BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN KEWANGAN

“Wahai orang – orang yang beriman! Masuklah kamu dalam Ugama Islam keseluruhannya [Dengan mematuhi segala hukumhukum-Nya]; dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan; sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang nyata [terang]” Surah al – Baqarah: 208

1] MAKLUMAT PEMOHON

Nama Syarikat: ______________________________________________________________ No. Pendaftaran:______________________ Tarikh Ditubuhkan: _______________________ Aktiviti Utama Perniagaan: _____________________________________________________ ___________________________________ E-mail:____________________________ ___________________________________ No Fax:___________________________ Poskod:__________ Bandar:____________ Negeri: _____________________________ Jenis Perniagaan : Perseorangan Alamat:___________________________________ No Telefon:________________________

PE
Perkongsian

RC

Sendirian Berhad

2] MAKLUMAT PEMBIAYAAN Pembiayaan Islam Pembiayaan Konvensional a) Bai’ Bithaman Ajil/Bai’ Istisna’ [Harta Tetap] b) Bai’ Bithaman Ajil/Bai’ Inah c) Bai’ Murabahah/Bai’ Dayn d) Ijarah e) Ijarah Thummalbai’

RA NG

[Modal Kerja Tetap]

[Modal Kerja Berputar] [Sewapajak] [Sewapajak Perindustrian]

f) CGS – i [CGS] (Overdraf/LC/TR/BP) g) Kafalah/Jaminan Bank: ii. i. Kafalah Perlaksanaan Kafalah Pendahuluan Kafalah Tender

BO

[Bon Perlaksanaan] [Jaminan Pendahuluan]

iii.

[Jaminan Tender] JUMLAH PEMBIAYAAN:

h) Saham

Tujuan Pinjaman:____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
eddy08/ops2

UM A

ƒ Borang ini diberikan secara percuma. ƒ Pihak Bank tidak melantik mana – mana pihak ketiga untuk urusan permohonan pembiayaan. ƒ Borang ini mengandungi 3 muka surat. Borang ini hendaklah disertakan bersama Borang Penyata Diri dan Lampiran Senarai Semak Dokumen.

Berhad

RM__________________ RM__________________ RM__________________ RM__________________ RM__________________ RM__________________ RM__________________ RM__________________ RM__________________ RM__________________ RM__________________

1

BO eddy08/ops2 RA NG PE RC UM A 2 . f) Saya/Kami juga bersetuju untuk menggunakan perkhidmatan Pusat Khidmat Nasihat. g) Saya/Kami memberi kebenaran kepada pihak Bank untuk merujuk permohonan ini kepada mana-mana pihak yang berkaitan sekiranya permohonan ini adalah diluar skop pembiayaan SME Bank 4] AKTA INSTITUSI KEWANGAN PEMBANGUNAN. e) Syarikat mengaku tidak mempunyai kemudahan dengan institusi kewangan selain dari maklumat yang telah dinyatakan. 2002 [DFIA] Tertakluk kepada Seksyen 28(3)(b) : Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002. Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad adalah berhak untuk menarik balik sebarang kemudahan yang telah diberikan dan pelanggan hendaklah membuat akujanji untuk memaklumkan kepada Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad sekiranya wujud atau timbul apa-apa hubungan kekeluargaan pada masa seperti yang tersebut di atas. pengurus. Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad adalah dilarang memberi apaapa kemudahan kredit kepada mana-mana pelanggan sekiranya mana-mana pengarah. c) Bank berhak untuk menolak permohonan jika didapati butir-butir yang diberikan tidak benar. d) Pengarah-pengarah syarikat tidak muflis. agen atau penjamin bagi pelanggan tersebut mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah atau eksekutif Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad pada masa ini atau pada masa akan datang. SME Bank tertakluk kepada syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh SME Bank.3] PERAKUAN Adalah dengan ini saya/kami mengesahkan bahawa :a) Segala maklumat dan keterangan yang diberikan di atas adalah benar b) Saya/Kami memberikan kebenaran pada pihak Bank untuk mendapatkan pengesahan maklumat-maklumat yang berkenaan dengan mana-mana pihak serta memberikannya kepada sesiapa yang difikirkan perlu.

_____________________ [Tandatangan Yang Sah ] Nama :___________________________ Jawatan :___________________________ Cop Syarikat : Penerima:_________________________ Initial:_____________________________________ Pegawai [Yang akan diserahkan]:_________________________________________________ Tarikh Serah:___________________________ Initial Pegawai:_________________________ Produk : Klasifikasi : Rakan Strategik : Dana : RA NG Cawangan:________________________________ Tarikh Penerimaan:___________________ S P F C G M K S CIMB SME Corp MTDC TUS SPED TUB SFT PE Nombor Rujukan Fail:_____________________ KEGUNAAN PEJABAT Catitan :___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ BO eddy08/ops2 RC Lain:____________________________ TPPA GF Dana Lain:_______ 3 UM A .5] PENGISTIHARAN TIADA PERHUBUNGAN KEKELUARGAAN Saya/Kami yang bertandatangan di bawah adalah wakil syarikat dengan ini mengaku bahawa tiada pengarah. agen atau penjamin syarikat mempunyai sebarang hubungan kekeluargaan sebagai suami atau isteri. anak atau ibu bapa dengan manamana pengarah atau eksekutif Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad pada masa ini. pengurus. Saya/Kami juga mengakujanji akan memaklumkan kepada Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad sekiranya wujud atau timbul apa-apa perhubungan seperti yang tersebut di atas pada sebarang masa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful