Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) A sorozat célja elsısorban ismeretterjesztı jellegő.

A világ mezıgazdasági fejlıdése mérföldes léptekkel halad elıre, miközben mi szőkebb környezetünkben egyhelyben topogunk és nehezen tudjuk elfogadni az újításokat. Ha valamit nem ismerünk, elıjön a félelem és a kételkedés. Ezt a félelmet igyekszik eloszlatni a sorozat, melynek során fokozatosan megismerkedhetünk és alkalmazhatjuk is ezt a számunkra még újnak tekinthetı eljárást. A különbözı módszerek részletes ismertetésére is sor kerül és a vállalkozó gazdák, vagy hobbi kertészek a leírások alapján elkezdhetik építeni saját vizes telepüket kicsiben és nagyban. A témával kapcsolatban kérdezni is lehet és igyekezni fogunk megfelelı választ adni a kérdésekre. Kezdjük el utazásunkat az ismeretlen feltárásával. Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk? A vizes, vagy földnélküli termesztési módszert hívjuk hidrokultúrás termesztésnek. Elszakadva a földtıl és annak különbözı negatív tulajdonságaitól rövidebb idı alatt gyorsabban, jobb minıséggel többet és gazdaságosabban termelhetünk. Kérdezhetik a szkeptikusok, hogy is lehetséges ez? A magyarázat lehet hosszú és részletes, de maradjunk az egyszerőségnél. Nézzük meg az ábrán a két növény közti különbséget. A földben termesztett növény energiájának egy részét gyökérzete fejlesztésére fordítja, hogy minél több tápanyaghoz jusson a földbıl. A hidrokultúrával termesztett növény gyökérzete számára biztosítjuk a megfelelı minıségő és mennyiségő tápanyagot, ezért energiáját a növény vegetatív növekedésére tudja felhasználni. Röviden, földben nagyobb gyökérzet kisebb növényt, hidrokultúrával kisebb gyökér nagyobb növényt eredményez. A föld tulajdonságaival megváltoztatja a tápoldatunk paramétereit, a savassági fokát és a sótartalmat is. Ezzel szemben a hidrokultúránál a tápoldat változatlan marad, ideális a növény gyökérzete számára. Elkerülhetjük a különbözı földbıl származó különbözı gyökérbetegségeket is. Hátrányként sokan a magas beruházási költségeket emlegetik. Ez is csak rémhír, mert majd sorozatunkban az egyszerő és környezetünkben is kivitelezhetı megoldásokat fogjuk elınyben részesíteni. A hidrokultúrával termesztett növény íztelen és kevesebb a tápértéke, mondják a kételkedık. Ez sem helytálló, mert ugyanazokat a mőtrágya elemeket használjuk fel, mint a földi termesztésben. Amerikai kutatók mérései alapján pl. paradicsomban sokkal több vitamint és ásványi anyagokat mutattak ki a vizes termesztés elınyére. Az nem vitás, hogy az agyonhormonozott és érésre erıltetett végtermék íztelen és vitaminszegény lesz, de ezt az árulást elkövethetjük földi termesztésben
1

is. Az ideális környezetben és ellenırzött feltételek mellett nevelt növényre ez nem vonatkozik. A további elınyök hosszú sorát lehetne felsorolni, de nem célunk a szkeptikusok meggyızése. Nézzük meg a táblázatot, melyben néhány növény hozama van összehasonlítva a földi és a vizes termesztésben. Láthatjuk, hogy pl. paradicsomból 20-szor nagyobb hozamot érhetünk el, uborkából 4-szer, borsóból 9-szer és burgonyából is több mint 8-szoros termésnövekedésünk lehet. A táblázatból azt is kiolvashatjuk, hogy a vizes eljárást a szabadföldi termesztésben is alkalmazhatjuk. A fóliasátor nem feltétele ennek a termesztési technológiának. Milyen növényt termeszthetünk vizes eljárással? Hosszú lenne a felsorolás, melybıl kiemeljük a vidékünkön leginkább termesztett növényeket. Zöldségfélék::paradicsom, paprika, uborka, tojásgyümölcs, sárgadinnye, bab, saláta, spenót, brokkoli stb. Virágok:: gerbera, szegfő, rózsa, inkaliliom, kála stb. Gumós és gyökeres zöldségfélék:: retek, zöldhagyma, fokhagyma, burgonya, sárgarépa, petrezselyem stb. Gyümölcsfélék : földieper, málna, szeder stb. Említésre méltó még a zöldtakarmány termesztése hidrokultúrával, melyet világszerte sikeresen alkalmaznak a gazdaságos állattenyésztés érdekében. Ez sajnos vidékünkön még a maga egyszerősége ellenére sem tud alkalmazást nyerni. Fontossága miatt, ezt is részletezni fogjuk. Bármelyik gazda saját zöldtakarmány termelést indíthat el, egyszerő eszközökkel, melynek segítségével egy kg. gabonából kb. 6-7 kg zöldtakarmány nyerhetı 7-10 nap alatt. Az állattenyésztés kifizetıdı lehet Lépjünk tovább áttekintve röviden a múlt, jelen és jövı helyzetképét. A hidrokultúrás termesztés elıhírnökei a Babiloni függıkertek lehetnek, vagy a Mexikói Aztékok és a Kínai úszókertek. Egyiptomi írások szerint már i.sz.e.-tt 600 évvel termesztettek növényeket vízben. Igazi fejlıdés talán az 1930-as évektıl kezdıdött, amikor kutatók kísérletekkel bizonyították, hogy a növények vízben oldott sók segítségével és föld nélkül is tudnak növekedni. A jelenben, mondhatjuk, hogy egy gyorsan és széles körben fejlıdı eljárásról van szó, melyben élenjárók Európában a hollandok, majd ıket követik a kanadai és amerikai termelık. Nagy területeken termesztenek még az ausztrálok és az újzélandiak is, de az izraeli termelık is az élvonalban vannak. A jövı szempontjából a hidrokultúrás termesztési terület további drasztikus növekedését jósolják a szakértık és a különbözı eljárások tökéletesítése is várható. Ne maradjunk le mi sem, vágjunk bele a különbözı termesztési módszerek ismertetésébe és látni fogjuk, nincs titok, ha megértettük, a dolgok egyszerővé válnak. Hidrokultúrás
2

termesztésrıl beszélve önkéntelenül is kizárólag a kızetgyapotos termesztési módszer jut az eszünkbe. A táblázatból láthatjuk a csoportosítást és a különbözı eljárásokat, van belılük bıven. A felsorolás még így sem teljes, csupán ízelítı a lehetıségek közül. Melyiket válasszuk és kivitelezhetjük egyszerő eszközökkel,mik az elınyök, hátrányok az egyes eljárásoknál, ezt is részletezni fogjuk sorozatunkban. A felsorolásnál elsı szempont volt a közeg. Ez lehet tiszta tápoldat, szerves, vagy szervetlen anyag,de lehet teljesen közegnélküli is. Ez az aeroponía, melyet magas hatékonysága jellemez. A továbbiakban a különbözı eljárások részletezése következik,kiemelve az elınyöket és a hátrányokat is. .

Összehasonlitó táblázat a földben és a föld nélküli termesztés között Termés Szója Bab Borsó Búza Rizs Burgonya Káposzta 71,500 99,000 1.38 Fejes saláta 49,500 Paradicsom Uborka 38,500 154,000 4.00

Földben/kg 3,300 12,500 2,500 3,300 5,500 20,000 Föld 8,525 52,500 22,500 22,550 27,500 175,000 nélkül/kg Szorzószám 2.58 4.20 9.00 6.83 5.00 8.75

7,50025000 150,000115,500 700 000 2.33 20-25

A táblázat H.M.Resh "Hydroponic Food Production" c. könyvébıl Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (2) Az irodalomban különbözı néven találkozhatunk ezzel a technológiával , ezért egy kis fogalomtisztázás következik. Görög nyelvbıl ered a kifejezés, mert „hydro” vizet jelent a „ponos” pedig munkát. Ebbıl következik, hogy a vizet fogjuk munkára , vízzel termesztünk, ez lenne az értelmezése. Az angol irodalomban ebbıl formálódott a „hydroponic” elnevezés. A magyar nyelvben használatos még a hidropónia, víz-kultúra és a használt közegtıl függıen lehet agyagkavicsos-, perliteskızetgyapotos- stb. kultúra, vagy eljárás. A szerb irodalom a „hidroponija” és a „vodena kultura” kifejezést használja legtöbbször. Térjünk át a fogalmakról a különbözı eljárások részletezésére. Az elızı számban megjelent táblázatból láthatjuk, hogy a felosztás az alkalmazott közegek alapján történt. Az elméleten kívül a nálunk is megvalósítható módszerek részletesebben lesznek tárgyalva. Ezen kívül az elınyök és

3

hogy naponta legalább kétszer meg tudja forgatni a medencében levı tápoldatot. A szivattyú kapacitása olyan legyen. nem igényel zárt teret. fóliasátrat. A megfelelı mélységő medence kialakításához elegendı a földben leásni és kiképezni az 5-30 cm mélységet. ez nem lesz többé hátrány. Elsıként a vizes közegeket alkalmazó technológiákról lesz szó. Ha megtanuljuk és. melynek az átfolyási kapacitása 400-600 liter óránként. vagy asztalon egyaránt. Japán termelık paradicsomot. Elınye az egyszerőség és hatékonyság. Mély-vizes eljárás Az angol irodalomban „Deep Flow Technique”. Mire lehet használni az úsztató rendszert? Elsısorban palántanevelésre kicsiben és nagyban is. mélységő medencét. Nagyobb rendszereknél a tápoldat oxigén tartalmának az állandó mőszeres ellenırzése is szükséges. Erre a célra több esetben megfelel egy akvárium-szivattyú. Elkészíthetı a földön. Az áramoltatás legjobb módszere. ezért is nevezik úsztatós rendszernek ezt a megoldást. Ez a módszer terjedıben van környezetünkben is. nemcsak az itt említettek. Egységnyi területen többet termelhetünk. A mőszerekrıl és mérésekrıl külön részben lesz szó. abban mőanyag fóliát fektetünk és kész a medence. vagy röviden „DFT”-vel írják. spenót. melybıl a növény gyökerei szabadon felszívhatják a tápoldatot. Méretét tekintve néhány fontos tényezıt figyelemben kell venni. leveles zöldségek.hátrányok is szóba jönnek. Egyedüli apró kis hátránya. Ez a tábla úszik a tápoldaton. A palánták egy kis mőanyag csészében helyezkednek el. hogy nagyobb odafigyelést és pontosságot igényel. A termesztés során kevesebb vizet és tápanyagot igényel. mint az állandó öntözés a földi termesztésben. A levegı hozzáadása is az akváriumokban használt membrános adagolóval és egy levegı porlasztóból áll. A gyökérnek oxigénre is szüksége van . ezért erre oda kell figyelni. melyet egy sztiropor tábla tart. Kevés befektetést igényel és bárhol alkalmazható. Az egyik változat szerint készíteni kell egy 5 – 30 cm. odafigyelünk. A vizes eljárásoknak nagyon sok változata ismeretes és a találékonyságunkat felhasználva más megoldás is sikeres lehet. vagy föld felett 5-30 cm széles deszkából keretet szerkesztünk. Vidékünkön a dohány palánta szerepel az elsı helyen. földieper termesztésére is. Ezen kívül felhasználhatjuk saláta. Ez vonatkozik az összes többi hidropóniás termesztésre is. uborkát és paprikát is termesztenek ezzel a 4 . ha a medence egyik végérıl egy kis kapacitású szivattyú segítségével a másik végébe adagoljuk a tápoldatot. A tápoldatot lassan áramoltatni kell és két méterenként levegı hozzáadásáról is gondoskodni kell.

nagyobb úsztatóba.-t.5 m. 400 palántát 25 napig. legyen. Ezzel helymegtakarítást és jobb kihasználást érhetünk el. mint egy nagy folyadéktömegnél. Nincs kapálás. A sztiropor lyukak (melyben a palántát helyezzük) alulról félgömb alakúra vannak kiképezve. ahol megfelelı beosztással egy m2-en 16 – 25 elınevelt salátát tudunk elhelyezni. mert könnyebben úsznak és tartósabbak. majd ezután átültetjük mőanyag csészékbe. Ezáltal a gyökér felsı része nem érintkezik a tápoldattal. Itt 25 nap alatt piacképesre neveljük.módszerrel. de a keverés fontossága miatt ne haladja meg a 25 -30 m. kókuszrostos. Saját készítéső úsztató lapoknál a vastagság 3 – 5 cm. gyomirtás. A növény gyökerei a csatornát elválasztó fal két oldalán . Ha különbözı növények termesztésére szeretnénk használni a rendszert és nem csak palántanevelésre.-es lyukfúróval könnyen kivághatjuk az elıre kijegyzett lyukakat. vermikulit. perlittızeges keverékben. A klasszikus ( 4x4 cm-es lyukmérető) palántanevelı tálcákban egy m2-en neveljünk kb. egy levegı védıréteg biztosítja az állandó oxigén felvételt. perlit. amit ugyan elkerülhetünk. Hosszúságban különösebb korlát nincs . Az úsztató rendszerben a palántanevelı tálcákat is fel lehet használni. A mőanyag csészékben levı palánták lehetnek tızeges. A képen láthatjuk a „DRF” rendszer megoldását elölnézetben és a másikon gyökerek fordított „V” alakú formáját. A medence szélességénél a hungarocell lapok méretét kell figyelembe venni. A többletmunka a palánták átültetése. A palántanevelés történhet az egyik kisebb úsztatóban. Elınyösebbek a kemény sztiropor anyagból készültek. egyéb munkákra számíthatunk havi 5 napot. akkor két apróságra kell figyelni. ültetésre . vagy drágább megoldásként kızetgyapotos kockákban. ezeket pedig egy másik . Megéri az átültetés és a 5 . az úszó táblák és a csatornák is. A tápoldat medence helyett csatornákat illetve elválasztó elemeket szerkesztettek és így a keverés sokkal intenzívebb lehet. A szedésre. 55 mm. A tápoldat erısebb keverése által több oxigén jut a gyökérzónához és ezáltal gyorsabb lesz a növények fejlıdése is. direkt helyre ültetéssel. Folyamatos üzemeltetéssel ezzel a módszerrel egész évben termelhetünk 1+20 m2-en ( 1 m2 palántanevelés és 20 m2 piac kész állapotra nevelés) havi 400 fej salátát. Az úsztató lapokon a lyukak pontosan az elválasztó fal felett vannak. de akkor egységnyi területen csupán a felét nyerjük. Ezután átültetjük a termesztó úsztatóba. szélesség. A palánta neveléshez felhasználható közegek a tızeg. Az angol irodalomban rövidítve „DRF” vagy „Dynamic Root Floating system”. Ez 1 m2-re számítva 19 fej saláta havonta. vagy kızetgyapot kocka is lehet. A terület kihasználása maximális. fordított „V” alakban helyezkednek el. Ajánlatos az 1 – 1. Tajvani szabadalom szerint létezik egy intenzív mély-vizes eljárás. Az egész rendszer sztiropor anyagból van szerkesztve. Példaként vegyük a fejes salátát.

A mély-vizes rendszernek van egy csöves változata is. A különbözı makró és mikroelem összetételek a tápoldatozás részben lesznek részletezve..rendszer folyamatos üzemeltetése. A lényege. Ez sokkal költségesebb megoldás és nem valószínő. 6 . hogy a teljes vegetációs szakasz felét vesszük. Az ültetést és a saláta szüretet is asztalon végzik. A mőanyag csészébıl kivesszük a gyökeret. A képeken láthatjuk a hungarocell táblákat a mőanyag csészével. Évente egyszer . gyökerestıl és késsel levágjuk. A tápoldatot állandóan keringetni kell. fejes saláta esetében úgy kell megválasztani az átültetés idıpontját. hogy megépítésére vállalkozik valaki. A csöveken megfelelı távolságban lyukakat fúrunk és ebbe helyezzük az elınevelt palántát. A csöveket állványra vagy a földön helyezzük el. egy a szabadban felállított egyszerő úsztatós rendszert és egy nagyban termesztó salátaüzemet.10 cm. akkor 25 nap palántanevelés. hogy 15 -25 cm-es mőanyag csövekben keringetjük a tápoldatot A folyadék szint magassága 5. a medencét és a hungarocell lapokat is klóros háztartási fertıtlenítıvel át kell mosni. Állandó ellenırzés mellet vízzel. Ha tehát a saláta vegetációs szakasza 50 nap. vízzel elmossuk a csészét és ültethetjük a következıt. 25 nap piacra készre nevelés. A tápoldat összetétele a teljes vegetáció szakaszában nem változik. A palánta nevelı és a termesztı úsztató tápoldata különbözı és növénytıl függı. A termesztés befejezése után kivesszük a növényt a mőanyag csészével. Valamivel egyszerőbb szerkezeti felépítéső és nem annyira költséges megoldás a csöves rendszernél a csörgedeztetı eljárás. Errıl lesz szó a következı számban. majd pedig tiszta vízzel kimossuk a belıle a klórt. Spenót. vagy friss tápoldattal pótoljuk a növények által elhasznált mennyiséget. az elsı ültetés elıtt a termesztı csészéket.

Hungarocell (sztiropor) lapok úsztatós saláta termesztés Zákányszéken 7 .

Úgy látszik. Elınyei: a gyökér állandóan tápoldathoz juthat. rövidítve „NFT”-vel jelölik. magunknak kell lépnünk bátran elıre. A rendszer visszaforgatós. aki elsıként alkalmazta sikeresen. melybıl láthatjuk a világ összes és egyes országok öntözött területei. Különleges megoldásokkal egységnyi 8 .Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (3) A mezıgazdaság öntözırendszereivel hatalmas vízfogyasztóvá vált. A hidropónia az utóbbi években felfelé ívelı fejlıdést mutat és a jövı mezıgazdaságának egyik fı ágazata lehet. A. Nincs idı a várakozásra. hogy a vízfelhasználása mindössze 10-20 %-a a földi termesztéssel szemben. Az oldatréteg 1-5 mm. hogy a tápoldat egy vékony filmszerő rétegben csörgedezik. Angliából indult hódító útjára a 70es évek elején. Kína India 2296 513 490 2236 400 353 USA 209 196 Mindehhez még hozzá kell adnunk a nagy mennyiségő mőtrágyát is. Szabadban és zárt térben is alkalmazható. tehát víz és tápanyag megtakarítása jelentıs. ezen felül már átlépünk a mély vizes rendszerekbe.J. Dr. Lényege. folydogál a gyökérzóna alatt. A vízzel gazdaságosan kell bánni. saját és környezetünk érdekében is. A csörgedeztetı módszer Az angol irodalomban „Nutrient Flow (Film) Technique”. erre a célra készített csatornákban és csövekben különbözı növényeket. A világszervezet kimutatásaiból néhány adat. így az oxigén felvétele is biztosított. intenek erre a világ tudósai is. Világszerte nagyban termesztenek speciális. Legyen ez egy kis serkentés a jövendı vállalkozó termelık számára. Félénk léptekkel halad elıre vidékünkön a hidropónia. valamint az elhasznált vízmennyiséget „km3”-ben kifejezve: Öntözött terület Elhasznált víz km3 1000 km2 A világ össz. mely a föld alsó rétegeiben szivárogva szennyezi környezetünket. A mőtrágya megtakarítás is elérheti a 80 %-ot és ezért kell komolyan venni ezt a technológiát. hosszú az út a babiloni függıkertektıl a vajdasági független kertekig. Cooper jóvoltából. körüli. Nagy elınye többek között az is. Az elméleti megoldást láthatjuk a képen.A következıkben a vizes eljárások részletezését folytatjuk. de egy része a levegıvel érintkezik.

fát . Ebbıl is látszik. Vidékünkön egyes változatai alkalmazhatók és egy kis leleményességgel a nálunk is kapható elemekbıl megvalósíthatók. A csövek lejtése 1-1. A csöves telep sem egy olcsó megoldás és ez mellett nagyon sok hátránya is van. Hátrányai: magas beruházási költség és az állandó ellenırzés. szalonit lemezt. 0.5 liter percenként. Belülrıl fóliával bevonva kész a csatorna. valamint egy nagybani profi állványos rendszer.-es csöveket kell alkalmaznunk. spenót és földieper részére 7. Egyszerőbb megoldás. Áramkimaradás esetén a gyökérzet elhalása. a másik végén pedig kifelé. A hossza nem lehet több 20 m. elınevelt palántával és kész 600 gr. Magas szintő gépesítést lehet alkalmazni. de megfelelı méretezéssel és megoldással nagyobb gyökérzető növények is termeszthetık. Ezt a földben is el lehet készíteni. mert állandó üzemeltetés szükséges. vagy asztalon és megfelelı lejtéssel ebben csörgedeztetjük a tápoldatot. csatornákban. hıre megpuhulnak. mert folydogálás közben a növények felszívják a szükséges tápanyagot. A keringetés sebessége és mennyisége egy csatornára. mély csatornákat szerkesztünk a földön. földieper. Ily módon egységnyi területen sokkal több növényt tudunk elhelyezni. Túl nagy lejtésnél a tápoldat átszalad. vagy „A” alakban kiképzett szerkezetben. sérülése majdnem biztos. megváltozik az összetétele és ez gyengébb minıségő termést eredményezhet. felmelegszenek stb.5 %. vissza a tartályba. Az egyszerő csatornázásra is használatos csövekkel is kísérletezhetünk. Egész évben folyamatos termelés valósítható meg. uborka stb. ha olcsó anyagból 15-30 cm széles és 10 cm. A csatornázásra használatos csövek rossz minıségőek . üresen. vagy csıre számítva kb.területen sokkal többet termelhetünk. Paprika. de csak kicsiben. A szabadban 9 . körüli fejes salátával. A csöveket 20-25 cm-es távolságban 55 mm-es lyukfúróval kifúrjuk és ebbe helyezzük a mőanyag csészében elınevelt palántát. asztalon. Ezek költségesek és elterjedésük ez miatt szegényes vidékünkön nem várható. Mire a rendszer végére ér az oldat. Erre a célra nyugaton speciális UV stabil mőanyagból speciális lapos és bordázott aljazattal ellátott csatornákat gyártanak. elhajlanak. ne képzıdjön pangó víz és át tudjon folyni maradék nélkül a tápoldat. számára 15 -25 cm. kisebb lejtésnél az átfolyás lassú lesz és a csı végén levı növények tápanyag szegény oldatot kapnak. A képeken egy 2000 palántát befogadó csatornázási csövekbıl szabadban felállított rendszer látható. emeletes megoldásban.5 cm. a réteg vékonyabb lesz.-nél. mint amilyen a paradicsom. A rendszer egyik oldalán be. paprika. A csövek átmérıje saláta. spenót. vagy egy sima . Ezzel a módszerrel termeszthetı növények: saláta. hogy ez a rendszer eléggé energiaigényes. uborka stb. lejtıs felületen folydogál. Erre a célra használhatunk sztiroport. A tápoldat csövekben. A csöveket elhelyezhetjük a földön. nem lehet mőszaki meghibásodás. Lényeges szempont a sima felület.

Elegendı a levegıt felmelegíteni 10 fokra a tápoldatot 20 fokra és indulhat a termelés. Ha tehát egy 1000 palántából álló telepet akarunk üzemeltetni. Japán gyártók bemutattak egy 60 m2-t elfoglaló csöves rendszert.5 litert kell számolni. Kevés beruházással is megvalósítható és nagy hasznot hozhat a termelıknek. A tápoldat tartály méretét a növények száma határozza meg. pH és EC értékét és 6 hét. Az új lehetıségek ellıttünk állnak és rajtunk múlik. A tartályban levı tápoldatot folyamatosan kell ellenırizni. melyet áruházakban lehet felállítani és egész évben folyamatosan napi 120 drb. fóliasátorban energiatakarékosan lehet ezzel a rendszerrel termelni salátát. A csörgedeztetı megoldásnak létezik egy világszerte elterjedt specifikus változata. A nyári melegre számítva. Ez némileg enyhít a problémán. A földi termesztésben még hasznosítani tudjuk. ugyanúgy. Ezzel a módszerrel sikeresen termeszthetı földieper is. A vállalkozó és kísérletezni kívánóknak egy megjegyzés. Egy ilyen saláta táblát is láthatunk a képen. de legtöbb két hónap után teljesen ki kell cserélni. 10 . mint az úsztató rendszernél. sztiropor táblákon elhelyezni a palántákat . Bárki elkészítheti házilag és állati takarmányt termelhet kis területen nagy hatásfokkal. A zöld takarmány hidropóniás termesztésérıl van szó. Télen. friss salátát biztosít a vásárlók részére. Pár csöves rendszereket sorozatban gyártanak nyugaton . Egy növényre 0.felmelegszenek és ezért ajánlatos vékony szivacsos szigetelı anyaggal bevonni. Egy kis kamrában 20 m2-en havi 2 tonna fehérje dús takarmányt nyerhetünk. vagy árnyékoló fóliát kell alkalmaznunk. Fontossága miatt ezt részletesebben fogjuk tárgyalni a folytatásban. ahhoz legalább 500 literes tartályra lesz szükségünk. melyeket teraszokon. de nem nyújt teljes védelmet a nap ellen. kis kertekben lehet felállítani és biztosítja a háztartás részére a friss zöldségféléket. sokkal hatásosabb megoldás sztiroporból lejtıs felületet kialakítani és felülrıl csörgedeztetve a tápoldatot . melyiket választjuk.

csöves tápfilmes saláta termesztés Zákányszéken fejes saláta csövekben 11 .

Ennek érdekében máshol. mely egyszerő vízzel történı locsolással karácsonyra 15-25 cm. Jönnek az állatok. különösebb gondviselés nélkül. de most alkalmat adunk a termelıknek. Mit értünk zöldtakarmány alatt? Amikor a gabonát elvetjük a földbe . Gondoljunk most a Luca napján csészében elültetett búzára. Ez hosszadalmas és munkaigényes folyamat. hogy megismerkedjenek a zöldtakarmány lehetı legolcsóbb elıállítási módjával. Mit teszünk mi ennek érdekében? Sajnos nem sokat. majd kibújik a földbıl és lassan növekedésnek indul. vagy a gazda kaszája segít a termék betakarításában. Házilag megvalósítható egyszerő eszközökkel és a kételkedık akár kicsiben is kipróbálhatják a hatékonyságát. olcsó takarmánnyal. hogyan lehetséges az állattenyésztést gazdaságossá tenni? A válasz egyszerő. máshol is felteszik a kérdést. Ez a 12 . Ez nem csak a vajdasági gazdák problémája.Csöves saláta termesztés Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (4) Az állattenyésztés örökös gondja a drága takarmány és az ebbıl elıállítható végtermék alacsony ára. nedvesség hatására csírázik. az eredmény nem marad el. tılünk sokkal gazdagabb országokban tesznek is lépéseket a megoldás felé. legelnek és szépen híznak tıle. magasra is megnıhet az ablakpárkányon. A hidrokultúra az állattenyésztıknek is segíthet és ezáltal gazdaságosabbá teheti ezt az ágazatot. Munkára fel.

vagy egyéb kemény anyagból. kukorica stb. munkaerı és víz felhasználása mellett. zöldtakarmány elıállításához átlagban 80 liter vízre van szükségünk. Mi lenne. hogy egy 20 m2-es kamrában ideális körülmények között 2 tonna zöldtakarmányt tudnánk elıállítani havonta 300 kg. Ez a rövid elmélet és most térjünk rá a gyakorlati megoldásra.10 nap alatt 6 – 8 kg. megfelelı összetételő tápoldattal megöntözzük és egy-két hét után aratunk. Hátrányai: elsı alkalommal beruházási költségigényes. könnyebben emészthetı. sztiropor vagy egyéb anyagból. A tálcák méretét úgy kell megválasztani. magból. magot tudjunk néhány cm. Egy kg. fehérjetartalma és tápanyagtartalma magas.91 % 28 mg/kg 235 mg/kg.. zöldtakarmányt kapunk. nagy energia .246 % 2.22 % 53 mg/kg 56 mg/kg Nitrogén Fehérje Nátrium Foszfor Réz Vas 4. napraforgó. tiszta és pormentes. ezért maradjunk az olcsó.117 % 0.167 % 0. Földi termesztésben egy kg. zöldtakarmány. vagy csatornába szórjuk. egy kis odafigyeléssel és jobb körülményeket biztosítva a növény számára? Az történhet. tiszta zöldtakarmányt nyerhetünk.6 % 29. kevés energia és munkaerı ráfordítással elıállítható sokkal rövidebb idı alatt és gazdaságosabban. egy ausztrál cég olyan tökéletességig fejlesztette. vályúba. A vajdasági gazdáknak még sokáig nem lesz pénzük drága zöldtakarmány gyárat vásárolni. Ezt az egyszerő csírázási folyamatot pl. szalonit lapokból. ellenırzésre van szükségünk. Hidropóniával mindössze 2-3 liter víz elegendı. fém lemezbıl. búza. vastagságban szétteríteni. A zöldtakarmány vegyi összetétel egy ausztrál laboratórium adatai alapján: Nedvesség Kalcium Magnézium Kálium Mangán Cink 89 % 0. 13 . hogy 90 m2-en megalkotta a folyamatosan mőködı rotációs zöldtakarmány gyárát. magból ideális feltételek mellett 7. A másik megoldásnál.87 % 0. házi megoldásnál. vagy csatornát szerkesztünk fából. melyet kiöntünk az állatoknak.legegyszerőbb zöldtakarmány. Tájékoztatóul a tálcák mérete 40 x 40 cm. hogy 1-2 kg. egy kis odafigyelésre. További elınyök:: A takarmány nedvességtartalma magas. vályút. A magokat 5 cm mélységő edényekbe. A magok ültetésére két megoldás lehetséges. Ebbıl 6 –12 kg. Az egyik szerint találunk valamilyen olcsó tálcát mőanyag. árpa. Ezt a mennyiséget 20 hektár területen tudnánk biztosítani. Felhasználható bármilyen vegyszerrel nem kezelt mag. rozs. ha ugyanezt nagyban is megpróbálnánk . Napi kapacitása 2000 kg.

A tápoldat összetétele elemenként ppm. Fóliával bélelve a tápoldat elfolyását meggátoljuk A kész zöldtakarmányt könnyen ki tudjuk emelni a csatornából. A magok ültetésre készek és a tálcákba. ebbıl az enyhe lejtés folytán az alatta levıbe folyik a tápoldat és így tovább a legalsó tálcáig. megfelel az olcsó . A sorok közötti távolság 40 cm lehet és így hat sort tudunk elhelyezni egymás fölé. vagy akár kamrában megoldható úgy is. Az ültetésre egészséges vegyszermentes magot használjunk. vagy vályúban is. Erıs napfényre nincs szükségünk. Megöntözzük tápoldattal és a továbbiakban a hımérsékletre kell fıleg figyelnünk. mert a csírázásnak indult gyenge növény fejlıdésére gátló hatással lenne. Kisebb területen a kézi öntözés is megteszi.-ben (mg / liter) és 1000 literre mért mőtrágya mennyisége grammban a következı: Nitrogén – N 268 Foszfor – P 62 Kálium – K 184 Magnézium – 76 Mg Kén – S 100 Kalcium – Ca 299 Vas – Fe 4 Mangán – Mn 4 14 . vagy csatornába szórjuk egyenletes (2-3 cm. mely már megfelel állati takarmánynak. A csatorna szélessége 40-50 cm és mélysége 5 cm. körüli levél magasságot. hogy a legfelsı tálcát öntözzük. mert a növény lélegzik és párologtat is a levélen keresztül.körüli lehet. Ezt is leöntjük és tiszta vízzel újból átmossuk a magokat.) vastagságban. Nagyobb területen érdemes az idıkapcsolót és a tápoldatozó tartályt is munkára fogni. Ha a zöldtakarmány magassága eléri a 25 cm-t. A szellızést is biztosítani kell. Ez a méret még nem okoz gondot a mozgatásnál. A tálcákat emeleten több sorban is el tudjuk helyezni polcokon. de legkésıbb 15 nap után elérhetjük a 25 cm. konténerben. emeleten megoldhatjuk az egész rendszert csatornában. Ültetés elıtt a magokat tiszta vízben áztatjuk és eltávolítjuk a felszínen úszó szemeket. Kissé ügyesebb megoldásnál. mint ahogyan a Luca napján elültetett búzát szoktuk öntözni. A levegı hımérséklete 21 fok körül és nedvességtartalma 60 % felett az ideális. Ez a körülményektıl függıen 7 – 15 nap alatt lehetséges. mélysége 5 cm. kevés energiafogyasztású fénycsı is. A vizet leöntjük és 2 %-os nátrium-hipokloritban fertıtlenítjük 15 percig. vagy erre a célra szerkesztett állványokon. lehet. A tápoldatozás megoldható felülrıl való szórófejes öntözéssel is. Ha zárt helységben szeretnénk termelni. Ideális környezeti feltételek mellett leghamarabb 7. az állatoknak adható és helyébe ültetjük a következı adag magot. A tálcák enyhén lejtenek a jobb megvilágítás érdekében. Hasonló módon.

hogyan és milyen kéznél levı olcsó anyagból szerkeszti össze hatékony zöldtakarmányt termelı rendszerét.Kálium-nitrát – KNO3 Monokálium-foszfát – KH2PO4 Magnézium-szulfát – MgSO4 Vas-kelát Mangán-kelát Kalcium-nitrát – CaNO3 282 293 771 40 40 1500 Az oldat pH értéke 5. zöldtakarmány termesztés tálcákban csatornás zöldtakarmány termesztés 15 . A folytatásban a közeggel rendelkezı hidrokultúrás eljárásokról lesz szó. vezetıképessége EC értéke 1750 mS.9 . A savassági fokot legjobb foszforsav segítségével beállítani. Mindez csak tájékoztató a sok lehetséges megoldás közül és a leleményes gazdákon múlik.

nagyban is megépíthetik hidropóniás telepüket. a stressztőrés határának vizsgálata és ezáltal pontosabb tápoldat összetételek ajánlása. melyekbıl 16 . Szerte a világon számtalan cég gyárt elemeket . Hobbi kertészkedık kicsiben is kipróbálhatják és ha kedvet kapnak a folytatáshoz. drága laborfelszerelést és mőszereket igényel. Iskolák bemutató fóliasátraiban nyomon követhetı a tápanyag felvétel és vízfogyasztás. új eljárások kidolgozása és bevezetése. Az ı feladatuk a kísérletezés.kész a zöldtakarmány Ebédidı Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (5) Az általános megítélés szerint a hidropónia túl bonyolult. Tegyük félre nézeteinket és forduljunk a világ felé. Kik foglalkoznak hidropóniával? Kezdjük a kutatókkal. egyetemi tudás szükséges a megértéséhez és még sorolhatnánk a téves felfogásokat. hogyan reagálnak a különbözı elemek töménységének változására. az egyes elemhiányok szimulációja is megfigyelhetı és hasznos információkat nyújthat a jövı fiatal termelıinek. A növények vegyi folyamatainak részletesebb megértése.

akkor arra van kereslet is. . nagy szemő Légtartás TF % 25 30 69 43 8 55 30 9 Víztartás TF % 59 60 12 38 67 15 47 26 A közegek két csoportra oszthatók. Környezetbarát anyagok és elfogadható áron beszerezhetık nálunk is. vagy csak kis mértékben változtatja meg a tápoldat tulajdonságait Különbözı közegek lég. kicsiben és nagyban egyaránt. Az ideális közeg tulajdonságai: − jó víztartó és vízelvezetı képességő − kis térfogattömegő − nagy porozitású és jó a légtartó képessége − tömörödésre nem hajlamos − kevés káros anyag tartalma legyen − nem. utána le kell cserélni és a földi termesztésben hasznosítani. tızeg. fenyıkéreg-komposzt és a trágya-komposzt. vagy akár tudományos kísérletek részére. Hobbiszinten. zárt térben és szabadban is érdemes kipróbálni. Végkövetkeztetés. Vidékünkön való elterjedésük nagyban nem várható. A szerves anyagok közül leginkább elterjedt a kókuszrost. A 17 . iskolák. Ebbıl az is látszik. A házilag is elkészíthetı telepek leírása a szokásostól részletesebb lesz. mert a hosszabb távon gondolkodó gazdák az ettıl olcsóbb megoldást fogják választani. hogy bárki foglalkozhat ezzel a technológiával. szerves és szervetlen anyagokra. A szerves közegek nagy hátránya.és víztartó kapacitását láthatjuk a táblázatból térfogat százalékban kimutatva. hogy nehéz és nem gazdaságos sterilizálni a következı termésciklusra. megtanulható és utána saját ötleteinket is felhasználhatjuk a siker érdekében. Ezért leginkább két évre tervezhetı a használatuk. A továbbiakban a közeggel rendelkezı eljárásokról lesz szó. főrészpor. Közeg Rostos tızeg Kókuszrost Rizshéj Főrészpor Istállótrágya Fenyıkéreg Perlit (2-5 mm) Homok. rizspehely.összerakhatók a kisebb kísérleti telepek. hobbikertészek. ha az ipar gyárt valamit.

Főrészpor Kevésbé használatos. Magas a mikroelem tartalma de a sótartalma is magas. A préselt tömböket felhasználás elıtt tápoldatban kell áztatni és utána tölthetı az edényekbe. de jó vízvezetı tulajdonságú és levegıs is. különbözı közegekkel keverve. Uborka-. A finomra ırölt állagú cserepes virágokhoz a legjobb. Egy ilyen zsákban három növény ültethetı. hogy a lótrágyát gombakomposzthoz használják. Tömegének 7-8 szorosát képes felvenni vízbıl. vagy Sphagnum-tızeg. Javítja a közeg levegıztetését és vízelvezetı képességét. Sok jó tulajdonsága miatt a tızeget is helyettesítheti. vagy fóliazsákban. Tızeg Az egyik legjobban és a legszélesebb körben elterjedt közeg. cserepekbe. Fıleg főfélék. rózsa. Kanadában . tannint és terpentint is tartalmazhat. Termesztı közegként a rostos változatát használják.és paradicsomtermesztésre ajánlott. melyeket ki kell vágni a palánta elhelyezésére. Termesztı közegként az érett istállótrágya felhasználható. naponta egyszer is elegendı. paradicsom. Trágyakomposzt Ismeretes. Préselt tömbökben. melynek jó a vízelvezetı tulajdonsága és a levegızöttsége. vörösfenyı. mely rendszeres öntözéssel csökken. Nagybani termesztéshez 1-1. A hidropóniás termesztésben szerves adalékanyagként is használják. bálákban és fólia zsákokban is árulják. vagy lucfenyı kérgébıl készítik 3-4 hónapos komposztálással. A jó vízmegkötı tulajdonságának köszönve ritkábban kell tápoldattal feltölteni a közeget. gyantát. Vízmegtartó képessége csekély. 18 . Rizspelyva A gerbera termesztésben használják. A nagy fakitermelı vidékeken . Legismertebb a felláp. Fenyıkéreg-komposzt Kissé savas kémhatású anyag. Erdeifenyı . paprika. A kókuszdió megırölt héjából készül. Ezen kívül alkalmazzák paprika. Különbözı szemcsemérető ırleményeket készítenek. mert gyorsan bomlik. Elég rossz a szerkezeti tartása és a növények számára káros anyagokat . orchidea és cserepes virágok termesztésében. Dél és közép Amerikában és Ausztráliában használják. ezért egymagában kevésbé használják. zuzmók. Vízfelvevı képessége magas. Tulajdonságától és bomlottsági fokától függıen sokféle tızeg létezik.következıkben tekintsük át a szerves közegek tulajdonságait és felhasználási lehetıségeit. Felhasználható a gerbera. szőrés és egyéb kezelés után. uborka és egyéb zöldségnövény termesztésére is konténerben. Kókuszrost Legnagyobb termelıi India és Sri Lanka.5 m hosszú fóliazsákba töltik.

Ha túl savas a tızeg. végezzünk gazdasági számítást. Mielıtt bármilyen közeges eljárásba kezdenénk. A kókuszrostról is található különbözı adat. Jól bevált a tızeg-perlit keverék. Összegezve a felsoroltak közül a kókuszrostnak van legnagyobb esélye. vödrös termesztésben is használható. A vizet jobban megtartja mint a fehér tızeg. Rostos szerkezető pH-ja 3-5 közötti. ezt kétkedéssel kell elfogadni. A fekete . ültessünk bele magot. de inkább lúgos. Felválthatja a tızeget. Fıleg mocsaras növények levegı nélküli körülmények közötti bomlásából áll. A tızegréteg felsı és kevésbé bomlott rétegébıl származik a fehér tızeg. vagy síkláptızeg sötétebb színő.mohák lebomlott maradványaiból áll. számítva arra is. Önmagában a tızeget inkább palántanevelésre használják. kötelezıen olvassuk el az összetételét és a pH értékét. vagy palántát. Súlyának 9-12-szeresét képes felvenni. Ha megvettük a bálát . mely szerint könnyen sterilizálható és több évig használható. elıtte tápoldattal mossuk át és csak a megfelelı pH érték beállítása után. hogy elterjedjen. Ritkán található savanyú 5 alatti pH értékő tızeg. Fehér színő rostos anyag és nem tartalmaz a növények számára hasznos felvehetı anyagot. A termeszteni kívánt növényre kifizetıdı-e a választott közeg. de homokkal is alkalmas lehet a növénytermesztésben. Cserepes virágok számára is alkalmas lehet. A gazdák megtévesztését az okozza. hogy a forgalmazók csak pozitívumot mondanak bármelyik közegrıl és utána jöhet a szomorú tapasztalat pár év után. Kevés tápanyagot is tartalmaz és a növényi részek már nem olyan szembetőnık. A következı számban a szervetlen közegek felhasználásáról lesz szó. hogy pár év után cserélni kell. pH értéke 6-8 közötti. Termesztésre más anyagokkal keverik. palántanevelésre nem alkalmas. 19 . Különösen a fuzárium betegségre érzékeny növényekre kell figyelni a szerves alapú közegek használatánál. de konténeres. Szerves anyag eredetét figyelembe véve.

konténeres termesztés 20 .

gerbera. A perliten leginkább termesztett növények: paradicsom. így nem befolyásolja a tápoldat összetételét. kıgyapot. Azt is érdemes megjegyezni. gyökérzöldségek. A szaporítóanyag-nevelésben alkalmazzák. A benne levı kristályvíz szétrobbanásának hatására az anyag. hogy pl. szegfő stb. uborka. de ma már az egyéb anyagok és lehetıségek mellett kevésbé használatos. hány féle közeget lehet sikeresen alkalmazni a hidrokultúrás termesztésben. Jó vízáteresztı és megfelelı víztartó-képességő. hófehér anyag jön létre. csíramentes. könnyen lokalizálhatók. Vermikulit A vermikulit természetes eredető szilikát-ásvány. mint kıgyapoton.8-7.1). Az elıadások között a hidrokultúrás termesztés témaköre is mősoron lesz.Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (6) Az elvetett mag csírázni kezd és egy kis türelem után meghozza termését is. Olvassák az emberek és érdeklıdnek a téma iránt. hogy a szaporítóanyaggal behurcolt. cseréptörmelék. Egyes külföldi vermikulitok azbesztot is tartalmazhatnak. 800-1000 oC hımérsékleten hevítenek. Ennek eredményeként egy könnyő (85 kg/m3). A témát folytatva a szervetlen közegeket fogjuk elemezni. amelyet nálunk nem bányásznak. agyagkavics. Legismertebbek a perlit. vermikulit. homok. vagy több növényt ültetnek egymás mellé. Az utóbbiban a paplan méretétıl függıen 3. hagyma. rózsa. Október 26-án a Szabadkai Paraszt Szövetség kertészeti napot szervez. illetve zsákos. paprika. tőzıhab stb. és a fertızött növény edényestıl egyszerően kiemelhetı az állományból. Felsorolni is nehéz lenne. ioncserélı kapacitása elenyészı. A perlit további elınye. Kertészeti perlit Alapanyaga vulkanikus kızet. Teljesen steril. Ez a Magvetı megjelenésének eredményeként könyvelhetı el. öntözıvízzel terjedı betegségek (pl. dinnye. vagy termesztıpaplan formában. amely a növények gyökérzete számára ideális közeg. Ezért 21 . jóval kevesebb tápoldat felhasználása mellett. Nézzük sorjában a fontosabbakat. A vödrös termesztés további elınye. ezen kívül drága is. 0-6 mm szemcsemérető. porózus. retek. megduzzad. burgonya. Az utóbbi évtizedben egyre jobban terjed önálló alkalmazása vödrös. hogy évekig használható és környezetbarát anyag. Xanthomonas. a nyugati országok termelıi az utóbbi tíz évben fokozatosan térnek át a kıgyapotos termesztésrıl a perlitre. amelyet magas. szerves anyagot nem tartalmaz. mint a pattogatott kukorica . Egészségkárosító hatása miatt sem alkalmazzák. A visszaforgatós rendszerek telepítése egyszerően megvalósítható. Ralstonia) nem terjednek tovább. Egyes felmérések szerint perliten 7 %-al több paradicsom termeszthetı. PH-ja semleges (6. A perlitet gyökereztetéshez leggyakrabban 5050%-ban tızeggel keverten alkalmazzák.

gerbera stb. léteznek nagy homokkultúrás telepek. Szilárd szerkezető. ami jól tartja a vizet. míg a 8-16 mm-es nagyobb termető növények tartására alkalmas. paprika. 1-5 mm-es frakciója is. levegızöttségének javítására. A vermikulit használata szilikózis-veszély miatt is káros az emberi egészségre. PH-ja a bányászat helyétıl függıen változó. terráriumokban használt közeg. A vermikulit hátránya. A bányászati terméket a perlithez hasonlóan ırlik. semleges. 7-9 közötti. hogy erısen negatív töltéső. rózsa. Tőzıhab (Oasis) A virágkötészetben használják dugványgyökereztetéshez és magvetésre egyaránt. 22 .(cella-) szerkezete hasonlít a növényi szövethez. Régebben keramzit néven nálunk is gyártották. Vízkultúrás termesztésben ritkán alkalmazzák. Használat elıtt fel kell szívatni vízzel. de rossz víztartó képességő. Manapság elsısorban a vízkultúrás szobanövénytartásban. A nedvesség és a tápanyag a golyócskák egymással érintkezı felszínén közlekedik. magnéziumot és kalciumot is tartalmaz. szegfő. ioncserélı kapacitása csekély. Szaúd-Arábia. rózsa. illetve felhasználják a földkeverékgyártásban is. míg a többi rész levegıvel telített. Homok A homokot gyakran alkalmazzák kötött talajok lazítására. Homokban termeszthetı: burgonya. Felhasználható a sóder bányászat legapróbb . Magas ára miatt nagybani elterjedése nem várható. Égetettagyag-granulátum (keramzit) A hidrokultúrás termesztés közel százéves múltjának elsı 50 évben csak ezt használták közegként. szılı stb. gyökérzöldségek. így egy könnyő granulátumot kapnak. Az egymással párhuzamosan álló szilikátkristálypalák megnövelik az anyag felületét. Jó hıszigetelı képessége miatt cementes padlóburkolatban alkalmazták. a 4-8 mm-es kisebb. a granulátumok közötti pórusok pedig a levegıt. ami nyomokban sem tartalmaz szerves anyagot és szennyezı anyagot. Emellett a vermikulit káliumot. A 2-4 mm-es elsısorban gyökereztetésre. Igen jó kapilláris tulajdonságokkal rendelkezik.alkalmazását jól meg kell gondolni. jó vízvezetı. szegfő. Magas hımérsékleten tiszta agyagból égetett. így a növény igen könnyen fel tudja venni belıle a vízben oldott tápanyagot. porózus anyag. Homokban gazdag országokban . jó víztartó képességő anyag. Termeszthetı növények: paradicsom. uborka. mint pl. majd magas hımérsékleten duzzasztják. nyitott pórusú. Kertészeti célra a mosott folyami homok a legjobb. Az égetett agyaggranulátum többféle szemcseméretben kapható.0). Sejt. kémiailag és biológiailag semleges. Tömegének 40-szeresét veszi fel és tartja meg vízbıl. PH-ja semleges (7. PH-ja stabil.

Kıgyapot Az ásványi alapanyagból készült hidrokultúrás közegek között a legtöbbet használt anyag. Alapanyaga a bazalt és mészkı, amelyeket 1600 fokos hımérsékleten megolvasztanak, és 4-5 mikron vastagságú, hosszú szálakat húznak belılük. A szálakat azután összepréselik, gyantával összeragasztják, és a szüksége méretre, kisebb-nagyobb kockákra, téglatestekre vágják. Esetenként UV-stabil fóliába csomagolják. A kisebb kockákat méretének megfelelı cellákkal rendelkezı palántatálcákba rakják és dugványgyökereztetésre használják. A begyökeresedett dugvány azután átrakható a nagyobb (10x10x10 cmes) kocka erre a célra készített vájatába, amelyet a termesztı paplanra helyeznek. Ezt csepegtetı testekkel látják el. A kockákat a mőanyagba csomagolt termesztı paplanra helyezik. A termesztı kocka egy növényt szolgál ki, míg a termesztı paplan két, esetenként három évig is felhasználható. A kıgyapot kation cserélı kapacitása elenyészı, szerkezetét hosszú ideig megtartja. PH-ja kissé lúgos, inert, steril közeg, a többi szervetlen közeghez képest jóval nagyobb víztartó képességgel rendelkezik, térfogatának 80%-a töltıdik fel vízzel, és a szálak között 10% levegırés marad. Az elsı termesztési évben nagy hozamra lehet számítani , szinte tökéletesnek bizonyul. Ezután elıjönnek a negatív tulajdonságai. A kıgyapot a használat folytán összeesik, sőrőbb lesz. Néha 20-30 %-os csurgó víz elfolyással tudjuk biztosítani a megfelelı tápoldat mennyiséget a gyökér számára. Túlöntözésnél oxigén hiány is felléphet. A gyökérzónában só lerakódás is elıfordulhat és ezáltal a tápoldat EC értéke magasabb lesz, mint az adagolt tápoldaté. A különbözı gombák, különösen a fuzárium, elıszeretettel szaporodik a kızetgyapot paplanban. Nem környezetbarát és megsemmisítése nehéz. Hollandiában a zöldek tiltakoznak a kidobott kıgyapot hegyek miatt. Újabban építıanyagba darálják, vagy a gyártó vállalja az újrahasznosítását. Ez további szállítási költségekkel jár és sok megoldatlan problémája van még. A sok elfolyó tápoldat Hollandiában már az ivóvíz réteget szennyezi. Az EU a visszaforgatós vagy recirkulációs és a környezetbarát rendszereket támogatja. Ezt kıgyapoton eléggé nehézkes megvalósítani, bár próbálkozások vannak ezen a téren is. Mindezeket figyelembe véve, számunkra a legrosszabb az, hogy a kıgyapot nyugat Európából kezd kiszorulni és várhatóan az eladási piacot keletebbre, vidékünkre fogják áthelyezni. Legismertebb márkaneve a „Grodan”. Kıgyapoton termeszthetı növények: paradicsom, paprika, uborka, gerbera, rózsa stb. A termesztı közeg kiválasztásánál legalább 5 évre végezzünk gazdasági számítást. Ebbıl kiderül, milyen költség terheli termékünket, termelésünket. Fontos tétel a tápanyag és a vízmennyiség felhasználása is. Várható, hogy nemsokára nálunk is szigorúbb törvényekkel fogják
23

szabályozni a talaj és környezet szennyezést. Attól kezdve komoly kiadást fog jelenteni a földben elfolyó felesleges tápoldat adója. Itt meg kell említeni azt is, hogy a különbözı hidokultúrás eljárásokat három csoportba sorolhatjuk a közegtıl függetlenül. A nyitott rendszereknél a növény állandóan új tápoldatot kap, a felesleg pedig elfolyik a földbe, vagy összegyőjtve a földi termesztésben hasznosítható. A zárt rendszereknél a tápoldatot visszaforgatjuk egy tartályba és a növények által elhasznált mennyiséget pótoljuk friss tápoldattal. Ez esetben vizet, és tápanyagot takaríthatunk meg környezet szennyezés nélkül. Többlet kiadás lehet, hogy a biztonságos termesztés érdekében a tápoldatot UV fénnyel, vagy ózonnal sterilizálni kell. Ez több ezres állománynál válik szükségessé és nem túl nagy beruházással jár. A harmadik rendszernél a tápoldat nem mozog, csupán a rendszeren belül létezik egy kis áramlás és levegı hozzáadás. A mélyvizes eljárásoknál használják ezt a megoldást. A tápoldat adagolása szerinti felosztásnál is három lehetıségünk van. Az egyik szerint csöpögtetı öntözést alkalmazunk, és minden növényhez elvezetjük a tápoldatot. A másik módszer, hogy a növények gyökereit a közeggel együtt idınként elárasztják tápoldattal, majd pedig lassan visszacsurog a tartályba. A harmadik módszer szintén a mélyvizes és a közegnélküli eljárásoknál alkalmazható. A növény gyökerei állandóan érintkezésben vannak a tápoldattal vékony rétegben, vagy teljesen elmerülve benne. A közegek ismeretei után rátérhetünk a megoldásokra, hogyan és milyen anyagokból építsünk fel házi eszközökkel hidropóniás telepet? Ajánlatos elıbb kicsiben kipróbálni a rendszert. Ha megértettük a mőködés lényegét, akkor belekezdhetünk egy nagyobb telep megépítésébe is. A lehetıségek tárháza nagyon is szerteágazó, ezért azokra a módszerekre helyezzük a hangsúlyt, melyek a mi vidékünkön alkalmazhatók, olcsók és hatékonyságuk megfelel minden követelménynek. Elsıként a legegyszerőbb, legolcsóbb és mégis kitőnıen mőködı zsákos termesztési módszert fogjuk részletezni a következı számban.

Palánták kıgyapoton
24

sárgadinnye perlites vödörben

kızetgyapot táblák
25

Ezután jöhet a közeg a zsákba. A fehér mőanyagszálas 50 literes zsákok megfelelnek erre a célra. Más megközelítésbıl nézve. padlizsán. Ha már a paradicsomnál tartunk érdemes elgondolkodni a következın. Kezdjük az alapoknál a zsáknál. Ha vállaljuk a közegcserét. kála stb. kisebb az ingadozás a pH és EC értékben. hogy ne képzıdjön pangó víz a zsák alján. Egy zsákba 20-25 liter perlitet öntünk és elhelyezzük a termesztés helyére. akkor négy paradicsom palánta is szépen elfér egymás mellett egy zsákban 25 liter perlitben. Amerikai kutatók azon fáradoznak. Ajánlott a három. Környezetünkben a pénztárcát is figyelembe véve és több évre elıre gondolkodva a nálunk is beszerezhetı kertészeti perlit (agroperlit) tőnik a legjobb megoldásnak. Elınyei az egyszerőség. nagyobb mennyiségő tápoldatot képes tárolni. hány palánta fér el egymás mellett? Figyelembe kell venni az egy növényre esı közeg mennyiségét. Virágoknak kisebb őrtartalom is megfelel. zöldbab. hogy pl. főrészpor és perlit is. paprika. agyagkavics . Ezen kívül használható még kókuszrost. burgonya. ebben három. akkor használhatunk tızegperlit keveréket 50:50 arányban. Ezzel növényenként kevesebb közegre lenne szükség és a tápoldat sem a gyökérnövekedésre fogyna. ezáltal a növények esetleges stresszhelyzete elkerülhetı. majd pedig félbe vágjuk és két 25 literes zsákot kapunk. sárgarépa. uborka. de ezeket alulról ki kell lyukasztani. rózsa. ha több a közeg. alkalmazható szabadban és zárt térben egyaránt. dinnye.Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (7) Zsákos termesztés A közeggel rendelkezı módszerek közül a legegyszerőbb és várhatóan ez fog elsıként elterjedni vidékünkön. kevés anyagi befektetést igényel. a paradicsom gyökértérfogata ne legyen egy liternél több. gerbera. Legjobb a szövött anyagból készült zsák. Ez idıben és mennyiségben nagyon pontos tápoldatozást igényel. borsó. A felsı részét bevarrjuk. biztosítva ezzel a tápoldat elfolyását. vagy négy növényt ültethetünk. Tudnunk kell. A mőanyag fóliából készült zsák is megfelel. Mindezt összevetve és figyelembe véve a külföldi tapasztalatokat is egy növényre legkevesebb 5 . melybıl a felesleges tápoldat kifolyik. áramkimaradások sem okoznak nagyobb gondot a növények számára. de ha meg tudjuk oldani a növények támrendszerre való vezetését. legtöbb 10 liter közeget használjunk fel. Ezzel a módszerrel termeszthetı növények: paradicsom. hogy hidropóniával a növény gyökérzete 26 . de melyik? Legjobb ha a több évig is használható szervetlen közegek közül választunk. Az öntözés is ritkább lehet és az idınkénti üzemzavarok. Példaként véve a 25 literes zsákot. Legalább 3-4 helyen kiszúrjuk a zsákot az alsó részén és ez elegendı. Növénytıl függıen kell eldönteni.

Ha valamelyik bedugul. Erre a célra legjobb a szúrópálcás csöpögtetı. akkor normális körülmények között a napi egyszeri tápoldatozás is elegendı. Ez azt jelenti. de ettıl több már nem ajánlatos. amíg nincs drága számítógép vezérléső berendezésünk. A leleményes termelı ezt úgy oldja meg. A földet nem kell túlzottan szennyezni. vagy elfolyós rendszerek. mert a fölösleges tápoldat a földbe távozik. A tápoldatozást csöpögtetı öntözéssel oldjuk meg. mint több növény egy ágon való termesztése. Elıtte tiszta vízzel. Egyszerő és leleményes módszerrel is automatizálható az öntözés. cseréjük is egyszerő. 10 % csurgóvíz (drénvíz) megengedett. A termelık tapasztalatai ezen a téren eltérıek és a hány növényt egy zsákban kérdést majd mindenki a maga módszerével oldja meg. A szakirodalom is tág határokat szab az öntözés hosszának megállapításában. leszerelésük. és ehhez lehet idızíteni a tápoldatozást mindaddig. Általános felfogás. ezzel mennyiségileg is többet kapunk a minıség romlása nélkül. Egy zsákban a biztonság végett két csöpögtetıt ajánlatos tenni. hogy egy zsákban jobb megoldásnak tőnik kevesebb növény több ágon. Nyári nagy melegben ezt fel lehet emelni kétszeri sıt háromszori öntözésre is. hány perc után jelenik meg a csurgóvíz a zsákok alján és ehhez idızíti a tápoldatozást. Az elınevelt palántát ne ültessük száraz perlitbe. ezért marad a legolcsóbb megoldás. Kiválasztunk legalább három kontroll zsákot és azokban rozsdamentes anyagból készült 20 cm hosszú pálcát szúrunk. vagy tápoldattal átnedvesítjük. Hidropóniával a gyökér megkapja a megfelelı mennyiségő tápanyagot és fejlıdése nem károsodik. Ez a tápoldatozás nyitott rendszerő. Ideális tápoldat összetétel mellett gyorsabban fejlıdhet a növény. ezért fontos a tápoldatozás hosszának pontos beállítása. Erre is van több lehetıség. Ugyanezt a figyelı rendszert a túlöntözés elkerülésére is fel lehet használni. Ezeket réz huzallal sorba kötjük és lemérjük az ohmikus ellenállását amikor a közeg telítve van tápoldattal és akkor is. Ha a közeg telítve van tápoldattal.számára a lehetı legjobb feltételeket tudjuk biztosítani. Könnyen telepíthetı és ellenırzésük is egyszerő. Két. de sajnos a drágább megoldások pénzbeli támogatása sem ér el hozzánk. A jó gazda még ennyit sem enged meg és a növények mégsem károsodnak. vagy elfolyós. A nyitott. de ha minden jól és megbízhatóan mőködik akkor egy is elegendı. mely egy relé segítségével bekapcsolja helyettünk a tápoldatozó szivattyút. hogy ezt nem támogatja az EU. Ezzel kapcsolatban is eltérıek a vélemények. hogy figyeli. Az elfolyt 27 . Tudjuk. amikor már idıszerő lenne öntözni. Ehhez könnyen szerkeszthetı házilag is egy kis elektronikus szerkezet. szennyezik a földet. vagy akár három ágon is nevelhetjük a paradicsomot. bármennyire is vigyázunk és csökkentjük a csurgóvíz mennyiségét. hogy egy száron vezetjük a növényt és akkor elıbb lesz termésünk. Ezt a növények is megmutatják. Több száron nevelve a földbıl nem tud a növény elég tápanyagot felvenni és fejlıdése lelassul.

Erre is van megoldás. Nincs felülrıl történı csöpögtetı pálca. nem kezdı megoldásnak. hosszúságú hurkaformájú mőanyag zsákba töltik termesztı közegüket és így forgalmazzák. enyhe lejtéssel az egyik irányban. A csatorna mélysége 5-10 cm. Az asztalokat idınként elárasztják tápoldattal. belül fekete fóliából készülnek. Az asztalon levı cserepes növények felszívják a tápoldatot és nincs szükség külön csöpögtetı rendszer kiépítésére. A zsákokat fóliával bélelt csatornába helyezik. hogy ezt is meg tudjuk oldani.tápoldat fokozatosan eljut a mélyebb rétegekbe és az ivóvízkészletünk is nitrátos lesz. ha tudunk róla. A zsákos rendszernél is. 28 . Ez 15 percig tart. mint a csöpögtetı rendszer kiépítése. Ezt a módszert alkalmazzák asztalon történı konténeres termesztésben is. vagy kevés erıbefektetéssel el tudjuk simítani. de hosszabb távon érdemes ebben az irányban gondolkodni. Ha a talaj egyenletes. utána a felesleges tápoldatot automatikusan lecsapolják egy győjtı tartályba újrafelhasználás céljából. amennyit a közeg meg tud tartani és ez elegendı a következı árasztásig. lehet egy földbe vájt és fóliával bélelt csatorna egyszerőbb és olcsóbb megoldás. hogy a talaj egyenletes legyen. A zsákos termesztés több változata lehetséges a zsáktól függıen is. ha majd egyszer lesz annyi jövedelem a termelésbıl. de jó. Ebben az esetben nincs felesleges tápoldat. Ezt a csatornát idıközönként elárasztják tápoldattal. ahol erre lehetıség van. Felhasználási és telepítési lehetıségeikrıl lesz szó a következı folytatásban. a zsákban mindég annyi tárolódik. Angliában elterjedt a zsákos termesztés és az öntözés árasztásos módját választják. A zsákok kívül fehér. ha számolgatunk. Egyes cégek 15-25 cm átmérıjő és 1-1. bár kissé költséges. Ennek egy elıfeltétele. A zsákon keresztül a közeg kapilláris hatásának következtében felszívja a tápoldatot. Talán. A képeken a becsei kísérleti telepen készült paradicsom zsákos termesztése látható fóliában és szabadtéren.5 m. majd leengedik.

A zsák alakjától és őrtartalmától függıen különbözı lehetıségek állnak 29 . A zsákos termesztési módszer egyszerőségével és elınyeivel ezt kevés beruházás mellett könnyen megtehetjük.paradicsom zsákos termesztése Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (8) Zsákos termesztés Célunk a hidrokultúrás termesztéssel elszakadni a földtıl és annak negatív tulajdonságaitól.

A csöpögtetı csövet legfelül szúrjuk a zsákba. vagy szövött zsákanyagból. hogy a felesleges tápoldat szabadon elfolyhat. padlizsán. paprika. vagy zsák formája is lehet és különbözı telepítési lehetıséget kínál. A két sor között egy csatornába győlik össze a feleslegesen elfolyó tápoldat. belül fekete legyen. Felfüggesztve is felhasználható különbözı növények termesztésére. gerbera. Kezdjük el a zsákok telepítését és felkészítését az ültetésre. Ez a rendszer zárt térben és szabadban is alkalmazható. Ehhez a talajt el kell simítani és a zsákok helyén enyhe lejtéssel két sorban sztiropor lapokat helyezünk. Minden növényhez szúrópálcás csöpögtetıt kell szerelni. vagy vékony betonréteggel biztosítjuk a szilárd alapot. mőanyag tasakzáróval leragasztjuk.-es rést vágunk. magunk is elkészíthetjük mőanyag fóliából . hagyma. spenót. Különleges termesztési módszer a zsákok függıleges felfüggesztése. Szövött mőanyag agrofólia méterre is kapható és ebbıl is elkészíthetık a megfelelı mérető zsákok. szegfő stb. vagy a földi termesztésben öntözésre. uborka. Ha nem akarjuk összegyőjteni az elfolyó csurgóvizet akkor nyitott rendszerünk lesz és a talajt elég kismértékben elsimítani. A következıkben a vízszintesen lefektetett. alulról pedig a feleslegesen elfolyó tápoldatot összegyőjtjük és újrahasznosítjuk. A zsákokat egymás után a talajra fektetjük. perlit. Speciálisan 30 . vagy zárt rendszer közül. Választhatunk a nyitott. A bennük levı közeg lehet kókuszrost. spenótot és kisebb virágokat is. földieper. Ennek egyedüli elınye. A zsákban termeszthetı növények: paradicsom. nem kell az oldalán rést vágni. A mőanyag fólia kívül fehér . A függıleges zsákos termesztésnek van több megoldása is. drénvíz) elfolyására szolgál. A zsák oldalán két helyen a talajtól legalább 5 cmes magasságból indulva ferdén egy bevágást végzünk 5-10 cm hosszúságban. Ily módon egységnyi területen sokkal több növényt tudunk elhelyezni. vagy egyéb közeggel. Amennyiben nem tudunk beszerezni kész közeggel töltött zsákokat. vagy hurka formájú zsákok felhasználásáról és telepítésérıl lesz szó. salátát. Ezt a csatornák végén összegyőjtve újra hasznosíthatjuk a rendszerbe visszaforgatva. Hosszuk 1-2 m. Lefektetve a talajra egy kis beavatkozással készen áll a telepítésre.rendelkezésünkre. Ebbıl formálhatunk zsákokat és utána megtöltjük perlittel. visszaforgatós rendszert is kialakíthatunk. Hasonló módon egymás után elhelyezve a zsákokat zárt. A két végét bekötjük. A palánták egymás közötti távolsága 20-35 cm. főrészpor vagy különbözı közegek keveréke. dinnye. ez elegendı lesz a palánta elhelyezésére. Külföldön gyártanak különbözı közeggel töltött zsákokat. Ezzel a módszerrel termeszthetünk földiepret. és átmérıjük 20-25 cm. hosszuktól függıen 3-5 palántát tudunk ültetni. saláta. vagy hıvel. tızeg. Hurka . rózsa. Ez a felesleges tápoldat (csurgóvíz. Felülrıl éles késsel egy 5x5 cm. Egy zsákban.

teraszon. Fertızött . ha több évre tervezzük. Erre a célra megfelel a háztartási klóros fertıtlenítı is. mennyire vagyunk óvatosak a gyökér eltávolításánál. A lényeget kell megértenünk. Egy ilyen eljárás „Fruitwise Hydroponics system” név alatt szabadalmaztatva van. A zsákos termesztés szabadban is alkalmazható. hogy a zsákos rendszer több lehetıséget kínál és mindezeken kívül még számtalan ötlettel megoldható ez az egyszerő termesztési módszer. néhol lyukat vágni rajta a palántának. Leveles zöldségek és virágok számára is felhasználható. Dióhéjban ennyi az egész. paradicsomot perlites zsákban. kertben. és utána már jöhet a „mi van kéznél a sufniban” módszer és ötlet. Láthatjuk. Ezt állni hagyjuk egy napot és utána tiszta vízzel átmossuk a zsákokat. hogy 1 m2en 40 földieper palántát tudunk elhelyezni . vagy mőanyag csészébe ültetjük tızeg-perlit keverékbe. Kell egy zsákszerő anyag. A lényege. biztosítani a tápoldat elfolyását és felülrıl adagolni a csöpögtetıvel a tápoldatot.kiképzett 10-15 literes mőanyag zsákokat egymásra raknak. Elınye. abba bele kell tölteni a megfelelı közeget. A magot kızetgyapot kockába. 31 . A zsákokban a hiányzó perlitet pótoljuk és a hordóban lemosott anyagot is felhasználjuk újra. Hobbi kertészek számára darabokban is megvásárolható és bárhol összerakható. Attól függ. vagy fóliasátorban is. hogy elszakadtunk a földtıl és a növényeknek ideálisabb föltételeket tudunk biztosítani a növekedéshez. a „FruitWise” egymás fölé helyezett zsákos rendszerét és a talaj elıkészítést telepítés elıtt. akkor ajánlatos szervetlen közeget. A következı évben ültetés elıtt is át kell mosni tiszta vízzel az egész rendszert. hogy a támrendszeres uborka termesztésben is felhasználható ez a módszer a földi termesztéstıl sokkal jobb eredménnyel. perlitet választani. nem szükséges drága fóliasátor. A képeken láthatjuk a zsákos és a felfüggesztett hurka sematikus rajzát. A szúrópálcás csöpögtetıket a zsák oldalán szúrják bele. Ezzel óvatosan ki tudjuk húzni a gyökeret. A csöpögtetı rendszeren keresztül fertıtlenítıt juttatunk a zsákokba. fóliasátorban egyaránt. A tápanyag megtakarítás is jelentıs. 10-20 %-os közeg veszteséggel számolhatunk. A palántákat is az oldalán körben kilyukasztva a zsákot helyezik a közegbe. levágjuk és rövid szárat hagyunk. A középen egy mőanyag csı vezeti le a felesleges tápoldatot. Példának érdemes megemlíteni. Fıleg földiepret termesztenek ezzel a módszerrel. A zsákos termesztést. kevés a vízfelhasználása és visszaforgatós rendszer. Mi a teendı egy termesztési ciklus befejeztével? A növény felsı részét eltávolítjuk. szabadban telepített földieper állományt . vagy zárt térben. Egy hordóban vízzel lemossuk róla a perlitet. vagy gyenge tápértékő talaj esetében ez ideális megoldás lehet a vállalkozó gazda számára szabadban.

A nyitott zsákos módszeren kívül világszerte elterjedt a konténeres. vagy vödrös rendszer is. földieper szabadföldi perlites zsákos termesztése 32 . Errıl lesz szó a sorozat folytatásában.

Várható. Őrtartalma 4-25 literig terjed. Az egyik a két könyök összekötésére szolgál. A felhasználható termesztı közegek általában a 33 . ezért is gazdaságos. Ezeket összeillesztve az edény patka szerő részébe helyezve kész is az összeszerelés. különbözı mérettel és őrtartalommal. vagy sztiroporból készül. dinnye. stb. Külön a nagybani üzemi termesztésben használatos. Az edényt visszaforgatós rendszerre fejlesztették ki . Ha az edényben a tápoldat szintje eléri a kivezetı csı legmagasabb pontját. Kevés vízzel és tápanyaggal termeszthetünk különbözı zöldségféléket és virágokat is. hogy az edényben mindég lesz tartalék tápoldatunk a növények. Az alján az edény egyik oldalán egy 5 cm-es patkát képeztek. A patka felsı részén egy lyukon keresztül kapcsolódik a csurgóvíz elvezetı csı a tápoldat győjtı csırendszerébe. A fizikából jól ismert közlekedı edények elvén mőködik a rendszer. A győjtıcsı 30-50 mm-es. paprika. A képeken láthatjuk a különbözı elemeket és azok fokozatos összeszerelését. Ez a magasság 35 – 50 mm ami azt jelenti. uborka. Mit jelent a konténer a hidrokultúrás termesztésben? Valójában egy szilárd anyagból készült edényrıl van szó melyben a megfelelı közeget tesszük. majd pedig a jól bevált házilag is elkészíthetı rendszerek ismertetésére is sor kerül. rózsa. Általánosan 30-60 cm és eltolással a győjtıcsı két oldalán helyezzük el. két könyökbıl és két egyforma összekötı elembıl áll. Az edény az esetleges korrózió végett leginkább mőanyagból. míg a másik az edény aljára fekszik. Fontossága miatt ezt az eljárást részletesebben tárgyaljuk. A kivezetı csı az edény aljára támaszkodik. és a keverı tartályba vezeti a többlet tápoldatot. Nézzünk az edény fenekére és meg fogjuk érteni a mőködési elvét. A képek a www.Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (9) Konténeres termesztés Ez a rendszer a legváltozatosabb formában és kivitelben terjedt el világszerte a termelık kreativitását is figyelembe véve. akkor azon keresztül túlcsordul és kifolyik a győjtıcsıbe. földieper. gerbera. Ez Holland gyártók találmánya és ma már sikeresen alkalmazzák világszerte. A győjtıcsöveket enyhe lejtéssel kell lefektetni. Az edények egymás közötti távolsága a termeszteni kívánt növénytıl és a termesztési eljárástól is függ. Ezzel a módszerrel termeszthetı növények: paradicsom. Létezik külön erre a célra kifejlesztett négyszögletes formájú edény a megfelelı bekötı csövekkel együtt. padlizsán. vagy egyéb automatikai rendszer szabályozza a tápoldatozást.com terméklistájának egyik hidrokultúrás rendszerét mutatja be.genhydro. hogy a tápoldat szabadon vissza tudjon folyni a tartályba. így oldalról a folyadék bejut a csıbe. Idıkapcsoló. hogy a zsákos termesztés mellett vidékünkön ez a módszer is el fog terjedni. alsó felén „U” alakú bevágásokkal. A kivezetı csı több részes.

Ezek közül. Ez lesz a vödrös-konténeres termesztési módszer vajdasági módra. Ez a mi gyengén támogatott gazdáink számára nem elérhetı.perlit. Ha a konténeres rendszer mőködési elvét megértettük. Holland konténer (BATO bucket) 34 . tızeg. több ezres növényszámú telepeknél a biztonság végett egy edényben két csöpögtetıt ajánlatos alkalmazni. Ez esetben a 15-20 literes őrtartalom az ajánlott. támrendszeren való vezetése megegyezik a földi termesztésben alkalmazott módszerekkel. Egy edény ára az őrtartalmától függıen 4-6 EU között mozog. A tápoldatot szúrópálcás csöpögtetıvel vezetjük minden edénybe. vagy ezek keveréke. ha a több éves termesztést vesszük figyelembe a perlit a legjobb választás. Nagy. Az edény nagyságától függıen két növényt is elfér egymás mellett. de éppolyan hatékony „sufniból vett alkatrész” módszer is a következı számban. jöhet az egyszerő és olcsó. homok. kókuszrost. A növények felfüggesztése. agyagkavics.

ha valamilyen üzemzavar keletkezne a tápoldatozási rendszerbe. hátrányait. korai. A nyitott rendszer az egyszerőbb megoldás. Az edény fenekétıl mérve 3550 mm magasságban 6-8 helyen 5 mm-es lyukakat fúrunk. de tartalék is lehet. tızeg stb. az árát és számoljunk. A napi piaci árakkal számolva a beruházási költség növényenként 1 euró körül mozog. Ez egy kg. Az egyszerő mőanyag vödör is megteszi kísérletnek. de ennek minısége eléggé kétséges. A csöpögtetı öntözırendszert nem számoljuk. két év után cserélni kell. könnyen töredezik. Gazdaságos közegnek bizonyul a nálunk is beszerezhetı perlit. Ezen keresztül távozik a felesleges tápoldat. hány évre tervezzük a termelést? Két eljárás között kell választani. Ez esetben a felesleges tápoldat elfolyik a földbe és nincs újrahasznosítás. Ez elég a következı öntözésig. Kiválasztásánál vegyük figyelembe az egyes közegek elınyeit. Ezt a módszert nevezik vödrös termesztésnek és egyszerősége folytán esélye van. Tehát a beruházás költsége egy termesztési cikluson belül megtérül. Az idı vasfoga kikezdi és bár olcsó.Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (10) A vödrös termesztés A konténeres termesztés különbözı edényekben. vagy két kg nyári paradicsomnak felel meg. mert több évig felhasználható. Termesztı közegnek megfelel a perlit. Az edény alján a lyukak magasságáig mindég lesz tartalék tápoldat. Az UV stabil anyagból készült edények tartósak. hogy elterjedjen vidékünkön is. kókuszrost. mert az ugyanúgy jelen van a földi termesztésben is. de áruk is magasabb. 35 . Számolni kell. többek között mőanyag vödörben is megvalósítható.

Ez győjti össze a tápoldatot és vezeti vissza a tartályba. belekezdünk-e egy új és jobb eljárásba. Az elkészítési módjuk a fentiekhez hasonló módon történik. vagy recirkulációs. ajánlott reggel 7.A visszaforgatós rendszernél a vödröt másképpen kell elıkészíteni. vizet. A vödörben növénytıl függıen egy (paradicsom. vagy tápanyagot adagolunk a tápoldathoz. Ebben a lyukban bepattintunk egy a villanyszerelık által is használt gumi. Például nyári melegben 7–11-13-17 órára állítjuk be az idıkapcsolót. az összeszerelt vödröt és a fóliában felállított rendszert. környezetünket. vagy két palántát (paprika…) ültetünk. gerbera. Ezután a lyukak közepén a csövecskét kettıbe főrészeljük. padlizsán. melynek őrtartalma 8-15 liter között van. öntözésre használatos csıdarabra. rózsa stb. Ez a rendszer így visszaforgatós. szemben egymással. retek. Szükségünk van még a csıhöz illeszkedı könyökre és egy 5 cm hosszú. A tápoldatozást egy idıkapcsolóval állítjuk be. Hővösebb napokon elég napi egy vagy két öntözés. földieper. A biztonság miatt ajánlatos két csepegtetıt szúrni egy vödörben a palánta két oldalán. Megfigyelés és tapasztalat által tudjuk a legpontosabb idızíteni a tápoldatozást. dinnye. Megfelelnek a festékes edények. burgonya. hagyma. A konténeres és a közeges hidropóniás módszerrel termeszthetı növények: paradicsom. valamint a kızetgyapotos módszer is. Ez majd ráfekszik a vödör aljára és a négy félkör alakú lyukon keresztül távozik el a felesleges tápoldat. paprika. A tápoldat visszafolyik a tartályba. ezáltal két használható darabkát kapunk. A külsı könyök egy 5 cm-es csatornázásra is használatos csıvezetékbe csatlakozik. Elsı lépésként a fenekétıl mérve 35 mm-es magasságban 22 mm-es lyukfúróval kifúrjuk. Megismertük a közeges termesztési módszerek elméleti és gyakorlati részét. A fenti képen láthatjuk a vödör szereléséhe szükséges alkatrészeket.19 óra között 2 -5 órás idıközre és 15 perc idıtartamra beállítani. 36 . A tartályba naponta ellenırizzük a pH és EC értéket. vagy továbbra is ragaszkodunk a földhöz? Az egyes növények termesztése külön lesz részletezve. melyet vízvezeték szerelésre is használnak. A képeken láthatjuk a szükséges alkatrészeket. 3 cm átmérıjő fekete. dinnye). ezen keresztül dugjuk be a mőanyag kivezetı csövecskét. és nem szennyezi a földet. melyet a vödörben levı könyökre illesztünk. Ha szükséges. nagyobb flakonokat. A közönséges vödör helyett felhasználhatunk bármilyen mőanyag edényt. Egy 18 mm-es lyukasztóval kifúrjuk a dugót. Az öntözés pontosságát és idızítését a növények állapota mutatja legjobban. uborka. hogy el tudjuk dönteni. Az idıjárástól függıen. reggel 7 órakor és délután 1-2 órakor. Ez alapul szolgálhat arra. vagy virágcserepet is. vagy mőanyag kábeldugót. Ezen a csıdarabkán 15 mm-es fúróval négy lyukat fúrunk. akkor elvégezzük a megfelelı korrekciót. mőanyag kannák.

összeállítására és legfıképpen a matematikájára.Több olvasó kérésre és a termelıkkel való beszélgetés során is felmerült az igény a tápoldat receptek mérésére. A tápoldatozást a földi termesztésben is használjuk. Az alapoknál kezdjük. ezért a következı témakör nem csak a hidrokultúrás termesztésre vonatkozik. Ezek lesznek a következı témák az olvasók kérésére. Ez egy homályos terület és ettıl idegenkednek a termelık. pH. melyet utána fel tud használni a tápoldat összeállításánál. a mőtrágyákban milyen elemek találhatók és milyen mennyiségben stb. 37 . mi a ppm. mik a makró és mikroelemek. EC . A következıkben lehetıleg egyszerően és érthetıen belemélyedünk a vegyészet és a matematika csodás világába. Minden termelı számára hasznos információ lehet.

vödör alkatrészek. házi megoldás vödör összerakva és bekötve a visszafolyó csörendszerbe 38 .

és ha néha nem is vagyunk okosabbak mint egy ötödikes. Minden egyes növekedési szakaszban különbözı összetételő tápoldatra van szükségük. Utána jöhet a vegytan. megoldjuk a példákat. hogy az egyes elemek arányai változatlanok maradjanak.paradicsom vödrös termesztése Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (11) A hidrokultúra lassú elterjedésének egyik oka a téves szemlélet a tápoldatozás körül. mert az idı halad és rég becsöngettek már. 39 . majd pedig a legvégén a matematika óra. Át kellene számolni mindent. Errıl a titokzatos számolásról lerántjuk a leplet. Egy jól bevált recept használhatatlan lesz ha az üzletben a számunkra megfelelı mőtrágya valamelyike hiányzik. Kezdjük el gyorsan. melyet a földben termesztık is felhasználhatnak. Mit kell mindehhez tudnunk? Elıször alapfokon meg kell ismerkednünk a mértékegységekkel. Egy kis odafigyeléssel és a matematika négy alapmőveletének ismeretében bárki megtanulhatja a pontos tápoldat számítás titkát. Kapható valami más és itt megáll a tudomány. A növények fejlıdésük folyamán különbözı vegetációs fázisokon mennek át. a másik pedig a pontos tápoldat receptek kiszámításának hiányos ismerete.

. 1 kg (kilogram) 0. mert akkor elvesztünk a tudomány labirintusában. A következı mértékegység a pH. vagy oldat. Mg 80 ppm. Ca 200 ppm. hogy 1 ppm valójában 1 mg anyag 1 liter vízben feloldva. vagy bázikus közeget jelent. bázikusabb a közeg és 7-tıl lefelé minél kisebb a szám. (liter) 1 ppm 1000 g. 1 l. Ezért találkozunk néha a ppm helyet mg/l (miligram anyag literenként) jelöléssel is ami ugyanazt jelenti. tápoldat összetétel gerbera virágzó fázisához a következı: N 300 ppm.. Ebbıl adódik az egyszerő megállapítás. 1000 ml (mililiter) 1 mg/l 1000000 mg.5 – 9 között mozog. Ezt mindenki ismeri. (miligram) 1000 mg.2 . P 80 ppm. az ettıl kisebb érték lefelé 7 -1-ig a savas közeget jelenti. Az ettıl nagyobb érték 7-14-ig lúgos. 7. A növények a savas 5-6. kisebb súlymértékkel kifejezve az egyenlı 1. A 7-es érték fölött minél nagyobb a szám. súlyú. hogy a pH egy szám 1 – 14-ig. mérlegen mérni kell. Ha az egységnyi anyag 1 mg.” Ilyen és hasonló adatok ismeretében kell összeállítanunk a megfelelı tápoldatot. ajánlatos két tizedes pontosságú mőszerrel mérni. egy pH5-os oldat tízszer savasabb. A következı misztikus mértékegység a „ppm”..000 mg-al. annál savasabb a közeg. Errıl ennyit elég tudni elsı órára. mint egy pH6-os.0 . hogy pl. (gram) 1 g. de a késıbbi matematikához szükséges az általános kg. vagy akár interneten. 40 . A víz pH értéke általában bázikus. A pH-t egy erre a célra kifejlesztett kis kézi mőszerrel a pH mérıvel mérjük.000. pH 6.(miligram). hogy egy kilogram egyenlı egymillió miligram-al. figyelembe véve a beszerezhetı mőtrágyákat is. hogy „. Mit jelent a pH? Ne mélyedjünk bele a hidrogén ion koncentráció negatív logaritmusába.. mellett a kisebb súlymértékeket is ismerni.000. 1 kg.000 mg vízben feloldva jelenti az 1 ppmet. valami hasonlót olvashatunk. akkor az 1. A „part per million” rövidítése és jelentése egy egységnyi anyag milliószor annyi vízben feloldva. Mivel kis pH érték változás is nagy savassági különbséget jelent. Ezt gyakorlati példákkal fogjuk megoldani egyszerő matematikával.5 pH érték közötti tápoldatot szeretik. és egy liter víz súlya egy kilogramm. EC 2.. Ha találunk egy jó tápoldat receptet könyvben. Ez fontos lesz a késıbbi számolásnál. ez jelenti a semleges közeget. Fontos tudnivaló.. A tápoldathoz sav hozzáadásával csökkentjük a pH értékét. melybıl a tápoldat készül. hogy 1 liter víz 1 kg. A középsı értéke a 7.1 kg. Mivel tudjuk.Mértékegység óra Minden anyagot. Fogadjuk el kész tényként. annál lúgosabb. 1 kg/m3 A fenti táblázatból álmunkban is tudni kell. K 350 ppm.

hogy különbözı gyártók mőszerei eltérı eredmény fognak mutatni. A jobbak négy. 1 mS/cm = 1000 µS/cm.9 között. Elıfordulhat. A vezetıképesség vagy EC mérımőszerek széles választékban beszerezhetık. A TDS mérıt ha lehet kerüljük és maradjunk a klasszikus EC mérı mellett.55 és 0. Egyes mőszerek az EC mellett TDS-ben is megadják a mért értéket. amire szükségünk lesz. Az EC-t TDS-be való átszámolásához a mőszert gyártók különbözı faktorokat használnak 0. Vegytan óra Semmi pánik és félelem.055 mS/cm. A tápoldatnak is megfelelı víz vezetıképessége 0. Az össz feloldott anyagra.Mi lehet az EC? Az elektromos vezetılépesség angolul „Electro Conductivity” rövidítésébıl ered. de ez az érték nagy eltérést mutathat attól függıen.5 mS/cm. Kezdjük a növények számára fontos makró. a kevésbé pontosabbak két elektródával mérnek. A vízben a sók vezetik az áramot és minél több van feloldva. hogy különbözı anyagok vezetıképessége oldott állapotban eltérı. annál nagyobb a vezetıképesség. A tiszta desztillált víz vezetıképessége 0. (milisiemens/centiméter). mely sokkal pontosabb eredményt mutat. A TDS az angol „Total Dissolved Solids” rövidítésébıl származik. felírni és utána jöhet a tanult anyag felhasználása. Az EC mértékegysége a mS/cm. Ettıl ezerszer kisebb mértékegység a µS/cm (mikrosiemens/centiméter). A mérési pontatlanság abból adódik. Makroelemek elnevezés vegyjel atomsúly Nitrogén N 14 Foszfor P 31 Kálium K 39 Magnézium Mg 24 Kalcium Ca 40 Kén S 32 Szén C 12 Oxigén O 16 Hidrogén H 1 41 .5 – 1. milyen anyagokat tartalmaz a mért oldat. Általánosan 1 EC értéket 700 mg/l illetve 700 ppm-nek számolják. sóra vonatkozik és a mért értéket ppm-ben illetve mg/l -ben fejezi ki.és mikroelemek vegyjelével és atomsúlyával. azt kell megjegyezni.

A kalciumnitrát molekula súlya 164. ha egy másik nélkülözhetetlen tápanyag nem áll elegendı mennyiségben jelen.N=28 Ammóniumnitrát NH4NO3 70 N=28 Foszforsav H3PO4 98 P=31 Salétromsav HNO3 63 N=14 Az elemeknek atomsúlyuk van. a vegyületek viszont több elembıl molekulát alkotnak és az elemek összsúlya adja a vegyület molekulasúlyát. Molekula súlya 120 és mivel egy atom magnézium szerepel a vegyületben melynek atomsúlya 24. molekulában. Példának vegyük a magnéziumszulfátot. 42 . hogy 120 gramm magnézium szulfát 24 gramm magnéziumot és 32 gramm ként tartalmaz. Hiába áll rendelkezésre egy adott tápanyag.5 65. Ha bármelyikbıl hiány lép fel. Ezt a törvény Liebig hordója néven is megtalálhatjuk az irodalomban. akkor az fogja meghatározni a termés mennyiségét és minıségét. abból az elembıl hány vesz részt az adott vegyületben. Fontossága miatt a késıbbiekben még szó lesz róla. Tehát a minimumban lévı tápanyagok határozzák meg a maximális teljesítményt. ha a tápoldatban egy elembıl kevesebb van jelen.9 10. Egy atom kalciumot tartalmaz és két atom nitrogént.Mikroelemek Elnevezés vegyjel Vas Fe Mangán Mn Bór B Réz Cu Cink Zn Molibdén Mo atomsúly 55.9 Minden elemnek fontos szerepe van a növények biokémiájában.4 95. akkor mondhatjuk. Összegezve.S=32 Kalciumnitrát Ca(NO3)2 164 Ca=40. FONTOS tudni és tápoldat készítésnél figyelembe venni a „minimum elv”-et. A vegyületek képletében az elemek mellett levı számok határozzák meg. mint amennyire a növénynek szüksége van. melyet Justus von Liebig német vegyész 1840-ben tett közzé.P=32 Magnéziumszulfát MgSO4 120 Mg=24.8 54.S=32 Monokáliumfoszfát KH2PO4 175 K=39. Elnevezés Vegyi Molekula Elem tartalma képlet súly Káliumnitrát KNO3 103 K=39. a növény fejlıdésében különbözı rendellenességek lépnek fel. A tápoldat készítés alap mőtrágyáinak az adatait láthatjuk a táblázatban.N=14 Káliumszulfát K2SO4 174 K=78.8 63.

3500 1200 .1600 1200 . Ezekre az adatokra a matematikai részben lesz szükségünk. Tápoldat adatok különbözı növények számára: Növény pH EC ppm paradicsom 6.1750 560 .5.5 paprika uborka gerbera rózsa saláta 6. képletek .0 – 6.8 – 1.5 0.0 6.0 2. egy érthetı és egyszerő számításra adnak lehetıséget.0 – 2. Errıl lesz szó a következı számban.5 5.5 – 6. hogy az elsı látásra eléggé bonyolult számok .5 1. ahol majd kiderül.5 5.0 – 6.2 1.7 – 2.0 .840 43 .5 – 2.0 – 6.5 2.0 1.2 1400 .0 – 7.5 5.8 – 2.1750 1400 .1800 1000 .Tehát 164 gramm kalcium nitrát 40 gramm kalciumot és 28 gramm nitrogént tartalmaz.

Álmunkban is tudni kell . termésre fordulását. Foglaljunk helyet. Ezért fontos tudni minden elem mennyiségét a tápoldatban . vagy ppmben kifejezve. minden alkotó elem mennyiségét és abból kell kiszámolni. Ezzel tudjuk szabályozni vegetatív növekedését.Kézi EC mérı Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (12) A növényeknek különbözı összetételő tápanyagra van szükségük fejlıdésük különbözı fázisaiban. hogy megkapjuk a megfelelı összetételt. az adott pillanatban növényeink milyen tápelemeket kapnak mg/l-ben. mert becsöngettek. de különösen a nitrogén és kálium arányát. Ez fontos követelménye a sikeres hidrokultúrás és a földi termesztésnek is. melyik mőtrágyából mennyit keverjünk a tápoldatba. elsı dolgunk legyen kiszámolni melyik elembıl mennyi lesz jelen a tápoldatban? A másik számolási mővelet akkor jön. vagy mg/l -ben látjuk az adatokat. Bármilyen jó receptet is kapunk. 44 . ha tudjuk. vagy virágzását. Ehhez kell a matematika az elızı rész adatainak a felhasználásával. ha nem ppm-ben.

hogy 101 kg káliumnitrát 14 kg nitrogént tartalmaz. A 193 mg kálium literenként 193 ppm káliumot jelent.200 A molekulasúly és az elem tartalma egy szám.250 0.700 1. Vegyünk kg-ot. mert ebbıl lehet látni valójában. kaptunk egy jó receptet.500 kg káliumnitrátban. Ezt át kell számolni ppm-be illetve mg/liter-re. Ha 1000 liter vízben van 193000 mg kálium.Matematika óra Vegyünk egy példát. 45 .N=28 80 N=28 99 P=32 63 N=14 Kg/ 1000 l. de nem tudjuk melyik elembıl mennyit is kapnak a növényeink? A megadott mennyiségek 1000 liter.300 0.5 : x x=(14x0. A káliumnitrát esetében 101 kg-ban van 39 kg kálium és 14 kg nitrogén. mely alkotóeleme a káliumnitrátnak.193 kg = 193 gr = 193000 mg.S=32 137 K=39.P=32 120 Mg=24.5 kg : x x= (39 x 0. akkor a 0. Vegyi képlet Káliumnitrát KNO3 Káliumszulfát K2SO4 Monokáliumfoszfát KH2PO4 Magnéziumszulfát MgSO4 Kalciumnitrát Ca(NO3)2 Ammóniumnitrát NH4NO3 Foszforsav H3PO4 Salétromsav HNO3 Elnevezés Molekula Elem tartalma súly 101 K=39. illetve 1 m3 vízre vonatkoznak kg-ban. A kg-ot át kell alakítani mg-ra. 1000 liter : 69000 mg= 1 : x x= 69 mg / liter = 69 ppm nitrogén ( N ). Tudjuk. 0.N=14 174 K=78. mennyi káliumot és egyebet adagolunk a növénynek.5) / 101 x=0.193 kg kálium lesz jelen a 0.500 0.069 kg = 69 gramm = 69000 milligramm. mivel az adataink kg-ra vonatkozik. Bármit veszünk számolási alapul. 1000 liter : 193000 mg = 1 : x x= (193000x1)/1000 x=193 mg/liter. csak akkor mindég az legyen a mérték.5)/101 x= 0.S=32 164 Ca=40.5 kg-ban lesz: 101 kg : 14 kg = 0. A következı elem a nitrogén. Ez matematika nyelven fogalmazva: 101 kg : 39 kg = 0. jó lesz. melynek nincs súlymegjelölése. 0. akkor 1 literben lesz 193 mg.

25 ) / 174 x = 0.25 : x x = ( 32 x 0.25) / 174 x = 0. Matematikai formában öntve: 174 kg : 78 kg K = 0.070 kg 0.085 kg = 85 g = 85000 mg 1000 : 85000 = 1 : x = 85 mg / l K ( 85 ppm Kálium) A foszfor mennyiségét is számoljuk ki: 137 : 32 = 0. mennyi kálium. most már csendesebben.300 : x x = (32 x 0. Kénre is kiszámítjuk : 174 : 32 = 0. Pontosan felére kellene csökkenteni a MgSO4 mennyiségét.A következı tápanyag a káliumszulfát (K2SO4). A következı eredményt kapjuk: Elemek ppm KNO3 K2SO4 KH2PO4 MgSO4 Ca(NO3)2 N 273 69 204 P 70 70 K 390 193 112 85 Mg 140 140 Ca 292 292 S 231 45 186 A kapott adatokból látszik.070 kg = 70 g = 70000 mg 1000 : 70000 = 1 : x x = 70 mg / l = 70 mg/l P ( 70 ppm foszfor) A magnéziumszulfátot és a kalciumnitrátot házi feladatnak mindenki kiszámolja és legvégül összeadja az elemek ppm-ben kapott mennyiségét. A táblázatból látjuk. Abból nem látszik. ebben a kálium mennyisége: 137 : 39 = 0.112 kg = 112 g = 11200 mg.045 kg = 45 g = 45000 mg 1000 : 45000 = 1 : x x = 45 mg / l = 45 ppm kén ( S ). Ezeket az adatokat számolással tudjuk érthetıvé tenni. Monokálimfoszfátból (KH2PO4) 0.084 0.300) / 137 = 0.300 kg-ot mértünk.300) / 137 = 0. hogy 174 kg K2SO4 78 kg K-ot és 32 kg ként (S =kén) tartalmaz. A módszert ismerve számoljunk tovább. mert a súlyban kimért mennyiségek nem mondanak semmit sem.300 : x x= (39 x 0. hogy a magnézium és a kén mennyisége magasabb a kelleténél. nitrogén 46 . akkor elfogadható értékeket kapnánk.25 kg : x x= (78 x 0. 1000 l : 112000 mg = 1 : x x = 112 mg / l = 112 ppm kálium ( K ).

molekulasúly és ami a legfontosabb a tisztasági fok. Ebbıl már könnyen számolunk tovább. A víz molekulasúlya 18 és 7 x 18 = 126. hogy az N:P:K valódi aránya 14 : 6. hogy egy molekula magnéziumszulfáthoz kapcsolódik 7 molekula víz és így a molekulasúlya 120 helyett 246 lesz. kálium 47 . ha 100 g mőtrágyát feloldunk 1000 liter vízben.8 17 35 P 23. mert a hibahatáron belül leszünk a számolásnál.8 28. hogy a mostani adatok tiszta. Ha pl. a foszforsav pedig 80 % -os töménységben kapható. Ha a fenti matematika kissé bonyolultnak tőnik. fel van-e tüntetve a vegyi képlet . Lehet a vegyület. A tizedeseket el lehet hagyni. vagy köznyelven keserősó. hogy az adott anyagban csak 90 % a valódi anyag. Erre legjobb példa a MgSO4. mőtrágya tartalmaz kristályvizet is és akkor már a molekulasúly merıben más lesz.8 ppm = 500 g : x és ebbıl x = 69 ppm Ezt az eredményt kaptuk az elızı számításnál is. Ez azt jelenti. 100 g káliumnitrátot oldunk 1000 liter vízben.4 S 18. mint foszfor általában P2O5. Savaknál figyelembe kell venni hány %-os és azzal számolunk.nak van feltüntetve. Elemek KNO3 K2SO4 KH2PO4 MgSO4 Ca(NO3)2 NH4NO3 N 13.és egyéb elem lesz a tápoldatban.5 Mg 20 Ca 24.3 K 38. akkor az aránypár szerinti számolás: 100 g : 13.74 . a zsákon feltüntetett 14 : 15 : 25 arány sorjában nem az N : P : K százalékos arányát jelenti. Az elemek oxidjait átszámítva tiszta anyagra kiderül. Salétromsav általában 60 % -os.6 : 20. nézzük meg. leginkább MgSO4 . Vegyünk egy példát .6 44.6 A múltkori számban feltüntetett molekulasúlyok eltérıek a fenti táblázatban jelölt számadatokkal. Lehet. A P. 100 –os anyagra vonatkoznak. ha 0. hogy a kevert mőtrágyán feltüntetett arányok általában nem a tiszta elemre vonatkoznak.4 26. Ritkán található tiszta állapotban. Itt meg kell jegyezni.6 %-ban. 7H2O alakban kerül forgalomba. hogy foszfor 6. Ha megveszünk egy mőtrágyát. Ki van mutatva az elemek mennyisége ppm-ben.5 kg = 500 g –ot mértünk. Fontos tudnivaló. Ez azt mutatja. nézzük meg a következı táblázatot. a kálium pedig K2O. Ez sokszor megtévesztı lehet. Ezt hozzá kell adni a MgSO4 molekulasúlyához: 120 + 126= 246. Ezért fontos és elengedhetetlen a matematika a tápoldat tervezésben és készítésben. az 13 ppm nitrogént és 38 ppm káliumot fog tartalmazni.

vegetatív növekedési és virágzó.pedig 20.74 % -ban van jelen az adott mőtrágyában. A tanultakból majd ki tudjuk számolni. vagy ma már az interneten is. A tápoldat receptek általában ppm-ben találhatók az irodalomban. melyik mőtrágyából mennyit kell kimérni. vagy a vegyület molekulasúlya? A következı számban ppm-ben megadott recept szerint számoljuk ki a megfelelı mennyiségő mőtrágyákat. Ca(NO3)2 fog tartalmazni 222 mg Ca-t? Az egyszerőség végett minden mértékegységet mg-ban veszünk. A nitrogén igény csökken. Ha lehetséges. tápelem N P K Mg Ca S palánta vegetatív virágzó 287 25 199 42 277 62 277 35 355 47 222 62 241 50 576 57 174 48 Fontos az egyes tápanyagok számolási sorrendje. A számolást a vegetatív. Vegyünk egy példát és próbáljuk meg kiszámolni. Csak könnyen oldódó mőtrágyákat használjunk és vásárláskor nézzük meg. A kalcium csak a kalcium-nitrátban található. fel van-e tüntetve az elemek százalékos aránya. mert a ppm is mg-ot jelent literenként. A továbbiakban az egyes növények tápoldat összetétele ppm-ben lesz megadva. Legyen az adott növény a gerbera. intenzív növekedési fázisra végezzük. A tápanyagok ppm-ben három fejlıdési szakaszra vonatkoznak. hogy 164 mg Ca(NO3)2 40 mg Ca-t tartalmaz . melyik mőtrágyából mennyit kell kimérni. palánta. hogy a ppmben megadott mennyiségek legyenek a tápoldatban. a kálium felhasználás emelkedik stb.2 mg = 0. Matematika aránypárral kifejezve : 164 mg Ca(NO3 )2 : 40 mg Ca = x : 222 mg Ca x = (164 x 222) / 40 x= 910. Tudjuk. 48 . kerüljük a kevert mőtrágyák felhasználását. hogy megkapjuk a szükséges tápanyag összetételt. Néhány jó tanács a mőtrágyák kiválasztásánál. Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (13) A növények tápanyagigénye fejlıdésük különbözı fázisaiban változó.9102 g. ezért ez lesz a kiinduló pont. akkor hány mg.

5 N 49 . akkor abban 222 ppm Ca lesz jelen.1 mg N.4 ppm K-ra van még szükségünk. akkor 0. Ha 164 mg Ca(NO3)2 28 mg N-t tartalmaz. A következıkben ki kell számolnunk a Ca(NO3)2 -ban levı nitrogén mennyiségét. Ha elsı számolásra a nitrogén túllépné a keresett mennyiséget.4 mg-ot? 101 : 39 = x : 312. vigyázva.5 = 9. Ez eléggé elhanyagolható mennyiség. hány grammot kell mérni az adott anyagból.2 mg Ca(NO3)2 ban hány mg N lesz? Aránypárral kifejezve: 164 : 28 = 910. Összesen 355 ppm K-ra van szükségünk és 42.6 ppm K található a KH2PO4-ben. akkor vajon hány mg KH2PO4 fogja tartalmazni a keresett 35 mg-os mennyiséget? Jöhet a matek : 137 : 32 = x : 35 x= (137 x 35) / 32 x = 149.2 : x x = (910. de pótolhatjuk NH4NO3-al. hogy egyik se lépje túl a keresett mennyiséget. ezért ebbıl számoljuk ki a keresett mennyiséget.2 g Ca(NO3)2 -ot kell a mérlegre tenni és meglesz a számolt 222 ppm Ca a tápoldatban. A K mennyisége megvan.8 : x x = 42. 101 mg KNO3 39 mg K-ot tartalmaz.6 = 312. a különbség 277 – 267. akkor hány mg KNO3 fog tartalmazni 312. A hiányzó mennyiség 355 – 42. 137 : 39 = 149. A nitrogén mennyiségét is kiszámoljuk: 101 : 14 = 809 : x x = (809 x 14) / 101 x = 112.Tehát ha egy liter vízben feloldunk 0.9102 g Ca(NO3)2-ot. 80 mg NH4NO3 : 28 N = x : 9.4. ha nagyon pontosak szeretnénk lenni. Ebbıl pótoljuk a hiányzó káliumot. ezt is ki kell számolnunk.4 + 112.4 x = 809 mg KNO3.9102 x 1000 = 910. akkor elıször a nitrogént számoljuk és utána káliumot.5 és kell 277.5.4 ppm N A foszfor lesz a következı.6 mg K Harmadik tápanyagunk a KNO3 lesz. hogy 137 mg KH2PO4 32 mg P-t tartalmaz. Ez az elem csak a KH2PO4-ben található. Ha 1000 liter tápoldatot készítünk.1 = 267. N-böl van eddig 155. vagy nitrogént.8 mg KH2PO4 Mivel a KH2PO4-ben K is van.2 x 28) / 164 x = 155. Ezt az értéket be kell szorozni a készítendı tápoldat mennyiségével és megkapjuk . akkor 910. Tudjuk. Tehát 312.

ezért számoljuk ki kereskedelemben kapható MgSO4 7H2O-ra is.6 481. a nitrogénhiányt pedig ammóniumnitráttal.1 277 35 355 47 222 222 62. Ha csak káliumra lenne szükségünk a számolás folyamán. hogy megkapjuk a keresett tápelemek mennyiségét ppm-ben.6 ppm-el több. A legalsó sorban láthatjuk melyik tápanyagból hány mg-ot kell kimérni és egy liter vízben feloldani.4 35 42. Senki sem 50 .7 155.8 809 27. ami valóban elhanyagolható.1 mg NH4NO3 A Mg maradt a legvégére. Ezzel számolva : 246 : 24 = x : 47 x = 481. azt káliumszulfáttal pótoljuk. hogy mindössze a kén esetében lesz 0.5 Láthatjuk. mert kevés növény érzékeny a kén túladagolására.4 47 112. illetve mg/l -ben. de a többlet nem okoz gondot.7 mg MgSO4 7H2O A kén esetében a hiány kritikus lehet. Összegezzük végül a számolt mennyiségeket: tápelem szükséges számolt Ca(NO3)2 KH2PO4 KNO3 NH4NO3 MgSO4 7H2O N P K Mg Ca S mg/liter 277 35 355 47 222 62 910.6 312. Ennek a mennyisége a következı lesz: 120 : 24 = x : 47 x = 235 mg MgSO4 Tiszta MgSO4 ritkán kapható. A molekulasúly 120 helyett 120 + 7 x 18 = 246.2 149.1 9.x = 27.

valamint termés minıségünk meghatározója. mert ha bármelyik elem hiányzik. vagy kevesebb van belıle a szükségesnél. Ez mindaddig tart. A „legkevesebb” mennyiséget úgy kell érteni. A kiesı termés a meg nem térülı ráfordítások miatt anyagi veszteséget is okoz. Ekkor fogalmazták újra az elvet. FONTOS TUDNIVALÓ: állandóan legyen meg minden termesztett növényre a szükséges tápanyag igény. Három év tette közzé híres törvényét. Ha a szükségeshez képest a relatív legkevesebb ásványi anyag mennyiségét növelik.tápanyag. hogy egy donga hossza a szükséges érték százalékos jelenlétét jelenti. Tehát a minimumban lévı tápanyag határozza meg a maximális hozamot. amíg egy másik tényezı kerül minimumba. a tápanyag ellátottságtól függıen. A termés és az azt meghatározó alapvetı tényezık törvényszerőségét a világszerte ismert ún. hımérséklet – is korlátozza a termés nagyságát. Ennek megértéséhez nézzünk Liebig hordójának a fenekére. amelyikbıl a legkevesebb van. Ez a rész MINDEN mezıgazdasági termeléssel foglalkozó számára FONTOS. de csak 0. "hordó-elmélet" szemlélteti a legjobban: a hordó különbözı magasságú dongáinál a beleöntött víz vagy termés ott folyik ki. akkor az lesz a leggyengébb láncszem és hozamunk. mely szerint a . víz. fény. ahol a legalacsonyabb donga van. vagy jelentıs hiányban lévı tápanyag által okozott terméscsökkenés a termelésre fordított költségek megtérülésében is jelentkezik. amíg egy másik elem nem kerül relatív minimumba. A tápelemek és a környezeti tényezık a hordó dongáinak felelnek meg. 2005 -ben kibıvítve a (relatív) minimumban lévı tényezıket. 1950 -ben a korszerő mőtrágyázás alapja a Liebig-féle minimum elv. ezért ezt ezer literre átszámolva a mennyiségeket mg helyett grammokban kell értelmezni. Mindig az a tápelem befolyásolja a termés mennyiségét.25 ppm van jelen a 51 .5 ppm-re. Mindegyik donga hossza más. E szerint hiába áll rendelkezésre egy adott tápanyag. tehát anyagi veszteséget is jelent. A hordóba töltött víz szimbolizálja a termés mennyiségét. Pl. hogy a növények által a talajból felvett tápanyagok voltaképpen ásványi sók. A minimumban. Liebig minimum törvénye Rövid történelmi áttekintést a jobb megértés végett. ha egy másik nélkülözhetetlen tápanyag nincs jelen. nı a terméshozam. Mindezt számítógépen táblázatkezelıben kényelmesen meg lehet oldani.fog egy liter tápoldatot készíteni. 1837 -ben Justus von Liebig német mezıgazdasági vegyész fedezte fel. A maximális terméshozam eléréséhez meghatározott mennyiségben és arányokban szükségesek az ásványi anyagok. Mn -ból (mangán) a növénynek szüksége van 0.

Ez vonatkozik a víz. melyre oda kell figyelni. fény és hı befolyásoló tényezıire is.tápoldatban. Bármelyik elembıl nincs elegendı jelen a tápoldatban. A tápoldat készítés legfontosabb alapanyagáról a vízrıl lesz szó a következı számban. a paradicsomnak a vas. mibıl mennyit adagolunk növényeinknek. Egyes felmérések szerint kukoricánál akár 20-30 % terméskiesést is jelenthet a cinkhiány. Az „M” jelölés magas a „K” pedig közepes mikroelem igényt jelent. vagy a földben. Árpa Búza Szılı Cukorrépa Lucerna Herefélék Fe B M M M M M Zn Mn Mo M M M M M M M M M M M M M M M M M K M M M M M M M M M M Cu M M M M M M M M M M 52 . nézzük meg a táblázatot. 50 %-a lesz. bór és mangán igénye magas. az lesz a termés mennyiségének és minıségének a meghatározója. Növény uborka paprika paradicsom saláta cékla zeller sárgarépa bab borsó Kukorica Szója Olajos növ. Ezért érdemes odafigyelni. Pl. Mindezek ismeretében pontosan kell adagolni és kiszámolni a tápoldatot. akkor a donga hossza ennek megfelelıen pontosan a fele . A kukoricának a vas. cink és a mangán igénye a kritikus. A hidrokultúrás növénytermesztés egyik érzékeny pontja a jó minıségő öntözıvíz. Mennyire fontosak a mikroelemek .

de a hidrokultúrában a követelmények sokkal magasabbak. Fontos ismerni a víz nátrium tartalmát.5 – 1. A földi termesztésben is érvényes ez. Ezt a lúgosságot a különbözı karbonátok jelenléte okozza. annál több oldott sót tartalmaz a vizünk és ez sem jó.15 m.) jelenléte még kis mennyiségben is zavaró lehet. Általában vizeink lúgosak és a pH érték 7. stroncium stb. Minél karbonátosabb a vizünk. A vízben levı Ca és Mg mennyiségét figyelembe kell venni a tápoldat számításnál. kötelezıen ismernünk kell néhány fontos tulajdonságát. a vegyi összetételt is szemügyre kell venni. ha erre szükségünk van. elsı feladatunk legyen a tápoldatra felhasználandó víz vegyi analízise. Az irodalomban errıl nagyon sok eltérı adatot találunk . A 10 . A különbözı fémek ( ólom.0 mS felett van és a pH érték is általában 9. Ha pH és EC szempontjából jó vizünk van. hogy a kalcium mennyisége 100 ppm alatt legyen.5 – 9. króm. Ajánlatos. illetve víztisztítás. Mit kell tudni a vízrıl? Azon kívül. Minél magasabb az EC. Ezután jöhet a következı lépés a vízkezelés.Liebig minimum hordója Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (14) A jó tápoldat elıfeltétele a megfelelıen jó minıségő víz. A kalcium és a magnézium okozza a vízkeménységet.0 alatt kezdıdik. Vidékünkön a 80 m-es kút vize elfogadható minıségő. annál lúgosabb. mely szerint a megfelelı EC érték 0. Következı fontos adat az EC érték. Ha a víz minısége elfogadható tápoldat készítésre a vegyelemzés akkor is ajánlatos. A jó víz pH értéke 8. A klór jelenléte is káros és a magas vas 53 .5 -ig terjedhet. mély ásott kutak EC értéke 1.0 közeli értéket mutat. Elsı a pH és az EC érték. hogy folyik és szépen feloldja a tápanyagokat. A gyökérzóna tiszta tápoldatot kap és ennek összetételétıl függ a növény fejlıdése. Ha ez az érték 50 ppm felett van az egyes elemek felszívódását gátolhatja. Mielıtt elkezdenénk hidropóniával foglalkozni. a termés mennyisége és minısége.0 mS.

5 mS Ca Na < 100 ppm < 50 ppm Cl < 10 ppm A megadott határértékek felett a vizet valamilyen módszerrel tisztítani kell. A vízlágyítás egy egyszerő kémiai folyamaton alapszik. melyet káliumkloriddal (KCl) tudunk regenerálni. ezért ezt éjszakára kell ütemezni. Ha ettıl nagyobb a víz nátrium tartalma. Regeneráláskor a készülék. Ehhez vízlágyítóra van szükségünk. Ha a víz nátrium tartalma 50 ppm alatt volt a vegyelemzés szerint. ekkor a gyanta lemerül: a gyanta regenerálására van szükség. vagyis a víz a Ca és Mg ionok helyett a vízkeménység szempontjából közömbös Na ionokkal dúsítva távozik a készülékbıl. A folyamat végén a berendezés újra képes lágyítani a vizet. Ez esetben káliumot juttatunk a vízbe kalcium és magnézium helyett. ez az ioncsere. Ennek elınye. Levonva a következtetést. ezáltal a megkötött Ca és Mg ionokat leüríti a szennyvíz lefolyóba. Ez idı alatt a készülék vizet nem lágyít. Ez a megoldás nem a legideálisabb. A regenerálást a készülékek általában automatikusan elvégzik. A mőszaki fejlıdésnek köszönve ma már elfogadható áron kaphatunk a fordított ozmózis elvén mőködı berendezéseket. akkor alkalmazható ez a vízlágyítási módszer. Vízlágyítás Az egyszerőbb változat szerint ioncserélı mőgyantás berendezést használhatunk.tartalom is gondot okozhat. keménységet okozó Kalcium (Ca) és Magnézium (Mg) ionokkal helyet cserélnek. A regenerálási periódus függ a vízfogyasztástól és víz keménységétıl.0 pH EC < 0. akkor sajnos komolyabb víztisztáshoz kell folyamodnunk. 54 . hogy nem túl költséges és könnyen kezelhetı. a egy tartályban lévı sóoldattal (NaCl) lemossa a gyantát. azt egyszerő sav hozzáadásával csökkenteni tudjuk. a felület pedig újra Na ionokkal lesz telítve. a jó víz alapvetı tulajdonságait láthatjuk a táblázatból: pH < 8. hogy olyan gyantát választunk. A vízlágyító tartályában található gyanta töltet felületére tapadt Nátrium (Na) ionok az átáramló vízben lévı. amíg a gyanta felülete teljesen telített lesz Ca és Mg sókkal. Ezt el lehet kerülni azzal. Szőrés vagy fordított ozmózis Használatos a „reverzibilis ozmózis” rövidítve RO kifejezés is. Az egyéb értékeket egyszerő módszerekkel nem tudjuk csökkenteni. Ez a folyamat addig folytatódik. Kezdjük az elején. mert a keménységet okozó kalcium és magnézium ionok helyében a számunkra káros nátrium kerül. Ha csak a pH érték magas.

annál nagyobb az ozmotikus nyomás.000 din. sóadagoló és UV lámpás csírátlanító is szerepelhet a tartozékok között. Egy lehetıségünk van a költség csökkentésre. A napi tápoldat szükségletet kell figyelembe venni a megfelelı kapacitású berendezés kiválasztásánál. amelyek csak bizonyos mérethatár alatti részecskéket engednek át. A fordított ozmózis (FO) egy olyan víztisztítási megoldás. A vízanalízisbıl megláthatjuk mely elemeket milyen mennyiségben kell csökkenteni? Lehetséges a meglevı vizünket fele-fele arányban keverve a tisztított vízzel. Vajdaságban több cég forgalmaz ilyen berendezéseket. A kapacitásuk 5 l/h – 40 l/h. akkor az oldószer. tehát a membrán átengedi az oldószert (vizet). vagyis a tiszta víz átlép a membránon (hártyán) a hígabb oldat felé. Ezek háztartási vízszőrésre alkalmasak. "szennyezett" folyadék eltávozik. A fordított ozmózis során tehát az oldószer (tiszta víz) áramlik külsı nyomás hatására a félig áteresztı rétegen keresztül a magasabb koncentrációjú oldatból (szennyezett víz) az alacsonyabb koncentrációjú felé (tisztított víz). az oldott részecskéket. A félig áteresztı hártyák olyan résekkel rendelkeznek. de nem engedi át az oldott anyagot (a vízben lévı szennyezıdéseket). a baktériumokat és a vírusokat is az ivóvízbıl.fogalmazzuk meg mi az ozmózis? Az ozmózis egy spontán oldószer (általában víz) külsı behatás nélküli áramlási folyamata egy féligáteresztó membránon keresztül az alacsonyabb koncentrációjú oldatból a magasabb koncentrációjú oldat felé.000 . míg a nagyobb koncentrációjú. áruk 20. Ezzel az eljárással lehet a például a sót kiválasztani a tengervízbıl. amely eltávolítja a szerves szennyezıdéseket. Minél nagyobb az oldott anyagok koncentrációs különbsége. elérhetjük. A legkisebbek 1-5 l/h (liter/óra) teljesítménnyel üzemelnek. a nehézfémeket. Fontos tudnivaló azok számára. Ozmózis akkor jön létre amikor elválasztunk két különbözı koncentrációjú oldatot. A nagyobb berendezések óránkét 40-200 liter vizet képesek ily módon teljesen megszőrni és alkalmassá tenni többek között a hidrokultúrás tápoldat készítésre is. ami folyamatosan eltávolítja a membrán felületén lerakódó szennyezıdéseket. illetve kapacitású berendezéseket gyártanak. A membrán felületétıl és tulajdonságától függıen különbözı átfolyási sebességő. akik 55 .60. Ezek a berendezések igény szerint különbözı kiegészítıkkel vannak ellátva. Az ozmózis oka az ozmotikus nyomáskülönbség amit az oldatok koncentráció különbsége hoz létre. hiszen a membrán tulajdonságaiból adódóan a szőrı eltávolítja a baktériumoknál ezerszer kisebb szennyezıdéseket is az ivóvízbıl. A víz tisztítására kialakított membránok mentén a tisztítandó víz állandó mozgásban van. Többfokozatú elıszőrés. A víztisztításnak ez a módja minden eddiginél hatékonyabb. hogy a káros anyagokat a kritikus határértékek alá csökkentjük. Ha zárt rendszerben nyomást gyakorolunk az oldatra.

Kezdjük a mérlegeléssel és a feltételek megadásával.visszaforgatós rendszert szeretnének . A következı számban visszatérünk a hidrokultúrás eljárásokra és a kızetgyapotos termesztésrıl lesz szó. vagy kézi beavatkozás szükséges? Sok kérdés és a válaszok nem is olyan egyszerőek. A földi termesztésben is nélkülözhetetlen. Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (17) Tápoldatozás Az intenzív növénytermesztés legfontosabb része a megfelelı tápoldatozás. vagy több különbözı telepet kell-e öntözni? Ha hidrokultúrás telepünk van.000 din között mozog. visszaforgatós. az UV lámpa beiktatása a csırendszerbe nélkülözhetetlen. hogy legyen egy keverı tartály. Ezek beszerzési ára 10. mert a csöpögtetı öntözésnél a tápoldat átfolyási sebessége nem túl nagy. Ez behatárolja a berendezés kapacitását. A megfelelı összetételő tápoldat pontos idıközönkénti kijuttatása a növények számára garantálhatja a megfelelı minıségő és mennyiségő termést.000 – 50. Ajánlott minimális mérete a napi tápoldat 56 . Mielıtt megvásárolnánk az elsı több ezer eurós tápoldatozó berendezésünket. és utána hozzuk meg a döntést a beruházásra. A kisebb teljesítményőek is megfelelnek. próbáljuk áttekinteni a különbözı lehetıségeket. Ennek megvalósításához több lehetıség áll rendelkezésünkre. vagy elfolyós rendszerünk lesz? Több különbözı növény tápoldatozása közben eltérı lehet a nitrogén és kálium arány. Ez szabályozható-e. de a hidrokultúrás növénytermesztés el sem képzelhetı nélküle. Minek kell megfelelnie egy tápoldatozó rendszernek? Tudnunk kell a napi elhasznált tápoldat mennyiségét. Kezdjük el az elején lassan felépítve a tápoldatozó rendszerünket az egyszerő elemektıl kezdve a bonyolultabb és okosabb berendezésekig. Az elsı alapfeltétel. Egy.

automatizálni. Megbízhatatlan. megkapjuk a megfelelı tápoldatot. bemérjük és máris lehet öntözni.60 m³/h víz átfolyással.000 dinárig terjed. nehézkes beállítani. A 100-szoros töménység az ajánlott. Napi négy feltöltéssel megoldhatjuk a tápoldatozást.000 liter tápoldatra van szükségünk. Egy tartály esetében csapadék alakjában kiválna a kalciumszulfát. és vízzel hígítva kapjuk a recept szerinti tápoldatot. ha nincs más lehetıségünk. kálium— szulfát.000-150. akkor a keverı tartály legalább 2500 literes legyen.5 . Végezetül levonjuk a következtetést. A legegyszerőbb módja a tápoldat összeállításának. a negyedik tartályban pedig a savat töltjük. Kisebb keverı tartályok nem teszik biztonságossá az öntözést. és állandó felügyeletet igényel. vagy ugyanolyan hatásfokkal másképpen is meg tudjuk valósítani a keverés boszorkányságát. vagy elemek tudják megoldani.30 . Üzemzavar esetén termés kieséssel is számolhatunk.2. Ha lehetséges a heti anyagot bekeverni. hogy ne kelljen naponta mérni és keverni a tömény oldatokat. kelle a drága berendezés. a szükséges vízmennyiség és koncentráció alkalmazásához: 1. hogy tömény állapotában a tápoldatot több tartályban kell elkészíteni. 57 . de legkevesebb kétnapi anyagkészletre számoljunk. jöhet a tápoldat keverése a megfelelı összetétel alapján. a másodikban a többi szükséges anyagokat (kálium-nitrát. A tömény oldatok tartálya 100-1000 literes legyen. magnézium-szulfát stb. ha kimérjük a szükséges tápanyag mennyiségeket. Ez a része eddig nem is tőnik bonyolultnak.8 . A tápanyagok szükséges mennyiségét így is be kell keverni. Marad a tömény tápoldatok készítése és azokból a megfelelı mennyiséget keverve a tartályba. Ez sok idıveszteséggel jár és az idı az pénz. A lehetı legegyszerőbb Venturi csöves megoldást csak akkor alkalmazzuk. Az ilyen feladatot különbözı lehetıségekkel a tápoldatozó berendezések.) a harmadikban a mikroelemeket. és ezáltal használhatatlan lenne. Tartályunk már van. hogyan tudnánk a megfelelı mennyiségek adagolását kényelmesebbé tenni. Ezekbıl vesszük a megfelelı mennyiséget. Ettıl sokkal jobb megoldást kínálnak a megbízható hatásfokra fejlesztett Dosatron-ok. Kezdjük a legolcsóbb megoldásnál. vizet adunk hozzá.5 . a napi tápoldat fogyástól függıen. Legalább 4 tartályt használjunk a tömény tápoldatoknak.4. A tömény tápoldat készítésrıl már volt szó az elızıkben. Áruk a kapacitástól függıen 15. A következı lépésben nézzük meg a lehetıségeket. A feladat négy tömény tápoldatot tartalmazó tartályból megfelelı mennyiséget a keverı tartályba juttatni.5 . lemérjük. Ajánlatos úgy méretezni.fogyasztás egy negyede. Ha naponta 10. de sokkal ritkábban. monokálium-foszfát. Most csak ismétlésképpen meg kell említeni. Az egyikben a kalcium-nitrátot oldjuk fel. A berendezés többféle méretben készül.20 . és utána majd elbarangolunk a méregdrága berendezések birodalmában is. amibıl soha sincs elég.

fázis A beáramló víz (A) felfelé mozdítja a hidraulikus dugattyút (B). 2. A Dosatron belsejében a koncentrátum összekeveredik a vízzel és a víznyomás segítségével áramlik tovább az oldat. Ebben a felsı löketállásban nyit a beeresztıszelep. Mőködési elv: Az átfolyó víz. A ciklus újraindul. adagolása. A koncentráció mennyisége egyenes arányban lesz a tápoldatozóba belépı víz mennyiségével. gyógyszer. vegyszer bejuttatása a vezetékbe mindig adagonként történik.2 – 2% -os értékek között állítható be. ami felszívja a tartályból a koncentrátumot az elıre beállított százalékos értéknek megfelelıen majd továbbítja a keverıkamrában lévı vízbe. Az adagoló dugattyú felszívja az oldatot és a szükséges mennyiséget a vízáramba juttatja. Az alsó löketállásban nyit a kifolyószelep (1). Tápoldat adagolása: A felszívandó mennyiséget kívülrıl igény szerint beállíthatjuk. majd az anyával ismét rögzítjük. A víz mőködteti a Dosatront. A D25F2-es Dosatron adatai: átfolyó vízmennyiség: 10 l/h . ami lehetıvé teszi a fıágban való alkalmazását. mőtrágya. ezáltal az elıre felszívott oldat a vízáramba (C) kerül és egyidejőleg az adagolószivattyú (D) felszívja az oldatot a vegyszertartályból a keverıkamrába. kenıanyag. tisztítószer. A Dosatron tápoldatozó a vízhálózatra csatlakoztatva kizárólag a víznyomást használja fel mint külsı energiaforrást. függetlenül az esetleges nyomáscsökkenéstıl. 1. és zár a beeresztıszelep (2). már csekély mennyiségben is meghajt egy hidraulikus dugattyút. kártevıirtó szer. pelyhesítı anyag. és zár a kifolyószelep. fázis A (B) dugattyú lefelé mozdul és az oldat egy része a keverıkamrába áramlik.Fıbb alkalmazási területek: tápoldatok.) A felszívott tápoldat. fertıtlenítıszer. autómosó szer stb. Elınyei: aránymegtartó nem tartalmaz elektromos alkatrészt egyesíti az összes adagoló funkciót független és pontos felhasználóbarát egyszerő beépítés és karbantartás.6 bar 58 . függetlenül a nyomásváltozástól illetve a csıhálózat átmérıjétıl. mely egy adagoló dugattyút mozgat.2. a pillanatnyi vízmennyiség függvényében.3 .5m3/h üzemi nyomás: 0. (A fekete menetes anya könnyő kilazítása után az adagolórész forgatásával a skálán a kívánt % értékhez állítjuk a fekete vonalat. A kimeneti koncentráció 0.

mit kezdünk egy Dosatronnal? Sajnos nem sokat. Ezt a fent említett eléggé kis kapacitású Dosatronnal négy óra alatt tudnánk megvalósítani.02 l/h . hogy a bekevert tápoldat pH értéke megfelelı legyen. A sav töménységét úgy kell beszabályozni és méréssel ellenırizni. A szolenoid kamra be. Ezután 59 . majd annak kivezetı nyílásán át a szelep elmenı ágába távozik. így az eddig elzárt nyíláson elkezd áramlani a víz a szolenoid kamrába.hígítási koncentráció: 0. a membrán és a szelepfedél közé. A szolenoid belsejében egy vasmag van. Ára a beszerzıktıl függıen 20. a skálán állítható a felszívott vegyszer mennyisége: minimum 0.0 %. a víznyomás pedig ugyanakkora alul. ezért a víz gyorsabban távozik a felsı kamrából a szolenoid kamrán keresztül. Ha a maximális tápoldat felszívást vesszük figyelembe. mint amennyi utána pótlódni képes a membrán alatti térbıl. mint a membránon lévı lyuk. A szelep elektromos mőködtetése Amikor a szolenoid áramot kap. Innen egy kis keresztmetszető (a fedélben lévı) csatorna vezet a szolenoid kamrába. A mágnesszelep mőködési elve A víz a csıbıl (praktikusan a fıvezetékbıl) a szelep bemenetén keresztül a szelep belsejébe jutva erıt fejt ki a membrán alsó részére.2 – 2.000 – 25. mint az alsó. mint felül. Tehát a felsı kamra nyomása kisebb lesz. Ezek mindegyikébıl ( 100-szoros töménységet feltételezve) 50 literre van szükségünk ha 5000 liter tápoldatot szeretnénk készíteni. a membrán megemelkedik. ami 50 liter óránként. A legnagyobb probléma ott kezdıdik. Különbözı vegyszerekre alkalmazható és a kémiai igénybevételtıl függıen 1-7pH közötti savas közegben VF típusú. mellé négy mágnes-szelep és négy idıkapcsoló. Egy programozható idıkapcsoló 400 – 4000 dinárig terjed. hogy négy tömény tápoldat tartályunk van. a nyomás leszorítja a membránt.és kivezetı nyílásai nagyobbak. 7-14 pH közötti lúgos környezethez AF típusú tömítésekkel készül. A membránon lévı kis nyíláson keresztül a víz átjuthat a felsı kamrába. akkor elegendı egy Dosatron. a benne keletkezı elektromágneses tér felrántja a rugóerı ellenében a vasmagot. Ezek után felmerül a kérdés. a szelep zárva van. akkor a 100-szoros töménységő oldatból 5000 liter tápoldat keverhetı óránként. Mivel a membrán felsı felülete nagyobb. maximum 50 l/h szívómagasság 4 m.000 dinárig terjed. melynek alsó vége (rugóval megtámogatva) elzárja a szolenoid kamra bemeneti nyílását. A mágnes szelepek ára nagyságuktól függıen 3000 – 50000 dinárig terjed. Ha megfelel a négy óránként 5000 liter kész tápoldat. kinyit a szelep. mint az alsó nyomás.

melyek tulajdonság és kapacitás szempontjából kielégíthetik a komolyabb igényeket is. Ebben a kategóriában is széles a választék. Az árak a berendezés tulajdonságától és kapacitásától függıen 2500 15. Kezdjük az egyszerőbb berendezésekkel. Az igényeknek és a pénztárcának megfelelıen vásárolhatunk szőkebb környezetünkben. vagy legközelebb tılünk Magyarországról is.már leülhetünk számolni és kalkulálni. Hidrokultúrás növénytermesztés A-Z-ig (19) Nagyobb területek tápoldatozására megfelelı kapacitású és szabályzórendszerrel felszerelt tápoldatozókra van szükségünk.000 EU-ig terjed. A KELE-200 és a KELE-400 jelzéső tápoldatozók átfolyó kapacitása 200 60 . Mibıl mennyi és milyen kapacitású kell a tápoldatozási feladat megoldásához.

Itt vigyáznunk kell. A különbözı mőtrágyagyártók keverékei feloldva savas közeget adnak. vagy foszforsav tömény oldatát töltjük. a másodikban pedig a többi tápanyagot keverjük. Lehetıség van az idızítésre és különbözı növényi kultúrák önötözésére is. Ajánlatos kevés savval a második tartály keverékét beállítani pH 7 alá. A berendezés használható minden olyan öntözési technológiával. Mivel a tápoldatozó gép tömény törzsoldatokból adagolja a tápanyagot a tiszta öntözıvízhez. árasztásos vagy szórófejes öntözés. mert elıfordulhat. hogy a növény megkapja a számára szükséges mennyiségő tápanyagot és vizet. Felhasználható: szabadföldi vagy zárt termesztı berendezésben. Nincs külön keverı tartálya és a tömény tápoldat a csıvezetékben jutva egy pumpán keresztül jut el nyomás alatt a csöpögtetı rendszerbe. A tápoldatozó berendezés szerelésénél fontos tudnivalók A berendezést kellı szilárdságú padlózatra kell helyezni. az elektronikus szabályzórendszer beavatkozik és kijavítja a beállított értéktıl való eltérést. ahol az összeállított tápanyagok 100%-ig vízoldhatóak és tartalmazzák az adott kultúra számára optimális makroilletve mikroelemeket. illetve a kijuttatott tápanyag töménységét (EC) vagy kémhatását (PH) sőrőn kell korrigálni (ilyenkor ajánlott az automatikus öntözés. Vannak olyan növényi kultúrák. hogy egyes vegyületek igénylik a savas pH 7 alatti értéket. és ezzel szabályozzuk az oldat pH értékét. úgymond mindenes tartályban kerülnek feloldásra. A gépet nem szabad kitenni erıs napsugárzásnak. így akár egy hétre elegendı tápanyagmennyiséget is elı tudunk állítani. ami a szilárdságát nem veszíti el nedvesség hatására sem. Egyes szakirodalmak szerint 3-4 nap után változhat a tápanyag összetétele a törzsoldatokban. ahol az öntözıvíz nyomása és kijuttatott mennyisége egyenletes. és ezáltal 61 . de errıl a biztonság végett gyızıdjünk meg. A harmadik tartályban a salétromsav. ahol naponta az öntözési intervallum akár 20 percenként is szükséges lehet. Ha szükséges. Az elsıben a kalciumnitrát. mert munkaerıt takarítunk meg). A mikroelemek is a második. Ez lehet: csepegtetı. A tápoldatozó berendezés alkalmazási területei és funkciója Minden olyan növényi kultúra tápanyag adagolására alkalmas csepegtetı vagy árasztásos üzemmódban. A tömény tápoldatot három tartályban kell összeállítani. Három különbözı tömény tápoldat tartályból keveri össze az elıre beállított pH és EC értékő tápoldatot. mert az érzékelık túlmelegednek. A tápanyagokat és pontos keverési arányokat szaktanácsadó segítségével ajánlott kiválasztani. A pH és EC mérı elektródák a nyomó pumpa után helyezkednek el és ezzel a már az összekevert tápoldatot mérik. Ehhez is szakember véleményét kell kérni hogy megközelítıleg hány napra elegendı tápanyagot készítsünk. Ilyen pontos tápoldatozásnál folyamatos odafigyelésre van szükség.– 400 liter/perc.

Az elvezetı csatorna nem folyhat a talajba. Az egyszerőbb és kevesebb beruházást igénylı mőszerekrıl és a széndioxid felhasználásának lehetıségeirıl lesz szó a következı számban. A gépházban nem lehet magas a páratartalom.5 kW –os booster szivattyú. eszközöket. Permetezésnél és ködképzı használatánál fenn áll a szennyezıdés veszélye. Hígított formában fel lehet pázsit. hanem az esetleges felesleges törzsoldatot össze kell győjteni. hımérséklet és nedvességtartalom mérése. A sav illetve tápoldat tartályban szükséges sav kimérését lehetıleg ne a helységben végezzük. széndioxidos légtér dúsítás. Egy tápoldatozót teljes mértékben csak akkor tudunk kihasználni. Bármilyen termesztési technológiával dolgozunk. és a fényviszonyoktól függıen változó. Befecskendezı csatornái 5-re bıvíthetık. Ezt követni és állandóan változtatni a tápoldat mennyiséget és összetételét kézi szabályzással lehetetlen. Az öntözıgép tőzveszélyességi besorolása mérsékelten tőzveszélyes. a pontos tápoldatozás meghozza a maga gyümölcsét és termését.veszítenek pontosságukból. mert az károsítja a mőszereket. Nagyobb területeknél már nélkülözhetetlen az irányított és a feltételeknek megfelelı tápoldatozás. Mindez már megoldott a modern számítógépes korszakban. Mágnes szelepei savállóak. hogy a növények tápanyag igénye a nap 24 órájában az idıjárástól. Automata szellıztetés. A 100 – 1000 l/h adagolási mennyiségre megfelelı tápoldatozó a „NetaJet High Flow” típusjelzéső tápoldatozó. ha egyéb mérı és szabályzó berendezéssel párosítjuk. A tápoldatozók elınyösen beszerezhetık Magyarországról különbözı pályázatok útján nyert hitelkeretbıl. és utána vásároljunk. A magas páratartalom károsítja a finom elektronikát. a növények fejlıdésének kamerás és mőszeres figyelése már a modern termesztés nélkülözhetetlen eszközei. Csatornánként vizuális hozammérıvel felszerelve. (10-20 C fok) A padlózatban legyen vízelvezetı. melyet 5-re lehet bıvíteni. és egyéb növényi kultúrák öntözésére. Ez alatt azt értjük. amely esetleges hibánál pl. A gépházban ne tároljunk baleset vagy tőzveszélyes tárgyakat. ha erre szükség van. A gépház zárható és szellıztethetı legyen. A kisebb 30 – 300 l/h adagolási mennyiségre alkalmas a FertiKit S-300 tápoldatozó. Felszereléséhez tartozik egy Grundfos 5. 62 . Figyeljük a pályázatokat. Egy EC/pH mérıszondával van felszerelve mely bıvíthetı két EC/pH mérıszondára. a törzsoldat tartály sérülése miatt kifolyó savas víz ne a gépházban párologjon. valamint szabályozása is. Alkalmazott savtöménység 10 –98 %. Alapfelszerelésben csak 2 adagolócsatornával szállítják. A tápoldatozók magas ára elsı pillanatra elriasztja a termelıket a beruházástól. számoljunk. Ezek között szerepel a szellıztetés. Optimális hımérséklet megközelítıleg az öntözıvíz hımérsékletével legyen azonos.

A gyártók néha még programot is adnak a mőszer mellé és ezzel megtettük az elsı lépést a termesztı rendszerünk megfigyelése terén. ezért érdemes figyelni. valamint a tápoldat oxigéntartalma is fontos tényezı lehet. abból mit tudunk megtanulni. Ha ezen az úton szeretnénk járni egy szép napon. melynek van RS232 –es kimenete. A kiskunhalasi KELE tápoldatozó 63 . akkor mérı mőszereink vásárlásakor válasszunk olyan típust. Mindez regisztrálható egy számítógépen és ettıl már csak egy lépés a szabályozás. melyek programozása nem okoz gondot a mai mindenre elszánt fiatal termelıknek sem. Elfogadható áron kaphatók 8. mi történik a világban . a levegı páratartalmát. A valódi számítógépes megfigyelı és ezt követıen a szabályzó rendszer megépítése ma már nem okozhat különösebb problémát. a gyökérzóna tápanyag felhasználását. A jövı mindenképpen a számítógépes regisztrálás és vezérlés felé vezet. mely PC-hez kapcsolható. a túlfolyást is mérni lehet. vagy akár 16 kapcsoló relével felszerelt PC-hez kapcsolható elemek. a tápoldat pH és EC értékét. és alkalmazni.A fiatalabb és vállalkozó szellemő ifjúság kísérleti alapon foglalkozhat a jövı igazi megoldásaival is. Ha még ettıl és tovább szeretnénk lépni. akkor a levegı széndioxid tartalmát is regisztrálni kell. Mérni kell a hımérsékletet.

mert kihat a késıbbiekben a termés mennyiségére és minıségére is. követni fogjuk az aktuális kertészeti munkákat a magvetéstıl a termés betakarításáig. Az ültetés és a palántanevelés. A földben termesztık is találhatnak számukra fontos információt a sorozatban. Elsı lépésként vegyük a magot és a magültetést. Ez a folyamat egyszerőnek tőnik. hogy a mag hány nap alatt csírázik és ezt lehet-e gyorsítani? Külföldi kísérletek bizonyították. Az elızetes kezelések között megemlíthetjük a nedvesség a mágneses és az 64 . A csírázás folyamata magoktól függıen 3 – 30. de egyes magoknál ettıl több is lehet. Közben nézzük meg. A szokásos módszer.Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (21) Magvetés – palántanevelés A továbbiakban amennyire ez lehetséges. de azért vegyük át ezt az anyagot is. ami a csírázás és a növény gyengéd szárának megjelenésében nyilvánul meg. jól fejlett palántából nyerhetünk. hogy a csírázás fázisában nincs szükségünk tápoldatra. betakarjuk és várjuk az eredményt. egy kis lyuk az ültetı közegbe. a növény fejlıdésének elsı fázisa nagyon fontos. Növény Paprika Paradicsom Uborka Saláta Spenót Retek Sárgarépa Bab Csírázás 10 – 14 3–6 3–5 4–8 6 – 12 2–5 6 – 10 3–8 Nagybani palántanevelésnél fontos tényezı. de mögötte napjainkig is számos kutatómunka folyik. Jó termést és minıséges árút csak egészséges. Minden termelınek megvan a saját kis titkos receptje a magültetésre és a palántanevelésre. lépésrıl-lépésre haladva. A táblázatból láthatjuk a különbözı magok csírázási idejét napokban. alkalmazható a másikban is. fogjuk a magot. hogy a magok elızetes kezelés után jóval gyorsabban csíráznak és fejlıdésük a késıbbiekben is erıteljesebb. mit mondanak a kísérletezı kedvő kutatók? A magok többsége tartalmaz annyi tápanyagot. Az elsıdleges szempont a hidrokultúrás eljárás. de ami érvényes az egyik módszernél.

A másik módszer az ozmózis nyomás elvén mőködik. milyen közegbe és szaporító ládákban . fél órától 1-2 óráig. Rövid áztatás is elegendı. A magokat oxigénnel dúsított folyadékba tesszük rövid idıre. polietilénglikol. Rövid idıre térjünk vissza a mi valós világunkba és nézzük meg. hogy érdemes figyelni a tudományos kísérletek eredményeire és amit lehetséges. tálcákban ültethetünk? Mőanyag. Házilag nem kivitelezhetı. vermikulit. A harmadik kísérlet már nagyon közel áll a hidrokultúrás termesztéshez. hidrokultúrás palántanevelésre. Három nap után már látható a különbség. esetleg lúgos talajok ( közegek ) kedvezıtlenül hatnak a csírázásra. melyben a magokhoz annyi vizet öntünk. melyhez különbözı adalék anyagokat adtak a kutatók. a sztiropor tálca könnyebb és ideális az úsztatós. azt fel kell használni. mert ez a késıbbiekben 65 . perlit és a legrosszabb esetben a virágföld. Ezek közül meg kell említeni a vermikulitot és a perlitet. A folyadék desztillált víz. A túlzottan savanyú vagy erısen tızeges. hogy éppen ellepje azokat. Az ültetés elıtti nedves kezelésnek számos változatával kísérleteztek fıleg amerikai kutatók. Ez házilag is alkalmazható. míg a normál magvak ezt az arányt több mint 50 óra után érték el. Fontos a megfelelı közeg kiválasztása a jó minıségő és egészséges palántaneveléshez. Saláta magvak nedves kezelésének hatását láthatjuk a képen és grafikonon is. A palántanevelı (nem a csírázató) közegben érdemes kis mennyiségő foszfor tartalmú mőtrágyát keverni. Jól beáztatott közegben kell elültetni a magot és biztosítani a megfelelı hımérsékletet. Kis mennyiségő palánta nevelésére a perlites palántaföldek vagy a „B” kategóriás virágföldek 10 –15 % homokkal kiegészítve használhatók. vagy sztiropor tálcák közül választhatunk. Ez utóbbival Oroszországban foglalkoznak komolyan pozitív eredményekkel. de ha elégedetlenek vagyunk az eredménnyel. A grafikonon az 50 %-os csírázást már 20 óra utıán elérték a kezelt magvak. Egy kis edény is alkalmas erre a célra . Ha mőködik valami. vagy kis töménységben kálium klorid is használható. Nem túl savas ( pH 5 – 6) tızeget is keverhetünk perlittel 1:1 arányban. A felhasználható közegek között is nagy a választék. Ezért az üzletekben kapható általános virágföldek többségükben alkalmatlanok palántanevelésre. A termelık keverékeket használnak saját jól bevált receptjeik szerint. Ezek a mannitol. Letakarva az edényt 25 fok feletti hımérsékleten nedves 90 % feletti relatív nedvességtartalmú levegı jelenlétében is elvégezhetı az áztatás mővelete. valamint a különbözı mőanyag polimer származékokat. A müanyag törékenyebb. nem kell bántani.elektrosztatikus tér alkalmazását. próbálkozzunk mással. Általánosan használatosak a különbözı tızegek. Ez valamivel lassúbb csírázási folyamatot eredményezett. Ebbıl is látszik. Különbözı jó higroszkopikus tulajdonsággal rendelkezı anyagokat használtak a kutatók. A legegyszerőbb módszer szerint langyos vízben áztatták a magokat.

A megfelelı mérető kızetgyapot kockák is alkalmasak lehetnek hosszabb vegetációjú növények palántanevelésére. Paprika : Csírázáskor 28-30 °C Szikleveles korban nappal 18-20 °C éjjel 17-18 °C lombleveles korban nappal.5 –re beállított vízzel és kezdhetjük az ültetést. A magvak általában tartalmaznak 66 . Példának nézzük meg a táblázatot paprika és paradicsom palánta hımérséklet igényérıl. Ajánlatos a 90 % relatív nedvességtartalom a csírázás idıszakában. ezért annak biztosításáról is gondoskodni kell. vagy főtött fóliasátorba. napos ido esetén 22-25 °C borús ido esetén 20-22 °C éjjel. Az ültetı közeg közepében 1 cm mély lyukat nyomunk ceruzával. A perlit és vermikulit keveréke ideális közeg a palántanevelésre és a csíráztatásra is. Az áruk miatt salátanevelésre nem kifizetı kızetgyapot kockát használni. és lehetõleg tartsuk be a meleg talp (gyökérzet). Úsztatós rendszernél a tápoldat melegítését is meg kell oldani.megakadályozhatja a palánták megnyúlását. hideg fej (levelek) alapelvet. napos idõt követõen 16-18 °C borús idõt követõen 15-17 °C Amennyire lehet rendszeresen szellõztessünk. napos idõ esetén 20-24 °C borús idõ esetén 18-20 °C éjjel. Ezzel a módszerrel szebben fejlõdnek (nem nyúlnak) a növényeink. napos idõt követõen 18-22 °C borús idõt követõen 16-18 °C Paradicsom : Csírázáskor 25-28 °C Szikleveles korban nappal 18-20 °C éjjel 16-18 °C lombleveles korban nappal. A palántanevelés idıszakában nitrogén tartalmú mőtrágyát ne használjunk. A kezdeti idıszakban magas levegı nedvességtartalomra van szükségünk és ha ezt nem tudjuk biztosítani. vagy erre a célra faragott fadarabkával. le kell takarni a szaporító ládákat nedves ruhával. A szaporító ládákat megtöltjük a választott közeggel. Magvetés után a lyukra gyengéden ráhúzzuk a közeget és a ládákat elhelyezzük a csírázató helyiségbe. A hımérséklet is fontos tényezı. Jól átnedvesítjük kevés foszforsavval pH 6.

akkor a palántanevelést asztalon oldjuk meg. Melegítés szempontjából elınyösebb. Az algaképzıdés megakadályozása érdekében amennyire pontosan tudunk dolgozni. a levegı nedvességtartalma és a tápanyag. Ha könnyő anyagból készült sztiropor tálcába ültettük a magot. Marad az alulról történı öntözés. Ott fényt kap a tápoldat és elindul az aktív algaképzıdés. melyet a késıbbiek során termesztésre is fel tudunk használni.elegendı tápanyagot a csírázáshoz. Erıs palántából a késıbbiekben egészséges és ellenálló növény fejlıdik. készíthetünk úsztatós rendszert. A palántanevelésnél felhasznált tudást és a szerkezeti megoldást késıbb termesztésre is alkalmazhatjuk. Ha nagybani palántanevelést szeretnénk. melyet azután bárki tovább tud fejleszteni saját anyagkészlete és helyigénye szerint. Ha lehetıségünk van rá. ha a hideg földtıl eltávolodunk. Az ideális feltételek között szerepel a hımérséklet. vagy maradunk az idınkénti árasztásos megoldásnál. Felülrıl öntözni a palántákat nem ajánlatos. Soronként legalább két tálca elférjen. Különbözı megoldások léteznek a termelık anyagkészletétıl és leleményességétıl függıen.. akkor a sztiropor szaporítóláda az ideális megoldás. Méreteit a palántanevelı tálcákhoz kell igazítani. ne maradjon hézag a tálcák és az oldal deszkák között. Évrıl évre mindjobban terjed a hidrokultúrás palántanevelés a Vajdaságban is. mert a különbözı gombabetegségek a fiatal és zsenge leveleken életre kelnek. hosszában pedig amennyit az asztal és a tálcák hosszának egész számú szorzata megenged. melyet a késöbbiek folyamán egy medencében a tápoldatra helyezve úsztatós rendszerünk lesz. Palántanevelésre az úsztatós berendezés lehet tartósan megépített. Tápoldatra nincs szükségünk. Ezért fontos a növényeink csecsemıkorában mindent megadni a tökéletes fejlıdéshez. Fóliát 67 . Erre ráfektetünk egy 10 cm széles deszkából összeállított keretet. amint a számukra megfelelı feltételt biztosítottuk. A helyigényünktıl függıen ideiglenes megoldásként is szerkeszthetünk egy olcsó és egyszerő úsztató rendszert. Néhány ötlettel szolgálunk. Kell egy sima felület az alapnak és erre a célra megfelel a szalonit lap is. vagy tápoldat biztosítás. Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (22) Palántanevelés A növény fejlıdésének egy nagyon fontos fázisáról van szó. hogy a gyökerek megfelelı hımérséklető tápoldatban legyenek. Errıl az úszatós rendszerrıl és palántáknak megfelelı tápoldat receptrıl lesz szó a következı számban. A tápoldatot kevesebb energiával fel tudjuk melegíteni és nagyon fontos.

Az akvárium pumpák óránként több száz liter oldatot képesek megforgatni és ez elegendı a növények ellátása szempontjából. vagy sárga színnel világító égı. Ebbe a tartályba helyezzük a buborékoltató rudat. A palánta közege a levegıtıl vehet át hıenergiát és a felmelegítés sokkal nehezebb. A LED elemek felhasználása a kertészetben elınyeinek köszönhetıen terjedıben van. A tápoldatnak oxigénre is szüksége van. A palánták közege 8-10 órára elegendı tápoldatot képes felszívni és ez elegendı a növények számára. melyet utána lassú elfolyással visszaengedünk a tartályba.. Teljesítményük 60 – 100 W. Ezt kizárólag hidrokultúrás módszerrel lehet megoldani. Elınyük. Saláta és a leveles zöldségek szeretik a vörös színt. A kész tápoldatot beleöntjük és ráhelyezzük a tálcákat. vissza a tartályba. Ennél a módszernél a gyökérzóna hımérsékletének a biztosítása nehezebb. Kertészeti célra halogén lámpák is beszerezhetık. Kisebb palántanevelıben megfelel a speciálisan növények számára kifejlesztett kék. Az amerikai őrkutatási tervek keretein belül folynak kísérletek. hogy a tápoldatot kis akvárium pumpával adagoljuk egy tartályból. 68 . A klasszikus mőanyag tálcák nehezen úsznak a tápoldaton és az idınkénti árasztás a jobb megoldás. az asztal másik végén pedig a szint feletti felesleges tápoldat kifolyik. A magvetés és a palántanevelés a rövid nappalos idıszakban történik (januártól márciusig) és ezért pótmegvilágításról is gondoskodni kell. Vásárláskor meg kell gyızıdnünk. de kis fogyasztású fénycsövek is kaphatók. mert az energia drága és a klasszikus lámpák emésztik a villanyáramot. Megoldható úgy is az oxigénellátás. újabban a vörös szín növekedést serkentı hatását mutatták ki. nem melegszenek. kertészeti célra alkalmasak-e és milyen hullámhossz tartományban mőködnek? Különbözı színkép tartományban sugárzó égıkkel kísérletezve. Ilyen LED elemek már kaphatók a nagyobb elektronikai szaküzletekben. mert hosszabb őrutazás során meg kell oldani az őrhajók növényekkel való ellátását is. A palántanevelésre hasznos lehet és érdemes figyelni a technika fejlıdésére . nincs szükség nehéz tartó szerkezetre és reflektorokra. Nagyteljesítményő vörös és kék LED diódákkal világították meg a palántákat és növekedésük folyamatos volt. A tápoldat melegítése megoldható hıfokszabályzós akvárium melegítıvel. melynek hossza legalább 10 cm legyen. Nagyobb területeken a kertészetben elterjedt nagy teljesítményő sárga színnel világító nátrium égıket használnak. Az árasztásos módszernél naponta kétszer feltöltjük a rendszert tápoldattal. vagy kígyócsöves hıcserélıvel. hogy 90 %-al kevesebb áramot fogyasztanak. ezért egymástól két méter távolságban elhelyezzük az akváriumban is használatos buborékoltatókat.helyezünk a keretbe és ezzel kész is a legegyszerőbb úsztató berendezés.

Ha nagybani palántanevelı rendszerünk van . Láthatjuk az egyes alkotóelemek különbséget növénytıl függıen. Kisebb házi . kızetgyapot kocka. nem alkalmas palántanevelı tápoldat készítésére. Ezek a kertészeti perlit. Az ideális érték 6 – 6. vagy iónmentes lágyított vizet. 69 . szőrt esıvizet használjunk. A táblázatban megadott értékek ionmentes vízre vonatkoznak. Amennyiben nincs megfelelı alacsony EC értékő vizünk. vermikulit. ezért a csészékben való átültetéskor is fontos a megfelelı közeg kiválasztása. égetett agyagkavics és a tızeg-perlit keveréke. ezt nem szabad megváltoztatni.5 pH. A táblázat a „Nutron 2000+” tápoldat számító program adatai alapján készült. A tápoldat az elızıkben már tanult számítási módszer alapján összeállítható a boltokban beszerezhetı vízben oldható mőtrágyákból. mert ez károsíthatja a palánták fejlıdését. nélkülözhetetlen a pontos tápoldat összetétel. Ha víz EC értéke 1. A vízben feloldott mőtrágyák pH értéke általában 7 alatt a gyengén savas tartományba esik. akár felére is. A palántákat nagyobb csészékbe kell átültetni és ezzel biztosítani lehet a gyökerek további erısödését. vagy hobbi célra nevelt palánták esetében használhatunk magas foszfor és mikroelem tartalmú kevert mőtrágyákat is. Ha lehetıségünk van. Az egyes elemek egymás közötti aránya fontos.A palántanevelés általában két fázisban történik. Az értékek ppm-ben (mg/liter) vannak megadva. A tápoldat összetétele a palántanevelés idıszakában növénytıl függıen különbözhet. kókuszrost. ajánlatos a megadott értékeket arányosan csökkenteni.0 mS –tıl magasabb. Nálunk is kapható és alkalmazható közegek közül elég nagy a választék. Továbbra is a hidrokultúrás termesztésben gondolkodunk. Virágföld. A tálcákban kevés közegben nevelkednek és ez a késıbbi fázisban már nem elegendı. humusz és kerti föld nem megfelelı. Az átütetett de még elég gyenge palántákat asztalon árasztásos módszerrel tudjuk táplálni egészen a kiültetésig. Az EC érték sem lehet 1. Elemek N P K Mg Ca S Paradicsom 370 80 270 64 280 103 paprika 270 50 200 40 210 64 uborka 280 55 200 35 230 55 dinnye 220 65 190 71 174 114 saláta 140 30 60 22 150 35 A tápoldat összeállításnál a víz pH és EC értékét is figyelembe kell venni.5 –tıl magasabb. de errıl gyızıdjünk meg mőszeres méréssel is.

8 Cu – 0. A palánta. vagy a virágoknál a virágzási fázisra.07 Zn – 0.4-3. akik alapmőtrágyák segítségével szeretnék összeállítani a tápoldatot. vegetatív – növekedési szakaszra és az érési.01 300-szoros higgitásban használni 3.90 Vas-kelát 900.0 2.0-2. Tápanagok palánta vegetativ Kálium-nitrát 285 513 Magnézium-szulfát 348 354 Monokálium162 210 foszfát Kalcium-nitrát 1030 708 PH 5.50 Na-molibdenát 3.9 EC mS/cm 1. Néhány tápoldat recept azok számára.00 Kobalt-nitrát 6.40 Cink-szulfát 13.8-2.9 2. Három növekedési fázisra vannak megadva az összetételek.A pontos tápoldatozás nélkülözhetetlen a hidropóniás termesztésben.03 Fe – 3.33 liter kell 1000 liter tápoldathoz A tápanyagok grammban 1000 liter tápoldathoz szükséges mennyiséget jelentik.0 Réz-szulfát 8.3 Mn – 0.0 Mangan-szulfát 96.01 Si – 0.9 5.1 Mo – 0.33 liter szükség 1000 liter tápoldathoz. A mikroelemeket 300-szoros töménységben ajánlatos összeállítani és abból 3.0 70 .00 K-Na-szilikát 4.4 Paradicsom tápoldat összetétele érés 405 414 280 260 5. Ez a recept általánosan felhasználható a növények többségére. Gr/100 liter Mikroelem Bórsav 51.00 Ppm B – 0.0 Co – 0.

2 virágzás 45 705 500 900 5.2-2.9 EC mS/cm 1.0 Paprika tápoldat összetétele Tápanagok palánta vegetativ Kálium-nitrát Magnézium-szulfát 550 588 Monokálium266 362 foszfát Kalcium-nitrát 1190 1110 PH 6.9 2.0 5.6-2.8 1.0-2.0-2.4 Gerbera tápoldat összetétele Szerkesztette: Gilvázi István www.9 5.com 71 .0 5.6 Tápanagok palánta vegetativ virágzás Kálium-nitrát 320 560 888 Magnézium-szulfát 287 300 355 Monokálium88 116 156 foszfát Kalcium-nitrát 1070 740 300 PH 6.8 EC mS/cm 1.0 2.Tápanagok palánta vegetativ Kálium-nitrát 263 484 Magnézium-szulfát 268 262 Monokálium184 242 foszfát Kalcium-nitrát 1080 780 PH 6.vacau.8 1.0-2.8-2.6-2.2 Rózsa tápoldat összetétele érés 773 309 326 335 5.8 2.9 2.2-2.8-2.4 érés 835 368 275 257 5.hidroperlit.0 5.0 5.6-1.0 Uborka tápoldat összetétele Tápanagok Palánta vegetativ Kálium-nitrát 295 528 Magnézium-szulfát 304 312 Monokálium158 205 foszfát Kalcium-nitrát 1040 720 PH 6.2 2.0 2.6-1.0-2.9 EC mS/cm 1.9 EC mS/cm 1.

72 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful