You are on page 1of 3

Câu hỏi thi giữa kỳ Môn Mạng máy tính căn bản

1. Giải thích các phương thức phân chia băng thông theo thời gian (TDM) và theo tần số (FDM) • FDM (Frequency Division Multiplexing):

➔ Phương pháp này chỉ thực hiện được khi băng thông môi trường truyền lớn hơn băng thông mà tín hiệu được truyền yêu cầu. ➔ Nhiều tín hiệu có thể được truyền đồng thời nếu mỗi tín hiệu được điều chế trên một tần số sóng mang ➔ Các tần số sóng mang khác nhau sao cho băng thông của các tín hiệu được điều chế không trùng lấp nhau (guard bands) ➔ Ví dụ broadcast radio () ➔ Kênh truyền được cấp pháp ngay cả khi không có dữ liệu

. Cho biết chức năng các lớp của mô hình TCP/IP . Filter and shift. 3. Higher bandwidth link • TDM (Division Multiplexing) Synchronous TDM ➔ Phương pháp này chỉ thực hiện được khi tốc độ dữ liệu (băng thông.Shift and combile. Giải thích các dịch vụ truyền thông có liên kết (connection-oriented) và không có liên kết (connectionless)...) môi trường truyền lớn hơn tốc độ dữ liệu mà tín hiệu truyền được yêu cầu ➔ Nhiều tín hiệu (cả analog và digital) có thể được truyền đồng thời trên cùng một đường truyền bằng cách đan xen các phần của mỗi tín hiệu theo thời gian (time slot) ➔ Time slot được gán trước và tĩnh (time slot được cấp phát ngay cả khi không có dữ liệu để truyền) ➔ Time slot có thể được gán không đồng đều giữa các nguồn dữ liệu 2.

Giải thích phương thức điều khiển luồng (Flow Control) trong giao thức TCP 10. 9.Cho biết chức năng và nhiệm vụ của Congetion Window (CongWin) trong điểu khiển tắc nghẽ của giao thức TCP 11. Giải thích nhiêm vụ của các trường: Số thứ tự (Sequence Number) và Số tiếp nhận (Acknowledgement Number) trong gói tin TCP. Phân tích giao thức rdt2. Phân tích giao thức rdt3.Cho biết sự khác biệt giữa 2 chức năng Forwarding và Routing của một Router trong lớp Mạng 12.4.Giải thích cơ chế phân mảnh và tổng hợp gói tin (IP datagram) trong lớp Mạng . Cho biết sự khác biệt giữa giao thức HTTP không bền vững và giao thức HTTP bền vững 6.0 7. Phân tích sự khác biệt giữa kiến trúc Client-Server và Peer-to-Peer của ứng dụng mạng 5.0 8.