Fondat 1970, serie ă

,Anul XXVI- NR. 293
REVISTA LUNARA PENTRU CONSTRUCTORIIAMATORI
Ă DE STAT
SUMAR:
i TIV.-SAT "ROMÂNIA INTERNATIONAL" 2
PNEUMATICA
,TRANSCEIVE8
4
6
GENERATOR 116 MHz 8
TRANSCEIVER CW - 3,5 MHz 8
ANTENE UUS 9
Ă 11
RADIORECEPTOARE SIMPLE 12
CONVERTOR TV . 14
INTERFON MOBIL 15
RTM-MF-S 16
ANTIFURT AUTO 18
REGULATOR DE TENSIUNE 19
Ă AUTO 20
CAtEL ELECTRONIC 21
SONERIE 22
REGENERARE PL500 22
TAA 611 23
SONY TC-800 B 23
VARITUNER-167 24
TX-FM 24
TESTOR Ă L,OGICE 26
',MEMORATOR 27
Ă Ă 29
RADIOMICROFON 30
31
Semnalul complex ce se ş emis pe satelit ă
ţ din studioul de control general (regia de emisie), Acesta
este format dintr-.un semnal video ş ă semnale audio,
care prin intermediul unor cabluri coaxiale vor ajunge În statia
de sol ă care ţ ţ ş antena
ă ş m diametru. Trecând prin echipamentele
electronice ale ţ de sol semnalul va suferi anumite
ă pentru a ajunge Într-o ă ă la
antena di:. emisie.
Înainte de a analiza traseul. semnalului prin blocurile ţ
de sol trebuie ă ţ ă ă ă ă o cale, ă de
cabluri coaxiale, Între studioul de emisie ş ţ de sol, pe
care se poate transmite un semnal de ă ( figura 1).
Primul bloc În care ă semnalul de emisie (video + 2
audio) este un modulator care va "amesteca" semnalul ş cele
ă semnale audio, generând un singur semnal.
ă ă modulatoare identice. Unul este modulatorul
de ă În care ă semnalul de emisie, iar ă este un
1
SCHEJi.-1A BLOC
------
ă În care va intra semnalul de ă ă
ce iese din modulator, semnalul trece printr-un convertor-
ă (Up- Convertor), care are rolul de a ridica domeniul
de ţ ă al semnalului ă la 14-14,5 GHz. De
asemenea sistemul ţ ş un ă tor de
ă Un comutator special va putea comuta (manual sau
automat) calea de semnal de ă sau ă Ajuns În
domeniul ţ superînalte microundelor),
semnalul va fi preluat de unul din cele ă amplificatoare de
semnal mare (baza sau rezerva). Aceste amplificatoare au
puterea de ş ă practic de la O W la 600 W.
Selectarea În emisie a unuia dintre cele ă amplificatoare
cu semnal mare se face de asemenea cu ajutorul unui
comutator special. La ş din amplificator, semnalul este
COQdus prin intermediul unor ghiduri de ă la ă este
focalizat de ţ ă a antenei ş este emis spre
satelit sub forma unui semnal de microunde de mare putere.
Pentru a afla puterea ă de sistemul de emisie În
exterior ( spre satelit), folosim indicatorul:
Puterea ă ă ă E.1. R. P.(Effective
Isotropic Radiated Power), care ă ţ de
CONVERTOR -C.060R'ÂTOR
1. Ă
RE. C E. P'TOR.I
. 2. Ă
CDC
0/35 ţ 2,
2
ANTENA
(rI-\IDURI
DE
Ă
ELEVAJIE
[ C.OMANDÂ MOTOARE

i
.De \d c.omdndd
o.ntenei
O. PROGR.AM 2
4. PR.OGRAM 3
.. ă
• calculator
j<::ECE.PTOR
PILOT
G#z. t-------I
3, __ ' __ ----;)It. CON'fRo L
4 VIDEO- AUDIO Ă
,--' -----,--' SA -rE L.\T
.. Comanda
t calculato!'
COMANDA
ANTSNEI
___ .. COMANDA
MOTOARE
tCOrt'\C\hdâ c.alculo.tor
<'ONYERTOl?- 1<1 DICATOR MODULATOR (Vloeo+.2. AUDIO)
14 + 14 5GHz '1. 8AZ.A 4. BAZA .DIZ. \q
..... ----
COMENZI

... )r
2.. Ă 2.. ReZERVA CDC
.. Cort\OIndCi
.. c.alculator
51STEM DE MONITORIZARE 51 COlvlANOIf
C.ALCuLAToR
Ă
ţ SOL
)1
,...
CALCULAmR
f<.EQIE

»
emisie ale sistemului.
EIRP= HPA 'O/P-pierderi + ş antenei dBW unde:
HPA O/P= puterea de ş a amplificatorului de mare putere
( HPA=high power Amplifier) ă În dBW.
Pierderile care sunt ă din pierderile de putere În
ghidurile de ă (cele mai mari) ş altele sunt de 4 dBW.
ş antenei de ş m este de 58 dBW (Ia emisie).
Ş ă amplificatorul de semnal mare are puterea
ă de ş ă cu 600 W ş transformând ă
ă În dBW ţ HPA O/P=27,7 dBW.
Deci:
Puterea ă ă ă ă va fi:
E.I.R.P.=1 0.log(600)-4+58=81,7 dBW (pentru sistemul de
emisie cu ă de ş m.).
, Semnalul emis de ă satelitul ţ EUTELSAT
2F3 16
0
E este captat de antena ă a ţ de sol.
Acest semnal de microunde este transmis prin intermediul
unor ghiduri' de ă speciale ă ă amplificatoare de
zgomot redus (LNA=Low Noise Ampliifier), unul de ă iar
ă de ă
Domeniul de ţ ă al semnalului care trece prin
amplificatorul de zgomot redus este 10,95-11,7 GHz.
Putem face precizarea ă ţ de ţ a postului
"TV România ţ este de 11,57516 GHz
(polarizarea semnalului este ă
ă ce iese din amplificatorul de zgomot redus, semnalul
este divizat (cu ajutorul unor "power splitere"). Semnalele
care ă sunt introduse În convertoare-coborâtoare de
ţ ă ( ă ă plus ă ă convertoare, pentru
a se ţ mai' multe ă de semnal) ş Într-un receptor pilot
("Beacon-Receiver"). Convertoarele coborâtoare ("Block
Down-Converter") aduc domeniul* se introduc În patru
receptoare cu care se pot ţ simultan, patru
programe de televiziune diferite. Dar de obicei, primele ă
receptoare sunt fixate pe ş program, unul fiind baza iar
al doilea rezerva; iar receptoarele 3 ş 4 ţ ă alte
ă programe diferite. La ş receptoarelor se obtine
câte un semnal video standard (1 V pp) ş câte ă semnale
audio. Oricare din aceste semnale pot fi monitorizate cu
echipamentele existente În ţ de sol ş În ş timp,
trimise ( prin intermediul unor cabluri coaxiale) În studioul de
control general.
Vom analiza În continuare rolul receptorului pilot.
Se ş ă pe ă semnalele video ş audio care
constituie programele de televiziune satelitul mai emite ş un
semnal de ţ ă ă ("Beacon"), care este un semnal
pilot. Semnalele pilot au ţ ă ă pentru ş
sateliti ţ existenti ş ă la pozitionarea ă
a antenei parabolice ă un anumit satelit. Deci cu cât un
semnal, pilot este mai bine receptionat, cu atât antena este
mai bine ă ş implicit programele de televiziune
receptionate vor avea o calitate ă ă ă ce a
recePtionat semnalul pilot, receptorul ă un semnal de curent
continuu spre blocul de ă a antenei. Blocul de
ă a antenei va actiona un bloc de ă a
motoarelor din instalatia antenei. Cele ă motoare vor
actiona astfel'Î'ncât ă modifice unghiurile de azimut ş
TEHNIUM 2·3/96
ţ ă este nevoie, pentru ca satelitul dorit ă fie
perfect localizat.
Echipamentele electronice ale statiei de sol pot fi
comandate ş prin intermediul calculatorului existent' În ţ
de sol sau prin intermediul calculatorului existent În' studioul
de regie ă care este interconectat cu primul
calculator.
Performantele de receptie a unui sistem sunt date de
factorul de merit:
Grr = ş antenei-temperatura antenei a zgomotului [dB/o
K] /
- ş antenei la receptie este de 56 dB
.. temperatura de zgomot a sistemului este ă de:
temperatura de zgomot a antenei = 60
0
K
temperatura de zgomot a LNA-ului =11 OOK
temperatura de zgomot a ghidurilor de ă ş a 'feed ..
. ului=20
0
K
ă ă temperatura ă de zgomot a sistemului
este: T =60
0
K+ 11 QOK+20
0
K=190
0
K.
Transformând ă ă În decibeli obtinem:
T [dB/ K]= 10 log (190
0
K)=22,8 dBI K
ă GIT = 33,2 dB/K Factorul de merit ţ pentru
sistemul de recePtie cu ă de ş m este la nivelul
altor sisteme moderne realizate pe plan mondial. fn concluzie
"cartea de ă ă a ţ "TV România ţ
este cea ă 1n caseta de mai sus. Incheiem cu
ţ ă În segmentul spatial ă carte de ă s-
ar putea modifica În "mai ă cât de curând.
Ing. Nicolae Ă ş Ing. ţ TIMA
3
;
ş ă cum ţ cititori ai revistei deplasare ă prin intermediul unui Analizând tabelele fiecare utilizator,
TEHNIUM o ş sistemele de reglare cilindru), iar agentul de ă se ă ţ de avantajele ş dezavantajele
ă (SRA) sunt destinate pentru la modul de control al agentului de lucru(în analizate, de optimizarea ce ş
mentinerea ă ( ă ă participarea general, cu energie mai ă ă de ă va alege solutia ă
vreunui operator) a uneia sau a mai multor agentul de lucru). Practic, alegerea solutiei de auto-
ă fizice la un nivel ă În tabelul 1 se ă în mod obiectiv, matizare nu este ă ş presupune
SRA stabilizatoare), sau pentru din diferite puncte de vedere, o comparatie luarea în consideratie a locului de montaj, a
schimbarea lor ă ă o lege a caracteristicilor SRA care folosesc cele personalului de întretinere, ş
oarecare ă din afara sis- ..-----------------------, Am vrea ă subliniem faptul ă în
temului(sisteme SRA ă ţ ă ă prezent, automati ă pneumatice nu
SRA sunt sisteme ,închise(cu reactie- mai ă apanajul marilor
feedback) ă industriali, ci ă
Subansambele unui SRA sunt .reducerii gabaritelor ş a costurilor,
formate din elemente dinamice tipice, devin tot mai mult accesibile ş micilor
elemente simple care ă ă ă în prezent firme
ă de "unidirectivitate" ( mici ş m-edii care produc diverse
transmiterea actiunii numai de la ş automate pneumatice sau
intrare ă ş ş de "independen- electro-pneumatice, ca de exemplu:
ă (conectarea unui nou element nu ş de ţ ambalare,
trebuie ă ţ functionarea ş ţ ş ş ş ş
celui precedent). dovedesc robustetea ş eficienta în
Elementele dinamice(care pot fi ţ ă ă comparatie cu ă pur electrice
liniare sau neliniare) ă o sau mecanice.
diversivitate de aspecte functionale Strâns' legat de domeniul pne-
(amplificator, temporizator, integrator, umaticii este ţ ş tehnica
anticipator etc.) ş aspecte con- vacuumului. ă chiar com-
structive.(vezi figura) ponente(ventile) pneumatice care pot
Prezentarea ce ă ă o lucra atât cu aer comprimat, cât ş cu
imagine de ansamblu asupra vacuum. ă de asemenea, ş
ă ţ principalilor agenti de ventile speciale ce pot lucra cu o ă
lucru ş de ă curent foarte ă de fluide, atât gaze cât ş
sau tensiune ă hidraulic: ulei lichide.
sau alte lichide cu presiune Bineînteles, ă cum vom vedea
pneumatic: aer sau alte gaze cu într-o prezentare viitoare, ă o
presiune) prin prisma criteriilor uzuale ă ă de convertoare de tipuri de
de ţ Agentul de lucru ş trei tipuri de ţ lucru. În tabelul 2 se agenti de lucru ş ă
forma de energie ă direct de partea ă o comparatie a SRA privind pneumatic, electric-hidraulic, pneumatic-
de executie dintr-o instalatie de caracteristicile de ă ale acestora hidraulic, ş astfel încât ţ
automatizare, în ţ ă prin folosirea celor trei tipuri de agenti de unei ş automate poate fi ă ă
ă presiune de aer ă în ă prin combinarea mai multor tipuri de ţ
Tabel 2 AGENT DE Ă
Pneumatic cu presiune
Pneumatic
Criterii de comparatie Electric Electronic
ă
cu presiune
ă ă
Siguranta În lucru • insensibil la factori • sensibil la factori • extrem de insensibile • insensibil
de mediu ca praf, de mediu ca praf, la factori de mediu la factori
ă ă • ă mare de ţ ă de mediu
câmpuri pertur- (cu aer comprimat curat) • sensibili la
batoare, ş ş aer impur
ţ • ă mare de
• ă mare
ţ ă
de ţ ă
Timpi de comutare > 10 ms «1ms >5 ms > 1 ms
Viteza semnalului • aprox.viteza luminii • aprox. viteza luminii 10-40 m/s • 100-200 m/s
Distanta ă • practic ă • practic ă • ă de ă • ă de ă
Gabarit
• mic
• foarte mic ·mic • mic
Tipul ă semnalului • digital • digital ş analogic • digital • digital ş analogic
TEHNIUM 2-3/96
.,
,
ICE
sf
-
31
.
Tabelul 1 AGENT DE LUCRU:
i,
Criteriu de ţ Pneumatic Hidraulic Electric
• ă ă de presiune • forta mare ă • randament slab,
ă ă ş de diametrul ci- presiunii ridicate neasigurat la suprasarcina
Forta ă ă
Iindrului la cca.35000 N sau • consum mare În gol,
40000 N forte mici
• În stationare nu se ă
energie
• moment de rotatie • moment de rotatie • moment de rotatie
Forta ă ă
integral ş În stationare integral ş În stationare, mic În stationare
. -
ă ă consum de energie dar cu consum mare de
energie
• realizare ă • realizare ă • ă ş
ş ă • ţ mare, (cilindri) ă
ă • ă mare (cca. 1,5 m/s) • bune ă
de reglare
• motoare cu turatii mari • motoare ş cilindri de • randament optim la
. ş ă (cca.50000 rotlmin) balansare cu turatii mai ă rotative
sau de balansare • costu ri de utilizare mari, mici decât cele pneumatice, • turatie ă
ă randament slab, • randament bun
balansare ă
cu ă
.. reglare ă a fortei .' reglare foarte ă ş • ă
Posibilitate 'prin presiune. ă a fortei cu costuri mari
de reglare • idem, a vitezei prin debit • idem, a vitezei ş la valori
(Ia viteze mici) mici)
• volume mari • Înmagazinare ă cu • Înmagazinare greoaie
la costuri mici, medii auxiliare gaz sau arc ş costisitoare, În ă mici
Înmagazinare ş • transport ş În conducte • transport În conducte ă (acumulatoare,batetii)
transport energie (cca.1000 m) sau În la cca.100 m
rezervoare • transport ş prin conductori
la distante mari ..
• insensibil la variatii de • sensibil la ţ de • insensibil la ţ de
ă ă ă pericol ă ă
Înfluenta ţ de explozie ·Ia scurgeri apare pericol • În cazuri speciale
de mediu • la curenti mari ş la de explozie ş poluare sunt necesare
temperaturi ă este pericol dispozitive de
de depunere ă protectie antiex
Cost energie • mare În ţ cu agentul • mare În ţ • foarte redus
electric
\
cu agentul electric
• ş de specialitate • mai ă decât la agentul • ş ţ de
ă relativ reduse pneumatic (presiuni mari, specialitate
utilizatorului • ţ ş punere În conducte de scurgere ş • pericol de accidente, (Ia cuplare
ţ ă ş ă ă retur necesare) ş ă se poate distruge echipa-
pericole mentul)
ă ţ
• siguranta la ă • ţ la ă • ţ la ă
• este ă amortizarea • la presiuni mari pompa se ţ cu cost ridicat
zgomotului produce zgomot • comutarea contactoarelor
I
produce zgomot
I
Ing. Marius UNGUREANU
TEHNIUM 2-3/96 5'
-
-
-
-
-
-
ă recep-
tor pe care vi-I, prezint
este simplul din punct de
vedere al constructiei ş
nu contine componente
deficitare. Este rec9-
mandat pentru realizare,
nu numai radioamatorilor de US ă
dar ş celor experimentati. Transceiverul,
ă cu amplificatorul de putere ş
alimentatorul de retea, ă doar ş
tranzistoare ş cinci circuite integrate. Datele
sale tehnice sunt ă
- game de lucru: 40, 80, 160 m;
- sensibilitat.ea (pentru un raport
semnal/zgomot = 10 dB) in gamele:
• 40 m ........... 2,5
• 80 m ........... 3,0
• 160 m ......... 3,8
- tipul modulatiei: SSB/(BLU);
- frecventa ă 500 KHz;
- suprimarea frecventei ă la
emis1e:.36 dB;
- puterea (audio) la ş pe o ă de
80:0,5W;
- puterea de ş RF pe o ă de 75
O, in gamele:
• 40 m ş 80 m ........... 10 W;
• 160 m ... u ............... 5 W;
- tesiunea de alimentare: 12 V;
- tensiunea de alimentare a ampli-
ficatorului de putere: 12 V ş 24 V;
- curentul consumat in regim:
• de receptie 110 mA;
• de emisie 1,2 A.
Desigur ă valorile acestea sunt departe
de a fi recorduri, ş ă faptului ă
ce
160
1.6 A
C9
2><3 •• 1.5
circuitul integratK174HA2 contine un ARF
,diferential ş un mixer echilibrat, de
RF ă la ş acestuia p:oate ă
ă 0,5 V. Elementul de ă al
ă il ă
circuitul integrat DA1 tip K174HA2, care se
ă atât la receptie, cât ş la emisie,
ceea ce ă esential constructia. La
prima vedere, o asemenea solutie ar
complica comutarea de pe receptie pe emisie.
ş comutatorul SA2, "receptie-emisle"
(P2K) se ă nemijlocit pe cablajul imprimat,
de aceea, toate complicatiile se reduc la
echiparea ă a ă (vezi schema din
figura 1).
ă ă functionarea ă
receptorului in regim de receptie (gama 40
m). Semnalul de la ă se ă prin
bobina de cuplaj L 1 la filtrul de ă de
intrare L2, C1, l-3, C2 ş mai departe, prin
bobina de cuplaj L4, la intrarea ampli-
ficatorului de FR diferential a'l circuitului
integrat DA 1. Circuitul de ă
ă gamei de 40 m este format din
bobina L13 ş condensatoarle C12-C14 ş
C16. Condensatorul ajustabH C13 ş
pentru corectarea frecventei C14
- pentru stabilirea limitelor gamei, iar C16 este
condensator de acord. In paralel cu acesta
din ă este conectat varicapul 03, prin
-
-
-
-
-
-
-
,intermediul. condensatorului
C17 de ă
In regim de receptie se
ă la; varicap" tensiunea
de la.r-8zistorul "A6eare
permite dezacordarea recep-
torului cu ±3 KHz. "Nulul"
ă corespunde pozitiei mediane a
cursorului rezistorului R6 al ă ax este scos
pe panoul fronta. In regim de emisie se ă
la varicap, prin' contactul de releu K2.1, o
tensiune de la cursorul rezistorului ajustabil
R8 cu' care se ş frecventa heterodinei
ă frecventei "nulului"de
dezacord in regim de recePtie. Frecventa
heterodinei ă pe toate
gamele, este ă ţ recep-
tionate cu' valoarea frecventei intermediare,
ă 500 KHz.
La trecerea pe domenii de ă mai
joase in paralel cu bobina L 13 se ă
perechi de condensatoare care constau dintr-
un condensator fix ş unul ajustabil.
In gartla de 160 m, capacitatea ă a
circuitului heterodinei ajunge la 860 pF, ceea
ce ş ă tensiunea heterodinei ş prin
urmare, sensibilitatea ă
receptorului se ă intre limitele de la 2,5
'pentru 40 m, ă la 3,8 la 160 m.
ş 9ama de 160 m este atât de
ă de zgomote incât o sensibilitate
mai ă de 4 este indoielnic a fi
ă
Schema ă de ă a ă
receptorului trebuie ă in conformitate
cu figura 2. Aceasta va ă ă de
asemenea, stabilitatea frecventei in gama de
cse
1'11.4 69K
R1.S 69K
1'124 SlK CS3

zoo/"'
TEHNIUM 2·3/96
-
-
::
40 rri ş va ş stabilirea limitelor gamelor.
Bobina de ţ L 14 ă aparitia
ţ ă heterodina nu se ă
trebuie schimbate intre ele locurile de
conectare ale terminalelor acestei bobine.· Ca
rezultat al interactiunii celor ă semnale -
de intrare' ş de ă -1n mixerul
al circuitului integrat DA 1 se
ă oscilatii de ă ă
Semnalului de FI de la ş mixerului
(terminalul 15DA 1) se ă prin comutatorul
SA2.3 ş SA2.5, la filtrul electromecanic Z21
care ă selectivitatea ă .
receptorului. Pentru ş ă in
filtru, acesta are drept ă repetorul pe
ă (cu tranzistorul T3) <de la ş ă
semnalul filtrat se reintoarce la circuitul
integrat DA3 pentru amplificare ă in
ă ă La' ş
de FI este conectat circuitul
L 16, C30 pe ţ de 500 KHz.
De la bobina de cuplaj L 12 tensiunea de FI se
ă la etajul' dearoestec, cu functionare in
comutatie, realizat cu TI. La
ă limitarea ă a caracteristicii
de ă ,
Sensibilitatea acestui amplificator de AF
este 35 mV, pentru o putere de ş de 0,5
W. Aceasta se poate ă ă ă de ă
ori, ă valoarea ă a rezistorului
R25 ă la 1 MO. Este ă in acest
caz, vor ş intrucâtva distorsiunile de
neliniaritate.
În transceiver reglarea ă a
ă se ă in traseul RF-FI.
Pentru aceasta, se ă sistemul REA al
circuitului integrat DA 1 (terminalul 9). La
terminal, in cazul unei ă tipice, se
ă o tensiune ă "de blocare" de la
detectorul de amplitudine. În cazul ă
manuale, ă tensiune se ă de la
divizorul R10, R11 ş R14. Axa poten-
tiometrului R10 este ă pe panoul frontal.
Reglarea ă a ă a dat
rezultate mai bune, in cazul unei/receptii cu
ţ decât sistemul RAA specific petnru
DA 1. Dioda 04 ţ aplicarea tensiunii "de
blocare" la amplificatorul de RF, dând in
ş timp posi-
bilitateaaeestula de a
ş ş ampli-
S •• 100
________ ____
ficarea in cazul recep-
ţ ă semnalelor
slabe.

I/40M'
"40M"
Oscilatorul cu
ţ ş amplificatorul
de microfon al emi-
"80M" "80MII
"160M" "160M"
SA1.! SA1.S
8--411------- '--_---....p.4-f)Al
ţ ă sunt
cu circuite
integrate din seria
K224. Aceste Circuite
integrate, tinând sea-
ma de larga lor ă
pândire ş de pretul
de cost ă sunt
ş putin utUizate
C21

_______________ __ 1_0_0n ____
.- +6.8V
lS0n
2
poarta acestui tranzistor se ă tensiune de
la generatorul de ă de 500 KHz având
amplitudinea de 2,5 V ... 3 V. Semnalul de
ţ ă audio (A.F.) se culege de la drena
tranzistorului T1.
La ş detectorului este conectat un
filtru RC, in 1t compus din C39, R16 ş C44
care are rolul de a atenua tensiunea cu
ţ mai mare de 3 KHz. Prin circuitul
R20, C48 tensiunea de AF se ă la
intrarea amplificatorului de AF realizat un
circuitul integrat DA3, K157UD1. in cazul unei
ă ş acest amplificator
ţ de putere are alimentare de
ambele ă
in cazul ă sale in ă cu
alimentare ă se ă un punct
"mediu" artificial (rezistoarele R19, R24).
Tensiunea de ţ ă se ă de la
ş DA3, la intrarea sa inversoare, prin
rezistorul R25. Condensatoarele C50, C51 ş
C52 au rolul de a preveni autoexcitarea ş
TEHNIUM 2-3/96
de ă radioamatori.
Pe ă acestea, oscilatorul cu ţ bazat
pe circuitul integrat K224UN2 (DA4) ţ
un ă minim de componente; el nu
ţ circuite acordabile, iar tensiunea sa
de ş (pe o ă de 1 KO este 2,5 ... 3 V.
Forma semnalului de ş este ă de
cea ă dar pentru ţ
detectorului (regim de ţ acest fapt
nu este ţ
Amplificatorul (je microfon realizat cu
circuitul integrat K22UN2 (DA2), pentru o
tensiune de intrare de 5 mV ş coeficient al
distorisiunilor de neliniaritate de 5%, ă
semnalul ă la 1,4 V. Modulatorul DSB,
având ă de detector in regim de
comutare, ă un TEC KP303E (T2). La
poarta acestui tranzistor se ă tensiunea
ă cu . ţ 500 KHz de la
oscilatorul cu ţ iar la ă - tensiunea de
AF de la amplificatorul de microfon.
Semnalul DSB se culege de la drena T2.
in regim de emisie ă tensiune se
ă prin contactele comutatorului SA2.5 ş
SA2.6, la filtrul electromecanic (EMF), banda
ă se ă ş la ş filtrului se
obtine semnalul SSB (DA2, DA4, T2 ş Z1)
este extrem de simplu din punct de vedere
constructiv, "u contine elemente acordabile ş
elemente de reglaj, putând fi utilizat de sine
ă ă in ă simple,
precum ş in ă SSB ă
Atenuarea ă nu este mai ă de 36
dB.
ă ă acum, functionarea
transceiverului in regim de emisie ţ
acest lucru a fost ă in cadrul descrierii
ţ ă formatorului SSB). Tensiunea
semnalului cu o ă ă ă de
ţ ă 500 KHz, se ă de la ş
repetorului pe ă (T3), prin contactele
comutatorului SA2.7 ş SA2.1, la intrarea ARF
ş mai departe, 'Ia intrarea mixerului
(terminalul 15 DA 1) se ă de la
filtrul electromecanic ş se ă la
circuitul L 1, C26 (gama de 40 m). la
ţ S'emnalului de. ă de
exemplu, 7500 KHz cu semnalul SSB de
ă 500 KHz, se ă diferenta
acestora, ă semnalul care ne este
necesar, al frecventei de ă (7000 KHz)
a ă tensiune se ă pe circuitul L 15,
C26 ş se ă de la priza bobinai L 15, la
amplificatorul de putere. in cazul lucrului În
gamele 80 m ş 160 m se ă la
circuit, condensatoarele C22 ... C25 cu ajutorul
ă acesta se ă pe mijlocul gamei
ă de RF ă
de la bobina L 1'5 la amplificatorul de putere
este de 0,3 V ... 0,4 V pentru gamele 40 m ş
80 m ş se ş ă ă la 0,2 V pentru
gama de 160 m, ă ă unei
ă ţ mari (C24 = 1300 pF) la circuit.
Aceasta conduce la ş puterii de la
10 W, pentru game le 40 m ş 80 m, ă la
nivelul permis (5 W) pentru gama 160 m.
in scopul prevenirii ă
semnalului SSB, În timpul emisiei este
introdus un reglaj al timbrului (rezistorul
ajustabil R15). Modul ă de ţ este
analog ă ă in timpul ţ
(R10), dar acum acesta ă numai
coeficientul de amplificare al ARF din circuitul
integrat DA 1 deoarece amplificatorul de FI nu
se ă in timpul emisiei.
Ş acum câteva cuvinte despre comutarea
de pe receptie pe emisie: contactul
comutatorului SA2.8, in timpul emisiei,
ă alimentarea "AAF ş ă
tensiunea de + 12 V la amplificatorul de
microfon (DA2) , la amplificatorul de putere ş
la ă ş ă releelor K1 ş K2. Releul K1
(RES-10) se ă pentru comutarea
antenei de receptie pe emisie, iar releul K2
(RES-55) este destinat pentru deconectarea
ă in timpul emisiei.
Ing. Ş IANCIU din "JURNAL KV", 2/94
7
GENERATOR
116 MHz
Radioamatorii care doresc a
ţ gama de 2 m cu
echipament pentru 10 m au nevoie
de un generator pentru realizarea
conversiei ţ acest
generator trebuie ă livreze 116
MHz.
ţ fiind ă semnalul
este generat de un etaj cu ţ pe
38,667 MHz care apoi este
multiplicat cu 3.
În baza tranzistorului 2N918 este
injectat semnalul de 38 667 kHz, iar
bobina În colectorul ă semnalul
are 116MHz.
2in
Bobina L3 are zece spire CuEm
o 0,3; bobina L4 are opt spire CuAg
TRANSCEIVER CW-3,5 MHz
Montajul ţ un oscila tor utilizabil
la emisie ş ţ (tranzistorul T 6-BF
178), ă care este plasat un etaj
separator repetor pe emitor (T TBF 178).
Din etajul separator, prin conden-
satorul C4 semnalul de la oscilator este
aplicat modulatorului echilibrat
ţ RS ). Tot de la separator,
prin C 26 semnalul este aplicat emi-
ţ ă Receptorul, ă cum se
ă este de tip ă
Pe ţ semnalul de la ă prin
C 1 ş dozat pe R 1 este aplicat
modulatorufui, Pe intrarea lui T 1 (BC 109)
apare direct componenta de audio-
ţ ă De remarcat ă receptorul este
util ş pentru semnalele SSB. Tranzis-
toarele T2 ş TS (ambele BC108)
constituie amp/ificatorul de AF având ca
ă o pereche de ă ş
12 vJO,05 A

10k
01, lungimea 15 mm; L5 este
ă cu L4 ş are priza la
2,75; L6 ă L4 ş priza la spira
1,75; L7 ş L8 au câte spire
interior al
10 mm.
Oiodele 01 ş 02 sunt cu germaniu
(EFO 108).
de la intrare are trei ă ş ă
pe o ă cu diametrul de 10 mm, În
care L 1 are zece spire, L2 are 60 de
spire, iar LS are 2x10 spire, toate din
CuEm O,2.Bobina filtrului L4 ( care poate
ă ş ă este ţ ă Într-o
ă de ă ş are 1S00 de spire CuEm
0,1.
Oscilatorul ş poate deplasa ţ
cu ajutorul diodei variqap D5 (BB 125).
Bobina L5 are 80 de spire CuEm 0,2 pe o .
ă cp 10 ă ă miez.
Pentru ca ţ ă ă functioneze
ţ ă lui T 8 se ă la ă
prin manipulatorul telegrafic.
În ş timp ă În
ţ ş oscilatorul
telegrafic. În ş timp
6k2 ă În functiune RCbd
tranzistoarele T 4 ş T
S
'
75 (BC 107), care dau În
ă semnalele acustice
pentru contsrolul emisiei.
Tranzistorul T 8 este BF
178.
5,''1 12
Tranzistoarele finale
T 9 ş T 10 sunt 2N2222.
Bobine/e L6' L
7
, L11 au
câte 200 spire CuEm
o, 1 i bobinate pe suport
de rezistoare.
Bobina L8 are 80 spire
CuEm 0,2 pe ă
0,5, iar L 10 are 42 spire
CuEm 0,4 pe ă O
10, ă ă miez.
Oiodele OS, 04 sunt
1N4148 (sau oricare
alte/e); 06 este PL7V5Z.
Alimentarea se face cu
12 V.
TEHNIUM 2-3/96
NE
DE
Ă Ă
A1rtiCI[)lul se' ă .Iogaritmic periodice (ALP)
':l:.',-"IIIHIL!;i ş ă ă ţ loreleetromagnetice, acestea
având () ţ cevâmai ă cu unde
progresive. ă ţ ş constant În bande de lucru
'J)\entrucaresuntcalculate,RFS (raport ţ ă bun,
ă de antena Vagi cu mai ţ directori
ALP vibratori M2 care sunt ţ
cu un cablu simetric bifilar, ă ă fiecare 'dipol;
conectarea cablului de ă face dipolul cel ma! scurt
n ă AL? este cu
simpli se dispun alternativ ş ş în lungul barelar'
colectoare (figura 1 ) .. Constructiv, antena ă un contur
traPezoidal, bara mare are A max/2 iar, bara ă 0,7 Amin/2
(pentru banda de lucru ă Lungimtle.vibratorilor
În ă n+1 =td
ri,:iar ţ între ei slJnt dn=t.ln( unde 1 neste vibratorul
ş
se "ascute" trapezul ş tg 20. ş ă
iotrevlbratori vor ş tot în ş progresiE)
ă 1:., d
n
- Se vede ă Lant ;::(Amax/ 4 .. 0,7
Amin/4):tg oc. ,.
TE·ANtUM
care', permite,' alegereafa.ctorilor
realiza un anume "coeficient de
reprezentând ş ţ ă de un radiator
ş G [dB] se dau ţ ă deradiatorul
dipolulÎJ2 are un ş ţ ă de sursa ă ....3
dB. Deci G(dB)=C.D.(dB)-2,3dB).Pe \,OIIQ'\.I!.IUI
tatona diferite va-
lori de calcul ş di ..
ferite variante (fac-
forul K în figura 3).
Ca detalii con-
structive,\'pentru
cupla ALP cu cablu
coaxial de 75 n,
linia colect'Oare
fiind ţ ă dis-
tanta. Între bare va

..", .. .. " ... .• ,.,.,.,." ...\,.,,., .. .. ,', .. , ........ _ ..................... ..... ... -_ ..
fi cca. dublul diametrului, iar diametrul sealege.8= 50: .. 60 La'
Imponant Unia se ş in
ş se ă constructiv
ă ca. vibratorii ă fie cât m?li ţ ,(1:
ă ă diagramele' prezentate au fost În.tocfTlite ; pentru
Functie de ă intre barele.
COlecrOSlre se ă pentru sustineredistantieri din·
...... sticlotextolit, ă ă ( dielectrici FIF-UIF).
se ă .cel· m.ai bine. În· ă date
teava colectoare ş suduri ă sau
ă de ş ă printr-uha din teVi se poate trage
coaxial, care se ă cu tresa la teava prin care se
firul central la ă ă ş conectarea va fi
? .. .... , ... ;;;. antena are· gabarit mic ă opus fII
va fi
vibratori' .ai ••ben2;ii superioare,
ţ Foarte .
ă ă .lucreze .. ş
tmin. sup> 2 f. maxJnf. Deci, ţ
poate .fi ă combinatpu "145
ş cu ă 430 MHz; ş . orice ă
unCll9va În B III. TY (f .max=230 MHz) ă
lucrând undeva ÎnUIF. ş Ţ
continua .. Pentru aceste
original, ş anume· ă ă ş
CD pentru a rn·be le ă ş
ă o ricu meste' ş let
mai mari, proiectarea ţ ă
ă general ş
ă atingerea unui anumit ş ă
vedem ee se ă
aantenelor. retinem· ă in . ca21u' ţ
.'(;',antE!na banda ă
În acst caz poate fi ă oriunde Tninteri()rul
ă valabil folosirea punctelordecQl'lectare
s-a ă Mai retinem ă
mic ţ ă UUS cu reflectometru vor
ilrll'(JIRR distanta intre, barele cOlectoare, pentru· un minim ,de
••••• 1: ALP pentru banda 3 (TV 174 •.. 230 MHz) cu
CUÂ= 300:f (MHz) ă C
max

I min =, 0,7 Âmin 12 = 45 cm (vibratorii. externi).Oe· pe
............. X de· pe axa 't optim ă pentru CO·· = ·9dB
ralorne: 't = 0,87 ş = 0,32. Prin ă ş
86; 75; 66;58;.51 ş intervalele 27; 24;21;
care insumând ş lungimea
22crn, obtinem ,lungimea ă L.= 1,27 01.
Ex,mpluI2: ALPpentrubanda 4TV{470 ... 630MHz) cu
ă vibratorii extemilmax=Â mini2 , 'mih =
O,71. :12 cu valorile Âmin 12 cu valorile 32 ş 17 cm.
Segmentulpentrusimetrizare areÂ
max
/8, deci Ş ş deci
pentru antena ă LA =92 cm. .
,Geometric, tga =( I
max
/2 Imin/2): la=O,08,care pe
ă pe linia t optim, ă t=O,945, 't= 0,34 ş
CO= 11 ă vibratorilor ş
VT
ă ă canal 6-9 ş canalul
(figura 4).
Be.,zi, deJucru(1,72 ... ş (64 ... 53cm)
VibratoriiexterniFIF=86 cm ş 50 cm, UIF=32 ş 18 cm.
simetriiare A max : 8=22 cm .
Se ă ă pentru FIF cu diagrama a =
'0,915, O' = 0,34 ş prin ă vibratorii 86, 78, 72, 65,60,
54, 50,cm ş intervalele aproximafive 29, 26, 24, 22, 20,
18cm. .
ă ă lac ă ă
(LT=1,6m). Începem cu calculul UIF. Ca ă nlJ
ă prea tare, ş nu· ar exista ş vom plasa
trapezul antenei exact. Între vibratorii FIF existenti ( sau
ă vibratorul cel mai lung peste un vibrator FIF), absolut
aleator, am ales pentru exemplificare spatiul Între V ş
ă mic FIF ă LA UIF = 84 cm, tg aUIF= 0,08 ş din
ă CO= 11 dB ( ă de exemplu foloseam tot spatiul
dÎn FIF, tgaUIF=O,05 ş CO= 12 dB). Am ă ă vom
introduce În intervalele deja existente 2 vibratori UIF, ă
peste V3 FIF vine V1 UIF, peste vine V4UIF, ş
Pentru ă ş unde vin V1, V4,V7, V10, V1·3 UIF, Îi ă
in trapez ş ii ă ă ă V4= a V3=2/a
2
V2= a
3
V1,
. ă aUIF=3v'4:V"I-=V28:32=0,957. __ Operatiunea
ă calcularea tuturor 13 vibratori U IF (al
n
= I
n
-1 ş
Înscrierea lor ă În trapezul desenat anterior. Oeaie; vom
extrage prin ă intervalele rezultate, cât mai exact ş
asta gata. Informativ, În cazul de ă a rezultat a 0,28 ş din
ă CO=11 dB.
Ing. Marian IONESCU
Bibliografie: [1] "Radio" nr. 3/85; [2] "Radio"nr. 8190
TEHNIUM·2 .. 3/96
Materiale necesare· ă asemenealunete se ă
la ă componente:
., O ă de ochelari cu dioptrie + .1 (plus 1) care va fi ă
ca obiectiv (în capullunetei). .
• Patru lentile ochelari, cu dioptrie de plus 20, sau mai ă
ă Ia. plus zece.
Pot fi folosite ş câte o pereche, de dioptrii diferite ş de
diametre diferite, perechile se ă în tuburi de
diametre diferite.
• Tuburi din plastic, de culori cât mai tnchise ş de lungimi de
circa 60 cm, cam ă diametre .
.; Tubul 1, diametrul interior de aproximativ 60 mm; tubul al 11-
lea, diametrul exterior de circa .. 50· mm; tubul al idem·
mm, iar tubulal patrulea ă intre În tubul maHest.
ţ ce se impune este ca tuburile ă formeze linie
lent; lo2
ă o ă rigiditate (ca la o . ţ ă ă . ş ă
ă prelungirea lunetei ă nevoie. Nepotrivirile de diametre
se ă fie cu tuburi prelucrate ori cu ă alte
materiale textile, ţ În acest mod manevrarea întocmai ca
a unui piston în cilindru.
ASAMBLAREA. COMPONENTELOR
Se ă în fig. 1 calitatea lunetei va depinde de coliniaritatea
tuburilor, asUelca raza de ă ă ă cât mai aproape de
centrul ultimei lentile a .ocularului. În figura 1 se ă
ă lentile 1 ş 2 ale ocularului,/ în tubul al IIh·lea. Lentila
teste bine ă fie ă într-o ă (cilindru) ă de care
ă se ă un. mâner, pentru mutarea ţ dinafara tubului.
Prin. urmare, tubul alUl-lea va trebui spintecat ă la aproape
ă din lungime., (vezi figura 1). '
Lentila2 poate fi, ari in ă ă ori ă În ţ cu
; segmenti ţ din tubul alllh·lea, ţ ă intre mai greu
TEHNIUM 2·3/96
tub IV .
.......... 6
ffiL
_ 0 __ ._# .
. ten tita 3 lentila4
Manevrând coordonat lentila 1, tubul cu lentltel.e.3
ă la ă veti fi ş de apropierea ş de
obiectivului vizat, ajungând la 60 ă la. 100 ori.
ă apar ţ cromatice inerente, .acestea se taiei(s.e
reduc) cu ajutorul unor ţ ş din burete, ori ă ă
ă în tubulal II-iea ş al treilea, cum este ă figura 1. La
ultima ă a ocularului, inaintea ă se pune o ş ă de
cauciuc ă de camion ( m,ai ă ă ă rigiditate
În tub) cu gaura Între 4 mm ş 8 mm\ (ca în figura 1)r.
ţ diametrelor este ă ă în figura 1. .
Pentru definitivarea ţ lunetei ş impune ca tot .ce
este interior, ă fie vopsit ·cu negru ·mat Lentilele care au
..... - -- ...... .. I-- --:\-. .. - .. - - ....
Il. ,
,"-"" ,'-""!', I
1 '-"" t 1,
r . I I \
I I
t
,
,
L.
.... ....... ,.\--
I I \
, \ .
1 \ ,
-, . .. 1-_- __ v
-..... _- ........
sustinere
1
ă
)....-- - ....... y
I i\
1 \
polisate .. interior pent,ru ajustarea "diametrelor, ă ă UCillf • .,-.;n.
ă de asemenea ă cu vopsea ă ca ş
imobilizare a lentilelor.
ANEXELE NECESARE
ă axe cudiametrul de, circa 6-8 rom, scurte, de câte
5mm .. pentru sustinere.· Pentru completarea ă ş ă 'se
ă de cauciuc. Între suport ş ă se ş de
o ă sau burete, ă la echilibrare; bareta de
o ă ă nu luneca, ă ca s-a echilibrat" pozitia
Furca de ţ ă de fier 25x4 mm se
ca În "figura' 3.
ul
ş o ă din Aluminiu, ă sau fier de cirC?a
În care ă intre mânerulfurcii, figura 3.
Teaca tripieduluÎ,În care trebuie ă culiseze teava. "pilon",
. de circa 30 cm, va avea montate trei brate din 01 de 30 x
prinse cu ş sau sudate., ca în figura 4.
e pot fi de asemenea din ţ fier, Aluminiu sau
, turtit,la ă de sus, ă intre În ţ tecii.
imea va fi de circa 80 om. Ca ă fie mai înalt, se mai
prelungiri, tot de ciroa 80 bm, ta ă de Jos
putere din cauciuc.
Cu un astfel de tripied, solid, se poateface·o
ă ă vibratii, în favoarea unor observatii
IST$.lCatC)are, când se ia În obiectiv Luna, ori planeta Jvpiter'cu
patru ţ (vizibili cu ă ă
.. _ .. adioreceptoar:e
simple
,P.S. În catul care
imaginea ş ă
ă ă ori
striatiunT, invizibile.la una
din . ţ lentHeor
ocufatulu' ori', ă
lantullentiielorocularuluÎ
Ur:lâ sau ă lentile care
nu sunt perfect perpen-
diculare, pe. axulfon-
ă nu sunt
paralefe cu celelalte.
Pentru ă su-
plimentare, cititorii se
pot adresa autorului (str.
Lt.col. Marinesc.u
Constantin, nr.6, . bloc
A36,sc. 2, ap.3'4, et. 3,
ş
telefon 781 15 67
O]ul(sensibHitatea ş selectivitatea lor, mai
ţ decât lamontajefe. fipsite de ţ ă
ţ de posturi ă Felul de montare
i. nu ă nici un fel de probleme de amplasament al
ş . folosi . piese .de
ţ ş din orice . ă cu ţ de a fi val.ide, de a
se respecta polaritatea de ş de a se verifica cu
ă amplificare ă ă ţ orice montaj înainte de punerea În ţ pentru a
ă un modul ă ă se putea corija la 'timp vreo ş ă de Tunerul din
' ...... "'I\ ..uv ş câte un amplificator audio. ţ fi.guraA. ă ă tranzistoare "NPN" siliciu, din
poate fi ă la unmagnetofon',picK- seriileBCsau BF,sauechivalente.Semnalul selectat de
'T''''''':JY''''' exi'stent, oferind o ă calitate ci(cuitul de acord'CV ă cu L, e amplificat În ă
unuia din ţ ţ ţ ă de ă ă ş apoi demodU'laf:1"i
receptoru I ţ fi printr':Q ă ă semnal. Aceasta, pentru'
sub ă ă fiind alimentat la pile sau ă ă ţ ţ e ă ă ă de un mic
fie de la ţ de curent printr:-lJn curent de polarizare, de ţ microamperi. În acestfelse
Ambele potfolosi fie diode tip OA, EFO sau de alt tipau germaniu,
în cele trei game fie -diode cu siliciu de tip 4148 sau echivalente, de.
undescurte\,sau unde lungL ţ ş fiind ş ă ă ţ ă
ă ş cum s-a spus mai sus, se ă o ă de ţ
ă în primul etaj de amplificare
emitorului, pe o ă ă pe bobina L, la câteva spire
dinspre ă de ă al bobinei. Reglajul tin al ţ
se face cuajutbr'ul unui ţ de ortee format, cu
valoare.; de, 1 .... 10 kiloohmi. Ş alte piese din montaj pot,
diferi cu ă la +/-500/0 din valoarea ă nefHnd
sesizate ţ notabile Îh ţ 'montajului.
ţ circuitulujde acord, acesta poate fi realizat cu un
condensator variabil de circa 500 cu aer, sau ou
rezultate echivalente, cu un ă de
X270 pF cuelementeJe legate în paralel. Pentru gama
,r'\f"I'''IrtO,nC!'!:lTif'\r ă de2
ţ paralel. Pentr'u gama ,de
poate realiza o ă de ă
ş 6 ... 12 'rnm diametru,. Numarul
va fi de 60 spire, la care seva
ş sens de bobinare, ă cinci spire +
B·C, ă ă 0,1 ... 0,2mm.
ţ undelor lungi" ă ă de
spire ,va fi de trei ori mai mare. ă ş ţ
undelor scurte cu o ă ă zecespi're cu ă
"TU'''''''''''''' o ă
tranzistoare 'cugermaniu tip ş
echivalef}te, echipate ţ cu
de ă de ă r.adiatoare, r"'::U·"Tr.
Mon'tajul nu are nevoie de nici un lei
ţ ă cu randament rpaximlAfre
ce ş montajul de amplific,ator.tlin figura
ş un circuIt integrat dej,tip TOA
Acest tip de circuit integrat denumltPENTAWAT" ddarclJ
ş ă Montajui din pini, ă o a celor
deasemenea ă ş un cu prea mare ă de pini,
.. " câmp (FETsauTEC). de tipul BF 245 scurtcircuit ş m'ulte alte avantaje' de citit În cataloage.
sau orice model echivalent Tranzistorul al ă pe amatore faptul ă circuitul poate oferi
sau de tip NPN. Se ă un circuit ă puteri difuzorului functia ă lui.
I;..IIU.IVC;U de reactie ă montajul are o ţ ceva Pentru ţ ă de 8 onmi, circa 3 ţ la o ă pe 4
mai ă pentru gama undelor scurte ş lnplus, nu are ohmi,circa 5 ... Q ţ iar pe o ţ ă ă de2
, nevoie ă pe bobina de acord. Rezistoarele ş ă la 10 cu distorsiuni sub O,2%.Cutensiuhi'
trebuie plasate doar ă ă din cauza mctximede alimentare de 18 ţ ş minim deS ţ
ă prea mari. In' rest, nu ă ă ţ de . Amplificatorul cupatr':l tranzistoare ă 'intre 0,5 WJa
realizare. tensiune alimentare 6 ţ circa 1 watt la9 ţ ă
ă cum se ş este '3 ... 4. ţ la12 ţ tensiune care nu dep ă ş
de ă mare, În ţ ă ş ţ decât cu riscul ă În ţ •.
amplificatoruluide ţ ă trebuie ă fie tot mare. ă orice .tensiune lntre 5 ... 15voJl!J
De aceea se pot folosi amplificatoarele dîn ş 'D. existând doar ţ insesizabile·În ...
Primul amplificator, realizat cu· piese discrete, folosim patru ţ
tranzistoare, pentrucondensatoare ş patru rezistoare. Realizarea receptorului-oricare ar fi ş
Tranzistoarele 11 ş T2, tranzistoare NPN cu siliciu, de trebuie ă fie un pas în plus În mersul spre"montaje
oricetipBC sau echvalente,cuplate În montaj Darlington. complexe. În plus, amatorii pot elabora. singuri
Tranzistoarele finale, în montaj complementar ţ imprimat. Geor,9@ ţ
TEHNIUM 2·3/96
ă din ă de circuitimptimat, mbnoplacat c'u
cupru, din figurile 2 ş 3, suprapuse cu ă ş
intercalând
c
o ş ă cu diametrul ă de" 3 mrn ş
diametrul exterior de17' mm, din ă sau folie de
ă cu grosimea de 0,2-0,3mm.·
Circuitul de. ş poate fi acordat pe canalele 4 sau 5,
variind capacitatea ă Montajul se
,............__ .--:-_______ ă prin conexi-
unile conventionale
executate pe ş
ă ă cu
grosimea de 0,2-0,3
'mm,in forma literei "L",
conform figurii 4,
rigidizat cu cele ă
nervuri din circuit
imprimat, -fixate pe
ş cu afturi de
În timp' ce
1.-..;.. ________ '--___ --,--____ .---> nervura ă din
figura 4, este ecranul
intre circuitul· de intrare ş . cel al oscilatorului local,
celeilalte, nervuri, se divide În cinci'
,constituind r.egleta ă ă
COfrlOOnerltelc:>r schemei electrice. Bobinele Ll ş L4 sunt
. .
confectionate din ă de cupruemailat cu diametruJ de 2,2
ş Jungi de30mm, L
1
de pe care se ă ţ ă
stratul de email pentru tatonarea punctului optim de "atac"
a antenei 1. Lungimea tijei pentru L4 . este de' 50 rylm. Pe
ea se ă ă ă ă conductor de 'CUPf'tJ
emaUat cu diametruJ de mm, 15 spire pentru capaci- ,
fatea ş câte ă la trei spire, pentru ă ţ
ş ă ă C
7
- Capetele scurtcircuitate
.." ă r--'----"--:--.---,-----,-----.. .. ------..:>
manctrinciHndric
ă bobinare.
MontajuJ este afimentatprincabrul coaxial cu
de ohmi, lung conectat la
convertofului ,din stabilizatorului tepsiune,a
ă ă ă din ,figura ă circuit
imprimat din figura 6, pe care este asamblat aJimentatorul
ă televizor, 1n apropierea bornei de ă
ţ P d.e la ş stabilizatorului ă ţ
diodei stabilizatoare.
.. ş ş Ş L4 ă ţ
ă finalizarea montajului, se ă ă curentul
de colector al tranzistorului T este 2-3 mA ş tensiunea de
alimentare este de.7,S-9 V.
Cu antena UIF ă spre ă superior pe
ă al, bobinei L1 ş televizorul ţ pe canalul 4_
sau5, se ţ capacitatea ca ă apar pe' ecran
imaginile unei emisiuniln banda UIF. ă ameliorarea -
conditiilor de ţ prin ţ ă ţ
semireglabile C Ş se ă reglajul deplasând pe
tija bobinei L4' ă ţ C4 ş CS
1
variind la limitele
indicate, ă este necesar pentru ameliorarea ţ ş
'4
TEHNIUM_ 2 .. 3/96
ă de spire al ă ţ '
ă ordine ori ă stabilirea
a componentelor se ă
conectare a tija bobinei ţ canalelor
unei ţ de calitate, este necesar' va monta la ro ...... ,...,.."" .. al ţ
ca ţ ă ţ 'Iocale ă ă ţ Ca)
ă celei receptionate de antena UIF, ţ la ş
condensatorC71 cu ijP!mec:iaf
Propun cititorilor revistei un montaj care se poate folosi În
d.iverse ţ practice sauca divertisment(regtaje a diverse utilaje
la ţ ă antene TV sau ă ă ă între, doi prieteni
ţ în ş bloc).
DESCRIEREA SCHEMEI
Telefonul a ă ă este prezentat în figura ă ă
(numai un singur post, în final ele vor li ă identice) are
ă de ţ .'
Casca ă preia semnalele sonore ş le ă în
electrice care sunt trecute.prin condensatorul C 1 în baza
tranzistorului Tz 1;
tranzistor(BC129,BC 173) este montafÎntr-un etaj de
amplificator de semnal unic. .
Din colectorul lui Tz l' semnalul este· trecut prin' condensatorul
C2în baza celui de-al doilea etaj echipat cu tranzistorul Tz 2 de tip
BC 107, ac 108, BC174 etc.
Semnalul amplificat. este preluat prin condensatorul C3 adus la
borneleBl,82 prin comutatorul Ă Ş ş
trecut la ă prin linia de ă ă L.
Butonul Kleste pentru apel Între posturi, iar 81 are 2 x 3 ţ
Mont.ajul se va alimenta dintr-o baterie de 9 V în varianta
ă sau În varianta ţ ş dintr-un redresor simplu care
va asigura tensiunea de 9 V ş o intensitate de cca50m A.
Pi.esele nu pun probleme fiind din cele ş chiar ş
recuperate dintr-un radioreceptor defect. '
PFUNCIPIUL ". DE Ţ
a putea realiza o ă ă ă vor fi' necesare ă
posturi ă realizarea ă se ă în modul
ă
Pentru început ă cele ă posturi în ă
.. ţ de ş
Comutatorul $1111 ţ ă contactele 1-4 ş 2,.5 În
ţ închis) iar,K1 ă posturile fiind unite prin linia L
ă 82 ale celor ă te·lefoane putând
ţ un mesaj unul de la altul.
În cazul ă unul din ţ ş ă îl cheme pe
ă ă astfel:
Comutatorul Si se trece pe ţ ş ş
3-5 Închise deci circuitul de alimentare a
Ţ de em.is este cuplat la linia de ă ă
Butonul Kl se ă pentru scurt timp, În situatie'
semnalul de la ş este adus la intrarea
ă ă par de etaje ă În "_--'_."
va auzi ş în ă a postului .... k .. ' ......
Astfel corespondentul e,sta avertizat ă ă
îi comunice. ceva.
La' eliberarea butonului Ki se poate începe coovofpireacare.,;se
ă prin trecerea ă a com'utatorului
"ascultare" în ţ "vorbire" ş invers. . .... !. .
nET ALil DE MONTAJ
Linia de ă ă L vor fi ă fire bifilare ă
poate. avea lungimea de ă la 50 m.
S 1 va fi cu prioritate în ţ ă ş se va
folosi unul.9u cod P .... 2x4 ţ ,
Kl va.fi un buton de tip pentru s'onerie.
Montajul se va ,executa pe o ă ţ ă de textolit ă cu cupru
pe care se ă piesele.
Aceasta se va monta într-o cutie din plastic În ţ ă
vor practica ă pentru casca ă T, bulonUJK1,
comutatorul $1 ş cele ă borne 81 ş 82.
În cazul ă de la o baterie de9 V ă portabil
iar consumul nu ă ş ş 10 mA;
Se. poate încerca ş o ă ţ ă montând· un
contact de alimentare care ă ă din ţ în mod automat
bateriile În cazul ă de la redresor.
ă executarea celor ă telefoane se . mai ă ă
ă se ş ă linia L între posturi ş se ă pe viu o
ă ă În modul descris, cu aceasta ele fiind gata de exploatare.
CornelOLTEANU (Constanta)
Prln</ntermedluIFederafiel
amaforismmulfiradlQamatorl aulotrat În posesia
radlQtelefonululdetip RTM-MF-S produs IEMI. ."
Ca acest radlotelefon ă ă fi utilizat Tn
2m sunt necesare unele ă ale clrcultelor.de
Intrare;1 ş RF. Spre a se facilita ă ţ
Tncond/f/toptlme, ,'Ia sugestia mal multor radioamatori,
ţ ă schema ă a rlldlotelefonulul',RTM-Mf-
,$ ş restrânseexpllcatl! ă
Datele Informative ş ă
preluate din lucrareil_. .. funCflolJ,,.e'l
ă ă fo ă din 1919,
auto.r 1. 'Mltican.
Semnalul ă În radiotelefonprin cortdensatorul ş ă
latranzistoruf T264. Condensatorul ş
ă un filtru. ă cu diode. Trecând prinfiftrul
jos, ţ Ş ş condensatorul C280,semnalul se ă
tranzistoruluiT261. conectat cu tranzistorul Ţ prin' condensatorul
ş R283 cu care se ă frecventa. la ş
amplificatorului T260 se ă ă mai
Înaltede3,SkHz.·· ' .. .
OsciiatoruJ este realizat cu tranzistorul Ţ ce are in ă circuitul
selectiv al canalelor format din diode 0201, bobina L201,
condensatorul C201, .,cristalul ţ .201 ..· ş circuitul de comutare··
R201, R202, C202,princare se ă diodelecu-18V. .
ă canale se
ă electronic, prin ,conectare la ă a punctului comun, dintre
rezistentele ş R202.[)ioda circuitului solicitat se. deschide ş
astfel se introduce În circuituf de ă al oscilatorului circuitul oscilant
ă .. ..... .. .
Semnalul oscilatoruhjiprin ş C254, se ă in
ă .... ... .
In tranzistorului T252 se ă ş circuitul modulatorului de
ă Ş diodele ş
0254). .. ... ... ,
Circuitul format din L206, C256, C257, 0253 este un circuit
acordat; având ţ ă ţ reactantei este ă
Cunul

de variatia ă ţ diodei 0253, care este in
semnalului vocal integnitprin circuitulC258,
Etajele ă ă ca multiplicatoare .. )\\
(triplar) T25B( dublor) astfel Încât la ş filtrului
ş U241 se obtine frecventa 12Fo cu ten •....................•
ţ ă 50 ş
final. Etajul final. este realizat in mai multe .yariante •• 'rol)ctie
de tipulradiotelefonului. Astfel radiotelefonul ArA.·Î"',6faii,i
final ă un dublor; dublQrul este construit cu tranz.istorul
ş ă se ă ţ 24 Fo. ă
T317 ,semnalul se ă etajului (driver) T356, urmafde
T357, construit cu·tranzistorul2 N 3632.
Filtrul trece jos, ă cu filtrul ă
adaptare a'impedantei de ş a.tranzistorului,de;puter(iciJ
ţ ă de ă . . ..'>, .....•.... \ ...
Semnalul receptiom:il este. selectat prin. fiitrulU401 J care\realiieaz!
ş circuitului cu intrarea T 411,trecâruipri
ll
T412 semnalul ajunge la ă ă
unui demodulator in. inel· Ţ din tranzistorull"r411,
0414, D415, 0416). Aici se ă ţ
ă ă Fi1 (de 10,7 MHz), ă ca ţ
ţ semnalului receptionat ş cea aoscilatoruluilOCal.
Oscilatiile·. necesare procesului de a frecventeiseobtin
(Continuare ln.pagina25j
-2SI
........... I.H. 11-10.0. KO
ţ vor fisemireglabile
I C5· 50. JlF.
R1,9,12,15 - 5,6K O C6,1-10nF
R.13-10KO C8·47JlF
R14,27,28-1,5KO D1-D230.7
C9-22JlF R16 - 680.. O
D2,3,6,7,8 - DR3o.4
D4,5-IN4o.o.1
Ci1,13-io.O Jl F R18,22 - 470.
O D9-DZ3V9C14 - .680. . JlF
R19,23-0,50 (bobinate) Cl
C16 - 8 Jl F 'R21-3,9KO CI
C17-15o.o.JlFR24-
1,2KO LED (de ţ ă
ş C12-1 o.o.pF' R25,26-
4,7KO T1-AC180 R29-3,3K
T2;.EFT343 R30-2,7 KO
T3,4,5,6 - EFT321 R31-7,5KO
T7-EFT214 R32,35-1,8KO
T6-BC172.
,R33,34 - 47 KOT9 - SPD1 R36
,. 47 O/2WT10,12-2N3o.55
R37;.27KO T11 - SND1 T13-
2N29o.4 .T14,15 - BC1o.9 116 ..
BD139 T17 - ASZ15T18-
EFT353.
Toate rezistentele vor fi de
o.,5W.
TR-Transformator. ş radio
Mamaia, Albatros, etc.
ă ă
13·rdem cu ă pozitii;
I.L •• -, .... ··Il::lt::l:: ă
dCir cu contact ă
··','H;.,. tjUI,JIVf l'=' 3-4A;
MODUL '1
MODUL III
d(;lschidea ş (iar ă 'acesta trebuia ă plece ,noaptea undeva)
trezea Înlltil pe din
Antifurtul
este' un amIPlifl1cat()r
o ă nivel al din "'0'7,01"\',1"'"
mai mult ă fost reglat).
ă dinrezervorul de ă curge, sau se scoate" o cantitate:
de 1,5 1· ( sau mai mult) aceasta· va <?upla alarma, alertând despre
MODUl.. 'IV
LA
DE LA INDICATOR
PLUTITOR ţ
11 12\1
sx.. "
E3 - '---0+
MODUL. V
,",ODUL. VI
C
L
A
X
o
N
TEHNIUM 2-3/96
acest lucru.
MQdulul V: este un, astabil
t
comandat de un releu ce va cupla
de data. aceasta claxonuf intr-un ritm intremilent, atunci când cineva
a ş ş ă se ă În ş ă (stândapoi ascuns ă
ce,siarma ,8.încetat) apoi cu o cheie ă ă ă motorul
spre apleca cu el; in clipa pornirii motorului, alarma va fi
ş ă din nou ,(oprindu-se doar ă se ş motorul).
Modldui VI:· un aH temporizator, va intrerupe ă 15-20
secunde alimentarea circuitului de aprindere, fie clasic, fie
electronic, precum ·al contactului de la eJectromotor.
Astfel, se va
Pentru posesorii de autoturisme "Dac;a"-:.1300 saI) alt
tip dare sunt, echipate cu alternator trifazatde' 12 ă
ă alaturat schema unui regulatar de
electronic,cu performante ridicate.
Stabilizarea de' tensiune la variatii ale turatiei
rotorului alternatorului Între,200 ş 10.000 roVmin este
spre a-I putea regla ş nivelul
ă fiecare drum, va trebui reglat
ă .
Stând În scaunul ă cu, motorul
ă se va comuta 1-2 de pe pozitia
ă
Aporse,\(a cupla 11 (cel ascuns) pe ........... ,-:,
se va reglapotentiometrul P.3 ă
aprinde.
Acest! reglej, trebure ţ
ş ă alar!l18.
falsului la mai mult de
Între zero ş 36 A (sarcina ă ă ţ ..
torului) ă variatilaletensiunii la borne,_ ma-
ă Între punctele A ş schema,mai mici de ,1\1.
Regulatorul secompunedihtr-un amplificator
diferen1ial de eroare, realizat cu T ş , T2
ş un amplificator raHzat cu tranzistoarele T 3 ş T 4 in
-
-
+ ._---------
ACUMULATORUL
(12 v)
ş de buna Încât
tensiunea la bornele
redresorului (altena-
torului), masurata cu un
voltmetru de curent
continuu cu' ac indicator,
ramâne constanta,
nesesizându-se nici o
varia/iea acesteia. ,Sta-
bilizarea ele, tensiune la
varia/ii ale curentului de
sarcina' este de ase..;
foarte ă
Astfel, ,variatii ale curen-
tului de sarcina ar gru-
pului 'alternatpr-redresor
.. __ .... ..._------_ ..
TEHNIUM"2-3/96
Darlingtonl care ă curentului de . ţ
:a/ternatofului ..
Grupul Rrer ă ,ofHtrare tensiunii CSfe
... . , regulatorul!
,Pe bazafranzistorului T1 se ă ş 'de
ţ ă de 3,3 V ţ ă cu dioda 01- Pe baza tran-
lui T2 se ă o tensiune ţ ă cu ten-
;:J1Ju"u;;;;a la bornele alternatorului.
", Ploda D 2 a fost ş ă pentru a permite. c/{cuitului
arlington ă regleze curentu(de ţ al
de la zero ]a valoarea ă ţ
ţ ridicate ale regulatorului.
Dioda ă ă de Întoarcere a curentului,
tranzistoarele T3 ş T4 la·supratensiunile
pot ă ă ţ ă ş ă
precum ş ă circuite de formate din
. (durata de Întârziere e,ste de 5 respectiv
(durata de 40 Reglajul· timpilor de se
din P2' La ş din ş ă ă
cu ajutorul unui comuta.tor
ReglajuJ tensiunii (ia aproximativ 14 V, la un t
de ă de 10-20 A) se 'face aclidnâiîd
ţ A ş un voltmetnj-'de ,..,ur· .... ",?
continuu.
Montajulseva realiza peo ă ţ ă
imprimat de BOx60mm ş seva introduce cutie din.
ă de aluminiu cu grosimea de 2-3mm. Tranzisto(ul
de putere T 4 va fi montat pe cutia de aluminiu,dar
iiolat electric de acesta ţ ţ
,,:
ă Cutia va .fi ă direct pe ş
automobilului. avându-se" În vedere ă ă un contract
termic cât mai bun cu acesta. ă ă veti echipa
autoturismul cu acest regulato" tensiunea ins ta ţ va
fi ă iar bateria de a cum via re, având un regim
ele ă ţ va. ţ ă ă .. ifiif
electrolitul din ţ bateriel;va trebui completat. tot
mai rar.
condensator (1
integrat;
pe claxon se ă o ă
cu acesta.
u iau.t o t (J r is m u lui; .. -"·,_···_,·"··· .. ,·_·-.. ....._ ...._ ....._ .. -_ ....._ ..._ .. ...... , ......._._.• ...... , ... .......... _, ..._.', ........." ••..• '._,_ ....._., .............,.:'" •.._ •._ .......,,_...._ .......... ,. __ "_ •.. __.. •. _ .... , ........... , .••• , ..._ .. _.,_ ..--.-:,.-,;,.4::
ă ţ 5 se·
cundealarma devine
ă aprinde LED-ul
indicator)! ă K1'se
ă la ă pen-
tru un timp foarte scurt,
latch-ul ş ă starea
(01 ), iar ă aproximativ
cinci secunde, ă nu
este ă alarma,
ă astabilul care
intermitent
Jn cele ce ă ş dori ă sl:lpun atentiei dvs.
problema unui "mare ă ţ al electronicii pentru
ă anume a unuia dintre cei mai buni prieteni ai
electronistului ă ă ţ electronig".
Cu' câtva timp in ă se ă În. to'ate magazinele
din ă 'chiar ş În ă ă el este pe cale
de disparitie.
Eu personal am ă ş ă cu el. prin intermediul
unui prieten care mi-a atras atentia asupra lui. ş am
ajuns ă ă câteva din ă ţ lui, el fiind "un
baza lui T3. prin
(compus din trarlzis1:oâf"1
ă de câte ...... " ..... _
Diagrama de
ia.r În figurile 1 ş 2 :SUllll,"'C:
ş schema electronlCH;hfic
ă
ă cum am mai
am alimentat baza 'Iui
de minus, eliminândastfel"tutela"
restului montajului; am ă valoriile 'rellste
R7. ş am obtinut alt tip de sonerie,
ă intermitent. Timpul de ă
mai poate regla ş modificând valorile···:
a
, ...... .
C3 ş C4. Ceea ce ă ă
la orice altceva.
A doua aplicatie a acestui circuit
pom de ă la care a trebuit ă
tranzistoare ACJ.80 K ă T7. Cum
izolat· cela trei CBA
rezistent
alimentat baza lui
colectorul lui T5 (prin
· ......... ··sc .. •
emitorul lui T.6 '-am
bara plus. Am V"'l;;i\ .. :I; .•• ·Qlt·I:I:J'I
pentru eBA 1 ş eBA
1 ă În colectorul lui
•.. __ '_'' __ ..• ..• ... ...._._ ....," .. --_.--... ..--...-.•• ,._ .... _-....... _ ....._._."'" .. .. -..._ .." ..... .... _ ........_."",,.. ,,... " .. .." .. ""..... , ..,"_:".J, T9 am pus câte o
animal" foarte versatil care se ă la multe aplicatii
Pornind de la schema de ă ă ă ă majore ale
circuitului am ă ă pe ca.re le voi ă ln
continuare. .
Schema de ă face parte ş ctJm ne spune ş ..
prospectul produsului din categoda "sintetizatoare
electronice" ş este ă din. "trei 'celule astabile ş un
amplificator de putere, realizat cu ,tranzistorul T7 care
ă alimentarea .difuzorului cu semnalul generat".
Caracteristic11e montajului sunt:
- tensiune de alimentare 9 + 12V.c.c.
- curentul absorbit de la ă (1 max) 200 mA. ..
:- difuzorul are impedanla 3.ohmi ş puterea ă de
O,25W.
În mare el ţ ă astfel: circuitul basculant
astabil 3 .(CBA 3) construit cu tranzistoarele 'T5 ş T6
ă un semnal ,a ă ă se ă ă cu
tonul ă \unui câine) ă numai În momentul În
care ş semnal În baza lui T6 prin intermediul
rezistentei R9 de la eBA 1 2, care se compune din
tranzistoarele T 4 ş T3 ş care ă durata unui
singur "ham" ş pa,uza dintre ă ă La rândullui,
. eBA 2, ă numai. pe durata cât ş semnal În
instalatii de pom de ă ă din trei SSij,Diâtr:ij;;;; i
ţ la 3 'V ş 200 mA. Fiecare CBA a
ă propriu de temporizare dat de valotile
perechilor de rezistente R1-R2; RS-R7'; AS;.R
condensatorul C1-C2; C3-C4;. CS-G6, vor .crea un
destul de ă
În incheiere, ş dori chiar ă propun un
52
Sl
., .
::::::16
R9,11.;:.20 Kohmi,
Kohmi, R14 ::::::470
Marius .. Bogdan
ş
'Z
Tt t
Articolul se ă Ja o adaptare pe care am
ă radioreceptorului DUO-RS1210, propriu,
ş pe care ş putea-o numi, MELODIE "WOODY"
LA RADIORECEPTOR.
Totul ă în conectarea, conform C'f'\MtOmOI
lntre pinul 122 al circuitului integrat TBA 570 A
borna de alimentare "plus", a unui corloens8ltor
electrolitic de 20 J.LF înseriafeu un reZ.ist()r
O. Aflat în ace ă conexiune, condensatorul
ă ş ă succesiv, luând ş "'0 ,
TI t
RJ,9
serie de impulsuri care amplificate,. tiau în difuzor
sunetul. caracteristic. Cât timp butonul se ţ
ă semnalul ţ mai face auzit în .. .. -'--.-;.--'-.........:.:-.. .. ---... --.-.-----.-._--.-.---.----... -.--------.----..,...;l
. Ca ţ program radio plus ă apartament C'onstantin Ş ă Munte)
Informez ă tubul electronic PL500(amplificatorJinal pentru
baleiajul pe ă din dotarea teleyizoareloralb-negru(tip
"Opera", "Lux" etc.,)pojlte fi ţ ş protejat în rnodul ă
În continuare. ă tubul electronic PL500et>tedefect,>se
ă ca la pornirea receptorului TV, ă ţ ă
prezinte ă ă interne. intre electro,zi ă ş pe
ecranul cinescopului sub forma ruperiiimaginÎÎ, ă
pocnituri in difuZ,.or etc.).
ă se' ş tubul PLSOO cu a.ltul nou ş se ă ă
fenomenul dispare, televizorul ţ 'normal, se ă În
stare rece ă nu ă scurt circuit Întreelectrozii tubului
inlocuit; în cazul în care nu ă acest defect se ă la o
modificare a schemei. Din' analiza schemelor unor receptoare TV
produse in ă ă cu tuburi electronice similare, s-a constatat
ă În circuitul catodului acest tub, ă o ă Bej de
ş ă deaprox. 100 0./2 W În" paralel cu un
condensatorpe decuplare Cd deaprox. SO JlF/225 V, cOmponente
9Elre ş rV a reoeptoare.lor fabricate la noi. ,
Condensatorul conectat în paralel cu rezistenta din catod, are
rolul. de a ţ ă tensiunea pe aceasta, la ţ ale
curentului anodic. .
'Efectuând aceste ă televizorul ţ ă normal,
timp îndel'ungatcu tubul PL500. ţ ă imaginea. are
dimensiunea pe ă ă dimensiune ce poate fi ă la
normal prin reglarea rezistorului R349.
Consider ă ă ş ă în
ţ acestui tub electronic, se ă ş faptul ă
alimentarea dela ţ a acestor. tipuri de televizoare' se' face ă ă
transformator, faza ţ 220 V putând fi ă uneori la ă
care este ş catodul tubului PLSOO, carEt nu are ţ ă
de negativare)
Deci: penlruo ţ ă se va,. ă ca la
introducerea cordonului de alimentare în ă faza ţ ă nu
He ă .Ia ă iar tubul PL500 ă fie protejat prin
negativare. Ing. Ă Ă TORU ţ
TEHNIUM 2 .. 3/96
ă pentruCristinel Dobrescu. din
ş
ă ă datele solicitate referitoare:.la
acest circuit special construit ca ă fie
anmplificator de putere. Circuitul poate fi

2
. ă pentru D., lancovicfdin ş
scrisoare
Întrebarea se ă la particulatitateaschemei
electrice de control al vitezeimotor:uluideantrenare.
Motorul de antrenare ă ş
ă pe axul ă un generator. de curent
-----, ..... ' ------......
Q162SC633
alternativ. Semnalul de la acest A"'t" ... , ............ + ....... ,
ş ţ de frecventa
tensiunea de lalimentare a
depinzând de viteza de
ă magnetofonul
4,8 9,5 ş 19cm/s,
generator este 342 - 684. ş 1368
ă a· dispozitivului electronic, de It:>arla·r,sa,:,
mult ă
r
,
I
____ _____ ....... SetW __ Citruit
TSHNIUM"
este 'apt a
programele de
e din VHF
ş UHE
ă schema
a acestui se,;.
ă din
MENTOR. ă
date refe-
sub-
ţ de ţ ă Se ă de
un oscilator cp ţ ţ ă
Semnalul de ă se C;;U./U·I\.tQ"I,i"
poanta tranzistorului
(Urmare din paginile 16-17)
cu ajutorul T531. Comutarea canalelor se
ă prin intermediul diodelor(501).
Tensiunea de circa 0,6V de la oscilator se
ă la baza tranzistorului T532 multiplicator
ş din circuitul colectorului ă se extrage
armonica a III-a. Semnalul cu ă frec-
ţ ă este ă cu filtrele U511, U516 ş
ş ă În etajul separator amplificator T533,
la ş ă se ţ tensiunea ă
prin ţ R544 În limitele 0,6 ... 1,3 V.
. Pentru a nu distorsiona semnalul recep-
tionat este ă plasarea frecventei de
10,7 Mhz În centrul caracteristicii de ă
a filtrului. Montajul ă format din
tranzistoarele T702 ş T701, ă sem-
nalul de ţ ă Fi 1. Tranzistorul T 704
ă ca mixer II deoarece În circuitul
ţ ă ajunge ş tensiunea de la al doilea
oscilator local (osc. II) cu frecventa de 11,155
Mhz.
Semnalul cu ţ a" II-a ă
(de 455 kHz) ă prin filtrul U621 se
conduce la etajele de amplificare Fi II, care
ă ş ca limitator de amplitudine.
Tranzistorul T706 are baza ă cu
tensiune din circuitul colectorului T705 iar
tranzistorul T708 are baza ă din
circuitul colectorului T707. ţ unui
semnal cu amplitudine mare ă
ş ţ prin T705 ş T707, cât ş
ş tensiunilor de pe ţ de
colector, ca efect se reduce polarizarea În
sensul de ţ a tranzistoarelor T706 ş
T708, limitându-se amplitudinea semnalului. În
continuare ţ ă de 455 kHz
se ă etajului liniar T710. În colectorul
acestuia se ă circuitul U626, al discri-
minatorului de ă În contratimp. ă
ţ semnalul se extrage prin circuitul
R745, C731 urmat de ţ R747
pentru reglajul volumului ş se ă În
tranzistorul T713. De la acesta semnalul se
ă pe baza tranzistorului T714 care,
• SRL
ă cu T726 din" atenuato!ul de zgomot
ă un trigger Schmitt. In lipsa sem-
nalului, tranzistorul T726 este În condijie iar
tranzistorul T714 este blocat. Tranzistorul
T714 ă ca preamplificator. ""La ş
sa se ă ş amplificatorul pilot T711 prin
care se ă etajul de amplificare
construit cu ă tranzistoare complementare
(T718 pnp ş T719 npn).Tot de la ş
discriminatorului se extrage ş semnalul de
ţ ă pentru atenuatorul de zgomot.
În acest scop ă filtrul trece sus (L631 ,
636, C746) , prin care se ă ţ de
zgomot, ce apare În lipsa semnalului. Prin
tranzistoarele T722 ş T723 se ă nivelul
semnalului de zgomot la valoarea de circa 10
V, iar prin detectorul dublor de tensiune
(0724, 0725, C753 ş C751) se ţ o
ă ă care se ă prin
ţ R 728 ş R 13 din cutia de
ă la baza tranzistorului T 726. În mod
normal tranzistorul T782 este introdus În
circuit prin ploturile 14, 21,22 În serie cu
ţ R 13 extern care este scos la
butonul S-7 de pe cutia de ă
În ţ zgomotului, tranzistorului T 726
este În conduqie alimentându-se din circuitul
emitorului T 714 pe care-I scoate din ţ
Pe ţ R 784 ă o ă de
tensiune ă care ă baza
tranzistorului T 714.
Calea ţ 10,71132 ş tel.: (0040) 121117190, tel./fax: (0040) 12104409
ă a firmei FESTO Esslingen - Berkheim, Germania
TEHNIUM 2-3/96
• peste 45.000 tipuri de elemente pneumatice, ă
pentru vacuum, aparate de preparare a aerului comprimat
(cilindri, supape, racorduri, convertoare, sisteme de
ţ ş reglare cu pneumatica ţ ă
• ă ă de senzori de proximitate (magnetici, induc-
tivi, optoelectronici, pneumatici, de presiune);
, • automate programabile, controllere speciale pentru
ţ pneumatice, PC-uri industriale În ţ mod-
ă pentru medii severe, aparate de operare ş
vizualizare a sistemelor industrial'e, sisteme de
ţ ş ţ ă electrice;
• scule profesionale cu ţ ă ş ă
ş de ş ă circulare ş pendulare, freze,
rindele, mixere, polizoare, aspiratoare, ş de ă
• sisteme complexe de automatizare de proces pentru
ă (centrale termice, controlul arderii), linii flexi-
bile de ţ În industria constructoare de ş
industria ş ă industria ă ş
• standuri ş seminarii pentru ă ş ţ
ă În tehnicile de ă ş ţ ă
Doresc ă propun o ă de ţ proprie,
relativ ă dar foarte ă ă pasionat de circuite
logice chiar avansat sau profesionist.
De fapt este un generator de ă logice pentru testarea
În regim "step by sau "STATUS" a schemelor logice
executate sau necesar a fi depanate, compatibil cu
majoritatea familiilor circuite logice aflate În uz.
CARACTERISTICI
UA
3
UH
2,5
UL
0,02
ILmax
15
IHmax
36
UA min =3V
max= 15v( 18V)
5 10
4,42
0,02 0,06
49 77
56 82
15v
14,355v
0,09v
98mA
102mA

+v
-\1

ţ la
alimentare:
nectarea ă la sursa de
ţ la scurt-circuit pe ş pentru ambele ă ş
indicarea ă ş curentului de ş
Indicarea ă ş L-LED verde, H-LED ş
În tabel sunt date:
-
f
Conditja ţ ă a ă de ă logice cu treceri
ferme LH, FL este ă ă ă ţ de contact de
.. li
utilizarea unui bistabil RS care ă ţ ă ţ contactlliui
ă ceea ce este indispensabil pentru
testarea ă a circuitelor de ă sau a
Reproducerea schemei nu pune probleme deosebite,
ă doar ţ ă ş ă Cu ceva
Îndemânare ş piese eiat mai miniaturale se poate ţ un
"pulser' ş practic ş foarte util.
Schema ă este ă În figura 1, o ă
ă de cablaj este cea din figura 2, dar În ţ de
tubul În care se ă ţ ş de dimensiunile
pieselor se poate modifica.
P1,P2-bistabilul RS.
Pa,P 4-circuit de separare a comenzii ş ţ
P1 .. P4=MMC 4011,Cd, MC 14011,K561LA7.
T 1-element de putere pentru aslgurarea ă ţ de
debitare de curent pentru starea H-B0252.
T 2-element de putere pentru asigurarea ă ţ de
ţ de curent pentru starea L-BC172.
LED1-indicator stare H-LED fO 3mm ş
LED2-indicator stare L-LED0 3 mm verde.
81-indicator ă ş ă ş ă
12V/100mA.
1
TESTER
ţ al'imentare ş ă N4148
ă ă (gaba-
rit)19x6x14 mm cod. EA 5979-A
(vedere dinspre partea ă
Sper ca ă idee ă fie ă multor
ţ mai mult sau mai ţ ş
iar eventualitatea ca cineva ă fie interesat de
ţ sau de atacare a OSIM, sper În
corectitudinea acelor persoarte ş le stau la
ţ
În ă ordine de idei, chiar conform celor
scrise de ă În nr. 4/1995, ă
- valorile nivelelor logice ţ În gol la 01 CI 1 K Rit LED 2 T2 BI
diferite tensiuni de alimentare ă cu un - ... V_ .......
voltmetru electronic Ri-10 mega ohmi .. {f I g 00
0

-valorile ţ de scurt-circuit ţ . 'j ci Q
pentru diferitele tensiuni de alimentare ă R1 R2 R3 LEDl T1 ' 3
faptul ă este ă (mult ă ş ă
capacitatea de ă pentru comanda tuturor
familiilor de circuite logice, iar În cazul ă din
ş ă pe o circuit logic cu stare În ă cu
defectarea ş respective este ţ ă
"'"","_ .. -.,'"".," .,.' , ţ ş a ă curentului(debitat, absorbit) În

ţ ceva date despre ă circuite integrate:
TL44001, EA7023, MM5457, TMS0855NC, CF599.
ă rog ă mai ţ disponibil ă Îmi ţ nr. 3/1995
ramburs.
Ing. ADRIAN VAY KAROLY
TEHNIUM 2-3/96
SFT252, SFT253, SFT306, SFT351, 8FT352, 8FT353,
288439, 288440, AC180
MP 40 EFT306, EFT307, AC180
MP 40A OC1071 , 2N44A, 2N45, 2N45A, 2N104, 2N215,
2N237,2N238,2N368,AC180,2SB170,28B171,EFT343
MP 41 AC181
MP41A OC1072, OC1075, 28B60, 2 S861, 288120,
288175, 288439, 28832, 28837, EFT333, AC180,
28B33,2SB440,2N369,2N2428
MP 42 A8Y70, AC 180
MP42A ASY26, ASY31, ASY33, ASY34, 2N581,
2N 1353, EFT333
8 AF266, ASX11, ASX12, A8Y35, AT270,
AT275, EFT308, OC1076, 2N123, 2N404, AT270, AT 275,
28840, 2N404, 2N1354
MP 113 aC107, (8C237)
MP 113A BC107A
MP 114 aC252
MP 115 8C252
MP 116 BC252
P 26 EFT343
P 26A EFT343
P27 EFT343,2N175, TG5F
P 27A EFT333,2N220
P 29 EFT308
P29A EFT 308, AF 260
P30 AC181, 28A50,AF261, AFY15
P201 A 2SB180A, 288367, 288368, 288448,
S
'69E
8

cOL 8SG 'GE8SG '90vNG 'SOvNG 'ELGNG ţ SEdW
6tdW
'OLNS9
'OLNLO '96 '€€OSG 'GEaNB 'NBEl V9t;dW

'9vvNG 'r6NG '9LaSG SedII\!
8

'OLN90 'VSLaSG 'N 'L€aSG v LEdW
VSvvNG € LedW
OLN€9 'OLNG9 'OLNLO
'OLN90 'OLN90 'OLNvO 'VgLaSG '9LOSG V9€dW
>HB V9& dW
VvvvN(:
'vvvNG 'OLN 'OLNGO I EaSG se dW
'vvN2: 'EvNG
'€9G8SG 'OOG8SG '9L 8
ţ dW
dW
8 9NG '809NG I.OS9NG
'869NNZ 'EvEl:i3 'GtEl:i3 a
009NG 'EvEl:i3 o
09NG A
A
1\
'9S9NG '60 NG '09NG

. . I
8
P 423 5FT358, 8FT163
P 605A 2SÂ416
P 609 2SA374
P 701A 28C525, 25C893, 2N1714, 2N1716
P 702 28D147, 25D148, 2N1701, 2N4231, 2N4232,
2N4233,2N4911,2N4912
P 702A 28D146,2N4910
K0208A
KD521 A
K0510A
KS147A
KS168
KS168
KS168A
Al307B
K0629AS9
K0704AS9
0815D
Al3078
KS139A.
K0209A
1N4001, BYV26A
1 N4148
1 N4148
BZX83-C4V7, KZ14i, PL5V1,
PLX83-C4V7, KZ141, PL5V1,
PL6V8
ZDP6.8, ZTK6.8, PL6V8
CQY 248, VQA 13, 3E2013
BAV84
BAV70, MBAV70
KZ260/12, PL 122
VQA 13, CQY248
PL3V9
SA3i7
TEHNIUM 2-3/96
I
I
I
I
I
Ing. Ş IANCIU
'69NG
'SSSl:J3 's B
'V69NG
'00G8SG 'GL 'SSE:>l 'SSE:>l 'S9NG
'SS9NG 'PS9NG
'GSE:>l 'OSE:>l 'SSG
'GSS
€ 'G 'SLG1V 'OLGV
'SSASY 'SSASV '9GASV "ti
PS8SG 'LP8SG a
S9GNG'8LOGNG
'YLOGNG 'LOGNG ''VPvP8SG 'VPvv8SG '8SPP8SG
'VSvv8SG
'OOt8SG 'PS8SG 'LP8SG o
'9SS8SG 'SSS8SG 'VSE:>l
'L6P8SG 'LS8SG
OS NG 'PE:>l 'GE:>l


snnv nv 'OSLSNG

8SAnv
G9S8SG '80 nv
'SSAnv
LLOPNG
A
90GNG 'ss NG
B
"ti
B
"ti S0610
"ti 10
a
A
B 90810
"ti 90810
a
•.
t
'OGAnv '6 'p 'OPG.JJ:IS

a .
068SNG '8 o
SSGNG 'PSSNG A
B
"ti d

'6889NG '888SNG 'L88SNG d
SLnNL
'SLnN9 'L99GNG '099GNG '8 d
o
A
B

'999GNG 'S99GNG '8S9GNG '8 "ti d
d
GOG '9JZSV B
"ti d
SLnNS 'SS8GNG 's e d
A
VGGAnv 'GGAnv 'v ' 'spsav
'8spnNG 'LsnNG 'PLnNL 'VLnN9 B
PLnNS 'PLnNP 'p2.nNS 'PLnNG "ti d
GL9 dav d
L9v8SG '9SP8SG 'v 8 8SG d
'OL9dav 3 "ti
'SLP8SG '99P8SG
9

GT402 A
B
V
G
I
GT403 A
B
72,EFT343
AC 180K
AC 181K
AC 180K
AC 180K
SFT 325
AC 180
2
AOP665, ASY76, ASY80, 2 NU 72, 4 NU
V EFT 343
G AOP666, ASY77
E 5NU72
GT404 A AC 181K
B AC 181K
V AC181K
I 2S072, 2S0128, 2S0128A, AC181K
J SFT 377
GT 630D 2N2868
GT701A 2N2137A, 2N2138A, 2N2142A,
2N2143A, 2N3611,2N3613, 2N5887, 2N5888, 2N5889,
2N5890, 2N5891
GT 702 A SFT 250
GT703 A AO 130
B A0149
V AOY27
D 2N2836
G SFT212,SFT213
2N1292,2N1321,2N1329
2N1218
7
P217 A
B
V
ASZ18, ASZ15, ASZ16, ASZ17
ASZ18
ASZ18, ASZ1015, ASZ1016, ASZ1017,
ASZ1018
G ASZ16
P 307 2N734
P 307 A 2N735, 2N735A
B 2SC727
V 2N560, 2N754, '2N844
P 308 2N739, 2N755, 2N845, 2N1573, 2N1574,
BC285,2T3531,BSY21,BSX21,BFY80
P 309 2N738,2N1572
P 401 EFT317, EFT319, EFT320
P 402 EFT317
P 403 T354H, T358H, 2N2089
P 403 A T357H
B ASY76, ASY80, AOP665
G ASY77, AOP666
P416 2N602,2N603,SFT319,SFT320
P 416 A 2N604, 2N2089, T354H
P 417 2N1746, 2N1747, 2N1752, 2N1786, 2N1787,
2N 1864, 2N 1727
P 417 A 2N1785, 2N1726, 2N1728
B 2N1865
P 422. 2N1524, 2N1526, SFT316, SFT354, SFT357,
2SA 108, 2SA 109, 2SA 110, 2SA 111, 2SA 112, 2SA350,
2SA352,2SA354,2SA355
TEHNIUM 2·3/96
În prezent telecomenzile sunt folosite în domeniile cele mai
variate, de la aparatele audio-vizuale ă la aparatura
ă Telecomenzile digitale s-au afirmat atât ă
ţ cât ş a ă mare de canale transmise, raportat
la un ă mic de componente.
Schema ă propune o ă ă care
ş codificarea ă a datelor, ţ comanda a 16
canale prin intermediul ţ ş
Telecomanda este ă dintr-un ţ ă ş un receptor.
ţ ă este format' dintr-un oscilator realizat cu ţ 1 ş
2,dintr-un demultiplexor 1 :16 realizat cu circuitul MMC 4067 ş
un serializator de date
realizat cu circuitul MMC
4035. Selectarea canalului se
ă baleind tastatura
cu ajutorul ă ă
binar MMC 40193 prin inter-
mediul demultiplexorului.
Când tasta ă de ă
utilizator coincide cu cea
ă de ă ă
atunci, la ş COM a
demultiplexorului apare un
impuls pozitiv aviand durata
perioadei oscilatorului. Impul-
sul pozitiv este folosit pentru
a controla modul de ă
al serializatorului care va
ă paralel ţ de date
disponibili la ş ă
ă Acest impuls este
folosit ş ca bit de start, pentru
ca receptorul ă ş ă
ă transmisia ţ de
date ţ
Receptorul este format
dintr-un monostabir realizat
+9\1
"s" j L
t·c'· J1IlfUUlfl
canal care se mentine în starea HIGH ă la o nou
ă În unele cazuri comanda ă doar o ă
, de timp (de exemplu controlul digital al volumului). se
poate realiza prin conectarea între punctul B ş ă
unui monostabil comandat pe front negativ cu o ă
ă -,
Montajele se pot realiza pe circuit imprimat folosind
ţ de folosire a circuitelor integrat din familia CMOS.
Tastatura ă va putea fi cea de la un calculator de
buzunar sau una ă artizan al. Frecventa oscilatoarelor se
ă cât mai apropiat posibl din ţ Ş
R22 iar perioada monostabilului se ă din
semipotentiometrul R 21' Condensatoare utilizate vor fi de cea
mai ă calitate. Montajele se ă cu -ajutorul unui
osciloscop astfel î'ocât curbele din punctele notate pe ă
ă fie la fel cele ă schemelor.
" "
4067
14
J. .1
+9V
+,v
"A" JUUlIUUl
"8" 111.nflflnf
cu ţ 1 ş 2, un oscilator
format din ţ 3 ş 4, un
convertor serie-paralel de
date, relaizat cu circuitul
MMC Monostabilul este
ş de ă bitul de
start transmis de ţ ă pe
perioada monostabilului care
are 5,5 perioade oscilator,
convertorul ă serie ţ
de date la ş perioadei
ei ă paralel pe ş
circuitului MMC 4035. Oscila-
torul din receptor are ş
ţ ă cu cel din ţ ă
el fiind comandat de mono-
stabil pentru sincronizarea cu
oscilatorul din ţ ă
Demultiplexorul inhibat pe
perioada ă ă de ă
monostabil pe intrarea INH
pentru evitarea ă
.9V
...... 1----....... -0
"C" ...n ___ _
II CI II -U
nedorite, ă bitii de
date selecând canalul ales
TEHNIUM 2-3/96
29
- :=
:=
:=
=
RADIOMICROFON
ă de ă putere ale i'adiomicrofoanelor ce
ă În gama 65 ... 73 MHz ă În calitate de ă un
segment de conductor (v.,de eX.articolul RADIOMICROFON din
TEHNIUM 8-9f95). ş În ă se ă o ă variatie
a ţ ă În
cazul ă distantei
dintre corpul omului ş ă
liber al antenei-conductor. Se
poate recomanda o ă
baston dar utilizarea acesteia
pentru radiomrcrofon este cu
totul ă < deoarece
lungimea tijei trebuie ă fie
ă cu "1J4"(circa 110
cm., pentru U.U.S.).
Se propune o ă
ă de ă ă din
conductor cu diametrul de 1 mm (figura1 ).Spirala poate avea
orice ă important este csa lungimea conductorului ă fie de
85 ... 100 cm. Asemenea ă ă radiomicrofonul a ă
ă se ă figura 2.Semnalul de J.F. al microfonului
M1 este amplificat de
tip, dar ă Bobinele L3,L4,L5,LS ş L9: sunt ă ă ă
bobinate cu conductor de Cu izolat cu email 9 0,8 mm. ă
de fire al bobinelor respective este: L3-7sp,
Diametru' interior al bobinelor este de 10 mm. Bobinele L4 ş L8
sunt bobinate
ă ă spi-
ă spatiul din-
tre spirele bobi-
nelor L3,L5,L9
este de circa 1
mm. Drosele
L 1, L2,

ş L7
sunt bobinate
splra ă ă
WAl
PAl
ă pe chibrituri, ş contin 45-55 spire din conductor de Cu,
izolat cu email, 9 0,1. Radiomicrofonul ă un microfon cu
electreti. Culorile conductoarelor acestuia sunt indicate În
ă Pentru acordul radiomicrofonului se ă un
avametru simplu ş un indicator de câmp(Tigura 3) ce ş un
instrument de la un magnetofon portabil.Bobina L 1 a indicatorului
de câmp contine 6 spire de conductor din Cu, izolat cu email, ·9
0,8, cu ă ă ă ş are pasul de 1 mm. Ca ă
indicatorul ă un segment de conductor izolat având
lungime de 10 ... 15 cm. Se ă mai întâi, G.P.,apoi
perechea G.P.-amplificator de putere, ă ţ
ă a acului indicatorului de câmp. Generatorul trebuie ă se
R4 amplificatorul- 2
modulator cu tran-
zistoarele T1. T2 ş
se ă la circuitul
generatorului pilot
(G.P.), cu tranzistorul
T3. ţ circu-
itului se ă cu
ajutorul conden-
satorului ajustabil -C8.
De la ş G.P.
semnal'u! modulat se
ă ia amplifica-

torul putere (tran- C1-47n
zistorul T4) ş mai
departe, ia antena A 1
a ţ ă Sa ă ca G.P. ă fie ecranat ş realizat pe
cu amplificatorul de putere. Bobina de circuit
ă rigid pe ă Se ă rezistoare
"'''''IIV,,",'" ă de 0,25 W. Condensatoarele pot fi de orice
30
acordeze În portiunea ă de posturi a gamei U.U.S. Distanta
de actiune a radiomicrofonului de circa 150 m. Alimentarea,
de la baterie de 9 V, este ă pentru 30 ore de ţ
Din "RADIO", nr 7/1995
TEHNIUI\II 2·3/96
REDACTOR Ş
Ing. 1. Ă
Ţ
A. CIONTU, E. Ş
E. DUMITRESCU,
F. RADUCA,
G. GIOVLAN, 1. MINESCU.
ADRESA Ţ
'Piata Presei Libere, nr. 1,
ş 79784, sector 1.
Telefon: 222.33.74; Centrala:
223.15.10 ... 49/1628/1182.
Fax: 312.82.72.
TEHNOREDACTARE
COMPUTERIZA Ă
DTP: "UNIVERSITAS'
INFOPRESS TOUR" S.R.L.
EDITOR:
S.C."PRESA Ţ Ă S.A.
ADMINISTRATIA:
S.C. "PRESA Ţ Ă S.A.
Director:
Ing. S. PEL TEACU
Director economic:
Ee. 1. CIUCESCU.
ABONAMENTELE se fac
prin oficiile ş catalog
4120 RODIPET.
Difuzorii de ă se pot
adresa direct ţ sau
serviciului "Difuzare",
tel.: 223.15.1 O ... 49/2495
CORESPONDENTI
IN Ă Ă
C. POPESCU - S.U.A.
1. CADELCU .. Israel
G. ROTMAN .. Germania
N. Ă ş V. RUSU ..
R. Moldova· G. BONIHADY
.. Ungaria.
Ă CU
Ţ Ă
"AMATERSKE RADIO"-
Cehia • "ELEKTOR" ş
"FUNK AMATEUR" ..
Germania • "HORIZONTY
TECHNIKE" .. Polonia ·"LE
HAUT PARLEUR" .. Franta •
"MOOELIST
KONSTRUCTOR" ş
"RADIO" .. Rusia • "RADIO
TELEVIZIA
ELECKTRONICA" .. Bulgaria
"RADIOTECHNIKA" ..
Ungaria • "RADIO REVISTA"
.. Italia • "TEHNIKE NOVINE"
.. Jugoslavia.
TEHNIUM 2·3/96
ş Ş Ă Ţ Am tinut Sinclair sunt calculatoare HC 200
seama de aspectele ă de Dvs. ă programe sunt publicate În revistele de
puteti abona ă ă probleme la revista specialitate. Redactia ţ seama d(;) celEl
TEHNIUM. semnalate.
Victor ACHIM (MIZIL)-Nu avem date Dorel Ă Ţ ă ă
despre aparatele la care ă referiti. ă ă ţ revista TEHNIUM ş eforturile
Gabriel MAllSKI Ş
ţ orice receptor ă noastre de modernizare, de abordare a unor
ă o alinare a circuitelor acordate, de ţ practice, accesibile, Îndeosebi
ă ţ depinzând ă ţ lui de tinerilor.
sensibilitate ş selectivitate. Ovidiu FECIORU Ă ă
Cristian ClANIEZA Ş schemele solicitate.
Tranzistoarele la care ă referiti sunt uzulae, Gheorghe BALACI Ă
para.metri pot fi ă ţ În cataloagele folosi sistemul de cablaj gravat descrJs În
ş ş date asupra lor ă ţ ş În ă ş tipurile de module ă de
ţ revistei TEHNIUM. Pentru rest asemenea pe ă izolante perforate,
ă ţ ă tot În colectia revistei. conexiuni prin trasee cu sârme blnk
Eugen GANEA (TEPU). Albume cu (deizolate), cu rezultate egale.
scheme TV color nuau fost ed.tate, au levente ORBAN (REGHIN)-În problema
ă unele scheme in editura TEORA, dar dvs. ă ţ adresa Ministerului
e vorba de ţ sporadice. ă ţ revista Telecomunic. atiilor ş Consiliului Audiovizual,
-TEHNIUM, ă ţ asemenea scheme destul
de des. cu scrisori separate, la ş ă Piata
Gabriel POPA Ş avea o ţ Unite nr. 1 Ş
multime de jocuri pe televizor e posibil prin Societatea Romfeber s-a desfiintat.
procurarea unui calculator electronic de Mihai POPTILE Ş ne
productie ă de exemplu HC 2000 ă de ţ comerciale, ci numai de
care ţ ă cu dischete ş poate schimburi intre amatori prin rubrica ă
indeplini o multime de alte functii. "Mica Publicitate".
Viorel VICOl Ă ş Alexandru DAMIAN (COTUSCA)-Putet
i
montajul-poate experimental-Ia care ă ă ă ţ ă ă probleme la revista
BORTOI Ş ă TEHNIUM ş poate se va putea rezolva ş
multumim pentru aprecierile Dvs. În ce abonare la suplimente.
ş realizarea ă tineti Mihai PAL (VICTORIA)- Nu avem
ă ă ţ puteti ă schemele aparatelor la car ă referiti; dar
regândit
i
, credem ă ati dobândit ă probleme rezolvate similar În TEHNIUM.
ţ ă Costul revistei e mai redus decât la altele.
Nicolae NUCU Ş au Zoltan KOVACS Ş
ă albume continând scheme de ă nu ş denumirile
televizoare mai vechi (Ia ..rnâna 'a doua). . circuitelor integrate, probabil derivat din tipuri
ă revista TEHNIUM. dar "rebotezate" din motive
Florin PETOLEA (TG.JIU). ă ţ ,comerciale. ă ţ ţ colectia
albumul cu radioreceptoare, ă În TEHNIUM. '"
Editura ă ă ţ ş colectia Costel Ţ Ţ Ş
TEHNIUM. ţ puteti inlocui circuitul integrat cu o
Gh. Neculai GABOR (STIReA)- ă ă ă ţ pentru final; firma
ă lucrarea a fost ă dar apar ă ş ă a produs multe
tot timpul ă similare. ă ţ ş ă ş ă Vom publica in curând
TEHNIUM. schema ă
Adrian OCHI AN Ă Ş Constantin Ş Ş
ă revistele sunt epuizate. ă din ă ă ţ .foarte ă ă
Dan MANICA Ş .. Societatea de specialitate. ă ţ revistaTEHNIUM.
Romfaber nu mai ă Ion MARINA ă
Radu BUJO'REANU Ţ dar nu ş televizorul la care. ă
Calculatoare compatibile cu Spectrum referiti.
Marius FICL1T: Str. Piersi-
eului ni:': 7, ap. 1,.
t81.:064/137876, Cluj ..
Napocs, ă ă ă
calculator FELIX TPCD
pentru piese de schimb.
Placa. ţ MMN 80
CPU; MMn 80 8ID.); UM
8253 .. 5 etc. (56 CIP .. uri ş 77 numere ale revistei
taste). TEHNIUM: 1971 - 11; 1979
Tiberiu IUHOS: Cartier - 8, 10, 11, ·12; 1981 - 8,
Dumbrava III Str. ş BI. 9; 1983 - 21 3, 6,
P .. 16, ap 9, ă 7,8,9, 12; 1984--1,
oferlJ. Ia schimb ă 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1985
- 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
1986 - 1, 2; 3, 5, 6, 8, 9, 11,
12; 1987 - 1, 2, 3, 7, 8, 9,
11; 1988 - 1, .8; 1989 - 9,
11, 12; 1990 _. 1, 2, 3, 5, 6,
? 2; ă ă
numere ale revistei
TEHNIUM; 1980 - 1, 5, 7;
1981 - 1, 2$ , 4; 1982 - 2, 3,
4, 5, 7, 8, 10; 1984 -
6;1985 - 12;1987 - 1, 12;
1988 _. 1, 11, 12;1992 - 5,
7;1994 - 3, 4,
8/9;
trada Maica Domnului, nr. 48' Sector 2' ş România • Telefoane: 2402206,2404650' Tel./Fax: 3128979
'\ pK-70
0
N
ALTE CATEGORII DE PRODUSE COMERCIALIZATE:
Echipamente de radiocomunicatii profesionale ş de radioamatori: YAESU, KANTRONICS,
TELEX Hy Gain
ă de ă ă ş control: HAMEG, WELLER, METRAWAIT, HUNG CHANG
Programatoare SUNSHINE pentru memorii EPROM, ş microcontrolere
ţ SUNON pentru echipamente electronice ş industriale
Componente electronice ş pasive, ş pentru ă
Expedieri la ă ă SClU prin ţ • plata la' primirea coletului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful