Politica de contabilitate a S.A.

„MIF”
I. Dispoziții generale
1.1 Societatea pe acțiuni „MIF” a fost fondată la 5 octombrie 1994 și activează în baza licenței acordate de Agenția Construcții si Dezvoltare a Teritoriului a R.M. nr AMMII 014487 eliberata la 02.02.2005. Compania este înregistrată la adresa: or. Chișinău, str-la Studenţilor 2/4. Principalele tipuri de activități desfășurate de întreprindere țin de: 1.2 Principalele tipuri de activităţi desfăşurate de entitate ţin de:
comercializarea angro si cu amânuntul a următoarelor produse si materiale:  cherestea din specii de conifere si foioase : brad, stejar, frasin, cireș, cu umiditate naturala;  uși metalice de exterior  uși interioare de MDF  parchet laminat  uși din masiv  scări, parchet  articole liniare. Prelucrarea lemnului Prestarea serviciilor de transport

-

1.3 În baza Statutului SA”MIF” dispune de o reţea de reprezentanţe pe teritoriul Republicii Moldova, care nu sunt persoane juridice de sine stătătoare. 1.4 Prezenta politică de contabilitate este elaborată în conformitate cu cerinţele: a) Standardelor Naţionale de Contabilitate aprobate de Ministerul Finanțelor b) Planului de conturi de lucru al evidenţei contabile din Republica Moldova cu modificările ulterioare; c) Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007; d) Regulamentului Băncii Naţionale a Moldovei privind organizarea contabilităţii în băncile din Republica Moldova nr.238 din 10.10.2002 cu modificările ulterioare; e) Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 cu modificările ulterioare; f) Alte acte legislative și normative ce țin de activitatea instituției. 1.5 . Prin politica de contabilitate a S.A. «MIF» se subînţeleg principiile de bază, metodele şi regulile de ţinere a evidenţei contabile, utilizate de către întreprindere. Raportul financiar anual este întocmit în baza convenţiilor fundamentale ale contabilităţii, prevăzute în S.N.C.l "Politica de contabilitate":  continuitatea activităţii  permanenţa metodelor  Contabilitatea de angajamente  Permanența metodelor  Separarea patrimoniului și a datoriilor  Prudența  Necompensarea

calculatoare. 2. 1. utilaj. În componenta mijloacelor fixe sunt incluse obiecte cu valoarea unitară de peste 6000 lei şi durata de funcţionare utilă mai mare de un an: bloc administrativ. 1. care constituie o subdiviziune structurală autonomă. Contabilitatea faptelor economice efectuate în valută se ține atît în valută națională. cît și în valută străină.instrumente. care necesită investiţii suplimentare pentru utilizarea ulterioară în scopuri de producere.00 lei.(art. 1. În baza actelor de predare în exploatare ele se consideră a fi incluse în componenţa mijloacelor fixe. .a. crearea condițiilor pentru ținerea corectă a evidenței contabile și întocmirea rapoartelor financiare. . 1. 2. poartă răspundere pentru respectarea principiilor metodologice de organizare a contabilității.3 Active materiale în curs de execuţie La activele materiale în curs de execuţie se referă: . înregistrarea emisiei. a actelor intermediare de îndeplinire a lucrărilor. asigurarea strictă a cerințelor contabilității în vederea prezentării informațiilor necesare pentru ținerea evidenței și întocmirea dărilor de seamă în revine conducătorului societății pe acțiuni.13 alin. prezentarea informației operative și întocmirea rapoartelor financiare în termenele stabilite. 1. Active materiale in curs de execuţie (casa de locuit).7 Contabilitatea la întreprindere se ține de către serviciul contabil. Costul patrimoniului procurat de curând.2 Active materiale pe termen lung Activele materiale pe termen lung includ active materiale în curs de execuţie şi mijloace fixe.10 Rapoartele financiare ale societății se întocmesc în baza contabilității de angajamente. . programe de contabilitate şi juridice. Amortizarea activelor nemateriale se calculează prin metoda liniară.1 din Legea Contabilității) 1. Activele nemateriale sunt reflectate în bilanţul contabil la valoarea de intrare în suma totală de 91883.1 Active nemateriale În componența activelor nemateriale intră contractul de fondare. etc.6 II. Uzura se calculează după metoda liniară.11 Întreprinderea aplică sistemul contabil simplificat în partidă dublă. ştampile. Cheltuielile pentru reconstrucţia clădirilor. unităţi de transport ş. .8 Contabilul-șef asigură controlul și reflectarea în conturile contabile a tuturor operațiunilor economice efectuate. Procedee contabile pentru care actele normative prevăd diferite variante 2.Responsabilitatea pentru formarea și respectarea politicii de contabilitate. Clădiri şi construcţii în curs de execuţie. organizarea evidenței contabile. Utilajul care necesită montaj. Intrarea activelor materiale în curs de execuţie se efectuează numai în baza facturilor perfectate corespunzător (facturi de expediţie sau fiscale).9 Contabilitatea se ține în limba de stat și în moneda națională. Activele materiale şi mijloacele fixe sunt reflectate în bilanţul contabil la valoarea de intrare.

7 Cheltuieli anticipate Cheltuielile anticipate se reflectă în contabilitate şi în bilanţ în posturi distincte şi se trec la cheltuieli pe măsura survenirii perioadei la care acestea se referă. Modificările sunt făcute conform deciziei acţionarilor companiei.10 Conversia valutei străine Soldurile mijloacelor aferente conturilor valutare. Stocurile de materiale şi OMVSD sunt reflectate în bilanţ la suma valorii de achiziţie fără TVA.2. produse. 2. Uzura OMVSD se calculează în proporţie de 100% din valoarea acestora la momentul intrării în exploatare. la finele perioadei de gestiune.a). piese de schimb. privind decontările cu bugetul. creanţele şi angajamentele în valută străină sunt reflectate în rapoartele financiare în valută Naţională (MDL) în sumele determinate prin recalcularea valutelor străine la cursul BNM. combustibil. 2.8 Capital propriu Capitalul propriu cuprinde capitalul statutar.9 Datorii In componenţa datoriilor sunt incluse datoriile privind avansurile primite.6 Mijloacele băneşti Soldurile mijloacelor băneşti în casă. Creanţele se contabilizează şi se reflectă în bilanţ la suma nominală în MDL. Datoriile sunt reflectate în bilanţ în sumele care trebuie să fie achitate 2. . avansurilor. credite bancare pe termen scurt în valută naţională. rezerve. 2.mărfuri (uși din metal. aferente facturilor comerciale. ambalaj. 2.cherestea ş.MDF.5 Creanţe pe termen scurt Creanţele cuprind datoriile altor agenţi economici şi persoane fizice aferente facturilor comerciale. iar producția finită conform sinecostului calculat.4 Stocuri de mărfuri si materiale Stocurile de mărfuri şi materiale cuprind: materiale de construcție. Capitalul statutar este stabilit prin Statutul SA în mărime de 667600 lei. profitul nerepartizat şi pierderile nete a perioadei de gestiune trecută si curentă. la conturile de decontare în valută naţională şi valutare în bancă sunt reflectate în bilanţ la suma nominală în MDL. Ele cuprind:  Formulare cu regim special  Asigurarea  Reclama  Alte cheltuieli 2. obiecte de mică valoare şi scurtă durată.

12 Impozitul pe venit Impozitul pe venit se determină şi să plăteşte în conformitate cu legislaţia în vigoare a RM.07. Diferenţele de sumă se contabilizează în componenţa veniturilor şi cheltuielilor curente. indiferent de momentul primirii sau plăţii efective a mijloacelor băneşti. . Veniturile.  Directorul SA”MIF” Decencu M.2.11 Venituri si cheltuieli Veniturile şi cheltuielile se constată şi se reflectă în rapoartele financiare conform metodei specializării exerciţiilor în perioada de gestiune în care s-au produs. Procedee contabile elaborate de sine stătător  Asociaţia aplică normele de consum al carburanţilor şi lubrifianţilor şi normele de parcurs şi de exploatare a anvelopelor pentru mijloacele de transport auto elaborate în baza normelor aprobate prin Ordinele Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova nr. Venitul din vânzări a mărfurilor se constată la livrarea acestora şi transmiterea drepturilor de proprietate cumpărătorului. 2. III.2005 şi nr. 172 din 09. La finele anului 2009 impozitul pe venit s-a calculat reieșind din cota impozitului pe venit stabilita pe anul de gestiune.2005. cheltuielile şi rezultatele financiare sunt reflectate în raportul financiar privind rezultatele financiare separat pe feluri de activităţi.12. 124 din 29.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful