M cl c

CHƯƠNG 1: GI I THI U V H QU N TR CSDL VISUAL FOXPRO CHƯƠNG 2: THAO TÁC V I B NG D LI U

CHƯƠNG 3: S P X P-TÌM KI M-TH NG KÊ CHƯƠNG 4: L P TRÌNH TRÊN VISUAL FOXRO CHƯƠNG 5: FORMS CHƯƠNG 6: REPORTS CHƯƠNG 7: T O MENU VÀ QU N LÝ ð ÁN

www.Updatesofts.com 2006

Chương 1: GI I THI U V H QU N TR CSDL VISUAL FOXPRO
1.1 T ng quan v FoxPro và Visual FoxPro 1.1.1 Gi i thi u Foxpro là h qu n tr cơ s d li u dùng ñ gi i quy t các bài toán trong các lĩnh v c qu n lý. FoxPro ñư c th a k và phát tri n trên ph n m m DBASE III PLUS và DBASE IV, nh ng s n ph m n i ti ng c a hãng ASTON-TATE. Khi các công c l p trình và các ng d ng trên môi trư ng Windows ngày nhi u thì Microsoft cho ra ñ i các phiên b n FoxPro 2.6, ch y ñư c trên hai môi trư ng DOS và Windows. Visual Foxpro là s n ph m c a hãng Microsoft, nó ñư c k th a t Foxpro for Windows, là m t trong nh ng công c ti n l i ñ gi i quy t các bài toán trong lĩnh v c qu n lý cho nh ng ngư i chuyên nghi p và không chuyên nghi p. T khi phát tri n ñ n nay, H ng Microsoft ñã cho ra ñ i nhi u phiên b n Visual Foxpro 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. 1.1.2 Kh i ñ ng Visual Foxpro. Sau khi ñã cài ñ t Visual FoxPro, ta có th kh i ñ ng nó b ng cách th c hi n file

FoxProw.exe ho c file vfp.exe ñ i v i Visual Foxpro theo các cách sau: + Kích chu t vào bi u tư ng c a FoxPro ho c Visual Foxpro trên Desktop + Ch n menu Start/Program, ch n Microsoft Visual Foxpro và kích chu t vào ñó. Màn hình Visual Foxpro sau khi kh i ñ ng:

Thanh tiêu ñ

Thanh Menu

Thanh công C a s l nh

Màn hình Visual FoxPro sau khi kh i ñ ng: 1.1.3 Các ch ñ làm vi c

Visual FoxPro có 2 ch ñ làm vi c; ch ñ tương tác (interactive) và ch ñ chương trình (program). Ch ñ tương tác: Là ch ñ tr l i t ng câu l nh m t c a ngư i s d ng, trong ch ñ này có 2 hình th c ñưa câu l nh: * ðưa câu l nh qua menu h th ng (system menu). * ðưa câu l nh t c a s l nh (command window). Ch ñ chương trình: Các câu l nh trong c a s l nh có th t p trung thành m t file và lưu trên ñĩa (g i là file chương trình ngu n). Khi mu n th c hi n các l nh trong chương trình n y, t i c a s l nh ñưa vào các câu l nh: DO < tên chương trình > ð thoát kh i Visual FoxPro, t i c a s l nh s d ng l nh QUIT 1.2 Các khái ni m cơ b n 1.2.1 Ki u d li u ð i tư ng x lý c a V. FOXPRO là d li u, ñ qu n lý và khai thác t t các d li u này, tuỳ theo tính ch t, V.FOXPRO ph i chia d li u thành nhi u ki u d li u khác nhau: ki u s (numberic), ki u chu i (character), ki u ngày tháng (date), ki u lý lu n (logical), ki u b nh (memo), ki u hình nh (picture). a. Ki u s - Numeric (N): dùng ñ bi u di n các s li u mang giá tr s h c và có nhu c u tính toán như trong k toán, qu n lý, .... M i d li u ki u s chi m t i ña 20 ch s g m c ph n nguyên, ph n th p phân và d u ch m th p phân. b. Ki u s - Float (F): Dùng ñ bi u di n s là các s có d u ch m ñ ng như: 2.03e5 (2.03 x 10 ), thư ng ñư c s d ng trong các chương trình thu c lĩnh v c khoa h c k thu t, ... c. Ki u chu i - Charater (C): Ch a các s li u là t h p m t s b t kỳ các ký t ASCII như tên, h ho c là s nhưng không có nhu c u tính toán như s ch ng minh, ñ a ch , s phòng, ... M i d li u ki u chu i có ñ dài t i ña 255 ký t (m i ký t chi m 1 byte trong b nh ). d. Ki u ngày tháng - Data (D): Dùng cho nh ng s li u d ng ngày tháng như ngày sinh, ngày ñ n,.... ðó là nh ng s nguyên d ng "yyyymmdd" khi hi n th ra bên ngoài s ñư c chuy n thành d ng ngày tháng bình thư ng như mm-dd-yy, dd-mm-yyyy,... tuỳ theo yêu c u c a ngư i
5

l p trình. ð dài c ñ nh c a d li u ki u ngày là 8 ký t . e. Ki u logic - Logical (L): Dùng cho nh ng d li u ch có m t trong hai trư ng h p ho c ñúng (T) ho c sai (F) như gi i tính, ñ i tư ng ưu tiên, ... ð dài c ñ nh c a d li u ki u lý lu n là 1 ký t . f. Ki u ghi nh - Memo (M): D li u ki u ghi nh là m t ño n văn b n có ñ dài l n hơn 255 ký t , như khen thư ng, lý k ch, quá trình công tác,... ð dài khai báo là 10 nhưng n i dung th c s c a ki u ghi nh là tuỳ ý, chúng ñư c lưu tr trong m t t p tin khác có cùng tên nhưng ph n m r ng là .FPT (FoxPro Text). g. Ki u t ng quát - General (G): Dùng ñ ch a d li u như b ng tính, âm thanh,... h. Ki u hình nh - Ficture (P): D li u lưu dư i d ng hình nh .BMP, thư ng ñư c dùng trong các chương trình "qu n lý như s ", "nh n d ng",... 1.2.2 Các phép toán a. Phép toán s h c: ðư c th c hi n trên các d li u ki u s , g m các phép toán: Phép toán -, + ** hay ^ ,/ % +, Ý nghĩa d u âm và dương lu th a nhân, chia ph n dư (modulo) c ng, tr Ví d +5, -7 5**2,5^2 25, 5/7 25%5 10-2, 45+4 trên, có th thay ñ i th t tính toán b ng cách

ð ưu tiên các phép toán theo th t ñã nêu

ñ t chúng trong 2 d u ngo c ñơn ( ) như các quy t c tính toán s h c thông thư ng. b. Phép toán chu i: Dùng ñ x lý các d li u ki u chu i. • Phép toán ghép n i (+): dùng ñ ghép 2 chu i c nh nhau, k t qu c a phép toán là m t d li u ki u chu i. Ví d : Trung tâm' + 'Tin h c' -----> 'Trung tâm Tin h c'

• Phép toán ghép n i (-): dùng ñ ghép 2 chu i c nh nhau và di chuy n các d u cách chu i th nh t (n u có) ra cu i chu i t o thành. Ví d : 'Trung tâm ' - ' Tin h c' -----> 'Trung tâm Tin h c ' c a

• Phép toán $: ki m tra chu i bên trái có n m trong chu i bên ph i không. K t qu phép toán có ki u logic. Ví d : 'ab' $ "ABab" cho giá tr .T. nhưng 'ab $ "AaBb" cho giá tr .F.

c. Phép toán ngày: Hai d li u ki u ngày có th tr (-) cho nhau ñ cho kho ng cách ñ i s gi a 2 ngày. Ví d : {01/08/2003} - {05/09/2003} -------> - 35 {01/08/2003} - {05/07/2003} -------> 25 M t d li u ki u ngày có th c ng (+) hay tr (-) m t s nguyên ñ cho k t qu là m t d li u ki u ngày. Ví d : {01/08/2003}+ 10 -------> {11/08/2003} {01/08/2003}- 20 -------> {12/07/2003} Chú ý: • Hai d li u ki u ngày không th c ng (+) cho nhau. • M t s không th tr (-) v i m t d li u ki u ngày. Vi c di n t th t ngày (D), tháng (M), năm (Y) trong m t d li u ki u ngày còn ph thu c vào th i ñi m hi n t i ñang theo h th ng ngày tháng nào. (1) L nh SET DATE FRENCH |AMERICAN| JAPAN: Cho phép thi t l p d li u d ng ngày theo ki u Pháp|M |Nh t. (2) SET CENTURY ON|OFF: Quy ư c năm có m t d li u d ng ngày ñư c bi u di n theo d ng hai s (m c ñ nh) hay d ng b n s . N u SET CENTURY ON thì năm ñư c bi u di n theo d ng b n con s , n u SET CENTURY OFF (d ng m c ñ nh) thì năm ñư c bi u di n theo d ng hai con s . (3) L nh SET MARK TO <bth c C>: ñ n ñ nh ký t phân cách ngày tháng, năm là <bth c

C>. Dùng l nh SET MARK TO ñ tr v ký t phân cách ngày tháng m c ñ nh.

d. Phép toán quan h : dùng ñ so sánh hai giá tr c a hai bi u th c cùng ki u Phép toán < > = == Ý nghĩa nh hơn l n hơn b ng b ng chính xác Phép toán <>, ! <= => khác nh hơn hay b ng l n hơn hay b ng Ý nghĩa

Hai d li u ki u s ñư c so sánh d a theo bi u di n c a chúng trên tr c s . Hai d li u ki u ngày ñư c so sánh d a theo bi u di n c a chúng theo chi u c a th i gian. Trong ki u logic, Visual FoxPro quy ư c: .T.<.F. Hai d li u ki u chu i có ñ dài b ng nhau ñư c so sánh d a theo nguyên t c sau: ñ u tiên so sánh 2 mã ASCII c a 2 ký t ñ u c a hai chu i, n u b ng nhau thì so sánh ti p. Ví d : 'ABCD' < 'ABCE' -----------> .T. 'a' < 'A' ------------> .F.

Trư ng h p hai chu i có ñ dài khác nhau, thì vi c so sánh d a vào vi c thi t l p môi trư ng SET EXACT ON/OFF, nghĩa là: N u SET EXACT ON thì 'AB' = 'AB ' -----------> .F.

N u SET EXACT OFF thì 'ABCD' = 'AB' -----------> .T. e. Phép toán logic: Visual FoxPro có 3 phép toán logic: NOT; AND; OR NOT hay ! AND OR 1.2.3 Toán h ng Toán h ng là các d li u tham gia vào các phép toán. Ví d : del=b^2 - 4*a*c thì b,2,4,a,c là các toán h ng. 1.2.4 H ng : ph ñ nh c a toán h ng theo sau. : cho giá tr .T. n u c hai toán h ng ñ u .T. : cho giá tr .F. n u c hai toán h ng ñ u .F.

Là ñ i lư ng có giá tr không ñ i trong th i gian chương trình th c hi n. Tr ki u d li u memo thì m i ki u d li u ñ u có h ng c a nó. H ng ki u s : như -2.5, 100, 4.14 H ng ki u chu i: h ng lo i n y ph i ñ trong hai d u "..." ho c '...' ho c [...], có ñ dài t i ña không quá 253 kí t . Ví d : "abc"; t ng h p', '123',....... H ng ki u ngày: ph i ñư c ñ t trong c p d u {...} Ví d : {01/01/96}; {}: ngày r ng. H ng logic: ch có 2 giá tr .T. và .F. 1.2.5 Bi n Bi n là ñ i lư ng dùng ñ lưu tr d li u trong quá trình tính toán. Bi n có hai ñ c trưng chính: tên bi n và giá tr c a bi n. Tên bi n ñư c ñ t theo nguyên t c: dài không quá 10 kí t , b t ñ u ph i là ch cái ho c d u _ ph n còn l i là t h p c a b t kỳ các ch cái, ch s ho c d u _. Tên bi n không nên ñ t trùng tên các t khoá c a Visual FoxPro, tên bi n có th vi t b ng ch in hoa hay ch thư ng. Visual FoxPro hi u ki u c a bi n là ki u c a giá tr mà nó ñang mang. S lư ng t i ña c a bi n ñư c phép s d ng là 2048 bi n. Visual FoxPro chia bi n làm 3 lo i: a. Bi n b nh : G i chung là bi n, do ngư i s d ng t o ra trong b nh , khi không s d ng n a có th gi i phóng ñ ti t ki m b nh . Ví d : hsl = 3.12 ngaysinh = {01/01/88} b. Bi n h th ng: ðư c t o ra ngay t khi kh i ñ ng Visual FoxPro. Có tên b t ñ u b ng d u g ch n i ( _ ) thư ng ñư c s d ng trong v n ñ in n, ngư i s d ng không th gi i phóng bi n lo i n y. c. Bi n trư ng: Tên các trư ng trong t p tin CSDL , nó ch có ý nghĩa khi t p tin ch a nó ñư c m ra ñ s d ng.

N u có m t bi n ñ t trùng v i m t bi n trư ng thì bi n trư ng ñư c ưu tiên th c hi n trư c. N u t n h i hai bi n trư ng và bi n b nh trùng tên nhau, ñ truy nh p ñ n chúng mà không s nh m l n, b n s d ng quy cách sau cho bi n b nh : M.<tên trư ng> hay M -> <tên trư ng> 1.2.6 Hàm Hàm là nh ng ño n chương trình ñư c vi t s n nh m th c hi n m t công vi c nào ñó. Các hàm n y thư ng cho ra m t giá tr , nhưng cũng có hàm ch thi hành m t vi c nào ñó mà không cho ra m t tr nào c . V hình th c hàm ñư c ñ c trưng b i tên hàm và theo sau là c p d u ( ) dùng ñ bao các ñ i s , các ñ i s n y ñ t cách nhau b i d u ph y. M t hàm có th có nhi u ñ i s ho c không có ñ i s nào c nhưng ph i có ( ) theo sau. Ví d : Date ( ): cho bi t ngày tháng năm h th ng. Sqrt(x): căn b c 2 c a x. Có 2 lo i hàm: Hàm có s n c a Visual FoxPro và hàm t t o do ngư i s d ng t o ra. Chúng ta s nghiên c u v n ñ n y k hơn chương sau. 1.2.7 Bi u th c Bi u th c là t p h p c a m t hay nhi u thành ph n như h ng, hàm, bi n, phép toán, d u ngo c tròn. Sau khi tính toán bi u th c s cho m t tr duy nh t. Tr c a bi u th c thu c v m t trong 4 ki u: N, C, D, L. M t bi u th c có th r t ph c t p, tr c a bi u th c ñư c tính theo nguyên t c sau: * Trong ( ) tính trư c, ngoài ( ) tính sau, * Phép toán ưu tiên cao tính trư c. * Bên trái tính trư c, bên ph i tính sau. 1.2.8 T khoá T khoá là nh ng t ñư c Visual FoxPro s d ng vào m t m c ñích riêng, ngư i s d ng không ñư c ñ t tên trùng v i các t khoá n y. Thông thư ng t khoá là nh ng ñ ng t ñ ng t c a l nh th c hi n. N u t khoá có nhi u hơn 4 ký t thì khi s d ng ch c n ghi 4 ký t ñ u. Ví d : Câu l nh MODIFY COMMAND LUONG.PRG có 2 t khoá là MODIFY và COMMAND có th vi t g n là: MODI COMM LUONG.PRG 1.2.9 L nh và chương trình

L nh là nh ng yêu c u ñ th c hi n m t nhi m v nào ñó. L nh trong Visual FoxPro thư ng là m t ñ ng t , cũng có trư ng h p là m t kí hi u như: !. ?, ... T p h p các l nh nh m ñ t ñư c m t m c tiêu ñ ra g i là chương trình. Trong Visual FoxPro có 3 cách ñ ban hành l nh: a. Dùng c a s l nh: L nh ñư c ñưa vào c a s l nh, sau khi n Enter l nh ñư c thi hành ngay. Thi hành xong m t l nh thì l nh cũ ñư c lưu l i trên c a s l nh có th s d ng cho l n sau. Cách n y thư ng dùng trong nh ng tính toán ñơn gi n ñ ki m tra k t qu c a l nh. b. Dùng menu: L nh ñư c ban hành b ng cách kích ho t menu tương ng, sau khi thi hành xong câu l nh cũng ñư c lưu l i trên c a s l nh. Cách n y ch h n ch trong m t s l nh thông thư ng trên t p tin CSDL. c. Dùng chương trình: So n th o trư c m t chương trình g m nhi u l nh thích h p. Chương trình ñư c lưu trên ñĩa dư i tên m t t p tin có ph n m r ng PRG. ð th c hi n chương trình này, t i c a s l nh ñưa câu l nh DO <tên file.PRG>. Sau khi n Enter chương trình ñư c n p vào b nh và t ng l nh ñư c th c hi n theo th t .

Bài th c hành chương 1
1. Gi s có t p tin HSNV.DBF (có c u trúc như ñã mô t ñó có ít nh t 15 m u tin. bài 1, th c hành hai) trong

a. Dùng l nh SORT ñ s p x p l i t p tin HSNV.DBF sang m t t p tin m i HSNVSX.DBF theo ch tiêu: Các m u tin ñư c s p x p theo t ng ñơn v (gi m d n), trong m i ñơn v th t tên, h ñư c s p x p tăng d n. b. M t p tin HSNVSX.DBF • S d ng l nh LIST li t kê các trư ng HOLOT, TEN, NGSINH, M_LUONG, MADV. • S d ng l nh USE ñ ñóng t p tin l i.

c. L p 3 t p tin ch m c: FMASO.IDX theo trư ng MASONV, FDONVI.IDX theo trư ng MADV, FLUONG.IDX theo trư ng M_LUONG gi m d n. - B ng cách thay th t p tin ch m c ch , hãy li t kê các m u tin theo MASONV tăng d n, theo MADV tăng d n, theo M_LUONG gi m d n. 2. Trong t p tin HSNV.DBF a. Dùng l nh LOCATE: - Tìm ngư i có h tên là ‘LE VAN NAM’ (gi s có h tên này trong t p tin HSNV.DBF). Dùng l nh DISPLAY cho hi n n i dung c a m u tin này, r i dùng l nh EDIT ñ s a l i. - Tìm nh ng ngư i nh ng ngư i này. phòng Hành chính (MADV=’HC’), cho hi n ñ y ñ thông tin c a

- Tìm nh ng ngư i có m c lương > 310. b. Dùng l nh SEEK ñ tìm ki m ngư i có MASONV=’TCH01’ (gi s mã này có trong t p tin HSNV.DBF). Cho hi n n i dung c a m u tin này. c. Cho bi t ñ a ch c a ngư i có H tên là ‘HO VAN HAO’, sinh ngày 10/11/58 (b ng hai cách: LOCATE và SEEK).

--------------------------------------------------------------------------

1.

CHƯƠNG 2:

THAO TÁC V I B NG D

LI U

1.1. 2.1. KHÁI NI M

B ng d li u ch a d li u theo d ng dòng và c t, m i dòng ñư c g i là m t m u tin (record), m i c t ñư c g i là m t trư ng (field) c a b ng. M i b ng d li u ñư c lưu tr trên ñĩa v i tên file có ph n m r ng m c ñ nh là DBF, m i b ng d li u có hai ph n: c u trúc và n i dung c a b ng. Ví d : b ng nhân viên (nhanvien.dbf) có c u trúc sau:

Fieldname Hoten Gioitinh Ngaysinh NamLV Lylich

Type Character Logic Date Numberic Memo

Width 30 1 8 4 10

Decimal

N i dung c a NHANVIEN.DBF Hoten Nguyen van A Le thi Nhan ................ Gioitinh .T. .F. ........ Ngaysinh 10/15/75 06/15/70 .......... NamLV 1999 1995 ......... Lylich Memo Memo .........

1.2. 2.2 FILE VÀ KI U FILE TRONG VISUAL FOXPRO

2.2.1 Các ki u file chính c a Foxpro FoxPro có các ki u file sau: *.dbf: *.idx: *.prg: *.dbc: *.dll: *.pjx: *.scx: *.vcx: File d li u File ch m c File chương trình File cơ s d li u File thư vi n li n k t ñ ng File d án File Form File thư vi n

2.2.2. Cách t ch c m t file d li u

a. File d li u: Là t p h p d li u ph n ánh v m t t p h p các ñ i tư ng qu n lý thông qua các thu c tính c a nó. b. B n ghi (Record): Là m t b giá tr các thu c tính ph n ánh v m t ñ i tư ng qu n lý. c. Trư ng (Field): Là m t thu c tính trong file d li u, m i trư ng ñư c xác ñ nh b i tên trư ng, ki u trư ng và kích thư c trư ng. + Tên trư ng (Field name): Tên trư ng dài t i ña 10 ký t bao g m ch cái, ch s , ký t g ch dư i, ký t ñ u tiên c a tên trư ng ph i là ch cái. + Ki u trư ng (Field type): Ki u trư ng có các d ng sau: C: Charater D:Date ....................... + Kích thư c trư ng (Field Width): Là kho ng b nh c n thi t ñ lưu tr các giá tr c a trư ng, kích thư c c a trư ng ph thu c vào ki u trư ng: Ki u C: Ki u N: Ki u L: Ki u D: Ki u M: Currency: T i ña 254 Byte T i ña 20 Byte k c d u th p phân Chi m 1 Byte Chi m 8 Byte ñ dài tuỳ ý, chi m 10 Byte khi khai báo Chi m 8 byte N:Numberic M:Memo L:Logic G:General

+ C u trúc file: M i t h p trư ng s p x p theo th t nh t ñ nh g i là c u trúc c a file d li u, m i file d li u ch có m t c u trúc c th . 2.2.3. Nguyên t c ho t ñ ng Chúng ta ch có th truy nh p ñ n các ph n t c a m t file DBF n u file ñó ñã ñư c m b ng l nh USE <tên file DBF>. m i th i ñi m b t kỳ, m i file DBF ñang m s có m t m u tin hi n th i, m u tin hi n th i

là m u tin có th truy nh p vào th i ñi m ñó. M u tin hi n th i ñư c tr ñ n b con tr m u tin (record pointer). M i m u tin ñang m có 2 v trí ñ c bi t chú ý: ñ u file và cu i file. ð bi t ñư c con tr m u tin ñ u hay cu i file ta dùng các hàm logic sau:

. Hàm BOF( ) (begin of file) cho giá tr .T. n u con tr m u tin cu i file DBF ñang m , ngư c l i hàm cho giá tr .F. . Hàm BOF( ) (end of file) cho giá tr .T. n u con tr m u tin cu i file DBF ñang m , ngư c l i hàm cho giá tr .F. . S th t c a m u tin (record number - recno): mô t s th t v t lý c a m u tin trong t p tin cơ s d li u DBF. S th t n y do FoxPro qui ñ nh m t cách tu n t , ñư c ñánh s t 1 ñ n m u tin cu i cùng. Trong khi làm vi c, n u xoá m t m u tin thì s th t này cũng t ñ ng ñư c c p nh t theo cho phù h p. . Hàm RECOUNT( ) dùng ñ bi t s m u tin c a m t t p tin DBF ñang m . . Hàm RECSIZE( ) dùng ñ bi t ñư c kích thư c c a m t m u tin. . Hàm RECNO( ) cho bi t s th t c a m u tin hi n th i. . Kích thư c c a các m u tin c a m t file DBF ñ u b ng nhau.
1.3. 2.3. CÁC L NH CƠ B N TRÊN FILE DBF 1.4. 2.3.1 D ng l nh t ng quát

L nh là m t ch th cho máy th c hi n m t thao tác c th . M t l nh trong Foxpro nói chung có cú pháp t ng quát như sau: L nh [ph m vi] [FIELDS <dsách trư ng>] [FOR <btL1>] [WHILE <btL2>] [FROM <tên file> / ARRAY <tên m ng>] [TO print/tên file/dsách bi n] Trong ñó, L nh: m t t khoá, cho bi t m c ñích c a công vi c, ph i vi t ñ u tiên và có th vi t 4 kí t ñ u n u l nh có nhi u hơn 4 ký t . Ví d : DISPLAY FIELDS HOTEN, HSLUONG DISP FIEL HOTEN, HSLUONG

Ph m vi (Scope): ch ñ nh ph m vi các m u tin ch u s tác ñ ng c a l nh, ph m vi có th là: • ALL: t t c các m u tin trong file d li u ñ u b tác ñ ng c a l nh (n u có s

d ng FOR thì ph m vi ñư c hi u là ALL). • NEXT <n>: n m u tin ti p theo tính t m u tin hi n th i b tác ñ ng c a l nh. • RECORD <n> • REST L nh ch tác ñ ng ñ n m u tin th n L nh s tác ñ ng t m u tin hi n th i cho ñ n h t.

FIELDS <dsách trư ng>: l nh ch có tác d ng trên nh ng trư ng có tên ñư c nêu trong <dsách trư ng>. FOR <btL1>: m u tin nào tho mãn <btL1> m i b tác ñ ng b i l nh. WHILE <btL2>: ch ng nào <btL2> còn ñúng thì l nh còn hi u l c. Nghĩa là, l nh s tác ñ ng lên các b n ghi tho mãn bi u th c logic ñi kèm (có giá tr là .T.) cho ñ n khi g p m t b n ghi không tho mãn bi u th c logic (có giá tr .F.) ho c ñ n h t file d li u. N u ñi u ki n sai thì l nh ñư c d ng ngay. Trong l nh n u v a có FOR v a có WHILE thì m nh ñ WHILE ưu tiên th c hi n trư c. FROM <tên file>: tên c a file mà t ñó l nh l y s li u ñ s d ng cho file DBF ñang m . TO PRINT/tên file/dsách bi n: chuy n k t qu sau khi th c hi n l nh ñ n máy in/file/bi n. Các m nh ñ theo sau l nh có m t hay không tuỳ trư ng h p và không c n ph i vi t theo th t như ñã nêu.
1.5. 2.3.2 T o b ng d

li u ho c

Cú pháp:

Create <tên file DBF> ↵

Ch n File/New/<ch n lo i file d li u DBF> Ví d : create nhanvien ↵ && t o b ng nhanvien

Lúc này, màn hình s xu t hi n h p tho i ñ ta t o c u trúc b ng Chèn thêm trư ng

Xóa trư ng

Trong ñó:

Name: Type: Width: Decimal:

Tên trư ng Ki u trư ng ð r ng c a trư ng S ch s l sau ph n d u ch m th p phân, ph n này ch s

d ng cho d li u ki u s . Chú ý: - Các tên trư ng không ñư c trùng nhau, không ñư c trùng v i t khoá. - ð i v i d li u ki u s n u có ph n th p phân thì ñ r ng c a ph n th p phân ph i nh hơn ñ r ng c a trư ng ít nh t là 2 ñơn v . ð k t thúc vi c nh p c u trúc ta n ñ ng th i Ctrl+W, lúc này s nh n ñư c h p tho i Lúc này: tr l i <No> thì s quay l i c a s d li u. Khi k t thúc vi c nh p d li u, nh n t h p <Ctrl+W> ñ lưu file d li u lên ñĩa. Khi ñó file d li u s có d ng <tên file>.DBF Chú ý: ð nh p d li u cho trư ng MEMO, ta ñưa con tr ñ n h p memo r i nh n t h p phím Ctrl_PgUp, lúc ñó s xu t hi n c a s nh p d li u cho trư ng này. Sau khi k t thúc vi c nh p d li u cho nó, ta n t h p Ctrl+W ñ ghi l i.
1.6. 2.3.3 ð nh v con tr ñ n m t b n ghi

phím

l nh, tr

l i <Yes> ñ ti n hành nh p các b n ghi. Khi ch n Yes s ti p t c xu t hi n h p tho i ñ nh p

a. ð nh v tuy t ñ i Cú pháp: GO <N>|[TOP]|[BOTTOM] Tác d ng: Dùng ñ chuy n con tr b n ghi ñ n b n ghi có s hi u <n> ñư c chi ñ nh trong câu

l nh. + GO TOP: Dùng ñ chuy n con tr b n ghi v ñ u file d li u. + GO BOTTOM: Dùng ñ chuy n con tr b n ghi v cu i file d li u. b.ð nh v tương ñ i Cú pháp: Skip [+|-] [<n>] Tác d ng: Di chuy n con tr b n ghi v trư c (-) hay sau (+) so v i b n ghi hi n th i. Chú ý: Khi ch gõ l nh Skip ↵ thì con tr b n ghi s ñư c di chuy n v sau b n ghi hi n th i m t ñơn v .
1.7. 2.3.4 L y d

li u t b ng

a. L nh Display Cú pháp: display [<ph m vi>] [fields<danh sách trư ng>] [For<bth c logic>] [While<bth c logic>] [on|off] Tác d ng: Hi n th n i dung c a các b n ghi trong <ph m vi> ñư c ch ñ nh và tho mãn ñi u ki n c a các bi u th c logic ñi sau FOR và WHILE n u có. Theo m c ñ nh thì t t c các trư ng trong b ng d li u s ñư c hi n th , n u có [field<danh sách trư ng>] thì nh ng trư ng ñư c ch ra trong danh sách này m i ñư c hi n th lên màn hình. <ph m vi> m c ñ nh là b n ghi hi n th i. Ví d : 1. Hi n th t t c các b n ghi c a b ng d li u nhanvien: Use nhanvien ↵ Display all ↵ 2. Hi n th t t c nh ng ngư i có năm làm vi c (namlv) trư c 1980 Display for namlv <1980 ↵ Chú ý: Trong câu l nh c a Fox, n u có m nh ñ FOR thì ph m vi m c ñ nh là ALL. b. L nh LIST

Cú pháp:

List [<ph m vi>] [fields<danh sách trư ng>] [For<bth c logic>] [While<bth c

logic>] [on|off] Tác d ng: Hi n th n i dung c a các b n ghi như l nh Display nhưng m c ñ nh c a l nh này là ALL Ví d :1. Hi n th t t c các b n ghi c a b ng d li u nhanvien: Use nhanvien ↵ List ↵ 2. Hi n th t t c nh ng ngư i có năm làm vi c (namlv) trư c 1980 List for namlv <1980 ↵ c. L nh ?|?? Cú pháp: ?|?? <danh sách bi u th c>

Tác d ng: L nh này tính toán và cho hi n th k t qu c a danh sách bi u th c lên màn hình. Chú ý: l nh ? trư c khi in d li u thì xu ng dư i 1 dòng, còn l nh ?? thì không. Ví d : Cho hi n th h tên c a ngư i có s hi u là 5 lên màn hình: Go 5 ↵ ? ‘ho ten’, hoten ↵ Chú ý: danh sách bi u th c trong Fox ñư c vi t cách nhau b i d u ph y “,”. Ví d : cho bi t h tên, năm làm vi c c a ngư i có s hi u là 2: Go 2 ↵ ?’ho ten:’,hoten,’nam lam viec:’,namlv↵
1.8. 2.3.5 Chèn, b sung b n ghi

a. Chèn b n ghi Cú pháp: INSERT [BEFORE][BLANK] Tác d ng: Chèn m t b n ghi ngay sau b n ghi hi n th i (n u có [Before]) v i n i dung ñư c nh p vào. N u có [BLANK] thì s chèn m t b n ghi tr ng.

Ví d : chèn m t b n ghi vào sau b n ghi th 3: Go 3 ↵ Insert b. B sung b n ghi Cú pháp: APPEND [BLANK] Tác d ng: ð chèn 1 b n ghi vào cu i b ng d li u (giá tr ñư c nh p vào), n u có tham s [BLANK] thì s b sung m t b n ghi tr ng. 2.3.6 S a ch a n i dung b n ghi a. L nh BROWSE: CÚ PHÁP: BROWSE [FIELD<DSÁCH TRƯ NG>] [FREEZE<DSÁCH TRƯ NG>][NODELETE] [NOEDIT] [FOR<BTH C LOGIC>] TÁC D NG: HI N TH N I DUNG C A B NG D LI U, M I B N GHI ðƯ C TH HI N TRONG M T HÀNG (DÒNG), TA CÓ TH XEM VÀ DI CHUY N H P SÁNG T TRƯ NG NÀY QUA TRƯ NG KHÁC, B N GHI NÀY SANG B N GHI KHÁC VÀ CÓ TH S A ð I N I DUNG C A T NG M U TIN TRONG B N GHI. VÍ D : USE NHANVIEN ↵ BROWSE ↵ [FIELD<DSÁCH TRƯ NG>]: CHO PHÉP CÁC TRƯ NG TRONG DANH SÁCH NÀY ðƯ C HI N TH TRÊN MÀN HÌNH, N U KHÔNG CÓ THAM S NÀY THÌ T T C CÁC TRƯ NG TRONG B NG D LI U S ðƯ C HI N TH . [FREEZE<DSÁCH TRƯ NG>]: CHO PHÉP CÁC TRƯ NG TRONG DANH SÁCH NÀY LUÔN ðƯ C HI N TH TRÊN MÀN HÌNH. [NODELETE]: KHÔNG CHO PHÉP XOÁ [NOEDIT]: KHÔNG CHO PHÉP S A ð I.

VÍ D : HI N TH N I DUNG C A CÁC TRƯ NG HOTEN, NAMLV ð TI N HÀNH S A ð I. BROWSE FIELD HOTEN,NAMLV FREEZE NAMLV [FOR<BTH C LOGIC>]: CH CHO PHÉP NH NG BI U TH C THO MÃN ðI U KI N C A BI U TH C LOGIC M I ðƯ C HI N TH . b. L nh Edit CÚ PHÁP: EDIT [<PH M VI>] [FIELD<DSÁCHTRƯ NG>][ NOAPPEND][NODELETE] [NOEDIT] [FOR<BTH C LOGIC>] [WHILE<BTH C LOGIC>] TÁC D NG: TƯƠNG T NHƯ L NH BROWSE NHƯNG CÁC B N GHI ðƯ C XU T HI N NHƯ L NH APPEND.

c. L nh REPLACE CÚ PHÁP: REPLACE [<PH MVI>]<TRƯ NG 1>WITH<BTH C 1>[ADDITIVE] [,<TRƯ NG 2> WITH <BTH C 2> [ADDITIVE]...][FOR<BTH C LOGIC>] [WHILE<BTH C LOGIC>] TÁC D NG: DÙNG ð THAY TH N I DUNG CÁC TRƯ NG ðƯ C CH RA C A CÁC B N GHI N M TRONG <PH M VI> VÀ TH A MÃN ðI U KI N C A <BI U TH C LOGIC> ðI SAU FOR HO C WHILE B I CÁC BI U TH C TƯƠNG NG. PH M VI M C ð NH LÀ B N GHI HI N TH I. CHÚ Ý: KI U D LI U C A <BI U TH C> VÀ C A <TRƯ NG> TƯƠNG NG PH I TƯƠNG ðƯƠNG NHAU, N U KHÔNG THÌ FOX S THÔNG BÁO L I KI U D LI U "DATA TYPE MISMATCH". VÍ D : 1. THAY TH H TÊN C A NHÂN VIÊN TRONG FILE NHANVIEN B NG CH IN

REPLACE ALL HOTEN WITH UPPER(HOTEN) ↵ 2. NÂNG LƯƠNG C A NH NG NHÂN VIÊN N LÊNH THÊM 50000 ð NG REPLACE LUONG WITH LUONG+50000 FOR !GIOITINH ↵
1.9. 2.3.7 Xoá b n ghi

VI C XOÁ M T B N GHI TRONG B NG D LI U ðƯ C TH C HI N THEO HAI BƯ C: BƯ C 1: ðÁNH D U B N GHI MU N XOÁ: CÚ PHÁP: DELETE [<PH M VI>] [FOR<BTH C LOGIC>] [WHILE<BTH C LOGIC>] TÁC D NG: L NH NÀY ðÁNH D U T T C CÁC B N GHI THO MÃN ðI U KI N ðƯ C NÊU, M C ð NH LÀ B N GHI HI N TH I. KHI TH C HI N L NH NÀY CÁC B N GHI ðƯ C CH ð NH ðÁNH D U XOÁ S XU T HI N D U * TRƯ C CÁC B N GHI. LÚC NÀY TA CÓ TH PH C H I L I CÁC B N GHI ðÓ ðƯ C. VÍ D : ðÁNH D U XOÁ NH NG NHÂN VIÊN CÓ NĂM LÀM VI C TRƯ C 1951. DELETE FOR NAMLV <1950↵ ↵ BƯ C 2. XOÁ CÁC B N GHI. CÁC B N GHI SAU KHI ðà ðƯ C ðÁNH D U XOÁ N U QUY T ð NH TH T S MU N XOÁ NÓ THÌ TH C HI N L NH PACK, NGƯ C L I N U KHÔNG MU N XOÁ NÓ THÌ TH C HI N L NH RECALL. A. L NH XOÁ CÁC B N GHI B ðÁNH D U XÓA (PACK) CÚ PHÁP: PACK TÁC D NG: XOÁ CÁC B N GHI TRONG B NG D LI U ðà ðƯ C ðÁNH D U XOÁ B NG L NH DELETE. B. L NH PH C H I CÁC B N GHI ðà ðƯ C ðÁNH D U XOÁ (RECALL):

CÚ PHÁP: RECALL [<PH M VI>] [FOR<BTH C LOGIC>] [WHILE<BTH C LOGIC>] TÁC D NG: PH C H I L I CÁC B N GHI MÀ TRƯ C ðÓ ðà ðƯ C ðÁNH D U XOÁ B I L NH DELETE. PH M VI M C ð NH C A L NH NÀY LÀ B N GHI HI N TH I. C. L NH XÓA D LI U TRÊN FILE DBF. CÚ PHÁP: ZAP TÁC D NG: XÓA T T C CÁC B N GHI TRONG M T FILE DBF ðANG M .
1.10. 2.3.8 L c d

li u

ð H N CH S LƯ NG CÁC B N GHI THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH X LÝ, TA CÓ TH L C CÁC B N GHI TRONG BÀNG D LI U THO MÃN ðI U KI N CHO TRƯ C. CÚ PHÁP: SET FILTER TO <BTH C LOGIC>↵ ↵ SAU KHI TH C HI N L NH L C THÌ CÁC L NH TI P THEO SAU L NH NÀY CH CÓ TÁC D NG ð I V I CÁC B N GHI THO MÃN ðI U KI N L C. MU N HU B VI C L C D LI U TA TH C HI N L NH: SET FILTER TO ↵ VÍ D : 1. CH HI N TH NH NG NHÂN VIÊN N : SET FILTER TO !GIOITINH↵ ↵ LIST↵ ↵ ..... 2. CHÍ XÉT NH NG NHÂN VIÊN CÓ QUÊ QUÁN LÀ HU SET FILTER TO QUEQUAN=="HUE" ↵ LIST↵ ↵ .........
1.11. 2.3.9 THAO TÁC V I C U TRÚC B NG:

a. Xem c u trúc b ng (List|Display structure) CÚ PHÁP: LIST | DISPLAY STRUCTURE↵ ↵ TÁC D NG: HI N TH C U TRÚC C A B NG D LI U ðANG ðƯ C M , BAO G M: TÊN TRƯ NG, KI U VÀ ð R NG C A TRƯ NG. VÍ D : USE NHANVIEN↵ ↵ LIST STRUCTURE b. S a ñ i c u trúc b ng d li u CÚ PHÁP: MODIFY STRUCTURE↵ ↵ TÁC D NG: HI N TH VÀ CHO PHÉP S A ð I C U TRÚC B NG D LI U, K T THÚC L NH NÀY NH N T H P PHÍM CTRL+W. VÍ D : USE NHANVIEN↵ ↵ MODIFY STRUCTURE↵ ↵ c. Sao lưu c u trúc b ng d li u CÚ PHÁP: COPY STRUCTURE TO <TEN FILE.DBF> [FIELDS<DANH SÁCH TRƯ NG>]↵ ↵ TÁC D NG: ð SAO CHÉP C U TRÚC C A B NG D LI U ðANG ðƯ C M SANG M T B NG M I CÓ TÊN ðƯ C CH RA TRONG <TEN FILE.DBF> V I CÁC TRƯ NG ðƯ C CH RA TRONG M C [FIELD<DANH SÁCH TRƯ NG>]. M C ð NH C A L NH NÀY LÀ T T C CÁC TRƯ NG CÓ TRONG B NG D LI U ðANG ðƯ C M . VÍ D : SAO LƯU C U TRÚC C A NHANVIEN THÀNH FILE CÓ TÊN LÀ LUU.DBF NHƯNG CH G M CÁC TRƯ NG: HOTE, GIOITINH, NĂMLV. USE NHANVIEN↵ ↵ COPY STRUCTURE TO LUU FIELDS HOTEN, GIOITINH, NAMLV↵ ↵ CHÚ Ý: B NG M I ðƯ C T O RA CH CÓ C U TRÚC, KHÔNG CÓ N I DUNG.

1.12. 2.3.10 Sao chép b ng

CÚ PHÁP: COPY TO <TÊN B NG ðÍCH> [<PH M VI>] [FIELDS <DANH SÁCH TRƯ NG>] [FOR<BTH C LOGIC>] [WHILE<BTH C LOGIC>]↵ ↵ TÁC D NG: L NH DÙNG ð T O B NG M I CÓ TÊN ðƯ C CH RA <TÊN B NG ðÍCH> V I N I DUNG ðƯ C L Y T B NG D LI U ðANG ðƯ C M . M C ð NH L NH NÀY LÀ T T C CÁC B N GHI ð U ðƯ C SAO CHÉP, N U CÓ PH M VI VÀ CÁC BI U TH C LOGIC THÌ NH NG B N GHI THO MÃN ðI U KI N M I ðWOCJ SAO CHÉP. DANG SÁCH TRƯ NG ð CH ð NH CÁC TRƯ NG ðƯ C SAO CHÉP. VÍ D : T O B NG D LI U CÓ TÊN LÀ NU.DBF T FILE NHANVIEN.DBF G M CÁC TRƯ NG HOTEN, NGAYSINH, NAMLV. USE NHANVIEN↵ ↵ COPY TO NU FIELDS HOTEN, NGAYSINH, NAMLV FOR !GIOITINH↵ ↵ USE NU↵ ↵ LIST↵ ↵
1.13. 2.4. M T S

&&M ð XEM K T QU HÀM THÔNG D NG

2.4.1. Các hàm v ngày tháng A. HÀM DATE(): CHO NGÀY, THÁNG, NĂM HI N T I C A H TH NG. TH T NGÀY, THÁNG, NĂM C A L NH NÀY PH THU C VÀO L NH SET DATE. VÍ D : N U TA TH C HI N L NH: SET DATE FRENCH↵ ↵ R I TH C HI N L NH DATE()↵ THÌ NGÀY HI N HÀNH C A H TH NG S ðƯ C ↵ HI N RA THEO TH T LÀ NGÀY, THÁNG, NĂM. B. HÀM YEAR(<BTH C DATE>): CHO NĂM (CÓ 4 CH S ) C A <BTH C DATE>. VÍ D : YEAR(DATE()) → CHO NĂM HI N T I C A NGÀY H TH NG. C. HÀM MONTH(<BTH C DATE>): CHO THÁNG HI N T I C A BI U TH C NGÀY VÍ D : MONTH(DATE())→ CHO THÁNG C A NGÀY H TH NG. →

D. HÀM DAY(<BTH C DATE>): CHO NGÀY C A BI U TH C NGÀY. VÍ D : DAY(DATE())↵ → CHO NGÀY HI N T I. ↵ 2.4.2. Các hàm v chu i A. HÀM LEN(<BTH C C>): CHO CHI U DÀI C A BI U TH C, TÍNH B NG BYTE C A <BTH C C>, CHU I R NG CÓ CHI U DÀI LÀ 1. B. HÀM LEFT(<BTH C C>, <N>): TRÍCH RA M T CHU I T <BTH C C> G M <N> KÝ T TÍNH T BÊN TRÁI SANG. VÍ D : ?LEFT("NGUYEN VAN AN", 6) → CHO K T QU LÀ "NGUYEN". C. HÀM RIGHT(<BTH C C>, <N>): TRÍCH RA M T CHU I T <BTH C C> G M <N> KÝ T TÍNH T BÊN PH I SANG. D. HÀM SUBSTR (<BTH C C>, <N1>, <N2>):TRÍCH RA M T CHU I CON C A <BTH C C> T V TRÍ <N1> VÀ G M <N2>) KÝ T . VÍ D : ? SUBSTR ("NGUYEN VAN AN", 8, 3" K T QU CHO CHU I "VAN". E. HÀM ALLTRIM (<BTH C C>): CHO K T QU LÀ M T CHU I SAU KHI ðà LO I B CÁC KÝ T TR NG HAI BÊN (N U CÓ) C A<BTH C C>.

VÍ D : ?ALLTRIM("NGUYEN VAN AN ") → "NGUYEN VAN AN" F. HÀM UPPER(<BTH CC>): CHO K T QU LÀ CHU I IN HOA C A <BTH C C>. VÍ D : ?UPPER ("NGUYEN VAN AN") → "NGUYEN VAN AN" G. HÀM LOWER <BTH C C>: NGƯ C L I C A HÀM UPPER. 2.4.3. Các hàm s h c A. ASB(X): CHO GIÁ TR TUY T ð I C A X. B. INT(X): CHO PH N NGUYÊN C A X. C. ROUND(X,<N>): LÀM TRÒN X V I N S L . E. SIN(X): CHO GIÁ TR SIN X F. COS (X): CHO GIÁ TR COS X.

Bài th c hành chương 2 1. T o t p tin DBF. Dùng l nh Create t c a s l nh ñ t o c u trúc cho t p tin HSNV.DBF như sau: (Ch t o c u trúc, không nh p d li u).
2. Field

Name

Field Type Character Character Character Logic Character Date Numeric Numeric Date

Width 5 20 7 1 30 8 2 3 8

Dec

Ph n ghi chú Mã s nhân viên H lót Tên Phái (Nam, N ) ð a ch Ngày sinh Trình ñ văn hoá M c lương Ngày lên lương

MASONV HOLOT TEN PHAI DIACHI NGSINH TDVH M_LUONG NGAYLL

Ghi chú: Trình ñ văn hoá ñư c ñánh giá qua các mã sau: 0: Mù ch , 1-12: Ph thông, 13: ð i h c, 14, Cao h c, 15: Ti n sĩ b. Cho bi t công d ng c a phím F5 và F6 c. Thêm vào t p tin v a t o ra hai trư ng m i.
3. Field

Name

Field Type Character Memo

Width 2 10

Dec

Ph n ghi chú Mã ñơn v H hàng

MADV HOHANG d.

trư ng PHAI s a l i tên là NU có ki u Logic.

e. Nh p s li u 10 nhân viên vào t p tin HSNV.BDF này. Ghi chú: ð nh p d li u vào vùng HOHANG (ki u Memo) dùng phím Ctrl_Home và k t thúc b ng Ctrl_W.

2. Dùng menu h th ng t o c u trúc t p tin HOCVIEN.DBF sau ñây:
4. Field

Name

Field Type Character Character Character Logic Date Character Character Character Character Numeric Numeric Logic Date

Width 4 20 7 1 8 2 20 4 3 5 5 1 10

Dec

Ph n ghi chú Mã s nhân viên H lót Tên Nam: .T., N : .F. Ngày sinh

MASONV HO TEN NAM NGSINH NOISINH DIACHI MALOP MAGV DIEMLT DIEMTH UUTIEN GHICHU

5

Nơi sinh ð a ch Mã l p Mã giáo viên

2 2

ði m lý thuy t ði m th c hành Ưu tiên Ghi chú

Nh p s li u 10 h c viên ñ u tiên b. Dùng l nh DIR c a s l nh ñ xem t p tin có trên ñĩa hay không, s m u tin v a nh p và dung lư ng ñĩa còn tr ng? c. Gõ l nh: Use ñ ñóng t p tin HOCVIEN.DBF r i thoát kh i FoxPro.

C p nh t d li u
1. M t p tin HOCVIEN.DBF - Dùng l nh LIST hay DISPLAY ALL ñ xem n i dung các m u tin c a t p tin HOCVIEN.DBF và ch xem các vùng tin MAHV, HO, TEN, NAM, MALOP, MAGV, DIEMLT, DIEMTH, n u có sai sót hãy ñi u ch nh cho ñúng. 2. Gõ l nh SET STATUS ON ñ xem thanh tr ng thái. - N u thanh tr ng thái b che khu t b i c a s l nh thì n Ctrl_F7 ñ di chuy n c a s ñ n v trí khác. - N u bóng m dư i c a s l nh che l p thanh tr ng thái thì gõ SET SHADOW OFF ñ t t ñi.

3. Dùng l nh APPEND ñ thêm hai m u tin m i r i n Ctrl_W ñ ghi l i. 4. Dùng hàm RECNO() cho bi t s hi u c a m u tin hi n hành d i con tr ñ n ñ u t p tin. 5. S d ng l nh EDIT ñ s a n i dung các m u tin tuỳ ý thích c a b n, s a xong n Ctrl_W ñ ghi l i. 6. Gõ l nh: BROWSE. Quan sát màn hình r i th các ñ ng tác sau: a. ðưa v t sáng ñ n m u tin th nh t t i vùng ghi chú, r i n Ctrl_Home ñ xem ph n ghi chú có nh ng n i dung gì? Gõ thêm m t ghi chú tuỳ ý r i n Ctrl_W ñ ghi l i. b. n Alt+B ñ g i MENU c a BROWSE, sau ñó g i APPEND, nh p thêm 1 m u tin r i n Ctrl_W ñ ghi l i. c. Gõ l i l nh BROWSE l n n a, n Ctrl_N, FoxPro s thêm m u tin tr ng s li u cho m u tin này. cu i, nh p

d. ðưa v t sáng ñ n vùng DIEMLT, n Alt+B ñ g i MENU ph , sau ñó ch n Move r i chuy n v t sáng ñ n vùng DIEMTH, n Enter. K t qu hai c t DIEMLT và DIEMTH s ñư c chuy n cho nhau. e. ðưa v t sáng ñ n vùng NOISINH, n Alt+B ñ g i menu SIZE, dùng mũi tên trái thu h p c t này còn 10 Bytes thôi, sau ñó gõ: “Vĩnh l i-Hu ” vào m u tin th tư. 7. Gõ l nh DELETE ALL FOR DIEMTH < 7 r i xem có bao nhiêu m u tin b ñánh d u xoá? 8. Gõ l nh BROWSE ñ quan sát, sau ñó ñưa v t sáng ñ n m t m u tin b ñánh d u xoá r i n Ctrl_T xem d u xoá có còn hay không, n l i Ctrl_T l n n a ñ xem ñi u gì x y ra, sau ñó n Ctrl_W ñ thoát ra. 9. Gõ l nh RECALL ALL ñ ph c h i các m u tin b ñánh d u xoá r i ñóng t p tin HOCVIEN.DBF l i. 10. M t p tin HSNV.DBF a. Dùng l nh REPLACE ñ tăng lương g p ñôi cho t t c nhân viên, sau ñó tăng thêm riêng cho các n nhân viên 10% n a. b. Thêm vào c u trúc tin HSNV.DBF m t trư ng LOAIBC (lo i biên ch : BC/HD) và dùng BROWSE nh p d li u cho vùng tin này, n Ctrl_B ñ thoát kh i BROWSE. c. Gõ l nh DISPLAY STRUCTURE (hay F5) ñ xem l i c u trúc. d. ðánh d u xoá các nhân viên mù ch và trình ñ ph thông cho li t kê trên màn hình nh ng m u tin không b ñánh d u xoá.

e. Nh p thêm hai m u tin vào gi a t p tin HSNV.DBF. - M t m u tin sau m u tin có STT=5 - M t m u tin trư c m u tin có STT=3 f. Gõ l nh RECALL ALL ñ ph c h i các m u tin b ñánh d u xoá. g. Li t kê danh sách các nhân viên theo d ng. MNV HOLOT TEN NU NGSINH HSL TDVH

h. Li t kê theo ng câu g nh ng nhân viên nam. i. Li t kê theo d ng câu g nh ng nhân viên nam t 18 ñ n 30 tu i. j. Li t kê theo d ng câu g nh ng nhân viên n có trình ñ ñ i h c. k. Li t kê theo d ng câu g nh ng nhân viên có tên b t ñ u b ng v n ‘H’ l. Gõ l nh Use ñ ñóng t p tin HXNV.DBF r i thoát kh i FoxPro.

5.

CHƯƠNG 3: S P X P-TÌM KI M-TH NG KÊ

5.1. 3.1. S P X P

3.1.1. Khái ni m

Trong m t b ng d li u, chúng ta có th s p x p các m u tin theo m t tiêu chu n n o ó tu theo yêu c u c a vi c khai thác thông tin.
3.1.2. S p x p theo ch m c a. Khái ni m v ch m c Ta ñã bi t m i b ng d li u ch a các b n ghi và m i b n ghi ñ u ñư c ñánh s hi u theo s th t t 1 ñ n n. Ví d : b ng NHANVIEN.DBF có dang sau: Record# 1 2 3 4 HOTEN NGUY N VĂN A Lê th nhàn Nguy n An Tr n H nh S hi u các b n ghi Khi x b n ghi. Ví d : use NHANVIEN ↵ list ↵ K t qu in ra s như sau: Record# 1 2 3 4 HOTEN NGUY N VĂN A Lê th nhàn Nguy n An Tr n H nh NGAYSINH 02/10/75 05/23/75 10/26/80 09/25/70 GIOITINH .T. .F. .T. .T. NAMLV 1985 1980 1982 1981 lý thông tin trong b ng d li u, ta truy xu t chúng theo tr t t c as hi u NGAYSINH 02/10/75 05/23/75 10/26/80 09/25/70 GIOITINH .T. .F. .T. .T. NAMLV 1985 1980 1982 1981

S p x p b ng d li u theo ch m c là t o ra m t file m i (có ph n m r ng m c ñ nh là .IDX) ch có hai trư ng: trư ng khoá s p x p và trư ng s hi u b n ghi. Th t c a b n ghi ñây là th t s p x p.

Ví d : file ch m c c a b ng nhanvien theo th vi c nh sau:
Namlv file ch m c theo namlv 1980 1981 1982 1985 trong file ch m c này. Record# 2 4 3 1

t

t ng d n c a n m làm

Lúc này, khi truy xu t d li u c a b ng, th t c a các b n ghi là th t ñư c quy ñ nh

Ví d : Trong b ng nhanvien, s th t truy xu t:
Record# 2 4 3 1 Hoten Lê th nhàn Tr n H nh Nguy n An Nguy n văn A

d ng ch

m c theo tr

ng namlv.idx ta có
namlv 1980 1981 1982 1985

ngaysinh 05/23/75 09/25/70 10/26/80 02/10/75

gioitinh .F. .T. .T. .T.

b. L p ch m c IDX cho b ng d li u Cú pháp: INDEX ON <bth c khoá> TO <tên file idx> [FOR<bth c logic>] [UNIQUE]↵ Tác d ng: L nh s p x p file d li u theo chi u tăng d n c a <Bth c khoá> c a các b n ghi tho mãn <Bth c logic> sau FOR, m c ñ nh là t t c các b n ghi. N u có t [UNIQUE] thì các b n ghi nào có <Bth c khoá> trùng nhau s b b qua trên file ch m c. Ví d 1: Hi n th theo th t tăng d n c a namlv c a các nhân viên. use NHANVIEN↵ index on NAMLV to CMNAMLV↵ list↵ khoá

Ví d 2: Hi n th theo th t tăng d n c a hoten index on HOTEN to CMHOTEN↵ list↵ Chú ý: L nh luôn s p x p theo th t tăng d n c a <bth c khoá>, do v y khi l a ch n <bth c khoá> thì ph i ch n cho phù h p. Ví d 1: Hi n th theo th t gi m d n c a namlv c a các nhân viên. use NHANVIEN↵ index on -NAMLV to CMNAMLVG↵ list↵ Ví d 2: Hi n th theo th t gi m d n c a ngaysinh. use NHANVIEN↵ index on date()-NGAYSINH to CMNSINHG↵ list↵ c. M t s l nh liên quan + SET INDEX TO <file ch m c>: Dùng ñ m file ch m c sau khi ñã m m t b ng d li u. + SET INDEX TO: Dùng ñ ñóng file ch m c. + REINDEX: Dùng d li u.
5.2. 3.2. TÌM KI M

c p nh t l i file ch

m c sau khi có s

s a

i trên b ng

3.2.1. Tìm ki m tu n t a. L nh Locate: Cú pháp: LOCATE [<ph m vi>] FOR<bth c logic> [WHILE<bth c logic>]

Tác d ng: L nh s duy t tu n t các bàn ghi trong b ng d li u và tìm ñ n b n ghi ñ u tiên trong <ph m vi> tho mãn ñi u ki n c a <bth c logic>. N u tìm ñư c, hàm FOUND() s cho giá tr .T., hàm EOF() có giá tr .F. Ví d : Tìm nhân viên ñ u tiên trong b ng d li u sinh năm 1970 trong b ng nhanvien use NHANVIEN↵ Locate for year(NGAYSINH) = 1970↵ Display↵ b. L nh continue Cú pháp : CONTINUE Ch c năng : Theo sau l nh LOCATE, dùng ñ tìm b ng ghi k ti p sau th a mãn ñi u ki n ñã nêu. Ví d : Tìm 2 nhân viên ñ u tiên sinh năm 1970 use NHANVIEN locate for year ( NGAY SINH) = 1970 display continue display 3.2.2. Tìm ki m sau khi ñã l p ch m c Cú pháp : SEEK <bi u th c> Ch c năng : sau khi ñã l p ch m c theo <bth c khóa> ñ tìm b n ghi nào th a mãn m t ñi u ki n d a vào <bth c khóa> Ta s d ng l nh SEEK theo sau là <giá tr > c a bi u ñi u ki n c n tìm. n u tìm th y thì hàm FOUND() có giá tr .T. và hàm EOF () có giá tr .F. Ví d : 1. S p x p theo th t tăng d n c a H Tên, tìm nhân viên có tên “Nguyen Van AN”.

use NHANVIEN index on upper(HOTEN) to CMHOTEN seek “Nguyen Van An” disp 2. S p x p theo th t gi m d n c a NAMLV, tìm nhân viên có năm làm vi c 1981. use NHANVIEN index on - NAMLV to CMNAMLVG list seek -1981 disp 3.3. TH NG KÊ 3.3.1. ð m s lư ng b n ghi Cú pháp COUNT [<ph m vi>][FOR<btlogic>] [WHILE<btlogic>] [TO<bi n nh >] Ch c năng :l nh dùng ñ ñ m s m u tin trong b ng d li u hi n hành th a mãn ñi u ki n các <bth c logic> n m trong ph m vi ñư c ch ra. K t qu <bi n nh > n u có TO. Ví d : Cho bi t có bao nhiêu nhân viên có NAMLV là 1980 use NHANVIEN count for NAMLV = 1980 to songuoi ?’ có songuoi: ‘, songuoi, ‘ làm vi c năm 1980’ 3.3.2. Tính t ng giá tr các trư ng ki u s Cú pháp: SUM [<ph m vi>] [<dsách bt>] [TO <ds bi n>] [FOR <bt logic>] [WHILE <btlogic>] ñư c ñưa ra màn hình hay ñưa vào

Ch c năng : L nh s l y t ng theo các bi u th c ñư c xây d ng d a trên các trư ng ki u s , c a các b n ghi trong b ng d li u; n m trong <ph m vi> và th a mãn ñi u ki n c a các <bth c logic>. N u không có <ds bi u th c> thì các trư ng ki u s ñ u ñư c l y t ng. M c ñ nh, k t qu ñư c ñưa ra màn hình; n u có TO <dsbi n> thì k t qu c a các <bi u th c> s ñư c ñưa vào các <bi n> tương ng. Chú ý : Ph i tương ng 1-1 gi a <ds bi u th c> và <ds bi n>. Ví d : D a vào b ng NHANVIEN, cho bi t t ng LUONG ph i tr và t ng PHUCAP là bao nhiêu. use NHANVIEN sum LUONG, PHUCAP to tongluong, tongpc ?’ tong luong la:’ , tong luong ?’ tong phu cap la:’ , tongpc 3.3.3. Tính trung bình c ng các trư ng ki u s Cú pháp: AVERAGE [<ph m vi>] [<ds bi u th c>] [TO <ds bi n >] [FOR <bt logic>] [WHILE <bt logic>] Ch c năng : gi ng như l nh SUM trên nhưng sau khi l y t ng, l nh s l y giá tr ñó

ñem chia cho t ng s b n ghi tham gia vào câu l nh. Ví d : d a vào b ng NHANVIEN, cho bi t trung bình m i nhân viên nh n ñư c bao nhiêu LUONG, PHU CAP. use NHANVIEN average LUONG, PHUCAP to tbluong, tbphucap ?’ trung binh luong:’ , tbluong ?’ trung bình phu cap:’ , tbphucap 3.3.4. Tính t ng các trư ng s theo nhóm CÚ PHÁP: TOTAL ON <BT KHÓA> TO <TÊN B NG M I.DBF>[<PH M VI>]

[FIELD <dstrư ng>][FOR <biê th c L>][WHILE < biê th c L>] Ch c năng: L nh s c ng d n các trư ng ki u s khóa> gi ng nhau và ñưa vào b ng m i có tên ñư c ch ra theo t ng nhóm b n ghi có <bt <tên b ng .DBF>. M c ñ nh thì t t

c các trư ng ki u s ñ u ñư c c ng d n, n u có FIELDS <danh sách trư ng> thì ch có các trư ng li t kê m i ñư c c ng. L nh ch tác ñ ng ñ n các bàn ghi n m trong (ph m vi) và tho mãn ñi u ki n ñi sau các m nh ñ FOR, WHILE. Chú ý: Trư c khi dùng l nh này, b ng d li u ph i ñ nh s p x p theo khoá. Ví d : D a vào b ng VATTV, hãy th ng kê xem m i m t hàng ñã xu t hay nh p m t s lư ng là bao nhiêu. use VATTV

index on MAXN + MAVT to CMTK total on MAXN + MAVT to THONGKE fields SOLUONG use THONGKE ? ‘chi tiet la :’ list MAXN, MAVT, SOLUONG, DONGIA Gi s b ng VATTU sau khi s p x p là: MAXN N N N N N 9 4 1 2 10 SOCT MAVTU A01 A01 F01 F01 F01 SOLUONG 145 203 123 345 654 5 500 200 200 180 DONGIA

K t qu c a b ng THONGKE.DBF là: MAXN N SOCT 9 MAVTU A01 SOLUONG 348 DONGIA 500

N N

1 10

F01 F01

469 654

200 180

6.

CHƯƠNG 4:

L P TRÌNH TRÊN VISUAL FOXRO

6.1. 4.1. CHNG TRÌNH

4.1.1 Khái ni m Là m t dãy l nh liên ti p ñư c t ch c vào 1 file chương trình, file chương trình m c ñ nh có ph n m r ng là *. PRG. Trong m t chương trình, m i l nh ñư c vi t trên m t hàng và m i hàng ch ch a m t l nh t i m t c t b t kỳ. 4.1.2. So n th o chương trình ð so n th o chương trình, t c a s lênh ñưa vào l nh; MODIFY COMAND < tên file ch ng trình >

Lúc này xu t hi n c a s chương trình ñ ta có th ñưa các l nh vào cho nó. M t chương trình foxpro thư ng có 3 ph n. a) T o môi trư ng làm vi c : thư ng ch a các l nh sau: SET DATE FRENCH: ñ t ngày tháng năm theo d ng DD-MM-YY SET CURENCY ON : ñ t năm có 4 ch s SET TALK OFF/ON : n hi n các k t qu th c hi n l nh SET DEFAULT TO <ñư ng d n> : ñ t ñư ng d n hi n th i CLEAR: xoá màn hình hi n th k t qu CLOSE ALL: ñóng các b ng d li u, các file cơ s d li u,... b) Ph n thân chương trình:

Th c hi n các công vi c mà chương trình yêu c u như : + C p nh p d li u + x lý, tính toán + K t xu t thông tin c) K t thúc chương trình + ðóng các t p tin CSDL, các b ng d li u ñang s d ng + Gi i phóng bi n nh + Tr l i các ch ñ cho h th ng. d) Chú thích trong chương trình Là các gi i thích ñư c thêm vào ñ làm rõ cho chương trình, ph i ñư c b t ñ u b i d u * hay && * : B t ñ u m t dòng && : Vi t sau m t l nh
6.2. 4.2. BI N NH

4.2.1. Khai báo bi n a) L nh gán = Cú pháp: Ví d : <bi n> = <bi n th c> a= 5 ngay = Date() b) L nh STORE Cú pháp: STORE <bth c> to <ds bi n>

Công d ng: Gán giá tr <bth c> cho <ds bi n> ; n u <bi n> chưa t n t i nó s khai báo, n u ñã có thì thay th b i giá tr m i. Ví d : STORE 0 To a, b, c

4.2.2. Nh p giá tr cho bi n t bàn phím a) L nh ACCEPT Cú pháp ACCEPT <bth c chu i> to <bi n chu i>

Ch c năng : Dùng ñ nh p m t chu i t bàn phím, k t thúc b i phím ↵, giá tr nh n ñư c s ñưa cho <bi n>. Ví d : ACCEPT ‘nhap ho ten’ to bhoten ? ‘Ho ten vua nhap', bhoten <Bth c chu i> là m t câu nh c nh ngư i s d ng. b. L nh INPUT Cú pháp: INPUT <Bth c chu i> to <bi n> Tác d ng: Tương t l nh trên nhưng có th nh n d li u theo t ng ki u: Ki u Charater: Ph i ñư c ñ t trong c p d u ' ... ' hay "... ". Ki u Numberic: Nh p d li u ki u s . Ki u Date: Ph i ñư c ñ trong d u {}. Ki u Logic: Nh p giá tr .T. hay .F. Ví d : INPUT 'Nhap ngay sinh' TO bngaysinh INPUT 'Nhap diem" TO bdiem Chú ý: Trong hai l nh trên, n u bi n chưa có thì nó s t khai báo, n u ñã có thì nó s thay giá tr c a bi n b i giá tr v a nh p.

4.3. CÁC C U TRU C ðI U KHI N CHƯƠNG TRÌNH 4.3.1. C u trúc tu n t

Quy ư c: Chương trình ñư c th c hi n t trên xu ng dư i. 4.3.2. C u trúc r nhánh Còn g i l c u trúc ch n l a. C u trúc r y : Bth c L .T. Các l nh nhánh có hai .F.

d ng: d ng khuy t v d ng a. D ng khuy t: Cú pháp: IF <Bth c L> <các l nh> ENDIF

Tác d ng: Khi g p c u trúc này, <Bth c L> s ñư c tính, n u có giá tr .T. thì <các l nh> s ñư c th c hi n, ngư c l i th c hi n các l nh ti p theo sau. Ví d : Vi t ch set talk off clear Input :Nhap so thu nhat' to so1 Input :Nhap so thu hai' to so2 max=so1 If max < so2 max=so2 Endif ? "So lon nhat la:', max set talk on return b. D ng ñ y ñ : .T. Bth c L .F. ng trình nh p v o hai s , cho bi t s l n nh t

Các l nh

Các l nh

Cú pháp: IF <Bth c L> <các l nh 1> ELSE <các l nh 2> ENDIF Tác d ng: Khi g p c u trúc này, <Bth c L> s ñư c tính. N u có giá tr .T. thì <các l nh 1> s ñư c th c hi n, ngư c l i (có giá tr .F.) thì s th c hi n <các l nh 2>. Sau ñó ti p t c th c hi n các lênh ti p theo trong chương trình. Ví d : D a vào b ng nhanvien, hãy nh p vào m t h tên nhân viên, tìm xem có ñúng là nhân viên c a công ty hay không, n u ñúng thì thông báo năm sinh và năm làm vi c, ngư c l i thì thông báo là không ph i nhân viên c a công ty. set talk off clear close all use NHANVIEN accept 'nhap ho ten nhan vien:' to bhoten locate for HOTEN =bhoten if found() ? ' ngay sinh là:', ngaysinh' ?'nam lam viec:', namlv else ?'khong phai la nhan vien cua cong ty' endif set talk on return

4.3.2.1. L a ch n m t trong nhi u trư ng h p Cú pháp DO CASE

CASE <Bth c L1> <các l nh 1> CASE <Bth c L2> <các l nh 2> ...................... CASE <Bth c Ln> <các l nh n> [OTHERWISE <Các l nh n+1>] ENDCASE Tác d ng: Khi g p c u trúc DO CASE, các <Bth c L> ñi u ki n s ñư c tính. N u <Bth c L> ñi u ki n nào ñó có giá tr .T. thì nhóm l nh tương ng s ñư c th c hi n và k t thúc c u trúc này, r i ti p t c th c hi n các lênh sau ENDCASE. Trong trư ng h p không có <bth c L> nào t 1 ñ n n có giá tr .T. thì <nhóm l nh n+1> (n u có) s ñư c th c hi n. Ví d : Vi t chương trình nh p vào m t năm (có 4 ch s ), sau ñó nh p thêm m t tháng, cho bi t tháng này có bao nhiêu ngày. set takl off clear input 'nhap vao mot nam' to bnam input 'nhap vao mot thang' to bthang do case case bthang=4 or bthang = 6 or bthang = 9 or bthang=11 songay=30 case bthang=12 if (mod(bnam, 4)=0 and (mod(bnam, 100)<>0) songay=29 else songay=28 endif otherwise songay=31

endcase ? 'thang', bthang, 'nam', bnam, 'co', so ngay, 'ngay' set talk on return 4.3.3. C u trúc l p 4.3.3.1. C u trúc DO WHILE Cú pháp: DO WHILE <Bth c L> <các l nh> [LOOP] [EXIT] ENDDO Tác d ng: Khi g p c u trúc này thì <Bth c L> s ñư c tính, n u có giá tr .F. thì s d ng và th c hi n các l nh sau ENDDO. N u có giá tr .T. thì các l nh trong thân vòng l p s ñư c th c hi n và l i quay v ki m tra ñi u ki n trong <bth c L> và c th ti p t c. [LOOP]: Khi g p l nh này, Foxpro s quay v ki m tra ñi u ki n logic mà b qua các l nh phía sau [LOOP]. [EXIT]: Khi g p l nh này thĩ s thoát ra kh i chương trình. Ví d : Cho bi t dang sáchh tên c a các nhân viên trong công ty. set takl off clear close all use NHANVIEN ? 'danh sach ho ten hoc vien la:' do while !eof() ?HOTEN skip enddo set talk on return

Chú ý: Khi s d ng c u trúc này, các l nh trong thân vòng l p ph i thay ñ i ñư c giá tr c a <Bth c L> ñ ñ m b o tính k t thúc. Ví d : Nh p vào m t năm, hãy thông báo danh sách h tên, ngày sinh c a nh ng nhân viên làm vi c trong năm ñó, n u không có thì thông báo là không có. set takl off set date french clear close all use NHANVIEN input 'nhap nam lam viec" to bnam set filter to NAMLV = bnam count to dem if dem = 0 ? ' khong co nhan vien nao' else go top ? 'danh sach nhan vien lam viec năm', bnam ? "HO TEN do while !eof() ?HOTEN, NGAYSINH skip enddo endif set filter to set talk on return 4.3.3.2. C u trúc SCAN Cú pháp SCAN [<ph m vi>] [FOR<Bth c L>] [WHILE<bth c L>] NGAY SINH'

<các l nh> [LOOP] [EXIT] END SCAN Tác d ng: Dùng ñ duy t l n lư t các b n ghi trong b ng d li u hi n hành n m trong <ph m vi> ñư c ch ra và tho mãn ñi u ki n c a các <Bth c L> sau FOR ho c WHILE. Tương ng v i m t b n ghi tìm ñư c. <các l nh> s ñư c th c hi n. C u trúc SCAN s d ng khi nào duy t ñ n b n ghi cu i cùng c a b ng d li u ñang xét.

Ví d : Vi t ch ng trình nh p n m (b n ch viên sinh n m ó.
set takl off set date french clear close all use NHANVIEN input 'nhap nam lam viec" to bnam input 'nhap nam:' to bnam

s ), hi n th

nh ng n

nhân

? 'DANH SACH CAC NU NHAN VIEN, SINH NAM', bnam scan for !GIOITINH and year(NGAYSINH)=bnam ?HOTEN, NGAYSINH endscan set talk on return -------------------------------------------------------------------

Bài th c hành chương 4
7. Field

Name

Field Type Character Character Character

Width 5 20 7

Dec

Ph n ghi chú Mã s nhân viên H lót Tên

MASV HOLOT TEN

NGSINH QUEQUAN DOS VRES FOX DTB XEPLOAI

Date Character Numeric Numeric Numeric Numeric Character

8 20 2 2 2 4 4 2

Ngày sinh Quê quán ði m môn Dos ði m VRER ði m FoxPro ði m trung bình X p lo i

Nh p vào 10 m u tin cho các vùng: MASV, HOLOT, TEM, NGSINH, QQUAN, DOS, VRES, FOR theo m u dư i ñây. Các vùng tin còn l i s tính sau: MASV CK001 NT001 NT002 CK002 KT001 KT002 CK003 CK004 NT003 NT004 HOLOT Le Van Ho Thi Tran Van Le Ng. Thi Le Van Vo Ho Duc Vo Thi Le Van TEN Hung Lan Long Tung Hoa Chau Anh Tuan Lan Huy NGSINH 12-04-1972 10-05-1969 06-12-1968 05-06-1967 10-10-1967 05-04-1968 02-10-1969 10-02-1968 02-01-1969 05-06-1968 QQUAN Da Nang Hue Da Lat TP.HCM TP.HCM Da Nang Hue Da Nang Hue Da Nang DOS 8 7 5 7 8 7 9 7 8 8 VRES FOR 9 6 4 7 4 6 9 6 9 5 10 9 5 6 7 9 10 9 9 2

2. Dùng l nh COPY FILE ñ chép t p tin KETQUA1.DBF thành KQ1.DBF. Sau ñó có th dùng l nh USE KQ1 ñ m t p tin KQ1 không? t i sao? 3. M t p tin KETQUA1.DBF a. Tính (ñi m trung bình), bi t r ng DOS có h s hai, VRES có h s 1, FOX có h s 3. b. X p lo i, bi t r ng: DTB>=9 : X p lo i ‘GIOI’

7<=DTB<9 : X p lo i ‘KHA’

5<=DTB<7 : X p lo i ‘TB’ DTB<5 : X p lo i ‘YEU’ t p tin

c. S p x p gi m d n theo DTB và ghi vào t p tin SX_DTB.DBF. M SX_DTB.DBF r i dùng l nh BROWSE ñ xem. d. ð i d li u c a trư ng QQUAN thành ch hoa.

e. Tính trung bình c ng c a các môn h c cho toàn b các m u tin, cho t ng nhóm có MASV b t ñ u b ng CK, NT, KT. f. Cho bi t s sinh viên có ít nh t hai môn có ñi m >=8. Bài t p chương 5

1. T o t p tin NHAPVT.DBF có c u trúc như sau:
8. Field

Name

Field Type Charater Date Charater Numeric Numeric Numeric

Width 5 8 1 6 8 9

Dec

Ph n ghi chú Mã s v t tư Ngày nh p Nh p: N, xu t: X S lư ng ðơn giá Thành ti n

MAVT NGAYNHAP MANX SL DONGIA THANHTIEN

Nh p vào 10 m u tin theo m u dư i ñây: MAVT TV01 TL01 ML01 BU01 QB01 MG01 ND01 NGAYNHAP 01-01-1998 04-01-1998 08-01-1998 04-05-1998 05-01-1998 05-06-1998 06-06-1998 MANX N N X N N X N SL 12 10 40 30 28 12 20
8.1. DONGIA

3850000 4700000 5100000 220000 350000 4000000 650000

HD02 HD02 XD01

10-10-1998 01-01-1998 01-01-1998

N N X

12 10 30

13000000 16000000 1200000

2. T p tin TONKHO98.DBF có c u trúc như sau:

9. Field

Name

Field Type Charater Numeric Numeric Numeric Numeric

Width 5 10 10 10 10

Dec

Ph n ghi chú Mã s v t tư T n ñ u kỳ S lư ng nh p S lư ng xu t T n cu i kỳ

MAVT TONDAU SLN SLX TONCUOI

Nh p vào các m u tin sau: MAVT TV01 TL01 ML01 BU01 QB01 MG01 ND01 HD02 HD02 XD01 TONDAU 12 30 50 40 50 55 100 50 45 100

3. T o t p tin DMVTU.DBF có c u trúc sau:
10. Field

Name

Field Type Charater 5

Width

Dec

MAVT

TENVT

Charater

20

- L y MAVT trong t p tin TONKH98.DBF thay th vào trư ng MAVT - Nh p vào trư ng TENVT các d li u sau:

MAVT TV01 TL01 ML01 BU01 QB01 MG01 ND01 HD02 XD01

NGAYNHAP Tivi mau SHAP 14 Tu lanh TOSHIBA 1401 May lanh 1.5 HP Ban ui Philip Quat ban Hitachi May giat SANYO 40 Noi com dien SANYO Xe cub 86 Xe dap NHAT

4. Tính giá tr trư ng THANHTIEN c a t p tin NHAPVT.DBF 5. Tính t ng s ti n nh p c a m i lo i v t tư có ch cái ñ u tiên bên trái gi ng nhau. 6. Tính SLN, SLX, TONCUOI, sau th i gian nh p xu t trên. 7. T o t p tin TONKHO99.DBF có c u trúc gi ng như TONKHO98.DBF. L y TONCUOI c a t p tin TONKHO94.DBF ñ b vào TONDAU c a TONKHO99.DBF 8. Li t kê danh sách Nh p v t tư g m các m c sau: MAVT TENVT NGAYNHAP MANX SL

9. Li t kê danh sách TONKHO g m các m c sau: MAVT TENVT TONDAU TONCUOI

11.

CHƯƠNG 5: FORMS
L P TRÌNH H NG ð I T NG:

11.1. 5.1. KHÁI NI M V

Thi t k và l p trình hư ng ñ i tư ng là m t s thay ñ i ñ i v i phong cách l p trình cũ, l p trình hư ng th t c. ñây thay vì nghĩ ñ n các ch c năng c a chương trình ta ch c n nghĩ ñ n các ñ i tư ng ñang t o: là các thành ph n ñ c l p c a m t ng d ng c i ch c năng riêng c a nó. M i m t ñ i tu ng ñ u có m t b thu c tính mô t ñ i tư ng; các phương th c là nh ng ño n trình ch a trong ñi u khi n, cho ñi u khi n bi t cách th c ñ th c hi n m t ño n công vi c nào ñó; và t p h p nh ng s ki n ñó là nh ng ph n ng c a ñ i tư ng. Trong Visual Foxpro, các form và control là các ñ i tư ng ñư c dùng ñ xây d ng các ng d ng 5.1.1. Thu c tính c a ñ i tư ng (Properties) ð ch ñ n m t thu c tính c a ñ i tư ng nào ta dùng cú pháp sau: <tên ñ i tư ng>.<thu c tính> Ví d : Myform.caption= “Chương trình ng d ng” Các thu c tính thông d ng: - Left: V trí c nh trái c a ñ i tư ng so v i v t ch a nó. - Top: V trí trên c a ñ i tư ng so v i v t ch a nó. - Height: Chi u cao c a ñ i tư ng. - Width: Chi u r ng c a ñ i tư ng. - Name: Tên ñ ch ñ i tư ng. - Enable: Giá tr logic: True: có quy n làm vi c. False: Không có quy n làm vi c. - Visible: Giá tr logic: True: Th y ñư c ñ i tư ng;

False: Không th y ñư c ñ i tư ng. 5.1.2. Phương th c c a ñ i tư ng (Methods) ð g i ñ n phương th c c a m t ñ i tư ng, ta dùng cú pháp: <tên ñ i tư ng>.<phương th c> Ví d : Myform.show M t s phương th c thư ng dùng: - Refresh: Làm tươi l i ñ i tư ng. - Show: Hi n ñ i tư ng. - Hide: n ñ i tư ng. - Release: Gi i phóng ñ i tư ng. - SetFocus: Thi t l p “t m ng m” cho ñ i tư ng. 5.1.3. S ki n c a ñ i tư ng ð ch ñ n s ki n c a ñ i tư ng, ta dùng cú pháp sau: <tên ñ i tư ng>.<s ki n> M t s s ki n thư ng dùng: - Click: ðư c g i khi kích chu t vào ñ i tư ng. - DbClick: ðư c g i khi kích ñúp chu t vào ñ i tư ng. - MouseMove: ðư c g i khi di chuy n chu t trên b m t c a ñ i tư ng. - KeyPress: ðư c g i khi nh n m t phím kích chu t vào ñ i tư ng. - Got focus: ðư c g i khi ñưa ñ i tư ng vào t m ng m. - Lostfocus: ðư c g i khi ñưa ñ i tư ng ra kh i t m ng m - Change: ðư c g i khi có s thay ñ i n i dung d li u ki u chu i c a ñ i tư ng.

11.2. 5.2. FORM

5.2.1. Gi i thi u Form ñư c dùng ñ làm giao di n nh p, hi n th thông tin, nó cung c p m t t p h p các ñ i tư ng ñ ñáp l i nh ng thao tác c a ngư i dùng làm cho ng d ng ra dáng chuyên nghi p. Ví d : Giao di n c a m t Form nh p d li u 5.2.2. T o form thông qua Wizard T menu Tools, ch n wizard, ch n form, xu t hi n giao di n wizard selection, r i thông qua hư ng d n. 5.2.3. T o form thông qua thi t k ð t o form thông qua thi t k , t c a s l nh ta th c hi n l nh sau:
CREATE FORM <tên form>

Khi ñó ta ñư c màn hình thi t k form như sau: a. Qu n lý form  Lưu Form: T menu file,

ch n save ñ lưu vào <tên form>, m c ñ nh ph n m r ng là scx.  Ch y form: T c a s l nh, th c hi n l nh sau:

DO FORM <tên form>  ðóng form (gi i phóng kh i b nh )

RELEASE <tên form>

b. Tuy c p ñ n các ñ i tư ng trên form + Mu n ch ñ n m t ñ i tư ng nào trên form, ta dùng: <tên form>. <ñ i tư ng>: n u <ñ i tư ng> không cùng v i form ñang thao tác. <this form>.<ñ i tư ng>: n u ñ i tư ng n m trên form ñang thao tác. + Mu n thay ñ i giá tr các thu c tính trên form, ta <tên form>.<thu c tính>= <giá tr >: n u mu n thay thu c tính c a form không ph i là form hi n hành. <This form>.<thu c tính>=<giá tr >: n u mu n thay các thu c tính c a form hi n hành. c. Các thu c tính, phương th c, s ki n thư ng trên form.  Thu c tính: - BackColor: Màu n n - BorderStyle: D ng ñư ng vi n - Caption: Tiêu ñ c a form - FillColor: Màu ñ tô ñ i tư ng - Fontname: Font ch cho các ñ i tư ng ch a văn b n - Fontsize: Kính thư c fontname - Moveable: Cho phép di chuy n hay không .................  Tình hu ng - MoveMouse: ðáp ng khi di chuy n chu t trên b m t form - Destroy: ðáp ng khi gi i phóng form - Load: ðáp ng khi n p form vào b nh dùng ñ i dùng: ñ i

5.3. Thanh công c Control Toolbar  Mu n ñưa ñ i tư ng trên thanh Control vào form: 4 bư c - Kích chu t vào ñ i tư ng c n ñưa - V nó trên form ñ xác ñ nh v trí - Thi t l p các thu c tính thích h p - Vi t mã l nh cho các tình hu ng tương ng  Quy ư c ñ t tên cho các ñ i tư ng Lo i ñ i tư ng Form Command Edit box Grid Image Label Textbox Timer 5.3.2. M t s ñ i tư ng trên Controls a. Label : Dùng ñ th hi n các chu i trên form. Các thu c tính thư ng dùng: - Caption: Chu i th hi n - Autosize: Giá tr logic, cho phép kích thư c c a Label có t ñ ng ch nh s a theo ñ dài c a caption hay không. b. Command Bottom: Dùng ñ th hi n các nút l nh trên form. Tên B t ñ u b i Frm B t ñ u b i cmd B t ñ u b i Edb B t ñ u b i Grd B t ñ u b i Img B t ñ u b i Lbl B t ñ u b i Txt B t ñ u b i Tmr

Các thu c tính thư ng dùng: - Caption: tên xu t hi n trên nút l nh - Picture: Hình xu t hi n trên nút l nh - Enable: giá tr Logic, cho phép ch n nút l nh hay không Các S ki n thư ng dùng: - Click: Khi kích chu t vào nút l nh thì s ki n này ñư c g i. c. TextBox: Dùng ñ xem, ch nh s a d li u t các trư ng trong b ng d li u không ph i ki u memo. Các thu c tính thư ng dùng. - ControlSource: Tên c a trư ng hay bi n mà giá tr c a nó ñư c hi n trong textbox - Value: Giá tr hi n th i c a textbox. S ki n thư ng dùng: - Change: Khi có s thay ñ i c a thu c tính value - KeyPress: Khi có phím b t kỳ ñư c n. d. Editbox: Tương t như textbox, ñư c dùng ñ ch nh s a d li u t các trư ng memo. Các thu c tính thư ng dùng. - Control Source: Tên c a trư ng mà giá tr c a nó ñư c th hi n trong editbox. - ScrollBars: Có hi n thanh cu n trong khung editbox hay không. - ReadOnly: Cho phép có ñư c ch nh s a n i dung hay không S ki n thư ng dùng: - Change: Khi có s thay ñ i c a thu c tính value. - Keypress: Khi có phím b t kỳ ñư c n. e. Images: Dùng ñ ñưa các hình nh trên form.

Các thu c tính thư ng dùng. - Picture: Xác ñ nh file hình nh - Stretch: Xác ñ nh cách th c th hi n hình nh (phóng to, thu nh , nguyên m u). f. Timer: Dùng ñ thi t l p các công vi c th c hi n ñ u ñ n sau m t kho ng th i gian. Các thu c tính thư ng dùng. - Enabled: Xác ñ nh xem Timer có hi u l c hay không - Interval: Quy ñ nh kho ng th i gian xác ñ nh cho tình hu ng timer. S ki n thư ng dùng: - Timer: ðư c kích ho t ñ u ñ n sau m t kho ng th i gian xác ñ nh Interval. g. Grid: Dùng ñ th hi n d li u theo d ng b ng. Các thu c tính thư ng dùng. - Row Source: Xác ñ nh b ng d li u c n th hi n. - ColumnCount: Xác ñ nh s c t c a Grid. Chú ý: N u Row Source không ñư c ch ra thì l y b ng d li u hi n hành. N u Column count không ch ra thì m c ñ nh là t t c các trư ng trong b ng d li u (Column count=-1). Control Source: ðư c xác ñ nh cho t ng c t, dùng ñ khai báo ngu n d li u cho c t ñó. - Allow Addnew: Cho phép thêm các b n ghi m i hay không. Chú ý: Mu n thay ñ i các thu c tính trên Grid thì chuy n Grid sang d ng edit b ng cách nh n phím ph i chu t lên Rrid, ch n Properties. Grid ñang
12. 5.4.

thu c tính

ch ñ Edit có m t ñư ng vi n bao quanh.

Ví d

Gi s có b ng d li u v i c u trúc: MANV HOTEN C C 5 30 FrmXem

Hãy thi t k form ñ xem b ng d li u trên.

Ta thi t k form như sau

TxtMAN V TxtHOTE N

CmdDa u
13. 14.

CmdTruo c

CmdSau

CmdCuoi

CmdThoa t

Các thu c tính chính : + TxtMANV các thu c tính ControlSource là MANV
15.

+ TxtHOTEN các thu c tính ControlSource là HOTEN

16. Mã

l nh c a các ñ i tư ng trên Form là: + FrmXem.load use hoso + CmdDau.Click go top

thisform.refresh + CmdCuoi.Click go bottom thisform.refresh + CmdTruoc.Click if not bof() skip -1 endif thisform.refresh + CmdSau.Click if not eof() skip endif thisform.refresh + CmdThoat.Click use thisform.release

17.

CHƯƠNG 6

REPORTS

17.1. 6.1. KHÁI NI M

Reports là công c ñ trình bày và tóm t t d li u trong m t văn b n khi in. Report có hai thành ph n cơ b n c u thành: d li u ngu n, thông thư ng là các b ng d li u và hình th c trình bày là d ng th c c a report s ñ nh d ng cách k t xu t d li u. Màn hình thi t k Report

17.2. 6.2. CÁC B C ð

T O REPORT nhi u d ng th c khác nhau trên gi y khi in.

Ta có th thi t k report ñ th hi n d li u Quá trình thi t k g m 4 bư c chính như sau:

1. Xác ñ nh lo i Report c n t o: T c là quy t ñ nh ch n d ng th c mà report hi n th k t qu . 2. T o Report layout: Có th s d ng report wizard hay report designer. Report layout ñư c lưu trên ñĩa v i ph n m r ng c a file là FRX: Lưu tr chi ti t c a report. 3. S a ñ i layout c a report. 4. Xem và in report.
17.3. 6.3. T O REPORT B NG WIZARD.

T menu Tools, ch n Wizard, ch n Report sau ñó làm theo các bư c hư ng d n. Bư c 1: Ch n b ng d li u và các trư ng c n th hi n

Bư c 2: T o nhóm d li u k t xu t

Bư c 3: Ch n ki u Report th hi n Bư c 4: Ch n cách trình bày trên gi y in

Bư c 5: Ch n trư ng S p x p

Bư c 6: ð t t a ñ , k t thúc
17.4. 6.4. T O REPORT B NG REPORT DESIGNER

6.4.1. Qu n lý Report  T o m i Report: CREATE REPORT <tên Report> Ví d : create report THU Lúc này màn hình xu t hi n h p tho i report

 M m t report s n có: MODIFY <tên report>

 Xem trư c khi in: REPORT FORM <tên report> PREVIEW  Xem trư c khi in có ñi u ki n: REPORT FORM <tên report> PREVIEW <ñi u ki n>  In report: REPORT FORM <tên report> TO PRINTER

6.4.2. Các thành ph n trên Report

 Title: Dùng ñ in trên m i report: T menu report, ch n title summary  Page Header: ð in trên m i header c a m i trang in.  Column header: ð in tên header c a m i c t. ð ch n, t menu file ch n page setup, ch n giá tr cho column number l n hơn 1.  Group header: Xu t hi n m i khi b t ñ u nhóm m i. ð ch n, t menu report ch n data grouping.  Detail: ph n chi ti t trên m i record ( ng v i t ng record trên b ng d li u).  Group footer: In ph n Footer c a m i nhóm. ð ch n, t grouping. menu report ch n data

 Column footer: In ph n Footer c a m i c t. ð ch n, t menu file, ch n page setup, ch n giá tr cho column nimber l n hơn 1.  Page Footer: In ph n Footer c a m i trang.  Sumary: Ph n t m t t c a m i report. 6.4.3. Các control trên Report Thanh công c Report Control Ch c năng c a các control: Field trong bàng d li u, bi n và các bi uth c toán Text thu n tuý ðư ng k H p và ñ ng khung Hình tròn, elip Hình nh ho c field General 6.4.4. ðưa các control vào report Th c hi n các bư c sau: + Ch n control thích h p + Kéo rê chu t trên report ñ xác ñ nh v trí c a nó trên report + Hi u ch nh các control a. ðưa field vào report: + Kích chu t vào + Trong h p report Expression, ch n nút l nh sau h p Expression. + Trong h p field, hc n tên trư ng hay bi n thích h p. + Ch n OK. Field Label Line Rectangle Rounded Rectangle Picture

abl

b. ðưa label vào report: + Ch n + G n i dung c a label c. ðưa Picture bound control vào report: + Ch n picture bound control + Xu t hi n h p h i tho i report picture, ch n file, n u mu n chèn hình nh t file, ch n field n u mu n ch n trư ng General. + Ch n Ok 6.5. Ví d Thi t k Report như sau (d a vào B ng CANBO.DBF bài t p 2):

A

iif(GIOI_TINH=".T.", "nam"

iif(COGIADINH=".F.",

18.

CHƯƠNG 7.

T O MENU VÀ QU N LÝ ð ÁN

18.1. 7.1. T O MENU 18.2. 7.1.1. GI I THI U

Menu cung c p m t phương th c có c u trúc và giao di n v i ngư i dùng ñ tác ñ ng lên nh ng câu l nh trong ng d ng. Vi c s p x p và thi t k menu thích h p s giúp cho ngư i dùng ñư c thu n l i khi s d ng h th ng menu c a b n.
18.3. 7.1.2. CÁC BƯ C T I M T MENU H TH NG

1. S p x p và thi t k : Quy t ñ nh menu nào b n c n chúng xu t hi n màn hình, c n nh ng menu con nào? 2. S d ng menu designer, t o menu và các Submenu. 3. G n các câu l nh tương ng v i công vi c. 4. Biên d ch menu 5. Ti n hành ch y th , ki m tra.
18.4. 7.1.3. T O MENU H

v trí nào trên

TH NG

7.1.3.1. Qu n lý menu h th ng Menu h th ng ñư c lưu tr tên ñĩa v i file có ph n m r ng là *.MNX  T o menu b ng công c Designer Menu: Th c hi n l nh: CREATE MENU <tên menu> ↵  M menu ñã có: MODIFY MENU <tên menu>  D ch file Menu: ð d ch file menu, t màn hình Menu Designer ch n l nh Generate. File menu sau khi d ch s có ph n m r ng là MPR. 7.1.3.2. T o menu h th ng thông qua Menu Designer Sau khi th c hi n l nh Create menu, ta ñư c màn hình giao di n Menu: Designer như

sau:

+ Trong h p Prompt, ta ñưa vào tên c n hi n th trên giao di n. + Trong h p Result, ch n: - Submenu n u mu n t o menu con. - Procedure n u mu n thi hành th t c - Command n u mu n th c hi n m t l nh.
+ K t thúc, n Ctrl_W.

18.5. 7.2.QU N LÝ ð ÁN 18.6. 7.2.1. KHÁI NI M ð ÁN

ð án là tên g i ñ ch ñ n ng d ng mà b n ñang xây d ng. Thông thư ng các thành ph n c a m t ñ án bao g m: + Các b ng d li u (table). + Các file cơ s d li u (database) + Các form + Các report + Các query + Các file khác như âm thanh, hình nh, tài li u, hình nh con tr ,...

18.7. 7.2.2. QU N LÝ ð ÁN

M t ñ án trong Visual Foxpro ñư c lưu tr trên file có ph n m r ng m c ñ nh là *.PRJ. 7.2.2.1. T o m i các ñ án Th c hi n l nh: CREATE PROJECT <tên ñ án> Lúc này xu t hi n c a s qu n lý ñ án Project Manager như trên. +

Database: Bao g m các: Table: Các b ng d li u có liên k t v i nhau hay các b ng t do.

Query: Là c u trúc ñ l y thông tin t các b ng table. View: Là các Query chuyên d ng mà ta có th truy xu t d li u c c b và t xa cho phép c p nh t các ngu n d li u b ng cách làm thay ñ Report b i quyre. + Documents: Ch a các tài li u s d ng cho ñ án; bao g m các form và report.

+ Class: Li t kê các thư vi n ñư c s d ng. + Code: và nh ng file khác: Li t kê các file chương trình và các file khác ñư c s d ng trong chương trình. ð ch nh s a b t kỳ m t thành ph n nào trong ñ án ta ch n nó r i ch n nút Modify. ð thêm b t kỳ m t file nào cho ñ án ta kích nút add (n u ch n file ñã có) ho c nút new (n u t o m i). Mu n lo i b b t kỳ m t thành ph n nào c a ñ án ta ch n nó r i ch n nút remove. 7.2.2.2. M m t ñ án ñã có Th c hi n l nh: MODIFY PROJECT <tên ñ án> 7.2.2.3. D ch ñ án + D ch sang APP: Khi này, ñ ch n ñ án ph i có m t b n sao c a Visual Foxpro. Dùng l nh BUILD <tên ñ án> + D ch sang file có ph n m r ng là exe: Khi này, ngư i dùng không c n có Visual Foxpro nhưng ph i cung c p hai file: vfp6r.dll và vfp6renu.dll ñư c cài ñ t trong ñư ng d n ho c trong cùng thư m c v i ng d ng. Dùng l nh: BUILD EXE <tên ñ án> 7.2.2.4. Ch y ñ án Sau khi ñã d ch, ta có th ch y ñ án thông qua l nh: DO <tên ng d ng>
18.8. 7.2.3. ð T STARTING POINT CHO ð ÁN

Khi ng d ng ñư c thi hành, có m t ñi m b t ñ u, ñó là Starting point. ð ch n m t thành ph n c a d án là Starting point: + Ch n thành ph n ñư c ñ t là Starting point. + T Menu Project, ch n Set main. Thông thư ng, Starting point là m t chương trình kh i ñ ng ch a các thành ph n: Do setup.prg

Do mainmenu.mpr Read Events Do cleanup.prg a. Do Setup.prg: L th c hi n ch ng trình thi t l p môi tr ng cho h th ng.

b. Do mainmenu.mpr: Ch y file menu chính ñ thi t l p giao di n cho h th ng. c. Read Events: B t ñ u th c hi n vòng l p ñ th c hi n công vi c. d. Do cleanup.prg: Ch y chương trình d n d p môi trư ng, tr l i môi trư ng cho h th ng và thoát kh i h th ng. ñây, ph i có l nh Clear Events ñ thoát kh i vòng l p ñã ñư c thi t l p b i l nh Read Events.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful