You are on page 1of 6

C ONTINUAREA BESTSELLERULUI N EW YORK T IMES ÎNGERUL MECANIC

DISPOZITIVE INFERNALE

Prin]ul mecanic
CARTEA A DOUA

CASSANDRA CLARE

cu degete osoase. nu era prima sa vizit\ la cimitirul Cross Bones de lâng\ Podul Londrei. dar Will era unul dintre cei care puteau. vocile lor cre[teau într-un cor disonant — bocete [i rug\min]i. [i totu[i orice mundan care trecea pe-acolo nu observa decât un petic de p\mânt n\p\dit de buruieni. de dou\ ori. astfel încât gulerul s\-i acopere urechile. Unde se r\rise. q 9 . umed\ [i neagr\ de la ploaie. dar Will [tia asta. Will apuc\ inelul cu una dintre mâinile sale înm\nu[ate [i b\tu o dat\. scheletice. sub form\ de mân\. încastrat\ într-un zid înalt de piatr\. plânsete [i morm\ieli. o burni]\ fin\ umezindu-i p\rul negru. Pe m\sur\ ce se apropia de vechiul cimitir. din negur\ ap\ru înc\ ceva ce niciun mundan nu ar fi putut vedea: un inel de u[\ masiv din bronz. de trei ori. parte a unui [antier de]inut de un constructor f\r\ nume. Acesta nu era un loc de veci lini[tit. zgomotul sec r\sunând în noapte. ÎN|BU{IND SUNETELE {I ÎNGREUNÂND VIZIBILITATEA. Zâmbind. [i auzea vocile celor mor]i. F\cea tot posibilul s\ nu asculte zgomotele. din fier forjat. Intrarea în cimitir era chiar la mijlocul drumului: o poart\ dubl\.Prolog Mor]ii proscri[i CEA}A ERA DENS|. lucioas\. În timp ce Will se apropia de poart\. Will Herondale vedea strada desf\[urându-se în fa]a lui. ]inându-[i umerii ridica]i [i capul aplecat. Nu to]i vân\torii de umbre puteau auzi fantomele — doar dac\ nu cumva fantomele alegeau s\ fie auzite —.

Picioarele îi erau descul]e [i murdare. Îns\ Molly reu[ise s\ transforme situa]ia într-una profitabil\ pentru ea. Deasupra lor. dac\-mi permi]i s\-]i spun. — Bun\. norii se adunau laolalt\. î[i tr\geau energia dimprejur. c\p\tând o str\lucire albastr\ stranie. aproape c\ ea nu mai era str\vezie. cea]a începu s\ se adune. unul dintre cele mai puternice pe care Will le întâlnise vreodat\. purtând o rochie zdren]\roas\ [i un [or] alb. Fantoma î[i în\l]\ capul. f\când ca aerul s\ fie lipsit de c\ldur\. estompând lic\rirea oaselor de pe p\mântul bolov\nos. — William ’erondale. Ea rânji. Când fantomele ap\reau. Doar ochii îi erau goi. Lui Will i se zbârli p\rul pe ceaf\ când cea]a albastr\ începu s\ capete încet forma unei femei b\trâne. cu otrava din vârf întru totu’ invizibil\… q 10 . acoperind luna. ro[ii. spuse Will. Avea un corp solid. Când lumina lunii se strecur\ printre nori. mâinile.Cassandra Clare Dincolo de por]i. Majoritatea vocilor plâng\cioase le apar]ineau prostituatelor. a[a c\ poate nu o deranja. în ciuda faptului c\ nu atingeau niciodat\ p\mântul. Will se sprijini de poart\: — {tii c\ mi-a lipsit chipul t\u frumos. r\ceala metalului se strecur\ prin m\nu[ile sale. Will se întreb\ în treac\t ce f\cuse oare b\trâna Molly de fusese îngropat\ aici. cu capul plecat. Ar\]i splendid în seara asta. Ea chicoti: — Ce vrei atunci. spuse ea. o pereche de fl\c\ri albastre pâlpâind în adâncurile acestora. cu ochii sc\p\rând. Ai revenit a[a de repede? Se apropie de poart\ cu acea mi[care plutitoare caracteristic\ fantomelor. lustruit\ foarte fin. Încet. Era mai mult decât o r\ceal\ oarecare. B\trâna Molly era un spirit puternic. iar el z\ri o frântur\ de craniu sub pielea semitransparent\. iar el se înfior\. departe de un p\mânt sfin]it. Will î[i puse mâinile pe barele por]ii. Mol. ajungându-i pân\ la oase. cea]a se ridica din p\mânt precum aburii. tinere vân\tor de umbre? Venin de malphas? Am gheara unui demon morax. p\rul cenu[iu-g\lbui împletit într-o coad\ groas\ peste unul dintre umeri. sinuciga[ilor [i copiilor n\scu]i mor]i — acei mor]i proscri[i care nu puteau fi îngropa]i în cimitirul bisericii. [i le ]inea proptite în [olduri.

continu\ Molly. Will ridic\ mâinile. m\ prinde]i c\ vând astfel de lucruri. Magnus îl mai trimisese de câteva ori pe Will la b\trâna Molly. pulberea de demon foraii suna pl\cut. q 11 . Închisorile de su’ p\mânt ale Fra]ilor T\cu]i po’ s\-nghit\ [i viii. În cazul ei. Acesta zorn\i de parc\ ar fi con]inut o gr\mad\ de monede. Se aplec\ în fa]\. [i mor]ii. [i tu [tii asta. dar.Prin]ul mecanic — Nu. vân\torule de umbre. ancora care o ]inea captiv\ pe aceast\ lume. era îns\[i verigheta sa. — F\r\ trucuri. — M\ crezi proast\. O expresie de ner\bdare ap\ru pe fa]a ei moart\ [i b\trâna se materializ\ îndeajuns cât s\ ia s\cule]ul. aproape neauzit. Î]i ofer un pre] bun. iar o dat\ pentru un s\cule] de ochi de zâne. acea ultim\ pies\ a trecutului ei. îngropat în mâlul de pe fundul Tamisei. Molly înclin\ capul într-o parte [i scuip\ un [uvoi de foc de culoare albastr\. nefilimilor. fiecare având nodul îndr\gosti]ilor. nu-i a[a? Voi. Will se str\dui s\ nu par\ irascibil. o dat\ pentru lumân\ri negre urât mirositoare. B\trâna Mol. accepta orice s\cule] de inele g\site. Prin compara]ie. spuse Will. ca multe alte fantome. Îmi trebuie pulbere de demon foraii. protestele lui Molly f\ceau parte din procesul de târguire. b\trâno. Era un mit. Nu de asta am nevoie. — Pfui! Ochii ei goi sc\p\rar\. [i s-a zis cu b\trâna Mol. deoarece inelul era de mult pierdut. E-o capcan\. îi spusese Magnus lui Will. care i-ar fi permis în sfâr[it s\ moar\. Conclavul are alte lucruri de f\cut decât depistarea fantomelor ce fac trafic cu pulberi de demon [i sânge de zâne. m\cinat\ fin. s-a zis! — E[ti deja moart\. era mereu în c\utarea acelui talisman. între timp. B\g\ mâna în el [i o scoase plin\ cu inele — verighete de aur. care se lipeau de pielea lui precum smoala. alt\ dat\ pentru oasele unui copil nen\scut. Toate se potrivesc descrierii tale. Nu [tiu ce crezi tu c\ ar putea s\-]i mai fac\ acum Conclavul. Mol. din care picurase sânge pe c\ma[a sa. sperând ca vreunul s\ se dovedeasc\ a fi al ei. Cu siguran]\ c\ ai auzit zvonurile din Lumea de Jos. Scoase un s\cule] din chembric\ [i îl leg\n\ în aer. — De ce-ar vrea un tân\r ca tine a[a ceva? Will se mul]umi doar s\ ofteze.

care con]inea o pulbere. un sunet surprinz\tor de uman pentru o fantom\. Uitându-se dup\ ea. iar asta-i cât se poate de adev\rat. — Nu. ci pentru mine… {i-[i rezem\ capul de poarta rece din fier. da’ orice b\rbat care-arat\ ca tine n-are nevoie de po]iuni de dragoste. zicând acestea. r\sucindu-se în cea]a dintre morminte. Nu ai nevoie de ajutorul meu cu biata fat\. caut opusul — ceva care ar putea pune cap\t dragostei. mârâi: — Prea bine. — Stai a[a. spuse Will. Mol! Azi nu am venit doar pentru atât. [i îi înmân\ în schimb o punguli]\ împ\turit\. disp\ru. nefilimule. da’ dac\ vrei ca o f\tuc\ s\ te urasc\. Magnus nu-l trimisese pentru asta. De fapt. Will o b\g\ în buzunarul jiletcii. Spiritul pâlpâi în timp ce l\comia se r\zboia cu ner\bdarea [i cu efortul de a r\mâne vizibil. {i. — Po]iuni de dragoste? Pentru Will ’erondale? Nu obi[nuiesc s\ refuz o plat\. — Po]iuni de dragoste… B\trâna Mol izbucni într-un râs strident. exist\ c\i mai u[oare pentru a ob]ine asta. q 12 . iar acesta disp\ru undeva în umbra ei de om mort-viu.Cassandra Clare Puse inelele înapoi în s\cule]. — Speram mai degrab\ ceva mai apropiat de indiferen]\? Toleran]\? Scoase un pufnet. de[i nu era nimeni care s\-l mai aud\. spuse el în [oapt\. Ce al’ceva mai vrei? Will ezit\. — Nu-mi place s\-]i spun a[a ceva. în timp ce fantoma începu s\ pâlpâie [i s\ dispar\. — Nu pentru ea. Will oft\. o nuan]\ de disperare sim]indu-i-se în voce. era ceva ce-[i dorea s\ [tie numai pentru sine. Într-un târziu. — O po]iune de ur\? întreb\ Mol înc\ amuzat\.

ro www. de Charles Dickens Epistola scrisă de Will pentru familia lui. dar pe care nu o va expedia niciodată Scurtă relatare a primei întâlniri dintre Jem şi Tessa NU RATAŢI CARTEA ÎNTÂI A SERIEI Dispozitive infernale Serie care anticipează aventurile din Instrumente mortale BESTSELLER INTERNAŢIONAL Bestseller USA Today • Bestseller Wall Street Journal • Bestseller Publishers Weekly Instrumente mortale BESTSELLER NEW YORK TIMES Bestseller USA Today • Bestseller Wall Street Journal • Bestseller Publishers Weekly PESTE 4 MILIOANE DE EXEMPLARE TIPĂRITE Serie tradusă în peste 30 de limbi • În curând.ro .grupulcorint. un film realizat de Sony Studios F A N TA S Y ISBN: 978-973-102-369-4 ISBN: 978-973-102-433-2 LEDA . la împlinirea vârstei de şaptesprezece ani.EXCLUSIV ÎN ACEASTă EDIţIE DIN PRINţUL MECANIC.ledabooks. TREI TEXTE INEDITE: Dedicaţia lui Will pentru Tessa pe un exemplar din Poveste despre două oraşe. imprint al GRUPULUI EDITORIAL CORINT Imaginea copertei: Cliff Nielsen Designul copertei: Andreea Apostol RECOMANDAT DE: www.