Surse de informare

Avem în jurul nostru numeroase surse de informare, printre cele mai cunoscute fiind internetul, televizorul, ziarele, revistele. Important de precizat că fiecare dintre aceste surse are anumite secţiuni care ne prezintă ştiri, informaţii din sectorul social (politic, educaţional, cultural etc.).

Avantajele unui asemenea “sistem informativ” sunt, bineînţeles, nenumărate. Însă aceste avantaje pot fi foarte uşor înlăturate de “intoxicarea” cu un amalgam de ştiri. Acest lucru desigur că ne distrage atenţia de la alte activităţi pe care dorim să le desfăşurăm şi ne invadează timpul personal într-o manieră mai mult decât brutală. Uneori suntem obosiţi tocmai din cauza faptului că am stat prea mult navigând pe diferite situri de pe internet, că am schimbat posturile de la televizor necontenit pentru a vedea cum sunt propuse tot felul de idei, cum se promovează conflictele sociopolitice şi manipularea în masă prin TV. Ziarele de scandal ne fac să nu mai fim atenţi la noi înşine, să nu mai privim interlocutorul sau străinul cumsecade din faţa noastră, să nu mai “savurăm” o carte bună ci să stăm holbaţi citind despre nunţi, botezuri, drame de dragoste etc. Poate cel mai mare dezavantaj al nenumăratelor surse de informare este că acestea ne fac să ne “rătăcim în ştiri”, să fim confuzi, îndoielnici şi blocaţi într-o stare de inerţie. Este ca atunci când ne încurcăm în nenumăratele hârtii de pe birou. Luând în considerare cele spuse mai sus este necesar să ne organizăm sursele de informare astfel încât să le putem alege pe acelea care ne ajută în activităţile noastre. Cum facem asta? Din mulţimea de surse le alegem pe cele potrivite activităţilor noastre. Spre exemplu ne abonăm online la siturile corespunzătoare preocupărilor noastre – însă nu la toate ci doar la acelea care chiar prezintă ceea ce ne interesează pe noi. Apoi ne alocăm timp şi pentru a gestiona emisiunile TV pe care le vizionăm – facem o triere a acestora. Dacă dorim să citim în fiecare dimineaţă ziarul îl alegem pe acela/acelea care ne atrag şi care ne ajută. Avem posibilitatea să ne gestionăm corect sursele de informare. Chiar dacă există dezorganizare media, manipulare online, greşeli în ziare, prea multe scandaluri ş.a.m.d. asta nu înseamnă că nu putem alege ce citim, ce consultăm, după ce materiale învăţăm.

Serviciul de Asistenţă Medicală
(1)Serviciul de asistenţă medicală este compartimentul de specialitate din cadrul ministerului prin care se realizează asigurarea condiţiilor necesare acordării asistenţei medicale personalului din sistemul justiţiei, coordonarea metodologică a activităţii de asistenţă medicală desfăşurată la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, atât pentru persoanele private de libertate, cât şi pentru personalul acesteia şi controlul activităţii de asistenţă medicală la locurile de deţinere. (2) În cadrul reţelei sanitare a ministerului, Serviciul de asistenţă medicală funcţionează ca structură cu atribuţii de autoritate de sănătate publică, ce aplică reglementările privind asigurarea asistenţei medicale pentru personalul ministerului şi al unităţilor subordonate acestuia, precum şi pentru persoanele private de libertate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Serviciul de asistenţă medicală îndeplineşte următoarele atribuţii: a) organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de acordare a asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale la nivelul ministerului şi al unităţilor subordonate acestuia, inclusiv la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

la solicitarea Corpului de control al ministrului. precum regulamente. 3. ordine publică şi siguranţă naţională. adaptate la specificul de organizare şi funcţionare a ministerului. c) propune conducerii ministerului măsurile ce urmează a fi adoptate în vederea asigurării asistenţei medicale. c) avizează structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Spitalului "Prof. coordonează. instrucţiunile şi alte reglementări ale Ministerului Sănătăţii. d) duce la îndeplinire ordinele şi instrucţiunile ministrului justiţiei. aplică actele normative din domeniul sanitar. judecătorilor. economic. e) înaintează ministrului justiţiei şi conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. . în vederea realizării expertizei medicale şi a evaluării capacităţii de muncă a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi vizează din punct de vedere tehnic certificatele de decizie medicală eliberate de aceste comisii. pentru informare şi analiză. notele de constatare întocmite cu ocazia controalelor efectuate în unităţile subordonate acesteia şi măsurile propuse. atribuţii referitoare la activitatea metodologică: a) organizează. la controalele efectuate în unităţile subordonate ministerului. precum şi în unităţile aflate în structura Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. îndrumă şi controlează activitatea de acordare a asistenţei medicale în unităţile medicale din subordinea ministerului. procurorilor şi personalului de specialitate juridică asimilat acestora. atribuţii în domeniul coordonării activităţii de evaluare a stării de sănătate a personalului din cadrul ministerului şi al unităţilor subordonate acestuia: . Constantin Angelescu" şi Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu. d) participă. în domeniul de competenţă. atribuţii în domeniul coordonării activităţii de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă: a) coordonează activitatea de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi a cadrelor militare în rezervă. potrivit legii. precum şi cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării. colaborează cu unităţile descentralizate ale Ministerului Sănătăţii. Constantin Angelescu" şi a Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu şi le înaintează spre aprobare ministrului justiţiei. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. În vederea îndeplinirii acestor atribuţii. ordinele. colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul ministerului şi unităţile subordonate acestuia. respectiv Spitalul "Prof. Dr. în domeniul asistenţei medicale. Ordinii Publice. care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ministerului şi al unităţilor subordonate acestuia.efectuează periodic analiza statistică a cauzelor de îmbolnăvire care au condus la acordarea concediilor medicale de recuperare. Serviciul de asistenţă medicală îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 1. cu celelalte ministere şi instituţii centrale cu reţea sanitară proprie. b) formulează propuneri de iniţiere sau de modificare şi completare a actelor normative referitoare la activitatea sanitară în cadrul reţelei sanitare proprii a ministerului şi avizează proiectele de acte normative elaborate. 2. Dr. instrucţiuni şi alte asemenea acte normative. pe baza normativelor Ministerului Sănătăţii şi ale altor instituţii centrale cu rol de reglementare în domeniul sanitar.b) elaborează proiecte de acte normative. precum şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. pierderea totală sau parţială a capacităţii de muncă şi a cauzelor de deces al funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. administrativ şi de serviciu din sistemul justiţiei. b) colaborează cu comisiile de expertiză medicală şi medico-militară din cadrul sistemului de apărare. în conformitate cu prevederile legale în vigoare care reglementează această activitate. personalului auxiliar de specialitate.

medicamentelor şi protezelor. b) condica de corespondenţă către compartimentele din minister şi către cabinetele ministrului. cu privire la riscurile din mediul de muncă privind sănătatea. la locurile de detenţie. precum şi cu direcţiile de specialitate din aparatul propriu al ministerului.c) întocmeşte. g) registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de către serviciu. colaborează cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia. f) registrul de evidenţă a concediilor medicale acordate funcţionarilor publici cu statut special din cadrul ministerului. Tipurile asistenţei juridice garantată de stat Asistenţa juridică garantată de stat se clasifică în cîteva tipuri de asistenţă şi anume asistenţă juridică primară şi asistenţă calificată. la propunerea comisiilor de expertiză medicală. d) condica de repartizări lucrări în cadrul serviciului. b) avizează scoaterea la concurs şi organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de personal medico-sanitar cu pregătire superioară din unităţile sanitare aflate în subordinea ministerului. în conformitate cu reglementările legale în vigoare. c) condica de corespondenţă prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului. În acest sens. b) analizează şi soluţionează petiţiile şi memoriile persoanelor private de libertate. Asistenţa juridică primară Asistenţa juridică primară constituie furnizare de informaţii privind sistemul de drept al Republicii Moldova. atribuţii în domeniul pregătirii şi perfecţionării de specialitate: a) propune Direcţiei resurse umane teme de pregătire şi perfecţionare de specialitate a personalului din cadrul Serviciului de asistenţă medicală. de către personalul ministerului şi al unităţilor subordonate acestuia. efectuând din ordinul ministrului justiţiei verificarea aspectelor semnalate. pentru asigurarea sănătăţii. La nivelul Serviciului de asistenţă medicală sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry). 5. d) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul de activitate. 4. documentaţia necesară în vederea aprobării de către ministrul justiţiei a concediilor medicale de recuperare a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. e) registrul de evidenţă a lucrărilor de expertiză medicală a capacităţii de muncă a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. ale membrilor de familie ai acestora sau ale altor persoane fizice ori instituţii publice. h) condica de prezenţă. privind . c) analizează şi soluţionează. referitoare la modalitatea de acordare a serviciilor medicale. conform reglementărilor legale în vigoare. subsecretarului de stat şi secretarului general. potrivit legii. cu privire la condiţiile de asigurare şi acordare a asistenţei medicale şi a medicamentelor. memoriile adresate Serviciului de asistenţă medicală. privind actele normative în vigoare. drepturile şi obligaţiile subiecţilor de drept. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. alte atribuţii: a) propune măsuri. sau de către pensionari. în activitate. adresate ministerului. informării şi instruirii angajaţilor ministerului. precum şi a cadrelor militare în rezervă. conform repartiţiei şefului de serviciu. secretarilor de stat.

modalitatea de realizare şi de valorificare a drepturilor pe cale judiciară şi extrajudiciară. reprezentare şi/sau apărare în organele de urmărire penală. Asistenţa se acordă imediat. acordare de consultanţă în probleme juridice. Pentru a beneficia de asistenţă juridică primară. 2)12) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova şi în temeiul art. de participare obligatorie a apărătorului în procesul penal în temeiul art. de către parajurişti şi de asociaţiile obşteşti specializate în acordarea de asistenţă juridică. Cazurile în care asistenţă juridică calificată se acordă indiferent de nivelul de venit al persoanei sînt următoarele : • • cînd persoana are nevoie de asistenţă juridică de urgenţă în cazul reţinerii în cadrul unui proces penal sau al unei proceduri contravenţionale. 69 alin. (1) pct. Asistenţa juridică primară se acordă persoanelor. atît în dependenţă. iar persoana nu dispune de suficiente mijloace pentru a plăti aceste servicii. În cazul imposibilităţii de acordare imediată a asistenţei. în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă. acordare de asistenţă în vederea întocmirii actelor juridice.902 din 28 august 2000. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. contravenţionale. Venitul mediu lunar care permite acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat al unei persoane constituie o parte din venitul mediu lunar al familiei şi reprezintă suma mijloacelor . civile şi de contencios administrativ complexe din punct de vedere juridic sau procesual. În astfel de cazuri. Asistenţă juridică calificată se acordă în dependenţă de nivelul veniturilor persoanei în cazurile: • • cînd persoana are nevoie de asistenţă juridică pe cauze penale. Asistenţă juridică calificată se acordă. care nu intră în categoria de asistenţă juridică calificată. solicitantului i se va comunica data şi ora audienţei ce urmează să aibă loc în cel mult 3 zile de la data adresării cererii scrise sau orale. şi interesele justiţiei o cer. cînd persoana are nevoie de asistenţă juridică în cauze contravenţionale. indiferent de nivelul veniturilor lor. acordare a altor forme de asistenţă. Valoarea minimului de existenţă se determină în baza calculelor efectuate de către Biroul Naţional de Statistică. civile sau de contencios administrativ. cît şi indiferent de starea materială a persoanei. precum şi reprezentarea în faţa autorităţilor administraţiei publice. asistenţa juridică calificată se acordă persoanelor a căror venit mediu lunar este mai mic decît nivelul minim de existenţă pe cap de locuitor din ţară. 304 şi 316 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. Asistenţa juridică calificată Ce este asistenţa juridică calificată şi cine sînt beneficiarii acestei asistenţe? Asistenţa juridică calificată constă în acordarea serviciilor juridice de consultanţă. la momentul adresării. însă nu dispune de suficiente mijloace pentru a plăti acest serviciu. solicitantul se adresează subiectelor autorizate de lege să acorde asemenea asistenţă din raza domiciliului său cu cerere scrisă sau orală. în instanţele judecătoreşti pe cauze penale.

Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale. colectivitatea locala si societatea civila intervin pentru prevenirea. cu probleme speciale. Asistenta Sociala este definita prin Legea Asistentei Sociale . este in acord cu principiile si politicile Uniunii Europene cu privire la protectia sociala. aflate temporar in dificultate. bazate pe respectul fata de fiinta umana si drepturile ei inalienabile. obţinute în ultimele 6 luni şi certificatul de la Casa Naţională de Asigurări Sociale cu privire la indemnizaţiile sociale lunare. populatiile tinta. precum si de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private.desemneaza un asamblu de institutii. la care se anexează certificatul privind componenţa familiei. decent de viata! Definitia Serviciilor Sociale! Serviciile sociale sunt definite ca reprezentand ansamblul de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale. trebuie să completeze o declaraţie cu privire la venit. componenta a sistemului national de protectie sociala. activitati profesionalizate. În astfel de cazuri. asistenţă juridică calificată poate fi acordată cu contribuţia financiară parţială a beneficiarului în cazul în care persoana. al cărei venit este mai mare decît nivelul venitului stabilit de Guvern. masuri. socio-culturala. domeniul de interventie. . si in sens mai larg. familiei. De asemenea. cuprinde serviciile sociale si prestatiile sociale acordate in vederea dezvoltarii capacitatilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale. in forma reluata si completata in 2011. comunitatilor. precum si principiile de interventie in Asistenta Sociala. după modelul aprobat de Guvern. grupurilor. familiale sau de grup. in conditiile actelor normative in vigoare. in vederea depasirii unor situatii de dificultate. este capabilă să achite o parte din cheltuielile de asistenţă juridică. 292/2011. prin autoritatile administratiei publice centrale si locale. grupurilor ori comunitatilor. pentru a beneficia de asistenţă juridică garantată de stat persoana. un mod normal. care datorita unor motive de natura economica. Sistemul National de Asistenta Sociala! Reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul. certificatul de la locul / locurile de muncă cu privire la veniturile lunare. cu condiţia ca această contribuţie nu depăşeşte posibilităţile lui financiare şi materiale. biologica sau psihologica nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii. Asistenta sociala.Legea nr.obţinute sub formă bănească sau în natură timp de 6 luni calendaristice anterioare lunii în care a fost depusă solicitarea. pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale si promovarea incluziunii sociale. cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune si incluziune sociala. servicii specializate de protejare a persoanelor. Legea Asistentei Aociale. programe. pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei. Legea defineste profesia. cu principiile unei societati democratice. limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei. la depunerea cererii. Asistenta sociala Definitia Asistentei Sociale! Asistenta Sociala .

Securitate Sociala: Este un Sistem care are in vedere protejarea atat a persoanelor apte de munca (sistemul asigurarilor sociale) cat si a celor ce nu pot munci sau sunt dezavantajati social. sa participe activ la procesul de interventie. Scopuri ale Practicii Asistentei Sociale! • • • Sa ajute indivizii si grupurile sa identifice.Obiectivele specifice ale Asistentei Sociale: • • • • • • Ajuta oamenii sa-si imbunatateasca competentele si capacitatea de a-si rezolva singuri problemele. sa contribuie la plata serviciilor. demnitatea si intimitatea. Drepturile si Obligatiile Beneficiarilor: 1. medicala si economica. grupurilor si comunitatilor. 2. sa rezolve sau sa reduca la minimum problemele care apar din dezechilibrele dinte ei si mediu. de a fi informati asupra drepturilor sociale si situatiilor de risc. Asistentul social are rolul de a influenta relatiile dintre diferite institutii si organizatii implicate in activitatile de asistare. familiilor. Asistentul social are menirea de a ajuta oamenii sa obtina resursele materiale necesare asigurarii unei calitati a vietii la un nivel decent facilitand accesul spre serviciile sociale adecvate. in sensul unei mai bune colaborari in favoarea clientilor. in cadrul legal oferit de politicile sociale ale tarii. Facilitarea interactiunilor dintre indivizi si celelalte persoane care traiesc in mediul lor va contribui la o mai buna adaptare a acestora la cerintele mediului social si le va spori sansele dezvoltarii autonomiei. . Influentarea politicilor sociale pentru favorizarea aparitiei acelor legi sau masuri care sa conduca la un mai mare grad de echitate sociala a cetatenilor si sa asigure o calitate mai buna a vietii pentru categoriile defavorizate de populatie. situatia familiala. Asistentul social stimuleaza organizatiile si institutiile in oferirea unor servicii adecvate nevoilor indivizilor. Obligatii: • • • sa furnizeze informatii corecte privind identitatea. asigurarea confidentialitatii datelor personale. daca este cazul. Obiectivele Asistentei Sociale! Este de a-i sprijini pe cei aflati in dificultati sa obtina conditii necesare unei vieti decente. metode de indentificare a necesitatilor si tipurilor specifice de disfunctionalitati ce apar la nivel social. Asistentul social va trebui sa urmareasca imbunatatirea relatiilor clientului ce celelalte sisteme si subsisteme de care depinde integrarea sa sociala. tehnici de interventie sociala. sa identifice si sa intareasca potentialul indivizilor. ajutandu-i sa-si dezvolte propriile capacitati si competente pentru o mai pronuntata functionare sociala! • • Servicii Sociale: Programe specializate. activitati organizate. grupurilor care recurg la ajutor. Sa caute. de a participa la luarea deciziilor care ii privesc. Sa identifice arii potentiale de dezechilibru intre indivizi sau grupuri si mediu pentru a preveni aparitia lor. Drepturi: • • • • respectarea drepturilor si libertstilor fundamentale.

morala pentru cei in nevoie. grupale. ale grupului de oameni marginalizati. cei dpendenti de droguri sau alcool. conflict interpersonal. victimele abuzului de orice fel. . identificarea unor modalități realiste și funcționale de a face față situațiilor problematice.terapii de familie. conștientizarea propriilor nevoi și limite. suprasolicitare.rezolvarea conflictelor etnice. cum ar fi somerii. Asistență psihologică Asistența psihologică vizează toate acele demersuri desfășurate de o persoană specializată în vederea promovării și menținerii sănătății psihice. De aceea în procesul de asistență psihologică obiectivele fundamentale vizează: optimizarea potențialului individual și “deblocarea” resurselor personale. al procesului decizional și al implementării unor modalități funcționale și adaptative de soluționare a a situațiilor problematice. probleme de integrare in munca. Din această perspectivă psihologul nu are rolul de furnizor de soluții prefabricate din postura de “expert sfătuitor” ci acela de a asista persoana în dificultate de-a lungul travaliului explorării și identificării resurselor personale. psihologica. La nivel interpersonal si de grup . mobilizarea energiilor individuale si colective pentru refacerea resurselor necesare integrarii lor normale.asistenta economica.Abordarea Problemelor in Asistenta Sociala • • • La nivel individual . eșec. dificultăți în relația de cuplu etc…) pot accentua o vulnerabilitate personală preexistentă sau pot determina apariția unor conduite dezadaptative cu impact asupra sănătății psihice individuale. Situații dificile de viață (pierderi semnificative. La nivel comunitar . ale cuplului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful