Преглед за изработка на Семинарски Труд по предметот

:
„Анализа на Финансиски Извештаи“
Семинарскиот труд се изработува според пропишаниот формат: Спдржина, Впвед, Разрабптка, Заклучпк,
Библипграфија.
Трудот треба да опфати Анализа на финансиските извештаи за одбраната компанија според подолу
дадениот преглед. Притоа анализите под точките 1. 2. 4. и 6. се задолжителни и истите треба да
претставуваат дел од семинарската (по дадениот редослед или комбинирано), и притоа немора да се
вклучат сите показатели туку само најзначајните. Останатите точки од прегледот може но и немора да се
вклучат во трудот. (Детални пбјаснуваоа за ппказателите ќе најдете вп материјалпт пд 114 дп 159 стр
и вп примерпт за Житп Лукс.)
Финансиската анализа на избраната компанија треба да се надополни со општи податоци што вклучуваат
опис, основна дејност, структура, производи, локација, пазари и сл.

1. Анализа на основните финансиски извештаи:
Хоризонтална (компаративна) Анализа, Анализа на трендот, Анализа на показателите

Анализа на Средствата и обврските (Биланс на состојба)
(анализа на постојани и тековни средства, анализа на обврски и капитал)

Анализа на Финансискиот резултат (Биланс на успех)
(приходи од продажба, расходи , нето добивка, + графикон)

Анализа на готовинскиот тек
(Оперативни, инвестициски, финансиски парични текови)

2. Анализа на приносот (враќање на инвестициите) на компаниите:
EBIT (earnings before interest and tax)
Основна стапка на принос на средствата =

Принос на вкупните средства (ROA) =

Принос на сопствениот капитал (ROE) =

Анализа на ликвидноста Стапка на тековна ликвидност = Стапка на моментна ликвидност = х . Дипон (Du Pont) анализа: ROA = ROE = х Обрт на вкупни средства (АТО) = Нето профитна маржа = 3.2.1. Анализа на профитабилноста Бруто профитна маржа = Оперативна профитна маржа = или = Нето профитна маржа = 4.

го мери процентот од пазарната вредност на акцијата кој се враќа годишно во форма на дивиденда. Анализа на инвестициите на компанијата во акции Добивка по акција (EPS) = Цена / заработувачка по акција (P/E) = . вредност по акција (BVPS) = . Сметк... покажува колку се подготвени инвеститорите да платат за секој долар заработувачка по акција.. Показателот цена/заработувачка по акција во компаниите за електрична енергија се движи од 8 до 10.5. до 0% . околу 40 во компаниите за производство на автомобили ...3% развојно ориентирани компании. Процентот на исплата на дивиденда варира кај различните компании и обично се движи од 5% . Приносот од дивиденда (DY) = . Анализа на задолженоста Вкупна задолженост = Показател долг-сопствен капитал = Показател за покриеност на каматата = Покриеност на фиксни трошоци = Покриеност на каматата со готовински тек = 6.8% кај развиени..

Анализа на додадената економска вредност EVA (Economic Value Added) EVA = Нето добивка + Трошок за камата – Трошок за капитал Каде што: Трошок за капитал = ( краткорочни обврски + достасани заеми + долгорочни обврски + акционерски капитал) х цена на капиталот .7. Анализа на активноста (користење на средствата) Обрт на вкупни средства = Обрт на залихите = Денови на врзување во залихи = Показател за обрт на побарувањата = Просечен период на наплата = или = Обрт на вкупните средства = Обрт на основни средства = 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful