LÔØI MÔÛ DAÀU

Ôû nhöõng vuøng maø ngheà ñaùnh baét thuûy saûn vaø laøm muoái laø chính thì vieäc baûo quaûn nguoàn chuùng laø caû moät vaán ñeà do thuûy saûn raát deå bò hoûng ôû ñieàu kieän thöôøng. Töø raát xöa, nhaân daân treân khaép moïi mieàn treân theá giôùi, ngöôøi ta ñaõ bieát caùch khaéc phuïc nhöôïc ñieåm ñoù baèng caùch taän duïng nguoàn thuûy saûn vaø muoái ñeå laøm ra caùc saûn phaåm leân men khaùc nhau. Moãi vuøng vôùi nguoàn nguyeân lieäu khaùc nhau, vôùi phöông phaùp cheá bieán khaùc nhau ñaõ taïo ra saûn phaåm leân men vôùi höông vò ñaëc tröng cho töøng vuøng. Töø ñoù ñaõ taïo ra neùt vaên hoùa vaø phong caùch aåm thöïc rieâng cho töøng vuøng.

CHÖÔNG I TOÅNG QUAN VEÀ NGUYEÂN LIEÄU

PHAÀN I : CAÙ
1. GIAÙ TRÒ DINH DÖÔÕNG CUÛA CAÙ: Caù laø loaïi thöùc aên coù giaù trò dinh döôõng cao coøn laø moùn aên quen thuoäc trong böõa aên haøng ngaøy cuûa chuùng ta. Nhu caàu moãi ngaøy cuûa cô theå con ngöôøi caàn 80 – 100g protit, trong ñoù nhu caàu chung cuûa moät cô theå veà protit ñoäng vaät laø 50 – 60g. Caùc saûn phaåm cô baûn töø caù coù giaù trò dinh döôõng cao laø vì chuùng taäp trung moät löôïng lôùn protit ñoäng vaät theo ñôn vò khoái löôïng vôùi moät boä phaän axit amin caàn thieát vaø khoâng thay theá ñöôïc. So vôùi caùc loaïi thòt boø (chöùa 15,89% proâtit), thòt heo (17 –18% proâtit), thòt gaø (19% proâtit) thì ña soá loaøi caù ta thöôøng aên chaát löôïng proâtit cao hôn hoaëc töông ñöông so vôùi proâtit cuûa gia suùc, gia caàm. Ñieàu ñaët bieät laø proâtit cuûa caù deã ñoàng hoaù hôn proâtit cuûa thòt ñoäng vaät neân aên caù deã tieâu hoùa, cô theå deã haáp thu hôn. Ngaøy nay ngöôøi ta tìm thaáy trong caù caùc chaát khoâng coù trong thòt caùc ñoäng vaät treân caïn khaùc, nhöõng chaát naøy raát caàn thieát cho söï phaùt trieån cuûa cô theå ngöôøi, caùc vitamin hoaø tan trong môõ, caùc nguyeân toá vi löôïng. Neáu söû duïng caù laøm thöùc aên seõ traùnh ñöôïc caùc beänh teâ thaáp, cao huyeát aùp,… nhaát laø nhöõng ngöôøi ôû vuøng aåm thaáp. Phaàn lôùn caùc thöïc phaåm cho töø caù ñöôïc xeáp vaøo loaïi thöïc phaåm quí, ñaët bieät cho treû vaø ngöôøi oám. Trong caùc vitamin töø caù thì mothioniu coù giaù trò ñaët bieät vì noù coù haøm löôïng raát cao so vôùi protit goác ñoäng vaät khaùc. Ngoaøi ra caù coøn chöùa histidin vaø acginin laø caùc chaát giuùp cô theå phaùt trieån nhanh. Giaù trò dinh döôõng cuûa caù coøn ôû choã noù chöùa moät löôïng môõ raát ñaùng keå. Haøm löôïng môõ naøy chöùa nhieàu trong gan caù (coøn goïi laø daàu caù) töø 0,3 –30 % khoái löôïng cô theå, noù tuøy thuoäc vaøo töøng loaïi, ñoä tuoåi vaø muøa vuï ñaùnh baét. Daàu caù ñöôïc cô theå tieâu hoùa vaø haáp thuï nhanh hôn so vôùi ñoäng vaät treân caïn. Neáu xeùt veà giaù trò sinh naêng löôïng chæ caàn duøng 1,5kg caù töôi thì coù theå thay theá 1kg thòt heo hoaëc boø. Caù coøn laø moät nguoàn vitamin raát quan troïng vì caù coù chöùa nhieàu vitamin nhoùm B: B1, B2, B6. thòt caù maøu saãm nhö caù thu, caù ngöø, caù nuïc,… chöùa nhieàu vitamin B12 (20 µg/g). Caù laø moät trong nhöõng nguoàn chöùa nhieàu vitamin B6 nhaát (1 - 2 µg/g), do thieáu vitamin naøy maø nhieàu treû em bò beänh thieáu maùu. Ngoaøi ra caù coøn coù nhieàu vitamin trong môõ nhö A, D; haøm löôïng vitamin B12, E trong caù nhieàu hôn haún thòt heo, tröùng vaø söõa. So vôùi thòt thì caù coù chöùa nhieàu nguoàn khoaùng chaát quí, löôïng chaát khoaùng dao ñoäng töø 1 – 3%, caù bieån chöùa nhieàu khoaùng hôn caù nöôùc ngoït. Tyû soá Ca/P ôû caù toát hôn thòt. Trong caùc chaát khoaùng, caùc yeáu toá vi löôïng vaø ña löôïng raát caàn thieát cho cô theå con ngöôøi tröôùc heát laø muoái iod, muoái photphat, K, Ca, Cu, Fe,.. Caù coøn cho ta chaát long dieân höông (amborgis) sinh ra töø ruoät caù voi, laø moät chaát duøng laøm thuoác vaø laø nguoàn nguyeân lieäu quí trong kyõ ngheä höông lieäu vì long dieân höông laø chaát ñònh muøi höông cao caáp. Moät soá loaøi caù cho ta nhöõng vò thuoác chöõa beänh

nhö laø maät caù traám trò taéc hoïng, môø maét,…. Caùc nhaø y hoïc coøn chieát xuaát ñöôïc chaát tetrodotoxin töø caù noùc duøng ñeå trò xuyeån, gaây teâ trong phaãu thuaät vaø ñieàu trò nhöõng beänh nan y nhö ung thö naëng hoaëc cuøi. Vì vaäy caù laø moät trong nhöõng nguoàn thöùc aên cung caáp chaát ñaïm quan troïng nhaát cho con ngöôøi. Giaù trò thöïc phaåm cuûa caù ñöôïc xaùc ñònh baèng thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa noù. Ngoaøi thaønh phaàn quan troïng nhaát laø: proâtein coøn phaûi keå ñeán lipid, môõ, chaát khoaùng, vitamin… 2. THAØNH PHAÀN HOÙA HOÏC CHÍNH CUÛA THÒT CAÙ (PHAÀN AÊN ÑÖÔÏC): Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa caù phuï thuoäc gioáng loaøi, muøa vuï khai thaùc, thôøi tieát, thôøi kyø sinh tröôûng,…. Theo taøi lieäu cuûa Vieän nghieân cöùu ngheà caù Lieân Xoâ, thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa caù coù theå toùm taét nhö sau: Baûng 1 Thaønh phaàn Nöôùc Protid lipid Muoái voâ cô Trò soá toái thieåu (%) 48,0 10,3 0,1 0,5 Trò soá toái ña (%) 85,1 24,4 54,0 5,6

Töø nhöõng soá lieäu treân cho thaáy söï bieán ñoåi veà haøm löôïng caùc thaønh phaàn hoùa hoïc trong moâ cô cuûa caù laø khaù lôùn, khaùc vôùi moâ cô cuûa ñoäng vaät treân caïn. 2.1 Nöôùc: Nöôùc laø thaønh phaàn quan troïng nhaát trong caù. Trong caù , nöôùc chieám 75%. 2.2 Protein : 2.2.1 Thaønh phaàn cuûa protein Giaù trò vaø yù nghóa dinh döôõng cuûa protein caù cuõng gioáng nhö protein thòt ñoäng vaät treân caïn, nghóa laø protein cuûa thòt caù coù ñaày ñuû vaø caân ñoái caùc loaïi acid amin khoâng thay theá, töùc laø thuoäc loaïi protein hoøan haûo. Thòt caù coù khaåu vò ñaëc tröng, deã tieâu hoùa, deã haáp thu. Baûng 2: Haøm löôïng acid amin trong protein caù vaø protein thòt boø: Haøm löôïng acid amin khoâng thay theá Acid amin (g/100g protein ) Trong thòt boø Trong thòt caù Histidin 3,4 3,5 Lytin 8,9 9,1 Itoloxin 5,7 5,0 Loxin 7,6 9,2 Metionin + cystein 4,0 4,1 Phenylatanin + tysoxin 5,6 8,8

Trytophan Treonin Valin

1,4 4,5 3,0

1,4 5,5 6,1

2.2.2 Tính chaát protein cuûa thòt caù. Protit cuûa thòt caù chia laøm hai loaïi lôùn: töông cô(Muscle plasma) vaø chaát cô baûn cuûa cô (Muscle stroma). Thòt caù sau khi eùp laáy töông cô, phaàn coøn laïi cuûa thòt caù chính laø chaát cô baûn cuûa cô. 2.2.2.1 Töông cô: (Muscle plasma) Chuû yeáu goàm coù miosin, miogen, miogen fibria, deã tan vaø mioproteit ngoaøi ra coù theå trong töông cô coøn coù loaïi glubolin. • Miosin laø protit thuoäc loaïi glubolin chieám ñoä chöøng 40-45% albumin cuûa thòt caù ñoâng ñaëc ôû 45-50oC bieán thaønh chaát khoâng hoaø tan. Miosin hoaø tan trong dung dòch muoái trung tính loaõng vaø bò keát tuûa ôû moâi tröôøng axit, pH = 5-6. • Miogen coù ñieåm ñoâng ñaëc laø 55-65oC. Miogen fibria deã tan, ñoäng vaät maùu noùng khoâng coù loaïi protit naøy. • Mioproteit laø loaïi protit khoâng coù tính ñoâng ñaëc. 2.2.2.2 Chaát cô baûn cuûa cô: (Muscle stroma). Chaát cô baûn cuûa cô laø thaønh phaàn chuû yeáu cuûa thòt caù, thuoäc loaïi protit chuû yeáu goàm chaát keo vaø loaïi protit coù tính ñaøn hoài. Haøm löôïng protit naøy chieám nhieàu hay ít coù aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi giaù trò dinh döôõng cuûa thòt caù. Chaát cô baûn cuûa thòt caù chæ coù khoaûng 15%. 2.2.2.3 Thaønh phaàn ngaâm ra cuûa thòt caù: Chaát coù tính hoaø tan trong nöôùc laáy ñöôïc baèng caùch ngaâm vaøo trong nöôùc aám hoaëc nöôùc soâi goïi laø chaát ngaâm ra. Haøm löôïng chaát ngaâm ra trong thòt caù coù söï khaùc nhau theo töøng loaøi chieám töø 2-3% thòt töôi, trong ñoù laø 1/3 chaát höõu cô vaø phaàn lôùn laø chaát conito coøn laïi laø chaát voâ cô. Theo quy luaät chung ñoäng vaät caáp thaáp thì löôïng chaát ngaâm ra nhieàu hôn. Cho neân löôïng chaát ngaâm ra trong thòt caù ít hôn loaøi ñoäng vaät thuyû saûn khoâng xöông soáng. Caùc loaøi caù xöông cöùng löôïng chaát ngaâm ra ít hôn so vôùi loaøi caù xöông meàm. Chaát ngaâm ra coù 3 loaïi: Loaïi chaát höõu cô coù ñaïm( nitô) goàm axit creatinic, creatinin arginin cuûa daãn xuaát loaïi guanidin, histidin, anserin cuûa hôïp chaát thiazon, trimetilamin, trimetilamin oxit vaø belum cuûa loaïi kieàm trimetilamin caùc loaïi axit amin töï do vaø caùc chaát ñaïm khaùc nhö: puvin bazô, taurin, ure v.v… Chaát höõu cô khoâng coù ñaïm goàm: glucogen, axit lactic, mositon, axit succinic v.v… Chaát voâ cô chuû yeáu goàm: laân, kali, natri, canxi magieâ. Haøm löôïng cuûa caùc thaønh phaàn treân coù quan heä maät thieát tôùi taùc duïng sinh lyù cuûa thòt caù vaø aûnh höôûng khaåu vò, ñoàng thôøi cuõng coù aûnh

Trong thòt caù haøm löôïng arginin thì raát ít . Trimetilamin. • Axit creatinic vaø creatinin: Trong thòt caù coù töông ñoái nhieàu axit creatinic vaø moät soá ít creatinin. loaøi caù soáng ôû taàng ñaùy bieån thì döôùi 10mg. o Trimetilamin laø loaïi amin phoå bieán nhaát do thòt caù bieån bieán chaát saûn sinh ra. Trong dung dòch axit. trong caù maøu thòt ñoû hôi nhieàu.höôûng tôùi söï phaân giaûi. Haøm löôïng camosin trong thòt ñoäng vaät khoâng xöông soáng caøng ít hôn. haøm löôïng trong thòt caù maøu ñoû töông ñoái nhieàu. ôû loaøi caù xöông cöùng 100-1000mg. o Ansem thöôøng coù ôû trong moät soá loaøi caù bieån nhaát ñònh. Ñoù laø do trimetilamin oxit raát deã bò khöû maát oxi maø thaønh trimetilamin. axit creatinic coù theå maát nöôùc bieán thaønh creatinin. o Trimetilamin oxit coù muøi thôm töôi laø moät trong nhöõng phaàn thôm chuû yeáu trong chaát ngaám ra. Khi ñem caù gia nhieät trong thôøi gian daøi camosin coù hieän töôïng giaûm ñi vì noù phaân giaûi thaønh alanin vaø histidin. • Taurin Taurin coøn goïi laø bazô maät boø coù phoå bieán trong thòt cuûa ñoäng vaät thuyû saûn nhöng taurin coù nhieàu trong loaøi thaân meàm khoâng xöông soáng. axit glutamic. triptopan. Neáu laáy heát chaát ngaâm ra ôû thòt caù thì vi khuaån khoù phaùt trieån. • Trimetilamin vaø trimetilamin oxit. trimetilamin oxit laø chaát coù tính bazô naèm trong thòt caù vaø thòt cuûa caùc loaøi ñoäng vaät khoâng xöông soáng. löôïng histidin trong chaát ngaám ra ôû thòt cuûa ñoäng vaät thuyû saûn khoâng xöông soáng thì raát ít maø löôïng arginin thì töông ñoái nhieàu. . thòt khoù bò phaân giaûi. maøu traéng raát ít. ñaëc bieät trong loaøi caù coù thòt maøu ñoû. noù laø moät trong nhöõng thaønh phaàn chuû yeáu taïo neân muøi tanh cuûa caù. • Caùc loaïi axit töï do: Trong chaát ruùt ra ñöôïc töø thòt cuûa ñoäng vaät haûi saûn thöôøng coù glicocon. Trong dung dòch kieàm tính creatinic laïi coù theå thaønh axit crreatinic. lôxin. trong ñoù haøm löôïng histidin trong thòt caù töông ñoái nhieàu. phaân huõy cuûa thòt caù. Haøm löôïng trimetilamin oxit coù trong thaønh phaàn caù bieån xöông suïn töø 700-1400mg. histidin. Haøm löôïng axit creatinic trong thòt caù haàu nhö coá ñònh. • Camosin vaø ansem: o Camosin laø hôïp chaát do alanin vaø histidin hình thaønh. loaøi caù soáng ôû taàng treân trong cô thòt coù tôùi 200-500mg. prolin. • Belam Löôïng belam trong thòt caù coù raát ít chæ coù trong 2-3 loaøi caù nhöng thòt cuûa ñoäng vaät thaân meàm töông ñoái nhieàu. axit aspactic. nhöng ngöôøi ta cuõng thaáy raèng trong thòt caù cuõng coù moät soá ít. ñoä treân döôùi 0.6% axit creatinic coù quan heä maät thieát vôùi taùc duïng co ruùt cuûa cô thòt. noù coù muøi thôm töôi deã chòu. alanin.

o Glucogen Glucogen coøn goïi laø ñöôøng gan phaàn lôùn naèm trong gan ñoäng vaät. ba loaïi naøy thì ít khoâng coù axit uric. Trong quaù trình cheá bieán baûo quaûn. Trong thòt caù maøu ñoû coù nhieàu adenin. Vì phaân töû löôïng cuûa axit beùo caáu thaønh daàu töông ñoái cao vaø haøm löôïng chaát .3. gioáng. ureâ vaø amoniac coù muøi khai khoù chòu. adenin.3 Lipid cuûa caù: Trong thòt caù löôïng lipid laø thaønh phaàn quan troïng sau protein. ôû nhieät ñoä thöôøng thì ôû traïng thaùi dòch theå. Trong daàu gan moät soá loaøi caù (nhaùm. ñuoái. Haøm löôïng môõ naøy phuï thuoäc vaøo loaøi. Ngoaøi ra cuõng coù moät soá ít axit adenilic vaø xitosin. sau khi cheát haøm löôïng axit beùo taêng leân daàn. baõo hoaø chieám 16%) daàu caù deã bò oâxi hoaù thaønh chua thoái. thaäm chí bieán thaønh maøu ñen. 2. Haøm löôïng ureâ trong loaøi caù xöông suïn nhö caù nhaùm coù nhieàu 1000-2000mg. • Axit lactic Axit lactic trong thòt loaøi ñoäng vaät thuyû saûn thì ít. noùi chung thòt caùc loaøi haûi saûn ñeàu coù glucogen coù muøi thôm sau khi phaân giaûi sinh ra axit lactic. saûn sinh ra nhieàu loaïi andehyt. Vì daàu caù coù nhieàu chaát beùo khoâng baõo hoøa (axit beùo khoâng hoaø tan chieám 84%. ceton. loaøi caù xöông cöùng chæ coù töø 1-10mg. Dung ñieåm cuûa daàu caù noùi chung laø thaáp hôn ñoäng vaät khaùc. hipoxantin cuõng coù nhieàu hôn thòt caù maøu traéng. ñòa ñieåm vaø muøa vuï khai thaùc. Môõ caù chöùa nhieàu acid beùo khoâng no coù nhieàu noái ñoâi neân deã bò oâxi hoùa. • Axit succinic. 2. pento vaø axit photphoric taïo thaønh noù keát hôïp vôùi histidin thaønh muøi vò caù. ôû nhieät ñoä thaáp thì bò ñoâng ôû möùc ñoä khaùc nhau.1 Tính chaát chung cuûa chaát beùo Thaønh phaàn chuû yeáu cuûa daàu caù laø glixin vaø chaát khoâng xaø phoøng hoaù.• Axit inosinic Axit inosinic laø do hipoxantin. daàu caù cuõng bò bieán maøu ñoû thaønh maøu naâu thaåm. khoâng maøu hoaëc maøu vaøng nhaït nhöng trong daàu cuûa moät soá loaøi caù( caù chieân) coù maøu ñoû vì coù caroten. daàu laáy töø loaøi caù coøn töôi. Ñaây laø ñieåm khaùc bieät vôùi môõ ñoäng vaät treân caïn. thu. deã bò toái maøu vaø coù muøi oâi kheùt. • Bazô purin Haøm löôïng bazô purin trong chaát ngaám ra cuûa thòt ñoäng vaät thuyû saûn töông ñoái ít. trong ñoù haøm löôïng hipoxantin töông ñoái nhieàu coøn haøm löôïng xantia. guanin. Axit succinic coù trong thòt caù noù coù moái quan heä nhaát ñònh vôùi muøi vò cuûa thòt caù.…) coù haøm löôïng vitamin A ñaëc bieät cao vaø laø nguoàn nguyeân lieäu ñeå khai thaùc loaïi vitamin quyù naøy. • Nhöõng chaát ngaám ra coù ñaïm khaùc: o Ureâ laø moät trong nhöõng saûn vaät trao ñoåi cuoái cuøng cuûa protit trong cô theå ñoäng vaät.

1 .5 1 F As Cu I 0. Cu. K. trong ñoù haøm löôïng C14-C16 töông ñoái thaáp. axit zoomaric. axit gradoleic. axit oleic.2. Fe. vaø coàn cao caáp. coban.5 0.2.2. axit selaccholeic.5 0. axit xetoleic.3 Thaønh phaàn cuûa chaát khoâng xaø phoøng hoaù trong daàu caù: Trong chaát khoâng xaø phoøng hoaù cuûa daàu caù chuû yeáu colesteron. axit naøy laø thaønh phaàn chuû yeáu laøm cho daàu caù sinh ra muøi hoâi. Nhöõng chaát naøy coù giaù trò sinh lyù quan troïng. loaïi C18 ñaëc bieät nhieàu hôn C22-C26 loaïi khoâng baõo hoaø lôùn nhaát laø axit chopadonic töông ñoái nhieàu. I2. palapin. 2. axit nisinic. C18. Baûng 4: Haøm löôïng trung bình cuûa caùc nguyeân toá trong phaàn aên ñöôïc cuûa caù (mg%) K Cl P S 300 200 200 200 Mg Ca Fe Mn 25 15 1. Thaønh phaàn axit beùo cuûa daàu caù khaùc xa vôùi daàu cuûa ñoäng vaät treân caïn. … ngoaøi ra coøn coù niken. 2. 2. axit arasidic. C20 loaïi khoâng hoaø tan nhieàu nhaát. axit chipadonic.1 0. axit soliodomic.khoâng xaø phoøng hoaù trong daàu töông ñoái nhieàu.4 Muoái voâ cô cuûa ñoäng vaät thuûy saûn: Löôïng muoái khoaùng trong thòt caù khoâng lôùn. chieám töø 1-3% löôïng chaát khoâ nhöng laïi raát caàn thieát cho cô theå con ngöôøi: P.2 Thaønh phaàn axit beùo cuûa daàu caù. Mn. Axit beùo khoâng no trong daàu ñoäng vaät haûi saûn: Axit moroctinic. do ñoù giaù trò xaø phoøng hoaù cuûa daàu caù töông ñoái thaáp. Baûng 3: Caùc axit beùo baõo hoaø vaø axit beùo khoâng baõo hoaø ôû trong daàu caù Teân Axit Axit Axit Axit Axit Axit lannic miristic panmitic stearic arasidic belienic Coâng thöùc phaân Dung töû ñieåm C12H24O2 43 C14H28O2 54 C16H32O2 63 C18H36O2 71 C20H40O2 75 C22H44O2 81 Chæ soá trung hoaø 280 246 219 197 180 165 Loaïi axit beùo no trong daàu ñoäng vaät haûi saûn: Axit fiseteric. Cholesteron trong toå chöùc cuûa naõo vaø thaàn kinh coù nhieàu vitamin A vaø D coù nhieàu trong daàu gan caù. Ca. vitamin A vaø D loaïi hydro cacbon. axit sibic. axit tinnic. keõm. haøm löôïng loaïi hydrat cacbon coù nhieàu trong daàu gan caù nhaùm. Mg. Na.

Sunfua coù raát phoå bieán trong thòt caùc loaïi haûi saûn. Nhö vaäy.1 .8 71 . ít hôn sunfua khoâng hoaø tan moät nöõa.… coøn coù moät löôïng vitamin phong phuù. . Baûng 5: Haøm löôïng vitamin trong phaàn aên ñöôïc cuûa caù Vitamin Ñôn vò Haøm löôïng trung Phaïm vi bieán bình ñoäng 25 15 12 50 12 3 1 0. Caùc saûn phaåm cheá bieán töø caù raát ña daïng vaø ñaõ trôû thaønh moùn aên truyeàn thoáng quen thuoäc vôùi con ngöôøi. Haøm löôïng ioât cuûa caù bieån coù chöøng 5-10mg/1kg thòt caù. Haøm löôïng ioât cuûa ñoäng vaät haûi saûn noùi chung nhieàu gaáp 10-50 laàn so vôùi ñoäng vaät treân caïn.15 0.001 .Trong thòt caù coù nhieàu môõ thì haøm löôïng ioât coù xu theá taêng leân.1 . thòt caù maøu ñoû nhieàu hôn thòt caù maøu traéng. lipid. Haøm löôïng sunfua nhieàu hay ít coù aûnh höôûng tôùi maøu saéc cuûa thöïc phaåm.100 0.87 1 .1000 6 .5 500 5 80 3 10 .30 4 – 35 10 .700 0. khoaùng.5 . coù khoaûng 1% chaát khoâ cuûa thòt. caù laø nguoàn thöùc aên raát caàn thieát cho cô theå con ngöôøi.20 Vitamin tan trong daàu µg% A D E Vitamin tan trong nöôùc µg% B1 B2 Acid nicotinic B12 Acid pantothenic B6 Biotin Acid folic mg% C Soá vitamin naøy phaân boá khoâng ñeàu trong caùc cô quan cuûa caù.100 40 . ñaëc bieät laø vitamin A vaø D. Moät löôïng lôùn vitamin nhoùm A vaø D ôû trong môõ vaø gan.4 Vitamin: Ñoäng vaät thuûy saûn laø nguoàn thöïc phaåm quyù vì ngoaøi nhöõng chaát dinh döôõng cô baûn nhö: protit. ngoaøi ra coøn coù vitamin thuoäc nhoùm B vaø E. caù bieån nhieàu hôn caù nöôùc ngoït. 2. Haøm löôïng ioât trong thòt caù coù ít hôn so vôùi ñoäng vaät haûi saûn khoâng xöông soáng. Hình thaùi sunfua trong thòt caùc loaïi haûi saûn phaàn lôùn toàn taïi daïng hôïp chaát höõu cô sunfua hoaø tan. nhoùm vitamin B coù trong gan caù vaø maét caù.12 0.Na 65 Zn 1 Haøm löôïng saét trong thòt caù nhieàu hôn ñoäng vaät treân caïn.1 50 . Haøm löôïng ñoàng trong thòt caù töông ñoái ít nhöng trong ñoäng vaät thuyû saûn khoâng xöông soáng töông ñoái nhieàu.

Trong thòt cuûa ñoäng vaät soáng thì khoâng coù axit lactic hoaëc coù raát ít neân giaù trò pH cuûa noù treân döôùi 7.3. Trong quaù trình cöùng. löôïng nöôùc huùt vaøo caùc toå chöùc cuûa cô thòt cuõng theo ñoù maø giaûm ñi töø pH = 7. Thòt caù teâ cöùng maát tính ñaøn hoài. coù trong toå chöùc cuûa teá baøo nhôø coù söï huùt nöôùc maø noù baét ñaàu tröông leân. theo vôùi söï haï xuoáng cuûa trò soá pH thì protit cuûa thòt caù coù söï thay ñoåi raát lôùn. ñeán luùc coù axit lactic pH giaûm xuoáng gaàn 6 cuøng vôùi söï giaûm xuoáng cuûa pH. ñieän trôû cuûa thòt caù cuõng giaûm ñi theo söï haï xuoáng cuûa trò soá pH. veà sau lan ra nôi khaùc. Chaát dính gaàn nhö nhöõng haït nhoû li ti. deã eùp laáy nöôùc trong. Sau khi caù cheát.2 Söï teâ cöùng cuûa caù sau khi cheát Caù sau khi cheát moät thôøi gian ñoàng thôøi vôùi söï tieát chaát dính ra ngoaøi. toå chöùc cuûa cô thòt caù sinh ra haøng loaït bieán ñoåi phöùc taïp veà hoaù hoïc vaø lyù hoïc. Söï thay ñoåi cuûa caù sau khi cheát coù theå chia laøm 4 giai ñoaïn: o Söï tieát chaát dính ra ngoaøi cô theå caù o Söï teâ cöùng sau khi caù cheát o Taùc duïng töï phaân giaûi o Quaù trình thoái naùt o 3. 3.4 luùc naøy thì loaïi men phaân giaûi glucogen maát taùc duïng. ñaëc bieät laø söï thay ñoåi veà lyù tính cuûa miosin. pH giôùi haïn thaáp nhaát trong thòt caù laø 5.2. thaønh . Chaát dính luùc ñaàu coøn trong suoát. Thaønh phaàn chuû yeáu cuûa chaát dính laø loaïi glucoprotein laø chaát laøm moâi tröôøng raát toát cho vi sinh vaät sinh soáng. Caù töø khi cheát ñeán khi teâ cöùng vaãn tieáp tuïc tieát chaát dính vaø löôïng chaát dính cöù taêng leân daàn. Do glucogen bò phaân giaûi maø sinh ra axit lactic laøm cho thòt caù coù tích chaát axit. Söï teâ cöùng ñoù ñaàu tieân xuaát hieän ôû cô thòt löng.1 Söï thay ñoåi hoaù hoïc sinh vaät trong thôøi gian teâ cöùng Khi teâ cöùng. SÖÏ BIEÁN ÑOÅI CUÛA CAÙ SAU KHI CHEÁT Caù töø khi ñaùnh ñöôïc cho tôùi khi cheát. Caù sau khi cheát söï bieán ñoåi ñaàu tieân laø söï phaân giaûi glucogen thaønh axit lactic.1 Söï tieát chaát dính ra ngoaøi cô theå caù: Caù trong luùc coøn soáng tieát ra chaát dính ñeå baûo veä söï soáng. daàn daàn tieát ra ngoaøi da.4 khi caù cheát xong thì giaûm xuoáng treân döôùi 7. ñoù laø bieåu hieän söùc baûo veä cuoái cuøng cuûa noù. 3. Trong quaù trình teâ cöùng coù hieän töôïng toaû nhieät laøm cho nhieät ñoä cô theå caù taêng leân. coù moät soá hieän töôïng maø ta coù theå thaáy trong quaù trình cöùng nhö: maøu saéc thay ñoåi. pH = 6. tích tuï laïi trong teá baøo. coù taùc duïng choáng laïi nhöõng chaát coù haïi vaø laøm giaûm heä soá ma saùt khi caù bôi trong nöôùc. trong cô theå cuûa noù baét ñaàu coù haøng loaït söï thay ñoåi veà vaät lyù vaø hoaù hoïc. moàm vaø mang kheùp laïi. cô theå caù daàn daàn cöùng laïi. pH = 5 löôïng nöôùc huùt tôùi 25%. vi khuaån deå xaâm nhaäp vaøo lôùp da ngoaøi vaøo lôùp thòt beân trong ñeå gaây thoái röõa. daàn daàn bieán thaønh chaát dính vaãn ñuïc vaø vi khuaån phaùt trieån maïnh gaây ra thoái röõa.

nhöng loaïi taùc duïng phaân giaûi chuû yeáu laø heä men proteaza. 3. giöõ con caù nguyeân veïn thì coù theå giöõ thôøi gian teâ cöùng daøi hôn. 3. Caù sau khi cöùng. Trong toå chöùc cô thòt caù coù raát nhieàu caùc loaïi men. • Söï khaùc nhau veà gioáng loaøi caù: Söï teâ cöùng coù lieân quan maät thieát vôùi löôïng glucogen trong caù nhieàu hay ít nhöõng loaøi caù löôïng glucogen nhieàu thì thôøi ñieåm cöùng seõ ñeán muoän.5 thì hoaït tính cuûa men taêng leân cao. adenozin triphotphat trong cô thòt bò phaù huyõ bôûi taùc duïng cuûa men photphriza (voâcô) vì hoaït tính cuûa loaïi men naøy töông ñoái nhoû. Neáu caù giaõy duïa quaù maïnh sau khi ñaùnh ñöôïc thì thôøi gian teâ cöùng ngaén. vì theá tieâu hao nhieàu glucogen.2 Nhöõng nguyeân nhaân aûnh höôûng tôùi thôøi kyø cöùng Vaán ñeà cöùng daøi ngaén vaø baét ñaàu cöùng sôùm hay muoän cuûa caù sau khi cheát do nhieàu nguyeân nhaân. Noù goàm proteaza cuûa dòch . cho neân khi cô thòt bò cöùng adenozin triphotphat deã maát ñi raát nhieàu. • Cheá ñoä baûo quaûn: caù ñaùnh ñöôïc sau khi cheát. Caù ñöôïc baûo quaûn ôû nhieät ñoä caøng thaáp thì thôøi gian teâ cöùng caøng chaäm vaø thôøi gian keùo daøi söï teâ cöùng caøng laâu.5.phaàn muoái deã thaåm thaáu … nguyeân nhaân laø do coù söï co ruùt cuûa sôïi cô khi pH cuûa miosin gaàn 5. laïi baét ñaàu trôû laïi meàm hieän töôïng naøy goïi laø taùc duïng töï phaân giaûi ( autolysis) hay coøn goïi laø hieän töôïng töï tieâu hoaù ( autodigestion) ñoù laø hieän töôïng do taùc duïng cuûa caùc loaïi men coù trong thòt caù vaø coù trong caùc boä phaän cuûa khaùc cuûa caù. vaän chuyeån baûo quaûn caån thaän. Khi ôû trò soá pH ban ñaàu cho ñeán khi pH giaûm xuoáng döôùi 6. Neáu caù ôû nhieät ñoä 5oC thì thôøi gian töø khi ñaùnh ñöôïc tôùi khi cöùng laø 16 giôø vaø thôøi gian cöùng keùo daøi 36-64 giôø. • Hoaøn caûnh soáng vaø phöông phaùp laøm cheát: Nhöõng loaøi caù soáng ôû taàng maët nhö caù thu. Ngöôïc laïi löôïng glucogen ít thì thôøi ñieåm teâ cöùng seõ ñeán sôùm vaø thôøi gian teâ cöùng cuõng ngaén. nhöng ñeå cho caù bò toån thöông cô giôùi hoaëc bò chaán ñoäng maïnh thì thôøi gian teâ cöùng ngaén. Ví duï: caù lôøn bôn ôû nhieät ñoä 35oC thì thôøi gian töø khi ñaùnh ñöôïc tôùi khi cöùng laø töø 3-10 phuùt thôøi gian cöùng laø töø 30-40 phuùt. do ñi laïi nhieàu hoaït ñoäng maïnh lieân tuïc. neân thôøi gian teâ cöùng ngaén.2.3-5. Ngöôïc laïi caù baûo quaûn ôû nhieät ñoä cao thì thôøi gian teâ cöùng caøng nhanh vaø thôøi gian keùo daøi söï teâ cöùng caøng ruùt ngaén. • Nhieät ñoä baûo quaûn khaùc nhau thôøi gian teâ cöùng cuõng khaùc nhau. • Söï khaùc nhau veà thöùc aên: thöùc aên nhieàu hay ít toát hay xaáu aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán löôïng glucogen cuõng nhieàu vì vaäy thôøi ñieåm teâ cöùng seõ ñeán muoän vaø thôøi gian teâ cöùng cuõng seõ keùo daøi. caù ngöø.3 Taùc duïng töï phaân giaûi cuûa thòt caù. chính nhôø caùc loaïi men ñoù laøm cho caù tieán haønh phaân giaûi moät caùch töï nhieân. nheï nhaøng. thôøi gian teâ cöùng seõ keùo daøi ra. Khi pH haï thaáp.

Cho neân khi nghieân cöùu taùc duïng töï phaân giaûi thöôøng duøng toluen ñeå phoøng taùc duïng cuûa vi khuaån. nhöng thay ñoåi chuû yeáu laø söï phaân giaûi protit. Khi nhieät ñoä taêng tôùi 70oC thì taùc duïng töï phaân giaûi cuûa noù ngöøng laïi nhöng men chöa bò phaù huyõ hoaøn toaøn. B. NH3. men peptilaza phaân giaûi pepton thaønh axit amin. feânon vaø caùc loaïi axit amin coù ñaïm vaø axit beùo sinh thaønh hydrosunfua. o Vi khuaån gaây thoái röõa thòt caù: Achromobacter. Ñoái vôùi caù nöôùc ngoït nhieät ñoä töï phaân giaûi töø khoaûng 25-30oC ñoái vôùi caù bieån nhieät ñoä thích hôïp vaøo khoaûng 4050oC. CO2. moãi moät loaïi men cuûa loaïi vi sinh vaät naøo noù chæ coù taùc duïng phaân giaûi moät loaïi protit nhaát ñònh. Micro coccus… Caùc saûn phaåm cuûa söï thoái naùt: . maø phaân giaûi ôû möùc ñoä naøo ñoù tôùi traïng thaùi caân baèng khoâng phaân giaûi nöõa maø söï thoái naùt laøm cho phaân giaûi ñeán saûn vaät thaáp nhaát. Flawbacterium. vaø löôïng phaân giaûi cuûa noù khoâng phaûi taêng voâ haïn. Vi sinh vaät coù theå luoân luoân xaâm nhaäp vaøo cô theå caù. vaø ñoái vôùi nhöõng loaïi khaùc thì khoâng coù taùc duïng. mang. o Vi khuaån khoâng nha baøo hieáu khí: Escherichia Colicarobacter loacae-ferdon. B. 3. Caùc loaïi vi khuaån gaây thoái röõa: o Vi khuaån nha baøo hieáu khí: bacillus suptilis. Vulgatus… nhöõng vi khuaån naøy noùi chung ñeàu soáng trong ñaát. noàng ñoä muoái khaùc nhau.vò ( dòch daï daøy) phaân giaûi protit thaønh pepton. quaù trình töï phaân giaûi protit ñeán ñaïm coù tính hoaø tan vaø ñaïm axit amin thì thoâi. Ví duï laøm maát goác cacboxin cuûa axit amin laø do loaïi vi sinh vaät tieát ra men cacboxin gaây neân. Pseudomonas fruorescens. ñoä pH khaùc nhau. Nhieät ñoä caøng cao thì töï phaân giaûi caøng nhanh. Trong quaù trình thuyû phaân. nhieät ñoä treân 70oC thì men môùi bò phaù huyõ hoaøn toaøn. Toác ñoä töï phaân giaûi phuï thuoäc vaøo gioáng loaøi caù. peptit men dòch laù laùch phaân giaûi protit thaønh axit amin. Serratiamarcesens… o Vi khuaån kî khí hình thaønh nha baøo: Clostridium putridficum. ruoät. khoâng khí. nhö vaäy khoù phaân bieät ñöôïc taùc duïng töï phaân giaûi vaø quaù trình thoái naùt. Clostridium sporogenes. khieán cho thòt maát giaù trò söû duïng laøm thöùc aên. taùc duïng laøm maát goác amin laø do vi sinh vaät tieát ra men oxi hoaù vaø men khöû oxi gaây neân. Taùc duïng töï phaân giaûi tuy nhieân coù söï khaùc xa vôùi söï thoái naùt. thaân caù. (C4) … ñoù laø do quaù trình thoái naùt. Trong taùc duïng töï phaân giaûi thòt phaùt sinh nhieàu söï thay ñoåi veà lyù hoaù. nhöng veà yù nghóa cuûa noù thì coù theå coi noù laø quaù trình tröôùc söï thoái naùt.4 Quaù trình thoái röõa Taùc duïng töï phaân giaûi daàn daàn coù taùc duïng töï phaân huyõ töùc laø xaûy ra quaù trình thoái röõa do vi sinh vaät gaây thoái phaân huyõ axit amin thaønh caùc chaát caáp thaáp nhö: indon. Mesentericus.

Fe3+ . NaCl khi hoøa tan seõ cho ion Cl. thaønh phaàn hoùa hoïc chuû yeáu cuûa muoái laø NaCl ngoaøi ra coøn coù nhieàu hay ít taïp. Theo tieâu chuaån Lieân Xoâ quy ñònh : • Muoái haïng I : löôïng Ca2+. löôïng NaCl 85 – 90% thôøi gian baûo quaûn treân 2 thaùng. Noàng ñoä nöôùc muoái caøng cao thì aùp suaát thaåm thaáu caøng maïnh vì vaäy coù theå laøm raùch maøng teá baøo vi khuaån gaây cho chuùng saùt thöông. vi khuaån thieáu nöôùc khoâng theå phaùt trieån ñöôïc. Khi taêng nhieät ñoä thì ñoä hoøa tan cuûa 2 loaïi muoái treân taêng leân raát nhieàu do ñoù chuùng laøm giaûm maïnh ñoä hoøa tan cuûa NaCl. MgCl2.7% • Muoái haïng II : löôïng Ca2+. Trong muoái aên coù nhieàu CaCl2. Hình thöùc phaân giaûi axit amin cuûa vi khuaån coù theå quy vaøo 7 caùch döôùi ñaây: o Phaân giaûi goác cacbonin sinh ra loaïi amon o Phaân giaûi goác amin sinh ra axit coù goác cacbonin o Do taùc duïng cuûa vi khuaån leân men laøm giaøu axit amin sinh ra röôïu o Do sau khi laøm maát goác amin tieáp tuïc taùc duïng khöû oxi sinh ra axit beùo o Do taùc duïng khöû goác – NH3 vaø – COOH sinh ra loaïi cacbua hidric o Do taùc duïng khöû goác amin sinh ra axit höõu cô o Do taùc duïng oxi hoaù phaân giaûi maø giaûm bôùt moät soá nguyeân töû cacbon PHAÀN 2 :MUOÁI Ñoái vôùi muoái duøng laøm nöôùc maém yeâu caàu phaûi ít taïp chaát. Mg2+ khoâng ñöôïc quaù 0. .. saûn vaät sinh ra cuõng raát nhieàu loaïi. Mg++ . caùc ion Ca++ . Do coù muoái neân oxi ít hoøa tan trong moâi tröôøng öôùp muoái vì vaäy nhoùm vi sinh vaät hieáu khí khoâng coù ñieàu kieän ñeå phaùt trieån.05% 2. ñoä hoøa tan cuûa 2 muoái naøy lôùn hôn cuûa NaCl nhieàu. 1.TÍNH CHAÁT CUÛA MUOÁI AÊN : Muoái coù nhieàu haïng. Fe2+ . Nhöõng taïp chaát naøy goàm caùc chaát khoâng hoøa tan.Quaù trình phaân giaûi vaø phaân huyõ raát phöùc taïp. Muoái aên thaåm thaáu vaøo nguyeân lieäu laøm cho nöôùc thoaùt ra.coù ñoäc tính laøm cho vi khuaån bò truùng ñoäc.… löôïng nöôùc trong muoái aên thay ñoåi raát nhieàu vì muoái coù tính chaát huùt nöôùc xung quanh. Caû CaCl2 vaø MgCl2 ñeàu cho vò ñaéng. Cuõng coù theå Cl. Mg2+ khoâng ñöôïc quaù 1. do ion naøy keát hôïp vôùi protein ôû nhöõng moái peptid laøm cho caùc men phaân huûy protein cuûa vi sinh vaät khoâng coøn khaû naêng phaù vôõ protein laáy chaát dinh döôõng. TAÙC DUÏNG PHOØNG THOÁI CUÛA MUOÁI : Söï thoái röõa cuûa thòt caù chuû yeáu laø do taùc duïng töï phaân giaûi cuûa men vaø vi khuaån maø sinh ra.

CHÖÔNG 2: CAÙC SAÛN PHAÅM LEÂN MEN TÖØ CAÙ .

• Veà chaát löôïng phaân bagoong thaønh hai loaïi bagoong: bagoong chaát löôïng cao vaø bagoong chaát löôïng thaáp.caù trích môùi nôû(Chipeidae).1 Giôùi thieäu chung: Bagoong laø saûn phaåm coù daïng paste . coù muøi khoù ngöûi vaø ñöôïc laøm töø vieäc leân men caù. o Bagoong na isda laø saûn phaåm thu ñöôïc töø leân men caù moät phaàn. Uyenco et al.Trong saûn phaåm vaãn coøn thaáy nguyeân lieäu thoâ. bagoong coù ba loaïi: bagoong na isda. caù bôn (Leiognathus sp) hoaëc nhöõng loaøi caù nhoû khaùc khoù baùn hoaëc khoâng ñuû töôi ñeå ñem ñeán chôï (Hamn vaø Clague. • Bagoong na alamang laø saûn phaåmraát deã laøm ôû phaïm vi ôû phaïm vi gia ñình cuõng nhö phaïm vi coâng nghieäp baát cöù khi naøo trong muøa teùp. ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi soáng ôû nhöõng vuøng xa bieån. Thò traán cuûa tænh Pangasman vaø thò traán Balayan cuûa tænh Batanges ñöôïc chuù yù vì ôû ñaây saûn xuaátn ra saûn phaåm bagoong na isda raát ñaëc bieät.Bagoong na isda laø nhöõng saûn phaåm chuûu yeáu ñöôïc saûn xuaát ôû thò traán Malabon va Navotar caû hai ñeàu thuoäc tænh Rizal. Loaïi bagoong naøy ñöôïc saûn xuaát ôû Molobon vaø Navotas cuûa Rizal vaø ôû moät soá thò traán cuûa Pangasinan. Noù coù maøu xaùm xaäm. coù maøu vaø höông thôm ngon raát ñaëc tröng. • Veà nguyeân lieäu. Indonesia trassi. o Bagoong chaát löôïng cao coù daïng paste. 1. toâm. dang paste. caù boáng môùi nôû(Gobiidae) . coù höông phoùmat vôùi veát cuûa muøi caù. . Nhöõng saûn phaåm gaàn gioáng vôùi bagoong la ngapsi Burmese. 1952a). jeotkal Haøn Quoác. maém VN. vaûy caù. PHILIPPINE BAGOONG 1. bagoong na alamang vaø bagoong na sisi. trong ñoù coù nhöõng mieáng caù nhoû. o Bagoong chaát löôïng thaáp hôn laøm töø lizard fish öôùp muoái (Synodontidae) . Bagoong laø nguoàn thöùc aên giaøu protein cho ngöôøi ngheøo. o Bagoong na sisi laø saûn phaåm leân men haøo nhoû. Malaysia belachan. o Bagoong na alamang thu ñöôïc töø vieäc leân men hoãn hôïp toâm troän muoái. Loaïi naøy coù maøu xaùm nhöng ôû moät soá khu vöïc noù coù maøu hoàng nhaït do theâm maøu thöïc phaåm. nôi thieáu thoán nguoàn caù töôi(Baens Arcega.PHAÀN 1: CAÙC SAÛN PHAÅM DAÏNG PASTE 1. 1977a. ria toâm. 1950). protein thuyû phaân moät phaàn vaø muøi toâm khoâng coøn nöõa.Bagoong chaát löôïng cao ñöôïc laøm töø caù troáng (Engraulidae). Caû ba loaïi bagoong treân raát giaøu proâtein.2 Nôi saûn xuaát: • Bagoong na isda ñöôïc saûn xuaát ôû thò traán duyeân haûi nôi doài daøo nguoàn caù.

alamang (toâm. Tieáp ñoù cho röôïu vaøo vaø troän hoãn hôïp thaät kyõ. Theo Wong vaø Jackson (1977) ñeå saûn xuaát bagoong ngon thì neân choïn toâm töôi. phaàn caùi ñöôïc traûi ra döôùi aùnh naéng maët .5 ñeán 3 phaàn dilis vaø moät phaàn muoái.Cô chaát vaø muoái ñöôïc ño löôøng baèng theå tích. sau ñoù ñöôïc ñaët treân nhöõng huû leân men vaø ñaäy laïi. troän sô hoãn hôïp vaø ñeå leân men 3 ñeán 5 ngaøy. o Bagoong na isda ñöôïc saûn xuaát baèng caùch troän 2. Sau ñoù teùp ñöôïc traûi ra khai ñeå laøm cho teùp ñaït ñöôïc traïng thaùi baùn aåm.Muoái aûnh höôûng ñeán höông cuûa bagoong vaø cuõng laø chaát baûo quaûn. muøi caù nhaït ñi vaø höông vò gioáng phomat hình thaønh thì ñoùng chai vaø ñem ra thò tröôøng. Hoãn hôïp thu ñöôïc ñöôïc loïc eùp ñeå loaïi boû nuôùc coøn thöøa.Sau ñoù hoãn hôïp ñöôïc ñoã vaøo tank leân men. Sau khi röûa teùp ñöôïc laøm khoâ ñeå giaûm ñoä aåm.• Bagoong na sisi ñöôïc saûn xuaát coù giôùi haïn ôû ñaûo Visayan. o Bagoong na sisi ñöôïc laøm baèng caùch troän haøo vôùi muoái vôùi tyû leä 3:1 vaø ñoùng chai. Hoãn hôïp thu ñöôïc cho vaøo loï saønh vaø ñeå cho leân men cho ñeán khi maøu cuûa hoãn hôïp chuyeån sang ñoû hoàng. Sau ñoù thænh thoaûng khuaáy ñeå traùnh hö hoûng. plicatula sp) . Acetesidicus) vaø sisi (haøo.4 Cô chaát: Cô chaát phoå bieán nhaát la dilis (Stolephorus commessonii).3 Thieát bò: Thieát bò ñeå saûn xuaát bagoong raát ñôn giaûn.Vieäc öùôp muoái caù ñöôïc tieán haønh treân neàn goã hoaëc neàn ximaêng. taïi ñaây caù tieáp muoái leân men töï nhieân. Iloilo. Khi tyû leä phaân raõ caù ñuû lôùn. nôi maø luùc naøo nguyeân lieäu thoâ cuõng saün saøng. 1. chæ laø nhöõng chaäu vaø huû ôû phaïm vi coâng nghieäp vaø nhöõng tank baèng beâtoâng ôû phaïm vi coâng nghieäp. Thoâng thöôøng quaù trình leân men hoaøn taát trong voøng 60 ñeán 90 ngaøy. 1.5 Quy trình coâng ngheä: • Phaïm vi gia ñình:Quy trình saûn xuaát ñöôïc laøm baèng tay vaø ñöôïc cha truyeàn con noái. khi ñoù thì troän muoái vaøo. • Phaïm vi coâng nghieäp: Quy trình coâng nghieäp ñeå saûn xuaát bagoong ôû phaïm vi coâng nghieäp cuõng gioáng ôû phaïm vi gia ñình chæ khaùc ôû choã laø söû duïng thieát bò lôùn hôn. o Bagoong na alamang ñöôïc saûn xuaát baèng caùch troän 3 phaàn toâm alamang vôùi 1 phaàn muoái vaø cho chuùng leâm men trong huû ñöôïc ñaäy naép. Thænh thoaûng khuaáy ñeå göõ cho noàng ñoä muoái luoân ñoàng nhaát. 1. Galonggong Pecaptesus macrosoma) thöôøng ñöôïc duøng ñeå saûn xuaát bagoong ôû phaïm vi coâng nghieäp. baáy giôø hoãn hôïp coøn öôùt. neáu khoâng thì bagooong thu ñöôïc seõ raát öôùt vaø khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc. Leyte va Sanar.

Suoát thôøi gian naøy maøu chuyeån sang naâu ñoû. Bagoong caù troáng khoâng coøn giöõ hình daïng ban ñaàu vaø trôû thaønh daïng loûng sau 3 ngaøy tieáp xuùc vôùi nhieät ñoä 450C vaø 550C. 1. Maåu tieáp xuùc vôùi nhieät ñoä 370C thì möùc ñoä thaáp hôn nhöng vaån loûng hôn maãu ñöôïc ñeå ôû nhieät ñoä phoøng . Baûng 5: Haøm löôïng protein trong phaàn chaát loûng cuûa bagoong anchovy ñöôïc leân men trong huû Maãu Nhieät ñoä leân Haøm löôïng protein(%) 1 3 7 ngaøy ngaøy ngaøy 14 ngaøy 21 ngaøy 56 ngaøy . vaø ñaït ñöôïc höông mong muoán thì ñoùng chai.7 Nhöõng bieán ñoåi hoùa sinh: Trong saûn xuaát bagoong. 1.nhieät ñoä …khoâng caàn quan taâm.6 Kieåm soaùt quaù trình : Vieäc saûn xuaát bagoong ñöôïc xem laø moät ngheä thuaät thöøa keá coù giaù trò.1977a). Maãu tieáp xuùc vôùi nhieät ñoä 450C trong 1 tuaàn seõ khoâng taïo ra muøi ñun naáu neáu ñöôïc ñeå 2 tuaàn ôû nhieät ñoä phoøng. Möùc ñoä phaân giaûi khaùc nhau roõ reät giöõa maãu ñöôïc öôùp vôùi muoái tinh khieát vaø maãu ñuôïc öôùp vôùi muoái bieån thoâ. Neáu ñeå bagoong tieáp xuùc vôùi nhieät ñoä khoaûng 550C thì taïo thaønh muøi naáu. Saûn phaåm taïo thaønh khoâng chæ chöùa nhöõng saûn phaåm thuûy phaân maø coøn chöùa moät vaøi cô chaát chöa thuûy phaân. goùi vaø ñem ra thò tröôøng baùn ôû thò tröôøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu (Baens-Ancega. loaïi bagoong toát nhaát laø loaïi ñöôïc giöõ trong hoäp baèng thieác.trôøi ñeán khi ñaït ñöôïc traïng thaùi baùn aåm. Cho duø saûn xuaát ôû phaïm vi gia ñình hay phaïm vi coâng nghieäp thì thænh thoaûng neân khuaáy hoãn hôïp ñeå noàng ñoä muoái taïi moïi ñieåm ñeàu ñoàng nhaát. caù trích aåm ra ngoaøi. Haøm löông nitô trong hoãn hôïp loûng giaûm nhöng neáu tieáp tuïc uû thì caù maát daàn hình daïng ban ñaàu. Sau khi öôùp muoái moät thôøi gian ngaén. Theo Hamm vaø clague (1950).Vì haøm löông nitô trong dòch loûng taêng ñeàu khi quùa trình phaân raõ dieãn ra neân noù laø thöôùc ño quaù trình leân men (Hammvaø Clague. Saûn phaåm bagoong thôm ngon hôn cô chaát thoâ ban ñaàu do söï thuyû phaân moät phaàn cô chaát vaø muøi caù ñöôïc thay baèng muøi vò thôm ngon. Neáu bagoong laø saûn phaåm mong muoán duy nhaát thì neân ñeå vieäc thuûy phaân cô chaát ñöôïc tieán haønh trong voøng 60 ñeán 90 ngaøy. ñoä axit. Baûng 5 cho bieát keát quaû phaân tích haøm löôïng protein trong dòch loûng cuûa bagoong caù troáng ñuôïc saûn xuaát vôùi 2 loïai muoái khaùc nhau.1950). Muøi ñun naáu giaûm ñi khi ñeå saûn phaåm 1 tuaàn. tuy nhieân ngöôøi ta deã daøng hoïc caùch laøm qua vieäc theo doõi tyû leä caù vaø muoái. Khi ñoù saûn phaåm ñöôïc uoán thaønh nhöõng hình daïng khaùc nhau. Bieán ñoåi xaûy ra trong suoát quaù trình leân men laø söï hoùa loûng. proteâin bò thuûy phaân vaø hoøa tan vaøo nöôùc muoái . Neáu ñeå maãu tieáp xuùc vôùi nhieät ñoä khoaûng 450C trong thôøi gian daøi thì muøi naáu vaãn coøn toàn taïi nhöng vôùi möùc ñoä thaáp hôn. Nhöõng nhaân toá nhö pH. Khi muøi caù nhaït ñi. cô chaát ñöôïc leân men hoaøn toaøn.

89 4. Tuy nhieân ñieàu naøy seõ aûnh höôûng ñeán höông cuoái cuøng.00 6.8 Nhöõng bieán ñoåi veà dinh döôõng xaûy ra trong cô chaát moät quaù trình leân men vaø oån ñònh: Saûn phaåm thuûy phaân protein caù cô chaát bò thuûy phaân moät phaàn deã haáp thu hôn protein ban ñaàu. Ñònh nghóa bagoong saûn xuaát cho xuaát khaåu ñöôïc vuï caù Phillipin (1948) gôûi ñeán FAO coù ñoaïn nhö sau: “saûn phaåm cuoái cuøng seõ coù haøm löôïng raén khoâng thaáp hôn 35% vaø chöùa khoâng ít hôn 10% protein vaø cuõng coù theå chöùa ôùt hay nhöõng chaát taïo höông cuõng nhö nhöõng chaát taêng cöôøng maøu saéc”.72 7.19 7. Ñieàu naøy noùi leân raèng sau 7 ngaøy giöõ ôû 450C thì coù lôïi hôn moät ít. khoâng neân ñeå ôû nhieät ñoä cao hôn .T.19 7.11 8.41 8.33 9. Hamm vaø Clague(1950) cho raèng bagoong vôùi haøm löôïng muoái nhö theá seõ baõo hoøa haøm aåm trong caù. Haøm löôïng aåm trong caù raát khaùc nhau nhöng vì haàu heát caù chöùa khoaûng 80% aåm .55 7. Tieâu chuaån nhö vaäy cho pheùp haøm löôïng protein thaáp nhaát laø 10% vaø coù theå hoaø tan vôùi dung dòch muoái baõo hoaø taïo thaønh dung .07 9. 1. Ñieàu naøy coù theå taïo thaønh nhöõng bieán ñoåi khoâng mong muoán trong caù ñöôïc baûo quaûn vôùi muoái nhö vaäy.a 370C 450C 550C 4.74 3.89 10. coäng vôùi moät phaàn muoái (chöùa khoaûng 99% NaCl hoaëc hôn) vaø 3.05 10.51 6.94 6. Coøn neáu söû duïng muoái tinh khieát.02 5. vi khuaån öa maën ít phaùt trieån hôn. Bagoong deã cheá bieán hôn nguyeân lieäu thoâ vaø coù muøi thôm hôn (Baens-Arcega.5 phaàn caù Nguoàn: Hamm vaø Clague(1950) a b Chaát baån chính trong muoái bieån thoâ laø canxi vaø magieâ.15 3. Toác ñoä phaân giaûi sau 7 ñeán 14 ngaøy khoâng lieân quan ñeán nhieät ñoä.08 7.15 5.88 7.1977a).a 370C 450C 550C R.12 5. Maãu ñöôïc uû ôû 550C cho toác ñoä thuûy phaân cao nhaát nhöng sau khi uû moät tuaàn haøm löôïng protein trong dòch loûng ôû maãu giöõ ôû 450C cao hôn maãu ôû 550C. Nhö vaäy kinh nghieäm thöïc teá cho thaáy trong giai ñoaïn moät ñeán hai tuaàn neân giöõ ôû nhieät ñoä 450C.59 Muoái bieånc nhieät ñoä phoøng uû ôû nhieät ñoä phoøng sau 4 tuaàn c 1 phaàn muoái 3.58 9.27 5.64 9.27 5.Muoái tinhc men R.15 6.12 9.40 8.T.12 6. 1950).50 7.0 10.91 8.5 phaàn caù (thu khoái löôïng) seõ taïo ra moät saûn phaåm dö thöøa muoái khoâng ñaùng keå.42 10.52 6.43 8. Sau 56 ngaøy maãu ñöôïc giöõ ôû nhieät ñoä phoøng vaø öùôp baèng muoái tinh khieát coù haøm löôïng protein cao nhaát (Hamm vaø Clague.24 4.Nhöõng chaát naøy coù trong muoái laøm cô caù bò cöùng vaø laøm trì hoaõn toác ñoä thaåm thaáu muoái.03 4.63 6.57 6.28 8.49 8.82 6.

Maém toâm thì ngöôïc laïi noù coù daïng boät nhaõo gioáng prahoc hay caù daïng paste cuûa ngöôøi Campuchia. Ñoái vôùi caù coù haøm löôïng protein cao hôn 17%(20% hoaëc coù theå hôn ). Lôùp caù sau ñoù ñöôïc cho ngaäp trong nöôùc muoái (möïc nöôùc cao hôn lôùp caù khoaûng 3cm ). . Ngöôøi ngheøo ôû Vieät Nam tieâu thuï 20g/ngaøy thay cho caù töôi.4 thaùng Saûn phaåm Nguyeân lieäu caù ñöôïc phaân loaïi. Coâng ngheä saûn xuaát maém coù tính chaát gioáng nhö nöôùc maém vaø moãi vuøng coù phöông phaùp leân men khaùc nhau. Nhöõng tieâu chuaån döïa treân haøm löôïng protein cuûa caùc loaøi caù ñöôïc söû duïng ñeå saûn xuaát bagoong neân ñöôïc thieát laäp ñoái vôùi moãi loaøi caù thöôøng duøng ñeå saûn xuaát bagoong (Hamm vaø Clague.1 Giôùi thieäu chung Maém laø moät daïng boät nhaõo giaøu N töø caù. Ta coù theå phaân bieät maém caù. Haàu heát ngöôøi Vieät Nam duøng maém laøm gia vò nhaèm laøm taêng höông vò cuûa moät soá moùn aên. chuùng ñöôïc muoái caån thaän. chao maém Gaøi neùn Ñeå ôû nhieät ñoä thöôøng trong 3 . caû khoái ñöôïc neùn baèng nhöõng thanh tre moûng gaùc cheùo nhau.2 Phöông phaùp cheá bieán: Caù Xöû lyù Muoái. Beân caïnh ñoù. tieâu chuaån veà bagoong caù hôïp lí hôn thì yeâu caàu haøm löôïng protein toái thieåu laø 13%. ñaët vaøo vaïi. moi ruoät gioáng nhö trong coâng ngheä laøm nöôùc maém hoaëc laø söû duïng caù nguyeân con. chaët ñaàu. Sau ñoù. Maém caù vaø ba khía vaãn giöõ nguyeân hình daïng cuûa caù vaø cua ban ñaàu. 2.1950). noù ñöôïc söû duïng nhö moät loaïi gia vò trong moät soá moùn aên. gaøi neùn Ñeå ôû nhieät ñoä thöôøng trong 3 thaùng Troän thính. giaù trò haøm löôïng protein toái thieåu laø 17% laø noàng ñoä coù theå chaáp nhaän ñöôïc.dòch coù noàng ñoä 60% neáu caù ban ñaàu coù chöùa 20% protein vaø taïo thaønh dung dòch coù noàng ñoä 30% neáu caù ban ñaàu coù chöùa 17% protein. 2. Ñieàu naøy döïa treân haøm löôïng protein cuûa caù troáng laø 17%. MAÉM VIEÄT NAM 2. maém toâm. caù sau ñoù ñöôïc ñeå ôû nhieät ñoä thöôøng trong 3 thaùng. ba khía. loaïi thöïc phaåm maø hoï khoâng coù khaû naêng mua.

laøm nöôùc chaám cho moät soá loaïi rau. 45 – 58% nöôùc ( caù daïng paste chöùa 70 – 80% nöôùc ). Caù ñöôïc mang ra khoûi vaïi vaø ñöôïc troän vôùi thính ( boät laøm töø gaïo rang ) vaø moät lôùp chao maém (dung dòch nöôùc ñöôøng). chuùng xuaát hieän ôû vuøng nöôùc caïn ôû vuøng bieån phía ñoâng Malaysia trong nhöõng muøa nhaát ñònh.3 Thaønh phaàn hoùa hoïc Maém khaùc nöôùc maém vaø caù daïng paste ôû choå noù chöùa nhieàu cacbonhydrat hôn ( 7 – 20% ). Budu khoâng heà ñöôïc saûn xuaát hay baùn ôû bôø bieån phía Taây. nhöng giaù trò gaàn ñuùng theo ñaùng giaù laø 20 – 40ml/ngöôøi/ngaøy. Sau ñoù. Löôïng saûn phaåm tieâu thuï raát khoù öôùc löôïng ñöôïc vaø noù thay ñoåi trong khoaûng roäng. ñoù laø keát quaû cuûa vieäc troän maém vôùi thính vaø dung dòch ñöôøng trong quaù trình cheá bieán. Budu ñöôïc söû duïng trong böõa aên tröa vaø böõa aên chieàu. Budu ñöôïc moïi taàng lôùp daân chuùng tieâu duøng nhöng noù raát quan troïng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù thu nhaäp thaáp vì hoï duøng Budu nhö nguoàn thöùc aên cung caáp protein. maém coù theå duøng ñöôïc.Keát thuùc giai ñoaïn treân. Maém chöùa 9 – 15% muoái khoaùng. 3.2 Phöông phaùp cheá bieán Caù (3phaàn) ( ikan bilis ) Muoái (2 phaàn) Troän kyõ Leân men trong tank töø 6 thaùng ñeán 1 naêm Ñun soâi 2 giôø .1 Giôùi thieäu chung Budu laø moät daïng nöôùc maém laøm töø caù troáng nhoû ñöôïc goïi laø inkan bilis. MALAYSIAN BUDU 3. laø thaønh phaàn taïo höông vò ñaëc trö ng cho moät soá moùn aên. lôùp muoái hoøa tan noåi leân treân seõ ñöôïc ruùt ra vaø ñeå rieâng. Taát caû sau ñoù ñöôïc ñöa trôû laïi vaïi vaø ñöôïc neùn caån thaän baèng nhöõng thanh tre. 3. chuùng ñöôïc bao phuû bôûi lôùp nöôùc muoái baêo hoøa vaø ñeå ôû nhieät ñoä thöôøng khoaûng töø 3 – 4 thaùng. vaø hôn 23% laø protein. 2. nhôø ít maát protein ôû daïng peptit vaø amino axit theo nöôùc muoái neân haøm löôïng protein ôû caù cao hôn so vôùi caù daïng paste. Budu ñöôïc duøng nhö moät loaïi gia vò aên vôùi côm. Moät laàn nöõa.

loïc vaø sau cuøng laø ñoùng chai. ñaäy kín vaø ñeå hoãn hôïp chuyeån maøu ñeán luùc chín. Hoãn hôïp caù muoái ñöôïc neùn ñeå traùnh tieáp xuùc vôùi khoâng khí vaø ñöôïc phuû leân maët khoaûng 2lb daàu coï. laøm nguoäi. muoái ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån quaù trình leân men. Hoãn hôïp thuûy phaân ñöôïc ñun soâi trong 2 giôø. • Loaïi I ñöôïc laøm baèng caùch troän 30 lb caù ñöôïc röûa saïch vaø 6 lb muoái.Loïc hay gaïn chaét Ñoùng chai Saûn phaåm Budu Theo phöông phaùp leân men truyeàn thoáng thì chæ caàn thieát bò ñôn giaûn goàm moät caùi thuøng duøng ñeå troän vaø moät caùi duøng ñeå leân men. loaïi naøy ñöôïc tieâu thuï chuû yeáu ôû haàu heát caùc laøng queâ ôû bôø bieån phía Ñoâng khi gioù muøa Ñoâng Baéc ñeán luùc ñoù caùc thuyeàn khoâng theå ra khôi ñaùnh caù. ñaäu naønh hay luùa mì hoaëc caû ñaäu naønh vaø luùa mì. Dòch nöôùc xoát naøy coù theå baûo quaûn trong 2 naêm. gaïn chaét. nhieät ñoä. • Phöông phaùp cheá bieán saûn phaåm loaïi II thì ñôn giaûn hôn. Keát quaû laø saûn phaåm coù muøi vò khoâng baèng loaïi I vaø giöõ khoâng laâu baèng. Ngöôøi ta phaân thaønh 3 caáp ñoä. Theo phöông phaùp naøy ngöôøi ta troän ikan bilis vôùi muoái vôùi tyû leä 25 – 33%. Hoãn hôïp sau ñoù ñöôïc uû trong beå ximaêng trong 6 thaùng ñeán 1 naêm tuøy thuoäc vaøo chaát löôïng. Loaïi naøy chæ duøng ñöôïc trong khoaûng 1 tuaàn vaø muøi cuûa noù caøng ngaøy caøng xaáu ñi. Thuøng leân men sau ñoù ñöôïc ñaäy kín ñeå traùnh khoâng khí vaø ñeå nôi maùt trong khoaûng 6 tuaàn. Nguyeân lieäu goàm caù. coù muøi naëng hôi khoù ngöûi. xaãm maøu. sau doù hoãn hôïp ñöôïc phuû moät lôùp boät nhaõo me ( me ñöôïc eùp vaét vôùi löôïng nöôùc baèng ¼ löôïng me) vaø cho vaøo thuøng laøn baèng ñaát nung. coù muøi keïo.3 Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán quaù trình leân men Yeáu toá gaây aûnh höôûng maïnh nhaát ñeán quaù trình leân men laø muoái. ngoaøi ra coøn caùc yeáu toá khaùc nhö ñieàu kieän kî khí. Ngöôøi ta troän 100 lb caù ñöôïc röûa saïch vôùi 30 lb muoái. 3. Cuoái giai ñoaïn naøy. ñoå hoãn hôïp vaøo chaäu baèng ñaát nung. Ôù vuøng bieån phía Ñoâng cuûa mieàn Taây Malaysia söû duïng phöông phaùp leân men truyeàn thoáng. Ñieàu naøy laøm taêng nhanh quaù trình leân men nhöng saûn phaåm baûo quaûn khoâng ñöôïc laâu. • Loaïi III cuõng ñöôïc laøm theo caùch töông töï nhöng thuøng chöùa caù ñöôïc phôi naéng. phaàn thòt caù ñaõ phaân raõ vaø trôû thaønh daïng soát ñaët seät. Muøi cuûa caù maát daàn trong quaù trình leân men vaø thay vaøo ñoù laø .

Haøm SS löôïng chaát khoâ hoøa tan so vôùi löôïng chaát khoâ toång:( ) ñaït ñöôïc TS cao nhaát sao 7 ngaøy ôû 40OC vaø 50oC.5% löôïng nitô toång.8 57. 50OC vôùi hoãn hôïp duøng ñaäu naønh vaø Aspergillus Oryzae laøm nguoàn cung caáp enzym SS % chaát khoâ hoøa tan/ chaát khoâ toång (% ) TS Soá ngaøy 30oC 40oC 50oC 0 57.7 − Theo Beddow et al. 1977 pH cuûa hoãn hôïp ñaäu naønh vaø caù giaûm trong 3 ngaøy ñaàu cuûa quaù trình leân men.4% thì haøm löôïng lipit trong Budu khoâng vöôït quaù 0. Trimethylamine (TMA) taïo thaønh 25% nitô daïng deã bay hôi sau 30 ngaøy leân men. (2) muøi thòt. Phöông phaùp leân men truyeàn thoáng laø moät phöông phaùp chaäm. Trong quaù trình leân men maøu cuûa Budu caøng saãm ñi. Hoãn hôïp chöùa 5% luùa mì baét ñaàu ôû pH 6.98% nitô toång vaø 1.6 – 6. saûn phaåm coù chaát löôïng toát nhaát ñaït ñöôïc sau 2 thaùng.6.8 69. Muøi phomai nheï taêng daàn nhöng .4 7 82. Haøm löôïng nitô hoøa tan lôùn nhaát ñaït ñöôïc sau 120 – 130 ngaøy laø 56%.8 3 69.3%. töø 6. 3.5 vaø coù luùa mì laø 5. Giaù trò pH cuûa saûn phaåm khoâng coù luùa mì laø 6. Neáu haøm löôïng lipit trong caù la1.4 85.8 57. Haøm löôïng nitô giöõ nguyeân trong suoát quaù trình uû.5 69.4 vaø tieáp tuïc giaûm ñeán pH 5. chaäm ôû 30OC. Amino-nitrogen chieám 57.3%. Quaù trình thuûy phaân ôû hoãn hôïp coù luùa mì vaø khoâng coù luùa mì thì nhö nhau. Khoaûng 63% löôïng nitô toång chuyeån thaønh nitô hoøa tan sau khi troän. Oryae. Budu chöùa 1. höông môùi naøy coù theå chia laøm 3 thaønh phaàn: (1) gioáng höông phomai.0. Uû hoãn hôïp ôû 40 oC. Baûng 6: Söï thay ñoåi tính theo % giöõa löôïng chaát khoâ hoøa tan vaø chaát khoâ toång trong quaù trình leân men ôû 30oC. Quaù trình thuûy phaân vaãn tieáp tuïc trong suoát quaù trình uû. Song song vôùi quaù trình taïo höông laø quaù trình phaân raõ cuûa thòt caù vaø saûn phaåm cuoái cuøng ôû daïng loûng. Söï leân men cao nhaát ñaït ñöôïc sau 7 ngaøy ( löôïng nitô hoøa tan / nitô toång = 90%). Ismail (1977) ñaõ ñöa ra moät phöông phaùp nhanh hôn: troän 10% ñaäu naønh ( tính theo troïng löôïng khoâ) vôùi Aspergillus Oryrae vaø 90% caù töôi (tính theo khoái löôïng).16% amino-nitô ( 12. Quaù trình thuûy phaân protein dieãn ra nhanh choùng khi troän caù vôùi ñaäu naønh vaø A.37% protein toång vaø 7.2 vaø sau ñoù taêng leân 6.5 85.4 Nhöõng bieán ñoåi hoùa sinh − Theo Ismail. pH giöõ khoâng thay ñoåi ôû 5. Haøm löôïng muoái laø 26.6 tröôùc khi ñaït traïng thaùi oån ñònh. 40oC. 1979 Söï leân men theo töøng lôùp: Baèng caùch xeáp xen keõ moät lôùp ikan bllis ( 420g) vaø muoái ( 270g ) ôû 30oC seõ taïo ra 305ml Budu sau 140 ngaøy.25% amino-protein). Tyû leä thuûy phaân ôû saûn phaåm chöùa 5% luùa mì rang vaø khoâng chöùa luùa mì laø nhö nhau.. ñaëc bieät nhanh ôû 40oC ÷ 50OC.muøi höông môùi.9% vaø löôïng nitô deã bay hôi chieám 9. (3) muøi amoniac.

26 10.020 0. Malaysia.9 56.8 41.92 11.1 0. Axit etanoic taêng töø 1.070 0.1 44. Axit beùo töï do laø yeáu toá taïo neân höông ñaët tröng cuûa saûn phaåm Budu.6 40.75 0.3 0.1 0.098 0.2 33.1 66.031 0.42 1. noù coù giaù trò dinh döôõng cao.17 10.6 0.50 6. Malaysia.0 30.3 40.090 0.7 32. .80 6.85 1.028 Toång löôïng amino axit töï do chuyeån thaønh amino-nitrogen taêng leân ñeán 66.8 26.khoâng coù muøi thòt nhö laø moâ taû cuûa Dougan vaø Howard (1975) nhö ñaõ neâu treân.3 Nitô deã bay Proteinhôi nitrogen 10.40 0. Do ñoù.01 9.23 8.6 60.014 0.101 0.46 0.45 0. Soá ngaøy 1 2 3 4 5 6 7 14 30 62 93 154 Aminonitrogen 36.011 0.9 1.50 0.22 11. Malaysia.030 0.1 1.1 47.1 1. Saûn phaåm leân men chöùa caùc amino axit maø trong caù coù.009 0.010 0.5 1.020 0.0 49.75 9.56 Polypeptidenitrogen 52.3 – 2.34 1.6 47. 1979): trong suoát quaù trình saûn xuaát tyû leä caù / muoái laø 3 : 2.5 Baûng 8: Thaønh phaàn % caùc hôïp chaát chöùa nitô trong dung dòch noåi treân maët trong quaù trình leân men Budu taïi Kuala trengannu.2 47.6 0.3%.59 0. Trong thöông maïi ngöôøi ta saûn xuaát Budu theo phöông phaùp sau (Beddows et al.3 51. Soá ngaøy Etanoic (mg/cm3) Propanoic (mg/cm3) Isobutanoic n-butanoic (mg/cm3) Isopentanoic .8 36.17 Nitô bay hôi (g%) Protein (g Polypepti %) dnitrogen (g%) 0.48 0. söï giaûi phoùng caùc axit beùo töï do deã bay hôi gioáng nhö trong coâng ngheä saûn xuaát nöôùc maém ñaõ neâu treân (xem baûng).44 1.1 62.6 43.7 41.8 39.7 0.79 7. Baûng 7: % nitô trong phaàn nöôùc noåi treân maét trong quaù trình leân men Budu ôû Kuala Trengannu.008 0.087 0. Baûng 9: Söï thay ñoåi theo thôøi gian cuûa caùc axit beùo deã bay hôi trong tank leân men Budu ôû Kuala Trengannu.63 1.95 8.0 49.01 1. Thôøi gian leân men ( ngaøy) 1 30 62 92 154 Nitô Aminotoång (g nitô (g%) %) 1. löôïng nitô hoøa tan taêng daàn theo thôøi gian (xem baûng).77 0.15 mg/cm3 trong 156 ngaøy.9 1.9 0.

Baèng caùch troän ñeàu caù vôùi HCl 5N seõ xaûy ra quaù trình phaân giaûi protein vôùi xuùc taùc laø axit.07 0. Jeotkal ñöôïc laøm baèng caùch muoái caù hoaëc thuûy saûn coù voû nhö toâm.5 Khaû naêng môû roäng saûn xuaát vaø tieâu thuï Phöông phaùp saûn xuaát truyeàn thoáng thì hôi keùm veä sinh.45 0.12 1.23 0.15 0.70 1.14 0. (1918).07 Baûng 10: So saùnh haøm löôïng nitô trong Budu vaø caùc saûn phaåm leân men khaùc Nitô toång Amino-nitô (%) (%) Budu 1. khi ñoù pH ñaït giaù trò laø 3 vaø löôïng muoái caàn giaûm xuoáng coøn 10%.70 1.04 0.23 (mg/cm3) 0.08% cistein.2.28 Nuoc .20 0. 1. KOREAN JEOTKAL 4. Saûn .30 0.96 Nuco . c Uyenco et al. keát quaû laø söï leân men dieãn ra nhanh hôn. Keát quaû töông töï cuõng ñaït ñöôïc khi söû duïng 1.48 0.2% bromelin theo khoái löôïng vaø trong bromelin coù chöùa 0.12 (mg/cm3) 0 0 0 0 0 0. söû duïng phöông phaùp nhanh seõ cho phaùp thu ñöôïc nhieàu saûn phaåm hôn.16 Nitô deã Nitô formol Nitô bay hôi (%) (%) polypeptid (%) 0.21 0.12 0.08 0.51 0. 4.40 1.71 0.63 3.57 0.17 1.22 0. (1966).20 0.1 Giôùi thieäu chung Jeotkal laø teân goïi cuûa nhoùm caùc saûn phaåm thuûy saûn muoái – leân men truyeàn thoáng ôû caùc nöùôc vuøng vieãn Ñoâng bao goàm caû Haøn Quoác. (1953). b Rose.84 0.98 Patisc Budu (daïng naùt) a Saisithi et al. Giaù thaønh haï vaø chaát löôïng cao hôn seõ laøm taêng khaû naêng tieâu thuï Budu. sau ñoù hoãn hôïp ñöôïc ñeå cho chín ôû nhieät ñoä thích hôïp.pla 1.77 a Nam . Vôùi haøm löôïng muoái thaáp. soø… daïng nguyeân con hay sau khi thaùi thaønh laùt moûng.9 mamb 2. keát quaû laø sinh ra gioøi laøm cho saûn phaåm coù chaát löôïng xaáu.81 2.181 1.85 0.1 28 60 91 156 1. phöông phaùp naøy coù theå laøm giaûm giaù thaønh nhöng giaù trò dinh döôõng khoâng taêng so vôùi phöông phaùp leân men daøi ngaøy.06 0.05 1.190 1. cua.975 1.1. Tuy nhieân.12 0. neáu duøng caùch naøy höông vò cuûa Budu ñaït ñöôïc khoâng ñaëc tröng laém vaø theo caùc taøi lieäu thoáng keâ.45 0.02 mamc 1.175 0.29 1.13 0.27 1.

noäi taïng vaø tröùng cuûa caù vaø thuyû saûn coù voû bao goàm caû toâm. 57 taán jeotkal laøm töø trai vaø 556 taán jeotkal laøm töø caùc loaïi thuyû saûn khaùc. Tröùng ñöôïc röûa vôùi chaát loûng trích ra. nöôùc töø nguyeân lieäu taùch ra ñöôïc ruùt caïn. corvenia. − Jeotkal haøo vaø jeotkal trai Haøo vaø trai sau khi ñöôïc boùc voû vaø loaïi boû taïp chaát. caù trích maét lôùn. 20% muoái ñöôïc theâm vaøo vaø tieáp theo laø quaù trình leân men. caù pollack ôû Alasca vaø caùc loaïi khaùc. Caùc thaønh phaàn phuï bao goàm muoái thoâ. teùp. − Jeotkal töø tröùng cuûa caù pollack vuøng Alasca. caùc gia vò. Tröùng caù ñöôïc röûa caån thaän baèng nöôùc bieån hay nöôùc saïch thoâng thöôøng.1g jeotkal laøm töø trai.phaåm coù muøi ñaëc tröng ñöôïc hình thaønh do söï tieâu hoùa chaát neàn döôùi taùc duïng cuûa enzym. 4. caùsardin. 2 phaàn nöôùc va 2 phaàn muoái khoâ(taïo hoãn hôïp coù 20 ñeán 25% muoái). 86 taán jeotkal laøm töø haøo. Saûn löôïng jeotkal haøng naêm laø 14808 taán bao goàm 9218 taán jeotkal laøm töø toâm 3739 taán jeotkal laøm töø caù sardin nhoû. 771 taán jeotkal laøm töø nhím bieån 371 taán jeotkal laøm töø tröùng cuaû caù pollack vuøng Alasca. Khi saûn xuaát saûn phaåm jeotkal bao goàm caùc böôùc sau: Nguyeân lieäu soáng Muoái Ñeå cho chín Saûn phaåm Töøng tröôøng hôïp cuï theå ñöôïc neâu sau ñaây: − Jeotkal toâm Toâm ñöôïc troän vôùi khoaûng 20 ñeán 25% muoái khoâ vaø ñöôïc tröõ trong nhöõng tank kín trong 2 ñeán 3 tuaàn kích thöôùc tank laø 3x3x3m. Jeotkal toân ñöôïc chia thaønh caùc loaïi jeotkal thaùng 5. möïc. − Jeotkal töø caù sardin nhoû.3 Phöông phaùp saûn xuaát Cô chaát chuû yeáu laø thòt. trai. nhím bieån.2 Saûn xuaát vaø tieâu thuï Hieän nay coù khoaûng 30 loaïi jeotkal ñöôïc saûn xuaát ôû caùc cô sôû saûn xuaát nhoû hay theo quy moâ gia ñình. Taát caû ñöôïc troän vôùi nhau vaø ñöôïc tröõ cho leân men trong 2 hoaëc 3 thaùng. . 4. hao.4g jeotkal laøm töø toâm vaø 0. ñeå raùo nöôùc vaø muoái vôùi khoaûng 15/20% muoái boät ( tính theo khoái löôïng). tuyø thuoäc vaøo nguoàn saûn xuaát. 10 phaàn caù sardin nhoû. jeotkal thaùng 6 vaø fall-jeotkal. Noù ñöôïc söû dung nhö laø nöôùc chaám hay gia vò cho moùn kim chi. Moãi ngaøy ngöôøi baûn xöù tieâu thuï 0.

5 Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán quaù trình saûn xuaát Ñieàu kieän quan troïng nhaát ñeå leân men jeotkal laø haøm löôïng muoái. Pseudomonas. Trong jeotkal toâm. Haøm löôïng protein thay ñoåi töø 7 – 15%.7 Thiamin e 0. Baûng 11: Thaønh phaàn cuûa jeotkal (g/100g) Jeotkal Jeotkal laøm töø trai Jeotkal laøm töø corvenia Jeotkal laøm töø möïc Jeotkal laøm töø haøu Aå m 62.2 6.3 0. Brevibacterium.9 Muo ái 21.8 4.3 0. Pediococcus. Thiamine vaø riboflavine chieám 0.0 5. tuy nhieân khoâng moät bacteria naøo ñöôïc tìm thaáy ôû giai ñoaïn ñaàu. ÔÛ nhieät ñoä 20oC vaø haøm löôïng muoái laø 20 ÷ 25% seõ cho ra jeotkal vôùi chaát löôïng toát nhaát. Saccharomyces vaø Torulopsis trôû neân chieám öu theá. 1 67.4 12. cao hôn trong caùc saûn phaåm coù nguoàn goác thöïc vaät. Achromobacter.5 – 12 µ g vaø 0.4 Carbonhydra te 2.3 80.50 0.22 . 0 Protein thoâ 11. 4.4 14. Jeotkal Jeotkal laøm töø haøu Jeotkal laøm töø haøu (hot) Aåm (%) 57. Micrococcus.9 Chaát beùo thoâ 1. Haøm löôïng vitamin htay ñoåi nhieàu phuï thuoäc vaøo töøng loaïi.7 15.7 pH 5. haøu vaø möïc. 1 2.6 Thaønh phaàn cuûa jeotkal Thaønh phaàn gaàn ñuùng cuûa jeotkal thay ñoåi tuøy thuoäc vaøo phöông phaùp cheá taïo (xem baûng ). RNA depolymer vaø 5’-photphodieste.5 µ g/g.87 Niacine 15. Pediococcus halophilus. 0 2. 3 1.8 14. Bacillus sudtilis. haøm löôïng niacine töông öùng laø 6 – 16 µ g/g.0 7.4 Vi sinh vaät tham gia vaøo quaù trình leân men Halophilic bacteria (vi khuaån öa maën) chöùa caùc yeáu toá caàn thieát goàm: protease. Neáu haøm löôïng muoái nhoû hôn 20% coù theå laûm hoûng saûn phaåm. 8 Tr o 1. vaø Micrococccus ñöôïc tìm thaáy vaøo luùc ñaàu cuûa quaù trình leân men vaø bieán maát sau 40 ngaøy. Sarcina.52 15. 4.1 1. trai. 4.8 5. 6 64.8 1. tieáp theo laø halophiles nhö laø Halobacterium.8 22.4 Baûng 12: haøm löôïng vitamin ( µ g/g) trong jeotkal. Sarcina. Leuconostoc mesenteroides.ñöa vaøo thuøng goã troøn cuøng vôùi chaát taïo maøu vaø cuoái cuøng ñöôïc tröõ ñeå leân men. Trong jeotkal laøm töø corvenia.54 Riboflaivne 1. vaø Sarcina litoralis xuaát hieän trong suoát quaù trình leân men.9 2. 0 62.3 – 2.

89 12.45 1.1 61.73 1.44 21.82 4.10 0.7 82.Jeotkal laøm töø trai Jeotkal laøm töø caù sardine nhoû Jeotkal laøm töø caù trích Jeotkal laøm töø toâm Jeotkal laøm töø toâm nhoû Jeotkal laøm töø möïc Jeotkal laøm töø sea-arrow Jeotkal laøm töø tröùng caù Pollack (Alaska) Jeotkal laøm töø ruoät caù Pollack Jeotkal laøm töø soø 73.62 14.46 1.78 2.35 7.mononucleotid khaùc nhau.06 0.30 7.16 0.24 0.07 3.47 7.96 0.48 15.6 1.58 17.75 18.66 10.29 0.mononucleotid trong jeotkal ( µ moles/g) Jeotkal Jeotkal Jeotkal Jeotkal Jeotkal laøm töø laøm töø laøm töø laøm töø trai corvenia möïc haøu 5’-CMP 1.75 35.20 12.94 1.27 0.0 62.77 0.47 27. Baûng 13: Haøm löôïng 5’.10 0.43 25.01 - 1.53 1.80 7.08 Jeotkal laøm Jeotkal laøm töø möïc töø haøu 30.36 7.57 0.27 7.55 12.3 59.25 0.23 . trong khi ñoù trong jeotkal laøm töø toâm vaø sea-arrow thì ngöôïc laïi.93 1.62 39.2 59.55 9.71 0.41 0.07 12.36 0.1 62.48 6.03 5’GMP 0.89 0.54 1.37 1. Trong jeotkal laøm töø haøo vaø caù sardine nhoû haøm löôïng amin trong jeotkal thöôøng tyû leä vôùi löôïng histamine.47 0.54 28.74 34.17 4. Haøm löôïng amin taêng keøm theo vieäc taêng muøi thoái röõa.12 6.31 10.21 31.63 0.1 67.14 0.68 0.13 1.33 13.seri ne Serine Glutamic acid Proline Glycine Alanine Cysteine Valine Methionine Isoleucine Leucine Tyrosine Phenylalanine Jeotkal laøm Jeotkal laøm töø trai töø corvernia 9.35 3.76 4.31 5.59 0.19 0.33 0.14 0.67 5.20 Ngöôøi ta cho raèng caùc daïng jeotkal khaùc nhau coù höông khaùc nhau laø do haøm löôïng amino axit töï do vaø 5’.23 0.28 8.66 0.10 1.55 0.79 0.04 5’-AMP 5.96 1.62 7.27 5’-IMP 0.41 5.87 0.55 0.17 6.02 Baûng 14: Haøm löôïng amino acid (mg/gl) trong jeotkal Amino acid Lysine Histidine Arginine Aspatic acid Threonine.8 61.87 0.60 9.92 0.59 3.06 5’-IMP 0.4 58.72 1.98 7.12 142.22 1.02 31.09 0.08 0.15 8.03 0.10 0.78 0.

− Jeotkal töø corvenia.5 – 5.2 26. − Jeotkal töø caù sardine nhoû Söï thay ñoåi caùc thaønh phaàn trong caù sardine nhoû-jeotkal vôùi 20% muoái xaûy ra trong suoát quaù trình leân men ôû 20 –25oC. haøu vaø möïc .8 22.6 Jeotkal laøm töø haøu 3.7 Bieán ñoåi hoùa sinh − Thaønh phaàn cuûa jeotkal toâm vôùi haøm löôïng muoái laø 20% thay ñoåi trong suoát quaù trình leân men trong 5 thaùng ôû 200C.6 sau 3 thaùng.9 2.3% sau 3 thaùng. Muøi vò cuûa jeotkal toâm laø keát quaû cuûa söï keát hôïp caùc thaønh phaàn treân vaø vò maën cuøng vôùi coâng ngheä ñaëc bieät.3 29. Haøm löôïng nitô deã bay hôi taêng nhanh ñeán ngaøy thöù 108 vaø sau ñoù chaäm laïi. ngon laø nhôø glutamic acid.9 Nitô deã bay hôi 38. trong khi ñoù haøm löôïng muoái trong dung dòch loûng giaûm coøn 28% vaøo ngaøy thöù 50.4 1.1 Jeotkal laøm töø trai 5. haøm löôïng lysine. Haøm löôïng amino-nitrogen taêng ñeán ngaøy thöù 42 vaø sau ñoù chaäm laïi. AMP vaø IMP giaûm ñaùng keå trong khi löôïng hypoxanthine taêng maïnh sau 27 ngaøy vaø giaûm chaäm sau 72 ngaøy.3 Jeotkal laøm töø tröùng caù pollack Jeotkal laøm töø corvenia Trimethylamine oxide 2. leucine thì cao tröôùc vaø sau quaù trình leân men. Haøm löôïng ADP.9 2. Löôïng muoái trong saûn phaåm ñaït giaù trò lôùn nhaát (21%) vaøo ngaøy thöù 10 vaø giaûm chaäm sau ñoù ñeán giaù trò 18%. nitô phi protein vaø amino nitrogen taêng ñeán giaù trò töông öùng laø 1. Nitô deã bay hôi ñaït 80mg% sau 20 ngaøy vaø taêng ñeán 160mg% trong phaàn nöôùc vaø 140 mg% trong phaàn caùi sau 4 thaùng.9 sardine nhoû 4.4 20. chuùng thay ñoåi khoâng ñaùng keå. glutamic acid. alanine. Haøm löôïng betaine taêng daàn vaø ñaït giaù trò cao nhaát (gaáp 3 laàn löôïng ban ñaàu) vaøo ngaøy thöù 72 vaø giaûm sau ñoù.7 40. trimethylamine trong phaàn caùi vaø trong phaàn nöôùc ñaït 9% sau 10 ngaøy vaø taêng ít sau 3 thaùng.3 arrow 2. vò ngoït laø do glycine.3 0.0 25. glycine.7 2.4 Jeotkal laøm töø toâm 2. proline.0 1. trai. Nitô toång trong saûn phaåm taêng ñeán 2.4. Baûng 15: Haøm löôïng trimethylamine vaø trimethylamine oxide trong jeotkal (mg). pH thay ñoåi chaäm vaø ñaït giaù trò 5. Jeotkal Trimethylami ne Jeotkal laøm töø caù 7.1 Trong jeotkal toâm. Trimethylamine taêng trong daïng oxid cuûa noù giaûm töø töø.1%.8% vaø 1.7 Jeotkal laøm töø sea 3. Thaønh phaàn amino acid khoâng thay ñoåi. vò ñaéng laø do moät soá amino acid töï do bao goàm caû leucine.

Jeotkal trai chöùa löôïng glutamic vaø aspartic cao gaáp 2 ñeán 10 laàn trong caùc loaïi jeotkal khaùc. Trong phöông phaùp thöù nhaát caù ñöôïc chaët ñaàu vaø moi ruoät nhöng khoâng caét laùt vaøñöôïc ñaët vaøo roå baèng lieãu gai. acid aspartic vaø moät löông nhoû acid 5’-inosinic. Jeotkal töø corvenia coù muøi vò ñaëc tröng do söï keát hôïp löôïng lôùn acid glutamic. Bacterial ñoùng vai troø quan troïng trong quaù trình . jeotkal haøu vaø jeotkal möïc vôùi löôïng muoái chieám 10%. Vaøo ban ñeâm nhöõng caùi vaïi ñöôïc ñaäy ñeå traùnh coân truøng. Jeotkal trai hay jeotkal haøu coù haøm löôïng 5’-adenylic vaø 3’-adenylic acid. sau ñoù chuùng döôïc röûa ñeán khi phaàn thòt taùch ra hoaøn toaøn. Cyprinids söû duïng phöông phaùp thöù nhaát vaø Ophiocephalus sp duøng phöông phaùp thöù 2. Protein cuûa nguyeân lieäu soáng thuûy phaân thaønh amino acid töï do döôùi taùc duïng cuûa vi khuaån hôn laø do hoaït ñoäng cuûa enzym proteaza trong baûn thaân nguyeân lieäu. Caù ñöôïc giaäm baèng chaân ñeå taùch phaàn thòt vaø laáy ruoät. hoãn hôïp ñöôïc traùnh tieáp xuùc vôùi khoâng khí baèng caùch ñaäy kín ngöôùi ta nghó raèng ezim trong ruoät caù thì khoâng quan troïng trong quaù trình leân men ñeán khi ruoät ñöôïc moùc ra. Jeotkal möïc chöùa cysteine cao gaáp 7 – 17 laàn vaø chöùa löôïng methionine cao hôn caùc loaïi jeotkal khaùc. vieäc naøy ñöôïc thöïc hieän taïi nhaø cuûa caùc daân laøng. boät caù sau khi nghieàn ñöôïc muoái ñeán ñoä maën yeâu caàu.Söï bieán ñoåi caùc thaønh phaàn xaûy ra trong suoát quaù trình leân men jeotkal töø corvenia vaø jeotkal trai vôùi haøm löôïng muoái laø 20%. 3 kg ca cho ra 1 kg prahoc. Nguyeân lieäu soáng chöùa ít proteaza hoaït ñoäng. trong khi ñoù muøi vò cuûa jeotkal trai do acid glutamic. RNA dypolymeraza phaân huûy RNA trong jeotkal thaønh nucleoside vaø phosphate do ñoù laøm taêng muøi vò saûn phaåm. Trong suoát quaù trình chín. saûn phaåm coù theå duøng ñöôïc vaø noù ñöôïc duøng chuû yeáu trong naáu suùp. Ngaøy hoâm sau caù ñöôïc troän vôùi muoái thoâ vaø traûi roäng thaønh lôùp moûng vaø phôi naéng trong 1 ngaøy. 5. Muoái vaø caù khoâ ñöôïc ñöa trôû laïi vaøo roå. veà amino acid khoâng thay theá thì: haøm löôïng alanine cao gaáp 4 laøn. Jeotkal töø corvenia ñaëc bieät chöùa löôïng amino aicd cô baûn cao hôn caùc loaïi jeotkal khaùc. isoleucine vaø leucine cao hôn ñaùng keå. Söï hình thaønh 5’mononucleotide trong jeotkal phuï thuoäc vaøo hoaït ñoäng cuûa 5’photphodiesteraza ñöôïc taïo ra bôûi caùc phaûn öùng hoùa sinh hoïc. Keá tieáp. glycine cao gaáp 3 – 14 laàn. 5’-mononucleotide khoâng tích luõy. Quaù trình leân men hay quaù trình chín ñöôïc thöïc hieän trong nhöõng caùi vaïi vaø ñöôïc phôi döôùi aùnh saùng maët trôøi trong 1 thaùng. Chuùng ñöôïc neùn chaët. Phaàn chaát loûng trích ra thöôøng xuaát hieän treân beà maët ñöôïc laáy ra moãi ngaøy vaø ñöôïc tieâu thuï nhö moät daïng nöôùc maém. MAÉM PRAHOC CUÛA NGÖÔØI CAMPUCHIA Prahoc laø teân moät saûn phaåm caù daïng paste cuûa ngöôøi Campuchia. threonine. caù ñöôïc giaû trong caùc coùi giaõ baèng goã trong 2 phuùt. Proteaza hoaït ñoäng cuûa halopilic bacteria laø 10 – 30% ôû ñoä maën 7%. Maët treân cuûa roå ñöôïc ñaäy laù chuoái vaø daèn baèng ñaù khoaûng 24 giôø ñeå nöôùc taùch ra heát. ñaây laø nguyeân nhaân laø cho jeotkal haøu coù vò ngoït ñaëc tröng. khoaûng 30 – 60% vôùi ñoä maën 7%. acid aspartic hôn laø do 5’-mononucleotides. Jeotkal haøu chöùa löôïng lysine. jeotkal töø corvenia chöùa nhieài 5’-inosinic hôn jeotkal khaùc. Coù hai phöông phaùp ñeå saûn xuaát loaïi saûn phaåm naøy. Khi khoâng coøn nöôùc trích ra nöõa.

Hoãn hôïp ñöôïc nhaøo troän trong khoaûng 15 ñeán 20 phuùt. Saûn phaåm ôû daïng nhôùt coù maøu ñoû.leân men vaø laø nguyeân nhaân laøm taêng muøi vò trong coâng ngheä saûn xuaát prahoc.5 phaàn Trassi. Ñoä aåm giaûm töø 80% xuoáng coøn 50% vaø muøi thoái maát ñi.2 Quy trình coâng ngheä Nguyeân lieäu Muoái Phôi naéng 1 – 3 ngaøy Nhaøo troän Phôi naéng Nhaøo troän Saûn phaåm Teùp ñöôïc troän vôùi 10% muoái treân taøu ñaùnh caù. Sau khi caäp beán. saûn phaåm thöôøng ñöôïc duøng vôùi côm vaø caù khoâ. 27-30% chaát khoâ. hoãn hôïp coù muøi khoù ngöôûi ñöôïc traûi treân saân roäng. 1. Trassi ikan chöùa 35-50% aåm.3 Thaønh phaàn hoaù hoïc Ñoä aåm cuûa Trassi laø 50-70%. INDONESIAN TRASSI 6. Trassi thöôøng coù muøi naëng vaø coù theå baûo quaaûan ñöôïc laâu noù thöôøng ñöôïc troän vôùi tieâu Taây Ban Nha taïo thaønh moät saûn phaåm gia vò goïi laø sambal. ngoaøi ra coøn chöùa moät löôïng nhoû lipids. Trassi udang ñöôïc laøm töø nhöõng sinh vaät phuø du bao goàm caû nhöõng con teùp raát nhoû. 5% muoái ñöôïc theâm vaøo vaø nguyeân lieäu ñöôïc phôi naéng trong 1 ñeán 3 ngaøy. 6. .1 Giôùi thieäu chung Indonesian Trassi laø moät saûn phaåm daïng paste laøm töø toâm teùp hay caù nhoû.2. voû khoai hay boät. thöôøng ñöôïc troän vôùi caùm gaïo. 6. ngöôøi ta boå sung maøu ñoû thöïc phaàm ñeå laøm taêng maøu saéc cuaû saûn phaåm .-25% chaát khoaùng (NaCl vaø muoái Canxi). 6. 20-45% proâteâin vaø saûn phaåm thuyû phaân töø proâteâin. Ba phaàn teùp taïo ra khoaûng 2 . 15-20% muoái. sau ñoù laïi ñöôïc phôi vaø nhaøo troän laàn nöõa. Trassi ikan ( laøm töø caù) cuõng saûn xuaát theo phöông phaùp treân.

Nöôùc maém ñöôïc saûn xuaát ôû haàu heát caùc mieàn duyeân haûi ôû Vieät Nam nhöng hai trung taâm quan troïng nhaát laø tænh Bình Thuaän vaø ñaûo Phuù Quoác.2 Saûn xuaát vaø tieâu thuï Nöôùc maém ñöôïc tieâu thuï chuû yeáu ôû caùc nöôùc Ñoâng Döông. caû khoái ñöôïc bòt kín vaø choân döôùi ñaát trong nhieàu thaùng. löôïng nöôùc maém ñöôïc tieâu thuï khoâng chia ñieàu cho 3 loaïi nöôùc maém coù chaát löôïng khaùc nhau.3 Phöông phaùp saûn xuaát − Theo truyeàn thoáng: Nguyeân lieäu Nhaøo troän. Engraulis. Nöôùc maém thöôøng ñöôïc laøm töø nhöõng loaïi caù nhoû khaùc nhau bao goàm caùc loaïi caù thuoäc loaïi caù trích vaø loaïi caù Caragids nhö laø Decapterus. ngöôøi coù thu nhaäp thaáp duøng nöôùc maém chaát löôïng thaáp. Khaû naêng phaùt trieån saûn phaåm naøy raát lôùn. Noùi chung. loïai nöôùc maém reû tieàn hôn coù muøi khoù ngöûi vaø khoâng ñöôïc ngöôøi phöông taây öa chuoäng. nöôùc maém toâm cuûa Thaùi lan coù höông vò khaùc vôùi nöôùc maém truyeàn thoáng cuûa ngöôøi Vieät Nam. trung löu vaø ngöôøi thu nhaäp thaáp ôû Vieät Nam. Tröôùc ñaây. − Trong thöông maïi Nguyeân lieäu . 1. Stolephorus… Trong nhöõng naêm gaàn ñaây. ngöôøi ta coù theå laøm nöôùc maém töø toâm. Nöôùc maém ngon nhaát coù muøi pho mai naëng vaø coù vò maën. Khi môû chaäu ra. phöông phaùp laøm nöôùc maém ngaøy caøng phong phuù. nöôùc maém khoâng ngon do phöông phaùp laøm khoâng toát. ñaùng keå laø löôïng nöôùc maém tieâu thuï bôûi ngöôøi ngheøo gaáp 4 lanà nhöõng ngöôøi giaøu coù.1 Giôùi thieäu chung Nöôùc maém laø moät chaát loûng maøu naâu. Haèng ngaøy coù khoaûng 15. Clupeodes. Dorosoma.PHAÀN 2: CAÙC SAÛN PHAÅM DAÏNG LOÛNG 1. ngöôøi ta gaïn chaét phaàn nöôùc noåi treân maët. chöùa nhieàu nitô hoøa tan vaø coù muøi vò ñaëc tröng. neùn Bòt kín. 30 vaø 60ml nöôùc maém ñöôïc tieâu thuï bôûi taàng lôùp thöôïng löu. 1. ñoù laø nöôùc maém. Ngöôøi ngheøo coøn duøng hai loaïi caù cheá bieán khaùc. maën. Tuy nhieân. cuï theå laø khoaûng 20g maém caù vaø 30g caù khoâ trong ngaøy. choân döôùi ñaát Gaïn chaét Nöôùc maém Nhöõng con caù nhoû ñöôïc nhaøo troän vaø neùn baèng tay. sau ñoù chuùng ñöôïc muoái vaø ñaët vaøo chaäu baèng ñaát nung. NÖÔÙC MAÉM VIEÄT NAM 1. Ngöôøi ta duøng caù nguyeân con ñeå laøm nöôùc maém.

ñaàu tieáp xuùc vôùi nguyeân lieäu leân man beân trong ñöôïc choát baèng moät buùi toùc vaø boù toùc coù taùc duïng loïc nöôùc maém khi voøi môû. Voøi coù hai ñaàu. Nöôùc thu ñöôïc baèng caùch troän nöôùc ñun soâi vôùi xaùc caù seõ cho ra nöôùc maém chaát löôïng keùm hôn .Xöû lyù Muoái Thaùo nöôùc boài Caøi neùn Leân men Saûn phaåm (nhieàu loaïi vôùi chaát löôïng khaùc nhau) Coâng ngheä saûn xuaát nöôùc maém phöùc taïp hôn quaù trình leân men ñöôïc thöïc hieän trong nhöõng thuøng goã hình truï coù moät hay hai caùi voøi ôû gaàn ñaùy thuøng. Sau 3 ngaøy.Caùc loaïi caù nhoû thuoä c loaïi caù trích hay caù Carangid bao goàm caû caù moøi chaám coù chieàu daøi nhoû hôn 15 cm ñeàu ñöôïc söû duïng. Caû khoái sau ñoù ñöôïc ñaäy baèng taám maønh ñan baèng nhöõng thanh tre lôùn vaø ñöôïc giaèng leân treân baèng moät vaät naëng. Moät phaàn nöôùc boài ñöôïc ñöa vaøo thuøng ñeán khi möïc nöôùc cao hôn lôùp caù khoaûng 10 cm. Richard (1959 )vaø Colecho raèng tæ leä ñoù laø 1:3 ñeán 1:2. Sau ñoù. phaàn nöôùc töø phaàn xaùc coøn dö laïi ñöôïc duøng ñeå saûn xuaát ra loaïi nöôùc maém coù chaát löôïng thaáp hôn. Khi tieáp xuùc vôùi khoâng khí dung dòch loûng thôû neân trong hôn. Thoâng thöôøng nöôùc maém ñöôïc tröõ trong cuøng moät thuøng ñeán khi coù theå söû duïng ñöôïc. haøm löôïng muoái thay ñoåi tuyø thuoäc vaøo loaïi caù. caù ñöôïc phuû lôùp laù chuoái vaø ñöôïc caøi neùn caån thaän baèng nhöõng thanh goã. Moät phaàn nöôùc boài ñöôïc ñöa trôû laïi thuøng. Nhieàu taùc giaû ñöa ra tæ leä muoái vaø caù khaùc nhau. Moät soá loaïi caù ñaëc bieät. Ñoái vôùi caù nhoû chæ caàn vaøi thaùng . ñaàu tieáp xuùc vôùi moâi tröôøng beân ngoaøi ñöôïc choát baèng moät ñoáng voû soø. Phaàn nöôùc ñöôïc chieát ra töø thuøng naøy ñöôïc chuyeån sang thuøng khaùc baèng nguyeân taéc baäc thang vaø thuøng ñoù ñöôïc loïc baèng nöôùc bieån . cuoái cuøng laø lôùp muoái ñeø leân treân. moät phaàn giöõ laïi ñeå duøng sau naøy. Ngaøy nay . Noùi chung löôïng muoái caøng ñöôïc chuù troïng thì chaát löôïng nöôùc maém caøng toát . Nöôùc maém laáy töø voøi laø nöôùc maém toát nhaát. Nöôùc boài laø chaát loûng ñuïc coù maøu maùu caù chöùa moät löôïng nhoû NH3 vaø hôïp chaát höuõ cô chöùa Nitô. Rose cho raèng tyû leä thích hôïp laø 4 . muoái ñöôïc boå sung thaønh moät lôùp treân beà maët thuøng. hoãn hôïp naøy taïo thaønh nöôùc maém chaát . Quaù trình naøy ñöôïc laëp laïi nhieàu laàn theo nguyeân taéc ngöôïc doøng nhaèm trích ly ñöôïc caøng nhieàu chaát khoâ töø caù caøng toát. Caù töôi ñeå ôû traïng thaùi töï nhieân khoâng röûa ñöôïc troän vôùi muoái vaø chaát vaøo thuøng. Quaù trình leân men baét ñaàu vaø thôøi gian leân men tuyø thuoäc vaøo loaïi caù söû duïng. caùc dung dòch thu ñöôïc seõ ñöôïc troän laãn vaøo nhau. keá ñeán laø lôùp caù.5:6. nöôùc boài ñöôïc thaùo ra. Caù noåi treân beà maët thuøng vaø lôùp muoái treân maët gaàn nhö bieán maát.

. Phöông phaùp laøm nöôùc maém thay ñoåi tuyø thuoäc vaøo caùc vuøng khaùc nhau trong nöôùc Vieät Nam. gaïo rang hay baép ( luoäc chín sau ñoù nöôùng leân coù theå ñöôïc theâm vaøo nhaèm laøm toái maøu dung dòch laøm taêng höông vò cuûa saûn phaåm. Nitô hoaø tan chuyeån thaønh amino acid hay amoniac. Ngoaøi ra coøn caàn ñieàu kieän kò khí . Ôû Vieät Nam vaø Campuchia. 1. Nöôùc maém ngon laø nöôùc maém coù tyû leä amino acid cao vaø nitô amoniac thaáp. Neáu nöôùc maém coù pH cao töø 6. ñieàu naøy phaûi ñaït ñöôïc sau 2 thaùng. hoï cho raèng vi khuaån naøy laø yeáu toá taïo ra cho nöôùc maém. nöôùc maém ñöôïc laøm töø caù ñaõ ñöôïc moi ruoät. Phaàn raén khoâng tan coøn laïi cuûa caù goïi laø xaùc maém hay nöôùc xaùc ñöôïc baùn duøng laøm phaân boùn. Döôùi taùc duïng cuûa chuùng khi leân men boät caù cuõng cho ra saûn phaåm coù höông vò ñöôïc ngöôøi tieâu duøng chaáp nhaän . do haøm löôïng enzym thuyû phaân protein ít hôn neân quaù trình leân men xaûy ra chaäm. Taát caû ñaõ taïo ra cho nöôùc maém höông vò ñaëc bieät trong suoát quaù trình leân men . Nitô trong hôïp chaát höõu cô vaø acid amine ñaït giaù trò lôùn nhaát trong voøng 35 – 55 ngaøy. Sau ñoù nitô höõu cô giaûm bôùt coøn nitô amoiac laïi taêng leân. Boez vaø Guillerm ñaõ coâ laäp ñöôïc gioáng vi khuaån kò khí töø caù. Vieäc naøy coù theå goùp phaàn laøm taêng khaû naêng baûo quaûn cuûa nöôùc maém coù chaát löôïng thaáp do luùc leân men sinh ra acid butyrid laøm giaûm pH cuûa dung dòch . Tuy nhieân ñieåm chính gioáng nhau laø duøng heä enzym protease xuùc taùc quaù trình thuûy phaân thòt caù vaø ñieàu kieän kò khí baét buoäc döôùi aùp löïc nheï. caramen . Sau naøy caùc taùc giaû naøy vaø moät soá ngöôøi khaùc ôû Indonesia vaø Thaùi Lan tìm ra nhoùm vi khuaån khaùc cuõng coù khaû naêng naøy. Nöôùc maém laø keát quaû cuûa söï töï phaân thòt caù hay noùi chính xaùc hôn laø söï phaân huyû protein döôùi taùc duïng cuûa heä enzym coù trong ruoät caù . Neáu duøng caù Dorosoma nasus Bloch hoaëc caùc loaïi caù giaøu chaát beùo. Ñoâi khi söï haøm löôïng amino acid ñaõ ñaït giaù trò lôùn nhaát maø amoniac vaãn tieáp tuïc sinh ra. Moät soá chæ tieâu baét ñaàu thay ñoåi.2 thì nöôùc maém raát deã hoûng.4 Bieán ñoåi hoùa sinh Nitô höõu cô vaø amino nitô taêng vaøo thaùng thöù tö hay thöù naêm trong nhöõng thuøng leân men truyeàn thoáng. Löôïng daàu naøy coù theå taùch ra hoaëc ñem baùn. môõ seõ noåi leân treân maët trong suoát quaù trình chín. Thaønh phaàn taïo giaù trò dinh döôõng cho saûn phaåm laø nitô höõu cô vaø amino nitô ñaït cao nhaát sau 60 ngaøy. Ñeå thuùc ñaåy quaù trình naøy ngöôøi ta ñaõ boå sung moät löôïng enzym töø nöôùc döùa.löôïng thaáp khoâng coù khaû naêng giöõ ñöôïc laâu. Haøm löôïng amino acid coù theå giöõ khoâng ñoåi ñeán thaùng thöù 5. Trong khoaûng thôøi gian naøy.8 – 7. löôïng nitô hoøa tan ñaït giaù trò lôùn nhaát vaø sau ñoù khoâng thay ñoåi. nöôùc maém ñöôïc phaân thaønh nhieàu loaïi khaùc nhau theo nhöõng tieâu chuaån khaù roäng. Söï phaân raõ naøy coøn tuyø thuoäc vaøo hoaït ñoäng cuûa heä enzym cuûa vi khuaån trong moâi tröôøng muoái Coâng ngheä naøy cho ra nöôùc maém keùm veä sinh vaø coù theå khoâng ñöôïc chaáp nhaän bôûi moät soá khaùch haøng khoù tính . Ôû phaàn phía Taây cuûa Cochin Trung Quoác. Tröôùc hoaëc sau khi loïc .

2 9.2 12.9 17.5 6.3 18.8 9.7 19.0 12.1 9.1 21.9 13.7 1.7 14.9 10.8 20.4 9.3 8.8 19.7 2.5 9.3 18.7 Amonia c 0.5 11.5 2.1 20.2 22.3 4. Ñoái vôùi nöôùc maén loaïi I löôïng muoái toái öu laø 200g/l.5 7.7 23.7 4.6 1. ôû giai ñoaïn naøy caàn quan taâm ñeán löôïng muoái höõu ích lôùn nhaát ñeå taïo söï tieáp xuùc giöõa caù vaø muoái.6 9.6 8.1 16.0 12.1 3.8 19.9 6. Veà phöông dieän caáu truùc saûn phaåm hay quaù trình phaân raõ nöôùc maém laøm töø caù nöôùc ngoït khoâng khaùc gì so vôùi nöôùc maém laøm töø caùc loaïi caù neâu treân.9 3.6 23.3 11.4 23.1 9.2 8.8 Amino acid 3.1 2.5 8.9 12.9 18.8 5.6 16.9 14.0 19.0 Formo l 5.4 2.6 21.1 13.1 10.2 2.8 21.0 7.2 24. Thôøi gian leân men (ngaøy) 1 3 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 105 120 135 150 165 180 Nitrogen (g/l) Toång Höõu cô 5.4 3.4 3.7 20.6 3.4 24.8 20.3 3.9 10.9 22.1 19.8 14.5 19.8 14.2 23.8 20.3 1. Baûng 16: Thaønh phaàn hoùa hoïc trong chaát loûng ñöôïc thaùo ra sau moät thôøi gian xaùc ñònh trong coâng ngheä saûn xuaát nöôùc maém.7 1.6 9.0 18.2 2. Neáu söï tieáp xuùc vaãn coøn tieáp tuïc ñeán thaùng thöù 5.2 7.9 14. Neáu caù dinh döôõng nhgieàn thì cuõng khoâng laøn taêng quaù trình thuûy phaân. Ñieàu naøy laøm giaûm giaù trò dinh döôõng cuûa nöôùc maém.7 23.7 13.2 11.3 11.1 1.5 11. Nitô (g/l) Toån Höõu g cô Form ol Amonia c Amin o .6 18.1 13. nitô toång seõ khoâng ñoåi trong khi ñoù nitô amoniac taêng leân laøm giaûm löôïng amino acid.3 11.4 16.0 9.5 14.9 Baûng 17: Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa dung dòch ôû nhöõng giai ñoaïn khaùc nhau trong coâng ngheä saûn xuaát nöôùc maém( nöôùc maém Muõi – No).8 11.6 16.0 3.0 11. Haøm löôïng muoái thaáp seõ gaây ra söï thoái röõa protein cuûa nguyeân lieäu vaø hình thaønh nhieàu amoniac.9 2.0 2.8 9.Nitô toång hoøa tan chæ taêng ñeán thaùng thöù tö.1 20.5 9.

5 14.0 7.5 12.5 6.1 4.8 2. nöôùc maém Nhaát chöùa hôn 14g nitô toång / l vaø nöôùc maém Ngang chöùa hôn 11g nitô toång / l.Dung dòch thu ñöôïc sau 3 ngaøy 1 thaùng 2thaùng 5 thaùng Nöôùc maém chaát löôïng keùm Non – nöôùc – maém Röûa laàn 1 Röûa laàn 2 7. 19 chæ ra thaønh phaàn hoùc hoïc cuûa dung dòch ôû nhöõng giai ñoaïn khaùc nhau trong coâng ngheä saûn xuaát nöôùc maém ôû nhöõng vuøng khaùc nhau ôû Vieät Nam.6 4.8 4.5 3. Nitô toång.8 1.0 12.4 0. Neáu phaàn xaùc caù khoâng tan ñöôïc loïc ra. caù ñöôïc troän vôùi nhau vaø muoái baét ñaàu coù taùc duïng (ñieàu naøy xaûy ra trong 5 thaùng).6 2.2 2.6 8.0 7.0 25.9 4.1 19.7 6. Ôû Vieät Nam.1 3.0 8.1 15.5 5.5 chaát . Nitrogen (g/l) Toång Höõu cô 10. ôû nöôùc maém loaïi II haøm löôïng treân laø 60 vaø ôû loaïi keùm chaát löôïng nhaát laø 40.8 Nöôùc maém löôïng thaáp 117 75.2 22.5 16.7 17.8 7.3 15. nitô amino ñeàu taêng.0 20.9 1.7 Formol 9. Nöôùc maém Nhó vaø nöôùc maém Nhaát chöùa khoaûng 80g amino acid / l.0 4.4 9.0 9.3 0.3 13.1 13.0 4. caùc giaù trò naøy taêng theo thôøi khi muoái.3 5.3 9. nitô höõu cô.4 5.8 3.4 12.7 3.9 12. Chæ amoniac − nitô × 100 bieåu thò söï thoái röõa cuûa nöôùc maém vaø chæ soá soá formol − nitô naøy khoâng ñöôïc lôùn hôn 50.7 4. caùc thoâng soá treân seõ giaûm vaø do ñoù. Baûng 20: Giaù trò dinh döôõng trong 100g nöôùc maém laø (Theo baûng thaønh phaàn thöïc phaån cuûa caùc nöôùc Ñoâng AÙ) Nöôùc maém ngon Naêng löôïng (kcal) Aåm (g) Protein (g) Chaát beùo (g) Carbonhydrat (g) 268 46 17.8 12 ngaøy 1 thaùng 5 thaùng Röûa laàn 1 Röûa laàn 2 Hai baûng 18.1 4.9 Amonia c 5.0 5.5 0.7 1.2 10.5 6. tyû leä nitô amoniac seõ taêng leân.8 5.1 7.3 8.2 Baûng 18: Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa dung dòch ôû nhöõng giai ñoaïn khaùc nhau trong coâng ngheä saûn xuaát nöôùc maém( nöôùc maém Phan Thieát).7 8.1 Amin o 5.5 11.4 0.6 2.2 5.7 3. nöôùc maém ñöôïc phaân loaïi döïa vaøo haøm löôïng nitô: nöôùc maém Nhó chöùa hôn 18g nitô toång / l.

3g nitô (goàm 1. 8. khoaûng 10g S/l. 276g clo vaø 0. haøm löôïng Flo cao trong nöôùc maém .86 2. 100mg/l coù theå buø cho löôïng flo thaáp trong traø. ñieàu ñoù chöùng minh giaù trò dinh döôõng cuûa nöôùc maém. 1946).27 Ñaõ coù nhieàu nghieân cöùu veà thaønh phaàn hoùa hoïc trong höông nöôùc maém. 270g NaCl.565g P2O5. hoaëc toâm (Atya sp). nöôùc maém thieáu diacetyl vaø methyl-acetyl carbinol. Ngoaøi ra coøn coù 350mg Ca/l. 1. Maëc duø ñôn giaûn hôn nhöng Patis caàn thôøi gian leân men daøi (Phaân vieän caù Momila. Nöôùc maém chöùa löôïng thiamine. Moät lít nöôùc maém Campuchia loaïi I chöùa 15. Moät soá cho raèng höông nöôùc maém lieân qua ñeán thaønh phaàn acid beùo thaáp maëc duø tröôùc ñaây ngöôøi ta nguyeân nhaân chính laø caùc thaønh phaàn carbonyl baäc thaáp. Khoù coù theå . ammo acids. NÖÔÙC MAÉM PHILIPPINE : PATIS 2.5% nitô toång. Thò traán Malaben vaø navotas cuûa tænh Rizal laø trungtaâm saûn xuaát Patis ôû phaïm vi coâng nghieäp vaø phaïm vi gia ñình.3g Mg/l. Ñieàu ñoù coù theå giaûi thích cho vieäv ngöôøi lôùn vaø treû em Vieät Nam raát hieám bò saâu raêng. riboflavin hay pyridoxin khoâng ñaùng keå vaø vì theá nöôùc maém khoâng giaøu vitamin B. Ngöôøi ta raát quan taâm ñeán thaønh phaàn amino acid töï do. ñoù laø nguyeân nhaân laøm cho nöôùc maém coù muøi gioáng pho mai. Phöông phaùp saûn xuaát Patis gioáng phöông phaùp saûn xuaát nöôùc maém Vieät Nam.7g amino nitô).85g nitô toång ( goàm 11. khoaùng chaát.09 0. Nöôùc maém laø saûn phaåm phuï cuûa vieäc saûn xuaát maém. caù troáng. nhieàu chaát boå döôõng.4 0. ngaønh saûn xuaát Patis laø ngaønh coâng nghieäp thu ñöôïc nhieàu lôïi nhuaän ôû nhöõng vuøng chuyeân hôn nôi maø caù raát dö thöøa. 19. 2. haûi saûn vaø trong thöùc uoáng Vieät Nam. Nöôùc maém chöùa 275 mg P ôû daïng khoaùng vaø 25mg P trong caùc hôïp chaát höõu cô (tính trong 1l nöôùc maém ). Haøm löôïng muoái natri clorua phuï thuoäc vaøo chaát löôïng nöôùc maém. chuû yeáu laø caùc peptit. vitamin. Ngöôøi ra thöôøng saûn xuaát nöôùc maém baèng caùch leân men caù xacdin. Patis coù söï maën hôi gioáng vò phomai vaø coù höông (muøi) thôm ngon raát ñaëc tröng.6 0.2 Saûn xuaát vaø tieâu thuï ÔÛ Philippine. 2. 5g amino nitô) . Nöôùc maém raát phoå bieán ôû Philippine. NaCl thay ñoåi töø 240 ñeán 280 g/l.1 Giôùi thieäu chung Nöôùc maém Philippine (Patis) laø dung dòch coù maøu töø vaøng rôm ñeán maøu hoå phaùch trong ñoù coù nhöõng chaát hoaø tan trong nöôùc. nöôùc maém coù theå boå sung nhöõng chaát dinh döôõng maø caùc thöïc phaåm nguõ coác thieáu vaø coù theå cung caáp 7.Tro (g) Thiamine (mg) Riboflavin (mg) 3.03 0.7g nitô höõu cô.5g nitô höõu cô. Nöôùc maém coù haøm löôïng ceton cao. Nhöõng chaát naøy ñöôïc taïo ra do söï leân men caù. Nöôùc maém chöùa 9 loaïi amino acid caàn thieát.

Khi vieäc thuyû phaân caù gaàn nhö hoaøn taát thì dòch thu ñöôïc seõ ñöôïc chuyeån qua tanh oån ñònh. ngöôøi ta deã daøng saûn xuaát nöôùc maém Patis ñuû cho gia ñình baèng caùch troän caù vaø muoái vôùi tæ leä 2. Vaø ôû ñaây caù ñöôïc leân men töø töø vaø thænh thoaûng khuaáy. Xöông caù thu ñöôïc töø residue cuoái cuøng ñöôïc ñoùng goùi vaø ñöôïc goïi laø bagoong. 2. Patis laø nguoàn cung caáp proteâin thöù yeáu cho nhöõng ngöôøi soáng ôû nhöõng khu vöïc thieáu thoán nguoàn caù. Nhöng ôû noâng thoân ngöôøi ta duøng laøm Patis vôùi rau luoäc (Baens – Ancega. thì thaønh phaàn nguyeân lieäu cuõng ñöôïc ño baèng theå tích. khoâng ño baèng troïng löôïng. Tyû leä caù vaø muoái gioáng nhö ôû phaïm vi gia ñình. 2.  ÔÛ phaïm vi coâng nghieäp. Patis loaïi 2 hoaëc loaïi 3 thu ñöôïc baèng caùch röûa xaùc caù baèng dung dòch nöôùc muoái baõo hoaø.4 Kieåm soaùt quaù trình . 1977b). ñaây laø Patis loaïi moät. nhöõng nhaø saûn xuaát trang bò nhöõng thuøng leân men coù van ôû ñaùy ñeå coù theå keùo ruùt saûn phaåm leân men. Patis ñöôïc loïc vaø ñoùng chai. Hoãn hôïp nguyeân ñöôïc troän baèng tay.3 Quy trình coâng ngheä : caù muoái leân men trong huû loïc patis loûng ñoùng chai bagoong bao goùi Nhöõng ngöôøi laøm Patis thöøa höôûng quy trình saûn xuaát töø toå tieân cuûa hoï. Cho duø phaïm vi saûn xuaát laø gia ñình hoaëc phaïm vi coâng nghieäp. Taïi ñaây. Caù ñöôïc öôùp muoái ñöôïc ñaët vaøo thuøng leân men vaø ñeå quaù trình phaân giaûi töï nhieân xaûy ra. Khi caù bò phaân giaûi hoaøn toaøn thì dòch loûng thu ñöôïc seõ ñöôïc ñem loïc laïi vaø thu Patis.5-3:1. caù muoái ñöôïc boû voâ huû baèng thuyû tinh hoaëc baèng ñaát nung vaø coù naép baèng goã hoaëc baèng ñaát nung.  ÔÛ phaïm vò gia ñình.bieát ñöôïc soá löôïng Patis ñöôïc saûn xuaát haøng naêm vaø khoâng coù con soá thoáng keâ chính xaùc. Patis vaø bagoong ñöôïc phaân ra. Phaàn treân loïc laø bagoong (maém).

 Ôû ôû phaïm vò coâng nghieäp: goàm moät khoaûng khoâng gia roäng ñeå ñaët nhöõng boàn leân men.7 Vi sinh vaät trong nöôùc maém : Roõ raøng laø ñoùng vai troø thöù yeáu trong leân men nöôùc maém. Sardinella fimbriata.5 Cô chaát :  Caù ñöôïc söû duïng ñeå saûn xuaát Patis laø nhöõng gioáng caù coù giaù reû vaø ñöôïc ñaùnh baét haøng naêm. ÔÛ phaïm vi coâng nghieäp. thuøng leân men laøm baèng beâtong. naép ñaäy baèng goã. 2. Nhaân toá nöõa ñeán vieäc löïa choïn caù laø höông cuûa saûn phaåm cuoái cuøng höông cuûa Patis laø do nhöõng ammo acid cuûa proteâin caù maø nhöõng loaøi caù khaùc nhau thì chaát löôïng ammo acid cuûa proteâin caù cuõng khaùc nhau.8 Nhöõng bieán ñoái hoaù sinh Baûng 21 cho soá lieäu phaân tích moät soá saûn phaåm Patis Philippine. ñaëc bieät laø trong ruoät caù.  Muoái ñöôïc saûn xuaát baèng caùch phuû nöôùc bieån ôû nhöõng ruoäng muoái döôùi aùnh naéng maët trôøi. (Baûng 22) (Saisisthi et al. Khaû naêng vi khuaån tham gia vaøo vieäc taïo muøi ñaëc tröng cho nöôùc maém laø raát coù theå. 2. Nhöõng noå löïc ñeå chöùng minh laø vi khuaån kî khí chòu traùch nhieäm cho vieäc taïo höông cho saûn phaåm nöôùc maém vaãn chöa thaønh coâng. galongong. stolephones commersomii. saøn nhaø baèng ximaêng hoaëc baèng goã ñeå muoái caù. Höông cuûa Patis töø dilis vaø inlinyasi toát hôn nhöng ngöôøi ta thöôøng duøng galonggong ñeå saûn xuaát Patis vaø chuùng deã tìm vaø khoâng ñaét. vaø silling as. nhöõng thuøng leân men ñaäy baèng nhöõng caùi naép baèng goã vaø treân ñoù coù ñaët nhöõng hoøn ñaù naëng. Dacaptenus macrosema. 2. 2. thuyû phaân protein. Quaù trình leân men hoaøn taát trong voøng töø 180 ñeán 365 ngaøy. Vì noàng ñoä muoái cao vaø vì sau giai ñoaïn 1 cuûa quaù trình leân men nhöõng con caù naøo khoâng ñöôïc phaân giaûi seõ noåi leân treân vì noàng ñoä muoái ôû beà maët thaáp neân nhöõng vi khuaån gaây haïi seõ xaâm nhaäp vaøo taïo muøi thoái. Moät vaøi loaïi ñöôïc söû duïng ñeå saûn xuaát Patis laø dilis. Soá löôïng vi khuaån treân 1 ml giaûm nhanh nhôø quaù trình leân men tieáp tuïc. 1977b). boàn oån ñònh vaø thieát bò ñoùng chai (Baens – Ancega.Ngöôøi ta deã daøng ñieàu khieån quaù trình leân men baèng caùch theo doõi tyû leä caù vaø muoái. Nhöõng enzym trong moâ caù. 1966).6 Thieát bò  Ôû phaïm vi gia ñình: goàm chaäu duøng ñeå muoái caù hö baèng thuyû tinh hay baèng ñaát coù naép ñaäy baèng goã hoaëc baèng ñaát nung. Baûng 21: Soá lieäu phaân tích moät vaøi loaïi patis .

indicus) vaø muoái cuûa thò traán Parqaque.22 1. ñuoâi caù vaø ñaàu caù( bao goàm caû ruoät) Thôøi gian leân men Nguyeân con Nito pH amin Ñuoâi caù Nito amin(%) pH Ñaàu caù Nito amin(%) pH Phaàn caùi 0.6 x 104 5. Nhöõng enzym naøy laø nhöõng enzym thuyû phaân chuû yeáu trong saûn xuaát maém .1 x 103 2.8 x 102 9 7.21-1.4 x x102 Nguoàn: Saisithi et al (1966) Uyenco et al (1953) ñaõ taïo ra moät thí nghieäm ñeå xaùc ñònh xen coù enzym trong moâ caù trong ruoät hay khoâng. noàng ñoä muoán aáp uû baèng 30%.0 x 103 1. Dung dòch trích ñöôïc töø leân men nguyeân con caù coù haøm löôïng anto amin baèng phaân nöûa dung dòch töø ñaàu caù.5% NaCl 10% NaCl (thaùng) 0.22 löôïng Nhöõng thay ñoåi trong thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa nöôùc maém trong quaù trình leân men cho ôû baûng 22.22 1.7 x 102 5. tænh Rizal.5 x 102 7.7 x 102 .2 x 102 1. Baûng 23: Nhöõng ïthay ñoåi veà haøm löôïng nito amin vaø Ph trong suoát quaù trình leân men nguyeân con.1 x 10 3.0 x 104 2 6 1.0 x 103 1.1 x 101 2.5% NaCl 20% NaCl 2.0 x 101 2. Phaàn ñaàu goàm taát caû nhöõng chaát thuyû phaân giaûi vaø chaéc chaén laø khoâng coøn baát kyø cô quan noäi taïng naøo ôû phaàn ñuoâi. Caù töôi ñöôïc chia laøm hai phaàn phaàn ñaàu vaø phaàn ñuoâi. Nitô toång (mmol/100ml) taêng lilin quaù trình leân men (saisithi et al. Vaø coù moät maãu ñoái chöùng laø maãu tieán haønh vôùi nguyeân con caù.Protein( khoâng Phaàn thaáp hôn)(%) raén(khoâng thaáp hôn)(%) Loaïi 1 10 32 Loaïi 2 6 32 Loaïi 3 3 32 Nguoàn: Baens-Arcega(1977b) Loaïi Troïng rieâng(%) 1. 1966). Hoï ñaõ söû duïng Dillis (stolephous commersonnii vaø S.8 x 103 9. Dung dòch thu ñöôïc töø leân ñaàu caù (goàm caû ruoät) coù haøm löôïng nitô amin gaáp 4 laàn dung dòch thu ñöôïc töø ñuoâi caù.4 x 101 6.0 x 10 3.21-1. BAÛNG 22 Thôøi gian Phaàn nöôùc leân men 0. pH dao ñoäng trong khoaûng 62 – 66.5 1 3.4 x x103 1 12 4.0 x 103 4. Keát quaû cho ôû baûng 23.1 x 103 3. Phaàn ñaàu vaø phaàn ñuoâi ñöôïc öôùp muoái rieâng vôùi tyû leä muoái : caù laø 1 : 3 w/w.21-1.5 x 102 2.4 x 105 3 2.

chieàu daøi trung bình laø 12 cm.606g nitô höõu cô/l. ñeå yeân 7 – 5 thaùng vaø loïc.12 6.21 0.39 0.84 0.23 0. Dòch trích ly ñöôïc töø caù nguyeân con nhieàu hôn caù taùch ruoät. taát caû caùc moâ cô coøn nguyeân vaø duø hôi meàm nhöng moâ cô vaãn dính chaët xöông. 1 : 4 vaø 1 : 5 (muoái : caù (w/w)). 17.81 5. Haøm löôïng nitô toång cuûa nöôùc maém cuûa caù boû ruoät laø 14.22 6. coù muøi amoniac khoâng ñaëc tröng vaø tyû leä nitô amoniac vaø nitôamin khaù cao (Clyenco et al.472g nitô höõu cô/l.38 5.950g/l so vôùi 20. Loaøi caù naøy lôùn hôn dillin.06 1. anchovy. maøu. Suoát quaù trình. Patis töø caù boû ruoät coù chöùa 8. Sau khi boû ruoät caù ñöôïc röûa saïch vaø cô quan noäi taïng ñöôïc laáy ra khoûi cô theå caù.66 0.92 6. caù nguyeân con bò phaân raõ töø töø vaø sau 7 thaùng.22 0.68 5.67 5.01 6.52 0.280g/l cuûa caù nguyeân con. Ñuoâi caù vaãn giöõ nguyeân hình daïng sau 5 thaùng. Nhöng trong toång soå haøm löôïng nitô toång soá trong caù boû ruoät. Ñieàu naøy chöùng toû raèng enzym chòu traùhc nhieäm cho vieäc thuyû phaân proteâin caù chuû yeáu naèm ôû cô quan noäi taïng.79 1:5d 0.29 0.10 Nguoàn: Uyenco et al (1953) Nhöõng baøi kieåm tra veà thaønh phaàn höõu cô cuûa 3 maãu chöùng toû raèng ñaàu caù chòu traùch nhieäm taïo löôïng cho bagoong vaø raèng moâ cô coøn laïi meàn nhaõo hôn nhieàu so vôùi leân men phaàn ñuoâi vaø nguyeân con. tyû leä caù : muoái laø 4 : 1 (w/w). pH vaø haøm löôïng nitô amin cuûa caùc maãu cho ôû baûng 24. Vaø dòch chieát ruùt töø caù nguyeân con coù muøi.95 . vaø baèng moät nöûa cuûa Patis töø caù nguyeân con.00 6. Coøn ñoái vôùi caù boû ruoät. Sau ñoù boû vaøo huû. Uyenco et al (1953) cuõng ñaõ nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa noàng ñoä muoái khaùc nhau ñeán söï thuyû phaân protein caù vaø pH cuûa nöôùc maém.18 0.86 5.53 0.40 0. ÔÛ thí nghieäm naâng cao.11 1.72 5.46 1:4c 0. tyû leä nitô amin: nitô amoniac ñaëc tröng cuûa Patis.15 6.25 0.(ngaøy) 1 4 7 10 31 (%) 0.56 0. coøn dòch chieát ruùt töø caù taùch ruoät coù maøu nhaït vaø bò ñuïc. Caù boû ruoät vaø caù nguyeân ñöôïc öôùp muoái rieâng. haøm löôïng nitô amoniac chieám hôn phaân nöûa.21 0. khoâng coøn moâ naøo con nguyeân vaø chæ coøn laïi xöông.03 6.54 6.81 1. Caù ñöôïc öôùp muoái vôùi caùc tyû leä 1 : 3. Baûng 24: Aûnh höôûng noàng ñoä muoái ñeán haøm löôïng nitô amin va pH cuûa patis Thôøi gian ( ngaøy) 10 17 Tyû leä muoái : caù ( khoái löôïng/khoái löôïng)a 1:3b 0. 1953). tuabang (Stolephonus indicus) ñöôïc söû duïng. Hôn nöõa loaøi caù naøy deã taùch ñaàu vaø cô quan noäi taïng ra khoûi nhöõng phaàn coøn laïi cuûa cô theå.132 6.

Nitô toång vaø nitô höõu cô quyeát ñònh giaù trò dinh döôõng cuûa saûn phaåm vaø chaát löôïng cuûa saûn phaåm. Nhöõng chaát naøy khoâng kìm haõm hoaøn toaøn do ñoä nhaõo cuûa nguyeân lieäu ñaõ ngaên caûn söï tieáp xuùc.70 2. Moãi meû chia laøm hai maãu moãi maãu troän vôùi muoái vôùi tyû leä 1 : 3 vaø ñöôïc chöùa trong huû nöûa lít vaø coù naép ñaäy. Khoâng coù maãu naøo coù pH 6. chæ coù vi khuaån öa muoái môùi chòu ñöôïc noàng ñoä muoái cao nhö vaäy. Nhieät coù taùc duïng thanh truøng nhöng noù khoâng phaù huyû ñöôïc nhöõng enzym thuyû phaân öa nhieät. Noàng ñoä nitô toång vaø nitô höõu cô laàn löôït laø 15 ñeán 25g/l vaø 10 ñeán 20g/l. Orejana vaø liston (1977.26 100 a b 0. 1979) cuõng ñaõ nghieân cöùu veà söï leân men cuûa nöôùc maém ñeå xaùc ñònh vai troø cuûa vi sinh vaät trong toaøn boä quaù trình. pH cuûa hoãn hôïp ñaëc tröng cho Patis chaát löôïng cao.68 Nitô amin (g/100 ml) pH thay ñoåi töø 5. Söï thuûy phaân proteâin trong Patis tuyø thuoäc vaøo nhöõng enzym coù trong caù. Moät trong hai huû ñöôïc ruùt nhöõng maãu ñeå kieåm tra caùc chæ tieâu hoaù hoïc vaø vi sinh sau 0. Vi khuaån cuûa Patis raát ít chuûng loaïi vaø soá löôïng giaûm nhanh theo thôøi gian vaø theo vieäc taêng noàng ñoä muoái. 70 vaø 140 ngaøy. 15. phenol. pH naøy laø ranh giôùi giöõa Patis chaát löôïng cao vaø caù hö hoûng. Ban ñaàu soá teá baøo vi sinh vaät laø 2 x 107 vi khuaån/g caù nhöng sau khi chieáu xaõ giaûm xuoáng coøn 2 x 104 vi khuaån/g caù. Ñeå giaûm vaø ngaên ngöøa vi sinh vaät.5 Mrad vaø 1 Mrad. Nhöõng vi sinh vaät naøy taïo ra nhöõng hôïp chaát bazô.93 2. HgCl vaø I2 khoâng laøm kìm haõm söï thuyû phaân. 40. Söï giaûm nhanh soá teá baøo vi khuaån suoát quaù trình leân men caù ñöôïc söï ñoàng tình cuûa nhöõng nhaø nghieân cöùu veà quaù trình saûn .85 ñeán 5.75 ñeán 5. Noàng ñoä muoái aûnh höôûng ñeán toác ñoä thuyû phaân.81 d pH thay ñoåi töø 5. soá teá baøo vi khuaån giaûm xuoáng coøn 20/g caù ñoái vôùi maãu ñöôïc chieáu xaõ vaø khoâng coù teá baøo vi sinh vaät naøo coøn toàn taïi trong maãu ñaõ chieáu xaï. noàng ñoä muoái cao hôn.72 c pH thay ñoåi töø 5. Nhöõng chaát öùc cheá vaø nhöõng chaát luøm haõm vi khuaån nhö toluol. (Uyenco et al.07 1. Patis cuõng coù theå saûn xuaát baèng caùch thuyû phaân proteâin caù baèng acid. Patis chaát löôïng keùm coù noàng ñoä nhöõng hôïp chaát moniac cao. Sau 40 ngaøy. Trong Patis coù 60 ñeán 77% nitô hoaø tan so vôùi nitô toång soá vaø nitô amoniac chieám khoâng ñeán phaân nöûa .45 2.90 Nguoàn: Uyenco et al (1953) Haøm löôïng nitô amin tyû leä nghòch vôùi noàng ñoä muoái vaø tyû leä thuaän vôùi thôøi gian leân men.70 ñeán 5. hoï chieáu xaï caù vôùi nguoàn cobalt-60 ôû 0.46 1. Xöû lyù caù töôi ôû nhöõng tyû soá muoái : caù nhö vaäy ñeå kieåm tra söï phaùt trieån cuûa nhöõng vi sinh vaät gaây hö hoûng. Trong Patis thöôïng haïng. Hoïat ñoäng cuûa vi sinh vaät coù vai troø thöù yeáu trong söï thuyû phaân vì noàng ñoä muoái cao cuûa Patis khoâng thuaän lôïi cho söï phaùt trieån cuûa vi khuaån. 1953b). Nhöõng caùi huû ñöôïc uû ôû 37oC.

0 Mrads 2.29 Bazô bay hôi toång(mg%) 0 34.62 2. bazo bay hô toång.55 8.30 13.55 8.05 27.45 5.69 35.84 29. pH.42 5.21 2. Baûng 27: Moät vaøi soá lieäu hoùa hoïc cuûa anchovy ñöôïc chieáu xaï vaø kgo6ng ñöôïc chieáu xaï trong nhöõng giai ñoaïn leân men khaùc nhau 2 Soá ngaøy leân men 0 Nitô amin(mg/g) 0 1.92 12.52 11.04 27.xuaát Patis trong ñoù co1 ham m vaø Clague (1950) vaø Tom et al (1967) hoï ruùt ra raèngvi khuaån khoâng caàn thieát trong quaù trình leân men nöôùc maém.30 5.71 1.33 5.30 140 12.46 6.65 1.90 27.06 7.63 70 13.80 28.00 5.5 Mrads 1.77 5.50 27.28 5.67 28.16 12.60 5.08 163.80 10.23 27.60 96.35 5.00 146.11 1.62 5.18 9.14 27.19 116.08 14 6.16 27.08 100.02 168.67 26.25 40 10.0 Mrads 6.5 Mrads 1.07 19.32 10.83 3.74 12.2 5.70 2.23 0.31 Axit beùo töï do( %) Nguoàn: Orenjana vaø Liston(1979) .52 5.87 86.0 Mrads 83.0 Mrads NaCl(%) 0 0.65 5.47 5.77 22.46 130.40 27.61 4. acid beùo töï do vaø NaCl trong 140 ngaøy leân men ñöôïc cho trong baûng 25.22 33.56 27.85 6.08 pH 0 0.5 Mrads 34.22 0.0 Mrads 0 0.5 Mrads 1.94 41.5 Mrads 0.60 28.44 63.51 3. Giaù trò nitô amin.

42 vaø 6. 1962). ÔÛ giai ñoaïn sau. 1972). Ngöôøi ta cho raèng amino acid taïo thaønh trong quaù trình thuyû phaân proteâin laø cô chaát ñeå vi khuaån toång hôïp löôïng nöùôc maém. Taàm quan troïng cuûa nucleotit laø ôû choã coù khaû naêng taïo ra 5 – nucleotit khi phaûn öùng vôùi amino acid (Jones. pH cuûa moãi meû giaûm chaäm töø 6. 5. Tuy nheâin. Sau 70 ngaøy vaø 140 ngaøy leân men thì taát caû caùc tröôøng hôïp ñeàu taêng.16 mg/g sau 70 ngaøy ñoái vôùi maãu khoâng chieáu xaï vaø maãu chieáu xaõ 0. trong thaønh phaàn nitô amin. 1977).5 Mrad vaø chieáu xaï ôû 1 Mrad. 1977).0 ñeán 5.85 ñeán 5.0 Mrad coù giaù trò nitô amino ban ñaàu cao.61 ñeán 5. 1966). ngoaïi tröø giaù trò ôû ngaøy zero ñoái vôùi caù ñöôïc xöû lyù ôû 1 Mrad coù giaù trò cao khoâng mong ñôïi (Jones vaø Morray.5Mrad. Söï coù maët cuûa caùc nucleotit raát quan troïng coù moät söï khaùc bieät nhoû giöõa maãu khoâng chieáu xaï vaø maãu chieáu xaï (Organa vaø lisoen. Bazô bay hôi toång (TVB) taêng ñeàu trong caùc maãu trong suoát quaù trình leân men. Ñieàu naøy noùi leân raèng endopeptitdases cuûa trypsin raát hoaït ñoäng trong giai ñoaïn naøy. Saisi thi et al. 1967). tyû leä nhöõng caáu töû coù phaân töû löôïng thaáp taêng vaø ñieàu naøy chöùng toû raèng exopeptidases (bao goàm caû cathepsins) hoaït ñoäng hôn trong giai ñoaïn naøy. Caù ñöôïc chieáu xaï ôû 1.08g.Nitô amin taêng töø 1. 1977). Acid beùo töï do(FFA) giaûm sau 40 ngaøy leân men ñoái vôùi maãu khoâng chieáu xaï vaø maãu chieáu xaï ôû 0. Caùc Nucleotit coù theå ñöôïc haáp thuï ôû böôùc soùng 280 vaø 260 nm. nhöng giaûm nheï sau 140 ngaøy ñoái vôùi caû hai tröôøng hôïp.23 vaø 0. 1975.5 ñoái vôùi maãu khoâng chieáu xaï. Voskresensley (1965) töôøng thuaät raèng nhöõng enzym trong noäi taïng caù trích cuõng bò aûnh höôûng bôûi noàng ñoä muoái nhöng ôû möùc ñoä thaáp hôn. ngöôøi ta tìm thaáy coù nhieàu peptit leân amino acid. Sau 40 ngaøy leân men. Van Klaveren vaø legen dre (1965) cho raèng endo vaø exopeptidase töø caù bò aûnh höôûng khaùc nhau bôûi vieäc taêng daàn noàng ñoä muoái. Nhaân toá khaùc aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng enzym laø thôøi gian caàn thieát ñeå giaûi phoùng cathepsin töø moâ. Höông cuûa Patis coù theå aûnh höôûng bôûi nhöõng yeáu toá nhö vaäy. tyû leä acid amin taêng moät ít vaø haàu heát caùc peptit ñeàu coù khoái löôïng phaân töû töø 700 ñeán 1500 daltons (Organa vaø lisen. Khi noàng ñoä muoái ñaït lôùn 15% thì hoaït ñoäng cuûa catheprin chaäm nhöng vaãn tieáp tuïc giaûm ngay caû trong nöôùc muoái baõo hoaø. 1976.5 Mrad. Dougan vaø Howard.71mg/g ñeán 13.08 mg/g vaø taêng ñeàu trong caû quaù trình ñeán 19. Ñieàu ñoù chöùng toû raèng vi khuaån soáng chæ goùp moät phaàn nhoû trong quaù trình thuyû phaân proteâin suoát quaù trình saûn xuaát nöôùc maém (Organa vaø liston. Giaûn ñoà elution cuûa maãu chieáu xaï vaø khoâng chieáu xaï raát gioáng nhau. (Organa vaø liston. 2. .3 vaø 13. Maãu töø caù ñöôïc chieáu xaï ôû 1 Mrad thì taêng giaûm thaát thöôøng nhöng cuõng tieán tôùi giaù trò cöïc tieãn sau 40 ngaøy leân men. 1977). Böôùc soùng haáp thuï thaáp nhö vaäy chöùng toû raèng nöôùc maém coù noàng ñoä nucleotit cao (Wharton vaø Mc Carty. chieáu xaï ôû 0.3. Acid bay hôi ñöôïc xaùc nhaän laø thaønh phaàn chính taïo neân hoãn hôïp höông cuûa nöôùc maém bôûi nhieàu taùc giaû (beddows dal. ño oå 70 vaø 140 ngaøy.

TVB cuûa patis treân thò tröôøng laø 31. 1979). 1977). trong ñoù coù Clostridium botulinum( Steinkraus.9 Ñoäc toá Ñoäc toá trong patis coù theå do nhöõng amin ñoäc hoaëc do nhöõng vi khuaån kî khí.0 Mrads 1. Theo Leung et al.3 g/l vaø 246.86 29.5 Mrads 1.6 g • Chaát beùo : 0. caùc saûn phaåm daïng paste vaø caùc saûn phaåm daïng loûng ñöôïc laøm töø vieäc leân men caù thì cuõng khoâng ngoaïi leä. 1977).06 1.91 78. ñoä haáp thuï taêng tuyeán tính trong giai ñoaïn töø 40 ñeán 140 ngaøy.4 93. 2.9g • Tro : 21. ÔÛ taát caû caùc maãu.10 Gía trò dinh döôõng Nhöõng saûn phaåm laøm töø caù raát giaøu giaù trò dinh döôõng. (1972).Söï hoaù naâu ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch ño söï haáp thuï ôû böôùc soùng 400 vaø 420nm (Organa vaø listen. 2.3 mg • Riboflavin : 0.3 g • Protein : 10. Trong ñoù.94 3. Chæ soá peroxyt ban ñaàu cao vaø chæ soá iod ban ñaàu thaá (baûng 26) ôû nhöõng maãu chieáu xaï tröôùc khi öôùp muoái vaø leân men chæ ra raèng coù söï oxy hoaù noái ñoâi trong acid beùo khoân g no (Organa vaø liston.25 29.6 %. Ñieàu naøy phuø hôïp vôùi giai ñoaïn taêng nhanh cuûa bazô bay hôi vaø acid beùo vaø chöùng toû raèng ôû ñaây xaûy ra phaûn öùng hoaù naâu phi enzym cuûa phaûn öùng Maillard.4 163. nitô amin.38 3.32 0. Saûn phaåm baäc 2 cuûa söï oxy hoaù nhö hôïp chaát dicacbonyl tham gia vaøo phaûn öùng hoaù naâu.41 a töø homogenate caù ( tyû leä pha loaõng 1:10) b lipid trích töø hoãn hôïp Nguoàn : Orenjana vaø Liston(1979) Haøm löôïng muoái.46 17. 10.0 mg %. Baûng 26: Vaøi keát quaû phaân tích maãu anchovy ñöôïc chieáu xaï vaø anchovy khoâng ñöôïc chieáu xaï tröôùc khi öôùp muoái vaø leân men Chieáu xaï Nitô amin Bazô bay Chæ soá Chæ soá iotb a (mg/ml) hôi peroxytb(meq/100 toång(mg 0 g) a %) 0 0. thaønh phaàn dinh döôõng cuûa patis nhö sau (trong 100g): • Naêng löôïng : 52 Kcal • Nöôùc : 66.08 mg • Niacin : 4.3 g • Cacbohydrat : 0.0 23.1 mg • Veát thiamin .9g • Canxi : 42 mg • Photpho : 32 mg • Saét : 9.

Caù söõa.Amino acid trong patis deã haáp thu hôn trong caù. − Teân ñòa phöông cuûa Philiphin : Burong bangus − Nguyeân lieäu : caù söõa . PHAÀN 3: MOÄT SOÁ SAÛN PHAÅM KHAÙC 1.47 − Vi sinh vaät : leuconoscoc mensenteroides. muoái 1. L. côm. BURONG ISDA − Teân chung : Caù leân men − Teân ñòa phöông cuûa Philipin Burong isda − Nguyeân lieäu : Caù 33.côm . muoái vaø gaïo ñoû Phoái troän Leân men ôû 28 – 33 0 C trong 7 ngaøy Burong isda − Ñaëc tính vaät lí : daïng ñaëc . giaám. lactobacillus plantarum. muoái gaïo Phoái troän Ñeå qua ñeâm Phoái troän Cho vaøo noài ñaát Phuû moät lôùp côm muoái Leân men ôû nhieät ñoä phoøng trong 6 – 8 ngaøy Burong bangus − Ñaëc tính vaät lí : daïng baùn loûng maøu traéng vò chua − Ñaëc tính hoaù hoïc : pH = 3. maøu tím.33% gaïo ñoû deå taïo maøu Caù laøm saïch.45% gaïo ñoû ( côm ) 65. muoái. vò chua maën vaø muøi phomai.22%. naáu côm hoaëc haáp trong 30 ph muoái . BURONG BANGUS − Teân chung : caù söõa leân men . confuses − Saûn xuaát thuû coâng 2.

riboflavin 0.3 %.8 − Vi sinh vaät : leuconostoc mensen teroides.22 mg. acid ascorbic 0.500 taán / ngaøy.5 – 3. − Ñaëc tính hoùa hoïc : Nöôùc 60. KUSAYA − Teân chung : caù khoâ leân men − Teân ñòa phöông cuûa Nhaät : Kusaya − Nguyeân lieäu : caù thu ( Decapterus muroadsi ) .4 %. mocrococcus sp. streptococcus faccalis. Ca 330 mg . 4.7%. − Saûn xuaát 3.24 %. Sacharomyes sp. ñöôøng 2. pediococus cerevisiae. Protein 13. Caù thu Xöû lyù Röûa Ngaâm trong nöôùc muoái Leân men phaàn dòch Phaàn raén Röûa saáy kusaya − Ñaëc tính vaät lí : Daïng paste hay daïng cöùng vò muoái vaø muøi leân men . lctobacillius plantarum. chaát beùo 11.4% .7 % .3 % .93 mg trong 100g − Vi sinh vaät : Pediococus sp. tro 12.− Ñaëc tính hoaù hoïc : pH = 3. − Giaù trò dinh döôõng : Naêng löôïng 165 cal . niaxin 1. − Thôøi gian baûo quaûn vaø söû duïng 1 tuaàn ( ôû nhieät ñoä phoøng ) 4 – 8 tuaàn ( nhieät ñoä tuû laïnh ) − Saûn xuaát thuû coâng 3. 70% muoái 30%. PLA CHAO − Teân chung : Caù leân men vò ngoït . tro 12.

vitamin A. − Vi sinh vaät : Pediococus cerevisiae. khaomak 50 %. sau ñoù cho khaomak vaø tieán haønh leân men ôû nhieät ñoä 200 – 30 0 C trong 20 ngaøy . côm 16. acid lactic 1.4 %.08 . − Coâng ngheä saûn xuaát : troän thòt caù vôùi muoái . boät gaïo rang 16.97 – 4.3 .1 % . acid lactic 1.− Teân ñòa phöông cuûa Thaùi Lan : Plachao . Micrococus sp . Angkak. − Nguyeân lieäu .08 – 3. giöõ ôû 200 – 30 0 C trong 38 giôø . − Ñaëc tính hoùa hoïc pH = 5. toûi 5.6 %.7 % .25 – 8.4 %. Bacillus. phoái troän vôùi muoái. toûi.1 – 5. − Ñaëc tính vaät lyù : daïng baùn raén . muoái 4.12. boät gaïo rang . Cho taát caû vaøo khaïp saønh vaø giöõ ôû nhieät ñoä 200 – 30 0 C trong 3 ngaøy .2 % − Giaù trò dinh döôõng : Protein 4. − Ñaët tính vaät lí : Daïng raén. muoái 5. Troän muoái vaø ñeå qua ñeâm .6 %.42 – 2. − Teân ñòa phöông cuûa Thaùi Lan: Pla chom.75 – 4. côm.45 % . vitamin A. − Ñaëc tính hoaù hoïc : pH = 4. − Giaù trò dinh döôõng nay ñuû Protein .48 % . − Ñaëc tính hoaù hoïc : pH = 3. acid lactic 1. Lactobacillus brevis. muoái 3. − Nguyeân lieäu : Caù nöôùc ngoït hay caù bieån 56 %. B trong 100 g − Vi sinh vaät : Pediococus cerevisiae. − Coâng ngheä saûn xuaát : chaët caù ra nhöõng mieáng nhoû coù dieän tích 1 inch . caù nöôùc ngoït töôi 37. ñeå ôû nhieät ñoä phoøng trong 5 ngaøy . muoái 25 % côm vaø Angkak soá löôïng nhoû − Coâng ngheä saûn xuaát: chaët caù ra töøng mieáng nhoû 1 – 2 inch. maøu ñoû hay maøu hoàng vò chua vaø maën . Bacillus sp .2 . muoái 12. Cho vaøo caùc duïng cuï chöùa . chaát beùo. chaát beùo 4. 5. vò chua . Staùphylococu sp. − Thôøi gian baûo quaûn vaø söû duïng : 2 tuaàn − Saûn xuaát thuû coâng 6. B .8 muoái 4.49 – 9.8 % − Giaù trò dinh döôõng : Protein 11 –29 % .0 – 6. sau ñoù ù röûa saïch vaø troän vôùi côm .8 % . chaát beùo 10 – 14 % . vò muoái vaø muøi deã chòu. PLA PAENG DACNG − Teân chung : Caù leân men maøu ñoû − Teân ñòa phöông : Pla paeng Dacng ( Thaùi Lan ) − Nguyeân lieäu:caùc loaïi caù bieån khaùc nhau 75 % .35 – 9.5 %. PLA CHOM − Teân chung : caù leân men . maøu naâu. maøu naâu ñeán vaøng hoàng.37 .9 – 5. vitamin A . cho vaøo loï hoaëc chai .48 % . Pla khaomak. − Ñaëc tính vaät lí : Daïng raén . D 16 IU/ 100g .

goùi chaët trong laù chuoái hoaëc tuùi plastic ñaët ôû nhieät ñoä 20 – 30 0 C trong 7 ngaøy − Ñaëc tính vaät lyù : daïng raén . côm 7. Fug som − Nguyeân lieäu:caùc loaïi caù nuôùc ngoït khaùc nhau 69 % . Staphylococcus sp. Staphylococcus aureus.3 – 6. P . Micrococcus sp . pidermidis . toûi . − Thôøi gian baûo quaûn vaø söû duïng: 3 tuaàn − Saûn xuaát thuû coâng 9.1 % toûi 7.6 % . Pla fug . halophilus. vaét boû nöôùc . P .5 % .8 % . Pla khao sug ( Thaùi Lan ) − Nguyeân lieäu: caùc loaïi caù nöôùc ngoït vaø caù bieån khaùc nhau 71.01 % . côm . B . côm 13. S . Troän thòt caù vôùi muoái . PLASOM − Teân chung : Caù leân men − Teân ñòa phöông :Plasom .1 %.25 – 5. toûi. Bacillus sp . canxi 105.acid lactic 0. muoái 14. muoái 11. maøu hoàng thaåm hay maøu naâu . − Thôøi gian baûo quaûn vaø söû duïng: 6 – 12 thaùng − Saûn xuaát thuû coâng 7. halophilus. Staphylococcus sp. giöõ trong 6 thaùng .toûi 6.6 .7 – 6.− Vi sinh vaät :Pediococus sp . Pla ha .2 . Som dog .2 % . vitamin B12 2. Cho theâm boät gaïo rang tyû leä theo saûn phaåm 1 : 1 − Ñaëc tính vaät lyù :daïng raén . SOM FUG − Teân chung : Caù leân men cuûa Thaùi − Teân ñòa phöông :Son Fug . vò maën .5 % boät gaïo rang 50 % − Coâng ngheä saûn xuaát : caù ñöôïc phoái troän vôùi muoái ( 10 : 3 ) .muoái 7. haøng ngaøy phôi naéng . côm .1 % − Coâng ngheä saûn xuaát: caét ñaàu caù röûa saïch buïng caù roài troän vôùi muoái .77 – 17. Lactobacillus brevis. chaát beùo 7 – 11 % − Vi sinh vaät :Pediococcus cerevisiae.9 % − Giaù trò dinh döôõng : Protein 13 – 28 % .12 – 4.9 % − Coâng ngheä saûn xuaát: chaët laáy thòt cho vaø tuùi vaûi . muoái 10.75 mg trong 100 g − Vi sinh vaät : Pediococus sp . chaát beùo 2. endodermis.16 mg P 661. S.89 % . Pla mug . − Thôøi gian baûo quaûn vaø söû duïng: 1 – 3 thaùng 8.37 –3. − Giaù trò dinh döôõng :Protein 10 – 16 % . Ra ( Thaùi Lan ) − Nguyeân lieäu:caùc loaïi caù nöôùc ngoït khaùc nhau hoaëc caù bieån 38. cho vaøo khaïp saønh ñaäy kín . maøu caù töôi vò chua − Ñaëc tính hoaù hoïc :pH =4 –4.15 % . PLA RA − Teân chung : Caù leân men − Teân ñòa phöông :Pla Ra .17 mg . Pla dag .2% . licheniformis. muoái 2. Cho sang khay vaø ñaäy . − Ñaëc tính hoaù hoïc :pH = 4. acid lactic 2.

20 ngaøy ôû 20 0 C.6 .4 – 2. muoái 27 – 30%.8 %. Thôøi gian baûo quaûn vaø söû duïng: 2 tuaàn Saûn xuaát thuû coâng 10. Ñaëc tính hoaù hoïc: pH = 5. ñoä aåm 60 – 65 %. SHOTTSURU − Teân chung : Nöôùc maém − Teân ñòa phöông cuûa Nhaät : Shottsuru.− − − − − baèng chieác khay khaùc . Giaù trò dinh döôõng Protein 14 – 19% . Vi sinh vaät: Halobacterium sp. muoái 15 – 20% − Coâng ngheä saûn xuaát: Caù Muoái Leân men 1 tuaàn Chieát ruùt Baõ Dung dòch Ñun soâi Loïc Muoái Uû chin taïo höông 3 naêm Ñun soâi 10 phuùt Loïc Ñoùng chai − − − − Ñaëc tính vaät lyù: daïng loûng . Vi sinh vaät: Pediococcus cerevisiae. Bacillus sp . Leân men ôû nhieät ñoä phoøng trong 7 ngaøy. Lactobacillus brevis.9 % . chaát beùo 2. vò maën .5 – 5. − Nguyeân lieäu: caù 70 % . naâu ñaäm . Giaù trò dinh döôõng: Nitô 0. . 5 ngaøy ôû 30 0 C − 90% saûn phaåm saûn xuaát theo qui trình coâng nghieäp . Aerococcus Viridans (Pediococcus homari ) − Thôøi gian baûo quaûn vaø söû duïng: 6 thaùng ôû 10 0 C . Ñaëc tính vaät lyù: daïng raén maøu traéng ( neáu söû duïng chæ moät loaïi caù ) vò maën vaø chua vôùi muøi ñaëc tröng . Staphylococcus sp.6 – 0. toâm 14 % .

3. Löông Höõu Ñoàng Moät soá saûn phaåm cheá bieán töø caù NXB Noâng Nghieäp. 6. 2. NXB Noâng Nghieäp. Handbook of indigenous fermented food. Taï Quang Ngoïc Söû duïng caùc chaát laøm beàn khaû naêng giöõ nöôùc cuûa thòt caù. Nguyeãn Troïng Caån. Nguyeãn Xuaân Thaâm Kyõ thuaät cheá bieán vaø baûo quaûn caù. Ñoã Minh Phuïng Coâng ngheä cheá bieán thöïc phaåm thuûy saûn taäp I. Baûo quaûn vaø cheá bieán thuûy saûn soá 2/1986 4.TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Nguyeãn Ñöùc Löôïng Coâng ngheä vi sinh vaät Taäp 3 Tröôøng Ñaïi Hoïc kyõ thuaät thaønh phoá hoà chí minh . 5. 1981. II. 1990.

Moãi saûn phaåm ñöôïc trình baøy döôùi daïng: giôùi thieäu chung veà saûn phaåm.LÔØI KEÁT Vôùi ñeà taøi “CAÙC SAÛN PHAÅM LEÂN MEN TÖØ CAÙ” baøi siminar ñöôïc trình baøy döôùi daïng toång quan taøi lieäu veà caùc saûn phaåm leân men. Do khoâng ñi saâu vaøo töøng loaïi saûn phaåm cuï theå vaø do taøi lieäu phaàn lôùn ñöôïc dòch töø nguoàn ngoaøi nöôùc neân khoâng traùnh ñöôïc nhöõng thieáu soùt. phöông phaùp saûn xuaát vaø nhöõng bieán ñoåi trong quaù trình leân men. . tình hình saûn xuaát vaø tieâu thuï. Baøi siminar mong muoán mang ñeán cho ngöôùi ñoïc moät caùi nhìn toång quaùt veà caùc saûn phaåm leân men töø caù treân treá giôùi. Raát mong ñöôïc söï goùp yù cuûa ngöôøi ñoïc. Taøi lieäu ñöôïc thu thaäp töø caùc nguoàn trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful