CHÀO CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI HỌC HÔM NAY!

LỚP 9A1

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

I)

BAØI 38 : PHAÙT TRIEÅN TOÅNG HÔÏP KINH TEÁ VAØ BAÛO VEÄ TAØI NGUYEÂN , MOÂI TRÖÔØNG BIEÅN - ÑAÛO BIEÅN VAØ ÑAÛO VIEÄT NAM

II) PHAÙT TRIEÅN TOÅNG HÔÏP KINH TEÁ BIEÅN

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

I) BIEÅN VAØ ÑAÛO VIEÄT NAM

1.Vùng biển nước ta 2.Các đảo và vùng đảo

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

I) BIEÅN VAØ ÑAÛO VIEÄT NAM

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

I) BIEÅN VAØ ÑAÛO VIEÄT NAM
1.Vùng biển nước ta

- Bê biÓn n- íc ta dµi 3260 km. - Vïng biÓn n- íc ta réng 1 triÖu km2.
Gåm: - Néi thuû. - L·nh h¶i. - Vïng tiÕp gi¸p l·nh h¶i. - Vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ. - ThÒm lôc ®Þa.

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

I) BIEÅN VAØ ÑAÛO VIEÄT NAM
Moùng caùi

2.Các đảo và vùng đảo
Quan saùt Löôïc ñoà hình 38.2 , tìm caùc ñaûo vaø quaàn ñaûo lôùn ôû vuøng bieån nöôùc ta ?
§. C¸t Bµ

§. C¸i BÇu

QÑ.Hoaøng Sa

§. LÝ S¬n

-Xaùc ñònh vò trí caùc ñaûo ven bôø, xa bôø ñoïc teân ? Xaùc ñònh vò trí quaàn ñaûo lôùn , ñoïc teân ?

§. Phó Quý

Kieân Giang
C«n §¶o §. Phó Quèc

QÑ.Tröôøng Sa
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Moät goùc quaàn ñaûo Hoaøng Sa

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Moät goùc quaàn ñaûo Tröôøng Sa

Bài 38 : PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẢO

I) BIEÅN VAØ ÑAÛO VIEÄT NAM

1.Vùng biển nước ta 2.Các đảo và vùng đảo

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Bài 38 : PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẢO I) BIEÅN VAØ ÑAÛO VIEÄT NAM II) PHAÙT TRIEÅN TOÅNG HÔÏP KINH TEÁ BIEÅN

Caùc ngaønh kinh teá bieån

Khai thaùc, nuoâi troàng vaø cheá bieán haûi saûn

Du lòch bieån ñaûo

Khai thaùc vaø cheá bieán khoaùng saûn bieån

Giao thoâng vaän taûi bieån

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

H 38.3 Sô ñoà caùc ngaønh kinh teá bieån ôû nöôùc ta .

Bài 38 : PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẢO

I) BIEÅN VAØ ÑAÛO VIEÄT NAM II) PHAÙT TRIEÅN TOÅNG HÔÏP KINH TEÁ BIEÅN 1-Khai thác,nuôi trồng và chế biến hải sản

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Một số hình ảnh về đánh bắt và nuôi trồng hải sản
ĐÁNH BẮT

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Một số hình ảnh về đánh bắt và nuôi trồng hải sản
NUÔI TRỒNG

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Một số hình ảnh về đánh bắt và nuôi trồng hải sản
CHẾ BIẾN

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

H 1. nuoâi caù beø ôû An Giang pdfMachine

H 2 . SX muoái ôû Caø Naù

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Coâng nghieäp cheá bieán thuyû saûn phaùt trieån seõ coù taùc ñoäng nhö theá naøo tôùi ngaønh ñaùnh baét vaø nuoâi troàng thuyû saûn ? -Taêng giaù trò saûn phaåm , cheá bieán khoái löôïng lôùn . - Taêng nguoàn haøng xuaát khaåu , oån ñònh kích thích saûn xuaát . -Taêng hieäu quaû saûn xuaát , naâng cao thu nhaäp ngöôøi lao ñoäng …
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Taïi sao caàn öu tieân khai thaùc haûi saûn xa bôø ?
- Vì khai thaùc haûi saûn ven bôø ñaõ vöôït quaù möùc cho pheùp . Saûn löôïng ñaùnh baét gaáp hai laàn khaû naêng cho pheùp , daãn tôùi tình traïng kieät queä suy thoaùi . - Saûn löôïng ñaùnh baét xa bôû chæ baèng 1/5 khaû naêng cho pheùp - chöa khai thaùc heát tieàm naêng to lôùn .
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

H 3.Nuoâi toâm huøm ôû Nha pdfMachine Trang

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

H 4. Ñaùnh baét vaø sô cheá caù treân bieån

Bài 38 : PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẢO

I) BIEÅN VAØ ÑAÛO VIEÄT NAM II) PHAÙT TRIEÅN TOÅNG HÔÏP KINH TEÁ BIEÅN 1-Khai thác,nuôi trồng và chế biến hải sản
* Ngaønh thuyû saûn ñaõ phaùt trieån toång hôïp caû khai thaùc , nuoâi troàng vaø cheá bieán haûi saûn .

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Bài 38 : PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẢO I) BIEÅN VAØ ÑAÛO VIEÄT NAM II) PHAÙT TRIEÅN TOÅNG HÔÏP KINH TEÁ BIEÅN 1-Khai thác,nuôi trồng và chế biến hải sản 2-Du lịch biển - đảo

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH BIỂN

H 5. Du lòchpdf writer that produces quality PDF files with ease! bieån ôû vieät pdfMachine nam Is a

H 6 . Caûng caù taïi raïch giaù, Kieân Giang

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH BIỂN

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

H 7. Du lòch bieån – ñaûo ôû Nha Trang

CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH BIỂN

B·I biÓn cöa lß – nghÖ an
pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH BIỂN

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

H 4. löôùt soùng ôû ñaûo

H 8 khu nghæ maùt ôû ñaûo hoøn tre

pdfMachine

H 1. Bôø bieån writer thatNha Trang files with ease! Is a pdf ñeïp ôû produces quality PDF

H 2. Du lòch sinh thaùi ôû Ninh Thuaän

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Ngoaøi hoaït ñoäng taém bieån , chuùng ta coù khaût naêng phaùt trieån caùc hoaït ñoäng du lòch, bieån naøo khaùc ?

- Khu sinh thaùi bieån nhieät ñôùi , du lòch theå thao bieån ( löôùt soùng, boùng chuyeàn baõi bieån , bôi, laën bieån )…

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Bài 38 : PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẢO I) BIEÅN VAØ ÑAÛO VIEÄT NAM II) PHAÙT TRIEÅN TOÅNG HÔÏP KINH TEÁ BIEÅN
1-Khai thác,nuôi trồng và chế biến hải sản 2-Du lịch biển - đảo
* Du lòch phaùp trieån nhanh trong nhöõng naêm gaàn ñaây .

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Haõy ñaùnh daáu X vaøo choã troáng ôû hai coät beân phaûi cho thích hôïp ?

Ñieàu kieän phaùt trieån caùc ngaønh kinh teá bieån .
1. Vuøng bieån roäng, nhieàu ngö tröôøng lôùn, nhieàu daàu khí

Thuaän lôïi

Khoù khaên

X
2. Bieån nhieät ñôùi, bôø bieån nhieàu phong phuù caûnh ñeïp, baõi taém toát vònh bieån ñeïp . 3. Vuøng bieån coù nhieàu baõo , gioù maïnh .

X X

4. Taøi nguyeân haûi saûn ven bôø ñang caïn kieät , oâ nhieãm moâi tröôøng bieån gia taêng .

X
5. Lao ñoäng coù kinh nghieäm ñaùnh baét vaø nuoâi troàng thuyû saûn

X
6. Trình ñoä ngöôøi lao ñoäng chöa cao, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät coøn laïc haäu . 7. Nguoàn ñaàu tö cho ngaønh kinh teá bieån coøn haïn cheá .

X X

8. Thò tröôøng cho caùc saûn phaåm cuûa ngaønh kinh teá bieån coøn haïn pdfMachine cheá . Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

X

Cñng cè kiÕn thøc:
1. Vùng biển có nhiều quần đảo là: a. Vùng biển Quảng NinhHải Phòng. b. Vùng biển Bắc Trung Bộ c. Vùng biển duyên hải Nam Trung Bộ. d. Vùng biển Cà Mau-Kiên Giang

2.Ph¸t triÓn tæng hîp Ph¸t kinh tÕ biÓn lµ:
a - Ph¸t triÓn nhiÒu ngµnh cã liªn quan ®Õn biÓn. b - C¸c ngµnh liªn quan ®Õn biÓn ph¶i hç trî cho nhau. c – Ph¸t triÓn ngµnh nµy kh«ng ®- îc k×m h·m ngµnh k× kh¸c. d – TÊt c¶ c¸c ý trªn.

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI BÀI HỌC NÔM NAY

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful