You are on page 1of 5

I grupa 1. Objasni beneficijum, feud, feudalac, kmet. 2. ta su esnafi i ta reguliu esnafski propisi? 3. ta su martovska a ta majska polja? 4.

Kada je poeo Islam i koje su obaveze muslimana? 5. Kada i zato su poeli krstaki ratovi? Jel zna neko? JA NE ZNAM. :D 6. Ko je bio prvi franaki car? 7. Kako je poela velika seoba? 8. Protiv koga je ratovao Filip II? 9. Koja su podruja srednjovekovne kulture? 10. Kako je nastala Vizantija? 1-Beneficijum ili dobroinstvo jeste vei zemljini posed koji se dodeljuje beneficijaru (uivaocu) na doivotno korienje, uz obavezu vrenja vojne dunosti. Feud ili leno je nasledni posed iji je vlasnik feudalac. Feudalaci su kraljevi vazali, predstavljaju sloj najvieg plemstva Kmet zavisni seljak, feudalev vazal koji ima obavezu da obrauje feudalevo imanje i da plaa feudalnu rentu. 2-Esnafi su udruenja zantalija iste struke. Osnivani su da bi titili interese svojih lanova, odreivali kvalitet i kvantitet proizvoda, davali dozvole za otvaranje novih radionica, sudili svojim lanovima itd. Esnafski propisi reguliu otvaranje novih radionica. Da bi neko otvorio samostalnu radionicu potrebno je da vie godina radi kao kalfa (pomonik), da izradi remek delo, plati brojne poreze i priredi gozbu za sve lanove esnafa. 3. Martovska i majska polja su smotre vojske u Franakoj. U merovinko doba su se odravale u martu, a u karolinko doba u maju, pa su po tome dobile naziv. 4.Islam je nastao 610. godine, na Arabijskom poluostrvu. Njega je propovedao Muhamed, koji se predstavljao kao Alahov prorok. Pripadnici Islama zovu se Muslimani, to na arapskom jeziku znai pokorni. Prema Kuranu, dunost Muslimana je pet molitava dnevno, post u mesecu ramazanu, odlazak u Meku na hadiluk bar jednom u ivotu, voenje svetog rata protiv nemuslimana, i uzdravanje od upotrebe svinjskog mesa i alkohola. 5. Krstaki ratovi su poeli 1096. godine kada su Turci Selduci osvojili Jerusalim u kome se nalazi Hristov grob. Papa Urban II je 1095. godine pozvao okupljene vernike da krenu u svetu zemlju i odbrane Hristov grob od muslimana. 6. Prvi Franaki car je bio Karlo Veliki. Njega je 800. godine papa Lav III krunisao za cara. To je predstavljalo teak udarac za Vizantiju koja se vie nije mogla predstavljati kao legitiman naslednik Rimskog carstva, ali poto nisu mogli nita preduzeti, car Mihailo I je 812. priznao Karla za cara. 7. Veliku seobu naroda su prouzrokovali Huni, koji su 375. provalili kroz Vrata naroda u Evropu. Ona je poela 376. godine, kada su Vizigoti uz dozvolu Rimskog cara preli preko Dunava i naselili se na teritoriji rimskog carstva.

8. Filip II Avgust je jedan od Francuskih kraljeva. Vladao je od 1180-1222. Ratovao je sa engleskim kraljem, Jovanom Bez Zemlje, kome je oduzeo posede u Francuskoj, osim Akvitanije i dela Poatu, ime je uveao kraljevski domen i prihode. 9. Podruja srednjovekovne kulture su: 1)Zapadnoevropsko podruje, 2)Vizantijsko podruje, 3)Islamsko-Arapsko podruje. 10. Vizantija je nastala 395. godine, kada je car Teodosije podelio Rimsko carstvo na Zapadno i Istono. Istoriari su Vizantiju nazvali po starogrkoj koloniji Vizantu, na ijem je mestu car Konstantin 330. godine osnovao Konstantinopolj (Carigrad), a njen slubeni naziv jeste Romejsko carstvo.

2. 3. 4. 5.

Koje bitke je vodio Justinijan? Pojmovi: feudalna renta, oma, komendacja. Bitka kod Hadrijano polisa, Druga dinastija Arabljana.

2. Justinijan je najznaajniji Vizantijski car, u ije vreme je Vizantija zauzimala najveu teritoriju. On je delimino obnovio granice nekadanjeg Rimskog carstva. Vladao je od 527-565. godine. Sruio je Ostrogotsku kraljevinu u Italiji, osvojio Vandalsku kraljevinu u Severnoj Africi i najvei deo Vizigotske panije. 3. Feudalna renta je obaveza kmeta prema feudalcu. Moe biti naturalna, novana i radna. 4. U bici kod Hadrijanopolisa (dananje Jedrene) su se sukobili pobunjeni Vizigoti sa rimskom vojskom. Bitka se odigrala 378. godine, i u ovoj bici je poginuo rimski car Valens. 5. Druga dinastija Arabljana jesu Abasidi . Ova dinastija je trajala od 750-1258 godine. Osniva dinastije je Abul Abas, koji je prestonicu iz Damaska preneo u Bagdad, pa se drava Abasida zove Bagdadski kalifat. Najuspenije Bagdadske kalife su Harun-al-Raid i kalifa Mamun. 1.Filip IV Lepi 2.vazal, senior, oma, komendacija, 3.Verdenski ugovor, 4.Abasidi, 5.Jeresi, 6.Franaka kako se deli, 1. Filip IV Lepi je francuski vladar koji je vladao od 1285-1314. On je pripojio kraljevskom domenu grofoviju ampanju i ratovao protiv Engleske zbog

Akvitanije. Redovno je sazivao sabore u Francuskoj radi odobravanja zajmova, razrezivanja poreza, uvoenja vanrednoh mera u dravi. 2. Vazal Slobodan ovek koji trai pomo i zatitu ekonomski jaeg od sebe. senior Slobodan ovek koji prua pomi i zatitu ekonomski slabijem od sebe oma- ceremonija uspostavljanja vazalnih odnosa koja se obavlja u domu senior i u toku koje vazal polae zakletvu vernosti senior a senior se obavezuje da e mu pruati pomo i zatitu do kraja ivota. komendacija (preporuivanje) akt kojim se vazal preporuuje senior i moli gad a ga primi u svoju slubu i pod svoju zatitu 3.Verdenskim ugovorom je 843. Franaka drava podeljena na 3 dela. Unuci Karla VElikog su je podelili tako da zapadni deo pripadne Karlu elavom, istoni deo Ludvigu nemakom a juni deo pripada Lotaru, koji nosi titulu cara. 4. pogledaj gore :P 5. Jeresi predstavljaju uenja suprotna zvaninom uenju crkve. Jeretika uenja se javljaju u XI veku meu siromanim masama. Najrasprostranjenija jeres u Evropi jeste Katarstvo, ija je sutina u tome da svet ini borba izmeu dobra i zla, izmeu svetlosti i tame. Tvorac dobra i svetlosti je Bog, a tvorac tame i zla je Satana. 6. Franaka drava se tokom 7 veka, u doba lenjih kraljeva, skoro raspala na tri nezavisna dela, a to su: Austrazija, Neustrija i Burgundija. (nisam siguran da je ovo tano) Ikonoborstvo predstavlja borbu protiv kulta ikona. Osniva Sirijske dinastije, Lav III,upoznao je islam i judaizam, religije koje zabranjuju prikazivanjw ljudskog lika u bogomoljama i preziru ikone. Zbog toga je 726. godine naredio da se ukloni ikona Hrista u carskoj palate. Time je poeo dugotrajan graanski rat, poznat kao ikonoborstvo, ili ikonoklazam. 1.objasni vazalne odnose, 2.faze feudalizma 3.drzavne organizacije u zapadnoj evropi 4.,alod,, beneficijum,feudalne rente, 5.kako se deli istorije franacke, 6.ko je osnovao srednjovekovne gradove, 7.koja je dinastija posle karolinga, 8.oblici feudalne drzave, 9.crkveni oci 10.,prva dinastija arabljana, 11.interdikt i ekskomunikacija. 1. Vazalni odnosi su odnosi koji se ispostavljaju izmeu vazala i senior. Vladar je senior krupnim feudalcima a oni su njemu vazali. Oni su

