You are on page 1of 41

ÑEÀ TRAÉC NGHIEÄM NL&THBH

Ñaùnh daáu cheùo (x) vaøo caâu traû lôøi ñuùng,
coù theå choïn nhieàu hôn moät caâu.

Caâu 1: Caùc loaïi baûo hieåm döïa treân kyõ thuaät
phaân boå laø :
a. Baûo hieåm taøi saûn
b. Baûo hieåm con ngöôøi
c. Baûo hieåm nhaân thoï
d. Baûo hieåm traùch nhieäm daân söï

Caâu 2: Caùc loaïi baûo hieåm döïa treân kyõ thuaät
doàn tích laø :
a. Baûo hieåm traùch nhieäm daân söï
b. Baûo hieåm tai naïn con ngöôøi
c. Baûo hieåm xe cô giôùi
d. Baûo hieåm nhaân thoï

Caâu 3: Kyõ thuaät phaân boå trong baûo hieåm
thöông maïi laø :
a. Phaân boå phí thu ñöôïc cho ngöôøi ñöôïc baûo
hieåm
b. Phaân boå soá tieàn boài thöôøng cho naêm
taøi chaùnh sau
c. Phaân boå phí thu ñöôïc cho traùch nhieäm
chöa hoaøn thaønh cuûa nhaø baûo hieåm
trong naêm taøi chaùnh sau
d. Phaân boå traùch nhieäm cuûa coâng ty baûo
hieåm goác cho caùc coâng ty taùi baûo hieåm

1
Caâu 4: Kyõ thuaät doàn tích trong baûo hieåm thöông
maïi laø:
a. Doàn tích soá phí thu ñöôïc ñeå traû tieàn
baûo hieåm khi xaûy ra söï kieän baûo hieåm
b. Doàn tích traùch nhieäm cuûa coâng ty baûo
hieåm
c. Doàn tích soá phí thu ñöôïc ñeàu ñaën haøng
naêm
d. Doàn tích soá phí maø ngöôøi ñöôïc baûo
hieåm coøn nôï coâng ty baûo hieåm

Caâu 5: Toån thaát coù theå xaùc ñònh ñöôïc laø:
a. Toån thaát taøi saûn
b. Toån thaát con ngöôøi
c. Toån thaát do phaùt sinh traùch nhieäm daân
söï
d. Toån thaát do ngöôøi thöù 3 gaây ra

Caâu 6: Toån thaát khoâng xaùc ñònh ñöôïc laø:
a. Toån thaát tinh thaàn
b. Toån thaát taøi saûn
c. Toån thaát do phaùt sinh traùch nhieäm daân
söï
d. Toån thaát do ngöôøi thöù 3 gaây ra

Caâu 7: Tính tin töôûng tuyeät ñoái cuûa hôïp ñoàng
baûo hieåm laø:
a. Ngöôøi ñöôïc baûo hieåm tin töôûng coâng ty
baûo hieåm seõ traû tieàn baûo hieåm
b. Coâng ty baûo hieåm tin töôûng ngöôøi ñöôïc
baûo hieåm ñoùng ñaày ñuû phí baûo hieåm
c. Coâng ty baûo hieåm tin töôûng ruûi ro chaéc
chaén xaûy ra

2
d. Ngöôøi ñöôïc baûo hieåm ñaõ khai baùo ñaày
ñuû ruûi ro cuûa mình

3
Caâu 8: Cheá ñoä mieãn thöôøng laø:
a. Coâng ty baûo hieåm seõ khoâng boài thöôøng
cho ngöôøi ñöôïc baûo hieåm
b. Coâng ty baûo hieåm seõ khoâng thu phí cuûa
ngöôøi ñöôïc baûo hieåm
c. Coâng ty baûo hieåm khoâng boài thöôøng khi
toån thaát ôû döôùi 1 möùc naøo ñoù
d. Tröôøng hôïp khaùc (cho caâu traû lôøi)

Caâu 9: Phí baûo hieåm laø:
a. Soá tieàn traû khi ruûi ro xaûy ra
b. Giaù thaønh saûn phaåm baûo hieåm
c. Giaù caû saûn phaåm baûo hieåm
d. Soá tieàn coâng ty baûo hieåm seõ traû laïi
cho ngöôøi ñöôïc baûo hieåm khi ruûi ro
khoâng xaûy ra

Caâu 10: Nguyeân taéc daøn traûi trong hoaït ñoäng
kinh doanh baûo hieåm laø:
a. Phaân chia ñòa baøn hoïat ñoäng cuûa coâng
ty baûo hieåm
b. Traùnh tích tuï soá ngöôøi tham gia baûo
hieåm
c. Traùnh taäp trung taát caû hôïp ñoàng trong
moät thôøi ñieåm
d. Tröôøng hôïp khaùc (cho caâu traû lôøi)

Caâu 11: Nguyeân taéc phaân chia trong hoaït ñoäng
kinh doanh baûo hieåm:
a. Phaân chia ruûi ro lôùn ra nhieàu ruûi ro nhoû
b. Phaân chia traùch nhieäm giöõa caùc coâng ty
baûo hieåm ñoái vôùi cuøng moät ruûi ro
c. Phaân chia phí baûo hieåm goác cho caùc
coâng ty baûo hieåm khaùc
4
d. Phaân chia soá ngöôøi tham gia baûo hieåm ra
laøm nhieàu nhoùm nhoû hôn

Caâu 12: Toån thaát coù theå löôøng tröôùc ñöôïc laø:
a. Toån thaát coù theå bieát tröôùc ñöôïc möùc
ñoä xaûy ra nhieàu hay ít
b. Toån thaát con ngöôøi
c. Toån thaát do phaùt sinh traùch nhieäm daân
söï
d. Toån thaát coù theå bieát tröôùc ñöôïc toån
thaát lôùn nhaát

Caâu 13: Toån thaát khoâng theå löôøng tröôùc ñöôïc:
a. Toån thaát con ngöôøi
b. Toån thaát taøi saûn
c. Toån thaát khoâng bieát tröôùc möùc ñoä cao
nhaát
d. Toån thaát do phaùt sinh traùch nhieäm daân
söï

Caâu 14: Coâng ty baûo hieåm töông hoå laø:
a. Coâng ty hoaït ñoäng muïc ñích vì lôïi nhuaän
b. Coâng ty hoaït ñoäng vôùi muïc ñích khoâng vì
lôïi nhuaän
c. Khi caùc thaønh vieân ñeàu laø ngöôøi baûo
hieåm
d. Tröôøng hôïp khaùc (cho caâu traû lôøi)

Caâu 15: Vieät Nam ñaõ coù coâng ty baûo hieåm
töông hoå chöa:
a. Roài
b. Chöa
c. Saép coù
d. Khoâng bao giôø coù
5
Caâu 16: Laõi suaát kyõ thuaät cuûa coâng ty baûo
hieåm nhaân thoï laø:
a. Laõi suaát ñaàu tö thöïc teá cuûa coâng ty
baûo hieåm nhaân thoï
b. Laõi suaát duøng tính phí cuûa coâng ty baûo
hieåm nhaân thoï
c. Laõi suaát traû laõi cuûa ngaân haøng
d. Laõi suaát coâng ty baûo hieåm nhaân thoï vay
cuûa ngaân haøng
Caâu 17: Baûo hieåm nhaân thoï laø loaïi baûo hieåm
ñaûm baûo:
a. Taøi saûn cuûa ngöôøi ñöôïc baûo hieåm
b. Thaân theå ngöôøi ñöôïc baûo hieåm
c. Tính maïng ngöôøi ñöôïc baûo hieåm
d. Tröôøng hôïp khaùc (cho caâu traû lôøi)

Caâu 18: Xaùc suaát töû vong khi tính phí baûo hieåm
nhaân thoï laø:
a. Xaùc suaát töû vong thöïc teá khi ñieàu tra
daân soá
b. Xaùc suaát töû vong thöïc teá khi ñieàu tra
daân soá ñaõ ñieàu chænh taêng
c. Xaùc suaát töû vong thöïc teá khi ñieàu tra
daân soá ñaõ ñieàu chænh giaûm
d. Xaùc suaát khaùc (cho caâu traû lôøi)

Caâu 19: Baûo hieåm coù vai troø thuùc ñaåy moïi
ngöôøi coù yù thöùc ñeà phoøng haïn cheá toån thaát.
Moïi ngöôøi ôû ñaây laø:
a. Taát caû nhöõng ngöôøi tham gia baûo hieåm
b. Taát caû ngöôøi daân, chuû theå, toå chöùc
trong xaõ hoäi
c. Taát caû caùc coâng ty baûo hieåm
6
d. Taát caû nhöõng ngöôøi bò ruûi ro

Caâu 20: Vai troø trung gian taøi chính cuûa baûo
hieåm laø:
a. Vai troø chæ coù trong ñieàu kieän neàn kinh
teá thò tröôøng
b. Vai troø voán coù cuûa hoaït ñoäng kinh doanh
baûo hieåm
c. Vai troø chæ coù trong neàn kinh teá keá
hoaïch hoùa taäp trung bao caáp
d. Vai troø chæ coù cuûa baûo hieåm Vieät Nam
Caâu 21: Theá quyeàn trong hoaït ñoäng kinh doanh
baûo hieåm laø:
a. Ngöôøi ñöôïc baûo hieåm ñöôïc thay theá
coâng ty baûo hieåm yeâu caàu ngöôøi khaùc
boài thöôøng cho mình
b. Coâng ty baûo hieåm ñöôïc thay theá ngöôøi
ñöôïc baûo hieåm yeâu caàu ngöôøi khaùc
boài thöôøng cho mình
c. Ngöôøi ñöôïc baûo hieåm thay theá coâng ty
baûo hieåm boài thöôøng cho ngöôøi thöù 3
d. Tröôøng hôïp khaùc (cho caâu traû lôøi)

Caâu 22: Theá quyeàn ñöôïc aùp duïng trong:
a. Baûo hieåm taøi saûn
b. Baûo hieåm traùch nhieäm daân söï
c. Baûo hieåm con ngöôøi
d. Baûo hieåm tai naïn

Caâu 23: Taùi baûo hieåm laø:
a. Coâng ty baûo hieåm giöû laïi toaøn boä ruûi
ro
b. Coâng ty baûo hieåm chuyeån ñi toøan boä
ruûi ro
7
c. Coâng ty baûo hieåm yeâu caàu caùc coâng ty
baûo hieåm khaùc cuøng ñaûm baûo ruûi ro
vôùi mình
d. Tröôøng hôïp khaùc (cho caâu traû lôøi)

Caâu 24: Nguy cô laø:
a. Moät söï vieäc toát saép xaûy ra
b. Moät söï vieäc xaáu khoâng theå xaûy ra
c. Moät söï vieäc xaáu saép xaûy ra
d. Moät söï vieäc vöøa toát vöøa xaáu saép xaûy
ra

8
Caâu 25: Hieåm hoïa laø:
a. Vieát taét cuûa töø nguy hieåm vaø tai hoïa
b. Moät ruûi ro cuï theå naøo ñoù
c. Moät nhoùm ruûi ro khoâng coù lieân quan
nhau
d. Moät nhoùm ruûi ro xaáu coù theå xaûy ra

Caâu 26: Baûo hieåm laø:
a. Baùo cho bieát coù nguy hieåm xaûy ra
b. Ñoùng goùp soá ñoâng vaøo baát haïnh soá ít
c. Hoaùn chuyeån ruûi ro
d. Gia taêng khaû naêng ruûi ro

Caâu 27: Hoaùn chuyeån ruûi ro baèng phöông phaùp
“nghòch haønh” laø:
a. Di chuyeån ngöôïc chieàu nhau
b. Tham gia vaøo 2 chieàu song song
c. Tham gia vaøo 2 chieàu traùi nhau cuûa moät
söï vieäc
d. Khoâng cho ruûi ro xaûy ra

Caâu 28: Ngöôøi ñöôïc baûo hieåm laø ngöôøi:
a. Kyù keát hôïp ñoàng baûo hieåm
b. Ñöôïc nhaän soá tieàn baûo hieåm
c. Bò ruûi ro ñe doïa
d. Ngöôøi thöù 3

Caâu 29: Baûo hieåm truøng laø:
a. Baûo hieåm nhieàu laàn ôû moät coâng ty
baûo hieåm
b. Baûo hieåm 1 laàn ôû nhieàu coâng ty baûo
hieåm
c. Baûo hieåm nhieàu laàn ôû nhieàu coâng ty
baûo hieåm
9
d. Baûo hieåm 1 laàn ôû 1 coâng ty baûo hieåm

10
Caâu 30: Tính may ruûi cuûa hôïp ñoàng baûo hieåm
laø:
a. Hôïp ñoàng coù theå ñöôïc thöïc hieän hoaëc
khoâng ñöôïc thöïc hieän
b. Ruûi ro khoâng bieát coù xaûy ra hay khoâng
c. Coâng ty baûo hieåm coù traû tieàn baûo
hieåm hay khoâng
d. Tröôøng hôïp khaùc (cho caâu traû lôøi)

Caâu 31: Tính gia nhaäp (tính taùn thaønh) cuûa hôïp
ñoàng baûo hieåm laø:
a. Ngöôøi tham gia baûo hieåm coù quyeàn thay
ñoåi phí baûo hieåm
b. Hôïp ñoàng baûo hieåm laø do coâng ty soaïn
thaûo saún vaø NÑBH chæ caàn kyù teân
vaøo.
c. Ngöôøi tham gia baûo hieåm ñöôïc quyeàn
chæ ñònh ngöôøi thuï höôûng.
d. Tröôøng hôïp khaùc (cho caâu traû lôøi)

Caâu 32: Nguyeân taéc boài thöôøng trong hoaït
ñoäng kinh doanh baûo hieåm laø:
a. Coâng ty baûo hieåm traû tieàn baûo hieåm
theo chi phí thöïc teá phaùt sinh.
b. Coâng ty baûo hieåm traû tieàn baûo hieåm
theo qui ñònh tröôùc treân hôïp ñoàng baûo
hieåm
c. Coâng ty baûo hieåm chaéc chaén seõ boài
thöôøng khi toån thaát xaûy ra.
d. Tröôøng hôïp khaùc (cho caâu traû lôøi)

11
Caâu 33: Nguyeân taéc khoaùn trong hoaït ñoäng kinh
doanh baûo hieåm:
a. Coâng ty baûo hieåm traû tieàn baûo hieåm
theo chi phí thöïc teá phaùt sinh.
b. Coâng ty baûo hieåm traû tieàn baûo hieåm
theo qui ñònh tröôùc treân hôïp ñoàng baûo
hieåm
c. Coâng ty baûo hieåm chaéc chaén seõ boài
thöôøng khi toån thaát xaûy ra.
d. Tröôøng hôïp khaùc (cho caâu traû lôøi)

Caâu 34: Thôøi gian Boä Taøi chính xeùt caáp Giaáy
pheùp hoaït ñoäng cho caùc doanh nghieäp baûo hieåm
laø:
a. 90 ngaøy sau khi ñaõ nhaän ñuû hoà sô hôïp
leä.
b. 60 ngaøy sau khi ñaõ nhaän ñuû hoà sô hôïp
leä.
c. 30 ngaøy sau khi ñaõ nhaän ñuû hoà sô hôïp
leä.
d. Moät soá khaùc

Caâu 35: Khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp
baûo hieåm laø:
a. Khaû naêng traû caùc khoaûn tieàn vay cuûa
ngaân haøng
b. Khaû naêng chi traû cho nhöõng khieáu naïi
phaùt sinh töø nhöõng hôïp ñoàng ñaõ kyù
keát
c. Khaû naêng thöïc hieän nghóa vuï ñoái vôùi
ngaân saùch nhaø nöôùc
d. Khaû naêng chi traû cho caùc khoaûn vay cuûa
caùc toå chöùc, caù nhaân khaùc trong neàn
kinh teá
12
Caâu 36: Nguyeân taéc naøo ñöôïc xem laø quan
troïng haøng ñaàu trong ñaàu tö quyõ baûo hieåm:
a. Sinh lôïi
b. Thanh khoaûn
c. An toaøn
d. Daøi haïn

Caâu 37: Coù soá lieäu veà moät nghieäp vuï trong
naêm nhö sau:

Hôïp STBH Phí goác Trò giaù thieät
ñoàng (M) (UM) haïi (M)
goác
1 10 20.000 8
2 20 35.000 6
3 15 7.000 7
4 8 5.000 3
5 9 11.000 -

Hôïp ñoàng taùi baûo hieåm laø hôïp ñoàng surplus,
möùc giöû laïi cuûa töøng hôïp ñoàng goác nhö sau: (M)
(1): 2,5 (2): 1 (3): 0,8 (4): 4 (5):
2,5
Traùch nhieäm nhaø nhaän taùi laø 5 laàn möùc giöû
laïi. Toång traùch nhieäm (soá tieàn boài thöôøng theo
traùch nhieäm) cuûa nhaø nhaän taùi laø (M):
a. 2,5
b. 3,7
c. 4,125
d. Moät soá khaùc (cho keát quaû)

Caâu 38: Vôùi döõ kieän cuûa caâu 37, tröôøng hôïp
möùc giöû laïi cuûa nhaø baûo hieåm goác cho taát caû
ruûi ro laø 2M, traùch nhieäm cuûa ngöôøi nhaän taùi
13
laø 5 laàn möùc giöû laïi, thì phí baûo hieåm maø
ngöôøi nhaän taùi ñöôïc nhaän laø (UM):
a. 100.000
b. 187.500
c. 237.800
d. Moät soá khaùc (cho keát quaû)

14
Caâu 39: Ñaëc thuø “Ñaûo ngöôïc chu trình saûn
xuaát” trong hoaït ñoäng kinh doanh baûo hieåm laø:
a. Giaù thaønh saûn phaåm xaùc ñònh tröôùc,
giaù baùn saûn phaåm xaùc ñònh sau
b. Toån thaát ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû phí
baûo hieåm ñaõ thu
c. Phí baûo hieåm ñöôïc thu tröôùc, chi boài
thöôøng toån thaát sau
d. Tröôøng hôïp khaùc (cho caâu traû lôøi)

Caâu 40: Lôïi nhuaän cuûa Coâng ty baûo hieåm nhaân
thoï laø:
a. Cheânh leäch döông giöõa xaùc suaát töû
vong thöïc teá vôùi xaùc suaát töû vong tính
phí
b. Cheânh leäch döông giöõa laõi suaát kyõ
thuaät khi tính phí vôùi laõi suaát ñaàu tö thöïc
teá
c. Cheânh leäch aâm giöõa xaùc suaát töû vong
thöïc teá vôùi xaùc suaát töû vong khi tính phí
d. Tröôøng hôïp khaùc (cho caâu traû lôøi)

Caâu 41: Trích soá lieäu trong baûng töû vong cuûa
moät coâng ty baûo hieåm nhaân thoï nhö sau:

Ñoä Soá Soá töû Ñoä Soá Soá töû
tuoåi soáng vong tuoåi soáng vong
30 97.93 90 34 - 138
31 5 95 35 - 158
32 - 105 36 - 183
33 - 121 37 - 210
-

15
Hoaøn thieän caùc soá lieäu coøn thieáu trong baûng
töû vong treân. Sau ñoù tính phí maø ngöôøi tham gia
baûo hieåm phaûi ñoùng cho caùc hôïp ñoàng sau
ñaây, cho bieát thôøi haïn cuûa hôïp ñoàng laø 5 naêm
baét ñaàu töø naêm 31 tuoåi, laõi suaát kyõ thuaät laø
5%/naêm, tröôøng hôïp töû vong xaûy ra vaøo cuoái
naêm, soá tieàn baûo hieåm 100 trieäu VNÑ (söû duïng
cho caùc caâu hoûi töø 42 ñeán 46)

Caâu 42: Hôïp ñoàng baûo hieåm laø hôïp ñoàng sinh
kyø, phí ñoùng duy nhaát moät laàn
a. 66,7
b. 53,2
c. 67,3
d. Moät soá khaùc (cho keát quaû)

Caâu 43: Hôïp ñoàng baûo hieåm laø hôïp ñoàng sinh
kyø, phí ñoùng san baèng ñeàu moãi naêm
a. 6,5
b. 7,8
c. 5,3
d. Moät soá khaùc (cho keát quaû)

Caâu 44: Hôïp ñoàng baûo hieåm laø hôïp ñoàng töû
kyø, phí ñoùng duy nhaát moät laàn
a. 0,95
b. 0,15
c. 0,125
d. Moät soá khaùc (cho keát quaû)

Caâu 45: Hôïp ñoàng baûo hieåm laø hôïp ñoàng töû
kyø, phí ñoùng san baèng ñeàu moãi naêm.
a. 0,11
b. 0,12
16
c. 0,105
d. Moät soá khaùc (cho keát quaû)

Caâu 46: Hôïp ñoàng baûo hieåm laø hôïp ñoàng töû
kyø, phí ñoùng töông öùng cho ruûi ro moãi naêm
Keát quaû laø:

Caâu 47: Quyõ döï phoøng boài thöôøng cho nhöõng
toån thaát chöa giaûi quyeát cuûa coâng ty baûo hieåm
phi nhaân thoï laø quyõ:
a. Duøng chi traû cho nhöõng ruûi ro xaûy ra
trong naêm tröôùc nhöng boài thöôøng ôû
naêm taøi chính sau.
b. Duøng chi traû cho nhöõng toån thaát xaûy ra
cho nhöõng hôïp ñoàng kyù keát trong naêm
taøi chính sau.
c. Duøng chi traû cho nhöõng hôïp ñoàng kyù ôû
naêm tröôùc nhöng ruûi ro toån thaát xaûy ra
trong naêm taøi chính sau.
d. Duøng chi traû cho nhöõng toån thaát seõ
xaûy ra trong naêm taøi chính sau.

Caâu 48: Quyõ döï phoøng phí cho traùch nhieäm chöa
hoaøn thaønh cuûa coâng ty baûo hieåm phi nhaân thoï
laø quyõ:
a. Duøng chi traû cho nhöõng ruûi ro toån thaát
xaûy ra ôû naêm taøi chính sau.
b. Duøng chi traû cho nhöõng hôïp ñoàng kyù ôû
naêm tröôùc nhöng ruûi ro toån thaát xaûy ra
trong naêm taøi chính sau.
c. Duøng chi traû cho nhöõng ruûi ro xaûy ra
naêm tröôùc nhöng boài thöôøng ôû naêm taøi
chính sau.

17
d. Duøng chi traû cho nhöõng hôïp ñoàng kyù
keát trong naêm taøi chính sau.

18
Caâu 49: Baûo hieåm An sinh giaùo duïc laø loaïi hình
baûo hieåm:
a. Sinh kyø
b. Töû kyø
c. Hoån hôïp
d. Troïn ñôøi

Caâu 50: Baûo hieåm nieân kim nhaân thoï laø loaïi
hình baûo hieåm:
a. Sinh kyø
b. Töû kyø
c. Hoån hôïp
d. Troïn ñôøi

19
PHAÀN 2:
BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH BAÛO HIEÅM

I. BAÛO HIEÅM CON NGÖÔØI
BAØI 1: Trích soá lieäu trong baûng töû vong cuûa
moät coâng ty baûo hieåm nhaân thoï nhö sau:

Ñoä Soá Soá töû Ñoä Soá Soá töû
tuoåi soáng vong tuoåi soáng vong
30 97.93 84 36 97.37 115
31 1 85 37 0 124
32 97.84 89 38 97.25 134
33 7 95 39 5 147
34 97.76 101 40 97.13 162
35 2 107 41 1 179
97.67 96.99
3 7
97.57 96850
8 96.68
97.47 8
7

YEÂU CAÀU: Tính phí cho nhöõng hôïp ñoàng sau ñaây
bieát raèng thôøi haïn cuûa hôïp ñoàng laø 10 naêm
baét ñaàu vaøo naêm 30 tuoåi, laõi suaát kyõ thuaät
4%/naêm, töû vong xaûy ra vaøo cuoái naêm, soá tieàn
baûo hieåm 100 trieäu VNÑ.
1. Hôïp ñoàng sinh kyø, phí duy nhaát.
2. Hôïp ñoàng sinh kyø, phí san baèng.
3. Hôïp ñoàng töû kyø, phí duy nhaát.
4. Hôïp ñoàng töû kyø, phí san baèng.
5. Hôïp ñoàng töû kyø, phí töông öùng cho ruûi ro
moãi naêm.

20
6. Veõ ñoà thò bieåu dieãn phí san baèng vaø phí
töông öùng ruûi ro moãi naêm cho hôïp ñoàng töû
kyø.
7. Hôïp ñoàng hoån hôïp, phí duy nhaát.
8. Hôïp ñoàng hoån hôïp, phí san baèng.
9. Hôïp ñoàng hoån hôïp, phí töông öùng cho ruûi ro
moãi naêm.

BAØI 2: Trích soá lieäu trong baûng töû vong cuûa
moät coâng ty baûo hieåm nhaân thoï nhö sau:

Ñoä Soá Soá töû Ñoä Soá Soá töû
tuoåi soáng vong tuoåi soáng vong
40 96.85 95 44 - 170
41 0 105 45 - 210
42 - 120 46 - 265
43 - 140 47 - 320
-

YEÂU CAÀU: Hoaøn thieän soá lieäu coøn thieáu trong
baûng töû vong noùi treân, sau ñoù tính phí cho nhöõng
hôïp ñoàng sau ñaây bieát raèng thôøi haïn cuûa hôïp
ñoàng laø 6 naêm baét ñaàu vaøo naêm 40 tuoåi, laõi
suaát kyõ thuaät 4.5%/naêm, töû vong xaûy ra vaøo
giöõa naêm, soá tieàn baûo hieåm 150 trieäu VNÑ.
1. Hôïp ñoàng sinh kyø, phí duy nhaát.
2. Hôïp ñoàng sinh kyø, phí san baèng.
3. Hôïp ñoàng töû kyø, phí duy nhaát.
4. Hôïp ñoàng töû kyø, phí san baèng.
5. Hôïp ñoàng töû kyø, phí töông öùng cho ruûi ro
moãi naêm.
6. Veõ ñoà thò bieåu dieãn phí san baèng vaø phí
töông öùng ruûi ro moãi naêm cho hôïp ñoàng töû
kyø.
21
BAØI 3: Trích soá lieäu trong baûng töû vong cuûa
moät coâng ty baûo hieåm nhaân thoï nhö sau:
Ñoä Soá Soá töû Ñoä Soá Soá töû
tuoåi soáng vong tuoåi soáng vong
40 97.83 90 44 - 165
41 1 100 45 - 205
42 - 115 46 - 260
43 - 135 47 - 315
-
YEÂU CAÀU: Hoaøn thieän soá lieäu coøn thieáu trong
baûng töû vong noùi treân, sau ñoù tính phí cho nhöõng
hôïp ñoàng sau ñaây bieát raèng thôøi haïn cuûa hôïp
ñoàng laø 6 naêm baét ñaàu vaøo naêm 41 tuoåi, laõi
suaát kyõ thuaät 4%/naêm, töû vong xaûy ra vaøo 3/4
naêm, soá tieàn baûo hieåm 150 trieäu VNÑ.
1. Hôïp ñoàng sinh kyø, phí duy nhaát.
2. Hôïp ñoàng sinh kyø, phí san baèng.
3. Hôïp ñoàng töû kyø, phí duy nhaát.
4. Hôïp ñoàng töû kyø, phí san baèng.
5. Hôïp ñoàng töû kyø, phí töông öùng cho ruûi ro
moãi naêm.
6. Veõ ñoà thò bieåu dieãn phí san baèng vaø phí
töông öùng ruûi ro moãi naêm cho hôïp ñoàng töû
kyø.

BAØI 4: Trích soá lieäu trong baûng töû vong cuûa
moät coâng ty baûo hieåm nhaân thoï nhö sau:

Ñoä Soá Soá töû Ñoä Soá Soá töû
tuoåi soáng vong tuoåi soáng vong
40 97.55 92 44 - 167
41 0 102 45 - 207
42 - 117 46 - 262
22
43 - 137 47 - 317
-

YEÂU CAÀU: Hoaøn thieän soá lieäu coøn thieáu trong
baûng töû vong noùi treân, sau ñoù tính phí cho nhöõng
hôïp ñoàng sau ñaây bieát raèng thôøi haïn cuûa hôïp
ñoàng laø 6 naêm baét ñaàu vaøo naêm 42 tuoåi, laõi
suaát kyõ thuaät 3.5%/naêm, töû vong xaûy ra vaøo 1/4
naêm, soá tieàn baûo hieåm 150 trieäu VNÑ.
1. Hôïp ñoàng sinh kyø, phí duy nhaát.
2. Hôïp ñoàng sinh kyø, phí san baèng.
3. Hôïp ñoàng töû kyø, phí duy nhaát.
4. Hôïp ñoàng töû kyø, phí san baèng.
5. Hôïp ñoàng töû kyø, phí töông öùng cho ruûi ro
moãi naêm.
6. Veõ ñoà thò bieåu dieãn phí san baèng vaø phí
töông öùng ruûi ro moãi naêm cho hôïp ñoàng töû
kyø.

BAØI 5: Coù soá lieäu veà thu nhaäp phí baûo hieåm
goác cuûa moät loaïi nghieäp vuï trong naêm nhö sau:

Thôøi
1 naêm 6 thaùng 3 thaùng
haïn
1 1.080.000 108.000 12.000
2 240.000 12.000 3.600
3 264.000 36.000 3.600
4 360.000 39.000 18.000
5 180.000 24.000 2.400
6 288.000 36.000 2.400
7 360.000 96.000 13.200
8 120.000 36.000 1.200
9 132.000 24.000 2.400

23
10 240.000 12.000 13.200
11 180.000 18.000 2.400
12 264.000 13.200 1.200
Toång 3.708.000 199.200 16.800
coäng

YEÂU CAÀU:
1. Tính döï phoøng phí cuûa nghieäp vuï treân theo
phöông phaùp tyû leä.
2. Tính döï phoøng phí theo phöông phaùp 1/24.
3. Choïn keát quaû cuûa phöông phaùp naøo?
Cho bieát: Nghieäp vuï baûo hieåm naøy coù cô caáu
phí 25% - 75%

24
Baøi 5 bis: Vaøo thôøi ñieåm 31/12/2006 coù soá lieäu
veà thu nhaäp phí baûo hieåm cuûa nghieäp vuï baûo
hieåm taøi saûn nhö sau:

Thôøi haïn 3 naêm 2 naêm 1,5
1 1.404.000 356.000
2 312.000 457.000
3 343.000 24.000
4 360.000 78.500
5 257.000 24.000
6 560.000 123.600
7 360.000 57.800
8 312.000 234.900
9 423.000 458.000
10 240.000 37.700
11 245.000 39.000
12 356.000 123.000

Theo thoáng keâ, nghieäp vuï naøy coù thoáng
keâ veà côù caáu phí baûo hieåm laø 26% – 74%. Giaû
söû ñaây laø nhöõng hôïp ñoàng ñöïôc kyù keát ngay
trong naêm 2006. Yeâu caàu xaùc ñònh döï phoøng phí
theo caùc phöông phaùp sau:
1. Phöông phaùp tyû leä.
2. Phöông phaùp 1/24
3. Phöông phaùp 1/8
4. Phöông phaùp 1/365. Cho bieát 25% soá hôïp
ñoàng ñöïôc kyù keát vaøo ngaøy 5; 60% soá hôïp
ñoàng ñöôïc kyù keát vaøo ngaøy 20 vaø 15% soá

25
hôïp ñoàng ñöïôc kyù keát vaøo ngaøy 27 moãi
thaùng.
5. Xaùc ñònh döï phoøng phí vaøo cuoái naêm 2007
theo phöông phaùp 1/24 vaø 1/8.
6. Xaùc ñònh döï phoøng phí vaøo cuoái naêm 2008
theo phöông phaùp 1/365
BAØI 6: Moät Coâng ty saûn xuaát baùnh ngoït vaøo
ngaøy 15/12/19xx coù 30 caùn boä quaûn lyù, 100
coâng nhaân saûn xuaát vaø 200 nhaân vieân baùn
haøng. Trung bình moãi naêm coù 3 dòp leã neân nhu
caàu veà coâng nhaân saûn xuaát vaø nhaân vieân
baùn haøng gia taêng 30% so vôùi luùc bình thöôøng
trong thôøi gian 1 thaùng, cuï theå nhö sau:
- Leã 1/1 tuyeån duïng vaø laøm vieäc töø 15/12
ñeán 15/1
- Leã 30/4 tuyeån duïng vaø laøm vieäc töø 15/4
ñeán 15/5
- Leã 2/9 tuyeån duïng vaø laøm vieäc töø 15/8
ñeán 15/9
Heát dòp leã, coâng ty coù xu höôùng kyù tieáp hôïp
ñoàng thöû vieäc 3 thaùng cho soá nhaân vieân gia
taêng khoaûng 10%. Coâng vieäc caêng thaúng nhöng
buø laïi hoï ñöôïc traû coâng xöùng ñaùng vaø ñöôïc
coâng ty mua baûo hieåm tai naïn trong thôøi gian
tuyeån duïng.

YEÂU CAÀU:
1. Xaùc ñònh phí baûo hieåm tai naïn con ngöôøi
24/24 maø Coâng ty phaûi ñoùng trong khoaûng
thôøi gian töø 15/12/19xx ñeán 15/12/19xx+1, cho
bieát caùn boä quaûn lyù mua BHTNCN 24/24 vôùi
STBH 20 trieäu VNÑ/ngöôøi, coâng nhaân saûn
xuaát 15 trieäu VNÑ/ngöôøi, nhaân vieân baùn
haøng 10 trieäu VNÑ/ngöôøi. Giaû söû soá nhaân
26
vieân cuûa coâng ty taïi thôøi ñieåm 15/12/19xx
coù hôïp ñoàng lao ñoäng daøi haïn.

2. Xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa Coâng ty baûo
hieåm trong caùc tai naïn sau:
- 10/1/19xx+1 taïi phaân xöôûng nöôùng baùnh
do sô suaát, 10 coâng nhaân bò phoûng do hôi
noùng phaûi ñieàu trò 30 ngaøy môùi bình
phuïc.
- 25/4/19xx+1 coù 2 nhaân vieân baùn haøng
chôû nhau treân moät xe bò tai naïn giao
thoâng, moät ngöôøi bò gaõy xöông caùnh tay,
moät ngöôøi xaùc ñònh chaán thöông vuøng
ñaàu phaûi ñieàu trò 3 thaùng môùi bình phuïc.
Cho bieát tyû leä traû tieàn cho tröôøng hôïp gaõy
tay laø 15% - 20%.

BAØI 7: Vaøo ngaøy 1/1/2xx0 moät coâng ty may gia
coâng haøng xuaát khaåu coù 15 phaân xöôûng, moãi
phaân xöôûng coù moät quaûn ñoác vaø 50 coâng
nhaân, ñöôïc toå chöùc theo toå saûn xuaát coù 10
ngöôøi. Ban giaùm ñoác ñaõ tham gia baûo hieåm tai
naïn cho toaøn boä nhaân vieân cuûa mình, cuï theå
nhö sau:
- BGÑ: 3 ngöôøi, tuoåi töø 45-60, mua baûo hieåm
TNCN 24/24 vôùi STBH 20 trieäu/ngöôøi
- Quaûn ñoác vaø toå tröôûng: mua baûo hieåm
TNCN 24/24 vôùi STBH 15 trieäu/ngöôøi
- Coâng nhaân: mua baûo hieåm TNCN 24/24 vôùi
STBH 10 trieäu/ngöôøi
- Ngoaøi ra, BGÑ vaø quaûn ñoác ñöôïc mua
BHSMCN 5trieäu/ngöôøi. Quaûn ñoác coù tuoåi töø
30-40.

27
YEÂU CAÀU:
1. Xaùc ñònh toång phí baûo hieåm maø coâng ty
phaûi ñoùng khi tham gia baûo hieåm vôùi thôøi
haïn 1 naêm, bieát raèng 20% soá coâng nhaân
coù hôïp ñoàng lao ñoäng 3 thaùng, 20% soá
coâng nhaân coù hôïp ñoàng lao ñoäng 6 thaùng,
coøn laïi coù hôïp ñoàng lao ñoäng 1 naêm.
2. Neáu coâng ty yeâu caàu ñoùng phí laøm 3 laàn
moãi laàn caùch nhau 4 thaùng thì soá phí phaûi
ñoùng moãi laàn laø bao nhieâu?
3. Xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa nhaø baûo hieåm
trong caùc tröôøng hôïp sau:
- 20/1/2xx0 moät xe ñöa röôùc coâng nhaân cuûa
coâng ty bò tai naïn giao thoâng laø 10 ngöôøi
bò thöông taät, 2 ngöôøi bò töû vong. Chi phí
mai taùng heát 30 trieäu ñoàng/ngöôøi. Chi phí
ñieàu trò veát thöông heát 5 trieäu
ñoàng/ngöôøi trong 30 ngaøy.
- 30/6/2xx0 coâng nhaân A bò tai naïn lao ñoäng
laøm gaõy xöông caùnh tay phaûi ñieàu trò heát
7 trieäu. Cho bieát tyû leä traû tieàn cho gaõy
xöông caùnh tay laø:15-20%.

BAØI 8: Toång soá phí baûo hieåm tai naïn maø moät
doanh nghieäp phaûi ñoùng cho thôøi haïn baûo hieåm
moät naêm laø 28.000.000 ñoàng.

YEÂU CAÀU:
1. Neáu doanh nghieäp yeâu caàu ñoùng laøm 3
laàn, laàn 1: 14 trieäu; laàn 2: 7 trieäu; laàn 3: 7
trieäu. Xaùc ñònh thôøi ñieåm ñoùng phí laàn 2
vaø laàn 3?
2. Neáu doanh nghieäp yeâu caàu ñoùng phí laøm 2
laàn, laàn 1 vaøo ngaøy 20/2 vaø laàn 2 vaøo
28
ngaøy 20/10. Xaùc ñònh soá phí phaûi ñoùng moãi
laàn?

BAØI 9: Coù soá lieäu veà soá löôïng lao ñoäng vaø
tình hình tham gia baûo hieåm tai naïn con ngöôøi
24/24 taïi moät doanh nghieäp vaøo ñaàu naêm 2xx1
nhö sau:

STBH Loaïi hình
Soá
Ñoái töôïng (trieäu baûo
löôïng
VNÑ) hieåm
1. Ban giaùm ñoác 3 30 - TNCN
(tuoåi töø 45-60) 5 24/24
- SMCN
2. Caùn boä phoøng 10 20 -TNCN
ban 25 15 24/24
3. Nhaân vieân vaên 150 10 -TNCN
phoøng 24/24
4. Coâng nhaân SX -TNCN
24/24

Trong soá nhaân vieân vaên phoøng vaø coâng nhaân
saûn xuaát vaøo ñaàu naêm nay coù khoaûng 20%
vöøa kyù hôïp ñoàng thöû vieäc 3 thaùng, sau ñoù
doanh nghieäp seõ kyù tieáp hôïp ñoàng daøi haïn cho
soá ngöôøi naøy khoaûng 80%.

29
YEÂU CAÀU:
1. Xaùc ñònh phí baûo hieåm maø doanh nghieäp
phaûi ñoùng moät laàn ngay töø ñaàu trong
khoaûng thôøi gian töø 1/1/2xx1 ñeán 31/12/2xx1?
2. Neáu doanh nghieäp yeâu caàu ñoùng phí laøm 3
laàn moãi laàn caùch nhau 4 thaùng thì soá phí
phaûi ñoùng moãi laàn laø bao nhieâu?
BAØI 10: Coâng ty baûo hieåm X trong naêm nghieäp
vuï n baûo veä caùc hôïp ñoàng ruûi ro hoûa hoaïn cuûa
mình baèng moät hôïp ñoàng taùi baûo hieåm soá
thaønh, ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:
- Ngöôøi nhöôïng giöû laïi 35%
- Ngöôøi nhaän chòu traùch nhieäm 65%
Trong naêm nghieäp vuï ñaõ phaùt sinh caùc hôïp
ñoàng goác vôùi soá tieàn baûo hieåm (STBH), phí vaø
thieät haïi nhö sau:

Hôïp STBH (M) Phí goác Thieät haïi
ñoàng (UM) (M)
goác
1 10 15.000 8
2 8 12.000 -
3 7 10.500 -
4 4 6.000 2.5
5 1.7 2.550 -
6 0.9 1.350 -
7 0.85 1.275 0.85
8 0.6 900 0.5
9 0.4 600 -
10 0.3 450 -

YEÂU CAÀU: Phaân chia STBH, phí baûo hieåm vaø soá
tieàn boài thöôøng theo töøng hôïp ñoàng goác.

30
BAØI 11: Coâng ty baûo hieåm Y trong naêm nghieäp
vuï n baûo veä caùc hôïp ñoàng ruûi ro hoûa hoaïn cuûa
mình baèng moät hôïp ñoàng taùi baûo hieåm möùc
doâi (thaëng dö) ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:
- Möùc giöû laïi ñoái vôùi:
+ A – Ruûi ro thoâng thöôøng: 1.000.000 UM
+ B – Ruûi ro coâng nghieäp: 500.000 UM
+ C – Ruûi ro thöông nghieäp: 800.000 UM

- Traùch nhieäm cuûa ngöôøi nhaän taùi: 15 laàn
möùc giöû laïi
Trong naêm nghieäp vuï ñaõ phaùt sinh caùc hôïp
ñoàng goác vôùi soá tieàn baûo hieåm, phí baûo hieåm
vaø soá tieàn boài thöôøng nhö sau:

Soá
Trò giaù
hôïp Loaïi ruûi STBH Phí goác
thieät haïi
ñoàng ro (M) (UM)
(M)
goác
1 A 16 16.000 5
2 C 10 30.000 8
3 A 0,8 800 0.6
4 B 18 90.000 13
5 C 4 12.000 -
6 B 7 35.000 2

YEÂU CAÀU: Phaân chia soá tieàn baûo hieåm, phí
baûo hieåm vaø soá tieàn boài thöôøng giöõa ngöôøi
nhöôïng vaø ngöôøi nhaän taùi.

BAØI 12: Coù soá lieäu veà moät nghieäp vuï trong
naêm nhö sau:

31
Trò giaù
Hôïp ñoàng STBH Phí goác
thieät haïi
goác (M) (UM)
(M)
1 10 20.000 8
2 20 35.000 6
3 15 7.000 7
4 8 5.000 3
5 9 11.000 -

YEÂU CAÀU:
1. Hôïp ñoàng taùi baûo hieåm laø hôïp ñoàng
surplus, möùc giöû laïi cuûa töøng hôïp ñoàng
goác nhö sau: (M)
(1): 2,5 (2): 1 (3): 0,8 (4): 4 (5):
2,5
Traùch nhieäm nhaø nhaän taùi laø 7 laàn möùc
giöû laïi. Xaùc ñònh toång traùch nhieäm (soá
tieàn boài thöôøng theo traùch nhieäm) cuûa nhaø
nhaän taùi?
2. Tröôøng hôïp möùc giöû laïi cuûa nhaø baûo hieåm
goác cho taát caû ruûi ro laø 2.5M, traùch nhieäm
cuûa ngöôøi nhaän taùi laø 5 laàn möùc giöû laïi,
thì phí baûo hieåm maø ngöôøi nhaän taùi ñöôïc
nhaän laø bao nhieâu?

BAØI 13: Coù soá lieäu veà caùc hôïp ñoàng goác cuûa
moät nghieäp vuï taùi nhö sau:

Hôïp ñoàng STBH (M) Phí goác Thieät haïi
goác (UM) (M)
1 8 10.000 4
2 7 8.500 2
3 4 3.400 1
32
4 2.6 3.000 2.5
5 5 7.000 -
6 3 2.800 -
7 4.5 4.750 1.5
8 1.8 2.000 0.5
9 1.5 1.750 0.8
10 1.2 1.350 0.3

YEÂU CAÀU: Phaân chia soá tieàn baûo hieåm, phí vaø
soá tieàn boài thöôøng trong caùc tröôøng hôïp:
1. Hôïp ñoàng taùi baûo hieåm laø hôïp ñoàng soá
thaønh vôùi traùch nhieäm cuûa ngöôøi nhaän
taùi ñöôïc xaùc ñònh laø 40% vôùi möùc khoáng
cheá veà soá tieàn baûo hieåm laø 2M.
2. Hôïp ñoàng taùi baûo hieåm laø hôïp ñoàng
thaëng dö vôùi möùc giöû laïi cuûa ngöôøi nhöôïng
laø 1.5M, traùch nhieäm cuûa ngöôøi nhaän taùi
laø 4 laàn möùc giöû laïi.

BAØI 14: Moät kho haøng coù caùc maët haøng: caø
pheâ trò giaù 30.000; traø vaø coca trò giaù 10.000 .
Trong naêm coù caùc hôïp ñoàng baûo hieåm ñöôïc kyù
keát nhö sau:
- Hôïp ñoàng X ñaûm baûo cho caø pheâ vôùi
STBH: 20.000
- Hôïp ñoàng Y ñaûm baûo cho caø pheâ, traø, coca
vôùi STBH: 30.000
Trong naêm toån thaát xaûy ra cho maët haøng caø
pheâ laø 24.000

YEÂU CAÀU: Xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa caùc hôïp
ñoàng X, Y. Cho bieát ñôn vò tính laø USD.

33
BAØI 15: Moät kho haøng coù caùc maët haøng: gia vò
trò giaù 50.000; höông lieäu trò giaù 10.000 vaø caùc
maët haøng khaùc trò giaù 40.000 . Trong naêm coù
caùc hôïp ñoàng baûo hieåm ñöôïc kyù keát nhö sau:
- Hôïp ñoàng R ñaûm baûo cho gia vò vôùi STBH:
30.000
- Hôïp ñoàng S ñaûm baûo cho ñöôøng, gia vò vaø
caùc maët haøng khaùc vôùi STBH: 60.000
- Hôïp ñoàng T ñaûm baûo cho gia vò vaø höông
lieäu vôùi STBH 15.000

YEÂU CAÀU:
1. Trong naêm toån thaát xaûy ra cho maët haøng
gia vò laø 20.000. Xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa
caùc hôïp ñoàng R, S, T. Cho bieát ñôn vò tính laø
USD.
2. Neáu toån thaát xaûy ra cho maët haøng höông
lieäu laø 10.000. Xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa
caùc hôïp ñoàng R, S, T.
3. Neáu toån thaát xaûy ra cho maët haøng höông
lieäu laø 9.000. Xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa
caùc hôïp ñoàng R, S, T.

BAØI 16: Moät kho haøng coù caùc maët haøng:haøng
A, trò giaù: 200.000; haøng B trò giaù: 100.000; haøng
C trò giaù: 110.000; haøng D trò giaù: 90.000 vaø caùc
maët haøng khaùc trò giaù: 200.000. Trong naêm coù
caùc hôïp ñoàng baûo hieåm ñöôïc kyù keát nhö sau:
- Hôïp ñoàng X ñaûm baûo cho haøng A vaø haøng
B vôùi STBH: 230.000
- Hôïp ñoàng Y ñaûm baûo cho haøng B, haøng C
vaø haøng D vôùi STBH: 270.000
- Hôïp ñoàng Z ñaûm baûo cho haøng E, haøng C
vaø maët haøng khaùc vôùi STBH: 350.000
34
Trong naêm toån thaát xaûy ra cho maët haøng B laø
95.000 vaø C laø 80.000

YEÂU CAÀU: Xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa caùc hôïp
ñoàng X, Y, Z. Cho bieát ñôn vò tính laø USD.

BAØI 17: Moät kho haøng coù caùc maët haøng:haøng
A, trò giaù: 250.000; haøng B trò giaù: 150.000; haøng
C trò giaù: 160.000; haøng D trò giaù: 140.000, haøng E
trò giaù: 85.000 vaø caùc maët haøng khaùc trò giaù:
250.000.
Trong naêm coù caùc hôïp ñoàng baûo hieåm ñöôïc kyù
keát nhö sau:
- Hôïp ñoàng X ñaûm baûo cho haøng A vaø haøng
E vôùi STBH: 234.500
- Hôïp ñoàng Y ñaûm baûo cho haøng B, haøng C
vaø haøng D vôùi STBH: 360.000
- Hôïp ñoàng Z ñaûm baûo cho haøng F, haøng C
vaø maët haøng khaùc vôùi STBH: 828.000
Trong naêm toån thaát xaûy ra cho maët haøng B laø
145.000, haøng C laø 130.000 vaø haøng E laø 85.000.
YEÂU CAÀU: Xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa caùc hôïp
ñoàng X, Y, Z. Cho bieát ñôn vò tính laø USD.

BAØI 18: Moät con taøu trò giaù 1.000.000 USD chôû
700.000 USD haøng hoùa, treân haønh trình taøu gaëp
baõo bò ñaùnh daït maéc caïn laøm hö hoûng taøu öôùc
tính chi phí söûa chöõa 10.000 USD vaø haøng hoùa
ñoå vôõ hö haïi laø 155.000 USD. Ñeå thoaùt caïn,
thuyeàn tröôûng ra leänh:
- Vöùt 100.000 USD haøng hoùa ñeå laøm nheï taøu
- Thuùc maùy vöôït caïn laøm hoûng moät noài hôi
60.000 USD

35
- Löông phuï troäi cho thuûy thuû trong coâng taùc
cöùu taøu 6.000 USD
- Chi phí phaân loaïi vaø ñoùng goùi laïi haøng hoùa
khi veà ñeán beán laø 5.000 USD.

YEÂU CAÀU: Haõy phaân bieät toån thaát chung vaø
toån thaát rieâng ?

BAØI 19:
1. Toån thaát vaø chi tieâu cuûa taøu (ñôn vò USD):
- Tieàn söûa chöõa maùy taøu hoûng khi laøm noåi
taøu: 2.500
- Tieàn dôõ haøng löu kho xaø lan vaø xeáp trôû laïi
soá haøng ñaõ dôõ xuoáng cho nheï taøu; 1.000
- Tieàn cöùu hoä traû cho taøu lai daét laøm noåi
taøu: 11.500
- Giaù trò ñeán beán ôû traïng thaùi hoûng: 67.500
2. Toån thaát vaø chi tieâu cuûa haøng:
- Giaù trò haøng neùm xuoáng bieån khi laøm noåi
taøu: 5.000
- Haøng hoûng khi phaûi dôõ haøng baét buoäc löu
kho vaø xeáp trôû laïi: 1.000
- Giaù trò ñeán beán ôû traïng thaùi hoûng:
134.000.

YEÂU CAÀU: Xaùc ñònh vaø phaân boå TTC.

BAØI 20: Moät con taøu trò giaù 1.100.000 USD, chôû
haøng hoùa trò giaù 1.000.000 USD, treân haønh trình
taøu gaëp baõo bò ñaùnh daït vaø maéc caïn laøm hö
hoûng veà haøng laø 63.000 USD, hö hoûng veà taøu
laø 50.000 USD. Ñeå laøm noåi taøu thuyeàn tröôûng ra
leänh:

36
- Vöùt moät soá haøng treân boong trò giaù
150.000 USD,
- Thuùc maùy laøm hoûng moät noài hôi döï kieán
phaûi söûa chöõa 45.000 USD.
- Chi phí neùm haøng xuoáng bieån laø 3.700 USD.
Khi veà ñeán beán, thuyeàn tröôûng tuyeân boá toån
thaát chung.

YEÂU CAÀU: Xaùc ñònh vaø phaân boå TTC.

BAØI 21: Taøu Cöûu Long chôû haøng nhaäp khaåu cho
Vieät Nam bao goàm:
- Haøng kính xaây döïng trò giaù 60.000 USD
- Haøng baùch hoùa trò giaù 40.000 USD
Treân haønh trình taøu gaëp baõo lôùn thoåi taøu troâi
daït vaø bò maéc caïn. Hö haïi cuûa taøu vaø haøng sau
khi bò maéc caïn nhö sau:
- Hö haïi veà taøu: 10.000 USD
- Hö haïi veà haøng kính: 6.000 USD
- Hö haïi veà haøng baùch hoùa: 4.000 USD
Ñeå laøm noåi taøu, thuyeàn tröôûng ra leänh neùm
moät soá haøng kính xuoáng bieån cho nheï taøu,
ñoàng thôøi cho taøu thuùc maùy chaïy vôùi coâng
suaát toái ña laøm moät maùy taøu bò hoûng.

YEÂU CAÀU: Tính toaùn vaø phaân boå TTC bieát
raèng:
- Haøng kính neùm xuoáng bieån trò giaù 5.000
USD
- Söûa chöõa maùy taøu hoûng: 5.000 USD
- Giaù trò taøu khi rôøi beán: 120.000 USD

BAØI 22: Taøu maéc caïn, ñaù ngaàm laøm thuûng voû
taøu, nöôùc voâ haàm soá 1, laøm hö haïi haøng hoùa
37
trong haàm naøy. Ñeå cöùu vaõn taøu vaø haøng,
thuyeàn tröôûng ñaõ quyeát ñònh:
- Taïm thôøi bít loå thuûng treân taøu,
- Vöùt boû moät soá haøng hoùa treân saøn taøu
ñeå laøm nheï taøu,
- Gia taêng söùc maùy quaù söùc ñeå ra khoûi nôi
caïn vaø mau veà ñeán beán laøm truïc cô bò
gaõy.
Thuyeàn tröôûng tuyeân boá TTC. Tính toaùn vaø phaân
boå TTC bieát raèng:
- Trò giaù baûo hieåm cuûa taøu: 4.000.000 USD
- Trò giaù haøng:
+ Loâ A chöùa trong haàm haøng soá 1: 100.000
USD.
+ Loâ B trò giaù: 250.000 USD
+ Loâ C trò giaù: 60.000 USD
+ Loâ D trò giaù: 70.000 USD
+ Loâ E trò giaù: 50.000 USD, laø haøng treân saøn
taøu bò neùm xuoáng bieån.
- Phí toån söûa chöõa voû taøu thuûng: 10.000 USD.
- Phí toån söûa chöõa vaø thay theá truïc cô bò
gaõy: 25.000 USD
- Cöôùc phí 30.000 USD, trong ñoù cöôùc phí haøng
bò vöùt: 4.000 USD
- Löông phuï troäi cho thuûy thuû trong coâng taùc
cöùu taøu: 10.000 USD.

BAØI 23: Moät coâng ty thöông maïi mua 10.000 taán
boät mì (200.000 bao) vaän chuyeån töø Phaùp veà,
mua baûo hieåm theo ñieàu kieän B + ruûi ro chieán
tranh coù STBH 1.600.000 USD. Treân haønh trình taøu
gaëp thôøi tieát xaáu phaûi gheù vaøo caûng gaàn
nhaát, sau 5 ngaøy taøu tieáp tuïc haønh trình vaø veà

38
ñeán Caûng Saøi Goøn. Khi dôõ haøng giaùm ñònh
vieân thaáy hö hoûng maát maùt nhö sau:
- 8.500 bao bò öôùt nöôùc bieån, trong ñoù 7.200
bao bò moác ñen vaø 1.300 bao giaûm giaù trò
50%.
- Bao bì bò raùch vôõ 1.800 bao, queùt hoát coøn
ñöôïc 25 taán coù laãn taïp chaát giaûm giaù trò
30%.
- Coâng queùt hoát 2.400 USD, phí giaùm ñònh
haøng bò öôùt nöôùc bieån 3.000 USD.

YEÂU CAÀU: Xaùc ñònh toån thaát vaø traùch nhieäm
cuûa baûo hieåm haøng hoùa.

BAØI 24: Moät chuû haøng Vieät Nam mua 1.000 taán
nhöïa PVC trò giaù 2.000.000 USD, hôïp ñoàng chuyeân
chôû töø Haøn Quoác veà Haûi Phoøng, chuû haøng
tham gia baûo hieåm theo ñieàu kieän B vôùi STBH
2.100.000 USD. Treân haønh trình taøu gaëp baõo phaûi
gheù vaøo moät caûng laùnh naïn, sau 5 ngaøy taøu
tieáp tuïc haønh trình vaø veà ñeán Haûi Phoøng an
toaøn. Quaù trình boác dôû haøng thaáy coù hö hoûng
maát maùt, caên cöù bieân baûn giaùm ñònh vaø caùc
taøi lieäu lieân quan, chuû haøng yeâu caàu boài
thöôøng 250.000 USD vaø 3.000.000 ñoàng. Hoà sô
ñoøi boài thöôøng coù:
- 2.000 bao (moãi bao 25 kg) bò ngaám nöôùc
hoûng hoaøn toaøn
- 2.000 bao bò raùch vôõ, troïng löôïng queùt hoát
ñöôïc 30 taán laãn taïp chaát giaûm giaù trò 30%.
- Vaän taûi ñôn ghi chuù: Bao bì muïc, moät soá bao
coù hieän töôïng raùch.

39
YEÂU CAÀU: Xaùc ñònh soá tieàn boài thöôøng cuûa
Baûo Vieät bieát 3.000.000 ñoàng laø chi phí giaùm
ñònh.

BAØI 25: Taøu Hoàng Haûi chôû haøng nhaäp khaåu
cho Vieät Nam töø Australia veà caûng Saøi Goøn. Treân
ñöôøng gaëp baõo vaø bò maéc caïn laøm hoûng maùy
taøu . Thuyeàn tröôûng ñaùnh tín hieäu caáp cöùu
nhôø moät taøu cöùu hoä keùo vaøo caûng gaàn ñoù
ñeå söûa chöõa. Sau moät tuaàn taøu tieáp tuïc haønh
trình. Khi veà gaàn ñeán caûng Saøi Goøn, taøu va
phaûi ñaù ngaàm laøm thuûng voû taøu. Ñeå ngaên
nöôùc bôùt traøn vaøo, thuyeàn tröôûng ra leänh söû
duïng moät soá haøng hoùa (vaûi) bòt taïm loå thuûng,
ñoàng thôøi thuùc maùy heát coâng suaát vöôït caïn
vaø veà ñeán beán an toaøn.
• Tình hình taøu:
- Giaù trò taøu ôû caûng ñeán trong traïng thaùi
hoûng: 1.295.000
- Chi phí söûa chöõa maùy taøu: 1.000
- Giaù trò taøu khi rôøi beán:1.311.000
- Chi phí cöùu naïn:3.720
- Chi phí söûa chöõa noài hôi do thuùc maùy heát
coâng suaát: 5.000
- Chi phí söûa chöõa voû taøu: ?
• Tình hình haøng:
- Vaûi: 200 kieän trò giaù 500.000 USD, trong
ñoù: 100 kieän bòt loå thuûng hö haïi hoaøn
toaøn, 20 kieän ngaám nöôùc bieån giaûm giaù
trò 50%.
- Ñöôøng: 50 taán trò giaù 50.000 USD, tham gia
vôùi STBH 30.000 USD trong ñoù 10 taán bò
ngaám nöôùc giaûm giaù trò 60%.

40
Caû 2 loâ haøng tham gia baûo hieåm theo ñieàu kieän
B taïi Baûo Vieät Saøi goøn.

YEÂU CAÀU:
1. Theá naøo laø TTC trong baûo hieåm haøng haûi?
Caùc nguyeân taéc xaùc ñònh TTC.
2. Xaùc ñònh chi phí söûa chöûa voû taøu.
3. Tính toaùn vaø phaân boå TTC trong tröôøng hôïp
treân.
4. Xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa baûo hieåm haøng
hoùa.

41