GRUPUL ŞCOLAR IERNUT

STR. MIHAI EMINESCU, NR.9/A

PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA NIVELUL GRUPULUI ŞCOLAR IERNUT ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI ŞCOLAR 2011 -2012
Diirector,, proff.. Vasiille Priihoii D rector pro Vas e Pr ho

RAPORT – ANALIZĂ

15 februarie 2012

“Când eşti întrebat dacă poţi să faci o treabă, spune-le: sigur că pot, apoi pune-te pe învăţat şi află cum să o faci.”
Theodore Roosevelt, Jr.(1858 – 1919)

2

CUPRINS
CUPRINS ........................................................................................................................................................3 I. DIRECŢII ŞI OBIECTIVE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI .......................................................5 II. AXE PRIORITARE ÎN DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA NIVELUL GRUPULUI ŞCOLAR IERNUT ............7 1. REALIZAREA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE ŞI STRUCTURA POPULAŢIEI DE ELEVI ...........................7 a.) Planul de şcolarizare ...........................................................................................................................7 b.) Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la începutul anului şcolar 2011 – 2012 .......................7 c.) Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar curent, în funcţie de filieră, profil/ domeniu/ specializare/ calificare profesională (la începutul anului şcolar) ........................................................................................7 d.) Populaţia şcolară la începutul anului şcolar 2011- 2012 ( distribuţie pe naţionalităţi) .................................8 e.) Populaţia şcolară la începutul anului şcolar 2011 - 2012 ( distribuţie pe religii) - învăţământ de zi..............8 f.) Mişcarea şi starea disciplinară a elevilor la sfârşitul semestrului I din anul şcolar 2011-2012 ......................9 g.) Situaţia la învăţătură la sfârşitul semestrului I, anul şcolar 2011-2012 .................................................... 10 h.) Analiza ratei absenteismului la sfârşitul semestrului I, anul şcolar 2011-2012 ......................................... 10 2. RESURSELE UMANE ....................................................................................................................... 12 2.1. Încadrarea cu personal ................................................................................................................ 12 a.) Situaţia posturilor la începutul anului şcolar......................................................................................... 12 b.) Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat ................................................................ 12 c.) Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: ........................................................... 12 d.) Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe:......................................................................................... 12 e.) Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări: ............................................................. 12 f.) Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:.......................................................... 13 3. 4. 5. INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR 2010 - 2011................. 13 OFERTA CURRICULARĂ – CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII .......................................................... 13 EVALUAREA CU SCOP DE ORIENTARE ŞI OPTIMIZARE A ÎNVĂŢĂRII .............................................. 14 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. Raport asupra aplicării testelor iniţiale la disciplinele tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi informatică ............................................................................................................................ 14 Raport asupra aplicării testelor iniţiale la disciplina matematică............................................... 22 Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectul chimie ....................................... 29 Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectul biologie ..................................... 31 Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectul fizică ......................................... 32 Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectele limba şi literatura română, limba engleză, limba franceză, istorie, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, filozofie ……………………………………………………………………………………………………………………………32 Raport privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la cultura de specialitate la clasele a -IX şi a- X domeniul Industria alimentară şi pentru domeniul electric........................................................... 42

5.7.

3

62 1.............. ANALIZA ACTIVITĂŢII COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ......................................................) Scopul principal al asistenţelor şi observarea activităţilor ........................ REPERE ECONOMICE ŞI FINANCIARE .................. REPERE CURRICULARE IDENTIFICATE PRIN OBSERVAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ...................................................................... 4....................................... 3..... 48 a........................................................................ ACTIVITATEA ALTOR COMPARTIMENTE .......................................................... 59 VI... 57 Aria curriculară „consiliere şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare” ............. 65 4 ...................................................................... 61 VII.............. ACTIVITATEA CANTINEI SI INTERNATULUI ................................................................................................ ANALIZA ACTIVITĂŢII PE ARII CURRICULARE ........ 2.................................................................................... 48 Aria curriculară „Matematică şi ştiinţe” .................................... 63 ACTIVITATEA BIBLIOTECII .............) b.. 54 Aria curriculară „Tehnologii” .................................................... 46 V.......................................................... 64 ACTIVITATEA LABORANTULUI ...........................) Analiza SWOT a aspectelor generale constatate în activitatea de asistenţă şi observare a activităţilor .......... 46 b...........III................................... 62 ACTIVITATEA SERVICIULUI SECRETARIAT ........................... 46 a...................................) c...................................................................................) Aria curriculară „Limbă şi comunicare” + „Om şi societate”. 44 IV.........................................................................................) d............

T. a diferenţelor specifice. gradul de realizare a obiectivelor strategice formulate în Planul managerial Grupului Şcolar Iernut pentru anul şcolar 2011-2012.T. Aceste obiective au fost: 1.E. Raportul – analiză privind starea învăţământului la nivelul Grupului Şcolar Iernut în anul şcolar 2010. acestea realizându-se prin raportare la indicatorii de evaluare a calităţii şi a eficienţei interne în educaţie. prin care se măsoară competenţele individuale. Descentralizarea 4.1.S pentru perioada 2011-2012 în învăţământul preuniversitar.C.J Mureş şi M. Liniile directoare ale activităţilor Grupului Şcolar Iernut au vizat eficienţa. Organizarea şi coordonarea eficientă a întregii activităţi desfăşurată în şcoală 3. Asigurarea profesionalizării înalt calitative 6. Programarea şi consilierea managerială 1. Eficientizarea activităţii comisiilor şi compartimentelor 5. conferă rigoare şi obiectivitate analizei diagnostice. Existenţa unor relaţii de colaborare între toţi salariaţii unităţii şi rezolvarea eventualelor ca-zuri de incompatibilitate ce pot să apară OBIECTIVE OPERAŢIONALE Principiile care guvernează învăţământul la Grupul Şcolar Iernut precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii. cu posibilităţi financiare reduse şi pentru copii instituţionalizaţi 2. calitatea managementului instituţional şi performanţele sistemului în ansamblul său. Organizarea de Programe de educaţie remedială 1. Programarea activităţii şcolare 4.Adaptarea planului de şcolarizare la realităţile economice şi sociale 3. Aplicarea sistemului calităţii 2. DIRECŢII ŞI OBIECTIVE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI Diagnoza stării învăţământului la nivelul Grupului Şcolar Iernut.în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare. Analiza are în vedere. a performanţelor şi a disfuncţiilor manifestate la nivelul şcolii noastre. elaboraţi în concordanţă cu sistemele internaţionale de indicatori ai educaţiei. Sporirea accesului şi participării la educaţie. la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2011-2012 are în vedere gradul de realizare a priorităţilor formulate în Planul managerial al Grupului Şcolar Iernut pentru anul şcolar 2011-2012. Asigurarea unui management performant 5. Pactul Naţional pentru Educaţie.S vizând rezultate la nivel judeţean şi pe ţară la examenele naţionale 2011 etc. Asigurarea condiţiilor de lucru 3. Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ – 2010. De asemenea. Integrarea în colectivele în care au fost repartizaţi a elevilor de rromi 3 . Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice de specialitate şi eficientizarea instruirii prin laboratorul tehnologic şi prin practica comasată 1. aşa cum rezidă din Legea 1/2011.) principiul echităţii .Legea educaţiei naţionale: a. Reabilitare 2. într-un orizont de timp mai amplu decât durata unui an şcolar. în special pentru copiii proveniţi din familii dezorganizate. Corelarea ofertei educaţionale la nevoile agenţilor economici din zona Iernut 3.3. fiind orientate spre creşterea calităţii proceselor educaţionale. Conştientizarea şi responsabilizarea elevului în legătură cu securitatea muncii 3.2. 5 .Sensibilizarea comunităţii pentru asigurarea condiţiilor moderne de studiu 1. Diagnoza activităţii desfăşurate în şcoală în anul şcolar 2010-2011 2. competenţa şi performanţa. spre sporirea responsabilităţii manageriale la nivelul tuturor compartimentelor şi spre îmbunătăţirea performanţelor şcolii. Şanse egale la educaţie 4. Sistem de învăţământ compatibil cu normele UE OBIECTIVE STRATEGICE 2. Formarea elevilor pentru tranziţia de la şcoală la locul de muncă: 3. Strategia M.C. rapoarte I. Parteneriat şcoală – comunitate locală 1. Realizarea unui climat socio-profesional afectiv.Ş. Raportul privind starea învăţământului mureşan în anul şcolar 2010-2011. punctual. permiţând în acelaşi timp evidenţierea evoluţiei. Aceşti indicatori.I. Asigurarea condiţiilor de informare.E. orientare şi consiliere privind cariera 4. au fost utilizate ca texte de referinţă următoarele documente: Programul de Guvernare pentru perioada 2009-2012. utilizaţi şi în rapoartele privind anii şcolari precedenţi. fără supraveghere. optim 1. Modernizarea şcolii 3.

4925/2005. obiectivă prin date comparative (surse: Raport.) principiul eficientei . social şi cultural.Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. culturale.) împlinirea şi dezvoltarea personala.) ocuparea unui loc de munca şi participarea la funcționarea şi dezvoltarea unei economii durabile.) principiul calităţii . a tinerilor şi a adulților la Grupul Şcolar Iernut au ca finalitate principală formarea competenţelor. Analiza stării învăţământului la nivelul Grupului Şcolar Iernut la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 20112012 instituie o viziune coerentă. b.) principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia. l. f.în baza căruia activitățile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la bune practici naționale şi internaționale.1/2011.) principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetă țenilor români şi dialogului intercultural. pe cultura naționala şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural. 6 .) educarea în spiritul demnităţii. prin gestionarea resurselor existente.) principiul participării şi responsabilității părinţilor. q. De asemenea s-au mai folosit: Raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei realizat de către Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. promovării şi păstrării identităţii na ționale şi a valorilor culturale ale poporului roman. Legea educaţiei naţionale. nr.concretizat în asigurarea vizibilității totale a deciziei şi a rezultatelor.) principiul asumării. prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora. deprinderi/abilitați şi aptitudini. c.) principiul libertăţii de gândire şi al independentei faţă de ideologii. anul şcolar 2011-2012.) prin estimări şi argumente punctuale. aprobat prin O.) formarea unei concepții de viața. toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. bazate pe valorile umaniste şi științifice. dogme religioase şi doctrine politice.în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implica ți direct in proces. d. dreptul la păstrarea. n. f) cultivarea sensibilității fată de problematica umana.analiză privind starea învăţământului la nivelul Grupului Şcolar 2010-2011. Baza legislativă al acestui raport este dată de: . r.) integrarea sociala şi participarea cetățeneasca activa în societate.) principiul transparentei .) principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare. inclusiv prin educația fizică şi prin practicarea activităților ției sportive. s. e. k.) principiul asigurării egalităţii de șanse.Legea nr. o. j. rapoartele anuale de activitate ale catedrelor didactice şi compartimentelor din şcoala şi formularele statistice. conform intereselor si aspirațiilor fiecăruia şi dorinței de a învăţa pe tot parcursul vieții.) principiul promovării educa pentru sănătate. .în baza căruia unitățile şi instituțiile de învăţământ răspund public de perfo rmantele lor. la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice.) principiul răspunderii publice . e. lingvistice şi religioase. cu modificările ulterioare. Raportul analiză privind starea învăţământului mureşan la sfârşitul semestrul I.) principiul organizării învăţământului confesional potrivit cerin țelor specifice fiecărui cult recunoscut. p. h. înțelese ca ansamblu multifuncțional şi transferabil de cunoștințe.) principiul respectării dreptului la opinie al elevului ca beneficiar direct al sistemului de învăţământ. Educația şi formarea profesională a copiilor. prin realizarea propriilor obiective in viața. i. g. c.b. d.) principiul relevantei .) principiul incluziunii sociale.Ed.în baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare personala şi socialeconomice.M.C. necesare pentru: a.) principiul recunoașterii şi garantării drepturilor persoanelor aparținând minorităţilor naționale. m.în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime. faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru natura şi mediul înconjurător natural.) principiul descentralizării .

1. AXE PRIORITARE ÎN DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA NIVELUL GRUPULUI ŞCOLAR IERNUT 1. profil/ domeniu/ specializare/ calificare profesională (la începutul anului şcolar) Nr.) Planul de şcolarizare Pentru anul şcolar 2011 . din anul şcolar curent. REALIZAREA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE ŞI STRUCTURA POPULAŢIEI DE ELEVI a. 2. Nivel Secundar inferior Filieră Teoretică Tehnologică Profil/Domeniu Real Tehnic Specializarea/Calificarea profesională Ştiinţe ale naturii Tehnician în instalaţii electrice Tehnician în mecanică de întreţinere şi reparaţii Tehnician analize produse alimentare Ştiinţe ale naturii Număr clase IX IX IX IX 1 1 1 1 4 1 Număr elevi 32 31 33 33 129 31 TOTAL NIVEL SECUNDAR INFERIOR 2. 75/12.Ştiinţe ale naturii Tehnic Tehnician în instalaţii electrice Tehnician mecanic de întreţinere şi reparaţii Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician analize produse alimentare 3. la începutul anului şcolar 2011 – 2012 Nivel de învăţământ Secundar inferior Secundar superior (liceal) Clasa a IX-a a X-a a X-a a XI-a a XII-a a XII-a ruta progresivă Forma de învăţământ ZI ZI Frecvenţă redusă ZI ZI ZI Limba de predare română română română română română română TOTAL c. Secundar superior Teoretică Resurse naturale şi protecţia mediului Real X 7 . II.07.. Limba de predare Română Română Nr.2012 pentru Grupul Şcolar Iernut a fost aprobat următorul plan de şcolarizare: la învăţământul liceal. în funcţie de filieră.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. TOTAL b. curs de zi şi frecvenţă redusă Nr. crt. crt. locuri propuse la: Clasa a IX-a ZI FR 30 30 30 Română 30 120 Număr clase 4 3 1 4 3 1 16 Număr elevi 129 83 19 107 83 26 447 33 129 Realizat: Clasa a IX-a ZI FR 32 31 33 - Profil şi calificare profesională Real: . 1.) Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ.)Distribuţia efectivelor de elevi.2005 privind asigurarea calităţii Educaţiei aprobată cu completări şi modificări ulterioare.

Nr.) Populaţia şcolară la începutul anului şcolar 2011. 2.2012 ( distribuţie pe naţionalităţi) Nr.crt. Nivelul Secundar inferior Secundar superior (liceal) Total elevi 129 318 447 Din care Români 116 289 405 Maghiari 8 21 29 Rromi 5 8 13 TOTAL GENERAL e. 1. Nivel (liceal) Filieră Profil/Domeniu Tehnologică Tehnic Resurse naturale şi protecţia mediului Real Tehnic Resurse naturale şi protecţia mediului Real Tehnic Specializarea/Calificarea Număr clase profesională Ştiinţe ale naturii X 1 Frecvenţă redusă Tehnician în instalaţii X 1 electrice Tehnician analize produse X 1 alimentare Matematică-informatică Ştiinţe ale naturii Tehnician în instalaţii electrice Tehnician analize produse alimentare Matematică-informatică Ştiinţe ale naturii Tehnician în instalaţii electrice Tehnician în industrie alimentară/Tehnician în instalaţii electrice XI XI XI XI XII XII XII XII rută progresivă 1 1 1 1 1 1 1 1 Număr elevi 19 30 22 24 32 28 23 26 29 28 26 Teoretică Tehnologică Teoretică Tehnologică Resurse naturale şi protecţia mediului/Tehnic TOTAL NIVEL SECUNDAR SUPERIOR (liceal) TOTAL GENERAL 12 16 318 447 d.) Populaţia şcolară la începutul anului şcolar 2011 .2012 ( distribuţie pe religii) . crt.învăţământ de zi Din care : Nivel de învăţământ Total elevi Refor Ortod maţi oxi 107 265 4 19 Greco catolici 5 9 Baptişti 1 4 Penticost ali 7 8 Martorii lui Iehova 2 4 Credincioşi după evanghelie 1 6 Romano catolici 2 3 Secundar inferior Secundar superior (liceal) TOTAL GENERAL 129 318 447 372 23 14 5 15 6 7 5 8 .

16% 57.85% 91. Nr.50% 98. Nr.7 alte motive pentru absenţe Total Total Total Fete Fete Total 348 171 1122 1505 667 1023 725 568 1014 580 894 Absenţe Motivate 255 96 532 1037 577 770 557 492 878 264 684 Nemotivate IXA IXB IXC IXD XA XB XC XIA XIB XIC XID 2 7 10 5 4 7 4 1 4 3 2 9 2 3 1 2 3 1 4 1 5 1 1 1 1 2 1 5 1 1 .21% 27 95.66% 92. Elevi eliminaţi Total CLASA Pentru absenţe Total Fete Alte motive Total Fete S2.21% 92.3.74% 92.11% 36.31% 94.8.20% 95.62% 79.51% 11 11 110 2 1 61.69% 1 33 31 30 21 24 1 28 23 90.) Mişcarea şi starea disciplinară a elevilor la sfârşitul semestrului I din anul şcolar 2011-2012 1.80% 1 2 1 28 31 22 26 28 1 1 2 2 29 20 18 2 2 23 13 6 437 12 5 158 Clasele la care nu s-a calculat promovabilitatea sunt clasele de la filiera tehnologică la care disciplinele de specialitate se studiază modular şi nu se încheie situaţia decât la încheierea studierii modulelor.99 .61% 93.10% 84. elevi rămaşi la sfârşitul semestrului Total rromi Fete rromi 5.32% 90.f.08% 87.85% 92. Elevi sancţionaţi Elevi cu note scăzuElevi exmatriculaţi te la purtare Pentru Alte note sub 7 absenţe motive note între 9.6.99 25 19 18 1 13 16 17 11 1 119 38 9 . Elevi promovaţi promovaţi pe Frecvenţa % medii 5 . elevi înscrişi la început de an Total rromi Fete rromi CLASA Total Fete 2.33% 87.93% 93.10% 97.27% 22 84.57% 20 6 23 5 20 1 83.10 2 9 2 13 6 6 93 75 590 468 90 253 168 76 136 316 210 Total rromi 1 IX A IXB IXC IXD XA XB XC XIA XIB XIC XID XIIA XIIB XIIC XIID RP X FR TOTAL 32 31 33 33 31 30 22 24 28 32 23 26 28 29 26 19 447 25 7 1 29 26 7 8 7 6 25 17 7 5 26 9 18 223 3 1 3 1 2 31 32 33 24 7 1 29 26 7 7 7 6 24 16 7 5 26 8 17 217 3 1 3 1 2 27 22 Fete rromi 1 Total Total Fete Fete 87.99 7 . Din care Total promovaţi din elevii rămaşi % 3.

) Analiza ratei absenteismului la sfârşitul semestrului I. priceperi şi deprinderi specifice profilului sau calificării. anului şcolar 2011-2012. absenteismul trebuie monitorizat.10. majoritatea cadrelor didactice au încercat să-şi adapteze metodele şi procedeele de aşa manieră încât fiecare elev să-şi însuşească minimum de competenţe. Ca urmare.) Situaţia la învăţătură la sfârşitul semestrului I.6.3. anul şcolar 2011-2012 Din raportările diriginţilor la sfârşitul semestrului I. 22 0 Corigenţi Neîncheiaţi h.99 . 10 . anul şcolar 2011-2012 Absenteismul generează insuccesul şcolar şi reprezintă un prim pas spre abandon şi părăsirea timpurie a sistemului de educaţie.Elevi eliminaţi Total CLASA Pentru absenţe Total Fete Alte motive Total Fete note între 9.8. prevenit şi redus pe mai multe paliere.99 9 . Elevi sancţionaţi Elevi cu note scăzuElevi exmatriculaţi te la purtare Pentru Alte note sub 7 absenţe motive alte motive pentru absenţe Total Total Total Fete Fete Total 771 790 903 1568 349 10 14 4 12998 Absenţe Motivate 587 636 700 537 159 8761 Nemotivate 184 154 203 1031 190 4237 XIIA XIIB XIIC XIID RP X FR TOTAL 5 5 5 5 24 1 0 1 0 4 1 6 1 2 0 0 7 5 66 3 2 Ţinând seama de particularităţile de vârstă a elevilor şi de nivelul lor de pregătire. anul şcolar 2011-2012 300 257 250 200 150 119 100 50 38 1 5 .7 S2.99 7 . g. situaţia privind rezultatele la învăţătură şi purtare pe clase se prezintă conform graficului următor: Rezultatele la învăţătură la sfârşitul semestrului I.

diferă cu mult faţă de raportările făcute de către aceiaşi diriginţi către comisia de monitorizare a absenţelor. care a avut loc în data de 23 decembrie 2011) şi sunt marcate cu albastru pe graficul de mai sus . 11 . comisie care a raportat la nivel judeţean situaţia absenteismului de la noi din şcoală. anul şcolar 2011-2012 XFR XII RP XIIC XIIB XIIA XID XIC XIB XIA XC XB XA IXD IXC IXB IXA 0 91 75 73 93 200 400 600 800 1000 1200 84 90 502 469 593 590 68 76 168 168 253 253 156 136 203 203 156 154 196 184 209 210 346 316 190 249 1036 1031 Se constată o rată mare a absenteismului. pe clase la sfârşitul semestrului I.Numărul total de absenţe nemotivate. dar mai îngrijorător este faptul că raportările diriginţilor făcute la sfârşitul semestrului I (în şedinţa de validare a rezultatelor la învăţătură şi purtare. Îngrijorătoare este situaţia de la clasa a XII-a rută progresivă.

posturi) 12 b. consecinţele pe termen mediu şi lung ale acestuia.Şcoala este instituţia care poate găsi soluţii pentru reducerea ratei de absenteism. toate măsurile care se impun pentru a corecta şi preveni astfel de situaţii.) Distribuţia personalului didactic auxiliar. în funcţie de calificări: Funcţia Bibliotecar Număr posturi 1 Calificarea (Da/Nu) Da 12 . împreună cu consiliul clasei şi conducerea şcolii. dar diriginţii au obligaţia de a monitoriza săptămânal.32 Personal did. Monitorizarea prezenţei la şcoală a elevilor şi prevenirea absenteismului este . Dezbateri referitoare la cauzele absenteismului şcolar.20 ani 21 –25 ani 26-30 ani Peste 30 6 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 3 2 1 7 3 Peste 64 1 - d. mai ales pentru prevenirea acestuia prin: Desfăşurarea de lecţii bine proiectate.) Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: Vechime În învăţământ În unitate Debutant 3-5 ani 6-10 ani 11-15 ani 16. 2 25-29 1 4 30-34 2 35-39 1 1 40-44 4 45-49 5 50-54 3 2 55-59 3 60-64 2 - Din totalul de 31 de cadre didactice 15 sunt titulare şi 16 suplinitoare cu norma de bază la Grupul Şcolar Iere. RESURSELE UMANE 2. Auxiliar (nr.) Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe: Sub 25 M F nut. Discuţii formale şi informale cu elevii privind importanţa participării la cursuri. frecvenţa elevilor şi de a lua. dar şi pentru a-i consilia şi pentru a-i responsabiliza.) Situaţia posturilor la începutul anului şcolar Personal didactic (nr.50 Personal nedidactic (nr. un dialog cu familia elevului pentru a informa părinţii/reprezentanţii legali. Înregistrarea în documentele şcolare şi monitorizarea absenţelor elevilor. posturi) 29. Analiza cauzelor acestora şi stabilirea în cel mai scurt timp. în primul rând obligaţia cadrelor didactice (obligaţie consemnată în fişa postului) la fiecare oră de curs. dar. interesante şi atrăgătoare pentru elevi. posturi) 5. Încadrarea cu personal a.) Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat Număr personal didactic calificat: Fără definitivat 6 Cu definitivat 10 Gradul II 4 Gradul I 11 Cu doctorat 1 Număr personal didactic Necalificat - c.1. 2.

Tehn. bine dotate şi corespund scopurilor pentru care sunt utilizate.50 Calificarea (Da/Nu) Da Da Da Da Da f. 2. 1. Titlul opţionalului Tehnici de laborator Rezolvarea de probleme în instalaţii şi echipamente electrice de joasă tensiune Rezolvarea de probleme şi organizarea locului de muncă în domeniul mecanic Rezolvarea problemelor în activitatea din industria alimentară Prof. Tehn.50 1 1 1 1 5.Funcţia Pedagog Informatician Laborant Secretar Administrator patrimoniu Administrator financiar (contabil) TOTAL Număr posturi 0.43 2207. crt. Crt. OFERTA CURRICULARĂ – CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII În anul şcolar 2011 – 2012 oferta curriculară la decizia şcolii cuprinde. INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR 2010 . discipline noi şi aprofundări după cum urmează: Nr. 1 2 3 4 Clasa IX A IX B IX C IX D Disciplina Chimie Disc.) Distribuţia personalului nedidactic angajat. în funcţie de calificări: Funcţia Îngrijitor Paznici Muncitori TOTAL Număr posturi 5 4 3 12 Calificarea (Da/Nu) Da Da Da 3. toate spaţiile şcolare sunt curate. Tehn. Disc. propunător Şimon Daniela Henter Ludovic Călbază Simion Vulea Liliana Tipul Extindere CDL CDL CDL 13 .29 750. Trebuie apreciată iniţiativa diriginţilor care beneficiind de ajutorul părinţilor şi a elevilor au reuşit să zugrăvească sălile de clasă unde îşi desfăşoară activitatea. Tipul de spaţiu Săli de clasă Laboratoare Ateliere Sală şi teren de educaţie fizică şi sport Spaţii de joacă Alte spaţii Număr spaţii 11 9 5 1/1 1 10 Suprafaţă (mp) 746. 5.48 În general.87 743. pe lângă modulele CDL din curriculumul de la unele clase de profil tehnic sau resurse naturale şi protecţia mediului (6 CDL-uri). Disc. 6. un număr de 15 de opţionale ca extinderi. 4.25 2000 1225. 4. 3.2011 Nr.

C XI C XI C XI C XI C XII A. C XII A. EVALUAREA CU SCOP DE ORIENTARE ŞI OPTIMIZARE A ÎNVĂŢĂRII Evaluările iniţiale devin reper pentru adaptarea procesului de învăţare la particularităţile beneficiarului direct.10. pentru a stabili un parcurs individualizat al acestora şi pentru a măsura progresul şcolar realizat.1.Nr. În primul semestru al anului şcolar 2011-2012 la grupul Şcolar Iernut s-au desfăşurat. conform notei mai sus amintite în două părţi astfel: • PARTEA I – a cuprins itemi de tip obiectiv şi/sau de tip semiobiectiv 14 . evaluările iniţiale cu scopul de orientare şi optimizare a învăţării. Tehn. În primele două săptămâni s-a făcut o recapitulare a materiei studiate în anul precedent. Fizică Engleză Română Chimie Matematică Biologie Română Matematică Engleză Chimie Ed. fiind precedată de două săptămâni de recapitulare respectându-se metodologia prezentată în foaia de parcurs pentru anul şcolar 2011-2012. C XII C XII C XII C Disciplina Chimie Disc.2011 la TIC şi în 6.1691/12. Aplicarea testelor la cele două discipline s-a făcut în data de 5.09. conform foii de parcurs pentru anul şcolar în curs. Testarea iniţială s-a desfăşurat la începutul semestrului întâi. Informatică Matematică Ed. Fizică Biologie Titlul opţionalului Analiză calitativă organică Locul de muncă şi calitatea serviciilor din domeniul electric Dezvoltarea personală şi lucrul în echipă Programare în JavaScript Şiruri de numere reale Fotbalul în liceu Across Cultures Oameni şi locuri în literatura română Analiză funcţională şi organică Şiruri şi serii numerice Educaţie pentru sănătate Textul argumentativ Metode şi tehnici de rezolvare a problemelor de algebră şi analiză matematică Comunicare în situaţii concrete Tipuri de reacţii chimice Handbalul în liceu Educaţie pentru sănătate Prof.2011 a Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare precum şi a Foii de parcurs pentru anul şcolar 2011-2012. după o planificare stabilită. Scopul evaluărilor nu a fost ierarhizarea elevilor sau a profesorilor ci nivelul de cunoaştere al nivelului real al elevilor. propunător Şimon Daniela Fogarasi Dominic Vulea Liliana Prihoi Vasile Slev Ioan Fodor Iosif Moldovan Adina Moldovan Elvira Şimon Daniela Fogaraşi Cătălin Bărbat Eniko Moldovan Elvira Fogaraşi Cătălin Moldovan Adina Şimon Daniela Fodor Iosif Bărbat Eniko Tipul Extindere CDL CDL Disciplină nouă Aprofundare Extindere Extindere Extindere Extindere Aprofundare Extindere Extindere Aprofundare Extindere Extindere Extindere Extindere 5. de către comisiile metodice de specialitate. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Clasa XA XB XC XI A XI A XI A XI A.2011 la Informatică. crt. 5. Subiectele au fost unitare la nivelul fiecărei clase. S-au realizat evaluări la toate disciplinele cuprinse în foaia de parcurs. Raport asupra aplicării testelor iniţiale la disciplinele tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi informatică Evaluarea iniţială la disciplinele Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor şi Informatică s-a desfăşurat conform Notei nr. Disc.10. transmisă în fiecare şcoală. Tehn. fiind elaborate subiecte la nivel local. C XII A. Testele au fost structurate.

• Operaţii asupra datelor (aritmetice.2. variabile. • Date cu care lucrează algoritmii (constante.7.5. a XI-a A și a XII-a A.99 0 10 0 Clasa Media pe clasă 4. INFORMATICĂ La disciplina Informatică.structura alternativă .99 0 9 . în vederea formării competenţelor propuse pentru nivelul respectiv de învăţământ. de elevi Prezenţi 1 .4. abilităţi/ deprinderi şi atitudini.2.99 8 .99 Total Din care cu note: 5 . au fost testați un număr de 107 elevi din clasele a IX-a A. Media pe clasă Nr. Pseudocod. relaţionale). prin subiectele propuse s-a urmărit identificarea nivelului achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe.1.99 4 .6.99 2 .99 7 . logice.99 10 Clasa XA 6.1.99 9 . • Reprezentarea algoritmilor.99 8 .8.99 2 . • Principiile programării structurate.9.• PARTEA a II-a – a cuprins itemi de tip semiobiectivi şi/sau de tip subiectiv Durata testelor a fost de 45 de minute .6.8.99 7 . • Noțiunea de algoritm.9. prelucrarea unor secvenţe de valori • Principiile programării structurate Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr. iar punctajul acordat a fost de 90 de puncte la care s-au adăugat 10 puncte din oficiu.99 4 .3.4.7. expresii).5. Astfel conţinuturile evaluate au fost: • Definirea informaticii ca ştiinţă • Etapele rezolvării problemelor • Date cu care lucrează algoritmii • Algoritmi elementari – prelucrarea numerelor.99 3 . CLASA a IX-a Având în vedere că elevii clasei a IX-a nu au studiat în gimnaziu informatica. a X-a A.3. exemple. de elevi Prezenţi 1 .99 3 .structura repetitivă Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos.99 6 .75 IX A Clasa a X-a 31 30 0 6 5 9 6 3 1 0 Conţinuturile evaluate la clasa a X-a A au fost: • Etapele rezolvării unei probleme.99 6 .89 31 29 0 0 0 3 5 6 6 9 0 15 . Caracteristici . • Structuri de bază: .99 Total Din care cu note: 5 .structura liniară .

7.99 3 .9. Fișiere text( Definire. expresii Citirea/scrierea datelor Structura liniară Structura alternativă Structuri repetitive Tipul tablou.8. folosind corect terminologia specifică • Descrierea unor algoritmi simpli de verificare a unor proprietăţi specifice Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.1.99 6 .99 10 XII A 7.43 26 24 0 0 0 1 3 2 11 3 1 În diagramele de mai jos sunt reprezentate grafic situa țiile statistice la nivelul disciplinei informatică.Clasa a XI-a Conţinuturile evaluate la clasa a XI-a A au fost: • • • • • • • • • • Structura programelor Vocabularul limbajului Tipuri simple de date (standard) Constante.99 Total Clasa Media pe clasă Din care cu note: 4 .99 0 9 . Tablouri unidimensionale şi bidimensionale.99 3 10 Clasa Media pe clasă XI A 3.99 7 .99 4 . de elevi Prezenţi 2 .99 7 .4.99 2 .5.6.70 24 24 0 9 6 6 1 0 2 0 0 Clasa a XII-a Conţinuturile evaluate la clasa a XII-a A au fost: • Utilizarea tablourilor.6.3. de elevi Prezenţi 1 . 16 .99 9 .99 8 .99 1 .99 3 . Operaţii specifice.1.8.2. variabile.) Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.7.2.99 5 .99 6 .9. a şirurilor de caractere.5. a structurilor de date neomogene şi a structurilor dinamice de date • Utilizarea corectă a subprogramelor predefinite şi a celor definite de utilizator • Descrierea şi aplicarea mecanismului recursivităţii • Construirea unor soluţii pentru probleme simple care se rezolvă cu ajutorul metodei backtracking • Transpunerea unei probleme din limbaj natural în limbaj de grafuri.99 8 .99 Total Din care cu note: 5 .3.4.

PREZENȚA ELEVILOR 5 4% prezenți absenți 107 96% REZULTATE DUPĂ NOTELE OB ȚINUTE 25 20 19 20 NUMĂR ELEVI 15 15 15 12 11 10 11 5 3 0 1-1.99 3-3.99 6-6.99 5-5.99 9-9.99 7-7.99 2-2.99 1 10 0 NOTE 17 .99 8-8.99 4-4.

de elevi Prezenţi 1 .3.8.99 6 . Rol • Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal • Descrierea funcţionării unui calculator Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.73 5.75 3.1.99 7 .89 7.43 4.4.99 2 . Internet Utilizarea computerului si organizarea fişierelor Editoare de texte 18 . au fost testați un număr de 368 elevi. Definiţie.99 3 .91 4.MEDIA CLASEI 6.99 0 0 0 0 10 0 0 0 0 Clasa Media pe clasă IX A IX B IX C IX D CLASA a X-a 6.99 4 .7 CLASA a IX-a CLASA a X-a CLASA a XI-a MEDIA CLASEI CLASA a XII-a TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR La disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor .5.62 31 32 29 28 31 32 33 33 0 1 0 2 0 0 0 9 2 3 4 2 0 12 6 8 4 14 9 7 5 2 8 0 14 0 2 0 6 0 0 0 Conţinuturile evaluate la clasele a X-a au fost: • • • • Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei Informaţie si comunicare.99 9 . CLASA a IX-a Conţinuturile evaluate la clasele a IX-a au fost: • TIC.2.99 Total Din care cu note: 5 .7.33 3.6.99 8 .9.

21 24 28 31 23 27 24 25 31 20 19 0 1 0 0 0 0 2 0 7 7 1 16 1 11 9 2 4 8 1 3 5 1 3 1 0 8 1 6 0 0 6 0 10 0 0 2 0 3 0 0 Clasa a XII-a B (profil Tehnic) Au fost evaluate următoarele conţinuturi: • • • • • Analiza informaţiei.99 0 0 0 0 0 10 0 0 0 Clasa Media pe clasă XA XB XC CLASA a XI-a 6.7.99 3 .Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.99 8 .1.69 6.99 7 .3.27 3.23 3.99 2 .6.3.2.99 4.5. de elevi Prezenţi 1 .76 31 30 21 31 28 17 0 0 3 0 0 5 0 9 8 2 9 1 3 3 0 9 3 0 11 3 0 5 1 0 Conţinuturile evaluate la clasele a XI-a/ a XII a ruta progresivă au fost: • • • Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru realizarea unei prezentări – PowerPoint Utilizarea aplicaţiilor software specializate calculul tabelar – Excel Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru baze de date – Access Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.99 10 0 0 0 0 0 Clasa Media pe clasă XI A XI B XI C XID XIID Clasa a XII-a 6.99 1 0 0 9 .99 2 .7.86 2.4.9.99 7 .6.8.99 6 .99 4 . surse furnizoare de informaţie Căutarea şi regăsirea informaţiei Prezentarea şi utilizarea informaţiei în documente şi prezentări Organizarea datelor Prelucrarea datelor 19 .99 9 .99 4 .34 3.99 Total Din care cu note: 5 .99 8 .1.99 Total Din care cu note: 5 .9.2.8.99 6 .5.4. de elevi Prezenţi 1 .99 3 .

7.42 7.8.47 28 29 24 29 0 0 0 0 1 0 8 1 6 1 8 3 1 15 0 8 PREZENȚA ELEVILOR 33 8% prezenți absenți 368 92% REZULTATE DUPĂ NOTELE OB ȚINUTE 80 70 NUMĂR ELEVI 60 50 40 30 20 10 0 1-1.99 4 .99 NOTE 7 30 25 2 67 65 57 53 62 20 .99 0 1 0 10 Clasa Media pe clasă 10 0 0 XII B XII C 5.99 3-3.99 3 .9. de elevi Prezenţi 1 .99 2 .99 2-2.5.99 9 .99 6 .99 7 .Clasa a XII-a C (profil Real) Conţinuturile evaluate au fost: • Concepte de bază ale prelucrării tabelare • Utilizarea operaţiilor curente de prelucrare • Utilizarea operaţiilor specifice bazelor de date/ listelor • Elaborarea unor produse utilizabile Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.99 4-4.3.1.99 Total Din care cu note: 5 .99 5-5.99 8-8.99 9-9.99 6-6.99 7-7.6.4.99 8 .2.

86 3.MEDIA CLASEI 7.N.73 4.69 2.62 2. compararea/ clasificarea.34 5. evaluarea/ aprecierea/ interpretarea unor Fenomene) • Testele au un nivel mediu de dificultate și permite rezolvarea cerințelor în 45 de minute • Itemii sunt formulați clar.27 3. Formatul testului iniţial şi rezultatele aplicării acestuia: PUNCTE TARI • Testele au fost realizate după modelul C. Marea majoritate a elevilor au rezolvat doar itemii din partea I) în foarte multe cazuri nici aceştia pe toţi) Faptul că notele nu sunt trecute în catalog conduce în foarte multe cazuri la dezinteresul elevilor faţă de această evaluare. ilustrarea exemplificarea. respectând programa școlară / nivel de clasă OPORTUNITĂȚI • Testul oferă fiecărui elev o imagine asupra nivelului individual de competenţe • Aplicarea testului ajută elevul să se obișnuiască cu evaluarea standardizată • • • PUNCTE SLABE Poate avea caracter inhibitoriu pentru subiecţii introvertiţi (poate genera stres) Nu asigură evaluarea întregii materii predate elevilor etc. descrierea unor fenomene. • Aplicarea testelor favorizează evaluarea unor comportamente asociate unor nivele taxonomice diferite (identificarea unor concepte . însuşirea cunoştinţelor predate la şcoală şi formarea competenţelor de utilizare a tehnicii de calcul. analizarea unor fenomene.E • Evaluarea este centrată pe verificarea competenţelor.91 6.76 6.E. 21 . • Datorită stării materiale precare a multor familii din care provin unii elevi ai şcolii noastre o mare parte dintre aceştia nu au calculator acasă ceea ce le îngreunează studiul.23 5. • AMENINȚĂRI • Utilizarea frecventă a testării standardizate poate favoriza apariția răspunsului-şablon etc.33 4.99 6. precis. pe aplicarea şi pe transferul cunoştinţelor în utilizarea calculatorului şi în elaborarea algoritmilor.21 IXA IXB IXA IXC IXB IXC IXD IXD XA XA XB XB XC XC XIA XIA XIB XIB XIC XIC XID XID XIID XIID XIIB XIIB XIIC XIIC Analiza SWOT.42 3. utilizarea/ aplicarea unor cunoştinţe.47 6.

99 3 . în conformitate cu programa școlară aplicată la fiecare clasă în parte precum și în funcție de specificul fiecărei clase. În primele două săptămâni s-a făcut o recapitulare a materiei studiate în anul precedent.1691/12.99 8 . transmisă în fiecare şcoală.69 1.99 4 . Conţinuturile evaluate la toate cele patru clase au fost: • Mulţimea numerelor reale: ordinea efectuării operaţiilor.7.85 2. Aplicarea testelor s-a făcut în data de 3. (Întocmit prof.Pentru ameliorarea rezultatelor şi formarea competenţelor vizate în programele şcolare pentru toţi elevii care au luat note cuprinse între 1 şi 4.9. Prihoi Vasile) 5. rădăcina pătrată. cerc) Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.77 3.5.99 9 .99 2 .99 se impune organizarea de consultaţii.99 0 0 0 0 10 0 0 0 0 Clasa Media pe clasă IX A IX B IX C IXD 3. operaţii cu numere reale reprezentate prin litere • Funcţii de forma f : ℝ → ℝ. Clasa a IX-a La clasa a IX-a au fost testați un număr de 119 elevi din 4 clase. procente. Raport asupra aplicării testelor iniţiale la disciplina matematică Evaluarea iniţială la disciplina matematică s-a desfăşurat conform Notei nr. La același clase au fost concepute teste diferențiate. rapoarte şi proporţii. patrulater convex.99 Total Din care cu note: 5 . inecuaţii şi sisteme de două ecuaţii cu două necunoscute • Figuri geometrice plane (triunghi.99 7 . Testul administrat claselor a IX-a B şi a IXa C și a IX-a D (profil Tehnic) a fost diferit de cel administrat clasei a IX-a A (profil real).2011 a Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare precum şi a Foii de parcurs pentru anul şcolar 2011-2012. conform notei mai sus amintite în două părţi astfel: • PARTEA I – a cuprins itemi de tip obiectiv (itemi cu alegere duală și/sau itemi cu alegere multiplă) • PARTEA a II-a – a cuprins itemi de tip semiobiectivi şi/sau de tip subiectiv (întrebări cu răspuns deschis/rezolvări de probleme) Durata testelor a fost de 50 de minute . de elevi Prezenţi 1 .10. raţionalizare.09.2.6. stabilirea unui program de studiu individual în care fiecare elev să primească spre rezolvare teme individualizate care vor fi verificate de către profesorul care predă la clasa . reprezentare grafică • Ecuaţii. Testele au fost structurate. medii • Calcul cu numere reprezentate prin litere. iar punctajul acordat a fost de 90 de puncte la care s-au adăugat 10 puncte din oficiu.8.31 31 32 33 33 30 32 29 28 0 2 19 7 6 3 5 15 13 14 3 5 6 8 2 1 3 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 22 . f ( x) = ax +b. descompunerea în factori.1. poligoane regulate.2011 .2.4.3.99 6 .

PREZENȚA ELEVILOR 10 8% PREZENȚI 119 92% ABSENȚI Rezultate pe intervale de note IXA 19 15 14 13 8 6 3 5 3 5 6 2 3 1 4 00 5-5.85 IXA IXB IXC IXD Clasa a X-a La clasa a X-a au fost testați un număr de 80 elevi reprezentând 3 clase.99 3-3. Tuturor elevilor li s-a aplicat același test.77 3.99 7-7.99 0000 10 IXB IXC IXD 7 2 0 1-1.69 2. 23 .99 6-6.99 MEDIA CLASEI 3.99 4-4.99 2-2.31 1.99 1 000 1 000 0 1 00 0000 9-9.99 8-8.

07 1.5.99 MEDIA CLASEI 3.07 1. Inducția matematică • Șiruri • Funcția de gradul I .99 4 .99 8 .99 4-4.99 6 .99 0 0 0 10 Clasa Media pe clasă 10 0 0 0 XA XB XC 3.99 2-2. aplicații în geometria plană Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr. proprietăți • Vectori în plan • Elemente de trigonometrie. de elevi Prezenţi 1 .4.1.99 7-7.99 3-3.99 3 .33 XA XB XC 24 .99 5-5.95 2.99 7 .99 9 .99 9-9.7.99 Total Din care cu note: 5 .3.99 6-6. funcția de gradul al II-lea.99 2 .8.99 8-8.95 2.2.6.9.33 31 31 21 31 31 18 0 9 11 4 20 7 3 2 0 13 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PREZENȚA ELEVILOR 20 PREZENȚ I ABSENȚI 11 9 4 0 Rezultate pe intervale de note XA XB XC 3 4% 80 96% 13 7 32 0 00 11 00 000 000 000 000 000 1-1.Conținuturile ce au fost evaluate la cele 3 clase sunt: • Mulțimea numerelor reale.

64 4.8.9.2.D respectiv la a XII D ruta progresivă s-a administrat un test de tip M2.7. funcția logaritmică Ecuații și inecuații Reper cartezian în plan.5.condiții de paralelism și de perpendicularitate Nr.6.20 24 28 32 22 27 21 23 30 21 21 0 2 1 4 4 0 14 6 12 17 2 6 7 5 0 16 1 9 0 0 2 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PREZENȚA ELEVILOR 17 13% PREZENȚI ABSENȚI 116 87% 25 .1.35 2.99 4 .20 2.33 2.99 Total Din care cu note: 5 .C.99 2 .99 7 .99 0 0 2 0 0 10 Clasa Media pe clasă XI A XI B XI C XID XII D 4.99 8 .99 9 .99 6 .4.99 3 . ecua ții ale dreptei în plan. Conținuturile ce au fost evaluate la cele 5 clase sunt: • • • • • Mulțimea numerelor reale. ecuații iraționale Funcția de gradul I .Clasa a XI-a La clasele a XI-a au fost propuse două teste de dificultă diferite astfel : clasa a XI -a A matematică inforți matică s-a administrat un test de tip M1 iar la clasele a XI-a B. de elevi Prezenţi 1 . coordonate carteziene în plan. funcția de gradul al II-lea Funcția exponențială .3.

99 2 1 00 4-4.99 0 3-3.matrice inversabilă 26 .64 2.33 2. Astfel elevii clasei a XII-a A matematică informatică au primit un test de tip M1 iar elevii claselor a XII-a B și a XII C profil tehnic și științe ale naturii au primit un test tip M2.2 2.99 0 2-2.99 2 1 2 1 0 00 00000 0 000 00 00 00000 6-6.99 7-7.99 9-9.99 0 00 5-5.99 8-8. Conținuturile ce au fost evaluate sunt: La clasa a XII-a A: • • Permutări Matrice:operații cu matrice.Rezultate pe intervale de note XIA 17 16 14 12 9 7 6 44 3 2 1 0 1-1.99 10 2 6 5 XIB XIC XID XIID MEDIA CLASEI 4.2 XIA Clasa a XII-a XIB XIC XID XII D La clasele a XII-a s-au aplicat 2 teste diferite în func de programele școlare corespunzătoare fiecărei cl ație se.35 4.

99 9 .4.7.99 8-8.1.99 0 0 0 10 0 0 0 Clasa Media pe clasă XII A XII B XII C 5. de elevi Prezenţi 1 .99 1 2 2 2 2 3 1 4 2 0 0 0 9-9.17 6.9.99 2 .17 6.3.99 0 0 0 10 4-4.99 7 .99 6 .99 27 .23 26 28 29 25 23 29 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 11 7 8 10 10 10 2 2 3 1 2 4 PREZENȚA ELEVILOR 6 7% 77 93% MEDIA PE CLASE 6.99 7-7.99 0 0 3-3.99 0 0 0 2-2.8.99 Total Din care cu note: 5 .99 6-6.98 XIIA XIIB XIIC Rezultate pe intervale de note 11 101010 7 8 XIIA XIIB XIIC 2 0 0 0 1-1.99 3 .99 8 .99 4 .98 6.2.matrice inversabilă • Determinanți • Limite de funcții • Continuitate • Derivabilitate Media notelor pe clasă şi rezultatele obţinute pe intervale de note sunt redate în tabelul de mai jos: Nr.23 PREZENȚI ABSENȚI 5.6.99 5-5.5.• • • Determinanți Limite de funcții Continuitate • Derivabilitate La clasele a XII-a B și a XII-a C: • Matrice:operații cu matrice.

95 4.23 5.99 Media clasei 6.2 2.99 6-6.17 4.99 10 1-1.85 2.33 2.98 6.99 4-4.77 3.99 2-2.99 5-5.35 3.33 2.64 1.07 1.2 IXA IXB IXC IXD XA XB XC XIA XIB XIC XID XIIA XIIB XIIC XIID 28 .69 2.31 3.La nivelul unităţii de învăţământ rezultatele testării iniţiale sunt redate de următoarele diagrame: Prezenţa elevilor 35 8% Prezenţi Absenţi 392 92% Rezultate pe intervale de note 109 59 62 61 49 34 8 8 8-8.99 7-7.99 3-3.99 2 9-9.

Prin această testare se identifică nivelul achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe. la obiectul chimie am constatat următoarele: Clasa a IX-a : Competenţe evaluate: 1. • Datorită stării materiale precare a multor familii din care provin unii elevi ai şcolii noastre o mare parte dintre aceştia nu au calculator acasă ceea ce le îngreunează studiul. scheme. în vederea stabilirii unui parcurs individualizat de învăţare.2. Prihoi Vasile) 5.E.99 se impune organizarea de consultaţii. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul. compararea/ clasificarea. ilustrarea exemplificarea. Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectul chimie Evaluarea iniţială face parte integrantă din procesul de evaluare al elevilor şi are ca obiectiv fundamental cunoaşterea nivelului de competenţă al fiecărui elev. utilizarea/ aplicarea unor cunoştinţe. pe aplicarea şi pe transferul cunoştinţelor în utilizarea calculatorului şi în elaborarea algoritmilor.N.3. Pentru ameliorarea rezultatelor şi formarea competenţelor vizate în programele şcolare pentru toţi elevii care au luat note cuprinse între 1 şi 4.1. Explicarea observaţiilor efectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate 2.E • Evaluarea este centrată pe verificarea competenţelor. evaluarea/ aprecierea/ interpretarea unor Fenomene) • Testele au un nivel mediu de dificultate și permite rezolvarea cerințelor în 45 de minute • Itemii sunt formulați clar. stabilirea unui program de studiu individual în care fiecare elev să primească spre rezolvare teme individualizate care vor fi verificate de către profesorul care predă la clasa . Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 29 . descrierea unor fenomene. abilităţi/deprinderi şi atitudini şi în funcţie de aceasta profesorul îşi proiectează activităţile didactice şi iniţiază programe de învăţare remedială şi de educaţie diferenţiată. etapele rezolvării 3. relaţiile relevante. analizarea unor fenomene. • Aplicarea testelor favorizează evaluarea unor comportamente asociate unor nivele taxonomice diferite (identificarea unor concepte .(Întocmit prof.3. date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3. grafice.3. Marea majoritate a elevilor au rezolvat doar itemii din partea I) în foarte multe cazuri nici aceştia pe toţi) Faptul că notele nu sunt trecute în catalog conduce în foarte multe cazuri la dezinteresul elevilor faţă de această evaluare. precis.Analiza SWOT. Fogaraşi Cătălin şi prof. respectând programa școlară / nivel de clasă OPORTUNITĂȚI • Testul oferă fiecărui elev o imagine asupra nivelului individual de competenţe • Aplicarea testului ajută elevul să se obișnuiască cu evaluarea standardizată • • • PUNCTE SLABE Poate avea caracter inhibitoriu pentru subiecţii introvertiţi (poate genera stres) Nu asigură evaluarea întregii materii predate elevilor etc. însuşirea cunoştinţelor predate la şcoală şi formarea competenţelor de utilizare a tehnicii de calcul. În urma aplicării testelor iniţiale în şcoala noastră. Formatul testului iniţial şi rezultatele aplicării acestuia: PUNCTE TARI • Testele au fost realizate după modelul C. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare. • AMENINȚĂRI • Utilizarea frecventă a testării standardizate poate favoriza apariția răspunsului-şablon etc.

Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei 5. Furnizarea soluţiilor la probleme care necesită luarea în considerare a mai multor factori diferiţi / concepte relaţionate 4. • 30 . Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei Constatări: • Elevii nu pot scrie corect formulele unor subtanţe după denumire şi nu le pot încadra corect în clasa din care fac parte. cei de la tehnologic sunt mai puţini care stăpânesc aceste noţiuni. deşi cunosc formulele nu pot să le aplice. grafice. Clasa a X-a : Competenţe evaluate: 1.1.3. molecule 2. • Nu ştiu să facă calcule pe baza formulelor sau a ecuaţiilor chimice.2. Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice este un punct slab la majoritatea elevilor. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect 3. scheme. definiţii. proceselor. pot să denumească hidrocarburi şi pot să scrie izomeri. Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 4. proceselor. generalizări care să fie utilizate în studiul claselor de compuşi 3. nu ştiu să egaleze reacţiile şi nu le recunosc tipul . dacă cei de la teoretic recunosc clasele de substanţe organice. sistemelor 4.2.1. deoarece notele nu sunt trecute în catalog.1. date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3. • Elevii au tratat cu superficialitate aceste teste. structurilor. Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie 3. Rezolvarea problemelor este un punct slab la toţi elevii.2. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul.2. relaţiile relevante.1. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat 1. Utilizarea în mod sistematic a terminologiei specifice. Itemii obiectivi sunt mai uşor de rezolvat pentru elevii de la orice filieră. într-o varietate de contexte de comunicare Constatări: • Şi la elevii claselor a XI-a apare o diferenţă între rezultatele obţinute de cei de la filiera teoretică şi cei de la filiera tehnologică. relaţiilor. sistemelor 4. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare. Modelarea conceptelor. ioni.1. nu înţeleg datele problemei. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi. Respectarea şi aplicarea normelor de protecţie personală şi a mediului Constatări: • • • Elevii de la filiera teoretică pot să recunoască tipurile de legături chimice şi să modeleze formarea cestora.2.2. • Nu stăpânesc cunoştinţe generale de chimie. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora 2.4. • Nu pot scrie ecuaţiile reacţiilor chimice. etapele rezolvării 3.1.1.2.2. Modelarea conceptelor. relaţiilor. Clasa a XI-a : Competenţe evaluate: 1. Formularea unor reguli.3. structurilor. spre deosebire de elevii de la filiera tehnologică care nu stăpânesc aceste noţiuni. Descrierea compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă 1. dar cei de la tehnologic nici nu le abordează aceste exerciţii.

date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3. Clasa a XII-a : Competenţe evaluate: 1. Şimon Daniela) 5. iar itemii din ecologie sunt cei mai puțin cunoscuți de elevi. Itemii cu afirmație adevărata sau falsa reprezintă 43% din răspunsurile corecte. identificarea lumii vii. utilizarea corecta a terminologiei specifice 31 . datorită atât volumului mare de informaţii. Lipsește din cunoștințele achiziționate pana acum următoarele: aplicarea in viața cotidiana a cunoștințelor referitoare la activitatea de protejare si consemnare a mediului. relaţiile relevante. Unele probleme care cereau mai multe răspunsuri şi cereau interrelaţionare nici nu au fost abordate de elevi.2.2. etapele rezolvării 3. Trebuie in viitor corectate următoarele lucruri: observarea lumii vii pe baza modelelor. Cunoştinţele de chimie sunt foarte precare la majoritatea elevilor. la filiera tehnologică aceste exerciţii nu au fost efectuate de nici un elev. Rezultatele la toate clasele sunt slabe şi sub nivelul posibilităţilor. De aici rezulta ca elevii nu cunosc răspunsul corect sau nu ştiu să transforme o propoziție falsă în adevărată. Concluzie: Testarea iniţială sub această formă nu şi-a atins scopul. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul. Itemii de asociere. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare.3. prelucrarea rezultatelor. scheme.1. achiziții privind structurile si organismele cu potențial patogen si acțiunea factorilor mutageni.4. având un grad de dificultate mai mic sunt rezolvați in proporție de 52%. La modificarea afirmației false 14% dintre elevii dau răspuns corect. Clasa a IX-a: Itemii cu complement simplu şi multiplu elevii au rezolvat corect in procent de 42%. Elevii au tratat cu superficialitate aceste teste. utilizarea investigației pentru recunoașterea caracterelor generale ale organismelor. deoarece notele nu sunt trecute în catalog şi nu au vrut „să obosească” înainte de bacalaureat. prelucrarea rezultatelor. Numărul elevilor care ţin pasul cu programele şcolare este foarte mic .1. La Itemii din partea a II-a numai 5% din elevi încearcă sa răspundă. In viitor trebuie completate următoarele cunoștințe: recunoașterea sistemelor de o rgane vegetale si animale. 2. explicarea relației dintre structura si funcție. Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectul biologie În urma corectării testelor am constatat următoarele: 1. grafice. Clasa a X-a: Itemii de asociere sunt rezolvați in proporție de 62%. Datorita necunoașterii terminologiei elevii dau răspunsuri greșite. Nu știu sa stabilească o asemănare sau deosebire dintre doua produse. identificarea structurilor biologice si utilizarea corecta a terminologiei specifice biologiei. sa explice un proces.• La filiera teoretică au fost elevi care au reuşit să facă şi transformări chimice şi au rezolvat şi problema de calcul.(Întocmit prof. importanta teoretica si practica a noțiunilor de biodiversitate si de genetica. Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 4. sa alcătuiască un text coerent. cât şi timpului de studiu redus. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat 2. Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei Constatări: • • • Elevii de clasa a XII-a au tratat cu superficialitate aceste teste.

aplicarea in viața cotidiana a cunoştinţelor despre influenta factorilor de mediu. să rezolve situații problema . fata de ceilalți si fata de mediul înconjurător . . economie. cu cerințele date elevii au răspuns in procent de 58%. structurilor prezintă un grad mare de dificultate. Pentru rezolvarea mai ușoara a eseului au fost date si cerințele eseului. sa aplice in viața cotidiana a cunoștințelor despre influenta factorilor de mediu asupra funcțiilor organismului. In viitor elevii trebuie sa experimenteze.dezvoltarea curiozității si respectului fata de orice forma de viața .elevii fac confuzii intre mărimile fizice si unitățile lor de măsura (la clasa a IX a). Dubencu Marcel) 5. 1691/ septembrie 2011. s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor din Nota privind evaluarea iniţială nr.o mare parte din elevi nu abordează itemii care con țin rezolvări de probleme. Bărbat Eniko) 5. geografie. de aceea elevii nu reuşesc aceste lucruri. structura si funcția organelor. .aşa se explica faptul ca mediile la majoritatea claselor sunt mai mici decât 5 sau foarte puțin peste aceasta valoare.receptivitatea pentru aplicarea cunoştinţelor de biologie in viața cotidiana (Întocmit prof.iar acei care o fac obțin punctaje foarte slabe. 4. . La itemii cu compararea a doua structuri sau a doua procese 11% dintre elevi au formulat răspunsurile corecte. limba franceză.biologiei. (Întocmit prof. argumentare şi comunicare. sa utilizeze in via cotidiana a cunoștințelor de genetica si ecologie umața na. In viitor elevii trebuie sa știe sa identifice organele si sistemele de organe la om si caracteristicile acestora.o explicație a acestor rezultate ar fi si faptul ca elevii nu acorda acestei discipline atenția cuvenita deoarece nu este proba obligatorie la examenul de Bacalaureat. itemii fiind de un grad de dificultate me- La itemii simpli rezultatele sunt de 72%.enunţă greșit sau incomplect legi si noțiuni fizice. filozofie Evaluarea iniţială la disciplina limba română. logică. La itemii prin asociere elevii au răspuns corect in procent de 61%. Trebuie sa conștientizam elevii ca sa aibă in vedere următoarele: .6. desfăşurată la Grupul Şcolar Iernut. la care au participat 392 de elevi. 3.din cauza lacunelor in cunoștințele de matematica nu pot efectua corect transformări ale unitarilor de măsura. Comparația proceselor. psihologie. Întrebările de sinteza necesita o cunoaștere mai ampla a sistemelor de organe. aplicarea unor reguli pentru protejarea sănătăţii proprii si a mediului. Clasa a XII-a: die. sa utilizeze corect terminologia specifica biologiei. de aceea selectarea răspunsurilor pare mai greoaie pentru elevi.grija fata de propria persoana. La întocmirea eseului. Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectele limba şi literatura română. In concluzie putem spune ca elevii împreuna cu profesorii au multe de realizat. . Raportul privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la obiectul fizică In urma corectării testelor inițiale la disciplina Fizica s-au constatat următoarele : . să prezinte informații științifice in diverse tipuri de comunicări orale si scrise. organizarea de date despre lumea vie. Clasa a XI-a: La itemii cu o varianta corecta 63% din elevi au răspuns corect. sa aplice reguli de menținere a sănătății omului si masuri de conservare a mediului si sa interpreteze fenomene si procese specifice lumii vii. . . sa reprezinte funcțiile organelor la om pe baza modelelor. La itemul “eseu” 51% dintre elevi au abordat acest subiect. istorie. 32 .5. limba engleză.nu efectuează conexiuni corecte intre legi fizice si rela țiile lor matematice.

78 Prezenţa elevilor la testele iniţiale .73 3.99 2-2.57 7. 7.62 8. 12. stabilind nota finală. urmărindu-se evaluarea pe diferite competenţe şi niveluri cognitive.99 7-7. 1. 2. pentru fiecare elev. 15.83 2.04 5.99 5 8 1 7 6 1 3 4 4 3 5 11 12 1 66.37 4.limba română 392 91% 37 9% Prezenţi Absenţi Rezultatele pe medii la testarea iniţială la limba română 71 53 28 57 66 45 34 11 27 1-1. ELEVI 31 32 33 33 31 30 22 24 28 32 23 26 28 29 27 NR. conform matricelor de specificaţii.99 4-4.45 5. 6. CRT.S-au elaborat subiecte şi bareme de notare.05 1. Profesorii au completat borderoul individual de notare.99 6 3 6 2 1 3 6 33.99 11 11 3 1 4 1 3 12 8 5 7 77.99 1 1 5 5 4 1 12 3 12 1 2 6 44. 3.99 5-5. 5. ELEVI PREZENȚI 30 32 30 31 28 30 18 24 26 30 22 21 24 27 19 11.99 10 4 7 3 1 6 3 5 2 4 88.90 4. Situaţia rezultatelor elevilor este redată în tabelul următor: NR. 9.29 5.26 5.99 6-6. 4.99 5 12 10 4 8 5 3 1 4 4 1 55.99 9-10 33 . CLASA NR.95 6.99 3-3.81 6. 13.26 3. 14.99 8-8.99 4 3 1 14 2 6 2 1 1 9-10 MEDIA IX A IX B IX C IX D XA XB XC XI A XI B XI C XI D XII A XII B XII C XII D 6 5 - 6.99 22 1 5 22. 8. 11. 10.

99 8-8.99 2-2. 2. 13. 12.64 4.La evaluarea iniţială la disciplina limba engleză.83 2. 3.90 1.99 5-5.81 2. 11. 10.99 7 5 7 12 3 5 12 2 4 1 55. 14.99 3 1 9 7 1 3 4 5 9 2 3 66.19 3.99 1 3 6 2 5 1 1 MEDIA 5.99 4 7 1 1 1 3 1 3 2 88.11 5. ELEVI PREZENȚI 30 32 30 31 28 30 18 24 26 30 22 22 24 27 18 11.29 2.99 9 10 1 2 1 5 1 7 9 3 3 1 8 11 2 44.99 3-3.31 4. 4.99 6-6.99 4-4. au participat 392 de elevi iar rezultatelor elevilor sunt redate în tabelul următor: NR. 9. 15.99 7-7.62 4. 8.99 9-10 34 .20 CLASA IX A IX B IX C IX D XA XB XC XI A XI B XI C XI D XII A XII B XII C XII D 9-10 2 1 0 - Prezenţa elevilor la testarea iniţială la limba engleză 392 91% 37 9% Rezultatele pe medii la testarea iniţială la limba engleză 72 77 73 58 47 20 23 19 Prezenţi Absenţi 3 1-1. ELEVI 31 32 33 33 31 30 22 24 28 32 23 26 28 29 27 NR. 7.04 3. 5.49 1.99 2 13 6 6 2 9 2 5 2 11 1 4 5 9 33. 6. 10 5.99 2 3 4 2 6 1 2 77.70 5.67 5. NR.99 1 22 23 7 8 1 3 7 22. CRT 1.

CLASA NR. IX D 33 27 5.99 35 .60 2.99 6-6.99 9 12 3 2 5 20 12 16 12 3 9 4 9 11 44. ELEVI PREZENŢI 1. IX B 32 32 3.limba franceză 34 8% Prezenţi Absenţi 395 92% Rezultate după medii la limba franceză 115 127 40 50 32 19 2 7-7.36 2.09 3.La evaluarea iniţială la disciplina limba franceză au participat 395 de elevi.99 2 8-8.99 2 88.99 1 2 5 1 15 1 2 10 2 6 3 22.99 5 10 1 1 2 77.99 3 2 6 2 1 6 1 4 4 3 66.90 2.95 3.24 5. XB 30 30 7. ELEVI CRT.08 2.46 3. NR.99 5-5.99 5 5 1 6 3 4 8 4 9 4 1 55. XC 22 18 8. IX C 33 29 4.99 4-4. XA 31 31 6.50 1.99 8 12 24 19 1 3 3 4 7 2 3 3 17 6 3 33.99 0 9-10 1-1.43 3.28 2.99 2-2. Situaţia rezultatelor elevilor este redată în tabelul următor: NR.37 3. XI A 24 23 9.99 3-3.99 1 1 910 MEDIA 3. IX A 31 30 2.36 Prezenţa elevilor la testarea iniţială .84 4. XI B 28 25 10 XI C 32 31 11 XI D 23 21 12 XII A 26 25 13 XII B 28 23 14 XII C 29 29 15 XII D 27 21 11.35 3.

99 6 20 15 10 9 8 16 9 2 4 44.99 8-8.La evaluarea iniţială la disciplina istorie au participat 394 de elevi. 5.99 5 5 5 2 12 1 2 77. 6.44 6.99 1 22. rezultatelor elevilor fiind redate în tabelul următor: NR.49 4. 1.99 5-5.75 5.99 2-2.99 4-4. 10 11 12 13 14 15 CLASA IX A IX B IX C IX D XA XB XC XI A XI B XI C XI D XII A XII B XII C XII D NR.99 7 1 2 1 8 8 8 5 6 2 2 19 19 66.34 5.99 6-6. 4. 2.63 3. CRT. 8.99 3-3.44 6.84 3. 3. ELEVI 31 32 33 33 31 30 22 24 28 32 23 26 28 29 27 NR.30 3.16 3. ELEVI PREZENŢI 31 32 30 28 30 29 18 22 25 31 20 25 25 28 20 11.01 6.99 36 . 7.99 1 5 3 8 5 2 6 1 11 33.99 17 6 10 9 2 13 3 1 12 3 3 5 3 5 55.99 4 3 2 2 9-10 2 1 MEDIA 4.18 3. 9.99 9 5 2 9 1 88.16 3.04 Prezenţa elevilor la testarea iniţială la istorie 35 8% Prezenti Absenti 394 92% Rezultatele pe medii la testarea iniţială la istorie 99 92 88 42 32 26 11 3 9-10 0 1-1.20 4.86 5.99 7-7.

7. ELEVI PREZENŢI 31 30 29 27 31 28 17 24 25 31 19 23 24 29 20 11.45 4.73 7.85 3. 8.17 4.53 3.99 8-8. 4.34 6.42 6. ELEVI 31 32 33 33 31 30 22 24 28 32 23 26 28 29 27 NR.31 3. 2. CRT.99 3 11 6 6 3 2 33.99 9 1 13 13 6 5 11 5 6 88.99 5 4 6 1 1 4 1 6 3 7 2 66.72 7.99 1 3 22.99 4-4.36 8. 1. 6.99 6-6.36 4. rezultatele obţinute fiind după cum urmează: NR.99 7-7.99 6 8 9 4 2 5 17 7 3 1 12 55. 5.61 7. 10 11 12 13 14 15 NR.La disciplina geografie au fost evaluaţi 388 de elevi.99 5 1 12 7 1 4 14 3 MEDIA 6.48 3.99 3-3.99 2 8 8 8 7 1 7 3 10 1 2 44.99 3 4 3 4 1 7 10 6 2 11 1 77.99 5-5. 3.32 6. 9.99 9-10 37 .99 2-2.37 CLASA IX A IX B IX C IX D XA XB XC XI A XI B XI C XI D XII A XII B XII C XII D 9-10 1 1 2 4 1 3 - Prezenţa elevilor la testele iniţiale la geografie 41 10% 388 90% Prezenţi Absenţi Rezultatele pe medii la testarea iniţială la geografie 74 69 57 40 31 12 52 47 4 1-1.

ELEVI 31 32 33 33 NR. ELEVI PREZENȚI 31 28 17 11.99 2 4 1 77. iar rezultate lor se pot observa în tabelul următor: NR.99 10 5 8 5 77. 4.80 4.99 4-4.99 8-8. CLA SA IX A IX B IX C IX D NR.90 38 . argumentare şi comunicare 34 28 19 12 2 1-1.99 1 1 22. 3.99 1 4 44.99 1 7 1 9-10 2 1 MEDIA 6. ELEVI PREZENŢI 31 32 30 28 11.99 12 4 66.99 3 7 2 44.99 11 9 3 9-10 Elevii claselor a X-a au fost evaluaţi la disciplina psihologie.99 3-3.99 6-6. argumentare şi comunicare.99 3 2-2.3 Prezenţa elevilor la testarea iniţială .99 33.99 7 5 2 88.99 14 1 910 7 MEDIA 8.5 6. 2.Elevii claselor a IX-a au fost evaluaţi la disciplina logică.8 4.99 12 5 7 10 66. La evaluare au participat 121 de elevi.logică.8 5. 3. CRT 1.99 1 5 5 5-5. 1.99 5-5.99 1 2 33. 2.99 22.99 6 6 55. argumentare şi comunicare 7 5% Prezenţi 121 95% Absenţi Rezultatele pe medii la logică. CLASA XA XB XC NR.99 6 10 1 2 88. 10 5. La evaluare au participat 76 de elevi. CRT . ELE VI 31 30 22 NR.99 7-7. Rezultatele lor sunt următoarele: NR.

3.Prezenţa elevilor la testele iniţiale la psihologie 7 8% Prezenţi 76 92% Absenţi Rezultatele pe medii la testarea iniţială la psihologie 16 15 12 7 5 7 0 1-1.99 7 1 8 88.99 4-4.1 39 .99 3-3.99 6 8 7 1 1 77.99 0 2-2. 1. 5.99 6-6.3 5.99 3 6 5 2 2 66.2 5. CLASA XI A XI B XI C XI D XII D NR.99 1 33.99 9-10 Elevii claselor a XI-a au fost evaluaţi la disciplina economie. ELEVI PREZENȚI 24 25 31 20 19 11. ELE VI 24 28 32 23 27 NR.99 0 7-7.99 5-5.99 6 1 9-10 2 MEDIA 7.99 8-8.7 4. 2.99 1 22. CRT .99 6 7 10 8 55. Rezultatele celor 119 elevi care au participat la evaluare sunt următoarele: NR. 4.4 4.99 3 3 7 7 44.

99 3-3. CRT 1.99 3 88.99 1 4 44.99 1 22.99 8-8.99 7-7.99 10 4 77. ELEVI PREZENȚI 23 29 11.99 5-5.99 1 33. CLA SA XII A XII C NR.99 6-6. ELEVI 26 29 NR.00 4.99 1 10 55.80 Prezenţa elevilor la testele iniţiale la filosofie 52 95% 3 5% Prezenţi Absenţi 40 .Prezenţa elevilor la testele iniţiale la economie 15 11% 119 89% Prezenţi Absenţi Rezultatele pe medii la testele iniţiale la economie 31 23 20 18 16 7 1 1-1.99 4-4. Situaţia rezultatelor elevilor este redată în tabelul următor: NR. 2.99 2 9-10 La evaluarea iniţială la disciplina filosofie au participat 52 de elevi din clasele a XII-a.99 8 8 66.99 1 910 MEDIA 6.99 1 2-2.

Utilizarea mijloacelor audio-vizuale la clasă. OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI • Testul oferă fiecărui elev o imagine asupra nivelului individual de • Utilizarea frecventă a testării standarcompetenţe dizate poate favoriza apariția răspunsului-şablon • Aplicarea testului ajută elevul să se obișnuiască cu evaluarea standardizată La nivelul comisiei metodice s-au propus următoarele măsuri de remediere şi corectare a rezultatelor: 1.E • Poate avea caracter inhibitoriu pentru subiecţii introvertiţi (poate genera • Evaluarea este centrată pe verificarea competenţelor conform prostres) gramei şcolare • Testele au avut un nivel mediu de dificultate și puteau fi rezolvate în • Nu asigură evaluarea întregii materii predate elevilor 45 de minute • Itemii au fost formulați clar. Moldovan Adina) 41 .99 7-7. s-au evidenţiat următoarele aspecte: PUNCTE TARI PUNCTE SLABE • Testele au fost realizate după modelul C. pe grupe). elevi • Faptul că notele nu sunt trecute în catalog conduce în foarte multe cazuri la dezinteresul elevilor faţă de această evaluare.99 1 8-8.99 5-5. respectând programa școlară şi • Marea majoritate a elevilor a rezolvat (integral sau parţial) doar itemii din parnivelul clasei tea I iar eseul din partea a II-a nu a fost • Au fost şi elevi care au tratat cu seriozitate subiectele scris decât de aproximativ 25% dintre • Au fost obţinute şi câteva note peste 9. Aplicarea unui sistem de lucru diferenţiat (individual.E.99 3-3. 5. precis. precum şi a competenţelor de receptare a mesajului scris.99 1 2-2.99 4-4. 4.99 0 9-10 În urma rezultatelor obţinute de către elevi.99 6-6. Întocmirea unor fişe de lucru destinate omogenizării şi recuperării noţiunilor de bază utilizate de fiecare elev din clasă. 6. 3. în scopul dezvoltării competenţelor de comunicare în limba modernă.N. 2. Urmărirea dezvoltării competenţelor de comunicare în limba modernă. (Întocmit prof. Sprijinirea elevilor în vederea obţinerii unor rezultate mai bune. Dobândirea deprinderii de a citi o hartă (la disciplina geografie).Rezultatele pe medii la testarea iniţială la filozofie 16 14 11 5 3 1 1-1.

asigurarea „continuităţii” în formarea/ dezvoltarea competenţelor şi nevoia de anticipare a procesului didactic adaptat posibilităţilor elevului reprezintă condiţii ale proiectării evaluării iniţiale. Materiale folosite la ambalare Testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi. Defineşte operaţia de mărunţire 4. la finalul parcurgerii modulelor.5. Descrierea materiilor prime şi materialelor în industria alimentară 2.Descrie sticlăria.X domeniul Industria alimentară şi pentru domeniul electric Evaluarea iniţială pentru clasa a.ustensilele şi aparatele de laborator Testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi. De aceea rezultatele au fost sub aşteptări.IX domeniul industrie alimentară şi pentru clasa a X domeniul industria alimentară pentru anul şcolar 2011-2012 are drept scop cunoaşterea potenţialul de învăţare al elevului la începutul programului de instruire la intrarea în clasa a -IX. Competenţele formate anterior. minerală 3. Metode de analiză senzorială a materiilor prime de origine vegetală. fiecare elev să-şi fi dezvoltat integral competenţele prevăzute în cuprinsul acestuia. formal sau informal. asigurarea „continuităţii” în formarea/ dezvoltarea competenţelor şi nevoia de anticipare a procesului didactic adaptat posibilităţilor elevului reprezintă condiţii ale proiectării evaluării iniţiale.a respective a-X-a. Competenţele formate anterior. Partea a-II-a cuprinde itemi subiectivi pentru care se acordă 45 de puncte. calificarea Tehnician în industria alimentară pentru anul şcolar 2011-2012 are drept scop cunoaşterea potenţialul de învăţare al elevului la începutul programului de instruire la intrarea în clasa a XI. Metode de analiză senzorială a materiilor prime de origine vegetală. Partea a -II . vor ajuta profesorul în realizarea programului de învăţare centrată pe elev astfel încât. fiecare elev să-şi fi dezvoltat integral competenţele prevăzute în cuprinsul acestuia. la finalul parcurgerii modulelor.IX a competenţele vizate au fost: 1. Raport privind rezultatele obţinute la testele iniţiale la cultura de specialitate la clasele a -IX şi a. Descrierea materiilor prime şi materialelor în industria alimentară 2. Realizează amestecarea 5. formal sau informal.a respective a XII-a. vor ajuta profesorul în realizarea programului de învăţare centrată pe elev astfel încât.7.a competenţele vizate au fost: C 1. mineral. La clasa a . 4. eterogenitatea pregătirii elevilor. Execută operaţia de precurăţire şi conservare a cerealelor C 2. eterogenitatea pregătirii elevilor. Partea I cuprinde itemi obiectivi pentru care se acordă 45 de puncte. minerală 3. animală. La clasa a XI. La clasa a –X-a competenţele vizate au fost: 1. Stabileşte destinaţia materiilor prime de origine vegetală. Constatări : elevii au reuşit în mare parte sa răspundă cerinţelor în cazul itemilor obiectivi cu alegere duală si de tip pereche dar au avut dificultăţi în cazul itemilor subiectivi de tip eseu si semiobiectivi. Partea I cuprinde itemi obiectivi şi semiobiectivi pentru care se acordă 45 de puncte.a cuprinde itemi semiobiectivi şi subiectivi pentru care se acordă 45 de puncte. Obiectul evaluării iniţiale îl constituie acele competenţe formate anterior şi care reprezintă premise pentru dezvoltarea competenţelor specifice domeniului Industrie alimentară. Evaluarea iniţială pentru clasa a XI calificarea Tehnician în industria alimentară şi pentru clasa a XII ruta progresiva. Constatări : elevii au reuşit în mare parte să răspundă cerinţelor în cazul itemilor obiectivi cu alegere duală si de tip pereche dar au avut dificultăţi în cazul itemilor subiectivi de tip eseu si semiobiectivi se exprimă cu dificultate nu reuşesc sa facă corelaţia dintre noţiunile învăţate. Obiectul evaluării iniţiale îl constituie acele competenţe formate anterior şi care reprezintă premise pentru dezvoltarea competenţelor specifice domeniului Industrie alimentară. Pregăteşte materiile prime şi auxiliare 42 . animal. animală.

4. Prepară aluatul C 4.99 77. Prezintă rolul protidelor în alimentaţie C8. Prezintă rolul lipidelor în alimentaţie C8.99 55.12 1 1 8 4 1 1 - - - 3. Prepară aluatul opărit Testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi.99 33. Descrie rolul biocatalizatorilor C11. Constatări : elevii au reuşit în mare parte sa răspundă cerinţelor în cazul itemilor obiectivi cu alegere duală si de tip pereche dar au avut dificultăţi în cazul itemilor subiectivi de tip eseu si rezolvare de problem.99 10 MEDIA CLASEI IX D INDUSTRIE ALIMENTARA X D INDUSTRIE ALIMENTARA XI D INDUSTRIE ALIMENTARA XII D INDUSTRIE ALIMENTARA 33 29 - - - 9 10 8 2 - - - 5. Prepară aluatul dospit C11. Partea I cuprinde itemi obiectivi pentru care se acordă 45 de puncte.99 22. Partea I cuprinde itemi obiectivi pentru care se acordă 40 de puncte.C 3. Partea I cuprinde itemi obiectivi şi semiobiectivi pentru care se acordă 45 de puncte. La clasa a XII-a competenţele vizate au fost: C 8. Pentru domeniul electric testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi.99 88. Constatări : elevii au reuşit în mare parte sa răspundă cerinţelor în cazul itemilor obiectivi cu alegere duală si de tip pereche dar au avut dificultăţi în cazul itemilor subiectivi de tip eseu si rezolvare de probleme.59 21 22 17 16 - - 4 3 8 2 - - - - 5.1.1. De aceea rezultatele au fost sub aşteptări. Partea a II-a cuprinde itemi subiectivi pentru care se acordă 45 de puncte.77 12 10 0 2 3 3 2 - - - - - 3. Partea a II-a cuprinde itemi semiobiectivi şi subiectivi pentru care se acordă 45 de puncte. Constatări : elevii au reuşit în mare parte să răspundă cerinţelor în cazul itemilor obiectivi cu alegere duală si de tip pereche dar au avut dificultăţi în cazul itemilor subiectivi de tip eseu si in realizarea diagramelor.99 66. Prelucrează aluatul C 5 Obţine vinul nou C 6 Obţine malţul C 7 Obţine Berea Testul de evaluare iniţială este alcătuit din două părţi.99 99.97 43 . se exprimă cu dificultate nu reuşesc sa facă corelaţia dintre noţiunile învăţate. De aceea rezultatele au fost sub aşteptări. Situaţia statistică la testarea iniţiala ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII CLASA Total Prezenţi 11. Partea a II-a cuprinde itemi semiobiectivi şi subiectivi pentru care se acordă 50 de puncte.4. Prezintă rolul glucidelor în alimentaţie C8.2.3.99 44.

52 8 23 17 2 (Întocmit prof. pentru industrie alimentară şi stoica Gheorghe şi Zogorean camelia pentru domeniul electric) III. transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi.Stabilirea responsabilităţilor membrilor Comisiei pentru EAC şi a activităţii subcomisiilor din cadrul CEAC .68 4. Capacitatea instituţională. activitatea metodică.99 3 11 5 1 - 77. accesibilitatea resurselor adecvate învăţării.Revizuirea Manualului Calităţii . C. diplomele şi calificările oferite.99 4 - 33. .Iniţierea membrilor nou veniţi 44 .Reînnoirea documentelor referitoare la calitate.CLASA Total Prezenţi 31 8 11. proceduri de evaluare periodica a calităţii corpului profesional.Elaborarea Planului de activitate pentru anul şcolar în curs . B. concretizate prin următoarele criterii: conţinutul programelor de studiu. certificatele. Stanciu Iuliana. al anului şcolar 2011-2012 Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi-a desfăşurat activitatea conform Planului de acţiune întocmit la începutul anului şcolar conform domeniilor si criteriilor de mai jos: A. funcționalitatea structurilor de asigurare a calităţii educației. rezultatele învăţării. Eficacitatea educaţională.78 IX C MECANICA XII D MECANICA IX B ELECTRIC X B ELECTRIC XI B ELECTRIC XII B ELECTRIC 33 13 - 4.99 - 99.99 12 2 1 44.99 - 10 MEDIA CLASEI 3.99 4 1 8 11 1 - 66. administrative şi manageriale. Activităţile desfășurate de comisie au fost: .Revizuirea unor proceduri de comunicare internă . care se concretizează prin următoarele criterii: strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii. după caz.12 5. Managementul calităţii.99 6 4 - 88. resursele umane. proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor învăţării. baza materială.Întocmirea Raportului de Monitorizare Internă pentru perioada I. baza de date actualizată sistematic referitoare la asigurarea internă a calităţii. monitorizarea şi revizuirea periodica a programelor aplicate CDS/CDL şi a activităţilor desfășurate. conform legii. ANALIZA ACTIVITĂŢII COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII În semestrul I. activitatea financiară a organizaţiei. proceduri privind iniţierea.99 - 22. definită prin următoarele criterii: structurile instituţionale. documentarea permanentă conform noilor cerinţe privind asigurarea calităţii . care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a obţine rezultatele aşteptate ale învăţării.14 3.Întocmirea Regulamentului Comisiei pentru EAC .88 32 30 28 28 32 27 27 25 - - 5. care rezultă din organizarea internă şi infrastructura disponibilă.99 8 5 6 7 55.Elaborarea Planului operaţional .

participând 23 cadre didactice ca observatori iar 30 au fost observaţi. laboratoare. S-au completat fişe de observare pentru 48 de lecţii. Plan operaţional)  Reactualizarea manualului pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  Realizarea unui număr mare de interasistenţe în prima perioadă de monitorizare de către membrii comisiilor metodice “ Limbă şi comunicare” şi Tehnologii  Utilizarea eficientă a muncii pe grupe de elevi  Utilizarea mai frecventă a mijloacelor moderne de predare învăţare  Preocuparea cadrelor didactice pentru realizarea portofoliilor  Buna colaborare între membrii CEAC şi responsabilii CM  Menţinerea parteneriatului existent cu agenţii economici Puncte slabe:  Număr mic de proceduri elaborate  Insuficienta colaborare a părinţilor elevilor cu diriginţii şi şcoala  Numărul mare de absenţe în rândul elevilor în special de la filiera Tehnologică  Informaţiile în legătură cu nevoile. aşteptările.  Neaplicarea chestionarelor personalului angajat şi elevilor pentru colectarea feedback-ului  Lipsa psihopedagogului în şcoală Oportunități:  Personalul de conducere este angajat şi implicat în mod activ în procesul de autoevaluare.Organizarea sistemului de stocare şi păstrare a documentelor şcolare ale cadrelor didactice . cabinete.Elaborarea Planului de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2011-2012 . 45 . interesele şi caracteristicile tuturor factorilor interesaţi (ex.educativ  Elevi relativ disciplinaţi ce respectă regulamentul şcolar.Realizarea interasistenţelor în cadrul comisiilor metodice .Urmărirea lunară a absenteismului şi a situaţiei disciplinare .Stabilirea unor proceduri de îmbunătăţire a activităţilor din şcoală . Raport de monitorizare. parteneri economici) se colectează mai greu. Raport de evaluare internă.  Spaţii corespunzătoare şi suficiente pentru buna desfăşurare a procesului instructiv educativ (săli de clasă.Întocmirea Raportului de evaluare internă Puncte tari:  Elaborarea documentelor la timp ( Raport de autoevaluare.Întocmirea Raportului de autoevaluare pentru anul şcolar 2010-20011 . sporirea gradului de motivare al elevilor prin îmbunătăţirea activităţii de învăţare centrată pe elev. sală de sport). pentru scăderea absenteismului şi abandonului şcolar.  Colectivul de cadre didactice calificate  Preocuparea personalului didactic pentru îmbunătăţirea procesului instructiv . Ameninţări:  Nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară  Numărul mic de agenţi economici din zonă care îşi manifestă interesul pentru a angaja personal calificat  Număr mic de elevi care îşi continuă studiile în ciclul superior al liceului prin ruta progresivă Concluzii: Toţi membrii personalului trebuie să fie implicaţi în implementarea asigurării calităţii pentru creşterea eficienţei procesului instructiv – educativ. ateliere. . Plan de îmbunătăţire..

conţinuturi puţin atractive pentru elevi şi care nu fac legătura dintre activitatea de învăţare şi viața cotidiana.ul naţional este obligatoriu pentru toate formele de învăţământ şi prin asistenţe am constatat ca este respectat şi aplicat la toate clasele din şcoală.achiziţii cognitive minore.Elevii sunt copleşiţi de asimilarea de informaţii .curriculum . .) Scopul principal al asistenţelor şi observarea activităţilor • nivelul şi calitatea conţinuturilor învăţate • calitatea pregătirilor profesionale • existenta condiţiilor de studiu • măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare • calitatea metodelor şi mijloacelor de predare/învăţare • calitatea influentei educative a sănătăţii şi securităţii elevilor în spaţiu şcolar • monitorizarea activităţii diriginţilor şi consilierea acestora b. a cercurilor pedagogice şi a comisiilor metodice.lipseşte baza activităţii practice şi experimentale .Nu susţin motivaţia elevilor pentru învăţarea continua .existenţa în şcoală unor profesori valoroşi care sunt în măsura sa îndeplinească rolul de mentor pentru cadrele didactice tinere.îl descoperă pe elev sub pragul de interes PROIECTAREA DIDACTICĂ PUNCTE TARI .respectarea procedurilor legale în parcurgerea etapelor de stabilire a CDŞ PUNCTE SLABE .scăderea interesului elevilor pentru disciplina aleasa pentru ca nu propune situaţii de învăţare diverse şi eficiente . .număr mare de profesori preocupaţi care elaborează structuri de programe atractive pe diferite domenii şi pe care le trimit spre avizare la ISJ MM.lipseşte perspectiva asupra învăţării continue. care să realizeze sinteze inedite pentru elevi . selecţia critica a informaţiei după criteriul importantei şi utilităţii PUNCTE SLABE . . .curriculum-ul naţional nu este centrat pe competente.) Analiza SWOT a aspectelor generale constatate în activitatea de asistenţă şi observare a activităţilor CURRICULUM NAȚIONAL PUNCTE TARI .nu se comunica elevilor obiectivele lecţiei . . .proiectarea didactica trebuie sa ia în considerare şi .proiectarea trebuie sa se realizeze pe etica transdisciplinară . .elaborarea unui număr mic de CDŞ inter/transcurriculare.nu reuşeşte sa formeze competente ca finalitate a învăţării. umane şi cu aşteptările comunităţii. a metodelor active şi interactive de predare.diversificarea şi dezvoltarea CDŞ şi CDL. REPERE CURRICULARE IDENTIFICATE PRIN OBSERVAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂŞURATE a. deprinderi şi atitudini .autorii de manuale împărtăşesc mitul intelectualist .se impune o noua perspectiva asupra programei.demersuri didactice bine construite 46 PUNCTE SLABE . în funcţie de solicitările elevilor şi părinţilor în raport cu resursele materiale. .elementele de noutate din domeniul curricular au fost diseminate în cadrul consfătuirilor.IV.personalul didactic este format pe problematica curriculumului naţional. .Proiectarea didactica – demers personalizat în foarte multe cazuri . CURRICULUM OPŢIONAL PUNCTE TARI .activităţile didactice evoluează pe structura programei. .

slaba pregătire metodica a unor profesori.o mare parte a profesorilor a delegat responsabilităţi în cadrul grupurilor de lucru. .la unele clase elevii nu se implica deplin.dorinţa unor profesori de a se impune în profesie prin aplicarea elementelor de noutate. etc. au valorizat cea mai parte a elevilor.echilibrarea strategiilor clasice în predare prin utilizarea cu succes şi a strategiilor activ-participative.unele strategii didactice nu încurajează reflecţia personala a elevilor. PUNCTE SLABE .redactarea de către profesori a unor instrumente proprii de evaluare. .traseu profesional precar pentru debutanţi şi necalificaţi. cu imagine de sine slab structurata) .Proiectarea lecţiilor este conceputa curricular la nivelul corelaţiei scop-obiective-continut-mutareevaluare .Majoritatea profesorilor au portofolii personale întocmite după cerinţe STRATEGII. .unii profesori nu fac dovada valorificării competentelor dobândite prin cursurile de formare.abordarea diferențiata a elevilor din același colectiv . . intrun anumit câmp de variabile pedagogice şi psihologice .lipsa de experienţa. . învăţarea prin proiecte. .Obiectivele operaţionale sunt derivate din obiectivele cadru . cu ocazia asistenţelor.statut de actor pasiv pentru unii elevi în cadrul scenariului didactic.elev.flexibilizarea relaţiei profesor . volitiv şi afectiv . consiliere şi orientare.PUNCTE TARI .nu au fost folosite strategii variate pentru a putea răspunde stilurilor individuale de învăţare .unele planificări sunt superficiale iar altele nu ţin cont de graficul de practică.uniformizarea proceselor de învăţare MANAGEMENTUL CLASEI PUNCTE TARI .rutina în actul educaţional .elevii nu realizează învăţarea cognitiva. elaborare de scenarii didactice model.în unele situaţii şcoala a încetat sa mai fie spațiul rigorii. a sugestiilor metodice care au la bază strategii activ – participative.ruptura intre predare şi finalităţile învăţării .planificarea este completată cu materiale auxiliare : fişe de lucru. disciplinie şi respectului. operatorie şi creativa. teste.promovarea lucrului în echipa şi stimularea creativității PUNCTE SLABE . modele de structurare şi organizare a conţinuturilor didactice .neadaptarea stilului de lucru la particularităţile psihoindividuale ale elevilor. 47 . . predarea în echipa. PUNCTE SLABE deficientele de învăţare a unor elevi (elevi hiperactivi. . . .Adecvarea strategiilor contextului educaţional. stabilirea unui raport bazat pe respect şi comunicare deschisa. concretizată în: studiu personal. . prin cooperare. prezentarea lor cu diverse ocazii. săptămânile de predare nu sunt corelate cu săptămânile de practică.strategia de instruire nu este corelata cu cea de evaluare . . METODE PUNCTE TARI . intelectual. .elaborarea.Abordări moderne în domeniul predării.Ideea de efort îi descurajează pe mulți elevi mai ales pe cei de la ŞAM şi unele clase tehnologice. . . absenta tactului şi harului pedagogic.

are semnificație sociala şi pedagogica PUNCTE SLABE O parte din profesori . .lipsesc din portofoliile profesorilor fisele individuale de progres şcolar ale elevilor.accesarea softului didactic din platformele AEL în secvenţe de lecţii sau lecţii întregi. de culturalizare.lipseşte caracterul stimulativ al evaluării . . comunicare şi interrelaţionare în vederea preveni.menţinerea unor planşe vechi.sunt profesori care asigură feed-back-ului pozitiv în secvenţele de evaluare .numărul redus de lecţii ţinute în laboratorul AEL pendentă.conservatorism în evaluare. .diversificarea formelor de evaluare şi aplicarea itemilor cu structuri variate.a existat toleranţă excesivă faţă de incultura şi greşelile care frizează negativismul. .nu evaluează eficienta strategiilor aplicate . .sunt situaţii în care evaluarea nu se bazează pe munca în timp a elevului .notarea ritmică. detrimentul materialelor noi primite.evaluarea este subordonata activităţii de instruire ..accentuarea funcţiei formative şi reglatorii a evaluării .doză mare de subiectivism în evaluările orale. EVALUAREA CONTINUĂ PUNCTE TARI .le în învăţare. de formare şi dezvoltare a personalităţii care poate fi dus la îndeplinire doar de întreaga echipă didactică. bazata pe memorare. ca sumă a mai multor forme de evaluare practicate la clasă . .profesorii preocupaţi de aprecierea cantităţii şi calităţii cunoştinţelor ..uneori nu se reuşeşte dobândirea autonomiei individuare.integrarea în secvenţele lecţiei a materialelor per.) Aria curriculară „Limbă şi comunicare” + „Om şi societate” Procesul educaţional este un act de socializare. ANALIZA ACTIVITĂȚII PE ARII CURRICULARE a. 48 .evaluarea nu se face în contextul dezvoltării viitoare ca persoana adulta. a testelor redactate de profesori. Aceste finalităţi se realizează începând cu echipa managerială continuând cu comisiile metodice pe discipline şi încheindu-se la nivelul clasei de elevi sub îndrumarea dirigintelui ca mentor şi ca organizator al acesteia.valorificarea avantajelor portofoliului ca modalitate de evaluare. şi multiplicate pentru fiecare elev. .Identificarea unor moralităţi eficiente de cunoaşte.utilizarea textelor suport. submeodicritatea şi dispreţul faţă de şcoala RESURSE DIDACTICE PUNCTE TARI PUNCTE SLABE .utilizarea tehnicilor alternative de evaluare. în sonale sau din dotarea şcolii. fata de ierarhizarea prin note. . exista un atașament atât al profesorilor cat şi al părinţilor.evaluarea este lineara.situaţii de hazard în evaluare .PUNCTE TARI PUNCTE SLABE . echilibrată. .nu se cunoaște de către unii profesori nivelul dezvoltării psihice al elevului V. . . panouri de afişaj. a fişelor de muncă inde.. rii şi soluţionării conflictelor .implicarea profesorilor ca şi consultanţi ştiinţifici în stabilirea necesarului de material didactic pentru disciplina predată. .nu determina gradul de atingere al obiectivelor .

educaţie plastică . Unitate prin diversitate” . coerent de evaluare a performanţelor elevilor.religie.limba şi literatura română .Obiectivul principal al şcolii este ridicarea calităţii muncii instructiv – educative în concordanţă cu cerinţele Reformei şi asigurarea modernizării bazei materiale în vederea obţinerii de performanţe. 3. Utilizarea eficientă a metodelor şi a instrumentelor de evaluare (sumativă şi formativă) pe parcursul întregului an şcolar. Racz Olivia. Fodor Iosif. pornind de la obiectivele de referinţă/competenţele specifice din programele şcolare (evaluare internă).geografie . s-au distribuit sarcinile din catedră. s-au discutat problemele nou apărute în programele şcolare. Obţinerea unor rezultate mai bune la concursurile şcolare şi la examenul de bacalaureat. s-au discutat titlurile viitoarelor activităţi din noul an şcolar. de condiţiile comunităţii şi de familiile elevilor. expoziţii de proiecte ale elevilor. în întregul ei („a învăţa să fii”) şi a competenţelor sociale şi profesionale („a învăţa să fii împreună cu alţii”) – toate aceste domenii concurând la potenţarea dezvoltării şi devenirii individului în cadrul societăţii („a învăţa să devii”). pornind de la competenţele generale şi cele specifice.prof.istorie . Profesorii au participat.limba franceză. sesiuni de comunicări ştiinţifice ale elevilor) Temele propuse pentru semestrul I au fost: . Obiectivele propuse au fost: 1. 4. în aceeaşi lună.prof. deprinderi.prof.prof. de la simpla achiziţie de cunoştinţe („a şti”) şi de la formarea deprinderilor („a învăţa să faci”). Sarosi Izabella.limba franceză . Totodată.Ziua Europeană a limbilor.prof.limba engleză . Participarea la competiţii care să permită valorificarea creativităţii elevilor şi valorizarea acestora (parteneriate. Oltean Laura. sub influenţa schimbărilor sociale fundamentale.prof. Mateuţ Monica. accentul strategic în procesul educaţional se mută de la punctual şi fragmentat (cunoştinţe. Popoviciu Ionela.discipline socio-umane . indiferent de vechimea la catedră sau de gradul didactic Comisia metodică „Limbă şi Comunicare. Sălcudean Rareş. proiectarea activităţilor de învăţare. Andreica Gheorghe.prof.prof. ţinându-se cont de situaţia concretă din şcoală.educaţie fizică .prof.referate şi prezentări PowerPoint cu tema „26 Septembrie. de o primă întâlnire de catedră. Moldovan Elvira. 6. la consfătuirile organizate de către inspectorul de specialitate şi de către ISJ Mureş urmate. Moldovan Adina. Ameliorarea calităţii bazei materiale existente în dotarea laboratoarelor şcolii prin reparaţii sau achiziţionarea de material didactic nou de la producătorii existenţi sau de la cunoştinţe şi instituţii. Lungu Gianina. 2.limba şi literatura română .dezbatere cu tema „Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale. limba şi literatura română . Participarea la acţiuni de formare continuă a profesorilor comisiei. În acest sens preocupările primordiale ale comisiei metodice ”Limbă şi comunicare” au fost acelea de a asigura îndeplinirea cu conştiinciozitate a sarcinilor de instrucţie şi educaţie ce revin fiecărui membru al ei şi de a crea un cadru organizatoric necesar permanentei perfecţionări a dascălilor.prof.limba engleză . 49 . la dezvoltarea atitudinilor („a vrea să fii”) şi a personalităţii.prof.limba şi literatura română . Mărginean Arestica. Mocan Viorica.prof. abilităţi izolate ) la integrat. Orientarea educaţiei a evoluat în ultimele decenii.prof. în septembrie 2011. Ameliorarea activităţii procesului de predare-învăţare. Om şi societate” a fost formată din 13 cadre didactice calificate: . în mod considerabil. 5. În cadrul acesteia. holistic şi emergent ( competenţe personale şi sociale ). a planurilor de lecţie şi a schiţelor de plan”. construirea unui sistem unitar. S-au stabilit termenele pentru predarea planificărilor.

- lecţie deschisă: ”Ioan Slavici- Mara”, d-ra prof. Oltean Laura şi referat: “Monografia Satului Sălcud“, d-na prof. Mocan Viorica - pregătirea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare- etapele pe şcoală - program artistic: „1 Decembrie- Ziua Naţională a României” - program artistic „Serbarea de Crăciun” Astfel, în 26 septembrie, cu ocazia Zilei europene a limbilor, d-nele Moldovan Adina şi Mateuţ Monica au desfăşurat în cadrul orelor de curs activităţi legate de acest eveniment. S-au vizionat prezentări PowerPoint şi s-au citit referate întocmite de elevi. Tot în luna septembrie s-a întocmit şi graficul de interasistenţe la nivelul comisiei metodice iar interasistenţele au fost realizate de către toţi membrii comisiei pe tot parcursul anului şcolar. În luna octombrie s-a realizat testarea iniţială a elevilor, încercându-se depistarea lacunelor în cunoştinţele elevilor şi acoperirea lor. Au fost realizate testări la disciplinele limba română, limba franceză, limba engleză, istorie, geografie, logică, psihologie, economie şi filosofie. Evaluarea iniţială la disciplina limba română, desfăşurată la Grupul Şcolar Iernut, la care au participat 392 de elevi, s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor din Nota privind evaluarea iniţială nr. 1691/ septembrie 2011. S-au elaborat subiecte şi bareme de notare, conform matricelor de specificaţii, urmărindu-se evaluarea pe diferite competenţe şi niveluri cognitive. Profesorii au completat borderoul individual de notare, stabilind nota finală, pentru fiecare elev. La nivelul comisiei metodice s-au propus următoarele măsuri de remediere şi corectare a rezultatelor relativ modeste de la testele in iţiale: 1. Întocmirea unor fişe de lucru destinate omogenizarii şi recuperarii notiunilor de bază utilizate de fiecare elev din clasă. 2. Sprijinirea elevilor în vederea obţinerii unor rezultate mai bune. 3. Aplicarea unui sistem de lucru diferenţiat (individual, pe grupe). 4. Urmărirea dezvoltării competenţelor de comunicare în limba modernă, precum şi a competenţelor de receptare a mesajului scris. 5. Utilizarea mijloacelor audio-vizuale la clasă, în scopul dezvoltării competenţelor de comunicare în limba modernă. 6. Dobândirea deprinderii de a citi o hartă (la disciplina geografie) În luna octombrie s-au întocmit planificările anuale şi semestriale precum şi proiectele pe unităţi de învăţare în concordanţă cu acestea. În întocmirea acestora membrii comisiei metodice au ţinut cont de importanţa folosirii mijloacelor şi metodelor moderne de predare, precum şi de nevoile clasei, ale grupurilor valorice din clase şi ale individului. S-a acordat o atenţie deosebită şi învăţării centrate pe elev şi muncii pe grupe. În perioada octombrie-noiembrie s-a desfăşurat campionatul de fotbal pe liceu iar în luna decembrie a avut loc campionatul de tenis de masă, faza pe şcoală. În luna noiembrie d-ra prof. Oltean Laura a susţinut la clasa a IX-a D lecţia deschisă cu titlul ”Ioan Slavici, Mara”. Lecţia a fost apoi urmată de referatul intitulat “Monografia satului Sălcud“ pregătit de d-na prof. Mocan Viorica. Tot în luna noiembrie s-a organizat faza pe şcoală a olimpiadei de limba engleză la care au participat 14 elevi dintre care 3 s-au calificat pentru faza zonală, iar mai apoi 2 la faza judeţeană. Tabel nominal cu notele elevilor participanţi la olimpiada de limba engleză, faza pe şcoală, 22.XI.2011 Punctajul obţiNumele şi prenumele Clasa nut Mărginean Maria IX A 85 Munteanu Alexandru IX A 85 Belean Felix IX B 77 Ciobotă Darius IX B 62

Nr. Crt. 1. 2. 3. 4.

Profesorul îndrumător Moldovan Adina Moldovan Adina Moldovan Adina Moldovan Adina

50

Nr. Crt. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Numele şi prenumele Stuparu Mădălin Labancz Mădălin Laszlo Kinga Şipoş Daiana Popa Adrian Maier Alexandra Măcinică Anca Nistor Alina Şanta Adela Sîvu Oliviu

Clasa IX D IX D XA XA XB XI C XI C XI D XI D XII A

Punctajul obţinut 12 16 78 80 63 44 70 33 22 87

Profesorul îndrumător Sarosi Izabella Sarosi Izabella Moldovan Adina Moldovan Adina Moldovan Adina Moldovan Adina Moldovan Adina Sarosi Izabella Sarosi Izabella Moldovan Adina

În luna decembrie s-a organizat faza pe şcoală a olimpiadei de limba şi literatura română la care au participat 20 elevi dintre care 8 s-au calificat direct la faza judeţeană, nemaifiind organizată etapa zonală. Tabel nominal cu notele elevilor participanţi la olimpiada de limba română, faza pe şcoală, 16.XII.2011 Punctajul obţiNumele şi prenumele Clasa Profesorul îndrumător nut Laszlo Kinga IX A 80 Moldovan Elvira Moldovan Alexandru IX A 80 Moldovan Elvira Munteanu Alexandru IX A 75 Moldovan Elvira Vaida Edit IX A 75 Moldovan Elvira Belean Felix IX B 55 Mateuţ Monica Ciobotă Darius IX B 60 Mateuţ Monica Brudan Oana XA 99 Lungu Gianina Costea Laura XA 113 Lungu Gianina Cernea Diana XA 101 Lungu Gianina Moldovan Alina XA 96 Lungu Gianina Rampa Ana XA 79 Lungu Gianina Moldovan Iosif XB 88 Popoviciu Ionela Popa Adrian XB 87 Popoviciu Ionela Grigoreanu Cocuţa XI A 104 Lungu Gianina Radu Mădălina XI A 80 Lungu Gianina Mocan Maria XI C 85 Moldovan Elvira Maier Alexandra XI C 80 Moldovan Elvira Măcinică Anca XI C 85 Moldovan Elvira Nendrean Alexandra XI C 83 Moldovan Elvira Peterlăcean Adriana XI C 85 Moldovan Elvira

Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Cunoştinţele elevilor au fost verificate de asemenea şi în cadrul concursului „Poveştile cangurului”– responsabili prof. Lungu Gianina, prof. Moldovan Elvira şi prof. Popoviciu Ionela, precum şi a concursului „Cangurul lingvistic”responsabil prof. Moldovan Adina. În luna decembrie s-au desfăşurat mai multe activităţi artistice. Astfel, cu prilejul Zilei Naţionale în canina liceului a avut loc un program artistic care a cuprins expunerea d-lui Andreica Gheorghe despre importanţa momentului 1 Decembrie 1918, recitări de poezii (îndrumători prof. Lungu Gianina, prof. Moldovan Elvira şi prof. Popoviciu Ionela) şi cântece patriotice pregătite de dl. prof. Sălcudean Rareş împreună cu corul şcolii. De asemenea, în preajma Cră51

ciunului, corul şcolii îndrumat de dl. prof. Sălcudean Rareş a colindat cadrele didactice în cancelaria şcolii. Analiza obiectivelor propuse în planul managerial în lumina activităţilor din primul semestru al anului şcolar 20112012 1. Ameliorarea activităţii procesului de predare-învăţare Puncte tari Puncte slabe Toate documentele de proiectare sunt elaborate De multe ori se lucrează centrat pe elev sau pe grupe în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu strate- doar în cadrul orelor de interasistenţă; gia MECTS; S-au întocmit prea puţine proiectări ale unităţilor de Toate cadrele didactice au predat planificările la învăţare. timp; S-a respectat parcurgerea conţinuturilor conform planificărilor anuale; S-au aplicat metode moderne şi active în predarea şi învăţarea disciplinelor umane; S-a monitorizat desfăşurarea activităţilor din cadrul programului de predare; A crescut numărul de ore la care se folosesc mijloacele IT; Oportunităţi Interesul tuturor cadrelor didactice faţă de buna desfăşurare a procesului instructiv - educativ Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin întocmirea de proiecte pe grupe. Ameninţări Motivarea mediocră a cadrelor didactice prin politicile salariale curente; Diminuarea interesului elevilor faţă de şcoală. Scop Ridicarea standardelor calităţii actului de predare –învăţare. 2. Utilizarea eficientă atât a metodelor şi instrumentelor de evaluare sumativă cât şi a celor de evaluare formativă pe parcursul întregului an şcolar; construirea unui sistem unitar, coerent de evaluare a performanţelor elevilor pornind de la obiectivele de referinţă (competenţele specifice din programele şcolare) , pe an de studiu (nivel de învăţământ) Puncte tari Testarea iniţială a determinat planificarea materiei . de o manieră ce permitea elevilor să recupereze cunoştinţele ce nu au fost asimilate; S-a realizat o pregătire cât mai eficientă precum şi ore de consultaţii pentru clasele terminale; S-au interpretat rezultatele testelor şi gradul de atingere a obiectivelor propuse. Puncte slabe

Oportunităţi Evaluarea coerentă a elevilor. Ameninţări Desconsiderarea de către unele cadre didactice a importanţei evaluării sumative. Scop Ridicarea standardelor calităţii evaluării. 3. Obţinerea unor rezultate mai bune la concursurile şcolare

52

Scop: Ridicarea standardelor calităţii actului de predare – învăţare.Puncte tari Puncte slabe S-a realizat selectarea elevilor participanţi la olimpiParticiparea tot mai slabă a elevilor la aceste activiadă. timp şi au avut teme moderne în concordanţă cu noile cerinţe din sistemul de învăţământ. de către fiecare profesor. Elevii calificaţi la faza zonală sau judeţeană a olimpiadelor au beneficiat de pregătire suplimentară. 4. Ameninţări: Scăderea interesului elevilor pentru participarea la olimpiadele şcolare. care pot fi utilizate. Scop: Creşterea calităţii învăţământului românesc. Ameninţări: Determinarea cadrelor didactice de a lua parte la cursurile de formare continuă. cu materialele didactice şi mijloacele de învăţământ existente în şcoală. În cadrul interasistenţelor membrii comisiei au prezentat nişte lecţii bine organizate. adaptate la nivelul clasei. Informaţiile noi din cadrul referatelor nu şiOltean Laura la examenul de definitivat. Ameliorarea calităţii bazei materiale existente în dotarea laboratoarelor şcolii prin reparaţii sau achiziţionarea de material didactic nou de la producătorii existenţi sau de la cunoştinţe şi instituţii Puncte tari Puncte slabe Implicarea profesorilor în utilizarea şi modernizarea Neparticiparea la prezentările de materiale didactice bazei materiale existente în liceu. au găsit mereu ecou în practică. Mărginean Arestica şi a d-rei prof. au dat dovadă de profesionalism şi tact pedagogic. Oportunităţi: Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă. Mocan Viorica. 5. tăţi. a listei acestora. Organizarea concursurilor „Poveştile cangurului” şi „Cangurul lingvistic”- Oportunităţi: Stimularea elevilor în vederea participării la olimpiade. cu obiective bine stabilite. Participarea la acţiuni de formare continuă a profesorilor comisiei Puncte tari Puncte slabe Înscrierea d-nei prof. re reticenţă faţă de participarea la cursurile de Referatele prezentate în cadrul comisiei au fost întocmite la formare continuă. Participarea cadrelor didactice la activităţile comisiei metodice. şi lipsa fondurilor necesare pentru achiziţionarea Cunoaşterea. obiective care au fost atinse. Participarea la cursul de reconversie profesională a d-nei Unii membrii ai comisiei manifestă o oarecaprof. Majoritatea membrilor comisiei a participat la lecţiile deschise şi la activităţile organizate de către Comisie. 53 . Olimpiada pe şcoală a fost bine organizată.

prof.prof. Ameninţări: Lipsa de interes a elevilor de a lua parte la acestea. Participarea la competiţii care să permită valorificarea creativităţii elevilor. nevoile elevilor. expoziţii de proiecte ale elevilor.) Aria curriculară „Matematică şi ştiinţe” I. Iuga Anca-Lidia . şi valorizarea acestora (parteneriate. Elaborarea CDS în concordanţă cu cerinţele elevilor şi resursele şcolii. specialitatea matematică 6.Oportunităţi: Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă. Punând în balanţă atât aspectele pozitive cât şi pe cele negative. Moldovan Adina) b. director specialitatea matematică-informatică 3. Ameninţări: Determinarea cadrelor didactice de a lua parte la cursurile de formare continuă. ţii actului educaţional. specialitatea fizică 8. Scop: Creşterea calităţii învăţământului românesc. Participarea cadrelor didactice la activităţile comisiei metodice. specialitatea fizică 9. Muntean Ioan-prof. specialitatea fizică 10. 6. Oportunităţi: Implicarea cadrelor didactice în activităţile de mai sus .prof. sesiuni de comunicări ştiinţifice ale elevilor) Puncte slabe Puncte tari Participarea la concursul „Poveştile cangurului” şi Nesusţinerea unor sesiuni de comunicări ştiinţifice la „Cangurul lingvistic”.2012 activitatea comisiei metodice s-a desfăşurat în bune condiţii.prof. specialitatea matematică 5.COMPONENȚA COMISIEI: 1. director specialitatea matematică-informatică 2. 54 . Participarea la activităţi cultural-sportive în cadrul parteneriatului dintre Grup Şcolar Iernut şi Grup Şcolar Luduş.prof.prof. OBIECTIVE/ACTIVITĂȚI PROPUSE: 1. profesorilor şi solicitărilor comunităţii locale. consider că în primul semestru al anului şcolar 2011.prof. specialitatea fizică-chimie 7. (Întocmit prof. ale elevilor.Slev Ioan.Bărbat Eniko. specialitatea biologie II. Scop: Creşterea calităţii învăţământului românesc. specialitatea matematică 4. Participarea cadrelor didactice la activităţile comisiei metodice.Pîrlea Ana-Maria.Dubencu Marcel. Prihoi Vasile . Aplicarea curriculum-ului naţional prin armonizarea acestuia la oferta Asigurarea calită. Fogarași Cătălin. Mărginean Imola.Simon Daniela. membrii comisiei preocupându-se pentru creşterea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ.prof. Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a ofertei curriculare în conformitate cu aptitudinile.educaţională a şcolii.prof.

Pregătirea elevilor pentru participarea la Olimpiada de matematică. Crearea cadrului favorizant derulării procesului instructiv educativ : amenajarea claselor. diferenţiate. Practicarea permanentă a evaluării formative. Utilizarea de strategii activ – participative. selor existente. Organizarea de acţiuni metodice la nivelul comisiei. Creşterea activităţilor independente. Măsuri. Planificarea şi susţinerea lucrărilor scrise (evaluarea semestrială a elevilor). Toţi profesorii au realizat la timp planificările anuale şi semestriale. Participarea la proiectele existente în şcoală. Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. Apropierea actului didactic de standardele europene. Participarea şi implicarea tuturor membrilor comisiei metodice în buna desfăşurare a Testării Inițiale. pe unităţi de învăţare. metodica predării disciplinelor din cadrul comisiei. IV. concluziile şi măsurile proiectate în vederea realizării progresului şcolar s-au consemnat şi urmărit pe parcursul întregului semestru. pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiadele și concursurile școlare. discutarea greşelilor tipice . . La sfârşitul lunii septembrie 2011 s-a realizat testarea iniţială a tuturor elevilor. de grup. asigurarea manualelor şi auxiliarelor. Prelucrarea rezultatelor. 55 3. Accentuarea laturii educative. III. metodele şi instrumentele de evaluare. formarea unor atitudini si comportamente la elevi.Derularea programului de formare continuă conform planurilor operaţionale. faza locală. Achiziţionarea de materiale didactice necesare pregătirii de specialitate a elevilor. Valorizarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică pedagogică. ACTIVITĂŢI IMPORTANTE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL COMISIEI METODICE Activitatea comisiei s-a centrat pe: cunoaşterea documentelor curriculare şi şcolare . comandarea de material didactic). Îmbunătăţirea bazei materiale a cabinetului de matematică. Testarea iniţială cu subiecte unice şi barem de corectare. Întreţinerea bazei materiale existente în şcoală. Selectarea. S-au formulat subiecte unice cu bareme de corectare. legătura profesorului cu comunitatea (profesională. fizică și chimie . Valorificarea şi valorizarea resur. 2. Au fost realizate activităţi de perfecţionare la nivelul comisiei metodice . ACTIVITĂŢI IMPORTANTE ÎN CARE AU FOST IMPLICAŢI MEMBRII COMISIEI METODICE Modernizarea bazei materiale (documentarea asupra ofertelor şi întocmirea comenzilor pentru manuale. În luna septembrie 2011 membrii Comisiei Metodice au participat la Consfătuirile cadrelor didactice.Întocmirea planificărilor calendaristice personalizate în funcţie de clasă. Desfăşurarea de ore cu laptopul și videoproiectorul. Stimularea membrilor catedrei sa participe la programe de formare. familială).

Fonduri băneşti insuficiente pentru stimularea activităţile de perfecţionare în cadrul comisiei.Lipsa motivaţiei elevilor pentru studiul . . ANALIZA SWOT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE În semestrul I al anului şcolar 2011 .Interes scăzut al elevilor pentru studiul . evaluarea atât a elevilor cât şi a profesorilor. lipsa timpului necesar pregătirii continuă şi implicarea în acţiuni variate la nivelul suplimentare a elevilor în mare parte datorită liceului şi al judeţului.etc. precum şi avizarea de către ISJ pentru anul şcolar în curs.Pondere mică a elevilor performanţi. În cadrul Ședinței Comisiei Metodice desfășurate în septembrie 2011 a fost prezentată Nota nr: 1691 din 12 09 2011 privind evaluarea iniţială. cabinetele de matematică . comunicarea între membrii catedrei . de în cadrul comisiei metodice. . V . 56 .Comunicare între membrii catedrei şcolare. dezvoltarea profesională. sunt întocmite de către membrii comisiei metodice. activitate programată în luna decembrie 2011 nu a mai fost sus ținut d eoarece doamna profesoară Iuga Anca a intrat în concediu medical. proiectarea acesteia.Delimitarea responsabilităţilor cadrelor didactice .Există interes pentru formarea-perfecţionarea obiectelor reale .Toţi membrii comisiei metodice au participat la la .Lipsa unor programe de atragere a elevilor. ). Măsura în care cele propuse au fost realizate în acest semestru reiese din analiza SWOT: Puncte tari . ameliorarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a catedrei. realizarea de proiecte didacti. . . ce model. OBIECTIVE/ ACTIVITĂŢI NEREALIZATE nu toate cadrele didactice au desfășurat ore cu laptopul și videoproiectorul. Puncte slabe . În luna octombrie a fost prezentat și adoptat Planului managerial pe anul în curs și s-a făcut analiza testelor inițiale la fiecare disciplină în parte .2012 Comisia Metodică a ariei curriculare Matematică Științe şi -a propus și obiective care vizează: programarea activităţii didactice. Referatul cu titlul „Utilizarea metodelor interactive in cadrul orelor de fizică”.Stabilirea conţinutului pentru curriculum opţional astfel încât acesta să corespundă nevoilor şi timpului elevilor (analiza resurselor existente în şcoală) în vederea realizării ofertei CDS a liceului . . au fost analizate modelele de teste matricele de specificații și au și avut loc discuţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea testării iniţiale. În urma participării la cursul „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” în luna noiembrie s-a organizat o dezbatere cu privire la oportunitatea elaborării unui astfel de op țional i ntegrat în școala noastră.Varietate redusă de activităţi extracurriculare.Există planuri cadru şi programe şcolare pentru toate nivelurile de pregătire.Spaţiu suficient pentru desfăşurarea activităţii instructiv educative.Programele şcolare pentru disciplinele opţionale obiectelor reale.. activitatea planificată în luna decembrie nu a fost efectuată deoarece doamna Iuga Anca a intrat în concediu medical. stimulare a interesului pentru studiul obiectelor reale precum şi de pregătire a tuturor tipurilor de concursuri . navetei acestora. (discutarea aspectelor metodice în procesul de predare-învăţare.fizică și chimie nu au fost dotate cu materiale didactice din cauza resurselor f inanciare limitate VI. elevilor performanţi.

folosirea metodelor interactive.crt 1 2 3 4 5 6 7 MĂRGINEAN IOAN STANCIU IULIANA STOICA GHEORGHE TIUCA DAFINA CAMELIA ZOGOREAN CAMELIA TEODORA CĂLBAZĂ SIMION FOGARASI DOMINIC Numele şi prenumele 57 . stimularea gândirii creative.Condiţii optime de desfăşurare a procesului educativ.Asigurarea calităţii actului educaţional prin orientarea învăţării spre formarea de capacităţi intelectuale şi acţionale.Supraîncărcarea programei şcolare.Organizarea de întâlniri între cadrele didactice şi . numărul orelor alocate pentru fixarea lor. al anuluișcolar 2011-2012 rezultatele la învăţătura arată un real progres a mediilor pe clase comparativ cu mediile obţinute la testele iniţiale. .Tratarea diferenţiată a elevilor.) Aria curriculară „Tehnologii” Comisia metodica pentru discipline de specialitate este formata in anul școlar 2011-2012 din 9 membri : 5 ingineri si 4 maiştri instructori .Nivel scăzut al bagajului de cunoştinţe al elevilor de clasa a IX-a . Puncte slabe Ameninţări .Dezinteresul manifestat de către unii părinţi faţă de situaţia şcolară a elevilor. . numărul mare de elevi cu părinţii plecaţi în străinătate. . . logice.Puncte tari . Nr.Volumul mare de cunoştinţe în raport cu părinţii elevilor. . lipsa timpului necesar studiului individual precum şi superficialitatea elevilor. . c. .Posibilitatea antrenării părinţilor în rezolvarea .Criza de timp şi financiară a unor părinţi reduce implicarea familiei în viaţa şcolară.Conectare la internet Oportunităţi . La sfârşitul semestrului I. .Scăderea interesului pentru studiul obiectelor reale .Perceperea unor taxe la majoritatea concursurilor şcolare. .Absenţele ( motivate şi nemotivate) ale elevilor de la unor probleme orele de curs. .Colaborarea interdisciplinară.

in ședința comisiei metodice. laborator si instruire practica a elevilor . membrii comisiei preocupandu-se pentru cresterea calitaţii si eficienţei procesului de invaţamânt de specialitate. au finalizat cursul în luna octombrie. de asemenea fiecare elev deservind maşina. La capitolul „Coacerea “ elevii au realizat deservirea cuptoarelor obţinând diverse produse . Lucrări practice de preparare a diferitelor produse de panificaţie sau patiserie sau realizat şi cu elevii clasei a XII-a în cazul lor baza materială conform programei fiind inexistentă(la modulul de Tehnologii specifice în industria alimentară fermentativă) elevii însă au avut posibilitatea să observe unele procese tehnologice de preparare cu ocazia excursiei de studiu din anul şcolar trecut.au preparat saramură conform valorilor obţinute prin calcul. În atelierele de mecanică şi în cel de electric toţi membrii comisiei care s-au inscris la cursul A “ Abilitare pe curriculum “organizat de Casa Corpului Didactic în oraşul Luduş . Monitorizarea desfășurării activităţilor din cadrul programului de predare profesională . Pe întreaga perioadă activitatea comisiei s-a desfaşurat in bune condiţii. discutat şi aprobat în sedinţa comisiei metodice din luna decembrie temele de proiect pentru absolvirea nivelului 3 calificarea Tehnician în instalaţii electrice .au preparat suspensie de drojdie)au folosit mixerul pentru prepararea aluatului.au efectuat operaţiile de prelucrare a aluatului atât manual cât şi utilizând maşina de divizare din dotarea atelierului. S-au urmărit prin aceste activităţi următoarele obiective : Respectarea parcurgerii conținuturilor conform planificărilor pe an şcolar. d-na profesoară Tiuca Dafina Camelia a prezentat referatul cu tema Securitatea şi Sănătatea Muncii în unităţile de învăţământ S-au realizat. Astfel la clasa a X-a la modulul „Tenologii generale în morărit şi panificaţie”elevii au realizat numeroase activităţi practice conform fişelor de lucru din care se pot amintii următoarele:pregătirea pentru fabricaţie a materiilor prime utilizate la obţinerea produselor de panificaţie(au realizat cernerea făinii. active la predarea si învăţarea disciplinelor de specialitate . În luna noiembrie .Nr. În atelierul de industrie alimentară pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2011-2012 în cadrul orelor de instruire practică s-au realizat diverse activităţi utilizându-se baza materială din dotarea atelierului de industrie alimentară. Creșterea nivelului de pregătire de specialitate la clasa. Zogorean Camelia( 58 . fiecare elev având posibilitatea să deservească mixerul(au fixat corect cuva de amestecare şi de asemenea braţul de amestecare şi au pornit fiecare utilajul executând operaţia de frământare obţinând în final aluatul ca semifabricat). membrii care au optat pentru oraşele Tîrnăveni şi Tg Mureş au început cursul in luna ianuarie în vacanţa de iarnă . Aplicarea metodelor moderne. (Întocmit prof. Activităţile prin care s-au realizat intr-o bună măsură obiectivele de mai sus : Participarea membrilor comisiei in luna septembrie la Cercul comisiei metodice desfășurat de inspectorii de specialitate la Tg Mureş .crt 8 9 HENTER LUDOVIC VULEA LILIANA Numele şi prenumele Comisia metodica şi-a desfășurat activitatea conform Planului de munca si a Planului de activităţi întocmit şi aprobat la începutul anului școlar. Tot la operaţia de prelucrare a aluatului elevii au deservit şi maşina de laminat aluatul. Realizarea planificărilor anuale respectiv pe semestre – in termenul stabilit S-a realizat testarea iniţială a elevilor în cursul lunii octombrie .

este vitală. de la simpla achiziţie de cunoştinţe („a şti”) şi de la formarea deprinderilor („a învăţa să faci”). mentală. cu un sistem axiologic ferm conturat. a abilităţilor şi competenţelor. Instruirea cadrelor didactice cadrele didactice cu sarcinile care revin profesorului diriginte. pentru diminuarea şi prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei. Puncte tari: Stabilirea orarului orelor de consiliere şi orientare atât pentru elevi. spirituală. oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale. deprinderi. “ Jacquers Delors Orientarea educaţiei a evoluat în ultimele decenii.) Aria curriculară „consiliere şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare” MOTTO: . în mod considerabil. abilităţi izolate ) la integrat.dar şi o pregătire pentru un viitor în bună măsură imprevizibil. În fapt. toleranţă. pace. în întregul ei („a învăţa să fi”) şi a competenţelor sociale şi profesionale („a învăţa să fii împreună cu alţii”) – toate aceste domenii concurând la potenţarea dezvoltării şi devenirii individului în cadrul societăţii („a învăţa să devii”). promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor calităţii procesului educaţional. să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine.. Dirigintele este cel care trebuie să îşi asume rolul de formator şi facilitator al dezvoltării armonioase a copilului şi adolescentului în toate dimensiunile sale: emoţională. la dezvoltarea atitudinilor („a vrea să fi”) şi a personalităţii. cât şi pentru părinţi şi afişarea lui atât pe site-ul şcolii. stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate. pentru formarea unor cetăţeni responsabili ai societăţii civile. Totodată. importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe. cât şi la avizier. cetăţenie activă. aptă să răspundă eficient nevoilor psihologice şi sociale ale elevului. accentul strategic în procesul educaţional se mută de la punctual şi fragmentat ( cunoştinţe. ci formarea de persoane cu resurse adaptative la solicitările sociale şi psihologice ale vieţii. tegice : În semestrul I al anului şcolar 2011-2012 activitatea educativă din şcoală a avut următoarele obiective stra- statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare permanentă. Organizarea comisie metodice – stabilirea temelor şi activităţilor în cadrul comisiei. profesională. socială şi fizică. Învăţământul modern românesc trebuie să aibă ca scop nu doar absolvenţi bine informaţi.d. necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei obligatorii. utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate. 59 . holistic şi emergent ( competenţe personale şi sociale ).Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole . sub influenţa schimbărilor sociale fundamentale. Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple. respectarea drepturilor omului. scopul ultim al educaţiei este pregătirea pentru viaţă a elevului.

Depunerea de coroane la Monumentul de la Oarba de Mureş cu prilejul „Zilei Armatei” unde am participat cu cu grup de elevi. Seară cultural-distractivă: Balul Iernii în 15 decembrie 2011 . Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii. dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta. de religie Sălcudean Rareş. „Ziua Naţională a României” a fost marcată prin cuvântul d-nului prof. amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de cooperare internaţională. Oportunităţi: deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii. Organizarea Consiliului Şcolar al Elevilor în conformitate cu noul regulament şi realegerea Preşedintelui CSE prin vot democratic . creşterea calităţii actului educaţional din perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei. Începerea vacanţei de iarnă a fost marcată de un frumos concert de colinde susţinut de corul liceului nostru şi coordonat de d-nul profesor Sălcudean Rareş. chiar cu eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile. Andreica Gheorghe referitor la însemnătatea zilei de 1 Decembrie 1918 în istoria românilor . Creşterea numărului de note scăzute la purtare. Creşterea numărului de abateri disciplinare care au fost sancţionate cu amenzi sau/şi scăderea notei la purtare. recunoaşterea statutului educaţiei non-formale de componentă esenţială a învăţării permanente. valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri. 25 octombrie 2011 . Creşterea fenomenului de vandalism şi distrugere a bunurilor din dotarea şcolii. cât şi faţă de profesori. manifestat atât între elevi.Optimizarea relaţiei şcoală-familie – întocmirea şi semnarea Contractelor de parteneriat în educaţie în cadrul şedinţelor cu părinţii desfăşurate la nivelul claselor a IX-a şi organizarea lectoratelor cu părinţii la celălalte clase. diversificarea ofertei educaţionale. 60 . Stanciu Iuliana. Elaborarea planificărilor orelor de consiliere şi orientare de către toţi profesorii diriginţi. anturajul şi preocupările copiilor lor. urmat de un scurt program artistic prezentat de corul şcolii sub îndrumarea d-nului prof. Puncte slabe: Lipsa de implicare tuturor cadrelor didactice în activităţile educative.bal organizat de clasele a IX-a B şi D.Fodor Iosif. Realizarea şi în acest an şcolar a programului de protecţie socială pentru elevi „Bani de liceu”. În perioada 12-14 decembrie s-a desfăşurat la sala de sport a şcolii concursul de tenis de masă băieţi şi concursul de şah sub îndrumarea d-nului prof. Lipsa entuziasmului cadrelor didactice pentru astfel de activităţi. a X-a B şi C sub îndrumarea d-nilor diriginţi Mateuţ Monica. În 13 octombrie 2011 s-a desfăşurat pentru elevii de clasa a IX-a „Balul Bobocilor”:organizarea a fost făcută de către elevii claselor a XII-a sub îndrumarea d-nului profesor Fogarasi Cătălin. În data de 24 septembrie 2011 a avut loc a doua etapă a proiectului „Let's do it. Creşterea fenomenului de violenţă în şcoală. echipele fiind antrenate de d-nul profesor Fodor Iosif. Numărul mare de absenţe constatat la nivelul unor clase. Sfârşitul de semestru a fost marcat de competiţiile sportive zonale care s-au desfăşurat la Grupul Şcolar Industrial Luduş unde am participat la fotbal băieţi şi la handbal fete. Tiuca Camelia şi Zogorean Camelia. Romania!” – Ziua de Curăţenie Naţională la care au participat şi elevi din şcoala noastră în colaborare cu comunitatea locală.

2.nu s-au alocat în semestru I al anului şcolar 2011-2012 nici un leu. DETALIEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DIN BUGETUL LOCAL SEPT 2011 37168 16534 OCT 2011 65291 17698 NOI 2011 66451 18282 DEC 2011 66524 18302 DENUMIRE INDICATOR SALARII CONTRIBUTII TOTAL 235434 70816 61 . sarcina cea mai dificilă revine profesorilor să-i îndrume spre cei mai bine şi să-i atragă spre şcoală prin lecţii interactive care să le stârnească interesul. activitatea educativă se confruntă cu tot mai multe probleme pentru care profesorii trebuie să găsească metodele cele mai adecvate de rezolvare. interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare. promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii. absenţa unui cadru legislativ care să reglementeze şi să certifice activitatea educativă şcolară şi extraşcolară. dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative. oferta negativă a străzii. părinţii nu au timp suficient să se ocupe de aceştia. pasivitatea cadrelor didactice. PROGRAME FINANŢATE DE GUVERN ACORDATE ELEVILOR PROGRAMUL Bani de liceu Transport elevi TOTAL SUMA TOTALA 30228 21888 52116 NR BENEFICIARI 54 113 167 3.interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală. pentru dotări . Atâta timp cât elevii nu mai sunt atraşi de şcoală. În contextul actual de evoluţie a societăţii. în activităţi antreprenoriale şi în procesul decizional în vederea finalizării demersurilor lor. REPERE ECONOMICE ŞI FINANCIARE 1.(Întocmit coordonator PPE prof. iniţierea tinerilor în managementul de proiect. Ameninţări: atitudinea şi demersurile pur formale sau menţinute la nivelul tradiţional în organizarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare. PROGRAME FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT Prin programe finanţate de la bugetul de stat. Daniela Simon) VI. PROGRAME FINANŢATE DE GUVERN ACORDATE PROFESORILOR Programul 100 EURO acordat pentru achizitionarea de carti /materiale didactice a fost abrogate prin Legea 118 /2010 4. valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a tinerilor. promovarea unei mentalităţi dispreţuitoare la adresa activităţii educative şcolare şi extraşcolare.

VENITURI PROPRII ALE UNITATII SEPT 2011 254 9674 700 0 0 0 64330 OCT 2011 0 7642 0 0 0 0 90631 NOI 2011 174 25333 0 0 416 0 DEC 2011 0 23581 0 19970 1670 0 TOTAL 428 66230 700 1997 2086 0 377691 110656 112074 Sunt realizate din Închirieri de spaţii. cazare.00 11825. fiind menţionat că pentru realizarea acestor obiective–amenajarea unei spălătorii propiuzise şi terminarea amenajării spaţiilor compartimentate din zona bucătăriei – se vor folosi fonduri de la bugetul local.11 37094.12.S-au eliberat autorizaţiile cu un plan de conformare pentru internat şi cantină cu termen de rezolvare 31 decembrie 2012.09. se angajează să remedieze până la data sus menţionată. în calitate de autoritate publică locală ce finanţează aceste lucrări. 62 . Primăria. regie.DENUMIRE INDICATOR DEPLASARI MATERIALE SI SERV REPARATII CURENTE TRANSPORT CADRE BURSE INVESTITII TOTAL CHELTUIELI 5.2011 Chirii Cantina TOTAL VENITURI CHELTUIELI Salarii Furnituri birou Materiale curăţenie Carburanţi Piese schimb Telefon .2011 (Întocmit administrator financiar Biriş Angela) 7592. ACTIVITATEA CANTINEI SI INTERNATULUI Internatul şi cantina şcolii au “ Autorizaţia sanitară de funcţionare “.00 56511. internet Materiale întreţinere Prestări servicii Hrana Obiecte inventar Reparaţii curente TOTAL CHELTUIELI SOLD DISPONIBIL LA 31. cantina şi activităţi la atelierele şcolare VENITURI Sold la 01. ACTIVITATEA ALTOR COMPARTIMENTE 1.00 0 1241 841 53 63 1354 16171 356 8344 1725 195 30343 26168 VII.

00 lei pentru alimente şi s-au consumat 1. iar pentru buna păstrare a hranei şcoala a pus la dispoziţia copiilor un frigider. 12.00 lei.00 lei. Copiii îşi suplimentează hrana cu mâncare adusă de acasă. S-au completat registrele matricole cu mediile după 63 .93 lei.(solicitarea de a fi si resp. Certificatele de absolvire a anului de completare. S-au amenajat două grupuri sanitare. foile colective de prezenţă. S-a întocmit lunar declaratia 112 şi s-a transmis la A. dar am încercat să ne încadrăm zilnic.58 lei. În septembrie 2011 s-a făcut dezinfecţia.615.00.693. bursele. Tot elevii interni plătesc o regie cantină pentru apa. grupurilor sanitare şi a magaziilor.resurse umane si jurist si inforS-au întocmit lunar statele de plată.00 lei.00 lei pe elev pentru o lună. Alocaţia de hrană este suportată(plătită) de elevii interni.04 lei. care este afişat în sala de meditaţie. iar regia internat 10. În luna septembrie 2011 activitatea cantinei a pornit cu o economie de122. se ţine cont de criză şi de neajunsurile cu care se confruntă fiecare familie. Activitatea de secretariat este foarte S-au întocmit statele de personal.12 lei. S-au redactat la calculator Certificatele de absolvire a ciclului inferior al liceului. sabil cu incadrarile. străduindu-ne şi la asigurarea necesarului zilnic de calorii. Puncte tari : Puncte slabe : S-au întocmit statele de funcţiuni. atribuţii şi sarcini individuale complexe.679. în fiecare lună programul se transBDNE. iar cheltuielile sunt suportate de unitate. iar pentru băieţi tot două la etajul trei.00 lei. gazul. (Întocmit administrator patrimoniu Finna Irma) A. în limita alocaţiei.a cantinei. în octombrie 2.…etc.noiembrie-decembrie 2011 s-a zugrăvit şi vopsit etajul IV din internat(12 camere. Bucătarul lucrează cu jumătate de normă şi restul programului(serviciului) se completează de îngrijitoare. Din octombrie 2011 salariile se fac prin programul naţional Edusal. separat pentru fete şi pentru băieţi.00 lei şi s-au consumat 2. Toţi elevii cazaţi în internat sunt obligaţi să respecte programul cadru al unei zile.00 lei şi s-au consumat 2. s-a pus linoleu nou. sonalizat pe unităţi prin cod de bare. în noiembrie 2.32 lei. Pe septembrie s-au alocat 1.În octombrie .75 lei. pentru prânz 6. s-au schimbat prize şi întrerupătoare.examen coprobacteriologic. Secretariatul este un auxiliar direct şi indispensabil conducerii. Cantina are un program de funcţionare de la 6.611. În fiecare toamnă se fac examenele periodice pentru personalul bucătăriei . în decembrie 1. salariile.dezinsecţia şi deratizarea sălii de mese . nivel 2. iar pentru seara tot 3. Certificatele de competentă profesională.067. Se lucrează în două schimburi.A:F cu semnătura digitală.1 TÂRGUMURES.00 lei consumându-se 1802. 10 fete şi 6 băieţi.089. coproparazitologic. Anul 2011 s-a încheiat cu o economie de 3. chiar dacă alimentele se scumpesc.00 lei. prezenţa lor a fluctuat. borderourile de matician si resp cu elevii si responcard.703. Pentru o masă de dimineaţa s-au alocat 3. Valoarea meselor servite s-a facturat în avans. Alocaţia nu e mare având în vedere că toate alimentele s-au scumpit. pentru prepararea unui meniu cât se poate de variat. Alocaţia zilnică de alimente a rămas neschimbată. Aceste lucrări şi amenajări au fost realizate din fonduri proprii şi cu forţe proprii. pe cele două et aje.N. Alocaţia de hrană nu s-a mărit. curentul consumat. Pentru fete s-au amenajat două camere la etajul doi. ACTIVITATEA SERVICIULUI SECRETARIAT Secretariatul este definit ca un nucleu cu activităţi. prea multe CERINTE mite la serverul ISJ Mures şi aprobarea se face perla un singur post).hol). suma fiind 8. Au servit masa de prânz 16 elevi ai CENTRULUI SCOLAR pentru EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR. La începutul anului şcolar în internatul şcolii s-au înscris 16 elevi.30 şi până la ora 21. variată.

examenele de corigenţă. deplasări. mese).(Întocmit bibliotecar Luduşan Cornelia) 64 . In timpul semestrului am supravegheat elevii care nu participă la orele de educaţie fizică sau religie studiind cărţi care nu se pot împrumuta la domiciliu. alocaţii suplimentare. Am ridicat si achitat in lunile octombrie. burse sociale . Oportunităţi : Ameninţări : Membra compartimentului secretariat îşi poate satisNumărul de elevi şi de clase. le-am pregătit pe clase si le-am distribuit diriginţilor . prin participarea la diverse cursuri de secrenumărului de personal. In semestrul I al anului școlar 2011 / 2012 am introdus in calculator . toate cartule existente in biblioteca pentru a tine o evidenta mai buna. Zilnic împrumut cărţi din fondul bibliotecii pentru elevi. mai scăzut face dorinţa de autoperfecţionare prin accesul la Inde la an la an. cadre didactice si nedidactice in medie 40-50 persoane/zi. S-au întocmit caietele statistice şi situaţiile statistice de început de an şcolar şi sfârşit de semestru. in biblioteca.”. de studiu. pe suport magnetic. In luna decembrie am șit rezolvat actele de predare – primire pentru arhiva de la fiecare compartiment si am depus dosarele legate in arhiva. Am organizat expoziție de carte cu ocazia serbării de 1 Decembrie “Marea Unire”. registrul general de evidenţă al salariaţilor numit Revisal cu toate modificările aferente. termenul de raportare uneori este foarte greu de respectat. Au fost derulate programele financiare : alocaţii. Încasez săptămânal si depun banii la Trezoreria din Tirnaveni si întocmesc registrul de casa. adrese şi programe care se cer completate în regim de „urgenţă. Sunt „sufocata” de numărul tot mai mare de situaţii. bani de liceu si tot ce este necesar pentru activitatea scolii. in format Excel. In lunile octombrie si noiembrie am comandat manuale prin telefon si prin internet pentru clasele a XI-a si a XII-a . Pe parcursul semestrului I am recondiţionat cărţile care se deteriorează in timpul cititului. In luna decembrie. va duce la reducerea ternet . Am ajutat la îndosarierea actelor ce se depun in arhiva la sfâr de an calendaristic. Fac statele de plata pentru decontarea abonamentelor la elevi la fiecare sfârșit de luna. S-au descărcat examenele de absolvire în registrele matricole. Țin evidenta amenzilor hotărâte in Consiliul de Administrație. tariat organizate prin CCD. ACTIVITATEA BIBLIOTECII In lunile august – septembrie 2011 am adus de la depozit manualele comandate pentru anul şcolar 2011 / 2012 pentru clasele a IX-a si a X-a . Lunar eliberez facturi către unitățile cu care colaboram (cazări. noiembrie si decembrie deconturi. „Bani de liceu”. Am participat la inventarierea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din şcoala in luna noiembrie 2011. S-a întocmit. de boală. S-au întocmit (pentru angajaţii noi) şi reactualizat dosarele personale pentru tot personalul şcolii. apoi am ridicat coletele de la Posta si le-am distribuit elevilor. de merit. zilnic. am ascultat colinde cu elevii din clasele IX-a – XII-a in fiecare pauza . Scriu zilnic orarul profesorilor (condica). Am organizat o expoziție de desene făcute in creion de elevi începând cu luna decembrie . (Întocmit secretar Hang Claudia) B.

35 experimente a câte 8 sau 9 grupe / experiment 4.C.11.2011 (Întocmit laborant Păcurar Anuţa) 65 . am recuperat soluţiile. pregătit ustensile şi materiale) . am pregătit fişele de lucru 7. ustensile şi soluţii necesare pentru unele experimente practice la industria alimentară când am fost solicitată 9. am participat la inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar conform Deciziei de inventariere nr. am pregătit baza tehnico-materială pentru experimentele practice la laboratorul de chimie (preparat soluţii. substanţele rămase pe tăvi după efectuarea experimentelor şi am spălat ustensilele 5. am urmărit consumurile de substanţe chimice 8. am avut grijă ca dotarea din laborator. ustensile. 34/30. ACTIVITATEA LABORANTULUI 3. aparatura să fie în stare bună de funcţionare pentru buna desfăşurare a experimentelor 6. am pregătit substanţe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful