Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik petak, 9. 3. 2012. Sarajevo Godina XVII Broj 5940

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

ZA[TOSEBAKIR STIDIRATNE PRO[LOSTI? U Pulu krenulo
Robert Zdjelar: Fikreta Abdi}a Babu voli vi{e od svega
(Foto: B. Nizi})

POKRETA^I OTPORA

Sam se izbrisao s liste

Na licu mjesta

Zlo~inac danas izlazi iz zatvora

lan Predsjedni{tva BiH i SDA Bakir Izetbegovi} na vlastiti zahtjev se izbrisao s liste pokreta~a otpora „Patriotske lige BiH“, potvr-

^

dio je ju~er za „Avaz“ predsjednik ovog udru`enja Avdo Hebib. Nakon {to je iz svoje zvani~ne biografije kao ~lana dr`avnog vrha potpuno uklonio peri-

od agresije na BiH i svoje djelovanje u to vrijeme, Izetbegovi} je, politiziraju}i cijeli proces, sada izbjegao da bude uvr{ten me|u pokreta~e otpora. 2. strana

Dosje ’Kuduz’: Spis iz poznatog slu~aja
9. strana

Ekskluzivno

Politika: Ko se igra sudbinom Mostara

Otkrivamo: Umirovljenici u strahu
Ljubijanki}: Vidjela sam na CNN-u krvavu mrlju pored srca mog mu`a
(Foto: S. Saletovi})

Ko je ubio Irfana?
5. strana

Minka Ljubijanki}, supruga ratnog {efa bh. diplomatije

4. strana

ADNAN ]ATI]

Borit }u se u Sarajevu
69. strana

Filmska potjera za skupocjenim terencem

ZENICA

23. strana

\urevska snima film u Mostaru

PROJEKTI

33. str.

3. strana

8. strana

Nakon {to je iz svoje zvani~ne biografije uklonio period agresije na Bosnu i Hercegovinu, Izetbegovi} bje`i i od liste „Patriotske lige“

47 autobusa!

Ukratko

2

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

aktuelno

SKANDALOZNO ^lan Predsjedni{tva BiH izbrisao se s liste pokreta~a otpora
Bevanda: U posjeti Briselu

Belgija

Bevanda sa zvani~nicima EU
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda boravit }e danas u Briselu. Bevanda }e se susresti s predsjednikom Evropskog vije}a Hermanom van Rompejom (Herman Van Rompuy) i povjerenikom za pro{irenje EU [tefanom Fileom (Fule), najavljeno je iz Vije}a ministara BiH. S. D.

Nakon {to je iz svoje zvani~ne biografije uklonio period agresije na BiH, Izetbegovi} bje`i i od liste pokreta~a otpora
^lan Predsjedni{tva BiH i Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegovi} na vlastiti zahtjev se izbrisao s liste pokreta~a otpora „Patriotske lige BiH“, potvrdio je ju~er za „Dnevni avaz“ predsjednik ovog udru`enja Avdo Hebib. O~ekivano, Hebib je poku{ao opravdati ovakav potez sina velikog oca. - Bakir Izetbegovi} nije `elio da ga uvrstimo na spisak organizatora otpora. On to nije `elio da ne bi ispalo da on sada zloupotrebljava svoj polo`aj. On sve {to je radio, radio je s ocem zajedno. Da vam pravo ka`em, nikada se Bakir ne trpa ni na jedan spisak. To vam ka`em iskreno - tvrdi Hebib. Zbog ~ega se stidi dijela svog `ivota tokom agresije na BiH i za{to mu politi~ki ne odgovara da se taj period uop}e spominje u javnosti, Bakir Izetbegovi} nikada niNedavno okupljanje nekih od organizatora odbrane BiH: Izetbegovi} nije htio biti u njihovom dru{tvu

Za{to se Bakir stidi svoje ratne pro{losti?
La`na briga

Ha{ki tribunal

Mladi} tra`io 15 autobusa
Biv{i ~lan Glavnog {taba Vojske RS Petar [krbi} posvjedo~io je na su|enju Radovanu Karad`i}u da mu je komandant VRS Ratko Mladi}, na dan kada je enklava pala, 11. jula 1995. godine, tra`io 15 autobusa za odvo`enje Bo{njaka iz Srebrenice i da je potrebno da ih po{alje u Bratunac, na fudbalski stadion.

Nakon {to je iz svoje zvani~ne biografije kao ~lana dr`avnog vrha potpuno uklonio period agresije na BiH i svoje djelovanje u to vrijeme, Izetbegovi} je, politiziraju}i cijeli proces, sada izbjegao da bude uvr{ten me|u pokreta~e otpora.

Plasiranje informacije za politi~ke poene

Su|enje Vlahovi}u

Batkovo plja~kanje
U nastavku su|enja za zlo~ine po~injene u sarajevskim naseljima Grbavica, Kova~i}i i Vraca, bra~ni par Delali} govorio je kako ih je maltretirao optu`eni Veselin Vlahovi} zvani Batko te im oduzeo sav novac i zlato. - Batko je i supruzi uzeo sve para {to je imala i zlato iz torbe - kazao je svjedok, istakav{i da im je optu`eni oduzeo oko 6.000 tada{njih maraka. Nastavak su|enja zakazan je za 14. mart.
Faksimil teksta iz biltena SDA u kojem se „provla~i“ da je Bakir odbio biti na spisku

Iako je Izetbegovi}, kako se tvrdi, tra`io da ne bude na spisku „Patriotske lige BiH“, „kako se njegovo ime ne bi zloupotrebljavalo“(!?), javnost je putem Izetbegovi}evog biltena uredno obavije{tena o njegovom du{ebri`ni~kom potezu. Vjerovatno je ra~unao da

bi tim potezom mogao ubrati i koji politi~ki poen, predstavljaju}i se, tobo`e, kao skroman politi~ar kojem ne trebaju „privilegije prvoboraca“. No, svima je poznato da sve privilegije imaju funkcioneri poput njega, a ne organizatori otpora s kojima nije `elio biti na spisku.

je pojasnio. No, ono {to je jasno - iza svega se krije grubo politikantstvo. Prema svemu sude}i, Izetbegovi}u u ovom trenutku, kako on smatra, nije dobro da se pojavljuje u dru{tvu prvoboraca, organizatora otpora i ~esto onih koji su spremni javno progovoriti o katastrofalnom polo`aju boraca i gra|ana u BiH. To nije po`eljno dru{tvo, jer, tobo`e, Izetbegovi} nastoji graditi imid` politi~ara koji radi na „pomirenju u regionu zapadnog Balkana“, a u koji se spisak „Patriotske lige BiH“, na kojem su, sasvim zaslu`eno, neki od bh. heroja, nikako ne uklapa. No, da je rije~ o pukoj demagogiji i selektivnom pam}enju, govori i ~injenica

sje}aju i kada se Bakir Izetbegovi}, tokom izborne kampanje, u emisiji „60 minuta“ na Federalnoj televiziji hvalio svojom ratnom ulogom, na {ta mu je o{tro uzvratio @eljko Kom{i}, ~lan Predsjedni{tva BiH i dobitnik „Zlatnog ljiljana“.

Bankarski sef
Izetbegovi}: Rat proveo u o~evom kabinetu

da se Izetbegovi} tokom izborne kampanje uveliko busao u prsa tvrde}i da je bio desna ruka rahmetli Aliji Izetbegovi}u i da je „u~io“ od njega, poku{avaju}i tako prikupiti glasove. Bh. gra|ani dobro se

Kom{i} mu je tada, vidno uzbu|en, rekao da je „cijeli rat proveo u o~evom kabinetu“ ili u sefu Centralne banke BiH te da „nikada nije ni sreo neprijateljskog vojnika“, na {ta Izetbegovi} nije imao odgovora. Jedino {to je Bakir Izetbegovi} pokazao jeste da sam on zloupotrebljava svoju ratnu pro{lost koriste}i je kako to dnevna politika zaT. L. - Az. D. htijeva.

Sud BiH

Ubistvo u samoodbrani
Na su|enju Esi Maci}u, optu`enom za zlo~ine u Konjicu, svjedok odbrane ispri~ao je da je optu`eni u logoru ^elebi}i ubio zarobljenika Milorada Kuljanina u samoodbrani. - Eso Maci} zvani Makaron ubio je Radomira Kuljanina u samoodbrani. Radomir Kuljanin pod tim imenom je i sahranjen, da bi se kasnije ispostavilo da se zvao Milorad Kuljanin - kazao je Hazim Deli}, kojeg je Ha{ki tribunal osudio na 18 godina za zlo~ine u logoru ^elebi}i.

Alkalaj na visokoj funkciji u UN-u Oja~ati kapaci
(Od stalnog dopisnika „Dnevnog avaza“)

Biv{i bh. ministar dobio poziciju u @enevi

Proces ocjene

U tu`ila{tvima u BiH trenutno je

Biv{i ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj izabran je od ~elnika UNa za izvr{nog sekretara Ekonomske komisije za Evropu (UNECE). Martin Nezirki, portparol Ban Kimuna, potvrdio je to za „Dnevni avaz“. U kratkom priop}enju kojim se objavljuje Alkalajevo imenovanje navodi se da se radi o politi~aru koji je stekao „posebno iskustvo u ja~anju regionalne kooperacije izme|u zemalja zapadnog Balkana i zemalja isto~ne Evrope“. U UN-u u Njujorku nije re~eno kada }e Alkalaj preuzeti ovu fu-

Alkalaj: Posebno iskustvo na Balkanu

Ki-mun: Imenovao bh. diplomatu

nkciju od biv{eg ministra Slova~ke Jana Kubi{a, u

uredu u @enevi.

Erol AVDOVI]

Radi implementacije Dr`avne strategije za rad na predmetima ratnih zlo~ina Sud Bosne i Hercegovine je od usvajanja Strategije 2008. godine na ni`e sudove prenio 175 od ukupno analiziranih 735 predmeta ratnih zlo~ina koji se u bh. sudovima vode. Predsjednica Suda Bosne i Hercegovine Medd`ida Kreso prezentirala je ju~er ispunjenje obaveza Suda BiH iz Dr`avne strategije u vezi s ocjenom slo`enosti i prijenosom vo|enja postupaka s dr`avnog na entitetsko pravosu|e, nagla{avaju}i da najslo`eniji predmeti ostaju u Sudu BiH. Kreso je, govore}i o Str-

ategiji, naglasila da je u njoj precizirano da je potrebno procesuirati najslo`enije i najprioritetnije ratne zlo~ine u roku od sedam godina, a sve ostale u roku od 15 godina od usvajanja Strategije, dok su za ispunjenje ovog cilja odgovorne sve sudske institucije nadle`ne za procesuiranje ratnih zlo~ina. - U tu`ila{tvima u BiH trenutno je pod istragom 1.265 predmeta ratnih zlo~ina, od ~ega je 705 u Tu`ila{tvu BiH, a 560 pred ostalim tu`ila{tvima - rekla je Kreso. Najve}i dio posla ocjene slo`enosti predmeta ratnih zlo~ina je zavr{en. Cilj ovog

aktuelno

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

3

Komentar dana
Pi{e: Faruk VELE (fvele@avaz.ba)

OTKRIVAMO Penzioneri u strahu, Vlada sprema nova iznena|enja

Samo ako Vlada bude redovno izmirivala svoje obaveze, mi o~ekujemo da }emo mo}i zadr`ati dosada{nji nivo penzija, isti~e direktor Zavoda PIO Krnji}
Zavod PIO/MIO FBiH i sada te{ko uspijeva ispla}ivati penzije na dosada{njem nivou, a ako bude usvojen zakon o povoljnijem penzionisanju, neminovno je umanjenje na{ih primanja, i to, prema nezvani~nim procjenama, za 15 posto, izjavio je za „Dnevni avaz“ Omer Omerefendi}, predsjednik Saveza penzionera/umirovljenika u FBiH. - ^lan 16. Zakona o povoljnijem penzionisanju predvi|a da se dio sredstva za ova primanja namiri od doprinosa. Prema na{im procjenama, rije~ je o 150 miliona koje bi trebao Zavod obezbijediti. Tog novca Zavod nema, jer nam je Vlada odranije za isplatu penzija po povoljnijim uvjetima du`na 196 miliona KM. ^eka nas katastrofa, a demonstracije penzionera u tom slu~aju su neizbje`ne - ka`e Omerefendi}.

Mogu}e umanjenje penzija za 15 posto!
umanjenje penzija, jer nije upu}en u pregovore Vlade FBiH sa MMF-om.

Izdaja Mostara
Izgleda da je ovo godina u kojoj }e se ispostaviti fakture za sve historijske proma{aje bo{nja~ke politike. A, iskreno, nije ih malo. Nakon Srebrenice, zbog tradicionalnog sljepila bo{nja~kog politi~kog vodstva satkanog od raznih tihi}a, izetbegovi}a i silajd`i}a, najskuplji ceh bit }e onaj za Mostar. Uzalud su u srijedu nave~er ~lanovi Kluba Bo{njaka u gradu na Neretvi poru~ivali da „Sarajevo ne}e odlu~ivati o tome kakav }e biti Mostar“. Taj apel-prijetnja kasni najmanje dvije decenije, jer je licemjerna politika u prijestonici Mostar odavno prepustila velikohrvatskim interesima. [ta je danas rje{enje? Funkcioniranje Mostara po principu „jedan ~ovjek, jedan glas“ je nedopustivo. Ono bi bilo prakti~na realizacija najve}eg sna Franje Tu|mana i njegovog egzekutora Mate Bobana, koji bi Dragan ^ovi} samo dovr{io. ^ar{ija sa zelene rijeke naprosto bi postala hrvatski ratni plijen. No, isto tako nije dopustiva ni izolacija i podjela Mostara na kojoj insistira SDA. Osim toga, dok svoje

Tihi} i njegovi ljudi zarad svojih fotelja odavno su pristali na „stolni grad“
jastrebove hu{ka u zamku zatvaranja mostarskih Bo{njaka u }umez u kojem }e potom (ekonomski i politi~ki destruirani) {aptom pasti, stari politi~ki la`ov Tihi} u Od`aku potpisuje spremnost da „osna`i svoje partnerstvo“ upravo sa ^ovi}em! Da su stvarno mislili dobro Mostaru i Mostarcima, a svjedok sam da nisu, Tihi} i njegova partija izborili bi se u proteklih deset godina za stvarno jedinstven grad u kojem bi i Bo{njaci bili jednakopravni. Ne, Tihi} i njegovi ljudi samo su zarad svojih fotelja, u zanosu rujnog vina, pristajali na sve ustupke HDZ-a i otvorili prostor za legitimiziranje etni~kog in`injeringa i „humanog preseljenja“ ili, prevedeno, hrvatskog „stolnog grada“. Danas se, kao, protiv toga bune. Mostarci zato ne trebaju ~ekati nikakvog selameta od Tihi}a i njemu sli~nih. Ali, ni od Sarajeva. Oni su najljep{i grad na dunjaluku sa~uvali kada to nisu o~ekivali ni oni Bo{njaci koji su ga jeftino prodavali. Isto bi sami Mostarci morali u~initi i danas. U suprotnom, „Stari je uzalud izronio za one {to ga vole“.

Obaveze Vlade
- Ako Vlada bude redovno izmirivala svoje obaveze, mi o~ekujemo da }emo mo}i zadr`ati dosada{nji nivo penzija. S druge strane, da li zbog propadanja pregovora sa MMF-om mo`e do}i do nekih poreme}aja, ne bih mogao o tome ni{ta re}i - navodi Krnji}. Federalni ministar finansija Ante Krajina naglasio je za na{ list da su u bud`etu za ovu godinu predvi|ena sredstva za povoljne penzije te da ne mo`e govoriti {ta }e biti ako propadnu pregovori sa MMF-om. - Vladin dug Zavodu PIO iz ranijeg perioda ne bi trebao utjecati na isplatu penzija u ovoj godini. To je na{a obaveza prema Zavodu i kada budemo mogli, mi }emo ta sredstva izmiriti - ka`e KrA. DEDAJI] ajina.

Prihodi od doprinosa
Kako navodi, penzioneri su u panici i zbog mogu}eg pove}anja PDV-a, u slu~aju da propadnu pregovori s Me|unarodnim monetarnim fondom. - Vlada FBiH trebala bi za povoljne penzije u ovoj godini Zavodu PIO osigurati 244 miliona KM, a ona je u

Omerefendi}: Novca nema

Nezadovoljstvo i u RS
Brojni penzioneri u RS u filijalama Fonda PIO RS tra`e ovih dana obja{njenje za{to su im umanjene penzije, a istovremeno 36.000 njih }e od ovog mjeseca primati i do 200 maraka manje. Njima se obra~un penzija vr{i po novom Zakonu o PIO, kojim se vi{e ne predvi|a isplata zagarantiranog iznosa po osnovu u~e{}a u ratu, javlja Fena.

bud`etu za ovu namjenu predvidjela 206 miliona KM. Zna~i, ve} nedostaje oko 40 miliona, koje Zavod mora osigurati od svojih sredstava, a prihodi od doprinosa manji su za 2,16 posto nego pro{le godine. To neminovno vodi do dublje krize u Zavodu. Penzioneri su o~ajni, svakodnevno me zovu, jer nemaju novca za osnovne namirnice. Ljudi su gladni - isti~e Omerefendi}. Zijad Krnji}, direktor Zavoda PIO/MIO FBiH, nije `elio komentirati mogu}e

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Ekspert Edin Garaplija za „Avaz“: Po`ar se mogao izbje}i!
- Sre}a pa nema ljudskih `rtava. Postoji li uop}e kod nas sigurnosna komisija za prijem objekta pri otvaranju, isto tako komisija koja }e te objekte kontrolirati svake dvije do tri ili vi{e godina, ovisno o veli~ini objekta? Sve nam je korumpirano, ba{ sve. (yaran)

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

slo`enosti predmeta na Sudu BiH priveden kraju

tete za procesuiranje zlo~ina
pod istragom 1.265 predmeta ratnih zlo~ina, od ~ega je 705 u Tu`ila{tvu BiH

Gradimo Sud BiH, to je na{ odgovor na napade
Novinare je zanimalo {ta predsjednica Kreso misli o inicijativi iz RS o ukidanju Suda i Tu`ila{tva BiH u Dr`avnom parlamentu. enesu na Sud i Tu`ila{tvo BiH. Sud BiH je do danas iz svoje nadle`nosti prenio vo|enje postupka na ni`e sudove iz 175 predmeta ratnih zlo~ina. Sud BiH formirao je sta- [to se toga ti~e, ja mogu odgovoriti da mi i dalje radimo i bez obzira na to gradimo sprat gore, pro{irujemo se, to je na{ odgovor - kazala je Kreso. lno vije}e koje ocjenjuje slo`enost predmeta i prijenos nadle`nosti. Vije}e je za samo dva mjeseca pregledalo vi{e od 700 predmeta, a Kreso je kazala da je ponosna na G. MRKI] njegov rad.

Kreso na ju~era{njoj konferenciji: Na ni`e nivoe preba~eno 175 predmeta (Foto: S. Jodramovi})

procesa bio je da se manje slo`eni predmeti iz Dr`avnog

tu`ila{tva spuste na ni`i nivo i da se slo`eniji predmeti pr-

Ukratko

"

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

=JKA

LIDER OPOZICIJE Savez za bolju budućnost BiH o “Bosnalijeku”
Dodik će biti domaćin današnjeg sastanka

Lideri šeststranaka koje čine parlamentarnuvećinu, prema posljednjim informacijama, prisustvovat će današnjem sastanku u Banjoj Luci, čiji je domaćin predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Kako je najavljeno uoči sastanka, lideri šestorke pokušat će postići dogovor o setu evropskih zakona, odnosno o pitanjima vojne i državne imovine te o provedbi odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u slučaju “Sejdić - Finci”. A. Š.

w 

= IJK IAJ ALHFIED ==

Lideri šestorke

Šta je s otuđenim kapitalom u “Aluminiju”, “Sarajevskoj pivari”, “Klasu”, “Vegafruitu”, “Dijamantu” i još stotinjak kompanija koje je otela jedna porodica, pitaju iz SBB-a
Savez za bolju budućnost BiH podržava Federalnu vladu da, nakon desetljeća nebrige, počne voditi računa o svojim dionicama u “Bosnalijeku” vrijednim najmanje 20 miliona KM te utvrdi eventualno nezakonito bogaćenje menadžmenta ove kompanije, izjavio je jučer na vanrednoj konferenciji za novinare poslanik SBB BiH u Federalnom parlamentu Mirza Ustamujić.

8=@= .*E0 K =šJEJE ILA ELEA HAćA @ HAF=

Ratna privatizacija
- Kako Vlada FBiH ima 20 posto dionica u toj kompaniji, otvara se logično pitanje zašto u obračunu s otimačima državnih dionica ne želi početi od glave, umjesto od repa. Već nekoliko mjeseci u Nikšićevoj fioci leži strateški zakon o poništenju ratne privatizacije koji je ponudio SBB BiH. Uz to, Vlada FBiH očigledno se ne zanima za otuđeni, ali suštinski njen stopostotni udjel, vrijedan milijardu i po KM, u još bogatijim i po kapitalu vrednijim kompanijama kao što su “Aluminij”, “Klas”, “Sarajevska pivara”, “Vegafruit”, “Dijamant” i još stotinjak drugih, koje je od države i naroda, uz pomoć korumpiranog vrha SDA, otela samo jedna porodica - rekao je Ustamujić.

Stejt department

BiH tranzitna zemlja za drogu
Bosna i Hercegovina nije veliki proizvođač ili potrošač narkotika, ali je i dalje tranzitna zemlja za krijumčarenje droge zbog svoje strateške lokacije, navodi se u novom izvještaju američkog Stejt departmenta. U izvještaju pod nazivom “Međunarodna strategija kontrole narkotika 2012” ističe se da krijumčari u BiH koriste balkanske rute za prebacivanje droge iz zemalja jugozapadne Azije na tržišta zapadne Evrope.

w

Ustamujić: Sva saznanja predati tužilaštvu

(Foto: I. Šebalj)

On je naglasio da je politički nepotrebno da Vlada FBiH derogira neovisno pravosuđe i policiju. Istakao je da je, umjesto što u “Bosnalijek” svojom odlukom šalje Finansijsku policiju, Vlada trebala sva saznanja o zloupotrebama u toj kompaniji predati nadležnom tužilaštvu. Ustamujić je potcrtao da,

Samir Bureković

SBiH nema perspektivu
Veliki broj istaknutih članova i osnivača Općinskog odbora Stranke za BiH Breza istupio je iz te stranke. - Salih Avdukić, potpomognut Vahidom Hećom, rasturio je stranku u Brezi. Hećinim direktivama uvedena je prinudna uprava. SBiH nemaperspektivu -kazao je Samir Bureković, bivši predsjednik OOSBiH Breza Samir Bureković. E. A.

Savez za bolju budućnost BiH oštro je osudio najave o povećanju stope PDV-a, koje, kako smatraju u ovoj stranci, vode u eko-

2LAć=A 2,8= L@E K AIK =J=IJHBK

prema pozitivnim zakonskim propisima, tužilac vodi krivične istrage i upravlja njima, odnosno određuje hoće li istragu voditi Finansijski odjel Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Federalna uprava policije ili Finansijska policija FBiH. Zaključio je da ovako Vlada FBiH uspostavlja nedopustivu praksu da izvršnopolitički organi upravljaju istragama umjesto neovisni tužioci i policija.

2EJE= 5,) @LA= A @ F@AA IJ=H=
Lider opozicije SBB BiH jučer je oštro osudio negativnu politiku SDA i HDZ-a BiH, koja godinama radi u pravcu podjele Mostara. - Smatramo politički neodgovornim da SDP, kao nova vladajuća stranka u aktuelnoj situaciji, umniju, kako bi prestala njena porodična eksploatacija. Pozivamo Vladu da, kako je iz mnogo razloga i opravdano negativno u javnosti eksponirala ime prvog čovjeka “Bosnalijeka” Edina Arslajesto novih ideja i energije u rješavanju pitanja Mostara, sve prepušta manjem koalicionom partneru SDA. Politika SDA dovela je i dovodi do podjele Mostara i prepoznatljive tendencije da on postane hrvatski stolni grad - kazao je Ustamujić. nagića, isto učini i s vlasnicima i menadžmentom kompanija čiji je porezni dug veći od milijardu KM i čija se imena nedopustivo kriju od javnosti - naglasio je Ustamujić. A. Du.

Porezni dug
- SBB BiH smatra ispravnim da “Bosnalijek” dobije novi menadžment, bolje upravljanje i privatnim i državnim kapitalom, te ohrabruje dovođenje strateških stranih investitora u tu kompa-

nomsku katastrofu, “jer je u ovom trenutku BiH prva u regionu i Evropi po poreznim i drugim opterećenjima na privredu”.

w

Sead Lisak

Bez uvjeta za rad
w
Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH nisu osigurani kapaciteti za rad ni nakon skoro osam mjeseci od imenovanja, izjavio je direktor ove institucije Sead Lisak tokom razgovora s predstavnicima nevladine organizacije “Transparency International BiH”.

Bošnjaci, kao konstitutivan narod, u Mostaru moraju biti jednakopravni s ostalim narodima u ovom gradu, jedinstven je stav učesnika proširene sjednice Kluba Bošnjaka u Gradskom vijeću, kojoj su u srijedu na-

5FHEAčEJE =HE=?EK *š==
večer prisustvovali predstavnici svih probosanskih stranaka. Tako su, zbog odluke Ustavnog suda BiH, kojom je naložena djelimična promjena Statuta Mostara, skoro svi učesnici ove sjednice, na ko-

Proširena sjednica Kluba Bošnjaka u Gradskom vijeću Mostara

Nakon sastanka delegacija HDZ-a BiH i SDA u Odžaku, na kojem je razgovarano i o Statutu Grada Mostara, potpisana je zajednička izjava kojom su dvije stranke potvrdile

2JFEI== E=L=

spremnost da unaprijede saradnju između Bošnjaka i Hrvata. Čović je rekao da je osnovni cilj definiranje rada izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima.

joj su bili i predstavnici boračkih i drugih udruženja te muftija mostarski hadži Seid ef. Smajkić, konstatirali da su zabrinuti za budućnost Mostara i opstanak Bošnjaka u gradu na Neretvi. Stoga, kako su ocijenili učesnici ove sjednice, koji će se ponovo sastati u srijedu, neophodno je pronaći rješenje koje će spriječiti majorizaciju Bošnjaka u Mostaru. Nezavisni vijećnik i član Udruženja logoraša Mostara Ramiz Tiro naglašava da je veoma važno što su Bošnjaci, prije svega, odlučni u tome

Zlomušica: Politička kampanja

Špago: Ratni ciljevi

da djeluju jedinstveno, bez obzira na to kojoj političkoj opciji pripadali. Profesor na Univerzitetu “Džemal Bijedić” i vijećnik Elvir Zlomušica ogorčen je što, kako kaže, političari

opće prakse prave svoju političku kampanju na agoniji grada Mostara. Ratni komandant Šerif Špago naglasio je da treba spriječiti da u miru budu ostvareni nečiji ratni ciljevi. M. Sm.

FCA@E

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

#

ISPOVIJEST Minka Ljubijankić, supruga ratnog šefa bh. diplomatije 

=šJ 1HB=L K>EIJL E=@= EA H=ILEAJA
Samo moja djeca i ja znamo šta smo sve morali osaburati Vidjela sam na CNN-u krvavu mrlju pored njegovog srca
Selimović: Bivši udbaš i kriminalno najbogatiji Bošnjak

Progutali smo brojne nepravde, ja i moja djeca, i još se pitam se zašto BiH nikada nije pokrenula istragu o smrti mog muža, izjavila je u ekskluzivnom razgovoru za “Dnevni avaz” Minka Ljubijankić, supruga rahmetli Irfana Ljubijankića, ratnog ministra vanjskih poslova.

Vrsni ljekar
- Uskoro će godišnjica smrti mog Irfana. Te dane moja djeca i ja vrlo teško podnosimo. Najbolje znamo moj sin Senad, kćerka Selma i ja kako smo sve ove godine podnosili tugu i bol za našim Irfanom, kako smo morali imati sabura i progutati mnoge nepravde koje su nam

Ljubijankić: Progutali smo mnoge nepravde

(Foto: S. Jordamović)

*EAC @ FH=L@A
Kada će na red doći najveći pljačkaši u ovoj zemlji
U trenucima dok sva javnost gleda u navodne zloupotrebe sa 20 posto dionica u “Bosnalijeku” i jeftino ubiranje poena Vlade Nermina Nikšića, pred javnošću se, po ko zna koji put, otvara suštinsko pitanje: Imaju li ova država, pravosuđe i narod snage da se obračunaju s najvećim privrednim kriminalcima i medijskim pomagačima narko-klana, Hilmom i Mujom Selimovićem? - ako pravna država i korumpiranja SDA-ova vlast neće ili ne smiju da uđu u obračun s vrhom korupcijske hobotnice, red je da to učine unesrećeni radnici i građani.

Ličnost dana Hilmo Selimović

28. maja 1995. Prema zvaničnoj verziji, helikopter kojim se vraćao iz Bihaća u Zagreb navodno je oboren agresorskom raketom pobunjenih Srba iz Hrvatske nedaleko od Velike Kladuše. Minka Ljubijankić danas kaže da joj nikada niko nije zvanično dao odgovor na to kako je oboren helikopter.

Snimak CNN-a
- Nama je rečeno da je u blizini Slunja oboren helikopter u kojem su bili članovi delegacije, da su ga pogodili pobunjeni Srbi, pripadnici paravojne vojske “republike srpske Krajine”. Međutim, jasam naCNN-u vidjela snimak na kojem su prikazali Irfanovo tijelo na travi i mrlju od krvi u predjelu srca na plavoj košulji. Stalno se pitam, ako je helikopter oboren, da li je tijelo moglo biti cijelo i zašto baš samo u mrlja u predjelu srca, a gdje je tijelo pilota Dudajeva, Ukrajinca ističe Ljubijankić.

Ljubijankić se prisjeća kako je ujesen 1995. doputovala iz Zagreba u Split kako bi se sastala s rahmetli Alijom Izetbegovićem. - U Splitu je održavan bilateralni sastanak između Hrvatske i BiH. Predsjednik Izetbegović pozvao me da dođem, jer smo se

2=== I= I )E

poznavali odranije. Sjeli smo da pričamo, plakali smo zajedno zbog gubitka Irfana. Rekao mi je: “Volio sam tvog Irfana, želio sam da me on naslijedi. Reci kako ti mogu pomoći.” Nažalost, predsjednik je umro, a vidite šta je s nama - kaže Ljubijankić.

Teške krađe
Jedino će takav pritisak, izgleda, natjerati Federalnu vladu i tužilaštvo da iz ladica izvade dokumentirane slučajeve teških krađa, otimanja državnih dionica i kapitala, notornog otuđenja nacionalnog spomenika Semizova kuća, slučajeve misteriozne pogibije direktora “Pivare” Ferida Pašovića i smrti finansijskog direktora Žige, saradnje s državnom bošnjačkom mafijom i njenim egzekutorima u liku raznih Turkovića (notornom Ziki medijski se advokatiše putem Izetbegovićevih biltena), te finansiranja tajne bošnjačke službe AID i njenih političkih ubistava. Uostalom, ako je Vlada RH Miroslavu Kutli poništila privatizaciju čak 175 kompanija i poslala ga u zatvor, zašto Nikšićeva vlada ne bi poništila brojčano manju, ali društveno još štetniju Selimovićevu i Izetbegovićevu privatizacijsku pljačku? R. I.

Pljačka radnika
Oteta “Sarajevska pivara”, koja je uz pomoć Izetbegovića i SDA kriminalno postala lična svojina profiterske porodice, dioničko preoteti “Klas”, “Vegafruit” i mnoge druge kompanije, čija ukupna vrijednost prelazi 1,5 milijardi KM, tema su od koje bježe svi tužioci u ovoj zemlji, ali i istražitelji privrednog kriminala u SIPA-i, FUP-u i Finansijskoj policiji FBiH. Hiljade uništenih dioničara iopljačkanih radnika, očito, nisu briga Nikšićeve vlade i koalicije SDP-SDA. Ako nisu njihova briga, jesu briga opozicije i stoga je jučerašnje saopćenje SBB BiH potpuno ispravno. S jednom važnom napomenom

Ljubijankić s Margaret Tačer

nanesene, sakriti suze da ne pokažemo da su nas uvrijedili, a isplakati se čim ostanemo sami - priča Minka. Njen suprug Irfan Ljubijankić bio je vrsni ljekar specjalista za uho, grlo i nos iz Bihaća, koji je za ministra vanjskih poslova RBiH imenovan 23. juna 1994. godine. Na toj dužnosti poginuo je

Slika iz porodičnog albuma

7H=E IK K ’=JE E=’
Minka Ljubijankić kaže da je prije nekoliko godina iz stana u Bihaću ukraden “Zlatni ljiljan” koji je njenom suprugu dodijeljen nakon smrti. - Obili su nam stan i samo su ukrali to ratno priznanje, a u stanu je bilo sve. Nakit i novac nisu uzeli. Pitam se zašto su nam uzeli baš to - ističe Ljubijankić.

Ona potcrtava da već godinama kruže razne priče o umiješanosti visokih dužnosnika u ovaj zločin. - Smatram da je sramota za državu što nije do sada pokrenula istragu o ovom zločinu. Mnoge porodice zaboravljene su od vlasti, pa tako i naša. Čast pojedincima, ma-

lo ih je, ali ih ima, koji s poštovanjem govore o Irfanovom liku i djelu. Voljela bih kada bi se jednom na obilježavanju pogibije visoke državne delegacije 28. maja pojavio neko od predstavnika Ministarstva vanjskih poslova BiH, predstavnika države i SDA - kaže Ljubijankić. A. DEDAJIĆ

Senad Hadžić na svom putu u Meku jučer je, mostom preko Bosfora, pješice prešao iz evropskog u azijski dio Istanbula. - Presretan sam jer sam tokom puta, a i nakon prelaska mosta, susreo mnoge ljude iz Bosne - kazao nam je izuzetno raspoloženi Hadžić.

5A=@ 0=@žEć E=L= LAEK A@EIK F=žK K 6KHI
Njemu je jučer priređen topao doček u Pendiku, predgrađu Istanbula na njegovoj azijskoj strani, u kojem, prema nekim procjenama, živi oko milion stanovnika porijeklom iz Bosne i Sandžaka. - Obradovani smo što možemo ugostiti našeg brata Senada - kazao nam je

Na putu u Meku hodočasnik prešao u Aziju

Sabahatin Deniz iz Udruženja Bošnjaka u Pendiku. Hadžićevo putovanje kroz Tursku ovih dana izaziva veliku medijsku pažnju. Svakodnevno ga obilaze ekipe kako turskih tako i najpoznatijih svjetskih TV kuća. A. H.

Toplo dočekan u Pendiku

[ta drugi pi{u

$
PRAZNICI Osmi mart obilježen širom BiH

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012. 

=E 

K 2HE=A žA== JHA>= @=L=JE IL=E @=
Treba promovirati žene političarke da bi postale “vidljivije”, smatra Filipović-Hadžiabdić

Sretna porodica Prajdmor

4@E= >A>K = $ F>=č==
Britanska medicinska sestra Maraja Prajdmor (Maria Pridmore, 32) imala je 14 pobačaja i dvije bebe su joj umrle prije nego što je, ipak, postala majka. Ona je nakon 13 godina na svijet donijela

Hrabra Britanka

Povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH jučer je održana konferencija posvećena učešću mladih žena na pozicijama donošenja odluka, koju su organizirali NATO štab, Ambasada SAD-a i Agencija

djevojčicu Miju (Mia), zdravu bebu koja sada ima sedam sedmica. Maraja je prvi pobačaj imala sa 19 godina. Otad su se redali spontani prekidi trudnoće. Jedno dijete je bilo mrtvorođeno, a potomjoj je umro i sin od svega dvije sedmice.
S konferencije u PSBiH: Bilo riječi o ženama na pozicijama

S jučerašnjeg marša u Sarajevu: Učestvovalo više od hiljadu žena

(Foto: S. Saletović) 

AIA? KHL= FJKćA ’6EJ=E?=’
Čitavo stoljeće nakon brodoloma “Titanica” naučnici su pronašli pravog uzročnika te katastrofalne nesreće - Mjesec. - Lunarna poveznica može objasniti kako to da se neobično veliki broj ledenih santi našao na putu “Titanicu” - istakao je Donald Olson, fizičar s teksaškog

Otkriven uzrok

za ravnopravnost spolova BiH.

Nema ministrica
Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH

državnog univerziteta, čiji je tim forenzičkih astronoma proučavao ulogu Mjeseca u brodolomu “Titanica”. U januaru 1912. godine Mjesec je bio vrlo blizu Zemlje i njegovo djelovanje moglo je prouzrokovati plime dovoljno velike da oslobode navedene ogromne sante leda i omoguće im da otplutaju prema komercijalnim pomorskim rutama.

pet žena zamjenica ministara, što je pomak u odnosu na raniji saziv. U Vladi Federacije imamo samo jednu ženu. Ne možemo biti zadovoljni time. Tokom izbornih kampanja treba promovirati žene političarke da bi postale “vidljivije” - kazala je Filipović-Hadžiabdić.

5HAIA 7FEJ= @IJECKć=
Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH Peter Sorensen smatra da su tokom 20. stoljeća žene u BiH ostvarile ravnoprav- Radujem se danu kada ćemo vidjeti da sve veći broj žena učestvuje u politici, društvu, dakle, u svim segmentima društva - kazao je Mun i dodao da, osim 8. marta, i svim ostalim danima u godini treba odavati priznanje ženama i njihovim postignućima. nost u pogledu školovanja i rada, napredovanja na poslu i plaća, ali da trenutni problemi, uključujući ekonomsku krizu, dovode u pitanje ta postignuća. parka “Spomenik”, gdje su s Ajfelovog mosta pustile balone s porukom mira. Alma Budaković iz organizacije “Žene za žene International” kazala je da su na ovaj način željele promovirati poruke mira, solidarnosti i rodne ravnopravnosti. I drugim prigodnim manifestacijama diljem BiH jučer je obilježen ovaj praznik, a trgovci kozmetikom, cvijećem i ostalim poklonima jučer su zadovoljno trljali ruke, jer su muškarci u mnogo većem obimu nego inače darivali pripadnice ljepšeg spola. A. NUHANOVIĆ

Ismeta Dervoz, zastupnica Saveza za bolju budućnost BiH u Predstavničkom domu PSBiH, na jučerašnjoj konferenciji kazala je da treba raditi na povećanju svijesti žena o potrebi da se angažiraju te komuniciraju o problemiSamra Filipović-Hadžiabdić kazala je da ne možemo biti zadovoljni činjenicom da u Vijeću ministara BiH nema nijedne ministrice. - U ovom sazivu imamo

,AHL A @KIJ==JE

ma koji su specifični i važni za žene u našoj zemlji. - Veoma je važno da žene ne odustanu, a to uglavnom rade nakon prvih pokušaja, što je apsolutno pogrešno - kazala je Dervoz.

Poruke mira
Organizacija “Žene za žene International”, u saradnji s Fondacijom CURE, organizirala je osmomartovski marš ulicama Sarajeva na kojem je bilo više od hiljadu žena iz nekoliko bh. gradova. Učesnice su se uputile do

Ambasador SAD-a u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) izrazio je zadovoljstvo što je u BiH sve više događaja na kojima se izražava poštovanje ženama.

”Titanic”: Potonuo 1912. godine 

=K>A K =KJ>E
Natanijel (Nathaniel) je mladić koji je javno priznao da je zaljubljen u svoj automobil. Mladi Amerikanac svoje je priznanje iznio u TV emisiji “MyStrange Addicition”, koja predstavlja ljude i njihove neobične ovisnosti i strasti. Natanijel je ocu priznao

Amerikanac javno priznao

da godinama žudi za svojim limenim ljubimcem, za kojeg je toliko vezan da s njim vodi ljubav. Neobična veza započela je u tinejdžerskim godinama, kada je Natanijel bio usamljeno dijete razvedenih roditelja. Nakon toga uslijedila je izjava oca koji je spremno pred kamerama obećao da će sa sinom provoditi više vremena.

Spec
Kineskinja iz Kvingdaoa šokirala se nakon što je u bjelancetu jajeta vidjela crvenu tekućinu nalik na krv. Peradarska farma koja proizvodi jaja saopćila je da je bjelance bilo crvene boje “jer je kokošimala mjesečni ciklus”.

Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i minutom šutnje jučer su članovi porodice, prijatelji i saborci u haremu Ali-pašine džamije u Sarajevu odali počast divizijskom generalu Armije RBiH Mustafi Hajrulahoviću Talijanu povodom 14. godišnjice njegove smrti. Kako je rekao predsjednik Udruženja generala BiH, general Hajrudin Grabovica, rahmetli MustafaHajrulahović na vlastitom primjeru pokazivao je odlučnost i istinsku ljudsku plemenitost. - Njegov angažman započeo je u Patriotskoj ligi BiH. Među prvima se

6=E= IA AđK FHLE= KKčE K @>H=K *E0

Obilježena 14. godišnjica smrti generala Mustafe Hajrulahovića

Dirljiv susret Hajrulahovićeve majke s generalom Atifom Dudakovićem (Foto: I. Šebalj)

uključio u organiziranje odbrane naše zemlje, a u toku odbrambeno-oslobodi-

lačkog rata obavljao je dužnosti komandanta Regionalnog štaba Teritorijal-

ne odbrane Sarajeva, komandanta Prvog korpusa Armije RBiH i dužnost načelnika Obavještajne uprave Generalštaba Armije RBiH. Iznenadna smrt zatekla ga je na dužnosti načelnika Uprave za obavještani rad i sigurnost tadašnje Zajedničke komande Vojske FBiH - rekao je Grabovica. Prema njegovim riječima, doprinos generalaHajrulahovića u odbrani Sarajeva i BiH trebao bi poslužiti kao vodilja budućim generacijama. General Hajrulahović posthumno je odlikovan “Zlatnim grbom s mačevima”. M. G. 

=E

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

%

[ta ka`u poznati
Noam Čomski

NAJAVE Sutra u “Sedmici” ekskluzivni intervju s Muratom Šabanovićem

Izrael prijetnja miru
Čomski: Glas javnosti

7 *E0 FIJA EIJEJK?E== >š=č= =BE= E FHEL=JA LIA
U sutrašnjem broju utjecajnog “Avazovog” političkog priloga “Sedmica” objavljujemo ekskluzivni intervju s Muratom Šabanovićem, ratnim komandantom Drugog bataljona Prve podrinjske brigade ARBiH.

- Evropska javnost smatra da je Izrael najveća prijetnja miru u svijetu. I pored nepopularnosti Irana, većina misli da bi regija bila sigurnija kada bi Iran imao nuklearno oružje. Međutim, zapadni mediji u potpunosti ignoriraju glas javnosti. (Filozof za “New York Times”)

Ros Aškroft

Ekonomija je važna
- Ekonomija je prevažna stavka u našim životima da bismo je prepustili samo ekonomistima, a pogotovo neoklasičnim ekonomistima. Shvatio sam da je nešto pogrešno. Zato sam krenuo ovim putem, da bih ljudima mogao pokazati šta nije uredu s Aškroft: Nešto ekonomijomi što možemo učinitida topro- pogrešno mijenimo. (Reditelj za “Vjesnik”)

Elvis J. Kurtović

Peglam svoje prijatelje
Šabanović: Podnio krivične prijave protiv Keme Ademovića i Dine Konakovića
(Foto: B. Nizić)

Kurtović: Bit će bolje

Apsolutno i danas vjerujem da je KOS u Sarajevu imao veći obim djelovanja nego u Beogradu. Sve rade na tome da nemamo državu, izjavio Šabanović
Osim što se u intervjuu prisjeća tih dramatičnih događaja, ali i rušenja spomenika Ivi Andriću te kaže da bi isto to ponovo učinio, otkriva i zbog čega je nedavno podnio krivične prijave protiv skupštinskih poslanika SDA Kemala Ademovića i Elmedina Konakovića. Prijava je uslijedila nakon što je, kako kaže, podsjetio Ademovića da je “htio likvidirati mog brataAvdiju Šabanovića” te mu je rekao: “Ja samMurat Šabanovićistanujem u Prijedorskoj 10, a ti dobro znaš šta si napravio u Prijedorskoj 9 (ubijen Nedžad Ugljen, nekadašnji pomoćnik direktora AID-a)”. - Kemi Ademoviću sam kazao: “Ako lažem ja, ne laže zapisnik bivše javne tužiteljice Senke Nožice, u kojem stoji da ste ti, Kemo, i tvojih deset kolega učestvovali u hapšenjima i likvidiranju prvih ljudi SDA početkom devedesetih.” To nisu obični ljudi. Imali su u ratu strašnu moć, privatne vojske i raspolagali su ogromnim donacijama. Eto šta ja mislim o tajnoj bošnjačkoj policiji... - naglašava Šabanović u intervjuu. ske” te da su i ljudi koji su u vrhu države danas dijelovi tih struktura! Razočaran u SDA, iznosi i brojne sumnje. - Sulejman Tihić biva zarobljen, pa završi u Srbiji, odakle ide u logistički centar gdje mu je Fikret Abdić šef, a odatle u Njemačku, gdje je bio matičar, da bi došao onda u Sarajevo i očitao nam lekciju da se može i s pivom u SDA! Apsolutno i danas vjerujem da je KOS u Sarajevu imao veći obim djelovanja nego u Beogradu. Sve rade na tome da nemamo državu izjavio je Šabanović. M. K.

- Kada imam problem, peglam prijatelje. Zovem ih telefonom, proganjam ih po internetu, zovem. Ako oni mene, također, počnu peglati svojim problemima, uključim takozvani autopilot. Ne slušam ih, nego automatski odgovaram: “Ma bit će bolje... Tako ti je to u životu... Imaš moju punu podršku...” (Muzičar za “Azru”)

[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba

Građani Sarajeva su taoci
- Građani Sarajeva su taoci preduzeća “Vodovod i kanalizacija”. Neprihvatljivo je da nam zavrću vodu kad god se to kome prohtije. Ako je vodovodna mreža u lošem stanju, zašto onda ne počnu da rade na njenoj rekonstrukciji. Šta radi menadžment, zašto se ne ulaže u obnovu? Brzi su jedino kada trebaju sebi povisiti plaće. (Čitalac A. S.)

Rušenje brane
Kontroverznog, ali vrlo interesantnog Višegrađanina Murata Šabanovića bh. javnost ponajviše pamti po dramatičnoj situaciji u Višegradu kada je u aprilu 1992. godine putem TV ekrana srpskom generalu Milutinu Kukanjcu prijetio da će dići uzrak branu na Drini.

Brojne sumnje
On tvrdi i da u BiH “postoje institucionalna bošnjačka mafija i privatne voj-

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

9. 3. 2012.

promjenljivo

Zimska turistička sezona u BiH, koja još traje, najbolja je u posljednje četiri godine. Jedinstvena je ovo ocjena i u zimskim centrima i u Turističkoj zajednici FBiH. Kako ističe Muamera Šehić, portparol JKP ZOI 84, dovoljne količine snijega, niske temperature, ali i novac koji je Vlada Kantona Sarajevo izdvojila za ulaganja na Bjelašnici i Igmanu, četiri i po miliona maraka, doprinijeli su dobroj posjećenosti ovih planina. - Prvih dana marta zabilježili smoposjete ipo 5.000turista dnevno, a oko Nove godine bilo je dana kada se na Bjelašnici znalo okupiti i po 15.000 turista - ističe Šehić, dodajući dazbog snježnog nevremena kapaciteti na Bjelašnici nisu bili u funkciji samo jedan dan. Zorica Stojanović iz Olimpijskog centra Jahorina kaže da je popunjenost kapa-

PETAK
9. 3. 2012. JUTARNJE TEMPERATURE

SUBOTA
10. 3. 2012. JUTARNJE TEMPERATURE
0

NEDJELJA
11. 3. 2012. JUTARNJE TEMPERATURE
0

od -5 C do 8 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 0 C do 6 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od -1 C do 7 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 2 C do 15 C

0

0

od 4 C do 12 C

0

0

od 4 C do 12 C

0

0

Jahorina: Očekuje se još gostiju

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA

citeta na ovoj planini još između 60 i 70 posto, a u novogodišnjoj smjeni na ovoj planini tražio se krevet više. - Vremenski uslovi obećavaju da će na Jahorini biti još dosta skijaških dana, pa očekujemo da ćemo posljedice koje smo pretrpjeli

zbog nevremena nadoknaditi u martu - kaže Stojanović. Asja Hadžiefendić-Mešić iz Turističke zajednice FBiH ističe da još nisu sabrani podaci o broju gostiju, ali već sada se može reći da su oni iz susjednih zemalja bili najbrojniji.

Dodaje i da bi zimski centri morali poboljšati ponudu. - Nedostaje popratnih sadržaja i takmičenja, jer uslovi su odlični, samo ih treba upotpuniti - kaže Hadžiefendić-Mešić. S. D.

Iako će temperature zraka blago porasti, povremeno povećana naoblaka i slabije padavine uzrokovat će izraženije tegobe kod reumatičara, astmatičara i osoba s bolestima krvnih sudova. Meteoropati bi mogli patiti od glavobolje, razdražljivosti i nesanice. Grad Sarajevo Izlazak 6.09 Zalazak 17.45 9. 3. 2012. Izlazak 19.28 Zalazak 6.13

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD 

EI= IA= =>= K FIA@ED AE C@E=

Vremenski uvjeti privukli goste

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 6

BANJA LUKA 7 BR^KO 7 

>=č

TUZLA 7 Očekuje se promjenljivo LIVNO ZENICA oblačno vrijeme sa 6 6 SARAJEVO sunčanim intervali5 ma. U južnim i jugoistočnim područjima poGORAŽDE vremeno i ponegdje mo5 guća je slaba kiša, a u višim MOSTAR područjima susnježica. Vjetar, 12 slab do umjeren, sjeveroistočni, a na jugu, umjerena do pojačana, bura. Jutarnja temperatura od -5 do NEUM 15 1, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 9, na jugu do 15 stepeni.

Ukratko

&

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

JAA

NA LICU MJESTA Zločinac Fikret Abdić danas izlazi iz zatvora u Puli

Hartman: Govorila o novinarstvu

Sarajevo

w

0=HJ= @Hž== FHA@=L=A

2 *=>K HAK "% =KJ>KI= = # IEF=JEAH= A= AIJ=
Bolje mu je da se ne vraća. Opet će mu se dogoditi isto, pokrast će ga, njemu su najviše dohakali njegovi - kaže Karajić Delić najavio da slijede protesti u Velikoj Kladuši
Od specijalnog izvještača "Dnevnog avaza" iz Pule ti isto, pokrast će ga, njemu su najviše dohakali njegovi kaže Karajić.

Florens Hartman (Florence Hartmann), francuska novinarka i književnica, održala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu predavanje o istraživačkom novinarstvu. - Novinaru istraživaču ne treba biti cilj samo prenošenje informacija nego i težnja prema promjenama u društvu - kazala je Hartman. A. C.

Razgovori

w

Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija primio je jučer u odvojenim posjetama ambasadore Slovačke, Austrije, Mađarske, Poljske, Švicarske, Albanije, Grčke, Makedonije i Rumunije u BiH. Ministru Lagumdžiji uručeni su zvanični pozivi ministara vanjskih poslova Austrije, Mađarske, Poljske, Slovačke i Albanije da posjeti te zemlje. 

=CK@žE= I @ALAJ =>=I=@H=

Uobičajena gradska gužva i cvijetni aranžmani po ulicama Velike Kladuše povodom Dana žena 8. marta skrivaju užurbane pripreme Odbora za doček zločinca Fikreta Abdića, pred zatvorom u Puli, nakon deset i po odležanih godina za ratni zločin u Krajini. Po gradu se „muhaju” reporterske ekipe bh. televizija. Jedna ekipa „Al Jazzeera” je ovdje, druga se već uputila u pravcu Pule.

Konfuzija u DNZ-u
Ekrem Kekić Kinez smatra da Babo ne može ništa napraviti zbog ekonomske politike koju u Federaciji vode Lijanovići. Sead Delić, direktor kompleksa „Stari grad” i bivši komandant u Petom korpusu Armije BiH uvjerenja je da Babo nema šta tražiti u BiH, osim da se suoči sa novim suđenjima, kako za ratni zločin, tako i za privredni kriminal. - On nemabujruma ovdje, ako dođe slijede protesti u Kladuši i drugim gradovima - ističe Delić, upoznavajući nas da u kladuškom

Nova suđenja
Saznajemo da se u fabrici „Saniteks” štampaju Babini posteri koji će se postaviti na autobuse nakon što se pređu granični prijelaz Maljevac. Envera Munjakovića, „prvu violinu” svih priprema za pulski konvoj autobusa zatičemo ispred prostorija DNZ BiH s komentarom da „ne zna gdje mu je glava”. - Iako smo obezbijedili 47 autobusa javilo nam se još

Bez velike gu`ve ispred prostorija DNZ-a

(Foto: B. Nizi})

500 ljudi. Nemamo više autobusa, rekli smo im da dođu na parking odakle se kreće, pa ćemo vidjeti - objašnjava Munjaković, dodajući kako sređuju spiskove za hrvatsku graničnu policiju kako se ne bi gubilo vrijeme.

Jozef Pandur

Munjakovi}: Završni spiskovi

Zdjelar: Htio natpis ćirilicom

Delić: Za njega nema bujruma

Karajić: Babo, ne vraćaj se!

Ambasador Mađarske u BiH Jozef Pandur u intervjuu za Onasu govorio je, između ostalog, o odnosima između Mađarske i BiH. - Bilateralni odnosi između Mađarske i BiH su izvrsni i prijateljski i nisu opterećeni otvorenim pitanjima i neriješenim problemima. Mađarska BiH smatra svojim počasnim susjedom - kazao je Pandur.

w

*E0 Fč=IE IKIA@

Abdić: Zločinac izlazi na uvjetnu slobodu

Među putnicima je i Robert Zdjelar, Srbin iz kladuškog sela Ponikve, bivši vojnik Martićeve SAO Krajine. Kaže da „voli Babu više od svega”, iako je zbog njega dobijao batine. Zdjelar je proteklih godina na obilježavanjima Babinog rođendana pred Pulskim zatvorom bio „zvijezda” zbog natpisa

na potiljku „Živio Babo Ado”. Zdjelar još sa smijehom kaže da je htio natpis ćirilicom, ali frizer Mirfet nije znao slova. Osman Karajić, bivši vojnik „Autonomije” također je na putu za Pulu, ima poruku za Babu. - Bolje mu je da se ne vraća. Opet će mu se dogodi-

DNZ-u vlada konfuzija i svađe upravo zbog povratka Babe. Navodno, aktuelni načelnik Mulalić traži treći mandat, a ozbiljan kandidat je Elvira Abdić-Jelenović, kćerka Fikreta Abdića. U Puli u koju smo stigli u večernjim satima je mirno. Midhat DEDIĆ 

=@E@=JE4=đLHALEć6HELK2AJHLEćE)L@EIF=DEć

’Avaz’ saznaje Otvorena utrka za rektora Univerziteta u Sarajevu

SRS

w

Zdravstveno stanje lidera SRS-a Vojislava Šešelja i dalje je loše, ali je on, ipak, pripremio odbranu za završnu riječ na suđenju u Haškom tribunalu, koju će početi izlagati u ponedjeljak, saopćeno je iz SRS-a. Haško tužilaštvo zatražilo je da Šešelj bude osuđen na 28 godina zatvora.

ŠAšA FHEFHAE @>H=K

Prestižnu funkciju žele Rađo, Lovrenović, Trivun, Petrović i Avdispahić

Utrka za prestižnu funkciju rektora Univerziteta u Sarajevu je otvorena, a konkurs bi trebao biti raspisan u narednim danima. Konkurencija je veoma jaka. Kako saznajemo, izdvojilo se pet kandidata koji imaju najveće izglede da budu izabra-

ni na ovu poziciju. Već smo ranije javili da je kandidat Veljko Trivun, dekan Ekonomskog fakulteta. Među kandidatima su i Borislav Petrović, doktor kriminalističkih nauka i dekan Pravnog fakulteta u Sarajevu, te historičar Dubravko

Lovrenović s Filozofskog fakulteta. Veoma dobre šanse, kako saznajemo, ima Izet Rađo, donedavni dekan Fakulteta za sport i predsjednik Olimpijskog komiteta BiH te nekadašnji prvak bivše Jugoslavije u džudu. Široj javnosti najmanje poz-

nat kandidat je profesor s Prirodno-matematičkog fakulteta Muharem Avdispahić, koji bi mogao biti, sportskim rječnikom rečeno, favorit iz sjene. Zanimljivo je da trenutni rektor Faruk Čaklovica ne odustaje od nove kandi-

dature iako mu istječe drugi mandat. Nekoliko profesora, među kojima je i Čaklovica, zatražilo je nedavno od Skupštine KS “autentično tumačenje zakona” o tome može li neko biti dekan ili rektor tri puta. G. MRKIĆ

JAA

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

'

Ukratko

DOSJE ’KUDUZ’ Šta otkrivaju sudski spisi o najpoznatijem zločinu iz ljubomore 

= A KK Ač K>E žAK K A LE
Slučaj star 27 godina i danas privlači pažnju Krvavih ruku i lica Kečo je nakon ubistva pobjegao prema Tarčinu Rasema Fazlibašić brutalno ubijena u kući svoje rođake Raseme Džambas
slaviju, desilo se u selu Gornja Bioča kod Hadžića, u kući Halila Džambasa, 21. marta 1985. Oko 19 sati Junuz Kečo je, u divljem nastupu ljubomore, nožem nasmrt izbo svoju ženu Rasemu Fazlibašić. Naročito potresno svjedočenje, otkrivaju sudski spisi, bilo je ono Rasemine rođake Raseme Džambas, u čijoj se kući desilo ubistvo. Ona je na sudu detaljno opisala pod kojim je okolnostima došlo do krŽivot Junuza Keče, prijeratnog ubice, ratnog heroja te nosioca “Zlatnog ljiljana”, jedna je od najkontroverznijih priča s ovih prostora, ekranizirana i kroz remek-djelo bh. kinematografije od reditelja Ademira Kenovića i scenariste Abdulaha Sidrana - “Kuduz”. Spomen tog imena i nakon 27 godina izaziva pažnju, jer Kečinu je sudbinu odredio stravičan zločin, prema svemu sudeći li sa stola. Junuz je prišao Rasemi govoreći joj: “Ženo, kamo si ti na rastavi braka?” Na ove njegove riječi Rasema je odgovorila da je dobila rješenje da se razvela, pa je

S konferencije: Kako doći do istine (Foto: S. Jordamović)

ŽAA žHJLA H=J= K *E0
”Masovno silovanje kao dio ratne strategije” tema je o kojoj je jučer na konferenciji za novinare u prostorijama Centra “Andre Malraux” govorila Kada Hotić, potpredsjednica Udruženja “Majke enklava Srebrenica i Žepa”. Ona je podsjetila da su žene tokom rata u BiH bile silovane te da je to bila ratna strategija. A. Nu.

Kada Hotić

Faksimil Kečinog zapisa u kojem iskazuje bolesnu ljubomoru

vidjela Halila kako ide prema vratima s djecom i ja sam potrčala za njima. Muž je čučnuo držeći se za stomak svjedočila je tada je Rasema Džambas.

Slijepo bezumlje
U kući su nakon toga ostali samo Junuz i Rasema. Junuz je istim nožem kojim je teško povrijedio Halila ubo Rasemu sedam puta u

je pronađeno i rješenje o razvodu braka između Raseme i Junuza Keče od 28. februara 1985. godine, kao i rodni list za Sanelu Fazlibašić, kćerku ubijene, rođenu 17. juna 1979. Nakon uviđaja, inspektor Ferid Papović uputio se prema bolnici kako bi obavio informativni razgovor s Halilom Džambasom, koji je zadržan na liječenju u bol-

Kečo: Tragična sudbina
(Foto: Slobodna Bosna)

Scena iz kultnog filma "Kuduz"

počinjen iz bolesne ljubomore. Ali, osam godina nakon zločina, 19. avgusta 1993., Kečo je u uniformi Armije RBiH poginuo zajedno sa svojom pastorkom Sanelom pogođen iz neprijateljskog snajpera. Požutjele stranice sudskog predmeta otkrivaju i neke do sada nepoznate detalje o ovom slučaju.

Stravično ubistvo, koje je potreslo cijelu bivšu Jugo-

Sjedište regionalne direkcije novinske agencije Anadolija za područje Balkana, u Sarajevu će biti otvoreno 11. marta. To je jučer potvrdio predsjednik Upravnog odbora i generalni direktor ove novinske agencije Kemal Ozturk. 

JKH *EJ ćA AđK FAJ K ILEAJK
Ukazujući na dobre odnose Turske i BiH, Ozturk je naglasio važnost saradnje medija dvije zemlje kada je u pitanju distribucija materijala iz Turske, ali i iz svih krajeva svijeta. - Počevši od dana otvorenja, stavit ćemo u pogon servis na bosanskom,

Agencija Anadolija stiže u BiH

srpskom i hrvatskom jeziku, putem kojeg ćemo medijima u regionu pružati važnu podršku u smislu korištenja vijesti. Naš cilj je da u sljedećih 100 godina zauzmemo mjesto među prvih pet svjetskih novinskih agencija - istakao je Ozturk. M. G.

Bozdag i Ozturk: Veliki planovi čelnika

w

Stravično ubistvo

voprolića. - Rasema je moja rodica. Navraćala je kod mene zajedno sa svojom majkom. Meni je bilo poznato da se Rasema udala za Junuza i da su živjeli u selu Žeželovo. Znala sam da se želi razvesti od njega te da je ostala bez posla u kafani “Barit” u Tarčinu. Oni su se razveli 28. februara 1985. Došla je kod mene kući, gdje smo zajedno večerali. Odjednom je na vrata kuhinje ušao Junuz, a mi smo istog momenta usta-

Junuz zatražio od Raseme da mu ga pročita. On je poslala malu Sanelu po rješenje u drugu sobu, koja je iz tašne donijela rješenje. Junuz je uzeo rješenje, pročitao ga, a onda je opsovao majku Rasemi te ju je uhvatio za kosu vukući je - pričala je Rasema Džambas. U tom momentu, kako je navela, Halil je kazao Junuzu da je ne tuče te da izađu vani. - Stajao je blizu njih dvoje. U jednom momentu Junuz je izvadio nož, a ja nisam vidjela odakle i kako, jer sam bila okrenuta prema uglu sobe gdje sam sklanjala suđe. Samo sam čula vrisak i Halila kako kaže: “Joj, ubode me nožem.” Držao se za stomak. Okrenula sam se i

Prema zapisniku o uviđaju, “mjesto uviđaja je kuća u fazi izgradnje”. Ubistvo se dogodilo u sobi koja se nalazi na spratu kuće, a soba je, kada su milicioneri došli, bila zaključana. Zaključali su je ukućani. - U prostoriji se, između ostalog, nalaze dječije igračke, nekoliko karata za igru, dječija zelena jakna,

5JECE EE?EAHE

Faksimil poruke “Coca Cola Intl”

dječija platnena torba, kao i ženska torba. Leš ubijene je na podu pored kreveta, a ispod leša je deka. Glava ubijene bila je okrenuta prema ulaznim vratima, a noge prema prozoru. Na sebi je imala žuti džemper, plavu teksas suknju, sive štrample i čarape iste boje. Ispod leša je lokva krvi koja je natopila odjeću i deku piše u zapisniku. nici. Leš nastradale Raseme Kečo iste večeri je prevezen u mrtvačnicu Koševo, a zatražena je i obdukcija. - Osumnjičeni Junuz Kečo od 21. marta 1985. godine nalazi se u bjekstvu te je opravdana sumnja da je izvršio i ovo krivično djelo. S povrijeđenim Atifom Bužom obavljen je informativni razgovor. Lice mjesta je fotografisano. Uviđaj je završen u 23.30 sati - zaključen je policijski zapisnik. A. ALJIMI
(Sutra objavljujemo detalje o razlozima zbog kojih je počinio zločin te fotodokumentaciju s lica mjesta)

grudni koš i leđa. Polomio joj je rebra, izbo jetru i pluća. Vođen slijepim bezumljem, divljački je izmasakrirao ženu koju je, kako je kasnije u svojim iskazima te pismima navodio, volio više nego sebe. Krvavih ruku te lica, Kečo je nakon ubistva pobjegao prema Tarčinu. Nakon toga uslijedio je uviđaj, koji je zaprepastio tadašnje milicionere te istražnog sudiju. Istražni sudija o ubistvu je obaviješten 40 minuta nakon što je ono počinjeno. Pregledom tašne pronađena je lična karta na ime Rasema Fazlibašić. U tašni

w

w

Upozorenje

Prevara putem SMS-a

Veliki broj bh. građana jučer je dobio SMS s nepoznatog broja iz inozemstva u kojem se tvrdi da je dobitnik poruke nagrađen s nevjerovatnih 995.000 funti u izvlačenju nagradne igre “Coca Cola Intl Mobile Draw”. Uz poruku im je došlaie-mail adresanakoju su se trebali javiti da bi usaglasili detalje u vezi s preuzimanjem nagrade. Budući da se radi o velikom iznosu, dosta građana se javilo na ponuđenu e-mail adresu, nakon čega im je stigao drugi e-mail u formi obrasca u kojem se tražilo da navedu lične podatke, između ostalog, i broj kreditne kartice. S obzirom na to da se radi o klasičnoj prevari, upozoravaju se građani da nikome ne šalju svoje privatne podatke. M. G.

Slučaj ’Jević i drugi’

Završne riječi 22. marta
Na suđenju četvorici optuženih za genocidu Srebrenici okončan je dokazni postupak, a iznošenje završnih riječi počet će 22. marta. Suđenje Dušku Jeviću, Mendeljevu Đuriću, Goranu Markoviću i Neđi Ikoniću pred Sudom BiH počelo je u aprilu 2010. godine, javlja BIRN. Oni su optuženi za učešće u prisilnom preseljenju bošnjačkog stanovništva s područja Srebrenice i ubistvo oko 1.000 muškaraca u Kravici.

Klub poznatih

Osman Džiho

5=KF= I= =HA @ EIK Lični profil humoriste FIJ=A FšJ=IA 

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

JAA

NA LICU MJESTA Istraga o velikom požaru na Baščaršiji

Ime i prezime: Osman Džiho. Datum i mjesto rođenja: Rodio sam se previše kasno da dobijem stan i posao od Titine države. Koji je Vaš najveći porok: Droga Portorož. Biste li donirali organe: Nekima bih rado donirao samo određeni organ. Šta pomislite kada Vam crna mačka prijeđe preko puta: Pomislim šta ona misli što sam ja njoj prešao preko puta. Šta svaka dama mora imati u tašni, a muškarac u novčaniku: Dama dovoljno prostora da joj muškarac kupi sadržaj, a muškarac telefonski broj od te dame. Ima li istine u izreci “Ko pjeva, zlo ne misli”: Uputili ste pitanje na pogrešnu adresu. Pitajte Marka Perkovića Thompsona. Da je sutra smak svijeta, šta biste danas uradili: Poderao bih papir s ovim pitanjima. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Danas je najbolje biti glup. Politika je za Vas: Nije politika za mene. Jeste li ikada izdali prijatelja: Jesam, druga Tita. Je li Vaša slava gorkog ili slatkog okusa: Zavisi ko proba. Otkrijte nam jednu tajnu: Ne mogu ih otkriti, prehladit će se. Čega se najviše sramite: Svog srama. Najljepša žena/muškarac je: Najljepša žena je moja žena, a najljepši muškarac je njen muž. Kada je brak dobar brak: Kada na bračnim vodama možeš napraviti mini hidroelektranu. Je li jutro pametnije od večeri: Zavisi ko misli. Neostvarena želja: Da nemam neostvarenih želja. Omiljeni film: Onaj koji nisam platio u videoteci. 

čALE?E JLH@A @= A L=HE?= =F=E= =LAIK
Dio stare jezgre grada postao zgarište Zakupci ostali s velikim štetama Uzrok požara

Požar koji je prekjučer poharao dio Baščaršije nanio je ogromnu štetu u vatrom zahvaćenim objektima. Orijentalni kafić “Damask” u potpunosti je izgorio, kao i radnja u kojoj je smješteno “VGT osiguranje”. Vatra je uništila krovne konstrukcije na ukupno sedam objekata, a 11 ih je bilo ugroženo. Izgorjelo je i nekadašnje ljetno kino “Kolobara”. Konačni uzrok požara još nije utvrđen, no istraga je u toku. Na licu mjesta jučer smo zatekli sudske vještake za protivpožarnu zaštitu, građevinsku i elektro struku, koji su detaljno pregledali unutrašnjost izgorjelog ka-

Džiho: Danas je najbolje biti glup

Vještaci elektro i građevinske struke ispred izgorjelih radnji

Vaš hobi: Sakupljao sam marke dok nisu postale poštanske. Sportista koji Vas inspirira: Konj koji je pobijedio na posljednjoj utrci. Sjećate li se prvog poljupca: Kako da se ne sjećam, poljubila me mama u porodilištu. Šta je Vaš najveći strah: Ja se vozim u liftu gore, a on me vozi dole. Najdraža pjesma: Još je nisam napisao. Kada ste posljednji put bili na izložbi ili u pozorištu: Jučer, izložili su me pitanjima u banci, a onda sam im ja opisao pozorište u mojoj kući. Citat koji pamtite: Drugarice, posadimo cvijeće. Omiljena modna marka: Konvertibilna. Osoba koja Vas živcira: Muž moje žene i otac moje djece, i papak koji se brije dok i ja ujutro.

Gegaju izgorjeli tradicionalni bosanski ćilimi

SMS
PUNA PODRŠKA Dajem punu podršku porodici Kurić u nadi da će se konačno pomiriti. Vjerujem u ljubav Arduane i Al'Dina. Oboje su pametni i nadam se da će nakon njihovog susreta konačno pobijediti razum i da će naći jezik za nastavak zajedničkog života. Zbog sebe samih, jer su uspješni, ali i zbog djece. Nihada iz Kladnja

Dnevni avaz 061-142-015
SARAJEVO BEZ VODE - Iz “Vodovoda” lažu da nema vode. Treba da se ljudima dese poplave u stanovima, da ostanu bez namještaja. Konkretno, imam stalno problema s plinskim bojlerom, koji da bi radio, mora imati dovoljno vode. Kada eksplodira, kazat će da se dogodio incident. Jadna nam je ova Bosna i Hercegovina. Građanka

KOŠULJE KAO KRPE Nova uniforma zatvorskih policajaca u Bihaću možda je i gora nego u policije u Sarajevu. Košulje su kao kuhinjske krpe. To možemo zahvaliti tenderskoj komisiji koja je u istom sastavu dugi niz godina. U bihaćkom zatvoru toliko je kriminala, ali činjenica je da pravne države nema. Zaposlenik KPZ-a

fića “Damask”, odakle se vatra širila munjevitom brzinom. Obišli su i ostale radnje u potrazi za dokazima koji upućuju na uzrok požara. Pregledane su i elektroinstalacije, jer postoji vjerovatnoća da je njihova neispravnost dovela do izbijanja požara. Kako nezvanično saznajemo, vatra je krenula iz unutrašnjosti objekta, tako da, ukoliko su radnici varili željeznu konstrukciju ispred kafića “Damask”, male

su šanse da je varnica mogla izazvati požar. Zakupci i vlasnici okolnih radnji, međutim, opisuju kako je varnica zapalila zavjesu na prozoru kafića, a potom zahvatila baldahin koji je visio s plafona. Vatra se zatim munjevitom brzinom proširila na spužvasta sjedišta kafića, da bi u konačnici zahvatila čitav objekt. No, kako saznajemo iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, tačan uzrok požara bit će poznat nakon što vještaci sačine svoje zabilješke te analiziraju podatke dobivene na uviđaju. Mjesto zgarišta koje još osigurava sarajevska policija obilazile su Sarajlije iz svih naselja. Okupljali su se i turisti koji su se raspitivali je li neko povrijeđen ili izgorio u požaru. Zaprepašteni nastalom štetom oko mjesta požara, okupljali su se i vidno šokirani vlasnici radnji koji su jedni drugima prepričavali kako je došlo do požara i šta su sve izgubili. Pred izgorjelim radnjama zatekli smo 27-godišnju Džanu Dupovac, koja se za vrijeme požara nalazila u radnji “VGT osiguranja” s prijateljicom Maidom Vražali- 

E šA EIK =šJEćAA
već postoje. Gotovo nijedna škola u Sarajevu nema protivpožarnu zaštitu. Vlasti moraju osigurati provođenje zakona koje su same donijele, a to ne mogu inspektori sami i ukoliko nemaju podršku - kaže Garaplija. ra”, nekadašnjeg ljetnog kina, mogli su se vidjeti radnici koji su pokušavali sanirati nastalu štetu. Među zakupcima čija je roba izgorjela u požaru je i Mustafa Gegaj, koji je u ulici Trgovke 33 držao samostalnu obrtničku radnju za izradu bosanskih ćilima i suvenira. Ovim porodičnim poslom bavi se već više od 20 godina i od toga prehranjuje svoju i porodicu svoga rahmetli brata. - Volio sam svoj posao. Na taj način sam promovisao bosansku kulturu i tradiciju, čuvao ono što je naše izvorno. Samo što sam na nekoliko minuta otišao do apoteke, sve je bilo u plamenu. Kada sam ugledao strahoviti plamen, sve je stalo u meni - vidno potresen, priča nam Gegaj. L. K. Č.

Ekspert za protivpožarnu zaštitu Edin Garaplija upozorava da se požar mogao spriječiti da su inspekcije imale uvjete da urade svoj posao. - Država mora podići nivo zaštite, moraju se provoditi zakoni i mjere koje com (25), te je, kako nam je kazala, jedva izvukla živu glavu iz vatrene stihije. - Nas dvije smo sjedile u radnji i strahovale šta će biti s kafićem “Damask”, u kojem je požar izbio, ne znajući da iznad nas gori krov. Tek kada su u “Damasku” od silne vrućine počeli pucati prozori i portali koji su upali u našu radnju, mi smo istrčale napolje. Vatra se veoma brzo širila, ljudi su vrištali i trčali okolo - govori nam Dupovac, čiji je otac vlasnik ove radnje.

Zakupci u šoku
Vatrena stihija, osim što je progutala radnje, pojedinim zakupcima uništila je jedini izvor primanja, njihovu egzistenciju, pa i snove o samostalnom radu. Na krovu kafića “Koloba-

Stručni tim Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika izašao je na teren odmah po saznanju o požaru na Baščaršiji da bi se na licu mjesta prikupila fotodokumentacija i dobile informacije o pričinjenim štetama na objektima. Ovaj slučaj kao i neki raniji slične naravi pokazuju potrebu hitne izrade i implementacije plana upravljanja za cjelinu Baščaršije, koja je

5FHEAčE @AL=IJ=?EK *=šč=HšEA
upisana na Tentativnu listu svjetske baštine UNESCO-a. Radi daljnje zaštite ovog izuzetno važnog i značajnog kulturno-historijskog spomenika, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika inicirat će u što skorije vrijeme sastanak svih nadležnih institucija da bi se spriječila daljnja devastacija Baščaršije, saopćeno je iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika BiH apelira

Baščaršija upisana na Tentativnu listu svjetske baštine UNESCO-a

JAA

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012. 

Ukratko

POLEMIKE Zašto nije utvrđena istina o donacijama za BiH

Bivši član Istražne komisije Federalnog parlamenta za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava Zaim Backović izjavio je za “Avaz” kako ne vjeruje da će ikada biti rasvijetljeno gdje su otišle milijarde maraka donacija koje su u BiH pristigle u ratnom i postratnom periodu.

-B 0@žEć CE IK K H=JK IJAE LAEK EčK HEIJ
Vjerovatno se nikada neće moći razotkriti gdje su otišla ogromna sredstva, kaže Zaim Backović
mentacija doslovno nestala. Potom je i komisija u Državnom parlamentu, na čijem su čelu bili tadašnji poslanici prvo Tihomir Gligorić, pa onda Sefer Halilović, utvrdila da je u BiH stiglo najmanje 7,5 milijardi maraka donacija, za koje nema evidencije gdje su potrošene. No, prema nekim analizama, u ratnom i postratnom periodu u BiH je pristiglo čak oko 80 milijardi maraka međunarodnih donacija! - Iskreno, kada sam po-

Ramadan: Visoki standardi

Novac u kesama
Takomisija jošje 1997.godine utvrdila da je pronevjereno oko 2,5 milijardi KM, ali je nedugo nakon toga doku-

Animirani film “Kiyamet” autora Ivana Ramadana, nagrađen je prvom nagradom na sedmom festivalu AnimFest u Atini. To je do sada četvrta nagrada za “Kiyamet” koji je svoju premijeru doživio na prošlogodišnjem Sarajevo film festivalu. Inače ovaj mladi umjetnik je postao prepoznatljiv po visokim standardima produkcije u dosadašnjim filmovima. M. Ć.

Backović: Ljudi davali, niko nije bilježio

Ef. Hodžić: Stvoreni političko-mafijaški krugovi

Ef. Čolaković: Manipulirali novcem za državu

ILO

Bivši predsjednik Mešihata IZBiH Salih ef. Čolaković kaže za “Avaz” da je, kao nekadašnji federalni parlamentarac, još 2000. godine vidio da ljudi koji su sjedili u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti nisu htjeli prihvatiti da se

-B Č=LEć 7JLH@EJE EIJEK FHEAK ELEA

istraži gdje su utrošene silne donacije, kao i porijeklo njihove lične imovine. - Sumnja je velikih grijeh i zato se i u Kur'anu kaže: Donesite argumente i dokaze za ono što govorite. Treba izvesti sve načistac kazao je ef. Čolaković.

gledao veći broj snimaka sa sakupljanja nekih donacija, do kojih je bilo moguće doći, bio sam siguran da je dosta toga otišlo u privatne ruke. Novac se sakupljao u kesama, a onda ih je neko odnosio. Nemojte da sada spominjem imena. To je toliko mutno, da se vjerovatno nikada neće moći razotkriti gdje su otišla ogromna sredstva. Niko nije bilježio, a ljudi su davali. Danas imamo ogroman broj bogatih ljudi koji nisu radom došli do

novca. To je toliko jasno - rekao je Backović.

Donacija po glavi
Podsjećamo da je nedavno iz Kabineta reisu-l-uleme Mustafe ef. Cerića saopćeno da je “novac za fabrike pojela maca”, što je izazvalo brojne reakcije. - U istočnoj Hercegovini ima jedan frapantan primjer, a to je mjesto Fazlagića Kula kod Gacka. Mislim da nema manjeg mjesta da je više donacija po glavi povratnika

došlo, a da se manje ljudi vratilo - kazao nam je bivši član Komisije Sabora IZBiH za povratak Husein ef. Hodžić. Sigurno je, potcrtao je on, da su bošnjački moćnici, koji su u ratu stjecali veliku ličnu korist, nastavili tako djelovati i poslije rata, sve do danas. To je ono, zaključio je ef. Hodžić, što je stvorilo određene političko-mafijaške krugove, što je zakočilo povratak, a povratnicima donijelo nesigurnost. A. DUČIĆ

zacija rada (ILO) će danas u Sarajevu održati tripartitni sastanak s predstavnicima ministarstava nadležnih za pitanja rada, sindikata i udruženja poslodavaca u BiH. Tema tripartitnog sastanka su evropske prakse u kolektivnom pregovaranju, javlja Fena.

w

6HEF=HJEJE I=IJ== organiMeđunarodna

w

2HL= =CH=@= = ’EO=AJ’

Atina

Ukratko 

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

JAA

STRAVIČNO Zašto obolijevaju policajci u Zeničko-dobojskom kantonu

Potpredsjednik FBiH položio cvijeće u Potočarima

Srebrenica

w

Potpredsjednik FBiH Svetozar Pudarić boravio je jučer u Srebrenici. Nakon što je položio cvijeće u Potočarima, Pudarić se zaputio u selo Klotijevac, koje je 30 kilometara udaljeno od Srebrenice. Selo smješteno na obali jezera Perućac trebalo bi biti stalni domaćin Kampa mira.

2K@=HEć K =FK EH=

5JHAI AELAIIJ E EIA F=ćA @L@A @ =FI=
Za godinu dana dva samoubistva i osam smrti policajaca mlađih od 40 godina, kaže Mioč Manje zaposlenih
- Osnovna plaća policajca je 435 KM po koeficijentu 1,29 i plus 30 posto dodatka. Možete misliti koji je šok ako mora na bolovanje, ako ostaje bez osam KM toplog obroka. Dosta njih je hranilac porodice, svi imaju jedan, dva kredita upozorava Mioč. da oni koji odu na bolovanje, dobiju šamar od države, jer tri-četiri puta mjesečno plaćaju skupe revizije, kontrolne preglede sposobnosti. - Kako reći čovjeku koji ima karcinom da ćemo mu pomoći sa 40 KM? U februaru je došlo 56 molbi za finansijsku pomoć. Kakva je država u kojoj policajci mole za pomoć? Zato umiru, ubijaju se - navodi prvi sindikalista policije ZDK. A. DŽONLIĆ

Policajac Nurudin Karahodžić ukopan je prekjučer u Žepču. Nakon što mu je radna sposobnost smanjena, pa ukinuta, Karahodžićevo stanje bilo je sve gore, za bolest nije bilo lijeka. On je, nažalost, jedan od stotinjak policajaca ZDK kojima su ljekari u posljednje vrijeme napisali rješenja da imaju djelimičnu ili nikakvu sposobnost da obavljaju policijske poslove. - Ljudi masovno obolijevaju od profesionalnih oboljenja. Nalazi kažu od oštećenja lokomotoričnog sistema, kičme, nogu i kardiovaskularnog sistema, na psihičkoj bazi... Ljekari blažim slučajevima pišu “djelimično sposoban”, a u policiji nema toga, ili možeš nositi oružje ili ne možeš kaže Elvedin Mioč, predsjednik Sindikata policije ZDK. On ističe da katastrofalna politika zapošljavanja u MUP-u ZDK za dvije-tri 

EAHA F=ćA

Trebinje

w

Odbornik SNSD-a u Skupštini općine Trebinje Čedo Ružić preminuo je jučer u 63. godini. Ružić će biti sahranjen danas u 15 sati na groblju u Tvrdošu, a komemorativna sjednica u općini Trebinje zakazana je za 11 sati, javlja Srna.

2HAEK ČA@ 4KžEć

Mioč: Sve zbog stresa

Policajci ZDK: Sve više oboljenja

godine može izazvati kolaps sistema! Objašnjava to činjenicom da trenutno MUP ima stotinjak manje zaposlenih od potreba, a kada bi ozbiljna ljekarska analiza pregledala zaposlenike, bar još toliko bi ih prisilno bilo poslano u penziju. Prema ljekarskim nala-

zima koji su “Avazu” stavljeni na uvid, većina dijagnoza za uzrok navodi stres, neizvjesnost zbog posla i slabu materijalnu situaciju. - Nurudin je iza sebe ostavio ženu, dvoje djece i kredit. Rahmetli Nermin Vrabac iz Vareša umro je, iza njega isto tako, žena,djeca, kredit,neri-

ješeno stambeno pitanje. Dva samoubistva, osam smrti, koliko ljudi nosi pištolj, a mogu sutra “iskočiti”. Za sada ljudi dižu ruku na sebe, ali ko zna - upozorava Mioč.

Šamar od države
On ističe da je većina oboljelih mlađa od 40 godina, a

Posljednjih nekoliko mjeseci nakupilo se veliko nezadovoljstvo među pripadnicima MUP-a Republike Srpske, koji su zbog katastrofalne logistike i nemara rukovodnih struktura, s ministrom Stanislavom Čađom na čelu, dovedeni u poziciju da sve teže obavljaju policijske poslove. S tim u vezi, novinari “Dnevnog avaza” posljednjih nekoliko sedmica obavili su niz razgovora s policijskim službenicima i došli smo do frapantnih podataka. Naši sagovornici, koji su iz razumljivogstraha odotkaza insistirali na anonimnosti, sve do jednoga su potvrdili naša saznanja da je veliki dio pripadnika MUP-a RS logistički nespreman za obračun s kriminalom! Skoro nevjerovatno zvuči informacija o neispravnosti dijela vatrenog oružja koje duži policija, što smo saznali razgovarajućis pojedinimpri-

2E?E=45KF@AH=EšK==
Čađo: Teške optužbe na račun ministra Istrošena košulja koju nose pripadnici MUP-a RS

Nezadovoljstvo među pripadnicima entitetskog MUP-a

padnicima CJB Banja Luka. - To je samo dio problema. Jednako veliki problem za nas su stare i ishabane košulje, uniforme i cipele, o ispravnosti vozila da ne govorim - kaže naš sagovornik. U prilog svojoj tvrdnji naš sagovornik navodi podatak da su mnogi automobili iz voznog parka CJB Banja Luka prešli više od 500.000 kilometara!

Bivši predsjednik RS Dragan Čavić, koji je dobro upoznat sa stanjem u MUP-u RS, kaže da je entitetska policija generalno u katastrofalnom stanju. - Sve je to o logistici tačno do riječi. Nadalje, oni su novom sistemati-

Č=LEć =J=IJHB= IJ=A

zacijom radnih mjesta napravili frapantne razlike između visokopozicioniranih i sitne buranije. Opšta policija dovedena je u katastrofalno stanje, ali ne smiju ni da pisnu, jer režim je režim i plaše se otkaza - naglašava Čavić.

- Policijske patrole više nemaju ni za gorivo, dok načelnici odjeljenja novije službene automobile voze u privatne svrhe. To je sramota - ističe naš sagovornik. Pripadnici MUP-a RS posebno su ogorčeni na ministra Stanislava Čađu, kojeg optužuju, za sada samo iz potaje, da manipulira njihovim plaćama i koeficijentima. Kako oni tvrde, Čađo je jedini odgovoran za nakaradni obračun koeficijenata za plaće pripadnika MUP-a RS. Tako tvrde da već godinama zakida sve službenike sa srednjom stručnom spremom za po 200 KM mjesečno, dok istovremeno visokopozicioniranim službenicima povećava koeficijente za plaće iz raspoloživog budžeta! A. ŠIŠIĆ

JAA

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012. 

!

Ukratko

MJESTO ZLOČINA Zikret Ahmić o stravičnom masakru pripadnika HVO-a

Vjerujem da nijedan psihijatar na svijetu ne može objasniti kako normalan čovjek može ispaliti rafal u dijete od tri mjeseca i nakon toga ga politi benzinom i zapaliti, počinje svoje sjećanje za “Dnevni avaz” Zikret Ahmić, preživjeli Ahmićanin kojem su 16. aprila 1993. godine jedinice HVO-a, zloglasne horde “Džokeri” i “Vitezovi”, u jednom satu ubile 15 članova uže porodice.

Bili naivni
Ni 19 godina kasnije, kaže Ahmić, sjećanja ne blijede, a oni koji su učestvovali u zločinu, ubijali, silovali, pljačkali, danas mirno hodaju selom i šute... - Ljudi su bili naivni. Nisu vjerovali da će nas napasti prve komšije. Govorili su: Tu smo godinama skupa, nije to moguće. Nisu vjerovali da će u jednom danu nestati sve kuće u pepelu, da će ubiti više od stotine ljudi, da će silovati, razapinjati ljude i žene, da će nam bebe zapaliti
(Foto: F. Fočo)

- priča Ahmić, bivši oficir JNA,kojije togkobnogdana bio u ŠtabuTeritorijalne odbrane u Vitezu. Dok su napadi pripadnika HVO-a bjesnili u okolnim mjestima Busovače, Novog Travnika, Travnika, u Ahmićima je tih dana bilo mirno, priča on. Bilo je sporadičnih slučajeva gdje su ubijani mještani, ali... -Nijebilo sukobaiondaodjednom 16. aprila 1993. u 6.15 satipočinje stravičani dobroorganizovan zločinački poduhvat u kojem je ubijeno sve što se moglo ubiti. Za samo sat vremena počinjen je nezapamćen masakr nadnedužnim civilima i djecom. Sve što se kretalo, oni su ubili - ističe Ahmić. Njegov brat Naser, snaha Zehrudina, njihova djeca Elvis i Sead mučki su ubijeni i nakon toga zapaljeni. - Koliko je to bio isplaniran napad, najbolje govori činjenica da su imali papir s tačnim rasporedom soba i gdje ko u kući spava. Prvo su mi ubili brata, snahu, zatim

Ahmići: Vlast ih potpuno zaboravila

njihovog sedmogodišnjeg sina Elvisa, a nakon što su čuli da plače tromjesečni Sejad, ispalili su rafal u njega. Nakon toga, polili su ih benzinom i zapalili - s gorčinom u glasu priča Ahmić. Njegov otac Sakib, u kojeg su pucali, ostao je živ. Zbog dima u kući morao je ostaviti sve članove porodice da gore, jer su jedinice još činile zločinački pohod. 

H@Eć *=šEć H=ALEć
- Zločin u Ahmićima počeo je od vrha, od Mate Bobana, Franje Tuđmana, a proveden uz pomoć Darija Kordića, Tihomira Blaškića, Darija Kraljevića, Vlade teškim opekotinama, preživio, ali je umro prije tri godine. - Nije dočekao da ukopa ni sina, ni snahu, ni unučad. Ali, to je sada neka druga priča - kaže on. Najgore je, priča Ahmić, što je u Ahmićima i nakon 19 godina od zločina sve stalo. Pomaka nema. Ljudi ne rade. Vlast koja je prisutna već 20 godina, Ahmića se sjeti samo na godišnjicu zločina. - Niko ništa ne poduziŠantića, braće Zorana i Mirjana Kupreškića te desetine drugih. Ali, mnogi su već oslobođeni, odslužili su pola kazne. Gdje je tu pravda kaže Ahmić. ma, vidite i sami. Ljudi još žive u strahu. Svi su prepušteni sami sebi. SDA je na vlasti 20 godina, ali 20 godina oni šute, njima je dobro. Čuvaju svoje fotelje. Imaju neki tal sa HDZ-om, a selo nema ni rasvjetu, nema već pola godine ni vode. Živi u većem mraku nego prije 19 godina. I kako da se vratim, gdje. Imam, evo, kuću, ali nema ovdje više života - rekao nam je Ahmić. M. AŠČIĆ

Nema života
- Zamislite tu situaciju. Gori vam sin, snaha, dvoje male unučadi, a vi ne možete ništa. Pobjegao je u pidžami u obližnju štalu i sakrio se. Nedugo zatim gledao je kako mu tri metra dalje strijeljaju drugog sina, mog brata Šuhreta. Potom je i on zapaljen u štali - kaže Ahmić. Ističe da je Sakib, uprkos

Temelji kuće u kojoj su zapaljeni Naser, Zehrudina, Sejad i Elvis

ŽAIJ= >H>= = *H=?EEC =IA@E=
Imenovanje Mensura Galjića na mjesto povjerenika za Zvornik izazvalo još veće podjele
je, među članstvom su nastale još veće podjele, a veća grupa nezadovoljnika najavljuje da će, ako za predsjednika ne bude izabran njihov kandidat, kolektivno istupiti iz SDP-a BiH. - Znamo šta se dešava na terenu, ali Galjić ima naše puno povjerenje, bez obzira na to šta pojedinci radili ili najavljivali - kaže Hakija Meholjić, povjerenik SDP-a BiH za provođenje izbora za novog predsjednika stranke u Zvorniku. Meholjić dodaje da su u SDP-u odlučni da srede stanje u ovom općinskom odboru, i po cijenu da privreOd nekoliko funkcija koje je obavljao nedavno umrli Fadil Banjanović Bracika, najžešća borba vodi se za njegovog nasljednika na mjestu predsjednika Općinskog odbora SDP-a Zvornik. Ovo pitanje trebalo je biti riješeno održavanjem izborne konferencije, ali je zbog različitih stavova u partiji, lobiranja, pa čak i prijetnji, vrh SDP-a BiH odlučio raspustiti svoj zvornički odbor i uvesti povjereništvo. Imenovanjem Mensura Galjića na mjesto povjerenika za Zvornik i raspuštanjem 33 mjesne organizacikraja marta stvori uvjete za organiziranje izborne konferencije na kojoj bi trebali biti imenovani novi predsjednik OO SDP-a BiH Zvornik i ostali stranački organi. - Izbori će biti provedeni u predviđenom roku i prema propisanoj stranačkoj proceduri. Centrala SDP-a BiH u tome će pomoći imenovanom povjereniku, i sigurno nećemo dozvoliti da nam rukovodstvo stranke u Zvorniku postavljaju pojedini lokalni funkcioneri i predstavnici drugih političkih partija - ističe Meholjić. M. B

Podjele u Općinskom odboru SDP-a BiH Zvornik

Galjić: Ima povjerenje vrha SDP-a BiH

meno izgube jedan broj članova.

Povjerenik Mensur Galjić dobio je zadatak da do

w

w

w

w

5F=EEIKE>H=J=I=DKE EDLK>A>K@JHEAIA?=
Mještani nisu vjerovali da će ih komšije napasti Selo i nakon 19 godina živi u mraku i tišini

U hotelu “Radon Plaza” dogovoren plan vježbe

5LA IFHA =Usvajanjem operativLAž>K
nog, logističkog, komunikacijskog i medicinskog plana te definiranjem pravnih procedura jučer je u hotelu “Radon Plaza” u Sarajevu završena trodnevna Finalna planska konferencija međunarodne civilno-vojne vježbe “Zajednički otpor 2012”. U vježbi će učestvovati BiH, Srbija,SAD, Makedonijai CrnaGora, abit ćerealizirana od 28. maja do 8. juna na području Čapljine i Bileće. M. Aš.

MOBiH

Delegacija EU

1LAšJ= Delegacija EU u BiH =FHAJK

pozvala je jučer nevladine organizacije iorganizacije civilnog društva da u pisanoj formi dostave sugestije za Izvještaj o napretku BiH za 2012. godinu. Izvještaj o napretku BiH za ovu imat će sličnu strukturu kao izvještaj za prošlu godinu. Napredak će se mjeriti u smislu donesenih odluka, usvojenih zakona i stepena provođenja.

PKKS

2IAJ= EAIA @AAC=?EA komoru Privrednu

KS posjetili su predstavnici Instituta vanjskotrgovinskog centra iz Kine - pokrajine Guangdong i kineskog ministrastva trgovine. Delegaciju Vanjskotrgovinskog centra iz Kine, koju je predvodio Vang Runšeng, predsjednik, primio je predsjednik Privredne komore (PK) Kantona Sarajevo Kemal Grebo sa saradnicima. Razgovorima u Komori prisustvovao je i direktor KSC Skenderija Hajriz Bečirović.

LK

2@H=LA= FHAIK@= IK@= Ministarstvo obrazo-

vanja Livanjskog kantona pozdravilo je presudu Općinskog suda u Livnu kojom je organiziranje i provođenje generalnog štrajka prosvjetnih radnika u osnovnom obrazovanju ovog kantona proglašeno nezakonitim, javlja Srna.

ŠK= ćA L=? JH=žEJE @ KIEć= E EšEć=
Na prijedlog Centralne izborne komisije BiH, v. d. načelnika općine Novi Grad Aner Šuman danas će putem dopisa tražiti novac od premijera KS Fikreta Musića i FBiH Nermina Nikšića za provedbu vanrednih izbora za općinskog načelnika. - Ispoštovat ćemo odluku CiK-a i zaključke koje ćemo sutra (danas, op. a.) donijeti na kolegiju Općinskog vijeća proslijedit ćemo premijerima na višim nivoima. Tražit ćemo da nam iz svojih budžeta pokušaju osigurati sredstva, pošto u općinskom budžetu novca nema. Prema našim

Za vanredne izbore u Novom Gradu 

"

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

I=H=ALIE =J

INTERVJU Fahrudin Oručević, novi ministar obrazovanja i nauke KS 

AćK IA>A @LAIJE K IEJK=?EK @= E FHEAJA
Ispoštovat ću odluku roditelja ako budu željeli da im djeca pohađaju vjeronauku Neće biti smanjenja plaća ni otpuštanja radnika
Razgovarala: Amina NUHANOVIĆ

Šuman: Potrebno 400.000 KM

procjenama, potrebno nam je oko 400.000 KM - rekao je Šuman. A. Na. 

=č=JE =F=?EJAJA FH@EčA A@E?EA

Ministar Mesihović u posjeti Kantonu

Ako roditelji izraze želju da im djeca pohađaju vjeronauku, ja ću to ispoštovati, kazao je novoizabrani ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Fahrudin Oručević. Ministar je u intervjuu za “Dnevni avaz” govorio o stanju u kojem se nalazi školstvo KS, štrajkovima prosvjetnih radnika, ali i o prijetnjama koje je njegov prethodnik Emir Suljagić dobivao. Hoće li doći do nekih promjena u vezi s pitanjem vjeronauke i kakav je Vaš stav o tome da ona ima alternativu, kao i da postoji treća opcija da djeca ne pohađaju nijedan od ta dva predmeta?

Oručević: Nema razloga za štrajk prosvjetara

(Foto: S. Jordamović)

Federalni ministar s Musićem i Vukovićem

Federalni ministar zdravstva Rusmir Mesihović posjetio je jučer Kanton Sarajevo, a tokom susreta s premijerom Fikretom Musićem i ministrom zdravstva Zlatkom Vukovićem najviše je govora bilo o funkcioniranju “Doma zdravlja” KS te Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu,kao najvećih zdravstvenih ustanova u FBiH, saopćeno je iz Kantona. - U protekloj godini počeo je projekt informatizacije Kantona i radi se na uvođenju e-recepta. Također, završen je

odjel kardiohirurgije, a nastavljamo i radove na završetku Centralnog medicinskog bloka. Utoku jei osposobljavanje operacionih sala - kazao je Mesihović. On i Vuković istakli su da treba poduzeti intenzivnije mjere na potpunoj uspostavi sistema porodične medicine u KS. Domaćini su upoznali ministra i s inicijativama o pretvaranju Opće bolnice “Prof. dr. Abdulah Nakaš” u kantonalnu te procedurama i standardima koji trebaju biti provedeni. 

U posljednje vrijeme puno se priča o višku radnika u prosvjeti. Kako namjeravate riješiti to pitanje? - U protekle dvije školske godine Komisija je uspješno zbrinula one koji su djelimično ili potpuno ostali bez radnih zadataka tako što su raspoređeni u 

E EA IJ= >A FI=
druge obrazovne ustanove. Imajući u vidu činjenicu da su do sada svi zaposlenici na adekvatan način zbrinuti, pri čemu su osigurane uštede u budžetu, nije bilo potrebe da Vlada KS donosi program zbrinjavanja zaposlenika u školama, jer niko nije ostao bez posla. sam strogi legalista i rukovodit ću se konačnim mišljenjem suda. Mislim, ipak, da je pitanje vjeronauke previše ispolitizirano. Poštovat ću svaku odluku roditelja, jer oni najbolje znaju šta je dobro za njihovu djecu. Žao će mi biti ako zakon bude išao protiv volje roditelja. Je li treća opcija dobar izbor za djecu? - Evidentno je da je pro-

Iz budžeta Općine Centar izdvojeno je 180.000 KM za sufinansiranje projekta “Hljeb i mlijeko za penzionere”, za pomoć socijalno ugroženim kategorijama. Putem ovog već tradicional-

2AEAHE= & = DA> E EA
„EKO ARHAZ“ ILIJAŠ
EKO ARHAZ Sedam prir. sokova 100 % udio voæa, suho voæe, ~ips od jabuke, sir}e, pekmezi, bestilji, int.brašna, svježe voæe i povræe. Ponuda za ugostitelje 7 vrsta prirodnih sokova 0,20l.
Naše proiz. pod nazivom „U@ITAK“ mo`ete kupiti: BINGO marketi DM marketi PZ NATURA Zenica FIS Vitez

Iz budžeta Općine Centar

nog projekta mjesečno se izdvaja po 50 KM za 300 penzionera s najnižim primanjima. Spisak korisnika ove pomoći sačinila je Služba za rad, socijalna pitanja i zdravstvoopćine. V. Si.

- Kada je riječ o izučavanju vjeronauke u školama u KS, to će se realizirati onako kako je to do sada predviđeno zakonom. Jedini problem predstavljaju odrednice posljednjih izmjena Zakona o osnovnom obrazovanju kojima je ovo pitanje nešto drugačije riješeno. No, poznato je da je pitanje ustavnosti ove odredbe zakona pokrenuto kod Ustavnog suda Federacije BiH. Ja

blem ta treća solucija, ali toga trebaju biti svjesni i roditelji koji su se izjasnili da njihova djeca ne idu ni na jedan od predmeta. U tom slučaju, roditelji preuzimaju odgovornost šta će djeca raditi u tom periodu. S obzirom na to da je Vaš prethodnik Emir Suljagić dobivao prijetnje dok je bio na funkciji koju sada Vi obavljate, jeste li se pribojavali prihvatiti taj posao? - Mislim da svojim ponašanjem, izjavama ili, ne daj Bože, nekim provociranjem neću nikada dovesti do toga da druga strana bude primorana na prijetnje. Ja sam čovjek od kompromisa i, ukoliko nešto ne ide, radije ću se povući. Žao mi je kolege Suljagića, jer je puno uradio, a sada je iz takvih razloga sve napustio. Hoće li u Kantonu biti smanjenja plaća prosvjetnim radnicima i da li će

zbog toga doći do njihovog štrajka? - Mislim da u KS nema nikakvih razloga da se organizira štrajk prosvjetnih radnika. Uglavnom se poštuju odrednice kolektivnog ugovora za oblast iz osnovnog i srednjeg obrazovanja. Plaće i primanja zaposlenika u školama u Kantonu izjednačene su s plaćama i naknadama svih budžetskih korisnika, a za pojedina radna mjesta plaće su čak i više nego kod zaposlenika u organima uprave. To se posebno odnosi na prosvjetne radnike s četvrtim i šestim stepenom stručne spreme. Budući da štrajk smatram legalnim načinom nekoga da se izbori za svoje pravo, kao ministar donio bih odluku o štrajku ukoliko sindikat to bude tražio kao i moje kolege, jer je solidarnost lijepa ljudska osobina.

EKO ARHAZ Ilijaš

Vršimo i kuænu dostavu na KS uz mog. degustacije.

Inf. i narud`be na tel.033/403-741, mob.063/893-089 Ili e-mail ekoarhaz@bih.net.ba, www.arhaz.ba“ U slu`bi Vašeg zdravlja Vaš „EKO ARHAZ“

Općina Novo Sarajevo, u saradnji s Udruženjem “Kupujmo i koristimo domaće-kvalitetno proizvedeno u BiH”, organizirala je humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za 268 socijalno najugroženijih povratničkih porodica iz općina Srebrenica, Zvornik, Bratunac, Vlasenica i Milići. - Kamion s paketima pomoći krenuo je put Konjević-Polja, gdje će roba biti

2=AJA ćA @>EJE )DA@ 0E@ = čAK 7 $& FH@E?=
isporučena, dok će pakete članovi Udruženja “Prosvjetitelj iz Srebrenice” dalje distribuirati povratničkim porodicama. Humanitarnoj akciji odazvao se znatan broj domaćih privrednika. Osim toga, tokom decembra prošle godine bio je otvoren i humanitarni telefonski broj, ajednim pozivom građani su mogli donirati 3 KM - navode iz Općine. Z. K.

Humanitarna akcija za povratnike

Skupština Udruženja logoraša Vogošća
43

Upravni odbor, s predsjednikom Ahmedom Hidom i zamjenikom Seadom Husićem na čelu, vodit će Udruženje logoraša Vogošća u narednom četverogodišnjem mandatu, odlučeno je na izvještajno-iz- Sa Skupštine: Istaknuti problemi logoraša bornoj skupštini Udruženja. je. Također, istaknuta je poBrojni prisutni govorili treba za boljom zaštitom su o problematici onih koji onih koji pred sudovima kao su prošli kroz agresorske lo- zaštićeni svjedoci govore o gore te neadekvatnoj zakon- počinjenim zločinima. skoj regulativi ove populaciEs. M.

F=H==

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012. 

#

SUDBINE Najstarija Cazinjanka napunila 104 godine

Obilježen Dan općine Jablanica

0=J= Č=Eć =@žELA= ILA H@EJAA E @A?K
Na pitanje ima li neki recept za dugovječnost, odgovara da se zdravo hrani i to domaćom hranom, te da nikad nije pila niti pušila
iako sam prošla mnogo i preživjela tri rata. Udavala sam se tri puta i izrodila četvero djece, koje sam otpratila u zemlju. Unučadi i praunčadi imam mnogo, ali su me većina zaboravila - priča nam Hata. Smatra da je sada svima na teretu, gdje god da krene. Trenutno živi kod bratove djece koja su je primila jer nije imala gdje.
Dobitnici najviših općinskih priznanja

U Kapićima kod Cazina živi Hata Čajić. Sigurno je najstarija žena u Cazinu, a vjerovatno i u BiH. Hata je kako tvrdi ona i njeni rođaci, rođena daleke 1908.godine,dok seunjenim dokumentima, koji su kasnije izdati, vodi da je rođena 1920. godine. Od njene uže porodice nitko nije ostao živ. Nadživjela je svoje roditelje koji su umrli sa 70 godina i četverodjece, adoživjela jeda ima svoju unučad, praunučad i djecu praunučadi odnosno “bijele pčele”.

5LAč= @@EAA= =L= FHE==
Nagrađeni Salem Dedić, Semin ef. Lepara i Bećir Behrem
nik Salem Dedić, a zahvalnica sa zlatnim grbom općine hadži Semin efendija Lepara te Bećir Behrem. Obilježavanju su doprinijeli i osnovci. Na nagradnom konkursu za literarne radove, na temu „Mom voljenom gradu želim....“, pobijedila je Amra Đelmo, drugo mjesto osvojio je Aldin Muratović, a treće Faris Karić. Učenici su nagrađeni prigodnim nagradama na svečanoj sjednici OV. E. B.

Brojne zgode
Na pitanje ima li neki recept za dugovječnost, Čajić odgovora da se zdravo hrani i to domaćom hranom, te da ne pije i ne puši. Nikad nije radila, osim što se bavila seoskim poslovima. - Koliko sam zgoda i nezgoda imala u životu, o tome bi se mogla i knjiga pisati. Spremna sam za smrt, ali dok ne dođe moje vrijeme za onaj svijet živim kako najbolje znam - zaključuje Čajić. A. DRUŽANOVIĆ

Težak život
Hata priča da joj život nimalo nije bio lak, te da je više puta željela da je umrla okružena najdražima. - Nadživjela sam svu porodicu, tako da nemam nikog svog bližnjeg. Do sada nikad nisam ležala u bolnici, osim kad sam se porađala. Zdrava sam gotovo cijeli svoj vijek,

Čajić: Udavala se tri puta i izrodila četvero djece

Centralna svečanost obilježavanja Dana općine Jablanica održana je jučer. Nakon polaganja cvijeća na Centralnom spomen-obilježju, Partizanskom groblju i bistama jablaničkih prvoboraca, u sali Općine otvorena je izložba „Kulin ban“. Poslije izložbe održana je svečana sjednica Općinskog vijeća. U povodu Dana općine dodijeljena su tri javna priznanja. Povelju sa zlatnim grbom dobio je općinski načel- 

$

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

F=H==

POSJETE Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Banjoj Luci

Sa jučerašnje svečane akademije u Brčkom

U Brčkom jučer je obilježena 12. godišnjica od uspostave ovoga gradakao Distrikta BiH. Ova godišnjicaje, bar prema zvaničnim izjavama nadležnih, koštala 190.000 maraka, a to pravdaju da je u odnosnu na prošlu godinu utrošeno 50 posto manje novca. Na konferenciji za novinare, koja je predhodila svečanoj akademiji, obratio se , između ostalih i supervizor za Brčko Roderik Mur (Roderick Moore). Mur je je govoreći o okončanju supervizije u ovome gradu kazao da je se na poljednjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira (PIC) nago-

*HččA=L=žK@KK
vijestilo da će početi konsultacije o ovome pitanju i da će te konsultacije trajati do naredne sjednice koja je planirana za kraj maja ove godine. - Članovi PIC-a razmatrati da li entiteti u potpunosti poštuju svoje obaveze prema Distriktu. I pitanje supervizije u Brčkom biti na dnevnom redu. To je veoma teška odluka jer Distrikt je bio kao „jabuka razdora” u Dejtonu i zauzima vrlo osjetljivi važan goegrafski položaj u BiH. Sama činjnica da se vode konsultacije o okončanju supervizije ukazuje na to da postoji mišljenje da je ostvaren ogromni napredak u Distriktu- kazao je Mur. E. R.

Obilježena 12. godišnjica Distrikta BiH

2HLE IKIHAJ I ’=’ JA K šI EJAH=JKHE
Baš zbog toga, 8. martovska zabava u Domu osmišljena je kao praznik svih pripadnica ljepšeg spola, a ne samo majki, kaže pedagogica Vinka Belenzada Velika trauma

U Domu “Rada Vranješević” u Banjoj Luci trenutno boravi 86 djece koja su bez roditeljskog staranja. Najmlađa štićenica ima svega pet mjeseci, i tačno toliko je u Domu. Od ukupnog broja, petero je djece još uvijek u jaslicama, a deset ih nikada nije ostvarilo kontakt sa biološkim roditeljima. Svi oni, u vrijeme naše posjete, spremali su se za obilježavanje Dana žena. - Nekada smo imali situacije da naša djeca spontano mamom oslovljavaju vaspitačice. No, to nije dobro. Ovdje ima mnogo djece koja imaju svoje majke, tako da im taj pojam nije stran. Medjutim, djeca koja još kao bebice odrastaju s nama, tek negdje s prvim školskim koracima sreću se i sa literaturom koja, sasvim razumljivo obiluje toplim rečenicama i pričama o majkama. To zna biti vrlo tužno - govori za “Dnevni avaz” pedagogica Vinka Belenzada. Dodaje da je baš zbog to-

Šta mi se (ne)sviđa u Bužimu

8EšA IA FILAJEJE 5J=H CH=@K
- Moj rodni grad ima svoje dobre i loše strane. Najviše mi se sviđa mentalitet bužimske raje. Jedna od najljepših građevina je novoizgrađeni Dom kulture, pored kojeg se nalazi stara česma. Smatram da bi se više trebalo posvetiti Starom gradu, koji datira jošiz davnina. Najposjećeniji dio grada je Muzej 505 viteške brigade gdje su sačuvani razni predmeti iz rata, te oprema generala Izeta Nanića. Jedino što treba promijeniti

Dom “Rada Vranješević”: Najmlađa štićenica ima samo pet mjeseci

ga, 8. martovska zabava u Domu je osmišljena kao praznik svih pripadnica ljepšeg spola, a ne samo majki. - Broj djece se zadnjih godina smanjuje. Dio odlazi u hraniteljske porodice ili na usvajanje. Vjerovatno je socijalni sistem prepoznao, da 

@=I?E JAšE
Belenzada priča da je prije par dana muškarac srednjih godina, stajao ispred Doma, - Nekoliko nas ga je prepoznalo kao bivšeg štićenika. Bilo mu je toliko teško, da nije ni mogao ući u Dom. Na naše insistiranje, ušao je. Djeca su ga su Domovi zadnje adrese na kojoj djeca treba da završe. Nisam mišljenja da je djeci u Domu bolje nego u porodicama iz kojih dolaze, jer institucionalno odrastanje nije prirodno okruženje za djete. Smatram da je samo odrastanje u Domu velika truma, za svakoga od njih, bez obzira na kvalitet rada stručnog tima. Zbog toga se maksimalno trudimo da njihove srodnike uključimo u odrastanje i ojačamo tu nezampitala, kako mu je bilo kada je morao napustiti Dom, rekao je bio sam beba kada sam smješten ovdje, a tek kada sam morao otići, osjećao sam se kao beba Odlasci iz Doma, obično su vrlo emotivni i teški i pripreme za to, traju mjesecima unaprijed - kaže pedagogica. jenjivu bazu - objašnjava Belenzada.

Belma Ćosić, student

jeste političko gledanje i predrasude koje ljudi imaju prema herojskom gradu, a zapravo ne znaju ništa o njemu - kaže Belma Ćosić, student. A. D.

Značajne posjete
Okolnosti pod kojima djeca pristižu u Dom, potpuno su različite. No, svima njima je zajedničko, da za roditelje uvijek imaju razumijevanja i ljubavi. - To je ta baza o kojoj govorim. Najznačajniji im je poziv majki ili posjeta, ma kako bila kratka ili rjetka zaključuje Belenzada. V. STEVANOVIĆ

’=IA’KEL=IEš==
U Domu trenutno boravi 86 djece

Pozorišna radionica o nasilju

Igrokazi o različitim tipovima nasilja

U organizaciji OSCE-a i u saradnji sa Pozorišnom grupom “Maske” iz Mostara u Livnu je jučer na zanimljiv način obilježen Mežunarodni dan žena. Naime, u srednjim školama suodržane radionice i pozorošne predstave na temu nasilja u porodici i društvu kojima se željelo ukazati na ovaj problem ali i na klju-

čnu ulogu obrazovnog sistema u njegovom otkrivanju. Radionice u kombinaciji sa igrokazima različitih tipova nasilja su izazvale veliko zanimanje učenika u odjeljenjima u kojima su održane a četveročlanu glumačku grupu predvodila je dramski pedagog i fascilitatorica Amra Prutina. A. K.

Senad Bašić je jedan od najuspješnijih pčelara u švicarskom Kantonu Cug (Zug), i dobitnik brojnih priznanja za postignute rezultate. Senad skoro trideset godina živi u Švicarskoj. Porijeklom je iz sela Šibošnice kod Čelića, kraja u kojem je pčelarstvo veoma rašireno, a tradicija proizvodnje meda u njegovoj porodici održava se već nekoliko generacija. Prije nekoliko godina on je na iznajmljenom zemlji-

*I==? KčE ŠLE?=H?A FčA=HIJLK
štu u mjestu Bofeld, podigao pčelinjak u kojem trenutno ima 24 pčelinja društva. Ova godina je bila posebno dobra, pa je Senad iz svojih sanduka izvadio skoro jednu tonu meda i sve količine prodao na tamošnjem tržištu. Uvaženi je član lokalnog udruženja pčelara. - Kada sam sa pčelama, osjećam se kao da sam u zavičaju. Bosanska iskustva u pčelarstvu primjenio sam ovdje i koristeći njihovu tehnologiju postigao odlične rezultate. Moje švicarske

Uspjeh Senada Bašića iz Šibošnice kod Čelića

Bašić: Bosanksa iskustva

kolege stalno dolaze i interesuju su se kako ja to radim kaže Bašić. Prema njegovim riječima, u Bosni i Hercegovini postoje puno bolji prirodno uslovi za razvoj pčelarstva, ali se u Švicarskoj daleko više ulaže u ovu granu. - Proizvođači iz BiH medom bi mogli podmiriti cijelu Evropu, ali je vrlo teško zadovoljiti njihove stroge kriterije vezane za kontrolu kvaliteta, što je glavna prepreka većem izvozu ovog proizvoda - ističe Bašić. M. B.

oglasi

Dnevni avaz

petak, 9. mart/o`ujak 2012.

17

18

Petak, 9. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA
NA RADNO MJESTO: SERVISER RUDARSKIH MA[INA U PODZEMNOJ EKSPLOATACIJI (JAMI) 1. MA[INSKE STRUKE 1 izvr{ilac 2. ELEKTRO STRUKE 1 izvr{ilac Uslovi: Pored op}ih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju slede}e: VKV ili KV BRAVAR ELEKTRI^AR sa tri (3) godine radnog iskustva u struci. Sa svim kandidatima koji ispunjavaju predvi|ene uslove }e se obaviti razgovor kada }e biti upoznati sa svim ostalim detaljima (obuka, zadaci, obaveze i prava). Uz prijavu obavezno dostaviti kra}u biografiju i dokumente o ispunjavanju potrebnih uslova (stru~na sprema - radno iskustvo), rodni list i kopiju li~ne karte. Prijave dostaviti po{tom ili li~noi na adresu: RIVIN d.o.o. Magistralni put bb 75 300 Lukavac Kontakt telefon: 035/551-300 Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Broj predmeta: Broj akta: Br~ko,

02.01-02676/12 02.07/1-11-TS-004 09.03.2012.

Na osnovu ~lana 20. stav (2) ta~ka a) i ~lana 27 a. stav (2) Zakona o javnim preduze}ima u Br~ko distriktu BiH („Slu`beni glasnik Br~ko distrikta Bosne i Hercegovine“ broj: 15/06, 5/07,19/07, 1/08 i 24/08) a u vezi ~lana 5. stav (1) i ~lana 14. ta~ka a) Pravilnika o zapo{ljavanju u JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. Br~ko distrikta BiH broj: 01-58-09774-4/10 od 27.09.2010. godine, Komisija za zapo{ljavanje r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za prijem zaposlenika u radni odnos I NA NEODRE\ENO VRIJEME U JP „KOMUNALNO BR^KO“ D.O.O. BR^KO DISTRIKTA BiH: RJ ADMINISTRACIJA Odjeljenje za logistiku 1. Stru~ni saradnik za pravne poslove Opis radnog mjesta: Organizuje i vodi proces podno{enja tu`bi nadle`nim sudovima i sprovo|enja postupka do izvr{enja prinudne naplate; Izra|uje prijedloge za dozvolu izvr{enja/tu`be, prigovore, prijedloge, `albe i druge podneske po pokrenutim postupcima prinudne naplate potra`ivanja; Zastupa JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. pred sudovima u postupcima prinudne naplate potra`ivanja; Prati zakonsku regulativu i u tom smislu vr{i tuma~enje zakona i drugih propisa kojima se reguli{e ili se odnose na djelokrug rada slu`be; Priprema odgovaraju}e nacrte ugovora i akata iz oblasti rada slu`be; Daje pravna mi{ljenja i tuma~enja koja se odnose na zaklju~ivanje ugovora i sporazuma; Minimalni uslovi: Stru~na sprema : VSS - Pravni fakultet Radno iskustvo: 1 (jedna) godina u struci Posebni uslovi: - Napredni nivo kori{tenja ra~unara - Sposobnost za timski rad - Sposobnost primenjivanja teorijskih znanja na specifi~ne situacije u praksi - Sposobnost logi~kog razmi{ljanja i zaklju~ivanja Broj izvr{ilaca: 1 Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji pored navedenih uslova ispunjavaju op{te uslove za zasnivanje radnog odnosa: a) da je dr`avljanin BiH b) da je punoljetan c) da je zdravstveno sposoban (samo kandidati koji budu primljeni dostavljaju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti), d) da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos podnose Prijavu na originalnom obrascu Preduze}a. Prijava na konkurs mora da sadr`i ta~ne i istinite podatke. Uz originalnu Prijavu JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. Br~ko distrikt BiH kandidat je du`an dostaviti kopije dokumenata kojim se dokazuju ispunjenost op{tih, minimalnih i posebnih uslova: a) uvjerenje o dr`avljanstvu; b) kopija li~ne karte i/ili izvod iz mati~ne knjige ro|enih c) diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi ili drugi dokument (uvjerenje, potvrda, svjedo~anstvo i dr.). Za diplome koje su ste~ene u inostranstvu nakon 06.04.1992. godine potrebna je nostrifikacija; d) uvjerenje ili potvrdu o tra`enom radnom iskustvu; e) kopiju radne knji`ice f) potvrde, uvjerenje, sertifikati i/ili drugi dokumenti kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova. Dostavljeni dokumenti moraju biti na jednom od zvani~nih jezika BIH. Konkurs je otvoren od 09.03.2012. do 16.03.2012. godine. Zainteresovani kandidati mogu preuzeti Prijavu na konkurs u prostorijama JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. Br~ko distrikt BiH, ul. Studentska broj: 13. Br~ko, kancelarija broj 1. ili na web adresi www.komunalno.ba Prijave se moraju dostaviti najkasnije do 16.03.2012. godine do 15:00 ~asova putem po{te ili li~no na adresu JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. Br~ko distrikta BiH, ul. Studentska broj 13. Dostavljena dokumentacija ne}e se vra}ati. Dokumenti o ispunjavanju op{tih uslova ne mogu biti stariji od 6 ({est) mjeseci. Neblagovremene, nejasne (nerazumljive) i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. Sve informacije u vezi konkursa mo`ete dobiti u Slu`bi za op{te i kadrovske poslove na broj: 217-255, lokal 20. PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA ZAPO[LJAVANJE Mr Admir Nukovi}, dipl. oec

>EEI

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012. 

'

Promet od 188.322 KM

INVESTICIJE Zbog uvjeta i blizine evropskog tržišta

Bave se proizvodnjom plastike, sportskog asortimana, tekstilnom i metalskom industrijom
Predstavnici pet kompanija iz Italije koje se bave proizvodnjom plastike, sportskog asortimana, tekstilnom i metalskom industrijom, u razgovoru s načelnikom općine Bosanska Dubica Ninom Jauzom pokazali su interes za investiranje u poslovnu zonu “Lipova greda”. - Ovu poslovnu zonu ocijenili su pozitivno, odnosno kao jednu od interesantnijih za ulaganje zbog uvjeta koje nudimo, ali i zbog blizine evropskog tržišta - naglasio je Jauz te je dodao daje riječ o italijanskim firmama koje nove pogone instaliraju izvan Italije. Roberto Danijeli (Danieli), komercijalni direktor “Fratelo Montane”, preduzeća koje se bavi proizvodnjom plastičnih odlivaka, kazao je da je zainteresiran za prostor na kojem bi se bavili regeneriranjem plastičnih materijala. - U traganju za pravom lokacijom obilazimo sve regije bivše Jugoslavije i moguće je da izbor padne upravo na ovu poslovnu zonu - kazao je Danijeli te je dodao da će odluka o mogućem investiranju u “Lipovoj gredi” biti poznata u drugoj polovini ove godine. Posjeta je rezultat sporazuma koji je Općina Bosanska Dubica potpisala s kompanijom IBC, koja se bavi promocijom “Lipove grede” kod stranih investitora. M. ZGONJANIN

2AJEJ=E=IEDF=E= EIJ=EH=FCAK*E0

SASX-10 0,38%

SASX-30 0,26% w 910,30

Trgovina od 107.609 KM

Poslovna zona “Lipova greda”: Promocija kod stranih investitora

BIRS FIRS

0,32% 0,98%

w

Predstavnici kompanija boravili u Bosanskoj Dubici (Foto: D. Stojnić)

Na jučerašnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 107.609,84 KM. Na službenom berzanskom tržištu, lista B, najveći promet ostvaren je akcijama “Telekoma Srpske”, od 37.595,25 KM po prosječnoj cijeni od 1,47 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 0,68 posto. 

=LAćE FHAJ IJL=HA =?E== ’AFJAH B@=’

Među zatvorenim investicionim fondovima najveći promet ostvaren je akcijama ZIF-a “Zepter fond”, od 17.405,76 KM po prosječnoj cijeni od 5,30 KM, što predstavlja pad cijene za 1,12 posto.
VRIJEDNOST INDEKSA 813,57

w

Na Sarajevskoj berzi jučer je ostvaren ukupan promet od 188.322,23 KM. Najveći porast vrijednosti zabilježile su dionice “Bosnalijeka”, od 4,81 posto, dostigavši cijenu od 8,49 KM, dok je najveći dnevni pad registrirao “Šipad komerc”, od 6,49 posto, čime je dostignuta cijena od 1,44 KM. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama “Bosnalijeka”, a na kotaciji fondova dionicama ZIF-a “CROBIH fond” u iznosu od 10.000

’ŠEF=@’ HACEIJHEH= =LAćE @ALE F=@

KM. Kurs ovog fonda iznosio je pet KM. Na primarnom slobodnom tržištu najveći dnevni promet ostvaren je dionicama “BH Telecoma” (16.154 KM) po kursu od 19,70 KM. Na sekundarnom, promet je ostvaren dionicama emitenta “Trgovina Borac” Travnik po kursu od 6,20 KM.
VRIJEDNOST INDEKSA BIFX 1,27%

w 1.497,11
763,01

w 1.818,05

20

Petak, 9. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 9. mart/o`ujak 2012.

21

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

?H= DHE=

SUD BiH Nastavljeno suđenje zločinačkoj organizaciji Zijada Turkovića

Srbac: Intervenirali vatrogasci

*HE,JH=CLEFH=đAE KKćEIJH=LAK0=@žEćE=
Mithat Mekić i njegova trudna djevojka Lucija Salas-Kortez iz Bolivije izrešetani u kući u ulici Binježevo na broju 2 Ključ od kuće nabavio Hajrudin Memović, čiji je DNK materijal pronađen u kući
(Foto: S. Jordamović)

Srbac

Branko Soldat (65) iz mjesta Kukulje kod Srpca stradao je u požaru koji je izbio preksinoć oko 20.15 sati u njegovoj kući. Uviđajem je utvrđeno da je požar izazvala varnica iz peći na čvrsto gorivo s nepravilno izvedenim dimnjakom ili užareni predmet. Kako saznajemo u CJB Banja Luka, požar je ubrzo zahvati cijeli objekt, a starac je preminuo usljed udisanja dima. Pronađen je ugljenisan ispod prozora. Njegove komšije kažu da su primijetile vatru koja se širila na sve strane, nakon čega su pozvali vatrogasce, koji su na mjesto događaja stigli za nekoliko minuta. Nažalost, za 65- godišnjaka je bilo kasno. Osim velikog broja komšija i mještana, na zgarištu je jučer bio i Brankov brat Drago Soldat, koji je ispričao da je nesretni starac živio u kući bez struje, a da je prije šest godina doživio saobraćajnu nesreću u kojoj mu je automobil prešao preko nogu, zbog čega se teško kretao i pomoću štaka. B. S.

1CHE K IL KćE

Karahasanović za vrijeme pauze u razgovoru s Karkinom i Dejanom Bogdanovićem

Radović-Rajović: Pronašla tragove benzina

Na Sudu BiH jučer je nastavljeno suđenje zločinačkoj organizaciji Zijada Turkovića, koja se tereti za monstruozne likvidacije, međunarodnu trgovinu drogom, pljačku 2,5 miliona maraka na Sarajevskom aerodromu te pranje novca. Pred Sudskim vijećem svoje nalaze i mišljenja iznijeli su sudski vještaci Gordana Radović-Rajović te Elmira Karahasanović, a saslušana su i dvoje svjedoka.

ubijeni par živio te od Seada Dumanjića da bi napravili njihove DNK profile, a za ubijenog Mithata Mekića su DNK profil dobili od njemačkog Interpola. Podsjećamo da je Memović bio vrbovan kao čistač mjesta zločina. U kući u Hadžićima izo-

ka pripada osobi koja farba svoju kosu u crveno ili smeđe. Od Interpola iz Visbadena i Berna dobili smo DNK profile od Tolića i Vernera Ajdarija. U vozilu je pronađen i opušak od cigarete, mobitel i četkica za zube. Kada smo uzorak s opuška uporedili s uzorcima

5LA@ F=čA
Turković: Brojni zločini

Biološki tragovi
Vještak hemijske struke Radović-Rajović je 20. decembra 2007. godine analizirala uzorak s tragovima gareži koja je bila umotana u papirnu maramicu, a koja je uzeta s lijevog štoka unutrašnjosti vozila “audi Q7” koji je korišten prilikom pljačke na Aeroromu. Ona je navela da je u gareži pronašla tragove benzina, što nesporno dokazuje da je vozilo namjerno zapaljeno. Karahasanović je Sudu predočila mnogo iscrpnije nalaze bioloških tragova. Ona je bila u ekipi koja je obavila uviđaj u kući u ulici Binježevo na broju 2 u Hadžićima u kojoj su živjeli Mithat Mekić i njegova trudna djevojka Lucija Salas-Kortez (Cortez)iz Bolivija, a koji su iz heklera u njoj izrešetani. - Učestvovala sam u tom uviđaju te prezentiram nalaz od 4. jula 2010. godine. Pronašli smo mnoštvo bioloških tragova. Trag krvi na tepihu na trećem stepeniku te krv na vratima dnevne sobe. Iza kauča je pronađeno oštećeno zrno nepoznatog kalibra, bilo je tragova krvi i na zidu u dnevnom boravku, na plafonu i na novini “Dnevni avaz”, koja je bila na stolu na kojem je također pronađena krv kao i na stolnjaku. Tragovi krvi su pronađeni i na slici i ramu koji su se nalazili iznad kauča. U vrećici usisivača smo pronašli jednu žvakaću gumu. Na otpadu smo zatekli pantalone s tragovima krvi te na jaknama u prizemlju kuće. U dnevnom boravku pronašli smo 18 čahura na kojima je pisalo “luger” te četiri zrna od metaka - kazala je Karahasanović. Tokom istrage istražitelji su uzeli samo bris s genetičkim materijalom od Hajrudina Memovića, koji je nabavio ključ kuće u kojoj je

O pljački na Sarajevskom aerodromu svjedočio je i Samir Musić, koji je zaposlen kao vozač u MAS-u. Bio je prisutan za vrijeme liran je kompletan DNK profil nepoznate ženske osobe, a najvjerovatnije je u pitanju krv od Mekićeve djevojke. Tragovi Mekićeve krvi nađeni su na vratima dnevne sobe, stolnjaku i slici iza stolnjaka. Na novini koja je zatečena pronađeni su tragovi krvi, za koju se ispostavilo da pripada Memoviću, kao i žvakaća guma, koja je pronađena u vrećici za usisivač.

pljačke kao i ostali uposlenici Kargo centra te je opisao na koji način te pod kojim okolnostima je ukradeno 2,5 miliona maraka. iz aparata za brijanje koji nam je dostavila Habiba Salkica, Ajdarijeva majka, utvrđeno je da je opušak bio njegov. Za uzorak s četkice za zube je isprva izoliran DNK nepoznatog muškarca. Međutim, kada smo iz Interpola iz Visbadena dobili profil Marija Sove iz Zagreba, utvrdili smo da se poklapaju - kazala je Karahasanović. Ona je tražila biloške tragove i u “mercedesu ML” vlasnice Šejle Jugo Turković. U tom vozilu nisu pronađeni vidljivi tragovi krvi, ali su nađene dlake životinjskog porijekla. Turkovićev branilac, advokat Fahrija Karkin pitao je Karahasanović je li obrađivala DNK materijal Zijada Turkovića ili Isljama Kalendera. Ona je odgovorila da nije te da misli da to radi KCUS. A. ALJIMI

Kao svjedok jučer se pojavila Medina Borovina, koja je radila tokom 2007. godine u pansionu “Suljević”. - Viđala sam Turkovića nekoliko puta u objektu. Dolazio je ponekad u društvu s ćelavim, krupnim čovjekom. Prepoznala sam

6KHLEć @=E I =A@AH K F=IE ’5KALEć’

Vještačena vozila
Napravljen je DNK profil krvi koja je pronađena na jelenskoj koži, ali nijedan se ne poklapa ni s Mekićem ili Dumanjićem. Elmira Karahasanović je vještačila i “porsche” ubijenog Marija Tolića u potrazi za biloškim tragovima. - Nismo pronašli tragove krvi, ali smo zatekli dlaku na štoku zadnjeg sjedišta. Dla-

Zijada i tog krupnog koji je u SIPA-i na fotografijama kazala je Borovina. Karkin je svjedokinji pročitao izjavu iz istage, u kojoj je kazala da je Zijad imao lijep osmijeh, dok je njegov pratilac uvijek bio namršten.

?H= DHE=

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

!

ZENICA Filmska potjera za vozačem skupocjenog terenca

2E?E=>EH==ILAFKJALA >ACK=?IAI=FHA@=
Vedran H., upravljajući “mercedesom ML”, odbio stati nakon signaliziranja policijske patrole U automobilu nije ništa nađeno
Automobil “ford fiesta” završio u kanalu

Desetine policijskih službenika, specijalci i sva raspoloživa vozila Policijske uprave Zenica preksinoć su učestvovali u potjeri koja je očevicima ličila na dobro uigrane filmske scene, uz zavijanje sirena, rotacijska svjetla i škripu guma.

Ostavio vozilo
Sve je počelo u prigradskom naselju Brce, gdje je na signaliziranje policijske patrole tada nepoznati vozač skupocjenog “mercedesovog” terenca odbio da se zaustavi. Alarmirane su patrole te je pokušano zaustavljanje vozila koje se probijalo preko ulice Werostin put ka naselju Crkvice. Kako saznajemo od aktera potjere, iako zvanični policijski izvještaji ne govore o tome, u jednom trenutku vozač je ugrozio policajce na cesti probivši blokadu. Međutim, ubrzo su postavljene zasjede kod Gradskog groblja Crkvice, prema izletištu Smetovi, te na makadamskom putu koji pored

Pet osoba povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći koja se preksinoć u 19.45 sati dogodila na magistralnom putu Tuzla - Doboj, u Devetaku kod Lukavca. U nesreći su učestvovali automobil “ford fiesta” (389-T-416), za čijim upravljačem je bila Ajša B. (23) iz Klokotnice, i BMW (M-17-0-259), kojim je upravljao Ilija N. iz Tuzle. Povrijeđeni su Biljana N.
Desetine policajaca bili u potjeri za terencem
(Foto: A. Džonlić)

2AJAH FLHEAđAED K IK@=HK @L= LE=

Nesreća kod Lukavca

(33), supruga vozača BMW-a, dvoje maloljetne djece, kao i saputnici u “ford fiesti”, 11-godišnja djevojčica i S. B. (37). Svi povrijeđeni smješteni su na Univerzitetsko-klinički centar u Tuzli i van su životne opasnosti. Uviđaj su obavili službenici OKP-a PU Lukavac, koji će utvrditi uzroke ove teške saobraćajne nezgode. H. Č.

FIFA sportskog centra na crkvičkom brdu vodi ka centru grada. Ubrzo je sve utihnulo, a jedna patrola policije napušteno vozilo našla je na zemljanom putu, ta-

kozvanom Kužnom putu, uz istoimeno malo groblje i kapelu. Istovremeno, drama se odvijala i stotinjak metara dalje, kada je jedna od blokada zaustavila vozila koja su iz različitih pravaca pokušavala doći u područje u kojem se nalazio terenac za kojim je tragano.

Došao pješice
Rutinskom kontrolom utvrđeno je da su zaustavljeni Saudin S. i Asim Š. odranije poznati policiji te da iza sebe imaju debele kriminalne dosjee. Ipak, u tom trenutku, iako se pretpostavljalo da idu izbaviti prijatelja, pušteni su uz molbu da se

”Mercedesov ML” terenac kojim je bježao

(Foto: Ilustracija)

okrenu i vrate. - Nešto poslije 23 sata Vedran H. iz Zenice, mladić za kojeg se utvrdilo da je vozio “mercedes ML”, prijavio se sam u Policijsku upravu Zenica. Nakonšto jeostavio vozilo, spustio se pješice kroz grad i, svjestan da ga policija čeka i kod kuće, predao se da bi poštedio ukućane neugodnosti. Time je višesatna drama okončana - kaže naš sagovornik koji je učestvovao u potjeri. Pregledom vozila utvrđeno je da u njemu, ali i kod vozača, nema zabranjenih predmeta, pa za sada zvanično policiji ostaje nejasan razlog bijega. A. DŽONLIĆ

Kantonalni sud u Širokom Brijegu potvrdio je presudu Općinskog suda u Ljubuškom, kojom su Marijanu Rogiću (24), Alenu Juriću (28), Donaldu Mariću (39) i Berislavu Rogiću (54) izrečene uvjetne kazne zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda. Marijan Rogić i Alen Jurić su u oktobru 2009. godine, na nagovor Berislava Rogića, Marijanovog oca, fizički napali Jugoslava Stefanovića (51), kojem se on želio osvetiti zbog veze s nje-

7LAJ IKđAE =F=@=čE = 5JAB=LEć=

Kantonalni sud u Širokom Brijegu

govom bivšom suprugom. U noći napada Marijan i Alen su, maskirani, prišli Stefanoviću te mu bejzbol palicama zadali više udaraca po tijelu, pri čemu su mu nanijeli ozljede po tjemenu, ogrebotine po grudnom košu, leđima i koljenima te polomili zube. Donald Marić je od Berislava dobio zadatak da prati tok napada na Stefanovića, a iako su tokom sudskog procesa negirali krivicu, dokazima je utvrđeno suprotno. M. Sm.

)AH *AHLEć 0@žEćK E /=@žE @HAđA FHEJLH IJ=A E= HAšAJ==
Suvad Hodžić (33) i Alem Gadžo (21) osumnjičeni za pucnjavu na Alipašinom Polju i ranjavanje Edisa Bunara
Općinski sud u Sarajevu donio je rješenje kojim je Suvadu Hodžiću (33) i Alemu Gadži (21), osumnjičenima za pucnjavu na Alipašinom Polju u kojoj je ranjen Edis Bunar (23), određen jednomjesečni pritvor. Ovu informaciju potvrdio nam je Hodžićev branilac, advokat Omar Mehmedbašić. Mustafa Drljević (36) zvani Mute, za kojim je policija tragala, uhapšen je prekjučer oko 19.40 sati zbog sumnje da je počinio teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. - Drljević je saslušan u svojstvu svjedoka, nakon Pucnjava na Alipašinom Polju desila se u trenutku kada je Bunar, koji je tom prilikom ranjen u obje noge, naišao na Hodžića, koji ga je upucao iz automatske puške. Nakon što je ispalio više hitaca Hodžić je dao pušku Gadži. Bježeći prema Trgu nezavisnosti, osumnjičeni su naletjeli na policijsku patrolu, gdje je došlo do razmjene vatre. Policajac je ranio Hodžića u desnu nadlakticu, a potom je savladan i uhapšen. Gadžo je bježao prema Bosanskoj ulici, gdje su ga policajci presreli i uhapsili. Am. K. Ameru Berkoviću (29) iz Kladnja, koji se sumnjiči za ubistvo Senada Mujkića (45) u kafani “Centar”, određen je jednomjesečni pritvor. Motivi ubistva još nisu poznati, a ubica i ubijeni često su se družili i odranije su poznati policiji. - Postoji osnovana sumnja da je Berković u utorak

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu

Ubistvo Seada Mujkića u Kladnju

oko 12.20 sati u ugostiteljskom objektu u centru Kladnja, nakon kraće verbalne prepirke, iz pištolja ispalio više metaka u Seada Mujkića. Povredama koje je zadobio u predjelu vrata i grudnog koša podlegao je u UKC-u Tuzla - kazao je Admir Arnautović, portparol Tužilaštva TK. A. Mu.

Odbačeno automatsko oružje na mjestu gdje je uhvaćen Gadžo

čega je pušten na slobodu jer nisu postojali razlozi za njegovo pritvaranje - kazao je

Meris Ćato iz Službe za odnose s javnošću Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.

Dvojica razbojnika opljačkala su preksinoć ugostitelj ski objekt “No. 1” u Kotor-Varoši. Maskirani pljačkaši bili su naoružani noževima, a u kafani su zatekli samo noćnog čuvara, kojem su zaprijetili, nakon čega su uzeli laptop i iz ladice u šanku 2.160 KM te pobjegli. Na licu mjesta obavljen je uviđaj, a materijalna šteta iznosi 3.000 KM. B. S.

w 

@EAE L=? E =FJF

"

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

?H= DHE=

NAPAD Ponoćna eksplozija u starom dijelu Sarajeva

Zenica: Rupa je jučer odmah zatrpana

(Foto: A. Džonlić)

Josip Jelović iz Kopila kod Zenice povrijeđen je kada je u srijedu kasno uvečer upao u rupu, iskopanu radi popravke cijevi sistema daljinskog grijanja u Zenici. Njega su krvavog u jami primijetili stanari obližnje zgrade u naselju Crkvice na broju 54 te pozvali policiju i Hitnu pomoć. Iz rupe su ga izvukli pripadnici Policijske stanice Crkvice, koji su mu pružili pomoć do dolaska Hitne pomoći. Prema nezvaničnim informacijama, Jelović je 

HAćKćE IA FHAčE? FE= F= K HKFK

Policija spašavala Zeničanina

*>= >=čA= = KćK F=JC H=>E=
Nije bilo povrijeđenih Jusuf Muharemagić osumnjičen za razbojništva, osuđivan 2007. godine zbog preprodaje droge

bio vidno pijan te nije primijetio neobilježene i nezaštićene iskope na prolazu koji je koristio kao prečicu ka kući. Jučer ujutro smo na licu mjesta vidjeli da je rupa brže-bolje zatrpana, a u Hitnoj pomoći nismo mogli dobiti informaciju o stanju povrijeđenog. Nezvanično saznajemo da nije riječ o težim povredama, te je Jelović po otrežnjenju napustio Službu hitne pomoći zeničkog Doma zdravlja. A. DŽ.

U šumskom požaru koji je izbio u selu Relote kod Maglaja smrtno je stradala Janja Relota (78). Iz PVJ Maglaj saopćeno je da su dobili dojavu o požaru kojim je bilo zahvaćeno oko dva dunuma šume. Nakon toga na lice mjesta upućeni su vatrogasci, koji su požar lokalizirali i stavili pod kontrolu. Starica nije bila u stanju zaštititi sebe od razbuktale vatre, pa je od posljedica gušenja dimom i zadobive-

5J=HE?= =IJH=@== K šKI Fž=HK

Selo Relote kod Maglaja

nih opekotina na licu mjesta preminula. Istragu su preuzeli pripadnici PS Maglaj. - Imajući u vidu činjenicu da paljevine zbog nepažnje često izmaknu kontroli i pretvore se u veće požare sa nesagledivim posljedicama, o čemu svjedoči i ovaj slučaj, apeliramo na građane da izbjegavaju ovaj način uništavanja korova i čišćenja njiva oglasili su se iz MUP-a ZDK. N. Br.

Nepoznata osoba je u četvrtak pola sata poslije ponoći bacila ručnu bombu kašikaru na kuću vlasništvo Abdulaha Muharemagića, koja se nalazi u ulici Safvet-bega Bašagića na broju 95. U eksploziji, srećom, nije bilo povrijeđenih, dok su oštećeni fasada i stakla na objektu. Abdulah je otac Jusufa Muharemagića (26), koji je odranije poznat policiji po različitim krivičnim djelima. Tako je 1. marta ove godine uhapšen jer je, prijeteći nožem, u Stolačkoj ulici s Kenanom Tukićem i Nedimom Kaljancem oteo “golf A3”, vlasništvo Dženana Č. Policija je 40-tak minuta nakon krađe na raskrsnici ulica Koševo - Sutjeska uočila parkirani “golf 3” u kojem se nalazio Muharemagić. U ulici Sutjeska 22. februara ove godine je pretučen. Nepoznati napadač mu je tada nanio teže povrede glave, grudnog koša i abdomena, zbog čega je operiran na Abdominalnoj hirurgiji Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Presudom Kantonal-

Kuća Abdulaha Muharemagića ispred koje je bačena bomba

( Foto: S. Jordamović)

nog suda u Sarajevu 2007. godine osuđen je na godi-

nu i po zatvora zbog neovlaštene proizvodnje i sta-

vljanja u promet opojnih droga. Am. K.

Nepoznati muškarac, s fantomkom na glavi i pištoljem u ruci, prekjučer oko osam sati upao je u poslovnicu “BH Pošte” u sarajevskoj ulici Bistrik na broju 41 te od radnika Dženana Sućeske ukrao 300 KM. Razbojnik je Sućesku us-

7H= ! E H=@E= =Kč= K J=AJ

Prijavljeno u Sarajevu

pio savladati i zaključati ga u toalet, a oslobodili su ga prva mušterija i policajci Policijske stanice Stari Grad. Lopov je pobjegao u nepoznatom pravcu, a policija radi na identifikaciji i pronalasku počinioca. L. K. Č.

Razbojnik, naoružan pištoljem i s fantomkom na glavi, opljačkao je preksinoć oko 19.20 sati butik “Must have”, koji se nalazi u centru Banje Luke. Prijeteći pištoljem, on je natjerao radnicu da otvori metalnu ladicu ispod pulta te da mu preda novac. Nakon što je uzeo oko 370 maraka naredio je radnici da ode u magacin, gdje ju je zatvorio, a zatim istrčao i pobjegao u nepoznatom pravcu. - Na licu mjesta obavljen je uviđaj. Materijalna šteta iznosi 370 KM, a u toku je

2=č=š =JLHE H=@E?K K =C=?E

Razbojništvo u Banjoj Luci

Butik “Must have”: Iz kase ukradeno 370 KM

(Foto: M. Lugić)

potraga za počiniocem - istakli su u CJB Banja Luka. U ovom slučaju, kao i na desetine sličnih koji su se desili u ovom gradu samo od početka ove godine, policija sumnja na istog razbojnika, koji po sličnom scenariju, maskiran fantomkom i naoružan pištoljem, odnese nekoliko stotina maraka. Nakon toga mu se izgubi svaki trag. Prošle sedmice banjalučka policija pripremala mu je čak i zasjede, ali ih je on vješto izbjegao. B. S.

Spec
Banjalučka policija rasvijetlila je lažnu prijavu razbojništva u kafiću “Art kafe” te privela konobara Nenada R. (25). On je u srijedu u 8.58 sati prijavio da je nepoznati maskirani počinilac, prijeteći pištoljem, nad njim izvršio razbojništvo te da je tom prilikom odnio 300 maraka. - U toku uviđaja policijski službenici su utvrdili neistinitost navoda prijave i bez upotrebe sile uhapsili osumnjičenog, koji je u toku kriminalističke obrade priznao lažno prijavljivanje ovog krivičnog djela. Protiv njega će nadležnom tužilaštvu biti dostavljen izvještaj - saopćeno je iz policije.On je nakon saslušanja prekjučer oko 19 sati puštennaslobodu. B. S. 

@EAE =>LA E =KEEIA FHBEA
Nepoznate osobe provalile su u krug stanice za tehnički pregled vozila firme “Selimpex”, koja se nalazi pored magistralnog puta Tuzla - Orašje, u Dreniku kod Srebrenika. Nakon što su razvalili zaštitnu ogradu lopovi su iz jednog od skladišta sa stražnje strane zgrade ukrali oko 150 metara samonosivog elektroinstalacionog kabla i veću količinu aluminijskih profila. Kako ističu u MUP-u Tuzlanskog kantona, predstavnici firme “Selimpex” nisu se izjasnili o vrijednosti ukradene robe. O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, a uviđaj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjela kriminalističke policije PS Srebrenik. O. M.
Krug firme “Selimpex”

Teška krađa u krugu firme “Selimpex”

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 003725 08 Mal Dana: 09. 02. 2012. godine Op}inski sud u Biha}u, stru~ni saradnik Erol Husi}, u pravnoj stvari tu`itelja ProCredit Bank dd Sarajevo Filijala Biha}, ul. Safvet Bega Ba{agi}a bb, protiv tu`enih Sarajli} Edina, Klisa bb, Ora~evi} Senada, Sokolac br. 3 i Topi} [efike sada nepoznatog prebivali{ta, radi isplate duga vrijednost spora 663,05 KM, u toku pripremanja glavne rasprave, na temelju odredbe ~l. 348. st. 3 ZPP-a, dana 09. 02. 2012. godine objavljuje:

Dnevni avaz

petak, 9. mart/o`ujak 2012.

25

OGLAS
o dostavljanju tu`be na obvezni odgovor tu`enoj Topi} [efiki. Tu`ba tu`itelja dostavlja se tu`enom na odgovor. Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana od dana izvr{ene dostave dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu (~l. 70 st. 1. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a du`an je navesti i ostale podatke koje u skladu s ~l. 334 ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge zbog kojih tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|ivanje tih ~injenica, te pravni osnov za svoje navode (~l. 71 ZPP-a). Ako tu`eni u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijet presudu zbog propu{tanja (~l. 182 ZPP-a), ukoliko postoje zakonski uvjeti za istu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu, a pod uvjetima iz ~l. 74 ZPP. Ako je odgovor na tu`bu nerazumljiv ili nepotpun, sud }e postupiti u skladu sa ~l. 336 ZPP-a. U slu~aju da tu`eni promjeni adresu du`an je u smislu ~lana 352 ZPP-a, o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom }e snositi posljedice u skladu sa Zakonom. Dostava tu`be smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SADR@AJ TU@BE: U tu`bi tu`itelj navodi da je sa tu`enim dana 31. 03. 2004. godine zaklju~io ugovor o kreditu broj C-5400, a na osnovu kojeg su mu tu`eni ostali du`ni iznos 663,05 KM i to prvotu`ena Topi} [efika kao korisnik kredita a ostali tu`eni kao njeni jemci. Navedeno tu`itelj potkrijepljuje slijede}im dokazima: ugovorom o kreditu broj C-5400, i aneksima I i II ugovora - izjava o jemstvu, listingom kartice banke i dokumentom isplate kredita. Shodno ~emu predla`e da ovaj sud donese slijede}u presudu: Obavezuju se tu`eni da tu`itelju solidarno isplate iznos od 663,05 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev dana podno{enja tu`be pa do kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi parni~ne tro{kove, a sve u roku do 15 dana od dana prijema prepisa presude. Stru~ni saradnik Erol Husi}

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 002908 07 Mal @ivinice, 02. 02. 2012. godine OGLAS Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH br. 53/3 u daljem tekstu ZPP-a) tu`enom se dostavlja presuda. Op}inski sud u @ivinicama po sudiji Kuki} Enveri, u pravnoj stvari tu`itelja JZU Univerzitetski Klini~ki centar Tuzla, protiv tu`enog Biberovi} Mehmeda iz @ivinica, Topli~ka bb, radi duga, v.s. 181,00 KM, van ro~i{ta za glavnu raspravu dana 27. 12. 2011. godine, donio je PRESUDU zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja JZU Univerzitetski Klini~ki centar Tuzla, pa se oba-

vezuje tu`eni Biberovi} Mehmed iz @ivinica, da tu`itelju isplati dug u iznosu od 181,00 KM sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a ra~una, pa do dana isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 170,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijepisa presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku od osam dana, ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje ili od dana kada je za to saznao. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja, ne mo`e se tra`iti povrat. Sudija Kuki} Envera Napomena: Dostava presude se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 002596 08 Mal Dana: 09. 02. 2012. godine Op}inski sud u Biha}u, stru~ni saradnik Erol Husi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD za osiguranje Camelija Biha}, ul. 5 Korpusa br. 5, protiv tu`enog Abaz Semira sada nepozntog prebivali{ta, radi isplate na ime regresa, vrijednost spora 420,00 KM, u toku pripremanja glavne rasprave, na temelju odredbe ~l. 348 st. 3. ZPP-a, dana 09. 02. 2012. godine objavljuje: OGLAS o dostavljanju tu`be na obvezni odgovor tu`enom. Tu`ba tu`itelja dostavlja se tu`enom na odgovor. Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana od dana izvr{ene dostave dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu (~l. 70 st. 1. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a du`an je navesti i ostale podatke koje u skladu s ~l. 334 ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge zbog kojih tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|ivanje tih ~injenica, te pravni osnov za svoje navode (~l. 71 ZPP-a). Ako tu`eni u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijet presudu zbog propu{tanja (~l. 182 ZPP-a), ukoliko postoje zakonski uvjeti za istu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu, a pod uvjetima iz ~l. 74 ZPP. Ako je odgovor na tu`bu nerazumljiv ili nepotpun, sud }e postupiti u skladu sa ~l. 336 ZPP-a. U slu~aju da tu`eni promjeni adresu du`an je u smislu ~lana 352 ZPP-a, o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom }e snositi posljedice u skladu sa Zakonom. Dostava tu`be smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SADR@AJ TU@BE: U tu`bi tu`itelj navodi da je dana 15. 10. 2007. godine do{lo do saobra}ajne nezgode u kojoj je u~estvovao tu`eni, a da je do iste do{lo isklju~ivom krivicom tu`enog koji je tom prilikom upravljao motornim vozilom pod uticajem alkohola. Navedeno tu`itelj potkrijepljuje slijede}im dokazima: priznanjem tu`enog, uvidom u zapisnik o izvr{enom uvi|aju saobra}ajne nezgode, uvidom u sporazum o vansudskom poravnanju od 06. 12. 2007. godine, uplatnicom od 11. 12. 2007. godine. Shodno ~emu predla`e da ovaj sud donese slijede}u presudu: Obavezuju se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 420,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 11. 12. 2007. godine pa do kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi parni~ne tro{kove, a sve u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude. Stru~ni saradnik Erol Husi}

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Posavski Kanton Op}inski sud u Ora{ju Broj: 25 0 Mal 023760 10 Mal Dana, 23. 05. 2011. godine OGLAS Op}inski sud u Ora{ju, po sucu Zoranu Mikuli}, odlu~uju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, opskrba elektri~nom energijom podru~je sjever, protiv tu`enog Esada Suba{i} iz Od`aka, ulica 14. Aprila bb, radi isplate v.p.s. 1.308,96 KM, izvan ro~i{ta, dana 23. 05. 2011. godine, donio je PRESUDU zbog propu{tanja Obvezuje se tu`eni Esad Suba{i} iz Od`aka, ulica 14. Aprila bb, da tu`itelju JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, opskrba elektri~nom energijom podru~je sjever isplati ukupan iznos glavnog duga na ime isporu~ene elektri~ne energije u iznosu od 1.308,96 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev{i od 30. 09. 2010. godine, pa do dana kona~ne isplate, te da tu`itelju nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 75,00 KM, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovome sudu sukladno odredbama Zakona o parni~nom postupku. Sudac Zoran Mikuli} Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~lanak 348. stavak 4. ZPP-a FBiH).

26

Petak, 9. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

O^EKIVANI JACK-POT ZA 10. KOLO TV BINGA 1.560.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 01. VANREDNO KOLO TV BINGA ODR@ANO DANA 07.03.2012.godine
82 80 14 90 78 75 50 88 51 42 65 17 48 44 26 60 40 69 07 22 33 77 15 53 71 66 41 09 08 38 49 29 63

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO 33 (JACK-POT) . . . . . . . . . . . . . . . . .NIJE IZVU^EN SA 10 POGODAKA ( 2 REDA ) DOBITAKA: 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.469,50 KM SA 5 POGODAKA ( 1 RED ) DOBITAKA: 17.559 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,00 KM SA 13 POGODAKA ( BEZ 2 REDA ) DOBITAKA: 8 DOBITAK 2 SISTEMSKA LISTI]A JACK POT ZA 01. VANREDNO KOLO . . . .1.646.046,80 KM UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . .660.458,00 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . .396.274,80 KM FOND ZA ROBNE NAGRADE . . . . . . . .95.000,00 KM FOND ZA IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . . . . .0,00 KM FOND ZA I i II REDA . . . . . . . . . . . . .301.274,80 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . .0,00 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . .150.637,40 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . .140.637,40 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . .10.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 01. VANREDNO KOLO IGRE BINGO PLUS OD 07.03.2012.godine
IZVU^ENI BROJEVI BINGA PLUS:

5

4

5

9

2

3

ROBNO-NOV^ANE NAGRADE
AUTOMOBIL GOLF VI
1. TE[ANJ ZASTUPNIK: 00238 0930266 505-1629040-68 2. MOSTAR ZASTUPNIK: 00733 1110201 506-1924434-65 3. TUZLA ZASTUPNIK: 00625 0910227 505-1412851-41

GARANTOVANI JACK POT ZA 10. KOLO IGRE BING0 PLUS 50.000,00 KM
U 1. VANREDNOM KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165.114,50 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99.068,70 KM FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 ( 22.931,48 + JP 11.397,88 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34.329,36 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76.137,22 KM

TURISTI^KO PUTOVANJE
1. SARAJEVO ZASTUPNIK: 00763 1120900 506-0941972-40

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO PLUS 6 DOBITAKA:.........................................................................................................NEMA FOND DOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT BINGO PLUS 5 DOBITAKA: BINGO PLUS 4 DOBITAKA: BINGO PLUS 3 DOBITAKA: 2......................................................................................................................................................4.299,70 KM 32..........................................................................................................................................................806,20 KM 299..........................................................................................................................................................100,00 KM

NOV^ANE NAGRADE 5.000,00 KM
1. ILID@A ZASTUPNIK: 00715 1110399 505-1532063-82 2. MOSTAR ZASTUPNIK: 00275 1110061 505-1523866-26 3. SARAJEVO ZASTUPNIK: 00763 1120023 506-0938516-12

NOV^ANE NAGRADE 3.000,00 KM + POKLON
1. TUZLA ZASTUPNIK: 00644 1060156 505-3162454-21 2. KLADANJ ZASTUPNK: 00162 1130170 505-0064526-27 3. BREZA ZASTUPNIK: 00122 1130051 505-1838829-42

BINGO PLUS 2 DOBITAKA: 2.960.............................................................................................................................................................4,00 KM

Vi{e o igrama na sre}u koje prire|uje Lutrija BiH mo`ete saznati na www. lutrijabih.ba gdje, tako|e, mo`ete provjeriti i eventualne dobitke. LUTRIJA BiH SARAJEVO 08. 03. 2012.godine

oglasi

Dnevni avaz

petak, 9. mart/o`ujak 2012.

27

28

Petak, 9. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI Broj: 18 0 Mal 005969 10 Mal Bosanska Krupa, 10. 02. 2012. godine OP]INSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI, sudija Sadeta Velad`i}, u pravnoj stvari tu`ioca DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Biha}, Bosanska 5, 77000 Biha} protiv tu`enog Salki} Alije, 505. Vite{ke brigade bb, 77240 Bosanska Krupa radi isplate duga, vs. 354,85 KM, na osnovu ~lana 182. ZPP donio je dana 10. 02. 2012. godine slijede}u:

na iznos od 80,40 KM, po~ev od 25. 06. 2009. godine do dana uplate, na iznos od 8,65 KM, po~ev od 25. 07. 2009. godine do dana uplate, na iznos od 50,65 KM, po~ev od 25. 08. 2009. godine do dana uplate, na iznos od 12,65 KM, po~ev od 25. 09. 2009. godine do dana uplate, na iznos od 12,65 KM, po~ev od 25. 10. 2009. godine do dana uplate, na iznos od 189,85 KM, po~ev od 25. 11. 2009. godine do dana uplate, kao i tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 26,60 KM, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudne naplate. Sudija: Velad`i} Sadeta PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od prestanka razloga za propu{tanje odnosno dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje ovo na osnovu ~lana 183. ZPP-a, u vezi sa ~lanom 329. ZPP-a.

U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo:

GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA
ZA PERIOD 01. 01. - 31. 12. 2011. god.
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica: - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora - ~lanovi Uprave Privredno dru{tvo „Igman“ dd Konjic 88400 Konjic, Ul. Donje Polje br. 42 Telefon 036/726-276 fax 036/726-831 Haris Alispahi}, predsjednik Suad Golubi}, ~lan Ekrem ^agalj, ~lan \ahid Muratbegovi}, direktor Bernadin Alagi}, izvr{ni direktor za marketing [a}ir Heri}, izvr{ni direktor za proizvodnju Miroslav [ain, izvr{ni direktor za kontrolu

zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni Salki} Alija iz Bosanske Krupe, da tu`itelju DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Biha}, plati dug u iznosu od 354,85 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveze, do dana isplate, kako slijedi:

PRESUDU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 077721 07 I Sarajevo, 28. 02. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Mirna Pej~inovi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA; ulica Mar{ala Tita 34, protiv izvr{enika D`afer Kumbara, Lepeni~ka 101, Ilid`a, Munib Dervi{evi}, Nusreta [i{i}a broj 6, Sarajevo i Senad Hara~i}, Viso~kih brigada 6, Visoko, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje:

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 15. 06. 2007. godine na osnovu mjenice od 22. 12. 2004. godine serijskog broja AF 0948059, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 5.234,57 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 17. 03. 2006. godine te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 157,00 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom i prodajom pokretnih stvari Kumbara D`afera, Muniba Dervi{evi}a i Hara~i} Senada. Sudija Mirna Pej~inovi} Pouka: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena 578.906 dionica nominalna vrijednost dionice 17,97 KM 51.0000% - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira-dionica Vlada FBiH IF „BONUS“ Sarajevo 23.2879% emitenta s pravom glasa IF „BOSFIN“ Sarajevo 21.0165% vlasnici i ~lanovi uprave i nadzornog odbora i postotak vlasni{tva u emitentu III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) upisani a neupla}eni kapital 24.054.507 g) Stalna sredstva 26.004.061 h) Teku}a sredstva i) Gubitak iznad visine kapitala 50.058.568 j) Ukupna aktiva PASIVA 8.842.437 f) Kapital 10.402.941 g) Upisani osnovni kapital 6.547.676=1.041.674+5.506.002 h) Dugoro~ne obaveze i dugoro~na rezervisanja 34.668.455=31.368.824+3.299.631 i) Kratkoro~ne obaveze i pasivna vremenska razgrani~enja 50.058.568 j) Ukupna pasiva Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: 31.422.734 f) Prihodi 33.060.432 g) Rashodi -1.637.698 h) Dobitak/gubitak prije poreza i) Porez na dobit -1.637.698 j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o finansijskim izvje{tajima

„Recom“ d.o.o. Mostar, Lacina bb, 88000 Mostar Finansijski izvje{taji nisu revidirani

oglasi

Dnevni avaz

petak, 9. mart/o`ujak 2012.

29

Ukratko

!
URimu jeuhapšen Mitar Marjanović, jedan od “mozgova” kriminalne organizacije “Pink panter”, koja je postala poznata po spektakularnim krađama luksuznih zlatara širom svijeta. Marjanović je uhapšen zbog nepažnje dvojice pomagača koji su u opljačkanoj zlatari ostavili kesu s otiscima prstiju kao i lisice kojima su vezali proda-

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

C>KI

7D=FšA ’=’ H=@EL=?= =J=
vačice, javila je ANSA. Oni su opljačkali zlataru “Roberto Koin” u centru Rima 1. februara usred dana, odnijevši robu u vrijednosti od milion i po eura. Lopovi su došli lijepo odjeveni, glumeći kupce, a Marjanović je napolju čuvao stražu. Oni tokom pljačke nisu nosili rukavice niti maske na licu. Marjanović je uhapšen

Odali ga otisci prstiju

u stanu na periferiji Rima, u kome je boravio. Italijanski mediji pišu da su članovi organizacije “Pink panter” bivši vojnici vojske Srbije i Crne Gore specijalizirani za spektakularne krađe u luksuznim zlatarama širom svijeta. Oni su za 10 godina aktivnosti opljačakli robu u ukupnoj vrijednosti od približno 200 miliona eura.

Kairo

5KđAA =JELEIJE=

UNIŠTENJE Svjetski mediji porede stradanja u
Hamnei: Realno spoznavanje stvari

U Kairu je jučer počelo novo suđenje grupi od 43 člana nevladinih organizacija, među kojima je i troje Srba, pod optužbom da su se bavili zabranjenim aktivnostima i ilegalno primali novac iz inozemstva. Sudski postupak doveo jedo krizeu odnosima između SAD i njihovog bliskog saveznika Egipta.

)=J=D 0=AE FDL=E >=K
Netanjahu i dalje spominje vojnu prijetnju
Svjetske sile istaknule su u posebnom saopćenju da predstojeći razgovori s Iranom o spornom nuklearnom programu moraju biti “ozbiljni, bez ikakvih uvjetovanja i iranskog nuklearnog programa. - Ovakve izjave su dobre i odražavaju realno spoznavanje stvari - izjavio je Hamnei, prenose iranski mediji.

U iščekivanju pregovora s Iranom

w

Narko-karteli

w

Otkrivene tri tajne grobnice Meksička policija pro-

našla je 16 tijela u tri tajne grobnice u okolini Montereja, industrijskog grada u kojem je zabilježen porast nasilja vezanog za obračune narko-kartela, prenosi AP. Grobovi su pronađeni na jednom napuštenom ranču. Za sada nije naveden identitet nađenih.

Srbija

Dinar slabi inDinar slabi uprkos

Sjedinjene Države ponudile su usavršeno oružje Izraelu u zamjenu za obećanje da neće napasti iranska nuklearna postrojenja ove godine, piše jučer izraelski list “Maariv”. Pozivajući se na neimenovane zapadne diplomate i obavještajne izvore, list navodi da je tokom
trebali bi donijeti konkretne rezultate”. U zajedničkom saopćenju Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), SAD-a, Kine, Rusije, Francuske, Britanije i Njemačke Iran je ponovo pozvan da omogući međunarodnim promatračima obilazak vojnih postrojenja, gdje se radi na razvoju nuklearnog oružja. Jučer je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei pozdravio zalaganjeameričkog predsjednika Baraka Obame (Barack) za diplomatiju, a ne rat u rješavanju pitanja

5), FK@E KI=LHšA HKžA 1H=AK

posjete Netanjahua Vašingtonu američka administracija ponudila da snabdije Izrael bombama razaračima bunkera i avionima za punjenje koji prelaze veliku razdaljinu. U zamjenu bi Izrael trebao pristati odložiti mogući napad na Iran do 2013., poslije novembarskih izbora u SAD-u.

tervencijama Narodne banke Srbije (NBS), objavljeno je jučer. Centralna banka je radi ublažavanja prekomjerne dnevne oscilacije kursa od početka 2012. na međubankarskom deviznom tržištu prodala 208,5 miliona eura.

Uprkos mjerama

Veći javni dug Slovenije Javni dug Slovenije

nastavio je rasti tokom 2011. godine, a malo je vjerovatno da će se ove godine smanjiti uprkos naporima nove vlade da obuzda potrošnju. Prema preliminarnim podacima Vlade u Ljubljani, javni dug je 2011. porastao na 47,4 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP), ili 16,8 milijardi eura, sa 37,9 posto BDP-a iz 2010. godine, prenosi AFP. Radi poređenja, 2007. je javni dug Slovenije iznosio samo 23,4 posto BDP-a ili 8,1 milijardu eura.

Ovo je jedna od rijetkih prilika u kojima je ajatolah Hamnei hvalio jednog američkog lidera. Ipak, izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je da ne misli da je rat s Iranom neizbježan, ali se založio za kredibilnu vojnu prijetnju. On je u intervjuu za “Fox News” kazao da smatra da Iranci “mogu prevariti Zapad”. Netanjahu dodaje da je jedini način na koji sankcije mogu djelovati “ako ih prati jasna vojna opcija, za koju Iranci vjeruju da će biti primijenjena protiv njih”.

w

1J=E= F=žA 5H>EE = FKJK = -7

Šefica Ureda UN-a za humanitarna pitanja Valeri Amos (Valerie), koja je ušla u centralni sirijski grad Homs, izjavila je da je taj grad “potpuno uništen”.

0I ’FH 5HA>HAE
obići bilo koji dio zemlje. - Dijelovi Homsa koje je Amos vidjela potpuno su uništeni. Homs djeluje kao grad koji je potpuno zatvoren i napušten - navela je portparol Amos. Članovi humanitarnog tima rekli su da je većina stanovnika ove četvrti, poprišta žestokih sukoba režimskih snaga i anti-

w

w

Paljba i pucnjava
Amos je u Homs ušla zajedno s timom sirijskog Crvenog polumjeseca, a kasnije je navela da su se tokom njene posjete čule paljba i pucnjava. Njoj nije bilo omogućeno da uđe u područja koja još drže opozicione snage, iako joj je ministar vanjskih poslova Sirije rekao da može

Predstavnici vlada Srbije i Italije potpisali su jučer, na drugom političko-privrednom samitu Srbija - Italija, nekoliko međudržavnih sporazuma. Potpisan je i Memorandum o razumijevanju između ministarstava vanjskih poslova o saradnji u oblasti evropskih integracija, kojim se Italija obavezala da će Beogradu pružiti svu moguću ekspertsku podršku na putu ka EU i da će se zauzeti za što skorije otpočinjanje pregovora o pristupanju Srbije EU. U tom dokumentu navodi se da će programi saradnje biti provedeni sredstvima iz pretpristupne pomoći EU.

Vođa sirijske opozicije Burhan Galiun pozdravio je jučer ostavku zamjenika ministra energetike Abda Husameldina i rekao da očekuje da i drugi zvaničnici vlade i političari krenu njegovim putem. Husameldin je na Yo- 

EEIJ=H FIJ= F>KAE

uTubeu objavio da je podnio ostavku i pridružio se pobunjenicima i tako je postao prvi visoki civilni zvaničnik koji je napustio predsjednika Bašara el-Asada od izbijanja pobune protiv njegovog režima.

C>KI

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

!
ako ne znaju da to nije dozvoljeno. Zakonu se usprotivio i republikanski kandidat za predsjedničku nominaciju Ron Pol (Paul). Nakon usvajanja ovog zakona Njut Gingrič (Newt Gingrich), koji se, također, bori za predsjedničku nominaciju Republikanske stranke, dobio je zaštitu tajne službe.

Ukratko

Američki Kongres usvojio je prijedlog zakona kojim se ograničava pravo građana na demonstracije i proteste u blizini mjesta gdje se tada nalazi neki državni zvaničnik, što je liberalna javnost u SAD ocijenila kao kršenje ljudskih prava. Prema zakonskom prijedlogu koji je glatko prošao u Kongresu i sada se čeka potpis predsjednika 

L=EčEK IA A IEA LEž@=JE
Baraka Obame (Barack) da bi stupio na snagu, zabranjeno je doći na skup na kome govori neki vladin zvaničnik i negodovati ili zviždati. Republikanski kongresmen iz Mičigena Džastin Amaš (Justin Amash) smatra da je zakon restriktivan i da će, prema njemu, biti odgovorni građani koji uđu u zgradu ili prostor gdje se nalazi štićena osoba, čak i

Upozorenje na kršenje ljudskih prava

Nikola Sarkozi

Sanader i Ježić jučer u sudnici 

@=E = ECK>EpredsjedFrancuski

sirijskom gradu s agresijom na BiH 

AžEćFHE=@=A ’LHJE’5==@AHLL=?
Nije, kaže, mogao odbiti najvažniju osobu
Na jučerašnjem suđenju bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu, kojem se, prema objedinjenoj optužnici, sudi za ratno profiterstvo i primanje deset miliona eura mita od mađarske kompanije MOL da bi ona preuzela upravljačka prava u INA-i, krunski svjedok optužbe, biznismen i vlasnik kompanije “Dioki” Robert Ježić potvrdio je da su preko računa njegovih kompanija išle pare od mita. U svom iskazu Ježić je naveo da su se upoznali 2001. godine u HDZ-u i da su od 2009. postali veoma bliski. Te godine Sanader je tražio da mu učini uslugu, odnosno da mu preko njegove kompanije omogući organizaciju prijema 10 miliona eura od MOL-a za savjetničke usluge. Pristao je, kako je rekao, ne razmišljajući o posljedicama te odluke, jer je Sanader tada bio najvažnija osoba u Hrvatskoj i nije ga mogao odbiti. Ježić je kazao da je tek iz medija saznao pozadinu novca kojim je baratao, iako je u međuvremenu nekoliko puta bio u društvu bivšeg premijera i MOL-ovog čelnika Žolta Hernadija, koji je, prema optužnici, podmitio Sanadera. Sanader je prigovorio na istinitost iskaza.

Suđenje bivšem premijeru

AžEL=L=’ ?K
Baš kao i u Srebrenici, ni u Homsu humanitarci nemaju pristup, nema novinara, odrasli muškarci i dječaci se razdvajaju od žena koje svjedoče o odvođenju muškaraca u kamionima i njihovim ubistvima
- U oba slučaja radi se o neuspjehu međunarodne zajednice. Pada mi na pamet masakr koji je izvršio Hafez el-Asad nad sunitskim oponentima u Hami 1982., Sadamov masakr nad protivnicima šiitima i Kurdima 1991. Naravno, Srebrenica i sada Homs. Dok je Gadafijeva vojska napredovala ka Bengaziju, Zapad je brzo reagirao, sada nema takve žurbe - piše Fisk. režimskih pobunjenika, otišla i uputila se ka oblastima u kojima može dobiti pomoć, prenosi AFP. Svjetski mediji posljednjih dana upoređuju Homs sa Srebrenicom tokom agresije na BiH. Robert Fisk je za londonski “Independent” napisao da, baš kao i u Srebrenici, ni u Homsu humanitarci nemaju pristup, nema novinara, odrasli muškarci i dječaci se razdvajaju od žena koje svjedoče o odvođenju muškaraca u kamionima i njihovim ubistvima. 

=LEšALAHL=IKFHKCE

Detalji iz Bin Ladenovog života

Kuća u kojoj je ubijen šef El-Kaide

Masovna ubistva
On za “Independent” ističe da je “avet” Srebrenice

obišao našu planetu brže nego što smo to shvatili. Duhovi velike brzine čije su sjenke natkrile zatvore u Libiji, a onda sirijske gradove. Ili su možda ovi duhovi iz Hame “posjetili” Srebrenicu prije njenog pada 1995. Masovna ubistva su neka vrsta točka koji se okreće. Sada ih vidite, sada ne. Nakon toga svi postavljamo pitanje “zašto”. Kako smo dopustili da se to desi? U Hami, možda 10 hiljada. U Srebrenici, više od osam hiljada. U Homsu? kaže se u tekstu.

Agencija AP objavila je jučer izvještaj umirovljenog pakistanskog vojnog oficira Šaukata Kadira (Shaukat) koji je imao uvid u transkripte pakistanske obavještajne službe s ispitivanja Bin Ladenove najmlađe i njemu omiljene supruge Amal, ali i plemenskih vođa i ekstremista povezanih s El- Kaidom. Kadir je bio iznenađen time što kuća u kojoj se krio Bin Laden nije imala nikakvo osiguranje, nije bilo ni alarma ni tajnih prolaza. Izgledao je mnogo starije, što potvrđuje sumnje da je imao medicinskih problema.

Njegova žena Amal rekla je u svojem svjedočenju da je od 2005. živjela s Bin Ladenom na zadnjim katu trokatne vile u Abbotabadu, gdje su ga, ubili američki vojnici 2. marta 2011. Također tvrdi da je u vili živjelo 28 ljudi, uključujući Bin Ladena, tri njegove supruge, osmero djece i petoro unučadi. Ona je bila osoba koja je najviše vremena provodila s njim, jer je u nju imao povjerenja. Svi članovi Bin Ladenove obitelji koji su otkriveni s njim i dalje su u pritvoru u Pakistanu.

w

w

w

w

nik Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) izjavio je da će napustiti politiku izgubi li na predsjedničkim izborima 22. aprila i 6. maja. - Ne stavljam se u tu perspektivu, ali ću se baviti nečim drugim u slučaju poraza - kazao je Sarkozi. Prema istraživanjima javnog mnijenja, Sarkozi zaostaje za svojim rivalom, socijalistom Fransoaom Olandom (Francois Hollande).

Sud odlučio

Oslobođen Milošević je i Marko Milošević

pravomoćno oslobođen odgovornosti za prebijanje nekadašnjih pripadnika organizacije Otpor iz Požarevca 2. maja 2000. godine. Presudom Apelacionog suda od 3. februara, koja je dostavljena požarevačkim otporašima, odbijena je njihova žalba na presudu kojom su Marko Milošević i njegovi prijatelji oslobođeni svih optužbi zbog zastarijevanja procesa. Oštećeni će se žaliti Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Podgorica

Pretučena novinarka Novinarka podgoričk-

og dnevnog lista “Vijesti” Olivera Lakić pretučena je ispred svog stana.Kako je saopćeno iz redakcije tog lista, nepoznati muškarac prišao je novinarki ispred ulaza zgrade i nanio joj više udaraca pesnicom u glavu. Lakić je napadnuta sleđa, dok je otvarala vrata ulaza. Ona je prošle godine napisala seriju tekstova o proizvodnji cigareta s lažnim etiketama, zbog čega joj je prijećeno.

NATO traži

Izvinite se zbog Libije
Rusija je zatražila da se NATO izvini zbog civilnih žrtava tokom pobune u Libiji i optužila je libijsku vladu za podršku centru za obuku sirijskih pobunjenika, na šta su SAD i Libija oštro reagirali. Taj verbalni sukob jedan je u nizu pokazatelja podjele u međunarodnoj zajednici u odnosu prema događajima na Bliskom istoku, a posebno Siriji.

32

petak, 9. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi 

KJKH=

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

!!

RAZGOVOR Istaknuta glumica Nada Đurevska na velikom platnu 

>C BE= *>A AčEć= ECK>E= KCK K FHA@IJ=LE
Iako sam više žena u godinama, bila sam spremna da se žrtvujem i radim istovremeno oba projekta, ali u pozorištu su našli alternaciju Snimanje u Mostaru 27. marta

Žiga: Sve radim iz mašte

(Foto: S. Saletović)

Nada Đurevska, uz Bogdana Diklića, glavni je akter novog filma reditelja Bobe Jelčića, čije će snimanje započeti 27. marta u Mostaru, gdje je naša velika glumica posljednji put snimala prije rata TV seriju “Aleksa Šantić”. Legendarna glumica, zbog angažmana u ovom projektu, morala je odustati od uloge u novoj predstavi Dine Mustafića “...Kad bi ovo bio film...”, koju je protekli mjesec pripremala u Narodnom pozorištu Sarajevo. Kako saznajemo, umjesto nje, lik Majke igrat ćesrbijanska glumica Ljiljana Dragutinović. Odluku Narodnog pozorišta da odustane glumica je prihvatila iako je, kaže, bila spremna da se žrtvuje.

5L= AFJ= A K H=@K = A K E=C=K
Pred posjetiocima brojne grafike
Izložba grafika akademskog slikara Avde Žige otvorena je preksinoć u sarajevskoj galeriji “Preporod”u okviru Festivala “Sarajevska zima”. Pred brojnih posjetiocima našle su se grafike iza kojih stoji duhovna, znalačka i senzibilna umjetnička individualnost. Žigina djela obišla su cijeli svijet. Dobitnik je brojnih nagrada, a nakon dužeg perioda priredio je i izložbu u Sarajevu. - Volim raditi grafiku, i sva ljepota je zapravo u radu, a ne u izlaganju. Ništa nije crtano rukom, radovi su odštampani. Sve radim iz mašte. Kad počnem raditi, to traje, ako stanem, gotovo je - kaže Žiga. M. Ču.

Izložba Avde Žige u “Preporodu”

Najbolje rješenje
- Ja sam više žena u godinama, ali bila sam spremna na sve moguće napore. Dan putovati, dan snimati, jedan biti na predstavi, čak ostati samo u predstavi, ali drugi su smatrali da je ova filmska uloga plus ne samo za mene nego za bh. kinematografiju. Možda je ovo zaista najbolje rješenje. Možda sudbina. Vidjet ćemo na premijeri predstave 13. aprila - kaže Đurevska. Glumica ističeda sevelike i lijepe uloge, kakva je bila
Đurevska: S Diklićem sarađivala 1979. godine u filmu “Bife Titanik”

uloga Majke u Mustafićevoj predstavi, dobiju možda dva puta u životu. Posebno je bila obradovana pozivom da učestvuje u ovom projektu, jer već tri godine u Kući na Obali igra samo u starim predstavama, bez ijedne premijere. - Film će se snimati i završiti, a predstava ostaje. Ostala mi je još koja godina do penzije, možda mi se više i ne

ponudi da radim neku novu predstavu. U isto vrijeme sam dobila sve, dvije uloge. To je isto k'o da se snijeg sruči na vas - kaže Đurevska. Zbog filma Bobe Jelčića, Mostarca koji već godinama gradi uspješnu karijeru u Zagrebu, Đurevska je u nekoliko navrata putovala u Hrvatsku, gdje su održane pripreme.

5E=A K IJ=HK E Č=FEE
Kako saznajemo, na pripremama za film u Zagrebu, osim Diklića i Đurevske, bili su Sadžida Šetić, Selma Alispahić, Slaven Knezović... Jednu od glavnih uloga možda zaigra i Nermin Tulić. Film će se snimati uglavnom u

Studiozan čovjek
Jelčićevfilmski projektjoš ima radni naslov “Odbrana i zaštita” i priča je o Hrvatu Slavku, njegovim strahu i nesigurnosti, i o dilemi koja ga razdire - da li predratnom prijatelju, muslimanu, otići na sahranu ili ne 15godina po završetku rata u Mostaru, koji je podijeljen na dvije obale. Đurevska igra Slavkovu su-

Mostaru, a samo neke od scena u Čapljini. Film se radi u koprodukciji BiH i Hrvatske, produkciju potpisuje producentska kuća “Spiritus Movens” iz Zagreba, dok je manjinski producent “Kadar” iz Širokog Brijega.

prugu Milu i cijela priča je, ističe glumica, na nivou psihološkog mapiranja lika. - Bobo je studiozan čovjek i ne donosi prebrzo odluke, pa ni o naslovu filma. Dugo se dvoumio, skoro godinu birao glumačku podjelu. Sretna sam što je moj filmski partner Bogdan Diklić, s kojim sam posljednji put sarađivala 1979. godine u TV filmu “Bife Titanik”, koji smo snimali u Travniku. Bili smo veoma mladi. Sad je nekako saradnja još ljepša. Tada smo imali jednu ili dvije scene, ovdje imamo cijeli film.Zajedno dijelimo sudbinu, i prošlost i sadašnjost, za budućnost ne znamo. Svi su prekrasniivoljela bihdatako i ostane - naglašava glumica. S. ALAGIĆ-ALETIĆ

Udruženje za afirmaciju kulture i umjetnosti “Zvono” pokrenulo je projekt “Prva samostalna izložba”, tokom kojeg će u 2012. godini u kafe-galeriji “Zvono” biti održane četiri samostalne izložbe mladih umjetnika iz Sarajeva uz saradnju s mladim historičarima umjetnosti. Prvi umjetnici koji su odabrani su Saša Džino uz saradnju s historičarkom umjetnosti Elmom Hodžić. Naredni konkurs, šansa za nove mlade umjetnike, bit će u maju. Džino će izložiti radove iz ciklusa “Psihoana- 

@=>H=E 5=š= ,žE E -= 0@žEć

”Prva samostalna izložba” u Zvonu

Džino: Poimanje snova

litičko poimanje snova kroz lični likovni izraz”. M. Ču.

Hrvatsko audiovizualno vijeće HAVC donijelo je odluku o raspodjeli sredstava za Javni poziv kojim se dodjeljuju sredstva za poticanje audiovizuelnog stvaralaštva. Među 261 prijavljenim projektom 37 ih je bilo u kategoriji dugometražnog dokumentarnog filma, a među devet izabranih je i “Balkan Fiction” bh. reditelja Dženana Medanovića. - Dugo je trajala pretprodukcija i potraga za novcem. Konkurs za HAVC raspisan je prošle godine, a tek sada je objavljen. Srećom, dobili smo 

= BE >D HA@EJA= ,žA== A@=LEć= AKH=

Sredstva Hrvatskog audiovizualnog vijeća HAVC

Medanović: Priprema “Balkan Fiction”

22.000 eura, koja su zapravo potencijalna sredstva. Producent filma je “Kaskader” iz Zagreba, a glavni motiv je nikad odigrana utakmica između Dinama i Crvene zvezde 13. maja 1990. godine, kada je došlo do sukoba navijača, što su čak i strani mediji protumačili kao početak rata u BiH - kaže Medanović. Njegov cilj je danađe po petnavijača Crvene zvezde i Dinama te da kroz njihovu priču dokaže da je laž da je utakmica bila uvod u rat. Glavne uloge u filmu imat će novinari Dejan Kožul i Boris Dežulović. M. Ču.

!"
w
Otac je mijenjao pelenu dječaku od godinu i po, dobio je infarkt te je pao na dijete, ostao na mjestu mrtav i pri tome tijelom ugušio sina. Tragedija se dogodila u mjestu pored Verone. Emilio Cimini (38) patio je od pretilosti i težio je 130 kilograma. Sve se odvijalo pred očima njegove druge dvojice sinova u dobi od pet i sedam godina. Susjedi su čuli čudnu buku iz kuće i pozvonili su na vrata. Dječaci su im otvorili, ali su bili preplašeni i zapravo nisu shvatili šta se dogodilo.

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012. 

EI

IMOVINA Magazin “Forbes” objavio listu najbogatijih 

= JHK =HI 5E I= $' EE=H@E @=H=
Na drugom i trećem mjestu našli su se Amerikanci Bil Gejts i Voren Bafet, s bogatstvima koja iznose 61 i 44 milijarde dolara
kshire Hathaway”. Na ovogodišnjoj “Forbesovoj” listi milijardera našlo se njih čak 1.226, što je najveći broj u povijesti. Na četvrto mjesto smjestio se vlasnik proizvođača luksuzne robe LVMH, Francuz Bernar Arno (Bernard Arnault), s 41 milijardom dolara, a slijede ga Španac Amancio Ortega, Amerikanac Leri Elison (Larry Ellison), Brazilac Eike Batista, Šveđanin Stefan Person (Persson), Li Ka-šing iz Hong Konga, a 10. mjesto zauzeo je Nijemac Karl Albreht (Albrecht). Najviše milijardera, čak njih 425, i ove godine dolazi iz SAD, dok se na drugo mjesto smjestila Rusija, s njih 96, a na trećem mjestu završila je Kina, s jednim manje. Najviše milijardera živi u Moskvi, a potom u Njujorku i Londonu.

Magazin “Forbes” objavio je najnoviju listu najbogatijih ljudi na svijetu na kojoj je prvo mjesto i ove godine zadržao Meksikanac Karlos Slim (Carlos), s bogatstvom koje se procjenjuje na 69 milijardi dolara. Slim je svoje bogatstvo zaradio u telekomunikacijama, 72-godišnjak je predsjednik uprave meksičke kompanije “Telmex”. Ali ne može se reći da svjetska kriza nije pogodila i njega, jer mu se bogatstvo za jednu godinu smanjilo za pet milijardi eura zbogpada vrijednosti dionicatelekomunikacijske firme “America Movil”, koje nose više od polovine cijelog Slimovog imetka. Na drugom ffi trećem mjestu našli su se Amerikanci Bil Gejts (Bill Gates) i Voren Bafet (Warren Buffet), s bogatstvima koja iznose 61 i 44 milijarde dolara. Gejts je

Slim: Novac zaradio u telekomunikacijama

svoje milijarde stekao najviše osnivanjem “Microsof- 

L=@H=J IJ== $ DE=@= AKH=
Stan od 780 kvadratnih metara dostigao je cijenu od čak 46 miliona eura
Stan na tri nivoa u najprestižnijem dijelu Pariza, u 16. arondismanu, s površinom od 780 kvadratnih metara, dostigao je rekordnu cijenu od 46 miliona eura. Kvadratni metar ovog luksuznog stana košta 60.000 eura, a to je do sada najskuplji tripleks u Parizu namijenjen stranim kupcima. Stan se nalazi u zgradi izgrađenoj 1933. godine i ukrašen je gotovo u cjelini pozlaćenim ornamentima. Ulaz u stan je na šestom spratu, na kojem se nalazi ogroman salon, radna soba, dvije prateće prostorije i kuhinje, a na sljedećem nivou su četiri sobe, odakle se pruža jedinstven pogled kao na dlanu na francusku prijestonicu. Na posljednjem nivou je sportska sala i terasa s verandom od 315 kvadratnih metara.

Rekordna cijena nekretnine u Parizu

w

,>E EB=HJ E KCKšE IE= 7>E >H=J= >C >ELšA žAA

Nijemac Zigfrid L. (Siegfried, 55) ubio je svog brata i tijelo stavio u bačvu punu vina. Pred sudom je zločin priznao te je rekao da je brata Horsta L. (58) ubio jer mu je 30 godina od života radio pakao. Sudu je ispričao kako je Horst spavao s njegovom bivšom ženom i to je sve gledao njegov sin. Dodao je i kako ga je brat ponižavao, izdao i bio ljubomoran na njega. Sud je Zigfrida osudio na deset godina i šest mjeseci zatvora.

ta”, dok je Bafet vlasnik investicijske kompanije “Ber-

oglasi

Dnevni avaz

petak, 9. mart/o`ujak 2012.

35

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK EKONOMSKI FAKULTET
Postdiplomski studij

O B A V J E [ T E NJ E
Na Ekonomskom fakultetu u Travniku, u utorak, 10. aprila 2012. godine u 13:00 h, odr`at }e se javna odbrana magistarskog rada, kandidata Omera Pinji}a, na temu: „MENAD@MENT STOMATOLO[KO LIJE^NI^KIH USLUGA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE“ Magistarski rad se mo`e pogledati u biblioteci Fakulteta. Pristup odbrani je slobodan. Slu`ba za nastavu

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI BROJ: 32 0 Ps 004568 11 Ps 3 Tuzla, 02. 02. 2012. godine U skladu sa ~lanom 348. st. 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku Op}inski sud u Tuzli OBJAVLJUJE Dostavljanje tu`be tu`ioca „BADEL 1862“ DD Sarajevo, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a br. 45, zastupano po punomo}niku Kadi} Sulejmanu, advokatu iz Sarajeva tu`enom „RAPA BAU INVEST“ DOO Mostar, ul. Ante Star~evi}a br. 17, zastupano po zakonskom zastupniku Azari} Alenu iz Mostara, ul. Ante Star~evi}a br. 17. Dana 24. 11. 2009. g. tu`ilac je ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`enog, radi duga u iznosu od 24.757,12 KM. U tu`bi je naveo da su tu`ilac i tu`eni ostvarili poslovni odnos prema kojem je tu`ilac tu`enom isporu~io robu, a koju je tu`eni uredno primio. Tu`ilac je nekoliko puta opominjao tu`enog da isplati predmetni dug, ali isti nikada nije izmirio svoje dugovanje, tako da ukupni dug tu`enog prema tu`iocu iznosi 24.757,12 KM U tu`bi je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana prijema ovog dopisa uz napomenu da pismeni odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno ozna~enje suda broj predmeta, pun naziv i adresu za pravna lica, procesne prigovore, decidno izja{njenje da li se tu`beni zahtjev priznaje ili osporava u kom slu~aju je potrebno navesti razloge zbog kojih se isti osporava i ~injenice na kojima se navodi zasnivaju. Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od strane odgovornog lica ili zak. zastupnika, odnosno ovla{tenog punomo}nika. Upozorava se tu`eni da }e u slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu snositi posljedice propisane ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku. Dostava tu`be tu`enom smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Simi} Radmila
8376-tt

!$
Na pomolu novi holivudski par

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

IDM >E

!%

Hartnet: Spojili ih zajednički prijatelji

)=@= 5ABHE@E ,žš0=HJAJ =A@
Prema pisanju američkih medija, Amanda Sejfrid (Seyfried) i Džoš Hartnet (Josh Hartnett) navodno su novi holivudski par. Romansa 26-godišnje glumice i njenog 33-godišnjeg glumačkog kolege traje, navodno, još od januara, a spojili su ih zajednički prijatelji. Veza za sada nije ozbiljna nego mladi par, jednostavno, uživa u zajedničkom druženju.

KONCERTI Nastup popularnog pjevača na Trgu mladih u Brčkom

,žELEćFAL=="#

Topal prijem u Brčkom znači mi mnogo zato što smo mi, umjetnici, ti koji povezuju ljude i u najtežim situacijama

Svejnpul: Trenutno uživa u Parizu

Sejfrid: Romansa traje od januara

Sjajan nastup popularnog pjevača

(Foto: M. N. Dragičević)

Koncertu prisustvovalo nekoliko hiljada fanova

Sarajevski rok bend “Erogene zone”, koji je osnovan davne 1992. godine, održao je u posljednje vrijeme nekoliko nastupa iako grupa već godinama nije diskografski aktivna. U utorak, 13. marta, nastupat će u klubu “The Pub” na Malti, a kako ističe frontmen Almas Smajlović, nije riječ o ponovnom okupljanju benda. - Klub u kojem sviramo, slavi dvije godine postojanja

5LEH=K I= = FHE=JAA
i tim povodom, s obzirom na to da su nam vlasnici prijatelji, nastupit ćemo i za njihov drugi rođendan, jer je za prvi bilo veoma lijepo, mnogo ljudi je ostalo vani. Znači, zabava je internog karaktera, samo za prijatelje, a što se tiče benda, nemam ništa da kažemo. Nema ništa konkretno i značajno što bi se moglo istaći - izjavio je Smajlović. Ad. K.

Sarajevski bend “Erogene zone”

U povodu obilježavanja Dana Brčko Distrikta, preksinoć je na Trgu mladih u ovom gradu nastupio Haris Džinović. Koncertu je prisustvovalo nekoliko hiljada njegovih fanova, ali ne samo iz Brčkog i BiH nego i iz susjednih ze-

malja. U publici je vladala sjajna atmosfera, koju je inicirao sam Džinović odličnim nastupom, za koji su općinske vlasti izdvojile 45.000 KM. Prije koncerta, u zgradi Vijećnice održao je dužu pres-konferenciju, na kojoj

je izrazio zadovoljstvo zbog toplog prijema u Brčkom. - To mi znači mnogo iz prostog razloga, zato što smo mi, umjetnici, ti koji nekako povezuju ljude i u najtežim situacijama. To je nama teško, ali i slatko breme - kazao je Džinović.

Ovom prilikom potvrdio je i informaciju da bi volio snimiti pjesme koje je napisao prije tridesetak godina, a koje su otpjevali drugi pjevači. - Dosta sam komotan i lijen čovjek kada je to u pitanju, ali sramota je da sam to-

kom svih ovih godina napravio tako malo muzike. Već 30 godina razmišljam da napravim album sevdalinki za svoj groš pa možda i nađem nekakvu komercijalnu varijantu - otkriva Džinović. E. R.

Modna kuća “Victoria's Secret” svakog proljeća lansira novu kolekciju intimnog veša, koja je namijenjena isključivo budućim nevjestama, a zaštitno lice je ovog puta Kendis Svejnpul (Candice Swanepoel). Zavodljiva manekenka pokazala je budućim mladenkama kakav

5LAFK = IAIE =@=
veš mogu da nose ispod vjenčanice i tako dodatno pojačaju svoje samopouzdanje. Cijeli asortiman rađen je u bijeloj boji, a veš je prilagođen raznim tipovima vjenčanica, počevši od klasičnih haljina koje prate liniju tijela preko korzet-haljina

Nova kolekcija intimnog veša

do nešto provokativnijih mini. Inače, Kendis je trenutno na Sedmici mode u Parizu, gdje uživa u revijama. - Pariz je najbolji grad za šoping. Divna torta na partiju poslije revije “Lanvin” napisala je oduševljena Kendis na svom profilu na Twitteru.

-HAE= >JEH= 2AIK -LHLEEA
Smajlović: Zabava internog karaktera

Zbog sukoba s domaćinom

Buduća zgodna majka Džesika Simpson (Jessica) pokazala je koliko je ushićena dok iščekuje rođenje svog prvog djeteta pa se potpuno gola slikala za naslovnicu magazina “Elle”. Pjevačica se potrudila da pokrije sve što je potrebno, jer je, kako je izjavila, željela umjetničku, a ne vulgarnu fotografiju. U intervjuu, Džesika je otkrila da ona i njen vjerenik Erik Džonson (Eric Johnson) očekuju devojčicu. - Mnogo ću se naljutiti ukoliko me bude pitala da joj kupim patike “najke” umjesto cipela “lobutin” izjavila je pjevačica.

,žAIE= C= = =ILE?E ’-A=’
Simpson i Džonson: Očekuju djevojčicu Sestre Olsen: Kao djevojčice postale svjetski popularne Sand: Razočaran odlukom

Buduća majka pozirala trudna

Armin Muzaferija danas u 10 sati u salonu namještaja “Urban” na Ciglanama promovirat će spot za pjesmu “S tobom bez tebe”, za koju on s Dženitom Parić potpisuje tekst, a muzika je djelo Amila Loje. - Spot sam radio s “Gotivom”, na čelu sa Murisom Beglerovićem. Promociju sam predvidio kao doručak i lijepo druženje sa pripadnicima medija - kaže Muzaferija te dodaje da će se prisutnima, pored njega, obratiti ekipa koja je realizirala spot, kao i sponzori. D. Z. 

K=BAHE= FHLEH= LE IFJ

Videoklip za pjesmu “S tobom bez tebe”

Muzaferija u spotu za novu pjesmu

Ermenija neće učestvovati na ovogodišnjem takmičenju za Pjesmu Evrovizije zbog višegodišnjeg sukoba sa zemljom domaćinom. U sukobu između Azerbejdžana i Ermenije zbog regiona Nagorno Karabah devedesetih godina poginulo je skoro 30.000 ljudi. - Ermenija je odlučila da odbije učešće na Eurosongu u prijestonici Azerbejdžana Bakuu - rekao je za AFP direktor Ermenske nacionalne televizije Gagik Bunijatijan.

Izvršni supervizor Eurosonga Jon Ola Sand naveo je na sajtu Evropske radiodifuzne unije (EBU), koja organizira Eurosong, da su “iskreno razočarani odlukom ermenskog javnog emitera da se ta zemlja povuče s ovogodišnjeg takmičenja”. Podsjećamo, Bosnu i Hercegovinu će ove godine na Eurosongu predstavljati sarajevska pjevačica Maya Sar s kompozicijom “Korake ti znam”. H. P.

Lijepe blizanke Ešli (Ashley) i Meri Kejt Olsen (Mary Kate) odlučile su da se više neće baviti glumom. Postale su svjetski popularne kao jednogodišnje djevojčice, kada su počele angažman u “Punoj kući”. Serija ih je proslavila, ali i uvukla u svijet stalnih snimanja 

AHE AJ E -šE IA FL=čA IA E CKA
zbog čega nisu imale normalno djetinjstvo. Sve je to dovelo do toga da je Ešli odlučila da se više neće baviti tim poslom. Posljednji film 25-godišnja djevojka snimila je 2004., a otkrila je i da, uprkos tome, voli Holivud. - Radile smo punom pa-

Blizanke nisu imale normalno djetinjstvo

rom do 18. godine. Tada smo odlučile uzeti predah i razmisliti o tome šta dalje. Nije da želim izbivati iz Holivuda, jer mi je super način na koji funkcionira, kao i ljudi koji ga čine, ali ako se budem ičim u Holivudu bavila, onda to više neće biti gluma - rekla je Ešli.

Svift: Oporavlja se od raskida

Mlada pjevačica Tejlor Svift (Taylor Swift) fotografisala se za naslovnu stranicu “Voguea” u odjeći koju je dizajnirao njen kolega Kanje Vest (Kanye West). Pjevačica i reper posvađali su se 2009. godine, kada je Vest prekinuo njen govor na dodjeli MTV-jevih nagrada, tvrdeći da je priznanje za najbolji spot

2EH== = ’8CKA’ K HA=?E== =A= 8AIJ=

Tejlor Svift se pomirila s reperom

trebala osvojiti Bijonse (Beyonce). Izgleda da su Svift i Vest zakopali ratne sjekire. Kantri-pop zvijezda pozirala je za naslovnicu februarskog “Voguea” obučena u kreaciju svog kolege. U intervjuu koji je dala za popularni magazin, Tejlor je otkrila da je trenutno sama i da se oporavlja od raskida.

38

Petak, 9. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

603/12 08.03.2012 god.

oglasi

Dnevni avaz

petak, 9. mart/o`ujak 2012.

39

RASPISUJE OGLAS ZA PRIJEM
1. KOMERCIJALISTE U SLU@BI MARKETINGA TELEVIZIJE - više izvršilaca Obaveze komercijalista sastoje se iskljuèivo od prodaje marketinškog prostora u programu Televizije Alfa, te praæenja realizacije ugovorenih poslova i naplate.

RASPISUJE OGLAS ZA PRIJEM
1. NOVINARA - PREZENTERA u redakciji informativnog programa Televizije Alfa - više izvršilaca 2. NOVINARA - VODITELJA u redakciji revijalnog, odnosno, zabavno-muzièkog programa Televizije Alfa - više izvršilaca 3. NOVINARA - PREZENTERA (KOMENTATORA) u redakciji sportskog programa Televizije Alfa - više izvršilaca Ako se upravo vi prepoznajete u nekoj od tra`enih pozicija na našoj televiziji, ako ste spremni za timski i dinamièan rad, za uèenje i sticanje novih iskustava, ako ste ambiciozni i `eljni napredovanja, javite nam se. Prijave slati na e-mail desk@tvalfa.ba ili adresu Televizija Alfa, D`emala Bijediæa 185, 71000 Sarajevo. Više informacija mo`ete dobiti na kontakt telefon 033-789-205 u vremenu od 9 do 16 sati. OGLAS OSTAJE OTVOREN DO POPUNE RADNIH MJESTA

Prijave slati na e-mail desk@tvalfa.ba ili adresu Televizija Alfa, D`emala Bijediæa 185, 71000 Sarajevo Više informacija mo`ete dobiti na kontakt telefon 033-789-205 u vremenu od 9 do 16 sati.

OGLAS OSTAJE OTVOREN DO POPUNE RADNIH MJESTA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 015067 09 Mal Biha}, 16. 02. 2012. godine Op}inski sud u Biha}u, sudac Vasvija Kulenovi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Biha}, protiv tu`ene Fazli} Ivanke iz Biha}a, ul. Ozimice 1 P+12/2, radi isplate, vsp. 134,15 KM, van ro~i{ta, dana 16. 02. 2012. godine donio je slijede}u PRESUDU zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena isplatiti tu`itelju na ime neispla}enog duga za izvr{enu uslugu iznos od 134,15 KM sa zakonskom, zateznom kamatom po~ev od dana dospje}a obaveza, do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 41,80 KM, po~ev od dana 25. 01. 2009. godine do isplate,

- na iznos od 37,05 KM, po~ev od dana 25. 02. 2009. godine do isplate, - na iznos od 36,30 KM, po~ev od dana 25. 03. 2009. godine do isplate, - na iznos od 9,50 KM, po~ev od dana 25. 04. 2009. godine do isplate, - na iznos od 9,50 KM po~ev od dana 25. 05. 2009. godine do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 110,05 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Dostava se smatra obavljena protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`ena mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, sukladno ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Sudac Vasvija Kulenovi}

40

Petak, 9. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

ILA=@=H

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

"

Tačno Netačno
Nije ime? 1dobilapoznato kako je Venecuela Hradčani su jedan od simbola 2Praga? “Romancero” je naziv 3španskih romansi? za zbirku 1. NETAČNO

ZDRAVLJE Opasnosti koje vrebaju iz vašeg limenog ljubimca

Najnoviji podaci američke agencije koja se bavi zaštitom okoliša “Ecology Center” pokazali su da se u najsvježijem modelu vašeg limenog ljubimca skriva najmanje 275 hemikalija. Riječ je o sredstvima protiv zapaljenja na bazi broma, koja su povezana s rakom štitnjače, poteškoćama s učenjem i problemima s plodnošću ili pak o polivinil hloridu, hemikaliji povezanoj s problemima jetre, bubrega i plodnosti. Ove hemikalije isparavaju iz volana, sjedišta, rukohvata ili ploče, a ako se udišu u velikim količinama, mogu biti otrovne i negativno utjecati na zdravlje. ”Ecology Center” svake godine analizira hemijski 

EHEI LC =KJ>E= A JHL=
Podaci američke agencije “Ecology Center” pokazali su da se u najsvježijem modelu automobila skriva najmanje 275 hemikalija
sastav hemikalija koje isparavaju iz novih automobila, a među 200 ovogodišnjih modela najgore ocjene dobili su “mitsubishi outlander sport” iz 2011. godine i “shrysler 200 SC”iste generacije. Primjera radi, “mitsubishi” je imao hemikalije koje se koriste protiv zapaljenja na bazi broma i antimona u sjedištima, kožne presvlake tretirane hromom ili olovno punjenje sjedišta. S obzirom na to da ove hemikalije nisu regulirane, potrošači nisu ni svjesni opasnosti s kojima su suočeni. Naše testiranje ima namjeru otkriti te opasnosti i ohrabriti proizvođače da koriste sigurnije alternative, izjavio je Džef Gerhart (Jeff Gearhart).

Amerigo Vespuči dao ime Venecueli
Ne može se reći da nije poznato kako je Venecuela dobila ime. Tako ju je nazvao italijanski moreplovac Amerigo Vespuči (Amerigo Vespucci) koji je, ploveći pod španskom i portugalskom zastavom, stigao do obale Brazila i Hondurasa te do lagune Marakaibo (Maracaibo), koju je nazvao Venecuela (Mala Venecija). Vespuči je rođen u italijanskom gradu Firenci. Godine 1492. dospio je u Španiju. Tamo se počeo baviti brodovima i putovati na njima kao istraživač. Pod portugalskom zastavom dospio je do Amerike, čije je običaje počeo opisivati. Mnogi smatraju da je Kristofer Kolumbo umro ubijeđen da je Amerika zapravo dio Azije, a da je Amerigo zapravo prvi koji je to porekao. Za svog života napisao je nekoliko pisama koja opisuju običaje domorodaca i postao poznat po tome. Amerika je dobila ime po njemu jer su kartografi zanemarili Kolumba. Rođen je 9. marta 1451., a umro 22. februara 1512. godine.

Hemikalije su povezane s rakom štitnjače i drugim bolestima

Rezultati najnovijeg istraživanja provedenog među ame- Mladi se ričkim studentima pokazali su izlažu da pretjerano SMS-anje može ozbiljnom dovesti do bolova u vratu i ra- riziku menima. - SMS-anje današnjoj generaciji mladih u dobi od 18. do 21. godine života čini ono što su godine ispred kompjutera učinile starijim odraslim osobama. Vjerovali ili ne, mladi se zbog pretjeranog SMS-anja izlažu riziku od ozbiljnih ozljeda i bolova. Rezultati našeg istraživanja vrlo su slični simptomima koje viđamo kod uredskih zaposlenika koji veći dio radnog vijeka provode za kompjuterom - pojašnjavaju naučnici. Trenutna proučavanja osoba koje dugo sjede za kompjuterom pokazuju da su pojedine sklone pojavi sindroma karpalnog tunela, burzitisa i tendonitisa.

55=AAšJAJ=LH=J

Rezultati nove studije

Spec
Djeca koja hrču ili imaju druge poteškoće s disanjem u snu imaju 40-100 posto veće izglede za poremećaje poput hiperaktivnosti, sugerira istraživanje provedeno u SAD-u. Zaključci utemeljeni na podacima prikupljenim od oko 11.000 djece mlađe od sedam godina ukazuju na mogućnost da poteškoće sa snom kao što je hrkanje mogu imati negativan utjecaj na mozak koji se razvija.

2. TAČNO

Prema posljednjem istraživanju povezanosti konzumiranja marihuane i rada metabolizma, naučnici su došli do zaključka da bi u budućnosti idealna pilula za mršavljenje bila upravo ona od marihuane. Naime, hemijski spojevi koji se stvaraju u mozgu direktno utječu na ljudski metabolizam,

2EK= = Hš=LAA @ =HEDK=A

Naučnici tvrde

Hradčani - jedan od simbola Praga
Hradčani su jedan od simbola Praga, stara gradska jezgra na zapadnoj strani rijeke Vltave koja dominira gradom. Njegov arhitektonski i urbanistički sklop čine reprezentativne građevine kao što su bivši dvorac, sjedište kraljeva Bohemije (sagrađen 1310. godine, poslije nadograđivan), danas su u njemu razni uredi i zvanična rezidencija češkog predsjednika i drugi objekti. Između dvorca i Vltave nalazi se Mala Strana, četvrt baroknih palača, također jedan od simbola i kulturna znamenitost Praga.

tačnije na to koliko brzo naše tijelo sagorijeva kalorije. Iako su pokusi za sada napravljeni samo na laboratorijskim miševima, rezultati istraživanja pokazali su da su hormoni i hemijski spojevi koje tijelo proizvodi za ubrzavanje metabolizma slični aktivnim hemijskim spojevima u marihuani.

ISTRO[ENOST USLJED DUGOTRAJNE UPOTREBE [PANSKA GLUMICA VIKTORIJA

IME LISTI] OD ARGENTINSKOG BRA[NA ZA TENISERA KOLA^E, OBLATA NA SLICI

GLUMAC ROBINS

RIZAH ODMILJA

ZMAJEVI, NEMANI

JOD

LJETOPISI, GODI[NJACI

GLUMAC OLIVIJE

ORANJE

SLAVNI KOMPOZITOR BED@IH

AFGANISTANSKI GERILAC

3. TAČNO

UTVR\ENA KOLI^INA RADA I SL. GRA\EVIN. MATERIJAL VRSTA PTICE ATLETI^AR LUIS PRISTA[E ELEJSKE FIL. [KOLE ST. MJERA ZA TE@iNU MUZI^AR REDING SLAVONSKI BROD NABUSITO, NADMENO NEUTRON 1000 KILOGRAMA NJEMA^KA GLUMAC BANDERAS O.J. JEDINICA ZA MJER. ZVUKA ESTONCI KRA]E

Romancero - naziv za zbirku romansi
Romancero je naziv za zbirku španskih romansi proizašlih iz epsko-lirske narodne poezije i u početku prenošenih usmenom predajom. Najstariji romanceri potječu iz druge polovine 15. stoljeća, a njihovi autori su nepoznati. U romancerima su romanse sakupljene u antologije ili su grupirane oko jedne teme. Iz 16. stoljeća nekoliko njih je sačuvano, a od druge polovine ovog stoljeća zbirke su redovno potpisivane tako da se vidi da romanse pišu ili prerađuju učeni pjesnici. Opsežni romancero general objavljen je u dvije sveske 1602. i 1604. godine.

VLASNIK (skr.)

MADA, PREMDA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA ISPRIKA, BOS, SPA, RASKOLI, KARTER, ALEM, ODAR, ESTI, I, RA, PETROVI], ALEKSANDAR, KANOA, AERAT 2819

DEZOKSIRIBONUKLEINSKI ACID

PREZIME TENISERA NA SLICI

42

Petak, 9. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 9. mart/o`ujak 2012.

43

Psorijaza -Priroda je najbolji lijeku tretmanu napredak
Sve ve}i broj negativnih utjecaja na ko`u izvana uzrokuje te`a ko`na oboljenja. Psorijaza, atopijski dermatitis (ekcem), alergije, akne i druge promjene na ko`i sve su ~e{}a oboljenja izazvana nepravilnom prehranom, kori{tenjem sinteti~kih sredstava za higijenu, infekcijama i stresom . Veliki uspjeh u tretiranju ovih oboljenja pokazuje krema Bioeliksir Dermio. Ova 100% prirodna krema pokazala je izvanredne rezultate i kod te`ih slu~ajeva razli~itih ko`nih oboljenja. Kremu mogu koristiti i djeca, kod koje se naj~e{}e javlja atopijski dermatitis. Ve}ina korisnika kreme izjavila je da su s ovom kremom do sada postigli najbolje rezultate. I.Mio~ ~iji je sin uspje{no koristio kremu za psorijazu zadovoljan je terapijom:“ 10 dana poslije kori{tenja kreme potpuno je nestalo crvenilo i perutanje. To je bilo veliko olak{anje kada mi je sin koji je u pubertetu nakon dugo godina rekao da je pro{ao prvi dan kada nije mislio na svoju bolest.“ Psorijaza je kroni~na bolest koja se manifestira crvenim mrljama popra}enim ljuskavim dijelovima, a u te`im slu~ajevima i ko`nim zadebljanjima. Osnovne komponente Bioeliksir Dermio kreme su hajdu~ka trava , neven i gavez. Svaka od komponenti ciljano

djeluje na uzro~nike oboljenja a hidratacijom i regeneracijom dubinskih slojeva ko`e uspje{no sanira o{te}enja. Krema ima certifikate Ministarstva zdravlja Srbije, Hrvatske i FBiH. Poduze}e Biogrupa d.o.o. je dio regionalne grupacije koja proizvodi i distribuira kremu. Direktorica poduze}a Amela Numi} isti~e zadovoljstvo korisnika:“ Imamo dosta korisnika u skandinavskim zemljama gdje su ko`ne bolesti najizra`enije. Ljudi zovu i tra`e kremu po preporukama onih koji su je ve} koristili.“Krema Bioeliksir Dermio mo`e se kupiti u boljim apotekama ili direktnom narud`bom telefonom. U Sarajevu se krema mo`e kupiti i u Al-Hana apotekama.

Besplatni telefon za informacije iz BiH je 0 800 800 17 a web adresa je www.bioeliksir.ba M. D. A.

44 Petak 9. mart/o`ujak 2012. Dnevni avaz 48 

Golf 1.9 tdi 1999., plava boja, 2 vrata, alarm, klima, Kiseljak, 8.300 KM. Tel. 061 256 538 0903dogl2 Golf 2 u dobrom voz stanju, god. 1987., cijena 2.200 KM. Žena vlasnik 15 god. Tel. 061 623 715 Golf 2, 1.6 dizel, 1988. god. Tek registrovan, 4 vrata, tamno plave boje, fixno 2.500 KM. Tel. 061 538 382 Golf 3, 1.4, 93. god. reg. do januara 2013. u odličnom stanju, centralna brava, alarm, MP3. Cijena 3.900. Tel. 061 744 112 Golf 4 1.9 tdi 2001 god. Klima, abs, esp, servo, 4 airbaga, električni paket, board kompjuter, uvoz, više vozila na stanju cijene od 7.500 do 10.500 KM. Tel. 061 833 257 Golf 4, 1.9 tdi, 74 kw, karavan, zelena metalik boja, ful oprema, tek uvezen i registrovan 2002. g., nove gume, ekstra stanje, 9.950. Tel. 063 894 638 Golf 4, karavan, 1.9 tdi, crveno i, 2006. god, reg do 21. 07. 2012. Klima, airbag, zeder, komplet zimskih guma sa felgama. Tel. 061 212 829 Golf IV 1.9 TDI, 110 ks, metalik crvena, kraj 2001., reg do 13. 11. 2012., full oprema, 197.000 km. Cijena po dogovoru. Tel. 061 156 126 Golf IV 1.9 TDI, 110ks, metalik crvena, kraj 2001., reg. do 13. 11. 2012., full oprema, 197.000 km. Cijena po dogovoru. Tel. 061 745 982 Golf tri dizel, 4.500 KM. Tel. 061 255 806 Kadet suza dizel 89. god. Reg. do 14. 3. 2012., u dobrom stanju, 600 KM. Tel. 061 549 127 Laguna 1.9 dci, 2005., expression, servisna, nove gume, kupljena nova u Sarajevu, prešla 95 hkm, siva, reg 7/12., dig klima, 12.300 KM. Tel. 061 256 538 Mazda 2 proizvedena 8. 2003. dizel 1.4 dci, mini ven potrošnja po papirima na100 km grad 5.4 l otvoreni put 3.5 l, registrovan, 8 guma, 11.600 KM bez ulaganja. Tel. 033 541 897 Megane 2003. Bordo met, 2 vrata, benzin, ful, extra, klima, reg do 9/12., veliki s, 7.700. Tel. 061 256 538 Mercedes 300D, 1985. god 124 tipa, siv, bez marke ulaganja, 190.000 km. Tri fabrička ključa, reg. do. 23. 10. 2012., Sarajevo, cijena 5.800 KM. Tel. 061 512 738 Mercedes c 220 cdi, kraj 2004., modificirani, avantgard, full oprema, kao nov. Cijena fix 25.000. Tel. 062 399 608 Mercedes e 220 cdi avantgarde 2007. modifikovani model, full oprema, automatik tiptronik, registrovan, full kasko, 36.500 KM. Hitno. Tel. 061 435 734 Omega 2.0 plin reg, Uno 1.3 a 87 reg, Tojota starlet 1.0b reg, moguća zamjena. Tel. 063 459 893 Opel astra 1,7 dti 2003. 5 vrata, klimatronic, ksenoni, pranje farova i druga oprema. Svi servisi urađeni. Ekstra stanje. Tel. 062 334 499 Pasat 6, 1.9 TDi, 2005. godina, ful oprema, registrovan, sivi metalik. Može zamjena za VW golf 5 ili 6. Tel. 061 181 953 Pasat karavan 1.9 Tdi plava boja ful oprema koža navigacija... Tek uvezen sve plaćeno do registracije. Tel. 061 208 150 Passat 2006. godina, 2.0 tdi. Highline oprema, crom paket, tempomat, board computer, komande na volanu, 4x el. podizači stakala, 20.400 KM. Tel. 061 190 020 Pežo 307 hdi, 2007. god., u odličnom stanju, prešao 140.000 km original, cijena po dog. Tel. 061 404 343 Polo 1.4 dizel, 94. god, crna boja, registrovan do 4. mjeseca. Cijena 2.200. Tel. 063 360 114 Renault megane 1.4, 16v, 1999. g., 95 ks, 151.500 km. Servo, abs, el. prozori i retrovizori, alu - felge, maglenke, registr. do 10/2012. Tel. 061 616 752 Renault megane 1.5 dci, 2008. godina, troje vrata, bijela boja. Prešao 158.000. Cijena do registracije 10.300 KM. Tel. 061 516 416 Seat ibiza 2001., 1.9 tdi, 5 vrata, met siva, hudini zaštita, daljinsko, alu 15ke, klima, itd. Tel. 061 906 964 Škoda fabia 1.9 tdi, 2000. god, 7.500 KM; Fabia 1.9 sdi 7.300 KM, 2001. god; Oktavia 1.9 tdi, 2001., 9.700, uvoz. Tel. 061 205 098 Škoda felicia karavan 1,6 benzin 97. god. Reg. do 26. 10. 2012. god. Cijena 3.000 KM. Tel. 062 115 002 Škoda octavia 1.9 TDI, godina 2004., kupljen i servisiran u Asi, prva ruka, garažirana, metalik crna, servisna knjiga, bez ulaganja. Tel. 061 745 982 

Škoda octavia tour 1.9 TDI, 90 KS, 12. 2009., tek registrovana, prešla 18.500 km, cijena 19.800 KM. Tel. 061 101 899 Škoda oktavija 1,9 tdi druga ruka garažirana avgust 2000. g., prešla 170.000 km po dogovoru. Tel. 061 174 145 Toyota rav 4, benzinac, Amerikanac, plava metalik, 2008. godina, 29.900 KM. Tel. 061 795 449 Volvo s 40 stranac, na njemačkim tablama, 1.8 benzin, full oprema, cijena 1.500 KM. Tel. 061 554 351 VW vento, 1.9 sdi, 1997. god, prešao 227.000, registrovan do 4. 2012., urađen veliki i mali servis, 4 nove gume m s, vozilo u dobrom stanju, 7.000 KM. Tel. 061 274 852 

Alipašino, jednoiposoban fino opremljen 300 KM, Hrasno - Trg Heroja, jednosoban, 350 KM, Čobanija, jednoiposoban moderan, etažno, LCD, 500 KM. Tel. 062 677 488 Centar, kod Katedrale izdajem lijepo namješten stan. Tel. 061 480 445 Č. Vila dvosoban namješten 330 KM, centar kod zgrade Vlade dvosoban lijepo namješten 500 KM, Marin Dvor eksluziva 90 m/2, 700 KM. Tel. 061 522 190 Dvoiposoban polunamješten stan na Vojničkom polju. Tel. 061 337 500 Dvosoban namješten stan, sa centralnim grijanjem, Hrasno. Tel. 061 712 737 Dvosoban stan studenticama ili bračnom paru na Jezeru, kod Pionirske doline, 150 KM po osobi, sve režije odvojene. Tel. 033 222 282, 061 429 442 Garsonjeru izdajem namještenu, plinsko grijanje, Hotonj - Vogošća. Tel. 033 481 399 Garsonjeru lijepo adaptiranu, namještenu (21 m2). Ulica Čobanija broj 9, kod Fakulteta političkih nauka. Cijena 450 KM. Tel. 061 204 049 Grbavica dvoiposoban lijepo namješten stan u zgradi sa liftom, 500 KM. Tel. 062 621 622 Grbavica, izdajem jedoiposoban namješten stan kod Kapućina 300 KM plus režije. Tel. 065 786 020 Grbavica, izdajem na duži period potpuno namješten dvioposoban stan. Centralno grijanje, sigurnosna vrata, garaža po potrebi. Tel. 062 615 062, 062 546 245 Ilidža stanove, 50 m2, 60 m2, 67 m2, 70 m2, 47 m2, od 250 do 650 KM. Tel. 061 288 939 Jednoiposoban stan na Alipašinom Polju, kod RTV doma. Tel. 061 156 340 Jednosoban namješten stan na Pofalićima kod plavog granapa (kablovska, internet). Tel. 063 997 519 Jednosoban namješten stan studenticama i zaposlenim ženama na Kobiljoj Glavi na pošti. Tel. 061 598 190 Jednosoban namješten stan veoma povoljno, Gornja Breka 61. Tel. 062 213 696 Jednosoban namješten stan, plinsko grijanje, prvi sprat, na Višnjiku. Cijena 350 KM. Tel. 061 172 852 Jednosoban stan grijanje telefon poseban ulaz na Aneksu cijena po dogovoru. Tel. 033 616 496 Jednosoban stan u zgradi, Otes Ilidža. Tel. 062 280 679 Jednosoban, namješten stan, centralno, blizu Baščaršije. Tel. 033 531 366 i 062 105 335 Kuća 100 m2, četiri sobe u Nedžarićima, 300 KM plus struja i voda. Tel. 061 369 386 Kuću na Skenderiji, kompletno adaptirana i luksuzno namještena, 2.200 KM mjesečno plus režije. Tel. 061 510 964 Kuću na Tranzitu, iznad Drvenije. Kuća je namještena i useljiva. Samo ozbiljne ponude. Tel. 061 064 873 Kuću u Rajlovcu - Zabrđe za stanovanje novo gradnja. Tel. 061 708 617 M. Dvor, Tešanjska, 4-soban, namješten, garaža u zgradi, 1.100 KM. Tel. 061 510 964 Namješten dvosoban stan, cent grijanje, pri kuća, parking, TV kab, ul. B. Nušića, 300 KM, Nedžarići. Tel. 062 766 025 Namješten sprat u kući - momcima. Kuhinja, trpez. i kablovska. Jednokr. sobe 105 KM, iznad FDS-a, R. Fehima Spahe. Tel. 066 003 937 Namješten stan 45 m. kvadratnih cent. grijanje iznad Skenderije. Tel. 033 666 764 Namješten stan u Nedžarićima. Tel. 061 221 706 Namješten stan, poseban ulaz, lok Podhrastovi. Tel. 033 232 138 Namješten, stan u privatnoj kući, naselje Bare Šip. Tel. 033 485 861 Namještenu garsonjeru ženskoj osobi na Kovačima Baščaršija. Tel. 061 511 102 Namještenu sobu u ul. Asima Ferhatovića 18. Tel. 061 106 584 Nenamješten, trosoban stan, zaseban ulaz u privatnoj kući u Vogošći. Tel. 033 432 351 Potpuno namješten stan na Socijalnom, kod Merkatora, ulica Igmanska na drugom spratu. Tel. 066 544 876 

Potpuno namješten stan u B. Potoku kod Elektrotehničke škole, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301 Prazan renoviran stan, I sprat, Grbavica, Splitska 67. Tel. 061 147 108 Saraj Polje, trosoban potpuno namješten stan u zgradi, lift, c. grijanje, na duži period. Tel. 061 462 317 Skenderija, kod pic. Galija, dvosoban, lux. opremljen, 600 KM. Tel. 061 360 084 Skenderija, nova Tehelova zgrada, nenamješten sa garažom, 1.200 KM. Tel. 061 510 964 Sobe studenticama kod stadiona Grbavica. Tel. 061 571 525 Sobu izdajem, parno grijanje, kablovska, kuhinja, banja. Grbavica. Tel. 616 103 Sobu studentici kod Šumarskog fakulteta. Tel. 062 724 761 Sokolović K. - Izdajem trosoban namješten sa grijanje za studente i zaposlene. Tel. 062 294 556 Stan na Grbavici, privatna kuća, studenticama. Tel. 063 459 893 Stan na Grbavici, privatna kuća, studenticama. Tel. 063 459 893 Stan namješten privatna kuća studenticama ili zaposlenim ženama. Tel. 063 459 893 Stan okolica Mercatora u Novom Sarajevu. Namješten ili prazan. Tel. 062 971 484 Stan opremljen studenticama, Podhrastovi. Tel. 033 441 687 Stan polunamješten. Pijačna. Tel. 061 866 705 Stan u Buća Potoku kod samoposluge EKI. Tel. 061 222 759 Stan u centru grada, cijena povoljna. Tel. 061 504 476, 033 205 825 Stan u Hrasnici 61 m2, D. Paše Bajazidagića br. 6, cijena po dogovoru. Tel. 061 746 462 Studenticama trosoban namješten stan sa centralnim grijanjem, kod Merkura na Otoci. Tel. 061 929 192 

Č. Vila, 40m2+2 balkona /ll, jednoiposoban, lift, c.g. novija gradnja. Tel. 061 350 682 Čengic Vila dvoiposoban adaptiran 63m/2, drugi sprat, centralno 1.800 KM/m2. Tel. 061 522 190 Čengić V. 41 i 64 m2, Hrasno 53 m2, Mejtaš 49. 54 i 105 m2 i garaža. Tel. 061 375 787 Dobrinja 2, stan 28m2, terasa, cent. grijanje, plin, lift, alu prozori, može zamjena za sličan stan na A. Polju - Otoci. Cijena po dogovoru. Bez posrednika. Tel. 062 824 202 Dobrinja 3, prodajem jednosoban stan, 40 m2, suteren. Tel. 061 138 633 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Dvosoban stan 65 m2 na drugom spratu, centar Zenice. Tel. 061 690 848 Envera Šehovića 62 m2/lV, potpuno adaptiran, u odličnom stanju. Tel. 061 350 682 Ferhadija 80 m2 na 1. spratu, cijena 240.000 KM. Tel. 061 510 964 Ferhadija, stan 155 m2/I sprat, 3 mokra čvora, balkon, zatvorena lođa, kompletno gleda na Ferhadiju, odlično stanje, 3.550 KM/m2. Tel. 061 510 964 Garsonjera u centru 29 m2, sprat 4, cijena 80.000 KM. Tel. 061 359 728 Grbavica 3 soban stan 74m na 14 katu prodajem 1.500 KM/m2. Tel. 061 080 257 Grbavica 53m2/VP 1.700/m2, 72m2/X 167.000. Tel. 062 183 314 Grbavica, 61 m2, dvoiposoban stan. Tel. 061 558 932 Grbavica, dvoiposoban stan, 60m2, idealna lokacija. Tel. 061 265 514 Grbavica, ul. Grbavička (kod Kapućina), trosoban 74 m2/XIV (nije zadnji), povoljno 1.550 KM/m2. Tel. 061 510 964 Grbavica, ul. Zagrebačka, 45 m2 na I spratu. Sve je kompletno i kvalitetno adaptirano i namješteno, vlasništvo 1/1, 60.000 eura. Tel. 061 510 964 Hitno prodajem stan na Vracama 42m2 renoviran, moderno namješten, može se pogledati subota 03. 03. 2012. Tel. 062 654 746 Hrasnica, novija gradnja, trosoban stan (81 m2) + 2 balkona, etažno grijanje, u odličnom je stanju, IV sprat, 1.100 KM/m2. Tel. 061 510 964 Hrasno, stan, prodaja 43 m2, novija gradnja, 2001. god, renovirano, exlu papiri, 1/1, kupatilo, hodnik 9m2, spavaća 11m2, dnevna terpezarija, kuhinja 23,m2, 85.000 KM. Tel. 061 701 387 Ilidža novogradnja u Pejtonu, 52 m2, 2,5 soban, etažno grijanje, 1.600 KM sa PDV. Useljenje u martu. Tel. 061 559 235 Ilidža, Lužani, trosoban 69 m2, 3. sprat, extra ponuda, hitno. Tel. 061 493 323 Ilidža, prodajem stan 49 m2. Tel. 061 902 270 Istočno Sarajevo 60 m2, Dobrinja 55. 68 i 89 m2, Alipašino 78 m2. Tel. 066 488 818 Koševo, prodajem dvoiposoban stan. Tel. 061 202 497 Logavina mansarda 57 m2 + lođa, lll, u novogradnji, parking mjesto i 38 m2/l u extra stanju. Tel. 061 350 682 Marijin Dvor, kod Kluba Slovenaca, 86 m2, vis, etažno, odlično stanje, 210.000 KM. Tel. 061 510 964 Mojmilo - ul. Olimpijska, dvosoban stan (55 m2) na vis. prizemlju u odličnom stanju, 1.560 KM/m2. Tel. 061 510 964

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini

Automobili Prodaja 
Kia Rio 1.4 B kraj 2007. god. registr. do kraja 2012., kupljena u salonu, prvi vlasnik, servisna knjižica, crna metalik, u odličnom stanju. Prešla 20.000 km. Cijena 12.000 KM. Tel. 061 266 525. 8470-1tt

Potražnja 
Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. Dolazim na adresu. Tel. 062 506 775. 128-1ze 

Golf dizel 2, 1991. god., u odličnom stanju, garažiran. Tel. 033/645-550, 062 742-432. 3587-1Ndž 

PASSAT 2001. god. Plavi metalik, 74 kw, limuzina, digitalna klima, sva oprema, Bora 2001. god., siva 66 kw T.D.I., sva oprema. Auta tek uvežena. Plaćena carina i PDV. Mob. 061 241 615. 3619-1Ndž 

Kupujem auta na stranim tablama, može i neregistrovana vozila, zvati svaki dan od 11 do 23. Tel. 061 554 351 Kupujem auta svih vrsta, može i mlađe godište, kao i kombi. Tel. 061 903 336 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441 

Audi 3, benzin 1.6, avgust 2002., metalik siva, 2x airbag, klima, ABS, EPC, el. podizači, el. retrovizori, al. felge, daljinsko, alarm Cobra, Meck lock, garažiran. Tel. 061 221 891 Audi 3, benzin 1.6, avgust 2002., metalik siva, 2x airbag, klima, ABS, EPC, el. podizači, el. retrovizori, al. felge, daljinsko, alarm Cobra, Meck lock, garažiran. Tel. 061 221 891 Audi 80cc, dizel, 86. god., očuvan, 1.600 KM. Tel. 061 313 088 Audi A8 long, 4.2 motor, V8, 2001., 208.000 km, blindirano vozilo sa B6/B7 stepenom zaštite. Originalno i fabrički napravljeno bez ikakvih prepravki. Crna boja. Cijena po dogovoru. Tel. 061 782 126 Audi A8 long, 6.0 motor, W12, 2002., 218.000 km, full oprema bez ikakvih dorada. Crna boja.Cijena po dogovoru. Tel. 061 782 126 Audi A8 s-line, 2.5 tdi, 2000. god. Boja tamno plava, 17000 KM. Tel. 061 195 569 Aveo sedan 1.2, 16 v, 2011. Sva oprema, registrovan, novi automobil, cijena 13.600 KM. Tel. 061 358 229 BMW e 30 316i, 89. god, servo volan, sportska sjedišta, alu-felge, registrovan do 10/2012. Cijena 2.500 KM. Tel. 062 003 700 Citroen c 5-2.0 hdi-09.g. VW pasat 1.9 tdi-08.g. VW golf 1.9 tdi-07.g. Megan-08.g. Pežo 207, 307, 308 sw-09.g. 407-sw-08.g. Neocarinjeno - može povlastica. Tel. 061 133 050 Citroen GS 1.3 iz 1980. Tel. 061 142 418 Clio 1.5dci 2002. 3 vrata 5.990 KM. Corsa 1.7 tdi 01. god 3 vrata 5.850 KM. 206 1.6xs 03 3 vrata 6.100 KM. Bravo 1.9 td 97. god tek registrovan 3.700 KM. Tel. 062 356 923 Felicia Škoda, 1.3 B, 1999. godina, registrovana 05/2012. Cijena 2.800 KM. Tel. 061 519 369 Fiat bravo JTD 2000 godina 4200 KM. Tel. 061 443 277 Fiat punto 2002. g. 1,2 b. Četvero vrata, crvena boja, klima, el. podizači, siti volan, abs, cd-mp3, registrovan do 9 mjeseca. Hitno 5.000 KM. Tel. 061 507 984 Fiat punto, 1.1 benzin, 1998., registrovan, u odličnom stanju, nove zimske gume. Cijena 4.000 KM. Tel. 062 863 010 Fiat stilo, karavan, 2004, uvezen iz Njemačke, 110.000 km, servisna knjiga original. Tel. 061 158 345 Fićo 84. god. očuvan, garažiran, fiksno 2.000 KM, Grbavica. Tel. 061 256 782 Ford escort karavan dizel 1991. god. Tek registrovan, 2.000 KM, Sarajevo. Tel. 062 832 602 Ford fiesta1.8dizel,1999. god,4vrata. Cijena 4.300 KM. Tel. 066 138 608 Ford fiesta 1990. god. Benzin, u odličnom stanju. Tel. 061 108 221 Ford Ka, 1999. g. 1,4 b. Tek registrovan, klima, alu felge, 4.000 KM. Tel. 062 216 268 Golf 1,6 b automatik, reg bijele boje, god 87. Tel. 063 387 992

Motocikli 
Kawasaki ZR7 1999. god. uz dogovor ili zamjena za automobil. Tel. 061 171 327

Dijelovi i oprema 
Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Auto pranje ciceva i tapacirunga, neba, poda, auto bude kao nov. Tel. 061 107 285 Dvije gume M+S Bridgestone 235/60R16, 2 gume M+S Dunlop 235/70R16, 2 gume Marshal 205/70R15C, 4 gume Bridgestone 195/55R15, 4 gume Dunlop 195/65R15. Tel. 061 552 365 Fiat seicento dijelovi. Tel. 062 534 343 Kupujem mjenjač za Hyndai Santa Fe. Dizel 2x2 2002. godište. Tel. 061 455 381 Prodaja, ugradnja, remont alnasera, alternatora i ostalih el. uređaja na autu. Tel. 063 459 893 Prodajem 3 gume 14-ke, sve 60 KM. Tel. 061 242 008 Prodajem al. felge petokrake, 4 šarafa, sa gumama, cijena po dogovoru. Tel. 063 025 013 Šoferšajbe, bočna stakla, reparacija oštećenja. Ogledala zatamnjivanje. Tel. 061 413 317

Prodaja 
Prodaje se stan, nov, dvosoban, 54 m2, I sprat, naselje Buća Potok, objekat Tibra Pacific, cijena 100.000 KM. Mob. 061/157-392. N. 

Prodajem dvosoban stan 64 m2 u centru, ul. Koševo br. 10, sprat III (bivša Kralja Tomislava), cijena 2.000 KM/1m2. Mob. 065 450 114, 065 979 462. 3461-1Ndž

Stanovi Izdavanje 
Izdajem dvosoban namješten stan na duži period, Grbavica - Kovačići, priv. kuća. Tel. 062/375-782. 8378-1tt 

A. Polje, C faza, prodajem dvosoban stan 55 m2 odličnog i funkcionalnog rasporeda, u izvrsnom stanju bez potrebnih dodatnih ulaganja. Tel. 061 312 446 A. Polje, S. Frašte 78 m2/lll, Trg Solidarnosti 47 m2 + 3 m2/VII, oba u odličnom stanju. Tel. 062 183 314 Adema Buće 54. Potkrovni stan, nova zgrada 88 kvadrata s galerijom. Sve tip top, trosoban, 100.000 KM. Tel. 061 220 749 Aerodromsko naselje, Akifa Šeremeta. Prodajem dvoetažni stan, 85 m2, kvadrat 1.200 KM, papiri uredni. Vlasništvo 1/1. Hitno. Tel. 061 347 861 Bjelave, kod meteo stanice dvosoban stan 49 m2/I sprat, kompletno i kvalitetno adaptiran, etažno grijanje, 110.000 KM. Tel. 061 510 964 Breka, stan 87 m2 i garaža, kompletno adaptiran sa ugradbenom kuhinjom. Tel. 061 558 932 Centar grada Prodajem peterosoban stan. Tel. 061 202 497 Centar, prodajem stan, 27 m2. Tel. 061 359 728 

Izdajem dvosoban opremljen stan na Čengić Vili, centralno grijanje, blinda, kablovska. Tel. 061/190-713. 8447-1tt 

Hrasno - dvosoban stan, centralno grijanje, balkon, telefon, 350 KM + režije. Tel. 211-169, 061 933 025. 8511-1tt 

Izdajem namješten jednosoban stan u privatnoj kući sa centralnim grijanjem. Tel. 033/648-535, mob. 061 157 071. 8507-1tt 

Aerodromsko naselje, jednosoban namješten stan, klima, pp vrata (zvati iza 12 sati). Tel. 062 333 529

Dnevni avaz petak 9. mart/o`ujak 2012. 45 
Prodajem u Tarčinu 7 dunuma zemlje sa kućom, štalom i pomoćnim objektima. Voda, asfalt, telefon, struja, kanalizacija, papiri uredni. Tel. 061 102 699 Prodajem zemljište u Faletićima pored puta 2 100 m2. Tel. 061 100 242 Prodajem zemljište u industrijskoj zoni u Rajlovcu. Tel. 066 847 981 Radava, prodajem (2.5) dva i pol duluma zemlje za vikendicu, (4) četiri kilometra od Skenderije. Imavoda za piće i potok. Vlasnik 1/1. Tel. 061 103 080 Rajlovac, građevinsko zemljište u poslovnoj zoni, 9 dunuma, uredni papiri, izuzetno povoljno. Tel. 065 865 555 Stup, građevinsko zemljište 45.000 m2, odlična lokacija, pogodno za gradnju shoping centra. Tel. 061 172 925 Apartman sobe za noćenje, 200 m od Baščaršije. Tel. 061 131 646 Apartmani sobe za noćenje, Koševsko brdo. Tel. 063 881 306 Apartmani, namještene sobe za dnevni boravak i prenočište. Kod Vize. Tel. 061 897 866 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, garaža, internet, kablovska, cent. grijanje, 20 KM po osobi. Tel. 062 530 601 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, cen. grijanje, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Apartmansko prenočište, strogi centar (zgrada Papagajka). Cijena za jednu osobu 30 KM, za dvije osobe 50 KM. Tel. 062 124 037 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdajem apartmane, sobe za noćenje sa parkingom od 15 do 25 KM, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665 Izdajem prenočište na Baščaršiji, sobe s TV-om, cijena 20 KM. Tel. 061 267 243 Izdajem sobe za prenočište u blizini Baščaršije. Sobe imaju svoje kupatilo, internet, cablovsku, parking. Tel. 061 184 724 Makarska - apartman u centru za vikende i duže. Tel. 061 224 174 Makarska, iznajmljujemo apartmane blizu plaže - klima, TV, wireless, parking. Tel. 00385 21 616 410, 00385 99 8578 689 Nudim noćenje u apartmanu, Grbavička. Tel. 061 350 190 Prenočište na Baščaršiji, soba sa TV-om i grijanjem i kupatilom. Tel. 061 192 073

Namještaj 
Prodajem bračni krevet (bukva) 180x200 sa dušekom, 350,00 KM. Tel. 061 235 337 Prodajem modernu i funkcionalnu ugaonu garnituru sa sandukom. Ima funkciju bračnog kreveta. Tel. 061 192 209 Prodajem trosjed dvosjed na razvlačenje kao novo korišteno 3 mjeseca 650 KM. Tel. 061 788 076 Prodajem trosjed, dvosjed i fotelju tamno plave boje, cijena 250,00 KM. Tel. 061 926 836

Poslovni prostori 
IZDAJEM POSLOVNE PROSTORE NA ATRAKTIVNOJ I PROMETNOJ LOKACIJI UZ SAMU CESTU SA VELIKIM PARKINGOM, POGODNO ZA SVE NAMJENE U ULICI ALIPAŠINA (BARE). TEL. 033/212-557, MOB. 061 132 727. 8213-1tt 
Izdajem poslovni prostor na Ciglanama, 25 m2. Mob. 061/357 558. 8297-1tt 

Najpovoljnije cijene novogradnja Stup Tibra 2 stanovi od 27 do 90 m2. Tel. 063 893 739 Najpovoljnije tržišne cijene u novogradnji za useljive trosobne stanove na Stupu od 54 - 70 m2 ugrunčeni. Tel. 061 548 023 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Novogradnja StupTibra2 stanoviod 27 do 90 m2. Povoljno. Tel. 063 895 863 Novogradnja Stup Tibra 2 stanovi povoljno 27, 29, 32, 34, 44, 50, 64 m2. Tel. 061 925 409 Novogradnja Stup Tibra 2 stanovi povoljno 27, 29, 32, 34, 44, 50, 64 m2. Tel. 063 894 278 Prodajem dvoiposoban stan - potpuno renoviran M. Dvor, 3. sprat, sa komplet novim namještajem, 190.000 KM. Tel. 061 982 661 Prodajem dvosoban stan na Dobrinji prvi sprat ili izdajem. Tel. 066 138 608 Prodajem garsonjeru, potpuno renoviranu i potpuno opremljenu. Tel. 061 102 699 Prodajem jednoiposoban stan na Otoci, 49 m2, treći sprat, dva balkona. Stan se nalazi u blizini osnovne škole, obdaništa i gradskog prevoza. Tel. 061 227 459 Prodajem novu garsonjeru od 15 m2 u strogom centru Makarske. Tel. 062 053 063 Prodajem stan 27 m2, Vraca, Cijena 43.000 KM. Plin i grijanje, potpuno obnovljene instalacije dovoda i odvoda vode i kupatilo, parking. Tel. 063 415 414 Prodajem stan 44 m2 ul. Zmaja od Bosne I kat kod općine Novo Sarajevo. Tel. 061 375 787 Prodajem stan 58 m2, kompletno adaptiran, na drugom spratu, na Otesu. Tel. 061 558 932 Prodajem stan na Grbavici, 53 m2, nadogradnja, 5. sprat (nije zadnji). Ugradbena kuhinja, klima, blind, plakar, 103.000 KM. Tel. 061 265 216, 061 836 803 Prodajem stan u Sarajevu extra adaptiran parket eloksirana ugradbena kuhinja novi radijatori protuprovalna vrata sunčan parking ustakljen balkon 65 m, 110.000 KM. Tel. 062 688 971 Prodajem stan u Sarajevu, 57m2, Grbavica ul. Radnička, nova gradnja sa fasadnom ciglom, novo etažno plinsko grijanje, veliki balkon, lift, podrum. Tel. 061 202 851 Saraj Polje, dvosoban stan sa stvarima u odličnom stanju sa cen. grijanjem na V sp. (lift), 89.500 KM. Tel. 061 510 964 Stan 80 kvad. u Bihaću u porodičnoj kući sa okućnicom i poslovnim prostorom u centru. Tel. 061 806 407 Stan na Grbavici kod ambulante 57,88 m2, I sprat, centralno grijanje, dva balkona, 1.000 eura 1m2. Tel. 061 206 985 Stan na Grbavici, Zagrebačka 74 m2. Tel. 061 145 551 Stan u Bihaću 33 m2 u centru. Tel. 061 806 407 Stan u Mostaru 67 m2 sa dva balkona, komplet adaptiran, Maršala Tita 268 Luka. Tel. 063 288 954 Stan u ulici Trg sarajevske olimpijade 56 m2, prizemlje, 79.000,00 KM. Tel. 061 795 449 Švrakino, ul. Prvomajska (iza zgrade Policije), garsonjera 29 m2 na II spratu, centralno grijanje, na zgradi urađena termo fasada. Cijena 42.500 KM. Tel. 061 510 964 Travnik, Kalibunar, dvosoban stan 52 m2, potrebna adaptacija, cijena 39.000 KM. Tel. 061 234 030 Trosoban stan 78 m2, centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 993 253 Uknjižen, novoizgrađen dvosoban stan 54m2 u centru Vogošće, italijansko Vitra kupatilo, prodajem ispod cijene. Tel. 063 460 952

Potražnja 
Agencija potražuje stan manji ili dvosoban, prednost Hrasno za zaposlenog ozbiljnog klijenta. Tel. 061 142 704 Agenciji potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 925 649 Agenciji u Sarajevu, Robot, Hrasno, potrebno više nekretnina za prodaju i izdavanje. Nazovite. Expresna realizacija. Tel. 061 493 323 Bračni par nudi doživotno izdržavanje, medicinsku i finansijsku skrb starijoj osobi u zamjenu za stan. Tel. 065 925 557 Kupujem dvosoban ili trosoban stan u Sarajevu. Tel. 061 559 235 Kupujem jednoiposoban ili dvosoban stan na Novoj Breci. Tel. 061 802 613 Kupujem odgovarajući manji stan ili garsonjeru u zgradi od Otoke prema Centru po tržišnoj cijeni, isplata odmah. Tel. 062 677 488 Mi prodajemo za Vas. Agencija za nekretnine. Dolazimo lično. Tel. 061 559 235 Potreban fino opremljen stan do 60 kv. u zgradi za ozbiljan zaposlen bračni par na duži period (agencija). Tel. 061 145 853 Potreban manji stan u zgradi, lijepo opremljen za uposlenika u državnoj instituciji na duži period - Agencija. Tel. 061 145 853 Potrebni stanovi za prodaju i iznajmljivanje, za poznate klijente. Tel. 061 510 964 Tražim cimerku. Kirija 130 + režije. Centar grada. Zvati iza 10h. Tel. 061 776 890, 064 4255 036 

Kuća na Aneksu, prodaja. Tel. 061 222 141 Kuća na Čaršiji kod pošte, extra lokacija, 180 kvadrata, 3 garaže, uz glavnu cestu. 360.000 KM. Tel. 061 559 235 Kuća, ekstra lokacija i gradnja, Stari grad, Logavina 250 m + 110 m potkrovlje, kamin salon, fitness, garaže, prodaja. Tel. 063 513 525 Miševići. Prodajem ili mijenjam za stan, renoviranu kuću 9x8 m2 sa baštom 500 m2. Papiri 1/1. Tel. 061 177 563 Otes, kuća dvoetažni stan 110 m2 novogradnja 1 m2 - 800 KM. Tel. 061 837 218, 063 344 236 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2, 1/1. Tel. 061 543 234 Prodaje se kuća u centru Travnika, sa dva stana. Tel. 030 513 255 Prodajem dvije kuće u Igranima na Makarskoj rivijeri. Tel. 00385 98 9204 114 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem kuću na Čaršiji. Hitno! Povoljno. Tel. 062 157 088 Prodajem kuću na Vratniku, kod Višegradske kapije površine 249m2, stamb. prost. 70m2 sa avlijom baštom i svim priključcima, 1/1. Tel. 061 201 501 Prodajem kuću u Draževićima kod Kiseljaka. Useljiva. Svi priključci. Okućnica 800 m2. Voćnjak. Cijena na upit. Tel. 061 134 393 Prodajem kuću u Prnjavoru, Ilije Malića 11. Tel. 033 453 617 Prodajem ruševnu kuću, okućnicu i dvorište, u ulici Bentbaša 29. Može i zamjena za jednosoban stan, uz dogovor, papiri uredni. Tel. 061 642 684, 061 525 386 Prodajem staru kuću, nije useljiva, sa okućnicom u Boljakovom Potoku, ul. Smaje Šikala 54, papiri uredni. Tel. 061 365 858 Prodajem useljivu kuću na Jablaničkom jezeru, Čelebići, Konjic, ekstra lok, 10 m od jezera, 700 m okućnice, papiri 1/1, može vozilo ili traktor u račun. Tel. 066 845 174 Prodajem useljivu kuću sa pomoćnim objektom u Poriječanima kod Visokog. Tel. 061 412 538, 032 559 611 Prodajem vikendicu u Donjoj Vogošći, naselje uz samu rijeku Bosnu, odličan pogled i pristup. Cijena po dogovoru. Tel. 061 156 456 Stari Grad, ul. Kečina (kod Islamskog fakult.) kuća sa dva odvojena stana (1 i 4 soban), parcela 400 m2, garaža, etažno grijanje, vl 1/1, 550.000 KM. Tel. 061 510 964 U Žepču prodajem kuću, garažu, ljetnu kuhinju i manji voćnjak, veoma povoljno. Tel. 032 596 516, 063 199 266 Vrbanjuša devastirana kuća 60 m2, plac 135 m2, 37.000 i useljiva kuća, plac 200 m2 od toga sambenog 150 m2, 175.000. Tel. 061 350 682

Bijela tehnika 
Frižider Indesit korišten mjesec dana 200 KM, šporet struja Gorenje 110 KM, kauč bez stranica 150 KM (novo). Tel. 061 552 366 Prodajem mašinu za sušenje veša Gorenje, pod garancijom, vrlo povoljno. Tel. 061 397 225 Veš mašina Zanusi 3 kg -250 KM. Mašina za suđe Elin - 180 KM. El šporet Gorenje 160 KM. Vitafon 180 KM. Tlakomjer 40 KM. Tel. 061 262 516 

Izdajem poslovni prostor 15 m2 u ulici Mula Mustafe Bašeskije br. 39. Pogodan za sve namjene. Objekat je nov. Zvati na tel.: 061 497 835. 8499-1tt 

Alipašino A faza poslovni prostor 220 m2, sa velikim izlozima, pogodan za restoran, salon, prodajem ili izdajem extra povoljno. Tel. 061 571 199 Baščaršija, poslovni objekat 416 m2 + 50 m2 dvorišta 2.800 m2. Tel. 062 183 314 Baščaršija, poslovni objekat 416 m2 + 50 m2 dvorišta 2.800 m2. Tel. 062 183 314 Izdajem box u centru grada - pijaca Sirano, akcija - 150 KM mjesečno. Tel. 062 667 766 Izdajem fast fud, dobro uhodana lokacija, Koševsko Brdo. Tel. 062 967 832 Izdajem pos. prostor 60 m2, na odličnom mjestu, namjena zdrastvene ordin. Sarajevo. Tel. 061 304 339 Izdajem poslovni prostor 19 m2, Trg Nezavisnosti br. 18, C faza - A. Polje. Tel. 061 436 556 Izdajem poslovni prostor 45 m2 useljiv, namjena kozmetički, frizerski salon, stomatologija, pedijatrija, fizioterapeut i agencije. Tel. 061 598 190 Izdajem poslovni prostor Ferhadija 12,5 m2. Tel. 063 189 457 Izdajem poslovni prostor površine 30m2 u centru Konjica. Kirija 300 KM mjesečno. Tel. 061 285 407 Izdajem poslovni prostor u ul. Kolodvorskoj (kod hitne pomoći) od 35 m2. Prostor je potpuno sređen, pogodan za više namjena. Tel. 061 102 699 Izdajem radnju 16 m2, Baščaršija, sa mogućnosti ustupnine. Tel. 061 812 130 Marin Dvor, zgrada vize, 40 kvadrata namještenog poslovnog prostora za kancelariju. Tel. 061 214 273 Poslovna zgrada, Ferhadija, I i II sprat, idealno za urede, kompletno adaptiran. Tel. 061 558 932 Povoljno prodajem poslovni objekat 1.000 m2, okućnica 4.000 m2, parking 1.000 m2, 600 KM/m2. Ima bazen i vrelo vode, 17 km od Sarajeva. Tel. 061 249 249 Prodaje se nov poslovni prostor veličine 68 kvadrata u Velešićima, preko puta tehničkog pregleda. Prostor je 1/1. Pogodan je za sve namjene. Tel. 061 171 998 Prodajem kompletnu stomatološku ordinaciju. Tel. 062 553 143 Prodajem poslovni prostor 84 m2 Dobrinja suteren. Tel. 061 605 851 Prodajem poslovni prostor u Zenici. Tel. 061 795 489 Prodajem radnju na pijaci Ciglane. Tel. 061 802 720 Ustupam opremljenu ugostiteljsku radnju 18 m2 Baščaršija, uz nadoknadu. Tel. 062 408 525

Ostalo 
Harmonika vrata Harmik jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Prodaja i ugradnja. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Harmonika vrata jednokrilna i dvokrilna, prodaja i ugradnja. Tel. 061 512 294 Prodajem i ugradujem PVC žaluzine 55 KM, Al žaluzine 85 KM. Tel. 061 890 437 Prodajem peć AEG TA 2 i 3 skoro nove. Tel. 033 481 399

Kompjuteri 
ANTIVIRUSNA ZAŠTITA, INSTALACIJA WINDOWSA. RJEŠAVANJE KOMPJUTERSKIH PROBLEMA. UMREŽAVANJE. BRZ DOLAZAK NA ADRESU. TEL. 061 170 085. 8451-1tt Akcija kompjuter servisa! Podizanje sistema, uklanjanje virusa, instalacija softvera, bežičnih rutera, ubrzavanje rada računara, itd. Dolazak na adresu. Tel. 061 432 704 Ako želite brzu i povoljnu instalaciju windowsa 7, xp, bežičnih rutera i mreža, spašavanje podataka, antivirus, pozovite, dolazak besplatan. Tel. 062 256 035 Antivirusi, servisiranje računara, reinstalacija sistema, ugradnja komponenti, umrežavanje, konsultacije. Dolazak na adresu. Tel. 062 941 029 Antivirusna zaštita, instalacija sistema, internet konekcija, ruther, profesionalna dijagnostika i popravak računara, nadogradnja. Dolazim po pozivu. Majo. Tel. 061 243 611 Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM), prodaja polovnih računara, servisi računara, instalacije sistema, antivirusi, web hosting. Dolazak na adresu. Tel. 061 700 863 Servis računara. Instalacija, održavanje, antivirusi, programi, nadogradnja, konekcija. Radno vrijeme 00-24h. Dolazak na adresu. Zanatski centar Grbavica. Tel. 061 545 375

Zamjena 
Mijenjam četverosoban stan u centru grada za dva manja do Otoke. Tel. 062 940 465 Mijenjam jednoiposoban stan za veći na području općine Stari Grad. Tel. 061 210 010 Mijenjam kuću u Istočnom Sarajevu - Lukavica, za stan u Trebinju. Sira (vila od sto km). Tel. 065 961 054 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Mijenjam novu kuću 180 m2, mjesto Utjeha kod Ulcinja, vrijednost 200.000 eu za Sarajevo. Tel. 061 324 927

Kućni ljubimci 
Prodajem mlade ukrasne kanarince papagaje mlade raznih boja i zlatne ribice. Tel. 063 021 632 Prodajem njemačkog ovčara, star 7 mjeseci, čistokrvan, vakcinisan, kupljen odgajivačnice. Tel. 062 404 203 Prodajem psa tornjaka star 17 mjeseci ekstra dobar. Tel. 061 502 380

Ostalo 
Prodajem odličan inkubator za izleganje sve vrste peradi 190 KM, 70 jaja kapacitet, jednostavan za upotrebu, garancija stalna. Tel. 061 854 294 Prodajem povoljno koke nosilje stare godinu dana u dobroj nosivosti, Trnovo. Tel. 065 969 866

Garaže 
Izdajem garaže za dva vozila, 80 KM, Hrasno. Tel. 061 262 733 Izdajem garažu kod Željinog stadiona, ul. Kupreška, cijena 50 KM. Tel. 061 709 723 Izdajem garažu na Breci, kod OMV pumpe. Tel. 061 262 423 Izdajem garažu na Koševskom Brdu (kod okruglih garaža). Povoljno. Tel. 061 740 870 Izdajem garažu na Koševskom Brdu, M. Hadžijahića. Tel. 061 182 298 Izdajem garažu na Stupu blizu “Avaza”. Tel. 061 305 128 Prodajem garažu na Vracama, ul. Avde Smajlovića uknjižena 13 m2 = 12.0 KM. Tel. 065 819 136 Prodajem garažu u Kranjčevićevoj ulici, preko puta Doma pisaca, 12,5 m2, vl. 1/1 - grunt. Tel. 061 869 396

Telefoni 
Kupujemo polovne i neispravne mobitele, hitno tražimo u otkup Nokiu 7390 i Sony Erikson k-850i, servis, zamjena i akcijski popust. Tel. 061 237 448, 062 134 551 Prodajem LG KC910, cijena po dogovoru. Sarajevo. Tel. 062 124 037 Prodajem Nokia X6 16GB SonyEricsson C902 LG GS290 fresh, može zamjena za slabiji uz doplatu. Tel. 066 068 287 Prodajem Nokiu C6 sa svom opremom, cijena 180 KM. Sarajevski kanton. Tel. 061 484 747 Kupujem lomljeno i zubarsko zlato dukate i zlatne satove najviše plaćam. Tel. 061 553 640 Kupujem lomljeno zlato, dukate, šorvane i sve predmete od zlata, najbolje plaćam isplata i dolazak odmah. Tel. 062 788 739

Zemljišta 
Briješće, prodajem 1800 kvdrata zemlje kod škole ulaz sa asfaltnog puta, vlasnik 1/1, dozvoljena gradnja. Prevodivo može u parcelama. Tel. 061 020 904 Dobrinja, građevinsko zemljište pogodno za izgradnju tehničkog pregleda. Tel. 066 359 333 Orahov brijeg, prodajem povoljno dvije građevinske parcele jedna do druge 820 m2 i 640 m2. Urbanistička saglasnost, vlasništvo 1/1. Komunalije do parcele. Tel. 061 488 675 Prodajem 8 dunuma zemlje u Ahatovićima. Tel. 061 904 728 Prodajem plac u Hadžićima Dupovci sa svim komunalijama i pomoćnim objektom. Vrlo povoljno. Tel. 061 319 206

Kuće 
Blagaj, Mostar, prodaje se kuća vila stambene površine 150 m2 plus podrum, garaža, bazen, vrt, bašta. Tel. 063 314 058 Buhotina, devastirana vikendica, 2 duluma zemlje, šuma, voćnjak, struja, voda, telefon, 13.000 eura. Tel. 061 350 682 Ilidža - Lužani, lijepa kuća sa tri etaže po 85 m2 odvojene, novija, veliko dvorište ograđeno, plinsko etažno grijanje extra povoljno. Tel. 061 571 199

Ostalo 
Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa 2 objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, bez blica, fix 250 KM. Tel. 061 477 854 Prodajem dSLR Canon 350 D (samo tijelo), sa punjačem, baterijom. Cijena 300 KM. Tel. 061 520 326 

Apartman izdajem na Bjelašnici. Tel. 062 320 648 Apartman Lora, Dubrovnik - povoljan smještaj, vlastiti parking, blizina starog grada. Tel. +385 99 44 56 460 

Prodajem sto za stoni tenis na rasklapanje nov. Tel. 061 763 742 Prodajem veću količinu sportske opreme: skije, štapovi, pancerice, jakne, skafandere, ski hlače, kacige, brile, Sarajevo. Pogodno za dalju prodaju. Tel. 066 115 498

46

Petak 9. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz 
Vozač B, C, E, D kat. sa položenim CPC i državnim certifikatom i iskustvom traži zaposljenje u ozbiljnoj firmi u BiH ili inostranstvu. Tel. 062 854 694 Vozač D kat. sa iskustvom u međunarodnom prevozu putnika i položenim državnim i CPC certifikatom traži zaposljenje. Tel. 065 076 314 Žena 26 godina, tražim posao u butiku ili trgovini na području Hadžića ili Ilidže. Tel. 063 038 658 Prodajem komplet inventar za kafanu. Tel. 061 237 344 Prodajem mašinu za pakovanje ugostiteljskog šećera. Tel. 062 135 067 Prodajem nepovratni ventil 50mm za prljavu vodu njemačke proizvodnje, 70 KM. Tel. 063 881 382 Prodajem pekarsku mješalicu od rostfraja kapaciteta 100 kg brašna. Cijena 2.000 eura. Tel. 061 285 407 Prodajem vagu digitalnu do 30 kg i 300 kg nove. Tel. 061 618 483 Prodajem Widex slušni aparat, malo korišten. Cijena po dogovoru. Tel. 033 616 849 Šijemo i prodajemo posteljine, povoljno veliki izbor dezena. Tel. 061 756 871 Ugostiteljski šećer, med, sokovi, kašikice, štampa, dostava. Tel. 061 237 646 
ELEKTRIČAR i VODOINSTALATER pov. i garantovano za v. mašine, peći, česme, sanitarije, osigurače i dr. Dol. besplatan. Mob. 061 271 181. 8504-1tt 

Hitno prodajem klavijature Korg x3 Roland G800, E96 aranžeri sređeni za svirku. Tel. 066 650 454 Kupujem umjetničke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, džepne, ručne, ordenje značke i ostalo. Tel. 033 456 505, 061 214 405 Kupujem umjetničke slike, starinske satove, sablje, ordenje, bosanske ćilime, belenzuke, plakete od sarajevske olimpijade i ostalo. Tel. 061 553 640 

Adekvatno postavljanje, brušenje, lakiranje svih vrsta parketa i podova sa besprašinskom mašinom. Tel. 062 921 100 Bojleri - sve opravke starih i ugradnja novih bojlera, peći osigurača, indikatori za kupatila, instalacije, TA peći, utičnica i sl. Električar. Tel. 061 222 228 Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 352 352 Ekipa, majstor, za sanaciju vašeg krova, drvo, lim, crijep i dr. oštećen od velikog snijega, saniramo odmah bez razloga na vrijeme. Tel. 061 819 966 Električar usluge - el. instalacije, automatski osigurači, indikatori za banju, el bojler, el šporet i drugo. Tel. 061 312 435 Električar vrši opravku bojlera, el. peći, TA peći, indikatora, zamjenu osigurača, instalacija, itd. povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravke na starim, ugr. interfona. Tel. 062 255 055 Izrada i montaža brvnara vikendica i šadrvana ljetnikovaca. Tel. 065 885 722 Keramičarski radovi profesionalno i povoljno. Tel. 061 083 369 Krečenje, laminat, keramika, edelpuc, vodoinstalaterski radovi, kompletno renoviranje stanova i kupatila. Tel. 065 188 858 Kuhinje, američki plakari, sobna i ulazna vrata vrhunskog kvaliteta po povoljnim cijenama. Tel. 061 131 213 KV - Vodoinstalater za sve opravke i ugradnju bojlera, česmi, tuš baterija, šolja, vodokotlića, instalacije kupatila i kanalizacije. Tel. 061 222 228 Kvalitetno, čisto i brzo izvodimo sve molersko farbarske radove. Tel. 062 367 560 Moler radi molersko farbarske radove čisto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501 Moleraj: gletovanje, farbanje, lijepljenje stiropora, navlačenje mrežice i edelpuc. Tel. 061 518 014 Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525 Molersko farbarske radove profesionalno i čisto, rigips također sa materijalom ili bez mat. keramiku, lamilne patose, termo fasade izolacije, adaptacije. Tel. 061 255 253 Molersko farbarske usluge, sve radove vršimo uz potpunu zaštitu ljepljivim trakama i podnim najlonima, garancija urednosti 100%. Tel. 061 606 441 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Parket, postavljanje, brušenje, lakiranje sa besprašinskim mašinama, kao i ugradnja šipoda i laminata. Tel. 061 321 289 Parket, šipod, laminat postavljamo, brusimo i lakiramo, vršimo ugradnju panel parketa uz garanciju, posjedujemo ljepila, lakove, lajsne. Tel. 062 828 306 Parketar postavljam laminate brodski pod povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom, dolazak besplatan. Tel. 061 156 309 Popravljamo veš mašine, šporete, bojlere, el. instalacije, dugogodišnje iskustvo, zagarantovan kvalitet, dolazak besplatan. Tel. 061 740 465 Radim centralno grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore veoma povoljno. Tel. 061 922 476 Radimo centralno, etažno grijanje, plinske instalacije sa atestom, zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037 Rigips majstor radi potkrovlja plafone pregradne zidove i ostale radove. Tel. 061 511 503 Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286 Rigips, moleraj, edelpuc. Kvalitetno i povoljno. Tel. 061 872 910 Serviser vrši opravku veš mašina, mašina za suđe, frižidera, škrinja, ledomata i dr marka Bira, Iberna, Candy, Gorenje i dr. klima uređaji. Tel. 062 477 214 Staklar vrši ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar - lzrada kuhinja, plakara, vrata, stepenica. Tel. 061 827 806 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956 

Stolar, izrada i montaža kuhinja, američkih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663 Tapetar sa iskustvom vrši presvlačenje i tapaciranje kućnog i kancelarijskog namještaja. Tel. 061 620 057 Tapetarska radnja vrši presvlačenje i popravku svih tipova namještaja i zamjenu svih mehanizama. Prevoz do radnje besplatan. Tel. 061 210 832 TV lcd servis vrši popravke svih TV i LCD aparata. Dolazak na adresu, garancija. Tel. 061 145 499 TV popravljam sve modele profesionalno i na vašoj adresi. Tel. 062 199 199, 033 653 311 TV servis ovlašten od Sonija i Samsunga servisira i sve druge marke i modele TV aparata. Tel. 033 610 000 TV servis vrši popravke svih TV aparata. Dolazak na kućnu adresu besplatan. Garancija na uslugu 12 mjeseci. Tel. 451 778, 061 148 042 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno. Dolazak na adresu. Daljinski za TV. Tel. 650 867, 061 188 410 VKV bravar radi ugradnju brava ptt sandučadi ormara kanisli polica povoljno. Tel. 061 507 683 Vodoinstalater - Popravka i ugradnja instalacija sanitarija bojlera. Tel. 061 180 120 Vodoinstalater adekvatno održava staru i postavlja novu instalaciju, čisti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622 Vodoinstalater obavlja sve vodoinstalaterske usluge brzo, čisto, kvalitetno i povoljno. Tel. 033 454 529, 061 332 746 Vodoinstalater opravlja i ugrađuje česme, vodokotliće, ventile, sifone, šolje, umivaonike, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803, 066 973 793 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717 Vodoinstalater, vršim sve usluge u kupatilu, brzo i efikasno. Tel. 061 199 442, 033 621 733 

ŽOHARE, STJENICE, ŽUTE MRAVE I MIŠEVE, uništavamo sa najsavremenijim preparatima uz 100 % garanciju. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. 

Agencija - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641 Agencija - Najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 Agencija - prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u vašem domu. Tel. 061 564 564 Agencija nudi usluge kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Agencija vrši usluge njege pacijenata, davanje infuzija, injekcija, previjanje i plasiranje katetera. Tel. 061 530 658 Agencija vrši uslugu njege pacijenata, davanje injekcija i infuzija, plasiranje katetera. Tel. 061 532 132 Agencija, profesionalno čišćenje vaših kuća, stanova, poslovnih prostora, te dubinsko usisavanje i pranje prostirki i namještaja. Tel. 061 144 899 Auto - kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz starih stvari, šute, čišćenje tavana i podruma, obezb. radna snaga, najpovoljnije! Tel. 064 4255 791 Auto - kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz starih stvari, šute, obezbijeđena radna snaga, bez oštećenja, povoljno - najpovoljnije. Tel. 061 552 366 Auto prevoz kamionom raznih roba, selidbe i sl. širom BiH, brzo i povoljno. Tel. 061 144 670 Autoprevoz većim kombijem, prevoz namještaja stvari i selidbe, odvoz kabastih stvari i šute sa radnom snagom ili bez... cijena povoljna!. Tel. 062 139 453 Cijepao bih drva, imam dobro iskustvo u tome. Tel. 062 806 825 Čistila bi i održavala stanove, dogovor sa ženskim osobama, sat je 5 KM. Tel. 065 537 555 Čistila bih poslovne prostore, Baščaršija, samo ozbiljne ponude. Tel. 066 038 803 Čistim stanove i peglam veš. Tel. 061 815 047 Čistim stanove i poslovne prostore. Tel. 061 924 180 Čistimo stanove i poslovne prostore. Tel. 033 674 481 Čuvala bih dijete u svom stanu na Dobrinji, imam iskustvo i preporuku. Tel. 061 565 Čuvala bih djecu u svom stanu kod RTV doma, imam dobre uslove, moguće i noćivanje. Tel. 061 571 199 Čuvala bih djecu u vašem stanu na području Dobrinje, imam iskustvo i preporuke. Tel. 062 682 399 Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe 5 x 2 x 2.20 m kubnih. Tel. 061 147 361 Jedan dodir vrijedi više od milion riječi - masaža... Tel. 062 074 096 Kombi prevoz i selidbe, najpovoljnijeugradu odvozkabastogotpada,šute i ostalog sa pažljivom radnom snagom ili bez. Tel. 061 890 067, 066 111 109 Kombi prevoz putnika selidbe odvoz kabastog otpada i šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Kombi prevoz selidbe čisto bez oštećenja namještaja povoljno. Tel. 061 311 622 Ozbiljna s iskustvom čuvala bih stariju bolesnu gospođu. Tel. 061 355 928 Ozbiljna žena čuvala bi stariju pokretnu osobu 8 sati dnevno. Tel. 066 162 298 Pod stresom ste, nervozni ste... Priuštite sebi nešto lijepo. Probajte nešto novo i drugačije. Masaža. Tel. 063 848 921 Pravimo sve vrste zubnih proteza, totalne i parcijalne. Cijena 150 KM. Tel. 062 725 107 Presnimavanje sa video kaseta na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Usluge fotografisanja svadbi i ostalih manifestacija. Sarajevo. Tel. 061 520 326 Uspješno bojenje kožnih jakni, vune, kaputa, hlača i ostalih odjevnih predmeta, duga, Alfakovac 8. Tel. 033 440 311, 061 136 390 Vršim prevoz putnika kombijem 8+1 i luksuznim vozilom na sve relacije. Tel. 061 187 954 Vršim prevoz robe i putnika po pristupačnim cijenama t5 8+1. Tel. 061 800 191 Zubne proteze, izrada u toku dana, povoljno poliranje, popravka starih proteza dodatak zuba, podlaganje zubnih proteza, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544. 

VELIKA AKCIJA!!! U PRODAJI SU BUKOVA CIJEPANA DRVA OD 40 DO 70 KM. UGALJ (BANOVIĆI) 140 KM, (KREKA) DRVENI 90 KM, BUKOVI BRIKETI 200 KM, JELOVI OKORAK 40 KM. ISPORUKA ISTI DAN. TEL. 061 247 186, 061 785 535. 3531-1Ndž 
“RASPRODAJA OGREVA” Zbog premiještanja lokacije vršimo rasprodaju ogreva: Bukova drva (ćutci i cijepana) 60 KM, ugalj Banovići 150 KM, drveni ugalj 100 KM. Prevoz obezbijeđen. Oglas traje do isteka robe. Tel. 061 670 068. 3509-1Ndž

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 3413-1Ndž 
Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 8093-1tt 

Potrebni vozači “B” kategorije sa državnim ispitom za rad u taxi službi, Kanton Sarajevo. Tel. 063 427 528. 8353-1tt 

Frizer za žene sa dužim iskustvom i kvalitetom rada, potreban dobro uhodanom salonu “Merlin” na dobroj lokaciji. Rad u smjenama. Plata po dogovoru. Mob. 061 108 152. 3601-1Ndž 

Potrebna radnica za rad u trgovini na pijaci Ciglane. Tel. 061 278 018, 062 294 601. 8467-1tt 

“AKCIJA OGREVA DO 15.03.2012. g.” - U prodaji su bukova drva u svim oblicima po cijeni od 60 KM kao i ugalj Kreka komad i ugalj Banovići (orah, kocka). Prevoz obezbijeđen. Tel. 062 922 712. 3511-1Ndž 

Cafe restoranu potrebna djevojka za rad u šanku, do 25 god. Tel. 062 399 608 Dadilja - potrebna, pedantna, isključivo žene koje nose hidžab, do 45 g. starosti. Soukbunar, rad najmanje srijedom, četvrt, petkom. Plata redovna. Tel. 061 079 775 Fast Food na Otoci, potrebna ozbiljna radnica sa iskustvom. Tel. 061 548 806 Fast fudu na Al. Polju potrebna radnica za posluživanje. Tel. 061 775 330 Frizerskom salonu potrebna dva frizera, frizer za muškarce i frizer za žene. Tel. 061 136 515 Frizerskom salonu potrebna radnica za nadogradnju noktiju. Tel. 061 521 391 Frizerskom salonu u Gladnom polju potrebna frizerka sa iskustvom. Tel. 061 241 702 Lanac frizerskih salona traži radnike, uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog, španskog, traži posao na recepciji, prevodi i sl. Tel. 061 381 802 Mlađi penzioner traži posao čuvara, višegodisnje iskustvo na obezbjeđenju imovine i lica. Tel. 062 456 038 Njegovala bih stariju osobu i vodila domaćinstvo u vremenu od 8 sati dnevno, a može i 24 h. U obzir dolazi i Dalmacija. Tel. 062 316 973 Ozbiljna žena traži posao pomoćne radnice u kuhinji ili fast foodu. Tel. 062 313 971 Potreban dostavljač sa iskustvom, u piceriji na Ilidži. Tel. 061 511 510 Potreban frizer i učenik. Tel. 061 429 108 Potreban radnik Cafeu na Baščaršiji, za prvu smjenu. Zvati od 9 do 17 h. Tel. 033 789 370 Potrebna frizerka za rad u frizerskom salonu. Tel. 061 160 141 Potrebna frizerka za žene i muškarce sa iskustvom, kao i djevojka za nadogradnju noktiju sa ekstra znanjem. Tel. 061 199 994 Potrebna frizerka za žene i muškarce. Tel. 061 900 620 Potrebna hitno frizerka. Tel. 061 133 968 Potrebna radnica u frizerskom salonu na Ilidži uz mogućnost znanja i za manikir. Tel. 061 321 012 Potrebna radnica za rad u kafani na pijaci A. Polje. Tel. 062 159 834 Radim sve fizičke i pomoćne poslove u Sarajevu. Tel. 061 183 876 Traži se radnik ili radnica od 25 godina, atraktivna lokacija. Tel. 061 092 531 Tražim posao trgovinske dostave B kategorije, distribucija štampe ili pekarskih proizvoda, prvi mjesec radim za polovinu plaće. Tel. 066 064 875 

Agencija - Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, ratnu odštetu dionice, isplata odmah cijela BiH. Dolazim na adresu. Prodajem certifikate povoljno. Tel. 061 175 237 Agencija lažov Toro, sve informacije besplatne u vezi obaveznica d. štednje. Tel. 061 264 364 Agencija za kupovinu devizne štednje, ratne odštete, dionice firmi, fondova, najbolje i bez zakidanja plaćam, isplata i dolazak odmah. Tel. 062 788 739 Agencija, najbolje plaćamo staru deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice, isplata odmah. Tel. 061 375 634 Akcija - Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice, obveznice FBiH i RS. Dolazak na adresu, isplata odmah. Tel. 061 337 593 Akcije, obaveznice devizne štednje i ratne štete, dobro plaćam. Tel. 066 723 731 Drva bukova prodajem. Tel. 061 158 784 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem stare pokvarene veš mašine, gusane radijatore, potrošene akumulatore, te sve vrste otpadnog željeza. Dolazim na adresu. Sarajevo i šira okolina. Tel. 062 875 178 Odijela muška, marke Attolini, extra kvaliteta. Broj 48 i 52. Samo 160 KM. Tel. 061 432 704 Peleti visokokalorični 5 KM vreća, preko tone dostava besplatna. Tel. 062 547 660 Preparati za bolji i duži sex viagra pfizer 100 mg 4 kom 30 KM, kamagra gel 7 okusa 40 KM, Zlatna viagra 150 mg - 5 kom - 50 KM, lovegra 4 kom - 40 KM. Dostava. Tel. 061 504 982 Prodaja uglja i drva 75 i 70 KM, u svim oblicima, vreća uglja 9 KM refuza (Breza - 170), Banovići - 165, vaganje gratis sve sa prevozom od 10 vr. do 25 t. Tel. 061 769 074 Prodajem 1.000 komada jakni, 1 KM komad, 10.000 komada garderobe 0,20 KM komad, 1.000 pari obuće, 1 KM par. Sva je roba iz Njemačke. Sarajevo. Tel. 066 115 498 Prodajem alarm 4 senzora marke Mypa 200 KM fixno. Tel. 061 928 971 Prodajem astrahan bundu, kupljena u Cirihu, cijena 1.500 KM. Tel. 061 248 432 Prodajem balirano sijeno. Tel. 061 762 948 Prodajem domaće maslinovo ulje. Tel. 061 363 174 Prodajem i ugrađujem sve vrste baterija za daljinsko zaključavanje i satove sa garancijom! Tel. 062 606 060 Prodajem injekcije Clexane koje se koriste za liječenje tromboze. Jedna injekcija od 0.4, 0.6 ili 0.8 mililitara je 3 KM. Tel. 066 676 091 

“KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1 m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 3375-1Ndž

Intelektualne 
Agencija za knjigovodstvo nudi usluge vođenja poslovnih knjiga za pravna lica. Tel. 033 570 721, 061 188 011 Arhitekta radi projekte legalizacije bespravnih objekata, nadzor kod gradnje - povoljno. Tel. 063 820 738 Daje profesor uspješno i povoljno instrukcije iz matematike, fizike, informatike, statike, statistike i elektrotehnike. Uspjeh zagarantovan! Tel. 061 390 983 Dajem instrukcije iz engleskog za odrasle i učenike. Tel. 062 205 072 Dajem instrukcije matematike i fizike. Dolazim kući. Tel. 061 914 014 Engleski, časovi za učenike i studente, dva školska časa 15 KM. Tel. 062 381 987 Instruiram matematiku za sve škole i fakultete uspješno i povoljno. Tel. 061 549 242 Instruiram njemački jezik osnovnu i srednju školu na mojoj ili vašoj adresi. Tel. 066 064 459 Instrukcije engleski i njemački. Tel. 061 339 306 Instrukcije iz matematike i fizike za srednjoškolce i studente. Tel. 061 286 082 Instrukcije iz matematike osnovcima i srednjoškolcima, 2 h - 15 KM. Tel. 065 519 576 Instrukcije iz matematike. Profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748 Prof. engleskog, sudski tumač prevodi - ovjerava dokumente. Drži časove za sve uzraste. Tel. 062 612 399, 033 465 958 Prof. njemačkog jezika, inače u radnom odnosu, daje instrukcije i prevodi. Uspješno i povoljno. Dolazak i kući. Tel. 070 243 974, 061 079 775 Profesor daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjoškolcima. Tel. 061 244 251 Profesor matematike sa iskustvom instruira đake i studente tokom godine. Tel. 061 382 301 Profesorica drži časove iz matematike i fizike. Tel. 033 219 559 Profesorica matematike, fizike i hemije instruira sve škole i fakultet. Tel. 061 188 451, 033 235 141 

VODOINSTALATER SA ELEKTRIČAROM - Vršimo popravku starih i ugradnju novih instalacija (eko plastika, sanitarije, bojlera, indikatora, osigurača i drugo). Tel. 061 132 149, 061 180 120. 3445-1Ndž 

KANALIZACIJA SUBAŠIĆ Elektro-mehaničko pročepljenje kanalizacije; - Ispiranje visokim pritiskom vode (vozilo, 150 bari); - Pregled kanal-kamerom, popravke, održavanje... Tel. 033 223 560, 061 100 078. www.subasic.ba. 8343-1tt 

Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131-447. 3498-1Ndž 

Profesionalno čišćenje dubinskim usisivanjem, itisona, tepiha, namještaja i autotapacirunga. Već od 1,50 KM. Tel. 061 158 146, “Clan”. 8421-1Ndž 

Tesarske, zidarske, armiračko betonske krovo pokrivačke, fasaderske, zanatske, završne radove, renoviranja i adaptacije. Tel. 061/502-071. 3529-1Ndž MIKADO d.o.o. Al. žaluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, VANJSKE PVC i AL. ROLETNE, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033/655-600, 061 551 515, www.mikadobh.com . 3595-1Ndž TEPSER S.O.D. - Profesionalnim mašinama čistimo: namještaj, unutrašnjost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (zaštita). Tel. 061 524 461, 033/200-003. 8460-1tt Povoljno, vanjske roletne, aluminijske žaluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVC stolarija. Tel. 061 214 303. 3577-1Ndž Postavljam sve vrste parketa, laminata, šipod, patos. Brusim, lakiram i vršim sve opravke na starim parketima. Mob. 061 813 204. 3625-1Ndž ELEKTRIČAR vrši opravku bojlera, električnih peći, tea peći, indikatera, zamjenu osigurača i instalacija, itd. Povoljno i kvalitetno. Mob. 061 213 103. 8444-1tt

Ostalo 
NOVOOTVORENI SALON ZA MASAŽU “SANA VITAE” NUDI AKCIJSKE MASAŽE SA POPUSTOM OD 30-50 % NA SVOJE USLUGE. TEL. 062/563-349 ILI 065/715-726. 3569-1Ndž

Dnevni avaz

petak, 9. mart/o`ujak 2012.

47

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se sedam dana otkako je na{ dragi brat, ro|ak, prijatelj

HARIS (REMZIJA) BA[I]
iz Breze
tragi~no preselio na ahiret u 31. godini.

Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Bol nije u suzama, bol je u na{im srcima, gdje }e zauvijek ostati. Tvoji: Burek, S. Begi}, Roba, Bajra, Musto, Adan, Huso, Mure, Almin, Edin, Zi~ko - tvoja raja iz caffea „OLD“
p-71370

Navr{ilo se 5 godina od preseljenja na ahiret voljenog supruga, oca i dede

i dvadeset godina od pogibije na{eg jedinog i nikad pre`aljenog sina jedinca i brata

ENVERA BURI]A

MENSUDA BURI]A
{ehida
3635-1nd`

Te{ko je `ivjeti bez najdra`ih. Ljubav i sje}anje na vas nikada ne}e pro}i. Neka vam Allah, d`.{., podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Va{i najmiliji: supruga i majka Zekija (Kija), k}erke i sestre Majda i Mirsada, unu~ad, sestri}i i sestri~ne: Adi, Amor, Irma i Rebeka i sestre Emira, Bahra i Azra TU@NO SJE]ANJE

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kada sa nama nije na{a draga

JASMINA DELALI], ro|. CEROVI]
Pro{lo je {est najtu`nijih mjeseci u na{im `ivotima. Pro}i }e jo{ mnogi mjeseci, godine... ali uspomena i sje}anje na tebe nikad ne}e nestati. Uvijek }emo te voljeti i sa ljubavlju i po{tovanjem sje}ati. Tvoji najmiliji: suprug Adem, djeca Nedim i Naida, majka Hajrija i sestra ]amila Hatma-dova }e se prou~iti u d`amiji Soukbunar u subotu, 10. 3. 2012. poslije podne-namaza.
3631-1nd`

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je preselio na ahiret na{ voljeni

ISMET (HAMDIJA) PA[I]
Tevhid }e se prou~iti istog dana (9. 3. 2012. g.) u 14.00 sati u BAKR-BABINOJ D@AMIJI (At mejdan). O`alo{}ena porodica
No035125

POSLJEDNJI SELAM

na{em drugu, bratu, jari

SAFET (SEAD) [ABANOVI]
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari D`ennet, tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet, a o`alo{}enoj porodici sabur. Tvoja raja: Azer, D`eno H., D`eno B., Eldin, ^ema, Luki, D`inge, \ova, Jasko B., Ba{a
PTT

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana, 8. 3. 2012. navr{ilo se osam dana od preseljenja na ahiret

Dana, 9. 3. 2012. navr{ava se 16 ({esnaest) godina od kada nas je napustila na{a draga majka i nena

na{em dragom prijatelju

MIRELE ]OSOVI]
Uvijek }emo te se sje}ati s ponosom. @ivjet }e{ u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti je vje~iti rahmet. ]azim i Elvedin Mu~i} sa porodicom
3641-1nd` 3640-1nd`

SAFETU [ABANOVI]U
Neka za svaku sekundu na{eg poznanstva po jedna suza kane... Ostat }e{ zauvijek u prelijepom sje}anju Prijatelji Sanja, Ines, Alma

JASMINKA (MEHE) ]UPINA
Vrijeme prolazi iako ve} dugo nisi sa nama. Na{a ljubav te ~uva od zaborava. Nek’ ti dragi Allah, d`.{., podari milost i lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: sin Edin, k}erke Nina i Adisa sa porodicama
ptt

48

Petak, 9. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

Dana, 10. 3. 2012. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{eg dragog

ZAHVALNICA

AHMEDA (ARIFA) ]EMALOVI]A
Izra`avamo zahvalnost svima koji su nam na bilo koji na~in pomogli da ubla`imo bol i tugu.
Neka Ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma-dova }e se pokloniti u subotu, 10. 3. 2012. godine u ku}i `alosti, Tekija 3, u 15.30 sati. Porodica

Posebno hvala dr. Senadu Me|edovi}u i dr. Ogle}evac Bilalu, te osoblju RMC „Dr. Safet Muji}“
522-mo

Danas se navr{ava 52 dana otkako sa nama nije na{

D@EVDET TURKMANOVI]
Tvoji Ena i Faruk
3615-1nd`

Dana, 11. 3. 2012. godine navr{ava se 7 dana od kada je na ahiret preselila na{a voljena majka

NEZIRA (IBRO) HAD@I]
Neka ti Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erka Dervi{a, sinovi Ahmet, Ibro, Alija, D`evad i Senad, snahe Nerma, Elvedina, Suada, Edina, Gordana, unu~ad Edin, Elvedin, Devla, Elvis, Estela, Nina, Amar, Armin, Admir, Amir, D`ana, Dario i Damir, praunuci Nadir, Saeed, Emina, Rijad i Vedin, brat Asim, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice: Had`i}, Kasapovi}, Kuko, Omerovi}, Ba{i}, Hidi}, Du~i}, Had`iali}, D`ud`i}, Radon~i}, Bajrovi}, Mujaba{i}, Veleti}, Hajti}, Pojati}, Asani i Smaji} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti dana, 11. 3. 2012. godine u 15.00 sati u d`amiji na Sedreniku.
5505-tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e

na na{e roditelje

Dana, 11. 3. 2012. godine navr{avaju se 52 dana otkako je na ahiret preselila na{a draga

FATIMA SMAJI], ro|. KAVAZI] JAKUP (DERVI[) MUHOVI]
4. 3. 1991. god.

HAJRA (HALIL) MUHOVI]
7. 3. 2009. god.

MUSTAFU IBRI[AGI]A
9. 3. 1998 - 9. 3. 2012.

i

EMINU IBRI[AGI], ro|. SMAJI]
28. 3. 2003 - 28. 3. 2012.

Sa ponosom, po{tovanjem i zahvalno{}u uvijek }emo se sje}ati va{e dobrote i plemenitosti koju ste nam nesebi~no pru`ali. Neka vam dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Va{i: sin - suprug had`i Mujo, unuci - sinovi Sakib, Sead i D`evad, snahe Had`ira, Edita i Jasmina i praunu~ad - unu~ad Kemal, D`enana, D`enan, Almedina i D`enis 3526-1nd`

Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a mi }emo te u dragim uspomenama ~uvati od zaborava. Tvoji najmiliji Tevhid }e se prou~iti 11. 3. 2012. godine u 13.00 sati u 3573-1nd` ulici Rami}a Banja 16.

Va{i: sin Mehmedalija, k}i Mirela, zet Edin i unuka 8512-tt Iman

Dnevni avaz
Dana, 9. 3. 2012. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage

petak, 9. mart/o`ujak 2012.

49

Dana, 9. 3. 2012. navr{ava se godina od smrti na{e drage majke

BEHKE ARUKOVI]
GODINA PRO\E, A DAN NIKAD. U na{im srcima i du{ama je beskrajna praznina, ali ostale su lijepe uspomene, ljubav i sabur. El-Fatiha Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoj suprug [emso sa djecom i njihovim porodicama
3627-1nd`

D@ENANE (ALIJE) MULAVDI], ro|. KAJAN
Vrijeme prolazi, ali praznina i tuga ostaju zauvijek. Ispunjeni osje}anjem ljubavi i ponosa na svaki tren proveden s tobom, molimo Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Sin Vedad i k}erka Majda Tevhid }e se prou~iti u subotu, 10. 3. 2012. godine u 15.30 sati u d`amiji Hrasno.
3629-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

Danas se navr{ava 40 dana kako je na{ dragi tata

NIJAZ DURAKOVI]
oti{ao prebrzo i iznenada, a na{a srca su se ispunila golemom tugom i prazninom. Ostali smo nedore~eni, nedosanjani. Nedostajat }e{ nam cijelog `ivota, ali }emo te se uvijek sje}ati sa rado{}u i prepri~avati tvoje anegdote sa osmijehom.

mr. ph. AMRA LEPARA, ro|. MA[NI]
iz Te{nja 2005 - 2012.
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem sje}amo se na{e drage sestre. Tvoji: brat Edhem Ma{ni}, sestra Emira Ejubovi}, snaha Jasminka, zet Ned`ad, brati} 133-ze Ismar i sestri}i Emina i Malik

Zahvalne smo ti {to si nas od malena u~io da budemo jake, {to si nas bodrio da ~itamo, da se obrazujemo i da se borimo za pravdu i istinu. Uvijek si bio i vje~no ostaje{ na{ ponos, na{ uzor i na{a nada. Tvoja li~nost i ~in osta}e zauvijek urezani u na{im srcima, mislima, rije~ima i djelima, stoga }emo nastojati i dalje da kora~amo hrabro tvojim stopama. Tvoje voljene k}erke Jasna i Vedrana sa majkom Mirjanom.
p-71101

Dana, 11. marta 2012. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug i otac

Duboko smo potreseni vije{}u da je 6. marta na{ dugogodi{nji prijatelj Mirso preselio na ahiret

EDHEM MEHMEDOVI]
iz Bijeljine Te{ko je na}i rije~i koje bi mogle opisati 40 dana tuge i praznine koju osje}amo. @ivot nestane u trenu, a ljubav i sje}anja na tebe }e ostati zauvijek. Molimo Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 11. marta 2012. godine u 11.30 u Atik d`amiji u Bijeljini. Tvoji najmiliji: supruga Bisera i sinovi Enes, Ekrem, Edib i Sulejman sa porodicama
PTT

MIRSAD LOKVAN^I]
Bol i tugu za njim dijelimo sa njegovim najdra`im koji su mu nesebi~nom pa`njom i ljubavlju do posljednjeg trenutka olak{avali borbu sa bole{}u. U nama ostaje trajno svijetlo sje}anja na jednu plemenitu du{u, na divnog ~ovjeka i iskrenog `ivotnog prijatelja. Rahmet du{i njegovoj. Minka i ]azim [vedska
P-71104

Dana, 9. 3. 2012. navr{ava se 8 godina od kada nije sa nama na{a majka

SJE]ANJE

Dana, 5. 3. 2012. godine navr{ile su se 23 godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi

MUNIBA BRAVO, ro|. PIRGO
Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati i u srcu ~uvati najljep{e uspomene na tebe. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Zahvalna djeca: Avdo, Ned`ad, Munira, Behija i Vasvija sa svojim porodicama
P-71104

HAMID (MUJO) HAJDAR
13. 8. 1929 - 5. 3. 1989.
Orahovica - Konjic S ponosom }emo te se sje}ati i u du{ama nositi i voljeti do kraja na{ih `ivota. Molimo dragog Allaha, d`.{., da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Supruga Mejrema, djeca Ibrahim, Rahima, Sabiha i Kasim sa svojim familijama
P-88400

Dana, 9. 3. 2012. navr{ava se sedam godina otkad nije sa nama na{a voljena

TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE

JASMINA (MA[I]) @IVOJEVI]
Draga na{a, ostavila si tragove koji se ne bri{u, sje}anja koja ne blijede, dobrotu i ljubav koja se pamti. Jo{ si sa nama u svakom novom danu, osmijehu, suzi... }utanju. Na{a bezgrani~na ljubav prema tebi uvijek }e se suprotstavljati zaboravu koje vrijeme za sobom nosi! Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: otac Fehim, majka Behara, k}erka Ema, brat Nermin i sestra Nermina
150-1go

na na{u dragu sestru, tetku i svastiku

AMRA LEPARA AMIRA - CICA VRLJI^AK, ro|. TI^I]
Uvijek }emo te se sje}ati, rado spominjati i u na{im srcima sa po{tovanjem ~uvati uspomenu na tebe. Porodice: Tahirovi}, Le Louet i Tabakovi}
8525-tt

Tuga nije u suzama, tuga je u na{im srcima gdje }e i ostati. Ne postoji zaborav jer smrt sje}anja ne bri{e. Kolektiv apoteke „TEFARM“ Te{anj
PTT

50

Petak, 9. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
Dana, 11. 3. 2012. godine navr{ava se 40 bolom i suzama ispunjenih dana od preseljenja na ahiret na{e voljene supruge i mame

Dana, 11. 3. 2012. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage k}erke, supruge, mame, sestre i tetke

ALMEDINE (AHMEDA) IBRAHIMOVI], ro|. LOKVAN^I]
Draga na{a Almice, svaki trenutak je previ{e bolan, ispunjen suzama. Nevjerica vlada u na{im srcima da te vi{e nema sa nama. Jedina nam je utjeha da smrt nije kraj i da }emo se, ako Bog dragi da, ponovo sastati na ljep{em svijetu. Nedostaje{ nam, najdra`a na{a... Molimo Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: majka Sejda, suprug Esad, k}erka Begzada, brat Samir, brati} Enes, snaha Melida, te porodice: Ibrahimovi}, Lokvan~i}, Kadi}, Alagi}, Omerbegovi}, Abdulov, Memovi}, Zolota, Fati}, Kahvi}, Lukovac, Memi}, Vite{ki}, Prasko, Hu{idi}, Bala{, Hajdarevi}, Udin Tevhid - ~eterestina }e se prou~iti u nedjelju, 11. 3. 2012. godine u 13.00 sati u ku}i `alosti, ulica Br~anska 4/12 - Otoka.
3608-1nd`

ALMEDINE (AHMEDA) IBRAHIMOVI], ro|. LOKVAN^I]
Prolaze sati, dani od kada nisi sa nama, pro}i }e mjeseci i godine, a na{a bol, tuga, suze, patnja za tvojim osmijehom, pogledom, ljubavi i pa`njom, nikada ne}e prestati. Bila si i ostala ljubav i ponos na{ i oslonac kroz `ivot. Molimo Uzvi{enog Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Volimo te, bebo na{a... Nedostaje{ nam. Tvoji: suprug Esad i k}erka Begzada Tevhid - ~eterestina }e se prou~iti u ku}i `alosti u nedjelju, 11. 3. 2012. godine u 13.00 3608-1nd` sati, ulica Br~anska broj 4/12 - Otoka.

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{avaju se 4 godine kako nas je napustila na{a voljena

SJE]ANJE

¸

na na{e drage roditelje

ZUMRA KAVAZOVI], ro|. ALI]
26. 1. 2012 - 7. 3. 2012.

IZET KAVAZOVI]
2. 3. 1995 - 2. 3. 2012.

FADILA A[^I], ro|. BU[EVAC
S ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se tebe, tvoje dobrote i plemenitosti. Ostat }e{ zauvijek u na{im srcima. Tvoja k}erka Belma i suprug Alija
8500-tt

Dana, 7. 3. 2012. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage majke i dana, 2. 3. 2012. navr{ilo se 17 godina od smrti na{eg oca. Rije~i zastaju, suze teku, a du{a prazna i boli {to niste sa nama. U svakom na{em danu, u svakoj pori na{eg `ivota ste vi i bit }ete dok god budemo `ivjeli. Kako vam re}i hvala za svu ljubav koju ste nam pru`ali kada je va{a ljubav bila sav na{ `ivot, kako na}i oslonac za `ivot kada ste na{ oslonac bili Vi. Znamo {ta smo vam zna~ili jer ste to svaki dan pokazivali pogledom na nas. Na{a je obaveza da nastavimo dalje onako kako ste vi to `eljeli. Sad pusti }e biti putevi na{i jer na njima Vas ne}emo sresti. Va{i neutje{ni: Samir, Sanela, Amela, Sabahudin, Ena, Azra i Adna 3614-1nd`

ZAHVALNICU

SENAD SUBA[I] - SEN^I
Skrhani bolom i tugom zbog preranog odlaska na{eg rahmetli Senada, osje}amo obavezu uputiti

Na{oj rodbini, prijateljima i kom{ijama, te osoblju Klinike za onkologiju KCUS-a, ambulanti Sokolje, Op}ini Novi Grad na ~elu sa na~elnicima, OHR-u, J.P Lokom, firmama Majordomo, Neon Heart, Ekometal, Bim Trans, Ekofutu. ra, Agenciji poslovnost, autoservisima Zebax i R&M, Auto shopu Ku~, a posebno na{oj trgovini „Market M“ i mnogim drugim kolektivima i organizacijama, radi nesebi~ne podr{ke proteklih mjeseci, koliko je trajala na{a bitka sa ovom opakom bole{}u. U ime rahmetli Senada i na{e li~no, jo{ jednom se od srca zahvaljujemo svima vama, te vas molimo da i ubudu}e budemo jo{ vi{e solidarni i jedinstveni, jer samo tako mo`emo do}i do pobjede u nekoj sljede}oj bitci. Tu`ni roditelji i sestra
3626-1nd`

Dana, 8. marta 2012. godine navr{ile su se 4 godine otkako je preselila na ahiret na{a draga

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{avaju se dvije najtu`nije godine od prerane smrti

SJE]ANJE

na dragog tetka i zeta

na mu`a, oca, svekra i dedu

]AMILA (DEDI]) MULAOSMANOVI]
Tuga i bol za tobom su do`ivotne, zaborav ne postoji, ostala je beskrajna ljubav onih koji }e te pamtiti cijelog `ivota. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote, jer si ti to zaslu`ila. Tvoji: sin Hamdo, k}erka Nurka, zet Zijad, snaha Avdijana, unu~ad Vildan, Eldar, Vildana i Ilhana
3621-1nd`

NEMANJA (VLADO) KUZMAN

SADIK KUSTURICA
8. 1. 2012 - 8. 3. 2012.

NEZIR BAJROVI]

S ljubavlju, Tvoja Maja
3612-1nd`

10. 3. 2004 - 10. 3. 2012. Smrt nije prestanak `ivota za dobre ljude kao {to ste vi bili. Molimo dragog Allaha, d`.{., da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Bajrovi} 3611-1nd`

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{avaju se 3 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se {est mjeseci otkako je na ahiret preselila na{a voljena

AKIF (]AMIL) ]OSI]
Po dobroti te pamtimo, s ljubavlju spominjemo u srcu nosimo i nikada te ne zaboravljamo. Ponosni smo {to smo te imali, a vje~no tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Tvoja supruga Amra, sin Enis i k}erka Anesa
3593-1nd`

RAMIZE (IBRO) MULAOSMANOVI], ro|. BRUTUS
S ponosom i tugom ~uvat }emo uspomenu na tebe, na tvoju plemenitu du{u i dobrotu. Molimo Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Zahid, snaha Sabaheta, unuci Amir i Samir, 3613-1nd` prijatelj Salko

FAZILA BE]IROVI], ro|. KAHRIMAN
iz Vi{egrada Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Hamed, sinovi Vehid i Kabir, k}erke Mediha i Belma sa porodicama

3618-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 9. mart/o`ujak 2012.

51

na na{e drage roditelje

Dana, 8. 3. 2012. godine navr{ila se godina od kada je preselio na ahiret na{ suprug, babo i dedo

SJE]ANJE Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se 40 najtu`nijih dana, od smrti na{eg dragog Fi}e

JUSUF (SULEJMAN) MUSLIM
S ponosom i ljubavlju nosimo te u srcu. Nedostaje{ nam... Tevhid }e se prou~iti u subotu, 10. 3. 2012. godine u 13.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Baruthana br. 66. Tvoji: supruga Tija, sin Almir, k}erka Amela, snaha Jasminka, zet Amel, unu~ad Alamasa, Kerima, Kenan i Benjamin
035127

SULEJMAN (SMAIL) DURATOVI] FI]O
31. 12. 1941 - 26. 1. 2012.
Ka`u plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no se pamte... Da je na{a ljubav mogla da te spasi, ti bi vje~no `ivio. Porodica se najiskrenije zahvaljuje rodbini, prijateljima i svim poznanicima koji su te voljeli i po{tovali. Posebno hvala na svemu {to je u~inio kao lije~nik - dr. Amir Muri}. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i neka ti je laka zemlja cazinska. Tvoja supruga Hava, Muhamed, Amra, Zlatan, Adnan, Ajla, Tarik, Emira i Amir P-77220

SEMO RADON^I]
11. 3. 1989 - 11. 3. 2012.

\ULA RADON^I]
26. 7. 2007 - 11. 3. 2012.

S po{tovanjem, ljubavlju i tugom uvijek Vas se rado sje}amo. Neka Vam dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 132-ze Porodica

Devetog marta 2012. godine navr{ava se 40 dana otkako nas je napustio na{ dragi suprug, otac i djed

TU@NO SJE]ANJE

na na{u voljenu

BOGOLJUB MILOVI]
21. II 1924 - 30. I 2012.
u 84. godini. Uvijek si sa nama u na{im srcima i tu }e{ zauvijek ostati. Vje~no }emo te se sje}ati sa ljubavlju i tugom, Tvoji najmiliji: supruga Ankica sa sinovima i njihovim porodicama
3634-1nd`

SEMRU ]ESIR, ro|. SELIMOVI]
15. 3. 2011 - 15. 3. 2012.
@ivot nestane u trenu, al’ sje}anja na Voljene ostaju zauvijek. Molimo dragog Allaha da ti podari sve d`enetske ljepote. Hatma-dova }e se prou~iti 11. 3. 2012. godine na mezarju Ni{an Jar~edoli u 14.00 sati, a tevhid u ku}i Bistrik, Donja ~ikma do br. 4, u 14.00 sati. Porodica
8537-tt

Dana, 9. marta 2012. godine navr{ava se godinu dana od smrti na{e drage majke

Dana, 10. 3. 2012. godine navr{ava se tu`na godina kako s nama nije na{ dragi

HIBA BALTI], ro|. KARAD@A
Draga majko, Tvojim odlaskom vi{e ni{ta nije isto. Nedostaje{ nam, volimo te puno i u na{im srcima }emo te ~uvati kroz najljep{e uspomene. Vole te tvoji: Ivan, Dragan, Goran, Enisa, Reana i Adrian
8526-tt

ZAIM - RAGIB (ZAIMA) HABIBIJA
Nedostaje{! Nedostaje{. Nedostaje{... Supruga Sabina, k}erka Mirna, sin Sanimir, unuk D`an, zet Elmin, nevjesta [eherzada
P-88400

SJE]ANJE

Dana, 9. 3. 3012. godine navr{ava se pet tu`nih godina otkako je preselila na ahiret na{a draga majka i nana

RAZA DELALI], ro|. DEMIROVI]
Vrijeme prolazi ali uspomene i sje}anja na tebe nikad ne}e pro}i. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja djeca: Atif, Asim, Adem, [efika i Siba sa porodicama Hatma-dova }e se prou~iti u d`amiji Soukbunar u subotu, 10. 3. 2012. godine poslije podne-namaza.
3631-1nd`

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se 7 godina od prerane smrti na{e drage

SJE]ANJE

na drage roditelje

JASMINE @IVOJEVI], ro|. MA[I]

NASUF BIBI]
1995 - 2012.

HASNA (PANJETA) BIBI]
8. 3. 2011 - 8. 3. 2012.

Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Suprug Nihad, k}erka Ema i porodica @ivojevi}
152-1go

Smrt je ja~a od `ivota, ali nije ja~a od sje}anja na vas. Mu{ki i `enski tevhid prou~it }e se u Gazi Husrev-begovoj d`amiji (mekteb) 10. 3. 2012. g. (subota) u 14.00 sati. 3636-1nd` Porodica

52

Petak, 9. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
Dana, 6. 3. 2012. godine navr{ilo se 52 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Dana, 9. marta 2012. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e majke

IBRO (NUHAN) ABASPAHI] HURMETE ([EFKE) JUGO
Draga mama hvala ti za veliku ljubav i toplinu koju si nam pru`ala cijeli `ivot. Zahvalni sinovi Emin (Braco) i Edin (Beli) sa familijama
524-mo

Neka mu dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i kabur obasja svojim nurom. Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se u subotu, 10. 3. 2012. godine u 13.00 sati predati hatma-dova u ku}i `alosti Trg solidarnosti 15/III, Alipa{ino Polje. S tugom i ljubavlju: Sin Smajo, k}erke Almasa i Binasa, zet Ekrem, snahe Elsa i Ismeta, unu~ad, praunu~ad, ostala rodbina i prijatelji
8522-tt

ZAHVALA

Danas se navr{ava 14 tu`nih dana kako nas je napustio na{ voljeni suprug i otac

Dana, 13. 3. 2012. godine navr{avaju se 3 godine od iznenadne i prerane smrti na{eg dragog

prof. dr. BESIM ]ULAHOVI]
Samo se hrabri i veliki ljudi mogu boriti onako kako se borio na{ Besim. U toj borbi pomogli su mu dobri ljudi i veliki profesionalci. Beskrajno smo zahvalni doc. dr. Semiru Be{liji, velikom prijatelju i stru~njaku, koji je godinama bio uz njega, bodrio ga, davao mu snagu da istraje. Najiskrenije se zahvaljujemo prof. dr. [erifu Be{li}u i dr. Jasminki Maglajli} na svemu {to su u~inili. Hvala osoblju Instituta za onkologiju, Klinike za radiologiju, Klinike za torakalnu hirurgiju i Centra za srce Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu. Veliko hvala prof. dr. Veljku Trivunu na nesebi~noj pomo}i i razumijevanju, radnim kolegama i saradnicima sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, g. Nusretu ^au{evi}u i upravi LOK MKF, te rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su nam pru`ili podr{ku i sa nama podijelili bol. Oti{ao je dio nas, a vje~no }e ostati u nama i sa nama. Vildana, Maida i Edin
8520-tt

ALADINA (MUSTAFE) MEHI]A
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. One koje voli{ nikad ne umiru, uvijek su u na{im srcima i mislima. Neka Ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju, Tvoji najmiliji!
130-ze

U nedjelju, 11. 3. 2012., na groblju Vlakovo, u 12.00 sati, okupi}e se porodica, rodbina i prijatelji

SJE]ANJE

NA HEROJE BOSNE I HERCEGOVINE ^LANOVE I OSNIVA^E UDRU@ENJA GRA\ANA BOSANSKE KRAJINE - SARAJEVO Generala Generala

MIHAJLA ^OBELI]A
da mu odaju po~ast.
N

MEHMEDA (RED@E) ALAGI]A
1947 - 2003.

MUSTAFU - TALIJANA (KEMALA) HAJRULAHOVI]A
22. 1. 1957 - 8. 3. 1998.

Neka im je vje~ni rahmet i slava Udru`enje gra|ana Bosanske krajine Sarajevo
5821-tt

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se 6 mjeseci otkako nije sa nama na{ dragi

Dana, 9. 3. 2012. navr{ava se godina dana kako sa nama nije vi{e na{a draga

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg oca

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{avaju se 52 tu`na dana otkako je na bolji svijet - ahiret preselila na{a voljena

POSLJEDNJI POZDRAV

ADNAN IMAMOVI]
Po dobru te pamtimo, s ljubavlju i po{tovanjem spominjemo. Od: Katana Mirfan, Senada, Almin, Admir, Biba i Imran
8519-tt

D@ENANA MULAVDI]
Moja draga D`enka, neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja tetka Zija 8425-tt sa familijom

ZUMRA KAVAZOVI]
Dani prolaze, a tuga za tobom ne. Uvijek }emo te voljeti i u srcu nositi. Tvoji Adis i Milica s djecom
3632-nd`

AGAN ZAHIRAGI]
(9. 3. 1984 - 9. 3. 2012.)
PORODICA
3630-1nd`

DEVI] (IBRE) HAVA MULA, ro|. MILAVICA
Uspomene na tebe nikad ne blijede. Uvijek si sa nama. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Salko, Mejra, Damir, Aida, Darmin, Emina
p-71320

VIDOSAVI BASARI], ro|. MARKOVI]
Lako je obrisati suze i zapaliti svije}u, al’ te{ko je iz srca izbrisati tugu vje~nu. Tvoj dragi i plemeniti lik zauvijek }e ostati u na{im srcima. Branka i Goran Mijatovi}
p-71103

Dnevni avaz
Pro{lo je 40 dana otkako nije sa nama na{a najdra`a nena, mama, supruga i sestra

petak, 9. mart/o`ujak 2012.

53

ALIRE[AD - ALIJA UZEIRBEGOVI]
1939 - 2009.

RAMIZA MAHMUTOVI], ro|. BEGLEROVI]
Zahvaljujemo se svima koji su bili uz nas u najte`im trenucima. Ferda, Jasmina, Ermina, Emir, Eldar, Ensad i Neboj{a
8514-tt

Dana, 9. 3. 2012. navr{avaju se tri godine od kada nije sa nama na{ dragi SUPRUG i BABO. Ni vrijeme koje je pro{lo nije ubla`ilo tugu za tobom. Po dobru te pamtimo, ~esto spominjemo i sje}amo te se kroz lijepe uspomene. Molimo dragog ALLAHA, D@.[., da ti podari D`ennet i vje~ni rahmet. ZAHVALNA PORODICA UZEIRBEGOVI]
p-74260

Danas se navr{ava ~etrdeset tu`nih dana kako nas je napustio na{ Nijo

prof. dr. NIJAZ DURAKOVI]
Ovim povodom ZAHVALJUJEMO: rodbini, prijateljima, kom{ijama, uglednim institucijama i udrugama koji su nam pomogli da ubla`imo ovu veliku tugu i bol. Kao: FPN-a, Parlamentu FBiH, strankama SDU, SDP IVZ-i sa reisom ef. Ceri}em na ~elu - posebno. , O`alo{}ena sestra Enisa, sestri}i Orhan i Edin, zet Muhamed
3589-nd`

UDRU@ENJE (ZA TEBE BiH SBK) TRAVNIK
SJE]ANJE

NA LEGENDARNOG KOMANDANTA 7. KORPUSA ARMIJE R BiH

GENERALA MEHMEDA ALAGI]A
7. mart 2003 - 7. mart 2012.
VJE^NA ZAHVALNOST SABORACA I GRA\ANA SREDNJE BOSNE
p-72270

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana, 9. 3. 2012. navr{avaju se tri (3) godine od kada je na ahiret preselio dragi suprug, otac i dedo

Dana, 9. 3. 2012. navr{avaju se tri (3) godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi brat i daid`a

HUSEIN D@ANKO
Velika je tuga i bol koju si ostavio u srcima i du{i onih koji te neizmjerno vole i koji nikad ne}e zaboraviti tvoju veliku dobrotu i nesebi~nu ljubav koju si nam izda{no za `ivota darivao. Neka ti dragi Allah, d`.{., da lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Fadila sa unucima Amir, Enes, Almir, Faruk, Aldijana i Ajla, sin Fudo sa suprugom Jasnom i djecom Aldijana, Amir, Almir i Faruk, sin Sejo sa suprugom Samrom i djecom Enes i Ajla
3610-1nd`

ALIJA (OSMAN) [ETI]
Te{ko je rije~ima opisati koliko si nam svima zna~io, a jo{ te`e prihvatiti ~injenicu da vi{e nisi sa nama. Ako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od po{tovanja i sje}anja na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti Allah, d`.{., dragi podari lijepi D`ennet. Tvoja sestra Fadila sa unucima Amir, Enes, Almir, Faruk, Aldijana i Ajla, sestri}i Fudo sa suprugom Jasnom i djecom Aldijana, Amir, Almir i Faruk, sestri} Sejo sa suprugom 3610-1nd` Samrom i djecom Enes i Ajla

Danas, 9. 3. 2012. navr{ava se sedam dana kako smo na bolji svijet ispratili na{eg

SJE]ANJE

MEHMED TEROVI]
Neizmjerno, ~asnog, po{tenog i divnog ~ovjeka. Vi{e si ~inio za druge nego za sebe. ^uvat }emo uspomenu na tvoju dobrotu, plemenitost i humanost. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje radne kolegice iz kolektiva - Azra, Mubera, Aida, Fikreta, Ferisa, Hasiba, Jasminka, Senada, Fatima Z., Fatima O., Almasa, Mejra, Razija, Samija, Vahida, Zenifa, Esma, Indira i Amira
3602-nd`

ADVIJA DUPOVAC, ro|. STAMBOLI]
23. 3. 1984.

RAMO DUPOVAC
6. 3. 1992.

AI[A TUR^INOVI], ro|. DUPOVAC
28. 2. 1999.

S ljubavlju i po{tovanjem Vas se sje}amo. Neka Vam Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Dervi{, [evko, Munira i Avdo sa porodicama

3606-nd`

Dana, 9. 3. 2012. navr{avaju se 2 godine od kada nije sa nama

Dana, 9. 3. 2012. navr{avaju se 2 godine od kada nije sa nama

NEMANJA (VLADIMIRA) KUZMAN

NEMANJA (VLADIMIRA) KUZMAN
Tu`ne i bolne su ove 2 godine od rastanka sa tobom. Uz svaku pomisao na tebe suze poteku. Tuga, bol i praznina vje~no ostaju u na{im srcima. TVOJA PORODICA
3575-1nd` 3575-1nd`

Ka`u da Bog sebi uzima divne ljude. Na`alost, tebe je uzeo svima nama. Stric Spaso sa porodicom

54

Petak, 9. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
Dana, 9. 3. 2012. navr{ava se 16 tu`nih godina od kada nisi sa nama

Na ovaj na~in `elimo da se zahvalimo i odamo priznanje svima onima koji su na{eg dragog

D@EMALA (OMERA) PLEHA
pazili i nadgledali u njegovoj bolesti do zadnjeg dana njegovog `ivota, kako u bolnici, tako i kod ku}e. Zaslu`ne osobe su: - dr. Had`imuratovi} Nusreta, - dr. Sr|an Gornjakovi} kao i cijelo osoblje Gastro - klinike, - dr. Ferhatovi}, - Be}irevi} Ferid, - na{a draga, mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. O`alo{}ene porodice Pleh i Ali}
3617-1nd`

JASMINKA ]UPINA, ro|. KAPETANOVI]
Mostar
Tvoja du{a nije i{la po koncu ni rasla poput trske Tvoja du{a se otvarala za druge kao lotos sa bezbroj latica Prekratko si bila sa nama, ali si ostavila neizbrisiv trag Tvoji najmiliji
sm-0002281

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na dragog ro|aka

na dragog ro|aka

MIRKO KUZMAN
Zauvijek }emo se sje}ati tvog vedrog lika, skromnosti i plemenite du{e. Spaso sa porodicom
3575-1nd`

MIRKO KUZMAN
S ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se tebe i tvog plemenitog lika. Vlado i Nevena
3575-1nd`

Dana, 9. 3. 2012. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage i nikad zaboravljene supruge i mame i nanu{ke

Dana, 9. 3. 2012. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage i nikad zaboravljene majke, nane, punice

had`i BEHIJA - BEHKA [UNJ, ro|. OPANKOVI]
Svaki dan sve vi{e i vi{e nam nedostaje{. Molimo Allaha, d`.{., da ti podari D`ennet. Tevhid }e se prou~iti 10. 3. 2012. u 12.00 sati u ku}i, M. Raskr{}e. Tvoji najmiliji: suprug [aban, k}erka Mineta - Keka, unuci Elmin, Eldin, snaha Abina i Miraheta
3616-1nd`

had`i BEHIJE - BEHKE [UNJ, ro|. OPANKOVI]
Molimo Allaha, d`.{., da ti podari D`ennet. Tvoji najmiliji: familija Ejubovi}, k}erka Zineta, zet Salko, unuci Edis i Lejla i snaha Emina
3616-1nd`

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se 40 dana kako je na ahiret preselila na{a draga majka, punica i nana

Dana, 7. 3. 2012. navr{ila se godina od smrti na{e drage majke, punice i nane

Dana, 7. 3. 2012. navr{ila se godina od smrti na{e drage majke, punice i nane

Dana, 9. 3. 2012. navr{ava se 12 godina od smrti na{e voljene

Navr{ava se tu`nih 12 godina otkako nije sa mnom moja draga majka

POSLJEDNJI SELAM

mojoj dragoj nanu{ki

RAMIZA MULAOSMANOVI], ro|. BRUTUS Bol za tobom nije u rije~ima, bol je u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati voljena, po{tovana i nikad zaboravljena. Pla~emo, a u svakoj suzi vidimo tvoj lik, pla~emo da bi te du`e gledali. Nikad te ne}emo zaboraviti. Uspomena na tebe `ivjet }e dok i mi postojimo. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: k}eke Halida, Dervi{a, Jasmina, zet Hajrudin, unuci Haris, Adis, Alen, Almir, unuke Sedina i 3605-nd` Sabina

had`i hanumi

UMIJA (ZAJKO) KAROVI]
Ljepota tvoje du{e ostat }e zauvijek u na{im srcima. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}i Ismija sa porodicom
3628-1nd`

[UHRE STROIL UMIJA (ZAJKO) KAROVI]
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja k}i Ramiza sa porodicom
3628-1nd`

[UHRA STROIL
Oti{la si iz na{eg `ivota, ali nikad iz mog srca. Za svu dobrotu i ljubav koju si mi pru`ila, hvala ti. Tvoja unuka Arijana
3622-1nd`

BEHIJI - BEHKI [UNJ
Najdra`a moja nanu{ko, te{ko je tra`iti utjehu jer ona ne postoji. Vrijeme ne}e izbrisati sje}anje na tebe ni tvoj plemeniti i dragi lik sve dok postojim. S ljubavlju, Tvoja jedina unuka Lejla
3616-1nd`

Vrijeme prolazi, a sje}anje na tvoj plemeniti lik i dobrotu ne blijedi, ona }e uvijek `ivjeti u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
3622-1nd`

Dana, 10. 3. 2012. navr{ava se 7 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi brat, {ura - zet i daid`a

Dana, 10. 3. 2012. navr{ava se 7 godina od kada nas je napustio na{ dragi sin, suprug i otac

Dana, 9. III 2012. godine navr{ava se 6 mjeseci te{kih i bolnih od preseljenja na ahiret voljenog supruga Ede [aljem ti selama najdra`em suprugu

AZIZ (MUSTAFE) HROMO
Pro{lo je sedam dugih i tu`nih godina, ali tvoj dragi lik i tvoja dobrota `ive u srcima onih koji te vole i nikada ne zaboravljaju. Uspomenu na tebe vje~no }emo ~uvati s ljubavlju i po{tovanjem. Molimo dragog Allaha, d`.{., da te uvede u najljep{i dio D`enneta. Amin! Tvoja sestra Azemina, {ura - zet Enes, sestri~ne Arijana i Aldijana sa porodicom 3607-1nd`

AZIZ (MUSTAFE) HROMO
S ljubavlju koju smrt ne prekida i beskrajnom tugom koju vrijeme ne lije~i, nosit }emo te u srcima zauvijek. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: majka Zifa, supruga Fata - Dika, k}erka Medina i 3607-1nd` sin Mahir

EDHEM - EDO (VAHID) BE[IREVI]
Dragi Edo, kada du{a i srce boli vrijeme nije lijek, ve} tiha patnja i vje~ni bol zbog tvog odlaska. Bio si moj ponos i velika podr{ka. Zauvijek }e{ ostati u mom srcu. Edo, kao {to si ti bio, jednom se u `ivotu ra|a, a nikad ne umire. Volim te i voljet }u te do kraja svog `ivota. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i sve d`enetske ljepote tvojoj plemenitoj du{i. Hatma-dova }e se pokloniti prije d`uma-namaza, petak, 9. III 2012. godine u mesd`idu u Hrasnici, ul. [ehitluci. Hatma-dovu poklanja supruga Zineta 3295-nd`

Dana, 9. 3. 2012. navr{ava se jedna tu`na godina od smrti dragog

Dana, 11. 3. 2012. navr{ava se godina od kada je na ahiret preselio na{

Dana, 9. 3. 2012. navr{ava se 12 tu`nih godina otkako je preselio na ahiret na{ voljeni

NEMANJE (VLADIMIR) KUZMANA
Sje}anja na tebe nikada ne}e biti zaboravljena. Tvoj Zahid
8509-tt

[EVKIJA (FEHIMA) GARAPLIJA
Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Vinograd, 10. 3. 2012. godine u 12.30 sati poslije podne-namaza. Supruga Bahrija, sin Midhat, k}erka Mediha, snaha Jasmina, zet Omer, unuci Emir i Mirza
8503-tt

HAZIM (OSMANA) COKOJA
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomene i sje}anja na tvoj plemeniti lik i nesebi~nu ljubav koju si nam pru`ao. ¸ Tvoji najmiliji: supruga Hajrija, k}erke Sanela i Belma sa porodicama
499-mo

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 9. mart/o`ujak 2012.

55

Dana, 13. marta 2012. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kada nas je prerano napustio na{ dragi

U ~etvrtak, 8. marta 2012. navr{ilo se 12 godina od preseljenja na ahiret na{e drage

MIRKO (JOVO) KUZMAN
(8. 7. 1956 - 13. 9. 2011)
Obavje{tavamo rodbinu, kumove i prijatelje da }emo {estomjese~ni pomen davati u subotu, 10. 3. 2012. godine na porodi~nom groblju u Azapovi}ima u 11.30 ~asova. Stalno si s nama, u razgovorima, sje}anjima, mislima i uvijek }e ostati tako, jer te neizmjerno volimo. Toliko toga smo imali da pri~amo o svemu, ali si nas napustio previ{e rano. S velikom ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati tvog dragog i vedrog lika, tvoje plemenitosti i dobrote. Bio si osoba velikog srca jer znao si voljeti, ~initi dobro i opra{tati. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i i zato }e{ ostati zauvijek tu, duboko u na{im srcima. Tvoji najmiliji: supruga Radmila, majka Dragica, brat Borislav, sestri} Predrag, brati~na Bojana, brati} Vladan i nevjesta Ranka
8488-tt

ZUMRETE BAJRI], ro|. DERVI[EVI]
iz Bijeljine
Tvoju neograni~enu dobrotu i plemenitost vje~no pamtimo. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erka Begzada Trbi}, zet \or|e, unuci Aida s porodicom, Asmir, 8474-tt Jasna i Zlatko

POSLJEDNJI SELAM

Dana, 4. 2. 2012. navr{ilo se 7 godina od smrti na{eg dragog

na{em dragom brati}u

MURATA PALALI]A ISLAM (HAMED) MURTO
Molimo dragog Allaha, d`.{., da nagradi tvoju dobrotu i podari lijepi D`ennet tvojoj plemenitoj du{i. Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji: amid`a E{ef i strina Suada
No035117

Tvoji: supruga, sin, k}erke, te porodice Basara, ]ati}, Bu{atlija, Jel~in.
p-70220

Dana, 9. 3. 2012. navr{ava se tu`na godina otkada nas je napustila na{a draga tetka

HIBA (KARAD@A) BALTI]
Sje}anja na tebe su jo{ uvijek vrlo bolna. @ivi{ i `ivjet }e{ zauvijek u na{im najljep{im uspomenama. Hvala Ti za svu ljubav i pa`nju koju si nam nesebi~no davala. Tvoji: D`ana, Ibro, Lejla i Lamija
8484-tt

Dana, 10. 3. 2012. navr{ava se ~etrdeset dana od preseljenja na ahiret na{eg plemenitog i dragog

Dana, 10. 3. 2012. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage majke i supruge

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se sedam tu`nih godina od kada sa nama nije na{a draga

ADNAN (KASIM) KASUMOVI]
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u Bakijskoj d`amiji u subotu, 10. 3. 2012. godine u 15.00 sati. Porodica Kasumovi}
8472-tt

MEDINA IMAMOVI], ro|. PATKOVI]
1974 - 2012.
Sva ljudskost, dobrota i ljubav ovog svijeta bili su u tebi. Nema utjehe ni zaborava, niti rije~i da opi{u bol, ali ostaje beskrajna ljubav i ponos {to smo te imali i u`ivali u `ivotu sa tobom. U subotu, 10. 3. 2012. godine u 15.00 sati prou~it }e se tevhid u ku}i `alosti. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. O`alo{}ena porodica: mu` Halil, sin D`evad i k}i Amela
p-72290

AN\ELKA BOGI^EVI], ro|. PLEI]
iz Bugojna
@ivot nestaje u trenutku, ali ljubav i sje}anje na tebe ostaje dok `ive oni koji te vole. Bol se ne pi{e na papiru, ve} duboko nosi u srcu. Imala si sve {to krasi plemenitu osobu, izuzetno ~istu du{u i ljubav koju si svima poklonila. Istog dana posjetit }emo tvoju vje~nu ku}u, upaliti svije}e i polo`iti cvije}e. Tvoji najmiliji: suprug Ilija, k}erka Snje`ana, unuk Sa{a i sestra Senka p-70230

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana, 9. 3. 2012. navr{ava se 8 godina od smrti

SULEJMAN (IBRAHIM) SMAILBEGOVI]
Dragi babo, pro{lo je sedam najtu`nijih dana u mom `ivotu. Tvoj odlazak je ostavio golemu tugu koja }e me pratiti cijeli `ivot, ali snagu da nastavim dalje, daje mi moja porodica i moja djeca, jer `elim da ih odgojim onako kako si ti babo, odgajao mene. Neka ti Allah dragi podari lijepi D`ennet. Tvoja }erka Ferida, zet Fudo, unuke Zerina i Nejra sa 8453-tt nanom Adilom

HALIMA ME[I] EMIR (SEAD) SMAILBEGOVI]
3. 7. 1949. Tuzla - 9. 3. 2004. Melbourne, Australia
S vje~nom tugom i ljubavlju, Porodica Smailbegovi}
8463-tt

2008 - 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem Suprug D`emil, k}erka Amira i unuci Adi i Admir
8441-tt

56

Petak, 9. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na na{e najdra`e

RAMIZA NEFI]
8. 3. 2002.

OMER NEFI]
6. 2. 2009.

DRAGA MAJO I DRAGI TAJO S ljubavlju i po{tovanjem u nama vje~no `ivi va{a plemenitost i dobrota kojima ste nas nesebi~no darivali. Va{i: k}erka Dijana, zet Mirsad i unuka Aida Volimo vas
8401-tt

Dana, 3. 3. 2012. godine navr{ilo se pet godina od smrti na{e drage

TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage

NAFIJE (PALALI]) BEGOVI]
Zaborav ne postoji, samo tuga i bol u srcima onih koji te vole. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: majka, brat, sestre, te porodice Basara, Lepara, ]ati}, Bu{atlija, Jel~in
p-72270

NAZIF RAMI]
9. 3. 2011 - 9. 3. 2012.

i

NAZA RAMI]
2006 - 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem njihovi sin Salem, snaha Maca i unuci Denis i Zlatan
8435-tt

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

Godina dana od smrti na{e

na na{u voljenu majku, sestru i baku

Dana, 6. 3. 2012. godine navr{ilo se 15 godina od smrti na{e majke

TU@NO SJE]ANJE

BRANKA PANTI] \ENI MULAVDI]
Dana, 9. 3. 2012. godine navr{avaju se 2 bolne godine od kada nisi sa nama. Vrijeme prolazi ali kao da je stalo. Ne postoji ni jedan dan, ni jedan tren da ne pomislimo na tebe. Uvijek si sa mnom draga majko, u mojim mislima, u mom srcu, ~uvamo te od zaborava. 8487-tt Tvoji voljeni

FATE HO[O, ro|. BRKOVI]
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ uvijek nedostajati. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Ibro sa porodicom
8449-tt

HASAN (IBRAHIM) PA[I]
9. 3. 2005 - 9. 3. 2012.

LUTFA (SULJE) PA[I], ro|. D@AFEROVI]
21. 6. 2007 - 9. 3. 2012.

JASMINA - SEKA (RAMIZA) PA[I], ro|. TARI]
2. 10. 2008 - 9. 3. 2012.

Njeni: Hafiza, Kenan i Ido
8393-tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Zahvalna porodica
8440-tt

POSLJEDNJI SELAM

NAJDRA@EM SINU I BRATU

SAFET (SEAD) [ABANOVI]
iz Jablanice Ne postoje rije~i koje bi ubla`ile na{u bol. U na{im srcima ostat }e{ uvijek voljen. Otac Sead, majka Habiba, sestra Semina
PTT

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

SAFET (SEAD) [ABANOVI]
iz Jablanice Uvijek }e{ biti u na{im mislima i srcima. Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Amid`a Ismet, strina [tefa sa djecom
PTT

SAFET (SEAD) [ABANOVI]
iz Jablanice S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te u na{im srcima. Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Amid`i} Damir sa suprugom D`enitom i djecom Ismarom i Dijanom
PTT

Dnevni avaz

petak, 9. mart/o`ujak 2012.

57

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

BERIJA BEHA PROHI], ro|. DELI]
27. 6. 2007 - 9. 3. 2012.

OMER (DAUT) PROHI]
8. 3. 2008 - 9. 3. 2012.

Molimo dragog Allaha, d`.{., da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Va{ sin Prohi} Mirsad sa porodicom
3646-nd`

SAFET [ABANOVI]
Mili moj, Koliko te volim samo ti zna{. Ako je ovo posljednji pozdrav nikada ne}e biti posljednje sje}anje. Volim te do neba i nazad. Srest }emo se opet Tvoja Nerma
528-mo

SJE]ANJE

na{em dragom

Dana, 8. 3. 2012. godine navr{ilo se 7 dana kako nas je napustila i preselila na ahiret na{a draga majka, svekrva i nana

„HAD@INICA“

NAZA - MEMOVI], ro|. TAHIROVI] HARIS (REMZIJE) BA[I]
4. 12. 1981 - 2. 3. 2012.
Malo je iskrenih i veselih ljudi bilo kao {to si ti, zato se te{ko mirimo sa istinom da vi{e nisi sa nama na ovome svijetu. Tvoja dobrota i plemenitost je ostavila dubok trag na svima koji su te poznavali. Puno, puno }e{ nam nedostajati... Svakog trenutka molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari d`enetske ljepote. Kolektiv „MURAI-KOMERC“ d.o.o. Vogo{}a
N

Draga majko, ostavila si tragove koji se ne bri{u, dobrotu i ljubav koja se pamti, a u na{im srcima ostaje{ voljena i u mislima nezaboravljena. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te od zaborava. Bila si nam izvor bezgrani~ne ljubavi i pa`nje za sve nas i ljude oko sebe i bila si nam uzor za sve {to je lijepo i po{teno. Hvala ti Had`inice moja za sve {to si nam dala i pru`ila. Neka ti Uzvi{eni ALLAH, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Musa, snaha Muratka sa djecom Aldinom, Elzinom i Del-Aidom
8530-tt

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog kolege

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se sedam dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi otac, svekar i dedo

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{e kolegice Berine

SENADA MULAOSMANOVI]A
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo te u na{im srcima i ~uvamo najljep{e uspomene na tebe i tvoj plemeniti lik. Ostat }e{ vje~no u na{em sje}anju. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Kolektiv Orl. i Meh. Slu`be RMC „Dr. Safet Muji}“ 526-mo Mostar.

KEMAL (MURAT) ]ERIMAGI]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje. Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sinovi Dino i Alen, snahe Arnelija i Sanja, unuke Ema, Alisa i Nejla i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti u 14.00 sati kod Bele.
8534-tt

[ABAN HOD@I]
Porodici izra`avamo na{e iskreno saosje}anje i o`alo{}enost povodom iznenadne smrti oca i supruga. Znamo da }e u vremenu koje dolazi biti te{ko na}i utjehu i radost, ali se nadamo da }e vjera, sabur, te podr{ka i ljubav velikog kruga prijatelja pomo}i da nastavite `ivjeti. Neka rahmetliji Allah, d`.{., podari D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Radne kolege sa Suda BiH Jasmina, Merima, Jasminka, Edin
8529-tt

ILIJA KOVA^EVI]
9. 3. 2011 - 9. 3. 2012.
@ivot nestaje u trenu, sje}anja traju dok su `ivi oni koji su te poznavali i voljeli. Tvoji: supruga Pera, sinovi Zoran i Nedeljko, snahe Senada i Sadeta, unuci Jelena, Bojan, Zlatan i Benjamin.
8532-tt

Dana, 11. 3. 2012. navr{avaju se tri godine otkako nas je napustila na{a draga k}erka, sestra, mama, supruga, snaha

Dana, 6. 3. 2012. navr{ile su se dvije godine od smrti na{e drage

MIRNA (KAPETANOVI]) CIPRA
1976 - 2009.
Toga dana u 12.00 sati posjetit }emo njen mezar. O`alo{}eni
413-tz

ZINETE (MUSTAFE) MEHMEDOVI]
Vrijeme prolazi, bol i tuga ostaju. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji
406-tz

58

Petak, 9. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
Dana, 10. 3. 2012. godine (subota) navr{ava se 40 dana od kada je preselila na ahiret na{a voljena tetka

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada nas je napustio na{ dragi suprug, otac i djed

MUHAMED (HAMO) ]I[I]
Zahvalni za svu dobrotu {to si nam pru`io, ponosni {to smo te imali. Sje}at }emo se uvijek s ljubavlju i po{tovanjem. Tvoji: supruga Amira, k}erka Sanela, sin Alen, unuka Tina i zet Damir
527-mo

primarijus dr. had`i ]AMILA (IBRAHIMA) VOLJEVICA
Molimo dragog Allaha, d`.{., da joj podari lijep D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 10. 3. 2012. godine iza podne-namaza u d`amiji ^obaniji. O`alo{}ena porodica
8531-tt

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana, 11. marta 2012. godine navr{avaju se dvije godine otkako je na ahiret preselio na{ dragi

na na{e najdra`e

MIDHAT DRLJEVI]
19. 2. 1951 - 10. 3. 2008.

MIRSADA DRLJEVI]
8. 9. 1954 - 3. 1. 2012.

REFIK - REFKO DERVI[BEGOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Dervi{begovi} i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u Stockachu.
N

Vrijeme prolazi, ali tuga ostaje. Puno nam nedostajete. Nek’ vam dragi Allah podari vje~ni D`ennet. Va{i: Husein, Rabija, Mirza, Mubera, Avdo, Amela, Minela, Azra, Emir, Amir, Emina, Lejla i Salih
154-1go

SJE]ANJE

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se 13 dugih i tu`nih godina od kada nas je napustio na{ dragi

na voljenu mamu

AMIRA ]EHAJI]
9. 3. 2011 - 9. 3. 2012.

ISMET - MI[O BERBEROVI]
1999 - 2012.
S ponosom, ljubavlju, tugom i po{tovanjem uvijek te se rado sje}amo.

Tvoja Alma sa porodicom
400-tz

Tvoje: supruga Jasminka i k}erke Sandra i Sanja
401-tz

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

majci na{eg druga Bekima - Dine Pa{ali}a

AHMET (IZUDIN) ARNAUTOVI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e te izbrisati iz srca onih koji te vole. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. NURA HAMZI] (\EKI])
9. 3. 1992 - 9. 3. 2012. Sa tugom `ivim i ~uvam lijepe uspomene na vas. Neka vam Allah, d`elle {anuhu, podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 405-tz Mirjana

FATIMI PA[ALI]

MUSTAFA HAMZI]
25. 3. 2005 - 25. 3. 2012.

Od: Dade, Koke, Dudeta, Taleta i Franca sa porodicama
135-ze

Supruga, djeca, zetovi, snahe, unu~ad i praunu~ad
412-tz

IN MEMORIAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se 12 mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a draga majka, supruga i sestra

VASVIJA (MUSTAFA) STO^ANIN, ro|. FEJZI] MELIHA - JACA BABI] KR[LAK
9. 3. 2008 - 9. 3. 2012.

MIRSADU LOKVAN^I]U

Tvoji: Tanja, Mi{o, Zora i Zoran
8513-tt

Asaf, Mima, Selma, Mirha i Zara
8502-tt

Draga mama samo da zna{ koliko nam nedostaje{ i koliku prazninu i bol si ostavila svojim odlaskom. Beskrajno ti hvala {to si bila najbolja mama na svijetu. Volimo te puno. Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. @enski tevhid }e se prou~iti dana, 9. 3. 2012. godine (petak) u 14.00 sati u Bakijskoj d`amiji. O`alo{}ena porodica i sestre 8518-tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM Dana, 7. 3. 2012. godine se navr{ilo dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg Navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret

petak, 9. mart/o`ujak 2012.

59

Danas se navr{avaju 52 dana od preseljenja na ahiret

ocu na{eg radnog kolege

ERVINA TANOVI]A
1978 - 2010.

DEVI] (IBRE) MULA (HAVA), ro|. MILAVICA
Draga nano, moja mirisna ru`o, te{ko mi pada i sama pomisao na to da nisi vi{e sa nama. Volim te... Uvijek }u te voljeti, sje}ati se tvog lika, osmijeha, tvojih savjeta i {ala. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja unuka Mirela
3647-nd`

DEVI] (IBRE) MULA (HAVA), MILAVICA
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Tvoj lik, tvoja dobrota vje~no }e biti urezani u na{im srcima. Draga nano, neka ti Allah, d`.{., podari lijep D`ennet i vje~ni rahmet.

HILMO (NURKO) VATRE[
Uposlenici „Unitrade“ P Sarajevo .C.
3645-nd`

Zaborav i tuga ne prestaju u na{im dunjalu~kim `ivotima. Neka ti Allah, d`.{., podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: tetki} Zina, tetak Kemo, ro|aci Valid i Besim
407-tz

Tvoji unuka Kadi} Sanela, i praunuk Sead i 3547-nd` Selma

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na{eg dragog

SJE]ANJE

Danas se navr{avaju 52 dana od preseljenja na ahiret

JUSUF (HASAN) PIJALOVI]
Moramo dalje bez tebe, a snagu nam daju lijepe uspomene i ponos {to smo imali najboljeg supruga i oca. Supruga Mediha i sin Muamer Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 11. 3. 2012. godine u 15.00 sati, ulica Nerkeza Smailagi}a 7/VII, Alipa{ino 3520-nd` Polje.
Dana, 9. 3. 2012. godine navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog i nikad pre`aljenog supruga, oca, dede i svekra POSLJEDNJI SELAM

HAVA - MULA (IBRE) DEVI], ro|. MILAVICA ALIJA KOVA^EVI]
9. 3. 2004 - 9. 3. 2012.
Te{ko je gledati svijet, a u njemu ne vidjeti tebe. Draga majko, dani puni tuge i bola neumorno prolaze, a ja ne mogu da se pomirim sa tim da te sa nama nema. Tvoj lik, tvoja dobrota, plemenitost, vje~no }e biti urezani u na{im srcima. Draga mamice, neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji najmiliji k}erka [emsa, zet Husnija, unuke Sanela, Binela, Mirela, zet Jasmin, D`emo, praunu~ad Sead, Selma, Ajdin i Arman 3647-nd`
3563-nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji

SJE]ANJE

na{em

na na{u dragu

Dana, 13. 3. 2012. godine navr{ava se 8 godina od smrti na{e drage

SJE]ANJE

SJE]ANJE Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se 6 mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ zet, bad`o, tetak

HASO (HASAN) DERVI[EVI]
9. 3. 2010 - 9. 3. 2012.
Dani prolaze, ali sje}anje na tebe zauvijek }e ostati u na{im srcima. Supruga Hana i sin Sejo sa porodicom 8517-tt

SAFET (SEAD) [ABANOVI]
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Servis „VU^I]“ i porodica Vu~i}
PTT

AZRU (AVDE) MESIHOVI], ro|. @IVOJEVI]
9. 3. 2011 - 9. 3. 2012.
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari D`ennet. Nedostaje{ nam. Volimo te Kemo, Alen, Fe|a, Nahla, 3580-1nd` Aini i Dani

NAFIJE (IDRIZOVI]) IBRULJ
Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Tvoji: sin Mahmud, snaha Plema, unuk Sabrina i Salema, zetovi Samir i Dragan i praunu~ad Selma, Elma, Damir i Zoran 8506-tt

EMIN HUSEJNOVI]
9. 3. 1981 - 9. 3. 2012.
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: supruga Fahira i k}erka Aida s porodicom
8510-tt

BEGO MUJANOVI] BA[LIJA
iz Janje Uvijek }emo se sje}ati tvoga lika. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Selimovi}
8508-tt

SJE]ANJE Nedostaje{ mi! Dana, 4. 3. 2012. godine navr{ila se godi{njica otkako je preselila na ahiret moja draga majka

U petak, 9. 3. 2012. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je na ahiret preselila na{a voljena

Dana, 8. marta 2012. navr{ila se godina otkako je preselila na ahiret

BAHRIJA (HUSEJIN) HAURDI], ro|. HUSKI]
18. 12. 1948 - 4. 3. 2011.
Sjenina (Doboj)
Te{ko je gledati svijet a u njemu ne vidjeti tebe, ali ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive a vje~no traju. Po dobru te pamtim i s ljubavlju spominjem. Ponosan sam {to sam bio tvoj, a koliko sam poti{en to ja samo znam. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Almir
sm-0002237

had`i FATMA - hanuma ]UR^I], ro|. @IGA
Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti istog dana (u petak, 9. 3. 2012. godine) u 13.00 sati u ]ur~i}a d`amiji. Porodica
035122

UMIJA KAROVI], ro|. ZOLJ
Molimo Te Allahu, podari joj lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 10. marta 2012. u d`amiji u Kijevo, poslije podne-namaza. Sin Ramiz, snaha Ramiza, unuke Muamera i Amela
3633-1nd`

Dana, 9. marta 2012. navr{avaju se 52 tu`na i bolna dana otkako je preselila na ahiret na{a

SJE]ANJE

na na{e drage i voljene

SABAHETA (MUSTAFA) JAHI], ro|. RAMOVI]
Te{ko nam je, iznenada si oti{la, a bol je prejaka. Sje}anja su svje`a i emotivno jaka. Vrijeme koje dolazi, ne}e nam donijeti utjehu, ve} tugu i prazninu. Sje}anje na tebe }e biti trajno, ~uvat }emo uspomenu na tebe, jer si to zaslu`ila. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: majka Hajrija, sin Adnan, k}erka Adisa, snaha Vildana, zet Elvedin, sestra Hidajeta i unu~ad Faris i Selma
3648-nd`

IBRAHIM ^ANGALOVI]
6. 1. 2012.

SENADA OSMANAGI], ro|. PAND@I]

27. 1. 2012. Vje~no }ete ostati u na{im srcima. Neka vam Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Zajedni~ki tevhid }e se prou~iti u subotu, 10. 3. 2012. u Tihovi}i 51. Va{i: Zaim, Samija, Adis, Merima

8524-tt

60

Petak, 9. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
Dana, 11. 3. 2012. godine navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

Duboko o`alo{}eni preranom smr}u na{e drage tete i bake

NUSRETA - SEKA AVDI], ro|. ZUKO VIDOSAVE BASARI]
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 11. 3. 2012. godine u 14 sati u ku}i `alosti, Geteova 1/6. Osta}e{ svaki dan u na{im mislima i na{em srcu. Dragan Kovand`i}, Tijana, Bori{a i ostali iz porodice
P-71120

Neka ti Allah, d`.{., podari sve d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji: suprug Arif - Ako, k}erka Nirmela, sin Armin, svekrva Safija, zet Dejan, snaha Aida, unuke Ena i Ines
8537-tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e drage

Pro{lo je {est mjeseci otkako nije sa nama

[est mjeseci je pro{lo od kada nije vi{e sa nama na{ suprug i otac

SAFET (IDRIZ) IDRIZOVI]
9. 3. 2002 - 9. 3. 2012.

MIDHAT DRLJEVI]
19. 2. 1951 - 10. 3. 2008.

MIRSADA DRLJEVI]
8. 9. 1954 - 3. 1. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem! Va{i: sin Haris, k}erka Vildana, snaha Vildana i unuk Mido
156-1go

Deset godina je iza nas, a kao da je bilo ju~er. Vrijeme ka`u lije~i sve, samo tebe ne dragi moj babo. Dova je lijek za sve. Dovimo Allahu, d`.{., da ti du{i degri{e, oprosti grijehe, dobra djela ukabuli i da ti nagradu in{allah u D`ennetu. Svi smo Allahovi i Njemu se vra}amo. Tvoja k}erka Narcisa sa porodicom
P-71167

EMIR (MUSTAFE) ^IZMI]
Nek’ mu je vje~ni rahmet, Majka Rasema i brat Refik
3650-nd`

EMIR (MUSTAFE) ^IZMI]

NAMIRA I BENJAMIN
3650-nd`

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se 15 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{avaju se 2 godine od smrti moje drage majke

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

AJDIN AGI]
iz Bijelog Polja

9. 3. 2000 - 9. 3. 2012.
S ljubavlju i po{tovanjem, Zahvalna porodica
P-71101

HILMO VATRE[ ALIJA [IKALO
Naza Vatre{ i [efik Vatre{ sa porodicom
8540-tt

SENADA (KEMAL) BARUK^IJA
9. 3. 2010 - 9. 3. 2012.
Sarajevo
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Tvoj lik i dobrota vje~no }e biti u mome srcu. S ponosom i ljubavlju ~uvam te od zaborava. Nek’ ti Allah, d`.{., podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Sin Eldar 8539-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{ih dragih prijatelja Sanjina i Edisa

SJE]ANJE

@ivot nestaje u trenu, ali sje}anje na tebe ostaje zauvijek. Po dobroti }emo te pamtiti, s ponosom spominjati, i sve dok `ive oni koji te vole ~uvat }emo uspomenu na tebe. Tvoji: k}erke sa porodicama
8542-tt

ZINKI ARIFAGI]
Vanja, Ned`ad, Anida, Edib, Anesa, Samir, Belma, Nikola, Meliha, Ismail, Nata{a, Ognjen, Tanja, Edin H., Lana, Edin F. i Damir
8543-tt

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se {est mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi

ADNAN MUFTI]
9. 9. 2011 - 9. 3. 2012.
Po dobroti }emo te pamtiti, a s ljubavlju i po{tovanjem spominjati. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Supruga i k}erka
POSLJEDNJI POZDRAV
P-71120

Dana, 9. 3. 2012. godine, u petak navr{ava se 40 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, dedo i svekar

[EFKO (SMAJO) LIGATA
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti dana, 9. 3. 2012. godine, u petak u d`amiji na ^engi} Vili u 13.00 sati (poslije d`uma-namaza). Tvoja porodica: supruga Ramiza, sinovi D`emo i Enes sa 8536-tt porodicama

mojoj dragoj

Dana, 10. 3. 2012. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

ZINKI ARIFAGI]
Uvijek }u je se sje}ati sa velikim po{tovanjem i ljubavlju. Sanela Nuhod`i} Bajramovi}
8538-tt

ADNANA (KASIM) KASUMOVI]A
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj lik i tvoja dobra djela se ne zaboravljaju. Tvoj {kolski drug Namik Omerovi}
8535-tt

Dana, 10. 3. 2012. navr{ava se 19 tu`nih godina od smrti na{eg dragog oca

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj prijateljici

Dana, 9. 3. 2012. navr{ava se pet godina od kada nije vi{e s nama na{
SJE]ANJE

SABRIJA (DERVI[) KUNOSI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: supruga Ramiza, k}erke Elma i Selma s porodicama
414-tz

D@EMILA KAROVI]
Te{ko je kad se izgubi pravi prijatelj. Osta}e{ u najljep{oj uspomeni. Mersida, Ekrem i Senko Borovac
151-go

MESUDA GEGI]A
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati njegovog plemenitog lika. K}erke sa porodicama
411-tz

MIRJANI - MI]I ZORANOVI]
Tvoji: Amira, Zina, Hajrudin i Muriz
410-tz

Dnevni avaz

petak, 9. mart/o`ujak 2012.

61

Dana, 8. 3. 2012. godine u 74. godini preselila je na ahiret

FATIMA (DERVI[A) PA[ALI], ro|. BIJEDI]
D`enaza }e se klanjati u petak, 9. 3. 2012. godine, u haremu ^ar{ijske d`amije u Zenici, u 15.30 sati, poslije ikindija-namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Pra{nice. Ispratna dova }e se prou~iti u ^ar{ijskoj d`amiji. Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sin Bekim, snaha Tatjana, unu~ad Mina i Iker, sestra Zulka, bra}a Zahir i Ismet, porodice Pa{ali}, Bijedi}, Doglod, ^epalo, Milakara, Fejzi}, Fetahagi}, Prokop, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
134-ze

62

Petak, 9. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se godina bola od smrti moje voljene sestre

VAHIDA (MUSTAFA) DEDI], ro|. RIZVAN
20. 8. 1930 - 7. 8. 2012.
iz Visokog
preselila na ahiret dana, 2. 3. 2012. godine u 82. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 9. 3. 2012. godine poslije ikindija-namaza u 15.30 sati ispred d`amije u Kali}ima, a pokopat }e se na greblju - haremu Slatina. O@ALO[]NI: suprug Sulejman, sinovi Safet, Rizo, Zulfo, k}erka Fatima, nevjeste Munira, Vesna i Hidajeta, zet Fahrudin, sestra had`i Mejra, brat Azem, nevjeste Azema i had`i Sakiba, jetrva Hasija, unu~ad Nihad, Nihada, Fahira, Indira, Maida, Zerina, Nadira, Emina, praunu~ad Evelin, Ilhana, Ema, Lamija i Ajdin, te porodice: Dedi}, Rizvan, Junuzovi}, Ahmi}, Brki}, Hebib, Hod`i}, Ha{imovi}, Begi}, Tucakovi}, Osmanbegovi}, Hazirovi}, Kr~alo i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u Kali}i u 15.15 sati.
sm-0002283

VASVIJA (MUSTAFA) STO^ANIN, ro|. FEJZI]
Toliko toga imala bih da ti ka`em i s tobom da podijelim, ali tebe nema. Puno mi nedostaje{. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja neutje{na sestra Zakira Somun sa porodicom
3638-1nd`

GOJKO (RISTO) NOVAKOVI]
preminuo 7. 3. 2012. godine u 82. godini. Sahrana }e se obaviti 9. 3. 2012. godine u 14.00 sati na groblju Donji Miljevi}i (Isto~no Sarajevo). O@ALO[]ENA PORODICA
8495-tt

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

VIDOSAVA BASARI], ro|. MARKOVI]
preminula 7. 3. 2012. godine u 68. godini. Sahrana }e se obaviti 9. 3. 2012. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sestre Danica, Dragica i Du{anka, sestri}i i sestri~ne, Piragi} Minka, porodice Basari}, Krtali}, Vajzovi}, Ljubenko i Beatovi}, te ostala rodbina, prijate111 lji i kom{ije.

\EMO (ASIM) DRINA
preselio na ahiret u utorak, 28. februara 2012. godine u 57. godini. D`enaza je obavljena u ponedjeljak, 5. marta 2012. godne u BALTIMORU SAD. O@ALO[]ENI: majka Fatima, sestra Aida, supruga Ljilja, k}erka Aida, sin \emo, amid`a Fadil Drina sa porodicom, tetka \ula sa porodicom, zet Vjekoslav Mileti}, sestri~na Dea, sestri} Toni, porodice Drina, Mileti}, Sirbubalo, Be}irovi}, Prolaz, Dizdarevi}, Babi}, Krauzer, Hromad`i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 11. 3. 2012. godine u 13.00 sati u Bakijskoj d`amiji.
No035114

HILMO (NURKO) VATRE[
preselio na ahiret u utorak, 6. 3. 2012. godine u [tutgartu, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 9. 3. 2012. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Hasiba, sinovi Refik i Teufik, brat [emso, sestre Nizija i Nazija, snahe Enisa, Sabina, Naza, Semka i Ramiza, unu~ad Meliha, Mersiha, Sanela, Amela, Lejla, Majela i Alen, daid`i} Muhamed, {ura Avdo, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, amid`i}i, te porodice: Vatre{, Hod`i}, Feriz, Kulin, Lizde, Avdi}, Muratovi}, Meki}, Kre~o, Ajnad`i}, Herak, Baji}, Helji}, Durmi{evi}, Kulovac, Omanovi}, Imamovi}, Torlak, @iga, Ke{mer, Be}irevi}, Begi}, Agi}, Bogilovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Samira Radovca 29, Sokolje. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred MZ „Sokolje“ sa polaskom u 13.00 sati, sa zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Brije{}e i Stup. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATIMA ^AND@UKOVSKI, ro|. MUSI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 5. marta 2012. godine u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 9. marta 2012. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred autobuskog stajali{ta u Hrasnici sa polaskom u 13.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: sin Nenad, k}erka Nada, unuk Dino, zet Muharem, brat Omer, snahe, brati}i i brati~ne, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 111 Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se godina dana otkako je preselila na ahiret na{a draga Dana, 9. 3. 2012. godine navr{ava se godina dana od smrti moje voljene sestre

Dana, 10. 3. 2012. navr{avaju se 72 tu`na dana od prerane smrti na{eg

Dana, 9. 3. 2012. navr{ava se tu`na godina dana otkako nije sa nama na{ dragi

NIHAD (]AMIL) RADONJA
Hatma-dova }e se pokloniti 10. 3. 2012. godine u 11.30 sati u d`amiji u ulici Vrbovska iznad Aneksa. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
3649-nd`

SALKO (MUSTAFA) MUJKI]
iz Dobruna
O sje}anja, ne tra`ite na srcima na{im vrata i bravu, otvoriti ih ne}emo, jer u njima nema mjesta zaboravu. Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: supruga Im{a, sin Fahrudin, k}erke Sajma i Zekija, snaha [emsa, zet Mevludin, te unu~ad Aida, Alen, Admir, Adnan, Aldin, Eldin, Azra i Edna Hatma-dova }e se prou~iti, 9. 3. 2012. godine prije d`uma-namaza u d`amiji „Teftedarin Do“ u Koloniji - Brije{}e, tevhid 11. 3. 2012. godine u 13.00 u ku}i Kasapovi}a ul. Ramiza Sal~ina br. 25 u 3642-1nd` Ned`ari}ima.

Dana, 10. 3. 2012. navr{avaju se 52 dana od kada nije sa nama

VASVIJA (MUSTAFA) STO^ANIN, ro|. FEJZI]
Uvijek }emo se sje}ati tvoje dobrote i plemenitosti. Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari vje~ni D`ennet. Tvoja sestra Rabija Kamenica sa }erkama Aidom i Senadom te njihovim porodicama
3638-1nd`

VASVIJA (MUSTAFA) STO^ANIN, ro|. FEJZI]
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Ko`o Nura sa porodicom
3638-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom zetu

MULA HOD@I], ro|. VATRE[
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo te se sje}ati i spominjati. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Tvoji: sinovi Sabrija i Safet, snahe Ai{a i Mejra, unu~adi Mirela i Sanel
155-1go

EDINA HAJDAREVI]
Sestri na{eg dragog kolege Huseina Muji}a Neka joj Allah podari lijepi D`ennet, a tebi i tvojoj porodici sabura da prebrodite ove te{ke trenutke. MI-BOSPO, ured Sarajevo
3644-nd`

ISMET (HAMDIJA) PA[I]

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

dragoj saradnici

Dana, 9. 3. 2012. godine navr{avaju se 2 godine od smrti na{e drage

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja svastika D`emila - Zlata Vela{evi} sa porodicom
035126

POSLJEDNJI SELAM

U nedjelju, 11. 3. 2012. godine navr{ava se sedam dana od dana kada je preselio na ahiret na{ dragi

na{em dragom kom{iji „Dedanu“

ZINETA - ZINKA ARIFAGI]
S po{tovanjem }emo ~uvati uspomenu na tebe. Menad`ment i uposlenici PIU SESER-a
8545-tt

RADOJKE (PETAR) SIMI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja unuka Sanja, zet Elsan, unuke Ajna 8544-tt i Merjem

[EMSUDIN (SADIKA) [EHOVI]
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Majka [efika, sestre Amira, [emnuna, Emina, brat Mevludin, te porodice: [ehovi}, Sarajli}, Bahtijar i Mehiki}.
3643-nd`

ISMET (HAMDIJA) PA[I]

Tvoji: Mejlin, Alen i Jasmin
035126

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

petak, 9. mart/o`ujak 2012.

63

ZULFIJA KRASNI], ro|. ZIDI
preselila na ahiret u srijedu, 7. marta 2012. godine, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 9. marta 2012. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Obad. O@ALO[]ENI: sinovi Ismet, Bedru{, Imer, Enver i Muharem, k}erke D`evahira i Miza, snahe Nurija, Zoga, Merija i Nermina, zetovi Eka i Ardijan, unu~ad i praunu~ad, bra}a Selman, Alija i Ismet, sestra Nazmija, snahe, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Krasni}, Zidi, Ljaljaj, Toskaj i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 18.00 sati u ku}i `alosti u ulici Krivoglavici br. 48 - Vogo{}a. 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SEAD (ALIJA) LIHI]
preselio na ahiret u srijedu, 7. 3. 2012. godine u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 9. 3. 2012. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Bahra, k}erke Alma i Aida, unuci Adnan i Kenan, sestre Mujesira i Pa{a, zet Mustafa, nevjesta Fahra, brati~ne, sestri~na i sestri}i sa porodicama, te porodice: Lihi}, [akovi}, ^ohad`i}, Drljevi}, [kalji}, Ma{ala, Kod`aga, Obar~anin, Du~i}, Kuljuh, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Isaka Samokovlije 59, Vele{i}i. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Otoka, RTV dom i stara `elj. stanica Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

[ABAN (OSMAN) HOD@I]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 8. 3. 2012. godine u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. 3. 2012. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Fika, supruga Dika, k}erke Elvira i Berina, zetovi Senad i Samir, unuke Lamia, Seada, Rubina i Naida, brat Mustafa, sestre Safeta i Safija, brati~ne, sestri}i, te porodice: Hod`i}, Begovi}, Smaji}, Ahmetovi}, Prndelj, ^ormehmedovi}, Brutus, Berbi}, Jaki}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. Vele{i}i 162. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuske okretaljke Vele{i}i Gornji, sa polaskom u 12.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

PEMBA (HASAN) BOGUNI], ro|. ^AU[EVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 8. 3. 2012. godine, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 9. 3. 2012. godine u 13.00 sati na mezarju Rezine Ustipra~a. O@ALO[]ENI: suprug Jusuf, k}erka Vahida, zetovi Alija i Muhamed, unu~ad Miralem, Mahir, Amel, Medina i Nud`ejma, brati} Hasan, brati~ne Sabiha, Seviba i Mediha, djeveri} Vahid, djeveri~ne Vahida i D`enana, zaovi} Abdulah, te porodice: Boguni}, ^au{evi}, Kaba{, Hrnji}, Mehi}, D`indo, Terovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUSTAFA (RAMO) ALI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 8. 3. 2012. godine u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 9. 3. 2012. godine u 15.30 sati na mezarju [ehitluci - Obho|a. O@ALO[]ENI: sinovi Rifet i Began, k}erka Hasnija, snahe Mirsada, Amina i Nermina, zetovi Ramiz, Alen i Elvir, unuci Ramo, Ahmed i Amer, unuke Enisa i Edisa sa porodicama i [emsa, praunu~ad Ahmed, Hamza, Ajla, Adna i Amila, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, amid`i}i i amid`i~ne sa porodicama, te porodice: Ali}, Meki}, Husi}, Kalajd`ija, [orlija, D`ebo, Muji}, [ahovi}, Pamuk, Fako, [ehovi}, [ehi}, Boti}, D`elep~i}, Hodo, Buljuba{i}, Karovi}, ^elik, Muhovi}, [abeta, [urkovi}, Haskovi}, Hod`i}, Puri{, Kadi}, Bajramovi}, ^au{evi}, Ibrahimovi}, Komarica, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15.30 sati, ul. Gornji Vele{i}i 95. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuske okretaljke G. Vele{i}i sa polaskom u 14.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FERID (HASAN) KRAJ^IN
exhumacija 1965 - 1992.
preselio na ahiret kao {ehid 1992. godine u Miljevini, u 27. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 12. 3. 2012. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: brat Avdo sa porodicom, sestre Fikreta, Ferida i Pemba sa porodicama, amid`a Fehim sa porodicom, tetka Sevdija sa porodicom, te porodice: Kraj~in, Hod`i}, Simeunovi}, Ram~evi}, Bajramovi}, Kibri}, Popara, Musi}, D`anko, Seferovi}, Zagorac, Dudo, Aljuki}, Muhovi}, Lisica, kao i ostala brojna rodbina i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAMIZ (BEGO) RIZVANOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 7. 3. 2012. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 9. 3. 2012. godine u 14.00 sati na mezarju Ravne Bakije. O@ALO[]ENI: supruga Rabija, sin Edib, k}erka Sabina, sestra Fatima, unuci Kenan, Mirza, Tarik i Rijad, zetovi Nedim i Ljubo, snahe Azra, had`i Sabaheta i Dika, {ura Muhamed, svastika had`i Fata, sestri}i, sestri~ne, kom{ije Had`ibajri} Hajrudin i Mina, te porodice: Rizvanovi}, Huseinovi}, [i{i}, Dupovac, Mufti}, Mejdanija, ^engi}, ^orbo, Karaga, Imamovi}, \uki}, Bursa}, Zubanovi}, Kne`i}, Kaurloto, Porobi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji u Dolu, Vratnik. Ku}a `alosti: ul. Mehmedagina 27, Vratnik. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

MINKA (SULEJMAN) MAHMUTAGI], ro|. SMAJLAGI]
dana, 8. 3. 2012. godine, nakon kra}e bolesti u 80. godini preselila na ahiret. D`enaza }e se klanjati u petak, 9. 3. 2012. godine u 15.00 sati na gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i pokopati. Prevoz obezbije|en sa polaskom u 14.00sati sa vrha Avenije sa stajali{tima: Gimnazija, [emovac, Tekija, [ari}a d`amija, Luka, Pozori{te, Razvitak, Autobuska stanica, Zalik. O@ALO[]ENI: sin Tarik, nevjesta Amra, unuci Amar i Irfan, bra}a Midhat, Sulejman, Smail sa porodicama, sestre Zineta, Mediha i Sabiha sa porodicama, zaova Hata, te porodice Mahmutagi}, Smajlagi}, Avdiba{i}, D`anbegovi}, Veljan, Milavi}, Kajtaz, Fazlibegovi}, Bajramovi}, ^elebi}, Rami} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i rahmetlije, ul. Bra}e \uki}a br. 21. 525-mo

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da je naš dragi mu`, otac i dedo

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

SALEM (SALKO) VELI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 8. 3. 2012. godine u 75. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 10. 3. 2012. godine u 12.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istog dana u mektebu Obarak u 12.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Zahida, k}erke Sadeta, Ferida i Senka, zet Rasim, unuci Anes i Ajdin, brat Juso, brati}i Samir i Damir sa porodicama, brati~na Samira sa porodicom, te porodice: Veli}, \ino, Mirvi}, Karaman, Bezdrob, Hajvaz, Hod`i}, Mehmedovi}, Geca, Hela}, Hamzi}, [ahbaz, [o{o i ostala mnogobrojna rodbi157-1go na, kom{ije i prijatelji

SALIH (MEHMED) \INOVIÆ

poslije kratke bolesti preselio na ahiret u èetvrtak, 8. marta 2012. godine Datum i vrijeme ukopa bit æe naknadno objavljeno. O`alošæena porodica
8541-tt

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

MURTO (HAMED) ISLAM
exhumacija
tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 6. maja 1992. godine u 19. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. marta 2012. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: otac Hamed, tetka Azema, brat Mihret, sestre Fatima i Sabina, snaha Senada, amid`e Smajo, Ferhat, Ibro i E{ref, strine Azemina, [a}ira, Munira i Suada, tetka Gabela Fatima i tetak Munib sa porodicom, daid`a Almas, daid`inice Ziza, Munira i Fatima sa porodicama, tetke Almasa, Azema i Umija sa porodicama, Islam [a}ir, Meho i Fehima Muratovi} sa porodicama, te porodice Islam, Bor~ak, Balji}, Husovi}, Gabela, ^i{ija, Bojko, Muratovi}, [ehovi}, Memi}, Ramovi}, Veli}, Omerhod`i}, Karkelja, Mujanovi}, Spirijan, Dedovi}, Had`ime{i}, Halilovi}, Muharemovi}, Sinanovi}, Podrug, Mahmutovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Gaj brdo br. 27 Osijek - Ilid`a.
Noa035116

033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

424 - 440;

$"
ANKETA Poznata fudbalska imena o drugom dijelu sezone Premijer lige

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

IFHJ

ŽA =>EžE =ILK
Slavija se ne može spasiti, smatra Ivanković Nepostojanje infrastrukture je najveći problem, tvrdi Musemić Liga se mora smanjiti na 12 klubova, ističe Karalić
Stotinjak dana odmora, priprema, borbi sa prvim činom ledenog doba iza je fudbalskih premijerligaša, koji sutra nastavljaju sezonu. Zalet za drugi dio prvenstva ekipe su, u zavisnosti od stanja u klupskim kasama, hvatale od Čitluka preko Međugorja do Istre, ali i Turske. U zimskom prijelaznom roku nije bilo velikih transfera, a najveći remont bio je na Koševu. Većina klubova je u finansijskim problemima, dužni su i Bogu i narodu, ali će svi, vjerovatno, uspjeti završiti sezonu. Od preglomaznog takmičenja (ljudi, urazumite se, smanjite ligu!) teško je očekivati kvalitetnu predstavu. Zato su naši sagovornici u anketi, nekadašnji fudbaleri i treneri, kategorični da se Premijer liga mora skratiti na 12 ili deset klubova te tako skoncentrisati kvalitet zbog kojeg bi ljubitelji fudbala željeli u mnogo većem broju nego do sada ići na stadione.

Pitanja

Mario Ivanković Ibrahim Zukanović Adnan Osmanhodžić
w
Najkvalitetnije momčadi imaju Željezničar, Široki Brijeg i Borac, a zbog jesenjeg učinka i proljetnog rasporeda, najveće šanse za titulu dajem “Plavima”. Ne mislim da se Slavija može spasiti, a kao drugog glavnog kandidata za ispadanje vidim Leotar. Činjenica je da se suočavamo s odljevom igrača, što je normalno, ali ne može se reći da nema kvaliteta. Komitet za normalizaciju NSBiH radi dobar posao, jer je napredak u odnosu na prethodne godine jasno vidljiv. Treba samo ustrajati u tome. Dugo sam bio “unutra” tako da je Premijer liga nesumnjivo regularnija nego prethodnih sezona. Vjerovatno najregularnija od pokretanja zajedničke Premijer lige. Suđenje se veoma popravilo, a to se odmah odrazilo na manju uspješnost klubova koji igraju na domaćem terenu. To je već odavno trebalo napraviti, ali očito je da se prave kompromisi. Liga 10 bila bi idealno rješenje, ali paralelno sa smanjivanjem broja klubova u Premijer ligi, trebalo bi nešto slično napraviti i u nižim rangovima, jer bi time sigurno svi profitirali, a najviše bh. nogomet. Ma. P. Željo! Prema svemu onome što su uradili, prema načinu na koji se pripremaju i kako su ustrojeni, trenutno su bez konkurencije u BiH. Prvi kandidat je Željezničar, ali ne treba izostaviti ni Borac. Šanse dajem i svom bivšem klubu Sarajevu. Doveli su dobra pojačanja, koje je dobro ukomponirao, prema mome mišljenju, najbolji trener u ligi Dragan Jović. Što se tiče ispadanja, mislim da je Slavija prvi kandidat. Iz godine u godinu kvalitet našeg fudbala je u padu. To zorno potvrđuju i evropske utakmice naših predstavnika. Mislim da je jedini način da se kvalitet poboljša forsiranje vlastitog mlađeg kadra. Istina, to je dug proces, ali je, prema mome mišljenju, neminovan. Sigurno je regularnije u odnosu kada sam, recimo, ja igrao i kada se dešavalo svašta. Sada se i na TV-u prenose utakmice, u kojima javnost može vidjeti zbivanja. Može se reći da je situacija zadovoljavajuća, ali ne treba stati na tome.

Husref Musemić
w
Željo je u najboljoj poziciji, ima dobar raspored, jaku ekipu... Glavni konkurent bit će im Široki Brijeg, dok će se Sarajevo i Borac boriti za izlazak u Evropu. Ne vjerujem da će se Slavija uspjeti spasiti, a kandidati za ispadanje su, prema plasmanu, Leotar, Kozara, Travnik i Sloboda. Većina naših klubova ima slabu infrastrukturu, a na lošim terenima ne mogu stasati dobri igrači. Istina, ima određenih pomaka, kao što je pravilo da se na svim mečevima igra istim loptama. Kada sam to predlagao prije desetak godina, mnogi su govorili u stilu “šta to hoće Husref”. Svaka liga koja se završi i koja se verificira je regularna. Šta je u pozadini, ko to zna. Naravno, suđenje je mnogo bolje nego ranije. Dva su razloga za to. Odlučnost Komiteta za normalizaciju da sredi stanje s arbitrima i činjenica da se klubovi, opterećeni velikim finansijskim problemima, i ne sjete sudija. Sigurno je treba smanjiti. Dvanaest klubova bio bi optimalan broj. Krajnje je vrijeme da politika i nacionalni interesi prestanu odlučivati o sudbini bh. fudbala pa tako i o veličini Premijer lige. A. Dr.

Slobodan Karalić
w
Željezničar i Široki Brijeg imaju prednost, ne samo onu bodovnu nego i kvalitetom. Ali, ne smiju se zanemariti Borac i Sarajevo. Slavija je najugroženija, a tu su još Travnik i Kozara pa i GOŠK. Leotar se, koliko vidim, dobro pojačao, ali se ne smiju opuštati. Nije nam liga na nekom zavidnom nivou i treba dosta raditi da se on podigne. Sigurno je da je na prvom mjestu gradnja kvalitetne infrastrukture, kao i odgovarajućih trenažnih centara. Edukacija trenera već je dala neke rezultate. Prvenstvo je regularno čim je po završetku ovjereno. No, sumnji je uvijek bilo i uvijek će ih biti. Možda je jedno od rješenja i to da se uporedo sa smanjivanjem klubova radi i na smanjivanju sudija, jer je nemoguće da jedna mala zemlja poput BiH ima tako veliki broj klubova i sudija pa još i da svi budu kvalitetni. Oduvijek sam tvrdio da nam je Premijer liga prevelika. Siguran sam da bi smanjenje na, recimo, 12 klubova moglo da zadovolji sve kriterije. Ujedno, povećao bi se i kvalitet, jer bi došlo do koncentracije dobrih igrača u manjem broju klubova. S. K. 

Ko će biti prvak, a ko ispasti?

w

w

w

Kakav je kvalitet takmičenja i kako ga poboljšati?

Klubovi su nam u nikada težoj situaciji. Finansijska situacija je vrlo bitna, ali nije i najvažnija. Važnija je organizacija klubova, a ona nije dobra. Svi žele preko noći nešto zaraditi izlaskom u Evropu. Talentirani nam igrači prerano odlaze vani pa se mnogi i izgube. Određeni su pomaci učinjeni, pogotovo po pitanju suđenja, koje je sada normalnije. Može biti bolje, ali je svakako normalnije pa se sada i u gostima može igrati kao i kod kuće. Jednostavno, treba postaviti prave ljude na pravo mjesto, bez isključive primjene nacionalnog ključa. Treba! To i nije upitno, mada će biti otpora iz nekih sredina. Neki su klubovi i sredine zalutali u Premijer ligu. Po meni je optimalan broj deset, najviše 12 klubova u najvišem razredu našeg fudbala. V. B.

w

w

w

w

! "

Je li liga regularna i šta joštreba uraditi da se popravi?

w

w

w

Treba li smanjiti ligu?

Ligu u svakom slučaju treba smanjiti, jer bi se time dobio određeni kvalitet. Ovako se sa 16 klubova kvalitet razvodnjava, a čini mi se da se nepotrebno nekim klubovima čine i ustupci. Vrijeme je da se konačno smanji liga, koja bi bila bolja i progresivnija za sve. E. M.

w

w

w

w

w

w

w

IFHJ

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

$#

REPREZENTATIVCI Senad Lulić šest sedmica na oporavku

2LHA@A IK @E C FI=
a dosta Lacio ove sezone im bro do problema, ali ekipa kle gura i vidjet ćemo do ćemo na kraju doći
Šest sedmica. Tako glasi prognoza ljekara Lacija o oporavku Senada Lulića. Nije izgledalo da će naš reprezentativac odsustvovati toliko dugo, ali povreda koju je zadobio dan prije okupljanja naše selekcije u Sent Galenu uoči utakmice protiv Brazila, a koja ga je spriječila da zaigra u provjeri protiv “Karioka”, ipak je ozbiljnija nego što se pretpostavljalo. - Izgleda da me očekuje šest sedmica pauze. Riječ je o mišiću na lijevoj strani butine. Krenuo sam na terapije i

Vasilić: Bolji smo

1CH=čE A@L= čA=K KJ=E?K
Samo da nam je izaći na teren, kaže stoper Vasilić
- Moram ići dalje. To je dio mog posla, u fudbalu uvijek postoji opasnost od povrede, ali nisam u pitanju samo ja. Lacio ove sezone ima dosta problema sa povredama. U svakom trenutku nekoliko igrača je van stroja, tako da smo na te nedaće i navikli. Ekipa, ipak, dobro gura, a sada će nam se neki fudbaleri oporaviti. Rano je za prognoze kako bi mogla sezona završiti. Još je 12 utakmica do kraja. Vidjet ćemo dokle ćemo doći - rekao je Lulić. M. T. Završne pripreme fudbalera Željezničara za nastavak Premijer lige ostale su u sjeni problema s osposobljavanjem terena na Grbavici, koji je bio prekriven velikim količinama snijega. U ekipi jesenjeg prvaka ne zamaraju se previše uvjetima, samo žele da napokon počnu igrati. zničara Velibor Vasilić. Blatnjav teren sigurno će utjecati na kvalitet igre, a kome će donijeti prednost, teško je pretpostaviti. - Obje ekipe igraju sličan fudbal, teže nadigravanju, tako da će sigurno obje biti hendikepirane nemogućnošću da pokažu sve što znaju. Najviše će biti oštećeni gle-

Željezničar uoči derbija sa Širokim

Ž= E A >C 5AJ /=A=
Lulićeva povreda naštetila je i selekciji BiH s obzirom na to da na lijevoj strani nemamo tako prodornog igrača. - Gledao sam utakmicu i žao mi je što nisam mogao igrati. Šteta. Žao mi je i mogu se samo nadati da će oporavak teći prema planu kaže Lulić. Iako za povredu nikada nije dobar trenutak, ona je našem fudbaleru došla u vrlo zbog toga što je Sent Galen veoma blizu mjesta u kojem sam odrastao, blizu mojih roditelja. Bilo bi lijepo da sam mogao doći. No, bilo i prošlo. Treba se okrenuti budućnosti i narednim utakmicama - kaže Lulić. neugodan moment. Lulić je igrao u odličnoj formi i bio je jedna od glavnih poluga Lacija. Njegovo odsustvo sigurno će naštetiti ambicijama Rimljana u borbi za vrh tabele. 

KC KFEJ=
Dok će teren na Grbavici definitivno biti spreman za subotnji derbi Premijer lige, još je neizvjesno hoće li najvjerniji navijači Željezničara biti smješteni na južnu tribinu. - Ma samo da nam je izaći na teren, jedva čekamo utakmicu, na pripremama smo 45 dana. Široki Brijeg nam je najveći konkurent za titulu, ali smo, objektivno, bolja ekipa i to ćemo pokazati. Iako jedna utakmica neće riješiti pitanje šampiona, tri boda bi nam dala pristojnu prednost na tabeli- govoristoper ŽeljeIako je južna tribina očišćena, problem predstavljaju velike količine snijega koje se nalaze oko tribine pa u MUP-u smatraju da neće biti dovoljno sigurnosnih uvjeta. daoci, jer će u lošijim uvjetima gledati duel dvije ponajbolje ekipe u BiH - smatra Almir Memić, trener Željezničara. Eldin Adilović i Sulejman Smajić oporavili su se od povrede, a menadžer Amar Osim odlučit će je li to dovoljno da se nađu u prvom sastavu. Z. Š.

2HJEL 2HEA@Hč== A= =E>E=
Više bih volio da igramo na domaćem terenu, ali ni ovaj nam nije nepoznat, kaže Nedim Jusufbegović
cionalnu odluku. - Teren u Čitluku isti je kao i ovaj naš, slične su dimenzije, također postoje dva gola i ne smijemo u tome tražiti alibi. Naravno da bih više volio da igramo na vlastitom stadionu, jer domaći teren je domaći teren i zna se koliko to psihički znači, ali s obziTrakavica je okončana. Olimpic će svoj prvi susret u nastavku Premijer lige, protiv Rudara iz Prijedora, ipak igrati u Čitluku. Jučerašnja je to odluka Takmičarske komisije Nogometnog saveza BiH, koja je udovoljila zahtjevima tima s Otoke s obzirom na to da se na njihovom stadionu

Olimpic će ipak dočekati Rudar u Čitluku

Jučerašnjoj konferneciji za novinare, na kojoj su predstavljena očekivanja Olimpica u narednoj polusezoni, prisustvovao je i direktor Omladinske škole Fadil Aganspahić. Juniori Olimpica su prvoplasirani u jedinstvenoj ligi BiH. - Bitnije nam je da stvoutakmica sasvim sigurno ne bi mogla odigrati. Prvobitno je bio odbijen njihov zahtjev, ali su u Nogometnom savezu pronašli razumijevanje i donijeli ra-

2HEHEJAJ =BEH=?E= =@ED

rimo barem jednog pravog igrača nego da budemo prvaci. Prioritet je afirmacija mladih, do sada se možemo pohvaliti time da smo dali pet igrača za prvi tim, a još trojica su nedavno otišla u inozemstvo, u Dinamo, holandski Viteze i rumunski Otelul - kazao je Aganspahić.

Stručni štab Olimpica: Izginuti za svaku loptu

(Foto: M. Kadrić)

rom na to gdje smo sve igrali i koliko smo se selili, neće nam biti problem. Uostalom, u Čitluku smo obavili pripreme, to nam je standardna baza pa nam teren nije

nepoznat - kazao je trener Nedim Jusufbegović na jučerašnjoj konferenciji za novinare. Dodao je kako je tim tokompriprema biohendikepiran nemogućnošću normalnog rada zbog snježnih nanosa, ali je dodao da je isti problem imala većina timova. - Što se tiče fizičke pripreme,onaje nanivou,zarazliku od tehničko-taktičke. Pro-

pustili smo 30 posto pripremnog dijela, gdje nismo mogli odigrati dovoljan broj utakmica, ali s obzirom na vrijeme, zadovoljan sam urađenim. U narednoj polusezoni možemo garantirati da ćemo izginuti za svaku loptu, a ako uspijemoodigrati dobro u kontinuitetu, čemu se iskreno nadam, ni rezultati neće izostati - riječi su Jusufbegovića. A. Č.

Ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrat će 13. i 15. marta dvije prijateljske utakmice protiv selekcije Crne Gore, prvu u Baru, a drugu u Podgorici. Selektorka reprezentacije Samira Hurem okupit će reprezentativke 11. marta, a polazak za Crnu Goru planiran je za dan kasnije. Na spisku je 20 igračica, a to su: Merima Pašalić, Almina Hodžić, Aida Hadžić, Nikolina Dijaković, Amira Spahić, Merima Aščerić, Jelena Hršum, Aida Džemidžić, Amela Fetahović, Monika Kuliš, Alisa Spahić, Amela Kršo, Anđela Šešlija (SFK 2000), Emina Trako (Dinamo), Alma Hadžić (Gradina), Dragica Denda (Leotar), Marijana Jevtić

0KHA K +HK /HK L@E ECH=čE?=

Ženski tim BiH igra dva meča

Hurem: Okupljanje 11. marta

(Slovenj Gradec), Milena Nikolić (Mašinac), Moira Murić (Rudar Škale) i Nejra Šabić (Alborg). M. T.

66
SLOBODA Stefan Gavari} ne}e oprostiti svom biv{em klubu ni marku duga

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

sport

Dvaput sam im nudio nagodbu, ali nisu pristali
Na Tu{nju jo{ ne znaju kako }e izmiriti potra`ivanja dvojice biv{ih igra~a u ukupnom iznosu od 71.000 KM
vo, ra~unaju na to da }e s igra~ima sklopiti neku vrstu dogovora, Stefan Gavari} u razgovoru za na{ list ka`e da ne}e popustiti. Isti~e da je u vi{e navrata tra`io nagodbu i bio spreman odre}i se dijela potra`ivanja, ali da je uvijek nailazio na nerazumijevanje. - U decembru 2010. godine imao sam ponudu da idem u Rusiju i od Slobode sam tra`io raskid ugovora. Ponudio sam tada klubu da im oprostim kompletan dug, koji je bio poprili~no visok. No, tada{nje vodstvo kluba odbilo je i tra`ilo 50.000 eura obe{te}enja - ka`e Gavari}. Dodaje da je i pro{log ljeta poku{avao sklopiti nagodbu. - I ljetos sam, prije nego {to sam podnio tu`bu, nudio Slobodi da mi isplati tre}inu duga, a da ostalo oprostim. Ni tada klub nije pristao. Tri-~etiri puta sam dolazio na sastanke, ali ni{ta - isti~e Gavari}. Nakon toga mu, dodaje, ni{ta drugo nije preostalo nego da tu`bom tra`i zara|eno. Slu~aj je dobio i Sloboda mu je du`na isplatiti ta~no 37.450 KM. U ovom iznosu je, kako ka`e, devet neizmirenih pla}a i jedna rata iznosa zagarantiranog ugovorom koji je imao sa Slobodom. - Zvali su me ljudi iz kluba da se dogovorimo o isplati na rate, na {ta nisam pristao. Ne}u odustati od potra`ivanja. @ivim od fudbala i nisam u situaciji da pra{tam ikome. Nije pitanje ho}u li to ili ne}u nego moram - zaklju~uje Gavari}.
Gavari} dok je igrao za Slobodu: @ivim od fudbala i nisam u situaciji da pra{tam E. MUHAREMAGI]

Sloboda do nedjeljne utakmice sa Sarajevom ima rok da izmiri 71.000 KM dugovanja svojim biv{im igra~ima Damiru Smajlovi}u i Stefanu Gavari}u. U protivnom, tuzlanskom klubu prijeti automatska suspenzija i zabrana igranja u Premijer ligi. Ni ju~er, tri dana prije isteka roka, na Tu{nju nismo dobili odgovor ho}e li i na koji na~in biti rije{en ovaj problem. Sekretar kluba Ekrem Ibri} rekao nam je da se po tom pitanju vode odre|eni pregovori i da bi se ve} danas moglo znati vi{e informacija. Iako u Slobodi, nesumnji-

Devet pla}a

Vode se pregovori

Izmiren dug prema NSTK
Vrijeme ba{ i nije saveznik Slobodi, ali jednu obavezu klub je skinuo s dnevnog reda. Naime, predsjednik Davud Zahirovi} izmirio je trogodi{nji dug prema Nogometnom savezu Tuzlanskog kantona u iznosu od 7.600 KM.

Nakon duge zimske pauze i solidnih igara i rezultata u pripremnom periodu, nogometa{i ^elika drugi dio sezone otvaraju sutra{njim duelom protiv Vele`a, od kojeg su jesenas pora`eni u sudijskom vremenu (1:2). - O~ekujem da }emo odigrati disciplinirano i kreativno, da zadovoljimo i publiku, ali i da, {to je najva`nije, pobijedimo - kazao je na ju~era{njoj pres-konferenciji trener Elvedin Beganovi}. Istakao je da ima nekih problema sa sastavom, prije svega zbog povrede i du`eg odsustva golmana Adisa Nurkovi}a. Ne}e nastupiti ni Haris He}o, a neizvjestan je Zoran Brkovi}. Iskusni veznjak i biv{i reprezentativac Dario Damja-

Damjanovi} `ali {to nije po~etak sezone
Damjanovi}: Prva utakmica uvijek ima poseban zna~aj

^elik spreman za revan{ Vele`u

novi} isti~e da prva utakmica uvijek ima poseban zna~aj. - Ona nas usmjerava na lo{iji ili bolji put. Zato bi sve osim tri boda za nas bio neuspjeh, ali moramo biti opr-

ezni. @ao mi je {to ovo nije prva utakmica nove sezone, da se mo`emo okrenuti nekim drugim ciljevima, ali bi za nas svaki pomak prema vrhu tabele bio dobar - kazao je Damjanovi}. V. B.

Doju~era{nji golman hrvatskog prvoliga{a Vara`dina Denis Krklec i zvani~no je postao novi ~lan Travnika. Krklec je u dresu Vara`dina sakupio 57 nastupa, a posebno se istakao odbranama u Evropskoj ligi. Ro|en je 2. aprila 1991. godine, a prema procjeni specijalizirane internetske stranice Transfermarkt.de, vrijeS. P . di 850.000 eura.

Golman Krklec u Travniku

Krklec: Vrijedi 850.000 eura

IFHJ

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

$%

Međunarodni fudbal

LIGA PRVAKA Ima li kraja genijalnosti najboljeg igra~a Barcelone 

AIE =@ELE ILEAJ
Ovakvog igrača nećete vidjeti u svom životu, a neću ni ja. Biti svjedok njegovog poduhvata je poklon, kaže Pep Gvardiola Bez Mesija, najbolji su na svijetu, ali s njim, onda su iz druge galaksije, tvrdi trener Bajera
Mesijev podvig zadivio je ne samo gledaoce nego i fudbalere, koji su društvene mreže zasuli izrazima oduševljenja Argentinčevom predstavom. Vejn Runi (Wayne Rooney) rekao je da je Mesi za njega najbolji fudbaler u historiji, dok je Radamel Falkao (Falcao) upitao je li to bila prava ili utakmica na “playstationu”. Ipak, najoriginalniji komentar imao je bek Totenhema na pozajmici Volverhemptonu Sebastjen Basong (Sebastien Bassong). - Mesi je u jednoj utakmici zabio golova koliko ja nisam u cijeloj karijeri. Reagirao je i legendarni Erik Kantona (Eric), koji je rekao da je Mesi veliki zato što je i u najblistavijim trenucima u životu sačuvao genijalnost djeteta.

Van Persi: Pregovori stali

Prati situaciju

Hvaliti Lionela Mesija (Messi) više nema smisla, kao da, kao budala, uporno tvrdite da je nebo plavo. No, iako ga već odavno krunišu za najboljeg svih vremena, Argentinac se uvijek potrudi režirati nešto novo što će natjerati svijet da ponovo konstatira ono što je možda davno konstatirano. Mesijeva predstava od srijede navečer, u kojoj je Barcelona demolirala jadni Bajer sa 7:1, ući će u historiju kao prva u Ligi prvaka u kojoj je jedan fudbaler postigao pet golova. Argentinac je zabijao. I zabijao... prisilivši cijelu planetu da mu se još jednom duboko nakloni kao čudu čije se rođenje

”=>E LEšA AC = K ?EA žELJK”

Mesi: Izvedba za naklon
(Foto: AFP) 

=čEE >E @LA 8= 2AHIE=

Menadžer Mančester sitija Roberto Mančini (Mancini) izjavio je da je spreman dovesti Robina van Persija (Van Persie) ako on odluči ne produžiti ugovor s Arsenalom. Holandski fudbaler izjavio je nedavno da će stopirati pregovore o novom ugovoru do kraja sezone, što je izazvalo špekulacije o mogućem odlasku. -Kada nekidobarigrač želi napustiti svoju ekipu, uvijek smo zainteresirani. Van Persi je jedan od najboljih napadača u Evropi rekao je Mančini, ali je i dodao kako vjeruje da će on ipak ostati u Arsenalu.

treba slavitikao međunarodni fudbalski praznik.

Čembrlejn i Ali
- Svih 75.632 navijača s Kamp noua moći će pokoljenjima reći: Bio sam tamo. Isto kao kada je Vilt Čembrlejn (Wilt Chamberlain) u jednoj NBA utakmici postigao 100 koševa, kada je Muhamed Ali pobijedioSonija Listona (Sonny) ili kada je Bob Bimon (Beamon) pokorio

Mesi uz svoje ime u Ligi prvaka ove sezone ima 12 golova i već se može konstatirati da ga niko neće dostići, jer prvi pratilac Mario Gomez ima tek šest. Napadač Barcelone izjednačio je učinak Ruda van Nistelroja (Ruud Nistelrooy), koji je u jednoj sezoni u Ligi prvaka postigao 

= *=H?AK & K ECE FHL== "'

12 pogodaka. U Ligi prvaka Mesi ih ima ukupno 49 i nalazi se iza Raula (71), Van Nistelroja (56) i Tjerija Anrija (Thierry Henry) (50). Njegov učinak od 228 golova za svega sedam slabiji je od najboljeg strijelca u historiji Barce Cezara Rodrigeza (Cesar Rodriguez).

Olimpijske igre u Meksiku konstatirao je španski “As”. Naravno, opet idu poređenja s Dijegom Maradonom (Diego). Mesi je reinterpretirao njegovu Božiju ruku sa Svjetskog prvenstva 1986. godine, ali na svoj način. Mesijevu petardu protiv Bajera navijači Barcelone propratili su dlanovima s ispruženih svih pet prstiju pa su pojedinišpanski medijina naslovne stranice stavili naslov “Mala Božija ruka”. Svakako, jedan od najzaslužnijih za Mesijev podvig bio je trener Barcelone Pep Gvadriola (Guardiola). Na očaj nemoćnih Nijemaca, odbio je Argentincu prekinuti šou i izvesti ga s terena pa je Mesi nastavljao cijepati Bajer. - Ovakvog igrača nećete vidjeti u svom životu, a neću ni ja. Biti svjedok njegovih poduhvata je poklon. Bit ću ponosan što ću moći reći da sam ga ja trenirao. Sada je postigao pet, sljedeći put će možda šest. To su samo broj-

ke, ali je fascinantno da on uporno uvijek pokušava postići još jedan, jer je takva ličnost - tvrdi Gvardiola. Mesi je i takva ličnost da će ispred sebe uvijek staviti ekipu. -Sretan sam,odlično ješto sam postigao pet golova, ali važno je da smoprošli u četvrtfinale. Sada nije važno s kim igramo, jer su ostale samo dobre ekipe. U ligi će nam biti teškoodbraniti titulu,aliželimo zadržati evropski naslov izjavio je skromni maestro.

laga, Plzen, Majorka, Osasuna, Betis, Almerija, Sevilja, Saragosa, Valensija, Tenerife, Real

5 - golova dao je Bajeru 4 - Valensija, Arsenal 3 - Atletiko (3 puta), Ma2 

@ % 

AIE

Iz Njemačke u SAD

Savršena izvedba
A šta može reći protivnik? Trener Bajera Robin Dut (Dutt) mogao se samo nakloniti Mesiju. - Iako smo igrali protiv Barcelone, ovaj poraz zaista boli. Ako ste navijač, morate biti impresionirani Mesijevom predstavom, ali ja sam se, kao trener, nadao da će imati jedanod svojihloših dana. No, bila je to savršena izvedba. Pitanje je kako možeš doći do tog nivoa? Bez Mesi-

- Sevilja (x 4), Viljareal (x 3), Almerija (x 3), Rasing (x 3), Real (x 3), Saragosa (x 3), Atletiko (x 2), Osasuna (x 2), Santos, BATE, Arsenal, Herkules, Real Sosijedad, Kopenhagen, Panatinaikos, Valjadolid, Tenerife, Štutgart, Deportivo, Atletik, Bajern, Numansija, Šahtjor, Sporting, Seltik, Gimnastik, Espanjol, Betis. ja, najbolji su na svijetu, ali s njim, onda su iz druge galaksije - rekao je utučeni Dut. (M. T.)

Bivši njemački reprezentativac Arne Fridrih (Friedrich) seli se u Sjedinjene Američke Države nakon što je potpisao jednogodišnji ugovor s članom MLS-a Čikagom. Njemački bek, koji je za reprezentaciju zabilježio 82 nastupa, izabrao je SAD među nekoliko ponuda iz Evrope. Fridrih je u septembru 2011. raskinuo ugovor s Volfsburgom.

.HE@HED K ČE=CK

”Bild” tvrdi

2@IE FHA=E K )HIA=

Slavlje fudbalera APOEL-a: Impresivna predstava

(Foto: AFP)

Navijači APOEL-a su u nevjerici i sa suzama u očima dočekali kraj izvođenja jedanaesteraca u kojima je njihov tim savladao Lion i, mimo svih očekivanja, izborio historijski plasman u četvrtfinale Lige prvaka. Ubrzo nakon trilera u Nikoziji, hiljade navijača blokirale su gradske ulice, uzvikujući ime heroja utak- 

I ILAJI čK@
mice, golmana Dionisisa Kiotisa, koji je odbranio dva udarca s bijele tačke, omogućivši APOEL-u prolazak među osam najboljih u Evropi. Kiparske novine zaključile su da APOEL-ov prolazak predstavlja “osmo svjetsko čudo”. - Nema sumnje da je ovo velika noć za APOEL i kiparski fudbal. Znali smo da

Kiprani u deliriju nakon podviga APOEL-a

Podolski: Dogovorio uvjete

se moramo napeti do kraja i da će biti vrlo teško, ali igrači su pružili impresivnu predstavu - rekao je trener Ivan Jovanović. Dok su Kiprani u deliriju, treneru Liona Remiju Gardu (Garde) ostaje da žali zbog defanzivnog pristupa te da utučenu ekipu okrene borbi za učešće u Ligi prvaka i sljedeće sezone. (M. T.)

Njemački napadač Lukas Podolski napustit će na kraju sezone Keln i prijeći u Arsenal uz obeštećenje od 13miliona eura,objavio je tabloid “Bild”. Keln nije potvrdio informaciju, ali “Bild” tvrdi da je Podolski s Arsenalom već postigao dogovor te da će tokom četverogodišnjeg boravka u Londonu zarađivati skoro sedam miliona eura godišnje. (M. T.)

$&

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

IFHJ

ATLETIKA Počinje Svjetsko dvoransko prvenstvo u Istanbulu

Delić: Izbacio dva nosioca u Indijan Velsu

Najbolji bh. teniser Amer Delić plasirao se u glavni turnir Mastersa u Indijan Velsu (5,5 miliona dolara). U prvom meču kvalifikacija Delić je sa 6:2, 7:6 savladao 19. nosioca, Brazilca Žulija Silvu (Julio). Za mjesto u glavnom turniru Amer je vodio veliku bit-

,AEć K C=L JKHEHK =IJAHI=
Odgođena završnica Kupa BiH

Naš teniser prošao kvalifikacije

ku s drugim nosiocem, Nijemcem Tobijasom Kamkeom (Tobias), 88. igračem svijeta. Nakon skoro dva sata igre, Delić je pobijedio sa 6:3, 2:6, 6:4. Rano jutros naš teniser igrao je meč 1. kola protiv IzraelcaDudijaSele. (Z. Š.)

Finalni turnir Kupa BiH za košarkašice održat će se, najvjerovatnije,23. i24.marta umjesto danas i sutra, kako je prethodno planirano. Naime, do prolongiranja je došlo na zahtjev domaćina turnira, banjalučkog Mladog

7ILA= >= >==KčC K>=
,AIAJ CL= 2H?A FHJEL *=H?AA
Sjajna forma naših rukometaša

Krajišnika, čijesu igračiceLjiljana Latinović iSanja Knežević imale smrtne slučajeve u užoj porodici. Sa molbom “Malenih” saglasila su se ostala tri rivala Željezničar, Čelik i Rudar sport,kaoiKSBiH. S. K.

Takmičenja na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u atletici u Istanbulu počinju danas,kada ćeu kvalifikacijama nastupiti oboje naših predstavnika, bacač kugle Hamza Alić i sprinterka Gorana Cvijetić. Alić će već ujutro, u konkurenciji 24 takmičara, pokušati izboriti mjesto među osam najboljih koji će večeras od 19 sati nastupiti u finalu u bacanju kugle. Cvijetić će poslije podne trčati kvalifikacijske utrke na 60 metara sa preponama. U ovoj disciplini prijavljeno je 35 takmičarki. Alić i njegov trener Mehmed Skender već su petnaestak dana u Istanbulu, gdje se naš najbolji atletičar priprema o trošku Turskog saveza. S druge strane, Cvijetić je s danom zakašnjenja, za-

)Eć E +LEAJEć @==I K L=EBE=?E==
Naš najbolji kuglaš pokušat će se izboriti za mjesto među osam najboljih u finalu

Alić: Već petnaestak dana se priprema u Turskoj

Svjetska atletska federacija (IAAF) osigurala je nagradni fond u iznosu od 2.464.000 dolara. Prvacima po disciplinama pripast će po 40.000, drugoplasiranima 20.000,

2HL AIJ " @=H=

a trećeplasiranima 8.000 dolara. Sa dodatnih 50.000 dolara bit će honorirani svjetski rekordi. Novčane nagrade dobit će po šest prvoplasiranih u disciplinama.

jedno s potpredsjednikom Atletskog saveza BiH Suadom Kaknjom, tek jučer avionom otputovala u tursku metropolu. Takmičenja u Istanbulu trajat će do nedjelje. Inače, ovogodišnje Svjetsko dvoransko prvenstvo ruši sve rekorde pre-

ma broju učesnika. Nastupit će 349 atletičara i 334 atletičarke. Ostatak broja akreditiranih zvaničnih lica na Svjetskom prvenstvu (1.299)čine treneriičlanovi vodstva reprezentacija iz 172 nacionalna saveza. V. B.

Prce: Odličan nastup

Rukometni reprezentativci BiH u dobroj su formi u posljednje vrijeme. Sjajni Nikola Prce postigao je čak deset golova evropskom i španskom prvaku Barceloni. Ipak, njegov tim Naturhaus poražen je u osmini fi-

Rezultati 19. kola muške rukometne Premijer lige BiH: Čelik - Prijedor 37:27, Leotar - Bosna P. 27:16, Gradačac Vogošća 37:37, Konjuh - Goražde 22:28, Sloga - Maglaj 29:24, Krivaja - Zrinjski 33:27, Gračanica - Derventa 28:26.
1. Sloga 2. Čelik 3. Zrinjski 4. Goražde 5. Gradačac 6. Krivaja 7. Konjuh 8. Gračanica 9. Derventa 10. Bosna P. 11. Leotar 12. Maglaj 13. Vogošća 14. Prijedor 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 13 13 12 12 10 8 8 7 8 7 4 3 3 0 2 0 2 1 1 2 1 3 0 0 2 3 1 3 4 6 5 6 8 9 10 9 11 12 13 13 15 593:514 643:575 548:504 523:436 561:522 541:537 504:496 557:571 554:563 532:615 483:506 497:551 508:571 513:596 48 41 39 38 37 31 26 25 24 24 21 14 12 10

2*E0 = HKAJ=šA

nala Kupa Španije (26:28). U Njemačkoj je Magdeburg u 28. kolu Bundeslige savladao Hutenberg sa 32:25 uz četiri gola Damira Doborca. Veclar Adnana Harmandića (1) pretrpio je tijesan poraz od favoriziranog Flensburga(26:24). (A. Č.)

Naš najbolji košarkaš Mirza Teletović (20 poena, 6 skokova, 4 osvojene lopte) bio je u 23. kolu španske lige koban i za Saragosu, koju je njegov Kaha Laboral kao domaćin porazio sa 75:65. Unikaha Nedžada Sinanovića (ponovo nije ulazio u igru) poražena je kod kuće od Lagun Ara (81:89). Neočekivano dramatičan meč odigrao je u 21. kolu turske lige Banvit našeg kapitena Kenana Bajramovića (19 poena, 5 skokova), koji je tek nakon produžetka savladao kod kuće Trabzon (98:85). Nakon produžetka, u gostima je pokleknuo i Tofaš

6AAJLEć >= E = 5=H=CIK
trenera Nihada Izića, koji je poražen od euroligaša Galatasaraja (102:103). Novi neuspjeh, ovog putadomaći, pretrpjela je Virtus Roma naših Nihada Đedovića (12) i Nemanje Gordića (10) u 24. kolu italijanske lige protiv Sasarija (68:72). Kasale Olivera Stevića (12 poena, 9 skokova) i Jasmina Hukića (5)bio jeuvjerljiv protiv Avelina (96:65). U bh. derbiju 22. kola grčke lige Kavala Muhameda Pašalića (8) bila je bolja od KAO Drame (100:86) Edina Bavčića (10 poena, 5 skokova). Olimpijakos je porazio U 23. kolu Jadranske lige Hemofarm Alekseja Nešovića (4) savladao je Zlatorog (58:54). Budućnost Milana Miloševića (4 skoka) poražena je kod Partizana (58:67), kao i Zagreb Miralema Halilovića (2) i efikasnog Ante Mašića (15) kod Krke (65:84). Ikaros (100:63) Saše Vasiljevića(10). (V. B.)

Bh. košarkaši u Evropi

-BE=IE =šEć

Pašalić: Slavio u bh. derbiju

Gradonačelnik Maribora Franc Kangler izvinio se još jednom zbog nedavnog incidenta tokom utakmice rukometaša ekipe iz njegovog gradaiGradačca uČelendžkupu, kada je mala grupa navijača 

=CAH IA š A@ ELEE = I=@EH=A =LE=č= K 5LAEE ’ž žE?= 5HA>HAE?=’
skandirala: “Nož, žica, Srebrenica.” Kangler je pismeno izvinjenje uputio prije nekoliko dana, a jučer je to ponovio tokom susreta s gradonačelnikom Sarajeva Alijom Behmenom, kojem je prisustvovao i ambasador Slovenije u BiH Andrej Graseli (Grasselli). - Toje izgred kojinam nije trebao. Iako se radi o maloj grupi vrlo mladih ljudi koji su to skandirali i odmah bili izvedeni iz dvorane, vi ste na

Susret gradonačelnika Maribora i Sarajeva

takve stvari osjetljivi, što je razumljivo, i ja sam zbog toga odmah odlučio doći i lično vam prenijeti izraze izvinjenja kako moje lične, tako i mariborske i slovenske javnosti - istaknuo je Kangler.

IFHJ

Dnevni avaz, petak, 9. mart/o`ujak 2012.

$'
Izjava dana
- Došlo je vrijeme da odrastem. Ja sam povučena osoba, koja voli da ima privatnost.
(Napadač Sitija, Italijan Mario Baloteli)

Ofsajd

Privremeni menadžer engleskog premijerligaša Volverhemptona Teri Konor suspendirao je jučer iz prvog tima defanzivca Rodžera Džonsona, jer se pojavio pijan na treningu. Džonson će u narednom periodu morati trenirati s rezervnom ekipom, a zbog ovog incidenta, kažnjen je i novčano sa dvije sedmične plaće.

.K@>=AH FE= = JHAECK

Foto dana

Vijest u brojci
Turnir u Indijan Velsu, gradiću u oblasti Palm Springs u Kaliforniji, prvi je od devet turnira iz Masters 1.000 serije u ovoj sezoni. Ne računajući gren slem takmičenja, turnir u Indijan Velsu najposjećeniji je na svijetu, a prošle godine privukao je 350.086 ljudi.

!#&$

Fudbaler LA galaksija Dejvid Bekam na meču protiv Toronta

(Foto: Reuters)

BOKS Adnan Ćatić za “Dnevni avaz” o pripremama za odbranu titule svjetskog prvaka

Najviše radim na tehnici Pedeset je lijepa, okrugla cifra, možda se zaustavim na 50 mečeva

5Hš=LE I= I= E= JHA>= š čAJEHE E F
Razgovarao: Oleg LOKMIĆ

Na današnji dan za pet sedmica Adnan Ćatić, alijas Feliks Šturm (Felix Sturm), u Kelnu će po 12. put braniti titulu svjetskog bokserskog šampiona u srednjoj kategoriji u verziji WBA. 

AčALE K )>K ,=>EK E 5=H=ALK
Ćatić nam je i ranije nagovještavao širenje svog brenda na potpuno novo tržište, u Ujedinjene Arapske Emirate. - Sada će na borbu doći neko iz kraljevske porodice iz Abu Dabija. Možda za budućnost, braći Kličko, Muameru Hukiću... Kako protječupripreme za meč? - Radim danonoćno i osse uskoro budem borio i tamo. Također, i neki Rusi se zanimaju da me ugoste. Oduvijek je aktuelna priča o meču u Sarajevu. - Postoji ideja da naljeto iduće godine organiziramo jedan spektakl. Vidjet ćemo. jećam se fantastično. Već sam smršavio osam kilograma. Sa 85 sam za pet sedmica sletio na 77. Cilj mi je na dan borbe imati 72,5.

Brzina i kretnje
U ekskluzivnom intervjuu za “Dnevni avaz” 33-godišnjak rođen u Leverkuzenu, ali srcem i dušom Bosanac i Hercegovac, govori o pripremama za 41. borbu u karijeri, rivalu Sebastijanu Žbiku, planovima 

Pratite li Muamera Hukića? Nedavno je prešao iz kruzer u tešku kategoriju i izgubio od Rusa Aleksandra Povetkina. - To je bila krađa. Ne znam kako su sudije mogle

0KEć E= š=IE FHJEL >H=ćA Eč
dodijeliti pobjedu Rusu. On je samo mahao, a Hukić je udarao. Da sam ja bodovao, u sedam rundi bi pobijedio Hukić, u četiri Povetkin. Hukić želi izazvati braću Kličko. Da li bi imao šansi u duelu s Vladimirom ili Vitalijem? - Mislim da bi. Muamer ima srce, napadač je, udarač, a s takvima nikada ne znaš. Mogao bi biti opasan. 

Na čemu najviše radite? - Na tehnici. Uoči posljednje dvije borbe (protiv Martina Mareja i Metjua Meklina op. a.) najviše sam trenirao na podizanju snage. Možda sam i pretjerao. Sada sam se vratio boksu. Udaram, radim na brzini, kretnjama, tehnici... To su moji kvaliteti, to je ono što me je krasilo i želim opet biti bokser kojeg će po tome prepoznavati. Žbik je prvi poraz u karijeri nakon 30 pobjeda doživio u junu prošle godine od svjetskog prvaka u WBC verziji Hulija Cezara Šaveza (Julio Chavez)? Koliko je jak, koliko može biti opasan? - Dobar je bokser, bivši je prvak svijeta i trenutno je među pet najboljih. Visok je isto kao i ja, brz je, dobro se kreće. No,do sadase nijeborio protiv najjačih, izuzimajući Šaveza. Vidim da mlati praznu slamu.Kaže da ćeme pobijediti, dokazati da je bolji... To su gluposti. Bit će dobro ako izdržišest ili sedam rundi. Kakav se spektakl pri- 

Kako komentirate incidente prije, za vrijeme i nakon meča Kličko - Čisora? - Sve je zakuhao Kličkov menadžer. A to što su se Čisora i Hej pobili na

) IK F=AJE 0A E ČEIH= ćA =FKEJE IJ=@E

pres-konferenciji nakon meča, da su pametni, sada bi iskoristili i organizirali borbu negdje u Engleskoj. Mislim da bi mogli napuniti stadion od 50-60 hiljada ljudi. on useliti u kuću, a onda pripreme za novi meč. Planiram se boriti u avgustu, možda s Danijelom Gelom (Geale), on je Australac, prvak u IBF verziji. U profesionalnoj karijeri imali ste 40 borbi (36 pobjeda, dva poraza, dva neriješenaishoda). Kolikoih jejoš u planu? - Pedeset je lijepa, okrugla cifra. Moždado 50.Ugovorom imam zagarantirano još osam borbi, poslije toga ću ići od meča do meča. Kada vidim da mi motivacija nije 100 posto, prestat ću. U boksu ne možeš biti uspješan ako nisi 100 posto unutra.

prema u areni Lankses? Smijete li nam otkriti neke detalje? - Organizacija meča je u punom jeku, bit će 19.500 ljudi u dvorani. Najavljuju se mnoge poznate ličnosti, ja ću u goste zvati naše fudbalere Vedada Ibiševića, Sejada Salihovića, Edina Džeku, da budu moji gosti. Podrška će mi biti i moj prijatelj Lukas Podolski, fudbaler Kelna.

Rival iz Australije 
Kakvi su planovi nakon toga? Odmor na Buni ili...? - Prvo šestsedmica u Blagaju, ove ćemo se godine napok-

PETAK 9. 3. 2012.

20.50
FILM, OBN
17.30 BH GASTRO KUTAK 20.10 TV BINGO SHOW 18.10 JUKEBOX 00.20 PONO]NE VIJESTI 21.30 GRAND SHOW 21.05 HARIS DŽINOVIĆ

BHT1
07.00 Dobro jutro 09.10 Prijatelji sa farme, animirana serija, 10/26 09.15 Bruklinski most, serija 09.40 Matematika, obrazovna serija, 6/13 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, serija, 49/142 11.00 Retrovizor, muz. prog. 11.30 Povjerljivi dosijei, strana dok. serija, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Tre}a strana, informativni program, r. 13.15 TV Justice, sudska hronika, r. 13.45 Putevi zdravlja, magazin, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija 14.35 Baksuz Steva, animirani film 14.45 U potrazi za ~udima, obrazovna serija, 4/16 15.00 Bruklinski most, serija 15.25 Zeko u zagrljaju, animirani film 15.40 Soko Wismar, serija 16.30 Hronika regija: Krajina 17.00 Planeta drve}a, strana dok. serija, 1/10 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, magazin 18.45 Prijatelji sa farme, animirana serija, 11/26 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muz. prog. 20.15 CSI: New York, serija 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 Dnevnik 2 22.25 Business News 22.30 Kutija, igrani film 00.20 Soko Wismar, serija 01.05 CSI: New York, serija 01.45 Sve u svemu, magazin 02.30 Pregled programa za subotu

FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 101. epizoda /12/ De~iji program 10.05 Pop Pixie 10.20 Graditelj Bob 10.30 Moj veliki prijatelj 10.45 U zmajevom gnijezdu 11.10 Sve }e biti dobro, igrana serija, 138. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 98. epizoda 13.10 Villa Maria, igrana serija, 51. epizoda 14.00 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija, r. 15.15 Vijesti 15.25 Cimmer fraj, igrana serija, 26. epizoda 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 139. epizoda 17.00 Federacija danas 17.30 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 102. epizoda /12/ 18.30 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija /12/ 19.05 Graditelj Bob, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tv Bingo show 21.10 Larin izbor, igrana serija, 99. epizoda 22.00 Cimmer fraj, igrana serija, 27. epizoda 22.40 Dnevnik 3 23.10 Crna krava, bijelo mlijeko, no}ni program 00.10 Bekstva, jugoslavenski igrani film /12/ 01.40 Villa Maria, igrana serija, 51. epizoda 02.20 Dnevnik 3, r. 02.50 Pregled programa za subotu

TV ALFA
07.05 Jukebox, muzi~ki program 07.55 Top shop 08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.25 Jukebox, muzi~ki program 10.05 Junska no}, igrana serija 11.00 Top shop 11.20 Jukebox, muzi~ki program 11.30 Vijesti 12.00 Oluja, igrana serija (r) 13.00 Jukebox, muzi~ki program 14.00 Vijesti 14.05 Jukebox, muzi~ki program 15.05 Strasti i intrige, igrana serija (r) 16.00 Junska no}, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Oluja, igrana serija 18.10 Jukebox, muzi~ki program 18.55 Vijesti 19.15 TV Liberty- inf./pol. magazin 20.05 Strasti i intrige, igrana serija 21.05 TITO CRVENO I CRNO, dokumentarni program 16/24 22.00 Vijesti 22.20 Tema dana 22.40 Na granici, igrani film 00.30 Astrologija

TV1
09.05 Oluja, igrana serija, 49. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, igrana serija, ep. 71/124 11.00 Vijesti 11.05 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) nastavak 13.00 Vijesti 13.05 Put u Saharu, dokumentarni serijal, ep. 5/13 (r) 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, ep. 3/134 15.00 Vijesti 15.05 Strasti i intrige, igrana serija, 9. ep. (r) 16.00 Junska no}, igrana serija, ep. 71/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, igrana serija, 50. ep. 18.15 TV Jedna, magazin za `ene 19.00 Najava Dnevnika 19.30 19.10 Crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Strasti i intrige, igrana serija, 10. ep. 21.00 Petkom sa Nikolinom Veljovi}, talk show 22.00 TV Jedna, magazin za `ene (r) 22.40 Na granici, igrani film 00.20 Pono}ne vijesti 00.35 Petkom sa Nikolinom Veljovi}, talk show (r) 01.30 TV Jedna, magazin za `ene (r) 02.10 No}ni program

PINK BH
07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Kursad`ije, zabavni program 10.55 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top,informativni program 12.10 Agencija za SIS, sitkom 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Miris prolje}a, turska serija r. 14.40 Genijalci, humoristi~na serija 15.00 Sestre, meksi~ka serija 15.50 Info top, informativni program 16.10 Mala nevjesta, indijska serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18.20 City Exclusive, zabavna show biz emisija 18.50 Mala nevjesta, indijska serija 20.00 Sekula nevino optu`en, doma}i film 21.30 Grand show, muzi~ki show 23.00 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisija 23.45 Miris prolje}a, turska serija 00.15 United states of Tara, ameri~ka serija 00.45 Pandorina kutija , ameri~ki film 02.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija r.

HAYAT TV
06.30 Kad li{}e pada, igrana serija, 217. epizoda 07.30 Traktor Tom, crtani film, 11. epizoda 07.40 Felix bebe, crtani film, 22. epizoda 08.05 Kenny morski pas, crtani film, 10. epizoda 08.20 Mechanical animals, crtani film, 52. epizoda 08.45 Top Shop 09.00 Bumba, crtani film, 17. i 18. epizoda 09.13 Nodi, crtani film, 15. epizoda 09.20 Moji d`epni ljubimci, crtani film 09.35 Garfield, crtani film, 52. epizoda 09.50 Lijeni grad, crtani film, 30. epizoda 10.15 Bakugan, crtani film, 65. epizoda 10.40 Sirene, crtani film, 20. epizoda 11.05 Winx, crtani film, 54. epizoda 11.30 Top Shop 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, igrana serija, 19. epizoda 13.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 217. epizoda 13.50 Muzi~ki program 14.22 Top Shop 14.52 Magi~na narukvica, igrani film 16.30 Slijepa ljubav, igrana serija, 20. epizoda 17.30 Dobar dan svima, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.30 Stanje na putevima 19.37 Horizonti 20.00 Kolo sre}e 20.05 Kad li{}e pada, igrana serija, 218. epizoda 21.05 Haris D`inovi}, zabavno-muzi~ki program 23.05 Nezakonito tvoja, igrani film

Na ~ekanju
Dovitljivi menad`er restorana Denis dobit }e unapre|enje, ali samo ako postigne zadani cilj da njegov restoran ostvari promet od najmanje 9.000 dolara dnevno. Iako mu to izgleda kao nemogu}a misija, ipak odlu~i poku{ati. Kako bi motivirao zaposlenike, Denis zaprijeti da }e restoran zatvoriti ukoliko ne postignu cilj... Uloge: Adam Karola, D`on Majkl Higins, Rob Benedikt Reditelj: D`ef Belis

18.15
MAGAZIN, TV1

TV Jedna
Gosti emisije bit }e glumica, novinarka, scenarista, majka i supruga, Vedrana Seksan, i jedan sjajan mu{karac, D`enan Jahi}, mladi pjeva~, koji je ujedno i sedamnaestorostruki prvak BiH u latinoameri~kimi standardnim plesovima. Kako slavim 8.mart, osvrt iz `enske i mu{ke perspektive! Sergej ]etkovi} samo za TVJednu ekskluzivno govori o novoj pjesmi. Savjetujemo Vas i kako pravilno odabrati igra~ku za dijete.

17.00
DOKUMENTARAC,

BHT1

SATELITSKI PROGRAM
RTS Eurosport
11.30 Kros-kantri skijanje 12.00 Nordijska kombinacija 12.45 Ski skokovi 13.30 Alpsko skijanje 14.15 Bijatlon 15.00 Bijatlon 16.45 Atletika, S[ u Dvorani Istanbul 19.15 Bijatlon, Svjetsko prvenstvo Ruhpolding 20.00 Takmi~enje drvosje~a, Svjetsko prvenstvo Holandija 20.30 Takmi~enje drvosje~a 21.00 Boks,Turska, K. Airich - O. Pala 23.00 Biciklizam, Pariz-Nica

Eurosport 2
10.30 Atletika, S[ u Dvorani Istanbul 12.30 Svi sportovi 13.00 Fristajl skijanje, FIS Svjetski Kup 14.00 Biciklizam 15.00 Biciklizam, Tirreno-Adriatico 16.15 Nordijska kombinacija, S.KUP Oslo 17.00 3 mantinele karambol 18.00 Fudbal, FC Union Berlin Duisnbourg 20.00 Fudbal 20.30 Fudbal, VFB Stuttgart Kajzerslautern 22.30 Mje{ovite borila~ke vje{tine, SAD

Sportklub
11.45 Liga {ampiona. Barcelona Leverkusen 13.30 NBA Action 14.00 NBA Live 14.15 World strongest man 16.00 Cage Warriors London 18.00 Vijesti 18.15 Premier League News 18.30 NBA Live 18.45 Premier League Magazin 19.15 SK Studio 20.00 KHL play off 22.00 Cage Warriors London 00.00 Najava Premier League

Arena Sport 1
15.00 Liverpool Tv 17.00 Espn Winter X Games 2012 18.00 Fudbal Liga {ampiona. Apoel Lyon 20.15 Fudbal - Italija. Preview 20.45 Fudbal Italija. Napoli - Cagliari, prijenos 23.00 Fudbal Liga {ampiona. Magazin 23.30 Fudbal - [panija. Preview 00.00 Poker 01.00 Ko{arka Ncaa. Big East Polufinale 1, prijenos 03.30 Ko{arka Ncaa. Big East Polufinale 2, prijenos

Planeta drve}a: Hrast
Tokom duge evropske istorije i tradicije njenih legendi, hrast je bio ~ovjekova inspiracija. Sa svojim korijenjem, koje se pru`a duboko u zemlju, on mo`e da se odupre olujama i nevremenu. Sna`an, otporan na vremenske neprilike, a i ve}inu parazita, hrast lako do`ivi stotinu, pa ~ak i hiljadu godina.

19.30
DOKUMENTARAC, AJB

14.30 Mjesto za nas 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 17.00 Dnevnik rt Vojvodina 17.20 [ta radite,bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Velikani. Dositej Obradovi} 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 21.05 Veliki izazov, kviz 22.00 Bilo je to 1991.godine, dok. program 22.50 Oko, info 23.20 Mladi balet milanske skale, muz. program

20.00
FILM, HRT 2

Sje}anja jedne gej{e
^ijo i njena sestra, k}erke siroma{nog ribara, prodate su u grad kad im se majka razboljela. ^im su stigle, razdvojene su. ^ijo je pripala `eni koju svi oslovljavaju Majko... Uloge: Ziji Zang, Suzuka Ogo, Mi{el Jeo Reditelj: Rob Mar{al

22.25
23.20 MLADI BALET 20.00 TAKMI^ENJE ... 10.30 ATLETIKA 20.00 KHL PLAY OFF 17.00 ESPN WINTER...

FILM, HRT2

National G.

MTV Adria
16.30 17.20 17.40 18.10 18.40 19.10 19.20 20.10 21.00 21.50 22.10 23.00 23.30 00.20 01.10

FOXlife
Malkolm u sredini Sudije za Stil Vil i Grejs Melisa i D`oi [kola za parove Da, draga Privatna praksa Seks i grad Uvijek je sun~ano u Filadelfiji Vil i Grejs Prevrtljiva pravda [apat duhova @ivot u predgra|u Svi gradona~elnikovi ljudi Svi gradona~elnikovi ljudi

FOXCRIME
14.10 Bouns 15.50 [ark 16.40 Dojlova republika 17.30 D`ordan 18.20 Bjekstvo iz zatvora 19.10 Frikovi 20.00 Tijelo kao dokaz 20.55 Monk 21.45 ^ika{ki kodeks 22.35 Kraljevi bjekstva 23.25 Brojevi 00.15 Red i zakon. zlo~ina~ke namjere 01.05 Dojlova republika

HBO
11.00 Lady Gaga Presents. The Monster Ball Tour at Madison Square Garden 13.00 Pirati s Kariba. Nepoznate plime 15.15 Kako zna{ 17.15 Filmovi i zvijezde IV, ep. 10 17.40 ^ovjek od papira 19.30 Epizode, ep. 4 20.05 Kalifornikacija V, ep. 2 20.35 Prolazna slava III, ep. 2 21.05 Protuudar, ep. 10 21.55 Carstvo poroka II, ep. 10 22.55 Bez ugriza, molim

^as historije - II dio
Stara izreka ka`e da se istorija pi{e kroz pobjednike ali ovdje u Libanonu nije ba{ najjasnije ko je pobjednik nakon gra|anskog rata. Politi~ari su se slo`ili da usvoje zajedni~ku istorijsku knjigu. Dvadest godina poslje, dr`ava dozvoljava {kolama da izaberu svoje sopstvene istorijske knjige. U ovom filmu mo`emo vidjeti tu pogre{nu intrepretaciju libanskih religijskih grupa i kako se u~i pogre{na pro{lost.

13.00 Piton. Invazija u Evergladesu 14.00 Najte`i popravci 15.00 Tajna nacisti~kih blizanaca 16.00 @ivot s velikim ma~kama 17.00 U vrtlogu 11. rujna 18.00 Tko je potopio brod Bismarck? 19.00 Ulovljeni 20.00 Zato~eni u inozemstvu 21.00 [apta~ psima 22.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 23.00 Zato~eni u inozemstvu

Real World. Sydney 16.15 Extreme Cribs 16.45 Pop Up Video 17.40 Flash Prank 18.10 Biggest!Hottest!Loudest!18.35 3 From 1 19.05 Behind The Music 20.00 Dmx 20.55 MTV World Stage, 22.00 Red Hot Chili Peppers 22.55 Karaoke Box 23.25 Death Valley 00.20 Jersey Shore 01.10 Ugly Americans 02.10 South Park DFC 02.38 3 From 1

Ameri~ka pita: Vjen~anje
^im je maturirao, D`im je odlu~io zaprositi Mi{el, djevojku koju voli, a koja je, iako prividno mirna i tradicionalna, vrlo zainteresirana za ludi seks. Nakon pro{nje, D`im shvati da mora jo{ dosta toga poduz... Uloge: D`ejson Bigs, [on Vilijam Skot, Alison Henigan Reditelj: D`es Dilan

PETAK 9. 3. 2012.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Lako se mo`ete zaplesti u mre`u nedoku~ivih simpatija. Privla~i vas jedna prili~no tajanstvena osoba. Posao: Va{e `ivotne baterije opet se pune energijom i entuzijazmom. Spremni ste za nove poslovne izazove. Zdravlje: Negativna energija odlazi od vas. Ljubav: Imate priliku da se upustite u strastvenu avanturu. Pazite, sve vas samo mo`e povrijediti. Posao: Izbjegavajte posu|ivanje novca i partnerske poslove. Okrenite se manjim, ali sigurnijim projektima. Zdravlje: Izbjegavajte zagu{ljive prostore. Ljubav: Ne idite linijom manjeg otpora. Ponekad treba, bar malo, osobi koju volite i povla|ivati... Posao: Finansijska situacija podlo`na je promjenama, pomalo nestabilna. Ne brinite, brzo }ete na}i pravi izlaz. Zdravlje: Iza|ite na svje` zrak. Ljubav: Skladni aspekti omogu}avaju vam da opet prona|ete ljubavnu sre}u, zadovoljstvo i smirenje. Posao: Finansijska situacija je dobra, {to vam je u ovom trenutku mo`da i od presudnog zna~aja. Zdravlje: Gotovo izvrsno. Ljubav: Mo`ete biti zadovoljni razvojem doga|aja. Novo poznanstvo prerasta u flert, potom u ljubav... Posao: U poslovnoj trci, u koju ste zapali, vi{e ne razmi{ljate o tome kako mo`ete na sve strane sti}i. Zdravlje: Jedite polako, s u`ivanjem. Ljubav: Ne propustite veliku {ansu. Preispitajte dosada{nji ljubavni `ivot i tek onda donesite definitivnu odluku. Posao: Pasivnost i mala nesigurnost u sebe, ne bi vas smjeli zadr`ati u nakanama. Nema razloga za paniku. Zdravlje: Vrijeme je za kontrolu. Ljubav: Nemojte se zaletjeti. Ne upu{tajte se u avanturu s osobom koju ste tek upoznali. Budite realniji. Posao: Zaradit }ete vi{e nego {to, i u najsmjelijim snovima, o~ekujete. Pru`a vam se prilika za sjajan posao. Zdravlje: Napetost popu{ta. Ljubav: Vrijeme je da unesete promjene u ljubavni `ivot. Neka to bude ne{to lagano, mirno, fino. Posao: Ovaj dan mo`e vam donijeti priliku za dodatnu zaradu, ali uz odre|eni rizik. Ipak, nemojte se povu}i. Zdravlje: Raspolo`enje se popravlja. Ljubav: Poku{avate ostvariti konstruktivniju i ljep{u vezu. Nemojte prestati osvajati osobu koju volite. Posao: Ako se bavite poslovima koji su vezani za komunikaciju i snala`ljivost, dan je odli~an za nove prilike. Zdravlje: Osje}ate se dosta dobro. Ljubav: Opustite se u dru{tvu voljene osobe. Iza|ite na neko mjesto, za koje znate da }e vam biti ugodno. Posao: Odgovornost postaje mnogo ve}a nego do sada. To vam nimalo ne smeta, jer vas niko ne ometa. Zdravlje: Male probavne smetnje. Ljubav: Ukoliko partnera istinski volite, nemojte isku{avati njegovu ljubav. Flert mora biti bezazlen. Posao: Morate kolegama pokazati kako va{a dobra volja ne zna~i da mogu raditi {ta im padne na pamet... Zdravlje: Tenzije polako popu{taju. Ljubav: Ako ste ve} nekome poklonili svoje srce, danas imate priliku da shvatite da je va{ izbor pravi. Posao: Dolaze interesantni kontakti s inostranstvom. Sve po~inje opu{teno, a zavr{ava ~vrstim dogovorom. Zdravlje: Osje}ate se sjajno.

23.10

RED CARPET

20.00

VIJESTI

23.27

PETI DAN

15.35

OBI^NA KLINKA

16.25 ZAUVIJEK SUSJEDI

10.25

TOMICA...

OBN
08.15 Kornja~a Hero, crtani film 08.35 Dje~iji program 10.00 Studio Moderna 10.15 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 10.55 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Studio Moderna 12.35 Skrivena kamera, hum. program 13.40 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 14.25 Vlak smrti (16), igrani film 15.55 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 16.40 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 17.20 Odred za ~isto}u, reality show 17.45 Dejana Talk Show, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Poslovni svijet, tjedni biznis izvje{taj 20.00 Odmori se, zaslu`io si (16), doma}a serija 20.50 Na ~ekanju (16), igrani film 22.20 Vox populi 22.25 Shuga.Love, sex, money, serija 23.10 Red Carpet (18), showbiz magazin 00.30 Pri~a o kanibalu (12), igrani film

AL JAZEERA BALKANS
07.30 Ju`njaci Ju`na Afrika, iz dubine zemlje I dio, dok. program, r. 08.00 Druga strana Srbije, ep. 15, dok. program, r. 08.30 Kontekst, inf. talk-show, r. 09.00 AJE program 16.30 Borba za Nil ep. 1, II dio, dok. program, r. 17.00 Sljede}a muzi~ka stanica Maroko 2, I dio, dok. program, r. 17.30 Kontekst, inf.talk-show, r. 18.00 Vijesti, inf. program 19.05 Svijet umjetnika Libanon, dok. program 19.30 ^as historije II dio, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, inf. talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, inf. talk-show, r 23.30 Svijet umjetnika Libanon, dok. program, r. 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, inf. talk-show, r 01.30 ^as historije - II dio, dok. program, r.

HRT 1
10.00 10.09 10.12 10.20 Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture Overland 5 - Od Pekinga do Rima. Gr~ka, Makedonija, Kosovo, Srbija,Hrvatska,Italija - dokumentarna serija Debbie Travis preure|uje 1 Dnevnik TV kalendar Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela Dr. Oz, talk show Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Drugo mi{ljenje Tetice, emisija pu~ke i predajne kulture Ponos Ratkajevih, TV serija Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela TV kalendar Vijesti u pet Hrvatska u`ivo Putem europskih fondova Iza ekrana 20pet, kviz Dnevnik Odabrao \elo H.. Reagan, dokumentarni film Ciklus hrvatskog filma. Put lubenica Dnevnik 3 Vijesti iz kulture Peti dan, talk show Na rubu znanosti. Parapsihologija i spiritizam Filmski maraton. ^udovi{te, film

HRT 2
08.25 Mega Mindy, serija za djecu 08.50 Connor na tajnom zadatku 1, serija za mlade 09.10 [kolski sat. Detektiv (Sova) iz susjedstva 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.25 Gdje duge sjaju, kanadsko-irski film 15.10 Degrassi Novi nara{taj 3, serija za mlade 15.35 Obi~na klinka, serija za mlade 16.00 [kolski sat. Detektiv (Sova) iz susjedstva 16.45 Mala TV 17.15 Briljanteen 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Tree Hill 7, serija 19.10 Simpsoni 20, crtana serija 19.30 Crtani film 19.40 Glazba, glazba...klape 19.55 Ve~eras 20.00 Sje}anja jedne gej{e, film 22.25 Ameri~ka pita. Vjen~anje, film 00.05 Nora Roberts 2. Pono} u mo~vari, mini-serija 01.35 Retrovizor. Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija

Nova TV
07.20 Beba Felix, crtana serija 07.45 Jumanji, crtana serija 08.10 TV izlog 08.25 Kad li{}e pada, serija 09.25 TV izlog 09.40 Izgubljena ~ast, serija 10.40 Walker, teksa{ki rend`er, serija 11.40 Inspektor Rex, serija 12.40 IN magazin 13.30 Larin izbor, serija 14.30 Walker, teksa{ki rend`er, serija 15.25 Inspektor Rex, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 21.45 Smrtonosno oru`je 2, igrani film 23.55 Hostel igrani film 01.40 Vra}anje duga, igrani film 03.25 Nad lipom 35, humoristi~no-glazbeni show 04.30 Ezo TV, tarot show

RTRS
07.05 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Larin izbor, serija Mala tv 10.10 Piplinzi, crtana serija 10.25 Tomica i prijatelji, crtana serija 10.35 Medvjedi}i dobrog srca, crtana serija 11.00 Zemlja, mo} planete /rijetka zemlja/, dokumentarni serijal 12.00 Dnevnik 1 12.15 Ranjeni orao, serija 13.10 Pomorske tehnologije, dokumentarni serijal 13.35 Ah, ta planeta! 13.55 Pri~aj ne{to narodno - Milenko i Jasmina Jak{i} 14.20 Mjesto zlo~ina, Majami 9 - serija 15.00 Vijesti 15.10 U fokusu 15.55 Heroji i fenomeni 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Dajana, posljednji dani jedne princeze - dokumentarni film 18.00 Banjalu~ka panorama 18.35 TV Bingo 19.30 Dnevnik 2 20.10 Pri~e iz radionice, serija 21.05 Intervju 22.00 Iz iksa u iks, serija 22.30 Dnevnik 3 22.45 Posljednji kum, serijski film 00.25 Zemlja, mo} planete /rijetka zemlja/, dokumentarni serijal

11.09 12.00 12.17 12.32 13.16 14.00 14.10 14.40 15.13 16.04 16.45 17.00 17.25 18.26 18.42 19.12 19.30 20.10 21.12 22.50 23.18 23.27 00.22 01.20

MRE@A
09.05 Oluja, igrana serija 10.05 Junska no}, igrana serija 15.05 Strasti i intrige, igrana serija 16.00 Junska no}, igrana serija 17.15 Oluja, igrana serija 20.05 Strasti i intrige, igrana serija 22.40 Na granici, igrani film

HTV OSKAR C
08.05 Oluja, serija 09.05 Zakon ljubavi, serija 10.05 Junska no}, serija 11.00 Film 13.00 Druga strana ljubavi, serija 14.05 Strasti i intrige, serija 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Junska no}, serija 17.15 Oluja, serija 18.15 Kviz 19.00 Dnevnik Oscar-c 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 Strasti i intrige, serija 21.00 Zabavni program 22.40 Dnevnik jedne dadilje, film

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, inf.-revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu (r) 10.02 Bo u pokretu, program za djecu (r) 10.25 Medo Rupert, program za djecu (r) 10.35 Mala princeza, program za djecu (r) 10.50 Egipat, dok. program, 4/5 (r) 11.40 Pusti muziku, revijalno-muzi~ki program (r) 12.20 Statisti, serijski program, 1/12 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 [inobi, igrani film 14.55 Legenda o Bruce Lee-ju, serijski program, 46/50 (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Egipat, dok. program, 5/5 17.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Bo u pokretu, program za djecu 19.25 Medo Rupert, program za djecu 19.35 Mala princeza, program za djecu 20.00 Mu}ke, humoristi~ki program 20.50 Vijesti TVSA 21.00 Labirint, informativni program, u`ivo 22.00 Hanibal, serijski program, 1/2 23.00 Voice of America 23.30 O~eva tajna, igrani film 01.35 Odjava programa

PLE^KO 15.00 @ivot pi{e pri~e, dok emisija 16.00 Hrana i vino, emisija 16.30 Lifestyle TV 17.10 Kuhinje 17.50 Reporta`a KISS 18.50 Marketing 19.00 DNEVNIK KISS 19.20 Sport i marketing 19.30 DNEVNIK HRT 19.55 Marketing 20.05 EUPM, reporta`a 20.05 Reporta`a KISS 21.00 Dnevnik KISS 21.30 Vesna Kljaji} u`ivo 23.30 No}ni program

hronika Op}ine Kakanj 21.00 Religija u slu`bi `ivota, religijski program 22.00 Hema magazin, centralna informativna emisija

Zdrav `ivot 22.00 VOA 22.30 DW-time 23.00 Bez cenzure 00.30 Astro show

BN
14.05 Bulevar 15.00 Jos jedan krug 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 1 16.25 Anali, serija - r 17.00 Domaca serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.25 Monitoring 18.45 Tv serija 19.30 Dnevnik 2 20.00 Marketing 20.05 Selo gori,a baba se ~e{lja, serija 20.55 Marketing 21.00 Bela la|a, serija - r 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Anali, serija 23.50 Partneri, film

TV USK
13.05 U fokusu, informativni program (r)14.25 Preporu~ujemo... 14.30 Vijesti 14.35 Top shop 14.45 Kad {pijuni zaka`u 3/4 15.30 Istina. Inf.dok. program (r) 16.00 Junska no} ( r ) 17.05 Top shop 17.15 Igrana serija ( r ) 18.10 O nama 18.30 Pu`evi sportisti, program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Saop}enja, obavjesti, informacije 20.10 Iz bisaga vehida Guni}a. Bio sam u Kanberi 20.40 Bonaventura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Igrana serija 22.50 Deset godina mla|i, 2/5 23.40 Igrani film

KAKANJ
15.00 Reporta`e sa Zemlje mira 15.30 O~i du{e, turska serija 16.00 Stare civilizacije 17.00 Flash vijesti 17.05 Mali grad, serija 18.00 Yusuf, serija 19.00 Denis napast 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Hutba 20.45 Marketing 21.00 Put istine 22.00 Mali grad, serija 22.45 Marketing 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC r.

ZENICA
14.00 Iz dana u dan ...gledajte, mali oglasi, obavje{tenja 14.30 Putopisi ,repriza 14.55 Mali oglasi 15.00 Vijesti 15.10 Igrana serija. Sponzoru{e, repriza 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.05 Oni dolaze, repriza 16.35 Lokalno je primarno -OSCE,repriza 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Smije{na videa,zabavni program 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 19.50 Obavje{tenja 20.00 Mini serija 20.55 TV izlog 21.00 Sfera ,kulturni magazin 21.30 Sponzoru{e , igrana serija 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas, repriza 23.30 VOA Glas Amerike

GORA@DE
17.00 Najava programa SMS Chat Marketing 19.00 Dnevnik Marketing 19.30 Muzi~ki program 20.00 365 dana izme|u, inf.program 20.30 Bonaventura 21.30 Biografije poznatih 22.00 Amor Latino, igrana serija 23.00 Dnevnik/r 00.00 Odjava programa

VISOKO
14.00 TV strane 17.00 Sportski program, r. 18.25 Razgovor s povodom, r. 19.25 Marketing blok 19.30 Dnevnik FTV 20.10 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti, informativni program 20.45 U dru{tvu sa... 21.25 Marketing blok 21.30 Amoro latino, 89 ep. 22.15 Putopisi, dokumentarni program 23.00 Aktuelnosti, r. 23.15 TV strane

HEMA
09.00 Auto shop magazin, emisija o automobilizmu, r. 10.00 Hema magazin, centralna informativna emisija, r. 11.00 Muzi~ki program + Promocija programa 12.00 Muzi~ki program + Promocija programa 13.00 Muzi~ki program + Promocija programa 14.00 Muzi~ki program + Promocija programa 15.00 Vijesti, informativni program 16.00 Na{i razgovori, intervju, r. 17.00 City lights, muzi~ka emisija, r. 18.00 Vijesti, informativni program 19.00 Serijski program 20.00 Info IC,

TV OSM
15.30 TV Vita Shop 16.00 Marketing 4 16.05 Vremenska prognoza 16.15 DW-time 16.45 Hrana i vino 17.15 Amor Latino, serija 18.20 Marketing 6 18.30 Dan, centralna inf. emisija 19.05 Vremenska prognoza 19.10 Marketing 7 19.15 Zodeks 19.25 Portal 19.30 Game zone 19.40 Hrana i vino 20.00 Amor Latino, serija 20.55 Marketing 9 21.00

HIT TV
18.30 Vremeplov 19.00 Objektiv I 19.25 Triumph 19.30 Frame 20.00 Tajna 21.00 Scena 22.00 Objektiv II 22.35 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Glas Amerike

KISS
13.05 ^akula kroz `ivot 14.05 KONTRAVERZE BY DRAGO

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

2HJAIJ IAABE= >C =H=
MANUBA - Petorica studenata povrijeđena su u Tunisu tokom demonstracija studenata selefija koji su na ulice izašli u znak protesta zbog odluke vlasti da se djevojkama zabrani da na fakultetu nose zar. Učesnici protesta su povrijeđeni tokom sukoba selefija i studenata ljevičara.

Sukob s ljevičarima

LJUDI I DOGA\AJI

Rim jučer: Iskazivanje posebne pažnje

Međunarodni dan žena obilježen apelima, ali i protestima

154156161 26-+1) Ž-)
Isključivanje žena iz politike i ekonomije i danas je pravilo u svijetu, kaže Pilaj
ŽENEVA - Međunarodni dan žena, 8. mart, u svijetu je i ove godine obilježen tematskim skupovima, društvenim i humanitarnim akcijama, iskazivanjem posebne pažnje i priznanja, ali i protestima u okviru borbe za veća prava. Jučer je visoka povjerenica UN-a za ljudska prava Navi Pilaj (Pillay) uputila apel da se “iskoristi ogromni potencijal žena”. - Isključivanje žena iz politike i ekonomije i danas je pravilo u svijetu. Samo strukturne i institucionalne promjene osigurat će priznavanje žena kao jednakih građanki i partnerica u donošenju odluka - smatra Pilaj. Statistike pokazuju da su prošle godine žene zauzimale samo 19,3 posto mjesta u parlamentima širom svijeta. Na ekonomskom planu žene su na čelu samo 12 od 500 velikih svjetskih kompanija, a u zemljama u razvoju žene su rijetko vlasnice zemlje koju obrađuju. ”Amnesty International” pozvao je da se pokaže solidarnost sa ženama koje su bile u prvim redovima ustanaka na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi. Na stotine individualnih akcija organizirano je s fokusom na četiri zemlje Iran, Saudijsku Arabiju, Siriju i Jemen - gdje žene ostaju u srcu reformi, ali je i pored toga široki spektar ženskih prava još ugrožen.

7>E >C F=HEC=

U Beogradu uhapšen taksista

*EEE F=H=@= = /EEI=
PANAMA SITI - Bikini parada postavila je novi rekord za Ginisovu knjigu, jer je plažom defiliralo čak 450 žena. One su srušile dosadašnji rekord od 350 učesnica. Pripadnice nježnijeg spola prošetale su svoje kupaće kostime jedan kilometar. Jedna od učesnica vidno uz-

buđena rekla je da je oduševljena što je bila dio ekipe koja je oborila rekord. - Ovo nije nešto što se viđa svaki dan, zaista sam sretna - rekla je ona. U početku je parada održavana da bi se privuklo što više turista, ali sada je to postala tradicija.

BEOGRAD - Policija je jučer uhapsila taksistu B. M. (57) zbog sumnje da je 26. februara nasmrt pretukao 58-godišnjeg muškarca, i to zbog parking mjesta. Taksista je prvo započeo svađu s muškarcem koji je parkirao automobil “yugo”, a zatim nasrnuo na njega. Napadnuti muškarac pao je i udario glavom o beton, a prije nego što je preminuo uspio je javiti policiji da je pretučen.

Iskosa 

=IJ=L= 5H>EA K IEFLEć=
Najskuplji eksponat marke “Hublot”

5=J @ FAJ EE= @=H=
BAZEL - Na jubilarnom četrdesetom, najprestižnijem svjetskom sajmu satova i nakita predstavit će se 1.815 izlagača iz 41 zemlje. Švicarska, kao najveći svjetski proizvođač satova, predstavit će 456 marki. Ova zemlja je prošle godine izvezla 30 miliona satova, ostvarivši rekordan prihod od izvoza u

iznosu od 19,3 milijarde franaka. Ovaj svjetski događaj prati više od 3.000 novinara, a očekuje se oko 100.000 posjetilaca. Na sajmu koji prati posljednje trendove bit će pokazan i najskuplji sat na svijetu, vrijedan pet miliona dolara, marke “Hublot”. Ukrašen je sa 1.282 dijamanta.

ZAGREB - Na sajtu BBC-ja, na kojoj su predstavljeni osnovni podaci o Hrvatskoj, objavljena je fotografija na kojoj su iza predsjednika Hrvatske Ive Josipovića stavljene srbijanska i češka zastava. Mediji podsjećaju da to nije prvi put da su se strani mediji zabunili i pomiješali hrvatsku i srbijansku zastavu. Poznat je i slučaj s Evrovizije 2009. u Moskvi kada su organizatori umjesto hrvatske na plakate stavili “trobojku”.

Učesnice u kupaćim kostimima

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful