4.

1

Implikasi positif 4.1.1 Guru Faktor kepelbagaian sosio-budaya di Malaysia memberikan impak kepada guru untuk memastikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dapat diterima oleh semua murid. Ini dapat dijalankan sekiranya guru menjalankann tugas dengan penuh dedikasi dan bersikap professional dalam pekerjaannya. Guru haruslah peka dengan kepelbagaian sosio-budaya murid-muridnya. Pendekatan yang bijak harus digunakan dengan tidak membezakan kelas sosial murid. Murid hendaklah dilayan sama rata tanpa mengira samada mereka dari kelas atasan atau bawahan. Perbezaan tahap kecerdasan murid juga harus dititik beratkan oleh seseorang guru dalam

menyampaikan pelajaran. Aktiviti yang melibatkan interaksi di kalangan murid haruslah sentiasa dijalankan agar murid dapat menjalinkan hubungan yang lebih mesra sesama mereka tanpa mengira latar belakang sosial dan kecerdasan individu. Sebagai seorang yang menawarkan perkhidmatan, pelanggan iaitu murid

haruslah sentiasa dihormati dan bersikap adil kepada mereka. Guru harus mempelbagaikan kaedah pengajaran bersesuaian dengan tahap murid. Perkara ini perlu untuk mengelakkan murid-murid merasa bosan dan seterusnya akan mengakibatkan masalah disiplin yang sukar dikawal. Guru juga harus bijak mencetuskan situasi pembelajaran yang mesra rakan. Guru perlu sentiasa bertindak dalam memastikan ruang pembelajaran murid tidak terganggu dengan perbezaan latar belakang, kelas sosial dan kaum masing-masing dengan cara tidak membezakan mereka di antara satu sama lain. Contohnya, guru akan memastikan murid dari pelbagai latar belakang

pertengahan bawahan. pekerja dan bawah. Perkara ini akan meningkatkan rasa hormat murid terhadap guru dan menjadikan guru sebagai idola mereka. Contohnya guru datang awal ke bilik darjah. Hubungan rapo dapat dijalinkan di antara guru dengan murid. Bagi mereka yang datang dari kelas soasial atasan dan berkedudukan juga harus dilayan sama rata dengan murid yang lain. Mereka digalakkan untuk mengajar tanpa membezakan kelas sosial murid. Ini akan memberikan peluang kepada murid untuk berinteraksi sesama sendiri secara terbuka seterusnya mewujudkan pergaulan yang tidak berkelompok dan tanpa sekatan budaya dan masyarakat. guru juga perlu sentiasa membantu murid untuk memahami diri sendiri dalam membentuk nilai. Selain itu.ditempatkan dalam satu kumpulan yang sama semasa melakukan aktiviti berkumpulan. Murid dibimbing untuk memahami kekuatan pada diri sendiri yang boleh digunakan untuk membantu murid lain. Oleh yang demikian. kelas sosial murid juga harus diberikan perhatian oleh guru. sikap dan tingkah laku yang sesuai. Murid yang datangnya dari kelas sosial yang rendah tidak harus diabaikan. Hubungan guru dengan murid akan erat dan ini akan meningkatkan minat murid untuk meneruskan pembelajaran mereka. Guru juga perlu menunjukkan teladan yang baik di hadapan murid-murid. Karl Marx menyatakan kelas sosial adalah kategori individu yang mempunyai hubungan yang sama terhadap punca-punca pengeluaran serta hubungan pengeluaran seperti sistem pengagihan dan pertukaran.terdapat lima kelas sosial yang boleh dibezakan iaitu golongan atasan. Ini dapat membuatkan murid tersebut rasa dihargai dan akan sentiasa bersungguh-sungguh dalam setiap perkara yang dilakukannya. sentiasa bersikap adil dan berdisiplin dalam apa jua hal. pertengahan atasan. Guru juga perlu .

Guru juga perlu memberi peluang sama rata kepada semua murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. Guru perlu menggunakan bahasa standard kebangsaan yang boleh diterima oleh semua lapisan murid dan bukannya menggunakan dialek bahasa yang sedikit sebanyak memberikan impak terhadap pembelajaran. Langkah-langkah pencegahan perlu dilakukan bagi menghalang mana-mana aktiviti yang tidak diingini seperti pergaduhan antara kaum. Penggunaan bahasa yang standard memberi peluang kepada semua murid untuk mengambil bahagian dalam pengajaran dan pembelajaran. guru juga perlu mengetahui dan memahami bidang kerjayanya dan bijak dalam mengendalikan anak muridnya. Guru perlu sentiasa memikirkan kaedah pengurusan bilik darjah yang berkesan. Dalam memastikan . mengejek dan menghina di antara satu sama lain dan sebagainya. guru bertanggungjawab untuk membina persefahaman di antara setiap murid yang berlainan latar belakang. Kemajuan dan kelemahan setiap murid perlu dicatat dan diambil tindakan dengan cara membuat penambahbaikan terhadap mutu pengajaran dan pembelajaran selain daripada membimbing murid untuk mempertingkatkan prestasi tanpa membezakan mereka di antara satu sama lain.membantu murid membina konsep positif kendiri serta memberi tunjuk ajar bagi meningkatkan prestasi murid samada dari segi akademik dan sebagainya. Seterusnya. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlulah dipastikan tidak mempunyai unsur bias kepada mana-mana murid bagi memberi peluang kepada setiap murid untuk menerokai aktiviti pembelajaran. Guru boleh meminta pandangan murid-murid mengenai masalah pembelajaran yang mereka hadapi dan aktiviti-aktiviti yang ingin mereka lakukan secara bersama-sama. Selain daripada itu.

keupayaan diri dan sebagainya memastikan kejayaan tersebut. guru perlu sentiasa meningkatkan bagi kualiti.perancangan yang dilakukan selaras dengan kepelbagaian sosiobudaya masyarakat. Murid perlu berusaha untuk menggunakan bahasa yang betul . Mereka akan bersama setiap kali aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalm bilik darjah. Sikap hormat menghormati di antara satu sama lain berupaya untuk menyemai semangat saling percaya mempercayai di dalam jiwa murid dan secara tidak langsung semangat perpaduan dapat dijalinkan seterusnya membentuk individu yang toleran ke arah pemacu pembangunan negara. 4. Murid juga perlu mengamalkan penggunaan bahasa yang standard dan mengelakkan unsur-unsur dialek mengikut kaum. Murid harus bersosial di antara satu sama lain dalam melakukan aktiviti bagi memastikan objektif pembelajaran dapat dicapai. Faktor ini mendesak guru menggunakan kemahiran secara optimum dalam pengurusan bilik darjah. Kerap kali terdapat perbezaan antara individu murid atau umpulan murid dengan yang lain. Ini dapat direalisasikan sekiranya murid dapat membunag sikap prejudis terhadap latar belakang murid lain dan berinteraksi di antara satu sama lain.1. Penting bagi guru untuk memahami tingkah laku dan budaya murid supaya sebarang tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang betul dan tepat.2 Murid Murid adalah pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah. kemahiran. Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti oleh setiap murid perlu dihormati bagi memastikan proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan.

menyeronokkann meningkatkan yang menyentuh mental. 4. guru perlu membentuk budaya bilik darjah yang dinamis. Segala aktiviti dalam pembelajaran yang diikuti perlulah melibatkan rakan yang berlainan jantina dan bersesuaian dengan tugasan yang telah diberikan. Penggunaan dan tahap pengamalan bahasa standard akan meningkatkan penguasaan bahasa murid selain daripada dapaat mencapai tahap kematangan sosial yang sepatutnya. Oleh itu. hubungan yang mesra sesama murid dan guru. hormat dan sebagainya di antara satu sama lain. Interaksi yang beterusan di antara murid akan menimbulkan rasa sayang. Murid juga suka akan budaya belajar yang ceria. Dalam masa yang sama.dalam interaksi dengan individu lain. Murid yang sentiasa mendapat dorongan dan bimbingan guru serta rakan sebaya akan menunjukkan tahap disiplin diri yang terkawal melalui tindakan yang berhemah. emosi kreatif dan disamping inovatif.3 Sekolah . mementingkan aspek nilai-nilai murni. Guru juga perlu bertanggungjawab dalam mengingatkan murid untuk memperbetulkan bahasa murid agar tidak melarat hingga ke dewasa.1. pembelajaran yang berobjektif dan bermatlamat. Kemahiran berkomunikasi memainkan peranan penting ke arah pembentukan budaya penyayang di kalangan murid. kecergasan penyertaan yang aktif. mereka perlulah diberikan kesedaran batasan perhubungan dalam interaksi yang berlainan jantina ini. Guru juga boleh menggunakan pendekatan penyayang dalam komunikasi. Murid juga digalakkan berinteraksi dan berhubung dengan mereka yang berlainan jantina.

agama. murid perlu diterapkan dengan nilai-nilai yang baik tanpa mengira latar sosio budaya mereka. Pada masa ini terdapat pelbagai pilihan jenis sekolah dalam sistem pendidikan negara. jantina dan sebagainya. Pihak berkuasa juga perlu memainkan peranan dalam membina perhubungan tersebut selain daripada sekolah/Program Ntegrasi Untuk Perpaduan (RIMUP) adalah salah satu aktiviti yang diusahakan oleh Kementerian Pelajaran bagi memastikan perpaduan dipupuk dalam kalangan murid tanpa mengira latar belakang. Pada peringkat rendah. kecenderungan dan kebolehan murid di pelbagai jenis sekolah. Sekolah merupan ruang untuk guru menerapkan kepercayaan dan nilai dalam masyarakat. Sekolah Jenis kebangsaan Cina (SJKC) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT). Sekolah Kebangsaan (SK). hubungan di antara setiap murid dapat dijalinkan melalui aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah. Sekolah Model Khas dan Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) harian. kaum. Sekolah Menengah Teknik (SMT).Pendidikan yang lebih khusus adalah penting bagi memastikan kepelbagaian pendidikan untuk memenuhi minat dan potensi. Pada peringkat meniengah pula wujudnya Sekolah Berasarama Penuh (SBP). Selain daripada meningkatkan pengetahuan murid. terdapat.oleh itu. Murid juga haruslah sentiasa siingatkan agr sentiasa mengikut aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah. . pelbagai aktivit dirancang dengan teliti agar ia berkesan untuk mengatasi kepelbagaian sosio budaya yang wujud. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Oleh itu. Pihak-pihak berwajib boleh menyumbangkan sokongan samada dalam bentuk moral atau material bagi mengembangkan lagi pengetanuan dan perpaduan dalam kalangan murid.

. kegiatan panitia dan aktiviti dalam unit beruniform. penyampaian dan penilaian untuk dilaksanakan. Melalui kurikulum tersirat.4 Kurikulum tersirat Kurikulum sistematik merujuk kepada perancangan bertulis yang strategi merangkumi objektif.1. Kurikulum tersirat pula merujuk kepada norma. kandungan. kementerian berusaha membentuk bangsa yang bersatu dan saling menerima perbezaan budaya antara kaum. Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai sosio budaya ini memberikan implikasi kepada kurikulum sekolah. Pihak sekolah berusaha mengaplikasikan penerapan nilai budaya masyarakat dengan melaksanakan aktiviti sampingan khususnya melalui aktiviti ko kurikulum. Kurikulum tersirat boleh diaplikasikan melalui aktiviti berpesatuan. nilai dan kepercayaan yang disebarkan melalui pendidikan formal dan interkasi di sekolah. Oleh itu.Sekolah Wawasan ditubuhkan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid di sekolah. Sekolah ini adalah antara sekolah yang dahulunya terasing antara satu sama lain. sudah tentu masa hadapan akan lahir satu generasi yang hormat dan bertoleransi di antara satu sama lain. Apabila murid-murid yang berlainan latar belakang dapat berinteraksi sejak peringkat awal persekolahann. penekanan semangat perpaduan dan integrasi antara kaum perlu dipupuk sejak kecil iaitu sejak dari bangku sekolah rendah kerana ia akan lebih memudahkan mereka untuk menghadapi masyarakat di masa akan datang. kini disatukann dalam satu sistem pendidikan yang seragam. Semasa merancang aktiviti guru bolehlah menyelitkan nilai yang dapat memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 4.

2. norma. Ini kerana penggunaan bahasa dialek sejak kecil mempengaruhi gaya percakapan mereka. Guru mungkin akan menghadapi masalah perhubungan dan komunikasi dengan murid. daya intelek dan apa juga yang dibawa di dalam persekitaran sekolah akan memberikan kesan secara tidak langsung tetapi amat bermakna terhadap amalan hidup murid. Kurikulum tersirat juga boleh dilaksanakan melalui aktiviti kokurikulm seperti aktiviti berpesatua. peratuaran. prosedur. hubungan rapo diantra warga sekolah dan sebagainya. kegiatan panitia dan sebagainya. Contohnya murid di sekolah sekitar Kelantan mungkin akan menghadapai masalah komunikasi walaupun guru menggunakan bahasa standard. peraturan.Kurikulum tersirat memberi penekanan kepada persekitaran yang wujud di kalangan warga sekolah. kita masih dapat melihat kesankesan negati atau kekurangan yang berlaku. Nilai. guru mempamerkan akhlak budi pekerti. Murid yang terdiri daripada pelbagai kaum pastilah menyebabkan berlakunya dialek bahasa yang sedikit sebanyak akan memberi impak kepada pembelajaran.2 Kesan negatif 4. Guru mungkin mengambil masa untuk menyesuaikan diri . pertalian dan truktur di sekolah. Ianya dijalanan secara tidak langsung seperti mempelajari tingkah laku baik guru. Kurikulm tersirat merangkumi nilai-nilai yang dibentuk oleh warga sekolah sendiri seperti amalan. 4.1 Guru Disamping melihat kepada kesan positif terhadap implikasi kepelbagaian sosio budaya. Budaya akademik di sekolah boleh dikatakan sebagai kurikulm tersirat.

Guru juga menghadapi masalah kekurangn bahan-bahan rujukan. This in turn leads to racism” Guru juga bimbang jika jangkaan yang dibuat terhadap tindakan murid tidak tepat. menghina. Sekiranya murid gagal atau tahap pencapaian yang kurang memuaskan guru akan menjadi sasaran utama kepada faktor pencapaian anak-anak mereka. Guru juga bimbang akan berlaku unsur-unsur bias sekiranya rancangan pengajaran yang dibuat tidak menepati budaya dan cara hidup murid-murid yang pelbagai. Guru juga tidak mempunyai ruang untuk menjelaskan kenapa dan mengapa tingkah laku ini terjadi disebabkan budaya persekitaran yang menjadi amalan mereka. Disamping itu. Selain itu. guru yang baik mungkin akan mengambil masa untuk mengenali keplbagaian budaya yang ada. . Berdasarkan satu penulis dari laman web http://businesscustomwriting. guru juga mungkin menghadapi masalah dengan penjaga murid yang rata-ratanya sering meletakkan tanggungjawab yang tinggi terhadap guru di sekolah. The instructors find it hard to expose the truth about racism in the country.com/buypaper/563. Justeru.html ―most researchers argue that multicultural education leads to racism . budaya dan latar belakang. Kadar bilangan murid yang terlalu ramai juga boleh menyebabkan salah faham guru terhadap murid berlaku. Guru sukar mengawal tingkah laku murid yang berbeza. mencaci dalam kalangan murid.This is because the instructors use specific content when teaching the countries culture and history.dengan persekitaran untuk memberi peluang kepada murid memahami bahasa standard yang digunakan. guru juga sukar untuk menyesuaikan alat bantu mengajar yang sesuai dan rancangan pengajaran harian yang dapat mengintegrasikan semua kaum. Murid perlu berusaha untuk menggunakan bahasa yang betul dalam interaksi dengan individu lain. Masalah ini sering timbul apabila berlaku pergaduhan. salah faham. Keadaan ini juga merupakan satu cabaran kepada guru dalam mencorakkan budaya kelas yang mesra budaya. Penjaga meletakkan tanggungjawagb kepada guru untuk mengajar mereka cara menghormati orang lain selain menerapkan nilai-nilai baik kepada murid. Ini akan mendatangkan kesan negatif sekiranya guru tidak dapat memahami reaksi dan tingkah laku murid.

shamsulbahriah (1989) mendapati wujud ketaksamaan gender dalm proses pembangunan ekonomi negara Malaysia. Dapatan beliau menunjukkan kedua-dua hubungan adalah positif. Mereka akan menjadi pasif di dalam kelas dan rasa dipinggirkan oleh rakan-rakan. Oleh yang demikian. asal usul. budaya yang sepatutnya menjadi amalan mereka. tahap keyakinan murid akan menurun. Murid-murid perempuan mungkin bersikap lebih maskulin manakala lelaki bersifat feminime. guru perlu mengambil kira faktor jantina ketika melaksanakan pengajaran di dalam kelas. Menggunakan data sekunder. Di sini peranan sangat besar bagi membantu murid mengenali jati diri. Saifuddin Hj Masduki (1977) dalam kajiannya mendapati bahawa hubungan yang signifikan antara pencapaian akademik dengan pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa. Jantina yang berbeza juga akan memberikan kesan kepada aktiviti pembelajaran. Sekolah . Rentetan dari itu. Pencapaian murid yang datang dari golongan berada tentunya lebih baik berbanding dari murid yang datang dari golongan miskin dan memerlukan bantuan. Sesetengah guru mengamal unsur bias terhadap gender murid di dalam kelas. Murid-murid berkemungkinan besar akan mengalami kecelaruan identiti apabila mereka mudah terpengaruh dengan tingkah laku kumpulan gender majoriti. makanan berkhasiat dan kawalann penyakit juga menjadi faktor kepada pencapaian murid.Murid Faktor kelas sosial mempengaruhi pencapaian akademik murid. Tahap kesihatan seperti kemudahan mendapat rawatan. Murid yang miskin mungkin akan menghadapi masalah pembelajaran kerana kemungkinan besar ibu bapa tidak dapat menyediakan kemudahan dan keperluan pembelajaran anak-nak mereka. Murid juga dibimbangi terjebak dengan pergaulan bebas antara murid lelaki dan perempuan memandangkan pelbagai pengaruh persekitran dan media masa yang negatif.

Dalam hal ini. 2001. Selain itu. Kurikulum tersirat Sesetengah kurikulum tersirat kadang-kadang mempunyai konotasi negatif kerana nilai niali yang disebarkan mungkin menjurus kepada hal-hal seperti menyokong perbezaan kelas di mana murid dibahagikan kelas mengikut tahap kepandaian. Kekurangan sumber rujukan juga menghalang kepada proses perkembangan emosi dan sosial murid. Janakuasa yang dibekalkan pula berkuasa rendah dan tidak mencukupi untuk menampung penggunaan teknologi maklumat (ICT) di sekolah. Hampi semua Sekolah Kurang Murid (SKM) berada dalam keadaan daif dan menghadapi masalah kekurangan peruntukan. kemudahan dan guru terlatih. Norma perjawatan sedia ada tidak bersesuaian dengan keperluan SKM seperti ketiadaan perjawatan guru pemulihan. Terdapat 767 buah sekolah rendah dan 28 buah sekolah menegah yang masih belum mempunyai bekalan elektrik 24 jam. Sekolah yang daif tidak dapat menyediakan suasana pembelajaran yang harmoni. Jumlah murid yang terlalu kecil mengamalkan pengajaran kelas bercantum atau multigrade teaching iaitu mengajar sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai tahun persekolahan. Bagi sekolah dikawasan pedalaman. Terdapat juga sekolah yang mengalami masalah kekurangan murid. kondusif dan mesra budaya. penempatan guru di SKM sukar dilakukan kerana kebanyakannya berada jauh di pedalaman.Faktor kekurangan kemudahan asas di sekolah tidak dapat memenuhi kepelbagaian sosio budaya dalam kalangan murid. guru perlu memainkan peranan dan memberikan perhatian kepada kurikulum tersirat sewajarnya supaya bersifat positif ke arah membina keadilan sosial berlandaskan kepada kepelbagaian sosio-budaya masyarakat setempat. kaum dan jantina dan ini akan menjurus kepada pengagihan modal pendidikan secara tidak sekata. Kurikulum tersirat atau tersembunyi dipercayai mempengaruhi pencapaian akademik murid tetapi kajian mengenai perkara tersebut sama ada si peringkat sekolah atau di peringkat pengajian tinggi adalah terlalu sedikit (Margolis. pihak sekolah kurang menitikberatkan penggunaan bahasa rasmi dan bahasa penghantar dalam segala urusan rasmi. .

untuk memberi kepuasan dan meransang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Manakala daya ialah perkataan Melayu Polynesia bermakna kekuatan kuasa. fikiran. Setiap etnik membawa sosio-budaya yang berbeza yang diwarisi dari nenek moyang yang terdahulu.wikipedia. ilmu pengetahuan serta struktur – struktur kemasyarakatan. Taib ( bekas professor Madya UiTM) telah menyatakan dalam laman web http://dppwp.1996. IMPLIKASI KEPELBAGAIAN BUDAYA EDU3106 Perbezaan dan kepelbagaian sosio-budaya sukar untuk dinafikan dalam sebuah Negara seperti Malaysia yang lahir dari kelompok masyarakat yang berbilang etnik iaitu Melayu. Sementara itu menurut Andreas Eppink pula. Sebelum membincangkan lebih lanjut berkaitan kepelbagaian sosio-budaya. Menurut Kamus Dewan Edisi ke 3. yang merupakan kata jamak bagi perkataan buddhi. nilai. kebudayaan ialah keseluruhan pengertian. lahir dari pegangan dan kecenderongan diri masyakarat berkenaan dalam berbagai bidang hidup.m/s:180 menyatakan budaya dapat ditakrifkan sebagai tamadun atau peradaban. Dr.org/ budaya atau kebudayaan (daripada perkataan Sanskrit buddayah. Ia juga bermaksud kemajuan fikiran atau akal budi (cara berfikir dan berkelakuan). keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri – ciri khas .wordpress. dan India yang menjadi majoriti terbesar serta kaum pribumi Sabah dan Sarawak serta orang asli dan kaum – kaum lain menjadi kaum minoriti.com/usrah/pembangunan -sistem-sosio-budayaislam-dalam-kontek-masyarakat-malaysia/ maksud sosio-budaya ialah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat.chafel. Apabila ke dua – dua perkataan ini dicantumkan (budaya) membawa maksud tenaga. terlebih dahulu dihuraikan maksud budaya itu sendiri. Daripada kajian berkenaan Margolis merumuskan bahawa terdapat perbezaan aplikasi kurikulum tersirat di peringkat institusi pengajian tinggi tetapi perbezaan tersebut berada di atas dasar yang sama dengan rasional bahawa sekolah tetap sekolah walau di mana sekali pun lokasi sekolah berkenan. Mohd. yang bermaksud budi pekerti atau akal) secara amnya membincangkan hal – hal berkaitan budi dan akal manusia. 1997). norma. Arshad Hj. tenaga dan pengaruh. Apakah yang dimaksudkan dengan sosio-budaya? Menurut ensiklopedia bebas http://ms. Cina. usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa.

Taylor. kepelbagaian sosio budaya individu itu bukan sahaja dilihat dari ras. Tanggungjawab dan amanah ini terletak dipundak guru yang mengajar mengenal tulis baca. adat resam dan lain – lain kebolehan serta kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat.sesebuah masyarakat. tahap tenaga. kesenian. Menurut Papalia (2001) individu manusia itu berbeza dari segi jantina. etnik dan adat budaya mereka sahaja. undang – undang. Beliau memandang budaya sebagai satu konsep menyeluruh yang rumit yang mengandungi ilmu pengetahuan. Guru perlu berkemahiran menangani masalah kepelbagaian sosio-budaya murid-murid agar masalah guru ‘syok sendiri’ dalam mengajar tidak berlaku. personaliti dan emosi. Pengertian sebegini dipersetujui oleh Edward B. Kepelbagaian sosio-budaya di antara murid memberi implikasi secara langsung terhadap guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kesihatan. saiz badan. Implikasi kepada guru Semua guru yang mengajar di dalam kelas harus menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan bersikap professional. kepercayaan. tatasusila. Guru perlu berkemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi aspek perancangan dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran . Malah ia juga merangkumi skop yang lebih besar. Dalam konteks pendidikan.

potensi dan kemajuan murid. elemen yang perlu dikuasai oleh setiap guru untuk menjadikan pengajarannya berkesan meliputi kesesuaian bahan pengajaran. Dalam erti kata lain. Sebagai seorang guru perkara-perkara pokok seperti perancangan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan boleh ditakrifkan sebagai proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang berkualiti iaitu proses yang dapat mengembangkan potensi insan dari segi psikomotor. kaedah dan teknik yang dipelbagaikan dengan melibatkan murid secara aktif. pengukuran dan penambahbaikan. persekitaran bilik darjah. Murid adalah pelanggan manakala guru merupakan individu yang menawarkan perkhidmatan. Berpandukan bahan-bahan sokongan yang relevan dengan tahap pencapaian semasa. Ini akan memberi peluang sama rata kepasa semua murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. proses pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang dan dilaksanakan mengikut beberapa prinsip yang digariskan. sumber pembelajaran. Selain itu guru perlu mahir dalam menguruskan bilik darjah dan mengintegrasikan TMK. Aktiviti pembelajaran yang dirancang oleh guru seharusnya boleh member peluang kepada semua murid tanpa mengira etnik dan jantina. Oleh itu perkhidmatan yang diberi haruslah mengiktu standard yang telah ditetapkan oleh majikan iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Penggunaan bahasa standard iaitu bahasa rasmi kebangsaan iaitu bahasa Melayu hendaklah digunakan tanpa pengaruh bahasa dialek. Merujuk kepada Dasar Pernyataan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan Malaysia. kognitif dan afektif ke tahap yang optimum. spesifik dan relevan dengan objektif pembelajaran. ii. masa yang diperuntukkan dan profil pelajar mengikut tahap kecerdasan. (2001). Antaranya ialah: i. Pendekatan. penilaian prestasi.yang dapat menjamin kemajuan pelajar secara optimum. Penilaian dan penambahbaikan P&P secara berterusan. penglibatan aktif murid. iii. .

malahan meliputi skop yang lebih luas seperti gaya kepimpinan. Secara ringkasnya dapat disimpulkan pengajaran berkesan oleh guru bukan sahaja meliputi aspek kurikulum yang diajar di dalam bilik darjah. adat budaya dan pegangan agama mereka. Setiap kepercayaan dan nilai haruslah diterima seadanya oleh setiap guru. Guru yang berwibawa sentiasa memikir kaedah bagi mencapai pengurusan yang cemerlang yang mana fokus utama ialah mengetahui dan memahami bidang kerjayanya. Guru haruslah pro-aktif dalam mengatasi kelebihan dan kelemahan muridnya. boleh dicapai. Anjakan paradigma haruslah dilakukan oleh setiap guru dan tidak berada di zon selesa sentiasa. pengurusan bilik darjah. motivasi dan dorongan serta kepimpinan kurikulum di tempat kerja.Isu yang mempunyai unsur bias kepada mana-mana jantina mesti dielakkan untuk memberi peluang sama rata pada setiap murid meneroka aktiviti pembelajaran. Implikasi kepada murid Murid adalah pelanggan bagi setiap guru di dalam bilik darjah. menghayati hasil kerja atau objektif kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. budaya ilmu dan berfikir. Aktiviti pembelajaran yang dirancang hendaklah menjurus kepada penglibatan semua murid tanpa mengira kaum. menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk persepsi yang positif di kalangan murid supaya mereka tidak terus hidup dengan kecelaruan tersebut. menarik dan menyeronokkan. realistic dan bijak dalam pengurusan masa. kerja yang dilakukan lebih spesifik. boleh diukur pencapaiannya. Sebagai seorang pelanggan. Mereka akan bersama setiap kali aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam bilik darjah mahupun di luar bilik darjah. Catatan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran hendaklah dicatatkan sebagai refleksi atau impak di akhir sesi pembelajaran. Isu sensitif berkaitan dengan agama dan kaum hendaklah dielakkan sama sekali. kita haruslah . Bagi murid yang kecelaruan jantina. Ini akan memudahkan guru untuk merancang strategi dan kaedah yang sesuai untuk mengatasi kelemahan. Penyampaian pengajaran guru haruslah kreatif dan efektif. Guru merupakan ejen perubahan dan sumber inspirasi kepada murid.

tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warganegara semata-mata atas alasan agama. kemasukan murid-murid atau pelajarpelajar atau pembayaran fi. Perkara 12. Proses sosialisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. khususnya. ras. Petikan perlembagaan Malaysia Berlandaskan Perlembagaan Malaysia. dan. seharusnya guru mengurus tingkahlaku murid berdasarkan matlamat untuk menghapus atau merapatkan jurang kepelbagaian sosio-budaya di kalangan murid agar prinsip keadilan kesaksamaan dapat dipraktikkan. Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti tidak harus dipertikan dan aktiviti yang dijalankan haruslah berupaya menyemai semangat saling percaya dan mempercayai ke dalam jiwa murid. Murid harus bersosial dalam melakukan aktiviti pembelajaran.melayan mereka dengan adil dan saksama. Hak berkenaan dengan pendidikan. Ini termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Antara perkara yang boleh dijadikan panduan dalam mengurus tingkahlaku murid ialah menyenaraikan maklumat yang perlu murid ketahui tentang peraturan yang wajib mereka patuhi sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran. Murid harus berinteraksi tanpa mengira kelas sosial dan perlu membuang sikap prajudis terhadap bangsa lain. keturunan atau tempat lahir— (a) dalam pentadbiran mana-mana institusi pendidikan yang disenggarakan oleh suatu pihak berkuasa awam. Dalam berkomunikasi. Secara langsung semangat perpaduan dapat dijalinkan dalam masyarakat dan seterusnya berupaya membentuk masyarakat yang toleran kea rah memacu pembangunan Negara. (1) Tanpa menjejaskan keluasan Perkara 8. penggunaan bahasa standard iaitu . atau (b) dalam memberikan bantuan kewangan daripada wang sesuatu pihak berkuasa awam bagi penyenggaraan atau pendidikan murid-murid atau pelajar-pelajar di mana-mana institusi pendidikan (sama ada disenggarakan oleh suatu pihak berkuasa awam atau tidak dan sama ada di dalam atau di luar Persekutuan).

menyentuh emosi. aktiviti yang bercorak kea rah peningkatan bahasa perlu disertai supaya tahap penguasaan bahasa murid sentiasa bertambah. Murid biasanya akan terpengaruh kepada tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional. Pengurusan yang cekap dalam merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran akan membantu mengurangkan ketidakseimbangan di dalam penyampaian pelajaran kepada setiap murid. vandalisma dan sebagainya yang dilakukan oleh murid. Dalam pengurusan bilik darjah. Kepelbagaian sosio-budaya murid member kesan secara langsung terhadap kaedah yang harus digunapakai oleh guru dalam sesi P&P agar setiap murid mendapat peluang sama rata dalam penerimaan pembelajaran. kreatif dan inovatif dan bermatlamat boleh menarik minat murid. Cadangan kaedah P&P dalam menangani kepelbagaan sosio-budaya murid. salah satu faktor penyebab permasalahan ini adalah datangnya dari guru yang tidak komited terhadap kerjayanya. . penggunaan laras bahasa yang tepat mestilah diamalkan dalam situasi yang sesuai. setiap murid haruslah diberikan peranan dan tanggungjawab tertentu untuk menanam semangat kerjasama dan cintakan kelas mereka. namun kita harus menerima hakikat. Acapkali dibaca dan didengar permasalahan masalah disiplin seperti ponteng sekolah. Ahli Jawatan Kuasa keceriaan kelas perlu diwujudkan disamping jawatan ketua kelas dan penolong ketua kelas. Guru sebagai ‘role model’ kepada murid-murid. menyeronokkan. Dengan ini setiap murid dapat merasakan diri mereka tidak dipinggirkan di dalam kelas mereka.Bahasa Melayu harus diamalkan oleh murid. Budaya belajar yang ceria. Unsur-unsur dialek mengikut kaum hendaklah dielakkan. disamping meningkatkan kecergasan mental. dengan peraturan dan arahan yang jelas bagi mengurangkan segala tingkahlaku negative. Seharusnya seseorang guru mengenali dan memahami sosio-budaya setiap muridnya agar sesi pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih mudah dan mesra murid. Oleh itu guru mesti membentuk program-program yang bertujuan membangunkan murid. Walaupun berat untuk diakui.

menjerat haiwan. budaya mencintai kesenian telah tertanam dalam kehidupan Orang Asli. perkara ini boleh dijadikan kelebihan dalam merancang kaedah P&P yang sesuai untuk menarik minat anak-anak Orang Asli ini mengikuti pelajaran. Kemelut budaya. . ada kalangan ibu bapa Orang Asli yang menanamkan kepercayaan bahawa sekolah tidak akan mengubah masa depan kaum mereka. Selain daripada itu. Ibu bapa pelajar Orang Asli mudah percaya dengan aduan anak mereka dan ini menyumbang kepada faktor ponteng sekolah seterusnya akan mematikan minat untuk belajar. kita tidak dapat lari daripada isu pembangunan dan budaya pemikiran komuniti Orang Asli yang masih dibelenggu struktur persekitaran dan sosial masyarakat mereka sendiri. Mereka suka bermain alat muzik seperti gitar dan dram serta suka menyanyi. sensitif dan malu meminta bantuan guru untuk mengatasi masalah-masalah pembelajaran menyebabkan pelajar Orang Asli terus memendam perasaan tanpa berusaha mengatasi masalah yang dihadapi. Sebagai seorang guru. kajian mendapati. golongan Orang Asli ini akan ketinggalan jika mereka tidak memahami sesuatu kerana budaya yang diwarisi mempengaruhi mereka untuk terus berdiam diri dan memendam rasa tanpa reaksi bahkan mereka akan tersinggung dengan kata-kata guru khususnya di sekolah.Menurut sumber Kementerian Pelajaran. dan mandi sungai merupakan aktiviti yang sering dilakukan oleh mereka. Pelajar Orang Asli lebih suka bersantai dan tidak suka dikongkong. dua kaedah yang dirasakan sesuai dipilih untuk dilaksanakan di dalam kelas yang mempunyai kepelbagaian sosial dan mempunyai anak Orang Asli di dalam kelas tersebut. Seandainya guru tidak meratakan jurang kepimpinan dimana guru melakukan proses pengajaran dan pembelajaran sekata antara pelajar. mereka akan menyampaikan perilaku guru tersebut kepada ibu bapa. Berdasarkan perkara – perkara di atas. Memanjat pokok. Masa lapang mereka dipenuhi dengan aktiviti permainan. Apabila membicarakan tentang budaya pelajar Orang Asli.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful