You are on page 1of 17

Druk nr 1402

Warszawa, 2 grudnia 2008 r.
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu, w zwi"zku z art. 110 ust. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 4 ust. 3 oraz art. 169 ust. 2 pkt 1
regulaminu Sejmu, ni#ej podpisani pos!owie wnosz" projekt uchwa!y:

- w sprawie odwo!ania Pana pos!a
Bronis!awa Komorowskiego z urz"du
Marsza!ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwa!y
upowa#niony jest Pan pose! Jaros!aw Kaczy$ski.

(-) Andrzej Adamczyk; (-) Iwona Arent; (-) Marek Ast; (-) Zbigniew
Babalski; (-) Piotr Babinetz; (-) Barbara Bartu%; (-) Dariusz B"k;
(-) Andrzej B&tkowski; (-) Mariusz B!aszczak; (-) Antoni B!"dek; (-) Jacek
Bogucki; (-) Aleksander Ch!opek; (-) Tadeusz Cyma$ski; (-) Witold
Czarnecki; (-) Arkadiusz Czartoryski; (-) Edward Czesak; (-) Andrzej
'wierz; (-) Andrzej Miko!aj Dera; (-) Zbigniew Dolata; (-) Marzenna Drab;
(-) Jan Dziedziczak; (-) Jacek Falfus; (-) Adam Gaw&da; (-) Gra#yna
G&sicka; (-) Zbigniew Girzy$ski; (-) Marian Tomasz Goli$ski; (-) Kazimierz
Go!ojuch; (-) Jerzy Gosiewski; (-) Przemys!aw Gosiewski; (-) Artur Górski;
(-) Tomasz Górski; (-) Kazimierz Gwiazdowski; (-) Czes!aw Hoc;
(-) Adam Hofman; (-) Dawid Jackiewicz; (-) Jaros!aw Jagie!!o;
(-) Grzegorz Janik; (-) Wojciech Jasi$ski; (-) Krzysztof Jurgiel; (-) Dariusz
Kaczanowski; (-) Mariusz Kami$ski; (-) Karol Karski; (-) Beata Kempa;
(-) Izabela Kloc; (-) S!awomir K!osowski; (-) Lech Ko!akowski; (-) Robert
Ko!akowski; (-) Pawe! Kowal; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Zbigniew Kozak;
(-) Maks Kraczkowski; (-) Leonard Krasulski; (-) Marek Kuchci$ski;
(-) Jacek Kurski; (-) Marek Kwitek; (-) Tomasz Latos; (-) Jan Filip Libicki;
(-) Adam Lipi$ski; (-) Marek (atas; (-) Marzena Macha!ek; (-) Krzysztof
Maciejewski; (-) Antoni Macierewicz; (-) Ewa Malik; (-) Barbara
Marianowska; (-) Gabriela Mas!owska; (-) Miros!awa Mas!owska; (-) Jerzy
Materna; (-) Marek Matuszewski; (-) Kazimierz Matuszny; (-) Krzysztof
Micha!kiewicz; (-) Wojciech Mojzesowicz; (-) Kazimierz Moskal;
(-) Arkadiusz Mularczyk; (-) Aleksandra Natalli-)wiat; (-) Jan O!dakowski;
(-) Jacek Osuch; (-) Stanis!aw O#óg; (-) Boles!aw Grzegorz Piecha;
(-) Stanis!aw Pi&ta; (-) Piotr Polak; (-) Pawe! Poncyljusz; (-) Krzysztof
Putra; (-) Jan Religa; (-) Jerzy R&bek; (-) Adam Rogacki; (-) Józef Rojek;
(-) Nelli Rokita-Arnold; (-) Jaros!aw Rusiecki; (-) Ma!gorzata Sadurska;
(-) Dariusz Seliga; (-) Edward Siarka; (-) Anna Sikora; (-) Krzysztof So$ta;
(-) Andrzej So%nierz; (-) Lech Sprawka; (-) Piotr Stanke; (-) Marek Suski;
(-) Wojciech Szarama; (-) Andrzej Szlachta; (-) Stanis!aw Szwed; (-) Jan
Szyszko; (-) Krzysztof Tchórzewski; (-) Robert Telus; (-) Ryszard Terlecki;
(-) Grzegorz Tobiszowski; (-) Andrzej Walkowiak; (-) Teresa Wargocka;
(-) Jadwiga Wi%niewska; (-) El#bieta Witek; (-) Micha! Wojtkiewicz;
(-) Tadeusz Wo*niak; (-) Waldemar Wrona; (-) Marzena Dorota Wróbel;
(-) Anna Zalewska; (-) S!awomir Zawi%lak; (-) (ukasz Zbonikowski;
(-) Maria Zuba; (-) Jaros!aw +aczek; (-) Wojciech +ukowski.
PROJEKT

Uchwa!a

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia ….

w sprawie odwo!ania Pana pos!a Bronis!awa Komorowskiego z urz&du
Marsza!ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

§1

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 110 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej oraz art. 4 ust. 3 Regulaminu Sejmu RP odwo!uje pos!a
Bronis!awa Komorowskiego z urz&du Marsza!ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej.

§2

Uchwa!a wchodzi w #ycie z dniem podj&cia.

1
UZASADNIENIE

Pan pose! Bronis!aw Komorowski piastuje urz"d Marsza!ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 5 listopada 2007 r.
Jak wynika z art. 10 Regulaminu Sejmu RP Marsza!ek Sejmu stoi na
stra#y praw i godno%ci Sejmu, reprezentuje Sejm, zwo!uje posiedzenia Sejmu,
przewodniczy obradom Sejmu, czuwa nad tokiem i terminowo%ci" prac Sejmu i
jego organów. Niestety, Marsza!ek Bronis!aw Komorowski swoim
post&powaniem dawa! wielokrotnie %wiadectwo, i# nie kieruje si& nadrz&dnym
interesem ca!ego Sejmu i dobrem Polski, ale reprezentuje interesy polityczne
wy!"cznie swojej partii.

Najdobitniejszym przyk!adem skandalicznego zachowania Pana Marsza!ka
Bronis!awa Komorowskiego w ostatnim czasie s" wypowiedzi jakie Pan
Marsza!ek wyg!osi! w dniu 24 listopada 2008 r. na antenie Programu I Polskiego
Radia, w audycji „Sygna!y dnia”. Wypowiedzi te dotyczy!y faktu ostrzelania, w
dniu 23 listopada 2008 r. na terytorium Gruzji, kolumny przewo#"cej
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Gruzji. Pan Marsza!ek
Bronis!aw Komorowski, odpowiadaj"c na pytanie redaktora o odniesienie si& do
wspomnianego zdarzenia, w sposób nieprzystaj"cy do osoby piastuj"cej tak
wysokie stanowisko w Polsce stwierdzi!, cytuj&: „Wie pan, je!eli zamach, to
powiedzia"bym: jaka wizyta, taki zamach, no bo z 30 metrów nie trafi# w
samochód, to trzeba $lepego snajpera. Wi%c raczej wygl&da to na co$ bardzo
niepowa!nego, a przykrego, bo stawiaj&cego polskiego prezydenta w do$#
niezr%cznej sytuacji (…)”.

Wypowiedzi tego rodzaju nie powinny mie, miejsca w odniesieniu do
G!owy Pa$stwa w sytuacji, gdy dosz!o do u#ycia broni palnej w pobli#u
przejazdu kolumny samochodów, w której jecha! Prezydent Rzeczypospolitej
2
Polskiej. Pozbawiony szacunku ton wypowiedzi daje powody domniemania, #e
Pan Marsza!ek Bronis!aw Komorowski nie zrozumia! powagi sytuacji. Pan
Marsza!ek, jako druga na mocy Konstytucji RP osoba w pa$stwie, odniós! si& w
sposób skandaliczny do wspomnianego faktu ubolewaj"c wr&cz, nad brakiem
profesjonalizmu ze strony potencjalnego snajpera. Takie dywagowanie pozwala
s"dzi,, i# Pan Marsza!ek jest zwolennikiem prowadzenia polityki w oparciu o
modele obowi"zuj"ce w niektórych pa$stwach afryka$skich o niestabilnych
systemach politycznych, w których nie obowi"zuj" #adne standardy w relacjach
mi&dzy organami pa$stwowymi i %rodowiskami politycznymi. Okre%lanie tak
powa#nego incydentu, jaki mia! miejsce w Gruzji, jako „co$ bardzo
niepowa!nego”, daje podstawy do twierdzenia, #e nara#aj"c na szwank autorytet
piastowanego urz&du Pan Marsza!ek straci! moralne prawo do jego
sprawowania. Rol" naczelnych organów w pa$stwie, szczególnie w stosunkach
mi&dzynarodowych, jest wzajemne wspieranie si&, a tak#e dbanie o
bezpiecze$stwo i szeroko rozumiany interes publiczny. Niestety Pan Marsza!ek
nie sprosta! wymaganiom postawionym przed nim i nie potrafi! w tak
powa#nym momencie wype!ni, roli, jak" przypisuje jego urz&dowi ustawa
zasadnicza. Ton wypowiedzi Pana Marsza!ka Bronis!awa Komorowskiego jest
precedensem w najnowszej historii Polski. Jako druga osoba w pa$stwie
podwa#y! autorytet G!owy Pa$stwa, wpisuj"c si& tym samym w tez& rz"du
rosyjskiego, i# zdarzenie zwi"zane z u#yciem broni palnej mog!o by,
prowokacj" ze strony Gruzji, a tak#e szkodz"c wizerunkowi Polski na arenie
mi&dzynarodowej. Podobne s"dy wyg!aszali te# panowie Grzegorz Schetyna -
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewn&trznych i Administracji
oraz S!awomir Nowak - Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Politycznego Premiera.
Niestety wypowiedzi te zosta!y odnotowane na ca!ym %wiecie i przedstawi!y
Polsk& w bardzo niekorzystnym %wietle.

3
Mimo oczywistych ró#nic ideologicznych, Pan Marsza!ek nie mia! prawa
do tak skandalicznych wypowiedzi w sytuacji, gdy dosz!o do u#ycia broni palnej
w bezpo%redniej odleg!o%ci od kolumny wioz"cej Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Pan Marsza!ek Bronis!aw Komorowski nawet w tak powa#nej sytuacji,
nie by! wstanie powstrzyma, si& od partyjniackiej buty i poprzez swoje
niedopuszczalne wypowiedzi narazi! dobre imi& Wysokiej Izby.

Ponadto Pan Marsza!ek, w zwi"zku z wielokrotnie udowodnionym
nienawistnym stosunkiem do Prawa i Sprawiedliwo%ci, w pi%mie skierowanym
do Trybuna!u Konstytucyjnego w imieniu Sejmu RP w sprawie wniosku grupy
pos!ów na Sejm z dnia 7 lutego 2008 r. zarejestrowanego pod sygnatur" U1/08 a
dotycz"cego rozpatrzenia zgodno%ci z Konstytucj" RP uchwa"y o powo"aniu
Komisji 'ledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wp"ywu
przez cz"onków Rady Ministrów, Komendanta G"ównego Policji, Szefa
Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpiecze(stwa
Wewn%trznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego
oraz Agencji Bezpiecze(stwa Wewn%trznego, prokuratorów i osoby pe"ni&ce
funkcje w organach wymiaru sprawiedliwo$ci w celu wymuszenia przekroczenia
uprawnie( lub niedope"nienia obowi&zków w zwi&zku z post%powaniami
karnymi oraz czynno$ciami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udzia"em
lub przeciwko cz"onkom Rady Ministrów, pos"om na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 pa)dziernika 2005 roku do 16
listopada 2007 roku, porówna! rz"d Pana Premiera Jaros!awa Kaczy$skiego do
zorganizowanej grupy przest&pczej. Stwierdzi!, #e: „(…)Pos"uguj&c si%
przyk"adem z zakresu prawa karnego mo!na wskaza#, i! doniesienia o licznych
kradzie!ach samochodów w podobny sposób na okre$lonym terenie z regu"y
prowadz& do podejrzenia istnienia zorganizowanego procederu (grupy
przest%pczej), za$ Kodeks karny art. 28 penalizuje sam udzia" w takiej grupie,
niezale!nie o odpowiedzialno$ci za poszczególne czyny zabronione.
4
Przedmiotem zainteresowania Sejmu jest podejrzenie, !e podobna grupa mog"a
istnie# w o$rodku w"adzy wykonawczej podleg"ym Prezesowi Rady
Ministrów(…)”. Trudno uwierzy,, #e pismo o takiej tre%ci móg! przygotowa, i
sygnowa, swoim podpisem Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
)wiadczy ono o ogromnej nienawi%ci Pana Marsza!ka do opozycji i jest czym%
niedopuszczalnym w obecnych standardach pa$stwa demokratycznego.

Za odwo!aniem Pana Bronis!awa Komorowskiego z funkcji Marsza!ka
Sejmu RP przemawiaj" równie# inne argumenty.

Bilans ponad rocznej pracy obecnego Marsza!ka, mo#na okre%li,
balansowaniem na granicy prawa. Objawia si& to szczególnie w zakresie
podejmowania decyzji o pracach nad projektami ustaw i kierowaniu ich do prac
legislacyjnych z du#ym opó*nieniem. Dzia!aj"c w imieniu Platformy
Obywatelskiej, przy u#yciu w"tpliwych z punktu widzenia prawa metod, przez
szereg miesi&cy nie dopuszcza! do wprowadzenia pod obrady Sejmu RP
projektów ustaw i uchwa!, które nie uzyska!y akceptacji jego ugrupowania
politycznego. W efekcie takiego dzia!ania wiele wa#nych projektów ustaw,
zamiast s!u#y, spo!ecze$stwu, le#akowa!o „zamro#one” przez Marsza!ka
Sejmu, czekaj"c a# dzia!aj"cy opieszale rz"d Pana Donalda Tuska przygotuje
podobne projekty. Traktuj"c projekty w sposób nierówny, z jednej strony
blokowa! te z!o#one przez opozycj&, z drugiej dopuszcza! do procedowania
projekty rz"dowe w sytuacji, gdy tryb ich rozpatrzenia by! sprzeczny z art. 123
ust. 1 Konstytucji RP. Przyk!adem procedowania w trybie pilnym mo#e by,
rz"dowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju s"dów
powszechnych oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie innych ustaw.
Zgodnie ze wspomnianym art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Rada Ministrów nie mo#e uzna, uchwalonego przez siebie projektu ustawy za
pilny, je#eli reguluje on ustrój i w!a%ciwo%, w!adz publicznych.

5
Ponadto Pan Marsza!ek przyzwala na psucie prawa, przez przyjmowanie
do rozpatrzenia projektów ustaw z Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne
Pa$stwo”, zajmuj"cej si& ograniczaniem biurokracji, a kierowanej przez
partyjnego koleg& pos!a Janusza Palikota. Nowelizacje te wielokrotnie zmieniaj"
te same ustawy po jednym artykule i zawieraj" nawet wzajemnie wykluczaj"ce
si& przepisy. Przyk!adem mog" by, projekty ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i us!ug, gdzie w jednym projekcie nowelizuje si& cz&%, przepisu, a
w drugim uchyla si& ten zapis. Projekty w przewa#aj"cej ich liczbie
przygotowywane s" w sposób wadliwy legislacyjnie i niezgodny z zasadami
techniki prawodawczej, co powoduje niespójno%, prawa i utrat& zaufania
obywateli do pa$stwa oraz jego stabilno%ci.
Pan Marsza!ek Bronis!aw Komorowski w swojej pracy marginalizuje rol&
opozycji. Sukcesywnie d"#y do odebrania praw, uniemo#liwiaj"c wykonywanie
mandatu jej pos!om. Rezygnuj"c ze zwyczajów parlamentarnych wielokrotnie
strofowa! i upomina! pos!ów opozycji. Nagminnie ogranicza prawo zabierana
g!osu podczas obrad plenarnych Sejmu RP pos!om wywodz"cym si& z
opozycyjnych klubów, pozbawiaj"c ich mo#liwo%ci wyra#ania swych racji.
Drastycznie ograniczy! czas zadawania pyta$ podczas debaty do 60 sekund, co
przy skomplikowanej problematyce poruszanych spraw uniemo#liwia
precyzyjne ich wyartyku!owanie. Ponadto nie uwzgl&dnia zwyczajowych
wniosków o zwo!anie Konwentu Seniorów oraz zarz"dzania przerw
niezb&dnych dla klubów, w celu ustalenia stanowiska do rozpatrywanych spraw.
Jaskrawym przyk!adem mo#e by, chocia#by wypowied* z dnia 13 czerwca br.
podczas trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i
prywatyzacji, gdy pos!owie PiS (Joachim Brudzi$ski, Tadeusz Cyma$ski,
Krzysztof Putra, Zbigniew Girzy$ski i Anna Paluch), chcieli zada,
przedstawicielowi rz"du niezwykle wa#ne z punktu widzenia milionów
wyborców pytania w sprawie wyja%nienia braku zgodno%ci pomi&dzy

6
programem wyborczym PO, a prowadzonymi przez rz"d Pana premiera Donalda
Tuska dzia!aniami w spó!kach skarbu pa$stwa, a tak#e wysoko%ci zarobków
prezesów spó!ek po zniesieniu limitów wynagrodze$ oraz zasad i warunków
przekazywania samorz"dom mienia w trakcie prywatyzacji.
Pan Marsza!ek najpierw uniemo#liwi! pos!om PiS wykonywanie ich
obowi"zków, a nast&pnie nazwa! ich propa$stwowe dzia!ania „anarchi"”. Takie
zachowanie uzna, nale#y za szokuj"ce i nie mieszcz"ce si& w kanonie polskiego
parlamentaryzmu.
Post&powanie Pana Marsza!ka Bronis!awa Komorowskiego jest %wiadom"
prób" zablokowania niewygodnej dla PO debaty sejmowej. Nie dopuszcza!
równie# do g!osu pos!ów zg!aszaj"cych si& z wnioskami formalnymi, czym
narusza! art. 184 ust. 1 Regulaminu Sejmu RP, który nakazuje poza porz"dkiem
dziennym rozpatrywanie takich wniosków. Z drugiej jednak strony nie reagowa!
na agresywne i niegodne zachowania pos!ów Platformy Obywatelskiej.
Pokazuje to, #e Marsza!ek nierówno traktuje pos!ów koalicji rz"dz"cej i
opozycji. Wobec tych drugich jest nadmiernie krytyczny, natomiast w
przypadku pos!ów Platformy Obywatelskiej nie reaguje na skandaliczne
zachowania niektórych z nich. Podczas zabierania g!osu przez pos!ów opozycji
nie reaguje na okrzyki o charakterze obra*liwym dochodz"ce z !aw PO, de facto
sankcjonuj"c takie zachowania.
Podczas prowadzonych przez siebie obrad niejednokrotnie Pan Marsza!ek
wykazywa! brak elementarnych zasad kultury i komentowa! w sposób
nieuprawniony wypowiedzi innych pos!ów, przez co w ocenie wnioskodawców
nie posiada predyspozycji do rzetelnego i wolnego od osobistych uprzedze$
piastowania tak wa#nej i odpowiedzialnej funkcji. Konfliktowanie i obecna w
zachowaniu Pana Marsza!ka Bronis!awa Komorowskiego buta, ukazuje w
jaskrawy sposób jaki ma stosunek do opozycji. Przyzwalaj"c na skandaliczne
zachowania parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej prowadzi do eskalacji

7
tego procederu. Ponadto przyja*nie i pob!a#liwe podchodzi do wszystkich form
naigrywania si&, a tak#e szkalowania pos!ów Prawa i Sprawiedliwo%ci, czego
przyk!adem jest chocia#by reakcja na zachowanie Pana pos!a Janusza Palikota w
dniu 13 czerwca 2008 r. Pan Marsza!ek Bronis!aw Komorowski wielokrotnie
dowiód!, #e nie radzi sobie z prowadzeniem obrad Wysokiej Izby i pokaza!, #e
nie jest - jak zapowiada! - Marsza!kiem ca!ego Sejmu, lecz jedynie swego
ugrupowania. Myli! cz&sto rol& prowadz"cego obrady z uczestnikiem dyskusji.
Wielokrotnie dopuszcza! si& obra#ania pos!ów opozycji, w tym Prawa i
Sprawiedliwo%ci, nazywaj"c ich publicznie oraz podczas posiedzenia Konwentu
Seniorów „t!uszcz"” oraz „Sicz" zaporosk"”. Pan Marsza!ek Bronis!aw
Komorowski w stosunku do pos!ów opozycji pa!a tak wielk" niech&ci", #e nie
potrafi pohamowa, negatywnych emocji, a co za tym idzie przekracza dobry
smak i utrwalone w Polsce standardy parlamentaryzmu.
Pan Marsza!ek Bronis!aw Komorowski wielokrotnie dopuszcza! do
nieregulaminowych zachowa$ cz!onków rz"du. Przyzwala! ministrom na
nieudzielanie odpowiedzi na pytania do nich kierowane przez pos!ów.
Jednocze%nie zezwala! ministrom na zadawanie pyta$ pos!om wówczas, kiedy
byli zobowi"zani do odpowiedzi na pytania pos!ów PiS. Takie zachowanie
cz!onków rz"du, niezgodne z Regulaminem Sejmu RP, uniemo#liwia!o
parlamentarzystom reagowanie na s!owne zaczepki i obelgi. Marsza!ek
dopuszcza! wi&c do negowania kontrolnej roli Sejmu wzgl&dem Rady
Ministrów. Przyzwala! te# ministrom na niedopuszczalne wypowiedzi pod
adresem pos!ów np. „We*cie si& do roboty”.

Kolejnym dobitnym przyk!adem !amania praw i zwyczajów
parlamentarnych s" wydarzenia zwi"zane z post&powaniem Pana Marsza!ka w
sprawie uchylenia immunitetu Panu pos!owi Zbigniewowi Ziobro. Ostatecznie
potwierdzaj" one nasz" opini&, i# Pan pose! Bronis!aw Komorowski dla dobra

8
Polski i dobrego imienia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nie powinien d!u#ej
piastowa, zaszczytnej funkcji Marsza!ka Sejmu RP.

Pan Marsza!ek Bronis!aw Komorowski celowo wywo!a! kryzys wokó!
prac Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, dotycz"cych uchylenia
immunitetu Panu pos!owi Zbigniewowi Ziobro i przyczyni! si& do
sparali#owania prac Sejmu RP.

Pan Marsza!ek Bronis!aw Komorowski w sposób %wiadomy d"#y! do
ograniczenia konstytucyjnego prawa Pana pos!a Zbigniewa Ziobro do obrony,
okre%lonego w art. 42 ust. 2 Konstytucji RP. Post&powanie Pana Marsza!ka
sprzeczne by!o tak#e z art. 133 ust. 2 i 3 Regulaminu Sejmu RP, gdy#
uniemo#liwi!o skuteczne powiadomienie Pana pos!a o terminie posiedzenia
Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Zainteresowany nie móg! te#
przedstawi, Komisji swoich wyja%nie$. Pan Marsza!ek Bronis!aw Komorowski
podj"! decyzj& o zmianie terminu posiedzenia Komisji Regulaminowej i Spraw
Poselskich ignoruj"c dokonane w tej sprawie ustalenia poczynione z inicjatywy
Przewodnicz"cego tej komisji Pana pos!a Jerzego Budnika z Panem pos!em
Zbigniewem Ziobro. Ustalenie to zosta!o podane przez Pana pos!a Jerzego
Budnika do wiadomo%ci publicznej,

Decyzja o zwo!aniu Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w trybie
nadzwyczajnym, zmieniaj"cym termin posiedzenia ustalony wcze%niej z osob"
zainteresowan", by!a precedensem w historii rozpatrywania tego rodzaju
wniosków. Zmiana decyzji zosta!a podj&ta bez jakiejkolwiek podstawy
merytorycznej i z naruszeniem przepisów Regulaminu Sejmu RP.

Nast&pnie na posiedzeniu plenarnym oko!o godz. 9:20 sekretarz Sejmu
Pan pose! Krzysztof Brejza odczyta! komunikat o zwo!aniu na godz. 10:00
posiedzenia Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich bez wskazania
porz"dku obrad. Powy#sze og!oszenie, nie mo#e by, traktowane jako skuteczne
9
powiadomienie Pana pos!a Zbigniewa Ziobro o terminie rozpatrzenia wniosku
w jego sprawie, o którym mowa w art. 152 ust. 5 Regulaminu Sejmu RP.

Mimo wiedzy, #e próba powiadomienia Pana pos!a Zbigniewa Ziobro
by!a niezgodna z procedur" i nie mog!a by, traktowana jako skuteczna Pan
Marsza!ek zobowi"za! Przewodnicz"cego Komisji Regulaminowej i Spraw
Poselskich Jerzego Budnikowi do rozpocz&cia posiedzenia Komisji.
Nast&pnie Pan Marsza!ek Bronis!aw Komorowski skierowa! do
prowadzenia Komisji Wicemarsza!ka Sejmu RP Pana pos!a Stefana
Niesio!owskiego, który nie poinformowa! obecnych na posiedzeniu Komisji
pos!ów o swojej legitymacji do obj&cia przewodnictwa obrad, co by!o
naruszeniem regu! sejmowych.
Wszystkie te dzia!ania by!y prowadzone za zgod" i przyzwoleniem Pana
Marsza!ka Bronis!awa Komorowskiego, za co Pan Marsza!ek ponosi osobist"
odpowiedzialno%,. Mo#na stwierdzi,, #e osob" odpowiedzialn" za z!amanie w
Sejmie RP zasad i regu! prawnych, a tak#e prowokowanie pos!ów do
emocjonalnych zachowa$ by! Pan Marsza!ek Bronis!aw Komorowski, który
dzia!a! wbrew obowi"zkowi na!o#onemu na Marsza!ka Sejmu przez przepis art.
10 ust. 1 Regulaminu Sejmu RP, zgodnie z którym Marsza!ek stoi na stra#y
praw i godno%ci Sejmu, reprezentuje Sejm i czuwa nad tokiem i terminowo%ci"
prac Sejmu i jego organów. Z winy Pana Marsza!ka nie zosta!o przeprowadzone
w sposób w!a%ciwy posiedzenie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w
dniu 23 lipca br.
Pan Marsza!ek Bronis!aw Komorowski swoimi dzia!aniami doprowadzi!
do wywo!ania kryzysu w parlamencie polskim i narazi! Wysok" Izb& na utrat&
presti#u i zaufania publicznego, poddaj"c w w"tpliwo%, zaanga#owanie pos!ów
w swoj" prac&. Taka postawa zas!uguje na najwi&ksze pot&pienie i nie przystoi
w #aden sposób osobie Marsza!ka Sejmu RP. Wypowied* taka %wiadczy o tym,
#e pan Marsza!ek Bronis!aw Komorowski nie rozumie, jakie ci"#" na nim
10
obowi"zki. Swoimi dzia!aniami przyczyni! si& wi&c do !amania zasad
parlamentarnych, tak wa#nych w ka#dym systemie demokratycznym.
)wiadomie godzi! si& na z!amanie prawa i zasad wypracowanych w trakcie
poprzednich kadencji Sejmu RP, czym naruszy! art. 10 ust. 1 pkt 5 Regulaminu
Sejmu RP mówi"cy o tym, i# Marsza!ek czuwa nad tokiem i terminowo%ci" prac
Sejmu i jego organów.
Jedn" z decyduj"cych spraw sk!aniaj"cych wnioskodawców do
sformu!owania tego wniosku by!a sprawa zwi"zana z podejmowaniem przez
Pana Marsza!ka dzia!a$ s!u#"cych uzyskaniu nielegalnego dost&pu do tekstu
„%ci%le tajnego” Uzupe!nienia nr 1 do Raportu Przewodnicz"cego Komisji
Weryfikacyjnej, tj. tzw. aneksu do raportu o WSI. Wynika to bowiem z
ujawnionych zezna$ z!o#onych w dniu 24 lipca 2008 r. przez Marsza!ka Sejmu
Pana Bronis!awa Komorowskiego w post&powaniu prowadzonym przez
Prokuratur& Krajow" w Warszawie , a oznaczonym sygnatur" akt PR-IV-X-Ds.
26/07 w kwestii jego spotka$ z p!k. Lichockim oraz p!k. Leszkiem Tobiaszem,
P!k. Lichocki zwróci! si& do niego implicite z propozycj" pope!nienia
przest&pstwa z art. 265 § 1 kk (lub skorzystania z owoców takiego czynu), tj.
ujawnienia tajemnicy pa$stwowej. Marsza!ek Sejmu RP (a wi&c konstytucyjny
organ pa$stwa) mia! prawny obowi"zek niezw!ocznego zawiadomienia o tym
prokuratora lub Policji stosownie do tre%ci art. 304 § 2 kpk. Zamiast tego,
Marsza!ek Sejmu RP przysta! na propozycj& p!k. Lichockiego (nielegalnego
uzyskania informacji stanowi"cych tajemnic& pa$stwow") i umówi! si& z nim w
kwestii dalszych kontaktów. Pan Bronis!aw Komorowski pod rygorem
odpowiedzialno%ci karnej zezna! bowiem: „Ja wyrazi"em wst%pnie
zainteresowanie jego propozycj&. Umówili$my si%, !e on odezwie si%, gdy b%dzie
mia" mo!liwo$# dotarcia do tych dokumentów”. Musi budzi, powa#ne
w"tpliwo%ci (tak#e natury prawnej) zachowanie Marsza!ka Sejmu, który
przystaje na propozycj& nielegalnego zdobycia przez p!k. Lichockiego %ci%le

11
tajnego dokumentu mimo, #e zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy w!adzy
publicznej dzia!aj" na podstawie i w granicach prawa. Marsza!ek Sejmu RP Pan
Bronis!aw Komorowski pod pozorem zdobycia dowodów pope!nienia
przest&pstwa przekroczy! swoje uprawnienia móg! naruszy, norm& art. 231 § 1
kk, zast&puj"c powo!ane do tego s!u#by i organy pa$stwowe, takie jak
prokuratura lub Policja. Jak wynika z przytoczonych zezna$ nawet móg!
nak!ania, do pope!nienia przest&pstwa z art. 265 § 1 kk (gdy# dalsza cz&%, tzw.
aneksu do raportu o WSI mia!a dopiero zosta, zdobyta przez p!k. Lichockiego i
mu przekazana), dzia!aj"c przy tym na szkod& interesu publicznego, jak"
niew"tpliwie spowodowa!oby ujawnienie tajemnicy pa$stwowej czym móg!
wyczerpa, znamiona art. 18 § 1 i 2 kk.

Zgodnie z brzmieniem art. 304 § 2 kpk.: „Instytucje pa(stwowe i
samorz&dowe, które w zwi&zku ze sw& dzia"alno$ci& dowiedzia"y si% o
pope"nieniu przest%pstwa $ciganego z urz%du, s& obowi&zane niezw"ocznie
zawiadomi# o tym prokuratora lub Policj% (...)”. pan Marsza!ek Bronis!aw
Komorowski, druga osoba w pa$stwie, nie poczuwa! si& do tego i nie dokona!
takowego zawiadomienia. Zgodnie z brzmieniem art. 304 § 2 kpk. instytucje
pa$stwowe w rozumieniu tego przepisu to mi&dzy innymi organy w!adzy oraz
organy administracji rz"dowej. (R. A. Stefa$ski [w:] Z. Gosty(ski, J.
Bratoszewski, L. Gardocki, S. M. Przyjemski, R. A. Stefa(ski, S. Zab"ocki:
Kodeks post%powania karnego. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 1998, tom
II, t. 4 do art. 304).

Nie ulega w"tpliwo%ci, #e niedope!nienie przez funkcjonariusza publicznego
– Pana Marsza!ka Bronis!awa Komorowskiego - obowi"zku okre%lonego w art.
304 § 2 kpk mo#e skutkowa, odpowiedzialno%ci" karn" tego funkcjonariusza za
wyst&pek z art. 231 § 1-3 kk. Oczywistym jest, #e wzgl"d na warto%ci takie jak
autorytet i spo!eczne zaufanie dla organów w!adzy pa$stwowej oraz

12
przejrzysto%, i klarowno%, mechanizmów demokratycznego sprawowania
w!adzy, nakazywa!y bezwzgl&dne ujawnienie w!a%ciwym organom wiadomo%ci
o pope!nieniu przest&pstwa. Pan Marsza!ek Bronis!aw Komorowski swoim
post&powaniem narazi! bezpiecze$stwo pa$stw i jego obywateli poprzez
dopuszczenie do niekontrolowanego ujawnienia tajemnicy pa$stwowej.

Ponadto jak wynika z informacji w rzeczonej sprawie, sygnatura akt PR-IV-
X-Ds. 26/07, Marsza!ek Bronis!aw Komorowski móg! dopu%ci, si& w dniu 24
lipca 2008 r. zeznania nieprawdy i zatajenia prawdy podczas sk!adania zezna$ w
Prokuraturze Krajowej w Warszawie. W swoich zeznaniach Pan Marsza!ek
móg! dopu%ci, si& zatajenia informacji mog"cych %wiadczy,, i# dzia!aj"c
wspólnie i w porozumieniu z Panami Krzysztofem Bondarykiem (Szefem
Agencji Bezpiecze$stwa Wewn&trznego), Grzegorzem Reszk# (p.o. Szefa
S!u#by Kontrwywiadu Wojskowego), Paw!em Grasiem (zast&pc"
przewodnicz"cego sejmowej komisji ds. S!u#b Specjalnych) oraz Leszkiem
Tobiaszem (negatywnie zweryfikowanym oficerem b. Wojskowych S!u#b
Informacyjnych) stara! si& zdyskredytowa, cz!onków Komisji Weryfikacyjnej
kieruj"c na nich podejrzenie o przest&pstwo korupcji. Jak zezna! Leszek
Tobiasz, na pocz"tku listopada 2007 r. dosz!o do jego spotkania z
wspomnianymi powy#ej osobami. Jak wynika z informacji medialnych na tym
spotkaniu poczyniono ustalenia w zakresie post&powania z cz!onkami Komisji
Weryfikacyjnej. Bior"c pod uwag& dalsze zdarzenia w zakresie szeroko
zakrojonej „nagonki” na cz!onków Komisji i jej pracowników mo#na
stwierdzi,, i# poczynione ustalenia by!y realizowane przy udziale Leszka
Tobiasza jako jedynego %wiadka w %ledztwie w sprawie domniemanej korupcji
w Komisji Weryfikacyjnej. Pan Marsza!ek Bronis!aw Komorowski móg! zatai,
w swoich zeznaniach fakt spotkania wszystkich zainteresowanych. Natomiast
Pan Pose! Pawe! Gra% i Pan p!k Leszek Tobiasz zeznawali, i# takie spotkanie
mia!o miejsce. Pan Marsza!ek zatai! te# w swoich zeznaniach rzeczywiste
13
kontakty Pana p!k Leszka Tobiasza z ABW twierdz"c, i# Pan p!k Leszek
Tobiasz stawi! si& do dyspozycji ABW w grudniu 2007 r., natomiast sam
zainteresowany i Pan Pose! Pawe! Gra% twierdz", i# pierwsze spotkanie z ABW
mia!o miejsce na pocz"tku listopada.

Pan Marsza!ek Bronis!aw Komorowski wielokrotnie podawa! nieprawdziwe
informacje w kwestii terminu i sposobu poznania Pana p!k Leszka Tobiasza.
Zezna$ nie potwierdzi!a nawet kole#anka partyjna Pana Marsza!ka, tj. Pani
pose! Jadwiga Zakrzewska. Pan Marsza!ek Bronis!aw Komorowski twierdzi!, i#
pozna! Pana Tobiasza za po%rednictwem Pani pose! Zakrzewskiej, a Pani pose!
twierdzi!a z kolei, i# nie mia!o to miejsca. Jak donosi prasa („Nasz Dziennik, 13
pa*dziernika 2008 r., nr 240) z zezna$ p!k Leszka Tobiasza wynika, i# spotyka!
si& z Panem Marsza!ekiem Bronis!awem Komorowskim ponad miesi"c
wcze%niej ni# podawa! to Pan Marsza!ek.

Nie sposób uwierzy,, i# podawane w prokuraturze podczas zezna$ b!&dne
informacje wynika!y z roztargnienia Pana Marsza!ka. Pan Marsza!ek Bronis!aw
Komorowski by! #ywo zainteresowany w dyskredytowaniu pracy Komisji
Weryfikacyjnej i jej cz!onków, dlatego te# mo#na s"dzi,, i# wprowadzanie
wymiaru sprawiedliwo%ci w b!"d móg! mie, charakter celowy i przemy%lany.
Nie sposób te# s"dzi,, #e zarówno pani Pose! Jadwiga Zakrzewska jak i Pan
pose! Pawe! Gra% zaprzeczaj"c zeznaniom Pana Marsza!ka kierowali si&
zawodn" pami&ci".

Wszystkie przytoczone fakty dotycz"ce sprawy tzw. „aneksu do raportu
WSI” i udzia!u w niej Pana Marsza!ka Bronis!awa Komorowskiego %wiadcz" o
mo#liwo%ci pope!nienia przez Pana Marsza!ka przest&pstwa sk!adania
fa!szywych zezna$. Dlatego te# jest to jeden z koronnych argumentów
przemawiaj"cych za konieczno%ci" odwo!ania Pana Bronis!awa Komorowskiego
z funkcji Marsza!ka Sejmu. Funkcje ta powinna piastowa, osoba o
14
nieskazitelnym charakterze, a bior"c powy#sze pod uwag& ci&#ko jest odnie%, t"
przes!ank& do Pana Bronis!awa Komorowskiego.

W dniu 23 wrze%nia 2008r. grupa pos!ów przed!o#y!a po raz pierwszy do
laski marsza!kowskiej projekt uchwa!y w sprawie odwo!ania pos!a Bronis!awa
Komorowskiego z funkcji Marsza!ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak
maj"c na wzgl&dzie powag& sytuacji zwi"zan" z kryzysem ekonomicznym na
%wiecie i zagro#eniem dla Polski, Prawo i Sprawiedliwo%, w ramach
„Ponadpartyjnego porozumienia w sprawie gospodarki”, zwróci!o si& z ofert"
wspó!pracy do Platformy Obywatelskiej. Jej elementem by!o mi&dzy innymi
wycofanie przedmiotowego wniosku. Jednocze%nie decyzja ta by!a
podyktowana ch&ci" przyjrzenia si& dalszej pracy i zachowaniu Pana Marsza!ka
Bronis!awa Komorowskiego. Przyjazny gest zosta! jednak przez PO odrzucony,
czego przyk!adem jest chocia#by pó*niejsza postawa Pana Marsza!ka
Bronis!awa Komorowskiego. Wydarzenia jakie mia!y miejsce od chwili
wycofania pierwszego wniosku niestety pokaza!y, #e Pan Marsza!ek nie
wyci"gn"! nauki z sygna!u, jaki da!a mu znaczna cze%, parlamentarzystów.
Swoim post&powaniem ponownie potwierdza!, i# nie jest godny sprawowa,
powierzon" funkcj& i utraci! wszelkie prawo pe!nienia zaszczytnej roli
Marsza!ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - funkcji wa#nej, zaszczytnej i
piastowanej w historii przez wielu znamienitych ludzi. Nie mo#e w mniemaniu
wnioskodawców i zapewne milionów Polaków pe!ni, tej funkcji.

Zachowanie Pana Marsza!ka nie licuje z powag" sprawowanego urz&du i
uniemo#liwia prawid!owe funkcjonowanie Sejmu.

Maj"c powy#sze na uwadze Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo%,
wnosi o odwo!anie Pana pos!a Bronis!awa Komorowskiego z urz&du Marsza!ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

15