KÍNH CHÀO

QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
MÔN ĐỊA LI: LỚP 7A2

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

KIỂM TRA MIỆNG

1. Trình bày khái quát về đặc điểm tự nhiên châu Nam Cực?
- Khí hậu: Lạnh giá quanh năm, nhiệt độ luôn dưới 00C.

- Địa hình: Là một cao nguyên băng khổng lồ.
- Sinh vật: Thực vật không tồn tại.
Động vật gồm: Chim cánh cụt, hải cẩu, cá voi xanh…

- Khoáng sản: Than đá, sắt, đồng, dầu mỏ, khí
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

tự nhiên…

KIỂM TRA MIỆNG

2. Trình bày sơ lược về lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực? - Châu Nam Cực được phát hiện muộn nhất vào cuối thế kỉ XIX, đến đầu thế kỉ XX con người mới đặt chân lên lục địa Nam Cực.

- Từ năm 1957, việc nghiên cứu châu Nam Cực
được xúc tiến mạnh mẽ và toàn diện.

- Ngày 1-12-1959 có 12 quốc gia kí hiệp ước Nam
Cực.
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

BẢN ĐỒ CÁC NƯỚC THẾ GIỚI

CHƯƠNG IX

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

CHÂU NAM CỰC

Ngày 17/3/2011 Tiết 55

Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG

1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH:
 a) Qui mô: Châu Đại Dương gồm - Lục địa Ô-xtrây-li-a và 4 quần đảo lớn. + Niu Di-len. + Mê-la-nê-di. + Mi-crô-nê-di + Pô-li-nê-di - Diện tích 8,5 triệu km2
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

H.48.1 – Lược đồ tự nhiên châu Đại Dương

Ngày 17/3/2011 Tiết 55

Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG

- Cho biết nguồn gốc hình thành các đảo của châu Đại Dương? - Đảo lục địa: QĐảo Niu- Dilen nằm phía tây KT 1800. - Đảo núi lửa: QĐ Mê-la-nê-di phía tây KT 1800 từ XĐ lên 240N

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Núi lửa

Ngày 17/3/2011 Tiết 55

Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG

- Cho biết các đảo châu Đại Dương có nguồn gốc hình thành từ đâu? - Đảo lục địa: QĐ Niu Dilen nằm phía tây KT 1800. - Đảo núi lửa: QĐ Mê-la-nê-di phía tây KT 1800 từ XĐ lên 240N. - Đảo san hô: QĐ Mi-crô-nê-di phía tây KT 1800 từ 100N lên 240B.
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Đảo san hô

Ngày 17/3/2011 Tiết 55

Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG

- Cho biết các đảo châu Đại Dương có nguồn gốc hình thành từ đâu? - Đảo lục địa: QĐ Niu Dilen - Đảo núi lửa: QĐ Mê-la-nê-di - Đảo san hô: QĐ Mi-crô-nê-di - QĐảo Pô-li-nê-di có nguồn gốc hình thành từ đảo núi lửa và đảo san hô.
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Ngày 17/3/2011 Tiết 55

Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG

1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH:
 a) Qui mô: b) Vị trí: - Nằm giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
- Có

đường chí tuyến nam đi ngang qua

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

H.48.1 – Lược đồ tự nhiên châu Đại Dương

Ngày 17/3/2011 Tiết 55

Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG

1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH:
 a) Qui mô b) Vị trí c) Địa hình - Lục địa Ô-xtrây-li-a + Phía tây: hoang mạc va sa mạc. + Ở giữa: bồn địa và đồng bằng. + Phía đông: núi cao, dãy trương sơn Ôxtrây-lia

2. KHÍ HẬU, THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Ngày 17/3/2011 Tiết 55

Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG

1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH: 2. KHÍ HẬU, THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT: a. Khí hậu:

H48.2- Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của hai trạm khí tượng châu Đại Dương
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

- Xác định vị trí hai trạm trên H48.1

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Khăn trải bàn. Thời gian 4 phút

Nhóm 1: Quan sát hình 48.2 phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trạm Gu-am. Nhóm 2: Quan sát hình 48.2 phân tích biểu đồ nhiệt độ trạm Nu-mê-a. Nhóm 3: Dựa vào hình 48.1 và kiến thức đã học cho biết đặc điểm khí hậu lục địa Ô-x-trây-lia. Nhóm 4: Nêu đặc điểm thực vật của châu Đại Dương.
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Nhóm 2: Quan sát hình 48.2 phân tích biểu đồ Nhóm 1: Quan sát hình 48.2 phân tích biểu đồ nhiệt độ trạm Nu-mê-a. nhiệt độ và lượng mưa trạm Gu-am.

280C tháng 6 260C tháng 1 Nhiệt độ chênh lệch 20C Các tháng mưa nhiều 7, 8, 9, 10
Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

260C tháng 2 200C tháng 8 60C 11, 12, 1, 2, 3, 4

- Qua kết quả vừa phân tích, em có nhận xét gì về đặc điểm khí hậu của các đảo thuộc châu Đại Dương?

Ngày 17/3/2011 Tiết 55

Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG

1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH: 2. KHÍ HẬU, THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT: a. Khí hậu:  Các đảo và quần đảo: Phần lớn có khí hậu nóng ẩm, điều hòa, mưa nhiều.  Lục địa Ô-xtrây-li-a:

Nhóm 3: Dựa vào hình 48.1 và kiến thức đã học. Em hãy cho biết đặc điểm khí hậu lục địa Ô-xtrây-li-a?
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Ngày 17/3/2011 Tiết 55

Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG

1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH: 2. KHÍ HẬU, THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT: a. Khí hậu:  Các đảo và quần đảo: Phần lớn có khí hậu nóng ẩm, điều hòa, mưa nhiều.  Lục địa Ô-xtrây-li-a: có khí hậu rất khô hạn. b. Thực vật và động vật:  Thực vật : Nhóm 4: Nêu đặc điểm thực vật của châu Đại Dương.
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Ngay 17/3/2011 Tiêt 55

Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG

1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH: 2. KHÍ HẬU, THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT: a. Khí hậu: Thiên đàng xanh b. Thực vật và động vật:  Thực vật :
- Trên các đảo: Có rừng xích đạo xanh quanh năm, rừng nhiệt đới phat triên, rừng dừa “ thiên đàng xanh”

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Ngay 17/3/2011 Tiêt 55

Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG

1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH: 2. KHÍ HẬU, THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT: a. Khí hậu b. Thực vật và động vật  Thực vật
- Trên các đảo - Trên lục địa Ô-xtrây-li-a Cảnh quan hoang mạc chiếm phần lớn diện tích, có hơn 600 loài bạch đàn khác nhau.

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Ngay 17/3/2011 Tiêt 55

Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG Bài 48: THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG

1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH: 2. KHÍ HẬU, THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT: b. Thực vật và động vật  Thực vật  Động vật
Động vật độc đáo: thú có túi (Cang-gu-ru), cáo mỏ vịt.

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Động đất 22 /02 /2011 Niu Dilen

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

BÀI TẬP

- Em hãy cho biết châu Đại Dương gồm những bộ phận nào. Xác định trên lược đồ.

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

BÀI TẬP

Câu 1: Nguyên nhân nào đã khiến cho các đảo và quần đảo của châu Đại Dương được gọi là “ thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương?

- Do đặc điểm khi hậu, nóng ẩm, mưa nhiều,
quanh năm, rừng phát triển xanh tốt.

- Đặc biệt thích hợp với thực vật miền xích
đạo, nhiệt đới rừng dừa ven biển.

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

BÀI TẬP
Câu 3: Tại sao đại bộ phận diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn?

- Do vị trí có đường chí tuyến nam ngang qua,. - Phía đông là dãy núi trường sơn Ô-xtrây-lia, ngăn chặn ảnh hưởng của biển. - Phía tây ảnh hưởng dòng biển lạnh Ô-xtrây-lia - Bờ biển ít bị cắt xẻ.

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
- Đối với bài học tiết này: về nhà học bài. Làm bài tập 1, 2, 3 SGK trang 146, hoàn tất bài tập bản đồ bài 48. - Đối với bài học tiết tiếp theo : Xem và soạn trước Bài 49 “DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG” - Quan sát bảng thống kê tìm hiểu tình hình dân cư châu Đại Dương -Phân tích bảng số liệu, lược đồ hình 49.3 tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế của châu Lục
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful