UDK 613.

2 He-168

Margot Hellmiß Das Grosse Praxisbuch Apfelessig M ü n c h e n , Südwest, 1997

Hellmiß, Margot He-168 G y d y m a s i s o b u o l i ų actu/ M a r g o t H e l l m i ß . — Kaunas: Tyrai, 2 0 0 0 . — 2 2 4 p.: iliustr.
ISBN 9955-01-083-5 UDK 613.2+615.89

© 1 9 9 7 Südwest Verlag © Vertimas į lietuvių kalbą, Dalia Morkvėnienė, 2000 © Leidykla "Tyrai", 2 0 0 0 L i t e r a t ū r o s konsultantė Neringa Butkienė M e n i n ė redaktorė Daiva Zubrienė ISBN 9955-01-083-5 Maketavo Teresė Petraitytė

S L 2 5 0 . 1 4 sp. 1 . U ž s a k . Nr. 9 7 8 Leidykla "Tyrai", A. Jakšto g. 8, 3 0 0 0 Kaunas Tel. 2 0 5 6 2 4 E I . p a š t a s : t y r a i @ t a k a s . l t Iš užsakovo pateiktų pozityvų spausdino A B " V i l s p a " , V i r š u l i š k i ų skg. 8 0 , 2 0 5 6 V i l n i u s

TURINYS
ĮŽANGA Nuo seno pažįstamas devynių amaru meistras 8 8

OBUOLIAI — GAMTOS DOVANA Obuoliu acto žaliava Sveikasis v e i k l i ų j ų medžiagų m i š i n u k a s Trumpa obuolio istorija Vermonro liaudies medicina

11 11 13 16 18

ACTO ISTORIJA Seniausias žmonijos prieskonis Actas — Antikos antibiotikas Kūno gerovei Kaip actas prarado gerg vardg Trumpai drūtai apie acra Acras kiekvieno skoniui Kaip išsirinkti

25 25 26 27 04 35 36 44

ACTAS: ATSIRADIMAS IR POVEIKIS Natūralus rūgimo procesas Acro bakterijų pėdsakais Acro rūgšris Natūraliosios acto galios Acras konservuoja

47 47 48 50 52 52

Acras dezinfekuoja Acras tirpina kalkes Kaip pasparrinri medžiagų apykairg Acro rūgšris — gyvybės eliksyras

53 57 59 60

Žvalinamosios acto medžiagos
Jėgų teikiantys vitaminai Dūrinos mineralinės medžiagos bei mikroelemenrai ....

62
63 67

OBUOLIŲ ACTAS — ŽVALUMO ŠALTINIS
Gydomasis poveikis

71
71

Organizmo išvalymas per septynias dienas
Kam ro reikėtų? Sepryniy dienu programa Kūno priežiūros bei grožio puoselėjimas

74
74 77 81

Obuoliu actas vaikams OBUOLIŲ ACTAS — ŠVELNAUS POVEIKIO VAISTAS
Geriausia profilaktinė priemonė

83 87
87

Vidinis vartojimas nuo A iki Ž Išorinis vartojimas nuo A iki Ž Obuoliu actas ir vaistažolės
Ruošimas irvarrojimas

89 117 142
142

Obuoliu actas gyvūnu priežiūrai
Srambieji raguočiai mėgsra rūgšrį Obuoliu acras visiems naminiams gyvūnams

147
148 1 50

OBUOLIŲ ACTAS GROŽIUI Puoselėjanti natūralioji kosmetika
Subtili alrernaryva

153 153
154

Turinys

Grožio acras su vaistažolėmis Narūralioji kosmetika veidui Plauku priežiūra Ranku priežiūra Argaiva kojoms

157 160 162 165 165

TAIP GAMINAMAS ACTAS Suraugintos obuoliy sultys Sulčių spaudimas ir apdorojimas Acto gamyba Paprasčiausias acro gamybos būdas Pagrindinis naminis recepras

167 167 171 1 79 1 80 186

OBUOLIŲ ACTAS NAMŲ APYVOKOJE Obuoliy acto aromatizavimas Acras su ž o l e l ė m i s ir prieskoniais Kvapusis vaisiu acras Kvapusis žiedu acras Konservavimas obuoliy actu Konservavimo pagrindai Marinarai Gardinimas obuoliy actu Padažai Kepiniai su obuoliy actu Viskas apie salotas Actas — švelnus valiklis Higienai iršvarai Dalykine rodyklė Recepry rodyklė

189 189 192 196 198 199 200 202 200 204 208 210 212 214 219 224

7

ĮŽANGA
A c t a s ž i n o m a s n u o seno, t a č i a u mūsų d i e n o m i s jis išban­ dytas daugelyje naujų sričių. G a l i m a n e a b e j o t i , k a d ir atei­ tyje, suvokus a p l i n k o s n e t e r š i a n č i ų , n a t ū r a l i ų p r o d u k t ų ver­ t ę , šis senas geras n a m i n i s vaistas bus vėl pradėtas v e r t i n t i , p r o f i l a k t i š k a i vartoti n u o įvairių ligų, k o s m e t i k o j e , maistui, n a u d o t i n a m ų a p y v o k o s d a r b a m s a t l i k t i . J o n u o l a t teirauja­ masi, beveik kiekvienas apie jį j a u yra girdėjęs ar b e n t j a u pažįsta ką n o r s , kas jį l a b a i vertina. D a u g e l i s mūsų iš savo patirties ž i n o : kasdien g e r i a m a stiklinė vandens, parūgštin­ to dviem a r b a t i n i a i s šaukšteliais o b u o l i ų a c t o , — t i k r a pa­ l a i m a — gaivina, žvalina, saugo n u o ligų. K a i k a m tai tikras sveikatos eliksyras. " T a i m a n tiesiog p a t i n k a , — a i š k i n a m a . — J a u č i u o s i ž v a l i a u " , " K a s m e t i m u o s i gydymo o b u o l i ų a c ­ t u k u r s o " a r b a " M a n o m a m a taip darė, o j ą i š m o k ė s e n e l ė " .

Nuo seno pažįstamas devynių amatu meistras
K a s tik pradeda rinkti o b u o l i ų a c t o receptus, netrukus turi jų visą knygą — ir vidiniam, ir išoriniam v a r t o j i m u i . A c t o garais galima kvėpuoti sergant k a t a r u , b r o n c h i t u , kai vargina kosulys ar galvos s k a u s m a s (neseniai įsteigta netgi s p e c i a l i o s a c t o t e r a p i j o s k l i n i k a ) . J i s l a š i n a m a s ant nude­ gusių vietų — t a d a j o s gyja, n e s u d a r y d a m o s r a n d ų . A c t o pavilgais m a ž i n a m a t e m p e r a t ū r a ; šiuo skysčiu g y d o m a s gry­ belis, senatvinės dėmės, nuospaudos ir 1.1. D a b a r jau ir moks­ las p a t v i r t i n o įvairiopą o b u o l i ų a c t o gydomąjį poveikį. D a u ­ gybė j a m e esančių vertingų biologiškai aktyvių medžiagų iš­ tirta geriau, nei tai buvo į m a n o m a mūsų senelių laikais. T i e s ą s a k a n t , n e t u r ė t ų likti n ė v i e n o s n a m ų v a i s t i n ė ­ lės, k u r i o s g a r b i n g i a u s i o j e v i e t o j e n e s i p u i k u o t ų o b u o l i ų acto butelis. 8

Obuolių

actas

teikia

žvalumo

Slaptasis kosmetikos ginklas
O b u o l i ų a c t a s n e tik n a u d i n g a s s v e i k a t a i , jis p u o s e l ė j a ir g r o ž į . D a u g k a s j u o k a s d i e n m a s a ž u o j a o d ą , pila į vo­ n i ą a r s k a l a u j a p l a u k u s . Visi ž i n o , k a d t a d a p l a u k a i i m a žvilgėti, kvepėti; actas stangrina odą, suteikia nepaprastą švaros pojūtį. O b u o l i ų a c t a s t i n k a k u o į v a i r i a u s i e m s t i k s l a m s ; jis v e i k s m i n g a s , n e t u r i š a l u t i n i o p o v e i k i o , b e t o , yra itin pi­ gus. D a u g y b e i dar iki m ū s ų gyvenusių ž m o n i ų k a r t ų ši rus­ vai a u k s i n ė r ū g š t e l ė p a d ė d a v o p a s i e k t i k u o p u i k i a u s i u s re­ z u l t a t u s ; b e didelių p a s t a n g ų j o s g a l i m a p a s i g a m i n t i pa­ č i a m , pagardinti žolelėmis ar vaisiais ir vartoti maistui, kaip kosmetinę priemonę ar gydymui. Be j o k i o s abejonės, i š d a u g y b ė s r e c e p t ų bei a p r a š y t ų n a u d o j i m o b ū d ų i r J ū s rasite tą, kuris pravers J u m s ar Jūsų šeimai. P a b a n d y k i t e ! 9

11

Obuoliai

gamtos

dovana

12

Kasdienis

žvalumo

šaltinis

13

Obuoliai

gamtos

dovana

P a v y z d ž i u i , v i t a m i n o C k i e k i s s v y r u o j a n u o 3 iki 35 mi­ l i g r a m ų , t a i g i b e v e i k d e š i m t į k a r t ų . T a č i a u m i t y b o s spe­ c i a l i s t a i m a n o , k a d a b s o l i u t u s sudedamųjų dalių k i e k i s mi­ l i g r a m a i s n e t o k s j a u svarbus, daug svarbesnis j ų s a n t y k i s . Pavyzdžiui, t i r i a n t s p o r t i n i n k u s , n u s t a t y t a , k a d v i t a m i n o C ( a s k o r b i n o rūgštis) d a u g i a u p a s i s a v i n a m a iš vaisių sul­ č i ų nei iš t a b l e č i ų . K o d ė l t a i p yra? O r g a n i z m a s šį v i t a m i n ą geriau p a s i s a v i n a k a r t u s u n a t ū r a l i o m i s a r o m a t i n ė m i s a r m i n e r a l i n ė m i s m e d ž i a g o m i s , k i t a i s v i t a m i n a i s bei b i o l o g i š ­ k a i aktyviais j u n g i n i a i s . O b u o l i u o s e bei k i t o s e g a m t o s g ė r y b ė s e e s a n t i s veiklių­ j ų m e d ž i a g ų d e r i n y s yra o p t i m a l u s . D a u g y b ė s s u d e d a m ų ­ j ų dalių t a r p u s a v i o s ą v e i k a n ė r a p a k a n k a m a i i š t i r t a i r vei­ kiausiai n i e k a d a nebus iki galo ištirta. Be j a u m i n ė t ų , o b u o l i u o s e yra d a r apie 3 0 0 veikliųjų m e d ž i a g ų .

Vertingesni ekologiškai auginti obuoliai
V a r t o t o j a s s p r e n d ž i a , k o k i u s v a i s i u s , d a r ž o v e s bei ki­ tus b i o p r o d u k t u s r e i k i a a u g i n t i — n a u d i n g u s s v e i k a t a i ar n e . J e i jis p i r k s d a i l i u s i r ilgai n e g e n d a n č i u s v a i s i u s , k a r t u p i r k s i r j u o s e e s a n č i a s c h e m i n e s m e d ž i a g a s . K a r t a i s par­ d u o t u v i ų l e n t y n o s e b e s i p u i k u o j a n t y s o b u o l i a i n u o žydėji­ m o iki d e r l i a u s s k y n i m o b ū n a iki 2 0 k a r t ų p u r k š t i n u o ­ dingais kenkėjus n a i k i n a n č i a i s c h e m i k a l a i s (pesticidais). Kartais dideliuose medelynuose naudojami ir vadinamieji n o k i n i m o c h e m i k a l a i , pavyzdžiui, vadinamasis alaras. Dėl t o visi v a i s i a i p r i n o k s t a vienu m e t u . L a b a i a b e j o t i n a , a r tokie " n o r m a l ū s " obuoliai (beje, pagal europines normas o b u o l y s turi b ū t i m a ž i a u s i a i 5 5 m m s k e r s m e n s ) y r a visa­ vertis m a i s t o p r o d u k t a s . N o r i n t būti sveikam reikėtų valgyti tik e k o l o g i š k a i užaugintus obuolius; geriausia juos pirkti iš pažįstamų ūkininkų. 14

Rinkitės

chemiškai

neapdorotus

vaisius

15

Obuoliai

gamtos

dovana

g a i r E u r o p o j e . P l i n i j u s r a š o , k a d j a u s e n o v ė s r o m ė n a i au­ g i n o 2 9 veislių o b e l i s . Viduramžių vienuolynų soduose daugiausia dėmesio būdavo skiriama derlingiausioms veislėms. J a u I X amžiu­ je vienoje šventojo G a l e n o abatijoje skinti obuoliai, kurių esą n e b u v o į m a n o m a a p i m t i dviem p l a š t a k o m i s . V ė l e s n i a i s šimtmečiais obelų veislėmis daugiausia domėjosi kunigai. J i e j a s s k i e p i j o , g e r i n o veisles, nes s o d o v a i s m e d ž i ų der­ lius b u v o v i e n a s j ų p a j a m ų š a l t i n i ų . B e v e i k k i e k v i e n o j e t ų laikų klebonijos bibliotekoje būdavo galima rasti knygų apie obelis ir kitus vaismedžius. M a n o m a , k a d š i a n d i e n y r a apie 2 0 0 0 0 o b e l ų veislių. D i d m e n i n i n k a i l a b i a u s i a i d o m i s i v e i s l ė m i s , k u r i ų vaisius g a l i m a ilgai l a i k y t i ; dėl t o itin i š p o p u l i a r ė j o ' G o l d e n D e l i ­ c i o u s ' , ' G r a n n y S m i t h ' bei ' J o n a t h a n ' . Vis d ė l t o d a b a r , k a i vis d a u g i a u ž m o n i ų y r a s u s i r ū p i n ę e k o l o g i j a , i m t o s ver­ t i n t i n a t ū r a l i a i t a m t i k r o j e srityje a r k l i m a t o j u o s t o j e au­ gančios veislės.

Garsusis rojaus obuolys
Krikščionims obuolys asocijuojasi su pirmąja nuodė­ m e . S a k o m a , k a d b i b l i n ė p r a m o t ė I e v a , p a t a r t a ž a l č i u pas i v e r t u s i o n e l a b o j o , s a v o A d o m u i davė p a r a g a u t i uždraus­ to vaisiaus o b u o l i o . Dėl to abu buvo išvaryti iš rojaus. T a č i a u B i b l i j o s t y r i n ė t o j a i žino, kad Ieva davė A d o m u i ne o b u o l į , bet į svarainį panašų g r a n a t o vaisių. Pirma, B i b l i j o j e n u o 2 . 9 iki 3 . 6 s k i r s n i o k a l b a m a n e a p i e o b u o ­ lį, b e t a p i e v a i s i ų a p s k r i t a i . A n t r a , š i a n d i e n t e i g i a m a , k a d p i r m o j e ž m o n i ų a p g y v e n t o j e t e r i t o r i j o j e A f r i k o j e — nu­ m a n o m a j a m e r o j u j e — išvis n e a u g o o b e l y s . T r e č i a , p o s a ­ kis apie " p a ž i n i m o m e d į " , kurio vaisių esą reikia vengti, neturi nieko bendra su obuoliais ar kriaušėmis. Tai teo­ loginė problema, kuriai rastas tinkamas vaizdinys. J u o t i k r a i n i e k a s n e m ė g i n s b a i d y t i m ū s ų s o d i n i n k ų a r pre16

Biblinis

vaisius

kiautojų vaisiais. Šį nesusipratimą veikiausiai sukėlė žo­ džio malum, k u r į r a n d a m e l o t y n i š k a j a m e B i b l i j o s verti­ me, daugiareikšmiškumas. Viena jo reikšmė — " b l o g i s " , k i t a — " o b u o l y s , į o b u o l į p a n a š u s v a i s i u s , s v a r a i n i s ar citrina".

Nesantaikos obuolys
Su graikų mitų nesantaikos obuoliu nutiko taip pat, kaip ir su biblinių rojaus obuoliu. T i k ė t i n a , kad čia taip pat apsieita be o b u o l i o ; remiantis žiniomis, kokie vaisme­ džiai b u v o a u g i n a m i s e n o v ė s G r a i k i j o j e , tai v e i k i a u s i a i bu­ vo svarainis, persikas ar citrina. Tačiau kaip pirmąjį, taip ir a n t r ą j į , k a r t ą i s t o r i j a k l o s t ė s i p a n a š i a i : n e s a n t a i k o s deivė E r i d ė n e b u v o p a k v i e s t a į T e t i d ė s ir P e l ė j o v e s t u v e s . Ji su­ m a n ė k e r š t ą — s u k i r š i n t i t e n b u v u s i a s deives K a l i s t ą , H e ­ r ą , A t ė n ę bei A f r o d i t ę . A n t " a u k s i n i o v a i s i a u s " — t a i ir b u v o n e s a n t a i k o s o b u o l y s — ji u ž r a š ė " G r a ž i a u s i a j a i " ir m e t ė j į t a r p š o k a n č i ų deivių. T a i p k i l o k i v i r č a s , i r k a r a ­ l a i t i s P a r i s t u r ė j o n u s p r ę s t i , kuri y r a g r a ž i a u s i a . T o k i a jis p a s k e l b ė A f r o d i t ę . K i t o s p o n i o s n e s u t i k o s u šia n u o m o n e . Dėl to kilo Trojos karas. O b u o l y s yra ir daugelio pasakų simbolis. Piktoji Snieguolės p a m o t ė užnuodytu obuoliu galiausiai pasie­ kia savo tikslą — a t s i k r a t o n e k e n č i a m o s podukros. N u o ­ d a i s j i g u d r i a i a p d o r o j o t i k r a u s v ą j į o b u o l i o š o n ą , dėl t o S n i e g u o l e i n e k i l o j o k i ų į t a r i m ų , k a i p e r s i r e n g u s i žu­ dikė a t s i k a n d o vaisiaus iš kitos pusės. Ir " T ū k s t a n č i o ir vienos n a k t i e s " p a s a k o s e apie kalifą H a r u n ą al Rašid ą m i n i m i t r y s b e g a l o b r a n g ū s o b u o l i a i , k u r i u o s įgyti galima tik ilgai keliavus. J i e turėjo išgelbėti vienos jau­ nos moters gyvybę. Dėl daugybės nelemtų atsitiktinu­ m ų šie v a i s i a i v i s i e m s p e r s o n a ž a m s g a l i a u s i a i a t n e š ė n e ­ laimes bei mirtį. 17

Obuoliai

gamtos

dovana

Vermonto liaudies medicina
D e F o r e s t a s K l i n t o n a s Džarvis ( 1 8 8 1 — 1 9 4 5 ) X X am­ žiaus p r a d ž i o j e p r a d ė j o d i r b t i v i e n o j e š i a u r i n i ų J A V vals­ tijų — V e r m o n t e — e s a n č i a m e m i e s t e l y j e B a r e . Šis ką t i k i š k e p t a s s p e c i a l i s t a s gydė a u s ų , n o s i e s , g e r k l ė s bei a k i ų l i g a s . B e u n i v e r s i t e t e įgytų a k a d e m i n i ų ž i n i ų i r t v i r t o pa­ s i r y ž i m o t a p t i geru g y d y t o j u , jis d a r a t s i g a b e n o " m e i l ę že­ mei i r g y v ū n a m s b e i į g i m t ą j a u t r u m ą g a m t a i bei j o s ypa­ tumams". P i r m a i s i a i s m e t a i s š i a m k a i m o g y d y t o j u i t e k o susipa­ žinti s u m e d i c i n a , a p i e k u r i ą n i e k o n e b u v o g i r d ė j ę s studi­ j u o d a m a s B a r l i n g t o n e — vadinamąja liaudies medicina. Tokia egzistuoja kiekviename Ž e m ė s rutulio kampelyje. A t k a m p i a m e V e r m o n t e , k u r o r a i a t š i a u r ū s , l i e t i n g i , daž­ n a i s i a u č i a a u d r o s , šios ž i n i o s b u v o p e r d u o d a m o s i š k a r ­ tos į kartą. Taigi valstiečiai neretai ja kliaudavosi dažniau nei m o k s l i š k a i s D ž a r v i o g y d y m o -būdais. D a k t a r u i D ž a r v i u i , t r o k š t a n č i a m įgyti v i e t i n i ų gyven­ tojų pasitikėjimą, t e k o susidomėti liaudies medicina.

Kaimo gydytojo daktaro Džarvio atradimas

Nusižiūrėjo iš kaimiečiu
D ž a r v i s n e t r u k u s p a m a t ė , k a d v e r m o n t i e č i a i t i k r a i sėk­ m i n g a i t a i k o s e n u o s i u s g y d y m o b ū d u s bei p r i e m o n e s . D ė l t o jis ė m ė t i r t i l i a u d i e s m e d i c i n o s g y d y m o b ū d u s : i š p r a ­ džių j u o s i š b a n d ė su g y v ū n a i s , vėliau p a t s ir su k e l e t u sa­ vanorių. Be to, jis domėjosi čiabuvių mitybos įpročiais ir n u s t a t ė , k a d itin g a r b i n g a v i e t a t e n k a n u o s e n o v a i s t u lai­ kytam obuolių actui. I l g a i n i u i D ž a r v i s s u k a u p ė visai k i t o k i ų , nei b u v o įgijęs studijuodamas, žinių. Gydytojas buvo priverstas pripažin­ t i , k a d " l i a u d i š k i v a i s t a i t o k i e p a t p u i k ū s , i r n e t veiks­ m i n g e s n i nei t i e , k u r i u o s siūlo t r a d i c i n ė m e d i c i n a " . 18

Medikų

pamėgtos

vaisius

19

Obuoliai

gamtos

dovana

Apie šį g y d y m ą n e b u v o r a š o m a — r e c e p t a i t r a d i c i š k a i p e r d u o d a m i iš lūpų į l ū p a s . D ė l to r e i k i a p r i p a ž i n t i D ž a r vio n u o p e l n ą : jis s u r i n k o , ištyrė ir k n y g o j e " G y v e n k i m e 5 x 2 0 m e t ų " ( o r i g i n a l a s " F o l k M e d i c i n e " ) p a s k e l b ė Verm o n t e t a i k o m u s l i a u d i e s m e d i c i n o s b ū d u s bei p r i e m o n e s . J o k n y g a — " i š lūpų į lūpas p e r d u o t ų ž i n i ų l o b y n a s " . T a i p V e r m o n t a s i š g a r s ė j o v i s a m e p a s a u l y j e . D ž a r v i o d ė k a gy­ dymas obuolių actu išaugo į atskirą natūraliojo gydymo s r i t į . B e t o , jis a p r a š ė v a l g o m u o s i u s l a u k i n i u s a u g a l u s bei v a i s t a ž o l e s , ž o l e l i ų a r b a t a s , g y d o m o j o a l i e j a u s rūšis, na­ t ū r a l i ą v e r m o n t i e č i ų m i t y b ą bei g y v e n i m o b ū d ą .

Rašytinis šaltinis

Vaistingieji augalai ir grynas oras — gamtos vaistai
Liaudies medicina pagrįsta iš amžių glūdumos perduo­ d a m o m i s t r a d i c i j o m i s . R e k o m e n d u o j a m i v a i s t a i bei gydy­ m o b ū d a i s i e k i a žilą s e n o v ę . I š p r a d ž i ų g a m t o s g ė r y b i ų r i n k ė j a i , p i e m e n y s i r m e d ž i o t o j a i , v ė l i a u v a l s t i e č i a i bei na­ mų š e i m i n i n k ė s a t i d ž i a i s t e b ė j o g a m t ą ir p e r ė m ė iš gyvū­ nų jų gydymosi būdus. Ž m o n ė s m a t ė , k a d s e r g a n t y s gyvūnai i n s t i n k t y v i a i nie­ k o n e ė d a , tik t a m t i k r u s v a i s t i n g u o s i u s a u g a l u s i r ž o l e s . B e t o , jie daug g e r i a i r a t s i s k i r i a n u o b a n d o s , " s v e i k s t a v i e n u m o j e i r g r y n a m e o r e " . Ž m o n ė s dar p a s t e b ė j o , k a d sužeisti žvėrys v o l i o j a s i m o l i n g o j e ž e m ė j e , i r j ų ž a i z d o s s p a r č i a i gyja. M a u d y n ė m i s purve j i e g i n a s i i r n u o gelian­ čių v a b z d ž i ų . K ą n o r s n e t i n k a m o suėdę jie p r i s i ė d a t a m t i k r o s ž o l ė s ir v e m i a . Į g e l t i g y v a t ė s , j i e r a u s i a ž e m ę ir ieš­ ko t a m t i k r ų š a k n e l i ų , k u r i o s t u r i p r i e š n u o d ž i ų — ir visa tai daro instinktyviai.

Ž m o n ė s m ė g d ž i o d a v o t o k į g y v ū n ų elgesį i r t a i p p a t 20

Pažadinkite apsnūdusius instinktus

Obuolių

actas

liaudies

medicinoje

n a u d o d a v o s i g y d o m o s i o m i s g a m t o s g a l i o m i s . T a i davė pra­ džią l i a u d i e s m e d i c i n a i . " G a m t a b u v o p i r m o j i ž m o n i j o s v a i s t i n ė " , — rašė Džarvis. D e j a , šiuolaikiniame civilizuo­ t a m e p a s a u l y j e i n s t i n k t a i , g a l i n t y s p a d ė t i iki p a t g i l i o s se­ n a t v ė s i š l i k t i t v i r t a m , s v e i k a m i r ž v a l i a m , d a ž n i a u s i a i mie­ ga. T a č i a u n o r i n t n i e k a d a n e v ė l u m o k y t i s i š n a u j o gyventi p a g a l g a m t o s d ė s n i u s — t a i p , k a i p d a r o g y v ū n a i a r maži vaikai.

L i a u d i e s m e d i c i n o s g y d y m o b ū d a i s p i r m i a u s i a sie­ k i a m a taip stiprinti o r g a n i z m ą , kad liga net neprasidė­ t ų . L i a u d i š k i g y d y m o b ū d a i — t a i visų p i r m a p r o f i l a k ­ tika. Ir akademfnės medicinos atstovai teigia, kad tau­ s o t i y r a s v a r b i a u nei " r e m o n t u o t i " . V i s d ė l t o k a r t ą su­ s i r g u s a r s u s i ž e i d u s l i a u d i e s m e d i c i n o s p i r m i a u s i a re­ k o m e n d u o j a m a aktyvinti paties organizmo apsaugines galias.

Saugokime sveikata ir jėgas

Liaudies mediciną galime laikyti dabartinės ištakomis, nes n a m i n i a i i r n a t ū r a l i e j i v a i s t a i e g z i s t a v o i l g ą l a i k ą iki tol, kol m o k s l a s perėmė gydymo meną. T r a d i c i n ė medi­ c i n a r e n k a i n f o r m a c i j ą apie ligas, o liaudiškoji pirmiau­ sia s t e n g i a s i s a u g o t i n u o ligų a r j a s g y d y t i . J i r e m i a s i i š l ū p ų į l ū p a s p e r d u o d a m a a s m e n i n e p a t i r t i m i , k u r i o s ne­ reikia įrodinėti kontroliniais tyrimais. Pripažįstama tik gydymo sėkmė. D ė l šios p r i e ž a s t i e s j i n e a t s i s a k o senųjų v e i k s m i n g ų j ų n a m i n i ų vaistų net ir tada, kai šiuolaikinis m e d i c i n o s mokslas jų veikimo paaiškinti negali. D a b a r ir gamtos m o k s l a i vis d a ž n i a u atsigręžia į t o k i u s g y d y m o b ū d u s ; daug kas, kas kadaise atrodė labai įtartina, šiandien tapo tra­ dicinės medicinos nuosavybe. 21

Mokslas rėmėsi patirtimi

Obuoliai

gamtos

dovana

Kertiniai sveikatos akmenys
Liaudies medicinos požiūriu, kertiniai sveikatos akme­ nys yra m a i s t a s , kurj v a l g o m e , s k y s č i a i , k u r i u o s g e r i a m e , oras, kuriuo kvėpuojame, ir gyvenimo būdas. Dėl to dažniausiai gydomasi tam tikrais maisto pro­ d u k t a i s , p r i e s k o n i a i s , ž o l e l ė m i s , i š n a t ū r a l i ų ž a l i a v ų pa­ g a m i n t a i s t e p a l a i s bei g ė r i m a i s . L i a u d i š k a s g y d y m o prie­ m o n e s p a p r a s t a v a r t o t i , j o s pigios, v e i k s m i n g o s i r d a ž n i a u ­ siai n e t u r i j o k i o p a š a l i n i o p o v e i k i o . L i a u d i e s m e d i c i n o s p o ž i ū r i u , liga p r a s i d e d a t a d a , kai ilgą l a i k ą n e p a i s o m a s v a r b i a u s i ų g y v e n i m o p r i n c i p ų . D a k ­ t a r a s D ž a r v i s r a š ė , k a d liga n e a t s l e n k a " b e j o k i o s p r i e ž a s ­ ties i r n e t i k ė t a i , k a i p vagis n a k t į " . J i s p a t y r ė , k a d m ū s ų k ū n a s daug a n k s č i a u , nei j i u ž k l u m p a , s i u n č i a į s p ė j a m u o ­ sius s i g n a l u s , į k u r i u o s r e i k ė t ų a t k r e i p t i d ė m e s į .

Neverskime kaltės senatvei
Daugelį negalavimų žmonės laiko senėjimo požymiais, su k u r i a i s esą r e i k i a n e n i u r n a n t t a i k y t i s . ' P a v y z d ž i u i , vis a p v a l ė j a n t i s p i l v u k a s , r e t ė j a n t y s p l a u k a i , g e n d a n t y s dan­ tys, vis g r e i č i a u p a v a r g s t a n č i o s ir j a u t r i a u į šviesą r e a g u o ­ jančios akys, silpstanti atmintis, klausa, trapūs ir dėmėti n a g a i , n u o v a r g i s k o p i a n t l a i p t a i s , s k a u d a n t i n u g a r a bei traškantys sąnariai laikomi senatvės požymiais. Kirilis S k o t a s r a š o , kad gydymo obuolių actu šalinin­ k a i m a n o k i t a i p : " J i e ž i n o , k a d tai v y k s t a t i k dėl s u t r i k u ­ sios medžiagų apykaitos ir organizmo pusiausvyros... Ir s a k o , k a d visų šių n e g a l a v i m ų g a l i m a išvengti l a i k u i m a n ­ tis r e i k i a m ų p r i e m o n i ų " . Amerikiečių gydytojas ir natūraliojo gydymo šalinin­ kas Polis K. Bregas netgi tvirtina, kad mokslas nepripa­ žįsta v a d i n a m ų j ų s e n a t v i n i ų n e g a l a v i m ų . J o n u o m o n e , " j e i ž m o g u s išgyveno 7 0 a r 8 0 m e t ų — tai d a r n e p r i e ž a s t i s i r t i . A m ž i u s j u k n e n u o d i n g a s " . B r e g a s t e i g i a , k a d d u di­ d ž i a u s i gyvybės p r i e š a i — t a i o r g a n i z m e s u s i k a u p u s i o s 22

n u o d i n g o s m e d ž i a g o s (šio r e i š k i n i o p r i e ž a s t i s — per m e n ­ k a s j ų i š s k y r i m a s ) , k u r i ų k i e k j itin v e i k s m i n g a i m a ž i n a o b u o l ų a c t e e s a n t i r ū g š t i s , bei t a m t i k r ų m a i s t o m e d ž i a g ų t r ū k u m a s . Šis t r ū k u m a s d a ž n i a u s i a i a t s i r a n d a dėl v i e n p u ­ s i š k o s m i t y b o s , kai v a r t o j a m i t i k v i e n o s rūšies p r o d u k t a i . D a u g e l i s senų ž m o n i ų v a l g o p e r r i e b i a i i r per s a l d ž i a i bei t e i s i n a s i , esą m a i s t a s — v i e n a s n e d a u g e l i o d a l y k ų , d a r ga­ linčių teikti m a l o n u m ą . T i e m s , kurie m a n o , k a d gyvenimas j a u p r a b ė g o , galime p a c i t u o t i K . S k o t o žodžius: " G a l i u pasakyti, k a d o b u o l i ų a c t a s grąžino jėgas netgi t i e m s , kurie j a s b u v o visiškai pra­ radę — šio gydymo jie griebėsi būdami itin garbaus a m ž i a u s " . Gydytojas Polis K. Bregas taip pat pažinojo be galo d a u g per a n k s t i p a s e n u s i ų ž m o n i ų s u s t i n g u s i a i s s ą n a r i a i s i r r a u k š l ė t a o d a . Ė m ę s i gydytis o b u o l i ų a c t u i r m e d u m i , jie tapo visiškai kitais ž m o n ė m i s .

Obuoliu actas ir ilgaamžiškumas
V e r m o n t o g y v e n t o j a i įžvelgia g l a u d ų ryšį t a r p m i t y b o s i r g y v e n i m o t r u k m ė s . D ė l t o itin s v a r b u s s e n a s i s r e c e p t a s . J o l a i k y d a m i e s i , jei n e n u t i k s n i e k o y p a t i n g a , g a l ė s i t e su­ laukti, anot d a k t a r o Džarvio, penkis kartus po dvidešimt, kitaip tariant, šimto metų. Šis r e c e p t a s l a b a i p a p r a s t a s . R y t a i s i š g e r k i t e s t i k l i n ę v a n d e n s , į k u r i ą į m a i š y t a du a r b a t i n i a i š a u k š t e l i a i o b u o ­ lių a c t o i r t r u p u t i s m e d a u s . N e p a k e n k s , jei š į g ė r i m ą ger­ site i r k e l e t ą k a r t ų per d i e n ą . O r g a n i z m ą jis a p r ū p i n s dau­ gybe g y v y b i š k a i s v a r b i ų m e d ž i a g ų , t a i p p a t ir ž v a l u m o tei­ kiančia acto rūgštimi. Kaip rodo patirtis, labai greitai tap­ site a t s p a r e s n i ir p a j ė g e s n i — t a i p a d ė s a t g a u t i j ė g a s tik­ rąja t o ž o d ž i o p r a s m e . D a k t a r a s D ž a r v i s r a š o : " M ū s ų fer­ m o s e s e p t y n i a s d e š i m t m e č i a i vyrai t r i ū s i a visą d a r b o die­ n ą i r t a i l a i k o m a v i s i š k a i n a t ū r a l i u d a l y k u . N i e k o nenu­ stebins ir aštuoniasdešimtmetis, kuris darbuojasi laukuo­ se lyg b ū t ų daug j a u n e s n i s " . 23

ACTO ISTORIJA
A c t o istorija t o k i a pat sena, kaip ir žmonijos. D a r bibliniais l a i k a i s b u v o ž i n o m a ši į v a i r i a p u s i š k o p o v e i k i o rūgš­ tis. Pavyzdžiui, S e n o j o T e s t a m e n t o R ū t o s knygoje rašo­ ma, kad ant stalo stovėjo ąsotis a c t o , o jame buvo mirko­ m i d u o n o s g a b a l ė l i a i . T o k i a a c t e m i r k y t a d u o n a t a i s lai­ kais buvo mėgiamas patiekalas. K e t v i r t o j o j e M o z ė s knygoje n u r o d o m a , kad "vyrai ir m o ­ terys, priėmę ypatingus įžadus, neturėtų gerti iš vyno ar kitų stiprių gėrimų p a g a m i n t o a c t o " . Tais laikais a c t a s , kaip i r vynas, veikiausiai buvo l a i k o m a s s t i m u l i u o j a n č i u gėrimu.

Seniausios žmonijos prieskonis
Be j o k i o s a b e j o n ė s , a c t a s senesnis už B i b l i j ą — k a i p ir a l k o h o l i s , jis gali g a m i n t i s s a v a i m e , b e ž m o g a u s į s i k i š i m o . Pavyzdžiui, t a m t i k r o m i s sąlygomis k r i t u o l i a i vaisiai gali p r a d ė t i rūgti, p o t o s u s i d a r o a c t a s . Taigi ž m o n i j a i n e t e k o šio s k y s č i o i š r a d i n ė t i p a č i a i — tik a t r a s t i , k a i p n a u d o t i šį seniausią prieskonį. D e v y n i o l i k t a m e a m ž i u j e buvo į r o d y t a , k a d s e n o v i n i u o ­ s e E g i p t o ą s o č i u o s e k e l e t ą t ū k s t a n t m e č i ų prieš K r i s t a u s gimimą buvo laikomas actas. Seniausi įrodymai, kad ac­ tas g a m i n t a s parduoti, išlikę iš B a b i l o n o laikų — 3 0 0 0 m e t ų p r i e š K r i s t a u s g i m i m ą . Tai d a t u l i ų a c t a s , k u r į gau­ davo iš datulių palmės vaisių. M a n o m a , kad jau babilo­ n i e č i a i ž i n o j o , k a d a c t a s turi g y d o m ų j ų s a v y b i ų . B e t o , j į n a u d o j o konservuoti; į jį merkdavo medžioklės laimikį, kad mėsa karštyje taip greitai negestų. 25

Acto

istorija

Senovės kinai a c t ą laikė gyvybės s i m b o l i u . V i e n a m e isto­ rinių laikų kinų rankraštyje giriamas "gyvybės eliksyro a c t o a r o m a t a s " . Ir indai, persai, šumerai, asirai, T a r p u p i o gyven­ t o j a i , finikiečiai, g r a i k a i , r o m ė n a i bei g e r m a n a i v e r t i n o a c t ą kaip p r i e s k o n į ir g ė r i m ą , p r i e m o n ę o d o s priežiūrai bei gro­ žiui puoselėti ir valiklį, kaip k o n s e r v a v i m o p r i e m o n ę . Vis dėlto senuosiuose raštuose actas daugiausia giriamas dėl stip­ rinamųjų, gydomųjų bei dezinfekuojamųjų savybių.

Gyvybės simbolis

Actas — antikos Antibiotikas
Actas laikomas pirmuoju antibiotiku. J a u senovėje juo b a n d y t a n a i k i n t i ligas s u k e l i a n č i u s m i k r o o r g a n i z m u s , n o r s i r n e ž i n o t a , k a i p šis p r o c e s a s v y k s t a . A c t o p o v e i k i s įrody­ tas l a i k o . Actu valydavo žaizdas ir taip neleisdavo j o m s p ū l i u o t i . A c t o p a v i l g a i s gydyti visų rūšių u ž d e g i m a i , a u s ų s k a u s m a s , s u m u š i m a i , v a b z d ž i ų a r netgi g y v a č i ų į g ė l i m a i . K v ė p u o t i a c t o g a r a i s b u v o r e k o m e n d u o j a m a s e r g a n t kvė­ p a v i m o t a k ų l i g o m i s — jei v a r g i n d a v o k o s u l y s , g e r k l ė s skausmas, peršalimas ar sloga.

Savito

skonio

gaivusis

gėrimas

Kuno gerovei
A n t s e n o v ė s g r a i k ų bei r o m ė n ų s t a l o k a s d i e n b ū d a v o a c t o , a r o m a t i z u o t o ž o l e l ė m i s bei p r i e s k o n i a i s . J a m e mir­ k y d a v o d u o n ą . Y r a išlikę k e l e t a s a n t i k i n i ų indų a c t u i lai­ k y t i . B e j e , p a n a š u s p a p r o t y s daugelyje V i d u r ž e m i o j ū r o s šalių egzistuoja ir šiandien. Be t o , a c t ą naudodavo mais­ tui g a r d i n t i , m ė s a i , žuviai i r d a r ž o v ė m s k o n s e r v u o t i bei mėsai, ypač žvėrienai, marinuoti. A c t a s m i n i m a s i r d e š i m t i e s t o m ų R o m o s i m p e r i j o s lai­ kų r e c e p t ų k n y g o j e "De re coquinaria". M a n o m a , k a d ją i m p e r a t o r i a u s T i b e r i j a u s ( 1 4 — 3 7 m . p o K r . ) v a l d y m o lai­ k o t a r p i u p a r a š ė M a r k a s G a v i j u s A p i c i j u s . Pavyzdžiui, kep­ t ą žuvj k o n s e r v u o t i s i ū l o m a u ž p i l a n t k a r š t u a c t u . D a r re­ k o m e n d u o j a m a s t i k l o i n d u s , k u r i u o s e l a i k o m o s j ū r o s gė­ r y b ė s , iš p r a d ž i ų k r u o p š č i a i išvalyti a c t u . N a , o g a r s t y č i ų padažą jau tais laikais gamindavo iš a c t o , aliejaus, kiau­ š i n i ų bei a š t r i ų p r i e s k o n i ų . J a u s e n o v ė s g r a i k a i bei r o m ė n a i ž i n o j o b e g a l ę įvairiau­ sių a c t o rūšių ( v y n u o g i ų bei figų, t a i p p a t t a m t i k r o s rū­ šies m i e ž i ų ) . Vis d ė l t o l a b i a u s i a i m ė g t a s i š E g i p t o atsive­ žamas actas.

" T i k r a s a c t a s " , — k e i k s n o d a v o senovėje ir vėlesniais a m ž i a i s p e r r ū g u s į ir vi rtus į šiuo s k y s č i u alų, v y n ą ar sul­ t i s . B u v o m a n o m a , k a d dėl t o k a l t a s M ė n u l i s , žvaigždžių i š s i d ė s t y m a s a r dievų p y k t i s . T a d a t r ū k u m ą v e r s d a v o pri­ v a l u m u : n e p y k d a v o dėl t o , k o n e g a l i m a s u g r ą ž i n t i , b e t ne­ t i k ė t a i p r a r ū g u s į a l k o h o l i o t u r i n t į skystį s k i e s d a v o van­ deniu ir taip pasigamindavo gaivaus gėrimo. T o k į " a c t o l i m o n a d ą " r o m ė n a i v a d i n d a v o " p o t u " a r b a " p o š k a " . Taigi actu sudrėkinta kempinė, kurią ietimi pakėlė kareivis ir ištiesė troškulio k a m u o j a m a m Kristui, tuo laiku buvo į p r a s t a s b ū d a s t r o š k u l i u i m a l š i n t i , o ne dar v i e n a s kan­ k i n i m o būdas, kaip neretai klaidingai m a n o m a . 27

Troškulio malšintojos "potas"

Acto

istorija

Romos legionierių gėrimas
Ir R o m o s l e g i o n i e r i a i , t r a u k d a m i į žygį, k a s d i e n ger­ d a v o v a n d e n į s u a c t u . T a i d a r ė netgi J u l i j u s C e z a r i s . A c ­ t a s visų p i r m a t u r ė j o " p a v e r s t i " u ž k r ė s t ą v a n d e n į g e r i a ­ m u . Be t o , p a a i š k ė j o , k a d k a r e i v i a i r e č i a u s i r g d a v o ir — tai ypač svarbu — s p a r č i a u gydavo jų ž a i z d o s . T a č i a u , prie­ šingai nei t e i g i a k a i k u r i e i s t o r i k a i , k a r e i v i a i šio g ė r i m o per daug n e m ė g o ; i l g a i n i u i vis d a ž n i a u j o a t s i s a k y d a v o i r reikalaudavo vyno. G a u d a v o ir j o , iš pradžių k a r t ą per s a v a i t ę , v ė l i a u k a s d i e n . G a l i būti (tai teigia d a u g e l i s i s t o ­ r i k ų ) , kad dėl v y n o m a ž ė j o l e g i o n i e r i ų k o v i n g u m a s i r tai buvo viena svarbiausių R o m o s imperijos žlugimo priežas­ čių. 28

Savito

skonio

gaivusis

gėrimas

Visi ž i n o , k a d K a r t a g i n o s k a r v e d y s H a n i b a l a s ( 2 4 6 — 1 8 3 m . prieš K r i s t ų ) 2 1 8 m e t ų prieš K r i s t ų v i d u r ž i e m i s u savo a r m i j a , žirgais bei k o v i n i a i s d r a m b l i a i s , t a i p p a t mais­ t o a t s a r g o m i s bei k a r o į r a n g a p e r k o p ė a p s n i g t a s A l p e s . T a i p jis u ž p u o l ė I t a l i j ą i š n e a p s a u g o t o s i o s pusės i r l a i m ė ­ jo p i r m ą j į iš dviejų m ū š i ų su a p s t u l b u s i a i s r o m ė n a i s . Ž i n o m a ir tai, kad k a r t a g i n i e t i s vienoje itin sunkiai pra­ e i n a m o j e v i e t o j e , kur n e b u v o į m a n o m a įveikti g a l i n g ų uo­ lų, į s a k ė k a r e i v i a m s p r a s i b r a u t i n e į p r a s t u b ū d u . J i s liepė " k i r s t i didelius medžius ir vilkti j u o s a n t u o l ų ; b u v o su­ k r a u t a i r p a d e g t a didžiulė k r ū v a ; k a i p tik t u o m e t u k i l o s m a r k u s v ė j a s , įpūtė l i e p s n a s . U o l o s į k a i t o iki r a u d o n u ­ m o ; t a d a a n t j ų užpylė a c t o ; j o s s u m i n k š t ė j o i r s u s k e l d ė ­ j o . T a d a geležiniais įnagiais kareiviai nurito a k m e n ų nuo­ l a u ž a s ir taip p a r u o š ė k e l i ą n e š u l i n i a m s gyvuliams ir dram­ b l i a m s " . T a i p p a s a k o j a R o m o s i s t o r i k a s Livijus ( 5 9 m . prieš K r i s t ų — 1 7 m . p o K r i s t a u s ) .

Ar Hanibalas actu sprogdino uolas?

Anot Plinijaus Vyresniojo ( 2 3 — 7 9 m. po Kristaus), nuo s e n o ž i n o m a , k a d " a c t u g a l i m a s u m i n k š t i n t i valgius bei k i t u s d a i k t u s . V o s užpylus a c t o , a i ž ė j a u o l o s , k u r i ų n e ­ įmanoma susprogdinti ugnimi". Kita vertus, žinios, kas garsusis H a n i b a l a s iš tikrųjų a c t u s k y n ė s i k e l i ą , n ė r a t i k r o s . I s t o r i k a s Livijus g y v e n o 2 0 0 m e t ų v ė l i a u nei H a n i b a l a s i r g a l ė j o t i k a t p a s a k o t i a n k s t e s n i ų k a r t ų s u k u r t ą l e g e n d ą . D ė l t o 1 7 5 7 m e t a i s is­ torikas Georgas K. Pizanskis "Istoriniuose tyrimuose, ar H a n i b a l a s žygyje per Alpes į k a i t i n t a s u o l a s s p r o g d i n o a c ­ t u " iškėlė du klausimus. Pirmasis jų buvo toks: " I š kur šioje d y k y n ė j e , k u r n ė r a nei k e l i o , nei t a k e l i o , H a n i b a l a s g a v o tiek daug a c t o , k u r i o r e i k ė j o t o k i a m d a r b u i ? " A n t ­ ras i s t o r i k u i a b e j o n i ų k ė l ę s d a l y k a s — tai d a u g y b ė m e d i e ­ n o s . T u o l a b i a u k a d p a t s Livijus k i t o j e v i e t o j e t e i g i a , k a d 29

Actas minkština akmenis

Acto

istorija

ne tik aukštai Alpių kalnuose, bet ir žemumose augmeni­ j o s b u v o t a i p m a ž a i , k a d " i š a l k ę n e š u l i n i a i gyvuliai be­ veik n i e k u r n e g a l ė j o r a s t i ž o l ė s " . T a i p P i z a n s k i s p r i e i n a prie i š v a d o s , k a d u o l ų sprogdi­ n i m a s a c t u — tik L i v i j a u s v a i z d u o t ė s v a i s i u s , nes jis ir ki­ tuose istoriniuose veikaluose faktus perpina išmone.

Išvada: "Taigi labiausiai tikėtina, kad H a n i b a l o karei­ viai t i k k ū j a i s i r k i t a i s g e l e ž i n i a i s į n a g i a i s n u v e i k ė t a i , k ą n o r i m a p r i s k i r t i ugniai i r a c t u i " . G a l ų gale n i e k a d a i r n e b u s t i k s l i a i i š s i a i š k i n t a , k a s ka­ daise n u t i k o u o l ė t a m e A l p i ų t a r p e k l y j e n e t o l i M o n t e K ė ­ n i o , tačiau yra nemaža priežasčių manyti, kad H a n i b a l u i t o l i a u tęsti žygį t i k r a i p a d ė j o a c t a s , nes i s t o r i k a s P i z a n s ­ kis n e a t k r e i p ė d ė m e s i o į tris s v a r b i u s d a l y k u s : • gali b ū t i , k a d L i v i j a u s p a s a k o j i m a i t i k r a i p a g r a ž i n t i , t a ­ čiau naudoti karštą actą atrodo pernelyg neįprasta, kad būtų tik pramanyta be j o k i o s k o n k r e č i o s priežasties; • per k a l n u s H a n i b a l a s vedė 6 0 0 0 0 vyrų a r m i j ą . L a b a i t i k ė t i n a , k a d j o kareiviai, k a i p i r R o m o s l e g i o n i e r i a i , a c t o t u r ė j o l a b a i daug — j ė g o m s i š s a u g o t i ir ž a i z d o m s gydy­ ti; t o d ė l g a l i m e daryti p r i e l a i d ą , k a d jie g a b e n o s i n e vie­ n ą t u z i n ą šio s k y s č i o s t a t i n i ų . V e i k i a u s i a i k e l e t a s j ų i r buvo paaukota " a k m e n i m s m i n k š t i n t i " ; • H a n i b a l o kareiviai j o t i i r k r o v i n i a m s g a b e n t i t u r ė j o 9 0 0 0 arklių ir 37 kovinius dramblius. Kas matė, kaip sparčiai d r a m b l y s t e m p i a didžiulį m e d ž i o k a m i e n ą , t a s n e s u a b e ­ j o s , k a d i š r a d i n g a s i s k a r v e d y s g a l ė j o p a s i r ū p i n t i medie­ n a , k u r i o s r e i k ė j o u o l o m s k a i t i n t i i r s p r o g d i n t i . I r pats P i z a n s k i s r a š o , k a d " H a n i b a l a s s u g e b ė d a v o i š s i s u k t i net ir iš k e b l i a u s i o s s i t u a c i j o s " . Vis d ė l t o a t r o d o , k a d š i u o a t v e j u p a s a k o j i m a s a t i t i n k a realybę. J e i ne H a n i b a l o gudrybė panaudoti actą, pasau­ lio istorija galbūt būtų pasukusi visiškai kita vaga; romė30

Istoriko išvados

Padeda

ir

kautynėse

n a i v e i k i a u s i a i b u t ų išvengę b e g a l ė s m ū š i ų , o k a r t a g i n i e ­ čių sostinė nebūtų visiškai sugriauta.

Vertinga prekė
I k i p a t v i d u r a m ž i ų a c t a s i š l i k o p o p u l i a r i a u s i a rūgšti­ mi. Jo netrūkdavo nė vienų n a m ų virtuvėje, vaistinėlėje bei v o n i o s k a m b a r y j e . D a r s e n o v ė s R o m o s d a m o s m ė g a u davosi odą gaivinusiomis ir savijautą gerinusiomis a c t o v o n i o m i s . I r netgi n e t o k i a i s j a u " t a m s i a i s " v i d u r a m ž i a i s a c t a s i š l i k o s v a r b i a n ė k i e k n e m a ž i a u lepių d a m ų m ė g s t a ­ ma grožio puoselėjimo priemone. Būtent viduramžiais labai mėgta actą gardinti visomis įmanomomis kvapiosiomis medžiagomis, medumi, česna­ ku, g a r s t y č i o m i s , ž o l e l ė m i s , p r i e s k o n i a i s i r netgi triufe­ l i a i s . D ė l t o k i e k v i e n u o s e n a m u o s e b ū d a v o b e g a l ė a c t o rū­ šių. Į p a d a ž u s bei p a t i e k a l u s t a i s l a i k a i s b ū d a v o p i l a m a l a b a i daug a c t o . T a i d a r y t a n e tik n o r i n t ilgiau i š l a i k y t i m a i s t ą , b e t ir n u s t e l b t i ne itin šviežių p r o d u k t ų s k o n į bei k v a p ą . V i r ė j a m s , regis, t a i t e k d a v o daryti n e t a i p j a u re­ t a i . D ė l t o k i ų didelių n a u d o j i m o g a l i m y b i ų vėlyvaisiais vi­ duramžiais actas tapo vertinga preke. Pardavėjai karučiais p o n a m u s v e ž i o d a v o dideles m e d i n e s s t a t i n e s į v a i r i a u s i ų rūšių a c t o .

Actas ir burtai
K a i k a d a jie siūlydavo ir v a d i n a m ų j ų ž i n i u o n i ų g a m i n t ų a c t o m i k s t ū r ų ( j o m s b ū d a v o n a u d o j a m o s s t i p r a u s povei­ k i o ž o l e l ė s bei p r i e s k o n i a i ) , k u r i o s esą s t e b u k l i n g a i gydy­ d a v o liga s, k e r u s , n e m i g ą , d e p r e s i j ą bei p r a s t ą n u o t a i k ą . Pavyzdžiui, rūta a r o m a t i z u o t ą actą laikydavo namuose, k a d j u o s a p l e n k t ų r a g a n o s i r u ž k r e č i a m o s i o s ligos.' Pirmą kartą Europoje, Orleano apylinkėse, pramoni­ niu b ū d u a c t a s i m t a s g a m i n t i k e t u r i o l i k t a m e a m ž i u j e . J o gamyba pamažu išaugo į tikrą meną. Tais laikais gamin31

Acto

istorija

tojai buvo kuo griežčiausiai įsipareigoję niekam nė žodžio neištarti apie didžiąsias a c t o gamybos paslaptis. Netru­ kus p a r d u o t a t i e k daug a c t o , k a d j u o s u s i d o m ė j o valsty­ bės iždas; p i r m ą k a r t 1 5 5 3 m . H e s e n e įvestas m o k e s t i s . Val­ d a n t Č a r l z u i I I , A n g l i j o j e 1 6 7 3 m . a p m o k e s t i n t a s j a u visų rūšių a c t a s bei g a m i n i a i iš jo a t l i e k ų , pavyzdžiui, a c t o alus.

I k i p a t d e v y n i o l i k t o j o a m ž i a u s p a t e k u s i o s į k e b l i ą si­ t u a c i j ą d a m o s t i e s i o g a p a l p d a v o ir t a i p i š s i s u k d a v o iš vi­ s ų n e m a l o n u m ų . S t a n d ž i a i suveržti t ų l a i k ų k o r s e t a i tik­ rąja t o ž o d ž i o p r a s m e n e l e i s d a v o k v ė p u o t i , t o d ė l g a l ė d a ­ v o t a p t i a l p u l i o p r i e ž a s t i m i . T a i g i a l p t i b u v o į p r a s t a . Pir­ mosios pagalbos p r i e m o n e tada tapdavo u o s t o m a s i s bute­ liukas paprasto ar a r o m a t i z u o t o a c t o . Prancūzė ponia de S e v i n j i ( 1 6 2 6 — 1 6 6 9 ) v i e n a m e l a i š k e s a v o d u k t e r i a i i š šir­ dies r a š ė : " N i e k a d a iš r a n k ų n e p a l e i s k m o r a l ė s , o iš pa­ nosės — u o s t o m o j o acto buteliuko, ir niekada gyvenime nepatirsi katastrofų".

Actas uostomuosiuose buteliukuose

Keturių plėšiky actas saugo nuo mirties
I l g ą l a i k ą i n d u s , o p e r a c i j ų į r a n k i u s bei i n f e k c i n ė m i s li­ g o m i s s e r g a n č i ų ž m o n i ų k ū n u s t r i n d a v o a c t u . J i s b u v o lai­ k o m a s d e z i n f e k a v i m o p r i e m o n e . T a i p e l g d a v o s i i r per di­ deles m a r o e p i d e m i j a s . K a i 1 7 2 0 metais M a r s e l y j e siautė m a r a s , ištuštėjusius na­ mus bei sergančiuosius plėšę vagys kūnus įsitrindavo su stip­ riais p r i e s k o n i a i s sumaišytu a c t u , taip pat j u o p a s k a l a u d a v o b u r n ą — taip saugodavosi n u o ligos. T o k i a m e a c t e b ū d a v o medaus, ajerų, levandų, r o z m a r i n o , c i n a m o n o , vanilės, kam­ p a r o , pipirmėtės, a p e l s i n m e d ž i o žiedų, m u s k a t o riešuto bei k m y n ų . Daugelis vagių, versdamiesi šiuo nedoru amatu, neužs i k r ė s d a v o ; legenda p a s a k o j a , k a d keturi plėšikai netgi iš­ v e n g ė mirties b a u s m ė s : kai sučiuptieji t u r ė j o stoti prieš teis32

Acto

istorija

u ž k r e č i a m ų ligų, j į s k i e s t ą g e r d a v o j ū r e i v i a i ; s a v a i m e aiš­ ku, juo gardindavo ir valgius. Netgi "laiškus, atsiųstus iš šalių, kuriose plisdavo užkrečiamosios ligos, pirmiausia pamirkydavo šioje rūgštelėje", — rašė Prancūzijos minist­ ras ir acto žinovas Antuanas Parmentjė. Jis daro išvadą, kad actas "visais laikais buvo laikomas veiksmingausia p r i e m o n e n o r i n t a p s i s a u g o t i n u o u ž k r e č i a m ų ligų i r p a t i ­ kimiausiu vaistu nuo p u v i n i o " .

Kaip actas prarado gerę vardg
N o r s actas vertintas nuo žilos senovės, viduramžiais k a i k u r i e g y d y t o j a i n u o g ą s t a v o , k a d j i s gali p a b l o g i n t i k r a u j ą bei " s u s i l p n i n t i s ė k l ą i r s u m a ž i n t i j o s k i e k į " . Sis p r i e t a r a s k a i kur i š l i k o iki p a t d v i d e š i m t o j o a m ž i a u s p r a ­ d ž i o s . Š i u o m e t u m o k s l a s t a i v i s i š k a i p a n e i g ė . A c t o rūgš­ tis — netgi v i e n a s m e d ž i a g ų a p y k a i t o s ž m o g a u s o r g a n i z ­ m e p r o d u k t ų , n u o l a t s u s i d a r a n t i s ( n e t g i iki 1 0 0 g r a m ų per d i e n ą ) s k y l a n t r i e b a l a m s , a n g l i a v a n d e n i a m s bei b a l t y ­ m a m s . Lygiai t a i p p a t s p a r č i a i ž m o g a u s o r g a n i z m a s b e j o ­ k i ų n e i g i a m ų p a s e k m i ų gali p a s i s a v i n t i i r s u m a i s t u g a u t ą actą (įprastais kiekiais).

Kaltininkas — užterštas vanduo
Vis d ė l t o k a i p p a s k l i d o g a n d a i , n e v a a c t a s yra k e n k s ­ mingas? Y r a vienas paaiškinimas — nuo seno, daugiausia k a r š t o k l i m a t o šalyse, actu parūgštintu vandeniu malšin­ davo troškulį. Dėl t o , kad kartais kam nors pasidarydavo bloga, kalti veikiausiai būdavo geriamajame vandenyje e s a n t y s m i k r o o r g a n i z m a i , g a l ė j ę s u k e l t i ir š l e i k š t u l į , ir vė­ m i m ą . Tuo neteisingai buvo apkaltintas actas. Kai kurie šių m i k r o o r g a n i z m ų , d e j a , y r a t o k i e a t s p a r ū s , k a d j ų ne­ įveikia ir a c t a s . 34

Saugo

nuo

maro

Apsinuodijimas švinu per stalo įrankius bei indus
R ū g š t i s a r d o m e t a l ą . S e n i a u a c t ą n e r e t a i l a i k y d a v o ge­ ležiniuose, bronziniuose, variniuose ar alaviniuose induo­ se, k u r i u o s e b ū d a v o i r l a b a i n u o d i n g o š v i n o p r i e m a i š ų . A c t o rūgštis tirpindavo m e t a l ą . Švinu užterštas actas iš t i k r ų j ų y r a p a v o j i n g a s . J i s gali s u k e l t i s k r a n d ž i o bei žar­ n y n o v e i k l o s s u t r i k i m u s bei daug netgi gyvybei p a v o j i n g ų ligų. P a v y z d ž i u i , i s t o r i k a i į r o d ė , k a d R o m o s i m p e r i j o j e š i u o m e t a l u b ū d a v o a p s i n u o d i j a m a vos n e k a s d i e n ( t a i ne­ r e t a i b a i g d a v o s i m i r t i m i ) , nes r o m ė n a i ą s o č i ų i r s t a l o įran­ kių g a m y b a i n a u d o j o i r š v i n ą . N e t g i s p ė j a m a , k a d v i e n a R o m o s i m p e r i j o s ž l u g i m o p r i e ž a s č i ų g a l ė j o t a p t i vis didė­ j a n t i s a p s i n u o d i j i m a s švinu. D a u g i a u s i a i ž a l o s šis m e t a l a s p a d a r ė vyrų bei m o t e r ų lyties o r g a n a m s . Š i a n d i e n a c t a s laikomas medinėse statinėse, plastikiniuose rezervuaruo­ se, s t i k l o bei a k m e n s i n d u o s e .

Trumpai drūtai apie aetę
V y n o s i m b o l i s — v y n u o g i ų k e k ė , o v y n m e d ž i o l a p a s ir javų varpa nuo seno laikomi natūralaus gamtos produkto 35

Acto

istorija

— a c t o — s i m b o l i u . A n t šio s k y s č i o b u t e l i ų jis r e i š k i a , kad actas raugintas natūraliai. N a t ū r a l a u s a c t o žaliava — a l k o h o l i s , s u s i d a r a n t i s rūgstant vynuogių, cukrašvendrių, cukrinių runkelių, bulvių ar o b u o l i ų sultims. J e i į t o k į skystį, kuriame yra a l k o h o ­ l i o , p a t e n k a a c t o rūgšties b a k t e r i j ų , p r a s i d e d a a n t r a s i s — a c t o rūgšties — rūgimo procesas. N a u d o j a n t įvairiausias žaliavas ir papildomai aromatizuojant, gaunama begalė a c t o r ū š i ų . G a l i m a s a k y t i , k a d k i e k v i e n a m p a t i e k a l u i su­ k u r t a s vis k i t o k i o s rūšies a c t a s .

N o r s kasdienėje kalboje acto esencija taip pat vadina­ ma a c t u , ji yra ne n a t ū r a l u s p r o d u k t a s , bet dirbtinė ir skies­ ta a c t o rūgštis. " M a i s t u i ruošti ji neturėtų būti naudoja­ ma nė v i e n o j e p a d o r i o j e v i r t u v ė j e " , — ne be p a g r i n d o ra­ š o m a p r e k i ų žinyne ( " C h a n c e n " 9 / 8 8 ) . P a p r a s t a i a c t o esen­ c i j a š a l i n a m i įsisenėję n e š v a r u m a i bei k a l k ė s ; b e t o , sker­ d y k l o s e j a p l a u n a m o s gyvulių ž a r n o s , j i t i n k a t a d a , k a i virimui, n o r s ir r e i k i a a c t o rūgšties, i m a m a itin m a ž a i skys­ č i o . T a i p a s a k y t i n a , p a v y z d ž i u i , apie a š t r i u o s i u s č a t n i u s , kurie, kol sutirštėja, verdami labai ilgai.

Esencija tinka tik švarinimuisi

36

Rūgštis

ėda

metalą

p r o c e n t ų k o n c e n t r a c i j o s s p i r i t o a c t a s ; šiaip j o k o n c e n t r a ­ c i j a n e v i r š i j a p e n k i ų p r o c e n t ų . S p e c i a l u s m a r i n a t a s agur­ kams konservuoti ir žuviai m a r i n u o t i ruošiamas iš spirito a c t o , d r u s k o s , c u k r a u s bei p r i e s k o n i ų .

G r y n o vyno acto žaliava — raudonosios ar baltosios v y n u o g ė s . D a u g i a u s i a š i o a c t o g a m i n a m a t e n , kur papli­ tusi v y n u o g i n i n k y s t ė ; j i s p a s i ž y m i a i š k i a i j u n t a m u v y n o a r o m a t u . J a m e d a u g i a u rūgšties (šeši p r o c e n t a i ) , t o d ė l var­ t o t i r e i k ė t ų n e d i d e l i a i s k i e k i a i s . R a u d o n o j o vyno a c t o a r o ­ m a t a s s t i p r e s n i s ; j o p i l a m a į m ė s o s m a r i n a t ą , žuvies pa­ t i e k a l u s bei p a d a ž u s . T r u p u t i s j o n e s u g a d i n s i r r a u d o n ų j ų k o p ū s t ų bei lęšių p a t i e k a l ų s k o n i o . Š v e l n e s n i s b a l t o j o vy­ n o a c t a s p a g a r d i n s p u p e l i ų bei žuvies p a t i e k a l u s bei pa­ dažus. S u b t i l u s p r a n c ū z i š k a s š a m p a n o a c t a s l a b i a u s i a i tin­ k a s p a l v i n g o m s v a s a r i š k o m s s a l o t o m s , gėlųjų v a n d e n ų žu­ vims, paukštienai, jūros gėrybėms bei grybams ruošti. A c t o kokybė v i s a d a t o k i a pat kaip ir vyno, iš kurio jis pagamintas. Taurų vynuogių vyno actą atpažinsite iš to, k a d a n t e t i k e t ė s bus n u r o d y t a v y n o , i š k u r i o r a u g t a s a c ­ t a s , k i l m ė , v y n u o g i ų rūšis bei j o p a g a m i n i m o m e t a i . V o k i e t i j o j e g a l i m a n u s i p i r k t i ir p i g e s n i o s p i r i t o , ir vy­ no a c t o mišinio. J i s taip pat vadinamas vyno actu, bet tai n ė r a g r y n a s i s v y n o a c t a s . J o dalis p r o c e n t a i s n u r o d o m a etiketėje ir būna 2 5 , 3 3 ar 40 proc.

Vyno actas

"Sherry" actas
" S h e r r y " actas — ispanų virtuvės p r o d u k t a s . Šio tau­ r a u s d e l i k a t e s o ž a l i a v a — i s p a n i š k o s i o s " S h e r r y " vyno rū­ šys. " S h e r r y " a c t a s m e t u s a r n e t g i d e š i m t m e č i u s b r a n d i ­ namas senose ąžuolinėse statinėse. Kai kurių vertingų " S h e r r y " rūšių a c t a s būna netgi 1 0 0 metų senumo. Itin

Acto

istorija

" v y n i š k a m e " t o k i a m e a c t e b ū n a n u o šešių iki a š t u o n i ų p r o c e n t ų r ū g š t i e s . J i s p u i k i a u s i a i t i n k a n a m i n i ų bei l a u k i ­ nių g y v ū n ų m ė s a i m a r i n u o t i , t r o š k i n i a m s bei ž i e m o s s a l o ­ t o m s s u n e v i r t a i s g r y b a i s ; jis s u t e i k i a p u i k a u s s k o n i o t a m ­ s i e s i e m s k e p s n i ų bei v i s i e m s m ė s o s bei p o m i d o r ų p a d a ­ ž a m s , gerai dera su ž a l i o s i o m i s d a r ž o v ė m i s bei š a l t a i s špar a g a i s , l a p i n ė m i s s a l o t o m i s , c i k o r i j o m i s bei p e t r a ž o l ė m i s . T a u r i a u s i o s " S h e r r y " bei b a l z a m o a c t o rūšys v i s a d a par­ d u o d a m o s t a m s a u s s t i k l o b u t e l i u o s e , k a d šviesa n e p a k e n k ­ t ų j o k o k y b e i . T o k i u ilgai b r a n d i n t u a c t u n e r e i k ė t ų p i k t ­ n a u d ž i a u t i . P a d a u g i n u s i n t e n s y v u s s k o n i s i r n e r e t a i paly­ ginti didelis r ū g š t i e s k i e k i s n u s t e l b s k i t u s k v a p u s . S a l o t ų padažui p a k a k s keleto lašų.

Salyklo actas — Didžiosios Britanijos ir Pietų Afrikos p r o d u k t a s . S v a r b i a u s i a šio a l a u s a c t u i g i m i n i n g o s k y s č i o ž a l i a v a — d a i g i n t i s a l y k l i n i a i m i e ž i a i . Sis a c t a s yra sals­ vai r ū g š t a u s s k o n i o , n u o gelsvai a u k s i n ė s iki t a m s i a i ru­ dos s p a l v o s . J i s p a g a r d i n a m ė s o s , ž v ė r i e n o s bei k i t a s m a i s ­ tingas sriubas, bulvių salotas ar saldžiarūgščius azijietiš­ kus p a t i e k a l u s . J i s t a i p p a t p u i k i a i t i n k a D i d ž i o j o j e B r i t a ­ n i j o j e itin m ė g i a m i e m s č a t n i a m s , t a i p p a t žuviai bei t r a š ­ kučiams p a s k a n i n t i . Jo dedama j daugelio rūšių m a j o n e ­ zą, j i s l e m i a V o r č e s t e r i o p a d a ž o , k u r i o s v a r b i a u s i o s sude­ d a m o s i o s dalys — m e l a s a , s a r d e l ė s bei c u k r u s , s k o n į . S a ­ l y k l o a c t e y r a šeši p r o c e n t a i r ū g š t i e s .

Salyklo actas

Alaus actas
J a u prieš k e l e t ą t ū k s t a n t m e č i ų E g i p t e bei T a r p u p y j e bu­ vo g e r i a m a h e k v a — rūgštus m i e ž i ų a l u s , a l a u s a c t o ž a l i a ­ va. Š i u o l a i k i n i o a l a u s a c t o ž a l i a v a — p a p r a s t a s a l u s . I š j o gaminamas actas puikiai tinka troškiniams, bavariško38

Pagrindinė

žaliava

vynuogės

šioms dešros ar kopūstų salotoms, taip pat mėsos marinatams gardinti. K a r b o n a d a s , ant grotelių skrudinti šonkau­ l i u k a i a r o r k a i t ė j e k e p t a s k i a u l i e n o s k e p s n y s p a s i d e n g s itin a r o m a t i n g a p l u t e l e , jei prieš b a i g d a m i k e p t i j u o s a p t e p s i ­ te alaus actu. " P i r m o j o bavariškojo alaus a c t o " , raugina­ mo pagal 1 5 1 0 metų receptą, gimtinė — Aukštutinės Ba­ v a r i j o s m i e s t a s V a s e r b u r g a s prie I n o upės. Č i a įsikūręs vie­ ninteli s šio p r o d u k t o g a m i n t o j a s — R o b e r t o B u r g h a r t o da­ rykla.

Aromatinis actas gaminamas iš vyno, spirito ar obuo­ lių a c t o . Š i a m s k y s č i u i b r ę s t a n t m e d i n ė s e s t a t i n ė s e , plas­ tikiniuose ar nerūdijančio plieno rezervuaruose, įberiama a r o m a t i z u o j a n č i ų p r i e d ų — šviežių ar d ž i o v i n t ų ž o l e l i ų , česnakų ar salotinių svogūnų, riešutų, medaus ar priesko­ n i ų ; a c t a s įgyja j ų a r o m a t ą . T a i p g a u n a m a s s a v i t a s s k o ­ n i s . K i e k v i e n a s šio p r o d u k t o m ė g ė j a s gali e k s p e r i m e n t u o ­ ti: t o k į a c t ą lengva gaminti ir p a č i a m . Pasitelkus vaizduo­ tę, nesunku sukurti begalę naujų receptų.

Aromatinis actas

Sidro actas
S i d r o a c t o ž a l i a v a — o b u o l i a i a r b a o b u o l i ų v y n a s . Sid­ ro actas — tai prancūziškasis o b u o l i ų actas. Jo skonis g a i v u s , p r i m e n a v a i s i u s ; jis į v a i r i u s m e d ž i a g ų a p y k a i t o s procesus skatina taip pat veiksmingai, kaip ir mūsiškis o b u o l i n i s , todėl nė kiek ne m a ž i a u yra naudingas sveika­ tai. Sumaišytu su medumi juo labai mėgstama gardinti saldžiarūgščius azijietiškus patiekalus. Sidro actas geriau­ sia t i n k a v a s a r i š k o m s s a l o t o m s , b u l v i ų s a l o t o m s , žuvies bei p a u k š t i e n o s m a r i n a t a m s , m e l s v a j a m upėtakiui, jūros g ė r y b ė m s , m a j o n e z u i , v a i s i ų s a l o t o m s b e i v a i s i n i a m s de­ sertams gardinti. 39

Acto

istorija

Kitu vaisiu actas
Vaisinį a c t ą taip pat galima gaminti iš aviečių, citri­ nų, a n a n a s ų , datulių, b a n a n ų bei kitų vaisių. J i s g a u n a ­ m a s , vaisių sultis r a u g i n a n t iki a c t o a r b a p r i n o k u s i u s vaisius tol k a i t i n a n t geros kokybės a c t e , kol į šį skystį p e r e i n a j ų a r o m a t a s . K a r t a i s j i s " p e r k e l i a m a s " į a c t ą de­ d a n t ne visus vaisius, bet tik p i l a n t t a m t i k r ą griežtai n u s t a t y t ą k i e k į s u l č i ų . R a u g i n a n t a n a n a s ų a t l i e k ų , ku­ rių n u p j a u s t o m a daug k o n s e r v ų f a b r i k u o s e , sultis, gau­ n a m a s a n a n a s ų a c t a s . Š a l y s e , k u r a u g i n a m i e g z o t i š k i vai­ s i a i , t o k s a t l i e k ų p a n a u d o j i m a s d u o d a n e m a ž ą p e l n ą , nes k o n s e r v u o j a n t į a t l i e k a s p a t e n k a d a u g i a u nei 5 0 p r o c . v a i s i ų . I š b a n a n ų , k u r i ų j a u n e b e g a l i m a e k s p o r t u o t i švie­ žių, taip pat g a m i n a m a s b a n a n ų a c t a s . Iš datulių vyno suraugintas actas minimas jau Biblijoje. Jo žaliava — ne tik palmių vaisiai, bet ir iš datulių palmės k a m i e n o ištekintos sultys.

J i s g a m i n a m a s , p a v y z d ž i u i , i š g r y n ų figų, a b r i k o s ų , p e r s i k ų , b r u k n i ų , r ū g š č i ų j ų v y š n i ų , m i š k o a v i e č i ų , ser­ b e n t ų , m ė l y n i ų a r a p e l s i n ų s u l č i ų . D a r v i e n a y p a t i n g a rū­ šis — t a m t i k r ų m e t ų d e r l i a u s v y n o a c t a s , p a v y z d ž i u i , aukščiausios rūšies džiovintų vynuogių vyno aperityvo a c t a s . Taurusis vaisių actas dažniausiai g a m i n a m a s ma­ žose šeimyninėse įmonėse. Ketvirčio litro jo buteliukas delikatesų parduotuvėje k a i n u o j a apie 1 5 D M . T a u r i o j o juodųjų serbentų a c t o pilama į lęšių, p a u k š t i e n o s patie­ k a l u s , ž v ė r i e n o s m a r i n a t ą . A p e l s i n ų a c t a s t i n k a pri e švie­ s i o s i o s m ė s o s b e i p a u k š t i e n o s , j u o g a l i m a g a r d i n t i i r gar­ sųjį K a m e r l a n o p a d a ž ą su, s m u l k i a i p j a u s t y t o m i s a p e l s i ­ n ų ž i e v e l ė m i s , t i e k i a m ą prie š a l t o s ž v ė r i e n o s . S u b t i l u s cit­ rusinių vaisių a r o m a t a s labai t i n k a ir prie vėžiagyvių tie­ kiamam majonezui. 40

Tauriųjų vaisiu actas

Ir švelnaus

skonio,

ir aitrus

41

Acto

istorija

itin š v e l n a u s s k r a n d ž i u i a c t o d a u g i a u s i a g a m i n a m a Švei­ c a r i j o j e , k u r , g a m i n a n t sūrį, g a u n a m a daug i š r ū g ų . Švel­ n i a j a m e išrūgų a c t e yra v i e n a s p r o c e n t a s p i e n o rūgšties i r p e n k i p r o c e n t a i a c t o . J į r e i k ė t ų v a r t o t i t i e m s , k u r i e serga s k r a n d ž i o bei ž a r n y n o l i g o m i s .

Šio švelnaus a r o m a t o a c t o žaliava — bulvių degtinė. P o A n t r o j o p a s a u l i n i o k a r o j o g a m i n t a l a b a i daug, d a b a r jis p a g e i d a u j a m a s p a l y g i n t i r e t a i .

Bulvių actas

Balzaminis actas "Aceto Balsamico"
Brangiausias actas — itališkasis " A c e t o B a l s a m i c o Trad i z i o n a l e d i M o d e n a " . J i s v a d i n a m a s visų a c t o r ū š i ų ka­ raliumi. " N u o p a p r a s t o a c t o jis skiriasi k a i p r o l s r o i s a s n u o trak­ t o r i a u s " , — tokiu palyginimu jį apibūdina Stefanas Klau­ sas, a c t o ž i n y n o g u r m a n a m s a u t o r i u s . S e n a s b a l z a m i n i s a c t a s , j o n u o m o n e , yra " a b s o l i u t i p r a b a n g o s p r e k ė , k u r i ą g a l i m a lyginti tik su i k r a i s , g e r i a u s i a i s t r i u f e l i a i s bei itin senu k o n j a k u " . P a g a l senąsias t r a d i c i j a s g a m i n a m a s o r i g i n a l u s p r o d u k ­ t a s ž y m i m a s k o k y b ė s ž e n k l u " T r a d i t i o n a l e " . T a č i a u daž­ niausiai balzaminis actas (jau yra ir v o k i š k o ) g a m i n a m a s pagal panašią technologiją fabrikuose, ir nors nėra labai v e r t i n a m a s , jis p a l y g i n t i b r a n g u s .

Trumpiausias laikas — dvylika metu
Tikrasis M o d e n o s ir Regio Emilijos sričių balzaminis a c t a s p a g a l s e n u o s i u s r e c e p t u s g a m i n a m a s i š b a l t ų j ų , itin c u k r i n g ų T r e b i a n o rūšies v y n u o g i ų v i r i n t ų s u l č i ų . Š i o s vy­ n u o g ė s s i r p s t a A p e n i n ų k a l n ų v y n u o g y n u o s e . M ū s ų die42

Neįprastos

žaliavos

43

Acto

istorija

s a l o t o m s s u c i k o r i j a a r p a n k o l i u , nes dėl t a m s i a i r u d o s a r r a u s v o s s p a l v o s e s e n c i j o s d a r ž o v i ų l a p e l i a i a t r o d o lyg bū­ tų a p v y t ę . Patarimas: n u o 1 9 9 3 m e t ų p r e k i a u j a m a b a l z a m i n i u o b u o ­ lių a c t u . T a i o b u o l i ų a c t a s , r a u g i a m a s i š Š t i r i j o s sultingų­ j ų o b u o l i ų s u l č i ų ; jis b r a n d i n a m a s t r i j o s e s k i r t i n g o s e ąžuo­ l o s t a t i n ė s e . Šis y p a t i n g a s d e l i k a t e s a s yra n e p i g u s : k e t v i r ­ tis l i t r o k a i n u o j a a p i e 5 0 D M ( g a m i n t o j a s — A l o y z a s G i o l e s a s , a d r e s a s : S t a n g 5 2 , A - 8 3 3 3 R i e g e n s b u r g ) . J i s pasižy­ mi švelniu it a k s o m a s a r o m a t u bei itin stipriu o b u o l i ų s k o ­ n i u . G u r m a n a i m ė g s t a j u o p a s k a n i n t i s a l o t a s bei vaisių desertus.

Kaip išsirinkti
J ū s ų a s m e n i n i s s k o n i s bei p o m ė g i a i l e m s , k o k j a c t ą iš­ s i r i n k s i t e iš t o k i o s daugybės rūšių. P a b a n d ž i u s i e j i įvairiau­ sius a r o m a t u s vargu a r t e n k i n s i s v i e n a k u r i a n o r s r ū š i m i . S a l o t o m s r e k o m e n d u o j a m a s švelnesnis, s u b t i l e s n i o a r o m a ­ to actas, maistingiems, sotiems mėsos troškiniams labiau tiks t a m s u s vyno a c t a s . Svečių šalių p a t i e k a l a i — azijietiš­ ki, i s p a n i š k i ar i t a l i š k i — gardžiausi su geriausiai j i e m s tin­ k a m u t o s šalies a c t u . I r a t v i r k š č i a i , n a m ų a p y v o k a i r e i k ė t ų r i n k t i s p a t į p a p r a s č i a u s i ą — j u k n i e k a m nešaus į galvą už­ k a l k ė j u s i u s v a n d e n s č i a u p u s valyti b a l z a m i n i u a c t u !

Obuoliu actas — sveikiausias
B u s g e r i a u s i a , j e i gydytis bei g r o ž i u i p u o s e l ė t i r i n k s i ­ tės n a t ū r a l ų , t i k r ą o b u o l i ų a c t ą , k u r i a m e g a u s u v e r t i n g ų m e d ž i a g ų . K i r i l a s S k o t a s r e k o m e n d a v o o b u o l i ų a c t ą , nes "jis kuo geriausiai tinka įvairiausiems darbams atlikti ir n e t u r i j o k i o š a l u t i n i o p o v e i k i o " . Vis d ė l t o S k o t a s ž i n o j o , 44

Naudinga

kiekvieno

patirtis

kad "yra dalykų, kurie tinka daugeliui žmonių, bet nėra n i e k o , k a s t i k t ų v i s i e m s " . Tai g a l i m a p a s a k y t i i r apie o b u o ­ lių a c t ą . K i e k v i e n a s t u r i n u s p r ę s t i p a t s , a r tie a c t o v a r t o ­ j i m o b ū d a i , s u k u r i a i s s u p a ž i n d i n s i m e k i t u o s e š i o s kny­ g o s s k y r i u o s e , t i n k a i r j a m . T a m r e i k i a a t i d ž i a i save ste­ bėti ir kreipti dėmesj net j menkiausius pokyčius. S a k o ­ m a , k a d s v e t i m a p a t i r t i s p a n a š i į gėles, k u r i ų d a r neskyn ė ; dėl t o k i e k v i e n a s t u r i r e m t i s s a v o p a t i r t i m i i r r i n k t i s sau t i n k a m u s r e c e p t u s . Gydytojas Polis K. Bregas obuolių actą laikė " n e tiek s p e c i a l i u v a i s t u n u o ligų, k i e k s u d e r i n t o s p r o g r a m o s , k a i pasirinktas natūralus gyvenimo būdas, d a l i m i " . J o s kerti­ niai akmenys — mityba, grynas oras, p a k a n k a m a s miegas i r fizinis a k t y v u m a s . V i s k ą v a i n i k u o j a o b u o l i ų a c t a s .

M a n o m a , kad seniausiems indams, kuriuose rasta ac­ t o p ė d s a k ų , y r a apie 8 0 0 0 m e t ų , taigi g a l i m a s a k y t i , k a d j i e g a m i n t i a n k s t y v a j a m e a k m e n s a m ž i u j e . J e i v y n o a r mie­ žių a l a u s ą s o t i s ( m e d i n ė s s t a t i n ė s a t s i r a d o t i k v i d u r a m ­ ž i a i s ) per k l a i d ą l i k d a v o n e u ž k i m š t a s , j o t u r i n y s g a l ė j o virsti a c t u . T o m e t o ž m o n ė s p a s t e b ė j o , k a d t a m p a k a n k a skysčio su nedidele a l k o h o l i o k o n c e n t r a c i j a , daug gryno o r o bei k i e k į m a n o m a m a ž i a u s v y r u o j a n č i o s t e m p e r a t ū ­ r o s . A c t o n e r e i k ė j o išrasti — tik a t r a s t i .

Natūralus rūgimo procesas
K a r t a i s a t s i t i k t i n a i s u r ū g s t a v y n a s , alus a r k o k s n o r s kitas nestiprus alkoholinis gėrimas, pavyzdžiui, o b u o l i ų v y n a s a r n e t g i j ų sultys. T a i p b ū n a , k a i g ė r i m a s n e per stipriai a p d o r o t a s sieros junginiais ar kitomis konservuo­ j a n č i o m i s m e d ž i a g o m i s , b e t o , ilgai s t o v i š i l t a i i r neuž­ k i m š t a s . T a d a b a k t e r i j o s gali į s i k u r t i a c t o p a v i r š i u j e i r skystyje e s a n t į a l k o h o l į p a m a ž u s u r a u g i n t i iki a c t o rūgš­ ties — dėl to šis p r o c e s a s v a d i n a m a s a c t a r ū g š č i u r ū g i m u . Taigi rūgštų skonį skysčiui suteikia a c t o rūgštis. Kai b e v e i k visas skystyje buvęs a l k o h o l i s t a m p a a c t o rūgšti­ mi, gaunamas actas, kitaip tariant, rūgimo actas. Vyksta natūralus biologinis procesas, kuriam nereikia žmogaus į s i k i š i m o . D ė l t o a c t a s ž i n o m a s j a u d a u g e l į a m ž i ų — bū­ t e n t n u o t a d a , k a i i š m o k t a g a m i n t i v y n ą , a l ų , o b u o l i ų vy­ ną ir kitus panašius gėrimus. 47

Acto

susidarymas

ir

poveikis

C h e m i k ų p o ž i ū r i u , a c t a s — skystis, k u r i a m e y r a itin daug m e d ž i a g ų . R ū g i m o a c t e , b e v a n d e n s i r a c t o r ū g š t i e s , yra ir nedaug būdingų šalutinių rūgimo p r o d u k t ų : gliukon o , 2 - k e t o g l i u k o n o , 5 - k e t o g l i u k o n o r ū g š č i ų , fufurolo, a c e ­ t o n o bei 2 , 3 - b u t i l e n g l i k o l i o . T a i p p a t likęs t r u p u t i s a l k o ­ h o l i o . Y r a i r k a i k u r i ų a m i n o r ū g š č i ų , s u s i d a r i u s i ų rūgš­ ties b a k t e r i j o s e v y k s t a n t m e d ž i a g ų a p y k a i t o s p r o c e s a m s a c t o . Be t o , r ū g i m o a c t e yra ir k i t ų m e d ž i a g ų — t a i pri­ k l a u s o n u o p r a d i n ė s ž a l i a v o s bei g a m y b o s t e c h n o l o g i j o s . G a l i m a teigti, kad iš p r i n o k u s i ų sveikų o b u o l i ų atsargiai g a m i n a m a m e o b u o l i ų acte būna visų sveikatai naudingų me­ džiagų, kurių yra ir šiuose vaisiuose. Tai visi v i t a m i n a i , mi­ neralinės medžiagos, m i k r o e l e m e n t a i , fermentai, a r o m a t i n ė s bei d a ž o m o s i o s , b a l a s t i n ė s medžiagos ir t. t. Taigi o b u o l i ų a c t a s — skystis, k u r i a m e yra itin daug vertingų b i o l o g i š k a i aktyvių medžiagų. V i e n a m e m o k s l i n i a m e darbe apie o b u o ­ lių a c t ą aprašyta 90 vien tik lakiųjų j u n g i n i ų , tai yra galin­ čių išgaruoti medžiagų — aldehidų, k e t o n ų ar a c t o esterių. M i t y b o s specialistai tikriausiai dar ilgai darbuosis, k o l ištirs visų šių medžiagų poveikį ž m o g a u s o r g a n i z m u i . Iki tol kiek­ vienas gali pasikliauti t e i g i a m a liaudies m e d i c i n o s ir dauge­ lio iki mūsų gyvenusių k a r t ų p a t i r t i m i . A c t o ekspertė Emili­ j a T e i k e r netgi m a n o , k a d o b u o l i ų a c t a s " a p s k r i t a i vienas sveikiausių ir maištingiausių s k y s č i ų " .

Daug veikliųjų medžiagų dar neištirta

Acto bakterijų pėdsakais
N e p a i s a n t t o , k a d a c t a s ž i n o m a s n u o s e n o , iki p a t de­ v y n i o l i k t o j o amžiaus n e b u v o aišku, k a i p jis a t s i r a n d a . 1 8 0 2 metais to meto acto gamybos žinovas Antuanas Parmentjė r a š ė : " T a r p m e n i n i n k ų , apie k u r i u o s s a k o m a , k a d j ų veiklą g a u b i a didžios paslaptys, a c t o g a m i n t o j a i užima garbingiau­ sią v i e t ą : ir s e n i a u , ir d a b a r , kai ko n o r s n e n o r i m a atskleis­ ti, m ė g s t a m a sakyti: " T a i a c t o g a m i n t o j ų p a s l a p t i s " . 48

Rūgimo

procesas

ilgai

laikytas

mįsle

Vis dėlto 1 7 8 6 m . Abui R o z j ė p a v y k o nustatyti, kad a c t o rūgščiai rūgstant reikia o r o . A n t šiaip j a u sandaraus indo jis užmovė kiaulės pūslę ir s t e b ė j o , kaip, a c t o rūgščiai rūgstant, ji p a m a ž u t r a u k i a s i , nes n a u d o j a m a s j o j e esantis o r a s . K a ­ dangi t u o metu buvo a t r a s t a , kad ore yra deguonies, pran­ cūzų c h e m i k u i Lavuazjė ( 1 7 4 3 — 1 7 9 4 m.) nesunku buvo nu­ statyti, kad b ū t e n t šis e l e m e n t a s lemia a c t o rūgšties rūgimą. Vis dėlto jis dar n e s u p r a t o , k o k i ą funkciją atlieka deguonis.

G a l i a u s i a i didįjį a t r a d i m ą p a d a r ė Luji P a s t e r a s ( 1 8 2 2 — 1 8 9 5 m . ) . J i s n u s t a t ė , k a d j u o d l i g ę , pasiutligę i r k i t a s in­ f e k c i n e s ligas sukelia m i k r o o r g a n i z m a i , ir sukūrė skiepus bei vėliau j o vardu p a v a d i n t ą m a i s t o p r o d u k t ų a p d o r o j i m o būdą — pasterizavimą. Pasterizuojant aukšta temperatūra m a i s t o p r o d u k t u o s e s u n a i k i n a m i puvinį s u k e l i a n t y s mik­ r o o r g a n i z m a i ; dėl t o , pavyzdžiui, p i e n ą ar vaisių sultis ga­ lima laikyti ilgiau. B e t o , P a s t e r a s įrodė, k a d b o t a n i k a s Kiuc i n g a s b u v o teisus: šis dar a n k s č i a u m a n ė , k a d a c t o rūgštis rūgsta dėl m i k r o o r g a n i z m ų , e g z i s t u o j a n č i ų c u k r i n g o j e au­ galinėje ž a l i a v o j e , pavyzdžiui, a n t v y n u o g i ų ar o b u o l i ų pa­ viršiaus. Tai p a a i š k i n o , k a m a c t o rūgščiai rūgti r e i k i a de­ g u o n i e s — šiems o r g a n i z m a m s , k a i p ir v i s o m s gyvoms ae­ r o b i n ė m s b ū t y b ė m s , b ū t i n a s šis e l e m e n t a s .

Deguonies svarba

Vis dėlto P a s t e r a s n e ž i n o j o , k a d tie o r g a n i z m a i — b a k t e ­ rijos. J i s m a n ė , k a d tai m a ž u č i a i grybai, ir p a v a d i n o juos Mycoderma aceti. G a l ų gale 1 8 7 9 m. jas ištyrė G. H a n s e n a s ( 1 8 4 1 — 1 9 1 2 m . ) . Vis dėlto prireikė dar 2 4 metų, kol buvo viskas sužinota apie šias vienos t ū k s t a n t o s i o s m i l i m e t r o dy­ džio b a k t e r i j a s . M o k s l i n i n k a i E d u a r d a s B u c h n e r i s ( 1 8 6 0 — 1 9 1 7 m.) bei M a i s h a i m e r i s galiausiai visiškai d e m a s k a v o "mažuosius girtuoklėlius". Jie nustatė, kad acto bakterijos minta a l k o h o l i u . T u o pat metu j o s naudoja o r o deguonį. A c t o 49

Bakterijos perdirba alkoholį

Acto

susidarymas

ir

poveikis

b a k t e r i j ų ląstelių sienelėse esantys fermentai deguonj j u n g i a su a l k o h o l i u , kitaip t a r i a n t , jį o k s i d u o j a . O k s i d u o t a ši me­ džiaga — ne kas k i t a , kaip a c t o rūgštis. Ją išskiria a c t o rūgš­ ties b a k t e r i j o s ir t a i p rūgstantį skystį p a m a ž u verčia a c t u . Be t o , v y k s t a n t šiam o k s i d a c i j o s procesui išsiskiria van­ duo bei šiluma. A c t o rūgšties bakterijos taip pat išskiria van­ denį, o susidariusi šiluma kelia skysčio t e m p e r a t ū r ą . D ė l t o , g a m i n a n t a c t ą p r a m o n i n i u būdu, didžiuliai rezervuarai turi būti n u o l a t a u š i n a m i ; šiandien tai atlieka aušinamųjų vamz­ džių s i s t e m a . A c t o rūgšties b a k t e r i j o m s reikia ne tik a l k o h o ­ lio, bet ir daugybės kitų m a i s t o medžiagų, pavyzdžiui, k a l i o bei k a l c i o . J o s r a n d a jų o b u o l i ų sultyse, vyne bei k i t o s e ga­ linčiose rūgti ž a l i a v o s e . K a i kurie a c t o g a m i n t o j a i , n o r ė d a ­ mi p a s p a r t i n t i ir pagerinti rūgimo p r o c e s ą , dar deda cuk­ raus bei t a m t i k r ų k a l i o sulfatų, fosfatų bei c h l o r i d ų .

Acto rūgštis
A c t a s b ū n a įvairių rūšių — vyno, o b u o l i ų , salyklo, spiri­ t o , m e d a u s , a r o m a t i z u o t a s p r i e s k o n i a i s ir t. t. Visų šių rūšių a c t a s p a n a š u s t u o , kad j a m e yra a c t o rūgšties. P a r d u o d a m a ­ me a c t e j o s b ū n a n u o penkių iki dešimties p r o c e n t ų . N a t ū ­ raliai r a u g i n a n t g a u t a m e p r o d u k t e a c t o rūgšties kiekis pro­ c e n t a i s a t i t i n k a a l k o h o l i o kiekį p r o c e n t a i s skystyje prieš pra­ dedant rūgti. K i t a i p tariant, vienas procentas a l k o h o l i o virsta beveik vienu p r o c e n t u a c t o rūgšties. Didžiausias j o s kiekis p r o c e n t a i s , kurį g a l i m a gauti natūraliai r a u g i n a n t , svyruoja nuo 1 2 iki 1 5 p r o c . D i d e s n ė s k o n c e n t r a c i j o s gauti n e į m a n o ­ m a , nes t a d a rūgšties kiekis padidėja tiek, kad žūsta netgi a c t o b a k t e r i j o s , i r rūgimo p r o c e s a s nebevyksta. T ą patį gali­ m a pa s a kyti apie žaliavoje esantį a l k o h o l į . K a i j o daugiau nei 12 — 15 p r o c e n t ų , a c t o rūgšties b a k t e r i j o s egzistuoti ne­ begali, ir rūgimo p r o c e s a s nevyksta. Šie m i k r o o r g a n i z m a i ge­ riausiai g a m i n a a c t o rūgštį, kai a l k o h o l i o kiekis žaliavinia­ me skystyje yra mažesnis nei dešimt p r o c e n t ų . 50

Ir

didesnės,

ir

mažesnės

koncentracijos

G r y n ą a c t o rūgštį galima g a m i n t i ir dirbtiniu būdu. Ji c h e m i š k a i labai aktyvi ir užšąla e s a n t 1 6 ° C (vadinamoji le­ dinė a c t o rūgštis). Skiedžiant vandeniu, g a u n a m a a c t o esen­ cija. Parduotuvėse parduodamoje acto esencijoje paprastai yra 2 5 p r o c . a c t o rūgšties; j i t i n k a valyti bei k a l k ė m s šalinti. D e j a , vaikai k a r t a i s g u r k š t e l i šio it v a n d u o a t r o d a n č i o skys­ č i o ; t a d a j u o s t e n k a kuo skubiau vežti pas gydytoją ar į ligo­ ninę. 2 5 p r o c . a c t o rūgšį atskiedus keturis kartus didesniu vandens kiekiu, g a u n a m a s penkių p r o c e n t ų k o n c e n t r a c i j o s a c t a s — t o k į g a l i m a vartoti maistui. J i s v a d i n a m a s esencijos a c t u ; tai ne n a t ū r a l u s a c t a s . E s e n c i j o s a c t e yra tik vandens bei a c t o rūgšties, i r n i e k o d a u g i a u . T o k s a c t a s , parduoda­ m a s kaip maistinis, būna su užrašu: " A c t o rūgšties a c t a s " a r b a " A c t o esencijos a c t a s " . J e i n a t ū r a l u s a c t a s m a i š o m a s su esencijos a c t u , taip pat turi būti p a r a š y t a ( " G a m i n t a pri­ d e d a n t a c t o rūgšties / a c t o e s e n c i j o s " ) .

Dirbtinė acto rūgštis

Acto

susidarymas

ir

poveikis

Natūraliosios acto galios
M ū s ų p r o t ė v i a i , n e g i r d ė j ę nei apie š a l d y m ą , nei apie chemines konservavimo priemones, turėjo ribotas galimy­ bes m a i s t ą ilgiau i š l a i k y t i n e s u g e d u s į . Ž i e m ą b ū d a v o ge­ r i a u — m ė s a , žuvis, v a i s i a i bei d a r ž o v ė s g e s d a v o ne t a i p g r e i t a i , nes šaltis s u n a i k i n d a v o p u v i m o b a k t e r i j a s , pelė­ sių s p o r a s a r k i t u s m a i s t ą g a d i n a n č i u s m i k r o o r g a n i z m u s ar sustabdydavo jų gyvybinę veiklą. Vasarą maisto pro­ d u k t u s u ž k o n s e r v u o t i i l g e s n i a m l a i k u i b ū d a v o g a l i m a tik t r i m b ū d a i s : r ū k y m u , s ū d y m u a r m a r i n a v i m u a c t u ; taigi a c t u i t e k d a v o s v a r b i a u s i a s v a i d m u o , nes j u o k o n s e r v u o t i g a l i m a daug d a u g i a u p r o d u k t ų nei, pavyzdžiui, r ū k y t i .

Actas konservuoja
J a u s e n o v ė s e g i p t i e č i a i , g r a i k a i bei r o m ė n a i m ė g o m a ­ r i n u o t i a c t u , nes dėl š i l t o k l i m a t o b u v o t i k r ą j a t o ž o d ž i o p r a s m e p r i v e r s t i g r i e b t i s k o n s e r v a v i m o ; be t o , v y n a s sur ū g d a v o į a c t ą , o k o n s e r v u o j a m o s i o s šio s k y s č i o savybės b u v o ž i n o m o s n u o s e n o . T o k i a s savybes a c t u i s u t e i k i a vi­ sų pirma a c t o rūgštis. Ji naikina daugybę maisto produk­ tus g a d i n a n č i ų m i k r o s k o p i n i ų o r g a n i z m ų . P u v i m o b a k t e ­ r i j o s r ū g š č i o j e a p l i n k o j e d a u g i n a s i l a b a i s u n k i a i a r netgi visiškai žūva. T a č i a u , k a d k o n s e r v u o t ų , a c t e turi būti n e m a ž i a u k a i p penki p r o c e n t a i a c t o rūgšties. J e i k o n c e n t r a c i j a m a ž e s n ė — rūgšties p o v e i k i s per silpnas ilgesniam laikui sustabdyti pu­ vimo p r o c e s ą . O b u o l i ų a c t e yra dar t a n i n o ir p r o p i o n o rūgš­ ties — dviejų m e d ž i a g ų , t u r i n č i ų savybę saugoti n u o gedi­ m o . T a n i n a s — n a t ū r a l i k o n s e r v u o j a n t i m e d ž i a g a , j o s yra o b u o l i ų ląstelių s i e n e l ė s e ; p j a u s t a n t a r t r a i š k a n t , t a n i n a s išsilaisvina ir o b u o l i ų actui ar sultims suteikia būdingą rusvą spalvą. G r y n o t a n i n o m i l t e l i ų g a l i m a įsigyti p a r d u o t u v ė s e . 52

Padeda

ilgiau

laikyti

Actos dezinfekuoja
P r a ė j u s i a i s š i m t m e č i a i s a c t a s l a i k y t a s s v a r b i a u s i a hi­ g i e n o s p r i e m o n e . Sis rūgštus skystis mūsų p r o t ė v i a m s buvo u n i v e r s a l u s v a l i k l i s , b e t o , į v a i r i o p a i n a u d o j a m a s dezin­ fekcijai. Pasak legendos, E u r o p o j e siaučiant marui, duob­ k a s i a i , n o r ė d a m i s u m a ž i n t i p a v o j ų užsikrėsti, k ū n u s išsitrindavo actu. Labai tikėtina, kad ši priemonė padėdavo, nes n e t n e d i d e l ė a c t o rūgšties k o n c e n t r a c i j a n a i k i n a m o k r o o r g a n i z m u s . Šia a c t o rūgšties savybe n a u d o t a s i i r b a r o ­ ko laikų ligoninėse — actu parūgštintu vandeniu buvo p l a u n a m o s g r i n d y s , s i e n o s bei p a l a t ų į r a n g a . D a u g y b ė ligas s u k e l i a n č i ų b a k t e r i j ų neįstengia pasiprie­ šinti a c t u i . Iki t o l , k o l 1 9 2 8 m . A . F l e m i n g a s a t r a d o b a k ­ terijas žudančius antibiotikus, ligonių palatose stovėdavo i n d a i s u a c t u . G a r a i m a ž i n o p a v o j ų u ž s i k r ė s t i , gydė infek­ cines kvėpavimo takų ligas. Taip pat žinoma, kad dirban­ t i e j i a c t o p r a m o n ė j e — o j i e n u o l a t p a t i r i a šios m e d ž i a g o s g a r ų p o v e i k į — l a b a i r e t a i serga u ž k r e č i a m o m i s , y p a č kvė­ pavimo takų ligomis.

Galingas

mikrobų

žudikas

Ar žinote, kad: • p a p r a s t a m e m a i s t i n i a m e a c t e e s a n t i a c t o rūgštis nai­ kina tuberkuliozės bacilas; • g a r ų p a v i d a l o m a ž o s k o n c e n t r a c i j o s a c t o rūgštis — n u o 0 , 1 iki 0 , 2 g r a m ų v i e n a m k u b i n i a m m e t r u i o r o — per 2 4 v a l a n d a s s u n a i k i n a a n t m a r l ė s g a b a l o e s a n č i u s patogeninius mikroorganizmus; • a c t o g a r a i g e r i n a o d o s bei k v ė p a v i m o t a k ų gleivinės k r a u j o t a k ą ; jie k a r t u i r d e z i n f e k u o j a bei s k a t i n a pa­ ties o r g a n i z m o g y d o m ą s i a s g a l i a s i r a t p a l a i d u o j a tą­ sias b r o n c h u o s e e s a n č i a s gleives; • t i k 2 p r o c . a c t a s per 25 m i n u t e s s u n a i k i n a s t a f i l o k o ­ kus. Š i o s b a k t e r i j o s sukelia pūlinius, pavyzdžiui, votis. 53

Acto

susidarymas

ir

poveikis

A n t i b a k t e r i n į a c t o g a r ų p o v e i k į p r i p a ž į s t a i r k a i ku­ r i o s h o l i s t i n ė s g y d y m o į s t a i g o s . Pavyzdžiui, v i e n o j e pri­ v a č i o j e E d e n k o b e n o k l i n i k o j e (ji p r i k l a u s o D o k t o r e n d o r fo vyno a c t o d a r y k l a i V e n i n g e n e ) a c t u g y d o m o s lėtinės kvė­ p a v i m o t a k ų l i g o s , p l a u č i ų e m f i z e m a , b r o n c h i n ė a s t m a bei įsisenėjęs rūkalių kosulys. S p e c i a l i o j e p a t a l p o j e į d r u s k o s v i r y k l ą p a n a š u s įrengi­ nys g a r i n a n a t ū r a l ų a c t ą . L i g o n i a i a c t o g a r ų p r i s o t i n t a m e ore i š b ū n a iki 3 0 m i n u č i ų p e r d i e n ą . R ū g š t ū s g a r a i įsi­ skverbia į smulkiausias b r o n c h ų atšakas, gerina kraujota­ k ą , s k a t i n a gleives a t s i s k i r t i , n a i k i n a ligų s u k ė l ė j u s . T o k s gydymo būdas naudingas ir odai — ji t a m p a s t a n g r e s n ė , gerėja k r a u j o t a k a . B e t o , n u o l a t t i e k i a m i i r a c t o g ė r i m a i bei a c t u p a r ū g š t i n t i p a t i e k a l a i ; t a i p p a g e r i n a m a viso o r g a n i z m o m e d ž i a g ų a p y k a i t a , i r v a l o m a s ž a r n y n a s . Dėl to stiprėja imuninė sistema ir skatinamos organizmo gydomosios galios. Šį gydymo būdą galima taikyti ir na­ muose. Kosint, užkimus, sergant bronchitu, peršalus ar susirgus k i t a k v ė p a v i m o t a k ų liga g a l i m a p a k v ė p u o t i a c t u p a r ū g š t i n t o v a n d e n s g a r a i s (žr. 9 7 p s k ) .

Acto garai padeda lengviau kvėpuoti

K o n s e r v u o j a m ą j į ir d e z i n f e k u o j a m ą j į a c t o p o v e i k į visų pirma l e m i a a c t o rūgšties savybė veiksmingai ir sparčiai nai­ kinti ligų sukėlėjus bei p u v i m o b a k t e r i j a s . T a i p įgyjame ga­ limybę a c t u n e m a ž a n u v e i k t i mūsų ž a r n y n o n a u d a i , page­ rinti v i r š k i n i m ą : ž a r n o s e taip pat gali daugintis puvimo bak­ terijos bei į j a s p a n a š ū s k e n k s m i n g i m i k r o o r g a n i z m a i . T o k s m i k r o f l o r o s i š s i g i m i m a s v a d i n a m a s d i s b a k t e r i o z e . J i pasi­ t a i k o d a ž n i a u nei m a n o m a : šis n e g a l a v i m a s vargina b e v e i k pusę V o k i e t i j o s g y v e n t o j ų , t a č i a u tik nedaugelis iš jų tai p a s t e b i . Y r a dvi p r i e ž a s t y s , dėl k u r i ų daugelis n e ž i n o , k a d jų virškinimas prastas. Pirma, lėtinio virškinimo sutrikimo ( e n t e r o p a t i j a ) s i m p t o m ų i š p r a d ž i ų beveik n e m a t y t i . Ž a r ­ n y n o gleivinėje a t s i r a d ę p a v i e n i a i uždegimo židiniai ar pa54

Obuoliu actas valo žarnyną

Neretai

sunku

atpažinti

simptomus

b l o g ė j ę s m a i s t o m e d ž i a g ų p a s i s a v i n i m a s per j o sieneles ne­ s u k e l i a beveik j o k i ų p o j ū č i ų . I r netgi a t s i r a d u s p i r m i e s i e m s s i m p t o m a m s — p i l n u m o p o j ū č i u i , r ė m e n i u i , r a u g ė j i m u i , vi­ durių p ū t i m u i bei u ž k i e t ė j i m u i , v i d u r i a v i m u i , — jie a t r o d o t o k i e k a s d i e n i š k i , susiję su k i t a i s n e g a l a v i m a i s , k a d ne iš karto suvokiama, kad sveikatos būklė bloga. Antra, n e s u v o k i a m a , kad daugelis n e m a l o n i ų pojūčių — tai žarnyno veiklos sutrikimo p a s e k m ė . K a s gi patikės, kad prasta n u o t a i k a , depresija, galvos skausmas, reuma­ t i n ė s l i g o s , a l e r g i j a , o d o s l i g o s , s u m a ž ė j ę s a t s p a r u m a s in­ f e k c i n ė m s l i g o m s , š l a p i m o p ū s l ė s , širdies bei k r a u j o t a k o s l i g o s a r netgi p a b l o g ė j u s i l a i k y s e n a d a ž n a i b ū n a ž a r n y n o t i n g u m o a r ligų p a s e k m ė .

D a l i e s šių n e g a l a v i m ų p r i e ž a s t i s — v a d i n a m o j i i n t e s t i nalinė autointoksikacija arba apsinuodijimas iš žarnyno p r a s i s k v e r b u s i o m i s m e d ž i a g o m i s . K a i dėl n u o l a t i n i ų mi­ t y b o s k l a i d ų — v a l g a n t per g a u s i a i , t i k v i e n o s rūšies m a i s ­ t ą , per vėlai v a k a r a i s , per d a ž n a i , per s a l d ž i a i , p e r r i e b i a i , v a r t o j a n t per daug a l k o h o l i n i ų g ė r i m ų — n u s i l p s t a peri­ staltika (žarnyno raumenų judesiai), tarp mikroskopinių žarnyno gaurelių ima kauptis sunkiai pašalinami teršalai. Tokie nesuvirškinto maisto likučiai tampa puvimo bakte­ rijų v e i s y k l a bei p u i k i a u s i a t e r p e r ū g i m o p r o c e s u i . Susi­ d a r o daug n u o d i n g ų m e d ž i a g ų — i n d o l a s , f e n o l a s , s k a t o l a s , k r e z o l i s , f o r m a l d e h i d a s , m e t a n o l i s , n - p r o p a n o l i s bei n - b u t a n o l i s . Š i o s m e d ž i a g o s k a r t u su a l k o h o l i a i s — fuzel i a i s p a t e n k a j k r a u j ą bei l i m f ą , u ž t e r š i a , o i l g a i n i u i ir ap­ nuodija organizmą. J e i virškinimo sistema dar mažai pažeista, dar neatsi­ r a d o skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opų, divertikulit ų a r k e p e n ų bei tulžies p ū s l ė s ligų, n u o l a t v a r t o t i o b u o ­ lių a c t ą gali b ū t i l a b a i v e i k s m i n g a . A c t o rūgštis n a i k i n a žarnyne puvimo bakterijas, todėl nutrūksta sveikatai kenksmingas rūgimo procesas. Virškinamajame trakte ima 55

Nuodai žarnyne

Acto

susidarymas

ir

poveikis

g a m i n t i s m a ž i a u n u o d i n g ų m e d ž i a g ų , m a ž i a u t e r š i a m a s or­ g a n i z m a s , s v e i k s t a m a nuo ligų, k u r i a s sukėlė ž a r n y n o veik­ los s u t r i k i m a i . Š į p o v e i k į s t i p r i n a i r o b u o l i ų a c t e e s a n č i o s balastinės medžiagos (pektinas, potašas ir k t . ) , padedan­ č i o s s p a r č i a u š a l i n t i n u o d i n g a s m e d ž i a g a s , b e t o , nelei­ džia kilti ž a r n ų s i e n e l i ų u ž d e g i m u i . D ė l o b u o l i ų a c t o p o ­ veikio b a l t y m a i , r i e b a l a i bei a n g l i a v a n d e n i a i s p a r č i a u skyla į j u n g i n i u s , k u r i u o s o r g a n i z m a s j a u gali p a s i s a v i n t i , dėl to actu parūgštinti patiekalai yra lengviau virškinami.

Gerėja

kraujotaka

Actas tirpina kalkes
N u o s e n o ž i n o m a , k a d a c t a s t i r p i n a k a l k e s . K e l e t ą kar­ tų perplautas vandeniu su actu užkalkėjęs kavos aparatas vėl k u o p u i k i a u s i a i veiks. J e i a c t u užpilsime k i a u š i n i o lukš­ t ą , p o k e l e t o d i e n ų p a m a t y s i m e , k a d jis v i s i š k a i i š t i r p o . V e i k i a m i a c t o r ū g š t i e s suyra k a l c i o j u n g i n i a i , i š k u r i ų su­ darytos kalkės. Beje, taip veikia bet kokia rūgštinė terpė; šarminė, atvirkščiai, skatina susidaryti kalcio nuosėdas. R e m d a m i e s i š i o m i s c h e m i j o s ž i n i o m i s , g a l i m e spėti, j o g actas tirpina nuosėdas ir mūsų kraujagyslėse. Užkalkėjusiomis kraujagyslėmis prasčiau teka kraujas, todėl ilgainiui a t s i r a n d a įvairių p a k i t i m ų : s u t r i n k a a t m i n t i s bei g e b ė j i m a s s u t e l k t i d ė m e s į , m a ž ė j a d a r b i n g u m a s , pra­ deda t i r p t i g a l ū n ė s , a t r o d o , j o g j o m i s b ė g i o j a skruzdėly­ tės ir t. t. V ė l i a u , ligai p r o g r e s u o j a n t , gali v i s i š k a i užsi­ k i m š t i k r a u j a g y s l ė s , o tai p a v o j i n g a gyvybei; b l o g i a u s i u atveju viskas baigiasi širdies infarktu ar insultu.

N u o l a t o b u o l i ų a c t ą v a r t o j a n č i ų ž m o n i ų p a t i r t i s lei­ džia daryti išvadą, k a d jų k r a u j o t a k a yra geresnė, o iš krau­ j a g y s l i ų p a s i š a l i n a k a l c i o n u o s ė d o s — a r b e n t j a u veiks­ m i n g a i s t a b d o m a s t o l e s n i s k a l k ė j i m a s . Šie ž m o n ė s t e i g i a , kad jaučiasi žvalesni, sveikesni ir darbingesni. Pagerėja a t m i n t i s , sušyla b u v u s i o s š a l t o s i r n e r e t a i t i r p u s i o s plaš­ t a k o s bei p ė d o s . Įrodytas tam tikras teigiamas obuolių acto poveikis kraujotakai. J a m e esantis pektinas "suriša" kenksmingąjį cholesterolį ir taip didina kraujo t a k u m ą . Tai gerina ir p a č i ų k r a u j a g y s l i ų b ū k l ę , nes j o s k a l k ė j a n e t i k dėl kal57

Kraujagyslės išsivalo

58

Obuolių

actas

skaido

krakmolą

Kaip paspartinti medžiagų apykaitą
Niekas neabejoja, kad obuolių acte esančios minerali­ nės m e d ž i a g o s , m i k r o e l e m e n t a i bei v i t a m i n a i b ū t i n i m ū s ų o r g a n i z m o m e d ž i a g ų a p y k a i t a i . P a v y z d ž i u i , b e k a l i o , mū­ s ų l ą s t e l ė s e n e g a l ė t ų vykti j o k i e m e d ž i a g ų a p y k a i t o s p r o ­ c e s a i . Vis d ė l t o šių g y v y b i š k a i s v a r b i ų m e d ž i a g ų — tik gal­ b ū t k i t u s a n t y k i u — g a l i m a g a u t i ir iš k i t ų m a i s t o p r o ­ d u k t ų ; a k t y v i n a n t į i r ž v a l i n a n t į o b u o l i ų a c t o p o v e i k į le­ m i a d a r v i e n a s u d e d a m o j i dalis — a c t o r ū g š t i s . T a i v i e n a s g a l i n g i a u s i ų m ū s ų o r g a n i z m o m e d ž i a g ų a p y k a i t o s varik­ lių. B ū t e n t o b u o l i ų a c t e šios rūgšties i r k i t ų j a m e e s a n č i ų medžiagų derinys optimaliai pritaikytas mūsų medžiagų apykaitos procesui skatinti. T a i p r a s i d e d a d a r b u r n o j e . R ū g š t u s s k o n i s bei o b u o l i ų a r o m a t a s s k a t i n a b u r n o j e k a u p t i s seiles. T a i r e i š k i a , k a d g e r i n a m a seilių s e k r e c i j a , o k a r t u ir visas v i r š k i n i m o p r o ­ c e s a s . Seilės s k i e d ž i a s u k r a m t y t ą m a i s t ą i r g e r i n a j o t e k ė ­ j i m ą v i r š k i n a m u o j u t r a k t u . B e t o , seilėse gausu a m i l a z i ų — baltymus skaidančių fermentų. Jie padeda k r a k m o l ą s k a i d y t i į v a d i n a m u o s i u s p a p r a s t u o s i u s c u k r u s , pavyz­ džiui, g l i u k o z ę ( v y n u o g i ų c u k r ų ) . G l i u k o z ė — vienas svar­ b i a u s i ų e n e r g i j o s š a l t i n i ų . T i k virtęs p a p r a s t a i s i a i s c u k r u m i s , k r a k m o l a s gali būti į s i u r b t a s per p l o n ų j ų ž a r n ų sie­ neles i r i š n e š i o t a s p o visą o r g a n i z m ą . K r a k o m o l i n g o m a i s ­ t o p a s i s a v i n i m a s l a b a i p a g e r ė j a , jei seilių l i a u k o s s t i m u ­ liuojamos jame esančiu obuolių actu.

R ū g š t i n a n t a c t u valgius bei g ė r i m u s , k a s a t a i p p a t ska­ t i n a m a i š s k i r t i d a u g i a u v i r š k i n i m o s u l č i ų . T a i įrodė rusų mokslininkas ir elgsenos tyrinėtojas Ivanas Petrovičius Pavlovas ( 1 8 4 9 — 1 9 3 6 ) . Si apytikriai 80 gramų sverianti l i a u k a į p l o n ą s i a s ž a r n a s i š s k i r i a k a s o s sultis. J o s e yra fer59

Didinama fermentu sekrecija

Acto

susidarymas

ir

poveikis

m e n t ų , s k a i d a n č i ų b a l t y m u s , p a v y z d ž i u i , t r i p s i n o bei a m i n o p e p t i d a z i ų , a r r i e b a l u s s k a i d a n č i ų l i p a z i ų bei l e c i t i n a z i ų . T a i p o b u o l i ų a r k i t o k s a c t a s p a d e d a o r g a n i z m u i ge­ r i a u p a s i s a v i n t i i r m ė s o j e , žuvyje, p i e n e , p i e n o p r o d u k ­ t u o s e a r k i a u š i n i u o s e e s a n č i u s r i e b a l u s bei b a l t y m u s . N a u ­ jausi tyrimai patvirtina, kad būtent riebalus skaidančių f e r m e n t ų s t i m u l i a v i m a s o b u o l i ų a c t u p a d e d a lieknėti ir taip d i d i n a d i e t ų v e i k s m i n g u m ą . B e t o , a c t o rūgštis m i n k š t i n a k a i k u r i u o s p r o d u k t u s , p a v y z d ž i u i , n a m i n i ų gyvulių mė­ są, ž v ė r i e n ą , grūdų p r o d u k t u s a r a n k š t i n e s d a r ž o v e s , dėl to lengviau juos virškinti ir organizmui pasisavinti.

A c t o rūgštis — ne tik s u d e d a m o j i a c t o dalis ir m a i s t o m e d ž i a g a , b e t i r p a t i e s o r g a n i z m o p r o d u k t a s . Tai r e i š k i a , kad ir pats organizmas gamina a c t o rūgštį. Beje, ne tik ž m o g a u s o r g a n i z m a s . D a u g e l i s gyvų o r g a n i z m ų turi ga­ m i n t i s šią rūgštį m e d ž i a g ų a p y k a i t a i p a l a i k y t i . Beveik visų gyvų o r g a n i z m ų vykstantys b i o c h e m i n i a i me­ džiagų p o k y č i a i a t l i e k a m i p a d e d a n t t a r p i n i a m produktui — a c t o rūgščiai. N e s u k l y s i m e t a r ę , kad ši rūgštis — gyvybės pa gri nd a s, nes gautų su maistu medžiagų nepavertęs t o m i s , kurias gali pasisavinti, neįstengs egzistuoti j o k s o r g a n i z m a s . Pavyzdžiui, ž m o g a u s o r g a n i z m e beveik visos riebalinės rūgštys, ga uto s iš maiste buvusių r i e b a l ų s k i l d a m o s virsta a c t o rūgštimi. O r g a n i z m e ž m o g a u s , k u r i o kalorijų b a l a n s a s n o r m a l u s , tai yra kuris nei l i e k n ė j a , nei t u n k a , iš vieno gra­ mo riebalinių rūgščių susidaro apie du g r a m a i a c t o rūgšties; ji kinta t o l i a u . S k y l a n t a n g l i a v a n d e n i a m s , beveik du trečda­ liai s u v a r t o t o jų k i e k i o virsta a c t o rūgštimi; ši vėl k i n t a . Vykstant šiems bei kitiems medžiagų apykaitos procesams mūsų organizme kasdien susidaro iki 1 0 0 g r a m ų a c t o rūgš60

pH

greitai

tampa

normalus

ties. Tai daug daugiau, nei įstengtume praryti su maistu — net ir tada, jei valgytume gausybę actu pagardintų patiekalų.

M ū s ų o r g a n i z m o skysčiai — k r a u j a s , ląstelių ar audi­ nių skystis (limfa) yra t a m t i k r o p H dydžio. J i s r o d o , a r s k y s č i o r e a k c i j a š a r m i n ė , a r r ū g š t i n ė . K r a u j o p H svyruoja n u o 7 , 3 7 iki 7 , 4 3 . Tai r e i š k i a , kad jis silpnai š a r m i n i s — rūgštinė r e a k c i j a b ū n a , k a i p H yra m a ž e s n i s nei 7 . T o k s i ­ nus š a l i n a n t y s o r g a n a i ( p l a u č i a i , ž a r n y n a s , i n k s t a i , p r a k a i ­ t o l i a u k o s ) n u o l a t p a l a i k o p a s t o v ų o r g a n i z m o skysčių p H . R ū g š č i ų bei š a r m ų p e r t e k l i u s s k u b i a i n e u t r a l i z u o j a m a s a r p a š a l i n a m a s . Liguisti n u k r y p i m a i n u o r e i k i a m o p H ( a l k a ­ l o z ė , a c i d o z ė ) gali l a b a i sutrikdyti o r g a n i z m o f u n k c i j a s a r netgi būti m i r t i e s p r i e ž a s t i m i . L a i m ė , jie l a b a i r e t i .

Rūgščiu bei šarmu pusiausvyra

M ū s ų v a l g o m i m a i s t o p r o d u k t a i gali r ū g š t i n t i , š a r m i n t i o r g a n i z m ą a r b a p a l a i k y t i n e u t r a l i ą j o t e r p ę . L a b i a u s i a i dė­ mesį k r e i p t i r e i k ė t ų į t u o s , kurie d i d i n a r ū g š t i n g u m ą , nes j ų š i a n d i e n v a r t o j a m a per daug. P a v y z d ž i u i , į t a r i a m a , k a d m ė s a , b a l t i m i l t a i , c u k r u s , s a l d u m y n a i , k a v a bei a l k o h o l i s gali l a b a i p a d i d i n t i o r g a n i z m o s k y s č i ų r ū g š t i n g u m ą , o šis laikomas daugelio negalavimų priežastimi — pradedant l e n g v a i s s u t r i k i m a i s i r b a i g i a n t širdies l i g o m i s . Vis d ė l t o k a i k u r i e m i t y b o s s p e c i a l i s t a i m a n o , k a d per didelis mity­ b o s s ą l y g o t a s r ū g š t i n g u m a s gali a t s i r a s t i , t i k s e r g a n t sun­ kiomis šalinimo organų ligomis. Šiaip jau mūsų organiz­ m a s , g a u d a m a s p a k a n k a m a i s k y s č i ų , esą t u r i p a k a n k a m a i galimybių susidoroti su rūgščių pertekliumi.

Svarbiausia — pusiausvyra

N e t i r r ū p i n a n t i s r ū g š č i ų bei š a r m ų p u s i a u s v y r a , ne­ r e i k ė t ų b ū g š t a u t i dėl g ė r i m ų , į k u r i u o s p i l a m a o b u o l i ų a c 61

Actas rūgštingumo nedidina

Acto

susidarymas

ir

poveikis

t o , a r a p s k r i t a i p a t i e k a l ų g a r d i n i m o a c t u . Ž i n o m a , gali k i l t i į t a r i m a s , k a d rūgšti a c t o rūgštis gali r ū g š t i n t i i r or­ ganizmo skysčius. Vis d ė l t o t a i p n ė r a . V y k s t a n t m e d ž i a g ų a p y k a i t a i ląste­ lėje, a c t o rūgštis sudega — virsta anglies d i o k s i d u ir van­ deniu. Anglies d i o k s i d a s i š k v e p i a m a s per p l a u č i u s , v a n d u o i š s k i r i a m a s su š l a p i m u . O r g a n i z m e l i e k a tik įvairios o b u o ­ lių a c t e buvusios m e d ž i a g o s , k u r i o s s u d a r o tik š a r m i n i u s junginius, kitaip tariant, šarmina organizmą. Tik suvartoj a n t p o litrą a c t o kas d i e n ą , g a l i m a t i k ė t i s , k a d j o rūgštis v i r š k i n a m a j a m e t r a k t e , tai yra d a r prieš p a t e k d a m a į ląste­ les, n e u t r a l i z u o s š a r m i n i u s j u n g i n i u s . T a č i a u v a r t o j a m a s n o r m a l i a i s k i e k i a i s a c t a s labai padeda t i e m s , kurie nori ma­ žinti padidėjusį o r g a n i z m o r ū g š t i n g u m ą . Tai p a t i k r i n t a .

Rūpestingai

gaminant,

vertė

didėja

G a l i m a s a k y t i , k a d b e t k o k i a m e o b u o l i ų a c t e y r a paly­ ginti daug m i n e r a l i n i ų m e d ž i a g ų . P a v y z d ž i u i : • kalio ( 1 0 0 — 1 4 0 miligramų 1 0 0 mililitrų), • kalcio ( 8 — 1 2 miligramų 1 0 0 mililitrų), • magnio ( 5 — 7 miligramų 1 0 0 mililitrų), • natrio ( 1 , 5 — 3 miligramų 1 0 0 mililitrų). Be t o , y r a p e l e n ų ( n u o 2 iki 4 g r a m ų l i t r e ) , k u r i e m ū s ų organizme atlieka balastinių medžiagų funkciją — saugo ž a r n y n ą . Vis d ė l t o d a u g y b ė s t o l i a u v a r d i j a m ų m e d ž i a g ų , ypač vitaminų, būna tik natūraliai drumstame, iš geros kokybės vaisių p a g a m i n t a m e acte. Taigi o b u o l i ų actas o b u o l i ų a c t u i nelygu. B e t o , n e r e i k i a p a m i r š t i , k a d g a l i m a r e m t i s i r p a t i r t i m i . J e i v i e n o s rūšies o b u o l i ų a c t a s n e n u ­ džiugins p a g e i d a u j a m u r e z u l t a t u , i š b a n d y k i t e k i t ą — pa­ sirinkti čia tikrai yra iš k o .

Drumstumas — kokybės požymis

Jėgų teikiantys vitaminai
G e r o s kokybės o b u o l i ų acte yra A , B 1 , B 2 , B 6 , B 1 2 , C , E v i t a m i n ų , b e t a k a r o t i n o bei v i t a m i n o P ( r u t i n o ) . V i t a m i ­ n a i — g y v y b i š k a i s v a r b i o s m e d ž i a g o s , k i t a i p t a r i a n t , skir­ t i n g o dydžio bei s t r u k t ū r o s m o l e k u l ė s , be kurių mūsų orga63

Acto

susidarymas

ir

poveikis

n i z m e n e v y k t ų m e d ž i a g ų a p y k a i t a . M i l i j a r d i n ė m ū s ų kū­ n o l ą s t e l i ų a r m i j a a t l i e k a s a v o f u n k c i j a s . B e v i t a m i n ų ląs­ telės žūtų. Daugiausia vitaminų gauname su maistu. Kai jų trūks­ t a , p r a s i d e d a įvairūs n e g a l a v i m a i — s u g l e b i m a s , n u o v a r ­ gis, b e r i a o d ą , sunku sutelkti dėmesį; vėliau s u s e r g a m a sun­ k i o m i s k r a u j o , o d o s , a k i ų l i g o m i s bei k l a s i k i n ė m i s avitam i n o z ė m i s — s k o r b u t u , r a c h i t u bei b e r i b e r i u . Nepaisant to, kad šiandien, padedant vadinamiesiems f e m t o g r a m a m s , galima atrasti net ir vienos milijardinės g r a m o d a l i e s m a s ė s v i t a m i n o m o l e k u l ę , d a r n i e k a s neišty­ rė, k a i p o r g a n i z m a s p a s i s a v i n a šias m e d ž i a g a s — p e r n e ­ lyg s u d ė t i n g a t a r p u s a v i o s ą v e i k a bei š a l u t i n i s p o v e i k i s .

Senėti trukdo antioksidantai
Antioksidantai — medžiagos, saugančios mūsų orga­ n i z m o l ą s t e l e s n u o laisvųjų r a d i k a l ų . Šie r a d i k a l a i — tai t a m t i k r o s m o l e k u l ė s , p u o l a n č i o s ląstelių m e m b r a n a s . Lais­ vųjų r a d i k a l ų o r g a n i z m e a t s i r a n d a dėl vis d i d ė j a n č i o s ap­ l i n k o s t a r š o s o z o n u , a z o t o o k s i d a i s bei p e s t i c i d a i s , t a i p pat dėl t a m t i k r ų mūsų o r g a n i z m o medžiagų a p y k a i t o s pro­ cesų. Veiksmingiausiai nuo jų saugo D-alfa-tokoferolis. Kaip i r k i t i šeši t o k o f e r o l i a i b e i t o k o f e r o l i ų j u n g i n i a i , j i s pri­ k l a u s o grupei v i t a m i n ų , k u r i e visi k a r t u v a d i n a m i v i t a m i ­ n u E . Šie t o k o f e r o l i a i n u s ė d a ląstelių m e m b r a n o s e i r neut­ r a l i z u o j a k e n k s m i n g u s l a i s v u o s i u s r a d i k a l u s a n k s č i a u , nei šie spėja p a ž e i s t i l ą s t e l e s . B e t o , t o k o f e r o l i a i p a d e d a a p s a u g o t i n e t i k m ū s ų or­ ganizmo ląsteles, bet ir tam tikrus fermentus. J u o mažiau gauname vitamino E, juo dažniau pažeidžiamos ląstelės, j u o s p a r č i a u s e n s t a m e , j u o l a b i a u didėja p a v o j u s susirgti vėžiu. Š i u o l a i k i n i a i g e r o n t o l o g a i netgi t e i g i a , k a d v i e n a s v a r b i a u s i ų s e n ė j i m o p r i e ž a s č i ų — l ą s t e l e s a r d a n t y s lais­ vieji r a d i k a l a i . T o k i ų p a ž e i d i m ų p o ž y m i a i — s e n a t v i n ė s 64

Vitaminų

kokteilis

saugo

nuo

laisvųjų

radikalų

odos dėmės, glembantys audiniai, silpstantys raumenys, n u o l a t i n i s n u o v a r g i s , e n e r g i j o s s t o k a , o n e r e t a i ir s u m a ­ žėjęs s m e g e n ų ląstelių d a r b i n g u m a s .

V i t a m i n o E itin gausu s a u l ė g r ą ž ų s ė k l o s e , m i g d o l u o s e bei š a l t o s p a u d i m o k v i e č i ų , s a u l ė g r ą ž ų , s o j o s a r k u k u r ū ­ zų aliejuje. O b u o l i ų acte taip pat yra v i t a m i n o E, deja, ne t i e k daug, k a d j į b ū t ų g a l i m a v a r t o t i n o r i n t g a u t i visą or­ g a n i z m u i r e i k a l i n g ą šios m e d ž i a g o s k i e k į . O b u o l i ų a c t e yra ne tik v i t a m i n o E, bet ir A, C bei betak a r o t i n o ; jie taip pat o r g a n i z m e a t l i e k a a n t i o k s i d a n t ų funk­ ciją — t a m p a t i k r a i s r a d i k a l ų m e d ž i o t o j a i s . D ė l to E, C, A

Geriausio — mišinys

Acto

susidarymas

ir

poveikis

v i t a m i n ų bei b e t a k a r o t i n o mišinys o b u o l i ų a c t e gali veiks­ m i n g a i stabdyti s e n ė j i m o p r o c e s ą : a n t i o k s i d a c i n j p o v e i k į l e m i a mišinys.

Veikiausiai žinote seną a n e k d o t ą : " Z i n a i , kodėl mor­ k o s s v e i k a a k i m s ? N e ? N a , a r m a t e i k a d a n o r s triušį s u a k i n i a i s ? " Šis j u o k e l i s b y l o j a apie v i t a m i n o A n a u d ą . M o r ­ k o s e j o itin d a u g . J e i n e g a u t u m e v i t a m i n o A , n i e k o n e m a ­ t y t u m e : t i k dėl j o a k i e s t i n k l a i n ė s s t i e b e l i u o s e s u s i d a r o re­ gėjimui būtinos rodopsino molekulės. " R e g ė j i m o p u r p u r o " susidarymas — ne vienkartinis v e i k s m a s : g a l i m a sakyti, jis k a r t o j a s i kas sekundę. Vos švie­ sai p a s i e k u s t i n k l a i n ę , p r a d e d a m a s n a u d o t i r o d o p s i n a s . D ė l t o b ū t i n a n u o l a t g a u t i v i t a m i n o A ; č i a gali p a d ė t i i r o b u o l i ų a c t a s . Be t o , v i t a m i n a s A n e l e i d ž i a išdžiūti nė vie­ nai o r g a n i z m o gleivinei, tai yra ir akių junginei, be t o , saugo nuo jos uždegimo.

Sveikos akys, skaisti oda

Ne visi ž i n o , k a d v i t a m i n a s A s t i p r i n a ir i m u n i n ę siste­ m ą . Į r o d y t a , k a d jis s k a t i n a augti t i m u s o l i a u k ą ; j i y r a p r i e k i n ė j e k r ū t i n ė s l ą s t o s dalyje — ten, kur p a l i e č i a m e ran­ ka, tardami " a š " . Ši liauka skatina apsauginių ląstelių, k u r i o s k o v o j a su ligų s u k ė l ė j a i s , g a m y b ą . V i t a m i n a s A le­ m i a i r t a i , k a d m ū s ų o d a b ū t ų s v e i k a bei graži. J e i t r ū k s t a v i t a m i n o A , s a u s ė j a o d a , j ą b e r i a , p r a s i d e d a i n f e k c i j a , lū­ žinėja nagai, prasčiau auga plaukai. J e i n u t a r ė t e valgyti m o r k a s , š p i n a t u s bei v a r t o t i o b u o ­ lių a c t ą ir t a i p papildyti o r g a n i z m e v i t a m i n o A a t s a r g a s — apsišarvuokite k a n t r y b e . B i o c h e m i k a i teigia, kad, n o r i n t su­ laukti j u n t a m o i r m a t o m o p o v e i k i o , p r a b ė g s k e l e t a s savai­ č i ų . T a č i a u p a k e n t ė t i v e r t a : n o r s v i t a m i n o A t a b l e č i ų vais­ tinėje įsigyti p a p r a s č i a u , t a č i a u m a n o m a , kad o r g a n i z m a s jį p a s i s a v i n a p r a s č i a u nei iš n a t ū r a l i ų m a i s t o p r o d u k t ų . 66

Imuninės sistemos pagalbininkas

Padės,

jei

trūksta

kokių

nors

medžiagų

Būtinos mineralinės me­ džiagos bei mikroelementai
O b u o l i ų a c t e yra apytikriai 2 0 m i n e r a l i n i ų medžiagų bei m i k r o e l e m e n t ų . K a i kurių šių medžiagų m u m s reikia tik itin m a ž a i s kiekiais — m i k r o d o z ė m i s , t a č i a u jei jų visiškai ne­ g a u t u m e , nevyktų a u g i m o p r o c e s a s , negalėtų f u n k c i o n u o t i r a u m e n y s bei širdis, nevyktų medžiagų a p y k a i t a ląstelėse, k a u l a i p r a r a s t ų t v i r t u m ą , n e f u n k c i o n u o t ų nervų sistema bei smegenys, nevyktų gyvybei palaikyti b ū t i n a medžiagų apy­ k a i t a . Pavyzdžiui, m i k r o e l e m e n t a i selenas, varis bei c i n k a s saugo imuninę sistemą. J i e n e u t r a l i z u o j a laisvuosius radika­ lus, galinčius pažeisti ar net suardyti ląstelių sieneles. Šie r a d i k a l a i a t s i r a n d a dėl a p l i n k o j e e s a n č i ų nuodingų medžia­ gų, r a d i o a k t y v i o j o u ž t e r š t u m o , Saulės bei o z o n o p o v e i k i o , s m o g o a r c i g a r e č i ų dūmų. C i n k o yra m ė s o j e , j a v u o s e , piene bei sūryje. S e l e n o ir vario g a l i m a gauti valgant žuvį, ankšti­ nes daržoves bei č e s n a k u s . M i k r o e l e m e n t a i j o d a s bei geležis gerina skydliaukės veiklą, skatina k r a u j o d a r ą . D a ž n i a u s i a i j o d o trūksta toli n u o j ū r o s e s a n č i ų sričių g y v e n t o j a m s ; tada r e i k ė t ų vartoti j o d u o t ą v a l g o m ą j ą d r u s k ą . N ė r a visiškai iš­ t i r t a , k a i p veikia daugelis m i k r o e l e m e n t ų , nes o r g a n i z m e l a b a i sunku a p t i k t i m a ž u č i u s j ų k i e k i u s . Visų m i n e r a l i n i ų m e d ž i a g ų bei m i k r o e l e m e n t ų t u r i m e gauti su m a i s t u . O b u o ­ lių a c t a s — itin gausus jų šaltinis. T e i g i a m ą jo p o v e i k į ž m o ­ gaus o r g a n i z m u i daugeliu atvejų g a l i m a p a a i š k i n t i suba­ l a n s u o t u m i n e r a l i n i ų m e d ž i a g ų bei m i k r o e l e m e n t ų m i š i n i u ; n u o l a t j į v a r t o j a n t , a p s i r ū p i n a m a i r šiomis m e d ž i a g o m i s .

Svarbiausios
• • • • natris fosforas varis floras

obuolių acte esančios medžiagos:
• • • • kalcis chloras geležis kalis • • • • magnis siera silicis boras

67

Acto

susidarymas

ir

poveikis

Kodėl mušu organizmui reikia šiu medžiagų:
• b o r o ir kalcio reikia kaulams formuotis, jie saugo nuo k a u l i n i o a u d i n i o r e t ė j i m o : t a i itin a k t u a l u m o t e r i m s kli­ makteriniu laikotarpiu; • m a g n i s bei f o s f o r a s turi į t a k o s m ū s ų e m o c i j o m s , g e r i n a n u o t a i k ą , p a d e d a išvengti d e p r e s i j o s ; • geležis l ą s t e l ė m s p a d e d a a p s i r ū p i n t i d e g u o n i m i , nelei­ džia a t s i r a s t i m a ž a k r a u j y s t e i , d i d i n a a t s p a r u m ą ligų su-« kėlėjams; • s i l i c i s bei s i e r a s t i p r i n a j u n g i a m ą j į a u d i n į ir s a u g o n u o pernelyg ankstyvo senėjimo; • k a l i s itin r e i k a l i n g a s ž m o g a u s o r g a n i z m u i : b e j o , savo f u n k c i j ų n e a t l i k s i n k s t a i , n e r v ų s i s t e m a bei š i r d i s , sme­ genys n e b u s a p r ū p i n a m o s d e g u o n i m i bei g l i u k o z e , ne­ g a l ė s f u n k c i o n u o t i nė v i e n a s k ū n o r a u m e n ė l i s . '

K a l i o l a b i a u s i a i r e i k i a m e d ž i a g ų a p y k a i t a i l ą s t e l ė s e . Vi­ sos m ū s ų o r g a n i z m o ląstelės n u o l a t a p r ū p i n a m o s s k y s č i a i s . Be t o , v y k s t a i r a t v i r k š č i a s p r o c e s a s — j i e š a l i n a m i . T a i p j o s g a u n a d e g u o n i e s bei m a i s t o m e d ž i a g ų ; k i t a v e r t u s , t a i p p a š a l i n a m o s gyvybinės veiklos a t l i e k o s . J e i šie m a i n a i vyks­ ta kaip dera, ląstelės būna sveikos, geba regeneruotis. Tai r e g u l i u o j a n a t r i s bei k a l i s . K a i j ų p a k a n k a , ląstelės gerai " i š p l a u n a m o s " , a p r ū p i ­ n a m o s m a i s t o m e d ž i a g o m i s — a u d i n i a i n e p r a r a n d a stang­ r u m o . J e i i m a t r ū k t i k a l i o — l ą s t e l ė s p a ž e i d ž i a m o s , žūva, a u d i n i u o s e a t s i r a n d a p a k i t i m ų . S a v a i m e a i š k u , t a i gali nu­ t i k t i i r t r ū k s t a n t n a t r i o . T i k dėl š i t o b ū g š t a u t i n e r e i k ė t ų : natrio yra valgomojoje druskoje, kurios su maistu gauna­ me palyginti daug. Dėl natrio pertekliaus ląstelės džiūsta ir anksčiau laiko pasensta. O b u o l i ų actas — puikus kalio š a l t i n i s , g a l i n t i s u ž k i r s t i k e l i ą šiam r e i š k i n i u i . K a i t r ū k s t a k a l i o , j a u č i a m ė s s u g l e b ę , vysta o d a , s k a u d a g a l v ą , k a n k i ­ n a n e m i g a , s u t r i n k a nervų s i s t e m a . 68

Natrio bei kalio pusiausvyra

Per

didelis

druskos

kiekis

džiovina

Obuolių

actas

žvalumo

šaltinis

O b u o l i ų a c t u v e r t a gydytis i r t a d a , k a i l i g o s p o ž y m i a i j a u p a s t e b i m i . N o r s t a i n e v a i s t a s n u o visų ligų, b e t , a n o t K i r i l o S k o t o , " g a l i l a b a i p a d ė t i s e r g a n t d a u g e l i u j ų " . Bus g e r i a u s i a , j e i gydytis p r a d ė s i t e vos s u n e g a l a v ę . N e t i r ta­ da, k a i n e g a l a v i m a i j a u virto r i m t a liga, galite gerti v a n d e n j su o b u o l i ų a c t u — k a i p p r i e d ą prie g y d y t o j o s k i r t ų vais­ tų. J e i kyla abejonių, pasitarkite su savo gydytoju.

Malšina ir gydo

N o r i n t gydytis o b u o l i ų a c t u n e r e i k i a d a u g l a i k o i r di­ delių p a s t a n g ų , t a č i a u tai y r a l a b a i v e i k s m i n g a . S t a i pa­ g r i n d i n i s r e c e p t a s : s t i k l i n ė j e v a n d e n s i š m a i š y k i t e d u ar­ batinius šaukštelius o b u o l i ų a c t o ir — tai priklauso nuo s k o n i o — v i e n ą ar du a r b a t i n i u s š a u k š t e l i u s m e d a u s . T o k į r ū g š t o k ą g ė r i m ą g e r k i t e k a s r y t ą , g e r i a u s i a p r i e š pusry­ č i u s (jei s k r a n d i s l a b a i j a u t r u s — p o j ų ) . G e r i a m a m a ž u ­ č i a i s g u r k š n e l i a i s , k a i p k a r š t ą k a v ą . Vis d ė l t o p e r v i e n ą n a k t į s t e b u k l a s neįvyks. J e i t r o k š t a t e būti s v e i k e s n i , gy­ dytis r e i k ė t ų ilgai (ir r e g u l i a r i a i ) — m a ž i a u s i a i a š t u o n i a s savaites.

Mažai bėdos — daug naudos

P a t y s t u r i t e n u s p r ę s t i , k i e k o b u o l i ų a c t o p i l s i t e į stikli­ n ę v a n d e n s . J a u ž i n o t e , k i e k r e k o m e n d u o j a l i a u d i e s medi­ c i n a . V i e n i m ė g s t a r ū g š č i a u , kiti pila tik v i e n ą a r b a t i n į šaukštelį. Treti actą su vandeniu maišo perpus. Vienas ar d u a r b a t i n i a i š a u k š t e l i a i m e d a u s g ė r i m ą d a r o d a r sveikes­ n į : į m e d ų p e r e i n a visos n a t ū r a l a u s žiedų n e k t a r o sudeda­ m o s i o s d a l y s , pavyzdžiui, v i t a m i n a s C, d a u g e l i s B g r u p ė s v i t a m i n ų , rūgštys bei g a u s y b ė m i n e r a l i n i ų m e d ž i a g ų . T a i p pat ir vynuogių cukrus, organizme iškart virstantis ener­ g i j a . S e r g a n t i e j i c u k r a l i g e a r t i e , kurie s k a i č i u o j a k a l o r i ­ j a s , a r n e m ė g s t a m e d a u s , gali j o a t s i s a k y t i a r b a g ė r i m ą saldinti šaldikliu. 72

Reikiamas kiekis

Gerkite

ir jausitės

geriau

73

Obuolių

actas

žvalumo

šaltinis

Organizmo išvalymas per septynias dienas
" D u o k i t e ž i e m a i r ū g š t e l ė s " , — t a i p v i e n a s ž u r n a l a s pa­ v a d i n o s t r a i p s n į a p i e t a i , k a i p vėl a t s i g a u t i p a s i b a i g u s šal­ t a j a m m e t ų l a i k u i . T a d a , k a i p a d i d ė j a k r ū v i s , r e i k i a dau­ giau v i t a m i n ų bei m i n e r a l i n i ų m e d ž i a g ų . I r v i e n ų , i r k i t ų yra o b u o l i ų a c t e , taip pat ir gaivios a c t o rūgšties. B e t o , o b u o l i ų a c t e e s a n t i s k a l i s g e r i n a i n k s t ų bei virš­ k i n a m o j o t r a k t o veiklą ir taip padeda organizmui šalinti vandenį. Tai spartina bet kokį valymosi procesą ir labai tinka organizmui stiprinti pavasarį. K a s p a s n i n k a u j a , laikosi dietos ar, n o r ė d a m a s atsikraty­ ti per žiemą susikaupusių teršalų, lankosi s a u n o j e , m a s a ž u o jasi šepečiu, turėtų kasdien dar išgerti po stiklinę skiesto o b u o l i ų a c t o . T o k s kokteilis yra labai veiksmingas valant or­ g a n i z m ą ir taip pat aprūpina biologiškai a k t y v i o m i s medžia­ g o m i s . R y t i n i a i apsitrynimai actu parūgštintu vandeniu gai­ vina o d ą ir visą o r g a n i z m ą . Be t o , o b u o l i ų a c t a s valo žarny­ n ą , o tai — esminė bet k o k i o d e t o k s i k a c i j o s kurso dalis.

Kam to reikėty?
N u o d i n g o m i s medžiagomis paprastai vadinamos me­ džiagų a p y k a i t o s p r o c e s o l i e k a n o s bei n e s u n a u d o t o s me­ džiagos, kurios nusėda virškinamajame trakte, kraujyje, r a u m e n y s e , s ą n a r i u o s e , b e v e i k visuose a u d i n i u o s e bei va­ d i n a m a j a m e tarpiniame trakte — tarp kraujo ir ląstelių. To p r i e ž a s t y s — n u o l a t i n ė n e t i k u s i m i t y b a , v a n g u s žar­ n y n a s bei f i z i n i o a k t y v u m o s t o k a . Itin k e n k s m i n g a v a r t o ­ t i per daug b a l t y m ų , r i e b a l ų , k a v o s , a l k o h o l i o , s a l d u m y ­ n ų , t a i p p a t daug r ū k y t i . R e i k i a p a m i n ė t i i r m a i s t e a r o r e e s a n č i u s a p l i n k o s ter74

Nuodingąsias

medžiagas

galima

išplauti

šalus, taip pat nuodingų medžiagų perteklių (kai piktnau­ džiaujama narkotikais, alkoholiu ar medikamentais). Su t e r š a l ų p e r t e k l i u m i n e į s t e n g i a s u s i d o r o t i k e t u r i di­ d ž i a u s i š a l i n i m o o r g a n a i : ž a r n y n a s , p l a u č i a i , i n k s t a i bei oda. N u o d i n g o s medžiagos n e b e š a l i n a m o s n o r m a l i a i , tai y r a per šiuos o r g a n u s , b e t k a u p i a s i o r g a n i z m e , i r i l g a i n i u i sukelia ligas. Dėl t o : • j a u č i a m a s k a u s m i n g a į t a m p a p e č i u o s e bei s p r a n d e ; • kyla s ą n a r i ų s k a u s m a i ; • sutrinka virškinimas; • p a b l o g ė j a savijauta (prasta n u o t a i k a , n u o b o d u l y s ir t. t . ) ; • prasideda reumatinės ligos, aterosklerozė (arterijų kal­ kėjimas), bronchitas, sumažėja atsparumas infekcijoms, kyla v o t y s ir t. t.

V a l a n t o r g a n i z m ą , visi j o š a l i n i m o o r g a n a i s k a t i n a m i a k t y v i a u š a l i n t i t e r š a l u s bei n u o d i n g ą s i a s m e d ž i a g a s . V a l a n t ž a r n y n ą , reikia mažiau valgyti ir s ą m o n i n g a i pa­ sirinkti m a i s t o p r o d u k t u s . D a u g gerdami inkstus skatinsite išskirti daugiau skysčių. O d a atsinaujins reguliariai sportuo­ j a n t , l a n k a n t i s s a u n o j e ar kitaip p r a k a i t u o j a n t , plaučiai — a t l i e k a n t kvėpavimo pratimus ar daug j u d a n t gryname o r e . K a s d i e n g e r i a n t o b u o l i ų a c t o g ė r i m ą , s p a r t i n a m i visi š a l i n i m o p r o c e s a i . O b u o l i ų a c t e e s a n t i s k a l i s p a d e d a ša­ linti n u o d i n g ą s i a s m e d ž i a g a s , s u s i d a r a n č i a s ląstelėje vyks­ t a n t m e d ž i a g ų a p y k a i t o s p r o c e s a m s ; p o t o šios m e d ž i a g o s per š a l i n i m o o r g a n u s p a s i š a l i n a i š o r g a n i z m o . A c t o rūgš­ tis n a i k i n a v i r š k i n a m a j a m e t r a k t e e s a n č i a s k e n k s m i n g a s p u v i m o b a k t e r i j a s i r t a i p s k a t i n a ž a r n y n o g e b ė j i m ą šalin­ t i : ž a r n y n o p a s k i r t i s — ne t i k v i r š k i n t i m a i s t ą , b e t ir pa­ š a l i n t i iš o r g a n i z m o l ą s t e l i ų , l i m f o s bei k r a u j o t e r š a l u s bei nuodingąsias medžiagas. O b u o l i ų actas didina ir inkstų pajėgumą: juose normalizuojasi vandenilio jonų gamyba ir nebedidėja o r g a n i z m o rūgštingumas. Be t o , tada, kai ne taip gausiai maitinamasi, obuolių acte esančios minerali­ 75

Kaip paspartinti medžiagų apykaitg

Obuolių

actas

žvalumo

šaltinis

nės m e d ž i a g o s bei v i t a m i n a i leidžia i š v e n g t i j ų t r ū k u m o . Patarimas: f i r m a " H e n s e l " siūlo p a g a l o r i g i n a l ų švei­ c a r i š k ą r e c e p t ą p a g a m i n t o o b u o l i ų a c t o s u m e d u m i i r iš­ r ū g o m i s . Visi ž i n o , k a d i š r ū g o s s u t e i k i a o r g a n i z m u i dau­ g i a u e n e r g i j o s , s k a t i n a v a l y t i s . Sis a c t a s v i s i š k a i n e d i r g i n a skrandžio, be to, jo gydomąjį poveikį didina aštuoniolika skirtingų prieskoninių žolelių.

" Ž m o n ė s nežinia kodėl yra įsitikinę, kad nutiks kaž­ k a s b a i s a u s , jei v i e n ą k a r t ą i m s i r n e p a v a l g y s . J i e n e p a 76

Skysčiai valo organizmą

Badavimas

valo

žarnyną

g a l v o j a , k a d o r g a n i z m a s t u r i s u k a u p ę s p a k a n k a m a i rezer­ vų ištverti t a m t i k r ą laiką visiškai be m a i s t o " , — remda­ masis savo p r a k t i k a , rašė D. K. Džarvis. Liaudies išmintis byloja, kad geriausiai organizmas išsivalo badaujant, tai y r a a t s i s a k a n t b e t k o k i o k i e t o m a i s t o . Š i u o m e t u t a m vi­ siškai pritaria ir tradicinė medicina. Badaujant žarnynas n e g a u n a j o k i ų k i e t ų m a i s t o m e d ž i a g ų i r visas j ė g a s s k i r i a tik m e d ž i a g ų a p y k a i t o s a t l i e k o m s š a l i n t i . P a v y z d ž i u i , eik­ vojant rezervus, iš riebalų ląstelių išplaunama gausybė čia susikaupusių nuodingų medžiagų.

B a d a u j a n t r e i k t ų l a b a i daug g e r t i , p a v y z d ž i u i , o b u o l i ų a c t o g ė r i m o , s k i e s t ų vaisių bei d a r ž o v i ų s u l č i ų , d a r ž o v i ų n u o v i r o , ž o l e l i ų a r ž a l i o s i o s a r b a t o s . T a i p o r g a n i z m a s gau­ n a g y v y b i š k a i s v a r b i ų v i t a m i n ų , m i n e r a l i n i ų m e d ž i a g ų bei m i k r o e l e m e n t ų . B a d a v i m o d i e n o s — tai g ė r i m o d i e n o s . S k y s č i a i per ž a r n y n ą , o d ą bei i n k s t u s p a d e d a i š o r g a n i z ­ m o l e n g v i a u š a l i n t i n u o d i n g ą s i a s m e d ž i a g a s bei a t l i e k a s . Dėl to kiekvienąkart nusprendus badauti būtina kasdien išgerti ne m a ž i a u k a i p du t r i s litrus s k y s č i ų .

Skrandis nebūna tuščias

77

Obuolių

actas

žvalumo

šaltinis

Skysčiai

valo

"iš

vidaus'

Pietums i š g e r k i t e k e t v i r t į l i t r o s k a i d r a u s d a r ž o v i ų n u o ­ v i r o ( t i r p a u s a r p a č i ų p a s i g a m i n t o , t a č i a u j a m e n e t u r i bū­ ti daržovių gabalėlių) arba ketvirtį litro daržovių sulčių; jei n o r i t e , j a s g a l i t e a t s k i e s t i m i n e r a l i n i u v a n d e n i u . Pavakariams tiks tie patys gėrimai, kaip ir priešpiečiams. Per vakarienę i š g e r k i t e k e t v i r t į l i t r o v a i s i ų ar d a r ž o ­ vių s u l č i ų ( j a s , j e i n o r i t e , g a l i t e a t s k i e s t i m i n e r a l i n i u van­ deniu), arba daržovių nuoviro. Be to, visą dieną k i e k t i k širdis g e i d ž i a g e r k i t e m i n e ­ r a l i n i o v a n d e n s ar n e s a l d i n t o s ž o l e l i ų a r b a t o s — iš viso ne m a ž i a u k a i p du tris l i t r u s .

Trečioji, ketvirtoji bei penktoji (pasninkavimo) dienos
Vos atsikėlę, p i r m i a u s i a i š g e r k i t e o b u o l i ų a c t o k o k t e i ­ l i o . Ž a r n y n ą valyti k a r č i ą j ą a r G l a u b e r i o d r u s k a bei švel­ n e s n ė m i s n a m i n ė m i s p r i e m o n ė m i s — r a u g i n t ų k o p ū s t ų sul­ t i m i s , p a s u k o m i s — r e i k i a t i k t a d a , jei n e s i t u š t i n a t e . Per priešpiečius ir pavakarius g e r k i t e tik s k y s č i u s — kaip ir pirmosiomis dienomis. Per pusryčius, pietus bei vakarienę g a l i t e t r u p u t į už­ kąsti. Kiekvieną dieną pasirinkite ką nors iš šio sąrašo: • s u ž i e d ė j u s i o s b a n d e l ė s , ne d a u g i a u k a i p pusė l i t r o p i e n o ar ketvirtis litro daržovių nuoviro; • a p i e 6 0 0 g r a m ų su l u p e n o m i s virtų bulvių (jas padalyki­ te į 5 — 7 p o r c i j a s ) , virtos daržovės ar varškė su priesko­ ninėmis žolėmis, ketvirtis litro daržovių nuoviro; • apie 6 0 0 g r a m ų t a r k u o t ų žalių a r t r u m p a i t r o š k i n t ų m o r ­ kų (su t r u p u č i u a l i e j a u s ) bei su l u p e n o m i s v i r t o s bulvės; • 2 0 0 — 3 0 0 g r a m ų b e d r u s k o s v i r t ų ryžių. J u o s v a l g y k i t e su pienu, vaisiais ar t r o š k i n t o m i s daržovėmis; ketvirtis litro daržovių sultinio; • apie 6 0 0 — 9 0 0 gramų J ū s ų mėgstamų vaisių, jei norite bulvės su l u p e n o m i s (be druskos, k a d n e t r u k d y t ų pasiša­ linti teršalams; keiskite šviežiomis prieskoninėmis žolėmis); • 2 0 0 g r a m ų n e a p d o r o t ų j a v ų dietinės d u o n e l ė s ( b ū n a svei­ k o m a i s t o p a r d u o t u v ė s e ) s u šviežiais v a i s i a i s , v i r t o m i s daržovėmis ar jogurtu — iš viso 5 — 7 p o r c i j o s ; 79

Obuolių

actas

žvalumo

šaltinis

• r y t a i s — j a v a i n i s , per p i e t u s ir v a k a r a i s — šviežių v a i s i ų ar d a r ž o v i ų s a l o t o s (jei n o r i t e — t r u p u t į a p v i r k i t e , pa­ gardinkite aliejaus, obuolių a c t o , druskos, pipirų, klevų sirupo ar medaus užpilu). Be t o , gerkite žolelių ar v a i s i n ė s a r b a t o s , m i n e r a l i n i o v a n d e n s , s k i e s t ų v a i s i ų ar d a r ž o v i ų sulčių — iš viso p e r d i e n ą ne m a ž i a u k a i p du tris l i t r u s .

Sugrįžimo prie įprastinio maisto dienos
Š i o m i s d i e n o m i s g a l i t e s u s i d a r y t i t o k į , k o k į tik t r o k š ­ t a t e , v a l g i a r a š t į . T a č i a u valgyti r e i k ė t ų ne per g a u s i a i , o m a i s t ą r i n k t i s tik lengvai v i r š k i n a m ą . B ū t ų gerai, jei įsteng­ tumėte atsisakyti mėsos, o druskos vartotumėte labai ma­ žai. Štai pavyzdinis valgiaraštis. Vos atsikėlę, s u s i m a i š y k i t e į p r a s t o o b u o l i ų a c t o , van­ dens i r m e d a u s g ė r i m o . Pusryčiams p a s i r i n k i t e v i e n ą iš č i a p a t e i k i a m ų v a r i a n ­ tų arba susigalvokite patys: • m i n k š t a i virtas k i a u š i n i s , b a n d e l ė , džiūvėsiai bei a r b a t a ; • p i e n e virti, k l e v ų sirupu ar m e d u m i p a s a l d i n t i ir c i n a ­ monu pabarstyti avižiniai dribsniai su vaisiais; • j a v a i n i s su v a i s i a i s , j u o d o j i ar ž o l e l i ų a r b a t a . Per priešpiečius s u v a l g y k i t e m ė g i a m ą vaisių ar k o k i ų nors rūgščių pieno p r o d u k t ų — j o g u r t o ar varškės. Per pietus r i n k i t ė s v i e n ą m ū s ų s i ū l o m ų p a t i e k a l ų : • su l u p e n o m i s v i r t o s b u l v ė s , t r o š k i n t o s d a r ž o v ė s ; • t i r š t a bulvių ar d a r ž o v i ų s r i u b a ; • ž a l i ų d a r ž o v i ų s a l o t o s su o b u o l i ų a c t o užpilu ( a l i e j u s , o b u o l i ų a c t a s , d r u s k a , p i p i r a i , k l e v ų s i r u p a s ) , prie j ų — su l u p e n o m i s v i r t o s b u l v ė s , jei n o r i t e — dar g a b a l ė l i s kumpio ar kalakuto krūtinėlės. Per pavakarius s u v a l g y k i t e v i e n ą i n d e l į lieso j o g u r t o . Vakarienei t i k s d u o n a su sūriu ar p r i e s k o n i n ė m i s žo­ lėmis pagardinta varške, žolelių a r b a t a . Be to, kaip ir kitomis dienomis, k a d iš o r g a n i z m o iš­ p l a u t u m ė t e n u o d i n g a s m e d ž i a g a s , g e r k i t e k u o d a u g i a u ar­ b a t o s bei m i n e r a l i n i o v a n d e n s . 80

Pasirūpinkite

ramybe

81

Obuolių

actas

žvalumo

šaltinis

82

Rūgštelė

visai

šeimai

Obuolių

actas

žvalumo

šaltinis

Pamažu

keiskite

skonį

l a b a i m ė g d a v ę . V a r g i n g e s n ė s e R y t ų E u r o p o s šalyse i r šian­ dien jis l a i k o m a s s v e i k a t a i n a u d i n g u k a s d i e n i u g ė r i m u , ku­ ris p u i k i a i m a l š i n a t r o š k u l į .

O b u o l i ų a c t a s v a i k a m s n a u d i n g a s lygiai t i e k p a t , k i e k i r m u m s , s u a u g u s i e s i e m s . D a u g y b ė v a i k ų s p o n t a n i š k a i tie­ sia r a n k u t e s į s t i k l i n ę o b u o l i ų a c t u p a r ū g š t i n t o v a n d e n s ar sulčių. T a č i a u yra ir tokių, kurie rūgštelės visiškai ne­ n o r i . T a i p a t s i t i n k a dėl t o , k a d j a u n u o l o p š i o v a i k a i pra­ t i n a m i prie s a l d u m y n ų — n e t g i k ū d i k i ų m a i s t e g a u s u šal­ d i k l i ų . D a b a r j a u ž i n o m a , k a d šis p o m ė g i s gali t a p t i pri­ k l a u s o m y b e . C u k r u s v a d i n a m a s v a i k ų n a r k o t i k a i s ; kai ku­ rie s t o m a t o l o g a i j į v a d i n a t o k i a p a t s t i m u l i u o j a m ą j a me­ d ž i a g a , k a i p i r a l k o h o l i s bei n i k o t i n a s . D a n t ų g y d y t o j ų v a i k ų , k u r i e m s n u o p i r m ų j ų gyveni­ mo dienų nebuvo d u o d a m a ėduonį skatinančių saldumy­ nų, dantys būdavo ne tik gražūs ir sveiki. Vaikai visiškai n e n o r ė j o lipniųjų s a l d ė s i ų . R e m i a n t i s šia p a t i r t i m i , gali­ ma t e i g t i , k a d meilė t a m , k a s saldu, — ne į g i m t a , bet išug­ dyta. Į p r a t i n ę vaikus g a r d ž i u o t i s o b u o l i ų a c t o k o k t e i l i u , a p s a u g o s i t e j u o s n u o a n t s v o r i o bei m i t y b o s k l a i d ų — i r j i e t i k r a i J u m s bus d ė k i n g i .

Išugdytas pomėgis

Vis d ė l t o jei v a i k a i n e n o r i r ū g š t a u s g ė r i m o , n e r e i k ė t ų j ų versti. B e t k o k i a p r i e v a r t a gali t a p t i p a s i b j a u r ė j i m u visam g y v e n i m u i . B r ę s d a m i net ir didžiausi s m a l i ž i a i n e r e t a i pasi­ d a r o rūgštaus m a i s t o m ė g ė j a i , t o d ė l t i k ė t i n a , kad v a i k a i vė­ liau patys paprašys rūgščiojo sveikatos eliksyro. Be t o , o b u o l i ų a c t u g a l i t e g a r d i n t i v e r d a m u s valgius, n a u d o t i j į k a i p p r i e s k o n į , m a r i n u o t i a r r u o š t i s a l o t ų užpilus. V a i k a i i š m o k s vertinti r ū g š t o k ą s k o n į . Ž i n o m a , a c t u vaikus gali­ ma gydyti ir i š o r i š k a i . J a u t r i a i , p l o n a i jų odelei šis švelnus v a i s t a s tiks daug l a b i a u nei v a i s t i n ė j e p i r k t i t e p a l a i . 85

Jokios prievartos

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

88

Antsvoris

90

Galvos

skausmas,

svaigulys

gerklės

skausmas

91

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

92

Gerklės
J

skausmas

inkstų

akmenligė

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

95

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

Kosulys

dusulys

ir astma

97

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

k a r š t o o b u o l i ų a c t u p a r ū g š t i n t o v a n d e n s g a r a i s (žr. 9 8 psl.). Įkvepiami a c t o garai gerina plaučių k r a u j o t a k ą ir n a i k i n a ligų s u k ė l ė j u s . K a i k u r i o s e n a t ū r a l i u s g y d y m o me­ t o d u s p r a k t i k u o j a n č i o s e k l i n i k o s e t a i p g y d o m i n e t g i ser­ gantieji astma.

Miego sutrikimai
Kiekvienam žmogui reikia skirtingo laiko išsimiegoti. V i e n a s p a i l s i per šešias v a l a n d a s , k i t a m r e i k i a visų devy­ n i ų . Apie m i e g o s u t r i k i m u s k a l b a m e t a d a , k a i n ė r a p a t e n ­ k i n a m a s i n d i v i d u a l u s m i e g o p o r e i k i s . T a i p gali b ū t i , k a i ilgai n e u ž m i e g a m a ar kai p a b u n d a m a vidury n a k t i e s ir dau­ giau neįstengiama užmigti. Dėl nemigos dieną j a u č i a m ė s p a v a r g ę i r s u g l e b ę . N e m i g a gali k a n k i n t i dėl d v a s i n i ų p r o ­ b l e m ų , f i z i n i o a k t y v u m o s t o k o s bei p e r n e l y g g a u s a u s ner­ vų s i s t e m ą d i r g i n a n č i ų m e d ž i a g ų — k a v o s , n i k o t i n o ar al­ koholio — vartojimo.

Neretai neišsimiegantieji klaidingai sprendžia apie miego trūkumę, nes jaučiasi nuolat pervargę ir suglebę. Štai pirmosios pagal­ bos priemonė: venkite pogulio net ir tada, kai akys lipte limpa!

Kiek reikia miego
Žmogus vidutiniškai turėtų miegoti: • n u o s e p t i n t ų j ų iki k e t u r i o l i k t ų j ų g y v e n i m o m e t ų — apie 1 0 v a l a n d ų per p a r ą ; • n u o p e n k i o l i k t ų j ų iki p e n k i a s d e š i m t ų j ų g y v e n i m o m e t ų n u o 7 iki 8 v a l a n d ų per p a r ą ; • n u o p e n k i a s d e š i m t ų j ų iki s e p t y n i a s d e š i m t ų j ų g y v e n i m o m e t ų — n u o 5 iki 8 v a l a n d ų per p a r ą .

Gydymas

obuolių actu

O b u o l i ų a c t a s s u m e d u m i turi s e d a t y v i n į , r a m i n a m ą j į poveikį: • p u o d e l y j e m e d a u s i š m a i š y k i t e tris a r b a t i n i u s š a u k š t e ­ lius o b u o l i ų a c t o , u ž d e n k i t e i r p a s t a t y k i t e a n t n a k t i n i o s t a l i u k o . N o r ė d a m i lengviau u ž m i g t i , prieš e i d a m i gul­ ti, nurykite du a r b a t i n i u s šaukštelius šio m i š i n i o . J e i nak­ tį n u b u s i t e — n u r y k i t e dar du a r b a t i n i u s š a u k š t e l i u s ; 98

Miego

sutrikimai

negalavimai

per

mėnesines

• išmėginkite t o k į m i g d o m ą j į g ė r i m ą : stiklinė van­ dens, du arbatiniai šaukšteliai obuolių a c t o , du arba­ tiniai šaukšteliai medaus. Pasiruoškite ir antrą stikli­ nę; ją pasidėkite ant n a k t i n i o s t a l i u k o — išgersite, jei pabusite naktį. Poveikis: o b u o l i ų a c t a s r a m i n a .

Ko dar galima nuveikti
T r u m p a s p a s i v a i k š č i o j i m a s , k a r š t a v o n i a , pienas s u m e ­ dumi a r lengvi s k a i t i n i a i p r i e š u ž m i e g a n t t a i p p a t p a d ė s nusiraminti ir lengviau užmigti.

Negalavimai per mėnesines
N e m a ž a i m o t e r ų per m ė n e s i n e s s k u n d ž i a s i p r a s t a savi­ j a u t a — l a b a i stipriai k r a u j u o j a , be t o , k r a u j a v i m ą kai ka­ da lydi s p a z m i n i a i s k a u s m a i . Šiais atvejais gali p a g e l b ė t i obuolių actas. Gydytoja Sjuzena Lark iš organizacijos " P M S Self Help C e n t e r " , e s a n č i o s L o s Altose ( J A V ) , r e k o m e n d u o j a per m ė n e s i n e s v a r t o t i d a u g i a u k a l i o , k a l c i o bei m a g n i o — šios m i n e r a l i n ė s m e d ž i a g o s p a d e d a s l o p i n t i s k a u s m ą . O b u o l i ų a c t e g a u s u šių m i n e r a l i n i ų m e d ž i a g ų . B e t o , m a i s t ą g a r d i n a n t o b u o l i ų a c t u , g e r i a u p a s i s a v i n a m a s i r ki­ t u o s e p r o d u k t u o s e e s a n t i s k a l i s , k a l c i s bei m a g n i s . D a r antikos laikais buvo ž i n o m a , kad actas mažina kraujavi­ m ą : k a i t r ū k d a v o k i t ų m e d i k a m e n t ų , žaizdas p l a u d a v o pa­ rūgštintu vandeniu, ir jos išsausėdavo. Mėgstančios plaukioti šio malonumo neturėtų atsisakyti ir per mėnesines — lengvas sportas vandenyje neleidžia kilti dubens raumenų spazmams, malšina skausmg.

Gydymas

obuolių actu:

• per mėnesines k r a u j u o s i t e ne t a i p stipriai, jei kasdien gersite po stiklinę actu parūgštinto vandens. Beje, toks gy­ dymas gali lemti, kad mėnesinės prasidės keletu dienų vė­ liau. Dėl to dvi tris dienas prieš n u m a n o m ą pradžią reikė­ tų šio gėrimo nebegerti, o prasidėjus kraujavimui — gerti toliau. O b u o l i ų actas malšina ir mėnesinių skausmus;

99

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

Gydymas obuolių actu:
• p e n k i a s v a l a n d a s iš eilės kas v a l a n d ą i š g e r k i t e po s t i k l i n ę vandens, p a r ū g š t i n t o vienu a r b a t i n i u šaukšteliu o b u o l i ų a c t o . Tai padės įveikti ūmų s k a u s m o priepuolį. Poveikis: m a ž i a u k r a u j u o j a m a , m a l š i n a m a s s k a u s m a s .

Kg dar galima nuveikti
Išbandykite akupresūrą. Užčiuopę jautrius spaudimui įdu­ bimus abipus kulno juos pamasažuokite. S k a u s m ą ir spazmus malšina vasarošiltė vonia; į ją galima įpilti obuolių a c t o .

N e k o n t r o l i u o j a m ą akių vokų bei b u r n o s k a m p u č i ų trūk­ č i o j i m ą a r k o j ų r a u m e n ų m ė š l u n g į n a k t i m i s gali sukelti

Nervinis tikos, traukuliai

Nervinis

tikas

nėštumas

m i n e r a l i n i ų medžiagų, y p a č k a l c i o bei m a g n i o , s t o k a , t a č i a u tai gali kilti ir dėl viso o r g a n i z m o k r a u j o t a k o s s u t r i k i m ų .

Gydymas obuolių actu:
• r e k o m e n d u o j a m a s o b u o l i ų a c t o ir medaus gėrimas; gerti r e i k ė t ų ilgai, v i e n ą tris s t i k l i n e s per d i e n ą . M e ­ dus — b ū t i n a s u d e d a m o j i d a l i s . Poveikis: m a l š i n a m i t r a u k u l i a i , k o m p e n s u o j a m a s mi­ neralinių medžiagų trūkumas, gerėja k r a u j o t a k a .

P a s a k o j a m a , k a d n ė š č i o s i o s k a r t a i s i m a valgyti k r e i d ą a r s m ė l į . Tai r o d o , j o g t r ū k s t a m i n e r a l i n i ų m e d ž i a g ų . T o ­ dėl o r g a n i z m a s d u o d a s i g n a l u s , k a d r e i k i a a t k u r t i m e d ž i a ­ g ų a p y k a i t o s p u s i a u s v y r ą . J e i per n ė š t u m ą g e r s i t e v i t a m i ­ nus bei v a r t o s i t e m i n e r a l i n e s m e d ž i a g a s ( č i a p a d ė s o b u o ­ lių a c t a s ) , J ū s ų k ū d i k i s a t e i s į p a s a u l į s t i p r e s n i s ir svei­ k e s n i s , g i m d y m a s bus lengvesnis, J ū s pati g r e i č i a u atsigau­ site ir turėsite p a k a n k a m a i p i e n o savo mažyliui. D. K. D ž a r vis teigia, kad n a u j a g i m i s t a d a " t u r ė s t a n k i u s , gražius plau­ kus bei t v i r t u s , ilgus n a g u s ir t o k i u s s t i p r i u s r a u m e n i s , k a d j a u p i r m o s i o s g y v e n i m o s a v a i t ė s p a b a i g o j e įstengs n u o p a g a l v ė s p a k e l t i g a l v u t ę . A u g d a m a s k ū d i k i s bus ž v a l u s i r protingas".

Nėštumas

Gydymas obuolių actu:
• per n ė š t u m ą k a s d i e n r e i k ė t ų išgerti p o s t i k l i n ę o b u o ­ lių a c t o bei m e d a u s g ė r i m o . J e i g e r s i t e j į r y t a i s vos at­ s i k ė l u s i o s , išvengsite n e m a l o n a u s , o k a i k a d a t i e s i o g k a n k i n a n č i o p y k i n i m o — i n t e n s y v i a u s i a s jis b ū n a t a r p 8 ir 13 n ė š t u m o s a v a i t ė s ; • jei p a t i n k a , p i e t a u d a m o s ar v a k a r i e n i a u d a m o s išger­ k i t e d a r vieną s t i k l i n ę . B e j e , m e d u s s u t e i k s g r y n o s gliu­ k o z ė s ( v y n u o g i ų c u k r a u s ) . J i b ū t i n a n ė š č i a j a i , nes vai­ sius ją i m a iš k r a u j o . 101

Obuolių

actas —

švelnus

vaistas

Nėštumas

peršalimo

ligos,

gripas

103

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

Raugėįimas

reumatinės

ligos

k a n k i n a n t i s s k a u s m a s . M e d i k a i teigia, kad dažniausios prie­ žastys — m e d ž i a g ų a p y k a i t o s s u t r i k i m a s , a t š a l i m a s , infek­ c i j o s , alerginės r e a k c i j o s , k r a u j o t a k o s s u t r i k i m a i , organiz­ mo u ž t e r š i m a s t o k s i n a i s bei per didelis krūvis. O b u o l i ų a c t a s č i a t i k r a i gali p a d ė t i . D a u g e l i s t a i p su­ m a ž i n o a r netgi visiškai n u m a l š i n o r e u m a t i n i u s s k a u s m u s .

Gydymas obuolių actu:
• kasdien, geriausia rytais, gerkite o b u o l i ų a c t o ir me­ daus g ė r i m ą . J e i m ė g s t a t e , tai ir keletą k a r t ų per dieną valgydami. G y d y m o kursas turi trukti du tris mėnesius. Poveikis: s p a r t i n a m a m e d ž i a g ų a p y k a i t a , g e r i n a m a k r a u j o t a k a , d i d i n a m a s a t s p a r u m a s i n f e k c i j o m s bei aler­ g e n a m s , s t i p r i n a m a s bei v a l o m a s visas o r g a n i z m a s (dar žr. A s i ū k l i ų a c t a s , č i o b r e l i ų a c t a s , 1 4 3 p s k ) . 105

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

106

Rėmuo

sąnarių

skausmas

Sąnarių skausmų priežastis — " n u s i d ė v ė j i m a s " (artrozė) bei s ą n a r i ų u ž d e g i m a i ( a r t r i t a s ) . D a ž n i a u s i a i rytais ke­ l i a n t i s , t a i p p a t p o ilgesnių r a m y b ė s t a r p s n i ų d i e n ą ligo­ nių sąnariai būna tokie nelankstūs, kad kiekvienas jude­ sys p a s i d a r o labai s k a u s m i n g a s . Ilgainiui s k a u s m a s vis stip­ r ė j a . Šis n e g a l a v i m a s v a r g i n a ti ek ž m o n i ų , k a d g a l i m a kal­ bėti apie tikrą n a c i o n a l i n ę nelaimę. Vis d ė l t o d a u g e l i s b a n d ž i u s i ų j ų į s i t i k i n o , k a d o b u o l i ų a c t a s yra l a b a i v e i k s m i n g a s . P a v y z d ž i u i , D . K . D ž a r v i s pa­ s a k o j a a p i e v i e n ą v a l s t i e t į , " k u r i o s ą n a r i a i b u v o t o k i e ne­ l a n k s t ū s , k a d jis vos į s t e n g d a v o p a j u d i n t i v i e n ą a r k i t ą galūnę". Be to, jį nuolat kamavo skausmas. Reguliariai v a r t o j a n t o b u o l i ų a c t ą , " s k a u s m a s m a ž ė j o , o s ą n a r i a i da­ rėsi vis l a n k s t e s n i " .

Sąnariu skausmai

Gydymas obuolių actu:
• jei skauda sąnarius, liaudies medicina r e k o m e n d u o ­ ja ilgą l a i k ą tris k a r t u s per dieną išgerti po s t i k l i n ę van­ d e n s , p a r ū g š t i n t o vienu a r dviem a r b a t i n i a i s š a u k š t e ­ liais o b u o l i ų a c t o bei p a s a l d i n t o vienu a r b a t i n i u šaukš­ teliu medaus. G e r i a m a kiekvienąkart valgant. Pagerė­ j u s s a v i j a u t a i , k i e k į g a l i m a s u m a ž i n t i iki v i e n o s stikli­ nės r y t a i s ; • jei u ž k l u p o ū m u s a r t r i t i n i s s k a u s m a s , k a s v a l a n d ą r e i k i a išgerti p o s t i k l i n ę v a n d e n s , p a r ū g š t i n t o vienu ar­ batiniu šaukšteliu obuolių a c t o ; toks gydymo kursas g a l i t r u k t i iki 7 v a l a n d ų ; • d a r v i e n a s n a m i n i s v a i s t a s n u o a r t r i t o : k a s d i e n ger­ k i t e p o s t i k l i n ę p o m i d o r ų s u l č i ų , p a r ū g š t i n t ų vienu a r dviem arbatiniais šaukšteliais o b u o l i ų a c t o . Poveikis: s l o p i n a m i u ž d e g i m a i , o r g a n i z m a s a p r ū p i n a ­ mas mineralinėmis medžiagomis, malšinamas skausmas ( d a r žr. L e v a n d ų a c t a s , 1 4 1 p s k ) .

107

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

Kg dar galima nuveikti
K a d s ą n a r i a i b ū t ų sveiki, b ū t i n a j u d ė t i . J e i dėl s k a u s ­ mo stengiatės kuo mažiau judėti, sąnaryje ir toliau kau­ p i a s i d r u s k o s , j o j u d r u m a s dar s u m a ž ė j a . D ė l t o n e t i r ta­ da, k a i s k a u d a s ą n a r i u s , r e i k ė t ų j u o s t r u p u t į p a m a n k š t i n ­ ti — s k a u s m a s p a m a ž u silps. Be t o , t i k r a i p a s i j u s i t e ge­ r i a u , jei n u m e s i t e k e l e t ą n e r e i k a l i n g ų k i l o g r a m ų . D a ž n i a u ­ siai p a ž e i d ž i a m i b ū t e n t k u l k š n i ų , kelių bei k l u b o s ą n a r i a i — t i e , k u r i u o s l a b i a u s i a i slegia a n t s v o r i s . Č i a l a b a i p a d ė s septynių dienų gydymosi kursas obuolių actu.

S k r a n d ž i o bei ž a r n y n o v e i k l a d a ž n i a u s i a i s u t r i n k a dėl ligų s u k ė l ė j ų , k u r i e į o r g a n i z m ą p a t e n k a su s u g e d u s i a i s m a i s t o p r o d u k t a i s bei u ž t e r š t u g e r i a m u o j u v a n d e n i u . J e i p a v a l g i u s k i l o į t a r i m a s , k a d m a i s t a s b u v o suge­ dęs, iškart mažais gurkšneliais išgerkite stiklinę o b u o l i ų actu parūgštinto vandens. Taip galbūt pavyks sunaikinti į o r g a n i z m ą p a t e k u s i a s b a k t e r i j a s ir — j e i lydės s ė k m ė — nesusirgti k o k i a nors skrandžio ar žarnyno liga. Lan­ k a n t i s u ž s i e n i o š a l y s e t e n k a v a l g y t i p r o d u k t ų i r g e r t i gė­ rimų, kurių kokybė kelia abejonių; tokiu atveju, remian­ tis l i a u d i e s m e d i c i n a , r e i k ė t ų d a r p r i e š v a l g a n t i š g e r t i o b u o l i ų a c t o k o k t e i l i o — tai būtų ir aperityvas, ir profi­ laktinė priemonė. J e i s k a u d a pilvą ir v i d u r i u o j a m a ilgiau nei dvi d i e n a s , jei p a k y l a t e m p e r a t ū r a ar i š m a t o s e p a s t e b i t e k r a u j o — gali būti, kad užsikrėtėte rimta infekcija (dizenterija, cholera, š i ltine a r s a l m o n e l i o z e ) . T o k i u a t v e j u ligą d i a g n o z u o t i ga­ li t i k g y d y t o j a s .

Skrandžio bei žarnyno veiklos sutrikimai

Gydymas obuolių actu:
• per k i t a s dvi tris d i e n a s k i e k v i e n ą k a r t v a l g a n t r e i k ė ­ t ų išgerti p o s t i k l i n ę o b u o l i ų a c t u p a r ū g š t i n t o v a n d e n s i r a p s i r i b o t i tik lengvu d i e t i n i u m a i s t u . 108

Skrandžio

bei

žarnyno

sutrikimai

109

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

110

Šienligė

šlapimo

pūslės

uždegimas

užkimimas

111

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

112

Vidurių

pūtimas

bei

užkietėjimas

Gydymas

obuoliu

actu:

• j e i v i d u r i u s p u č i a n u o l a t ir t a i p yra dėl t o , k a d žar­ n y n a s v a n g u s , r e k o m e n d u o t u m e k e l e t ą m ė n e s i ų gydy­ tis o b u o l i ų a c t u (žr. 6 9 p s l . ) . Poveikis: d i d i n a m a s v i r š k i n i m o sulčių a k t y v u m a s , nai­ k i n a m o s p u v i m o b a k t e r i j o s ( d a r s k a i t y k i t e a p i e ver­ muto actą, 1 4 4 psl.).

Kg dar galima nuveikti
K i e k į m a n y d a m i v e n k i t e vidurius p u č i a n č i ų p a t i e k a l ų . S t e b ė k i t e , k a d v a i k a i , p r i s i v a l g ę k a u l a v a i s i ų ( v y š n i ų , sly­ vų) n e g e r t ų daug s k y s č i ų — gali l a b a i s u s k a u s t i p i l v u k ą . K ū d i k i a m s i r m a ž y l i a m s , k u r i e m s d a ž n a i s k a u s m i n g a i pu­ č i a v i d u r i u s , l a b a i p a g e l b ė s šilti i r drėgni a p a t i n ė s k ū n o dalies pavilgai. L i n i n ę s k e p e t a i t ę s u d r ė k i n k i t e o b u o l i ų a c t u ir uždėkite ant pilvuko, keiskite kas pusvalandį.

V i d u r i ų u ž k i e t ė j i m a s — t i k r a n a c i o n a l i n ė n e l a i m ė ; daž­ niausiai j u o skundžiasi moterys. Kai kurių psichoanaliti­ kų n u o m o n e , jį sukelia nuslopintas noras " n i e k o neduo­ t i " , t a č i a u šių d i e n ų m i t y b o s s p e c i a l i s t a i m a n o , k a d vi­ duriai užkietėja k i e k v i e n a m , kuris vartoja per mažai bal a s t i n i ų m e d ž i a g ų , g r ū d ų p r o d u k t ų , v a i s i ų bei d a r ž o v i ų . M e d i k a i vidurių u ž k i e t ė j i m ą a p i b ū d i n a k a i p k l a s i k i n į žar­ n y n o v a n g u m o s i m p t o m ą , kai s u t r i n k a j o j u d e s i a i (peri­ s t a l t i k a ) : dėl n u o l a t i n i o p e r t e m p i m o s p a z m u o j a ž a r n y n o raumenys (tai vadinamoji spazminė forma) arba — o tai dar blogiau — jie nusilpsta (atoninė f o r m a ) .

Viduriu užkietėjimas

Nemalonūs šalutiniai reiškiniai
Dėl tokių priežasčių užkietėjus viduriams dažniausiai p r a d e d a k a m u o t i ir k i t i n e m a l o n ū s r e i š k i n i a i — a p e t i t o s t o k a , nuolatinis pilnumo pojūtis, galvos skausmas, ener­ gijos s t o k a , d a ž n a s p r a k a i t a v i m a s , p r i s l ė g t a n u o t a i k a bei 113

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

114

Vidurių

užkietėjimas

ir

viduriavimas

žagsėjimas

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

116

Žagsėjimas

žaizdų

gijimas

ausų

skausmas

Gydymas obuolių actu:
• jei p a s t e b ė j o t e , k a d ilgai ir s t i p r i a i k r a u j u o j a m a ž o s bei d i d e l ė s ž a i z d e l ė s , k a s d i e n i š g e r k i t e n u o v i e n o s iki t r i j ų s t i k l i n i ų o b u o l i ų a c t u p a r ū g š t i n t o i r v i e n u dviem arbatiniais šaukšteliais medaus pasaldinto vandens. K r a u j a s ims l a b i a u k r e š ė t i . Poveikis: l a b i a u k r e š a k r a u j a s , g r e i č i a u gyja ž a i z d o s .

Kg dar galima nuveikti
P o o p e r a c i j o s žaizda gis daug s p a r č i a u , jei j a u prieš keturias savaites pradėsite gerti o b u o l i ų actu parūgštintą v a n d e n į . J į r e i k ė t ų gerti k a s d i e n , k i e k v i e n ą k a r t ą v a l g a n t po stiklinę. T a č i a u bet kokiu atveju patartina pasitarti su operuosiančiu gydytoju.

AUSŲ

J e i į ausies landą dažnai p a t e n k a vandens ar bakterijų, gali k i l t i s k a u s m i n g a s a u s i e s u ž d e g i m a s . M i k r o b u s n a i k i ­ n a n t i s o b u o l i ų a c t a s — s e n a s n a m i n i s v a i s t a s n u o šios li­ g o s . T a č i a u ausis i m a s k a u d ė t i n e tik i š s i m a u d ž i u s , t o d ė l jei v a l y d a m i j a s p a s t e b ė j o t e , k a d g a u s u i š s k y r ų , gali b ū t i , j o g s u s i f o r m a v o k a m š t i s . I š b r i n k ę s n u o v a n d e n s , jis gali k e l t i s k a u s m ą . Ausis s k a u d ė t i gali ir dėl v i d u r i n ė s ausies p r i e n o s i n i ų bei k a k t i n i ų a n č i ų u ž d e g i m o . T o k i u a t v e j u bū­ tina kreiptis į gydytoją. 117

skausmas

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

Gydymas obuolių actu:
• jei dažnai skundžiatės ausų skausmu, virintą vandenį santykiu 1:1 sumaišykite su o b u o l i ų actu ir šiuo tirpalu kruopščiai išplaukite ausis. G e r a i išsišluostykite; • k e l e t ą k a r t ų per d i e n ą ausis g a l i m a a t s a r g i a i p a k a i ­ tinti o b u o l i ų a c t o g a r a i s . P a k a i t i n k i t e o b u o l i ų a c t o tir­ palą ( s a n t y k i u 1 : 1 ) , s u p i l k i t e į k a v i n u k ą ar a r b a t i n u k ą , a n t j o k a k l e l i o u ž m a u k i t e piltuvėlį i r prie j o priglauskite ausį. T a č i a u b ū k i t e a t s a r g ū s — galite apsiplikyti; • dar vienas naminis r e c e p t a s : galvą palenkite į šoną taip, kad uždegimo a p i m t a ausis būtų nukreipta aukštyn. Į ją įlašinkite keletą lašų o b u o l i ų a c t o ir truputį p a t a m p y k i t e ausies kaušelį — skystis n u t e k ė s gilyn, į ausies l a n d ą . T a ­ da galvą p a l e n k i t e į kitą pusę — o b u o l i ų actas ištekės lauk. J e i ausyje yra k a m š t i s , tai daryti reikėtų keletą die­ nų po vieną ar du k a r t u s per dieną. Po to į švirkštą pri­ t r a u k i t e o b u o l i ų a c t o ir virinto vandens mišinio (santy­ kiu 1:1) ir nestipria srove p a b a n d y k i t e atsargiai išplauti k a m š t į . J o k i u būdu švirkšto nekiškite į ausies l a n d ą . Poveikis: n a i k i n a m o s b a k t e r i j o s , m a l š i n a m a s s k a u s m a s , tirpinami kamščiai.

Išbandytas vaistas nuo skausmo
K r i e n ų a c t a s n a u d o j a m a s į t r y n i m a m s ; jis m a l š i n a bet k o k į s k a u s m ą . J e i s k a u d a g a l v ą , s ą n a r i u s , d a n t e n a s , var­ gina n e r v i n i o p o b ū d ž i o s k a u s m a s , v a t o s g u m u l ė l į sudrė­ k i n k i t e k r i e n ų a c t u i r k u o ilgiau t r i n k i t e s k a u d a m ą v i e t ą . Į s t i k l a i n į u ž s u k a m u d a n g t e l i u įpilkite pusę l i t r o a c t o ; į j į į m a i š y k i t e 5 0 0 g r a m ų šviežiai t a r k u o t ų k r i e n ų . V i s k ą gerai i š m a i š y k i t e , t a d a i n d ą u ž d a r y k i t e ir dvi s a v a i t e s pa­ laikykite. Po to nukoškite; krienų actą supilkite į butelį.

Ko dar galima nuveikti
P a p l a u k i o j u s , n u s i p r a u s u s po dušu, i š s i m a u d ž i u s ar iš­ t r i n k u s g a l v ą , b ū t i n a k r u o p š č i a i išvalyti a u s i s . T a i p b a k ­ t e r i j o s bei g r y b e l i a i n e g a l ė s v e i s t i s . 118

Ausų

skausmas

dantys

bei

dantenos

B a k t e r i n ė s d a n t ų a p n a š o s , d a r v a d i n a m o s p l a g u , suke­ lia d a u g e l į d a n t ų bei d a n t e n ų ligų. Š i o s b a k t e r i j o s i š s k i r i a kenksmingas medžiagas, kurios sukelia ėduonį ar dante­ n ų u ž d e g i m ą ( g i n g i v i t ą ) . Š i o s ligos vėliau gali k o m p l i k u o tis į p a r o d o n t i t ą ( d a n t i e s a l v e o l ė s u ž d e g i m ą ) . Actas naikina bakterijas, todėl juo galima skalauti ir b u r n ą . V i s d ė l t o č i a yra š i o k i ų t o k i ų p r i e š t a r a v i m ų . V i e ­ na vertus, a c t o rūgštis sėkmingai n a i k i n a b a k t e r i j a s ir s k a t i n a seilių s e k r e c i j ą , t a i p p a t p a d e d a n a i k i n t i įsiskver­ b u s i u s ligų s u k ė l ė j u s i r a p r ū p i n t i d a n t i s r e i k a l i n g o m i s m a i s t o medžiagomis. Antra vertus, a c t o rūgštis kenkia d a n t i m s , nes t i r p d o k a l c i o bei f o s f o r o j u n g i n i u s , taigi gali pažeisti emalį. Dėl to acto žinovė Emilija Teiker pataria vandenį su a c t u gerti per š i a u d e l į ir t a i p išvengti i l g a l a i k i o a c t o rūgš­ ties p o v e i k i o d a n t i m s . Ž i n o m a , išgėrus a c t o g ė r i m o , dan­ tis g a l i m a i š s i v a l y t i .

Dantys bei dantenos

Gydymas obuolių actu:
• r y t a i s ir v a k a r a i s b u r n ą r e i k ė t ų s k a l a u t i o b u o l i ų a c ­ t o tirpalu (vienas a r b a t i n i s šaukštelis o b u o l i ų a c t o , stik­ linė š i l t o v a n d e n s ) . Po to r e i k i a išsivalyti d a n t i s — pa­ tausoti dantų emalį. Poveikis: d e z i n f e k u o j a m a , n a i k i n a m o s b a k t e r i j o s bei k v a p a s (dar žr. G v a z d i k ė l i ų a c t a s , m e d e t k ų a c t a s , ša­ lavijų a c t a s , a s i ū k l i ų a c t a s , 1 4 2 p s l . ) .

Kg dar galima nuveikti
I š visų r ū g š č i ų d a n t i m s k e n k s m i n g i a u s i a y r a p i e n o rūgštis. Pienas čia niekuo dėtas; pieno rūgštį, perdirbdamos cukrų, gamina burnos ertmėje įsikūrusios bak­ terijos. Taigi, jei t r o k š t a t e turėti sveikus dantis, varto­ kite kuo mažiau cukraus. Vakare kruopščiai išsivalius d a n t i s , n e r e i k ė t ų valgyti vaisių, gerti sulčių bei o b u o l i ų acto. 119

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

120

Galvos

odos

uždegimai

hemorojiniai

mazgai

Sj uždegimą sukelia m i k r o o r g a n i z m a i , kurie veisiasi ke­ p u r ė s e , s k r y b ė l ė s e a r a n t n a m i n i ų gyvūnų p l a u k ų . Užsi­ krėsti g a l i m a ir r e m i a n t i s į k ė d ž i ų a t k a l t e s k i n e ar t e a t r e . D a ž n i a u s i a i ši liga v a r g i n a v a i k u s ; galvą p r a d e d a n i e ž t ė t i , atsiranda skausmingų vietų, sunku jų nesikasyti.

Galvos odos uždegimas

Gydymas obuolių actu:
• neskiestu obuolių actu pirštais patepkite uždegimo a p i m t a s v i e t a s ; t e p k i t e k a s d i e n a p i e šešis k a r t u s , jei ne­ g a l i t e — b e n t j a u ryte ir v a k a r e ; • be t o , kasdien išgerkite obuolių a c t o gėrimo. Poveikis: a n t i s e p t i n i s , m a l š i n a m a s niežulys, k o m p e n ­ suojamas mineralinių medžiagų trūkumas.

Kg dar galima nuveikti
I š s i t r i n k ę g a l v ą , p l a u k u s p e r s k a l a u k i t e litru š i l t o van­ d e n s , p a r ū g š t i n t o puse p u o d e l i o o b u o l i ų a c t o . D a r k a r t ą skalauti nereikia.

H e m o r o j i n i a i m a z g a i — t a i s t o r o s i o s ž a r n o s gleivinę g a u b i a n č i o k r a u j a g y s l i ų t i n k l o i š s i p l ė t i m a i bei p a b r i n k i m a i . T a i m a z g e l i a i , k u r i u o s g a l i m a u ž č i u o p t i i š o r ė j e bei viduje; jie s u k e l i a n e m a l o n ų s k a u s m ą , o k a r t a i s , k a i pa­ ž e i d ž i a m i j a u t r ū s a u d i n i a i , gali s t i p r i a i k r a u j u o t i . H e m o r o j i n i ų mazgų a t s i r a n d a dėl įvairių p r i e ž a s č i ų : gy­ v e n i m o b ū d o (kai daug s ė d i m a ) , n e t i n k a m o m a i s t o , kuria­ me yra per m a ž a i b a l a s t i n i ų m e d ž i a g ų , d a ž n o vidurių už­ k i e t ė j i m o (tada t u š t i n a n t i s padidėja s p a u d i m a s ) . J e i jungia­ m a s i s audinys silpnas iš p r i g i m t i e s , itin svarbu kiek į m a n o ­ m a šalinti č i a išvardytas p r i e ž a s t i s . N o r ė d a m i sau padėti k asdie n g e r k i t e v a n d e n į su o b u o l i ų a c t u bei a p s i p l a u k i t e j o t i r p a l u . I š o r i š k a i v a r t o j a m a s o b u o l i ų a c t a s s u t r a u k i a iš­ sipūtusius venų mazgelius ir n e l e i d ž i a kilti jų uždegimui. 121

Hemorojiniai mazgai

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

Gydymas obuolių actu:
• r e k o m e n d u o j a m a dažnai apsiplauti šaltu vandeniu, parūgštintu valgomuoju šaukštu obuolių acto; • j e i m a z g e l i a i s k a u s m i n g i , a n t jų u ž d ė k i t e grynu š a l t u obuolių actu sudrėkintą vatos gumulėlį. Poveikis: m a l š i n a m a s s k a u s m a s ir n i e ž u l y s .

Kg dar galima nuveikti
R ū p i n k i t ė s , k a d n e u ž k i e t ė t ų viduriai. D ė l t o r e i k ė t ų val­ gyti d a u g vaisių ( m i r k y t ų d ž i o v i n t ų slyvų, figų) bei d a r ž o ­ vių ( n e v i r t ų r a u g i n t ų k o p ū s t ų ) , t a i p p a t rupių m i l t ų g a m i ­ nių ( j u o s e g a u s u b a l a s t i n i ų m e d ž i a g ų ) . J e i k a s d i e n spor­ tuosite, sutvirtės jungiamasis audinys. S k a u s m ą numalšin­ site m a u d y d a m i e s i v a s a r o š i l č i a m e v a n d e n y j e , į k u r į įpilsi­ t e v a i s t i n i ų r a m u n ė l i ų žiedų n u o v i r o .

P ū s l e l ė s — a l e r g i n ė o d o s r e a k c i j a ; ją t e o r i š k a i gali su­ kelti b e t k o k i a m e d ž i a g a , d a ž n i a u s i a i n i k e l i s , gyvūnų plau­ kai, n a m ų dulkės, tam tikros medžiagos tekstilės gami­ niuose, pavyzdžiui, dirbtinis pluoštas, vabzdžių nuodai, m e d i k a m e n t a i , žiedadulkės ar kai kurios maisto produk­ tų sudedamosios dalys. Patepus skiestu obuolių actu, atgaivinamas apsauginis o d o s r ū g š č i ų s l u o k s n i s , g e r ė j a k r a u j o t a k a , d i d ė j a o d o s at­ sparumas. J e i vargina alergija, visuomet r e k o m e n d u o j a ­ m a s t i p r i n t i i r a p s a u g i n e s o r g a n i z m o g a l i a s . Č i a gali pa­ dėti i r k a s d i e n v a r t o j a m a s o b u o l i ų a c t o , v a n d e n s bei me­ daus g ė r i m a s .

Išbėrimas

Gydymas obuolių actu:
• p a ž e i s t a s v i e t a s k e l e t ą k a r t ų per d i e n ą p l a u k i t e šal­ t u , d v i e m v a l g o m a i s i a i s š a u k š t a i s o b u o l i ų a c t o parūgš­ tintu vandeniu; 122

Išbėrimai

ir

išsiplėtusios

venos

Gydymas obuolių actu:
• o d ą į t r i n k i t e o b u o l i ų a c t u (žr. 1 2 5 psl., s k y r e l i s apie niežulį); • odą nuraminti padės karšta vonia visam kūnui — į p i l k i t e pusę l i t r o o b u o l i ų a c t o ; • pasigaminkite antpilo ir j u o odą įtrinkite keletą kar­ t ų per d i e n ą , y p a č r y t a i s bei v a k a r a i s prieš e i d a m i m i e ­ goti. Į stiklainį užsukamu dangteliu įberkite kiaušinių lukštų ir įpilkite tiek o b u o l i ų a c t o , kad juos apsemtų. T a d a u ž s u k i t e d a n g t e l į . P a l ū k ė k i t e dvi tris d i e n a s , k o l a c t o rūgštis i š t i r p i n s l u k š t u s . Poveikis: m a l š i n a m a s s k a u s m a s , n i e ž u l y s , m a ž ė j a pa­ tinimas, alergija, dezinfekuojama oda.

Šis n e g a l a v i m a s d a ž n i a u s i a i v a r g i n a m o t e r i s , n o r s t u o s k u n d ž i a s i i r vyrai. Šią ligą d a ž n i a u s i a i l e m i a p a v e l d ė t a s silpnas jungiamasis audinys. Blauzdų venos būna ryškios, i š s i p l ė t u s i o s ir p a t i n u s i o s . K o j o s — s u n k i o s , s k a u s m i n g o s , p ė d o s i r s ą n a r i a i p a b r i n k ę , k a i k a d a b l a u z d a s t r a u k i a mėš­ lungis.

Išsiplėtusios venos

Gydymas obuolių actu:
• v a k a r e , prieš e i d a m i m i e g o t i , ir r y t e , vos a t s i k ė l ę , taip pat kiekvieną kartą išsimaudę vonioje ar nusiprau­ s ę p o dušu k o j a s i š t r i n k i t e o b u o l i ų a c t u . K i e k v i e n ą k a r ­ t ą p a l ū k ė k i t e , k o l skystis susigers p a t s . T o k i o s p r o c e ­ d ū r o s m a l š i n a s k a u s m ą i r n e l e i d ž i a ligai p r o g r e s u o t i ; • kartkartėmis kojų pėdoms paruoškite šaltą vonią. Į n e d i d e l ę v o n e l ę įpilkite v a n d e n s ; jis t u r i s i e k t i k e l i u s . Į p i l k i t e k e t v i r t į l i t r o o b u o l i ų a c t o . Į l i p k i t e į v o n e l ę ir v i e n ą dvi m i n u t e s p a t r y p č i o k i t e v i e t o j e . P a s k u i pėdų n e š l u o s t y k i t e , tik i š k a r t a p s i m a u k i t e m e d v i l n i n e s pus­ k o j i n e s , a n t j ų dar u ž s i m a u k i t e v i l n o n e s k o j i n e s . Pė­ das p a k e l k i t e a u k š t y n ; 123

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

Gydymas obuolių actu:
• g r y n a m e o b u o l i ų a c t e s u m i r k y k i t e dvi l i n i n e s skepe­ taites, išgręžkite ir jomis apvyniokite blauzdas. Ant jų u ž v y n i o k i t e sausus k i l p i n i o a u d i n i o r a n k š l u o s č i u s . K o ­ jas pakelkite aukščiau ir pusvalandį palaikykite. Vėliau kompresus nuimkite; • b e t o , ka sdi en g e r k i t e o b u o l i ų a c t o g ė r i m ą . J i s gerina m e d ž i a g ų a p y k a i t ą , taip p a t s t i p r i n a j u n g i a m ą j į audinį. Poveikis: m a l š i n a m a s s k a u s m a s , p a t i n i m a i .

Kg dar galima nuveikti
Kuo dažniau kojas reikėtų palaikyti pakeltas. Padeda i r s p e c i a l i o s k o j i n ė s . V e n k i t e sėdėti, v i e n ą k o j ą užmetę a n t k i t o s , i r ilgai s t o v ė t i . R e k o m e n d u o j a m a n u o l a t s p o r t u o t i , t a č i a u n e r e i k ė t ų siekti d i d e l i ų r e z u l t a t ų . L a b a i t i k s gim­ nastika, važinėjimas dviračiu ar plaukimas. Beje, rūkymas bei k o n t r a c e p t i n ė s piliulės gali p a b l o g i n t i s a v i j a u t ą ; k a r ­ tais n e t g i s u k e l t i t r o m b o z ę .

K a r t a i s v a i k a m s bei p a a u g l i a m s išauga k a r p o s . N e ž i n i a , ar padės a c t o k o m p r e s a i , t a č i a u yra p a g r i n d o m a n y t i , k a d virusai, k a i p ir daugelio rūšių b a k t e r i j o s , žus. K i t o k i o s yra v a d i n a m o s i o s senatvinės k a r p o s , a t s i r a n d a n č i o s po keturias­ d e š i m t o j o a r p e n k i a s d e š i m t o j o g i m t a d i e n i o . Netgi tradicinė m e d i c i n a tvirtina, kad a c t o ar pieno rūgštis gali slopinti jų a u g i m ą . Vis dėlto nuo a c t o reikėtų pasaugoti aplink jas esan­ čią o d ą — pavyzdžiui, patepti vazelinu ar sviestu.

Karpos ir nuospaudos

Gydymas obuolių actu:
• p i r m i a u s i a k ū n o dalį, a n t k u r i o s išaugusi k a r p a , su­ m i n k š t i n k i t e vandeniu ( v o n e l e r a n k o m s ar k o j o m s ) , ku­ r i a m e i š t i r p i n t a truputis ž a l i o j o m u i l o ar indų plovik­ lio. M i r k y k i t e 5 — 1 0 minučių, atsargiai nušluostykite; 124

Karpos

ir

nuospaudos

karščiavimas

Gydymas obuoliu actu:
• t a d a n e s k i e s t u o b u o l i ų a c t u s u d r ė k i n k i t e v a t o s gu­ m u l ė l į i r u ž d ė k i t e a n t k a r p o s . J a m išdžiūvus, p r o c e d ū ­ r ą p a k a r t o k i t e . A c t o k o m p r e s ą galite p r i k l i j u o t i pleistru i r p a l i k t i per n a k t į . Prieš t a i o d ą a p l i n k k a r p ą p a t e p k i ­ te vazelinu. Gydytis actu teks ilgokai; • kitas receptas: keturis valgomuosius šaukštus obuo­ lių a c t o s u m a i š y k i t e su vienu v a l g o m u o j u š a u k š t u drus­ k o s . V i s a t a i s u p i l k i t e į s t i k l a i n į , u ž s u k i t e d a n g t e l i u ir g e r a i p a p u r t y k i t e . K e l e t ą k a r t ų per d i e n ą šio s k y s č i o u ž l a š i n k i t e a n t k a r p o s . D r u s k a , k a i p i r ž a l i a s i s mui­ las, didina karpos j a u t r u m ą a c t o rūgščiai. Poveikis: m i n k š t i n a m o s , a r d o m o s k a r p o s .

Kg dar galima nuveikti
T o k i o m i s priemonėmis neretai išnaikinamos ir nuos­ p a u d o s . J e i j o s v a r g i n a , įsigykite p a t o g i ą a v a l y n ę : j e i j a u t ­ rūs k o j ų p i r š t a i bus n u o l a t t r i n a m i i r s p a u d ž i a m i , n e t r u ­ kus a t s i r a s n a u j ų n u o s p a u d ų .

K a r š č i a v i m a s , k i t a i p t a r i a n t iki 3 7 , 5 ° C p a k i l u s i k ū n o t e m p e r a t ū r a , — ne k o k i a n o r s liga, bet o r g a n i z m o r e a k c i j a į t r u k d į — d a ž n i a u s i a i u ž k r a t ą bei uždegiminį p r o c e s ą , t a i p pat ir į n e i n f e k c i n e s ligas, pavyzdžiui, s k y d l i a u k ė s hiperf u n k c i j ą , auglį a r alergiją. J e i t e m p e r a t ū r a labai a u k š t a , bū­ t i n a k r e i p t i s į g y d y t o j ą . J e i ji nedidelė, k a r t u su g y d y t o j o paskirtomis priemonėmis galima vartoti ir liaudiškąsias.

Karščiavimas

Gydymas obuolių actu:
• šalti k o m p r e s a i b l a u z d o m s : o b u o l i ų a c t o i r v a n d e n s m i š i n i u ( v i e n a dalis v a n d e n s , dvi dalys o b u o l i ų a c t o ) s u d r ė k i n k i t e dvi l i n i n e s s k e p e t a i t e s , i š g r ę ž k i t e ir s t a n ­ džiai a p v y n i o k i t e j o m i s b l a u z d a s . P o t o dar a p g a u b k i t e 125

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

Gydymas obuoliu actu:
d v i e m s a u s a i s k i l p i n i a i s r a n k š l u o s č i a i s ; g a l i a u s i a i ap­ klokite vilnone antklode. Po pusvalandžio kompresus nuimkite ir dar pusvalandį pagulėkite; • jei susirgote liga, dėl kurios kyla k ū n o t e m p e r a t ū r a , pamėginkite ją sustabdyti prakaitavimą skatinančia o b u o ­ lių a c t o v o n i a . B e j e , jei liga j a u įsibėgėjo, verčiau to ne­ darykite. V o n i ą prileiskite k ū n o t e m p e r a t ū r o s vandens ir įpilkite pusę litro o b u o l i ų a c t o . 15 min. atsipalaidavę pa­ gulėkite j o j e , p a k v ė p u o k i t e kylančiais garais. Paskui grei­ tai išlipkite, nesišluostę a p s i g a u b k i t e kilpiniu c h a l a t u ir gulkitės l o v o n . Pusę v a l a n d o s p a p r a k a i t a v ę , nusivilkite c h a l a t ą ir sausai nusišluostykite. T o k i a vonia — didelis krūvis širdies ir kraujagyslių s i s t e m a i , todėl ją g a l i m a ruošti ne dažniau kaip k a r t ą per tris dienas; • t e m p e r a t ū r a nukris apsimovus a c t u sumirkytas pusko­ j i n e s . M e d v i l n i n e s puskojines sumirkykite o b u o l i ų a c t o ir vandens mišiniu ( 1 : 1 ) , išgręžkite ir a p s i m a u k i t e . A n t jų u ž m a u k i t e vilnones kojines ir a p s i g a u b k i t e a n t k l o d e . P u s k o j i n ė m s išdžiūvus, p r o c e d ū r ą k a r t o k i t e dar k a r t ą . Poveikis: k r e n t a t e m p e r a t ū r a , iš o r g a n i z m o š a l i n a m i t o k s i n a i , gerėja k r a u j o t a k a , lengviau būna užmigti.

Ko. dar galima nuveikti
K a r š č i u o j a n t reikia kuo daugiau gerti. Skysčiai stabi­ lizuoja kraujotaką, kuriai tenka tikrai nemažas darbas. G e r i a u s i a gerti o b u o l i ų a c t u p a r ū g š t i n t u s g ė r i m u s , n a t ū ­ r a l i a s g r y n a s vaisių sultis, m i n e r a l i n į v a n d e n į bei a r b a t ą . Labiausiai tiks j u o d o j o šeivamedžio a r b a t a . K a r š č i u o j a n t p a d ė s ir l i e p ž i e d ž i ų a r b a t a — ji p u i k i a i v a r o p r a k a i t ą , ga­ l i m a s a k y t i , p a d e d a i š p r a k a i t u o t i ligą.

Š i a i s l a i k a i s j o s g a n a r e t o s . L o t y n i š k a i v a d i n a m o s Phtirus pubis. D a ž n i a u s i a i veisiasi g a k t o s , k a i k a d a k r ū t i n ė s , 126

Kirkšninės utėlės

Kirkšninės

utėlės

kojų

grybelis

127

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

128

Kraujavimas

nosies

ir

kraujosruvos

Kg dar galima nuveikti
K ū n o p a d ė t i s t u r ė t ų b ū t i v e r t i k a l i , g a l v ą t r u p u t į pa­ l e n k i t e į priekį. N e s i g u l k i t e , nes k r a u j a s tekės į ryklę. K r a u ­ j u o j a n t iš n o s i e s , p a d ė s ir prie p a k a u š i o p r i s p a u s t a drėg­ na s k e p e t a i t ė — s u s i a u r ė s k r a u j a g y s l ė s .

K r a u j o s r u v a ( h e m a t o m a ) a t s i r a n d a p o s u m u š i m o , pa­ t e m p i m o a r k i t a i p sužeidus, k a i j u n g i a m a j a m e audinyje susikaupia kraujas. Pažeista vieta p a m ė l y n u o j a , patinsta, ją skauda. Gyjant spalva kinta — t a m p a rausva, po to gelsva, vėliau v i s i š k a i i š n y k s t a .

Kraujosruva

Gydymas obuolių actu:
• liaudies medicina r e k o m e n d u o j a šaltus obuolių acto a r a c t a r ū g š č i o m o l ž e m i o k o m p r e s u s . L a b a i š a l t a s van­ d u o ( į m e s k i t e į jį l e d o ) s t i p r i a i p a r ū g š t i n a m a s o b u o l i ų a c t u ; j a m e p a m i r k o m a l i n i n ė s k e p e t a i t ė , t r u p u t į nugręž i a m a i r d e d a m a a n t k r a u j o s r u v o s . A p v y n i o j a m a sau­ su r a n k š l u o s č i u , po to v i l n o n e s k a r a . K a i sušyla — su­ d r ė k i n a m a dar kartą. Poveikis: m a l š i n a m a s s k a u s m a s bei p a t i n i m a s .

Kg dar galima nuveikti
S u ž e i s t o s k ū n o dalies r e i k i a n e j u d i n t i ; jei į m a n o m a — pakelti aukščiau. Patarimas. P a k a i t i n k i t e du v a l g o m u o s i u s š a u k š t u s o b u o l i ų a c t o i r s u m a i š y k i t e s u puse a r b a t i n i o š a u k š t e l i o druskos. Skysčio užpilkite ant švaraus audinio skiautės ir d ė k i t e a n t m ė l y n ė s . T a i p d a r y k i t e k e l e t ą k a r t ų per d i e n ą . N e d i d e l ė s m ė l y n ė s išnyks g r e i č i a u .

J e i į lytinius o r g a n u s p a t e k o i n f e k c i j a , m o t e r i s turi sku129

Moteriški negalavimai

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

bėti pas g y d y t o j ą . T a č i a u , b e j o p a s k i r t ų p r i e m o n i ų , tiks ir apsiplauti obuolių actu. Pavyzdžiui, gydantis medika­ m e n t a i s , gali kilti p r o b l e m ų — p a ž e i d ž i a m a n o r m a l i m a k š ­ ties m i k r o f l o r a , nes n a i k i n a m i i r ligas s u k e l i a n t y s , i r n u o jų saugantys mikroorganizmai. Č i a padės o b u o l i ų a c t a s . V i e n o a r dviejų p r o c e n t ų k o n ­ c e n t r a c i j o s o b u o l i ų a c t o t i r p a l a s yra b e v e i k t o k i o pat rūgš­ tingumo ( p H ) , kaip ir moters lytinių organų terpė. Be to, i r g i n e k o l o g a i r e k o m e n d u o j a r e t k a r č i a i s p r o f i l a k t i š k a i ap­ s i p l a u t i o b u o l i ų a c t o t i r p a l u t a m , k a d b ū t ų i š s a u g o t a na­ t ū r a l i m a k š t i e s m i k r o f l o r o s p u s i a u s v y r a , t a i p p a t j a i at­ kurti p o t o , kai b u v o v a r t o t i m e d i k a m e n t a i . G a l i t e i š b a n ­ dyti šią p r i e m o n ę ir t a d a , k a i peršti ar n i e ž t i .

Gydymas obuolių actu:
• j e i n e g a l u o j a t e , v i e n ą ar du k a r t u s per d i e n ą apsi­ p l a u k i t e lytinius o r g a n u s . P r a d ė k i t e n u o dviejų d a l i ų šilto vandens ir vienos dalies obuolių a c t o mišinio. J e i t i r p a l a s n e d i r g i n a , g a l i t e p a d i d i n t i s a n t y k į iki 1 : 1 . D a ž ­ niau apsiplauti nereikia. Poveikis: a t k u r i a m a m a k š t i e s m i k r o f l o r a , i š n y k s t a b l o ­ gas k v a p a s , d e z i n f e k u o j a m a .

Kg dar galima nuveikti
P r o f i l a k t i š k a i p a k a k s a p s i p l a u t i vieną du k a r t u s per sa­ vaitę.

Ilgai n e p r a e i n a n t i s o d o s niežulys (ne dėl vabzdžių įkan­ dimų) d a ž n i a u s i a i kyla dėl p a d i d ė j u s i o j a u t r u m o t a m tik­ r o m s m e d ž i a g o m s , taigi yra alerginė r e a k c i j a . B e t o , o d ą niežtėti gali ir dėl n e r v i n i o i š s e k i m o ar m i k r o o r g a n i z m ų bei grybelio s u k e l t o s i n f e k c i j o s . V y r e s n i o a m ž i a u s ž m o n e s var­ gina ir v a d i n a m a s i s s e n a t v i n i s niežulys; t a d a oda b ū n a sau­ sa, p l e i s k a n o j a ; d a ž n i a u s i a i niežti b l a u z d a s bei a l k ū n e s . 130

Niežulys

Moteriški

negalavimai

niežulys

Į k y r ų n i e ž u l į n u m a l š i n s a p s i p l o v i m a i o b u o l i ų a c t u pa­ rūgštintu vandeniu. J i e atkuria apsauginį rūgštinį odos s l u o k s n į , o d a s u s t i p r ė j a , s u n a i k i n a m i n e p a g e i d a u t i n i mik­ r o b a i . D a u g e l i s ž m o n i ų y r a t i k r i " p l o n a o d ž i a i " , nes t e p a ­ lais i r m e d i k a m e n t a i s , p l o v i m o p r i e m o n ė m i s i r d r u s k o m i s voniai suardė natūralų apsauginį odos sluoksnį.

Gydymas obuolių actu:
• sumaišykite vieną dalį o b u o l i ų a c t o ir tris dalis van­ dens. R a n k a šį skystį tepkite niežtinčias vietas, geriausia — visą k ū n ą . Pradėkite nuo p l a š t a k ų bei pėdų ir masa­ ž u o k i t e širdies link. M a s a ž a s pagerins k r a u j o t a k ą , ir tik­ rai duos n a u d o s . N e s i š l u o s t y k i t e — leiskite skysčiui su­ sigerti. J i s g a r u o d a m a s vėsins, r a m i n s ir malšins niežulį; • n e b i j o k i t e — rūgštimi nekvepėsite. Vos spėjus skysčiui įsigerti į o d ą , kvapas išsisklaido — bent jau jo nejunta ž m o g a u s nosis (geliančius vabzdžius jis b a i d o ilgiau); • a c t a s — l a b a i v e i k s m i n g a p r i e m o n ė ir n u o i š b ė r i m ų (žr. 1 1 6 p s k ) ; • jei k a n k i n a niežulys ir dėl to t r o k š t a t e p a s i n e r t i į v o n i ą , į p i l k i t e į ją du ar tris p u o d e l i u s o b u o l i ų a c t o . T a i n u s l o p i n s n e t i k įkyrų n i e ž u l į , b e t i r n u r a m i n s o d ą , taip pat sustangrins audinius. Poveikis: m a l š i n a m a s n i e ž u l y s , a t k u r i a m a s a p s a u g i n i s rūgštinis o d o s s l u o k s n i s , d e z i n f e k u o j a m a i r g a i v i n a m a .

Kg dar galima nuveikti
R e k o m e n d u o j a m a kiek galima mažiau vartoti alkoho­ lio bei k a v o s . J i e d i r g i n a . J e i o d ą niežti dėl t o , k a d j i sau­ sa, padės k a s d i e n i a i įtrynimai kviečių daigų ar s e z a m o alie­ j u m i , s u m a i š y t u s u n e d i d e l i u k i e k i u a c t o . Bus g e r i a u s i a , jei š i u o m i š i n i u į s i t r i n s i t e prieš p r a u s d a m i e s i — a p s a u g o ­ site o d ą . D e z i n f e k u o j a i r niežulį m a l š i n a č i o b r e l i ų v o n i a . 1 0 0 g r a m ų č i o b r e l i o ž o l ė s u ž p l i k y k i t e vienu litru verdan­ čio vandens, leiskite 20 minučių pritraukti, po to nukoškite. Nuovirą supilkite į vonią.

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

M o k s l i n i n k a i ilgai g i n č i j o s i , a r g a l i m a n u d e g u s i a s vie­ tas drėkinti šaltu vandeniu, ar ne. D a b a r jau aišku — ir k i e k v i e n a s m ū s ų gali tai p a t v i r t i n t i , r e m d a m a s i s s a v o pa­ tirtimi: šaltas vanduo tikrai padeda. D e j a , kartais gyjant n u d e g i m o ž a i z d o m s , k u r i o s p i r m i a u s i a b u v o a p i p i l t o s van­ d e n i u , s u s i d a r o r a n d a i . D ė l t o n u d e g u s i ą v i e t ą g e r i a u drė­ k i n t i a c t u , o ne v a n d e n i u .

Nudegimai

Gydymas obuolių actu
• l i a u d i e s m e d i c i n o s a t s t o v a i ir p r i p a ž i n t i t r a d i c i n ė s m e d i c i n o s a u t o r i t e t a i p a t a r i a ant n u d e g u s i o s v i e t o s k u o g r e i č i a u uždėti a c t u s u d r ė k i n t ą s k e p e t a i t ę a r p a t e p t i j ą neskiestu actu. Tai greitai numalšins skausmą, be t o , užgijus ž a i z d a i v e i k i a u s i a i n e l i k s r a n d o . L i a u d i e s me­ dicina pirmenybę teikia obuolių actui, tačiau tinka ir vyno actas. Poveikis: d e z i n f e k u o j a m a , vėsinama žaizda, m a l š i n a m a s s k a u s m a s bei s p a z m a i , s p a r t i n a m a s g i j i m o p r o c e s a s .

Ko. dar galima nuveikti
J e i n o r i t e suteikti pirmąją p a g a l b ą nudegusiajam ir netu­ rite nei a c t o , nei šalto vandens, tiks ir medus. J u o k u o sku­ biau p a t e p k i t e žaizdą; medus dezinfekuoja ir m a l š i n a skaus­ mą — j a m e yra a n t i b i o t i n i ų medžiagų, r a m i n a n č i ų sudirgin­ tą o d ą . Vis dėlto medų vartokite tik t a d a , jei nudegimai leng­ vi. J e i jie sunkūs, infekcijos pavojus pernelyg didelis.

N u d e g t i n u o saulės g a l i m a n e t i k a t o k a i t o j e , b e t i r pa­ vėsyje, ž a i d ž i a n t s v i e d i n i u , p l a u k i o j a n t j ū r o j e a r k o p i a n t į k a l n u s . G a u d a m a per daug u l t r a v i o l e t i n i ų s p i n d u l i ų o d a p a r a u s t a , i m a peršėti i r n i e ž t ė t i . T a i p i r m i e j i n u d e g i m o n u o saulės p o ž y m i a i . T a d a r e i k i a k u o s k u b i a u p a s i t r a u k t i pavėsin ar b e n t j a u ką n o r s a p s i v i l k t i — t a i p i š v e n g s i t e sun132

Nudegimas nuo saulės

Nudegimai

ir

nudegimai

nuo

saulės

nuovargis

k e s n i o n u d e g i m o . Ž i n o m a , g e r i a u s i a saulės v o n i o m i s ne­ p i k t n a u d ž i a u t i . T a i gresia susirgti o d o s vėžiu ( m e l a n o m a ) . P a s t a r u o j u l a i k u virš V a k a r ų E u r o p o s m a ž ė j a n t o z o n o s l u o k s n i u i , saulės spinduliai d a r o s i vis p a v o j i n g e s n i , todėl b ū t i n a n a u d o t i s a p s a u g i n ė m i s p r i e m o n ė m i s , k u r i ų didelis a p s a u g o s f a k t o r i u s ( S P F ) . Y p a č s v a r b u dažnai k r e m u tepti vaikų odelę — t a š k y d a m i e s i b a s e i n e ar k i t a m e vandens tel­ kinyje, jie l a b a i greitai n u s i p l a u n a s a u g a n t j j į s l u o k s n į .

Gydymas obuolių actu:
• nudegusias vietas kuo skubiau patepkite obuolių ac­ to ir pasukų mišiniu; • į b u t e l i u k ą , k u r i u o gėlės p u r š k i a m o s v a n d e n i u , pri­ pilkite obuolių actu parūgštinto vandens ir kartkartė­ mis a p i p u r k š k i t e s u d i r g i n t ą o d ą ; • m a l o n u p a s i l e p i n t i v a s a r o š i l t ė j e v o n i o j e , v a n d e n į pa­ r ū g š t i n u s dviem p u o d e l i a i s o b u o l i ų a c t o . Poveikis: m a l š i n a m a s s k a u s m a s , o d a v ė s i n a m a , spar­ č i a u gyja.

Kg dar galima nuveikti
O d ą v ė s i n a i r g a i v i n a c i t r i n ų s u l t y s bei v a r š k ė . J e i n u o saulės n u d e g ė t e l a b a i s m a r k i a i , ž v i l g t e l ė k i t e į skyrelį " N u ­ degimai" (117 psk). Patarimas: a p s a u g i n ę p r i e m o n ę n u o saulės g a l i t e pasi­ g a m i n t i ir p a t y s . S u m a i š y k i t e dvi d a l i s alyvų a l i e j a u s ir v i e n ą dalį o b u o l i ų a c t o . T a č i a u n e t i r i š s i t e p ę k r e m u per ilgai n e d r y b s o k i t e s a u l ė j e .

J e i n u o l a t j a u č i a t ė s p a v a r g ę , t r ū k s t a e n e r g i j o s i r gyve­ n i m o d ž i a u g s m o — gali b ū t i , k a d s t o k o j a t e t a m t i k r ų mais­ to medžiagų. Maitindamiesi netinkamai, pamirštate, kad vitaminai ir mineralinės medžiagos labai reikalingi. Die­ ną dažnai tenka griebtis t o n i z u o j a n č i ų gėrimų su kofeinu 133

Nuovargis

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

ar m e d i k a m e n t ų , n a k t į — gulėti a t m e r k t o m i s a k i m i s ; rytą vėl j a u č i a t ė s t a r s i s u v a ž i n ė t i . T o k i o l ė t i n i o n u o v a r g i o ka­ m u o j a m i ž m o n ė s , dr. P o l i o K . B r e g o ž o d ž i a i s t a r i a n t , n e gyvena, b e t e g z i s t u o j a . D a u g e l i s j ų k e n č i a n u o d e p r e s i j o s ir psichinio išsekimo.

Gydymas obuolių actu:
• k a s d i e n p a r u o š k i t e pusę s t i k l i n ė s v a n d e n s , parūgš­ t i n t o vienu a r b a t i n i u š a u k š t e l i u o b u o l i ų a c t o ; • t r u p u t į s k y s č i o į p i l k i t e į saują ir i š t r i n k i t e visą k ū n ą , l a b i a u s i a i — k o j ų p a d u s , k u r i u o s e d a u g y b ė nervų ga­ lūnėlių; • v i s u o m e t m a s a ž u o k i t ė s širdies k r y p t i m i . Po to nesišluostykite rankšluosčiu, bet delnais trinkite kūną tol, k o l skystis v i s i š k a i susigers. Tai p a g e r i n s k r a u j o t a k ą . Poveikis: g a i v i n a m a s visas o r g a n i z m a s , a t s i r a n d a dau­ giau e n e r g i j o s .

Kg dar galima nuveikti
Verta prisiminti D. K. Džarvio teiginį: " M ū s ų žmogiš­ k o j i b u v e i n ė s t a t o m a i r a t n a u j i n a m a m a i s t u , kurį v a l g o ­ me, skysčiais, kuriuos geriame, oru, kuriuo k v ė p u o j a m e " . Patarimas: jei s k a u d a a k i s , jei j o s p a v a r g u s i o s , jei su­ glebę v o k a i , p o r a v a t o s g u m u l ė l i ų s u d r ė k i n k i t e o b u o l i ų a c t u i r u ž d ė k i t e a n t u ž m e r k t ų v o k ų . Prieš a t s i m e r k d a m i , juos kruopščiai nuplaukite drungnu vandeniu.

P r a k a i t a v i m o p r o t r ū k i a i gali būti ligos s i m p t o m a s , t a i p pat didelio k r ū v i o — i l g a l a i k i o s t r e s o ar k l i m a k t e r i n i o lai­ k o t a r p i o n e g a l a v i m ų — p o ž y m i s . D ė l p s i c h o l o g i n i o spau­ dimo kartais pradedama prakaituoti naktimis. Jei prakai­ t a v i m o p r o t r ū k i a i k i l o dėl n e t i n k a m o s m i t y b o s , p i k t n a u ­ d ž i a v i m o a l k o h o l i u a r t a b l e t ė m i s , r e k o m e n d u o j a m e sep­ tynių d i e n ų v a l y m o s i k u r s ą o b u o l i ų a c t u . P a d ė s i r m a s a 134

Prakaitavimo protrūkiai

Nuovargis

prakaitavimo

protrūkiai

raumenų

skausmas

pervargus

žas šiuo skysčiu. Vis dėlto jei p r a k a i t a v i m o p r o t r ū k i a i n ak ­ t i m i s k a r t o j a s i , tai gali b ū t i ž e n k l a s , k a d s e r g a t e s u n k i a liga. J ą t i r t i t u r ė t ų g y d y t o j a s .

Gydymas obuolių actu:
• grynu ar skiestu o b u o l i ų a c t u į t r i n k i t e visą k ū n ą t a i p , k a i p a p r a š y t a skyrelyje " N i e ž u l y s " (žr. 1 2 5 p s k ) . Poveikis: s l o p i n a m a s k v a p a s , š a l i n a m o s n u o d i n g o s medžiagos, gaivinama, vėsinama, r a m i n a m a oda, nor­ m a l i z u o j a m a s j o s r ū g š t i n g u m a s ( p H ) , ( d a r žr. Š a l a v i j ų actas, 143 psk).

Kg dar galimo nuveikti
J e i prieš e i d a m i m i e g o t i visą k ū n ą p a m a s a ž u o s i t e o b u o ­ lių a c t u , i š v e n g s i t e p r a k a i t a v i m o p r o t r ū k i ų . D ė m e s i o : j e i n a m i n ė s p r o c e d ū r o s n e p a d e d a , k r e i p k i t ė s į g y d y t o j ą (gal­ b ū t p l a u č i ų ligų s p e c i a l i s t ą ) — jis r a s p r i e ž a s t į .

M a n o m a , kad raumenų skausmą sukelia mikroskopi­ niai r a u m e n ų l ą s t e l i ų į t r ū k i m a i . K a i r a u m e n y s p a t i r i a ne­ į p r a s t a i didelį krūvį s p o r t u o j a n t , kyla s k a u s m i n g a s j ų už­ degimas. Audiniuose kaupiasi nuodingosios medžiagos, d a u g i a u s i a p i e n o rūgštis, k u r i o s ilgai n e i š s i s k i r s t o .

Raumenų skausmas pervargus

Gydymas obuolių actu:
• p a g u l ė k i t e š i l t o v a n d e n s , į kurį įpilta du p u o d e l i a i obuolių acto, vonioje. Gulėdami pamasažuokite kojas, l i e m e n į , r a n k a s bei k a k l ą : š v e l n i a i s p u s t e l ė k i t e i r iš­ k a r t a t l e i s k i t e . P o t o p a m a s a ž u o k i t e veidą bei g a l v ą ; • s k a u d a m a s vietas į t r i n k i t e o b u o l i ų a c t u . Poveikis: g e r i n a m a k r a u j o t a k ą , m a l š i n a m a s s k a u s m a s , i š o r g a n i z m o š a l i n a m o s n u o d i n g o s m e d ž i a g o s ( d a r žr. Medetkų actas, 142 psk). 135

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

Kg dar galima nuveikti
K a i p o ilgesnės p e r t r a u k o s vėl i m s i t e s p o r t u o t i , apšilti t u r ė s i t e ilgiau nei a n k s č i a u . J e i p a s i m a n k š t i n ę i š k a r t eisi­ te į s a u n ą ar p a s i n e r s i t e į k a r š t ą v o n i ą , po to p a s i l e p i n s i t e m a s a ž u — g a l b ū t r a u m e n ų visiškai n e s k a u d ė s . Patarimas: s k a u s m ą m a l š i n a o b u o l i ų a c t u s u d r ė k i n t a ir u o g i n e p a p r i k a p a b a r s t y t a lininė s k e p e t a i t ė . L a i k y t i reiktų dešimt m i n u č i ų . L a b a i v e i k s m i n g a s k a u d a m a s vietas įtrinti ir t o k i u mišiniu: vienu litru a c t o užpilti k e l e t ą stiebelių mai­ rūno, raudonėlio, rūtos, šalavijo, vermuto ar paprastosios k r a u j a ž o l ė s , truputį g l u o s n i o žievės bei m i r o s t i n k t ū r o s ; lai­ kyti dvi savaites, po to n u k o š t i ir išpilstyti į butelius.

Patempus sausgysles, pagelbės o b u o l i ų a c t o kompre­ sas. Vis d ė l t o r e i k ė t ų p a s i t a r t i su g y d y t o j u , ar tai tik pa­ t e m p i m a s , nes lūžus k a u l a m s p o ž y m i a i b ū n a t o k i e p a t y s . T o k i u atveju būtina kreiptis į o r t o p e d ą . 136

Sausgyslių patempimas

Sausgyslių

patempimas

sloga

Gydymas obuolių actu:
• s k e p e t a i t ę s u d r ė k i n k i t e o b u o l i ų a c t u , k u r i a m e ištir­ p i n t a žiupsnelis j o d u o t o s d r u s k o s , i r j a a p v y n i o k i t e pa­ t e m p t ą v i e t ą . K a i j i išdžius — s u d r ė k i n k i t e d a r k a r t ą . Poveikis: n a i k i n a m i m i k r o b a i , s u t r a u k i a m a o d a , m a l ­ š i n a m a s s k a u s m a s ( d a r žr. M e d e t k ų a c t a s , 1 4 2 p s k ) .

Ko. dar galima nuveikti
Į a c t a r ū g š t j m o l ž e m į p a m e r k i t e s k e p e t a i t ę , j ą išgręžkite ir dėkite ant sužeistos vietos. J a i išdžiūvus, proce­ dūrą p a k a r t o k i t e . A c t a r ū g š č i o m o l ž e m i o galite įsigyti vaistinėse.

L i a u d i e s m e d i c i n a turi r e c e p t ą i r į k y r i a u s i a i ligai s l o g a i gydyti. V a r t o j a n t a c t ą g e r ė j a s a v i j a u t a .

Sloga, užsikimšusi nosis

Gydymas obuolių actu:
• jei jūsų nosis nuolat užsikimšusi, o prienosiniuose a n č i u o s e k a u p i a s i gleivės, p a b a n d y k i t e i n h a l i u o t i o b u o ­ lių a c t u . J i s y r a v e i k s m i n g a s n a m i n i s v a i s t a s . K a i p t a i d a r y t i , r a š o m a 9 8 p s k , skyrelyje apie k o s u l į ; • jei dėl s l o g o s p a r a u d o n o s i s , g a l i t e p a b a n d y t i gydy­ tis t a i p : tris keturis v a l g o m u o s i u s š a u k š t u s o b u o l i ų a c t o a t s k i e s k i t e k e t v i r č i u l i t r o v a n d e n s . Š i u o s k y s č i u sudrė­ k i n k i t e g u m u l ė l į v a t o s i r m a ž d a u g p e n k e t ą m i n u č i ų pa­ l a i k y k i t e uždėję a n t n o s i e s ; • jei po v i e n o s i n h a l i a v i m o p r o c e d ū r o s n o s i s l i k o d a r u ž s i k i m š u s i , l u k t e l ė k i t e 3 0 m i n u č i ų i r p r o c e d ū r ą pa­ k a r t o k i t e . G a l i t e įpilti d a u g i a u a c t o (dvi dalys a c t o , viena dalis v a n d e n s ) . K a i kurie ž m o n ė s m ė g s t a k v ė p u o t i neskiesto acto garais. Poveikis: n a i k i n a m o s b a k t e r i j o s , s l o p i n a m a s uždegi­ mas, mažinamas patinimas. 137

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

Kg dar galima nuveikti
J e i nosis užsikimšusi n u o l a t , r e i k ė t ų kasdien gerti o b u o ­ lių a c t o k o k t e i l į . N u o seno sloga gydoma ir druskos tirpalu. Stiklinėje v a n d e n s i š t i r p i n a m a pusė a r b a t i n i o š a u k š t e l i o d r u s k o s i r tirpalas įtraukiamas j nosį.

Nešvari, spuoguota oda dažniausiai vargina paauglius, kai b r ę s t a n t " s i a u t ė j a " h o r m o n a i . N e r e t a i š i p r o b l e m a su­ kelia psichologinį diskomfortą. Gelbėtis b a n d o m a begale kosmetinių priemonių.

Spuoguota oda

Gydymas obuolių actu:
• vieną ar du k a r t u s per savaitę p a r u o š k i t e veidui o b u o ­ lių a c t o v o n e l ę — t a i p , k a i p i n h a l i a v i m u i o b u o l i ų a c t o g a r a i s (žr. 9 8 p s l . ) . S į k a r t ą g a r a i turi v e i k t i v e i d o o d ą . P o t o veidą p a t e p k i t e o b u o l i ų a c t o (du a r b a t i n i a i šaukš­ t e l i a i ) ir v a n d e n s ( p u o d e l i s ) m i š i n i u — užsivers p o r o s . Poveikis: o d a v a l o m a , d e z i n f e k u o j a m a , r a m i n a m a .

Kg dar galima nuveikti
J e i s p u o g e l i a i a p i m t i u ž d e g i m o , k e l e t ą k a r t ų per d i e n ą odą tepkite skiestu ar grynu o b u o l i ų actu.

U o d ų ir sparvų įgėlimai yra n e m a l o n ū s , o vapsvų, bičių bei širšių — l a b a i s k a u s m i n g i ; jei esate alergiški — gali kil­ ti pavojus gyvybei. J e i įgėlė kuris n o r s m i n ė t ų vabzdžių, g e l u o n į tuoj pat i š t r a u k i t e p i n c e t u . J e i s u t r i k o širdies veik­ la ar ėmė p y k i n t i , k u o s k u b i a u kvieskite g y d y t o j ą . P a s k u t i ­ ni uoj u laiku n e r e t a i net ir n e k a l t a i įgėlus uodui pažeista vieta l a b a i p a t i n s t a , o k a r t a i s netgi kyla u ž d e g i m a s . N e a i š ­ ku, ar šie t a p o n u o d i n g e s n i , ar ž m o n ė s — a l e r g i š k e s n i . 138

Vabzdžiu įgėlimai

Spuoguota

oda

vabzdžių

įgėlimai

Kg dar galima nuveikti
V a b z d ž i u s v i l i o j a ž m o g a u s p r a k a i t o bei k r e m ų i r a l i e ­ j a u s įdegiui k v a p a i . Į s i t r y n ę o b u o l i ų a c t u p a r ū g š t i n t u van­ d e n i u , kurį l a i k ą išvengsite m a ž ų j ų k a n k i n t o j ų . Patarimas: jei a t o s t o g a u d a m i prie V i d u r ž e m i o j ū r o s už­ m e g s i t e s k a u s m i n g ą " p a ž i n t į " s u d i l g i n a n č i a m e d ū z a , su­ dirgintą vietą nuplaukite jūros vandeniu, po to užpilkite a n t j o s g r y n o o b u o l i ų a c t o — t i k r a i p a d ė s . Vis d ė l t o prisi­ lietus p r i e l a b a i p a v o j i n g ų t r o p i n i ų m e d ū z ų , šia p r i e m o n e v i s i š k a i p a s i k l i a u t i n e g a l i m a — r e i k i a kviesti g y d y t o j ą .

Kolonistu vaistas
J e i k e t i n a t e p r a l e i s t i a t o s t o g a s šalyje, kur įkyrūs u o d a i gali s u g a d i n t i n e v i e n ą p u i k ų v a k a r ą , i š m ė g i n k i t e s e n ą an­ g l i š k ą r e c e p t ą . J i s mus p a s i e k ė i š t ų l a i k ų , k a i a n g l a i t r o ­ p i k u o s e t u r ė j o k o l o n i j ų i r b u v o priversti g i n t i s n u o m a ­ liariją nešiojusių moskitų tuntų. Sudedamosios dalys: krapu sėklos, levandų žiedai, rozmarinas, rūta, šalavijas, vermutas, žalioji mėta, pusė litro obuolių acto, vienas arbatinis šaukštelis kamparo miltelių arba trys lašai kamparo aliejaus. Ruošimas: • į ą s o t į į b e r k i t e k e l e t ą k r a p ų s ė k l ų , k e l e t ą l e v a n d ų žiedų, į m e s k i t e k e l e t ą l a p e l i ų r o z m a r i n o , r ū t o s , š a l a v i j o , ver­ m u t o bei žaliosios mėtos; • v a i s t a ž o l e s užpilki te o b u o l i ų a c t u ir uždengę p e n k i a s die­ nas p a l i k i t e š i l t o j e ( b e t n e k a r š t o j e ) v i e t o j e p r i t r a u k t i ; • po to n u k o š k i t e , į m a i š y k i t e vieną a r b a t i n į š a u k š t e l į k a m 139

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

p a r o m i l t e l i ų a r b a tris l a š u s k a m p a r o a l i e j a u s i r išpilstykite j butelius; • s k y s č i u p a t e p k i t e į k a n d i m ų v i e t a s — niežulys s u m a ž ė s . T o k į actą galima vartoti tik išoriškai!

Širdies ritmo, miego sutrikimai, prakaitavimo protrū­ k i a i , d r ė k s t a n t y s d e l n a i bei k o j o s , a p e t i t o s t o k a , v i r š k i n i ­ m o s u t r i k i m a i a r šiaip iki b a i m ė s i š a u g a n t i s vidinis neri­ m a s gali b ū t i n e r v ų s i s t e m o s s u t r i k i m o p o ž y m i a i . T a i le­ m i a įvairios p r i e ž a s t y s . J e i per t r u m p ą l a i k ą r e i k i a nuveikti l a b a i daug, gali p e r v a r g t i n e r v ų s i s t e m a . N e r v i n g i g a l i t e p a s i d a r y t i i r dėl m i n e r a l i n i ų m e d ž i a g ų t r ū k u m o , per men­ ko fizinio aktyvumo, piktnaudžiavimo a l k o h o l i u , nikoti­ nu ar t a b l e t ė m i s ; tai gali b ū t i ir n u o l a t v a r g i n a n č i o t r i u k š ­ mo ar stresų pasekmė.

Vegetacinės nervu sistemos sutrikimai

Gydymas obuoliy actu:
• k a s d i e n g e r d a m i v a n d e n į su o b u o l i ų a c t u ir m e d u m i k o m p e n s u o s i t e m i n e r a l i n i ų m e d ž i a g ų t r ū k u m ą , padi­ dės o r g a n i z m o a t s p a r u m a s ; • k o n t r a s t i n ė s pėdų v o n e l ė s v a k a r e a t p a l a i d u o j a . Apy­ t i k r i a i p e n k i a s m i n u t e s pėdas p a l a i k y k i t e inde šilto van­ dens ( 3 8 — 4 0 " C ) , p o t o 5 — 2 0 sekundžių š a l t a m e van­ denyje, į kurį įpilta ketvirtis litro o b u o l i ų a c t o . P r o c e ­ dūrą t ę s k i t e t o l , k o l bus m a l o n u . B a i k i t e šaltu vande­ niu. Pėdų n e š l u o s t y k i t e , leiskite j o m s nudžiūti a r b a dar drėgnas apmaukite medvilninėmis puskojinėmis, ant jų u ž m a u k i t e dar s t o r e s n e s . P o t o truputį p a g u l ė k i t e ; • v e i k s m i n g a ir rytą m a s a ž u o t i s o b u o l i ų a c t u . Poveikis: a c t a s g a i v i n a , r a m i n a , g e r ė j a k r a u j o t a k a ( d a r žr. R o z m a r i n o a c t a s , 1 4 3 p s l . ) .

Ko. dar galima nuveikti
J e i n u o l a t p a t i r i a t e didžiulį krūvį, r e i k ė t ų i š m o k t i ko140

Nervų

sistemos

sutrikimai

žaizdos

kios nors atsipalaidavimo technikos — čiguno, jogos ar m e d i t a c i n i ų p r a t i m ų , b e t o , d i e n o t v a r k ė j e n u m a t y t i per­ t r a u k a s . T a i p p a t p a d ė s t i n k a m a m i t y b a bei n u o l a t i n i s fi­ zinis a k t y v u m a s .

S t e b ė d a m i vaikus, kuriems stengiantis pažinti aplin­ ką kyla n a t ū r a l i ų kliūčių, susižeidę suaugusieji neretai savęs k l a u s i a , a r n ė r a č i a k o k i ų n o r s p s i c h o l o g i n i ų p r i e ­ ž a s č i ų : j u k s u ž e i d i m a i — n e r e t a i p a s i t a i k a n t i s b ū d a s nu­ bausti save. N o r ė d a m i atsakyti į šj k l a u s i m ą , pasiteirau­ k i t e s a v ę s : " U ž k ą d a b a r save n u b a u d ž i a u ? " Vis d ė l t o j e i jau taip nutiko, padės obuolių actas. Neslėpsime — jis, k a i p i r v i s o s v e i k s m i n g o s d e z i n f e k a v i m o p r i e m o n ė s , stip­ riai degina sužeistą vietą, t a č i a u tai t r u n k a neilgai. J e i ž a i z d a gili ar l a b a i k r a u j u o j a — b ū t i n a s k u b ė t i pas gy­ dytoją.

Žaizdos

Gydymas obuolių actu:
• i š p l a u t a ž a i z d a n u s a u s i n a m a š v a r i a s k e p e t a i t e , pa­ vyzdžiui, sterilaus b i n t o gabalu, sudrėkintu skiestu obuolių actu; • ž a i z d ą g a l i m a i š p l a u t i ir s k i e s t u ar grynu o b u o l i ų actu; tada pjautinės žaizdos ir nubrozdinimai sparčiau gis; • be t o , r e k o m e n d u o j a m a n u o l a t gerti o b u o l i ų a c t u pa­ r ū g š t i n t ą v a n d e n į — ž a i z d o s g r e i č i a u gis. Poveikis: g r e i č i a u k r e š a k r a u j a s , s p a r č i a u gyja ir yra d e z i n f e k u o j a m o s žaizdos (dar žr. M e d e t k ų a c t a s , asiūk­ lių a c t a s , j o n a ž o l i ų a c t a s , 1 4 2 p s k ) .

Kg dar galima nuveikti
P r a g u l u n e a t s i r a s , jei v a n d e n į a p i p l a u t i k i e k v i e n ą k a r ­ t ą p a r ū g š t i n s i t e dviem a r t r i m i s v a l g o m a i s i a i s š a u k š t a i s obuolių acto. 141

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

Obuoliy actas ir vaistažolės
J a u ne vieną š i m t m e t į v a i s t i n g o s i o s įvairių a u g a l ų šak­ nų, lapų bei žiedų savybės d e r i n a m o s su g y d o m o s i o m i s o b u o l i ų a c t o g a l i o m i s . Dėl t o vaistingieji augalai u ž p i l a m i geros k o k y b ė s o b u o l i ų a c t u — tai a p r a š y t a skyriuje " O b u o ­ lių a c t o a r o m a t i z a v i m a s " . Per dvi tris savaites vertingos au­ galų m e d ž i a g o s p e r e i n a į skystį. D a ž n i a u s i a i dvi saujos pa­ vėsyje išdžiovintų žolelių u ž p i l a m o s puse litr o o b u o l i ų a c ­ t o . Ž o l ė s p a r e n k a m o s pagal t a i , k o k i o g y d o m o j o p o v e i k i o t i k i m a s i . D a u g e l i o v a i s t a ž o l i ų g a l i m a įsigyti sveiko m a i s t o p a r d u o t u v ė s e a r b a v a i s t i n ė s e . Ž i n o v a i gali jų p r i s i r i n k t i ir susidžiovinti p a t y s .

Ruošimas ir vartojimas
Jei vaistažolių actą paruošėte vidiniam vartojimui, į stiklinę vandens jo įpilkite vieną ar du arbatinius šaukšte­ lius i r g e r k i t e m a ž a i s g u r k š n e l i a i s . T o k i u t i r p a l u t a i p p a t galima skalauti gerklę. Jei ketinate pakvėpuoti vaistažo­ lių a c t o g a r a i s , r e k o m e n d u o t i n a s m i š i n y s s a n t y k i u 1 : 1 . J e i k e t i n a t e m a u d y t i s , į v o n i ą v a n d e n s įpilkite vieną du p u o ­ delius t o k i o a c t o . V i s o k ū n o m a s a ž u i d u v a l g o m u o s i u s šaukštus acto sumaišykite su ketvirčiu litro vasarošilčio v a n d e n s ; v i s a d a m a s a ž u o k i t e širdies l i n k . N e p a m i r š k i t e i r p a d ų — č i a y r a d a u g y b ė nervų r e c e p t o r i ų . Po to n e s i š l u o s t y k i t e , l e i s k i t e a c t u i v i s i š k a i susigerti į o d ą .

S u o b u o l i ų a c t u g a l i m a r u o š t i daugybės v a i s t a ž o l i ų a n t ­ pilus; n o r ė d a m i g a l i t e į s i r e n g t i t i k r ą n a m ų " a c t o v a i s t i n ė ­ l ę " , t e n k i n a n č i ą b ū t e n t J ū s ų š e i m o s p o r e i k i u s . B e v e i k kiek­ v i e n ą didesnį a r m a ž e s n į k a s d i e n į n e g a l a v i m ą g a l i m a gy­ dyti k o k i a n o r s ž o l e l e . 142

Vaistažolių actas ir jo poveikis

Eukaliptu actas
O b u o l i ų a c t u užpylus e u k a l i p t o l a p u s , g a u n a m a itin veiksminga priemonė inhaliuoti. A c t o ir eukalipto garai d r a u g e v e i k s m i n g a i gydo k o s u l į , b r o n c h i t ą i r k i t a s kvėpa­ v i m o t a k ų ligas, s l o g ą , šalina k i t o k i u s p e r š a l i m o p o ž y m i u s . E u k a l i p t ų a l i e j u m i bei a r b a t a t a i p p a t g y d o m o s m i n ė t o s ligos, be t o , e u k a l i p t o yra daugelyje vaistinių preparatų.

Šalpusniu actas
Ši gydomoji priemonė ruošiama iš šalpusnių (žinovai patvirtins, kad jų auga beveik kiekvienoje pievoje). Tai n u o s e n o ž i n o m a a t s i k o s ė j i m ą l e n g v i n a n t i p r i e m o n ė . Šal­ p u s n i ų g a r a i s i n h a l i u o j a m a s e r g a n t l ė t i n i u b r o n c h i t u , kai v a r g i n a d r a s k a n t i s k o s u l y s a r a t s i k o s i m a s k r e p l i a i s . Šal­ pusnis padeda atsiskirti gleivėms, lengviau atsikosėti. J i s t i k s ir i š o r i š k a i — ž a i z d o m s , p j ū v i a m s , n u b r o z d i n i m a m s , o d o s i š b ė r i m a m s bei u ž d e g i m a m s gydyti.

Levandų actas
L e v a n d o s žiedų a c t a s g r ą ž i n a d v a s i n ę p u s i a u s v y r ą , ra­ m i n a s u d i r g i n t u s nervus, g e r i n a m i e g ą . L e v a n d a s k a t i n a tulžies s e k r e c i j ą , v a r o š l a p i m ą . V a k a r e m a u d y d a m i e s i į vo­ nią į p i l k i t e v i e n ą d u p u o d e l i u s l e v a n d ų a c t o ; s k i e s t u j u o g a l i t e p a m a s a ž u o t i visą k ū n ą . P a k v ė p a v ę l e v a n d ų a c t o g a r a i s a r a n t s m i l k i n i ų u ž l a š i n ę k e l e t ą j o lašų, n u m a l š i n ­ site g a l v o s s k a u s m ą . D r ė g n i l e v a n d ų a c t o k o m p r e s a i ma­ ž i n a s ą n a r i ų s k a u s m ą ; g e r i a u s i a j u o s l a i k y t i per n a k t į .

Kiaulpienių actas
J i s g a m i n a m a s t a i p : ž o l ė bei s m u l k i a i p j a u s t y t o s šak­ nys u ž p i l a m o s o b u o l i ų a c t u i r l a i k o m a 1 4 d i e n ų . L i a u d i e s m e d i c i n a k i a u l p i e n ę l a i k o visą o r g a n i z m ą s t i p r i n a n č i a prie­ m o n e . T r i n a n t šios ž o l ė s a c t u s t i p r i n a m a s j u n g i a m a s i s au­ d i n y s , g e r ė j a k r a u j o t a k a . G e r i a m i šios ž o l ė s p r e p a r a t a i i š o r g a n i z m o š a l i n a v a n d e n į bei a p s k r i t a i i n t e n s y v i n a šali­ n i m o p r o c e s ą — g e r i n a i n k s t ų , k e p e n ų bei k a s o s d a r b ą . K i a u l p i e n i ų a c t ą l a b a i t i n k a v a r t o t i s e p t y n i a s d i e n a s or143

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

g a n i z m ą v a l a n t o b u o l i ų a c t u . Vis dėlto v e i k s m i n g i a u šj a c t ą v a r t o t i ilgiau — šešias a š t u o n i a s s a v a i t e s . L a b a i g a r d ž i o s ir jaunų kiaulpienės lapelių salotos; be to, j o s iš organiz­ mo varo skysčius.

Žiognagiu actas
J i s g a m i n a m a s iš d ž i o v i n t ų ir s m u l k i n t ų ž i o g n a g i u šak­ n ų . N o r s v o k i e č i a i j a s i r v a d i n a "Nelkenwurz" ( v o k i š k a i "Nelke" — g v a z d i k a s , g v a z d i k ė l i s , "Wurzel" — š a k n i s ) , t a i y r a a t s k i r a a u g a l ų rūšis, n e t u r i n t i n i e k o b e n d r a nei s u g v a z d i k ė l i a i s ( p r i e s k o n i u ) , nei su g v a z d i k o (gėlės) š a k n i ­ m i s . Š i o a u g a l o a c t u g y d o m i s k r a n d ž i o bei ž a r n y n o veik­ l o s s u t r i k i m a i ; b e t o , jis s t i p r i n a visą o r g a n i z m ą . Š i u o a c ­ t u s u m i r k y t a i s t a m p o n a i s g y d o m i h e m o r o j i n i a i m a z g a i bei v e n i n ė s o p o s . S k a l a u j a n t b u r n ą , g r e i č i a u i š g y d o m a s dan­ tenų uždegimas.

Pipirmėčių actas
P i p i r m ė č i ų a c t a s g a u n a m a s o b u o l i ų a c t e m i r k a n t pi­ p i r m ė t ė s l a p u s . S t i k l i n ė j e v a n d e n s i š m a i š y t i v i e n a s d u ar­ b a t i n i a i š a u k š t e l i a i šio a c t o m a ž i n a p y k i n i m ą , s t a b d o vė­ m i m ą , gydo s k r a n d ž i o bei ž a r n y n o v e i k l o s s u t r i k i m u s . G ė ­ r i m o skonis dar pagerėja, pasaldinus vienu arbatiniu šaukšteliu medaus. Eterinis mėtų aliejus malšina spazmus, n e l e i d ž i a v i d u r i u o s e k a u p t i s d u j o m s , dėl t o jis r e k o m e n ­ d u o j a m a s s e r g a n t tulžies a k m e n l i g e bei g a s t r i t u . M e n t ó ­ las v ė s i n a o d ą , m a ž i n a s k a u s m ą , d e z i n f e k u o j a . P i p i r m ė ­ čių actu parūgštintas gėrimas nuostabiai atgaivina karštą vasaros dieną.

Medetkų actas
Ž i e d a i 1 4 dienų m i r k o m i a c t e , p o t o p e r k o š i a m a . Š i o s v a i s t i n g o s i o s žolės a c t u i š o r i š k a i d a ž n i a u s i a i g y d o m o s žaiz­ d o s , p a t e m p i m a i , i š n i r i m a i bei r a u m e n ų p l y š i m a i , t a i p p a t skaudantys sąnariai. Medetkų acto kompresai padeda o p o m s g r e i č i a u gyti. K e l e t a s lašų šio a c t o n u m a l š i n s dan­ ties s k a u s m ą , gydys d a n t e n ų u ž d e g i m ą . 144

Žolelės

ir

žvalina,

ir

ramina

Rozmarinu actas
R o z m a r i n ų a c t a s g a u n a m a s m i r k a n t šio a u g a l o lape­ lius. J i s r a m i n a n e r v ų s i s t e m ą , s t i p r i n a širdies bei k r a u j a ­ gyslių s i s t e m ą , k a i dėl per m a ž o k r a u j o s p ū d ž i o v a r g i n a silpnumas ar svaigsta galva. T r i n a n t kūną skiestu rozma­ rinų a c t u , g e r ė j a k r a u j o t a k a . V o n i a su r o z m a r i n ų a c t u žva­ lina, todėl ja nereikėtų mėgautis vakarais. Šios žolelės actas nuostabiai tinka daugeliui mėsos, ypač avienos ar ėrienos, patiekalų gardinti. J i s suteikia j i e m s V i d u r ž e m i o j ū r o s virtuvės g a r d u m y n ų s k o n į .

Šalaviju actas
Š a l a v i j ų a c t a s g a u n a m a s , šio a u g a l o l a p u s m i r k a n t o b u o l i ų a c t e . S k a l a u j a n t b u r n ą skiestu šalavijų a c t u , spar­ č i a u gyja d a n t e n o s . Į t r i n a n t j u o k ū n ą , l a b a i g r e i t a i n o r ­ m a l i z u o j a m a s pernelyg gausus p r a k a i t a v i m a s . I n h a l i u o j a n t šalavijų a c t u , m a l š i n a m a s d r a s k a n t i s k o s u l y s . M ė s o s pa­ t i e k a l a m s , p a d a ž a m s bei s r i u b o m s jis suteiks s u b t i l ų s k o ­ nį, b e t o , k u o p u i k i a u s i a i t i k s v a s a r i š k i e m s d a r ž o v i ų t r o š ­ kiniams.

Asiūkliu actas
Šis a c t a s g a m i n a m a s i š d i r v i n i o a s i ū k l i o ž o l ė s . I š o r i š ­ k a i j u o d e z i n f e k u o j a m o s n e d i d e l ė s žaizdelės bei n u b r o z ­ d i n i m a i . G e r i a m a s šis a c t a s š a l i n a i š o r g a n i z m o s k y s č i u s , v a l o k r a u j ą . J u o i n h a l i u o j a m a , jei b e p e r s t o j o v a r g i n a k o ­ sulys, b r o n c h ų bei p l a u č i ų ligos. Įpylus į v o n i ą , gerėja o d o s k r a u j o t a k a ; jei v a r g i n a r e u m a t i n ė s ligos — a s i ū k l i ų a c t a s numalšins skausmą. Skalaujant burną sparčiau praeina dantenų uždegimai.

Kraujažolių actas
A c t u u ž p i l a m a s visas ž y d i n t i s a u g a l a s (be š a k n ų ) . Pa­ p r a s t o j i k r a u j a ž o l ė g e r i n a i n k s t ų v e i k l ą , dėl t o n e r e t a i var­ t o j a m a k r a u j u i a r v i s a m o r g a n i z m u i valyti. J i g e r i n a ape­ t i t ą , t i n k a s k r a n d ž i o , ž a r n y n o bei tulžies pūslės l i g o m s gy­ dyti. K r a u j a ž o l i ų a c t a s turi d e z i n f e k u o j a m ų j ų savybių, dėl 145

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

to t i n k a ž a i z d o m s v a l y t i . V o n i a , j k u r i ą įpilta v i e n a s du p u o d e l i a i k r a u j a ž o l i ų a c t o , s u m a ž i n s s p a z m u s per s k a u s ­ mingas mėnesines. D ė m e s i o : kai kuriuos žmones nuo kraujažolės beria; gali k i l t i i r k i t o k i ų a l e r g i n i ų r e a k c i j ų . J e i t a i p a t s i t i k o , š i o acto daugiau nevartokite.

Čiobreliu octos
V i s a s ž y d i n t i s a u g a l a s (be š a k n ų ) u ž p i l a m a s o b u o l i ų a c t u . Visi ž i n o , k a d č i o b r e l i s m a l š i n a s p a z m u s i r dezinfe­ k u o j a . I n h a l i u o j a n t skiestu čiobrelių actu, gydomas bron­ c h i t a s , a s t m a bei k o s u l y s . Č i o b r e l i s m a l š i n a s p a z m u s , dėl t o m a ž i a u p u č i a v i d u r i u s ; dėl s u t r a u k i a n č i o r a u g i n i ų m e ­ d ž i a g ų p o v e i k i o jis t i n k a ir v i d u r i u o j a n t ; turi ir k a r t u m y nų, taigi gerina apetitą. Jei k a m u o j a dantenų ar gerklės u ž d e g i m a s , p a s k a l a u k i t e gerklę a r b u r n ą č i o b r e l i ų a c t u pa­ rūgštintu vandeniu. J e i sergate odos ligomis ar grybeliu, m a u d y d a m i e s i j v a n d e n į į p i l k i t e v i e n ą du p u o d e l i u s č i o b ­ r e l i ų a c t o . T a i p s t i p r i n a m a i r n u a l i n t a nervų s i s t e m a . K e ­ l e t a s l a š ų č i o b r e l i ų a c t o l a b a i tiks p r i e s k o n i n i ų ž o l e l i ų mi­ šiniu " P r o v a n s o ž o l e l ė s " ( " H e r b e s d e P r o v e n c e " ) gardi­ n a m i e m s p a t i e k a l a m s , pavyzdžiui, d a r ž o v i ų v a l g i a m s , į ku­ r i u o s d e d a m a c u k i n i j ų a r b a k l a ž a n ų , bei m ė s o s t r o š k i ­ niams.

Vermutu octos
G a m i n a n t v e r m u t ų a c t ą , į skystį p e r e i n a k a r č i o s i o s ver­ m u t o ž o l ė s m e d ž i a g o s . G e r i a m a s šis a c t a s v e i k s m i n g a i gy­ d o s k r a n d ž i o n e g a l a v i m u s , m a ž i n a vidurių p ū t i m ą , pilnu­ m o p o j ū t į , g e r i n a v i r š k i n i m ą , didina dėl s u t r i k u s i o virški­ n i m o s u m a ž ė j u s į a p e t i t ą . S t i k l i n ė j e v a n d e n s i š m a i š o m a vie­ nas d u a r b a t i n i a i š a u k š t e l i a i šio a c t o i r i š g e r i a m a . Tokiais mažais kiekiais vartojamas vermutas, galima s a k y t i , y r a n e p a v o j i n g a s , t a č i a u dėl viso p i k t o n ė š č i o s i o m s šios v a i s t a ž o l ė s r e i k ė t ų v i s i š k a i a t s i s a k y t i — s e n i a u ja bū­ davo skatinamas prasidedantis gimdymas. Vermutų actu k ū n ą g a l i m a ir trinti — ilgai n e s i a r t i n s g e l i a n t y s v a b z d ž i a i . 146

Vertingas

pašarų

priedas

147

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

m ė n e s i ų d u k a r t u s per d i e n ą į j ų p a š a r ą į m a i š y d a v o o b u o ­ lių a c t o . D ė l k a s d i e n g a u n a m ų m i n e r a l i n i ų m e d ž i a g ų gy­ vuliai p a ž v a l ė d a v o ; b e t o , p r i e a u g l i s b ū d a v o t v i r t e s n i o su­ d ė j i m o i r s t i p r e s n ė s nervų s i s t e m o s . D . K . D ž a r v i o a m ž i n i n k a s , austrų gydytojas F.K. M e i r a s ( 1 8 7 5 — 1 9 6 4 ) , dar j a u n y s t ė j e p a s t e b ė j o , kad patyrę valstie­ čiai n e n o r i n t i e m s p o r u o t i s k a r v ė m s bei j a u č i a m s į p a š a r ą dė­ davo laisvinamųjų. D a b a r o b u o l i ų a c t o niekas n e l a i k o lais­ v i n a m a i s i a i s vaistais, t a č i a u j a m e esanti rūgštis neutralizuo­ ja ž a r n y n e susikaupusius teršalus ir sureguliuoja ž a r n y n o veiklą; tai turi t e i g i a m o p o v e i k i o lytinėms l i a u k o m s .

Stambiejiraguočiai mėgsta rūgštį
R e g i s , k a r v ė s net i r g a n y k l o j e i n s t i n k t y v i a i i e š k o rūgš­ telės — l a b i a u s i a i m ė g s t a rūgščius a u g a l u s . G i r d y k l o j e s t o ­ v i n t i s i n d a s s u o b u o l i ų a c t u r a g u o č i u s t r a u k i a t a r s i mag­ netas. D . K . D ž a r v i s r a š ė , kad r a g u o č i a i l a b a i m ė g s t a r ū g š t ų skystį: jie s t u m d o s i , n o r ė d a m i n o r s t r u p u t į g u r k š t e l ė t i van­ dens, kuriuo buvo išplauta obuolių a c t o statinė. Išlaižę jį, j i e r u p š n o j a ne tik a p l a i s t y t ą ž o l ę , b e t ir ž e m ę , į k u r i ą su­ sigėrė n u o p l o v o s . I š viso t o b u v o g a l i m a d a r y t i i š v a d a s , k a i p gydyti n a m i n i u s gyvulius.

Norėdami arktį pamaloninti, duokite jam obuolio, o ne cukraus gabalėlį. Kanopiniai be galo mėgsta vaisius. Jie neretai įsibrauna į vaismedžių sodus ir "padeda" nuimti derlių.

Aprūpina kaliu, naikina parazitus
A š a r o j a n č i o s a k y s , d r ė g n a s s n u k i s i r k o s u l y s gali reikš­ ti, k a d k a r v ė m s t r ū k s t a k a l i o . Šie p o ž y m i a i r o d o , j o g gy­ vulio o r g a n i z m e s u s i k a u p ė per daug s k y s č i ų . P a d ė t i gali obuolių actas. K a l i s gali p a š a l i n t i i š o r g a n i z m o s k y s č i ų p e r t e k l i ų per i n k s t u s . Ilgą l a i k ą į p a š a r ą k a s d i e n p i l a n t p o d e š i m t a d a l į litro obuolių a c t o , n o r m a l i z u o j a m a skysčių pusiausvyra.

148

Rūgštelę

mėgsta

ir gyvūnai

Tokią kaimišką idilę regėti tenka ne taip jau dažnai. Karvėms, kurios daug laiko praleidžia tvarte, obuolių actas gali tapti vertingu pašarų priedu.

D a u g m e t ų D . K . D ž a r v i s tyrė a c t o ( k a s d i e n s k i r d a m a s p o d e š i m t a d a l į l i t r o ) p o v e i k į didelei k a r v i ų b a n d a i ; štai jo išvados: • n u o l a t į p a š a r ą m a i š a n t o b u o l i ų a c t o , k a r v ė s t a p o ats­ paresnės virusams, bakterijoms, grybeliui ir kitiems kenksmingiems mikroorganizmams; • k a s d i e n su p a š a r u g a u d a m i o b u o l i ų a c t o , gyvuliai t a p ­ d a v o a t s p a r e s n i u t ė l ė m s , v a b z d ž i a m s bei k i t i e m s p a r a ­ z i t a m s . A t r o d ė , kad j u o s m a ž i a u p u o l a ir įkyrūs bei kraujasiurbiai vabzdžiai; • k u o d a u g i a u r ū g š č i ų lapų bei ž o l i ų r a g u o č i a i s u ė s d a v o g a n y k l o j e , t u o s v e i k e s n i b ū d a v o . P a n a š a u s p o v e i k i o su­ l a u k t a į p a š a r ą du k a r t u s per d i e n ą p i l a n t o b u o l i ų a c t o . P a d i d ė d a v o k a r v i ų a t s p a r u m a s l i g o m s , j o s r e č i a u sirg­ davo tešmens uždegimu ir viduriuodavo, rečiau užkietėd a v o v i d u r i a i . I š i m t i s buvo p e r s i l e i d i m a i bei s u n k u s veršiavimasis.

Obuolių actas gali pakeisti rūgščigsias pievų žoles, nes daugelis galvijų laikomi tvartuose, ir tik kelete mėnesnių per metus išgenami į ganyklas.

149

Obuolių

actas

švelnus

vaistas

Obuoliy actas visiems naminiams gyvūnams
išrankios, tačiau nepataikaukite savo augintinei ir nešerkite jos vien mėgstamiausiu maistu. Katės A m e r i k i e t i s P o l i s C . B r e g a s r a š ė , k a d o b u o l i ų a c t a s ser­ g a n č i u s galvijus veikė k a i p s t e b u k l i n g i v a i s t a i . A t r o d ė , kad jis turi ypatingų galių — gyvuliai iškart pasveikdavo. Labiausiai tai liečia virškinimo sistemos ligas, kurios n a m i n i u s gyvulius v a r g i n a itin d a ž n a i : • k a r v ė m s , k u r i a s v a r g i n a v i d u r i a v i m a s ar v i d u r i ų užkie­ t ė j i m a s , per d i e n ą r e i k t ų s u g i r d y t i 1 5 0 m i l i l i t r ų dideliu vandens kiekiu skiesto o b u o l i ų a c t o . Taip daryti t o l , kol išnyks simptomai; • j e i v i r š k i n i m a s s u t r i k o o ž k o m s , k a s d i e n į p a š a r ą įmaišy­ kite du valgomuosius šaukštus o b u o l i ų a c t o , skiesto to­ kiu p a t k i e k i u v a n d e n s ;

150

Kad

neimtų

trūkti

reikalingų

maisto

medžiagų

151

153

Obuolių

actas

grožiui

k i o k e n k s m i n g o š a l u t i n i o p o v e i k i o , b e t o , yra itin pigus. P a č i ų g a m i n t u o s e o b u o l i ų a c t o p r e p a r a t u o s e nėra nei o d ą s a u s i n a n č i o a l k o h o l i o , nei galinčių jai p a k e n k t i įtartinų kon­ servantų. B e t k o k i a s u o b u o l i ų a c t u p a g a m i n t a p r i e m o n ė grožiui puoselėti — grynas g a m t o s p r o d u k t a s , k u r i u o gali­ m a visiškai p a s i t i k ė t i . Ž i n o m a , o b u o l i ų a c t a s bei kiti k o m ­ p o n e n t a i turi būti k o k y b i š k i ir, jei į m a n o m a , e k o l o g i š k a i švarūs.

Subtili alternatyva
O b u o l i ų a c t a s — g a i v i n a n t i , s a u g a n t i ir d e z i n f e k u o ­ janti kosmetinė priemonė. Pamėginkite ir J ū s ! Įsitikinkite k a d t a i , k ą ž m o n ė s n a u d o j a j a u n e v i e n ą t ū k s t a n t m e t į , at­ eityje d a u g e l i u a t v e j ų g a l ė s p a k e i s t i b r a n g i u s k o s m e t i k o s p r o d u k t u s , k u r i a i s s u d o m i n a r e k l a m a i r k u r i e vėliau ne­ pateisina lūkesčių.

N e visi s u v o k i a , k a d g r o ž i s t i k r ą j a t o ž o d ž i o p r a s m e a t e i n a iš vidaus; d a u g i a u s i a t a i m ū s ų o r g a n i z m e vykstan­ č i ų o r g a n i n i ų p o k y č i ų r e z u l t a t a s . M ū s ų išvaizda i r žave­ sys, o d o s , p l a u k ų bei n a g ų b ū k l ė , l a i k y s e n a , a k i ų spinde­ sys i r k i t o s g r o ž i o a p r a i š k o s l a b i a u s i a i p r i k l a u s o n u o t o , kaip vyksta medžiagų apykaita. K a i o r g a n i z m a s g a u n a p e r m a ž a i v i t a m i n ų bei m i n e r a ­ linių m e d ž i a g ų , o d a s u g l e m b a , p a b l y k š t a , i m a lūžinėti na­ gai i r p l a u k a i , a p s i b l a u s i a ž v i l g s n i s . K a i p a ž e i d ž i a m a žar­ nyno mikroflora, pūvant susidarę nuodai patenka į krau­ j ą i r dėl t o a t s i r a n d a e g z e m ų , s p u o g ų , i n k š t i r ų , r a u k š l i ų , oda tampa blyški ar nenatūraliai r a u d o n a . J e i jau susirūpinote savo išvaizda, kasdien, geriausia r y t ą , g e r k i t e v a n d e n į s u o b u o l i ų a c t u i r m e d u m i . T a i pa­ g e r i n s m e d ž i a g ų a p y k a i t ą v i s a m e o r g a n i z m e , p a d ė s apsi154

Grožis iš vidaus

Normalizuojamas

pH

rūpinti b ū t i n o m i s m i n e r a l i n ė m i s m e d ž i a g o m i s , sureguliuos v i r š k i n i m ą . Ž o d ž i u , n a u d i n g a bus v i s a m o r g a n i z m u i . At­ rodysite gaiviau, spinduliuosite žavesiu.

M ū s ų odą dengia apsauginė plėvelė — tam tikras "rūgštusis a p s i a u s t a s " . Jis susidaro išgaravus prakaito l i a u k ų i š s k y r o m s i r n e l e i d ž i a ligas s u k e l i a n t i e m s m i k r o ­ o r g a n i z m a m s p a t e k t i a n t o d o s p a v i r š i a u s . Šis r ū g š č i ų dan­ galas yra silpnai rūgščios r e a k c i j o s (pH — 5 , 5 ) ; ž i n o m a , kad daugelis bakterijų nemėgsta rūgščios terpės. Dažnai p r a u s i a n t i s m u i l u , p a ž e i d ž i a m a s šis n a t ū r a l u s a p s a u g i ­ nis s l u o k s n i s . M u i l a s i r į j j p a n a š i o s m e d ž i a g o s y r a šar­ m i n ė s r e a k c i j o s i r n e u t r a l i z u o j a r ū g š t i s . M u i l i n a n t i s pa­ šalinami ir natūralūs o d o s riebalai bei apsauginė prakai­ to plėvelė. T a d a oda ima sausėti, skeldėti; o tai puikios sąlygos b a k t e r i j o m s ir kitiems k e n k s m i n g i e m s m i k r o o r ­ ganizmams daugintis. 155

Odos paviršius turi buti rūgščios reakcijos

Obuolių

actas

grožiui

N o r i n t j o n e s u n a i k i n t i , visų p i r m a r e i k i a p r a u s t i s k u o š v e l n e s n ė m i s n e š a r m i n ė m i s p r i e m o n ė m i s . K i t a v e r t u s , jei j a u p r a u s i a t ė s s u m u i l u , o d ą b ū t i n a g a u s i a i n u p l a u t i šiltu v a n d e n i u . P o t o l a b a i n a u d i n g a įtrinti p r a s k i e s t u o b u o l i ų actu — jo pH beveik toks pat, kaip ir sveikos odos. M a s a ­ ž u o j a n t o b u o l i ų a c t u , a t k u r i a m a s i r s t a b i l i z u o j a m a s ap­ s a u g i n i s r ū g š č i ų s l u o k s n i s . O d o s r e a k c i j a vėl t a m p a silp­ nai r ū g š t i n ė , a t s i r a n d a a p s a u g i n i s s l u o k s n i s , s a u g a n t i s n u o kenksmingų išorės veiksnių. Be to, masažas stangrina odą, stiprina jungiamąjį audinį.

Kaip atkurti apsauginį rūgščiu sluoksnį

S v a r b i a u s i a g r a ž i n i m o s i o b u o l i ų a c t u p r o c e d ū r a — ry­ t i n i s m a s a ž a s o b u o l i ų a c t u . T a i p bus p a š a l i n t i m u i l o liku­ č i a i , a t n a u j i n t a s a p s a u g i n i s rūgščių s l u o k s n i s , g e r i n a m a kraujotaka, dezodoruojama, stangrinama ir gaivinama oda. Masažuotis reikėtų kiekvieną kartą nusiprausus po dušu, k i t a i p t a r i a n t , k i e k v i e n ą k a r t ą p a n a u d o j u s m u i l ą a r k o k i ą n o r s k i t ą p r a u s i m o s i p r i e m o n ę . J e i t o n e g a l i t e pa­ daryti k a s d i e n , d a k t a r o D . K . D ž a r v i o n u o m o n e , r e i k ė t ų rasti l a i k o b e n t k a r t ą per s a v a i t ę . Stiklinėje vandens (kokio labiau patinka — drungno ar vėsaus) išmaišykite vieną valgomąjį šaukštą o b u o l i ų ac­ t o . P o t r u p u t į j o p i l k i t e į saują i r i š t r i n k i t e k ū n ą . M a s a ž u o k i t ė s s u k a m a i s i a i s j u d e s i a i s , visada širdies l i n k ; t a i p , b e j e , a t l i e k a m a s i r bet k o k s k i t a s m a s a ž a s . P o t o n e s i š l u o s t y k i t e — k ū n ą a b i e m r a n k o m i s t r i n k i t e t o l , kol susigers visas s k y s t i s . N e s i b a i m i n k i t e — rūgštele n e k v e p ė s i t e : po k e l e t o m i n u č i ų k ū n a s dvelks g a i v a .

Masažas obuoliu actu

156

Rūgštus

kvapas

greitai

išsisklaido

p u t o j a n č i ų p r i e m o n i ų v o n i a i n e r e i k i a ) ; m a u d y d a m i e s i švel­ niai t r i n k i t e veidą bei k ū n ą . D e j a , n e ž i n o m a , k o k į b ū t e n t a c t ą n a u d o j o s i n j o r a B o r d ž i j a . Vis d ė l t o p a t i r t i s r o d o , k a d n a t ū r a l u s d r u m s t a s o b u o l i ų a c t a s , k u r i o t e i g i a m a s povei­ kis ž i n o m a s n u o s e n o , dėl g a i v a u s v a i s i ų a r o m a t o i r gau­ sybės veikliųjų sudedamųjų dalių g r o ž i o v o n i a i tiks l a b i a u ­ s i a i . B e j e , š i u o l a i k i n ė s e o d o s p r i e ž i ū r o s p r i e m o n ė s e yra v i t a m i n ų A bei E, k u r i ų g a u s u ir o b u o l i ų a c t e .

J e i niežti g a l v o s a r viso k ū n o o d ą , t o k i a v o n i a t a i p p a t gali būti l a b a i v e i k s m i n g a . N i e ž t i d a ž n i a u s i a i dėl p a ž e i s t o a p s a u g i n i o rūgščių s l u o k s n i o , per s i l p n o s k r a u j o t a k o s , už­ p u o l u s b a k t e r i j o m s bei g r y b e l i u i ; d a u g e l į šių p r i e ž a s č i ų gali p a š a l i n t i o b u o l i ų a c t a s . J a i o s a s a u s a , j ą n i e ž t i , vien r i e b i ų k r e m ų n e p a k a k s . L a b i a u t i k s o d o s n e d i r g i n a n t i s se­ zamo ar migdolų aliejus, sumaišytas su trupučiu obuolių acto — pasigaminkite tokio losjono.

"Nusiplaukite" niežulį

Grožio actas su vaistažolėmis
Į obuolių actą galima pridėti įvairių vaistažolių ir taip pa­ sigaminti odos priežiūros p r i e m o n i ų . Šiuo praskiestu actu ga­ lima valyti veidą ar masažuoti visą kūną. J e i J u m s reikia prie­ monės voniai, į pilną vonią vandens įpilkite du puodelius to­ kio vaistažolių a c t o . K o j ų ar r a n k ų vonelei reikės mažiau.

V a i s t a ž o l i ų p a r d u o t u v ė j e a r v a i s t i n ė j e įsigykite r e i k a ­ lingų d ž i o v i n t ų a u g a l o d a l i ų . Ž o l e l e s r i n k t i i r t i n k a m a i d ž i o v i n t i — t i k r a s m e n a s , t o d ė l to i m t i s gali tik ž i n o v a i . Į didelį stiklinį ar f a j a n s i n į i n d ą į b e r k i t e dvi p i l n a s sau­ j a s l a p ų , žiedų, žolės a r s m u l k i n t ų š a k n ų ( t o s d a l i e s , kuri 157

Grožio actas gaminamas taip

Obuolių

actas

grožiui

v a i s t i n g a ) . U ž p i l k i t e puse l i t r o o b u o l i ų a c t o . I n d ą užden­ k i t e i r l a i k y k i t e e s a n t 1 8 — 2 0 ° C t e m p e r a t ū r o s , k a d pri­ t r a u k t ų . K a r t k a r t ė m i s i n d ą a t s a r g i a i p a p u r t y k i t e — susi­ m a i š y s visos s u d e d a m o s i o s dalys. Po dviejų ar trijų savai­ č i ų p e r k o š k i t e p e r s m u l k ų sietą a r š v a r i ą s k e p e t a i t ę ; gro­ ž i o a c t a s p a r u o š t a s — s u p i l k i t e jį į dailų b u t e l i u k ą . Patarimas: a t s i ž v e l g d a m i į s a v o o d o s y p a t u m u s , g a l i t e d e r i n t i įvairias v a i s t a ž o l e s .

Jei labai skubate
J e i g r o ž i o a c t o v o n i a i , masažui a r veidui valyti r e i k i a b ū t e n t d a b a r , a c t ą lygiomis dalimis s u m a i š y k i t e su vande­ niu, įberkite žiedų, žolelių, lapų ar šaknų ir užvirinkite. T a d a p a l i k i t e ketvirtį v a l a n d o s p r i t r a u k t i , p o t o n u k o š k i t e . J e i r e i k i a t o n i k o ar s k y s č i o m a s a ž u i — a t a u š i n k i t e .

• m i r t i n i ų š e i m o s a u g a l o e u k a l i p t o a c t a s s k a i s t i n a ir dezin­ fekuoja spuoguotą odą; • rasakilų actui ruošti i m a m a žolė be šaknų. J i s skaistina, todėl tinka sausai, nuolatos spuoguotai odai; • g a m i n a n t šeivamedžių a c t ą , užpilami žiedai ir lapai. N u o jo sausa oda t a m p a švelni bei elastinga. T i n k a kaip priedas voniai ar masažui, a t s i k r a t o m a n e m a l o n a u s kūno kvapo; • r u o š i a n t r a m u n ė l i ų a c t ą , i m a m i jų žiedai. R a m u n ė l ė s slo­ p i n a u ž d e g i m ą , t o d ė l šis a c t a s t i n k a n o r m a l i a i bei rie­ biai odai. Jo tirpalu (ketvirtis puodelio ramunėlių acto litrui v a n d e n s ) g y d o m a s u d i r g i n t a išangės bei l y t i n i ų or­ g a n ų o d a bei g l e i v i n ė ; • iš l e v a n d o s žiedų p a g a m i n t a s a c t a s r a m i n a . J i s l a b a i tin­ ka r i e b i a i odai valyti. V o n i a su levandų a c t u padeda grei­ čiau užmigti, grąžina pusiausvyrą, atpalaiduoja; • iš gelsvės ž o l ė s bei š a k n ų p a g a m i n t a s a c t a s švelniai v a l o odą ir slopina kvapą; • liepų žiedų a c t a s lygina ir r a m i n a s u d i r g i n t ą o d ą , g e r i n a kraujotaką, suteikia odai gaivumo; 158
i

Kiekvienai budai — po žolelę:

Nuo

eukaliptų

iki

citrinų

acto

l a u r o lapų a c t a s g e r i n a k r a u j o t a k ą , veikia a n t i s e p t i š k a i , be t o , gaivina suglebusią ir skaistina riebią s p u o g u o t ą odą; m e l i s ų a c t a s g a m i n a m a s i š c i t r i n i n ė s m e l i s o s l a p e l i ų ; jis gaivina odą, gerina kraujotaką; p e t r a ž o l i ų a c t a s g a u n a m a s , šios p r i e s k o n i n ė s žolės lape­ lius užpylus a c t u . J i s t i n k a r i e b i a i o d a i v a l y t i , b e t o , sa­ k o m a , k a d š v i e s i n a s t r a z d a n a s bei p i g m e n t i n e s d ė m e s ; r o ž i ų a c t u i r e i k ė s r o ž i ų ž i e d l a p i ų . R o ž i ų ž i e d l a p i a i siau­ r i n a k a p i l i a r u s . R o ž i ų a c t a s s k a i s t i n a i r lygina n o r m a l i ą bei sausą o d ą . J i s r e k o m e n d u o j a m a s ir esant išsiplėtusioms bei p a r a u d u s i o m s veido o d o s k r a u j a g y s l ė m s ( k u p e r o z e i ) ; i š r o z m a r i n o lapų p a g a m i n t a s r o z m a r i n o a c t a s s u t r a u ­ kia i š s i p l ė t u s i u s k a p i l i a r u s ; š a l a v i j ų a c t a s g a m i n a m a s i š š a l a v i j o l a p e l i ų ; jis m a l š i n a u ž d e g i m ą , t o d ė l t i n k a r i e b i a i ir s p u o g u o t a i odai valyti. Š a l a v i j ų a c t o v o n i a tiks t i e m s , kurie gausiai p r a k a i t u o j a ; r ū g š t y n i ų a c t o t u r ė s i t e , a c t u užpylę šią ž o l ę . J i s v a l o , s k a i s t i n a i r d e z i n f e k u o j a r i e b i ą bei s p u o g u o t ą o d ą ; iš čiobrelių lapų g a m i n a m a s čiobrelių actas žvalina ir s l o p i n a b l o g ą k v a p ą . J i s t i n k a p a b l y š k u s i a i , p r a s t a i krau­ j u a p r ū p i n a m a i o d a i t o n i z u o t i bei k a i p p r i e d a s v o n i a i ; n a š l a i č i ų a c t u i reikės n a š l a i č i ų žiedų; n u o s e n o j u o r a m i ­ n a m a s u d i r g i n t a o d a . J e i o d ą n u o l a t b e r i a , t e m p i a , atsi­ r a n d a p ū l i n u k ų , dedami n a š l a i č i ų a c t o k o m p r e s a i ; jis tin­ ka ir kaip priemonė voniai; c i t r i n ų a c t ą g a u s i m e , c h e m i š k a i n e a p d o r o t ų c i t r i n ų sul­ tis s u m a i š ę s u o b u o l i ų a c t u . L a u k t i dviejų s a v a i č i ų , k o l n u s i s t o v ė s , n e r e i k i a . J u o g a l i m a valyti r i e b i ą a r s p u o ­ guotą odą.

159

Obuolių

actas

grožiui

Natūralioji kosmetika veidui
V i r š u t i n į o d o s s l u o k s n į s u d a r o m i k r o s k o p i n i a i žvyne­ l i a i , k u r i e v e i k i a n t saulei, vėjui bei v a l y m o p r i e m o n ė m s i l g a i n i u i i š d ž i ū s t a ir i m a l u p t i s : d i e n o s šviesą išvysta po j a i s e s a n t i s s l u o k s n i s . Š v e i č i a n t veidą, o d a t a m p a gaives­ n ė , įgyja r a u s v u m o . Š v e l n i a i nušveisti veidą o b u o l i ų a c t u r e i k ė t ų k a r t ą per s a v a i t ę . Iš p r a d ž i ų v e i d o o d ą n u v a l y k i t e p i e n e l i u ir n u p l a u k i t e dideliu k i e k i u š i l t o v a n d e n s . T a d a n e d i d e l į r a n k š l u o s t u k ą s u d r ė k i n k i t e šiltu v a n d e n i u , lengvai n u g r ę ž k i t e ir m a ž d a u g tris m i n u t e s p a l a i k y k i t e p r i s p a u d ę prie v e i d o : tai a t v e r i a p o r a s , p a d i d ė j a o d o s g e b ė j i m a s įgerti. P o t o l i n i n ę skepe­ t a i t ę p a m e r k i t e į pusę l i t r o v a s a r o š i l č i o v a n d e n s , parūgš­ tinto ketvirčiu puodelio obuolių acto, nestipriai nugręžkite i r p r i d ė k i t e prie v e i d o . A n t j o s dar u ž d ė k i t e k i l p i n į r a n k š ­ luostį. Atsipalaiduokite ir penkias minutes pagulėkite. Ta­ d a s k e p e t a i t ę i r r a n k š l u o s t į n u i m k i t e , o d ą k r u o p š č i a i nu­ p l a u k i t e šiltu v a n d e n i u . Po to veidą stipriai p a t r i n k i t e drėg­ n u k i l p i n i u r a n k š l u o s č i u ; t a i p p a š a l i n s i t e senus ž v y n e l i u s . G a l i a u s i a i o d ą a t g a i v i n k i t e t o n i z u o j a m u o j u s k y s č i u i r pa­ tepkite kremu.

Šveitimas arba intensyvus veido valymas

V a n d e n i u p r a s k i e s t a s o b u o l i ų a c t a s ( s a n t y k i u 1:1) — itin v e i k s m i n g a s t o n i z u o j a m a s i s s k y s t i s . B u s g e r i a u s i a , jei 160

Tonizuojamasis skystis veidui

Kaip

paskaistinti

ir

sustangrinti

odą

šį m i š i n į s u p i l s i t e į n e d i d e l į b u t e l i u k ą u ž s u k a m u k a m š č i u . Tada jį visada turėsite po r a n k a , be t o , galėsite pasiimti į kelionę. Kuokštelį vatos sudrėkinkite vandeniu skiestu o b u o l i ų a c t u i r p a t r i n k i t e v e i d ą . V a n d e n i u p l a u t i nerei­ kia. Taip išvalomos ir poros.

Į pulverizatorių įpilkite atvėsinto vandeniu skiesto o b u o l i ų a c t o ; ryte i r v a k a r e j u o p a p u r k š k i t e v e i d ą . P o t o nešluostykite, leiskite nudžiūti ir tada patepkite kremu. Tai stangrina ir drėkina odą.

Gaivinantis dušas veidui

K a r t k a r t ė m i s p a r u o š k i t e s a v o veidui g a r ų v o n i ą : į lit­ r ą v e r d a n č i o v a n d e n s įpilkite k e t v i r t į p u o d e l i o o b u o l i ų a c ­ t o , į m e s k i t e t r u p u t į p i p i r m ė t ė s l a p e l i ų , r a m u n ė l i ų , levan­ d ų žiedų a r k o k i ų n o r s kitų ž o l e l i ų . T o k i a p r o c e d ū r a skais­ t i n a v e i d ą , v a l o p o r a s . B e t o , t a i l a b a i sveika b r o n c h a m s bei p r i e n o s i n i a m s a n č i a m s ( d a r žr. skyrelį a p i e s p u o g u o t ą o d ą , 1 3 5 p s l . ) . P o t o k i o s p r o c e d ū r o s veidą n u p r a u s k i t e š a l t u v a n d e n i u — p o r o s vėl užsivers. J e i j ū s ų k r a u j a g y s l ė s i š s i p l ė t u s i o s , n e s i p r a u s k i t e p e r n e l y g šaltu v a n d e n i u !

Valomoji garu vonia veidui

Ši kaukė stangrina ir gaivina brandžią odą. Plakikliu iki p u t ų i š p l a k i t e v i e n ą k i a u š i n i o t r y n į ; l a š i n a n t į m a i š y k i ­ t e a r b a t i n į š a u k š t e l į o b u o l i ų a c t o bei d u v a l g o m u o s i u s šaukštus dagių aliejaus. Sutrinkite ir įmaišykite valgomą­ jį šaukštą papajos ar a v o k a d o s m i n k š i m o . Viską dar kar­ t ą k r u o p š č i a i i š m a i š y k i t e . K o š e l ę u ž t e p k i t e a n t gerai nu­ valytos v e i d o , k a k l o bei k r ū t i n ė s o d o s . N e t e p k i t e apie a k i s . P o 3 0 m i n u č i ų n u p l a u k i t e šiltu v a n d e n i u i r a t g a i v i n k i t e t o n i z u o j a m ą j a p r i e m o n e ; k r e m u t e p k i t e tik t a d a , jei t r a u ­ kia o d ą . 161

Kaukė brandžiai veido odai

Obuolių

actas

grožiui

Ši kaukė ypač tinka riebiai, dažnai beriamai odai. Ket­ virtį a g u r k o n u l u p k i t e , s u t r i n k i t e į k o š e l ę ir k r u o p š č i a i iš­ maišykite su kiaušinio tryniu, trimis valgomaisiais šaukš­ t a i s alyvų a l i e j a u s bei a r b a t i n i u š a u k š t e l i u o b u o l i ų a c t o . K o š e l e i š t e p k i t e veidą i r k a k l ą , p u s v a l a n d į p a l a i k y k i t e i r nuplaukite vasarošilčiu vandeniu.

Agurku kaukė spuoguotai odai

K a u k ė skaistina ir ramina dažnai beriamą odą. Be to, j i k u o p u i k i a u s i a i t i n k a k r ū t i n ė s bei k a k l o , p e č i ų i r nuga­ ros o d a i . T o d ė l u ž m a i š y k i t e d a u g i a u k o š e l ė s . S i k a u k ė J u m s ne itin t i k s , j e i i š s i p l ė t ę k a p i l i a r a i — m o l ž e m i s turi s t i p r i ų s u t r a u k i a n č i ų s a v y b i ų , o tai šiuo a t v e j u n ė r a g e r a i . P a š i l d y k i t e v a l g o m ą j į š a u k š t ą dagių a r s a u l ė g r ą ž ų alie­ j a u s — t i k n e u ž v i r i n k i t e . Į jį į m a i š y k i t e v i e n ą du v a l g o ­ m u o s i u s š a u k š t u s a c t a r u g š č i o m o l ž e m i o ( j o g a l i t e įsigyti v a i s t i n ė s e ) . K o š e l e i š t e p k i t e veidą a r k i t u s o d o s p l o t e l i u s . L a i k y k i t e 3 0 m i n u č i ų ; p o t o n u p l a u k i t e šiltu v a n d e n i u .

Actarugščio molžemio kaukė

Plauku priežiūra:
jei niežti g a l v ą , gali būti, k a d j ą per d a ž n a i t r e n k a t e stip­ riomis c h e m i n ė m i s p r i e m o n ė m i s . O b u o l i ų actas grąžins p u s i a u s v y r ą . Į s t i k l i n ę v a n d e n s į p i l k i t e v i e n ą du a r b a t i ­ nius š a u k š t e l i u s o b u o l i ų a c t o ; š i u o t i r p a l u s u d r ė k i n k i t e š u k a s i r š u k u o k i t e p l a u k u s t o l , k o l jie visi s u d r ė k s ; jei n e į s t e n g i a t e a t s i k r a t y t i p l e i s k a n ų , p a š i l d y k i t e g r y n o o b u o l i ų a c t o ir p a t e p k i t e j u o galvos o d ą . A n t galvos užsi­ dėkite p o l i e t i l e n i n į maišelį ir apvyniokite kilpiniu r a n k š ­ l u o s č i u . P a l a i k ę v a l a n d ą išplaukite švelniu š a m p ū n u ; jei l a b a i s l e n k a p l a u k a i , k i e k v i e n ą v a k a r ą g a l v o s o d ą įtrinkite o b u o l i ų a c t o ir vandens mišiniu (santykiu 1:1); p l a u k ų š e p e č i a i bei š u k o s vėl bus švarūs, jei j u o s v i e n ą dvi v a l a n d a s p a m i r k y s i t e pusėje litr o k a r š t o v a n d e n s , ku162

Plaukų

žvilgesys

riame ištirpinta du arbatiniai šaukšteliai žaliojo muilo i r į m a i š y t a pusė p u o d e l i o o b u o l i ų a c t o .

Skalaujant obuolių actu, iš plaukų išplaunami muilo bei k a r b o n a t ų l i k u č i a i , g a i v i n a m i p l a u k a i bei g a l v o s o d a ; p l a u k u s p a s i d a r o lengviau š u k u o t i , jie n e t a i p s a u s ė j a , i m a žvilgėti, b ū n a p a p u r ę . T a i ž i n o j o d a r m ū s ų p r o s e n e l ė s : šia išbandyta namine skalavimo priemone jos dažnai ir mie­ lai p u o s e l ė d a v o gražius savo p l a u k u s — tais l a i k a i s jie daž­ n i a u s i a i b ū d a v o ilgi ( d e j a , supinti į k a s a s ir susegti, t o d ė l n e d a u g k a s m a t y d a v o , k o k i e jie g r a ž ū s ) . • Iš p l a u k ų v i s i š k a i i š p l a u s i t e š a m p ū n o l i k u č i u s , jei p u o ­ delį š i l t o v a n d e n s p a r ū g š t i n s i t e dviem t r i m i s v a l g o m a i ­ siais š a u k š t a i s o b u o l i ų a c t o i r j u o p e r s k a l a u s i t e p l a u k u s . S a k o m a , kad reguliariai plaukus skalaujant obuolių ac­ tu parūgštintu vandeniu lėčiau žylama; • trečdalį puodelio obuolių acto atskieskite trimis puode­ liais š i l t o v a n d e n s i r i š p l o v ę p l a u k u s , p e r s k a l a u k i t e šiuo mišiniu; daugiau skalauti nebereikia.

Skalaukite plaukus obuoliu actu

Skirtingiems plaukams — skirtingos skalavimo priemonės:
• tamsūs plaukai žvilgės, o jų spalva bus sodri, jei juos per­ skalausite rozmarinų actu (pagamintu iš augalo lapelių); • šviesūs bei šviesiai rusvi p l a u k a i n u o s e n o p u o s e l ė j a ­ mi ir šviesinami ramunėlų actu ( g a m i n a m u iš ramunė­ lių ž i e d ų ) ; • jei vargina p l e i s k a n o s , t a i p pat n o r i n t sustiprinti plau­ kus, s k a l a u j a m a dilgėlių a c t u ( r u o š i a m u iš dilgėlių); • p e r s k a l a u t i p e t r a ž o l i ų a c t u , p l a u k a i y p a č žvilga; • š a l a v i j ų a c t a s (iš š a l a v i j ų l a p e l i ų ) s t i p r i n a p l a u k u s ; • v a r n a l ė š ų a c t a s ( g a m i n a m a s iš v a r n a l ė š ų š a k n ų ) pa­ deda f o r m u o t i š u k u o s e n ą , be t o , s u t e i k i a p l a u k a m s žvil­ gesio. 163

Obuolių

actas

grožiui

Jei pritrukote priemonės šukuosenai formuoti, pravers nuo seno žinoma naminė. S u m a i š y k i t e ketvirtį litro m i n e r a l i n i o v a n d e n s , valgo­ mąjį š a u k š t ą o b u o l i ų a c t o i r p a k a i t i n k i t e , bet neužvirinki­ t e . I š t i r p i n k i t e a r b a t i n į š a u k š t e l į m e d a u s . G a u t u skysčiu įtrinkite išplautus ir i š s k a l a u t u s p l a u k u s ; p e r s k a l a u t i ne­ r e i k i a . Į šį mišinį įpylę t a m t i k r ų ž o l e l i ų n u o v i r o , atgaivin­ site savo p l a u k ų spalvą ar s u t e i k s i t e j a i švelnų a t s p a l v į : • jei n o r i t e , k a d šviesūs p l a u k a i d a r l a b i a u žvilgėtų, v i e t o j v a n d e n s p i l k i t e r a m u n ė l i ų žiedų n u o v i r o . A c t ą i r m e d ų į m a i š y k i t e tik į a t š a l d y t ą n u o v i r ą ; • jei n o r i t e r a u s v o a t s p a l v i o , d i s t i l i u o t a m e v a n d e n y j e iš­ maišykite valgomąjį šaukštą raudonai dažančios " c h n a " m i l t e l i ų , 1 0 m i n u č i ų p a v i r i n k i t e a n t s i l p n o s ugnies, p o t o į m a i š y k i t e a c t ą bei m e d ų ; • k a š t o n i n i o a t s p a l v i o t a m s ū s p l a u k a i p u i k i a i žvilgės, jei vandenį pakeisite stipria juodąja arbata. 164

Priemonė šukuosenai formuoti

Actas

gaminamas

taip

Kuo

saldesni,

tuo

geresni

169

Actas

gaminamas

taip

170

Svarbiausia

švara

Actas

gaminamas

taip

S v a r b ū s d a r d u d a l y k a i : sultis r e i k i a k u o s k u b i a u p e r d i r b ­ t i , k a d j o s e neįsiveistų k e n k ė j ų ; b e t o , sultys n e t u r i k o n ­ t a k t u o t i s u g e l e ž i m i , b e n t j a u dėl t o , k a d n e p a k i s t ų p r o ­ d u k t o s p a l v a . V a i s i u o s e e s a n č i o s rūgštys i š g e l e ž i e s gali " p a s i i m t i " tam tikrų dalelyčių, kurios po to jungiasi su r a u g i n ė m i s m e d ž i a g o m i s i r n u d a ž o skystį p i l k a i a r netgi juodai.

M ė g ė j a i , m a ž o s v a l s t i e č i ų į m o n ė l ė s bei p r a m o n ė s į m o ­ nės sultis s p a u d ž i a dviem e t a p a i s : vaisiai p i r m i a u s i a su­ s m u l k i n a m i , po to s u n k i a m o s sultys. Į tyrę v a i s i a i s u m a ­ lami specialiais malūnais, pavyzdžiui, centrifugomis ar g a n d y k l i n i a i s m a l ū n a i s . Į r e n g i n y s turi būti s u d e r i n t a s t a i p , k a d n e s u m a l t ų o b u o l i ų s ė k l y č i ų , o žalesni vaisiai b ū t ų ma­ l a m i s m u l k i a u nei visiškai p r i n o k ę . M a l i m o t i k s l a s — ne t i k m e c h a n i š k a i s u s m u l k i n t i vai­ sių m i n k š t i m ą , b e t i r a k t y v i n t i p e k t i n a z e s . T a i f e r m e n t a i , k u r i ų v a i s i u o s e esti l a b a i n e d a u g ; dėl jų t r u p u t į p a d i d ė j a sulčių t a k u m a s . K a i k u r i e g a m i n t o j a i m a l d a m i d a r pride­ da šių f e r m e n t ų — g a u n a m a d a u g i a u sulčių, s p a r č i a u skyst ė j a v a i s i ų m i n k š t i m a s . T a i n a u d i n g a — ilgiau l a i k a n t ty­ rę, d i d ė j a p a v o j u s , k a d j i p r a r u g s .

Malimas

K i t a v e r t u s , d i r b t i n a i p r i d ė j u s p e k t i n a z i ų , g r e i č i a u su­ yra p e k t i n a s . P e k t i n ą g a l i m e lyginti su k l i j a i s — dėl jo ne­ suyra v a i s i ų l ą s t e l i ų s i e n e l ė s . P a g a l c h e m i n ę sudėtį tai po­ lisacharidas, kitaip tariant, angliavandenis, kurio mole­ kulės g r a n d i n ė l a b a i ilga. J i s n a u d i n g a s ir s v e i k a t a i — tai puiki balastinė medžiaga. J e i vaisių sultyse ar o b u o l i ų acte gausu p e k t i n o — s k y s t i s b ū n a d r u m s t a s , nes m i n k š t i m o l ą s t e l i ų d a l e l ė s " l i m p a " v i e n a prie k i t o s k a i p i r a n k s č i a u . J e i p e k t i n a s suiręs, drumzles galima atskirti filtruojant; skystis tam172

Dėdos dėl pektino

Nuo

obuolio

iki

suraugintų

sulčių

pa beveik skaidrus. Taigi skaidrinant labai sumažėja m a i s t i n ė o b u o l i ų s u l č i ų a r a c t o v e r t ė : b ū t e n t p e k t i n a s tei­ k i a d i d ž i u l ė s n a u d o s m ū s ų o r g a n i z m u i , p a v y z d ž i u i , veiks­ mingai reguliuoja c h o l e s t e r o l i o kiekį, šalina iš organiz­ mo nuodingas medžiagas. G a m i n t o j a i d a u g i a u n e s k a i d r i ų p r o d u k t ų siūlo t i k t a ­ da, kai to r e i k a l a u j a v a r t o t o j a i . Ką č i a slėpti — t a d a ga­ m i n t o j a m s kyla daug s u n k u m ų — jie turi s a u g o t i , k a d ne­ gestų t y r ė , šviežiai s p a u s t o s bei r a u g i n a m o s sultys. T a i g i pasiruoškite mokėti truputį daugiau — neskaidrintų pro­ duktų gamybos kaštai didesni.

K i t a s e t a p a s — s u l č i ų s p a u d i m a s . P r e s ų yra į v a i r i ų . M ė g ė j a i bei m a ž o s v a l s t i e č i ų į m o n ė l ė s o b u o l i ų s u l t i m s spausti d a ž n i a u s i a i n a u d o j a s r a i g t i n i u s p r e s u s , k u r i ų mi­ n i m a l i r e z e r v u a r o t a l p a — d v y l i k a l i t r ų . S r a i g t i n i s pre­ sas — t a i p r e s a s - i n d a s , k u r slėgis p e r d u o d a m a s s r a i g t u iš v i r š a u s į i n d ą . Apačioje išteka išspaustos sultys. Truputį sudėtinges­ n i v a d i n a m i e j i h i d r a u l i n i a i p r e s a i . J u o s e slėgis k u r i a m a s s r a i g t u ar h i d r a u l i n i u į r e n g i n i u , b e t v e i k i a ne visą t y r ę . K e l e t u s i n t e t i n i o a u d i n i o sietų tyrė s u s k i r s t o m a h o r i z o n ­ t a l i a i s s l u o k s n i a i s i r v i e n u s p u s t e l ė j i m u i š s u n k i a m a dide­ liu slėgiu. T a i p g a u n a m a daug d a u g i a u s u l č i ų , nei spau­ d ž i a n t visą, s l u o k s n i a i s n e s k i r s t y t ą t y r ę . S m u l k i e j i bei v i d u t i n i a i g a m i n t o j a i turi d a r v i e n ą gali­ m y b ę . S r i t y s e , k u r daug v a i s m e d ž i ų s o d ų , savo p a s l a u g a s siūlo s u l č i ų s p a u d y k l o s . P a č i a m n e r e i k i a nei r u o š t i t y r ė s , nei s p a u s t i s u l č i ų . T o k i o s e s p a u d y k l o s e , k a i p i r g a m i n a n t pramoniniu būdu, paprastai įrengtos gamybinės linijos, kuriose vaisiai a u t o m a t i z u o t a i plaunami, smulkinami ir sunkiami. Ž i n o m a , smulkiesiems gamintojams sumažėja d a r b o , b e t d a ž n i a u s i a i n ė r a j o k i o s g a r a n t i j o s , k a d , per­ d i r b a n t n e d i d e l į k i e k į o b u o l i ų , bus g a u t o s b ū t e n t a t v e ž t ų o b u o l i ų sultys. 173

Spaudimas

Actas

gaminamas

taip

R a u g i n a t o b u o l i ų sultyse v y k s t a a l k o h o l i n i s r ū g i m a s — j o s p a m a ž u v i r s t a j a u n u vynu. A l k o h o l i n i s r ū g i m a s — n a t ū r a l u s p r o c e s a s , t o d ė l b e d i d e l i o v a r g o bei k o k i ų n o r s pagalbinių priemonių rauginti galima ir namuose. I š s p a u s t o s sultys s u p i l a m o s į stiklinius ar fajansinius in­ dus (ne d a u g i a u k a i p devyni d e š i m t a d a l i a i t ū r i o ) , k a k l e l i s a p m a u n a m a s guminiu b a l i o n u taip, kad n e p a t e k t ų šviežio o r o , t a č i a u galėtų kauptis susidariusios anglies d i o k s i d o du­ j o s . Indas p a s t a t o m a s k a m b a r y j e , kuriame būtų nuo 18 iki 2 0 " C t e m p e r a t ū r o s i r l a u k i a m a . J e i viskas vyksta s ė k m i n g a i , a l k o h o l i n i s rūgimas baigiasi maždaug po m ė n e s i o . K o d ė l tai vyksta? G a l i m e atsakyti t a i p : vaisių paviršiuje, o r e , taip pat n a t ū r a l i o s e , n e a p d o r o t o s e sieros junginiais ir n e p a s t e r i z u o ­ tose o b u o l i ų sultyse yra mielių; j o s p a m a ž u s k a i d o c u k r ų — šis virsta etilo a l k o h o l i u ( C H , C H 2 O H ) . J e i p a s i r i n k o t e n e per rūgščius o b u o l i u s , mielėms sultyse c u k r a u s p a k a k s . Vis dėlto mieles kiek tik į m a n o m a reikia saugoti nuo švie­ žio o r o bei m i k r o o r g a n i z m ų — tai visai nesunku, indo kaklelį apmovus paprasčiausiu guminiu balionu. Be t o , aplinkos tem­ p e r a t ū r a neturi nukristi žemiau kaip 1 0 ° C ir pakilti aukš­ čiau kaip 4 0 ° C — kitaip mielės pasidarys n e v e i k s m i n g o s .

Rauginimas

Ž i n o m a , p r a m o n i n i n k a i bei išradingi m ė g ė j a i sugalvo­ j o b e g a l ę būdų r ū g i m o p r o c e s u i p a g r e i t i n t i . J i e p a d e d a t u o , k a d i š s p a u s t o s sultys p i r m i a u s i a l a b o r a t o r i j o j e i š t i r i a m o s , p o t o , jei r e i k i a , a p d o r o j a m o s . J e i n a u d o j a m i rūgštūs, n e p r i n o k ę o b u o l i a i , būtina nusta­ tyti, kiek sultyse yra c u k r a u s . Tai padaryti gali ir mėgėjai, pavyzdžiui, v a d i n a m o s i o m i s K l o s t e r n o i b u r g o svarstyklėmis, kurias g a l i m a įsigyti specializuotose vyndarystės parduotu­ vėse — k a i n u o j a apytikriai 20 DM (Vokietijoje — vert. past.). Šių svarstyklių sultims m a t u o k l ė grimzta tuo giliau, kuo ma­ žiau sultyse y r a c u k r a u s . J o s skalės padalos r o d o , kiek yra c u k r a u s (svorio p r o c e n t a i s ) . Profesionalai n a u d o j a refrakt o m e t r ą : j u o c u k r a u s kiekis n u s t a t o m a s pagal tai, kaip in174

Priedai rūgimui skatinti

Rügstant

temperatura

turi

būti

pastovi

tensyviai skystis laužia šviesos spindulius. J e i trūksta saldu­ m o ( m a ž i a u nei 6 — 8 p r o c e n t a i ) , sultis g a l i m a pasaldinti. S k a i č i u o j a m a taip: 1 3 0 g r a m ų c u k r a u s dešimties litrų sul­ čių c u k r i n g u m ą padidina apytikriai vienu p r o c e n t u ; šis al­ k o h o l i o kiekį suraugintose sultyse padidina 0 , 6 5 p r o c e n t o , vėliau a t s i r a s i a n č i u s a c t o rūgšties kiekį — taip pat 0 , 6 5 , aiš­ ku, jei niekas n e t r i k d o r ū g i m o p r o c e s o . K u o sultyse daugiau c u k r a u s , t u o stipresnis iš jų surūgsta vynas, o vėliau ir a c t a s .

J e i n o r i t e , k a d r ū g i m o p r o c e s a s v y k t ų o p t i m a l i a i , būti­ nai įdėkite d ž i o v i n t ų vyno m i e l i ų . J ų g a l i m a įsigyti specia­ l i z u o t o s e p a r d u o t u v ė s e , ir visai n e b r a n g i a i . 1 0 0 0 litrų sul­ čių j o s k a i n u o s apytikriai 1 5 D M (Vokietijoje — vert. p a s t . ) . N a t ū r a l i a i a n t vaisių b e s i v e i s i a n č i o s mielės d a ž n i a u s i a i yra per silpnos ir n e g r y n o s , t o d ė l j o m i s v e r č i a u n e p a s i t i k ė t i — r ū g i m o p r o c e s u i j ų gali n e p a k a k t i . T a i g i , r a u g i a n t n a m u o ­ se, verta n u s i p i r k t i truputį grynų d ž i o v i n t ų vyno m i e l i ų . Į litrą sulčių j ų d e d a m a a p y t i k r i a i vienas g r a m a s . R a u g i a n t n a m u o s e , vargu ar reikia druskų mielėms m a i t i n t i , pavyzdžiui, a z o t o f o s f o r o j u n g i n i ų . K a r t a i s j ų de­ dama, norint, kad mielės greičiau daugintųsi. J e i į indą, k u r i a m e r a u g i n s i t e , sudėsite i r i š s u n k t u s t i r š č i u s , pavyz­ džiui, žieveles i r k t . , m i e l ė m s m a i s t o t u r ė t ų p a k a k t i .

Mielės būtinos

J e i sultis r a u g i n a t e s t i k l i n i a m e inde, b e j o k i o vargo pa­ s t e b ė s i t e , k a d a baigsis a l k o h o l i n i s r ū g i m a s . T a d a visas sul­ tyse buvęs cukrus j a u bus virtęs a l k o h o l i u , o mielės dėl mais­ t o s t o k o s žuvusios. J o s nuo skysčio paviršiaus pamažu grims į indo dugną ir čia k a u p s i s . Sis nebegyvų mielių s l u o k s n i s v a d i n a m a s n u o s ė d o m i s . K u o ilgiau surūgusios sultys b ū n a virš šio s l u o k s n i o , t u o p r a s t e s n i s b ū n a jų s k o n i s . D ė l šios priežasties p a s i b a i g u s a l k o h o l i n i a m r ū g i m u i s u r a u g i n t ą s i a s sultis r e i k ė t ų k u o s k u b i a u perpilti į k i t ą i n d ą . P a p r a s t a i per dvi tris dienas užauga r e i k i a m a s kiekis m i e l i ų . Po to vieną 175

Ar jau baigėsi alkoholinis rūgimas?

Actas

gaminamas

taip

dvi savaites vyksta v a d i n a m a s i s a u d r i n g a s r ū g i m a s , ir dar n u o dviejų iki k e t u r i ų s a v a i č i ų — v a d i n a m a s i s lėtasis rūgi­ m a s . Taigi visas p r o c e s a s t r u n k a n u o trijų iki šešių savai­ č i ų . Per tris savaites jis baigiasi tik e s a n t palyginti a u k š t a i t e m p e r a t ū r a i (bet n e a u k š t e s n e i k a i p 4 0 " C ) .

S p e c i a l i s t a i gali p a s a k y t i , a r s u r a u g i n t o s e sultyse dar l i k o t r u p u t i s c u k r a u s . S p e c i a l i z u o t o s e p a r d u o t u v ė s e gali­ m a įsigyti v a d i n a m ą j į t e s t ą — 3 6 t a b l e t e s , k a i n u o j a n č i a s a p y t i k r i a i 3 5 D M ( V o k i e t i j o j e — vert. p a s t . ) . Į m ė g i n t u ­ vėlį į p i l a m a s u r a u g i n t ų s u l č i ų , į m e t a m a viena t a b l e t ė i r s k y s č i o spalva l y g i n a m a s u s k a l ė s s p a l v o m i s . T a i p g a l i m a t i k s l i a i n u s t a t y t i , a r visas c u k r u s v i r t o a l k o h o l i u , k i t a i p t a r i a n t , a r j a u baigėsi r ū g i m o p r o c e s a s . S u r a u g i n t o s e sultyse a l k o h o l i o k i e k į p r o c e n t a i s gali­ ma nustatyti vinometru (apytikriai 20 D M , Vokietijoje — vert. p a s t . ) a r s p i r i t o m e t r u ( a p y t i k r i a i 3 0 D M , V o k i e t i j o ­ je — vert. p a s t . ) . Šių p r i e t a i s ų b ū n a s p e c i a l i z u o t o s e par­ duotuvėse. Jais galima nustatyti, koks brogos stiprumas. Jei rauginote patys, galima teigti, kad ji nebus stipresnė nei s i l p n a s v y n a s , t a i y r a a l k o h o l i o k i e k i s neviršys 11 — 1 2 p r o c e n t ų . Vis d ė l t o t a i i š i m t i s ; net s e p t y n i s a r a š t u o n i s p r o c e n t u s g a l i m a l a i k y t i geru r e z u l t a t u .

Kaip silpnas vynas

I n d u i , k u r i a m e r a u g i n s i t e sultis, b ū t i n a s kaištis ir vamz­ delis. Be šių įtaisų, kurie neįleidžia d e g u o n i e s bei k e n k s ­ m i n g ų m i k r o o r g a n i z m ų , t a č i a u n e t r u k d o pasišalinti anglies d i o k s i d o d u j o m s , r ū g i m a s , g a l i m a sakyti, n e v y k s t a . J e i rau­ g i n a m a nedideliais k i e k i a i s — o virtuvėje k i t a i p ir n e į m a ­ n o m a , — g a l i m a išsiversti su p a p r a s č i a u s i u o r o b a l i o n u . J e i r a u g i n a t e s t a t i n ė s e a r k i t u o s e d i d e s n i u o s e rezervuaruo­ se, be specialių įtaisų neišsiversite. S p e c i a l i z u o t o s e p a r d u o ­ tuvėse j ų rasite k u o įvairiausių m o d e l i ų , kurie t e k a i n u o j a p e n k i a s ar d e š i m t DM ( V o k i e t i j o j e — vert. past.). J i e vei176

Indas rauginimui

Brandinama

sandariai

uždarius

kia visiškai p a p r a s t a i . R ū g i m o v a m z d e l i o f o r m a p a n a š i į plautuvės n u o t e k ų vamzdį. Į S raidės p a v i d a l o vamzdelį įpi­ l a m a v a n d e n s (jis k e i č i a m a s k a r t ą per s a v a i t ę ) : per jį gali p a s i š a l i n t i iš a p a č i o s p a t e n k a n t y s anglies d i o k s i d o b u r b u ­ l i u k a i , t a č i a u iš v i r š a u s į r ū g s t a n č i a s sultis n e p a t e n k a o r o .

R a u g i n a n t daug sulčių, tiks p l a s t i k i n i a i r e z e r v u a r a i , ne­ rūdijančio plieno talpos ar medinės statinės. Profesionalų n a u d o j a m o s e t a l p o s e daug a n g ų , per j a s i š l e i d ž i a m o s j a u s u r a u g i n t o s sultys a r n u o s ė d o s ; per j a s t a i p p a t g a l i m a valyti a r p r i p i l d y t i . K e t i n a n t y s m e d i n e s s t a t i n e s n a u d o t i mėgėjai turėtų nepamiršti, kad jas prižiūrėti nėra papras­ t a . J o s e g r e i t a i įsiveisia pelėsis, b e t o , t o k i a s t a l p a s s u n k u v a l y t i . L a i k o m o s t u š č i o s j o s turi būti k o n s e r v u o j a m o s i r iš v i d a u s , ir iš i š o r ė s . Be t o , s u r a u g i n t a s vaisių sultis vie­ n o j e s t a t i n ė j e g a l i m a laikyti n e ilgiau k a i p šešis m ė n e s i s . D ė l t o b l o g ė j a s k o n i s , sultys a t r o d o n e b e š v i e ž i o s .

Medieng sunku valyti

177

Actas

gaminamas

taip

178

Pagalbininkės

bakterijos

179

Actas

gaminamas

taip

Nežavi, bet gydo
Ž i n o v a i teigia, kad motininis a c t o (ypač obuolių) rau­ gas — p a t s v e r t i n g i a u s i a s s v e i k a t o s e l i k s y r a s . J u o p a t e p t a dėl u ž k r e č i a m o s ligos a r k o k i o n o r s k i t o i n f e k c i n i o p r o c e ­ s o i š b e r t a o d a gis daug s p a r č i a u . V a r t o j a n t m o t i n i n į a c t o r a u g ą , p a v y k s t a s u s i d o r o t i s u p u v i m o b a k t e r i j o m i s bei ki­ tais nepageidautinais v i r š k i n a m o j o t r a k t o " g y v e n t o j a i s " , taip pat su artritiniais sąnarių skausmais. Patirtis r o d o , jog motininis acto raugas didina organizmo atsparumą ir netgi a p s a u g o n u o d a u g e l i o u ž k r e č i a m ų ligų. B e j e , n a u d i n g a s t i k š v i e ž i a s , s u r a u g i n t ų s u l č i ų pavir­ šiuje p l ū d u r i u o j a n t i s m o t i n i n i s a c t o r a u g a s . N u g r i m z d ę s į indo dugną, jis yra " n e b e g y v a s " , taigi ir bevertis. Vykstant actarūgščiam rūgimui, skysčio paviršiuje susidaro putų. Tai ne pelėsiai, rodantys, kad skystis sugedo — jokiu būdu negalimo jų nugriebti ir išpilti.

A c t a s g a m i n a m a s n e vieną t ū k s t a n t m e t į ; k i e k v i e n a s gali pamėginti jo pasigaminti pats: • p a č i ų s u r a u g i n t a s o b u o l i ų sultis ar v a n d e n i u s k i e s t ą vy­ ną ( s k i e s t i s a n t y k i u 1:1 — t i e k , k a d a l k o h o l i o b ū t ų m a ­ ž i a u nei d e š i m t p r o c e n t ų ) s u p i l k i t e į didelį b u t e l į ar že­ mą f a j a n s i n į i n d ą . P i l k i t e iki p u s ė s , k a d l i k t ų v i e t o s — skystis r ū g d a m a s p u t o j a ; • indą p a s t a t y k i t e š i l t o j e v i e t o j e , pavyzdžiui, a n t p a l a n g ė s p i e t ų pusėje a r prie r a d i a t o r i a u s ; • po trijų keturių dienų uždenkite linine skepetaite, po­ pieriumi ar nesandariai užkimškite; • j e i g a l i t e , k a r t ą per d i e n ą a t s a r g i a i p a p u r t y k i t e ar pa­ v a r t y k i t e į šalis — a c t o rūgšties b a k t e r i j o s gaus šviežio deguonies. S a u g o k i t e skysčio paviršių dengiančią gleivingą plėvelę — m o t i n i n į a c t o r a u g ą : j i s neturi p a n i r t i . D ė l to gali žūti a c t o rūgšties b a k t e r i j o s , o sultys n u s t o t i rūgti; • po t r i j ų k e t u r i ų s a v a i č i ų a c t a s t u r ė t ų būti j a u surūgęs — t a d a jis n u p i l a m a s .

Paprasčiausios acto gamybos būdas

180

Senasis

prancūziškas

būdas

Viena seniausiai Europoje žinomų gamybos technolo­ gijų — t a i a c t o r a u g i n i m a s p r a n c ū z i š k u o j u O r l e a n o bū­ du; j i s m u s p a s i e k ė i š k e t u r i o l i k t o j o a m ž i a u s . Š i a m e k r a š ­ t e a c t a s g a m i n t a s d id ži ulės e, iki 4 0 0 l i t r ų t a l p o s m e d i n ė s e s t a t i n ė s e . J u o p r e k i a u t a n e tik šalyje, b e t i r užsienyje. T a i s laikais actas buvo mėgstamiausias pagardas ir vienintelis k a i k u r i ų p a t i e k a l ų k o n s e r v a n t a s , b e t o , v i d u r a m ž i ų me­ d i c i n a l a b a i v e r t i n o g y d o m ą s i a s j o s a v y b e s . D ė l šių prie­ ž a s č i ų a c t o g a m y b a b u v o p e l n i n g i a u s i a s į p i e t u s n u o Pa­ r y ž i a u s p l y t i n č i o s srities g y v e n t o j ų , v a d i n t ų " o r l e a n a i s " , verslas. D a r ir dabar Turkijoje viename fabrike senuoju O r l e a n o būdu t o n o m i s g a m i n a m a s a c t a s . O r l e a n o būdu rauginant, statinės, kuriose r a u g i n a m a , yra ne s t a t o m o s , bet g u l d o m o s ; j o s p r i p i l d o m o s tik iki pusės. Dėl to r ū g s t a n č i o skysčio paviršiaus p l o t a s yra labai didelis. B e t o , v i r š u t i n ė j e s t a t i n ė s dalyje y r a a n g e l ė s o r u i , per k u r i a s p a t e n k a d e g u o n i s . T ų l a i k ų a c t o g a m i n t o j a i rūgi­ mo p r o c e s ą dar p a s p a r t i n d a v o , kas a š t u o n i a s d i e n a s iš sta­ t i n ė s i š l e i s d a m i d e š i m t litrų a c t o i r į l e i s d a m i t i e k p a t švie­ ž i o v y n o a r s u r a u g i n t ų s u l č i ų . T a i p j i e g a l ė d a v o b e per­ trūkio gaminti actą, o statines naudoti dešimtmečiais.

Orleano būdas

G a m i n a n t O r l e a n o b ū d u , n e viena s a v a i t ė p r a b ė g a , k o l i š s u l č i ų p a s i d a r o a c t a s , nes a c t o r ū g š t i e s b a k t e r i j o s vei­ kia tik s k y s č i o paviršiuje, todėl giliau sultys n e r e t a i rūgsta per s i l p n a i . J e i d e g u o n i e s bus p a k a n k a m a i , r ū g i m o p r o c e ­ sas vyks daug g r e i č i a u . K u o d a u g i a u d e g u o n i e s g a u n a a c ­ to rūgšties bakterijos, tuo sparčiau jos gamina a c t ą . Kad t a i p b ū t ų , a c t o r ū g š t i e s b a k t e r i j o m s n e l e i d ž i a m a laisvai p l ū d u r i u o t i s k y s č i o paviršiuje — j o s " į k a l i n a m o s " t a m tik­ r o j e m e d ž i a g o j e n e š ė j o j e . J i " p a s k i e p i j a m a " a c t o rūgšties b a k t e r i j o m i s . T o k i a m e d ž i a g a n e š ė j a gali b ū t i , pavyzdžiui, b u k o m e d i e n o s d r o ž l ė s , k u k u r ū z ų b u r b u o l i ų šerdys, vy­ nuogienojų ar beržų šakelės. 181

Patobulinto statinė

Reikia

kuo

daugiau

deguonies

m e d ž i o a r n e r ū d i j a n č i o p l i e n o p e r t v a r a (kai k a d a j o j e įtvir­ t i n a m a s s i e t a s ) p e r s k i r i a m a j dvi dalis — v i r š u t i n ę ir apa­ t i n ę . J sietą viršuje p r i b e r i a m a b u k o m e d i e n o s d r o ž l i ų (ar k o n o r s p a n a š a u s ) , j ų p a v i r š i u j e į k u r d i n a m o s a c t o rūgš­ ties b a k t e r i j o s . P o t o per d r o ž l e s p a l e i d ž i a m o s t e k ė t i sur a u g i n t o s sultys; j o s b ė g a ž e m y n , į a p a t i n ę s t a t i n ė s dalį. Pripildyti reikia tik keturis jos penktadalius. Sultys ant d r o ž l i ų p a s i s k i r s t y t i turi k u o g e r i a u ; t a m l a b a i t i n k a d u š o g a l v u t ė ar į ją p a n a š u s į t a i s a s . P e n k i s s e p t y n i s k a r t u s per d i e n ą sultys k e t v i r t į v a l a n d o s s i u r b l i u v a r i n ė j a m o s a u k š ­ t y n . Iš č i a j o s per d r o ž l e s leidžiasi ž e m y n .

A c t a r ū g š č i o r ū g i m o p r o c e s a s d a r p a s p a r t ė j a , jei i š a p a ­ č i o s d a r t i e k i a m a s d e g u o n i s . N e r e t a i t a m n a u d o j a m i ak­ v a r i u m o s i u r b l i a i ar į j u o s p a n a š ū s p r i e t a i s a i , dėl to n u o ­ l a t a u k š t y n kyla o r o b u r b u l i u k a i . P a n a š i ą r a u g i n i m o įrangą n a u d o j a ir kai kurie p r a m o n i ­ n i n k a i , tik jų statinės yra net p e n k i ų metrų a u k š č i o . T a č i a u dėl t e c h n o l o g i n i o p r o c e s o s p a r t i n i m o pakyla ir t e m p e r a t ū ­ ra, dėl to statines t e n k a aušinti, kad n e p e r k a i s t ų . Be t o , visą p r o c e s ą galima a u t o m a t i z u o t i : statines a u t o m a t i š k a i pripil­ dyti, išleisti, tiekti o r ą , palaikyti t e m p e r a t ū r ą ir t. t.

Deguonies tiekimas

Š i u o l a i k i š k i a u s i a s ir o p t i m a l i a u s i a s yra vadinamasis subm e r s i n i s a c t o g a m y b o s b ū d a s . S u b m e r s i n i s l o t y n i š k a i reiš­ kia " p a n a r d i n t a s " . R a u g i n a n t šiuo būdu, a c t o rūgšties bak­ t e r i j o s n e k u r d i n a m o s b u k o m e d i e n o s drožlių paviršiuje, b e t tiesiai t i e k i a m o s į r ū g s t a n t į skystį, g a l i m a sakyti, pa­ n a r d i n a m o s . T a i p i š v e n g i a m a d a u g e l i o rūpesčių, kurie ky­ la šias b a k t e r i j a s " į k a l i n a n t " m e d ž i a g o j e nešėjoje: b u k o me­ d i e n o s drožlės ar k i t a m e d ž i a g a n e r e t a i visiškai p a s i d e n g i a gleivėmis ir n e b e t i n k a v a r t o t i . Sultys dažnai netolygiai rūgs­ t a , dėl t o lėtėja viso s k y s č i o t ū r i o r ū g i m o p r o c e s a s . 183

Fringso acetatorius

Actas

gaminamas

taip

Kad rauginant submersiniu būdu panardintos bakteri­ j o s " n e u ž d u s t ų " , į skystį b ū t i n a i n t e n s y v i a i t i e k t i o r ą . In­ do dugne s u m o n t u o j a m a s deguonies tiekimo įrenginys, iš k u r i o į s u l t i s n u o l a t kyla šių dujų b u r b u l i u k a i . Be t o , šis į r e n g i n y s d a r v e r č i a j a s s ū k u r i u o t i , dėl t o r ū g i m o p r o c e ­ sas v y k s t a t o l y g i a i . B o n o j e įsikūrusi Fringso firma p i r m a u j a šioje srityje; ji siūlo F r i n g s o a c e t a t o r i ų — prietaisą, k u r i a m e r ū g i m o p r o c e ­ sas visiškai a u t o m a t i z u o t a s . J u o g a l i m a g a m i n t i bet k o k i o s rūšies a c t ą (visai n ereikia prižiūrėti); a c t a s visada b ū n a t o ­ kios p a č i o s k o k y b ė s , o rūgšties kiekis — t o k s , k o k s nustaty­ t a i š a n k s t o . R ū g i m o procesas t r u n k a tik 2 4 — 3 6 v a l a n d a s . T o k į a c e t a t o r i ų v e r t a įsigyti tik t a d a , k a i į m o n ė y r a bent jau vidutinio dydžio. Neseniai pasirodė ir mažesni p r i e t a i s a i , p e r d i e n ą a c t u p a v e r č i a n t y s " t i k " 7 0 l i t r ų sul­ č i ų . Ž i n o m a , v i d u t i n i o dydžio š e i m a i t i e k t i k r a i n e r e i k i a .

Sūkuriai ir burbuliukai

J e i o b u o l i ų a c t ą g a m i n a t e savo virtuvėje, t i k r i a u s i a i ne­ v e r t a r ū p i n t i s , k i e k t i k s l i a i rūgšties s u s i d a r ė š i a m e rūgi­ m o p r o d u k t e . T a i s u p r a s i t e p a r a g a v ę . B e t o , n a m u o s e ne­ į m a n o m a pagaminti a c t o , kuriame rūgšties bus tiek, kad j o s k i e k i s kels g r ė s m ę s v e i k a t a i . A t v i r k š č i a i , p e n k i a r sep­ tyni p r o c e n t a i — rezultatas, kuriuo reikia džiaugtis. Tiek b ū n a i r p r a m o n i n i u būdu p a g a m i n t a m e a c t e . S t a m b i u o s e p r a m o n i n i u o s e r a u g i n i m o įrenginiuose rūgš­ ties k i e k i s a c t e p r o c e n t a i s n u s t a t o m a s t i k s l i a i , m a t u o j a n t a l k o h o l i o l i k u t į ; šis p r o c e s a s visiškai a u t o m a t i z u o t a s . K a i p a s i e k i a m a p a g e i d a u j a m a rūgšties k o n c e n t r a c i j a , a c t a s au­ t o m a t i š k a i i š s i u r b i a m a s siurbliu ir t i e k i a m a s į k i t u s , sau­ goti s k i r t u s , r e z e r v u a r u s . M a ž o m s į m o n ė l ė m s i r r a u g i n t o j a m s m ė g ė j a m s č i a kyla kai kurių s u n k u m ų — jų t u r i m a įranga d a ž n i a u s i a i negali a u t o m a t i š k a i n u s t a t y t i a l k o h o l i o k i e k i o . K i t a vertus, a c t e turi būti ne m a ž i a u k a i p p e n k i p r o ­ c e n t a i rūgšties — k i t a i p j u o n e l e i d ž i a m a p r e k i a u t i . 184

Kaip nustatyti rūgšties kiekį

Laboratoriniai

acto

tyrimai

185

Actas

gaminamas

taip

Pagrindinis naminis receptas
J e i k e t i n a t e a c t o p a s i g a m i n t i patys, p e r s k a i t y k i t e šj sky­ relį — č i a d a r k a r t ą t r u m p a i p a t e i k i a m a visa, k a s svar­ b i a u s i a . T a i n e t a i p j a u s u d ė t i n g a . Vis d ė l t o , k a d g a l ė t u ­ m ė t e v a r t o t i p a č i ų p a s i g a m i n t ą a c t ą , gali p r i r e i k t i dviejų trijų m ė n e s i ų , t a č i a u t u r ė s i t e n a t ū r a l ų , g r y n ą , b e j o k i ų c h e ­ minių priedų produktą, pasižymintį visomis geriausiomis o b u o l i ų s a v y b ė m i s , ir n e i š g r y n i n t ą — n e v i r t u s į b l y š k i u ne­ gyvu s k y s č i u . B e t o , l a b a i į d o m u s t e b ė t i , k a i p n a t ū r a l i a i , galima sakyti, savaime, bręsta vienas įdomiausių maisto p r o d u k t ų bei p a g a r d ų .

nusipirkite (ar prisiskinkite) apytikriai penkis kilogra­ m u s e k o l o g i š k a i š v a r i ų o b u o l i ų . O b u o l i a i turi b ū t i vi­ siškai prinokę ir kuo saldesni, bet ne p e r n o k ę ; i š r i n k i t e visus įpuvusius a r k i t a i p p a ž e i s t u s v a i s i u s ( n e ­ p a k a n k a vien i š p j a u t i p a ž e i s t a s v i e t a s ) ; vaisius kruopščiai nuplaukite: dažnai keiskite vandenį, jei g a l i t e , n u t r i n k i t e š e p e t ė l i u ; o b u o l i u s s u p j a u s t y k i t e g a b a l ė l i a i s ; s u l č i a s p a u d e išspauskite sultis; sultis bei dalį i š s p a u d ų ( p a v y z d ž i u i , žieveles) s u p i l k i t e į didesnį s t i k l i n į a r f a j a n s i n į i n d ą ( n e n a u d o k i t e n e e m a ­ l i u o t ų m e t a l i n i ų p u o d ų , nes j ų p a v i r š i ų v e i k s sultyse e s a n t i rūgštis i r susidarys m e t a l o o k s i d a i ) . N e g a l i m a pilti d a u g i a u nei devynis d e š i m t a d a l i u s i n d o t ū r i o ; į d ė k i t e v i e n ą g r a m ą d ž i o v i n t ų v y n o m i e l i ų — jų g a l i t e įsigyti s p e c i a l i z u o t o s e v y n i n i n k y s t ė s p a r d u o t u v ė s e . G a ­ lite p a s i n a u d o t i ir senu n a m i n i u r e c e p t u — a n t sulčių p a v i r š i a u s p a l i k t i p l ū d u r i u o t i s t o r ą šviežios j u o d o s duo­ nos riekę (be k o n c e r v a n t ų ) ; indą sandariai uždarykite — užmaukite guminį balioną ar u ž k i m š k i t e s p e c i a l i u k a m š č i u su v a m z d e l i u (jų gali­ m a įsigyti s p e c i a l i z u o t o s e p a r d u o t u v ė s e ) ; m ė n e s į i n d ą p a l i k i t e r a m y b ė j e ; t e m p e r a t ū r a turi būti pa186

Alkoholinis rūgimos:

Pačių

pasigaminta

rūgštelė

187

Obuolių

actas

namų

apyvokoje

K v a p u s i s a c t a s — t a i g e r o s k o k y b ė s a c t a s , į kurį pridė­ t a t a m t i k r ų p r i e d ų , l a i k y t a s t o l , k o l įgijo šių p r i e d ų a r o ­ m a t ą bei s k o n į . A c t u g a l i m a " s u g a u t i " ž o l e l i ų ( v a i s t i n g ų ­ jų bei p r i e s k o n i n i ų ) , p r i e s k o n i ų , vaisių, uogų, m e d a u s , žie­ d ų a r netgi r i e š u t ų bei g r y b ų a r o m a t ą . K a s m ė g s t a , a c t ą dar gardina svogūnais, č e s n a k a i s , pipirais ar druska. Kai k u r i u o s v a i s i u s a r u o g a s , pavyzdžiui, a v i e t e s bei gervuo­ ges, a r o m a t i z a v u s a c t ą , g a l i m a n a u d o t i d a r k a r t ą . T i r š č i a i i š s u n k i a m i n e v i s i š k a i ; litrui j ų p i l a m a p o a š t u n t a d a l į lit­ r o v a n d e n s i r o b u o l i ų a c t o bei p e r t r i n a m a per s i e t e l į . T a ­ d a į l i t r ą tyrės b e r i a m a 3 7 5 g r a m a i c u k r a u s , u ž v i r i n a m a ir i š p i l s t o m a į m a ž u s s t i k l a i n i u k u s . T o k i a r ū g š t o k a tyrė l a b a i g a r d i su š a l t a k e p t a m ė s a . Ž a l i a v i n i s a c t a s — t a i b a l t a s i s ar r a u d o n a s i s v y n o , t a i p p a t o b u o l i ų a c t a s . O b u o l i ų a c t a s turi itin g a i v ų , v a i s i u s , iš kurių p a g a m i n t a s , primenantį skonį, be to, yra labai naudingas sveikatai. J e i rasite receptą, kur kaip žaliavą k v a p i a j a m s i ū l o m a n a u d o t i b a l t o j o vyno a c t ą , b e v e i k vi­ sada g a l ė s i t e j į p a k e i s t i o b u o l i ų a c t u . R a u d o n o j o v y n o a c ­ t a s k i t o k s — jis a š t r e s n i o , l a b i a u prie s t i p r e s n i o a r o m a t o d e r a n č i o s k o n i o ; j o n e r e t a i n e g a l i m a keisti k i t o s rūšies a c ­ tu. Vis d ė l t o g a m i n d a m i kvapųjį a c t ą e k s p e r i m e n t u o k i t e k i e k t i k širdis g e i d ž i a — b e v e i k v i s a d a p a v y k s t a k u o pui­ kiausiai.

Žaliava

K a d ir ką g a m i n t u m ė t e — v a i s t a ž o l i ų a c t ą į t r y n i m a m s ar žiedų, p r i e s k o n i n i ų ž o l i ų ar vaisių a c t ą g a r d i n i m u i — svarbiausios taisyklės labai paprastos: • visos ž o l e l ė s ar v a i s i a i turi būti k u o šviežesni ir n e a p d o ­ r o t i c h e m i n ė m i s m e d ž i a g o m i s — t a d a jie s u t e i k s n e p a ­ k a r t o j a m ą a r o m a t ą , o a c t a s bus s k a i d r u s . B e j e , vaisių a c t u i g a l i m a v a r t o t i ir š a l d y t u s vaisius — jie d a ž n i a u s i a i būna geros kokybės; • iš p r a d ž i ų į a c t ą d e d a m a t i e k a r o m a t i z u o j a n č i ų m e d ž i a 190

Kaip gaminti kvapųjį actg

Variacijos

žolelių

tema

gų, kiek n u r o d y t a r e c e p t e . J e i kvapųjį a c t ą g a m i n s i t e daž­ n a i , g r e i t a i p r a d ė s i t e j a u s t i , k i e k ir ko r e i k i a dėti — t a ­ d a g a l ė s i t e l a i s v a i i m p r o v i z u o t i . G e l e ž i n ė t a i s y k l ė : pu­ sei l i t r o o b u o l i ų a c t o i m a m a a p y t i k r i a i d u p u o d e l i a i ( a r dvi s a u j o s ) ž o l e l i ų a r ž i e d ų . B e j e , ž o l e l e s r e i k i a p j a u s t y t i s t a m b i a i ; p r i e s k o n i a i tik r u p i a i s u g r ū d a m i ; • a r o m a t i n e s m e d ž i a g a s ( g a l b ū t ir t r u p u t į p r i e s k o n i ų ) su­ b e r k i t e į p l a č i a k a k l į b u t e l į a r b a s t i k l i n į , f a j a n s i n į ar ne­ rūdijančio plieno ąsotį. Nenaudokite metalinių, moli­ n i ų , e m a l i u o t ų i n d ų — a c t a s t i r p i n s šias m e d ž i a g a s ir įgis m e t a l o p r i e s k o n į . B e t o , j o s k e n k s m i n g o s s v e i k a t a i ; • užpilkite o b u o l i ų a c t u , indą u ž d e n k i t e ir p a s t a t y k i t e t a m ­ sioje, apyšiltėje vietoje (optimali t e m p e r a t ū r a — apie 1 8 " C ) . Indą retkarčiais atsargiai pajudinkite; • l a i k y t i p a p r a s t a i r e i k i a dvi k e t u r i a s s a v a i t e s ; jei a r o m a ­ t i z u o s i t e ž i e d a i s ar v a i s i a i s — tai gali t r u k t i t r u p u t į il­ giau. Retkarčiais reikėtų paragauti — galbūt actas jau įgijo p a g e i d a u j a m ą s k o n į ; • jei t a i p — p e r k o š k i t e . G e r i a u s i a i t a m t i n k a f i l t r a v i m o m a i š e l i a i . P a r u o š t ą kvapųjį a c t ą s u p i l k i t e į d a i l ų b u t e ­ l i u k ą — šį p r i e š t a i i š v i r i n k i t e ; • s a n d a r i a i u ž k i m š t ą kvapųjį a c t ą g a l i m a laikyti vienerius dvejus m e t u s , g e r i a u s i a v ė s i o j e i r t a m s i o j e v i e t o j e (rūsy­ j e , s a n d ė l i u k e ) . T a m s a u s s t i k l o b u t e l i u o s e a r o m a t a s iš­ s i l a i k o g e r i a u s i a i . A t i d a r i u s b u t e l į , a c t ą r e i k ė t ų k u o grei­ čiau suvartoti. Beje, a c t o j o k i u būdu negalima laikyti esant aukštes­ nei k a i p 2 0 " C t e m p e r a t ū r a i ! A t i d a r i u s b u t e l i u k ą r e i k ė t ų s u v a r t o t i per šešis m ė n e s i u s . K i e k v i e n ą k a r t ą įsipylus bū­ tina sandariai užkimšti. Patarimas: jei n e t u r i t e šviežių ž o l e l i ų , n a u d o k i t e džio­ v i n t a s . T a č i a u r e i k ė t ų ž i ū r ė t i , k a d j o s n e b ū t ų per ilgai lai­ k y t o s — gali būti i š g a r a v ę s a r o m a t a s . K a i k u r i o s ž o l ė s ne­ tinka džiovinimui. Džiovintų reikia ketvirtadaliu mažiau nei šviežių. D ž i o v i n t a s ž o l e l e s g a l i m a l e n g v a i s u t r u p i n t i p i r š t a i s , p a s k u i užpilti a c t u . 191

Obuolių

actas

namų

apyvokoje

Actas su žolelėmis ir prieskoniais
Š i u o atveju a r o m a t ą s u t e i k i a ž o l e l i ų e s e n c i j o s a r b a na­ t ū r a l i o s ž o l e l ė s bei p r i e s k o n i a i . B e t o , g a l i m a d a r p r i d ė t i prieskonių, pavyzdžiui, gvazdikėlių, k m y n ų , pipirų, salo­ tinių svogūnų, česnakų, druskos, cukraus, medaus, aitrio­ s i o s p a p r i k o s a n k š č i ų ir t. t. A c t u i a r o m a t i z u o t i t i k s švel­ n a u s k v a p o ž o l e l ė s — r o z m a r i n a i , k r a p a i , š a l a v i j a i , darž e l i n i a i d a š i a i , b u i l i a i , c i t r i n i n ė s m e l i s o s , b a z i l i k a i , pelet­ r ū n a i , m a i r ū n a i bei č i o b r e l i a i . G a l i t e i m t i i r v i e n o s rūšies ž o l e l e s , i r k e l i ų . N a u d o j a n t d a u g i a u itin k v a p i ų ž o l e l i ų , a r o m a t i z u o t i r e i k s t r u m p i a u .

T o k i a m m a l o n i a i a i t r a u s s k o n i o a c t u i r e i k ė s p o dvi ša­ keles peletrūno, baziliko, č i o b r e l i o , anyžiaus, trupučio s t a m b i a i p j a u s t y t ų s v o g ū n ų l a i š k ų , v i e n o n u l u p t o i r smul­ k i a i p j a u s t y t o s a l o t i n i o s v o g ū n o , k e l e t o l a u r o l a p e l i ų , pi­ p i r ų , p r i e s k o n i n i ų g v a z d i k ė l i ų bei k e l e t o m u s k a t o ž i e d ų . V i s k ą s u b e r k i t e į p l a č i a k a k l į b u t e l į ir u ž p i l k i t e puse l i t r o o b u o l i ų a c t o . B u t e l į s a n d a r i a i u ž d a r y k i t e i r dvi tris savai­ tes p a l i k i t e a p y š i l t ė j e v i e t o j e . P o t o a c t ą p e r k o š k i t e , išpilstykite į tamsaus stiklo butelius. Toks actas labai tinka prie ž a l i o s s p a l v o s d a r ž o v i ų s a l o t ų bei s o č i ų m i š r a i n i ų s u p a u k š t i e n a a r ž u v i m i , t a i p p a t prie š a l t o m ė s o s k e p s n i o .

Žolelių ir prieskoniu mišiniu aromatizuotos actas

Kitos žolelėmis aromatizuoto acto rūšys
Krapu actas
Reikės: 2 saujų šviežių k r a p ų s t i e b e l i ų . ketvirčio puodelio krapų sėklų. 0.5 l obuolių acto.

Paruošimas. Į o b u o l i ų a c t ą suberti krapų stiebelius ir sėklas. Laikyti dvi tris savaites, po to perkošti. Geriausias derinys — 192

Pietų c krapų a c t a s , agurkų salotos, švelnūs lapinių salotų lapeliai bei žuvis. J i s suteiks p i k a n t i š k o s k o n i o sriuboms ar troški­ niams, į kuriuos, pavyzdžiui, bus įdėta moliūgų kubelių.

šalių

aromatai

Šalaviju actas
Reikės: 2 puodeliu šviežio šalavijo. 0.5 l obuoliu acto. Paruošimas. K a i p ir prieš t a i p a t e i k t a m e r e c e p t e , š a l a v i j o s t i e b e l i u s bei l a p e l i u s užpilti o b u o l i ų a c t u ir l a i k y t i dvi tris s a v a i t e s . P o t o p e r k o š t i . Šis a c t a s l a b a i t i n k a b u l v i ų s a l o t o m s gardinti bei iš k e p s n i o i š t e k ė j u s i o m s sultims skiesti. V i r š k i n i m ą gerinantis šalavijų actas suteikia nuo­ stabų skonį veršienos patiekalams.

Peletrūnu actas
Reikės: 2 puodeliu šviežio peletrūno. 0.5 jei mėgstate — poros česnako skiltelių. l obuoliu acto,

Paruošimas. P e l e t r ū n o s t i e b e l i u s bei lapelius užpilti o b u o ­ lių a c t u i r laikyti dvi tris s a v a i t e s . J e i m ė g s t a t e č e s n a k ą , 2 4 v a l a n d a s prieš f i l t r u o j a n t įdėkite dvi grūstas jo s k i l t e l e s . A c t a s bus t r u p u t į š v e l n e s n i o s k o n i o , jei pusę k i e k i o pelet­ r ū n o p a k e i s i t e šviežiais k r a p a i s (ir įmesite k e l e t ą j ų s ė k l ų ) . Peletrūnų actas suteiks n u o s t a b ų skonį bulvių s a l o t o m s bei majonezui, tiks įvairiausioms salotoms, žuviai, baltajai mė­ sai, paukštienai, sriuboms bei grybų patiekalams gardinti.

Baziliku actas
Reikės: 2 puodeliu baziliko lapeliu. 0.5 l obuolių acto, jei mėgstate — trupučio druskos. 5—10 žaliųjų pipirų grūdelių. 2—3 pusiau perpjautų česnako skiltelių, ketvirčio smulkiai pjaustyto svogūno. Paruošimas. B a z i l i k o l a p e l i u s užpilti o b u o l i ų a c t u . G a l i ­ ma d a r į b e r t i d r u s k o s ar į m e s t i žaliųjų p i p i r ų g r ū d e l i ų ar p u s i a u p e r p j a u t ų č e s n a k o s k i l t e l i ų bei s m u l k i a i p j a u s t y t o s v o g ū n o . L a i k y t i dvi tris s a v a i t e s , p o t o p e r k o š t i . B a z i l i ­ k ų a c t a s p u i k i a i dera s u l a p i n ė m i s s a l o t o m i s ( m a i š o m a s 193

Obuolių

actas

namų

apyvokoje

s u alyvų a l i e j u m i ) , t i n k a i t a l i š k i e m s p a d a ž a m s . B u s l a b a i g a r d u , jei j o š l a k e l į užpilsite a n t s u p r i e s k o n i n ė m i s ž o l ė ­ mis sumaišytos varškės ar p o m i d o r ų su itališku sūriu.

Provanso žolelių actas
Reikės: 2 raudonėlio. šakelių baziliko, šviežio čiobrelio, darželinio dašio. tiek 0.5 pat rozmarino, l obuolių acto.

Paruošimas. Šviežias p r i e s k o n i n e s žoles (galima ir džiovin­ t a s , išskyrus b a z i l i k ą ) užpilti o b u o l i ų a c t u . J e i mėgstate, ga­ lite įmesti ir vieną a i t r i o s i o s p a p r i k o s ankštį ar p o r a pusiau p e r p j a u t ų č e s n a k o skiltelių. Laikyti dvi tris savaites, po to p e r k o š t i . T o k s prieskoninių žolių actas labai t i n k a vasarinių daržovių t r o š k i n i a m s su c u k i n i j a bei p o m i d o r a i s , taip pat ėrienai m a r i n u o t i — ji s u m i n k š t ė j a , įgyja m a l o n ų s k o n į .

Svogūnu laišku ir česnaku octas
Reikės: svogūno. 2 česnako pusės ryšulėlio svogūnų laiškų. skiltelių. 0.5 l obuolių acto.

Paruošimas. N u l u p t ą , s t a m b i a i s u p j a u s t y t ą s v o g ū n ą , traiš­ k y t a s č e s n a k o s k i l t e l e s bei s u p j a u s t y t u s s v o g ū n ų l a i š k u s užpilti o b u o l i ų a c t u . L a i k a n t n u o l a t r a g a u t i , a r j a u įgijo reikiamą a r o m a t ą . Toks aštraus skonio actas ypač tinka ė r i e n a i , ž v ė r i e n a i bei n a m i n i ų gyvulių mėsai m a r i n u o t i bei prie s o č i ų t r o š k i n i ų .

Česnaku actas
Reikės: 3—5 česnako skiltelių. 0.5 l obuolių acto. Paruošimas. A š t r a u s s k o n i o č e s n a k ų actui sutraiškyti daug ( p r i k l a u s o n u o s k o n i o ) č e s n a k o skiltelių i r užpilti o b u o l i ų a c t u . L a i k y t i dvi tris savaites; n u o l a t r a g a u t i , kad neįgytų pernelyg a i t r a u s s k o n i o . Č e s n a k ų a c t a s p a g a r d i n s žuvies, m o l i u s k ų , vėžiagyvių p a t i e k a l u s , suteiks n u o s t a b ų s k o n į sa­ l o t o m s , i t a l i š k i e m s m ė s o s p a d a ž a m s bei m ė s o s p a t i e k a l a m s . Patarimas: jei n a m u o s e p r i s t i g o t e šviežių č e s n a k ų , įpil­ k i t e a r b a t i n į š a u k š t e l į šio a c t o . 194

Atgaiva

vasarą

195

Obuolių

actas

namų

apyvokoje

Obuoliu ocfos su cinamonu
Reikės: 5 cinamono lazdelių, 100 ml obuoliu sulčių. 0.5 l obuolio. obuoliu acto.

Paruošimas. C i n a m o n o l a z d e l e s s u s m u l k i n t i ir s u m a i š y t i s u n u l u p t u , s k i l t e l ė m i s s u p j a u s t y t u o b u o l i u bei o b u o l i ų s u l t i m i s . V i s k ą užpilti o b u o l i ų a c t u i r l a i k y t i tris k e t u r i a s s a v a i t e s . P o t o p e r k o š t i . O b u o l i ų a c t a s s u c i n a m o n u vai­ sių s a l o t o m s suteiks s u b t i l ų s k o n į , o a r b a t i n į š a u k š t e l į įpy­ lus į p i e n e virtus r y ž i u s , šie b u s ne t o k i e s a l d ū s .

Imbieru actas
Reikės: 1—2 ketvirčio arbatinių imbiero šaknies. šaukštelių medaus 0.5 l arba obuolių acto. klevų sirupo.

Paruošimas. S t a m b i a i s u p j a u s t y t ą i m b i e r o š a k n į užpilti o b u o l i ų a c t u . L a i k y t i dvi t r i s s a v a i t e s , p o t o p e r k o š t i ; t i k t a d a a c t e i š t i r p i n t i m e d ų a r b a k l e v ų s i r u p ą . Šis a c t a s n u o ­ s t a b i a i d e r a prie b e t k o k i ų e g z o t i š k ų p a t i e k a l ų , y p a č tail a n d i e t i š k ų bei v i e t n a m i e t i š k ų , k u r i u o s r e k o m e n d u o j a m a gardinti imbieru. Be to, imbierų actas labai tinka paukš­ t i e n a i bei žuviai m a r i n u o t i .

Kvapusis vaisiu actas
J a m ruošti i m a m i sveiki ar pjaustyti vaisiai (švieži ar šal­ dyti), taip pat vaisių sultys. L a b i a u s i a i t i n k a avietės, gervuo­ gės, juodieji s e r b e n t a i , vyšnios, žemuogės ir kt. A r o m a t ą su­ teiks ir apelsinų bei c i t r i n ų žievelė, medus bei riešutai. K v a p i a j a m vaisių actui reikėtų imti o b u o l i ų a c t ą , kuria­ me yra ne m a ž i a u kaip septyni p r o c e n t a i rūgšties: vaisiai ją sugeria, todėl p a g a m i n t a s kvapusis a c t a s gali būti per sil­ pnas. Vaisius mirkyti reikėtų ilgiau nei kurią nors k i t ą a r o ­ m a t i z u o j a n č i ą medžiagą — ne t r u m p i a u kaip keturias savai­ tes. K o š d a m i a c t ą , vaisius gerai nuspauskite k i a u r a s a m č i u — t a d a visos kvapiosios medžiagos pereis į skystį. Kvapusis 196

Gardėsiai

vaisių

vaisių a c t a s tinka pikantiškiems, saldiems ar saldžiarūgščiams p a t i e k a l a m s gardinti. K a d neišgaruotų subtilus vaisių a r o ­ m a t a s , šio a c t o negalima pilti verdant — tik pašlakstyti pa­ t i e k a l ą prieš n e š a n t j stalą. Skiestas vandeniu ir saldintas m e d u m i kvapusis vaisių a c t a s — puikus g a i v i n a n t i s gėrim as v a s a r ą ; į jį dar galima įmesti keletą ledo g a b a l ė l i ų .

Aviečių actas
Reikės: 2 puodelių aviečių (šviežių ar šakelės peletrūno arba ketvirčio puodelio citrininės melisos lapelių. 0.5 l obuolių šaldytų), ,t acto.

Paruošimas. S u t r i n t a s u o g a s bei p r i e s k o n i n e s ž o l e s (ku­ r i o s l a b i a u p a t i n k a ) užpilti o b u o l i ų a c t u . L a i k y t i tris ke­ t u r i a s s a v a i t e s , p o t o p e r k o š t i . Aviečių a c t a s l a b i a u s i a i tin­ k a v a i s i a m s k o n s e r v u o t i , k a r t o k o s k o n i o s a l o t o m s , pavyz­ džiui, c i k o r i j o m s a r " R a d i c c h i o " s a l o t o m s , v a i s i ų s a l o ­ toms ar saldžiarūgščiams desertams. Jis suteikia pikantiš­ k u m o ė r i e n o s , p a u k š t i e n o s bei ž v ė r i e n o s p a t i e k a l a m s .

Gervuogių actas su citrina
Reikės: 3 puodelių gervuogių, pusės puodelio citrininės melisos lapelių, cheminėmis medžiagomis neapdorotos citrinos. 2 valgomuiu šaukštų medaus. 0.5 l obuoliu acto. Paruošimas. S u t r i n t a s g e r v u o g e s , c i t r i n i n ę m e l i s ą , smul­ kiai p j a u s t y t ą pusės c i t r i n o s žievelę užpilti o b u o l i ų a c t u . L a i k y t i t r i s k e t u r i a s s a v a i t e s , p o t o p e r k o š t i . S k i e s t a s mi­ n e r a l i n i u v a n d e n i u ir a t š a l d y t a s ledu g e r v u o g i ų a c t a s — nuostabus gaivinantis gėrimas karštomis vasaros dieno­ m i s ; n u o s t a b i a i a t r o d o p a t i e k t a s su į s t i k l i n ę į m e s t a c i t r i ­ ninės melisos šakele.

Riešutu actas
Reikės: 0.5 l obuolių riešutų, iei mėgstate acto. 100 g — žiupsnelio graikiniu ar cinamono. lazdyno

197

Paruošimas. Graikinius ar lazdyno riešutus užpilti o b u o l i ų actu, pagal skonį pagardinti c i n a m o n u ir lėtai kaitinti iki 4 0 " C . Atvėsinti ir laikyti tris aštuonias savaites; nuolat ragauti. Po to perkošti ir supilti į tamsaus stiklo butelį. Kvapusis graiki­ nių riešutų actas suteikia itin subtilų skonį salotoms, sriuboms, padažams, troškiniams bei mėsos ir žuvies p a t i e k a l a m s .

Citrinų actas
Reikės: 0.5 l cheminėmis obuolių acto. medžiagomis neapdorotos citrinos.

Paruošimas. C i t r i n o s sultis ir p l o n a i n u p j a u t ą j o s žievelę užpilti o b u o l i ų a c t u . L a i k y t i dvi s a v a i t e s , p o t o p e r k o š t i . P a b a n d y k i t e šiuo a c t u p a s k a n i n t i spalvingas v a s a r i š k a s sa­ lotas. Jis nuostabiai tinka ir vandens garuose virtiems s v i e s t i n i a m s p a d a ž a m s , t i e k i a m i e m s su šviesių spalvų dar­ žovėmis, gardinti.

Kvapusis žiedu actas
M ū s ų d i e n o m i s daug k a s n e ž i n o , k a d a c t ą a r o m a t i z u o t i g a l i m a i r a u g a l ų ž i e d a i s . T a č i a u v i d u r a m ž i a i s t o k s , pavyz­ džiui, n a š l a i t ė m i s a r o m a t i z u o t a s a c t a s , b u v o itin m ė g s t a ­ m a s . K v a p i a j a m žiedų a c t u i g a m i n t i l a b i a u s i a i t i k s r o ž i ų , l e v a n d ų a r n a š l a i č i ų ž i e d l a p i a i . K a i p i r g a m i n a n t kvapųjį v a i s i ų a c t ą , o b u o l i ų a c t e turi būti n e m a ž i a u k a i p s e p t y n i p r o c e n t a i r ū g š t i e s . N e k a i t i n a n t ž i e d a i a c t e turi m i r k t i n u o k e t u r i ų iki šešių s a v a i č i ų .

Obuoliu actas su rožių žiedlapiais
Reikės: 2 puodelių rožių žiedlapių, pusės cheminėmis džiagomis neapdorotos citrinos. 0.5 l obuolių acto, mėgstate — valgomojo šaukšto medaus. me­ jei

Paruošimas. R o ž i ų žiedlapius ( ž i n o m a , jie turi būti skinti n u o pesticidais n e a p d o r o t ų rožių) bei pusės c i t r i n o s sultis 198

Nostalgija

ir

atsargos

žiemai

sumaišyti su trupučiu o b u o l i ų a c t o . M a ž d a u g p e n k i a s va­ landas p a l a i k y t i , po to supilti likusį o b u o l i ų a c t ą . T a d a mi­ šinį p a k a i t i n t i iki 4 0 ° C ir palikti dvi savaites. P e r k o š t i ; jei m ė g s t a t e , p a s a l d i n t i m e d u m i . J e i n e k a i t i n s i t e , reikės laukti nuo keturių iki šešių savaičių — tik tada galėsite atskirti žiedlapius. T a i p pat g a m i n a m a s ir levandų bei n a š l a i č i ų žie­ dų a c t a s . Subtiliu rožių žiedlapių a c t u g a r d i n a m o s vasariš­ k o s s a l o t o s , p a u k š t i e n o s p a t i e k a l a i , žąsų kepenėlės, paštetai bei vaisių s a l o t o s . G e r i a u s i ą s k o n į bei kvapą suteikia inten­ syvaus k v a p o r a u d o n o s ar aviečių spalvos rožių žiedlapiai.

Statistikos duomenimis, daugiausia acto parduodama v a s a r ą , k i t a i p t a r i a n t , k o n s e r v a v i m o s e z o n u . N e itin t a i k ­ liai v o k i e č i ų ž u r n a l i s t a i š į l a i k ą p a v a d i n o " r a u g i n t ų agur­ k ų m e t u " : į d o m i ų įvykių l a b a i s u m a ž ė j a t i k r a i n e dėl t o , k a d visas p a s a u l i s p u o l a k o n s e r v u o t i a g u r k u s . D a u g k a s r u o š i a ž i e m a i pigiai p i r k t a s s e z o n i n e s d a r ž o v e s . J o s b ū n a itin g e r o s k o k y b ė s , b e t o , visiškai n e b ū t i n o s c h e m i n ė s k o n ­ s e r v u o j a m o s i o s m e d ž i a g o s . Š i o d a r b o imtis v e i k i a u s i a i ver­ č i a i r n o s t a l g i j a — k e l e t ą v a l a n d ų j a u č i a m a s i k a i p sugrį­ žus į v a i k y s t ę , j a u k i o n s e n e l ė s v i r t u v ė n . K i t i turi n u o s a v ą sodą ar daržą, drauge ir svarią priežastį konservuoti išaugintas gėrybes. J u k gausus derlius neturi nueiti nie­ kais, be t o , skanu žiemą valgyti vasaros triūso vaisius. Dėl rūgšties actas labai tinka m a i s t o p r o d u k t a m s konservuo­ t i . A c t o rūgštis n e l e i d ž i a d a u g i n t i s p u v i m o b a k t e r i j o m s bei pelėsių s p o r o m s ; šiaip j a u jie labai greitai sugadina mais­ t o p r o d u k t u s . D a u g e l i s šių m i k r o o r g a n i z m ų n e g a l i gyven­ t i r ū g š č i o j e t e r p ė j e . D ė l šios p r i e ž a s t i e s a c t u k o n s e r v u o t i produktai išsilaiko ilgai. Be t o , o b u o l i ų acte yra p r o p i o n o r ū g š t i e s bei t a n i n o ; k u r i e t a i p p a t l a i k o m i n a t ū r a l i o m i s konservuojančiomis medžiagomis.

Rožių žiedlapius geriausia skinti savo sode: šios lepios gėlių karalienės neretai gausiai purškia­ mos cheminėmis medžiagomis — taip saugomos nuo kenkėjų ir grybelinių ligų.

199

Obuolių

actas

namų

apyvokoje

Konservavimo pagrindai:
• m a r i n u o t i g a l i m a b e v e i k visus vaisius bei d a r ž o v e s . J i e turi b ū t i s u b r e n d ę , švieži i r n e p r i e k a i š t i n g o s k o k y b ė s . A p i p u v u s i u s v a i s i u s bei d a r ž o v e s r e i k i a i š m e s t i . Įpuvusias v i e t a s i š p j a u s t y t i n e p a k a n k a — p u v i m o p r o c e s a s bū­ n a p a ž e n g ę s d a u g i a u , nei m a t o m a p l i k a a k i m i . N u s k a ­ b o m i v a i s i ų bei d a r ž o v i ų ž i e d s o s č i a i , k o t e l i a i , ž a l i a v a kruopščiai nuplaunama ir supjaustoma gabalėliais; • marinuoti patogiausia į užsukamus dangteliais stiklai­ nius ( p a v y z d ž i u i , n u o m a r m e l a d o ) ; jie s t e r i l i z u o j a m i ver­ d a n č i u v a n d e n i u . U ž s u k a m ų bei k i t o k i ų d a n g t e l i ų pa­ viršius t u r i b ū t i n e p a ž e i s t a s , k i t a i p dėl a c t o r ū g š t i e s p o ­ veikio jie ims rūdyti; • d a r ž o v ė s ir k a i k u r i e v a i s i a i t r u m p a i b l a n š i r u o j a m i ver­ d a n č i a m e v a n d e n y j e . V i d u r i u s p u č i a n č i o s i r s u n k i a i virš­ k i n a m o s d a r ž o v ė s ( p u p e l ė s , k o p ū s t a i , a r t i š o k a i ) paviri­ nami truputį ilgiau. Vanduo, kuriame buvo apvirinama, nupilamas; daržovės sudedamos į stiklainius; • m a r i n u o t i labiausiai tinka o b u o l i ų a c t a s , kuriame yra 7 p r o c e n t a i a c t o rūgšties; tinka ir 5 procentų a c t a s . J e i rūgš­ ties m a ž i a u , konservai laikosi t r u m p i a u . O b u o l i ų a c t a s pa­ g a r d i n a m a s , k a i p nurodyta recepte ( c u k r u m i , druska, me­ dumi, p r i e s k o n i a i s ) , ir greitai užvirinamas. K a r š t a s viralas p i l a m a s a n t vaisių ar daržovių — tiek, kad a p s e m t ų ; • s t i k l a i n i a i u ž d e n g i a m i , bet s a n d a r i a i n e u ž d a r o m i ir pa­ l i e k a m i s t o v ė t i per n a k t į a r i l g i a u ; • po to s k y s t i s n u p i l a m a s , p u o d e dar k a r t ą u ž v i r i n a m a s ir vėl p i l a m a s į s t i k l a i n i u s ; šie tuoj pat s a n d a r i a i u ž d a r o ­ mi. Stiklainiai apverčiami dangteliais žemyn ir laikomi penkias minutes. Ragauti galėsite ne anksčiau kaip po k e t u r i ų šešių s a v a i č i ų — per tą l a i k ą a c t a s įsigers. K o n ­ servai l a i k o m i v ė s i o j e i r t a m s i o j e v i e t o j e ; • v ė s i o j e , t a m s i o j e ir s a u s o j e p a t a l p o j e k o n s e r v u s g a l i m a laikyti 3 — 1 2 mėnesių. Atidarytą stiklainį reikia greitai i š t u š t i n t i ; jei n e s u v a l g ė t e i š k a r t , šaldytuve l i k u t į laiky­ kite ne ilgiau kaip savaitę. 200

Pikantiški

garnyrai

Obuolių

actas

namų

apyvokoje

D a r ž o v e s , svogūnus bei k r i e n u s dėti s l u o k s n i a i s į paruoš­ tus s t i k l a i n i u s . D ė t i t a i p , k a d liktų k u o m a ž i a u o r o t a r p ų . Marinatui reikės: daržovių nuoviro. 0.5 l obuolių acto, valgomojo šaukšto druskos. 100 g medaus. 3 lauro lape­ lių, arbatinio šaukštelio garstyčių grūdelių, po valgomąjį šaukštą juodųjų ir kvepiančiųjų pipirų. Paruošimas. V i s k ą s u m a i š y t i ir u ž v i r i n t i . S k y s č i u užpilti daržoves, stiklainius uždengti ir 24 valandas palikti. Po t o s k y s t į n u p i l t i , dar k a r t ą užvirinti i r vėl užpilti d a r ž o ­ ves; j o s turi būti a p s e m t o s ir n e p l ū d u r i u o t i paviršiuje. Stik­ lainius tuoj pat uždaryti.

Marinatai
M a r i n u o j a n t a c t u , m ė s a , žuvis, d a r ž o v ė s a r k i a u š i n i a i įgyja r ū g š t o k ą s k o n į . B e t o , k u r į l a i k ą t a i m a i s t o p r o d u k ­ tus s a u g o n u o g e d i m o , o g y s l o t a m ė s a s u m i n k š t ė j a . M a r i ­ n u o t i g e r i a u s i a j a u t i e n ą , ė r i e n ą bei visų l a u k i n i ų gyvulių bei p a u k š č i ų m ė s ą . G e r i a u s i a s p a v y z d y s — v a d i n a m a s i s rūgštusis R e i n o k e p s n y s ; tai j a u t i e n o s k e p s n y s , k u r i o rūgš­ t o k a s s k o n i s bei a r o m a t a s n u o s t a b i a i dera s u k a r t u tie­ k i a m u t a m s i u o j u p a d a ž u , g a m i n t u iš k e p a n t ištekėjusių mė­ sos s u l č i ų . Š a l d y t a m ė s a , žuvys a r d a r ž o v ė s p r i e š m a r i ­ nuojant atšildomos.

Pagrindinis acto marinato receptas
Reikės: 0.5 l obuolių acto, ketvirčio litro vandens, smulkiai pjaustyto svogūno, ryšulėlio žalumynų sriubai (morkų, petražolių žalumos bei šaknų, nuplauto ir supjaustyto saliero gumbo). 3 lauro lapelių, keleto pipirų, kadagių uogų, garstyčių grūdelių bei gvazdikėlių, jei norite — trupučio šviežių pjaustytų prieskoninių žolių. Paruošimas. D ė m e s i o : m a r i n a t u i visiškai n e r e i k i a d r u s k o s . Viską sumaišyti, užvirinti ir truputį pavirinti. Po to mari202

Kepsnys

bus

minkštas

203

204

Kad

salotos

būtų

gardžios

205

Obuolių

actas

namų

apyvokoje

206

Gardinimas

šviežiomis

žolelėmis

ar

egzotiškais

prieskoniais

207

Obuolių

actas

namų

apyvokoje

Paskutinę

minutę

šaukštų dviejų

obuolių trynių,

acto, kapotų

žiupsnelio druskos, 50 g sviesto, ar pusiau perskeltų migdolų.

Paruošimas. M i l t u s supilti k a u b u r ė l i u , viduryje p a d a r y t i d u o b e l ę , j ją įmušti k i a u š i n į , įpilti o b u o l i ų a c t o , įberti drus­ k o s , sudėti š a l t ą sviestą ir greitai s u m i n k y t i m i n k š t ą t e š l ą . P u s v a l a n d ž i u i padėti į šaldytuvą. L e n t ą p a b a r s t y t i m i l t a i s , i š k o č i o t i m a ž d a u g pusės c e n t i m e t r o s t o r i o l a k š t ą ; išspausti f o r m e l ė m i s s a u s a i n i u s ( g a l i m a supjaustyti r a t u k u b a n g u o ­ tais k r a š t a i s ) . Patepti plaktu tryniu, pabarstyti k a p o t a i s mig­ d o l a i s ; k i e k v i e n o s a u s a i n ė l i o c e n t r e įspausti po pusę mig­ dolo. Skardą iškloti kepimo popieriumi ir 1 8 0 " C orkaitėje kepti 1 2 — 1 4 m i n u č i ų . L a i k y t i s a n d a r i o j e d ė ž u t ė j e .

Patarimai

daržovių

mėgėjams:

• j e i į v a n d e n į , k u r i a m e t r o š k i n s i t e d a r ž o v e s , įpilsite t r u p u t į o b u o l i ų a c t o , n e p a k i s j ų spalva; pavyzdžiui, pie­ v a g r y b i a i liks t o k i e p a t b a l t i . A c t a s p a d e d a o r g a n i z ­ mui g e r i a u p a s i s a v i n t i s u n k i a i v i r š k i n a m u s valgius — r a u d o n u o s i u s , ž i e d i n i u s a r b a l t a g ū ž i u s k o p ū s t u s , gelt e k l e s bei a n k š t i n i ų d a r ž o v i ų t r o š k i n i u s ; • t i e k d a m i a n k š t i n i ų d a r ž o v i ų t r o š k i n i u s , į s t a l ą neš­ k i t e i r b u t e l i u k ą o b u o l i ų a c t o . K i e k v i e n a s galės j o įsi­ p i l t i p a g a l s k o n į — t r o š k i n y s t a p s p i k a n t i š k e s n i s bei naudingesnis; • b a l t a g ū ž i a i k o p ū s t a i n e p r a r a s s p a l v o s , jei į v a n d e n į į b e r s i t e t r u p u t į c u k r a u s i r įpilsite o b u o l i ų a c t o ; • raudonieji k o p ū s t a i bus puikios spalvos, jei j u o s s m u l k i a i s u p j a u s t y s i t e i r prieš v i r d a m i užpilsite o b u o ­ lių a c t o bei j ų sulčių m i š i n i u ; • nuluptus šparagus suvynioję į a c t o ir vandens mišiniu s u d r ė k i n t ą skepetaitę šaldytuve galėsite laikyti 2 dienas; • nuskustas ir supjaustytas geltekles sudėkite į vandenį, k u r i a m e išmaišyta valgomasis šaukštas a c t o ir truputis m i l t ų : daržovės įgis ž a d i n a n č i ą apetitą b a l t ą spalvą, kuri p a p r a s t a i labai sparčiai t a m s ė j a . G e l t e k l e s apie 2 0 min. virti šiame skystyje, po to sūdyti ir gardinti p r i e s k o n i a i s ; 209

Obuolių

actas

namų

apyvokoje

Pagardai

šviežiems

žalėsiams

211

Obuolių

actas

namų

apyvokoje

• J e i k a i k u r i u o s m a i s t o p r o d u k t u s , pavyzdžiui, sūrj, s a l o ­ t a s ar p r i e s k o n i n e s ž o l e s į v y n i o s i t e į o b u o l i ų a c t u su­ d r ė k i n t ą s k e p e t a i t ę , jie ilgiau išliks švieži; • jei į v a n d e n į , k u r i a m e v e r d a t e k i a u š i n i u s , įpilsite tru­ putį a c t o , įskilus l u k š t u i b a l t y m a s n e i š t e k ė s ; • p l a k t i b a l t y m a i bus s t a n g r e s n i , jei p l a k d a m i į l a š i n s i t e k e l e t ą lašų o b u o l i ų a c t o ; • p y r a g a i č i a i bus p u r e s n i , jei į t e š l ą įpilsite v i e n ą ar du ar­ batinius šaukštelius obuolių acto; • persūdytą p a t i e k a l ą išgelbėsite, įpylę vieną a r b a t i n į šaukš­ telį o b u o l i ų a c t o i r įbėrę vieną a r b a t i n į š a u k š t e l į c u k r a u s ; • jei ką n o r s p e r s a l d i n o t e , įpilkite a r b a t i n į š a u k š t e l į o b u o ­ lių a c t o ; • bulvių tyrė bus itin puri, jei į ją p a b a i g o j e (t. y., įpylę pie­ n o ) d a r įpilsite a r b a t i n į š a u k š t e l į o b u o l i ų a c t o i r g e r a i išmaišysite; • n a m u o s e k e p t o s d u o n o s p l u t e l ė bus t r a š k i ir b l i z g ė s , jei prieš b a i g d a m i k e p t i j ą p a t e p s i t e o b u o l i ų a c t u ; • r i e b a l u o s e v e r d a m i m a i s t o p r o d u k t a i įgers m a ž i a u rie­ b a l ų ir bus l e n g v i a u v i r š k i n a m i , jei į a l i e j ų v i r d a m i įpil­ site t r u p u t į o b u o l i ų a c t o ; • jei n u s k u t o t e per daug b u l v i ų , l a i k y k i t e j a s š a l d y t u v e , sudėtas į valgomuoju šaukštu obuolių a c t o parūgštintą vandenį.

Obuoliu actas — pagalbininkas virtuvėje

Aplinkos

neteršiantis

valiklis

sios d a l y s , t a r p j ų i r a c t o r ū g š t i s , g a m t o j e l a b a i g r e i t a i v i s i š k a i s u y r a ; d e j a , l a b a i r e t a i tai g a l i m e p a s a k y t i apie c h e m i n e s valymo p r i e m o n e s , kuriose yra fosfatų, druskos r ū g š t i e s ir k i t ų m e d ž i a g ų .

Ž i n o m a , kad nuvalius neliktų dėmių, reikia naudoti n e s v e i k a t a i n a u d i n g ą j į d r u m s t ą a c t ą . A t v i r k š č i a i , jis turi būti bespalvis ir k u o s k a i d r e s n i s . Č i a s v a r b i a u s i a a c t o rūgš­ t i s , o ne v i t a m i n a i . Valyti g a l i t e , bet n e p r i v a l o t e , pigiu o b u o l i ų a c t u . Č i a t i k s i r v y n o bei s p i r i t o a c t a s . J e i k a l k i ų a r n e š v a r u m ų su­ s i k a u p ė l a b a i daug, padės t i k a c t o e s e n c i j a — j o j e rūgš­ ties k o n c e n t r a c i j a daug didesnė. K i e k v i e n ą k a r t ą r e i k i a pa­ m ą s t y t i , a r m e n k u t ę d ė m e l ę b ū t i n a pulti s t i p r i a i s c h e m i ­ k a l a i s — g a l b ū t išsiversite ir su a p l i n k o s n e t e r š i a n č i u a c ­ tu? B ū t ų į d o m u s u s k a i č i u o t i , k i e k c h e m i n i ų m e d ž i a g ų t a ­ da n e p a t e k t ų į a p l i n k ą , k a i p s u m a ž ė t ų j o s t a r š a — tai ži­ n o d a m i , daugelis valymui veikiausiai rinktųsi a c t ą .

Turi buti skaidrus ir bespalvis

Medinius ir plastikinius pavir­ šius actu valykite labai atsargiai: rūgštis gali sugadinti šiuos paviršius — liks matinių dėmių.

Obuolių actas gali pakeisti aplinką teršiančius valiklius. Duoninė neįgis nemalonaus kvapo, jei ją retkarčiais iššluostysite šiuo rūgščiu skysčiu sudrėkintu skudurėliu. 213

Obuolių

actas

namų

apyvokoje

Higienai ir švarai
Ar žinote, kad: • š a l d y t u v a s bus š v a r u s , jei k a r t ą per s a v a i t ę jį i š p l a u s i t e v a n d e n i u su a c t u ; • a n t g r i n d ų , s p i n t e l i ų ir k t . nesiveis b a k t e r i j o s , o pavir­ šius žvilgės, jei p l a u s i t e m u i l o t i r p a l u , k u r į d a r n e g a i l ė ­ dami parūgštinsite obuolių actu; • a c t a s t i r p i n a r i e b a l u s . D ė l to p l a u d a m i indus m a ž i a u pil­ k i t e p l o v i k l i o — dalį j o k e i s k i t e a c t u . P r i d ž i ū v u s i u s ne­ švarumus pašalinsite lengviau, jei puodus ar keptuves per n a k t į p a l a i k y s i t e v a n d e n y j e s u a c t u ; • d u o n i n ė skleis gaivų k v a p ą ir b u s švari, jei k a r t ą per sa­ v a i t ę j ą i š š l u o s t y s i t e v a n d e n y j e s u a c t u s u d r ė k i n t u sku­ d u r ė l i u . T a d a nesiveis i r p e l ė s i s .

• Balkšvas kalkių dėmes, kurias vandens lašai palieka ant č i a u p ų , p l a u t u v i ų , p u o d ų a r k e r a m i n i ų p l y t e l i ų , paša­ l i n s i t e p a t r y n ę šiltu a c t u s u d r ė k i n t a k e m p i n e . 214

Pašalinkite kalkes

Acto

rūgštis

tirpina

nešvarumus

• Iš g a r i n i o l y g i n t u v o p a š a l i n s i t e k a l k e s , į jo r e z e r v u a r ė l j v a n d e n i u i jpylę a c t o ir v a n d e n s ( s a n t y k i u 1:1) ir k e l e t ą minučių pagarinsite. Lygintuvą išjungti ir palikti per n a k t j . K i t ą rytą išpilti ir p e r p l a u t i grynu v a n d e n i u . • Apnašas nuo lygintuvo " p a d o " pašalinsite druskos ir acto mišiniu. • K a l k ė m i s u ž s i k i m š u s i ą m e t a l i n ę dušo galvutę k e t v i r t į va­ l a n d o s p a l a i k y k i t e į m e r k ę į v e r d a n t į v a n d e n į su a c t u (santykiu 1:1), plastikinę nakčiai pamerkite į šaltą acto ir v a n d e n s m i š i n į . • K a l k e s ir s k a l b i m o p r i e m o n i ų l i k u č i u s iš s k a l b i m o m a ­ š i n o s p a š a l i n s i t e įpylę į ją k e t v i r t į l i t r o a c t o ir v a n d e n s m i š i n i o bei įjungę s k a l b t i e s a n t 9 5 ° C t e m p e r a t ū r o s . • Iš k a v a v i r ė s p a š a l i n s i t e k a l k e s , į ją įpylę a c t o ir v a n d e n s ( 1 : 1 ) , įjungę i r leidę j a m i š t e k ė t i iki pusės, p o t o išjungę i r p a l i k ę v i e n a i d v i e m v a l a n d o m s . P o t o per k a v a v i r ę perleiskite ir likutį. Prieš verdant kavą bent du kartus reikia "išvirti" gryną vandenį. • N u o p u o d ų sienelių k a l k e s p a š a l i n s i t e j u o s e pavirinę van­ dens su a c t u .

Seniau nemalonius kvapus šalindavo, ant įkaitinto talinio semtuvo pildami a c t ą . Vėliau buvo pastebėta, nemalonus kvapas dingsta k a m b a r į išpurškus trupučiu to ar pastačius indą su j u o . T a i p p a t a l p o j e g a l i m a p a n a i k i n t i dažų bei t a b a k o mų k v a p ą .

Kaip pašalinti nemalonu kvapo

me­ kad ac­ dū­

• bus g e r i a u s i a , jei d ė m e s iš k a r t o p l a u s i t e šiltu v a n d e n i u ir muilu, k u r i a m e yra tulžies. D ė m ę reikia sudrėkinti ir pamuilinti; suteptą drabužį nakčiai pamerkite į vandenį su actu. Po to paprastai išskalbkite; • s u t e p t ą v i e t ą p a m e r k ę į a c t ą ( l a i k y t i t r u m p a i ) , iš audi215

Kaip actu valyti dėmes:

Obuolių

actas

namų

apyvokoje

nio pašalinsime klijų ir k r a m t o m o s i o s gumos dėmes. Po to klijus ar gumą be vargo nukrapštysite. Taip šalinkite i r l i p n i a s d r a b u ž i ų e t i k e t e s bei a u t o m o b i l i ų l i p d u k u s ; parudavusius kavinukus bei a r b a t i n u k u s valykite druskos ir a c t o m i š i n i u . T r u m p a i p a l a i k y k i t e , i š s k a l a u k i t e ir iššluostykite; t u š i n u k o d ė m ę a u d i n y j e a t s a r g i a i p a t r i n k i t e a c t o i r spi­ rito mišiniu (santykiu 1:1); rašalo dėmę iškart pabarstykite druska, po to sudrėkin­ kite actu ir išskalbkite muilo tirpale; jei š v a r k a s ar k e l n ė s ė m ė blizgėti — tą vietą p a t r i n k i t e a c t o ir vandens mišiniu; v a r i o bei b r o n z o s g a m i n i a i vėl spindės, jei j u o s p a t r i n s i t e druskos ir acto košele, po to nuplausite karštu vandeniu; ant baldų užlašėjusį žvakių vašką atsargiai pašildykite plaukų džiovintuvu ir sugerkite popierine servetėle; po to tą vietą pavalykite a c t o ir vandens mišiniu; d r u s k o s , kuria b a r s t o m o s gatvės, pėdsakų ant b a t ų neliks, patrynus a c t o ir vandens mišiniu sudrėkintu šepečiu; pelėsių ir k i t a s d ė m e s n u o dušo u ž u o l a i d ų p a š a l i n s i t e , j a s i š s k a l b ę s k a l b i m o m a š i n o j e k a r t u su k e l e t u senų r a n k š ­ l u o s č i ų ; v a n d e n s t e m p e r a t ū r a 3 0 ° C . N e g r ę ž k i t e , b e t dar v a r v a n č i a s p a k a b i n k i t e džiūti, o d ė m e s p a t r i n k i t e a c t u sudrėkintu skudurėliu.

Jei norite atmirkyti tapetus, juos sudrėkinkite acto ir vandens mišiniu (lygiomis dalimis); tam tiks kempinė ar v o l e l i s . T a i p a k a r t o k i t e b e n t j a u du k a r t u s — ir t a p e t u s nulupsite be j o k i o vargo. O b u o l i ų actas padės ir dirbant su g i p s u : jei j g i p s ą į m a i š y s i t e t r u p u t į a c t o , jis s t i n g s lė­ čiau — turėsite laiko pataisyti.

Actas remonto darbams

Rugštusis

devyndarbis

Į s t i k l a i n į s u b e r k i t e dvi saujas gėlių žiedlapių ar kva­ piųjų ž o l e l i ų . G r e i t a i užvirinkite tris p u o d e l i u s o b u o l i ų a c ­ to ir s u p i l k i t e a n t žiedlapių. S t i k l a i n į uždarykite ir k e l e t ą s a v a i č i ų p a l i k i t e . R e t k a r č i a i s s u p u r t y k i t e . M a ž d a u g p o ke­ t u r i ų s a v a i č i ų a c t a s prisigers n o r i m o a r o m a t o ; j į p e r k o š k i ­ te, s u p i l k i t e į dailų i n d ą ir a t v i r ą p a s t a t y k i t e p a t a l p o j e .

Kad oras butu gaivus

Ar žinote, kad: • n e d a i l i o s k a l k i ų d ė m ė s a n t m o l i n i ų v a z o n ė l i ų i š n y k s pa­ trynus juos a c t o ir vandens mišiniu sudrėkintu šepečiu; • k a m b a r i n i ų a u g a l ų lapus r e t k a r č i a i s r e i k ė t ų n u š l u o s t y t i 217

Gėlės bus gražesnės

Dalykinė rodyklė
A
Abas Rozjė 4 9 Abrikosai 4 0 Acetilsalicilo rūgštis 56 Actarūgštis rūgimas — ir. Rūgimas Actas dėmėms valyti 2 1 5 Actas iš esencijos 51 Actas kalkėms tirpinti 5 5 , 2 1 4 , 216 Actas remontui 2 1 6 Actas su prieskoniais 50 Actas su prieskoninėmis ir vaistingosiomis žolėmis 192 Actas virtuvėje 2 0 9 Actas: — universalus valiklis 2 1 2 — troškuliui malšinti 28 — stebuklingas vaistas 32 — Antikos antibiotikas 26 — jūroje 33 — gandai apie žalą 34 — istorija 25 — gamybos technologija 1 7 9 — uostomajame buteliuke 32 — laikymas 35 — rūšies pasirinkimas 44 — žodžių žaismas 35 — dezinfekavimui 3 2 , 51 Acto esencija 3 6 , 4 9 , 5 9 Acto gamyba (trumpai) 1 7 9 , 186 Acto gamyba pramoniniu būdu 4 1 , 1 8 0 Acto garai 33 Acto gydomoji galia, natūrali 50 Acto kompresai 99 Acto rūgšties bakterijų "įkalinimas" 182 Acto rūgšties bakterijos 4 6 , 182 Acto rūgštis 4 5 , 4 8 , 5 1 , 5 7 , 167 — mikrobų žudikė 5 1 , 1 6 7 — gyvybės eliksyras 60 — dirbtinė 51 Acto vonios 31 Akupresūra 1 0 2 Akys 66 Alaus actas 38 Alergijos 5 3 , 1 1 6 , 1 2 1 , 1 2 4 , 154 Alkoholinis rūgimas 1 7 5 Alkoholio kiekis suraugimose sultyse 1 7 6 Alkoholis 1 7 0 Amilazė 57 Amino rūgštys 46 Ananasų actas 4 0 Angliavandeniai 56 Anglis, medicininė 1 0 1 Antibiotikai 6 4 Antioksidantai 6 2 Antsvoris 89 Apelsinai 4 0 Apetito stoka 1 3 4 Apsauginės organizmo galios 2 1 , 79 Apsinuodijimas švinu 35 Arbata — su uogine paprika 93 — obuolių žievelių 12 — saldymedžio šaknų 96 Aromatinės medžiagos 46 Aromatizavimas 3 9 , 1 8 9 Artritas 1 0 7 Artrozė 1 0 7 Aspirinas 5 6 Astma, bronchinė 97 Aterosklerozė 1 3 , 5 8 Atsipalaidavimo technika 9 7 , 130 Ausų skausmas 1 1 7 Ausų skausmas paplaukiojus — ir. Ausų skausmas Autogeninė treniruotė 97 Autointoksikacija, intestinalinė 55 Aviečių actas 40 Avitaminozės 64 Azijietiški patiekalai 38

D
Balastinės medžiagos 56 B a l t o j o vyno actas 1 9 0 Baltymai 5 6 , 5 9 Balzaminis actas 4 2 Bananai 4 0 " B a r r i q u e " gamybos būdas 175 Beriberis 6 4 Betakarotinas 6 2 , 65 Blauzdų kompresai 1 2 5 Blauzdų mėšlungis 1 0 2 , 1 2 7 Bėgiojimas ristele 80 Boras 67 Bregas, Polis K . 2 2 , 2 3 , 1 3 4 , 150 Bronchitas 8, 1 3 , 54 Buchneris, Eduardas 49 Bulvių actas 42 Bulvių salotos 38

219

Dalykinė

rodyklė

C
Chlamidijos 58 Chloras 6 3 Chloridai 4 8 Cholera 1 0 8 Cholesterolis 5 7 , 5 8 , 1 1 3 Cikorija 37 Cinamonas 19 Cinkas 6 7 Citrinų actas 3 9 , 1 5 9 Citrinų rūgštis 12 Citrininė melisa 1 5 9 Cukraus kiekis 1 6 9

F
Fenas 1 1 3 Fermentai 4 8 , 5 9 Figos 39 Fizinis aktyvumas 1 0 7 Flemingas, Aleksandras 51 Floras 6 5 Floridas 12 Fosfatai 5 0 Fosforas 1 2 , 6 7 Fringso acetatorius 1 8 3

H
Hanibalas 2 9 Hansenas, G. 49 Hemorojiniai mazgai 1 2 1 Higiena 2 1 4 Hipokratas 2 6 Homocisteinas 5 6

I
Išbėrimas 1 2 2 Išnirimai 1 3 6 Išsiplėtusios venos 1 2 3 Imuninė sistema 54 Indai rauginimui 1 7 6 Infarktas 57 Inhaliavimas 8 8 , 9 7 , 1 4 0 Inkstų akmenų trupinimas slėgiu 94 Inkstų akmenligė 93 Inkstų ligos 13

G
Galenas 2 6 Galvos odos uždegimas 1 2 7 Galvos skausmas 8, 1 2 , 5 5 , 90 Galvos skausmas pagiriomis 13 Gėlavandenės žuvys 37 Gėlių priežiūra 2 1 7 Gėrimai su k o k a k o l a 1 0 8 Geležies fosfatas 1 1 4 Geležis 1 2 , 67 Gerklės skausmas 91 Gervuogės 39 Gydomasis molis 99 Gydymasis obuolių actu: — pagrindinis receptas 72 Gydymo kursas, septynių dienų 7 7 , 91 Gimnastika 8 0 Ginekologinės ligos 1 3 0 Gyvūnų priežiūra 1 4 7 Gliukozė 59 Gripas 92 G r o ž i o actas 1 5 7 Grožio puoselėjimas 7 8 , 1 5 1 Grybai 3 7 Gudrybės, kulinarinės 2 0 8 Gvazdikėliai (prieskonis) 19

č

Čatniai 3 8 , 2 0 6 Česnakas 3 8 , 6 7 Čigunas 9 7 , 1 4 0 Čiobrelis 1 5 9

D
Dažomosios medžiagos 46 D-alfa-tokoferolis 64 Dantų priežiūra 1 3 , 1 1 9 Dantenų uždegimas 1 1 9 , 1 4 2 Dar žr. Rūkymas Daržovių patiekalai 2 0 7 Daržovės 3 7 , 4 2 Datulių actas 40 Deguonis 1 8 3 Džarvis, dr. D.K. 1 8 , 2 1 , 2 3 , 58,134,149 Didelis kraujospūdis 13 Dieta 89 Difterija 94 Džiovintos vynuogės 39 Disbakteriozė 5 4 Draskantis kosulys 95 Dusulys 92

J
J a m a b u k i c u (japoniškojo a c t o rūšis) 41 Jautrumas oro permainoms 94 Jodas 67 J o g a 89 J ū r o s gėrybės 3 7 , 39 Junginės uždegimas 66 Juodoji arbata 1 0 4

K
Kalcis 63 Kalio sulfatas 50 Kalis 6 3 , 6 8 , 6 9 — maisto produktuose 69 Kamberleno padažas 41 Karščiavimas 8 5 , 9 4 , 9 6 , 1 2 5 Karpos 1 2 4 Karvės 1 4 7

E
Enteropatija 5 3

220

Dalykinė

rodyklė

Kasa 5 7 Katės 1 4 9 Kava 1 0 6 Kefyras 23 Kepimas 2 0 8 " K e t u r i ų plėšikų a c t a s " 3 2 Kiaulienos kepsnys 38 Kirkšninės utėlės 1 2 6 Klevų sirupas 78 Klimakterinio laikotarpio negalavimai 1 3 3 Kneipo apsiliejimai vandeniu 114 Kūno priežiūra 79 Kofeinas 99 Kojų nagų grybelis 8, 1 2 7 Kojų priežiūra 1 6 5 Kompresai, mažinantys karščiavimą 8 Kompresas gerklei 93 Konservavimas actu 1 9 9 Konservuojamosios medžiagos 2 0 0 Kontraceptinės piliulės 1 2 7 Kopūstų salotos 38 Kosulys 8, 5 4 , 95 Kraujavimas iš nosies 1 2 8 Kraujo krešumas 1 2 7 Kraujo ligos 1 2 7 Kraujosruva 1 2 9 Kraujotaka 12, 5 3 , 57 Krebsas, Hansas Adolfas 58 Krienai 1 3 2 Kvapusis actas 3 8 , 1 8 8 Kvapusis žiedų actas 1 9 8 Kvapusis vaisių actas 1 9 6 Kvėpavimo sutrikimai 97 Kvėpavimo takų ligos 53

Laisvieji radikalai 6 4 , 6 7 Laisvinamieji vaistai 1 1 1 Lakmuso popierėlis 1 8 3 Lapinės salotos 37 Ląstelių pažeidimai 64 Lavuazjė, pranc. chemikas 47 L D L cholesterolis 6 9 Liaudies medicina 2 0 , 4 6 Lieknėjimas 13 Lipazė 57 Livijus 29 Lizopinas 81 Lėtinis nuovargis 1 3 1

Migrena 13 Mikroelementai 1 2 , 4 8 , 5 9 Mikroorganizmai 4 7 Mineralinių medžiagų stoka 126 Mineralinės medžiagos 1 2 , 4 8 , 59 Mityba 2 2 Motininis acto raugas 1 7 9

N
Nagų priežiūra 1 6 5 Naminiai gyvūnai 1 5 0 Natūralioji kosmetika 1 6 0 N a t r i o bikarbonatas 1 1 0 Natrio chloridas 1 1 4 Natrio ir kalio pusiausvyra 68 Natris 6 3 , 6 7 Nervų sistemos sutrikimai 100 Nesantaikos obuolys 17 Nėštumas 1 0 1 Niacinas 12 Niežulys 1 3 0 , 1 5 5 Nikotinas 1 0 6 , 1 1 0 , 1 3 0 Nitratų kiekis 1 7 0 Nudegimai (nuplikinimas) skysčiu 1 3 2 Nudegimai 1 3 2 Nudegimas saulėje 1 3 4 Nuodingosios medžiagos 74 Nuospaudos 8, 1 2 4 Nuovargis 1 3 3

M
Magnis 6 3 , 6 7 Maišelis sunkimui 38 M a i s t o medžiagų stoka 23 M a r i n a t a i mėsai 4 0 , 4 2 Marinavimas 3 7 , 3 9 , 2 0 2 Masažas 1 0 9 , 1 2 8 , 1 3 3 , 1 4 0 , 154,156 M a s a ž a s sausu šepečiu 7 8 , 154 Medžiagų apykaita 5 7 , 1 2 5 Medžiagų apykaita ląstelėje 66 Medinės statinės 1 7 7 Meditacija 1 3 0 Medus 3 8 , 5 4 Medus ir actas 50 M e i r a s , F.K. 1 4 6 Mėnesinės, negalavimai jų metu 99 Menopauzė 6 6 Mėlynės 39 Mėsos patiekalai 3 7 , 4 0 M i š k o avietės 39 Miego sutrikimai 1 3 , 6 6 , 9 8 , 130 Mielės 1 7 5

O
Obuolių actas — pagrindinis namų apyvokos receptas 1 8 6 — konservavimas juo 1 9 9 — namų apyvokoje 1 8 7

L
Lęšių patiekalai 3 7 , 4 2 , 4 4

221

Dalykinė

rodyklė

laikymas 63 žaliava 11 drumstumas 61 gyvybiškai svarbios medžiagos 6 0 — kaip išsirinkti 86 — poveikis stambiesiems raguočiams 1 4 8 Obuolių rūgštis 12 O b u o l i ų smulkinimas 1 7 0 Obuolių sultys 1 1 , 1 6 5 Obuolių vynas 1 7 6 , 1 7 9 Obuoliai: — auginimas 14 — istorija 16 — gydomasis poveikis 13 — kilmė 14 — sudedamosios dalys 13 — kiekis vienam asmeniui 11 — užterštumas kenksmingo­ mis medžiagomis 15 — cukraus kiekis 1 6 7 Odos išbėrimai 1 2 2 Odos priežiūra — žr. G r o ž i o puoselėjimas Odos vėžys (melanoma) 1 3 3 Ožkos 1 4 8 Oksalatas 103 Oksidacija 5 0 Operacijos, gijimas po jų 1 1 5 O r l e a n o gamybos būdas 1 8 1

— — — —

Pasterizavimas 4 7 , 1 6 9 Pasukų actas 41 Pasukos 74 Patalpos oro gerinimas 2 1 4 Paties organizmo gydomosios galios 54 Paukštiena 3 7 , 4 0 Pavlovas, Ivanas Petrovičius 59 Pektinas 5 6 , 7 2 Peršalimas 1 3 , 3 3 , 5 2 , 6 9 , 85,103,141 Peristaltika 5 3 , 1 1 2 Persikai 39 Pesticidai 15 Petražolė 3 7 , 6 7 , 9 0 PH dydis 61 Pienas (ir jo produktai) 1 0 4 , 151 Pilnumo pojūtis 53 Pipirmėtė 5 4 , 2 0 8 Pizanskis, Georgas K. (isto­ rikas) 2 9 Placenta 1 0 9 Plaučių emfizema 52 Plaučių ligos 33 Plaukų priežiūra 9, 7 9 , 1 6 2 Plaukimas 1 2 7 Pomidorų padažai 3 7 , 81 Pomidorų sultys 80 Potašas 56 Potas ( " a c t o l i m o n a d a s " ) 2 7 Prakaitavimo priepuoliai 1 3 4 Priedai, skatinantys rūgimą 172 Prieskoninės ir vaistingosios žolės 1 8 7 Propiono rūgštis 52 Pupelės 3 7 , 1 0 4 Pykinimas 1 0 9

Rachitas 6 2 R a u d o n o j o vyno actas 1 9 0 Rauginimo technologija, submersinė 1 7 4 Raugėjimas 5 3 , 1 0 3 Raumenų skausmas 1 3 5 Razinų actas 41 Reumatinės ligos 1 2 , 5 5 , 104 Rėmuo 5 3 , 1 0 6 Riešutai 39 Riebalai 5 6 Ritualai prieš užmiegant 1 0 7 Ryžių actas 41 Rūgščių ir šarmų pusiaus­ vyra 61 Rūgščiosios vyšnios 39 Rūgštingumo nustatymas 184 Rūgštinis odos sluoksnis 1 5 3 Rūgštynės 1 5 7 Rūgimas 3 5 , 4 5 , 1 7 2 , 1 7 7 Rūkalių kosulys 54 Rūkymas 5 8 , 7 4 Rojaus obuoliukai 16

S
Sakė 41 Saldumynai 83 Saldymedžio šaknys 96 Salmoneliozė 1 0 0 Salotiniai svogūnai 38 Salotos 3 7 , 3 9 , 4 4 , 2 1 0 Salotos su dešra 38 Salyklo actas 3 8 , 4 8 Sąnarių skausmai 1 0 4 , 107 Sauna 7 3 , 7 9 " S h e r r y " actas 3 7 Seilių sekrecija 8 9 , 1 3 9 Selenas 67 Senatvinės dėmės 8, 64

P
Padažai 2 0 4 Padažai kepsniams 37 Padidėjęs rūgštingumas 61 Papajos 1 5 9 Paprikos, žaliosios 1 0 4 Parazitai 1 4 7 Parmentjė, Antuanas 3 4 , 4 8 , 151 Pasivaikščiojimas 1 1 1 Pasteras, Luji 49

R
Rabarbarai 104

222

Dalykinė

rodyklė

Senėjimo procesas 64 Septynių dienų programa 77 Serbentai 39 Sidras 1 7 8 Sidro actas 39 Siera 67 Silicis 67 Silpna širdis 12 Skalbinių priežiūra 2 1 5 Skarlatina 9 4 Skausmo malšinimas 99 Skorbutas 3 4 , 6 3 Skotas, Kirilas 2 2 , 2 3 , 4 4 , 72 Skrandžio ir žarnyno ligos 99,108 Skysčiai, išgeriami 99 Sloga 1 3 2 Spirito actas 36 Spiritometras 1 7 6 Spuoguota oda 1 3 8 Sūrios lazdelės 1 0 8 Sriubos 3 8 , 1 4 3 Stafilokokai 5 3 Stiklo valymas 2 1 3 Stresas 1 3 4 Strijos 1 0 2 Su (japoniškasis actas) 41 Suši 41 Sulčių perdirbimas 1 7 1 Sunkimas, susmulkintų obuolių 1 7 1 Suraugintos obuolių sultys 167 Svaigulys 91

Šiucenbacho būdas 1 8 2 Šlapimas 1 1 0 Šlapimo pūslės ligos 1 3 , 5 5 , 110 Šokoladas 1 0 4 , 1 1 3 Šparagai 37 Špinatai 1 0 4 Šunys 1 4 9

T
Taninas 52 Tauriųjų vaisių actas 40 Tenisas 82 T i k a s , nervinis 1 0 0 Timuso liauka 66 Titravimas 1 8 5 Tokoferolis 64 Toksinų šalinimas 7 2 , 81 Troškiniai 3 7 Trombozė 1 2 3 Trumpa apžvalga 35

U
Ugniažolė 1 3 6 Užkimimas 5 4 , 1 1 1 Ultravioletiniai spinduliai 132 Ume-su (japoniškas pagardas) 4 0

Varnalėšų šaknys 1 8 1 Vartojimas — išorinis 1 1 7 — vidinis 89 Vartomos statinės 1 8 1 Veido odos priežiūra 1 6 0 Vermonto liaudies medicina 18, 20, 23 Vidurių pūtimas 5 3 , 8 9 , 1 1 2 Vidurių užkietėjimas 1 3 , 5 5 , 113 Viduriavimas 1 3 , 5 5 , 1 1 4 Vilkiško alkio priepuoliai 102 Vinometras 1 7 6 Virškinimo sutrikimai 1 3 , 54, 108, 146 Vitaminai 5 9 , 6 4 Vitaminas A 1 2 , 6 3 , 65 Vitaminas B 1 2 , 6 3 , 65 Vitaminas C 1 2 , 63 Vitaminas E 1 2 , 63 Vitaminas K 1 1 6 Vitaminas P 63 Vėžys 1 2 , 1 3 3 Vėmimas 1 0 2 Vonios 1 5 7 , 1 5 8 , 1 6 1 Vorčesterio padažas 38 Vyno actas 3 7 , 48 ž Žagsėjimas 1 1 5 Žaizdų valymas 1 4 1 Žarnynas, nuodingos medžiagos jame 55 Ž a r n y n o valymas 54 Žuvies patiekalai 3 7 , 4 0 Žuvis su traškučiais 38 Žvėriena 38

V
Vabzdžių įgėlimai 1 2 4 , 1 3 8 Važinėjimas dviračiu 8 2 , 1 2 4 Vaikai ir obuolių actas 83 Vaisių actas 39 Vaisių desertai 3 9 , 42 Vaisių salotos 3 9 , 4 2 Vaisiai 4 0 Vaistingieji augalai 20 Valymas actu 54 Vandens šalinimas 13 Varis 65

š

Šafranas 19 Šalutiniai rūgimo produktai 48 Šienligė 9 6 , 1 1 0 Šiltinė 1 0 9

223

Receptu rodyklė
Actarūgščio molžemio kaukė 1 6 2 Actas su įvairiomis žolelėmis bei prieskoniais 1 9 2 Acto marinatas (pagrindinis receptas) 2 0 2 Agurkų kaukė spuoguotai odai 1 6 2 Ananasų čatnis 2 0 6 Asiūklių actas 1 4 5 Aviečių actas 1 9 7

I
Imbiero actas 1 9 6

Priemonė šukuosenai formuoti su medumi 1 6 4 Prieskoninių žolių padažas su obuolių actu 2 1 1

Kaukė veidui, brandžiai odai 161 Kiaušiniai su marškinėliais 211 Kompresai blauzdoms 119 Krapų actas 1 9 2 Kriaušės su imbieru 2 0 4 Krienai su obuoliais 2 0 7

Ramunėlių actas 1 5 8 Rasakilų actas 1 5 8 Razinų actas 1 5 9 Rūgštynių actas 1 5 9 Rozmarinų actas 1 4 5

Bazilikų actas 1 9 3

M
Medetkų actas 1 4 4 Medus 1 6 4 Miego gėrimas 9 2 , 9 8 Moliūgai saldžiarūgščiai 201

Sausainiai prie vyno 2 0 8

š

Citrinų actas 1 9 8

Čatniai 2 0 5 Česnakų actas 1 9 4 Čiobrelių actas 1 4 6

č

Šalavijų actas 1 4 5 , 1 9 3 Šalpusnių actas 1 4 3 Šeivamedžio žiedų actas 158

N
Našlaičių actas 1 5 9 Tonizuojantis skystis veidui 160

Dušas veidui, gaivinantis 1 6 1

Eukaliptų actas 1 4 3

Obuolių čatnis 2 0 5 Obuolių actas su cinamonu 196 Obuolių actas su rožių žiedlapiais 1 9 8

U
Uostomųjų buteliukų receptai 1 5 9

Garų vonia veidui, valomoji 161 Gervuogių actas su citrina 197

G r o ž i o vonia 1 5 3

Padažas, klasikinis 2 1 0 Padažas " S a u c e t a r t a r e " 205 Peletrūnų actas 1 9 3 Pomidorų čatnis 2 0 7

Vaistažolių actas trynimams 139 Vermutų actas 1 4 6

Žaliasis padažas 2 0 7 Žolelių actas, Provanso 1 9 4

224

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful