IV. SISTEMUL BANCAR IN ECONOMIA DE PlATA 4.1.

Conceptul de sistem bancar şi structura acestuia Sistemul bancar reprezintă ansamblul instituţiilor autorizate să efectueze operaţiuni bancare pe teritoriul unei ţări. Aceste instituţii sunt entităţi economice specializate pe comerţu1 cu bani, precum şi pe furnizarea de produse şi servicii bancare, având drept scop al activităţii desfăşurate obţinerea de profit. In economia de piaţă, sistemul bancar e organizat pe două niveluri (subsisteme): banca centrală şi respectiv, ansamblul băncilor. Calitatea de sistem decurge din relaţiie care se stabilesc între cele două subsisteme în dublu sens:  dacă băncile dispun de resurse excedentare, surplusul poate fi preluat de banca centrală;  dacă băncile au nevoie de resurse suplimentare, pentru a le procura pot apela la banca centrală pentru a obţine credite. 4.2. Băncile comerciale 4.2.1. Rolul şi funcţiile băncilor comerciale In prezent, locul şi rolul băncilor în economie este strâns legat de calitatea lor de principali intermediari în relaţia economii - investitii, relaţie hotarâtoare în cresterea economica. Totodata, ele au calitatea de interrnediari monetari a caror caracteristica esentiala este posibilitatea de a realiza creatie monetara, transformand active nemonetare (cambii, obligatii, etc.) în moneda. Desi, istructurile nationale ale sistemelor bancare sunt foarte diferite, totusi in majoritatea tarilor se face o delimitare intre bancile comerciale (de depozit) si bancile specializate. Bancile comerciale sunt acelea care efectueaza toate tipurile de operatiuni bancare. Totusi, constituirea de depozite si acordarea de credite constituie operatiunile de baza ale acestora. in ultima perioada se remarca o tendinta de universalizare a bancilor comerciale, in sensul ca acestea desfasoara toate operatiunile bancare permise de lege si nu isi limiteaza activitatea la anumite sectoare (la noi, societatile bancare sunt, prin lege, banci universale). Bancile comerciale indeplinesc trei functii de baza:  sa atraga resursele disponibile ale clientilor (persoane tizice si juridice) sub forma de depozite (atragerea fondurilor);  sa permita clientilor sa-si retraga banii sau sa-i transfere in alte conturi;  sa acorde imprumuturi clientilor care solicita credite, folosind depozitele atrase (plasarea fondurilor). 4.2.2. Operatiunile bancilor comerciale În îndeplinirea funcţiilor lor, băncile comerciale desfaşoară operatiuni specifice, delimitate, dupa sensul lor, în pasive şi active. Pentru a analiza operaţiunile pasive şi active ale băncilor comerciale amintim că în pasivul băncilor se reflectă constituirea resurselor şi datoriile băncii faţă de exterior, iar în activ utilizările resurselor. Elementele de activ şi pasiv se structurează în funcţie de destinaţie şi gradul de exigibilitate:

ACTIV 1. Mijloace fixe 2. Numerar 3. Plasamente - sume de primit de la B Centrală - certificate de trezorerie - depozite constituite la alte bănci - sume de primit de la guvern - credite şi avansuri acordate clienţilor - participaţii la alte societăţi 4. Alte active

PASIV 1. Capitaluri proprii Capital social Rezerve Fond de dezvoltare Profit nedistribuit 2. Depozite ale clienţilor 3. Depozite de la alte bănci 4. Împrumuturi de la B Centrală 5. Împrumuturi de la alte bănci 6. Împrumuturi externe

Operatiunile de pasiv (operaţiuni pasive) Operatiunile pasive sunt cele prin care băncile îşi constituie resursele: 1) Operaţiuni de constituire si completare a capitalului propriu - deţin o pondere redusă în totalul operaţiunilor pasive (8 - 12%). Fiind în marea lor majoritate societăţi pe acţiuni, băncile îşi formează capitalul propriu prin emisiunea si subscrierea de actiuni. Capitalul social al unei bănci trebuie vărsat integral şi în formă bănească în momentul subscrierii. Completarea acestuia se realizeaza pe seama fondurilor de rezervă constituite prin repartizarea unei părţi din profit. 2) Operaţiunile de depuneri - reprezintă cea mai importantă operaţiune de paviv a băncilor de depozit, prin care se mobilizează capitalurile disponibile temporar din eonomie. Depunerile pot fi constituite de agenţi economici, de populaţie, precum şi de alte bănci. • depozite la vedere - prezintă o mare elasticitate, în sensul că depunătorii pot dispune în orice moment utilizarea lor pentru plăţile prin cont sau retragerile din cont. • depozite cu preaviz – deţinătorii pot realiza retrageri doar după înştiinţarea prealabilă a băncii, într-un anumit termen, prevăzut în contract. • depozite la termen se realizează prin conturi de depozite (de economii), creand o baza sigura de fructificare in procesul de creditare, pe termene corelate cu natura si durata aces- tor resurse. 3) Operaţiunile de împrumut – sunt operaţiuni de procurare a reurselor de la Banca Centrală. Aceste operaţiuni de refinanţare pot fi • operaţiuni de rescont (operaţiuni de rescont, de împrumut pe gaj de cambii sau de împrumut prin pensiunea cambiilor, de la alte bănci, bănci de scont sau, de regula, banca de emisiune) • operaţiunile de lombardare, operaţiuni de împrumut pe garanţii de efecte publice (obligaţiuni şi bonuri de tezaur), prin care banca comercială obţine de la banca de emisiune resurse pe termen scurt. 4) Alte operatiuni pasive: emiterea de certificate de depozit (pentru acoperirea unor goluri temporare) sau de obligatiuni (pentru procurarea de resurse pe termen mediu si lung). Operatiunile de activ

constituirea de depozite la alte banci Operaţiunile de comision – nu sunt cuprinse în bilanţul băncilor comerciale Operaţiunile de comision sunt operaţiunile pe baza cărora băncile încasează comisioane şi speze bancare pentru serviciile prestate clienţilor. pensiunea cambiilor. • credite de exploatare . realizarea de construcţii etc. Acestea sunt: 1) operatiunile de creditare se diferenţiază două categorii distincte şi anume a) operatiuni de creditarea a agenţilor economici – acestela putând fi clasificate în funcţie de destinaţie. Astfel.. cambii.sunt operaţiuni prin care băncile angajează resursele procurate în vederea obţinerii profitului. ➢ credite de trezorerie – sunt acordate în vederea satisfacerii nevoilor de finanţarea firmelor din activitatea de producţie şi comercializare. b) operaţiuni de creditare a persoanelor fizice. Aceste operatiuni se referă la: 1) efectuarea de transferuri banesti 2) efectuarea de operatiuni de incasso .sunt cele pe care le realizeaza în numele bancii . Aceste sunt acordate pe termen scurt şi îmbracă două forme principale: • avansurile în cont curent – reprezintă posibilitatea agenţilor economici de a efectua plăţi chiar dacă nu sunt disponibilităţi în cont. • operaţiunile efectuate cu bunurile dobândite în urma executării silite.se acordă pe termen mijlociu şi lung şi sunt destinate procurării de echipamente. c) operaţiuni de creditare a statului: prin achiziţionarea de titluri de stat. • achiziţia de efecte publice şi acţiuni . acestea fiind plasamente deosebit de lichide. se acordă pentru creditarea activităţii curente a agenţilor economici • credite specializate (credite de campanie pentru activităţi sezoniere. Aceste sunt active uşor lichidabile. 3) efectuarea de operatiuni de mandat . 3) Plasamente interbancare . Cea mai mare parte a serviciilor bancare nu comportă angajarea bilanţieră (nu contribuie la majorarea resurselor şi nu afectează activul băncilor). acestea fiind valorificate prin vânzare în vederea recuperării sumelor împrumutate.primesc de la clienti diferite documente (facturi. aducând concomitent anumite venituri.Operaţiunile active (plasamente bancare) . 2) operaţiuni de plasament . astfel: • credite pentru procurarea de echipament ( credite de investitii) . împrumutul pe gaj de efecte publice şi acţiuni.sunt destinate acoperirii cheltuielilor de exploatare. o credite pentru bunuri de folosinţă îndelungată. constau în următoarele tipuri de credite: o credite pentru locuinţe. o credite pentru cheltuieli curente (nevoi personale).pot consta in: • cumpărarea de aur şi devize. maşini. realizandu-se pe doua căi: ➢ creditarea creanţelor comerciale – operaţiune prin care băncile preiau creanţele firmelor asupra clienţilor lor în schimbul monedei. avem: scontarea cambiilor. împrumutul pe gaj de cambii. cecuri) pe care le trimit spre incasare. dar angajează riscuri.constituie o cale de plasare a resurselor în vederea obţinerii de profit din activitatea bancară. credite pentru stocuri garantate cu waranturi sau credite pentru marfuri aflate în curs de transport pe bază de scrisori de trăsură sau conosament).

creditul va fi inclus in activul bilantului in momentul in care clientul il va utiliza efectiv.3. • operatiuni legate de variatia dobanzilor si a cursurilor vaJutare . avalizarea si andosarea (girarea) tratelor . in caz de faliment al c1ientului sau. un credit de o valoare determinata. sa realizeze operatiunile la care acesta s-a angajat.) ţi credite. care. adică ea trebuie să asigure deopotriva o lichiditate adecvată şi un profit . Realizarea unei lichidităţi adecvate necesită asigurarea unui raport optim între durata de constituire a resurselor şi destinaţia plasamentelor. o acceptarea. Totodată. In gestionarea lichidităţii. certificate de depozit ale altor bănci etc. resursele cu caracter temporar trebuie angrenate doar parţial în plasamente.se schimba la un moment dat o suma de dolari cu una de euro. cele mai cunoscute fiind: o cautiunea . hârtii de valoare (obligaţiuni de stat.2. fie sa cumpere titlurile emise de clientul sau si ramase neplasate. în sensul îndrumării resurselor cu caracter temporar (provenite din depuneri la vedere) în plasamente pe termen scurt. se refera la efectuarea unor operatiuni pentru client: vanzare . 4. 4) acordarea de garantii .dar pentru contul clientului. întrucât o parte din acestea e necesar a fi pastrată sub forma rezervei de lichiditate. • deschiderea de linii de credit confirmate .sunt formalitati prin care banca se angajeaza sa achite la scadenta cambiile care nu au fost onorate de c1ientul sau. pot fi operatiuni de acoperire (protejarea impotriva riscurilor: operatiuni de swap . In ultimul timp.consta In efectuarea de acte prin care banca se obliga sa-si asume angajamentele tertilor. respectiv.reprezinta angajamentul luat de banca de a acorda clientului sau. bonuri de tezaur. fie sa-i deschida o linie de credit care sa inlocuiasca operatiunea de emisiune a titlurilor.este angajamentul bancii ca. • angajamente de a cumpara sau vinde titluri la termen. băncile îmbină doi factori care actionează contradictoriu: interesul băncii de-a efectua cât mai multe plasamente pentru a obţine un profit cât mai ridicat (dar aceasta conduce la un nivel scăzut de lichiditate) si. in caz ca importatorul nu va plati. in general. analiştii acordă o mare atenţie orientării politicii bancare în funcţie de structura activelor. Operaţiunile active ale băncilor comerciale sunt structurate pe trei grupe principale: numerar. o acreditivul documentar . Luând în considerare situaţia activelor.cumparare de titluri pentru client. • facilitiiti de emitere a titlurilor .banca se obliga sa plateasca exportatorului care prezinta documentele cerute. administrarea portofoliilor de hartii de valoare si chiar la administrarea patrimoniului acestuia. preocuparea băncii de-a asigura un grad ridicat de lichiditate (dar astfel obţine un profit mai scăzut). banca se confruntă cu alternativa risc .profit. 5) asumarea de angajamente propriu-zise.sunt operatiuni pe care banca le efectueaza pe baza anticipatiilor proprii referitoare la evolutia viitoare a ratelor dobanzii si cursurilor valutare. iar a resurselor permanente în plasamente pe termen mijlociu şi lung.banca se angajeaza. urmand ca la o data viitoare prestabilita sa aiba loc operatiunea inversa) sau operatiuni speculative (obtinerea de castig). Lichiditatea bancară Lichiditatea bancară reprezintă capacitatea băncii de a asigura în orice moment efectuarea plăţilor cerute de creditorii săi (plăţi directe către clienţi în numerar sau plăţi dispuse de clienţi în favoarea altor firme care au conturi la alte bănci). in anumite conditii.

însă. L= b) Coeficientul de utilizare a resurselor stabile: ( C + CTL ) Curs = TM Rs unde: Curs .active lichide (numerar. în literatura de specialitate fiind evidenţiate deosebirile dintre acestea: Active bancare Numerar Hârtii de valoare Credite Grad de lichiditate înalt mediu scăzut Grad de profit scăzut mediu înalt Banca trebuie să optimizeze structura activelor. rămâne la latitudinea fiecarei bănci în ce plasamente se angajează si în ce combinaţii. diversificarea este subordonată principiului dispersării riscului. disponibilităţi în conturi la alte banci si la banca centrala).resurse stabile (capital propriu plus depunerile pe termen ale clienţilor). astfel încât să realizeze un profit ridicat.angajamentele bancii fata de deponentii pe termen scurt. Astfel. Ang . Plasamentele bancare nu sunt omogene. . bancile comerciale au obligatia de a-si constitui si menţine rezerve minime obligatorii. minimizarea riscului. nivelului de profit existent. ci şi riscul neplăţii. Indicatorii de apreciere a lichidităţii bancare Lichiditatea bancară poate fi apreciată pe seama mai multor indicatori. Aum . luându-se în considerare nu numai gradul de lichiditate.coeficientul de utilizare a resurselor stabile Ctm . devize.credite pe termen mediu.active usor mobilizabile (aur. iar pe de altă parte. Rs . In vederea asigurarii lichiditatii. între care cei mai relevanţi sunt: a) Coeficientul lichidităţii bancare: Al + Aum Ang TS unde: L – coeficientul lichiditatii bancare Al . prin confruntarea profitabilităţii cu riscurile.credite pe termen lung.ridicat. pe de o parte. acesta urmărind. dar să poată asigura şi o lichiditate corespunzătoare. dispersarea riscurilor diminuează riscurile. • diversificarea portofoliului. Ctl . dar aplatizează şi profiturile. hârtii de valoare). băncile trebuind da păstreze la banca centrală o parte din depozitele constituite de clientii lor. aceasta bazându-se pe două atitudini semnificative: • selectia active lor. menţinerea şi creşterea.

de regula. devize si alte active de rezerva recunoscute pe plan international). administreaza rezervele internationale ale tarii (formate din aur. statul a oferit acesteia "privilegiul emisiunii".pasive ponderate A pond . motiv pentru care acestea au inceput sa dezvolte practica utilizarii monedei scripturale. 3) bancher si casier al statului tine in evidentele sale contul statului. Scopul urmarit de fondatorii lor era infiintarea unei banci de stat.1.active ponderate Nivelul optim al acestui indicator este 1.3. Intr-o economie. Banca Mondiala. ci doar cu sistemul bancilor comerciale. Rolul şi funcţiile băncii centrale Banca centrală este o instituţie financiar . totodata. adica dreptul exclusiv de a emite bancnote. cat si sistemului de banci comerciale si care implementeaza politica monetara si de credit a tarii respective. In schimbul acestui sprijin primit de la banca centrala. care ofera servicii atat guvernului unui stat. Banca centrală 4. d) A1ţi indicatori: • ponderea activelor lichide în total active. banca centrala stabileste si aplica regimul valutar al tarii. banca centrala îndeplineste anumite functii specifice: 1) emisiunea monetara. Banca Reglementelor Internationale etc. este reprezentanta statului in relatiile internationale: interstatale. fiind monopol al bancii centrale.bancara aflata in fruntea intregului sistem bancar. • raportul dintre active curente şi pasive curente. Primele banci centrale au aparut in secolul al XVII-lea: Banca Suediei (1668). in care toate celelalte forme de monede trebuie transformate pentru a putea exista si functiona.). 2) stabilirea si implementarea politicii monetare si valutare la ora actuala. totodatii. Bancile centrale nu lucreaza direct cu publicul.indicele de lichiditate P pond .3. bancnotele si monedele emise de banca centrala reprezinta moneda primara ("moneda de ultima instanta). Banca Angliei (1694). care sa acorde acestuia creditele de care acesta avea nevoie. Acest moment a marcat excluderea bancilor comerciale din procesul emisiunii de bancnote. monitorizeaza evolutia cursului de schimb al monedei nationale (poate interveni pe piata pentru influentarea acestuia). 4. interbancare si cu institutii financiare internationale (Fondul Monetar International. politica monetara reprezinta principala functie pentru majoritatea bancilor centrale si are ca principal obiectiv principal asigurarea stabilitatii preturilor.se stabileşte prin ponderare (aplicând succesiv fiecărei categorii analizate o cifră de ponderare în ordine crescătoare) şi raportare a pasivelor ponderate la activele ponderate: IL = ∑ P pond ∑ A pond unde: IL . Bana Frantei (1800). emisiunea de bancnote este garantata de stat.c) indicele de lichiditate . efectueaza plati si .

 depozite ale organizatiilor internationale (Fondul Monetar International. bancile centrale realizeaza urmatoarele operatiuni: Operatiuni pasive Operatiuni pasive sunt cele prin care isi constituie resursele: 1) Operapuni de constituire si completare a capitalului .  depozite publice (disponibilitati ale Trezoreriei publice. In anul 1946 Banca Nationala a Romaniei a fost etatizata. fie sub forma de rezerve mll11me ohligatorii. unic organ de emisiune. Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare. vanzarea si rascumpararea titlurilor de stat si a altor efecte prin care statul se imprumuta de la public. Banca Reglementelor lnternationale etc. precum si autorizarea si supravegherea sistemului bancar. constituirea se realizeaza din surse bugetare. reorganizata si suhordonata conducerii statului comunist. valutara.2. banca centrala este Banca Nationala a Romaniei. 5) reglementarea si supravegherea sistemului de plati al tarii. de credit si de plati.101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si.  depuneri ale bancilor centrale din alte tari. Potrivit acestora. ca societate pe actiuni. Dupa anul 1989.). primeste depozite de la acestea si este imprumutator de ultima instanta pentru acestea. de unde si denumirea de banca de emisiune.58/1998) si Legea nr.sunt reprezentate de:  depuneri ale biincilor comerciale. imputernicita sa elaboreze si sa implementeze politica monetara. 3) Emisiunea de bancnote . poate acorda avansuri si imprumuturi statului in anumite conditii. fie pentru interventii pe piata valutara.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei). In anul 1901.reprezinta principala operatiune a unei banci centrale. Operaţiunile bancii centrale Pentru a-si indeplini functiile in economie. fie sub forma de depozite bane are atrase de banca centralii de la acestea. statul si-a retras participatia la capitalul bancii centrale. aceasta devenind banca privata. 4) banca a bancilor .au o pondere modesta in cadrul operatiunilor pasive.deschide conturi bancilor comerciale. poate actiona ca agent al statului in ceea ce priveste emisiunea. 4. respectiv. orice monede sau bancnote emise de aceasta trebuie sa fie acceptate ca moneda legala de catre . asigurarilor sociale dc stat si alte depuneri). cu capital de stat (1/3) si privat (2/3). efectuate fie pentru derularea transferurilor banesti internationale. banca centrala este si autoritatea de supraveghere bancara.incasari prin acesta. s-au adoptat doua legi bancare: Legea nr. iar completarea prin capitalizarea unei parti din profit. 2) Operapuni de depuneri . Legea nr. moneda creata de banca centrala (sau moneda primara) este caracterizata prin faptul ca are o putere liberatorie nelimitata pe teritoriul national. care a fost infiintata in anul 1880.33/1991 privind activitatea bancara (actualizata prin Legea bancara nr.3.34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (actualizata prin Legea nr. in unele tari. In tara noastra. Banca Nationala a Romaniei este banca centrala a statului roman.

pe scara foarte redusa si. iar acesta. tehnica sa este simpla: bancile comerciale pot vinde bancii centrale titlurile de creanta pe care le detin. fie prin operatiuni de open market. conform legii. intrucat reflecta operatiunile efectuate de autoritatea monetara pentru a asigura stabilitatea cursurilor de schimb ale monedei . Operatiunile active Operatiunile active sunt cele prin care sunt plasate resursele constituite: 1) Operapuni de creditare . 4) Operatiuni de imprumut . avand avantajul ca permit bancii centrale sa initieze ea aceste operatiuni de refinantare a sectorului bancar comercial. Acesta este o forma exceptional a de refinantare pe termen foarte scurt. prin interventiile sale pe piata monetara. iar volumul acestora este inca modest comparativ cu cel al tarilor dezvoltate. Refinantarea bancilor comerciale este realizata de banca centrala in trei modalitati: a) Rescontul .creditul lombard. c) Creditele in cont . Banca Nationala a Romaniei poate furniza lichiditati bancilor comerciale acordandu-le credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare (titluri de stat si alte active negociabile). avand In vedere ca cursul titlurilor veehi este mai mare dedit al celor noi (Intrucat In eazul titlurilor vechi timpul ramas panii la scadenfii este mai scazut). Aceste active externe ale bancii centrale au o importanta semnificatie monetara. aceste operatiuni au luat amploare pe masura diminuarii ponderii operatiunilor de rescont. Banca Nationala a Romaniei nu a putut pune la punct o procedura de rescont. inca. In Romania. in consecinta. nu poate inregistra solduri debitoare mai mari decat dublul capitalului social al bancii plus fondul sau de rezerva si.constau In cumparari de aur si devize.este modalitatea traditionala de refinantare a bancilor. Banca Nationala a Romaniei a inceput sa efectueze operatiuni de open market abia in anul 1997. echivalentul a 7% din veniturile bugetului inregistrate in anul precedent. se poate realiza fie prin acordarea de credite directe. Creditele directe acordate Trezoreriei publice sunt deseori completate prin operatiunile de open market.constau in operatiuni de refinantare a bancilor comerciafe si operatiuni de creditare a statului.sunt imprumuturi obtinute de la banci straine si institutii financiare internationale. Pentru a avea acces la acest credit. Dad banea central a dore~te sa favorizeze o noua emisiune de titluri publice. prin care banca centrala dobandeste creante asupra statului. scopul sau fiind de a asigura efectuarea platilor zilnice ale unei banci aflate In criza de lichiditate. 2) Operatiuni comerciale . b) Operatiunile de piata monetara (open market) . Creditarea statului.sunt operatiuni prin care banca central a achizitioneaza de la bancile comerciale titluri. cu predilectie titluri publice. Rata dobanzii este stabilita de Banca Nationala si reprezinta. respectiv. nivelul maxim al ratei dobanzii practicate in sistemul ba:ncar. In ceea ce priveste Banca Nationala a Romaniei. Totoda. aceasta administreaza "Contul curent general al Trezoreriei Statului".se realizeaza fie sub forma tehnica a liniilor de credit (limita maxima stabilita de banca centrala pentru soldul debitor al contului curent al unei banci comerciale). ea va cumpara de pe piata monetara titlurile veehi. de regula. Biincile comerciale vand titlurile veehi ~i cumpara noile titluri emise de Trezorerie. bancile comerciale trebuie sa constituie garantii (titluri de stat si aIte titluri acceptate de Banca Nationala). fie sub forma tehnica a avansurilor in cont (banca centrala crediteaza cu suma respectiva contul bancii comerciale beneficiare). bancile pot apela la facilitatea de creditare .persoanele fizice si juridice pentru plata tuturor obligatiilor publice si private. efectele comerciale se utilizeaza. iar dobanda de refinantare poate fi modulata in functie de conditiile pietei. In prezent. suportand o taxa de rescont stabilita cu anticipatie.

Bancile şi institutiile de credit specializate Bancile specializate sunt acele banci care dezvolta preponderent operatiuni bancare de un anumit tip sau in anumite sectoare in care s-au specializat. 4. 1) Bancile ipotecare Bancile ipotecare sunt banci specializate in acordarea de credite ipotecare. In Romania nu exista inca banci ipotecare. care se acorda pentru cumpararea sau construirea unei locuinte. care este prima institutie specializata in instrumente de economisire si creditare pentru constructia sau cumpararea de locuinte.sunt acordate furnizoruIui (exportatorului).). operatiuni de plati si incasari rezultate din relatiiIe cu firme din strainatate) . in jur de 15 banci comerciale romanesti acorda credite ipotecare.la 25 de ani). care sa sprijine dezvoltarea comertu1ui exterior. in baza caruia clientul economiseste o suma minima stabilita si. prin intermediul creditelor documentare (acreditive si scrisori de garantie bancara).crediteIe furnizor . care au aparut recent in economia noastra. in conformitate cu prevederile Legii 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ. O alta institutie care acorda credite ipotecare este Raiffeisen Banca pentru Locuinte. • acordarea de credite prin intermediul acceptarii si scontarii cambiilor. fiind garantate cu ipoteca instituitiă asupra imobilului pentru care se acorda creditul si cu polita de asigurare de viata a beneficiarului creditului. Acestea actioneaza in marea lor majoritate in sfera creditului pe termen mijlociu si lung. iar cumparand valuta evita o apreciere excesiva. precum si o institutie de interes public . Aceste credite sunt credite pe termen lung (pana.4. cele mai importante operatiuni ale lor fiind: • decontarea schimburilor intemationale (operatiuni de schimb valutar. sprijinirea si expansiunea comertului exterior. Principalele credite oferite de banciIe de comert exterior sunt: . .nationale (vanzand valuta pe piata valutara banca centrala evita o depreciere prea mare a monedei nationale. Creditul ipotecar reprezinta principala modalitate de sprijinire a proprietatii private. • facilitarea tuturor operatiunilor valutare. dobandeste dreptul de a primi un credit ipotecar cu dobanda fixa. Cele mai reprezentative banci specializate vor fi prezentate în continuare. 2) Bancile de comert exterior Bancile de comert exterior urmaresc. astfel. a operatiunilor de mandat. de garantare si asigurare a creditelor. • participarea la crearea societatilor comerciale. Credite ipotecare mai sunt acordate si de societati de credit ipotecar. Alte operatiuni .creditare. de credit.banca centrala.Agentia Nationala pentru Locuinte. Pentru a beneficia de un credit de la aceasta institutie se incheie un contract de economisire . insa nu este o banca specializata. In prezent. cesionata in favoarea bancii. A fost infiintata in luna mai a acestui an. bancare si financiare specializate in comertul exterior. in principal. dar tot mai multe banci comerciale au introdus in oferta lor de credite acest produs bancar. poate realiza operatiuni de decontare si compensare a platiior si incasarilor derulate intre bancile comerciale din tara respectiva. prin mobilizarea creanteIor de la furnizor (exportator) sau credite acordate cumparatoruIui (importatorului) pe termen mijlociu si lung.

ci o banca comerciala universala. Aceste institutii mobilizeaza resursele considerabile. in principal. intreprinderilor industriale (uneori si din alte ramuri economice). in consecinta statul reglementeaza si supravegheaza activitatea de economii. pentru realizarea de investitii productive (achizitionari de utilaje. statul urmareste sa promoveze prin lege si sa aplice anumite norme de lucru care sa protejeze pe cei care economisesc si sa dezvolte preferinta publicului de a economisi. 3) Bancile de investitii Bancile de investitii acorda. credite pe termen mediu si lung.creditele cumparator . catre membrii cooperatori. cooperativele de credit ocupa un loc important in cadrul sistemului bancar. in principal. in timp ce depozitele formate la celelalte banci beneficiaza de o garantare partiala prin intermediul unui fond special (Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar). in principal. care mobilizeaza resursele disponibile. furaje.). . echipamente. care sunt folosite. precum si antreprenorilor de case si celor care doresc sa construiasca imobile in regie proprie. modernizarea si progresul afacerilor. In general. In tara noastra functioneaza Casa de Economii si Consemnatiuni. de regula. pentru acordarea de credite si achizitionarea de efecte publice. Depozitele constituite la Casa de Economii si Consemnatiuni sunt garantate integral de statul roman. cu precadere. . sub forma de depozite pe termen lung. organizatii obstesti. cu capital integral de stat. In majoritatea tarilor dezvoltate. asociatii familiale. ale membrilor cooperatori (persoane fizice. 5) Cooperativele de credit Cooperativele de credit sunt institutii de credit eu caracter de ajutorare reciproca (sunt institutii mutualiste). 6) Bancile agricole Bancile agricole vizeaza sprijinirea agriculturii. sau pentru acoperirea unor cheltuieli curente ale unitatilor agricole. in vederea satisfacerii unor scopuri productive saupersonale ale acestora. pentru realizarea de constructii necesare desfasurarii activitatilor agricole) • acordarea de credite pe termen scurt pentru cumpararea de seminte. Totodata. Prin intermediul lor firmele isi asigura necesarul de fonduri in vederea realizarii de investitii in active corporale. prin sustinerea unitatilor din agricultura prin urmatoarele modalitati: • acordarea de credite unitatilor agricole pe termen mediu si lung (pentru cumpararea de terenuri si utilaje agricole pentru imbunatatiri funciare. insa pozitia lor in sistemul bancar romanesc este modesta comparativ cu tarile dezvoltate. animale etc. instalatii industriale sau realizarea de constructii). insa nu este o banca specializata. Creditele de investitii reprezinta un factor important in dezvoltarea. casele de economii sunt institutii de stat si. prin garantarea depozitelor de economii constituite la aceste institutii.creditele de prefinantare .sunt acordate exportatorului pentru acoperirea cheltuielilor fabricatie si de pregatire a exportului.de . In tara noastra functioneaza asemenea institutii din anul 1996. de regula. 4) Casele de economii (sau bancile de economii) Sunt institutii specializate in mobilizarea economiilor. in special in imobilizari. cu precadere.sunt acordate cumparatorului (importatorului). mici intreprinzatori. firme mici si mijlocii etc. Creditele acordate de aceste institutii sunt indreptate. in special ale populatiei.

Banca Africana de Dezvoltare. leasingul asigura: • un plasament avantajos al capitalului. ci si in alte tari. Aceasta operatiune este reciproc avantajoasa pentru ambele parti. care apoi sunt indrumate. Aceste institutii sunt instrumente eficiente ale companiilor transnationale. in principal. Cele mai importante banci internationale sunt: Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca Mondiala).A. Pentru chirias. privind impozitele sau nivelul dobanzilor . 9) Bancile de leasing Bancile de leasing sunt verigi relativ noi ale sistemului bancar. spre tarile in curs de dezvoltare.• acordarea de diferite facilitati financiare si de plata unitatilor din agricultura. bancile straine beneficiaza de avantaje deosebite privind regimul circulatie capitalurilor. Pentru banca sau societatea financiara. cu luarea in considerare a platilor efectuate cu titlu de chirie. Leasingul se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi: • este o operatiune de inchiriere de utilaje. prin cumpararea bunurilor de catre chirias . Aceste institutii mobilizeaza resursele disponibile din tarile dezvoltate. nu numai in tarile dezvoltate. ale caror interese le promoveaza in intreaga lume. daca nu chiar preponderent. imobile sau echipament industrial. intrucat bunurile raman in proprietatea bancii. scopul final fiind achizitia de catre chirias a bunurilor respective la un pret convenit. chiriile avand in vedere atat amortizarea accelerata a capitalului fix. posibilitatea recuperarii in cativa ani a intregii sume investite. Activitatea bancilor internationale se desfasoara la nivel international sau mondial. bancile straine detin o pozitie tot mai importanta pe pietele creditului. Operatiunile de leasing au fost introduse abia in 1952 in S. • bunurile sunt achizitionate special in acest scop. avand un aport insemnat in dezvoltarea relatiilor economice internationale si in amplificarea cooperarii mondiale. De regula. In prezent. Banca Asiatica de Dezvoltare si altele. • • garantia materiala certa a bunurilor incredintate chiriasului. Banca Reglementelor lnternationale (BRI). cat si dobanzi ridicate asupra capitalului investit. avantajele sunt numeroase: bunurile necesare dezvoltarii sunt procurate fara angrenarea fondurilor proprii. • in numeroase cazuri. depasind granitele unei singure tari. acestea • .U. Pentru bancile straine operatiunile externe joaca un rol deosebit de important. ocupand deja o pozitie principala intre formele de finantare si creditare a investitiilor. dintr-o tara in alta. partile convin inchirierea ca o etapa intermediara. 7) Bancile straine Bancile straine sunt banci care si-au infiintat numeroase sucursale sau reprezentante in alte tari. Banca Europeana de Investitii (BEl). si extinse din 1962 si in principalele tari dezvoltate ale lumii. Aceste banci faciliteaza transferul capitalurilor. proprietara a bunurilor. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). 8) Bancile internationale Bancile internationale sunt institutii interguvernamentale al caror capital provine din doua sau mai multe tari. spre valorificare. care apartin unei banci sau societati financiare.

• factorul hotarator in determinarea profitului bancii este nivelul dobanzilor practicate in operatiuni similare. nave de pescuit. lung. titlurile de creanta asupra debitorilor sai. Intrucat noile intreprinderi. de la creditor (numit aderent). 10) Bancile de factoring Bancile de factoring sunt. cu resurse proprii. Caracterul de credit al acestei operatiuni decurge din mai multe elemente: • presupune un plasament de capital disponibil al institutiei de leasing. intrucat bunurile raman in proprietatea bancii. a unei terte persoane numita factor (institutia de factoring). tractoare. inclusiv o cota care sa acopere riscurile si cheltuielile suplimentare. bancile servind drept intermediari. verigi noi ale sistemului de credit. diminuata cu comisionul sau (aferent operatiunilor de incasare a creantelor. mai putin cunoscute. Bancile de afaceri Aparitia acestora este strans legata de evolutia economiei moderne dominata de marile intreprinderi industriale si comerciale. factorul plateste creditorului valoarea actuala a creantelor (calculata ca diferenta intre valoarea nominala si dobanda aferenta pe perioada pana la scadenta). factorul preia asupra sa si riscul de neplata a creantelor respective. de asemenea. potrivit specificului operatiunilor de investitii. • leasingul irnobiliar .• • putand fi folosite pentru acoperirea altor nevoi. Leasingul reprezinta o forma speciala a relatiilor de credit. 4. • angrenarea capitalului se face pe termen mijlociu si. Aparitia factorului a fost determinata de interesul creditorului de a incasa cat mai rapid sumele datorate de clientii sai. Pentru creantele preluate. care s-au rupt cu timpul. crearea si extinderea afacerilor necesita apelul la capitaluri. si anume: . • leasingul industrial . afirmandu-se ca o categorie specifica de banci Bancile de afaceri au cateva trasaturi caracteristice. In acest fel.priveste inchirierea de imobile special construite in acest scop. in functie de obiectul inchirierii: • leasingul mobiliar . bancile au fost nevoite sa se implice direct ca participanti. legate de urmarirea debitorilor rau-platnici). vagoane de cale ferata etc. au aparut bancile de afaceri. In general. definitiv. ca si in cazul relatiilor de credit. intre creditor (vanzatorul) si debitor (cumparatorul). Astfel. Operatiile de factoring implica aparitia in relatiile de credit. care s-au extins rapid in tarile dezvoltate. utilaj de constructii.priveste inchirierea de bunuri materiale fungibile. devenind beneficiarul acestor creante. fie pentru birouri. fie pentru locuinte.5. uneori. uneori bunul inchiriat este folosit de chirias o perioada relativ scurta si nu s-ar justifica achizitionarea lui. Leasingul imbraca mai multe forme. sunt considerate de detinatorii de capital ca fiind riscante si de neincredere. Factorul (banca de factoring)preia asupra sa.priveste inchirierea de echipament industrial si instalatii industriale complexe (sectii sau fabrici). de bancile comerciale. • garantia materiala a operatiunii. nu mai suporta riscul uzurii morale a echipamentului tehnologic.

cotate la bursa. scopul final fiind revanzarea intreprinderii consolidate si realizarea unui catig considerabil pentru intermediari). ele detin in gestiune fonduri considerabile. garantand plasamentul si monitorizand evolutia pietei secundare a titlurilor respective. ca solutie financiara a privatizarii (cumpararea unei intreprinderi in vederea perfectionarii managementului. 2) realizeaza operatiuni de inginerie financiara:  finanteaza proiecte complexe si de mare anvergura. in principal. bancile de investitii au inceput sa ofere clientilor si sprijin financiar.se numesc banci de investitii (investment banks) si efectueaza operatiuni de intermediere in domeniul atragerii capitalurilor si plasarii lor optime. prin preluarea directa a datoriilor sub forma obligatiuni (respectiv prin obligatiunile emise in acest sens pentru cei de la care preiau aceste datorii). inclusiv prin administrarea pe cont propriu a emisiunilor de valori mobiliare. in scopul desfasurarii operatiilor fmanciare proprii.se caracterizeaza prin detineri importante ale Intreprinderilor industriale (frecvent considerate drept "clienti captivi"). b) Bancile de afaceri de tip francez . pe doua planuri: in efectuarea operatiunilor de achizitii si fuziuni. care pot fi folosite. ca forma predilecta de realizare a coneentrarii si centralizarii economice si. o societiiti care imbina activitatea de investitori cu cea de intermediari. respectiv. deseori. . pregaitind conditiile juridice necesare finalizlirii acestora. cresterii competitivitatii si a nivelului sau de rentabilitate. fie indirect. 3) partea cea mai insemnata din profitul lor provine din incasarea de comisioane. o societati de portofoliu ale marilor banci comerciale. in special. In prezent. o detinerea unui numar de actiuni identificat ca "pachet de control" le permite controlul intreprinderilor respective.  sunt angajate in realizarea operatiunilor de fuziuni si achizitii. cesiunilor si fuziunilor. Cu timpul. majorante de capital.1) sunt specializate pe anumite titluri si piete. Caracteristica lor este faptul ele nu detin si nu exercita controlul portofoliilor intreprinderilor industriale. in intermedierea achizitiilor. Exista doua mari tipuri de banci de afaceri: a) Bancile de afaceri de tip american . prin participatie de capital. in functie de natura serviciilor. In ealitate de mediatori si consilieri. Totodata. ale caror actiuni sunt detinute sau controlate de bancile franceze. in vederea mentinerii cursului acestora. O forma derivata in activitatea bancilor de afaceti franceze o reprezintli societatile de portofoliu. in rascumpararea integrala pentru management. Ele se implica. fie direct. ale caror actiuni nu sunt cotate la bursa. rolul bancilor de afaceri se manifesta. care sunt deosebit de costisitoare. avand. care au o dubla functionalitate: o detinerile insemnate de actiuni asigura o valorificare ridicata a capitalurilor pe seama veniturilor obtinute din dividende. rolul de consilieri. realizabile in cativa ani. in mod deosebit. Societatile de portofoliu franceze sunt grupate in 3 categorii principale: o societati holding. serviciile lor fiind remunerate prin comisioane ridicate. in sensul ca organizeaza emisiunea de titluri pentru clienti.

active d) R pr = Pnet × 100 C unde: Rfin . dobanzi platite la obligatiunile emise etc.dobanzi platite Av .venituri Vt × 100 A unde: Rua .dobanzi incasate Dpl . precum si profiturile realizate din operatiuni eomereiale: Cheltuielile sunt eoneretizate in eosturile bancare.active valorificate Pnet × 100 b) R pr = V unde: Rpr . ce pot fi: • costuri legate de formarea resurselor: dobanzi bonificate clientilor pentru depozitele constituite.rata rentabilitatii economice Pnet . cheltuieli de investitii pentru extinderea si perfectionarea retelei informatice. dobanzi platite pentru imprumuturile primite de la alte banci sau de la banca centrala.reprezinta.profit net V . comisioanele si spezele bancare pereepute pentru diferite operatiuni efeetuate pentru clienti.active c) Rua = Pnet × 100 A unde: Rec .rata utilizarii active lor V .rata rentabilitatii financiare Pnet . in final.profit net A . Apare ca diferenta intre venituri si cheltuieli. eheltuieli cu personalul.profit net C .. Prineipalele surse de venituri ale unei banci sunt: dobanzile incasate la creditele acordate.intre care: a) Rv = Dinc − Dpl × 100 Av unde: Rv .4.rata profitului Pnet .6. • costuri de functionare: cheltuieli generale si amortisment.venituri A . Performante si riscuri bancare Profitul bancar . cheltuieli de intretinere si dezvoltare a retelei (infiintarea de sucursale si agentii).rata veniturilor Dine . impozite si taxe etc. Performantele realizate de banca prin activitatea desfasurata pot fi apreciate prin prism a unor indicatori. cheltuieli pentru intarirea securitatii casieriilor si salilor de seifuri. scopul esentia1 al infiintarii si functionarii unei banci.capital (capitalul social + fonduri de rezerva) e) Rfin = .

 diversificarea portofoliului de credite (prin diversificarea beneficiarilor creditelor. ceea ce provoaca bancii creditoare o pierdere de capital definitiva sau o recuperare intarziata si partiala a sumelor. bancile trebuie sa evalueze cat mai exact cele trei componente ale acestuia: • riscul tranzactiei . Rfin = Rec* Ep f) Ep = Riscurile bancare reprezinta fenomene care pot sa apara pe parcursul derularii activitatii bancare si care provoaca efecte negative asupra acesteia. asociat cu riscul afacerii derulate de aceasta.este legat de posibilitatea bancii de a-si recupera creantele prin valorificarea garantiilor aduse de client.  riscul global de creditare. care vizeaza orice agent economic (riscul de lichiditate. a destinatiilor creditelor etc. fiind generat de riscul de neplata firmelor debitoare. Riscul de creditare este cu atat mai mare cu cat creste volumul creditelor acordate si rata dobanzii.active C . . riscul de management. • riscul clientului .A C unde: Ep . Diminuarea volumului creditelor determina redueerea cazurilor de insolvabilitate. Bancile trebuie sa acorde o atentie deosebita gestiunii riscurilor.capital. Cele mai importante riscuri bancare sunt: 1) Riscul de creditare apare atunci cand sumele imprumutate si dobanzile aferente nu pot fi platite de clienti.este legat de riscurile pe care le implica afacerea pentru care clientii solicita biincii acordarea creditului. riscul de faliment. Gestiunea riscului de creditare se poate realiza prin:  promovarea unei politici echilibrate de creditare (in cadrul careia deciziile de creditare sa fie fundamentate economic si sa aprecieze cat mai exact riscul de creditare). cum ar fi: riscul de creditare. riscul valutar. riscul de capital). ca urmare a insolvabilitatii lor (sau a relei vointe). a termenelor de acordare. riscul reputational. • riscul garantiei . care se manifesta la nivel de client. riscul de decontare.). care se manifesta la nivelul portofoliu de credite. diminuarea profitului sau chiar inregistrarea de pierderi. In vederea limitarii la maxim a riscului de creditare. prin deteriorarea calitatii activitatii. intrucat ele sunt expuse nu doar riscurilor generale ale economiei de piata. prin actiuni in instantele judecatoresti. Intre acesti indicatori se stabilesc urmatoarele corelatii: Rec = Rpr * Rua. riscul de frauda. daca aeesta nu-si achita datoriile.efectul de parghie A . asociat cu riscurile induse de macroeconomice care afecteaza toti debitorii. Riscul de creditare imbraca doua forme:  riscul individual de creditare. ci si unor riscuri specifice activitatii lor. riscul de banca corespondenta. intrucat creste numarul debitorilor potentiali insolvabili. deoarece in aceasta situatie se face o selectie mai severa a debitorilor.este legat de capacitatea acestuia de a-si onora obligatia fata de banca (restituirea creditului si plata dobanzii aferente).  apelarea la sistemul asigurarilor in vederea transferarii riscurilor de creditarea unor societati de asigurare. prin diversificare se reduce riscul individual de credit. fiind cauzat de riscul de incetare a platilor firmei dcbitoare. riscul de comunicatii.

Crsterea ratei dobanzilor pasive determina diminuarea profitului bancii ca urmare a majorarii costului de procurare a resurselor. Riscul lipsei de lichiditati nu se refera doar la imposibilitatea obtinerii de lichiditati. Gestiunea riscului ratei dobanzii se realizeazii prin gestiunea marjei dobanzii. imprumutand fonduri sau vanzand alte active. Lichiditatile de care dispun bancile sunt de doua feluri:  lichiditati gratuite.  vanzarea unor active detinute de banca Riscul lipsei de lichiditati poate sa apara si atunci cand banca nu are suficiente resurse pentru a onora angajamentele asumate in cazul liniilor de eredite deschise clientilor. in cazul in care acestea sunt superioare solicitarilor clientilor de retragere de numerar.  apelarea la credite de pe piata interbancara. Asadar. .2) Riscul lipsei de lichiditati apare atunci cand activele lichide disponibile sunt insuficiente pentru a onora cererile clientilor de a-si retrage depozitele (cererile in numerar) sau plati1e dispuse de acestia in favoarea clientilor altor banci (viramentele). pentru asigurarea lichiditatii bancile trebuie sa dispuna de sufieiente detineri de moneda centrala (bancnote si depozite la banca centrala) sau alte active usor transformabile in moneda centrala. ci si la costurile suportate de banca pentru obtinerea acestora. Astfel. Asigurarea lichiditatii este o problema de conjunctura. In momentul in care clientul doreste sa beneficieze de creditul respectiv. insa bancile tind sa minimizeze detinerile de numerar intrucat acestea nu aduc venituri.  soldul creditor rezultat in urma compensarii multilaterale a platilor interbancare. trebuie sa imprumute fonduri suplimentare sau sa vanda o parte din activele detinute. Majoritatea fondurilor sunt plasate in active mai putin lichide sau cu scadente mai intregului al tuturor conditiile îndepartate. ceea ce presupune anumite costuri. care.. banca trebuie sa ii puna resursele la dispozitie. uneori. Cresterea mai rapida a costului de procurare a resurselor decat a venitul obtinut din plasamente determina inregistrarea de pierderi. gestiunea riscului lipsei de lichiditati vizeaza minimizarea costurilor implicate de procurarea lichiditatilor. astfel. care semnifica faptul ca volumul incasarilor de 1a alte banci pentru conturi1e clientilor sai este mai mare decat volumul plati1or dispuse de clientii sai catre c1ientii altor banci. 3) Riscul ratei dobanzii este reprezentat de modificarea nefavorabila a rezuitatelor financiare in urma schimbarilor ratei dobanzii. In consecinta. Aceasta presupune ca banca sa dispuna de lichiditati sau sa fie capabila sa le obtina. insa implica bancii anumite costuri. (nu implica bancii nici un cost de procurare sau unul foarte mic). sunt ridicate. riscul de insolvabilitate a bancii in cauza. iar problema lipsei de lichiditati poate fi rezolvata. deseori cand deponenti solicita retragerea depozitelor. cum sunt  depunerile de numerar efectuate de clienti pentru conturile lor. oricand in perioada de valabilitate. Liniile de credit permit clientilor sa imprumute fonduri de la banca pana la plafon prestabilit. banca. aparand. care reprezinta diferenta dintre veniturile din dobanzi (dobanzile incasate din plasamentele efectuate de banca) si cheltuielile cu dobanzi (dobanzile platite pentru procurarea de resurse). cel mai lichid activ este moneda efectiva (numerarul).  lichiditati care implica costuri:  recurgerea la credite de refinantare de la banca centrala ).

ul). nerambursarea creditelor sau din alte motive92• Riscul de insolvabilitate este strans legat de riscul de creditare. Cu alte cuvinte este riscul ca o banca sa ajunga in incapacitate de plata (sa nu isi mai poata achita datoriile fata de terti). riscul insolvabilitatii are dimensiuni sporite la nivelul bancilor datorita functie de intermediari financiari pe care acestea o indeplinesc. un semestru. a neconcordantei dintre acestea. Resursele care au ajuns la maturitate si care pot fi retrase sau a caror rata a dobanzii se poate modifica in perioada data sunt pasive sensibile la rata dobanzii. Cu cat capitalul propriu al unei banci este mai mare. in final. la insolvabilitatea unei banci. Acest risc este consecinta celorlalte trei riscuri: riscul de creditare. in cazul practicarii unor dobanzi pasive ridicate pentru atragerea de resurse suplimentare.Principalul indicator care masoara sensibilitatea urnei banci la variatia ratei dobanzii este ecartul (GAP . intruciit falimentul unui client al bancii sau a mai multor c1ienti poate sa afecteze echilibrul acesteia. Plasamentele care au ajuns la maturitate (la scadenta) si care trebuie reinvestite sau a caror rata a dobanzii se poate modifica in perioada data sunt active. si lipsa unor lichiditati suficiente poate conduce. . pe cat posibil. activele sensibile sunt mai mari decat pasivele sensibile) venitul ei din dobiinzi va creste daca ratele dobanzilor se vor majora si va scadea daca ratele se vor diminua. sensibile la rata dobiinzii. pasivele sensibile sunt mai mari decat activele sensibile) venitul ei din dobanzi va creste daca ratele dobanzilor se vor diminua si va scadea daca ratele se vor majora. in fiecare tara se aplica anumite norme de prudenta bancara.ului consta In evaluarea resurselor si plasamentelor bancii din punct de vedere al maturitatii lor in vederea eliminarii. cu atat creste capacitatea bancii de a rezista la pierderile provocate de schimbarile nefavorabile ale ratei dobanzii. Desi este un risc comun tuturor agentilor economici. Analiza GAP . 4) Riscul de insolvabilitate (de faliment) reprezinta riscul ca o banca sa nu aiba suficient capital pentru a compensa scaderea valorii activelor comparativ cu cea a pasivelor sale. un an). Totodata. riscul lipsei de lichiditati si riscul ratei dobanzii. un trimestru. Din acest motiv. In cazul in care banca este sensibila din punct de vedere al activelor (adica. menite sa protejeze deponentii (principalii furnizori de resurse pentru banci). In cazul in care banca este sensibila din punct de vedere al pasivelor (adica. care se calculeaza ca diferenta intre activele sensibile si pasivele sensibile la rata dobanzii intr-o perioada de timp (o luna. dar si de riscul ratei dobiinzii.

Politici monetare directe sunt următoarele: a. In cazul încălcării plafonului stabilit de catre bancă.în sensul că ele influenţează direct condiţiile monetare din sectorul nebancar. POLITICI MONETARE ŞI DE CREDIT Politica monetară desemnează complexul măsurilor luate prin banca centrală sau autorităţile monetare pentru a influenţa lichiditatea economiei. stabilitatea preţurilor şi a cursurilor valutare în scopul de a contribui la realizarea obiectivelor politicii economice.1. fie indirect. exclusiv prin funcţiile pieţei. fie direct de la bugetul statului. etc Subvenţionarea dobânzilor este principala metodă a dirijării creditelor. Se realizează prin suportarea unei părţi din costul creditului de către stat.V. Garantarea creditelor acordate de bănci de către stat este o altă metodă de politică indirectă. prin care se elimină riscurile asumate de bănci în procesul creditării. bancă specializată) sau de natura activităţii de creditare (investiţii. facilităţi de finanţare. consum). b. Instrumentele utilizate de politica monetară în influenţarea economiei sunt de două categorii:  instrumente de intervenţie indirectă – în sensul că ele influenţează comportamentul băncilor şi celorlalte instituţii financiare. fiind obligată să constituie rezerve suplimetare. Dacă se doreşte finanţarea anumitor sectoare considerate prioritare. Selectivitatea creditelor Se realizează prin orientarea creditelor în direcţia dorită de stat. garantarea creditelor de către organisme oficiale.  instrumente de intervenţie directă (reglementări bancare) . statul încurajează băncile utilizând diverse formule: avataje fiscale. Plafonarea creditelor Se realizează prin stabilirea pe cale administrativă a unei limite maxime a ritmului de creştere a volumului creditelor acordate de bănci. acesta va fi sancţionată financiar. prin banca centrală. dobânzi subvenţionate. export. . Uneori se face diferenţiat în funcţie de tipul instituţiei care acordă creditul respectiv (bancă comercială universală. ratele dobânzii şi creditul din economie Instrumente de intervenţie indirectă: • taxa rescontului • sistemul rezervelor minime obligatorii (RMO) • politica de open-market Aceste tehnici se sprijină pe următoarele elemente: • dependenţa sistemului bancar faţă de banca centrală • corelaţia dintre volumul creditului şi volumul activităţii economice • elasticitatea cererii de credit funcţie de nivelul dobânzii 5.

banca de depozit recuperează suma angajată la scontare (10.5. având nevoie de resurse. se adresează unei bănci comerciale pentru scontare şi obţine valoarea actuală a cambiei: Vas = VN – scontul (5. în baza unei emisiuni suplimentare de valoare egală: Var = VN – rescont (2.) La rândul său. la VN a înscrisului minus dobânda (taxa scontului) pe perioada de până la scadenţă. principala pârghie pentru ieftinirea sau scumpirea creditului.m.m. banca de emisiune acordă băncii de depozit valoarea actuală a efectului de comerţ (13.). băncile comerciale cumpără titluri de credit. înainte de scadenţă.000 u.2. 3/1 febr.000 Scontare VN = 15.000 u. Consiliul de Administraţie a hotărât: .000 u.000 emisiune monetară Agentul economic A. La rândul lor. Procesul de distribuire a creditului prin intermediul operaţiilor de rescont se prezintă astfel în bilanţul băncilor comerciale: Banca de 10. ↑ TOS → sporirea generală a dobânzilor → scumpirea creditului → reducerea masei monetare în circulaţie → restrângerea activităţii economice. taxa de rescont percepută de BE constituie principala componentă a taxei de scont încasată de băncile comerciale şi. Astfel. şi → intensificarea activităţii economice. Prin Circulara nr.) şi încasează partea de dobândă ce i se cuvine (taxa scontului = 3.m.) Astfel.2002) şi având la baza reglementările legii 101/1998 privind statutul BNR.S. Astfel: ↓ TOS → reducerea taxei de scont → diminuarea generală a dobânzilor → sporirea eficienţei utilizării creditelor pentru intreprinzători. Politici monetare indirecte a.100/5 febr. Rescontarea = operaţiunea de cumpărare cu plata imediată a unor titluri de credit (creanţe) prezentate de băncile comerciale.000 Banca 13. Politica taxei de reescont Taxa oficială a scontului (taxa rescontului T. banca comercială.) reprezintă dobânda cu care banca centrală rescontează cambiile băncilor comerciale şi dobânda cu care banca centrală acordă împrumuturi celorlalte bănci..m. se adresează băncii de emisiune cedându-i titlu de emisiune prin operaţia de rescont. deci.). partea 1 nr. beneficiar al unei cambii de VN =15. Banca de emisiune = sursă a creditului.000 Vas = 10.O.000 u.m.000 u.000 rescontare centrală 13.m.000 u.000 depozit 13.O.2002 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă al BNR (M.

1. 566 din 01/08/2002.50 b.50 6.50 8. Politica rezervelor minime obligatorii Rezerva minimă obligatorie (RMO) = obligaţia stabilită de către banca centrală dintro ţară pentru băncile comerciale din tara respectivă. . în sensul păstrării în conturi deschise la banca centrală a unei părţi din depunerile pe care clienţii le-au realizat la băncile comerciale. Dr = 22. Partea I nr.2 %/an.5 9. 6 din 11/02/2005 • Circulara nr. 28 din 17/09/2003 • Circulara nr.procente pe an Luna mai 2008 aprilie2008 ianuarie 2008 august 2007 mai 2007 februarie 2007 ianuarie 2007 ianuarie 2006 Dobânda 9.75 7. nov.scăderea RMO → lărgirea posibilităţilor de creditare. a fost modificat prin: • Circulara nr.diferenţiate. 9 din 30/04/2004 • Circulara nr.10 7. publicat în Monitorul Oficial. 2. 22 din 10 sept 2007 Modificarea RMO are un impact asupra lichidităţii băncilor comerciale şi a potenţialului lor de a acorda credite Scopul politicii RMO: limitarea potenţialului de multiplicare a creditului de către sistemul bancar. pentru luna febr.75 8. Regulamentul nr. Problemele pe care le ridică politica RMO: a) cotele – unice . începând cu data de 1 febr. Dr = 34. . 3.03 7. funcţie de gradul de exigibilitate al depozitelor b) baza de calcul este formată din depunerile la bănci (diferenţieri în ceea ce priveşte structura depozitelor) c) dobânzile bonificate de către Banca Centrală pentru aceste depozite.creşterea RMO → scumpirea creditului → creşterea dobânzii la împrumuturi. . 26 din 19/11/2004 • Circulara nr.2002 se abrogă prevederile privind TOS din circulara BNR 11/1998 privind ratele dobânzii practicate de BNR. începând cu această data se calculează lunar. În România s-a introdus din anul 1993. rata dobânzii de referinţă a BNR care este anunţată public în prima zi lucrătoare a fiecărei luni prin circulare ale BNR. Rata dobânzii de referinţă . 6 din 24/07/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii.6 %/an.

banca centrală poate interveni pe piaţa monetară influenţând lichiditatea din sistemul bancar. diminuându-şi oferta de credite – când rata dobânzii este superioară celei percepute la credite. aceste operaţiuni realizându-se la o rată a dobanzii stabilită pe piaţă.23 dec 2007 Rata RMO (%) Lei Valuta 20 40 20 0 40 40 Categoria rezervei minime obligatorii RMO pentru pasive cu scadenţă reziduală mai mica de 2 ani cu clauză de rambursare anticipată RMO pentru pasive cu scadenţă reziduală mai mare de 2 ani fără clauză de rambursare anticipată Rata dobânzii bonificate. cu următoarele consecinţe: • influenţează costul creditelor acordate de bănci. începând cu perioada de aplicare 24 apr . dar care poate fi influneţată de către banca centrală. de regulă.15 1. respectiv costurile suportate de clineţii care apelează la credite.Rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 nov . • influenţează structura plasamentelor băncilor: achiziţionează titluri de la banca centrală. titluri publice (bonuri de tezaur şi obligaţiuni de stat). Politica de open-market Operaţiunile de open market reprezintă cumpărările şi vânzările de titluri pe piaţa monetară. Aplicaţii practice privind politicile monetare şi de credit .23 mai 2008 Categoria rezervei minime obligatorii RMO constituite în lei EUR RMO constituite în valută USD Rata dobânzii bonificate (%) 3. Astfel. iar în caz contrar vor vinde titluri. sporindu-şi volumul creditelor acordate. Politica de open market are influenţă asupra lichidităţii din sistemul bancar (asupra cantităţii de monedă) ceea ce influenţează capacitatea băncilor comerciale de acordare de credite şi asupra nivelului dobânzilor: • cumpărările de titluri ale băncii centrale determină creşterea lichidităţii şi diminuarea dobânzii de pe piaţă.55 0. implicând sporirea volumului creditelor acordate • vânzările de titluri au efect invers. Orice intervenţie a băncii centrale asupra cererii şi ofertei de titluri de stat determină o modificare a ratei dobânzii pe piaţa respectivă.98 c.

000 Em Rs 1.depozite (Dep) 25. .520 Bilanţul băncilor comerciale Bt 2. 2.aur şi devize 1.m.000 RMO Cr.000 u. în cazul în care banca centrală reduce taxa oficială a scontului de la 12% la 10%.m.500 u.770 13. Situaţia iniţială Bilanţul băncii centrale A+d 1.m. Aceste modificări vor fi înregistrate în situaţia ulterioară.Cum va evolua volumul creditelor acordate economiei de către băncile comerciale.000 A+d 1.750 4.capital (Cap) 5.bonuri de tezaur 3.000 u.m.m. acord.000 = 2. şi se apreciază că reducerea taxei oficiale a scontului va determina o creştere a portofoliului de cambii prezentat la rescont cu 5%.m.credite acordate economiei (Cr.m. .520 Total 6.000 u.m.m.750 100 Măsurile luate de banca centrală determină modificări atât în bilanţul băncilor comerciale cât şi în bilanţul băncii centrale.000 Dep 25.500 − RMO = 1.000 Cap 5.200 u. 8.capital 6. . Bilanţul băncii centrale cuprinde următoarele elemente: . Situaţia iniţială se caracteriza prin: 1.000 RMO 2. Bilanţul băncilor comerciale cuprinde următoarele elemente: . . 3.creditele acordate economiei de către băncile comerciale EM – emisiunea monetară Rs = 1.) 8.000 u.320 Rs – rescontul.320 Total 13.320 CE 25. suma obţinută de băncile comerciale prin rescontarea cambiilor la banca centrală RMO – rezervele minime obligatorii pe care băncile comerciale trebuie să le păstreze la banca centrală CE .aur şi devize (A + d) 1.200 Cap Bt 3. .000 u. acord.320 100 11 ∗ 25.000 u.m.500 ∗ 12 = 1. Portofoliul de cambii prezentat la rescont este de 1.bonuri de tezaur (Bt) 2.750 Rs 1. şi creşte rata rezervelor minime obligatorii (RMO) de la 11% la 12%.000 u.000 2. achiziţionează de la băncile comerciale bonuri de tezaur în valoare de 1. .000 u.320 Total 31. .570 Total 31. Rezolvare: I.

000 Em 5.417 31.000 Dep 25.575 ∗ 10 = 1.000 Cap 5.617 Rs 1.000 RMO 3.000 Cr.575 − RMO = 1. 8.200 Cap 6.000 Bt 4.417 Total 14. Situaţia ulterioară Bt A+d RMO CE Total Bilanţul băncilor comerciale 1.000 3.617 Total 14.417 Total 31.617 Portofoliul prezentat la rescont = 1.417 26.417 100 5 = 1575 100 12 ∗ 25.000 100 .417 Bilanţul băncii centrale A+d 1.000 Rs 1.000 = 3.000 1.II. acord.500 + 1500 × Rs = 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful