You are on page 1of 13

KOR-63D79S/OS(

) 02.10.303:10PM

` 2

MAGNETRONOVEN
BEDIENINGSHANDLEIDING

Model nr.

KOR-63D7

Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens de oven te gebruiken.

KOR-63D79S/OS(

) 02.10.303:10PM

` 1

VOORZORGSMAATREGELEN TER VOORKOMING VAN BLOOTSTELLING AAN MICROGOLF STRALING


(a)Zet de oven niet aan terwijl de ovendeur open staat. Hierdoor kunt u blootgesteld worden aan schadelijke microgolfstraling. Het is belangrijk dat u de veiligheidssloten intact laat. (b)Gebruik de oven niet als er iets tussen de ovenrand en de deur zit. Zorg ervoor dat er geen voedselresten of resten van schoonmaakmiddelen op de afdichtranden van de deur en de oven achterblijven. (c) WAARSCHUWING: Gebruik de oven niet als: (1) de deur verbogen is; (2) de scharnieren verbogen, los of stuk zijn; (3) de deurlijsten beschadigd zijn. Het is uitermate belangrijk dat de oven goed afgesloten is. (d)WAARSCHUWING: De oven dient uitsluitend te worden gecontroleerd of gerepareerd door een daarvoor opgeleide en bevoegde monteur. (e) WAARSCHUWING: Vloeistoffen mogen niet worden verwarmd in gesloten bekers of flessen omdat deze dan kunnen ontploffen. (f) WAARSCHUWING: Laat kinderen nooit alleen de magnetron bedienen, tenzij ze geheel vertrouwd zijn met de bediening van het apparaat en doordrongen van de risicos van verkeerd gebruik.

INHOUDSOPGAVE
VOORZORGSMAATREGELEN TER VOORKOMING VAN BLOOTSTELLING AAN MICROGOLFSTRALING ........................ 1 AARDINGSINSTRUCTIES ..................... 2 INSTALLATIE ........................................... 2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN......... 3 BENAMINGEN BEDIENINGSPUNTEN ...4 BEDIENING ............................................... 4 KOOKAANWIJZINGEN.......................... 5 KOOKGEREI.............................................. 5 KOOKTECHIEKEN .................................. 5 ONTDOOIEN ............................................. 6 ONTDOOITABEL ..................................... 7 KOOKTABEL ............................................ 8 OPWARMTABEL ..................................... 9 GEWICHT- EN MAATOMREKENINGSTABEL........... 11 VERZORGING EN ONDERHOUD VAN DE OVEN ................................................. 11 VRAGEN EN ANTWOORDEN ............ 12 SPECIFICATIES ...................................... 12 WAARSCHUWING ................................ 12

KOR-63D79S/OS(

) 02.10.303:10PM

` 2

AARDINGSINSTRUCTIES
Dit apparaat dient geaard te worden. In geval van kortsluiting vermindert aarding het shockgevaar omdat het de elektrische stroom een ontsnappingsdraad biedt. Dit apparaat is uitgerust met een snoer met een aardingsdraad en een aardingsstekker. De stekker dient in een stopcontact gestoken te worden dat goed genstalleerd en geaard is.

WAARSCHUWING:
Onjuist gebruik van de aardingsstekker kan shockgevaar opleveren. Raadpleeg een erkend electricien of onderhoudsmonteur indien u de aardingsinstructies niet volledig begrijpt of als u twijfelt of het apparaat goed geaard is. Als het nodig is om een verlengsnoer te gebruiken, gebruik dan alleen een snoer met een geaarde stekker waarop de stekker op het apparaat aangesloten kan worden. De gemarkeerde nominale waarde van het verlengsnoer dient gelijk of groter te zijn aan de nominale waarde van het apparaat.

INSTALLATIE
1 Vlakke, stabiele plaats. Deze oven dient op een vlakke, stabiele ondergrond geplaatst te worden. 2 Laat ruimte aan de achter- en zijkanten vrij. Alle ventilatie-openingen dienen te worden vrijgehouden. Als tijdens gebruik alle openingen zijn geblokkeerd, kan de oven oververhit en defect raken. 3 Houd de oven uit de buurt van radioen televisietoestellen. Als de oven dichtbij een tv, radioantenne, voedingskabel etc. staat, kan dat
2

8.

tot slechte ontvangst op de tv en storing op de radio leiden. Plaats de oven zo ver mogelijk daar vandaan. Houd de oven uit de buurt van verwarmingstoestellen en waterkranen. Houd de oven uit de buurt van hete lucht, stoom of vocht, anders kan de isolatie beschadigd raken en kunnen er storingen optreden. Netvoeding - Controleer of de netspanning van het apparaat correspondeert met de netspanning bij u thuis. Voor deze oven is 15 Ampre, 230V 50Hz nodig. - Het netsnoer is ongeveer 0,8 meter lang. - Het gebruikte voltage moet overeenkomen met het voltage dat op de oven is aangegeven. Een hoger voltage kan leiden tot brand of een ander ongeval waardoor de oven wordt beschadigd. Een lager voltage zal ertoe leiden dat er langzaam wordt gekookt. - Bij beschadiging van het snoer dient deze met eenzelfde type kabel te worden gerepareerd Een dergelijke kabel is bij de leverancier verkrijgbaar en moet door een erkende installateur worden gemonteerd. Controleer de oven nadat u deze heeft uitgepakt op eventuele schade zoals: een foutief uitgelijnde of gebroken deur, een deuk in de ovenruimte. Als iets dergelijks zichtbaar is, INSTALLEER DE OVEN DAN NIET, maar neem direct contact op met uw dealer. Gebruik de oven niet als deze kouder is dan de kamertemperatuur. (Dit kan voorkomen bij bezorging in koud weer.) Laat de oven op kamertemperatuur komen voordat u hem gebruikt. De hoogte van de vrije ruimte boven de oven moet minimaal 10 cm bedragen.

KOR-63D79S/OS(

) 02.10.303:10PM

` 3

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING:
Om brand, brandwonden, elektrische schokken, persoonlijk letsel of blootstelling aan microgolfstraling te voorkomen, is het raadzaam de volgende instructies ter harte te nemen. 1. Gebruik de oven alleen voor de bereiding van voedsel. Niet om kleding, papier of andere, niet voor consumptie bedoelde, artikelen mee te drogen of te steriliseren. 2. Gebruik de oven niet als deze leeg is, dat zou de oven kunnen beschadigen. 3. Gebruik de ovenkamer niet als opslagplaats. 4. Gebruik de oven niet zonder de glazen plateau. Kijk of het plateau juist op de draaischijf is geplaatst. 5. Verwijder eerst deksels en doppen van potjes of flessen alvorens deze in de oven te zetten om ze te verwarmen. 6. Zorg ervoor dat er niets tussen deurlijst en oven zit wat daar niet hoort, er kunnen anders microgolven uit de oven lekken. 7. Maak bij het koken geen gebruik van kringlooppapier. Dit papier bevat over het algemeen stoffen die tijdens het koken vonken en brandjes kunnen veroorzaken. 8. Maak geen popcorn in de oven, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat de popcorn speciaal geprepareerd is voor de magnetron. Gebruik geen olie, tenzij deze door de fabrikant geschikt is bevonden voor gebruik in de magnetron.

9. Van voedingsmiddelen met een schil of vel, zoals aardappelen, fruit e.d. moet eerst de schil een aantal malen met een vork worden doorgeprikt. Dit geldt ook voor bijv. kippenlevertjes en worstjes. 10. Verhit popcorn nooit langer dan aangegeven. Langer koken levert niet meer popcorn op, alleen schroei- en brandgevaar. Bovendien kan het glazen plateau dan door oververhitting breken. 11. Als er overmatig veel rook uit de oven komt, zet de oven dan meteen uit en haal de stekker uit het stopcontact. 12. Houd het verwarmingsproces in de gaten als het te bereiden voedsel in brandbaar materiaal is verpakt. 13. Roer of schud babyflesjes voordat u de temperatuur test en de inhoud serveert. 14. Controleer altijd eerst zelf de temperatuur van het bereide voedsel voordat u het opdient (met name bij kinderen en ouderen). Voedsel en dranken die in de magnetron zijn verhit kunnen, ook als de oven uit is, nog warmer worden. 15. Kook geen eieren in de schaal, omdat deze ontploffen. 16. Houd het magnetronelement altijd schoon. Reinig het interieur na elk gebruik met een vochtige doek met water en een mild reinigingsmiddel. Achtergebleven vetspatten kunnen in brand vliegen. 17. Verwarm nooit olie of vet in de oven omdat de temperatuur van deze producten niet kan worden beheerst, het kan leiden tot oververhitting en brand. 18. Dranken die in de magnetronoven worden verwarmd kunnen overkoken, wees daarom altijd voorzichtig bij het aanpakken van de bekers of glazen.

KOR-63D79S/OS(

) 02.10.303:10PM

` 4

BENAMINGEN BEDIENINGSPUNTEN
3 4

4. de keuzeknop voor het variabele vermogen op de gewenste stand. SYMBOOL VERMOGENS- MAGNETRON VERMOGEN NIVEAU 17% Matig Warmen 32% Warmen 44% Ontdooien 57% Midden-Laag 78% Midden 94% Middelhoog MAX Hoog

1 Glazen draaiplateau. 2 Draaisteun. Het draaiplateau rust hierop. 3 Vermogenknop. Om het vermogensniveau van de magnetron in te stellen. 4 Tijdknop. Om de kooktijd voor alle functies in te stellen.

BEDIENING
In dit gedeelte vindt u de aanwijzingen voor gebruik. 1. Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact. 2. Nadat u het voedsel in een geschikte houder heeft gedaan, opent u de ovendeur en zet u het op het glazen draaiplateau. Het glazen plateau dient tijdens het koken altijd op zijn plaats te liggen. 3. Sluit de deur. Zorg ervoor dat deze goed gesloten is. Het licht in de oven gaat uit als de deur wordt geopend. De ovendeur kan op elk moment worden geopend tijdens de werking door op de openingskop te drukken. De oven wordt automatisch uitgezet.

* De bovenstaande percentages kunnen een variatie hebben van 6%. 5. Stel de tijd in door aan de timerknop te draaien. De magnetron wordt op gang gezet. - Als u de timerknop op minder dan 2 minuten instelt, draai deze dan voorbij de 2 minutenstand en vervolgens weer terug naar de gewenste tijd. 6. De microgolfenergie zal automatisch worden uitgeschakeld als de timer in de richting van 'OFF' wijst. Haal vervolgens het voedsel eruit. - Om te voorkomen dat de oven aanblijft terwijl de deur open is, is de oven uitgerust met veiligheidsvergrendelingen. - Als u het voedsel tijdens de kooktijd wilt controleren, opent u gewoon de deur, de oven zal automatisch uit gaan. Om het koken voort te zetten, doet u de deur weer dicht. - Als u tijdens het koken het kookproces wilt stoppen, hoeft u alleen maar de timerknop naar 'OFF' te draaien. Het kookproces kan op elk gewenst moment opnieuw worden ingesteld door de timerknop te verdraaien. - Zet de timer uit als u het voedsel heeft verwijderd.

KOR-63D79S/OS(

) 02.10.303:10PM

` 5

KOOKAANWIJZINGEN
KOOKGEREI
Glazen of keramische magnetronbestendige schalen - uitstekend voor koken in de magnetron. Bruineerschaal voor magnetronovens - Om platte gerechten zoals steaks, karbonades, pannenkoeken te bruineren. Magnetronfolie - om vochtig te houden. Prik gaatjes in de folie om stoom te laten ontsnappen. Boterhampapier - om als afdekking te gebruiken om spatten te voorkomen. Servetten en keukenpapier - om kort te verwarmen en om af te dekken. Absorbeert goed vocht en vet, voorkomt spatten in de oven. Gebruik geen kringlooppapier, hierin kunnen zich metalen bevinden die vlam kunnen vatten. Papier borden en bekers - om kort, bij lage temperaturen te verwarmen, Gebruik geen kringlooppapier, hierin kunnen zich metalen bevinden (zie boven). Thermometers - Gebruik alleen meters die geschikt zijn voor magnetronovens. Controleer de temperatuur altijd op verschillende plaatsen. Gewone thermometers kunnen worden gebruikt als het voedsel uit de oven is gehaald.

KOOKTECHIEKEN
Voedsel omroeren en keren
Roer tijdens het koken gerechten zoals groente en stoofschotels om te zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de warmte. De gerechten worden aan de randen eerder warm. Roer van de buitenzijde naar het midden. De oven gaat automatisch uit als de deur wordt geopend.

Voedsel schikken
Schik het voedsel zodanig dat de dikste gedeelten zich aan de rand van de schaal bevinden. Een goed voorbeeld is drumsticks: plaats de dunne stukjes naar het midden en de dikke naar buiten. Aardappels van gelijke grootte kunt u het beste in een cirkel aan de rand van de schaal leggen.

Voedsel afdekken
Sommige delen van een gerecht moeten worden afgedekt om te voorkomen dat deze delen te gaar worden. Dek bijv. kippenvleugeltjes en het dunne gedeelte van een drumstick af met smalle repen aluminiumfolie. Gebruik echter niet te veel folie, deze kan de oven beschadigen.

Omdraaien, omroeren
Draai of roer het voedsel halverwege de kooktijd om alle delen bloot te stellen aan de microgolfstralen. Dit is vooral belangrijk bij grote braadstukken.

Niet gebruiken
Glazen potten en flessen - normaal glas is te dun deze voorwerpen kunnen uiteenspatten. Papieren zakken - deze zijn brandgevaarlijk tenzij voor popcorn voor de magnetronoven. Schuimplastic borden en bekers - deze kunnen smelten en giftige stoffen op het voedsel achterlaten. Plastic verpakkingsdozen - bijv. margarinedozen. Deze kunnen in de oven smelten. Metalen kookgerei - deze kunnen de oven beschadigen.

Rusttijd
Laat het voedsel een poosje rusten nadat de kooktijd is verstreken. Omdat de warmte de gelegenheid moet krijgen zich gelijkmatig te verspreiden. In een magnetronoven blijft het voedsel nog nakoken, zelfs als de magnetron uit is. De warmte komt in dit geval niet meer van de microgolven, maar door warmtegeleiding van de buitenkant naar het midden van het gerecht. Alle vloeibare gerechten en dranken moeten worden geroerd en rusttijd gegeven worden voordat deze geserveerd worden. Roer babyvoeding in flessen of potjes eerst goed door, proef voor dit aan de baby te voeren.

Vocht toevoegen
Vocht trekt microgolven aan. Voedsel met een ongelijke vochtverdeling moet worden afgedekt of genoeg rusttijd gegeven worden zodat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld. Voeg een beetje water aan droge voedingsmiddelen. 5

KOR-63D79S/OS(

) 02.10.303:10PM

` 6

ONTDOOIEN
Het nut van de magnetronoven wordt bewezen bij het ontdooien van bevroren voedingsmiddelen. Met de magnetronoven kunt u sneller dan met enig ander middel voedingsmiddelen, vooral vlees, ontdooien. De resultaten zijn ook over het algemeen beter. Ontdooid vlees verliest haar sappen, met een magnetronoven kunt u vlak voor de bereiding het vlees ontdooien en zo de sappigheid van het vlees behouden zolang u de aanwijzingen voor het ontdooien goed opvolgt. De ontdooitijd varieert afhankelijk van de temperatuur van de diepvriezer. Houd rekening met de rusttijd omdat de warmte de gelegenheid moet krijgen zich gelijkmatig te verspreiden. Als het product na de rusttijd nog niet geheel is ontdooid, plaats het dan weer terug in de oven en ontdooi nog een aantal minuten. Verwijder de verpakking en verdeel indien mogelijk de stukken gelijkmatig over de schaal, zodat de microgolfstralen alle delen kunnen bereiken. Draai of roer de stukken halverwege om. Door gedeeltelijk ontdooide stukken uit elkaar te halen versnelt u het proces. Reeds ontdooide stukken moeten worden verwijderd. Dek gedeelten, zoals de vleugels en poten van kip, die reeds ontdooid zijn af met aluminiumfolie.

KOR-63D79S/OS(

) 02.10.303:10PM

` 7

ONTDOOITABEL
Product en gewicht Rundvlees Gehakt 454gr Sudderlappen 681 gr. Lende 907gr. Gehaktschijfjes Varkensvlees Varkenslende 907 gr. Spareribs 454gr. Karbonades 4 st. Tot. 454 gr. Gehakt 454gr. Gevogelte Hele kip 1134 gr. 1134g (21/2 lbs.) Borst, 454 gr. Gebraden stukken kip 907gr. Dijstukken 681gr. Vis, schaal en schelpdieren Hele vis, 454 gr. Vis filets 681 gr. Garnalen 227gr. Ontdooitijd 10-12 min. 9-11 min. 15-18 min. 7-8 min. 15-16 min. 6-7 min. 7-8 min. 9-10 min. 20-22 min. 9-10 min. 12-14 min. 12-14 min. 6-7 min. 7-8 min. 3-4 min. Rusttijd 5-7 min. 5-7 min. 7-10 min. 5-7 min. 7-10 min. 5-7 min. 5-7 min. 5-7 min. 10-15 min. 5-7 min. 7-10 min. 5-7 min. 5-7 min. 5-7 min. 5-7 min. Speciale technieken Losprakken en verwijder de reeds ontdooide delen. Uit elkaar halen en halverwege herschikken. Halverwege omdraaien, indien nodig stukken afschermen. Halverwege omdraaien. Halverwege omdraaien, indien nodig stukken afschermen. Uit elkaar halen en halverwege herschikken. Uit elkaar halen en halverwege herschikken. Losprakken en verwijder de reeds ontdooide delen. Borst naar beneden, halverwege omdraaien, vleugels en uiteinde poten afdekken. Uit elkaar halen en halverwege herschikken. Uit elkaar halen en halverwege herschikken. Uit elkaar halen en halverwege herschikken. Halverwege omdraaien, indien nodig stukken afschermen. Uit elkaar halen en halverwege herschikken. Uit elkaar halen en halverwege herschikken.

KOR-63D79S/OS(

) 02.10.303:10PM

` 8

KOOKTABEL
VLEES SOORT MAGNETRONVERMOGEN KOOKTIJD PER 450 GR..
Rundvlees Braadstuk/rollade - rauw MIDDELHOOG 9-11 min. - medium MIDDELHOOG 10-12 min. - gaar MIDDELHOOG 12-14 min. Gehakt (gebruineerd voor HOOG 7-9 min. stoofschotel) Hamburgers, vers of bevroren (ca. 110 gr. per stuk) 2 schijven HOOG 3-5 min. 4 schijven HOOG 4-6 min. Varkensvlees Lende, poot MIDDELHOOG 13-16 min. Bacon 4 stuks HOOG 3-4 min. 6 stuks HOOG 4-6 min. OPMERKING: De bovenstaande tijden zijn slechts richtlijnen. Laat ruimte over voor individuele smaak en voorkeuren. De tijden kunnen variren afhankelijk van de vorm, afsnede en samenstelling van het vlees.

GEVOGELTE SOORT

MAGNETRONVERMOGEN

KOOKTIJD PER 450 GR..

Kip heel HOOG 12-14 min. borst (met bot) MIDDELHOOG 10-12 min. porties MIDDELHOOG 11-13 min. Kalkoen heel HOOG 13-15 min. OPMERKING: De bovenstaande tijden zijn slechts richtlijnen. Laat ruimte over voor individuele smaak en voorkeuren. De tijden kunnen variren afhankelijk van de vorm, samenstelling van het gevogelte.

VERSE VIS SOORT


Vis filets Hele schone bereide makreel Hele schone bereide forel Zalm steaks

MAGNETRON KOOKTIJD PER VERMOGEN 450 GR..


HOOG HOOG HOOG HOOG 5~7 min. 5~7 min. 6~8 min. 6~8 min.

MANIER

RUSTTIJD

Voeg ca. 1 2 eetlepels vocht toe 2-3 min. 3-4 min. 3-4 min.

Voeg ca. 1 2 eetlepels vocht toe 3-4 min. RUSTTIJD 5 min. 5 min.

GROENTE
SOORT Artisjok, vers Artisjok, bevroren VERMOGENSNIVEAU BEREIDING HOEVEELH. KOOKTIJD HOOG Heel 4 (230 gr. elk) 12-14 min. HOOG Harten 255 gr. per verpakking 10-11 min.
8

KOR-63D79S/OS(

) 02.10.303:10PM

` 9

GROENTE SOORT
Asperges, vers Asperges, bevroren Broccoli, vers Broccoli, bevroren Spruitjes, vers Spruitjes, bevroren Worteltjes, vers Worteltjes, bevroren Bloemkool, bevroren Celderij, vers Mas, vers Aubergine, vers Aubergine, vers Prei, vers Lima bonen, bevroren Gemengde groente bevroren Champignons, vers Okra, bevroren Uien, vers Doperwten, bevroren Pastinaken, vers Aardappelen, vers Aardappelen, vers Pompoen, vers Pompoen, bevroren Knolraap

VERMOGENS-NIVEAU
HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG

BEREIDING
4cm. stukken Heel Stukken Heel of gesneden Heel Heel 1 cm. schijven Schijven Roosjes 2 cm. blokjes Kolf Heel, doorgeprikt In blokjes In stukken Heel Schijfjes Schijfjes Heel, geschild Heel Blokjes Heel Heel Schijven van 1 cm. Schijven Blokjes

HOEVEELH.
450 gr. 280 gr. per verp. 450 gr. 280 gr. per verp. 180 gr. 280 per verp. 450 gr. 280 gr. per verp. 280 gr. per verp. 450 gr. 4 kolven 450-550 gr. 450 gr. 450 gr. 280 gr. per verp. 280 gr. per verp. 450 gr. 280 gr. per verp. 8-10 klein 170 per verp. 450 gr. 4 (170 gr. p st.) 8 (170 gr. p st.) 450 gr. 280 gr. per verp. 230 gr.

KOOKTIJD
9-10 min. 9-11 min. 9-11 min. 9-10 min. 8-10 min. 9-10 min. 10-12 min. 8-10 min. 8-10 min. 9-11 min. 11-13 min. 10-12 min. 10-12 min. 10-12 min. 8-10 min. 8-10 min. 7-9 min. 8-10 min. 13-17 min. 7-8 min. 9-10 min. 13-15 min. 18-20 min. 9-11 min 8-10 min. 14-16 min.

RUSTTIJD
3 min. 3 min. 3 min. 3 min. 3 min. 3 min. 3 min. 5 min. 5 min. 5 min. 5 min. 5 min. 3 min. 3 min. 3 min. 5 min. 5 min. 3 min. 5 min. 3 min. 5 min. 3 min. 3 min. 3 min.

KOR-63D79S/OS(

) 02.10.303:10PM

` 10

SOORT
Kleine hapjes Voorgerecht Voorgerecht Kant en klaar gerecht Kant en klaar gerecht Gebakken kip

HOEVEELH.
2 porties 100 140 gr. 220 250 gr. Ca. 600 gr. Ca. 400 gr

VERMOGEN OPWARMTIJD
HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG HOOG MIDDEN MIDDEN MIDDEN MIDDEN MIDDEN MIDDEN MIDDEN MIDDEN MIDDEN MIDDEN HOOG HOOG MIDDEN MIDDEN MIDDEN MIDDEN 4-6 min. 3-5 min. 8-10 min. 14-17 min. 7-10 min. 5-7 min. 6-8 min. 7-9 min. 3-4 min. 4-6 min 2-4 min. 4-5 min. 6-7 min. 5-6 min. 9-11 min. 3-4 min. 4-6 min. 1-2 min. 2-3 min. 3-4 min. 4-5 min.

SPECIALE AAWIJZINGEN
Verwarm 12 stuks per keer op keukenpapier op het plateau of op metalen rek Indien de gerechten verpakt zijn in magnetronbestendige bakjes, prik dan de deksels of beschermfolies door. Of doe het gerecht over in een magnetronschaal. Roer regelmatig om.

2 stukken 4 stukken 6 stukken Verse gebakken kip 2 filets 4 filets 1 Pizzas 2 4 Kant en klaar Ca. 150 gr. maaltijd in zak Ca. 300 gr. Bagels 2 4 Luxe broodjes 1 2 4 (170 gr. Per verpakking) 6 (370 gr. Per verpakking) Kadetjes 6 Harde broodjes 1 (ca. 40 gr.) 2 4 Geconcentreerde 170 gr. bevroren 340 gr. vruchtensap Koffiemelk 450 gr. Pannenkoek 280 gr. Bevroren 170 gr. groente 280 gr.

Schik op een bord bedekt met keukenpapier. Plaats op het metalen rek.

Maak gaatjes in de zak, halverwege de zak omdraaien.

Kwarktaart Brownie Zware cake Koffie cake

Ca. 500 gr. Ca. 370 gr. Ca.300 gr. Ca 320 gr.

MIDDEN MIDDEN MIDDEN MIDDEN

2-3 min. 1-2 min. 11/2-21/2 min. 2-3 min. 1-2 min. 2-5 min. Verwijder deksel. Als binnenzijde is bekleed met aluminiumfolie, de inhoud 10-12 min. overbrengen op een schaal of kan. 5-5 min. 8-12 min. Prik gaten in de doos, plaats doos op een schaal. Als 10-14 min. binnenzijde is bekleed met aluminiumfolie, de inhoud overbrengen op een schaal. Indien verpakt in een zak; gaatjes in de zak maken. Laat na afloop 5 min. rusten. 4-5 min. Verwijder originele verpakking. Plaats op 2-4 min. een schaal. Laat na afloop 5 minuten rusten. 11/2 -3 min. Verwarm hierna event. 1-2 min. om warm 3-5 min. te serveren.
10

Wikkel elk broodje in keukenpapier, leg op een bord. Of leg op een bord en dek af met keukenpapier

KOR-63D79S/OS(

) 02.10.303:10PM

` 11

GEWICHT- EN MAATOMREKENINGSTABEL
s POUNDS & OUNCES TO GRAMS
POUNDS(lb.) 1/4 1/2 3/4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRAMS(g) 114 227 341 454 907 1361 1814 2268 2722 3175 3629 4082 4526 4990 OUNCES(oz.) 1 2 3 4 5 6 7 8 GRAMS(g) 28 57 85 113 142 170 198 227 OUNCES(oz.) 9 10 11 12 13 14 15 16 GRAMS(g) 255 284 312 340 369 397 425 454

s FLUID MEASUREMENTS
1 Cup 1 Pint 1 Quart 1 Gallon = 8 fluid ounces = 16 fluid ounces = 32 fluid ounces = 128 fluid ounces = 240 ml. = 480 ml. = 960 ml. = 3840 ml.

s WEIGHT DEFROST AND COOK CONVERSION CHART


Ounces 1-2 3-4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 Hundredths of a Pound .06-.15 .16-.25 .26-.35 .36-.45 .46-.55 .56-.65 .66-.75 .76-.85 .86-.95 Tenths of a Pound 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Grams 50 100 150 200 250 300 350 400 450

VERZORGING EN ONDERHOUD VAN DE OVEN


Hoewel de oven goed beveiligd is, is het raadzaam om de volgende punten in acht te nemen: 1. Knoei nooit aan de veiligheidsvoorzieningen van de deur. 2. Plaats geen dingen tussen de oven en de deurlijst, laat hier ook geen vuil ophopen. Reinig de tegenover elkaar liggende delen van de deur en oven met een mild sopje, spoel het af en wrijf het droog. 3. Houd de deur van de oven zoveel mogelijk dicht. Gebruik de oven niet als het snoer of de stekker beschadigd is of als de oven niet naar behoren werkt. Gebruik hem ook niet als hij gevallen of beschadigd is. Let op de volgende punten: i. is de deur gebogen? ii. zijn de scharnieren gebogen of gebroken? iii. zijn de afsluitstrips bij de deur beschadigd? 4. Onderhoud, aanpassingen en reparaties aan de oven mogen alleen worden uitgevoerd door een door DAEWOO erkende reparateur.

VOORDAT U VOOR SERVICE BELT


Lees de onderstaande checklist. Dit om te voorkomen dat de reparateur onnodig langskomt. * De oven werkt niet 1. Controleer of de stekker van het netsnoer goed in het stopcontact zit. 2. Controleer of de deur goed gesloten is. 3. Controleer of de kooktijd is ingesteld. 4. Controleer of er geen zekering is doorgeslagen of een hoofdschakelaar is omgezet. * Vonken in de ovenruimte 1. Controleer of u geen metalen houders of schalen met een metalen rand gebruikt. 2. Controleer of geen metalen vleespennen de binnenwand raken. Als het probleem nog niet is opgelost, neem dan pas contact op met de leverancier van uw magnetronoven of een reparatiedienst.

11

KOR-63D79S/OS(

) 02.10.303:10PM

` 12

VRAGEN EN ANTWOORDEN
V: Ik heb per ongeluk mijn magnetronoven aangezet zonder dat er wat in zat. Is de oven nu beschadigd? A: Als de oven korte tijd leeg wordt gebruikt, zal dat de oven niet beschadigen. Het wordt echter wel afgeraden. V: Kan de oven worden gebruikt terwijl het glazen draaiplateau of de draairing is verwijderd? A: Nee, zowel het draaiplateau als de draairing dienen bij het koken altijd in de oven te worden gebruikt. V: Kan ik de oven openen wanneer deze aanstaat? A: De deur kan op elk moment tijdens het koken worden geopend. De microgolfenergie zal onmiddellijk worden uitgeschakeld en de tijdsinstelling wordt onthouden totdat de deur gesloten wordt. V: Waarom heb ik na het koken vocht in mijn magnetron? A: Het vocht aan de zijkant van uw magnetron is normaal. Het wordt veroorzaakt door stoom, gevormd door het koken van voedsel, die neerslaat op het koele oppervlak van de oven. V: Laat het kijkvenster in de deur microgolfenergie door? A: Nee, het metalen scherm kaatst de energie terug in de ovenruimte. De gaten zijn aangebracht zodat er licht doorheen kan. Deze laten geen microgolfenergie door.

DOE GEEN POGINGEN ZELF REPARATIES AAN DE OVEN UIT TE VOEREN!

SPECIFICATIES
MODEL NETSPANNING OPGENOMEN VERMOGEN MAGNETRON OUTPUT FREQUENTIE AFMETINGEN BUITENKANT (B X H X D) AFMETINGEN OVENKAMER (B X H X D) NETTO GEWICHT TIMER VERMOGENSNIVEAUS KOR-63D79S KOR-63D70S 230 V-50 HZ, ENKELE FASE GEAARD 1000 W 1200 W 700 W (IEC705) 800 W (IEC705) 2450 MHZ 2450 MHZ 465 X 279 X 342 MM 290 X 220 X 306 MM CA. 12,5 KG. 35 MIN. DUBBELE SNELHEID 7 NIVEAUS

* Specificaties kunnen zonder aankondiging of opgave van redenen worden veranderd.

WAARSCHUWING
dit apparaat moet worden geaard.

12