ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКИМ ПОМАГАЛИМА

КОЈА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИЗ СРЕДСТАВА
ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
Сл.гласник РС бр. 22/08-пречишћен текст, 42/08, 106/08, 110/08-испр., 115/08, 120/08-испр..
17/10, 22/10-испр. И 80/10

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим правилником уређују се врсте медицинско-техничких помагала (у даљем тексту:
помагала), индикације за прописивање помагала која осигураним лицима обезбеђује
Републички завод за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички завод) из средстава
обавезног здравственог осигурања, стандарди материјала од којих се израђују помагала,
рокови трајања помагала, односно набавка, одржавање и занављање помагала као и начин и
поступак остваривања права осигураних лица на помагала.
Овим правилником уређују се и обрасци на основу којих осигурана лица остварују права на
помагала.
II ВРСТЕ ПОМАГАЛА
Члан 2
Помагала утврђена овим правилником, која осигураним лицима обезбеђује Републички завод
(са или без партиципације), јесу:
1. протетичка средства (протезе);
2. ортотичка средства (ортозе);
3. посебне врсте помагала и санитарне справе;
4. очна помагала;
5. слушна помагала;
6. помагала за омогућавање гласа и говора;
7. стоматолошке надокнаде.
Под појмом помагала обухваћен је и потрошни материјал који је неопходан за коришћење
појединих помагала.
Саставни део овог правилника је Листа помагала (табела 1) која садржи врсте помагала,
индикације за прописивање, учеснике у поступку прописивања, рокове трајања помагала као и
делове помагала са краћим роковима трајања.
Саставни део овог правилника је и Шифарник помагала (табела 2) који садржи, према врстама
помагала, дефинисане стандарде израде помагала, делове, количине, помагала која се
сервисирају, делове који се мењају, односно поправљају.
-1-

III ИНДИКАЦИЈЕ И СТАНДАРД
Члан 3
Индикације за прописивање помагала чине: медицинска дијагноза утврђена у складу са
Међународном класификацијом болести - Десета ревизија (у даљем тексту: МКБ 10), узраст
или антропометријске мере (телесна тежина; телесна висина) осигураног лица; број помагала
која се прописују за одређене врсте помагала; стамбено-комунални и други услови који су од
значаја за коришћење и правилну примену појединих помагала (стамбени простор, струја,
вода, хигијенски ниво, ниво менталне очуваности, навика пушења и сл.).
Стандарде квалитета помагала чине: начин израде помагала - готов производ, индивидуална
израда по мери, полуготов производ са индивидуалним прилагођавањем; врсте материјала од
којих се израђују помагала у целини или делови помагала; број помагала; сервисирање
помагала или дела помагала у периоду од истека гарантног рока до истека рока трајања и
други параметри, који гарантују функционалност помагала.
За помагала, утврђеног стандарда из става 2. овог члана, Републички завод одређује највише
цене помагала у складу са законом.
IV НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОМАГАЛА
Прописивање помагала
Члан 4
Осигурано лице има право на помагало које прописује лекар одговарајуће специјалности и
изабрани лекар на основу прегледа, утврђеног здравственог стања и постављене индикације и
др., у складу са одредбама овог правилника.
Осигурано лице остварује право на помагало из члана 2. овог Правилника, на основу обрасца
за прописивање и одржавање помагала - "Образац ОПП" који је одштампан уз овај правилник
и чини његов саставни део (у даљем тексту: образац).
Изузетно од става 2. овог члана, осигурано лице остварује право на одређена помагала на
основу лекарског рецепта "Образац ЛР-1" (у даљем тексту: лекарски рецепт) који је прописан
правилником којим се уређује начин и поступак остваривања права из обавезног здравственог
осигурања.
Члан 4а
Када је за прописивање помагала потребно мишљење лекара одговарајуће специјалности,
такво мишљење не може бити старије од 12 месеци.
Образац из члана 4. став 2. овог правилника важи 90 дана од дана издавања од стране лекара
одговарајуће специјалности, односно изабраног лекара.
Образац лекарског рецепта за прописивање помагала из члана 4. став 3. овог правилника,
важи 30 дана од дана издавања од стране изабраног лекара.

-2-

Члан 5
За одређене врсте помагала које су прописане у Листи помагала из члана 2. став 3. овог
правилника, лекарска комисија филијале Републичког завода према седишту здравствене
установе у којој осигурано лице има изабраног лекара даје оцену о оправданости прописивања
помагала. Оцена лекарске комисије која је позитивна садржи и обавештење за осигурано лице,
да се у року од 30 дана од дана преузимања помагала, поново јави лекарској комисији ради
провере функционалности испорученог помагала, у случајевима утврђеним овим правилником.
Право на помагало из става 1. овог члана утврђује филијала Републичког завода која је
утврдила својство осигураног лица (у даљем тексту: матична филијала) оверавањем обрасца у
року од 30 дана од дана издавања обрасца, осим за поједина помагала за која није
предвиђена овера филијале.
Ако осигурано лице има изабраног лекара ван подручја матичне филијале, лекарска комисија
из става 1. овог члана, дужна је да о својој оцени обавести матичну филијалу у року од три
дана од дана доношења оцене. Лекарска комисија је дужна да о својој оцени обавести матичну
филијалу у року од три дана од дана извршене провере функционалности испорученог
помагала.
Право на помагало утврђено овим правилником, за које није прописан поступак давања оцене
лекарске комисије о оправданости прописивања помагала у смислу става 1. овог члана,
осигураном лицу утврђује матична филијала оверавањем обрасца, у року од 30 дана од дана
издавања обрасца.
Члан 6
Осигураном лицу се, за одређене врсте помагала утврђена овим правилником, овера обрасца
врши уз утврђивање обавезе враћања помагала матичној филијали.
Овера обрасца врши се уз реверс - писмену изјаву осигураног лица или овлашћеног лица које
је донело образац на оверу, да ће помагало које по овереном обрасцу буде преузето, бити
враћено матичној филијали у року од 90 дана по престанку потребе за коришћењем помагала
или по истеку утврђеног рока трајања за помагало. Ако је узрок престанка потребе за
коришћењем помагала смрт осигураног лица, помагала за надокнаду дела тела (протезе за
горње и доње екстремитете) не враћају се.
Рок важности обрасца за прописивање помагала
Члан 7
Осигурано лице је дужно да у року од 90 дана од дана прописивања, испоручиоцу преда
образац који за поједина помагала утврђена овим правилником, мора бити претходно оверен у
матичној филијали.
V РОК ТРАЈАЊА ПОМАГАЛА
Члан 8
Осигураном лицу се помагало даје на коришћење према утврђеним роковима трајања,
дефинисаним овим правилником, за сваку врсту помагала.
Рокови трајања помагала утврђују се према старосној доби осигураног лица и другим
критеријумима датим у Листи помагала, зависно од врсте помагала и исказују се у месецима
или годинама, а код помагала која се одржавају - у најмањој дужини трајања.
-3-

Рокови трајања помагала одређени овим правилником, рачунају се од дана испоруке, односно
израде помагала, која по примљеном овереном обрасцу мора бити извршена у року од 30
дана.
Прописивање дела помагала који има краћи рок трајања од целог помагала врши се по
скраћеном поступку.
Прописивање помагала по скраћеном поступку из става 4. овог члана, врши лекар
специјалиста одговарајуће специјалности у складу са Листом помагала без мишљења лекара
специјалисте, а оверу обрасца врши матична филијала без оцене лекарске комисије.
VI ИСПОРУЧИЛАЦ ПОМАГАЛА
Члан 9
Осигураном лицу се издаје, на основу одговарајућег обрасца, помагало на терет средстава
Републичког завода код ортопедског, оптичарског предузећа, апотеке и радње са којом
Републички завод има закључен уговор (у даљем тексту: испоручилац), осим за помагала за
која је овим правилником утврђено да се испорука врши преко здравствене установе.
Републички завод обезбеђује осигураном лицу помагало и делове помагала који су доступни
на домаћем тржишту, закључењем уговора са испоручиоцем.
Помагала која Републички завод обезбеђује у смислу става 2. овог члана, морају имати
дозволу за стављање у промет, издату од стране надлежног органа, односно агенције, у
складу са законом.
Обавеза испоручиоца
Члан 10
Испоручилац је обавезан да осигураном лицу испоручи функционално помагало израђено у
свему према одговарајућем обрасцу.
Испоручилац уручује помагало осигураном лицу одмах, а најкасније у року од 30 дана од дана
примљеног одговарајућег обрасца.
Члан 11
Квалитет и функционалност испорученог помагала у складу са одговарајућим обрасцем,
гарантује испоручилац, односно извођач стоматолошких надокнада (стоматопротетичар).
Испоручилац је дужан да, уз помагало изда упутство за употребу и одржавање као и гарантни
лист који садржи: гарантни рок произвођача за цело помагало и поједине делове, право на
рекламацију, право и услове одржавања (сервисирање, поправка и замена целог или дела
помагала у зависности од врсте помагала), као и списак овлашћених сервиса за одржавање
најмање за рок трајања помагала утврђен овим правилником.
Гарантни рок испоручиоца за помагало или део помагала не може бити краћи од гарантног
рока произвођача помагала или дела помагала.
Испоручилац је дужан да о свом трошку одржава цело или део помагала до краја гарантног
рока, као и да уз сваки замењен део изда гарантни лист.
Гарантни рок тече од дана испоруке помагала осигураном лицу.
-4-

VII ПРОВЕРА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ПОМАГАЛА
Члан 12
У року од 30 дана од дана уручења помагала осигураном лицу лекарска комисија матичне
филијале, за помагала за која је то предвиђено овим правилником, врши проверу
функционалности помагала потврђивањем да је испоручено одговарајуће помагало, и то:
- да је помагало које служи за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела,
односно за омогућавање ослонца, које спречава настанак деформитета и коригује постојећи
деформитет, као и које олакшава вршење основних животних функција;
- да је испоручено помагало одговарајућег стандарда у складу са овим правилником и да је
исправно;
- да је осигурано лице корисник помагала.
Изузетно од става 1. овог члана проверу функционалности стоматолошких надокнада врши
доктор стоматологије (у даљем тексту: изабрани стоматолог) или лекар специјалиста који је
прописао помагало, у складу са овим правилником.
Члан 13
У случају писменог приговора осигураног лица на испоручено помагало који је поднет у року од
15 дана од дана потврђене функционалности, директор матичне филијале дужан је да
образује комисију од три члана у саставу од једног лекара одговарајуће специјалности,
испоручиоца спорног помагала и лица запосленог у матичној филијали кога овласти директор
матичне филијале.
Директор матичне филијале дужан је да оснује комисију из става 1. овог члана и у случају
писменог приговора осигураног лица поднетог у року од 15 дана, на испоручено помагало за
које није овим правилником прописана провера функционалности.
Комисија из ст. 1. и 2. овог члана, у присуству осигураног лица, доноси оцену о
функционалности помагала, односно оцену по приговору осигураног лица.
Ако комисија из става 1. овог члана утврди недостатак у функционалности помагала, односно
утврди основаност приговора, испоручилац је обавезан да отклони недостатке на терет онога
ко је одговоран за настали недостатак.
VIII ОДРЖАВАЊЕ И ЗАНАВЉАЊЕ ПОМАГАЛА
Одржавање помагала
Члан 14
Осигурано лице има право на одржавање одређених помагала које обухвата сервисирање
помагала, поправку целог или дела помагала и замену дела помагала, на терет Републичког
завода у периоду од истека гарантног рока до истека рока трајања помагала, под условом да је
претходно извршена провера функционалности издатог помагала у складу са одредбама овог
правилника.
Осигурано лице има право на сервисирање одређених помагала које обухвата редован
годишњи сервис.
-5-

Осигурано лице има право на поправку целог или дела помагала у случају квара до кога је
дошло без кривице у руковању осигураног лица.
Осигурано лице има право на замену дела помагала који је услед употребе дотрајао.
Сервисирање, поправка или замена дела или целог помагала врши се по поступку који је
прописан за остваривање права на помагало.
Осигурано лице сноси трошкове поправке помагала, односно дела помагала, ако намерно или
због непажње, односно неодговарајућег коришћења или нестручне употребе уништи, односно
поквари помагало или део помагала.
Матична филијала може да закључи и посебан уговор са овлашћеним правним или физичким
лицем, ради одржавања одређених помагала у периоду од истека гарантног рока до истека
рока трајања утврђеног овим правилником.
Члан 15
По истеку рока трајања утврђеног овим правилником, за помагало за које је утврђена обавеза
враћања, осигурано лице има право на ново (истоврсно) помагало, уколико лекар одговарајуће
специјалности пропише ново помагало, а лекарска комисија матичне филијале оцени да је
раније издато помагало неупотребљиво и да се поправком не може оспособити за даљу
употребу.
Осигурано лице нема право на ново помагало ако је за такво помагало утврђена обавеза
враћања, и ако је рок трајања помагала истекао, и то за период у коме је, према мишљењу
лекара одговарајуће специјалности, односно лекарске комисије, помагало још увек
функционално, одговара осигураном лицу и одговарајућег је квалитета.
Занављање помагала
Члан 16
Под занављањем помагала у смислу овог правилника подразумева се право на замену
помагала другим помагалом исте врсте, односно право на добијање новог помагала и пре
истека рока трајања утврђеног овим правилником, које стиче осигурано лице код кога наступе
такве анатомске или функционалне промене, због којих је даља употреба издатог помагала
немогућа.
Процену анатомских или функционалних промена врши лекар одговарајуће специјалности.
Оцену оправданости прописивања новог помагала врши лекарска комисија.
Члан 17
Овера обрасца за замену и добијање другог помагала исте врсте, врши се у матичној
филијали.
Осигурано лице је обавезно да матичној филијали врати помагало чија се замена врши.
Враћање помагала врши се у моменту испоруке новог помагала.

-6-

IX КОРИШЋЕНА ПОМАГАЛА
Члан 18
Осигураном лицу се издаје по правилу ново, а изузетно већ коришћено помагало.
Под коришћеним помагалом, у смислу овог правилника, сматра се помагало за које је овим
правилником утврђена обавеза враћања (помагало издато уз реверс или враћено пре истека
рока трајања).
Исправност, функционалност и дотрајалост помагала које је осигурано лице вратило у складу
са овим правилником, утврђује лекарска комисија матичне филијале уз присуство овлашћеног
радника матичне филијале задуженог за пријем враћеног помагала.
Помагало је дотрајало када вредност поправке износи више од 51% цене новог помагала исте
врсте.
Матична филијала може уговорити испоруку враћених помагала, са једним овлашћеним
испоручиоцем, у зависности од врсте враћеног помагала.
Код коришћених помагала, гарантни рок утврђује испоручилац и тај рок износи најмање
половину гарантног рока за нова помагала.
О враћеним помагалима матична филијала води посебну евиденцију и одлучује о њиховој
даљој намени након повлачења из употребе.
Члан 19
За издавање коришћеног помагала није потребан пристанак осигураног лица коме је помагало
прописано.
Рок трајања коришћеног помагала је половина рока трајања истоврсног новог помагала
утврђеног овим правилником.
X ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ИЗДАТА ПОМАГАЛА
Члан 20
Осигурано лице плаћа партиципацију за издато помагало у складу са правилником којим се
уређује садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и
партиципација, осим за издато коришћено помагало.

-7-

XI ПОМАГАЛА УТВРЂЕНА ОВИМ ПРАВИЛНИКОМ КОЈА ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА
ОБЕЗБЕЂУЈЕ РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД
1. Протетичка средства (протезе)
1.1. Протезе за горње и доње екстремитете
Члан 21
Осигурано лице коме недостаје део или цела рука или нога, има право на протезу (леву или
десну) за недостајући екстремитет (горњи или доњи), односно његов део.
Осигурано лице има право на поправку протезе и замену делова протезе, под условима
утврђеним овим правилником.
Члан 22
Осигураном лицу прву протезу за горњи или доњи екстремитет прописује лекар специјалиста
физикалне медицине здравствене установе у којој се обавља рехабилитација и у којој ће бити
извршена апликација прве протезе, на основу отпусне листе после извршене хируршке
интервенције и уз мишљење лекара специјалисте физикалне медицине и рехабилитације (у
даљем тексту: лекар специјалиста: физикалне медицине) из здравствене установе у којој се
обавља рехабилитација.
Образац за сваку наредну протезу осигураном лицу прописује лекар специјалиста физикалне
медицине уз мишљење лекара специјалисте ортопеда.
Оцену оправданости прописивања помагала из става 1. овог члана, даје лекарска комисија.
Оверу обрасца уз реверс врши матична филијала и електронским путем доставља податке
изабраном лекару осигураног лица о прописаној протези за горњи или доњи екстремитет.
Лекарска комисија врши проверу функционалности издатих помагала, у складу са овим
правилником.
Навлаку за патрљак, еластични завој и козметичке чарапе прописује лекар специјалиста
физикалне медицине уз протезу из ст. 1. и 2. овог члана.
Изабрани лекар прописује навлаку за патрљак, еластични завој и козметичке чарапе када се
прописивање врши без прописивања протезе, на основу података о прописаној протези за
горњи или доњи екстремитет.
Члан 23
Протезе за горње екстремитете јесу:
1. естетска протеза шаке;
2. подлакатна (трансрадијална) естетска протеза;
3. подлакатне (трансрадијалне) механичке протезе са уграђеном шаком;
4. надлакатна (трансхумерална) естетска протеза;
5. надлакатне (трансхумералне) механичке протезе;
6. естетска протеза после дезартикулације рамена.

-8-

Члан 24
Изузетно од члана 23. овог правилника, осигураном лицу старијем од пет година живота се,
уместо једне од наведених подлакатних протеза, може прописати подлакатна (трансрадијална)
миоелектрична протеза, уколико има обострану високу подлакатну ампутацију руку, са ултра
кратким патрљцима (ампутација изнад горње трећине подлактице) уз постојање
миоелектричних потенцијала што се утврђује тестом сепарације.
Изузетно од члана 23. овог правилника, осигураном лицу се уместо једне од наведених
надлакатних протеза, може прописати надлакатна (трансхумерална) механоелектрична
протеза (хибридна) уколико има обострану високу надлакатну ампутацију, са ултракратким
патрљцима (ампутација изнад горње трећине надлактице) а на доминантној руци за коју се
протеза прописује делимично очуван покрет у раменом зглобу.
Пре прописивања протеза из ст. 1. и 2. овог члана, неопходно је урадити и психолошко
тестирање осигураног лица.
Члан 25
Према старосној доби осигураних лица, рокови трајања протеза за горње екстремитете,
зависно од врсте, подељени су у четири групе и утврђују се у најмањој дужини трајања, и то:
I група - осигурана лица од 1 до 7 година живота - 12 месеци,
II група - осигурана лица преко 7 до 18 година живота - 18 месеци,
III група - осигурана лица преко 18 до 65 година живота - 36 месеци,
IV група - осигурана лица преко 65 година живота - 60 месеци.
Изузетно, за протезе из члана 24. ст. 1. и 2. овог правилника, утврђују се рокови трајања за
подлакатну миоелектричну протезу у најмањој дужини трајања, и то:
I група - осигурана лица од 5 до 7 година живота - 24 месеца,
II група - осигурана лица преко 7 до 18 година живота - 36 месеци,
III група - осигурана лица преко 18 до 65 година живота - 36 месеци,
IV група - осигурана лица преко 65 година живота - 60 месеци.
Изузетно, за протезе из члана 24. ст. 1. и 2. овог правилника, утврђују се рокови трајања за
хибридну протезу у најмањој дужини трајања, и то:
I група - осигурана лица од 1 до 7 година живота - 36 месеци,
II група - осигурана лица преко 7 до 18 година живота - 60 месеци,
III група - осигурана лица преко 18 до 65 година живота - 60 месеци,
IV група - осигурана лица преко 65 година живота - 10 година.

-9-

Члан 26
Протезе за доње екстремитете јесу:
1. протеза за стопало;
2. потколене (транстибијалне) протезе;
3. протезе после дезартикулације колена;
4. натколене (трансфеморалне) протезе;
5. протеза после дезартикулације кука.
Члан 27
Према старосној доби осигураних лица, зависно од врсте, рокови трајања протеза за доње
екстремитете подељени су у четари групе и утврђују се у најмањој дужини трајања, и то:
I група - осигурана лица од 1 до 7 година живота - 12 месеци,
II група - осигурана лица преко 7 до 18 година живота - 18 месеци,
III група - осигурана лица преко 18 до 65 година живота - 24 месеци,
IV група - осигурана лица преко 65 година живота - 60 месеци.
Члан 28
У фази припреме патрљка за протетисање горњих или доњих екстремитета, осигураном лицу,
припадају и два еластична завоја, осим код припреме за протетисање натколеног патрљка,
када осигурано лице има право на три еластична завоја.
Осигурано лице има право да уз протезу добије навлаку за патрљак која се израђује од
памука, вуне или синтетике.
Члан 29
Мере за израду прве протезе осигураном лицу узима лекар специјалиста физикалне медицине
у току амбулантне или болничке рехабилитације, најраније шест до осам недеља по
зарастању оперативне ране.
При изради прве протезе за доње екстремитете, осигураном лицу се ставља привремено
лежиште са дефинитивним скелетом.
Осигураном лицу се, по структурној стабилизацији обима мера патрљка, а најраније по истеку
шест месеци, израђује трајно лежиште протезе на скелету из става 2. овог члана.
Члан 30
Лежиште протезе израђује се по правилу од пластичне масе.
Изузетно, у случају алергије осигураног лица на пластичну масу, лежиште протезе израђује се
од дрвета или коже.
- 10 -

Члан 31
Епитезе из члана 36. овог правилника прописује лекар одговарајуће специјалности уз
мишљење лекара специјалисте стоматолошке протетике здравствене установе која обавља
здравствену делатност на терцијарном нивоу да је неопходна одговарајуће епитеза јер није
могућ реконструктивни захват, односно израда одговарајуће фацијалне епитезе.
Осигурано лице има право на замену лежишта протезе због насталих анатомских промена на
патрљку, ако се постојеће лежиште не може оспособити за употребу додатном корекцијом
лежишта или ношењем већег броја навлака.
Члан 32
Рок трајања привременог лежишта протезе је од шест до 12 месеци, а трајног лежишта
најмање од 12 до 18 месеци.
Члан 33
Делови протезе, осим лежишта протезе, израђују се зависно од врсте протезе од дрвета,
пластичне масе, гуме, метала (челик или алуминијум), силикона, карбона, коже, скаја,
текстила, сунђера и филца.
Члан 34
Осигурано лице женског пола коме је одобрена протеза за доњи екстремитет, има право на
пар козметичких чарапа.
1.2. Спољна протеза за дојку
Члан 35
Осигурано лице женског пола коме је извршена потпуна ампутација дојке има право на спољну
протезу за дојку.
Спољну протезу за дојку прописује изабрани лекар, на основу отпусне листе.
1.3. Епитезе (естетске протезе)
Члан 36
Осигурано лице има право на епитезу која представља естетску замену изгубљеног дела тела:
уха, носа или лица када реконструктивним захватом није могућа рестаурација.
Епитезе могу бити:
1. епитеза за ухо;
2. епитеза за нос;
3. епитеза за лице.

- 11 -

Члан 37
Епитезе из члана 36. овог правилника прописује лекар одговарајуће специјалности уз
мишљење лекара специјалисте стоматолошке протетике здравствене установе која обавља
здравствену делатност на терцијарном нивоу да је неопходна одговарајућа епитеза јер није
могућ реконструктивни захват, односно израда одговарајуће фацијалне епитезе.
Оверу обрасца врши матична филијала, уз оцену лекарске комисије о оправданости
прописивања помагала.
2. Ортотичка средства (ортозе)
2.1. Ортозе за екстремитете и кичму
Члан 38
Осигураном лицу обезбеђују се ортозе ради спречавања или корекције деформација, контроле
покрета и постизања стабилизације или растерећивања горњих и доњих екстремитета и кичме.
Осигурано лице има право на поправку и замену делова ортоза, под условима прописаним
овим правилником.
Члан 39
Ортозе за екстремитете и кичму јесу:
1. ортозе за горње екстремитете;
2. ортозе за доње екстремитете;
3. ортозе за кичму - спиналне ортозе.
Члан 40
Осигураном лицу ортозу за горње екстремитете (леву, односно десну) прописује лекар
специјалиста физикалне медицине уз мишљење лекара специјалисте неурологије или лекара
специјалисте ортопедије.
Изузетно од става 1. овог члана, ортозу - штитник за лакат (пар) за осигурано лице до 18
година живота прописује лекар специјалиста - субспецијалиста хематологије.
Осигураном лицу ортозу за доње екстремитете (леву, односно десну) прописује лекар
специјалиста физикалне медицине уз мишљење лекара специјалисте неурологије или лекара
специјалисте неурохирургије или лекара специјалисте ортопедије.
Изузетно од става 3. овог члана, ортозу - штитник за колено (пар) за осигурано лице до 18
година живота прописује лекар специјалиста - субспецијалиста хематологије.
Осигураном лицу ортозу за кичму - спиналну ортозу прописује лекар специјалиста физикалне
медицине уз мишљење лекара специјалисте ортопедије.
Оверу образаца из ст. 1, 3. и 5. овог члана, врши матична филијала уз оцену лекарске комисије
о оправданости прописивања помагала, за ортозе за које је то утврђено Листом помагала.
Лекарска комисија врши проверу функционалности издатих помагала.
- 12 -

Члан 41
Према старосној доби осигураних лица, рокови трајања одређених врста ортоза утврђују се у
најмањој дужини трајања, и то:
I групу - осигурана лица до 18 година живота - 12 месеци,
II групу - осигурана лица преко 18 година живота - 36 месеци.
Члан 42
Уз поједине ортозе за доње екстремитете, осигурано лице има право на ортопедску ципелу на
којој се налази прикључак са одговарајућом врстом скочног зглоба, са или без ограничења, уз
коју добија и ципелу за здраву ногу израђену по мери.
2.2. Ортозе за лечење ишчашених кукова
Члан 43
Осигурано лице до навршених седам година живота има право на ортозу (апарат) за лечење
ишчашених кукова, коју прописује лекар специјалиста ортопедије.
Изузетно од става 1. овог члан, ортозу "Атланта апарат" прописује лекар специјалиста
ортопедије уз мишљење лекара специјалисте физикалне медицине.
Оверу обрасца врши матична филијала, уз оцену лекарске комисије о оправданости
прописивања помагала.
3. Посебне врсте помагала и санитарне справе
3.1. Ортопедске ципеле са улошцима
Члан 44
Ортопедске ципеле са улошцима добија осигурано лице које може да се креће, али због
болести или деформитета стопала, за кретање не може да користи конфекцијску обућу.
Осигурано лице има право на индивидуално израђену ортопедску ципелу по мери или
гипсаном отиску.
Члан 45
Посебни додаци и умеци који се уграђују у ортопедску ципелу из члана 44. овог правилника,
чине њен саставни део.
Члан 46
Ортопедска ципела се израђује од коже или скаја, прилагођена је врсти деформитета, облику
стопала када је оптерећено и скраћењу доњег екстремитета које се надокнађује.
Улошци за ортопедске ципеле израђују се од коже, осим у случају ангиопатије када се израђују
од силикона.

- 13 -

Члан 47
Ортопедске ципеле са улошцима прописује лекар специјалиста физикалне медицине уз
мишљење лекара специјалисте ортопедије, осим за ортопедску ципелу за елефантијазу када
ортопедску ципелу прописује лекар специјалиста - субспецијалиста васкуларне хирургије.
Члан 48
Према старосној доби осигураног лица, рокови трајања ортопедских ципела подељени су у две
групе, и то:
I група - осигурано лице од једне до 18 година живота - 12 месеци,
II група - осигурано лице преко 18 година живота - 18 месеци.
3.2. Инвалидска колица
Члан 49
Осигурано лице старије од три године живота које не може да хода због оштећења
локомоторног система, има право на инвалидска колица (са или без додатака).
Члан 50
Инвалидска колица јесу:
1. инвалидска колица на ручни погон;
2. дечија инвалидска колица.
Врсте инвалидских колица прописују се зависно од степена онеспособљености и
функционалног статуса осигураног лица (антропометријске мере, врста и тежина оштећења).
Осигурано лице има право на одржавање инвалидских колица под условима прописаним овим
правилником.
Сервисирање се врши једном годишње, а први пут обавезно у гарантном року.
Члан 51
Изузетно од члана 50. овог правилника, осигурано лице старије од 16 година живота, има
право на електромоторна инвалидска колица уколико постоји потпуна одузетост доњих
екстремитета, а због делимичне одузетости руку, осигурано лице не може активно да покреће
колица на ручни погон, али покретом главе или прстију може безбедно да управља
електромоторним инвалидским колицима.
Код првог прописивања електромоторних инвалидских колица неопходно је приложити,
психолошко тестирање степена менталне очуваности (ради утврђивања способности
безбедног управљања електромоторним колицима) и писмену сагласност законских
старатеља (за малолетна лица).

- 14 -

Члан 52
У зависности од врсте инвалидских колица, осигураном лицу инвалидска колица прописује
лекар специјалиста физикалне медицине уз мишљење лекара специјалисте ортопедије или
неурологије, односно неурохирургије, или лекар специјалиста неурологије или неурохирургије
уз мишљење лекара специјалисте физикалне медицине.
Оверу обрасца уз реверс за инвалидска колица, врши матична филијала уз оцену лекарске
комисије о оправданости прописивања помагала.
Лекарска комисија врши проверу функционалности издатог помагала.
Члан 53
Осигурано лице, уз електромоторна инвалидска колица, има право и на два акумулатора и
пуњач акумулатора.
Члан 54
Осигурано лице има право само на једна инвалидска колица. Осигурано лице, уз инвалидска
колица има право на текстилни јастук за седиште.
Осигурано лице са квадриплегијом и параплегијом има право на антидекубитус јастук за
инвалидска колица.
Осигурано лице које самостално управља инвалидским колицима на ручни погон, има право и
на пар кожних рукавица за вожњу.

Члан 55
Осигурано лице које већи део времена проводи у кревету због здравственог стања, има право
на тоалетна колица.
3.3.1. Помоћна помагала за олакшавање кретања
Члан 56
Осигурано лице са оштећењем локомоторног система има право на помоћна помагала за
олакшавање кретања.
Члан 57
Помоћна помагала за олакшавање кретања јесу:
1. дрвене подпазушне штаке на подешавање (једна или пар);
2. метални штап за ходање, са три или четири тачке ослонца;
3. метални ортопедски штап са кривином;
4. металне подлакатне штаке.

- 15 -

Члан 58
Изузетно од члана 57. овог правилника, осигурано лице које због оштећења локомоторног
система и придружених обољења не може да се креће уз помоћ штапа или штака, има право
на одговарајући сталак за ходање (ходалицу).
Члан 59
Слепо осигурано лице које је делимично парализовано има право на метални ортопедски штап
са кривином.
Члан 60
Помоћна помагала за олакшавање кретања прописује лекар специјалиста ортопедије, или
лекар специјалиста физикалне медицине или лекар специјалиста неурологије, уз мишљење
лекара специјалисте неурологије или лекара специјалисте ортопедије за поједина помагала.
Оверу обрасца уз реверс врши матична филијала уз оцену лекарске комисије о оправданости
прописивања помагала и електронским путем доставља податке изабраном лекару осигураног
лица о прописаним помагалима за олакшавање кретања.
На основу података из става 2. овог члана о прописаном помагалу за олакшавање кретања,
изабрани лекар на обрасцу прописује еластичне гуме за помоћна помагала за олакшавање
кретања.
Члан 61
Према старосној доби осигураног лица, рокови трајања дрвених подпазушних штака на
подешавање подељени су у две групе, и то:
I група - осигурана лица до 18 година живота - 12 месеци,
II група - осигурана лица преко 18 година живота - 36 месеци.
Изузетно, за дрвене потпазушне штаке на подешавање, код привремених стања, утврђен је
јединствен рок трајања од два до четири месеца.
Члан 62
Осигурано лице, уз поједина помоћна помагала за олакшавање кретања, има право и на
одговарајуће еластичне гуме чији је рок трајања најмање два месеца.
3.3.2. Остала помоћна помагала
Члан 63
Остала помоћна помагала јесу:
1. болнички кревет са трапезом;
2. собна дизалица;
3. антидекубитус душеци;
4. појасеви.
- 16 -

Члан 64
Осигурано лице, које мора због болести или повреде дужи временски период да лежи у
кревету, има право на болнички кревет са трапезом, односно собну дизалицу, односно
одговарајући антидекубитус душек према индикацијама у Листи помагала, уз постојање
одговарајућих стамбено-комуналних услова неопходних за коришћење овог помагала.
Члан 65
Болнички кревет са трапезом, собну дизалицу и антидекубитус душек прописује лекар
специјалиста физикалне медицине уз мишљење лекара специјалисте неурологије или
неурохирургије.
Оверу обрасца уз реверс за помоћна помагала за која је то Листом помагала прописано, врши
матична филијала уз оцену лекарске комисије о оправданости прописивања помагала у односу
на медицинске индикације и утврђивање стамбено-комуналних услова (услови становања)
осигураног лица.
Проверу функционалности издатог помагала врши лекарска комисија.
Члан 66
Право на одређену врсту појаса, има осигурано лице са хернијом, коме због општег
здравственог стања не може да се изврши хируршка интервенција.

Члан 67
Појас прописује лекар специјалиста хирургије уз мишљење лекара специјалисте интерне
медицине да осигураном лицу због здравственог стања није могуће извршити операцију.
Члан 68
Према старосној доби осигураног лица, рокови трајања појасева подељени су у две групе, и то:
I група - осигурана лица до 18 година живота - 8 месеци,
II група - осигурана лица преко 18 година живота - 12 месеци.
3.4. Санитарне справе
Члан 69
Санитарне справе јесу:
1. ендотрахеалне каниле;
2. електрични инхалатор са маском;
3. концентратор кисеоника;
4. диск подлоге за стоме и кесе уз диск подлоге;
5. урин катетери и уринарни кондом;
6. пелене;
7. помагала за лечење и контролу шећерне болести.

- 17 -

Члан 70
Осигурано лице са трајном трахеостомом има право на два комада одговарајуће врсте
ендотрахеалне каниле.
Ендотрахеалну канилу прописује лекар специјалиста отоларингологије (у даљем тексту: ОРЛ).
Члан 71
Осигурано лице узраста до 18 година живота које болује од трајне астме, као и осигурано лице
старије од 65 година живота које болује од тешког облика хроничне опструктивне болести
плућа (ХОБП) као и осигурано лице оболело од цистичне фиброзе има право на електрични
инхалатор са маском ради примене инхалационе терапије.
Електрични инхалатор са маском прописује лекар специјалиста - субспецијалиста пулмологије
или лекар специјалиста пнеумофтизиологије.
Оверу обрасца уз реверс врши матична филијала, уз оцену лекарске комисије о оправданости
прописивања помагала у односу на медицинске индикације и утврђивање одговарајућих
стамбених услова за инсталирање и правилну примену апарата.
Проверу функционалности издатог помагала врши лекарска комисија.
Према старосној доби осигураног лица, рокови трајања електричног инхалатора са маском
подељени су у две групе и утврђују се у најмањој дужини трајања, и то:
I група - осигурана лица оболела од астме узраста до 18 година живота и лица оболела од
цистичне фиброзе - 5 година
II група - осигурана лица која болују од ХОБП преко 65 година живота - 8 година.
Члан 72
Осигурано лице које има хроничну респираторну инсуфицијенцију, а болест је стабилна
најмање три недеље и потребно је дуготрајно лечење кисеоником у кућним условима, има
право на концентратор кисеоника са протоком кисеоника два до три литра у минуту (у даљем
тексту: концентратор кисеоника).
Члан 73
Концентратор кисеоника прописује лекар специјалиста - субспецијалиста пулмологије уз
мишљење једног лекара субспецијалисте пулмологије или лекар специјалиста
пнеумофтизиологије уз мишљење једног лекара специјалисте пнеумофтизиологије из
здравствене установе која обавља делатност пнеумофтизиолошке заштите.
Оверу обрасца уз реверс врши матична филијала уз оцену лекарске комисије о оправданости
прописивања концентратора кисеоника у односу на медицинске индикације и утврђивање
одговарајућих стамбених услова за инсталирање и правилну примену апарата.
Концентратор кисеоника се, према овереном обрасцу, испоручује здравственој установи која
обавља делатност пнеумофтизиолошке заштите на основу чијег је мишљења образац
сачињен и оверен.

- 18 -

Концентратор кисеоника се осигураном лицу издаје у здравственој установи из става 3. овог
члана, која одређује лекаре специјалисте да врше контролу правилног коришћења издатог
помагала.
Здравствена установа из става 3. овог члана води посебну евиденцију о издатим
концентраторима кисеоника.
У Републичком заводу образује се централни регистар издатих концентратора кисеоника на
основу података здравствене установе из става 5. овог члана.
Члан 74
Осигурано лице које има изведену привремену или сталну илеостому, колостому или
уростому, после тешких операција гастроинтестиналног и урогениталног система има право,
по свакој изведеној стоми, на одговарајуће диск подлоге за стому и кесе уз диск подлогу.
Осигурано лице има право и на материјал за негу, односно одржавање стоме, у случају
иритације коже око стоме, односно постојања ожиљака који онемогућавају несметану
апликацију диск подлоге.
Члан 75
Одговарајуће диск подлоге за стому и кесе уз диск подлогу прописује изабрани лекар, на
основу мишљења једног лекара специјалисте хирургије или једног лекара специјалисте
урологије за привремену илеостому, колостому или уростому. За сталну илеостому, колостому
или уростому лекар специјалиста хирургије или лекар специјалиста урологије даје мишљење
само код првог прописивања диск подлоге за стому и кесе уз диск подлогу.
Изабрани лекар прописује помагала из става 1. овог члана на лекарском рецепту према
количинама утврђеним на месечном нивоу, за период од три месеца.
Члан 76
Осигурано лице са изведеном привременом или сталном стомом код кога постоји јако
ослабљена мускулатура трбушног зида, има право и на трбушни еластични појас са отвором
за стому.
Члан 77
Осигурано лице код кога је немогуће пражњење бешике путем контролисане (вољне) дренаже,
има право на стални "Фоли урин катетер" (са урин кесама са испустом) или уринарни кондом
(са урин кесама са испустом).
Изузетно од става 1. овог члана, осигурано лице са неурогеном ретенцијом или са
ортотопичном бешиком код кога је немогућа контрола пражњења бешике, а обучено је за
самокатетеризацију, има право на ПВЦ урин катетер за једнократну употребу, осим у случају
појаве уринарне инфекције, када има право на лумбрификовани урин катетер за једнократну
употребу.
Члан 78
Изабрани лекар прописује урин катетер или уринарни кондом, са урин кесама са испустом, на
лекарском рецепту према количинама утврђеним на месечном нивоу, за период од три месеца,
на основу мишљења лекара специјалисте урологије.
- 19 -

Члан 79
Осигурано лице код кога постоји невољно пражњење црева односно бешике, уместо помагала
из члана 77. овог правилника, има право на пелене.
Изабрани лекар прописује пелене из става 1. овог члана на лекарском рецепту према
количинама утврђеним на месечном нивоу, за период од три месеца, на основу мишљења
лекара одговарајуће специјалности.
Члан 80
Осигурано лице оболело од шећерне болести (Д. Меллитус), које се лечи инсулином у облику
бочица, има право на комплет пластичних шприцева и игала за давање инсулина, које
прописује изабрани лекар на основу мишљења лекара субспецијалисте ендокринолога или
лекара специјалисте интерне медицине или лекара специјалисте педијатрије, на лекарском
рецепту према количинама утврђеним на месечном нивоу, за период од три месеца.
Осигурано лице оболело од шећерне болести (Д. Меллитус), које се лечи инсулином
прописаним у облику карпула, има право на пен шприц.
Пен шприц прописује лекар субспецијалиста ендокринологије или лекар специјалиста интерне
медицине или лекар специјалиста педијатрије. Оверу обрасца за пен шприц врши матична
филијала уз оцену лекарске комисије о оправданости прописивања.
Осигурано лице узраста до 26 година живота као и трудница (без обзира на године живота),
који користе инсулин прописан у облику карпула за пен шприц има право на одређен број
одговарајућих игала за пен шприц према броју прописаних дневних доза инсулина. Остала
осигурана лица која користе пен шприц или инсулин у облику карпула са дозером са Листе
лекова који се прописују и издају на терет средстава здравственог осигурања, имају право на
одговарајуће игле за пен шприц у количини од 30 комада месечно независно од броја
прописаних дневних доза инсулина.
Игле за пен шприц прописује изабрани лекар на лекарском рецепту према количинама
утврђеним на месечном нивоу, за период од три месеца.
Члан 81
Осигурано лице оболело од шећерне болести (D.Mellitus) које се лечи инсулином, узраста до
26 година живота или трудница (без обзира на године живота) независно од броја дневних
доза инсулина, као и осигурано лице старије од 26 година живота које је на интензивираној
конвенционалној терапији (четири и више доза инсулина дневно), има право на апарат за
самоконтролу нивоа шећера у крви.
Апарат за самоконтролу нивоа шећера у крви прописује лекар субспецијалиста
ендокринологије или лекар специјалиста интерне медицине или лекар специјалиста
педијатрије.
Оверу обрасца за прописивање помагала уз реверс за апарат за самоконтролу нивоа шећера
у крви, врши матична филијала, уз оцену лекарске комисије о оправданости прописивања
помагала.

- 20 -

Осигурано лице из става 1. овог члана коме је одобрен апарат за самоконтролу нивоа шећера
у крви има право на одређен број одговарајућих тест трака за одобрен апарат (са или без
ланцета). Осигурано лице које има право на одговарајући број ланцета а поседује аутоматску
ланцету (ланцетар), уместо ланцета има право на одређен број уметака за аутоматску ланцету
(ланцетар).
Изабрани лекар прописује помагала из става 4. овог члана на основу мишљења лекара
субспецијалисте ендокринолога или лекара специјалисте интерне медицине или лекара
специјалисте педијатрије, на лекарском рецепту према количинама утврђеним на месечном
нивоу, за период од три месеца.
Осигурано лице узраста до 26 година живота оболело од D.Mellitus на интензивираној
конвенционалној терапији (више од две дневне дозе), са нестабилном инсулин зависном
шећерном болести, има право на урин тест траке за окуларно очитавање шећера и ацетона у
урину, уколико је оспособљено за спровођење самоконтроле и лечења шећерне болести.
Осигурано лице узраста преко 26 година живота оболело од D.Mellitus које се дијализира, има
право на тест траке за окуларно очитавање нивоа шећера у крви (без апарата) са
одговарајућим бројем ланцета за вађење крви.
Изабрани лекар прописује помагала из става 6. овог члана на основу мишљења лекара
субспецијалисте ендокринолога или лекара специјалисте интерне медицине или лекара
специјалисте педијатрије, на лекарском рецепту према количинама утврђеним на месечном
нивоу, за период од три месеца.
Члан 82
Осигураном лицу код кога је у периоду од шест месеци интензивне конвенционалне терапије
(четири и више доза инсулина), утврђена незадовољавајућа гликорегулација, спољну
инсулинску портабилну пумпу прописује лекар субспецијалиста ендокринологије или лекар
специјалиста педијатрије субспецијалиста ендокринологије здравствене установе која обавља
делатност на терцијарном нивоу уз мишљење лекара субспецијалисте ендикринологије или
лекара специјалисте педијатрије субспецијалисте ендокринологије из здравствене установе
која обавља делатност на терцијарном нивоу.
Осигурано лице има право и на потрошни материјал за спољну инсулинску портабилну пумпу у
количини утврђеној на месечном нивоу, са издавањем на шестомесечном нивоу.
Оверу обрасца уз реверс врши матична филијала, уз оцену лекарске комисије о оправданости
прописивања спољне инсулинске портабилне пумпе у односу на медицинске индикације и уз
неопходну медицинску документацију.
Спољна инсулинска портабилна пумпа се, према овереном обрасцу, испоручује здравственој
установи из става 1. овог члана.
Спољна инсулинска портабилна пумпа се осигураном лицу издаје у здравственој установи из
става 1. овог члана, која одређује лекаре специјалисте да врше контролу правилности
коришћења издатог помагала.
Здравствена установа из става 1. овог члана води посебну евиденцију о издатим спољним
инсулинским портабилним пумпама.
У Републичком заводу образује се централни регистар издатих спољних инсулинских
портабилних пумпи на основу података које воде здравствене установе из става 5. овог члана.

- 21 -

Члан 82а
Силиконски упијајући фластер осигураном лицу оболелом од урођене булозне епидермолизе
прописује изабрани лекар на лекарском рецепту према количинама утврђеним на месечном
нивоу, за период од три месеца.
4. Очна помагала
Члан 83
Очна помагала јесу:
1. наочаре рам и стакла за корекцију;
2. телескопске наочаре (наочаре са специјалним системом сочива);
3. лупа (стакло за повећање);
4. контактна сочива;
5. очне протезе;
6. тифлотехничка помагала.
Члан 84
Осигурано лице има право на наочаре са стаклима (минералним), за корекцију оштрине вида
на даљину и близину и то:
1. осигурано лице од седам до 18 година живота, без обзира на диоптрију;
2. осигурано лице старије од 18 година живота, ако на оба ока има диоптрију већу од ± 2,0;
3. осигурано лице старије од 18 година живота, ако има само једно око и диоптрију већу од ± 2
Д.
Осигурано лице има право на наочаре са пластичним стаклима за корекцију оштрине вида на
даљину и близину и то:
1. осигурано лице до навршених седам година живота, без обзира на диоптрију на једном или
оба ока;
2. осигурано лице старије од седам година живота, има право на наочаре са пластичним
стаклима ако на једном или оба ока има диоптрију већу од ± 5,0 D.
Осигурано лице има право на наочаре са лентикуларним стаклима са диоптријом већом од
± 8,0 D, на основу мишљења лекара специјалисте офталмологије из здравствене установе која
обавља здравствену делатност на терцијарном нивоу.
Осигурано лице има право на призма - фолију за наочаре, после операције разрокости,
уколико се и даље јавља дупли вид.

- 22 -

Члан 85
Наочаре за корекцију вида из члана 84. овог правилника, прописује лекар специјалиста
офталмологије.
Призму - фолију за наочаре из члана 84. става 4. овог правилника, прописује лекар
специјалиста офталмологије на основу отпусне листе о извршеној хируршкој интервенцији.
Оверу образаца из ст. 1. до 3. овог члана, врши матична филијала.
Члан 86
Рокови трајања наочара, према старосној доби осигураних лица, подељени су у две групе, и
то:
I група - осигурана лица до 18 година живота - 24 месеца,
II група - осигурана лица преко 18 година живота - 60 месеци.
Члан 87
Нова минерална или пластична стакла у диоптријама, одобравају се осигураном лицу, пре
истека одређеног рока трајања, ако се разлика, у сферној или у цилиндричној корекцији,
измени за 1,0 D.
Члан 88
Слабовидо осигурано лице, има право на телескопске наочаре (наочаре са специјалним
системом сочива) или лупу (стакло за повећање).
Помагало из става 1. овог члана прописује лекар специјалиста офталмологије из здравствене
установе која обавља здравствену делатност на терцијарном нивоу ако ће осигурано лице
ношењем телескопских наочара или коришћењем лупе постићи задовољавајућу оштрину вида
која ће му омогућити школовање или обављање послова занимања по основу кога је
здравствено осигуран.
Оверу обрасца из става 2. овог члана, врши матична филијала уз оцену лекарске комисије о
оправданости прописивања телескопских наочара или лупе.
Члан 89
Осигурано лице има право на мека или терапеутска контактна сочива.
Осигурано лице старије од 16 година живота има право на тврда или гаспермеабилна
контактна сочива, уколико није остварило право на мека контактна сочива.
Члан 90
Контактна сочива прописује лекар специјалиста офталмологије, а оверу обрасца врши
матична филијала уз оцену лекарске комисије о оправданости прописивања.

- 23 -

Члан 91
За мека контактна сочива, зависно од старосне доби осигураног лица, утврђен рок трајања, и
то:
- за осигурана лица до три године живота - шест месеци,
- за осигурана лица од три до 16 година живота - 12 месеци,
- за осигурана лица старија од 16 година живота - 18 месеци.
Члан 92
Осигурано лице коме недостаје део или цела очна јабучица, има право на очну протезу.
Очна протеза израђује се од акрилата у стандардном облику и величини и може бити пуна или
љуспаста.
Ако стандардни облик и величина очне протезе, не одговара облику и величини коњуктивалне
врећице, израђује се очна протеза по мери.
Члан 93
Изузетно, осигурано лице, у фази припреме очне дупље за стављање сталне очне протезе,
после хируршке интервенције (енуклеација очне јабучице), има право на привремену прву
протезу за формирање очне дупље.
Члан 94
Очне протезе прописује лекар специјалиста офталмологије из здравствене установе која
обавља здравствену делатност на терцијарном нивоу а оверу обрасца врши матична филијала
уз оцену лекарске комисије о оправданости прописивања.
Члан 95
Осигурано лице старије од 18 година живота има право на сервисирање очне протезе полирањем, једном годишње.
Члан 96
За очне протезе, у зависности од старосне доби осигураног лица, утврђен је рок трања, и то:
I група - осигурана лица до 18 година живота - 12 месеци,
II група - осигурана лица преко 18 година живота - 48 месеци.
Члан 97
Слепо осигурано лице, има право на тифлотехничка помагала.
Осигурано слепо лице обучено за коришћење Брајевог писма, има право на Брајеву писаћу
машину.
Осигурано слепо лице има право на репродуктор уколико је члан библиотеке или је на
школовању.
- 24 -

Осигурано слепо лице има право на Брајев сат за слепе - ручни, осим када има недостатак или
одузетост једне руке, због чега има право на џепни Брајев сат.
Осигурано слепо лице има право на наочаре са тамним стаклима од пластичне масе.
Осигурано слепо лице има право на бели штап за слепе.
Осигурано лице које је истовремено и слепо и глуво има право на ултразвучни штап.
Право на говорни софтвер за српски језик за слепа лица, има слепо осигурано лице: ученик почев од В разреда основне школе, студент, запослени као и лице коме поседовање софтвера
може помоћи око конкретног радног ангажовања, ако поседују компјутер одговарајуће
конфигурације без ове врсте говорног софтвера.
Осигурано лице има право на помагала из ст. 2. и 3. овог члана, ако право на помагала није
остварило по прописима о пензијском и инвалидском осигурању.
Члан 98
Брајеву писаћу машину и репродуктор прописује лекар специјалиста офталмологије, а оверу
обрасца уз реверс врши матична филијала уз оцену лекарске комисије о оправданости
прописивања помагала.
Брајев сат за слепе прописује лекар специјалиста офталмологије, а оверу обрасца врши
матична филијала уз оцену лекарске комисије о оправданости прописивања помагала.
Наочаре са тамним стаклима од пластичне масе и бели штап за слепе прописује лекар
специјалиста офталмологије, а оверу обрасца врши матична филијала.
Ултразвучни штап за слепе прописује лекар специјалиста офталмологије на основу мишљења
лекара специјалисте ОРЛ, а оверу обрасца уз реверс врши матична филијала уз оцену
лекарске комисије о оправданости прописивања.
Говорни софтвер за српски језик за слепа лица, прописује лекар специјалиста офталмологије и
одговарајуће потврде организације Савеза слепих Србије, а оверу обрасца врши матична
филијала.
5. Слушна помагала
Члан 99
Осигурано лице које има обострани трајни губитак слуха преко 40 децибела (у даљем тексту:
DB), односно 60 DB у најмање две фреквенције говорног подручја (1000-4000 херца (у даљем
тексту: Hz), има право на одговарајући слушни апарат (амплификатор), ако се њиме постиже
задовољавајући ниво говорне комуникације и слушне рехабилитације.

- 25 -

Члан 100
Осигурано лице има право на слушни апарат одговарајућих електроакустичних својстава,
према врсти и степену оштећења слуха, које својим мишљењем утврди лекар специјалиста
ОРЛ - субспецијалиста аудиолог или лекар специјалиста ОРЛ одговарајуће здравствене
установе, на основу извршених вокалних и тоналних аудиолошких испитивања.
Осигурано лице узраста до 18 година живота са обостраним трајним оштећењем слуха, преко
40 DB у најмање две говорне фреквенције (1000-4000 Hz), има право на два слушна апарата
ако се на тај начин омогућава успешна рехабилитација слуха и развој говора, а остала
осигурана лица имају право на један слушни апарат.
Члан 101
Осигурано лице код кога анатомски услови онемогућавају коришћење стандардног уметка за
ушни канал, има право на израду индивидуалног уметка за ушни канал - индивидуалне оливе,
за коју оверу обрасца врши матична филијала уз оцену лекарске комисије о оправданости
прописивања.
Члан 102
Слушне апарате прописује лекар специјалиста ОРЛ - субспецијалиста аудиолог или лекар
специјалиста ОРЛ, а оверу обрасца уз реверс, врши матична филијала уз оцену лекарске
комисије о оправданости прописивања слушног апарата.
Проверу функционалности испорученог помагала врши лекарска комисија.
Члан 103
Рокови трајања слушних апарата према старосној доби и степену оштећења слуха осигураних
лица, подељени су у две групе, и то:
I група - осигурана лица до 18 година живота - 24 месеца,
II група - осигурана лица преко 18 година живота - 60 месеци.
Члан 104
Осигурано лице са уграђеним кохлеарним имплантом, након шест недеља од извршене
операције, а по истеку две недеље од укључења заушног процесора, има право на специјалне
батерије за заушни процесор, у броју утврђеном овим правилником на месечном нивоу, а
издају се за период од три месеца.
6. Помагала за омогућивање гласа и говора
Члан 105
Осигурано лице код кога постоји трајни губитак способности гласа и моћи говора због
ларингектомије, под условом да учењем езофагеалног говора не постоји могућност да се
оспособи за споразумевање и да је тестирањем утврђено да се коришћењем апарата за
омогућавање говора - електроларингса, може оспособити за споразумевање са околином, има
право на апарат - електроларингс са две батерије и пуњачем за батерије.

- 26 -

Члан 106
Електроларингс прописује лекар специјалиста ОРЛ уз отпусну листу и мишљење лекара
специјалисте ОРЛ - субспецијалисте фонијатра из здравствене установе која обавља
здравствену делатност на терцијарном нивоу, а оверу обрасца уз реверс врши матична
филијала уз оцену лекарске комисије о оправданости прописивања.
Лекарска комисија врши проверу функционалности издатог помагала.
7. Стоматолошке надокнаде
Члан 107
Стоматолошке надокнаде су:
1. мобилне (покретне) зубне надокнаде за лица старија од 65 година живота;
2. покретни ортодонтски апарати за осигурана лица до 18 година живота;
3. надокнаде код урођених или стечених аномалија орофацијалног система.
Члан 108
Стоматолошке надокнаде прописује изабрани стоматолог или лекар специјалиста
стоматолошке протетике или лекар специјалиста ортопедије вилица.
Оверу обрасца за стоматолошке надокнаде врши матична филијала.
Изабрани стоматолог или лекар специјалиста из става 1. овог члана који је прописао
стоматолошку надокнаду врши и проверу функционалности стоматолошке надокнаде.
Члан 109
Према старосној доби осигураног лица, рокови утврђени у најмањој дужини трајања за тоталне
или парцијалне протезе код урођених аномалија орофацијалног система, подељени су у две
групе:
I група - осигурана лица до 18 година живота -12 месеци,
II група - осигурана лица преко 18 година живота - 48 месеци.
Према старосној доби осигураног лица, рокови утврђени у најмањој дужини трајања за
фацијалне епитезе подељени су у две групе:
I група - осигурана лица до 18 година живота - 12 месеци,
II група - осигурана лица преко 18 година живота - од 36 до 48 месеци.

- 27 -

По истеку најкраћих рокова трајања прописаних овим правилником, осигурано лице има право
на нову стоматолошку надокнаду, само у случају да је лекар стоматолог са одговарајућом
специјализацијом утврдио да је дотадашња стоматолошка надокнада постала неупотребљива.
Гарантни рок за стоматолошке надокнаде износи половину утврђеног најкраћег рока трајања.
Терет гаранције квалитета материјала и израде стоматолошке надокнаде у гарантном року,
сноси здравствена установа која је израдила стоматолошку надокнаду.
У периоду од истека гарантног рока за израду до истека рока трајања стоматолошке
надокнаде, трошкове поправке (лепљења) сноси Републички завод.
Члан 110
Стандардни материјал за израду стоматолошких надокнада је акрилат, осим за одређене
врсте надокнада код урођених или стечених аномалија орофацијалног система, где се уместо
акрилата користи силикон.
XII ОБРАСЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОМАГАЛА
Члан 111
Обрасци за остваривање права на помагала су:
1. Образац за прописивање и одржавање помагала - "Образац ОПП";
2. Лекарски рецепт - "Образац ЛР-1"
3. Образац реверса
4. Оцена првостепене лекарске комисије - Обрасци ОЛК-СП 1 и ОЛК-СП 2;
5. Оцена другостепене лекарске комисије - Обрасци ОЛК-СП 3 и ОЛК-СП 4.
Члан 112
Образац за прописивање и одржавање помагала - "Образац ОПП" из члана 111. тачка 1. овог
правилника је лист формата А4 (димензија 210 mm X 297 mm) са серијским бројем и посебном
заштитом плаве боје, штампан црном бојом на хартији беле боје.
Образац из става 1. овог члана садржи, на полеђини, оверу матичне филијале, која се
попуњава за помагала за која је Листом помагала прописана овера матичне филијале.
Списак помагала по шифрама и називима утврђеним према Листи помагала и Шифарнику
помагала, која се прописују на обрасцу из става 1. овог члана, одштампан је уз овај правилник
и чини његов саставни део.

- 28 -

Члан 113
На лекарском рецепту из члана 111. тачка 2. овог правилника, изабрани лекар прописује
осигураном лицу помагала која се издају у апотеци.
Помагала која изабрани лекар прописује на лекарском рецепту утврђена су на месечном нивоу
а издају се у количини одређеној у Листи помагала.
Списак помагала по шифрама и називима утврђеним према Листи помагала и Шифарнику
помагала, која се прописују на лекарском рецепту из става 1. овог члана, одштампан је уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Члан 114
(Брисан)
Члан 115
Образац реверса, прописан овим правилником, одштампан је уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Реверс се попуњава у три примерка. Један примерак обрасца реверса задржава матична
филијала при овери обрасца за прописивање помагала, а два примерка обрасца реверса
враћају се осигураном лицу, које их предаје испоручиоцу помагала. Испоручилац помагала оба
примерка обрасца реверса оверава, један примерак обрасца реверса враћа осигураном лицу,
а други примерак обрасца реверса доставља филијали уз рачун за испоручено помагало.
Образац из става 1. овог члана је лист формата А4 (димензије 210 x 297 мм) са серијским
бројем и посебном заштитом зелене боје, штампан црном бојом на хартији беле боје.
Члан 116
За помагала за која је Листом помагала прописана оцена лекарске комисије, првостепена
лекарска комисија на обрасцима оцене првостепене лекарске комисије ОЛК-СП1 и ОЛК-СП2 (у
даљем тексту: ОЛК-СП1 и ОЛК-СП2) даје оцену о оправданости прописивања помагала, оцену
о функционалности помагала, оцену о употребљивости помагала, оцену о оправданости
сервисирања помагала, оцену о поправци дела помагала и замени дела помагала.
На обрасцима оцене другостепене лекарске комисије ОЛК-СП3 и ОЛК-СП4 (у даљем тексту:
ОЛК-СП3 и ОЛК-СП4), даје се оцена другостепене лекарске комисије у поступку остваривања
права на помагала по приговору осигураног лица.
Обрасци ОЛК-СП1 до ОЛК-СП4 одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
Обрасци из ст. 1. и 2. овог члана попуњавају се и штампају преузимањем електронским путем
из Матичне евиденције о остваривању права осигураних лица (МЕОП-а), коју води Републички
завод.
Члан 117
Обрасце из чл. 112, 113, 115. и 116. штампа понуђач кога изабере и овласти Републички завод,
у складу са прописима којима се уређује област јавних набавки.

- 29 -

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 118
Осигурано лице које на дан ступања на снагу овог правилника користи права на помагала
стечена по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог правилника, наставља да
користи стечена права до истека утврђеног рока трајања помагала.
Члан 119
Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о помагалима која се
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", бр. 96/05
и 102/05).
Самостални чланови Правилника о изменама и допунама
Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава
обавезног здравственог осигурања
("Сл. гласник РС", бр. 80/2010)
Члан 56
Осигурана лица која на дан почетка примене овог правилника остварују права или су у
поступку остваривања права на помагала по прописима који су важили до дана почетка
примене овог правилника, настављају да користе право на помагала у складу са тим
прописима, осим ако су одредбе овог правилника повољније за осигурана лица.
Члан 57
Управни одбор Републичког завода утврдиће пречишћен текст Правилника о медицинскотехничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, који
се објављује у "Службеном гласнику Републике Србије".
Члан 58
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије", а примењује се од 1. марта 2011. године.

- 30 -

LISTA POMAGALA
1. Protetička sredstva (proteze)
Tabela 1

Šifra

1

Naziv pomagala

2
Proteze za gornje ekstremitete

001 Estetska proteza šake

Podlakatna (transradijalna)
002
estetska proteza (pasivna)

Indikacije

Propisivanje

3

4

Rok trajanja najmanje u
mesecima
III
II
grupa grupa IV
I
grupa preko preko grupa
18 preko
7
65g
do
do 7g do
65g
18g
5

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
Osigurano lice kod koga postoji:
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
- St. post amputationem digitorum et manus, gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
- urođeni nedostatak šake i prstiju (Aplasia
manus et digiti (digitorum) congenita G 71.3) mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

36

60

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

36

60

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem antebrachii
- urođeni nedostatak podlaktice (Aplasia
antebrachii et manus congenita Q 71.2)

Podlakatna (transradijalna)
egzoskeletna mehanička proteza
003
sa ugrađenom šakom (radna funkcionalna proteza)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem antebrachii
- urođeni nedostatak podlaktice

Podlakatna (transradijalna)
endoskeletna mehanička proteza
117
sa ugrađenom šakom (radna funkcionalna proteza)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem antebrachii
- urođeni nedostatak podlaktice

Podlakatna (transradijalna)
004
mioelektrična proteza

Osigurano lice starije od 5 godina:
- St. post amputationem antebrachii bill. sa
ultrakratkim patrljkom uz priložen test
separacije i psihološko testiranje

005

Nadlakatna (transhumeralna)
estetska proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem brachii
- urođeni nedostatak nadlaktice

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

36

60

12

18

36

60

24

36

36

60

12

18

36

60

12

18

36

60

12

18

36

60

Nadlakatna (transhumeralna)
endoskeletna mehanička proteza
007
sa spoljnim lakatnim zglobom
(radna - funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem brachii
- urođeni nedostatak nadlaktice

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

36

60

Mehanoelektrična nadlakatna
008 (transhumeralna) proteza
(Hibridna)

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
Osigurano lice kod koga postoji:
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
- St. post amputationem brachii bilateralis uz gde se rehabilituje
očuvan pokret u ramenu, ultrakratki patrljak i - za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
psihološko testiranje
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

36

60

60

10
god.

Nadlakatna (transhumeralna)
Osigurano lice kod koga postoji:
egzoskeletna - mehanička proteza
006
- St. post amputationem brachii
s mehaničkim zglobom (radna - urođeni nedostatak nadlaktice
funkcionalna)

Nadlakatna (transhumeralna)
Osigurano lice kod koga postoji:
endoskeletna - mehanička proteza
118
- St. post amputationem brachii
s mehaničkim zglobom (radna - urođeni nedostatak nadlaktice
funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem art.
Humeroscapularis

009

Estetska proteza posle
dezartikulacije ramena

010

Navlaka za patrljak (nadlakatna ili Osigurano lice kod koga postoji:
podlakatna)
- nedostatak nadlaktice ili podlaktice

011

Elastični zavoj
(2 komada)

Osigurano lice kod koga postoji:
- amputacija gornjeg ekstremiteta u fazi
pripreme patrljka za protetisanje

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne medicine kada se
propisuje uz protezu
- izabrani lekar kada se propisuje bez
proteze
- lekar spec. fizikalne medicine kada se
propisuje uz protezu
- izabrani lekar kada se propisuje bez
proteze

12

18

36

60

2 meseca

2 meseca

Proteze za donje ekstremitete

Proteza posle delimične
amputacije stopala - po Pirogofu,
012
Šopartu i Lisfranku (Pirogoff,
Chopart, Lisfranc)

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
Osigurano lice kod koga postoji:
posle izvršene hirurške intervencije i uz
- St. post amputationem digitorum et partium mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
pedis
gde se rehabilituje
- urođeni nedostatak dela stopala i prstiju
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
(Aplasia pedum et digitorum congenita Q
- lekarska komisija
72.3)
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

24

60

Potkolena proteza posle
013 amputacije stopala po Sajmu
(Syme)

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
Osigurano lice kod koga postoji:
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
- St. post amputationem regionis malleoli et
gde se rehabilituje
pedis
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
- urođeni nedostatak stopala i dezartikulacija
mišljenje lekara spec. ortopeda
u skočnom zglobu
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

24

60

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

24

60

12

18

24

60

12

18

24

60

12

18

24

60

Potkolena (transtibijalna)
014 egzoskeletna plastična proteza
(funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transtibiialis
- St. post amputationem transtibiialis sa
kožno-mišićnim transplantatom (uz
mogućnost održavanja visokog higijenskog
nivoa) u kom slučaju se dodaje i silikonski
umetak u ležište
- urođeni nedostatak potkolenice i stopala
(Aplasia cruris et pedis congenita Q 72.2)

Potkolena (transtibijalna)
119 endoskeletna proteza
(funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transtibiialis
- St. post amputationem transtibiialis sa
kožno-mišićnim transplantatom (uz
mogućnost održavanja visokog higijenskog
nivoa) u kom slučaju se dodaje i silikonski
umetak u ležište
- urođeni nedostatak potkolenice i stopala
(Aplasia cruris et pedis congenita Q 72.2)

Potkolena (transtibijalna) drvena
015
proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transtibiialis
- urođeni nedostatak potkolenice i stopala
(Aplasia cruris et pedis congenita Q 72.2)

Proteza posle dezartikulacije
016 kolena egzoskeletna
(funkcionalna)

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
Osigurano lice kod koga postoji:
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
- St. post amputationem genus
gde se rehabilituje
- urođeni nedostatak cele potkolenice u nivou
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
kolena (Aplasia cruris et pedis congenita Q
mišljenje lekara spec. ortopeda
72.2)
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Proteza posle dezartikulacije
120 kolena endoskeletna
(funkcionalna)

Natkolena (transfemoralna)
017 egzoskeletna plastična proteza
(funkcionalna)

Natkolena (transfemoralna)
121 endoskeletna proteza
(funkcionalna)

018

Natkolena (transfemoralna)
drvena proteza (gerijatrijska)

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
Osigurano lice kod koga postoji:
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
- St. post amputationem genus
gde se rehabilituje
- urođeni nedostatak cele potkolenice u nivou
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
kolena (Aplasia cruris et pedis congenita Q
mišljenje lekara spec. ortopeda
72.2)
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
Osigurano lice kod koga postoji:
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
- St. post amputationem transfemoralis
- urođeni nedostatak potkolenice i dela butne - za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
kosti
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
Osigurano lice kod koga postoji:
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
- St. post amputationem transfemoralis
gde se rehabilituje
- urođeni nedostatak potkolenice i dela butne - za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
kosti
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
Osigurano lice starije od 65 godina života kod
gde se rehabilituje
koga postoji:
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
- St. post amputationem transfemoralis
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

24

60

12

18

24

60

12

18

24

60

-

-

-

60

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
Proteza posle dezartikulacije kuka Osigurano lice kod koga postoji:
019
egzoskeletna (funkcionalna)
- St. post amputationem coxae
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine
ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu
posle izvršene hirurške intervencije i uz
mišljenje lekara spec. fizikalne medicine ZU
gde se rehabilituje
Proteza posle dezartikulacije kuka Osigurano lice kod koga postoji:
122
- za ostale: spec. fizik. medicine uz
endoskeletna (funkcionalna)
- St. post amputationem coxae
mišljenje lekara spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne medicine kada se
Navlaka za patrljak (potkolena ili Osigurano lice kod koga postoji:
propisuje uz protezu
020
natkolena)
- nedostatak potkolenice ili natkolenice
- izabrani lekar kada se propisuje bez
proteze
Osigurano lice kod koga postoji:
- lekar spec. fizikalne medicine kada se
- amputacija donjeg ekstremiteta u fazi
propisuje uz protezu
021 Elastični zavoj
pripreme patrljka za protetisanje - 2 komada, - izabrani lekar kada se propisuje bez
a kod transfemoralne amputacije - 3 komada proteze
- lekar spec. fizikalne medicine kada se
Osigurano lice ženskog pola sa protezom za propisuje uz protezu
022 Kozmetičke čarape
donji ekstremitet
- izabrani lekar kada se propisuje bez
proteze
Spoljna proteza za dojku
Osigurano lice ženskog pola kojoj je izvršena
023 Spoljna proteza za dojku
- izabrani lekar na osnovu otpusne liste
potpuna amputacija dojke

12

18

24

60

12

18

24

60

2 meseca

2 meseca

3 meseca

12 meseci

Epiteze (estetske proteze)
Osigurano lice kod koga postoji:
Epiteza za
024
- nedostatak celog uha, ukoliko nije moguć rekonstruktivni zahvat,
uho
odnosno izrada odgovarajuće facijalne epiteze

025

Osigurano lice kod koga postoji:
Epiteza za
- nedostatak celog nosa, ukoliko nije moguć rekonstruktivni zahvat,
nos
odnosno izrada odgovarajuće facijalne epiteze

026

Osigurano lice kod koga postoji:
Epiteza za
- koštano mišićni defekt lica, ukoliko nije moguć rekonstruktivni zahvat,
lice
odnosno izrada odgovarajuće facijalne epiteze

- lekar odgovarajuće spec. uz mišljenje spec.
stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
- lekar odgovarajuće spec. uz mišljenje spec.
stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
- lekar odgovarajuće spec. uz mišljenje spec.
stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

12 24 36 36

12 24 36 36

12 24 36 36

2. Ortotička sredstva (ortoze)

Šifra

1

029

Naziv pomagala

2
Ortoze za gornje ekstremitete
Ortoza za rame i lakat - mitela za stabilizaciju
(plastična)

Ortoza za rame i lakat sa zglobom u laktu,
030 zatvaračem u više položaja i suspenzijskom
trakom

Indikacije

Propisivanje

3

4

Rok trajanja
najmanje
u mesecima
I
II
grupa grupa
do
preko
18g
18g
5

Osigurano lice kod koga postoji:
- Monoplegia extremitas superior (G 83.2)

- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

Osigurano lice kod koga postoji:
- Artrogriposis (Q 74.3)
- Hemiplegia (G 81.9)

- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa ili
spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

032 Ortoza za lakat zglobna (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- Artrogriposis (Q 74.3)
- Hemiplegia (G 81.9)

- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa ili
spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

033 Štitnik za lakat (par)

Za decu do 18 godine obolelu od:
- Haemophilia A (D 66)
- Haemophilia B (D 67)

- lekar spec. - subspec.
hematolog

Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za
034 stabilizaciju
- plastična (statička)

Osigurano lice kod koga postoji:
- Monoplegia extremitas superior (G 83.2)
- lezija perifernog ili centralnog neurona

036 Ortoza za ručni zglob funkcionalna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Monoplegia extremitas superior (G 83.2)
- Artrogriposis (Q 74.3)
- St. post fracturam ossis navicularis male sanata

038 Štitnik za koleno (par)

Za decu do 18 godine obolelu od:
- Haemophilia A (D 66)
- Haemophilia B (D 67)

- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. - subspec.
hematolog

12

36

12

-

12

36

12

36

12

-

-

36

12

36

12

36

Ortoze za donje ekstremitete
Mediolateralna nestabilnost kod osiguranog lica starijeg
Potkoleni aparat otvorenog tipa sa Klenzakovim od 18 godina, sa dobro razvijenom muskulaturom donjih
040
ekstremiteta i potrebom za trajnim delimičnim
zglobom
rasterećenjem stopala

041 Potkolena hemispiralna karbonska ortoza

042

Potkolena plastična ortoza sa posteriornom
šinom i tabanskim produžetkom - zglobna

Mediolateralna nestabilnost kod osiguranog lica, slabije
razvijene muskulature donjih ekstremiteta i potrebom za
trajnim delimičnim rasterećenjem stopala
Osigurano lice kod koga postoji:
- paraliza donjeg ekstremiteta bilo koje geneze
- paraliza n. peroneusa
- stanja posle operacije diskus-hernije ili tumora perifernih
nerava

- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa ili
spec. neurohirurga
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne medicine
Osigurano lice kod koga postoji:
uz mišljenje spec. neurologa
- Paraplegije
- lekarska komisija
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- overa filijale
- Monoplegia donjeg ekstremiteta
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne medicine
Osigurano lice kod koga postoji:
uz mišljenje spec. neurologa
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- lekarska komisija
- Spina bifida (Q 05)
- overa filijale
- paraliza donjeg ekstremiteta
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne medicine
Osigurano lice kod koga postoji:
uz mišljenje spec. neurologa
- pareza noge ukoliko se upotrebom elektrostimulatora
- lekarska komisija
postiže samostalno kretanje uz obavljeno elektrofiziološko
- overa filijale
testiranje
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
Osigurano lice uzrasta do 18 godina kod koga postoji:
- lekarska komisija
- deformitet tipa "O" ili "X" kolena
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne medicine
Osigurano lice kod koga postoji stanje "visećeg" kuka
uz mišljenje spec. ortopeda
zbog:
- lekarska komisija
- subluksacije kuka
- overa filijale
- luksacija endoproteze
- provera funkcionalnosti
- luksacije tumor-proteze
- lekar spec. fizikalne medicine
Osigurano lice kod koga postoji:
uz mišljenje spec. neurologa
- paraliza bilo koje geneze koja zahvata karlični pojas i
- lekarska komisija
donji ekstremitet
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. neurologa
Osigurano lice uzrasta do 18 godina obolelo od:
- lekarska komisija
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Osigurano lice kod koga postoji:
Ortoza za stopalo i gležanj peronealna - čelična - paraliza donjeg ekstremiteta bilo koje geneze
043
sa ortopedskom cipelom po meri
- slabost muskulature donjih ekstremiteta zbog mišićne
distrofije, miopatije ili neuropatije

044

Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog
lima sa ortopedskom cipelom po meri

045

Natkolena plastična ortoza sa tabanskim
produžetkom i zglobom za pozicioniranje

123 Dvokanalni elektrostimulator

047

Korektivni aparat za koleno sa regulacijom
kolena "O" ili "X" (dinamički)

048 Ortoza za kukove

049

Ortoza za kuk koleno, skočni zglob i stopalo dvozglobna

050

Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo trozglobna

12

36

12

36

12

36

60 meseci

12

-

12

36

12

36

12

-

051

052

053

124

125

054

055

- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- Metatarsus varus (Q 66.2), treći stepen samo sa
Ortoza za stopalo zglobna korektivna
strukturalnim promena kod dece do 12 meseci starosti jer - lekarska komisija
je indikovana hirurška intervencija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- Pes equinovarus (Q 66), samo sa strukturalnim
Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu
- lekarska komisija
promenama kod dece do 12 meseci starosti jer je
(Denis Brown)
- overa filijale
indikovana hirurška intervencija
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu
- Pes equinovarus (Q 66), samo sa strukturalnim
- lekarska komisija
(Denis Brown) sa modifikacijom po Tomasu
promenama kod dece do 12 meseci starosti jer je
- overa filijale
(Thomas)
indikovana hirurška intervencija
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne medicine
Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa Osigurano lice kod koga postoji:
- lekarska komisija
ortopedskom cipelom
- Paralysis cerebralis spastica (G 80.0)
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Visoki aparat sa pelvičnim pojasom obostrano,
- lekar spec. fizikalne medicine
kočnicama na isključenje u kuku i kolenu i
Osigurano lice kod koga postoji:
- lekarska komisija
- Paralysis cerebralis spastica (G 80.0)
Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskim
- overa filijale
cipelama
- provera funkcionalnosti
Ortoze za lečenje iščašenih kukova
Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa:
- lekar spec. ortoped
Aparat za iščašene kukove po Pavliku
- Luxatio coxae congenita
- lekarska komisija
(Pavlikovi remenčići)
- Dysplasia coxae congenita
- overa filijale
- Fractura femoris (S 72)
- lekar spec. ortoped
Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa:
Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona
- lekarska komisija
- Luxatio coxae bilateralis congenita (Q 65.1)
- overa filijale

056 Atlanta aparat - ortoza

- lekar spec. ortoped uz
mišljenje spec. fizikalne
Osigurano lice uzrasta do 7 godina: - kod Pertesove
medicine
bolesti (Legg - Calve - Perthesova bolest)
- lekarska komisija
- kao produžetak konzervativnog lečenja iščašenja kukova
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

6 meseci

6 meseci

6 meseci

12

36

12

36

6

-

6

-

6

-

Ortoza za kičmu - spinalne ortoze

061 Tomas kragna - jednodelna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Prolapsus disci intervertebralis cervicalis cum
radiculopathia (M 50.1)
- Osteoporosis cum fractura pathologica (M 80)
- Luxatio vertebre cervicalis (S 13.1)
- Luxatio colli multiplex (S 13.3)
- Spondylistesis (M 43.1) sa neurološkim ispadima
- degenerativni i reumatski procesi vratne kičme sa EMG
dokazanim neurološkim ispadima

- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

062 Tomas kragna - dvodelna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Fractura colli (S 12)
- maligni procesi u vratnom delu kičme
- patološki prelom vrata
- Haernia disci sa neurološkim ispadima
- stanja posle operacije tumora kraniocervikalnog prelaza
- stanje posle laminektomije zbog patoloških procesa u
vratnom delu kičme (tumori, diskus hernije)

- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

064 Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona)

Osigurano lice kod koga postoji:
- Fractura colli (S 12)
- patološki prelom vrata
U oba slučaja prva aplikacija ortoze je u bolnici kao i
podešavanje ortoze

- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

067 TLSO sa tri tačke oslonca - hiperekstenzijska

Osigurano lice kod koga postoji:
- Spondilolistesis (M 43.1)
- Osteoporosis cum fractura pathologica (M 80)
- Neoplasma malignum columne vertebralis (C 41.2)
- Spondilolysis
- Fractura columne vertebralis thoracalis (S 22.0) distalno
od Th8, konzervativno lečenje
- stanje posle operacije tumora kičmene moždine i
kičmenih pršljenova (višestruke laminektomije, resekcija
fasetnih zglobova)
- spondilodiscitis (spontani ili postoperativni)

- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

068 TLSO dinamička - korektivna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Spondilolistesis (M 43.1)
- Neoplasma malignum columne vertebralis (C 41.2)
- kod dece do 16 godina sa skoliozom ili hiperkifozom ili
hiperlordozom

- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

071 LSO stabilizaciona ortoza

Osigurano lice kod koga postoji:
- Fractura vertebrae lumbalis (S 32.0)
konzervativno ili posle operacije
- Spondilolistesis (M 43.1)
- Neoplasma malignum columne vertebralis (C 41.2)
- Fractura columne vertebralis thoracalis (S 22.0)

- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

36

3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave

Šifra

1

073

Naziv pomagala

2
Ortopedske cipele

Ortopedske cipele sa
ulošcima

Indikacije

Propisivanje

3

4

Osigurano lice uzrasta do 18 godine sa:
- nogom kraćom više od 1,5 cm (leva ili desna);
Osigurano lice uzrasta preko 18 godine sa nogom kraćom više od 3 cm
(leva ili desna);
Osigurana lica kod kojih postoji:
- nedostatak najmanje 3 prsta ili palca na stopalu (ili leva ili desna ili oba
ukoliko ne koristi protezu);
- izražene trofičke promene stopala sa ulceracijama kod: Angiopathia
diabetica peripherica (I 79.2) Morbus Buerger (I 73.1), u tom slučaju
ulošci su silikonski

- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
Osigurano lice
- lekarska komisija
- sa paretičnim ili paralitičnim stopalom, kao posledica bolesti ili povrede
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
Osigurano lice kod koga postoji:
Ortopedske cipele za Talipes
075
- urođeni deformitet stopala tipa ekvinus (kopitasto stopalo) Talipes
- lekarska komisija
equines
equinus
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
Osigurano lice kod koga postoji:
Ortopedske cipele za Talipes
076
- urođeni deformitet stopala tipa ekvinovarus (uvrnuto kopitasto stopalo) - lekarska komisija
equinovarus
Talipes equinovarus (Q 66.0)
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Ortopedske cipele za
074 paretično ili paralitično
stopalo

077

Ortopedske cipele za
elephantiasis

Osigurano lice uzrasta preko 18 godine:
- sa deformitetom stopala tipa slonovskog stopala (elephantiasis)

- lekar spec.-sub. spec.
vaskularni hirurg
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Rok trajanja
najmanje
u mesecima
II grupa
I grupa
preko
do 18g
18g
5

12

18

12

18

12

18

12

18

-

18

Invalidska kolica

Invalidska kolica na ručni
pogon za osobu potpuno
078
zavisnu od drugog lica standardna

Osigurano lice, telesne težine do 110 kg
- kome su amputirane obe noge iznad kolena, bez obzira da li je izvršeno i
protetisanje
- kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je aplikacija proteze
kontraindikovana;
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi
nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;
- kome je dezartikulisana noga u kuku; ukoliko je protetisanje nemoguće;
- sa teškim kongenitalnim ili stečenim kontrakturama kukova i/ili kolena koje
onemogućavaju hodanje

- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60
meseci

Osigurano lice, telesne težine do 110 kg kod koga postoji:
- tetraplegija i mišićna distrofija kod osoba potpuno zavisnih od drugog lica;
- cerebralna paraliza - težeg stepena
- potpuno oduzete obe noge
- kompletna istostrana oduzetost ruke i noge, a osposobljavanje za stajanje nije
moguće zbog srčane slabosti (NIHA III-IV), maligniteta ili težih oblika šećerne
bolesti sa izraženom polineuropatijom
U zavisnosti od stepena onesposobljenosti, osiguranom licu za bezbedno
korišćenje standardnih invalidskih kolica, mogu se propisati i dodaci i to: naslon za
glavu, pelote za glavu, sigurnosni pojas za grudi i sigurnosni kaiševi za stopala
(neki od navedenih ili svi),

- lekar spec. neurolog ili spec.
neurohirurg uz mišljenje spec.
fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60
meseci

Osigurano lice, telesne težine do 110 kg
- kome su amputirane obe noge iznad kolena;
- kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je aplikacija proteze
kontraindikovana;
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi
nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;
- kome je dezartikulisana noga u kuku; ukoliko je protetisanje nemoguće;
- sa teškim kongenitalnim ili stečenim kontrakturama kukova i/ili kolena koje
Invalidska kolica na ručni
onemogućavaju hodanje
126 pogon za samostalnu upotrebu
Osigurano lice, telesne težine do 110 kg kod koga postoji:
- standardna
- mišićna distrofija
- cerebralna paraliza
- potpuno oduzete obe noge
- kompletna istostrana oduzetost ruke i noge, a osposobljavanje za stajanje nije
indikovano zbog srčane slabosti (NIHA III-IV)
U zavisnosti od stepena onesposobljenosti osiguranom licu za bezbedno
korišćenje standardnih invalidskih kolica, mogu se propisati i dodaci i to: sigurnosni
pojas za grudi i sigurnosni kaiševi za stopala (neki od navedenih ili svi)
Osigurano lice, telesne težine preko 110 kg - kome su amputirane obe noge iznad kolena, bez obzira da li je izvršeno i
protetisanje
- kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je aplikacija proteze
kontraindikovana;
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi
nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;
- kome je dezartikulisana noga u kuku ukoliko je protetisanje nemoguće;
Invalidska kolica na ručni
Osigurano lice, telesne težine preko 110 kg kod koga postoje:
pogon za osobu potpuno
079
- tetraplegija i mišićna distrofija kod osoba potpuno zavisnih od drugog lica;
zavisnu od drugog lica - cerebralna paraliza;
ojačana
- potpuno oduzete obe noge
- kompletna istostrana oduzetost ruke i noge, a osposobljavanje za stajanje nije
moguće zbog srčane slabosti (NIHA III-IV), maligniteta ili težih oblika šećerne
bolesti sa izraženom polineuropatijom
U zavisnosti od stepena onesposobljenosti osiguranom licu za bezbedno
korišćenje standardnih invalidskih kolica, mogu se propisati i dodaci i to: naslon za
glavu, pelote za glavu, sigurnosni pojas za grudi i sigurnosni kaiševi za stopala
(neki od navedenih ili svi)

- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60
meseci

- lekar spec. neurolog uz
mišljenje spec. fizikalne
medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60
meseci

- lekar spec. fizikalne medicine
uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60
meseci

- lekar spec. neurolog ili spec.
neurohirurg uz mišljenje spec.
fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60
meseci

Osigurano lice, telesne težine preko 110 kg
- kome su amputirane obe noge iznad kolena;
- kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je
aplikacija proteze kontraindikovana;
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog
napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće
napraviti protezu i omogućiti hodanje;
- kome je dezartikulisana noga u kuku ukoliko je
protetisanje nemoguće;
Invalidska kolica na ručni Osigurano lice, telesne težine preko 110 kg
127 pogon za samostalnu
- sa mišićnom distrofijom;
upotrebu - ojačana
- sa cerebralnom paralizom;
- kome su potpuno oduzete obe noge;
- sa kompletnom istostranom oduzetošću ruke i noge,
a osposobljavanje za stajanje nije indikovano zbog
srčane slabosti (NIHA III-IV)
U zavisnosti od stepena onesposobljenosti
osiguranom licu za bezbedno korišćenje standardnih
invalidskih kolica, mogu se propisati i dodaci i to:
sigurnosni pojas za grudi i sigurnosni kaiševi za
stopala (neki od navedenih ili svi)

- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60 meseci

- lekar spec. neurolog uz mišljenje spec.
fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60 meseci

Invalidska kolica na ručni
pogon jednom rukom za
080 samostalnu upotrebu sa
pogonom na polugu standardna

Osigurano lice, telesne težine do 110 kg
- kome su amputirane obe noge iznad kolena a
postoji slabost jedne ruke;
- kome su amputirana jedna noga i jedna ruka;
- sa cerebralnom paralizom;

- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60 meseci

Invalidska kolica na ručni
pogon jednom rukom za
081 samostalnu upotrebu sa
pogonom na polugu ojačana

Osigurano lice, telesne težine preko 110 kg
- kome su amputirane obe noge iznad kolena sa
slabošću jedne ruke;
- kome su amputirana jedna noga i jedna ruka;
- sa cerebralnom paralizom;

- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60 meseci

- lekar spec. neurolog uz mišljenje spec.
fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

84 meseca

Osigurano lice uzrasta preko 18 godina sa Invalidska kolica na ručni paraplegijom
pogon (lagana aktivna)
uz uslov da ima sopstvenu saobraćajnu dozvolu za
128
prilagođeno putničko vozilo i vozačku dozvolu;

Osigurana lica uzrasta preko 3 godine starosti,
telesne težine do 70 kg:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena;
- kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je
Dečija invalidska kolica
aplikacija proteze kontraindikovana;
za decu potpuno zavisnu
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog
082
od drugih lica napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće
standardna
napraviti protezu i omogućiti hodanje;
- kome su potpuno oduzete obe noge;
- sa metastazama u donjim ekstremitetima;
- sa teškim oblicima neuromuskularnih oboljenja;

129

130

- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. ortopeda ili spec.
neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60 meseci

Neurološka invalidska
kolica

- lekar spec. fizikalne medicine uz
Osigurana lica uzrasta preko 3 godine, sa teškim
mišljenje spec. neurologa
oblikom cerebralne paralize koja su potpuno zavisna - lekarska komisija
od drugog lica
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60 meseci

Dečija invalidska kolica
za samostalnu upotrebu

Osigurana lica uzrasta preko 10 godina, telesne
težine do 70 kg sa
- paraplegijom;

- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60 meseci

Osigurano lice koje veći deo vremena provodi u
krevetu, obolelo od:
- paraplegije
- cerebralne paralize
- težih oblika mišićne distrofije
- kvadriplegije

- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60 meseci

083 Toaletna kolica

Osigurano lice starije od 16 godina kod koga postoji:
- potpuna oduzetost donjih ekstremiteta a zbog delimične
Elektromotorna invalidska oduzetosti obe ruke ne može aktivno da pokreće kolica na
kolica
ručni pogon, ali pokretom glave ili prstiju može bezbedno
upravljati elektromotornim kolicima uz obavezno priloženo,
084 - standardna (sa 2
akumulatora i punjačem psihološko testiranje stepena mentalne očuvanosti (radi
utvrđivanja sposobnosti bezbednog upravljanja
akumulatora)
elektromotornim kolicima) i pisana saglasnost zakonskih
staratelja (za maloletnu decu)

- lekar spec. neurolog uz mišljenje spec.
fizikalne medicine
60 meseci, osim za 2 akumulatora
- lekarska komisija
gde je rok 24 meseca
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

Dodaci uz standardna,
ojačana ili dečija
invalidska kolica:
- naslon za glavu
- pelote za glavu
085 - sigurnosni pojas za
grudi
- abdukcioni klin
- pelote za koleno
- sigurnosni kaiševi za
stopala

086

Antidekubitus jastuk za
invalidska kolica

Osigurano lice ima pravo na dodatak za invalidska
kolica kod težih oblika mišićne distrofije, cerebralne
paralize, tetraplegije, koji su praćeni nevoljnim
pokretima, slabošću muskulature leđa i naročito,
vrata u zavisnosti od stepena onesposobljenosti

Rok trajanja dodataka za kolica je
- lekar spec. neurolog uz mišljenje spec.
60 meseci osim naslona i sedišta
fizikalne medicine
invalidskih kolica kod kojih je rok
- lekarska komisija
24 meseca i spoljnih guma za
- overa filijale uz revers
zadnje točkove gde rok iznosi 12
- provera funkcionalnosti
meseci

Osigurano lice sa:
- paraplegijom
- tetraplegijom
- teškim oblikom mišićne distrofije

- lekar spec. neurolog ili spec.
neurohirurg uz mišljenje spec. fizikalne
medicine
- lekarska komisija
- overa filijale

Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja
Osigurano lice dobija jednu ili par štaka kod:
- nedostatka jedne noge;
- paralize jedne noge;
- pareza jedne noge;
Drvene potpazušne štake
- skraćenja jedne noge;
087
na podešavanje
- ankiloze ili kontrakure velikih zglobova noge
Osigurano lice dobija jednu ili par štaka kod:
- preloma noge;
- posle operacije na donjim ekstremitetima;
Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak jedne noge;
Metalni štap za hodanje - paraliza jedne noge;
089
sa 3 ili 4 tačke oslonca
- pareza jedne noge;
- skraćenje jedne noge;
- ankiloza ili kontrakura velikih zglobova noge
090

Metalni ortopedski štap
sa krivinom

Osigurano lice koje je slepo i delimično paralizovano

- lekar spec. Ortoped ili spec. fizikalne
medicine ili spec. Neurolog
- overa Filijale uz revers

36 meseci

uzrast do 18
god.:
12 meseci

uzrast preko 18
god.:
36 meseci

- lekar spec. ortoped ili spec fizikalne
medicine ili spec. neurolog
- overa Filijale uz revers

2-4 meseca

- lekar spec. ortoped ili spec. fizikalne
medicine ili spec. neurolog
- overa Filijale uz revers

60 meseci

- lekar spec. neurolog
- overa filijale uz revers

60 meseci

091

Stalak za hodanje
(hodalica) sa četiri noge

Osigurano lice kod koga postoji: parapareza

Stalak za hodanje
Osigurano lice kod koga postoji:
131 (hodalica) sa četiri točka i - politrauma u fazi oporavka, a lice zbog drugih
potpazušnim osloncem
bolesti ne može da koristi štake;

Stalak za hodanje
Osigurano lice kod koga postoji:
132 (hodalica) sa dva točka i
- ankiloza ili kontrakura velikih zglobova nogu
dve noge
Osigurano lice obolelo od:
190 Metalne podlakatne štake - Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- Sequelae poliomyelitidis (B 91)
Elastične gume za
Za pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja
092 pomoćna pomagala za
overena u matičnoj filijali
olakšavanje kretanja
Ostala pomoćna pomagala
Osigurano lice koje mora duže vreme da leži u
krevetu zbog:
Bolnički krevet sa
- kvadriplegije;
093
trepezom
- teških neuromišićnih bolesti;
- cerebralne paralize;
uz odgovarajuće stambeno-komunalne uslove
Osigurano lice koje mora duže vreme da leži u
krevetu zbog:
- kvadriplegije
094 Sobna dizalica
- visoke amputacije obe noge uz slabost ruku
procenjenu ispod 3
uz odgovarajuće stambeno-komunalne uslove

- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne medicine ili spec.
neurologije
- overa filijale uz revers

60 meseci

60 meseci

60 meseci

60 meseci

- izabrani lekar

2 meseca

- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

10 godina

- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

10 godina

095 Antidekubitus dušek

Osigurano lice koje zbog
- kvadriplegije
- paraplegije
- teških neuromišićnih bolesti mora duže vreme da
leži u krevetu dobija ovo pomagalo radi prevencije
pojave dekubitusa uz odgovarajuće stambenokomunalne uslove

- lekar spec. fizikalne medicine uz
mišljenje spec. neurologa ili spec.
neurohirurga
- lekarska komisija
- overa Filijale
- provera funkcionalnosti

- lekar spec. fizikalne medicine uz
Osigurano lice koje ima rane od ležanja - dekubituse mišljenje spec. neurologa
Antidekubitus dušek sa
133
III i IV stepena (Decubitus L 89) na više mesta uz
- lekarska komisija
kompresorom
odgovarajuće prostorno-stambene i higijenske uslove - overa Filijale
- provera funkcionalnosti
Osigurano lice kod koga postoji:
Pojas za femoralnu kilu - Hernia femoralis (K 41) uz uslov da zbog opšteg
- lekar spec. hirurg uz mišljenje spec.
096
(jednostrani ili obostrani) zdravstvenog stanja osiguranog lica operacija nije
interniste
moguća
Osigurano lice kod koga postoji:
Pojas za ingvinalnu kilu - Hernia inguinalis (K 40) uz uslov da zbog opšteg
- lekar spec. hirurg uz mišljenje spec.
134
(jednostrani ili obostrani) zdravstvenog stanja osiguranog lica operacija nije
interniste
moguća
Osigurano lice kod koga postoji:
- lekar spec. hirurg uz mišljenje spec.
- Hernia ventralis (K 43) uz uslov da zbog opšteg
135 Pojas za trbušnu kilu
interniste
zdravstvenog stanja osiguranog lica operacija nije
moguća
Sanitarne sprave
Osigurano lice kod koga postoji:
Endotrahealna kanila
097
- lekar spec. ORL
- trajna traheostoma
metalna (2 komada)
ima pravo na dve kanile godišnje
Osigurano lice kod koga postoji:
Endotrahealna kanila
188
- trajna traheostoma
- lekar spec. ORL
plastična (2 komada)
ima pravo na dve kanile

8 godina

8 godina

uzrast do 18
god:
8 meseci

uzrast preko 18
god:
12 meseci

uzrast do 18
god:
8 meseci

uzrast preko 18
god:
12 meseci

uzrast do 18
god:
8 meseci

uzrast preko 18
god:
12 meseci

12 meseci

6 meseci

098

Električni inhalator sa
maskom

Osigurano lice uzrasta do 18 godina obolelo od:
- trajne, srednje teške astme (FEV1 60-80%)
- trajne, teške astme (FEV ≤ 60%)
Osigurano lice starije od 65 godina sa hroničnom
opstruktivnom bolešću (HOBP) vrlo teškog stepena
(FEV1 < 30%) sa najmanje 3 hospitalizacije tokom
poslednje godine. Osigurano lice ima obavezu
prestanka pušenja.
Neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih
uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata.
Osigurana lica obolela od cistične fibroze

- lekar spec. - subspec. pulmolog ili
spec. pneumoftiziolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

5 godina
8 godina
5 godina

Osigurano lice kod koga postoji hronična respiratorna
insuficijencija, a bolest je stabilna najmanje 3 nedelje
- lekar subspec. pulmolog uz mišljenje
sa:
jednog spec pulmologa ili lekar spec.
- parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) ≤ 7,3 kPa (≤
pneumoftiziolog uz mišljenje jednog
55 mm Hg) ili SaO2 ≤ 88% i sa ili bez hiperkapnije
Rok trajanja koncentratora
spec. pneumoftiziloga zdravstvene
- parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) između 7,3
kiseonika je 10 god. najmanje,
ustanove pneumoftiziološke zaštite
kPa (55 mm Hg) i 8,0 kPa (60 mm Hg) ili SaO2 od
Koncentrator kiseonika
osim za filter za kiseonik čiji je rok
- lekarska komisija
89%, uz:
099 protoka 2-3 I/min
trajanja 1 godina i crevo za dovod
- overa filijale uz revers
(kiseonički koncentrator) - znake plućne hipertenzije,
kiseonika gde je rok trajanja 5
- kontrolu pravilnog korišćenja vrši
- periferne edeme koji ukazuju na kongestivnu slabost
godina
zdravstvena ustanova
srca,
pneumoftiziološke zaštite, gde se vrši i
- policitemiju (hematokrit > 0,55).
isporuka, izdavanje pomagala i vođenje
Osigurano lice ima obavezu prestanka pušenja.
evidencije
Neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih
uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata
- kod privremene ileostome izabrani
Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom
lekar uz mišljenje spec. hirurga
Disk podloga sa kesama ileostomom:
- kod stalne ileostome izabrani lekar uz
100
za ileostomu
10 diskova i do 60 kesa (mesečno), a izdaje se za
mišljenje spec. hirurga samo prvi put, a
period od tri meseca
za ostale: izabrani lekar

136

Samolepljivi jednodelni
komplet za ileostomu

- kod privremene ileostome izabrani
Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom
lekar uz mišljenje spec. hirurga
ileostomom:
- kod stalne ileostome izabrani lekar uz
30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za
mišljenje spec. hirurga samo prvi put, a
period od tri meseca
za ostale: izabrani lekar

- kod privremene kolostome izabrani
Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom
lekar uz mišljenje spec. hirurga
Disk podloga sa kesama kolostomom:
- kod stalne kolostome izabrani lekar uz
137
za kolostomu
10 diskova i do 60 kesa (mesečno), a izdaje se za
mišljenje spec. hirurga samo prvi put, a
period od tri meseca
za ostale: izabrani lekar

138

Samolepljivi jednodelni
komplet za kolostomu

- kod privremene kolostome izabrani
Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom
lekar uz mišljenje spec. hirurga
kolostomom:
- kod stalne kolostome izabrani lekar uz
30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za
mišljenje spec. hirurga samo prvi put, a
period od tri meseca
za ostale: izabrani lekar

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom
Disk podloga sa kesama urostomom:
139
za urostomu
10 diskova i do 30 kesa (mesečno), a izdaje se za
period od tri meseca

- kod privremene urostome izabrani
lekar uz mišljenje spec. hirurga ili spec.
urologa
- kod stalne urostome izabrani lekar uz
mišljenje spec. hirurga ili spec. urologa
samo prvi put, a za ostale: izabrani lekar

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom
urostomom:
30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za
period od tri meseca

- kod privremene urostome izabrani
lekar uz mišljenje spec. hirurga ili spec.
urologa
- kod stalne urostome izabrani lekar uz
mišljenje spec. hirurga ili spec. urologa
samo prvi put, a za ostale: izabrani lekar

- iritirana koža oko ileo, kolo ili urostome (najviše
četiri za godinu dana)

- izabrani lekar

140

Samolepljivi jednodelni
komplet za urostomu

141 Krema za negu stome

142

Pasta za ispune ožiljnih
neravnina

- postojanje ožiljaka oko stome koji onemogućavaju
nesmetanu aplikaciju disk podloge (najviše dve za
godinu dana)

- izabrani lekar

Osigurano lice obolelo od Epidermolysis bullosa
- izabrani lekar uz mišljenje spec.
dystrophica Q 81.2 (Halopeau-Siemens syndrome) u
193 Silikonski upijujući flaster
dermatovenerologa ZU skundarnog ili
količini do 6 komada mesečno, a izdaje se za period
tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
od tri meseca

143

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom
Trbušni elastični pojas sa
- izabrani lekar uz mišljenje spec.
stomom kod koga postoji jako oslabljena muskulatura
otvorom za stomu
hirurga
trbušnog zida

Osigurano lice, kod stanja:
- inkontinencije urina ili
Stalni - Foli (Foley) urin - retencije urina koja se ne može hirurški rešiti
- izabrani lekar uz mišljenje spec.
101 kateter sa urin kesama sa dobija mesečno: 1 stalni urin kateter od silikona sa 10
urologa
urin kesa sa ispustom ili 3 urin katetera od lateksa sa
ispustom
10 urin kesa sa ispustom, a izdaje se za period od tri
meseca

Urin kateter za
144 jednokratnu upotrebu:
(bez urin kesa)

Osigurano lice kod stanja:
- neurogene retencije zbog povrede kičme
- ortotopične bešike koje je obučeno da samo sebi
aplikuje kateter
- izabrani lekar uz mišljenje spec.
dobija mesečno do 60 PVC katetera sem u slučaju
urologa
pojave urinarnih infekcija, kada dobija do 60
lumbrifikovanih urin katetera, a izdaje se za period od
tri meseca

Urinarni kondom sa urin
145
kesama sa ispustom

Osigurano lice muškog pola sa: inkontinencijom urina
- izabrani lekar uz mišljenje spec.
koja se ne može hirurški rešiti dobija mesečno 30
urologa
urinarnih kondoma i 15 urin kesa sa ispustom, a
izdaje se za period od tri meseca

12 meseci

102 Pelene

- za mentalno retardiranu decu od 3-18 godina koja
imaju trajno nevoljno pražnjenje creva i/ili bešike u
količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od
tri meseca
- za decu od 3-18 godina sa inkontinencijom
neurogenog tipa (spina bifida i meningomielocela) ili
ekstrofija mokraćne bešike u količini do 60 kom.
mesečno, a izdaje se za period od tri meseca
- za osigurana lica sa: paraplegijom, kvadriplegijom,
mišićnom distrofijom, sklerozom multipleks,
cerebralnom paralizom ili sekvelama dečije paralize
kod kojih postoji posledica trajno nevoljno pražnjenje
creva i bešike, u količini do 60 komada mesečno, a
izdaje se za period od tri meseca

- za prve pelene izabrani lekar uz
mišljenje spec. psihijatra
- za ostale: izabrani lekar
- za prve pelene izabrani lekar uz
mišljenje spec. neurologa ili spec.
urologa
- za ostale: izabrani lekar
- za prve pelene izabrani lekar uz
mišljenje spec. neurologa
- za ostale: izabrani lekar

Komplet plastičnih
špriceva i igala za
103
davanje insulina za
jednokratnu upotrebu

Osigurano lice obolelo od:
- D. Mellitus koje se leči insulinom propisanim u
obliku bočica
- izabrani lekar uz mišljenje subspec.
Utvrđuje se količina špriceva i igala za 30 dana
endokrinologa ili spec. interne medicine
zavisno od broja davanja dnevnih doza (od 30
ili spec. pedijatrije
kompleta za 1 dozu do najviše 150 za 5 doza) a
izdaje se za period od tri meseca. Uz bočice se
propisuje i odgovarajući broj igala za vađenje insulina
iz bočice

146 Pen špric

Osigurano lice obolelo od
- D. Mellitus, koje se leči insulinom propisanim u
obliku karpula

- lekar subspec. endokrinolog ili spec.
interne medicine ili spec. pedijatrije
- lekarska komisija
- overa filijale

10 godina

147 Igle za pen špric

Osigurano lice obolelo od - D. Mellitus:
- uzrasta do 26 godina života
- trudnica (bez obzira na godine života) koji koriste
pen špric prema broju propisanih dnevnih doza
insulina: 30-150 kom. mesečno, a izdaje se za period
od tri meseca
- izabrani lekar
Ostala osigurana lica koja koriste insulin propisan u
obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom, 30
kom. mesečno nezavisno od broja dnevnih doza
insulina, a izdaje se za period od tri meseca

Urin test traka za
148 okularno očitavanje
šećera i acetona u urinu

Osigurano lice uzrasta do 26 godina obolelo od D.
mellitus na intenziviranoj konvencijalnoj terapiji (više
od 2 doze) sa nestabilnim - insulin zavisnim
dijabetom, koji su obučeni za samokontrolu 50 traka
mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz mišljenje subspec.
endokrinologa ili spec. interne medicine
ili spec. pedijatrije

Aparat za samokontrolu
149
nivoa šećera u krvi

Osigurano lice obolelo od - D. Mellitus koje se leči
insulinom:
- uzrasta do 26 godina života nezavisno od broja
dnevnih doza insulina
- trudnica (bez obzira na godine života) nezavisno od
broja dnevnih doza insulina
- preko 26 godina života, na intenziviranoj
konvencionalnoj terapiji (4 i više doza dnevno)

- lekar subspec. endokrinolog ili spec.
interne medicine ili spec. pedijatrije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

150

Test trake za aparat (sa
ili bez lanceta)

Osigurano lice obolelo od - D. Mellitus koje se leči
insulinom:
- uzrasta do 26 godina života
- trudnica (bez obzira na godine života) prema broju
dnevnih doza insulina 50-150 komada traka mesečno
- izabrani lekar uz mišljenje subspec.
i 50-150 lanceta ili do 30 umetaka za automatsku
endokrinologa ili spec. interne medicine
lancetu (lancetar) mesečno, a izdaje se za period od
ili spec. pedijatrije
tri meseca
- preko 26 godina života, na intenziviranoj
konvencionalnoj terapiji (4 i više doza dnevno) 50
traka mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

10 godina

Test trake za okularno
očitavanje nivoa šećera u
151 krvi (bez aparata) sa
lancetama za vađenje
krvi

104

Spoljna insulinska
portabilna pumpa

Trake sa lancetama se propisuju osiguranom licu
- izabrani lekar uz mišljenje subspec.
uzrasta preko 26 godina obolelom od D. Mellitus koje
endokrinologa ili spec. interne medicine
se dijalizira (mesečno 30-50 kom.), a izdaje se za
ili spec. pedijatrije
period od tri meseca
Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I lečenog
intenziviranom konvencionalnom terapijom insulina (4
i više doza),
sa nezadovoljavajućom glikoregulacijom u periodu od
6 meseci, uz medicinsku dokumentaciju o kretanju
glikemije u šestomesečnom periodu (o čemu
osigurano lice vodi dnevnik) i najmanje priložena 3-4
nalaza glikoliziranog hemoglobina (Hb A 1c) veće od
7,5% ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu
primenu ovog vida insulinske terapije, i to:
- Osigurana lica ženskog pola obolela od D. Mellitus
tip I u prekoncepcijskom periodu, periodu trudnoće i
periodu dojenja
- Osigurano lice sa incipijentnom dijabetesnom
nefropatijom (UEA 30 do 300 mg/24h)

Potrošni materijal za
152 spoljnu portabilnu
insulinsku pumpu

- Osigurana lica do 15 god. starosti koja imaju teško
kontrolisanu šećernu bolest (brittle diabetes) i
ponavljajuće ketoacidoze
Osigurano lice koje dobije i spoljnu insulinsku
portabilnu pumpu ima pravo i na:
- katetere 10 kom. mesečno
- špriceve 10 kom. mesečno
- baterije 3 kom. na 45 dana
Potrošni materijal izdaje se na šestomesečnom nivou

- lekar subspec. endokrinolog ili lekar
spec. pedijatar - subspec. endokrinolog
ZU tercijarnog nivoa uz mišljenje
subspec. endokrinologa ili lekara spec.
pedijatra - subspec. endokrinologa ZU
tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera pravilnog korišćenja u
zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
gde se vrši isporuka i izdavanje
pomagala i vođenje evidencije

- izabrani lekar uz otpusnu listu i
mišljenje subspec. endokrinolog ZU
tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

najviše do 2 godine
- 5 godina
- 5 godina

4. Očna pomagala

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

1

2

3

105 Ram za naočare

4
po postupku i uz
Dobija ih osigurano lice uz odgovarajuća stakla za korekciju poremećaja
odgovarajuća stakla za
vida
korekciju vida
- Osigurano lice uzrasta od 7-18 godina kod koga postoji poremećaj vida
koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia
H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) bez obzira na dioptriju

153

154

181

155

156

Propisivanje

Rok trajanja
najmanje u
mesecima
II grupa
I grupa
preko
do 18g
18g
5
24

60

uzrast od
7-18
god.:
24

-

- Osigurano lice starije od 18 godina kod koga postoji poremećaj vida,
- lekar spec. oftalmolog
stariji od
koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia
- overa filijale
18 god.:
H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) sa dioptrijom na oba oka
60
većom od ± 2,0 D, ili ako ima samo jedno oko a dioptrija veća od ± 2,0 D
stariji od
- Osigurano lice starije od 65 godina kod koga osim poremećaja vida
65 god.:
postoji staračka dalekovidost (Presbyopia H 52.4) sa dioptrijom na oba
60
oka većom od ± 2,0 D
- Osigurano lice uzrasta do 7 godina kod koga postoji poremećaj vida
uzrast do
Plastična stakla za korekciju vida koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia - lekar spec. oftalmolog
7 god.:
(organska)
H 52.0) astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) bez obzira na dioptriju na - overa filijale
24
jednom ili oba oka
Osigurano lice - starije od 7 godina kod koga postoji poremećaj vida koji
uzrast od
obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H
stariji od
Plastična stakla za korekciju vida
- lekar spec. oftalmolog
7-18
52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2)
18 god.:
(organska) sa dioptrijom većom
- overa filijale
- starije od 65 godina kod koga postoji poremećaj vida uz staračku
god.:
60
od ± 5,0 D na jednom ili oba oka
24
dalekovidost (Presbyopia H 52.4) ima pravo na plastična stakla ako je
dioptrija veća od ± 5,0 D na jednom ili oba oka
Osigurano lice kod koga postoji:
- lekar spec. oftalmolog ZU
Lentikularna stakla
24
60
- poremećaj vida kratkovidost (Myopia H 52.1) ili dalekovidost
tercijarnog nivoa
(Hypermetropia H 52.0) sa dioptrijom većom od ± 8,0 D
- overa filijale
- lekar spec. oftalmolog uz
- dobija ih osigurano lice posle operacije razrokosti ukoliko se i dalje
Prizma - folija
24
24
otpusnu listu
javlja dupli vid (Diplopia H 53.2)
- overa filijale
Stakla za korekciju vida
(mineralna)

Teleskopske naočare - naočare
106
sa specijalnim sistemom sočiva

184 Lupa (staklo za povećanje)

107 Tvrda kontaktna sočiva

Gaspermeabilna
157 (gaspropustljiva) kontaktna
sočiva

158 Meka kontaktna sočiva

159 Terapeutska kontaktna sočiva

Osigurano lice kod koga postoji:
- slabovidost manja od 0,4 (Amblyopia billateralis < od 0,4)
uz: školovanje ili za potrebe zanimanja po osnovu koga je zdravstveno
osigurano
Osigurano lice kod koga postoji:
- slabovidost manja od 0,4 (Amblyopia billateralis < od 0,4)
uz: školovanje ili za potrebe zanimanja po osnovu koga je zdravstveno
osigurano
Dobija ih osigurano lice starije od 16 godina kod oboljenja:
- Keratoconus (H 18.6) ukoliko se kontaktnim sočivima postiže oštrina
vida preko 0,3 D
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i Presbyopia (H 52.4) kada je
dioptrija veća od ± 5,0 D, a oštrina vida bar za 0,2 D veća nego sa
naočarima
- Aphakia Billateralis (H 27.0)
- Aniridia (Q 13.1)
- Albinismus ocularis (E 70.3)
Dobija ih osigurano lice starije od 16 godina kod oboljenja:
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i Presbyopia (H 52.4) kada je
dioptrija veća od ± 5,0 D, a oštrina vida bar za 0,2 D veća nego sa
naočarima
Osigurano lice kod oboljenja:
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i Presbyopia (H 52.4) kada je
dioptrija veća od ± 5,0 D, a oštrina vida bar za 0,2 D veća nego sa
naočarima
Osigurano lice kod oboljenja:
- bulozna keratopatija
- recidivantna erozija rožnjače
- trofični ulkus rožnjače
- lagoftalmus
- kauzome (povrede) rožnjače

- lekar spec. oftalmolog ZU
tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
- lekar spec. oftalmolog ZU
tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

48

48

48

48

- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale

stariji od 16 god.:
24

- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale

stariji od 16 god.:
24

- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale

uzrast do
3 godine:
stariji od
6
16 god.:
uzrast do
18
16 god.:
12

- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale

Dok traje terapija a
najduže 12 meseci

108 Puna (potpuna) očna proteza

160 Ljuspasta očna proteza

161

Privremena, prva proteza za
formiranje očne duplje

- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale
- lekar spec. oftalmolog
Dobija je osigurano lice u slučaju delimičnog nedostatka očne jabučice ili
- lekarska komisija
atrofije očne jabučice
- overa filijale
- lekar spec. oftalmolog
Dobija je osigurano lice posle hirurške intervencije enukleacije očne
- lekarska komisija
jabučice u fazi pripreme očne duplje za stavljanje stalne proteze
- overa filijale

Dobija je osigurano lice kome nedostaje očna jabučica (Anoftalmus Q
11.1)

12

48

12

48

3 meseca

Tiflotehnička pomagala
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- lekar spec. oftalmolog
Reproduktor
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- lekar spec. oftalmolog
Džepni sat dobija slepo osigurano lice u slučaju nedostatka ili oduzetosti
Brajev sat za slepe džepni
- lekarska komisija
jedne ruke
- overa filijale uz revers
- lekar spec. oftalmolog
Brajev sat za slepe ručni
Slepo osigurano lice koje nije dobilo džepni, dobija ručni sat
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Naočare sa tamnim staklima od
- lekar spec. oftalmolog
Dobija ih osigurano lice koje je slepo (Amaurosis billateralis H 54.0)
plastične mase
- overa filijale
- lekar spec. oftalmolog
Beli štap za slepe
Dobija osigurano lice koje je slepo (Amaurosis billateralis H 54.0)
- overa filijale
- lekar spec. oftalmolog uz
mišljenje spec. ORL
Ultrazvučni štap
Dobija osigurano lice koje je slepo i gluvo
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Slepo osigurano lice:
- lekar spec. oftalmolog uz
- učenik - počev od V razreda osnovne škole,
odgovarajuće potvrde
- student,
Govorni softver za srpski jezik za
organizacije Saveza slepih
- zaposleni,
slepa lica
Srbije
- kome posedovanje softvera može pomoći oko konkretnog radnog
- overa filijale
angažovanja, ako poseduju kompjuter odgovarajuće konfiguracije bez
ove vrste govornog softvera.

109 Brajeva pisaća mašina

162

163

182
164
165

183

189

Za slepa osigurana lica:
- obučena za korišćenje Brajevog pisma ukoliko im se ovo pravo ne
obezbeđuje propisima iz PIO osiguranja
Osigurano slepo lice (Amaurosis billateralis H 54.0) član biblioteke ili
slepo dete na školovanju ukoliko im se ovo pravo ne obezbeđuje
propisima iz PIO osiguranja

15 godina

10 godina

12 godina

12 godina
3 godine
2 godine

3 godine

5 godina

5. Slušna pomagala

Šifra

Naziv pomagala

1

2

167

186

187

Slušni aparat ugrađen u naočare za
koštanu sprovodljivost

Slušni aparat ugrađen na rajf za
koštanu sprovodljivost

Individualni umetak (oliva) za ušni
kanal

Indikacije

3
Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
- sa trajnim gubitkom sluha preko 40 DB koje obuhvata najmanje dve
frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz

Propisivanje

4

- lekar spec. ORL subspec. audiolog ili
lekar spec. ORL
Osigurano lice starije od 18 godina
- lekarska komisija
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 60 DB koje
obuhvata najmanje dve frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz i to - overa filijale uz revers
- provera
ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu
funkcionalnosti
koga je zdravstveno osigurano
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 60 DB koje obuhvata
najmanje dve frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
- sa trajnim gubitkom sluha preko 40 DB koje obuhvata najmanje dve
frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
- lekar spec. ORL subspec. audiolog ili
lekar spec. ORL
Osigurano lice starije od 18 godina
- lekarska komisija
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 60 DB koje
obuhvata govorno područje 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan - overa filijale uz revers
- provera
za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno
funkcionalnosti
osigurano
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 60 DB koje obuhvata
najmanje dve frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz

Osigurano lice kod koga anatomski uslovi onemogućavaju korišćenje
standardnih umetaka za ušni kanal

- lekar spec. ORL subspec. audiolog ili
lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera
funkcionalnosti

Rok trajanja
najmanje u
mesecima
II
I
grupa grupa
preko
do
18g
18g
5

24

60

24

60

24

60

185 Specijalne baterije za zaušni procesor

Zaušni slušni aparat (iza uha) - digitalni
za decu do 18 godina (sa najmanje 4
191
kanala nezavisnog pojačanja i
minimalno 2 programa)

Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom (na teret Zavoda)
nakon šest nedelja od izvršene operacije, a dve nedelje po uključenju
zaušnog procesora, ima pravo na specijalne baterije (3 kom.), u količini
utvrđenoj na mesečnom nivou, a izdaju se za period od tri meseca
Osigurana lica uzrasta do 18 godina:
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 40 decibela (DB) koje
obuhvata najmanje dve frekfencije govornog područja 1000-4000 herca
(Hz) ima pravo na dva slušna aparata (za svako uho poseban)

Osigurana lica starija od 18 godina:
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 60 DB koje
Zaušni slušni aparat (iza uha) - bazni
obuhvata najmanje dve frekfencije govornog područja 1000-4000 Hz i to
digitalni za lica starija od 18 godina (sa ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu
192
najmanje 2 kanala nezavisnog
koga je zdravstveno osigurano
pojačanja)
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 60 DB koje obuhvata
najmanje dve frekfencije govornog područja 1000-4000 Hz

- izabrani lekar uz
otpusnu listu
- lekar spec. ORL subspec. audiolog ili
lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera
funkcionalnosti
- lekar spec. ORL subspec. audiolog ili
lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera
funkcionalnosti

-

-

24

-

-

60

-

60

6. Pomagalo za omogućavanje glasa i govora
Šifra
1

Naziv pomagala
2

Indikacije
3

Propisivanje
Rok trajanja
4
5
- lekar spec. ORL uz otpusnu
Rok za aparat
listu i mišljenje subspec.
i punjač za
ORL fonijatra
baterije:
- trajni gubitak sposobnosti glasa i moći govora laringektomisane osobe,
- lekarska komisija
Elektrolarings - Aparat za
10 godina
ako učenjem ezofagealnog govora nije moguće sporazumevanje, a
- overa filijale uz revers
111 omogućavanje glasa i govora (sa
testiranjem je utvrđeno da se korišćenjem aparata omogućava
- provera funkcionalnosti
dve baterije i punjačem za baterije)
sporazumevanje
Rok za baterije
(2 kom.):
Baterije: izabrani lekar na
2 godine
osnovu otpusne liste

7. Stomatološke nadoknade
Šifra
1

Naziv pomagala
Indikacije
2
3
Mobilne (pokretne) zubne nadoknade za gornju i donju vilicu:
Parcijalna zubna
Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
112 proteza sa bazom do - delimičan nedostatak zuba, u gornjoj ili donjoj vilici
10 zuba
- skraćeni ili prekinut zubni niz
Parcijalna zubna
Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
168 proteza sa bazom
- delimičan nedostatak zuba, u gornjoj ili donjoj vilici
preko 10 zuba
- skraćeni ili prekinut zubni niz
169

170

113

171

Propisivanje
4

- Izabrani stomatolog
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- Izabrani stomatolog
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- Izabrani stomatolog
Totalna zubna proteza Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- overa filijale
za gornju vilicu
- potpuni nedostatak zuba u gornjoj vilici
- provera funkcionalnosti
- Izabrani stomatolog
Totalna zubna proteza Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- overa filijale
za donju vilicu
- potpuni nedostatak zuba u donjoj vilici
- provera funkcionalnosti
Aktivni pločast
- lekar spec. ortopedije vilica
Osigurano lice uzrasta do 18 godina kod koga postoji:
pokretni ortodontski
- overa filijale
- nepravilnost vilice zubnih lukova i zuba
aparat
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. ortopedije vilica
Funkcionalni pokretni Osigurano lice uzrasta do 18 godina kod koga postoji:
- overa filijale
ortodontski aparat
- nepravilan zagrižaj u sagitalnom, transverzalnom i vertikalnom pravcu
- provera funkcionalnosti

Najmanji rok trajanja
5

48 meseci

48 meseci

48 meseci

48 meseci

12 meseci

12 meseci

Stomatološke nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema
Totalna proteza za
114
gornju vilicu

Osigurano lice kod koga postoji:
- urođeni nedostatak svih zuba (Anodontia generalisata K 00.0)

- Izabrani stomatolog
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Totalna proteza za
donju vilicu

Osigurano lice kod koga postoji:
- urođeni nedostatak svih zuba (Anodontia generalisata K 00.0)

- Izabrani stomatolog
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

172

Za uzrast Za uzrast
do 18
preko 18
godina:
god.
12 meseci 48 meseci
Za uzrast Za uzrast
do 18
preko 18
godina:
god.
12 meseci 48 meseci

173 Parcijalna proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- parcijalni nedostatak zuba (Anodontia partialis K 0.00)

174 Stimulator

Osigurano lice uzrasta od 0-18 meseci kod koga postoji
- rascep usne i alveolarnog nastavka.
Koriste se od 5-og dana od rođenja, najkasnije do 18 meseci tj. do
definitivnog hirurškog zbrinjavanja (operacija se vrši u 3 ili 4 faze)

175

Obturator proteze za
urođene anomalije

Osigurano lice kod koga postoji:
- rascep zubnog nastavka

Privremena
Osigurano lice kod koga postoji:
176 (imedijatna) obturator - oro-antralni defekt nakon resekcije tumora i u fazi radio (zračne)
proteza
terapije

177

178

Definitivna obturator
proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- oro-antralni defekt 4-6 meseci po završenoj radio (zračnoj) terapiji

Facijalna epiteza za
nos (nazalna)

Osigurano lice kod koga postoji
- defekt koštano mišićnog dela lica zbog bolesti ili povrede, a kod koga
je moguć rekonstruktivni zahvat.
Izrađuju se od akrilata neposredno posle hirurške intervencije na
stomatološkoj klinici. Izuzetno se izrađuje od silikona, u periodu od 1218 meseci posle hirurškog zahvata uz ispunjenje uslova visokog
sociohigijenskog nivoa

- Izabrani stomatolog
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. stomatološke
protetike ili lekar spec. ortopedije
vilica ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. stomatološke
protetike ili lekar spec. ortopedije
vilica ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. stomatološke
protetike ili lekar spec. ortopedije
vilica ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. stomatološke
protetike ili lekar spec. ortopedije
vilica ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. stomatološke
protetike ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast Za uzrast
do 18
preko 18
godina:
god.
12 meseci 48 meseci

1,5 mesec

12 meseci

4-6 meseci

36-48 meseci

Za uzrast
do 18
godina:
12 meseci

Za uzrast
preko 18
god:
36-48
meseci

Osigurano lice kod koga postoji
- defekt koštano mišićnog dela lica zbog bolesti ili povrede, a kod koga je moguć
Facijalna epiteza za rekonstruktivni zahvat.
179
uvo (aurikularna)
Izrađuju se od akrilata neposredno posle hirurške intervencije na stomatološkoj
klinici. Izuzetno se izrađuje od silikona, u periodu od 12-18 meseci posle
hirurškog zahvata uz ispunjenje uslova visokog sociohigijenskog nivoa
Osigurano lice kod koga postoji
- defekt koštano mišićnog dela lica zbog bolesti ili povrede, a kod koga je moguć
Facijalna epiteza za rekonstruktivni zahvat.
180
lice
Izrađuju se od akrilata neposredno posle hirurške intervencije na stomatološkoj
klinici. Izuzetno se izrađuje od silikona, u periodu od 12-18 meseci posle
hirurškog zahvata uz ispunjenje uslova visokog sociohigijenskog nivoa

- lekar spec. stomatološke
protetike ZU tercijarnog
nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast
do 18
godina:
12 meseci

Za uzrast
preko 18
god.
36-48
meseci

- lekar spec. stomatološke
protetike ZU tercijarnog
nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast
do 18
godina:
12 meseci

Za uzrast
preko 18
god:
36-48
meseci

ŠIFARNIK POMAGALA
1. Protetička sredstva (proteze)
Tabela 2.
Šifra
1

Naziv pomagala
2
Proteze za gornje ekstremitete

001

Estetska proteza šake

002

Podlakatna (transradijalna) estetska
proteza (pasivna)

003

Podlakatna (transradijalna)
egzoskeletna mehanička proteza sa
ugrađenom šakom
(radna - funkcionalna proteza)

Podšifra
3

Tehnički elementi
Delovi
4.1

Standard
4.2

00111
00112
00113
00121
00122
00123
00130
00140
00211
00212
00213
00220
00231
00232
00233
00234
00240
00251
00252

estetska rukavica
estetska rukavica
estetska rukavica
punjenje
punjenje
punjenje
insert
obloga
ležište
ležište
ležište
podlakatni estetski deo
estetska šaka
estetska šaka
estetska šaka
estetska šaka
estetska rukavica
suspenzija - elastična
suspenzija - platnena

plastika
koža
skaj
plastika
sunđer
guma
čelik
sunđer
plastika
drvo
koža
plastika
sunđer
guma
plastika
filc
plastika
gotov proizvod
gotov proizvod

00310
00320
00330
00340
00351
00352
00360

ležište dvostrukog zida
podlakatni deo
mehanički zglob klizni (roter)
mehanička šaka
suspenzija sa sajlom
suspenzija - platnena
estetska rukavica

plastika
plastika
metal-plastika
metal-plastika
gotov proizvod
gotov proizvod
plastika

117

Podlakatna (transradijalna)
endoskeletna mehanička proteza sa
ugrađenom šakom
(radna - funkcionalna proteza)

004

Podlakatna (transradijalna)
mioelektrična proteza

005

Nadlakatna (transhumeralna) estetska
proteza

006

Nadlakatna (transhumeralna)
egzoskeletna - mehanička
proteza s mehaničkim zglobom
(radna - funkcionalna)

11710
11720
11730
11740
11751
11752
11760
11770
00411
00412
00420
00430
00440
00450
00460
00470
00480
00511
00512
00513
00520
00530
00541
00542
00543
00544
00550
00560

ležište dvostrukog zida
podlakatni deo skeletni
mehanički zglob skeletni (roter)
mehanička šaka
suspenzija sa sajlom
suspenzija - platnena
kozmetska obloga
estetska rukavica
ležište
ležište
elektrode
kabl elektrode
mioelektrična šaka
estetska rukavica
baterija
punjač baterija
lulica
ležište
ležište
ležište
nadlakatni deo
podlakatni deo
estetska šaka
estetska šaka
estetska šaka
estetska šaka
estetska rukavica
suspenzija

plastika
metal
plastika-metal
metal
gotov proizvod
gotov proizvod
sunđer-plastika
plastika
plastika
koža
metal
metal
metal
plastika
Ni-Cd
gotov proizvod
plastika
plastika
drvo
koža
plastika
plastika
plastika
sunđer
guma
filc
plastika
koža-plastika

00611
00612
00613
00620
00630
00640
00650
00660
00670
00680

ležište
ležište
ležište
nadlakatni deo
zglob lakta s poteznim učvršćenjem
podlakatni deo
roter
mehanička radna šaka
suspenzioni sistem (sistem kaiševa)
estetska rukavica

plastika
drvo
koža
plastika
plastika
plastika
plastika
metal-plastika
plastika-koža
plastika

118

Nadlakatna (transhumeralna)
endoskeletna - mehanička
proteza s mehaničkim zglobom
(radna - funkcionalna)

007

Nadlakatna (transhumeralna)
funkcionalna - mehanička
proteza sa spoljnim lakatnim
zglobom (radna - funkcionalna)

008

Mehanoelektrična nadlakatna
(transhumeralna) proteza
(Hibridna)

11811
11812
11813
11820
11830
11840
11850
11860
11870
11880
11890
00711
00712
00713
00720
00730
00740
00750
00760
00770
00780

ležište
ležište
ležište
skeletni nadlakatni deo
zglob lakta policentrični
skeletni podlakatni deo
roter
mehanička radna šaka
suspenzioni sistem (sistem kaiševa)
kozmetska obloga
estetska rukavica
ležište
ležište
ležište
nadlakatni deo
spoljni lakatni zglob sa kočnicom
podlakatni deo
roter
šaka mehanička (radna)
suspenzija platnena
estetska rukavica

plastika
drvo
koža
metal
metal-plastika
metal
metal
metal-plastika
plastika-koža
sunđer-plastika
plastika
plastika
drvo
koža
plastika
plastika
plastika
metal
metal-plastika
gotov proizvod
plastika

00810
00820
00830
00840
00850
00860
00870
00880
00890
008A0
008B0

ležište
nadlakatni deo
mehanički lakat (roter)
podlakatni deo
mioelektrična šaka
baterija
estetska rukavica
kozmetska obloga
suspenzija
mikroprocesor
mikroprekidač

plastika
plastika
metal
plastika
metal-plastika
NiCd
plastika
plastika
gotov proizvod
metal
metal

00920
00930
00940
00950
00961
00962
00963
00964
00970
00980

ležište za restauraciju dela torzoa,
ramena ili cele ruke
pasivni zglob ramena
nadlakatni deo
pasivni zglob lakta
podlakatni deo
estetska šaka
estetska šaka
estetska šaka
estetska šaka
suspenzija platnena
estetska rukavica

plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
guma
filc
sunđer
plastika
gotov proizvod
plastika

01011
01012
01013
01021
01022
01023
01110

navlaka nadlakatna
navlaka nadlakatna
navlaka nadlakatna
navlaka podlakatna
navlaka podlakatna
navlaka podlakatna
gotov proizvod

pamuk
vuna
sintetika
pamuk
vuna
sintetika
2x1

00910

009

Estetska proteza posle dezartikulacije
ramena

010

Navlaka za patrljak (nadlakatna ili
podlakatna)

011

Elastični zavoj

Održavanje proteza za gornje ekstremitete
1. Popravka proteze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Korekcija ležišta proteze (plastika, koža, drvo)
Bandaža nadlakatne proteze
Bandaža podlakatne proteze
Opravka mehaničke šake
Opravka mioelektrične podlakatne proteze
Opravka mehanoelektrične nadlakatne proteze
Opravka nadlakatne mehaničke proteze

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07

002; 003; 117; 004; 005; 006; 118; 007; 008; 009
005; 006; 118; 007; 008; 009
002; 003; 117; 004
003; 117; 006; 118; 007
004
008
006; 118; 007; 009

2. Zamena dela proteze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Zamena plastičnog ležišta na nadlaktnoj protezi
Zamena drvenog ležišta na nadlaktnoj protezi
Zamena kožnog ležišta na nadlaktnoj protezi
Zamena plastičnog ležišta na podlakatnoj protezi
Zamena drvenog ležišta na podlakatnoj protezi
Zamena kožnog ležišta na podlakatnoj protezi
Zamena nadlakatne suspenzije
Zamena podlakatne suspenzije
Zamena lakatnog zgloba
Zamena mehaničkog ručnog zgloba (roter)

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10

2.11. Zamena estetske šake

A11

2.12. Zamena radne šake (mehaničke)

A12

2.13. Zamena estetske rukavice

A13

2.14. Zamena mioelektrične šake

A14

1

012

2
Proteze za donje ekstremitete
Proteza posle delimične amputacije stopala - po Pirogofu,
Šopartu i Lisfranku (Pirogoff, Chopart, Lisfranc)

013 Potkolena proteza posle amputacije po Sajmu (Syme)

00511; 00611; 11811; 00711; 00810; 00910
00512; 00612; 11812; 00712
00513; 00613; 11813; 00713
00211; 00310; 11710; 00411
00212
00213; 00412
00560; 00670; 11870; 00770; 00890; 00970
00251; 00252; 00351; 00352; 11751; 11752
00630; 11830; 00730; 00830; 00940
00330; 11730; 00650; 11850; 00750
00231; 00232; 00233; 00234; 00541; 00542;
00543; 00544; 00961; 00962; 00963; 00964
00340; 11740; 00660; 11860; 00760
00111; 00112; 00113; 00240; 00360; 11770; 00450;
00550; 00680; 11890; 00780; 00870; 00980
00440; 00850

3

4.1

4.2

01210
01221
01222

ležište
punjenje
punjenje Spring lite

plastika
koža-guma
karbonska vlakna

01310
01321
01322
01323
01330
01341
01342
01351
01352
01353
01360

privremeno ležište
ležište
ležište
ležište
umetak
adapter
adapter
protetsko stopalo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
suspenzija

plastika
plastika
drvo
koža
tepefon
metal
drvo
drvo-filc
plastika
karbon - plastika
gotov proizvod

014

Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza
(funkcionalna)

119

Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza
(funkcionalna)

015 Potkolena (transtibijalna) drvena proteza

01410
01421
01422
01423
01431
01432
01440
01450
01460
01471
01472
01473
01480
11910
11921
11922
11923
11931
11932
11940
11950
11961
11962
11963
11970
11980

privremeno ležište
ležište
ležište
ležište
umetak
umetak
adapter
potkoleni deo-maleol
ortotički zglob
protetsko stopalo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
transtibijalna suspenzija
privremeno ležište
ležište
ležište
ležište
umetak
umetak
adapter
skeletni potkoleni deo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
kozmetska obloga
transtibijalna suspenzija

plastika
plastika
drvo
koža
silikon
tepefon
drvo
drvo
plastika
drvo - filc
plastika
karbon - plastika
gotov proizvod
plastika
plastika
drvo
koža
silikon
tepefon
metal
plastika
drvo - filc
plastika
karbon - plastika
plastika-sunđer
gotov proizvod

01510
01521
01522
01523
01530
01540
01551
01552
01560

privremeno ležište
ležište
ležište
ležište
potkoleni deo
adapter
protetsko stopalo
protetsko stopalo
suspenzija - butni mider

plastika
drvo
koža
plastika
drvo
drvo
drvo-filc
plastika
gotov proizvod

01640
01651
01652
01653
01661
01662
12010
12021
12022
12023
12030
12040
12051
12052
12060
12071
12072

privremeno ležište
ležište
ležište
ležište
mehanički koleni zglob
za dezartikulaciju
potkoleni deo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
suspenzija elastična čarapa
suspenzija
privremeno ležište
ležište
ležište
ležište
dezartikulaciono koleno s kočnicom
skeletni potkoleni deo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
kozmetska obloga
suspenzija elastična čarapa
suspenzija

01710
01721
01722
01723
01730
01740
01751
01752
01753
01754
01760
01771
01772
01781
01782
01791
01792

privremeno ležište
ležište
ležište
ležište
adapter
natkoleni deo
mehaničko koleno - jednoosovinsko
mehaničko koleno - dvoosovinsko
mehaničko koleno - četvoroosovinsko
koleni zglob sa kočnicom (ukočen)
potkoleni deo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
transfermoralna suspenzija
suspenzija - vakuum ventil
umetak
umetak

01610
01621
01622
01623
01630
016

120

017

Proteza posle dezartikulacije kolena egzoskeletna
(funkcionalna)

Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna
(funkcionalna)

Natkolena (transfemoralna) egzoskeletna plastična proteza
(funkcionalna)

plastika
drvo
plastika
koža
metal
plastika
drvo-filc
plastika
karbon - plastika
gotov proizvod
gotov proizvod
plastika
drvo
plastika
koža
metal-plastika
metal
plastika
karbon - plastika
plastika
gotov proizvod
gotov proizvod
plastika
plastika
drvo
koža
metal
plastika
metal - plastika
metal - plastika
metal - plastika
plastika
plastika
drvo - filc
plastika
plastika - koža
gotov proizvod
silikon
tepefon

121

Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza
(funkcionalna)

018 Natkolena (transfemoralna) drvena proteza (gerijatrijska)

019 Proteza posle dezartikulacije kuka egzoskeletna (funkcionalna)

12110
12121
12122
12123
12130
12140
12151
12152
12153
12160
12171
12172
12173
12180
12191
12192
12101
12102
01810
01820
01830
01840
01850
01860
01871
01872

privremeno ležište
ležište
ležište
ležište
adapter
skeletni natkoleni deo
mehaničko koleno - jednoosovinsko
mehaničko koleno - dvoosovinsko
mehaničko koleno - četvoroosovinsko
skeletni potkoleni deo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
kozmetska obloga
transfermoralna suspenzija
suspenzija - vakuum ventil
umetak
umetak
privremeno ležište
ležište
natkoleni deo
koleni zglob sa kočnicom (ukočen)
potkoleni deo
suspenzija pelvični pojas
protetsko stopalo
protetsko stopalo

plastika
plastika
drvo
koža
metal
metal
metal - plastika
metal - plastika
metal - plastika
metal
drvo-filc
plastika
karbon - plastika
plastika - sunđer
plastika - koža
gotov proizvod
silikon
tepefon
plastika
drvo
drvo
drvo
drvo
koža-plastika
drvo-filc
plastika

01910
01921
01922
01930
01940
01950
01960
01971
01972
01973
01980

ležište tipa kanadske korpe
veštački zglob kuka sa kočnicom
veštački zglob kuka bez kočnice
natkoleni deo
veštački koleni zglob
potkoleni deo
veštački skočni zglob (adapter)
protetsko stopalo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
suspenzija

koža
plastika-metal
plastika-metal
plastika
plastika
metal
plastika
drvo-filc
plastika
karbon-plastika
gotov proizvod

12210
12221
12222
12230
12240
12250
12260
12270
12281
12282
12283
12290
02011
02012
02013
02021
02022
02023

ležište tipa kanadske korpe
veštački zglob kuka sa kočnicom
veštački zglob kuka bez kočnice
skeletni natkoleni deo
koleni zglob jednoosovinski
skeletni potkoleni deo
veštački skočni zglob (adapter)
kozmetska obloga
protetsko stopalo
protetsko stopalo
protetsko stopalo
suspenzija
navlaka potkolena
navlaka potkolena
navlaka potkolena
navlaka natkolena
navlaka natkolena
navlaka natkolena

021 Elastični zavoj

02110

gotov proizvod

022 Kozmetičke čarape

02211
02212

gotov proizvod
gotov proizvod

koža
plastika-metal
plastika-metal
metal
plastika-metal
metal
plastika
sunđer-plastika
drvo-filc
plastika
karbon - plastika
gotov proizvod
pamuk
sintetika
vuna
pamuk
sintetika
vuna
2x1
3x1
guma 1 x 2
elastična 1 x 2

02310

gotov proizvod

silikon

02410
02510
02610

gotov proizvod
gotov proizvod
gotov proizvod

plastika
plastika
plastika

122 Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna)

020 Navlaka za patrljak (potkolena-natkolena)

023
024
025
026

Spoljna proteza za dojku
Spoljna proteza za dojku
Epiteza
Epiteza za uho
Epiteza za nos
Epiteza za lice

Održavanje proteza za donje ekstremitete
1. Popravka proteze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Korekcija ležišta
Opravka u zglobu kuka, kolena i skočnog zgloba
Korekcija visine proteze
Laminacija natkolenih proteza
Laminacija potkolenih proteza
Korekcija kozmetske obloge kod endoskeletnih proteza

P08
P09
P10
P11
P12
P13

012; 014; 119; 015; 016; 120; 017; 121; 018; 019; 122
013; 014; 119; 015; 019; 122; 016; 120; 017; 121; 018
014; 119; 015; 016; 120; 017; 121; 018; 019; 122
016; 120; 017; 018; 121; 019; 122
014; 119; 015
119; 120; 121; 122

2. Zamena dela proteze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka:
Zamena plastičnog ležišta na natkolenoj
protezi
Zamena drvenog ležišta na natkolenoj
2.2.
protezi
Zamena kožnog ležišta na natkolenoj
2.3.
protezi
Zamena plastičnog ležišta na potkolenoj
2.4.
protezi
Zamena drvenog ležišta na potkolenoj
2.5.
protezi
Zamena kožnog ležišta na potkolenoj
2.6.
protezi
2.7. Zamena zgloba kuka
2.8. Zamena dezartikulacionog kolena
Zamena kolenog zgloba
2.9.
jednoosovinskog
2.10. Zamena kolenog zgloba dvoosovinskog
Zamena kolenog zgloba sa kočnicom
2.11.
(ukočen)
Zamena kolenog zgloba
2.12.
četvoroosovinskog
2.1.

2.13. Zamena skočnog zgloba (adapter)

A15 01622; 12022; 01721; 12121
A16 01621; 12021; 01722; 12122; 01820
A17 01623; 12023; 01723; 12123; 01910; 12210
A18 01210; 01321; 01421; 11921; 01523
A19 01322; 01422; 11922; 01521
A20 01323; 01423; 11923; 01522
A21 01921; 01922; 12221; 12222
A22 01630; 12030
A23 01751; 12151; 12240
A24 01752; 12152
A25 01754; 01840
A26 01753; 12153
A27 01341; 01342; 01440; 11940; 01540; 01960; 12260

2.14.

Zamena stopala (drvo-filc, plastika,
karbon-plastika)

2.15. Zamena natkolene suspenzije
2.16. Zamena potkolene suspenzije
Zamena kozmetske obloge kod
2.17.
endoskeletne natkolene proteze
Zamena kozmetske obloge kod
2.18.
endoskeletne potkolene proteze
Zamena silikonskog umetka u potkolenoj
2.19.
protezi
Zamena tepefonskog umetka u
2.20.
potkolenoj protezi

01351; 01352; 01353; 01471; 01472; 01473; 11961; 11962; 11963; 01551; 01552; 01651; 01652; 01653;
A28 12051; 12052; 01771; 01772; 12171; 12172; 12173; 01871; 01872; 01971; 01972; 01973; 12281; 12282;
12283
A29 01661; 01662; 12071; 12072; 01781; 01782; 12191; 12192; 01860; 01980; 12290
A30 01360; 01480; 11980; 01560
A31 12060; 12180; 12270
A32 11970
A33 01431; 11931
A69 01330; 01432; 11932
2. Ortotička sredstva (ortoze)

Šifra

Naziv pomagala

Podšifra

1

2

3

Ortoze za gornje ekstremitete
029 Ortoza za rame i lakat - mitela za stabilizaciju (plastična)
030 Ortoza za rame i lakat sa zglobom u laktu, zatvaračem u više položaja i suspenzijskom trakom
032 Ortoza za lakat zglobna (funkcionalna)
033
034
036
038

Štitnik za lakat (par)
Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju - plastična (statička)
Ortoza za ručni zglob funkcionalna
Štitnik za koleno (par)

02910
03010
03020
03030
03210
03220
03310
03410
03610
03810

Tehnički elementi
Delovi
Standard
4.1
4.2
gotov proizvod
individualna izrada
zglob lakta
suspenzijska traka
individualna izrada
zglob lakta
gotov proizvod
individualna izrada
individualna izrada
gotov proizvod

plastika
plastika
plastika-metal
platno
plastika
plastika-metal
plastika 2 x 1
plastika
plastika
plastika 2 x 1

Održavanje ortoza za gornje ekstremitete
1. Zamena dela ortoze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka
1.1.
1.2.

Zamena zgloba lakta
Zamena suspenzijske trake

A34
A35

03020; 03220
03030

Ortoze za donje ekstremitete
040 Potkoleni aparat otvorenog tipa sa Klenzakovim zglobom

04011
04012

041 Potkolena hemispiralna karbonska ortoza

04110

042

Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom zglobna

04210
04310

043 Ortoza za stopalo i gležanj peronealna - čelična sa ortopedskom cipelom po meri

044 Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri

04321
04322
04410
04421
04422

045 Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje

04510

123 Dvokanalni elektrostimulator
047 Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena "O" ili "X" (dinamički)
048 Ortoza za kukove

12310
04710
04810
04910
04920
04930
05010
05020
05030
05040

049 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - dvozglobna

050 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - trozglobna

051 Ortoza za stopalo zglobna korektivna

05110

individualna izrada
individualna izrada
individualna izrada po gipsanom
otisku
polugotov proizvod - individualno
prilagođavanje proizvoda
polugotov proizvod - individualno
prilagođavanje
ortopedska cipela po meri
ortopedska cipela po meri
polugotov proizvod - individualno
prilagođavanje
ortopedska cipela po meri
ortopedska cipela po meri
polugotov proizvod - individualno
prilagođavanje proizvoda
gotov proizvod
individualna izrada
gotov proizvod
individualna izrada
zglob kolena
skočni zglob
individualna izrada
zglob kuka
zglob kolena
skočni zglob
individualna izrada po gipsanom
otisku

plastika
metal
karbonska vlakna
plastika
čelični lim
koža 2 x 1
skaj 2 x 1
čelični lim
koža 2 x 1
skaj 2 x 1
plastika
metal-plastika
plastika
plastika
plastika
plastika-metal
plastika-metal
plastika
plastika-metal
plastika-metal
plastika-metal
plastika

052 Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown)
053

Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown) sa modifikacijom po
Tomasu (Thomas)

05210
05310
12410

124 Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom

125

Visoki aparat sa pelvičnim pojasom obostrano, kočnicama na isključenje u kuku i
kolenu i Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskim cipelama

12420
12431
12432
12510
12520
12531
12532

Aparati za lečenje iščašenih kukova
054 Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići)

05410

055 Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona

05510

056 Atlanta aparat

05610

polugotov proizvod sa individualnim
prilagođavanjem
polugotov proizvod sa individualnim
prilagođavanjem
polugotov proizvod sa individualnim
prilagođavanjem
Perštejn zglob
ortopedska cipela po meri
ortopedska cipela po meri
polugotov proizvod sa individualnim
prilagođavanjem
Perštejn zglob
ortopedska cipela po meri
ortopedska cipela po meri
gotov proizvod
gotov proizvod - individualno
prilagođavanje
individualna izrada po gipsanom
modelu

Održavanje ortoza za donje ekstremitete
1. Zamena dela ortoze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Zamena zgloba kolena
Zamena skočnog zgloba
Zamena zgloba kuka
Zamena Perštejn zgloba

A36
A37
A38
A39

04920; 05030
04930; 05040
05020
12420; 12520

metal - plastika
metal - plastika
metal-plastika
metal
koža 2 x 1
skaj 2 x 1
metal-plastika
metal
koža 2 x 1
skaj 2 x 1
koža-tekstil
plastika-tekstil
plastika

Ortoza za kičmu - spinalne ortoze
061 Tomas kragna - jednodelna

06110

gotov proizvod

plastika

062 Tomas kragna - dvodelna

06210
06220

gotov proizvod
zatvarač

plastika
metal

06410

gotov proizvod čija je prva aplikacija u bolnici kao i
podešavanje ortoze
šine
zatvarač
polugotov proizvod
šine
individualna izrada
šine
zatvarač
polugotov proizvod - individualno prilagođavanje

plastika
metal
metal
plastika
metal
plastika
metal
metal
plastika

064 Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona)

067 TLSO sa tri tačke oslonca - hiperekstenzijska
068 TLSO dinamička - korektivna
071 LSO stabilizaciona ortoza

06420
06430
06710
06720
06810
06820
06830
07110

Održavanje ortoza za kičmu - spinalne ortoze
1. Zamena dela ortoza za kičmu po isteku garantnog roka
1.1.
1.2.

Zamena šina
Zamena zatvarača za ortozu

A40
A41

06420; 06720; 06820
06220; 06430; 06830

3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave
Šifra

Naziv pomagala

Podšifra

1

2

3

Tehnički elementi
Delovi
4.1

Standard
4.2

Ortopedske cipele

073

Ortopedske cipele sa ulošcima

074

Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo

075

Ortopedske cipele za Talipes equinus

076

Ortopedske cipele za Talipes equinovarus

077

Ortopedske cipele za elephantiasis

07311
07312
07313
07314
07320
07331
07332
07341
07342
07411
07412
07420
07511
07512
07520
07611
07612
07620
07711
07712

cipela po gipsanom otisku sa
- povišicom 1,5-6 cm
- povišicom 6-10 cm
- povišicom 10-15 cm
- povišicom 15-20 cm
- cipela po meri za zdravu nogu
- uložak za cipelu
- uložak za cipelu
- ispun za nedostajuće prste
- ispun za nedostajuće prste
- cipela po meri
- cipela po meri
- uložak za cipele
- cipela po gipsanom otisku
- cipela po gipsanom otisku
- uložak za cipele
- cipela po gipsanom otisku
- cipela po gipsanom otisku
- uložak za cipele
- cipela po meri
- cipela po meri

koža ili skaj
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
koža 2 x 1
silikon 2 x 1
sunđer 2 x 1
guma 1 x 1
koža 2 x 1
skaj 2 x 1
koža 2 x 1
koža 2 x 1
skaj 2 x 1
koža 2 x 1
koža 2 x 1
skaj 2 x 1
koža 2 x 1
koža 2 x 1
skaj 2 x 1

Invalidska kolica

078

Invalidska kolica na ručni pogon za osobu potpuno zavisnu od
drugog lica - standardna

07810
07820
07830
07840
07850
07860
07870
07880
07890
078A0
078B0
078C0

Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu 126
standardna

12610
12620
12630
12640
12650
12660
12670
12680
12690
126A0
126B0

Standardne mere
visina kolica 90 cm
visina naslona 35-45 cm
širina sedišta 41-46 cm
visina sedišta 43-45 cm
bez ručnog pogona
Nosivost kolica do 110 kg
Delovi
Konstrukcija
Sedište
Naslon
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - pumpani
Papučice za stopala podesive
Kočnica
Jastuk za sedište
Dodaci
naslon za glavu
pelote za glavu
sigurnosni pojas za grudi
sigurnosni kaiševi za stopala
Standardne mere
visina kolica 90 cm
visina naslona 35-45 cm
širina sedišta 41-46 cm
visina sedišta 43-45 cm
pogon na oba točka
Nosivost kolica do 110 kg
Delovi
Konstrukcija
Sedište
Naslon
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - pumpani
Papučice za stopala podesive
Kočnica
Rukavice
Jastuk za sedište
Dodaci
sigurnosni pojas za grudi
sigurnosni kaiševi za stopala

metal
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
poliuretan
guma
plastika
metal-plastika
tekstil
plastika
plastika
tekstil
tekstil

metal
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
poliuretan
guma
plastika
metal-plastika
koža
tekstil
tekstil
tekstil

079

Invalidska kolica na ručni pogon za osobu potpuno zavisnu od
drugog lica - ojačana

07910
07920
07930
07940
07950
07960
07970
07980
07990
079A0
079B0
079C0

Standardne mere
visina kolica sa naslonom 90 cm
visina naslona 40-45 cm
širina sedišta 48-51 cm
visina sedišta preko 45 cm
bez ručnog pogona
Nosivost kolica preko 110 kg
Delovi
Konstrukcija ojačana
Sedište ojačano
Naslon ojačan
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - pumpani
Papučice za stopala podesive
Kočnica
jastuk za sedište
Dodaci
naslon za glavu
pelote za glavu
sigurnosni pojas za grudi
sigurnosni kaiševi za stopala

metal
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
poliuretan
guma
plastika
metal-plastika
tekstil
plastika
plastika
tekstil
tekstil

Standardne mere
visina kolica 90 cm
visina naslona 40-45 cm
širina sedišta 48-51 cm
visina sedišta preko 45 cm
sa pogonom na oba točka
Nosivost kolica preko 110 kg

127 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu - ojačana

12710
12720
12730
12740
12750
12760
12770
12780
12790
127A0
127B0

Delovi
Konstrukcija ojačana
Sedište ojačano
Naslon ojačan
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - pumpani
Papučice za stopala podesive
Kočnica
Rukavice
Jastuk za sedište
Dodaci
Sigurnosni pojas za grudi
Kaiševi za stopala

metal
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
poliuretan
guma
plastika
metal-plastika
koža
tekstil
tekstil
tekstil

080

Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu
upotrebu sa pogonom na polugu - standardna

08010
08020
08030
08040
08050
08060
08070
08080
08090

Standardne mere
visina kolica 90 cm
visina naslona 35-45 cm
širina sedišta 41-46 cm
visina sedišta 43-45 cm
pogon na polugu
nosivost kolica do 110 kg
Delovi
Konstrukcija
Sedište
Naslon
Poluga
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - pumpani
Papučice za stopala podesive
Kočnica
jastuk za sedište

metal
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
metal
poliuretan
guma
plastika
metal
tekstil

Standardne mere
visina kolica 90 cm
visina naslona 40-45 cm
širina sedišta 48-51 cm
visina sedišta preko 45 cm
sa pogonom na polugu
Nosivost kolica preko 110 kg
081

Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu
upotrebu sa pogonom na polugu - ojačana

08110
08120
08130
08140
08150
08160
08170
08180
08190

Delovi
Konstrukcija ojačana
Sedište ojačano
Naslon ojačan
Poluga
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - pumpani
Papučice za stopala podesive
Kočnica
jastuk za sedište

metal
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
metal
poliuretan
guma
plastika
metal-plastika
tekstil

128 Invalidska kolica na ručni pogon (laka aktivna)
12810
12820
12830
12840
12850
12860
12870
12880

082

Dečija invalidska kolica za decu potpuno zavisnu od drugih lica standardna

08210
08220
08230
08240
08250
08260
08270
08280
08290
082A0
082B0
082C0
082D0
082E0

Standardne mere
visina kolica do 90 cm
visina naslona do 40 cm
sedište širine 43-48 cm
visina sedišta 43-45 cm
pogon na oba točka
nosivost kolica do 110 kg
težina kolica do 20 kg
Delovi
Konstrukcija sklopiva
Sedište
Naslon
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - pumpani-skidajući
papučice za stopala sklopive
rukavice
kočnica

Standardne mere
visina kolica 93-100 cm
visina sedišta 25-38 cm
širina sedišta 25-38 cm
visina naslona 62-76 cm
bez ručnog pogona
nosivost kolica do 70 kg
Delovi
Konstrukcija
Sedište
Naslon
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - puni
Papučice za stopala - podesive
Kočnica
Jastuk za sedište
Dodaci
Naslon za glavu
Pelote za glavu
Sigurnosni pojas za grudi
Abdukcioni klin
Kaiševi za kolena
Kaiševi za stopala

lake legure
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
poliuretan
guma
plastika
koža
metal-plastika

metal
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
poliuretan
poliuretan
plastika
metal-plastika
tekstil
plastika
plastika
tekstil
metal-plastika
tekstil
tekstil

Standardne mere
visina kolica 93-100 cm
visina sedišta 25-38 cm
širina sedišta 25-38 cm
visina naslona 62-76 cm
bez ručnog pogona
nosivost kolica do 70 kg

Delovi

129 Neurološka invalidska kolica

12910
12920
12930
12940
12950
12960
12970
12980

Konstrukcija
Sedište
Naslon
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - puni
Kočnica
Papučice za stopala - podesive
Jastuk za sedište

metal
plastificirana tkanina - tapacirano
plastificirana tkanina tapaciran
poliuretan
poliuretan
metal-plastika
plastika
tekstil

12990
129A0
129B0
129C0
129D0
129E0

Dodaci
Naslon za glavu
Pelote za glavu
Sigurnosni pojas za grudi
Abdukcioni klin
Kaiševi za kolena
Kaiševi za stopala

plastika
plastika
tekstil
metal-plastika
tekstil
tekstil

Standardne mere
visina kolica do 90 cm
visina sedišta 25-38 cm
širina sedišta 25-38 cm
visina naslona 30-38 cm
pogon na oba točka
nosivost kolica do 70 kg
130 Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu

13010
13020
13030
13040
13050
13060
13070
13080
13090

Delovi
Konstrukcija
Sedište
Naslon
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi - pumpani
Papučice za stopala podesive
Kočnica
Rukavice
Jastuk za sedište

metal
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
poliuretan
guma
plastika
metal-plastika
koža
tekstil

Standardne mere
visina kolica 90 cm
sedišta širine 45 cm
083 Toaletna kolica

Delovi
08310
08320
08330
08340
08350

Sedište
Naslon
prednji točkovi puni
zadnji točkovi puni
Noćna posuda

plastika
plastika
poliuretan
poliuretan
plastika

Standardne mere
visina kolica 90 cm
visina naslona 35-45 cm
širina sedišta 43-50 cm
nosivost do 110 kg
težina kolica 60-70 kg
08410
08420
08430
08440
08450
08460
08470
08480
08490
084A0

Delovi
Konstrukcija
Sedište
Naslon
Prednji točkovi puni
Zadnji točkovi pumpani
Ručne komande
Kočnica
Papučice za stopala podesive
Akumulator 2 komada
Punjač akumulatora

metal
plastificirana tkanina
plastificirana tkanina
poliuretan
guma
gotov proizvod
metal-plastika
plastika
1x2

Dodaci uz invalidska kolica
- naslon za glavu
- pelote za glavu
085 - sigurnosni pojas za grudi
- abdukcioni klin
- pelote za kolena
- sigurnosni kaiševi za stopala

08510
08520
08530
08540
08550
08560

gotov proizvod
gotov proizvod
gotov proizvod
gotov proizvod
gotov proizvod
gotov proizvod

plastika
plastika
tekstil
metal-plastika
plastika
tekstil

086 Antidekubitus jastuk uz invalidska kolica

08610

gotov proizvod

pneumatski

Elektromotorna invalidska kolica - standardna (sa 2 akumulatora i
084
punjačem akumulatora)

Održavanje invalidskih kolica
1. Servisiranje invalidskih kolica van garantnog roka
1.1.

Servis invalidskih kolica

CO1
2. Popravka dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka:

2.1. Opravka kočnice
2.2. Opravka komandne palice kod elektromotornih kolica
2.3. Opravka motora elektromotornih kolica

P14 078; 126; 079; 127; 080; 081; 128;.082; 129; 130
P15 084
P16 084

3. Zamena dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka:
3.1. Prednje pune gume
3.2. Prednjeg točka
3.3. Zadnje spoljne gume
3.4. Zadnje unutrašnje gume
3.5. Zadnjeg točka
3.6. Viljuške prednjeg točka
3.7. Sedišta za invalidska kolica
3.8. Naslona za invalidska kolica
3.9. Kočnice za invalidska kolica
3.10. Naslona za glavu
Sedišta tapaciranog kod dečijih neuroloških invalidskih
3.11.
kolica
3.12. Pelote
3.13. Sigurnosnog kaiša
3.14. Instalacije na elektromotornim kolicima
Prekidača na upravljačkoj kutiji za elektromotorna
3.15.
kolica
3.16. Komandne palice za elektromotorna kolica
3.17. Kočnice za elektromotorna kolica
3.18. Prednje pune gume za elektromotorna kolica

A42 078; 126; 079; 127; 080; 081; 128; 082; 129; 130
A43 07840; 12640; 07940; 12740; 08050; 08150; 12840; 08240; 12910; 13040
A44 078; 126; 127; 080; 081; 128; 082; 130
A45 078; 126; 127; 080; 081; 128; 082; 130
A46 07850; 126510; 12750; 08060; 08160; 12850; 08250; 12950; 13050
A47 078; 126; 079; 127; 080; 081; 082; 129; 130
A48 07820; 12620; 07920; 12720; 08020; 08120; 08220; 12920; 13020
A49 07830; 12630; 07930; 12730; 08030; 08130; 08230; 08930; 13030
A50 07870; 12670; 07970; 12770; 08080; 08180; 12880; 08270; 12960; 13070
A51 07890; 07990; 08290; 12990
A52 12920
A53 078A0; 079A0; 082A0; 129A0
078B0; 078C0; 126A0; 126B0; 079B0; 079C0; 127A0; 127B0; 082B0; 082D0; 082E0;
A54
129B0; 129D0; 129E0
A55 084
A56 084
A57 084
A58 08470
A59 084

3.19. Zadnje spoljne gume za elektromotorna kolica
3.20. Zadnje unutrašnje gume za elektromotorna kolica
3.21. Viljuške - za točak
3.22. Četkice motora
3.23. Zamena 2 akumulatora za elektromotorna kolica
1

A60 084
A61 084
A62 084
A63 084
A64 08490

2
Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja

087 Drvene potpazušne štake na podešavanje

089 Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca

090 Metalni ortopedski štap sa krivinom
091 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge
131 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem
132 Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge
190 Metalne podlakatne štake

3
08711
08712
08721
08722
08911
08912
08921
08922
09010
09020
09110
09120
13110
13210
19010
19020

4.1
gotov proizvod na podešavanje
gotov proizvod na podešavanje
elastična guma
elastična guma
gotov proizvod - tri noge
gotov proizvod - četiri noge
elastična guma
elastična guma
gotov proizvod
elastična guma
gotov proizvod - 4 noge
elastična guma
gotov proizvod - 4 točka i potpazušni oslonci
gotov proizvod - 2 točka i 2 noge
gotov proizvod
elastična guma

092 Elastične gume za pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja

09210 gotov proizvod za 087; 089; 090; 091; 132

Ostala pomoćna pomagala
093 Bolnički krevet sa trapezom
094 Sobna dizalica

09310 gotov proizvod
09410 gotov proizvod

095 Antidekubitus dušek

09510 gotov proizvod

133 Antidekubitus dušek sa kompresorom

13310 dušek delimično s komorama
13320 kompresor

4.2
drvo 1 x 1
drvo 2 x 1
guma 1 x 1
guma 2 x 1
1x1
1x1
3x1
4x1
metal 1 x 1
guma 1 x 1
metal
gume 4 x 1
metal
metal
metal 2 x 1
guma 2 x 1
guma 1 x 1
2x1
3x1
4x1
metal
gotov proizvod
poliuretan sa saće
profilom
guma
gotov proizvod

096 Pojas za femoralnu kilu (jednostrani ili obostrani)
134 Pojas za ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani)
135 Pojas za trbušnu kilu
Sanitarne sprave
097 Endotrahealna kanila metalna (2 komada)
188 Endotrahealna kanila plastična (2 komada)
098 Električni inhalator sa maskom

099 Koncentrator kiseonika protoka 2-3 l/min (kiseonički koncentrator)

09610 gotov proizvod jednostrani
09620 gotov proizvod obostrani

koža-tekstil
koža-tekstil

13410 gotov proizvod jednostrani
13420 gotov proizvod obostrani
13510 gotov proizvod

koža-tekstil
koža-tekstil
koža-tekstil

09710
18810
09810
09820
09910
09920
09930
09940

metal 2 x 1
plastika 2 x 1
električni
plastika

gotov proizvod
gotov proizvod
gotov proizvod
maska
gotov proizvod sa prot. kiseonika 2-3 l/min
crevo za dovod kiseonika
filter za kiseonik - gotov proizvod
binazalna sonda (potrošni materijal)

plastika
plastika

Održavanje koncentratora kiseonika
1. Zamena dela koncentratora kiseonika po isteku garantnog roka
1.1.
1.2.
1
100
136
137
138
139
140
141

Zamena filtera na koncentratoru kiseonika na godinu dana
Zamena creva za dovod kiseonika na 5 godina
2
Disk podloga sa kesama za ileostomu:
Disk podloga
Kese
Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu
Disk podloga sa kesama za kolostomu
Disk podloga
Kese
Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu
Disk podloga sa kesama za urostomu
Disk podloga
Kese
Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu
Krema za negu stome

A65
A66
3

4.1

4.2

10010
10020
13610

gotov proizvod
gotov proizvod kese za ileostomu
gotov proizvod

1 x 10 kom.
do 60 kom.
1 x 30 kom.

13710
13720
13810

gotov proizvod
gotov proizvod kese za kolostomu
gotov proizvod

1 x 10 kom.
do 60 kom.
1 x 30 kom.

13910
13920
14010
14110

gotov proizvod
gotov proizvod kese za urostomu
gotov proizvod
gotov proizvod

1 x 10 kom.
do 30 kom.
1 x 30 kom.
1 x 30 grama

09930
09920

142
193
143

101

Pasta za ispune ožiljnih neravnina
Silikonski upijajući flaster
Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu
Stalni - Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa
ispustom
- urin kateter
- urin kese sa ispustom

144
145
102
103
146
147

Urin kateter za jednokratnu upotrebu
Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom
- urinarni kondom
- urin kese sa ispustom
Pelene
Komplet plastičnih špriceva i igala za davanje insulina
za jednokratnu upotrebu

149

Pen špric
Igle za pen špric
Urin test traka za okularno očitavanje šećera i
acetona u urinu
Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi

150

Test trake za aparat (sa ili bez lanceta)

148

151
104

152

Test trake za okularno očitavanje nivoa šećera u krvi
(bez aparata) sa lancetama za vađenje krvi
Spoljna portabilna insulinska pumpa
Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku
pumpu:
- kateteri
- špricevi
- baterije

14210
19310
14310

gotov proizvod
gotov proizvod
gotov proizvod

1 x 60 grama
do 6 kom., dimenzija 20x50 cm

10111
10112
10120
14411
14412

kateter silikon
kateter lateks
urin kese - plastika
gotov proizvod PVC kateter
gotov proizvod lumbrifikovani kateter

1 x 1 kom.
1 x 3 kom.
1 x 10 kom.
do 60 kom. mesečno
do 60 kom. mesečno

14510
14520
10210

1 x 30 kom.
1 x 15 kom.
do 60 kom.

14610
14710

gotov proizvod
urin kese - plastika
gotov proizvod visoko upijajuće moći
gotov proizvod - špric i igla (prema broju
dnevnih doza insulina)
gotov proizvod - igle za vađenje insulina iz
bočice
gotov proizvod
gotov proizvod

1x1
30 - 150 kom.

14810

gotov proizvod

50 kom.

14910
15010
15021
15022
15110
15120
10410

gotov proizvod
gotov proizvod - trake (mesečno)
gotov proizvod - lancete (mesečno)
umetak za automatsku lancetu (lancetar)
gotov proizvod - trake (mesečno)
gotov proizvod - lancete (mesečno)
gotov proizvod

15210
15220
15230

gotov proizvod - kateteri
gotov proizvod - špricevi
gotov proizvod - baterije

1x1
50 - 150 kom.
50 - 150 kom.
do 30 kom.
30 - 50 kom.
30 - 50 kom.
1x1
Izdaje se količina za
6 meseci:
1 x 10 (mesečno)
1 x 10 (mesečno)
3 kom za 45 dana

10310
10320

30 - 150 kompleta
do 30 komada

4. Očna pomagala

105 Ram za naočare

10510

153 Stakla za korekciju vida (mineralna)

15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333

Tehnički elementi
Delovi
Standard
4.1
4.2
gotov proizvod sa krilcima
plastika
okvira
metal
ojačan
staklo
do ±2D
staklo
preko ±2D - ±4D
staklo
±4D - ±6D
torus staklo
do ±2D /2
torus staklo
±2D/2 - ±4D/2
torus staklo
±4D/2 - ±6D/2
torus staklo
do ±2D /4
torus staklo
±2D/4 - ±4D/4
torus staklo
±4D/4 - ±6D/4

154 Plastična stakla za korekciju vida (organska)

15411
15412
15413
15414
15415
15417
15416
15421
15422
15423
15424
15425
15426
15427
15431
15432
15433
15434
15435
15436
15437

do ±2D
±2D - ±5D
±5D - ±8D
±8D - ±10D
±10D - ±12D
±12D - ±14D
±14D - ±16D
do ±2D/2
±2D - ±5D/2
±5D - ±8D/2
±8D - ±10D/2
±10D - ±12D/2
±12D - ±14D/2
±14D - ±16D/2
do ±2D/4
±2D - ±5D/4
±5D - ±8D/4
±8D - ±10D/4
±10D - ±12D/4
±12D - ±14D/4
±14D - ±16D/4

Šifra

Naziv pomagala

Podšifra

1

2

3

plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika

plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
plastika
plastika
plastika
torus staklo
torus staklo
torus staklo
sferna plastična
sferna plastična
torus plastična
torus plastična
folija na staklu bez dioptrije
sistem sočiva

156 Prizma - folija
106 Teleskopske naočare - naočare sa specijalnim sistemom sočiva

18101
18111
18112
18113
18114
18115
18102
18103
18121
18122
18123
18124
18125
18131
18104
18105
18132
18133
18134
18135
15511
15512
15513
15521
15522
15523
15531
15532
15541
15542
15610
10610

184 Lupa

18410

107 Tvrda kontaktna sočiva
157 Gaspermeabilna (gaspropustljiva) kontaktna sočiva

10710
15710

±2D - ±5D
±5D - ±8D
±8D - ±10D
±10D - ±12D
±12D - ±14D
±14D - ±16D
do ±2D/2
±2D - ±5D/2
±5D - ±8D/2
±8D - ±10D/2
±10D - ±12D/2
±12D - ±14D/2
±14D - ±16D/2
±5D - ±8D/4
do ±2D/4
±2D - ±5D/4
±8D - ±10D/4
±10D - ±12D/4
±12D - ±14D/4
±14D - ±16D/4
±8D - ±13D
±13D - ±20D
±20D - ±30D
±8D - ±13D/4
±13D - ±18D/4
preko ± 18D/4
±8D - ±13D
±13D - ±18D
±8D - ±13D/4
±13D - ±18D/4
gotov proizvod
gotov proizvod
gotov proizvod uveličavajuće staklo
gotov proizvod
gotov proizvod

158 Meka kontaktna sočiva

15810

gotov proizvod

želatin 2 x 1

159 Terapeutska kontaktna sočiva

15910

gotov proizvod

želatin 2 x 1

181 Plastična stakla za korekciju vida (organska) sa dioptrijom većom od ± 5D

155 Lentikularna stakla

silikon 2 x 1
plastika 2 x 1

161 Privremena, prva proteza za formiranje očne duplje
Tiflotehnička pomagala
109 Brajeva pisaća mašina
162 Reproduktor
163 Brajev sat za slepe džepni
182 Brajev sat za slepe ručni
164 Naočare sa tamnim staklima od plastične mase

10811
10812
10813
16011
16012
16013
16110

gotov proizvod
gotov proizvod
po meri
gotov proizvod
gotov proizvod
po meri
gotov proizvod

10910
16210
16310
18210
16410

165 Beli štap za slepe

16510

183 Ultrazvučni štap
189 Govorni softver za srpski jezik za slepa lica

18310
18910

gotov proizvod
gotov proizvod
gotov proizvod - džepni sat
gotov proizvod - ručni sat
gotov proizvod
plastika
gotov proizvod na
metal
rasklapanje
gotov proizvod
gotov proizvod

108 Puna (potpuna) očna proteza

160 Ljuspasta očna proteza

akrilat
staklo
akrilat
akrilat
staklo
akrilat
staklo

Održavanje očnih pomagala
1. Servisiranje očnih proteza van garantnog roka
1.1.

Poliranje očnih proteza jedanput godišnje

CO2

10811; 10812; 10813

5. Slušna pomagala

1
2
167 Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu sprovodljivost
186 Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu sprovodljivost

Tehnički elementi
Delovi
3
4.1
16710 aparat - gotov proizvod
18610 aparat - gotov proizvod

187 Individualni umetak (oliva) za ušni kanal

18710 umetak

185 Specijalne baterija za zaušni procesor

18510

Šifra

Naziv pomagala

Podšifra

19111
191

Zaušni slušni aparat (iza uha) - digitalni za decu do 18 godina (sa
najmanje 4 kanala nezavisnog pojačanja i minimalno 2 programa)

19112
19113
19211

192

Zaušni slušni aparat (iza uha) - bazni digitalni za lica starija od 18 godina
(sa najmanje 2 kanala nezavisnog pojačanja)

19212
19213

Standard
4.2

individualna
izrada po meri
mesečno zamena:
gotov proizvod prema vrsti zaušnog procesora - na 3 dana: 30 kom.
(3 kom.)
- na 4 dana: 21 kom.
- na 5 dana: 18 kom.
Aparat za oštećenje sluha od 40-70 dB sa
umetkom, cevčicom i baterijama
Komplet
Aparat za oštećenje sluha od 71-90 dB sa
umetkom, cevčicom i baterijama
Komplet
Aparat za oštećenje sluha preko 90 dB sa
umetkom, cevčicom i baterijama
Komplet
Aparat za oštećenje sluha od 40-70 dB sa
umetkom, cevčicom i baterijama
Komplet
Aparat za oštećenje sluha od 71-90 dB sa
umetkom, cevčicom i baterijama
Komplet
Aparat za oštećenje sluha preko 90 dB sa
umetkom, cevčicom i baterijama
Komplet

Održavanje slušnih aparata
1. Zamena dela slušnog aparata posle garantnog roka
1.1.

Zamena individualnog umetka za ušni kanal

A67

16910

6. Pomagala za omogućavanje glasa i govora
Šifra

Naziv pomagala

1

2

111.

Tehnički elementi
Delovi
3
4.1
11110 pomagalo za glasni govor - gotov proizvod
11120 akumulatorska baterija (2 kom.)
11130 punjač akumulatora - gotov proizvod

Podšifra

Elektrolarings - Aparat za omogućavanje glasa i govora (sa 2 baterije i
punjačem za baterije)

Standard
4.2
1x1
1x2
1x1

Održavanje pomagala za omogućavanje glasa i govora
1. Zamena dela pomagala za omogućavanje glasa i govora posle garantnog roka
1.1.

Zamena baterija (2 kom.) na 2 godine

A68

11120

7. Stomatološke nadoknade
Šifra
1

112

168

Naziv pomagala

Podšifra

2
Mobilne (pokretne) zubne nadoknade
gornju i donju vilicu

3

Tehnički elementi
Delovi
4.1

Standard
4.2

Parcijalna zubna proteza sa bazom do
10 zuba

11211
11221
11212
11222
11230
11240
11250

- izrada po meri baze do 10 zuba - gornja vilica
- zubi gornja vilica - gotov proizvod
- izrada po meri baze do 10 zuba - donja vilica
- zubi donja vilica - gotov proizvod
- pomoćni materijal - boje
- pomoćni materijal - lepak
- pomoćni materijal - žičica

akrilat 1x1
akrilat 3-10
akrilat 1x1
akrilat 3-10
akrilat
akrilat
metal

Parcijalna zubna proteza sa bazom
preko 10 zuba

16811
16821
16812
16822
16830
16840
16850

- izrada po meri baze preko 10 zuba - gornja vilica
- zubi gornja vilica - gotov proizvod
- izrada po meri baze preko 10 zuba - donja vilica
- zubi donja vilica - gotov proizvod
- pomoćni materijal - boje
- pomoćni materijal - lepak
- pomoćni materijal - žičica

akrilat 1 x 1
akrilat 10-14
akrilat 1 x 1
akrilat 10-14
akrilat
akrilat
metal

16910
16920
Totalna zubna proteza za gornju vilicu
16930
16940
17010
17020
Totalna zubna proteza za donju vilicu
17030
17040
11310
11320
Aktivni pločast pokretni ortodontski
11330
aparat
11340
11350
17110
Funkcionalni pokretni ortodontski
17120
aparat
17130
17140
Stomatološke nadoknade kod urođenih
ili stečenih anomalija orofacijalnog
sistema
11410
11420
Totalna proteza za gornju vilicu
11430
11440
17210
17220
Totalna proteza za donju vilicu
17230
17240
17310
17320
Parcijalna proteza
17330
17340
17350

- izrada po meri baze za gornju vilicu
- zubi gornja vilica - gotov proizvod
- pomoćni materijal - boja
- pomoćni materijal - lepak
- izrada po meri baze za donju vilicu
- zubi donja vilica - gotov proizvod
- pomoćni materijal - boja
- pomoćni materijal - lepak
- po meri
- pomoćni materijal - boje
- pomoćni materijal - lepak
- pomoćni materijal - žičica
- pomoćni materijal - šraf
- po meri
- pomoćni materijal - boje
- pomoćni materijal - lepak
- pomoćni materijal - žičica

akrilat 1x1
akrilat 1x16
akrilat
akrilat
akrilat 1x1
akrilat 1x16
akrilat
akrilat
akrilat 1x1
akrilat
akrilat
metal
metal
akrilat 1x1
akrilat
akrilat
metal

- izrada po meri
- zubi za gornju vilicu
- pomoćni materijal - boje
- pomoćni materijal - lepak
- izrada po meri
- zubi za donju vilicu
- pomoćni materijal - boje
- pomoćni materijal - lepak
- izrada po meri
- zubi
- pomoćni materijal - boje
- pomoćni materijal - lepak
- pomoćni materijal - žičica

akrilat 1x1
akrilat 1x16

174

Stimulator

17410

- izrada po meri

akrilat

175

Obturator proteze za urođene
anomalije

17510

- izrada po meri

akrilat

169

170

113

171

114

172

173

akrilat 1x1
akrilat 1x16

akrilat 1x1
akrilat 3-10

176

Privremena (imedijatna) obturator
proteza

177

Definitivna obturator proteza

178

Facijalna epiteza za nos (nazalna)

179

Facijalna epiteza za uvo (aurikularna)

180

Facijalna epiteza za lice

17611
17612
17613
17710
17811
17812
17820
17830
17911
17912
17920
17930
18010

- palatomaksilarni segment
- velofaringealni segment
- kombinovani segment
(palatomaksilarni i velofaringealni)
- izrada po meri
- izrada po meri
- izrada po meri
- pomoćni materijal - boje
- pomoćni materijal - lepak
- izrada po meri
- izrada po meri
- pomoćni materijal - boje
- pomoćni materijal - lepak
- izrada po meri

akrilat 1x1
akrilat 1x1
akrilat 1x1
akrilat
akrilat
silikon

akrilat
silikon

silikon

Održavanje stomatoloških nadoknada
1. Popravka stomatoloških nadoknada po isteku garantnog roka
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj parcijalnoj protezi
Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj parcijalnoj protezi
Lepljenje polomljene baze gornje mobilne parcijalne proteze
Lepljenje polomljene baze donje mobilne parcijalne proteze
Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj totalnoj protezi
Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj totalnoj protezi
Lepljenje polomljene baze gornje mobilne totalne proteze
Lepljenje polomljene baze donje mobilne totalne proteze

P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24

11221
11222
11221; 16811
11212; 16812
16920
17020
16910
17010

Образац ОПП

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ПРОПИСИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОМАГАЛА

НОВО ПОМАГАЛО

Назив здравствене установе /

Број здравственог картона/год. - протокола/год. - историја болести/год.

На основу прегледа, утврђеног здравственог стања, података о претходно коришћеним помагалима и постављене индикације за:
2. Датум рођења

1. Осигурано лице
4. ЛБО

3. Број здравствене књижице
5. Матична филијала

6. Основ ослобађања од партиципације

7. Држава

На основу :
8. Мишљења број

9. Датум давања мишљења

11. Име и презиме лекара

10. Назив здравствене установе у којој је дато мишљење

16. Назив здравствене установе која је издала отпусну листу

15. Датум отпуста

14. Отпусне листе број

17. Прва протеза прописана

18. Датум прописивања прве протезе
ДА

НЕ

19. Стакла за корекцију вида
SpH

Врста стакла

минерална

органска
(пластична)

13. Специјализација

12. Шифра лекара

CyI

20. Стакла за корекцију вида
Врста стакла

Ax

OS

минерална

ДА

24. Аудиолошки налаз
о губитку слуха :

органска
(пластична)

OS

DTP

НЕ

DIA

BC

OD

22. Наочаре за даљину
рам за наочаре

Ax

23. Контактна сочива

21. Наочаре за близину
рам за наочаре

CyI

SpH
OD

OD

ДА

OS

НЕ

и преко 40 dB

Губитак слуха у говорној фреквенцији (1000 - 4000 Hz)
десно

25. Стоматолошке надокнаде

Hz

лево

Hz

десно

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

dB

лево

dB

Опис радова:
26. Индикације

27. Назив помагала

28. Шифре и подшифре из Шифарника помагала (шифра /подшифра х количина):

29.
ИД број лекара специјалисте / изабраног лекара

(М.П.)

30.
датум попуњавања обрасца

31. Потпис и факсимил лекара специјалисте / изабраног лекара

ОВЕРА У МАТИЧНОЈ ФИЛИЈАЛИ

НОВО ПОМАГАЛО

Увидом у службену евиденцију утврђено је да

(име и презиме осигураног лица)

испуњава прописане услове за обезбеђивање помагала из средстава обавезног здравственог осигурања
1. Назив помагала
2. Шифре и подшифре из Шифарника помагала (шифра /подшифра х количина):

3. Учешће (само за нова помагала)

уз учешће од

4. Коришћено помагало

без учешћа шифра

ДА

5. Помагало издато дана (за сервисирање / поправку /замену дела помагала)

НЕ

6. Гарантни рок истекао (за поправку / замену дела помагала)

7. Реверс број

8. Датум:
саставни је део ове потврде

9. Овера извршена на основу
оцене лекарске комисије филијале бр.

од

(М.П.)

10. Датум овере:

помагало издато*/
13. услуга извршена

12. Оверен образац примио
датум

14. Испоручилац

15. Цена

11. Потпис

датум

16. Потпис осигураног лица

(М.П.)

Напомена:
* уписати датум издавања помагала односно сервисирања, поправке или замене помагала

Осигурано лице дужно је да оверен образац у року од 90 дана од дана издавања преда на
реализацију испоручиоцу према истакнутом списку у матичној филијали - испостави.

52010.02/253

Образац за прописивање помагала - број 2
(Брисан)
Образац за одржавање помагала - број 3
(Брисан)
Образац ОЛК - СП1
Оцена првостепене лекарске комисије о оправданости прописивања помагала, о
функционалности помагала, о употребљивости помагала, о оправданости сервисирања
помагала, о поправци дела помагала и замени дела помагала

- 103 -

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЗА _____________________
Испостава __________________________
-Првостепена лекарска комисијаБрој: ________________
Дана : ________ 20 _____ год.

ОЛК - СП1

На основу члана 155. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 107/05 и 109/05исправка), Првостепена лекарска комисија

даје следећу

ОЦЕНУ
1. ____________________________________________ , из _______________________________
(име и презиме осигураног лица)

(адреса)

ЛБО: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, СА ИНДИКАЦИЈОМ: ____________________________
(МКБ и дијагноза на латинском)

ОПРАВДАНО ЈЕ прописивање помагала.
Помагало је ФУНКЦИОНАЛНО.
Помагало је НЕУПОТРЕБЉИВО, поправком се не може оспособити за даљу
употребу – провера функционалности извршена је дана
|__|__| |__|__|
|__|__|__|__|.
ОПРАВДАНО ЈЕ СЕРВИСИРАЊЕ помагала – провера функционалности
извршена је дана |__|__| |__|__| |__|__|__|__|.
ОПРАВДАНА ЈЕ ПОПРАВКА дела помагала - провера функционалности
извршена је дана |__|__| |__|__| |__|__|__|__|.
ОПРАВДАНА ЈЕ ЗАМЕНА дела помагала - провера функционалности
извршена је дана |__|__| |__|__| |__|__|__|__|.
(означити одговарајућу опцију)
2. Оцена лекарске комисије дата на основу обрасца за прописивање помагала
број ______________________ од |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
3.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОЦЕНЕ: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ДОСТАВИТИ:
1. осигуранику
2. матичној филијали

М.П.

ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА:
1. __________________________
(потпис и факсимил)
2. __________________________
(потпис и факсимил)
3. __________________________
(потпис и факсимил)

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Приговор Другостепеној лекарској комисији Филијале, Ул.
____________________, може се изјавити у року од 3 дана од дана саопштења оцене
Првостепене лекарске комисије.
ОБАВЕШТЕЊЕ: Осигурано лице коме је лекарска комисија одобрила помагало дужно је
да се у року од 30 дана од дана преузимања помагала од испоручиоца јави лекарској
комисији ради провере функционалности преузетог помагала.

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЗА _____________________
Испостава __________________________
-Првостепена лекарска комисијаБрој: ________________
Дана : ________ 20 _____ год.

ОЛК - СП2

На основу члана 155. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 107/05 и 109/05исправка), Првостепена лекарска комисија

даје следећу

ОЦЕНУ
1. _____________________________________________ , из ______________________________
(име и презиме осигураног лица)

(адреса)

ЛБО: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, СА ИНДИКАЦИЈОМ: ____________________________
(МКБ и дијагноза на латинском)

НИЈЕ ОПРАВДАНО прописивање помагала.
Помагало НИЈЕ ФУНКЦИОНАЛНО.
Помагало је УПОТРЕБЉИВО и поправком се може оспособити за даљу
употребу – провера функционалности извршена је дана
|__|__| |__|__|
|__|__|__|__|.
НИЈЕ ОПРАВДАНО СЕРВИСИРАЊЕ помагала – провера функционалности
извршена је дана |__|__| |__|__| |__|__|__|__|.
НИЈЕ ОПРАВДАНА ПОПРАВКА дела помагала - провера функционалности
извршена је дана |__|__| |__|__| |__|__|__|__|.
НИЈЕ ОПРАВДАНА ЗАМЕНА дела помагала - провера функционалности
извршена је дана |__|__| |__|__| |__|__|__|__|.
(означити одговарајућу опцију)
2. Оцена лекарске комисије дата на основу обрасца за прописивање помагала
број ______________________ од |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
3.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОЦЕНЕ: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ДОСТАВИТИ:
1. осигуранику
2. матичној филијали

М.П.

ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА:
1. __________________________
(потпис и факсимил)
2. __________________________
(потпис и факсимил)
3. __________________________
(потпис и факсимил)

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Приговор Другостепеној лекарској комисији Филијале, Ул.
____________________, може се изјавити у року од 3 дана од дана саопштења оцене
Првостепене лекарске комисије.

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЗА _____________________
- Другостепена лекарска комисијаБрој: ________________
Дана : ________ 20 _____ год.

ОЛК - СП3

На основу члана 157. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 107/05 и 109/05исправка), Другостепена лекарска комисија, решавајући по приговору осигураног лица
________________________________________________________________________________,
(име и презиме осигураног лица)

ЛБО: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, на оцену Првостепене лекарске комисије са седиштем
у ____________________________ број ____________ од |__|__| |__|__| |__|__|__|__| у вези
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
даје следећу

ОЦЕНУ
1. НИЈЕ САГЛАСНА са оценом Првостепене лекарске комисије. Прихвата се приговор на оцену
Првостепене лекарске комисије.
2. Оцена Другостепене лекарске комисије гласи:
ОПРАВДАНО ЈЕ прописивање помагала.
Помагало је ФУНКЦИОНАЛНО.
Помагало је НЕУПОТРЕБЉИВО, поправком се не може оспособити за даљу
употребу – провера функционалности извршена је дана
|__|__| |__|__|
|__|__|__|__|.
ОПРАВДАНО ЈЕ СЕРВИСИРАЊЕ помагала – провера функционалности
извршена је дана |__|__| |__|__| |__|__|__|__|.
ОПРАВДАНА ЈЕ ПОПРАВКА дела помагала - провера функционалности
извршена је дана |__|__| |__|__| |__|__|__|__|.
ОПРАВДАНА ЈЕ ЗАМЕНА дела помагала - провера функционалности
извршена је дана |__|__| |__|__| |__|__|__|__|.
(означити одговарајућу опцију)
3.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОЦЕНЕ: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ДОСТАВИТИ:
1. осигураном лицу
2. првостепеној лекарској комисији
3. матичној филијали

ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА:
1. __________________________
(потпис и факсимил)
2. __________________________
(потпис и факсимил)

М.П.

3. __________________________
(потпис и факсимил)

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Ако осигурано лице није задовољно оценом Другостепене лекарске комисије, може захтевати
да му Филијала изда решење.
ОБАВЕШТЕЊЕ: Осигурано лице коме је Другостепена лекарска комисија одобрила
помагало дужно је да се у року од 30 дана од дана преузимања помагала од испоручиоца
јави лекарској комисији ради провере функционалности преузетог помагала.

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЗА _____________________
- Другостепена лекарска комисијаБрој: ________________
Дана : ________ 20 _____ год.

ОЛК - СП4

На основу члана 157. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 107/05 и 109/05исправка), Другостепена лекарска комисија, решавајући по приговору осигураног лица
________________________________________________________________________________,
(име и презиме)

ЛБО : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, на оцену Првостепене лекарске комисије са седиштем
у _______________________________ број __________________ од |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
у вези ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

даје следећу

ОЦЕНУ
1. Сагласна
са оценом Првостепене лекарске комисије. Приговор на оцену
Првостепене лекарске комисије се одбија.
2.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОЦЕНЕ: _________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ДОСТАВИТИ:
1. осигураном лицу
2. првостепеној лекарској комисији
3. матичној филијали

ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА:
1. __________________________
(потпис и факсимил)

2. __________________________
(потпис и факсимил)

М.П.

3. __________________________
(потпис и факсимил)

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Ако осигурано лице није задовољно оценом Другостепене лекарске комисије, може
захтевати да му Филијала изда решење.

REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE

OBRAZAC REVERSA
REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE • REPUBLI»KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURAXE

SPISAK POMAGALA KOJA SE PROPISUJU NA OBRASCU ZA PROPISIVANJE I ODRŽAVANJE
POMAGALA I NA LEKARSKOM RECEPTU
1. Pomagala koja se propisuju na obrascu za propisivanje pomagala
1 Estetska proteza šake
2 Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna)
Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna - funkcionalna
3
proteza)
Podlakatna (transradijalna) endoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna - funkcionalna
117
proteza)
4 Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza
5 Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza
Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna - mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna6
funkcionalna)
Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna - mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna118
funkcionalna)
Nadlakatna (transhumeralna) funkcionalna - mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna 7
funkcionalna)
8 Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna)
9 Estetska proteza posle dezartikulacije ramena
12 Proteza posle delimične amputacije stopala - po Pirogofu, Šopartu i Lisfranku (Pirogoff, Chopart, Lisfranc)
13 Potkolena proteza posle amputacije po Sajmu (Syme)
14 Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna)
119 Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza (funkcionalna)
15 Potkolena (transtibijalna) drvena proteza
16 Proteza posle dezartikulacije kolena egzoskeletna (funkcionalna)
120 Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna (funkcionalna)
017 Natkolena (transfemoralna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna)
121 Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza (funkcionalna)
18 Natkolena (transfemoralna) drvena proteza (gerijatrijska)
19 Proteza posle dezartikulacije kuka egzoskeletna (funkcionalna)
122 Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna)
24 Epiteza za uho
25 Epiteza za nos
26 Epiteza za lice
29 Ortoza za rame i lakat - mitela za stabilizaciju (plastična)
30 Ortoza za rame i lakat sa zglobom u laktu, zatvaračem u više položaja i suspenzijskom trakom
032 Ortoza za lakat zglobna (funkcionalna)
034 Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju - plastična (statička)
036 Ortoza za ručni zglob funkcionalna
40 Potkoleni aparat otvorenog tipa sa Klenzakovim zglobom
41 Potkolena hemispiralna karbonska ortoza
42 Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom - zglobna
43 Ortoza za stopalo i gležanj peronealna - čelična sa ortopedskom cipelom po meri
44 Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri
45 Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje
123 Dvokanalni elektrostimulator
47 Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena "O" ili "X" (dinamički)
48 Ortoza za kukove
49 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - dvozglobna

50 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - trozglobna
51 Ortoza za stopalo zglobna korektivna
52 Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown)
53 Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown) sa modifikacijom po Tomasu (Thomas)
124 Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom
Visoki aparat sa pelvičnim pojasom obostrano, kočnicama na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn
125
zglobom u vezi sa ortopedskim cipelama
54 Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići)
55 Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona
56 Atlanta aparat
61 Tomas kragna - jednodelna
62 Tomas kragna - dvodelna
064 Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona)
067 TLSO sa tri tačke oslonca - hiperekstenzijska
068 TLSO dinamička - korektivna
071 LSO stabilizaciona ortoza
73 Ortopedske cipele sa ulošcima
74 Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo
75 Ortopedske cipele za TaIipes equinus
76 Ortopedske cipele za Talipes equinovarus
77 Ortopedske cipele za elephantiasis
78 Invalidska kolica na ručni pogon za osobu potpuno zavisnu od drugog lica - standardna
126 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu - standardna
079 Invalidska kolica na ručni pogon za osobu potpuno zavisnu od drugog lica - ojačana
127 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu - ojačana
Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu 80
standardna
81 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - ojačana
128 Invalidska kolica na ručni pogon (laka aktivna)
082 Dečija invalidska kolica za decu potpuno zavisnu od drugih lica - standardna
129 Neurološka invalidska kolica
130 Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu
83 Toaletna kolica
84 Elektromotorna invalidska kolica - standardna (sa 2 akumulatora i punjačem akumulatora)
85 Dodaci uz invalidska kolica
086 Antidekubitus jastuk uz invalidska kolica
091 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge
131 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem
132 Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge
93 Bolnički krevet sa trapezom
94 Sobna dizalica
95 Antidekubitus dušek
133 Antidekubitus dušek sa kompresorom
098 Električni inhalator sa maskom
099 Koncentrator kiseonika protoka 2-3 1/min (kiseonički koncentrator)
143 Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu
146 Pen špric
149 Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi
104 Spoljna insulinska portabilna pumpa
152 Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu

106 Teleskopske naočare - naočare sa specijalnim sistemom sočiva
184 Lupa
107 Tvrda kontaktna sočiva
157 Gaspermeabilna (gaspropustljiva) kontaktna sočiva
158 Meka kontaktna sočiva
159 Terapeutska kontaktna sočiva
108 Puna (potpuna) očna proteza
160 Ljuspasta očna proteza
161 Privremena, prva proteza za formiranje očne duplje
109 Brajeva pisaća mašina
162 Reproduktor
163 Brajev sat za slepe džepni
182 Brajev sat za slepe ručni
183 Ultrazvučni štap
Zaušni slušni aparat (iza uha) - digitalni za decu do 18 godina (sa najmanje 4 kanala nezavisnog
191
pojačanja i minimalno 2 programa)
Zaušni slušni aparat (iza uha) - bazni digitalni za lica starija od 18 godina (sa najmanje 2 kanala
192
nezavisnog pojačanja)
167 Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu sprovodljivost
186 Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu sprovodljivost
187 Individualni umetak (oliva) za ušni kanal
111 Elektrolarings - aparat za omogućavanje glasa i govora (sa 2 baterije i punjačem za baterije)
112 Parcijalna zubna proteza sa bazom do 10 zuba
168 Parcijalna zubna proteza sa bazom preko 10 zuba
169 Totalna zubna proteza za gornju vilicu
170 Totalna zubna proteza za donju vilicu
113 Aktivni pločast pokretni ortodontski aparat
171 Funkcionalni pokretni ortodontski aparat
114 Totalna proteza za gornju vilicu
172 Totalna proteza za donju vilicu
173 Parcijalna proteza
174 Stimulator
175 Obturator proteze za urođene anomalije
176 Privremena (imedijatna) obturator proteza
177 Definitivna obturator proteza
178 Facijalna epiteza za nos (nazalna)
179 Facijalna epiteza za uvo (aurikularna)
180 Facijalna epiteza za lice
010 Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna)
020 Navlaka za patrljak (potkolena-natkolena)
011 Elastični zavoj
021 Elastični zavoj
022 Kozmetičke čarape
023 Spoljna proteza za dojku
033 Štitnik za lakat (par)
038 Štitnik za koleno (par)
087 Drvene potpazušne štake na podešavanje
089 Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca
090 Metalni ortopedski štap sa krivinom
190 Metalne podlakatne štake

092 Elastične gume za pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja
096 Pojas za femoralnu kilu (jednostrani ili obostrani)
134 Pojas za ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani)
135 Pojas za trbušnu kilu
097 Endotrahealna kanila metalna (2 komada)
188 Endotrahealna kanila plastična (2 komada)
105 Ram za naočare
153 Stakla za korekciju vida (mineralna)
154 Plastična stakla za korekciju vida (organska)
181 Plastična stakla za korekciju vida (organska) sa dioptrijom većom od ± 5D
155 Lentikularna stakla
156 Prizma - folija
164 Naočare sa tamnim staklima od plastične mase
165 Beli štap za slepe
185 Specijalne baterije za zaušni procesor
189 Govorni softver za srpski jezik za slepa lica
2. Pomagala koja se propisuju na lekarskom receptu
100
136
137
138
139
140
141
142
193
101
144
145
102
103
147
148
150
151

Disk podloga sa kesama za ileostomu
Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu
Disk podloga sa kesama za kolostomu
Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu
Disk podloga sa kesama za urostomu
Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu
Krema za negu stome
Pasta za ispune ožiljnih neravnina
Silikonski upijajući flaster
Stalni - Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom
Urin kateter za jednokratnu upotrebu
Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom
Pelene
Komplet plastičnih špriceva i igala za davanje insulina za jednokratnu upotrebu
Igle za pen špric
Urin test trake za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu
Test trake za aparat (sa ili bez lanceta)
Test trake za okularno očitavanje nivoa šećera u krvi (bez aparata) sa lancetama za vađenje krvi

SPISAK POMAGALA ZA KOJA JE PROPISANO ODRŽAVANJE POMAGALA
I.
S01
S02
II.
II.1.
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
II.2.
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12

Servisiranje pomagala
Servis invalidskih kolica
Servis invalidskih kolica
Servis očnih pomagala
Poliranje očnih proteza
Popravka pomagala
Popravka proteza za gornje ekstremitete
Korekcija ležišta proteze (plastika, koža, drvo)
Bandaža nadlakatne proteze
Bandaža podlakatne proteze
Opravka mehaničke šake
Opravka mioelektrične podlakatne proteze
Opravka mehanoelektrične nadlakatne proteze
Opravka mehanoelektrične nadlakatne mehaničke proteze
Popravka proteza za donje ekstremitete
Korekcija ležišta
Opravka u zglobu kuka, kolena i stopala
Korekcija visine proteze
Laminacija nadkolenih proteza
Laminacija podkolenih proteza
Korekcija kozmetske obloge kod endoskeletnih proteza
Popravka invalidskih kolica
Opravka kočnice
Opravka komandne palice kod elektromotornih kolica
Opravka motora elektromotornih kolica
Popravka stomatoloških nadoknada
Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj parcijalnoj protezi
Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj parcijalnoj protezi
Lepljenje polomljene baze gornje mobilne parcijalne proteze
Lepljenje polomljene baze donje mobilne parcijalne proteze
Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj totalnoj protezi
Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj totalnoj protezi
Lepljenje polomljene baze gornje mobilne totalne proteze
Lepljenje polomljene baze donje mobilne totalne proteze
Zamena dela pomagala
Zamena dela proteze za gornje ekstremitete
Zamena plastičnog ležišta na nadlakatnoj protezi
Zamena drvenog ležišta na nadlakatnoj protezi
Zamena kožnog ležišta na nadlakatnoj protezi
Zamena plastičnog ležišta na podlakatnoj protezi
Zamena drvenog ležišta na podlakatnoj protezi
Zamena kožnog ležišta na podlakatnoj protezi
Zamena nadlakatne suspenzije
Zamena podlakatne suspenzije
Zamena lakatnog zgloba
Zamena ručnog zgloba
Zamena estetske šake
Zamena radne šake

A13 Zamena estetske rukavice
A14 Zamena mioelektrične šake
Zamena dela proteze za donje ekstremitete
A15 Zamena plastičnog ležišta na nadkolenoj protezi
A16 Zamena drvenog ležišta na nadkolenoj protezi
A17 Zamena kožnog ležišta na nadkolenoj protezi
A18 Zamena plastičnog ležišta na potkolenoj protezi
A19 Zamena drvenog ležišta na potkolenoj protezi
A20 Zamena kožnog ležišta na potkolenoj protezi
A21 Zamena zgloba kuka
A22 Zamena dezartikulacionog kolena
A23 Zamena kolenog zgloba jednoosovinskog
A24 Zamena kolenog zgloba dvoosovinskog
A25 Zamena kolenog zgloba sa kočnicom
A26 Zamena kolenog zgloba četvoroosovinskog
A27 Zamena skočnog zgloba
A28 Zamena stopala (drvo-filc, plastika, karbon)
A29 Zamena nadkolene suspenzije
A30 Zamena podkolene suspenzije
A31 Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne nadkolene proteze
A32 Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne potkolene proteze
A33 Zamena silikonskog umetka u potkolenoj protezi
A69 Zamena tepefonskog umetka u potkolenoj protezi
Zamena dela ortoze
A34 Zamena zgloba lakta
A35 Zamena suspenzijske trake
A36 Zamena zgloba kolena
A37 Zamena skočnog zgloba
A38 Zamena zgloba kuka
A39 Zamena Perštejn zgloba
A40 Zamena šina
A41 Zamena zatvarača za ortozu
Zamena dela invalidskih kolica
A42 Prednja puna guma
A43 Prednji točak
A44 Zadnja spoljna guma
A45 Zadnja unutrašnja guma
A46 Zadnji točak
A47 Viljuška prednjeg točka
A48 Sedište za invalidska kolica
A49 Naslon za invalidska kolica
A50 Kočnica za invalidska kolica
A51 Zamena naslona
A52 Zamena sedišta
A53 Zamena pelote
A54 Zamena sigurnosnog kaiša
A55 Instalacija na elektromotornim kolicima
A56 Prekidač na upravljačkoj kutiji
A57 Komandna palica
A58 Kočnica za elektromotorna kolica

A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68

Prednja puna guma za elektromotorna kolica
Zadnja spoljna guma za elektromotorna kolica
Zadnja unutrašnja guma za elektromotorna kolica
Viljuška - za točak
Četkice motora
Zamena akumulatora za elektromotorna kolica
Zamena dela koncentratora kiseonika
Zamena filtera na koncentratoru kiseonika
Zamena creva za dovod kiseonika
Zamena dela kod slušnih pomagala
Zamena individualnog umetka za ušni kanal
Zamena dela kod pomagala za omogućavanje glasa i govora
Zamena baterija

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful