Kaedah Token/Ganjaran Pengenalan Penggunaan token ialah merupakan satu sistem pengukuhan secara simbolik.

Murid diberi token apabila menunjukkan tingkahlaku yang diingini. Program ini dipanggil sebagai sistem ekonomi kerana berasaskan sistem kewangan, iaitu token yang diterima mempunyai nilai ekonomi dan boleh ditukar dengan benda atau aktiviti yang dikenalpasti sebagai pengukuhan kepada murid.Ini bermaksud, suatu simbol bagi token seperti berbentuk bintang, point, ataupun boleh juga dalam bentuk setem dimana ianya boleh ditukar dengan peneguhan lain yang disukai oleh murid. Cara ini dapat memotivasikan murid untuk menunjukkan tingkahlaku yang positif. Kajian menunjukkan kaedah ini dapat mengurangkan masalah disiplin sekolah.

2) Teori Burrhus F.Skinner Burrhus F. Skinner telah membuat suatu teori berkaitan dengan prinsip-prinsip utama pelaziman operan atau tindak balas terhadap sesuatu perlakuan. Dalam teori ini, makhluk hidup mempunyai pilihan untuk berindak balas atau tidak, berasaskan kepada ganjaran yang disediakan. Ianya bermaksud, ianya ransangan dari persekitaran. Teori prinsip-prinsip utama pelaziman operan Skinner terbahagi kepada dua bahagian: a. peneguhan Dalam bahagian peneguhan ini pula terbahagi kepada 2 bahagian: a.Peneguhan positif Dalam peneguhan positif ini, sesuatu mahkluk hidup yang diberikan upah/ ganjaran/ hadiah atau apa sahaja bentuk pengukuhan atas apa sahaja yang dilakukannya akan mengulangi perlakuan atau perbuatan tersebut. b.Peneguhan negatif' Dalam peneguhan negatif pula, sesuatu ganjaran akan ditarik semula sekiranya pelajar menunjukkan tingkahlaku negatif berdasarkan Jadual Penarikan Token. Contoh perlakuan yang akan ditarik tokennya ialah seperti bergaduh didalam kelas, masuk ke kelas lewat dan sebagainya. 3) Strategi yang digunakan · Peneguhan berterusan akan diberikan dari peringkat awal hingga dikuasai menggunakan Jadual Peneguhan. · Peneguhan ini dilakukan secara berkala mengikut jadual nisbah dan jadual masa. Jadual peneguhan nisbah ialah peneguhan diberi mengikut bilangan atau kadar sesuatu tingkahlaku operan dihasilkan, 1

Kesimpulan · Guru memainkan peranan yang penting dalam memberi peneguhan terhadap murid berdasarkan setiap perubahan yang dapat dikesan. Dan apabila. kaedah tokenKajian ini melihat kaedah token yang dijalankan mampu meningkatkan minat pelajar terhadap pembelajaran.manakala jadual peneguhan masa diberi mengikut masa yang ditetapkan misalnya seminggu diadakan 3 kali. pelajar telah terlazim persekitaran yang positif kadar masa peneguhan akan dikurangkan sedikit demi sedikit. · Guru seharusnya bijak melihat keadaan persekitaran sebelum membuat sesuatu tindakan. interaksi antara kumpulan dan maklumbalas yang boleh dipersembahkan dalam bentuk:•Peta konsep •Carta aliran •Carta Tulang Ikan Seisi sumbangsaran perlu dijalankan untuk mendapatkan input dari ahli-ahli kumpulan penyelidik. •Pemboleh ubah tidak bersandar contoh. 2)Kerangka Teoritikal Kerangka teoritikal terbahagi kepada dua pembolehubah utama iaitu: •Pemboleh ubah bersandar iaitu. dan markah pelajar akan dikira setiap minggu dan diberikan ganjaran. 3) Operasional Kajian 2 . pelajar akan bergerak aktif serta meningkatkan tahap pencapaian pelajar. minat. 1)Kerangka Konsep Merupakan salah satu cara untuk melihat hubungan kerja. keaktifan pelajar dan pencapaian pelajar.

dan penglibatan murid aktif di dalam kelas Posted by marina ismail at 7:26 AM 0 comments Labels: AKTIVITI Saturday. 2009 Aktiviti 12: Pemurnian Berdasarkan maklumbalas.guru akan melaksanakan proses P&P berdasarkan input yang telah diberikan di dalam kelas. pemboleh ubah yang hendak diuji atau dimanipulasi dalam kajian. Untuk kaedah token ini. mudah faham. Input . December 5. sekiranya pelajar dapat menjawab dengan betul. pelajar akan diberi token sebagai peneguhan. Ia memberi gambaran bagaimana konsep yang hendak dikaji itu boleh diperhatikan atau dimanipulasikan.Menambah minat.proses di mana guru memberi penerangan kepada para pelajar di dalam kelas.•Definisi operasional ialah definisi yang digunakan oleh penyelidik untuk menjelaskan responden. Output . penambahbaikan yang boleh dibuat ialah: Penyataan Masalah 1) Sejauhmanakah kaedah token ini mampu menarik minat pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas? 2)Sejauhmanakah kaedah token ini dapat meningkatkan tahap kefahaman pelajar dan dapat mewujudkan persaingan yang sihat di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas? Tujuan kajian 1)Untuk menarik minat pelajar dengan matapelajaran yang diajar disekolah 3 .kaedah Token. Proses .

2)Untuk memberikan peneguhan kepada para pelajar. di mana seperti yang kita ketahui para pelajar berkeperluan khas ini amat aktif dan pasif di dalam kelas. 4 . 2)Untuk mewujudkan persaingan yang sihat di antara pelajar 3) Untuk menjadikan pelajar berani dengan mencuba untuk menjawab dan bertanya soalan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Objektif Kajian 1) Untuk menarik minat pelajar di dalam proses pengajaran dan pengajaran di dalam kelas.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.