BORANG DAN PANDUAN TAWARAN

PINJAMAN PELAJARAN MARA

BAHAGIAN PENGANJURAN PELAJARAN MARA
TINGKAT 3, BANGUNAN MEDAN MARA
JALAN RAJA LAUT
50609 KUALA LUMPUR
TEL: 03-26132000 / 03-26132075
FAX: 03-26915854

TATACARA PENGISIAN BORANG-BORANG
TAWARAN PINJAMAN PELAJARAN MARA

Sila baca arahan ini dengan teliti. Sebarang kesilapan mengisi dokumen akan mengakibatkan kelewatan
pengeluaran tajaan.

1.

2.

BIL. PERKARA

TINDAKAN

Surat Tawaran Pinjaman

Pelajar menurunkan tandatangan di
ruangan yang disediakan pada
Salinan Pejabat dan kembalikan
bersama Surat Perjanjian

BPPM/B/01

CATATAN

Diisi oleh pelajar dan kepilkan
salinan Kad Pengenalan

Rujuk panduan mengisi Surat
Perjanjian
-

3.

BPPM/8/02-BPPM/B/04

Diisi oleh pelajar

4.

BPPM/B/05

Diisi oleh penjamin-penjamin

5.

BPPM/B/06

Diisi oleh kedua-dua penjamin
(Kepilkan salinan Kad Pengenalan
& slip gaji/ pengesahan pendapatan
penjamin)

6.

BPPM/8/07

Diisi oleh kedua-dua penjamin di
hadapan Pesuruhanjaya Sumpah/
Magistrate

7.

Surat Perjanjian Pinjaman
Pelajaran MARA

Diisi
oleh
pelajar
penjamin-penjamin

8.

Borang Kemasukan Fail Induk
(LPPP4)

Diisi oleh pelajar

9.

Borang Arahan Bayaran
(LPP6)

Diisi oleh pelajar.
Kepilkan
bersama salinan buku akaun bank

-

bersama

Rujuk syarat penjamin dalam
Panduan Mengisi Surat Perjanjian

-

Rujuk panduan mengisi Surat
Perjanjian
-

-

10. Susunan Dokumen

Susunan
dokumen
mengikut
kautamaan seperti Senarai Semak
(Check List)

(Semua salinan dokumen hendaklah disahkan benar)

1

..... BSN sahaja.. 2 2 ... 5 salinan Surat Perjanjian Pinjaman MARA beserta dengan Surat Iringan (luar Negara)........ TEL/HP : .................) CATATAN Luar Negara: (Mengikut Institusi Yang Ditawarkan) dan Negara 12.... INSTITUSI : ....... Borang LPP4 10. KURSUS :........ Borang BPPM/B/05 7........ Borang BPPM/B/06 (Salinan Kad Pengenalan dan Slip Gaji Penjamin-Penjamin hendaklah diaertakan) 8... Borang BPPM/B/04 6..... Borang BPPM/B/001 (Salinan Kad Pengenalan hendaklah disertakan) 3....... (Dalam Negara) SEMAKAN (NO K/P: ...............(sila rujuk m/s 23 para 5............. LPP06 (Payment Instruction) (Sertakan Salinan Buku Akaun Bank) – Bank Islam................ Lain-lain perkara Nota: 1) Semua salinan dokumen hendaklah disahkan benar.. BUTIR-BUTIR 1..... Surat Tawaran Pinjaman MARA (Salinan Pejabat & Lampiran A & B) 2... Borang BPPM/B/07 9... Borang BPPM/B/02 4...................... NO.......................................3) 2) Sila ceraikan salinan borang yang telah dilengkapkan sepenuhnya bermula muka surat hingga muka surat 13 (Lampiran B)......................................................... Borang BPPM/B/03 5...........................................................SENARAI SEMAK (CHECK LIST) NAMA : ...... 4 salinan Surat Perjanjian Pinjaman MARA beserta Surat Iringan (dalam Negara) 11.................................................... CIMB.........

KEBENARAN MENGHUBUNGI JABATAN HASIL DALAM NEGERI/KUMPULAN WANG PEKERJA/BANK UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT-MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR SIMPANAN Saya yang tersebut nama di atas................................................................................................................. Tuan............................................................................................. Surat kebenaran ini adalah sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat pinjaman pelajaran yang diluluskan oleh MARA mengikut Surat Pinjaman Pelajaran Bil: ................................... (iii) Nama dan Alamat Bank : ...................................................... 3 ................................ (ii) Bil......................... ..................................................... Sekian dan terima kasih................................. Rujukan di Jabatan Hasil Dalam Negeri : .......................BPPM/B/01 (DIISI OLEH PELAJAR) NAMA : NO.............................................................................................. ....................... Alamat : ..................................................................................................... Tandatangan Pelajar Tandatangan Saksi Nama : ........................ (ii) Simpanan : .......................................................................... K/P : ................................ bertarikh .................... No................................................................... (iv) No................ K/P : BIL.............................................. membenarkan MARA untuk menghubungi Jabatan yang tersebut di atas bagi tujuan mendapatkan maklumat peribadi saya pada bila-bila masa diperukan............... Keterangan diri saya bagi tujuan di atas adalah seperti berikut:(i) Bilangan ahli KWSP : .................... Akaun (i) Semasa : ................. 20 ......................... MARA : Kepada: Ketua Pengarah MARA Ibu Pejabat MARA KUALA LUMPUR................................................................................................................................................................ ............................... ..........

........BPPM/B/02 (DIISI OLEH PELAJAR) Daripada: ....................... Yang benar................. terima kasih..................................................................................................................................... Kepada: Pengarah Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA Tingkat 3................. (Nama : .............. ...................................................... Tarikh : ..........................................................................) (No.. Maklumat terperinci adalah seperti berikut:- Nama Institusi Kewangan Jumlah Kemudahan Kredit Tempoh Bayaran Balik Jumlah Ansuran Sebulan Sekian......................................................................... ................................................... K/P : .................... Tuan.......) 4 Baki Pinjaman Tarikh Selesai ...... No.................... Dengan rela hati menzahirkan semua kemudahan kredit yang telah diterima oleh saya dari institusi-institusi lain dan apa-apa jaminan peribadi yang masih dalam tanggungan saya.. K/P: ........................................................................... MAKLUMAT MENGENAI KEMUDAHAN KREDIT DAN JAMINAN OLEH PELAJAR Dengan ini saya ..................................... ................................................................. Medan MARA Jalan Raja Laut 50609 Kuala Lumpur........

.......... Tarikh : ............... Kepada: Pengarah Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA Tingkat 3................................................ .............. terima kasih..........) 5 ...................................................... (Nama : ............................................................................ Medan MARA Jalan Raja Laut 50609 Kuala Lumpur......................... ........................................ Yang benar....) (No.................................................................... ..... Sekian............................................................... segala surat menyurat di antara MARA dengan saya berkaitan dengan Pinjaman Pelajaran saya......................................... Tuan............................ memberi persetujuan kepada MARA untuk menzahirkan kepada penjaminpenjamin saya..................................... K/P : ....... KEBENARAN UNTUK MENZAHIRKAN SURAT-SURAT DARIPADA MARA KEPADA PENJAMIN Dengan ini saya dengan rela hati.......................BPPM/B/03 (DIISI OLEH PELAJAR) Daripada: ..

...............) (No............ Yang benar............................................. ...BPPM/B/04 (DIISI OLEH PELAJAR) Daripada: ................. ......... Akaun Pelajar/ No..............................................................................................................................................................................) 6 ..... ... LIABILITI TERHADAP MARA MARA pada .. Sekian....................................................................................... (Nama : .............................. telah meluluskan pinjaman pelajaran kepada saya dan maklumat terperinci pinjaman berkenaan seperti berikut:- No................ Kepada: Pengarah Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA Tingkat 3.............................................................. K/P : .. terima kasih......................... Tuan....... Tarikh : ................................................................ Medan MARA Jalan Raja Laut 50609 Kuala Lumpur............. Bil MARA Tempoh Bantuan Mula Tamat Jumlah Pinjaman Dengan ini saya mengaku akan bertanggungjawab untuk menjelaskan pinjaman pelajaran tersebut dan mematuhi syarat-syarat di dalam Surat Perjanjian Pelajaran MARA.....................................

................ Saya dengan rela hati bersetuju menjamin sebanyak Ringgit Malaysia : ..... PENGESAHAN SETUJU TERIMA MENJADI PENJAMIN Saya (.) Iaitu jumlah yang telah diluluskan bagi membolehkan Pelajar mengikuti pengajiannya dan lain-lain tambahan perbelanjaan sekiranya ada............. ............... K/P : .............................................................................................................. K/P: .........................(RM : ...) dengan ini mengesahkan kesanggupan saya menjadi penjamin kepada : ........................................................................ Saya mengaku dan faham saya sebagai penjamin adalah menjadi tanggungjawab bersama dengan pelajar terhadap kewajipan dan tanggungan-tanggungan di bawah Surat Perjanjian Pelajaran MARA............. ................................... ................................................................) (No.......................................................................................................... Kepada: Pengarah Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA Tingkat 3.............................................. Tandatangan ..........................................) 7 .................................................................BPPM/B/05 (DIISI OLEH PENJAMIN I) Daripada: Penjamin I .................................................... 3.............. 2.............................................................................................................. ............ Medan MARA Jalan Raja Laut 50609 Kuala Lumpur...................................................................... Tuan.............................................. Tarikh : (Nama : ........................................................................................... Tarikh : .................................................................. (selepas ini disebut “Pelajar”) No.........................................................................

.................................. Tuan.................................................. ........................................................................................................... Tarikh : ......................... ....................................................................................... .................................................................................................................................... Kepada: Pengarah Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA Tingkat 3........ K/P: ................... (selepas ini disebut “Pelajar”) No..............BPPM/B/05 (DIISI OLEH PENJAMIN II) Daripada: Penjamin II .........................................................................................(RM : ......................................) (No..............................) dengan ini mengesahkan kesanggupan saya menjadi penjamin kepada : .............................................. 2..................... Tarikh (Nama : ..... Saya mengaku dan faham saya sebagai penjamin adalah menjadi tanggungjawab bersama dengan pelajar terhadap kewajipan dan tanggungan-tanggungan di bawah Surat Perjanjian Pelajaran MARA.........) Iaitu jumlah yang telah diluluskan bagi membolehkan Pelajar mengikuti pengajiannya dan lain-lain tambahan perbelanjaan sekiranya ada............................... Medan MARA Jalan Raja Laut 50609 Kuala Lumpur..................................................... K/P : ............................................................................... PENGESAHAN SETUJU TERIMA MENJADI PENJAMIN Saya (................................................................................................... Tandatangan ...... 3................................................................. .........................) 8 ........................ Saya dengan rela hati bersetuju menjamin sebanyak Ringgit Malaysia : .....................................................................

Tarikh ( Cop Rasmi Nama ........... pengesahan oleh Ketua Kampung........... UMUR : ....................................... seperti di atas adalah benar........................................ PENDAPATAN RM: ............ BIL.................................... NAMA : .......................................................................................................... PENJAMIN TIDAK DIBENARKAN MENJAMIN LEBIH DARI DUA ORANG PENUNTUT..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (pelajar) yang mengikuti pengajian di Institusi ............................................................................................................................ TULISKAN NAMA.......................................................... .................................................... . Pengerusi JKKK............. ................... NO................................................... ............................................................................................................ K/P : .... (RUMAH) .................................................................................................................. Tandatangan ......... SEKIRANYA ADA. Saya mengakui dan mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang disebutkan di atas adalah benar............................................................................................... TEL : ............................................... ...................... ................................................................................................................................................... NO............................................. PEKERJAAN : ......................... Penghulu.... (Sertakan salinan slip gaji / pengesahan pendapatan) (TERKINI) (BERSURAT) TARAF PERKAHWINAN : ............................... Jawatan dan Jabatan / Syarikat) 9 ......................................... (Sertakan salinan K/P) ALAMAT TETAP (RUMAH) : .................................. PENDAPATAN DAN PUNCA LAIN : RM ............................................................................................................................................................................ (PEJABAT) .............................. TARAIKH LAHIR: ...................................................................................... TANGGUNGAN : ............................. Tarikh PENGESAHAN MAJIKAN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Bagi yang tiada majikan................................................................... Tandatangan Majikan Nama : .............BPPM/B/06 PERHATIAN SUKACITA DIINGATKAN BAHAWA TUAN/PUAN SEBAGAI PENJAMIN ADALAH MENJADI TANGGUNGJAWAB BERSAMA TERHADAP KEWAJIPAN DAN TANGGUNGAN-TANGGUNGAN DENGAN PELAJAR DI BAWAH SURAT PERJANJIAN PINJAMAN YANG AKAN TUAN/PUAN TANDATANGANI SURAT PERJANJIAN PINJAMAN PELAJARAN MARA – LAPORAN PENJAMIN I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saya seperti bertulis di bawah ini mengesahkan saya menjadi penjamin kepada Encik/Cik .... ALAMAT DAN JUMLAH PINJAMAN YANG DIJAMIN TERMASUK PEMEGANG BIASISWA KERAJAAN DAN LAIN-LAIN BADAN.................................................................................................. Jaksa Pendamai dan ADUN) Saya sahkan bahawa keterangan yang diberikan oleh Encik/Cik ......................................

.................................... (pelajar) yang mengikuti pengajian di Institusi .................................................................................................................... PENDAPATAN RM: ..................... Tarikh Nama : (Cop Rasmi Nama ..................... K/P : ...........................................................................................BPPM/B/06 PERHATIAN SUKACITA DIINGATKAN BAHAWA TUAN/PUAN SEBAGAI PENJAMIN ADALAH MENJADI TANGGUNGJAWAB BERSAMA TERHADAP KEWAJIPAN DAN TANGGUNGAN-TANGGUNGAN DENGAN PELAJAR DI BAWAH SURAT PERJANJIAN PINJAMAN YANG AKAN TUAN/PUAN TANDATANGANI SURAT PERJANJIAN PINJAMAN PELAJARAN MARA – LAPORAN PENJAMIN II Saya seperti bertulis di bawah ini mengesahkan saya menjadi penjamin kepada Encik/Cik ........................................................................................................................................................................................................................ (Sertakan salainan K/P) ALAMAT TETAP (RUMAH) : ................. (RUMAH) ......................................................................................................................................................................................................... UMUR : ..... .................................................................................................................. PEKERJAAN : ....................................................... .................................................................................................................................................................................Jawatan dan Jabatan / Syarikat) 10 ....Pengerusi JKKK. TANGGUNGAN : .................. Tandatangan . PENDAPATAN DAN PUNCA LAIN : RM ..................................................................................................... Saya mengakui dan mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang disebutkan di atas adalah benar................... pengesahan oleh Ketua Kampung...................... Penghulu................................................................................................................................................ .... ALAMAT DAN JUMLAH PINJAMAN YANG DIJAMIN TERMASUK PEMEGANG BIASISWA KERAJAAN DAN LAIN-LAIN BADAN........................................................................................................ NAMA : .... PENJAMIN TIDAK DIBENARKAN MENJAMIN LEBIH DARI DUA ORANG PENUNTUT........................ TEL : ............... ................................................................................... Jaksa Pendamai dan ADUN) Saya sahkan bahawa keterangan yang diberikan oleh Encik/Cik .... ........................................................................... (PEJABAT) ...... BIL........... seperti di atas adalah benar....... Tarikh PENGESAHAN MAJIKAN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Bagi yang tiada majikan. ................................................ NO............................................................................................................. Tandatangan Majikan ................... TULISKAN NAMA.............................. NO...... (Sertakan salinan slip gaji / pengesahan pendapatan) (TERKINI) (BERSURAT) TARAF PERKAHWINAN : ....................................................................................................... SEKIRANYA ADA............................................................................... TARAIKH LAHIR: ...................................................................................................................

............................................. Tandatangan Penjamin I ] Pada ...... Dihadapan saya ................................................. No K/P : ............................................................. Dan saya membuat pengakuan ini dengan penuh kepercayaan bahawa ianya benar dan mengikut peruntukan Akta Akuan Berkanun 1980............................. hb ............ ].................... ] Dalam Negeri : ........................................................................BPPM/B/07 (Diisi Oleh Penjamin I) SURAT AKUAN Saya .............................................................. Saya tidak pernah disabitkan sama ada di dalam atau di luar Malaysia dengan kesalahan mengenai fraud atau penipuan yang membawa hukuman penjara tiga bulan atau lebih jika disabitkan dan tidak pernah dipenjarakan atas kesalahan tersebut.............................................................. Diakui dengan sebenarnya ] ............................................................................. Pesuruhjaya Sumpah / Majistret 11 ......................................... dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa 1.......... ] di ............................ 2.............................................................................. 20 ..... Saya bukan seorang bankrap yang belum dilepaskan.................................. .......

......................................................... Dihadapan saya ....................................................................................................................... Saya tidak pernah disabitkan sama ada di dalam atau di luar Malaysia dengan kesalahan mengenai fraud atau penipuan yang membawa hukuman penjara tiga bulan atau lebih jika disabitkan dan tidak pernah dipenjarakan atas kesalahan tersebut........... ]..... ] Dalam Negeri : .. ........................................................... ] di ..................................................... Diakui dengan sebenarnya ] .....................BPPM/B/07 (Diisi Oleh Penjamin II) SURAT AKUAN Saya ......... 2.................................... hb ...... dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa 1........................ No K/P : ....... 20 ....................................................................................................................................... Pesuruhjaya Sumpah/Majistret 12 ................................................ Tandatangan Penjamin I ] Pada .............. Saya bukan seorang bankrap yang belum dilepaskan................................................... Dan saya membuat pengakuan ini dengan penuh kepercayaan bahawa ianya benar dan mengikut peruntukan Akta Akuan Berkanun 1980.........................................

PERKAHWINAN Anda dikehendaki mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada MARA. PERTINDIHAN TAWARAN Tawaran ini tertakluk kepada anda yang tidak/belum menerima sebarang bantuan kewangan dari lain-lain badan penganjur. 4. HAK MENGULANGKAJI ATAU MEMINDA SYARAT TAWARAN MARA berhak memberi kepada anda apa-apa masa mengubahsuai atau meluaskan syarat-syarat tawaran ini tanpa melepaskan atau dengan apa-apa jalan menyentuh tanggungan anda atau penjamin-penjamin anda. menarik balik atau memberhentikan bantuan ini dengan serta merta. 6. pihak MARA berhak menarik balik/memberhentikan pinjaman ini dengan serta merta. 3. Jabatan Hasil Dalam Negeri dan Kumpulan Wang Pekerja untuk mendapatkan maklumat peribadi anda apabila diperlukan bagi tujuan menguatkuasakan perjanjian pinjaman ini. 7. 2. Sekiranya anda telah mendapat bantuan kewangan lain tanpa kelulusan MARA. MAKLUMAT PERIBADI Anda hendaklah memberikan kebenaran kepada MARA untuk menghubungi bank. 13 . PERTUKARAN KURSUS / INSTITUSI Anda tidak dibenarkan bertukar Kursus / Institusi seperti yang ditetapkan di dalam Surat Tawaran tanpa mendapat kebenaran bertulis dari MARA terlebih dahulu. PEMBERITAHUAN BANTUAN Jika anda didapati dikenakan tindakan tatatertib atau melanggar mana-mana bahagian syarat-syarat tersebut di atas. 5. atau didapati memberikan maklumat palsu. MARA berhak menggantung.(SALINAN PEJABAT) LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT AM TAWARAN 1. TATATERTIB Anda dikehendaki mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh Institusi berkelakuan baik dan mengikuti kursus dengan tekun disepanjang pengajian anda.

pada bila-bila masa jua. PENYEMPURNAAN DOKUMEN-DOKUMEN Semua dokumen yang disertakan bersama tawaran ini hendaklah dikembalikan dengan seberapa segera kerana bayaran hanya akan diproses setelah semua dokumen disempurnakan. Surat Tawaran ini hendaklah dibaca bersama Surat Perjanjian yang akan ditandatangani bersama oleh MARA. 14 . pelajar dan penjamin-penjamin.8. SURAT TAWARAN ADALAH SEBAHAGIAN DARI DOKUMEN Surat tawaran ini adalah sebahagian daripada dokumen perjanjian. Oleh itu. 9.

4. PERTINDIHAN TAWARAN Tawaran ini tertakluk kepada anda yang tidak/belum menerima sebarang bantuan kewangan dari lain-lain badan penganjur. HAK MENGULANGKAJI ATAU MEMINDA SYARAT TAWARAN MARA berhak memberi kepada anda apa-apa masa mengubahsuai atau meluaskan syarat-syarat tawaran ini tanpa melepaskan atau dengan apa-apa jalan menyentuh tanggungan anda atau penjamin-penjamin anda. 2. MAKLUMAT PERIBADI Anda hendaklah memberikan kebenaran kepada MARA untuk menghubungi bank. PERTUKARAN KURSUS / INSTITUSI Anda tidak dibenarkan bertukar Kursus / Institusi seperti yang ditetapkan di dalam Surat Tawaran tanpa mendapat kebenaran bertulis dari MARA terlebih dahulu. Jabatan Hasil Dalam Negeri dan Kumpulan Wang Pekerja untuk mendapatkan maklumat peribadi anda apabila diperlukan bagi tujuan menguatkuasakan perjanjian pinjaman ini. atau didapati memberikan maklumat palsu. 15 . menarik balik atau memberhentikan bantuan ini dengan serta merta. MARA berhak menggantung. 3. PERKAHWINAN Anda dikehendaki mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada MARA. PEMBERITAHUAN BANTUAN Jika anda didapati dikenakan tindakan tatatertib atau melanggar mana-mana bahagian syarat-syarat tersebut di atas. Sekiranya anda telah mendapat bantuan kewangan lain tanpa kelulusan MARA. TATATERTIB Anda dikehendaki mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh Institusi berkelakuan baik dan mengikuti kursus dengan tekun disepanjang pengajian anda. 5.(SALINAN PENUNTUT) LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT AM TAWARAN 1. 6. 7. pihak MARA berhak menarik balik/memberhentikan pinjaman ini dengan serta merta.

SURAT TAWARAN ADALAH SEBAHAGIAN DARI DOKUMEN Surat tawaran ini adalah sebahagian daripada dokumen perjanjian. pada bila-bila masa jua. 9. PENYEMPURNAAN DOKUMEN-DOKUMEN Semua dokumen yang disertakan bersama tawaran ini hendaklah dikembalikan dengan seberapa segera kerana bayaran hanya akan diproses setelah semua dokumen disempurnakan. pelajar dan penjamin-penjamin. Surat Tawaran ini hendaklah dibaca bersama Surat Perjanjian yang akan ditandatangani bersama oleh MARA. Oleh itu. 16 .8.

atau didapati memberikan maklumat palsu.(SALINAN PENJAMIN I) LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT AM TAWARAN 1. Jabatan Hasil Dalam Negeri dan Kumpulan Wang Pekerja untuk mendapatkan maklumat peribadi anda apabila diperlukan bagi tujuan menguatkuasakan perjanjian pinjaman ini. menarik balik atau memberhentikan bantuan ini dengan serta merta. HAK MENGULANGKAJI ATAU MEMINDA SYARAT TAWARAN MARA berhak memberi kepada anda apa-apa masa mengubahsuai atau meluaskan syarat-syarat tawaran ini tanpa melepaskan atau dengan apa-apa jalan menyentuh tanggungan anda atau penjamin-penjamin anda. pihak MARA berhak menarik balik/memberhentikan pinjaman ini dengan serta merta. PEMBERITAHUAN BANTUAN Jika anda didapati dikenakan tindakan tatatertib atau melanggar mana-mana bahagian syarat-syarat tersebut di atas. PERTUKARAN KURSUS / INSTITUSI Anda tidak dibenarkan bertukar Kursus / Institusi seperti yang ditetapkan di dalam Surat Tawaran tanpa mendapat kebenaran bertulis dari MARA terlebih dahulu. 7. MARA berhak menggantung. Sekiranya anda telah mendapat bantuan kewangan lain tanpa kelulusan MARA. 3. PERTINDIHAN TAWARAN Tawaran ini tertakluk kepada anda yang tidak/belum menerima sebarang bantuan kewangan dari lain-lain badan penganjur. 2. TATATERTIB Anda dikehendaki mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh Institusi berkelakuan baik dan mengikuti kursus dengan tekun disepanjang pengajian anda. 4. 17 . MAKLUMAT PERIBADI Anda hendaklah memberikan kebenaran kepada MARA untuk menghubungi bank. 5. 6. PERKAHWINAN Anda dikehendaki mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada MARA.

pelajar dan penjamin-penjamin. SURAT TAWARAN ADALAH SEBAHAGIAN DARI DOKUMEN Surat tawaran ini adalah sebahagian daripada dokumen perjanjian.8. PENYEMPURNAAN DOKUMEN-DOKUMEN Semua dokumen yang disertakan bersama tawaran ini hendaklah dikembalikan dengan seberapa segera kerana bayaran hanya akan diproses setelah semua dokumen disempurnakan. pada bila-bila masa jua. Surat Tawaran ini hendaklah dibaca bersama Surat Perjanjian yang akan ditandatangani bersama oleh MARA. 9. Oleh itu. 18 .

MARA berhak menggantung. TATATERTIB Anda dikehendaki mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh Institusi berkelakuan baik dan mengikuti kursus dengan tekun disepanjang pengajian anda. MAKLUMAT PERIBADI Anda hendaklah memberikan kebenaran kepada MARA untuk menghubungi bank. PERTINDIHAN TAWARAN Tawaran ini tertakluk kepada anda yang tidak/belum menerima sebarang bantuan kewangan dari lain-lain badan penganjur. 2.(SALINAN PENJAMIN II) LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT AM TAWARAN 1. pihak MARA berhak menarik balik/memberhentikan pinjaman ini dengan serta merta. HAK MENGULANGKAJI ATAU MEMINDA SYARAT TAWARAN MARA berhak memberi kepada anda apa-apa masa mengubahsuai atau meluaskan syarat-syarat tawaran ini tanpa melepaskan atau dengan apa-apa jalan menyentuh tanggungan anda atau penjamin-penjamin anda. 7. atau didapati memberikan maklumat palsu. PERTUKARAN KURSUS / INSTITUSI Anda tidak dibenarkan bertukar Kursus / Institusi seperti yang ditetapkan di dalam Surat Tawaran tanpa mendapat kebenaran bertulis dari MARA terlebih dahulu. menarik balik atau memberhentikan bantuan ini dengan serta merta. 19 . 3. PERKAHWINAN Anda dikehendaki mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada MARA. 6. 5. 4. Sekiranya anda telah mendapat bantuan kewangan lain tanpa kelulusan MARA. PEMBERITAHUAN BANTUAN Jika anda didapati dikenakan tindakan tatatertib atau melanggar mana-mana bahagian syarat-syarat tersebut di atas. Jabatan Hasil Dalam Negeri dan Kumpulan Wang Pekerja untuk mendapatkan maklumat peribadi anda apabila diperlukan bagi tujuan menguatkuasakan perjanjian pinjaman ini.

PENYEMPURNAAN DOKUMEN-DOKUMEN Semua dokumen yang disertakan bersama tawaran ini hendaklah dikembalikan dengan seberapa segera kerana bayaran hanya akan diproses setelah semua dokumen disempurnakan.8. pada bila-bila masa jua. 9. Oleh itu. pelajar dan penjamin-penjamin. SURAT TAWARAN ADALAH SEBAHAGIAN DARI DOKUMEN Surat tawaran ini adalah sebahagian daripada dokumen perjanjian. Surat Tawaran ini hendaklah dibaca bersama Surat Perjanjian yang akan ditandatangani bersama oleh MARA. 20 .

3.PANDUAN MENGISI SURAT PERJANJIAN PINJAMAN PELAJARAN MARA SILA BACA DENGAN TELITI KETERANGAN INI SEBELUM MENGISI SURAT PERJANJIAN 1. 3. 3. 4. 21 SYARAT & KELAYAKAN PENJAMIN-PENJAMIN PELAJARAN MARA . 2. CARA-CARA MENGISI SURAT PERJANJIAN 3. 2. alamat rumah yang tetap dan nombor kad pengenalan penuntut dan penjamin.2 SEBARANG KESILAPAN HENDAKLAH DIPOTONG SATU GARISAN SAHAJA DAN DITANDATANGANI RINGKAS (INITAL) OLEH PENUNTUT DAN KEDUA-DUA PENJAMIN. dikehendaki memenuhi dan Surat-surat Perjanjian yang dilengkapkan dengan tidak mengikuti peraturan atau didapati kotor / terlalu banyak kesilapan dan dikembalikan / ditolak dan pihak MARA tidak bertanggungjawab atas sebarang kelewatan akibat dari ini. Empat (4) salinan surat Perjanjian ( untuk Pengajian Dalam Negara).1 Hanya tulisan rumi dibenarkan untuk mengisi surat-surat perjanjian.3 Salinan contoh untuk mengisi borang-borang perjanjian dilampirkan bersama-sama ini. Bayaran hanya akan dibuat setelah surat-surat perjanjian dipenuhi dengan betul dan teratur. Penuntut hendaklah berhati-hati apabila mengisi borang-borang. SURAT PERJANJIAN 1.2 1. Salinan karbon (carbon copies) dan tulisan bertindih-tindih tidak dibenarkan.4 Tiap-tiap penuntut yang ditawarkan pinjaman MARA adalah menandatangani:.penjamin dalam perjanjian itu hendaklah diisi dengan penuh dan betul. PERATURAN MENGISI SURAT PERJANJIAN 2. Penggunaan sebarang cecair (correcting fluid) untuk tujuan pembetulan adalah tidak dibenarkan.3 1.1 1.1 Surat perjanjian hendaklah diisi dengan tulisan yang jelas menggunakan DAKWAT HITAM ATAU BIRU SAMADA PENA MATA BULAT (BALL POINT PEN) ATAU DAKWAT BASAH.2 Nama penuh. Lima (5) salinan Surat Perjanjian (untuk Pengajian Luar Negara).

3 5. Ibu atau bapa : tidak dihadkan b. Bukan ibu/bapa : tidak melebihi 50 tahun dari tarikh menandatangani Surat Perjanjian Gaji/pendapatan: a. 4.2 Saksi-saksi hendaklah menyatakan dengan jelas:- Nama : No. Kad Pengenalan : Cop Rasmi Jawatan & Jabatan : 22 .5 Pegawai-pegawai MARA tidak dibenarkan menjadi penjamin kecuali untuk anak sendiri. Gila. 4. SAKSI 5. Surat Perjanjian memerlukan dua (2) orang penjamin terdiri daripada:a) b) Warganegara Malaysia Ibu atau bapa atau bukan dari ibu / bapa Bagi Pengajian Dalam Negara.4. Program Dalam Negara : tidak kurang dari RM500.2 4.00 sebulan b. Program Luar Negara : tidak kurang dari RM1. Pengesahan Pendapatan / Slip Gaji / Slip Pencen:a. Warganegara Malaysia Ibu atau bapa atau bukan dari ibu / bapa Umur penjamin: a.4 Penjamin dibenarkan menjamin 2 orang sahaja pada satu-satu masa. Bekerja dengan Kerajaan/Swasta : Disahkan oleh majikan masing-masing b.1 Penjamin-penjamin disyaratkan supaya menandatangani surat perjanjian dihadapan saksi-saksi. Bagi ibu/bapa golongan Rakyat termiskin : dikecualikan dari kategori pendapatan di atas dengan syarat status golongan rakyat termiskin mestilah terdapat dalam senarai JPM/EPU. Muflis). 4.00 sebulan c.3 4.7 Penjamin-penjamin yang bersetuju menandatangani perjanjiann tidak boleh menarik diri dari menjadi penjamin kecuali mereka yang hilang kelayakan seperti yang diperuntukan dalam surat perjanjian (Meninggal Dunia.1 Bagi Pengajian Luar Negara . 5. Bekerja sendiri/berniaga/pesara : Disahkan oleh Penghulu/Ketua Kampung/Pengerusi JKKK/ Jaksa Pendamai/ADUN c.6 Kedua-dua penjamin dikehendaki melengkapkan borang laporan penjamin dan dihantar bersama – sama dengan borang perjanjian. Surat Perjanjian memerlukan seorang (1) penjamin terdiri daripada: a) b) 4. Golongan rakyat termiskin : Disahkan oleh Pegawai Daerah 4.000.

7. iii) Pegawai-pegawai dalam perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman seperti Majistret dan Peguam.PERTUKARAN ALAMAT Sebarang pertukaran alamat penuntut/penjamin hendaklah dimaklumkan kepada MARA dengan segera. 5. SURAT PERJANJIAN PENUNTUT/PENJAMIN Setelah pihak MARA mengambil tindakan ke atas surat-surat perjanjian:.00 hendaklah dimatikan disudut kanan muka hadapan tiap-tiap surat perjanjian di mana-mana Pejabat Cukai Setem sebelum dikembalikan ke Ibu Pejabat MARA.2 Penuntut dan Penjamin atau kedua-dua penjaminnya (untuk Pengajian Luar Negara) Penuntut dan Penjaminnya (untuk Pengajian Dalam Negara) 6.1 Sebanyak 3 salinan Surat Perjanjian ini akan dipulangkan untuk simpanan penuntut dan kedua-dua penjamin (untuk Pengajian Luar Negara) 7. 5. Ketua Kampung dan Pengerusi JKKK yang mempunyai Cop Jawatan Rasmi.4 Cop Rasmi Jawatan dan Jabatan saksi hendaklah disertakan bagi saksi yang menandatangani perjanjian. v) Jaksa Pendamai. 5. ii) Semua pegawai-pegawai Kerajaan dan Badan Berkanun dalam Kumpulan A dan B.3 Saksi-saksi bagi pelajar dan kedua-dua penjamin hendaklah terdiri daripada pegawai-pegawai berikut:- i) Penghulu. iv) Wakil Rakyat. CUKAI SISTEM Setem ‘Hasil’ sebanyak RM10. 7.1 5.6.6. 23 .5.5 Saksi-saksi tidak boleh menjadi penjamin bagi satu borang perjanjian yan sama. Ketua Pengarah dan sebagainya tidak diterima.2 Sebanyak 2 salinan Surat Perjanjian akan dipulangkan untuk simpanan penuntut dan penjamin (untuk pengajian dalam Negara) 8. Cop jawatan bagi pihak Ketua Jabatan seperti b/p: Ketua Setiausaha.6 Seorang saksi boleh menjadi saksi untuk:’ 5. Ketua Mukim.

00 HENDAKLAH DIMATIKAN DI SETIAP SALINAN DI SUDUT INI CONTOH MENGISI SURAT PERJANJIAN MUKA HADAPAN PERJANJIAN PINJAMAN PELAJARAN ANTARA (NAMA PENUH PENUNTUT DENGAN HURUF BESAR) DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN (NAMA PENUH PENJAMIN PERTAMA DENGAN HURUF BESAR) DAN (NAMA PENUH PENJAMIN KEDUA DENGAN HURUF BESAR) Bertarikh pada (penuhkan haribulan mengikut tarikh setem dimatikan) PERHATIAN! SURAT PERJANJIAN HENDAKLAH DI ISI DENGAN HURUF BESAR. 24 MUKA SURAT 2 .SETEM HASIL RM10.

...........000... (RM130..... PERHATIAN! SURAT PERJANJIAN HENDAKLAH DI ISI DENGAN HURUF BESAR..... SURAT TAWARAN) bertarikh (TARIKH SURAT TAWARAN MARA) dan apa-apa tambahan atau pindaan kepadanya hendaklah dibaca bersama dan menjadi sebahagian daripada perjanjian................2... MUKA SURAT 5 16.. Sebagai balasan bagi perkara-perkara yang tersebut di atas Majlis dengan ini bersetuju untuk menjamin kepada pelajar wang yang berjumlah (JUMLAH PINJAMAN DENGAN HURUF BESAR CONTOH : SATU RATUS TIGA PULUH RIBU SAHAJA) . 25 . Adalah dengan ini dipersetujui dan diakui bahawa Pinjaman Pelajaran (BIL...00) seperti yang dinyatakan dalam Surat Tawaran Pinjaman Pelajaran yang disebutkan di bawah fasal 16 Perjanjian ini.. PERHATIAN! SURAT PERJANJIAN HENDAKLAH DI ISI DENGAN HURUF BESAR...

........ PAHANG ] ..... Kad Pengenalan) dan Cop Rasmi Jawatan serta Jabatan mereka pada ruang yang disediakan...... tandatangan saksi 26 .......... ditandatangani ] dan diserahkan oleh ] Bagi pihak MAJLIS AMANAH RAKYAT ] Dihadapan ] DITANDATANGANI oleh Penjamin tersebut dihadapan ] ........................................................................ PAHANG ] ........................................................... tandatangan pelajar Nama : DAUD BIN AHMAD No Kad Pengenalan : 1234567 Cop Rasmi Jawatan : Pegawai Daerah Raub. tandatangan Penjamin Kedua Nama : DAUD BIN AHMAD ] No.................... tandatangan Penjamin Pertama Nama : DAUD BIN AHMAD No........................................ Kad Pengenalan : 1234567 ] Cop Rasmi Jawatan : Pegawai Daerah Raub........................ Kad Pengenalan : 1234567 Cop Rasmi Jawatan : Pegawai Daerah Raub....... tandatangan saksi DITANDATANGANI oleh Penjamin tersebut dihadapan ] ................... PAHANG [DIKOSONGKAN] ] .......................... tandatangan saksi Disempurnakan. CONTOH : DITANDATANGANI oleh pelajar ] ...............................MUKA SURAT 6 Saksi-saksi hendaklah menandatangani serta menurunkan butir-butir diri (Nama dan No...............................................

Kad Pengenalan : Alamat : [Alamat rumah yang tetap dengan huruf besar] 27 .MUKA SURAT 7 JADUAL (Dibaca bersama dan menjadi sebahagian dari Perjanjian ini) BAHAGIAN PERKARA BUTIR-BUTIR 1 Tarikh Perjanjian hb 20 [penuhkan seperti haribulan tarikh setem dimatikan] 2 Pelajar Nama : [Nama penuh pelajar dengan huruf besar] No. Kad Pengenalan : Alamat : [Alamat rumah yang tetap dengan huruf besar] 3 Penjamin Pertama Nama : [Nama penuh penjamin dengan huruf besar] No. Kad Pengenalan : Alamat : [Alamat rumah yang tetap dengan huruf besar] Penjamin Kedua Nama : [Nama penuh penjamin dengan huruf besar] No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful