Murid dan Alam Belajar EDU 3103 Pengenalan Pendekatan

Mengikut pendapat Ahmad Mohd salleh dalam Pendidikan Islam,Falsafah,Pedagogi dan Metadologi pendekatan ialah wujud berasaskan tanggapan-tanggapan yang berhubung dengan Falsafah agama dan pengajaran serta pengajian agama itu sendiri.Ia menghuraikan sifat mata pelajaran yang diajar. Ia menyatakan suatu pendapat,falsafah atau suatu pengajaran tetapi tidak semestinya boleh dibuktikan secara mutlak. Umpamanya dalam sebarang pengajaran,kita membuat beberapa tanggapan asas dan asas-asas inilah yang menjadi prinsip amalan bilik darjah.

Mendekatkan sesuatu dalam bidang pendidikan dinamakan pendekatan. Setiap pendekatan hendaklah mencerminkan satu pandangan atau pendapat tentang hakikat satu matlamat pelajaran. Ia bertujuan untuk memudahkan murid menerima dan memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dengan adanya pendekatan guru dapat membuat tanggapan asas yang akan dijadikan prinsip amalan bilik darjah.

Menurut pendapat Gestalt kita mempelajari sesuatu situasi itu secara keseluruhan dan kemudian memperinci elemen-elemen situasi satu pandangan atau sebagai teori

pembelajaran,maka kita boleh menjadikannya sebagai satu pendekatan dalam sesuatu pengajaran. Ini membawa maksud sesuatu pengajaran itu harus dimulakan dengan mengamati keseluruhannya terlebih dahulu dan kemudian dikaji bahagian-bahagiannya.

Menurut pendapat Edward M.Anthony (1963), pendekatan ialah satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsure aksiomatik.
1

contohnya :a) konkrit kepada abstrak b) mudah kepada kompleks c) keseluruhan kepada bahagian d) umum kepada spesifik (deduktif) e) spesifik kepada umum (induktif) f) dekat kepada jauh g) diketahui kepada belum diketahui Pendekatan merupakan aksiomatik iaitu kenyataan yang dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan. prinsip atau teori pembelajaran.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 Melalui pebdapt ibi dapatlah kita merumuskan bahawa pendekatan harus berlandaskan kepada model. Pendekatan ini bolehlah dirumuskan sebagai satu teori pembelajaran yang beraksiomatik dan diamalkan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran berdasarkanvobjektifnya. 2 .

pendekatan merujuk kepada cara bagaimana objektif-objektif jangka masa panjang dapat dicapai dalam satu-satu mata pelajaran yang berasaskan teori. 3 . Pelaksanaan Pengajaran) mengemukakan pengertian iaitu akna cara mendekati sesuatu. mengenal pasti dan mentafsir maklumat yang terkandung dalam contoh-contoh khusus itu. Pada permulaan pengajaran. mereka hanya diberitahu berhubung hal-hal berkaitan dengan pelajaran tersebut. Seterusnya mereka digalakkan mencari. Kaedah induktif yang berlandaskan pendekatannya. Pendekatan induktif melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat. merupakan salah satu kaedah mengajar yang sesuai digunakan dalam pengajaran berbagai-bagai mata pelajaran. Ia melibatkan satu proses penaakulan yang tinggi iaitu murid tidak diajar seuatu bahan pengajaran secara langsung. meneliti dan mempelajarinya sendiri serta mengemukakan satu rumusan hasil daripada kajian-kajian yang telah dilakukan. kemudian membuat generalisasi atau kesimpulannya. mengkaji.Dalam konteks bilik darjah. guru akan memberikan beberapa contoh yang khusus tetapi mengandungi satu prinsip yang sama. murid dibimbing memikir. kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan yang berkenaan. sains dan bahasa. Berdasarkan pada contoh-contoh yang diberikan. khususnya matematik.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 Konsep dan Prinsip Pendekatan Induktif Mengikut pendapat Ee Ah Meng (Pedagogi ii.

mendapat hukum tatabahasa daripada membuat analisa terhadap struktur ayat-ayat bahasa. murid-murid juga digalakkan memberi contoh-contoh yang serupa.  Membentuk satu hukum daripada pernyataan-pernyataan tertentu misalnya. Misalnya mencari siri segitiga yang sama daripada pelbagai segitiga. Misalnya.  Membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu.  Jenis contoh khusus yang diberikan haruslah dipelbagaikan. guru harus menyediakan contoh-contoh yang sesuai.  Mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran. Di samping itu. Misalnya mendapat prinsip graviti daripada ujikaji benda-benda dijatuhkan dari atas ke bawah.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 Ciri-ciri pendekatan induktif  Membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh tertentu. Setelah contoh-contoh khusus yang dikemukakan oleh guru. Aplikasi pendekatan induktif dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah  Sebelum memulakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara induktif. memerhati tingkah laku manusia untuk mendapatkan satu teori pembelajaran.   Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai dan mencukupi. 4 . tetapi mengandungi ciri yang sama serta mudah untuk membolehkan murid mengenalpasti. iaitu yang boleh digunakan oleh murid membuat generalisasi. soalan-soalan haruslah disediakan untuk membimbing murid mendapat kesimpulan yang berkenaan. Murid-murid harus dibimbing melalui aktiviti soal jawab untuk mendapat kesimpulan diri sendiri.  Guru tidak harus memberi keterangan atau menghuraikan isi pelajaran yang berkaitan dengan kesimpulan.

Mereka sudah pasti tidak dapat mengenalpasti kehendak atau isi rumusan yang terkandung dalam maklumatmaklumat atau contoh yang telah dibekalkan. Ini adalah amat berbeza sekali dengan pendekatan deduktif yang lebih fokus pada fakta dan kehendak secara terus menuju kepada konsep yang hendak dipelajari. murid dapat menentukan sendiri kaedah dan strategi untuk membuat kesimpulan dan penyelesaian terhadap permasalahan itu. Ia juga dapat melatih murid lebih berdikari dalam pembelajaran di dalam kelas dengan merumus dan menyelesaikan sesuatu permasalahan dengan sendiri. Berdasarkan maklumat yang diberikan. Walau bagaimanapun kelemahan pendekatan ini adalah apabila berhadapan dengan murid-murid yang kurang kemahiran berfikir dan lemah dalam pelajaran.  Kaedah ini haruslah mengikut urutan yang tepat. iaitu daripada contoh-contoh spesifik kepada umum.Murid dan Alam Belajar EDU 3103  Alat bantu mengajar harus disediakan untuk membantu murid mendapatkan kesimpulan yang berkenaan. Implikasi pendekatan induktif terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Bilik Darjah Kaedah pendekatan induktif mempunyai impak yang baik dalam menjana perkembangan minda dan cara berfikir murid-murid. 5 .

Kemudian mereka akan memilih prinsip. peraturan. kesimpulan atau generalisasi yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah. murid akan dihadapkan dengan suatu masalah.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 Pendekatan Deduktif Suatu pengajaran yang dimulakan dengan melihat hukum-hukum atau mempelajari peraturan-peraturan tertentu dan akan diaplikasikan menjadi suatu fakta. Konsep Pendekatan Deduktif -Pelajari sesuatu berdasarkan hukum -Satu produksi fakta untuk membuktikan satu pernyataan umum -Menganalisa fakta yang membentuk generalisasi -Membuat satu penghuraian daripada umum kepada yang khusus Prinsip-prinsip Pendekatan Deduktif -Strategi penyoalan hendaklah diadakan supaya guru dapat menolong murid-murid membentuk -Mencuba konsep dan dan seterusnya menguji membuat generalisasi yang dikehendaki murid kemahiran intelektual -Pengajaran yang terancang dan kepelbagaian aktiviti yang digunakan dapat menarik minat 6 . Dalam pembelajaran di bilik darjah. Setiap jalan penyelesaian masalah yang dibuat oleh murid mestilah betul kerana ia akan dirujuk kepada guru pada akhir sesi pembelajaran.

Umpamanya menggunakan makmal bahasa untuk mengajar bahasa arab adalah suatu teknik begitu juga membaca.pelaksanaan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. Aplikasi sesuatu teknik harus dilihat dalam konteks dengan kaedah yang digunakan.. 7 . mantap dan boleh dipercayai.yang penting ialah pemilihan mestilah berasaskan sesuatu kaedah yang berlandaskan sesuatu pendekatan pada akhirnya keberkesanan sesuatu teknik yang digunakan bergantung atas asas-asas pengkaedahan dan pendekatan yang kukuh. Ia merangkumi aktiviti. Teknik merangkumi aktiviti. Teknik ialah cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran.menjawab dan sebagainya. Merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung di dalam sesuatu kaedah. pelakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 murid -Guru perlu menyediakan alat Bantu yang sesuai -Bimbingan dan bantuan diperlukan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran Ciri-ciri Pendekatan Deduktif -Pembelajaran -Pendekatan mementingkan ini pengetahuan pengantara yang akan diperolehi oleh murid ilmu menggunakan fikiran untuk mendapatkan -Penyusunan isi mestilah dimulakan daripada keseluruhan kepada yang lebih kompleks -Pembelajaran kefahaman lebih kekal daripada hafalan. ia terkandung dalam sesuatu kaedah. Teknik adalah unsur terkecil dalam strategi pengajaran dan pembelajaran.

namun untuk memilih yang benar-benar terbaik adalah sukar untuk seseorang guru kerana minat murid adalah berbeza antara satu sama lain. pelbagai teknik digunakan untuk menjadikan permainan itu bermakna dan menyeronokkan.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 Contohnya dalam kaedah permainan. Dalam setiap pengajaran sememangnya terdapat pelbagai cara dan teknik yang boleh digunakan. 8 . Selain itu keberkesanan sesuatu teknik yang digunakan juga bergantung atas asas-asas pengkaedahan dan pendekatan yang kukuh. mantap dan boleh dipercayai. Seseorang guru mestilah pandai menggunakan teknik supaya murid lebih berminat dan timbul motivasi untuk belajar. Jadi untuk menjamin keberkesanan sesuatu teknik hendaklah ianya sesuai dengan isi pelajaran dan ianya mampu untuk dilaksanakan oleh murid. Oleh yang demikian teknik pengajaran boleh ditakrifkan sebagai kemahiran guru dalam mengelola dan menjalankan langkah-langkah dalam aktiviti pengajaran. Ia menekankan kepada aspek bagaimana menggunakan sumber-sumber pengajaran serta menimbang langkah-langkah pengajaran. Teknik yang digunakan hendaklah bergantung kepada umur dan berdasarkan kepada minat murid serta bahan pengajaran yang hendak disampaikan. Setiap teknik-teknik ini punya kelemahan dan kebaikan. namun begitu tiada satu teknik pun yang dianggap sesuai dan dapat digunakan untuk semua keadaan atau terbaik untuk semua sesi pengajaran.

kaedah mengajar bererti cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah yang tersusun dan teratur.Ia merupakan satu prosedur melakukan sesuatu berasaskan tanggapan-tanggapan asas yang dibina melalui pendekatan.oleh itu. Dengan itu.terutama kaedah-kaedah yang dapat memenuhi keperluan murid-murid.guru-guru boleh menggunakan kaedah yang sesuai.Oleh itu guru-guru sepatutnya dapat merancang prosedur. Dalam menerangkan sesuatu prosedur pengajaran dan pembelajaran.Mereka perlu dapat menggambarkan dengan jelas dalam fikiran mereka ciri-ciri fikiran atau sifat-sifat sejati kaedah berkenaan.Dengan itu sesuatu pendekatan.memugkinkan beberapa kaedah berbagai-bagai faktor mempengaruhi persembahan bahan secara sisitematik umpamanya jenis pelajaran.berbagaibagai kaedah harus diwujudkan untuk memenuhi keperluan pelbagai golongan tadi.iaitu jangka pendek sesuatu pelajaran. Kaedah ialah suatu ciri tindakan guru yang sistematik serta berurutan dan bertujuan mencapai objektif spesifik.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 Kaedah ialah suatu perancangan yang sisitematik secara keseluruhan untuk menyampaikan bahan pengajaran. Kaedah adalah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur. 9 .kemas dan sistematik.Ia merupakan langkah-langkah atau peringkat-peringkat pengajaran yang tersusun rapi dan kesinambungan yang harus dituruti dengan saksama bagi mencapai sesuatu pelajaran.Ia juga membawa implikasi penyusunan.

Kenal pasti terlebih dahulu apa yang akan digunakan. Tetapkan bahan yang hendak disampaikan. Guru akan terlebih dahulu memberi dan menerangkan tentang konsep kandungan pelajaran yang akan dipelajari oleh murid. 3. 5. Tetapkan alat bantu mengajar yang diperlukan. 4. Susunkan langkah-langkah secara berperingkat.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 Aplikasi Pendekatan Deduktif Dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Bilik Darjah 1. 10 . Implikasi pendekatan deduktif terhadap pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah Pendekatan deduktif adalah satu pendekatan yang dapat membantu murid mengekstrak bahan dan konsep sedia ada.mengikut peruntukan masa yang diperlukan. Kemudian murid akan membuat kesimpilan dan mengembangkan maklumat yang telah di berikan oleh guru itu tadi. 2. Ini amat membantu mereka yang lemah dalam pelajaran berbanding pendekaatan secara deduktif yang memerlukan lebih daya berfikir murid untuk memahami isi kandungan pengajaran yang disampaikan dengan member contoh-contoh dan maklumat secara khusus sahaja. Tetapkan langkah-langkah mengikut aktiviti yang akan diperkenalkan.

Manakala pendekatan deduktif pula adalah lebih sesuai untuk murid yang berkebolehan sederhana dengan memberi penerangan dan contoh yang lebih uum dan mudah difahami. kebolehan dan kelebihan. Pendekatan induktif adalah sesuai bagi murid yang lebih mahir dan berkebolehan kerana maklumat khusus yang perludikembangkankan memerlukan kemahiran berfikir yang lebih tinggi.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 Kesimpulan Setiap pendekatan adalah berbeza dari segi konsep dan cara penggunaannya. Murid-murid mempunyai pelbagai aras kefahaman. Jadi pendekatan yang diguna juga perlulah dipelbagaikan agar mengikut kesesuaian kemampuan murid. Kesan daripada penggunaan pendekatan yang sesuai ialah murid-murid akan mudah faham dan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan cepat dan mudah. Tujuan menggunakan pendekatan yang sesuai ialah supaya guru-guru dapat mencapai objektif yang diharapkan. 11 .

saya mengalami kesulitan kerana tidak memahami apa yang dikehendaki. Tidak ketinggalan juga kepada rakan-rakan yang menjadi tulang belakang bagi saya sepanjang proses menyiapkan kerja kursus ini. Terlebih dahulu saya igin memanjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapatlah saya menyelesaikan kerja kursus ini. tanpa mereka semestinya saya mengalami kesukaran untuk menyelesaikan tugasan ini. Selain itu. Namun setelah melakukan beberapa pembacaan dan membuat sedikit perbincangan bersama rakan-rakan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat. Setelah bertungkus lumus..Murid dan Alam Belajar EDU 3103 Refleksi Assalamualaikum. Saya berharap dengan menyiapkan tugasan ini. Seterusnya saya ingin merakamkan sekalung penghargaan kepada pensyarah yang terlibat di atas segala jasa baik dan bantuannya dalam menyiapkan kerja kursus ini. 12 . Saya percaya. saya akan lebih matang dalam mengharungi dunia pendidikan ini. akhirnya saya berjaya menyiapkan tugasan ini. Pada mulanya. akhirnya saya mengetahui bagaimana hendak melakukan tugasan ini. impak yang paling penting buat saya adalah memahami dan mengetahui ilmu pengajran dan pembelajaran yang dapat saya gunakan di sekolah nanti bagi meningkatkan lagi mutu pengajaran dalam bilik darjah.

13 . (2001). J. (2001). “Giving them free rein: Connections in studentled book groups”. Human cognition: learning.ca/~emurphy/stemnet/cle3. (1996). Distributed expertise in the classroom. Psikologi Pendidikan 1: Konsep-konsep asas psikologi. halaman 188–228. et al. (2011.pdf Gauvain. Bransford.php?option=com_content&view=article&id=111:kssr&catid =1:latest-news Model Konstruktivisme 5 Fasa. I. Selangor: Oxford Fajar Sdn.mun. Learning to teach (4th ed. 92(3).htm Noriati A. T. Kuala Lumpur: Heinemann (Malaysia).E.ucs. April 8). (2011. Distributed cognitions: psychological and educational considerations. School Science and Mathematics. Collins. Kurikulum Standard Sekolah Rendah Diakses daripada http://akademik.teachersrock.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 Rujukan Arends. The social context of social cognitive development. Brown.org/publications/EducationalPracticesSeriesPdf/prac07e. 136-141. 54(6). Elizabeth Murphy.). P.. Bond. (1989). (2009). A. G.. April 6). New York: Guilford Press. Sharifah Alwiah Alsagoff.kedah. Di akses daripada http://www. (1998).D.. (1979).unesco.S. April 6). halaman 574-584. Rasid. J. DC).. April 8) Diakses daripada http://www. ed. (2011. L. Saunders. understanding and remembering. Boston: McGraw Hill.net/konstruktivisme. 18. Bhd. A. Brown. R. no.html Educational Practices (2011. The constructivist perspective: Implications and teaching strategies for science.my/index. (1992). (1987). CA: Wadsworth Publishing Co. psikologi pendidikan dan perkembangan. Di akses daripada http://www. W. Jabatan Pelajaran Negeri Kedah.ibe. Reading Teacher.L.edu. Educational researcher (Washington. Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Belmont. In: Salomon. M. vol. 1. Siri Pendidikan Guru: Murid dan Alam Belajar. Situated cognition and the culture of learning. Duguid.

Murid dan Alam Belajar EDU 3103 Stella Vosniadou (2011.pdf Subadrah Nair. Jurnal Pendidik dan Pendidikan. International Academy of Educatation: How Children Learn.org/images/0012/001254/125456e. 20. 2005 14 . April 8).unesco. Jil. 21–41. Malar a/p Muthiah. Diakses daripada http://unesdoc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful