PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

2010

1.0 PENGENALAN
Setiap manusia pasti akan mengalami perubahan diri dan cara hidup dengan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan mereka.Perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur, tetapi jelas kelihatan berubah mengikut peredaran masa. Perkembangan berlaku daripada peringkat permulaan percambahan sel sehingga akhir hayat organisma. Menurut Crow dan Crow (1980), perkembangan merupakan perubahan secara ‘kualitatif’. Ia juga cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial.

Atan Long (1980), turut menyatakan perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif. Tetapi, sifat perubahan ini tidak dapat diukur, malahan jelas berlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal. Tegasnya, perkembangan sentiasa berlaku terus-menerus, dari awal sehingga akhir hayat sesuatu organisma. Menurut Paul Eggan dan Don Kauchak pula, mereka berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran, pengalaman dan kematangan. Selain itu, Slavin (1997) berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu

berkembang dan membesar, menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa.

Perkembangan

fizikal

mempunyai

berberapa

prinsip

asas

bagi

memastikan

perkembangan seseorang individu stabil dan teratur. Prinsip yang pertama ialah perkembangan mempunyai arah tertentu yang dapat diramalkan iaitu dari tengah badan dan berterusan sehingga ke luar badan. Terdapat dua arah perkembangan iaitu arah dari kepala ke kaki ataupun cephalocaudal dan arah dari tengah ke tepi atau proximodistal.perkembangan bermula dari tulang belakang menuju kearah luar badan dimana pada peringkat prenatal, organ-organ yang terbentuk terlebih dahulu dan diakhiri oleh pembentukan otot halus. Teori yang boleh dikaitkan dengan

1

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

perkembangan fizikal ialah teori kematangan biologi Arnold Gessell (1880-1961) dan teori tugas-tugas perkembangan oleh Robert Havighurst. Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran,

pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah, memahami, menganalisa, dan membentuk pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman yang dilaluinya. Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaran yang dilalui oleh setiap kanak-kanak. Proses ini sangat penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanak-kanak. Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang. Terdapat beberapa teori yang mengkaji perkembangan kognitif iaitu teori perkembangan kognitif yang diutarakan oleh Jean Piaget dan teori perkembangan kognitif Lev Vgotsky.

1.1 Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kanak-kanak
Proses perkembangan kanak-kanak meliputi perubahan dari segi bentuk tubuh badan dan tingkah laku. Perkembangan kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh faktorfaktor baka dan juga persekitaran. Pengaruh genetic atau faktor baka dikenali sebagai gen yang terdiri daripada nekleoprotien yang menentukan baka atau ciri keturunan. Ia fokus pada kromosom iaitu sejenis benda seni berbentuk panjang yang didapati dalam nucleus sel sperma dan juga sel ovum. Mengikut kajian, kromosom mengandungi bahan DNA dan RNA dan masing-masing membawa gen-gen yang mengandungi sifatsifat baka. Individu yang normal biasanya mempunyai 23 pasangan kromoson. Semasa proses persenyawaan, iaitu percantuman sel seperma dengan sel ovum dengan membentuk zigot yang mula mendapat 23 kromosom daripada ibu bapa masingmasing. Seterusnya, proses pertukaran diantara kromosom daripada ibu dan bapanya berlaku dan menjadi ciri-ciri baka tersendiri, kemudian diwarisi oleh bayi yang dilahirkan.

2

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

Gen merupakan penentu utama dalam perwarisan ciri-ciri perkembangan individu serta sesetengah penyakit ibu bapa. pengaruh genetic terhadap perkembangan manusia dapat diperhatikan ke atas ciri-ciri perbezaan individu dari segi fizikal, mental dan emosi. Faktor yang kedua mempengaruhi perkembangan kanak-kanak ialah faktor persekitaran. Setiap individu, kecuali sesetengah kanak-kanak berkembah, mempunyai ciri fizikal seperti saiz badan, tinggi-rendah, berat-ringan, bentuk dan warna organ deria serta kemahiran fizikal yang unik. Kajian telah menunjukkan ciri-ciri fizikal luaran khasnya warna rambut dan organ deria diwarisi oleh gen-gen ibu bapa.. Ahli psikologi Galton (1865), Goddard (1890), Nerman (1937) dan Shieldo (1962) membuktikan bahawa setiap individu mepunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebaya. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. Ahli psikologi mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. Biasanya, ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar. Mereka juga mengatakan bahawa emosi seseorang iniduvidu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. misalnya, ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik. Dalam faktor persekitaran, institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia seperti iklim rumah, makanan, asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. Status sosial-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka. Makanan yang berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. Selian itu, kanak-kanak yang dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan caa yang baik akan mengalami perkembangan poensi, tingkah laku dan emosi yang sempurna.

3

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

Selain

itu,

perkembangan

kognitif kanak-kanak diperngarui oleh faktor

persekiratan iaitu rumah dan sekolah.masyarakat merupakan alam kehidupan manusia. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dalam aspek sosio emosi, personaliti dan mental. Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab, rajin berusaha, bermoral, beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. Selain itu, masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik, serta mengabaikan nilai keharmonia dan nilai kejiwaan. Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. Sumber teknologi merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti

suratkhabar, majalah, iklan, dan sebagainya. Pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akn meningkatkan kadar perkembangan kognitif, emosi dan sosialnya. Sebaliknya, kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang beransur keganasa, kuning atau kezaliman, akan membentuk sikap yang negative dan personaliti yang tidak diingini. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pelajar dari segi fizikal, intelek, emosi dan sosialnya. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadapt keharminian dan kemakmuran Negara. Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, demi mewujudkan insan yang hamonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

4

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

2.0 LATAR BELAKANG KAJIAN
Perkembangan fizikal kanak-kanak merupakan salah satu komponen dalam subjek Perkembangan Kanak-kanak. Melalui tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS), kajian untuk perkembangan fizikal yang dilakukan ialah mengenai ketinggian, berat, saiz kepala, saiz pinggang, Saya melakukan kajian di Sekolah Kebangsaan Bunut Payong. Di sekolah ini terdapat 5 orang cikgu lelaki, 25 orang cikgu perempuan, dan 400 orang murid. Antara objektif utama kajiian perkembangan fizikal ini dijalankan adalah untuk mengkaji kadar pertumbuhan murid lelaki dan murid perempuan di sekolah tersebut. Selain itu, ia juga dijalankan bertujuan untuk melihat sejauh manakah kebenaran dan ketepatan teori-teori yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang berkaitan dengan perkembangan fizikal kanak-kanak seperti Arnold Gesell, Jean Piaget dan Lev Vygotsky.

2.1 Pemilihan Responden
Dalam aspek pemilihan responden (murid-murid berumur 3 hingga 11 tahun) beberapa perkara penting perlu diambil kira dan dicatatkan antaranya latar belakang, bilangan yang dipilih dan kaedah yang digunakan untuk memilih responden. Aspek yang paling penting dalam pemilihan responden adalah untuk mengetahui latar belakang responden terlebih dahulu. Untuk megetahui latar belakang responden tersebut, beberapa perkara perlu dicatat antaranya nama, jantina, umur, pekerjaan ibu bapa dan bangsa. Saya telah memilih responden seramai 6 orang mengikut umur dan jantina.

5

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

2.2 Latar Belakang Responden
RESPONDEN A

Nama Kanak-kanak : Nur Aisyah Bt Mazlan Umur Kumpulan : 7 tahun : 1 Gemilang

Butir-butir Tarikh Lahir Bangsa Agama Jantina Nama Bapa Pekerjaan Bapa Pendidikan Bapa Pendapatan Keluarga Bilangan Adik-Beradik

Catatan 31 Disember 2003 Melayu Islam Perempuan Mazlan B Mustapa Kerja Sendiri SPM RM 800.00 2 orang

6

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

RESPONDEN B

Nama Kanak-kanak : Muhmmad Nazmi Naim B M,Billy Umur Kumpulan : 7 tahun : 1 Gemilang

Butir-butir Tarikh Lahir Bangsa Agama Jantina Nama Bapa Pekerjaan Bapa Pendidikan Bapa Pendapatan Keluarga Bilangan Adik-Beradik

Catatan 5 Ogos 2003 Melayu Islam Lelaki M.Billy B Mat Ishak Buruh SPM RM 1000.00 3 orang

7

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

RESPONDEN C

Nama Kanak-kanak : Mohd Amir Hakimi B Abd Razak Umur Kumpulan : 9 tahun : 4 Cemerlang

Butir-butir Tarikh Lahir Bangsa Agama Jantina Nama Bapa Pekerjaan Bapa Pendidikan Bapa Pendapatan Keluarga Bilangan Adik-Beradik

Catatan 31 Disember 2001 Melayu Islam Lelaki Abd Razak B Mat Hasan Pembantu Tadbir Diploma RM 1500.00 5 orang

8

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

RESPONDEN D

Nama Kanak-kanak : Siti Fatimah Bt Azman Umur Kumpulan : 9 tahun : 4 Cemerlang

Butir-butir Tarikh Lahir Bangsa Agama Jantina Nama Bapa Pekerjaan Bapa Pendidikan Bapa Pendapatan Keluarga Bilangan Adik-Beradik

Catatan 3 Februari 2001 Melayu Islam Perempuan Azman B Mohd Khalid Guru Diploma RM 2500.00 4 orang

9

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

RESPONDEN E

Nama Kanak-kanak : Mohd Amirul Fikri B Nasir Umur Kumpulan : 11 tahun : 5 Gemilang

Butir-butir Tarikh Lahir Bangsa Agama Jantina Nama Bapa Pekerjaan Bapa Pendidikan Bapa Pendapatan Keluarga Bilangan Adik-Beradik

Catatan 18 Julai 1999 Melayu Islam Lelaki Nasir B Salleh Peniaga Pasar Malam SPM RM 1800.00 7 orang

10

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

RESPONDEN F

Nama Kanak-kanak : Nur Imani Bt Rahmat Umur Kumpulan : 11 tahun : 5 Gemilang

Butir-butir Tarikh Lahir Bangsa Agama Jantina Nama Bapa Pekerjaan Bapa Pendidikan Bapa Pendapatan Keluarga Bilangan Adik-Beradik

Catatan 29 September 1999 Melayu Islam Perempuan Rahmat B Mohd Fakaruddin Bekerja Sendiri SPM RM 1400 4 orang

11

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

3.0 PERKEMBANGAN FIZIKAL
3.1 Data Perkembangan Fizikal
Pelajar Tahun 1

TINGGI Responden (CM)

BERAT (KG)

UKUR LILIT KEPALA (CM)

PINGGANG (CM)

A B Purata

113.0 114.0 113.5

16.6 19.0 17.8

46.0 48.5 47.35

48.5 47.0 47.75

Pelajar Tahun 3

Responden

TINGGI (CM)

BERAT (KG)

UKUR LILIT KEPALA (CM)

PINGGANG (CM)

C D Purata

136.0 128.0 132.0

30.0 26.0 28.0

54.0 51.0 52.5

53.0 51.3 52.15

Pelajar Tahun 5

Responden

TINGGI (CM)

BERAT (KG)

UKUR LILIT KEPALA (CM)

PINGGANG (CM)

E F

129.0 128.0

33.0 28.0
12

54.0 52.0

54.0 52.5

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

Purata

128.5

30.5

53.0

53.25

3.2 Kematangan Psikomotor 3.2.1 Psikomotor Kasar
Bermain loncat tali / skipping. Responden A B Catatan Koordinasi tangan dan mata tidak sempurna. Sukar melakukan lompatan. Tidak dapat mendengar arahan , suka bertindak sendiri, tidak boleh melakukan lompatan . Pergerakan badan masih lagi tidak sempurna tetapi boleh melakukan lompatan. Koordinasi mata dan tangan nampak sempurna ketika melakukan lompatan. Boleh melakukan lompatan tetapi keadaan badan ketika mendarat nampak tidak seimbang. Boleh melakukan lompatan dengan begitu baik, aspek pengawalan nampak sempurna dan kelihatan yakin ketika melakukannya.

C

D

E

F

Berlari sambil menendang bola. Responden A B C D E F Catatan Tidak boleh melakukan .koordinasi kaki dan mata tidak berkesan. Tidak boleh melakukan. Tidak mendengar arahan. Boleh melakukan walaupun koordinasi nampak tidak begitu sempurna. Boleh melakukan tetapi tidak dapat mengawal kelajuan dan arah bola. Dapat melakukan dengan bagus tetapi sukar mendengar arahan. Dapat melakukan dengan baik sekali dan pengawalan arah dan kelajuan bola nampak baik.

13

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

3.2.2 Psikomotor Halus

Menggunting gambar / bentuk Responden A B C D E F Catatan Menggunting gambar tidak mengikut bentuk. Kelihatan sukar ketika melakukan dan tidak menepati arahan. Boleh melakukan tetapi kelihatan kekok dan tangan tidak bekordinasi dengan betul, Melakukan dengan cepat walaupun tidak sempurna. Melakukan dengan cepat dan baik. Amat baik sekali.

Mengenakan butang atau zip atau mengikat sesuatu yang tidak dapat dilihat (seperti di belakang / di bawah) Responden A B C D E F Catatan Tidak boleh melakukan walau ditunjukkan beberapa kali. Tidak boleh melakukan dan kelihatan kekok. Hanya boleh melakukan seperti mengenakan butang tetapi tidak boleh mengikat tali kasut tanpa melihatnya. Boleh melakukan Boleh melakukan dengan baik sekali dan mendengar arahan. Boleh melakukan dengan amat baik sekali.

14

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

4.0 perkembangan kognitif
4.1 Ujian Intelektual Piaget

Nama Kanak-kanak : Umur Pemerhati : :

Ujian

Kedudukan Asal

Transformasi

Soalan: Adakah sama bilangan Soalan: Sekarang, adakah jumlah duit syiling di setiap baris? duit syiling masih sama atau lebih banyak? Nombor

Jawapan : Sama ( Tidak ( Kenapa?

) )

Jawapan : Sama ( Tidak ( Kenapa?

) )

……………………….........

……………………….........

15

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

…………………………….

…………………………….

Soalan:

Adakah

jumlah Soalan: Sekarang, adakah setiap ini mempunyai jumplah

plastesin dalam setiap bola bola ini sama?

plastesin yang sama atu lebih salah satunya

Jisim

Jawapan : Sama ( Tidak (

) )

Jawapan : Sama ( Tidak (

) )

Kenapa? ………………………......... …………………………….

Kenapa? ………………………......... …………………………….

16

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

Soalan: Adakah jumlah air di Soalan: sekarang, adakah jumlah dalam kedua-dua bekas ini air adalah sama? adalah sama atau salah

satunya lebih banyak?

Cecair

Jawapan : Sama ( Tidak ( Kenapa?

) )

jawapan : Sama ( Tidak ( Kenapa?

) )

……………………….........

……………………….........

4.2 Dapatan kajian bagi perkembangan Kognitif
UJIAN : NOMBOR Responden Jawapan / Pandangan Kedudukan Asal A B C D E F Sama Tidak Sama Sama Sama Sama Transformasi Tidak Tidak Tidak Sama Sama Sama

UJIAN :JISIM Responden Jawapan / Pandangan Kedudukan Asal Transformasi

17

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

A B C D E F

Tidak Sama Sama Tidak Sama Sama

Tidak Tidak Tidak Tidak Sama Sama

UJIAN : CECAIR Responden Jawapan / Pandangan Kedudukan Asal A B C D E F Tidak Sama Tidak Sama Sama Sama Transformasi Tidak Tidak Tidak Sama Sama Sama

18

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

5.0 laporan kajian
5.1 Analisis Data Perkembangan Fizikal Kanak-kanak
Saya telah membuat beberapa analisi berdasarkan data-data yang telah diperoleh oleh saya ketika kajian bagi mengetahui perkembangan fizikal kanak-kanak yang terdiri daripada umur tujuh , sembilan dan sebelas tahun.
Setelah saya mengumpulkan segala maklumat, didapati bahawa perkembangan fizikal kanakkanak perempuan adalah lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. Keputusan yang diperoleh bukan hanya bagi satu peringkat umur sahaja tetapi meliputi semua peringkat umur, bagi data yang diperlukan untuk tugasan ini, dapatlah disimpulkan bahawa segala maklumat yang diperoleh secara keseluruhannya menunjukkan bahawa perkembangan fizikal kanak-kanak perempuan adalah lebih cepat bagi setiap peringkat umur bagi semua jenis ukuran yang diambil. Ini menunjukkan bahawa kanak-kanak perempuan lebih cepat matang berbanding kanak-kanak lelaki. Jika kita lihat kebiasaannya kanak-kanak perempuan akan mencapai akil baligh dalam lingkungan umur 10 ke 12 tahun. Dalam lingkungan umur ini, kita dapat melihat kanak-kanak perempuan kelihatan lebih matang dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Pada masa ini, 19

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010 tingkah laku mereka kelihatan seperti bukan kanak-kanak sekolah rendah lagi kerana mereka dapat berfikir dengan lebih cermat kebaikan dan keburukan sesuatu perkara. Selain itu, sifat egosentrik juga sudah semakin menghilang pada usia ini. Jika ditinjau dari segi kadar pertumbuhan fizikal pula, pada masa ini, kadar pertumbuhan fizikal kanak-kanak perempuan akan meningkat berbanding kanak-kanak lelaki. Ini dapat dibuktikan jika kita melihat keadaan di sekolah, kebanyakan murid-murid perempuan tahap 2 adalah lebih besar berbanding muridmurid lelaki tahap 2. Berlainan pula dengan murid-murid lelaki, mereka akan mencapai akil baligh dalam lingkungan umur 13 ke 15 tahun. Ini menyebabkan kadar pertumbuhan fizikal bagi murid lelaki lebih lambat berbanding kadar pertumbuhan fizikal bagi murid perempuan. Selain itu, murid lelaki juga akan mengalami proses kematangan lebih lambat berbanding murid perempuan. Jika dilihat daripada maklumat yang telah saya kumpul, ukuran yang saya buat menunjukkan perkembangan fizikal kanak-kanak perempuan dalah lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki.

20

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

21

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102
2010

22

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful