ILMU SHOROF (i)_(1/16) - Pendahuluan ILMU SHOROF ‫إِعلَن أَنَّ الصرفَ أُم العُلُوم والنَّحو أَبُوهَا‬ ْ َّ ْ َ ْ َ ِ ْ ْ ُّ ْ ْ “Ketahuilah, bahawa Shorof

itu adalah induk dari segala ilmu dan Nahwu pula menjadi bapanya.”

PENDAHULUAN

1.1

PENGERTIAN SHOROF/TASRIF

Menurut pengertian bahasa (lughah), SHOROF/TASRIF ialah berubah atau mengubah. Berubah dari bentuk aslinya kepada bentuk yang lain. Menurut pengertian istilah (menurut kalangan ulama’ shorof), SHOROF/TASRIF ialah berubah dari fi’il madhi (bentuk asal pertama) kepada fi’il mhdhori’, mashdar, isim fa’il, isim maf’ul, fi’il amar, isim makan dan terakhir sampai pada isim alat. Tujuan dari perubahan bentuk tersebut adalah untuk memperoleh makna yang berbeza. Dari perubahan satu bentuk kata kepada bentuk kata yang lain dalam ilmu shorof َ ْ ِّ dinamakan SHIGHOT (. )ُ‫الصيغة‬ Oleh yang demikian, ilmu yang mempelajari berbagai bentuk perubahan kata, dari asal usul kata dinamakan ILMU SHOROF.

1.2

SHIGHOT Shighot bererti bentuk kata. Ada tiga jenis shighot dalam Bahasa Arab, iaitu Fi’il, Isim dan Huruf.

Dari segi Fi’il ada empat macam shighot, iaitu: 1. 2. 3. 4. Fi’il Madhi – iaitu kata kerja lampau. Fi’il Mudhori’ – iaitu kata kerja sedang atau akan dating. Fi’il Amar – iaitu kata kerja perintah. Fi’il Nahi – iaitu kata kerja larangan.

Mashdar – iaitu bentuk kata dasar atau kata terbitan. Maksudnya sesuatu yang dijadikan ikutan oleh kalimat-kalimat lain (mauzun). Isim Maf’ul – iaitu kata benda yang menunjukkan pengertian penderita. 2. Mashdar Mim – iaitu mashdar yang mendapat tambahan mim. Isim Makan – iaitu kata benda yang menunjukkan pengertian tempat.Dari segi Isim ada sepuluh shighot. Shighot Mubalaghah – iaitu bentuk penyangatan yang biasa diertikan: Maha. 5. 4. 8. iaitu: 1. 10. 3. . Isim Alat – iaitu kata benda yang menunjukan pengertian alat.3 WAZAN DAN MAUZUN WAZAN bererti timbangan (rumus). Semua َ َ kalimat lain harus disebut seperti penyebutan kalimat yang menjadi wazan itu. 7. 9. Isim Fa’il – iaitu kata nama yang menunjukkan pengertian pelaku. 1. Kalimat-kalimat lain ini dinamakan MAUZUN kerana ia mengikuti wazan atau ia yang ditimbang. Isim Zaman – kata benda yang menunjukkan pengertian waktu. 6. Isim Tafdhil – iaitu kata nama yang mengandungi pengertian lebih. Sifat Musyabbihah bismi fa’il – iaitu kata sifat yang disamakan dengan isim fa’il. Sedangkan MAUZUN bererti yang ditimbang. Maksudnya sesuatu yang harus diikuti pada wazan (timbangan). Para ulama’ shorof telah menetapkan bahawa untuk menentukan atau mencari WAZAN (timbangan) itu berdasarkan tiga huruf yang terkunpul pada lafadz Fa’ala : ‫فَعل‬ َ َ Fa’ ( – ) َ‫ف‬disebut Fa’ul Fi’il ()‫فَاء الفِعل‬ ِْ ْ ُ ‘ Ain ( – )َ‫ع‬disebut ‘Ainul Fi’il ()‫عيْنَ الفِعل‬ َ ِْ ْ Lam ( – )‫ل‬disebut Lamul Fi’il ()‫الَم الفِعل‬ ِْ ْ ُ َ Lafadz-lafadz Fa’ala ( )‫فَعل‬dinamakan WAZAN kerana ia menjadi timbangan kalimat lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful