PENDAHULUAN

Morfologi merupakan bidang tatabahasa yang mengkaji perkataan dan cara-cara pembentukannya. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata. Struktur kata bermaksud susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Golongan kata ialah proses mengkategorikan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Justeru, morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata dalam bahasa Melayu. Unit terkecil dalam morfolgi ialah morfem. Morfem berfungsi untuk membentuk perkataan. Sesuatu perkataan itu mungkin terdiri daripada satu, dua, tiga atau lebih morfem. Misalnya, perkataan jatuh merupakan satu morfem, tetapi perkataan ‘terjatuh’ dan ‘menjatuhkan’ terdiri daripada dua dan tiga morfem. Hal ini menunjukkkan bahawa imbuhan juga ialah morfem dan disebut sebagai morfem terikat, manakala kata dasar pula disebut sebagai morfem bebas. Morfem terikat ialah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan hanya wujud bersama-sama dengan morfem yang lain. Morfem bebas pula ialah morfem ynag berdiri sendiri dalam ayat. Proses pembentukan kata menerangkan bagaimana sesuatu kata itu dibina dan dibentuk sehingga dapat menghasilkan ayat dan ujaran dalam sesuatu bahasa. Ada perkataan yang berbentuk tunggal, misalnya perkataan satu, baik, sekolah dan panjat. Terdapat perkataan yang terbentuk hasil daripada pemajmukan dan penggandaan, misalnya buku tulis, gambar rajah, kertas kerja, bahab-bahan, bukit-bukau dan bantumembantu. Secara umumnya, perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu wujud melalui dua sumber, iaitu melalui asal-usul bahasa Melayu itu sendiri. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia dan melalui sumber yang diwarisi itu, sejumlah perkataan yang terdapat dalam bahasa Melayu telah diwujudkan sehingga hari ini. Kedua, perkataan yang dibentuk kemudian daripada itu melalui proses-proses tertentu antaranya ialah seperti akronim, analogi, peluasan makna dan sebagainya.

1.0 GOLONGAN KATA DALAM BAHASA MELAYU

Bentuk Kata Tunggal

Kata Terbitan

Kata Majmuk

Kata Kerja

Kata Nama

Kata Ganda

Kata Adjektif

Kata Tugas

Akronim

1.1 Definisi Golongan Kata

Kata Nama
• kata nama merupakan perkataan yang dapat menerbitkan frasa nama

Kata adjektif
• kata adjektif merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif

Kata Kerja
• kata kerja merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja, manakala unsur lain yang hadir dalam binaan frasa kerja boleh terdiri daripada objek, pelengkap, kata bantu dan keterangan.

Kata Tugas
• kata tugas merupakan golongan kata yang berbeza daripada kata nama, kata kerja dan kata adjektif kerana kata ini tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam binaan frasa

1.2 Kata Nama Hidup Manusia Bukan Hidup Manusia Tidak Hidup Tidak Hidup Abstrak Hidup Manusia Kata Nama Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia Tidak Hidup Tunjuk Kata Ganti Nama Tanya Diri Orang Kata Nama Am .

1 Kata Nama Am Kata Nama Am Hidup Manusia Cth: Guru Bukan Hidup Manusia Cth: Harimau Tidak Hidup Tidak Hidup Abstrak Kesalahan Cth: Bangunan 1.1.2 Kata Nama Khas Kata Nama Khas Hidup Manusia Cth: Norini Bukan Manusia Cth: Si Manja Tidak Hidup Cth: Melayu .2.2.

1.2.3 Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Tunjuk Cth: Ini Tanya Cth: Siapa Tunggal Cth: Saya Orang Pertama Jamak Cth:Kami Diri Orang Orang Kedua Tunggal Cth: Awak Jamak Cth: Awak semua Orang Ketiga Tunggal Cth: Dia Jamak Cth: Mereka .

3 Kata Adjektif Sifat Pancaindera Perasaan Jarak Jenis Kata Adjektif Cara Warna Ukuran Waktu Bentuk .1.

3.1 Kata Adjektif Perbandingan Pangkat Biasa Bnadingan Sama dengan awalan "se-" atau "sama" Pangkat Bandingan Bandingan Berbeza dengan perkataan "lebih" dan "kurang" Perbandingan Gandaan Kata Adjektif Dengan Kata Nama Perkataan yang dengan kata adjektif berawalan terPerkataan paling dengan kata adjektif Pangkat Penghabisan Kata Adjektif dengan Perkataan Sekali .1.

1.4 Kata Kerja Aktif Transitif Pasif Kata Kerja Tanpa Pelengkap Tidak Transitif Berpelengkap ..

5 Kata Tugas Kata Tugas Kata Penyambut Ayat Kata Praklausa Kata Prafrasa 1.5.1.1 Kata Penyambut Ayat Pecahan: Kata Penyambut Ayat Kata Hubung Gabungan Kata Hubung Pancangan Pancangan Relatif Komplemen Keterangan .

2 Kata Praklausa Pecahan dan contoh: Kata Tanya Kata Perintah • oh. wah Kata Seru • Apa • Benar Kata Pembenar • jemput • Alkisah Kata Pangkal Ayat .1.5.

4 Kata Bantu Pecahan dan contoh: Kata Bantu Aspek .harus .3 Kata Prafrasa Pecahan : Kata Bantu Kata Penguat Kata Penegas Kata Arah Kata Pemeri Kata Nafi Kata Bilangan Kata Sendi Nama 1.1.5.pernah Ragam .5.

5 Kata Penguat Pecahan dan contoh: Hadapan • paling Belakang • sekali Bebas • sungguh 1. lagi .6 Kata Penegas Pecahan dan contoh: Menegaskan frasa predikat • -kah.5.1. -lah Bersifat bebas • hanya.5.

7 Kata Nafi Contoh: Bukan Kata Nafi Tidak 1.1.5.8 Kata Pemeri Contoh: Tidak Ialah .5.

1.5.10 Kata Bilangan Pecahan dan contoh: Bilangan Tentu Bilangan Tidak Tentu Bilangan Himpunan Bilangan Pisahan Bilangan Pecahan • Dua • Tiga • Beberapa • Berhari-hari • Bertin-tin • Masing-masing • Separuh .5.9 Kata Arah Contoh: Atas Bawah 1.

11 Kata Sendi Nama Antara Akan Contoh Kata Sendi Nama Sampai Dalam .5.1.

0 BENTUK KATA Proses pembentukan kata menghasilkan bentuk kata tunggal.  Contoh : satu kutu kata – am. Kebanyakan kata tunggal dalam Bahasa Melayu mempunyai potensi untuk diperluaskan dengan bentuk terbitan. bentuk kata majmuk dan bentuk kata ganda.  Contoh : berdikari – berdiri di atas kaki sendiri komuter – keretapi berkomuter kugiran – kumpulan gitar rancak pawagam – panggung wayang gambar . pen. iaitu unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. aku Berasakan perlaksanaan tatabahasa.  Contoh : dari. dan. Bentuk kata terbitan. roh. kata tunggal dapat dibagikan kepada tiga jenis: a) Kata tunggal yang merupakan unit bebas dan dapat berdiri sendiri sebagai satu perkataan yang bermakna. Kata tunggal boleh terdiri daripada satu suku kata dan dua atau lebih sulu kata. skru dua suku kata – itu. botol b) Kata tugas. demi. pada. ubi. untuk c) Kata akronim.  Contoh : orang. dan. Bentuk-bentuk singkatan ini terdiri daripada suku kata atau huruf-huruf tertentu.2. Kata Tunggal Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk kata dasar yakni tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar lain. gitar. iaitu perkataan yang diterbitkan melaui proses penggabungan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh.

Kata tunggal yang terdapat dalam petikan : Kata Tunggal Satu suku kata kes Dua suku kata masih hakim baik yang bidang tidak juga harus guru mahu fasih tahun sebab pernah rakyat satu minda ahli bukti mampu forum ranah tahun Tiga suku kata mahkamah tanggapan merdeka dokumen bahasa usaha politik syabas tahniah pelajar Empat suku kata peristiwa kebangsaan dedikasi negatif .

kan’ dalam ‘mendebarkan’ men + debar +kan imbuhan ‘pe………an’ dalam ‘pendidikan’ pen + didik + an makan + an kembalikan + kan . a) Kata Terbitan Berawalan b) Kata Terbitan Berakhiran c) Kata Terbitan Berapitan d) Kata Terbitan Bersisipan Imbuhan ialah unit-unit bahas yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Kata terbitan ini terbentuk melalui proses pengimbuhan iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar dan menghasilkan empat bentuk kata terbitan. Contoh : imbuhan ‘-an’ dalam ‘makanan’ Imbuhan ‘-kan’ dalam ‘kembalikan’ c) Imbuhan apitan   Imbuhan yang hadir secara melingkungi kata dasar iaitu dua bahgian imbuhan yang hadir serentak pada awal dan akhir perkataan. Contoh : imbuhan ‘men…….Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan. Contoh : imbuhan ‘ber’ dalam ‘bersukan’ ber + sukan b) Imbuhan akhiran   unsur imbuhan yang hadir selepas kata dasar. Imbuhan dapat dibahagikan pada empat jenis : a) Imbuhan awalan   unsur imbuhan yang ditambahkan pada bahagian kata dasar.

 Contoh : imbuhan ‘……er……’ dalam ‘keruping’ Imbuhan ‘……el……’ dalam ‘telunjuk’ Kata Terbitan yang terdapat dalam petikan : Kata Terbitan Awalan menarik menolak seorang terhadap berwibawa bergelar pengamal mendidik berkala berlangsung dikikis terpencil ditolak sebagai secara berlangsung mendidik Apitan menggunakan penggunaan penghakiman membicarakan kejayaan menyatakan kekecewaan kebangsaan mengucapkan ketidakupayaan perundangan mengikuti kesempatan dilemparkan menyampaikan dinamai memartabatkan Akhiran rayuan samannya rujukan teruskanlah ribuan ikutan rakaman tempatan . iaitu kata terbitan baru tidak lagi dibentuk dengan imbuhan sisipan.d) Imbuhan sisipan  unsur imbuhan yang hadir di celahan kata dasar. Bentuk ini tidak lagi produktif dalam pembentukan kata terbitan.

menteri besar. terima kasih. melainkan kata majmuk yang lebih mantap. dukacita d) Kata Tugas Majmuk Contoh : apabila. bagaimana Berdasarkan jenisnya. apalagi. apahal. kata majmuk dapat sipisahkan kepada tiga kelompok : a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. biru laut. Dalam kategori ini termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran seperti perdana mentari. apakala. tandatangan. memberitahu c) Kata Sifat Majmuk Contoh : sukacita. Kata majmuk terbahagi kepada tiga : a) Kata Nama Majmuk Contoh : setiausaha. kebolehubahan b) Kata Kerja Majmuk Contoh : menandatangani. wargenegara. uji kaji. professor madya. . Contohnya gambar rajah. kunig langsat. raja muda.berjaya berlaku berbahasa dibaca menyeluruh perlembagaan persekutuan diharapkan dilemparkan Kata Majmuk Kata majmuk didefinisikan sebagai bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. bertanggungjawab. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan dieja terpisah.

garis pusat. Contohnya model linear. makan angin. pesuruhjaya-pesuruhjaya. hak milik. Contoh : pindah milik temu bual dipindahmilikkan ditemu bual Terdapat sebilangan kecil kata majumuk yang penggunaanya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. c) Dua perkataan digabungkan tetapi tidak dieja sebagai satu perkataan. Contoh : walaupun dan adalah. c) Kata majmuk yang mendokong maksud kiasan iaitu simpulan bahasa. buah hati. Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. beritahu. Walaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi sua kata dasar. Contohnya kaki ayam. Contohnya antarabangsa. Contohnya setiausaha-setiausaha. perkataan yang demikian tetap dieja sebagai satu perkataan.b) Kata majmuk berbentuk istilah khusus. sebaliknya kekal sebagai dua perkataan. Contohnya uji bakat. temu janji. ulang tayang. kertas kerja. Contohnya alat-alaty tulis dan balai-balai raya. pilih kasih. Penggandaaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap melibatkan seluruh unsur. setiausaha. duit kopi. mata pelajaran. Kata majmuk dapat dibentuk melalui pelbagai cara : a) Dua perkataan digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. . buniputera. Contoh : duka + cita = dukacita jawatan + kuasa = jawantankuasa b) Perkataan dan fakta digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. d) Dua perkataan bebas dijadikan satu perkataan dengan menggunakan imbuhan apitan dan ejaannya mestilah bercantum. jawatankuasa. kanta tangan.

sama ada kata ganda tersebut diulangi secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau belakang kata dasar. b) Penggandaan separa    Proses yang menggandakan sebahagian kata dasar. cantik-cantik. pepohon. kata kerja dan kata sifat jua boleh digandakan. Gandaan penuh boleh dibuat pada kata akar dan kata terbitan. kecil-kecilan. Kata nama yang mengandungi imbuhan juga boleh digandakan sepenuhnya iaitu pemimpin-peminpin dan pelatih-pelatih. Kata nama. Terdapat tiga jenis kata ganda : a) Penggandaan penuh  Proses yang menggandakan keseluruhan kata ganda. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal atau kata terbitan.   Contohnya : pulau-pulau. kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar. . Bahagian yang diulang ini dipanggil gandaan yang boleh mendahului atau mengikuti dasarnya. Contohnya : kekura. berlari-lari. anak-anak dan lari-lari.Kata Majmuk yang terdapat dalam petikan : Kata Majmuk bahawa titik tolak anak bangsa Kata Ganda Menurut Nik Safiah Karim. Arbak Othman memberikan definisi penggandaan sebagai proses bgaiman suatu kata dasar atau sebahagian daripadanya diulang.

c) Penggandaan berentak    Proses yang mneggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. iaitu jumlah yang banyak. Kata Ganda yang terdapat dalam petikan : Kata Ganda baru-baru bersama-sama undang-undang apa-apa . Penggandaan berentak boleh dibahagikan kepada tiga jenis : a) Penggandaan berentak pengulangan vokal – penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-buyi vokal tertentu. Dalam penggandaan berentak. seluruh kata dasar digandakan dan bunyibunyi tertentu diulang atau diubah. a) Gandaan sebagai penanda jamak. c) Gandaan sebagai penanda makna serupa. b) Penggandaan berentak pengulangna konsonon – iaitu penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi konsonon tertentu. c) Penggandaan berentak bebas – iaitu penggandaan yang tidak mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi vokal atau konsonan. Terdapat sekurang-kurangnya lima makna dalam penggandaan kata. b) Gandaan sebagai penanda nama haiwan. d) Gandaan sebagai penanda pelbagai jenis e) Gandaan sebagai penanda tidak tentu.

Ayat Tanya 1) Siapakah yang layak bergelar seorang ahli politik yang berjaya memartabatkan bahasa kebangsaan kita? 2) Adakah kita yang perlu bersusah-payah demi melahirkan anak bangsa yang berwibawa dan mempunyai minda kelas pertama? . Bukti kukuh telah pun kita temui.0 BINAAN AYAT Ayat Penyata 1) Seorang penarik kereta ke tali gantung sampai mati apabila Mahkamah Persekutuan menolak rayuan terakhirnya untuk mengetepikan hukuman kerana kesalahan mengedar dadah. 2) Tahniah.3. Adik adalah antara pelajar yang akan mendapat anugerah khas daripada Menteri Pelajaran. keputusan peperiksaan adik sangat cemerlang dan usaha ayah selama ini berbaloi juga akhirnya!. 2) Berfikir positif bermula dengan mengubahkan fikiran dalaman sendiri kearah positif untuk mencapai apa yang dihajati dan berjaya dalam kehidupan. rupa-rupanya awak yang bersalah dalam kes ini!. kata ayah kepada adik. Ayat Seruan 1) Oh. kata polis kepada pesalah tersebut.

2) Jemputlah masuk ke dalam rumah saya.  Ayat Permintaan 1) Minta semua pelajar tidak mengambil kesempatan terhadap peluang telah saya diberikan kepada anda semua. .  Ayat Suruhan 1) Buka dokumen ini segera di hadapan saya.Ayat Perintah  Ayat Silaan 1) Sila hadirkan diri anda ke pertandingan forum antara sekolah-sekolah sekitar daerah Kuala Selangor. tidak ada apa-apa yang menarik di sini. 2) Kamu dengarlah kata-kata guru yang pasti membawa kepada kejayaan.  Ayat Larangan 1) Tolonglah tunjukkan bahawa anda masih mampu untuk melakukannya walaupun seorang sendiri. 2) Tolong jaga perilakuan kamu ketika hakim sedang membicarakan sesuatu kes. 2) Tak usah kau cuba menarik semula kata-katamu yang telah menyinggung perasaan ibumu sebentar tadi kerana tanggapan dia terhadap kamu telah pun terpesong jauh.

0 Kesenian Melayu 4. iaitu sebagai keperluan asas bagi masyarakat untuk melindungi diri mereka daripada kuasa alam yang tidak dikethui oleh mereka. keindahan (kehalusan). Menurut Kamus Dewan Seni didefinisikan sebagai karya (sajak.4. lukisan. Kesenian merupakan pendorong yang membolehkan manusia berasa dan bertindak mengikut perkembangan ruang institusi seseorang. Kesenian menjadi tunjang kepada kebudayaan masyarakat Melayu sejak turun-temurun lagi.1 Pengenalan : Tiap-tiap bangsa yang sudah bertamadun di dunia ini mempunyai kesenian masing-masing. Dengan adanya kesenian seperti ini identity masyarakat Melayu lebih terselah dan dikenali ramai. Setiap masyarakat mempunyai bentuk kesenian tersendiri yang merupakan gambaran keseluruhan pengalaman dan cita-cita hidup masayarakat itu. Kesenian bangsa Melayu telah diakui dunia sebagai . muzik dan lain-lain) yang dicipta dengan bakat (kecekapan) hasil daripada sesuatu ciptaan. Kesenian telah menjadi sebahagian daripada unsur dalam kehidupan manusia sejak awal kehidupan manusia. Kementerian Kebudayaan dan Kesenian telah mengambil pelbagai inisiatif bagi memantapkan dan memperkembangkan lagi kebudayaan masyarakat Melayu. dinamik dan sentiasa berkembang mengikut cita rasa masyarakat. Kesenian merupakan satu bentuk penciptaaan dan ekspresif yang bersifat terbuka dan boleh diungkapkan dan dihasilkan oleh sesiapa sahaja. Antara unsur budaya yang melahirkan kesenian ialah agama. Manakala kesenian bermaksud perihal seni. Seni telah menjadi unsure yang amat fleksibel. kepercayaan. Antara hasil tinggalan seni tertua ialah lukisan haiwan pada dinding-dinding gua. adat istiadat dan juga bahasa. Seni purba ini memperlihatkan satu cirri sepunya dengan fungsi seni masyarakat primatif pada masa itu. Dalam zaman sains dan teknologi. yang berkaitan dengan seni. manusia telah menghasilkan imej-imej visual sejak zaman paleolitik. Menurut ahli-ahli arkeologi. ungsi seni telah berubah dan meliputi amalan ritual agama hinggalah kepada pemikiran psikologi manusia yang kompleks.

seni tari. Kesenian atau seni boleh dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu seni suara.unik dan menarik. seni rupa. seni bahasa dan seni lakon. .

4. Dalam seni suara kesenian Melayu dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu seni vokal yang bergabung dengan muzik dan seni vokal tanpa muzik. Setiap seni vokal itu berbeza mengikut masyarakat. . Contoh bagi seni vokal bergabung dengan muzik seperti dikir dan ghazal manakala seni vokal tanpa muzik seperti nazam dan dondang sayang.w. Seni vokal lahir daripada pita suara yang boleh member kepuasan kepada pendengar. Di dalam masyarakat Islam Malaysia hari ini ramai yang tidak mengetahui apakah itu marhaban. Barzanji ialah sebuah kitab kumpulan syair Arab dan rawi nazamnya hanya menceritakan perihal diri Nabi Muhammad s. asal usul keturunannya. Alunan selawat dan marhaban ini yang penuh dengan ungkapan puji-pujian terhadap kebesaran peribadi Nabi biasanya diiringi paluan kompang.1 Marhaban Pengenalan/ sejarah: Marhaban merupakan nyanyian keagamaan. Ianya merupakan pujian kepada Nabi Muhamad dan dinyanyikan dalam Bahasa Arab. Sesuatu lagu yang dinyanyikan biasanya akan diiringi oleh beberapa alat bunyian atau alat muzik. rebana dan alat-alat muzik tradisional lain sering kali mewarnai majlis-majlis di negara kita.w. Golongan ini tergolong di dalam seni vokal tanpa muzik. Nyanyian marhaban dilagukan dan mengandungi puisi memuji Nabi Muhamad dan para sahabat. Marhaban bermaksud selamat datang dan ianya merupakan sebuah nyanyian keagamaan. Marhaban ialah pujian kepada Nabi Muhammad dan dinyanyikan dalam Bahasa Arab. Kebanyakan kata-kata selawat di dalam marhaban di ambil dari ungkapanungkapan dari kitab barzanji.a.4.a. sifat-sifat terpujinya sehinggalah kepada sejarah hidup serta penyampaian dakwah Baginda s.2 Seni Suara Pengenalan Seni suara merujuk kepada bidang nyanyian.2..

rebana dan alatalat muzik tradisional lain sering kali mewarnai majlis-majlis di negara kita. marhaban biasanya dilagukan di dalam majlis seperti cukur jambul.Kitab ini disusun dalam bentuk rangkap syair di mana susunannya begitu indah dan amat menarik hati pembaca serta orang yang mendengarnya. kitab tersebut dikarang oleh Sheikh Jaafar bin Masri. majls perkahwinan. Festival Nasyid dan Marhaban adalah salah satu aktiviti kokurikulum Pendidikan Islam sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah fungsi perancangan kegiatan dakwah sekolah dan Kebudayaan Islam. hadis dan sirah Rasulullah. Judul asal Barzanji ialah Majmu'ah Maulid Syaraf Al Anam atau himpunan Kisah Kelahiran dan riwayat Hidup Rasulullah. Alunan selawat dan marhaban ini yang penuh dengan ungkapan puji-pujian terhadap kebesaran peribadi Nabi biasanya diiringi paluan kompang. Marhaban dinyanyikan secara beramai-ramai dan berlagu dengan nada dan lenggok yang khusus. Alat-alat muzik yang digunakan. Seorang hafiz yang mahir dalam bahasa Arab. sambutan hari raya. Fungsi Marhaban dalam Masyarakat dan Kebudayaan Melayu Marhaban menjadi satu tradisi adat dan warisan Melayu yang tidak dapat dipisahkan dari majlis-majlis keagamaan. upacara cukur jambul serta majlis aqiqah.Beliau seorang ulama dari negeri Mesir yang juga seorang kadi dan pakar dalam bahasa Arab dan kesusasteraan. Marhaban merupakan cara untuk . Mengikut sumber sejarah. sastera Arab. daerah. Dilahirkan pada 1690 Masihi dan wafat pada 1789 Masihi. negeri dan seterusnya peringkat kebangsaan. Ia juga merupakan satu-satunya aktiviti rasmi Pendidikan Islam yang pelaksanaannya bermula dari peringkat sekolah. Beliau seorang ulama. sambutan maulidurrasul. Marhaban juga dinyanyikan dalam majlis keraian biasa dengan tujuan agar sesuatu majlis itu lebih diberkati. Beliau pernah menjadi Khatib di Masjid Nabawi di Madinah. Di Malaysia. sasterawan dan penyair yang terkenal.

Namun kini. Selain mempererat silaturahim dan menyucikan diri melalui pengampunan dosa sesama insan. kunjungan berkelompok dari rumah ke rumah dengan mengiramakan puji-pujian kebesaran Allah dan Baginda Rasulullah. marhaban adalah simbol kepada kekuatan ummah dan tanda kesatuan masyarakat. Kegiatan yang berupa pembangunan rohani seperti marhaban ini contohnya jika terus diperhebatkan dan dilaksanakan secara berterusan akan menjadi benteng kepada golongan belia daripada terjebak dalam gejala tidak sihat. Justeru. jarang sekali kita mengertikan di sebalik maksud tersiratnya. kegiatan marhaban yang menziarahi satu sama lain secara berkumpulan kian berkurangan dan hanya tinggal beberapa kampung tertentu sahaja yang menjalankan budaya Islam seperti itu. Tradisi bermarhaban pada hari raya contohnya. budaya ini harus dihidupkan semula dan perlu diperhebatkan.dakwah Islamiah di bidang seni. Ertinya melalui nyanyian. . kita cuba menyampaikan nilai-nilai keislaman sehingga lebih mudah diterima oleh orang. Kegiatan marhaban mempunyai pelbagai manfaat yang tersendiri.

mewarna atau menitik. tenunan. Di alam Melayu. Contoh-contoh corak yang sering digunakan ialah corak berdiri . Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep garis. Penghasilan Batik Batik dihasilkan melalui 2 cara yang utama. Pada masa dahulu. seni bina dan sebagainya.3. Batik terbahagi kepada 3 jenis iaitu batik blok. tekstur. warna.4. Sejak abad ke 15 Masihi lagi manusia telah menemui kaedah pembuatan batik secara tradisional.3 Seni Rupa Pengenalan: Seni rupa dalam masyarakat Melayu merupakan ciptaan yang mengandungi unsur-unsur seni yang dihasilkan oleh orang Melayu melalui ukiran. banyak batik Indonesia adalah dihasilkan menerusi blok. Ambatik pula bermaksud melukis. Cara yang pertama ialah menerusi blok tangan. Sebagai contoh. sejenis batik yang dipanggil Batik Pelangi telah diperkenalkan sejak tahun 1770-an lagi. bidang. Penghasilan begini juga digelar ‘printed batik’ atau batik cetak. 4. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. masyarakat Melayu menggunakan ubi kentang sebagai alat pengecap tetapi kini kain batik telah diusahakan dengan menggunakan alat-alat moden. di mana corak tertentu dilekatkan pada blok dan corak batik dicetak ke atas kain. . batik conteng dan batik skrin.1 Pengenalan/ sejarah Batik Batik merupakan satu bidang kraftangan yang unggul di Malaysia. corak jalur dan corak melintang. menulis. Corak kain batik bermaksud bagaimana motif-motif yang dipilih dicorakkan di atas kain batik tersebut. bentuk. Di Malaysia kebanyakan kilang perusahaan batik banyak terdapat di Kelantan dan Terengganu. anyaman.volume. dan pencahayaan dengan acuan estetika. Batik berasal dari Indonesia dan terbit dari perkataan Jawa 'tik' yang bermaksud menitik atau menulis titik-titik. Batik mula diperkenalkan di negara kita khususnya di negeri Kelantan sejak tahun 1910 lagi.

Selanjutnya kain itu direbus dan dibasuh sehingga bersih lalu dijemur hingga kering. Blok penerap Campuran lilin Kain Pencelup Sebuah Meja .Batik merupakan seni tekstil yang dihasilkan melalui proses menerapkan lilin dan mencelup kain. Alatan-alatan yang digunakan untuk membuat Batik: Alatan yang biasanya digunakan untuk membuat batik. Kemudiaan kain batik itu diterapkan dengan blok tembaga yang dicelupkan ke dalam lilin cair yang dipanaskan. Pada permulaanya kain putih yang hendak diproses menjadi kain batik itu direbus dan dikeringkan. Selepas diterapkan kain itu akan diwarnakan dengan cara celupan yang berperingkat-peringkat.

Di mana blok itu telah dicelupkan terlebih dahulu ke dalam pewarna sebelum ditekapkan di atas kain tersebut. Blok corak diperbuat daripada kayu atau logam. Proses menerap kain menggunakan blok corak . Corak Berdiri Corak Jalur Corak Melintang Corak Menyeluruh Corak Menyerong Corak Tompok-tompok Corak Ulangan Batu-bata Corak Ulangan/Selang seli Penjenisan Kain Batik: Batik terbahagi kepada 3 jenis: Batik Blok Kain putih akan diterapkan dengan corak batik yang menggunakan blok corak. Proses ini dilakukan berulang-ulang denganmengikut susunan yang tertentu sehinggalah selesai.Corak Corak kain batik bermaksud bagaimana motif-motif yang dipilih dicorakkan di atas kain batik tersebut. Antara corak-corak yang sering digunakan.

Ini disebabkan satu skrin untuk satu warna sahaja. proses mewarna mengikut kesesuaian corak dilakukan dengan menggunakan berus cat.Batik Conteng Alat canting digunakan bagi melakar corak batik dengan lilin panas di atas kain putih. . Lilin akan cair dan tanggal menjadikan bahagian-bahagian ini berwarna putih sebagai benteng. Corak batik dibentuk di atas skrin yang diperbuat daripada kain polyster yang berpengidang. Hanya kaedah melakar corak dan cara menerapkan warna sahaja yang berbeza. Cara begini akan diulang beberapa kali dengan corak yang berlainan untuk mendapatkan corak batik yang lengkap. dimana bahagian-bahagian yang terkena lilin itu tidak akan meninggalkan kesan warna apabila proses mematikan warna di lakukan. proses pewarnaan dengan melalukan warna di atas corak tadi dengan menggunakan sekuji. Setelah kerja-kerja melakar selesai. Proses mencanting kain Batik Skrin Batik skrin ini tidak kurang hebatnya jika dibandingkan dengan batik blok dan conteng. Skrin dilekapkan di atas kain putih.

Batik begitu digemari pelancong-pelancong asing kerana coraknya yang menarik dan unik. Ia sering dijadikan buah tangan untuk dibawa pulang ke negara masing-masing. alas televisyen dan lainlain lagi. Sebagai contoh. batik juga digunakan sebagai hiasan seperti alas meja. Batik digunakan untuk membuat baju. Batik boleh dibeli dengan harga yang murah dan berpatutan. kain sarung atau batik lepas. Selain dibuat pakaian. pakaian seragam pramugari kapal terbang MAS dibuat daripada batik.Fungsi Seni Batik dalam Masyarakat dan Kebudayaan Melayu Pemakaian batik dalam busana tradisi mempunyai sejarah yang lama berlangsung dari zaman awal tamadun Melayu. Batik menjadi hadiah perpisahan dan perlambangan cinta dalam Hikayat Malim Deman dan persalinan dijadikan tanda penganugerahan darjat dalam Hikayat Hang Tuah. . Batik juga digunakan dalam majlismajlis formal dan majlis keramaian. Dalam tradisi penulisan tradisi. sarung kusyen. batik menzahirkan dirinya sebagai seni asli yang praktikal dan popular. Dipakai oleh semua golongan. tudung kepala. Dalam seni wayang yang lebih terkemudian. cadar. dalam filem Sumpah Orang Minyak (P. dari raja ke bangsawan sampai ke rakyat jelata.Nasir 1996). kain cindai misalnya disebut dalam banyak hikayat-hikayat silam. Ramli 1968) batik dijadikan lambang pernyataan cinta yang terlarang. Dan siapa yang boleh melupakan Ramona berkemban dengan batik lepas bermandi bunga dalam Fenomena (M. Penduduk di negara kita menggunakan batik secara meluas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful