You are on page 1of 28

BORANG DAN PANDUAN TAWARAN

PINJAMAN PELAJARAN MARA

BAHAGIAN PENGANJURAN PELAJARAN MARA


TINGKAT 3, BANGUNAN MEDAN MARA
JALAN RAJA LAUT
50609 KUALA LUMPUR
TEL: 03-26132000 / 03-26132075
FAX: 03-26915854

TATACARA PENGISIAN BORANG-BORANG


TAWARAN PINJAMAN PELAJARAN MARA

Sila baca arahan ini dengan teliti. Sebarang kesilapan mengisi dokumen akan mengakibatkan kelewatan
pengeluaran tajaan.

1.

2.

BIL. PERKARA

TINDAKAN

Surat Tawaran Pinjaman

Pelajar menurunkan tandatangan di


ruangan yang disediakan pada
Salinan Pejabat dan kembalikan
bersama Surat Perjanjian

BPPM/B/01

CATATAN

Diisi oleh pelajar dan kepilkan


salinan Kad Pengenalan

Rujuk panduan mengisi Surat


Perjanjian
-

3.

BPPM/8/02-BPPM/B/04

Diisi oleh pelajar

4.

BPPM/B/05

Diisi oleh penjamin-penjamin

5.

BPPM/B/06

Diisi oleh kedua-dua penjamin


(Kepilkan salinan Kad Pengenalan
& slip gaji/ pengesahan pendapatan
penjamin)

6.

BPPM/8/07

Diisi oleh kedua-dua penjamin di


hadapan Pesuruhanjaya Sumpah/
Magistrate

7.

Surat Perjanjian Pinjaman


Pelajaran MARA

Diisi
oleh
pelajar
penjamin-penjamin

8.

Borang Kemasukan Fail Induk


(LPPP4)

Diisi oleh pelajar

9.

Borang Arahan Bayaran


(LPP6)

Diisi oleh pelajar.


Kepilkan
bersama salinan buku akaun bank

bersama

Rujuk syarat penjamin dalam


Panduan Mengisi Surat Perjanjian

Rujuk panduan mengisi Surat


Perjanjian
-

10. Susunan Dokumen

Susunan
dokumen
mengikut
kautamaan seperti Senarai Semak
(Check List)

(Semua salinan dokumen hendaklah disahkan benar)

SENARAI SEMAK (CHECK LIST)


NAMA

: .............................................................................

INSTITUSI

: ............................................................................

KURSUS

:...............................................................................

NO. TEL/HP

: ............................................................................

BUTIR-BUTIR
1.

Surat
Tawaran
Pinjaman
MARA (Salinan Pejabat &
Lampiran A & B)

2.

Borang BPPM/B/001 (Salinan


Kad Pengenalan hendaklah
disertakan)

3.

Borang BPPM/B/02

4.

Borang BPPM/B/03

5.

Borang BPPM/B/04

6.

Borang BPPM/B/05

7.

Borang BPPM/B/06 (Salinan


Kad Pengenalan dan Slip Gaji
Penjamin-Penjamin hendaklah
diaertakan)

8.

Borang BPPM/B/07

9.

Borang LPP4

10.

5 salinan Surat Perjanjian


Pinjaman MARA
beserta
dengan Surat Iringan (luar
Negara), 4 salinan Surat
Perjanjian Pinjaman MARA
beserta Surat Iringan (dalam
Negara)

11. LPP06 (Payment Instruction)


(Sertakan Salinan Buku Akaun
Bank) Bank Islam, CIMB,
BSN sahaja. (Dalam Negara)

SEMAKAN

(NO K/P: ..................................................)

CATATAN

Luar Negara:
(Mengikut Institusi
Yang Ditawarkan)

dan

Negara

12. Lain-lain perkara

Nota:

1)

Semua salinan dokumen hendaklah disahkan benar.(sila rujuk m/s 23 para 5.3)
2) Sila ceraikan salinan borang yang telah dilengkapkan sepenuhnya bermula muka surat
hingga muka surat 13 (Lampiran B).
2

BPPM/B/01

(DIISI OLEH PELAJAR)


NAMA

NO. K/P

BIL. MARA :

Kepada:
Ketua Pengarah MARA
Ibu Pejabat MARA
KUALA LUMPUR.
Tuan,
KEBENARAN MENGHUBUNGI JABATAN HASIL DALAM NEGERI/KUMPULAN WANG
PEKERJA/BANK UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT-MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR

SIMPANAN

Saya yang tersebut nama di atas, membenarkan MARA untuk menghubungi Jabatan yang tersebut di atas bagi
tujuan mendapatkan maklumat peribadi saya pada bila-bila masa diperukan.
Keterangan diri saya bagi tujuan di atas adalah seperti berikut:(i)

Bilangan ahli KWSP

: .......................................................................................................................

(ii)

Bil. Rujukan di Jabatan


Hasil Dalam Negeri

: ......................................................................................................................

(iii)

Nama dan Alamat Bank

: .......................................................................................................................

(iv)

No. Akaun (i) Semasa

: .......................................................................................................................

(ii) Simpanan : .......................................................................................................................


Surat kebenaran ini adalah sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat pinjaman pelajaran yang
diluluskan oleh MARA mengikut Surat Pinjaman Pelajaran Bil: .................................. bertarikh ............................. 20
............................................

Sekian dan terima kasih.

.........................................................................

...............................................................................

Tandatangan Pelajar

Tandatangan Saksi

Nama

: ..............................................................

No. K/P

: ..............................................................

Alamat

: ..............................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

BPPM/B/02

(DIISI OLEH PELAJAR)


Daripada:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Tarikh

: .................................................................

Kepada:
Pengarah
Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA
Tingkat 3, Medan MARA
Jalan Raja Laut
50609 Kuala Lumpur.
Tuan,
MAKLUMAT MENGENAI KEMUDAHAN KREDIT DAN JAMINAN OLEH PELAJAR
Dengan ini saya ................................................................................... No. K/P: ......................................................
Dengan rela hati menzahirkan semua kemudahan kredit yang telah diterima oleh saya dari institusi-institusi lain dan
apa-apa jaminan peribadi yang masih dalam tanggungan saya. Maklumat terperinci adalah seperti berikut:-

Nama
Institusi
Kewangan

Jumlah
Kemudahan
Kredit

Tempoh
Bayaran
Balik

Jumlah
Ansuran
Sebulan

Sekian, terima kasih.


Yang benar,

....................................................................................................
(Nama

: .............................................................................)

(No. K/P

: .............................................................................)

Baki
Pinjaman

Tarikh
Selesai

BPPM/B/03

(DIISI OLEH PELAJAR)


Daripada:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Tarikh

: .................................................................

Kepada:
Pengarah
Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA
Tingkat 3, Medan MARA
Jalan Raja Laut
50609 Kuala Lumpur.

Tuan,

KEBENARAN UNTUK MENZAHIRKAN SURAT-SURAT DARIPADA MARA KEPADA PENJAMIN


Dengan ini saya dengan rela hati, memberi persetujuan kepada MARA untuk menzahirkan kepada penjaminpenjamin saya, segala surat menyurat di antara MARA dengan saya berkaitan dengan Pinjaman Pelajaran saya.

Sekian, terima kasih.


Yang benar,

....................................................................................................

(Nama

: .............................................................................)

(No. K/P

: .............................................................................)

BPPM/B/04

(DIISI OLEH PELAJAR)


Daripada:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Tarikh

: .................................................................

Kepada:
Pengarah
Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA
Tingkat 3, Medan MARA
Jalan Raja Laut
50609 Kuala Lumpur.
Tuan,
LIABILITI TERHADAP MARA

MARA pada .......................................................... telah meluluskan pinjaman pelajaran kepada saya dan maklumat
terperinci pinjaman berkenaan seperti berikut:-

No. Akaun Pelajar/


No. Bil MARA

Tempoh Bantuan
Mula

Tamat

Jumlah
Pinjaman

Dengan ini saya mengaku akan bertanggungjawab untuk menjelaskan pinjaman pelajaran tersebut dan mematuhi
syarat-syarat di dalam Surat Perjanjian Pelajaran MARA.
Sekian, terima kasih.
Yang benar,

....................................................................................................

(Nama

: .............................................................................)

(No. K/P

: .............................................................................)

BPPM/B/05

(DIISI OLEH PENJAMIN I)


Daripada:
Penjamin I
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Tarikh

: .................................................................

Kepada:
Pengarah
Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA
Tingkat 3, Medan MARA
Jalan Raja Laut
50609 Kuala Lumpur.
Tuan,
PENGESAHAN SETUJU TERIMA MENJADI PENJAMIN

Saya (.........................................................................................................) dengan ini mengesahkan kesanggupan


saya menjadi penjamin kepada : ...............................................................................................................................
(selepas ini disebut Pelajar)
No. K/P: ................................................................................

2.

Saya dengan rela hati bersetuju menjamin sebanyak Ringgit Malaysia : ...............................................

......................................................................................................................(RM : ...................................................)
Iaitu jumlah yang telah diluluskan bagi membolehkan Pelajar mengikuti pengajiannya dan lain-lain tambahan
perbelanjaan sekiranya ada.
3.
Saya mengaku dan faham saya sebagai penjamin adalah menjadi tanggungjawab bersama dengan pelajar
terhadap kewajipan dan tanggungan-tanggungan di bawah Surat Perjanjian Pelajaran MARA.

.........................................................................................
Tandatangan

...............................................................................
Tarikh :

(Nama

: .............................................................................)

(No. K/P

: .............................................................................)

BPPM/B/05

(DIISI OLEH PENJAMIN II)


Daripada:
Penjamin II
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Tarikh

: .................................................................

Kepada:
Pengarah
Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA
Tingkat 3, Medan MARA
Jalan Raja Laut
50609 Kuala Lumpur.

Tuan,
PENGESAHAN SETUJU TERIMA MENJADI PENJAMIN

Saya (.........................................................................................................) dengan ini mengesahkan kesanggupan


saya menjadi penjamin kepada : ...............................................................................................................................
(selepas ini disebut Pelajar)
No. K/P: ................................................................................

2.

Saya dengan rela hati bersetuju menjamin sebanyak Ringgit Malaysia : ...............................................

......................................................................................................................(RM : ...................................................)
Iaitu jumlah yang telah diluluskan bagi membolehkan Pelajar mengikuti pengajiannya dan lain-lain tambahan
perbelanjaan sekiranya ada.

3.
Saya mengaku dan faham saya sebagai penjamin adalah menjadi tanggungjawab bersama dengan pelajar
terhadap kewajipan dan tanggungan-tanggungan di bawah Surat Perjanjian Pelajaran MARA.

.........................................................................................
Tandatangan

...............................................................................
Tarikh

(Nama

: .............................................................................)

(No. K/P

: .............................................................................)

BPPM/B/06

PERHATIAN
SUKACITA DIINGATKAN BAHAWA TUAN/PUAN SEBAGAI PENJAMIN ADALAH MENJADI TANGGUNGJAWAB
BERSAMA TERHADAP KEWAJIPAN DAN TANGGUNGAN-TANGGUNGAN DENGAN PELAJAR DI BAWAH
SURAT PERJANJIAN PINJAMAN YANG AKAN TUAN/PUAN TANDATANGANI
SURAT PERJANJIAN PINJAMAN PELAJARAN MARA LAPORAN PENJAMIN I
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saya seperti bertulis di bawah ini mengesahkan saya menjadi penjamin kepada Encik/Cik
.......................................................................................................................................................................................
(pelajar)
yang mengikuti pengajian di Institusi ............................................................................................................................
NAMA

: ......................................................................................................................................................................

NO. K/P : ................................................... TARAIKH LAHIR: ..................................... UMUR : ...............................


(Sertakan salinan K/P)
ALAMAT TETAP (RUMAH) : ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
NO. TEL : ............................................. (RUMAH) ............................................. (PEJABAT) .....................................
PEKERJAAN : ................................................................. PENDAPATAN RM: .........................................................
(Sertakan salinan slip gaji / pengesahan pendapatan)
(TERKINI)
(BERSURAT)
TARAF PERKAHWINAN : .......................................................

BIL. TANGGUNGAN : .............................................

PENDAPATAN DAN PUNCA LAIN : RM ....................................................................................................................


PENJAMIN TIDAK DIBENARKAN MENJAMIN LEBIH DARI DUA ORANG PENUNTUT. TULISKAN NAMA,
ALAMAT DAN JUMLAH PINJAMAN YANG DIJAMIN TERMASUK PEMEGANG BIASISWA KERAJAAN DAN
LAIN-LAIN BADAN, SEKIRANYA ADA.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Saya mengakui dan mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang disebutkan di atas adalah benar.

...................................................................................
Tandatangan

....................................................................
Tarikh

PENGESAHAN MAJIKAN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Bagi yang tiada majikan, pengesahan oleh Ketua Kampung, Pengerusi JKKK, Penghulu, Jaksa Pendamai dan
ADUN)
Saya sahkan bahawa keterangan yang diberikan oleh Encik/Cik ..............................................................................
......................................................................................... seperti di atas adalah benar.

...................................................................................
Tandatangan Majikan
Nama :

....................................................................
Tarikh

( Cop Rasmi Nama , Jawatan dan Jabatan / Syarikat)


9

BPPM/B/06

PERHATIAN
SUKACITA DIINGATKAN BAHAWA TUAN/PUAN SEBAGAI PENJAMIN ADALAH MENJADI TANGGUNGJAWAB
BERSAMA TERHADAP KEWAJIPAN DAN TANGGUNGAN-TANGGUNGAN DENGAN PELAJAR DI BAWAH
SURAT PERJANJIAN PINJAMAN YANG AKAN TUAN/PUAN TANDATANGANI
SURAT PERJANJIAN PINJAMAN PELAJARAN MARA LAPORAN PENJAMIN II
Saya seperti bertulis di bawah ini mengesahkan saya menjadi penjamin kepada Encik/Cik
.......................................................................................................................................................................................
(pelajar)
yang mengikuti pengajian di Institusi ............................................................................................................................
NAMA

: ......................................................................................................................................................................

NO. K/P : ................................................... TARAIKH LAHIR: ..................................... UMUR : ...............................


(Sertakan salainan K/P)
ALAMAT TETAP (RUMAH) : ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
NO. TEL : ............................................. (RUMAH) ............................................. (PEJABAT) .....................................
PEKERJAAN : ................................................................. PENDAPATAN RM: ..........................................................
(Sertakan salinan slip gaji / pengesahan pendapatan)
(TERKINI)
(BERSURAT)
TARAF PERKAHWINAN : .......................................................

BIL. TANGGUNGAN : .............................................

PENDAPATAN DAN PUNCA LAIN : RM ....................................................................................................................


PENJAMIN TIDAK DIBENARKAN MENJAMIN LEBIH DARI DUA ORANG PENUNTUT. TULISKAN NAMA,
ALAMAT DAN JUMLAH PINJAMAN YANG DIJAMIN TERMASUK PEMEGANG BIASISWA KERAJAAN DAN
LAIN-LAIN BADAN, SEKIRANYA ADA.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Saya mengakui dan mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang disebutkan di atas adalah benar.

...................................................................................
Tandatangan

....................................................................
Tarikh

PENGESAHAN MAJIKAN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Bagi yang tiada majikan, pengesahan oleh Ketua Kampung,Pengerusi JKKK, Penghulu, Jaksa Pendamai dan
ADUN)
Saya sahkan bahawa keterangan yang diberikan oleh Encik/Cik ..............................................................................
......................................................................................... seperti di atas adalah benar.

...................................................................................
Tandatangan Majikan

....................................................................
Tarikh

Nama :
(Cop Rasmi Nama ,Jawatan dan Jabatan / Syarikat)

10

BPPM/B/07
(Diisi Oleh Penjamin I)

SURAT AKUAN

Saya .............................................................................................................................................................................

No K/P : ......................................... dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa

1.

Saya bukan seorang bankrap yang belum dilepaskan;

2.

Saya tidak pernah disabitkan sama ada di dalam atau di luar Malaysia dengan kesalahan mengenai
fraud atau penipuan yang membawa hukuman penjara tiga bulan atau lebih jika disabitkan dan tidak
pernah dipenjarakan atas kesalahan tersebut.

Dan saya membuat pengakuan ini dengan penuh kepercayaan bahawa ianya benar dan mengikut peruntukan Akta
Akuan Berkanun 1980.

Diakui dengan sebenarnya

................................................................................................... ]
di .............................................................................................. ]
Dalam Negeri : .......................................................................

...................................................................
Tandatangan Penjamin I

Pada ...................................... hb ............................ 20 ............ ].

Dihadapan saya

....................................................................
Pesuruhjaya Sumpah / Majistret

11

BPPM/B/07
(Diisi Oleh Penjamin II)

SURAT AKUAN

Saya .............................................................................................................................................................................

No K/P : ......................................... dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa


1.

Saya bukan seorang bankrap yang belum dilepaskan;

2.

Saya tidak pernah disabitkan sama ada di dalam atau di luar Malaysia dengan kesalahan mengenai
fraud atau penipuan yang membawa hukuman penjara tiga bulan atau lebih jika disabitkan dan tidak
pernah dipenjarakan atas kesalahan tersebut.

Dan saya membuat pengakuan ini dengan penuh kepercayaan bahawa ianya benar dan mengikut peruntukan Akta
Akuan Berkanun 1980.

Diakui dengan sebenarnya

................................................................................................... ]
di .............................................................................................. ]
Dalam Negeri : .......................................................................

...................................................................
Tandatangan Penjamin I

Pada ...................................... hb ............................ 20 ............ ].

Dihadapan saya

....................................................................
Pesuruhjaya Sumpah/Majistret

12

(SALINAN PEJABAT)
LAMPIRAN B

SYARAT-SYARAT AM TAWARAN
1.

PERTINDIHAN TAWARAN

Tawaran ini tertakluk kepada anda yang tidak/belum menerima sebarang bantuan kewangan dari lain-lain badan
penganjur. Sekiranya anda telah mendapat bantuan kewangan lain tanpa kelulusan MARA, pihak MARA berhak
menarik balik/memberhentikan pinjaman ini dengan serta merta.

2.

PERTUKARAN KURSUS / INSTITUSI

Anda tidak dibenarkan bertukar Kursus / Institusi seperti yang ditetapkan di dalam Surat Tawaran tanpa mendapat
kebenaran bertulis dari MARA terlebih dahulu.

3.

TATATERTIB

Anda dikehendaki mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh Institusi berkelakuan baik dan mengikuti
kursus dengan tekun disepanjang pengajian anda.

4.

PERKAHWINAN

Anda dikehendaki mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada MARA.

5.

MAKLUMAT PERIBADI

Anda hendaklah memberikan kebenaran kepada MARA untuk menghubungi bank, Jabatan Hasil Dalam Negeri dan
Kumpulan Wang Pekerja untuk mendapatkan maklumat peribadi anda apabila diperlukan bagi tujuan
menguatkuasakan perjanjian pinjaman ini.
6.

PEMBERITAHUAN BANTUAN

Jika anda didapati dikenakan tindakan tatatertib atau melanggar mana-mana bahagian syarat-syarat tersebut di atas,
atau didapati memberikan maklumat palsu, MARA berhak menggantung, menarik balik atau memberhentikan
bantuan ini dengan serta merta.

7.

HAK MENGULANGKAJI ATAU MEMINDA SYARAT TAWARAN

MARA berhak memberi kepada anda apa-apa masa mengubahsuai atau meluaskan syarat-syarat tawaran ini tanpa
melepaskan atau dengan apa-apa jalan menyentuh tanggungan anda atau penjamin-penjamin anda.

13

8.

PENYEMPURNAAN DOKUMEN-DOKUMEN

Semua dokumen yang disertakan bersama tawaran ini hendaklah dikembalikan dengan seberapa segera kerana
bayaran hanya akan diproses setelah semua dokumen disempurnakan.

9.

SURAT TAWARAN ADALAH SEBAHAGIAN DARI DOKUMEN

Surat tawaran ini adalah sebahagian daripada dokumen perjanjian. Oleh itu, pada bila-bila masa jua, Surat Tawaran
ini hendaklah dibaca bersama Surat Perjanjian yang akan ditandatangani bersama oleh MARA, pelajar dan
penjamin-penjamin.

14

(SALINAN PENUNTUT)
LAMPIRAN B
SYARAT-SYARAT AM TAWARAN
1.

PERTINDIHAN TAWARAN

Tawaran ini tertakluk kepada anda yang tidak/belum menerima sebarang bantuan kewangan dari lain-lain
badan penganjur. Sekiranya anda telah mendapat bantuan kewangan lain tanpa kelulusan MARA, pihak
MARA berhak menarik balik/memberhentikan pinjaman ini dengan serta merta.

2.

PERTUKARAN KURSUS / INSTITUSI

Anda tidak dibenarkan bertukar Kursus / Institusi seperti yang ditetapkan di dalam Surat Tawaran tanpa
mendapat kebenaran bertulis dari MARA terlebih dahulu.

3.

TATATERTIB

Anda dikehendaki mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh Institusi berkelakuan baik dan
mengikuti kursus dengan tekun disepanjang pengajian anda.

4.

PERKAHWINAN

Anda dikehendaki mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada MARA.

5.

MAKLUMAT PERIBADI

Anda hendaklah memberikan kebenaran kepada MARA untuk menghubungi bank, Jabatan Hasil Dalam
Negeri dan Kumpulan Wang Pekerja untuk mendapatkan maklumat peribadi anda apabila diperlukan bagi
tujuan menguatkuasakan perjanjian pinjaman ini.

6.

PEMBERITAHUAN BANTUAN
Jika anda didapati dikenakan tindakan tatatertib atau melanggar mana-mana bahagian syarat-syarat
tersebut di atas, atau didapati memberikan maklumat palsu, MARA berhak menggantung, menarik balik
atau memberhentikan bantuan ini dengan serta merta.

7.

HAK MENGULANGKAJI ATAU MEMINDA SYARAT TAWARAN

MARA berhak memberi kepada anda apa-apa masa mengubahsuai atau meluaskan syarat-syarat tawaran
ini tanpa melepaskan atau dengan apa-apa jalan menyentuh tanggungan anda atau penjamin-penjamin
anda.

15

8.

PENYEMPURNAAN DOKUMEN-DOKUMEN

Semua dokumen yang disertakan bersama tawaran ini hendaklah dikembalikan dengan seberapa segera
kerana bayaran hanya akan diproses setelah semua dokumen disempurnakan.

9.

SURAT TAWARAN ADALAH SEBAHAGIAN DARI DOKUMEN

Surat tawaran ini adalah sebahagian daripada dokumen perjanjian. Oleh itu, pada bila-bila masa jua, Surat
Tawaran ini hendaklah dibaca bersama Surat Perjanjian yang akan ditandatangani bersama oleh MARA,
pelajar dan penjamin-penjamin.

16

(SALINAN PENJAMIN I)
LAMPIRAN B
SYARAT-SYARAT AM TAWARAN
1.

PERTINDIHAN TAWARAN

Tawaran ini tertakluk kepada anda yang tidak/belum menerima sebarang bantuan kewangan dari lain-lain
badan penganjur. Sekiranya anda telah mendapat bantuan kewangan lain tanpa kelulusan MARA, pihak
MARA berhak menarik balik/memberhentikan pinjaman ini dengan serta merta.

2.

PERTUKARAN KURSUS / INSTITUSI

Anda tidak dibenarkan bertukar Kursus / Institusi seperti yang ditetapkan di dalam Surat Tawaran tanpa
mendapat kebenaran bertulis dari MARA terlebih dahulu.

3.

TATATERTIB

Anda dikehendaki mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh Institusi berkelakuan baik dan
mengikuti kursus dengan tekun disepanjang pengajian anda.

4.

PERKAHWINAN

Anda dikehendaki mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada MARA.

5.

MAKLUMAT PERIBADI

Anda hendaklah memberikan kebenaran kepada MARA untuk menghubungi bank, Jabatan Hasil Dalam
Negeri dan Kumpulan Wang Pekerja untuk mendapatkan maklumat peribadi anda apabila diperlukan bagi
tujuan menguatkuasakan perjanjian pinjaman ini.

6.

PEMBERITAHUAN BANTUAN
Jika anda didapati dikenakan tindakan tatatertib atau melanggar mana-mana bahagian syarat-syarat
tersebut di atas, atau didapati memberikan maklumat palsu, MARA berhak menggantung, menarik balik
atau memberhentikan bantuan ini dengan serta merta.

7.

HAK MENGULANGKAJI ATAU MEMINDA SYARAT TAWARAN

MARA berhak memberi kepada anda apa-apa masa mengubahsuai atau meluaskan syarat-syarat tawaran
ini tanpa melepaskan atau dengan apa-apa jalan menyentuh tanggungan anda atau penjamin-penjamin
anda.

17

8.

PENYEMPURNAAN DOKUMEN-DOKUMEN

Semua dokumen yang disertakan bersama tawaran ini hendaklah dikembalikan dengan seberapa segera
kerana bayaran hanya akan diproses setelah semua dokumen disempurnakan.

9.

SURAT TAWARAN ADALAH SEBAHAGIAN DARI DOKUMEN

Surat tawaran ini adalah sebahagian daripada dokumen perjanjian. Oleh itu, pada bila-bila masa jua, Surat
Tawaran ini hendaklah dibaca bersama Surat Perjanjian yang akan ditandatangani bersama oleh MARA,
pelajar dan penjamin-penjamin.

18

(SALINAN PENJAMIN II)


LAMPIRAN B
SYARAT-SYARAT AM TAWARAN
1.

PERTINDIHAN TAWARAN

Tawaran ini tertakluk kepada anda yang tidak/belum menerima sebarang bantuan kewangan dari lain-lain
badan penganjur. Sekiranya anda telah mendapat bantuan kewangan lain tanpa kelulusan MARA, pihak
MARA berhak menarik balik/memberhentikan pinjaman ini dengan serta merta.

2.

PERTUKARAN KURSUS / INSTITUSI

Anda tidak dibenarkan bertukar Kursus / Institusi seperti yang ditetapkan di dalam Surat Tawaran tanpa
mendapat kebenaran bertulis dari MARA terlebih dahulu.

3.

TATATERTIB

Anda dikehendaki mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh Institusi berkelakuan baik dan
mengikuti kursus dengan tekun disepanjang pengajian anda.

4.

PERKAHWINAN

Anda dikehendaki mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada MARA.

5.

MAKLUMAT PERIBADI

Anda hendaklah memberikan kebenaran kepada MARA untuk menghubungi bank, Jabatan Hasil Dalam
Negeri dan Kumpulan Wang Pekerja untuk mendapatkan maklumat peribadi anda apabila diperlukan bagi
tujuan menguatkuasakan perjanjian pinjaman ini.

6.

PEMBERITAHUAN BANTUAN
Jika anda didapati dikenakan tindakan tatatertib atau melanggar mana-mana bahagian syarat-syarat
tersebut di atas, atau didapati memberikan maklumat palsu, MARA berhak menggantung, menarik balik
atau memberhentikan bantuan ini dengan serta merta.

7.

HAK MENGULANGKAJI ATAU MEMINDA SYARAT TAWARAN

MARA berhak memberi kepada anda apa-apa masa mengubahsuai atau meluaskan syarat-syarat tawaran
ini tanpa melepaskan atau dengan apa-apa jalan menyentuh tanggungan anda atau penjamin-penjamin
anda.

19

8.

PENYEMPURNAAN DOKUMEN-DOKUMEN

Semua dokumen yang disertakan bersama tawaran ini hendaklah dikembalikan dengan seberapa segera
kerana bayaran hanya akan diproses setelah semua dokumen disempurnakan.

9.

SURAT TAWARAN ADALAH SEBAHAGIAN DARI DOKUMEN

Surat tawaran ini adalah sebahagian daripada dokumen perjanjian. Oleh itu, pada bila-bila masa jua, Surat
Tawaran ini hendaklah dibaca bersama Surat Perjanjian yang akan ditandatangani bersama oleh MARA,
pelajar dan penjamin-penjamin.

20

PANDUAN MENGISI SURAT PERJANJIAN


PINJAMAN PELAJARAN MARA
SILA BACA DENGAN TELITI KETERANGAN INI
SEBELUM MENGISI SURAT PERJANJIAN

1.

SURAT PERJANJIAN
1.1
1.2
1.3

1.4

Tiap-tiap penuntut yang ditawarkan pinjaman MARA adalah


menandatangani:;
Lima (5) salinan Surat Perjanjian (untuk Pengajian Luar Negara).
Empat (4) salinan surat Perjanjian ( untuk Pengajian Dalam Negara).

dikehendaki

memenuhi

dan

Surat-surat Perjanjian yang dilengkapkan dengan tidak mengikuti peraturan atau didapati kotor / terlalu
banyak kesilapan dan dikembalikan / ditolak dan pihak MARA tidak bertanggungjawab atas sebarang
kelewatan akibat dari ini.
Bayaran hanya akan dibuat setelah surat-surat perjanjian dipenuhi dengan betul dan teratur.

2.

3.

4.

PERATURAN MENGISI SURAT PERJANJIAN

2.1

Surat perjanjian hendaklah diisi dengan tulisan yang jelas menggunakan DAKWAT HITAM ATAU
BIRU SAMADA PENA MATA BULAT (BALL POINT PEN) ATAU DAKWAT BASAH. Salinan karbon
(carbon copies) dan tulisan bertindih-tindih tidak dibenarkan.

2.2

SEBARANG KESILAPAN HENDAKLAH DIPOTONG SATU GARISAN SAHAJA DAN


DITANDATANGANI RINGKAS (INITAL) OLEH PENUNTUT DAN KEDUA-DUA PENJAMIN.
Penggunaan sebarang cecair (correcting fluid) untuk tujuan pembetulan adalah tidak dibenarkan.

CARA-CARA MENGISI SURAT PERJANJIAN


3.1

Hanya tulisan rumi dibenarkan untuk mengisi surat-surat perjanjian.

3.2

Nama penuh, alamat rumah yang tetap dan nombor kad pengenalan penuntut dan penjamin- penjamin
dalam perjanjian itu hendaklah diisi dengan penuh dan betul.

3.3

Salinan contoh untuk mengisi borang-borang perjanjian dilampirkan bersama-sama ini. Penuntut
hendaklah berhati-hati apabila mengisi borang-borang.

21
SYARAT & KELAYAKAN PENJAMIN-PENJAMIN PELAJARAN MARA

4.1

Bagi Pengajian Luar Negara , Surat Perjanjian memerlukan dua (2) orang penjamin terdiri daripada:a)
b)

Warganegara Malaysia
Ibu atau bapa atau bukan dari ibu / bapa

Bagi Pengajian Dalam Negara, Surat Perjanjian memerlukan seorang (1) penjamin terdiri daripada:
a)
b)
4.2

4.3

4.3

5.

Warganegara Malaysia
Ibu atau bapa atau bukan dari ibu / bapa

Umur penjamin:
a.

Ibu atau bapa

tidak dihadkan

b.

Bukan ibu/bapa

tidak melebihi 50 tahun dari tarikh menandatangani


Surat Perjanjian

Gaji/pendapatan:
a.

Program Luar Negara

tidak kurang dari RM1,000.00 sebulan

b.

Program Dalam Negara

tidak kurang dari RM500.00 sebulan

c.

Bagi ibu/bapa golongan


Rakyat termiskin

dikecualikan dari kategori pendapatan di atas dengan


syarat status golongan rakyat termiskin mestilah
terdapat dalam senarai JPM/EPU.

Pengesahan Pendapatan / Slip Gaji / Slip Pencen:a.

Bekerja dengan Kerajaan/Swasta

Disahkan oleh majikan masing-masing

b.

Bekerja sendiri/berniaga/pesara

Disahkan oleh Penghulu/Ketua Kampung/Pengerusi JKKK/


Jaksa Pendamai/ADUN

c.

Golongan rakyat termiskin

Disahkan oleh Pegawai Daerah

4.4

Penjamin dibenarkan menjamin 2 orang sahaja pada satu-satu masa.

4.5

Pegawai-pegawai MARA tidak dibenarkan menjadi penjamin kecuali untuk anak sendiri.

4.6

Kedua-dua penjamin dikehendaki melengkapkan borang laporan penjamin dan dihantar bersama
sama dengan borang perjanjian.

4.7

Penjamin-penjamin yang bersetuju menandatangani perjanjiann tidak boleh menarik diri dari menjadi
penjamin kecuali mereka yang hilang kelayakan seperti yang diperuntukan dalam surat perjanjian
(Meninggal Dunia, Gila, Muflis).

SAKSI
5.1

Penjamin-penjamin disyaratkan supaya menandatangani surat perjanjian dihadapan saksi-saksi.

5.2

Saksi-saksi hendaklah menyatakan dengan jelas:-

Nama

No. Kad Pengenalan :


Cop Rasmi Jawatan & Jabatan :

22

5.3

Saksi-saksi bagi pelajar dan kedua-dua penjamin hendaklah terdiri daripada pegawai-pegawai berikut:-

i)

Penghulu, Ketua Mukim, Ketua Kampung dan Pengerusi JKKK yang mempunyai Cop Jawatan
Rasmi.

ii)

Semua pegawai-pegawai Kerajaan dan Badan Berkanun dalam Kumpulan A dan B.

iii)

Pegawai-pegawai dalam perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman seperti Majistret dan


Peguam.

iv)

Wakil Rakyat.

v)

Jaksa Pendamai.

5.4

Cop Rasmi Jawatan dan Jabatan saksi hendaklah disertakan bagi saksi yang menandatangani
perjanjian. Cop jawatan bagi pihak Ketua Jabatan seperti b/p: Ketua Setiausaha, Ketua Pengarah dan
sebagainya tidak diterima.

5.5

Saksi-saksi tidak boleh menjadi penjamin bagi satu borang perjanjian yan sama.

5.6

Seorang saksi boleh menjadi saksi untuk:


5.6.1
5.6.2

Penuntut dan Penjamin atau kedua-dua penjaminnya (untuk Pengajian Luar Negara)
Penuntut dan Penjaminnya (untuk Pengajian Dalam Negara)

6. CUKAI SISTEM

Setem Hasil sebanyak RM10.00 hendaklah dimatikan disudut kanan muka hadapan tiap-tiap surat perjanjian di
mana-mana Pejabat Cukai Setem sebelum dikembalikan ke Ibu Pejabat MARA.

7. SURAT PERJANJIAN PENUNTUT/PENJAMIN

Setelah pihak MARA mengambil tindakan ke atas surat-surat perjanjian:,


7.1 Sebanyak 3 salinan Surat Perjanjian ini akan dipulangkan untuk simpanan penuntut dan kedua-dua penjamin
(untuk Pengajian Luar Negara)
7.2 Sebanyak 2 salinan Surat Perjanjian akan dipulangkan untuk simpanan penuntut dan penjamin (untuk pengajian
dalam Negara)

8.PERTUKARAN ALAMAT

Sebarang pertukaran alamat penuntut/penjamin hendaklah dimaklumkan kepada MARA dengan segera.

23

SETEM HASIL RM10.00 HENDAKLAH


DIMATIKAN DI SETIAP SALINAN DI
SUDUT INI

CONTOH MENGISI SURAT PERJANJIAN

MUKA HADAPAN

PERJANJIAN
PINJAMAN PELAJARAN
ANTARA
(NAMA PENUH PENUNTUT DENGAN HURUF BESAR)
DAN
MAJLIS AMANAH RAKYAT
DAN
(NAMA PENUH PENJAMIN PERTAMA DENGAN HURUF BESAR)
DAN
(NAMA PENUH PENJAMIN KEDUA DENGAN HURUF BESAR)

Bertarikh pada (penuhkan haribulan mengikut tarikh setem dimatikan)

PERHATIAN!
SURAT PERJANJIAN HENDAKLAH DI ISI DENGAN HURUF BESAR.

24

MUKA SURAT 2

2.

Sebagai balasan bagi perkara-perkara yang tersebut di atas Majlis dengan ini bersetuju
untuk menjamin kepada pelajar wang yang berjumlah (JUMLAH PINJAMAN DENGAN
HURUF BESAR CONTOH :
SATU RATUS TIGA PULUH RIBU SAHAJA)
............................................. (RM130,000.00) seperti yang dinyatakan dalam Surat
Tawaran Pinjaman Pelajaran yang disebutkan di bawah fasal 16 Perjanjian ini.

PERHATIAN!
SURAT PERJANJIAN HENDAKLAH DI ISI DENGAN HURUF BESAR.

MUKA SURAT 5
16.

Adalah dengan ini dipersetujui dan diakui bahawa Pinjaman Pelajaran (BIL. SURAT
TAWARAN) bertarikh (TARIKH SURAT TAWARAN MARA) dan apa-apa tambahan atau
pindaan kepadanya hendaklah dibaca bersama dan menjadi sebahagian daripada
perjanjian.

PERHATIAN!
SURAT PERJANJIAN HENDAKLAH DI ISI DENGAN HURUF BESAR.

25

MUKA SURAT 6

Saksi-saksi hendaklah menandatangani serta menurunkan butir-butir diri (Nama dan No. Kad Pengenalan) dan Cop
Rasmi Jawatan serta Jabatan mereka pada ruang yang disediakan.

CONTOH :

DITANDATANGANI oleh pelajar

] ....................................................
tandatangan pelajar

Nama

DAUD BIN AHMAD

No Kad Pengenalan

1234567

Cop Rasmi Jawatan

Pegawai Daerah Raub, PAHANG

] .....................................................
tandatangan saksi

Disempurnakan, ditandatangani

dan diserahkan oleh

Bagi pihak MAJLIS AMANAH RAKYAT

Dihadapan

DITANDATANGANI oleh
Penjamin tersebut dihadapan

] ................................................................
tandatangan
Penjamin Pertama

Nama

DAUD BIN AHMAD

No. Kad Pengenalan

1234567

Cop Rasmi Jawatan

Pegawai Daerah Raub, PAHANG

[DIKOSONGKAN]

] ..................................................................
tandatangan saksi

DITANDATANGANI oleh
Penjamin tersebut dihadapan

] ..................................................................
tandatangan
Penjamin Kedua

Nama

DAUD BIN AHMAD

No. Kad Pengenalan

1234567

Cop Rasmi Jawatan

Pegawai Daerah Raub, PAHANG

] ..................................................................
tandatangan saksi

26

MUKA SURAT 7

JADUAL

(Dibaca bersama dan menjadi sebahagian dari Perjanjian ini)

BAHAGIAN

PERKARA

BUTIR-BUTIR

Tarikh Perjanjian

hb
20
[penuhkan seperti haribulan tarikh setem dimatikan]

Pelajar

Nama : [Nama penuh pelajar dengan huruf besar]


No. Kad Pengenalan :
Alamat : [Alamat rumah yang tetap dengan huruf besar]

Penjamin Pertama

Nama : [Nama penuh penjamin dengan huruf besar]


No. Kad Pengenalan :
Alamat : [Alamat rumah yang tetap dengan huruf besar]

Penjamin Kedua

Nama : [Nama penuh penjamin dengan huruf besar]


No. Kad Pengenalan :
Alamat : [Alamat rumah yang tetap dengan huruf besar]

27