You are on page 1of 15

Druk nr 1408

Warszawa, 10 pa!dziernika 2008 r.
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Pan
Bronis"aw Komorowski
Marsza"ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz
art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu ni#ej podpisani pos"owie wnosz$ projekt ustawy:

- o corocznym dodatku pieni!"nym dla
niektórych emerytów, rencistów i innych
#wiadczeniobiorców oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upowa#niamy pani$ pose" Barbar% Bartu&.

(-) Iwona Arent; (-) Barbara Bartu&; (-) Mariusz B"aszczak; (-) Witold
Czarnecki; (-) Arkadiusz Czartoryski; (-) Andrzej 'wierz; (-) Andrzej
Miko"aj Dera; (-) Zbigniew Dolata; (-) Jan Dziedziczak; (-) Gra#yna
G%sicka; (-) Zbigniew Girzy(ski; (-) Jerzy Gosiewski; (-) Czes"aw Hoc;
(-) El#bieta Jakubiak; (-) Wojciech Jasi(ski; (-) Beata Kempa; (-) S"awomir
K"osowski; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Zbigniew Kozak; (-) Leonard
Krasulski; (-) Tomasz Latos; (-) Marzena Macha"ek; (-) Krzysztof
Maciejewski; (-) Ewa Malik; (-) Miros"awa Mas"owska; (-) Kazimierz
Matuszny; (-) Jacek Osuch; (-) Anna Paluch; (-) Marek Polak; (-) Piotr
Polak; (-) Anna Sikora; (-) Marek Suski; (-) Jan Szyszko; (-) Ryszard
Terlecki; (-) Jadwiga Wi&niewska; (-) Micha" Wojtkiewicz; (-) Tadeusz
Wo!niak; (-) Anna Zalewska; (-) S"awomir Zawi&lak; (-) )ukasz
Zbonikowski; (-) Maria Zuba.
Projekt

Ustawa
z dnia …………… 2008 r.

o corocznym dodatku pieni!"nym dla niektórych emerytów, rencistów i innych
#wiadczeniobiorców.

Art. 1
Ustawa okre&la warunki nabywania prawa do corocznego dodatku pieni%#nego oraz zasady
wyp"aty i finansowania tego dodatku.

Art. 2
1. Coroczny dodatek pieni%#ny, zwany dalej „dodatkiem", przys"uguje osobom, zwanym
dalej „osobami uprawnionymi", które:
1) w styczniu danego roku kalendarzowego maj$ prawo do :

a) &wiadcze(, o których mowa w art. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze( Spo"ecznych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z pó!n. zm.),

b) &wiadcze( z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art.
18 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo"ecznym
rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z pó!n. zm.),

c) &wiadczenia przedemerytalnego albo zasi"ku przedemerytalnego, o których
mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o &wiadczeniach
przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252),

d) &wiadcze(, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6-8 oraz art. 49, 50 i 52
ustawy z dnia 30 pa!dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo"ecznym z tytu"u
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z
pó!n. zm.),

e) rent, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30
pa!dziernika 2002 r. o zaopatrzeniu z tytu"u wypadków lub chorób
zawodowych powsta"ych w szczególnych okoliczno&ciach (Dz. U. Nr 199,
poz. 1674, z pó!n. zm.),

f) renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie
socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z pó!n. zm.),

g) &wiadcze(, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 10 grudnia
1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym #o"nierzy zawodowych oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z pó!n. zm.),

h) &wiadcze(, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 18 lutego
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpiecze(stwa Wewn%trznego, Agencji Wywiadu, S"u#by Kontrwywiadu
Wojskowego, S"u#by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Stra#y Granicznej, Biura Ochrony Rz$du, Pa(stwowej
Stra#y Po#arnej i S"u#by Wi%ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8,
poz. 67, z pó!n. zm.),

i) &wiadcze(, o których mowa w art. 12 ust. 2 i art. 16 ustawy z dnia 24
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b%d$cych
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 371, z pó!n. zm.),

j) &wiadcze(, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 maja
1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z pó!n. zm.),

k) &wiadczenia, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001
r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z pó!n.
zm.),

2) na dzie( 1 pa!dziernika danego roku kalendarzowego pobieraj$ &wiadczenie
i jego wysoko&* nie przekracza kwoty 1 300 z" miesi%cznie.

2. Przy ustalaniu wysoko&ci &wiadczenia uwzgl%dnia si% kwot% &wiadczenia "$cznie z
dodatkiem piel%gnacyjnym, dodatkiem dla sierot zupe"nych oraz innymi dodatkami lub
&wiadczeniami pieni%#nymi przys"uguj$cymi na podstawie odr%bnych przepisów, które
s$ wyp"acane przez organy emerytalno-rentowe – w wysoko&ci ustalonej przed
dokonaniem potr$ce( i egzekucji oraz zmniejszenia na zasadach okre&lonych w
ustawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, b, g i h.”.
3. W przypadku gdy osoba uprawniona pobiera wi%cej ni# jedno &wiadczenie, o którym
mowa w ust. 1, przy ustalaniu wysoko&ci &wiadcze( na dzie( 1 pa!dziernika roku, w
którym ustala si% prawo do dodatku, przyjmuje si% sum% przys"uguj$cych &wiadcze(.”;

4. Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona wi%cej ni# jedna osoba, przys"uguje jeden
dodatek. W przypadku gdy osobie uprawnionej do renty rodzinnej przys"uguje renta
socjalna, przy ustalaniu kwoty "$cznego &wiadczenia, przyjmuje si% sum% renty
rodzinnej i wyp"aconej renty socjalnej.”;

Art. 3
Dodatek przys"uguje w wysoko&ci:
1) 600 z" - je#eli &wiadczenie przys"uguj$ce osobie uprawnionej miesi%cznie nie
przekracza kwoty 800 z",
2) 400 z" -je#eli &wiadczenie przys"uguj$ce osobie uprawnionej miesi%cznie wynosi
powy#ej 800 z", nie wi%cej jednak ni# 1000 z",
3) 200 z" -je#eli &wiadczenie przys"uguj$ce osobie uprawnionej miesi%cznie wynosi
powy#ej 1000 z", nie wi%cej jednak ni# 1300 z".

Art. 4
1. Dodatek wyp"aca si% osobie uprawnionej z urz%du, wraz ze &wiadczeniem, o którym
mowa w art. 2 ust 1 pkt 1.
2. Dodatek wyp"aca si% w pa!dziernikowym terminie wyp"aty &wiadcze(, o których mowa w
art. 2 ust 1 pkt l.

Art. 5
1. Dodatek wyp"aca organ, który wyp"aca &wiadczenie, o którym mowa w art. 2 ust 1 pkt 1.
2. Dodatek oraz koszty jego obs"ugi finansowane s$ ze &rodków bud#etu pa(stwa.

Art. 6
Kwota dodatku nie stanowi podstawy wymiaru sk"adek na ubezpieczenie zdrowotne.

Art. 7
Z kwoty dodatku nie dokonuje si% potr$ce( i egzekucji.

Art. 8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje si% odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze( Spo"ecznych.
Art. 9
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z
2000r., Nr 14, poz.176.) w art. 21 w ust. 1 po pkt 59a dodaje si% pkt 59b w brzmieniu :
„dodatek, o którym mowa w ustawie o corocznym dodatku pieni%#nym dla niektórych
emerytów, rencistów i innych &wiadczeniobiorców.".

Art. 10

W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734,
z pó!n. zm.) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za dochód uwa#a si% wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania
oraz po odliczeniu sk"adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na
ubezpieczenie chorobowe, okre&lonych w przepisach o systemie ubezpiecze(
spo"ecznych, chyba #e zosta"y ju# zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do
dochodu nie wlicza si% &wiadcze( pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla
sierot zupe"nych, jednorazowych zapomóg z tytu"u urodzenia si% dziecka, dodatku
z tytu"u urodzenia dziecka, pomocy w zakresie do#ywiania, zasi"ków
piel%gnacyjnych, zasi"ków okresowych z pomocy spo"ecznej, jednorazowych
&wiadcze( pieni%#nych i &wiadcze( w naturze z pomocy spo"ecznej, dodatku
mieszkaniowego oraz dodatku pieni%#nego, o którym mowa w przepisach o
dodatku pieni%#nym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobieraj$cych
&wiadczenie przedemerytalne albo zasi"ek przedemerytalny oraz w ustawie o
corocznym dodatku pieni%#nym dla niektórych emerytów, rencistów i innych
&wiadczeniobiorców.”.

Art. 11

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo"ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, z
pó!n. zm.) w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza si% jednorazowego
pieni%#nego &wiadczenia socjalnego, warto&ci &wiadcze( w naturze, &wiadczenia
przys"uguj$cego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytu"u wykonywania prac spo"ecznie
u#ytecznych oraz dodatku pieni%#nego, o którym mowa w przepisach o dodatku
pieni%#nym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobieraj$cych &wiadczenie
przedemerytalne albo zasi"ek przedemerytalny oraz w ustawie o corocznym
dodatku pieni%#nym dla niektórych emerytów, rencistów i innych
&wiadczeniobiorców.”.

Art. 12
Ustawa wchodzi w #ycie po up"ywie 14 dni od dnia og"oszenia.
UZASADNIENIE

Projekt ustawy wprowadza mo#liwo&* uzyskania dodatku pieni%#nego
&wiadczeniobiorcom, których &wiadczenia wymienione w projekcie s$ bardzo niskie.
Beneficjentami dodatku zostan$ osoby, które pobieraj$ &wiadczenia w wysoko&ci nie
pozwalaj$cej na godne #ycie. Dodatek ma na celu wyrównanie ró#nic w wysoko&ci
&wiadcze( pobieranych przez m. in. emerytów i rencistów, tak aby i ta cz%&* spo"ecze(stwa
mog"a korzysta* proporcjonalnie ze wzrostu gospodarczego i dobrej sytuacji ekonomicznej
Polski. Ka#dy obywatel naszego kraju ma prawo do godnego #ycia w spo"ecze(stwie, dlatego
te# wnioskodawcy uwa#aj$, #e aby kontynuowa* id% solidarno&ci spo"ecznej i wyrównywania
poziomu #ycia najs"abszych jednostek, niezb%dnym jest przyznanie takiego corocznego
jednorazowego dodatku. Proponuje si% uzale#nienie prawa do dodatku wy"$cznie od
wysoko&ci otrzymywanego &wiadczenia, powi%kszonego o wyp"acane przez organy
emerytalno-rentowe dodatki piel%gnacyjne, dla sierot zupe"nych, a tak#e o wyp"acane przez te
organy inne dodatki lub &wiadczenia pieni%#ne przys"uguj$ce na podstawie odr%bnych
przepisów, które stanowi$ istotn$ cz%&* dochodu wyp"acanego emerytowi lub renci&cie przez
organ emerytalny, i zasadne jest ich uwzgl%dnienie przy ustalaniu prawa do dodatku i jego
wysoko&ci. Osobami uprawnionymi w my&l projektu s$ &wiadczeniobiorcy, którym
&wiadczenie emerytalne przys"uguje na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpiecze( Spo"ecznych oraz ustawy o ubezpieczeniach spo"ecznych rolników, od stycznia
ka#dego roku kalendarzowego i jego wysoko&* 1 pa!dziernika tego roku nie przekracza 1300
z" miesi%cznie. Projektodawca proponuje przyznanie dodatku w wysoko&ci 600 z" dla osób, u
których otrzymywane &wiadczenie miesi%cznie nie przekracza 800 z", 400 z" dla osób
otrzymuj$cych &wiadczenie w wysoko&ci wy#szej ni# 800 z", ale nie przekraczaj$cej 1000 z" i
wreszcie 200 z" dla osób, których &wiadczenie jest wy#sze ni# 1000 z", ale nie przekracza
1300 z".
Dodatek jest wyp"acany corocznie z urz%du przez organy emerytalno-rentowe, tak aby
uprawniony nie by" zobowi$zany do sk"adania #adnych dodatkowych wniosków i
dokumentów. Jak dotychczasowa praktyka wskazuje, cz%sto sam obowi$zek z"o#enia
takowego wniosku mo#e nastr%cza* osobie uprawnionej olbrzymi problem, przez co w
efekcie mo#e doprowadzi* do nieotrzymania dodatku. Wyp"at% dodatku wnioskodawcy
wprowadzaj$ w pa!dzierniku ka#dego roku razem z pa!dziernikowym &wiadczeniem
emerytalnym. Projektodawcy proponuj$, aby kwota dodatku nie stanowi"a podstawy wymiaru
sk"adek na ubezpieczenia oraz aby nie by"y mo#liwe potr$cenia i egzekucja kosztem tego
dodatku. W sprawach nieuregulowanych niniejszym projektem powinno stosowa* si%
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpiecze( Spo"ecznych.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Nowelizacja oddzia"uje na osoby pobieraj$ce &wiadczenia emerytalno-rentowe,
&wiadczenia (zasi"ki) przedemerytalne i &wiadczenia kombatanckie, a tak#e na organy
wyp"acaj$ce dodatek pieni%#ny (ZUS, KRUS, organy emerytalno-rentowe s"u#b
mundurowych).

2. Nowelizacja ustawy spowoduje obci$#enie bud#etu pa(stwa w 2008 r. kwot$ oko"o 3 500
mln z" rocznie.

3. Regulacja nie wp"ywa bezpo&rednio na rynek pracy.

4. Nie przewiduje si% wp"ywu aktu na konkurencyjno&* gospodarki i przedsi%biorczo&*, w
tym na funkcjonowanie przedsi%biorstw oraz na sytuacj% i rozwój regionów.

5. Przedmiot regulacji niniejszej ustawy nie jest obj%ty prawem Unii Europejskiej.

6. Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotycz$cych
notyfikacji norm i aktów prawnych.
Warszawa, 23 pa!dziernika 2008 r.
BAS-WAEM-2926/08

Pan
Bronis"aw Komorowski
Marsza"ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna
w sprawie zgodno#ci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu
ustawy o corocznym dodatku pieni!"nym dla niektórych emerytów,
rencistów i innych #wiadczeniobiorców oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: pose$ Barbara Bartu#)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa"y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca
1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z
2002 r., Nr 23, poz. 398, ze zmianami) sporz$dza si% nast%puj$c$ opini%:

1. Przedmiot projektu ustawy
Projekt przewiduje przyznanie corocznego dodatku pieni%#nego osobom,
które w marcu poprzedniego roku kalendarzowego mia"y prawo do okre&lonych
– wynikaj$cych z innych ustaw – &wiadcze(, a pobierane &wiadczenia nie
przekraczaj$ kwoty 1300 z" miesi%cznie. Projekt okre&la wysoko&* dodatku oraz
zasady jego wyp"acania.
Ponadto projekt przewiduje zmian% ustaw: z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze
zmianami), z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr
71, poz. 734, ze zmianami), z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo"ecznej (Dz.
U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, ze zmianami).
Proponowana ustawa ma wej&* w #ycie po up"ywie 14 dni od dnia
og"oszenia.

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj!tej projektem
Prawo Unii Europejskiej nie zawiera przepisów reguluj$cych
zagadnienia b%d$ce przedmiotem projektu ustawy.

3. Analiza przepisów projektu pod k%tem ustalonego stanu prawa
Unii Europejskiej
Przepisy projektu nie nale#$ do materii regulacji prawa UE.
2

4. Konkluzja
Przedmiot projektu ustawy o corocznym dodatku pieni%#nym dla
niektórych emerytów, rencistów i innych &wiadczeniobiorców oraz o zmianie
niektórych innych ustaw nie jest obj%ty prawem Unii Europejskiej.

Sporz!dzi": Zespó" Prawa Europejskiego

Akceptowa": Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Micha" Królikowski

Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, projekt ustawy, emerytury, renty, &wiadczenia
przedemerytalne, &wiadczenia socjalne
Warszawa, 23 pa!dziernika 2008 r.
BAS-WAEM-2927/08

Pan
Bronis"aw Komorowski
Marsza"ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy
poselski projekt ustawy o corocznym dodatku pieni!"nym dla niektórych
emerytów, rencistów i innych #wiadczeniobiorców oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: pose$ Brabara
Bartu#) jest projektem ustawy wykonuj%cej prawo Unii Europejskiej

Projekt przewiduje przyznanie corocznego dodatku pieni%#nego osobom,
które w marcu poprzedniego roku kalendarzowego mia"y prawo do okre&lonych
– wynikaj$cych z innych ustaw – &wiadcze(, a pobierane &wiadczenia nie
przekraczaj$ kwoty 1300 z" miesi%cznie. Projekt okre&la wysoko&* dodatku oraz
zasady jego wyp"acania.
Ponadto projekt przewiduje zmian% ustaw: z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze
zmianami), z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr
71, poz. 734, ze zmianami), z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo"ecznej (Dz.
U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, ze zmianami).
Przedmiot projektu ustawy nie jest obj%ty prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy o corocznym dodatku pieni%#nym dla niektórych
emerytów, rencistów i innych &wiadczeniobiorców oraz o zmianie niektórych
innych ustaw nie jest projektem ustawy wykonuj%cej prawo Unii
Europejskiej.

Sporz!dzi": Zespó" Prawa Europejskiego
Akceptowa": Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Micha" Królikowski

Deskryptory bazy REX: Unia Europejska, projekt ustawy, emerytury, renty, &wiadczenia
przedemerytalne, &wiadczenia socjalne