βλεφαρiδεg τoυ με ια π o ια α.παραEξcηκα.''.Ετρεπε να Θυμ[αωoτoι εαυτ6μoυ 6τι pριoκ6ψαoτανγ€αα αε v.α.. . !αγατιατoυανotξαιδι&πλαταiκτrληκτα.213 {t*.f κα. η καρ^ και θελα φ'.o x. μoυρμoιiριαα.>>r|rιθιiριαε. 'd' 212 ζ.<Tιπpξγα.λioη Θα ατrαν ιrνενρtατεLξαια...διαφιbνηαα{rιθυ Kotνηαα τo κiφaλι μoυ με Eυoπιaτiα.oχ.'Επρεπε ΠρooπαΘηoανα θυμηθΦτω g εκπ"'l ακθφτoμαι λoriτo βλ€μμα μoυ πριν ια αργLaωπαχιια αTo κ&νειgτcλι''..Λυκ Steplιenie lVΙeyer <<AληΘεια δεν τo πp6oεξεg.τo πρ6.τoυ υπενθιiμιαα. πρoαπαΘιbι.Ξt- ρειg τιλ6νε για αυτoisgπoυκPυφακo1iν>. παoγiζoνταcαληριi την 6κφρααη τoν πPoσ6l|oυ τoυ. Kαταo6φιααα.ατ' λi1Θειατo τtoτεisω>>. εγil ξ ειρα πPoSτα v:Ιc1 δεξιd μoυ πλdψητυλιγμ6νη γilpω ατr'τo λαιμ6 ψoυ.. ψετα E ι'απεραoτ ικα τoυ ακoιiρα γρυααφi ψατια. Eπιτ6λoυi μληαε εκε[νog. <Δε φταιg εσi)>>'ειπαξεφυoωνταg.γυ i. <<Aυτ6εwαt tνατελεiωg διαφoρετικ6 nPΦμα>>.>> . Δεν dδωαα αηψαotα. .6ψω9.6ντω9>'... Σi1κωoαταγατιαμoυγια να δω 6τιτα δικ&τoυ i1ταν tαπPα6τητα. αυτ6 τo Θiψα ψαg αυτi1τη στ. κρυφoκoιτdξω .αλ4Θεια τιατεilεtg πωg νoιαζεσα..cα..."λio.λτ6 δεν μπoρεis .Κokαζα 1pαπtζι.καθιb6τα ψατιαμoυ ακoλoυθoιiααντα αβδια FΙ αιωπηπαpαταΘηκε. ι α.0ααντ|σταΘιb ατoν πειραα boρe.oν.ν n.

.. Θα μπoρoιiααιαpα\ωτo"ν δ.ετπηδι&θεαη τoι dλλαξε παχι..o πρoφoγε1.<Ι\oιπ6ν.E>>.τ6ρα. .9 λθξειg πoτL>>..αλλιi εαιi δεν dκoυαεgτι oκtφτo1ιτα1f τo τ. *ET. μ . αυγκλoνιατικ6 1αμ6γελo dλλαξε τα )(αPαKτηP κd τoυ. αι ψoριh να τo κανω>> την rετo κεφAλι τoυ..νiα ψoυi1τocνακ6ψα μεγαλιiτερη απ6 την ευγ aταψατtατoυ 6τα.τoυ *Δεν τo p\i.ρια μoυ. επtαi1ψcrνα. "rα ffiωτoητεisεταιατc6τη oιωτi1μoυ και ν α αpx[ζεινιι κατooυφιαζει.ξεψλt. στoν εαυτo μoυ. αυμφιbνηαα... ψερικi'g φoρεE.To 1dρι μoυ tπεαε ατo τρατrtζt'Kα.. τ ιbρα πoυ 6γιωθε ικαγoπoιη μ€νo E.ενιil λε9 κι1τι dλλo>>. To φρli δι τoυ ζαpωαε θυμωμ6ναγ ια ψtαoτ ιγ ψ'i1 ι [ετ α iαιω αε τi1pα'ι 6να 6λo ν6ημα.. <<Παρ. τoυ συ *Πιατεψ ψε αυτi1τη φopα_ε[ααι'τo α.Ι(αι γα πα\ι η αyω..o.ilil6 τ *.<Kαι δεγ πtoτε$εtg 6τι εγω Θα Lκ ΤO [διo. πiρα α116τo τrPoφα1νtE. ψ|'α Koντ αS τ α Eαγτ υλα ψaυ..πει. <<Ξ€ ρ ειg..τ ακfVη και μ6νo_ <<α:|] τληγΦαω τoιl εαυτ6 Lιoυ'τLαγα μην τληγωαω εαtνα. οκλειαα τα ψατια. <<Aκ6μα>>. ψεταKwηααKαLτoαP. .επειδη oκ6πευα ι α ατcα'ν τ i1 αω. δ[_δεν oταoα. καθιilg φαtι6τxν ια α.κokαξiψε>>.τo να oε κpατi1αωααφαλη iγι αρxlo εi'τη oυ πoυ αtcα|:c γLνεται κατι αα.Eδ ιωξα αυτi1τη oκi"ι|lη τη διαβ&αoυγστo πρ6oωπ6μoυτα τPητoPα μdτιατoυ.o γ. .αλατ6τετα φρr5διατoυ i'αψιξαν<<Tι . καΘiιg uctpεpαiωaετoφ6βo μoυ.. lιτrμo.. 6τ αι αpγtoα επ ιτ6λoυ E ν α λιiω. Koιiνηαα τo γipι μoυ δεixνoνταg αντ6ν και 6\ τη γη ευτ tκi1τ λει6τητ α τ oυ.Ιtl.<Eiμαιαπoλιiτξ αυνηθιαμθνη _Θdλω1α T|ω'εκτ6qατc6τα oτραβd ψoυ.b 6μω9δελ6ω αντLo>>.νληρηs αlcααγληoη ιtαρoυoLαμoυ>. Toν κoπαξα αγρtα..Θα εtxαδιαφωνηαει.61ει9dδικo>> αργtaενα εξη.>.yt αυτ6y ακpιpιbEτoλ6γo.. Αy γρειαζ6 rjΘλα να μλ&ει τ|α ατcoχαLρετιαμoδg εαυτ'6 μoυ επiτηδεgαε [aD.Λυκ6φ Stephenie Meyer Kαθ ιbE Ψ qn α y ια τ ιgλtξεLE'τ o\' tpΤετcαι α γαι ειτην υπoμo νη τoυ.C6 e} 214ζrr τη'ν tcPωτη σoυ μερα>>.^.ντLΘετo H αψγα..νiαπoυ εργ6ταιl oτην επιφαιεια.ντo ηΦ μδ.. Kαι κo[τακι εσtνα>>. πρ6oΘεoε.>> ατη διαδικαoiα τ oil ν α .νtS''i'' ^<<F. r|rιθ6ριαε.oαν4λαφρo Θθμα τoυ υπενθιi ψιoα.)215 (-t . ιlα εtψαι' oιγoυρη ξ6ρω να Eιαβαζω ^<<ΔειψcoP6 τo μυαλ6των 4λλωγ_α)λιi μερικ6EφoPιs φαwεταισαν \)α πρooπαΘεig\]α πεLt αντΙo. αυ. <<Eυφυ€.FΙ 6κφραoητoυφωτ[ατηκε.. εννoεig. Eαf δε Θα 1ρειαζ6τ αι.δε βλdμμα \!Θd'sταψατι'ατoυ εαυτ6 aoυ καΘαpα. ατερ6 μoυ1€ρι iται ω ατεoι παλdμε5 μoυνα εiναι κoλλη μ6νε9η στη\'d}λη. 1ιυτ6 εwαtπoυαπoδεικνilει6τιθ1ω δi -κ fiζoψαt περιoα6τερoγιατt. 6λα αυτα. β\Lπcoτταgτoβλ6μμα Γρljγoρατoυ θιiμιαα τo αρ1φκ6ψoν ετιφi'pηψα.καΘωgειxε ηδη τo βλεμματoυ καρφωψiνo πανω μoυ.μπλ€κo\'ταs Κα..o τoν iγω κoιτα μoυ.o.εtπαxωρi'gναγpεtαζεται.<Φυαικd.'F'βγα\α τ o γi.A η ιδ6α otγoυpαΘα ψεipαζε αε μπελαδεg.. ΘαπαραEεμιb 6τι t"γειgαlτ6PχtΠε\sτo'ν λυτo δiκιo τια τα oτpαβα>' ειπε xαακoγλιbντα.η ατιρ6βλ.<Δεν τa τrιcτεilω .. <<Kανεig δεν €1ει πpoαπαΘipεινα με ξεφoρτωθεiα'i1ψ .τo γ εγoν65 6τι ε1ψαιτ6ooαEtξιαπoυ εiψαια1εδ6ν αανotν6:τrηρη.6πωE 6λεEoι α1εδ6νθαν ατηφ6 ρεgμoυ εμπειρi εs' Kα. oαoτtαψiιη.Ko iταξατα xt. Aπ6τoψα. Αυτ69 ξταν o καλιiτερ og τ ρ6πoc. ε[ααι ααφαληg>.Aκ6μα.>> επ6μεινα... ..α o6ια 6χατα η6ρια σ.ντιψαγεται τo ια oε αφi1oωεwαtτo oωατ6. <<Γιαγαoκεφτdl.να νLτ[ε.ρι ψoυατr'τo λαιμ6 μoυ καi αηκω oατo tνα μoυ δ41τυλo. ευγωμων tια τo flλo. LJ'ε τ o10oπoio ψo ρ oisαα "να πεpιγ p αι|lω τηι ηωνtαπoυ μoυπρoκαλoιiααναυγια τα\6yια τoυ.

. ..πει'να παEατo Σιdτλ αυτ6τo Σdβpατo i1 ..Oλα εwαι ΘtψακαΘoδηγηαη απi'.o.6ψωg.. <<Piγ'την>'. τoν πρoειδoπoiηoα.α oρνηθ.To πρ6oωπ6τoυ ακι\ μα φυαιoλoγικ6.. ΕLχεψετcληαυτoπεπoi- ^ Θηoη: .. ε"oφ.<<Γιατiνατo κανεl4 αυτ6.ιg .iι:}2l7 {rfr .ooυεφξητi1αiι εγιb ναπαψε ^oυναρπαoτικ6. θδωαα lΦ ριo.. i1ταν α^λιhE μια δικαιoλoγ tα για ν α αττoφilγειg. μεiνειq μ6νη ψαζi ψoυ.ω.. θα μπoρoιiααννα σε τρoμαζoυν πfuω ψoυ.... εno γλακι.αμoρrυρηθΦ μ. i'oυpε τ o Θiψα γωρ i'gι α υπαpγει\6γo E. .α σενα>>.g nou ιoψiζεtb'..τo πρ6βλη t[ναι η oδηγηαη μoυ>.<< *Nα.α)λA τ6τεταψατιατoν ξιναιξαν& aopαρd.Nαι.α τo pop να αφi1αω πωEθα ρωτi1αειπα\ι.ν επειδ{η oδηγηαη σoυ μετρoμαζει>'.τελικιi Σι4τλ η δε αε πειραζεινα κdνoυμε κ4τι dλλo.. *A. απk ι Θα cι.i1αu *Mπoριil να oδηγηαω εΙιbi.6ται ειπαατoνTαdρλt6τιΘαπα ψε ρhτηαε αυγκεκριμθνα αν Θαπi1γαιια μ6νη 6ντω9μ6νημoυ τηxρoνικi1στιτvηΘαπi1γαινα iαχι πιΘφι6ταταδε θα τoυ 6λεγαι|Εψατα.γλιhνλc.. q τρoσκλησειs των Θαυψαaτdsισoυi> 'ΒΨo iνα ψoρφααμ6καΘιbgθυμηθηκατo γεγoν69.i.<Πoιi Θα παψε τλo γτων.αλα ν6ψιζα6τι Θα κiαχαβαινεE.<Στ.. . <<Aλλ&t'γωψιαγ&pη. μπoρoιiαε'ια αιrαιτ.Stephenie Meyer Λ τoν ηθελα να βρLoκεταισε ετιφιλακη..καιτo .Θα ψε εξεg ατιoρριι|lι*. 6πωg παττ α 6ται iκαι α ψtαεpiιτηo αλιh6 να δω τo πp6oωπ6 αoυ.o'ui η.Kαι π&λι .να καιoυψε'.<<Δ γα πειg aτoτ πατiρα αoυ 6τι Θαπερααειgτη ψLpαψαζ K&τι υπ6βoσκεστην εpιhτηoi1τoυπoυ δεν εβ κατλαp <<Mετoγ Tαdρλι. 6χαταπpαyψ To ιiφogτoυητανκoρoΤδευτικ6. ημoυν 'πωg "o. ρλ:cηoi.>> << o καιρ6E θα εiναι καλ69..<Α:ι.. <<ΔεψεΦιsEειπoτtατη l Γυμναατικη.cλη Θειαπpt.LτcoPε[g επλoγηg αε μ δυνατ6τητα αφηιετη Θ6λει9.'oξ γελιo τoυ δεν i1ταντ6oo . Eδ ειξε αν i1ανγog.. κυρ[ωEεπειδη. ατo'γop6. Κα|"|..Θα ειγα Θυμιbαει περιoo6τερ0αν τo "iηon.δε oε tγω oυγγωρi1oειακ6ψαγ..Θα πpoτιψoiloακαι πdλι στo Σιdτλ.tsνα pρ ειgκω.. << Αναφ€ρεαα ι"στo τ ετ o1ι6q 6τ ι δεν μπoρεig ν α περπατi1aειg σε ψιαεπiπεE ανειαχωP. να iγι μπερδευτεi.<Kαι θα μoυ δεiξειgτι εννoε[gαγετικαμε τoν ηλιo τηαα ενθoυαιααμ€νη με την ιδ6αναλιiαω dλλo 6να ατ1 oτi1ρια.Hμoυν απoλι5τωg βι'β"η γt. Xαμoγελααε και αταψατηαε...παρ αδ€μη i rlil κα.gπρ oταoειg>. .Ko6νηαε τo κεφdλι τoυ απηυ γo9. ρειE.91. δε με tνoιαζε τ1πoτα sr) 216 &i { iια αzλ6 γαι 4 6μ. τoι' παρτε.. *Eiμαι α! owηαε εναλλακτικt.' Γιατ[.. . ΣυνoφρυιbΘηκε. αυτ6..<<Aλλ4αν δε να. aταΘεpi1ειτιφ oκoνταιlιειg. Θo παω ατo γop6 τηg αττoφoπηoηs ψαζιτoυ>>. . γ. θo!%εβρειευκαιρ[α _ηθελα <<ΠιΘαν 6τατ α. να σε ρωτi1oει καιγωpi.εψtνα .fuoj φ. Tρ6μωατην ιδ6α 6τιψopεtι παEψ6.να ooυζητipω >'.ι{.<t1ω 4λλη ψια εριhτηoητ.'19ε Θαiγαν πρ6βΧηψα''.<Ξd.ρ>>. Eφ6αoν υπi1ργετo ...αρα εγιb θα μεiνω ψακpια να μεiνειgκι εαιi μαζi δημ6αια βλ6μματα..>> -Qιiνηκε Koιiνηαατo κφdλι μoυ μελιiπη. [ Καταλαβε Ετ^oιψηνo δ. υπoΘtτω.io περιoτατικ6 με τoν Tαλερ>'..Aπ.ι" εg. -ε[oαιαπoφαcιoψ{νη να τrαsστo Ιξ1ι. 6αo λιγ6τερα λεg τ6αo τo καλιi .6γι'>>.t.. .. << Aλλ4 Θα τ o ακ!lρ ων α αργ6τεpα^_Θαλεyα ι|lεψατα6τι ημoυν αρρωατηi1 6τi ειμ ατp αψoιλLξει τ oι αατρξ λo μoυ.vησoυ θεigαε μπελ4δεgσε vLα"π6ληαυτoιi τoυ μεγ6Θoυ9.T.>.ψεnα. ακ6ψαμ6νo9τoυ.>> <<Πρoφανιbg>.''.

δεg.Εγιb γi:pιoα ατr..πρ6αΘεaαψε αυaτηp6τητατ.αpα με δυακoλiα.Σε ψξεΘog . μoυ με τp oαo{1.Λυ Stephenie Meyer F.ρoνται ψε 6λα''.δεν εixε 6ρθει ακ6μα με η ωpα αoν ατo Φo[νιξ.εlτανL). .ειπε εκεwoE και o τ6νo9 τoυ ανταναl ιboτεγ τr'PoσwcLKoL.. <<ToξLρω''. αλλ&αυτ6 δεν 61εικαθ6λo Xαμoγιiλααε πειραμ tκα.o Tα6ρλι εiπε 6τι δεν εiναι καλ6 μ€ρog για πεζoπoρiα εξαπtαq τω'|)αP.την (ffiη α τo πρωτo τ ρ4τ oPα KαLκo k αξαπ4λι εκεiνoν και ρ ιhτηιo πPηL.<<πρtπει κυνηγιi:νταgαoτ6^trαα ιπιβαριiνoυψετo περtβ&)λoν αεπερto1Ε5με μεγ&λo αταΘoιiμε.νταS πωg δε ψαg 6κoυγε κcrνε[q. Κokαξα γ$pω ψαg.<Πρoφανωg. Eκεiνog εξLτcιευoε θυμωμ6να καιγ:6ριaε αλλoιi τo βλiμμα τoυ.. oι &λλoι κoiταζαν τoν'Εντoυαρντ. <<Γιανα μoυ διilαειE€ ν α ψtκρ6 κwητpo 1}ασεξαιαφtρω πtαω>>. Δεν μπoρotsoαια διαφωνr]αω με τo βλ€ μ μ α i1 τo κ[νητρο και oιiτωg η d}λωg i1ταν θνα αμφλεβμενo θ€ μ α.Kαθιi g iριξα τo βλ6μμα ψoυγilρω ατην α[θoυoα... 6ψω9>' δι€ κ oι[rε .γων α καν ω κατι τtτoιo . τo πρoηγo6μενo ααpβατoκi:ριακo. . .αεx. Θα πρoτιψα6αα yα ηαoυν κoιτα μo..LKε!τP. και oι ακρεgτω.α να καλιir|r rωσημoυ. Με κo π αξε ξαn o ψ' εκε iν o τ o βλ.α να κυνηγi1oετε. τo iτατoυ φριiδι. Με κoπαξελεg και μoυ δι€φευγε κατι φαεtι6τερoτoυ ηλ[oυ. .}.<To πoil ψα <A>.9 ατoν Tαdβ. εLπε ψλαγxλικ6g και αυλλoγιαμ€νog.τ.πανωατo βλ€ μ μα τηE αδερφηqτoυ.Lαπoυμoυ ηρΘεατo νoυ.α. ειπα καΘιbgEξκγαα &λλo€να κoψψατ δiκαιoλoγiατ....<Mα τι λ6γo t.. <<Γιατiπi1γατε α' αυτ6τo ψtpoE. με πληρoφ6ρηαε.ν χελιιilν τo 'dloτηκα". . πρ6τει.o.να. >> . ^'onρ 6α ωτ6 μoυ με ευχα pioτηαηι καΘωg αυνειδητoπoηo α τ ι ε1πε. . Eε"νεππptπεταLτoκυνηγι τηg αρκo6δαg >.|'α κoπαξω κατω.. <<Agμληαoυμε για τLτoταdλλo. . .Eμετ ti τoυ ηταν αγpωψατιoτη.Nαη pLβαια''. 6)tα αυτα.γdl πειρdγτηκα.ιg. ημoυν oιγoυρη.ωι6ψαaτε _φτανoιlταg πιo 6oo ψακpια ε1ιαι απαρ μ6 Θηρευτιilι .καiαρκoιiν.. ενιi τo βλθμμ διααταυριbΘηκεμε τo δικ6 τoυ ανυπ6μoνo Jμμα.. Ξεpoκαταπια. κoιiδων>. *Λδιπογ. πoυ κo[με ταζε.>> iη*. f αρκoιiδα γκρiζλι εwαι"η αγατrηψLνητoυ-.ι>.o...>>ειτcαξεp oκαταττtν ^1α *Ξιρ'.tψψαπo υ υπoν o o6 αε dνω αω δ ρ πρξψατα..tπεαε. uαβεpαι6ι"ιo. Kα>>.P o s τ α κατ ω ψε απo δ oκι μαα[α. nηρηo.ιa 218 ζar oι τ αg. <<Tυ1α[νει 10α vη Vε πειραζειια ψεwω ψ6νη ψαζ1σoυ>>.ν.... >> TαψατιατoυξαφνtκαΕγwαιl oτP.pκoι5δεg.'kkα\l ακ6ψα εκνευριαμ6νog. κι εκεiνog ν .Πρ ooπαΘηoα ηρ Xμμμ. εtπα ψετα αττ6tιαλεπτ6.tπdpφυn παντ:αμεγιiλoι tληθυαμoi ελαφιιilν διαφiρ διbν.τηg AλιE. μ6 διαβdαειgπρooεγctκα.α7λA τγψατtατoν εξΕταζα ιl α εγi1oω.τo Γκ6oυτ PoκE.}219 αξ . ια ε1ψαoτε to δικ6 ψoν. Aλλd.<Πoιαεiιαιη δικια αoυ πρoτ[μηαη.εδωΦP'. ειτcα ψε θναν ευγενικ4 αδιdφoρo τ6νo ι|αγν λι τo αναr{rυκτικ6μoυ. μoυρμoιiριααψε6ια ακ6μα κoψψα oτo ατ6ψα. <<Λθωιατo pιoκαρω>>.Μααηoα αργ t\πια ψιαμεγdληγoυλιd κ6κα-κ6λα.lτ. <<Φυσικd. ψετα ατc66να δευτερ6λετπo oκiιllηg. Θα tπρεπε1ατo πε. <<Γιατι πPηνLα θ€λειE ναπo{ψε>> ριhτηaε..χωPtsια oη βλ6μμαμoυ. <<ToΦoiνιξ ειναιτρειg φoPεg πιo μεγ(tλΘ ατε6τo Σι4τλ -μ6γo αε π\Θυαμ 6.oι ν6μoι αιαφt. <<Παρ.

ευγ iι ψω'ι πoυ δεν κokαζεπPosτo μ€ ρ og μoυ. i1ται υπερpoλικd τρoμακτικ6 για ψiτα. . Γiλααε πνψcα.ν.να ρtγogπριννα με πρoδιbαει.ιτcτω πoια oτιγψi1. ειπε ανλαφpα.ιταgνα διiαω >> *T6τε γιατ..Eδειξε oτtγψιαLατααστPαφτερατoυ δ6γτια γαψoγλιhν ταg α Ιlντo ψα. α την τααντα μoυ απ6 τητ λατητηg καρ€κλαg.|)α ησ α'ντιoταΘιh^αε i. Aλλιi o νoυE ψoυi1τανγεψατogμε αντικρoυ6μενεEεικ6νε9πoυ δεν αη να τo δω αυτ6 καψo p otloα ν α ενιhoω.ψετνα κυ'ιηγαει>>.. tτoι εtνω πto oξιiθυμεg. Πρ oaπαΘ α. κα|η τP ατtεζαp τoυ.g6τλα.Χρειdζεααιψιαυγιi1δ6αηφ δε θα αε ωφελoιiαεπεpιoo6τερo>>. o τ6πoE και o 1p6νog i1ταντ6αo θoλξ πoυ τη αtαΘηoηκαι των δυo.gλoυρiδεg μυιilν πoυ περι6βα}λα'ιτα ψpατoατoυ και τoγ κoρμ6 τoυiγorν ακ6ψα ttιo ατrελητκt4 τιbpα. 'Εριξα ψια ψατια γilρω και εiδα γεψατη iκτληξη 6τι ε oτ αι βριακ iα εtγεα1εδ6ν αδειdαει. αυτ6τo ε[δogπoυ € x oυν υπ6ι|ιητoυ9. πανικ6βλητη.τηι αντi Aκoιiμπηαε κt αυτ69 τ1oω.6τανγραφoυι τoυEν6- τo κυνηγι. oε παp ακλιb >'..gτηE ατoιξηgε[ναιη ηατcηtιε'vηεxroχητoυ. <<Tπαργειπερ.>>ρ ε[^ρκαι'π4λιτoγ 6λεγ1oτηg φωνηgμoυ. Πp oαπαΘηαα'ι α xαψoγλασ ω.Aν 61ει9δειπoτ€ σoυστηγττfuε6ραoη. λdνε. ΣηκωΘ ηκε 6ρθιog με μια λ . Toν κoπαξα. <<'P'ργ6τεp oν ψφωνηoα..Stephenie Meyer <<oιαp"tri. Δεν ψ6ρεαα να αταψατi1σω τo επ6μενo ριγog πoυ διαπ€..oι παγιi. απoνδυλικη μoυ ατηλη.Eμετ τtα'τo κυνηγι'τηt αρκoιiδαE_μ6λι9 βγαiνoυν ατc6τη1ειμερ{α ιαPq τoυ9...Coνπtεoα πpooπαΘh. .ι1 μη ατη θυμωμ€νη τoυ 6κφρααη. ε1πετ λtκα.τcτ6 πoυ iγoιαζε να δ πoλιi. <<Πρoαταθιbνατoφανταoτdt-αλλ4 δεν .παρα6tμπoριil>> )σ ηKα. <Aργ6τερ α >'. <<Περιαα6τεpo ψoιαζωψετoπotlψαi1τoιλαγιaτoν 6ται μoυ . oαoτιαμ€νη και -ταρλo πoυ δε ν'νπoτ6 o' αυτ6ι_ φoβιαμ6νηατc.πιαIατη ψατι6'ατo.. Πιb g κιlν ηγ ατε μια αρκoιi δα γωρi.r) 221{ra . ι<Αv liταν αυτ6..Εψετ στη! α)ilη ψερtα τηgτ p απεζαρiα9. τ6τε>>. Θα αε iπαιρνα ψαζ1ακ6ψα και αi1 με φωνηπoυ iκopε.. αυμφιilνηαα γ iφ oντ αg. <<Δενυπαργεtτtπoτα πιo διαακεδαατικ6 mc6 ψιαεκνευριαψ{νη αρκoιi δα γκρ i$ι>'. κoυνιilνταgτo κεφdλι τoυ.ριξαμια κρυφr] Pασε αστPo'.>>pdsτηααγαsιr|6φωνα.επ αιlλα βα.α για iιαλε.>> e} 22Ο cg3 κ6 και 6μ!>>To πρ 6aωπ6τoυ 6γινε ακ6ψαπto 61τιαυνηθωs' και τα ψατtα τ oυ ξαφι tκα i1ται εξopγ ιo πPosταπioω. . μoυgτ^ια αρκofδα να εlτπiΘεται. τ6τε ψoρε1g \'α φα1ιταστεiEκαι τoν 'E.'E. O Eντoυαρντ ακoλoιiθησετo βλεμμα μoυ και γαoκoγλααε. Χαψoγλαoε. <<ΠεE τι ακd* μoυ φτεσαLπp αγ ψατικα. <<Eiααικι εαιi ααν αρκoιiδα.<Mα εχoυv"ε6πλα>.Πετ4μηκαπατω. <<'Ιoωg oιπpoτtψi1αειgμαEνα εwαt εyδεικτικ69>. <<Θα αργ{αoυμε>>.>' . Με κokαξε ηP.<Α:λιbg 6xι ατr. Δε θα τo ξε2φo{aα α..απ ελητ ικα. καΘιilq μdλλoν Θυμηθηκεκαπoιo αoτεto. oταυpωνo'ιταgτα γip ατ{θoE. <<' Ισωg>'.

α' πoυ ειγεπαι ωτoυ Ενα pαρ$ ξucεpααψiνo αετ τ rfuε6 ααηg ρ και β[ντεo.ψ.νε και αιλωαα τ πα). πρoiργεται αττ6καlτotoαημεio τoν ohψατ6gτoυ δε μειω στo. καΘιbgτo δωμdτιo ακoτε1ιlιαoε.μoυppoliριαε.Eμμ.ιhατεια απoφilγωνακανω δηραa μoυ πoνoιiααν αττ. u ωρo κriληαε πλ.τη. irναaτiναξα με ανακoιiφιoη. ν κατλαpα 6τιη ai'ααητoν εtγεπαpειiγcrνiδια με τα μoυ.αντ6'i1τα''l τoυi1ται ακoτεινη ΚαLταματια τoυ επιφυλακτικ4.ν . τηι ψε ^ λ ηγυριαμ€ ν η τρog εψαg_τl.bτα...ν.α\)α αpi1αειταφ. *1222{x oγ:λoo. ξαφνικαη α{^Και αθηαη6τι o .Eντoυαριτ καΘ6τανλιγ6τερoαπ6 δυo π6ιioυg ψακpια μoυ'€γιν ε εξαιρετικα iν τoι η. FΙ ακατoι. ρobaK.1ξερα καν τι ΘLψαεtγε.ενιil αηκιbθηκε6ρΘιogψεχdPη. o κι5ριogΜπαιερ Ψτηκε ψtαα aτην αiΘoυαα τ6τε.πριν εντελιilgγελoioνα βαiνoυνoι αφυγμoiμoυ.απ6 αυιεoτλψ Xαψoγtχααα iπαξα^ντ|Posτo μ6ρosτoυ.καΘιαε κoιτα μoυ.H <<Λoιπ6ν.υ αργα. ψια γρi1γoρη ψατια πPoζ τo vΕPog επιθυμiαν ατon }ε. o κιiριoEΜπανεp iαπρωξετηνκααtταψi'ααoτo απρ6Θυμo ^.με τιg γρoΘι69τoυ αφιγμ6νεgκατ1ιαπ' Ψ ταlλ ατc6 [ταζαν μεκρυφoκo ψtxfiκαιτα ψατιατoυ 11' EΠlΠΛoKΕ Σ .νπρooπαΘεια.ΠpoaπαΘηoα αλλd τo ηλεκτρικ6 pεiιψαπoυ tψo τυ1ιbgια ηρεψ'i1αω.oλo ι μαg .τα ψατtατoυσαγ να oιγ6καιγol. .tτα φιhταoτo τθλog τoν ψαΘi1ψατog δdμυ μoυ μπρoατd τεντhνoιταq τα μoυδιααψtναμoυ 'Εντoυ αρντ γ λαα ε πν ιμα δ[πλα μoυ. σε τξτotαατc6aταoη. τ6τε.Σ-ταilρωoαταγiρια μoυ στo ατi1Θo δικη τoυgπρωτoβ μiκρ6 βαθμ6.ντLαPoυσiατoυ πιo tντoναατc.μια φopαψ ω.ατηνκαρdκλα αlc6 ψ{να6αo τoυ επctτρεπcετo θρανio.Tα ψατιαψoυ. Πoιi και πois επΕτρεπcα oιiτε κι ε αλλd τoυ. <<Παψε.Παραλiγo .Λυ γα μην ψopi.oω ια α:ντ {δη την 6γιωθα.νiκητη oρn:inoια opi1oει.0ασντKε.. iα τρελη παp6pψηαη"ια ατλιhoωτo 11i'pιμoυ και τo τ6λειoπρ6oωπ6τoυ.vα xαTδ6r|rω ατo ακoτdδ t.FΙταν . βiντεoκαtπi1yεoτoντoiγoτ..LΙψipα ταtνiαs_1 αι εβ αaψ6νηδιdθεαη o. Aντi γι' αυτ6.Δεν μπoρoriσα.o xoιoριilνει.πo1Jτα ψρατoα μαEα1εδ6ν ακoυμπoιiααν.να ατιαντi1oω..pια μoυ στα l κdτι επικ[νδυιo. iγcrν τo μ6νo πoυ ψ6pεoα.καΘιbg πεpπατalsα αψεψαζ[πp o5 τo τpαlτtζtμαg στo εργαατi1ριo.Γliριααατc'τηι &λλη..ν αρxiα ψtaαατo ακoτ&δι.Παρατi1pηoα6τtδεν ατoμdκPυγε ττ.στην ταwiα_δεν r. ψiγpι ψaυ. κι αυτ69. 6ταν o κιiριog Μπαt. E μεινα εψβp6ι τητη ατ16 τoν απρoαδ6κητoηλεκτριαμ6πoυ με Eιαlciραoε..>> ρωτηoε.εκληκτη πoυi1τctν δυνατ6ννα νιιiθω τη.'ηn'*ψΔσφαtPα τηgταξηgi1ταναxεE6ν ατrτ'i1.τpoψερ6συγχPoνισμi ειγε'o ανΘρωπog_ τpαpιbνταg6να !rηλ6μεταλλικ6ακiλετ6 μ.κι θται κ6)ληαα τα γi. ενδιαφ6ρoν>.παρακoλoυΘo$ oα. }μ}223 {:a .|)εαυ καΘ6λoυαε θιταoη.

nηα.'il.υγιilgψεpικαxνι τ2γ τoυ Μακ ειγαν ετιβιιboει.Eβλεπαψερικα *..6νoυ.. ηξ.. Eκε(νoE oi1κωoετo τoυ.u ...α ψαtνεται^ψi.o n:o oταΘεiιδiπλαuoi. o Eντoυαρν μ.a την €n..γ.ψi".Ι9 -λεgκαι ε[γακαε[... ΙπoτtΘεται6τι i1ξερα0τι ηξε μoυ.oιiλλαπαιδκi να ψεκoπανε ''λ'.oητηs μια τtαPoυoiαg και αλ. *o ψ'o*ρliν Θηκε ψε ψεγα}να ^.M1l.ημoυν Υα '...α τoυ. a ΚατL'πιιξατην υατερικηκptoηπoυi1ται Ετotψη^ζ αει. Δεν i1ταιl βαρια. αμυδρη oυνα[oΘη.ααφdλεια π1oωατ16την τλατη μoυ. 6τiεγωαπoτελoι5αα ...iα.]α9..Hξεραν6τt i.Δεν επικoινωνoι5ααεντελcic μ'ετην πpηψατικ6τητα. τo1)^^ατΥiξω φottντioε τ6oo.Ενιωoα..νιb κατ ι κoπαι oilα ε τ α 10!nκω o"oψoγ.i6.μ.. o πρoπoνητi1g Kλαπ ψo.:t. δ€ ρ μα ανηoυγητικαζεoτ6 μoυ ηται ηj.Eboεtτ6λ γ δαμιiλωντoυ πανω*.oilριαiνταiη αναψεoα..οκαταφερε"ιαψoυLεPbτ τtg πρoαπαΘει€g μoυ.ρoη6x..'nη.6.'"ρ. ^ιπyoτιαμoιi γ. π6 ψεεξΕληξε_η tκφραoi1τoυ i1τανδιxααμiνη. To.Δεν εiναi ανξl<ηνααoυ αρ6αει>.γdl γυ ριaατιανα τoνγαι'pετi1αω.. ψdΘηψα σε'στηνπ6y'τα^.".Πiραoατηι Φρα aτην τLoω γωνLατoυ γηπ6δoυ' vε1η PαΚε Παριi τ ψ.iμo Φ9}oιi . 'λ.b'κανα tν α . ψoρ φ αoll'6 αττλoτητ ικα.in.σα τoυ.. Βrγω τoν χαLP και 6φυγα κατευΘεiαν τLα τααπoδυτη ρια vcι Nτιi θη κα Ι Pητ o P α. Ε3τ.6 ψ1ν6 μoυ o.λ. σoυ>>.'Ω α ια Γυ αoτ ικη.i6 ou.*Ι.υ αβ6ν oηψαEια τ.οδ.1ξερα.iιlα η.bλ o..J' φτιαξoυψεζευγαρι'α. "δ. α}λαζoνταs λ.'.T" :: :2 ^:':P oεPψα τoυ: i1ταντ6αo^παγωψtνo.. ανηoυ ι η t. τoυ ppω oτo αψαξt uτενα παω.p[ψ. o.' _δενεiναιλη*η !α τo κανει9 αυτ6.. ε..ηoυγε1g..g και εIcαt9ξωαιψo>'' συν αγτoιbνταg με.α oρρoπtα ψoυ ψ oρεtνα ε(1εεπ r xιJlντ αEu6τ ρεαατε[απ6 την παραξενη καιν.. o Mιiικ ηται'α πp6p\ηψα.' π6Θo9να.Γ{ βηψ*o.'oo η[. λ.αλλd6ναμκρ6 γoγonη.ετo-iδιoμliπημ α.i. λαι ηiαν.Aναρωτι6μδ. ε.n.'.o ρo*.ναψνηoη.oλο οoo.o i1'αν L'πρ λ..oμo"ρ.. 6πω9 παντα. παρ' 6\α αi.. .. Mε κ&πoιo τρ6πoκαταφε rωτo κεφdλι μoυ με τη ρακiτακαι την ιiκρητoυ ι &ικταυτoγp6νωgι. . Γλiατolη- στααττoδυτi1ρια.Ση κιbθηκα π1lo= ρ γ ψν αεμ ικα.. και ψεταγρητoρo πε[oα^σταψατtα τtt\γεκαιπoλιi καλιi..*oγ6. Mε αγριoκokαξε.λομ.at''l συνωμoτικιi.. ζλιoψiνη και αoταΘriq.. oταxtριαμoυ. dλιl δενε.o o npononη"'i6λπλoυ5 αφιlριξε ια.1 Μεπηγεωsτo. io guγi :ν ψλ..ωo.NLερικtg fπαiν oio... unλoJou 1o.|.. ψoτoνπ6"ι ριoε xωρ[gν α πει κoυβiν τα *.Ι|!..Stephenie Meyer Λυκ Σ1εδ6ν ψofγκριoα.a.g *o. :lι αντio ψoυκ6λληαεατoλαιμ6 μoυ. ψΕγριπoυ μoυ 6δωααν ψ.it'μo.τoυ ε1πααπ6τo <<Σεκoπαζει λεg και .oαoτo γιhρo. διατακτικ6Eι [ιε τηαιiγκρoυγiρισην. Μπiγα oτo γυψναoτi1pιo.γωρiιgια "ou.-α)λα io ιγνoq πoυαφηoεπu. :ξ?-:'^n9νo l\ωy ανoPωπωι ψt. αν. %3225 ξe .n:.ωθα .λ..oιο. i/λ εκεLη o.*ωε.uχ|:*'Μαικ ζερειE >>. κθρδιαετα τρLαπαι1νiδια ατc6τα τtooεραμoγo τ2 α i. *otiωgo τoακωψ6Eμoυ μετoνM4ικ ητ o. Χαuoτi' iγαν τ6αo φoPεζ m224ξi''' ειiκoλo να oυλΘειc << Δε μoυ αρ6αει>>l μoυ ρ μoιiρ ιαε iτoι κι dλιιilζ.'"ηn πλdψη xανφαιp. << Θ€λειE ν α κανoυψε ψαζi ζευγαρι. δε θα /\ασε t|/LατLα. ηρΘ.

. 6λoι τoυgη6pια.KαΘιbE πiγαEtlλατoν. ειπα 7Ι iι α τεραoτιo 1αμ6γελo. To 1αμ6γελo πoυ ψoυ αιταττ{δωαει]ταν λα.Λυ Stephenie Meyer Μq1ρ. iκαtγ αν με ελικρ iνε Lα" τ ια ψιαoτ ιγ ψi1πoυ διη ρκε oε παρα _αιαoτατωνoνταs τo ρυθμ6 των μ$πω Mt' τo καγoνικ6 $φog παι1νιδιdρικo € ν α πi1pαι καρδιαgμoυ_ και ψετα θα εiμαι ατo κατιilφλιτoυ σπιτLoιiαoυ νωρig.Tι λεg τL εναλλακτικi1ια τo εννoιil και 10ααε αφ\aω να oδηγηα Σαppατo..με τo υπt'poγ6 τoυ πρ6αωτcoασυ!νtφιαατo τωρα. εlxα ατcoφααtoει ια παω κατευΘεtαν aππι. χωPts:καννα κoπαξωπPosτη ψε- ptα τoυ παρκι"ιγκ. δε βoηΘdεικαι πoλιi 6αo αφoρατo Θtψατoυ T $''j227 ζ6ξ .Ι{oπαξα π[αω μoυ τtα1fαδω την λfuητoυ Mdιη καθιbE6φευγε.|. Περπατoiloαψε oιωtτrfoα_vLα.ναξε.<<oNιoιiτoν μoυτη δtνειατανεbPo''. O 'Εντoυαρντ περLψενεακoυμπιαμ6νoq γλαρα ατoν τo'ιγoατo λω τoυ τυ|ι10αστηP[oυ. tιιωΘα iναπερLεpγo αiαΘηψααπελευθ€ρωαη g.g πητε η Γυμναατικη. .Tι..r'.πLoωατc6τoνιhψoμoυ και μια6κλειααν. καΘιilg ipγ αιι ε. Tα ψατιατoυ γisριoαν παλιπρog τα δικd μoυ.Ισωg ..ργεια>>. .6τι δε Θα ν ακdll ειc'>>.1ωρiEνα μ τ&ζει. <<M3>>. Tα ψατια τoυ ξαφνικ6 θλαμ{rαν πoνηρα.ντPoτ|ιαoψ{νηαι'ωπi1απ6 τη ψεptαγoυ.'lξαφνικα εξαφανιoτε1. .Ι μικα απ6 τηΘi'oητoυ παρκtνγκ. Tα ψα . To ακ€φτηκ α και αlroφααιαα 6τι πιΘαι 6τατα αυτ\ Θα <<Σriμφωνo η καλι5τερηπρooφoραπoυθα μoυ θκανε.γιh ψi1κα ψiααγρ'i1γopαατ16τη ψεptατoυαυνoδηγo ηs ατ.πp ooπαΘ6.<Tι αψαξl. με αναμφiβoλoπ6Θoατα ψατιατoυg δεν κoiταξε.>> ριhτηoεαΘιbα. .αPατηpη-η. αν τo εννoε[g.' <<.. <<Eαιiηαoυν αυτi1πoν ανdφερε6τι δε αε ειγα δει πoτ€ ατη Γυμναατκη . Δεν ακoιiατηκε σαν nα ειγε ψετorνιιhoεt.. .νπεpιt.μoυ ρ μoli ρ ιαε.>> γilρtoα. <<Eνγoεiται>>.i. αλλιi γliρω ατc6τo κ6κκινo κd$} 226 ξie μπριoτηζ P6ζαλι. 6ται o'Ειτoναpντ γλiατρηαε u iναq 'ougLα.>. Aλη θεια.Και αν υπooγεΘεi. kναaτ6.. oπ6τετoν αγ6ηaα.FΙμoυν KατατPo|ιατμ€νη.Πιi. i1ται γbρω τoυ.. Aλλd oι ανηαυγLεgψoυiγorν περπτi'g. ρ ωτηoε.. ειτα ι!li- vατα.Eε.ντiταξεστoυg6ρoυ9μoυ..τΨosτo αντoκiτητ6τoυ. ει:ιαti>>ρωτηαα. <<Γεια>>. << E iααι ακ6ψα θυμωμθνη.T6τελυπdμαι πoλ6 πoν σε oτειoγωρηoα>>.νταqν α φ$γεtμε την 6πιoΘει. <<E[ααιατrloτυsτo. ατcαwηαα"ια ψαΘω.. T6τε καταΤαβα6τι δεν κdΘoνταν γisρω ατc'τo B6λβo. Δεν κρυφ&κoυγεgπαΧι.να pγω ατ16τo γυψαατi1pιo..Aλλd t"πpεπεναaταψατi1oω Τιγα βηψ* o πp tν φταooυψε_ tν α πληθog απ6 ανΘρ rhπoυg.. Mεπρ6λαβε aiκoλα.<Kαλ4. <<Δε μλ&ω τη γλωoααCαr αnd Driνer>'. χωP{qν α σειτoυgoπαδoιigτoυ αυτoκιγητoυτηg αδερφηgτoυ. ακ6μα αφιγμ6να.>> ΨcεP6.0α αν oLξεtτηι π6 pτα τoυ δικoιi τoυ αυτoκιν o& τoυ5 τ E.Φ αι τ αNcερ 6 >>.<<Θαψεoυγγωpi1σειgαν ooυζητ'ipω oυ Ψ!. pαEiζoνταg$oPo τcPosτην κατειiΘυναητoν παpκtντK' α\]και δεγ ειγα ατropριllε.. . Koιiνηαα τo κεφdλι voυ Καταφατικα_αυτi1τη ψαρ εtγx ακoυατα. <<Γεια σoυ>>.>rα.τη\' τctΘαι 6τητα ι α π αω αππ ι πεpτατ ιh"ιτ αE εκειι η τ η oτ ιγ ψi1. To πρ6oωπ6 μoυ καταo$φιααελιγ6κι. <<E[ναι BMW>>εiπε με κoρoiδευτικ6ιiφog. oλα ταΦητηg καληg μoυ διdΘεαηs εryα.T α ψατια τ oυ ατραφηκαν αλλoυ....Δ εν €δει1νε ν α Lγι πειoτ εi.νωρigτoΣ τo τo πpωi>'.Πιbs εiιlαtτoκεφdλι σoυ..εlciψεtι α. . .μoυ κdντρLσεs τη..

βτΛκαπρoαεγτικα πiα τηi π6."'lo β6λrα ψαζ1τoυ-αι κowαζεg εκεlνog εiγ τo βλθμμα η"* nλ iαg. oπαζo iφγ.μpLgεξηγηoη.Stephenie MeYer αν βρει6να86λβoατoδρoμ&κιτoυσπιτιoil... Σ:cαψ'ατηaε"oo.. i1yog βαθι6 ψLaαoτα ψατιατoυ.λ. αι5ντoμαακoλδιiθηαε.παρα α |ιαστεo.iετρ'6ψαξα.oρ ae.ρ.νω ψoυ.Π ιbξ ..<<Δε xαμ6γελ6..3229ξ'i.6ταν"trαιlωτoι λε.τoυi1τocν ιαφbρω αψαξι>'. Δεγ τo πLoτει|ε.o. ε. τη.".. Σi1κωoα τo βλεμμ.EαφιEε <<Aυτ6Θαiγαι κακ6i>> απoλι5.πoυ tξω ψ6. 'Ιfταν πιo ειiκoλo ια πηγαtνειg 6τotνiφταιεg εκε[..κ.Oχ. ταν τi1ρα μια κoφτ{ αν "ζαλιζo " εκεiνog6κλειαετα ψατtα.ΤπoΘ Lτω πω g ν αι>>.Kαι...γγo Koιiνη αi τo κεφ&λι τoυκoπαζo. ...r 22tl<. bno αγι 6 γαψ6yελoαταχε <<Nαι1>> <<Aιiριo εwαι ηαειρ& μoυ>>.i'o ακ6πευα oυγκαταpατκ6τdlρα....cλ.. καθιilgκατLpα l11ogπoυ 6κανετo ηλεκτρικ6παραΘυpo..με φωνηπιo oταΘεp\.g *...ξ φoβ6μoυν6τt ψoρε1ια oκ6ιταφταKαL. tν o πα. oλ *. >> αoα και κoπαξε ψi.ψL^ ..xν.δiευκρiνιαα μoι5μoρ .o.. . >> κατi1φειατα pαpια αriννεφα.νακρwειτηιo .iαα α.nζαβλακωμεν η..>>...νξαιακo'wαξα....-. Δ εν τ o αυν6^trια Lγι φταoεtτo αργ6τεραi>> <<Tιbρα ριhτηααγε oηψαoi'α. μια βαθι& o..να αopαp6g. . "oρφ..Θα εiψαtεκεL.ηγAμ.αlrρ60νψα. ρo ψ.ααατ6 τo ταpψρiζ τα Π4 ρ. 'Aνoιξατην π6pτα.A:λιb τoυ.og η γρηγλ.wωκ"ιlιηγαμε.θ€ λ ει g ακ6ψαναμ&Θειgγιατi δε γiιεταινα με δειg.' τ|Pos τo αι otμ6.γy.ι.γωρL5αγα- ξι''.. <<Παρ <<Eπειδη .ν nu*iαιiννεφα πoυ μετακινoιiντανμε τoν αi...ν ε5ηλεκφ ιψ καιη oιωπi1'ξ ιι ε τι.t αε αημ 1α ε[ναι τ6αo κoιτα ψαg..μη 6τι αλλdψετα.. υπi1ργεoπωαδηπoτεμια δ6η μoι5- μoρ.ρακαιiγoιαζαν t. πoυΘαμπoρoι5ααμ .. 6κανενα γυρiαω.ιατηκαν. Δεν εβ καταλι1βει6τι δεν ανΕπιεα. πρ6διδε -.δ. <<Mηνανηαυ1εiq..Mπ6)λα..o.'oτατ τo..ιταsακ6ψ ioν τρ6.και τo πoλικ6 ρψo αLpατoυμπξ .ε-δε.ε.παpκαpιαψiιoι nio' *' |o φopτηγακι μoυ...oρ1o!lγαατελιγ6τερ 6o.i γε πειραξει. Mπbλ αi>> Ψε φωιαξε.zη-a' o.ι. Ε. εκπληκτη _φ. τoυ gατηακ6{rη .oΘηoειζμαg. επ6μεινε ατ αε τρ6ψαξα''.lατα rn1ξoνγεα1εδ6ν. <<κυρiωg μoυ 6κανε εντbπωoη η αντ[δραατ] σoυ>>. ^ .o$αΘιd _και dλλαξε. μληαε αPT&.. :e. ειπαι|lLψατα.ατrLoεπειγoυaα ερ ωτηoη."a κατα α σ<6αoυγκαπoυκo"ιταμoυ.α io' ολisημo. *.ταvατtατoι) π&λι.ιο μog.ιP ατηναiαθησητηs io μ.γαω.L tξω. τo απ6yευψγ την ατμ6αφαιρα.o. περιμ εγb δ.μ . . τLα πoλη ω τα β\iψψατ&ψosδιααταυριbΘηKα.ωη"o..ζυγiζoιταg ψεψετα ψατtα.φPηηg.".Koι. μεiνα λα.o"ηρiiιααυπ6 6λεγxoτην tκφpααi1μoυ. .νατcαsψLoατΦ στα αιiν }Ι xoμΦ4 φωνητoυ i1τανppαψ'lη..Σπ1Θ &ρμααι να α}λ& ααγλυτ6ν τoυ εLγα. .α}λα μoυ φιiινηκε6τι εiδα 6να κυιη..*4 i1ψααταιηδη ατo αππιτoυ Tα&ρ}. ηba..oτo αψαξιβoηΘη9ενα καθαρ[αειτo μυαλ6 oρμημ6αα κ. α..Nαι.ρταXlvLsνακoπαξ ε. . H 6κφρααη ψoυπαρLψεινεευγενικη 6oo τεpLψεια..νγ..δ ααα..."o"Ιnητo. ααγ6νι τo iαpριoκioαιεκε[. τoυ F}εμμgοg τo1J..i.... oιωπi1. Συνoφ ρυιilΘηκε.'o.ρητ6ιμ{rη To πρ6αωπ6μoυ δρoΦ . Mε δi6κo{ε.. .iok.καΘιhgεκεiνogκokαζε ψθoαaτα μ4τια qλαταπανατα.i n μαι..(λα τα aτoφIαπoυ6δει1ναν φρ6γiψ6γελo..ακριpιbsΦτ6 τανω ψαg.εξαφαι.χα Lι..Aλλ&τiπoτα...' .". νoμiζω6τι καλ6 Θαiγαι . Mi\αε ψθoαατc6τα oφryψΕνατoυ δ6ντια.

Eβαλε ατo πtατo τoυ και τo στριφo\ιγo αττopρυπocντικ6 γιiριαε ψετηpo$ρτoατLατo τλliαιμo τωι πtατων. σα γL|ααπ6 δω ψια απ6 κει 1ωρig ηoνγ1α. περιπoλικ6 il'ilιιo μo.co.fΙρt"πει:vαεwαι ακληρ6 oαtπατipαg'-.0 εαυτ6 τoυ.Εγω κατipηκαπηδιbντ"' "o *oipγη*o α!c'τo aπkt.ν. KαLτασoρτζ..<Kαιεiααι &r 230{}t 6τι δεν ψoρεigνα γυρiαειg εγκαi'pωgτιαnατ|αsσ Poi >> <Δε θα παω ατoγoρ6.. ouiηηπαραξειη ρoυτiνα..<Aυτ6 εξα π ρoγ p αψψατ. . αγ μη τι d}λo.l|Poζ τo oπkι.α τo.ακo.καLLLτιωμθαα.Παρ. E ιαoγLζoντ αs τη1rκoυζiν α κα ι αιotγoνταgτηpρtaη.να μπ.Tα κoρ[ταια επλ€γoυν συν δδ.To πρωιν6i1τα'lτo αυνηθιαμ6νo{αυ1oγεγoν69 πoυ περLψενα.0ταs 11ταν μ6ρo9 ηδη τo αυτoκiνη nin' ατoδρ6μo. <<Π aω o{με[α.τo παρtισνρ6 μoυ.ΑναρωτηΘη. *ρuφo*o "oηΨγ o Ισ παρκαρ-ε πoν ατo εκε1. Xαμoγελoιiαα πηγαwoιτα. Φ6ρεoατo καφt. .kαλημερα>>. ηρεμo^g καtπwiψoρφoξ σε βααανιατικ6βαθμ6 αυνηθωq.. <<A>>. 1 Eκε[νog περtψειlεατo αυτoκiνητo. 6πω9 αννi1ΘωE.α. εγω iφoτατo μπoλ με τα δημητptακαμoυ.<Nαι.ντησεστη\) xν ειπωτη ερωτηoi1 μoυ..<Για τo Σ dp pατo .Eνιωαα αυμπ6νια ια γι' ωsτ6ν. Kαι μετ4 εξαφανiατηκε.Δεν ηθελα να τελειι πoτi'.ντLΘετo.υoατo δενμ να-φεliγει. \k α'ιl σ1)...νπαpαψικρi1ιδ6α φ"η"i7ριψoniog. . η ατψ6αφαιρα τoυ αP παστ ικΙ1. ενιb δε φαιν6ταν παρακoλoυθεi.Eκεiνog 1αμoγε|oδαε.|α|tατωντα4'ιτρoπλα.b"o. τo γiρι τoν.αληθεια.ει ατo αυτoκiνη1o' σ.γωp κι o αliρτηg. Aπα. Eκεiνη τηνiιγτα o Eντoυαρντ τCPωτατωνιατoιiαε ατα 6νειρα ψoυ.κι εγωo b.ψoυζβ(ηκo και τo αιατc6φευκτoτζw voυ' Φναστε.To i.LΙτtrν φαιερ6 6τι ακ6τενε να με δει αilριo.ημoυν ακ6ψακoυρααμ6νη..ατo Σιdτλ.|)αζo'ντ αg καθ ιbgν oαταξoιi αα τ ιgλεπτ ig τ ιραντ εc.p ωτηoε.τoaρ. φωνη τoν i1ται μελιατ4λακτη.περιψiτo. τo α. κα τεpαιιoτταg τo δρ6μo. . Kα α.|)αζag ψετo φ6βo 6τι η κ6ρη αoυ μoρεi πoυ θα τ ηζ dPεσε' α)λα τ αυτ6χP01ια γ ιhp ιζε'καπoιo η 6P| Π6αo τpoψερ6Θα iγα. 6\α αυτα.. σoxητoυoτoξipγαλματ. ι α παπε ψαζ|r' ρ isτηαε.0αψηγpaαζ6ται γατoυ μεγη μην t|ω'ΙtP oσ εχτικ69μια69αληθειεg. ΣυνoφρυιbΘηκε την hpαπoυ ακoisπιζετo πtατo τ .καΘιhgτo αγαξtτoυ εlctτξυνε. r' << Σκoπειiειg ακ6ψαν α παc.α. >'α ργιoε.ια ει>> .. ψαψd>>.. ακριβιilg μoυ dρεαε ατ. Toν ηρtoκoπαξα.5o. "n.κoυνιbνταs ταδ6ντιαμoυκαι ναψαζΕ pη*onω'γ. α ανηαυxεis KαLτLατo οl.ψε τ ηι υπo αυν ε ιδ ητoυ μo υ ειγε αλiιξει. καιγαΘηκε στη στPoφηπριν πρoλαβαr να ψαζi"ι|lωτιg ακ6r{rει9μoυ. αναpωτωψενηπ6αoκαιρ6 ακdλεg *ρ*o. π po oπαΘ <Δ ε αoυ ζi1τηαε [αl εigπP τη.oυ λπ6φυγα τo ιαpκoπLδιo.αλλ4 και νευρικη.ντo ειxεξεxαaει oγετtκα ψετoΣαβpατo.'Βκotνα t'να μoρφααμ6 ευx6θ€ μ α να τo εtγεΘiξειτo τ.Λυκδ Stephenie Meyeι <<}Ιαειρ& σoυ τια τLτιPη|ιαi>> Xαμoγdλααε ττLoτλατLd. ξυπνωνταg αυγνα' M6νo νωρig τo τpωL καταφεpατελικd τα pυΘιατιhoε tναν εξoυθενωμ€ ν o6πνo χω/ts 6ιειρα. <<Nακ&γω τtg εpωτi1oει9>>.ν iδ ια 6ντααη πoυ ε[γε ηλεκτρ ιατε i τ o αlτ6γεν ψα.κι tτ α ι γυ ρνoυ. . Ζ αpωαα.νo Tααpλιεtγετη.καΘιbg6κλεινα τηι π6ρτα τLαω ψoυ. EεξνoνταS τα" αστPαφτερd τοιr δ6ντια.καΘιilg αηκιbθηκε γ ιαll α παει τo πtατo τoυ στo ιερoβτη.og FΙ .|1 νταq!ακριir|ει τηι αιηoυγtα..-Π ψ'" o"on κ6πo ιακλειδιilαω τ.u Tα ψ&τtατoν περιτλανηθηκαν στo πρ6α e} 231ξ:e . πptν αιoiξω -Kα π6ρτα . 6φυγετ6τε. 'oται ξisπνηoα.coν' επικεντPωνonταs τιατoυ. >.o Tαdιρλι' ειγε τηγανiαει αυγα τ.inoβoυρταiαω .ΨαΨτα. αττ6ψερικαδευτερ6λεπ παρατταιω botooνα περιψtνω niε' tt''ατc.

<<A. τo σι-\'τ.ντ.<< <<Δεγψoρo$oανα κoιμηθιb>.ρα. 6ααπρtπειια ειναικαφd-oι κoρμoi των δ6ντρων.t7φτηι τααηιαντtsιoψαι ανλoγα μετη δι*θεαημoυ.ριτoν γρi1γopα.i\νoιξε Ενα ντoλαπι κατω αlc6τo σ.pεpαιη6τι 6αατoυλεγα pαρετ&..Εξtτααα τo γωατ6 εξιbφυλλo βλεμμα μoυ 1αμηλωμθνo.αωoτα. 'oταν εLπατo 6νoμα τoυ συγκρoτi1 εκεiνog 1αψoγλαoε ατpαpα.τvη' κoπαζoνταg ψioα oτα ψατtαψoυ.}Jπα.KoυPασμdγη.<<To καφt. μoυ. φoρ'ηγδtl Θα wε τoυPη τρ6ψ9ζε.FΙμoυν ευxαpιoτιh>>..στα παρ απανω απ6 αtν α>> <<Π&ωoτoιγηψα6τι'πpξψατι tται Εγιιε>> . Σ λ69φ4αειEδεν€γιωθα αιετα. ΕWoψ. oλα . Eκε[νogρoυΘoιiνιαεαφi1νoνταgτoαopαρ6τoυ ιiφog.. αλακ κdπoιo τp6πo ακ6ψαδιατακτικ&l !ιd nα διιilξει τα μαλλ ittσωατr'τoν ιilμo μoυ. Moυ λε[πει τo καφ6.λεg και η εpιhτηoi1τoυ i1τα'ι κατι' παραπαιω ατc6 αλi εριhτηoη ευγtιειαg. Tι θiλειg να To ψtτωπ6 ψoνζαψαΘειq.M4λλoν τo καφ€ > >. παντα κλα _κατι παpαlτανω 1<KΦΦ ατc6κλα. Aτλωαε τo ψt. τραβηξε iια ατ16τατpιανταπεpιπoυ oτoιpαγψtναψioα α αυτ6τo μικρ6 γωρo και μ πoυ i1το"ν θδωαε. Συνειδητoπoiηoα 6τι δεν εξα pγα)ιε. <<Πoιoε[ιαι τo αγαπηψtιo ooυ γριhψα oηψερα. αυτ61>> .Γιiριαε πρo q0α6ταy παρκαpε. To βλdμματoυ κ6λληαε στoυgκιiκλoυg κατω ατι' τα |ιατια Φαiν εσα.. Eιναt η μ€ρα μoυ να κανω τιg εpωτηα εtE>>ειπε γ λιbν τ αg.Stephenie Meyer ri llll rlltlt l Λυ μoυ. .<.. <<Tt6κctνεg.μoυ 6κανε αoταψ εpωτi1oειgγια καΘεεπoυαιιilδηλεπτoμ6ρεια τη5 ilπαρξi Γιαταινiεgπoυ μoυ αpεαα'ιi1τoυ δε μoυ αρεαανκαΘ6λ τα\rγ α ψt. κι εγιh>>..To καφ€ ειναι ζεατ6.6ταιι i1ψoυνψαζi. oμoλ6γηoα. ψε πεiραξε καΘιhgipαζε ψpog.ρη6πoυ εLxαπαει καLταπo}λd 6πoυ ηθελα ι κα| τ.E. Σηκωαε τo iτ α τoν φρ <<Aπ6τoν Nτεμπι αt α.τα βραxια. .ι τo iδιo σL. .α βιβλια _αoταψατητα τLα βιβλια. . με μιαν αλλ6κoτη iκφραo 1ι&τιατoυ. pωτηoα.. Aργιζα να oυνηΘiζωo αυτ6 τoν i1oυγo β6ψβo ψηγoiηg.αφi ε{ιαιζεατ6''.ναι".τoυ. Γtχααα.αopαρ6gκαι π6λι f.α ν ακαλυφθιil 6oo γιν6ταν. <<M&λλoν €xειg δiκιo. παραπoι €Θηκα.ζαΑγβικξ 6ταν ψε αυιαιτηαε ψεταταΙoπαιικ 6λη τη διdρκεια τoυ μεσημεpl'ανoil.>> Δεν να τ[πoτα αγετικα ψε ψ{να ρωαε. >' ρ ιbτηoε ακεπτικα. Δε θυμ6μoυι ατc6π6τε εLμνα μληαω τ6αo πoλιi.Ει ιb ταLνεσ.* εiναι 6λα καλυμμ6ναψε ψλακα πρααιια πραγ Φ )1ιhψα_ 36ιb πt.τ. <<Πoιoε[ναι τo ηατcηψiνo ooυ pdlτηoεψε πρ6γpιbψαi>> oωπooopαρ6. xθεE βριiδυi>> <<Δενυπαργει περ1τττωoη.>>'ΙΙrCαν ακ6ψαoopαρ6g. πo εftε διbαει o Φλ. ψoρotlαα φανταατιb πoυ \'α ηταν ενδιαφtpoν γι' αυτ6ν.-yτι:λ€ιερ αυτoκινητoυτoυ. <<Βtpαια. <<Tιμoυαικη Lγιg ατo σι-γτι λtιεp aoυ αυτi1τη στL ριhτηoεψεπρ6oωπoτ6αo αopαρξ λεg και μoυ εi1ε ζητi1 oμoλoγηαω6ναφ6νo. π Aλλd η ατc6)ωτηπρooi1Ιωoητ εξαιpετικα s*)233{w . w 232ξ.i'.τιιαζoνταS αντ!Ψαπατα ψαλια ψoυπανω ατ|'τo'vιil μo μoυ.Σ γ|oτηκε ψLαστ.φτααεια1oλεio ωg εκε(νητην ωpα. ειτtεατcoφααιστικα. *9γ. Συνε1iατηκ ε iται τ|α τo υπ6λoιπo τηg ηψiρ αg.E1ειgδiκιo.Αλλ&ζει απ6 ψtpαoε ψtpα>>.. χ. TπoΘtτω6τι κoιμr]θηκα λα..πμoυν αι "ηg 6τι o δυγατ6E Θ6ρυβo9 τoυ δικoli μo. 'Εγo ιαζεγ oητευμ6νog με τη μικρη μoυ διαμαρτυ ρiα.6ται ΘαL"πρεlcενατo oδηγi1oωiανα.λoιπ6ν..

αιαoτΕναξα..'' εκτ6ξευαε τ ην επ6 ψενη εριbτηση. oε καπoια γωιια τoυ μ> 235 <* .'Ι1τ α'l αE$ι ατ oν.oι ερωτησειgτoυ ειiκoλα τo α1να\γoηταν ειiκoλεg.Stephenie Meyer 1to1J τoυ και o ατελεiωτoqγεLψαPPosτω1νεPωτησεωντoυ με ανξκαζαινασυνεχi'σω. Aλλd η πocboητoυi1ται τoλιi αιiντoμη.νταpαΤoγo π6Θo πoυ με αιαoτατω"ιε. ψε ανακ 6ται o κliριoq Mπdνερ fuΦ' παχι τα φiιτα και κok .ενιb κo π αζατακαατcrνoκiτριναoαν τoταζt ψατιατoυνα μη θυμηθιbτo λ6γo τη9 dλαγηE. Δ κoπαζα.ναπαρακoλoυθη Αγαατ6ναξα δεν εi1α ιδ6α τι εi1α μ6λι9 δει. Kαι.Εντoυαρντ.L6 ψαgγΘεg. ΣηκιilΘηκε αιωπτfuα και oταΘηκε ακ1lητo5 περιψ με. παραEwoνταg τα 6λα.1αTδειioιταgψεμια φoρ&ατc6τoι κρ6ταφo ωgτo μoυ_πριν γυρiαει και φιiγει.αρα αε ααφλt5 αημεio.νLα. φραατ6ψoυπρ6αωπo. καΘιbgiπαιζα με μια τoilφα απ6 τα μαλλιd μoυ.A)λ4 6ταν oυ'l6βαwε αυτ6.6πω9κ Και.επακoλoυθotiαε 6ναgκαινoιiριogβρog ερωτi1oεων. φυαικ4. <<ΠεEFoU>.πP|\]λιγo καιρ6 o αγατrηψLνoE μoυ πoλιi τι μogλ iΘoE i1ταν o γ ραν π η5.ν ψε κoπαζε κι εκε πoΜ δυακoλ6τερoνα συγκρατηΘω. ν.ατi1τoυ εkε ωg αlτorντηaη ντμιγτoν.'γεφ ηηταsτoψικp6γααψα'Kα|ια αγγ1ξωτo κριio τoυ δ6ρμ και 1θεg. Θηoα.6ταν tκανα τ o χαθ og να απoκαλιiι|rωυπερβoλικd ξεκαΘαpα τ6 oo ψετξλη ι[i:γωαη εLμ παΘει.FΙμoυν oιγoυρη 6τι Θα oυιtaιζε ιhαπoυ ι'α εξανλi1αει 6τoιoν κατλoγo εt7ε ατo μυαλ6 τoυ' α10 δεν εi1α αναr{roκoκκινiαει. Πo ια λo υλoιiδια πρoτ.π6λι.κι εγιh ξεφo..πoυ €γιωθα λεE και tκocναtια απ6 εκεiνα τα ιlrυxoτtoτ 6πoυ απαιταg ψετη1rπρiιτηλ6ξη πoυ αoυ tpxεται στo γoυ.εkεεπειδη ηται ακ6ψαθυμωμ τo1|) τσαΚω|. <<E[ναι τo γpωψατω'ν ψατιων αoυ ai1ψεpα>'.0τ ν α απρ ιb7φει Δε ρdlcλατoυ ελαφριilgπιo ψακpιααlc6 ψΕια.Εixα διilαει περιαα6τεpεgzληρoφo piεg ατc' 67ι γρειαζ6ταν ψioα oτην απρ6Θυμηελικρ[νεια πoυ ψε ειγεπιααει'καt α. ψtaρι πoυ o κ6ριo9 Μτανερ ψi1 τραpωνταgκαι παχι"γαζt τoυ τo σετ τια τη"rπρ T!ν ιbραπoυo καΘηγητ\qτληαiαζετo Eιακ6τπηγια oe|τo φωs' t|αPατηPηoo τoν. γtατi ψtγptKα.. H Γυμναατκ\ πLρααετPητo PαπαρακoλoυΘωντα 6δινε o M&ικ o pαατααη ψε iια"ι lΕPωτατω. ειιh τακαλυμμ δ4μυλα Εoφιγ αν την ακρη τoυ τρ αιτεζtoil. μ6νo μερικεs τtPoΚdχεσα. επ1oηg6πω9και γΘεc'.ilριιoα χωPLsια oκεφτιbτo τoπαζι.Coτεστ τoυ. . καθιig φoβ6μoυν. αφoil απtτυγε _ατctτυγε ηπειΘiιg μ6νo επειδη ετω εwτα ψατιαμoυ μακριιi απ6 τo πp6oωπ6 τoυ.ρια μoυ.ψoυεtπε εππακτικα ατo τ6λo9.Vαs.0. ΩE επ{τo λεIaτoι.ψαζi τoυ.0ταL. To πρ6αωπ6ψοo κoκκiνιαε.Καπoυ.. Mε βoμβdρδιζε με ερωτi1oειEψε τ{τoια ταγilτητα.qP. βoηΘηα o η α[θoυααακoτειπιαcε.Δε μoυ μληαε o'i1ψεpα.Eλικρινd π t'1ταν ililαατo τ6λo9τ σω τη. κoπαζoιτα5 κατω τα γt. Πηγαμε t|Pogτo γυψαoτi1ριo αιωπηλoL.αγιξε τo πp6oωπ6 μoυ γ πειλiξη _α'Jτητη φopαμε την αιαατρoφητoυ κριio τoυ. τ6λoυ9τoν με κoπαζε κι ωιτ69 ψε ψατια αμφιαημiα. 'oτωg 6ταν ψε pιhτηoεπoιoE εiναι o αγαττηψ€νoζμoυ πoλιiτιμog λiθ og. ναπαραEεγcΦτoλ6γo τ|'ατoνoτoio 6νιωθααψi1γανα.εκεiνoEδε θα ηαιi1αζ. .ν κoκκ[νιαμ4 μoυ.νηoυγoisoα 6τι θα πρoκαλoιiααν τoι παραξειo θυμ6 πoυ φoιiντωνε ψtαα τ oυ.<Τπoθ6τω πωg αν ψε ρωτi1σεLs σε δυo βδoμιiδεgθα αoυ τ|ωτoν 6ννxα>>. ψε. . 6τι α.υπi1ργεκωπλι iδιogηλεκ η iδια αφoδρrjλαμαpα να αλιboω τo γtpι μoυ.Εγειρα ψρoατατocνωστo τpατcΕζηακoυψωνταgτo νι μoυ πανω oταδιπλωμ6να ψoυγiρtα.Eγτoυ αP. Aναoτtιαξα |λε αnαKo6φιαηκαι oυνtγιoα με την !lνγαιαk) 234 cx o'Εντoυαρ }Ι Bιoλoγiα'i1ταιπρ6p\ηvαKα.καΘιh5 πα αγνoηαω τo.

*oρφωo. με t.'on τη διiαη o Eντoυαρντ.η' ακανθιbδη βλιiστηση' πoυ aυγια tψoαζε μιαoπεθαμ6ν1ι |LLαoμoρφιd πoυ ειγε να κανεt περtαα6τερo με τo oγi1ψατηs τηs πoυ crπoKα\υπτ6τα.'' p ιhτηoα με ανακoιiφιαη.επtψtνo\'τα..Κoπαξα 6ξ'ωτo σκoτειγιασμiνo ατt6τη βρox αλλd δε φαν6pωνετiπoτα. |ιε τ. *oιiτε κατdδιιiνoια_α}λιio πατiραgαoυΘαγυρ[αε Ξαφνικ4 θυμηθηκα την iιπαρξ\τoυ κ <o Tααρλι!>> θναtα.i1oεl9 α γ ιιilαω αβγαι α ψt'oα yτo αχ1.t Pηχis γ o$pεg των κo λιiδ ω"ι αν αψεoα στoυE κακoτρ αxλoυ g βρι11oυs KαLτ o'|'τρ 6πoπoυ 6λα αυτα τ ραβ ot:σα\)τoν ηλιo. κλαηiEλg.6ταν τoν ε[δα να ατiκεται εκε[.To ακoταδι εwαιτ6ooπρoβλ6r|rιμo.To πιo διiακoλo πραγψανα εξηγi1oωi1ταιlτo γιατi 6λα αυτατα Εβριoκατ6αo 6μoρφα _!α δικαιoλoγησω |ιια' oμoρφιd πoυ δεγ εξαpτι6ταν ατc6την αPα.α 10 α δcbαειgατταντηoη.ιαλατtl1αμ6γελo να αλiινεται αυτoψατωgαε 6λo μoυ τo πρ6oωπo. ενιil παρεψpililoντα1l αελαγιατα poυ'ια.Eντo υ αP1ιτ. H πLεoηψε iκαν ε πt'oα6 iξια ατ' 6ρι αυνηΘωg. διαπεραoτικ6 i1γoπoυ Εκαyαντατζπζ1κιατoν Ιoιiλιo. καΘωg ΕPιβα για ψατια ατo ρ _o Tαι1ρλι Θα iγαν ατo δρ6μo τ με την hpα tτιτΦpα.tταs τo iδιo ξαλ4φρωψα.. tt3 237 $e .νηατι6ταoilιιεφα.Stephenie Meyer μoυ. πPw αpγtαειξαν6' ναψε ανακρiιει.A)λιt και η πιo λoιo τρ6πo. H φωνη τo πλ6 σ1Φφτικη..r) 236 {ie ψεΕκαιαι ια μ t ρ. τoυ9 ακαρπoυg θυα4νoυ9πανωoταδiντρα.η ωPα τoυ λυκ6φω '6n'ζη. g καΘ6 πρ o aπαΘo'bσα ν α τoυ τα π εpιγ p αι|lω 6χα αυτα..τPαφoriν.χωP. Kαθiααμε ψpooτα ατo αππιτoυ Tαιiρλι ιbρεEoλ6κλη pεg..isραπoυ εκεhog αταψατηoεαιτiyα απαιτ'i1oειμε ιtλλη ψια *Tελεiωαεq .σε πεPLτPαφdEoπoιoυδηπoτεπρξψατog δεν ηξ. <<Π6αηιhpα i:xει τεpα πhΘηκα.ακεπcααψiνα αηψε1α τα xαψτfoα με μoβηφαιaτειακα πετριbψατα.κα μoυ.. ελαφριbqρητινιiδεg.Eiγαι η 6Pα πoυ δ6ει o rjλιog.oiloα τα'trt.ι.ξt.s διερευνητικ€gτoυ ερωτ. 6τι 6oo πιo τPητoPα κoυνι6μoυν.. αλλd και πα\ι υιxαρLστo_τoν oξιi. 'iP ξ'. .ιsναβλθπειτ[πoτα..Eμε.δε θ εtτcασυνoφρυωμ€νη.αν και 6γιτ6oo ειiκoλεgτ.6πωEτo αp ωψατoυ τερεβινθελαioυ_τικρ 6.6νιωΘααoγηψαγι' αυτ6. Xαμoγ€λααε μενoαταλγiα. επειδη μoνoπωλo$ τωνπpαγψατω 6λων ατcαρiΘψηαη τηγ ν τλεLωoα με εξαατo δωμ&τι6μo oτηoαpo. βλ6πει9και πoλι5εδιi.6 δικd πPosτα μoυ.ενωo oυραν69oκoτεwιααεκι αpγιαε αττ6τoψα κατακλυαμ69.ρα ψoυ.λεg και o νoυg τoυ i1ταν καπ^oυ γακ2ιd κokαζε bξω καθιbq τoυ. .ρo. o τb βλεμμαμoυηταν ακ6ψακαρφωμ€ νπαιωτoυ.o μoυαρ6αειηνtlγτα. ωn-tαs10 o.. ΠρooπαΘηαα να περιγραι|lω πραγψατα πoν i1ταν αδιiνατo ν α τcεP.'FΙθελε ν α ψαΘειτι μoυ iλειτrεατ|' την πλη ψoυ.|Ιoττo.δυνατd..τo τ6λo9μιαgακ6μα VΕPαs.τo iδιo τo ψL'γεΘoqτoυ oυπoυ ωλωγ6τανλευκ6 ατ16 τη ακρη . ψιαι τoυ opiζoιταω9τη'v 4λλη.αλλ4 τελικ& καταφεpαναβγω ατc6.τo βλθμμα ψoυτανω παpψρIζ.Kει.νταc.η-επLστP δε αυμφω 'ιi:μαg.?σ Tε σα τη1rκoυ β6ντα. .νιιilθo. Mετ4 iπρεξανα dilαξω..ι ανηoυ11α.pια>>.Moυ 1αμoγ6λααεωg αlcαντηαη. ψ{oα oτη. oι ερωτηαειζτoυ i1ται τΦρα διαφoρετικtζ.Χωρigτo ακoτdδι. ψ&τιατoυγbpιaαν ε1π g ωpατηSηvLPαsτLα ααφαλri <<Eiναι πιo vα9>> η ' oτα ιτιh'ιταg oτη'ι ανειπωτηεριbτησηπoυ κρυβ6ταν Θλιβερη.μ.Aλλd δεν LLπIPα6σανασυγκεντpωΘιhα' αυτ6ν.ρ.καtγλαξιog ραιoil.oμ παψεπoτi τα αoτt.<<Hπιo ειiκoληιbρα.τ6oo πιo oisντoψαθα βριακ6ψoννξατα με τoν.κoπαζoνταsτcPos σκoτεινιασμθ. Aνακdλυιllα 6τι ?(Pησ. .

.. o Mπλι γε κokαζε ακ6μαμε θντoναψατια.EντoυαPντ .. --.Βψ αιαγωρLαεto Mπ ... ... H 6κφραα11 και περιφρ6νησηs. .o δερ κΦνoυγ τo Καστα.τεΨΨ νiα.. ε1γακαταφ€ρει τoν εi1εαναφ6ρειτην πpιbτημoυμ€ ρ α εδΦ. ειπεακνΘpωπα. ilλ\d 6xι.. φωιαξεψtαγωoτi1βραxνη απ6τηΘ6αητoυ oδηγoδ τoυ μικρoι}μαliρoυ αψαξιo^il.vταg6τt εtγαμoυδι&αει.Θει μoυ€αβηαε 1αμ6γελ6 'λno 6ναπρ6βληΨα.Lτotτoυ γαψo "i διατακτικα'.δε θα πdρω>>.o"o. A}λdτo γtpι'τoυ κoκ&λωαεατo 1ερoιiλι.}238 Φξ αυτoκινητoν.. <<Λoιπ6ν.Eκε[νη ακριβιb τη τα φιbτατoυ ξπ '.απoτohτευσηξ T6"..!'ψατια. με πρoειδoπoLηoεκoπαζo.Stephenie Meyer Γ6λααε.lεστoυg μηoαo. . ιq . δηθεν 6ξω φρεTo πρ6αωπ6τoυ {1τoι.H iliμι.-4ντpαζ _iια τ|oυ πρ6oωτ:ι0 ξεγελtζε' oμ.τo βλ€.*" o πp6aωπo ιbμoυgτoυ.Βυγαρtατh.FΙ βpoxηi1τανπtoδυνατr]. Mιiζεr|rα .ν0κ6κκινoδ€ρμα τoυ σαν παλι6 μαιiραψθ Kαιταεκπληκτικd τn"!.η τωνπρoβoλtωιψioα oτη pρoγi1ψoυτραpηξε τηι πpoooβ.[oiφoξ-ouTζiικoψιo Mπiλι Mπλα1 Toν αναγνΦpιo ε σωg.oui\"* δι&τλαταανoιμ&.oα | π. μoυφ&ν. ατρoφθgτoυ κwητηρα γκαζιbιoντα -.νiαgnpool:γ. την π6ρτα.Ιiαι β6βαια6xι!>> νιilν..Θα μ4θειgαliριo>>.Γ.*α npοi'n6 μoυ..ακληρiααν εξλφανLaτηκε B6λβo μ6αααε δευτερ6λεπτα..και τo ξαφ.αλλ4 εtγεπαpαπoλιi ακoτdδι. τo εtταi>> <<Mατιdλλo μθνει.τcτα.ακριpιbgmτtιαιτtψα5.i τρ 6α ωπo.με ρυτ[δεgνα ακoυψα.α\'α μoυανo[ξει .μoυρμoιiριαε.. τ αS vε μια6κλειατ o Tζ6. 'λλωoετoγiριτoυτ.g nin' o-'o βρεγμθνoπεζoδρ6μ rαλαατιγα. ψε τo π}ιατυ τoυ χαμ Στη θ6αητoυαυνoδη!oi'ηaτoακoταΔι.εΨεπειo.α τo.<Tιεiναι. πd.Eκτληκτη ε[δα6τι τo ααγ6νιτoν {1ταισφιTμεν o' ...επειδη εiναι η αειρ&μoυ αilpιoi>> καθ6μoυντ6oηωρα. τα βιβλiα-μoυ.o τo αψαξι"o.o b.ζα ψατια τoυ xναατατωψtι α.ioo. Aνoιξετη"νπ6ρταμεμια τPητoPηκiνηαηκαι ψεταα:Ιτovακριiνθηκε τPητoPα αττ6ψ€να.γρ6νtαπo τoΥ.Eντoυαρντ.6πoυi1ταιτoπoθετημ .. Πη δηξα tξω αψioωg. o"o. κλΘαρa βoλ oτη βρ oμ. Mπi}λα. α1εδ6ν ζαρrhιoνταg.o.o Tαaρλι εiγαι oτηγωιtα>'.i μ.και η ατμ6σφαιPαξαΨrιΚα ξtνεπιo ανιiλαφρη. .aτ& μoυ. o Tζiικoψ {δη €βγαινε €ξω.O Tα&ρλι θα εiναι εδΦ αελ[γαχε.o να ξεγ&αωτo 6νoμ& τoνδω. >>Σηκωαε τo Ενατoυφριiδι.Mε κoιτα τ&ζo.φ.τo 1iω.io"..*oμπi u ρ ωiηαα.ιικ6 τoυ ληαtαoψα {κανετη'ι καpEα μoυνα γτυπαψεγανLα. . δε σ. κoπαζε α φωξ των πρoβoλ€ων τoυ &λλoυ κdπoιo αεκατι'i1αε Lπioo:ca.oou.Eκτ6g κι αν θ6λει9 να τoυ τwιsπωs Θα εLψαατεψαζtτo Σdppατo.νπερt't. πρo απαΘω10 g στ no b.να . λεg κ τoυ oρθdνo τα ρoυθoιiνια αoκ η εwτpoψαξεt.-. υlγαpιoτιh. ..φτoμoυ. ΠpoαπαΘηoα να διακρiνω τιg μoρφ69στo tιl|Poστw6 κy' θιαματoυ dλλoυ αυτoκινητoυ.Eβλεπα τoν φωτLζεταιατt6 τo εκΘαμβωτικ6 9.ημο.καΘιbgεξooτpακιζ6ται ντα9παιω ατo μπoυφdνμoυ. τ}aρλι Loτpιψεoτη γω.lLα. 'P'π6μ6ααμoυ ψoilγκρiζα.>.τηι ωραπoυ ξνα ακoιiρo αψαξtoταψατησεστη ατρoφηλιγ6τεpo ατ16ψo6 ψΕτρoψακριαψαg.g ιδιoκτητεgτoυ αυτoκιγi1τoνψρo.<A}λo 6να πρ6βλημα.oλιiμεγαλιiτερog αντpα5.Φ 239Φe .αυνειδητoπotω.o.. νταq ψiαα στη 1νεPo1toντi1τo ιiiλo 61ημα. παρα τη oilγxν aη καL τη.<Kαθ6λoυκαλ6>. oρατ6ψt.onεβoα. ..μματoυκαρφωμθγo τoνi1τwLιαπερiεργ i. . ν6α και υπερ Ζψo.. Mε κoiταξε γw tια αιiντoμo δευτερ6λεπτo.oζ*ταυτo1ρ6νωiκα' υπερβoλικd iρ'"ιλ τ...ργεια πt.θναgγερoδεμ6νog.<Σoυ ειπα6τt δεγ τελεiωαα. πdn.ν .αγ και ψioαoiαπαραπwωαπ6πtιτε.

Tζtκ''. mτανyηαη i1ταν ξεκαΘαρη oτα ψατιατoυ Mπ[λι.o 4 τηg με tκανe ξαφνtκαιι α ν ιΦαω τtιoψ. τ oυ s ατ(ι.νταs.νττ6 αo ειiκoλα.KPη'παιδ4κι.lαγνιb <<Πρdπει να μετακινoriμαιμε καπoιo τρ6πo>>. καιιoντ αqν 6ηψαoτoν T ζiικo καΘιi:g6ακυr|rατια1ια ψω κατω ατc6τη aκεπαoτi1pεpf Aκoυαα τoν Tαdρλι γα τoυg καλωαoρiζει δυνατdπiαω μo <<Θακ&νω 6τι δε αε εiδα cτo τιψ6νι.ι. -L[ ηταν δυνατ6ν.ντ6ρταπαρακoλoυΘιhνταgψε αγωιiα.πpιι κpεψασωτo μπoυφdν μoυ. . Nαι. Εν τ oυαρ. ενω εγιh ξεκλε[δωαατηι π6ρτακαι αναι|lατo tτηpεpαντα.ε Tξ{ικoψ.' Ιaταν δυνατ6γ \)α πLστε{ε. x) 240 r* . A. ε[πεαπoδ ψαατtκα.ν wαpoνταq τα φdιτα.Stephenie Meyer .' ΘριiλoυEπoυ o τιog τoυ κoρ6ιδευε. εtπεγλΦνταg o Tαιiβ. τηnηχηPηφωνητoυMτiλι ειiκoλα. M oταΘηκαατη.ικι o Tζ6ικoμπ βoηθoιiααν τoγ Mπ[λι να pγει ατ αψαξικαt ι α κατoει στo α'νατcηPικητoυ καpoτo ακι.Ψ. . .cη. -Nαι.παραταγp6ιια.r. 12 lΣoPPoΠlEΣ *Mπiλι!> φωναξεoTαιiρλι μ6λι9βγηκεατι6τo αυτoκ[ Εγ ιh γb ριoα πP ot τo oπk ι.:)241 ξae .<Tαδιπλιbματα pγαwoυννωρig ατoν καταιλιαμ6>>. π6pτα αιoιμi1πfαω μo Mπtjκα ψLoα αφi1νo.<EiμαιαiγoυρoE γι' αιsτ6''. καΘ Tαdρ}.

o TζLικoψ κατootlφιααεκι €ακυι{rε τo κεφdλι τoυ. pαζoτταgδυo πι&τα <<Πoιog ηταν λoιπ6. .νταc.. Σηκωαατ αμη1ανog.καθιbgγ$ρtζα τααdντoυιτg..Oxι. Aι αoτ iπ αξλκαταβεβλημ6νη. o ψαψiι9 ψoυσυμπεριφεp6ταν^τ6oo γιατt ' <<Σω.. .Λυκ Stephenie Meyer ...Cη9 o σ..<<Αναρω παραξεια. <<ΒLβαlil. <<Π*ειπαραπo)cbg καιρ69>>. πιhg τα παsi >' ρisτηoε o Tζttκoψ.. ατcαιτηαεεκε[νog... νLτιP Δεν θ1ω δει πoυΘεν4καν6να.P'απ6 καπoυ> uTζΕικoψ.Eδειξε με τoν αιτiγιρα τoυ πPos &3 242 {}? κατε6Θυναη . λ"λωg αναρωτι6μoυν.μπαθεiτoυgK&λεν>....cινηg αιλη g. πξκo δiτλα μoυ.Tι πpληττικ6€>>l [ιoυppoιiριαεo Tζ6ικoψ ψioα δ6γτιατoυ. φξ αψεΤιγo πP ιν f ρθoυμε>..E[να γτoυλαπιπfuω αττ'τoνερo1ι5τη>>.Hθελα 6αo τ.ντηoεo Mπiλι. ..>. αdντoυπgτ|"α.λλd)λo.>>.. <<Kιεα6.6ται αwΘαιΘηκακ4πoιoν πiαω μoυ.>>pιbτηαα. ζω ..α tκφρααη... 6τι δε θα με π1 Eφερε τατtατα αιωπηλ69.'. .<<Δεvαναγν τα πεpιαα6τεpαπαιEtα εEωπLρα''. Χαψoγλαoε λατια.ναEιαβααω.ι. Aυτ6 τo δανειατηκαμε>.ΕκαιαστηΙ dKPητη1ιΦPαπoυ oιτρειgτoυE iψαιναν ψtoα pιαoτ ικατιναζoιταgτη βpoxη..νακ ηω κofνηαα τo κεφ&λι ψoυαΘhα.. Kαταoliφ ιααε.στα>ι Πρoαπoηθηκα << μια αΘd.Ιrαδωτην κατω ψεptατoυ...>. .ιπoτεναξεφilγω ατ6 τo διερευνητικ6 βλ€μμα τoυ Mπiλι.. y υρ Lζoιτ αg τtPos την κoυζ[να. τωpα εξηγoιiγται 6λα>. . Δει i1ται ειiκoλo να α. φιbναξα παιω αττ'τoν ιbμo μoυ. . o Tζ6ικoμπxαψoγλαoετλατια.Eδει1νελιγdκι φ&λι . ειιh εγιh g να η μoυν πρo απαΘηαα ν α καταττν1ξωΕνα κιi μα τlir[rεων. υ 6{rα1νε9.ετιbη φωνi1τoυκινεiτo τρog την κατεilΘυγσητoυ καΘιατικoιi lκα. <<Kαιφυαικd o T ζtικo ψ α"ιυπoμoνotiαε ν α δει την Mπ Ε}λαξανα>'. ... <<Eαi Tαdρλι. εκε!νogγλαoε. <<Aυτ6κι αν ε[γαι i'κληξη.. τι" i1ταν <<Λυπ&μαι.Ιαω υπερβoλικ& πειoτ tκi1ατην παρ λ1α. $r) 243 {xi1 .0dκρη Κoιταξα κατω τo τηγαιη ανααηκιbνo.Ε}'πιζωνα ψεtιετε τ ια τo παι1νiδι.<B6βαια.ιlτ ηo ε o T ζiικo ψ. Tαιlιητα oαντoυπq με τυρi i1τανoτo τηγα'ιη κι εγιh iκoβα oε φiτε9 ψιαντoψατα.<'Εγει π τo φo pτηγακι σoυi>>πp6aΘεaεξαφνικα.Kεντρικ6 κιiλινδρo.. <<MιαχαPd''.επειδηδεν τo oδηγoιiαεg> τη. o Mπλι tκαιlε ψι. ..Aκoυαα τo καρoταακιτoυ Mπ[λι να ακoλoυθε[.>. pLpαtα. <<Λoιπ6ν.oχ..Ωραto αψαξι>>. ρα ' oυιεxLξoνταc. <<Πειν fu ε. .<. μπoρεigνα μoυ φ6ρει9ψερtκαπιατα.'o χ.. Tα ακoil ρ α τoν ψατια αατpαι|lαν πpog εψiιαπλι.oτριβαoτηγωιLα.<<Noμiζω πωg αντ6iγαι _η τo α16διo τr[ε6ραoη ψαsγλααε τη1lτcεPασ|ι6νη βδoμιi- δα.>> o. Εκφραoηπoυ δεν μπoρoυψε ψια αα.αγκpιψατσαστo Τιo τoυ. .. dλεγε o Tαιiρ}.FΙ φωνητoυ Tζ6ικoΨηται' γεy1iιτ ωPσαγ1ι oδηγ6.καθ6λoυ.τηt τηΩιε6pααηg.li>>pωτηαε..<<Mε6φερε6να λog.. <<Β}ντcLζω να μηγ \ρΘ αψε αε ακατ4λληλη στιτνLΙ1>' .Eντoυ αρντ K&λεν > Πρog μεγdλη μoυ θκτr\ξη. TελεIωαεEτo otυτoκi:νητ6 σoυi >> ....ατεα. . για να τoν κo παξω. δεν ψ6ρεαα1fα <<Λεg να πειτiπoτα ατoν Tα&ρ}. .n.ατrα.ζα flλo.'L1}'πι.oχ.<o ΨταΨταsμoυ φαiνεται6τι τoν Δξε. κατω..ντLσταθιil ατoν ενθoυαιααμ6τoυ. . εLπε.<o.N6μιζα6ι μααμ6.<Xρει&ζoψαιακ6ψα εξαρτi1ψατα. καθιilg t.ι.π p6o Θεαε. Xαμoγ€λααα.

>>ρωτη σε o Tζtικoψ τηι ωρα πoυ Εαπρωγνε τoν πατtpα τoυ πα.ακ6ψαxαψo"γλαoτ απρoσδ6κητη urioκει|η.ι γαιpετotsαε oτηνπ6pτα.τ o χαμ6γελ6 )Cvα>> τoυ 6αβηαε. <Aγαι.νtν α αη μdδι πoυ να πρ6διδε 6τι o Mπiλι ακ6πευενα ψεξεακετcασει. πρ6αΘεαεooβαp(ι.ναφt.Θ ταξiδι αoυ.. I <<ΙνΙπαψα..ι α δω αν υπi1ργεκα.πρ o απαΘiιν τ αs. ^trαψoγ . λτtζoιτα ανακoιiφιαη μoυ δε Θα φαw6ται. v'244α νε.Aμφ. εtπετλικα.Ε ξtρεtg6τι δεγ ξipωνα1oρειiω!>> <A. <Ω.Βγεwα ατo καΘιoτικ6 αφoιi i'φερα ατoν Tαdρλι τo φα. καιια oκεω. ειπαπpo αταΘιbνταgι α ακoυατιh αδιdφoρη. A)λd αν ηΘελεgνα ανα ει ψαζ{α oν. αΠoιo6 ειναt1>> ρωτηαεδηθεναδιdφoρα. δεν τo i1ξερα πω 5 ταiζειg ψαιτψwτoι >> *Γιανα τcωτη1ιλi1Θεια. hηn πρ αγ ψατικ6τητα ακoυγα τ η oυζi1τηo η των ctντ p ων. Πωg *Δεν εi1ατην ευκαιρiανα σoυμληαω aiγψερα. φτiι τ ρ 6τoυs τ. o Tζ€ικoμπ ψεκokαξετια ψ|αατι!|ι!ι και δεν ψopoisαα να διαβdαω την 6κφpααηψΕααoτα ακoliρα τoυ ψατια. κoπαζoνταg ατε'την dλλη μεPLd. σoυ.Mηπωg o Mπiλι εφ πρλdpει να τoυπει κατ KJ ετωνα τoυξ κανω παpiα ατo ααλ6νι.γil ριoαι πρoEτα δικ4 |Ιoυ'Κα. <<Γ ρ6 Σαpβατoκilριακo. <<Ευγαριατω>>l μoυρμoιi ριoα. ναι>>.νττ.. <<Bγαiνειμε την TζΕακα.Aρα μdλλoνκiλcbτεραπoυθα λεiτειgτo Σαpp κανoνiαειναπαω γιαι|lαρεψαψεταπαιEιααττ. α)λd φoβ6μoυννci αφi1oω τoν Mπ[λι μ6νo τoυ με τoν Tαι1ρλι.εtπει|rtΘυpιατα.Θαξαιαt.Eεν παiζω εγω' α)λαo oυψα παραEt"μηκα. ΒLγα πo}λα ψαΘ\ψατα τ..Eπιτ6λoυg.} 245 {ξ . Eμεινε αυλλoγιαμ€νoζ tατtδεγ τoυ ζt1τηoε9ι α πατε ψαζioτo "tro λεπτ6. φλυαρoιi αε.α τo σχoλεio πoυ ειγαν γε{νει αδιαpαατα.pipαtα''.ναtcεt αlc6τ6τε _ατc6ι|lειloψtζω 6τι ε[ιαι tναεiδogεπα..α' να.μ61ρι να ppag καπoιo να {'ρΘ να μεiνωαππι. T α ψατια τoυ . Mπ6λλα>>.Δεγ τα 61oυνξα.<Β6βαια.. Kατευθ6νΘηKατcPos τιg ακ4λεE. τoι ειlΘαpρυνεo Tα4ρλι. .πατo ι'Lατ9'ενιil o Tζiικoψ γητ6.Μετα μoυ 1αμoγ€λααε απo .<EλdτεΚαΙστo επ6μενoταιxνiδι. .>> *Mια γαρα>'.<Δεγ εtψαιoιγoυρ1>> ι εtπαα6ρwτα.Ξt. <<Θα€ρθoυμε... πρoαπoιoιiμενη πωE tβ\ε. Χαμoγ6λααα . . Mπ€λλα>>.τo a καιρ69 Θα εiναι πλilζεoτ69.ε1l|ε. β&λλω. Liατααα ψε τo iνα π6& πανω ατo π ι|lα:ρ oν τ αg γ ιαλεππ o ψiρ εtεgπoυ Θα ψ o ρ oil ια ψotραατιb. .PoητoιiμενηφoPα. o Tα&ρλι iγατ γαλαρ69.τα τcαsψια γαpα>'.. <<Πεpαααψεκαλα..Co1fαταψατi1o 'ΙΙται ψια ψακρια ν ilμα. αν ξεκινoliαε.. τoυ εtπααπρ6Θυγα..pω6τι"dαφi1ιωπαpαπoλcb μ6 τ|εoα>>.. Kαληνιi.. <<Πoτ€ Eε ψε πε1ρ _αoυ Toυ 6κλειαατo ψ ψoι&ζωυπερβoλικd>>. 7&ρωαα.>> <Ιν|παψα|>>μo6γκριαα. <<FΙoμdδα μoυ στo ψαντψιιτoν κ€ρ τα τεσσεPα παι1νiδια. Tα&ρλι>.τo ταγνL6tτελεiωαε.Λυ Stephenie Meyer φιiγω την εP6τηση'καθιbg oιλ6ξειE βτη** opψτικα. .ρειξανα''.Noμ[ζω 6τι o Tαdρ}"ιτoυ μληαε πoλυ αυoτηpα τ.Δεν πιατε6ω !α'τo α.ια ψατια. νααriνδεαηg. ε[γαιπoλιi καλ6 g>>. .εtπεo Mπiλι.. << A >.α τo Θiψα αυτ6 τη. _ εtπεg6τι εiατε φiλoι με τo μικρ6 Nιoιi <<Kαλ4 oικoγθνεια>>. ενιil o Tαιiρ}.ρθειg με τoυg φiλoυgσoυ στην παpλiα. .νω α!τ'τo xεiλog τoυ κατωφλιoιi..<<NαπρoαtγιE.. <E. μ6νη λαo ε μεσoυφρωμL. αν και γαψfo6φωνα. o M&ικ Nιoιiτoν>>.. εiπε o Mπλι.

To 1αμ6γελ6 τoυ i1τανλεE κι ipριακε κατι διαακεδαατικ6. <<Γιατi1 <<Θαφιiγω μετηγAλιg μετ& τo φηητ6>>.εtγαφoρioειταπατcotlταια ψoυ. ατCoτoη <<Δεν πειραζει. <<Eiααικεφατη αi1ψερα>>.αλλα α\' Kαι iπρεξα να pγω 6ξω αψtoωEμ6λι9 ημoυν αiγoυρη 6τι .oα φoι:νταστω ιiγελog ια i1τατπιo 6μoρφo9.>'pisτηaα.ε[γι βoυρτotoειτα δ6ντια μoυ.E.. δεγ εiγαι καιτ6oo ψακρια. .νααναPωτηΘdιτι oκεφ τα'0. oxλiαoε.6τα.α η μoναδικη γ ιαγtα πoυ εLγαγ _φtριoνταg τoυ9λ[γoυgφiλoυg ψoυαττ6τo α1oλεio με αε oπoLα ακoλη Θioη. <<Mπoριb να ρωτi1oωτt θκανεg.Eνιωααανακoι5φιαηπoυ δεν ειγα βγuτoτi καν6ναν. <<Δε. ενιb τpωγαψεπρωιν6.α τη P ενi'. ενω ψαζευατo ψρoατw6 μ6ρoEτων μαλλιιbνμoυ με Lνακoκλακt. Θαπερπατ μ6νη.<<Eiναι Παραακευ{>>.. πLo πPLn' ειlω εγh ψααotlαα. Xαμoγ6λααε λατια. <<.καιψετα παχι 6τα.>> .πρεπεια αε εξα αφi1oεινα6ρθει9με τo δικ6 σoυα ανακoiνωαε. .Eντoυαρντ o Tαιiβ.. 6γιωθαλε9και ψoυεLγ διαφliγει καπoιo πpoαωπικ6 αατεto.. Φιiνηκ ε εξ1αoυ6κ:ληκτo g με . Moυ γαψoγi)..ΑvαρωτηΘηΚα αν ειxε τη. Aνoιγ6κλεισα τα ψατια ααατιαμ6νη Kα.FΙΘελε να μdΘει τLα'τoυs ανΘριbπoυEai1ψεραzπεριαa Pα τ.ιτo πρ6aεξε.o'πoυαταψατoisαετηιαναoαμoυκαιτην καρδιd πω5 Θαiγαν δυνατ6ν €ναg μoυ. >>ατcαπηαα ν α ψαΘω.iταt αυτi1ησυτκεκρι ψLιη oυζi1τηαηδε θα μπoρo να κρ ατi1αεικαι πo}λη ιilρα. .νκατtβηκατα aκλια 1oρoπηδιilνταg..<ΔεΘα αε β4λω ναπερπα σειEωs τo oππt αoυ. τoν εαυτ6 μoυ να oφυρtζu.για γα δω τo πp6oωπ6τoυ 6αo τo δυνατ6νπιo αιiντoμα.C ωpL ψα9ψαζi.Lεoopαρ6ιiφogπoυ ψε tκοtνε..Aντζλα TζLoικα και την νLετη1ι€}λειι|rη ρoμαντικoιi παρ θ6ντo9απ6 μ6ρoυ9μoυ. γtoαατo τα παpαΘνρα κατεpααψt.Θα παψενα φ6ρoυμετo φoρτηγdκ b:\ 247 ζ7? . Tα xελη τoυ ενιiθηκαι oγηψατLζoνταg ψtαακα1ιτπητ Ψ1. εντελιilg αoγετo με 6τιλθγα κiνητo αi1ψερα>>..oxι νιξ. ατroφααιaα!α τo ξεxαoω .. <<Mιαxαρα. FΙ μ Σ' αυτ6τo αημεio εWψε φταaειστηντPαxιεζαpLα. ειγεπεpααει πoλιi τ PητoPα ψiαα aε μια Θoλη ατψ6oφαιρα εξε αργioειταγwεταιpoυτwα.μ6αααελiγo 1ρoνικ6διdα μα..Πω5i1ται η δικιd αoυ ιilμα.τη στιτψη πoυ θα €φευγε o Tαιiρ}. 'ΕκαναTPητoPα' ωoτενα εtψαιtτoιψηνα φilγω. τησε |. Δεν ψoρoisαα.yνιilρι aεq πoτi δηλαδη κανiιωl πoυ 1|)αηΘελεg.246{x μ0υ σεtPα>>.Stephenie Meyer KoιμηΘηκα καλι5τερα εκεινη την{atcα' καΘιbgημoυν υπερβo- λικ4 κoυραoψtιη τπnα oνειρευτ6ξxνα.o Tα4ρtr.Εtγα tτotψητηι τoαιτα ψoυ. σω>>.F.ν α καιτη ψγαιi1αpηατi1.ιl παραψικρi1ιδ6απ6αoελκυατικη η"* η φωνητoυ.'oταν ξ{πνηoα ψετo γκριζoκ6ανo φω9τoυ πρωινoι5..Πιi. Συνoφρυcbθηκεανυπ6ψoγα.ι. To γεψατotνταoη βρ6δυ με τoν Mπiλι και τoν Tζiικoψ tψoιαζε αρκετα ακ[νδυγo τιhρα. <<Σ\ψερ α εwω ακ6ψαη Eικξ &:.τctασα εντελcilg.Oμ>..ατα η6ρια ψετα pγεt pαιτεβoιi.s κoιμηθηκεgj>>ρdlτηαε.Eκμετα}λεbτηκατηαriντoμηπαisαη τoν τιανα δαγκ μια μπoυκι&απ6τηνκoυλoιiραμoυ. τ α γ6ψι τη9' τ ι καν αψεατoν ελειi θερo 1ρ .Δεν υπi1pγετLπoτα πανω τoυ πoυ να xωρoilαεβελτiωαη.ααεy' εκε[νoτo ατραβ6 τoυ 1αμ6γελ.η δι4Θεαημoυ ηταν γαpot:ψενη. ατo Φ Mε μιαη καρδι& ατcαντηoα με ελικρiνεια:<<.ι ειxε απoψακρυνθεi.o i1ταν και παχι πιo Περiμενε αoτραφτερ6 τoυ αυτoκ[νητoμε τPητoPaζ.νψε ρωτηαετ.Kα ι μετd τ.<Ευγαpιoτη. <<A>>. Σiγωαατoυg ιi:μoυEμoυ. Δε δiατααα oιiτε ατιγμν]ι |ιπαwoνταg ψ6oα γρi1γopα ατr' τη ψεριατoυ αυνoδηγois.

cε>>. <<Δεγμπoρoιiν νατoπtoτΕιlloυγ. Γ€ λ ααε ν α ατo κλ6r|rει τto.νταs . _εκτ6s αν φopαoαιπωgκd'"ΚαLτo κλειδi Θα εwαιατη ψiζα >..θΦE θυμηΘηκα π6co βoλικ&ει1αι iρΘει τα πpξ ψατα αν δεγυρ[αειEoππ H φωνrξτoυξιιεαπ6τoψη. καtπαPαMπo ρεig ακ6ψαν α τo ακυpωo ug. Συνoφρυιbθηκετην ιhpαπoυ μλoιiαε.α ατα. μoυρμo6ριαει|υγpα...κoπαζo...'Εψoιαζενα νιιi:θει την αμφιαβi1τηoηατη oυγκαταΘεαη μoυ..pει 6τt o κ <Δ εν εxω ι δ6α>>.νταgπα)ιτo πp6oωπ6τoυ.ωζ ετctτoτλεiατo Kρυ φoκo1ταξαγ ρi1γoρα πiαω μoυ την o ικoγ€νει& τo θoνταν κoπαζoνταgαε διαφoρετικigκατευΘιiναειgo κα oκριβιbE6πω9καιτηι πpιbτηφoρ&πoυ τoυgε{μ δει πoυ τιbpαi1ταντθαoεPιg. tναγαψ6γλo. ' <<Δεμε πilPdζilνατcεPτ|ατηoω. Mε κo(ταξε κατσoυφιασΨhos..ψαιτει|lα.. απαι τηoα υπερβoλικd Ι PητoPα. <<ΠατiΘα παg με την AλιE. συvτ. κλητικ6. To πp6oωτ6τoυ 6γινε ακυθρωπ6.6αoαληθιν69 κι αν i1τανo κ[νδυνog.<Βξαpτmαι. <<ΙWroρεi και γα 61ει9δ[κιo>>.ι βεβαt εi'ρ1αoει ατo διαγωνιαμ6 για τo πoιoξ Lγιτo πιo . ξt. pιbτηααδελιi. ..Aρνι6μoυγ να πεtατιb6τι tαpεπcεγατoν φopαψαt.>>ρ ιbτηaα 6αo αδιdφopα ψo p oiloα. Δενε1ειαημαα[α.καθιbEτon τcαPατηρoιiαα.o παν€ μ oρφog αδερφ69τoυ 76θλκιναμαλλιd καΘ6ται απtναντi μoυ.>.<. aτη ακi"!lη.Λ Stephenie Meyer και Θα σoυ τo αφησoυμε εδ6>>.{rιΘ$ ριαα.και τoγ κokαξα κt ε o θυμ69τoυi1τανπoλιiπιo επιβ\τικ69 απ6τ <Tι θα κυνηγi1oετε ατc6ι|lε. ..<< μπoριb>.. << Χαμ{λωαα τo βλ6μμα μoυ. λi1Θaα. <<Για κυνηγι>>. Aυτ6 πoυ με πε[- pαζεi1ταν πoυ δε Θαπεριιoiloαxρ6νoψαζiτoυΦψ. Koιiνηαετo κεφdλιτoυ.απoφαoιoε. e'249 ζe α)λα τα ψατια τo . <Tην iδια ωρα 6πω9 αυνιjθω6. 6τα. << Λo ιπ6ν πoil Θα πατ ε. Xαμoγθλααε αυταpεoκα με υπερβoλικη αυτoπεπotΘηαη.ρειg'' . < κι o Tα&ρλι εκεi. pΦτηoα ψελαγ1oλιilνταgηδη ατη ακh[η 6τι θα 6φευγετωpα.i1 Εκανε6μι oκ6πευενα κανει τλoαπαιτων. ατcαιτησε αlΕoφασιoτικα.Lτ|o PεL τα 1ε[\ μoυ.ατoυ φdνηκαννα ακoυραiνoυν.<Tι ωρα Θα τα πoΙlψεαιiριo..Aκ6μα κι αν Lψαννε ψiaα ατo aπ|τι μoυ.. κι παpατcανω. A}λαξα Θ6μα.. <<Aυτo[ πoυ δηρκεoε στLτψη To φρ6δι τoυ ζαpωoετ.Po. τι κ&νoυν1 <<Kαιoι &λλoι. Oχ'. Δε θα παψε ψακριιl>> oτακρυφ ατι6τηι V.E .εiναι Σ&ppατq δε θ6λει9να κoιμηθεigλιγιi>>μoυ πρ6τεwε. αναρωτi1Θηκα.ν αt αυτi1πoυμoυ.αPαoτtκεται πε .>> o'O)(...αυμφιilνηαα..<<To φopτηγακιαoυΘαεiναιεδιil.Χαμoγ6λααα λ . τ6. δε θα τo iβριaκε ψε τιπoτα.αoυφριbνo.. διαφιilνηαε.<< iπεoα ψt 6τι να ακεφτε[ Mπoρε[ βdλω μπoυγdδα. Δεν ..ε:wνλαβαατo κεφdλι μoυ. Θα παει για ι|(ιpεψα αιiριo>>. επειδη φoβ6μoυν τη δι5ναμη τηg πειθoιig πoυ εixαι τα ψατιατoυ. <<Δεν ε[γαι αυτ6>>. με πpop)tηψα γpυoαφiψατια.>> ριhτηoα. <<Αν εiναι 1ιαπε- ραoω τη ψiρα ψαζ1αoυ αιi ριo.<<Kι Ξ t.α |ι.ατrαττηoα ιll"isγραιψα. πp t"πειι α παρω 6αεg πρo φιλdξεt9ψoριh>.'ofiι βρoιiμε oτo παpκo..Hμoυν απoλιiτωgαΦυρη πωs τo κλειδi iγαν oτην τoLαη εν65τζιν πoυ ε|γι φoρdαειτηι Tεταρτ1l Kατω ατc6ψtαατoLβα ρotlγαoτo τλυαταρι6.Tαψατ.os |.o1ι>. <<FΙ Aλιg εΙ.xρη μoυαναφoρα τηsπPη Lιαaικ6τηταgτ oυ. Eκε[νog oυγκραtrt248 ca. <<ΔενL"μ παpειτo κλειδi Lιαζi'ψoυ>>ε1πα αναoτεναζoιτα9..<Fnταξει>'. << Δε με αυ μπαθoιiν >>. .

. αψi1γαια και με δυααρ6ακεια..5 γ. ατpiβoνταc.. #..φoβoιiμενη6τι θα δι4- pαζετηθλΨηαταδικdμoυ.Δ. oι ιiινΘρωπoι ε[ναιπρoβλ€ ι |rιμoι.δειτη E μ&τιαμoυ.ξ. λ"'ο.βoo o}λ.ροo. πoτ€ δεγ κ&νειgαυτ6τoν περιμdνω6τιΘακdνειg.αυτ6τo Θ€ μ α. ηξανΘα.ιατoν κoπαξω ακ6ψη. γιiριαε .αΦυρη 6τιτιbραμε δoιiλευε. α6τερo. αλλd τo βλ6μματηg δε με &φηνενα κoυνηθιb μ€1ρι διθκoι|rεατηψLaητηι πρ6ταa\τoυ κι tκcι.. ατγ tζo"νταtτo ψiτωπ6τoυ διακριτικα..αλλ6 δεν μπoρof σα."6 τoυ11ταν .<Σoυ ε[πα -δε βλ6πει9 τoν εαυτ6 αoυ καθ6λoυ καθαρd.Eντo αιiγ1υαηκαιτo φ6βo iεip"6τι μπoρo6αενα.νε πoυ o Eγτo1)αP...Παντα με εκτιξααει5..Aτλιbs *ηo.α1rα ψεκoπαξει-να με αγριoκoπαξει.ναεπ **βωτα'α'. αφιγμ€γo...λιτoν...^.luxραψατια. . αυνdμαε. >>.Φ 250c'€ αι1ριγμα. Ei1ε ακ6μα τo κεφd "|..w i"γoιτα9.aeηooνα μληαωμεφυαιoλoτΦφων4.Stephenie Meyer υπερβoλικd αΘωα. μoυρμoιi ριαε.μi... βριαε τια να με κoπαξει.<<ψaρωιακατλ&βω καλιiτερα αlι6 τo μ6αo ανΘρωπoτην αιΘρbπινη φliαη.Hθελα ναγυρioω τo κεφdλι ψoυαττ' την 4}λη. <<Δενκατλαpαt'νoν1ι τLατ.Eακυι|rε πoυ iψonαζαναγιιbΘωiγαν ψtα δ. <<Aυτ6τo κoμμ&τι εtναι αρκετα ειiκoλo νατo εξηγi1oω>'.τα ψατtαμoυ περιτλα... παζειg''.<K r} 251ε{ . εδebπoυ ταλ6με.<Mε τα zλε oν εκτi1ψατα πoυ L"γuι4 b''. καΘιb5απoκωδικoπoiηαε την €κφρααη μoυ..γωγωσα I p. ενιil αυτ69μλoιiαε. Κo παξατd.0τ θνα Θυμωμ€ ν o θ6ρυβoγtαα ατr'τα δ6ντια τoυ.. iδ.Eντoυαρντκoιiνηαετo κεφ4λιτoυαpγα.σ. εiναιεπικ[νδυ ελ L"πει.Lγ.. . σα στα χερια τoυ. Κoπαξα ξπ' τηn &λλη.<Aλλdυπαp^trεικαικατιπεP...ιευ θεριbΘηκα. o.κι αυτ6 δεν ε[γαι ειiκoλo !ατo πεPLτριilrωμελ6ξειg. τιατoυ με €καναν να νιιilΘωλιγdκL σα.Eνιωαατα ψατιατoυ παιlω oτo πρ6αωπ6 μoυ. εκτυφλωτικη αδερφητoυ. .καΘιbgεξτ1yobaε.νε1LLστημoνικ6 . ψε oκoτεwα..Eκανα 6να μoρφααμ6. Kαι nλu λ'ψilο"on 10απε.εl i1ξεραπω9.i "o μ6νo ι τo δικ6 τoυ π6νo. Ξαφνικ& η P6ζαλι. Xαμoγ6λααε.FΙτανα1εδ6ν . <<Oιiτεκιεγιb.oxι..τα μετα δικdμoυ γατιατoυπPosτoταβαιιπρινδιααταυρωΘofν ξανd..λεραaιτ6αo τo κεφ&λι τoυ. Mε αυναρ. 6γτ. Κoπαζα ακ6ψατoυ9K&λεν. πρo*. τo κεφαλ τηg α}λοιi. πoλιi1ρ6νoψα . . δεν μπoρcil να σε αφησω ηαυχη.Ι|P oS τη. Toν αγριoκoπαξα.νiβηκαιξαια .oψεnα.η.. .οζλ.Tα λ6 πεiραψα.0o ικoγ6νειdτoυ. Δε μoιdζειq ψεκαψ1αατι' 6oε9 txω γωρtαειπoτξ.. απoγoητευση _ απoγoi1τευση τωι'η P6 ζαλι εi1ε _ouα..A)λd εαιi.FΙθελα να γελdαω με τoν εαυτ6μoυ πoυ αιLψενακ&τι διαφoρετικ6.

<<Kιεαι5πρ6σqε vη αoυ τιi1ει τLπoτακακ6.ατcαντηαεεκε[νη.. . γν ρLζo"ντα1πα)1ιπρ o g τo μ€ρ o g τoυ.6ται δεγ ε θναλoγiατηκε.Γιατ1δεν υπi1ργ τ. { δεν απoδiδω oωoτα τo συνα[αθη μα. Eφυγε χωPis 1ιατcεL τLτoταdλλo. Mπdλλα >. FΙ φωνη τoυ i1τανατc6ψακρη.αττα _ β α)ιω ψoυγ &δα απ6r[rε αυτ6 λoγικ α Θα π ρ iπει ν 4πειρoυg κινδιiνoυg. <<Nαπω "κλα'ια περαoειq. Toι κoπαζαψΕ^trp κρι1νθηκε..λη φ ωιi1 αoπρανo. Θα αε βρω ατo αυτoκ[νητo>>.ι.ν στo.. Θ α πiφταψε εkε ατc6τη μια ψερια ε την dΜη.ΠρooπαΘηoα να ακoυoτω εγκdρδια. α1εδ6ν εξ[αoυγoητευτικi1μετη δικη τoυ..Θα πpooπαΘηαω.Eγτoυαρντ.νηvεpoΘαiγαν καtpια.<Ιπoa16aoυμoυ>>. <<Kαλdια περααεtg. FΙ λεπτoκαμωμ€νη αλoυ6τα τηg i1ταν λυγερ 6κo ρ νLη'τ ενLατηχ&Pη.. .Eνευααακυθρωπd.EνιωΘα 6ναγ €ντoνo πεtραoψ6νακανω κoπαyατo υ πo τηg 1ΨtPαS. . ακ6ψακι 6τ ocνηταν εντελιbE ακ ['''ητη..o 1cP6σωπ6τηs_ στεK6ταν ξαφνικιi πLσωατc'τoνιbμo τoυ.1αΤδειi o. αηκιiΘηκα κt εγω' << Θ α τ α πoil ψε αilp ιo >>. . cε παρακλω. p ιhτηaα. η Aλιg. << Γεια αoυ.No μη μoυ τιi1ει τLπoτακακ6 ατo Φoρκg -τι πρ6κληση >.. <Θα βιiλω τα δυνατd μoυ>.>> τoν ριbτηoε.νερατδισ.. . ψα9αisoτηoε.pα. <<ΓιαoΕ'ια ε[ναι πp6ληαη>>. l μoυρμoιiριαα αυνεαταλμ€να.FΙ Φoη μ μπoρoιiαεια αυνfloει γα ισoρρoπεL.[π6 αγo ψαL'να tLPo στιαΘ\aω ι α πp o a L"μ >>.Xαμoγελoιioε ακ6ψα.. . Δ εγ ψo ρ oilαα ν α 6 ι'αβααω τ αλαψεP& τηq γατtα oτo γρ ιhψατ oυ olrιδ ιανoυ.. <<. τo πεpπατηψατηg i1ταν τ6αo pευoτ6.Hξεραενατικτωδιbζ-και ε[γατη'ι αiαΘηαηπωslκ| τo [διo_ 6τιη ωsριcι.Aλιg.εiπα orναατ ει αζoν τ α9.>.Eντoυαρν τ >>.. Xαμoγiλααε τλατι6..|'ατηφiρωoετi.. Eγιb εtγαπαpει την ατε6φα α διαλ€ξω αυνειδητd.η ευχηαυτi1ε[ναιψιαxαρα>>. αp 6τoυ τo oτρ 3κε[νo 1αμ6γελo. << o. με . ctνταπPΦLιmαδεν πoυπερνoιiααψεψαζΙδημoαiωg ατην τελευτα1ααυτi1 αταΘιb γαν καλ&. Μετα βριoε ατc' τηι dλλη κι ι πoυ6φυγε.ψωρLgια παpεtτα ψατιατoυατc6πανω γoυ..Mηn π6oεtg ψiαα>>.o M&ικ και oι &}λoι Θα υπ6Θeταν6τι l1μ τoν.'}Jξεpα πωs ocνεξ ζ6μoυν τιhpα. .<'oγι.. n. Σηκιilθηκε τ6τε' Kα.Λυ Stephenie Meyer τo Θεoπi.με6ναελαφριigειρωνικ6xαtrνoνταζ μ6γελo oτoπρ6αωπ6τoυ. Φυαικ4 δεν τoν ξεγiΙαoα. και"ε1xααφo την ε1μ παρει ττ.. υπoα1ι1Θηκε1αμoγελιilγ <<Θαεiμαι εκε[ τo τρωi>>. To oαγ6ιt τoυ αφixτηκε.ατc6τη oκ λ} 253(-* ...τoυλdματo1fστη Γυμναατικη..με κoρ6ιδεr[rε.6πω9 oυνtpαw κ6{rημια5λεπiδαg.Eντoυαρ10ττηs iριξε iια ακoτειν6 βλ€μμα.o τPovαΚτικ6 για ψiνα.Σ1εδ6ν.τ6ooφιδiαιoπoυ tιιωαα iια oξ.bκi'ντpιaψαζi1- λιαg. ωsτoτθλog. . η Mπ6λλα _Mπ6λλα. κατιπoυ εξαρτι6ται απoκλειατικα ατc6τη δ απ6φααη i1τ α iι oτ tκτατo υ. <Σoυ φαwεται σαν \]α εiναι πoλιi καtρ6g.AλιE. << Γεια αoυ.rτα9 τo μ&γoυλ6 μoυ πdλι. . δεi- τυπικαψετo γtρtτoυ.Aτλωαε τ o γipι τoυ ττ 1ι τo τρ ατciζιτ W α αγ iξει τ o πp 6o ωπ6 μoυ.. αλλd τo γαψ6γλ6 τηg Χαiρ oμαι πoυ σε γ ω ρ1ζωεπιτ6λoυg>. ηταν φλικ6.oιo.'ltατικ6. $'j z52 ζ a <.Eντoυαρντ ανηaν1φilσετ|α τoν .. Tηxαιpiτηoε. αλλd Εν ειδoπoιητικ6 Llατtκτo με εμπ6διαε.Kι o.τ6τε>>.. πto pααα... <<Eiααι6τoιμo9. Aρνηθηκα να πεpιαo6τερoτην πρoσoχη μou oε πpα επικειτpων 01ι)ταζ πιo ααφαληγt αυτ6ν.AλιE>. P L10.

ενΘoυαιααμ6. <<Mπoυγdδ α"'Kα.ατη ψi'ρατoυ θα περνoιiαα Ξντoυαρντ. παρατ\ρηaα 6κπληκτη.Aπ6 την dλλη. M&ικ.uμlγ. Θαλεiπει τo aαβpατoκιiριακo>>. τηg εtπα τLα τηn ακtlρωaη. . Σ-:cηΓυ μναaτv'η.\ Lαω5γtα κανiιαν αγων σlcετη ψoρε1ατλωg. Εξf1γηαα πpoαεγrικα 6τι ειγα ακυριilαει τo ταξLEι. τo 1ερoιiλι τηg π6ρταEηταν κλ αλλdδεν υπi1pxεa$ρτηg. ψετα πρiπει να διαβ4αω τ.δε θα με βoηθ{αει ατo δι&βααμα. 6ταικι αλλιιbg..r τoυ αpεoαντα\αζανια_δεν pι}κoλoιαξ€pεtgτι αυν6βαινεμε τoν Tαdρλι.ρειg.ετειδη αιηoυxoiloα τLατo φoρτηγdκι μoυ.Δεν ψopoboα να πω ελικρινd τι αυν6βη ατη BιoλoγLα. <<Ξ t.Γ€λααα με τoν εαυτ6 μoυ. ανακτηoετην καλη τoυ διdθεαη..τηs ευ1ηθιilκλ'\τtlγη oτo xop6 ανταπ6δωαετην ενx'ilτ.ιi1ταιαφηρημ6νos κ&τι ατη δoυλειd. Μπαwo. Tηγ αtcoγαιρiτηoα γp γeτd-ατc. νιΦθoνταgευαυνειδηαiα..ρει5.. στo βραδιν6.εLπαπρ 6 oγαρα ιlliψατα. Tαι[ιLψαταμoιi ηρΘαν πιo φυαικd ατc.να|η. (i"o.ι'α. 01ι δε θα πdω καθ6λoυατo γoρ6>>. FΙ φυαικη ψoυπαρ6ρψηoηi1τα'ν!α aoυπω 1|'αψεπαρατiρει' lrι τ Lγ ι'' αυτ6. qια εL1κακpεψαau τo κλειδi.o M&ικ μoυ μλoιiαε καιπαχι.6πω9τoε1μ αφ\au.. <<Aτλιbg αoυ €κανα πp6ταoη>>. υπoαβθηκε.Θα 1oρ6ι|roυμε 6λoι ψαζ{ooυ''. μoυ ευ1ηΘηκειαπεpααω καλ& ατo Σι&τλ..ιπoταδεν {ταν αδriνατoγι' αυτ6ν. E wκ6τπ oι'ταg την o . π1Υα ατo παρκιντκ χωPt. τo μυαλ6 μoυ ηταν αττααγληψ6νo με ακθr|rειEτ Lα τη'0αυpιαι{1 ψtρα. ακtφτηκα.'Ιaτα:νκατι αE"i:. ταΕπεg. <<Θααε βoηθrjαειo Ι(4λεγ ατo διdβααμα.<<Ξt. εLγααργioεινατtoτεisω πωg τ.νω l ψΕoακι 6κλειαα τηι π6ρτα πPιn τo ξεδιτλΦαω i1τανγpαψψθνεgμε τoν κoμr[16τoυ Τραφικ6 γαp ol|6.'Ει Aδειεg τζιν μoυκαι αφoιiτo pρi1καλ. ψopεLg να €ρΘειg. τελικ4.Koιiνησατo 1 χωPιs να ψo ριbι α τo πιατ{ι|lω.νατcαρ απλιbg παpατηρεLτq εξλ|ξεtζ.Ψ|αΨτd.. <<Θαταgατo γoρ6 με τoν K&λεν. κoυνιilντ rεφ&λι.61ι αυντ]θωg.To δειiτερo αυτ6 iιoτtκτo sΦ 254 {ξ:ξ aωaτ6 _τo φoρτηγακι μoυ i1τανατην iδια ειγεπαpκαρειτo B6λβoτoυτo πρωi. >' ξεκ1ιηoα. σ|λατηgTρ ιγωνoμετPiαsη α}λιιbE θα μεiνω ατo μdθημα>. iφταoα σπkι.. <<T6τε τι Θακ&νειgi>>pιbτηαε.oται μια η α1oλικrj γLpατλεIωαε επιτ€λoυs.>' .ξαφνικ&μoυτρωμ€ ν og.με υπερβoλικ6ενδιαφ6ρoν. . αλλd δεν iβΧεπαπιhgθα μπoρoιiαεγα μoυ ειγεφtpει τo φoρτηγακι μoυ. AκoλoυθιbνταSτo iδιo θνατικτo πoυ ψε εwε ωΘηαε την Tζiαικα μετη Mαιη πi1pατtfutφωνo '{γtψαταατoν ολoγiα πωgiβλα. <<ΔεΘα6ρΘωατo 1oρ6.tπηρxε€ναλευκ6 ατo κdθιαμ 1αρτi διτλω ψtνo πcl.Φ 255 {nl ..xνi1oυ o Tαeρ}. ρωτηαε. καΘιbgαι oιγα τηι ξ ιτηπ6ρτακι εiδατo κλειδi τατω ατηψiζα. <<A>>.νταs ψΕo aυτ66δεryνεια εwαιτo[διo. .<F'νταξει>'. υπiΘεαα.με την παρiα ψαtστo γop6 _Θα iγα'ι ωpαtα.αυτ6.τξo τκ. τ6ιltσα. ενταξει.Λυ StephenieΜeyer ατoι.6πωgακριβωg την αφ α. <<o'Εντoυαρντ>'.α τo διαγcbνι. Δεν τρελαιν6μoυιιια παω aπkι ψε ταπ6Eια. φ1itω μακρια τoυ..oι πoυbταιριεΨτ o βρoντερ6 s ηιosτoυαυτoκινi1τoυ 6ψαξε..ν Πητooτo ψαΘηγα.. πi1γα κατευθε[αγατo τλυoταρ η ωt.Eδεξε ψηλiι αk ητo y tα καπo toι τ ρk απoγoi1τευoη ατc'6μ ι'i1τor. Kαταoriφιααε ξαια. FΙ εικ6να τoυ πρoaιhπoυτηgTζiotκαπoυ μoυ ηρθε ατo νoυ iκαιετoγ τ6νo τηg φωνηgμoυ πιo αυατηp6 ατc'67ιγpειαζ6- ili111 τα1.

γiνoττxν oτηξωημoυ λna μ..i. Θα LLπαLνI.. τα 6ρtατoυ π6νoυ ωg tναι ιiπoυλo φ6βo πoυ p oκανιζε την orπoφ ασ.ooxoληοη*o μ.αμφιβoλiα.To μυαλ6 μoυ ε[xε oπωαδiμoτε πoλιi ελειiθερo γρ6ιo και ειxεξεφΙlγει ατt6 τoν 6λεγγo...L1oιταc. ".<A>>.αρμαw-ια δρoυνκαι με γαρα i.δ J*o.κoιμηθεipαΘιακ1ι 1ωρξ Aν και ημo τη orντ ryρπκi1 Θεραπε1α.Φυαικ4.. να με[ νω oπkη>> ..A. γLPoΘ:'γ*-: .ιa θαυ.ντ.o..EνιωΘα τ6oo 6ιoγηπoυ τoυ iltεγα ι|ltψατα.g ατc6αν 'λn ηε'g μια-δυo αντ tγρ tπκig τ .co [διo και για oΕνα>>.'ωγtα$πιo.En.ι"λ""η *o..'F. ρρη* μιααυ}λoγη*'9oερw. "o τι Θα φoρoυσα τ'η\'ε. λ.ooανακo6φιαη6τα.J o"jiη. Noμiζω 6τι καλιiτε α α..>> . εo16 ν α παs KαLν α περαoειEκ:αλd. 1. nouδενεi1α\αιακξει l κι €ται Εκorνα *o'μηeω.*.μυαλoιiμoυ α.otα i.oui6μoυ. . Πρi πει1ιαπαω και ατη βιβλιoθiγηκαι ατo ψαναβικo.iτοιψατ. <<Tιειναt'. τια1ι'α ατcoρpoφi1oω τιE δυo μικρiEλεξoriλεEπoυ ειxεγρα!ει.nou y' αυτ6ν εi1αν Φoημ6νo 6oα. πf. <<Θαμπoρoiloα να πω . τ.Καtτoιαliτανη i . δε θα αυγ1ωρoιiαα ψtα α}λ1η αυριανη |. νdρκωααν για oκτιboλ6κληρε9 ωρε9.στ ικ6τητα ψoυ.6 παlτo$τi.. .ζ..ατi.. oι πpoψiβειεg ι|lαριoisατoν καταιlιt:ι<τηiγoυν αρxtoεινα μειιbνoνται επικiνδυνα _πρiπει \'αψαSi1oυν μεiνειγια διio.x.ερiα1.'Επρεπε y α υπει Θυ ψ1ζωατoι εαυτ6 μoυ αυν61εtα.μoυ.. γ&ρηα τη..λoιπ6ν.dαoυ.Mπ6λλα.Mπ6λλα >> . Δυατυ1ιbgiγα'ι ατt' αυτig τιg'δδυλει€g πoυ κρατανε ψ6νoταγtpια απαoγληψtτα.π6ψεν στo τελικαξαλωoα πρω[.Λυκ6 Stephenie Meyer π6ληα{ τoυ..κα. o.ριζ" πθραδιbθε κρεβατιμoυ.lHξερα 6τι ημoυν υπερβoλικιi αγγωψLι *i'.νιilμωoε αρκετα.|ιτ αακηαη9αυτi1g' ματ691ioυ. E1ω 6να αωρδ πραγψατ αι α καιω. ατλρωτωψ.γ ωaα τα μα}λι&μo ψΕ^trp η i. ΨταΨτd..Eνιωθα 'oτo και !Ψ i.o|. ηνLεP "η. *ouiL*. pνΘiaτηκ εc. πλoiΘηoη6τιατo τλo5-γυτi1ηεπιΘυμ τωνd}λων.να εtψαtaαι απ6 τη a1i γαψtιη .. αιτεγιατρiαap6νιατo πoλιi. Χα μoγ6λααε.ριg περiμενατoφι1 Eνιil 6χo.αντε .ΕντoυαP1ιτKαLνατoυ πω πoll Θαπi1γαwα. ...να β(λωψoυγαEα ..ιlαγρεLαo e} 257 {iil . επtκειτρhιoντ πpooo1ημoυστoνα 1αλαριilαωoυγκεκριμ6ναvtPητo oι α.. ειπα γλωνταg.*..6τ ι.Eξιi}λoυ. .'ατεgτoυΣoπL6 nαιi /μηια και ψεταξfuλωoαξαια.. Ξ$πτηoα νωp'ιg..iμo. O i1γogτoυγ6λιoυ μoυ δεν i1τανo αυνηθιαμ6νo9. <<Eiααιαιγoυpη.ιhoτεναΨ πc. pγαινω Φ α .6 "6".ρh'-" .6μoιαζελε ε1:)φLρΘuατo ιλo.'ι α Eιαpαoω. Θ€ λ ει e} 256 {!e Θακρατ fipoatxω.ατo M.. ειπεtκτrληκτog.ν. Μετα τo βραδινξ δizλωαα τα pollγα κι €βαλα 4}λη μια ^ δ6αη ατo ατεγωτi1pιo. θα iγαι πoλ{επιbδυνo..η "oμ"ιε" ααυνειδηαiα. B4τιμoυ. 7α Eρ ioιi. ι πoνξ tι αι εντ υ. Tα αιoΘi1ψαταψoυκυμαiνoνταν απ6 τηι 6ντoνη ανυπoμoνηcLα πoυ α1εδ6ν Φτ.νη ιed.Θ€λειg.>> <<Noμiζω6τι' iγιE δiκιo για τo Σιdτλ.αγηψα. ψην αλαξεLζτα σχεE.l*. Δεν υπαpγει.. *o.^ε τηζω\ ψaυi'P'pdoτ υενdλακτικη_no"oi διΦξωατc6 Φoρκg. μ.pγαζαατc6την ταLιcη ψoυ τo αημε[ωμιiτoυ πoλιi πto oυγνα απ6 67ιγpειαζ6ταν.ia.ΣηκιbΘηκα 6πoνεi7φτασ|-.. ενταξει.oμικρηφωνηcτo π1αωμθρogτoυ..dλεγαατoν εαυτ6 μoυ ξανι1καιξανα. ε[oαι πλ..Παραλιγo.ιτα.6 βoλικ6g ανΘp ωπog ια 1 γ ν α ζει.l ε1gψαζ1τ oυ.KιirπoυoτηψLα1τηc. ΨαΨ&. _ αψλLτ ε. εiγα κανει τ ην επλoγi1μoυ και δε Θα6κανα πΙ'αω.αλλd εκε[νogδε φdνηκεν α τo πp6oεξε..Oχ.^[τ6φ τbτotασυιι Θλoγικ69αυνθηκεg. δενμπoρoisααιασταψ υπεptιταaη. ν α τερ ιψtνω ψt'γpι ν α ψo ρio εt η T ζio ικα η κανθνα5 P εt10 d}λogνα 6ρθειμαζi μoυ.'oυπ6λoιπα.πoυ παpλιγo να ακoλoυθrjαωτη αυμβoυλη τoυ...

. τoυ απαnτησα. τηζιbνηαoυ*61ωηδη αγxog...μ 6q71αΘηκεμ6λιg !:!::ψ:o. Γιανα αυτ6 τo γεγoι69 oδηγoιiαα 1tLoτΓPoσεΚτικαα την π6\... <<Kαι τt i^1ειεκεi ατo τ6λo9τoυ oδoατριhψατog.Stephenie Meyer Λ Kof. '.γ:ι ατc6 ψεκoiταξε πανω ωSκατω καtγiλαoε. με καθoδηγησε τη\' ιbρ πoυ ετoιμαζ6μoυι τα ρωτi1αω. .o.... κατω.υpo ναδω6τι.Σ-ρΨ' δεξι4 ατoν 110>. τoνφωτiατηκε.. Σ:cηναργi1δεxα111ελoisoε_τo τρ6oωπ6τoυi1ταναoβαρ6.i .<Θαπερπατηαoυμε. η <<Βiψαατεααoρτ(. τιhραπoυηταν εEιb. oτtναξα με ανακoιiφιση -o ι γel.n:l1s κo(ταξα " Θt. με αιiννεφαπoυ Θα"ρ.Πυκν& 1αμ6κλαδακαι κoρμoi δ6νδρωντυλ τo γρααiδι τω.:.ιχ. <<'Β.εκε[νoE 6ψoιαζε ψε μoντiλo ενιb εγιh 6γι...|6oonn.o "' "fi..::-!'":.<!ι γ.sαλη μiρα''.' "ω" 6πωξ παττotlτoιαπα. η ε*φραγ1 καΘΦ5 !P:. .αζαν παψε. βαινα oτην^τ6ρτα Εκανε "λ την να ...:λ. -':Υ κoυ. . αυψβα[νεt1>> ΚoΙταξα .αη τoπρ6oωπ6 τ1υιενιb oτη τo.ν.o πi'yω.t-δo n.Ξ.o.!'n τoυ φαγτ"λ"'' ι5Lαστηκα\'α ψαζiι|ωτo τραlciζι.Γελ'ααεiαια. Περiμενε δiπλλ oτην π6ρτατoυ αυνoδηγoιi ψε LιLαψαρτυρικη Εκφρααηπoυ Eεν 1|)α διiακoλo ηταν Kατα- αυτα τo βλ€μμα τoυ πανω oτo πρ6oωπ6 μoυ. ατην^π6ρτα τετιbνταg.παλε{oνταg πoυλ6βερ ΨfuPιπoυατdθiκε oωoταπανωατr' .γnogτr'"ηξ-γi*.ilξ.>>ρΦτηoα.*. 6ταν τειεiωoα. ενιb εκεΙ.και : " P'i': ! F" Piguo n.-χ. φαiξωαπ'τo"* ε...Δεν 6μoι.'hn απiατευταδι1ακoλo να συγκεγτρωθΦ ατo δρ6μ μ.ψoυ.Υi!...'F'pξλi ρητi . μια συμφω1l'ια>>.. τι'α Tαβeλι ει1εφογεiηδr1. '!:"λ:":' ααν βiψβiκ.ιTdλlτην iδια πυγετιbδ1υατερ[α ro πρaηγotlψενo με NτιiΘηκα βρ!δυ.T.."iιηi"".. "oιΨa μoυ γτυτηoεtδυνατιiπαiω oτατλευραψoυ.oyivo o.ριξαtνα ηP. Κλεiδωαα :Jηnn6ρ. ξεκλειδιiαωτηνπ6ρτα τoν. ψoνo oilρτη.u1.. . τo φτLα?cνoνταζ γιακα ψoυ.εη.>....Ψετo Ψoυ.ιτλ6νι.ηρfi. δυακoλειiτi..καθιilgαυμμoρφιilθηκ τoν αυτoκινητ6δρoμo10 1 πρog τα β6ρ εια> o!l..α}λ4 φoβ6μoυ θα απoδεικ βoλικd πωg Θα tβγαιια απ6 τo δρ6μq και κoπαξω να δε tτoι και εi1ε δ(κιo.> τrjΘηκα. τoν υπενΘιiμιαα ατη θ€αη τoυ oδηγoιi και απλΦνo.o βλ6μμo.o':lιfομo.Pαστη't"παΘα.CαSτo 16 τ(ιν υ. <<TιilραΘα αυνε1iαoυμε μ€1ρι γα τελειιilαει τo oδ μα>>.ιιαμoνoπdτι>>.ρoιiαε6να ψακρtl*:...s *Αυτ6 τo φopτηγακιε[ναιτ6αo παλι6 πoυ θα μπoρo _δεiξελiγo o ταιπιobc'τoυδικoti σoυ αυτoκινt. δτι εκεiνoq γιiριαα βεβαιωΘcil.Τπdκoυ oα oιωπr[α βΦg . γt. ε[πεγλιbνταg πνι)(τα.τo παραΘ. α}λα επιτ€λoυg ανoιξα τηι π6pτα^τραβιbνταgτη - o}..ι 1o ψo iξωαπ.Ι"''* t..1τoυ >.. Σι}ντoμα βγηκαμε ατ16τα 6ρtατηg πΦg παpατoι τoυ. Κotταtα ^'. πoν ακ6ψακoιμ6τα διαα1tζoνταg oκoπ6να βγειg ατc6τo Φo ρκg τpw πtαεt η νi "ΒW...νoEπηγαwε oτo ^ φoρτηγακι μoυ.ω6''i'.Ι.n!': ψ. βιαoτκα... il'.n.ΕυτυγωgεiγαφoρiαειαΘ}νητικαπα e} 258 $ι} '''259 ζa ..φα καχυπτε τoν oυραν6... Ακoυγα iναγαψ6γλo oτηφωνi1τoυ.Pψ. xντικατtατησαγ πραoινεgλoυρiδεE ταoπkια." nα βεβαιωΘιh6τι δεν ε|ιγαξεxααειτ[πoταoηψντ ικ6. tναλευκ6γιακαπoυ αιν6ταναπ6 φ α καιiναμ"ιl <* rΞχ".o κριiβoνταEdναελαφρ6 . tψoιαζανγελo [oι."ηie.iJ β:..Υ6 *oφε.... ":ona !9u εtxατελειιhσειμε τo βoilρτotoμo.i .

Λυκoφ Stephenie Meyer πoυτσ. *o.κoπαζεδiτλαατ16 . τoυ υπενθιi μιαα.x.Παpκαραo *o.ψΕoαατηαυνεμ]Lκταoητoυδ4αoυg τiπoτα&λλo..pρ*o 6ξωμεφ6βo. ... <<Tιγα σoυ πω Mπ6λλα. 6τt εiφ βγdλειrcι αυτ69τo πoιλ τo.o no δ. ..bρωaεg_πρξψα πoυ ε[ναι αλτ]Θεια>. . ο|ιψαoτε μαζi δη μoαiω .. εiναι μ6νo oκτcb1λι6μετPα'κα. τo l <<E[πεg g>>.bαα ..Ιii. μo.6πoυ δενπα κι μoυ. Κoπαζαψεκαι oι διio 6ξωαπ' ταπαραΘυρα τα o$ννεφαπoυ αρα1ωιαν6αo αυτ69μλoιiαε. 'Eκαναπωc δεν ακoυoα..ταματιαμoυατo "o ".|)'ν \'α σαΚαατραμπoυλiξoυντoυg αoτpηα\oυs μoυ η dλιιbg ψε τ6ι|roυν. καθ ιilg αναλoγ ι ζ6μoυν τα Epαψατα πoυ Θα ακoλoυθoιi ααν. Πρ oγωρ otlα αψε α ιωπτfrα γ ια \iγ o. πoλιi βoηΘdει αυτ6>'..>> α[α. E.Eβγαλα B.ΠρooπαΘηoα10ατcωτo ι]liψα 6αo πιo πειoτικαγtαν 6βριακετo φopτηγακιμoυ αPτ6.<Εξαρταται. . o Tαdρλι ειπε6τι Θα ΕκατεζΕoτη a\ψερα>>. . αιηoυ11εtg..α. .o... oκτιb 1λι6μετρα.tlσα.o. τηg εtπα 6τι μoυ τo ακ.oδη'o"εflλη φopααπ6 τ6τεπoυηρθαατo Φoρκg.o iη.oo τηi π6ρτατδυ να κλεiνει με δι5ναμηκαι βρ πPosτα". ν6τoι.ηoo μoυκρατιilντα.Θυμωμdνα.. <<'Pιλωg αναρωτι6μoυν πoυ παψε>> . και τo 6δεααγilpω ατc'τη γioη μoυ.Mη.φop τoυ. <<Kαιτoυ ειπε9τιθα 6κανε9.. γpt1γo Eν α. δρ6μoυ oδη-yηαηωgδικαιoλ μ..1 . "o..LΙε'νε6τt Θα ψε ττεi- Pαζε..i>> |ιε pωτηoεανυπ6μoνα ψετααac6μερικ69 aτιγψt. Moυρμoli pιαε κατι ψLoααπ6τα δ6ντια τoυ. μ6αα Ko.'oχl.. . περιαo6τερ γ. τo πo αγεδ6γ'*. καθιilg πεptoρioτηκε oε ατεγ6 μoνoπατι μεμια μικρη ξ. τoν ια πpo^trωρα ν 1ιρ^trιoε ψtα ψε ψατιαακ6μαεκνευριαμ€α.ιlω ατr.i}. Φμo <<Aπ6 ειπε. . .. ριbτηoε.1αρoιiμεν _ειδικdεφ εφ.ρ μo.onn. tg για τo πρ6βλημα πoυψo pεLνα δ oυργoιiαεo' εitνi-τo να μη γυρiαειgεαdατo αππι αoυi εξω'pετικα a αρκαoτκ φωη τoυ i1τανακ6ψαΘυ[ωμ6νη και δ ' κoο.Oιiτε κι αυτ69ψεκoπαζε...ηo.λ*o.ιπαι| {ψατα ξανα.η πινατ[δα.<A}λd η T ζio ικα Θεωρε16τ ι Θα παψε ψαζLατo Σι&τλ.υπoθ€ τ ω 6τιτo εtπεgατηνAλιg. μλcbνταgτ ν α κατλiιp ω. β} 261 α ."aζω. .μ-og μαζi μoυ.<.πoυ Θα πρooπαΘo..>.ui*i κατωα7ι'τααιiννεφα.ειπε ατ16τoμα. o.. ρωτηaε..oμ>. ψεταo δρbμog τλεiωoε.φiλ.Θ α i1ται εξευτελιατικ6.oχ. τιbpα..τLπoτανατoυπω.<Σε τειpαζει. Oκτιil 1λι6μετρα με α 6πoυλε9 ρ1ζεgκαι oκ6pπτε9πLτρεg. >> Φdνατoυ φτιξνειτη δι&θεαη. . κoπαζoνταg ψε π&.δω.i. ακoτειν6 δ&αog..i:} 26ο e... <<Kανεig δεν ξ6ρει6τι ε1oαιμαζi μoυ. Δεν αlcαιτηαα ωoτε να μηγ ακotαειτη φωνη μoυ να λυγ[αει ατc6τoι πα.ν.ιικ6. νηκε η ιδ6α αυτt.Aλλd .λoμ. βα}λ6ταν .<Eiναιiνα ψ{..Kι *..φoρεαειτo ελαφριiαμdνικoμzλoυζ&κι ε17φ ψp ooτα μoυoκτιbxλι6μεφ1 τεpπατηψα . <<Tιακ6φτεσα. γ..επειδl1 4τγ i*ρηio.g. ρα τoυ δεν μπoρo. >>Aκoιiατηκε λεg KαL πεP.Εκανε o..και δεν 'i)φ:]n (Loτη τιhρα.ωπηλoι για τoυπ6λoιno"ζηsδιαδρoμηg pyαtιoνν τα κllψατατηg oPτισμ€νηg απoδoκιψαoiαqνα τoυ και δεν μπoρo$αανα ακεφτιh.sι πoλι5αε καταθλiβει τo Φoρκg πoυ ατcLκτηoεgτ <<T6αo ατταkηoεια ψαΘεt6ταν δεγ τoυ θδωαα ση τoκτoνLαg.ρog 6πoυ μoυ αρioειιαπηγα|ιω 6ταν o καιρ69 εiναι καλ69. 6τι μπoρεiνα αoυ δημιoυpγoiloεπp6βλημα . εμεig δε pιαζ6ψαoτε>'.

με βoηΘof αε αηκιhν α9 ψεατc6τ oν η κωνα κ ειγα περααει.'Ιaταιlυπερβoλικdτ6λειoE.g. tτoι Φατε τo απλ6 λευκ6 δ6ρμα ατo }'α λαιμ6 τoυ αννL"γιξε. . Xαμoγ6λααε.πP o στταΘιbντα5να με pγ6\ει απc6την ξαφνικη.αυνειδητoπotηαα απ6γωoη9.αλλ4 αυ1ν&i"πεφταoτηι παγiEα "η"i"ou.Oχ.>> o πΦ0Lκ6t iγαι ξεκαΘαρoE ατη φωνι\ μoυ.ν την δυγατdκαι αρρυθμα. πρ tι υμω o εt. Mε κοiταξε..κ pαw p1ξωψα ψατιαaτo πρ6αωπ6τoυ. ειπα. 6ταν καρδι& ψoνι α μ ει ξγιγψα πα. iγorντ6ooδιjακoλo6αo φoβ6μoυν. χω PLsι α γυ ρiζειτo βλ6μματoυ αλλoυ.vθκφρααημoυ.Λυ Stephenie Meyer . πoυ με διαβε b'. αφo'bεt7φoκoτιhoεtτρiα ι| oiη αεtpα.δεν υπoγoεiτoπλ€oν ατλωEπiοω αlc6τα ρoilγα τroυτην Εκρυβαι.ατcαντηαα ατoι α.Hξεραπωgν6ψιζε ευγνωμoαιiνηξαν tιιωαα και ioτατωoε. 1λι6 g''.KαLτoφoρoι5αεχωPιζ τo tγι κoυψιboει.πιo δυγατ&ατc'6μι εβ αυνηΘlσuaια _αντλαλoι πoυ iψoιαζαν ψεκαψocνε..o δρ6μogi lrιιtτo λε1oτoτ oμαλ6E..υπoα1€θηκε. Πρoαπdθ ησανατoυ 71αψoγλαoωκι εγιh.i1τανφ5po' τo μoναδικ6 ατoψoτoμυαλ6τoυ oπoioυδεν μπo ακoιiαει.>> ριhτηαεψε ατcαλ\φωνη.Tι αυμβα[νει. μ. απoρηψiνogμε τo pααcrνιoψΕ'ιo μoυ liφoE.ιεκατoιατυγαi.κι εκεiνog Lκxνε oτη'νακρητι5 qτt.>. .τpooπαΘω.oτtν η ευθε[απop παιω απ6 πεoψLια δθντ ψαg... |tτtP λ. ψε dνα κoρoΙ^ δευτικ6xαψ6γλo. <<Δενε{ψαι και πoλι5 καλη ατηι πεζoπoptα>>...xωρigνα παpεψpαλεται κατt.αιξκαζε να περαooνψε τ oιl λt" p.>> pιhτηαα απλπι'oψΕνα. Δεγ ψoρotloα να .ιo ατt6τo δικ6 μoυ ναEι'απoτtζειτη φωνrjτoυ.Θ6λει9 να γυρ[αoυψε απkι. τoν τ6νo κ'αtτη.γio να τoνπρoλ&βω.ιτα καταφερνεια κα.Γιiριαε τ6τε. πανω ατc6 τLs ψlPψlP€νιεE καμπιiλεg τoυ ατ6ρνoυ τo1)'η αr|roγη μυιkη τoυ διιiπλααη. i'.To κρ με dφηνε αψioω1ελεriθερη. oμoρφι&τoυ τpυπoiloε θλιι|rη.ζ} 262 f* αι η υπ6αγεoηi1τανχωPis6ρoυEi1πεpιoρ 6τt αιsτ6π για αψεoηαναγΦρηoη. με με μoPα.Εξtταoε ψεπρoaoγf1τoπρ6αωπ6 μoυ.pεqκαιτoυE ιατoι5gτων pρisωι. iιl α ψoιoπατιατoτ€λo gτoυ δρ6μoυ.κι'εγιb πρ6}ιαpα ια πνtξωΕναξεφωνητ6' To λευκ6 τoυ πoυκαψιαo't'1ταν αψαιlικo.Τια τoυg δαακ4λoυ-qμoυ παιδκη ατην τα κατoικ[διαζωακια πoυ εtγα μoυ ηλικ iαρεlrενα παpαEεμιb 6τι.61ι {fu" 6τι υπαρ"trει 6τι Θατo ακoλoυθoιiααμε>.Πεp πoυδεν ειxεπpλ& ακαΕκα. εt7φεγκαταλεiι|rειεντελΦg αιlτ6 τo θεαμ6. αιτ'i1γηα γελ& &:.>>ειπεi1αυγα. καπoιo τρ6πo αυτ69ακoνγετo ^ρ$πoτηE καρδι Γiρoαπαθoιioα ν α Lγl τα ψατtαμoυ μακριd ατc6τηι1 6αo γι16ται.καθΦEtτpεξα pιαατικαγilpω ατc. Μετα ατ16 t'ια\ε. <Αv Θ€ λ ειg 'ια αιoLξω δρ6μo ψθoαoτηζo$γλαγια . .αλλdτo 1αμ6γελo ^ δεν ηταν πειoτικ6.Δυo 9oP65. <<Θααε γυρiαω σπkι>>.κilbτερ α ν' . ψξρ ι πoυ\ρΘα κoντα τoυ' Φ|tυτtoμoνΦνταg να μη oπατλ\oω oιiτε δευτερ6λεπτo ατ166oo xρ6νo Θα ειγα ψαζiτoυ.τcτ6 αταγατηαε 1|)απPoστcαΘεi και oστd τ ια ν α με oδηγηαεt ψiαα ατo δ4αog.6ται αυνipηαντ6. <<ΔεΘα oε αφi1oωνα xαΘεtq>'.η Tη. <<Δεγtγι ψoνoτατι.Πp oγιhpηαα πPos τ α ΨP oS. <<Mπoριb ναΕγωυπoμoνη_ανκανω μεγ4λη πρoαπαθεια>'.Eκεiνog κατoo$φιαcε.τo φoρτηγακ. τoν ακ ψε αυτ6.αεpωτηαη αιακριoηsP ατιgδυoτελευταiεE κανειψLαα ψt. περπα6τερη ιbPα περπατotloαψεαtωιτrfuα.Δενυτi1ρxεκαψtα μεμιαδιαπεραατικη ψαγαtρια περιπτωαη αυτ6 τo θεTκ6:λdαμα να i1τανπpooριoψtιo γtα ψiνα.lαδιαφoρεψε τικ6 π6.<To μoνoπατι. αιεξiγητη κατi1φεια μoυ. <<Θ α πp Lπειν α Lγιg μεγdλη υπoμoνr]>>..pεgτηg ατo δη γιαταγειiΘλιd μoυ.ι αργi μετρα.263 ea .

Aλλμετd.ακριpιh96τωEτoεixεπρoβλ6r[rει.Tελικ& τoι εντ6πιαα . .<Eε.Εφταoα oτην ακρη τoυ φωτεινoιi κιiκλoυ.ια vε tLαPα Θεi με Eιατακτικα ψατια.μ ατων. .τo φωEπoυ γλιατρo$oε ψioα ατc6 τα φυλλιilματατoυ θ6λoυτoυ δ4αoυE α}λαξε.Εξε pγει o ηλιog. Xαμoγ€λααε με την α}λαγη τηg διdθεαηg μoυ.Φ διιiξει α!|..l ακpιpι τ(nω ψα5-.o αi1ψερα.]oπo{απηγ αiναμε. .M6νo τ6τε θυμηθηκα αυτ6 _τo α oμoρφιdτoυ λιβαδιoi' .iμVη t1λιoυ.τo νoυ μoυ να P1rτKαLτoυηλιoυ. γεψLζoιταgτoγκιiκλo με μια Φι ryαoιi φ α α αPTα.<Φ τ αα ανιεi>τoγ πεΙ'pαξα..dνα φωg πoν i1τctνκ[τρινo ocντiγιαπραoινo. 0κε1νog i1ταν εντελιb g αν ετ o g. περιιhνταg ψtoα αlι6 τoν τελευταio θιiαανo απc6φτ{.<'Ισωgεiναι πoλιi νωρig τtα τα δικd αoυ ψατια>>. και ψi1κα.n φn.κι εγω αρxιαανα νιιilθωΦχoeπωgδε γ"ωP.0αγυρiαoυμε. <<Koγτειioυμε>>. . . To δdαoE αλωι6τανγtlρω ψαgααν€ναgλαβιiρινθog αpγαiων δ6ντρων 6pια.To 1αμ6γελ6 τoυ L'γινεπιo 6ντoγo.ργεια. β oλoατρ6γγυλo καt γ εγατo αγρ ιoλoιiλoυδα ακoυγατη κoντα.θελoντα91νατo ψo εκεi 6πoυτ-6ψι'ζα6τ ψiγ . τoν ξαφνικα π ι|lαγνo"'lτα5 oλ6κληρη }ρρ.Xαμoγ6λααα ενθαρρυντικdκαι τoυ iκανα θνα pi1ψαπPos!απLoω ψετo γiρι ψoυ..Eντoυαρντ κ O φdνηκε να πi1ρεμια βαθιι1 αιααα τoυ μεσημ ν|τtηκε ψi.<Bλ€πειs τo φωg ψρoαταΨαSi>> Κokαξα ψ6ααoτo πυκν6 δdαog πρoαπαΘdl"'ιταs10α διακρiνω αυτ6 πoυ μoυ €λεγε.. τ εψaτηδθog.s Θα βριaκαψε πoτi τo δρ6μo τLα".Ei"o. ακoλoυθιbνταg αΘ6 pυβα. πριbτη φoρα ατc6τη ατιγβ πoυ ψi1καψε στo δααog. κι εγιi δ[ατααα o' "o τταgπα\tπlαω ατιc'φτ6ρνε6μoυ. ψopo$ααoαφt'oτατανα διακρiνω μια λ&μ{rη ατα Etντρα ΨτPooτα ψαg.ou.'ΩPo να κανω ψια uciακει|rηστo. e3 265 {x . blπεζoπoρiα μo6 πi1ρετo ψεγλilτερo μ6ρoEτoυ πρωινoυ.o*o.ν η τ ην κατσoυφι ασψωη. iιoτερα απ6 καψιαεκατooτ'i1viπPαακ6ψ. τoυ.α}λ4 δεν i1τocνπiαω μoυ. εξo ικειω μ6ν0g με τoν πρ αa ινo δαiδ αλo. πp oαπo ιo$ψε. λαρυατ{ μελωδiα εν69 ρυακιo6. Mε dφηαεια παω ηιb ψρooτατdιρα.pιπρoειδoπoιητικα.Posτα π{oω πpogτo μ€ρoq επιφυλ r]ταν τoυ δικ& περιi.iνιωoα ψιαtξαι|η ενθoυαιααμoιi-πoυ τPητoPα ξιιlε ανυπoμoνηαiα.>' Xαμoγ6λααε αυταpεoκα. Aργoα ι α πρ oγωpαω πιo γ ρi1γoPα' vε τ oν ενΘoυαιααμ6 μoυ να ψεταλιbνει με κdθε βηvo.μ 'Β**i tn" βηψατ. Toλιβdδι iγα"ν _αε ιoλετi.Stephenie Meyer στo &δειoδdαog.θα tτρεlτε. αλλ4 εκεiνogδεν €δειξε τoτi.oα στη10αστPαφτεpi1λ. K&πoυ γo και απλ6 λευκ6 1φωψα. . γl1oει .0oφθαλμiατρo>>..Tα αττ6 φλεβμενα απρ6θυμα. . otlτεθνα αημdδι ανυπoμoνηα[αg. oτηι ακρη τoυ ξiφ ωτoυ. πoυ εtγευπoα1εθεi μ "o..κανoντα6dλλo Lno τoυ 1t.oτo &} 264 {δξ oμoρφ6τερoμ6ρogπoυ εi7gδειτιoτ€ . Γιiριαα ακ6ψlκατω ατt6τηνπυκι βΙη-η.pε9. NΙετα ατc6αρκετtg ιbPεs. μθαα α!τ'τ o μαλακ6 71 ατ oil ΓΙεpπ τα λoιλoιi δια πoυ λιtcνi ζoνταν και τo ζεατ6 γρυααφiι ιo Γιiριαα oτη ψiαη τηg διαδρoμηg. μoυρμoιiριαα. o {λιog i1τα.η ακoτεινηλαδ ιd ατ6γρωoη ξινε iναgπιoΤαψερ69τ6ιo9 oτo 1ρdcψατoυγε- Για φPkη. χω P is ι α φ αLνετ αι πoτ i l α tγι καψια αμφ ι β oλiα τ ια τ η1ικατειi θυν αη τrPos τηl.

ντ αατε1gπωg ι ιhΘω>> 'Βαιlρα ελαφρ6 τo γLpι ψoυπαιω στoυEτdλειoυgμ . .To δ6ρματoυ. Eγα τ€λειo oτλvo. γιατL εiμ κλε[αει ξocνα τα τoυ.τα τoυ i1ταν ανotμα και με παρακoλoυΘoιiααν.Σε πειραζει.'|ιετo πoυκαψtα6τoυανoιμ6 πανω ατε6τoαμλεμ6νo.. τα oπιιΘηρo β6λα ψρ ατoα τoυ γυψ α.13. αλλd.6πoυi1τcrν ακoυμπιαμ6νqαε αημεio πo1).ατrλ\ ααν ψεταξ oερi1αα.oxι>.υπερβoλικd 6μoρφo^g δdμυλ t..bpωατ μo. αιαταρααoετo xopταρι ακ[νητηφιγoι5ρατoυ. καθιil g δεν ηθελα . *o.τφναiγωaαπαχιτo κεφ&λι ψoν. .πυρακτωμ€νo τoυ oτ tρνo.oμ τεpιoo6τερoαττ'61ι αυν{θωg>>.ρtτ ωpα ακoυμπηαωτιg καμπliλεg τoυ πi. κυριoλεκτικααaτραφτε.Eiδα 6τtταδeμιλd μoυ τou.<.ιατonαυνηθiαω.Σ:co γpω πιo αν4λαφPα' τc|oζεoτ καραμ€λαg βoυτιiρoυ αi1ψεpα. Aπoλdμβαν ακt εγιh τoν ηλιo.να ναι αληθιν69.λευκ6παρατo αμυδρ6κoκκiνιαμα απ6 τo 1Θεαινoβραδιν6κυνηγι.Kαθ6ταν εντελιilqακiνητo5ατo γoρταρ.γητoυ με τιg &κρεg6τρεμανκαιi1ξε μιiλλν μoυ. .To γρηγoρo 1αμ6γελ6 τoυ Lκανετtgακρ τfλειων 1ελιιbν τoυ να καμπιλιilαoυν. λο πα"νω.και να αφipω τoν ηλιo ιαζεoτανεtτo πp6αω.>> ρωτηαα.αγ καιτoν κoπαζαoλ6κληρo τo μεαημ6ρι. διατακτtκα.π yια eξαφαltζ6τανσαn αυταταπη. 6ταν ριbτηαα.>'ρωτηoεπαι1νιδιdρικα. ωγρα κι ελαφριilg πo ρφυρα pλ'tφαρ& τ oυ i1ταν rλειoτ α. O αiρα5i1ται απαλ69 μπ6ρδευετα μ μo. E K MY Σ Τ F { P E Y Σ E | Σ o.. <<.lπ6τρα.α10αακoiιαω εγω.C.ακoλo t:Θηaατo αγν6 μoτiβo πoν αμψ ψpατaoυ τoυ. .λεg και 1λιdδεg μικρoσκoπικα Eιαψαττι'αi1τocνκoλλημ6να ατην επιφανεtατoυ. αν και φυαικ&δεν κoιμ6ταν. α. 6πω9 tκανεκι αυτ6E. A}λA.<<Δενμπoρεlg .νατα μoυ. απ6τoκυνr]γι.λαμπερ6 ααν κριiαταλλo.τ6ιτωαατo μoυ τρεψ6φεγ πoυ τoυ τoυ τo τ!ιoω 1εριori μ€ρog 1&ιδεr|rα . Aι αoτ iι αξε. παιτα με τo φ6βo. πoυ λικνιζ6ται γ.A}λd παρθμενακoυλoυριααμ6νηψετo πιγoilνι μ τ α παρω τα ακδυψα oτα γ6.Eντoυαρντλoυαμ€ ν og στo φωEτoυ ηλιoυπρoκαλoιiαεδθog.} 266 ξa π6 μoυ.i.νKαι o αtpαgδεν ηταν τ6αo ξηρ6s 6αo Θα τoν ηθελα. τ6oo ειτυπωαιακ6 ατα ψατια ψoυ αργtκα osoεψρooτ& ατη δικη τoυ μεγαλoπptπεtα. Πof και πoil τα 1ε[\ τoυ κιγoιiνταν τ6αo γρi1γoPατ|oυ tψoιαζε λεg και tτρεψαι. τα δ6γτια τoυ αατραι|α r]λιo. Θα μoυ αρεoενα ξατλιbαω... ακ6ψα και τιbρα. .0αΨωPbνατ oω. Xαμoγ€λααε πto λατlα. Δεν μπoρof σα.τ iι τ ωαα 6λo μoυ τo xt.τoυ. eιπε γωρtqνα τα ανoLξει. Tα γυαλιατ ερα. Ετ iJ πλη αiααα λ ιγ ακι.Θ. Lιiτiκτtκα.^ σανα ακoilσωτην πpηψατκi1περιtp"γεια ατηι ατcαλ τoυ. To λιβ4δι.λαξεμ€νo αε καπoιo αγωατo τiτpωψα..αilψαoαξανα τη"''{ηoγη υφi1. ψoυ εtπε 6τt τραγoυδofαε' i1ται πoλιi xαμηλ6φωνατ. λεio ααν ψαρψαpo.Δε Jε τpoψαζω. τηtt|Poσofrs αυτ6δεθαδι6φευγε .Φ 267{:s. .

τoυ πoυ μoυπρoκαλo$ααι αψηγαιiα. << λo να εtψαto εαυτ69ψoυψαζiσoυ>>.<Βiβαια.. φιbναξε. ψε ψατια ακoτειια ψt.ααατιg και €κφρααη ακαταν6ητη. . \' α παP ατηp ια τ oν ξαφν με πρ oαiλω αη. δυo βαθι Δενπ{1pεταψ.αυτ69ηταν ηδη tξι ψiπpα ψακpιαμoυ.α ψiια. <<bΙζωi1εiναιδιiακoλη>>. {ιΘιi ριαα.Διilαε μoυ 6να λ'uττ6>'.ατε οτην ιiκρη τoυ μικρoriλιβαδιoιi. r{rιθιiριαε.ιατoυ γυρiαω τo δικ6 τoυ ατι'την d}λη.g τ6ντoυEψακρι'ααπ6 _Θαiπpεπε_να εiμ τραpημεLψακρtα *. To κp ατηoα πιo κoντα oτo πp 6αωπ6 μoυ. oτηι παγια oκια εν69 fiιoυ θλατoυ. γbpιαετηι πλαψητoυ πρoEτα τατω ψε ψια αlc6 εκεiνεEτιg εκτυφλωτικα γρi1γoρεEκινηαειq .* 269 {r{ . γυρtζoιταg τo απ6 δω κι απ6 Κε|''ΚαΘωEπαpακoλoυθoιiαατoν ηλιo ιαΤαψυρLζει ατηι ταλαψη τoυ. δεν ενγooιiαα ακpιpιhgαυτ6τo ε(δo6τoυ φ6βoυ.'oπωgεlxακorνεικ τoυ αιαα φoρ& ατo παρελΘ6ν. Συνειδητoπoιhνταgτι ηθελα.Σi1κωaατo <<Συ1γνιilμη>. μπoρoι5αα oαδοκητη εγγbτηπ&τoυ.Π. Σiγωoα τo γiρι τoυ.Δεν dμoιαζε dλλo.9.i ..0Kα. iακυι|lα πto κ Και τ6τε αυτ69Εφυγε.ρειg..iρ.<Δε θ€λω ια φopαoαι>.τια. r{rιθιiριαεψε iνταoη. Aπλωαα τo &λλo ψoυγiρι.Λυ Stephenie Meyer oι μ?λε Φεβ.Πεt μoυ τι ακ6φτεααι>.. να δω τιg κρυμμ6νε9πλευρ69των διαμαντιιhνoτην ετιδερμiδα τoυ. τ[πoτα ι α φopαψαι. ατηpιζεταt παλdμη ακ6ψα αταxi'pια μoυ. ι{rιθriριαε.ατιατoυ σεgκαι ψετα γαψo"γ€λααε ατrλoγητικα. <<Δεψoυε1πε9.6μ. Liατ αoε.μ6νo 6αo γpει Φoτεναμπoρ6αoυννα τoν ακoliαoυγταλιγ6τερo ευα αυτι&μoυ.. υπiρoγη μυρωδι&.Eνιωθα τoν π6νo και την ι...νog. << Ι\υταψαtπ&ρα πoλιi >. <<Και1>> <<Eυx6μoυν να ψoρo$αα ια τιoτtllω πωg εioαι αληΘιν69.α}λ&δεν μπoρoιiαανα κoυ 1ρυααφiτoυψατιαψευπ.<Θ α καταλ αpαwε νoιil αν i\εγα 6τι κι εγΦ ανΘρωπogε1ψαι.Mε ξdφνιααε τα E αxτυλ4 μoυ παγωαανπαιω oτo ψpατoo τoυτtα€να δευτερ6λεπτo πoυ δι{ρκεαελiγo. Συγyνιbμη .τo ψi'ρtτoυ τραpi1μηκε pLα δικ6 μoυ. ... Eνατικτωδιilg.πρ o απαΘιbνταc. α.6τιδενυπi1ρxε κpwεια. Σro 1ρ6νo τoυ1ρειαατηκα'ν ταψατιαψoυτ |ιαooυν.. εξαιpετ ικα αpγα δεδoμ€να τoυ.ιωτιζαι.ακ6ψα αρκετα ψtπPα πto | και κdθιαε ψεχdPηατo € δ αφog..Eντoυ αP! a>>.Mε κoπαζε.ια ατo δεξi τoυ ψρατα μιαoκαθιαμt.βριαα τη δρoαερr] αωπ6 μoυ. . . . oταυpιhνo\]ταζταπ6 ατε6ταδικdμoυ. βλ6μμαμoυγια να δω E [ναι πoλf ειiκo.Σ:ταψατηaε. E [ναι ικα oilι.9ει. oι υπ6λoιπoινιιbθoυμεiτoι oυιtγιια>'. τ α γρυoαφLτoυ ψατtα ια lλεiν oυν και παχι. o τ6νo9τηg θλir[rηgατη φωνi1 τoυ i1τανμ6νo ατη φανταatαμoυ.Ι1ξεpα πω να με ακoιiαει. αpμoε ν α επtατρt. <<Eυ16μoυν να i1ξεpατι ακiφτεoαι εαιi .κληξη oτo πp6oωπ6 μ iδεια μoυ γLρια iτ a oυξαι. ooυαε ..6τι δεγpειαζ6ταν να φoβηθιil.. .To α1γ i αptoτερi1-τoυ πρ6αωπoηταν μ6λι9λΦ.. απcερi'ακεππα. <Tι φoβ&ααt τ6τεi>> Aλλιi δiγ μπoρoιiααν α απαιτ'i1aω. Κokαξατια. olγoυpα εwαικατιπoυ θα t"πρεπεναλ4βει κανε[gυπ6- r|rη τoυ>>. << ψε ψατ ακ6ψατ6ooπαραξflo τ.. Μετααπ6 δ€κα δευτερ6λεπταπoυ iψotαξανααι να δ ααν υπερβ oλ ικα. >>Δiατααα.FΙ φωνη τoυ i1τctνiια ατιλ6 Aκoυαα αυτ6πoυ δεν μπoρoιiσεναπε|με ελιμoυPμoυρητ6.τo να μην ξiρω>'. Eμεινα εντελdιgακwητη. Πυκιd.g ψiαα απ6 την πτυγi1τoυ ηκιbιατoυ..>> . <<Ξt. T6oo γpi1γoPαπoυδεν πρ6λαβα να δω την κiνηαη βPiΘη' &) 268 {.rα δω τα . Kι ευ16μoυννα μη φoβ6μoυντ6αo πoλιi>.

StepΙrenieMeyer

,E'yνει|lα
|.L|αφoPd' χωPLs!α |ιltoP6 ακρtβωgνα 1αμoγελιt
σω μετo αατεLoτoυ.FΙ αδρεναλiνη πα}λ6ται ατιE φλ€βεg μοι,,
καθιbgη αυνειδητoτoiηoητoυ κιγδιiγoυαpγα-αpγακατακιl
θιζε. Eκεiνog μπoρoιiαενα τo μυρiαειατc6εκεt πoν καΘ6ταν.
To γαψ6γλ6 τoυ €γινε κoρoΤδευτικ6.
<<E'iψαι"
τo καλιiτερo αPπαKτ.K6ζdlo τoυ κ6αμoυ, €ται δεν
εΙπαι;Tα παιτα τανω ψoυαε πρoαελκιioυν _η φωνη μoυ,το
πp6αωπ6 ψoυ,ακ6ψακαιη μυρωEιdψoυ.Λεgκαι iγω οtνξκl1
κατι αττ'λα αντα!>>
Aπρ oαδ6κητ α βpiΘ ηκε 6ρΘιogπη διilνταq
ψακρια,oτη oτtγψi1τoι i"μιαα απ6 τα ψατtαψoν,μ6νo για να
εψφαιιoτεLκατω απ6 τo iδιo δ6ντρo 6πω5 καt πpιν, tγoνταc,
κdνει τoγ κriκλoτoυλιβαδιoisoεψιo6δευτερ6λεπτo.
<<Λεg
και Θα ψopoiloεE γα μoυ ξεφisγειg'', ειπεγαψoγλdl.

1νταs
vεπικρtα.

Ση κω αε r{rηλα τ o iν α τoυ xiρ t και,ψεtν ccνεκκωφαντικ6 η1o

tαπαcεχωPLsτpooπαΘεια
dνακλαδiπoυεLγεrfuosπαιωαπ6

μια6 μiτρo ατc6τoν κoρμ6 τoυ 6λατoυ.To κpατηαε oτo γΕρt
τo1)τLα tιαχεπτ6 και ψετατoπtταξε με εκτυφ},ωτικi1ταγilτηταΘρυψψατtζoιταgτoστo! κoρμ6 εν69dλλoυτερ&ατιoυδ€ ντρoυ,τo oπoio ταρακoυνηθηκεκαι oεLaτηκεψετo μilτηψα.
Ιfuι βρ6Θηκεψpoατα μoυ και παΧι ψιo6 ψtπPoτιo πfpα,
ακwητogoαιl πtτpα.
<<Λεg
και Θα μπoρoιiαεgνα αμυνθεig>>
ε{τε ψλακα.
KdΘιαα χωPis να κoυνιdμαt,περιoα6τερoφoβιαψθ.νη
απ6
πoτt.. Δεν τoι ειγα δει πoτ€ τ6αo εντελcilg ατcα}ληψtνo απ6 τo
πp ooεγcl,κακαλλιεργημ€γo τoυ πρooωπεΙ'o.
Πoτ6 δεν'i1τανλν
γ6τεpo αιΘριhτι.νog..,i1πιo 6μoρφo6.Μεπp6αωπo πελιδνξ
ψατtα oρΘανo Lττα' καθ 6μoυν oαν πoιλακι πoυ iγι' κo καλcbαει
απ6 τo βλ6μμαεν69φιδιoιi.
Tα υπi.poγα ψατια τoν iψoιαζαι να λdμπoυν αlc6 iια ξi.στασvα ενθoυαιααμois.Μετα, καθιi:gτα δευτερ6λετπαπεPνoboαν, oκoτεt,νtαoαν.
Ll iκφραoi1τoυ αργα-αργα ξwε ψι,α
ψαoκα αργα1αgΘλΨηg.
,x>.270φιt.

*Mη φoβιiσαι>>,
μoυρμoιiριαε,με τη-βελoιiδινηφων
...,, L
ν:α,τo'επιδιιbκει,αoγην,,τ.κ i1.<<Τπ6axoμαι
191q
n.Mη φoβ.iααι,,, r|rιΘδρtαε πα)ιt, καΘιbg ipΘε πιo

αργt
επ1τnδε9
αργιi.Kιiθιαε με φιδ[αιεg,
ερβoλικ.i.

y:o iδιo ιir|rog,μ6
,,ψLaψπoντα πρ6α ωπαtια9ητ α1|)
,,on"o,g ψακριατo6ιααπ6 τo d}λo.
*M
<Σε παpακλω, aνγxωρεαbψε>',ειπε uc\αηψo.
απpoετo,tψαα
αυγκρατηΘω.Aπfi; ψε Lπctααεg,

Φpo Φ

τoυζ πιo ευγενικoιigμoυτρ6πoυ9>,.

ν:.μλησω.
i.l,ρiμ.,,,αλλαακ6μαδενμπoρori-σα
τo γα
Moυ
..ιε.δψAωαi1ψεpα,ελικριν6,,. θκλειαε

'Επρεlcεναγαai' ψε αυτ6, ccνΚαLo ηχoqπoν βγi1
τρεμ&μενog καt \Lπ'νoog.

' ..Eioo.κλαv' pωτηαετρνφεpα,τεντωνoντα
τo ψ

νo 16ρι τoυ αpγα, πρooεμικα'. τ.Lανατa εναπoΘtαεt\
δικ6 μoυ.
κoιταξα τo αττλ6, παγωψbιo τoυ 1θρι και ψετατα
τo x
τ oν.'Ι1τλ τ ρυφερα, γ εψατα τιir|rειg. Κ9 k αξα πλι
και ψεταaρμiαπαχι oκ6πtμανt ακoλoυΘιilτtgγpαψ
δαμriλων ιιoυ. Σi1κωαατo
1ερ, "oυ μ, ".g ακpεgτων
i\αoα αυνεαταλμ6να.

1io,
. .o. xαψoγ
εκΘ
τo xψoγ,λo ,o, ψoνLριξεωc,ατταιτηoη,i1ται

κ6.
<<ΠoιiεWvε με[νει,λoιπ61 πρw αpγLaωγα συμπε
pιhτηαεμε τoν ευγενικ6 τ6,lo ε
μαι με τ6αη-αγtνεια;>>
ρααμ€ ν oυ αιιbνα.
..Στ, αληθειαδε Θυμdμαι,,.
τoυ iγorν τεψατo
Xαμoγθλααε, α}λ& τo πρ6oω^π6
*πoμιg, 6τι λθγαμε γατL φopdααt,τt'ρα απ6 τoν τ
λ6γo,,.
.<A,ναι, σωcτα>'.

Λυ

Stephenie Meyer

<<Λoιπ6ν;>>
Κokαξα κατω τo χi,PL τoυ και i"παιξα αoκoπα πανω ατην
*'α}'η ιριδiζoυαα τλdψητoυ. Tα δευτερ6λεττα κυλoιiααν.
.<Π6αo ειiκoλα νιιilΘω ια πνιγoψαL>>
, εtτcεαιαoτεναζoιταg.
Κoπαξα ψtoα oτα ψατια τoν, κατλαpαLιo1lταζ ξαφνικα 6τι
αsτ6 i1ταιl κατι εξiαoυ καινoιiριo γι' αυτ6ι, 6πωqκαιγlα
γiια.
,
o a α γρ 6ν tα αττi:Θψε'ιη9 εψ ει p iαg κι α'ι εtχει αυτ 6 ητ αι διi ακo λo και γι' αυτ6ν.Ψpo κoυρ4γιo αlc6 αυτην τη oκiι|lη.
..Φoβ6μoυν... επειδ{ τ.α tcPoφανεiEλ6γoυ9, δεν
μπoρci,l
'
ια

ψεtνωψαζi,ooυ.Kαι φoβιiμα.τωs θα ηθελα ια ψεiιω ψαζt
c oυ,τερtoo6τερo καιρ6 ατr'67 ι Θα iγ αν καλ6,, . Κo π αζα κατω
ταγtρι"ατoν τη.νiιραπoυ μλoιiαα. Moυ rjταν διiακoλo να τα
πω αυταδυνατd.
<<Nαι>>,
oυψφιhνηαε
αPτd.<<Αυτ6εwαι κατt πoυ Θα ψoιlα
ρoιiαεg φoβαααt,πρξψατι. To να Θ6λει9ια εioαι ψαζtψoν.
Δε αε αυμφ€ ρ ει καθ6λoυ>,.
Kαταoδφιααα.
<<'Επpεπε
ια εψι φliγει εδιil και καιρ6>>,ε1πεαναoτειαξoνταg.<<Θαtπρεπεια φ!:γω τιbpα.A}λιl δεν ξipω αν ψoPιb''.
.<Δ ε θ6λωνα φιiγειg>>,
μoυρμoιiριαα αξιoΘρi1ιητα κo π αζoι'ταc'πα\ικατω.
.<Γι,αυτ6ν ακριpιbgτoλ6γo Θα t"πρεπεια φtlγω.Aλλ4
μην
ccν
ηα υγε[g.Εtψαι Ε,ια λαo γα κατα κil ριo \6γ o η ωπαΘtg. ΙναβαPω τηι παptα αoυ υπερβoλικαγιαιακαιω αυτ6 πoυ κανoνικd Θαtτρετε''.
.<Xα[ρoμαι>>.

.. No μη xαLρεα αι,|.
>>
T ρ αβηξετo γtp ι τoυ πto απcλα αυτi1τη
τoυ
i1ται
πι'o τραγtα ατc'67ι αυνηθωg.Tραγtα
φoPα. η φωγη
τιατα δεδoμ6νατoυ, αλλ& καιπαχιπιo 6μoρφηαττ6oπonE'iγ
πoτε ανΘρ dlπwη φων{1.,L1τα'ν
διiακoλo να αυμβαδioω ψαζΙ'τoυ
_oι ξαφνικ69α}λαγ€g ατη δι&θεαητoυ
με αφηναι ταντα ξνα
παp
ατcIα
ω,
παp
αζλια
β'i1ψα
ψi,ιη.
6. 272 t', ξ .

<<Δελαμαριb μ6νo την παρΕα αoυ! Mην τoξεγναc

τ6.Μην ξ'xnds πωgεLψαιπιoεπικiγδυνogTια o{ια α

oπoιoνδηπoτε&λλo,,. Σ;cαψατηoε,κι"εγω τoι κokαξ
τoγ δω ια κoπαζεt, χωPLsνα βλ6πει κdτι αυγκεκρ
ατo δ&αog.

Σκθφτηκα

τ.α

|ι|"α στ.τνLη.

τι θ6λει9,,απ
<<Δε
νoμiζω6τtκατλαβαwωακpιpιhg

εiτcα.
4Uτ6τo τλευτα1o,τoυλξιατo.'1>>,
εψtνακαι 1αμoγελαα
πiltιπρog
τoυ
τo
Γιiριαε βλ6μμα
η διιiθεαη τoυ να λ\αζεξα,να.
..Πιi,g νατo εξηγ'i1αω;,,αναλoγioτηκε. <<Ι(αι1ωρig
τρoψαξωπαχι... χμμμ,,.Χωρig ια φαwετα.'νατoακΕ
!βαλε τo γipιτoυ π&λι ψtoα ατo δικ6 μoυ. εγω τo κp
σφwdKα.vετα δυo δικ& μoυ.Κoπαξεταγt.ρtαψα9.
<<E[ναιατciατευταευγαριoτηηξεατααια',.Aιαaτ
ΠLpαoε ψ.αστ.τνLη'καθιbg oυγκtιτρωνε τιg ακ6{rει
..ΠΦg αρtαει ατoγ καθ6να μια διαφoPετLη γεisαηir
σε. <<Σεμερικoιig αpt.oεtτo πηωτ6 aoκλατα, μερικo
πρoτιμoιiν τη φρdoυλα;>,
Ko$νηαα τo κεφdλι ψoυκαταφατικα.
<<Συ1γνcbμη
τιατη10crνλoγtαψετo φηητ6 -δεγ ψ
4λλo τρ6πo νατo εξηγi1oω''.
καιtiιαν
σα,0ασκε9τιb
Xαμoγ6λααα. Moυ xαψoyλαaεκι αυτ69μελαγ1oλικ
διαφoρετικα, ΦL
..8λ6πει9,κ4θε dνΘρωπoE ψυρ1ζει
αφoρετικ6 αpωψα.Ανκλεiδωγεg tναι αλκooλικ6 ψiαα
δωματιo γεψατo ψε ψαγιατικη ψ1ρα, Θα τηι Lπι,ιε a
ατωg. Aλλιi

θα μπoρoιiαε

1να α1ιτLσταθεi αν τo
ηΘελε, α

dναgαλκooλικ69 αε ατroτoξwωaη.Tιbρααgπoisψε6ι
τo πt
ατo δωμdτιo i,ιlα πoτi1ριψρα'ιτι εκατ6 γρ6ιω^ν,
_και
δωμdτι
τo
νιo, τo πιo εξαιρετικ6κoγιdκ
γiψιζεg
ε τ6τε1>>
α
Lκαν
6τι
Θ
τι
λεg
ωψα_
αp
τoυ
ζεoτ6
Mεiναμε αιωπηλoi, κoπαζoνταg o tνα9 aτα ψατια τ
λoυ _πρoαπαΘωιταgνα διαβdαoυμεo Ε,ια9τtgακ6r|
ι;:'273ι' '

Λυ

Stephenie Meyer

dλλoυ.
,Εσπαo
ε πρ ιbτog τη σ.ωτcη.
<<,Ισωg
δεν εiναι αυτη η oωoτ'i1a$γκρwη.,ΙαωE να ηταν
πoλli ειiκoλo να αρνηθεi κοtνε[gτo ψρ αντι.,Ιαωg Θα ηταν κ',ι
λιiτερα αιl ξκxνατoγ αλκooλικ6 μαg ιαρκoψανi1,εξαρτηγtνο
ffi|'τηn ηρω[νη>>.

,.APo μoυ λεg, λoιπ6ν, πωg ε{ψαι"
τo ηαlcηψiιo αoυ εiδοg
τoι
πεtpαξα
πpooπαΘιhνταg
να ελαφριiνω την
ηpω[τηg;>>
ατψ6αφαιρα.
Xαμoγdλααε TPητoPα, δεβoνταg να εκτιψατη'ι πρooπθ,θειd μoυ.<<Nαι,εtoαιακριβιbζτo ατατcηψ6νo
μoυ εiδogηρωiνη9,,.
<<Aυτ6αυμβα[νει oυγιlα;>>p ιbτηαα.
Ι{oπαξε τtρα aτιq κoρυφ69των δ€ντρων, ανλoγιζ6μενoζ
την απαντησηπoυ θα μoυ 6δινε.
.<M[\αα ατα αδdρφιαμoυγi αυτ6>'.Aκ6μακokαζεπt.ρα
τoν Tζαoπερ 6λoι ααg ε1oτεπαιω-κ4τω τo [διo.
ψακρια.<<Για
Mπηκε στην oικoτi,νεια ψαgτιo πp6oφατα απ, 6λoυ9.Eiναι
διiακoλo γα αυτ6ι να ατciγει,γενικα. Δεν 61ει περααει αpκετ6Eκαtp6g,ιhoτεια iγι αιαlττisξειευαιαθηo1αoτιgδιαφoρ€ g
ατη μυρωδπ, ατηγε6αη>>.
Moυ 6ριξε ψι'αγρi1γoρηψmα ψε
dκφρααη ατcλoγητtκi1,
,<Συγμιb1η>>,
ε{πε.
.<Δε με πειραζει'.Σε παρακλ.i, μη, ανηoυxεtg6τι θα με
πpooβα)ιειg\ Θα ψετ ρo ψαξειgη oτιδηπoτε τ tτ o ιo.Aυτ6g εiναι
o τρ6πo9 με τoν oπo'tooκiφτεααι. Mπoριil νατo κατλoβ''η
τoυλdxιατoι ψo pω .να t|Po στ|αΘ\oω.
AτλιbE εξξγηot μoυ με
6πoιoν τp6τo μπoρεig,,.
Π4 ρ, ψιαβαΘια αναoα και κo π αξε τλι πρog τoν oυραν6.
,<o Tζααπερλoιπ6ν δεν ηταν αiγoυρogαν Θα tβpιoκεπoτt.
κατoιoν αιΘpωπo τcoυνα εiγαι>,_δ[ατααει|lαγ,νoντα9τησωατ\λεξη_ <<ελκυατικ6E
6ao εtoαι εo:6γtα ψiια.ΠρξνLατto1)
1ια
σννLτ|εPαwω
πω9 61ι. o,Ε'ψετ ωctγιπεριao6τερo
με κdνει

274 ζ&.

καικαταχαβε τι εννooιiαα.Λθει 6τι αυν6βηδυo
f,ντ6ν, η ψ.α τLLoθντoνη
*Kαι α εctllα:,>>

ατ16 τη^νd.λλη >,.

<Πoτ6>>.

}Ι λ6ξη πλανηθηκε εκεi για ψιαoτιγψi1,ατo ζεaτ6 αε
<Tι €καγε o'Εψετ1>'ριbτηoαγιανα απαoω τη otωπ\.

εpωτηαη.To πp6oωπ6τoυ ακoτεiνιααε,τo γt
ατo δικ6 μoυ.Koiταξε ατc,τη
κε αεγρoθια ψ{,aα

, Περ[μενα, αλλ4 δεν επρ6κεπo τα ατταντ\aεt.
<<
Mdλλoγ ξiρ ω'', ειπα τλtκα.

H 6κφρααητoυi1τα"ινoαταλγκη,παpαλητικi1.

<<Aκ6μα
και oι πιo δυνατoi μερικ699oρ6g παρααilp

δεν εiναι;>,
FΙ φων
<<Tιεiγαι α.ιlτ6 πoν ψoυζηταg; Tην dδει4 βoυi >>

πιo αττ6τoψηατr'6μt ακ6τευα. ΠpoaπαΘηααι α καν
_
_Lπεν
μoυ πιo i1πto ψo poιiαα να ψαιτ Lι|lω τ ι Θα πp

..Θ6λωnαπω'δηλαδηδενυ
ryιζεηελικρlνειdτoυ.

io ,λ,,ιδo;>, Π6αo llilγpαιψα αυ\τoisαατLατo10 iδ

τo θdνατo!
<<Φυ
.. 01ι, 61ι!>,Aμ€ α ωg 6δειξεμεταμελημ6νo9.
ελπiδα! Θ€ λ ω .0ατLω'φυαικ4 και δε θα...,, A
υτ|αPχε.
την iρ6ταoη ψετiωρη. Tα ψατtα τoυ iκαιγoεν τα δικ
o Eμετ... i1ται αγνωoτ
<Eiγαι διαφoρετικαψε εψd.g.
αoει πoλιi g καιρ
μα πoυ aυl αι τ ηa ε κατα τ tlxη.'Εγει"τεp
πpoatμκ6
otsτετ6ao
16τεκαιδεν ηταν. .. εξαarqψLτo;,
εtναιτιhpα>>.
Σ:cαψατηoεναμλ& και με παpατi1pηoεμε τρoαηλω
ιbραπoνακεφτ6μoυν.
..Αρo λoιπ6γ ocνεtγαψεαυναντηθεi... αc' πo,ilψε
ακoτειν6δρoμdκι i1κατιτLτoιo...>,η φωνημoυ αpγ6α
να βdλω 6λε9 μoυ τιg δυνdμειgτLα,
<<Xρειdατηκε
πεταμω 6ρθιo9 α εκεiνη την α[θoυαα πoυ i1τccνγεψ
ατr'τη
Σταψατηoε ατc6τoψακoιταζoνταg
πα.δia κα. ... >>
5& 275 ζ.ι;ξ

Λ

Stepl-renieMever

α.
ασεs δiτλα μoυ,θα vl:ιoPo{σα ! α εw1":κατ
vεPLA..<,oταντci'P
στPi\γε|'
τα τcdντα6αα Lγι μtαεt τLα|ιαso Κ4ρ},αλ,εκεινη
ακpιpicgτη στ.τvη'ακριβιilgd εκεiνoτo αημεio.Αv δεν αρ-

τη δiβ μoυ εδιil και, τ6λo9 ταιτων,
νoliμoυν 10αLΚανoττoti1oω
πo}λd γp6ιια, δε Θα μπoρoisoαια αυγκρατηΘιb>','F.καιε
ψια
παiυaη καταoυφιαζo1fταsτcPot τα δθντρα.
Μεκokαξε με ακoτειν6βλεμμη καΘιbgκαι oι δυo μαq Θυ.
ια ψεπ{ραoεgγια δαιμoνιαμiνo>>.
μηθηκαμε.<<Πρdπει
<<
Δεν ψo ρ oiloα ν α κατ λαp ω γιατ i. Πω g i1ταν δυνατ6ν γ α
ψε εwεsμιαηαειτ6oo γgi1γoρα...>>
<<Γιαμ6να i1τα"ιΤε9και ηαoυν κfurong δαiμoναg πoυ εLγ:
€ρΘει κατευΘεtαναπ6 τηy τcPoσωπκημoυ κ6λααη τLα 1ιαvε
καταoτρi"ι|εt.Toαpωψαπoυ αγ6διδετo δ6ρμασoυ... N6μιζα
6τι Θα τLαPαφPoνoilααεκεi.νητην πριhτη ψt.ρα.Σ, εκεiνη τη
ψι'αωpα ακiφτηκα εκατoντdδεgτρ6τoυ9 τια να αε δελεdαω
ια pγα; ατc6την αiΘoυααψαζtψoυ,ια oεξεψoια1ι&αω.Kαι
g πoν Lκα,ια, καΘιilg
αι τ ιαταΘηκα στ η.0κdθ ε μια αlτ6τ ιg ακ6r[rει
ccνλoγLoτηKα την oικoγ6νει& μoυ, τι Θα ψoρoilαα να τoυg
καιlω.'Ετρεπε.να φilγω,να δραπετεilαωπριν ψoρiαω ιαξεaτoψioωταΤ6γlω-πoυθα cε bκαιαι να με ακoλoυΘηαειg... ,,
Σηκωαε τo κεφdλι τoυ και κoπαξε τη σαστ.σιι6νημoυ 6κxωνL'ιllωτι'gπκρig τoυ ανα.
φραα|ι καθιllg πρoαπαΘo:6σα,|)α
μνηαειg.Tα γρυoαφi τoυ ψατια με ταoυρoιiφλιζαν κατω ατc6
τιE βλεφαρiδεEτoυ, υπι ωτικα και Θα,ναoιψα.
.<Θα ειγεc,iρΘει ψαζiFoU>,,με διαβεβα[ωαε.
Xω ρi g αμφιβoλiα>,.
Πp o oπαΘηαα να μλη αω ι|ri:γρ αιψα.<<
Kαταoι) φιαoε κo ιτ αζoττ αg κατω πρ ogτ α γtρια μoυ, απελευθερι,bνoντ4
9 ψεαπ6 τη διiναμητoυ βλ6μματ69τoυ. <<Καιψετα,
εκε[πoυ τρooπαΘoiloαια α)ilαξω τo πρ6γpα|ιψατωa0
ψαΘηψ&τω10|'Loυ'σε μια ψαταιηπρooπαΘειαnα σε ξπo φιiγω, βρ6θηκεg
εκε1_ α' εκεiγo τo oτ ει 6γωρo, ζεoτ6, μικρ6 δωματ ιακι, τo αρωψα ψετ ρ λαινε. Παρ αλ1γoι α αε παρω τ 6τε. Τπ\ργε ψ6νo iι α
ακ6ψααδιiναμoατoψo_τ6ao ειiκoλα Θαψoρoiloανατo εiγx
1.;:}
276 ξ.&

'F.luαρtγogγε Eιαπiρααε ατo ζεατ6 ηλιo, βλ6πoνταS τ
μνt]oειEμoυ μdαααττ'τα δικdτoυ ψατια,αυνειδητoπo
μ6λι9τιilρατoν κiγδυνo.FΙ καημ6νηη κυρiα K6oυπ. i
lilo dγα ριγogoτη ακ6r[rητoυ π6αo κoντα ε[γα iρΘει σ
γlνω 4Θελιi μoυ υπειiθυ!ητtατo Θαιατ6 τηE.
<<Aλλ6cι;ντιαταΘηκα.
Δεν ξtpω πιbg.1r,.ξκαoατoν
να
σ
ε
τcεP
Lψiι
ι
ει,
α
μη αε ακoλoυθηαει 6ται Θα €φ
μoυ Lιη
'LLταr']
πιo ειiκoλo {ξω, 6ταν δεν μπoρo
oπ, τo α1oλεio.
oε μυρiαωπtα'1ιαaκεφτωκαΘαρα,ιαπαρωτη oωoτi1α
oη, λφηoα τoυg 4λλoυgκoντd oτo απkι -ντρεπ6ψoυ1
βoλικ4 να τoυgπω π6oo αδιiναμogημoυν, ηξεPαy ψoν
κdτι δεν πi1γαtνεκαΘ6λoυ κλα_ και ψεταπi1γα κατε
τoυ πω 6τt θα φιiγω
αroν K4β,αiλ στo 1ι)oσonoψεto,γα
'
Toν κoπαξα€κπληκτη.
<Aνταλλdξαψεαυτoκiιητα _τo δικ6 τoυ i1τανγεψατ
ζlνη και δεν ηθελαναaταψατ\aω.Δεν τoλμoilααναπαω
να αντtκρiαωτην Eαμι. Δε θα με &φηνε.να φitγωiται
γα με πεiαει 6τι δεγ i1ταναπcαρα
λα. Θα πρoαπαΘoisσε
Ωg τo εlι6ψενoπρωi εtμ φτααειατην Aλ6ακα>>.Aκofα

λεgκαι παpαEεx6τo(ν
ναντρtπεται,
v|α νLετΦ δελη π

<Πipαoα δυo μ6ρε9εκεi με κατtπλιotg γνωατoι5g.
μoυ €λειι|rε τo oππι. Δε μoυ αρεαεκαθ6λoυπoυ{1ξερα6
q,ναoτατιhoειτην Eαμι και τoυξ υπ6λoιπoυ9, τη Θετi1μ
κoγ6νεια. Στoγ καθαρ6 αipα των βoυνιbν i1τocνδι5ακ

πtατtι|ω 6τι ηαoυν τ6αo ακαταvΦτη.Πεiaτηκα
αδυναμiα μoυ πoυ iφυγα {ται. Εiμ αιlτιψετωπ1oειξαν
παρελΘ6ντo1rπε.Pασψ6,6χι τtτorr:,υμεγ6θoυ9,oιiτε κα
&νoια, α}λd ημoυν δυνατ6E.Πoια ηαoυν εois,tνα αoi
_xαψoγt\αoε τλατα ξαφιικα_ ..π
μικρ6 κoριτσακι>>
με θδιωpεg ατc6τo μ6ρog6πoυ ηθελα ια εtψαιi,Εται
πtoω...,, Koiταξε ψακpιαψiαα ατo χ6Po.
Eγι{l δεν ψopoiloα ι α pγλω λiξη.
'&277 ζ;$'

Λυ

Stephenie Meyer

i

lil

<<'Επαιp,να
πpoφλαξειg. Kυνηγo$aα, tτpωγα πιo συχνιi
ατr,6μισυγηθω9,πPw σεδω ξανd.,FΙμoυνσ.γoυPog6τιημoυν
6πωEκαι oπoιoν
αpκεταδυνατ6g,ιbατενα σε ξντLψετωπIαω,
δηπoτε ιi}λo ανΘρωπo.,FΙμoυνυπερ6πτη9oε αxt.aηψ αυτ6.
>/FΙταναναμφiβoλαπρ6βληματoγεγoν696τι δεγ μπoρo$
ooυ, ιhατεταξtρω πoια Θα'i1ταν
σα,|)αδιαβ&αωτιg ακ6r{rει9
μoυ. Δεν ετγααυνηθiαει ιαγρεια
η αντtEραα\ ooυ ατciνoι:ντi
λξια
τ6τoια
ζεταιια χρησιμoπoιi1oω
ψ6αα,ακoilγoνταs τ(I
λ6για σoυ στo μυαλ6 τηgTζtoικα... τo μυαλ6 τηg δεν ε[ναι
πλ{ πρωτ6τνπo,και με εκνεliριζε τo γεγoν69 6τι Lτpεlcενα
καταEεγτιhνα αα1oληΘιhψ' αυτ6.Και, ψεταδεν μπoρoιiαα να
ξiρω αι, ατ' λi1Θεια, εννoo6αε9 αυταπoν tΤεγε1,,FΙταν6λα
Συνo φρυιi:θηκε καΘιbg η αν αψνηoη
εξαιρετ tκα ενoβητικd >>.
τoυ r]ρθεστo νoυ.
..,FΙθελα ναξεγααεtgτη συv:Ι|εPφoρ&μoυ εκεiνη τηιl πρωτη ψiρα, αι i1ται δυνατ6ν,θτoι"πρooταΘηoανα σoυ μληαω,
6πω9 Θα iκα.να με oπoιoδηπoτε d}λo ατoψo.Σ:rηι πpηψατικ6τητα ανυπoμoγo$ oα λπtζoνταs,0 α ανακαλlilrω μερικ69
απ6 τtg ακ6r|rει9αoυ.Aλλ& rjαoυνυπερβoλικ&ενδιαφ€ρoυαα,
ανακdλυr|rα6τι oι εκφρασειEσoυ ψε γαγεναν.. . και κ4Θελiγo
καιλιγ&κι ταpαζεgτoν αtρα ψετo xipι αoυ η τα μαλλιd αoυ,
και η μυρωδια ψεΘαψωι ε ξανα.
>>
Φυ αικd, ψετα παρ λιγ o ι α αε λιιil αει εκεiνo τ o φo pτηγ ακt
ψpoατα ατα ψατιαμoυ.Eκ των υaτiρωι aκtφτηκα μια πoλιi
καλη δικαιoλoγiαγtαναεξηγi1oω γπτt iκαιααυτ6 πoυ iκανα
εκεiνη τη oτιγψi1_γιατL αν δε αε εtγx adloει,xν τo αLψααoυ
ειxεxυΘεiεκε1ψρoaτα ψoν,τ6τεδε Θα μπoρoiloαια σταvαπραγψατικα
τi1αω τo'ν εαυτ6 μoυ, και Θα απoκ&λυτcτα,Ιτoto.
εLψαατε.Oμ,g αντi1ι τη δικαιoλoγ[α τη ακθφτηκα εκ των
υατ6ρων.Eκε[νη τηι ιhρα,τo μ6νo πoυ μπoρoιiσα.Ι}αaκεφτιh
.,'
>'.
i1ται: oγι αντ,i1,,
Eκλειαε τα ψατιατoν γαμ€νo g ατηνει ηιbν ια oμoλoγiα τoυ.
Εγιh ακoυγα,πεpιoo6τερoμε ενθoυotααψ6παραψε\aγικη. o

riiriil

,iilrrl

ti:t 278 {r3

)gνoυg μoυ € λ εγε

6τt θα t"πpεlcεια {γω τρoμoκρα

γ( αυτ6,εγω tιιωΘαανακoιiφιαηπoν κατλαpαw

. Kαι με κατ6κλυαε
τ.α τα pααα
μια αυμπ6ν|α

καtτcbρα,τη.ν ωραπoυ μoυ εξoμoλoγεiτo τηι επ

να μoυ aτερipειτηζωη.

Eπιτ6λoυg καταφεpανα μληαω, αν KαLη φωνη ψo
.<Στo νoσoκoμε[o;>>

Tα ψατtα τoυ oτραφηKα.ντPητoPα 1τ'Poζτα δικd
ι<,Eνιωθαφρικη. Δεν μπoρo.bαανα πtατiι|lω τωg ψα
αφiγoειτo"νεαντ6 μ
βdλει αε κ[νδυνo τλικα, πωg εtγα
_εoΕ"ια
απ, 6λoυ9τoυg ανθρcbπo
αξια
utηρεαoτεioι:lτ6
καt γρειαζ6μoυν&λλoLνα κwητpo τtα 1ι)ααε oκoτιhoω
oι δυo ψαgτραβημi1καψε ατc6τoψατηιhpα πoυ τoυ ξ
ακpιpιhgαντLΘετoατcoτλε
η λ6ξη αυτη. ..Aλλo,Φτo
αυνθ1ιαετ PητoPα. .. Tαακιbθηκα ψετη P 6ζλt' τoν,Εψ
6τιτιbρα εiμ 6ρΘειη ιbρ
τoν TζαoπεP,6ταν ψoυειποl;ν
ταακωμ69πoυ 6xoυμεκανεtπoτt. o Kdβ,αλ
29ειρ6τερo9
6ται
τo μ6ρo9μoυ,και η Aλιg,,.,Eκα,ιεtτα ψoρφααψ6,
.<H,Eα
ocνταστιb
\'α
g.
αα
Δεν
pois
6νoμd τη
γιατL.
φ
ψo
etπεν α και ω 6μι'i1τοtνατcαpαkητoτtα,|)α μεiνω>,.Kol5ν
κεφ&λιτoυ με επιεkεια.
..oλη την υπ6λoιπη ψεPακρυφ&κoυγατιg ακ€r[rει
6αων μλoιi oαν ψαζiαoυ,εντελιbg6κτληκτo9πoυ κρατη
λ6γo αoυ. Δε αε κατλαpαwα καθ6λoυ. Aλλd ηξερα 6
τα δ
μπoρoιiαα να δεθιi περιaα6τερo ψαζi αoυ.Eβαλα
Kαι καΘ
μoυ για να μεlνω 6αo τo δυνατ6ν γακρtα αoυ.
των μ
σoυ,
τo αpωψατηgεπιδερμiδαgαoυ, τηg αιαoα9
τo [διo6ντoνo6αo και τηι πρωτηγiρα>'.
σoυ... i1τα.ν
Με κowαξε παχt aτα γατια,και τo βλ€μμα τoυ,i1ται
κτικ4 τρυφερ6.
,,Καtταρ' λα αυτα'' αυν6μαε ,,Θαiγctν καλcbτεp
εκε[νητηι πρhτη oτnΨ1l ατι, 67t αν
εξα εκΘi.oεt6λoυ9
10
_1ω
εδιll
P
ρig καθ6λoυ ψαpτνρεg και τLπoτα πo1J α |ιτco
9t3279 {.,e

1εριoιi τoυ_ <<φ Δ εν iκαν εg κατ ι λαΘ o g. τ. To πιo αηψαιτικ6πPηvα πoυ εξαπoτt>'...γλααε..Kd' |ιε.ξipει... <<FΙακdι|rηνα αε δω ακiνητη' αστιPη'παγωψiνη.τo €βαλε ατcλα oτ ..Ενα αoκ διαπ€ρ ασε τo αιbμα μoυ ατιl απλ6τoυ Φτ.νo. <<Ξiρεtg γ tατ[>> αυτ6πoυδεν€καγ *. .. γα μη αε δω πoτ6 ξανα να κατακoκκιν1ζειg.. .i1ταιπερ po η εκληξη παρα oτιδηπoτεdλλo.<'ΙΙ κoιτα μoυ ηαoυν. <<Fnταξει.α10ατo κdνω λ διiακoλo γnαiια>>. λi1Θεια.ειπαεπιπλα. για η μυρωδιιi τoυ λαιμoι5σoυ>>. <Koiτα.Oχ.ιε. << <Mα Θ€ λ ω να βoηΘ{αω.. Κoπαξεκατω.. <<Eιμαι εδιil.α oτιγγ να διαρκε1πo)λη ιhρα.α να κoπαξει τα δικd μoυ. <<Ε[ααι6ντω9 αν6ητη>>. Εtγε αττoτλεσvα.αηψα1'ιει6τι θα πρoτιμoil αα'ι α πεΘανω παρα ι α μεiνω μακριd σoυ>>. r<Nαι..i1ξεpα 6τι τα γpυaαφLτoυ ψατιαi1ται καρφωμθνατανω ψoυ.απPoστcαΘιbιταgν αιρα. Δ εν περ1ψεν Σ-. αναλoγioτηκε τ.cαψατηaε ατc6τoψα. Γελoιiααμε ψαζi ψε τo π6oo αν6ητηκαι εντελcbEαlc\Θαιηi1τανψιατiτoια στ|τvη. αν |'LεταφPαoτε[γoιτρικα.. p\t"πειg.Stephenie Meyer Λυ εμπoδισει_σoυ € κ ανα κακ6>>.. .>> *Πεg μoυ γtατ. συμφ6νησε γλωιταq..μoυρμoliριαε.<Eiμαιαι6ητη>'. Δεν ξ6ρει9π6αo πoλι) 61ω βα ααγιατεi>>.oπαoψατηg διαiαθηαηg ατα ψατια ooυ. α'ν ψoριb. Mπ€}λα. τo φω€ τoυ ηλιoυ αντ Με κokαξε και xαψoγΕΤασε. τo oπoio... >. Eακυlrατo ατψ6oφ φρ0νωτην ξαφνικα τεταψ6νη γι μoυ..LΙ:cΦν αPκετd ανΘPΦ'Ι|.λoιπ6ν>.να μη δω πoτt ξανα αυτ6τo ξt. Tι αppωoτηψt'ιo..αυμ:λη ετc1ψoν α ψioα oτo ακιιbδεg δdαog τtα |ι. 01ι..φυoικα.και παρ6λo πoυ κoπαζα κατω τLα !α μελετηαωτα γtρια ψα5αιαψεoα ψαg. To 1αμ6γελ6 τoυ iopηoε.α στ|τψη. ψαζoγιατικ6λιoντ&ρι>.. Eκεiνog πεptψε.r) 281 cΙζ .Aυτ6.oι περιαα6τερotανΘρωπotαπ6 αtcoτραpιoisνταιψακpια Lιαs' τo1J9ατcωΘεiτo γεγoν α ν α €ρ θειgτ6αo κoγτ ι|ψαoτε παραξει oι. Θα iγαι αβαoταγco''. <<Kι€ τ αι τo λιoντdρι εpωτεilτηκετoναμν6. <<Eiααιτo πιι) ημαντικ6 πPηψαγιαψΕνατιbρα.>> rll . αν αoν θκαια κακ6.ε[τα. oι ακ6r|rει9 α Γιατ i. <<Mπ6λλα.. Aπ6 τo ειiθυμo θ6μα τoυ επερ16μενoυαφανισμoιi μoυ ξαφνικα pρεΘηκαμε να δηλιbνoυψεκαΘαρα τα αιoΘi1ψαταμαg. oτo πρ6oωπ6τoυ. .. Tα ψατια μαE διααταυριilθηκαν. Σ'iγω αε τo ελειiθερoxi'ρtτoυ Kα. αν ψεειγετρoψαξει. ηδη πιbgνιιbθω...Εγιb κoπαξα ατr'την flλη μεριξ κριiβoνταgτα ψατιαψoυ..τιαγυψι69λαιμ69.α |ι.|]α i2φ την ανηKη να ρωτηιτιιι..Ιζαψti)λα>.. κι α"ναρ ωτi1Θηκαπo:6τoν τoυ. γα να μαθα[νωτι δεγ πρL"πεt _^1αιδει|ατην αιlαoτpoφη τoυ πειpαζει''. Θ€λω να πω ακριβιbgτιi1ταν i Θα πρtτcεtνα πpoαtγω.. αργιaα και ψετα oτ αψατηoα' γωρ19ι α εiψαι πbEναoυνsoω.τψo. Σi1κωαε ταλαψεpαl !ε|ιαπα αγωιiα ψατια τoυ τ. και π*λι ψειτρoπi1. καθιilE ενθoυαι&ατηκαμε τηλtξη.oχ...και γλααα κι εγιb.. <<Eαιi. &} 28ο Φλr *T ι γαζ6g αψν6g>r. ειπατλικα. Συνoφρυιiθηκα. <<Γιατi.ι t'φυγεgψακpιαμoυ.γt' αυτ6 καλibτ ια κανω.cdvε τo ελειiθερ6 τoν γt...μ ψoil αιακατωαε λ[γιl τιι μαλλιd.. Πρ6φερε oλ6κληρo τo 6νoψα μoυ πρo('ε tc. Χα μoγθλαα ε ξαν α.ατα δ6γτια τoυ. To κεφ4λι μoυ γιiριζε ααν τρελ6 ψε τη γρiγaρη dλαγη oτηι κατεtlθυναη πoυ εξε παρει' η aυζi1τηαi1 ψαE.6ται καταλαβαwειζτιs πρoφdαειg μoυ... παι1νιδιdρικα. δε θα μπoρoisoανααντdξω τον εαιsτ6μoυ.

ιγ6 μ6ρoE τoυ πpooιhπoυτoυ τρυφεραατoατηΘogμoυ.>' τoυ.. << To κoκκ[γLσvαστα γξ oλα αoυ εiγαι υτiρ oxo>>. T α γiρ ια ψoυiαε σαν σαν Φuχα oτην αγκλιd μoυ..νtι α πρ 6βλημα.lειτα ψατtατoυατc6τα δικd μoυ. ειπε ψε ικανoπoiη <Σoυ i1τανπλi: διiακoλo. δεν rjταν αaγηψα.. Καιτ6τε.ρos εψi. τ6αo ααγηψα6αo φανταζ6μoυν.χωPiq να κoυνι6 ψoρoiιoε να εt.λεg και δεν εi1α η δη κoκαλιbαει.Π4ρ. ρ ηλι πεptαα6τερoαιΘριhπtναατc6oπoιoδηπoτεd}λo μ6ρoqτaυ oιb|'1'ατoSτo1J. χωP. κoυνιdσαι>>. κω η ζωi1μoυ μπ αει _τ6ao τ PητoPα πoυ ψo ρεLνα μην τo 6 τελειιi: γα εiδηαη.και τoγ 4κoυαα ι α κρ αταεtτην αν ααατoυ.Aλλα διν υπi1ργετiτoιo αtaΘηψαφ6βoυ μ6αα μoυ.iq . <Δε θα εwαι τ6αo διiακoλo πα)\t''. Mη. Mε ακ6πιμη βρ αE$τητα. Kαι δεγ ψo ρ oilαα ν α και ω τoν εαυτ6μoυν φ6βo.Δεν μπoρo6σανα σΚεφτιhτtπoταdλλo..υπερβoλικ& ψεαφηoε..τα xt. Xαμoγελααε vε τη διακιiμαναητoυ τ6νoυ τηg φωνη *Ξcρειgτι εννoΦ>>.Δεν ψo ρoilαανα κoυνηθιb. To πρ6oωπ6 τoυ γilpιαε aτo λαι. ναειξνoτα απ6 τo oτtpνo μoυ.0τ αs τ o. . καθιbg τo παγε1lι1 τoυ λαιμoιi μoυ. &}λααιαθ/1ψατα. παρακoλoυΘιilAκoυγα τoν rj1o τηg ρυΘμικi19ανατc"ιloi1g .Eμεινα εντελd.Tελικd o γ αφυγμoιiμoυ ηρ6μηαε.α}λ4 πoλιi ηP'ψo.εκτ69α ψεdγγιζε.6ακυΦ .X4ιδε!rε τo μξoυλ6 μoυ απλα.αιαoτiιαξε.Μετα απ6τoψα. κατι πoν oνειρευ6μoυναυν6xειααπ6 την τρωτ πoυτoν εiδα..E αρντ. τoυ αγιγγα i1τοcνμια φυαικη πρoειδoπoξ ση _ψLα πρoειδιl πotηoη πoυ μoυ θλεγε 6τι tαρεπεναιιιbαω τp6ψo.. τoυ.1ια r]θελα.ν o και τoν αi α ν α παLζoυνoτα γα\κιν α μαλλιd τoυ. ψετη ψilτητo1JναπεP. To αiμα μoυπα}λ6ταν γρi1γoρα.ραoε. APτo..επειE\ αγιζατo π fi6 τoυ. νωρLg. n.ια. τo xiρt μoυ και τo €βαλε ατo μd ειgπ6ao ζεατ6 εwαl.Aκoιiμπησε με τo :λα. Χαψoγλαoα.τρooL να μην καιω καψ1ααττp6oγενηκiνηαη.Σiγoυρατoν ακoυγε.<01ι.sναπαIρ. &} 282 t"ξ την καρδιd μoυ. τLα μ6να>>.ξεpα6τι oπoιαδ ψo ρεLν α ξεπrερνoilαε τα 6p ια.<Bλ6πειg.. Xdιδε{rα τo μd τoυ..και ευ16μoυννα μπoρoυαιι ν α τo και ω ι α παει πto oιγα.Kαι για o6να . εLπε.ν πoυ θα αμλευ6ταν απ6 τo 1€ρι μoυ.ακ6γα Kα.αλλd εκε[νogδεν κoυνηθηκ ξαια καΘωs ψε KPατoilαε''H.νετα πραγψαταπoλι5πιo διiακoλα _o μttπog τoυ σφυγ μoιi μoυ ατιg φλ6βε9μoυ. <<oρiατε. t'x>'.<Δ εν νπαργει κα.τo dλλo τoυ xiρ ι. Eκλειoετα ψατtατoυκαι αταΘηκεακtνητogaα.ριατoυ γλiατρη ααν oτα λατtατoυλαιμo6 μoυ.αικαι oλ6κλη ρεg ιhρεg. λπλα ελευΘ€ρ ωαε Κα. .. ακoriμπησετo πηωμ6νo τoυ μΦoυλo ατην κoλ6τητα στη pαoητoυ λαιμoιi μoυ. αιαΘαι6 μενη πω5 αυτ6μπoρεi νιι tκα. lrιθf ρι aε.εiπε r{rιθυ ρι oτα. <<NιιbΘ Και i1τw α1εδ6ν ξεατ6 τo αυνηθωgπηωψtιo δ6ρμ Aλλa εγιi ψεταpiαgτo παρατi1ρηoα.g ακwητη.Eνα Pιτos ψε6wπi... ψετα κρατηoε τo πρ6oωπ6 μoυ ατα ψαρψαριναγiρια τoυ.oχ.. .αγtξα ελαφριiτo βλ6φαρoτo1)'τημoβ ακιd ατην *3 283 {.Aλλd τα γtριατoυ δε aταψατηααι. KoυνηΘηκα ακ6ψαπιo αργα αιτ6 67t εκεiνoE. Tα ψατιατoυlγw ηPεVo. r|rιθιiριαα.. Δεν ξερω τ6αη ιbpα καΘ6ψααταν. Kαν6ναgδεν μπoρoιiαενα μεiνει ακwητog6πω9o. καΘιbg κατipαιναν αργα πpog τoυg ιilμoυg μoυ και €μειναν εκεi.. βθβαια. Ιπηpγαν.ΛιJ Stephenie Meyer . << Mεiν ε ακtνητη>'.

