PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin về sinh viên Họ và tên sinh viên: Đỗ Mạnh Hà Điện thoại liên lạc 0904121087 Email: xoan_lyk1@yahoo.com Lớp: MTT – K50 Hệ đào tạo: Đại học Đồ án tốt nghiệp được thực hiện tại: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Thời gian làm ĐATN: Từ ngày 21 / 12 /2009 đến 29 / 5 /2010 2. Mục đích nội dung của ĐATN Đồ án được thực hiện với mục tiêu hiểu được một cách tổng quan về hệ thống thông tin di động 3G, nắm vững mô hình triển khai dịch vụ LBS cũng như xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh trên di động sử dụng J2ME 3. Các nhiệm vụ cụ thể của ĐATN  Tìm hiểu lý thuyết về hệ thống thông tin di động 3G.  Tìm hiểu về LBS và mô hình triển khai trong thực tế.  Tìm hiểu về công nghệ J2ME để phát triển ứng dụng di động.  Xây dựng ứng dụng bản đồ trên di động.Đảm bảo các bước của trong xây dựng ứng dụng: phân tích, thiết kế, cài đặt thử nghiệm, đánh giá. 4. Lời cam đoan của sinh viên: Tôi – Đỗ Mạnh Hà - cam kết ĐATN là công trình nghiên cứu của bản thân tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Phạm Huy Hoàng. Các kết quả nêu trong ĐATN là trung thực, không phải là sao chép toàn văn của bất kỳ công trình nào khác. Hà Nội, ngày tháng năm Tác giả ĐATN

Đỗ Mạnh Hà 5. Xác nhận của giáo viên hướng dẫn về mức độ hoàn thành của ĐATN và cho phép bảo vệ: Hà Nội, ngày tháng năm Giáo viên hướng dẫn

TS. Phạm Huy Hoàng

Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đồ án tốt nghiệp : “ Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí (Location based service ) trong mạng 3G : Mô đun xây dựng ứng dụng bản đồ trên di động sử dụng J2ME “. Nội dung chính của đồ án là trình bày lý thuyết tổng quan về mạng 3G, các dịch vụ dựa trên vị trí và nghiên cứu công nghệ J2ME để xây dựng ứng dụng bản đồ trên di động – một mô đun trong hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí. Đồ án gồm có 4 chương với nội dung tóm tắt từng chương như sau : Chương 1 : Tổng quan về 3G Trình bày những khái niệm cơ bản về 3G, hệ thống thông tin di động toàn cầu cho năm 2000 (IMT-2000), quá trình phát triển lên 3G và các tiêu chuẩn công nghệ. Chương 2 : Location based service Trình bày các khái niệm về Locaiton based service(LBS), các loại ứng dụng LBS, thành phần và mô hình hoạt động của hệ thống LBS . Chương 3 : Công nghệ J2ME Giới thiệu về J2ME, thành phần và kiến trúc của J2ME, trình bày về MIDP và các lớp thư viện để xây dựng ứng dụng MIDL. Chương 4 : Xây dựng ứng dụng Location based service Trình bày mô hình tổng quan hệ thống,các bước xây dựng ứng dụng bản đồ trên di động : phân tích, thiết kế, cài đặt và đánh giá kết quả.

Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT

LỜI CẢM ƠN
Trước khi trình bày nội dung của đồ án, em xin dành những dòng đầu tiên để gửi lời cảm ơn chân thành đến : TS.Phạm Huy Hoàng – Giảng viên hướng dẫn của đồ án – đã tận tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện giúp em trong thời gian thực tập và thực hiện đồ án tốt nghiệp. Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính , viện Công nghệ thông tin và truyền thông, đại học Bách Khoa Hà Nội đã hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành đồ án. Nhóm thực tập và đồ án tốt nghiệp do TS.Phạm Huy Hoàng hướng dẫn. Sinh viên thực hiện Đỗ Mạnh Hà

Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT

MỤC LỤC
Lời nói đầu .................................................................................................................. 1 Chương 1: Tổng quan về 3G ....................................................................................... 3 1.1. Công nghệ 3G – Hệ thống IMT - 2000 ............................................................ 3 1.1.1. 3G là gì ? .................................................................................................... 3 1.1.2. Hệ thông IMT-2000: .................................................................................. 5 1.2. Quá trình phát triển của 3G .............................................................................. 8 1.2.2. Lộ trình phát triển lên 4G ......................................................................... 13 1.3. Các tiêu chuẩn công nghệ của 3G................................................................... 14 1.3.1. IMT-2000 CDMA Direct Spread ............................................................. 15 1.3.2. IMT-2000 CDMA Multi-Carrier .............................................................. 16 1.3.3. IMT-2000 CDMA TDD ........................................................................... 17 1.3.4. IMT-2000 TDMA Single-Carrier ............................................................. 17 1.3.5. IMT-2000 FDMA/TDMA ........................................................................ 18 1.3.6. IMT-2000 OFDMA TDD WMAN .......................................................... 18 Chương 2: Location based service ............................................................................ 19 2.1.Thế nào là LBS ............................................................................................... 20 2.1.1. Mối quan hệ giữa GIS và LBS ................................................................ 20 2.1.2. Thành phần của LBS ................................................................................ 20 2.1.3. Push – Pull services .................................................................................. 21 2.2. Ứng dụng của LBS ........................................................................................ 22 2.2.1.Yêu cầu của người dùng ............................................................................ 22 2.2.2. Ví dụ về LBS ............................................................................................ 23 2.3. Mô hình hoạt động của LBS .......................................................................... 25 2.4. Các phương pháp xác định vị trí và độ chính xác .......................................... 27 2.4.1. Cell - ID (Cell site Identification) ............................................................ 27 2.4.2. E-OTD (Enhanced Observed Time Difference)....................................... 29 2.4.3. A-GPS (Assisted GPS) ............................................................................. 30 2.4.4. Các phương pháp kết hợp ......................................................................... 31 2.5. Những yêu cầu của một hệ thống LBS .......................................................... 34
Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT

................. 54 3.. Textbox.................... 48 3. Mô hình hóa cấu trúc ........1. Các hàm API ở mức thấp .............. 50 3........... 52 3..............5...................................................................5..................1........................... Mô hình hóa ca sử dụng .. 64 4......2......................................... Displayable và Screens ......................... 42 3................. 35 3........................................................................................ 55 Chương 4: Xây dựng ứng dụng Location based service .....................................................................3.....................................................................1................................................1... Lý do chọn J2ME ...........3...................................... Lưu trữ ổn định thông qua RecorsStore ..........................................2.......................................3.... 58 4..........4............................. 45 3..4..............................2....................... 35 3........ và Ticker ........................Thiết kế giao diện ............................ Đối tượng Display....................... Xử lý sự kiện..................................................... 41 3...................... 38 3........................... 41 3.............Cài đặt và thực nghiệm . 57 4....1.........................................3.............. Lớp Graphics ....... Lớp Canvas ...................3.............. 45 3.................................................... 57 4....... Thành phần Form và Items ........... 69 Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT .............2...............2... 45 3...................................... Các vấn đề liên quan đến RMS ........1.............................. 35 3.........1...............2........5................................ Error! Bookmark not defined........................4.....................................................................3...2...........2.. 55 3.........Thiết kế lớp .....2..................... Alert.... 50 3............2.................................................... 52 3............4.. 4.......4.............. 51 3...................................... 58 4.......... Phân tích ............Chương 3: Công nghệ J2ME .......2...........................................................................3...............................1............3............... Lịch sử .1.............. 64 4.......1................................. Kiến trúc của J2ME .6...2. Những protocol được hỗ trợ trong GCF .1............................................2.........................................3..................... Giới thiệu MIDP ........ 44 3......... Thành phần List...6.................... Các thành phần giao diện ở mức thấp của ứng dụng MIDP .............Tổng quan hệ thống ............................................2.....3..................... Đối tượng Command ......................................................1.. 54 3....1............... 35 3...............................6..................................................................2......Thiết kế . Chức năng của ứng dụng ................................... Giới thiệu về J2ME . Nền tảng kết nối chung .............. 67 4........................2.... Các thành phần giao diện ở mức cao của ứng dụng MIDP ............................. Hỗ trợ giao thức HTTP trong MIDP .......... 61 4...................................... 35 3.................................... Đối tượng Item .............................3. Record Management System ...........................1.................................

............................................. 78 Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT ...................1.........Kết quả thực nghiệm .................................................3......4.................4.......................... 69 4...............................................................Đánh giá chương trình ....4.... 72 4................................... Cài đặt........................................................................ 77 Kết luận ...........................4.....2........

.................................................................................. 30 Hình 2..................................1 : Hệ thống IMT............. 26 Hình 2................... 44 Hình 3.............9 : Hai loại phương pháp xác định vị trí ................... 23 Hình 2.................. 25 Hình 2....... 38 Hình 3................8 : Mô hình hoạt động của LBS ............................................................12....................................... 41 Hình 3................ 19 Hình 2........ 10 Hình1.........................DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.........1 : Lịch sử J2ME ...............................................................10 :Cell-ID kết hợp với Cell-sector hoặc TA ....................................................7 : Cây thừa kế các thành phần thể hiện ..........................5 : Lộ trình phát triển các công nghệ thông tin di động lên 4G .....2000 ..................................................................... 22 Hình 2..7: Lộ trình tăng tốc độ truyền số liệu trong các phát hành của 3GPP................... 24 Hình 2......3 : Các thiết bị và nền tảng Java.........................................................................9 : Canvas trong thiết bị di động....2 : Các thành phần của hệ thống LBS .................................................3: Những yêu cầu người dùng liên quan đến vị trí địa lý ..... 40 Hình 3.............3: Quá trình phát triển 3G theo hướng W-CDMA ...................... 35 Hình 3.................................................................. 24 Hình 2.............................................10 : Mô hình sử dụng Record Store của các Midlet........... 37 Hình 3...... 11 Hình1........................................................ 14 Hình 1............................... Nguyên lý hoạt động của A-GPS ... ....................................... Nguyên lý hoạt động của E-OTD ............................... 6 Hình 1............13 : Các phương pháp xác định vị trí ..............11....... 33 Hình 3....................................5: Vòng đời của một MIDP ..... 55 Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT .....................2 : Kiến trúc tổng quát của J2ME ..................................................................................... 46 Hình 3.............11 : Mối quan hệ giữa các giao diện kết nối trong J2ME .......................................5: Ví dụ về dịch vụ khẩn cấp – LBS . 41 Hình 3.................. 13 Hình 1......................... 27 Hình 2................. 53 Hình 3....6: Lịch trình nghiên cứu phát triển trong 3GPP ..................................... 36 Hình 3......6 : Cây thừa kế lớp Display.................................................................8 : Cây thừa kế các thành phần thể hiện hoàn chỉnh ......... 21 Hình 2..... 11 Hình 1......2: Quá trình phát triển của các hệ thống thông tin di động .....................4 : Các loại profile tiêu biểu ... 14 Hình 2.. 28 Hình 2.....................1: Công nghệ trong hệ thống LBS ...........................................4 : Các ứng dụng LBS .......LBS .................................... 29 Hình 2...6 : Ví dụ về dịch vụ dẫn đường – LBS ....... 4: Quá trình phát triển 3G theo hướng cdma2000 .......................7 : Ví dụ về dịch vụ thông tin ........................................................................

10 : Thiết kế giao diện chức năng di chuyển .......................................................... 66 Hình 4.......................................Hình 3...................................5 : Sơ đồ ca sử dụng “Tìm kiếm” ........ 62 Hình 4.............................. 64 Hình 4............8 : Sơ đồ các lớp tham gia ca sử dụng “ Tìm kiếm” .............4 : Sơ đồ ca sử dụng “Xác định vị trí người dùng” .... 60 Hình 4........................................................................22: Kết quả tìm kiếm ........... 58 Hình 4................................3 : Sơ đồ ca sử dụng “Thao tác với bản đồ” ...................... 74 Hình 4..20 : Giao diện chức năng di chuyển bản đồ ..................................................1 : Sơ đồ tổng quan hệ thống thử nghiệm LBS ....2 : Biều đồ phân rã chức năng của hệ thống .... 69 Hình 4...13 : Thiết kế lớp Mapper ... 59 Hình 4.....................11: Thiết kế giao diện chức năng tìm kiếm ............. 67 Hình 4........................ .23: Giao diện tìm kiếm địa điểm dựa theo tên và kết quả .....17 : Các bước sử dụng thư viện MGMaps Lib SDK .... 74 Hình 4........................................ 75 Hình 4......19: Danh sách các chức năng của chương trình dưới dạng Menu....................15 : Sơ đố kế thừa các lớp giao diện chức năng............. 60 Hình 4.....................24: Giao diện thay đổi dữ liệu bản đồ và con trỏ bản đồ ....... 67 Hình 4....................... ..... 65 Hình 4...................................... 76 Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT ....................... 71 Hình 4........................14 : Thiết kế lớp MapScreen ..........18 : Màn hình khởi động và giao diện chính của chương trình.............................................................21: Giao diện chức năng tìm kiếm vị trí gần người dùng ......... 75 Hình 4..............6 : Sơ đồ các lớp tham gia ca sử dụng “ Thao tác với bản đồ” ............................12: Sơ đồ quan hệ các giao diện kết nối với HTTP . 68 Hình 4........................................ 73 Hình 4................. 56 Hình 4................................................ 65 Hình 4..........7 : Sơ đồ các lớp tham gia ca sử dụng “ Xác định vị trí người dùng” ..16 : Thiết kế lớp MapComponent ....................... 63 Hình 4................................................9 : Thiết kế giao diện chính chương trình ................................ 76 Hình 4........................ 61 Hình 4.............. 66 Hình 4....................12: Thiết kế giao diện chức năng xác định vị trí người dùng ...................

............ 37 Bảng 3.......................................................1 : Bảng so sánh các thông số kỹ thuật của CDC và CLDC ..1 : Bảng lưu dữ liệu trong RSM .........................2 :Các đặc tính của phương pháp E-OTD ........ 33 Bảng 3. 2: Các hệ thống thông tin di động..1 :Những đặc tính của phương pháp cell-ID ................ 10 Bảng 2.3 : Các đặc tính của phương pháp A-GPS .............................................. 32 Bảng 2.........1 : Phân loại các dịch vụ của IMT ................................... 52 Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT ................5 : Tổng kết các phương pháp xác định vị trí ..............................DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.4 : Các đặc tính của phương pháp kết hợp ........................................................................ 30 Bảng 2............................................................................. 28 Bảng 2........2000 .............. 31 Bảng 2........................................ 8 Bảng 1.

CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Viết tắt 2G 3G 3GPP SMS GPRS LBS IMT UTMS GPS CDMA GSM TDMA Tiếng Anh 2nd Generation 3rd Generation Third Generation Partnership Project Short Message Service General Packet Radio Service Location Based Service International Mobile Telecommunications Universal Mobile Telecommunications System Global Position System Code Division Multi Access Global System for Mobile Communications Time Division Multi Access Tiếng Việt Hệ thống thống tin di động thế hệ 2 Hệ thống thống tin di động thế hệ thứ 3 Dự án hội nhập thế hệ 3 Dịch vụ tin nhắn Dịch vụ vô tuyến gói chung Dịch vụ dựa trên vị trí Hệ thống Thông tin Di động Toàn Hệ thống Viễn thông Di dộng Toàn cầu Hệ thống định vị toàn cầu Đa truy nhập phân chia theo mã Hệ thống thông tin di động toàn cầu Đa truy nhập phân chia theo thời gian Đa truy nhập băng rộng phân chia theo mã Trạm thu phát sóng Trung tâm chuyển mạch dịch vụ di động W-CDMA Wideband Code Division Multiple BTS MSC Access Base transceiver station Mobile Switching Service Center Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT .

nhận thấy được khả năng phát triển cũng như khả năng triển khai trong thực tế của các dịch vụ LBS. hệ thống 3G hứa hẹn sẽ cung cấp nhưng điều kiện thuận lợi nhất để phát triển các ứng dụng di động. em đã tìm hiểu về các dịch vụ LBS cũng như mô hình triển khai hệ thống . cung cấp thông tin địa lý là những dịch vụ phổ biến. do hạn chế về mặt kỹ thuật . thu hút được đông đảo người sử dụng. không thể đáp ứng được như cầu ngày càng cao của người dùng. hình ảnh. mỗi thành phần có vai trò và chức năng riêng. cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật.Do đó .Với những đặc điểm nổi trội của mình.Trong đó. con người có thể liên lạc với nhau ở bất cứ đâu. Trong hoàn cảnh Việt Nam vừa mới triển khai hệ thống 3G.Do đó yêu cầu đặt ra là phải có một hệ thống di động có thể truyền được dữ liệu lớn với tốc độ cao. video call…Đó thật sự là một bước phát triển rất lớn của thông tin di động. mà còn từ phía những người phát triển dịch vụ trên di động.Lời nói đầu Ngày nay.nên tốc độ cũng như dung lượng dữ liệu truyền bị hạn chế.Bên cạnh truyền thoại. các dịch vụ thông tin di động cũng có những bước phát triển vượt bậc về cả số lượng và chất lượng.họ có thể tìm kiếm thông tin.LBS). một thành phần không thể thiếu.Một hệ thống dịch vụ LBS gồm nhiều thành phần. các dịch vụ liên quan đến việc xác định vị trí. như truyền âm thanh. không chỉ từ phía người dùng di động. khoảng cách giữa mọi người dường như ngày càng ngắn lại. Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba (3G) ra đời đã giải quyết được những hạn chế cũng như thiếu sót của 2G. hệ thống 3G còn cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao.Hơn thế nữa. và nhiều dịch vụ cung cấp dữ liệu cũng ra đời để đáp ứng như cầu của người dùng. mà đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin và viễn thông. Trong số rất nhiều các dịch vụ di động đã và đang được triển khai trên thực tế. hệ thống 3G có thể cung cấp các dịch vụ đa phương tiện trên di động. với sự ra đời của hệ thống thông tin di động thế hệ thứ hai (2G) đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự phát triển của thông tin di động. truy cập internet tốc độ cao.Phạm vi phủ sóng ngày càng mở rộng.Những dịch vụ đó được gọi là những dịch vụ dựa trên địa lý ( Location Based Service . các nhà cung cấp cũng đã bắt đầu triển khai hệ thống 3G. khi GPRS ra đời. hệ thống còn cho phép truyền thông tin dưới dạng tin nhắn (SMS). khi mà bên cạnh việc trao đổi thông tin qua đối thoại . đóng vai trò tương tác trực tiếp với Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 1 .Những dịch vụ này mang lại cho người dùng sự tiện lợi.Tuy nhiên. địa điểm ở ngay gần họ nhất chỉ với thiết bị di động. Ở Việt Nam hiện nay.Và 3G đang dành được sự quan tâm rất lớn. Nếu như trước kia. cũng như sẽ thu hút được số lượng người dùng đông đảo nhất. hệ thống di động còn cho phép chuyển các gói tin dữ liệu.

Với những mục tiêu đề ra. đánh giá. thiết kế. Đồ án được thực hiện với mục tiêu hiểu được một cách tổng quan về hệ thống thông tin di động 3G.Đảm bảo các bước của trong xây dựng ứng dụng: phân tích. cài đặt thử nghiệm.người dùng.Modun : Xây dựng ứng dụng bản đồ trên di động sử dụng J2ME“. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 2 .  Tìm hiểu về công nghệ J2ME để phát triển ứng dụng di động. thiết kế.  Tìm hiểu về LBS và mô hình triển khai trong thực tế.  Xây dựng ứng dụng bản đồ trên di động. xây dựng hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí ( Location based service ) trong mạng 3G .Do đó chọn đề tài : “Nghiên cứu. có thể xác định được những nhiệm vụ cụ thể mà đồ án cần thực hiện :  Tìm hiểu lý thuyết về hệ thống thông tin di động 3G. nắm vững mô hình triển khai dịch vụ LBS cũng như xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh trên di động sử dụng J2ME. đó là xây dựng ứng dụng trên di động.

1. giúp chúng ta thực hiện truyền thông thoại và dữ liệu (như e-mail và tin nhắn dạng văn bản).1..Chương 1 Tổng quan về 3G Sự phát triển nhanh chóng của dịch vụ số liệu mà IP đã đặt ra các yêu mới đối với công nghệ viễn thông di động. chỉ có khả năng truyền thoại. âm thanh. 3G cung cấp cả hai hệ thống là chuyển mạch gói và chuyển mạch kênh. Hệ thống 3G yêu cầu một mạng truy cập radio hoàn toàn khác so với hệ thống 2G hiện nay. Các ứng dụng 3G thông dụng gồm hội nghị video di động. 3G (third-generation) công nghệ truyền thông thế hệ thứ ba là giai đoạn mới nhất trong sự tiến hóa của ngành viễn thông di động. Thông tin di động thế hệ 2 mặc dù sử dụng công nghệ số nhưng là hệ thống băng hẹp và được xây dựng trên cơ chế chuyển mạch kênh nên không thể đáp ứng được dịch vụ mới này. Đã có rất nhiều người nhầm lẫn một cách vô ý hoặc hữu ý giữa hai khái niệm 3G và UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems). thay cho modem để kết nối đến máy tính xách tay hay PDA và nhắn tin dạng chữ với chất lượng cao… 1.. gửi email. Mạng 3G (Third-generation technology) là thế hệ thứ ba của chuẩn công nghệ điện thoại di động. 3G là gì ? 3G là thuật ngữ dùng để chỉ các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 (Third Generation). hình ảnh video chất lượng Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 3 . Công nghệ 3G – Hệ thống IMT . Với công nghệ 3G.). cho phép truyền cả dữ liệu thoại và dữ liệu ngoài thoại (tải dữ liệu. IMT – 2000 đã mở rộng đáng kể khả năng cung cấp dịch vụ và cho phép sử dụng nhiều phương tiện thông tin. chụp và gửi ảnh kỹ thuật số nhờ điện thoại máy ảnh. Nếu 1G (the first gerneration) của điện thoại di động là những thiết bị analog. các nhà cung cấp có thể mang đến cho khách hàng các dịch vụ đa phương tiện. Trong bối cảnh đó ITU đã đưa ra đề án tiêu chuẩn hóa hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 với tên gọi IMT – 2000. nhận các dữ liệu. gửi và nhận e-mail và file đính kèm dung lượng lớn. 2G (the second generation) của ĐTDĐ gồm cả hai công năng truyền thoại và dữ liệu giới hạn dựa trên kỹ thuật số.5G là cho phép truyền.1. hình ảnh. Mục đích của IMT – 2000 là đưa ra nhiều khả năng mới nhưng cũng đồng thời đảm bảo sự phát triển liên tục của hệ thống thông tin di động thế hệ thứ hai (2G) vào những năm 2000. Điểm mạnh của công nghệ này so với công nghệ 2G và 2. tải tệp tin video và MP3. hình ảnh chất lượng cao cho cả thuê bao cố định và thuê bao đang di chuyển ở các tốc độ khác nhau. download âm thanh và hình ảnh với băng tần cao. tin nhắn nhanh. 3G mang lại cho người dùng các dịch vụ giá trị gia tăng cao cấp.2000 1. như âm nhạc chất lượng cao.

Tại châu Phi. NTT Docomo là công ty đầu tiên ra mắt phiên bản thương mại của mạng WCDMA. Năm 2003 dịch vụ 3G bắt đầu có mặt tại châu Âu. các hệ thống thông tin di động GSM đã phát triển với một tốc độ hết sức nhanh chóng... người ta thấy cần phải có biện pháp nâng cao dung lượng của mạng. cho phép thuê bao có thể truy cập vào cả hai mạng IS-136 và IS-95. Lúc này thuật ngữ GSM có một ý nghĩa mới đó là Hệ thống thông tin di động toàn cầu (Global System Mobile). Khi công nghệ CDMA (Code Division Multiple Access – IS-95) ra đời. Khi số lượng các thuê bao trong mạng tăng lên. Ở châu Âu. Kể từ khi ra đời. High-ends games. có mặt ở 140 quốc gia và có số thuê bao lên tới gần 1 tỷ. Các hệ thống điện thoại thế hệ đầu sử dụng công nghệ tương tự và người ta gọi các hệ thống điện thoại kể trên là các hệ thống 1G. Để giải quyết vấn đề này người ta đã nghĩ đến việc số hoá các hệ thống điện thoại di động. Mặc dù các hệ thống thông tin di động thử nghiệm đầu tiên đựơc sử dụng vào những năm 1930 . vào năm 1982 tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông châu Âu (CEPT – Conférence Européene de Postes et Telécommunications) đã thống nhất thành lập một nhóm nghiên cứu đặc biệt gọi là Groupe Spéciale Mobile (GSM) có nhiệm vụ xây dựng bộ các chỉ tiêu kỹ thuật cho mạng điện thoại di động toàn châu Âu hoạt động ở dải tần 900 MHz. Các dịch vụ định vị toàn cầu (GPS). Cũng trong thời gian kể trên. hãy xét qua đôi nét về lịch sử phát triển của các hệ thống điện thoại di động.và truyền hình số. Nhóm nghiên cứu đã xem xét nhiều giải pháp khác nhau và cuối cùng đi đến thống nhất sử dụng kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo mã băng hẹp (Narrow Band TDMA).video streaming. Vào năm 2001.. Hệ thống 3G Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 4 .1940 trong trong các sở cảnh sát Hoa Kỳ nhưng các hệ thống điện thoại di động thương mại thực sự chỉ ra đời vào khoảng cuối những năm 1970 đầu những năm 1980. Năm 1988 phiên bản dự thảo đầu tiên của GSM đã được hoàn thành và hệ thống GSM đầu tiên được triển khai vào khoảng năm 1991. mạng 3G được giới thiệu đầu tiên ở Marốc vào cuối tháng 3 năm 2007 bởi Công ty Wana. các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động ở Mỹ cung cấp dịch vụ mode song song. chất lượng các cuộc đàm thoại cũng như cung cấp thêm một số dịch vụ bổ sung cho mạng. ngay khi quá trình tiêu chuẩn hoá GSM chưa kết thúc người ta đã tiến hành dự án nghiên cứu RACE 1043 với mục đích chính là xác định các dịch vụ và công nghệ cho hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 cho năm 2000. và điều này dẫn tới sự ra đời của các hệ thống điện thoại di động thế hệ 2. Do nhận thức rõ về tầm quan trọng của các hệ thống thông tin di động mà ở Châu Âu. ở Mỹ các hệ thống điện thoại tương tự thế hệ thứ nhất AMPS được phát triển thành các hệ thống điện thoại di động số thế hệ 2 tuân thủ tiêu chuẩn của hiệp hội viễn thông Mỹ IS-136. Để hiểu thế nào là công nghệ 3G. E-mail. Quốc gia đầu tiên đưa mạng 3G vào sử dụng rộng rãi là Nhật Bản.

Những người thực hiện dự án mong muốn rằng hệ thống UMTS trong tương lai sẽ được phát triển từ các hệ thống GSM hiện tại.6Kbps tới 28. di động.Là hệ thống thông tin di động toàn cầu cho các loại hình thông tin vô tuyến:  Tích hợp các mạng thông tin hữu tuyến và vô tuyến.2.1. . Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 5 .  Tương tác cho mọi loại dịch vụ viễn thông từ cố định. Nhóm nghiên cứu đặt tên cho hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 của mình là Hệ thống Thông tin Di động Mặt đất Tương lai (FPLMTS – Future Public Land Mobile Telecommunications System). Trong khi đó. hệ thống viễn thông 2G chỉ có tốc độ từ 9. 1. Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU – International Telecommunications Union) cũng đã thành lập một nhóm nghiên cứu để nghiên cứu về các hệ thống thông tin di động thế hệ 3. IMT-2000 hỗ trợ tốc độ đường truyền cao hơn: tốc độ tối thiểu là 2Mbps cho người dùng văn phòng hoặc đi bộ. 348Kbps khi di chuyển trên xe. dữ liệu.Sử dụng dải tần quy định quốc tế 2GHz như sau: Đuờng lên: 1885 – 2025 MHz.của châu Âu được gọi là UMTS. Sau này. MSS. nhóm nghiên cứu TG8/1. Internet đến các dịch vụ đa phương tiện. đường xuống: 2110 -2200 MHz. thoại. Ngoài ra người ta còn có một mong muốn rất lớn là hệ thống UMTS sẽ có khả năng kết hợp nhiều mạng khác nhau như PMR. nhóm nghiên cứu đổi tên hệ thống thông tin di động của mình thành Hệ thống Thông tin Di động Toàn cầu cho năm 2000 (IMT2000 – International Mobile Telecommunications for the year 2000).8Kbps. Song song với châu Âu. Hệ thống IMT-2000: IMT-2000 cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho các dịch vụ gia tăng và các ứng dụng trên một chuẩn duy nhất cho mạng thông tin di động : . Đương nhiên là các nhà phát triển UMTS (châu Âu) mong muốn ITU chấp nhận hệ thống chấp nhận toàn bộ những đề xuất của mình và sử dụng hệ thống UMTS làm cơ sở cho hệ thống IMT-2000. WLAN… thành một mạng thống nhất có khả năng hỗ trợ các dịch vụ số liệu tốc độ cao và quan trọng hơn đây sẽ là một mạng hướng dịch vụ.

. IMT-2000 hợp nhất 5 kỹ thuật (IMT-DS. di động các nhân và chuyển mạng toàn cầu. IMT-MC.Dễ dàng hỗ trợ các dịch vụ mới xuất hiện. số liệu chuyển mạch kênh và số liệu chuyển mạch gói. IMTSC. IMT-FT) về giao tiếp sóng dựa trên ba công nghệ truy cập khác nhau (FDMA Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 6 . TMT-TC. bằng cách cung cấp hệ thống có tính linh hoạt cao. Môi trường hoạt động của IMT – 2000 được chia thành 4 vùng với tốc độ bit R như sau:  Vùng 1: Trong nhà. có khả năng hỗ trợ hàng loạt các dịch vụ và ứng dụng cao cấp. ô macrô.  Đảm bảo chuyển mạng quốc tế cho phép người dùng có thể di chuyển đến bất kỳ quốc gia nào cũng có thể sử dụng một số điện thoại duy nhất. IMT-2000 hỗ trợ vấn đề này.Hình 1. ô macrô. IMT-2000 có những đặc điểm chính: Tính linh hoạt Với số lượng lớn các vụ sáp nhập và hợp nhất trong ngành công nghiệp điện thoại di động và khả năng đưa dịch vụ ra thị trường ngoài nước. R b ≤ 384 kbit/s  Vùng 2: ngoại ô. Điều này chắc chắn sẽ cản trở sự phát triển của 3G trên toàn thế giới. Rb ≤ 144 kbit/s  Vùng 4: toàn cầu.6 kbit/s.2000 .Có thể hỗ trợ các dịch vụ như:  Các phương tiện tại nhà ảo trên cơ sở mạng thông minh.1 : Hệ thống IMT. nhà khai thác không muốn phải hỗ trợ giao diện và công nghệ khác.  Đảm bảo các dịch vụ đa phương tiện đồng thời cho tiếng. ô pico. Rb = 9. Rb ≤ 2 Mbit/s  Vùng 2: thành phố.

dịch vụ mới với khoản đầu tư ban đầu thấp nhất.Dịch vụ số liệu tốc độ trung bình (64-144 kbps) .Dịch vụ truyền thanh AM (32-64 kbps) . TDMA .Đa truy cập phân chia theo mã).Theo dõi di động/ theo dõi di động thông minh .Dịch vụ hình chuyển động (384kbps. Tính kinh tế Sự hợp nhất giữa các ngành công nghiệp 3G là bước quan trọng quyết định gia tăng số lượng người dùng và các nhà khai thác. vùng phủ sóng.Dịch vụ truyền thanh FM (64-384 kbps) . Kiểu Phân loại Dịch vụ di Dịch vụ di động động Dịch vụ thông tin định vị Dịch vụ âm thanh Dịch vụ viễn thông Dịch vụ số liệu Dịch vụ đa phương tiện Dịch vụ Internet Dịch vụ Internet đơn giản Dịch vụ Internet Dịch vụ Internet (384 kbps-2Mbps) thời gian thực Dịch vụ internet Dịch vụ Website đa phương tiện thời gian thực Dịch vụ chi tiết Di động đầu cuối/di động cá nhân/di động dịch vụ . Dịch vụ gia tăng trên toàn thế giới và phát triển ứng dụng trên tiêu chuẩn duy nhất với 5 kỹ thuật và 3 công nghệ.Dịch vụ Video (384 kbps) .2 Mbps) .Dịch vụ hình chuyển động thời gian thực ( 2 Mbps) Dịch vụ truy nhập Web (384 kbps-2Mbps) Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 7 .2Mbps) . Tính tương thích Các dịch vụ trên IMT-2000 có khả năng tương thích với các hệ thống hiện có. Thiết kế theo modul Chiến lược của IMT-2000 là phải có khả năng mở rộng dễ dàng để phát triển số lượng người dùng.Dịch vụ âm thanh chất lượng cao (16-64 kbps) .Dịch vụ số liệu tốc độ cao ( 2Mbps) .Dịch vụ số liệu tốc độ tương đối cao (144 kbps.Đa truy cập phân chia theo tần số. Chẳng hạn. . mạng 2G chuẩn GSM sẽ tiếp tục tồn tại một thời gian nữa và khả năng tương thích với các hệ thống này phải được đảm bảo hiệu quả và liền mạch qua các bước chuyển.Đa truy cập phân chia theo thời gian và CDMA .

IS–54 (bao gồm cả tiêu chuẩn AMPS).2. Hệ thống thông tin di dộng trước 3G Thông tin di động được ứng dụng cho nghiệp vụ cảnh sát từ những năm 20 ở băng tần 2 MHz. dải tần 850 MHz.1 : Phân loại các dịch vụ của IMT . Quá trình phát triển của 3G 1. NMTS. khi các cell ở cách nhau đủ xa thì có thể sử dụng lại tần số. việc liên lạc ngoài biên giới là không thể. một hệ thống thông tin di động hoàn toàn tự động đầu tiên ra đời ở Richmond – Indian. Sau thế chiến thứ 2 mới xuất hiện thông tin di động điện thoại dân dụng (1939. Từ những năm 60. Tương ứng là sản phẩm thương nghiệp AMPS với tiêu chuẩn do AT và MOTOROLAR của Mỹ đề xuất sử dụng vào năm 1983. Hệ thống thông tin di động tế bào thế hệ thứ 2 có 3 tiêu chuẩn chính: GMS.1971 đưa ra hệ thống cellular kĩ thuật tương tự. JDC. Những vấn đề trên đặt ra cho thế hệ 2 thông tin di động tế bào phải lựa chọn giải pháp kĩ thuật: kĩ thuật tương tự hay kĩ thuật số. Năm 1948. NAMTS. sử dụng phương pháp điều tần FM.2000 1. Đầu những năm 90 thế hệ đầu tiên của thông tin di động tế bào bao gồm hàng loạt các hệ thống ở các nước khác nhau như: TACS. Quan niệm về Cellular bắt đầu từ cuối những năm 40 với Bell thay thế cho mô hình quảng bá với máy phát công suất lớn và anten đặt cao.1945) với kĩ thuật FM ở băng 150 MHz.Kiểu Phân loại đa phương tiện Dịch vụ chi tiết ( 2Mbps) Bảng 1.1. là những cell có diện tích bé có máy phát BTS công suất nhỏ. đồng thời tiêu chuẩn cho cá hệ thống thế hệ 2 là không thống nhất do Mỹ và Nhật sử dụng TDMA băng hẹp còn ở châu Âu sử dụng TDMA băng rộng nhưng cả 2 hệ thống này có thể coi như là sự tổ hợp của FDMA và TDMA vì người sử dụng thực tế đều được ấn định cả về tần số và các khe thời gian Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 8 . … Tuy nhiên các hệ thống này không thoả mãn được nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng mà trước hết là về mặt dung lượng.Trước hết kĩ thuật số đảm bảo chất lượng cao hơn trong môi trường nhiễu mạnh và khả năng tiềm tàng một dung lượng lớn hơn.Tuy nhiên các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 2 cũng tồn tại một số nhược điểm như sau: Độ rộng thông băng tần của hệ thống bị hạn chế nên việc ứng dụng các dịch vụ dữ liệu bị hạn chế. không thể đáp ứng được các nhu cầu phát triển cho các dịch vụ thông tin di động đa phương tiện cho tương lai. Các tổ chức tiêu chuẩn hoá đa số đều lựa chọn kĩ thuật số.2. Mặt khác các tiêu chuẩn hệ thống không tương thích nhau làm cho sự chuyển giao không đủ rộng như mong muốn. Tháng 12. kênh thông tin di động có dải tần 30 KHz với kĩ thuật FM ở băng tần 450 Mhz đưa ra hiệu suất sử dụng phổ tần tăng gấp 4 lần so với cuối thế chiến thứ 2. C.

đọc báo chí. Điều đó có nghĩa là mỗi thuê bao di động đều được gắn một mã số về nhận dạng thông tin cá nhân. truyền Fax. Tương tự Thoại. truyền dữ liệu. Cùng với sự phát triển của công nghệ bán dẫn và lý thuyết thông tin trong những năm 1980. CDMA 1x FDMA.NMT Thế hệ 2(2G) GSM. Một trong những đặc điểm của nó là có thể chuyển mạng. dịch vụ số TDMA. quốc gia nào trên thế giới đều có thể định vị được vị trí chính xác của thuê bao. tra cứu thông tin. Ngoài ra hệ thống thông tin di động thế hệ 3 còn là một hệ thống đa dịch vụ. thuê bao có thể thực hiện các dịch vụ thông tin dữ liệu cao và thông tin đa phương tiện băng rộng như: hộp thoại.trong băng tần. Bắt đầu từ những năm cuối của thập niên 90 hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 ra đời bằng kĩ thuật đa truy nhập CDMA và TDMA cải tiến. Lí thuyết về CDMA đã được xây dựng từ những năm 1950 và được áp dụng trong thông tin quân sự từ những năm 1960. So với 2 hệ thống thông tin di động thứ nhất và thứ 2 thì hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 là hệ thống đa dịch vụ và đa phương tiện được phủ khắp toàn cầu. hoạt động ở mọi lúc mọi nơi. WAP (giao thức ứng dụng không dây)… để truy cập vào mạng internet. âm thanh. mã tạp âm giả ngẫu nhiên PN với sự tương quan chéo thấp được ấn định cho mỗi người sử dụng. CDMA số băng hẹp(8 13kbps) Thoại. khi máy ở bất cứ nơi nào.5G GPRS. hình ảnh… Do đặc điểm băng tần rộng nên hệ thống thông tin di động thế hệ 3 còn có thể cung cấp các dịch vụ truyền hình ảnh.IS-95 Các dịch vụ Thoại Chú thích Thế hệ 2. cung cấp các dịch vụ điện thoại thấy hình… Thế hệ thông Hệ thống tin di động Thế hệ 1(1G) AMPS.Mỹ vào năm 1990. chuyển vùng quốc tế. Đầu thu tạo ra dãy mã giả ngẫu nhiên như ở máy phát và khôi phục lại tín hiệu dự định nhờ việc trải phổ ngược các tín hiệu đồng bộ thu được. phương pháp này đã được đề xuất trong hệ thống tổ ong của QUALCOM .IS-36. SMS TDMA.TACS. Do đó việc thực hiện chuyển mạng toàn cầu gặp phải nhiều khó khăn.EDGE. CDMA đã được thương mại hoá từ phương pháp thu GPRS và Ommi – Tracks.CDMA liệu gói tốc độ mã cao hơn Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 9 . Trong thông tin CDMA thì nhiều người sử dụng chung thời gian và tần số. Người sử dụng truyền tín hiệu nhờ trải phổ tín hiệu truyền có sử dụng mã PN đã ấn định.

W-CDMA Thoại và số liệu gói Sử dụng CDMA được thiết kế để đa phương tiện truyền tiếng và số liệu đa phương tiện Bảng1.Thế hệ 3G CDMA 2000.2: Quá trình phát triển của các hệ thống thông tin di động Trong tiến trình phát triển lên 3G nổi lên hai hướng phát triển theo hai tiêu chuẩn chính đã được ITU-T công nhận đó là CDMA 2000 và W-CDMA.5G GG 3G Hình 1.Triển khai trên nền GSM và GPRS sẵn có.  Hướng phát triển theo W-CDMA : .Quá trình phát triển theo hướng W-CDMA có thể tóm tắt trong sơ đồ sau : Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 10 . 2: Các hệ thống thông tin di động 1G 2G 2.

các phương tiện vô tuyến. Trước hết chúng xử lý truyền dẫn số liệu và tiếng theo cách rất giống nhau. Vì các hệ thống cdmaOne sử dụng truyền tiếng đóng gói trên đường trục (các đường truyền dẫn từ BTS đến MSC). Công nghệ truyền dẫn số liệu gói của cdmaOne sử dụng ngăn xếp giao thức số liệu gói số tổ ong (CDPD: Cellular Digital Packet Data) phù hợp với TCP/IP. vì thế cho phép chỉ sử dụng tiềm năng mạng theo nhu cầu.Hình1. khả năng truyền dẫn tốc độ thay đổi có sẵn trong cdmaOne cho phép quyết định lượng thông tin cần phát.3: Quá trình phát triển 3G theo hướng W-CDMA  Hướng phát triển theo CDMA 2000: Hình1. 4: Quá trình phát triển 3G theo hướng cdma2000 Mặc dù mạng cdma One (IS-95) không phải là các mạng đầu tiên cung cấp truy nhập số liệu. cơ sở hạ tầng và các thiết bi đầu cuối hiện có bằng cách nâng cấp phần mềm cho chức năng tương tác. Bổ sung truyền số liệu vào mạng cdma2000 sẽ cho phép nhà khai thác mạng tiếp tục sử dụng các phương tiện truyền dẫn. nhưng đây là các mạng được thiết kế duy nhất để truyền số liệu . Nâng cấp lên IS-95B cho phép tăng tốc kênh để cung cấp tốc độ số liệu Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 11 . nên khả năng truyền số liệu gói đã có sẵn trong thiết bị.

Các dịch vụ trên cơ sở định vị. Thậm chí có thể hy vọng công nghệ 3G cho phép kết nối mạng vệ tinh một cách liên tục. tính cước và truy nhập thư mục toàn cầu. Bằng cách chuyển từ công nghệ giao diện vô tuyến IS-95CDMA hiện nay sang IS-2000 1X của tiêu chuẩn cdma2000. Các dịch vụ đa phương tiện sẽ có thể thực hiện được thông qua MAC số liệu gói. Một trong các mục tiêu quan trọng của ITU IMT – 2000 là tạo ra các tiêu chuẩn khuyến khích sử dụng một băng tần trên toàn cầu nhằm thúc đẩy ở mức độ cao việc nhiều người thiết kế và hỗ trợ các dịch vụ cao. Các nhà sản xuất đã công bố các khả năng số liệu gói. Giai đoạn 2 sẽ hỗ trợ tất cả các kích cỡ kênh (6X. Với giai đoạn 2 các dịch vụ đa phương tiện thực sự sẽ được cung cấp và sẽ mang lại cơ hội thuận lợi bổ sung cho các nhà khai thác. đạo hàng. IMT – 2000 sẽ sử dụng các đầu cuối bỏ túi kích cỡ nhỏ. di động dịch vụ. bộ mã hoá tiếng cho cdma2000. 9X và 12X) cơ cấu cho các dịch vụ tiếng. hỗ trợ đầy đủ cho dịch vụ số liệu gói đến 2Mb/s. mở rộng nhiều phương tiện khai thác và triển khai cấu trúc mở cho phép đưa ra các công nghệ mới. Nó cũng sẽ đảm bảo chuyển mạng toàn cầu. bao gồm tiếng trên nền IP. các dịch vụ số liệu cũng sẽ được cải thiện. Ngoài ra các hệ thống 3G hứa hẹn đem lại các dịch vụ tiếng vô tuyến có các mức chất lượng hữu tuyến đồng thời với tốc độ và dung lượng cần thiết để hỗ trợ đa phương tiện và các ứng dụng tốc độ cao. hỗ trợ đầy đủ cho số liệu gói. các bộ mã hoá tiếng. Giai đoạn 2 cũng sẽ đuợc hình thành cơ cấu MAC (Medium Access Control: điều khiển truy nhập môi trường) và định nghĩa giao thức đoạn nối vô tuyến (RLP: Radio Link Protocol) cho số liệu gói để hỗ trợ các tốc độ số liệu gói ít nhất là 144kbit/s. Sự phát triển của hệ thống 3G sẽ mở cánh cửa cho mạch vòng thuê bao vô tuyến đối với PSTN và truy nhập mạng số liệu công cộng. đồng thời đảm bảo điều kiện tiện lợi hơn các ứng dụng và các tiềm năng mạng.64 – 115 kbit/s và đồng thời cải thiện chuyển giao mềm và chuyển giao cứng giữa các tần số. Cả cdma2000 giai đoạn 1 và 2 đều có thể hoà trộn với cdmaOne để sử dụng hiệu quả nhất phổ tần tuỳ theo nhu cầu của khách hàng. Cùng sự ra đời của cdma2000 giai đoạn một. các cấu trúc báo hiệu và khả năng bảo mật. các nhà khai thác đạt được tăng dung lượng vô tuyến gấp đôi và có khả năng xử lý số liệu gói đến 144 kbit/s. hỗ trợ cấp báo và các dịch vụ tiên tiến khác cũng sẽ được hỗ trợ. Chẳng hạn một nhà khai thác có nhu cầu lớn về dịch vụ số liệu tốc độ có thể chọn triển khai kết hợp giao Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 12 . số liệu kênh và fax số trên các thiết bị cdmaOne của họ. Một trong các yêu cầu kỹ thuật của cdma2000 là tương thích với hệ thống cũ cdmaOne về: Các dịch vụ tiếng. RLP hỗ trợ tất cả các tốc độ số liệu đến 2Mb/s và mô hình gọi đa phương tiện tiên tiến. Thực hiện giai đoạn 2 của cdma2000sẽ mang lại rất nhiều các khả năng mới và các tăng cường dịch vụ. ID trên cơ sở vùng.

2.2. Ở một thị trườmg khác. 3GPP phát triển 3G LTE còn 3GPP2 thì phát triển UBM (hay còn gọi là CDMA2000 Rev C).5 : Lộ trình phát triển các công nghệ thông tin di động lên 4G AMPS: Advanced Mobile Phone System TACS: Total Access Communication System GSM: Global System for Mobile Telecommucations WCDMA: Wideband Code Division Multiple Access EVDO: Evolution Data Only IMT: International Mobile Telecommnications IEEE: Institute of Electrical and Electtronics Engineers WiFi: Wireless Fidelitity WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access LTE: Long Term Evolution UMB: Untra Mobile Broadband Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 13 . Chúng đều hướng tới sử dụng MIMO để tăng tốc độ truyền.Lộ trình phát triển các công nghệ thông tin di động lên 4G như sau : + Trong khi 3GPP phát triển HSPA(High Speed Packet Data) từ W-CDMA thì 3GPP2( CDMA 2000) phát triển CDMA2000 1xEV-DO. người sử dụng có thể chưa cần nhanh chóng sử dụng các dịch vụ tốc độ số liệu cao thì nhiều kênh hơn sẽ được dành cho các dịch vụ của cdmaOne. Vì các khả năng của cdma2000 giai đoạn hai đã sẵn sàng nên nhà khai thác khác có nhiều cách lựa chọn hơn trong việc sử dụng phổ tần để hỗ trợ các dịch vụ mới.đoạn 1 cdma2000 và cdmaOne với sử dụng nhiều kênh hơn cho cdmaOne. Lộ trình phát triển lên 4G . + Bước tiếp theo . 1. Hình 1.

Hình 1.6: Lịch trình nghiên cứu phát triển trong 3GPP

Hình 1.7: Lộ trình tăng tốc độ truyền số liệu trong các phát hành của 3GPP

1.3. Các tiêu chuẩn công nghệ của 3G
Các hệ thống thông tin di động thứ hai gồm: GSM, IS – 136, IS – 95 CDMA và PDC. Trong qúa trình thiết kế các hệ thống thông tin di động thế hệ ba, các hệ thống thế hệ hai đã được các cơ quan tiêu chuẩn hoá của từng vùng xem xét để đưa ra các đề xuất tương thích. Khuyến nghị ITU-R M.1457 đưa ra 6 tiêu chuẩn công nghệ cho giao diện truy nhập vô tuyến của thành phần mặt đất của các hệ thống IMT-2000 (tên gọi mạng 3G của ITU), bao gồm:  IMT-2000 CDMA Direct Spread (trải phổ trực tiếp), thường được biết dưới tên WCDMA.  IMT-2000 CDMA Multi-Carrier (nhiều sóng mang), đây là phiên bản 3G của hệ thống IS-95 (hiện nay gọi là cdmaOne)  IMT-2000 CDMA TDD  IMT-2000 TDMA Single-Carrier (một sóng mang), các hệ thống thuộc nhóm này được phát triển từ các hệ thống GSM hiện có lên GSM 2+ (được gọi là EDGE).  IMT-2000 FDMA/TDMA (thời gian tần số), đây là hệ thống các thiết bị kéo dài thuê bao số ở châu Âu.

Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT

14

 IMT-2000 OFDMA TDD WMAN (thường được biết dưới tên WiMAX di động). Mỗi tiêu chuẩn trong sáu tiêu chuẩn công nghệ nêu trên đều được các công ty lớn và một số quốc gia có nền công nghiệp điện tử, viễn thông phát triển ủng hộ và ra sức vận động. Các tiêu chuẩn này cạnh tranh gay gắt với nhau trong việc chiếm lĩnh thị trường thông tin di động. Trong đó chỉ có 3 công nghệ được biết đến nhiều nhất và phát triển thành công là WCDMA, CDMA 2000 1x EV-DO và WiMAX di động. 1.3.1. IMT-2000 CDMA Direct Spread Công nghệ IMT-2000 CDMA Direct Spread được biết đến nhiều hơn dưới tên gọi thương mại là WCDMA, được chuẩn hoá bởi 3GPP. Dựa trên công ghệ WCDMA hiện có hai loại hệ thống là FOMA (do NTT DoCoMo triển khai ở Nhật) và UMTS (được triển khai đầu tiên ở Châu Âu, sau đó phát triển ra toàn thế giới). UMTS là sự phát triển lên 3G của họ công nghệ GSM (GSM, GPRS & EDGE), là công nghệ duy nhất được các nước châu Âu công nhận cho mạng 3G. GSM và UMTS cũng là dòng công nghệ chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường thông tin di động ngày nay (chiếm tới 85,4% theo GSA 8-2007). Một số đặc điểm chủ yếu của công nghệ WCDMA bao gồm: Mỗi kênh vô tuyến có độ rộng 5 MHz; tương thích ngược với GSM; chip rate 3,84 Mbps; hỗ trợ hoạt động không đồng bộ giữa các cell; truyền nhận đa mã; hỗ trợ điều chỉnh công suất dựa trên tỷ số tín hiệu/tạp âm; có thể áp dụng kỹ thuật anten thông minh để tăng dung lượng mạng và vùng phủ sóng (phiên bản HSPA từ Release 8 trở lên);hỗ trợ nhiều kiểu chuyển giao giữa các cell, bao gồm soft-handoff, softer-handoff và hard-handoff; UMTS cho phép tốc độ downlink là 0,384 Mbps (full mobility) và với phiên bản nâng cấp lên HSPA Release 6 hiện nay, tốc độ lên tới 14 Mbps (downlink) và 1,4 Mbps (uplink). Dự kiến phiên bản HSPA Release 8 ra mắt vào năm 2009 (thêm tính năng MIMO) thì tốc độ tương ứng sẽ là 42 Mbps & 11,6 Mbps. UMTS hoàn toàn tương thích ngược với GSM. Các máy handset UMTS thường hỗ trợ cả hai chế độ GSM và UMTS, do vậy chúng có thể sử dụng với các mạng GSM hiện có. Nếu một thuê bao UMTS ra khỏi vùng phủ sóng của mạng UMTS và đi vào vùng phủ sóng GSM thì cuộc gọi của thuê bao đó được tự động chuyển giao cho mạng GSM. Đặc biệt, trong băng tần 1900-2200 MHz thì WCDMA là công nghệ duy nhất hiện nay đã có thiết bị sẵn sàng, được nhiều nhà cung cấp thiết bị sản xuất và có thể cung cấp ngay khi có đơn đặt hàng. Mặt khác, do quy mô thị trường lớn và là công nghệ đã “trưởng thành” nên WCDMA cũng là một trong những công nghệ có chi phí đầu tư thấp nhất, đem lại hiệu quả cao nhất.
Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 15

Tuy nhiên UMTS cũng có một số nhược điểm. Chuyển giao cuộc gọi mới chỉ thực hiện được theo chiều từ UMTS sang GSM mà chưa thực hiện được theo chiều ngược lại. Tần số cao hơn mạng GSM900 nên số lượng trạm BTS dày đặc hơn do đó thời gian xây dựng mạng lâu hơn và chi phí cao hơn mạng GSM. Để cung cấp được dịch vụ Video-on-demand, các trạm gốc phải đặt cách nhau khoảng 1-1,5km; điều đó có thể thực hiện được ở khu vực đô thị nhưng sẽ là không kinh tế ở khu vực nông thôn. 1.3.2. IMT-2000 CDMA Multi-Carrier IMT-2000 CDMA Multi-Carrier còn được gọi là IMT-MC hay CDMA2000 là công nghệ phát triển lên 3G từ họ CDMAOne (IS-95) bởi 3GPP2. Đây là công nghệ cạnh tranh trực tiếp với công nghệ WCDMA trên thị trường thông tin di động. CDMA2000 có các phiên bản CDMA2000-1x (hay 1xRTT), CDMA20003x, CDMA2000 EV-DO, CDMA2000 EV-DV. CDMA2000 sử dụng các cặp sóng mang có độ rộng kênh 1,25 MHz. Phiên bản đầu tiên CDMA2000 1x (hay IS-2000) sử dụng 1 cặp kênh vô tuyến 1,25 MHz để chuyển tải 128 kênh lưu lượng, cung cấp tốc độ downlink 144 kB/s. Mặc dù CDMA2000 1x được công nhận là 3G nhưng nhiều người coi nó là đại diện của mạng 2,5G. CDMA2000 và CDMA2000 EV-DV sử dụng 3 kênh 1,25 MHz để tăng tốc độ. CDMA2000 EV-DV có tốc độ downlink lên đến 3,1 Mbps và uplink là 1,8 Mbps. Tuy nhiên cả hai phiên bản này đều không còn được tiếp tục nghiên cứu, phát triển để thương mại hoá do các nhà khai thác CDMA2000 lớn nhất (như Sprint Nextel và Verizon Wireless) đều đã lựa chọn phiên bản EV-DO. Hiện nay chưa có mạng thương mại nào triển khai hai phiên bản này. CDMA2000 EV-DO lại có nhiều revision khác nhau: Rev. 0, Rev. A, Rev. B, Rev. C. Tiêu chuẩn CDMA2000 EV-DO đầu tiên được gọi là Revision 0 có tốc độ downlink lên đến 2,4 Mbps và uplink là 153 kbps. CDMA2000 Rev. A có tốc độ lên đến 3,1 Mbps downlink và 1,8 Mbps uplink. Rev. B hỗ trợ tốc độ uplink lên đến 14,7 Mbps (3 kênh sóng mang). Dự kiến đến giữa năm 2009 khi Rev. C hay còn gọi là UMB ra đời (sử dụng MIMO và OFDMA) sẽ hỗ trợ tốc độ downlink lên đến 275 Mbps và uplink lên đến 75 MBps. Tốc độ này cho phép người ta coi UMB là công nghệ của mạng 4G, sánh ngang với LTE của dòng công nghệ HSPA/WCDMA. Cũng giống như HSPDA, các modem từ Rev. A trở lên của CDMA2000 sử dụng chipset của Qualcomm cũng có khả năng xử lý đồng thời cuộc gọi voice bằng chuyển mạch kênh và truy cập dữ liệu bằng chuyển mạch gói. Hiện nay thiết bị CDMA2000 ở băng tần 1900-2200 MHz trên thế giới mới chỉ có 1 nhà khai thác duy nhất là KDDI của Nhật Bản triển khai CDMA2000 ở băng tần 1900-2200 MHz. Thiết bị cho mạng này được KDDI đặt hàng riêng của Toshiba nên không phổ biến trên thị trường. Thiết bị CDMA2000 trong băng 1900-

Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT

16

2200 MHz có thể sẽ chỉ có sau khi Rev. C (hay UMB) được thương mại hoá vào cuối năm 2009, đầu năm 2010. Tuy nhiên thị trường cho công nghệ CDMA2000 vốn đã nhỏ hơn GSM/UMTS nay lại đang suy giảm. Tại một số nước, các nhà khai thác CDMA2000 cũng đang chuyển hướng sang HSPA. Tại Hàn Quốc, KTF và SK Telecom đã tuyên bố ngừng đầu tư vào mạng CDMA2000 và bắt đầu từ đầu năm nay đã chuyển dần khách hàng sang HSPA. Tại Australia, Telstra đã tuyên bố sẽ thu hẹp và ngừng hoạt động mạng EV-DO và chuyển dần khách hàng sang mạng HSPA. Các nhà sản xuất cũng không còn quan tâm nhiều đến CDMA2000 nữa. Nokia đã tuyên bố rút khỏi việc nghiên cứu phát triển CDMA và chỉ tiếp tục kinh doanh các sản phẩm CDMA ở một số thị trường trọng điểm. 1.3.3. IMT-2000 CDMA TDD Họ công nghệ CDMA TDD bao gồm TD-CDMA và TD-SCDMA. Công nghệ TD-SCDMA do chính phủ Trung Quốc chỉ đạo Học viện Công nghệ Viễn thông Trung Quốc và Công ty Datang nghiên cứu, phát triển với mục tiêu “không lệ thuộc vào công nghệ Phương Tây” nhằm tránh phải trả một khoản phí bản quyền không nhỏ cho các sáng chế của các công ty Âu-Mỹ đồng thời thúc đẩy ngành công nghiệp điện tử-viễn thông Trung Quốc phát triển. Công nghệ TD-SCDMA còn đang được nghiên cứu phát triển và chưa có nước nào ngoài Trung Quốc dự định triển khai. TD-CDMA hay còn gọi là UMTS-TDD sử dụng chung một kênh vô tuyến 5 MHz cho cả đường lên và đường xuống. Mỗi khung thời gian rộng 10 ms chia thành 15 time slot. Các time slot được phân bổ cho đường lên và đường xuống theo một tỷ lệ cố định. Công nghệ truy cập CDMA được sử dụng trong mỗi time slot để ghép kênh các dòng dữ liệu từ các tranceiver khác nhau. Công nghệ TD-CDMA chủ yếu được sử dụng để truy cập dữ liệu internet băng thông rộng chứ không dành cho thoại. Nó chủ yếu được dùng cho các picocell và micro-cell có nhu cầu dữ liệu lớn. Hiện nay đã có khoảng 20 nước triển khai TD-CDMA ở các thành phố lớn. Tuy nhiên công nghệ này chưa thực sự chín muồi và quy mô thị trường cũng như số lượng các nhà cung cấp thiết bị còn nhiều hạn chế. 1.3.4. IMT-2000 TDMA Single-Carrier Công nghệ TDMA Single-Carrier còn được gọi là WUC-136, được phát triển từ tiêu chuẩn IS-136 TDMA. Nó sử dụng các kênh có độ rộng 30 KHz, 200 KHz và 1,6 MHz. Công nghệ này vẫn còn đang ở giai đoạn nghiên cứu phát triển, chưa có hệ thống nào được triển khai thương mại, do đó cũng ít có khả năng chiếm lĩnh thị trường.

Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT

17

dẫn đến chi phí sản xuất cao.1. 7. 2. Nó được ETSI phát triển và được triển khai ở một số nước châu Âu. Tuy nhiên Mobile Wimax cũng có một số nhược điểm. Mobile Wimax có một số đặc điểm cơ bản như sau:Thiết kế mạng dựa trên cấu trúc All-IP.5. Hiện nay Wimax forum đã có tới 469 thành viên (7/2007) là các nhà sản xuất chip/linh kiện. các nhà cung cấp dịch vụ và các nhà cung cấp ứng dụng. tần số 2. việc phát triển Wimax xuất phát từ nhu cầu cung cấp dịch vụ dữ liệu băng rộng không dây nên chi phí để cung cấp dịch vụ thoại qua mạng Wimax di động là khá tốn kém trong khi nhu cầu chủ yếu của người tiêu dùng hiện nay vẫn là thoại (80-90% lưu lượng toàn mạng). Wimax là công nghệ có tiềm năng cạnh tranh cao trong việc cung cấp dịch vụ truy cập không dây băng rộng.3. IMT-2000 OFDMA TDD WMAN Công nghệ này dựa trên tiêu chuẩn 802. đặc biệt là các công ty đang chiếm thị phần khiêm tốn trong môi trường thông tin di động như Nortel hay Motorola.3. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 18 .4 Mbps. sử dụng điều chế OFDMA. tốc độ (CW2) DL = 37. Băng tần cho Mobile Wimax không được thống nhất cao trên toàn cầu như UMTS nên quy mô thị trường bị phân mảnh.3.5. thiết bị có giá thành cao. các nhà cung cấp thiết bị. Nó được IEEE phát triển và đang được thử nghiệm triển khai ở một số nước. Ngoài ra. Do có công suất nhỏ. 5. Công nghệ Wimax được phát triển từ con số 0 nên không tương thích với bất kỳ công nghệ nào có trước đó. 1. châu á và châu Mỹ cho các hệ thống điện thoại không dây tổng đài cơ quan (PBX) và điện thoại vô tuyến nội thị công cộng.16e-2005 hay còn gọi là Wimax di động. song công TDD.25W) nên công nghệ này không thích hợp cho việc phủ sóng toàn quốc đến các vùng nông thôn.5 GHz. từ CW2 (2008) trở lên sẽ hỗ trợ ăngten thông minh (MIMO). kênh vô tuyến có độ rộng 3. vùng phủ sóng hẹp (maximum 0. IMT-2000 FDMA/TDMA Công nghệ này còn có tên gọi là DECT.5. 3. Công nghệ Wimax đang được khá nhiều các công ty tham gia phát triển. UL=10 Mbps. 10.6. số lượng người sử dụng laptop và PDA vẫn còn khá ít. 20 MHz.

tìm kiếm địa điểm .  Internet. 2001).1: Công nghệ trong hệ thống LBS Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 19 . Một ví dụ đưa ra là : Một khách hàng muốn tìm kiếm một nhà hàng để ăn tối. giá cả .Để hạn chế các kết quả tìm kiếm .  Các hệ thống thông tin địa lý ( GIS) với không gian cơ sở dữ liệu. bất cứ khi nào họ muốn. được gọi là Location Based Service (LBS ). Hình 2. chất lượng đồ ăn… Một trong những tiêu chí tìm kiếm là vị trí nhà hàng có thể được thực hiện thông qua một hệ thống .Bất cứ ứng dụng dịch vụ nào khai thác thông tin vị trí của thiết bị di động đầu cuối. + Một định nghĩa tương tự được OpenGeospatial Consortium(OGC – 2005) đưa ra: Là một dịch vụ Internet không dây sử dụng các thông tin về vị trí địa lý để đáp ứng các yêu cầu từ nhưng khách hàng di động. họ có thể nhận được các tin tức sự kiện trong ngày . cho phép mọi người có thể truy cập internet ở bất cứ nơi đâu.Chương 2 Location based service Điện thoại di động và Internet đã tạo nên một cuộc cách mạng trong việc giao tiếp cũng như phong cách sinh hoạt của con người.Số lượng người dùng điện thoại di động và PDA ngày càng tăng. khách hàng đó phải bổ sung thêm một số tiêu chí kèm theo : như địa điểm ( có gần nơi họ ở không ? ) . Có thể định nghĩa LBS như sau: + Là các dịch vụ thông tin tiếp cận với các thiết bị di động thông qua mạng di động và sử dụng vị trí của thiết bị di động (Virrantaus et al. tra cứu các dịch vụ một cách dễ dàng.Thông qua Internet . Những định nghĩa trên đã mô tả LBS như là một sự kết hợp của 3 công nghệ:  Những công nghệ thông tin và truyền thống mới (NICTS) : như là hệ thống viễn thông di động và các thiết bị cầm tay.

LBS lại được phát triển như là các dịch vụ giới hạn .1. LBS mới được phát triển khá gần đây.Hơn nữa . cần thiết phải có các yếu tố cơ sở hạ tầng khác nhau.1. Các thành phần chính của LBS :  Thiết bị di động : là công cụ để người dùng truy vấn các thông tin cần thiết.Cả hai cùng liên quan đến vị trí địa lý. GIS và LBS có nguồn gốc khác nhau và phục vụ cho các nhóm người dùng khác nhau. truyền thông tin phản hồi lại người dùng. hình ảnh .Kết quả trả về có thể bằng tiếng nói . Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 20 .thời gian chạy pin của thiết bị di động. vùng hiện thị nhỏ . hướng tới nhóm người dùng không chuyên. Thông thường việc xử lý các thông tin với tham chiếu vị trí và phân tích các chứng năng ( LBS) để đưa ra câu trả lời cho câu hỏi :  Tôi đang ở đâu ?  Những gì đang ở gần tôi ?  Tôi phải đi như thế nào ? Tuy nhiên.  Thành phần định vị : Trong quá trình xử lý của một dịch vụ .Thế nào là LBS 2. text …Các thiết bị có thể là PDA. Thành phần của LBS Nếu người dùng muốn sử dụng LBS .2. vị trí của người dùng cần được xác định.Ngược lại.1 Mối quan hệ giữa GIS và LBS LBS và GIS có một số điểm tương đồng. 2.Vị trí người dùng có thể được xác định thông qua hạ tầng mạng di động hoặc thông qua Hệ thống định vị toàn cầu ( GPS). GIS có thể được xem như là hệ thống truyền thống chuyên nghiệp. do sự phát triển của dịch vụ di động.Trong khi đó .2.1.Hơn nữa. dấu hiệu hoạt động hay trạm phát sóng vô tuyến. GIS yêu cầu nhiều tài nguyên máy tính. nơi mà GPS không thể xác định được vị trí . Điện thoại di động . Nếu vị trí không thể tự động xác định thì nó có thể được cấu hình bởi người dùng. dành cho người dùng có kinh nghiệm với số lượng lớn các chức năng.Laptops… nhưng cũng có thể là thiết bị định vị trên xe ô tô .Các phương pháp sau có thể được sử dụng trong việc chỉ đường trong nhà như trong bảo tàng. truyền dữ liệu và yêu cầu dịch vụ từ thiết bị đầu cuối đến nhà cung cấp dịch vụ và sau đó . còn có thể xác định vị trí thông qua các trạm WLAN .Các ứng dụng LBS hoạt động với hạn chế của môi trường tính toán di động như : khả năng tính toán thấp.  Mạng kết nối : Thành phần thứ 2 là mạng di động . GIS có từ rất sớm . được phát triển trong nhiều thập kỷ và dựa trên những ứng dụng dữ liệu địa lý chuyên nghiệp.

Hình 2.Nó tương tự như việc truy cập Website trong Internet bằng việc điền địa chỉ vào trình duyệt Web. như là việc tìm kiếm nhà hàng Trung Quốc gần nhất . vị trí các địa điểm …).Pull services lại được chia thàng 2 loại là :  Functional services ( dịch vụ hướng chức năng ).2 : Các thành phần của hệ thống LBS 2.1.  Information services ( dịch vụ hướng thông tin) .Về cơ bản có thể phân thành 2 loại LBS khác nhau dựa theo thông tin có được phân phối dựa trên tương tác người dùng hay ko: + Pull services : phân phối thông tin trực tiếp theo yêu cầu của người dùng. như là việc yêu cầu 1 xe taxi hay 1 xe cứu thương ngay khi ấn 1 nút trên thiết bị .3. dẫn đường . tìm kiếm các thông tin liên quan đến vị trí địa lý hoặc tìm kiếm thông tin cụ thể về một đối tượng mà họ quan tâm.Các dịch vụ có thể tính toán đươck vị trí . Thành phần cung cấp dịch vụ và ứng dụng : Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho người dùng và chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu.Vì thế .Push – Pull services .  Thành phần cung cấp dữ liệu và nội dung : Nhà cung cấp dịch vụ thường không lưu dữ và duy trì tất cả các thông tin mà có thể được yêu cầu từ phía người dùng. những dữ liệu địa lý và thông tin vị trí thường được yêu cầu từ những nguồn đáng tin cậy( dữ liệu bản đồ ) hoặc các đối tác kinh doanh ( thông tin giao thông . Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 21 .

Không chỉ kiểm tra thông tin địa lý mà còn cả thời gian diễn ra sự kiện đó. các thông tin người dùng cần là rất quan trọng để tạo ra một LBS hữu dụng.Những yêu cầu của người dùng có thể được chia thành 5 loại hình chính :  Locating : hầu hết người dùng đều muốn biết vị trí của chính mình dùng. hay cảnh báo khi thời tiết thay đổi( bão lốc…). bạn tôi đang ở đâu .3: Những yêu cầu người dùng liên quan đến vị trí địa lý Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 22 .  Identifying : Tìm kiếm những đặc tính của một vị trí nào đó.  Navigating : Chỉ dẫn đường đến một vị trí nào đó. hoặc ngay khi thời gian đến 1 giới hạn nào đó.2.1.+Push services : phân phối thông tin theo những yêu cầu gián tiếp của người dùng.  Checking : Kiểm tra những sự kiện ở gần vị trí hiện tại của người dùng.Định nghĩa ở trên chỉ ra rằng LBS trả lời được các câu hỏi như : Tôi đang ở đâu?. người thân…) hay vị trí của bất cứ thứ nào khác.Yêu cầu của người dùng . và việc thiết lập nó rất phức tạp. ví dụ như ngay khi người dùng đi vào 1 vùng đặc biệt nào đó . 2. Ví dụ như một thông báo quảng cáo khi người dùng đi vào khu vực mua sắm .Để thiết kế một LBS . vị trí của ai đó (bạn bè . push service không có giới hạn trên sự tương tác trước đó của người dùng với hệ thống.  Searching : tìm kiếm thông tin . 2.Push services thường được kích hoạt thông qua một sự kiện nào đó. Hình 2. có những gì xung quanh tôi ? và nhiều câu hỏi khác nữa.đối tượng hay bất cứ sự kiện nào.Vì thế .2.Ứng dụng của LBS .

lái xe có thể nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả.Ngoài ra.Với vị trí chính xác tự động chuyển đến dịch vụ khẩn cấp . người mà không biết chính xác vị trí của mình hoặc không có khả năng tiết lộ vì đang trong tình trạng khẩn cấp ( Chấn thương. Ví dụ về LBS Hiện nay có rất nhiều ứng dụng LBS khác nhau. còn có rất nhiều ứng dụng khác vẫn đang được phát triển.Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của LBS là khả năng xác định vị trí của một cá nhân.4 : Các ứng dụng LBS Có thể chia các ứng dụng LBS thành một số loại sau : + Emergency Services : Dịch vụ khẩn cấp . Hình 2.2.Loại dịch vụ này bao gồm cả các trường hợp khẩn cấp công cộng và cá nhân. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 23 . tội phạm tấn công… ).2. Ví dụ : người lái xe không biết chính xác vị trí của họ khi xe bị hỏng.2.Hình dưới đây đưa ra cái nhìn tổng quan về các loại chính của ứng dụng LBS .

Trong hầu hết dịch vụ dẫn đường hiện tại .các thông tin về định tuyến và cơ sở dữ liệu bản đồ đều không nằm trên điện thoại di động.6 : Ví dụ về dịch vụ dẫn đường – LBS Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 24 . nhu cầu chỉ dẫn trong vùng đại lý hiện tại .Người dùng lấy những thông tin định tuyến đã được tính toán trước trên server thông qua mạng di động. Ví dụ : Bằng việc xác định vị trí của điện thoại di động .5: Ví dụ về dịch vụ khẩn cấp – LBS + Navigation Services : Dịch vụ dẫn đường.Hình 2.Là dịch vụ dựa trên người dùng di động.dịch vụ có thể cho phép người dùng biết chính xác nơi họ đang ở và chỉ dẫn chi tiết cách họ có thể đi đến nơi họ muốn.Khả năng một mạng di động xác định chính xác vị trí của người dùng là hiện nhiên trong một hệ thống dẫn đường. Hình 2.

+ Dịch vụ thanh toán : Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí dịch vụ một cách tự động của người dùng trong một số dịch vụ cụ thể. 2. danh lam thắng cảnh…). nhận sự giúp đỡ trong một nơi xa lạ …chỉ là một vài trong số rất nhiều dịch vụ dựa trên vị trí đía lý.Cha mẹ có thể quản lý con cái qua việc biết được vị trí con mình. taxi gần nhất đến nơi yêu cầu.. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 25 .3.Các dịch vụ theo dõi có thể được áp dụng như nhau cho cngười tiêu dùng và thị trường doanh nghiệp. Ví dụ : Dịch vụ du lịch . phụ thuộc vào vị trí địa lý của họ khi họ sử dụng dịch vụ đó.7 : Ví dụ về dịch vụ thông tin . hướng dẫn viên du lịch : các dịch vụ này có thể tự động hoặc có sự hỗ trợ của trung tâm điều hành .Mô hình hoạt động của LBS .Thông qua ví dụ về việc tìm kiếm nhà hàng gần nhất.LBS +Tracking and Management Services : dịch vụ theo dõi và quản lý .. sẽ thông báo cho người dùng những địa điểm du lịch gần họ( bảo tàng . thời gian đặc trưng và hành vi của người sử dụng. Tìm các dịch vụ gần nhất .+ Information Services : Dịch vụ thông tin .Độ nhạy của các dịch vụ thông tin thường liên quan đến việc phân phối thông tin kỹ thuật số trên thiết bị định vị . chúng ta sẽ thấy được quá trình yêu cầu dịch vụ cũng như kết quả phản hồi từ hệ thống.Theo dõi phương tiện có thể áp dụng trong trường hợp điều phối xe cứu thương .Một ví dụ phổ biến là theo dõi các gói bưu kiện để công ty có thể biết được vị trí của nó ở bất cứ lúc nào. Hình 2. truy cập thông tin giao thông .

dịch vụ sẽ phân tích thông điệp và dựa vào vị trí người dùng để trả lời lại yêu cầu. được gọi là gateway. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 26 . B2: Gateway có nhiệm vụ trao đổi thông điệp giữa mạng di động và Internet. B5: Tiếp theo .Quá trình hoạt động sẽ diễn ra như sau : B1: Bây giờ .Nó có thể là từ hệ thống GPS hoặc thông qua chức năng định vị của mạng di động.Hình 2. và tìm ra nhà hàng gần người dùng nhất.Sau khi lựa chọn được một danh sách nhà hàng. dịch vụ sẽ tạo ra một vùng đệm và một truy vấn định tuyến để lấy một vài nhà hàng. biết được các địa chỉ WEB từ một vài máy chủ ứng dụng và định tuyến yêu cầu đến đúng máy chủ đặc trưng.Vì vậy .vị trí của thiết bị di động sẽ thu được từ Dịch vụ định vị. dịch vụ sẽ tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu. dịch vụ sẽ tìm kiếm thông tin về các tuyến đường và kiểm tra khả năng người dùng có thể đến được đó B6:Khi có đầy đủ các thông tin.Ví dụ : Mở phần Tìm kiếm .8 : Mô hình hoạt động của LBS Thông tin người dùng muốn biết là một hướng dẫn đến nhà hàng gần họ nhất.trong trường hợp này là dịch vụ tìm kiếm.Sau đó. nhập “Nhà hàng”. B3: Máy chủ ứng dụng sẽ đọc yêu cầu và kich hoạt dịch vụ thích hợp . nếu chức năng đã được kich hoạt . người dùng có thể lựa chọn chức năng thích hợp trên thiết bị di động của họ . khách hàng gửi thông tin yêu cầu. Trong ví dụ này . kết quả sẽ được gửi trả lại người dùng thông qua Internet .Vì thế. B4: bây giờ . gateway và mạng di động.Gateway cũng sẽ lưu lại thông tin về thiết bị di động. trong đó có đối tượng tìm kiếm (nhà hàng ) và vị trí của họ thông qua mạng kết nối (communication network) đến một nơi cụ thể .

+ Terminal-based positioning : Định vị dựa trên thiết bị đầu cuối. Cả hai kỹ thuật này ban đầu được dành cho các mục đích khác do đó khi dùng để xác định vị trí thì có thể sử dụng các thiết bị đã tồn tại trong mạng GSM/GPRS. vùng ngoại ô kích cỡ cell lớn hơn nhiều nên sai lệch về vị trí có thể lên tới chục km. 2.1. giá cả …).Người ta có thể chia phương pháp định vị làm hai loại : + Network-based positioning : Định vị dựa trên cơ sở mạng.9 : Hai loại phương pháp xác định vị trí Một số phương pháp định vị phổ biến : 2.Cuối cùng .Việc xác định vị trí thuê bao di động là một trong những vấn đề khó khăn nhất cần phải thực hiện để cung cấp dịch vụ LBS. Phương pháp này yêu cầu mạng xác định vị trí của BTS mà thiết bị đi động ( MS) đang trực thuộc.Các phương pháp xác định vị trí và độ chính xác .4. GPRS và WCDMA. Để tăng độ chính xác người ta dùng sector-ID hoặc có thể kết hợp với một hay cả hai kỹ thuật TA (Timing Advance) và dựa vào độ mạnh của tín hiệu. khi đó sẽ kich hoạt một loại dịch vụ khác. nếu có được thông tin này thì vị trí của MS cũng chính là vị trí của BTS đó. Tuy nhiên. Hình 2. Nếu MS thuộc vùng đô thị.Sau đó người dùng có thể hỏi thông tin về những nhà hàng đó ( thực đơn. mật độ đông thì kích cỡ cỡ cell bé nên độ chính xác cao hơn. do MS có thể ở mọi vị trí bất kỳ trong cell nên độ chính xác của phương pháp này phụ thuộc vào kích cỡ cell. đây là cách xác định vị trí thuê bao đơn giản nhất. Kỹ thuật TA sử dụng thông tin về sai lệch thời gian được gửi từ BTS tới hiệu chỉnh thời gian phát của MS sao cho tín hiệu từ MS tới BTS đúng với khe thời gian dành cho MS Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 27 .Danh sách nhà hàng sẽ được liệt kê cho người dùng dưới dạng text hoặc được vẽ trên bản đồ.ID (Cell site Identification) Cell-ID được sử dụng trong mạng GSM.Cell . nếu người dùng chọn một nhà hàng nào đó. họ có thể hỏi đường đến nhà hàng đó.4. Các nhà cung cấp dịch vụ LBS sử dụng các phương pháp khác nhau để xác định vị trí thuê bao.

có rất nhiều yếu tố làm hạn chế hiệu quả của phương pháp này như địa hình.10 :Cell-ID kết hợp với Cell-sector hoặc TA Như vậy. hình dạng.làm cho phương pháp xác định này chỉ có khả năng hỗ trợ cho một số ít các dịch vụ. tính phụ thuộc vào mật độ cell . trong mạng thông tin di động MS thường đo độ mạnh của tín hiệu từ một số BTS và gửi thông tin này đến BTS đang phục vụ nó. kỹ thuật TA chỉ cho biết MS trong vùng địa lý của BTS đang phục vụ nó với bán kính xác định được nhờ TA. Tuy nhiên. ít tốn kém thì độ kém chính xác. Ngoài ra. Bảng 1 tổng kết các đặc tính và chỉ tiêu của phương pháp cell-ID. không tốn pin Yêu cầu có LS (Location server) ở mạng khách Sử dụng tối thiểu băng thông và dung lượng của mạng. Tuy nhiên. vì vậy có thể dựa vào thông tin độ mạnh tín hiệu này để tính ra được vị trí MS với độ chính xác cao hơn TA.1 :Những đặc tính của phương pháp cell-ID Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 28 . cell-ID và các kỹ thuật tăng cường hỗ trợ nó mặc dù có một số ưu điểm như ít phải thay đổi phần cứng của mạng. suy hao ở môi trường trong nhà (các vật liệu xây dựng. kích cỡ toà nhà Hình 2. Chỉ tiêu Độ ổn định Độ chính xác Đánh giá Chú thích Kém Trung bình Độ chính xác phụ thuộc vào mật độ BTS và các kỹ thuật hỗ trợ khác Từ 500 m đến 20 km Khoảng 1 giây Không cần có sự thay đổi nào..để tính ra khoảng cách từ MS tới BTS. Rất dễ dàng khi mở rộng mạng Cell-ID có thể dùng trong tất cả các mạng TTFF (Time to First Tốt Fix) Đầu cuối Roaming Hiệu suất Khả năng mở rộng Tính tương thích Tốt Tốt Tốt Tốt Rất tốt Bảng 2.

E-TOD yêu cầu có được thông tin từ ít nhất 3BTS do đó phương pháp này sẽ cho độ chính xác kém ở những vùng mật độ BTS thưa. Bảng 2 dưới đây tổng kết các đặc tính. Độ chính xác của phương pháp E-OTD phụ thuộc vào độ phân giải của phép đo độ lệch thời gian. Đánh giá Trung bình Chỉ tiêu Độ ổn định Chú thích Độ chính xác phụ thuộc vào mật độ.4. MS phải đo thời gian chênh lệch từ ít nhất ba BTS để hỗ trợ xác định được vị trí của MS. vị trí địa lý đặt các BTS lân cận và môi trường truyền sóng.5 BTS cần có 1 LMU. hoặc trong trường hợp các BTS thẳng hàng (dọc các đường quốc lộ. E-OTD là giải pháp cải thiện được các chỉ tiêu so với cell-ID.. Trong mạng này MS giám sát các cụm truyền từ các BTS lân cận và đo độ lệch thời gian các khung từ các BTS này làm cơ sở của phương pháp xác định vị trí. MS cũng cần nâng cấp về phần mềm để hỗ trợ cho E-OTD và khách hàng phải mang máy của mình đến các trung tâm để cập nhật phần mềm này. điều này yêu cầu các kỹ sư phải định cỡ mạng. Nguyên lý hoạt động của E-OTD Với phương pháp E-OTD. Để cung cấp dịch vụ này ở diện rộng cần lắp đặt rất nhiều LMU cho các BTS của mạng. việc đưa thêm phần tử mới LMU vào mạng làm cấu trúc mạng thay đổi đáng kể.11.2. khó thực hiện…Ngoài ra. Ngoài ra. Hơn nữa.E-OTD (Enhanced Observed Time Difference) Người ta chỉ dùng E-OTD trong mạng GSM/ GPRS.2.. vị trí BTS 29 Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT . Hình 2. chỉ tiêu của E-OTD. tuy nhiên lại yêu cầu rất nhiều LMU. thời gian chính xác là tham số hết sức quan trọng để xác định vị trí của MS. Như vậy.). đánh giá ảnh hưởng tới phần vô tuyến khi lắp thêm các phần tử này. Điều này có nghĩa là làm tăng chi phí. MS sẽ gặp phải vấn đề khi họ roaming sang mạng của nhà khai thác khác mà mạng này không cài đặt các phần tử LMU. vì vậy trong mạng GSM/GPRS yêu cầu có thêm các phần tử LMU (Location Measurement Unit) với tỷ lệ 1.

Thời gian chính xác có thể nhận được từ các tín hiệu vệ tinh tuy nhiên quá trình để nhận được thông tin này khá lâu và khó khăn khi tín hiệu từ vệ tinh quá yếu. không thể áp dụng cho mạng WCDMA TTFF (Time to Tốt First Fix) Đầu cuối Roaming Hiệu suất Khả rộng năng mở Tốt Kém Kém Kém Kém Tính tương thích Bảng 2. Những thông tin hỗ trợ từ server này giúp máy thu giảm được thời gian xác định vị trí và cho phép các máy thu A-GPS hoạt động trong các môi trường khác nhau.12. A-GPS sử dụng các vệ tinh làm các điểm tham chiếu để xác định vị trí.A-GPS (Assisted GPS) A-GPS có thể sử dụng trong các mạng GSM.2 :Các đặc tính của phương pháp E-OTD 2. Khi mở rộng yêu cầu lắp đặt thêm các LMU Chỉ sử dụng được trong mạng GPRS/GSM.3. Bằng cách đo chính xác khoảng cách tới 3 vệ tinh từ đó máy thu xác định được vị trí của nó ở mọi nơi trên quả đất.Độ chính xác Trung bình Từ 100 đến 500 m Khoảng 5 giây Chỉ yêu cầu thay đổi phần mềm.4. Nguyên lý hoạt động của A-GPS Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 30 . vì vậy yêu cầu chính xác thông tin về thời gian. Để giải quyết vấn đề này người ta sử dụng một server (A-GPS Location server) cung cấp các thông tin liên quan đến vệ tinh cho các máy thu. Máy thu đo khoảng cách bằng cách đo thời gian mà tín hiệu đi từ vệ tinh tới máy thu. không tốn pin Yêu cầu phải có LS(Location server) và LMU trong mạng khách Sử dụng băng thông và dung lượng của mạng cho lưu lượng của LMU. Hình 2. GPRS và WCDMA.

tuy vậy nó sẽ giảm mạnh đi khi thuê bao ở trong các toà nhà hoặc vùng mật độ đông đúc. Ngoài phương án kết hợp A-GPS với cell-ID người ta cũng có kết hợp A-GPS với E-OTD. máy thu A-GPS trong MS nhận một ít thông tin từ server A-GPS LS và tính khoảng cách đến các vệ tinh. ở dạng hỗ trợ từ MS. MS xác định luôn vị trí của nó nhờ các thông tin hỗ trợ từ server. Với phương án này thì A-GPS được sử dụng trong phần lớn mạng còn EOTD được triển khai dạng ốc đảo. WCDMA thông dụng nhất là sử dụng kết hợp giữa A-GPS với Cell-ID. Bảng 3 dưới đây tổng kết các đặc tính của A-GPS. Việc kết hợp giữa hai giải pháp này làm tăng vùng dịch vụ cho A-GPS và cải thiện độ chính xác của A-GPS trong mọi trường hợp.Máy thu A-GPS hoạt động ở hai dạng chính: Dựa trên MS (MS-Based) và hỗ trợ từ MS (MS-assisted). E-OTD và có thể hoạt động ở mạng đồng bộ hoặc không đồng bộ mà không cần lắp thêm các LMU. Việc thực hiện A-GPS hầu như không ảnh hưởng nhiều đến hạ tầng mạng và có thể hỗ trợ tốt cho việc roaming. các thông tin này được MS gửi lại server để server này xác định vị trí của MS.3 : Các đặc tính của phương pháp A-GPS 2. Những nơi này thường mật độ cell rất cao do đó phương pháp cell-ID lại có khả năng xác định được vị trí khá chính xác cho dù không bằng A-GPS. ở dạng dựa trên MS. Kết hợp hai phương pháp này làm tăng khả năng roaming cho thuê bao và có thể hỗ trợ cho rất nhiều MS đã có trong mạng. Độ chính xác và vùng phủ của A-GPS rất tốt ở mọi địa điểm mà thuê bao tới. phần mềm Yêu cầu phải có A-GPS LS ở mạng khách Sử dụng ít băng thông và dung lượng của mạng Rất dễ dàng mở rộng Hỗ trợ tất cả các mạng GSM.4. Chỉ tiêu Độ ổn định Độ chính xác Đánh giá Tốt Tốt Chú thích Độ chính xác cao ở mọi vị trí địa lý Từ 5 đến 50 m Khoảng 5 đến 10 giây Yêu cầu thay đổi cả phần cứng. A-GPS cho độ chính xác cao hơn so với cell -ID. Bằng cách này người ta làm tăng độ chính xác Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 31 . GPRS và WCDMA TTFF (Time to First Tốt Fix) Đầu cuối Roaming Hiệu suất Khả năng mở rộng Tính tương thích Kém Tốt Tốt Tốt Tốt Bảng 2. tuy nhiên với các MS yêu cầu phải có thêm phần mạch A-GPS.4.Các phương pháp kết hợp Với mạng GSM/GPRS.

A-GPS cho phép khách chủ động đóng mở chức năng định vị của MS do đó tính riêng tư và độ tiện lợi của nó tốt hơn so với cell-ID và E-OTD. GPRS và WCDMA TTFF (Time to Tốt First Fix) Đầu cuối Roaming Hiệu suất Trung bình Tốt Tốt Khả năng mở Tốt rộng Tính thích tương Tốt Bảng 2. Bảng 4 tổng kết các đặc tính của phương pháp kết hợp. Tuy nhiên. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 32 . còn A-GPS cho phép cung cấp được nhiều loại dịch vụ hơn so với E-OTD (vì nó có độ chính xác cao hơn).4 : Các đặc tính của phương pháp kết hợp Bên cạnh nguyên lý của các kỹ thuật định vị người ta cũng xem xét đến rất nhiều khía cạnh khác của nó như tính riêng tư và độ tiện lợi cho khách hàng. do đó khả năng hoàn vốn của A-GPS là cao nhất và của cell-ID là thấp nhất. chi phí triển khai cellID là thấp nhất và chi phí để triển khai E-OTD là cao nhất (do cần rất nhiều LMU) và lớn hơn khoảng 2. Cũng theo tài liệu này. chi phí để triển khai cũng như khả năng hoàn vốn. Tuy nhiên sẽ hạn chế khi kết hợp A-GPS với E-OTD Sử dụng ít băng thông và dung lượng của mạng Rất dễ dàng mở rộng Phương án này có thể sử dụng cho tất cả các mạng GSM. Theo tài liệu .5 lần so với A-GPS.khi định vị cũng như giúp các nhà khai thác cung cấp đa dạng các dịch vụ dựa trên vị trí. Đánh giá Tốt Tốt Chỉ tiêu Độ ổn định Độ chính xác Chú thích Độ chính xác cao ở mọi vị trí địa lý Từ 5 đến 50 m khi sử dụng A-GPS và có thể định vị ba chiều. Mỗi một kỹ thuật đều có ưu nhược điểm riêng của nó. phần mềm Yêu cầu phải có A-GPS LS ở mạng khách. với cell-ID thì nhà khai thác chỉ cung cấp được rất ít các dịch vụ gia tăng. bảng 5 sẽ tổng kết các đặc tính của mỗi loại kỹ thuật định vị phân tích ở trên. Tuy nhiên cũng sẽ phụ thuộc vào phương án kết hợp Khoảng 5 đến 10s Yêu cầu thay đổi cả phần cứng.

Chỉ tiêu Độ ổn định Độ chính xác Cell-ID Kém E-OTD Trung bình A-GPS Tốt Kết hợp Tốt Kém (100 m đến Trung bình (100 Tốt (5 đến Tốt (5 đến 20 km) đến 500 m) 50 m) 50 m) Tốt (5 s) Khá tốt Kém Trung bình Kém Kém Kém Trung bình Tốt (5->10 Tốt (5->10 s) s) Kém Tốt Khá tốt Tốt Tốt Khá tốt Khá tốt Trung bình Tốt Khá tốt Tốt Tốt Khá tốt Tốt TTFF (Time to Tốt (1 s) First Fix) Đầu cuối Roaming Hiệu suất Tính tương thích Tổng chi phí Tổng kết Tốt Tốt Tốt Khả năng mở rộng Tốt Tốt Tốt Trung bình Bảng 2.5 : Tổng kết các phương pháp xác định vị trí Hình dưới đây thể hiện biểu đồ tương quan giữa độ phức tạp và độ chính xác của các phương pháp định vị : Hình 2.13 : Các phương pháp xác định vị trí Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 33 .

 Di động : Đáp ứng bất cứ thiết bị di động nào từ bất cứ nơi nào. một hệ thống LBS đều phải có mốt số yêu cầu sau :  Hiệu suất cao : đưa ra trả lời chỉ trong khoảng 1 giây nếu truy vấn thông tin từ Internet và cơ dở dữ liệu.  Tích hợp : có khả năng tích hợp các ứng dụng thương mại điện tử khác .  Hiện thời : hỗ trợ cung cấp thời gian thực . WAP. như Quản lý quan hệ khách hàng . XAML…)  Bảo mật : Quản lý dựa trên cơ sở dữ liệu được bảo vệ và các dịch vụ bảo mật.… Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 34 . tùy thuộc theo yêu cầu. WML.  Đáng tin cậy : Có khả năng cung cấp liên tục . mục đích .Tuy nhiên.  Tính mở : Hỗ trợ các chuẩn thông thường và các giao thức ( HTTP. thông tin cập nhật liên tục. ít sự cố. đối tượng hướng tới mà kiến trúc hệ thống cũng có sự khác biệt. Thanh toán.2.  Kiến trúc mở rộng : Hỗ trợ nhiều người sử dụng đồng thời với dữ liệu lớn.5.Những yêu cầu của một hệ thống LBS Mặc dù có rất nhiều loại dịch vụ khác nhau.

Giới thiệu về J2ME 3.1.1.thiết bị trợ giúp cá nhân)  Các hộp điều khiển dành cho tivi.2. Kiến trúc của J2ME Phần này sẽ trình bày kiến trúc tổng quát của nền tảng J2ME trong lập trình di động và các khái niệm cơ bản. hay viết tắt là J2ME. Đúng với tên gọi.1 – Lịch sử J2ME 3.1.3. Embeded Java và Personal Java của phiên bản Java 1. Đến sự ra đời của Java 2 thì Sun quyết định thay thế Personal Java và đươc gọi với tên mới là Java 2 Micro Edition. thiết bị giải trí gia dụng … 3.1. gọn: Hình 3.1.Chương 3 Công nghệ J2ME 3. b) Thị trường của J2ME được mở rộng ra cho nhiều chủng loại thiết bị như:  Các lọai thẻ cá nhân như Java Card  Máy điện thoại di động  Máy PDA (Personal Digital Assistant . J2ME là nền tảng cho các thiết bị có tính chất nhỏ. Lịch sử J2ME được phát triển từ kiến trúc Java Card.1. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 35 . Lý do chọn J2ME a) Java ban đầu được thiết kế dành cho các máy với tài nguyên bộ nhớ hạn chế.

Connected Device Configuration (Cấu hình thiết bị kết nối): CDC được đưa ra nhắm đến các thiết bị có tính năng mạnh hơn dòng thiết bị thuộc CLDC nhưng vẫn yếu hơn các hệ thống máy để bàn sử dụng J2SE. điện thoại web. ví dụ như: • Kiểu và số lượng bộ nhớ • Kiểu và tốc độ bộ vi xử lý • Kiểu mạng kết nối Do đây là đặc tả nên các nhà sản xuất thiết bị như Samsung. Các sản phẩm này có thể kể đến như các máy PDA cấp cao.  CDC.Hình 3. các thiết bị này thông thường là máy điện thọai di động và PDA với khoảng 512 KB bộ nhớ. ví dụ như là Midlet.. Nokia …bắt buộc phải thực thi đầy đủ các đặc tả do Sun qui định để các lập trình viên có thể dựa vào môi trường lập trình nhất quán và thông qua sự nhất quán này. Ví dụ như một lập trình viên viết chương trình game cho điện thoại Samsung thì có thể sửa đổi chương trình của mình một cách tối thiểu nhất để có thể chạy trên điện thọai Nokia. các ứng dụng được tạo ra có thể mang tính độc lập thiết bị cao nhất có thể. Vì tài nguyên bộ nhớ hạn chế nên CLDC được gắn với Java không dây (Java Wireless ). Những thiết bị này có nhiều bộ nhớ hơn (thông thường là trên 2Mb) và có bộ xử lý mạnh hơn. các thiết bị gia dụng trong gia đình … Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 36 . Hiện nay Sun đã đưa ra 2 dạng Configuration:  CLDC (Connected Limited Device Configuration-Cấu hình thiết bị kết nối giới hạn): được thiết kế để nhắm vào thị trường các thiết bị cấp thấp (lowend).2 – Kiến trúc tổng quát của J2ME Định nghĩa về Configuration (Cấu hình): là đặc tả định nghĩa một môi trường phần mềm cho một dòng các thiết bị được phân loại bởi tập hợp các đặc tính. dạng như cho phép người sử dụng mua và tải về các ứng dụng Java.

các thiết bị thuộc CLDC không có phần cứng yêu cầu các phép tính toán dấu phẩy động. <=512k Có Giới Hạn (nguồn pin) Chậm CDC >=256K >=512k Không giới hạn Nhanh Ram Rom Nguồn năng lượng Network Bảng 3. Cả 2 Configuration đều có những profile liên quan và từ những profile này có thể dùng các class lẫn nhau. Đến đây ta có thể nhận thấy do mỗi profile định nghĩa một tập hợp các class khác nhau.Cả 2 dạng Cấu hình kể trên đều chứa máy ảo Java (Java Virtual Machine) và tập hợp các lớp (class) Java cơ bản để cung cấp một môi trường cho các ứng dụng J2ME.1 – Bảng so sánh các thông số kỹ thuật của CDC và CLDC Định nghĩa về Profile: Profile mở rộng Configuration bằng cách thêm vào các class để bổ trợ các tính năng cho từng thiết bị chuyên biệt.3 – Các thiết bị và nền tảng Java Bảng dưới là sự so sánh các thông số kỹ thuật của CDC và CLDC CDLC >=32K. bạn chú ý rằng đối với các thiết bị cấp thấp. <=512K >=128k. Hình 3. do hạn chế về tài nguyên như bộ nhớ và bộ xử lý nên không thể yêu cầu máy ảo hổ trợ tất cả các tính năng như với máy ảo của J2SE. bạn không thể lấy một ứng dụng viết trên J2SE hay J2EE và chạy trên các máy hỗ trợ J2ME. nên thường ta không thể chuyển một ứng dụng Java viết cho một profile này và chạy trên một máy hỗ trợ một profile khác. Tuy nhiên. ví dụ. Sau đây là các profile tiêu biểu: Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 37 . nên máy ảo thuộc CLDC không được yêu cầu hỗ trợ kiểu float và double. Cũng với lý do đó.

dung lượng chứa có hạn. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 38 .• • • Mobile Information Device Profile (MIDP): profile này sẽ bổ sung các tính năng như hỗ trợ kết nối. MIDP cung cấp các chức năng cơ bản cho hầu hết các dòng thiêt bị di động phổ biến nhất như các máy điện thoạI di động và các máy PDA.1. • Bộ nạp class (Class Loader). Profile này được thiết kế chủ yếu để nhắm vào điện thọai di động với đặc tính là màn hình hiển thị hạn chế.4. MIDP được thiết kế cho các máy di động có cấu hình rất thấp. Trong phần sau tôi sẽ liệt kê qua các tính năng mà MIDP cung cấp và những giới hạn của nó. Tuy nhiên MIDP không phải là cây đũa thần cho mọi lập trình viên vì như chúng ta đã biết. Có thể nói MIDP là profile nổi tiếng nhất bởi vì nó là kiến thức cơ bản cho lập trình Java trên các máy di động (Wireless Java) PDA Profile: tương tự MIDP. do đó MIDP cũng không có. Do đó MIDP sẽ cung cấp một giao diện người dùng đơn giản và các tính năng mạng đơn giản dựa trên HTTP. các thành phần hỗ trợ giao diện người dùng … vào CLDC. Hình 3.3. b) Những chức năng MIDP không thực hiện được • Phép tính dấu phẩy động (floating point): Phép tính này đòi hỏi rất nhiều tài nguyên CPU và phần lớn các CPU cho các thiết bị di động không hỗ trợ phép tính này.4 : Các loại profile tiêu biểu 3. nhưng với thị trường là các máy PDA với màn hình và bộ nhớ lớn hơn Foundation Profile: cho phép mở rộng các tính năng của CDC với phần lớn các thư viện của bộ Core Java2 1. Giới thiệu MIDP a) Định nghĩa Đây là Profile được định nghĩa dành riêng cho các thiết bị di động và là thành phần chính trong J2ME.

• • • • • Hỗ trợ từ khóa finalize() như trong J2SE: Việc “dọn dẹp“ tài nguyên trước khi nó bị xóa được đẩy về phía các lập trình viên. Sun đã cung cấp một chức năng khác tương đương gọi là Record Management system (RMS) để cung cấp khả năng lưu trữ cho các thiết bị này. Tuy nhiên. Nhiều cải tiến đã được đưa vào API javax. c) Những chức năng MIDP cung cấp • Các lớp và kiểu dữ liệu: Phần lớn các lớp mà các lập trình viên Java quen thuộc vẫn còn được giữ lại ví dụ như các lớp trong gói java.0 là tập các API media của nó. • Hỗ trợ Timer và Alert • Cung cấp tính năng Record Management System (RMS) cho việc lưu trữ dữ liệu Ngoài ra vào tháng 11 năm 2003 Sun đã tung ra MIDP 2.util như Stack.0.0 • Nâng cấp các tính năng bảo mật như  Download qua mạng an toàn hơn qua việc hỗ trợ giao thức HTTPS. Các API này là một tập con chỉ hỗ trợ âm thanh của Mobile Media API (MMAPI). • Mở rộng các tính năng của Form. Một trong nhưng cải tiến hấp dẫn nhất của MIDP 2.v. Phần lớn các thư viện API cho Swing và AWT không thể sử dụng được trong MIDP. nhưng các thay đổi lớn nhất (ngoài API cho game) là trong Form và Item.  Kiểm soát việc kết nối giữa máy di động và server: ví dụ như các chương trình không thể kết nối tới server nếu thiếu sự chấp thuận của người sử dụng. • Hỗ trợ đối tượng Display: Đúng như tên gọi một chương trình MIDP sẽ hỗ trợ duy nhất một đối tượng Display là đối tượng quản lý việc hiển thị dữ liệu trên màn hình điện thoại.lcdui trong MIDP 2. điều đó không có nghĩa là bạn phải mất đi mọi dữ liệu quan trọng mỗi khi tắt máy.0 với hàng loạt tính năng khác được cung cấp thêm so với bản 1. Không hỗ trợ các tính năng quản lý file và thư mục: Đây có thể làm bạn ngạc nhiên nhưng thực tế là các thiết bị J2ME không có hỗ trợ các thiết bị lưu trữ thông thường như ổ cứng v. Vector và Hastable cũng như Enumeration.microedition. Không hỗ trợ JNI Hỗ trợ hạn chế thao tác bắt lỗi.0. • Thêm các API hỗ trợ Multimedia. • Hỗ trợ các lập trình viên Game bằng cách tung ra Game API: Có lẽ Sun đã kịp nhận ra thị trường đầy tiềm năng của các thiết bị di động trong lĩnh vực Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 39 . Những cải tiến nổi bật so với MIDP 1. • Hỗ trợ Form và các giao diện người dùng.

microedition. ngoài startApp(). Ý tưởng cơ bản của Game API là việc giả định rằng một màn hình game là tập hợp các layer (lớp). cho phép MIDlet thao tác với dữ liệu hình ảnh một cách trực tiếp. Hỗ trợ kiểu ảnh RGB: một trong những cải tiến hấp dẫn cho các nhà phát triển MIDP là việc biểu diễn hình ảnh dưới dạng các mảng số nguyên. Với MIDP 1.midlet Hàm cơ bản nhất trong mọi Midlet là startApp(). Việc này sẽ làm tăng kích thước file của sản phẩm cũng như việc xuất hiện các đoạn mã bị lỗi. Ví dụ như: trong một game đua xe thì màn hình nền là một layer.0 thì các lập trình viên phải tự mình viết code để quản lý các hành động của nhân vật cũng như quản lý đồ họa. Được hưởng lợi nhất từ Game API trong MIDP 2. hàm này sẽ khởi tạo Midlet cũng như vận hành các thành phần hoặc đối tượng khác. một Midlet luôn luôn kế thừa javax. mỗi hàm này sẽ đựợc gọi thực thi tương ứng khi user chọn dừng hoặc thoát chương trình. mỗi Midlet còn có pauseApp() và destroyApp(). con đường là một layer và chiếc xe được xem như đang nằm trên layer khác. Hình 3. d) Vòng đời của một MIDP: Giống như dạng chương trình Applet trên J2SE.• Game. Với Game API nhà phát triển còn được cung cấp các tính năng như quản lý các thao tác bàn phím.5: Vòng đời của một MIDP Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 40 .0 không chỉ là các lập trình viên Game mà còn là các lập trình viên cần sử dụng các tính năng đồ họa cao cấp.

Hình dưới đây sẽ mô tả mối quan hệ của lớp Screen và các thành phần thể hiện ở mức cao. phần này chỉ giới thiệu hệ thống phân cấp đối tượng dùng để thể hiện giao diện người dùng trong MIDP. Đối tượng này dùng để lấy thông tin về đối tượng trình bày. mà lớp Screen này sẽ được thừa kế bởi các thành phần hiển thị ở mức cao. nhưng nhiều đối tượng trong một MIDlet có thể được hiển thị ra trên thiết bị như Forms. Hình 3.3. Đối tượng Display cần thiết cho bộ quản lý việctrình bày trên thiết bị điều khiển thành phần nào sẽ được hiển thị lên trên thiết bị. Mặc dù chỉ có một đối tượng Display ứng với mỗi MIDlet. Hình 3. ChoiceGroups. Displayable và Screens Một ứng dụng MIDlet chỉ có 1 đối tượng thể hiện Display. TextBoxes.2.. ví dụ màu được hỗ trợ.1. . Đối tượng Display. Một đối tượng Displayable là một thành phần được hiển thị trên một thiết bị. chính các thành phần này sẽ được hiển thị ra trên màn hình.6 : Cây thừa kế lớp Display Một đối tượng Screen không phải là một cái gì đó hiện ra trên thiết bị. MIDP chứa 2 lớp con của lớp Displayable là Screen và Canvas. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 41 . và bao gồm các phương thức để yêu cầu các đối tượng được trình bày.7 : Cây thừa kế các thành phần thể hiện Tóm lại.2. Các thành phần giao diện ở mức cao của ứng dụng MIDP 3.

Chúng ta sẽ xem qua các thành phần hiển thị trên thiết bị trên: • DateField • Gauge • StringItem • TextField • ChoiceGroup • Spacer • CustomItem • Image and ImageItem a) DateField Thành phần DateField cung cấp một phương tiện trực quan để thao tác đối tượng Date được định nghĩa trong java. loại 2 thì đòi hỏi người phát triển phải cập nhật Gauge c) StringItem Một thành phần StringItem được dùng để hiển thị một nhãn hay chuỗi văn bản. chỉnh sửa giờ hay đồng thời cả hai. số ký tự tối đa được phép nhập. Thành phần Form và Items Trong phần này sẽ giới thiệu các thành phần được hiển thị ra trên một Form.Date.2. StringItem không nhận ra sự kiện d) TextField Một thành phần TextField thì tương tự như bất kỳ các đối tượng nhập văn bản tiêu biểu nào.2. e) ChoiceGroup Thành phần ChoiceGroup cho phép người dùng chọn từ một danh sách đầu vào đã được định nghĩa trước.util. b) Gauge Một thành phần Gauge là một kiểu giao diện thường được dùng để mô tả mức độ hoàn thành một công việc. Ngoài ra TextField còn cho phép bạn nhập vào mật khẩu với các ký tự nhập vào sẽ được che bởi các ký tự mặt nạ. Một Form chỉ đơn giản là một khung chứa các thành phần.3. và loại dữ liệu được phép nhập. Khi tạo một đối tượng DateField. bạn cần chỉ rõ là người dùng chỉ có thể chỉnh sửa ngày. mà mỗi thành phần được thừa kế từ lớp Item. Loại đầu cho phép người dùng có thể thay đổi Gauge. Bạn có thể chỉ định một nhãn. Có 2 loại Gauge là loại tương tác và loại không tương tác. ChoiceGroup có 2 loại:  multi-selection(cho phép chọn nhiều mục): nhóm này có liên quan đến các checkbox Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 42 . Người dùng không thể thay đổi nhãn hay chuỗi văn bản khi chương trình đang chạy.

Vì thế nó sẽ tùy thuộc vào đoạn mã được bạn hiện thực bên trong phương thức paint(). ví dụ tấm ảnh sẽ được đặt ở trung tâm. hay bên trên của màn hình MIDP đưa ra 2 loại hình ảnh là loại ảnh không biến đổi và ảnh biến đổi. int width. Một tấm ảnh không biến đổi thì không thể bị thay đổi kể từ lúc nó được tạo ra. đơn giản bằng cách chỉ ra chiều dài và chiều rộng cho từng cái. Bạn có thể dùng Spacer để chỉ rõ khoãng trắng theo chiều dọc và chiều ngang giữa các thành phần. Lớp ImageItem mô tả một tấm ảnh sẽ được hiển thị như thế nào. được dùng để định vị trí cho các đối tượng khác trên màn hình hiển thị. exclusive-selection(chỉ được chọn một mục): nhóm này liên quan đến nhóm các radio button f) Spacer Spacer là thành phần không nhìn thấy. …} protected void paint(Graphics g. Vì Spacer là thành phần không nhìn thấy nên nó không có sự kiện g. int height) { } protected int getMinContentHeight() {} protected int getMinContentWidth() {} protected int getPrefContentHeight(int width) {} protected int getPrefContentWidth(int height) {} } h ) Image and ImageItem Hai lớp được dùng để hiển thị hình ảnh là: Image và ImageItem. CustomItem Thành phần CustomItem cho phép bạn tạo ra những thành phần Item của chính bạn. Đặc trưng của loại ảnh này là được đọc từ một tập tin. hay đặt về phía bên trái. Quá trình tạo ra một đối tượng CustomItem cũng không khác các đối tượng có sẵn trên nền Java. Một tấm ảnh Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 43 . Image được dùng để tạo ra một đối tượng hình ảnh và giữ thông tin như là chiều cao và chiều rộng. và dù ảnh có biến đổi hay không. Những thành phần này cũng giống như những Item khác là cũng có thể được đặt vào trong Form và có thể nhận biết và xử lý sự kiện CustomItem được vẽ lên màn hình hiển thị bằng phương thức paint(). Đoạn mã dưới đây minh họa sườn của việc tạo ra một đối tượng public class NewItem extends CustomItem { public NewItem(String label) { super(label).

và Ticker trong các thành phần giao diện cấp cao của ứng dụng MIDP. Ví dụ ANY.2. Alert. Chúng ta đã thấy loại cho phép nhiều lựa chọn và loại chỉ được phép chọn một khi làm việc với ChoiceGroup. URI… c) Alert và AlertType Một Alert đơn giản là một hộp thoại rất nhỏ. TextBox. 3. b) TextBox TextBox được dùng để cho phép nhập nhiều dòng. EMAIL. Thành phần List. và Ticker Trong phần này chúng ta sẽ xem xét các đối tượng ListBox.3. Dạng thứ 3 là là dạng không tường minh. Thành phần TextBox và TextField có những ràng buộc giống nhau trong việc chỉ định loại nội dung được phép nhâp vào.8 : Cây thừa kế các thành phần thể hiện hoàn chỉnh a) List Một List chứa một dãy các lựa chọn được thể hiện một trong ba dạng. Alert. Có 2 loại Alert:  Modal: là loại hộp thoại thông báo được trình bày cho đến khi người dùng ấn nút đồng ý  Non-modal: là loại hộp thoại thông báo chỉ được trình bày trong một số giây nhất định Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 44 . Các List không tường minh đuợc dùng để thể hiện một thực đơn các chọn lựa.biến đổi về cơ bản là một vùng nhớ. Chúng ta hãy cũng xem lại cây phân cấp các thành phần trình bày trên thiết bị hoàn chỉnh hơn : Hình 3. Điều này tùy thuộc vào việc bạn tạo nội dung của tấm ảnh bằng cách ghi nó lên vùng nhớ. Textbox.

Khi vẽ độ dày bút vẽ là một điểm ảnh Các phương thức sau đây sẽ giúp xác định chiều rộng và chiều cao của canvas: • int getWidth(): xác định chiều rộng của canvas • int getHeight (): xác định chiều cao của canvas Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 45 .3. Lớp Canvas Lớp Canvas cung cấp một khung vẽ cho phép tạo ra giao diện tùy biến người dùng. Các hàm API ở mức thấp Mặc dù các hàm API cấp cao cung cấp một tập đầy đủ các thành phần để xây dựng giao diện ứng dụng người dùng. Tham số duy nhất của thành phần Ticker là đoạn văn bản được trình bày.3.2. Bạn sẽ làm tất cả các công việc bằng tay. Các thành phần giao diện ở mức thấp của ứng dụng MIDP 3. vẽ ảnh và chuỗi lên thiết bị hiển thị. Canvas là một khung vẽ cho phép người phát triển có khả năng vẽ lên thiết bị trình bày cũng như là việc xử lý sự kiện. Trong phần này sẽ bao gồm các mục a) Hệ thống trục tọa độ Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là làm quen với hệ thống trục tọa độ để làm việc với thiết bị thể hiện. Giá trị x tăng dần về phía phải. Một số lượng lớn các phương thức trong lớp này được dùng để xử lý sự kiện.3. Hệ thống tọa độ cho lớp Canvas có tâm tọa độ là điểm trái trên của thiết bị trình bày. Vì thiếu khả năng này nên các ứng dụng được tạo ra sẽ gặp nhiều giới hạn. Tốc độ và chiều cuốn được xác định bởi việc cài đặt trên thiết bị nào. thì các hàm API cấp thấp cho phép chúng ta có thể thể hiện các ý tưởng của mình Canvas và Graphics là 2 lớp trái tim của các hàm API cấp thấp. 3. giá trị y tăng dần khi đi xuống phía dưới.d) Ticker Thành phần Ticker đuợc dùng để thể hiện một đoạn chuỗi chạy theo chiều ngang. Nếu các hàm API cấp cao cho phép chúng ta tạo ra giao diện cho các ứng dụng theo chuẩn. Còn lớp Graphics cung cấp các công cụ thật sự để vẽ như drawRoundRect() và drawString() 3. Tuy nhiên các thành phần cấp cao không cung cấp phương tiện để vẽ trực tiếp lên thiết bị thể hiện.1.

1). Command. Nói cách khác.EXIT. Chiều rộng và chiều cao của Canvas cũng đại diện cho toàn bộ diện tích khung vẽ có thể trên thiết bị trình bày. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 46 . void TestCanvas() { display = Display. bạn không thể chỉ định kích thước cho canvas.getDisplay(this). cmdExit = new Command("Exit". addCommand(cmdExit).9 : Canvas trong thiết bị di động. setCommandListener(this). mà phần mềm trên một thiết bị MIDP sẽ trả về diện tích lớn nhất có thể có đối với một thiết bị cho trước b) Tạo một đối tượng Canvas Bước đầu tiên để làm việc với một lớp Canvas là tạo ra một lớp thừa kế từ lớp Canvas class TestCanvas extends Canvas implements CommandListener { private Command cmdExit.Hình 3. } protected void paint(Graphics g) { // Draw onto the canvas } } TestCanvas canvas = new TestCanvas(this).

1). Đoạn mã sau minh họa việc xử lý sự kiện Command trên thành phần Canvas class TestCanvas extends Canvas implements CommandListener { private Command cmdExit. // Fill the entire canvas g. List. vẽ ảnh. một Canvas có thể xử lý các sự Command.c) Vẽ trên đối tượng Canvas Phương thức paint của lớp Canvas cho phép bạn vẽ các hình dạng. và TextBox. xuất chuỗi. 0. addCommand(cmdExit).EXIT. 255. cmdExit = new Command("Exit".fillRect(0. 255). getHeight()). } Chúng ta có thể sử dụng một tham chiếu đến một đối tuợng Graphics bên trong thân phương thức paint() để thực hiện công việc vẽ thực sự d) Sự kiện hành động Cũng như các thành phần Form. setCommandListener(this). Đoạn mã sau minh họa việc xóa màn hình thể hiện bằng một màu trắng protected void paint(Graphics g) { // Set background color to white g. getWidth(). Chúng ta có thể xử lý các sự kiện Command trên thành phần Canvas cung cách như các thành phần khác.Displayabled) { if (c == cmdExit) // Exit } } e) Mã phím Trong trường hợp xử lý các hành động của các phím mềm. Command.setColor(255. public void commandAction(Command c. một Canvas có thể truy cập đến 12 mã phím. Những mã này được đảm bảo luôn luôn có trên bất kỳ các thiết bị MIDP nào KEY_NUM0 KEY_NUM1 KEY_NUM2 KEY_NUM3 KEY_NUM4 KEY_NUM5 KEY_NUM6 KEY_NUM7 KEY_NUM8 KEY_NUM9 KEY_STAR KEY_POUND Năm phương thức để xử lý các mã phím là: • void keyPressed(int keyCode) • void keyReleased(int keyCode) Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 47 .

