PERANCANGAN STRETEGIK KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN SRI RENGIT TAHUN 2011 Tajuk Program : Perancangan Strategik Persatuan Bahasa

1. Visi Sekolah : Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang 2. Misi Sekolah : Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti 3. Isu-isu strategik : 3.1 Murid-murid tidak beranai menonjolkan kebolehan mereka dalam aktiviti berbahasa. 3.2 Murid-murid tidak yakin dengan kebolehan mereka. 3.3 Murid-murid masih kurang minat membaca buku. 4. Jawatankuasa : 4.1 Pengerusi 4.2 N/Pengerusi 4.3 Setiausaha 4.4 P/Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : Encik Jalil B. Rusek ( Guru Besar ) Encik Saadon b. Mohammad Puan Nurul Waheeda binti Ahmad Puan

Objektif Khusus : Mencungkil bakat-bakat baru di kalangan murid-murid Tahap 2 di dalam akitiviti-aktiviti bahasa seperti bercerita, mendeklamasikan sajak,berpidato dan lain-lain. Sasaran : Murid-murid Tahun 4 hingga Tahun 6 ( 2010 ) Latar belakang ( BM ) Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 % Lulus dalam UPSR % Lulus ( Pemahaman Tahun ) 90.9 2004 93.4 2005 100 2006 100 2007 98.5 2008 % Lulus ( Penulisan ) 94.8 92.1 96.1 100 92.3

Analisas SWOT : Kekuatan ( K ) K1 Kemahiran guru berpengalaman Kelemahan ( L ) L1 Persekitaran kurang menggalakkan

K2 K3 K4 K5 Suasana kondusif HSP disediakan Komitmen tinggi Guru mengikuti pencapaian murid L2 Murid-murid kurang minat membaca L3 Penggunaan kamus sederhana Peluang ( P ) P1 Sumber-kamus. akhbar. internet dsb. 3. SWOT K1 + K2 + K3 + K4 + L1 + L2 + P1 K3 + K4 + L1 + L2 + L3 + P2 + A1 K1 + K2 = K3 +K4 + L1 + L2 + P1 K2 + K4 + L2 + P2 +P3 + A1 K4 + P2 + P3 + A1 + A3 Bentuk Rutin Rutin Rutin Rutinl Developmental Strategi Buku skrap Bijak Bahasa Bank soalan Minggu Bahasa Pertandingan Bahasa Melayu . P3 Kemudahan terkini Ancaman ( A ) A1 Pengaruh rakan sebaya A2 Pengaruh media-buku-buku picisan A3 Sikap negatif murid SWOT MATRIK Bil 1. 4. 2. P2 Penggunaan Bahasa Melayu standard dalam perbualan. 5.

4 11. 3.2 Bijak Bahasa Semua guru Semua Bahasa murid Melayu Jan – Feb 2010 Sek Murid-murid dapat menambahkan perbendaharaa n kata 90% murid dapat mencatat perbendahara -an kata dan menggunakan -nya dengan betul dalam ayat.Pelan Tektikal Teras ( PIPP ) : Memperkasa Sekolah Kebamgsaan Fokus ( PIPP ) : Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan. Pelaksana Sasaran Tempoh Kos (RM) RM5 0 (Sek) OUTPUT KPI PLAN KOTENJEN SI Pembahagian tugas guru Perbincangan bahan yang akan dipilih Berbincang dengan guru perkataan yang akan diberikan Menerangkan kepada murid tindakan yang Bil Strategi/ Program 11. Membina keyakinan dan menguji kepintaran dalam menyertai pertandingan Bahasa Melayu. Mendedahkan murid-murid dengan akitiviti-aktiviti bahasa seperti bercerita. . Nama Strategi : 11. Status Masalah : Tahap keyakinan murid-murid berada di peringkat sederhana.1 Buku skrap Semua guru Semua penasihat murid Mac Mei 2010 Murid lebih yakin menggunakan Bahasa Melayu 90% murid boleh menghasilkan sebuah buku skrap 11.5 Buku Skrap Bijak Bahasa Bank soalan Minggu Bahasa Pertandingan Bahasa Melayu Matlamat : Meningkatkan kebolehan murid-murid Tahap dalam mengikuti aktivitiakitiviti bahasa. pidato dan sebagainya. mendeklamasi sajak.2 11.3 11. Mendedahkan murid-murid dengan suasana dan persekitaran Bahasa Melayu yang lebih menyeronokkan.1 11. Mendedahkan murid-murid menghasilkan satu buku skrap berdasarkan Satu kemahiran yang dipilih oleh murid. Objektif : 1. 2. 5.

90% murid dapat menjawab soalan-soalan yang dikumpulkan Berbincang bahan yang akan dipilih Menerangkan kepada murid tindakan yang perlu diambil 11.4 Minggu Bahasa Semua guru Semua Bahasa murid Melayu Julai 2010 500 (Sek) . Merangka aktiviti dan menyediakan hadiah untuk setiap pertandingan. 11.5 Pertanding Semua guru Semua an Bahasa pemimpin murid Melayu Persatuan Bahasa Melayu. 11. Julai 400 2010 (Sek) hingga Sept 2010 Ahli-ahli Persatuan dapat menyertai pertandingan yang diadakan. Semua ahli persatuan dapat menyertai pertandingan.perlu diambil.3 Bank soalan Semua guru Semua penasihat murid Mei Julai 2010 Sek Murid-murid dapat menambah/ menyediakan soalan-soalan contoh untuk peperiksaan Murid-murid dapat menggunakan bahasa dengan betul dalam pertuturan saharian. Membina keyakinan diri murid-murid.

Dapat Agihan tugas untuk dijalan. dirancangkan Memantau .Pelan Operasi. . Kos Bi l 1. Program Menyediakan bahan dapat dan memastikan dijalankan disusun dengan seperti yang teratur. dijalankan Menyediakan laporan. Murid-murid dapat menggunakan bahan-bahan yang disediakan untuk memantapkan penggunaan bahasa. Tanggungjawab/ Tempoh Pelaksana Guru Penasihat Mac 2010 Status Plan Kotenjensi Catata n 2. : Nama Program : Program Buku Skrap Objektif : i. Penilaian Guru Besar Pemantauan GPK Koko dijalankan dari masa ke April 2010 Aktiviti dapat Menetapkan tarikh dijalankan dan masa dengan baik. Mendedahkan murid-murid dengan P & P Bahasa Melayu secara tidak langsung. Pemantauan Memantau dapat perjalanan program. Guru Penasihat 4. penggunaan bahan oleh murid-murid.kan semua guru-guru seperti yang penasihat dirancang. : RM 50. ii. Guru Penasihat Mac 2010 Mac Apr 2010 3. Pembahagia n Tugas Perlaksanaa n Penyediaan bahan mengikut ketetapan.00 Proses Perancanga n awal. Membincangkan bahan-bahan yang diperlukan.

: Sekolah Proses Perancanga n awal. 3. Memantau perjalanan program. Murid-murid dapat menambah perbendeharaan kata. Murid-murid dapat menggunakan kosa kata dengan betul dalam ayat. Tanggungjawab/ Tempoh Pelaksana Semua guru Januari Bahasa Melayu 2010 Semua guru Bahasa Melayu Semua guru Bahasa Melayu Februari 2010 Status Dapat dirancang dengan baik. Catata n 2. Plan Kotenjensi Membincangkan aktiviti dan bahan yang diperlukan. Kos Bi l 1. Menyediakan laporan program. Penilaian Guru Besar GPK Koko Guru Penasihat Mac – Okt 2010 Pemantauan dapat dijalankan . Bahan ditampal dengan kemas dan menarik. Dapat dilaksanakan dengan baik Feb – Okt Program 2010 dapat dijalankan seperti yang dirancangkan . Bahan mengikut HSP sebagai rujukan.semasa Nama Program : Program Bijak Bahasa Objektif : i. 4. Menyediakan bahan dan ditampal di papan kenyataan kelas. Agihan tugas untuk semua guru-guru Bahasa Melayu. ii. Pembahagin Tugas Perlaksanaa n Penyediaan bahan mengikut ketetapan.

Murid-murid dapat menyelesaikan semua soalan yang telah dikumpul Kos Bi l 1.Nama Program : Bank Soalan Objektif : i. Sessi refleksi. Dapat dilaksanakan seperti yang dirancang. Memastikan semua murid mempunyai akhbar didik Meminta murid mengumpulkan contoh-contoh soalan daripada akhbar Memastikan contohcontoh soalan ditampal di dalam buku latihan Memantau perjalanan program. Plan Kotenjensi Membincangkan aktiviti dan perkara yang perlu dilakukan. Pembahagin Tugas Pelaksanaan Tanggungjawab/ Tempoh Pelaksana Guru Penasihat Mei 2010 Semua guru penasihat Semua guru penasihat Mei 2010 Jun 2010 Status Dapat dirancang dengan baik. Menyediakan laporan program. : Sekolah Proses Perancanga n awal. Murid-murid mengumpulkan contoh-contoh soalan daripada akhbar Didik ii. 3. Penilaian Guru Besar GPK Koko Guru Penasihat Jun 2010 Pemantauan dapat dijalankan . Catata n 2. Program dapat dijalankan seperti yang dirancangkan . Menyediakan pembahagian tugas dan bahan guru. 4.

Agihan tugas kepada guru-guru. ii. Program dapat dijalankan seperti yang dirancangkan . Kos Bi l 1. Pembahagin Tugas Pelaksanaan Tanggungjawab/ Tempoh Pelaksana Guru Penasihat Februari 2010 Semua guru Bahasa Melayu Semua guru Bahasa Melayu Mei 2010 Status Dapat dirancang dengan baik. 2.Nama Program : Minggu Bahasa Objektif : i. Memastikan muridmurid menjalankan aktiviti seperti yang diarahkan. Memantau perjalanan program. Jun – Julai 2010 4. Pemantauan dapat dijalankan Plan Kotenjensi Melantik AJK kepada bahagian masing-masing. iii. Penilaian Guru Besar GPK Koko Guru Penasihat Jun – Julai 2010 . Murid-murid dapat bermain permainan bahasa. Murid-murid dapat membina ayat-ayat yang gramatis. Catata n 3. : Sekolah Proses Perancanga n awal. Murid-murid dapat menggunakan Bahasa Melayu dengan betul. Dapat dilaksanakan seperti yang dirancang. Menyediakan laporan program.

Dapat dilaksanakan seperti yang dirancang. Murid-murid dapat menggunakan laras bahasa yang betul dalam pertuturan. Penilaian Guru Besar GPK Koko Guru Penasihat Penilaian : Kualiti Kuantiti : Murid-murid dapat meningkatkan penggunaan Bahasa Melayu mereka dengan lebih Tekun.Nama Program : Pertandingan Bahasa Melayu Objektif : i. ii. Program dapat dijalankan seperti yang dirancangkan . Memantau perjalanan program. Kos Bi l 1. Catata n 3. 2. Pembahagin Tugas Pelaksanaan Tanggungjawab/ Tempoh Pelaksana Semua guru Jun 2010 Bahasa Melayu Semua guru Bahasa Melayu Semua guru Bahasa Melayu Jun 2010 Julai 2010 Status Dapat dirancang dengan baik. Agihan tugas kepada guru-guru. Mencungkil bakat murid-murid dalam pelbagai bidang bahasa. Menyediakan laporan program. : Sekolah Proses Perancanga n awal. : 90% program-program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan berkesan. 4. Memastikan muridmurid menjalankan aktiviti seperti yang diarahkan. Pemantauan dapat dijalankan Plan Kotenjensi Melantik AJK kepada bahagian masing-masing. Pemantauan : PKKK / PKHEM / PK 1 / GB .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful