Η Τσοπ Τσοπ

και το Ένα Μήλο Την Ημέρα

Ήηαλ έλα κήιν, αθξηβώο όπσο όια ηα άιια κήια.

Τν όλνκά ηνπ ήηαλ «Έλα Μήιν Τελ Ηκέξα».
Τν Έλα Μήιν Τελ Ηκέξα είρε έλα κεγάιν πξόβιεκα:
θαλέλα από ηα δύν παηδηά ηνπ ζπηηηνύ δελ ήζειε λα ην
θάεη.
Έιεγαλ όηη είραλ βαξεζεί λα ην βιέπνπλ θάαααζε κέξα,
θάαααζε κήλα, θάααζε επνρή.
Έιεγαλ όηη δελ ήηαλ γιπθό ζαλ ηελ κπαλάλα ή
δηαθνξεηηθό όπσο ην κάλγθν ή αλνημηάηηθν όπσο νη
θξάνπιεο.
Από ηε κεγάιε ηνπ ζηελνρώξηα πνπ θαλέλαο δελ ην
ήζειε, ην Έλα Μήιν Τελ Ηκέξα είρε δαξώζεη ην θνηζάλη
ηνπ θαη θαζόηαλ ακίιεην ζηε θξνπηηέξα.
Μέρξη πνπ κηα κέξα, κπξίζηεθε ηε ιύπε ηνπ θαη ην
επηζθέθηεθε ε Τζνπ Τζνπ, ε ζνθή θηλεδνύια.
Η Τζνπ Τζνπ δελ κπνξνύζε λα αλνίμεη δηάπιαηα ηα
κάηηα ηεο, αιιά άλνημε ηελ θαξδηά ηεο θαη θνίηαμε ην
κήιν θαιά-θαιά.
Μεηά, κε ηε κηθξή ηεο θσλή, ηνπ είπε θάηη πνιύ ζνθό.
Τν κήιν δελ κπόξεζε όκσο λα ηελ αθνύζεη, γηαηί ε Τζνπ
Τζνπ ε θηλεδνύια έζηεθε πάλσ ζηα παλύςεια πόδηα ηεο.
Τν κήιν άξρηζε ινηπόλ λα ρνξνπεδά πάλσ ζηε θξνπηηέξα
γηα λα αθνύζεη ηε ζνθή ηεο ζπκβνπιή, πνπ εγώ ηελ
αλαθάιπςα γξακκέλε πάλσ ζε έλα κηθξό ραξηί.
«Κπύβειρ μέσα σος μια έκπληξη πος θα κάνει τοςρ άλλοςρ
να σε λασταπούν. Βοήθησέ τοςρ όμυρ να την ανακαλύτοςν».

«Καη πώο ζα ην θάλσ εγώ απηό; Εγώ είκαη απιά θαη
κόλν Έλα Μήιν Τελ Ηκέξα. Υπάξρνπλ άιια 364
κήια ην ρξόλν, νιόηδηα κε κέλα.»
«Γηα λα ζε δνπλ δηαθνξεηηθά, ζα πξέπεη θη εζύ λα
ζθεθηείο δηαθνξεηηθά. Πξώηα απ’ όια ζα πξέπεη λα
είζαη ραξνύκελν θαη όρη ζιηκκέλν».
«Απηό δηνξζώλεηαη εύθνια» απάληεζε ην κήιν θαη
ηέλησζε κε θέθη ην θνηζάλη ηνπ.

«Καη ηώξα ζα πξέπεη λα ςάμνπκε γηα απηό ην μερσξηζηό θαηηηί πνπ θξύβεηο κέζα
ζνπ. Γηα άθεζέ κε λα θνηηάμσ.» είπε ε Τζνπ Τζνπ θαη έθιεηζε ηα κάηηα ηεο.
«Φκκκκ. Ννκίδσ όηη ην βξήθα!» αλαθώλεζε θαη, ρσξίο λα ράζεη ιεπηό, αθνύκπεζε
ην Έλα Μήιν ηελ Ηκέξα κε ηελ άθξε ηνπ μύιηλνπ ξαβδηνύ πνπ είρε γηα πόδη ηεο.
«Γαξγαιηέκαη» ραράληζε ην Έλα Μήιν Τελ Ηκέξα θαη θαηξαθύιεζε ζηε θξνπηηέξα
από ηα γέιηα. Όηαλ θαηάθεξε λα ζηαζεί θαη πάιη όξζην, έκεηλε κε ην ζηόκα αλνηρηό!
Η Τζνπ Τζνπ είρε ζθαιίζεη έλαλ νπξαλό από αζηέξηα επάλσ ζηελ θόθθηλε θνηιηά
ηνπ. Καη ην Έλα Μήιν Τελ Ηκέξα έιακπε από νκνξθηά.
«Πνηνο ζα κπνξέζεη λα ζνπ αληηζηαζεί ηώξα;» θώλαμε ραξνύκελα ε Τζνπ Τζνπ.
«Καλείο!» απάληεζε ραξνύκελν ην κήιν.
«Καη πνύ λα ‘μεξεο πόζεο αθόκα εθπιήμεηο θξύβεηο κέζα ζνπ...» ςηζύξηζε ε ζνθή
θηλεδνύια.
Από ην θαηαθόθθηλν ζώκα ζνπ, κπνξεί θαλείο λα πάξεη θεξακίδηα γηα λα δσγξαθίζεη
ην νκνξθόηεξν ζπίηη ζην πηάην ηνπ...
Αλ ε κακά θόςεη ην θινύδη ζνπ πξνζεθηηθά, ζα βγεη έλαο δξάθνο κε καθξηά νπξά θαη
ζα πεηάμεη ζηελ θνπδίλα...
Καη άιιεο 363 εθπιήμεηο κπνξεί λα βξεη θαλείο κέζα ζε Έλα Μήιν Τελ Ηκέξα. Τν
κόλν πνπ έρεη λα θάλεη είλαη λα θιείζεη ηα κάηηα θαη λα ςάμεη.»
Τν Έλα Μήιν Τελ Ηκέξα έλησζε ηα κάγνπιά ηνπ λα αλαςνθνθθηλίδνπλ από ραξά.
Πξηλ όκσο πξνιάβεη λα επραξηζηήζεη ηελ Τζνπ Τζνπ γηα ην κάζεκα πνπ ηνπ έδσζε,
έλα ρεξάθη ην βνύηεμε από ηε θξνπηηέξα. Δύν κάηηα θνίηαμαλ εληππσζηαζκέλα ηα
αζηέξηα ηνπ θαη έλα ζηόκα άλνημε δηάπιαηα γηα λα ην θαηαβξνρζίζεη κε ιαρηάξα.
Η Τζνπ Τζνπ έθιεηζε κε λόεκα ην κάηη ζην παηδί θαη εθείλν αλαθώλεζε
ελζνπζηαζκέλν: «Δελ ην ήμεξα όηη ηα κήια έρνπλ γεύζε αζηεξηνύ!»
«Όρη όπνην θη όπνην κήιν» ηνπ απάληεζε ζνθά ε Τζνπ Τζνπ.
«Μόλν ην Έλα Μήιν Τελ Ηκέξα».
Από εθείλε ηε κέξα θαη κεηά, ην παηδί έςαρλε γηα ην Έλα Μήιν Τελ Ηκέξα θάζε
κέξα. Τν ίδην θαη ε δειηάξα αδεξθή ηνπ.
Καη ην Έλα Μήιν Τελ Ηκέξα ήηαλ ραξνύκελν θάζε κέξα.
Ο κόλνο πνπ δελ ήηαλ ραξνύκελνο, ήηαλ θάπνηνο πνπ... ηνλ είραλ θάλεη πέξα.

Tε βνήζεηα ηεο Τζνπ Τζνπ ήξζε λα δεηήζεη θαη ην
γθξέηπθξνπη, πνπ ην έιεγαλ μηλό,
θαη ε κπαλάλα, πνπ ηελ έιεγαλ ρηππεκέλε, θαη ε
θξάνπια, πνπ ήζειαλ λα ηελ ηξώλε όιε κέξα.
Τι ζσμβοσλή να ηοσς έδωζε άραγε;

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.