NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p1] © 2007 Zuzana Labudová, Jazyková škola

Prima, Levice

ELEMENTARY
2nd edition © Zuzana Labudová
Note: Students are encouraged to write their own phonetic transcription of the words in the brackets provided […]

NEW CUTTING EDGE

WHAT ENGLISH DO YOU KNOW? Čo z angličtiny poznáte/viete?
(good)bye [ ] – dovidenia bad [ ] – zlý book [ ] – kniha; zarezervovať (si) boy [ ] – chlapec chair [ ] – stolička check [ ] – kontrolovať, kontrola city [ ] – (veľko)mesto classroom [ ] – trieda common [ ] – bežný; spoločný correct [ ] – správny, opraviť desk [ ] – lavica door [ ] – dvere exercise [ ] – cvičenie Fine, thanks. [ ] – Dobre, ďakujem. girl [ ] – dievča good [ ] – dobrý here [ ] – tu homework [ ] – domáca úloha How are you? [ ] – Ako sa máš? instruction [ ] – inštrukcia, pokyn know [ ] – poznať; vedieť language [ ] – jazyk, reč listen (to) [ ] – počúvať (čo) look (at) [ ] – pozrieť (na)

man [ ] – muž; človek match [ ] – spojiť; zápas; zápalka name [ ] – meno notebook [ ] – poznámkový blok, zošit open [ ] – otvoriť page [ ] – strana pair [ ] – pár pen [ ] – pero picture [ ] – obrázok, obraz please [ ] – prosím plural [ ] – množné číslo practise [ ] – precvičovať, trénovať put [ ] – položiť, dať repeat [ ] – opakovať see you later [ ] – uvidíme sa neskôr spell [ ] – hláskovať street [ ] – ulica student [ ] – študent(-ka) surname [ ] – priezvisko teacher [ ] – učiteľ(-ka) window [ ] – okno woman [ ] – žena work [ ] – pracovať, práca write [ ] – písať pronoun – zámeno possessive adjective – privlastňovacie prídavné meno I[ ] – ja my [ ] – môj you [ ] – ty, vy your [ ] – tvoj, váš he [ ] – on his [ ] – jeho she [ ] – ona her [ ] – jej it [ ] – to, ono its [ ] – jeho, toho we [ ] – my our [ ] – náš they [ ] – oni, ony their [ ] – ich number [ one [ two [ three [ four [ five [ six [ ] – číslo ] – jeden ] – dva ] – tri ] – štyri ] – päť ] – šesť

NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p2] © 2007 Zuzana Labudová, Jazyková škola Prima, Levice
seven [ ] – sedem eight [ ] – osem nine [ ] – deväť ten [ ] – desať eleven [ ] – jedenásť twelve [ ] – dvanásť thirteen [ ] – trinásť fourteen [ ] – štrnásť fifteen [ ] – pätnásť sixteen [ ] – šestnásť seventeen [ ] – sedemnásť eighteen [ ] – osemnásť nineteen [ ] – devätnásť twenty [ ] – dvadsať twenty-one [ ] – dvadsaťjeden thirty [ ] – tridsať thirty-six [ ] – tridsaťšesť forty [ ] – štyridsať fifty [ ] – päťdesiat sixty [ ] – šesťdesiat seventy [ ] – sedemdesiat eighty [ ] – osemdesiat ninety [ ] – deväťdesiat hundred [ ] – sto alphabet – abeceda A – [ej], B – [bi:], C – [si:], D – [di:], E – [i:], F – [ef], G – [dži:], H – [ejč], I – [aj], J – [džej], K – [kej], L – [el], M – [em], N – [en], O – [ou], P – [pi:], Q – [kju:], R – [a:], S – [es], T – [ti:], U – [ju:], V – [vi:], W – [dabl ju:], X – [eks], Y – [waj], Z – [zet/zi:] day [ ] – deň week [ ] – týždeň Monday [ ] – pondelok Tuesday [ ] – utorok Wednesday [ ] – streda Thursday [ ] – štvrtok Friday [ ] – piatok Saturday [ ] – sobota Sunday [ ] – nedeľa on Friday [ ] – v piatok colour [ black [ blue [ brown [ green [ grey [ orange [ pink [ purple [ red [ violet [ white [ yellow [ ] – farba ] – čierna ] – modrá ] – hnedá ] – zelená ] – sivá ] – oranžová ] – ružová ] – fialová ] – červená ] – fialová ] – biela ] – žltá

month [ ] – mesiac January [ ] – január February [ ] – február March [ ] – marec April [ ] – apríl May [ ] – máj June [ ] – jún July [ ] – júl August [ ] – august September [ ] – september October [ ] – október November [ ] – november December [ ] – december

Module 1: PEOPLE AND PLACES Modul 1: Ľudia a miesta
(good) afternoon [ ] – (dobré) popoludnie (good) evening [ ] – (dobrý) večer (good) morning [ ] – (dobré) ráno; dopoludnie (good) night [ ] – (dobrú) noc . [dot] – bodka (internet) @ [æt] – zavináč (internet) account [ ] – účet actor [ ] – herec

NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p3] © 2007 Zuzana Labudová, Jazyková škola Prima, Levice
actress [ ] – herečka address [ ] – adresa age [ ] – vek airport [ ] – letisko am [ ] – som American [ ] – americký; Američan answer [ ] – odpoveď; odpovedať are [ ] – si, sme, ste, sú Argentina [ ] – Argentína Argentinean [ ] – argentínsky; Argentínčan art [ ] – umenie article [ ] – člen; článok Australia [ ] – Austrália Australian [ ] – austrálsky bank clerk [ ] – bankový úradník be [ ] – byť, existovať best [ ] – najlepší big [ ] – veľký birth [ ] – narodenie booster [ ] – podporovač; posilňovateľ born [ ] – narodený box [ ] – krabica, škatuľa; debna; okienko branch [ ] – pobočka; konár Brazil [ ] – Brazília Brazilian [ ] – brazílsky; Brazílčan Britain [ ] – Británia British [ ] – britský; Brit bus driver [ ] – šofér autobusu business [ ] – obchod; podnik(-anie); ekonomika businessman [ ] – podnikateľ businesswoman [ ] – podnikateľka Can I help you? [ ] – Môžem/Viem ti/vám pomôcť? Canada [ ] – Kanada Canadian [ ] – kanadský; Kanaďan capital [ ] – hlavné mesto capital letter [ ] – veľké písmeno car [ ] – auto child [ ] – dieťa children [ ] – deti China [ ] – Čína Chinese [ ] – čínsky; Číňan company [ ] – spoločnosť, firma compare [ ] – porovnať complete [ ] – doplniť; úplný computer centre [ ] – počítačové centrum confident [ ] – smelý; (seba)istý conversation [ ] – konverzácia; rozhovor count [ ] – (s)počítať, rátať country [ ] – krajina, štát course [ ] – kurz; priebeh currency [ ] – mena current [ ] – aktuálny; súčasný; prúd; elektrický prúd customer [ ] – zákazník date [ ] – dátum; rande detail [ ] – detail doctor [ ] – doktor(-ka) dog [ ] – pes double [ ] – dvojitý; duplikát; dvojmo driver’s/driving licence [ ] – vodičský preukaz Egypt [ ] – Egypt Egyptian [ ] – egyptský; Egypťan electrician [ ] – elektrikár(-ka) emergency [ ] – pohotovosť employee [ ] – zamestnanec employer [ ] – zamestnávateľ engineer [ ] – inžinier(-ka); strojár; technik entitle [ ] – oprávniť everything [ ] – všetko facility [ ] – zariadenie; výhoda false [ ] – falošný; nepravdivý famous [ ] – slávny fashion [ ] – móda father [ ] – otec film director [ ] – filmový režisér find [ ] – nájsť; považovať first [ ] – prvý focus [ ] – zaostrenie; ohnisko; zamerať sa follow [ ] – (pre)nasledovať footballer [ ] – futbalista France [ ] – Francúzsko French [ ] – francúzsky; Francúz friend [ ] – priateľ from [ ] – z; od full [ ] – plný, úplný

nasledujúci Nice to meet you. značka. I’m thirty (years old). Maďar Hungary [ ] – Maďarsko husband [ ] – manžel I don’t know.. [ ] – Nech sa páči. písmeno library [ ] – knižnica life (pl. Poliak positive [ ] – kladný. zápor next [ ] – ďalší. ženatý mean [ ] – znamenať. vo Indonesia [ ] – Indonézia Indonesian [ ] – indonézsky. [ ] – Moje meno je . history [ ] – história.. [ ] – Ja som z . Ír is [ ] – je Italian [ ] – taliansky.. dejepis holiday(s) [ ] – dovolenka. lives) [ ] – život (mn. práca key [ ] – kľúč knowledge [ ] – vedomosti. pomôcť Here you are. help [ ] – pomoc. paragraf parents [ ] – rodičia passport [ ] – cestovný pas person [ ] – osoba personal [ ] – osobný. [ ] – Ja neviem. že ťa/vás spoznávam.. celkový. Jazyková škola Prima.. [ ] – Teší ma. hlavný grammar [ ] – gramatika guest [ ] – hosť hear [ ] – počuť Hello. Kórejčan lawyer [ ] – právnik(-čka) lesson [ ] – vyučovacia hodina letter [ ] – list. Indonézan information [ ] – informácia(-cie) Ireland [ ] – Írsko Irish [ ] – írsky.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p4] © 2007 Zuzana Labudová. [ ] – Tu je . trhový married [ ] – vydatá.. zoznámiť sa Mexican [ ] – mexický.. životy) make [ ] – (vy)robiť mark [ ] – označiť. Japonec job [ ] – zamestnanie... Levice general [ ] – všeobecný. klad postcode [ ] – poštové smerovacie číslo preparation [ ] – príprava pronunciation [ ] – výslovnosť question [ ] – otázka quiz [ ] – kvíz . potreba negative [ ] – záporný. vedomostný Korea [ ] – Kórea Korean [ ] – kórejský. č. Mexičan Mexico [ ] – Mexiko missing [ ] – chýbajúci mobile phone [ ] – mobilný telefón mother [ ] – matka Mr [ ] – pán Mrs [ ] – pani Ms [ ] – pani/slečna musician [ ] – hudobník My name is . lakomý medical [ ] – lekársky. Here’s . I’m from .. známka market [ ] – trh.. personálny photo [ ] – fotka Poland [ ] – Poľsko police officer [ ] – policatjt(-ka) Polish [ ] – poľský. nationality [ ] – národnosť need [ ] – potrebovať. zdokonaliť (sa) in [ ] – v. [ ] – Ahoj. [ ] – Mám tridsať (rokov). Talian Italy [ ] – Taliansko Japan [ ] – Japonsko Japanese [ ] – japonský. medik meet [ ] – stretnúť. mieniť.. improve [ ] – zlepšiť (sa). nurse [ ] – zdravotná sestra occupation [ ] – zamestnanie PA (personal assistant) [ ] – osobný(-á) asistent(-ka) paragraph [ ] – odstavec. prázdniny home [ ] – domov hotel receptionist [ ] – hotelový(-á) recepčný(-á) house [ ] – dom how [ ] – ako How do you spell that? [ ] – Ako to hláskuješ(-te)? How old are you? [ ] – Koľko máš(-te) rokov? Hungarian [ ] – maďarský.

NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p5] © 2007 Zuzana Labudová. teta baby [ ] – bábätko. prehľad stress [ ] – prízvuk. resumé. aj architect [ ] – architekt(ka) at least [ ] – aspoň aunt [ ] – stryná. telefónny Thai [ ] – thajský. sumár Swiss [ ] – švajčiarsky. nízky (človek) sign [ ] – podpísať. prosím? (nerozumel som) spa [ ] – kúpele Spain [ ] – Španielsko Spanish [ ] – španielsky. wives) [ ] – manželka (mn. miestnosť royal [ ] – kráľovský Russia [ ] – Rusko Russian [ ] – ruský. reálny really [ ] – skutočne. Jazyková škola Prima. Turek underline [ ] – podčiarknúť understand [ ] – rozumieť useful [ ] – užitočný village [ ] – dedina vocabulary [ ] – slovná zásoba waiter [ ] – čašník waitress [ ] – čašníčka what [ ] – čo.[ ] – Toto je . Španiel speak [ ] – hovoriť stamp [ ] – známka. vpravo road [ ] – cesta room [ ] – izba. pečiatka statement [ ] – oznámenie.. č. manželky) word [ ] – slovo word order [ ] – slovosled work [ ] – práca. stres summary [ ] – prehľad. pracovať writer [ ] – spisovateľ Module 2: YOU AND YOURS Modul 2: Ty/Vy a vaši a lot of/lots of [ ] – veľa about [ ] – o.. výpis.. okolo actually [ ] – v skutku. správny. Rus school [ ] – škola sex [ ] – pohlavie.. skutočne address book [ ] – adresár adjective [ ] – prídavné meno alarm clock [ ] – budík also [ ] – tiež. zhrnutie. aký What’s your name? [ ] – Aké je tvoje meno? where [ ] – kde Where are you from? [ ] – Odkiaľ si? which [ ] – ktorý wife (pl. prieskum reservation [ ] – rezervácia right [ ] – vpravo. Slovák Slovakia [ ] – Slovensko small [ ] – malý sorry [ ] – prepáč(-te). reálne remember [ ] – pamätať (si) research [ ] – výskum. Levice read [ ] – čítať real [ ] – skutočný. znamenie singer [ ] – spevák(-čka) single [ ] – slobodný(-á) Slovak/Slovakian [ ] – slovenský. taxikár telephone [ ] – telefón. veta. je mi ľúto. Švajčiar Switzerland [ ] – Švajčiarsko tapescript [ ] – text nahrávky task [ ] – úloha taxi driver [ ] – šofér taxíka. skutočný Turkey [ ] – Turecko Turkish [ ] – turecký. dieťatko bag [ ] – taška . znak. názov tourist [ ] – turista(-tka) town [ ] – mesto true [ ] – pravdivý. Thajčan Thailand [ ] – Thajsko thank you [ ] – ďakujem the USA [ ] – Spojené štáty americké This is . title [ ] – titul. sex shop assistant [ ] – predavač(-ka) short [ ] – krátky.

pôvabný. občiansky preukaz important [ ] – dôležitý It’s great.. sesternica credit card [ ] – kreditná karta cross [ ] – označiť krížikom. zvoliť clever [ ] – bystrý.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p6] © 2007 Zuzana Labudová. [ ] – To je perfektné. úžasný fast [ ] – rýchly favourite [ ] – obľúbený friendly [ ] – priateľský funny [ ] – zábavný game [ ] – hra gap [ ] – diera. kontrakcia cousin [ ] – bratranec. nápad identity card [ ] – identifikačný preukaz. novinár(-ka) just [ ] – iba. nádherný between [ ] – medzi bicycle [ ] – bicykel board [ ] – tabuľa. vlastniť How do you say . štetec.. milovať lovely [ ] – nádherný. šikovný. málo live [ ] – bývať. prejsť dad [ ] – oco daughter [ ] – dcéra decide [ ] – rozhodnúť sa describe [ ] – opísať diary [ ] – diár.. skvelý made [ ] – vyrobený marriage [ ] – manželstvo mirror [ ] – zrkadlo model [ ] – model(-ka) money [ ] – peniaze motorbike [ ] – motocykel MP3 player [ ] – MP3 prehrávač mum [ ] – mama nephew [ ] – synovec new [ ] – nový nice [ ] – milý niece [ ] – neter . frajerka give [ ] – dať glasses [ ] – okuliare granddaughter [ ] – vnučka grandfather [ ] – starý otec grandmother [ ] – stará mama grandparents [ ] – starí rodičia grandson [ ] – vnuk group [ ] – skupina have got [ ] – mať. žiť love [ ] – láska. rozkošný. . Levice beautiful [ ] – krásny.? [ ] – Ako poviete . inteligentný coin [ ] – minca comb [ ] – hrebeň comfortable [ ] – pohodlný computer [ ] – počítač contraction [ ] – skrátená forma. nastúpiť bottle [ ] – fľaša boyfriend [ ] – priateľ. ekonomika everyday [ ] – každodenný excuse me [ ] – prepáčte eye [ ] – oko family [ ] – rodina fantastic [ ] – fantastický. kefovať camera [ ] – fotoaparát Can you play the recording again? [ ] – Môžete pustiť nahrávku znova? Can you say that again? [ ] – Môžete to povedať ešte raz? cassette player [ ] – kazetový prehrávač cat [ ] – mačka CD player [ ] – CD prehrávač cheque book [ ] – šeková knižka chewing gum [ ] – žuvačka choose [ ] – vybrať (si). denník dictionary [ ] – slovník divorced [ ] – rozvedený DVD player [ ] – DVD prehrávač each other [ ] – jeden druhého. ako lipstick [ ] – rúž little [ ] – malý. kríž.? idea [ ] – myšlienka. otvor girlfriend [ ] – priateľka. frajer brother [ ] – brat brush [ ] – kefa. práve laptop [ ] – prenosný počítač lighter [ ] – zapaľovač like [ ] – mať rád. journalist [ ] – žurnalista(-tka). jeden druhému economics [ ] – ekonómia. Jazyková škola Prima. len.. medzera.

NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p7] © 2007 Zuzana Labudová. striebro sister [ ] – sestra son [ ] – syn song [ ] – pieseň study [ ] – študovať. tabuľka talk [ ] – rozprávať. štúdium sun screen [ ] – krém na opaľovanie sweets [ ] – sladkosti. žiadať at 9 o‘clock [ ] – o 9-tej hodine . tamtie tick [ ] – zafajknúť. múr wallet [ ] – (mužská) peňaženka want (to) [ ] – chcieť watch [ ] – hodinky. v každom prípade apartment [ ] – apartmán. činnosť. namietať. celý and [ ]–a anyway [ ] – akokoľvek.. akčný all [ ] – všetci. rozhodne. vysoká škola verb [ ] – sloveso very [ ] – veľmi wall [ ] – stena. cukríky syllable [ ] – slabika table [ ] – stôl. objednať. hovoriť tell [ ] – povedať thank you very much [ ] – ďakujem veľmi pekne that [ ] – tamten.? What page are we on? [ ] – Na akej sme strane? What’s the mater? [ ] – Čo sa deje? who [ ] – kto with [ ] – s. byt (AmE) around [ ] – okolo ask [ ] – pýtať sa. profesionál queen [ ] – kráľovná question word [ ] – opytovacie zámeno quite [ ] – dosť relationship [ ] – vzťah rich [ ] – bohatý rock guitarist [ ] – rokový gitarista shop [ ] – obchod.. šou silver [ ] – strieborný.. poradie. sledovať (pozerať) water [ ] – voda. Jazyková škola Prima. so world [ ] – svet Module 3: EVERYDAY LIFE Modul 3: Každodenný život . tamtá these [ ] – títo. tkanivo together [ ] – spolu toothbrush [ ] – zubná kefka toothpaste [ ] – zubná pasta tree [ ] – strom trumpet [ ] – trubka TV [ ] – televízor uncle [ ] – strýko. objednávka other [ ] – druhý(-í). balenie painkillers [ ] – tabletky na utíšenie bolesti parcel [ ] – balík pet [ ] – domáce zvieratko phone card [ ] – telefónna karta phrase [ ] – fráza piano [ ] – klavír play [ ] – hrať (sa). polievať What does . Levice noun [ ] – podstatné meno now [ ] – teraz object [ ] – predmet. full stop [ ] – bodka (na konci vety) a little bit [ ] – trošku action [ ] – akcia. ďalší packet [ ] – balíček. premýšľať this [ ] – tento. comma [ ] – čiarka . oponovať old [ ] – starý order [ ] – poriadok. nakupovať show [ ] – ukázať. táto those [ ] – tamtí.. usporiadať. tieto thing [ ] – vec think [ ] – myslieť (si). tikot tissue [ ] – vreckovka. ujo university [ ] – univerzita. mean? [ ] – Čo znamená . . divadelná hra postcard [ ] – pohľadnica preposition [ ] – predložka professional [ ] – profesionálny.

vyučovacia hodina classic [ ] – klasický clock [ ] – hodiny close [ ] – zatvoriť. mne me neither [ ] – ani ja me too [ ] – aj ja meal [ ] – jedlo. tomu last [ ] – minulý. jej him [ ] – ho. obytný dom both [ ] – obaja breakfast [ ] – raňajky but [ ] – ale café [ ] – kaviareň catch the bus [ ] – chytiť autobus chocolate [ ] – čokoláda cinema [ ] – kino city centre [ ] – centrum mesta class [ ] – trieda (ľudia). prísť comedy [ ] – komédia concert [ ] – koncert consonant [ ] – spoluhláska daily [ ] – denný difference [ ] – rozdiel different [ ] – odlišný. mi. [ ] – Nedávam si mlieko do kávy. trvať late [ ] – neskoro law [ ] – zákon. ono. mu. postrádať. nechať. pokrm meat [ ] – mäso midnight [ ] – polnoc milk [ ] – mlieko mineral [ ] – minerálny. hrozný hospital [ ] – nemocnica hotel [ ] – hotel hour [ ] – hodina How/What about you? [ ] – A čo ty/vy? hungry [ ] – hladný I don’t take milk in my coffee. skončiť except [ ] – okrem finish [ ] – skončiť. minerál minibus [ ] – mini autobus miss [ ] – zmeškať. Levice ballet [ ] – balet bank [ ] – banka. it [ ] – to. pretože bedroom [ ] – spálňa block of flats [ ] – činžiak. jeho. mu. plochý food [ ] – jedlo (všeobecne) football [ ] – futbal garden [ ] – záhrada get [ ] – dostať get up [ ] – vstávať go [ ] – ísť go out [ ] – ísť von go to bed [ ] – ísť do postele go to school [ ] – chodiť do školy half [ ] – pol. posledný. odísť long hours [ ] – dlhá pracovná doba lucky [ ] – šťastný (mať šťastie) lunch [ ] – obed lunchtime [ ] – čas obeda many [ ] – veľa me [ ] – ma. breh beach [ ] – pláž because [ ] – lebo. polovica have a bath [ ] – kúpať sa (vo vani) have a shower [ ] – sprchovať sa have breakfast [ ] – raňajkovať have dinner [ ] – večerať have lunch [ ] – obedovať her [ ] – ju. rozdielny dinner [ ] – večera do [ ] – robiť drink [ ] – piť early [ ] – skoro eat [ ] – jesť end [ ] – koniec. panelák. blízky coffee [ ] – káva come [ ] – prichádzať. prestať fish [ ] – ryba flat [ ] – byt. právo leave [ ] – opustiť. Jazyková škola Prima. chýbať most [ ] – väčšina near [ ] – blízko never [ ] – nikdy . mňa. jemu hobby [ ] – záľuba horrible [ ] – strašný.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p8] © 2007 Zuzana Labudová.

v zahraničí activity [ ] – aktivita. naštartovať station [ ] – stanica stay [ ] – zostať. teba. pobyt stay in [ ] – zostať doma supermarket [ ] – supermarket swimming pool [ ] – bazén. kúpalisko tea [ ] – čaj them [ ] – im. robotník ] – ťa. tebe. hrať present simple (tense) [ ] – prítomný jednoduchý (čas) pub [ ] – krčma. okolo (miesto) perform [ ] – predvádzať. byť vyľakaný z be interested in [ ] – zaujímať sa o before [ ] – pred (čas) bill [ ] – účet. podať správu restaurant [ ] – reštaurácia routine [ ] – rutina sandwich [ ] – sendvič. (ísť nakupovať) (ice) hockey [ ] – (ľadový) hokej abroad [ ] – zahraničie. hrad celebrity [ ] – známa osobnosť.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p9] © 2007 Zuzana Labudová. vám ] – mladý Module 4: LOVES AND HATES Modul 4: Lásky a nenávisti (go) shopping [ ] – nakupovanie. úrad only child [ ] – jedináčik opera [ ] – opera out [ ] – von(-ku) outside [ ] – vonku park [ ] – park. blok. vtedy time [ ] – čas to [ ] – do topic [ ] – téma until [ ] – (až) do us [ ] – nás. vás. Jazyková škola Prima. činnosť adverb [ ] – príslovka after [ ] – po (čas) agree [ ] – súhlasiť always [ ] – vždy another [ ] – iný. ti. zadná časť basketball [ ] – basketbal be afraid of [ ] – báť sa čoho be frightened of [ ] – byť vydesený z. účtenka billionaire [ ] – miliardár buy [ ] – kupovať. opatrovať deti back [ ] – späť. celebrita chess [ ] – šach . prechádzka weekend [ ] – víkend what time [ worker [ you [ young [ ] – o koľkej ] – pracovník. Levice newspaper [ ] – noviny normally [ ] – normálne office [ ] – kancelária. ďalší Anything else? [ ] – Ešte niečo iné? apostrophe [ ] – apostrof appear [ ] – objaviť sa architecture [ ] – architektúra atmosphere [ ] – atmosféra au pair [ ] – pomocníčka v domácnosti autumn [ ] – jeseň babysit [ ] – dohliadať na deti. vystúpiť v hlavnej úlohe start [ ] – začať. telefonovať called [ ] – nazývaný castle [ ] – zámok. hostinec quarter [ ] – štvrť railway station [ ] – železničná stanica report [ ] – správa. kúpiť call [ ] – nazývať. nám usually [ ] – zvyčajne vowel [ ] – samohláska walk [ ] – ísť pešo. prechádzať sa. pobudnúť. volať. zaparkovať past [ ] – po. obložený chlieb see [ ] – vidieť sleep [ ] – spať snack [ ] – ľahké jedlo some [ ] – nejaký special [ ] – špeciálny star [ ] – hviezda. ich then [ ] – potom. chrbát.

chladný. čeliť fact [ ] – fakt fashion design [ ] – módny dizajn file [ ] – súbor. priestranný learn [ ] – učiť sa leg [ ] – noha lemonade [ ] – limonáda. výpoveď. len ordinary [ ] – obyčajný. slušne Portugal [ ] – Portugalsko Portuguese [ ] – portugalský. malinovka local [ ] – miestny magazine [ ] – časopis make friends [ ] – spriateliť sa. fakulta. bežný paint [ ] – maľovať. archivovať fly [ ] – lietať. spokojne užívať especially [ ] – špeciálne. obzvlášť European [ ] – európsky. hlavne. farba perhaps [ ] – možno piece [ ] – kus. nádcha college [ ] – kolégium. Levice clean (your) teeth [ ] – čistiť si zuby clean [ ] – čistý. inžinierska činnosť enjoy [ ] – tešiť sa (ničomu). kúsok plane [ ] – lietadlo play the guitar [ ] – hrať na gitare poetry [ ] – poézia politely [ ] – zdvorilo. najmä. úrok international [ ] – medzinárodný kill [ ] – zabiť large [ ] – veľký. Jazyková škola Prima. Portugalčan . ľahký engineering [ ] – strojárstvo. Európan ever [ ] – (vôbec) niekedy every [ ] – každý everybody [ ] – každý (človek) everywhere [ ] – všade expensive [ ] – drahý face [ ] – tvár. oznam nowadays [ ] – v dnešnej dobe. nadstavbová škola come from [ ] – pochádzať z cook [ ] – variť cost [ ] – stáť (o cene) couple [ ] – dvojica. početnosť get dressed [ ] – obliecť sa get out of [ ] – dostať sa von z go for a run [ ] – ísť si zabehať go for a walk [ ] – ísť na prechádzku guess [ ] – hádať guitar [ ] – gitara gym [ ] – telocvičňa hair [ ] – vlasy hate [ ] – nenávidieť hero [ ] – hrdina hope [ ] – dúfať.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p10] © 2007 Zuzana Labudová. mucha free time [ ] – voľný čas frequency [ ] – frekvencia. nádej housework [ ] – domáce práce I’d like [ ] – rád by som ice cream [ ] – zmrzlina interest [ ] – záujem. čistiť clown [ ] – klaun cold [ ] – studený. v súčasnosti of course [ ] – samozrejme often [ ] – často only [ ] – iba. pár crowd [ ] – dav culture [ ] – kultúra cycle [ ] – bicyklovať sa discuss [ ] – diskutovať dislike [ ] – nemať rád doll [ ] – bábika drive [ ] – šoférovať each [ ] – každý east [ ] – východ easy [ ] – jednoduchý. nájsť si priateľov make money [ ] – zarábať peniaze maybe [ ] – možno millionaire [ ] – milionár minute [ ] – minúta monkey [ ] – opica more than [ ] – viac ako music [ ] – hudba neighbour [ ] – sused north [ ] – sever nothing [ ] – nič notice [ ] – všimnúť si.

samozrejme column [ ] – stĺpec come in [ ] – vojsť dnu condition [ ] – podmienka. písať na stroji/počítači visit [ ] – navštíviť wake up [ ] – zobudiť sa weather [ ] – počasie west [ ] – západ wine [ ] – víno winter [ ] – zima without [ ] – bez would [ ] – by (modálne sloveso) year [ ] – rok Module 5: GETTING FROM A TO B Modul 5: Dostať sa z A do B aeroplane [ ] – lietadlo airline [ ] – letecká dopravná spoločnosť aisle [ ] – ulička aisle seat [ ] – miesto na sedenie pri uličke announcement [ ] – oznam. znak quickly [ ] – rýchlo radio [ ] – rádio rain [ ] – dážď. relatívny run [ ] – bežať. stav cross the road [ ] – prejsť cez cestu crowded [ ] – preplnený. pršať receive [ ] – dostať. obdržať. vstup na palubu lietadla boarding card [ ] – palubný lístok building [ ] – budova. vedieť. výzva. potvrdenie change [ ] – zmeniť. sekunda sell [ ] – predávať send [ ] – poslať. Levice prompt [ ] – pomôcka. drobné check in [ ] – vstupná kontrola. Jazyková škola Prima. test the Czech Republic [ ] – Česká republika the movies [ ] – kino (AmE) theatre [ ] – divadlo train [ ] – vlak. byť závislý (od) difficult [ ] – náročný. zaregistrovať sa citizen [ ] – občan clearly [ ] – čisto. doraziť bad traffic [ ] – zlá/hustá premávka/doprava bearer [ ] – nositeľ begin [ ] – začať belief [ ] – viera boarding [ ] – “naloďovanie sa”. preľudnený dangerously [ ] – nebezpečne delay [ ] – meškanie. odlet depend (on) [ ] – záležať (na).NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p11] © 2007 Zuzana Labudová. oznámenie approximately [ ] – približne area [ ] – oblasť arrival [ ] – príchod. obtiažny . plechovka can’t [ ] – nemôcť. posielať shark [ ] – žralok simple [ ] – jednoduchý sometimes [ ] – niekedy south [ ] – juh spend [ ] – (s)tráviť (čas). prílet arrive [ ] – prísť. stavebný busy [ ] – zaneprázdnený. rušný by car [ ] – autom can [ ] – môcť. jasne. prijať relative [ ] – príbuzný. oneskorenie depart [ ] – odísť departure [ ] – odchod. míňať (peniaze) spider [ ] – pavúk spoon [ ] – lyžica spring [ ] – jar sugar [ ] – cukor summer [ ] – leto sun [ ] – slnko swim [ ] – plávať system [ ] – systém tennis [ ] – tenis test [ ] – testovať. trénovať travel [ ] – cestovať type [ ] – typ. nevedieť catch [ ] – chytiť certification [ ] – osvedčenie. okamžitý. zmena. behať salad [ ] – šalát sea [ ] – more second [ ] – druhý. druh.

prirodzený. ženský ferry [ ] – trajekt final [ ] – finálny.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p12] © 2007 Zuzana Labudová. posledný. žiadosť return [ ] – vrátiť (sa). trasa journey [ ] – cesta. verejnosť queue [ ] – rad. cieľový. termín scheduled [ ] – plánovaný. finále flight [ ] – let flight attendant [ ] – letuška for [ ] – pre. priniesť. prestať. Jazyková škola Prima. návrat return ticket [ ] – spiatočný lístok ride [ ] – jazdiť ride a bicycle [ ] – jazdiť an bicykli safely [ ] – bezpečne schedule [ ] – rozvrh. pristúpiť. prehliadať take [ ] – vziať. trvať take a bus [ ] – cestovať autobusom taxi [ ] – taxík terminal [ ] – terminál. ďaleký female [ ] – žena. obsahovať including [ ] – vrátane itinerary [ ] – (cestovný) plán. stopnúť subway train [ ] – metro (AmE) survey [ ] – prieskum. udelený golf [ ] – golf hand [ ] – ruka. kvôli furnish [ ] – dodať. zariadiť (nábytkom) gate [ ] – brána get off [ ] – vystúpiť (z) get on [ ] – nastúpiť (do) given [ ] – daný. ochrana service station [ ] – benzínová stanica ship [ ] – loď sign [ ] – znak. dym speed [ ] – rýchlosť station [ ] – stanica statistics [ ] – štatistika stop [ ] – zastať. cestovný poriadok. konečná stanica thousand [ ] – tisíc . pokračovať public [ ] – verejný. jazda learner driver [ ] – študent autoškoly left [ ] – vľavo. konečný. naturálny on foot [ ] – pešo overhead locker [ ] – batožinová skrinka nad hlavou passenger [ ] – pasažier pay [ ] – platiť petrol [ ] – benzín phone [ ] – (za)telefonovať. zobrať. vybaviť. hraničný. skúter. mužský mile [ ] – míľa motorway [ ] – diaľnica museum [ ] – múzeum national status [ ] – občianstvo natural [ ] – prírodný. ľavý legibly [ ] – čitateľne long [ ] – dlhý. túžiť luggage [ ] – batožina male [ ] – muž. dlho. stanovený scooter [ ] – kolobežka. riadiť distance [ ] – vzdialenosť easily [ ] – ľahko emergency exit [ ] – núdzový východ enough [ ] – dosť far [ ] – ďaleko. program. nápis single ticket [ ] – jednosmerný lístok slow [ ] – pomalý smoke [ ] – fajčiť. stáť v rade request [ ] – žiadať. rýchly motorový čln screen [ ] – obrazovka seat [ ] – sedadlo. podať hand luggage [ ] – príručná batožina headphones [ ] – slúchadlá how far [ ] – ako ďaleko how much [ ] – koľko immediately [ ] – okamžite immigration form [ ] – imigračný/prisťahovalecký formulár include [ ] – zahrnúť. telefón platform [ ] – nástupište politician [ ] – politik(-čka) possible [ ] – možný print [ ] – tlačiť problem [ ] – problém proceed [ ] – postupovať. miesto na sedenie seatbelt [ ] – bezpečnostný pás security [ ] – bezpečnosť. Levice direct [ ] – priamy.

prevážať underground train [ ] – metro underline [ ] – podčiarknuť use [ ] – používať wait [ ] – čakať waiver [ ] – dokument. dar. prestup transport [ ] – doprava. šiltovka carrot [ ] – mrkva carton [ ] – kartón. informácia. Jazyková škola Prima. priviesť do varu bread roll [ ] – žemľa. [ ] – Nemáš(-te) za čo. kurča chips [ ] – hranolky cigarette [ ] – cigareta contain [ ] – obsahovať countable [ ] – počitateľné cover [ ] – obal. vzdať sa práva what colour [ ] – aká farba. akej farby window seat [ ] – miesto na sedenie pri okne Module 6: EATING AND DRINKING Modul 6: Jedenie a pitie accident [ ] – nehoda add [ ] – pridať alcohol [ ] – alkohol altogether [ ] – všetko spolu any [ ] – nejaký (zápor. škatuľa cereal [ ] – cereálie. železnica. spodok. k dispozícii. terajší. prítomný. kôš biscuit [ ] – keks(-ík). obilniny cheap [ ] – lacný cheese [ ] – syr chicken [ ] – kura.. hrot tonight [ ] – dnes v noci tram [ ] – električka transit [ ] – tranzit. opekať na ražni beans [ ] – fazuľa bin [ ] – nádoba. pokryť crisps [ ] – zemiakové lupienky CONSOLIDATION MODULES 1-5 Upevnenie učiva Moduly 1-5 admission [ ] – vstupné. dosažiteľný. zábradlie television programme [ ] – televízny program ten-year-old [ ] – 10-ročný tomorrow [ ] – zajtra under [ ] – pod You’re welcome. torta. prístupný bottom [ ] – dno. vrieť. prikryť. please? [ ] – Môžem prevziať vašu objednávku? cap [ ] – čapica.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p13] © 2007 Zuzana Labudová. zákusok calories [ ] – kalórie Can I take your order. rožok breadcrumbs [ ] – strúhanka burger [ ] – burger butter [ ] – maslo cabbage [ ] – kapusta cake [ ] – koláč. opak pause [ ] – pauza present [ ] – súčasný. otázka nearest [ ] – najbližší New Zealand [ ] – Nový Zéland opposite [ ] – oproti. Si/Ste vítaný(-í). mäso opekané na ražni. zoo [ ] – zoologická záhrada . zadok Christmas [ ] – Vianoce enquiry [ ] – žiadosť. hociaký apple [ ] – jablko balanced [ ] – vyvážený balloon [ ] – balón banana [ ] – banán barbecue [ ] – ražeň. otázka). zrieknutie. uviesť price [ ] – cena rail [ ] – koľajnica. sušienka blood [ ] – krv body [ ] – telo boil [ ] – uvariť. prijatie adult [ ] – dospelý animal [ ] – zviera available [ ] – dostupný. Levice through [ ] – cez ticket [ ] – lístok ticket clerk [ ] – predavač lístkov tip [ ] – sprepitné.

strava. kilometre [ ] – kilometer kind [ ] – druh. párok. mýt noodles [ ] – halušky. namiesto jam [ ] – džem. vykŕmiť feather [ ] – perie. knives) [ ] – nôž (mn. poschodie fork [ ] – vidlička French fries [ ] – hranolky (AmE) fridge [ ] – chladnička fruit [ ] – ovocie fry [ ] – vyprážať. pravidelný rice [ ] – ryža salt [ ] – soľ sauce [ ] – omáčka sausage [ ] – klobása. teplota. č. tmavý delicious [ ] – chutný. pierko floor [ ] – podlaha. nafta. poradie paper [ ] – papier particularly [ ] – hlavne. poriadok. cestoviny nut [ ] – orech. potrava dress [ ] – šaty drums [ ] – bubny Eat in or take away? [ ] – Zjete to tu alebo si to vezmete so sebou? egg [ ] – vajce fatten [ ] – stlstnúť. oriešok oil [ ] – olej. človek instead [ ] – miesto toho. pokrm. špekačka serve [ ] – servírovať. rozohriať herbs [ ] – bilinky historic [ ] – historický hot [ ] – horúci how many [ ] – koľko (počitateľlné) how much [ ] – koľko (nepočitateľné) human [ ] – ľudský. Levice croissant [ ] – sladký plnený koláč cucumber [ ] – uhorka cup [ ] – šálka dark [ ] – tma. bielkoviny purée [ ] – pyré questionnaire [ ] – dotazník recipe [ ] – recept na varenie regular [ ] – bežný. zmes mixture [ ] – zmes myth [ ] – mýtus. [ ] – Nechajte si drobné. Jazyková škola Prima.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p14] © 2007 Zuzana Labudová. sadiť plate [ ] – tanier playground [ ] – ihrisko portion [ ] – porcia potato [ ] – zemiak prawn [ ] – garnát protein [ ] – proteín. jedlo. pohár gram [ ] – gram grapes [ ] – hrozno grilled [ ] – grilovaný hat [ ] – klobúk healthy [ ] – zdravý heat [ ] – horúčava. podávať . jedálny lístok middle [ ] – stred milk [ ] – mlieko mix [ ] – pomiešať. obsluhovať. lahodný (jedlo) deliver [ ] – doručiť desert [ ] – púšť diet [ ] – diéta. najmä. milý knife (pl. ropa omelette [ ] – omeleta once [ ] – raz onion [ ] – cibuľa orange [ ] – pomaranč order [ ] – objednávka. nože) lemon [ ] – citrón lettuce [ ] – hlávkový šalát machine [ ] – stroj mango [ ] – mango mash [ ] – roztlačiť (zemiaky). smažiť frying pan [ ] – panvica na vyprážanie glass [ ] – sklo. objednať. obvyklý. kaša mayonnaise [ ] – majonéza melon [ ] – melón menu [ ] – menu. obzvlášť pasta [ ] – cestoviny peas [ ] – hrach pepper [ ] – paprika plant [ ] – rastlina. lekvár juice [ ] – džús Keep the change. výživa dish [ ] – chod. sklenený.

udivujúci ] – objaviť sa. absolvent univerzity gun [ ] – zbraň hairdresser’s [ ] – kaderníctvo happy [ ] – šťastný hit single [ ] – singel. rozbiť. zvláštny fall [ ] – padať. komunistický community [ ] – komunita. zameniť extraordinary [ ] – mimoriadny. kt. javiť sa ] – umelec ] – ako zvyčajne ] – stať sa . padnúť. zuby) traditional [ ] – tradičný try [ ] – vyskúšať. strihať dancer [ ] – tanečník deaf [ ] – hluchý death [ ] – smrť decade [ ] – dekáda. zabočiť uncountable [ ] – nepočitateľné unhealthy [ ] – nezdravý vegetable [ ] – zelenina vegetarian [ ] – vegetarián. udivený. správca. vydať sa governor [ ] – guvernér. neobyčajný. sa stal hitom ill [ ] – chorý imagine [ ] – predstaviť si in front of [ ] – pred (miesto) incredible [ ] – fantastický. pokus turn [ ] – otočiť. sladký sunglasses [ ] – slnečné okuliare sure [ ] – istý surprise [ ] – prekvapenie surprising [ ] – prekvapivý swap [ ] – vymeniť (si) tennis court [ ] – tenisový kurt there [ ] – tam tired [ ] – unavený toast [ ] – hrianka tomato [ ] – paradajka. zdať sa. spoločnosť composer [ ] – skladateľ crazy [ ] – bláznivý cut [ ] – rezať. pád. vegetariánsky vinegar [ ] – ocot vitamin [ ] – vitamín yoghurt [ ] – jogurt believe [ ] – veriť blind [ ] – slepý break [ ] – prestávka.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p15] © 2007 Zuzana Labudová. teeth) [ ] – zub (mn. zámena. č. výmena. Levice soup [ ] – polievka soy [ ] – sója spaghetti [ ] – špagety spicy [ ] – korenistý steak [ ] – stejk strawberry [ ] – jahoda sugary [ ] – cukornatý. zlomiť. rajčina tooth (pl. desaťročie dentist [ ] – zubár design [ ] – navrhnúť. krájať. komediant communist [ ] – komunista. Jazyková škola Prima. jeseň (AmE) father-in-law [ ] – svokor get married [ ] – oženiť sa. neuveriteľný invent [ ] – vynájsť invention [ ] – vynález inventor [ ] – vynálezca irregular [ ] – nepravidelný keep [ ] – držať. ponechať Module 7: EXTRAORDINARY LIVES Modul 7: Neobyčajné životy alone [ amazed [ amazing [ appear [ artist [ as usual [ become [ ] – sám ] – prekvapený. dizajn die [ ] – zomrieť disappear [ ] – zmiznúť during [ ] – počas emperor [ ] – cisár everyone [ ] – každý exchange [ ] – premena. užasnutý ] – prekvapivý. vladár graduate [ ] – byť promovaný. prerušiť century [ ] – storočie champion [ ] – šampión comedian [ ] – komik.

spojenie linker [ ] – spojovací článok look [ ] – vyzerať. štvorec steal [ ] – kradnúť story [ ] – príbeh strange [ ] – čudný. trvať later [ ] – neskôr link [ ] – spojiť. reťazec. kurz. mať oblečené web [ ] – pavučina. pristáť last [ ] – posledný. Slovinec soldier [ ] – vojak somewhere [ ] – niekde square [ ] – námestie. Levice land [ ] – zem. pozrieť look after [ ] – starať sa o. sieť website [ ] – webová stránka were [ ] – boli when I was born [ ] – keď som sa narodil Where were you born? [ ] – Kde si sa narodil? wide [ ] – široký win [ ] – vyhrať workshop [ ] – dielňa.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p16] © 2007 Zuzana Labudová. tichý reply [ ] – odpovedať. ľudstvo war [ ] – vojna was [ ] – bol weak [ ] – slabý wear [ ] – nosiť. podiel Slovenia [ ] – Slovinsko Slovenian [ ] – slovinský. prepojiť. Jazyková škola Prima. divný sunny [ ] – slnečný(-o) thousand [ ] – tisíc throw [ ] – hodiť. hod twenty years ago [ ] – pred dvadsiatimi rokmi uniform [ ] – uniforma universe [ ] – svet. sťahovať sa network [ ] – sieť. systém Olympic Games [ ] – Olympijské hry palace [ ] – palác past simple (tense) [ ] – minulý jednoduchý (čas) period [ ] – obdobie physics [ ] – fyzika political leader [ ] – politický vodca poor [ ] – chudobný popular [ ] – populárny president [ ] – prezident prison [ ] – väzenie quiet [ ] – ticho. tkanivo. vesmír. pohyb. odpoveď revolution [ ] – revolúcia scientist [ ] – vedec servant [ ] – sluha share [ ] – deliť sa o. dohliadať na look for [ ] – hľadať main [ ] – hlavný mathematician [ ] – matematik moon [ ] – mesiac (na oblohe) move [ ] – hýbať sa. hádzať. výrobňa ordinal numbers [ ] – radové číslovky st ] – prvý 1 first [ ] – druhý 2nd second [ ] – tretí 3rd third [ ] – štvrtý 4th fourth [ ] – piaty 5th fifth [ ] – šiesty 6th sixth [ ] – siedmy 7th seventh [ ] – ôsmy 8th eighth [ ] – deviaty 9th ninth [ ] – desiaty 10th tenth [ ] – jedenásty 11th eleventh [ ] – dvanásty 12th twelfth [ ] – trinásty 13th thirteenth [ ] – štrnásty 14th fourteenth [ ] – dvadsiaty 20th twentieth [ ] – tridsiaty druhý 32nd thirty-second [ ] – päťdesiaty ôsmy 58th fifty-eighth [ . pevnina.

kreslená Catholic [ ] – katolícky. beletria film [ ] – film. novinka novel [ ] – román . skutok action film [ ] – akčný film adventure [ ] – dobrodružstvo advertisement [ ] – inzerát. ventilátor fantasy [ ] – fantázia fashionable [ ] – módny. staroveký Anglo-Saxon [ ] – anglo-saský angry (with) [ ] – nahnevaný (na) army [ ] – armáda arrange [ ] – dohodnúť. Libanončan Lebanon [ ] – Libanon legend [ ] – legenda Let’s meet. dávny. obrovský. iste childhood [ ] – detstvo climb [ ] – liezť. šplhať sa club [ ] – klub. rifle kill themselves [ ] – zabiť sa lead [ ] – viesť /čítame li:d/. zariadiť author [ ] – autor average [ ] – priemerný baseball [ ] – bejzbal based on [ ] – založený na behind [ ] – za (miesto) best-paid [ ] – najlepšie platený birthday card [ ] – narodeninová pohľadnica boring [ ] – nudný business trip [ ] – služobná cesta career [ ] – kariéra carry [ ] – niesť cartoon [ ] – groteska. Lord of the Rings [ ] – Pán prsteňov love story [ ] – milostný príbeh maid [ ] – deva. konať. hudobný national [ ] – národný news [ ] – správy. monštrum musical [ ] – muzikál. akt. olovo /čítame led/ Lebanese [ ] – libanonský. reklama Alice in Wonderland [ ] – Alica v krajine zázrakov ancient [ ] – antický. rozhovor. otvor horror film [ ] – horor How about …? [ ] – A čo tak …? independence [ ] – nezávislosť interesting [ ] – zaujímavý interview [ ] – pohovor. elegantný fiction [ ] – fikcia. filmovať fizzy [ ] – bublinkový. katolík certainly [ ] – určite. zamilovať sa fan [ ] – fanúšik. panna. radostný enormous [ ] – enormný. ohromný entertainment [ ] – zábava exciting [ ] – vzrušujúci fall in love [ ] – zaľúbiť sa.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p17] © 2007 Zuzana Labudová. Levice Module 8: FACT OR FICTION? Modul 8: Fakt alebo fikcia? according to [ ] – podľa (čoho) act [ ] – hrať rolu. usporiadať. vejár. slúžka mistake [ ] – chyba monster [ ] – príšera. Jazyková škola Prima. [ ] – Stretnime sa. vyprázdniť enjoyable [ ] – pekný. šumivý (nápoj) forest [ ] – les frightening [ ] – desivý front page [ ] – titulná strana full-length film [ ] – celovečerný film Grease [ ] – Pomáda great-grandson [ ] – pravnuk handsome [ ] – pekný (muž) hardworking [ ] – usilovný headline [ ] – titulok (v novinách) heroine [ ] – hrdinka historical film [ ] – historický film hole [ ] – diera. golfová palica comedy [ ] – komédia create [ ] – (vy)tvoriť discover [ ] – objaviť dwarf [ ] – trpaslík either … or [ ] – buď … alebo empty [ ] – prázdny. robiť pohovor introduce [ ] – predstaviť jeans [ ] – džínsy. príjemný. starobylý.

otázka) atmosphere [ ] – atmosféra attractive [ ] – atraktívny. katedra department store [ ] – obchodný dom diamond [ ] – diamant dirty [ ] – špinavý display [ ] – displej. Levice okay [ ] – O. rešpekt rollerblades [ ] – kolieskové korčule romantic [ ] – romantický sad [ ] – smutný science fiction film [ ] – vedecko-fantastický film shout [ ] – kričať. vyše album [ ] – album almost [ ] – takmer anything [ ] – hocičo. batéria best-selling [ ] – najlepšie (sa) predávajúci better [ ] – lepší billion [ ] – miliarda bird [ ] – vták boat [ ] – loďka. ponad. pokladňa chip [ ] – čip clothes [ ] – oblečenie clothes shop [ ] – obchod s odevami colourful [ ] – farebný. stupeň príd. čln bridge [ ] – most butcher’s [ ] – mäsiarstvo carpet [ ] – koberec (na celú podlahu) cashier [ ] – pokladník. v poriadku pack [ ] – baliť. panikáriť pleased [ ] – potešený. ministerstvo. Jazyková škola Prima. pestrofarebný comparative [ ] – komparatív. výkrik silent movie [ ] – nemý film silly [ ] – pochybý. dosť priest [ ] – kňaz professor [ ] – profesor rabbit [ ] – zajac. pokladňa checkout [ ] – výstupná kontrola. 2. upír violent [ ] – násilný what kind of [ ] – aký druh What’s on?[ ] – Čo je na programme? Why don’t we meet …? [ ] – Prečo sa nestretneme …? work hard [ ] – pracovať usilovne wounded [ ] – ranený Module 9: BUYING AND SELLING Modul 9: Nakupovanie a predávanie … times [ ] – … krát above [ ] – hore.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p18] © 2007 Zuzana Labudová. králik religious [ ] – náboženský respect [ ] – rešpektovať. stredisko.K. balenie panic [ ] – panika. výklad. pokojný. kontrola cookery book [ ] – kuchárska kniha cosmetics [ ] – kozmetika decoration [ ] – dekorácia. riadiť. celok trainers [ ] – tenisky ugly [ ] – škaredý unfortunately [ ] – nanešťastie vampire [ ] – vampír. rád pretty [ ] – pekná (žena). nezmyselný Snow White [ ] – Snehulienka still [ ] – ešte stále. niečo (zápor. nehybný success [ ] – úspech successful [ ] – úspešný suitcase [ ] – (cestovný) kufor support [ ] – podporovať. ozdoba department [ ] – oddelenie.. mien control [ ] – kontrolovať. hlúpy. podpora thirsty [ ] – smädný total [ ] – súčet. príťažlivý automatically [ ] – automaticky bakery [ ] – pekáreň battery [ ] – baterka. zobraziť distance [ ] – vzdialenosť doll [ ] – bábika dry-cleaner’s [ ] – čistiareň . vážiť si.

[ ] – Dovoľte mi. level [ ] – úroveň lively [ ] – čulý. oddelenie shampoo [ ] – šampón shoe [ ] – topánka shopkeeper [ ] – majiteľ obchodu shopping basket [ ] – nákupný košík . mena) own [ ] – vlatniť. krajina. liek medium M [ ] – veľkosť M – stredný Mercury [ ] – Merkúr metre [ ] – meter midday [ ] – poludnie mine [ ] – moje (bez podst. kožený Let me check for you. šperky Jupiter [ ] – Jupiter Kenya [ ] – Keňa kitchenware [ ] – kuchynský riad lamp [ ] – lampa large L [ ] – veľkosť L – veľký leather [ ] – koža. pošta post office [ ] – pošta power [ ] – sila. kulisa screen [ ] – obrazovka section [ ] – sekcia. vlastný perfumery [ ] – parfuméria pharmacy [ ] – lekáreň planet [ ] – planéta plastic bag [ ] – plastová taška. energia pyramid [ ] – pyramída reason [ ] – príčina. toho (bez podst. odôvodniť remote control [ ] – diaľkový ovládač river [ ] – rieka roof [ ] – strecha rug [ ] – koberec. aby som to skontroloval. vrch. svieži. vedúci heavy [ ] – ťažký (na váhu) height [ ] – výška hers [ ] – jej (bez podst. mena). dôvod. živý. pestrý. igelitka Pluto [ ] – Pluto post [ ] – poslať. vchodové dvere furniture [ ] – nábytok gift [ ] – dar gift shop [ ] – darčekový obchod gold [ ] – zlato ground floor [ ] – prízemie handbag [ ] – kabelka hand-made [ ] – ručne vyrobený harbour [ ] – prístav have a haircut [ ] – dať sa ostrihať head [ ] – hlava. baňa Moon [ ] – Mesiac mountain [ ] – hora. mena) household items [ ] – domáce potreby housework [ ] – domáce práce inside [ ] – vnútri intelligent [ ] – inteligentný item [ ] – položka. veselý living room [ ] – obývačka local shop [ ] – miestny obchod market [ ] – trh. behúň (nie na celú podlahu) Saturn [ ] – Saturn scarf [ ] – šál. mena) jewellery [ ] – klenotníctvo. folklórny for sale [ ] – na predaj fresh [ ] – čerstvý front door [ ] – predné dvere. známy čím float [ ] – plaviť sa. vec its [ ] – jeho.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p19] © 2007 Zuzana Labudová. pohorie Neptune [ ] – Neptún nowadays [ ] – v dnešnej dobe ours [ ] – náš (bez podst. jednotka. Levice Earth [ ] – Zem Eiffel Tower [ ] – Eifelova veža electrical goods [ ] – elektronika elephant [ ] – slon ethnic [ ] – etnický except [ ] – okrem famous for [ ] – slávny čím. mena) high [ ] – vysoký his [ ] – jeho (bez podst. klenoty. Jazyková škola Prima. trhovisko marriage [ ] – manželstvo Mars [ ] – Mars medicine [ ] – medicína. vznášať sa flower [ ] – kvet folk [ ] – ľudový. šatka scenery [ ] – scenéria.

usporiadať horoscope [ ] – horoskop I’ll see you soon. dotyk tourist [ ] – turista toy [ ] – hračka traditional [ ] – tradičný tropical [ ] – tropický T-shirt [ ] – tričko uncomfortable [ ] – nepohodlný unit [ ] – blok. príslušenstvo accountant [ ] – účtovník(-čka) aftershave [ ] – voda/pena po holení appearance [ ] – vzhľad.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p20] © 2007 Zuzana Labudová. útvar. mena) Module 10: STREET LIFE Modul 10: Život na ulici accessories [ ] – doplnky. až do (časove). [ ] – Uvidíme sa čoskoro. I’m afraid [ ] – obávam sa in his thirties [ ] – tridsiatnik . bystrý calm [ ] – pokojný. zásuvka. neupravený. celok. stretnutie. kľudný Can I speak to …? [ ] – Môžem hovoriť s …? casual [ ] – ležérny. skvelý. úžasný worse [ ] – horší worst [ ] – najhorší wrong [ ] – zlý. Levice shopping list [ ] – nákupný zoznam shopping trolley [ ] – nákupný vozík signal [ ] – signál. vaše (bez podst. pás blond(e) [ ] – blond boots [ ] – čižmy boss [ ] – šéf briefcase [ ] – diplomatka (taška) bright [ ] – svetlý. nedbalý unusual [ ] – neobyčajný. elegantný (oblečenie) solar system [ ] – slnečná sústava souvenir [ ] – suvenír stand [ ] – stáť. 3. nezvyčajný Uranus [ ] – Urán vacuum cleaner [ ] – vysávač Venus [ ] – Venuša visual [ ] – vizuálny. kým touch [ ] – dotknúť sa. vymenovanie awful [ ] – strašný. žuvať coat [ ] – kabát crisis [ ] – kríza darling [ ] – miláčik designer [ ] – dizajnér earring [ ] – náušnica fat [ ] – tučný gallery [ ] – galéria get ready [ ] – pripraviť sa. lekcia untidy [ ] – neporiadny. hrozný backpack [ ] – batoh banker [ ] – bankár beard [ ] – brada (u mužov) belt [ ] – opasok. mien surt the Internet [ ] – surfovať po internete sweet [ ] – sladký theirs [ ] – ich (bez podst. Jazyková škola Prima. výzor appointment [ ] – schôdzka. stojan stationery [ ] – papiernictvo store directory [ ] – informačná tabuľa v obchodnom dome superlative [ ] – superlatív. zrakový weigh [ ] – vážiť weight [ ] – váha whale [ ] – veľryba wonderful [ ] – báječný. lesklý. stupeň príd. nesprávny yours [ ] – tvoje. hodvábny similar (to) [ ] – podobný (čomu) size [ ] – veľkosť small S [ ] – veľkosť S – malý smart [ ] – bystrý. športový (oblečenie) chat [ ] – kecať chew [ ] – žuť. signalizovať silk [ ] – hodváb. jednotka. chystať sa glove [ ] – rukavica good-looking [ ] – dobre vyzerajúci happen [ ] – stať sa hear [ ] – počuť hold [ ] – držať. mena) till [ ] – pokladnica.

kľudný peninsula [ ] – poloostrov perfect [ ] – perfektný photographer [ ] – fotograf postman [ ] – poštár quarrel [ ] – hádka. Levice jacket [ ] – sako.) going to (infml. hodiť sa tall [ ] – vysoký (človek) thin [ ] – tenký though [ ] – hoci. táborenie canoeing [ ] – kanoistika clerk [ ] – úradník cosmopolitan [ ] – kozmopolitný. studňa well-built [ ] – dobre stavaný CONSOLIDATION MODULES 6-10 Upevnenie učiva Moduly 6-10 Alps [ ] – Alpy balcony [ ] – balkón brilliant [ ] – brilantný. tvar) guide [ ] – sprievodca iced tea [ ] – ľadový čaj kiosk [ ] – búdka. plánovať pony-tail [ ] – vrkoč. kiosk. lyžovať sa . viazanka. mierumilovný. zvuk Speak to you later. sveta znalý drop [ ] – odhodiť. horná časť odevu (tričko) trousers [ ] – nohavice truth [ ] – pravda umbrella [ ] – dáždnik unhappy [ ] – nešťastný wash [ ] – umývať wedding [ ] – svadba well [ ] – dobre. cop present continuous (tense) [ ] – prítomný priebehový (čas) pullover [ ] – pulóver sandals [ ] – sandále shaved [ ] – oholený shine [ ] – svietiť. budúci čas (neform. perfektný camping [ ] – kemping.) [ ] – napríklad (napr. oslava. avšak tie [ ] – kravata. gonna) [ ] – chystať sa. usmievať sa sock [ ] – ponožka sound [ ] – znieť. bunda jumper [ ] – mikina. [ ] – Porozprávame sa neskôr. strana (politická) peaceful [ ] – pokojný.g. žiariť shirt [ ] – košeľa shorts [ ] – šortky sit [ ] – sedieť site map [ ] – mapa stránky (internet) skirt [ ] – sukňa slim [ ] – štíhly smile [ ] – úsmev. kvapka example [ ] – príklad for example (e. novinový stánok lift [ ] – výťah. nachádzajúci sa ski [ ] – lyža. upustiť. hádať sa sack [ ] – vrece self-catering [ ] – samostravovací sender [ ] – odosielateľ Sicily [ ] – Sicília situated [ ] – situovaný.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p21] © 2007 Zuzana Labudová. umiestnený. stanovanie. viazať tights [ ] – pančušky top [ ] – vrch(-ol). seba one week later [ ] – o týždeň neskôr party [ ] – párty. suit [ ] – oblek. spadnúť. poznamenať si plan [ ] – plán. bunda laugh [ ] – smiať sa leg [ ] – noha light-coloured [ ] – svetlo-farebný look out of [ ] – pozrieť sa von z make-up [ ] – mejkap medium-length [ ] – stredne dlhý moustache [ ] – fúzy noisy [ ] – hlučný. poznámka. vlek lion [ ] – lev lover [ ] – milenec mailbox [ ] – poštová schránka modern [ ] – moderný myself [ ] – ja sám. rušný note [ ] – bankovka. Jazyková škola Prima.

definitívne desert [ ] – púšť dessert [ ] – dezert. Arab Arctic [ ] – Arktída Artctic Tern [ ] – rybár(-ik) dlhochvosý (vták) Asia [ ] – Ázia Asian [ ] – ázijský badly washed [ ] – zle umytý bee [ ] – včela beetle [ ] – chrobák bison [ ] – bizón breed [ ] – plemeno. lieky duck [ ] – kačka. rasa camel [ ] – ťava cell [ ] – bunka cheetah [ ] – gepard chimp [ ] – šimpanz chimpanzee [ ] – šimpanz . insect [ ] – hmyz Module 11: THE WORLD AROUND US Modul 11: Svet okolo nás ability [ ] – schopnosť able [ ] – schopný active [ ] – aktívny Africa [ ] – Afrika allergic to [ ] – alergický na ant [ ] – mravec Antarctic [ ] – Antarktída approximately [ ] – približne Arabian [ ] – arabský. kožušina further [ ] – ďalej geographical [ ] – geografický. loviť. osol dromedary [ ] – dromedár (ťava) drugs [ ] – drogy.600) [ ] – päťtisícšesťsto (5. colník definitely [ ] – určite. zemepisný geography [ ] – geografia./Nemám šajn. aký rýchly how long [ ] – ako dlho. múčnik devise [ ] – navrhnúť. Jazyková škola Prima. divočina workplace [ ] – pracovisko zone [ ] – zóna condor [ ] – kondor (vták) continent [ ] – kontinent. [ ] – Nemám poňatie. črta feed [ ] – kŕmiť five thousand six hundred (5.600) frog [ ] – žaba fur [ ] – kožuch. kačica feature [ ] – znak. zostrojiť dirt [ ] – špina dolphin [ ] – delfín domestic [ ] – domáci donkey [ ] – somár. vkus unknown [ ] – neznámy upon [ ] – na wild [ ] – divý. lovec I’ve got not idea. aký častý how tall [ ] – aký vysoký how well [ ] – ako dobre human being [ ] – ľudská bytosť hummingbird [ ] – kolibrík hump [ ] – hrb hunt [ ] – poľovať. aký dlhý how often [ ] – ako často. snežiť spat [ ] – hašterenie special [ ] – špeciálny taste [ ] – chuť. aký ďaleký how fast [ ] – ako rýchlo. holohlavý holy [ ] – svätý horse [ ] – kôň how far [ ] – ako ďaleko. Levice ski hire [ ] – prenájom lyží ski lift [ ] – lyžiarsky vlek ski pass [ ] – lyžiarska permanentka snow [ ] – sneh. svetadiel cow [ ] – krava cruel [ ] – krutý customs officer [ ] – colný úradník. zemepis giraffe [ ] – žirafa greyhound [ ] – chrt (pes) hairless [ ] – bezvlasý. bez chlpov.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p22] © 2007 Zuzana Labudová. chutnať. poľovačka hunter [ ] – poľovník.

skočiť kangaroo [ ] – kengura. č. jednobunkovce pygmy shrew [ ] – piskor malý quantity [ ] – kvantita. akceptovať accommodation [ ] – ubytovanie attraction [ ] – atrakcia B&B (bed & breakfast) [ ] – nocľah s raňajkami . otáčanie rub against [ ] – šúchať (sa) o safe [ ] – bezpečný. sheep) sky [ ] – obloha snail [ ] – slimák snake [ ] – had species [ ] – druhy. listy) left-handed [ ] – ľavák literature [ ] – literatúra living thing [ ] – živá/žijúca vec look up at [ ] – pozrieť sa hore na mammal [ ] – cicavec meeting [ ] – stretnutie. Levice instrument [ ] – nástroj Islamic [ ] – islamský jump [ ] – skákať. č. mice) [ ] – myš (mn. leaves) [ ] – list na strome (mn. klokan kilometres per hour (kph) [ ] – kilometre za hodinu (km/h) kitten [ ] – mačiatko koala bear [ ] – medvedík koala ladybird [ ] – lienka lake [ ] – jazero lazy [ ] – lenivý leaf (pl. myši) mushroom [ ] – hríb nature [ ] – príroda. povaha necessary [ ] – nutný.6) Nobel Prize [ ] – Nobelova cena ocean [ ] – oceán official [ ] – oficiálny ostrich [ ] – pštros owner [ ] – vlastník palm tree [ ] – palma paw [ ] – laba pig [ ] – prasa plane crash [ ] – havária lietadla population [ ] – populácia.6) [ ] – deväť celá šesť (9. trezor science [ ] – veda sheep (pl. potrebný neck [ ] – krk newborn baby [ ] – novorodeňa nine point six (9. vulkán walk backwards [ ] – ísť pospiatky what colour [ ] – aká farba.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p23] © 2007 Zuzana Labudová. akej farby wind [ ] – vietor world cup [ ] – svetový pohár Module 12: A WEEKEND AWAY Modul 12: Víkend mimo domu accept [ ] – prijať. zmienka microscope [ ] – mikroskop mouse (pl. schôdz(k)a mend [ ] – opraviť mention [ ] – spomenúť. množstvo queen cat [ ] – samica mačky race [ ] – preteky. rasa rice wine [ ] – ryžové víno rotate [ ] – rotovať. stav. zmieniť sa. sheep) [ ] – ovca (mn. č. štádium switch off [ ] – vypnúť switch on [ ] – zapnúť the same (as) [ ] – rovnaký (ako) tom cat [ ] – kocúr tongue [ ] – jazyk traffic lights [ ] – semafory useful [ ] – užitočný volcano [ ] – sopka. obyvateľstvo powerful [ ] – silný prefer [ ] – uprednostňovať pregnant [ ] – tehotná prime minister [ ] – premiér protozoa [ ] – prvoky. Jazyková škola Prima. pretekať. otáčať sa rotation [ ] – rotácia. odroda speed limit [ ] – povolená rýchlosť sphinx [ ] – sfinga sphinx cat [ ] – mačka bez srsti state [ ] – štát.

moc. veľmi pokročilý antibiotics [ ] – antibiotiká applicable [ ] – aplikovateľný. veľkolepý might [ ] – smel by. zdokonalený. bralo cloud [ ] – oblak cloudy [ ] – oblačný(-o) cool [ ] – chladný(-o). elementárny block letters [ ] – veľké tlačené písmená borrow [ ] – požičať si brochure [ ] – brožúra bus station [ ] – autobusová stanica business studies [ ] – štúdium ekonómie/obchodu captain [ ] – kapitán . ponúknuť outdoor [ ] – vonkajší. v zásade. oddych. icy [ ] – ľadový. chodník. Levice basically [ ] – v podstate. zvukovo-obrazový basic [ ] – základný. ponuka. exhibícia extremely [ ] – extrémne farmland [ ] – poľnohospodárska pôda foggy [ ] – hmlistý(-o) frequent [ ] – častý. zvyšok.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p24] © 2007 Zuzana Labudová. unavujúci towel [ ] – uterák view [ ] – pohľad. navrhnúť. základným spôsobom beach umbrella [ ] – slnečník beer [ ] – pivo carefully [ ] – opatrne cathedral [ ] – katedrála ceiling [ ] – strop cliff [ ] – útes. správca. sila nearby [ ] – blízky. [ ] – Vezmem ťa/vás domov. zľadovatený intention [ ] – zámer invite [ ] – pozvať island [ ] – ostrov magnificient [ ] – báječný. hospodár. premočiť sa going to [ ] – chystať sa (budúci čas) golf course [ ] – golfové ihrisko heavy rain [ ] – hustý dážď hire [ ] – prenajať si I’ll take you home. grandiózny. výhľad wave [ ] – vlna. frekventovaný future [ ] – budúcnosť. neďaleký occasionally [ ] – príležitostne offer [ ] – návrh. trasa rainy [ ] – daždivý(-o) rest [ ] – odpočívať. pripomienka surfer [ ] – surfér temperature [ ] – teplota thermometer [ ] – teplomer tiring [ ] – únavný. budúci get wet [ ] – zmoknúť. organizátor advanced [ ] – progresívny. vhodný application form [ ] – prihláška apply [ ] – prihlásiť sa atom [ ] – atóm audio-visual [ ] – audio-vizuálny. podnet. perfektný (slang) degrees (Celsius) [ ] – stupne (Celzia) digital [ ] – digitálny dry [ ] – suchý. vlniť sa wet [ ] – mokrý(-o) windy [ ] – veterný(-o) Module 13: LEARNING FOR THE FUTURE Modul 13: Učenie sa pre budúcnosť administrator [ ] – administrátor. Jazyková škola Prima. sucho. vynikajúci excursion [ ] – exkurzia exhibition [ ] – výstava. zostatok rocks [ ] – skaly sail [ ] – plaviť sa sailor [ ] – námorník sandcastle [ ] – hrad z piesku season [ ] – ročné obdobie. použiteľný. vysušiť exactly [ ] – presne excellent [ ] – výborný. sezóna Shall I phone the restaurant? [ ] – Mám zavolať do reštaurácie? sightseeing [ ] – prehliadka pamätihodností social life [ ] – spoločenský život square kilometres [ ] – štvorcové kilometre steam railway [ ] – parná železnica suggestion [ ] – návrh. hlavný. mohol by. vonku paradise [ ] – raj path [ ] – cestička.

interné/denné (štúdium) get a degree [ ] – dostať titul/diplom (VŠ) global [ ] – globálny grade [ ] – známka. čerpacia stanica poet [ ] – básnik politics [ ] – politika pre-school [ ] – predškolský primary school [ ] – základná škola printer [ ] – tlačiareň. permanentný petrol station [ ] – benzínová stanica. vývin. katastrofa. detská izba option [ ] – možnosť. výber. Levice chemical [ ] – chemický. skončenie (lehoty) explain [ ] – vysvetliť fail an exam [ ] – prepadnúť pri skúške. správa molecule [ ] – molekula Norway [ ] – Nórsko Norwegian [ ] – nórsky. voľba. nemoc impossible [ ] – nemožný industry [ ] – priemysel infinitive [ ] – neurčitok information technology [ ] – informačná technológia instead of [ ] – namiesto čoho intermediate [ ] – (stredne) pokročilý invade [ ] – napadnúť. kvalita. byť experience [ ] – skúsenosť.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p25] © 2007 Zuzana Labudová. hospodársky. hodnosť greengrocer’s [ ] – zelovoc grow [ ] – rásť. obchodný. vyvinúť. zdokonalenie directing [ ] – režírovanie disagree [ ] – nesúhlasiť drama [ ] – dráma. Nór nursery [ ] – jasle. latinský leisure [ ] – voľno.) [ ] – a tak ďalej (atď. matika memory [ ] – pamäť. tlačiar private [ ] – súkromný.) exam(ination) [ ] – skúška exist [ ] – existovať. základný empire [ ] – impérium. peňažný fluent [ ] – plynulý foreign language [ ] – cudzí jazyk full-time [ ] – na plný úväzok (práca). vchod. porucha. vzdelávanie education system [ ] – vzdelávací systém election [ ] – voľby elementary [ ] – elementárny. vstupný. vtrhnúť journalism [ ] – žurnalistika. privátny profession [ ] – profesia proficiency [ ] – zručnosť (najvyšší stupeň znalosti jazyka) programming [ ] – programovanie promotion [ ] – promotion. koniec. stupeň. vodíkový illness [ ] – choroba. vjazd. zážitok expert [ ] – expert. spomienka message [ ] – odkaz. novinárčina judge [ ] – (po)súdiť. trieda. jednoduchý. sudca keyboard [ ] – klávesnica Latin [ ] – latinčina. odborník expiry [ ] – uplynutie. pád. Jazyková škola Prima. vypršanie. reklama. variant part-time [ ] – na čiastočný úväzok (práca). zrútenie sa cultural [ ] – kultúrny customer service [ ] – starostlivosť o zákazníka develop [ ] – rozvinúť. technický communication [ ] – komunikácia Communist Party [ ] – komunistická strana consist of [ ] – skladať sa z continue [ ] – pokračovať crash [ ] – havária. pestovať have an interview [ ] – ísť na pohovor (pracovný) higher intermediate [ ] – vyššie pokročilý hydrogen [ ] – vodík. chemikália childcare [ ] – starostlivosť o dieťa coaching [ ] – trénovanie commercial [ ] – komerčný. počiatočný. prístupový et cetera (etc. externé/diaľkové (štúdium) pass an exam [ ] – spraviť skúšku performing arts [ ] – herecké umenie permanent [ ] – trvalý. povýšenie (v zamestnaní) . zdokonaliť development [ ] – rozvoj. finančný. voľný čas lend [ ] – požičať look up a word [ ] – vyhľadať slovo (v slovníku) lower intermediate [ ] – nižšie pokročilý management [ ] – manažment marketing [ ] – marketing mathematics [ ] – matematika maths [ ] – matematika. divadelná hra education [ ] – vzdelanie. nespraviť skúšku finance [ ] – financie. zápis. ríša entry [ ] – vstup.

zdediť suspension [ ] – dočasné vylúčenie. účel. doba. čas) couldn’t [ ] – nemohol by. zrejme assassination [ ] – atentát attention [ ] – pozornosť. trénovanie translate [ ] – preložiť travel agency [ ] – cestovná kancelária/agentúra unemployed [ ] – nezamestnaný van [ ] – dodávka versus [ ] – proti worried [ ] – ustarostený worry about [ ] – robiť si starosti o answering machine [ ] – odkazovač (telefón) apparently [ ] – očividne. podstatný. pozvánka keep in touch [ ] – udržiavať kontakt leave a message [ ] – (za)nechať odkaz lose [ ] – stratiť. cvičenie. suspenzia. dokázať to. matrika. výučba. hlavný fax machine [ ] – fax feel [ ] – cítiť (sa) forget [ ] – zabudnúť get in touch [ ] – skontaktovať goal [ ] – gól. pokuta. semester. urobiť telefonát member [ ] – člen online [ ] – priamo past participle [ ] – trpné príčastie penalty [ ] – penalta. číselnica. výcvik. napätie. chorý. výstraha beep [ ] – píp. kredenc demonstrate [ ] – demonštrovať. slabý simple [ ] – jednoduchý six-month [ ] – šesť-mesačný stock market [ ] – burza cenných papierov subject [ ] – predmet v škole. Jazyková škola Prima. nasledovať. trest. znázorniť dial [ ] – vytočiť (číslo). penále pick up [ ] – vyzdvihnúť postage stamp [ ] – poštová známka present perfect (tense) [ ] – predprítomný (čas) press [ ] – stlačiť. nevedel. mohol (min. cieľ invitation [ ] – pozvanie. dôvod qualification [ ] – kvalifikácia register [ ] – zaregistrovať sa. seriózny sick [ ] – bledý.čas) cupboard [ ] – skrinka. podmet succeed [ ] – byť úspešný. predviesť. nemohol (min. prehrať make a phone call [ ] – telefonovať. čas. Švéd take an exam [ ] – robiť skúšku term [ ] – polrok. tlač reach [ ] – dosiahnuť. upozornenie. ukázať. dôležitý. termín. pokladňa resource [ ] – zdroj rock band [ ] – rocková kapela safety [ ] – bezpečnosť scanner [ ] – scanner secondary school [ ] – stredná škola serious [ ] – vážny. dôchodca Module 14: KEEPING IN TOUCH Modul 14: Udržiavať kontakt already [ annoying [ ] – už ] – otravný . pípnutie. register. lehota textbook [ ] – učebnica through [ ] – cez tourism [ ] – turizmus trader [ ] – obchodník train to be (a teacher) [ ] – učiť sa/študovať za (učiteľa) training [ ] – školenie. bránka (šport). dočiahnuť recently [ ] – nedávno retire [ ] – ísť do dôchodku retired [ ] – byť v dôchodku. mdlý. vedel. Levice purpose [ ] – cieľ. zjavne. počítadlo envelope [ ] – obálka essential [ ] – základný. zvukový signál bored [ ] – znudený button [ ] – gombík celebrate [ ] – oslavovať click on [ ] – kliknúť na code [ ] – kód competition [ ] – súťaž. docieliť. konkurencia congratulations [ ] – gratulácie Copenhagen [ ] – Kodaň could [ ] – mohol by. zrušenie Sweden [ ] – Švédsko Swedish [ ] – švédsky. podariť sa.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p26] © 2007 Zuzana Labudová.

obraz part [ ] – (sú)časť particular [ ] – konkrétny. zriadiť glacier [ ] – ľadovec go straight on [ ] – ísť rovno goods [ ] – tovar grass [ ] – tráva guidebook [ ] – príručka have to [ ] – musieť heights [ ] – výšky hill [ ] – kopec Iceland [ ] – Island in-flight [ ] – počas letu instruction [ ] – inštrukcia. vytvárať. navrhnúť reformer [ ] – reformátor. súrne virus [ ] – vírus walkie-talkie [ ] – vysielačka whistle [ ] – pískať. predavač scribe [ ] – autor. kostolík church [ ] – kostol compile [ ] – kompilovať. kúria. pokyn into [ ] – smerom do ladder [ ] – rebrík lost [ ] – stratený. Levice salesman [ ] – obchodný zástupca. oblasť found [ ] – založiť. hnutie obey [ ] – poslúchať occupy [ ] – zastávať (miesto). príslušenstvo.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p27] © 2007 Zuzana Labudová. stúpenec reformy school fee [ ] – školné service [ ] – obsluha. inštrukcia. jednotlivý. zariadenie fee [ ] – poplatok. píšťalka zoom [ ] – meniaci sa uhol záberu kamery/objektívu. poskytnúť. krížom. pisár. ponad painting [ ] – maľba. priblížiť earn your living [ ] – zarábať si na živobytie entrance [ ] – vchod escalator [ ] – eskalátor. vstupné. zostaviť direction [ ] – smer. klubovňa. salón mansion [ ] – kaštieľ. zabezpečiť push chair [ ] – kočík (bugina) recommend [ ] – doporučiť. obojsmerný typewriter [ ] – písací stroj urgently [ ] – naliehavo. obývať out [ ] – von over [ ] – nad. služby Module 15: GOING PLACES Modul 15: Navštevovanie miest across [ ] – cez. bezodkladne. minulosť. vybavenie. odmena field [ ] – pole. vedenie don’t have to [ ] – nemusieť down [ ] – dole duty-free [ ] – bez cla. zvláštny past [ ] – okolo. bezcolný . Jazyková škola Prima. vlastniť. rezidencia mosque [ ] – mešita movement [ ] – pohyb. žľab cashpoint [ ] – bankomat chapel [ ] – kaplnka. spisovateľ several [ ] – niekoľko situation [ ] – situácia solution [ ] – riešenie take a message [ ] – prevziať odkaz telephoning [ ] – telefonovanie text message [ ] – SMS-ka. minulý. príslušný. návod. zablúdený lounge [ ] – hala. honorár. panské sídlo. prieplav. naprieč along [ ] – pozdĺž. zaberať. zhrnúť. opisovač. okolo Arctic Circle [ ] – arktický polárny kruh as a whole [ ] – ako celok athletics [ ] – atletika Atlantic Ocean [ ] – Atlantický oceán automatic doors [ ] – automatické dvere bench [ ] – lavička cabin crew [ ] – posádka canal [ ] – kanál. mino (miesto). pohyblivé schody facility [ ] – možnosť. posledný pilot [ ] – pilot plum [ ] – slivka pray [ ] – modliť sa provide [ ] – obstarať. krátka textová správa texting [ ] – písanie SMS-ky twice [ ] – dvakrát two-way [ ] – dvojsmerný. odporúčať.

želať si ] – drevo. týždenník ] – želanie. Disneyland) toilet [ ] – toaleta. pointa produce [ ] – produkovať. bodka. les CONSOLIDATION MODULES 11-15 Upevnenie učiva Moduly 11-15 draw [ ] – kresliť. kamenný straight [ ] – rovno. priamo strong [ ] – silný sunbathe [ ] – opaľovať sa take off [ ] – vzlietnuť (lietadlo). nahor value [ ] – hodnota. Jazyková škola Prima. tovar. vyrobiť promise [ ] – sľub. zvoniť suddenly [ ] – zrazu sword [ ] – meč . dráha. stopa. poukázať na. vyzliecť si take the second street on the left [ ] – na druhej ulici zaboč vľavo temple [ ] – chrám theme park [ ] – tematický (zábavný) park (napr. trasa trip [ ] – výlet tunnel [ ] – tunel turn right/left [ ] – zaboč vpravo/vľavo up [ ] – hore. hrot. výrobok point [ ] – bod. schody stone [ ] – kameň. smer.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p28] © 2007 Zuzana Labudová. cena Venice [ ] – Benátky VIP (very important person) [ ] – veľmi dôležitá osoba tee-shirt [ weekly [ wish [ wood [ ] – tričko ] – týždenný. ťahať merchandise [ ] – obchodovať. WC tourist information [ ] – turistické informácie track [ ] – cesta. sľúbiť ring [ ] – prsteň. Levice shop window [ ] – výklad (obchod) shopper [ ] – nakupujúci shopping centre [ ] – nákupné centrum since [ ] – od (bod v čase) ski resort [ ] – lyžiarske stredisko sports stadium [ ] – športový štadión stairs [ ] – schody statue [ ] – socha steps [ ] – kroky. účel.

were bore beat became began bent bet bit bled blew broke brought built burned/burnt bought caught chose came cost cut did drew Past Participle Slovensky (trpné príčastie minulé) been born beat become begun bent bet bitten bled blown broken brought built burned/burnt bought caught chosen come cost cut done drawn byť. prehrať (vy)robiť mieniť. dovoliť ležať stratiť. rozbiť priniesť stavať horieť. tĺcť stať sa začať ohnúť staviť (sa) hrýzť krvácať fúkať. páliť kúpiť chytiť vybrať si prísť stáť (o cene) rezať. neurčitok. odísť. usporiadať zraniť držať. nechať požičať nechať. poznať položiť. pestovať mať počuť skryť (sa) udrieť držať. prítomný čas) be bear beat become begin bend bet bite bleed blow break bring build burn buy catch choose come cost cut do draw dream drink drive eat fall feed feel fight find fly Simple Past Tense (minulý čas) was. klásť viesť učiť sa opustiť. viať zlomiť. krájať.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p29] © 2007 Zuzana Labudová. Jazyková škola Prima. Levice MOST COMMON IRREGULAR VERBS Najbežnejšie nepravidelné slovesá Base Form (základ. ťahať dreamed/dreamt dreamed/dreamt snívať drank drunk piť drove driven šoférovať ate eaten jesť fell fallen padať fed fed kŕmiť felt felt cítiť fought fought bojovať found found nájsť flew flown letieť forget forgive freeze get give go grow have hear hide hit hold hurt keep know lay lead learn leave lend let lie lose make mean meet pay put read ride ring run say see sell send shake shave shoot show shut sing forgot forgave froze got gave went grew had heard hid hit held hurt kept knew laid led learned/learnt left lent let lay lost made meant met paid put read rode rang ran said saw sold sent shook shaved shot showed shut sang forgotten forgiven frozen got given gone grown had heard hidden hit held hurt kept known laid led learned/learnt left lent let lain lost made meant met paid put read ridden rung run said seen sold sent shaken shaved/shaven shot showed/shown shut sung zabudnúť odpustiť mrznúť dostať dať ísť rásť. ponechať vedieť. prerušiť. existovať niesť biť. znamenať stretnúť platiť položiť čítať jazdiť zvoniť bežať povedať vidieť predávať poslať triasť holiť (sa) strieľať ukázať zatvoriť spievať . strihať robiť kresliť.

Life in the year 2100 – transport. etc.NEW Cutting Edge Elementary – English-Slovak Dictionary / Anglicko-slovenský slovník [p30] © 2007 Zuzana Labudová. Levice sit sleep speak spend stand steal swim take teach tell think throw understand wake wear win write sat slept spoke spent stood stole swam took taught told thought threw understood woke wore won wrote sat slept spoken spent stood stolen swum taken taught told thought thrown understood woken worn won written sedieť spať hovoriť (s)tráviť. učiť povedať myslieť hádzať rozumieť zobudiť (sa) nosiť. education etc. (appearance and clothes).) – biography. What you can / can’t / have to / don’t have to do at school / in hospital / in a restaurant / etc. 24.). 2. My favourite thing / pet. My ideal job and career. My favourite film / book / etc. etc.). Shopping (dialogue). Food and drink (eating habits in Slovakia. My family. 16. My normal day. favourite activities. In a café / restaurant (dialogue). etc. How can I get to … ? Giving directions (dialogue). 4. How people communicate nowadays and how they communicated in the past. (past simple). The weather / climate / season in my country.). 5. 3. Souvenirs in Slovakia. 1. Life in the city versus life in the village (comparative and superlative). 22.). Telephoning (dialogue). Jazyková škola Prima. etc. my friend. Description of my relative / friend / celebrity / etc. 11. 20. how I personally travel. 6. hobbies. 9. my weekend (present simple). communication. 8. 10. 23. 7. travel. trvať vyučovať. etc. family. 18. my eating habits). my extraordinary day. 14.). vziať. At the railway station / airport (dialogue). My plans for the weekend (going to. získať písať ELEMENTARY SPEAKING TOPICS Konverzačné témy pre začiatočníkov This is me (personal details. (will. Arranging a night out (dialogue). Education system in Slovakia. 12. . on holiday. Travelling in Slovakia (to work. 25. might. Leisure time and sports in Slovakia (hobbies. mať oblečené vyhrať. 21. etc. 17. The life of … (I. 13. 19. 15. míňať (peniaze) stáť kradnúť plávať zobrať. celebrity.