You are on page 1of 6

Druk nr 1389-A

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPO!ECZNEJ I RODZINY

o rz"dowym i senackim projektach ustaw o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo#ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe#nosprawnych (druki nr 1275 i 1274).
Sejm na 30. posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2008 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu Sejmu - skierowa! ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1389 do Komisji Polityki Spo!ecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zg!oszonych w drugim czytaniu. Komisja Polityki Spo!ecznej i Rodziny po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2008 r. wnosi: W y s o k i S e j m raczy nast"puj#ce poprawki: 1) w art. 1: a) w pkt 8: - lit. c nada$ brzmienie: „c) uchyla si" ust. 2,” - po lit. c doda$ lit. ca i cb w brzmieniu: „ca) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Pracodawcy prowadz#cemu zak!ad pracy chronionej przys!uguje ze %rodków Funduszu miesi"czna dotacja z przeznaczeniem na rehabilitacj" zawodow# i spo!eczn# osób niepe!nosprawnych, u których stwierdzono chorob" psychiczn#, upo%ledzenie umys!owe lub epilepsj" oraz pracowników niewidomych, w kwocie 25% najni&szego wynagrodzenia za ka&d# z tych osób.”, cb) po ust. 3 dodaje si" ust. 3a i 3b w brzmieniu: „3a. Pracodawca przekazuje dotacj", o której mowa w ust. 3, na zak!adowy fundusz rehabilitacji osób niepe!nosprawnych z przeznaczeniem na indywidualny program rehabilitacji zawodowej osób niepe!nosprawnych zatrudnionych w zak!adzie pracy chronionej. 3b. Pracodawca prowadz#cy zak!ad pracy chronionej jest obowi#zany wykorzysta$ dotacj", o której mowa w ust. 3, w terminie 12 miesi"cy od dnia jej otrzymania, pod rygorem jej zwrotu do Funduszu.”,”,

2
b) pkt 17 nada$ brzmienie: „17) w art. 33 w ust. 2: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) ze %rodków, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b;”, b) po pkt 1 dodaje si" pkt 1a w brzmieniu: „1a) z dotacji, o której mowa w art. 26a ust. 3;”;”. - pose# K. Jurgiel w imieniu KP PiS - odrzuci$ 2) w art. 1 pkt 15 nada$ brzmienie: „15) art. 32 otrzymuje brzmienie: „Art. 32. 1. Pracodawca prowadz#cy zak!ad pracy chronionej mo&e, na wniosek, otrzyma$ ze %rodków Funduszu: 1) dofinansowanie w wysoko%ci do 50% oprocentowania zaci#gni"tych kredytów bankowych pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele zwi#zane z rehabilitacj# zawodow# i spo!eczn# osób niepe!nosprawnych; 2) zwrot kosztów: a) adaptacji pomieszcze' zak!adu pracy chronionej, b) zatrudnienia personelu za czas po%wi"cony wy!#cznie na pomoc pracownikom niepe!nosprawnym, c) adaptacji lub zakupu sprz"tu lub zakupu i autoryzacji oprogramowania na u&ytek pracowników niepe!nosprawnych, w tym urz#dze' technologii wspomagaj#cej, lub przystosowanych do ich potrzeb, d) transportowych, e) administracyjnych, f) budowy, wyposa&enia lub rozbudowy zak!adu pracy chronionej. 2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy wy!#cznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikaj#cych z zatrudnienia osób niepe!nosprawnych i przys!uguje pracodawcy: 1) na pracowników ze znacznym stopniem niepe!nosprawno%ci; 2) na pracowników z umiarkowanym i lekkim stopniem niepe!nosprawno%ci, u których stwierdzono chorob" psychiczn#, upo%ledzenie umys!owe lub epilepsj"; 3) na pracowników niewidomych. 3. Minister w!a%ciwy do spraw zabezpieczenia spo!ecznego okre%li, w drodze rozporz#dzenia, szczegó!owe warunki udzielania dofinansowania i zwrotu dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepe!nosprawnych, o których mowa w ust. 1, tryb post"powania w tych sprawach, w tym terminy sk!adania oraz rozpatrywania wniosków, sposób i tryb sporz#dzania informacji o wykorzystaniu %rodków, maj#c na wzgl"dzie zapewnienie sprawno%ci udzielanej pomocy, zgodno%ci z warunkami dopuszczalno%ci pomocy publicznej, okre%lonymi w przepisach prawa Unii Europejskiej, zapewnienie jednolitych warunków niezb"dnych do prawid!owego przekazywania dokumentów oraz okre%lenie zakresu danych niezb"dnych

3
do udzielenia pomocy, a tak&e racjonalnego gospodarowania %rodkami Funduszu.”;”; - pose# K. Jurgiel w imieniu KP PiS - odrzuci$ 3) w art. 1 pkt 16 nada$ brzmienie: „16) art. 32a otrzymuje brzmienie: „Art. 32a. 1. Pomocy, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, udziela Fundusz. 2. Zwrot kosztów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 lit. a-e, przys!uguje na osoby niepe!nosprawne, uj"te w ewidencji zatrudnionych osób niepe!nosprawnych, któr# prowadzi Fundusz wykorzystuj#c numer PESEL i NIP oraz przekazane do Funduszu informacje, z zastrze&eniem art. 26c ust. 1a, w wysoko%ci 100% faktycznie poniesionych kosztów jednak nie wi"cej ni&: 1) 40% najni&szego wynagrodzenia dla znacznego stopnia niepe!nosprawno%ci; 2) 35% najni&szego wynagrodzenia dla umiarkowanego stopnia niepe!nosprawno%ci; 3) 20% najni&szego wynagrodzenia dla lekkiego stopnia niepe!nosprawno%ci. 3. Zwrotu kosztów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 lit. f, Fundusz dokonuje na podstawie umowy zawartej z pracodawc# prowadz#cym zak!ad pracy chronionej.”;”. - pose# K. Jurgiel w imieniu KP PiS - odrzuci$ 4) w art. 9 wyrazy „do dnia 30 czerwca 2009 r.” zast#pi$ wyrazami „do dnia 31 grudnia 2009 r.”; - pose# W. Olejniczak w imieniu KP Lewica - przyj"$

5) w art. 10 wyrazy „z dniem 1 stycznia 2009 r.” zast#pi$ wyrazami „z dniem 1 stycznia 2010 r.”; - pose# W. Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzuci$ Uwaga: poprawki zawarte w pkt 2 i 3 nale%y g#osowa$ #"cznie.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2008 r. Sprawozdawca /-/ Magdalena Kochan Przewodnicz#cy Komisji /-/ S!awomir Piechota