You are on page 1of 19

Nr

Pytanie

Źródło odpowiedzi

Ile wynosi koszt kapitału, jeżeli roczna stopa oprocentowania kredytu hipotecznego w banku A wynosi 6%, a stopa podatku dochodowego 19%, inflacja 2,5%. Odsetki od kredytu stanowią koszt podatkowy. Przedsiębiorca korzysta z 1 tzw. 'tarczy podatkowej' . K. Marcinek, Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne, Katowice 2009 r. 2 Jakie fazy obejmuje cykl życia nieruchomości w sensie ekonomicznym? 3 Próg rentowności określony dla nieruchomości wynosi 82%. Co to oznacza? K. Marcinek, Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne, Katowice 2009 r. K. Marcinek, Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne, Katowice 2009 r.

W analizie opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych stopa dyskontowa jest W. Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 4 interpretowana jako wymagana stopa zwrotu. Jakie są jej relacje rynkowe? 2006; K. Marcinek, Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne, Katowice 2009 r. 5 Jeżeli wartość bieżąca netto (NPV) jest dodatnia, co to oznacza? Podstawą oceny opłacalności inwestycji jest kryterium NVP. Inwestor, ma dokonać wyboru jednego wariantu, spośród rozpatrywanych. Za najlepszy wariant, z punktu widzenia tego kryterium, uznaje się ten, dla którego wartość W. Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 6 NPV jest - jakie? 2006 r. Jakie kryterium stosuje się dla porównania opłacalności dwóch przedsięwzięć W. Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 7 inwestycyjnych różniących się skalą nakładów inwestycyjnych ? 2006 r. Koszt kapitału obcego (długu) jest najczęściej wyższy od kosztu kapitału 8 własnego - dlaczego? K. Marcinek, Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne, Katowice 2009 r. Co się zalicza do wewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć 9 inwestycyjnych? Ocena efektywności inwestycji, red. S. Wrzosek, UE Wrocław, 2008 r. Wartość emisyjna obligacji stanowi cenę, za którą emitent sprzedaje obligacje 10 subskrybentom. Jaka może być ta cena? E. Nowak, E. Pielichaty, M. Poszwa, Rachunek opłacalności inwestowania, PWE Warszawa, 1999 r. 12 Aktywa netto to: 13 Bilans to: 14 Rachunek zysków i strat informuje (o czym?) 15 Co jest konsekwencją stosowania zasady ostrożnej wyceny w rachunkowości? 16 Zgodnie z ustawą o rachunkowości do środków trwałych zalicza się: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Messner Z., Pfaf J., Rachunkowość finansowa cz. I , Stow. Księg. w Polsce, 2009 r. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) W. Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006 r.

Według jakich zasad dokonywana jest wycena środków trwałych na dzień 17 bilansowy ? Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) 18 Wskaż operacje, których skutki wpłyną na wzrost kosztów operacyjnych: Jakie są elementy 19 o rachunkowości? składowe ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)

PWN. Czekaj. Materiały 32 Jakie są funkcje pieniądza na rynku? do ćwiczeń z bankowości. Marszałek. P.) 27 Co powoduje naliczenie amortyzacji środków trwałych? Ustawa z dnia 29 września 1994 r. Difin. Warszawa 2008.jaki element 26 kosztów? Ustawa z dnia 29 września 1994 r. 1223 ze zm. pod red. Materiały 31 Co jest przedmiotem obrotu na rynku finansowym? do ćwiczeń z bankowości.U. Czekaj.20 Elementem składowym rocznego sprawozdania finansowego jest: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. Warszawa 2007. Współczesna bankowość. Zalewska. Nr 74. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. Współczesna Uwzględniając kryterium rodzaju instrumentów finansowych można wyodrębnić bankowość. jednostka może nieruchomości 28 inwestycyjne na dzień bilansowy wyceniać (według jakich zasad)? Ustawa z dnia 29 września 1994 r. Iwańczuk. pod red. 1223 ze zm. M. Difin. Warszawa 2008. z późn. o rachunkowości (Dz. poz. PWN.U.) 23 podatnik wykaże. Warszawa 2008. z 2011 r.) 24 modernizację (jaka jest ich wielkość?) 25 Co wpływa zgodnie z MSR na wartość początkową środka trwałego? Paragraf 16 i 22 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 16 oraz Paragraf 11 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 23 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych obciążają . Zalewska. z 2009 r. P. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.) 35 36 37 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. jeśli 397. Czekaj.U. pod red. pod red. Nr 211. o rachunkowości (Dz. poz. Nr 152. Difin. Nr 152. Nr 152. Czekaj.) Skutki wyceny według wartości godziwej nieruchomości zaliczonej przez jednostkę do inwestycji długoterminowych są na dzień bilansowy odnoszone (do 29 jakich elementów bilansu?) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. poz. z późn. z 2009 r. Przewodnik po usługach bankowych. Zalewska. A. pod red. PWN. Współczesna bankowość. A. Warszawa 2007. rekonstrukcję. Współczesna bankowość. instrumenty i instytucje finansowe. zm. pod red.w jakich ratach? Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. Difin. Rynki. J. Marszałek. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. instrumenty i instytucje finansowe. Zgodnie z prawem podatkowym. instrumenty i instytucje finansowe. 1223 ze zm. z pózn. z 2009 r. poz. adaptację czy 397. Iwańczuk. A. UE Poznań 2009 r.U. Difin. o rachunkowości (Dz. zm. J. pod red. M. z 2011 r. Przewodnik po usługach bankowych. UE Poznań 2009 r. M. Zgodnie z prawem podatkowym budynki i budowle uznaje się za używane. Współczesna bankowość. Iwańczuk. poz.U. Marszałek.) Zgodnie z ustawą o rachunkowości cena nabycia środka trwałego wprowadzanego 21 do ewidencji jednostki obejmuje: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. J. Przewodnik po usługach bankowych. M. zm. Difin. Materiały rynek (jaki?) do ćwiczeń z bankowości. . Marszałek. P. z 2009 r. 1223 ze zm. instrumenty i instytucje finansowe. zm. z 2011 r. 1384. Współczesna Uwzględniając przedmiot wymiany na wielu pojedynczych rynkach w gospodarce bankowość. UE Poznań 2009 Rynki.) Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Zalewska. Nr 152. U. poz. Warszawa 2008. Nr 74.U. z 2010 r. P. instrumenty i instytucje finansowe. Przewodnik po usługach bankowych. instrumenty i instytucje finansowe.U. gdy Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. Warszawa 2007. Iwańczuk. pod red. podatnik może od środków trwałych dokonywać 397.) Rynki. J. pod red. z 2010 r. Przewodnik po usługach bankowych. pod red. A. PWN. Iwańczuk.) 22 odpisów amortyzacyjnych . Przewodnik po usługach bankowych. pod red. poz. pod red.) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. pod red. Warszawa 2007. Warszawa 2007. Zalewska. Warszawa 2008.) Rynki. o rachunkowości (Dz. PWN. UE Poznań 2009 r. M. 33 Instrumenty finansowe to: 34 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. Materiały 30 można wyróżnić rynek (jaki rodzaj rynku?) do ćwiczeń z bankowości. UE Poznań 2009 r. z 2009 r. 1223 ze zm.U. z późn. poz. U. Nr 152. że przed ich nabyciem były: Zgodnie z prawem podatkowym środki trwałe uważa się za ulepszone. poz. A. 1223 ze zm. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. pod red. Rynki. pod red. M. Marszałek. o rachunkowości (Dz. Papier wartościowy to: z pózn. P. 1384. P. rozbudowę. Warszawa 2008. Zalewska. Materiały Papier wartościowy w postaci materialnej (z czego się składa?) do ćwiczeń z bankowości. J. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. wydatki poniesione na ich przebudowę. Rynki. z 2009 r. UE Poznań 2009 r. zm. poz. Materiały Jakie papiery dominują na rynku pieniężnym? do ćwiczeń z bankowości. Nr 152. Czekaj. pod red. Iwańczuk. Czekaj. pod red. o rachunkowości (Dz. Nr 211. PWN. Warszawa 2007. poz. Marszałek. J. A. pod red. Nr 74.

Warszawa 2008. 2002 r. Jakie są jego cechy? do ćwiczeń z bankowości. poz. Iwańczuk.(do jakiej wysokości?): 48 Redystrybucji kredytowej można przypisać następujące cechy: 49 Zdolność kredytowa to: . Difin. Współczesna W prawnych zabezpieczeniach kredytu mających charakter osobisty wyróżnić bankowość. Współczesna bankowość. Marszałek. z późn. Iwańczuk. Współczesna bankowość. UE Poznań 2009 r. Przewodnik po usługach bankowych. Nr 77. Materiały do ćwiczeń z bankowości. P. Przewodnik po usługach bankowych. Czekaj. PWN. Zalewska. UE Poznań 2009 r. Iwańczuk.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. poz. M. Warszawa 2008. Iwańczuk. P. Iwańczuk. pod red. UE Poznań 2009 r. pod red. poz. Przewodnik po usługach bankowych. PWN.) 42 Instrumentami polityki pieniężnej są: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. P. Marszałek. instrumenty i instytucje finansowe. z późn. o Narodowym Banku Polskim (Dz. Nr 77. Rynki. Czekaj. instrumenty i instytucje finansowe. Rynki. pod red. PWN. Warszawa 2008. J. Warszawa 2008. pod red. pod red. instrumenty i instytucje finansowe. pod red. Materiały do ćwiczeń z bankowości. pod red. pod red. który jest zabezpieczony bankowość. Zalewska. PWN. PWN. Prawo bankowe (Dz. P. Difin. poz. pod red. pod red. Zalewska. A. Warszawa 2008. pod red. Przewodnik po usługach bankowych. M. Nr 1. J. Zalewska. M. zm. A.) 46 Banki mogą prowadzić rachunki (jakie?): Rynki. Czekaj. M. zm. U. Przewodnik po usługach bankowych. Difin. Warszawa 2007. Zalewska. A. pod red. Materiały do ćwiczeń z bankowości. J. Marszałek. 665. pod red. 665. pod red. Współczesna bankowość. U. Difin. UE Poznań 2009 r. pod red. A. Współczesna bankowość. zm. A. UE Poznań 2009 r. M. A. pod red. pod red. Marszałek. Warszawa 2008. A. Nr 77. P. M. A. poz. 665. Zalewska. Difin. 2002 r. Rynki. PWN. Prawo bankowe (Dz. 2. instrumenty i instytucje finansowe. Zalewska.) 50 Co zawiera umowa kredytowa? Rynki. U. poz. 2002 r. Materiały do ćwiczeń z bankowości. Difin. zm. z późn. instrumenty i instytucje finansowe. UE Poznań 2009 r. PWN. Nr 77. zm. Marszałek. 2002 r. Przewodnik po usługach bankowych. z 2005 r. Prawo bankowe (Dz. Warszawa 2007. instrumenty i instytucje finansowe. Materialy 53 Odwrócony kredyt hipoteczny posiada następujące cechy: do ćwiczeń z bankowości. Rynki. Iwańczuk. Warszawa 2007. pod red. J. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Przewodnik po usługach bankowych. J. J. instrumenty i instytucje finansowe. Marszałek. UE Poznań 2009 r. Zalewska. Difin. Nr 77. Współczesna bankowość. Materiały 51 można: do ćwiczeń z bankowości. Warszawa 2007. z późn. Marszałek. J. Czekaj.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. U. Prawo bankowe (Dz. Materiały do ćwiczeń z bankowości. Warszawa 2008. PWN. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 44 Rola banków w gospodarce: 45 Do czynności zastrzeżonych dla banków zalicza się udzielanie: 47 System gwarantowania depozytów . P. Warszawa 2007. pod red. U. Zalewska. J. Warszawa 2007. Iwańczuk. P. Przewodnik po usługach bankowych. pod red. o Narodowym Banku Polskim (Dz. pod red. instrumenty i instytucje finansowe. Iwańczuk. A. z późn. poz. U. Warszawa 2007. M.38 List zastawny to: 39 Dyskonto weksla jest to: 40 Obowiązujące prawo bankowe pochodzi z roku: 41 Organami NBP są: Rynki. Współczesna Źródłem finansowania nieruchomości jest kredyt. Materiały do ćwiczeń z bankowości. pod red. Czekaj. Rynki. z późn.) 43 W Polsce banki mogą być tworzone jako banki (jakie?) Rynki. pod red. 2. Iwańczuk. Marszałek. UE Poznań 2009 r. Difin. M. Czekaj. Nr 1. Warszawa 2008. UE Poznań 2009 r. P. pod red. zm. 665. Współczesna bankowość. Prawo bankowe (Dz. Marszałek. zm. Difin. PWN. Współczesna bankowość. instrumenty i instytucje finansowe. z późn. 2002 r. pod red. Czekaj. P. pod red. J. z 2005 r. U. M. Czekaj. Materiały 52 hipoteką. 665. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Czekaj. Warszawa 2008. Warszawa 2007. pod red. Przewodnik po usługach bankowych. Warszawa 2007.

Mikroekonomia. S. Dornbusch. M. Kalinowski. Begg. S.co oznacza? Mikroekonomia. R. R. Rekowski. Kalinowski. Przybylska-Kapuścińska. 56 Makroekonomia bada . Mikroekonomia. Begg. Fischer. Łuczyński. Warszawa 2007. Czekaj. 67 Co oznacza elastyczność cenowa popytu? Mikroekonomia. Rekowski. Poznań 2005. PWE 1999. Łuczyński. Poznań 2005. Warszawa 2008. D. M.(jakich zjawisk?) Mikroekonomia. D. F. W. Dornbusch. Barczyk. Poznań 2003 r. S. Wiśniewski. Łuczyński. W. S. Wiśniewski. Mikroekonomia. Korzyść dźwigni jest wówczas gdy koszt kapitałów obcych jest . Poznań 2005. W. Kalinowski. Fischer. Kalinowski. UE. D. Wiśniewski. Łuczyński. Rekowski.(czym?) Mikroekonomia. PWE 1999. S. UE. S. Barczyk. Rekowski. Barczyk. Poznań 2003 r. pod red. UE. UE. Przybylska-Kapuścińska. Rekowski. F. Poznań 2005. W. Dornbusch. Rekowski. W. UE. Mikroekonomia. S. Fischer. R. Dornbusch. Barczyk. W. Begg. W. Rekowski. M. Fischer. R. Łuczyński. Mikroekonomia. D. Dornbusch. S. PWE 1999. F. Mikroekonomia. D. PWE 1999. W. Begg. R. F. PWE 1999. Mikroekonomia. Dornbusch. Barczyk. Iwańczuk. Fischer. PWE 1999. Mikroekonomia. Kalinowski. W. UE. Fischer. Mikroekonomia. S. Poznań 2005. Rekowski. Barczyk. D. Dornbusch. S. M. Barczyk. UE. S. Barczyk. Rekowski. R. 60 Krzywa popytu . S. 64 Przesunięcie krzywej popytu w lewo może być spowodowane . PWE 1999. Dornbusch. Begg. Dornbusch. F. Wiśniewski. Fischer. Materiały do ćwiczeń. Mikroekonomia. S. UE. 65 Przesunięcie krzywej podaży w prawo może być spowodowane . Begg. S. Materiały do ćwiczeń. Mikroekonomia. Fischer. R. D. Współczesna finansową. S. Wiśniewski. Poznań 2003 r. W. PWE 1999. F. Materiały do ćwiczeń.(czym?) Mikroekonomia. M. W. Zalewska. Przybylska-Kapuścińska. Poznań 2003 r. Poznań 2003 r. W. Mikroekonomia. Przybylska-Kapuścińska. S. PWE 1999. M. PWE 1999. Dornbusch. R. PWE 1999. Begg. R. R. S. W. M. W. Kalinowski. Przybylska-Kapuścińska. Wiśniewski. S. Begg. Mikroekonomia. Fischer. W. W. W. Begg. S. Dornbusch. PWE 1999. Mikroekonomia. Wiśniewski. R. Materiały do ćwiczeń. Poznań 2005. M. D. Rekowski. Poznań 2005. Kalinowski. Fischer. Kalinowski.(jakie zjawiska?) Mikroekonomia. F. R. PWN. S. Kalinowski. Kalinowski. Wiśniewski.(czym?) Mikroekonomia. Materiały do ćwiczeń. Poznań 2005. Barczyk. R. Dornbusch. Łuczyński. R. Poznań 2005. 69 Elastyczność dochodowa popytu zależy (od czego)? Mikroekonomia. Materiały do ćwiczeń. PWE 1999. Łuczyński. Przybylska-Kapuścińska. 61 Krzywa podaży . Barczyk. Begg. S. UE. Mikroekonomia. S. Kalinowski. Poznań 2003 r. Rekowski. R. S. Przybylska-Kapuścińska. Łuczyński. UE. S. F. Poznań 2003 r. W. D. Materiały do ćwiczeń. Poznań 2005. Mikroekonomia. Poznań 2003 r. S. R. Poznań 2003 r. W. M. Rekowski. Materiały do ćwiczeń. Materiały do ćwiczeń. R. Begg. A. Materiały do ćwiczeń. M. Wiśniewski. Kalinowski. Przybylska-Kapuścińska. Mikroekonomia.Dobór źródeł finansowania nieruchomości winien uwzględniać dźwignię Rynki.co oznacza? Mikroekonomia. Przybylska-Kapuścińska. Przybylska-Kapuścińska. Barczyk. Poznań 2005. Barczyk. M. Poznań 2005. Łuczyński. Wiśniewski. Łuczyński. Łuczyński. Rekowski. Wiśniewski. D. Dornbusch. Mikroekonomia. PWE 1999. instrumenty i instytucje finansowe. Materiały do ćwiczeń. Mikroekonomia. Mikroekonomia. Przybylska-Kapuścińska. Barczyk. Poznań 2003 r. D. Przybylska-Kapuścińska. 68 Co oznacza elastyczność cenowa podaży? Mikroekonomia. S. D. R. S. Poznań 2005. M. Poznań 2005. W. D. F. Kalinowski. Poznań 2003 r. Barczyk. Difin. Łuczyński. W. F. PWE 1999.(jaki bankowość. Materiały do ćwiczeń. P. W. M. J. W. 63 Przesunięcie krzywej popytu w prawo może być spowodowane . UE. 59 Przez pojęcie rynku rozumie się: Mikroekonomia. R. Begg. F. Mikroekonomia. UE. S. UE Poznań 2009 r. Fischer. UE. Mikroekonomia. Przybylska-Kapuścińska. Przewodnik po usługach bankowych. R. R. F. M. Kalinowski. Materiały do ćwiczeń. Fischer. Mikroekonomia. Wiśniewski. pod red. R. UE. D. F. W. S. Poznań 2003 r. 57 Ekonomia pozytywna dąży do ustalenia . Begg. F.(jakich zjawisk?) Mikroekonomia. Dornbusch. Rekowski. W. 55 Mikroekonomia bada . W. R. Fischer. Mikroekonomia. Marszałek. Łuczyński. M. Dornbusch. F. Fischer. Rekowski. Wiśniewski. Poznań 2003 r. Poznań 2003 r. R. Begg. Materiały do ćwiczeń. R. R. W. Mikroekonomia. Przybylska-Kapuścińska. W. Mikroekonomia. Łuczyński. R. 66 Przesunięcie krzywej podaży w lewo może być spowodowane . 58 Ekonomia normatywna dąży do ustalenia . Mikroekonomia. M. Łuczyński. UE. Przybylska-Kapuścińska. Fischer. Materialy 54 w stosunku do majątku własnego?) do ćwiczeń z bankowości. Kalinowski. S. Wiśniewski.(czym?) Mikroekonomia.(jakie zjawiska?) Mikroekonomia. Poznań 2003 r. Wiśniewski. 62 Co oznacza cena równowagi rynkowej? Mikroekonomia. Poznań 2005. Mikroekonomia. . Begg. D. Materiały do ćwiczeń. Mikroekonomia. pod red. Mikroekonomia. W. Barczyk. R. W. R. R.

Przybylska-Kapuścińska. Materiały do ćwiczeń. Kalinowski. Poltext. Poznań 2003 r. Łuczyński. Inwestycje w nieruchomości. Poznań 2003 r. Kalinowski. Kalinowski. Mikroekonomia. uczestnictwa (udziały) E. F. Fischer. Barczyk. Poltext. PWE 1999. S. 2001 r. PWE 1999.70 71 72 73 74 D. UE. Wiśniewski. Poznań 2005. Matkowski. Begg. Wiśniewski. Mikroekonomia. W. F. R. 75 popycie na kredyt powoduje: Przybylska-Kapuścińska. W. Poznań 2003 r. R. Poznań 2005. Bryx. Barczyk. M. Materiały do ćwiczeń. Rynek dóbr i rynek czynników produkcji pod względem ekonomicznym . Matkowski. S. Łuczyński. Co musi uwzględnić inwestor w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej na 81 rynku kapitałowym (zakup akcji)? E. Rogowski. Barczyk. Inwestycje w nieruchomości. W. R. Co uwzględnia model optimum producenta? Mikroekonomia. Poznań 2003 r.czego dotyczy? 86 Rachunek prospektywny opłacalności inwestycji . 76 Który z czynników ekonomicznych określa koszt zaangażowania kapitału? Inwestor zamierza zainwestować 2 mln zł. Wiśniewski. Rekowski. Wiśniewski. F. Mikroekonomia. Barczyk. Poznań 2005. Oficyna Ekonomiczna. UE. PWE 1999. Przybylska-Kapuścińska. Elastyczność mieszana popytu ma znak dodatni . Mikroekonomia. S. Mikroekonomia. Przybylska-Kapuścińska. W. Materiały do ćwiczeń. Mikroekonomia. Poznań 2003 r. Dornbusch.Poznań 2005. Wiśniewski. Przybylska-Kapuścińska. Mikroekonomia. 82 Na czym polegają inwestycje finansowe o charakterze lokat udziałowych ? Na czym polegają 83 wierzytelnościowych? inwestycje finansowe o charakterze lokat E. Poznań 2005. Kategorią rynku kapitałowego. W. Łuczyński. Materiały do ćwiczeń. UE. Inwestycje w nieruchomości. Wiśniewski. Poznań 2003 r. Nowak. Wiśniewski. S. W. (jaki miernik ekonomiczny?) Mikroekonomia. Przybylska-Kapuścińska. Łuczyński. 2001 r. UE. M. M. M. PWE 1999. M. Kalinowski. 1999 r.(jakie mają cechy?) Mikroekonomia. PWE Warszawa. Matkowski. F. R. PWE Warszawa. Łuczyński. R. M. Poznań 2005. S. S. S. F. Łuczyński. Wymagana stopa zwrotu przez inwestora z zaangażowanego kapitału wynosi 20%. Rekowski. S. Poltext. F. Fischer. Barczyk. R. Rekowski. Poznań 2003 r. Kalinowski. Kalinowski. F. Łuczyński. W. M. Dornbusch. D. Matkowski. Rekowski. Begg.Poznań 2005. Poznań 2005. F. W. Pielichaty. Pielichaty. 1999 r. W. Przybylska-Kapuścińska. Rachunek opłacalności inwestowania. R. Wiśniewski. E. Poszwa. Poltext. W. M. Łuczyński. S. W. Poznań 2005. Mikroekonomia. R. Rekowski. Łuczyński. Kalinowski. F. Poszwa. Dornbusch. Barczyk. W. PWE 1999. (podobieństwa i różnice) Mikroekonomia. Pielichaty. Nowak. Bryx. W. W. M. Rekowski. W. S. Wiśniewski. Wiśniewski. Dornbusch. Poznań 2005. Łuczyński. R. UE. PWE Warszawa. Begg. 2001 r. M. W. Rekowski. 84 Do podstawowych zalet inwestowania w fundusze inwestycyjne zalicza się: 85 Rachunek retrospektywny opłacalności inwestycji . Nowak. Fischer. Mikroekonomia. Poszwa. UE. W. S. Barczyk. Rachunek opłacalności inwestowania. UE. UE. Mikroekonomia. Poznań 2003 r. Kalinowski. Barczyk. Mikroekonomia. Materiały do ćwiczeń. Materiały do ćwiczeń. Krzywe obojętności konsumenta . Rekowski. R. Barczyk. R. Przybylska-Kapuścińska. M. Przybylska-Kapuścińska. Mikroekonomia. oznaczającą cenę kapitału pożyczkowego jest . Rekowski. Poznań 2003 r. E. Begg. D. W. W. D. Kalinowski.kiedy jest przeprowadzany? 87 Ryzyko w działalności inwestycyjnej oznacza: Na co zwraca uwagę inwestor nabywając jednostki 88 w funduszach inwestycyjnych? . Mikroekonomia. F. R. R. UE. Rekowski. S. Bryx. R. Wzrost oszczędności gospodarstw domowych i przedsiębiorstw przy stałym M. Rachunek efektywności przedsięwzięc inwestycyjnych. F. 77 spełniły wymagania inwestora? Przybylska-Kapuścińska. Mikroekonomia. Barczyk. Bryx. Mikroekonomia. R. UE. W. 1999 r. M. Fischer. M. R. W. Mikroekonomia. Materiały do ćwiczeń. Mikroekonomia. Barczyk. Mikroekonomia.kiedy? Mikroekonomia. Mikroekonomia. M. Mikroekonomia. Poznań 2005. M. UE. Jakie przedsięwzięcie M. E. Materiały do ćwiczeń. R. D. Mikroekonomia. Poznań 2003 r. Materiały do ćwiczeń. W. 2001 r. Inwestycje w nieruchomości. R. R. W. 78 Co oznacza rzadkość zasobów w ekonomii? 79 Czego miarą jest użyteczność? 80 Do czego służy mechanizm rynkowy? M. Kraków 2006 r. S. Poznań 2003 r. Przybylska-Kapuścińska. Kalinowski. Fischer. Materiały do ćwiczeń. Kalinowski. R. S. S. Dornbusch. Begg. Łuczyński. Mikroekonomia. Rekowski. S. Rachunek opłacalności inwestowania. Wiśniewski. Materiały do ćwiczeń.

1999 r. Oznacza to. Rachunek opłacalności inwestowania. M. Poszwa. E. wyrobu. PWE Warszawa. Rachunek opłacalności inwestowania. UE. wiedząc że koszty stałe wynoszą 4000 zł. Główka. PWE Warszawa. Kraków 2006 r. Oficyna Ekonomiczna. M. Pielichaty. Nowak. Nowak. Poszwa. Rachunek opłacalności inwestowania. Rogowski. Do prostych metod opłacalności inwestycji produkcyjnych zalicza się . Rachunek efektywności przedsięwzięc inwestycyjnych. Pielichaty. PWE Warszawa. E. Pielichaty. Poznań 2005 r. 1999 r. cena sprzedaży 100 zł/szt. Ile wynosi kwotowy margines bezpieczeństwa przychodu? E. E. Poszwa. Rekowski. Pielichaty. kredyt. Mikroekonomia. PWE Warszawa. Pielichaty. Rachunek opłacalności inwestowania. M. Pielichaty. Rekowski. E. E. M. Rachunek opłacalności inwestowania. E. Kraków 2006 r. E. Co oznacza okres zwrotu nakładów inwestycyjnych w ocenie opłacalności 92 inwestycji rzeczowych? Podejmując decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu danego przedsięwzięcia inwestycyjnego należy porównać jego okres zwrotu (n) z granicznym okresem 93 zwrotu (ng). Rogowski. Nowak. Poznań 2005 r. Nieruchomość a rynek. 99 Co to jest wartość zaktualizowana netto (NPV)? W. G. Poszwa.. Przedsięwzięcie jest opłacalne wtedy gdy: Księgowa stopa zwrotu dla określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego została W. 1999 r. M. że przedsiębiorstwo sprzeda 400 sztuk wyrobu. Mikroekonomia. Rachunek opłacalności inwestowania. W. 1999 r. Oficyna Ekonomiczna.relacja do ceny: 107 Co obejmuje analiza rynku? M.co to oznacza? 103 Elastyczność dochodowa popytu ma znak (jaki?) 104 Poziom stopy zwrotu na rynku akcji zależy (od czego?) 105 Cena emisyjna obligacji może być . PWE Warszawa. Określ o ile może obniżyć się wielkość sprzedaży wyrobu A aby przedsięwzięcie nie zaczęło przynosić strat. E. Nowak. Nowak. Nowak. Rachunek opłacalności inwestowania. Rachunek opłacalności inwestowania. po opodatkowaniu) w okresie 91 inwestycyjnego ustala się . Poszwa. Poszwa. jednostkowy koszt zmienny 50 zł. 1999 r. Poszwa. Rachunek efektywności przedsięwzięc inwestycyjnych. Kraków 94 określona na poziomie 25%. Oficyna Ekonomiczna. Kucharska-Stasiak Ewa. 1999 r.Przy określaniu opłacalności inwestycji rzeczowych produkcyjnych należy 89 wyznaczyć: E. M. E.(jakie 98 metody)? E. Nowak. M. E. Rachunek opłacalności inwestowania. Rogowski. Poltext. PWE Warszawa. Nowak. PWE Warszawa. że: 2006 r.(co się 100 zalicza?) Nieruchomość. Cena jednostkowa została określona 96 na 20 zł. Nowak. 90 Korzyści z inwestycji rzeczowych mierzone są za pomocą . Nowak. Z analizy zawartych umów sprzedaży wynika. M. PWE Warszawa. Pielichaty. 1999 r. PWE Warszawa. E. E. M. 101 Od czego zależy popyt efektywny? 102 Elastyczność cenowa popytu równa zero . E. Próg rentowności ilościowy (w analizie progu rentowności) został określony na 250 szt. Poszwa. Mikroekonomia. Do tradycyjnych metod finansowania inwestycji w nieruchomości . M. Kraków 2006 r. .jakich mierników? Zysk netto (tzn. PWE Warszawa. E. Pielichaty. Rachunek efektywności przedsięwzięc inwestycyjnych. PWN 2005 r. Oficyna Ekonomiczna.relacja do wartości: 106 Wartość bieżąca obligacji . tego wyrobu. Pielichaty. Rachunek opłacalności inwestowania. Poszwa. M. Rachunek efektywności przedsięwzięc inwestycyjnych. red. 1999 r. Rogowski. 2009 r. UE. E. Poznań 2005 r. 1999 r. Pielichaty. przedsiębiorstwo 97 podpisze kontrakt na dostawę 120 szt. Poszwa. W. E. hipoteka. 1999 r. 95 Co wyznacza próg rentowności? E.Co należy uwzględnić? eksploatacji projektu E. UE. M. Rekowski.

roczna nadwyżka finansowa 8000 zł. U. Jarmołowicz.. z 2010 r. Baszyński. PWE Co przyczyni się do wzrostu dochodu narodowego niewywołującego przy tym Podstawy makroekonomi-problemy. Poszwa. Zawadzka. U. Kraków 2006.. PWE Warszawa. M Taylor. red. red. rozwiązania. wymagana przez inwestora stopa zwrotu 101 12. Makroekonomia. Makroekonomia. zadania.. Rogowski. G. 109 Źródłami informacji do analizy rynku nieruchomości mogą być: 110 Co to jest project finance? Na ile lat określił inwestor graniczny czas zwrotu w projekcie inwestycyjnym opisanym danymi: wydatki inwestycyjne 100000 zł. UE Poznań 2009 r. Jarmołowicz. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. red. zadania. w sprawie warunków technicznych. zadania. Makroekonomia. G. rozwiązania. każdy inwestor rynku 108 kapitałowego ma do wyboru (jaką strategię?) E. Nieruchomość. Bankowość. M Taylor. jeżeli nie występują czynniki 114 szkodliwe dla zdrowia. G. Podstawy makroekonomi-problemy. G. Makroekonomia.budowlanej i nadzoru budowlanego w świetle przepisów 111 prawa budowlanego jest: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Kraków 2006. red. W. PWE 106 Realny PKB per capita . Mankiw.Podstawy makroekonomi-problemy. zm. W. Cymerman. 1623. G. Makroekonomia. 1999 r. Nowak. red. M . (jak mogą być wykorzystane?) . 1999 r. W. Nr 75 poz. zadania. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. rozwiązania. A. Oficyna Ekonomiczna. Baszyński. Baszyński. Rachunek efektywności przedsięwzięc inwestycyjnych. 2002 r. A. PFSRM. M Taylor. rozwiązania. W.. W. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego budynki o powierzchni zabudowy 113 ponad 2000 m2 podlegają okresowej kontroli . E. M. W. rozwiązania. PWE Podstawy makroekonomi-problemy. UE Poznań 2009 r. M. A. Jarmołowicz. A. 690. Jarmołowicz.Iwanicza-Drozdowska.W. A. poz. G. red. z późn. PWN 2005 r.) architektoniczno . Rachunek opłacalności inwestowania. Czy projekt ten jest opłacalny?: 103 Bank centralny interweniuje na rynku pieniężnym poprzez -( jakie działania?) 104 Co jest miarą inflacji? Źródła informacji w gospodarowaniu nieruchomościami. G. Jarmołowicz. W. poz. Prawo budowlane (Dz. Makroekonomia. Poszwa.20 m. PWE Warszawa. PWE Podstawy makroekonomi-problemy. PWE 109 Co spowoduje podwyższenie stopy redyskontowej przez NBP? Podstawy makroekonomi-problemy. zadania. zm. Na podstawie kształtowania się NVP dla projektu wyznaczono poziom wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) na 102 poziomie 15%. z późn. Mankiw. U. Nr 243. 2002 r. Nowak. rozwiązania. E. Kucharska-Stasiak Ewa. okres eksploatacji obiektu 10 lat.(co oznacza?) 107 Co oznacza wzrost inflacji? Podstawy makroekonomi-problemy. Mankiw. Mankiw.. Nr 75 poz. A. Jarmołowicz. 2008 r. z późn.) 112 W świetle przepisów techniczno .) Pomieszczenia na antresoli o wysokości 2. Baszyński. PWE Centralnym organem administracji rządowej w sprawach administracji Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. red. UE Poznań 105 (jakiego?) 2009 r. M Taylor. Z. 1623. Prawo budowalne (Dz. zadania. Oficyna Ekonomiczna.. M Taylor. Rogowski. Baszyński. Nr 243. PWE Wzrost gospodarczy jest mierzony przez pozytywną zmianę wskaźnika . Jaworski . z późn. 690. 2009 r. Pielichaty. U. red.(w jakich okresach?) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z 2010 r. w sprawie warunków technicznych. kredyt. . Poltext. UE Poznań 2009 r. Zagadnienia podstawowe. Hopfer. UE Poznań 2009 r.5% : Inwestor określił wymaganą stopę zwrotu r=10%. W. E. Pielichaty. zadania. Rachunek opłacalności inwestowania. R. zm. Baszyński. M Taylor.budowlanych lokalem użytkowym może być: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. G. Poltext. UE Poznań 108 wzrostu inflacji? 2009 r. W. Mankiw. Rachunek efektywności przedsięwzięc inwestycyjnych. hipoteka. E. zm. red. rozwiązania. Mankiw. Mankiw. Baszyński. Nieruchomość a rynek. UE Poznań 110 Bank centralny w Polsce jest (od kogo uzależniony?): 2009 r. Jarmołowicz. Główka. A. A.Z punktu widzenia skłonności do podejmowania ryzyka. M Taylor. 2009 r. Makroekonomia.

Prawo budowlane (Dz.) z wentylacją mechaniczną przy doprowadzeniu centralnej ciepłej wody powinna wynosić co najmniej: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. zm. Prawo budowlane (Dz.) W świetle przepisów techniczno . Nr 243. zm. z 2010 r. w świetle przepisów "Prawa budowlanego".Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. co zalicza się do kubatury brutto 115 budynku? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z 2010 r. U. 2002 r. Prawo budowlane (Dz. Prawo budowlane (Dz. wymaga (jakich działań?) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. w świetle przepisów techniczno -budowlanych stanowi (jakie pomieszczenie?) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 2002 r. Nr 243. poz. Nr 243. przy jego trwałości technicznej ocenianej na 20 lat . jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. zm. zm. 1623. Nr 75 poz. zm. U. z późn. U.(jaki to obiekt budowlany?) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. nie wpisanego do rejestru zabytków Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) Kiedy jest wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego? Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. poz.) 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 W świetle przepisów "Prawa budowlanego" dokumentację budowy stanowią: .) w okresie 10 lat. w sprawie warunków technicznych. z 2010 r. Nr 75 poz. poz. zm.) W świetle przepisów techniczno . Nr 75 poz. Prawo budowlane (Dz. poz. 1623. 1623. Nr 243.) oraz nie objętego ochroną konserwatora. 690. U. z późn. Nr 243.budowlanych kubatura pomieszczenia łazienki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 1623. U. wymaga (jakich działań?) Rozbiórka budynku o wysokości poniżej 8 m. Nr 243. 690. zm. 1623. z 2010 r. jeżeli odległość od granicy działki nie jest mniejsza niż połowa wysokości budynku. 690. którymi są: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. U. zm. Nr 75 poz. z późn. U. poz. U. U. z 2010 r. 1623. Pomieszczenie kotłowni gazowej usytuowanej w piwnicy budynku jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. z późn.) W świetle przepisów "Prawa budowlanego" przez dokumentację powykonawczą rozumie się: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. U. z 2010 r. z późn. 690. w sprawie warunków technicznych.) W świetle przepisów techniczno -budowlanych przez powierzchnię wewnętrzną budynku rozumie się: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późn. Prawo budowlane (Dz. poz. U. W świetle przepisów techniczno .budowlanych przez pojęcie "budynek 116 mieszkalny" należy rozumieć: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Prawo budowlane (Dz.) W rozumieniu przepisów "Prawa budowlanego" rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. poz. Prawo budowlane (Dz.) W świetle przepisów Prawa budowlanego zadania administracji architektonicznobudowlanej jako organ pierwszej instancji wykonują: W świetle przepisów "Prawa budowlanego" obiekt budowlany typu kontenerowego połączony trwale z gruntem. w sprawie warunków technicznych. z późn. zm. 2002 r. zm.) Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. z późn. zm. w sprawie warunków technicznych. Prawo budowlane (Dz. z 2010 r. zm. poz. 1623. 2002 r. z późn. 1623. poz. z późn. 690. z późn. z 2010 r. Nr 243.) jednorodzinnego. w sprawie warunków technicznych. zm. U. 1623. U. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. z 2010 r. U. Nr 75 poz. z późn.) Przez pojęcie "remont" wg "Prawa budowlanego" rozumie się wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. zm. Nr 243. 2002 r.budowlanych. z późn. Nr 243. przeznaczony do użytkowania Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Nr 75 poz. U. wg przepisów 138 techniczno . 1623. U.80 m od strony drogi publicznej wymaga 134 (jakiego działania przed rozpoczęciem budowy?) Okresowa kontrola polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 2002 r. Prawo budowlane(Dz. poz. w sprawie warunków technicznych. Prawo budowlane (Dz.) sprawności połączeń. U. 690. może nastąpić . Prawo budowlane (Dz. zm. zm.) Dla określenia wymagań technicznych i użytkowych. 2002 r.) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej 131 powinien znajdować się . Wysokość pomieszczeń biurowych z naturalną wentylacją. z późn. z 2010 r. w świetle przepisów techniczno -budowlanych 140 powinna wynosić co najmniej: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Budowa ogrodzenia o wysokości 1. z późn.Wznowienie budowy. 2002 r. U.(jak często)? Okresowa kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. zm. 690. U.(jaką wielkość w stosunku do powierzchni podłogi?): Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. U. w sprawie warunków technicznych. Nr 243. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75 poz. z 2010 r. poz.) 141 Uczestnikami procesu budowlanego. 1623. U. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 690. Nr 75 poz.) gazowej w budynku jednorodzinnym wolnostojącym powinna być 135 przeprowadzona . w rozumieniu " Prawa budowlanego" są: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z 2010 r. Nr 75 poz.50 m to budynek .) w świetle ościeżnic. w sprawie warunków technicznych. w sprawie warunków technicznych. Nr 75 poz. zm.) W świetle przepisów "Prawa budowlanego" przez zmianę sposobu użytkowania 142 obiektu budowlanego lub jego części rozumie się: . U. zm. z późn. 2002 r. Nr 75 poz. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75 poz. 690. z późn.( jak często? ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późn.(jaki?) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późn. z późn. Nr 243.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. zm. przeznaczonych na jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. zm. w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinna 133 wynosić co najmniej . w sprawie warunków technicznych. Nr 243.budowlanych budynek mieszkalny o czterech 132 kondygnacjach i wysokości 11. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Prawo budowlane (Dz. Nr 243. liczona jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. poz. Prawo budowlane (Dz. z późn.(po 129 spełnieniu jakiego warunku?) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń. 2002 r. U. z późn. zm. z późn. Nr 243.budowlanych powierzchnia okien. U. poz. w budynkach 136 o funkcji przemysłowej powinna być przeprowadzona . 690. 1623. 1623. U. 690. dla której wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. zm. zm. W świetle przepisów techniczno . wg przepisów techniczno 137 budowlanych obowiązuje podział budynków na grupy wysokości -(jakie?) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 1623. 1623. 2002 r. Prawo budowlane (Dz. zm. poz. zm.) W świetle przepisów techniczno . z późn. z późn. z późn. Nr 243. 690. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. w sprawie warunków technicznych. 1623.) w przypadku gdy przerwa w budowie trwała ponad 3 lata. U. z 2010 r. W świetle przepisów techniczno .(na jakiej wysokości?) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.) stały pobyt więcej niż 4 osób. zm. zm. w sprawie warunków technicznych. poz. z 2010 r. Nr 243. 2002 r.budowlanych poziom podłogi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. z 2010 r. U. U.) Korytarze stanowiące komunikację wewnętrzna w mieszkaniu. z 2010 r. z późn. poz.budowlanych powinny mieć szerokość w świetle co najmniej: W świetle przepisów techniczno -budowlanych drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych powinny mieć 139 szerokość co najmniej: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.) 130 W świetle przepisów ustawy "Prawo budowlane" katastrofą budowlaną jest: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

U. Nr 75 poz. 690. zm. w sprawie warunków technicznych. z późn. U. zm. 2002 r. Nr 75 poz. z późn.) 154 Budynki niskie w świetle przepisów techniczno .50 m. w sprawie warunków technicznych. w sprawie warunków technicznych.) W świetle przepisów techniczno .: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w których instaluje się urządzenia gazowe powinny mieć 144 wysokość co najmniej: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Nr 75 poz. w sprawie warunków technicznych. Nr 75 poz. Nr 75 poz. Nr 75 poz. 2002 r. 2002 r. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 690. Nr 75 poz. z późn. w sprawie warunków technicznych.budowlanych wysokość balustrad schodowych 145 lub balkonowych w budynkach wielorodzinnych powinna wynosić: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.) 153 Budynki wysokie w świetle przepisów techniczno . 690.) służące do obsługi budynku.) 143 Gazomierzy nie można instalować (gdzie?): Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Nr 75 poz. w sprawie warunków technicznych. zm.) W świetle przepisów techniczno . w sprawie warunków technicznych. z późn. 2002 r. w sprawie warunków technicznych.budowlanych to. z późn. 2002 r. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 2002 r. 690. 690. 690. to 150 pomieszczenia: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Ile kondygnacji ma budynek typu hotelowego zawierający: suterenę i parter. z późn. z późn. zm. 2002 r. Nr 75 poz.budowlanych to: . zm. U. Nr 75 poz. zm. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. w sprawie warunków technicznych. z późn. w sprawie warunków technicznych. zm. U. wysokość budynku służąca do 146 określenia maksymalnego.) 152 W świetle przepisów techniczno . z późn. następnie 10 kondygnacji z pokojami hotelowymi? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. zm. 2002 r. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 2002 r.budowlanych.) W świetle przepisów techniczno .budowanych uważa 147 się: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. zm. 2002 r. nad jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 690. z późn. w sprawie warunków technicznych. z późn. U. z późn. U. 690. zm.budowlanych do budynków użyteczności 149 publicznej zalicza się: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Nr 75 poz. 690. U.) Pomieszczenia. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. pionowego wymiaru budynku mierzy się od: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.) Do budynków zamieszkania zbiorowego w świetle przepisów techniczno 151 budowlanych zalicza się: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. zm. Pomieszczenie przyłącza centralnego ogrzewania wraz z wymiennikami ciepła.budowlanych przez poziom terenu rozumie się: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 690.) parterem: przestrzeń na urządzenia techniczne oraz instalacje o wysokości 148 w świetle 1. 2002 r. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. w świetle przepisów techniczno . U. 2002 r. w sprawie warunków technicznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 690. U. zm.budowlanych.) Za kondygnację budynku w świetle przepisów techniczno . U. U. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75 poz. 690.

to: 171 Dachówka ceramiczna. w sprawie warunków technicznych. "wielkiej płyty" zalicza się do budynków o konstrukcji: Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Posadzka z desek struganych. z późn.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. to: 167 Legary. U. to: 166 Ślepy pułap. 2002 r. to: 170 Dźwigar. z późn.) 155 W świetle przepisów " Prawa budowlanego". poz.) Wnęka na elewacji budynku utworzona przez cofnięcie części ściany zewnętrznej 168 w głąb budynku na całej wysokości kondygnacji. zm. U. U. Nr 243. cementowa oraz blacha dachówkowa mocowana jest do: Dylatacja konstrukcyjna w budynku 172 elementów .) 159 W świetle przepisów techniczno . powłoki wykończeniowe ścian 160 murowanych mogą być wykonane jako: Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Przy prawidłowej eksploatacji najdłuższym okresem trwałości charakteryzuje się 161 posadzka wykonana z: Poradnik "Zużycie nieruchomości zabudowanych" Zużycie funkcjonalne uwzględnia się przy określeniu wartości części składowych 162 nieruchomości . Nr 75 poz. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. z 2010 r. Prawo budowlane (Dz. 1623. to: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 1623. 690. to: Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego 169 Ościeże.(podać przy zastosowaniu jakich metod?) Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego 163 Budynek z tzw. to: to świadome przerwania ciągłości Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego . to belki drewniane stanowiące: Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. zm.budowlanych. budynek to: 156 Konstrukcja mieszana budynku. najczęściej z drewna iglastego. kondygnacją podziemną jest: W budynkach wznoszonych metoda tradycyjną.(jakich?) 173 Estakada. z późn. układana na legarach lub bezpośrednio na belkach drewnianych stropowych . to: 157 Wiata to: 158 W świetle przepisów ustawy "Prawo budowlane" obiekt tymczasowy. zm.(jaka to 164 podłoga?) Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego 165 Strop Akermana. z 2010 r. Nr 243. poz.

to: 178 Określając koszt obiektu wg metody kosztów zastąpienia uwzględnia się: Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego W budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Podstawy budownictwa 192 Strop Kleina. poz. element scalony występujący 179 w technice elementów scalonych podejścia kosztowego. w sprawie wyceny nieruchomości i 193 uwzględnić: sporządzania operatu szacunkowego (Dz. to: Leksykon . Podstawy budownictwa Głębokość posadowienia fundamentów budynku typu hali produkcyjnej 190 uzależniona jest między innymi od: Literatura : Sposoby ustalenia zużycia technicznego budynków i budowli. Podstawy budownictwa 191 Stropy w budynku mogą być o konstrukcji: Leksykon. zm. niezbędne są dane w zakresie: Literatura : Sposoby ustalenia zużycia technicznego budynków i budowli. z późn.174 Fundament. przeznaczonym do rozbiórki. U.). Nr 207. to: 187 Mur pruski to rodzaj ściany. to: 175 Izolacja wodochronna. to: 184 Modernizacja budynku to wykonanie robót. w której konstrukcję nośną stanowią: 188 Klasa betonu B 15 oznacza: Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych Podstawy budownictwa Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Dla obliczenia średnioważonego stopnia zużycia technicznego (fizycznego) 189 budynku. poza kosztem nabycia gruntu należy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. to: 183 Konstrukcja budynku. przy poziomie 176 wody gruntowej poniżej posadowienia fundamentów. to: Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego 177 KNR ( Katalog nakładów rzeczowych). to strop: Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Określając wartość nieruchomości zabudowanej 4 kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym. katalog "Sekocenbud" . 2109.Biuletyn cen obiektów budowlanych Dokonując oceny stopnia zużycia technicznego budynku użyteczności publicznej 180 należy uwzględnić: Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych Stan zerowy w budynku podpiwniczonym mieszkalnym obejmuje następujące 181 elementy: Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego 182 Weranda. to: Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Zabezpieczenie fundamentów i ścian podpiwniczenia od zewnątrz. . w wyniku których uzyskuje się: 185 Wpływ na zużycie środowiskowe mają : 186 Konstrukcja szkieletowa budynku.

poz. 2109. publikowanych w specjalistycznych wydawnictwach. 2109. zm) Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych . 651. z późn. zm) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. dla potrzeb 194 aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.(jaką wartością?) sporządzania operatu szacunkowego (Dz. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. 2109. 2010 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 651. z późn.). poz. 197 powinien być dokonany . uwzględnia się w wartości rynkowej Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. zm. zm. U. zm. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego 195 tej nieruchomości. 205 przyjmuje się . o gospodarce nieruchomościami (Dz. zm. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. U. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. poz. Nr 207. zm) Za zakończenie zabudowy. Nr 207.). Nr 102. z określonej. zależy od: Na poczet ceny nieruchomości gruntowej. Nr 207.. o gospodarce nieruchomościami (Dz. z późn. .(z jakiej daty stan nieruchomości?) Dla określenia wartości nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem uwłaszczenia komunalnej osoby prawnej należy uwzględnić . były zajęte pod drogi publiczne i z dniem 1. o gospodarce nieruchomościami (Dz. z 207 użytkownika wieczystego uważa się: późn. z późn. Nr 102. jest .). z Dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości późn.). Nr 207. z mocy prawa stały się własnością gminy. z późn. zm. z późn. której częścią składową jest zabytkowy obiekt sakralny późn. w sprawie wyceny nieruchomości i jakiej daty?) : sporządzania operatu szacunkowego (Dz. Z wartości lokalu określonej na potrzeby ustalenia ceny lokalu. 2109. Nr 102. z późn. zm. poz. U. poz. U. poz. poz. Nr 102. zm. poz. U. U. Nr 102. z późn. w sprawie wyceny (według jakich zasad?) nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. z późn. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. U. 2109. w sprawie wyceny nieruchomości i 210 odtworzenia części składowych tego gruntu. stan nieruchomości przyjmuje się (z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. 199 200 201 202 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. U. 2109.(przy wycenie w jakim podejściu?) Przy określeniu kosztu odtworzenia wg techniki wskaźnikowej. zm. uważa się : Dla potrzeb ustalenia ceny nieruchomości gruntowej. zm) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu. U. zm) oraz Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych . Nr 207. zm) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. Nr 207. w świetle przepisów ustawy o gospodarce 204 nieruchomościami dotyczących użytkowania wieczystego. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r.późn. z 2010 r. z 203 w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. U. 651. Nr 207. Nr 207. ustanawianego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. 198 dopuszczalne jest pod warunkiem: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. 2109. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. U. Wartość nieruchomości określona przy zastosowaniu metody kosztów likwidacji. poz. zm) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. zm. określonej na dzień wyceny . 208 Koszty dodatkowe w podejściu kosztowym obejmują : poz. poz. poz.). 2109.(z jakiej daty stan 206 nieruchomości i z jakiej poziom cen?) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 2010 r. Nr 207. poz. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i 209 jako przedmiot odrębnej własności wyodrębnia się (wartość jakiej części?): sporządzania operatu szacunkowego (Dz." Wycena nieruchomości należy określić (wg jakich zasad?) zabytkowych" Wartość nakładów. zm. 2010 r. poz. 2109. 1623. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. poz. U. Nr 102. z Wartość nieruchomości.). 651.(jak określonej): Czy dla obiektu budowlanego: "przemysłowy komin wolnostojący" należy 196 prowadzić książkę obiektu? Opis stanu technicznego budynku. z późn. stanowiącego część składową nieruchomości. U. z późn. będącej w jej użytkowaniu w dniu 5 grudnia 1990 r. 2010 r. poz.). poz. 651.Wybór podejścia dla określenia wartości nieruchomości gruntowej.). 2109. Nr 207. Nr 102. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. U. oddawanej spółdzielni w użytkowanie wieczyste. Nr 243.01. 2010 r. z późn. Wartość nieruchomości równa kosztowi nabycia gruntu. U. wykorzystanie cen wskaźnikowych. o gospodarce nieruchomościami (Dz. Prawo budowlane (Dz. 2010 r. U.). o gospodarce nieruchomościami (Dz. poz. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. dla potrzeb aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu poprzez . Dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości.1999 r. z późn. 2109. zm. które przed dniem 31. poz. W świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami za rozpoczęcie budowy przez Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Nr 207.).12. z późn. z późn. zm. U. U. poz. powiększona o koszt Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. poniesionych na remont budynku będącego częścią składową nieruchomości oddanej w trwały zarząd. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. w sprawie wyceny zabudowanej określa się (co jest przedmiotem wyceny?): nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. 651. jest wartością: późn. 2010 r. 651. Nr 207.). zm.1998 r. 2109.

U. poz.Wg przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami określenie: "Stan Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Nr 102. zm. 903. z późn.U.." powierzchnia pomieszczenia o wymiarach w poziomie posadzki 5. U. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. 1418. mogą stanowić odrębną 223 nieruchomość i wówczas stanowią: Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. U. które rzeczoznawca może wykorzystać przy sporządzeniu operatu Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r.). 903. Nr 169.) 220 W świetle przepisów ustawy o własności lokali nieruchomość wspólną stanowią: Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. Nr 207. Nr 193.ISO 9836 powierzchnię całkowitą kondygnacji budynku mierzy 216 się (jak?): Polska Norma Polska Norma Polska Norma W świetle normy PN ISO 9836 powierzchnie przejść drzwiowych w ścianach 217 zalicza się do . 227 nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Polski są: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. poz. 2010 r. Nr 80. 651.(na jakim 213 poziomie?) Polska Norma W świetle PN . poz. z późn. w sprawie wyceny nieruchomości i 212 budowanych.(jakich elementów?) Powierzchnia kondygnacji netto. 226 Rzeczpospolitej Polskiej należy uwzględnić: Dowodami. w świetle normy PN ISO 9836. Nr 80. 2109.(do jakich powierzchni?) Polska Norma W świetle normy PN1SO 9836 "Właściwości użytkowe w budownictwie…. U. z 2000 r. z późn.) Wysokość odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod drogę 224 publiczną ustala się (jak?): Które z czynników wpływają na zużycie funkcjonalne budynku mieszkalnego 225 jednorodzinnego: Wyniki obserwacji rynku nieruchomości .). zm. poz. W świetle normy PN-B/70-02365 "Powierzchnia budynków.20 m. z 2000 r. z późn.(jakie?) Wg normy PN . o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. poz. poz. z późń. Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. z 2008 r. 1418. z 211 nieruchomości" należy rozumieć jako: późn.). U. zm. 218 wysokości od 1. zm. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości szacunkowego dla potrzeb ustalenia przez wojewodę prawa do rekompensaty za poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. . 397. U. 1194.) 221 Do lokalu mogą przynależeć. jako jego części składowe: Jakie dokumenty są przydatne do ustalenia stopnia zużycia technicznego 222 (fizycznego) budynku? Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych Budynki lub ich części trwale związane z gruntem. z 2011 r.ISO 9836 "Właściwości użytkowe z budownictwie" do 214 powierzchni zabudowy nie wlicza się . dzieli się na 215 powierzchnie .ogrodzenia 228 wybudowanego przez podatnika we własnym zakresie? .00 m x 4.40 m do 2. zalicza się do kubatury budynku (w jakiej części?): sporządzania operatu szacunkowego (Dz. w świetle przepisów techniczno Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. poz. o własności lokali ( Dz. zm. Podział. z późn. zm. pomiaru powierzchni pomieszczeń dokonuje się . Nr 74. wynosi : Polska Norma Które z rodzajów kosztów wchodzą w skład cen jednostkowych robót 219 budowlanych: Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych . określenia i zasady obmiaru". o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości Przy określeniu wartości nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.00 m. zm. zm) Kubaturę poddaszy nieużytkowych. z późn. poz.) Co jest podstawą ustalenia wartości początkowej środka trwałego . Nr 169. o własności lokali ( Dz. Zasady kosztorysowania Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r.

) Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r.000 zł w okresie zasiedzenia dokonała nakładów związanych z adaptacją poddasza o wartości 80. U. poz. zm. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U.01. zm.) Podstawę opodatkowania z tytułu nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia 238 stanowi : Wartość rynkową rzeczy lub prawa majątkowego. Nr 101. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają W świetle ustawy z dnia 15. o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy z tytułu nabycia nieruchomości w drodze Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r.1983 r. zm.1991 r. z 2010 r. zm. poz.02. z późn. z 2009 r. zm. 649. Podstawą opodatkowania przy umowie sprzedaży nieruchomości zabudowanej. zm. U. 2003 r.) obciążonej prawem dożywocia. U. o ubezpieczeniach obowiązkowych . z 2011 r.ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.prawnej określona (jak?): W świetle przepisów ustawy z dnia 28. U. z późn. 768.) Loggia używana przez właściciela wyodrębnionego lokalu mieszkalnego. U. zm. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. poz. Nr 93. poz. 2109. o podatkach od spadków i darowizn (Dz. z 2009 r. z późn. poz. przez wartość początkową budynku biurowego. z późn. Nr 95. obmiaru zakresu rzeczowego elementów scalonych dokonuje się . z 2000 r. zm. poz.(jakich pomieszczeń?) Osoba nabywająca nieruchomość o wartości 350. z 2009 r.) 235 prawną będącą podatnikiem podatku VAT rozumie się: Ustawa z dnia 9 września 2000 r. 768. z 2009 r.U. z późn. zm. z późn. poz. gdy decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stała się 229 ostateczna. Nr 93. z 2010 r. o podatkach od spadków i darowizn (Dz. o podatkach od spadków i darowizn (Dz. o podatkach od spadków i darowizn (Dz.według jakich 230 zasad? Wydawnictwa cenowe . U. z 2000 r. poz. jest wartość rynkowa przedmiotu czynności 236 cywilno . w świetle ustawy o własności lokali stanowi: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. Nr 74.000 zł. Nr 207. Nr 93. zm. zm. o podatkach i opłatach 234 lokalnych. o podatkach od spadków i darowizn (Dz. o własności lokali ( Dz. o podatku dochodowym od osób Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. 1152. U.1992 r.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. Nr 80. poz. Datą nabycia spadku jest: Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. U. 903. z późn. 242 Podstawą opodatkowania z tytułu nabycia w trybie zasiedzenia stanowi kwota: Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej określa się 243 jako: Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. poz. 651. prawnych. z późn.założenia Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. z 2009 r. Nr 80. zm. stanowiącą podstawę ustalenia 239 podatku od spadków i darowizn określa się .) . nabytej w drodze dziedziczenia.U.).07. Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. 768. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.) Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r.) Kwota ubezpieczeniowa budynku gospodarstwa rolnego może być ustalona na 231 podstawie: Wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia podatku od spadku określa się dla 232 stanu nieruchomości z dnia nabycia. Nr 93. z późn. poz. 613. dzierżawa lub użyczenie oraz trwały zarząd wywłaszczonej późn. z późn. 768.) nieruchomości wygasają. z 237 zasiedzenia powstaje z chwilą: późn. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. o gospodarce nieruchomościami (Dz. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r.U. z Najem. Nr 124. poz. Po upływie jakiego czasu?: Określając koszt odtworzenia przy użyciu techniki elementów scalonych . zm. 903. nabytego przez osobę 397.(jak?) Wartość rynkowa nieruchomości.) W świetle przepisów ustawy z dnia 12.) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. dla potrzeb 240 ustalenia podstawy opodatkowania określa się przy zastosowaniu (jakich metod?) W świetle ustawy podatku od spadków i darowizn za powierzchnię użytkową budynku uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach podziemnych i naziemnych z 241 wyjątkiem . 768. o własności lokali ( Dz. Nr 93. Nr 102. z późn. poz. 233 w budynku wielorodzinnym. z 2010 r.

z późn. poz. 651. 1418. 251 muszą być spełnione?) Potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej następuje na wniosek osoby Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. Nr 169. U. Nr 169. złożony nie później niż do dnia poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.(gdzie?) Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. U. Nr 169. mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 253 obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej następuje w drodze: Wartość rynkową nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r.(jakich kosztów?) Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o własności lokali ( Dz. 2109 ze zm. 613. o gospodarce nieruchomościami (Dz. Nr 207.) W kalkulacji ceny jednostkowej roboty lub elementu scalonego koszty ogólne 248 budowy to składnik . o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości Pozytywna ocena dowodów. zm. 1418. zm. o ochronie praw lokatorów. U.). z późn. Nr 207. poz. 1418. z późn. z 2010 r. zm. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości Czy prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 2109. 258 obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej? . poz. z późn. poz. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości W jakiej wysokości zalicza się wartości nieruchomości pozostawionych poza poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 255 oraz według cen albo kosztów odtworzenia (z jakiej daty?): Dla celów ustalenia wysokości rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. z późn. mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. w świetle przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 244 oznacza .). (jakie warunki poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. które świadczą o pozostawieniu nieruchomości poza poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. wyodrębniany lokal wraz z Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r.). U. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości Rzeczypospolitej Polskiej określa się na podstawie nieruchomości podobnych. z 2010 r. 257 sporządzane z uwzględnieniem dowodów w postaci -(jakich dowodów?) Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r.) pomieszczeniami przynależnymi położonymi w tym samym budynku. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości Rzeczypospolitej Polskiej określa się według stanu na dzień ich pozostawienia poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.). z późn.). 252 31 grudnia (którego roku?): Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. 1418. w przypadku braku cen transakcyjnych uzyskiwanych za nieruchomości podobne określa się ich wartość rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. U. poz. Nr 169. 1418. zm. poz. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości ubiegającej się o potwierdzenie tego prawa. poz. zm. zm.). 1418.). zm. w sprawie wyceny nieruchomości i 256 odtworzeniową budynków (według jakich zasad?) sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z późn. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej są poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Nr 169. 1418. Nr 80. poz. Nr 95. zm.). z 2005 r. U. U. zm.) nieruchomości. Nr 31. Operaty szacunkowe. zm. 903. z Powierzchnia użytkowa budynku.(na jakich obszarach w Polsce?) Wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. 250 obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest zbywalne?: Prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. U. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. w których została określona wartość nieruchomości Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. zm. poz. 266. z późn. poz. Nr 102. poz. poz.). Nr 169.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. stanowiąca podstawę ustalenia podatku od późn. 254 położonych na obszarze . poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. z późn. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości granicami Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje właścicielowi. z 2000 r. zm. U. z późn. U.). poz. z późn.(na jakiej 245 mapie należy go zaznaczyć?): W decyzji stwierdzającej uwłaszczenie państwowej osoby prawnej ustala się cenę 246 nieruchomości gruntowej (wg jakich zasad?) W świetle ustawy o ochronie praw lokatorów. Nr 169. Nr 169. poz. 1418. do powierzchni użytkowej lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych zalicza się powierzchnie pomieszczeń 247 (jakich i jakich się nie zalicza?): Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. z późn.(jakich części budynku i jak mierzona?) Dla ustanowienia odrębnej własności lokalu. U. zm.) Informacje o cenach zbywanych lokali jako przedmiotu spółdzielczych 249 własnościowych praw do lokali można uzyskać .

z 2001 r. U. w sprawie prowadzenia ksiąg 264 wieczystej? wieczystych i zbioru dokumentów (Dz. stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności prowadzi 260 się (jakie KW?): Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. Nr 124.Wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej stanowiących lasy określa się jako sumę wartości gruntu i wartości drzewostanu.).). zm.(kto 261 występuje?): Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. U. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów (Dz. 1361. Nr 124. Wodociągowy przewód sieci ogólnej. Nr 102.). 1122 ze zm. zm. z 2001 r. Nr 102. z 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów (Dz. 1361. jeżeli 275 posiada nieruchomość nieprzerwanie w dobrej wierze od lat: Kodeks cywilny . Nr 169. w sprawie prowadzenia ksiąg 268 oznacza się udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej? wieczystych i zbioru dokumentów (Dz. U. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. zaświadczenia (o czym?): Podstawą oznaczenia domu. poz. poz. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. z późn. 1122 ze zm. z późn. Nr 102. U.(jaką 259 metodę?) Dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste oraz dla znajdującego się na tym gruncie budynku. Nr 102. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów (Dz. U. zm. U. wydane przez spółdzielnię 266 mieszkaniową. U.). Nr 102. poz. 1122 ze zm. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. W którym dziale księgi wieczystej. zm. Nr 102. poz. Nr 124. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. 1122 ze zm. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. do którego przysługuje prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej jest. prowadzonej dla nieruchomości lokalowej.) o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym .gospodarcze przeznaczenie gruntu. oferta zawarcia umowy w postaci elektronicznej 272 wiąże składającego .(w jakich warunkach?) W granicach określonych przez społeczno . poz. wydane przez spółdzielnię 267 mieszkaniową. zaświadczenie (o czym?): Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. 1122 ze zm. poz. Przy określaniu wartości gruntu stosuje się . Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r.). w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów (Dz. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. z Jeśli zmiana stanu prawnego nieruchomości nastąpiła w wyniku wyroku sądu późn. U. 1361. poz. U. poz. który wchodzi w skład przedsiębiorstwa 269 czy stanowi część składową nieruchomości?: Kodeks cywilny 270 Podmiotami mienia państwowego są: 271 Przynależnościami nieruchomości są: Zgodnie z kodeksem cywilnym.na czyj wniosek? Kiedy wypis z rejestru gruntów stanowi jedyną podstawę wpisu w księdze Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r.) 262 Jako zasadę wpisu do KW przyjęto w polskim systemie prawnym? Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.) Lokal będący przedmiotem odrębnej własności oznacza się w księdze wieczystej 265 na podstawie: Podstawą oznaczenia lokalu w księdze wieczystej. 1418.) nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje sprostowania 263 oznaczenia nieruchomości na podstawie danych z tej ewidencji . z W razie niezgodności danych z ewidencji gruntów i budynków z oznaczeniem późn. 1122 ze zm. 273 własność gruntu rozciąga się na przestrzeń: Kodeks cywilny Kodeks cywilny Kodeks cywilny Kodeks cywilny Samoistny posiadacz nieruchomości może żądać ustanowienia służebności 274 (jakiej?): Kodeks cywilny Posiadacz samoistny nabywa własność nieruchomości przez zasiedzenie. do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest. poz. U. poz.

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. o własności lokali ( Dz. zm. z późń. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 281 się ostateczna wygasają . U. strych. Nr 193.(z dnia?) W przypadku. z 2008 r. U. z późń. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. o własności lokali ( Dz. zm. z późń.) . z 2008 r. nie mogą być przedmiotem obrotu z dniem: 289 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. Nr 193. komórka mogą stanowić . z późń. objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 288 inwestycji drogowej. zm. Nr 193. z późń. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. zm.) 290 Pomieszczenia lokalu takie jak: kuchnia. poz.) Za nieruchomości objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. Nr 193. poz. z 2008 r. z późń. U. poz. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 283 nieruchomości.(jakie są jej następstwa?) Wysokość odszkodowania za nieruchomości położone w granicach pasa drogowego. 903. 1194. z późn. zm. z 2008 r. przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub na własność odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. Nr 80. poz. zm. zm. U.) W wypadku nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 284 rygoru natychmiastowej wykonalności decyzja ta . o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. Nr 193. poz. 1194. z 2008 r. z późn. ustala się według stanu 285 nieruchomości w dniu: Wysokość odszkodowania za nieruchomości położone w granicach pasa drogowego. poz. zm. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. 1194. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 282 odszkodowanie przysługuje . z późn. z 2008 r. z 2000 r.) Z dniem. poz. Nr 193. 1194. 903.Według przepisów Kodeksu cywilnego. 1194. z późń. łazienka. z późń. ustala się według wartości 286 nieruchomości . zm.(jakie części 292 lokalu?): Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. Nr 193. zm. Nr 80. z 2008 r. U. której właścicielem jest 277 małoletni może nastąpić nie wcześniej niż z upływem: Kodeks cywilny W wypadku wzniesienia budynku na cudzym gruncie roszczenie o przeniesienie 278 własności zajętej na ten cel działki za odpowiednim wynagrodzeniem przysługuje: Kodeks cywilny Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera . zm. poz.) Pomieszczenia takie jak: piwnica. U. U. U. 903. z późń. poz.(jakie Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. poz. poz. Nr 80.(komu?) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. do czynności zwykłego zarządu rzeczą 276 wspólną .(jaka zgoda jest potrzebna?): Kodeks cywilny Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie. z późn. U. z późń. 1194. zm.) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 1194. U. o własności lokali określa: Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. poz. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. poz. z 2000 r. U. z 2008 r. U. Termin ten nie może być krótszy niż: zakresie dróg publicznych (Dz. Nr 80. Nr 193. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. poz. Nr 193.) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r.) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.(jakie prawa?) zakresie dróg publicznych (Dz. o własności lokali ( Dz. U. z 2000 r. z 2008 r. o własności lokali ( Dz. 1194. 1194. z 2008 r.(komu?) zakresie dróg publicznych (Dz.) Spełnienie wymagań przewidzianych dla lokalu samodzielnego stwierdza starosta 291 w formie: Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. U.) 280 Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się .) Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określa termin wydania Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. Nr 193.) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.wysokość odszkodowania powiększa się 287 (o ile?) Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego. 1194. zm. przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub na własność odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda nieruchomość niezwłocznie . 903. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 279 elementy?) zakresie dróg publicznych (Dz. z 2000 r. spiżarnia są pomieszczeniami: Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. zm.

(kto powołuje?) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. 903. z 2000 r.) gruncie domu oraz do ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokali na 298 drugą stronę tej umowy. U. Dokument ten. Nr 80. poz. jako wymóg ustawowy. Nr 80. z późn. z 2000 r. 903. 903. 903. Nr 80. jaka przysługuje właścicielom lokali w odniesieniu do udziału 293 w gruncie. z późn. zm. poz. z późn. o własności lokali ( Dz. U.) 296 Według ustawy o własności lokali wspólnotę mieszkaniową . z Organ administracji publicznej. o własności lokali ( Dz. zm. poz. o własności lokali ( Dz. zm. z późn.) 297 Jakie są prawa wspólnoty mieszkaniowej ? Do ważności umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 300 finansowych uchwalenia planów miejscowych określa się wartość . zm. U. z 2000 r. Nr 80. z późn. Nr 80.) Dla określenia udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości 295 wspólnej niezbędne jest określenie: Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. Nr 207.). o własności lokali ( Dz. zm. 651. U. 903. zm. o własności lokali ( Dz. o własności lokali ( Dz. niezbędne jest aby: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. U. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. poz. z późn. poz.(w jakim zakresie?) Przy określaniu wartości nieruchomości na potrzeby określenia skutków Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r.(czy może być zniesiona?): Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi zaznacza się na rzucie Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r.(jaką?) .) wspólnej.) odpowiednich kondygnacji budynku. Nr 102. zm. poz. z 2010 r. 294 stanowi załącznik -(do czego?): Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. z 2000 r. której interesu prawnego dotyczy jego treść .W razie wyodrębnienia własności lokali współwłasność w nieruchomości Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. poz. z 2000 r. z 2000 r. Nr 80.) 299 sporządzenie operatu szacunkowego jest obowiązany umożliwić osobie. 903. 2109 ze zm. który zlecił rzeczoznawcy majątkowemu późn. poz. na którym wzniesiony jest budynek . U. U.