ριτoυ ατα μαλλιd ψoυ. τΕτoιo τρ6πo.τoυ' !rηλι1φιαατo σ{1|'LατηsτλεLαζ Φ"ηs τoυ και ψετα.Aκoriμπηαα τo μ&γoυλ6 μoυ στo π6τpwo a τoυ. μtκα ατ6 τo πρ6αωπ6 ψoυ.δ{ δεν εiααι εΘιαμ€βαΘμ6.... <<Mακdρι>> r|rιθιiριαε<<ψακαpt τα ψoρoilσεζ . ξtpω . Mε μια πoλιi ανθριilπινη κiνηαη ψε αγκα\tασε και κ6 τoπρ6oωπ6τoυ στα μαλλιd μoυ.ν oε καψ1απαp α'νo oυo iα.ψετατo πtρ ααε τ|Poσε.hoτενα με κ&νoυννα φoβηθιil. [ακιoιτoυ δ4αoυg dplφζ* να μαg αγiζoυι.ρι μoυ.τ 6αo πρ oa εκτικα. Kαι νoμiζω τcωev:Ι|oPεlgνα τo καταλαpειg ωlτ6 oε καπoιo _μιαo1αμoγ6λασε_<<ετcε.v τα γελη μoυ ελακι dλλα εiδη φpα.&ρμζε να αβ{ Aλλd 6βλεπα να τpαpημεi...Tα 1ελη τoυ ανoιξανκατω αττ6τo γi.<N6μιζα6τι δεγ ψoρε1gναδιαβ4αειgτo μυαλ6μoυ .Πaτt.>' pdιτηoα|λεΚ !ια. e) 284{* Kρdτηαε ταγt.α}λα ιbατεγα αφιμoliν oι μυgaτo oτoψαγιμoυ.να τo κατλαpαtιω καλ6τερα ατc. <<Δε τη ψια ψερtα.και Ειιωoατη δρoαεαoα τ oυ στιg ακρεEτ ων δαμιiλων μoυ.<<MηνανηoνxεLg. επιoi1ψα.ηπεwα νoμiζω 6τι ψoρω. ταpαEt'γτηκε αν|ι. τη oilγγυoη .Σoν εtπα. oμ μ. <<Aυτ6 ψoρεi.ν α. . r|rιθ6ριαα. <<Nαμoυ δεiξειgτι. <<Θααoυ Eεiξω πωgταξιδειiω εγrb ψioα ατo δ&αog τηι tκφpαoi1μoυ.επcaE\ δεν ηθελα . . .. <<Ε1oαικαλ6τερo9c' αυτ6 ατr' 67ιαιo'-.>>τα διiμυλιi τoυ αγιξα.s ψη η ατη Θi'aη μoυ εντελιilg. δεν 61ω νιιilαει tτoιξorνα''... πoλυπλoκ6τητα .πoτi.<Δεγ i'μ aννηΘLσεLνανιιilΘωτ6oo xνΘpιbπινog.g . πoυ ν ιιilθω.. <<υπαpγoνν Κα10' πoυ τεwαg.>>'Εκφνα ψtαπαiloη.pια μoυ στα δικd τoυ. πρoειδoπoιιbιταg τo'ν μdτια μoυ.και κoπαξατo πp6αωπ6τo <<Mπoριilνα σoυ Eεtξωκατι.<'Pιργiζειι α γ wεται τιo ξεκαΘαρo.ΘαεLααιααφαλη To φτdαoυμεoτo φoρτηγακιαoυ τoλιi πιo γpi1γoρα>>.. Σi1κωαε τo γt.r' pιbτηoε.. .FΙΘελανα ακιi.ια.F'γειpα ψpooτα πλ$ αpγα.. κι αναoτiνα ..ψε iνorνξαφν θoυαιααμ6να φoυντιbνει γt'αα ατα ψατιατoυ.αλλdυπαpxoυν''. . Kρατηαε τoυg ιilμoυgμoυ.να τo\] φταoω ατα 6ριατoυ. ..Eiδη πεiναg πoυ δεν κατλαpαwω μoυ εiναι ξtια''. αιιαρωτi1ΘηKα πωs τo φωc..Λυ Stephenie Meyer I ti l l l ll tl ll l i τητα:κ.απ16 _η διvα_ πoυ.'oχr.Βiναιπαντα bτoιη>> <<Γιαμ6να. Eψoιαζαντ6αo α ψαψt.Aυτ6 Θα ψo p oisaεEν α τo κατ λ4β ειg>. e} 285 {liΙ .oαατηδικη τoυ αιδερdνιαδιiναμη. πιΘαι 6τατα δεν μπoρεig\]α L.τα αι|oγα 1ε[\ τoυ. ειναι ΘαψψΕ <!Εγω ανΘριhτινα iνατικτα _ψoρεiια θι&.και o αφυγμ69μoυ να αργ1oειπαχινα oφυpoκoπαειστιt φ}. KαΘiααμε iταιγια ψtαακ6ψαστLτvηπoυ δεν μπoρo αν i1ται εξiαoν απρ6Θυμo9γΙ μετρηΘεi.'Eτ σι αφηoα τo γi'ρι"μoυ να πiαει και τpαpi17φηκα.<Θα μεταμoρφωΘεlg αε νυμερiδα. Aνoιξε τα ψατιατoυ και i1ται πεwαoψiια.oμ.Aν και>> ..ΙτoPω..Πεg ΨoU>>.0α νιιbαειg τη1l. Ακoυγα τη10α10ξlwoητoυ και τιπoτα α)λo... Ακo υγα Ενα γαψ ατη φωνητoυ.θβεgμoυ.dτω απ6 τo |ιdτ.cι νoψi- ζεtE''.ρωρiζειg στoν σoυ>.Δεν ξ6ρω πιbgναεLψαικo'ιτασoυ>.καιoιταg ψε ιlα τρΕψωκαι πα\t.. τo ατpαp61αψ εκεiνo σχηvατlζoιταg τoυ cυαπαατηKε τ6αo 6μoρφoπoυ η καρδι& μoυ παραλ[γoνα oταψατi1 . καθιilgε[μαιελεειν6 λαoψα.L1τ ε. ψiα ν α εtατι ε$oω τ o αpωψα τoυ. γιιbθωγw oiνα.<Πρ6τεινα φιiγειg>>.ι{rω ρi1cι.6. . εiπα κλε[νoντα9τα μdτια μoυ. <<Aυτ6αpκεt>>...

δεν €δει1νε καψLαπpooπαΘεια. .ρogαt. Eλα. Μετα ψε .. . Δεν μπoρoιiσαναεiμαι αiγoυP\":9 αιαΘανoμαι...και βoηΘηαi καπωc..τι'τc. καΘιbgδιdβααε τo διαταγμ6 μoυ. ταpαE ξcηκα. pωτηaεψεαγω'ιliατω ρα.ρε9.iλ.A)λe τα Eiντpα περνoisaαν απ6 δ[πλα αε επικ [νδυν εg τ αγbτητ εE' ΚαLπαι τα τη γλπ ωι αψε ψε λαγ'oτα εκατoατα..αα'l φαντααμα. μo...FΙ αναπνoη τoυ δεν α)λαζε πoτt. τCαPo|)αiα τoυ. Μεξαφιtαoε αρπαζo.oκρ n7λ4 !α xiριαy:u"". .Αν και δεν ψo ρ oiloα να δω r]μoυν αιγoυpη γ tα Δεν τo ειρωνικ6 βλ€μμα πoυ εψιζωγpαφtoτεt ατα ψατ'ι'ατoυ.ι oφαtρα. *ρaτημ α'τζo1Jπαραλιγγ ατo.o.'' .. .. εLψαιαtγoυρη6τι αoυλ6νετετo|α oυιiγw|.φ.. w tp α oτηι τλατη μoυ!>.Lτa Mε κρ iληoντag vε στην'ηKαλι6 τoυ ααν μικρ6 παιδi.1^i.o ψ. μoυρμotiριαε.. αν και δεν ψoρo$aενα ακo0αειτιg ακfi[rειgμoυ. iνoνταν.Ζ λtζo ψ'αt."^'!:mη ατr. μλo"o απoδ6αμευαετo λαιμ6 Δεν π. ατιg μα y. >>ρ dlτηα ε.δ."o'.B&iε τoκεφ6λι αoυ αναμεααaταγ6νατ&σoυ>>. τoν εLγιξαναδεi ια iγιτ6αo καλη δι&θεαη. εκτ6qαπ6 τo 6τι. Περiμενα να δω ml αατεtευ6ταν'α)λd' τcPoφα1ιωs' τo εν νooιiαε.ιδυνατη. εiτcααγωνιζ \ααιαπιεbαω. nzunoρ^oi-λο.<Aυτ6κι αν τo tγωξανακoυαει!. ψioα ατ16τα oκoτεt.πιtζo.ν6ται ψε αντ6 τoυ iιι'ωΘατωρα. πo μζω 6τι γρ ειαζoμαιβoηθεια.1o λαραΘυρo εgτ o Tοτε τελεω a ε. <<A.W φoβηΘεiπoτt..ι'αΕτ. . τo Γ6λααε ησνχα*... πρoειδoπ otηoα..με ατoλιβaδ i τoυ.<Eiμαιλιγdκι πιo pαpw απ6 τo αυνηΘιαμθνoσoυ φoρτlo oτη. ..νταgαιατανaεχα τo xiρt ψoν..αψη μoυ στo πρ6αωπ6τoυ και aaπνioνταg βα. *. ..τoυ .. gμo.6ταν pρ6Θηκαεπhlω.ναψεπεταξειτocνω ατην λατη τoυ με πoλλη λιγη πpooπαΘειαατ6 μ6ρoυEμoυ..τε ΞνΘoυαιααμ6.νλατη. ψ6 α.νωτoυ.287 .καιltνα ατoψio τ|oυ.Λυκδ Stephenie Meyer Γ6λααε.δε b . Mπ€λλα.ιlενaα καt {}g ':::. . γ i:ρξε ααν τρελ6... 2 8 6 :< ι τα {μoυνυπερβoλικ&τρoμαγμ6νη τ |α.ιετ" φ6:::: o δρoα...Lkαν λεg και εψx αγκιατρωθεi αττ6ψιαπ6τρα.eoλ. και ατλωαετo γt. πoν 6να5φυαιoλoγικ69 αιΘρωπog θα τrιιγ6ται.o φ"aoo.να.αυ-yyνιilμη..<. H φωνητoν i1τα.iΘεiκανεig ατη τp αpηξε. . Θιd.o αφυγμ69μoυ παντα με πρ6διδε... flρ o oπα ΣτιiΘηκi ακ[νητog περtψLιoντ α9 ι α κατLβω.ριτoυνα ψεπιαoει..νεLγι ακoisαεινα γελdει πoτιι. j.Πιilζ αιaΘ αι εaαι.Ε'Lγαψε'περπατi1aει'ιilρεg oλ6κλη ρ τω και ρα.γ.πιo δυνατAατc'6.o.FΙ καρδι&μoυαντ6δρασε. 'F.OλoKαLτtLo ειiκoλo μετoν καιp6>>.νLξει.ε"o.oα"ivΔ.|)α ακoνψoiloαν ατo 6δαφoE.Δεν υπi1ργεκαδεlxνει6τtτα π6δια τoυ θ6λoυ i1γoq. εξ To δoκi μααα.Eντoυαρντ rαΙεπcτα. {'αφιξατα π6δια μoυ ΚαLτα γLρια ψoυτ6oo Eυιατα γbρω τoυ.εWvε φταoειoτo φoρτηγακt. τo αφιμ6 μo. <<Xα !>> ε[πε.*... μικρη φoβηταιαρα. .περιιhνταc.Noμiζω οτi ι4ω'αncLτΚηναξαπλιilαω'>. Ι(αι μετd t'Pq'. ^ιo ψiζω>.. ψετiιψε ακotsψηaεπρoaεμκα φτt.Pq.t*o.. . τo κεφαλι μoυ γ lια μoυ ηταν κoλλημ6ναπα.Μεταπpoxιhρηoε στo.πυwναγαψ6λαδα τoυ δ&αoυgoα.ραc.MεπεpLγενεα}λd ακ6μα δεν μπo να κoυνηθιb.0ακλεiαω ψατ δdαoυgψαoτιγω. ενιh βρω-γιiρω ενoβητικ& .. ι ωaτε ι α ψε iγει ψγo oτ ριιbντoυ.0ταζτην παλ.Xαμoγ6λααε.ι διiναμη τ αιδερθνια δυνατ6νno on-.Ειταξει.gκω Lβγαζααι6ητγτoκεφdλ εν69αερoτλdνoυτην 6?.6τtΘαπεΘwωστη10 oνγκpι. .Β..

. α}λιi ψε ακαταψαμτη δfναμη iaπpωξorντ αωπ6 μoυ ψακρια.i\νoιξατα ψατtαμoυ και εiδα την επ κτικrj τoυ iκφραoη. Δtoτααε -6xι με τo αυνηθιαψΕνoτρ6πo.Λ Stephenie Meyer σα α'PτdKPατωnταsτo κεφ&λιμoυακ.να τoυ αφηαωλ1γoελειiΘερo γωρo. H oμoρφι&τoυ θ&μπωνετo μυαλ6 μoυ _η"* υπερβoλικη.. μoυρμoιiριαα.0oπoio δεν μπoρoliαα να αυνηθ[αω..κα'0 εκατoατ6.νααπoδε εαντ6μoυ.Toν 6νιωθακαθισμ€νo δiτλα μoυ. αυνtγιaε <<ακεφτ6μoυν 6τι ειναtκατιπoυ θ6λωνα δoκιμ&αω>.. >>.<To δεν απoδiδει ot)τεατo λαxιoτo την κα ση>>. <<Xα!. o Eντoυαρντ Eiαταζε τLα't'α δoκιμdαει τoν εαντ6 τεiτω9εtxεακ6ψατ δειανr]τανααφλiE..oι ατιγψi. dλd η φωνη μoυ ηταν αδιiναμη...ΠΦE γα μηγ πtαει9 oεκαιiια δ€ντρo..Mπ6λλα>>. ε[τrεηP. Tα ψατtατoν i1τανΦP.Oμ. i>>τcPoστcαΘηαα.Καιπi1ρετo πρ6αωπ6μoυ ατα xtpιατoυ παΧι.<Toτp6ξψoε[ναι δεfτερη φιiαη μoυ.υ.0 Kαι τ6τετα!uχP&ψαpψαρtνα1εi\ τoυ Φγξ* πo λ4 τα δικα μoυ.. r[rιΘΦριαα.. ειιlαι ανεκτ6.με διdθεαη ακ6ψακεφατη.Tαγελη μo ξαν. ..<Aνoιξετα ψατtααoυ. <<Mηπωg τpLτεινα ..να σιΤoυρευ αι6γκητoυ. . To αiμα ippαζεκ&τω α7ι'τo δ6ρμα ψoυ.να δει πωgΘαγiνει δεκτ69.r3 289 {x ..<oυπg>>.τvητηSηω μερικ€ gφoρ€ s καλιiτερηκι απ6τo iδιoτo φλi. .. και τελικιi εiδα 6τι p ois o α ν α oηκω α ω τo κεφ 4λι Ιπ\pxε 6να9υπ6κωφog ψo ψoυ.Eκαγε πα'iloη. ατλoγioτηκε δυνατ4. . τoι τρ6πo πoυ €ναg αντpαqψoρεΙ..o. oφtγo..ριατoυ αρνηθη.bυπg.tκαιγετα 1ελ H αιαoα μoυ 6γινε κoφτη.. καΘωg ειoi"lτιεατo μεΘυατικ6 τoυ αρωψα.<Tιεπiδειξη!>.oxι>.συτKPατημdνη.oμ μ.|)ακαιει ψl'αεκτiψηαητηE αντiδρα..ντα5τoνπανω γoυ. .να διατdαει πριν φληαει ψι'αγυναLκα'τια. χo και δε θα υπ€κυ. επ6ψειlηφoρd!>> Γ6λααε. σεπtτ Aμ€ α ωg τoν αιαΘ&νθηκανα μεταμoρφΦ.. <<Aν6ητη.Tι επιδειξ1αg!>. Mτ6λλα>. εLoαιτ6oo ααπρη6αo κι εγιis!>' << Mdλλoν t"πρ επcεν α ε1γακλε iαει τα ψατtα μoυ>..νεταL δεν d1ει καψLαανταττ6κριoηκfuωατc'ταxελη ψo. ελπiζω. <<Σκεφτ6μoυν ενιbi. Kρατo ρ6κκλινε ατι6 τη"ι Φoτη εκφoρd τoυ λ6γoυ. Tα διiμυλd μoυ πλθμηκcr oτα ψα)λιατoυ. τo δ ατc6 εκατoaτα πρ6oωτ6 μoυ μ6λι9 λtγα ψακρtα Mε θdμπωνε..d) 288 &e .Ιαωg. ειπεγαxαιIζoνταg.Pqo. Εγιb πpoαπαΘηoανα εiψαι Θετκη. i1γog ατα αυτι4μoυσαν να μυπotlααιι κoυδoιiνια. . με τo πp6aωπ6 τoυ τ6oo κoντα ατo δικ6 μoυ.νητo. παρατεwει τη oτιγψη. i1τανπλ$ ενδιαφ€ ρ oν>.. λυτ6 γιατo oπoio κανε[g αττ6τoυgδυo μαg δεν ητα τoιμααμ6νosητξνη δικη μoυ αντiδρααη. Kαι βριακ6ταιl εκεLψρooτα μoυ. τoν ανθριilπινo τp6πo.νη φoPα>'. .εκεiνητην ιδανικηστ. τou oλλd.oεπαρακλ φωνητoυ i1τωνευγενtKη. . να με αφτjαoυννα κoυνη Tαγi. . .ψo. .gπερνoilαctν.Περiμενε tναλετττ6. ψtαυπippαση στη.vαEioταζε o\s τηs. .Ιtτε στη.δεν εiναι κατιπoυπρt"πειναoκεφτiι>>..<Nατo ΘυμηΘεig τηι επ6ψε. Xαμoγ€λααε.ExειE ywεικατααπPη σα1]φαιταoψα_6γι'.. τo oη6ιt τoυ αφιγμ€νo παp' λα αιιτα θντoνη πpoαπαΘεια!α σ1JτKPατηΘε1.Tη.'Oχ. <<Mdλλoγ δεν ηταν και η καλliτερη ιδ6α. . Δεν μπoρoιiσα nα ανατcνειiαω. rrrlil tii .μoυρμoil ρwα ξανα.

<'Ισωc.Mπoρo$αα να μυρiαωτo αpαoταγταΦ*6 πoυ αν6διδετo ατl1θogτoυ. .ατo κατω-κατω>>..Δ εν υπ'i1ργετ p 6π0 αn αστε10 φi. To γtpt ψoυi1ταν στη.τctoξετρλαψiπη ψαζ1τoυ. .. o ατo c' α τ ατ v6.ε[ψαtακ6ψαζαλιαμ€ ν η.ιπoτα.Λ StephenieMeyer Δεν πi1pατα ψdτ|'αψoυατc. 10 ω. . Σoιiφρωααταγελημoυ.l.oμ. παρακoλoυθΦνταgτo γi'ρι τoυ γα κo σctν'αστPατci1γtανατoπιαoει αΘ6ρυβα. . <<Ευxαp ιoτιh πoλis>>.67t ν6ψιζα.. κα>>. 6να9διαφoρετικ6g'ΕντoναPντατc6αυτ6ντoυ i1ξερα. Δεν υπαpγει περLπτωαη>> δυαπιατ[α. <<F.νγωpιζ6ψαoτocν .ηoo τo κεφ&λι μoυ με €να αφιγμ€νo 1αμ6γελo. .67ι' ν6ψιζα. .Λιτη εψtατoαilτη..1ια μη με dφ Θηλιιi γbpω αττ6τη ψt ψpαταα τoν αμψατισαν |λLα ατt'6πoνδεν μπoρoιioα ι α ξεφtlγω..Βθpαια' ψoρε1Kα.α}λ&δε ιoψLζω6τι μoυη τo φoρτηγακιμoυαντ€xoυν>..ντtaταΘωαε τ. Ko.. γαxαιητ6. ..η..αpηνεκαι ηρεμoliααν.Δε Θα ψoρotloα να διαφωνηαωo' αυτ6>>.Πi1ρα τ o παγ ω ψΕιo γΕρι.ζ. Σr]κωαετα φριiδιατoυ με Hρμααιαπηγα.πptπειιαψε αφ'i1αειE να oδηγ{ oω εγιb>>.F.κoυλoυριααμ€νo i6τo κλειδi. <<Ανεκτ61> pωτηαα' Γελααε δυνατd.. og. εLπc .>'pιbτ <<Aτ6 τη. <<E[ααιακ6ψα αδfναμη ατc6τo τρtξιψo.τoυ' τα τcαPατηPo$σα' καΘω9ηε!ταση ψtαατoυgi.> Π6αo ανα\αφρη η καρδιd τoυ. ματικ6 π6νo α. oε παρακλιh''.Hμoυν τ6αo πoλιi αυνηθιαμθνη στη1|] καΘιερωμdνη ε}λειr|rηffi αΡηs ψεταξi:ψαE. αι τρελ6 διαμαρτυρηθηκα.<<Mετo μαλ φoρτηγdκι μoυ ανηκει ατην τρkηηλικiα>.ιω ατ16γilρω τoυ κατευΘυν6μενητ θ6αητoυ oδηγoιi. Ι\υταψαι>'.6τερi1 ooυ ψtpα>>.. Πoλli oυι ετi1 ατι6φ αoη>> l επιδoκiμααε..π6αo α.<Noμiζω 6τt φτα1νεκαι τα διio.Lo g.ντηαω.ιαμoυ>.<Δεν ΨτoP6 ιlα ε[ψαι otγoυρη. Lταξα.Kι dνιωθα 6λo Κα. <<Kιεαιi δεν εiααι καθ6λoυ εlιηρεαoψiνog.Σrjκωαα τo κλειδi r{rη &φηoανα τtoεt. Mπ€}λα.<Mεθυ αμ6νoι.r:!291 {&t τoυ μεταμoρ .εxω η δη καταβd)λει παρα πλ{ πρ ooωτι Δεν πρ6κεπ^ ωq τωρα τ.} 290 ξie <EtμαιαΦυρη 6τt αυτ6ιoxisει.<. ακθφτηκ 'pω ro. <<. <<Μακαρι ν α ψo ρ oiloα 1ια τcωκι εγω τo [διo. . Lan. 6τtν καλ αφl1αω ν α κατa ει9ατo τιμ6ν ι ει 6g oγi1ψατ δεν μπoρεig ιαπεpπατi1aa.>> .νΘριhπwog iψoιαζεκαθΦEγελofαε τιhρα.<Mπoριilνα oδηγηαω καλcbτερααπ6 oξια oτηι κλ.FΙ ιαoρρoπ[αμoυ δεν ε1γεαlcoκατααταΘεL ακ6ψα. <<Βιταξεt>>. <<Eiμαιπιo δυνατ6g αττ..γ δε να τoυ α.Θα μoυπρoκαλoιiαε αωτιhpα.<Ανθρωπog εioαtκι' εσis..oι φλoι δ εLπ γoυγ τoυζ φiλoυgτoυgγα oδηγoιiν μεθυαμθνoι>>. .εtπα. . καταφεpα να αlcα.oτα.0αακανταλιαρικo πλατιi 1αμ6γελο τoυ με ξαφναaε. 6μ.τα δικd. .r' α^ντ <!F'γει9μεθfαει ατc6τηι παρoυa. Εγειg πλ{ πto αργα αντxν αλαaτ ιψε πεiραξε. Azλωαε τo γtρt τoυ τcPosεψ6να.α'0α oε κρατi1oωζω...Hταν τo αγλικ6 τoυ πp6oωπo ψε χωPLsπpop\ηψατιαμoιig. πpoφανιhgικανoπoιημ€νog με τoν εαυτι5 τoυ.L1 εξαπLαg τηE ψαεατpiαgμoυ στην τΦη τoυ φλιoιi.<Mπ6λλα.0 παPo1Jσ[α μoυ. ειπε.. ψtα απρoαδ6κητη κwηoη.βημθ. Eξ&}λoυ.ιi1. ΜεταγαψoγiΧααε ψε ε. παχι τα ευκ[νητα χαPαKτηPIστικα .ιιαι ωpαioττoυτo μαΘαiνω..Mπoρεiνα με 4φηνεναπεpααωαν δ 1αλαντευτεiελαφρcbg. καΘιbqε1μ αιαγκη να |'Lεατηp1ξεrπεpιoolτεpo ατr. Bρ6Θηκε 6ρθιo9 με μια απ6 εκεwεgτtg\υγερigl α1εδ6ν α6ρατεE κινi1oεtgτoυ.0τσLηcημoυ.Χαμoγελ εκεiνo τo αυτ&ρεακo παι1νιδι&ρικo 1αμ6γελo π4λι.

. 6ται τi1γαwεμε μιαλoγικi1ταγbτη (λ\απρξψατα. Πoλι5 καλιiτεpη <<Hμoυαικη τoυ . κι 6μω9τα\αoτι"trαδεν oδηγofαε απ6τo κ6ντρoτηgλωρiδαg. .. Κo π α 1α10 παρεκκλi δρ6μoλ&ματi. δ oiaoε iι α τ pαγoιiδι πoυ δεν εi1α ξocνακotso "ρ ρε 6λoυ9τoυgατβυg. oγo.oπωgκαtτ6αo 10α τ o καν ε ι 1ω ρ i g να καταβ &}λ ει π ρ o o παΘ εια. λα να τo παραEεγcιh. pωτηoαδ .{ ^ΔYN AMl .6γτo κρατιbτταgτo16ρι μoυ ατo κdθιαμα.πλια τ pα κo.>> oLατoυ. .5O i1τα"ικλ\.. 14. pι <<Σoυαpioειη μoυαικη τηg δεκαετiαsτoυ . "o Βi7φ πi4o ειατo ραδι6φωγo 6γα oΨΘ μ6 ψε.| T |.πoυ iγorν ψτλεγψiπα ψαζL. Aν εξαpτi1τωg αυτoli> επιτiλoυ g r[rιθιiριαε.80 ατo oιbψατoυ.<<To ηταν υπoφερτ6>.6b και τoυ γιλια1!>>Φdνηκε €να τρ μo..t<και πα\t tγω καλιiτερ α ανταy αλαoτ ικα>>.. ψετoL π. | Σ oδηγoιiαεκαλα. ζεoτi1.Θα μoυ πει9πoτtπ6αo 1ρoνcbνε1oαι.ιΩλεg φoρεt κokαζε εμ€να bξωατττo orνoψc |ιoν'ταμαλλι&πoυ o αt.ρα5φυαoι5αε Θ... |.Stephenie Meyer Kα1ι'η tκφραoi1τoυ dTινε iyπια.i} 292 Φ} w293ξ& . ρo. Δειl αlcαιτησε στην αP?(η ατλωg €ακυr{rετo πp6oωπ6 τoυ πpogτo δικ6 μoυ και xaιδ9Φ ψεταγεiΙητoυ αpγα αττ6τo α:ιlτtωEτo πιγoιiνι μoυ' Mε διαπdρααεtνα Pιτog."η τoυ . ..50.7o.o. καΘιhg δεν 11 . δ ιαθε ευ την αξω α τ αp θελα ν κα. Mερικ6g φoρ6s _τo πρ τδν ηλιo πoυ θδυε. γiptα ψαc.{ Σ ΘEΛ |.

Aκoυαε την ανααα πoυπ{1pα.'klμoυν μoνd1og. Aτ6νιαε τoν ηλιo.ιl διiακoλo.Lεfνα dλυτo μυατl.Hμoυν E εκαεπτα γρ o.ν ιboτoυ ιoιαζενα διαλ6γει ψε πρoaoγi1τιgλ6ξειgτoυ. ψαι πωg tνιωαα 6ταν ψε tcωoε o Kdρλαιλ.Γi αυτ6τo λ6γo με διdλεξε. την.. .|)Θα αε αιαατατιbσεL>>. πρL"πεινα τoν ενΘ4ρρυνε. 2 9 4 r . δεν εiναι κατι πoυ ψo p ε1gι α ξεγαα εl.E ' θπεαεαlτ6 i'o βρw. τo πpωτo ψ6λogατην oικoγ γo. φαινo μενικ& ξεγνιhιταgτo δρ6μo εντΩιbg γtα\tγo. Εαωcε1>> . καtδεν μπoρoιi σανατη10 ξεατo τιbpα.ραπoλιi oδυνηρ6.ιt κoιiφιαη.. <<.ναξιατoυ. 6ται μλoιiαε για τo αLψ <Eiναι πιo ειiκoλo..ιε αoυι... των 1ελιιilν τoυ τ(ωsδε Θα 6 kαταλαβα *'ο "ηθ6αη iλλα πdνω α' αυτ6τo θ6μα.ι.oμια επλoγτ...lr KPατησεLαυπνo6λo τo βρdδυ.Ι(oiταξε τoν ηλιo _τo φωSτηg oυρdνιαgaφαiραgατη δriαη τηs αντανακλoιiαε Χαψυρ[ζoιταg στo δ€ρμα τoν' vε oπ1Θεgσαν ρoυψwtα_ και μ[\αε.νω.1ριo πoυ θα .Eαμι Χιγo αpy6τερα. << Δoκiμαα€ ψε>'.'Εκcι.ΚokαξεταΧιψioα ατα ψατιαψoυ.L"πρεπε. Δεγ εiναι ειiκoλo r PΦ vα.<o Κ4ρλαλ με βρηκε αε iνα νoαoκoμεioτo καλoκαiριτoυ 191s.g''.... τιg ακ6{rει9μoυ... Δελ€γαμε πoτiτηλLξτ1.νεχ[αει..}Ιμoυν τoυ Kdρλαλ Φt Και βρ4*.'εL....ν ε παtlαη και μoυ .αν KαLατα δικd ψoυωsτι. <<Πρtτεtλoιπ6ν να εLoαtετoιμoθ&νατoζ Τια ιαγwειc.τCPLνσ1).>> .Oρι κι αι i1ταν αυτ6 πoυ εiδε εκε[ ψiαα.Ι1τα.. Δε θα τo tκα.ν.Τπηργαι πo}λ&πρηψ oκεφτωπανω α' αυτ6τo αυγκεκριμθνo πoυ.λtεt..Eμεινε <<Θυμd. Aναoτiναξε.ι t'φιαατo.Κoπα\ετo ακoτειν6 τo θ€μα 6κλεινε κωπαχι <<Ι(αι o.<Δ εν τo Θυμdμαι πoλι5καλd _ tγι περαa ει'παρα πoλιig καιp6g.<Tiπoταδε αυγκρ[νεται|.Eδρασ H *'Φτoυ φωνηδι6κor[rε Aυτ69.αλλd ακ6μα αι αρωτ ιtψα. .Πιbξ oε.ε[ναι o Kdρλατλ... >>. γαψtνogατιg ακdr[rειζτoυg γιαλιγo.. . tcαPtu.γ. yι:.. αλdcg αυτ6c. να μλoιiαε oτoν εαντ6τoυ.ιbcτε τo πp6oωπ6 μoυ να vη δεi1νει καθ6λoυ iκληξη' αλλ4 υπoμoν.'o N..vικi1τ P ιπη'' .>'.Eμετ κι η Ρ6ζαλι. πoλli πρoαεγcικi1.o αεβααμ6 τη.ετo tψoΘανατoq αlτ6τ ην ιατ α. u'oχ.295ι'.να απαντ Mερικ& δευτερ6λεπτα πt.εIπατελικd.αυν6μαε <<αν Ενtω εγιh κt δρ6μo. ταλ'επτα περ νofααν.Xαμoγdλααε ψε Ενα ψtκp6γαψ6γελoκαι oνιtγιαε.1.l πατρκi1φιγ φωνητoυ ηταν βαθf q..M€αα ατo γαogτηgεπιδημi αc. bi . και oι ανθριilπινεg αναψ'i1αειgθxoυν apηoτεi.ΕW* ηδη πεθιiνειαtτ6τηναρpdlατtα.i1γtατoυπ6λoιπo τη9 αφi1yηαηg. και ψετα κoιταξε ψioα oτα μ4τια μoυ. <<AιαρωτιtvαLα. Δεν 61oυν πoλλol απ6 ψα9 την αυτ .ν αεκαπotoν πoν εtγικι 4λλη εναλλακτικη>.<Γεννηθηκα oτo Σικαγo τo 190 1>>. <<Kαι oι γoνε[E σoυ. ΕΚανα 6να μoρφαα1ιι\. .. πια αδfναμo>.ν.κανεiq δεΘακαταλαβαwε 6τι εtxαεξαφαιιατεi''. πρo5 ψεγα)ιημoυ α.FΙμoυν tριξε ψα γατtα ψε την ακρη των ψατιω.να πρξψατα πoυ μ6λι9 ειγorναpγLoεινα μoυ ipxoνται στo Δεν υπηρ1εαμφιβoλiα6τtτo τPητoPoμυαλ6τoυ εt1εηδ τανoηαεικ&θεπλευρ&πoυ μoυ δι6φευγε..ΚατL"πνtξα τηι πεpιiργ εtα ψ καιi1τανκdθε &λλo παρα αδpαιηg. pLβαια>.ι .pαoα.ντoυ.αψ6λιg πoυ ακoυγ6τoι. αιlαpωτi1Θηκεσ(l\.ΛUκ StephenieMeyer <<'Βγεισηψασiαi>> To 1αμ6γελ6 τoυ.απ6 τη ψo.εiναιαυνηθωg ρακινoιiμενoc..η καρδ με με[oτoυ νoαoκoμεioυ'αν μυπoilaε ακ6ψα>>.Tην € φ εραν κατευΘε[ανστo γεκ .κα|' κ*πoιoν τρ6πo. .

<<Noμdδεgωg ε.pα 1|) ψακρtα τ|α α ffiroφ6τ ω τηι αβ 6aτα^ρη o μo ρ φιd των ψατtιbν τoυ.ια ψκρ6 xωρt Aλ&ακα.|'παιτρεψtιo ζευγαρι. </oχ' 6γκαιπoλλoi. Kαι oι δυo τoυ9 ανi"τττυξαι αυνεiδηαη.Βpιξε ψια ΕντoνηψατιαπρogτoψΕpogμoυ και αr]κωαε τα xi ρι"α|λαs'τωυi1ταν ακ6ψαψλεγψωα ψαζi.ι ...i1ΘηκαντcPosτo πρ6aωπ6 μoυ κι α καγ πdλι τ6oo γρi1γoPα' τcoυδεν η μoυν otγoυρη κα\6γι. Tα πpξψατα αλλdζoυν.γ ιαναxαTδ €!rε ι τo μdγoυλ6 μoυμετηναναoτpoφητoυ xεριoιiτoυ.γωp[gκαψtαεξωτερικΙ1καθoδηγηαη d}λη.ιΘpωτων>'.και αργιαεια περιλανι6ται μ6νoEτoυ.Stephenie Meyer Λυκ <<oKιiρ}.To Φoρκg iψoιαζετλειo..πpξψατ Aλλ& εiναι πoλιi υπoκειμενικ6.. Γ6λααε.ναζ oμdδεg>.μ.Kυνηγoliαε _\ψαaταν oτα Aπλαγια εκε[νι1 τη.. A)λd oι πεpιoo6τερoιδεν κα a tια μ€Pog.τoν ενΘαpρυνα.ξψαoται τ6αoιπ τη.Exoυμε βρε dλλη μια oικoγ6νειασαν κι εψαq. 297 .ι'αψΕ.6τt ε πoυ ακoιigτιg ακ€r|rειg των α.>' <<FΙAλιg κι o Tζ6απερ εiναι δυo πoλιi απαιι'α zλααψατα..oε i.<<Aλλ&αυτ'i1πoτ{.o απoκαλo6- .γoητευμ6νη. A}λd 6αo πιo μικρo[ πρoαπoιoilψαατε 6τι' εLψαατε.πLτo πλε[ατoν. κoυβαλιbνταgτoν για πεpιoo6τεpα ατc6εκατ6ι εξi1νταxλt6ψετρα.αλ θφερετη P6ζαλι στην oικoγtιεια ψαgαμ{αωg ψετα.. <<Nαι>>.. την ταoηνα δεν6μαατε:κα|. κoπαζoνταg πi. τoυ περιτλαι.πoγi1_και βρηκε μια αρκoιiδαπoυ \τorν iτoιψηγα τ()ν ατcoτλειιboει. B εiναιαλr]Θεια. M6λιE πoυ μπoριil να ψαντtι|ιωπ6αo διiακoλo πpiπεtιαητccν τo ταξ1& αυτ6 γt' αν.. M6νo αυτoi πoυ εwαι oαι κt εγα _μια π aταψατi1αεινα κυνηγoιiν αιΘpωπoυg>> <<μπoρoιiννα ζoυι ψαζL με ψαπtα πρog τo ψ6ρo9 μoυ_ ανθριbπoυg γtακαπoιo 1ρoνικ6 δι&ατημα. Toν βρηκεη Aλιg. M6λιg δυo 1ρ6νια αργ6τεραεκεtνt1 βpη*.6να πoλriδιαφoρετικ6 εiδogoικoγ€ ν ειαg. <Eiδε τo'ι TζαoπεP Kα. oλoι μαg 61oυμε ζ!1o ιι.. << Mdλλoν Θα πp iπει. * Tι εiδoυgπpηψατα β)ιL"πει. Kαι εiγαι ψαζt ατc6τ6τε.To μθ)λoν δεν νo oε πiτpα.To ιiφogτοιr 6δειξε ωcoγoi1τευoη. πdλι''.rι} 296 {i€ ξεπεpνoisιτα αυνηθια ψ€ι α πp6τυtcατoυεtδoυg μ . . <<Kαιoι υπ6λoιπoι.o αoι ατc6μαg αψει α τραβαL)'ε πoν αpxLo διαφoρετικ4 Φ.0ατtεPταταιεαιαψεo pigν ατoυg 61oυμε κατλαpει. τoυ εiδoυgσαsi>> 5σoιατc'αυτoligηταν δυνατ6ν.<E[δε κατι oτo τp6oωπ6 τoυ πo1Jτηs θδωαε αρκετi1διiναμη.6τι τηι t'ι|αγ"'lε' ι o iδιoE.iρθ* και oι δυo τoυgτ. . oπωgκι εγιb. ααγ6νι τoυ ακtι ητ oπoιi1θηκε..Zoisoαψεψαζtγιαλιγo. αλα.Toι πi1γεατoν Kιiβ..ι ε. oικoγiνεια.ανα μαq βρoυν.. r|rιΘιiριαε εκε[νog.Δε αυνειδητoπo. Eκεiνη ξ6ρειflλα πρηψατα.ησαπαρα ψετα αττ6καιp6 6τι ηλπιξε τω g αυτi1Θα γ w6τorνγ. Πα.iγικι αυτi1καπoιαaαp[oψα. <<AλλAτα καταφεpε>>.Εwαιπαρα tαΘητη aε ψηανΘρ ιbπwα 6ι τ α. <<Kαιη Aλιg με τo"ιTζααπερ. 6πω9 τη..αλ. κα Θιbgτ o ειπε αυτ6.ιy α απoτελo ιiν τ |'α vα9> Ei1α με[νει&ν <Τπαργoυιπoλλoi.<Mα ειπεc.. Mερικ€E φoρ€g ζoυι ξεγωpιατα ατ16 Lλαsσα.καθιig φoβ6ταν 6τι δε Θα ψoρoisαε ια τo κανει η iδια. την''. κι iτaιγραφτi1καμε 6λoι ατo Λιiκειo>.'' πP. ηξε.ια 67 t i1τα'vγ ι' αυτ6ι η Eαμ ι -ητα ν πoλ6 πρoαεμtκ6E μετιE ακdr|rεητoυψαζ1μoυ>..ιlτα τ o p\L"πει. _πpξψατα πoυψoρεtνα αυμβoιiν.E[δε τoν Kaρλαλ ΚαLτη1ιoικoγiνεια . ν α παψε oτ o ^γαψoτoυ g σε μερ ικd γp 6ν ια.γ ια 6ταιτΦαιαζει flλη oμdδατoυ εiδoυg μαg..ρ. 'ΕπαΘεκαταΘ\ι!ιη..0πpaαo{1. δεν ηταν κατιπεγlιτ a6τερo ατc6αEερφi1μoυ. δι6κor|rα.τoν'F'ψετ. Kαι o ffi εfu/ηπoν ψ o pε1 αυτo.τ6oo πεpwo6τεpo μπoρofμε να μεiνoυμε αε iνα μ6ρoE. o Tζααπερ xνi1κεoε ψε.

και εLγι opi1αει τη vηχmη τoυ αψαξιotl.'oχl.<..Hμoυν τoν. χωPls να πρoκλi'oω ατtlγηψα..A)λ α.α καταoτααη>> ..νπoλιi ηαυ1α κ αι ακoτεwα..αυτ]πoν εLγε-.νταaτκ6αoτρα φιa. τεpα'aεtτ6αo b.oιηαατo κλειδ Lτoυ Ι1ταικατω ατc6τ σo>>..αυνεμbg.ιlτα 6 α1γoυρη nλn'*oidξ' με αηκωμ€ ν αφρυδια.η <<Hπ6 pταi1ται ξεκ\εLδωτη.pαΘα γιν6τα.δ. ακ6ψαoαι απ6 6νειρo vετη\' ομ π.ι'g.ρ' 6τι ψια ψi.ε oλoγικ6q..λ.Tταρxει λ6γo9 πoυ διαλ€ξαιλετη\' oλυμπιακr] Xερα6νηαq ψιαα.>> .μo. Moυεftετ6αoεξξειτo ενδιαφ6ψαγιψoυ ρoν πoυ Eεν εinαπ ρoα tξει κctν6τ ι π εινoilαα. επειδ{ ιlι περιoα6τερo ι ατc6ψα9πρ oτιψαψετo poρρα>'. 6vωs. ξtρoιταg.α στo.coo"o".ρo 6τt o πατi.1καψLαα.. περιoγtg ψετη\tγ6τερη ηλιoφ4νε.ξαιαpyαwει ^' TΙερπoπo$αεδiτλα μoυ μθαα aτη ι"{lγα.jιa τλααψατoυηλι6λoυστoυμεσημεριoυμαζ.. κω γbpι Mπτ.. Εtιαι ωραΙ'α να ψopεtqια pγει4 iξω τηι ηψεPα.o1. αpxιoειαγριλiζει.To ξεγι . )ιoγ πoυ τp ιbειφ ατητ6.i1' τo στo.νψιαατc6ψαg. πρ og μεγdλη ψoυντρ oπ.o. σoυ>> λ.Aκ6μαβoμ6g. Σ'c αψοπ.Δεν μπoρεigναπιoτΕι!lειc. H Aλιg δε Θυμdται καθ6λoυ τηζωητη5 σcΝ ocνΘρωπog.νλκoπαζω πoλιi πιo αν i1τανακ6ψα.Co Θθλω να.ταυτ6γρo.Λυκδ Stephenie Meyer κατα περι6Eoυg. A.>> Δεν μπoρoιiααν α.<.Nαi αν δεν υπαρxεtπρ6βλημα. καt αυτ6 εwαι {"ναμυατrjριo. Πδτε μεγdλo1ρoνικ6διdατη αω>'.uτo τηgκoυζiν καρ6κλα &θλια λdiψαιiκaΘεταiατην τερα μoυ.καικανεLg μαg δεν ψoρεiιακατλα- pει γtατt η π.ii ouγ1.ατo φct.1ρηo. jx.ραgμoυ δεν εi1ε γνpioεt oπ1τι ακ6ψα..ιt .0.Toφωg aτη pεραντα i1ταν apηατ6.|αστo. <<Πιθαν6ν>..A}λ4 γ tνετ αι"βαρετ6. τηνπ6p n.co φα.. π6 αo πoλri ψo ρεi ν α βαpεΘεLgτη ιilμ α ψiαα αε oγE6ντ α xρ 6. tφυγε.Eνιωθα ... τoαo αUo κρψιi1eosταπioωγ nouλp*.'LLτα. <<Aπ6κειλoιπ6ν βτη** oι Θριiλoι.oπoιoE κι αν i1ται αυτ69πoυ τη δημιoιiργηαε.oα στην ετc.αεκαΘυατεριbατ16τo βραδιν6 αληΘεια.καΘιbgμλoιiαα.τηι απλπιατικημoυ pωτηoε.|)ε.αλ και δεν ηξ... πoτi αντ6τo κλειδi ψρooτα εLμ xpηaιψoπoνf1αει .Coδρ6μo μ6αα στo φωζ τoυ ηλιoυ.. Συιαιταψε. Mθoo ατo ακoτdδι θδει11. 6πωg και κdΘε τι α)λο. &νoξε.φα.0κ6αμo..} 299 {..μεiνω μαζi αoυ. πεpttpγειαy tα oiν α>> . Θεωρεig 6τιΘαψoρoisoαιατεpπατi1σω σ.ι.Υ.δ. τo γtριτoυ στην π6ρτα ψpooτα μoυ και μo oα oτη ψtaη τoυ πλαιαioν τ ηS τc6Pταs.itρyηoε. τυ^trαια τoυE dλλoυg πoiJ KαLπoιi. <<ΕξεEτ α ψατια ooυ ανoγc α αυτ6 τo ατε6γευψαi>>ψεπε1ραξε.bο.AΙo9* Εξωωτ βρ6Θηκε n.*. Συν ει δητoτ o iηαα pΦ 298 {iiξ ιL^ρλυoo&ξεtαπ' τηι πεwα.>> oooηο.ιτ6τιc. E(μαιμιαχαP&. νια>>.ρbδ.. κι'tται ηξ.δ. Ξilπιηoε ψoνdlη1η τηg. <<Kαιη Aλι6 πρodργεταt απ6 6λλη oικoγ€νεια...Ιaται πιo εfκoλo !α. αΔεν μπoρΦ να € ρ θω ψLαα.νTζαoπεP KαLτoν K4ρ}. <<Γιατ|>> Tιbρα i1ψαατωνπαρκαριαψiιoι ψρooτα απ6 τo απ[τι μοιr. Αv δεν εtγε αυτi1την dλλη αtaΘηαη' αν δεν ε{ε δει τo.ηouγo.αναι|lατo φωζ α1ι 9'1. λα ακ6μα να ρωτηαω.. πωs η φωνl εξαρτη μεπροδ. Kαι δεν ξtρεtπoιogτη δημιo.θα. δεν υπηρ1ε φετΥdPL. Τπη pγαι τ6 αα πoλλ4 πoυ 6πρεπε. 6πω9 καt o Tζαoπερ. |ασ..bs ψ6 ρεoε.*o.να o κεφτcb.ρ εLg.Θα iγcrν πιΘα'ι6τατααε εντελιbg ΦP.τ 6oα πoυ i1Θε.Oμ.9ct.γ>> <<Αναμφιαβi1τητα.

φυαικd.α)λd -.' κρbψαoατoκεφ&λιμoυ.ω. <<Ω16μ!>> απλα.0αμη με πρoαβd}λεL u1 *o.λ'τo.K&Θιαεατην[διακαρ6κλαατηνoπιllα εtγα πρooπαΘipει.. Eρxoμαι εδιbα1εδ6νκ&Θεβρdδυ>. μιiριαε τo πρ6αωπ6 μoυ.ρioτηαε. {rιθιiριαε.αΘηoαγατo σκεφ .. Aκ6μα δε γιiριαα ατc.r' ψεπαρ6τρν..>' ρ ωτηaα αδιd.oωgκt ξινε θλιμμ6νη.o dλλo.l .&.ραμoυ με πεiραζεγι' αυτ6.υ 'λnιgon:cig.... . τηS Pιτανηs.. μ4τια μoυ ατ16παιω τoυ. ε. ψL"γρικαι τα μαλλιιi μoυ.Eκε[γο περιoτ ρ αφηκεγ εψ1ξo.<Π6ao oυxια ερ16αoυν εδιb. Δεν τξp α τα μdτια μoυ απ6 τo 9 Ψ1τξ καΘιilgμλoιiαα. Μεiρaβηξεατoατi1Θo9τoυ oτo αιlτLμo . ΕπικεντριhΘηKαστo βραδιν6 ψoυ.oη?φsαεκ&νεινευρικη.ν υρiζoνταg. απαkηoα ι α ψαΘω.γεtg Θυμιbαειπλ{ ψαζiμoυi>. M. .ι d}λη..α. αετoκφ d Mη e.βαζoι'ταg Εια κoψψατtoτιl πιατo καιζεαταwoνταqτo στo φo6ρνoμικρoκυμdτων.oλ oμηx.>..<<Ανηαυxε Συνηθ Kι 6τανpit:κ"... δυo ακoιiααμε τoν i1ψoαπ6λαoτt1α7γω πρoβo δρoμι1κιτoυ απιτιoιi με τιg-τλiΘεg.νκατιγιατo oτo[o Θα L"πρεlιε ια ανηaνγιh.να τo1fφανταατιh.. χωP'ιsιlα xp εwζετιιι να τoυ δΦαωoδηγiεg. . << Π6αo oυ1ι α...Mα τι dλλo να καyει κανεig τη ν(r )σαi>> AφηoατoΘtψαγtατηιιbρακαι δι€αxιαα τo 1oλγια να μπω ατην κoυζ[να.ιg!>> μεπαρακλεoε. λεg και τoν ε1μ βγα)ιεtατc6καπoιoν 4λλo ειρμ6 ακ6ι|rεων.ho}λ6g <<Tιεννoεig φo PL1''ακρtphq.r{rιΘιiριαε K oνειPευτΦ.Ει:να|πλ. i.. . . περiμενε. .. 'IΙ:C6l αψεταν6ητot... .Λυκ Stephenie Meyer <<Mε κατασΚ6πευε9i>>A}λd με καπoιo τP6πo δεν μπο= Poi)σα να πρooEιhσω στη φωνη μoυ τoy tπαπoliμενo Θιl1ιι1."λ **i o. καθιilE μια φo6ντωαηπλημ.ιiαα aτην αγκαλι& . . >' Γιiρ ιαα αατρ απια1αεψβρ6ντητη. μoρojoo iι εγωνα ντρ6πoμαιγ( αντ6''. Εγειg ενδιαφ6ρoν. βραδινιi λαζαιια ατc6τo ι|lυγε1o.r3300{* € ν ιωΘα _και ακoιiατηκα_λεg και μoυ ηαναaα... i.Hξεpε πois τo πi1γαwα.Πpooπαθηαανα γυρiαωα}λoιi. <<Γιατ| <<.πρ ιι ψo ρio ω ι α παρω τιι Φ "η.6μ..} 30l {ι. tα. aππι αoυ.Γ6χα .Xαμηλω iωι ψατιω'lμoυκoιτ&ζo"ιταg ψboαoτα ψατι o ι1ι|rog ι.. M.<.τη. g !>>εLπακλαr{ro αε υ Ιιπ6 αυτα-πoυ dκo αιωπrΩ.Lιl|Poσ!)ια κoκ εψ&g. t'τ6 τι. . Πρoo. .τo 6νoμ& [toU>.Χμμμ.φoρα. Πt'ρ ααε iι αλ'uτπ6.βρ6θηκετλ6ι μoυ παtριoιταg τα πρoa εγτtκα ατα δικ& τoυ.o1ι!>>αιlαφωιιηoαπνψcα. φυαικ&.9.. <<Δεν ε[μαισΦυρη. <<Μλαg>> .FΙμoυν κoλακευμ6νη.iδρoμo τoυ..Hξεpα 6τι ψt. € g }tι' αoτtν αξα Kαl ατrτoημθνη .ι τ α9 τ η.Mην ιτρiπεoαtτ6αo πoλι5. 6ται κo tψασαι >>.FΙ oμoρφι4 τoυ φιilτιαε κoυζtι α. T1 tκφραoi1τoυ 6}λαξε αψi. η ψητi.pγαζoιταt τα 1θεαινo.τo καταλ&βω:να'. Δεγ εtγι oκεφτε[6τι"i1τα.εtπε πεζα. <<F'ιπεq:κα.o.φoρα ειτεs:. τιbρα δεν 9πoλriγ. Πoλλθ g φo ρ .o..K&νει να με δει o πατLραgαoυ εδιi:.F. λoιiαα ατoν ιiπγo μoυ.:. Aκoιiατηκε. .θα αε oνειρευ6μoυν."oΨ κα πρααwα''''. ...Ε^γd o' και φτ6νoττα9 ψtJ"λ' τo δι.|'κoυζwα με τη μυρωδπ τ ηg ντ oψmαs κα...Ι1τανεκεtπprν ατ16ψiια.<..ι* ι η ψητLpασoυ>>.. Πιdατηκα ατc6τoν πξκo τηg κoνζiπαs τLα 1|)αaτηptμω.. ..εiδαμετoυg πα τα io"iaφτounπεpιωιiαg ψΕoαα116 .

Εκαι|l ε τη 1λ... Δε"ιατια'ιτηoα. . oρμ6νε9 . Περ[μεν στo πα.} 302Φc bω μ€αα.ν' αργLoειg.ΨcαΨc&...καΘωgανip .πpt ρo κdθε πατiρα. <<Βυγαptoτdι>>. κρ ατ dl.oxιεδιil πoυ ταλtψε _Ι1τανπoλιiE ωpαlogo καtρ6EτLανα . <<Kαγ6ναατ16τα αγ6pια τηg π6\q δεν εiγαι o τιiπog α . εiμαι κoυρααψiνη... Θαπαω νωρ[g^γιαisπ^ιo>'. εtτcε6ταν tβλατo φαt τoυ πανω στo τPα- τiζι.ν τ αg την λατητη E καρ€κλαE τo υ .To 6 tLτrcLs ατ('τo cπkι. To κλειδ[ τoυ πατiρα μoυ γI. φτtpνεg των . <<Δενθ1ειgκαΘ6λoυα1€δια γtα απ6ι[lε. i1ται τo μ6νo πoυ καταφεPα να ατrwντ <<Aληθεια.Lψαι ξεΘεωμ€νog>>. Γ€ μ ιαα δυo πoτηρια ψεγαλ'α.>>εiτα ψioα αlc6 τα δ6ντια μoυ..6τι η κ6ρη τoυ θα φιiγει αρx1ooν'ινα αναλαμβ&νoυγδριiαη. Fλε[πεταιτηsπPη|ιατικ6τητα9.Ιτατcoνταιιbν τ oυ τ ια. 'oταν τλεiωαατην τελευτα1αψoυκια αlτ6ταλ'αζανιαα τo τoτi1ρι και tκαια μπoυρμπoυληθρεgμε τα υπλεt ατι6τoτ(λα.i .<. .<.'lπρ oαo/1 πρoσεχΞκ:i1. αλλ& π ρoαπαΘotsoε α τ o π ξuγλαp6q...0α τ α βγ λει'.α 1ια ατηp ιγ εL' Πi1 ρ α τ o φατ ητ 6 ψoυ ψαζLψoυ. <<T6τεμια flλη φoρd. <<Παραε1ααι καλη για 6λoυ9..Εκανεg λα 6αα ηΘελεE.6soτε ι α μηντoνiαω υπερβoλ ακ6μα>. τηι dlρα πoυ tψαιιε μ6αα.ι κdΘ ιαε ατην καρ6κλ α' Και' αιτLΘεoη με.ιilαααμoυ. Βιl τ oυ αpντ τ.Moυ φαwεταtκαλτ]ιδ6α>>..Λυκoι Stephenie Meyer τoρα.<ΩραLα.oιiτωg η ιilλωg.c6 γ6λιo και μετd τ[πoτα α)λιl.ιlετιατi1ψto.ilμαειδικdναταπpoαtxειλα. Tα βi1ψατα τoυ ακotl oτηκα:ν τ 6 c o Θo ρυ β ιbδη ψετα απ6 τη μ6ρα πoυ εtγα πεp ααει ψε τoν'Εντoν αP\]τ. F. . αυμφιi:νηαε. παρ ατ i1 ρηoα 6τ ι τ o γ αΤα κoυν ι6τ αν και αυνειδη τ oπo iηo α πω g τ o γiρ ι ψoυtτ ρεo Tαdβ.o1ι. η ψεταξb τoυ ΚαLτaυ πρoκm6γoυ τoυ i1ταιl κωμικη..i. κατ απiν o\'τ α9 μερ ικ€ g μπo υκιtE γ pηγ o ρα.<Eντoυαρντι..ι. <Φαiνεααι αε υπεptνταση>>' τEαPατηPηI'. 6ψωg. Ι(αι βρ€ Θ ηκα|ι6\]η..<Kαν6να ατ6 τ α αγ 6ρ ι'αδεν 61ειτρα pi1ξειτη.Ιf Θcig ακoυ ψois o α κατ ω τ o πoτ i1ρ ι. o ι λ6ξειgr]ταν β ιαατικtg..oκiφτηκα.lα ι|lξν εtg>'. . στη'0πPoσt|dθειdμoυ"ναεLψαιελικρινηg α ναντι στoν Tαdρλι.>> lρ\γo pα iτptι|lατα πtαταγια ν α καΘαρlαoυνατo νερoxιiτη α ατεγνιbαoυ τα tpλα αν απoEα παι ω oε vtα τ|ετσετατLα^|) << E [γαιΣ αppατo>'. αυμφιbνηαα.303 rr. Aυτη η δηλωαηκι α. }. <<Eδωεiμαι>>. <<Mπ6λλα. Aρπαξα τo βραδιν6 ψoυαlτ6 τo φoιiρνo μικριl κυψατων και καΘιαα ατo τρατtζι'. καΘιhg iφτ ιαγι α τo δ ικ6 τ oν φηητ 6.γ tα.ιl oi>. κι εoiνα.Tα ι|lαρια ταιψotsααν.Hταν ωραLαViPα''. <<Mπoρε[gνα μoυ β4λειg και ψtναλιγo ατc6 αυτ6. <<Πιb gηταν η ψtpα αoυ1>> ρdlτηaα. 1\κoυαα iια ατc6κoo|ιoτC:v. Παλι& τo tβρπκαενoβητικ6 &}λog Θα ψopo$αειαi1τανi Ξαφνικαδεν ακoυγ6ταγ και τιiιtιl αoγετη η ερ dlτηoΙ1 τoυ.. g να πtoω ν α απλιil θ6λω . 11τατ .αναλoγ[ατηκε. εtπε rjτανφλικ6tvαζισoυ>.'H}'πιζα 6τι δε Θα καταλαpαL1|'ετηl υατερiιι oτη φωιi1ψoυ. <Nαι..>> ρωτηaεξαφνι κo ιμηθιb>. 6oη d:ραταλ'αζανπ ζεoτα1ιoντα1|)'και καταπtα τo δικ6 μoυ Τια "ια api1oω τo καιll tψo.πληξεvετηnτΩPατηρητικ6τητατo .FΙμoυν τη\εξη αy6ρια.Ι1ταν γ εψατo9 καγυπoι[ltα. Γtατ. oTαιiρλιψεεξi.. <<Eiναιατλιbg φiλog. <<Σκ6φτηκα πωqLoωgεκεiνogo M4ικ Nιofτoγ.>> πoι()ζ ριilτηαε.χ. Eκor[rαμια ακ6ψαμεγeη ψoυκtα. Πdτηαε πα'νω ατι'c.iρισε aτην π6ρτα.. Ψταψd''. ψα γt ανξκη αυτi1την.. . πiΘ αινα τ|'α\]α ξεφi:γωατo δωμdτι6 μoυ.

>> ι|lιΘ$ριαα.. Αναπr]δηαα.ναργi1τη διαδικαα iα τ η .γo*ρi' φιβoλiα φα. κρατiιιταg σφwd τo πανω μiρog των γεριdlνfoυ. <<M4λιατα.q αιl τo tακαoα. 6.ψαψd>>.τoυg ψoυaαρωναν .ν ψε αιiνη μoυ. .. Αyακ&Θ ιαε αργα για να ψη ψε ξαφν ιαoει παχι. tbατετα βi1ψατd να ακoιiγoνται μoυ ^.ιlεται.Εκ.6δ.ναιηκαρδιd σo *Eαιi να μoυπειξ -εLψαtσΦυρη 6τι η δικι&αoυ ε[ν απ6 τη δικι6 μoυ. 10αδε1 tτηPη. oτo τατω- ψα. .>>τ|P6τε|:|)ε'αKoυ|Lττ ' μoυ με τo κρfo δικ6 τoυ.Mε €βαλε ιακατoω oτo κρεβατιδ[πλατoυ. <<Σν"γγνιbψ.. η τcPoσωτoπotηαη τηg αιlεoηg.ταsστo δωμdτι6 μoυ..l rtril[ nil Λ τιg ακdλεg.ν πρo απαΘωνταS α ε[μαι α1oλαoτικi1 καt ΙPητo Pη' α νταg 6λα ταΦηπoυ ε1γαι αφ'\aειταΤαζrνw. Δηλαδη. o Tα&ρλινα μην iρΘει επocνω pιαατω. <<A!>> ι]ltΘ{pιoα. ια αιωρoilν.0τ ι(7gα ffto oππι.ΠpooπαΘηαα. ψoυ φωναξε.Elcλειαα τη.'. << Διilαε μoυ €να λεπτ 6.ψ|πωsεφ. αEιαπtραατoυgiακιoυg τωιl Etντρωι τ.<Kαληνιiμα.ηρεμ αφυγμ6 μoυ. <<Φυαικd>.. εLπα πρooπαΘiιντα.CαLστη'ν ακρη τoυ κpεpατιoll.Δεν υπηρ1ε α1ι 6τι'Θα toτηιεαυτ[ 6λo τo βρι1δυ.ναχεlcπακLτ Lα.o'o.. αρπαζoιταζτιsππζαψεc..ιατoυ 16ρ Vτdg μoυ τo ελειiΘερo 'ιακανω αυτ6 πoυ Lπpεπcε. ατo δωμdτι6 μoυ με τoν πατipα μo τoν Eντo1)αP.:304 ra *Γιατi δεν κ&Θεααι μαζ[ μoυ..τι ψoρoisαα.λno. xαιlηλο9ων1. καΘιhgrνtpαwατig ακdλεE πηγαιιo βαpια ν.. ν ιιi θoνταg εντελιilg iθια. Kαι επιδεικτικα oταΘηκε aαν oτηι ακpητoυκρεpατιoιiμoυ.ιεγq.- nriliil .Eνιωαατo \aνγo γ6λιo τoυ ναταPαKoυιατo κρεpα KαΘiααμε εκεIγtα ψα aτιγψi1αιωπηλoi. γλαoτi1 ατcαντηoηηρΘεατc6 πtoω ψoυ.Xαλdρωνε τoυg μυg oτηι λατη μoυ.γ. κυρ[α>.ψε iιlατεραατιo γαψ6γλo ατo κρεβατιμoυ. E1εiνog{1τανξαλωμ6νo9.μετα γtpια τoυπiαωατL'τo κεφaλfτλ. α y 1νω ανΘρ ωπog <Mπo ριb ν α t'γω6.To ανotξαμεoρμη και'ioκυι|lα Εξωψioα ατην!lμα.0αΨ1ακ€ φ τoμαι τoν. ηλ -.|) rησα. για'ν α ξαι αργioει ν α γcυπαει η KαP^ διd μoυ>>. Eκλειαε τα 71εt\η τoυ πPoσπαΘdιιlταg ια κριilrει π6ao αατεLoτo €βριακε αντ6.Εντ πoν καΘ6τα'νατo δωμdτι6 μoυ περtψtνoνταg. ψακριατoυ γtριατ|'ανα ψε oηκιbαει'. Μετα6ακυVε ατλωαετα ψρooτακαι. dlcτε να τηιt ακoilαει αυτ69.Πιi. λεE και ημoυννi1πιo.νπ6pτατoυ μπdνιoυ γcυπιhνταgτη δυνατ να με ενoβηαει.ih'o Ψρ.Eκανεμια χειρoνo ψLαψετo i. <<Mε[νε 6πω9 εLoαt>>.]β 305 {:ia .. -! <<Nαι.και ψετα ετρεξα oτι9 ακρεgτων νυ'γιιbνμoυ πρoEτo πφαΘυρo. .ακotsγoντ Σκiφτη t$o τo αφυγμ6 μoυ πoυ opμζ'να ψεtdι.. . παραlcατιbνταs :καLτt'φτoντα.Aφηoα τo φωt opη γ\tατ ρηoα 6ξωκλεiνoνταs την π6 ρτα.εlcει6\ 6πρuτε ι α αργLoω ξανα αττ6 τ η. ψoυατc6τo π τo νεαεα6ρ ψoυατc6τo γpαφεi"o.>> Vετo xtρι μoυτoλαιμ6 μoυτε'γ1:ριαα^TP!γoραπιανo\'ταs ψiιτηεr'τληξη.ανα και κoυρασψiνα. γλυκtα βoU.s εL.A}λιi η ση τoυ ζεoτoisνερoιi στo ντoυgδε αυμμoρφω'ν6τα. Aκoυγα τoν 4χo τηsτηλε6ρααηgνα t.ργεταιατ16τιg .Stephenie ΝΙeyer llrli riit ..Ιtoυανψε Lκcrν θω 6τι Θα ψoρoiιoαναγtιω πα)ιιτo iδιo πρ6αωπoπo KαLτo πρωt. Boιiρταιαα τα δ6ντια μoυ με Σκ6πευα να .. <<Th λ€με τo πρω.Tα ψατια τo-ακoτdδι. ταλiψε αpγ6τεγιιι πoυ Θα ανoiξειgτηι π6pτατoυ δωματ[oυ μoυ.To oικεio αρωψατoυσαv. Eκλεiαα την π6ρτα αρκετα δυνατd.

.6τι αoυ εiγαι πoλιi πιo εriκoλoτιhρανα κoντd μoυ.Tελικd. r[rιΘιiριαε. κα ι καθw α aτ o ψετα τ6 Eια αταυpωψiια δi:λα τ oυ.xρ6 τoυ μξoυλo ατo δθρμα μoυ.Κo π αζα τ Lsτ Pα|λ|. ντ6κρεψαψioα ατην τααντα μoυ.Lριξατηνoδoντ6βoυρτσαΚαLτηνoδo..l καλdΘι ψετα ατλυτα. Λεg και δεν ηξ. Εγω Lκανα6ναμoρφααμ6. ια aγηψατtoω για τηση τcoυι α pγαζει ι 6ηψα. ξιiλινo .. '0ταc.εξεταζo.Mμμμμμμ. PασαL.Eται νo μiζa9. <<Εν γαρtoτιb. Φ α'ιηκε πρατ ψατ| ατcoρηψtνog ψε MπoρεL αυτ6\]ατo! εμπ6διζενα tpΘειαlτ6την εψφαιto'i1μoυ.Lετηpo:6pτoαpιαoτικα. . <<Αναρωτι6 μoυνλo ιπ6ν . .Xμμμ. Αν6βηκα τα aκλια δυo-δυo.<Ι(αληνιiμαι βαβα>>.Πtταξατην τεταtτα ψioα ατι... Πητ o παχt πχαι τoυ. <<..ρ.τtανα δει o Tα4ρ}.ι|ω' <<Πρoφανιil Sι QαLιεται6τι i"γωυπεpt.εLτα.. ψεpρεyψtνα ψα)λι. ilλα τα δd τoυ αγ ιζαν τo Θωρ ακα μoυ..και Lγιa α τoν ειρμ6 των oκ μoυ.<Ωραiα>..Mετdν Lωσα.πρoaπαΘdιι εκπγει5αω.ι ρωσηg. Mπdλλα >> .. ... . επιb ψε αγιξε.Λυ Stephenie Meyer dλλo. .Eντoυαρντ δεν εLγεψετακwηΘεioι)τε π6ντo. dκ[νητη. Σi1κωoετo πtγobνt ψoυ.ιτααη>>..<λεg. Xαμoγ€λασα . .307η* . .ν6\ααυτα1>> <o Tα&ρλιπιoτεbεt6τι θα βγωκρυφ&. ε:ιlh η ψ{τητoυ 1λ.'Εψεwα για tι αλ'επτπ6ακ6ψ πρoαανατoλιαμdνηπρ ιν ξεκινηαω.Σκ6φτηκελιγακι'.ια oτηγ ω"ιiατoυ πιγoυγ ιoιi μoυ. o. r|rεγια να με ελ€γξει.εδιbπoυ ταλ€ μ ε.E τατωψα...ν'τo Φλψo ζω"ιταιlει|lε.. ε*.<FΙ δ6ναμητηq θ6\αη9.Lt.πpo oπαΘωνταsν α και ω ηaυγLα και Ψτηκα πετιbνταEψt'aαατo δωμ&τι6 μoυ.Eμεινα εν τo V.. . ποιl παρει ψαζtμoυ τιg ψεταξωτtgππζαψεc.Eακυr|rε αργατo πρ6αωπ6τoυ πρogτo δικ6 μoυ.ΕπPΦατα μαλλιdμoυ με τηι πεταiταξuνακαι ψετατατt.Lαμoυ βιαστικd και βγαiνoντα.<Nαι1>.κα|τα γελη τoυ αυαπαατηΚα. γλαaε. <<Γιατi.Eκλειιτ.. <<Γι'ατL>> η φωνη μoυ 6τρεμε..νταtτoπp6oωτ6 ψo <<Δε[1νειg πλi:ζεoτ'i1.. Σi1κω oε τo θι α τoυ φριiδι."ναoπρωγιεtταυγpαμoυ μα}λι ταπtαω.: 306ιx <Tι ακoπ6 ειγα.Φ6pεoατo φΘαρμ6νoμoυ μακ6 μπλoυζ4κικαι τo Τκρι παντελ6νι τηs φ6Pψαsμoυ.νετικiταπαyω τoυs'γωψ6νε5αε iνα αυρταρι ατo oπkι.ακo .. παρα πλ!s πιo εtiκoλo>>. ι|rιθιi ριαα.I(oυδεν εi1α Bικτ6ρια9 Σiκρετ.kΙ:tαν πoλιi διiακoλ o. oτ' λi1Θειααoυπηγα[νει>>.. φiριoνταs με σε διi θ6αη. Tα ψατια τoυ με ζiιγtoα'l παρατηρωιταs τα βρεγμ6να μoυ μα}λιη τo τλαιπωρη μ€νo μoυ μπλoυ ζ ακι. .ι6τι εtγαβ4λει τιg ππζαψεgψoυ.α.. .'' μoυρμoιiριαε.ακ6ψαψετη. . Mετ4 κατtpηκα τPητoPα τι'goκαλ'εg.ι tξω γρi1γoρα.<Πoλιi.Eνι ωσα τ o γt'pι τoυ πιo ε απ6 φτερ6πεταλoιiδαg.Ενιωσατo τρ6μoυλoτηg αιαααgτoυ ατoλαιμ6 μoυ.oχ.oαατo μυαλ6τoυ Tα4ρλι πιo ξεκαΘαραατr'67 εγωνα ψorντt.<Φαι:vεται.<Ι(αλην f μα...>> ψt. .τt <A>>.. κλεiνoνταg κλατηιπ6pταπiαω μoυ.. >>αργιαα πα\t. ψoυεtγγαρioειη ψητtραμoυ πριν δυo 1ρ6νια ατα γεν6θλιιi ψoυ. ωoτετα1ελη τoυ να αγLξoυντην κoλ6τητα ατt6τ' αυτt μoυ. .. δεν μπoρoιiσαγα καΘυστεPησω τo !εP6 σKoυπiζo'rταsτo σ6L... ι|rιθl5ριαε..€ναg αμλεμθνogAδωνηg πoυ κoιiρνιαζε ατoξεΘωριααψiνoμoυ πατλωμα.

. << _εια€ π νευoτoι εαυτ6μoυ>> ΚυPLαPχησω ψηνψoρt. Vαλεgκαι r[rιΘιiριζε. Π4ρ.Σ' ευγαριoτιb>'.oω. <<Aυτ6με βoλειiει.>> otγα-αιγα τo πρ6αωπ6 τoν.Pαατηφωνημoυ.. .. .α. Καtτ6τετo πp6αωπ6τoυ oopαpει|lεατ16τoψα. i..νααπ6 ταγiρια μoυ και τo πLεoεΩαφρd Ι(ι 6αo υπi1ργεακ6ψαη πιΘαι 6τητα. .. . δεαμd γi:ρω απ6 τoυg δικoιig μoυ καρπoιig... εξi1γηαα. καΘιhg τo αφιγμ€ν o τoυ oαγ 6νι... .. Κoπαξαψε επιφυλακτικα o iναE τoν &λλo τLα L.ι oψ1ζω αιτα.Eε φανταζ6ψoυνπoτi κατι τtτoιo. ακoυγα τCιατo.ευ&λωτog. >> . ψε καπoιoν d)λo τρ 6πo αττ'67 ι με τα αδfρφια μoυ. αυτ6 i1ται ειiκoλo.>>τoν πiεoα..Mε τρελαiνειq''. To ακ6φτηκε για λ[γo κt 6τorνμληαε.. . Β iβ α'ι..τo. . επαιλαβε 1αμoγελαoτ τα δ6ντια τo1)ναλdψτcoυν ακ6μα καt ψt.εκεiνogπαγωαε _και δει.<Aληθεια.<A:λιil g ψεξαφνιαζεt ευγαριoτ α>... r]μoυν ακ6ψα.. Θα πρ Lιrεtν α ξαι αργtaω. ατιγμr1. καΘιhgμλo Γ€λααε με εκεiνo τo i1oνγo. ..LLα καt ψετα. oμ αoυγγιbρητo.... Eκε[νog oi1κωoε τoυg ιbμoυg τo1J'α.να.<ΘdλειE vητωs και χειρoκρ6τηψα.αυν6xιαε. Kαταoliφιααα.μελωδικ6τoυ γ6λιo.}309 {ιi ..r' pωτηoα.0α . Δε.' .με φωνη τεva.. Ειγεγλα περwα6τεpo ατ16!lεαττ' 61ιτoτ εψι ακoιiαει αε 6αo 1ρ δι&ατημα εtxαπεpαoειψαζtτoυ. .. Λυτdμαι γι' αυτ6.FΙταν τ6αo .l ηχo τηg αι αoα9 τoυ. ..ι πLoτευα6τι θα 6βριακα καπoια για ι α εtψαtψαζLτηg .δεν ημoυν αiγoυρogαν ημoυν αpκετα δυνατ69.να αναKλisπτω.<Eiααι καλ69 στα παντα>'.Cηπ6νo θpγtoειι α γιν εται. δι6ρθωαεαγLζoιταgτη ψilτημ <Efκoλo για αtνα!>> tην 4κρη τoυ δαμιiλoυ τoυ..γλαp ωoεl 11dκφρα α{ τoυ 'i1ται yεγατη αττoρ[α..Δε μoυ dρεααν αυταταλ6γLατι'α ατco τιαμoιig. i1ταν ααυγxωρητo εκ μ6ρoυ9μoυ πoυ αυμπεριφ6ρΘηκα€ τ αι>. διαφιbνηαα.Xαμoγ6λααε.<Bλ6πει9>>αυν€1ιαε.. 1σd. αιατoφααtατog. : '308. ανυπ6φoρo. $.ΕKανακdτιλdΘog. <<Mαπιilg ε[ναι δυνατ6ν να εLιαt ειiκoλo τιbρα. επtoi1ψανα...'. αιαoτtναξε. κo ιταξoιταgκατω τιbρα.ιαtκαινoιiρια γtα ψiια. τo κεφdλιτoυκαι γλααε.Aνμε[νω ψακρι"ασoυ τια 6να oπoιoδη xρ oνικ6 6 ιαατηψα.<Kαι Θα εwαι πιo δfακoλo αispιo>'. Xαμoγ6λααε τλατw....6τι δενυπi1p πtθαν6τηταια. 6τητα τιbρα. ατcαιτηαε.ντηoααν[κανη να κριir[rωτη <<Mηφ6γει9 τ6τε>>.>' <Δηλαδη υπαρxει'πιΘοuν <H διiναμητηq θ€ \ αη5. : τo αρωψαoτoν καpπ6 μoυ_ .boατoτiγα.A}λd τo απ6yευγα. εiπα. To αντiΘετo..<Μiα α oτα τλευταtα εκm6 xp6νια>'η φωγη τoυ i1ταιl πει'ραγνικ\ ..M απoφααιoα 6τι ημoυναpκετα δυνατ6g.<ημoυν.1αμηλ TtναξετcPosταπ1cω α}λdακ6μακεφατα.0Φ'(.ET.Oχ. . >> Δεν τoν ε1γιEειπoτ6να δυακoλεisεταtτ6αoπoλιi να βρ λ€ ξ ειg..... στo ιαε1ψαικoιτα σoυ.b τpooπαθιb'. ανθριilπινo..ι|rιθιiριαε..0ωρiζoνταgτo' ΚαL γλαoαψεκαι oι δ6o.Λυκ Stephenie Meyer TpαβΙ1γηκα. 6τι εLψαtκαλ6gσ' αυτ6'.. 6τt δε θα μπoρo.Φ6ρε τιgγεlpoτtδε A}λd τα ψακρtατoυγiρια oγηψα μαι αι1μdλωτ66αoυ>>.διευκ ρ[νι αε.καθcbgτo πρ6αωπ6 τo λ&ρωαεσ' tια ευγενικ61αμ6γελo. . ναι εντελιi:g απ6 την αργiγ.<Δεν εwαt εdκoλo>'...δε θ >>.>.. ακotsoτηκεευNαPν Eνα Θριαμβευτικ6xαμ6γελo φΦτιαε ατημ6νoq....εiμαι αpκετα oι^γoυ ρo να θα πωq 4'-ηδ6ναμη φliγω>. Και ψετα.. καΘιbgκoυνηθηκα.<'Ε μυρωδιdσoυ στo κεφdλι μoυ η την ηψtρα κι i"γωγ[ν zληκτικιi ατιαΘ\q.ααατo ακoτdδι. ατo πp6o ωπ6τoυ..<To ατ16γευμα. <<Πωπω....... αν και 6λα αντα εL. .

6 Tα&ρλιoε ρωτηaεγιααυτ6γτoν dΘλιoτoν Mdικ Nιoιiτo Κoυνηαετo κεφ&λιτoυ θυμωμ6να.την εν6βηαη oτo πρ6oωπ6 αoυ.Δεν μπoρoιi'1ι}απαPατηρi1oω σα.ναωατ6.r' <<ΠoλδΨεTλ1''. θναψoνγκpητ6.. δεν ε11ακocνtναδικα[ωμανα ενδιαφ€ P oμαι.<Γιαπαρ4δεLτVα.Lναι α'ιriατευτo_ δεν εtι αιi_ η διαφoρd πoυ υπα1l γεt αιαψεoαστo ναEιαpαζειgγιακατι. .ι.Π iατευα 6τ ι τo κατxν ooil αα α ρκετα καλd.pωτι ακεφτ6αoυν. εwαι τερLεργoπp(ηψα. i1 ol..Λυ Stephenie Meyer << ΔεixνειE τ[Lo. l εβ δει ηΘoπoιoιig.. ψi1 κι εαιi.ωτ6 την ιilλη μεριd orν\αυ ρμoιiριαεgμια φoρd ακ6ψητo6ιoψαμoυκαι αιαατt oνναiαΘηψαπoυ με Eιατciρααετ6τε ψε πανικ6βαλ 6τι δεν ψoρoiloα τtLα μ: αυγκλ6νιαε..νiεg. <<Φυαικd>>. αιαι6δoξog ατΓ'6.αpα αγτoΦ.<oλα αυτ&μoυ εwαtαγωaτα' αιααταwειgτo ανΘ oτoψ1o ψioα ψoυ. καπotα ψLραΘα 6λεγε9ναι στoν M&ικ. Επρ επε ν α τ o φ orντ αατ ιh 6τ ι Θα ακoυγ εg>>. ιταg..<Aυτ6oε{καιενα ζηλ€ι|rειg. Ττηpγε καιtναg &λλoE.νιbaε ip)tετrαια κotψαoαL'|ιε τo γαoψα αια να κd lUτ6 πoυ i1τα. >>. >Και τ6τε.FΙταν αλιb5 και μ6νo εξαπtαgτηEφi\g αoυ. . Kαι παρ&λoγo!M6λιg τωρα.<Mα δεγ υττoτtΘετα| 6τι"tται τcPi'πεL'ναεwα-τα πρα. Ei1α εκνευpιoτεi' ακ6ψα περtαα6τερoαττ' 6. ι|rιΘιiριαε.<Δε αα. Aλλι1 ψεξ6φνtααε .{ .kΙξερα lπpεπιε καιoνικα. .<< τo αυνα[αθη vα τηζ ζξΤιαg..α διαφoρετικ6λ6γo. ..νατo α1τειKoν[ζoυν oεγ0ιια διαφoρετικι1 Θεατρ tκα t ργα κ αι τ αι. Tα δ6ντια τoυ αατ μ-.0α αpιηΘω την ανακoilφιση πoυ 6νιωΘα pλ'i"πoντα.τ"*ακαταφατικα' αν KαLθυμ6μoυνεκε[νη την ηψt'α P τ. Eμεινε αιωπηλ6g τ. tπpεπε ν α συΤκεντρωΘω γ ια ν α τα πιααω 6λα.νisμαπoυ {ρΘα εδιb. ΠρooπαΘηoανα μην ενδιαφ6ρoμαι.να τcωS πoν rjθελα.με αδικαιoλ6γητη αγωνiα. Και κατα).Kαι μετd αργtoενα δημιoυργεkαι' oυpα>'.νtφευγα για\ιγα γρ6νια. .ατ' λi1Θεια. σεLxω ξαναδεit-τot>'.. T6αo πoλ δυγατ6ατc'6.. ε.6τιη P6ζαλι _η P6ζαλι aαρκωαητηg απλυτηg oμoρφι&g.. η P6ζαλι. πoυ στην ξυπτip εt..τt oυνi1Θωgωτ6 τo γεγoν69 6τι δεν ψopo$αα να ξt. τcαPατη|η .γγιιι τα. ιo σαν κι αυτ6ν.Εψετ ηχ'Pis.6ψωs.A}λd δεν ψoρoiloανα εiψαto1.τ| φανταζ6ψoυν''..>' -ταλ6γι. σνnηωνιαμ6q>>.α ψLαατt{|ι! l πtΘαν6τατα g διdg^ foνταg τη'ι ξαφνικi1αp pυΘψLατoυ μιiπoυ τη καρ <Mα η ζηλια.Μετo"ν.<εκεiπoυ κoιμ6αoυν. να ακoiloωτt Θα τoυEiλεγε6 τιE εκφρααειgαoυ. Εγω αυνoφρυιbθηκα ψi.νoψα.A}λd γf ριαεc.<Ξαφιιαoτηκα αlτ6 τηι ηαιlακτ\σ!l α1εδ6ν την oρyi1 πoυ φoιiντωoεψioα μoυ _δεν κατα\αpατιi1ταν ατην αργi1.<<E[ναι πιo δυνατ6ατ|'6..ηΘικ6..:310 {i* rΛυτt] i1ταν ηπρdoτη. αυμφιbνηαα.<Περiμενα.ιατo p\i"πειζστιζ ται νiεgκαι νατoζει9.ειπεγαxανIζo.<< Θυ μdααι εκε[νητη ψiρα πoυ o Mdικ αoυζi1τηαει α πατε aτo γoρ6. Εκαι ε iνα μoρφασμ6.>> F. >.>' <<Δενυπ4ρχε..<Tη ψtρα πoυ αργιαεg πα\t να μoυ μλdξ.Ειγα Eιαβασειγt' αυτ6εκατ6xλι&δεEPoPdζ.Aυτ6 με εξ6ργιζε. αντ6 πoυ L"πρεlcε ατnoιh σε α:ν αυνLaιζα. .τttoEυνατα.>> Χαψoγλαoε..τιι6ψιζα. ειπα πν ιγ <<..} 311 {.rb .πιb9 ψopb εγιbια oυνηω ψεαυτi1. E. 6τω9 ΚαLyα' γε τo Θ!ψα. Mληαεgτ6oo καΘαρα. 6ταν εγω i'γω ψαΘει.και 6λα τα αιαΘα.'}{ξερα 6τι.<Mα ελικριγd>> τoν πεtραξα <<εiγαιδυγατ6ν να αε ε κατιτtτoιo. εtπεgτ αρx\ν6ψtζα μoυ.α τoυ ipεαι τPητoPα τιhp..Πdλευ ιι{ιγτα.γtατi τoι αττiρριι|lεg.oα ατo ακoτdδι.να. ε[ναικαινoιiρια>.<H oμoρφια τηg πρωτ1S cιΙfu1s. κι ilλιι τ α αγετικα..'' ..πρooριζ6τ αi.τLσυνηΘωg>>.

Stephenie Meyer

Λυt<

Tpdpηξεγisρωατr'τηι ιλατητoυ τα παγιδευμ€ ν α μoυ xt1lιιt,
κPατΦνταsμε στo αττ]Θog
τoυ.Eμεινα 6ooτo δυνατ6νπιo ακl
,0ητη'oι;ν
α1τν
i,oιταg ακ6ψαψε πρoαoγi1,
,<Toξtρω 6τι δεν υπαpγεισυνατωγισtι6ξ,,,μoυρμoυριοιι
ατo r{rυxρ6τoυ δ€ρμα. <<
Aυτ6 εi'ιαιτo πp6p\ηψα>'.
.<Φυαικdη P6ζαλι εiναι 6μoρφημε τo δικ6 τηg τρ6πo,αλλιt
ακ6ψακι αν δεν i1ταν κατι ααν αδερφr]ψoυ, ακ6ψακι αν (l
,Eμετ
δεν τη5 αιi1κε, δε Θα μπoρoisaα πoτi ια ιιdloω γi αιr
τi1'ι o{τε τo iνα δ6κατo, 6μ, oilτε τo iια εκατocτ6 απ6 τr1ν
θλξηπoυ νιιbθωγw oiνα>>.'Ιfταν
αoβαρ69τιbρα,ακεφτικδq.
<<
E δ6 και τε ρ iτoυ ετ ει'i1ιτα xp 6νια περtλαν ι6μoυν ανdμεαα
αταλαoγατατoυ εiδoυgμoυκαι τoυ δικoιi αoυ... νoμ[ζoνταq
αυνtγια 6τι ημoυν oλoκληρωμ{νoEαπc6μ6νo9μoυ,1ωρ[gνα
αυνειδητoπoιdlτι εL'ιαιαυτ6 πoυ t"ι|lαx'ια.Kαι δεν tpριoκατC
πoτα,γιατL δεν ει1εsγεννηθεi ακ6ψα>>.
<<Δεμoυ φαLιεταtδiκαιo>,,r[rιθιiριαα,ψετoπp6aωπ6 μoυ
ακ6ψαακoυμπιαμ€νo ατo ατηθogτoυ, ακoι5γo!ταsτη10αιαoα
τoυ να iργεταtKα.να φειiγει. <<ηω δεxpειαατηκεναπεptψtνω καθ6λoυ.Πατt ,ναταKαταφi.ρω
τ6αo ε6κoλα ετιhi''
.. E1ειE δ[κιo,,, αυμφιilνηαε διαακεδdζoνταE.<<Πρ
Lτεt να
τo κ&νωπιo διiακoλoγια oiνα, δε 1ωρdαμφιβoλiα>,.
EλευΘθPωσετo iνα απc6ταγiρtατoυ, αφηoετoν καρπ6 μoυ μ6νo για
να τoν ψαζiιllει πρoαεμικα με τo ιiλλo τoυ γipι. Xιiιδεlrε τα
υγρd μoυ μαλλιd απcαλα,ατc6την κoρυφη τoυ κεφαλιoιi μoυ
ωgτη ψiαη μoυ.<<Eαιi
πρt"πειμ6νo να ριακdρειgτηζωi1αoυ
κdθε δευτερ6λεπτoπoυ εioαιψαζi.ψoυ,αυτ6 oξoυρα δεν εiναι
καιτiπoτα απoυδαio.Πpt"πειμ6νo να γυρ[ξugτην τλdτη αoυ
στη φ{Jση'ατη"νcι;νΘρωπ6τητα
... τι αξLαtγι αυτ6;>>
..Πoλλη λiγη _δε νι ιbΘω oτερηψiνη ατt6τiπoτα>>
.
..,oχ. ακ6ψα>'.Kαι η φωνη τoυ γiψιαε ατ16τoψα
ψε αpγαiα
θλΨη.
ΠρoαπαΘηoα να τpαpημω, να κoπαξω τo πρ6αωπ6 τoυ,
αλλ&τo x€ρι τoυ κλε1δωαετoυζ Kαρπoιigμoυ oε tνα κpατηψα
,,:,312ξ}{

δεν μπoρoιi αε να oπαoεt.

αTι... >,ημoυν 6τoιμηνα pωτi1oω,6τorντo αωψατoυ
αε εγρi1γopαη.Koκ&λωαα, α)λ4 ξαφνκα αφηoετα γ

κι εξαφαι ioτη κ ε. Eγιil π αρ λtγ o ν α π Εαω ψ p ob ψτ α

<Ξ&:λωαε!>>εLπεψtαα αac6τα δ6ντια τoυ. Δεγ ψoρo
κατλαβω ατc6πoil εργ6ταν η φωνη τoυ μ€αα oτo oκ

Tυλiμηκα ψετo πατλωμ4 μoυ,κoυλoυριααψtιηαταλ

|tα,6πω9κoιμ6μoυν αυνηΘωg.Aκoυαα την π6ρταιlα α;ν
:λαφ ρ Φg, καθ ιilg o Tα6ρλι κρυ φoκo [ταξε ψfαα, τ.α.r α βεβ

θεt6τι ημoυνεκε[πoυi"πρεπενα εiψαι.ΒγΦ ανiαν εα pυΘ
F&νoνταgτηι κiνηαηελαφριbg υπερβoλικη.
Πtρααε Εναλuπ6 πoυ tψoιαζενα διαρκεiπoλιi..Εα
αlsτi,αβtpαιηαν εtμ ακo6αειτηι π6pτανα κλεiγει.T6τ

δρoαερ6x6ρι τoυ,Eντo1JαP10τ
βρθθηκεγιiρω μoυ,κατω απ
oκεlcαoψατα,τα γελητoυ στo αυτi μoυ.
<<ΕioαtφPwη ηθoπoι69 _Θα ελεγα πωg αυτ69o εlcα
ματικ69δρ6μoq€ x ει κλε(αειγtα oiια>>.
<<Nαπdρει!>>
μoυρμoιiριαα.FΙ καρδιd μoυ κ6ντευενα
λιiαει τo ατηθogμoυ.
Eκεiνoq σιToτραΤoυδoιiαε Lνα ακoπ6πoυ δεν αι αγ ιhρ
ακoυγ6τα'νααν νανoιi ριαμα.
,
Nα σoυ τραγoυδηαω τ.α ν α κo ιμηθεig
Εκανε παΙsαη. <<
..Nαι καλ&>',εLπαγλω,νταg.<<Λεg
και ψroPωνα κoιμ
{ εaΕναε6ιbτipα''.
<<Mατo κdνειg oυνiγtα>>,μoυ υπενΘιiμιαε.
,<Δ'ειi1ξερα6μω96τι ηαoυνεδιil,,.
.<Aρααν δε θ€ λ ειg να κoιμηΘεig...>,πp6τεwεrρoωιτ
τoν τ6νo τηg φωνηgμoυ.H α.ναπνoi1ψoυoταψατηαε.
.<Aνδε Θ6λωνα κoιμηΘcb
...;>,
Χα1αν tαε...Tι θ6λει9ι α καν ειgτ6τε;>>
Σ-:cηι αργi1δεν μπoρoιioα ν α αlταττ'i1αω.
<<
Δεν εLψαιαιγoυ ρη>,,ε1πατλικα.
e3 313 {iιξ

Stepher-rieMeyeι

ΛU

,1Π,s. μoυ6ταν ατtoφασLσεts>>.
,Eνιωθατη δρoαερητoυ ανaσαστo λαιμ6 μoυ, € ν ιωΘα τη
μυτ! Joυ να γλιατρ*ει oτo πιγoisνιμoυ,ειστν toιτα;.
.<Noμιζα6τι εiμ9
γLνει ατcαΘi1g''.
..M6νo και
επειδη
α;ντπτiκoγα. στo κρααi, αυτ6 δε
μ6νo
σημα::ει6τι δεν
τo αρωψατoυ>>,
ι[rιΘriριΨτoPb'ια εκτιψ'i1αω
αε. <<
Exειgπoλυλoυλoυδατo αρωψα,oα,νλεpαιτα...
η φρiζια>',ε:τcιoηψανε.
<<
Moυ αι o ιγ εt'τηι 6ρ εξη,..
oNαι,.δε
μoυπdει κλαημ6ρα, αν δε μoυ πει καπoιog,6τι
τ6αo
6μoρφαπoυ αιγoυραΘαημoυνπoλ6 ν6ατιμη>,.
μ,ι1!,

Ιελασε,
και|ιετααι'αατiναtε.

..Aπoφdαιαλ τι θ€ λ ω no *An',, τoυ ε1πα..<Θ€ λ ω
,
κι dλλα για αdνα>>.
.<Pιi:τα 6,τι Θεg,,.
με

ιlα ψαΘω

απ6 τιg εpωτi1oει,q
μoυΤια ια φταoωκα.
ξ4εnEαμερικ69

τευUε[ανστηνπιo oυαιιiδη. <<Γιατiτo
κdνει5;>>
εiπα.<<Aκ6μα
δεν μπoριi:να καταλιiβω πιbg
ψoρε1g"νακανειg τ6αo αcληρ{.qτρooπαθειεgγια no *-,c"oθεig α, αντ6 πoυ... ε[ααι.Σε
ταρακα}ιdl νLη τcαPεξηγi1αειg,
Lιε
φυαικd και xα[poψαιτoυ τo
κανειg.Aπλe δε
τoλ6γo
γtατLΘαiπρε.τεναLιπεL1στo1r
βλdπω
κ0πo ευθιigεξαρfig>,.
l\ιστασε

τPL,|' ξπα10τηαει. <<Eiναι καλη

ερdlτηαη, και δεν

ε[oαtηπP2τηπoυ
oι ι1λλoι_η-aλειor|rηφiατoυ
διμε ρωταg.
κoυ μαsεiδoυgπoυεiναι αρκεταικανoπoιημdνoι τη
με ψoιρα
Llαi_^αναPωτιotiνται
και αυτotπιhgζω.ffλ6 βλ6πειE,αλιhg
επειδη.. μαs ψoιραoτηκανκαπoιααυγκεκριμ€να
γαpτιατηg
τPαπoυΛαs...
αυτ6δεαημα(νει6τι δενμπoρoιiμεναεπλ6ξoυμε να απoδει1τoιiμεαιωτερoι_ιαξετιερασoυμετα 6pια ει69
τ|εxτPωvενoυ
πoυ κανtναgαπ6 ψα9δενηθελε.Nα πρoαπαθησoυμενα διατηρηαoυμε
6αα Wnη"ηgαιΘριbπι'νηqluχηstι''τoρoυμε>>.

ακ1νητη,κoκαλωμ6νησε μια αl,ωπi1τεvατη

^.KαΘ6μoυν
δ€
o c.

$Φ 314 {;,r

<<Σετi1ρε o $πνo g;>>{rιθδ ρ ιαε ψετα απ6 ψερικαλuπα.

..,Oχ.,,.
λακι 6λα τLατα oπoiαηαoυνπεptεpγ
<<Aυτ&
i1τocν

<<Kdθε
dλλo>,.
.<Tι&λλoΘ6λει9να μ4θειg;>>
..Πιi,ξ καιψoρεLg"ναEnpαζεtgτo μυαλ6των dλλων
αυμ
μ6νoεαι);Και η Aλι6, πoυβ\bcειτo μ6}λoν...γιατi
αντ6;>>

Toν €γιωαα ια oηκωνειτoυgιbμoυgτoυ ψiaα ατo ακ
<Δεν ξ€ ρ oυ|ιετ|Pη|Ιατικd. o Kdβαλ txει'ψιαΘεωρ
αrεf ει 6τι 6λoι μαqκoυ βαλ αψεκατt απ6 τα πιo iι τ oνα α
Ι|wα χαPαΚ.cηριoτικα |ιαs στη,0ε.τ6ψε"ιηζ"η ψos' 6π
c'ιτεLνoνταtακ6ψαπtoπoλιi_6πω9 :κα.τoμυαλ6 μαgκα
αΘi1αεlgψαg.Πι'oτεilu6τt εγωπρt"πεtναημoυν ηδη ευ
των dλλων γιiρω μoυ. Kι 6τι η Aλιg
τog στιg ακ6r[rει9
6ννατ6τητα ν α τ po αtaΘαι εταt πρ αγ ψατα, 6πoυ κι αν i1
<<Κιαυτ69τι θφερεψαζLτoυoτην επ6ψενηζωi1τoυα
πρoηγoιiμεν!ι lκαtoι &}λoι;>,
.<o K&ρλαλ iφ εpε τηαυ μπ6νια τoυ.H,Eαμι τ ηι tκα
τηqνα ατατ|dμε π4θog.o,Eμετ 6φερεψαζLτoντη διiνα
10ατonεL
η P6ζαλι τη,ν...επιμoνητηg.Θα μπoρoιiαεg
O T ζαoπερ ε[ναι πoλ0 εν
πε1oψατ ηg.,., ειπεγ λω,ιlταg. <<
ικα
ρωn.'H"- πoλιi 1αριαψατικ69oτηι πριhτητoυ ζωη,
uτηρεαζει τoυgβ ρω τ oυ,ιbατε να βλ6πoυντα πρ ξ ψατ
δικ6 τoυ τp6πo.Tωpα ψoρεtνα επηpεαζεLτασυναισ
των &λλων_να ηρεμεi θνα δωματιo oργιαμ6νωνανΘ
λi1Θ o
γ ια παραE εrΥVα,1 ι α αφυπι Lζει6ναλη Θαργικ6
.
στo|χα. Βiν αι iι α πoλιi δεξιoτε1νικ6 γαpια ψα>>

ιL7Pα'
πεp
α
πoυ
Aν αλoγ iατ ηκα τ α αδιiν ατα π p ψατ
Eκε iνog περ1γειε υπoμoνετ
oπαΘωττ αg.να τα xων L'ι|lω.
ακεφτ6μoυν.
εμil
.<<Λoιπ6ν,
τωgξεκινηoα,ν6λα; Θ€ λ ω να7ιιω'o Kdρλ
ταψ6ρφωoεεαiια, καt καπotogflλog τρiαειια εtxεvε
:r,i 315 n"{

Λ

StephenieMeyer

φιilαει ΦJτ6nKα. oiJτωΚαΘεεηs.,. >>
.<Eαεigαπ6 πα6 Κατηεστεi ΕξεΧιξη; Δημιoυργiα; Δε Θα
ψoρoilααψε κι εμειgνα εξελryθoliμεμε τoγ [διo τρ6πo 6πωc,
Kαιταιi}λα εiδη, και oι ΘηpευτignαtταΘηραψατα;,FΙ,αν δεν
πιατεilειgπωg 6λα αυτα εwαι δυγατ6ν να αυν6βηααν mλωg
απ6 γ6ιατoυ9,τραγψαπoυ μoυ εiναι διiακoλoκι εμ€ ν ανα δεγιb, εtναtτ6αo δfακoλo ια πιoτΕιllεtg6τι η iδια διiναμη πoυ
δημιoιiργη αε τo μικρ6 ιllαp ακι και τoν καp1αρLα,τη μικρη φιilKια και τη φ4λαιναδoλoφ6νo,Θα μoρoliαε να δημιoυργi1oει
και τo δικ6 ααgεiδogκαι τo δικ6 ψαgψαζiηr'
<<Γιανα τo κατλαpω αυτ6 _εγιb εLψαιη μικρη φιhκια,
Lταιη>>
<!ΒτσL>'. Γ€λααε

και κατι Φτ,ξ,

τα μαλλιd

τo1Ji

ψoυ

_τα

γελη

,FΙΘελα
να γυρiαω πρo9 τo μ6ρoEτoυ τ.α να δω α,ν i1τα,ν
αλr]Θειατα xελη τoν στα μαλλιd μoυ.Aλλιi i"πρεlcενα εiμαι
φρ6νιμη.δεν rjΘελανατoκαιω πιo δriακoλoγι, αυτ6νατc'6μι
11ταν
ηδη.
.<E[ααι6τoιμηνα κoιμηθεi$>>pΦτηoεδιακ6πτoνταgτηoΙld1ειgκι &}λεgερωτi1αειg;>>
ντoμη αιωπi1.<<,Ι1ψ|1τωg
<<M6νo6να-δυoεκατoμμιiρια ακ6ψα>>.
.<Κι αιiριo ψi'ρα εLιαt, KαLτη1rεπ6ψειη Kα| τη ψεΘε.π6ψενη ... >>
μoυυπενθriμιαε.
ΧαψoγtΙααα, με ευφoρiαατo μυαλ6 μoυ.
r]Θελα
τo πpωi;>>
,<E'Loαt
αiγoυρoq 6τι δε Θα εξαφorνιoτεtg
ατo
κατω-κfuω>>.
λαoψα,
να βεβαιωθh. <<Εiaαι'
μυθικ6
..Δε θα αε αφηαω>,.FΙ φωνη τoυ εi1ε τη αφραγiδα v.αs
υπ6α1εαηg.
>>
..Aλλη ψια,τ6τε, αττ6ι|lε...
Ι(αι κoκκ[νιαα.To ακoτdδι δε
_εLψαtαiγoυρη6τι tyιωoετo ξαφνικ6φori.
και
πoΜ
βoηθηαε
.ντωLλακατω
αlc6τo δ€ρμα μoυ.
<<Tιεiναι;>>

,,' oχι, ξ':,nατo.A)λαξα τ\'ωψη''.
;r:3l6 ι..ι

<<Mπ6λλα,
6,τιθεg,,.
ψopεtgναψε ρωτi1αειg
Δει απαντηc α, κι εκεwog ξεφt:αηξε.
<<Συν61εια
νoμiζω 6τι ψετoν καιρ6 θα με πειpαζει 6
πoυ δεν ακoιiωτιg ακ€ { rειg αoυ.A)λ4γwεται6

<<Xα[ρoμαι
πoυ δεν ψoρεLgνα διαβdαειgτιg ακdr|r

φτανεtπoυ με ακo{lg,6ται ταpαψλ&ω ατoν liπνo μo

<<Σεπαρακλιb;'' η φωγη τoν i1ταιl πειoτικi1,iγτα
ια οtντιαταΘιb,

Koιiνηαα τo κεφdλι μoυ.
<<Αyδε νLoυπε|S'Θα υπoθθαω6τι ειναι κατι xειρ6τε
6ρι εwαι στη\' πPατψατικ6τητα>>,εtπε i1ρεψα..<Σε τt
>>Ξ ccν
α αυτi1η ταρ ακλητ ικi1φωνη.
..Nα,,,

αργιoα, γαρoilψενη πoυ δεν ψoρotlαε να

πρ6αωπ6 μoυ.
<<Nαι1>>

<<E[πεg
6τι η P6ζαλι με τoν Eμετ Θαπαντρεντoιiναελ
Etναι αυτ6Eo... γdμog... τo [διoπPηvα πoυ ε[γαιK
τoυgανΘριilπoυsi>>
Γ6λααε aoβαpα τιhρα, αφoi: ειγε κατλαpει'. <<Εκε[
Ιo παg;>>
τ'\aω.
Mετακινη θηκα νευρικ4, αι iκcrνη ν α ατταν
.<Nαι, μd}λoν εLιαι τo LEιoπρξψα>', εiπε. <<Σoυε
περιαα6τερεg mτ6τ tg αι Θρ ιbπινε5 επιθυμ tε9υπαργoυι,
ε{ναικρυμμLνε5πiαωατ6 πιo δυνατ€ g επιΘυμiεg,,.
<<A>,i1τocν
τo μ6νo πoυ καταφερα'ιατcω.
uΤ:πηPχ,καπoιog ακoπ65πiαω ατc6τηι περtipγεια o

<<Nα,αναρωτι6μoυν, εiναι αληθε.α... α1tεαti κι εγω
πoιαψiρα... >>

Aμ€αωg ooβαρειllε,
τo κατα)ιαpααπ6 τηνξαφνικi1ακ
τoυ oιhψατ6gτ oυ,Πξ ωoα κι εγdl αντ ιEριhι ταg ψηγανι

.. Δε νoμiζω 6τt ... αυτ6 Θα iγαν δυνατ6ν τLα ιLαs>>
<<EπειδηΘα αoυ i1τανπoλιbδιiακoλo, αν rjμoυν τ6αo
$δ 317 α

Λ

Stephenie Meyer

νταi>>

<<Aυτ6εwαt αιγoυpα τcP6pχηψα.
A)λ4 δεν ηταν αυτ6 π()ιl
ε[ααι
πoλιi αδfναμη, πολυ
A:λιilg
εwαι
6τι
e[μ' aτo νoυ μoυ.
τιg κινr]αειgμoυ κ4Θε στιτμη
eυταΘip. ΠρLπει ια πpoαL::1φ
πoυ εLψαoτεψαζLτ.α \)αμη σoυ κdγω κακ6. Θα μπoρoιiαανα
oε ακoτιhoωπoλli ειiκoλα, Mπ6)λα, καταλαΘog>,.H φωνιl
τoυ ειγε γLιει 6'να9απα\69 lriθυρog. Koιiνηαε την πηωγt
και παχt aτo μdγoυλ6
νη τoυ πλαψη τ.α 1|)ατη.r αΚo1)Lιτci1oεt
pιαaτ
ικα ... α;ντtα€να δευτερ6λεπτoδεν
μoυ.<<Αν6καια κατι
πρ6αεγα αρκετα,Θα ψoρoilαανα ατλιhαωτo γt.pιμoυ,θ6λo*
,νταc,ναατγtξωτo πρ6αωπ6σoυκαι απ6λdΘogγα σoυ aπααω
τo κρανio. Δε αυνειδητoπoιεtqπ6αoαπtoτενταε{Θpαυoτη εi'ααι. Δε ψoνaτιτptτεταιπoτi,τoτtναγααω τoν λεγγo,6ται
εLψωψαζL
σoυ>>.
Περiμενε να ατrα;ντi1oω'
ψε τη.0ηωνiα τoυ να μεγαλιilνει
>>pιhτηαε.
6ταν δεγ ατταιτηoα...Φoβ&ααι;
Περiμενα tναλuπ6πP|1ι απΦrτ'ξaω,ιbατεoιλ6ξειqνα εiναι

.. oμ. ΕiμαιμιαχαPα.,'.
αληΘιν69.

Γ6λααε και μoυ wακατει|lεελαφριilg τα α1εδ6ν oτεγα

<Mπoρε[ να μην εiμαι dνθρωπog, εIψαt6ψω9 αιτρα9

>', επLψει:νε.
<<Δενεiμαι αiγoυρη α.νψoρb>'.
<<Θ6λει9ναφisγωi>'

δυνατ&.
εiπαυπερβoλικd
<<,oxι!,,
σιτoτραγoυδdεκεiνo
Γ6λααεκαιψετααρ^trtαειαμoυ
απα
θτιωaτo,o,δ,iρ.oμo. η φ,,4 εν69αργαγγελoυ,
αυτiμoυ.
6αo εtμαυνειδητoπo ιi1αει',εξo
Πλ κoυραα ψtνη ατc6
και αυναιαΘη
α πνευψατικηS
μ
tιθνηατ16.ημiγΦ ψt'ρ
ιμ
απoκo
t,
πoτ
c
ει
th
αι
hωiηg, τiτ o ιλc,πoυ δεν εtγαξαν
ατηνκρι)ατoυαγκαλιιi.

Φdνηκε να καλoακ6φτεταΙτrα LιLαστLτψη.<<E[μαιπερiεpyog, 6ψω9,τhpα>>,εtπε ψε φωνr] ανdιλαφρη και πα\ι. ,<'Εγεtg
κανεtπoτt'...,, η φωνη τoυ 6αβηαε υπαινtκτικα.
.<Φυαικd και 6xι>,. Aναr{roκoκκ[νιαα.<<Σoυ ε1πα 6τι δεν
iaω ιιrhαειξαια tτot, o,ilτεκατα δι4νoια,,.
,,To ξt.ρω.Aπλιb6 ξt.ρω uci'aηg πιhg oκtφτo1ιlταιΚαLoι dλλoι
dνΘρωπoι. Ξi.ρω 6τιη ηα1τηκαι o π6θo9 δεν παyεπαιτα tπα.

ραπi1τωg ψαζi>'.
<<Γιαμ6να πανε. Tωpα, τoλαγιoτo.ν' πoν τα ιillΘω γα
πρ ιhτη 9 o P &'', εLπααν αcτ ει αζoνταg.
<<
Ωρ αi'α.Toυλξιατoν €1oυμε και κατι κo ιν6 >,.Aκoι5ατηκε
ικανoπoιημ€ ν oE.
.<Tα ανΘρcbπwα iyατtκτα ooυ...>>αργιoα. Eκεiνog περ[μενε. .<Θ€ λ ω'.0α τcω'με βρiακειg ελκυατικη, κατα αυτ6 τoι
τp6πo, καθ6λoυ;,,

,,} 318 ξ{i

: .) 3 1 9{,i

Aλλd,εκεiγog γελoιi αε.
*Φυαικ&,,, ατrαιτηoε,θκ:ληκτog, α}λd φαινoψειtκα
iτριι|α

μ6νo9με την αντiδρααη μoυ. γt'ριατoν
gτη μoυ.
Aκoiμπηαα τo κεφ&λι μoυ διατακτκα ατoν ιbμo τo
τo αpωψατoυδθρματ69τoυ.
α,Hμoυν αiγoυρη6τι i1ταν6νειρo>>.
o Δεν 61ει9 και τ 6 αηπoλλη φ αιταc,ια>,,εtπε εtpωι κα.
o Tααδι !>,Θυμηθηκα πη δcbνταgπα\ι 6 ρΘα, γω pL
"
eφτω,καt πηγαwoντ αs tΓPo9 τη'ντcoPτα.
npin ψ,oωρα _ αφob ξαι αΕpλε .oτη θ6αη τo
..}Eφ,γ,
.τηs,|λτtαταPiαg

15.

ol

KAΛ E N

To Θαψ6 φωg ιiλληg μιαE συνγεφιαoψiνηg ψ6Pαsτελικd με
ξi:πτηoε.,FΙμoυν ξαλωψiιη ψε τo ψρατoo ψoυ πανω oτα
ψατια ψoυ,εξανληψiιη και ζαλιαψtνη.Κατι,6να 6νειρo πoυ
πρo oπαΘoisoε ι α επανλΘ ει ατη μνημη ψoυ,παoγιζε ! α ε.σχωpηoει oτη αυνε[δηαημoυ. MoιiγKP.σα και γilριoα ατo λαι,
λπtζo,ιταg 6τι Θα κo ιμ6μoυν κι dλλo. Κω τ6τε η πρ oηγoll ψενη ψipα κατ€κλυαε παχιτo αυνειδητ6 μ€ρos τoυ μυαλoιi μoυ.
<<Αχ!>>
oηκωΘηκατιανα ψεwωκαΘtoτi1ατo κρεβατιτ6oo
"tPητoPα'πoυ τo κεφιiλι ψoυαpγιoειαγυρiζει.
<<Tα
μαλλιdαoυ Θυμiζoυι αγυρdιια...6μ,E μoυ αρ6αoυν>>.
Ll αταραγηφωνητoυ \ρΘε ατ16την κoυγιστηπoλυΘρ6ναατη
γω,ιiα.
.<Eντoυαρντ! Eμεινεg!>>εLταψε γαpα και ατcερtoκεππα
ρt.
)σηΚα oτην ηκλιατoυ, ατην 4λλη ακpητoυ δωματioυ.Tη
στLτψηπoυoι ακθι|rειgμoυ συντoνiaτηκαν ψετιgπpαξειs μoυ,
παγωαα, αoκαριαμ6νη αΙι6τoν [διo μoυ τoγ ααυγκρατητoε\'θoυαιααμ6.Σi1κωαα τo κεφ4λι μoυ τια !α τoν κoπαξω, φoβoιiμενη πωg εtμ υπερβεtτα 6pια.
e} 320{;s

ια πρoo
oτo αψαξιooν,τpLπcει
rαλωδια
oητε!lτηκα.Θ α,i1ταια
bφεiλωι α' πipα6εγτdcπωg ατcinγ
tυτ6,6λo*. do, γ,inoαε εμπoδiαει,α;νi1ooυναπoφαo
γα φυγειζ;>>

λαλoγιατηκα, θ6λoντα9τ6αoπoλιi γα επtoτpiι|'
αττ,νoη
μoυ ψi:ρtζε
αγκαλιdioυ, α)λa φoβ6μoυν 6τιη o,;ν
uα,
.
τo πpω
..Συνl1θωqδενεiααιτ6αoπρoβληψατιoψΕιη
τoν,ιhoτε ι α παωπ&λικoντ
pατi1ρηαL.Ανo
-α1εδ ιξε τα γΕpι"α

Mια

πρ6ακληαη.
6ν ακαταψα1ητη

..Χφιιiζoμαι &)λo 6να ανΘριbπινoχuττ6>',oμoλ6γη
<<Περιμθνω>>.

α ταω cτo ψαν ιo, με αυναιαΘi1ψα
Πετiμηκα τ.α .|)
δ,,,noγ,.i p,ζλ. ι* ωιαγιωp[ζατoγ εαυτ6 μoυ,oιiτε
pικα oilτε εaωτεpκα.To πρ6o^ωπojτoνκαΘρ6φτηiγαι

_.ψατtαυπερβoλικd
)ιαψερα,πυρετcil
tυαια ψtαξLνη
pot:pταιoα
Aφ:,5
,o oημaε,λoioφγ'ψ*."& μo,.
τo μπερδεμtιo
να ιαιιbαω
xαogπoυ
μo,,,,ρoo,.&θηαα
νερ6K
κρrio
πp6aωπ6
ΠπαiλLσατo
με
μoυ
μ*n.a μoυ.
γωρLg:"ψ!"α
απaΘηiανα α:ναπνεisαω
φυαιoλoγικα,
τ
αs
α τptryoν στo δωματιo
σ ε1Cc
η επ.τυγiα.Σ1εδ6ν π'i1γ
iι,μo,oζ,

η αγκαλιd τoυ ψετε
ψL Θoi''ψonoν i1τανεκε1',
,*} 321 i:ι{

. <<Koιμ6αoυνπαpαπoλιi βαθι&.ιπoτα>'. To πρ 6. .Mε κo[ταζεψλετωνταs M.rα βεβαιωΘιil6τι με εL7 ρ6αει.Μαgκoιiνησε vτcPo 1-πioω.. αλλd με ψιαταγi lυ με dφηαε χω/|s α'ναoα. <<TιdκoυαεE.τηνoικoγ6νει4 μoυ.Καταlcιατελεiωg τ. Mπ6) 6ναιiφogαανεξoυθενωμ6νo9. <<' <A. y:t 322 ξb3' <<.. .καΘω παρακoλoυΘιilνταg Kdθιαα aτo τpατrΕζι.:καLτo ξLρειg'' .δεν εiμαι αiγoυρog. <<Βtoαιη ζωη ψoυ τrhρ α>>.'ΕιιωΘ 'tJατoυ πανω ψoυ.Πρoφ otνωq' ψε ει1ε.>> τoν κατηγ6ρηαα. .. απρoψλiτητα _τ.ν φωτειιη. κdθε μoυ κ τηn μια μπoυκι&. τα ψα)λι"ατoυ i1ταν ατcλα.απαιτηαε αλd. ατrλα...{} 323 {iι1 .etψαι αιγoυP1.. μoυρμo6ριαε πα1ρνoιταg με στην ηκλιατoυ. <<Kαι εiπεg 6τι δεν ημoυν καλη ηθoπoι6E!>> Συνoφρυιilθηκε με αηδiα.ΩPo για πpωw6>>. αλλd εκεiγog δε μoυ 6δωαε Mε 6βαλειακαταω σεvLακαρθκλα.xμμμμ . oκ{poνταg τo κεφdλι μoυ. Ω ρα γ ια πpωιι 6 τ <Nα τo παpαφραoω)>>ρ ιhτηaε.Aπλωαε τα χεPLατoυ tιPos εL.Eφυγεg.<Δεν ψopo$aαια φ$γω ψετα ρo. ε"*.αnα μ τ|α1ιατoυ απooπαoωτην πpoooγ'i1. <<Aυτ6τo i1ξερεEηδη.να' και η καρδιd μοιl αρxιαε \'α tc υπd δυγατ4και γωρigρυΘμ6. τoν.ι α ψατια. <<Βιπεg6τι με cLτατ|dS>'. Eεν i"γαaατ. Mε κoιiνηαεγαλιγo oιωπrfuα. αγενi1g..καθιilq61υνατo γα\α κt αρταξα iν α στ!vaτ λι.>> Εγιh κατooilφLασα.>> Tα xρυααφL τoυ ψατtα ξννα"ι πλtl ζεατα. <<Δεγπεtραζεt.. <<Σ'αγαπιh.Tα ψα. εtψαι -Π4ρ. τoυ θfμιαα.Eβαλατo φαγητ6 μoυστoτρατciζικαιψετα καΘιbgδεν{θ <<Nα αoυφ}.<Aργtαενα μλdg πιo ψετα>>. Moιiγκριαα. Eκρυr|rα τo πρ6oωπ6 μoυ ατoν ιilμo τoυ. Toν ταρακoλof Θηααν α τρ o oπαΘεLνα . αγγiζo!ταsτo γιακατoυ και νoιiρ ιoυ τoυ τoυκdμιαoυ. <<Eε.HτανπoΤb αoτε1o.τLα. <<KαλωαηρΘεgπλι''. <<Tι6xειτo πρ6γραψvασηLιεPα'>> ριhτηαα. oωπ6 τoυ ταραμηκε.<Tιθα €λεγεg n piαειc.Λυ Stephenie Meyer αK6vα. Δει υπi1ργετtπoτα4)λo να πo6 ιιετLατην ωρα..To μαρ φρfδιτoυ ζ&ρωαε. Mε €ριξε τonlω cτoι Φμo τoυ. γα γιιbΘωeβoλα. νακυνηγαω>>.tνι'oιαζενααπo διdθεαr]μoυ. .>> . ενταξει''. .Διαμαρτυρiβηκα. <<Tι€xoυμε γιαπρωιν6. r|rιΘιiρ ιαα.>' ριbτηαα ενγαριατα. 6τt Θυμ6ταν 6λεg τι9 ανθριilπινεg αδυναμiεE μoυ. καΘdlg τo δ ω μιiτιo γ w 6τ ocνπιo φωτειν 6..α Ια αττo6ε1ξει.Lt. τtατoυ 6λαμ|rαν.<.. Aλλ4 εξ6τασα τα τoυ ψατιαπρoαεγτικα.<Πλ4κα κdνω!>> εtπα πνιγoιταE t"ια γλακι. <<Δενi1τα"ιαατεto>'.>. ψtγριπoυπαρατi1ρηoατωc..Tι θα ηθελεg.Εται iπιααα τo λαιμ6 μoυ δηθεν πPoστατευτtκα και' ψε τα δυo μoυ xiρια και τoν κo παξα με γoυρλω μi. εLγε ilλαξει ρoilxα. Xαμoγελααα lλατ n πη διilνταg πωl ω. <<Tpιbγε. γαρoisψειη. >> πhaεtτην αlcαντηαητoυ πpoαεγτικα. καΘιilg μ κατω ψε ευκoλiα. .ε[τ|ε τλικα. Bρηκα 6ναμπoλκι € ν α κoυτi με δημητριακα. <<Eiναι6μω9 τ6αo ωpαtoνα τo ακotig>.ilγαπoυ ε1γι 6ρθει -τι θα ακεφτoιiν o ι γ επoι εg. FΙ κoυζiνα i1τοl. τα KαταφLPνω μ6νη μoυ μια γαρα.Pωκατtναμαsi'' ριbτηαα. Aυτ6 τoν πp oβ\ηψατLσετLα {y αχurτ6.

τη...Φoβ4μαι 6τι δεγ. . μην τoξεγια9αυτ6>.>> Po1). << Λo ιπ6ν. θελω . τtωtξΕρωγ( αυτoisg. <<Ωgτo η6P.νΘα oε tφεpια τα)ιι πtoω. ξαφνιαατo6νπoυ θφερεg ατo αππικαπoια. τoυ θδμιαα..<Κατιτtτoιo>>..δεν ξ€ρω αι εiιαι α. αoυ. <<Και πρiπει να με αυατηαειg και στoν πατLρα αoυ _Εpλετετα ψατιαψoυ. .νηαυxεig>'. παρ αE i"μηκα. αφoi:εγιb ΨτoPb ιαEιαpαζω τιg ακt'ι|ιει9.' To 1αμ6γελ6 τoυ i1ται υπoψoνετικ6.> 1ησεναμdΘει. μoυρμoιiριαα.δε δεβει γα σoυ αιtoιγειτην 6ρεξη''..tνα αγλψ t\δωνη καt παΤι.. Δε θα .Λ Stephenie Meyer Καταπια.{n p&Θυρα..εξiγηαα. Eφαγα βιαoτικα τα δημητριακα ψoυ Μετdτα ψατιατoν ξαναγbριcαν o' εψiνα. dsoτενα ψην ψopιb γα δω τα ψατια τoυ. θθλω νατr.. <<Aυτ6εiιααιi>> Κατtτcιιξατoν τρ6μo μ6αα μoυ ατη τoυ.ρ ω.Mη.<Eλικριν&. εψiιαξocνα και κoπαζoνταgτo πρωιν6 μoυ με tνα πειpαγτtκ6 βλ6μμα.α να τoυζ γωρioεt. επιδoκιμαατικd.β'καyα tν α μoρφααμ6.Ιτε. >.τηι Aλιg. εiπε γαψoγλιbνταc.. κoπαζoνταgαφηρημ€ν α tξω απ6 τα πi ..ετακαι 6μoρφαπoυ Θαταξεpαoετε6λα. δαγκcbνoνταgτα 1ελη μoυ.καιη Aλιg να βΙt"πειτo μ6}λoνκι 6λα τα oxετικα>>. ..'' _γαψoγλααε..ω>>... Θα με αυμπαΘηαoυν..<Eiγαι μια πoλιi ελειiθερη απ6δoαη τηg Lντoιαs " ε1.<Πo6 και πoil τo και ω αυτ6 >'.0απω' δε ραπητo. θεig α τcP o σπo|η αν η1cη. σαν εψiια. <<Γιατi..ξt.<Δεν ξi...τoυ Tαdβ. <<Κokα. >>pιbτηαε αΘιhα. παραELγηκα. .<Δεφoβιiμαιτoυ9δικorigσoυ>. <<Ειχατην ειτilπω ση τCω s ηαoυν κατι περιaa6τεPo' κoπαζoνταs στo τρω παpαEL"μηκα.. oφεiλωνα oμoλoγη σω>>.EντoυαPντ Kα.>>pιbτηoε γυρ1ζoιταg αττ6τoψαπρoc. αγoisιταg τoι.pειg.'. περLτπωαη ατηι μαντικιilν ραιτεpob .. >> <!Βτσι δε αυνηθ(ζετα ι. <<Kιo Tζαoπερ ααgκανει 6λoυEyα απΘανεcτε α.ξtρ ειc.. Toν κok αξα καγbπoτπα. Toν κokαξα ψε περι'tργεtα. >>Aκoιi ατη κε τ ε|ιατo s ελπiδα. ηAλιg με εiδε να iρ'troψαιi>> FΙ αντiδρααη τoυi1τατπαραξειη. καιγαψoγ με εκε[νoτo 1αμ6γελo πoυ σoυ pηιζετην καρδιd.cαξip oυν ηδη 6λα. 'Pααρωτι6μoυν ακ6ψα γιατi αντiEραaε κατα αυτ6'ντoν τρ6πo.<Θαπειg ατoν Tαdρ}. Φ o β 4ααι τ ω ρ α.ι για γαpη ψoυ.. 6ταν γε ατpαβoκoπαξε. 'Εaπρ ωξα τα ατcoψειν αP.o1ι βtpαιαπωgiα1υανoι αυνηΘιαμ6νoι <<Δεν εLιl αυτi1.. XΘεg 6βαλαν ατoιx'i1ψατα.Δεν εiναι εφικτ6 εδιbπoυ ταλtψε.δεγ ε[ναι β6βαια και καψLαευtξατcτηαρκoιiδα .Δεν πεptψΕιωγα..<γιατo α.. <<Nαι>>.']ηKη γα τoυ διbαoυ τιE φρικιαστικ€g λεπτo μip ειεg''. . ζ. αληθεια...α τω. Xαμoγ€λαaε αυταρεoκα. Ξt.τη9λεξηs Ψ6 ρι.δεν 61oυμεψυατικαστηγ oικoτ6νειd μoυ.. .ι :κα. .]} 325α .ιπω5εiψαιτoη6PL αoυiy 6γι.<<Δεγπρoo μαι.Ι]δημητριακιbν μoυ στιg τoυ μπoλ. Στ o ρ o μαντικ6 μoυ παρ 6εν υπi1ργαν και πoλλd αηψε1α αιαφoραg. . 6ταν αν€φερατη1νAλιg. ιhcτενα ανα καν6γεgτ ικεi.. 6λ τιb.. A:λωαε τo γtρt τoυ α ..0 << A.. <<ΠαρακoλoυΘoιiαεg oτo ψαΘηψα>>.νψαζ1ατoiδιo δωμdτιoτην iδια ιi:ρα. αλλ6 η φωνη τoυ i1τατ τραγια_ . ΣηκΦΘηκε6ρθιo9aτη ψtoητη5κoυζινα9.<Mα σε ξ6ρει ηδη. . α. Eν παoηπε_ ριτπωoει'. πΦ9 Θα ψoρoisoα nα τo αρνηθιil t&νoνταgυπoθdαειg. τ..ν τιω <<Koiτα.<Θα σε προ ατtτtι|ιω>>. <<Eiναικαλ6 αυτ6. *3 324 f.εiπεαpoλη γυρνιbνταg απc6την &}λη. αν KαLδεν μπoριil .|)αφα\]ταστιhγtατt καπotog'|'αστoιχηLιατtαειαιτLΘεταατc.

ρω Mτ' τo τpατctζιKαL' σταvατιilνταq λLγα εκατoαταπιo τtρα. αια .. iκαιε9. α(αι π&λιλαΘog''. .FΙ μυρωδι&τη τoυ με iκανε εντελιbg αιiκανηιlα oκεφτιb. ..<Θα αε Θ€ λ ω αυν61εLα>>' τoν πρoειδoπo[ηαα.τo δωμdτιo αργιoεια γνρLζει. φε1Jτα.. . <<E[ααιεν -κα'ι εLgEει επιτptπε. <<Eiααι τ6ao \'τα>>. <Πρoκλητικ69 με πoιo τp6πo.. FΙ 6κφρααητoυ ηταν ακαταν6ητη. ε6ιb πiρα.Xθεg αε .<Mπoριb ν <<Για πι1 lrναoτ6ιαξε κoυνιilνταg τo κεφdλι τoυ.' Lfξεp α 6τι επiτη δ ε9 τηι ατct. καθιbg ψε και με αi1κωaε6ρθια.Hμoυν ακ6ψαζαλιαμdν καλ69.νταατc' 61ι περi...>>ρωτηαα.κι i.. τo.iταtτα LπιαααπIαωκoτα(δα.M. .Πoλli πιo καλ69 ατr'6μtΘαiτρε υπερβoλικd ααι a aι327 *. .. γακi γpωVffioS..<Tελε[ωαεg.v.Με tπιαo ε..Tα ατo ατηθogτoυ. Δε θl. τα ψραταα τoυ να με Γ6λααα αδfναμα. Περiμενε oτη pαoη τηq oκα)tαg. ξαφν ικα ψε η ωνiα.<Mπ6λλα.<Θ α τρ ιγυ ρνιtι.νκατηγ <<Mε. Kα.'0α φoρ€αει ψια κoπλα. . 'ΙJταν διiακoλo ι.νtκα πιo κoιτα τ 4}λη μερι4 τoυ τPmrεζιofγια να σηκ6σει τo πιτoιiνι μoυ ιιl Aλλ& γρ εtαζεται καπoια εξηγ r1. Δε νoμiζω να νπ'i1ργε καπoιo πρωτ6κo}λo πoυ να καΘoρIζεLτ.>>ριbτηoε τελικ&.>>ειπε. << Aυτ6 εtιαt τo πρ6βλημα.γω ρLζoιταgτα ελαφριilg. << oγετtκα ψετo γ ιατLΘα τ ρ ιγυρναω εδιil πip α αυνLγια.. Φ6ρεαα τη ακoιiρα μπλoιiζα πoυ κατoτε μoυ εi1επει 6τι μoυ πi1γαwε.>> Δ'εν αlcαντηαε... Nαι >.<Nα εξηγησω με πolo τρ6πo με πρoκαλε19.ωoτ6αo 6γι επiαηψ. <<Μi1πωg piιτηoα.oαoτα ψατια μoυ τια κ4πoιo 1ρoνικ6 δι4ατημα πoυ δεν ψo ρ oisαα ιl α ψετpi1αω.>. Kαι τ6τελιπoθιiμηαα..Ι1τocνανακoυφιατικ6 πoυ oκtφτηκα τηλiξt1.Koiταξε ψt. τια ν KPατω'|)ταS με σε μια πρooεμικi1 ατc6aταoηγtα τα' πP|nν α ψετρ αpi1ξεtξαφ. αυτ6 αε oτενoγωρεt:.r' .i. αφ'i7ιoντα5 ξoυ. bg μια PητoPLq εριisτηαη...ιltω μoυ ακoυμπoδαανξεr[rυ1ιαμ6να πdλι μια ζαλ4δα.με διαβεβαiωαε.Μtαγρi1γopηψατtαoτoν καΘρi..Λυ Stephenie ΙνIeyer και iπεα α κατευθεiαγ πανω τoυ.'F'γεtρετo κεφ4λι τoν αργα και ακoιi τα δρoαερdτoυ 1ελη ατα δικ& μoυ τια δειiτερηφoρd πρoo εxτtκα. λιπoΘυμησω>>' ζαλιαμ6νη.. . Πετ αμηκα 6 ρθ ια. εαtνα.η φωνη τoν i1ται αν'ipνxη. Kατ€\ξα ατη μoναδικη μoυ φoιiατα -ψακpια. << <<Nτιiαoυ_θα περιμ€ ν ω εδιb. Πεpπατηαε αργα γi.>> ριbτηαεΘυμωμθνα. να.. αλωαετo xipιτoυ τLανα αγLξειτο μξoυλ6 μoυ μετιg ακpεEτωνδαμιiλων τoυ. ατcoφαciσωτL 1tαφoρ€αω. .. ...πιo κo..α !α γωρiαει την oικoγ€ν εια τoν.Ειταξεt>' Κατipηκα πηEωνταg τα oκλια.p dlτηαα.φτηγε tκorνενα κατλαpω 6τι τα μα}λι& μoυ rjταν oικτρα.ε. και μoυ επιτiΘεααι!Σ'i1ψερα μoυλιπoθυμ69!.να εiναι τ6 αo π ρ δεγ εiναι cωcτ6>>. αρ6αει πoυ εtπεg6τι ε1ψαι' ιε.λιr o ΔιoικητηEΣoυ&νγα μoυ κdνει ααφαλπτtκα νLiπPα''.Tα δdμυλd τoυ ακ αργ&τητPαvψητηgαπoνδυλικηgμoυ ατηληg αναπνoi1τoυ6φτανε πιo γpi1γopαστo δ6ρμα ψoυ.cαL. Aλr] Θεια..l r1 t"ια κρ'ilo..vhτo κεφdλι μoυ γιiριζε.Tιθακdνω μ. απαχ6 διiμυλo... 326 {}* Πtεαε ατcαλαταδ ρoαερ6τoυ 1ελη oτo ψ κη >>. καλ6g oε 6\α''.oσo καtp6με θ6λει9εδιb.r[rιΘιiριαε στ' αυτLμoυ. 6τοcνo β ρ ικ6λακα9 αγαtτηψt"ιo s τη5 τηn πi1γαw ε oπkι τoυ τ. <<ΕLψαιαξιo- τcPεπηs''.

πpo απαΘb παpα τλ.και βρεΘηκαγεξαφιικα oε tτγμικρ6 λιβ&δη η ι|ταν μιo tκτ ααη aκεπαo ψt.νιo και με oωατt'qorνλoγiεg. ενιb o δρ6μog ioτριβε τP oS τα p6p ει'α.καΘdlgoδηγoιiαε τo αψαξι'ψoυ.<F'tααιαπioτευτη>>. να τo1ν ξεγωpιαειgαιαψεoα ατιg φτtρεg.328{:* Kαι ψετα.ν <<Σωστα>'.κριiβoνταgτην 6κτληξη μoυ 1ν τ.6τιδεν ειγατην παραψικρi1ιδ€α πoιi tψενε. .και qr|r o 6 ω βαμμενoψεtι ααπαλ6 λευκ γρ ψα. <<. επιδερμiδαg σoυ>>. Εγ ιh α"ναι|oκoκκ[νιαα ψε ευγαρLατησηKα|'γ isριαα ατc'την dλλη τo βλεμμα. αριcτoκρατικ6.i\κoυγα τo τoταψι εκε1κoντα.νi1καιατo αρμκ6 κτiαψα η ηταν μια εντυπω To φoρτηγ&κι μoυ i1ταντo μo δoυλεiα ocνατrλαLωαηg. << E [μαι ψια γαρ α>'..ιlη με γρ ααi δr.lΕψo ρφη.αλλd αiγoυρα δεν ηταν αυτ6.<Σoυ tργεται'. <<Kαιανηαυγεig.Βγω ιδια[τερη τρoτiψηαησ' αυτ6τo γρΦψα. τεg εkε οι.Πεpαoαψε τη γiφυpα τoυ πoταψoil Kαλ4oυ α.ιlατp εψψατωι.0 να μη ακ€φ τo |ιαLτ ι πρ 6κειταt \'α καιlω. αiγoυρα Lγι ψια γoητεiα>>.x τo ακεφτε[..i]ξ.Kα|'τα oππια i1ται 6λo και πιo τoυ περ. θα με Θεωρεi τPλ1'τι διαφoρd Εγι.<ΕLα αι πα.Π4ρ.να' |η 1κPησtψoπoιεπαιπια.νiξt ατc6ψια Toνoι κ6δρoι πoυ ipιγ. Eφτιαξατα ψα)ilι&μ pικα.τρειg ρ6φoυ κα. o αντιγειρα9τ τη"ναιαατρoφη ψεκαταlτραiντικ6gκυκλικ69 κινηαειg ριoι5μoυ. τo γLpι μoυμεανεαη. καπoν τo 7ραLω.6v's.>> <<'Εγει.Δεν ξiρω τt αυν6βη.ναι τη oκιατoυ5παιω τoυλdματoιl τεaoαρω.α1α γακpιατo iια απ6 τo &λλo.ιtoilααναπ6 δiτλα vαs αστPα:Ιτι. εlcθψεtνα.ε[πε απρoαδ 6κητα.Kαι μετd βρ.poπωg€ ν ιωθε τo ηγog μoυ.νog.<H o ικoγ€ν εια α oν..vαυτια. α)λd επειδη πιoτεisεtE6τι αυτoi oι α Lιησε εγκρ iνoυν.αωoτα1>> βρικ6λακε9 ψo ρ εL. << Σoυ αρia εt.iloτερα αττ6ψεpικα1λι6μετρα.ψετo τ εραoτιo α τωγ κλαδιcbντoυg. ψετα βiαg μπoρo6αεE To δdαoEεια6βα}λεατo δρ6μo και ατc6τιE δυo ψερtig. Πεpαoαψε γtoα αlc6 τηι παγtα oκtακαιτi1yαψε ατ n"o.και pγαLναψε tξω ατc6τo κυρ[ωgμ6ρoEτη9π6}'η9. <<oυ&oυ>>.>>ρωτηoα. Kαθδλoυ _παψε>'. >>p ωτηoε orνoιyoιταg τη:uπ6pτα.. _δεν ηταν καΘ6λoυτo iδιo εiδoEλιπoθυμ[αg. Tα ταραΘυPα boγιi. . :3 2 9 ... Tρdβηξε την ακρη τηg αλoγooυρdg μoυ καt γλαo γ&.. Συνειδητoπ oiηαα.να6ε1tτ aι. <<Noμiζω 6τι ξi.g δεν εixευπoγωρi1oεt. 6γι'επειδη πηγα1ιει"5να oυναιlτi1αειqtνα oπkι γεψατo βρικ6λακε9.κρ ψLaαατo ακoτ6δι τoυ δ&αoυg. βρω ατ16τα αργαiαδθντρα..Eτoιμη. αtταττηαααψioωg.T πιΘαν6ν εκατ6 ετω {ταν κλααικ6.ι{rων6ταν τoυg.Tα δ6ντρα i'ptxιαν τηι πPoστατευτι α τoυgπανωστoυg τo'ιγoυgτoυαππlω. Δεν ηταν oριoθετηψΕ.>> Ζiηιoε την tκφρααi1μoυ για ψια oτιγψi1.<<.Λ Stephenie Meyer .α τη χPηση τ ηg\iξηg.r:.>>pιhτηαε' ψε εwεξα.γ ι' αυτ6μπoρoιiμε να φε6γoυμε.. Πρo απαΘoιiσα 1ια ατroφ αoioω ocνt"πρuτε 6ταν ioτpιιllε αιτ6τoψαoε iια να ρωτηαω ηνακαιω υτcovo1lη' δρ6μo πoυ δεν i1ται oτpωψ6νog. .θ4καμε μακPια αlc6 6χα τα oππια. €ται κι αλ λιιilg.bπoυ υ. <<Δεν ψ1τoPb να αεταω πoυΘενα € τ σι>>.γααα ν α αι απι εil σω >> . <<Κo π α.To μιαoακ6τα δaoo. σαν α i1ται ψιααυνηθι αμ€ν ηλi'ξη. Kofνηαε τo κεφ&λι τoυ. Xαμoγελααε. oδηγΦνταgψtoα απc6τo :καταμ ι'ααψtιo δ6αo5.κdνoνταs τη μεγ&λη pεραιτα πoυ i1τανγilρω α ιhτo6ρoφo .σΦνφiδι.Πρo aπαΘηaαι α γλααω.oχ. .νε.. καΘιbgκαμπυλων6ταν. . πp ' Δενξtρωτιπεpiψενα.γιατiταιρtαζει ψετo γρωγατηc.|ιε ατ|oτt\εoψανα Ψ1διακρiνεται γιαπαpαlcανω ατc6ψερικαVtτPα. καΘιbgνπi1pγα. Koιiνηαα τo κεφdλι μoυ απoλoγητικιt. α)λd τo γ6λιo κ6}ληαε ατo λαιμ6 μoυ. αψαξιπoυφαιν6ταν. .και τιo ψεγαΧα..

. tυτ oπpoo isπωg .Φ |'Lo1)αυτoτcεπoiθηαη. Στo λαι τoυ ητλι η.Lir:cαν 6. κt εγh iκα.Lετoε!ωτερικ6 τoυ ατπιoil. λ6γε με Kdρ}.'ΙΙτανμικPoκαμω tνη.τo ψηi6 .δεν τoι εtγαπρoot β} 331.. .Xαiρoμαι κι εγιi: πoυ σαt γνωρiζω> 6ντωg 1αιρ6μoυν.η oκtατων κ6δρωντo γρααiδι αλων6ται γυμν6 ωEτo τλατi: πoταψι.Koiταξατo πρ τoυ.EνιωΘα τη. γηΘεitιαg ψεγα\oE τ|Posτo ν6τo ειγε α1ιτLKατασταθεi εγτελιi9 με γυαλι. δiπλα μoυ..*ιλ. \'τo|. To εαωτεpικ6 iγαν ακ6ψα πιo ει<τληκτικ6.oε fνα ση'oπερiψωψΕνo μεio τoυ πατιhψατog.6κπληκτη μ . oι γoνε[Eτoυ'Ε:vτoυαρντ περΙ'ψειαν να ψαgxαιρετi1ooυν.>> φΦναξεη Aλιg με ενΘoυα Κατiβηκετιg ακdλεg τρL"γoιταg. . τo μoναδικ6 μ€λog τηg oικoγΕνειαg πoυ δεν ε.q απoγριhαειgτoυλευκoιi. K4τι 'vo.Αy o Ι<eρλαλκαι η.Eαμι τηg iριξα. αφobεi1αν μ6λι9πρoβ&}λε κoρυφη τη9 τλατι'αgακdλα6.ριτηg.εE των ατrλων ψα μαλλιιbντ 1ζι στo χPωψ"α τηg καραψt)ιαg.. αλλd και πdλι δεν μπoρoιi σα'1ι)αLιην εnτυπωoιαoτtb ατc6τα ιεανtκi1τoυ εμ.9. καΘιbg ψε τληα Lααε. <<KαλωαηρΘεE.<Ι(dρ}. τoλιi ανo.<Ευ1αpιoτιb. F{ κpisα.{ ατo^ y og ηεγαλιiτερo. dloτε α δημιoυρ- ενιαioEχιhPos.νπρoειδ τικtg ψατιt.πiτptνη γειραι|liατη9 i1τανκι αυτi την περiψwα..ι|ιμo απ6 τo εξωτερικ6. ατη-δυτικηψεpιατoυδωματ[oυ.α)λα δεν dκαγαν καψLακtνηoη τΙα.να 6ι α pi1ψαψpoaτα τtα.':s .αλλd εψtνα ψoν αpεαεη συμπεριφo pα τηg' _γι' αυτi1ι.<Γειασoυ. τα ξiλwα πατωψατα τα παγι'αγλtα lγαν 6}'αo. η φωνη τoυ'Εlτoναριτ i'απααε τη αis. τ|ιo στPoτ'(λiy ατι6τoυg ι1λλoυg. Mπ€λλα>.lo.κα.ψιαγραψψi1αττ6 ψαbρ λιd και λευκ6 δ6ρμα. Mια oγκιilδηg γυριατi1 ακαχα *. ατιg τoιiφ. καιπ6ρα Ψ6. . φυαικ6 Aλιg καtπ'iβηξε ψρooτ <<Γεια ε1τCεη αoυ.. .αλλ&δεν μπoρoιiαανα διαβdσωτην tκφpαa\τoυ.0α ψαgληαι.>' pωτηαε o'Eπτoυ αλλd κανεig δεν απ&ντηoε.oρ1.oψtι ο γc ρli1ωρ-o.Eαμι ητ oτακτtκoiπριν. κ αι π o\b ευ Θ α τ p iπει α ργικαι α i1παν γωpι..>> να με φληαει ατo μ4γoυλo.λιγ6τερ0τcPo.δ6κτωρ Kdλεν. εtπε ψε ελ νεια. oι τoixoι.πω. ^^ πoλι5λαμπερ6.Εντoυαpντκoκ4λωαε δiπλα μoυ.0ατoυ δικ6 μoυ. H Eαμι 1αμoγ6λααεκαι rjρΘεκι αυτi1ψpooτα αλιbνo τo 1i.Steplιenie Meyer Λυ Moυ ιiνoιξε τη! π6Pτα.αλ.α}λ&ημoυν και πoλιi ευγαpιoτ τcoυηAλιg dδειxνενα με εγκρLιει τ6αo πoλιi.i1τανκαιoαoτιaψiιoι.Hτανλεg και γ ωptζατ oυs τrPωτη ω w 69 παp αψυΘιoιi _την iδια τη Χιoν ατη. ακριpωqστα αPLστεPα τηg π6pταq.o Ι(4ρλαλ και η. α}λd ψ ψpoατα μoυ. λ'ετπi1.Mυρiζειg 6ντω9πoλιi 6μoρφα.αλλιi oι τoβ ι εtγαιγκρεμιατ. υπiΘετα.o. Ση κωαε τo γiρ .. δiπλα αε tια εντυπωσι..αiλ. 6πωq και oι υπ6λoιπoι.πανiψoρφαγαραr'τηptoτικα oτo πp6oωπ6 τηE πoυ εiφ αγi1καpEαg. oε αρκεταΕεγωριoτdEωψατια..τιbρα.ιxαξαναEεLΕ:vταtEιαf.βλ€..υπiΘεoα. <<Σεπαρακαλcb.ν ανακo{φισ lαφ.Mπ6λλα|.πoxi1q τoυ βωβbυ κ. . Xαμoγθλαααν κλωooρLζoιτα.ρ. ψαg.Τπ'i1ρxε Kαtστα δικd μoυ ψατια.Εo'ψι'. <Xαlρ oμαι τcoυσα9 ξαι αpλ'i.<Πoιi ε{ιαt ηΑλιg και o Tζαaπερ.oπtπωτoΦsπoυ ioπαi.νηψατoτPdφoυ. pγtoη' την^εξωφpενικη τoυ τλει"6τητα.αK6 πιανo.Lηαιωπi1<<απ6 δω η Mπ6λλα>>. .εν παoηπεριτcτιbaεt.<Kdρλαλ>.Kαι oι δυo τoυgηταν ντυμ6νoι σπoP' |λεανoγcαγpιbψαταπoυ ταtpιαζαν L.μoυ Θ{ψιζετη ενζειt τηg ε. .. <<Xαiρoμαιπαpα πoλcbπoυ σε γωρiζω''.Eαμι. ΕLχα ξανα6εt τo δ6κτoρα Kιiλεν.Toυ 1αμoγtΧααα lλατια. φυαικα.μ6ρ τoυ τρ Φτoυoρ6φoυ.αζoυν.dλ4 μ με λιγ6τερε9 γωιiεg.Eντoυαρντ|. To βi1ψατoυK4ρλαλ ηταν ψε&} 33ο &i π ρoα εγcικ6. Ξαφιll'α πoυ o. πoυ αταψατηαεξαφνικd.ipω.. Πρo oταΘιbνταS! α ψη ψε τρoψαξoυν.

Toυ xαψoγλαaα αυνεαταλμd! α' KαL ψετα και στoυg dλλoυg. 4n. κoπαζε ψε ν6ηψατoν Eντoυαρντ με iyα πλis 6ντoνo ιiφog.ι16τηταειγε oTζαoπερ.καπo απ6τo γαpακτi1ρατηg.καt ψoιpαατηκotνiια αliντoμo βλ€μμα πoυ ε καταλ'αpα.Kαθ6λoυ. Tα ψατια μoυ περιπλα'ιi1Θηκανξαια oτo πανΕψoρφo6pγcrνo πα"ιω oτην εξtEρα.τ γo. <<Σ'ευγαριατoilψε>>. θα iπpεπc πi1ρεψιαξαφνικi1αθωαLκφρααη.ν αδιiνατoνα νtιhoωαoμψακoντατoυ.και αυνειδητoτoLηααπωgπ1ατευε 6τι ημoυν γειια1α. Mε την ιiκρη τoυ ψατιoisμoυ..γ κp ινιαζα. << Γεια ooν. KανεiE d}λog δε φαιν6ταν . .ειπε γλωνταg. ...Ιτλαiγα.6τoι..Oχ.αν και τo πρ6oωπoτηg'E..<M6λιE ειπεg6τι' εwαι αγtνεια ια κdnlεικαιε1g επ[ διαφιbνηαε.1|) με tκαιl ε α ν |'Φσω ν"ετ α ΤηαψηγανLα. Mπ€λλα>>. ΘεE>. <<O.ν δ αι πoλιi μετρι69 Pων>>.. Κατα)ιαpα ε. μυατη ρι ιbδεq τλαa ψα. FΙ Eαμι oi1κωoε τ αχεπcτα τη 6 φριiδ ιαl [rπερδεμ€νη.Eμετ δεν ηταν πoυθενd εκεiγbpω.ντoν ρωτηαα αν oι υπ6λoιτoι δε vε σ1)ψτtαθoιiααν. <<Χαlp6ψαατεπoυ i1ρ.ιααε ακoliαω ναπαLζειg>'.. τrPατ ψα πo υ τcP. Ξαφιtκα θυμηθηκα τη φαιlτ ααiωoη πoυ εixα ααν παι'Et.Eντoυαρντ δε αoυ εiπε 6τιπαiζ . .Eαμι.δiπλα oτην π6ρτα..να ε{ψαιευγενικrj. FΙ φωνη τηg μαλ oτoν i1xo..!αψαg'' πoυ Θεωporiααδεδoμ6 1βαλενακανω ψαΘ\ψατα.0τ|ι.νεgεπiδειξη _ε[ναι αγενtg>>τ λωαε. γλααε. <<Γειααoυ..<Χαiρoψαιπoυ σαs γνωρiζω 6λoυ9 _ πρ6oΘεαα aυψpατικα.Eγτoυ αρντ ψo pεLι α καyει τα ταιτ α. <<Λoιπ6ν.α}λ4 μoυ 4ρεαε πoλf ια τη pλ'Lτcω να παiζu''LΙται γαpoiιψειη.>' τoν ενΘdρ . Kot5νηαατoκεφdλι μoυ. .A)λ4 εwαιτ6oo φo. c ωoτα1>> σα.Εντoυαρντ γεγoν6E 6τt pριακ6ψoυνεκεi πoυ βριακ6μoυν. ειπαεγdl α .τω s α'νtτoτt' κt'pEtζα τ oλ6ττo. Θα η6ραζα 6ια ψεyλoπρεπ{.>.απαντ .σε' KαLξαφνtκα tν ιωoα α.απααεατc' αυτtEτιgακ€ι|rειE.Eiναι δικ6 αoυ.0αJcει'και τ6τε \ρΘt o Tζααπερ_Vηλ6sκαι 6μoιo9μελιoντ4ρι.Δεν {1ταικαιπoλi καλη _L"παιξεψ6νoγtατoν εαυτ6τηg στo LJ'εταχειριαμ€νoμαE 6ρθιo πιανo...φυαικξ α}λd 6πω9 ταπεριoo ι'πoυ ψεαφηaε "ια τ α π αρατ i ππ aιρ tκια. To'ι κoπαξα ζαρωνoιταs τα ψατια γoυ. Κρατηαε ψια απc6oτασιllχωPisνα μoυ διi:αειτoγt.ιαξtPεL τL. <<ΠαLζειg. o. εiδα τoν EντoυαP1rτ1ναγν6φει ψιαφoρα. μoυ .γtρνoνταgτo κεφdλι τ ηS τ|Po. o Tζ&oπεp γαγανtoεκpυφα.gκ(ιτι. εt. και θυμηθηKατην υπερβoλικ4 αΘωααρνησητoυ 'Enτoυαρντ. ειπε η Eαμι. πoλιi 6μoρφo σπk ι>>. ψt"γρ H Eαμι παρατipηaε 6τι εLμκoλλη αει oτo πtανo.'Ενα αtαΘηψα χα λdρωαη 6 με πλη μμιiρ.<Σrην πραγ ψατικ6τητα. ..pιτoυ.<<Mdλλoν εtγακmλαpu>'...oχ.gπtανo ψε oυρα τLατη ψητipα μoυ. <<Θαμoυ αρεoε.γιατi δεν τηg παiζει.r) 332{a φαιν6ταν ααι iι α και:ιoιiριo.Eλπiζω γα μην iκα.Eαμι iρtξε ατoν.και η αP.νη. .Stephenie Meyer Λ .''ρωτηαε.O κokαξετoν Tζαoπερ αηκιilνoνταgτoiια Pρ0δη και θυμηΘηκατι ικα.. <<Λιγ&κιμ6νo>>.π1oηg6τιηP6ζλι κι o.l: 333 (:i . H 6κφρααητoυ Kdρλαλ ψεατr6.Eαμι. Γιiριαα απ6 τηι αλ\η. πpoaπαΘωιταc.νετα παpα τι'ι .ν >>'α1oλiααε εκεi. <<Τπαρaoυνεξαtρtαειq αε καΘε καν6να>>.Tζαoπερ >>.α εππ ιψητκi1 ψατια. Mλofαε με παΘog.oψιφdνηκε α1εδ6ν ρεσκo. aαεγiι.αι|oPPoφηψ€νη. εLτcε o Tζααπερ.

.>..>> ipγλα ψια πνψci1κραυγ\.αλλ4 τo τεραoτ'ο Eω.<Eιδικ&η... <<Tιαυμβα[νει. δεν ημoυνσ η φωνημoυ αργ6αβηoε.E'ρtξα ψια γρi1γopη ψατlα πLαω ψoυ.Stephenie Meyer Λ ψητα' <<' Βγ wε τ6τε>. .ναδιiνατo να πLaτt"ι|rει' κανεi5 6τtiπαιζαι τα διixτυλα εν69 ανΘρcbπoυμ6νo.Nιιb Θω εξαι"ρετtκα αoi1ψαιτη>>..λ'ε1 και δεν t.. <<Πo6πi1γαι..νo ργ αoψ6 α.Eμετ.εLπε ψε i1ρεψo τ6νo oνζi1τηoηg. 6λoυ5 μαg με .0α φorνταστω6ια o'bψα:ν.λ..ναεκφραoωτιg αμφιβoλiεgμoυ.ια Ptτos.Eαμι>>. φωναγλακιαπLcω μoυ με την αντtδραo\ψaυ αντi1. F{ μoυαικη αργιoε ια παtζu πιo αpγα. πρtν γυρ[oειoτα λiγτρα.ιπoτα. Kαταoliφιααε.β αζo. .6πωg η P6ζ πotατ6co ε.ρειτη.<Mε θεωρεiτρελ6. <<Tιεiναι αυτ6 τoυ την ενoβε[.lα1αρoliμε 1tαπω την αλr]Θεια. Δεν μπoρoιiαανα μληαω.και με pααεt.<<Aκ6μακι oπεp.. καΘιilg γtν6τα. υπoθθe* 334{.6π σtαΚd6μoρφη γυν αLκα. <<Aυτo[με αυμπαθoιiν.hιαaτiναξα.κα ι μoυ θκλειαετo ψατι. ακ6ψ .θυμωμ6νoβλ€μμα.<E[ναιτo ηατrηψiνo τηg.Eαμι τ o'0iσπP ωξεπPos τ o πLbιo..<<Σoυαptαει.και τo δωμ&τιoπλη μμliριαε αττ6ψιααriνΘεαη τ6oo πεpLλoKη' τ6σo πληθωρικη.€κπ\ κτo..τc6 ν6τε9. . πoν i1τα. εiναι αληΘεια.EτnΦ. >' <<η6 φταLωγι' αυτ6>'.Tηg ε[ναι διiακ υπαρxεtκdπoιogατ16iξωπoυ να ξ{.cω>>. Ει ιωσα τo oτ 6ψαμoυ ν α ανo ιγ ει..νη.α. . .<<Kιo. FΙ μoυo κi1 ξιι ε αβ αoτ αμ α γλυκιd...>>Δεν ημoυν αiγo riθελανα ξiρω τηι απαντηαη.ΠpoαπαΘηoα.<FΙ P6ζαλι tnειαυψpιpαoτ εi'λι απ.ιταgψει α κατaω ατo ακαμνi δ[zλα τoυ. ...<E[ααιdνΘρωπog. 6γω9 .0 .>> <<Mε πo)λτj διακριτικ6τητα ψαs αφηaα"ι μ6νoυ9. Eκλειαα ταψατιακoυνιilνταg τo κεφdλι μoυ.Kαι ειλιγdκι.FΙ.ν πιo ατcλη. νειδητoπo ιιbνταS τη10αλη θεια.>> α τo τ|αPατηpi1oει...<Θα α)λ&ξειγνιilμη > Σoιiφρωααταγελη μoυ διiαπιατα. <<A>>. <<ΣεαυμπαΘob.ξtpειg>>.ναλr]θεια. χω PLsν α ψo ρ πtατtι!lω.καΘιbg πωc.* .. κι ακoνoα γαμηλ6.. .. ενιilη μoυαικη κ ατ iλυζε τo ψtPos τi' P' ν. .>> <<Eαιiτo ξραι|εq αυτ6.Εψετ.α)λd δεν 61ειπρ6 μαζi αoυ.Με τ pαpηξε ψαζιτoυ.ειπε απcλα.νowcα ΚαLπειoτικα.<FΙ P6 ζαλι ζηλειiει εψiνα.ΠρoαπαΘεiιακαyεtτηP6ζλινα απoδεμεiτ ταoτααη>>.τ..<Σoυ εLπα6τι εwαιτo ταio μ6λo9 τηg oικoγ6ν eLαsπoν ακoλoυΘεi τo δικ6 ψα 1ι ζωη E. Toν πρ oειδoπo iησ α α κρ ατ'\a ει ατcoαταc ειg>'.. Moυ €ριξε iια ψεγα\o." . . .Eαμικι o Ι(4ρ}.Σηκωαε τoυg ιbμoυgτoυ. <<MηνανηoυγεLgτ.osχωPLsE ι'ακoπη.Eαμι. r.<Eα6 ηαoυν η 6ψνενoi1μoυ γi αυτ6>r. ψατιαoρΘα. aυ.>>ρ ωτηαα.ε[πε. Σκ€φτηκα τo λ6γo τLατo1ι oπo[o €7ινε ocυτ6.>> .': 3 3 5. τ|ρo s μεγιiλη μoυ €κτλη ξη xν αγ ιb ριαατη μελωδiα τoυ νανoυ ρ Lαψατ65τoυ να ψτλiκεταt ψ6oα oτo. εμπoδiαω.. καταφατtκα.0τυ7cω ε1γεκαπotoνπιθαν6 λ6τ0 !α ζηλειiει καπotααατ tψεν . μoυρμo6ριαα.<E[γαι1αρoriμενoιπoυ με βλ6πoυν εψL.ν.α.lα εwαι κι αυτη>>. oυν6xιoα TPητoPα' τ.α <<FΙ. Kαιτ6τε ταEdιγλατoυ κΦααγ τPητoPαπανω oταλ\κτρα τoυ πιαν oυ. Aι αατiναξε βαΘι&. τηι'Εαγι δε θα την i"νoι'αζε.Pq. αντ6 τoυ εΙψαoτ.α τη P6ζαλι>. <<Θ .Aλλιi η Ρ6ζα . ψατιo i1ταν dδειo τιbρα. O Eντoυαρντ ψεκokαζε. ακ6ψα ααoτιoψi.

Aγι6ηαα τo πεLραγψατoυ.ντλικα γα σει..<ΔεαυμβαLνει. μoυρμoιiριαε.FΙ"o.Tα ακo$πιαα ψε αγη7φιLα.η Aλιg βλ€ π ει κdπo ιoυg επιoκLτcτεgΙ α |ιαS tρxoττ αι o tsντoψα' Ξ €ρ oυν 6τ ι εtLιαστεεδιbκαι ειιαtπεpiερΙoι. . ψoρoιiααν αεtψαιαiγoυρη6τt6"ιτω9τoΕκα τo διiμυλ6 τoυ στo oτ6ψατc.. .. <<Tιαoυ €λεγελoιπ6ν o ΙQiρλαiλ πLoτc1|ινi>> Tα φρfδια τoυ toψιξαν..<E[ναιτ6ao φωτειν6 ανoψc6>>.αυτoσυιτi1pηoηg''.νααε αφi1αωατc'τα ψατι'αψoυ.. Μετα. ειτε ψioα απ6 τα aφryψiιατoυ 1ε[\...αι i1τανκατt πoυ θα ψopoisoα. Toν κoiταξα απopηψiνα' KαLψε κoπαξε κι αυτ6q στryvηπoυφ&νηκ. ΠιΘαγ6τατα δε θα μπoυν καθ6λoυ ψiαα ατην nλη.'o\o αυτ6 τoν κα ι ρ6 ανησι) χo'bσετ|'α ψbια' φop6τα"ι6τι' λειπε κατt αιτ6 την υπ6oτααi1 o Kdρλαλ .κ6g τιE επ6μενε5ψ6ρεs βδoμdδεg_ και δε θα ηθελαιανoψioειg 6τι ε[μαιαlτ6τη φ6αη μoυ tναEτ"bpανιog>>..>>ριhτηαε. <<Kαιδε Θατo εξηγi1αειgαυτ6. .Λ Stephenie Meyer ειγεEτ ρi'αψατια καt π6 Eια τατι.|)αιιotPαστ6ψαζισoυ>.<Eπιτ6λoυg.>>ρωτηoα τLα nα τo επtβεpα γα ψηνψoρε1νακριilrει τo σαPι. τ6oo γ πo..αρ". <<Σ..αE. μoυ.og. Kατdλαβε τω9 ηξεPαπωg μoυ κρατoiloεκαπoιoμυατικ6. .ασv6ατηφων... δi. .<HAλιg δεi1νειτoλιi..6τι ημoυνπoλιi νt.ψiγpινα φιiγoυν>.αδ..Oμ.q.ν&κρητoυ ματιoι5μoυ.tτoι1>'Μια oτtγβ βo.τ1πoτακακ6 ακριβ ωg. ' Aκoλo6θ ησετo βλ6μμα μoυ..o xt τ ιilρα. Mε διαπ€ ρ ααε iια Pιτos. μ6νoπoυ Eει πνιγεταt ατc6τηγαρατηg>'.. αλα εγio oιγoυpα δεν πρ6Kεπαι. να μιαλoγκi1 αντtlX} 336 <x 6τι δρααη!...<Nαι.6ται ατrαιτηaε. αει.>> <<Πptπει.i1μoυ 'r*337.ψατιαμoυπεριπλανηθηκανξαια oτo ευριi1 μdτιo.Aλιbg.<Tιαυμβαiνει.<Επιακtπτεg1>> .. σtνα>>.ναιταιτi1.ιεν €xει φt'ρετpα. !rιΘιiριαα.iπoλιi. Mε κoiταξε cκετcτικαγι'α\ιγα δευτερ6λεπτα' πPL. <<Θατo ψoιραoτεig.β4s επικoινωνiαE διαδραματ[oτηκε ψεταξi:μαg. . επειδη Θα ε[μαιλΦ..νταsτη τ\1ζνlpαaiαg με μελαγ1oλικrjδι4Θεαη. χcζ . tτoι.. KP1J 'Aγιξετη. .6πoυEε γpειαζεταινα κρυβ6μαστε ' To τραγotδi πoυ tπαιξε ακ6γα.Σi1κωαετoδ4μυλ6τoυεξεταζo.. Φυαικd.ναπtατε.6τανμε μεταμ6ρφωαε εwαικατwΘoυαιααμ6νη. .0θ...FΙθελενα μoυ τει καπoια νdα -δεν ηξεcp..υτLαιlατo γ'εντε1.παγιδε6o!ταs6να εξεtεφilγει.oisτεατoιpαγμ6νεg-νεκρoκ νoμiζω6τι 6xo γlα πανωατην d}λη ατιqγωνtεg.'' Σi|κω oα τoυg ιbμoυE. κoπαζo"ιταg αlτ6 την ilλη καΘιilgτα.<H Aλι5 tγεtτo δικ6 τηg τρ6πo να βλ€πει τα πpαγψατα''.bω τηc....FΙ τελευταiαι6τααιωρηθηκε Θ ..δε πρiπcεt. <<Δενεwαι αυτ6 πoυ ..θ€λω να τω. ενΘoυαιααμ€ . τo μoνα πιo αoβαρ69.Θ6λει9 να δειg τo υπ6λoιπo ατkιi>> <<Δενθxει φipετpα.To πρ6αεξε9.Κατα)ιαβαπωgδεν εLγεακoτ 6 ν α μoυ απoκαλιir{rε ι τ tπoτα. .'* .Συνειδητoπo1ηoα6τι α στα ψατια.τo δικ6 ψoυτpαγobδ ωνεotγα-atγαι |Lετιqτελευταiεgν6τε9να αλλ&ζoυντρ πιo μελαγ1oλικ6τ6νo.<ΕLμ αpγLαει. Ι(dθε φoρ6πoυ oε αγγ1ζω.ενγαpιaτω>>. βtpαw' δεν ε[ναι σαν κι εψαg_oε oχtαη με τιζ κυνηγετικ69τoυ9 αυιi1Θεtεg....πρι. . καΘ6λoυτo iπoτικτo To ιiφηαα ααxoλiαατo.ψLaαoτηaωτi1. . η. τι ατroγoi1τευoη αυιtγιaε. pog. αε _η αημεioιαγLνω lκαLαυταP)(.<<E[ναι τcoτΕ>>. υτcεPτ|Poστατευτικ6g.ναε Ιατoιigαπ6 αραγιεs.. ταpαEt"μηκα. ...ψε αυταρεαιq φωνη.

oτa πρεopυτ€ριo 6πoυ κi1ρυττε>'. ψετo xt. .. Διατi1pηαα την r[rυ1ραι γiα ατo πp 6o ωτ6 ψoυ. τo δωμ6τιoτηs Aλιg .Eκανεαυ}λoγη απ6 αντLκεE1>' ε1παμε αμφιβoλiα..Stephenie Meyer τηlυλdχLστη.Toι κoπαξαπdλι με εκα ρtα απopLεgψt. To 1€ ρ ι μoυ αηκιbθηκεαντ6ψαταvετo iναEαχτυλo τειτωψtιo.ιτι'ααε ψαγtαoεs'σε λυκdνθρω και βρικ6λακεE>>...τo γραφε[oτoυ Ιftρλαiλ . πα αεo μυαλ6 μoυτoυζ υπoλoγιαμoιig.αλλd εγω aταψατηαααττ6τoψαατo τ6λo6τoυ διαδρ6μoυ.ιγoν. LI τoυ τiΘανε πα.'kkαν πιo ειiκoλq αν δ oπαΘoisoα "ια πιατ iι| ω..λεg και ηΘελανα αγtξω τo μεγdλo ξιiλινo oταυp6.<.O1ι. ιiδρoμog ατo τ6λo9τηg ακ&λαg i1τα. _φυαικ&τ <<'Εκαιγαν πoλλoιigαΘιboυgmΘpdsπoνg ψατικα ιλαa ψατα πoυ t"ι|lαγνε δεν r]ταν ειiκoλo ι α τ α π >. πανω- κατω>>. o αταυρ6Ei1τα. Aκoιi ατηκε ανηαυ1og. <<M6λιgγι6ρταoε τα τPLαKIστα εξηκoατα δε0τερ θλιd τoυ. ριbτηaαxαμη αγoωιταg την εριbτηα'i1τoυ.α τoυg κoινoιig ανΘpdlπoυg.α}λd αυν61ιαεγωρi ψατηαει'. <<Aπ6τιg αργtg τoυ 1630.Eδει1νεψετo xiρι τoυ.ντ.. εiπε o'F'ιτoυαριτ. α/λ4 αληθινη αγωνiαπoυ €νιωθα. .ψαιτει|lα.ε1πε.Loυ'αlco|'Lακρilνoιταg ψεατc.Oτανo παατoρα9 γtραoε. Koκ4λωoα 6ταν ακoisατηκεηλtξη .'o τ αν oι Πρ oτεαται τ εE απ tκτηoαι ιoxi μεγdλo ζ\\o oτo διωγμ6 των ΡωμαιoκαθoλικΦν κα Θρηακευψατων.Εντoυαp'ιτ γ λαo ε τν ιμ α με την 6κφρ αoη απop Lαgaτa πρ 6α ωπ6 μoυ. Θα αυνΕγtζε. . <<Π6αoxρoιων εiγαι o Kιiρλαι}>.. 1 ξt μou.αλ>>. στo. <<Γιατi τo t"γετεεδιb.. 'Ιlπαν επικεφαληg εκoτ πoυ ατρiφoνταν ενα.νωoτη γtνlα. Kρεμ6ταν oτol τo{γoπαιω ατc6 τoν αψpω"να. o πατtραg τoν i1ται αν γωρig α. καΘιbgπερνoiloαψεατc6τtgπ6 ρτεg.. υπoαγiΘηκε. Γ€λααε. >. <<oKιiρλαλ γεννηΘηκε ατo Λoνδ[νo στα 1640' π o 1ρ6νo9δεν υπoλoγιζ6τω ψετ6αη ακp1pειατ6τε. Πiατευε uc[oηgπoλιi 6ντoνα στην π τtκ'i1νπ6oταση τoυ κακoli.<Toδωμdτtoτηs P6ζαλι και τoυ'F.ιτωgειρωνικ6>..o μακρfg δι. Πηρ o τα ψατια ψoυατc6τo oταυρ6 τLαnα κoπαξω αυτ6ι. ατιλπνη επιφανειαΕκαιε αιτLθεαη με τoν πto αιoιγc6χρωμoτ6νo τoυ τo. .. ταιτωg.α)λ4βριαα πα\ιγιανακoπαξω τoναπtρπτo Γρ'i1γo tτανρ6.. Δε γ€ λ ααα. .H α ιωπi1απλιbΘ 6γγoιατ6αων πoλλιiν γρ Θιhqπαoγιζα να αυλλ4βω τη1ι) <<ΕLα αι καλd..λiγ απ6 την ετcoχητoυKρ6 μγoυελ..ιoxi1.ιl τ ριακ6oια εβδoμηνταγρ 6ι tα παλι6g.τoυ oπoloυ η oκoilpα. .i ..Δεν τoν ακoιiΨ1σα.καΘιbg μλof αε.ptμoυ γα atpιεταt κατα ψi1κagτη9ατcλ\g aαν ψεταξικaυπαoτi1g.ααoτα μdτια μoυ. <<Noατα\iα.ν υπακoυo .FΙμoυν αΦυρη τcωsτoπρ6oεξε. €βαλε τo.<Mπoρεigια γλαaειg>>.<. κoπαζoνταs ακ6γα π τ6rνω. o... αν KαLημoυνπερtεργηαν τo παλι6 ξιiλo θα iγαι τ6oo ψεταξtνιoaτo αγιγψα 6αo 6δει1νε.νλαwιωμ6νog αττ6ξiλo ατo γρωψατoυ μελιoυ. <<Πρiπεtνα εwαtπoλιi παλι6 >>. << Δεγ Lγι φiρ ετρα''.. Σi1κωoε τoυg ιilμoυg τoυ.γι ωp 6τι ψε εξtrαζεκαΘdlg ακoυγα. Δεν rjμoυνσΦυρη αν τo πρ6oωπ6μoυπρ6διδετην iκλη. αναρωτi1Θηκα. Ανεβηκαμε την oγκιilδη ακα\α.ψη ψoρdlνταζ 1ι)απιoτtι|lωτo διακoαμητικ6 τoυ κρεψ6ται oτoι τotψoπανω απc6τo κεφdλι μoυ.Φαiγεται κα.Ι1ταν. " -3 3 8.τι'' πιαιo. Mε μελετoιiσε τP o σYχτικα.To iφτιαξε o iδιog..ψηπωsτυγ6ν αυνtpαwεκατι τtτo'ι'o. . <<.τo iδιo με τιg ααν[δε9 στa πατωψα..vn. παLρνoνταgτoxiρι |.Ανηκε aτoν πατΕρατoυ Kιiρ}.} 339 iι.F{ταγ o μoναχoτι6g εν6gΑγβικανoιi παατo ρα.

κι o K4ρετc.ναψεoα .Ετρεξε ψtaα oτoυgδρ6μoυ9. Στην αPχη o Kdρλατλ ηταν ακ6τι1 Mroτoητευση. tναξεπp6pαλλε..A)λ(.αλπιατειiει πεινα6τι i1ταινπεppoλικ& oατωaψiι εgπατατεgτ.κι εκεiνo γilριoετ.<καtπεptψεναιεκε16πoυo Kaρλαλ εβ δει τα τiρατα να βγα[νoυνατo δρ6μo...αλ ενtργηαεενατικτωδΦs τ.Eλα.α"τPε. τoν διαβεβα[ωαα.ανα αμυνθεi.. Απoμακριiνθηκε απ6 τo δρoμdκι.ltα.. αipνoνταs τo oωψατoυ.Tελικ4.να oωoει τη ζωη τoυ. φυαικd>> τιhpα_.και πn iξυπιog ατc6τoι πατt'pατoυ.. θdφτηκε οl.Λ Stephenie Meyer επικεφαληζ των διωγμ6ν.. Ανακιl λυr|rεπραγψατικα μια oμdδα αληθινιilν βρικoλdκων.o Kιiρλαλ i1ξερετιθα €κανε o πατiραgτoυ. με ενΘdρρυνε. ξεφiιγει' αψtιo.στo να βλ6πειδαiμoνεgεκεi πoυ δεν υπηρ1αν. παpα τo γε 6τι δξκωαα ταγελημoυ διατdζoνταg. Kριiφτηκε σε tια κλαμ. . Eκεiνα ταγp6. α'ιτoκλ$πτoν τoυ δ6γτια. . ριhτηoε..πoυ ζoιi" ααν κρυμμ€ ν oι στoυgυπoν6μoυ9τηg πΦζ κι 6βγαιναν€ ξ ω μ6νoτη νilματLαnακυνηγηαoυγ..ντα τtραταδεν ηταν μ6νoμ6θoικαι θρ6λoι..340 {rf ^ .E iναι Θαιiμα να μεiνειoιωπτfu65.Pεs. λoιπ6ν.Tα τττωψατα Θα καιγoνταν _oτιδηπoτε ε17φ μoλυνθεiατc6τo τipαg iπpεlcε να καταστPαφεi.To λαoψαΘα ψoρo$oε ειiκoλα να τoυg λ4g "ηg α}λdo K&ρtr.και καταλ'αpεoετt εtxεμετα Δεν ημoυν αlγoυρη τι απoκα}νlτcτετoτρ6αωπ6 μoυ ξαφνικd αταψατηoε.Σκ6τωoε δυo dντρεgκι 6φυγεμε 6ναν Κ&ρ}.ναvη! τoνανακαλιir[roυ >>T6τετελεiωααγ 6λα. 6ται ψtlpιαετoν6βo. δεν ηταν τPητoPos στo 1α διατυπιilνει κατη γoptεg. . >.oι 4νΘρωπoιoνγκLντPωσαΙτα δικρ&νιακαι τoυg πυρ_τo κoφτ6 γθλιo τoυ i1ταν πιo ζoφερ6 αoιig τoυg.αλ αιμ6φυρτoατo δρ6μo. Kαι.<.ργειαgπoυ iκαιγε oτα ψατtαψoυ.F'τtεoεπρωτα τανω oτoι K4ρλα1λ..Kεφαλαλ -{ταν εiκoαι τριιbν και πoλιi γρηγo pog_ i1τot:ν καταEtωξη. o Kdβ.ΠιbE νιιilΘειg.<Md}λoν Lγtg ψερικtgακ6ψαερωτi1 μ6να>>. Xαμoγ6λααε. FI φωνη τoυ Ι1ταιχαLιΦη τωρα. αφi1νo"ιταgτoν Σταψατηαε. .tτoιζoilααν oLπεP|σ.ενcilo 6βoE ακoλoυΘoιiαετo δαiμoνα και aε τo θιiμα τoυ....ι iγcrν εlciψoνog.πρtτειναεiδετ Υατηζτεριt..>.EνιωΘα6τι κατι παρ6λειr|rεκρατιhιταc. κι tται γιiριαε κt εππtΘηκε.<Πρtτειιαi1ται αρxαLog και πoλli αδιiναμogατc6τηι πεwα' o Kdρλαλ τoν &κoυαενα φων αζειτoυg 4λλoυg ατα\ατtι ικα.τo μυaτικ6 αττ6uiια. <<Mερικ€ g >>. αλλd oι dλλoι ηταν πλb κoιτα πLcω τoυ.-. t rs.α .3 4 1 ' ". To xαψ6γλ6 τoυ ξcνε πιo τλατts.<<Θαα ξω. . <<Eiμαιψιαxαρα>>.. α6τερoι. αoτραφτεpα τpα ψε αττ6τo γiρt.s ψt.Κoπαξε ατo διdδρoψo. τρπo.6τα. ψε κ6πo ακoυyα τιE λd.

6δει1νε μια μικPoακoπικη gκ τεψaπηaτξεgκτιρ iων ψε ατr6τoψηκλiαη.FΙθελα να δεiξω ατην Mπ€}λα κdτ ι ατ16τη.ατλ. KA P Λ A ΤΛ Με πi1γε παχι πLaωατo δωμ&τιo πoν εiγι πει 6τι i1ταντo y ραφεio τoυ Kιiρ}. κατoto κoιν6 ατoψio πoυ να 61oυν6λε9 αυ eικ6νεgτηg αυλλoγi1g.ντ6pτα.Eντoυ αPντ |ιε τρdpηξε πPo1 τη10αριoτερ'i1γεpια o νταq ψε ια oταΘιbψρooτα ατc6tια γικp6 τετpαγων κα μελαδo ψoγια. <<ΔεΘ6λαμε να σαs ενoβrjαoυμε>>.αλ καΘ6ται πi'aω ατc6Ενατεpαoτιo μαoνdνιoγραφεio. πoυ ατ τoυ περνoιiσε Lι.Στdθηκε ψιαoτtγψi1iξω ατι6 τη.μελεπτoιi στηγ κoρυφη oριαμθνωνδιαακoρπιαμ6νωνεδιil κι εκ γων.i1τηφoρ& _αε 6πoια oηψε1αi1ταν oρατoi.{.Eλdτε ψiαα>'.Eνατλ ατil τoταψι'i1ταιoτo πρωτo πλανo.Alντtγια ραφtαμε βιβλiα.To μεγαλιiτερo ψtρoEτων τoLγωνi1τα.ακ6ψακαι oεα πιo αυνηΘιαψtνoτρ6πo. Aπ6 πob Θα ξεκινηαειg. o i1ταν αφoi: αψηγανtα.αγLφυρα..ζωγραφιαψ6νo9με διαφoρετικoιig τ6νoυ κoκκιν6φαιη9 ατc6γpωηg. ψρoατακι o τodog τoυ κoπαζαψετωpα ηταν διαφoρετικ69ατ 4}λoυg. . &λλεg μoυντ€ g κα ι μoν61ρω ψεc. _μ6νo Θαiγαν τo δωμdτιo εν69πρilταιητoυ ΙcoΝεtlιατημloυ πoυ o Kdρλαλiγαν υπερβoλικdιtogγι'ανατoυ ταιραζειαυτ69 o ρ6λo9. μικρoσκoπικoιig καθεδρικoιi ναoιig. . oκεπcααψθνη ψε κτiρια πoυ g ζ* ψ.. .Eντoυαρντ.. .'.cΦr pβ)ttα αττ'61ι εi1α δει €ξω ατε6βν μoυ και εIaαι πεpιao6τερα βλιoθηκη.εLlτεo Eντoυαρντ. o. <. ψioα aε ψια αλ\ ξολινη κoρνtζα. μεγαλ με K4ρλαiλ. 9* 342 ζ$r tκoυμπcbνταgελαφριi τo iνατoυ γiρι ατoν ιbμo μoυ κα 1Φιτα5 ψε απ6 την 4)λη τ.πoυ υr|rιbνo\'.Εντoυ <<Aπ6τoν 0δηγ6 τηg Λψαξαs>>'ατ(d^ντηαε 1 6.Λυ <Tι μπoριb να κdγω .τη δικι& αoυ ιατoρ[α. Ι(*Θεφoρ&πoυ ψε αηγιξε. o Kιiρ}. α$νδεαη.ν ιoτoρtα o.γtα ι ελικρινηg>>. σε τctoακoιiρα ατr6xρωαηαυτ. x:343 cx ..μερικ€g γεζωηρdχP F'ι|αξα γ ια καπotαλ τα.Eντoυαρντ ανoιξε την π6ρτα. oι τo'tγoι'i1τοtν ιιbγατα.ψαgπρoακα\εαεη φωνητoυ Κdρλαλ.η καρδι& μoυ αντιδρotsαε. αυτ69o τoβs i1ταν τog με κoρνiζεg 6λων των ψεγεΘων.To Λoνδ[νo ατα 1650 >'. ToπoΘετoιiαε εκεwη τη στ.α)ilα δε βρηκα τLπoταψετη pι γoν εξtταoη.<Δηλαδη.τvη €να αελιδoδε1κτηατtg αελiδεg τoυ oγκιilδoυg τ6μoυ 6τι To δωμ&τιoi1ται 6πω9πανταφανταζ6μoυν πoυ κρατoι5αε.α1rακoπαξω πPog την π6ρ 6πoυ εdαμε μπει.ν ωsπανω αττ'τoκεφdλι καλυμμ6νoψε ραφια.α σαsi>>Pωτησε ευγαρtατα. αε μια δερμ4τινη πoλυθρ6να. ε1πcαεγω ωτλoγητ <<Kαθ6λoυδε με ενoβ επε. ακ6ψα αε 6φερνε Aυτ6 ιhoτενα ακo"i:γεται. και ψi1καψε α' tνα ι|lηo λoτ4βανo δωμdτιo με ι|rηλιi παpαΘυραπoυ κoπαζαι τcPosτη και π&λι πλαιαιωμ6νoι με ξιiλινα φατδιiαη. εδιil δεγ ξεγωριζε αιαψεαα ατα ψεγλisτεPα KαΙ πtoλα κoψψατι'α. ηΚε αx|6τη Θfαη τoυ...

ιι. ε. ειγεγ[νει>>ειπε o'Fnτoυαριτ χαψΦ6εναντ[oν τoυ.vττ|oυψε παρακλoυθoιiαε.. >.Θατηνiλ'εγα.ΕντoυαP.o Eντoυαpντπiεαετo'γi.. .i'ζ. φ6po /ι ακoιiαειιατilιηαιαζει.a)il λιγιiκι.τι β. μoυ ε[πε o ατcαΘ\.. dλd μi\αεπPry λ4βω εγιil.αiλ..Αλλιi αυτ6 δε "λ"o γtiεταιειiκoλα>>.νωi1τxνακ6ψατ6αoν€o αντιoταΘεL εtταπαντ εiναιπιoδυνατ6τ6τε.Eντoυα <Πr]δηξε ατ16ψεγαΧofVoξ.γιατi εwαιαρρωoiog..τo δωμdτιo..FΙταν Ψ ψεταλι'τερoτoπio F. για ψ6ιlα. τραφεi.iρο"e..ναε *Θλιoτ€ραg πoυ φoβ6ταν..F'1ιh αττ6 ζαρωoα δ.ι ριbτηoεo En.9ι α εtιαt δαi μoναg..*.<Θα πειg εα0 την ιoτoρiαi>> r vl.ou 1ρi5n.:.. >>Aρ1ιαε ν α κανεt καλιiτερη χPηση τoυ xρ 6νoυ τ oν.'.o..Υ:o'! κη E π0λη?' E τoυ Κdρλαiλ Lα τ ψ. e) 344 &i τo πω Eυιατα.lα. κo παζoιτ αg τoν....Mιανliμ α' |ι.τ. E'πioηgψε tκανενα νιιbΘωιiβoλα τo γεγoν696τιμλoιiαε ^ δυνατιi ψ6νoγια γατiριψoυ. ξρ αν ατr'τoνoσoκoμε[o τo πρωi_o δ6κτωρΣν6οι.. πi1ρεαEεια..ΘηKε με τo δικ6 μoυ.oi. α'.Ι..oταν καταλ.o. << Tι dγινε Vεπαi'' ρ dιτηoατ λικα.E[ναι εκzληκτικ6 τo γεγoι69 6τt ψ6ρε στo 1ια. ι.a.. E ιχε αγ ρ ιi"ι|lει τ 6αoπoλιi αττ6τ η δilrη πoυ κρυr|rιbν θηκε xωρig.. και γ(ι . ι|lαxνonταs τ α π ι o μoναμκ α o ηψε1α..αoτ ιγ ψi1nou iψo.νεαυτ6τoυ.ν ιιilθoνταg ατ τJατo...Oταν κατα\αβε τι τoυ εi7ε αυψβε1. αγpdlψατα_tνα dδειo... υπαργoυ"ιπoΜ λ[γoι τρ6πoι με τoυg oπoioυ ρoιiμενα πεθdνoυμε. .λιQνα.εtιoι1ντιiφθ. . .n οιηg tΘ αn ημερ ψy.'ηi. <<Eiναιδυνατ6 αυτ61>'FΙ φωνη ψoυi1τα...B ρηκε ξανα τoι τoυ..*i . Δε ακ6πευα^να ψiαα ατηι 6κπληξη μoυ.0ατo σKεφτεi.' μoγ€λααε.εψiνα''. α}λ& ipαι ν6o9α ωlτ. Lκα F) 345 (ξ . --YDr.i1ργεκι εναλλακτικηλιiαη αιlτL. Γυριιlιι \ιγακιγιανα δω τηι αντibραση'τoυiιaρι.Eμενε 6αo τo δυγατ6γ πιo ψακριαμπoρoιiαε ατt6τo πι'ιo γiιog.. λlyα !?yu' πρ6αΘεoεo εκατooταπιoτIoωuLιαs.κι εγιh βιiλΘηκα ν α trlαrνω πoLαεLK6ναειγε ατcoαπαoειτdιρα τo ενδιαφερoντoυ..γεψατogλαμαραγι'α μdΘηαη.o. βλ€ μ μα εκεiνoυ διααταυριi.o.. Μετα απ6 α)λo 6να ζεoτ6 γαψ6γλo 6φυγε α!c..ρ.. εξiαoυκαλdψ. παραξενog αυνδυααμ6 _oι κα. ΠρoαπαΘη1o. . .Stephenie Meyer Λ <<To Λoνδ[νo τηs\'t6τηS Κι1ρ}.ναδιiναμη.α}λ&η λ6 *Π.. Mελετo...γωρi.αiλ ατηsπατP oτoνL".Mηνεg oλ6κληρoυq περtλα. . χ.>' Eκεiνo g κo π αξε πα)tιτoυg πιν ακεg.o για "o Λoγδiνoτoυδ6κατoυ€βδoμoυ αιιbνα.iλ φω.νι6τoι.i1ιτην καινoιiρι"αζ δυνατ6E.. ψε ψLακακoτραγλη κoρυφηoτo βαΘog.ψ".κατλαψpαν 1νατικτo τoν απωθoιioετ6co πoλιi o εαντ69τoυ πoυ εΦτη διiν πpo απαΘ\o ει ν α πεΘ αν εt ατ16 την πεlιl α>>.Mπo να υπ αpγει καl... ανη'νωpLζo\]ταSτcωsκαι η θεληαi1τoυ αρ eξααΘειεl επtoηg..ρ ηκ σ!ι yεαη ψιαEoυζητξls n. μ α. o Kιiβ....."'f}:μμ:μoυστημικρηεικ6ν .Tωρα εξε 6ριoτo1ρ6νo ψρooτατoυ. '}n'oιξατooτ6ψαμoυγιανα ρωτi1oω.<Πρoαπ4Θησε.ακιιbδεgλιβ αEι ψ€oα o' ξιαb4oog.ιi..Eξιiλλoυ.διαρκεi πoλιi.|]απν1ξει τoι εorυτ6τo . ΕντoυαPνττΦρα..ρι ψoυ..oρ.. <<' ΒτσL κατ ληξε ι α εξαoΘενip εt παρα πλil αττ6την .<01ι.αβετι. .an.. ξcρ..'o. lγαι tξυτιog.:.αα16η απ6 λαφ ια πtραoαν δiτλα α α τoυ.. η9.<<επαναoτατηoε ατρtιllειτoν εαυτ6τoυ. To.iloετηιilμα.Μiααστoυg επ6 tξι ψΙ1νε9 γεννηΘηκεη καινoι5ριατoυ φλoαoφ[α.Δεν εt1ε vηn'sξαναφαειKα πρoηγoilψειηζωi1τoυ κptαgελαφιoιi.. sτLανατoι γωιt"ι!lειg ^'ΙΙταν Θ ιν pιη o i πρ o αμoi τoυ γiατρot.H διiναμη τoν επiaτρει|lεκαι δητoπoiηαε 6τt υπ.

αλ πη ταwε στηΓα)λiα κoλυμπιilνταg>>... Θα δo6με>'.Eiγαι αλιhg αυνr]θεια>.r|rιθιiριαα.γιατ[Θελωνα εLααtαoφλi1g. <<Δεν εiναι..oτα>>l μoυρμoιiρισαμεg ατ|'τα δ6ντια μoυ.o καμβι1g11ταν:λημμυριαμfνoq με λα ατρoβλiζoντα ρ69αλoυθτεgπoυ φoρoι5αανμανδιiεgπoυ κoλ6νε9 και δ {ταν κoυλoυριααμ6νε9γbρω ατc6ψακpιt. Συν61ιαε>.τo υπ6oγoψαι>>. . << Eiναι λιγ4κι dβoλo. _i1ψαατανεκεi π .rτ μελετoιiαεμoυσικη. Azλιilg ακoiloτηκε πλts παpαξεν'.ι α ψαΘω. Καταoliφιααα.. εtτcε.oκρεμ6ταν.e' . .Κt tc[.o Kιiρλαλ τi1γε oτη Γα}λ[α κoλυμπιbνταs:καLαυν εκεt.>' .κα θα φειiγει5.<Λoιπ6ν.<.. χωP..α τo.δεν εiναι αιξκηια αναπνioυμε>.<To κoλιi μπι εiναι ειiκoλo τ.H ταγbτητα τoυ μilπoυ τηg καρδιdg μoυ αντ€δ Pασε σ' αυτi1την κLτηoη.<Θ6λειq τoυ δd1τυλo oταγελη μoυ..rΕυ ρ ωπη. να ακoιiαε.ιατριr\_και βρηκε ..<Π6αo καιρ6 ψo ρεπε 10 α τα καταφipετε .<Δε θα παω πoυΘw α>>..πiαω απ6τo δξρυλ6 τoυ.τα ψατtατoν π'i1γανσε |LLα4λλη εικ6να -την π. αυτi1.αγLζoιταgτo πηωψtνo τoυ πρ6 To πρ6oωπ6τoυ μαλdκωαεκατωατc6τo 16ριμoυ. Δει πρ 6oεγα την iκφ ρ αoη στo πρ 6αωπ6 μoυ. Περiμενε με μια tκφραoηπoυdδει1νε6τιτo διαακ6δαζε. .<.<Mα δεν ψopεLgγα μoυ τεταgκατtτiτoιo και ψετα1|)ατ|εριμ6νειgνα μην τcωτ'ιττ. 1αμoγελιilνταg πα)ν..s nα αναπνiετεz>> .c'τηνιaτopLα i16γι..<Συν€xεια πεpιψiι ω 6τι Θα αυμβεi>... oυρλιdζoνταg.Mπ€λλα. >> .Πiγε ατη Γα}λiα κoλυμπιilντα6και .Oχι. καΘιbgκokαζετo Περιμ6νoντα9.Kι 6μω9.Δε θα αε αταγατ'i1αω. <<Md}λoγ€1ειE δiκιo.Π4τ. . <<Δεθα διακ6. εi1ε δυo 9oρ6s τo τλατo5τη9τ6ρτα9 δiτλα oπo. γn aυιtγιαε Kdρ}.v αιωpotl'ιτorν .aε. αεψαρψαpwαμπαλκ6νια. Σ:cαγατη. Eiναιλιγdκι 4βoλo _τo να μην Lγιgτην αiαΘηoητηgμυρωδιdg>.aocνπiτρα. << Ξθρω πωg καπotασ. ΥΙ αlωπi1 αυν εrικ4 τoυ ηταν εντελιbgακwητα.<Πoλλoidνθρωπoιδιαrylζoυν τo καν&λιτηE Mdγ1ηg κιl λυ μπιbνταg.cryvη'κατι πoυ θα αoυ πω i1 κατι Θαδειgθα εiναιυπερβoλικ6για ναψoρtαειs νατo δεμεiq.. <<Ttπρξψαε1ιαιαυτ6πoυ Θααυμβεi..<Δ εν εiναι αι ξκη ν α αναπνt ετεi >'απαπηαα.rη..oι δυo επιθυμiεgε[ναιαδιiνατoνα αυμφλιωΘoιiν. μoυ υπενθιi μισε υπoμoνετικd.ψε τα ψατι"ατoυ 10αψε κoπαζoυν &1 346 &e εγLoτηκε.. Σηκωσετoυgιilμoυgτoυ. απ6 τεγνικ'i1απoι|lη. τoιo.δεν ε[γαιαlταραkητo.c..θ6λωνα εLψα αoυ.νπoΘiτω. . Σηκωαε τo γtριτoυ ακoυμπdsιταgτoστoλαιμ6 μoυ.α)λαuciψεινα..α |J'αs. επαι λαβ α.Επ.To xiριτoυ tτεaε aτo λαι τoυ και oταΘηκε ακiνητog.Tη ν τo ταξIEtτo1Jσ.δεν ξ€ρω.' ψioα ατo γενικ6τερo zλα[αιo. ililατα ψατιατoυ i1τoc Θ6λω ναoυμβεi κατ ψα oopαpα.. 6γι. Ακoιiμπηαε λαφρα τo κρυo . ατη Γα}λ[α κλυψιhνταg. >. γυ ρ1ζoνταgπλt ατη"ι loτo ρtατ oν. .. . .>..<Eπειδη. τo υπooγ{ΘηκεE>>. πp6oωπ6 φωνητoυ iαpηoε oιγα-oιγα.. στα σi). Δεν ψoρoΙlααναπω αι' αlτaκ ακηνdgατc6την ε}ληνικη μυθoλoγiα η αν oι γαpακτi1ρε εφα i1τανβιβλικoi. αλλd κατι o' αυτi1ιlτoν €κανε γα μελαγxoληαει.>> .. <<Tι εiναι. επιaτ\ψεg.α6pιoτoν. τ6τε Θα φ6γει9 τpΕγoνταgψακptαμoυ.o με την πto περπεγιηκoριLζα-κα ψατιoτi1ατc'λεg. Γ€λααε ζoφερα και τελε[ωαε τηι πρ6ταaη τoυ.ναξε.Mιαo1αμoγλαoε. υτoca€θηκα..Stephenie Meyer Λuκδ δια τη ψtpα.O1ι.>.r1347.. στα τcανucLστi1ψι.ι|rω ξανα. T α γα ρακτ μι μεγ4λη πρ oαηλ ωαη.. >> <<T α παντα εiναι ειiκoλα τ Lασαζ>>' γκp ιι ιαξα.ν πto ψεγα\η...Αyτανα στικα.v.

H tκφραoi1τoυ ητανα1εδ6ντεψατηδ6o9. δυo μελα1ρινofE κι tνα.oτo κει6. Δεν i1ταν απ6χντα βtp uo g με πo ιo iταιEiαταζε.o.ν π6"ιτoπανω απ6'. oΦ πηγi1τ ρo φi1g''τ oυ.πoυ κokαζαν i1ρεψατoκoμφoιiΠoρ*i1pηαα'τηι ζto πoυ υπ'i1ργεακριpιhgαπ6 κατω o ψαδα τ i1 π ρoα εγτικα κ αι αυνειδητ'oug.Σ' αντ6τo αηψεio. αxεδ6ν r|riΘυρog να βλ€πει τLτoταψ€aα ατc6τα δυτικd παpαΘυρα. o Kιlρλαλ dμεινε ψαζi τoνE ψΔιo TιαλΦ καιPq μ6λιEμερικ6Eδεκαετ[εg.:ctψει i τoυgνα Θεραlτεilσoυντην απoστPoφητo . T. oτ ι'αναγνιhpιζα τoν αιlτρα ψετα χPυσαφi μα}λιd.ζωγραφιoψεν'ωνστo r|rηλ6τερoψα)νκ6νt.να αo oisoετoυ λor2φαρ JrτPιKη.Aπoφ4αιαε κιμ&αει.i oκoπ6 τoυ.E μoρατoν καψpiι. ψε Ει'α.Aναρ καπoιεζ εικ6νε9ναγiψtζαι τιhρατo μυαλ6τoυ.ναφ EWε περιθdλι| θνα θdλαμo τια τoυs ετoιψoΘανατoυg. δεν μπoρoιioεια ριoκαρειγα δημιoυργηαειoικ τε6.Θαbψαζεταραπλil * Φραντα6ακoΣoλιμdνα: kλ69Ζωγραφos τηζ ετoγi1gτoνψαρ6κ (ιοsl-ιτ+z) .αλλa l. γε ειγα. >>. ν 6τα'ιτη"ιιδ6ανα κλθ{rει τη ζωi1 ι{rειτη δικη τoυ. .vα τo10πεLcoυι.ν αoπpoμdλλη. Περ[μεναi1oυγα. Aναμααoιiσε στ λ6 τoυ μια ιδθαεδιbκαι γp6νια. Σπoιi δαζε oτην k αλtα.6ταν ανακdλυr|rε τoυg dλλoυE εκε[.τηg τtγνηg'' . 6πωg τη"ι απoκαλoιi ααν . <<Tιαπξιναι αυτo1..Σ' αυτi1την{rυ1oλoγικi1 καταaτααη ψ εψiνα. tνα ευγwtκ6 γαψ6γ γ6λoυ φιhτιζετo πp6oωτ6 τoυ.ι' o K4ρλαiλ γpειαoτηκε δυo αιcilνεg pααανιατικi1S πPooτ. εiπε.iαpηαε..μoυνα αtωρεkαι ξνal. για ψια oτιyψi1 πoν Εψoιαζενα διαρκεi πoλιi. γεματr1 ευλdβεια.. 'Aγι"ξε ψια oγετικα αoβαp{1τετραEα μoρφΦν. o MdρκoE. Συγνα τoυg απεικ6νιζε ω9 θεoιiE>.>> ocναρωτiβηκαδυνατξ ψετην ακpη τoυ δα1τιiλoυ.εtπε γλιbνταg o.>>. oι ανα τoυ K&ρλαλ η oι δικ€g τoυ. <<Ι(ι6ται oλoκληριbΘηκεo κιiκλo c. . Υtcilπηoετo Eαμυλ6 τoυ oτoι τεpαoτιo π[νακα ψpoαταψαg. .φ.Lkαν πoλιi πιo πoλπι"aψtloι και μoρφωψiνoιωc6 τα φαιlτασ|ιαταστoυsυπoν6μoυ9τoυ Λoνδiνoυ>>. Ξαφν tκα φαιηκενα Θυμdταi '.' O Eντoυαρντ κokαξε πt. <<. λoυg τρειE..\ Θειαgγια να τελειoπoιi1oειτην αυτoσυτκP*ηαη.o Kdρλαλ ατcoφ τηι τisγητoυστoN6o K6αμo..'. € 1 ει α1εδ6ναιooiαατη μυρωδιατoυ ανθpdlπινoυαtψατoEκαι ψopεt να καιεt τη δoυλειd τoυ ηαlcαεt γωρtqνα βαααιtζε ται.σv: τoυ'την εξλiωαi1τoυσ' αυτ6. .την κdλι€ργειd τoυ9.oτo να oιhζειανΘρωπι ιεEζωig>'..βλ6πει9. εiπε δεixνoιταg τoυgα)ι.>> τιbρα....<o Σoλιμ€να* εψνε6ατηκε πoλιi ατ6 τoυq φλoυg τoυ Ιftβ. φ€g << E iναι ακ6ψαεκε[>.Stephenie Meyer Λ P. . Εκτλη^αυ κτo γ€λιo.Ειτoυαρ"ιτ. καθιil pατα ειγαι:λ€oν γwει i1ρωε9ψ6ιo για τα παραψisΘ να επικoινωνησει με orνilπoπτ πωs LιτcoPoιiαε tc&λυ.καιεtxεα1εδ6ν ατcoφα δρdαει_εφ6αoνδεν μπoρoιiαενα βρει καπotoαιiντρo δημιoυργoιiαε iι ωl. Aργtoε. o KdιoE>>. <<ΔεγΨτoP6 ια περtγραι|lωετταpκιb.Oταν γ{pιaεπα\ιπρog εψiια..pαψακpια. Koiταξε FΙ φωνητoυ.Δεν υπηρ1ε καψ1αελπiδα για ψtνα.oτo νoαoκoμε[o. >>Δεν εlxε βρει καν6ναγια πoλιi καιρ6.o Aρo. Kαι α e|γεγiιειη δικη τoυ ψεταψ6ρφωα14l 6πω9τoυ ε{α καπotoυ.Ση κωαε τoυE ιilμoυg. o πω g'i1ταιlγ ια τcoLos ξi'ρει τ6 αεE 1λιετiεE.αλ.g τoν ηdlνι.. oπotηcα. καt πρooταΘηαε να τoυg πε επtψαταiω..Α)λd η αυντρoφικ6τητα τ|o1J θκ6μα. . iκωlε νυμ β4ρδιεga θνανoαoκoμεiooτo Σικαγo.r) 348{x ευτbιε|dτoυE.i.<<Nυμερινoi πpooτατεc. γoνεigμoυκαι i1ξερεπωg{μoυνμ6νo9μoυ.ι|rε Θριbπoυgσα10 '0αi1τα'ι iιαg αιτ6 αυτoil.Aλλd. .ρo. 3 4 9 ''ι . Βρioκει πoΜ ψετλη τληιη εκεL.oτανγτilτηαε η επιδημiα τηs τP|πηζ.0νειρευ6τοrι iλoυg σαν κι αυτ6ν.Eγιωθεπo}λri ψoναξια.

αιτ6τη"ι π6ρτα' Κokαξα πioω oτoν τo. oταψατi1αεtψρoaτα ατ16τη. αργιαανα βλ6πω απ6 τo Pαζ στα ψατια ψoυ.t ..<Aλλaκαθιi:g περιoiloε o καtρ6g.Aκoιiμπηαε τo γiρι τoυ λαφρα oτη μεσημoυlCαιψετραpηξεψαζtτoυ.. <<Nα.φαινoμενικα αττp6Θυψog να απocντi1σει. Kα|τα ψη ανΘρ dιπινα λαoψατα. <<Toδωμ&τι6μoυ>. <<Δε αε αττωΘεt αυτ6z>' . To δωματι6 τoυ κokαζε πPos τo ν6τo. ΕΦv.bατηvαπo1J6δει1νε πλ.Kαι τoν. κατ&Θλιr[rη.r ρ στηγ κoρυφη τηg ακdλαg' σε i.Eντoυ αρντ την ωp απoυ κυνηγoisoε.. TιJο α'i1|λαστα. Eβαλε τα γ€λ.6πω9Θα t"πpεπεtαωg. καΘιbg φανταατηκα ξεκ αυτ6 πoυ τεpιξραφε _τo αoκdκι τη. Mε διαπ€ρ αoε t.Δεν μπoρoilαα ιαξεφi:γω τ6αo πo)λΦν ανθριilπινωι ζωων.<Σxεδ6ναυν€xεια>>..α' πLoδυνατd αττ''67ι πto πρw..'fu ριαα6τερoατc'6σo αξtζα''.κι € τ αι .>> <<Τπoθdτω . υπηρξε μια αιiντoμη περioδog αυνηθιαμ€ ν ηc' uτανααταoηc. Aμυδρι1 αυνειδητoπolηαα 6τι ανεpαιναψε ατoνεπ6μενo6ρoφo. τ ρo ψεp6και μεγα πl1 ααν νεαρ6 Θε6.αλλd δεν πρ6αεxαγi:ρω. ]5α ζα την απ6λυτη ελικρ iνε ιd τ oυ.. και o ι dνθρωπo ..StephenieMeyer Λ .ντλενταLαπ6ρτ δι&δρoμo..καθιbE βτη*. πηρε μ6νoλιγαγρ6ιιατLα10αεlctoτptι|ω ατoν Kdρ-' -Moυ ιαιλ και να ταγΘιb ξανα νπip τoυ opαψατ6Eτoυ. Θηρ α των ακθr[rειg α τ ιg δειiει τη αυνεiδηαη.γilρω. ρωτηoα: Λναoτiναξε.Στη γωιLα [πα ηxoα. <<Aληθεια.γεννηθηκα.αoταψατητo. 67ι θνα διακoπωλε[o..EντoυαP .νopoo ειpα τoυ oλυ μ ψ6oα απ6 τo παpΘΕ"ν . Tα βoυνdi1ται πλ$πιo κoντ4 ατc'6μι.Αv ακoλoυΘoιiαα€ ν α δoλoφ6ν0σ' i:'lαατε κ&κι. εφ Θtα παι ω απ6τo γεψατoατρoφ69πoταγι Σoλ N o δ&αog ωs τη...ιisγτα. Eπειδη i1ξερ και γα κυνηγ& μoυ.Σχεδ6ν.να ακ6ψα δι4δρoμo ψε φατιω[Φα.g αυν€xεια κoιταατoν K&ρλαλ.. οημιoυργηθηκα'πεs τo 6πω9Θεg.Kαι γispιααατoν K4ρλαλ καιτη.επειδηημoυν αiγoυρη . >>αναρωτi1Θηκα' . 350{s πoυ εβ δ.o. εφoδιααμ6νoατc.ι9ησω μoνo9μoυ. τηoτιγψi1τηg καινoιiριαs μoυ γ6ννηαηE> r|rιθιiριαε 1Aπ6 ...ΞμΨ.r1 351 i:'. ψεψtaα.ιlα Ptτos.. με tια παρ δωμ&τ μεγdλo 6αo και o τoξos..6αoκι α τηg αφαLρεoηg δικαιoλoγημ6νo.Θα 6νιωΘεευγνωμoα κo pkot \ Θα τp6 ψαζεπεριoo 6τερo απ6 πρ tι i .lg * op'"ιΔ γε μoυναν Θα ακoυγακι dλλεEιατoρ[εg. N6μιζα πωg .Eται γιακαπoιo Ewατηψαi. τo o.με uληρoφ6pηαεxνoιγoιτα1 τραpιbντα.oχι.. τo τρoψ κoρ πoι.Kαι τoν ψtαo$aαεπεtτιg oρdξειEμoυ.ει1ατo τλεoν6κτηψα6τι' iξ'po τι oκtφτoνταν6λoι βρω μoυ.καθιi. Γ ( αυτ6 δ€κα 1ρ oν ια τ Lα\]α αψφιαpητ i1oω τoν Kιiρλαiλ _ δ ιιi*oγ"ηρ.6 πpoγωP1Ψtιo' ατ πoυ φoβ6μoυγνα ακoυψΙ1oω. 6τι ακoιiγεται λoγικ6 >>..>.μπoρoιiσα:vααφi1νωτoυ5αθcboυg τoυgκακo69.Δε ψε εryεενΘoυαιdαειη τη9 ξωη ffi'oχηsπoυ εtxεε.με τo iια To δωματι6 τoυ i1τανκα ψετατo αλo γεψατασ.φνyα !1yερι6pιζε vι.6πω5καtτo μεγdλo 0λ6 κλη ρη η πLoω ιλευ pα τ oν αππ ιo$ π ρLπει ι α i1τα'ναπ λι.ν6ψιζα O δυτικ69 τoiγoe{γαι wτλωg καλυμμ6νog. Moυ εi1ε περιαo6τεpoκινηαει τo ενδιαφθρoγ παyα ψεεβ φoβiαει... ατην εφηβε1α_τεριπoυδ€ κ α 1ρ6νια αφoil. Θα pαoανtζ6μoυναττ6την.'lεαp'i1κoπ€λα_α'ν τη"νtaωζα αiγoυρα δεν ημoυν καιτ6oo αιταLotog>>.iJρoug. <<Γιατ[61ι..πλiξει' αυτ6E..-1|)τL. τo ακoτειν6 αι τρα τLαω τη9.. To κατ&λαβε.ν'0o καλωα6ριαανκαι με δ6μηκαν παχι oocντoν αoωτo. κατ λαβ αινα ακρ ιβ ιbE τoυ g Λoτoυg τια τoυs oπo{oυgζα6αε με τoν τρ6πo πoυζo:6αε. 6πoυκαταδ[ωκε ψια..ιxo τιg εικ6νε5.Eντoυαρντδεν εtπετLπoταdλλo6αη ωραEιααxiζα|Lε oιαδρoμo.

τα1ε[\ τoυ ζαpωoανπανωατc6τατtχειαδ6ντια oιhψα τoυ ψεταψoρφ ωΘηκεξαφνικ α.ρ ψεταπtoαψεταιω στo\'Kαναπi.A)λιi ακ6ψαηκoψαxotloα.. p i1ται κp εψααψtνα αρiι υφαo ψατα σε μια ατ16γρ ωoη ελαφρcilg πιo ακoιiρα.Eβγαλε iιαυπ6κωφo μoυγκρητ6 ατc6τo βdιΘo5τoυ λ toν.Mε €κανε ψιαψα\ακαι με κρατηαε aτ θogτoυ πιo oφιγτακtατc6αιδερ€ ν ιεg αλυα(δεq. .i. δεν ε[ναι1>>ψαντει|ια.i1αυxα. Σηκωαε τoυg ιbμoυg τoυ 1αμoγελ ιhντ αg ελαφ ρcilg. εκεiγo εκεi τo τλαiαιo. Γ€λααε καt L"γ ειllε καταφ ατtκα.. ειπε παγν ιEαρικα. ανακoιi φιαη. . εtπαι]ltψατα' σ ocν cπPq. Koλη αKoν στιKη:. μoυ πρoτιμi1αειE. .ξ. ευτυχισμ€ ν o>. .. Eκεiνog δεν πρ6αε1ε. ειτε αφηpηψi:vα' Γιiριαα.. δια |CραυTαλ6α ατo πρ6αωπ6τoυ..Δε oε pρLακωκα τρoμακτικξ τ.ψασμ€νo g να γ ιιil αω . παpα πo. <<Περιμ6νεη ακ6ψα ι' €ται αργtαω "ια τρΕγω ΚαL 10α'oυρλιαζω.ν..επιδoκ[μααε.g τα tγιg ταξινoψi1oει 6)tα αυτα. να αη ΣνιLaιoα να πλεisω. << Ι(dτι 6λεγεE.Πιi..>>ψαντ ει|ια.. Δεν υτcηPχεκαθ6λoυ KPεpατ.. Σηκωαε θνα τηλεκoντρ6λ KαΙ dνα\γε τo στεPεoφωνικ6.α.λcb τρoψακτικ6τtpαg> απλων6 6μω9o ειρωνικ69τ6νo9πoυ r. << Πoλιi oω στα>>.καΘωgπρoαπαΘα ισιωσω. και δε θα € π ρεπενα t"γω ψυoτtκα απ6 αθνα. καΘιilEτα ψατιατoυ αγ6λυαντην tκφρααi1ψoν.. Εκαν α τio ω. γωρig ια νιτcoPωνα βρω καιτoιαΧoγκi1α' αυτoflζ τoυE τ[τλoυg. σ. .κανoνταgτo"ννα γτ αroντoi1o. >> <<. ααγ6νt τ oν xλαρ 6.oπηα κ&τι. Aφ oι) Θατα εβg μdΘει 6λα.Εντωγεταξb.να εiμαι ελικρ ιν49.Πiγανα δω την τ6 ao ατcIατευτημoυσιKη αυλλoγη τoυ' τ|o1Joε tκαν ε ν α γαν ει'g τo μυαλ6 αoυ. .νλεg και τo oυγκρ6τηψαi1τα. e* 352&e <<Ι\υπαψαι πoυ Θα σoυ τo 17λαaω.<oυφ!>>.ειπε γ λω .Toν αγρ α}λα εκεlνog 6δει1νενα Lγιτoν λεγγo.ε . .ααν λιoντdρ ι' πoυ ειναι €τo ι μo ι α γιψ . A}λd δεν περiμεναναιtιboω κατι παpατcανωατr' αντ6. <<Εεε.1θελαναπετiιxω.FΙμoυντrPo ετ o. τικα.sαυτ 6 >>.κατα γpo"νtα.τLπoτα.'μ6νo 6να9 φαρδriEκαι δελεαατικ6Sι |ιαi:ρog.>> .i}353 ζ.c. Δεν πρ6λαpα"ια τoν δω να opψαεικαταπα"ιωμoυ α ξαφνt υπερβoλικdτ PητoPos.l. B ρθθηκα μ6νoατoν αt.<Δε θα τoλμηαειg. 'Ενα αγν6 1αμ6γελo Φτ. Eκε[νog αταγατηαε. << Xαiρ o μαι >>. τα γελητoυ κι tτn *.. τoγαψ6γλ6 τoυ και τo ψtτωπ6τoυζαpωααν. και' ψετα αilψφωνα με τιg πρooωπικt.ταxipιατoυtφτι'αξorν βρω μ ιo τcP o στατευτικ6κλoυβi -r]μoυν λαxtατα στ αιδερdν μ6νη. Βψι αι ηoν μ1αεt 6τι ψopε1ια ειγε ψετocνtιbαειπoυ μoυ εξε πεt αυτα τα πρξψατα.δερμ&τινo5KΦνατci's. Moυ αρ6αει. κ αθιi:g 1αμoγελof αε τλατ ια. <<Mπoρcb τΦρα. Καταφα. αλλd τo ατrαχ6 τζαζκoψψατι ακoυy6τα. και με κoπαζε με μια αλλ6κoτη 6κφρααη ατα ψατtα <<Tι.To τατωψα καλυμμ6νo iνα παγtl καt στoυg τolγoυc' ηταν με χPυσ6 γαλL.Λ Stephenie Meyer i.Ι1ταν i1oυγα. xαμ6γελo << Π ραγματικd Eεν L"πρ εlcει α τo τcει.Oτιε1oαιi'να ταρα.t ατo δωμdτιo ψαζiψαg.. Δε με αφηνε. . A}λd μετd. γ&κι ατι6 τηνξt'τcνoηφωνη μoυ.Ιaται καλ6 να ξt'ρωπωgδε αυν6βαινεκατιτiτoιo. α}λd ατ. αγε66ν ψαζεbτηκ oε Θiα η εκκtllηα ηg. ταξα α. Μετα αoτραιllεiνα λατil.Loαι τ6αo τρoγακτtκ6E6αo νoμiζειg..ε1τα. αγ ρ ιoκoπ αζoντα5 τ oι. αληΘ . γαψoγ λ6νταS τoυ κι εγ ιh. Mε κdγει.>' ριhτηoα. τα ψα ναλdμπoυνευδιdθετα. oηκdlνoνταgτα φριiδια τoυ με δυαπιατiα..<.

Eντoυαρντ φαtι6ταιlνα εiναι πoλιi dνετog. <<ΕαdΘα ταρακoλoυθηαειg.τ6αη xαρηεΦ oι κινr]αειg τηS_ ωg τη ψtαη τoυ δωματioυ.νατKα". T6τε εiδα στη10π6PτατηνAλιg KαLτoν Tζαoτερ πtoω τηg.ζ} 355 {X . . Koκιiλωαα τLα vLα oτιf|ιτlι ψξρι πoυ κατiltαβα τωs o 'Εντoυαpντ 1αμoγελoιiαε ιλατι'α -ειτε εξαπLαgτoυ α1oλioυ τηg επε με τη δικη μoυ αντiδρααη. <<Λεgκαι δεν ξ6ρει9. φυαικd...α nα τα ψ&\α-Θα δειgγιατt>'. oι λ€ξειg ηταν 6λεE τoυg αpκετα αυνηθιαμ6νε9.α1εδ6ν xoρ εiloντ αg.Σ"η.<Φυαικηπptπεtνα φερειsΚαΙτην Mπfλλα..Λ Stephenie Meyer Eκεiνog αlλωgγi)tααε' << Mπo ρoιi με.Συψt. διευκρ[νιαε o 'Ειτo . αταψατησε στην π6ρτα |λε|.rατη μoιραατoιiμε>'. Tα ψατιατoυEντoυα ρντφωτtoτηκαν.τ6τε>>.Tα ψξoλd μoυ tκαιγα. <<B6βαια>>. <<Ωρα1α.φ κετα aτετια>>.' oι κ6ρε9 των ψατtων μoυ στριφoγbptoαν κoρoTδ <<Aρdαειστoυ g β ρ ικ6λακεE ν α παiζoυ. ..Θαxρειαoτε[.it λtγo πιo αξt6πloτη απ6 τo δελτio καιρoιi.αλλd τo 6τtηAλιE ηταν γειtκ6τερoπλαiαιo με μπ6ρδευε.>>ακoisoτ ηlκε LιLαατcλη Qωι i1αlτt\ τo διιiδρoμo.. H Aλιg βηΚε 6ρΘια κι tφταoε αγioωg aτηι τ6pτα με τ€τoιoν πoυ Θα p η ιζε την καρ δ ιd oπo ιααδηπo τ ε ψα\αplι αg.. ω ατr' t|θ'τ ξt. tται ιbατε . <<Tιθα πα1ξoυψε.pΘειg.. τηι πεiραξε o TζαoπεP' KαL p 1|) τPητ o P α τ tα α παι ε.. E'toω ψtoα τ Lατo παι1ν[δι. Aνακ&λυr|rα τω9 orνυπoμ α.δε νoμiζω 6τι ψiιει αρκετ'i1τLα a0ατη voLPαστcb>>.>' Kαι oι τρειζ τoυE γi)tαoα.Eντo υαρντ γελo ιi αε ακ6ψα χανLΦd.Ko[ταξε τo πp6αωπo τoυ.να κdθoμαι καπωc.ι Θα ψopoisααψε.L.>> ψε ρΦτηαεo Eντoυαρντ. εLττ'ε με r επιαηψ6τητα.. Εγω πρooπαΘηαα να ελευθερωθιb. << Θ α xρ ειαoτ ιh oψ ρ iΧα .<<Εε. καt ηρΘαμενα δoιiμε α. <<Eiναιτo εΘνικ6 στtoP.6πoυ κ&Θιαεδι:λωμ6νη ατo πατωψα LJ'ε|tια φιδ[αια κιιηαη.'l ψtιζψλ.>. <<FΙ Θα τp iπcειι α ε Σ:co ωτoλoγικ& την π6\.λεg και Θα iτpωγεg την Mπd}λα για μεσημεριαν6..με μιαπo}ληζωντxνi1iκφραoη.>>ριhτηαεo Tζαoπερ την Aλι5. . τρηψατικ6τητα>>' εi'τε o Tζαaπεp.τιo oυψpατικαaτηl ηκλιατoυ.cων Aμερικdνω"ν>'. πdnlτωg.ρorνα &i) 354 {. <<EμεigΘα πα1ξoυψε ψtιζψλ.πob Θα παψεi>' .να Lιπo{ ψε..νδυνατd.η Aλιg λdει 6τ ι Θα iφι' p αppατη κατ αιγlEα απ6ι|lε.. κι o E μετ ΘΕχειν α παtξει ψα\α..tπoταπερiεργoστη.'' αιταkηaανα μdθω.μoυ υπoαβΘηκε.αλλd o . o. o Tζααπερ. 6ψ'ζ. Moυ φdνηκε6τι εiδα τoι TζαoπεP. . o Tζαaπερ καταφ κλεiαει τηιl π6ρταπLoω τoυ διακριτικd. <<Aκoυγ6τανατr' tξω.EντoυαP1ντ' κι αιαρωτ'i1θηκααν tπαιpιε ψια εi: αη τ ατ o α|' αs π oν επικρ ατoil αε |. .να περtψtνoυμετoυg κεραυνolig <<Πρ6πει τ. xαψoγλιhνταg χωPiEνα τo θ6λει. λι4 μα9 η ρθε .ενθ σμ6νoE. ατcαιτηoε.Lετ η1]ααυν i1Θw τ η γ ηg ψ6 φ P ευαιαΘηαiατoυ. Δεν μπoρoisoα ια αlτoγoητεilαω t"ιlα πρ6oωπo.αtκφραoηλιγdκι αoκαριaψtνη. << Eλ&τε >. o.νατηq ρ.υτ6 δεν μπoρoliσα'να τo ξερ'.<Θ6λειE ια t. καταιγiδαθαμυ <<.να τoν β ρoυν. FΙ Aλιg δε φ&νηκενα βρiακει τ.ντLναφoβdμαι.αλλ&δiατααε . τπ Aλιg.ψετα ψρατσατo1)ια ψεκραταιε επικiγδυνακoιτατoυ. καΘωgiψαι'ιε ατo δωμdτιo.ν.Hταν ατc6χυτα β6βoη.<Ι\υπαψαt.ιγ τPητoPoβλ6μμα. O ενθoυαιααμ69 ατη φωνη τoυ Tζ riταν κo}λητικ6q.o1ι>. .α}λd o Eντoυαρντ ατλdlg μoυ 4λλαξε Θtoη. <<Π&μενα δoιiμε αν Θα θρΘεικι o K4ρλαλ>>.ανακowωαεη ΑλιE.

<Baχ τoυg μ€ α α> εtπε<<ιhoτε να ψoρLαω "ια φ$γω.i11 il::::.'.λΜπλακπ[oωατ16τo Xαμoγ€λααε με τη ακυθ ρωπi1ψoυ tκφρααη.. τoαPKαP|'ψαtlρo^λψαξι.<Θ€λειE τo φoρτηγακι μoυi>>πρooφtpΘηκα. ψoυ.io πρ6αωπo τoυMπiλι _ipιξε φ6Tω.Aφoιi τoυg ξεφoρτωΘεig>.ii. τ oυ πp 6τ εινα.-..FΙρ θ ε τ Lα ν απρ oε ι δ oπo ιησ ει τ o\' Tα α >>ψαντ ει|ι . <<Mdλλoν α τo καλfτερo. ετoιψαaειgτoνTαdρλι ναγωρioει τo καινoιiριo σoυ ατ6P βλ. Nα πpootγιg..Ευγαρ ιaτω πoλ6.μετo θυμ6τoυ να opi1"ιειαπ6τoψα.πo..τoυυπ θι}μιαα. Xαμoγ6λααε λατ α.γP^".'. ι ρΤt ιιb << Θ α γυ ρiαω T PητoPα>'. ατo δρ6μo μoυ. To Π AI X N ll\ l T6τε με κoπαξε. δε176ν oνταg6λα τoυ τα δ6ντια.λiλ.u niρa euψi. Aιαoτ{ιαξα κι ακoisψησα ^ζo16ρι μoυ ατo 1ερoιiλι M6λξ ειγε αργIoει..::Ε:::::.:. u.ενιh Φ0 Και μετιi εiδα τo tναπλι6Φoρντ...α να με φλr f'^'357 ζ'a ..κατω αlt6τη oτενη ' <<Δεν εiγαι α"0ηKηνα ...r4 ψεζαρωψtνα ψατια .o ν696τι € λ ειπε.ιτ μoυ δημιoυργoiloε ατχo Πρog μεγιiλη μoυ €κπληξη.i?*...Ει ιωαα να Θiγo μαι λ tγ ακι ατo ακoυaψα τηEλ€ξη g παιE[. α.: : . απαιιτdlιταg τoυ Mπ(λι ψioα ατc6τη βρo:1.ι ' κατι ψoυpψoυρtζει ακαταν6ητo .ΕνωΘατεραατιαανακoιiφιαη o Tαιiρλι δεν ηταν α 'τ|o'|J << Ααε ψε εψLνα ι α τ o γειρ ιατιh αντ6>>.pΘ ω 6ταν αoυ υπ6l σει>> .π ω9 Θα εξηγoil oα ατoν Tαιi ρλι τ o τ η oψtν'oατo δρoμιiκ.ατεκ6τανoTζε.:.. To παιδi δεν .. με ιιε xαψ6γλo. Xαμoγ€ λααε y' εκεiνoτo ατpαp6 τoυ γαψ6γλo πoυλ&τρ .6μ.t...ιτφo9τη pεραιτακαι ψεταξειρε τ..Εντoυαρντ παρκαρε πτP o τη1u κατει5 θυναη << τωγ Mzλακ_ και πα\ι πρ iπει 1v απ τo φoρτηγακι s μoυnΥ! o'η στPoφη.ιψψα:ιou*d.qoαν πtτρα. ψρoατwi1βεραντα. <<Πρ€πε αιlαπηρικ6 καρoτoακι'τoυπατtρατoυ.:J"τoυTαdρλ.τψ4. 6ται o Eντoυαρντ toτριιllε π6ρταg.::r' 67ιπηγαι"νει αυτ6τo φopτηγαlκι>> εtπε..'!:!2:::θα ..i:::::^"::. εντ ωψεταξ"il. o. ξαν ρo .ναι|lιγλtζει.'oδηγo i'o' o.'ι.o €μενεψαζι ενιh εγιh 6""..υπoα16θηκ ε.ζo:. Σκιiβoνταg τLαναατ|oyttγειτ. .E.M61ρι 'λiωη.<Θα μπoρo{ aα ν α παω αππ ι περπατιbνταE πιo γ pi1γopα "" τραγια Ψε1αψη)ιη. μια σκoτεινi1 ψ ηταν απαΘt. την ιJlραπoυo . εtπαπαραπoνιdρικα. << διαβεβαi ωσε 6ια λατil ξtρω'' .. Εγ ιb αι αoτtι αξα. -κιακoυoαi"i.ilr. Tα ψατια τ oυ τ ρ εψ6 Θoνταg περιoo6τερ.' φpEκη .fιoxι. o τζεικΖψ t'. τι6 μoυν.o Eντoυαρντ αλα tΥνενε καταφατικα. αυμφιi:νηαε. 'η αi. ωPεs στoν πρηψατικ6 κ6αμo.ι) 356 (nl ξαι πα). φιiγειg>... παραπαει>>.δεν εi1α καψiα αψ. Tζθκoψ δεν ε[ναικαι πoλli πιo μικρ69 αττ6ψiια>>. To μ ιiγριo βλ€μψατoυ'ΒντoυαP.. . 1 7 .r".P"..

<Kαλιiτερανα τo βdλειg στo r[rυγεio>. εtπε o Mπ[λι vε υτcoτατψ€νo ιiφog. κoιταζolταg ψε ακ6ψα εξεταoτικα.H καρδιd μου τPoΝταχτηΚεααν τρελη.<<Γtατi σετεi>> ΠρoαπoιηθηKαπωs δεν αντλαμβαν6μoυντην 6ντoνηεξεταατικi1τoυ ψατια. <<Πo6ει:ιαι'..ακριβιigaτηψilτητoυπιγoυνιoιiμoυ. κλεiαω yυρtζoιταg τ|α.Ακoυγα τι sυτPεtτoυ ρ6δε9να ακληρiζoυ στo μoυσαμα.ρωαυτ6>>. αγκαλιd τoυ.M ναπεpαoωνατoν δω.ν ν o. π θκανε..Εντoυαρντ.>'ριhτηoε o Tζiκoψ ελαφριilg Θυμω Toν iριξα ψια ψατια.ναψηει'ρi.. <Mπo ρε[. .i .<Mπ6λλα>>.i1ψocνε αππικ6 ατ16 τo λι.. πα)νιγtαι|lαρεψαi>> ριJsτηoεo Mπiλι με μια o αΘητηλdμ. και πoλιi. . καΘιhc.. o Tζθικoμπ βτη*.αλλd εκεiγog κokαζε ατo πατω φρfδια τoυ ενωψtνα' εtπε o . αφi1oτεια τo παρω εγrh αυτ6>>.. εtπ ωgτελεiωα πρ oφα. . δεν παg ια φLρειgεκεiνη την καινoιi PLαφωτoτPαφLατ ψiκα ατΕ'τo αγα\t.Λ Stephenie Meyer ΤPΛτoPα. 359 ι].. ειπαγ ρi1γopα ι| tψατα ψεπρ6o ωπo αυ ατηp6 ε αε tι ακαινoιi ριo μ6ρog . o Mπ[.τα γtpια τοιι {αφιγαν τατλαiνα ψαξλαpιατoυ KαPoτσιoliτoυ.Noμiζω 6τtτην εiδα ατo τΓ'oPτVτcατKαζ>'. εLπα. ελαφριi ψtoαaτo ... Γεια Tζ6ικoμπ>. ανψφωνιbνταg. .. . εντελιbgακiπητog.. }i.<oρLoτε. δ6ν αγενηg..νηαακoιiλα oτo γεψατo πocνω -πα...<<OTαdβιλεiπει Φ μ6ρo aiψερα_ελπiζω ν α ψ.. πρoaφipΘηκα. καt αtγoυρα θα φ6ρει κι 4λλα απ6ι|lε>'.Oχ. αλλd δεν €1ω ιδ€α π ττ\γαtν Eκε(νog καταλ'αβετηνα)λαγη oτη^vkφpααη μoυ.<o Tα&ρλι Θα αργi1oει'ιαγνρiαεt>>.Π'iγ. .<Σ' ευγαρtατω και παχι τLα τo τηγανητ6 ι|lαρι>' . καΘιilg μoυ €δινε τo πακtτo.ψε ψατtαaopαpα.l..<Γειααoυ Mπλι.η oτo ψατt.ναgτoγdλλo αιωπηλd ατ6 ψερικα δευτερ6λεπτα η otωπi1αργιαε ν α κανει τηι σφαLPατε|ιατηαψxαιtα.καΘιilgξεκλεiδωνα τηι π6 ρτα και τoνg iκανα ν6η μα ψετo γtμ να ψoisιε ψtoα. καθιilE αιoιγα την π6ρτα και ατηβpoκη..tτoτα Eκεiνog tτιΦ.Eνιωθα τα ψατια τoυ στη1 λ*η μoυ καΘιilg ψιαoiτρεxα r|rι1ιiλιαματcPosτηpεραντα.<ΣτoαυνηΘιαμ6νoαημεio. βτη*oiξω ..Lξω oτηβρoχη' ακυφτ69.ναιlτ6. αλ6 πιo tι τ oι α αυτ'i1τη φoPd. εtπε.ν περιψiι ατε πoλιi.0α oτεry.ι.ακoλoυΘofαε. To τoυ rJrυγε[oυκαι γilριαα τLα'1ιατo1roι:ντLLιετωτi"aω ρυτιδωμ€ ν o τoυ πρ6αωπoi1ταιδιiακoλoνα τo διαβdα FΙ φωνη ψoυiγτ .iταtγbpLσα:καιΚατευθιiνθ την κoυζiνα. τ6ιιoα. oτoι εαιlτ6 Επiπpει|lα τηι π6ρτα.. <<F.και'κoπαξακt εγdι πPosτηpεραιτα' To τρ6oωπoτoυ Mπiλι δεν ηταν πια απαΘig.0α χP εLαστεL"να ! αξugλtγ ακt>'.ιταsνα εννoηθεt 6τt η επcLoκεllη Συν6μαε να γν€φει. Θατηι αφησωκt αντi1ατoνTαdβ.φαργLoεινα δυακoλει5oμαι ι|ω ται|lαρι'α.Περlμενε.εiπε και ψεταEtαταaε.. επαι {)\αpα. πιo στετν6 oτo.Δtατηρεπα.0α μoυ να pLξει6ιατελευτα[o βλεμμαστoν... Rιαaτtναξα και cταilρωoα τα μoυστo ατηθogμoυ. Oχ.Εoτpωξα τη γαρτι. ει κατα ψtρo9τ Eδει1νενα αιaΘανεται'πωs εw αφi1o ptντα.αν :καLδεν εβ ιδ€α τι θα μπoρoιiαενα δεν μπαiνετεψLaαγιαλiγo τtα. .νιh' i1τα.Kα.<Eiναι \ιγo τηγανητ6 r[rdριτoυ Xdρι Kλiαργoυoτερ -τo ατα1tηψ€νoτoυ Σηκωαε τoυg Tα&ρ}.επtιo..<Ευxαριατ ιb''. e') 358 {}i . Tα ψαi:pατoυ ψατια'i1ταν6απεραaτικα.Aτλιilg ηΘελα να τoυ Eδειξε ψια καφi γαρτtιη τoαντα πoυ i1τα:νατηι φt.ι|rυγεio>>. . ιh>' <<Ευ1αριατ .Tζtικ>'.Toυg γαιρtτηoα 6αo πιo κεφαταψoρoisoα. αλλd δεν ε[πετ. .<ΕLπε9ΤP|τoPα''. o Mπiλι κι εγιh κoπαζαψε o t. Φμoυgτoυ. να βρω τρ6πoυ9.να γiνει ακεφτικ6g..

ηψε.ι.. :. .<.Πρ oφανιbg κατ αΤαβε την υπεκφυΤη μo. oωατα.Αy καιπdλιεwαιδκτ] μoυ δoυλει4τoαν εiναι δoυ Tα4ρλι\6γι.<.. . παραδ6Θηκε τελικ&. Toν κoπαξα.Σoιiφρωαε .ν μακρog..0α κ&νειg>>.ΙσωE και καλιiτερα ατc6o{να>'.. <<Nαι>>..<. 6τα'ν φ ανηκε aτη γωι iα.'πευπoxωρicνταg ψε ψατια eπtφυ^ λακτικd.oλd. *o oνψαΘεlπoλιi τoυE K&λεν>>. ξαφ.. εiπε α1εδ6ν γρυλiζoνταg o Mπiλι.<Aλλ4 €1oυν καιει κατι τια"να τoυq αξiζει αυτi1 η φηψη. ετcανλαβ α κo φτα..}360 &i <<Δενεiγαι δικr] μoυ δoυλει&.αλλι1 δε νo-Tα φρfδια 6τι αυτ6 εLιαικαλr] ιδ€ α >> ψiζω δiκιo. Ll iκφρ ααη τoυ ητανδυααρεατημiνη. <<Αυ16 ε[ναι αληΘεια>>. . . .|]σ υ'νεχ1oει_ << r|16λλιαα.. τoυ iαψιξαι.τo καρoτoακι τoυ τ.Mπ$λα.. πoν'i1ται γεψατα ψε οl.. << Tαιiρ}. και δεν υπηρ1ε τ.Mdλλoν την αφηoα σι|kι">>.u..αβε Kα't] τη1f μπερδεμ€ ν η μo flσ1.. εiτε.<Πρ6oεξα πω5 πεpναg πoλιi *o. . Eκεtνog αυνoφρυιbθηκε. oυψφιhνηoα. αλα η oικoγiνεια των Kdλεν δεν d1ειπoλιi καλη φi1ψηατoν **ouλιαμ6.τo i1ξερ α''....o μoναδικ6s ηl'osπoυtαπηε τη aι'ωπi1..λug Kιiλεν.ιεiναι κι αυτ6gκαλdενημερωμ6νo9. Γιατi oι K&λεν Eει πατανε πoτt cτoι καταλιoψ6. παραE L'μηκε.zi. <<Ι\oιπ6ν. αυ μφιbνηαα τ Pητ o Pα... .ευγαρwτιb..<ΤπoΘtτω 6τι κι αυ αoυ δoυλειd εiναι>. <<Ωραiα>.pο ψε. τcεSτo ατoν Tα4ρλι> -o Mπiλι πω g πεp αo αψε. .' aλiτα. ειναι δυγατ6ν. α)λ'ατα ψατια τ oυ O ηταν δαιμ ια. E'tp βρει ψιαρωγψi1ατηι πανoλiα μoυ. καΘιilgπααxιζανα μηντω τLπoταπoυΘαμε €φε δι1ακoληθdαη.ιπoταπoυ να ΨτoPω Aκριβιbg εκεiνη τη ατιγψi1η π6ρτα xνotξε με δ6ν εγιλ ανατc'iβησαστo ακoυaψα αυτoΙl τoυ Θoριiβoυ..<Δε oε αφoρακαθ6λoυ>.pλ'επα t|ω9 η κατ ι'Τιγ6τεpo αlc6^διακρ ιτικη υπενΘ6μιαη απ6 ψερoυq τηs αυμφων[αE πoυ δiαμευεκαιπρoατατευετηφυλη μoυ τoυ τoιi €κor[rε τη φ6pα.Kιl λεν. ψt'ια...>. .ληξη.Aλλd φdνηκε!ατη.ειπα αopιατλoΨΦι γ ιhντ αg.Ετoι.<Βνταξει''.Eμη Σiγω o ε τ α γκρ tζαρι.Stephenie Meyer Λ Περiψειlα. φ ωτoτ P αφiα ατ o αυτoκiνητo >>.A}λd ψopεIν Tα&ρλι>.<ΠιΘαν6ννα ψηι τo ξt'ρει9 αυτ6.o. εψαg. εΙ. γυpLζoνταc.Ιαωgνα' Lιηv.. .. Toν κoπαξα στα ψατια.νηα 10απω. 361 r':i .. <<Nαι>>. .p"ψinη γ.να ξαφνιααε... Mπλι>. FΙ γκρ .. <<Aυτ6πoυ ηΘελα νατrω μην κ4νειg αυτ6 πoυ παζ.ΔεixνειE να εiααι. Mπ6}λα>>..α α τ oυ ψtιl φριi δ ια oτ o ακoν α ψα τ oυ τ 6 - νoυ τηs φωνηsμoυ.>' AναρωτηΘη Κα αν καταλ. ενιil η βρoxη αpxιαeνα δυναμιilνειτiφτoιτ σ1θΥη.αλαχωPιζ ε. <<Nαι>>.To ακ για λiγo. Περιαα6τερo ατr' 6σo περiψενα>>. ταS ν α καν ειg. θ 6λω γ α π ψια πα"ilα η τφ. γε πα γε.E. <<Aπλιilg ακ€r[roυ τ. ειπεξανα. τ oν w ηψtρωσα |λετPαAυτ6 τoν δεν xια φωνη. Aιαoτtναξα ψε αιακoisφιαη. Πρ 6 φερε καΘ ελΕξη πρ o α εμ ικα ψε τη β ρ oν τερη φωνη τo υ' .<Δεν υπdρ χε.ανα βρεθεi α στo τLo τoυ.. .Εναν απ6 τoυg. .πριν iφταoε o' κη φωνη τoυTζtικoψ φταoει o [ ιbμoι τoυ πoυκαμiαoυ τoυ i1ταν σημαδευτει αlc6 τη pp μα)λι6 τoυ iαταζocν.<Mπ6λλα>.r καταΧαpε.<o Tα4ρλι εiιαι Ενα9απ6 τoυg καλt τεPob1 μoυ φιλoυE>>. <<Γ α ν α π ω τ ην αλl1Θεια.. <<Σ.ε αφoρα.Xμμμ. <<Θατoυ τo τcω>>' 9.Ισω jν g>>. . τα παxια τoυ χελη' καΘιλgτo oκiφτηκε αυτ6. o T ζtικo ψ γiι ρ tαε κo ρ oΤδευτικα τ α ψατια τoυ με δ κ6τητα.

'o'iEηnolg.a. otιτωgη flλωg. κ. πλι6φανελ€νπoυκαψιio γειρo ιo λαιiνα'. τε.Tζεg|. Πρ o oπαΘηoαLν αλετπ6 ν α ε στη'iπPατv'ατικ6τητα.":.'f. αυτ6πoυΘα εtχετεραoειΕxα 2γΔλ...llα i1τocναιιαoτατω . ψεπρoειEoπo[ηoεo Mπiλι... ετησα κoυνdsνταgτo ^.αυτoΚL!ητoυ εκε[πoυημ.0ν τ αξεt''.. Ιl..|.ιατo γκαpαζ."φ....::l...<F'.. ρωνωτo φ6βoπoυδενεi1ανιιhαειn'ρ!i. M6νo ψια φωνη ηΘλγ να ακotl'oω' αλ\oΘα ηταν αltoγoητευoη. τατPLν φιiγoυν. τησα να Ψqν'πιo αιiνoλoνα φoρioω -βdζ..>>εtπα.>> <<Aυτ6εw αι'υπt. Σ:cαΘηκαατo διιiδρo ιιo^τLαtναλεπτ6 ακotlγoνταEτoνι1xο τoυ τoυ g.ρo...δω...oη.Φευγoυ μεκι6λαg.Θαν6τατα αλιb9 Θi .αζεται4λλη πρ6αcληαη.HTζIαικα. ψtκρη.Stephenie Meyer oJf γoψπi|ταν tκlληκτoE.αργtαει ψια ττεPLτPαφητηs πpoηγoilψενηg'ιiιμαgλaττ6 Εγω tκανα μμμ Κ'α.'eλ_ i'ρ.o: και πηγα τρεN9nταgνα τo oηκcboω. . Eμoιαζελε5 και εiγανπερα απ6 αντLγια μ6ρεs τ6τε πoυ εtxαμληαει τλευταiα 'I1ταν τ6oo ωραtα|''' ξioπααε η Tζ6'aικα καπω9 υ Xωρig ια xρυ. μoυνα..1ιt}= φανηκε λoνθατα.μ-γ:::uouno.Βψ' P6S.iψε.πειδηδενε[xαfoτi1oεινα μoυπειλ'ετττoψtpειεc.>>ρωτηoεη Tζi'αικα εν <ΣυγνΦμη. .. o Mdικ. *e= bι. . <<T.|dλ.. κατευ θfνθηκα εταν ω Lα α'βτλ'' o *oid...ψ:oo ε. o T(€ ι κoμπ αττoτoητευtι€ ν oE.ooτo αEιαβρoxi To τηλ6φωnoχ.. Aτλιbg γυpιoiloα iξω απoχαtsoωτoν r]λιo.τιπραγψα.ψΤoiξ...Aλλd ηξε:ρo6τ....-. Δεν απιiνιη= ooΙ*o πατipατoυ βo'iγΘηoετoν να βγεt6ξω.1Lιoun [η ψo*ρ..ν ψ&τια ψoυ π'i1γαιναιloυιΕγεια ατo παραθυpo. τt !α τLεPLιιινω' ημoυνo[γoυρη "..j *..ιπoτα. Δioταoα.voνταgτα oκλια. καΘιbg tψ &$ 362 {x φ 363. ατc6ι|ε. Aκoυαα τo αυτoκiγητo τoυ Tαι1ρλ.. Jχ.'. ψnλ ιαλooi.με πρoκdλεαε ηTζt ακoυγ6ταν ακ6ψαεκνευριαμ6νηα1τ6την €}λειr|rη ε oιααψoil ατc6 ψi'ρoυ6 βoυ.οnlu ψoι\Ls σετη σηtλα"o[α τoυ.. εδιb πoυ ταλ.λoιπ6ν..ι.ανηθελε αυτoEγα μoυ μληαεη πυ.^o?*. καθιbg tpαζ θdαητoυEτα otlνεργατoν.αααα στα αωoτα αηψεiα.t':\..λ"i".' .l .. oυψφιhι α ηα πρoαtγtg>>.O Toιiρλι Θα αργi1o ει να yυριαεlo:.πpoo να καταλαβoυν π6αo φωgκρυβ6ταν πiαω ατ16τα <AκoυαεE τι εiπα.M. <<Tι€ κ ανεg εαι3.a..α σo1)'Tζε9>'."εf .ρoγo..>> <<E'tπα 6τι o M&ικ με φi\αε! Toπιoτεisει.. ..il.'Βι:rouo|ρn. Mπ6λλα... ειπε η Tζioκα.' . τι κανειq1>' φΦιαξε o Tαdρλ.Γρi1γoρα oταψα.ιo απ.H iaωg. Λ πi)λα..αγερ και' 'φ"ti' τoυ αPχLσα να αιlαλη .}i' . καΘωqδεν η μoυν atγoυpητι tατopt πε\'ατηsπω τιbραπια. Θωgταo6ληαετo καρ6τσιτoυ ""ilΙ.xΘεE.λο ετtρρoηE τoυ T|. τo1lTζtικoγπ' <<Α>>.[φ"n..-Tιbρα πoυ.>> Hπ6ρτα € κ λειαε με θ6ρυβoκαι ciκoυαατoν Tαdρλι ν π& γi:pω-γi:ρω αιεβαt.P"' και ooταατoδωψατt6ψoυ.μ.<T6τt....'' ιbτ α ρ ηo ξ6πνoα.ζο|"|. Βγιb εΙ'ψαl.. η μειωθηκεκαπαlξ..-. καΘ ιbg tκαyε 6πtι .E. ." iλ.>>. 'oη. Toυg xιιι. o παpαE6ξωE αaγετατηoτιγψ ηoλεio _6λα 6μoιαζα..<M[\αεE καθ6λoυ με τoν EντoυαP\]τK&λεν.E. τηνilμα.' ! : ρ καψια διio διαφoρ. ou.oθωi.qηγη'.ψou..J::Ι#::i καLτo Φχos μoυ.πotl ψεaληφoρ[.λo.. . Θioδoρot. <<Eε>.α} lγ ειiκoλo !α συτKεντρωΘω. Koιτ αξoνταq αατραπιιι |ιl t(PoSτoαEει'oτιhρα φoρ'ηγi*.2^!!::"ψ P 7tμ Υ P1ToPα.oταν tντα.

Aλλ& αηκωaε παχι τo πιρoιiνι τoυ' : λαβα 6τι τo γειρ6τερo εiγιτερααει.EντoυαP1)τ Kdλεν απ6ι|ε. τo απ6γευψαατλιbEtψεwαoπkι". <<Tιδoυλειιi εtxεg εκεL. <<Εtψαoτεκαι oι δυo ατην πiψττηταξη''. <<Nα.>. παoγtζoιτα1ια ακεφτil iνατρ6πo ναΘLξωτo ΘLψi.. <<Eiναιπoλi μεγ4λosτια σiι]α>>. αυτ 6>'_ ψε κ6πo_ << ε[ναι κλ$ τ ερα. <<Tι6κανε9Φ 1ψiPα-'' ριhτηαεεκεiνogδιακ6πτoνταE "η..Aα' τo -θα ταπotlψε αilριo. ριbτηaεoαoτιaψiιog.Tα ip λα oτην καται|lυξη''..ι αι τo φ ωτtoτηκαιl.ι αιτoλ'αψβ ανε τ o φη ητ6 τoυ. <<F'ιy ηατtηψΕνo μoυ... τoν δι6 αν και εξε περιoo6τερo δiκιo ατc' 67ι Θα ψoρoiloε να στει..ξip ει'q. .. <<Πdω ναπαpωψεpικαπρινπηιbαoυι _o Mπiλι €φερελiγo τ ηγ αν ητ 6 ι|lαρ ι τ oυ Xιiρ ι KλiαρΤoυ oτερ τ o ατ16γευ . π6)tη.ν πi1ρε Q ιbρανακαΘiαoυμεoτo τρα. s.. .co oππtτoυ δ6κτoρα Kdλεν.ατoυg γoνεtE τoυ .. Eκλ εLσατo τηλ6φωνo.<<A.Eντoυιν εLιαι'τoη6Pι σoυi>> .αλλ4 φαiνεταιυπερβoλικα . Δε.... Tζεg. εtπε p p oντε Ω1! .E[μαι α[γoυρoq6τιε( παιδ[και 6χατα oγετικα..<Περ[μενε. . ΘαπαψειαπαLξoυψε ψitζψoλ με τoυg δικo69 To πρ6αωπ6 τoυ αoιiφρωσε και τλικαγαγανιαε. <<Πoιiεw αι τα ι|lαpια.εiναι εκεio ψαψαgooυ.εLπα.. υ Δε μoυ αptαεtαυτ6Eo μεγdλoE..EντoυαP. <<Πoιi Θα oεπαεti'' Aναατ6ιαξαδυνατd.ΕKαψα>> ν α 6. αlτ6τoψατoυg αυλλoγιαμoιi g μoυ.<Tαλ€με.M6νo κατατo πι"oη6oφατo μ6ρogτoυ ατcoγεilVffioS. . << ζειgψitζψλi'' &) 365 {i'i . ενταξει. Tα ψατtα τoυ Tα*β.ιτoυ iπεαετo πιρoιiνι. <<Ε..>> .b Ψnη Tαdρ}. μ'φ6ρει9 6τι εwαtτo αγ6ptμoυ και τα oγετικα.'Ετ p ιβ ε τ α γiρ ια τ oυ στ o ν ερ oγilτη.ψαψα> δε μ€ ν ει ψ6oαατη^ν o.<Xθεgτo βρdδυ ειτεgπωg δε αε ενδι6φερεκαν€ ν α απ6 τηι πΦ.Stephenie Meyer ψioα ατηι κoυζwα.>> Δει εtγεαηκιilαει τo πιρoιiνι τoυ.>.ναLo π ιo μικρ6g' α1Jτ O 6μoρφog.Aυτ6g o.>' Σταψατηαε.ρωαε πtραg αυτ6 πoυ μoυ εi1ε ανατεΘεL.κατ& καπoιo τp6πo. FΙ TζεE ακoυoετηφωνη..Eντoυιν.. 6λoυE . 6g Vε..>> <<Bγαiνειgvε τoν'Εlπoυ αPντ K6λεν.. Θα αε δω ατην Tριγωιoψετρtαu. .<Αλη θεια. Eγιil αναρωτ ι6 ψoυναπελπιoψ6ια πιbgνα φt.. και ηΘελε \}α ψε συστi1αει. ψαΤtaτα. <<Nα.. tγω ραντεβoιi με τoν. εν πααη τερ tτcτ Mη αε διiακoλη θ6αη με 6χα αυταπ ακ6ψα..Βντ oυαρντ ε.<F'}vτ[ζωνααφi1oειEτηνΙεραΕξ τωρα. .<Γε ια σoυ' |ιτLαLιτ|α>>.Toι γαtρΕτηαα. <<Πoιog ατc.τι ψo p oisα α τ ια ν α ακoιiγo μαι εν θ oυαιιil δη g.βραδ ιν6.στη1|) τ|Pατψατικ6τη- τα.<A.εw << Kαι.. ψαψα>>..<Eντoυαρντ..Εκανα πωE δεν παρατ:l1ρηαατην αντiδρ ααη τoυ αυτi1. ΨαΨα. <<Σ. Toυ Tαdρ}.ντ ιbpαπoυμ Moυ € ρ ιξε iνανπoτtψητικ6βλθμμα'τη1ν ιhα ει>>αυνtγιoα.<Nαι>. .r' <<Π6τε Θα6ρθει. αλλ&τo ατoψαxι ψoυi1τανtναg κ6ψo9. <<Eiναι. <<Θαε[γαιεδιbαελiγαΤuττα>'. εν ω εydl ετoiψαζατo .. κινα μαλλι&>>.<N6μιζα 6τι συμπαθofσεg τoυξ K&λεν. >.<o.αυτ69πoυεLιαιααν Θε69.ΠpooπαΘηαα η φωνημoυνα μη δεftνειΦχos. γtα oi'ια.ειπε ψε ατ6μφo..'' o Tα4ρλιφαιν6τανλεζ και παΘαινε ανεisρυαψα.τriζιτριhγoνταq αιωπηλd.) 364{}3 <<Μπαψq εLoαtκλα. υπoθ6τω.Cα Kαστ . <<KαιαΙ1ψερα τo πpωLπi1yα στoυζ K&λεν>>.>> <<Περiπoυ. Tαιiρλι πλιi Θηκε. .>.

αΙημoυν 6τoιμη να πηEi1ξω. ιτρiπεoαι.. ΕκεL' τtoω απ6 τ o φoρτηγ α αι \τ iι α τ εpατ ιbEεg T ζιπ. Θα παpωτo ψoυφαι σoυ>. Moυ 6κλειαετo αtτ' την λ*ητoυ Tαιiρλι. oχ.Γ6λααανKαι oι δ . O EντoυαρντκαΘιoεψεχdPηατη μoναδικηκαρ6κλαι Φc"γκαζoιταg ψενακατoω δiπλα ατo Διoικητi1Σoυαι στol). Πεταμηκα 6ρΘιακι αρxιoαια καΘαρiζωτo τι'ατoψoυ. 'Εκανα tια ψoρφαoψ6. O Eντoυαρντ με ακoλoιiθηαεκαι ηρθε δiπλα μoυ μoυ ανoiξει τηι τ6pτα.πoλιi αυτ69 o τ$τ|os>>I|αPατηPησε ' Kαχf/τcoτΓτα.ι6E αυτoκινi1τoυ πoυ παρκαρ.Eντoυαρντ θηαε.opητi1oει την ελι τoυ Eντoυαpιτ.ζ σα1) μωρ6.ριξαtν α αιsατηρ6 βλ€μμα. <<Nαι. Μtτρηoα τη.i 4θλημαtξω ατo ιiπαιθρo. . <<Nαφoρ6αετε τη ζdsνεg σdζ''. Eντoυαρντ. o TαdρλιαφηαεΕναγαψrfu6 oφilρtγψα.. Δεν €δει1νεθκλη πoν εiγιπε.Mη. εtπακαt αηκιil θηκα.πω την τcεP. .FΙμoυνψια6pηψαπtαωτoυ. <<Aαετα πι'ατα. αλαδε μoυ ι|δωαανoηψααtα. Δεν Περπατηoα παψei>' ωg ψε βαρog δρoμoκαιπi1ρατo ψoυφαν μoυ. ξει.Εντoυαρντ ατεκ6ταν ατo φωτoατt...καν ατt. εLτεπν ιμα.κilριε.'LDαtζα 6τι o Tα4ρ}' εξεπρoαtξει.ναoτi ψετα ψε αi1κωoεψετo iνα ψtρι. <<Nα πρoα6χει'sτoκoρ[ται ψoυ. λ6γε με Tαdρλι. <<Πρ6πεινα σoυ αPt. <<Eυγαρ πτ ιb..Θατηγνρiαω oπkινωρLg αγ6ΘηκεoEντoυαρντ. o . .Ιπ\ργαν μεταλλικdπ Poστατεντ|καπανω ψρoaτα Kα|τα πioω φdlτα και τiooεριg ψεγα)ωι πρo κoλλημ€νoι στα πPoστατευτtκακαγκλα τoυ πρoφυλα FΙ μετα)λικr]oρoφηi1τανtι α αατρ αφτερ6 κ6κκινo...Mη.λoιπ6ν.ιξεφ{aηξα. <<Πipααε ψt'αα.} 366 φ.. Mπελ. T αλαoτ ιγα τ oυ i1τocνπto ι|lr τη ψtoη ψoυ. κιi . αιηaυγεIg. . iξω.Θα εiναι ααφαληgψαζtψoυ.Eγτoυαpνταργtoεκιαυτ69ν . κι o. << Ap κετα γ αε τηg Mπ€ } λα.κιiριε. ακoλoιi με (n Σ:cη pερ τα κoκ4λω αα. To κoυδoisνιτη9π6ρταgμisπηαε.εψρoατα ατo απkι.σε. Tην ιbραπoυ αντ69tκαιετo γilρo τoυ αυτoκινητo }..ιαξα |λε oι:ναΚobφπηι 6τα'ι o Tαdρλι π6τυxε oωατα τo 6νoψα. .TααρΤt.Stephenie Meyer Λ <<MdλλoνΘα pΧi. ηγoilαεαε κ&Θελ6ξητoυ. ψετo τoυλoι5μιδεγ απoτελoιiαεπρ6βλη Lιαστo ναπαtξεικcωεig tια .Με κακoψαΘαwε.Eκεiνoι ακoλoιiθηαα .Eκεiνog oι.Eφυγα pαEtζo"νταg tντoνα με θυμ6.σσ6τεPη iJPα>>... τo υπ6oγoψαt> o Tα4β.-}367 (Φ .w τ αξει''. ψατιπi'αω <<Ι\oπ6ιlltψαΘα6τι' Θα τια"sτη. πoλibαργα..φα\)oτ|oυ oγηματιζε τo pεpανταEκι iψoιαζεμε μoντ€ λ o αε διαφημισητLα φ!g:ηg α6ιαpρoxα.Αy και ψo ναακoυγε. Διo κητ i1Σ oυαν>>.<Eντ αξεt..ΕντoυαP:vτ >>' klαατi. oρtoτε..Aψtoωg τoυ i. στoν πατiρα μoυ την αληΘεια. ε[xα αυνειδητoτoιηoει π6oo Eυνατα ιβρq. .. ε[πrεo'Ε. η oμdδα oαgΘα εινω ακ6ψαπιo δυν o Tα4ρλι γλαoε.r]κ6ρη μoυ να δει ψειζM9νo ατην oυααlrτKτo1|'τo γεγoν696ι tβρεγi μπ1λ.ντoυαPντ με φωνη τενLατη αεβααμ6.>> Βγι..βgαoτtιαξα και γilριoα ψε {ψφαoη τα ψατια v"o1Jτ|'α να τo ^ δει.ιδενμτoρoιiσενα αvφ. <<T6τε..θτoι. Θα τα πλιiνω εγιJι. Aκoυαα τo βρυ1ηθμ6 τη9 ψηγαι{1gε.κι o Tαdβ.vαπ6aταση ωE τ σLια κ. ρ ιε >> << KdΘ ιαε.ι πi1γενα ανoL.. αυτ6 ειναtτo αx6διo. <<Βνγαp ιoτ iι.

Θα εLoαtψιαγαρα>>.<Θ α τα λιi αω εγω.>' <<Μετατρiι|lαγεiια απ6 τα βoηθητικd κτ'ιαψατατoυ στ|tτιoιi αε γκαραζ''.bτε αντ69€βλεπε τα γiρtα τoυ'ΕντoυαP.Ι\tω ι α περιψtι ω εδιil. . iιατεραaτιo νει τη διαδρoV\..<E[γαι ειδικrj ζωνη γ tα oδηγηαη εκτ6g δρ6μoυ>.<Tιεiναι 6λα αυτdi>> Pωτησα' 6ταν οcνoιξετηyτt6Pτα. . επειδη ανεp oκατip αwα π ανω α αδιiνατo ν α γ L'ν Eκε(νo9. xαν υπερβoλικdπo}λ&λoυριdπoυ επPεπεναδ€ α ω..o1ι.παιτακαι με τoυgδιio> '[*lαoτt"ιαξε. .Aυτ6 α'i1ψαι. Ξαφιltκαβρ€ Θ ηκε oτηψερια μoυτ6αo τPητoPαπoυ η μ Aρ1ιαε να μoυλιiνει ταλoυριd.ρ6λεπτo πoυ περνoιiσε.6ιαψικp6 δρ6μoθ απ6 τoι κεντρικ6.<Πoιiτo pdζετε αυτ6 τo πραγψα..ιεπωg o. τlοξαaτερo9 ψiαα ατc6τα αιiννεφα.Mε καλ6 τρ6πoη με κακ6 τp6πo. ...νKILι1τPεα6ρ. Πρoαπαθoιiσα να βρω τo σωστ6 μ6ρos τLα να δ6αω 6λα αυτα ταλoυριd. ακ6φτηκε καθιilg τελεiωνε τPητoPα. dλ4 δεν τα καταφεpνακαι πλ... 'Εγεtpε πρog εψiνα τLα nα μoυ φληαει τo κεφ&λι και ψ αι αατtν αξε.κι i"πεφτε 6λo o oυραν6c. <<Kρdτατα ψατtα αoυ κλειατ4 . . eγωπρoαπαθofαα να δ6αωτηζωνη μoυ. . εννoεig6τι"πα.AπoμακρυνΘr]καμε <<Aυτ6 τo τζιπ πoυ tγετεεiναι.νi1ζωντα'ιειllε ψ. .ει ξt.πp oγωρα εc'is>'.>. καιπipα>'.Εαυ δε Θα φoρθαειgτηζωνη σoυi>> Moυ θριξε€να βλ6μμαγεψατoδυαπιατiα. Eκεiνog αιαατtιαξε ξocνακαt αλωoε τo γiρι τoυ τια 1α |ιε πoυ o βoηθηαει.6 γρ'i1γoρα. τcPo σπ αθ ιbντ αg'|'α αnτ.γtν6ται κ&θ. μεγdλo.εξi1γηαε. << Ξ€ρειq κατt.νταg>>.ιδε φαιν6ταν καΘαpαατη pεpα. Δ..ιoπατιπανω ατo βoυν6.. <<Eiναιτoυ Φανταoτηκα τtωsδε θα ηθελεg ια παψε 6λo τo δρ6μo τptγo.Eντoυαρντ γιiριαε τo κλειδi. o..0Καταxνtα τηι ψ6pα. 368 {:i παγικo.. .Δηλαδη FΙ φωνη παψετpi"γo..αε 6λo τo δρ6μ Καt ψετα φταα αψεaτo τ iΧoE τoυδρ6μoυ τα Etν τ pα σχη τtζorντρααινoυgτoixoυt σε τρειg μεριθqγi:ρω ατ16τo τζιπ 6λo και πιo αp \ρoui1ται Lνααπλ6 {rιxαλισμα. { 1αμ6γελo. Ιζαι τ 6τε αυνειδητoπo.<Δεν εaωξεγ&αει ακ6ψα τηι τελευταiα φoρ&. .E'tγελαγιoτη oμιβη τω η Aλιg εi1ε δiκιo..l .ρωπιJsgψoρoisαε να oδηγεt ψioα στη. Σiγψερατo π ηαoυν εξαtpετικi1''. € ν α βρυ1ηθμ6.Λυκδι Stephenie Meyer τΩεLστηΘ6αητoυ oδηγoι5με μια φυσιoλoτικi1ανΘpωπwηταA)λA ντ|ηPβτητα.στ αΘιil ατoν Δ αγ κω α α τ α γεt\η |..<M ooγ.. ψετραpηξεατ6 τo τξw. Xαμoγελ ασε ατcoφασιoτικα.".Παρατησα την τpooπαΘεια.ντπoυ παρiψεwαν ατo λαιμ6 μoυ και 1dιδε{rανoτo oτtρνo ψoυ.νατo1ι βoηθηαωκαι συγκεντρωΘηκαστo'|'α|ην αι απytω υπερβoλικd τ PητoPα.xμμμ.διαμαρτυρηθηκα.. E iγαι δυ τ6ν ναηταν μ6λι91θεg.Mυρiζειg τ6oo ωραLαoτη pρoxi1>'... . .. φητoυ εi1εθoλcilαει.Eμετ. .r.νταg. απ6 τo oππι.. Tα&ρ}. φ αL'ιεταt 6τl Θα γρ εtαατεtνα α)λoιιitαωτη μνημη Πριν ψoρiαωνα αντιδρdαω.Ωχ!.'lτα.<Mα τι απξtιε Φ η γενιαι6τητα αoυ. .ιηαα κατι.6δει1νενα ατcλαψ κ&θιαμα σα. . παψε ψε τα π6Eια απ6 Mπθλλα.<Nαπdμε6λoτo δρ6μoτρi"γoνταg.να <<Ι\υπαψαt.... κα π6δια μoυ βρ6Θηκαnστo6δαφo9..εγωψ6νoΘαξεpαoω''.>' ιτωg iνα μ6ρogτoυ δρ6μoυΘατo 6γινε μερικfg oκταpεgπιor|rηλη.. δ.. .Lo1) .Xαιρ6μoυν πoυ η βρoμ i1ται τ6ao δυνατη..<Ι(αιμε τoυs E$o.Toν κo iταξα ωro pηψiνη.6ψωs. μoυ <<Eαιiδε θα τρ6ξει9. κιη ψηγα. εε.l:369 (.>'ρiιτηcα διατακτικ .. πpL"πει". Για αpκετi1ωρα iγ εt o υζi1τηαη.dλd με καπoιoτρ6πo βρη". πoν iψoιαζελιγ6τερo με δρ6μo Και πεP o6τερoψε ψo.

.εε. Μετα€ακυ.νεLγαxωpo yια να ξεφi:γω. . .<Nαι>. <<K4τιτi'τoιo>>. αλriθεια6τι Θα πiαω πανω σε:καν€να δ€ντρo. 6ται δεγ εLιαt1>> .ιπoτατoιl Θα tπρεπεια φo 6ται δεγ εwαι1>> . κ αt τ α γελη ψoυγω καν. Δεν υπi1ργεκαΘ6λoυ αυτoπεπoiΘηoηoτη φω.>' Tα τoυ ψετα pLα.και πεΘα.>' μoυρμoιiριαε κoyτα ατo δ€ ρ μα μoυ.|o τtoτευα αυτ6 πριν γωρioω εαθ φεfγoυμε τrhρα τρι"νκανω κατι πλi: γαζ6>'. <<Kαιτιbρα.l tκα κ6λλη α τΕτ p ινη αλo υ6τα τo υ. Δεν υτηpγε καψiα δικαιoλoγlα τια τη συμπεριφo ..vτ αg με 6ναν αναατ ε'ναγ ψ T6τετi1pετo πp6oωπ6 ψoν oταγiριατoυ α1εδ6ν pL με φi\ αε τ pη ψατtκα. .εLπεψε β φωνη. πiooυ ψε σε Kα- 1ελιιilν μoυ.νικα.FΙ κρfα τoυ αναααγαργαλoιiαετo δ€ ρ μα μoυ.Λ Stephenie Meyer .ρhτηoανευρικd. <<Θααφηια πoτt' tνα δ6ντρo "νασε μνπi1oει.oχ. ψηπωs πt. Αv αατ tι αξα.ι|rε τo κεφ4λι τoν κατω κt ακobψηaετακρilατoυ 1εi\ απλα oτην κoλ6τητα oτη βαoητoυ λαιμoιi μoυ. <<Mπ€λλα. Με παρατηρoliαεψε πρoαifi'ωση'πPoσε.|]'κα pα 6τl. εμετ6g>. πιtζoν τ αc..0αoτηpιμω.τ' o ρκ1ζoμαι!>> F'γω iακυιllα ακoυψrhιταg τα γipι'α μoυ στα y6"να * ..<Ανηαυxεi5 ακ6ψατωρα.τα γtρtα μoυ αηκιilΘηKc| μτλεμoιiν γil ρ ω ατc' τo λαιμ6 τ oυ' KαL ξαφ. Πααγι'ζα ν α σντKεντ p ωΘιb. ..M6ριαε μια ειiκoλη νiκη.>> <<Nα. αt << Mα ε[ααι (ιτρ ωτog.oxι. . . ειπε ψεκoμμ6νη α.δεγ πιατειiειE ατ.Επρεπε ια ξtpω καλιiτερα.. ν€ ν α δ€ ν τρoκαι μηναpxtoω ναξερναω''. Πρ a απαΘηoε 1tα Kατtπ10Lξειtι α1αμ6γελo. <<Εa{Θα ψε πεΘαι ειg. μoυ.α ια e τoυλαιμof ψoυ.να . !rιΘιiριαα..<T[τLoτ α>>.νoυψε.: 3 7 1ie . εγds 6ψω9ψoρε[>>. Mε 6ριξεπανω oτηι λfuητoυ 6πω9KαLτIP.ξεφεiιγoιτα κ6πoαlc6τo oφιμ6 ψoυκpατηψα.εLτανπoγωρω. .<Nααλλoιιbσειsτη μνημη [ιoυi>.<Tωρα>> r{rιΘιiριαε. εoil. αιτtαταoη. .γpειαoτηκε περπa6τερη πρooταΘεLατ..νατc!oη'εν βημη".. 'LΙξεpα 6τι νπi1ργεκαι δειiτερo ατην ιδιoφυ4μo.&γγιξαι τo τρεψαγειo κατω1εiλog μoυ...Και ψετα ψηπωE αργiαω ια ξεpναω>'. Eβαλε τα γt. ανηκαζoιταg με να κατω πtoω KαLνα κoλληαω ατηι π6pτα.ψiγριτo πιγobνι μoυ.c γLαωνα αναcαινω παχtκαιo. Σiγωoε τo πρ6αωπ6 τoυ για να φληαει τα βλ6φαριiμoυ. trcιKd' αλαυπi1pγε1ιoιiμoρ pαΘιαψiαα aτα μ&τιατoυ.<Mπoρεi .να δ6ντρo.νξμoυ. <<τιακρtpωg εLιαι αυτ6 τLατo oπoio ανηoνγεtg.>'.Pωατη μν{μη μoυ. Kι 6μω9 δεν μπoρo6σα ν αντιδρ4αω ακριpωg 6πω9 εixε γiνει την πρωτη φoρ να μεiνω εντελιilg ακ1ιητη.ooυψε oε κωνi. α}λ4 δεγ ψoρoboαnατo 'ιαφt.. Eακυr[rε ακ6ψα πιo κoντα ψετo πρ6αωπ6 τoυ εκατocτα ψακρι'ααπ6 τo δικ6 μoυ.'' ξερoκαταπια. ε1πεψε τα γελη τoυ να κινoιiνται αγ1 τα δικd μoυ.pιατoυ στo τζιπ απ6 τη LλtαΚL ατc'την 4λλη μεριd τoυ κεφαλιoδ μoυ κι θακυ!rε τcPoSτα ΨPo1.Mπd}λα!>. μoυρμoliριαα πρo oπαΘdsν.>> Tα xε[\ τoυ lrιΘιiριααν δi:λα oτo πtyo{νι &1 370 r:ι <<Nαπ&ρει. Δε. FΙ μ6τητoυτραpηξεvLατPαvιιηnPosτα παyωατoδ€ρμα Eκε[νog tκocνεπLαωπαραπατωιταg. Φληαε αργατo μdγoυλ6 ψaυoταψατω1ιταSστηνακρητων τtα.<Bλ6πει9>> .Mη.<Δtιτpα.<.και μ6νo η μυρωδιd τoυ α.ιlαατατωoε τη διαδικααtατηg ακir|rηEμoυ.τ α αι υπo1ωρητα γε ατα δικd μoυ. <<. πtoω.<<Δεννπαργειτ.

Επ θβλεπεEτo πp6oωπ6 αoυ>.καt αρ βαδiζω υπερ\φ orνα πP os τη1ι αιτLΘετη κατε6θυναη. <<T6τε γtατξ>' ι|lιΘ$ριoα. αργιoαναπερπαταω ψt. Με oεξα'να.'' .votξω τα γατιακαι pεpαι'dιθηκα πωgεWαψε αταψατi1oει. . μπερ απ6 την ξαφνικi1α}λαγ4 τηg διdθεαi1gτoυ.πtφτo"iταsανdακελα..<Tελεiωαε. εαιi Θα ψεπεΘαν ειE|.να σ1)τKP α.. ξεφ:f. τ6oo oψλi1i1ται η κLνηα1.Μπ!}λα.ιι. ηoε Εγdl γρi1γoρα tγωoα τo πρ 6 oωπ6 μoυ ατην ωψoλατη τoυ. κατω απ6 τo ψραταo μoυ.α να δω αν πετo{αε πραγψατικα ψtoα ατo δdαog.καLτα γtρια ψoυτ'ιλtγηκαι yilρω ατ'τo λαιμ6 τoυ τ6αo oφγcα αε oηψεio !ατo\] π"lηω. oηξα.ι.>' .αγιoωνταE τoι. καΘιil6t"πεoαoτo υγ p6 χιbψα. <<Πoτ€δεν ε[μαιθυμωμ€ ν og ψαζLooυ_πιhc.* <<ΠdωναπαρακλoυΘηαω tιαι αγωνα ψειζψλ.. <<Α. . Δεν ημoυνεντελιbgpiβαιη 6τι εtxαψεoταψατi1oει. .να αναπι t.. .εαιi εLoαto μ6νo9πoυ iγt τo δικα[ωμανα θυμ ρωτηαα. << Θιi μωαεg>>.>> νικαυπi1ργε ψιαtνταoη ατη φωιi1τoυ.. αλα αντιoταΘηκα. α}λd μ τηoεαφγcα.με πρoειδoπoiαυoτηρα.Γ€λααε πνγcα.<Nα καταλαpω τι.|]ατoν κorcαζω..Pααψ6 να κoπαξω. .Παg αι ωτoEα Mπ€λλα..ειρυΘμικ4.'' >'ετταν€χαβ α τ αλ6γ ξwιαψiνα.>'εiπα ψε απαπητtκ6τ6νo. . Aρκioτηκα στo 1ι)ατoν ακo{ω .να κλεiαειE τα ψατtασoυ>>.επiψειι α.ιτερ6γ6λιo.. καΘιhEτ{ναξα τηλαoπη KαLτLSφτtρεEαπ6 τo ψoυφαν μoυ.Eνoβημ€νη. Γιiριαα ατr' τηι Φλη xωρig . μoυ δεβειg εψιaτooilνη. πoυ παντα ερψ ωgδικαιoλoτηνLiνηατcoγoi1τεν αη _ απoγo'i1τευ αη εξαπ >'.<ΔεΘf μωααψαζtooυ''. 6πω9 και'α λ6για τoυ. A}λι1 η iκφρααη αιτoρLαgπoυ εLxατoι εξιbΘηoεστo ναξεoπασει o' tνα pρo.Oτι δε θf μωαα γαζL αoυ.. . . Mε κo[ταξε:1. Mπ€λλα>.<Mη ΘυμιbνειE.καΘιhEΘυμηθηκα την κα πoυ τoν tκανε ν α αlτoτpαp ι€ται' ωc6 ψΕια..<.Iφιξαταπ6Eιαμoυ Τliρω απ6 τη ψiαητoυ.Toν ελευΘi.oηκωιoνταEτα φριiδια μoυ.Μπi1ilα.StcphenieMeyer Λ τενιK6S. αλλd θα μπoρoιiαε κdλλιατα . πρtν ψoρi oταψατiγoει. T6λμηααια α.>' ttt 372 {. . Και ψετα ptαE κατλαβαινα πωg κtνotlψασταν. ΠρooπαΘηoαναγνρioω παχt απ6 την d}λη.cηθιh. ψt"γρι πoυ ατλωαετoγt'ριτoυπLoωκαι αγtξετα ψilλι'αμoυ.. <<Mηνtεγαoει. φαwεταιναΘ€ λ ειg ιαπαLξειEτλtoν.θα ψoρ Ε1oαι τ6oo γειναLα. Δεν τo p\i'πειg.<.vαυτ[α. 6πωc' και την ιilλη γoP&. εLγεφιiγει κdΘ πειραγrικois τ6νoυ. .oα ατo δdαog. <<Aυτ6 iγαν ψιααπλη δηλωαη εν69γεγoν6τoζ>>. <<Πofπαg.Fπιωααταγ{'ριατoυ γtlρω αττ6τη ψtαη ψoυ.. Toν 6νιωθα να κtνεtται.να τεpπαταει βoλταpoνταg ψε τo παoo τoυ στo πεζoδρ6ψιo. ΣηκιilΘηκα 6ρΘια.Mπ€λλα.<Mα μ6λι9 εLπεg. . μ6νo και μ6νo τ. << Δεν κατλαp αiι ειg. κι €κλειαα τα ψατια μoυ καλd..πρoφα"ιiιs αρi^ pαtog αι ηταν ακ6ψαπoλιi θυμωμ€νog τLq'να με βPει αoτεLα. εtαα στη''.<Nαι>>.E.δεν ψo ρ oiloα .ωριgνα ψoρεtνατo πιoτtι|ει'. αλλ&εiμαι αiγoυρ 4λλoι Θα περαaoυνκλα και χω Pis εσdνα>>. Μπiγα στo! ttε.Aυτ6 τoν iκανεναyλααει ακ6ψαπιo δυγατι1.373ι:. Ωχ!>.ρωoαμoυδιααμ€ ν η ΦL6 τo oφιμ6 κρατηψα μoυ στo αιbψα τoυ και γ\iατpησα στo {Eαφog. Δειl αξιζετoν κ6τo ναξαναιlιιboω εκεwη τηι απαtaια.

O Eμ ηoε ψετααπ6 t.''η δικαιoλoγiα κανω.νιγ6ται>'..FΙ [διαμoυη i:παρξηαε pαζει'αε κ[νδυγo. tτPq' ααν γ πPosτo τεραατLων Eκεiνogεi1εαxεδ6ν16ιαγαpη ατηι κiνηαi1τoυκαι'iγ _παρ'6χααυταo.^<<To 6τι συτKPατηΘιh γtα1ι)α ιιη σε "να vτcoP(b |εν βdλu..Εψετδεθα μπoρobo αoυγρi1γoρog αυγκριθεiψεγαζλα' pdlτηoεo Eντoυ <<Εtααι € τ oιμη να δειgπαιxν[δι.εtτΓε.τoλαxιoτo..υr Λ αδυναμ[αE τηS β ρ αEi:τηταg μoυ.>. <<Tρoμακτικ6. ρ μ.και' 6 διαατdαεωνγηπεδo.tξει. viπPα πιo τtρα.}Ιρθε1 ωPα''.<Eγω εξoργLζω τoι εαυτ6 ε[πε [ΙoU>>.νεaη και otκε κλεiνoντ4gψoυτo ψατι.αψηγαιtα9 .χωPLsνατo θ6λει. .0αL.ν αoτεLα.. υτPis φτipεgKαιτα βρtατoυ κρtψoνται γα- \αρα. <<Σ' αγατcιh>>. .. η. ψεταξb ...ρηκαι κατε 'Po. oι dλλoι i1ται εκεt6λoι. εi>> εLπε o'Εψετ ψε οl. κυ p tα μoυ..Eαμι αρxtoενα tργεταιπρogεψαg. tν αg pαΘt:q oρυμαγδ6g πoυ πρ o εργ6 dνανκεραυν6 ταpακoisιησετo δ&αogπtαω γαg καt ψετ τιPoξ τα δυτικd ψtaα oτην π6\. H Aλιg t"πιαoετo γΕρι τoυ... . .χιμoυωg αιτtEραoη. ... εξiγ ηaε o. Aυτ6 g'i1 Εγ dl γαψoγλαα α διατακτικd ατην Eαμι. .Eντoυαρντ πατα 1ζoιτ αgγ ρiγγoρα FΙ Αλιg ειxε φi:γειαlτ6 τηΘiαητη5κι iτρεγε.ι ψε ψεγα\αβηv*o aτo ξια εψα9.τατoιTζααπερκαι τηνAλι g.νταqπpoq εψαg. ΠηP. ρ. αυ.l α βλ6μμα ατην ιλατητη q P6 ζα ηP6ζαλι εixε αηκωθεLψεγd. χωPi.νtωαα .Εψετ.τι"oιdλλoι. ησ !^εxtaεκι €ακυr|rε τLα \]α 1αΤδ€ι{rει ελαφρd ψε τα γεi\η τoυ τα δικd μoυ.βpω απ6 € ν α oγκιilδεgκιilνειo.Φαιν6ταν λεg και o Kd τιg pαoεtc.LoωEπεpιπoυεκατ6 ψiτραπιoπdρα.<Eiναι φτη.Θα i"πpεlcε πιo δυνατ6E. <<T dlρ α α ε παρ ακλω. <<Π&με>. κiνδυνo. Μετα αν αoτ 6ν αξα.Ι1ταν δυo φoρ€ E τo μ€ γ εθog εν69αυνηΘιαμ6νoυ γηπ€ δ oυ ψiιζψλ. F{.o|τPε|ζπoυκdθoντανστoυtβPwu ν. ια πPosτo γiμεEo.g... .lg ακwητη.Bμετ.oταν μαgεiδαν. tβΧε. <<Eαliηαoυν αυτ65 πoυ ακo'bααψε.oτ α.ψιαψατιαπρog ριγoc..και με iκ γελdαω.i 375 *i .<<. t.r'..ψεw α εντελιi.ντi >>ριb Υ'o ψι.καΘιbg ληo ιαζαψε. τωy απεtΘαρxων αν 0 rιir γoυ' 1 πLνω. μαλιι κd. Eκε[νog ψoρεt.<Aκoιiατηκεσαν αPΚoιiδαπoυ π. o'F'ψετκαι P6ζαλι κιiΘoη 1)τανσε tιαγυψ6 α$ψτλεγψα βρψn καιi1τctνπιo κoντα ψαg αtι' 6.'Ε..E. πpoαιbπoυ μoυ.. Eβαλε ταxiρι'ατoυ τcPoσεχτικdκι αττ'τιg δυo μεριdq τ..<TπooγiΘηκεg στo Διoικητη Σoυdν πωg Θα με € φ ερνεg αππ ι ν ω ig' τ o Θυ ψαoαι.374 r... ανακoiνωαε.ρι ψoυωc6 τα xελη τoυ.S|"eplιeniei\{e1.ι. λ{ερικ1.Σταψατηoεψρooτα μαζ ρeνατi1κiνηαη.ililα i1ταν δυνατ6ν να iγoνν τ6o τoυg.αλαπαρ' 6χααυταε[ναιΦθεια. γι' αυτ6 τι'lιl 'T1ταν ηπρioτη φoραπoυ 6λεγε 6τι ψε ηατoilαε _χPησLιιL) πaιιbνταg αυτtg τηλ.Εαψι. Xαμoγ€λααε μελαγ1oλικα καt ψε αφηαε ελειiΘερη εκτ69 απ6 τo fνα. τo γt.|)αντιE ρ αoειbγ μoυ . μη>... >> Eβαλα τoγtpι μoυ στo oτ6ψατoυ.Πoλιi πιo .'. 6ψotαζαννα πεταιlε κατι ψρog δεν θβλεπα καψLαψ(λα.ΕιτoυαP. Θαiπρεπε να ψoρdι να .καtφταoαψε-oτηνακpη ψtαgτεραoτιαEcrνoιμi16πεδιdδαgoτην ηκλιατων Oλυμπιακιbνκoρυφιh'ι.. << <<FΙ Mπ6λλ αiγα.0α tηl) τo εLγεoυ νειδητoπoιη αει. ^ρ <<ΜαΧι. πρ o oταΘ ε 1Ια o νγκρ ατηΘεig>.. M6λιg μλη αε. Ι(αλliτε α ι α ξεκιν/1αo. αλλd τo κρατηαε oτο πρ6αωπ6τoυ. εγιh 6ψω9αtγoυPα.διευκρ .oxι. μoυ 1€ρι.η μ&} γ6ταν xop$o. τpηψατtκα φoρ:g να ε[1ιιιι ψιaιhτoι εαυτ6μoυ. Mε oδηγηαε λιγα ψtτρα πιo π'tρα ψtoα γ6 τιEVηλ€s.

η " €κoι|rαν την αναoα.γ.λαψερ α.>..Moυ 1αμoγ6λααε θερμιi..αυτ6 Pει9>. il.6 να πιααεt την ψαΤα τLα την 6λλη oμ4δα. <<E. . .:!y::":!|γ}*dτηνκαγoνικηLιo. τ ρα. Φκι6 μoυ>....<Πdγω τoυE!>> 'ΕτνtΕεiνα γ6λιo και. Γ€λααε κιεκε[νη. ΙOχ. ΛιΤεgμερεg αφoτoυ γεννηΘηκε.>.6oo ψακριακt c <<Ξεκινt]ατε>>.oEionη.. δεixνει ανυπ6ψoνη. τo.'Υ'!""::. δηλαδη..<Γι' αυτ τ6oo γαρoilμεγηπoυ β pη*' εc tι α.o 1n. Περiψ τληaιααει στην KεnτPΦ βooη' ililα ψετ&κατα).g τp6πoυg. 6πωE αρψoζε.u pιbτηoα ντρ oπλα. γ..ξ. ετνε\Ι/ακαταφατικα.T . <<F.Παντα τo potsααtτoι. . FΙ Eαμι κρατotlαε ψια-απ6αταiη ψYcαξi' ιιαs' KL αναρωτι6μoun i1ταν ακ6ψα πρoo'εγcικη τΙ"ανα ιιη :y τo Eκαγε ψερ ψαξει. ιhτηoε.(λιαα.. βil.αpα fλαβε Θtαη. o Eμετ κoυνofαε πipα 6ωΘε6να αλoυμιν6νιoρ oφ:6ριζεα1εδ6ν χωP[slα ακoilγεται στo1fαipα..ffi γαζλα.μoυκαιτo"n"λλo$oε μoναδικ6 Π€ θ ανε μoυψωP6. x"ρι5να *Ψ'i Eεν πα[ζειq ψαζΙ'τoυg.. ιhoτ ε ν α πα[ζoυν τ[μια>>.i^ iγoυγψεyλΦoειψiααoε "τλiλιiκων.. αη6. Φα[νoνταν ια εIxαν φτιαξει oμιi Eντoυαρντ i1ται πi'ρα ψακριασ. ΠρooπαΘησανα φα\)6 ενθoυαιααμiνη.πωsηταν ηEη εκεt -πι. .o . Εκττλnκτn. .ν τ αξει>>. <<A. ε(δoυEαιlΘριhπινηζ'η aτη ψνiψητηs...oχ. μoυ << Π4με κι εμε[g.Ε. καιτoυζn P*..βi1ψα τηs ι| ' ναJ. <<Δεαε πειpαζει.ατc6ψ ι|η τoυλξιστoν>>.o ψακpιααπ6 τη θθ πkαεp ατr' 67ι Θα ψoρoisoα πoτi' yα Θεωρi1oωδυνα Tζαoπεp oτεκ6τα'l αpκετα ψiπPα πιo πt.. μελωδικη η' Lιε 1 τηE φωιlη' και αυνειδητoπo[ηoα 6τι τoν κokαζα'ψL *o. . n ατt6τoυEdλλoυEδυo. Θλ nοψζl:g !PΨvατικa^τητα. .πλoγi1γι' αυτ6 ...o. .o.. pωτηαα διατακτικd κα <To γεγoν6 E 6τι ε{ψαι. t.πρ6oΘεαε ατcλ{τωq πεζα...oi.ναι -τρtτεt να ακoiloiιg τiυ καβγαδεE τoυE! Στην ε}'πiζω . ..^:Ι:l:? "Py.ρα πLαωτoυ.Toυg αρ€ o εινα κλ€ β oυν..ιτoυαρ <<Πανταευγενικ69>>.. τρ4τoρ n iiλ.. .μρλει6J μ. ειιh ει1επαρειΘt. <<o o πριhτogαlc6 τoυgκαινoιiριoυEμoυ Tιoυg.. β.αησ μεioπoυ πpt"πειναi1τανηΘΕoητoυ ππαερ.. <<ΑκoιiγεααL σαν τη ειπαγελdlνταg ψαψα ψoυ>>.tααι αsτ6 πoυ θ6λει. Aλλo tια pρoντερ6ξtoπαoψακε &ρμoε.νητtκα ακ1νητη. πρoτι'ψd: να κανω. αι και εwαι μεγαλ6τερoq απ6 ψt...oτ αριτ 6τι ε[γαγααεt€ ν α παιδ(.t'α'λι. 2εγoρoπηδΦνταEπtoω ζLψoητα1'lcιoεπιθετικξ iψoιαζετεpιoo6τε o ρ ψ.Γio. παραλα.. δηλαδη. κ τoυgδε φoρoιiαεγαντια..ψη9υμβεια'ντ6.. .. -' .Stephenie Meyer ψατια ενΘoυσι6δη.-L"πεa εg''.iiφρooη.'".. Μ πoιoν τρ6πo.? μoυρμoιiριαα.o. αφoisψoυανακατωαεταμαλια. E'oψι τη\ι ατcλη.CoαP.Θαπαεικλα>'.ιlα..LL\Lξ ακoiloτ ηκε τ 6αo φυακη pγ αtι o'ιτα5 ατι6τα γελη τ ηg.tτoε. εξαψε φταo &κρη τoυ γηπ€δoυ. . ''γ Θα παιδιιi μoυ με . ε1πε.iu iot.παoxtζoνταs\'α Kαταnuβ:J. γιαπαpαπoλι5 καιρ6 χωPisταLρι. εψβρ6ντητη. Φυαικd.tιλo......στεP6κoμμdτι τ π€δoυ. H Eαμι αταψατηoε τ6τε' πρoφorνιJlg.. τ6αo λdθ og ε. o Kιiβ'αiλ oτεκ6ταν αιαψεoα ατιg δυo πρωτεg και η Aλιg κpατotloετη"'lψαλ'α.ipx.r) 377{a ..o nαoi u.η_μoυαρ6αει να τoυs ^oηΘ β αω.Εν τ oυη' 3 . FΙ Aλιg αταΘηκε 6ρΘια.τo κακ6μoι ρo>>'α1'αστtναΕε.λo. Xαμoγ6λααε.*ιλo. ψελiγωνεπoυ τoν μ6νoτoυ>>.. e} 376Φa << O Eντoυαρντ ειπε6τι t. φ ιhι αξεη' E'σμι με καΘαρi1φ ωιlιl ι π oυ i1ξ o Eντoυαρντ ψoρoilαε τα ακoisαεt.>.blται ακεφτικη.αι ΚαLτoψiτωπ6 τη oε αlc6τη'να!ησυχiα..Moυ PηLσ:την κφδιd _γ( πηεη.To δικ6. .ιε ψoρoboα να γαoω π'oτ6 τ iν ικτo τ 6 _ τ oξ n ou Εγω η9 ψητ αoυ εLπ ρ ε o.

Eαμι με κ'αΘαρi1φωνη...η oεζ.ενω ε.ατo1€ρ-o ι τoνTζαoπερ..λ ψtνo. η'λ[ψρo. ^v'επεPLτPαL. .:T1:.*ηζ6nη' κερδiζoνταg δυo βdαε.|]αταpαpγεt p0.' "::χ"β'1την FΙ μπι1λαεκτoξε{τηκεσαν παιω ατc6 τo τηπεψετεωρtτηg ^ Eo. Θαiγαιl ωραLααι ψoρoboα.sεκφoβιστικ€g κινηαειE πoυ KdνεLo παiχτηs πoυ'ριχνει τ.αη.o. p. 6τml o Tζαoτερ.ατη. Κρατηoε τη..αKt.ψiaτoυq με iτρ. εξΙ1γηoεη.o\]δηπoτε dλλoγ ατoν τη>>. ειπεγλιbνταg.αλ γτilπηoε ψ1αψλtα τ6oo ψακptα εκτ69π . ioηs και ψετα. <<Λεg και τoυg 6βλεπε9τυραTPW>'.ouo -.ν πι'ααειτo ταντα 6τoιμo γt. κατευΘυν6μενoEπρog τη κ\piιaη..o..''2.εγαν ψtααατo γiμεEo.!.φωναξε η'Εαψι ψει|ilγp αιψηφωγη.Πεταγηκα 6ρθια αιi1oυγ1' αλλd ψεκαπoι'oτ ρ 6πo i1ται λωpητoι..η. . Κατ αλ'αβα 6τι o' F'ντoυ αρiτ λειτε. αιτi1γηoεατα oυν.o |:"o1o. << Περ iμενε >>.τ oι πεLραξα.. oυνε7[oτηκε ψρooταiτα Eiloπιoταψατιαψoυ.εtπε.ζ σo. ψαρκαρ <<Aoυτ!>> φιbναξε. τη εγκα[ρωg να χτυ." . πρoαταΘωνταS.o.. [€.. E$oπιoτα' καθιi:E . .o .αλ. 1.* . <<Γιατξ>' p ιbτηoε. . o Kιiρλαλ tτρεξε oτην ψα με τoγ Tζαoπερ τ.6τoυE.Tιλεg..Aυτη φoρα. iριξε ψα ψλια α φog πρoE τoν Kιiβ.ψετo tνα γtρι o ηκω.'9 <<Ανδε 1τυπηαoυ1)τη\) τ6πε εtιαι ατραικ>>.ρειτηνψλα ατo π o Keβ.τiδα . g β d _ αψioω ι _--1 ανατKαι6τητατηqκiiιγtEαg..Βψετ ψoptσει1|)αuταναφ{.' o αττ'6τι'g παρυφig "''aμηκε τoυ δdαoυEμ ετην aτo oηκωψΕ. xtρικαιτo τλατiι ψαλ'α τoυμψ6γλo oρατ6 ακ6ψα*o.oψι..aωπoτt' να ξ τoυg βαρετoi:g ηων εg τoυ πρωταΘληματog.'χεPLτ. .o.Stephenie Meyer Λ τηS iιιoLαζε !α εiναLctνετcαισΘητo' α1)τινα Kd\'εLτLs παPαEoσ.F. <<Eiγαιη aειpα ΨoU>.'ηζ Kα. * i19EL* γυπαειπιoδυνατιio.Ετρεξ μoυλιiμπoν ταgαιτ6ενΘoυαιααμ6.n'Aχ.Eγτoυαpιτ.6πω9πεταγετα.y!:"g t7ταν αδisνατo να πα ρ ακλoυ Θηoωτηντ αγiιτητα ψi' ηnoλoLα πtτηε η ψα}τα.αaαψη\α.να1κτη1ζε' ψτ(λα iπεoε με διiναμη. o Tζααπερ εκτ6ξευαετην ψiltα π[oωaτo γ€ρι τηg A]ιιc' πoυ περtψwε. {γorνaαν αιiγκρoυαη αιαψεoα αε δfo τεpαoτιoνgoγκ6 πoυ tπεφται κατω. << E [μαι λιγdκ L ατcoτ oητευψ6ιη>'. o.o δ.Ι]'Εαψι ψoυ εlctατησε την ttPo σoχη' ακolsγo- 1'ταS πPooi1)ιω oη.τo^ρυΘμ6τoν onλ.ηνιιπdχα. H oμdδα τoυ'Εψετ πρoηγεko κατα iιαι π6ντo _η \ι καταφερε να παει' πετιhιταE ατ16τη ψια pααη ατην αφoιi εκμεταλλεiπηκε iνα απ6 τα ψακρινα μυπi1ψα 'Εψn_ 6ται o'Εντoυαpντ iπιααετo τpiτo αoντ.αλτoν βλaει'g.Eντoυλρi."ou :!::..ry μρ[o"o'o '.ντ..6λo.o ρ ην' ψι. :Υ.αεαη να μην ψoρεL\'ατη.0 |ιπα}νακαιμε δ.o 4χosτη9πρ6o/ρouiηE'η'oi.Βκεινη επiτρει]ιεoτoν εαυτ6τηg-tνα oin.i) 379 {a .ψoυρψotl ριoα.απo pηψLνog.'oταιl τα oωψατα τoυg μilπηoαι ψεταξ.9.i oω.o.ψoυ Ψτλα. φ..ΕψαΘα τoν &λλoλ6γo πoυ πεpLψεναντην Kατα.'!" ιστικ0g. εtπε. <<'Ε.i o'E'ντoυαpιτ τρtγι πιo γρi1γoρα>>.'' ll fi '(l ιoα oτ E.) 378 {X . γαψ6γλα Και ψετατo γi'ρι τηg αργιαεno γu ριiiζ.ριτηg στην α|ιυ.frμ. * i1ταιl oτρ αικ..τα κ'αταφερε α6ρατηγταλα. Moυ 6ριξε αυτ6 τo ιδιαiτερo oτραβ6 τoυ 1αμ6γελq ντdg μoυ την αιαaα. <<Σ6ιφ >.Nα.. <<Π6ντoE >>.ναα πPw o.ιαpρω t"ιαπραγ δεν κ&νειE καλriτερα α'lτ' oτ|o.lαεtναι αιγoνρo' πωS δε θα μπoρξ.0α απoφil αλ4νΘαατη αψυνατoυ.πετιbνταgβαΘιαψiooo. pdlτηoε.tooE'γt'i' ψαg. 'Βπcαιζεiξυπιlα.Lψαφpω-ατci αανΘoλ6 iιg o Kλρ}.κρατoiloετηνψαλ. Βγιh κoπαζα ^.εκκωφαν ΤκΛoν τικ6q.0 ψετd6pψηoετLα.

i) 380 {a πoτεi1ταιαντ6πoυτηνειxετpoψαξει.Eiδα μ6νo τo ε αρνητικ6 κoιiνημα τoυ κεφαλιoιi τoυ καΙ τη1ftκφραo κoιiφιαηgoτo πp6αωπ6 <<Πr]γαινε εoil ατη θ€ α-ηs.' μεταδ6θηκε ατc6 τoν 6να oτoν α)λo oτιγψtαLα..αν κ μπoρoriααν α ακoisoωτι ρωτoiloετωpαη'Εaψι τoν Eντo με μια αιωπηλη δ6νηαητων 1ελιιbν τηg. τo τελευτα[o τcPηψα πoυ θελoυμε ειναι ια πιαoo ρωδι4 κ.E To oκoρ αλ\αζε. . η oειρατoυ Kιlρλαiλ να γνυτi1αειτην ψα}να KαL τoυ ..Εντoυαρντ να πtαoει.>." να τηνκoπαξει.AλιE. ρrhτηoεo Kι1ρλαiλ Lιετην ι|ilγραιψη φωνητηg εξoυαtαg.ι.<<HAλ 6τt αιλα εiι αt περiερyoι>.PιτηsAλ.| ε o Πε p ιoτ ζ: ην η.Tα ψατια μoυ. Για dνακλ&αματoυ δευτερoλiτrτoυ.ω9oυνηΘ ωg.ζ lxαιεκαιΤκaθ.' κoντα νLαt ψqPL τιbρα.. oυντετριψψtνη...'γο:fu' ητcl. M .. H φωνητoυ i1ταιι|lilxραιμη και αταΘερi1. αo ιακα F'α τ oυg επ αν i η' :τ ψι φερε στ1. . <<Mπoρεig1ιατα Kαταφ6ρει9. << Tρειg>>. Tρ61oυν _θ6λoυν ν >>. ''α βρoι..<<Θακα . . Aλιg.oλo αυτ6 εtπιbΘηκεaε Εναγε1γαpρoατc6λtξu9.εLπε... η μoυ. καΘιbgτo παιγνIEι oυιεγιζ6ταν. ouγγoρη τηpια.Eμετ 6δει1νε αταpαγog. <<Δεντo ε(δα _δεν κατdλαβα>.. .Stephenie Meyer Λ -ψε tια Θ6ρυβoτoυ π6νεoετ' αυτιαμoυ_ πoυ τακαταφεριιν και αυτ6qκαι o EγτoυαPντ νακερδiαoυν π6νtoυEφτ4νoν..KαLτoν o iδ1. << Tι αλλαξε. .q oτηντεΧ. ΒρtΘηκε στo πλευρ6 ψoυ' 1tP.πoυ 6ψoιαζεναδ πoλιi περιαα6.1P. γυρ Lζεiτo. .ττtκη ατc6. *λ.o'o".εlπε αντ6 gκoρo1δευτικd.fiu θιiριαε. Συνoφρυιi:θηκε. i1ταντανλ. .Toιτλικατoχ..'' ρ cbτηoε.τwoα τα περι'oa6τεpαατc.τLν6ψιζα. κι εκεiνoι γι. E'mα ζευγαρtα ψατιαoτp αφηκαν αoτραπιαiα πpogτ μoυ και αψΕaωgψετακoπαξαναλλoιi.. Oλoι oι υπ6λoιπoι ειγαν oυγκε:n.ιll 38l ι"l .*|i.Mαζ ακoυoαν πoυ ταtζαψε.. 6:.H φωνητηg.ψιΘiριαε. << TρειE!>. oτανηeλ.Θunη γ. <<Agαυνε1[αoυμετo παι1νiδι>>..να.cεPo'o Kιiβ.oυγαιζαι o tναqτoν dλλo. o'oγiνα. >> Στ αψατηoε ατc6τoψα.Εγdl ακoυτατ|Poσεχ t.. μ4τια τoυ oτpαφηκαν για λ[γo πρoE εψi. o λ6γιoι ψilεg ατα oγκιbδη ψp ατaα τoυ τεντιbθηκαν. αυτα τoυ ειπιhΘηκαν. o Tζαoπερ τ1S..tαω τcbρα πωEδεντo εiμδειαπ6τηiωiτη o. 'o.αινα αpγlooυι τo κυνηγι>> <<Π6αoι.t. <Λιγ6τερo ατ16π6ντε χεπτα.τ.oψιi1ταν γεψατηηωνiα.i. oι υπ6λoιπoι κoπαζα. 6πω..>>ρΦτηαε o Kιiρλαλ. <Π6αo αisιτoψα.. αλλα εκεi πoυ i1ψαoτανδεν εi1ε ndo.lν τα4η oι κεραυνotoυνtγιζαν φωναζoνταs..αττoφααιαετελικ4 o λαλ. . Ag 6ρθoυν.ν πPoστατευτικη. αυνεγdlg. και αυτ6 dλλαξε την πoρεiα τoυs>>.Β)ι. *. >>pdιτηoeoEμετ την Aλιg...φ ai.i ξαφνικa εbεiξε να τncπι-'α- η αναπνoη. εiπε..<Tαξiδευαν πλ{ πιo τPητoPα ατr' 6.!P".ικη βdo!. τo1δε6ι3υκαΘrhg o καθtιαgψετη αειρατoυiπαιT:Υ!s επ...Eσμι>.. oτoν .λ.>>εtπε o Kdρ}..θη*.ρλΘl:ι.'l τo τρ τoυ Kdρλαλ ψε ψατtαγ εψατααγωνtα.την oργη''.τoiυ 6πω9 nρoβτε'φ {rειη AλιE. απαιτηo ε εκεiνηλακωνικ4. πo τηαε μ6νo ψερtκαδευτερ6λεπτα.αλ €μεινε αυλλoγιαμ€νog.αλ.λεE κι tιlιωΘεunr..oχι. λoυ.g ιαμυπηoει τα δικιi τoυζστo\)αipα Eινoνταg"η. γυρiζoνταg τc Mια 6κφρααη Εντoνη9αυγκtιτpωaηgπi'pααε α116τ τoυ. 61ι κoυβαλ ιhντα9.E.1 oταoηπoυ πi1ρε .ι. <<Tιαυμβαiνει.νπρoλdβoυν oι υτ6λoιπo ι να ρωτi1αoυντην Aλιg τι oννtβαtνε. Εντoυαρντ.Tα :βλ'Εψψατατoυg διααταυριhΘηκαι..

ψν πει9λΕξ1ι και γη φ$γειgαlc6 Eiλα μoυ.. ...ilλα'i1ταιl υπερβoλικd cι.ν στην Kε!τPtκi1pααη.Εψετκαι oι υπ6λoιπoιγilριoοι..ακoitγoιταg'i1xoυ Lτ. Ινυπαψαιπoλιi..τL i1ταν ανηκη τtα 1|'ααιακoπε1η πoρεLα τηg Ψτλαs χωPLEνα γρε.ν...ν ψoυαυτια. Δioτααε για tνα δευτερ6λεπτ0 .τα ψατια τo ασαnστo δεξi μ€ρog τoυ γηπ6δoυ.παρατoφ6βoπoυ παpλυετo μυαλ6 μoυ. τJαKαLoνoυs τoυ περtλανt6ιταν ψt'ααaτo δdαog. κι o.γiι ρω ατc6τo τρ 6 oωπ6μoυ. r[rιθιiριαα. t..α τιo δυνατd ατc' 6. <<Tιαε ρrhτηoεη Eαμι.F'pγαλα την κoρδdλα απ6 τα ψαλlο. o. εiπε Aλιg η μαλακd.ν α:ν 6τι κ ων g υπoδηλ πoυ κατειiΘυναη. Πof καιπoΙs.Ι(αι μπηκε tιτιPoστdψoυ. Δηλωαα τo πpoφανt. 3 8 3 .. Ι(ανεig δεν τoλμori oε ια ρ1ξει την ψαλ. πρogτ o Ιftρλατλ. .μoυρμoιi ρtoε ψiaα ατc6τα δ6ντια τoν ατcρ60υιια.Ι|P|! απαντi1oει.Ιπηpxε ατo ιiφog τoυ 6ια tγιog αlτoγoi1τευ- o. O ι υπ6λoιπoι β ριoαν oτ o γ iμεE o σαP6! o'|'ταs Kαχflπoτcτα τ o ακoτειν6 δι1αog ψετ α E ιατεραoτικα ψατια τ oυq.Φ 382.α τ επαLσΘητo περ.Eντoυαρντ δεγ 6δινεκαμ[α oηψαaLαaτoν αγωνα.€ . Aκoυαα την αναoατoυ να oταψαταειKα.Eκανε ψta6pi1ψαψρ p&ζoνταgτo.<η(b τη ψi:ριζαατt6την flλη dικρητoυ γηπ€δoυ>>.F{τ <<Συ1γνιbμη. τo. .εtπε o'Εντoυαρντ ψεγαψrΩιf1. <<Aαετα μα}λιιi σoυ κατω>'. oταΘερ... σηs' o K6β"αλ oτεκ6τα.νεαντ6 τoν αναψεoαa' εψiνα κι αυτ6 πo τ0ι.μoυ υπ4κoυα κα|"τα τLιαξα ωoτε ι α πtφτoυνγf ρω μoυ.σε παρακλιb>'.<. <<Aυτ6δε θα βoηθηαει και πoΜ>.ν. <<Oιdλλoι iρ1oνταιτdsρα>>.νιωΘατα ψατια τηg P6ζαλι επαιlω μoυ. μoυρμofριαε ξptα' .η .StephenieMeyer . Tα δευτερ6λεπτα κυλoιiσαν' τo παι1νiδι εξλιoa6τorν ψε ατταΘειατdlρα.μεiνε 6αo πιo ακινητη ψoρεLg.FΙ Aλιg και η'Εoψι 6δει1ναννα τtPoσα\'ατo}\Lζoνται γil ρω αττ6τo αημεio 6πoυ oτεκ6μoυνεγιi:.F{ταν ανiκφραoτα. .i1φωνη.<Αν ε[ναι δι!rααμ6νoι>>. αλχακατι oτoι τρ6πo πoυ iαφtγετo oτ6ψατηs Lιε6καιενα ακεφτιh πωg i1ταιι θυμωμ6νη.. Mπ6λλα. .E. <<Nαι.To ξ6ρω.αζεταινα αηκωΘεi τo p6τλo. α}λα εγω τo κατλαβαιιlα.Tραpηξετα ψακρια μoυ μαλλι&πPos τα ΨP oS. ανεf Θυνo''να σε εκθ6αωΕτot. Kαι oι d}λoι dργιoαν πα)tιτo παγνL& ψε ψιαi1καρδιd.Εψετ.νoisαα.\ τo διαιτητητrhpα>>. π€ δ oυ. Eκρυβε τo αγγoEoτη φωνητoυ καλα. η Ρ6ζαλι κι oTζαoπεp ατλdπεpLψειαν ψtaαoτα 6ρwτoυ γη.

με τov. ιhατενα Lxει iνα πιo Θ6ναEτoυg.H aτααη τoυ aωψατ6sτηs "ρ€μ.γωρtgαμφιβoλiα..νiα.ιl.6ταν αυ. Kαι o lnτρεc.Eγτoυαpιτ.ντpαμε τdτoιo τρ6πo.εi1ανπoλιi κ0ντoκoυρεμ6ναμα)λι4. To τρiτo μ€λog i1ται ψια γυναLκα' απ6 αυτi1τηιl ατc6oταση'τo μ6νo πoυ ψoρoisαα να δω iγαι πωgτα μαλλιd τηg i1ταιtψια εκπληκτικη αττ6γρ ω oητoυ κ6κκινoυ..ν tιαg-tιαg αlτ6 τιc' παρυφt. tιε ακληρoιi τoυ φυακ6. αλλ& ταλαψ πoρτoκαλι μαλλιd τηg γυναiκαg'i1τανγεψαταφfλλα Καt ατc6τoδdαog. Tα διαπεpαατικα τoυg μ4τια ταρατipηaαι πρoαε την εξευγενιαμ6νη. πρξψα πoυ υπoδηλωνετo oεβααψ6πoυ επιβ&λλειη φιiαη να δε[1νειμια ατΦ Θηpεντιbν.i1τανεπLoηgδιαφoρετικd.[.ιταs ψια oειpα αιτ6 α δ6ντια.να o 1ρυα6 rj μαιiρo τoυ i1τα'.ν ταπ.πρoγιhρηoεεπιφυλακτικαψρoατατ. ψtα περπατηoιαπoυ tψoιαζε αυνεxωqoτα 6ριατotl ια ψετατρατcεi αε ατααη επiΘεαηg.ρξ καψLαφανεPη ν"/1oε. onopπoυκdμιαα τoνg εg. και πi1pε ΘtoηπLoω απ6 τoν. To πρωτo αρowtκ6 πoυ ψi1κε oτo ξi.FΙτανμετρioυ ocναoτi1ψατoζ.ν πpoγωpi1ooυιl διατακτικd τcPoSτη.0ηθιαμiναρoli&:384 $1 ?α 6μω9 ατc6τηχP1σ1.φ αιι o"ιτoι.Δεγ i1τα.αγωατη oμdδατoυ iδιoυε[δoυg. μειν4ρια . ατo ελαφρ6 αεpακι.ν.νεια τoυ . ΜεLωααν τηιl απ6oτααη ψεταξil τoυs' πP. Tα ψατιατoνg.lπλθoν αναμεν6μεν για ψtια ei) 385 {.To δ6ρμα τoυ εtγε ψtααταρtν ια.αEι&pρoγα iα.τα ψατtατηgπi1γαwαιαυ απ6 τoυg ωιτpεgπoυ βρiακoιταν απξιorντi'τηg ατη oκ oμ&δαπoυβριακ6τα..με ταγαoτtκαμα}λι6.ιτ6τoι αργη τα α'ιoψcακαoτα:ναμαλλι&τoυ Kαι'τααυνηθιαμ6νατoυ κτηρtoτtκα' ΚαLτα διio εξαιρετικ&κoιν6τυπα.Eμετ και τoν Tζαoτερ ξΙι' τη μια και την τoυg σ γερια.o αγρνπνααττ'λων των dλλων. To δει5τερoαρσενικ6 γυ ρ6φε ξ'r:*iΘ ακρπtκαπi.lΓI Ξεπp6pλα. ιhατε να γtνει εψφαι169 πoιoE iγorν o αPxητ69τηE αγ€\E.{ .Tα ρobxα iγorνφΘ iκρεgτoυ γtακακoυμπωμ6ν 18- To KY N ! . αλλ4 καμiα Φoη Lιετη σωLλατικηριbμη Xαμoγελoιi oε ανετα αlτoκαλcbτcτo. με κdπoιo τρ 6πo.να"ιταψια ψε1αλi:τεpη.πιo μικρoκαμωμ€νog α. Tα ψατ α. KαΘιilg τληαiαζαν. :καLτα μα}λι4 τoυ i1ται Ει α λιατερ6 μαιiρo..απ6γρωaη κατω την παραδo oιακi1 ωγρ6τητα. 6μoρφog.oωτoυg. ψoρot:oα να δω π6αo διαφoρετικol i1ται απ6 τoυg Kdλεν. φτερ&λευκ6 FΙ γυνα[καi1ται πι"oαγpια. ψεταξ$τoυζ' τo κoρμi τoν.iκαιtεπiαω αψioωg. κι εκεiνoι i1τανξυπλυτoι.φωτo. εντελιbq ακ1ιητα.'Hτανντυμ€νoι |ιε τα συ.gτoυ δdαoυE παρα"' τη ψiνaι o iι αg καψια δωδεκαριd ψiπPα ψακρια απ6 τoν dλλo.πoυ μ4}λoν δεν ηταν τo αυνηθιαμ6νo^τoυ O αιτpαg πoυ i1ται ψρooτα i1ταν.oρo αλoυ ρoειδηg.νoικoγ€.α\'α uτtκoι:lω.Lαtωoε παραατηψα. To βιiδιαματoυEi1ταν oαι γαταg.ηλq μελα1ριν6 cι.νγbρω μoυ.tα X..πιo ελεlττυαμ€νη ατααητoυ Kdρλα oλoio'g. αφi1νoνταsτo dλλo αραενtκ6να ψει ψρooτα.τo αακiδιo στηl λ&τη ιqτω1f πεζoπ6ρωι με τζιι παιτλ νφαaψατα αττ6pαρια.

τo καταφLρνετε αυτ61>> πεpιtpγειαατη φωνητoυ.i να μεiνoυμεαφcι.6τoιμog &} 387 {n .ενh iνα5 ηρtog νogΤια να oρψf1ξει.. τoυ με μεγαλιiτερη νnολ. . ρiγo9δ ιατctpααετηαπoνδυλικη μoυ .α ια ταρετε τo τζιπ.ψαζεisτηκεαε Θ6αηεφ6ρμ o.α φλικη κoυβ€ντα. . <<Γιατi δεν tpxεaτεαπfu ψαζLμαgνα ψληαoυμεhlετ τoυgπρoσκdλεαεo Ιftρλαλ.<Kυνηγ4με απ6.oγεE6ι τελειιbναμετo παιxν[δι.f. *d.. €να βλ€μψαγεψατ o Tζ6ιμ9κι η 8ικτ6ρια αντilλαξαν *στrk|'. πρ6αΘεaεσαν τιτroτα.>> <<FΙαληθεια ε1ναιπωg κmευΘυν6ψαατεπρog popρα.Ψ..oρn τ :κα|τo δειiτερo αP αερακι. πpoγωρηαε τ|PoSτo1v Kι1ρ}'αλ.αλ. Eδειξε τoυEβρικ6λακε9δiπλα τoυ.στασLαKots E εlcιoκ{πτεE. <<'Εxετεγιbρo γtα μερικoιiE ακ6ψαπαtκτεE.6πωg εαε[E>>.ι'α iκανε 6. καιp6 να zλυΘof με>>. αντoi ειslαιη Βικτ6ριακι o Tζ6ιμ9>>.'o.αλ μiληαε ψε iνοι.>'ρωτηoεo Λ6ρεντ φλικd. 6ταν εiπετo 6νoμd μoυ.o Eμετκι o Tζαoπερ. εκτ69απ6 ψαq και τoυE πεP. E1oυμε πoλιi καιρ6 να αν. o Ι(dβ. .0α αυν€β μη lvtπειl.τo oντ4 xαμ6γελ6 τoυ 'i1τανεγκ&ρδιo.Eνα ατηλη. .<<Kαιβ€βαια Θα καταπατηαoυμε την π epoγ'i1τηg δικα ιoδoa iα9 o αc.ναντi1σoυμε δικoιig μαζ>.α ια iγει τoι €λεγ1o τηgκmαoτααηg. Μα πωc.. κoντα ατo Nτεν&λι>.<<Eiμαιo Λ6ρεντ.. o Λ6ρεντ tπεoελαφpαπανω ατιgφτ€ ρ νεg τoυ.εξi1γη i]ρε. κατα περLoταoη και ατιg Παp ακτιεEo ρoαειρt.o i ζt'ψg ξαφι.ν uo λ oogδεiξoυμε τo δρ6μo.i1ψαψpooτακα. μπoρεπε ια πατε ψε τoν'Fπτoυαρντ και .oμα τηgλ'tξηg εππυxLα. αν θθλετε α τptξετε ψαζ !Εvετ.ειπε γλωντ ιi ιΩλωg.^.EντoυαρντKαι η Mπ6λλα >> .<Για\'α τcω την αληΘεια. <<E[μαι o Kι1β. o .r: 386 $ia Τπηρ1ε ε <<M6νιμη.νεig.ναp.αλ..ν ανηoυX{τικ6 και ατcεΜτtκ6. ακ6ψα γαψoγλαατ69.<Kαλd ακotoαψε 6τι πα[ζατε>>. <<Σ ε πo ια περ toγΙ1κυνηγ ατε..Σαg παρακλιh να μην παρεξτγηΘεkε.Eντoυαρντ 6δειξετα δ6γτια τoυ καΘιbgψαζεisτηκεκι να αμυνΘεi. κρινηg .πoν 'i1τα.9.ffλd otγoυρα μια &}λη φoPd. Tα ψατια δ9 εδci:κατω και Φuv. εξετ νταg εψtνα. Aυτi1εiιαιη oικoγ6νειαψoυ. Aλιg. MαE €δειξε κατα o ψαEεSι χω ρigι α εφιoτα τη\)τψoaoγ{1oε\εxωρtoτd ατoψαεπiτηδεg.>'pωτηaε αλα o Λ6 ρεντ.. .αi\λd ηψαoτocνπερtεργoι να δoιiμε πoιog εiναι εδιi: ατη γεπoιtα. o ΙQiρ}. Φαiνεται πωg ειω μλoriαε o K&ρλαιλ 'τ'* τρLαπp' Tr μdλι& μoυ κoυνηΘηκανμε τo ελα τα' ταυτo)(P6νωg. αλα Θα τo ε κυνηγι yτη γbpω τεριoγ\ μo.'oχη αυτη η πεpιoγi1εiναιαυνηθωE αEεια.o ξιιε ακαψτπoc. καταφατικα.Λυκδ Stephenie Meyer tπα βαΘbκ6κκινo Boυργoυνδtαg. . ηP6ζλι. Kdβ.'0\ιtωσαooκ...αiλ αγι6ηoετην εικααtαπoυ υπoνooisαεη ερωτηαη. εiτcεψε γλαρη φωνη με iνα tγνoEγαλλικηg τρoφoραg.ικ(ι γ ispw ετo κεφ4λι τ oυ απ6τoγα. o μελα1ριν69 αντρα9.. Llτεταψtνηατψ6αφαιpαειγεoιγα-oιγαυπoγωpi1αεtκαιεLxε ψετατpωrεiσε |ι. Σκo πεisετε ν α ψειιετε aτ ηι πεpιoγ{1καιρ6.O ι Σι4τλ>>. εμφ4νιαη περιπλανηΘηκανεπιδoκιμαατικd ατην κoμι|rη Kιrρλαλ.Εγoυψε μ6νι μη κατo tκi"αεδιil κoντα. υπiΘεαα πωζ o Tζααπεp χPησLψoτototiαετo παραξενo γαριoψα τoυ τ.<EiγαιμεTΦ wτopiα>>.'. O Λ6ρεντ 6γ.αλλ4 o Λ6ρεντ 6Θ . .γγoτην Lκφpαoη <<Aυτ6-ακobγεταt πoλιi ενδιαφ€ρoν και φλ6ξενo>> .. .νεξiαoυ φλικ6 τ6γo. .Εoψt και η AλιE.Ιπαργει κι ιiλλoE 6ναEμ6νιμoEoικιαμ69 σα! τo δικ6 μαg p6ρ εια.Φυαικ&.iααμε αι αlτoφεΙlγατετo κατλαpαwετε''.με τα ρoυθoιiνιατoυ ιατpεψoπαLζoυν.<Σ:cηνoλυμπιακη oρoαειρ& εEω. η.καθιi:go Tζ Mια γoργη ακα1ιι|l. μ6λι9 φι1γαμε Lξω Ψ9 "o .ληξη o"o d*o.. α:λιbθηκε αε 6λoυ9.

δ.-. πανωψoυ.καΘιbgoυ FΙ Aλιg βρ6θηκε αψtoω.o Λ6ρεν !α ψηνιιi:θει τη ψυ. καΘωEε πρogεμαg.|) FΙ Aλιg κι o. .αια ψt.[πα6τι εiναι ψαζt ψα9''' δι6ρθωαε o Kιiρλαλ ψετραγtα φω.φυαικd.ατ ρ <<E. o τζa|ig lxλε ψ...Βn'ouoin'. FΙ φωνη τoυ Kdρλαλ iγα.P6ξλι.FΙ ανυπoμoνηaLατoυ.:O.Eμετ Lκα apγα. . .Eντ q πηγαw αψεμε ανΘριilπ ινη τ α r]τανα1εδ6ν ατrτη.ταρoυθoιiν |'ατoυ {1τctν ακ6μαoρΘανoiτα.1.ouoj{" γλ.oι λ6.Μαζεbτηκα κp$poιτα. 'oταν ηληαε o Λ!ργτ. και ρiγηδιαπtραoαν 6λoμoυτo κipψt. 6πω9εLπα>'. βi. Mπ6λλα>>. ..α)λατα ψατι. . 1Φiρατε σναKi>> ψε Εκφραoητεψατηδυατιατ[α..o Λ6ρεντ {κανεπioω..ιi τικηoταoητoνoιhψατ6gJ9.Tρfκλιαα δiτλα ατoν αρντ.Δεν dκoυγα α'ι κη oμιiδα ειγε φilγει ακ6ψα..α |ι..νεαιoΘηπi1 τη:ι)τLαPoυσiα τoυδiπλα ψατια καpφωμ6nio o"onτζε.:.'iτ o ιψogνα α'ιτ ιE αo ει..^"o-^Ψ. M6λιg βρεθηκαμεψtoαoτα δ6ντρα.τoυ.::o*iψoλιoτpαγια.oααlτ' τoλαιψ6τoυ.tναι ψαζ|'ψαg'ι ΙΙ απΨασLστικi1αριηoητoυ Kιiβαιλ αττευΘυν6ταν oτoν Tζtιψg.μE.ναξε.δη'..λilι.τ6αo .b.κι o..πωsiγoυψετoλλιlνα o tναgγιατoνdλλo>.Tζαoπερ..απανω απ6 τα αoτρ αφτερ αγυ μν. 6πoυ ατε ξει plαtατ |"α. vxEP αγρια.πotηαη:. 3 ...oλη αυτ{ την ωραεLγαριζdloειατηθ6αηψoυ. τα ψατια τηg oπotαq τpεψ6παιζαι νευρικd α πρ6oωπoατo &λλo. Eμετ {κα.on|oρλλu 1'ητΨ κ1νηoηΙcPolτα λξια.o αι ηκαaτηκε να με αpπαξει ατc6τ oy αγκιbνα Κα|ν α ψε α με βγ4λει αlc6 αυτi1τη Θiαη.''η.Δεν εiχε καμiα ιl γd ση μετoυgπαιγνιEιαρικoυg η1oυEπoυεψιo.'F'αψιir'φrh. μι1Θoυμε 9ι} 388 {}r >..<Θα ααE δεiξo .πλdι μoυ.iηn κεφαλιoιi "ωη'.ρωEω-'φαινoτλ μoυτ6αo tντoνα6αo'o^Tζtiψg.:''Υr:τΨ'n'τα δ r ξειμgισιωσεαργατo κoρμi'τoυ jφ... .g.>'αι αφ ιbνηiεo Λ6 ρεντ^με αρηdκπλι 1 ξεκαΘ ξη.. γωρtgια oταψατi1σεL'lαπερ Εγil κρατi1θηκα6αo σφwd γw6τα.: νετα.....'.γεψατεg ατtoρiα.ριξεψιαδιiαπιατηκαι πρoαpεβλημ Λ6ρεντ και αγτdλλαξε Ωλo 6να αιiντoμo βλ6μμ '.^.καΘ<b τ|Pog την ακpη τoυ δdαoυg.ακ6ψαoαατtαψtνηατ6 τo φ6βo.ν ακ6ψαι|l να δεμoliμε την πρ6ακληαi1αα *Θα θελαμε. αλιh..ντηι ωpα πoυ ξ σε' |ιετoυg dλλoυgπoλ6 κoντα πioω τoυ.Eμετ i1τocνπLαωμαg α σαν υτc1ιωτLαμ6νη..<Kαι...f.<Tι ε(ναι αυτ6.'".1..Ψ1..^Eιαψαpτυρηθηκε o Λ6ρεντ.αλ ζbγιaετην καΘαρi16κφρααη τ.a|'o*il. αιλa o .νακαtψεταξor lλ.Eντoυαρντψ ξε πcrνωoτηι λατη τoν. τp!χ.y: oεν καθ6λoυ ζει9 ηταν ετιθετικjg..Εtγα τo κεφ .Φ.Eντ μ6νηπoυ δεν μπoρoliσανα κoυνηθιbκαθ6λoυ.oοo.:i"αι ..α"o.. l ι o'. ψεαlc6τo oτπtκ6τoυgπεδ[o. αιo' βΙμλ πpo'g'τα o9. ψετα ψατtατoυ κoλλημ€να aτoι Tζ6ιψ9. δ6ντια.Eντ <<Π&μενα φliγoυμε.. oτo πρ6αω o Kdρ}. μoυ. ".. oημ. Ψy6 o'E'ντoυαpντ €μεινε oε εγρ{γoPση σα1) i.obτεo Tζ€ιψg. αλλα.6ψω9.o.oliτεo'nn.d) 389 {r{ .δε Θακdγoυμεκακ6 ατo κoρi κυνηγr]αoυμεστηγ περιoγΙ1αα9. dνθρωπoE''.<E.:. o Tζ6ιμ9t. τρω[' iγw τo πιo ατcελητικΔπpξψαπoυ εψιακoιiα. . αυτ6 αoη.6.H φωνη τoυ t]ταν1αμηλrj και πηερi1. κp{βoνταg ψε.i oωπ6τoυφωτ[oτηκε απ6 τηαυνε. ."..o. o τ6νo9 τoυ ηταν κατευναoτικ69 -πρooπαΘιb!ταs να διαλιiαειτ^ην ξ'αφνικi εγΘp6τητα.o. τoυ oτραφηκανγιαλiγo πρog εψt. ψtκρi1απ6αταoη.α στιτ|'Lη.πριν μληαει.Stephenie Meyer λιαμ69 βτ4*.. λ... καΘιbg Εκαιlε 6να ακoιiηιhτηyε. νε.. ωζ τιg μoυ φτ€ρvεg μoυ.o.ou i.i|"Ι μετo1εiΛogτoυ ν α ζαρ dlνεt ι|lrfi..ifo.

>> ριhτηαα. "oiiωEψε <<Δ€α. καιτoακoτdδιτη.να ψεtνετεκρυ ψΕιoι γtα τταιlτα1.βη στηνLιτtPoστιν{1 Θtoη.Eντoυ αρν.Πdλευα ptαtα..θ'τιbPα. o.oo να κλεiαoυγ.'και ατl2|lαψε τη1V 6π1fευγiριgλ'i"ζiρog Lλ'ε τ εis.< To €xo ψεξα.E[ναι ανι1νευτ'i1c.φoγ. <<Πoιiπαψε.r' .<Δ εν καταλ αp αtνει5>'.>> <<Hρ iψηoε. αλλ&ακoιiατη".εtπε o'ΒντoυαPντ βλoαυρd.€δωαε εντoλη oτoι'F.oo.Mπ6λλα.o"o ""oδρο με.<'oxυ δε θα κ4ταω|. νog.b oει τoτi..nou αυνηθωgφαιν6ταιlνα κυρια5ει *αΘi5 &P.ooψo'i'.. εξαπiαc..ναP τi1oω.C >'.F'ψε.**oo"oΘε1ατc6 .'Ε\lτ oυ αP. καταε i1oυγη'' .L:\oEμετκαι η Aλιg κokαζαiκαι oι δrloεξω*i .>>φωναξα.νακctνει αυτ6>>. ατtiατευταμικρ61ρoνικ6 διιiατη9. μo ψρ oτα ψαg.Πpt." it".<Πρdπει 10ασε παpoυψε ψαiρια λο ε' _πoλi ψακρια_ τbPγ'' Δειl κoπαξε πioω. . <<.** 3n εβδo μηντα1λι6 μετρα.9 ΚL Lια' ..ντ'' . <<.piλj βρ.ριαψoυ ψ{. *.λiieλη αη.Σiψαν ιε κατt περwo6τερoγια τoυg τρειg τoυg ατc'67ι ai1ψαtιεγ μ6να. Φταααψεoτo τζιπo.Θυν 'ηi.oρθανoιμα ατc6τoι τp6ψo.α}λατα ψατιαψoυ.ρ.ψ.Βιτoυ αρ. αε παρακλω τιhρα.o.μ.1δυνε.nηγαiναψε.o ακoτειγ6 τ..[i. τcoυτoν {τρωyε και τoν tκανεναπηγαLνεt ακ6ψαn..Π4ρ.αiλ καt τη.o παραΘυρα. αλλd υτηPχε μια δ6αη εξoυαLαgσ' αυτ6ν.Boυτoιiααν ρoisoccν o'.oαατo σφw ατααχiιιo τoυ κρατηψα.o'ΕντoυαρντψεταpLαg επιβρ. ατo πtoω καΘιoψα.Εψετνα μoυδι4ζει δiπλα μoυ. Tηg tριξε 6να ακλη ρ6 βλdμμα και ψετα εππαγν"νε..<.Stephenie Meyer Λυκδι κατ.εg.'Εντoυαpντ! Πoj με nog.Eντoυαρντ. oταψατα αυτoκiνητo>>. FΙ Aλιg μληαε γιαπριbτη φoρd.. .E'ντoυαρντ . Πιiλεr να ελευθερωΘωαιτ6την ηλiΘια ζιhνη ααφλεtαq αγ[ζoνταg λoυριd.o γρηγo.Aλιg. aλλoι εixαν.Jlρiτια δι1α91octν φαντααματα. FΙ αioΘηαητoυ ενΘoυα.s. ψoiρ.0αψε γνρioεtg _o Tαdβ. 391 {:it . dιoτε ν α βλiπoυ τo o.ω.oχ. Kανε[g Eει αlcαντηαε. To ψατια τoυ τ αγtlψετρo ει7εφταoει.o1ι !.νtκαιε oκoψinιi iρo.Kι orναρωτηΘ γιατL'crντtEpαoεtτoι ατo 6κoυαμα τηgλLξηg *"ηs. Ι(ανεig δε με κoiταξεκαι..c αψατα τ o αντ oκιι ητo. i.Mπ€λλα>>.αλαiγαν εντελιbgψαταto..δενμπo. δεν τo εΙδεg.κι o.To τ βvn1o τληoiαoε oτα εκατ6ι oγδ6ντα πΕντε.χ.ρ.ψετ πoυ γλiaτρηαεδizλα μoυ.π ηταν δεν εi1α ξαι ακo. τ[oω. ριαε κατι πλt: γρi1γo 9 Ργ.noi.C'αs τ o α νζητi1αoυ ψε'' . .εμ€ ν α ατην λ*η. Μπ4καvε στoνκεντρικ6δρ6μo. .πει'. Kι o Eμετ ακινητoπotησετα ψt.Πp iπεt a0 α ψε 1ια9σπk t|.i1ται ατo δj6μo.FΙ φωνη τoυ'i1ταν!uxρη. o. ψαKτ. αλλdδεν υπηρ1εχωPogτLα.:}39ο &3 << Γιi ρνα πiαω 1.|>> 'Ειιωσατoι. τλ ."ΦoρκE.9^^}: ηταν εpαζε τη μπρoS ψηχαη.ν'Εaψι!ΘαπρL"πεινα φilγετε.<Nα πdρει.ντ!Δεν μπoρεt5ν α τo κ4νειg αυτ6!>> <<Πρ6τει. την>>.KαL'αν καιηταxtlτητα ψαg αυξ{1Θηκε. δεν υπηρ1ε πoυΘεν.. <<Eiναια βωτ1S. nετo!' J.ειπε ψoυγκρLζoνταgαlcoγoητευ . μπρosμε 6ναβρυμΘψ6.pα.ηθελατακατλαβω. . o. Aκ6ψακαt ψ.ι παρει τo FBΙ! Θα π6ooυyπανω oτηι otκoγtιεtα σoυ_ στ Κ&β. <<Σ.μoυ! Δε Θατακαταaτpt"llετε6λα εξαιτ μoυ!>.tβ\uταπoλιiκαλιiτε:ρo. . εWε"on'in"ouoρnτ.qηντ μoυρμoιi Pα τ|oυδεντo κατα)ιαpα. o τ6νog τη g Aλ λoγικ69.KαικατευΘυνΦαατανπPosτα ν6τια..a. H διαδρoμη μετα € ν τoνατρiντdγψ*oη'oi'o"6ψαγειρ6τερηαυτη-τ1ΨoP&. Δεν εiγι ακotsoειπoτt τη φωνi1τoυτ6αo δυνατη i1 εκκωφαγτικ'i1γioαστoν τcεPLoPιαμ€ ν oxωρo τoυ τζιπ. <<. .ou.

Aλιg.αταψατi1oαψ.τα ξαφνικα. .H otωπi1κρατηoεi. <<Πρiπει1ιατην παψεπiαω>'. .'lτ oυ αPγτ. ouγ".|) τ α.} 392&ξ τωσoυμε>>.ψετα oτηi d*pη τoυ δρ6μoυ.ν ioτααα εγιil.F'ντ η Aλιg κokαζorνo tνα. μ} 393{:.'Βντoυαριτ.. εtπε ηAλιg ηαυ1α O Eντoυαριτ γil ριoε πρogτo ψiρog τηgoργιαμ€ν τoυ i1ται €ναg απελητικ69 γρυλιαμ69πoυ φo6ντω _υπαργει_καψLα_ eilη .να tψoιαζενα διαρκεi πoλcbπεpιαo6τερo.. 1Δεν Eκε[νogψεαyι6ηαε εντελιilE. <<Δεν ε[δεE-δεν κατλαpαtιειg.καΘιhgo. <<Μπoρdsιlαπερι"ψiιω κι εγιb>'.F'ψετ γαψoγλααε.ι μ6νo τoυ!> τoipιξα εγdl. εδιil πoυ ταλ€ μ ε.. τo. iαι ψετα tπεoα παλι πtαω με διiναμη.διdκor|rε.<Aκoυα6 με...pi\αε τελικd o'Εψετ.<Δεν εwαι'κακi1ιδ6α. o αPχητ6ζ τoυg Θα παεt ψαζLτoυ .δεντoν aταψαταεl" τtπoτα. Aλι9-. αφi1ιωτoν Tαι1β.FΙ αιi1φευoηε1ναιτo παΘogτoυ'η εμμoνr]τoυ _και τη θ€λει.v α κυνi1γι.<Θ6λει κανεig γα ακoιiαει τ αβδιo.- κριψiνα.<E'tψαατε αρκετoi>. .o1ι>.0ιδ€α αυ εiναι ψιαεπλoγη . . O.T6 10 ψε παp ειg :καL α Ltετtαg' 6πoυ ατo καλ6 θ6λει9.>.Εγει δ[κιo. κι fται oι δικoiαoυθα ε[ναιααφαλεiq. τo FBΙ. . ψogγιo tιαiετπΔu' τo1ι} . <<OTαdρλι! Δεν μπoρεigno. << Mε πηγ αι. O Eντoυαριτ ηταν απ6λυτog.Θ α urρλi νo i*o "oi . Θα μ Θηαεικαι Θ. Με κo k αξαν α αατ ια ψ6ιo ι.<At εξετααoυψετιg επλoγts Kα.τ|PL! Kα1|)ανotξεtτo oτ6ψατoυ o Λ6ρεντ.H Aλιg τoν ατ iψιταg επιτ6λoυg νευριdαει. Περιμdνoυμε.θ6λω να γυρ'ιoω αππι oτo Φ ζεf.Oλo ι κo ιτdξαψετ oι' Ε.ι. απρooτατεντo. o Tα&ρ}... <<Δεν o.αειτ97iαειτη μυρωδιατηEψ6oαστη1ιπ6χη'To αxdδι6τoυ ηταιl^i1δηtτotψo. <<Kαιτη θηλυκιd.τoν dλλo.Βγω μtlπηoα π(n ω oτη ζιiπη.νειg π1σω .Eντoυαρντ. To αυτoκ[νητo€κoι|rε ταγtsτηταξανα.<Mπoρε[ια τετilxεt_και δεγ μπoρoliμενα αφ πατiρατηg tτot.rcηh. πιo αιαΘητα.. . H θ 'Εψετi1ται α1εδ6ν πpoop)tητικi1.on oφηoειg εκεi! Δεν ψoρε[s!ατoν αφηαειE!>> Υ'τΙ:πηaαπoλλ6gφo- ρt.<..'. ...εiπε η Aλιg.. ..Oχ.o1ι>>. και τ6τε φεbγoυμε. φρεiαια ακλη ρiζoυν ατι6τoψγ. ε1πεo'Εντoυαρντ ψtαα αlc6τα ' ^ δ6ντια..To ξtρειg''... .λυτηi.. <<Δενυπαργoυνεπλoγ€E>.Εντ oυ αρντ>.. ψL7ρι να δo αιtγνευτi19 νLαζεχεLδει. Toν αγριoκokαξακαι oυν6γιoα.gτηζιbνη.Stephenie Meyer To ταγb ψετρo. Tη. <<Mεπηγαwει5 στo! |. Θα αpγ[αειτo κυνi1γι.. γριiλιαε o.. Αv τελι ξει'ναγινεt ψαμ.. To αυτoκ[γητoαργιoενα κ6βει ελαφριb9ταγilτητα. << Aκoυ >>. 'F'βγαΤα ψια πιιμ{1KPαυτη' καΘdsgηξεραπoιi Θα τoν oδηγo{αε η-μυρωδιιi μoυ. εiπε η . <<.<.καt .ω τtg βαλiταεg μoυ. αlτ6ι|lε>>. ψε. χ6πιαoεη Aλιg.Lπα|ι1τ'α ψoυ πωc.τ oι παρ ακα\εσα...ΙttPασε τα εKατ6ν ενε.E[ναι κι αυτi1ψαζ|τoυ.Eiδα τo μυαλ6τoυ.αφηαειi1αυγoτoν Tαdβ. <<Δεαυγκρwεται ψαζi ψαg. <<Π6αo καιρ6 ιloγtζειg πωg Θα τoυ παρει για ν.Eμετ κι εγιb τoν κoπαξαψεκαι oι δυo ooκαριo η Aλιg δεν 6δει1νε εr... <<Θατεριψ6νει. <<Δενξtpεtπotl..Aπ6 τηστιτψηπoυαρxtζει 6.Δε θα ψopioειια την α:γγtξει'>'.>> Tη δι€κor|rε. o Eμετ δε φdνηκε να ταραξεται Ltετη.ετλo ναεκρηε[.. ην << Kαγ.<Tπαρxεικι dλλη επλoγ'i1.

Aλιg iκι.. εtτα ψεπoλ{ πιo α&υναψη φωνη. δι6κor|rεo'Εψετ.η ωi υ ακoιiατηκ.βo^χ βλiπωναεπ| τ. . !ιιετ γtρια ψoυ..Eντoυαρντ o π[εoε τα Eαμλdτoυ στoυE κρoτ4φoυg τoιl και iκλειαε τα ψατιατou oφ.Θα tγιυπoι|riεg <<Aυτ6εwαι αoxετo..φ. <<Σεπαρακλιb''.Αν δεγ ε[ααιεδΦ oτην τ6Τη αtlpιo. β "γηωμη.ται . o ψtζειg.}394 &? .η.F-γω Θα εiψαιψΕaα6oη ιbρα εwαι κι αν εαε[goι δυo μπoρεiτεναπατετo τζπ απkt κα Kdρλαλτι 6γινε>>. ιη. . εa.i.Δεν ξ€ ρ ω π6αo καιρo θαλε[r|r <<M61ρινα μdΘoυμε π6oo ψακρια Θα παει αυτi1η θα μεiνω ψαζtαoυ>'.aζ'iτiθo oo.ΠρoαπαΘηoανα ακoυcτιb απιl φαoιoψtνη.Eiδε τoν τp6τo με τoν oπoio αεEa\ψερα.Θ α τ ρooταΘip ει να περιψtνει να τ αiη αoυμε μ6νr.<ΦεfγειE απ16ι!lε.inη. ακotsg.o Tαιiβ. " <<Aπαιτιb!α ψετταSoπιτt>>. no..Stephenie Meyer <<β'ναtπoλιi επικiνδυνo _δεν τoν Θiλω σε αKτιναεκατι1 xι λιoμ€ τ ρων γtlρω τηg>'.ψηxανηg.<.εLπεηAλιg με β 1α.υ εταL. " και ψεταψαινειg oτo φoρτηγακισoυ.'' pωτηαεεκε[νη. πει''Exειgδεκαπ6γτελ. FΙ φωνη τoυ εLγεψ. ..Θα εξααφαλiαoυμε6τt εt.λ.ι δεν ε[ναι βλdκα5.'o τ οtνψληoε. ψtoα $'.on κoΘrJ. aε παρακλb. Μερικαλετπακιi\ααν αlc6τo θ6μiσα' στη o:. oΞΦoτo>>.*a.l.<τ6τε Eε oταψαταψε>'. μ. τoν _.<Θα φτααoυμεπPιγ ατι' αυ.. καιε τια L.τη E. Eντoυαρντ. ψ6νoγι' αυτi1τη φopα>>.b o ανγνευτ'i1g oυνtxιαε α1Ξo φασLσLιtνα.. ...Πε gτoυ 6πoιo παp αμl6ι^ι.. ει<τ69 υ P βo.l . ... ακ€ φ τηκε για i'ναχurτ6..Μετ α ψληoε ξαιlα o.. T6τε .<Θατo ταq τι>>. δεν την αψφwβητot .'0πoιo κ τo πρ6βληματoυψετηνAλιg.-Δξ oεν πρoκειται να yiνει>>.oxι.<Kαι o ανιρευτi1g.Θα n. ριl . . p Eμετ ειxεεξαtρετικη αυτoπεπoiθηαη.Λεg ατoν ToαρλιπωEδεν oiiελεττ6 oτo "nitn.να κι αllτ6 εLναιτo μ6νo πoυ iγt oηψαα[α>>.|6ν>'.b παLρνεtEτo εξωτερικ6 τoυ cππιois. o Eντoυαρντ φα"ιηκενατo Etγεται αυτ6.εiτε. φ ητo . *o. Aυτ6τo ακoυαε' <<Mπ6λλα.lνιo.. '.g oρ*s.LLα φoρα αυτ εγω. καταpε[5^ηιλe\)η. 9 ζεisειgτγ πρ iο1α πρξ ψατα i ou ο λo uψησ oυ\) τα 7{ρ.Θατην o'ηn λ6p'o. διαμαρτ . εi o.<Aκoυ.<Noμiζω 6τικλ.o. i. Mε αφηoεελειiΘερη.Eντoυαρντ ocναcτtιαξε.μA.α βpoιlτερ6 f1γo.oλ.Βψετ. π ρ. ειπει|i:xραιψα' Toακατccν6ητoκατεpατ6βριαιιilνξεκ[ιηαεπα) <<Δεγωραψε 6λoι aτo φopτηγακιμoυ>>. .τ'ψηπoυ Θα πεpαo ειgτ o κατrh τηg π 6ρταq>> .ιo ..ι.παλ fuει δεκαπtντελaττα''.τPητo α.'O. <<Θαμε[νω ψαζ1ao <<Σκ6r{roυ τo. . Θα θεωρεt6τι εiααι ψαζi ψoν.κt tκαιε ψε αναατpoφi1 ψε τ αΤαoτ ιγαν α o κλη p iζol.εiναι εκε[ o ανιγιευτi1ζτLα1'ατo δει επε 6xι. Mε αγριoκoπαξε απ6.<TιΘακdνoυμε ψετo τξιτ. τoκεφdλι.δεθατoπ&ω>>.... u ριhτηαα κo ιτ αζoνταg tni oni:cα .2uαρ7ιoεν α ανεβαwε.<. διν un!Ρχ': περ ιπτ ω αη ν α περ ααεt αlτ6 ψαg>>. q" ψnP. ειπε ψtoα απ6 τα αφιγ δ6ντια. r|rιθιiρια o Eντoυαρντδε φdνηκενα με dκoυαε.. ην τ19''' Θo τ oυ παρ εικαι πoλli καιρ 6 Lα1|) α κατ λαβ ει6τι αυτιi τ -.! : :ι:::αε. niχ. " " " P .α αυστηgi1γρotα.6πoυκι α : ) 3 9 5 r .Δεκαlrtντελuττα απ6 τ η στ. .Ει τoνα τ. . εψa_.<Ακoιiατε πιhgΘα γ[ν^ει. φταooυψε ατoαπkt'αν δεγ εiναι εκεi o ανtγνευτi1E. φλι To τζιπ ζωνταν^ει!lε και παχι ω.. ..6τερανα v'ε αφi1oετεμ6νη>>lει πιo oιγα.

ιγλ.r. πω E πρ αγψατι πηγα[ν ω εκε[ πoυλ€ω 6τι Θα παω >>. <<Kιεαιi Θατo κα. T6τεdλαν βρε:ιs.*oθ. <<Δεν ψ1τoP6ια τo κανω αυτ6>>. <<Kαιβ€ β αιαtγει>'.Τια ιι9Pικ€o . εkε εoil..Cd'\lιK|l>> ι ε1πεo'Eψετ γλωιταg.. εlcαι{\αβε o. <<Θα την παψε εγdι κι' o Tζααπερ>'. &3 396 {a <<Nαι>.'' φανιisg. υπαργει πoλli μεγαλιiτερη πιΘαν6τ εw αι εE αντi1 θει κακ6 καπotog _επε αυτη.::χ. ..ιν αφηαω ψ6νη τηg. αι πρoαπαΘrjαoυμεγα τoν αιτιψετωτ[ ιh.. 6νιωθαν Tαdρ}..i^.' n|ρonρεr|rε <<νoμ[ζω πωlq 61ειδ[κιo>>.-'..<EντoυαPντ' ακoυotτην.ημ.υκαιpiα ατoιlToαpλ'.ψετ γtlριαε o εψ{να.αυνt9ιαα.?:::_ ναδειπωg.'E.<Nα αε βρω πotl. βδoμιiδα την tκφραoη. To τξιπ αερι6τα'ιαpγα ατoυ9δρ6μoυ9. *31'u ^:'λ..ψετ>'. 'on .#.τoυ υ Θαε[ψαoτε i{λιg. *. Φυαικι1.>' ..με μια επικiνδυνηατr6 <E[μαι αpκετανLετλητLα10α βρω δικ6 ψoυ αππι <<.6. τιPo στΕαΘoιiαα <<Mπdλλα>>. αηκωθεiητPw.Kι o Eμετ Θα tπρεπ. oυψφΦνηαε Aλι9.. <<Kotτα. <<Σκαoε.. B.<Σro Φo[γιξ.:\:|fr:.o. <<Δενψoριh να τo κανω αυτ6>>.τiεxει'γααει ταtχ..καΘιb ατηττ6\η.Tι1 >.. *E[ναι σd. <<Eαε[Eτι Θα κανετε στo Φo[νιξ... <<Περ[μενε εEdsyα καψtα _ε[δα . ".Noμ[ζειg6τt πρtπει ν α τl.'' τη ριbτηoε <<Θαμε[νoυψεψtoα>'.>'. πρooπαΘωττα oμωE.. εντελΦE. >> . τoυ iαβηoε oιγα. εμεigψαζiτηg''.o. πρooτατLι|ειg. ωα αργ6 γαψ6γελoατα Et1αδiκιo. Θα γαΘει 6τι'πηγαΙνειE εκεi>>.αν τoν βρo6μεμ6νoιμαg..δε €1ειE n'i!: . Kα..To κατα)nβεg.ενα ψε[νειεδιb..... . * . *Κι αν Eει πετilγει'. Παρα τα γειναtα μoυλ6για.. oυψφcbνηαε η AλιE. η ΠρooπαΘηoα να εiψαi πεtατtκi1..Oχ. αλα αυτη τη φoρα::ηPχε καπoιo η''oE oτη φωνi1τoυ.::γ:?.o.. o Eμετ LtεKoιταξε ΚαLτΓdχισε πPo σβχητκ6 αΘ β ψ66κπλr1 κτoE. .α' a'oψψηi. 2yε καιτ6τε η AλιE κι o Tζαoπερ ψoρobν ioγuριoouν σπιτι'>'. . Σκεφτ6μoυντoν μ6νoτoυ ν α φ αιlιh Θαρp λiα. <<Θαειναιπιo ειiκoλo noion oταψατi1αεtgεδΦ αιl ψεwειE>'.Eντoυαpντ i1τανπoλi Aλιg κι o'Βψετκokαξαι iξω ατ16ταπαραΘυρ6τoυg αoυ αυμβεi _6μικι αι ειιαι αυτ αειgoτιδr]πoτε1να oτιb πρ o aωπικα υπεbΘυνη. Ξερoκατdlcια. .ι.F. FΙ φωνη τoυ Eντoυαρντ ητανπαγερi1.Eντoυαρντ.>' *^[παρxoυιl επτα εκατoψμιiρια α'νΘρωπoιατo Φo σα. ριhτηαε. FΙ φωνriτoυ...Θαξiρειu.>...Stephenie Meyer σαι>>.. καιταραoυρε αυτ6ν τoνTζt- με ιμEgεκννηγιxtψαιραg. <<Moυ αρtoε'ι. Toν tβλ'επα πoυ αργιζε n o'o oλιφ'λ. η O Eντoυαρν'ττη\)κoπαξε Eiloπιατα... Apμζενα δoυλειiει λoγικη.i"Ι..r) 397{x .εiπε αιlυπ6ψoνα.o Eμετ ακεφτ6ται πωg ια oτρ Tζtιψg'δενυπηρ1εαμφιβoλiα...<<Σiγoυρα o Eμεττoυ γiψιαετo ματι>. Φυαικξ Kα\' ε παρ ιλ. *Δεν εiναιτ6αo διiακoλoνα βρεικανεtgτηλεφω *Aλr]Θεια.F'ντoυαριτ.aιγα v.εβαιιbαoυ t..<Φυαικιi καt 6γι>>.εtπε ηAλι9.

yp'i1γo ε λα τακανoνiαoυ α ρ α'' .To μυαλ6 μoυ ηταν κεν6..'ι α πιαα oυι κ6Θε μυρωδ ια. κι εγ ιb κα Θ6μoυ ενω αντoLaυνLaιζανγα ακoιiν..'.Εντ oυ αP. AΠoX AIP ET l Σ Mol o Tαdρλι ψετεp. << Θ α τ α KαταφεPει o T ζααπε ρ. ι|lαγ κατι π αραται ρo.oλα τα φωτατoυ αππιoil i μ6να.ναν τp6πoνα τoν κα"ιωια με αφησεινα φιiγ Θαiγα''l ευγαρtατo. παp α πλ$ κλα.<Π& << Δεν ε[ναιεδιb. Tα παει παρ α.}398 Φi p* 399 exι . κανo'ιlταq iνα φρικτ6ψoρφαoψ6. o. δεδ o μ€νη 9 τηg καταoταση >>.νατnωpLoειg. κα ξατo. μ 9ων4.tψε'lε...<Πρ€πει να τoυ τo oι. τ κoφτα' .ανα με βoηθ'\oε >.Stephenie Meyer Γιiριαε στην AλιE. FΙ ψηχαnη Lα pηoε. >' . ακoisγoνταSτcPoσ διαπερ6αoυ i1γoατc6τo δ4αog. μoυρμoliριαε ξαφιικα. καθcbgτpoαπαΘα φτωt.. pγ'i1κε και απ6 ψiαατηgtνα λαρυγικ6 γpbΧιoψα.ν o Eμετ dtλωαε τo γi. ειτε Mπ6}λα . t .<Εαιj Θα τα καταφiρειE. Mηn cι. αρκεταπιo τ1αωα τηγακι' μoυ. Ι(αι oι τρειg τoυg βρiακo'ιταν aε ε ευθυτενεigατo κdΘιαμα τoυg. αλλd για καπo γεγoι6q 6τι δεν ηξ'ρo α.<Θ 'F'ι tωσα ψια υγρ αoiα ι α γ εψ1ζειτα ψατι'αμoυ..Toι i1ξεραλαγιoτα. >>p d:τηoε. ε1πεo.Eντoυαρ.ντ παpκαρεαPT&.Εvn.ρι. 19. αλd ηαυγεLg.ν ψε χαVΦ1. πoυ με tκανενα ζαρωαωaτo καiiιoψα μoυ dντρoμη.τo1) τ.'E'ντoυαριτ.<Κρατα6μωEτιE αlτ6ι!lειc. O Eντoυαρ:vττη9 γαψoγtΧαoε.νΘατoν ξανdβλεπα ψετα 9i. σoυ τLα"τoν εαυτ6 σoυ>>..πρoαπαΘιh'ιταs1tα τ ια τ oυζ καΘε ακια. Kαι η γαρπωψtνημικρηAλιE τρdβηξεπLcωτα xελη τη9.

.τη oo'il κpεpατωf.cα9Κα.<Aαεμε ηαυ1η!>.τoυ φιhιαξαψioα απc6τα δ&κρ λιLpηκατιg ακdλε πoυτωρακυλoιiαανααταψατητα.ΣεπεLραξεi>> oτo 6ρια τoυ Θυμ FΙ φωνητoυ i1τα.LLζε η ωι iα'' lHrξεPα π ωs αυτ 6 ηταν ιλιατtP6 τ η γ εi:o απ6 η τoυs ατιoχαtρετιoψotlg. . <<Mπ6λλα.>>o Tαdρλι iγαν μπερδεμ€νog.. ι|lιΘtlρπα . . εLoαt κλαi τρoψαγψtνη.{ηαυτη διiκρυo Aργ.. aω'ταδι1μυ i: g::"-1: tανα αωτα μoυτ 9{4 :. EκεiνoEειxε4δη γε[pει.i. Κpατα τoν Tαι1ρλι :oφ+η για γαρημoυ.<Θατακ'αταφ€ ρ .πi1γα π6pτ ατo δωμd. o Eντoυαρντ μoυ iριξε τ εγ6ψενα w 6c.ααατoo*.ν .*}λd €ν-oν η φωνη. . Μπtλλα.. >> φ ιhναξεo To αpλt τLσω ατc'τ τ α.ιιηδη εκε[. oτηoτtγψη.nηi. h"ψΥ!γ" o. τpαpων oτηι τisγη. ηαπdι>>.o ψoυανoι'ξετην (t!.H τ aαντ α i1τocντ ιhρα τεvffiη.ni}..Mπ€λλα. Tι αυμβαiνεL'>>η φωνi1τo .Tα διlκρυd μoυ ψoυ εtγαν δωαει μια ιδdα.π6ψενηιhpα. Tι αυν6βη....τoυ φωιαξα ωg α'ιταιτηαη.τρα ατc6τoψα τo φ εpψoυαρ τηE τoαιταg. 6.oxι !>. o Tαdβ. tται. oUo.στoαπkι. iα τoυνα πεpπλαιlιbψε ιται γil ρω-γt:pω ψ6oα ατη νtlxτα. με πρoειδoπoLηoε ψtoα αττ6τα δ6ντLατoυ.oλ no κυλdνε.Ετρεξαaτo κρεpατι ψoυ." 4 0 1 ι.. KαLτo6κλειαε ατcαχ&..Εντoυαpντ i1τανπρooτηη. . <<η6 τoν aωριoα!>. καt ατη oκt. τρi"γoνταg ψt.o g1€διo.<Θα γυρiαω σπ{τι>>.πtφ oτo πατωψατLα 1ιαβγeλω την καμλ6 pλkαα μoυ. ψε παΘog. καθ ιilg toπ τα poilaα oτη"ντααιτα μoυ..ντoυαρντ!>> τoυ φωνiξα. 1ι.C αS τη1r και πα)1t δυνατ4.εPrl tιαληκτα.ioφ:. ελαφρωg ξtπι oα. Πiατρηααν ψi. Eμετ. ψ9u'ψεταψετρdβηξεστη\)πPoστατευτικi1ηκλ. ... FΙ φωνη τoυ ητocνπιεατικ:l1." o EντoυαPντ π6ρτα*o.o1ι!>> τatριξα μερικ€g oκταpεgπιo !rηλd. φιhναξα. .<Δεκαlτtντελεπτα>'.F. .:. τo xiρt ψoυγρi1γoραα'ναψεααατo oτphψα Kα.Κoiταξαψεtνταoη ψtoαiτα ψατιατoυ. ε(πα μυξoκλ αiγoνταE. υ.τι κιαν αυμβεi τΦpα>>.Tα ικαι α γip ι'ατoυ αpντt.0oη διiναμη ψπoρoiloα.πη ωψiιατoυ χεL^ηιιε. <<Σεγrhριoε. φ ιhιαξα εγιb. *. Με π{γε τPητoPα.'lπλια δεμ6νηκα}αaατc εtγετηνκPυφηvoυαπoταviευαη. π6ρταδυνατd.<. <<Και'κατι ακ6ψα>.<Φ6Tε..::" "" ?ιΦνπεριoα6τ.καΘωgη φωνη ψoυ ατo τ6λειoαημε[o.τηβε'ραντακαιπi1pατo πρ6oωπ6τoυoταγtPια μo'υ. εψi'να.<TtπoταδεΘααoυ oυψβεi'.Mπiλλα.πoυψεταπ αγκαλι6E αιωττfoα ψερotlxα.lo πρ6oωτ6τoυ.ιξα τηντoρτακλoταcilντη...>> o Tα4ρλι περiψενεoτo ααλ6νικαι ε αηκωΘεi6ρθιog.in. . Γιiρια ντoλαπα μoυ.κι o Eντoυαρντ i1τα.γΘ6pυβα ". ειπεψετηνiδια €νταση.<AλιE. .<ΑπλιbE ακoλoιiθα τ. ακotloει1 τi- τΓ.<Mπε9 ψt'oα. ακ6ψα oυρταρ toil.].τι6μoυ..Mη.xρ ειαoτηκε να καιωηταννi τεντ ιb. . FΙ φωνη τoυ.aακαι &} 40ο αξ μυπιhνταq με διiναμη την π6ρτα oτo ooκαρwψt.id.ωo2''ηn ε.oπρωξαντα δικd μoυ.'.' . γt' αυτ6 θdλω να t'γω την ευκαιρiαιαζητηoω oυγριbψη αρy6τερα>>.εtlταψεxαψrfuη.Π λoυρi πpoαεγτικα απ6 τoν ιilμo μoυ. μυπιbν....κλεiνo10ταsτη10 τ&'καtκλειδιilνoντ&g την. ψατtα .νoiscετην <<Mπ€λλα..\i.Δε Θατoυ αρtoεικαιπoλιi αυτ6πoυ υα κανω τιhρα. Miτd γtlριoα και ανo..'.oτα απ'6ααΘαπωαπ6ι!lε'.ικoπα.τLα'νααpπαξωτη.<<Θα αε ηΨ για παντα. <<Σ. ou.Stephenie Meyer Λ ιλετ εL. Πρiτει να βnατofμε>>. απ6 τoυ9oπo[oυgΘα fτρεπεn .

αγαργπιι ""..ι.o. τδ λροβλημo.:. καινoisρια δακρυαoτα ψατια ψoυγι' αυτ6 nou ni.ξ}402 {ξξ &} 4ο3 &i .κ. tiρ.νo|......-i"i"i.:. ". Αλλd Eενειγαγρ6νi*.εΘαiγ...βτd!'ριζεE εδιi.αα..""πωE δε Θα παΘαινε ":" τtπoτακακ6.τo κρ '"::^. Eεν ψτoρεtgno φiγl.Επιαoε'on nγ κoυζινα. ακpιβcbg απ6 πioωι .γ.θα γυρiαoυν aτην A ητi1τηg oμdδαgΣ dιντγoυιντ ερg ειπ βoηθ6gπρ oπo"ν pεLι α €1oυν d}λη μια Θiαη γtα tι αι ακ6ψααμυντικ Koι5νηαα τo κεφιiλι ψo1J'τ|Po στcαΘ ιbντ αgι α ψαζt'! μπερδεμ€νε9 μoυ ακ€r|rειg.AP.ψ:"-::1' ατηψατoυ ryτανσφLχτo.ι ψλιbιταgα1εδ6να qα απ6 την ανακoιiφιση πoυ tι ιωoε pΤi'πoιτdg ψε..K6Θε δευτερ6λεττoπoυ 6pαζε τ oι Tαdβ.την no |oν κoπαζω.νατo κ Eβαλα ΨτPoζτη ψηγαιi1κι tκαια πioω γιανα φιiγω O..E o"dλ.α.:. 6αo"ηs πιo Θυμωμ€ ν α ψopoisαακι ανoιξατηl τ6pτα μ <<Δεντα καταφt'ραψε.Eντoυαριτ ατλωoετoγiριτoυ στo δικ6 μoυ.:':f...1.ι αε ψεγαλi:τερo κiνδυνo. <<AπλA..#:..Mπελg.να φisγω.ν τη δoυλειdτoυE_o T κdλωαε ατo κατιbφλι. γιαιlαπερασωι ΨKoΨΨ!ιhn'og uni.ιg dιρα.τ..Tα&β.:. ψ€oα oτη ν!lι|rιΘιiριαε 'ε. F'ξαφαιl i.: νευρικoιi κλoνιαμoιi...αλη γι'o πρ6oωπ6τoυ 6τι Ι Aυτ6 με εpγλε ατ16τηνπoρεtαμoυ.εψβp6ντητog. καΘιi:E κατtβαwα'. Lζ".ηνηλL6ι.L.::i:'.να * Πη ρε τηλdφωνo ει ω λειπεg. o Tα4ρ}..ι|rιθιiριαεKαLιtεioπρι^l ηKε απoτo π αραΘυoo.Δεν μπoρotsoανα x να τoι πεLcω.Πiταξα την τoαντα μoυ στηγ καρ6τo ξατην π6ρτα piαια. ειdl εγω iφυγατ aτη νilγα. λ. Mε γιiριαε αlτo.!i'.iνog...n....:.o γαζdιiοog λoυε*onl-κιεκε[νη..ειταξει. πληγωψiνo τoυ πρ6αωπo και κατευΘιiν θηκα iρ o g'ηn nι p. <<Θααεπαpω τηλ6φωνoαιiριo!>. βσ''.ρι αλωψtιo π