Teori Pembinaan Kurikulum

1) Model Ralph W.Tyler (1949) 2) Model Hilda Taba (1966) 3) Model Stenhouse (1975)
Objektif Proses

Pembentukan Model Kurikulum Tyler
Berdasarkan kepada empat persoalan dasar: •Apakah tujuan Pendidikan yang perlu sekolah capai? •Apakah pengalaman Pendidikan yang boleh diberi supaya tujuan tersebut dapat dicapai? •Bagaimanakah pengalaman Pendidikan dapat diorganisasikan secara efektif? •Bagaimanakah dapat kita tentukan sama ada tujuan-tujuan tersebut dicapai? •Penekanan terhadap pembentukan objektif tingkahlaku sebagai tujuan asal proses pendidikan; •Membawa perubahan yang signifikan terhadap pola tingkahlaku pelajar. Perubahan terhadap pelajar berlaku bagi setiap kali perubahan pernyataan objektif sekolah. •Kekuatan model ini dalam pendekatan terhadap teori kurikulum dan praktis: ia amat bersistematis dan mempunyai kekuatan untuk mengurus dengan membentuk objektif tingkahlaku –menyediakan idea yang jelas terhadap hasilan agar kandungan dan tatacara dapat disepadukan serta dapat dinilai hasilan tersebut.

dan berpendapat bahawa guru perlu terlibat sama membantu dalam proses pembentukan tersebut. meneliti secara empiris serta dapat dijadikan asas menjustifikasikannya. •Berupaya untuk menyediakan asas bagi merancang sesuatu kursus. dan (1)Mengdiagnos keperluan (2)Pembentukan objektif (3)Pemilihan kandungan (4)Menyusun kandungan (5)Pemilihan terhadap pengalaman pembelajaran (6)Mengurus aktiviti-aktiviti pembelajaran (7)Penilaian MODEL STENHOUSE •Kurikulum sebagai Proses. dan menilai. •Proses yang aktif dan dikaitkan dengan penaakulan praktikal yang diperkenalkan oleh Aristotle. •Kurikulum merupakan apa yang sebenarnya berlaku di bilik darjah serta persedian-persedian yang dilakukan. Menawarkan untuk: Proses Perancangan: . pelajar dan ilmu pengetahuan. -Atas’ (Bottom-up) terhadap kurikulum di mana guru memainkan peranan utama. •Suatu percubaan untuk menerangkan prinsip-prinsip dan ciri-ciri usul Pendidikan di dalam bentuk yang telus dan berupaya menterjemahkannya ke dalam bentuk amalan (sila buat rujukan lanjut ke pada transparensi). •Kurikulum bukan bersifat fizikal tetapi merupakan interaksi di antara guru.MODEL TABA Kurikulum sebagai pelan tindakan.

•Hasilan bukan lagi merupakan cirri asas yang penting dan bukan untuk mendefinisifiturnya. pelajar bukannya objek pasif untuk diajar. Mereka perlu sama-sama menentukan bagaimana sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran perlu dilaksanakan.=prinsip pemilihan kandungan: apa yang perlu diajar dan dipelajari =prinsip pembentukan strategi pengajaran: bagaimana ia patut diajar dan dipelajari =prinsipmenentukansusunanpengajaran =panduan secara praktis untuk melaksanakan kurikulum dalam konteks sekolah yang berlainan. dalam konteks para pelajar. Apa yang penting menurut model teori dan amalan kurikulum ini ialah kandungan dan cara akan berkembang maju apabila guru dan pelajar berinteraksi dan bukannya menentukan objektif tingkah laku yang ketat. situasi rakan sebaya dan persekitaran =maklumat mengenai kepelbagaian kesan hasil daripada pelbagai konteks situasi dan pelajar serta memahami faktor-faktor kepelbagaian tersebut. ia bukan sebagai kurikulum pukal yang direka bentuk dengan tujuan untuk disampaikan dimana-mana sahaja). •Justifikasi: Pembentukan matlamat kurikulum yang boleh dikawal selia. •Melihat kurikulum sebagai suatu bentuk spesifikasi tentang amalan pengajaran (suatu cara menterjemahkan idea pendidikan ke pada hipotesis yang boleh diuji: menggalakkan pengujian secara kritis dan bukan menerima secara membuta tuli. proses pembelajaran diberi penekanan yang utama) . Fokus utamanya ialah terhadap proses interaksi (perubahan tumpuan daripada pengajaran kepada pembelajaran: bagi guru. dan •Mengikut model ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful