You are on page 1of 79

Trường THPT Nguyễn Trãi

GV: Lê Thị Huê

Ngµy 01 / 01 /2012 Tiết : 37; 38 BÀI 20: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI I.ChuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1) Kiến thức. - HS hiểu : - Khái niệm sự ăn mòn kim loại, ăn mòn hoá học, ăn mòn điện hoá. - Điều kiện xảy ra sự ăn mòn kim loại. - Biết các biện pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn. 2) Kĩ năng: - Phân biệt được ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá ở một số hiện tượng thực tế. - Sử dụng và bảo quản hợp lý một số đồ dùng bằng kim loại và hợp kim dựa vào những đặc tính của chúng. II. Chuẩn bị. - GV: Bảng phụ vẽ hình 5.6: ăn mòn điện hoá học hợp kim của sắt. - Thí nghiệm về ăn mòn điện hoá học: dd H 2SO4 1M, cốc thuỷ tinh 100ml, dây dẫn, bóng đèn, thanh kim loại Zn và thanh đồng, mảnh bìa cứng. - HS: Kiến thức cũ về tính chất hoá học của kim loại. III. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 2. Bài cũ: - Không kiểm tra 3. Bài mới:

Ho¹t ®éng cña GV vµ häc sinh Ho¹t ®éng 1 Trường THPT Nguyễn Trãi GV cho HS ®äc SGK tr¶ lêi c©u hái sau: - thÕ nµo lµ sù ¨n mßn kim lo¹i? ? V× sao KL vµ hîp kim dÔ bÞ ¨n mßn ? ? B¶n chÊt cña ¨n mßn KL lµ g× ? GV gîi ý ®Ó HS tù nªu ra KN sù ¨n mßn KL vµ b¶n chÊt cña sù ¨n mßn KL Ho¹t ®éng 2 GV : Dùa vµo SGK h·y cho biÕt thÕ nµo lµ ¨n mßn ho¸ häc ? §Æc ®iÓm cña ¨n mßn ho¸ häc ? B¶n chÊt cña ¨n mßn ho¸ häc ? ? ¡n mßn ho¸ häc thêng s¶y ra ë ®©u ? lÊy VD ? Ho¹t ®éng 3 GV dùa vµo (SGK) cho biÕt thÕ nµo lµ ¨n mßn ®iÖn ho¸ ? Gv dùa vµo h×nh 5.5 (SGK) nªu c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm yªu cÇu Hs dù ®o¸n hiÖn tîng

Néi dung ghi I)Kh¸i niÖm ¨n mßn GV: Lêlo¹i: kim Thị Huê - Sù ¨n mßn Kl lµ sù ph¸ huû KL hoÆc hîp kim do t¸c dông cña c¸c chÊt trong m«i trêng xung quanh M → Mn+ + ne II) C¸c d¹ng ¨n mßn kim lo¹i: 1) ¡n mßn ho¸ häc: - Kh¸i niÖm: (SGK) - §Æc ®iÓm: kh«ng ph¸t sinh dßng ®iÖn,t0 cµng cao tèc ®é ¨n mßn cµng nhanh. - B¶n chÊt : lµ qu¸ tr×nh oxi ho¸ khö trong ®ã c¸c e cña KL ®îc chuyÓn trùc tiÕp ®Õn c¸c chÊt trong m«i trêng. VD : 3Fe + 4 H2O t Fe3O4 + 4 H2 ↑ → 2Fe + 3Cl2 2 FeCl3 3 Fe + 2O2 → Fe3O4 2) ¨n mßn ®iÖn ho¸ häc: a. Kh¸i niÖm: (SGK) * ThÝ nghiÖm: (SGK) * HiÖn tîng : + L¸ Zn (cùc -) tan nhanh + §Ìn s¸ng ( kim v«n kÕ quay ) + L¸ Cu ( cùc +) cã bät khÝ H2 tho¸t ra * Gi¶i thÝch: + cùc ©m (anèt) kÏm bÞ ¨n mßn theo ph¶n øng: Zn → Zn2+ + 2e + §Ìn s¸ng cã dßng chuyÓn dêi tõ cùc (-) ®Õn cùc d¬ng cña Cu qua d©y dÉn. + L¸ Cu (+) : bät khÝ H2 tho¸t ra 2H+ +2e -> H2 ↑ * KÕt qu¶: l¸ Zn bÞ ¨n mßn ®iÖn ho¸ nhanh trong dd chÊt ®iÖn li vµ t¹o ra dßng ®iÖn. b) ¡n mßn ®iÖn ho¸ häc hîp kim cña s¾t trong kh«ng khÝ Èm: VD: LÊy sù ¨n mßn gang trong kh«ng khÝ Èm Cùc (+) s¾t bÞ oxi ho¸ thµnh ion 2+ Fe Fe → Fe2+ +2e
0

Dùa vµo kiÕn thøc ®· häc vÒ t/c KL h·y gi¶i thÝch hiÖn tîng trªn ? GV bæ sung Cùc (-) KL m¹nh KL KL häc Cùc (+) KL yÕu PK T/C ho¸

GV: Cho HS quan s¸t h×nh 5.6 (sgk)

Trường THPT Nguyễn Trãi

GV: Lê Thị Huê

Ho¹t ®éng 5 : Cñng cè + Lµm BT vËn dông kiÕn thøc : BT 4, 5, 6 trang 95 SGK + Gi¶i thÝch hiÖn tîng thùc tÕ : ®å dïng b»ng t«n dïng bÒn h¬n ®å dïng b»ng s¾t t©y. + Quan s¸t thÝ nghiÖm vµ gi¶i thÝch hiÖn tîng : lÊy 2 èng nghiÖm ®ùng dd HCl nh nhau, sau ®ã cho vµo mâi èng 1 viªn Zn, thÊy khÝ tho¸t ra ë 2 èng lµ nh nhau. cho tiÕp vµo 1 trong 2 èng 5 gäit dd CuSO 4 5%. Quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra ë 2 èng nghiÖm.

khö diÔn ra ngay . KiÕn thøc . tr¸nh II: Bµi tËp S©y s¸t . thiÕc ®Ó b¶o vÖ c¸c ®å vËt lµm b»ng s¾t ? V× sao cÇn ph¶i gi÷ g×n líp b¶o vÖ . Kü n¨ng .RÌn kü n¨ng tÝnh to¸n lîng KL theo c¸c pp hoÆc ®¹i lîng cã liªn quan II) ChuÈn bÞ GV: ChuÈn bÞ c©u hái vµ bµi tËp HS : ¤n tËp kiÕn thøc III: TiÕn tr×nh d¹y häc 1.C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn tèc tr×nh oxi ho¸ . KiÓm tra bµi cò ( xen kÏ giê) 2.Cñng cè kiÕn thøc vÒ b¶n chÊt cña sù ¨n mßn kim lo¹i.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ngµy 04/ 01 /2012 TiÕt 39: LuyÖn tËp sù ¨n mßn kim lo¹i I) ChuÈn kiÕn thøc. c¸c kiÓu ¨n mßn kim lo¹i vµ c¸ch chèng ¨n mßn 2. Lµ qu¸ . ë nh÷ng vÕt x©y s¸t Bµi tËp 1 diÔn biÕn ¨n mßn KL sÏ x¶y ra nh MxOy + yH2 xM + y thÕ nµo ? H2O . häc vµ ¨n mßn ®iÖn ho¸ häc + ¡n mßn ®iÖn ho¸ :B/C.C¬ chÕ vµ §K cña ¨n mßn ho¸ trªn cïng mét ph¶n øng ho¸ häc. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung ghi Ho¹t ®éng 1 I: Sù ¨n mßn kim lo¹i GV cho HS cñng cè vÒ sù ¨n mßn a) Kh¸i niÖm KL Sù ¨n mßn Kl lµ sù ph¸ huû KL ? ThÕ nµo lµ sù ¨n mßn KL ? hoÆc hîp kim do t¸c dông cña c¸c chÊt trong m«i trêng xung quanh b) Ph©n lo¹i : cã 2 lo¹i ? Cã mÊy kiÓu ¨n mßn KL ? B¶n + ¡n mßn ho¸ häc :B/C. Lµ qu¸ chÊt cña sù ¨n mßn KL ? tr×nh oxi ho¸ . kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1.Ph¬ng ph¸p b¶o vÖ bÒ mÆt ? Cho biÕt nguyªn t¾c b¶o vÖ KL ( chèng ¨n mßn ) vµ 1sè biÖn ph¸p .Ph¬ng ph¸p ®iÖn ho¸ cô thÓ nµo quan träng nhÊt ? v× sao ngêi ta hay dïng Zn .khö diÔn ra ë c¸c ®é ¨n mßn ho¸ häc vµ ¨n mßn ®iÖn cùc ®iÖn ho¸ c) B¶o vÖ kim lo¹i Ho¹t ®éng 2 .

15 0.24mol 22.8 g -ChØ cã sè mol KL .4 Theo pt nH = 2 0.24.M ë catot thu ®îc 6g KL vµ ë anot cã 3.§¸p ¸n ®óng: D : V× : 2MCln  → 2M + Cl2  nH 2 = 3.6 g bét KL . M trong 23.96 = 0.24mol M= 9.24 VËy ®¸p ¸n ®óng lµ B 3. Ba (kh«ng cã Kl nµo ) D. dùa vµo ®¸p ¸n ®· cho th× KL ho¸ trÞ 2 ta cã M + 2HCl → MCl 2 + H2 nM = nH 2 = 0.376 lit H2 ( §KTC) kim lo¹i M lµ nH 2 = 5.BT : §iÖn ph©n nãng ch¶y muèi clorua cña KL. Ca C.4 Theo (1) sè mol khèi lîng M lµ 0. Mg B Ca C Fe D.36 = 0. Cr GV cho HS (Th¶o luËn nhãm) Theo (1) ta cã sè mol nguyªn tö oxi trong oxit lµ 0. luyÖn tËp : .M = 96 n n n 9.2 0.48 BiÖn luËn n=1 thay vµo (2) ta cã M=20 A. Khi ph¶n øng kÕt thóc thu ®îc 5.2 g 1 oxit Kl cÇn dïng 8.2-(0. Fe n =2 thay vµo( 2 ) ta cã M=40 .M nªn ký hiÖu ho¸ trÞ cña M lµ n ta cã 2M + 2n HCl → 2M Cln + nH2 (1) Ho¹t ®éng 4 GV giao bµi tËp cho HS ( Th¶o luËn theo nhãm ) Cho 9.6 →M = (2) 0.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê nH 2 = 8.4mol 22. §ã lµ Ca GV híng dÉn HS -> nhËn xÐt kÕt n =3 thay vµo (2) ta cã M=60 luËn (kh«ng cã KL nµo ) Suy luËn nhanh.4 mol Khèi lîng KL .48 = (mol ) Tacã .16 ) = 16.3 .6 = 40 g / mol → §ã lµ Ca 0. M lµ 0. Cñng cè .4 Ho¹t ®éng 3 GV giao bµi tËp cho HS §Ó khö hoµn toµn 23.15mol 22.3 = n n Ta cã 0.376 = 0.4 . M vµo 500 ml dd HCl 1M . Mg B.M = 6 → n=1 -> M=20 n lo¹i .2 g oxit lµ 23.3 vµ nguyªn tö khèi cña M lµ 56 míi phï hîp Bµi tËp 2: V× kh«ng biÕt ho¸ trÞ cña KL .36 lit khÝ (§KTC ) tho¸t ra muèi clorua ®ã lµ : A: NaCl B: BaCl2 C: KCl D: CaCl2 Dpnc .48 0.96 lit H2 (§KTC) KL ®ã lµ A.

®Ìn cån .76 (SBT) trang 44 Ngµy 05/ 01 /2012 TiÕt 40: Bµi thùc hµnh tÝnh chÊt. (§inh s¾t nhá hoÆc d©y s¾t ) dd: HCl.KiÕn thøc: HS biÕt: môc ®Ých.73. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ Néi dung thÝ nghiÖm häc sinh .5. H2SO4. 2. nªu hiÖn tîng.Sö dông dông cô vµ ho¸ chÊt ®Ó tiÕn hµnh an toµn. KiÓm tra bµi cò: 2. II: ChuÈn bÞ GV : Ho¸ chÊt: Na.ViÕt têng tr×nh thÝ nghiÖm. Fe vµ Cu víi ion H+ trong dd HCl + Fe p/ víi Cu2+ trong dd CuSO4 + Zn ph¶n øng víi: dd H2SO4 vµ dd H2SO4 cã thªm vµi giät dd CuSO4. tghµnh c«ng c¸c thÝ nghiÖm trªn. ®òa hoÆc giÊy gi¸p HS: ¤n tËp kiÕn thøc III: TiÕn tr×nh d¹y häc 1. Híng dÉn vÒ nhµ: Bµi tËp 5.Quan s¸t thÝ nghiÖm.5.74 5. Fe. kÜ thuËt thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm: + so s¸nh møc ®ä ph¶n øng cña Al. Mg. sù ¨n mßn kim lo¹i I: ChuÈn kiÕn thøc. gi¶i thÝch vµ viÕt c¸c ptp ho¸ häc. CuSO4 Dông cô : èng nghiÖm . Rót ra nhËn xÐt. c¸ch tiÕn hµnh.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê n=2 -> M =40 -> Ca -> Muèi CaCl2 4. gi¸ ®Ó èng nghiÖm. ®iÒu chÕ kim lo¹i. kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1. .Kü n¨ng: .72. .

rót ra Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu kÕt luËn.ThÝ nghiÖm 3: ¡n mßn ®iÖn ho¸ häc a) TiÕn hµnh thÝ nghiÖm (SGK) Ho¹t ®éng 3 . quan s¸t thÝ nghiÖm . viÕt PTHH 3. líp häc . rót ra kÕt luËn . ë ®ã KL m¹nh h¬n lµ Zn bÞ ph¸ huû nhanh h¬n.Gv lu ý cho HS ®¸nh thËt b»ng c¸ch dïng KL m¹nh khö ion s¹ch gØ cña ®inh s¾t ®Ó p/ cña KL yÕu trong dung dÞch x¶y ra nhanh h¬n a) TiÕn hµnh thÝ nghiÖm (SGK) . 3. gi¶i thÝch ? .C«ng viÖc cuèi buæi thùc hµnh GV: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ buæi thùc hµnh HS : Thu dän dông cô. Cu kh«ng ph¶n øng Ho¹t ®éng 2 2. ho¸ chÊt. t¨ng m¹nh . viÕt têng tr×nh thÝ nghiÖm theo m½u .Cèc (1) KhÝ tho¸t ra nhanh nghiÖm.HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh b) Gi¶i thÝch viÕt PTHH (SGK) Quan s¸t thÝ nghiÖm. trong dd H2SO4 t¹o ra nh÷ng pin ®iÖn.NhËn xÐt : quan s¸t thÊy bät khÝ GV cho HS tiÕn hµnh thÝ trong 2 èng nghiÖm tho¸t ra nhiÒu . nghiÖm (SGK) khi cho thªm vµo 1 èng nghiÖm vµi HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm .Gi¶i thÝch : HiÖn tîng khi cho dd CuSO4 vµo èng nghiÖm chøa Zn vµ dd H2SO4 : Bät khÝ nhiÒu h¬n v× ®· cã p/ Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu Cu b¸m trªn mÆt viªn kÏm. gi¶i thÝch .Cèc (2) KhÝ tho¸t ra chËm nhËn xÐt.ThÝ nghiÖm 2: §iÒu chÕ kim lo¹i . giät dd CuSO4 ta thÊy lîng khÝ tho¸t quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra ? gi¶i trong èng nghiÖm võa cho dd CuSO4 thÝch .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ho¹t ®éng 1 1: ThÝ nghiÖm 1: D·y ®iÖn ho¸ GV cho HS tiÕn hµnh thÝ cña kim lo¹i nghiÖm nh (SGK) a) TiÕn hµnh thÝ nghiÖm ( SGK) b) Quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra Häc sinh tiÕn hµnh thÝ . vÖ sinh phßng thÝ nghiÖm.Cèc (3) Kh«ng cã khÝ tho¸t ra c) Gi¶i thÝch 2H+ + 2e → H2 → Fe2+ + 2e Fe → Al3+ Al + 3e Do Al ho¹t ®éng m¹nh nªn khÝ tho¸t ra nhanh h¬n Fe .

khèi lîng riªng nhá. . vµ hîp chÊt cña KL kiÒm Ngµy: 12/01/2012 Ch¬ng 6: Kim lo¹i kiÒm.HS biÕt: + vÞ trÝ.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê 4. ChuÈn kiÕn thøc. cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng cña kim lo¹i kiÒm. 42 bµi 25: Kim lo¹i kiÒm vµ hîp chÊt quan träng cña kim lo¹i kiÒm I. Kim lo¹i kiÒm thæ.t/c vËt lÝ (mÒm. NaHCO3. Nh«m TiÕt 41. nhiÖt ®é nãng ch¶y thÊp). kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1. Híng dÉn vÒ nhµ : §äc tríc bµi KLK . KiÕn thøc: .HS hiÓu: . phi kim) . níc.t/c ho¸ häc: tÝnh khö m¹nh nhÊt trong sè c¸c kim lo¹i ( p/ víi axit. Na2CO3. . + mét sè øng dông quan träng cña kim lo¹i kiÒm vµ mét sè hîp chÊt quan träng cña KL kiÒm nh: NaOH. KNO3.

viÕt s¬ ®å ®iÖn ph©n ®iÒu chÕ kim lo¹i kiÒm. ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ. S¬ ®å thïng ®pnc NaCl. . KNO3 ( tÝnh âi ho¸ m¹nh khi ®un nãng). . O2.Gi¶i mét sè BT vÒ tÝnh % vÒ khèi lîng muèi KL kiÒm trong hèn hîp ph¶n øng.Quan s¸t thÝ nghiÖm. .tr¹ng th¸i tù nhiªn cña NaCl.ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ kim läai kiÒm ( ®iÖn ph©n muèi halogenua nãng ch¶y) . GV: B¶ng tuÇn hoµn . b¶ng phô ghi mét sè h»ng sè vËt lý cña KL kiÒm.ViÕt PTHH minh ho¹ t/c ho¸ häc cña kim lo¹i kiÒm vµ mét sè h/c cña chóng. Kim lo¹i kiÒm: GV treo b¶ng tuÇn hoµn. p/ nhiÖt ph©n KNO3. Na2CO3 ( muèi cua axit yÕu). s¬ ®å rót ra ®îc nhËn xÐt vÒ tÝnh chÊt. ho¸ chÊt vµ dông cô lµm thÝ nghiÖm: Na t/d víi H2O. HS : «n tËp kiÕn thøc vÒ cÊu t¹o cña nguyªn tö KL. . yªu cÇu I)VÞ trÝ KL kiÒm trong BTH.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê . h×nh ¶nh. HS nªu vÞ trÝ cña KL kiÒm ®äc cÊu h×nh electron nguyªn tö tªn c¸c nguyªn tè trong nhãm -VÞ trÝ : Kl kiÒm thuéc nhãm IA. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung ghi Ho¹t ®éng 1 A. t/c cña NaOH. 2. 2. NaHCO 3 ( lìng tÝnh.CÊu t¹o : cÊu h×nh e líp ngoµi e líp ngoµi cïng cña KL kiÒm cïng Li 2s1 GV: Em h·y nhËn xÐt vÒ cÊu h×nh Na 3s1 e líp ngoµi cïng cña KL kiÒm so víi K 4s1 khÝ hiÕm ®øng tríc nã trong Rb 5s1 BTH ? Cs 6s1 HS: CÊu h×nh e cña KLK lµ cÊu Tæng qu¸t : ns1 ( n lµ thø tù cña h×nh e cña khÝ hiÕm ®øng tríc chu kú ) . KiÓm tra bµi cò 2. NaHCO3. t/c ho¸ häc chung cña Kl. kiÓm tra dù ®o¸n b»ng thÝ nghiÖm vµ kÕt luËn vÒ tÝnh chÊt cña ®¬n chÊt vµ mét sè hîp chÊt kim lo¹i kiÒm. Kü n¨ng . ®øng ®Çu mçi chu kú (trõ chu kú ®øng ®Çu mçi chu kú (trõ chu kú I) gåm c¸c nguyªn tè : Li Na K I) gåm c¸c nguyªn tè : Li Na K Cs Fr Rb Cs Fr ( Fr lµ nguyªn tè phãng x¹ nh©n GV dùa vµo vÞ trÝ cña KL kiÒm t¹o kh«ng bÒn ) trong BTH em hay viÕt cÊu h×nh .Dù ®o¸n tÝnh chÊt ho¸ häc.t/c ho¸ häc cña mét sè hîp chÊt: NaOH ( kiÒm m¹nh). ph©n huû bëi nhiÖt). II: chuÈn bÞ 1. ®iÒu chÕ Kl III: TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. HS : KL kiÒm thuéc nhãm IA.

T¸c dông víi phi kim a) T¸c dông víi oxi 2 Na + O2 → Na2O2 (natripeoxit) 4 Na + O2 → 2Na2O (natrioxit) Ho¹t ®éng 3 GV yªu cÇu HS dùa vµo cÊu t¹o nguyªn tö vµ cÊu t¹o m¹ng tinh thÓ KLK .GV: cho HS lµm thÝ nghiÖm Na 2 . KL kiÒm cã 1 electron líp ngoµi cïng II) TÝnh chÊt vËt lý KLK cã mµu tr¾ng b¹c. cã ¸nh kim. dïng dao c¾t ®Ó ph¸t biÓu t/c vËt lý GV yªu cÇu Hs quan s¸t b¶ng mét sè h»ng sè vËt lý quan träng cña KLK vµ nhËn xÐt vÒ nhiÖt ®é s«i. nhiÖt ®é nãng ch¶y biÕn ®æi theo qui luËt NhiÖt ®é nãng ch¶y nhiÖt ®é s«i thÊp ( do lùc liªn kÕt KL trong m¹ng tinh thÓ KLK bÒn v÷ng Khèi lîng riªng nhá ( do nguyªn tö KL cã b¸n kÝnh lín vµ cã cÊu t¹o m¹ng tinh thÓ kÐm ®Æc khÝt ) KLK mÒm do lùc liªn kÕt KL trong tinh thÓ yÕu III) TÝnh chÊt ho¸ häc: * TÝnh khö m¹nh: M → M+ +1e 1. gi¶i thÝch 2 M + 2H+ → 2M+ + H2 ↑ viÕt PTHH 3. øng dông ( SGK) Ho¹t ®éng 4 2. T¸c dông víi H2O GV: KLK khö H dÔ dµng + IV)øng dông. nhiÖt ®é s«i. dù ®o¸n t/c HH cña KLK ? GV biÓu diÔn thÝ n0 minh ho¹ tÝnh chÊt ho¸ häc cña KLK b»ng c¸c p/ ho¸ häc cña KL Na víi c¸c chÊt ( yªu cÇu HS viÕt PTHH) b) T¸c dông víi clo 2Na + Cl2 → 2 NaCl .H2O 1 Na + H2O → NaOH + H2 ↑ 2 tù . khèi lîng riªng tÝnh cøng vµ nhËn xÐt qui luËt biÕn ®æi tÝnh chÊt vËt lý GV gîi më cho HS nguyªn nh©n g©y ra t/c vËt lý cña KLK . H2SO4 . nhiÖt ®é nãng ch¶y thÊp . khèi lîng riªng nhá -nhiÖt ®é s«i. nhiÖt ®é nãng ch¶y.HS: tiÕn hµnh thÝ nghiÖm quan lo·ng … thµnh khÝ hi®ro s¸t hiÖn tîng x¶y ra . ®é cøng thÊp. Tr¹ng th¸i tù nhiªn GV: yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK .T¸c dông víi axit t/d víi H2O KLK khö H+ cña dd axit HCl. tr¹ng th¸i nhiªn vµ ®iÒu chÕ : 1.KLK chØ tån t¹i d¹ng hîp chÊt nªu øng dông cña KLK ? cña dd axit.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê nã céng thªm ph©n líp ns1 Ho¹t ®éng 2 GV cho Hs quan s¸t mÈu Na.

5 SGK trang 111 .VËy em h·y dù ®o¸n PP chung halogennua nãng ch¶y ) ®Ó ®/c KL. VËy trong tù nhiªn 3.3. viÕt s¬ ®å ®iÖ ph©n c¸c p/ ë mçi ®iÖn cùc .Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ: 1.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê GV: ë phÇn t/c chóng ta biÕt KLK dÔ bÞ oxi ho¸. luyÖn tËp + Nªu tÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc trng cña KLK ? Gi¶i thÝch ? ViÕt PTHH minh ho¹ víi KL Kali ? + ViÕt PTHH biÓu diÔn d·y biÕn ho¸ ? Na -> Na2O -> NaOH -> Na2CO3 Na -> NaCl -> NaOH 4. vµ PT§P 3.Khö ion cña chóng : M+ + 1e → M hîp chÊt ? Ph¬ng ph¸p:§iÖn ph©n (muèi . tÝnh chÊt ®Æc trng VD : §iÖn ph©n NaCl nãng ch¶y cña KLK vµ lý thuyÕt ®iÖn -ë catot (cùc-) : 2Na +2e → 2Na ph©n ? .→ Cl2 .ë anot (cùc +) 2Cl.4.2e Hs v× ion KLK rÊt khã bÞ khö do Ph¬ng tr×nh ®iÖn ph©n ®ã pp ®iÒu chÕ KLK lµ PP ®iÖn 2NaCl Dpnc → 2Na + Cl2   ph©n muèi halogenua nãng ch¶y GV giíi thiÖu thïng ®iÖn ph©n NaCl nãng ch¶y Yªu cÇu HS quan s¸t s¬ ®å . Ho¹t ®éng 5 Cñng cè . §iÒu chÕ KLK tån t¹i ë d¹ng ®¬n chÊt hay .2.

TÝnh chÊt vËt lý (SGK) cña NaHCO3 ? . khi tan trong níc ph©n li hoµn toµn thµnh ion NaOH → Na+ + OH+ T¸c dông víi axit NaOH + HCl → NaCl + H2O OH.TÝnh chÊt ho¸ häc : DÔ bÞ nhiÖt ph©n huû .TÝnh chÊt vËt lý (SGK) .TÝnh chÊt .+ H+ → H2O + T¸c dông víi oxit axit : n 2 NaOH ≤ 1 ta cã muèi NaHCO 3 NÕu n CO ? Em cã kÕt luËn g× vÒ t/c cña NaOH + CO2 → NaHCO 3 NaOH ? nNaOh NÕu n ≥ 2 Ta cã muèi Na2CO3 CO 2 2NaOH + CO2 → Na2CO3 +H2O + T¸c dông víi dd muèi → 2NaOH + CuSO4 Cu(OH) 2 +Na2SO4 2OH. §iÒu chÕ : §iÖn ph©n dd NaCl GV cho Hs nghiªn cøu SGK nªu 2NaCl+2H O 2 øng dông cña NaOH dpcomangngan    → H ↑ +Cl ↑ +2 NaOH  2 2 II: Natrihi®rocacbonat (NaHCO3) Ho¹t®éng 2 1. øng dông (SGK) 3.+ Cu2+ → Cu(OH) 2 2.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ho¹t ®éng cña GV vµ häc sinh Ho¹t ®éng 1 Gv yªu cÇu HS h·y dù ®o¸n t/c HH cña NaOH ? ( trªn c¬ së kiÕn thøc vÒ t/c cña ba z¬ tan ) GV thùc hiÖn mét sè thÝ nghiÖm kiÓm tra t/c ho¸ häc cña NaOH Gv yªu cÇu HS viÕt PTHH Minh ho¹ Néi dung ghi B)Métsèhîp chÊt quan träng cña KLKiÒm I) Natri hi®roxit: (NaOH) 1.TÝnh chÊt ho¸ häc : NaOH lµbaz¬ m¹nh. TÝnh chÊt GV yªu cÇu HS t×m hiÓu t/c HH .

dÔ tan trong níc cã nhiÖt ®é nãng ch¶y 8500C. øng dông (SGK) IV: Kalinitrat ( KNO3) 1. Na2CO3 lµ muèi cña axit yÕu t¸c dông víi axit m¹nh Na2CO3 +2 HCl → 2NaCl + CO2 + H2O CO32.MÆt kh¸c NaHCO 3 lµ muèi axit t/d víi kiÒm NaHCO 3 + NaOH → Na2CO3 + CO2 +H2O 2.5. dïng giÊy qu× tÝm thö m«i trêng t/d víi HCl. øng dông : (SGK) 0 3 Ho¹t ®éng 5 Cñng cè . luyÖn tËp : GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i t/c c¬ b¶n cña 3 t/c võa häc thùc hiÖn d·y chuyÓn ho¸ sau M → MOH → MHCO3 → M2CO3 → CO2 Híng dÉn vÒ nhµ: Bµi tËp 4.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê GV cho HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm thö tÝnh tan cña NaHCO 3 . t¸c dông víi axit m¹nh NaHCO 3 + HCl → NaCl +CO2 + H2O . TÝnh chÊt : Lµ chÊt r¾n mµu tr¾ng.8 trang 111 SGK .+ 2H+ → H2O + CO2 2.NaHCO 3 lµ muèi cña axit yÕu kh«ng bÒn (axitcacbonic). TÝnh chÊt 2KNO3 t → 2KNO 2 + O2 2. NaOH HS rót ra t/c HH cña NaHCO 3 ? Nªu øng dông cña NaHCO3 ? Ho¹t ®éng 3 GV híng dÉn Hs nghiªn cøu t¬ng tù nh ®èi víi NaHCO3 .7. øng dông : (SGK) III: Natricacbonat (Na2CO3) 1. HS §äc SGK tãm t¾t mét sè øng dông cña Na2CO3 Ho¹t ®éng 4 GV híng dÉn HS n/c t¬ng tù nh ®èi víi Na2CO3 ? 2NaHCO3 t → Na2CO3 + CO2 + H2O .6.

Kü n¨ng . vÜnh cöu.t/c ho¸ häc: tÝnh khö m¹nh nhÊt trong sè c¸c kim lo¹i ( p/ víi axit. + Kh¸i niÖm vÒ níc cøng ( tÝnh cøng t¹m thêi.Kim lo¹i kiÒm thæ vµ hîp chÊt quan träng cña kim lo¹i kiÒm thæ I.HS hiÓu: . CaSO4. + mét sè øng dông quan träng cña kim lo¹i kiÒm vµ mét sè hîp chÊt quan träng cña KL kiÒm thæ nh: Ca(OH) 2. kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1.2H2O. 44. 45: Bµi 26. toµn phÇn). CaCO3. . .Dù ®o¸n tÝnh chÊt ho¸ häc. ChuÈn kiÕn thøc.HS biÕt: + vÞ trÝ. phi kim) 2. níc. C¸ch lµm mÒm níc cøng. t/c cña Ca(OH) 2. kiÓm tra dù ®o¸n b»ng thÝ nghiÖm vµ kÕt luËn vÒ tÝnh chÊt cña ®¬n chÊt vµ mét sè hîp chÊt kim lo¹i kiÒm thæ.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ngµy: 21 / 01 / 2012 TiÕt 43. t¸c h¹i cña níc cøng. cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng cña kim lo¹i kiÒm thæ.KiÕn thøc: HS biÕt: .

Sr. H×nh ¶nh vÒ th¹ch nhò trong c¸c hang ®éng.. nhãm gåm c¸c nguyªn tè : Hs quan s¸t BTH t×m vÞ trÝ Be. Khèi lîng riªng nhá (SGK) råi rót ra t/c vËt lý cña KLK . sù biÕn ®æi muèi CaCO3 vµ Ca(HCO3)2. Ba. nhãm IIA. Ca.Ra + Be 2s2 Dùa vµo vÞ trÝ cña Kl kiÒm thæ + Mg 3s2 trong BTH h·y viÕt cÊu h×nh e + Ca 4s2 lípngoµi cïng cña KLK thæ ? + Sr 5s2 GV: Em h·y nhËn xÐt vÒ cÊu + Ba 6s2 h×nh e líp ngoµi cïng cña . yªu cÇu HS nªu vÞ I) vÞ trÝ trong b¶ng tuÇn hoµn.Tæng qu¸t : ns2 (nlµ thø tù cña chu kú ) KLKthæ ? KL kiÒm thæ cã 2e líp ngoµi cïng II) TÝnh chÊt vËt lý: -KLK thæ cã mµu tr¾ng b¹c. II: ChuÈn bÞ . ca.2 s«i thÊp . .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê . Mg.TÝnh chÊt vËt lý biÕn ®æi kh«ng cã qui thæ vÒ h»ng sè vËt lý quan luËt nhÊt ®Þnh t¬ng ®èi nhá träng cña KL kiÒm thæ trong III) TÝnh chÊt ho¸ häc: b¶ng vµ nhËn xÐt qui luËt biÕn KLK cã n¨ng lîng ion ho¸ t¬ng ®èi nhá.GV : B¶ng tuÇn hoµn .ViÕt PTHH d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän minh ho¹ t/c ho¸ häc cña kim lo¹i kiÒm thæ vµ mét sè h/c cña chóng.CÊu t¹o : cÊu h×nh e líp ngoµi cïng Be. Kr. nªu tªn c¸c nguyªn tè .s¶n phÈm tõ th¹ch cao. KiÓm tra bµi cò ( lång vµo bµi míi ) 2.Gi¶i mét sè BT vÒ tÝnh % vÒ khèi lîng muèi KL kiÒm thæ trong hèn hîp ph¶n øng. ®æi t/chÊt vËt lý ? V× vËy KLK thæ cã tÝnh khö m¹nh Ho¹t ®éng 3: TÝnh khö t¨ng dÇn tõ Be -> Ba Gv yªu cÇu HS dùa vµo cÊu t¹o M → M2+ + 2e nguyªn tö. B¶ng h»ng sè vËt lý vµ kiÓu m¹ng tinh thÓ cña KL. Ra.ho¸ chÊt vµ dông cô ®Ó tiªnd hµnh thÝ nghiÖm: Mg t/d víi níc. c¸c mÉu ®¸ v«i. Sr. vµ cÊu t¹o m¹ng tinh Trong hîp chÊt KLKthæ cã sè oxi ho¸ = thÓ KLKthæ dù ®o¸n t/c ho¸ häc +2 . . bµi míi : Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung ghi Ho¹t ®éng 1: A) Kim lo¹i kiÒm thæ: GV Treo BTH.HS : ChuÈn bÞ bµi míi III: TiÕn tr×nh d¹y häc 1. viÕt s¬ ®å ®iÖn ph©n ®iÒu chÕ kim lo¹i kiÒm thæ. . Ba. cã thÓ r¸t Ho¹t ®éng 2: máng . cÊu trÝ cña nhãm IIA Kl kiÒm thæ h×nh electron nguyªn tö ®äc tªn c¸c nguyªn tè trong -VÞ trÝ : Klo¹i kiÒm thæ thuéc nhãm IIA..Mg. nhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é GVcho HS nghiªn cøu b¶ng 6.

Lµm BT 1.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê cña KLKthæ ? .KLK thæ cã thÓ khö N trong HNO3 lo·ng xuèng N . Be kh«ng khö ®îc níc. Víi axit HNO3. §iÒu chÕ : a) Nguyªn t¾c : Khö ion cña KLKthæ trong hîp chÊt thµnh nguyªn tö KLK thæ M + 2e → M 2+ ↑ b) Ph¬ng ph¸p : §iÖn ph©n nãng ch¶y muèi halogenua cña KLK thæ MX2 dpnc → M + X2   . T¸c dông víi dd axit : a. trang 119 (SGK) TiÕt 44 Ho¹t ®éng cña GV vµ häc Néi dung ghi sinh Ho¹t ®éng 1 B)Métsèhîp chÊt quan träng Gv yªu cÇu HS dùa vµo SGK canxi: cña .T¸c dông víi phi kim: 2 Mg + O2 → 2 Mg O 0 0 +2 −2 2.HS kim lo¹i kiÒm cã tÝnh khö rÊt m¹nh Yªu cÇu HS viÕt PTTQ biÓu diÔn tÝnh khö cña KL nhãm IIA Gv yªu cÇu HS lÊy thÝ dô vµ viÕt PTHH ®Ó minh ho¹ tÝnh khö m¹nh cña KLnhãm IIA 1.4. Víi axit HCl. H2SO4 lo·ng M g + 2 HCl → M g Cl + H 2 ↑ 0 +1 +2 0 b. S trong H2SO4 ®Æc xuèng −3 +6 Gv cho HS nhËn xÐt vÒ sè +4 S +2 −3 oxiho¸ cña c¸c nguyªn tè vµ kÕt 0 Mg + 10 HNO3 (loang ) → 4 Mg ( NO3 ) 2 + N H 4 NO3 + 3H 2O luËn 0 +2 −2 4 Mg + 5H 2 SO4 → 4 Mg SO4 + H 2 S + 4 H 2O 3. T¸c dông víi níc: Ca +2 H 2O → Ca(OH) 2 +H2 GV : ë nhiÖt ®é thêng. Híng dÉn vÒ nhµ : . luyÖn tËp TÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc trng cña KLK thæ lµ g× ? H·y gi¶i thÝch vµ viÕt PTHH p/ minh ho¹ Gv híng dÉn hS lµm BT sau M → MO → M(OH) 2 → MCO3 → M(HCO3)2 . Mg khö chËm . c¸c KLcßn l¹i khö m¹nh ®îc níc gi¶i phãng hi®ro. H2SO4 §Æc +5 . HS viÕt PTHH Ho¹t ®éng 4 GV: yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK nªu øng dông cña KLKT ? IV) øng dông vµ ®iÒu chÕ : 1.Nªu ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ KL dpnc ThÝ dô : MgCl 2  → Mg + Cl2  kiÒm thæ? Ho¹t ®éng 5 Cñng cè . øng dông (SGK) 2.

CaSO4.CaCO3 tan dÇn trong níc cã hoµ tan CO2: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 2) øng dông : (SGK) Ho¹t ®éng 3 III) Canxi sunfat: GV híng dÉn HS ®äc SGK tãm 1)TÝnh chÊt : t¾t métsèt/c vµ øng dông cña Lµ chÊt r¾n mµu tr¾ng.TÝnh chÊt . dÔ dµng hÊp thô khÝ CO2.8 trang 111 SGK .TÝnh chÊt .TÝnh chÊt ho¸ häc : DÔ bÞ nhiÖt ph©n huû CaCO3 t CaO + CO2 → ? Nªu øng dông cña CaCO3 ? .6. t/c HH cña CaCO3 ? I)Canxi hi®roxit: (Ca(OH)2) 1.TÝnh chÊt vËt lý: (SGK) .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê h·y nªu t/c vËt lý.TÝnh chÊt vËt lý: (SGK) .7. -Khi ®un nãng ®Õn 1600C th¹ch cao sèng biÐn thµnh th¹ch cao nung. øng dông (SGK) II) Canxi cacbonat: 1.5.2H2O t CaSO4.2H2O gäi lµ th¹ch cao sèng. t/c HH vµ øng dông cña Ca(OH) 2 ? ( trªn c¬ së kiÕn thøc vÒ t/c cña ba z¬ tan ) Gv yªu cÇu HS viÕt PTHH Minh ho¹ GV cho Hs nghiªn cøu SGK nªu øng dông cña NaOH Ho¹t®éng 2 GV yªu cÇu HS ®äc SGK vµ cho biÕt t/c vËt lÝ. Ca(OH) 2 + CO2 → CaCO3 + H2O 2.H2O + H2O → 2)øng dông (SGK) 0 0 3 Ho¹t ®éng 4 Cñng cè . luyÖn tËp : GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i t/c c¬ b¶n cña 3 t/c võa häc thùc hiÖn d·y chuyÓn ho¸ sau M → MOH → MHCO3 → M2CO3 → CO2 Híng dÉn vÒ nhµ: Bµi tËp 4.TÝnh chÊt ho¸ häc : Ca(OH) 2 lµbaz¬ m¹nh. tån t¹i díi d¹ng Canxi sunfat muèi ngËm níc CaSO4.

Lµ tÝnh cøng g©y nªn bëi c¸c muèi Ca(HCO3)2 vµ Mg(HCO3)2 t → Ca(HCO3)2  CaCO3 0 ↓+ CO2 ↑ +H2O t → Mg(HCO3)2  MgCO3 ↓ 0 + CO2 ↑ +H2O Ho¹t ®éng 2 GV cho Hs nghiªn cøu SGK. MgCl2. lµm quÇn ¸o chãng háng . CaSO4.C¸ch lµm mÒm níc cøng a. níc cøng vÜnh cöu toµn phÇn a.Trong ®êi sèng : dïng níc cøng mÒm níc cøng vÜnh cöu ?viÕt PTHH ®Ó t¾m giÆt kh«ng s¹ch.Lo¹i bá hoÆc gi¶m bít c¸c ion Ca2+.Tr¶ lêi c©u b. TÝnh cøng vÜnh cöu : . cloruacña canxi vµ magie(CaCl2. Néi dung C: Níc cøng : 1. muèi sunfat.Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1 GV choTHPT ®äc SGK cho biÕt ? ThÕ nµo Trường HS Nguyễn Trãi lµ níc cøng ? Gv cho Hs nghiªn cøu SGK ? Cã mÊy lo¹i níc cøng.Trong s¶n xuÊt : T¹o cÆn. Kh¸i niÖm GV: Lê Thị Huê : Níc cøng lµ níc cã chøa nhiÒu ionCa2+. tÝnh chÊt. h·y dù ®o¸n pp cô tÝnh cøng vÜnh cöu thÓ lµm mÒm níc cøng t¹m thêi ? lµm 2. thµnh phÇn ho¸ häc cña chóng ? Gv HS cho viÕt PTHH . thµnh phÇn .Ph©n biÖt : níc cøng cã tÝnh cøng t¹m thêi . l·ng phÝ nhiªn liÖu t¾c ®êng èng níc 3.Lµ tÝnh cøng g©y nªn bëi c¸c hái ? T¸c h¹i cña níc cøng ®èi víi ®êi sèng.Gåm c¶ tÝnh cøng t¹m thêi vµ ho¸ häc cña níc cøng. TÝnh cøng toµn phÇn : ? Dùa vµo KN. s¶n xuÊt nh thÕ nµo ? cho VD ? MgSO4) Ho¹t ®éng3 Gv: Lµm thÕ nµo ®Ó lµm mÒm níc cøng c. Mg2+ . Mg2+khái níc cøng díi d¹ng Gv cho HS ®äc SGK. TÝnh cøng t¹m thêi . Ph¬ng ph¸p kÕt tña : Lo¹i bá kÕt tña thu ®îc níc mÒm . Mg2+ +> Dïng Na2CO3HoÆc Na3PO4 Ca(HCO3)2+Na2CO3 → CaCO3 ↓ +2N aHCO3 HS viÕt PTHH CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + Na2SO4 0 . T¸c h¹i cña níc cøng : .Gv giíi thiÖu ngoµi chÊt kh«ng tan pplµm mÒm níc cøng cßn cã thÓ sö +> §un nãng t dông pp kh¸c nh pp trao ®æi ion → Ca(HCO3)2  CaCO3 ↓ + CO2 ↑ + Ho¹t®éng 4 H2O +> Dïng Ca(OH) 2 → ↓ GV cho HS ®äc SGK nªu c¸ch nhËn biÕt Ca(HCO3)2 + Ca(OH) 2 2CaCO3 +2H2O ion Ca2+ .

Cho dung dÞch Ca(OH) 2 vµo dd Ca(HCO3)2sÏ A.39 trang 51 (SBT ) . kh«ng cã hiÖn tîng g× §¸p ¸n ®óng A Ca(OH) 2 + Ca(HCO3)2 → 2 CaCO3 ↓ tr¾ng + 2H2O Híng dÉn vÒ nhµ : BT 7. 6. cã kÕt tña tr¾ng vµ bät khÝ D.34-> 6. Cã kÕt tña tr¾ng B.8. luyÖn tËp .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ho¹t®éng 5 Cñng cè . Cã bät khÝ tho¸t ra C.9 (SGK) trang 119 .

Bµi míi : Ho¹t ®éng cña GV vµ häc Néi dung ghi sinh Ho¹t ®éng 1 : . t/c vËt lý.H·y cho biÕt cÊu h×nh e líp ngoµi cïng. sè oxi hoa cña KLK. t/c ho¸ häc ®Æc trng vµ ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ cña KLK vµ KLKT.Cñng cè.ViÕt pthh d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän. KiÕn thøc : . sè oxiho¸ CÊu h×nh §iÖn Sè e tÝch oxiho¸ lípngoµicïn g Na ChØ cã 1e: T¹o +1 1 + 3s Na Mg ChØ cã T¹o +2 2+ 2e : Mg 2+ 3s II) Cñng cè qui luËt biÕn ®æi tÝnh chÊt vËt lý tÝnh chÊt ho¸ häc : . ®iÖn tÝch . hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ kim lo¹i kiÒm. ®iÖn tÝch .TÝnh chÊt cña kim lo¹i kiÒm. KLKthæ (®iÓn h×nh Na. KLK thæ häc sinh nhËn A) KiÕn thøc cÇn nhí I) CÊu h×nh e nguyªn tö . HS: ¤n tËp kiÕn thøc III: TiÕn tr×nh d¹y häc 1. cÊu t¹o nguyªn tö. kim lo¹i kiÒm thæ vµ mét sè hîp chÊt cña chóng I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1. II: ChuÈn bÞ : GV : B¶ng phô dïng cho ho¹t ®éng nhãm.IIA . PhiÕu häc tËp . KiÓm tra bµi cò : . b¶nèmtms t¾t kiÕn thøc vÒ vÞ trÝ.H·y nªu c¸c biÖn ph¸p lµm mÒm níc cøng ? ViÕt c¸c PTP/¦ nÕu cã ? 2.Cñng cè kiÕn thøc vÒ vÞ trÝ vµ cÊu t¹o Gv: Dïng BTH cho HS nh¾c l¹i vÞ trÝ nhãm IA. Kü n¨ng: . KLK thæ vµ hîp chÊt cña chóng 2. Mg) So s¸nh Ho¹t ®éng 2: Cñng cè qui luËt biÕt ®æi t/c vËt lý : Gv dïng b¶ng ghi mét sè h»ng sè vËtlý quan träng cña KLK.RÌn kü n¨ng gi¶i bµi tËp vÒ kim lo¹i kiÒm vµ KLK thæ . bµi tËp vËn dông.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ngµy: 28 / 01 /2012 TiÕt 46: LuyÖn tËp .

TÝnh chÊt cña mét sè muèi quan träng cña Na.Mg(OH) 2 TÝnh baz¬ yÕu : t¸c dông víi c¸c axit c.nhiÖt ®é s«i .t/d c¸c axit. CaCl2 .100 (%) %CaCO3 = 70.4% Gv híng dÉn HS tãm t¾t ®Çu M (2) X= 0.6%vµ82. khèi lîng riªng c¸c ®¬n chÊt cña nhãm IA. N¨ng lîng ion ho¸ gi¶m dÇn tÝnh khö t¨ng dÇn. 84. yÕu h¬n KLK b. Ca III) Bµi tËp : + Bµi tËp 1: §¸p ¸n ®óng B Khi s¾p xÕp c¸c KLK thæ theo chiÒu t¨ng dÇn cña §THN . rót ra kÕt luËn Gv cho HS so s¸nh tÝnh chÊt ho¸ häc cña KL nhãm IA. Hîp chÊt : .02. 17. dd muèi cña KL .3 (1) 22.84 g hçn hîp CaCO3 vµ MgCO3 t/d hÕt víi dd HCl thÊy bay ra 672ml khÝ CO2 (®ktc) .6 (%) + Bµi tËp 8: Níc cøng toµn phÇn V× níc võa cã tÝnh cøng t¹m thêi Ca(HCO3))2.5% D. 35. nªn cã tÝnh cøng toµn phÇn + Bµi tËp 9: Na3PO4 lµm mÒm níc cøng Bµi tËp 8(SGK) trang 118 Gv gäi HS lªn b¶ng lµm BT . Mg(HCO3)2 võa cã tÝnh vÜnh cöu MgCl2. % MgCO3 =29.6% C.tÝnh baz¬ m¹nh . 0.4 Bµi tËp 2: Cho 2. So s¸nh tÝnh baz¬ cña NaOH. 70.TÝnh chÊt ho¸ häc a.84 .100 Y= 0.02 hçn hîp= 100x +84y = 2.NaOH : .84 bµi .01 ⇒ % CaCO3 = 2. kh¶ n¨ng p/ víi níc t¨ng dÇn + Bµi tËp 2: §¸p ¸n ®óng B CaCO3 + 2HCl → CaCl 2 + CO2 ↑ + H2O X (mol) x MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O Y (mol ) y Ta cã nco2 = x+y = 0. oxitaxit. Tõ Be -> Ba th× b¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn. IIA.4%vµ 29.2%vµ64.672 = 0. Mg(OH) 2. PhÇn tr¨m khèi lîng cña 2 muèi trong hçn hîp lµ A. Ho¹t ®éng 3: GV lùa chän mét sè bµi tËp cho häc sinh vËn dông Bµi tËp 1( SGK) T118 . híng dÉn gi¶i. IIA nhËn xÐt.KLK cã tÝnh khö rÊt m¹nh khö níc dÔ dµng ë nhiÖt ®é thêng -KLK thæ : tÝnh khö m¹nh .§¬n chÊt : .4%vµ14.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê xÐt rót ra nhËn xÐt Gv yªu cÇu HS so s¸nh nhiÖt ®é nãng ch¶y.TÝnh chÊt vËt lý (SGK) .4 (%) .8% B.

→ Mg(HCO 3)2 MgCO3 + CO2 + H2O Y(mol) y y y Ta cã n co = x + y = 22.4 = 0. → Ca(HCO 3)2 HS viÕt PTHH .28 -> 6. 0. t×m sè mol .05 -> mCaCO 3 = 100.04 y = 0. CaCO3 + CO2 + H2O X( mol) x x x tÝnh khèi lîng.2 (2) 2 2.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Bµi tËp 9: ViÕt PTHH cña P/¦ ®Ó gi¶i thÝch viÖc dïng Na3PO4 lµm mÒm níc cøng cã tÝnh cøng toµn phÇn toµn phÇn 3Ca(HCO3)2+2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ +6NaH CO3 3Mg(HCO3)2+2Na3PO4 → Mg3(PO4)2 ↓ +6NaHC O3 GV cho HS lªn b¶ng lµm BT 3CaCl + 2Na PO → Ca (PO ) + 6NaCl 2 3 4 3 4 2 ↓ viÕt PTHH → Mg3(PO4)2 ↓ +6NaCl 3MgCl2 + 2Na3PO4 3CaSO4 +2Na3PO4 → Ca3( PO4)2 ↓ + 3Na2SO4 3MgSO4 +2Na3PO4 → Mg3(PO4)2 ↓ + 3Na2SO4 Bµi tËp 7 (SGK) trang 118 GV híng dÉn HS tãm t¾t ®Çu Bµi tËp 7: bµi . 0.04 = 4 g -> mM gCO = 84.2 g Ho¹t ®éng 4: 3 Cñng cè .05 = 4.09 (1) mhçn hîp= 100x + 84 y = 8.33 (Trang 50) .016 => x= 0. luyÖn tËp Cho HS lµm BT6 (SGK) T132 Híng dÉn vÒ nhµ Lµm BT 6.

. .ût¹ng th¸i tù nhiªn.ViÕt pthh minh ho¹ t/c ho¸ häc cña nh«m. Kü n¨ng : .HS hiÓu: + nh«m lµ KL cã tÝnh khö kh¸ m¹nh: ph¶n øng ®îc víi dd axit. oxit kim lo¹i. + nguyªn t¾c vµ s¶n xuÊt nh«m b»ng ph¬ng ph¸p ®iÖn ph©n nãng ch¶y. tÝnh chÊt vËt lý. níc. rót ra kÕt luËn vÒ t/c ho¸ häc vµ nhËn biÕt ion nh«m. øng dông cña nh«m . dd kiÒm. cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng.TÝnh % vÒ khèi lîng nh«m trong hh kim lo¹i ®em p/.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ngµy: 02/02 /2012 TiÕt 47.HS biÕt: vÞ trÝ.Sö dông vµ b¶o qu¶n hîp lý c¸c ®å dïng b»ng nh«m.Nh«m vµ hîp chÊt cña nh«m I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1. . 48 Bµi 27. II: ChuÈn bÞ : . 2. KiÕn thøc : . thÝ nghiÖm.Quan s¸t mÉu vËt.

KLK Al → Al3+ + 3e thæ(Na. (SGK) trang 120 Ho¹t ®éng 3 III) TÝnh chÊt ho¸ häc : .Trªn c¬ së nh÷ng kiÕn Nh«m lµ KL cã tÝnh khö m¹nh. T¸c dông víi halogen: .GV dïng BTH cho HS t×m I) VÞ trÝ trong BTH. T¸c dông víi O2 GV kiÓm tra dù ®o¸n b»ng 4Al + 3O2 t 2Al2O3 → thÝ nghiÖm . chØ sau KLK thøc ®· häc Gv yªu cÇu HS vµ kiÒm thæ nªn dÔ bÞ oxihoa thµnh ion dh·y dù ®o¸n t/c ho¸ häc cña ¬ng nh«m ? So s¸nh KLK. lo·ng NaOH. NH3 + h×nh ¶nh vÒ øng dông cña nh«m. t/d víi H2O. + tranh vÏ s¬ ®å thïng ®iÖn ph©n Al2O3 nãng ch¶y. hoÆc S+6 xuèng oxihoa thÊp h¬n GV bæ sung Al bÒn trong Al + 4HNO3(lo·ng) t → Al(NO3)3 + NO ↑ + kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é thêng do t¹o líp Al2O3 rÊt máng b¶o 2H2O 2Al + 6H2SO4 (®) t Al2(SO4)3 +3SO2 ↑ → vÖ +6H2O * Al kh«ng t¸c dông HNO3. h¹t nh«m.HS viÕt cÊu h×nh e nguyªn VÞ trÝ : Nh«m (Al) ë « sè 13. t/d 2Al +6 HCl → 2AlCl3 + 3H2 ↑ NaOH ? h·y viÕt PTHH cô Al t/d m¹nh víi dd HNO 3 lo·ng.H2SO4 thÓ ? ®Æc nãng . H 2SO4. Mg ) ®· häc 1) T¸c dông víi phi kim : ( O2. §èt ch¸y d©y nh«m trong kh«ng khÝ. líp ngoµi cïng oxihoa duy nhÊt lµ +3 cã 3e.S) a. H2SO4 ®Æc nguéi 0 0 0 . HS : chuÈn bÞ bµi míi III: TiÕn tr×nh d¹y häc : 1. kh¶ n¨ng Al → Al3+ + 3e Ho¹t ®éng 2 Sè oxihoa trong hîp chÊt +3 GV cho HS nghiªn cøu SGK II) TÝnh chÊt vËt lý : t×m hiÓu t/c vËt lý cña Al . HNO3. c¸c dd HCl. cÊu h×nh e nguyªn vÞ trÝ cña nh«m ? tö . Cl2 . Al khö N+5. quÆng boxit. KiÓm tra bµi cò : Lång vµo bµi míi 2. t/d 2)T¸c dông víi axit : víi axit.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê GV : + BTH. chu kú 3 cña BTH khö m¹nh vµ chØ cã sè CÊu h×nh e 1s22s22p63s23p1. Bµi míi : Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung ghi Ho¹t ®éng 1 A) Nh«m . mét sè mÉu vËt saphia.TÝnh chÊt cña Al ®îc thÓ 2Al + 3 Cl2 → 2 AlCl3 hiÖn qua p/ víi chÊt nµo ? b. l¸ nh«m. dông cô ho¸ chÊt. thuéc nhãm tö nh«m suy ra Al cã tÝnh IIIA.

øng dông : (SGK) 2. luyÖn tËp : Bµi tËp 1(SGK) trang 128 Híng dÉn vÒ nhµ : lµm BT 2. §iÖn ph©n nh«m oxit nãng ch¶y ChuÈn bÞ chÊt ®iÖn li nãng ch¶y.→ O2 + 4e . Nguyªn liÖu : .3.Al tån t¹i ë d¹ng hîp chÊt : §Êt xÐt: Al2O3 . CO2 . Mica : K2O.KhÝ oxi ë nhiÖt ®é cao ®èt ch¸y cùc d¬ng lµ c¸c bon sinh ra hçn hîp khÝ CO. Hoµ tan Al2O3 trong criolit nãng ch¶y Qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n : ë cùc ©m : Al3+ + 3e → Al ë cùc d¬ng 2O2.Al2O3.QuÆng boxit Al2O3 .AlF3 (hay Na3AlF6) V) S¶n xuÊt nh«m : . 2SiO2.6H2O.Al ®îc SX b»ng PP ®iÖn ph©n nh«m oxit nãng ch¶y 1.2H2O.4 (SGK) trang 128 3)T¸c dông víi oxit kim lo¹i :( P/¦ nhiÖt nh«m) 2Al + Fe2O3 t Al2O3 + 2Fe → 4)T¸c dông víi níc : ( rÊt Ýt ) 2Al + 6H2O → 2Al(OH) 3 ↓ + 3H2 ↑ (1) 5)T¸c dông víi dung dÞch kiÒm : Al(OH)3 lµ hi®roxit lìng tÝnh nªn t/d víi dd kiÒm Al(OH)3 + NaOH → Na AlO2 + 2H2O (2) ( Natri alumilat) Céng (1) vµ (2) ta cã 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2Na AlO2 +3H2 ↑ * KL : nh vËy Al cã thÓ tan trong dd kiÒm vµ gi¶i phãng H2 IV) ¦ng dông vµ tr¹ng th¸i tù nhiªn : 1. Boxit :Al2O2. Criolit: 3NaF. Tr¹ng th¸i tù nhiªn : .2H2O lµm s¹ch nguyªn liÖu ®Ó thu ®îc Al2O3 nguyªn chÊt 2.nH2O. Do vËy trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n ph¶i h¹ thÊp dÇn cùc d¬ng 2Al2O3 dpnc → 4Al + 3O2   0 TiÕt 48 mét sè hîp chÊt quan träng cña nh«m .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê T¹i sao vËt b»ng nh«m l¹i bÒn trong níc? Lu ý ph¶n øng dõng l¹i ngay do t¹o Al(OH) 3 GV cho HS nhËn xÐt vµ kÕt luËn Hoat ®éng 4 Gv cho Hs nghiªn cøu SGK nªu mét sè øng dông vµ tr¹ng th¸i tù nhiªn cña Al ? Ho¹t ®éng 5 GV cho Hs tr¶ lêi mét sè c©u hái Al cã thÓ ®iÒu chÕ b»ng pp nµo ? h·y gi¶i thÝch ? ? Nguyªn liÖu ®Ó Sx Al lµ g× ? Cho biÕt c«ng ®o¹n SX nh«m? ? BiÖn ph¸p kü thuËt khi ®iÖn ph©n nh«m oxit nãng ch¶y lµ g× ? ? ViÕt s¬ ®å ®iÖn ph©n c¸c p/ s¶y ra ë mçi ®iÖn cùc vµ PT§P ? Ho¹t ®éng 6 Cñng cè.

TÝnh chÊt : . Kü n¨ng : . øng dông : (SGK) GV cho HS nghiªn cøu SGK nªu II) Nh«m hi®roxit: Al(OH)3 t/c vËt lý cña Al(OH)3? 1. 2. .Lµ chÊt r¾n mµu tr¾ng kÕt tña ë d¹ng keo .Sö dông vµ b¶o qu¶n hîp lý c¸c ®å dïng b»ng nh«m.GV : dông cô èng nghiÖm .HS : ChuÈn bÞ bµi III) TiÕn tr×nh d¹y häc : 1. gi¸ ®ùng èng nghiÖm . HCl. Yªu cÇu HS viÕt PTHH oxit lìng tÝnh d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän a) T¸c dông víi axit: cña p/ Al2O3 +6HCl → 2AlCl3 +3 H2O Al2O3 +6H+ → 2Al3+ + 3H2O b)T¸c dông víi dd kiÒm: GV cho HS nghiªn cøu SGK vÒ Al2O3 +2 NaOH → 2Na AlO2 +H2O øng dông cña Al2O3 ? Al2O3 + 2OH.muèi sunfat cña nh«m.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1.BiÕt ®îc tÝnh chÊt vËt lý vµ øng dông cña oxit. kh«ng tan GV biÓu diÔn thÝ nghiÖm trong níc vµ kh«ng t¸c dông víi níc . . KiÕn thøc : .Ho¸ chÊt : Al(OH)3 .Lµ chÊt r¾n mµu tr¾ng.BiÕt tÝnh chÊt lìng tÝnh cña Al2O3.Dù ®o¸n. nhËn biÕt ion nh«m.→ 2AlO2Ho¹t ®éng 2 2. . hi®roxit nh«m. kÑp gç. pipet.TÝnh chÊt : . NH3 . NaOH. nh«m «xit vµ nh«m hi®roxit cã tÝnh lìng tÝnh . II) ChuÈn bÞ : . nãng chøng minh Al2O3 lµ oxit lìng ch¶y ë nhiÖt ®é trªn 20500c nh«m «xit lµ tÝnh . KiÓm tra bµi cò : H·y nªu tÝnh chÊt ho¸ häc cña Al ? ViÕt PTHH minh ho¹ ? 2. võa t¸c dông víi baz¬ m¹nh. kiÓm tra b»ng thÝ nghiÖm vµ kÕt luËn vÒ tÝnh chÊt cña oxit.ViÕt PTHH d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän minh ho¹ t/c ho¸ häc cña h/c cña nh«m .Gi¶i mét sè BT vÒ tÝnh % vÒ khèi lîng muèi KL kiÒm thæ trong hèn hîp ph¶n øng. H2O . hi®roxit. Al(OH)3: võa t¸c dông víi axit. Bµi míi : Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung ghi Ho¹t ®éng 1 B) Mét sè hîp chÊt quan träng cña GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK nh«m vµ cho biÕt tÝnh chÊt vËt lý vµ I) Nh«m oxit: Al2O3 tr¹ng th¸i tù nhiªn cña Al2O3 ? 1.Al(OH) 3 bÞ ph©n huû ë nhiÖt ®é cao .

ion rót gän ? * T¸c dông víi axit Al(OH)3 +3 HCl → AlCl3 +3 H2O Al(OH)3 + 3H+ → Al3+ + 3H2O * T¸c dông víi dd kiÒm Al(OH)3 + NaOH → Na AlO2 + 2H2O Ho¹t ®éng 3 Al(OH)3 +OH.7 (SGK) trang 128 .42-> 6.Al2(SO4)3 .65. HiÖu xuÊt : H = 2.100 = 80% 3.+2H2O GV cho HS nghiªn cøu SGK .→ AlO2.→ Al(OH) 3 ↓ Al(OH) 3 + OH.53. cßn dïng lµm trong níc.Yªu cÇu HS viÕt PTHH tréi h¬n tÝnh axit) ë d¹ng ph©n tö.6.16 = = 2.Al(OH)3 cã tÝnh lìng tÝnh ( tÝnh baz¬ ìng tÝnh .3000 2.PhÌn nh«m : Na2SO4.Lµm BT 5.+2H2O Ho¹t ®éng 5 Cñng cè.Al2(SO4)3.Trường THPT Nguyễn Trãi 0 GV: Lê Thị Huê GV biÓu diÔn thÝ nghiÖm 2Al(OH) 3 t Al2O3 +3 H2O → chøng minh Al(OH) 3 cã tÝnh l.PhÌn chua : K2SO4.65A trong thêi gian 3000 gi©y thu ®îc 2.16g Al .24H2O KOH) . IV) C¸ch nhËn biÕt ion Al3+ trong dung dÞch Al3+ + 3OH.7 g . luyÖn tËp : .9.50 (s¸ch bµi tËp trang 52. GV 2) §iÒu chÕ Al(OH)3: giíi thiÖu mét sè muèi cña Al ? AlCl3 +3NH3 +3H2O → Al(OH)3 ↓ Yªu cÇu HS gi¶i thÝch viÖc dïng +3NH4Cl phÌn chua lµm trong níc ®ôc ? Al3++ 3NH3 + 3H2O → Al(OH) 3 ↓ +3NH4+ Ho¹t ®éng 4 GV gîi ý c¸ch nhËn biÕt ion Al3+ III) Nh«m sunfat: Al2(SO4)3 . .24H2O trong dd kiÒm m¹nh (NaOH.PhÌn chua dïng trong nghµnh c«ng nghiÖp giÊy.(d) → AlO2. HiÖu xuÊt cña qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n lµ A: 60% B: 70% C: 80% D: 90% dpnc 2Al2O3  → 4Al + 3O2 ↑  AIT 27. da.BT6.96500 MAl lýthuyÕt = nF .7 §¸p ¸n ®óng C Híng dÉn vÒ nhµ : .) .Bµi tËp : §iÖn ph©n Al2O3 nãng ch¶y víi cêng ®é 9.

nhãm IIIA lý cña Al . nhãm. KiÓm tra bµi cò ( lång vµo bµi míi ) 2. chu kú 3. sè oxihoa +3 ( vÞ trÝ «. cÊu h×nh e nguyªn tö vÒ vÞ trÝ .Al «13 .VÞ trÝ cÊu t¹o . II) ChuÈn bÞ : . KiÕn thøc : .61 . CÊu t¹o vµ t/c vËt .LuyÖn tËp tÝnh chÊt cña nh«m vµ hîp chÊt cña nh«m I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1.cÊu h×nh e 1s22s22p63s23p1 Dïng BTH yªu cÇu HS cho .HS : ¤n tËp kiÕn thøc .N¨ng lîng ion ho¸: biÕt vÞ trÝ cña Al §é ©m ®iÖn 1. b¶ng phô ghi mét sè h»ng sè vËt lý cña nh«m .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ngµy: 10/02/2012 Tiªt 49: bµi 29 .GV : ChuÈn bÞ BTH.ViÕt PTHH d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän. Kü n¨ng : .TÝnh chÊt ho¸ häc: .Cñng cè hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ nh«m vµ hîp chÊt cña nh«m 2. lµm BT SGK III) TiÕn tr×nh d¹y häc : 1. Bµi míi : Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung ghi Ho¹t ®éng 1 I) KiÕn thøc cÇn nhí : GVcñng cè kiÕn thøc cho HS 1. chuÈn bÞ mét sè c©u hái vµ bµi tËp nh»m hÖ thèng kiÕn thøc ®· häc .RÌn kü n¨ng gi¶i bµi tËp vÒ nh«m vµ hîp chÊt cña nh«m . chu kú) vµ CÊu t¹o ®¬n chÊt lËp ph¬ng t©m diÖn viÕt cÊu h×nh e nguyªn tö Al ? Gi¶i thÝch v× sao Al cã tÝnh khö m¹nh vµ chØ cã sè 2.

Cl2.6(mol ) ⇒ n Al = .0.2. Al 2K + 2H2O → 2KOH + H2 ↑ (1) a b a b a b b a (mol) 2 3b 2 2Al + 2KOH +2H2O → 2KAlO2+ 3H2 ↑ (2) . (SGKtrang 134) 3. Ho¹t ®éng 4 §¸p ¸n ®óng B Bµi tËp 6 : PTHH : §Æt a. S) Nh«m t¸c dông víi dd H2SO4 lo·ng Al t¸c dông víi H2O Nh«m t¸c dông víi dd muèi cña KL cã tÝnh khö yÕu h¬n b.b lµ sè mol cña K.6 22.24H2O + PhÌn nh«m : M2SO4.Al2(SO4)3. TÝnh chÊt cña hîp chÊt nh«m: + Chøng minh Al2O3 lµ oxit lìng tÝnh Al2O3 +6 HCl → 2AlCl3 + 3H2O Al2O3 + 2NaOH → 2Na AlO2 GV yªu cÇu Hs viÕt PTHH +H2O chøng minh Al2O3 Al(OH) 3 cã + Chøng minh Al(OH)3 lµ hi®roxit lìng tÝnh tÝnh lìng tÝnh ? Al(OH) 3 + 3 HCl → AlCl3 +3 H2O GV yªu cÇu Hs dÉn ra p/ Al(OH)3 + NaOH → Na AlO2 +2H2O chøng tá axit aluminic lµ + Nh«m sufat: PhÌn chua : axit yÕu h¬n axit cac bonic K2SO4.44 2 = 0.4 g nH 2 = Gvcho HS lµm BT 3 (trang 134) GV gäi HS lªn b¶ng lµm bµi tËp Bµi tËp 6 (trang 134SGK) GV híng dÉn HS lµm BT Cho HS lªn b¶ng lµm bµi tËp §Æt a.Bµi tËp : BT1 (SGK trang134) §¸p ¸n ®óng B Nh«m bÒn trong kh«ng khÝ vµ níc lµ do cã mµng «xit Al2O3bÒn v÷ng b¶o vÖ Bµi tËp 2 : Chän ®¸p ¸n ®óng D Nh«m kh«ng tan trong dung dÞch NH3(baz¬ yÕu) Bµi tËp 3: PTHH (Al2O3 + 2NaOH → 2Na AlO2 +H2O ) 2Al + 2 NaOH + 2H2O → 2Na AlO2 +3H2 ↑ 13.8 g ⇒ m Al2O3 =31.2 – 10.4 3 n Al = 0. viÕt PTHH.27 = 10. TÝnh khö cña nh«m : Nh«m t¸c dông víi PK (O2.24H2O Ho¹t ®éng 3 Gv cho HS lµm BT1.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê oxihoa +3 trong hîp chÊt Ho¹t ®éng 2 GV yªu cÇu Hs tr×nh bµy tÝnh chÊt ho¸ häc cña Al theo giµn ý GV yªu cÇu hS viÕt PTHH nh«m tan trong dd Axit (VD: HCl ) vµ tan trong dd kiÒm (VD: NaOH) a.8 = 20.Al2(SO4)3. Al.4.4(mol ) ⇒ m Al = 0.b lµ sè mol cña K.

Mg vµ Al víi níc. II) ChuÈn bÞ : . 6.100% = 33. + Nh«m p/ víi dd kiÒm. kÑp gç .Quan s¸t thÝ nghiÖm. Kü n¨ng : .67 (%) 0. + P/ cña nh«m hi®roxit víi dd NaOH vµ víi dd H2SO4 lo·ng. magie.Thùc hµnh tÝnh chÊt cña natri.1 Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh a-b =0. nh«m vµ hîp chÊt cña chóng I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1.Dông cô : èng nghiÖm .GV : chuÈn bÞ dông cô vµ ho¸ chÊt .77. ®òa thuû tinh.1./.1 = 0.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Híng dÉn HS vÒ nhµ lµm Khi thªm HCl vµo dd A lóc ®Çu cã kÕt BT 6.5 ⇒ a= 0.1 Ngµy: 28. èng hót nhá giät. gi¸ ®Ó èng nghiÖm . gi¶i thÝch vµ viÕt c¸c ptp ho¸ häc.ViÕt têng tr×nh thÝ nghiÖm.3 . VËy dd A ph¶i cßn d KOH trang 57 ) KOH + HCl → KCl +H2O (3) §Õn khi b¾t ®Çu cã kÕt tña : HCl + KAlO2 +H2O → Al(OH)3 ↓ +KClO3 Sè mol HCl =0. nªu hiÖn tîng. .33(%) %Sè mol cña K = 66. .1 ⇒ a − b = 0.2 b =0.HS biÕt: Môc ®Ých.02/2011 TiÕt 50: Bµi 30 . Rót ra nhËn xÐt.75. KiÕn thøc : .78 (SBT kh«ng cã kÕt tña .1 % sè mol cña Al = 0.Sö dông dông cô vµ ho¸ chÊt ®Ó tiÕn hµnh an toµn. kÜ thuËt thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm: + So s¸nh kh¶ n¨ng ph¶n øng cña Na. tghµnh c«ng c¸c thÝ nghiÖm trªn.1 39a +27b =10. c¸ch tiÕn hµnh. 2.6.1 (mol ) = nKOHcßn d (3) Trong A= n KOH (!) = n KOH ( 2) = 0.

nh SGK lu ý chØ lÊy Na b»ng h¹t ng« cÈn thËn 2.Ho¸ chÊt : Na. híng dÉn viÕt têng tr×nh Hs thu dän dông cô ho¸ chÊt . Al víi níc : tiÕn hµnh thÝ nghiÖm 1. Quan s¸t bät khÝ víi dung dÞch kiÒm : tho¸t ra ? viÕt PTP¦ ? Al + H2O → 2Al(OH) 3 ↓ + 3H2 ↑ (1) Al(OH) 3 + NaOH → Na AlO2 Ho¹t ®éng 3 : +2H2O (2) Hs tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh KÕt hîp (1) .lu ý Al thêng Ph¶i c¹o s¹ch líp oxit bªn 2Al + 6 H2O → Al(OH)3 ↓ + 3H2 ngoµi ↑ Ho¹t ®éng 2: HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm II) ThÝ nghiÖm 2: nh«m t¸c dông nh SGK .Mg. dd xµ phßng . MgO. vÖ sinh líp häc GV nhËn xÐt giê thùc hµnh rót kinh nghiÖm cho giê thùc hµnh lÇn sau Híng dÉn vÒ nhµ .b. Mg.ThÝ nghiÖm 1: Ph¶n øng cña .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê . Al. chuÈn bÞ giê sau kiÓm tra 1tiÕt . Bµi míi : Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung Ho¹t ®éng 1: I.Al t¸c dông víi níc ë nhiÖt ®é .Gv híng dÉn Hs quan s¸t hiÖn tîng gi¶i thÝch viÕt PTP¦ 3. BaCl2. dd phªnoltalin . dd CaCl2. KiÓm tra bµi cò : (kh«ng ) 2.GV chia thµnh 4 nhãm ®Ó Na.(2) ta cã PTHH SGK . Na t¸c dông víi níc ë nhiÖt ®é thêng .ChuÈn bÞ tiÕn hµnh thÝ Na + H2O → NaOH + H2 ↑ nghiÖm a. Quan s¸t hiÖn tîng viÕt 2Al + 2 NaOH +2H O → 2 Na AlO 2 2 PTP¦? Gi¶i thÝch hiÖn tîng +3H2 ↑ III) ThÝ nghiÖm 3: TÝnh lìng cña Al(OH)3 PTHH 2Al(OH) 3 +6HCl → 2AlCl3 +6 H2O Al(OH)3 + NaOH → Na AlO2 +2H2O Ho¹t ®éng 4 : Cñng cè . ®é thêng Mg khö níc chËm . dd CuSO4.HS : §äc tríc bµi thùc hµnh III) TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.Magie t¸c dông víi níc ë nhiÖt khi ®èt ch¸y khÝ H2.

.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ngµy: 07 / 3 /2011 Tieát 51: KIÓM TRA VIÕT (1 tiÕt) A) Môc tiªu bµi kiÓm tra: 1) KiÕn thøc: HS vận dụng những kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi và giải các bài tập của đề kiểm tra.Qua đó HS tự đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của bản thân.

00 ®iÓm KiÕn thøc §iÓ m BiÕ t I).Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê 2) KÜ n¨ng: . HS Kiến thức cũ về chương I và II để làm bài kiểm tra. KLK vµ h/c quan träng cña KLK 2.H/c q.00 1. KLK 2.25 ®iÓm = 2. giải nhanh các bài tập để làm bài kiểm tra.0 ®iÓm II) PhÇn tù luËn: 8. Al vµ h/c cña nh«m 0.25 0.25 0. träng cña Ca 5. Ma trËn bµi kiÓm tra: I) PhÇn TNKQ gåm 08 c©u: mçi c©u 0. Và rèn kĩ năng viết PTHH .0 3.50 0.25 0.00 1. H/c QT cña KLK 3.50 Møc ®é HiÓu VËn dông §iÓm 0.0 1.25 0.25 0.25 Ngµy: 07 / 3 /2011 Ch¬ng VII S¾t vµ mét sè kim lo¹i quan träng . trả lời nhanh các câu hỏi .25 0. Kim lo¹i kiÒm thæ 4.0 2.25 0.KLKT vµ h/c quan träng cña Ca 3.00 2 0.00 3.00 1.25 0. kĩ năng tính toán. B. Al vµ h/c cña Al II) PhÇn tù luËn 1.25 0.00 8 1. 3) ChuÈn bÞ: GV đĐề kiểm tra trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận tỉ lệ 30% và 70%.50 0.00 1.0 ®iÓm III) §iÓm cho toµn bµi: 10.HS rÌn luyÖn làm bài kiểm tra .50 1.50 0. PhÇn TNKQ 1.

Fe3+ ? viÕt díi d¹ng « lîng tö ? tõ ®Æc ®iÓm cÊu h×nh e cña nguyªn tö s¾t em cã nhËn xÐt g× vÒ kh¶ n¨ng nhêng e cña nguyªn tö Fe ? GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn . Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1 GV cho HS quan s¸t BTH x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña s¾t ? HS viÕt cÊu h×nh e cña Fe. +3 II: TÝnh chÊt vËt lý : (SGK) Néi dung ghi III: TÝnh chÊt ho¸ häc : -S¾t cã tÝnh khö TB .KiÕn thøc: HS biÕt . clo.Kü n¨ng : .S¾t I: ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1. X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i dùa vµo sè liÖu thùc nghiÖm. tÝnh chÊt vËt lý cña s¾t . Ho¹t ®éng 2 GV cho HS nghiªn cøu SGK nªu tÝnh chÊt vËt lý cña s¾t ? Ho¹t ®éng 3 I) VÞ trÝ trong BTH.TÝnh chÊt ho¸ häc cña s¾t: tÝnh khö trung b×nh ( t¸c dông víi oxi. cÊu h×nh e nguyªn tö : VÞ trÝ : Fe ë « 26 . 2.VÞ trÝ.TÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng s¾t trong hçn hîp ph¶n øng.GV : BTH . . ®inh s¾t. gi¸ ®ùng èng nghiÖm.CÊu h×nh e : Fe : 1s22s22p63s23p63d64s2 Fe2+ : 1s22s22p63s23p63d6 Fe3+ : 1s22s22p63s23p63d5 . ®Ìn cån . dung dÞch muèi) . chu kú 4.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê TiÕt 52: Bµi 31 . khi t/d víi chÊt oxi ho¸ yÕu s¾t bÞ oxi hoa ®Õn sè oxihoa +2 Fe → Fe2+ + 2e .S¾t trong tù nhiªn (c¸c oxit s¾t. dung dÞch axit. æn ®Þnh líp. kiÓm sÜ sè 2.Sè oxihoa +2. níc.Dù ®o¸n. FeCO3. . dd CuSO4 . FeS2) .Ho¸ chÊt : dd H2SO4lo·ng . lu huúnh. dông cô èng nghiÖm . Fe2+.ViÕt PT HH minh ho¹ tÝnh khö cña s¾t. . II: ChuÈn bÞ : . kiÓm tra b»ng thÝ nghiÖm vµ kÕt luËn ®îc tÝnh chÊt ho¸ häc cña s¾t.HS : chuÈn bÞ bµi míi III: TiÕn tr×nh d¹y häc : 1. kÑp gç . d©y s¾t . nhãm VIIIB . dd HNO3 ®Æc. cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng cña s¾t.

quÆng hemtit n©u (Fe2O3. Gv ? VËy trong nh÷ng trêng hîp nµo Fe bÞ oxihoa thµnh Fe2+. quÆng xi®erit (FeCO3 ) quÆng prit(FeS2) .H2SO4 cho HS x¸c ®Þnh chÊt ®Æc nguéi oxihoa. nãng +5 +3 +2 0 -GV lµm thÝ nghiÖm s¾t t/d Fe + 4 H NO3 (loang ) → Fe( NO3 ) 3 + NO ↑ +2 H 2 O víi dd HCl.T¸c dông víi axit : Fe ? a. H2SO4 ®Æc. T¸c dông víi clo : 0 +3 −1 0 2 Fe + 3 Cl 2 t 2 Fe Cl 3 s¾t ? Em cã nhËn xÐt g× → vÒ kh¶ n¨ng phikim oxihoa 2.víi dd HCl.T¸c dông víi lu huúnh: 0 0 +2 −2 Fe + S t Fe S → b. H2SO4 lo·ng +1 +2 0 0 Fe + H 2 SO4 → Fe SO4 + H 2 ↑ b.ë nhiÖt ®é thêng mét mÈu s¾t ®Ó trong kh«ng khÝ Èm sÏ cã hiÖn tîng g× ? Ho¹t ®éng4 GV choHS nghiªn cøu SGK ? trong Tù nhiªn s¾t tån t¹i ë tr¹ng th¸i nµo ? s¾t cã ë ®©u ? lo¹i kho¸ng vËt nµo cã gi¸ trÞ trong c«ng nghiÖp luyÖn kim ? <57 OC 3Fe + 4H2O t → Fe3O4 + 4H2 0 0 ↑ Fe + H2O  → FeO + H ↑ 2 IV: Tr¹ng th¸i tù nhiªn : .ë nhiÖt ®é cao s¾t khö h¬i níc t¹o ra H2 vµ Fe3O4 hoÆc FeO 0 0 0 GV S¾t t/d víi níc ë ®iÒu kiÖn nµo ?Gv giíi thiÖu.QuÆng manhetit (Fe3O4) hiÕm cã trong tù nhiªn .QuÆng hematit ®á (Fe2O3) . Hs viÕt vµ c©n b»ng PTHH . H2SO4 lo·ng vµ *Fe bÞ thô ®éng ho¸ bëi c¸c axit HNO3.nH2O ) .T¸c dông víi phi kim : a. chÊt khö trong p/? 3. H2SO4 ®Æc nguéi Fe + Cu SO4 → Fe SO4 + Cu ↓ 4.S¾t tån t¹i chñ yÕu ë d¹ng hîp chÊt .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê ? H·y dù ®o¸n kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña s¾t ? Tõ dù ®o¸n cña HS.T¸c dông víi níc : .s¾t cã trong hemoglobin cña m¸u lµmnhiÖm vô vËn chuyÓn oxi duy tr× sù sèng t >57 OC 0 0 .Fe3+ -Víi chÊt oxihoa m¹nh s¾t bÞ oxihoa®Õnsèoxihoa +3 Fe → Fe3+ + 3e 1. viÕt PTHH cña p/ Hs x¸c ®Þnh sè oxiho¸ cña c.T¸c dông víi dung dÞch muèi : -Hs viÕt PTHH cña p/ x¶y ra Fe cã thÓ khö ®îc ion cña c¸c KL ®øng sau -Gv lu ý Fe kh«ng t/d víi nã trong d·y ®iÖn ho¸ .T¸c dông víi oxi : GV cho HS lÊy VD Fe t/d víi 3 Fe + O2 t Fe3O4 → PK . Víi dung dÞch HNO3. +2 +2 HNO3.

II: ChuÈn bÞ : . Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung ghi Ho¹t ®éng 1 I) Hîp chÊt cña s¾t (II) Gv s¾t cã nh÷ng møc 1.5. Fe3+ ? LÊy 2 vÝ dô minh ho¹ ? Lµm bµi tËp 1.4.Dù ®o¸n.ViÕt PTHH d¹ng ph©n tö hoÆc ion rót gän minh ho¹ tÝnh chÊt ho¸ häc.2 (SGK) trang 141 4. Bµi míi : 3.TÝnh chÊt vËt lý. Fe(OH) 3. Fe(III). TÝnh chÊt ho¸ häc cña hîp chÊt Fe(II) . . gi¸ ®ùng èng nghiÖm.NhËn biÕt ion Fe2+. ®Ìn cån Ho¸ chÊt : dd muèi Fe(II).X¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc cña oxit s¾t theo sè liÖu thùc nghiÖm.Kü n¨ng : . Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: Bµi tËp 3. .TÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc trng cña Fe lµ g× ? ViÕt PTP¦ minh ho¹ ? 2. pipet. H2SO4lo·ng.Cñng cè. luyÖn tËp : Dùa vµo cÊu h×nh e nguyªn tö cña Fe h·y gi¶i thÝch t¹i sao tong c¸c p/ ho¸ häc s¾t l¹i bÞ oxihoa ®Õn Fe2+ .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê 3. muèi s¾t (II) . (SGKtrang 141) Ngµy: 14 / 3 /2011 TiÕt 53 : Bµi 32 .KMnO 4. nguyªn t¾c ®iÒu chÕ vµ øng dông cña mét sè hîp chÊt cña s¾t. Fe3+ trong dung dÞch. kiÓm tra b»ng thÝ nghiÖm vµ kÕt luËn ®îc tÝnh chÊt ho¸ häc c¸c hîp chÊt cña s¾t.TÝnh oxi ho¸ cña c¸c hîp chÊt s¾t(III): Fe2O3. * HS hiÓu: . kÑp gç. KiÕn thøc *HS biÕt : .GV: Dông cô : èng nghiÖm. Fe(OH) 2.HS : ¤n l¹i c¸ch lËp PTHH cña p/ «xihoa khö III: TiÕn tr×nh d¹y häc : 1. muèi s¾t (III) 2.Hîp chÊt cña s¾t I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1. . ®ång m¶nh . . KiÓm tra bµi cò : .TÝnh khö cña c¸c hîp chÊt s¾t(II): FeO.tÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng c¸c muèi s¾t hoÆc oxit s¾t trong ph¶n øng. NaOH.

S¾t (II) hi®oxit : Fe(OH)2 .4H2O . Fe3+ + 3e → Fe TÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc trng cña hîp chÊt Fe(III) lµ tÝnh oxiho¸ 1. yªu cÇu HS viÕt PTHH ®Ó gi¶i thÝch v× sao kÕt tña thu ®îc cã mµu tr¾ng xanh dåi chuyÓn dÇn sang mµu n©u ®á ? Lu ý muèn cã Fe(OH) 2 ph¶i ®/c trong §K kh«ng cã kh«ng khÝ .Lµ chÊt r¾n mµu tr¾ng h¬i xanh. H2 khö thµnh Fe Fe2O3 + 3CO t 2Fe + 3 CO2 ↑ → 0 ↑ .7H2O. Trong kh«ng khÝ Fe(OH) 2 dÔ bÞ oxihoa thµnh Fe(OH) 3 . Lµ chÊt r¾n mµu n©u ®á. S¾t(II) «xit : FeO 2+ 3+ +2 +3 +2 3 Fe O + 10 H NO (loang ) t 3 Fe( NO ) + NO ↑ +5H O → 3 3 3 2 + → 3+ 3FeO +NO3 +10 H 3Fe + NO ↑ + 5H2O §iÒu chÕ : Dïng H2. Cã trong quÆng hematit. §iÒu chÕ s¾t Fe(II) oxit ? Ho¹t ®éng 2 Gv biÓu diÔn thÝ nghiÖm ®iÒu chÕ Fe(OH) 2 . S¾t (III) oxit : Fe2O3 .→ Fe(OH) 2 ↓ (h¬i xanh ) 4Fe(OH) 2 +O2 + 2H2O → 4Fe(OH) 3 ↓ (n©u ®á ) 3. +2. kh«ng tan trong níc . FeCl2. Muèi s¾t (II) : §a sè muèi Fe(II) tan trong níc. khi kÕt tinh thêng ë d¹ng ngËm níc : FeSO4. hay CO.3 e ®Ó trë thµnh ion Fe2+ hoÆc Fe Fe3+ +1e → Fe2+ . Fe2+ + 2OH. H2SO4 lo·ng : Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O II. Hîp chÊt s¾t (III) : ion Fe3+ cã kh¶ n¨ng nhËn 1. Tan trong axit m¹nh : Fe2O3 +6 HCl → 2FeCl3 + 3H2O + ë nhiÖt ®é cao bÞ CO. khö Fe(III) oxit ë 5000C: Fe2O3 + CO t 2 FeO + CO 2 → 0 0 GV: Lê Thị Huê +5 2.DÔ bÞ oxihoa thµnh muèi s¾t (III) bëi c¸c +2 0 +3 chÊt oxi ho¸: 2 Fe Cl 2 + Cl → 2 Fe Cl3 * §iÒu chÕ : Cho Fe ( hoÆc FeO .Trường THPT Nguyễn Trãi oxihoa c¬ b¶n nµo ? Tõ ®ã dù ®o¸n hîp chÊt Fe(II) thÓ hiÖn t/c g× trong p/ ho¸ häc ? HS : sè oxihoa cña Fe: 0. Ho¹t ®éng 3 GV yªu cÇu HS lÊy VD minh ho¹ cho tÝnh khö cña muèi Fe(II) -> kÕt luËn chung vÒ t/c ®Æc trng cña c¸c hîp chÊt Fe(II) ? Muèn ®iÒu chÕ muèi Fe(II) ta lµm thÕ nµo ? Chó ý dd muèi Fe(II) ®/c ®îc ph¶i dïng ngay v× trong kh«ng khÝ sÏ chuyÓn dÇn thµnh muèi Fe(III) Ho¹t ®éng 4 TÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc trng cña Fe(III) lµ g× ? Gv cho HS nªu t/c vËt lý cña → Fe Fe + e TÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc trng cña hîp chÊt Fe(II) lµ tÝnh khö 1. kh«ng tan trong níc .+3 Gv cho HS viÕt PTHH cña p/ gi÷a FeO víi HNO3 lo·ng . Fe(OH) 2 ) t/d HCl. x¸c ®Þnh sè oxihoa cña Fe thay ®æi nh thÕ nµo ? ViÕt PT ion rót gän.

Ho¹t ®éng 5 *Cñng cè.3. thêng ë d¹ng ngËm níc ThÝ dô : FeCl3. biÖn ph¸p kÜ thuËt). thÐp. nguyªn liÖu. h×nh vÏ. .Ph©n biÖt ®îc mét sè ®å dïng b»ng gang.Quan s¸t m« h×nh. Muèi s¾t (III) : Tan trong níc. Bet-x¬-me. 2. thÐp. . s¬ ®å.Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i thÐp. luyÖn tËp :ViÕt PTHH cña c¸c p/ trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sau : FeS2 → Fe2O3 → FeCl3 → Fe(OH) 3 → Fe2O3 → FeO → FeSO4 → Fe *Híng dÉn HS tù häc ë nhµ : Lµm BT 2.3 /2011 TiÕt 54: Bµi 33 .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê s¾t (III) oxit ? HS hoµn thµnh PTHH ? C¸ch ®iÒu chÕ Fe2O3? + §iÒu chÕ .Kü n¨ng : .4. lß ®iÖn: u ®iÓm vµ h¹n chÕ) .dÔ bÞ khö thµnh muèi s¾t(II) 0 Fe+ 2 Fe Cl 3 → 3 Fe Cl 2 0 +3 +2 GV yªu cÇu HS dù ®o¸n Cho bét ®ång vµo dd muèi s¾t(III) thÊy tÝnh chÊt cña muèi s¾t mµu xanh xuÊt hiÖn mµu cña ion Cu2+ 0 +3 +2 +2 (III) ? Cu + 2 Fe Cl 3 → Cu Cl 2 + 2 Fe Cl 2 HS viÕt PTHH d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän cña p/ .øng dông cña gang. Fe2(SO4)3.5 (SGK) Ngµy 14/. luyÖn thÐp.Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i gang. cÊu t¹o vµ chuyÓn vËn cña lß cao. rót ra ®îc nhËn xÐt vÒ nguyªn t¾c vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gang thÐp. s¶n xuÊt thÐp (nguyªn t¾c chung.. KiÕn thøc : *HS biÕt: .6H2O .9H2O C¸c muèi s¾t(III) cã tÝnh oxihoa.ViÕt PTHH cña c¸c ph¶n øng oxi ho¸ khö x¶y ra trong lß luyÖn gang.Hîp kim cña s¾t I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1. .. ph¬ng ph¸p Mac-tanh.øng dông (SGK) 2Fe(OH) 3 t Fe2O3 + 3H2O → 2. . S¾t (III) hi®roxit : DÔ tan trong dd axit 2Fe(OH) 3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 +6 H2O §iÒu chÕ : FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH) 3 ↓ +3NaCl 3. s¶n xuÊt gang (nguyªn t¾c.

ViÕt c¸c p ®Ó minh ho¹ ? 2.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê . II : ChuÈn bÞ : GV : -mét sè m½u vËt b»ng thÐp.t →       Gv cho HS nghiªn cøu trong Fe SGK s¬ ®å lß cao c¸c p x¶y ra Nh÷ng ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra : trong lß cao a.t → FeO CO .Sö dông vµ b¶o qu¶n hîp lÝ ®îc mét sè hîp kim cña s¾t. gang x¸m HS quan s¸t mÉu vËt vµ tr¶ lêi c©u hái? Gang lµ g× ? Gang cã mÊy lo¹i ? Chóng kh¸c nhau ë chç nµo ? TÝnh chÊt vµ øng dông cña c¸c lo¹i gang ®ã lµ g× ? Néi dung ghi I) Gang : 1. Ph¶n øng t¹o CO : 0 0 0 . Gang tr¾ng : chøa Ýt C h¬n vµ C chñ yÕu ë d¹ng xementit (Fe3C) ¦D (SGK) 3. thÐp III : TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.S¶n xuÊt gang : Ho¹t ®éng 2 a. lß ®iÖn. gang tr¾ng.H·y nªu tÝnh chÊt ho¸ häc cña hîp chÊt s¾t (II). lß bet-x¬-me. SiO2 ) c. S 2.Bµi míi : Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1 GV giíi thiÖu mét sè mÉu vËt b»ng gang. Nguyªn liÖu : QuÆng s¾t oxit ( thêng ? §Ó luyÖn gang cÇn nh÷ng lµ quÆng hematit ®á Fe2O3 ) than cèc nguyªn liÖu g× ? chÊt ch¶y (CaCO3.TÝnh khèi lîng quÆng s¾t cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt mét lîng gang x¸c ®Þnh theo hiÖu suÊt. .Tranh vÏ c¸c s¬ ®å ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong lß cao. Nguyªn t¾c : Khö quÆng s¾t b»ng GV híng dÉn HS nghiªn cøu than cèc trong lß cao SGK b. lß mactanh.KiÓm tra bµi cò : . Mn. gang . theo s¬ ®å ? Cho biÕt nh÷ng ph¶n øng sau ho¸ häc x¶y ra trong lß cao ? Fe2O3 CO . Gang x¸m : Chøa C ë d¹ng than ch× øng dông (SGK) b. C¸c ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong qu¸ tr×nh luyÖn quÆng thµnh gang ? Nguyªn t¾c cña luyÖn gang + Nguyªn t¾c SX lµ g× ? Ph¶n øng t¹o chÊt khö CO ®Ó khö c¸c oxit s¾t thµnh Fe ë nhiÖt ®é cao.t → Fe3O4 CO . Ph©n lo¹i a. Kh¸i niÖm : Lµ hîp kim cña s¾t víi c¸c bon trong ®ã cã tõ 2-> 5 % KL c¸c bon ngoµi ra cßn cã mét lîng nhá c¸c nguyªn tè Si. HS : Häc kü tÝnh chÊt ho¸ häc ®¬n chÊt s¾t vµ oxit s¾t . su tÇm mét sè tranh ¶nh mÉu vËt b»ng gang.

Gi¶m hµm lîng c¸c t¹p chÊt C.ThÐp cøng : Chøa trªn 0.Cho thªm vµo thÐp mét sè nguyªn tè lµm cho thÐp cã nh÷ng tÝnh chÊt ®Æc biÖt : VD : ThÐp chøa 13% Mn rÊt cøng ®îc dïng lµm m¸y nghiÒn ®¸ ThÐp chøa 20% Cr. vµ 10% Ni rÊt cøng kh«ng rØ dïng lµm dông cô gia ®×nh .1 % C . thiÕt bÞ kh¸cnhau ? ®¬n gi¶n Vèn ®Çu t kh«ng lín . Mn.S¶n xuÊt thÐp : t¾c s¶n xuÊt thÐp ? Nguyªn a.ThÐp mÒm : Chøa kh«ng qu¸ 0.ThÐp lµ hîp kimcña s¾t chøa tõ 0. chÊt ®ã thµnh oxit råi biÕn thµnh xØ vµ u ®iÓm. 0C 0C 0C 0C 0C t → 0 CO2 + Q (T0 : . ThÐp thêng (hay thÐp c¸c bon ) cña thÐp ? .Nguyªn t¾c : liÖu ®Ó SX thÐp ? . Ph¶n øng t¹o xØ : CaCO3 1000→ CaO +CO2 ↑  CaO + SiO2 1300→ CaSiO3(can  xisilic¸t ) d. Ni ) thµnh mÊy lo¹i ? Dùa trªn c¬ 2. ThÐp : GV híng dÉn HS nghiªn cøu 1. Nguyªn 3. cã trong gang b»ng c¸ch oxihoa c¸c t¹p ? C¸c ph¬ng ph¸p luyÖn thÐp.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê C + O2 0 18000C ) GV tiÕp tôc ®µm tho¹i víi HS ? CO2 t 2 CO .9 % C b. S. Ho¹t ®éng 4 dông cô ytÕ GV ®µm tho¹i víi HS . ThÐp ®Æc biÖt : .Kh¸i niÖm : SGK ? thµnh phÇn nguyªn tè .Thêi gian ng¾n .01cã trong thÐp ? So víi gang cã 2% KL c¸c bon cïng víi mét sè nguyªn tè g× kh¸c ? ThÐp ®îc chia kh¸c ( Si. nhîc ®iÓm cña mçi t¸ch ra khái thÐp ph¬ng ph¸p ? b. Mn . Sù t¹o thµnh gang : (SGK) Ho¹t ®éng3 II. C¸c ph¬ng ph¸p luyÖn gang thµnh thÐp ? So s¸nh c¸c ph¬ng ph¸p * Ph¬ng ph¸p bet -x¬ -me: luyÖn thÐp cã g× gièng vµ -¦u ®iÓm : . Si. Ph¶n øng khö oxit s¨t : phÇn cña khÝ lß cao ? khÝ lß 3Fe2O3 +CO 400→ 2Fe3O4 + CO2 ↑  cao cã g©y « nhiÔm m«i tr500 − 600 Fe3O4 + CO  → 3 FeO + CO2 êng kh«ng ? Lµm thÕ nµo ®Ó ↑ gi¶m thiÓu sù « nhiÔm ®ã ? FeO + CO 700 −→ Fe +CO2 ↑  800 c. Ph©n lo¹i : së nµo ? Cho biÕt øng dông a.Q ( t0 : 13000C ) → KhÝ lß cao lµ g× ? Thµnh b. Cr.

khÝ ®èt .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê -Nhîc ®iÓm : ChuyÓn gang thµnh thÐp qu¸ nhanh .crom…vµ kh«ng chøa nh÷ng t¹p chÊt cã h¹i nh S.kh«ng luyÖn ®îc thÐp nh ý muèn * Ph¬ng ph¸p M¸c – tanh: -¦u ®iÓm : tËn dông ®îc s¾t . Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2 FeO + CO → Fe + CO2 . luyÖn ®îc thÐp nh ý muèn -Nhîc ®iÓm : Tiªu hao nhiªn liÖu.Lµm bµi tËp 1.4.3.trang 151 SGK .5. CO2 + C → 2CO 3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2 . luyÖn tËp : H·y viÕt c¸c ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong lß cao ? C + O2 → CO2 . thÐp phÕ liÖu . CaCO3 → CaO + CO2 CaO + SiO2 → CaSiO3 * Híng dÉn vÒ nhµ : . thêi gian mçi mÎ dµi *Ph¬ng ph¸p lß ®iÖn: -¦u ®iÓm : luyÖn ®îc nh÷ng lo¹i thÐp ®Æc biÖt mµ thµnh phÇn cã nh÷ng KL khã nãng ch¶y nh vonfam.6.Nhîc ®iÓm cña lß dung tÝch nhá Ho¹t ®éng 5 * Cñng cè. P .2.

HS : ¤n tËp kü nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn n«Þ dung luyÖn tËp III: TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.viÕt PTHH d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän vÒ tÝnh chÊt cña s¾t vµ hîp chÊt cña s¾t. cña hîp chÊt s¾t (III) lµ tÝnh oxi ho¸. S¾t : CÊu h×nh e [Ar ] 3d64s2 Sè oxhoa +2 . Khi nµo s¾t nhêng 3e t¹o sè oxihoa +3 trong c¸c P¦HH . TÝnh chÊt ho¸ häc cña Fe: .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ngµy so¹n: 21 / 3/2011 TiÕt 55: Bµi 37 .T¸c dông dd HCl. +3 HS rót ra kÕt luËn vÒ møc ®é ho¹t ®éng cña Fe ? Néi dung ghi I) KiÕn thøc cÇn nhí: 1. Fe3+? Gi¶i thÝch sè oxihoa +2.. Hîp chÊt cña s¾t : TÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc trng cña hîp chÊt Fe (II) lµ tÝnh khö Fe2+ → Fe3+ +1e TÝnh chÊt HH ®Æc trng cña hîp chÊt Fe(III) lµ tÝnh oxihoa Fe3+ + 1e → Fe2+ . II) ChuÈn bÞ : . + 2. Fe2+. S) .KiÕn thøc : *HS hiÓu: . . Hîp kim cña s¾t: .T¸c dông vøi PK(Cl2.GV: Híng dÉn HS «n tËp vµ chuÈn bÞ tríc c¸c BT trong SGK .v× sao Fe thêng cã sè oxihoa +2. . +3 .LuyÖn tËp tÝnh chÊt ho¸ häc cña s¾t vµ hîp chÊt cña s¾t I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1.TÝnh chÊt ho¸ häc dÆc trng cña hîp chÊt s¾t(II) lµ tÝnh khö. O2.Thµnh phÇn cña gang vµ thÐp Ho¹t ®éng 2 Gi¶i thÝch tÝnh khö cña Fe2+ vµ tÝnh oxihoa cña Fe3+ GV yªu cÇu HS rót ra nhËn xÐt khi nµo s¾t nhêng 2e t¹o ra sè oxihoa +2 . Fe3+ +3e → Fe 4. H2SO4 lo·ng .T¸c dông víi níc ë nhiÖt ®é cao (<5700C vµ> 5700C ) . Bµi míi : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ho¹t ®éng 1 Cñng cè c¸ch viÕt cÊu h×nh e cña nguyªn tö vµ ion s¾t .T¸c dông víi dd muèi cña KL cã tÝnh khö yÕu h¬n 3. 2.Kü n¨ng : .gi¶i c¸c bµi tËp vÒ s¾t vµ hîp chÊt cña s¾t. GV yªu cÇu HS viÕt cÊu h×nh cña Fe. KiÓm tra bµi cò : (Lång vµo bµi míi ) 2.

Ph©n biÖt 3 mÉu hîp kim Al-Fe .3FeS +12HNO3 → 9NO ↑ +Fe2(SO4)3+Fe(NO3)3 +6H2O * Bµi tËp 2(165): .C¸c ph¶n øng chÝnh x¸y ra trong qu¸ tr×nh luyÖn gang II) Bµi tËp : Bµi tËp 1(trang 165) a.GV cho HS ho¹t ®éng nhãm Bµi tËp 2(SGK) GV híng dÉn HS lµm bµi tËp GV cho HS viÕt PTHH . hai mÉu thö cßn l¹i chØ tan mét phÇn 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Bíc 2: Hai mÉu thö cßn l¹i lÇn lîc cho vµo dd NaOH d . Fe + 4HNO 3 (l) t → NO ↑ + Fe(NO3)3+2H2O d.2 (SGK) .Cu .2Fe+6H2SO4(®Æc) t 3SO2 ↑ +Fe2(SO → 4)3 +6H2O b. mÉu thö tan hoµn toµn lµ hîp kimAl-Fe . MÉu thö cã khÝ H2 bay ra lµ hîp kim Al. Al-Cu.tr 165 ) Híng dÉn tù häc ë nhµ : lµm bµi tËp SBT trang 35 .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ho¹t ®éng 3 .GV cho HS lµm BT 1. M½u thö cßn l¹i hoµn toµn kh«ng tan lµ hîp kim Fe-Cu 2Al + 2NaOH +2H2O → 2Na AlO2 +3H2 ↑ 0 0 0 Ho¹t ®éng 4 Cñng cè. Cu-Fe Bíc 1: TrÝch mÉu thö lÇn lît cho 3 mÉu thö vµo dd HCl .6 (SGK. luyÖn tËp : lµm BT 5.Fe+ 6HNO3 (®Æc) t 3NO2+ → Fe(NO3)3 +3H2O c.

TÝnh thÓ tÝch hoÆc nång ®é dd K2Cr2O7 tham gia ph¶n øng ho¸ häc. cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng. KiÓm tra bµi cò : ( Kh«ng ) 3. c¸c sè oxi ho¸ trong hîp chÊt . tÝnh chÊt vËt lý ®é cøng. kiÓm tra sÜ sè 2. khèi lîng riªng) cña crom. K2CrO4 . tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö. gi¸ ®ùng èng nghiÖm. Cr(OH)3 (tÝnh tan. lu huúnh. HCl . kÑp gç . H2SO4.HS : chuÈn bÞ bµi míi III : TiÕn tr×nh d¹y häc : 1. KI. FeSO4 .Ho¸ chÊt : dd NaOH ®.Dù ®o¸n vµ kÕt luËn ®îc vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña crom vµ sè hîp chÊt crom . K2Cr2O7. . tÝnh lìng tÝnh).VÞ trÝ.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ngµy: 21 /3 /2011 TiÕt 56: bµi 34 . dung dÞch axit) .TÝnh chÊt cña hîp chÊt crom (IV): K2CrO4. mµu. clo.TÝnh chÊt cña hîp chÊt crom (III): Cr2O3. dông cô èng nghiÖm . II: ChuÈn bÞ : .Bµi míi : Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1 Gv dïng b¶ng tuÇn hoµn Néi dung ghi I : VÞ trÝ BTH.KiÕn thøc: HS biÕt .ViÕt PT HH minh ho¹ tÝnh tÝnh chÊt ho¸ häc cña crom vµ sè hîp chÊt crom . tÝnh oxi ho¸ vµ mµu s¾c) 2. dd HNO3 ®Æc.TÝnh chÊt ho¸ häc cña crom lµ tÝnh khö (t¸c dông víi oxi. K2Cr2O7(tÝnh tan. æn ®Þnh líp. . dd CrCl3 .Kü n¨ng : .Crom –vµ hîp chÊt cña crom I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1. ®inh s¾t. cÊu h×nh e nguyªntö: * VÞ trÝ : . ®Ìn cån .GV : BTH .

H2SO4 lo·ng .Sè oxihoa phæ biÕn +2. Nhng crom kh«ng t¸c dông víi níc ? GV yªu cÇu HS viÕt PTP¦ x¶y ra d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän cña crom khö H+ trong dung dÞch axit HCl. Cr(OH)3 lµ hi®roxit lìng tÝnh Cr(OH) 3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O Cr(OH) 3 +3 HCl → CrCl3 +3H2O .crom (III) oxit : . . khèi lîng riªng lín D= 7.Cr2O3 lµ chÊt r¾n mµu lôc thÉm . +6 II : TÝnh chÊt vËt lý: Lµ KL cã mµu tr¾ng ¸nh b¹c. +3.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê y/cÇu HS t×m sè thø tù cña crom trong BTH ? tõ sè hiÖu nguyªn tö cña crom viÕt cÊu h×nh e nguyªn tö .ë nhiÖt ®é cao khö ®îc nhiÒu phi kim 2. dùa vµo cÊu tróc m¹ng tinh thÓ h·y gi¶i thÝch tÝnh chÊt vËt lý ®ã ? Ho¹t ®éng 3 GV : Dùa vµo 1 sè tÝnh chÊt kh¸c cña crom h·y dù ®o¸n kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña crom ? crom lµ kl chuyÓn tiÕp khã ho¹t ®éng ë nhiÖt ®é cao nã cã thÓ P/¦ m·nh liÖt víi hÇu hÕt PK nh Hal . ? V× sao E0 Cr2+/ Cr = -0. Hîp chÊt crom (III) a. Nãng ch¶y ë 18900C .ë nhiÖt ®é thêng trong kh«ng khÝ KL crom t¹o ra mµng máng crom (III) oxit cã cÊu t¹o mÞn bÒn v÷ng b¶o vÖ . T¸c dông víi phi kim 2Cr + 3S → Cr2S3 4Cr + 3O2 t 2Cr2O3 → 2Cr + 3Cl2 t 2CrCl3 → . H·y nghiªn cøu SGK ®Ó t×m hiÓu tÝnh chÊt vËt lý ®Æc biÖt cña crom. Cr(OH)3 HS hoµn thµnh PTP¦ thÓ Thuéc nhãm VIB .Crom (III) hi®roxit . T¸c dông víi axit : Cr +2 HCl → CrCl2 + H2 ↑ Cr + 2 H2SO4 → CrSO4 + H2 ↑ IV) Hîp chÊt cña crom 1.CÊu h×nh : [ Ar ] 3d5 4s1 . sè e ®äc th©n . Cr2O3 lµ oxit lìng tÝnh tan trong axit vµ kiÒm ®Æc Cr2O3 + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2O Cr2O3 + 2NaOH → 2NaCrO2 + H2O b. Lµ KL cøng nhÊt III : TÝnh chÊt ho¸ häc : 1.86 V < E0 H2O/ H2 .2 g/cm3 . z = 24 * .Lµ chÊt r¾n mµu xanh nh¹t . chu kú 4 . S .Cã líp oxit b¶o vÖ nªn kh«ng ph¶n øng 0 0 3. T¸c dông víi níc : . gi¶i phãng H2 Ho¹t ®éng 4 Gv cho Hs t×m hiÓu tÝnh chÊt cña cña Cr2O3 . O2. Tõ sè e ®éc th©n h·y dù ®o¸n sè oxihoa cña crom ? Ho¹t ®éng 2 GV. nhÉn xÐt sè e ngoµi cïng.

Yªu cÇu HS viÕt PTHH cña P¦ CrO3 t¸c dông víi níc t¹o ra c¸c axit . *Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ : 1.3.P. K2Cr2O7 . Fe trong Ph¬ng tr×nh . H2SO4 lo·ng . nh«m Cã tÝnh khö m¹nh h¬n crom nªn khö ®îc crom (III) oxit .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê hiÖn tÝnh chÊt lìng tÝnh cña Cr2O3 .H·y so s¸nh tÝnh chÊt ho¸ häc cña nh«m vµ crom ? ViÕt PT minh ho¹ . Muèi crom (VI) .+2H+ Ho¹t ®éng 5: *Cñng cè .4.Lµ chÊt r¾n mµu ®á thÉm . CrO3 lµ mét oxit axit .V× ë tr¹ng th¸i sè oxihoa trung gian . C2H5OH bèc ch¸y khi tiÕp xóc víi CrO3 b. luyÖn tËp : . ion Cr3+ trong dd võa cã tÝnh oxihoa .C¸c muèi cromat vµ ®icromat cã tÝnh oxihoa m¹nh ®Æc biÖt trong m«i trêng axit muèi crom (VI) bÞ khö thµnh muæi crom(III) +6 +2 +3 +3 Gv Cho hS nghiªn cøu SGK nªu c¸c muèi Crom (VI) Muèi cromat nh (Na2CrO4.5. Cr(OH)3 .+ H2O ⇔ 2CrO42.(mµu da cam) lu«n cã c¶ ion CrO42. BÞ thô ®éng ho¸ trong axit ®Æc nguéi HNO3.2. võa cã tÝnh khö VD : 2CrCl3 + Zn → 2CrCl2 +ZnCl2 2Cr3+ + Zn → 2Cr2+ + Zn2+ 2. t¸c dông víi níc t¹o ra axit CrO3 + H2O → H2CrO4 ( axit cromic) CrO3 + H2O → H2Cr2O7 ( axit ®icromic) CrO3 cã tÝnh oxihoa m¹nh mét sè chÊt v« c¬ h÷u c¬ nh S. Crom (VI) oxit : CrO3 . H2SO4 +) Kh¸c nhau : Nh«m chØ cã 1 tr¹ng th¸i oxihoa +3 cßn crom cã nhiÒu tr¹ng th¸i oxihoa khi p víi axit nh«m cho hîp chÊt nh«m (III) cßn crom cho hîp chÊt crom (II) .K2Cr2O4) lµ muèi cña axitcromic cã mµu vµng cña ion cromat(CrO42-) GV cho HS x¸c ®Þnh sè oxihoacña Cr.C.(mµu vµng ) ë tr¹ng th¸i c©n b»ng víi nhau Cr2O72. bÒn trong kh«ng khÝ vµ kh«ng ph¶n øng víi níc . K 2 CrO7 + 6 Fe SO4 + 7 H 2 SO4 → 3 Fe2 ( SO4 ) 3 + Cr2 ( SO4 ) 3 + K 2 SO4 + 7 H 7H2O *Trong dung dÞch cña ion Cr2O72. Gv cho HS t×m hiÓu tÝnh chÊt cña CrO3 . víi axit HCl . SGK trang 155 . +) Gièng nhau : Ph¶n øng víi PK . Hîp chÊt Crom (VI) a. .

ph¶n øng nhiÖt ph©n). tÝnh baz¬).TÝnh chÊt ho¸ häc cña ®ång lµ tÝnh khö yÕu (t¸c dông víi phi kim. dung dÞch axit cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh) .TÝnh chÊt cña CuO. tÝnh chÊt vËt lý vµ øng dông cña ®ång.VÞ trÝ.§ång vµ hîp chÊt cña ®ång I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1. CuSO4.Kü n¨ng : . 2. tÝnh tan.5H2O (mµu s¾c. cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng. øng dông cña Cu vµ hîp chÊt cña Cu. .KiÕn thøc: HS biÕt . Cu(OH)2 (tÝnh tan.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ngµy: 28/ 3 /2011 TiÕt 57: Bµi 35 .

h·y cho biÕt tÝnh chÊt vËt lý cña ®ång? Ho¹t ®éng 3 Hái: 1) Dùa vào cÊu t¹o nguyªn tö. II: ChuÈn bÞ : . là KL nÆng cã D=8. CuO.ViÕt PT HH minh ho¹ tÝnh tÝnh chÊt ho¸ häc cña Cu vµ sè hîp chÊt cña Cu .Cu ph¶n øng víi oxi khi ®un nãng t¹o CuO . æn ®Þnh líp.Ho¸ chÊt : Cu. h·y dù ®o¸n kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ho¸ häc cña ®ång ? 2) §ång cã bÒn trong kh«ng khÝ hay kh«ng ? T¹i sao trong kh«ng khÝ ®ång thêng bÞ phñ mét líp màng cã màu xanh ? Néi dung ghi I. VÞ trÝ trong BTH .GV : BTH . dai. Ho¹t ®éng 2 HS: Dùa vào kiÕn thøc thùc tÕ và sgk .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê .89 g/cm3 nhiÖt ®é nãng ch¶y cao kho¶ng (10830C ) III. Cl2. ®Ìn cån . gi¶i thÝch vµ rót ra KL vÒ c¸c møc oxihoa thêng gÆp ë ®ång Yªu cÇu HS cho biÕt vÞ trÝ cña ®ång trong d·y ®iÖn ho¸ . CuSO4. HNO3 ®Æc.T¸c dông víi phi kim: . gi¸ ®ùng èng nghiÖm.CÊu h×nh e: 1s 22s22p63s23p63d104s1viÕtgän[Ar ]3d104s1 . .§ång là kim läai màu ®á. dông cô èng nghiÖm .VÞ trÝ : §ång « sè 29 thuéc nhãm IB chu kú IV . KiÓm tra bµi cò : xen kÏ bµi míi 3. TÝnh chÊt vËt lý : . AgNO3.Trong hîp chÊt: Cu cã møc oxi ho¸ phæ biÕn là: +1 và +2 II.DÉn ®iÖn. cã electron ho¸ trÞ n»m ë 4s và 3d . S.HS : chuÈn bÞ bµi míi III : TiÕn tr×nh d¹y häc : 1. dÉn nhiÖt tèt.Là nguyªn tè d.Bµi míi : Ho¹t ®éng cña GV vµ häc sinh Ho¹t ®éng 1 GV dïng b¶ng tuÇn hoµn cho HS x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ viÕt cÊu h×nh e nguyªn tö ®ång . kiÓm tra sÜ sè 2. dÎo. TÝnh chÊt ho¸ häc : [§ång là kim lo¹i kÐm ho¹t ®éng . NaOH. cã tÝnh khö yÕu 1. CO.dÔ kÐo sîi d¸t máng . H2SO4 ®Æc nãng. ®é ©m ®iÖn.Sö dông vµ b¶o qu¶n hîp lÝ ®å dïng lµm b»ng ®ång dùa vµo tÝnh chÊt cña nã. C. kÑp gç . cÊu h×nh e nguyªn tö: .TÝnh % vÒ khèi lîng ®ång hoÆc hîp chÊt ®ång trong hçn hîp. GV gîi ý . .

oxit axit .Cu kh«ng t¸c dông víi dung dịch HCl. S. NhËn biÕt SO2 b»ng giÊy quú tÈm ít . Cu + 2 AgNO 3 à Cu(NO3)2 + 2 Ag IV. Cu + Cl2 à CuCl2 Cu + S à CuS 2. HS: Quan s¸t TN và kh¼ng ®Þnh mét lÇn n÷a: Cu kh«ng khö ®îc ion H+ trong dung dÞch axit.kh«ng tan trong níc . CuSO4 . Br2.T¸c dông víi dung dÞch muèi : . . viÕt pthh ®Ó gi¶i thÝch hiÖn tîng. CO.CuO + H2SO4àCuSO4 +H2O . nghiªn cøu tÝnh chÊt cña Cu(OH) 2 GV cho HS viÕt PTHH GV cho HS viÕt PTHH biÓu thÞ tÝnh chÊt chung cña muèi ®ã ®èi víi CuSO4 GV cho HS lÊy VD vÒ muèi ®ång (II) Ho¹t ®éng 5: 2Cu + O2 t 2CuO → .Khö ®îc ion kim lo¹i ®øng sau nã trong dung dịch muèi.Muèi ®ång (II) VD : CuCl2 . t¸c dông víi axit.p/ø x¶y ra khi cho Cu t¸c dụng víi Cl2. Ho¹t ®éng 4 HS: nªu tÝnh chÊt ®ång (II) oxit HS viÕt PTHH GV: BiÓu diÔn thÝ nghiÖm ®iÒu chÕ Cu(OH) 2 tõ dd CuSO4 vµ dd NaOH . Mét sè hîp chÊt cña ®ång: 1) §ång (II) oxit: CuO .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê H·y viÕt p/t.. HS: quan s¸t .dd muèi ®ång cã mµu xanh . .. S Gv:Làm thÝ nghiÖm: Cu+H2SO4 lo·ng. GV: Cho mét mÉu Cu vào dung dịch AgNO3.Cu(OH) 2 dÔ bÞ nhiÖt ph©n Cu(OH) 2 t CuO + H2O → 3. H2SO4 lo·ng.CuO + H2 t Cu + H2O → 2) §ång (II) hidroxit: Cu(OH)2 . T¸c dông víi axit: . C khö thµnh ®ång kim lo¹i . Br2.T¸c dông trùc tiÕp víi Cl2. H2SO4 ®Æc : Cu + 2 H2SO4 ® à CuSO4 + SO2 + H2O Cu + 4 HNO 3 ® àCu(NO3)2 + 2NO2 ↑ +H2O Cu+8 HNO3lo·ng à3Cu(NO3)2+2NO2 ↑ +H2O 3.CuO dÔ bÞ H2.Là chÊt r¾n màu xanh.DÔ tan trong c¸c dd axit Cu(OH) 2 + 2HCl à CuCl2 +2H2O . GV: làm c¸c thÝ nghiÖm: cho mÉu Cu vào HNO3 ®Æc và H2SO4 ®Æc. Cu(NO3)2 Muèi ®ång (II) sunfat kÕt tinh ë d¹ng 0 0 0 . .Là chÊt r¾n màu ®en.Muèi ®ång (II) . * Víi HNO3.

5H2O t CuSO4 +5 → 0 Mµu xanh Mµu tr¾ng 4.Nghiªn cøu sgk và cho biÕt nh÷ng hîp kim cã nhiÒu øng dông trong c«ng nghiÖp vµ ®êi sèng .luyÖn tËp +>HS làm mét sè bài tËp.2.øng dông cña ®ång vµ hîp chÊt cña ®ång (SGK) Ho¹t ®éng 6: *. H2O CuSO4 .p/ø thùc hiÖn d·y chuyÓn ho¸ sau: Cu à CuO à CuCl2 à Cu(OH) 2 à CuO à Cu 2. Bµi tËp 1.4.5.6 trang 159 (SGK) . Híng dÉn HS tù häc ë nhµ : lµm BT 3. Cñng cè . ngËm níc . B»ng c¸ch nào cã thÓ tinh chÕ dung dịch Fe (II) sunfat khái t¹p chÊt CuSO4 ? *. ViÕt p/t.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê HS:Nªu nh÷ng øng dông cña Cu trong thùc tÕ ? .(SGK) trang 159 1.

Cu. II) ChuÈn bÞ : .TÝnh chÊt ho¸ häc cña mét sè hîp chÊt cña Cu vµ hîp chÊt cña Crom./ 3 /2011 TiÕt 58 : Bµi 38 . ®ång vµ hîp chÊt cña chóng I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1. +6 *HS biÕt: . KiÓm tra bµi cò ( xen kÏ bµi míi) 3. . .CÊu h×nh e bÊt thêng cña nguyªn tö Cr.TÝnh chÊt ho¸ häc cña Cr vµ Cu.. +2.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ngµy: 28. æn ®Þnh líp.v× sao Cu cã sè oxi ho¸ +1.gi¶i c¸c bµi tËp vÒ Cr vµ Cu. .GV: Híng dÉn HS «n tËp vµ chuÈn bÞ tríc c¸c BT trong SGK .LuyÖn tËp TÝnh chÊt ho¸ häc cña crom. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Néi dung ghi vµ HS Ho¹t ®éng 1 A.viÕt PTHH d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña Cr vµ Cu vµ hîp chÊt cña chóng.Kü n¨ng : . +3.HS : ¤n tËp kü nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn n«Þ dung luyÖn tËp III: TiÕn tr×nh d¹y häc : 1. 2. cßn Cr cã sè oxi ho¸ +2. CÊu h×nh electon : ho¸ tÝnh chÊt ho¸ häc cña crom vµ ®ång §¬n CÊu Sè oxi TÝnh chÊt HS ®iÒn vµo b¶ng chÊt h×nh ho¸ thêng ho¸ häc . KiÕn thøc cÇn nhí: GV lËp b¶ng hÖ thèng 1. kiÓm tra sÜ sè 2.KiÕn thøc : *HS hiÓu: .

Hîp chÊt Cu (II) Hîp (III) Hîp (VI) Ho¹t ®éng 3 chÊt chÊt Cr Cr ThÝ dô TÝnh chÊt ho¸ häc B.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê (GV cho HS ho¹t ®éng nhãm ) HS nhËn xÐt chÐo gi÷a c¸c nhãm Crom §ång electron gÆp (viÕt pthh nguyªn tö trong c¸c víi PK.8 – 6.8.4 = . Bµi tËp : Bµi tËp 1 : (trang 166) Hoµn thµnh PTHH cña c¸c ph¶n øng trong d·y GV cho hS lªn b¶ng hoµn chuyÓn ®æi sau : thµnh PTHH . Cu + S t CuS → CuS + 2HNO 3 ®Æc t Cu(NO3)2 + → H2S Cu(NO3)2 +2NaOH → Cu(OH) 2 ↓ + 2NaNO3 GV híng dÉn HS lµm bµi Cu(OH) 2 + 2HCl → CuCl2 +2H2O tËp CuCl2 +Mg → MgCl2 + Cu HS viÕt PTHH .24 = 64( g ) 100 -> mFe= 14. hîp chÊt axit . Bµi tËp 3 : (166) 0 0 mCu = 14. dd muèi) Ho¹t ®éng 2 GV lËp b¶ng hÖ thèng 2.43.TÝnh chÊt: kiÕn thøc Cña c¸c hîp chÊt ®Ó HS tù ®iÒn Gv cho HS ho¹t ®éng nhãm Cho HS nhËn xÐt chÐo Hîp chÊt gi÷a c¸c nhãm .

4 = 0.3(mol ).15 = 9. 3Cu +8HNO 3 → 3CuNO3)2 +2NO + 4H2O (2) CuO +2HNO 3 → Cu(NO3)2 +2NO + 4H2O (3) 0 n NO = 4.36(lit ) 56 §¸p ¸n ®óng D GVhíng dÉn cho HS lµm Bµi tËp 4 : (trang 166) bµi tËp Hs viÕt PTHH .15 ⇒ mCu= 64. tÝnh sè CuO + H2 t Cu + H2O (1) → mol dùa theo pthh.1(mol ) 2 2 .15 = 3.61->7.4 Theo (2) nCu = n NO = 0.2(mol ) 22.15(mol ) → V = 22.8) = 0.4 3 8 3 2 2 1 1 = n HNO3 = (1 − 0.0.4.3 h= . Lµmbµi tËp 7.2 ⇒ x= 0.3 = 0. Bµi tËp 5 : (trang 166) Fe + CuSO4 → FeSO4 +Cu x x x x (mol) ∆ m t¨ng = 64x – 56 x =1.8(mol ) Theo (3) nCuO Gv : cho HS lªn b¶ng lµm bµi tËp 5 GV cho häc sinh nhËn §¸p ¸n ®óng B xÐt vµ rót ra kÕt luËn .1 + 0.68 SBT ho¸ häc → nNOban ®Çu = 0. 0.4 (g) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 n H 2 = n Fe = 8.6 g ⇒ §¸p ¸n ®óng D Bµi tËp 6 : (trang 166) 3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NO ↑ + 4H2O §¸p ¸n ®óng B Ho¹t ®éng 4: * Híng dÉn HS tù häc ë nhµ . n HNO = n NO = 0.4 (mol) 0.100% = 75% 0.48 = 0.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê 8.

thiÕc I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1. Sn. .TÝnh chÊt ho¸ häc ( tÝnh khö: t¸c dông víi phi kim.VÞ trÝ trong BTH. .KiÕn thøc : *HS biÕt: . .gi¶i c¸c bµi tËp vÒ tÝnh % khèi lîng kim lo¹i trong hçn hîp ph¶n øng. Zn.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ngµy so¹n: 04/ 04 /2011 TiÕt 60: bµi 36 . cÊu h×nh e ho¸ trÞ cña Ni. .viÕt PTHH d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña Ni. Sn.ch× . dd axit)vµ øng dông quan träng cña Ni.Kü n¨ng : .T/c vËt lý ( mµu s¾c. Pb. . Sn.Sö dông vµ b¶o qu¶n hîp lý ®å dïng lµm b»ng c¸c kim lo¹i Ni. khèi lîng riªng). Pb.S¬ lîc vÒ niken – kÏm. Pb. Zn. 2. Pb. Sn. Zn. Zn.

øng dông : (SGK) Ho¹t ®éng 2 II) KÏm Gv dïng BTH cho HS x¸c ®Þnh 1. Ni +2HCl → NiCl2 + H2 ↑ Cl2 . Zn ë tr¹ng Zn th¸i r¾n c¸c hîp chÊt cña Zn kh«ng ®éc . Riªng h¬i cña ZnO th× rÊt ®éc . Néi dung ghi I) Niken 1. VÞ trÝ trong b¶ng tuÇn hoµn : 0 0 0 0 .KÏm lµ KL ho¹t ®éng cã tÝnh khö m¹nh h¬n s¾t . Khèi lîng riªng lín D = 8.HS : ¤n tËp kü nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn n«Þ dung luyÖn tËp III: TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.GV: B¶ng tuÇn hoµn. viÕt cÊu h×nh N»m ë « sè 30 .øng dông (SGK) III) Ch× : Pb 1.13 g/cm3. S VD: 2Zn + O2 t 2ZnO → Hs viÕt PTHH cña p Zn t¸c Zn + S t ZnS → dông víi O2. . chÊt vËt lý vµ øng dông cña Nãng ch¶y ë nhiÖt ®é 419. D = 7.Ni lµ KL cã mµu tr¾ng b¹c rÊt cøng .Lµ KL cã mµu lam nh¹t. VÞ trÝ trong b¶ng tuÇn hoµn vÞ trÝ cña Zn .Bµi míi: Ho¹t ®éng cña Gv vµ HS Ho¹t ®éng 1 GV dïng BTH cho HS x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña Ni Gv cho Hs nghiªn cøu SGK nªu tÝnh chÊt vËt lý vµ øng dông cña Ni .KiÓm tra bµi cò ( xen kÏ bµi míi) 3.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê II) ChuÈn bÞ : . kiÓm tra sÜ sè 2.nhãm IIB e cña Zn .50C. nhãm VIIIB .æn ®Þnh líp. chu kú 4 CÊu h×nh e [Ar] 3d84s2 2.9g/ cm3 .TÝnh chÊt vµ øng dông . b¶ng phô cho c¸c nhãm ho¹t ®éng. nãng ch¶y ë nhiÖt ®é 14550C .S . CÊu h×nh e [Ar] 3d104s2 2. Ni ken cã tÝnh khö yÕu h¬n s¾t . t¸c dông víi oxi. phiÕu ho¹ tËp cña HS. T¸c dông víi nhiÒu ®¬n chÊt vµ hîp chÊt kh«ng t¸c dông víi H2 VD : 2Ni +O2 500 c → 2NiO   Ni + Cl2 t NiCl2 → HS viÕt PTHH cña P Ni víi O2. níc . VÞ trÝ trong b¶ng tuÇn hoµn : Niken ë « sè 28 . chu kú 4 .ë ®iÒu kiÖn thêng Ni bÒn trong kh«ng khÝ. TÝnh chÊt vµ øng dông Hs nghiªn cøu SGK nªu tÝnh .

øng dông (SGK) Ho¹t ®éng 4: IV) ThiÕc : Sn HS x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña Sn 1. chu kú 5 Hs nghiªn cøu SGK nªu tÝnh 2 TÝnh chÊt vµ øng dông : chÊt vËt lý vµ øng dông cña .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ho¹t ®éng 3 . VÞ trÝ trong BTH trong BTH . Híng dÉn HS tù häc ë nhµ : lµm BtËp 3. ë ®iÒu kiÖn thêng Pb t¸c dông víi oxi kh«ng khÝ t¹o ra mµng oxit b¶o vÖ cho Kl ViÕt PTHH cña P kh«ng bÞ oxihoa . nãng ch¶y ë nhiÖt ®é 2320C .5.34 HS nghiªn cøu tÝnh chÊt vËt lý 0C vµ øng dông cña Pb . Sn + 2HCl → SnCl2 + H2 ↑ .Lµ KL mµu tr¾ng b¹c . SGK : *.N»m ë « sè 82 .Thùc hµnh TÝnh chÊt ho¸ häc cña s¾t.N»m ë « sè 50 .92 g/cm3 .ThiÕc tan chËm trong dd HCl HS viÕt PTHH. chu kú 6 Gv cho HS x¸c ®Þnh vÞ trÝ 2.nhãm IVA . trang 163 SGK 0 0 0 Ngµy 04/4/2011 TiÕt 61: Bµi 39 .D = 11. Sn . .2. ThiÕc tån t¹i 2 d¹ng thï h×nh lµ thiÕc tr¾ng vµ thiÕc x¸m .Lµ KL cã mµu tr¾ng h¬i xanh . Sn + O2 t SnO2 → .Khi ®un nãng Pb t¸c dông trùc tiÕp víi S t¹o ra PbS Pb + S t PbS → . 2Pb + O2 t 2PbO → . nhãm IVA .øng dông (SGK) Ho¹t ®éng 5: Cñng cè . ®ång vµ hîp chÊt cña chóng I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: . D = 7. luyÖn tËp : Lµm bµi tËp 1. TÝnh chÊt vµ øng dông cña Pb trong BTH .4. crom.Khi ®un nãng trong kh«ng khÝ Sn t¸c dông víi O2 .

HS : ®äc tríc néi dung bµi thùc hµnh III: TiÕn tr×nh d¹y häc : 1. HS tña mµu tr¾ng xanh Fe(OH) 2 sau ®ã ho¸ quan s¸t thÝ nghiÖm nhËn n©u xÐt vµ viÕt PTHH .Sö dông dông cô ho¸ chÊt ®Ó tiÕn hµnh ®îc an toµn. .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê 1.æn ®Þnh líp. Cu .ViÕt têng tr×nh thÝ nghiÖm. 2.GV: ho¸ chÊt: Fe. . dd NaOH ®Æc.Cu t¸c dông víi H2SO4 ®Æc nãng. Gv híng dÉn HS tiÕn hµnh NhËn xÐt : Trong èng nghiÖm xuÊt hiÖn kÕt thÝ nghiÖm nh SGK . Rót ra nhËn xÐt. ®Òn cån.Quan s¸t. èng nhá giät.Kü n¨ng : . tiÕp thu chuÈn bÞ lµm thùc hµnh Néi dung ghi I) Néi dung thÝ nghiÖm c¸ch tiÕn hµnh 1) ThÝ nghiÖm 1: §iÒu chÕ FeCl2 . HS l¾ng nghe . vôn Cu.KiÕn thøc : *HS biÕt: . b«ng tÈm dd NaOh.. Cr. dd HCl lo·ng. . dd H2SO4 ®Æc.Thö tÝnh oxi ho¸ cña K2Cr2O7. . èng nghiÖm. gi¶i thÝch vµ viÕt PTHH. dd K2Cr2O7.KiÓm tra bµi cò: ( kh«ng kiÓm tra) 3. chËu thuû tinh. kiÓm tra sÜ sè 2. . cèc thuû tinh. Fe(OH) 3 tõ Fe vµ c¸c ho¸ chÊt cµn thiÕt.§iÒu chÕ FeCl2.TiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh SGK NhËn xÐt : Khi ®un nãng nhÑ thÊy bät khÝ sñi . nªu hiÖn tîng. thµnh c«ng c¸c thÝ nghiÖm trªn.Mµu cña dd t PTHH : Fe + HCl → FeCl2 + H2 ↑ t0 2) ThÝ nghiÖm 2 : §iÒu chÕ Fe(OH) 2 Ho¹t ®éng 2 TiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh SGK.Môc ®Ých. FeCl2 +2 NaOH → Fe(OH) 2 +2 NaCl Fe(OH) 2 + 2H2O + O2 → 4Fe(OH) 3 KÕt luËn: s¾t(II) hidroxit và s¾t (III) hidroxit cã tÝnh baz¬ 3) ThÝ nghiÖm 3 : TÝnh oxiho¸ cña K2Cr2O7 . giÊy quú tÝm. cÆp gç. Fe(OH) 2 vµ FeCl3. kÜ thuËt thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm cô thÓ: . dd H2SO4 lo·ng. c¸ch tiÕn hµnh. dd FeSO4. ph¶n øng oxihoa khö . II) ChuÈn bÞ : .Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1 GV nªu môc tiªu cña tiÕt thùchµnh «n nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ Fe.

Hs : Thu dän dông cô . Cr+6 bị khö thành ion Cr3+.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ho¹t ®éng 3 Gvhíng dÉn thÝ nghiÖm nh SGK cho HS quan s¸t mµu cña kÕt tña. viÕt b¶n têng tr×nh . rót kinh nghiÖm buæi thùc hµnh .®Æc biÖt trong m«i trêng axit. C¸c PTHH t Cu + 2H2SO4 (§Æc) → CuSO4+ SO2 ↑ +2H2O CuSO4 + 2NaOH(lo·ng) → CuSO4 ↓ + Na2SO4 t0 Ho¹t ®éng 5 C«ng viÖc sau buæi thùc hµnh : GV nhËn xÐt. Hs viÕt PTHH . nhËn xÐt viÕt PTP¦ . ®Ó èng nghiÖm lªn gi¸ èng nghiÖm sau mét thêi gian quan s¸t mµu cña kÕt tña trong èng nghiÖm . p/ø: K2Cr2O7 + 6 FeSO4 + 7 H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 3 Fe2(SO4)3 + 7 H2O. vÖ sinh líp häc . sau ®ã Cu2+ t¸c dông víi NaOH t¹o ra kÕt tña Cu(OH) 2 . KÕt luËn : K2Cr2O7 cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh . Lu ý ph¶n øng nµy x¶y ra trong m«i trêng H2SO4 nªn ph¶i cho H2SO4 d trong ph¶n øng ®iÒu chÕ FeSO4 TiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh SGK HiÖn tîng và gi¶i thÝch: Dung dÞch lóc ®Çu cã màu da cam cña ion Cr2O72-sau chuyÓn dÇn sang màu xanh cña ion Cr3+. x¸c ®Þnh sè oxihoa . . 4) ThÝ nghiÖm 4: Ph¶n øng cña ®ång víi dung dÞch H2SO4 ( ®Æc nãng ) : TiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh SGK NhËn xÐt : H2SO4 ®Æc nãng ®¨ oxiho¸ Cu thµnh Cu2+. ho¸ chÊt . Ho¹t ®éng 4 GV tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh SGK cho HS quan s¸t .

dd H2SO4 lo·ng.KiÕn thøc : *HS biÕt: .Bµi míi: Ho¹t ®éng cña Gv vµ HS Ho¹t ®éng 1 GV :Dùa vµo tÝnh chÊt nµo ®Ó nhËn biÕt cation kim lo¹i kiÒm vµ anion ? HS cã thÓ dùa vµo mµu cña sphÈm s¶n phÈm lµ chÊt kÕt tña hoÆc chÊt khÝ .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ngµy 04/4/2011 Ch¬ng 8: Ph©n biÖt mét sè chÊt v« c¬ TiÕt 62: bµi 40 . Na2CO3. dd NaOH.Gi¶i lÝ thuyÕt mét sè bµi tËp thùc nghiÖm ph©n biÖt mét sè ion cho tríc trong mét sè lä kh«ng d¸n nh·n.HS : ®äc tríc néi dung bµi häc III: TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.KÜ n¨ng tiÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm nhËn biÕt c¸c cation. dd FeCl3. Ho¹t ®éng 2 Gv nªu c¸ch tiÕn hµnh thÝ Néi dung ghi I) Nguyªn t¾c nhËn biÕt mét sè ion trong dung dÞch: thuèc thö kÕt tña Dung dÞch hîp chÊt cã mµu ChÊt khÝ II) NhËn biÕt mét sè cation trong dung dÞch . dd HCl lo·ng.C¸ch tiÕn hµnh nhËn biÕt c¸c ion riªng biÖt trong dung dÞch.C¸c ph¶n øng ®Æc trng ®îc dïng ®Ó ph©n biÖt mét sè cation vµ anion trong dung dÞch . èng nghiÖm. b«ng tÈm dd NaOh. AlCl3. NH4Cl. . AgNO3. cèc thuû tinh. anion trong dung dÞch.KiÓm tra bµi cò: ( kh«ng kiÓm tra) 3. ®Òn cån. níc v«i trong. dd NH3. chËu thuû tinh. dd FeSO4.NhËn biÕt mét sè ion trong dung dÞch I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1. KNO3. cÆp gç. èng nhá giät. . kiÓm tra sÜ sè 2.GV: ho¸ chÊt: NaCl. 2.æn ®Þnh líp.Kü n¨ng : . II) ChuÈn bÞ : . CuSO4.

HS viÕt PTHH . NhËn biÕt cation Fe2+ :Dïng dd kiÒm . HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nhá dd NaOH vµo èng nghiÖm chøa kho¶ng 2ml dd FeCl2 . NhËn biÕt c¸c cation Fe2+.+2H2O Gv cho HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nhá dd NaOH vµo èng nghiÖm ®ùng kho¶ng 1ml AlCl3 ®Ó thu ®îc kÕt tña tr¾ng .t NH3 ↑ + H2O → 0 + Gv cho HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nhá dd H2SO4 lo·ng vµo 1ml dd BaCl2 . 5.→ Al(OH) 3 ↓ d. thuèc thö ®Çu tiªn t¹o ra víi ion ®ång kÕt tña Cu(OH) 2 mµu xanh sau ®ã thuèc thö bÞ hoµ tan trong thuèc thö d t¹o thµnh dd cã mµu xanh lam ®Ëm 3.→ BaSO4 ↓ . §un nãng èng nghiÖm thÊy hiÖn tîng g× x¶y ra ? ( kÕt tña tr¾ng h¬i xanh chuyÓn dÇn sang mµu vµng råi cuèi cïng thµnh mµu n©u ®á .→ AlO2. 1. NhËn biÕt cation Cu2+ Thuèc thö ®Æc trng lµ dd NH3 . NH3 vµo dd Fe2+ t¹o thµnh kÕt tña Fe(OH) 2 cã mµu tr¾ng h¬i xanh . Fe3+ a. Al(OH) 3 +OH . NhËn biÕt cation Ba2+ : Dïng dung dÞch H2SO4 lo·ng Ba2+ + SO42.Dïng giÊy quú tÈm ít ®Ó nhËn biÕt khÝ NH3 hoÆc nhËn biÕt b»ng mïi khai.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê nghiÖm trong SGK nhËn biÕt ion Na+ b»ng c¸ch thö mµu cña ngän löa GV cho HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nhá dd NaOH vµo èng nghiÖm ®ùng kho¶ng 2ml NH4Cl råi ®unnãng . NhËn biÕt cation Al3+ : thÊy hiÖn tîng g× ? Hs kÕt Dïng dung dÞch kiÒm tña kh«ng tan trong H2SO4 Al3+ + 3OH. vµo dd Fe3+ Fe3+ +3OH. NhËn biÕt cation Na : PP thö mµu ngän löa Na+ cã mµu vµng t¬i 2. NH3 . NhËn biÕt cation NH4+ Dïng dung dÞch kiÒm ®Ó nhËn ra NH4+ NH4+ + OH. nhá thªm dd NaOH l¾c èng nghiÖm thÊy hiÖn tîng g× ?( kÕt tña tan trong dd NaOH d ) GV cho HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nhá dd NaOH vµo èng nghiÖm chøa 2ml dd FeCl3 thu ®îc kÕt tña mµu n©u ®á Fe(OH) 3. NhËn biÕt cation Fe3+ : Dïng dung dÞch NaOH .Sau ®ã Fe(OH) 2 tiÕp xóc víi oxi kh«ng khÝ vµ bÞ oxihoa thµnh Fe(OH) 3 4Fe(OH) 2 +O2 + 2H2O → 4Fe(OH) 3 ↓ c.→ Fe(OH) 3 ↓ n©u ®á b.sau ®ã nhá thªm dd H2SO4 l¾c èng nghiÖm 4.

HNO3 lo·ng riªng Ba2+ kh«ng TiÕn hµnh thÝ nghiÖm nhá tan dd BaCl2 vµo èng nghiÖm 3.: Dïng bét ®ång hoÆc vµi mÈu l¸ ®ång máng trong m«i trêng axit H2SO4 lo·ng . NhËn biÕt anion CO32-: .: chøa kho¶ng 2ml dd Thuèc thö lµ dd AgNO3 trong m«i trêng HNO3 Na2SO4 . NhËn biÕt anion NO3.lµ axit yÕu dÔ bÞ ph©n huû HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm H2CO3 ⇔ CO2 ↑ + H2O rãt vµo èng nghiÖm 2ml Na2CO3 +2 HCl → 2 NaCl + CO2 ↑ + NaCl cho thªm vµi giät H2O HNO3 lµm m«i trêng .→ AgCl ↓ tr¾ng dd HCl lo·ng thÊy hiÖn tîng g× x¶y ra? (kÕt tña kh«ng tan ) 4. sau CO32. HNO3) Ba2+ +SO42.nhá thªm dd NH3 ®Õn d l¾c èng nghiÖm thÊy hiÖn tîng g× ? (kÕt tña tan do t¹o phøc [CuNH3)2]2+cã mµu xanh lam ®Ëm .§un nãng èng nghiÖm .+ 2H+ → CO2 ↑ + H2O ®ã cho thªm vµi giät dd NÕu dÉn khÝ CO2 vµo b×nh ®ùng níc v«i AgNO3 . III: NhËn biÕt mét sè anion trong dung dÞch : 1. quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra.. CO2 + Ca(OH) 2 → CaCO3 ↓ + H2O TiÕn hµnh thÝ nghiÖm rãt vµo èng nghiÖm 2ml Na2CO3 sau ®ã nhá thªm vµi giät dd HCl lo·ng . viÕt PTHH. Ho¹t ®éng 3 Hs tiÕn hµnh thÝ nghiÖm cho 2ml NaNO3 + H2SO4 + vµi l¸ ®ång máng .. vµo èng nghiÖm vµi giät Ag+ + Cl.. . m«i trêng axit d lµ cÇn thiÕt v× mét sè c¸c anion nh CO32.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê GV : HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nhá dd NH3 vµo èng nghiÖm chøa kho¶ng 1ml dd CuSO4 thu ®îc kÕt tña mµu xanh Cu(OH) 2 .PO43. cho kÕt tña tr¾ng víi ion Ba2+ nhng c¸c kÕt tña ®è ®Òu tan trong dd HCl.®Ó thu ®îc kÕt trong quan s¸t ®îc sù t¹o thµnh kÕt tña tña tr¾ng tr¾ng CaCO3lµm níc v«i trong vÈn ®ôc . SO3. NhËn biÕt anion Cl. NhËn biÕt anion SO42Thuèc thö ®Æc trng vµ kh¸ chän läc lµ dd BaCl2 trong m«i trêng axit lo·ng d (dd HCl.→ BaSO4 ↓ Lu ý . Quan s¸t hiÖn tîng x¶y ra viÕt PTHHd¹ng ph©n tö vµ ion rót gän .sau ®ã nhá thªm lo·ng . 3Cu + 2NO3 +8H+ → 3Cu2+ + 2NO ↑ +4H2O NO + O2 → 2NO2N©u ®á 2.

.3.KiÕn thøc : *HS biÕt: .NhËn biÕt mét sè chÊt khÝ I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1.C¸c ph¶n øng ®Æc trng ®îc dïng ®Ó ph©n biÖt mét sè chÊt khÝ. NH3).GV: ho¸ chÊt vµ dông cô ®Ó tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh¹n biÕt khÝ SO2. H2S.BiÕt c¸ch nhËn biÕt mét sè khÝ riªng biÖt (CO2. 2. NH3.Kü n¨ng : . luyÖn tËp : bµi tËp 1 (SGK) *. II) ChuÈn bÞ : . . .Gi¶i lÝ thuyÕt mét sè bµi tËp thùc nghiÖm ph©n biÖt mét sè chÊt khÝ cho tríc trong mét sè lä kh«ng d¸n nh·n. H2S.4. Híng dÉn HS tù häc ë nhµ : lµm bµi tËp 2. Cñng cè .(SGK trang 174) Ngµy 04/4/2011 TiÕt 63: Bµi 41 .5 6. SO2.ViÕt PTHH ë d¹ng ion thu gän.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ho¹t ®éng 4 *.

KiÓm tra bµi cò: ( kh«ng kiÓm tra) 3. èng nghiÖm. b»ng dd níc v«i trong . GV cho HS rót ra kÕt luËn II) NhËn biÕt mét sè chÊt khÝ : nguyªn t¾c chung ®Ó nhËn 1. nÆng h¬n kh«ng khÝ . nÆng h¬n kh«ng . NH3 ®Æc. KhÝ Cl2cã mµu vµng lôc . . CO2 + Ca(OH) 2 → CaCO3 ↓ +H2O 2.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung ghi Ho¹t ®éng 1 I) Nguyªn t¾c chung ®Ó nhËn biÕt GV nªu vÊn ®Ò : cã hai b×nh mét sè chÊt khÝ : khÝ Cl2 vµ b×nh khÝ O2 . häc . níc v«i trong. cÆp gç.HS : ®äc tríc néi dung bµi häc III: TiÕn tr×nh d¹y häc : 1. ®Ìn cån. Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt c¸c khÝ ®ã ..cã mïi h¾c. khÝ CO2 kh«ng mµu . níc brom. HS kh«ng thÓ ®îc v× SO2.ho¸ chÊt: Na2SO3. 3. tÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc trng .. NhËn biÕt khÝ CO2 biÕt mét sè chÊt khÝ . FeS. Pb(NO3)2.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê . Thuèc thö tèt nhÊt ®Ó hÊp thô khÝ SO2 lµ dd níc Brom d SO2 + Br2 +2H2O → H2SO4 +2HBr V× khÝ SO2 lµm nh¹t mµu níc Brom Ho¹t ®éng 3 GV ®Æt vÊn ®Ò : lµm thÕ nµo ®Ó ph©n biÖt khÝ SO2 víi CO2 ? cã thÓ dïng Ca(OH) 2 kh«ng . g©y ng¹t vµ ®éc . NhËn biÕt khÝ SO2 : khÝ SO2 kh«ng mµu. dd HCl.æn ®Þnh líp. nÆng h¬n kh«ng khÝ.CO2 ®Òu lµm vÈn ®ôc níc v«i trong .+ H+ → CO2 ↑ +H2O NhËn biÕt khÝ CO2 b»ng dd Ca(OH) 2hay dd Ba(OH) 2v× t¹o kÕt tña . kiÓm tra sÜ sè 2. CuSO4. nhËn biÕt b»ng tÝnh chÊt vËt lý . giÊy quú tÝm. Na2CO3. Nguyªn t¾c chung : Dùa vµo tÝnh chÊt NhËn biÕt b»ng tÝnh chÊt ho¸ vËt lý . giÊy läc.§a than hång vµo vµo b×nh chøa oxi nã bïng ch¸y . NhËn biÕt khÝ H2S : Thuèc thö tèt nhÊt lµ dd níc KhÝ H2S kh«ng mµu . CO32_ +2H+ → CO2 ↑ +H2O HCO3. rÊt Ýt tan trong níc nªn khÝ t¹o thµnh Ho¹t ®éng 2 tõ c¸c dd níc nã t¹o nªn sñi bät kh¸ m¹nh GV cho HS nhËn biÕt khÝ CO2 vµ ®Æc trng .

H2S + Cu2+ → CuS ↓ + 2H+ Mµu ®en H2S + Fe2+ → FeS ↓ + 2H+ Mµu ®en Thuèc thö ®Ó nhËn biÕt khÝ H2S lµ dd Cu2+. NhËn biÕt khÝ NH3 : KhÝ NH3 kh«ng mµu nhÑ h¬n kh«ng khÝ tan nhiÒu trong níc cã mïi khai ®Æc trng GV ®Æt vÊn ®Ò : Cã thÓ nhËn biÕt khÝ NH3 dùa vµo tÝnh chÊt vËt lý vµ tÝnh chÊt Thuèc thö ®Ó nhËn biÕt khÝ NH3 lµ c¸c ho¸ häc nµo .phenoltalein . hay dd Pb2+ 4. Ho¹t ®éng 5 khÝ . phenoltalein chuyÓn sang hång .3. CaSO3 c¸c kÕt tña nµy ®Òu tan trong c¸c axit m¹nh * Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ : lµm bµi tËp 2. Ho¹t ®éng 6 * Cñng cè. chÊt chØ thÞ mµu nh qu× tÝm TÝnh chÊt vËt lý : mïi khai . cã mïi trøng thèi vµ ®éc . trang 177 (SGK) . Pb2+ . SO2 v× c¶ 2 khÝ nµy ®Òu t¹o kÕt tña tr¾ng CaCO3 . TÝnh chÊt ho¸ häc : NH3 lµm giÊy qu× tÈm níc chuyÓn mµu xanh .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Brom Ho¹t ®éng 4 GV ®Æt vÊn ®Ò : Cã thÓ nhËn biÕt khÝ H2S dùa vµo tÝnh chÊt vËt lý vµ tÝnh chÊt ho¸ häc nµo ? TÝnh chÊt vËt lý : mïi trøng thèi TÝnh chÊt ho¸ häc : T¹o kÕt tña ®en víi ion Cu2+ . dÔ dµng t¹o kÕt tña sunfua cã mµu víi dd cña nhiÒu muèi ngay trong m«i trêng axit . luyÖn tËp : Bµi tËp 1(SGK) trang 177 Kh«ng thÓ dïng níc v«i trong ®Ó ph©n biÖt hai khÝ CO2.

Trường THPT Nguyễn Trãi

GV: Lê Thị Huê

Ngµy so¹n 04/4/2011 TiÕt 64: bµi 42 - LuyÖn tËp nhËn biÕt mét sè chÊt v« c¬ I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1.KiÕn thøc : *HS biÕt: - Cñng cè c¸c ph¶n øng ®Æc trng ®îc dïng ®Ó ph©n biÖt mét sè ion trong dung dÞch vµ mét sè chÊt khÝ. 2.Kü n¨ng : - RÌn kÜ n¨ng gi¶i lÝ thuyÕt mét sè bµi tËp thùc nghiÖm ph©n biÖt mét sè hîp chÊt v« c¬ cho tríc trong mét sè lä kh«ng d¸n nh·n. II) ChuÈn bÞ : - GV: PhiÕu häc tËp, b¶ng phô cho ho¹t ®éng nhãm. - HS : ®äc tríc néi dung bµi häc III: TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.æn ®Þnh líp, kiÓm tra sÜ sè 2.KiÓm tra bµi cò: ( Xen kÏ bµi míi) 3.Bµi míi: I) KiÕn thøc cÇn nhí: Ho¹t ®éng 1 : GV cïng häc sinh x©y dùng b¶ng tæng kÕt kiÕn thøc vÒ c¸ch nhËn biÕt mét sè ion trong dung dÞch vµ mét sè chÊt khÝ . B¶ng 1: NhËn biÕt tõng cation: Catrion Ba2+ Dung dÞch ,thuèc thö H2SO4 lo·ng HiÖn tîng trong axit -Fe2+ KiÒm hoÆc NH3
↓ tr¾ng kh«ng tan

Gi¶i thÝch Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓ Fe2++2OH- → Fe(OH) 2 ↓ 4Fe(OH) 2 +O2+2H2O → 4Fe(OH) 3 ↓ Al3++3OH- → Al(OH)3 ↓ Fe3++3OH- → Fe(OH) 3 ↓ Lóc ®Çu t¹o ↓ Cu(OH) 2 xanh tan

Fe(OH) 2 ↓ tr¾ng h¬i xanh sau ®ã chuyÓn thµnh mµu n©u ®á -Al(OH)3 ↓ tan trong NaOH d Fe(OH) 3 ↓ n©u ®á Cu(OH) 2 ↓ xanh tan thµnh dd xanh lam

Al

3+

KiÒm d KiÒm hoÆc NH3 NH3 d

Fe3+ Cu2+

Trường THPT Nguyễn Trãi

GV: Lê Thị Huê

®Ëm 2) NhËn biÕt mét sè anion trong dung dÞch : Thuèc thö Anion NO3SO
24

t¹o thµnh dd xanh lam ®Ëm

HiÖn tîng

gi¶i thÝch

dd H2SO4 , Cu DD BaCl2trong m«i trêng axit lo·ng DD AgNO3 trong dd HNO3 lo·ng HCl

Dd xanh khÝ kh«ng 3Cu2++8H++2NO3- → mµu ho¸ n©u 3Cu2++2NO ↑ + 4H2O trong kh«ng khÝ BaSO4 ↓ tr¾ng Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓ kh«ng tan trong axit HCl AgCl ↓ tr¾ng kh«ng Ag+ +Cl- → AgCl ↓ tan trong axit Sñi bät khÝ kh«ng mµu kh«ng mïi CO32-+ 2H+ → CO2 + H2O

ClCO32-

3)NhËn biÕt mét sè chÊt khÝ : Anion SO2 Mïi H¾c,g©y ng¹t Dung dÞch, HiÖn tîng , gi¶i thÝch thuèc thö Dung dÞch Br2 DD Brom nh¹t mµu d SO2+ Br2 +2H2O → H2SO4 +2HBr Ca(OH) 2d, Ca2++CO32- → CaCO3 ↓ tr¾ng Ba(OH) 2d Quú tÝm ChuyÓn mµu xanh Pb2+ + H2S → PbS ↓ + 2H+ ®en

CO2 Khai NH3 H2S

Trøng thèi Pb(CH3COO)2

II : Gi¶i bµi tËp : Ho¹t ®éng 2 : GV cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm , c¸c nhãm nhËn xÐt chÐo , GV nhËn xÐt kÕt luËn . Bµi tËp 1 : Cho dung dÞch chøa ion SO42- vµo c¸c dung dÞch ®· cho , nÕu cã kÕt tña tr¾ng

Trường THPT Nguyễn Trãi

Lµ dd chøa ion Ba . Hai dd cßn l¹i cho t¸c dông víi dd NH3 d t¹o ra kÕt tña n©u ®á lµ dd chøa ion Fe3+ t¹o ra kÕt tña mµu xanh råi tan trong dd NH3 d lµ dd chøa ion Cu2+ . Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓ Fe3+ + 3NH3 +3H2O → Fe(OH) 3 ↓ + 3NH4+ Cu2+ + 2NH3 +2H2O → Cu(OH) 2 ↓ + 2NH4+ Cu(OH) 2 + 4NH4 → [Cu(NH3)4] (OH)2 Bµi tËp 2 : §¸p ¸n ®óng D Bµi tËp 3 : §¸p ¸n ®óng B Bµi tËp 4 : Nhóng mÈu giÊy läc ®· tÈm dd Pb(NO3)2 vµo 2 dd ®· cho, dd nµo lµm cho giÊy läc chuyÓn thµnh mµu ®en lµ dd (NH4)2S (NH4)2S + Pb(NO3)2 → PbS ↓ + 2NH4NO3 ®en HoÆc nhá dd BaCl2 vµo 2 dd ®· cho cã kÕt tña tr¾ng lµ dd (NH4)2SO4 (NH4)2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2NH4Cl Ho¹t ®éng 3: * Cñng cè , LuyÖn tËp : bµi tËp 5 (SGK) trang 180 * Híng dÉn HS tù häc ë nhµ : lµm bµi tËp 8.15 -> 8.21 trang 73,74. (SBT)

2+

GV: Lê Thị Huê

x· héi. .T×m th«ng tin trong bµi häc. nhiªn liÖu.KiÕn thøc : *HS biÕt: .Gi¶i quyÕt mét sè t×n huèng trong thùc tÕ vÒ tiÕt kiÖm n¨ng lîng. n¨ng lîng mÆt trêi.. nhiªn liÖu.. I.KiÓm tra bµi cò: ( Xen kÏ bµi míi) 3. Xà HỘI..æn ®Þnh líp. 2. trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vµ xö lÝ th«ng tin ®Ó rót ra kÕt luËn vÒ vai trß cña hãa häc ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ. vËt liÖu. cµng ®a d¹ng vÒ n¨ng lîng. nguyªn vËt liÖu ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ. . chÊt phÕ th¶i. nguyªn vËt liÖu. n¨ng lîng s¶n xuÊt ®îc b»ng con ®êng ho¸ häc. nhiªn liÖu. nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n. MÔI TRƯỜNG Tiết 65: HÓA HỌC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1.. má than.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ngµy 11/4/2011 CHƯƠNG 9: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.tÝnh khèi lîng cña chÊt. ..HS : ®äc tríc néi dung bµi häc III: TiÕn tr×nh d¹y häc : 1. .Xu thÕ cña thÕ giíi vÒ viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ n¨ng lîng.Kü n¨ng : . Vấn đề năng lượng và nhiên liệu: . nguyªn vËt liÖu.Vai trß cña ho¸ häc ®èi víi viÖc ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao.GV: H×nh ¶nh vÒ c¸c nhµ m¸y ®iÖn. II) ChuÈn bÞ : .Vai trß cña ho¸ häc ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ vÒ c¸c vÊn ®Ò: .Bµi míi: Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi Hoạt động 1. kiÓm tra sÜ sè 2.. nhiªn liÖu.Vai trß cña n¨ng lîng. má dÇu. .

Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề năng lượng và nhiên liệu như thế nào trong hiện tại và tương lai ? HS: Tham khảo tư liệu và SGK để thảo luận đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi của giáo viên.Nhiên liệu khi đốt cháy sinh ra năng lượng. .Khai thác và sử dụng nhiên liệu ít gây ô nhiễm môi trường.Vấn đề đang đặt ra về vật liệu cho nhân loại là gì ? 1.Yêu cầu của con người về vật liệu ngày càng to lớn.. quy trình tiết kiệm nhiên liệu. II.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê GV yêu cầu học sinh đọc những thông tin trong bài. sử dụng kiến thức đã có. 2.. .Năng lượng và nhiên liệu là yếu tố quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế. 3. Vai trò của vật liệu đối với sự phát triển kinh tế. GV: Đưa ra các câu hỏi thảo luận như sau: .Chế tạo vật liệu chất lượng cao cho ngành năng lượng.Sử dụng năng lượng mặt trời. . Hoá học góp phần giải quyết vấn đề năng lượng và nhiên liệu như thế nào ? . . .Nâng cao hiệu quả của các quy trình chế hoá. . . nhận xét. sử dụng nhiên liệu.Sử dụng năng lượng với hiệu quả cao hơn. + Ít nhiễm bẩn. VẤN ĐỀ VẬT LIỆU 1. Những vấn đề đang đặt ra về năng lượng và nhiên liệu.Vai trò của vật liệu đối với sự phát triển kinh tế .Phát triển năng lượng hạt nhân. đa dạng theo hướng: + Kết hợp giữa kết cấu và công dụng.thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: 1. . Năng lượng và nhiên liệu có vai trò như thế nào đối với sự phát triển nói chung và sự phát triển kinh tế nói riêng ? 2. .Nghiên cứu sử dụng các nhiên liệu ít ảnh hưởng đến môi trường. . GV: Đưa ra đáp án. . . Vần đề năng lượng và nhiên liệu đang đặt ra cho nhân loại hiện nay là gì ? 3. + Loại hình có tính đa năng. .Vật liệu là cơ sở vật chất của sự sinh tồn và phát triển của loài người.Vật liệu là một cơ sở quan trọng để phát triển nền kinh tế. Vấn đề vật liệu đang đặt ra cho nhân loại.Hoá học đóng vai trò cơ bản trong việc tạo ra nhiên liệu hạt nhân. . Năng lượng và nhiên liệu có vai trò quan trọng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế .Phát triển thuỷ năng. 2.Mọi hoạt động của con người đều cần năng lượng. Hoạt động 2. GV: Yêu cầu HS các nhóm khác đánh giá.

Vật liệu compozit .Do đó phải tìm kiếm nhiên liệu từ các nguồn: + Các khoáng chất. + Bền.Vật liệu hỗn hợp nano. 4 SGK – 186. * Củng cố: . . chắc. Hoạt động 3. nhận xét. năng đặc biệt: GV: Đưa ra đáp án. đẹp. GV: Yêu cầu HS làm bài tập 5. cứu và khai thác những vật liệu mới có GV: Yêu cầu HS các nhóm khác đánh trọng lượng nhẹ. . đó như thế nào ? 3.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê + Có thể tái sinh. . khí thiên nhiên.Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề + Từ các loài động vật. luận đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi Hoá học và khoa học khác đang nghiên của giáo viên. độ bền cao và có công giá. . 187 HS: Làm các bài tập theo yêu cầu của GV * Hướng dẫn HS làm các BTVN và chuẩn bị bài học mới. + Tiết kiệm năng lượng.Vật liệu hỗn hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ . Hoá học góp phần giải quyết vấn đề HS: Tham khảo tư liệu và SGK để thảo vật liệu cho tương lai. + Không khí và nước. dầu mỏ.

Gi¶i quyÕt mét sè t×nh huèng trong thùc tÕ vÒ thuèc ch÷a bÖnh. §Ó ®¶m cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh b¶o sù sèng th× l¬ng thùc. thùc phÈm. thuèc ch÷a bÖnh. ®¶m ®ñ l¬ng thùc thùc VD : Ngêi viÖt nam cÇn TB 2300kcal/ngµy . kiÓm tra sÜ sè 2. thuèc cai nghiÖn ma tuý. PhiÕu häc tËp. trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vµ xö lÝ th«ng tin ®Ó rót ra kÕt luËn vÒ c¸c vÊn ®Ò trªn.T×m th«ng tin trong bµi häc. nthùc phÈm rÊt quan träng. protein. thuèc ch÷a bÖnh. thùc GV cho HS nghiªn cøu SGK phÈm: chuÈn bÞ bµi tËp 1 (SGK) 1.Vai trß cña l¬ng thùc. .æn ®Þnh líp.ho¸ häc ®· gãp phÇn thiÕt thùc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ l¬ng thùc. chÊt bÐo.GV: H×nh ¶nh vÒ c¸c vÊn ®Ò: ®¶m b¶o nhu cÇu l¬ng thùc. 2.KiÓm tra bµi cò: ( Xen kÏ bµi míi) 3.Ho¸ häc vµ vÊn ®Ò x· héi I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1. c¸c nhãm nhËn xÐt L¬ng thùc vµ thùc phÈm ®îc con ngêi sö chÐo. chÊt vi lîng .Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung ghi Ho¹t ®éng 1 I) Ho¸ häc vµ vÊn ®Ò l¬ng thùc. vitamin.thùc phÈm vµ ®Õn sù tån t¹i hay diÖt khÈu phÇn ¨n hµng ngµy cã ý nghÜa quyÕt vong cña loµi ngêi . t¬ sîi. íc. thùc phÈm. thùc phÈm ®èi víi HS ho¹t ®éng nhãm th¶o con ngêi : luËn . phßng chèng tÖ n¹n ma tuý. II) ChuÈn bÞ : . GV nhËn xÐt kh¼ng dông chøa nhiÒu lo¹i chÊt h÷u c¬ nh ®Þnh vai trß cña l¬ng thùc cacbonhi®rat. l¬ng thùc. . thùc phÈm. B¶o ®Þnh . c¸c kho¸ng chÊt.KiÕn thøc : *HS biÕt: .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ngµy 11/4/2011 TiÕt 66: Bµi 44 .Kü n¨ng : .HS : ®äc tríc néi dung bµi häc III: TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.

thùc phÈm .Nghiªn cøu vµ SX nh÷ng ho¸ chÊt b¶o qu¶n l¬ng thùc thùc phÈm ®Ó n©ng cao chÊt lîng cña l¬ng thùc thùc phÈm sau thu ho¹ch B»ng con ®êng chÕ biÕn thùc phÈm theo c«ng nghÖ ho¸ häc ®Ó n©ng cao chÊt lîng cña s¶n phÈm n«ng nghiÖp hoÆc chÕ biÕn thùc phÈm VD (SGK) .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê phÈm cho nh©n lo¹i lµ vÊn ®Ò träng ®¹i vµ hÕt søc khã kh¨n .§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®ª nµy thÕ giíi ®· cã nhiÒu gi¶i ph¸p nh (cuéc c¸ch m¹ng xanh ) ph¸t triÓn c«ng nghÖ sinh häc 3. Nhu cÇu may mÆc cña con ngêi ngµy cµng ®a d¹ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn Nh©n lo¹i ®· s¶n xuÊt ®îc nhiÒu lo¹i t¬ Ngµy nay ho¸ häc vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cã liªn quan ®· ¸p dông nhu cÇu may mÆc ngµy cµng cao cña con ngêi . ChÕ t¹o nhiÒu lo¹i thuèc nhuém chÊt phô gia lµm cho mµu s¾c c¸c lo¹i t¬ v¶i thªm rùc rì . thùc phÈm §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò l¬ng thùc thùc phÈm cho nh©n lo¹i . n÷ cÇn 2200kcal/ngµy 2. Vai trß cña vÊn ®Ò may mÆc ®èi víi cuéc sèng con ngêi : (SGK) 2. VD (SGK) . Híng dÉn mäi ngêi sö dông ®óng quy tr×nh vÖ sinh an toµn thùc phÈm .tÝnh n¨ng thªm ®a d¹ng Ho¹t®éng 3 HS nghiªn cøu SGK lµm bµi tËp 3 HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn . Ho¸ häc gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò may mÆc cho nh©n lo¹i : Nhu cÇu may mÆc cña con ngêi ngµy cµng ®a d¹ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn . Ho¸ häc cã nh÷ng híng ho¹t ®éng chÝnh sau Nghiªn cøu vµ SX c¸c chÊt cã t¸c dông b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn thùc vËt vµ ®éng vËt . Nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra vÒ may mÆc: (SGK) 3. HS th¶o luËn tr¶ lêi bµi tËp sè 2 GV chØ ra nh÷ng híng chÝnh mµ ho¸ häc cã thÓ lµm ®Ó gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò l¬ng thùc thùc phÈm cña nh©n lo¹i TB nam giíi cÇn 3000kcal/ngµy .Ho¸ häc gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò l¬ng thùc.Nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra cho nh©n lo¹i vÒ l¬ng thùc. VËy ho¸ häc cã thÓ ®ãng gãp ®îc g× ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã ? Ho¹t ®éng 2 GV cho HS nghiªn cøu SGK lµm bµi tËp 2 SGK . II) Ho¸ häc vµ vÊn ®Ò may mÆc : 1. Ho¹t ®éng 4 GV cho HS nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi c©u hái ? Dîc phÈm cã nguån gèc tõ ®©u ? ®îc chia ra lµm mÊy lo¹i ? . .N©ng cao chÊt lîng s¶n lîng c¸c lo¹i t¬ ho¸ häc t¬ tæng hîp chÕ t¹o nhiÒu lo¹i t¬ cã tÝnh n¨ng ®Æc biÖt ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña con ngêi .

Mét sè chÊt g©y nghiÖn chÊt matuý phßng chèng matuý . Phßng chèng ma tuý : Chóng ta cïng ®Êu tranh ®Ó ng¨n chÆn kh«ng cho matuý s©m nhËp vµo nhµ trêng Ho¹t ®éng 5 *Cñng cè .Ho¸ häc vµ nh÷ng vÊn ®Ò m«i trêng I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1.VÊn ®Ò « nhiÔm m«i trêng cã liªn quan ®Õn ho¸ häc. H·y lÊy mét sè VD vÒ chÊt g©y nghiÖn matuý .C¸c chÊt øc chÕ thÇn kinh VD (SGK) . * Híng dÉn HS tù häc ë nhµ : Lµm bµi tËp5 (SGK trang 196) Ngµy 13/4/2011 TiÕt 67: bµi 45 . .Xu thÕ cña thÕ giíi vÒ viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ n¨ng lîng.C¸c chÊt kÝch thÝch: VD (SGK) . vacxin vitamin thuèc gi¶m ®au ®Þa ph¬ng .cafeinC8H10N4O2) b. níc. Dîc phÈm bao gåm thuèc kh¸ng sinh. Mét sè chÊt g©y nghiÖn chÊt matuý .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê III) Ho¸ häc víi viÖc b¶o vÖ søc khoÎ con ngêi: GV cho HS nªu mét sè chÊt 1.Dîc phÈm : nguån gèc dîc phÈm cã hai lo¹i g©y nghiÖn matuý ? c¸ch -Dîc phÈm cã nguån gèc tõ ®éng thùc vËt phßng chèng matuý nh thÕ -Dîc phÈm cã nguån gèctõ nh÷ng hîp chÊt nµo ? chóng ta ®· lµm g× ho¸ häc do con ngêi tæng hîp nªn ®Ó phßng chèng matuý .T×m th«ng tin trong bµi häc. trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vµ xö lÝ th«ng tin ®Ó rót ra kÕt luËn vÒ vÊn ®Ò « nhiÔm m«i trêng.VÊn ®Ò b¶o vÖ m«i trêng trong ®êi sèng. s¶n xuÊt vµ häc tËp cã liªn quan ®Õn ho¸ häc. « nhiÔm ®Êt. « nhiÔm kh«ng khÝ. . a. 2.Mét sè kh¸i niÖm vÒ « nhiÔm m«i trêng. 2. luyÖn tËp : ChÊt dinhdìng cã vai trß to lín nh thÕ nµo ®èi víi cuéc sèng cña con ngêi.C¸c chÊt g©y nghiÖn kh«ng ph¶i lµ matuý ( rîu. nhiªn liÖu.Kü n¨ng : .KiÕn thøc : *HS biÕt: . nicotin C10H14N2 .. . thuèc HS liªn hÖ thùc tÕ trong ch÷a bÖnh. Ho¸ häc ®· lµm g× ®Ó gãp phÇn lµm t¨ng s¶n lîng l¬ng thùc thùc phÈm . nguyªn vËt liÖu. .

II) ChuÈn bÞ : .Bµi míi: Ho¹t ®éng cña Gv vµ HS Néi dung ghi Ho¹t ®éng 1 I : Ho¸ häc vµ vÊn ®Ò « nhiÔm m«i trêng : GV cho Hs nghiªn cøu SGK 1. .tÝnh khèi lîng khÝ th¶i.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê .KhÝ th¶i do sinh ho¹t chñ yÕu ph¸t sinh do ®un nÊu . lß sëi . T¸c h¹i cña « nhiÔm kh«ng khÝ : .. rót ra nhËn xÐt vÒ mét sè vÊn ®Ò « nhiÔm vµ chèng « nhiÔm m«i trêng.æn ®Þnh líp. Nguyªn nh©n g©y « nhiÔm : Cã hai nguån c¬ b¶n g©y « nhiÔm kh«ng khÝ + Nguån g©y « nhiÔm do thiªn nhiªn + Nguån do ho¹t ®éng cña con ngêi + Nguån g©y « nhiÔm do con ngêi t¹o ra tõ : . H2S.KiÓm tra bµi cò: ( Xen kÏ bµi míi) 3. . n¨ng lîng mÆt trêi.HS : ®äc tríc néi dung bµi häc III: TiÕn tr×nh d¹y häc : 1. má than. g× ? C¸c chÊt g©y « nhiÔm kh«ng khÝ nh CO.VËn dông kiÕn thøc ho¸ häc ®Ó gi¶i quyÕt mét sã t×nh huèng vÒ m«i trõ¬ng trong thùc tiÔn. nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n. HS nghiªn cøu tr¶ lêi c©u hái CO2.. ? SO2. má dÇu. . c¸c chÊt bôi b.G©y ma axit . sö dông nhiªn liÖu ¤ nhiÔm kh«ng khÝ cã t¸c h¹i kÐm chÊt lîng .GV: H×nh ¶nh vÒ c¸c nhµ m¸y ®iÖn. ¤ nhiÔm m«i trêng kh«ng khÝ : tr¶ lêi c©u hái sau ? ThÕ nµo ¤ nhiÔm kh«ng khÝ lµ sù cã mÆt cña c¸c lµ « nhiÔm m«i trêng ? ¤ chÊt l¹ hoÆc sù biÕn ®æi quan träng nhiÔm kh«ng khÝ la g× ? trong thµnh phÇn kh«ng khÝ .KhÝ th¶i do ho¹t ®éng giao th«ng vËn t¶i . . kiÓm tra sÜ sè 2.. chÊt th¶i trong phßng thÝ nghiÖm vµ trong s¶n xuÊt.KhÝ th¶i c«ng nghiÖp : TD (SGK) .G©y hiÖu øng nhµ kÝnh . . a.Xö lÝ c¸c th«ng tin.. CFC. lµm cho nã nguyªn nh©n g©y « nhiÔm kh«ng s¹ch cã bôi cã mïi khã chÞu lµm kh«ng khÝ ? gi¶m tÇm nh×n HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi . c¸c khÝ ®éc h¹i ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ®èt ch¸y nhiªn liÖu ®éng c¬ .

Sù « nhiÔm níc cã nguån gèc nh©n t¹o chñ yÕu do níc th¶i c«ng nghiÖp . ¤ nhiÔm m«i trêng níc cã nguån gèc tù nhiªn do ma b·o . II Ho¸ häc víi vÊn ®Ò phßng chèng m«i trêng 1. Thuèc b¶o vÖ thùc vËt vµ ph©n bßn ho¸ häc . Nguån gèc do tù nhiªn . X¸c ®Þnh « nhiÔm b»ng c¸c dông cô ®o . ho¹t ®éng giao th«ng . SO42.¶nh hëng ®Õn sù sinh trëng vµ ph¸t triÓn cña ®éng thùc vËt 2. Nguån g©y « nhiÔm m«i trêng ®Êt . ¤ nhiÔm m«i trêng níc : .Sù « nhiÔm m«i trêng níc lµ sù thay ®æi thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña níc g©y ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng sèng b×nh thêng cña con ngêi vµ sinh vËt .Nguån gèc do con ngêi ¤ nhiÔm ®Êt do kim lo¹i nÆng lµ do nguån nguy hiÓm ®èi víi hÖ sinh th¸i ®Êt ¤ nhiÔm m«i trêng ®Êt g©y ra nh÷ng tæn h¹i lín trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt . Nguyªn nh©n g©y « nhiÔm m«i trêng níc .. . + T¸c nh©n ho¸ häc g©y « nhiÔm m«i trêng níc bao gåm c¸c ioncña kim lo¹i nÆng . lò lôt . Ho¹t ®éng 4 GV híng dÉn HS nghiªn cøu SGK vµ tµi liÖu tr¶ lêi c¸c c©u hái sau ? Cã thÓ nhËn biÕt m«i trêng bÞ « nhiÔm b»ng c¸ch nµo ? ? T¹i sao nãi b¶o vÖ m«i trêng lµ cÇn thiÕt .¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ con ngêi . Quan s¸t cã thÓ nhËn biÕt m«i trêng níc kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm qua mïi mµu s¾c X¸c ®Þnh b»ng c¸c thuèc thö pH cña m«i trêng níc . lµ sù quan t©m cña c¶ loµi ngêi ? ? chóng ta cÇn ph¶i lµm g× . tuyÕt tan .Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ho¹t ®éng 2 GV híng dÉn HS nghiªn cøu SGK tr¶ lêi c©u hái ? ¤ nhiÔm m«i trêng níc lµ g× ? Nguyªn nh©n g©y « nhiÔm m«i trêng níc Häc sinh th¶o luËn nhãm tr¶ lêi . Ho¹t ®éng 3 GV híng dÉn HS nghiªn cøu SGK . PO43-. NhËn biÕt m«i trêng bÞ « nhiÔm . ph©n bãn thuèc trõ sÈutong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµo m«i trêng níc . a. T¸c h¹i cña « nhiÔm m«i trêng níc 3: ¤ nhiÔm m«i trêng ®Êt : Khi cã mÆt mét sè chÊt vµ hµm lîng cña chung vµ vît qu¸ giíi h¹n th× tû lÖ sinh th¸i ®Êt xÏ bÞ mÊt c©n b»ng vµ m«i trêng ®Êt bÞ « nhiÔm . ®Êt . t×m hiÓu thªm c¸c tµi liÖu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái ? ThÕ nµo lµ « nhiÔm m«i trêng ®Êt ? T¸c h¹i cña « nhiÔm m«i trêng ®Êt ? HS th¶o luËn nhãm tr¶ lêi . c¸c anion NO3-.

Vai trß cña ho¸ häc trong viÖc sö lý chÊt g©y « nhiÔm (SGK) 3. (SGK) trang 204 4 : Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ : lµm bµi tËp 4. 2. (SGK ) trang 204 Ngµy 10/5/2009 §· kiÓm tra . Cñng cè .3. luyÖn tËp Gv cñng cè cho häc sinh bµi tËp 1.2.5.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê ®Ó gãp phÇn b¶o vÖ m«i trêng kh«ng bÞ « nhiÔm ? ( Liªn hÖ thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng em ®· lµm g× ®Ó b¶o vÖ m«i trêng .) dïng m¸y s¾c ký c¸c ph¬ng tiÖn ®o lêng ®Ó x¸c ®Þnh thµnh phÇn khÝ th¶i níc th¶i tõ c¸cnhµ m¸y .

tµi nguyªn kho¸ng s¶n ë ®Þa ph¬ng . * HS : Yªu cÇu hS lËp b¶ng tæng kÕt kiÕn thøc cña c¸c ch¬ng vÒ KL tríc khi lªn líp . §¹i c¬ng vÒ kim lo¹i . KiÓm tra bµi cò : (Lång vµo bµi míi ) 2. Th¸i ®é : Cã ý thøc b¶o vÖ c¸c ®å vËt b»ng kim lo¹i (chèng ¨n mßn ) vµ b¶o vÖ m«i trêng . ®é ©m ®iÖn. III : TiÕn tr×nh d¹y häc : 1. KiÕn thøc : ¤n tËp. Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng dùa vµo cÊu t¹o nguyªn tö. Kl kiÒm thæ. cñng cè hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc cña ch¬ng vÒ KL( ®¹i c¬ng vÒ KL : KlkiÒm. KiÕn thøc c¬ b¶n cÇn n¾m: GV lËp b¶ng hÖ thèng kiÕn thøc 1. Sù ¨n mßn KL a. sè oxihoa . II) ChuÈn bÞ : * GV: Dïng b¶ng tæng kÕt cña c¸c ch¬ng vÒ KL ®Ó «n tËp cñng cè hÖ thèng kiÕn thøc c¸c ch¬ng vÒ kim lo¹i . RÌn kü n¨ng gi¶i bµi tËp tù luËn vµ bµi tËp tr¾c nghiÖm x¸c ®Þnh kim lo¹i 3.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê Ngµy 18/4/2011 TiÕt 68 + 69: ¤n tËp häc kú II I) ChuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng cÇn ®¹t: 1. T/C vËt lý chung cña GV cho HS ho¹t KL ®éng nhãm .¨n mßn ho¸ häc b. c¸c nhãm nhËn xÐt 2. ¨n mßn ®iÖn . T/C ho¸ chÐo . träng t©m cña c¸c ch¬ng ( b¶ng VÊn ®Ò Néi dung Gi¶i thÝch tr¾ng ®Ó HS tù b¶nchÊt ®iÒn ) 1. Bµi míi : Ho¹t ®éng cña Néi dung GVvµ HS Ho¹t ®éng 1 A. nh«m s¾t vµ mét sè kim lo¹i quan träng ) 2. ®Ó dù ®o¸n tÝnh chÊt ®¬n chÊt vµ hîp chÊt cña kim lo¹i . GV kÕt luËn häc chung (®Æc trng ) cña KL 3.

Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê ho¸ häc 4. HS ®iÒn vµo b¶ng c¸cnhãm nhËn xÐt chÐo GV nhËn xÐt kÕt luËn 2 . kiÒm thæ . Kim lo¹i kiÒm . C¸c nhãm nhËn xÐt chÐo -> Gv nhËn xÐt kÕt luËn Fe VÞ trÝ vµ cÊu t¹o tÝnh chÊt cña ®¬n ch©t tÝnh chÊt cña hîp chÊt §iÒu Cr Cu Ni Zn Pb Sn KlkiÒm thæ Nh«m . nh«m: KLKiÒm VÞ trÝ vµ cÊu t¹o nguyªn tö TÝnh chÊt ho¸ häc ®¬n chÊt TÝnh chÊt ho¸ häc cña hîp chÊt §iÒu chÕ øng dông 3. HS ho¹t ®éng nhãm . S¾t vµ mét sè kim lo¹i quan träng: Ho¹t ®éng 3 GV cho HS ®iÒn vµo b¶ng . §iÒu chÕ kim lo¹i Ho¹t ®éng 2 GV cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm .

B.Trường THPT Nguyễn Trãi GV: Lê Thị Huê chÕ ng dông Ho¹t ®éng 4 : B) Bµi tËp : 1) Cation R+ cã cÊu h×nh e ngoµi cïng lµ 2p6 . KiÕn thøc HS vận dụng những kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi và giải các bài tập của đề thi Qua đó HS tự đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của bản thân. 2. C hoÆc D tríc một đáp án ®óng ë mỗi c©u sau : . com.49-> 7. Ngµy / 4/ 2011 tiÕt 70: KiÓm tra häc k× II I) Môc tiªu bµi häc: 1. Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ : vÒ nhµ «n tËp . chukú 3 C : ¤ 19. VÞ trÝ cña R trong b¶ng tuÇn hoµn n»m ë A: ¤ 20 nhãm IIA. kĩ năng tính toán. niken. KÜ n¨ng. HS Kiến thức cũ về chương I ®Õn ch¬ng IV để làm bài thi. lµm hÕt sè bµi tËp 7.51 SBT trang 66 . 3 . nhãm IB. chukú 4 D: ¤ 17. II)ChuÈn bÞ. giải nhanh các bài tập để làm bài thi. nhãm IA. chukú 4 B: ¤ 11. trả lời nhanh các câu hỏi . GV đĐề kiểm tra trắc nghiệm khách quan 100%. chukú 4 §¸p ¸n ®óng B 2) Bµi tËp trong s¸ch bµi tËp: bµi s¾t. III) TiÕn tr×nh kiÓm tra: ®Ò bµi H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i A. Và rèn kĩ năng viết PTHH . . nhãm VIA.HS rÌn luyÖn làm bài thi .