seniori srednjim feudalcima, srednji feudalci su seniori sitnim, a sitni feudalci su seniori riterima, koji predstavljaju najsiromaniji sloj slobodnih ljudi. Riteri ne mogu da budu seniori, ve samo vazali. 2. Faze feudalizma su: - rani feudalizam koji traje od V-XI veka. Karakteriu ga nizak nivo u razvoju proizvodnih snaga drutva, naturalna privreda,jer svaki posed proizvodi samo za zadovoljavanje sopstvenih potreba. Ima mnogo slobodnih seljaka. -razvijeni feudalizam, traje od XI-XV veka. Karakteriu ga bri razvoj proizvodnih snaga, robno novana privreda, odvajanje grada od sela i zanatstva od poljoprivrede. U ovom periodu nastaju prvi gradovi, kao zanatski i trgovaki centri. Nema slobodnih seljaka, jer su svi postali zavisni. -pozni feudalizam XV-XVIII veka. Nastaje novo kapitalistiko drutvo u okviru feudalnog. U ovom periodu se javljaju velika geografska otkria. Novootkrivene zemlje i stanovnitvo se iskoriavaju, i razvija se trgovina i bankarstvo. 3. To je ono to ima dosta da se pie:P 4. Alod je zemljite koje se dodeljuje na korienje franakim slobodnim seljacima-vojnicima Ve sam napisao ta je Beneficijum i feudalna renta i mrzi me da piem ponovo :P 5. Istorija Franake se deli na merovinko i na karolinko doba. Merovinko doba je prvi period u istoriji Franake, koji traje od kraja V do kraja VIII veka. Osniva merovinke dinastije je Hlodoveh. Karolinko doba traje od kraja VIII do kraja X veka. Osniva dinastije Karoling je Pipin Mali. 6. Ne kapiram ovo pitanje. o_O 7. Karolinku dinastiju je smenila dinastija Kapeta u Francuskoj. Osniva ove dinastije je Ig (Hugo) Kape, koji je 987. proglaen za kralja. 8. .Oblici feudalne drave u Zapadnoj evropi su 1)ranofeudalna monarhija V-XI veka 2)Staleka monarhija XI-XV veka 3) Apsolutna monarhija od XV- XVIII veka 9. Crkveni oci nisam nigde naao ovo -_^ 10.Prva arabljanska dinastija jesu Omejadi, koji su vladali od 661-750. godine. Osniva ove dinastije je kalifa Muavija, koji je prestonicu iz Meke preneo u Damask u Siriji. Omejadi su osvojili severnu Afriku, Mesopotamiju, Siriju i oblasti na istoku sve do

reke Inda. Na zapadu su stigli do panije, i krenuli u pohod na Franaku, ali ih je u bici kod Poatjea zaustavio majordomo Karlo Martel. Njih su 750. godine smenili Abasidi, i pobili sve lanove porodice Omejada. Jedini preiveli Omejad, Abdurahman I, je 756. godine osnovao Kordovski kalifat u paniji. 11. Interdikt i ekskomunikacija su mere koje su pape koristile protiv neposlunih vladara. Ekskomunikacija predstavlja iskljuenje pojedinca iz crkve dok Interdikt predstavlja iskljuenje nekih veih oblasti, pa ak i samih drava.

1.marke 2. razvijeni feudalizam 3. cinovnici franackog dvora 4.uceni ljudi na dvoru karla velikog 5.prva varvarska drzava 1. Marke su seoske optine u kojima se odravaju skuptine na kojima se biraju stareine marke i reavaju pitanja vana za ivot i funkcionisanje same marke. 2. Razvijeni feudalizam :P 3.inovnici franakog dvora su: majordom- upravnik dvora senator- upravnik kraljevske blagajne referendariji pisari u dvorskoj kancelariji palatinski grofovi imaju sudske funkcije 4. Ueni ljudi na dvoru Karla velikog su na dvoru u Ahenu osnovali visoku koluakademiju, za plemike sinove i lanove kraljvske porodice. (nisam siguran) 5.Prva varvarska drava na teritoriji rimskog carstva je Vizigotska kraljevina u paniji... MISLIM DA JE TO TO, NEMA VIE NITA. PITANJA NISU RASPOREENA PO GRUPAMA, POTO NE ZNAM TANO KOJA JE KOJA GRUPA. SRENO! xD