• • • void keyRepeated(int keyCode) boolean hasRepeatEvents() String getKeyName(int keyCode) 3. int blue)  int getColor()  int getBlueComponent()  int getGreenComponent()  int getRedComponent()  void setGrayScale(int value)  int getGrayScale() b) Font chữ Phần sau đây cũng quan trọng không kém là cách sử dụng font chữ được hỗ trợ bởi giao diện cấp thấp của ứng dụng MIDP. Đối tượng Display đơn giản là một bộ quản lý sự hiển thị của thiết bị và điều khiển những gì sẽ được hiển thị ra trên thiết bị. Các phương thức tiếp theo dưới đây để lấy về màu và thiết lập màu ưa thích của bạn. Đối tượng này đuợc dùng để lấy thông tin của màn hình hiển thị hiện tại. Một số thuộc tính của lớp Font  FACE_SYSTEM  FACE_MONOSPACE  FACE_PROPORTIONAL  STYLE_PLAIN  STYLE_BOLD  STYLE_ITALIC  STYLE_UNDERLINED  SIZE_SMALL  SIZE_MEDIUM Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 48 . Lớp Graphics Chúng ta sử dụng đối tượng Graphics để vẽ lên một Canvas.3.  boolean isColor()  int numColors() Phương thức đầu tiên cho biết thiết bị có hỗ trợ hiển thị màu hay không. a) Hỗ trợ màu Một ứng dụng MIDP chỉ có một đối tượng Display.3. int green. ví dụ như số màu hỗ trợ và các phương thức để yêu cầu các đối tượng được hiển thị.  void setColor(int RGB)  void setColor(int red. Sau đây là một số các phương thức dựng của lớp Font. Nếu có thì phương thức thứ 2 sẽ được gọi để xác định số màu được hỗ trợ.

int length. y cũng như điểm neo. int anchor)  void drawString(String str. int y. int offset. int x. 3 theo chiều dọc và 3 theo chiều thẳng đứng. SIZE_LARGE c) Điểm neo Để xác định tọa độ x. int anchor) e) Vẽ ảnh Lớp Graphics cung cấp 1 phương thức dùng để vẽ ảnh: drawImage(Image img. int y. Các điểm neo được định nghĩa như ở dưới đây Chiều ngang  LEFT (Bên trái)  HCENTER (Chính giữa của chiều ngang)  RIGHT (Bên phải) Chiều dọc  TOP (Ở trên)  BASELINE (Đường thẳng cơ sở)  BOTTOM (Ở dưới) Khi sử dụng điểm neo thì bạn cần phải chỉ ra tọa độ x. int anchor) Chúng ta cũng áp dụng từng bước khi vẽ ảnh cũng giống như khi xuất chuỗi ra màn hình. y của chuỗi ký tự được hiển thị. int anchor)  void drawChars(char[] data. int y. Có 6 điểm neo được định nghĩa trước. int y. Đối với cả 2 thì chúng ta đều phải bắt đầu bằng việc thiết lập tọa độ x. int y. int x. int offset. int x. int x. tuy nhiên không giống với việc xuất chuỗi thì một bức ảnh có một điểm trung tâm. bạn đã có thể vẽ chuỗi ký tự ra màn hình thông qua một số các phương thức sau:  void drawChar(char character. int x. int len. y trên hình chữ nhật bao quanh chuỗi ký tự. Vì thế VCENTER thay thế cho giá trị BASELINE khi làm việc với ảnh Chiều ngang  LEFT (Bên trái)  HCENTER (Điểm chính giữa theo chiều ngang) Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 49 . int anchor)  void drawSubstring(String str. Danh sách các điểm neo cho việc hiển thị ảnh cũng không khác mấy so với việc xuất chuỗi. Khi xác định điểm neo để vẽ chuỗi (các điểm neo thường được sử dụng thành từng cặp). thì điểm neo cho phép bạn chỉ ra vị trí muốn đặt tọa độ x. bạn phải chọn một điểm hoành độ và một điểm tung độ. d) Vẽ các chuỗi ký tự Sau khi tìm hiểu về font và các điểm neo. y của hình chữ nhật bao quanh.

getGraphics(). Thông tin này bao gồm loại hành động thực thi. im. chúng ta sẽ cấp phát bộ nhớ cho tấm ảnh. và vì vậy còn được biết với tên là “ảnh không thể thay đổi”. để lấy tham chiếu đến một đối tượng Graphics. TextBox. nhãn của mệnh lệnh và độ ưu tiên của chính nó. graphics.fillRoundRect(0. Chúng ta có thể tạo ra một tấm ảnh từ những đống các thành phần của ảnh khác . 20.4. 255).getHeight()-1.1. List và Canvas. // Create mutable image im = Image.Nếu có quá nhiều hành động được hiển thị trên thiết bị. 20).0. List. with rounded corners graphics. Loại ảnh này còn được biết với một cái tên là “ảnh có thể biến thay đổi được”. // Draw a filled (blue) rectangle. TextBox.createImage(100. // Get graphics object to draw onto the image Graphics graphics = im. thiết bị sẽ tạo ra một thực đơn để chứa các hành động Chỉ có các thành phần MIDP sau đây mới có thể chứa các đối tượng Command là: Form. RIGHT (Bên phải) Chiều dọc  TOP (Điểm trên)  VCENTER (Điểm chính giữa theo chiều dọc)  BOTTOM (Bên dưới Trong các phần trước. Xử lý sự kiện 3. bộ lắng nghe sẽ phát sinh một lời gọi đến phương thức commandAction(). 0. Trong thân phương thức này bạn có thể xác định đối tượng nào phát sinh ra sự kiện và tạo ra các xử lý tương ứng Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 50 . Khi có một sự kiện xảy ra. Các bước cơ bản để xử lý các sự kiện với một đối tượng Command:  Tạo một đối tượng Command  Đặt đối tượng Command lên trên một đối tượng Form. Đối tượng Command Khi một đối tượng xảy ra trên thiết bị di động. Trong J2ME. chúng ta đã tạo ra các ứng dụng MIDP cho việc trình bày một tấm ảnh đọc từ một nguồn tài nguyên là một tập tin. 20). hay Canvas  Tạo một bộ Listener. và chúng ta sẽ tự vẽ nội dung tấm ảnh. một đối tượng Command giữ thông tin về sự kiện đó. im. các hành động nói chung được thể hiện dưới dạng các nút trên thiết bị.getWidth()-1. Loại ảnh này không cho phép thay đổi.4. 3.setColor(0.

// Form private DateField dfToday. Command.. // Add Command to Form fmMain.DATE). thì khi có một thay đổi xảy ra đối với bất kỳ thành phần Item nào thì phương thức itemStateChanged() sẽ được gọi. // Create Form object dfToday = new DateField("Today:". // DateField item fmMain = new Form("Core J2ME"). đối tượng TextField cho phép người dùng nhập vào một chuỗi các ký tự.append(dfToday). fmMain = new Form("Core J2ME")... số và các ký tự đặc biệt Tương tự như việc xử lý sự kiện bằng đối tượng Command. Đối tượng Item Ngoài việc xử lý sự kiện bằng đối tượng Command ta có thể xử lý sự kiện bằng đối tượng Item.setItemStateListener(this).4. cmExit = new Command("Exit". // Add DateField to Form fmMain. Nhiều đối tượng trong MIDP đã được định nghĩa trước cho việc xử lý các sự kiện cụ thể nào đó. // Command to exit the MIDlet . Và chúng ta sẽ thực hiện các xử lý bên trong phương thức này Dưới đây là đoạn mã minh họa việc tạo ra sự kiện Command và xử lý sự kiện: private Form fmMain. DateField. 1). public void itemStateChanged(Item item) { // If the datefield initiated this event if (item == dfToday) {.} } Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 51 ..setCommandListener(this. Displayable s) { if (c == cmExit) { destroyApp(true). fmMain. Ví dụ đối tượng DateField cho phép người sử dụng chọn lựa ngày và giờ trên màn hình.addCommand(cmExit).. // Form private Command cmExit.. fmMain.Dưới đây là đoạn mã minh họa việc tạo ra sự kiện Command và xử lý sự kiện: private Form fmMain. } } 3. notifyDestroyed().EXIT.2. public void commandAction(Command c.

Mỗi Record không thể đứng độc lập mà nó phải thuộc vào một RecordStore nào đó. Thay vào đó MIDP lưu toàn bộ thông tin vào non-volatile memory bằng hệ thống lưu trữ gọi là Record Management System (RMS). Record được gán một số định danh kiểu số nguyên gọi là Record ID. các thao tác xóa Record trong RecordStore sẽ không gây nên việc tính toán lại các Record ID của các Record hiện có cũng như không làm thay đổi Record ID của các Record được tạo mới.3. Tên của RecordStore có thể dài đến 32 ký tự Unicode và là duy nhất trong một MIDlet suite. RMS lưu dữ liệu gần như một cơ sở dữ liệu. Bảng 3. …. Cần chú ý khái niệm MIDlet suite là tập các MIDlet có chung không gian tên (name space). Mỗi bản ghi (Record) có thể chứa bất kỳ loại dữ liệu nào. chuỗi ký tự hay có thể là một ảnh và kết quả là một Record là một chuỗi (mảng) các byte. mỗi dòng lại có một số định danh duy nhất: Record ID Data 1 Byte[] 2 Byte[] 3 Byte[] …. Khi tạo ra một Record trong RecordStore. Cần chú rằng Record ID không phải là chỉ mục (index). các biến tĩnh (static variable) trong các lớp và các MIDlet này sẽ được đóng gói trong cùng một file . bao gồm nhiều dòng. các thao tác trên Record phải thông qua RecordStore chứa nó. Nếu ứng dụng của bạn chỉ có một MIDlet thì các RecordStore được sử dụng cũng phân biệt lẫn nhau bằng các tên. Tên được dung để phân biệt các RecordStore trong bộ các MIDlet (MIDlet suite). Tất nhiên kích thước dữ liệu của bạn không được vuợt quá giới hạn qui định của thiết bị di động. Lưu trữ ổn định thông qua RecorsStore RMS là hệ thống được tổ chức và quản lý dưới dạng các bản ghi.1 : Bảng lưu dữ liệu trong RSM Một tập các bản ghi (sau này gọi là RecordStore) là tập hợp các Record được sắp xếp có thứ tự. Nếu bạn mã hoá dữ liệu của bạn dưới dạng nhị phân (binary).5. bạn có thể lưu trữ dữ liệu bằng Record sau đó đọc dữ liệu từ Record và khôi phục lại dữ liệu ban đầu. Record đầu tiên được tạo ra sẽ được gán Record ID là 1 và sẽ tăng thêm 1 cho các Record tiếp theo. 3. có thể chia sẽ cùng tài nguyên (như RecordStore). chúng có thể là kiểu số nguyên. Record Management System MIDP không sử dụng hệ thống file để lưu trữ dữ liệu. Data là một dãy các byte đại diện cho dữ liệu cần lưu.5. ví dụ: khi ta xóa record id 3 khi thêm một record mới sẽ có id là 4. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 52 .1.jar khi triển khai.

tuy nhiên Record store trong các MIDlet Suite khác nhau có thể dùng chung một tên. Hình 3.10 : Mô hình sử dụng Record Store của các Midlet Record Store còn có 2 thuộc tính là Version Number và Date/time Stamp. các giá trị này thay đổi khi thực hiện thêm. MIDLET Suite One không thể truy xuất Record store trong Suite Two. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 53 . ngoài ra còn có thể dùng cơ chế event handler (Listener) để phát hiện mỗi khi Record store bị thay đổi. thay thế hay xóa một record. để biết giá trị khởi đầu bạn cần gọi hàm getVersion() sau khi tạo một Record store. MIDlet #1 và MIDlet #2 cùng có thể truy xuất 4 Record store.Đường liền thể hiện việc truy xuất Record store do MIDlet đó tạo ra. Trong MIDLET Suite One. Trong MIDlet Suite One tên của các Record store là duy nhấy. đường nét đứt là Record store do MIDlet khác tạo ra.  Version number là một số integer.

Do đó trong quá trình phát triển các ứng dụng J2ME bạn phải cân nhắctrong việc sử dụng vùng nhớ này. c) Cơ chế luồng an toàn Nếu RecordStore của bạn chỉ được sử dụng bởi một MIDlet. Generic Connection Framework bao gồm một tập hợp các interfaces được khai báo trong package javax. Do đó Sun không thể kế thừa những gói này vào trong J2ME.6. Vì vậy trong kỹ thuật lập trình bạn phải thường xuyên cache dữ liệu và các thao tác liên quan đến RMS chỉ thực hiện tập trung một lần (lúc khởi động hay đóng ứng dụng). Đặc tả MIDP yêu cầu rằng các nhà sản xuất thiết bị di động phải dành ra vùng nhớ có kích thước ít nhất 8K cho việc lưu trữ dữ liệu trong RMS.net của J2SE sẽ chiếm hầu hết bộ nhớ vốn dĩ đã nhỏ bé của những thiết bị đi động. 3.5. Date/time Stamp là số long integer. Tuy nhiên nếu có nhiều MIDlet và Thread cùng chia sẻ một RecordStore thì phải chú ý đến kỹ thuật lập trình Thread để đảm bảo không có sự xung đột dữ liệu. GCF sẽ giúp cho các thiết bị di động có thể truy xuất được các tài nguyên mạng. Các vấn đề liên quan đến RMS a) Hạn chế về khả năng lưu trữ của thiết bị di động Dung lượng vùng nhớ (non-volatile memory) dành riêng cho việc lưu trữ dữ liệu trong RMS thay đổi tùy theo thiết bị di động. RMS cung cấp các API để xác định kích thước của mỗi Record. Nền tảng kết nối chung Với kích thước hơn 200 kb và hơn 100 class và interfaces trong gói java.2. java.microedition. 3. mà họ đã xây dựng một chuẩn là Generic Connection Framework (GCF). cũng như các tài nguyên khác mà địa chỉ của chúng được xác định bằng URL. Hình vẽ sau thể hiện mối quan hệ giữa các interfaces: Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 54 . bạn không phải lo lắng về vấn đề này vì RMS sẽ dành riêng một Thread để thực hiện các thao tác trên RecordStore.io.io. Đặc tả không nêu giới hạn trên cho mỗi Record. b) Tốc độ truy xuất dữ liệu Các thao tác trên vùng nhớ này (non-volatile memory) tất nhiên sẽ chậm hơn nhiều khi bạn truy xuất dữ liệu trên bộ nhớ RAM (volatile memory). là số miliseconds kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1970. bạn có thể biết được giá trị này thông qua hàm getLastModified(). tổng dung lượng của RecordStore và kích thước còn lại của vùng nhớ này. Nó sẽ giống như tốc độ đọc ổ cứng và tốc độ đọc từ RAM của máy tính bạn.

com:55"). 3.Open("socket://www.Open("datagram://www.  Connector.corej2me. Class Connector được dùng để mở kết nối đến một tài nguyên nào đó thông qua phương thức open được khai báo như sau: Connector. Dưới đây là cách để mở các kết nối khác nhau:  Connector.6.  Connector.1. Nếu tìm thấy một đối tượng sẽ được trả về và thực thi interface Connection .com").Open("protocol:address.Open("file://makefile. sẽ bàn sâu hơn về sự hỗ trợ HTTP của GCF. class Connector sẽ sử dụng phương thức Class.11 : Mối quan hệ giữa các giao diện kết nối trong J2ME Có một class chính là Connector và 7 interfaces đã được định nghĩa trong GCF.corej2me.forName() để tìm kiếm một class phù hợp với protocol đó. hãy cập nhật lại sơ đồ quan hệ giữa các interfaces trong GCF để thấy được vị trí của http: Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 55 . 3. Khi có yêu cầu tạo một kết nối. Đầu tiên. Từ hình vẽ ta dễ dàng nhận thấy GCF hỗ trợ kết nối dạng datagram(packet) và stream. Những protocol được hỗ trợ trong GCF GCF hỗ trỡ nhiều loại protocol khác nhau.2.txt").com:1000").Open("http://www.Hình 3.com.parameters").  Connector. Hỗ trợ giao thức HTTP trong MIDP Đến đây thì bạn dã biết được rằng GCF hỗ trợ nhiều kiểu kết nối và đã phát triển ứng dụng MIDlet tải về và hiển thị hình ảnh.corej2me. Trong phần này.6.

Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 56 . trong khi đó phiên bản hiện tại MIDP 2.12: Sơ đồ quan hệ các giao diện kết nối với HTTP Đặc tả của phiên bản MIDP 1.0 hỗ trợ HTTP và HTTPS.0 chỉ hỗ trợ HTTP.Hình 3. cung cấp khả năng bảo mật tốt hơn. Các hàm API được khai báo trong HttpConnection (cho HTTP) và trong HttpConnections (cho HTTP và HTTPS).

hệ thống sẽ gồm có ba thành phần chính :  Thành phần định vị : Thành phần này có nhiệm vụ xác định vị trí người dùng thông qua các phương pháp định vị .  Thành phần nội dung và dữ liệu : Thành phần này có nhiệm vụ cung cấp cơ sở dữ liệu . cho phép tìm kiếm thông tin mà người dùng cần. Mối quan hệ giữa các thành phần được chỉ ra như sau : Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 57 . sẽ lựa chọn xây dựng thử nghiệm hệ thống : “ Tra cứu vị trí các địa điểm dựa theo vị trí người dùng di động”. đã triển khai rất nhiều dịch vụ LBS . Từ mô hình cơ bản của một hệ thống LBS . gồm 5 thành phần :  Thiết bị di động  Mạng kết nối  Thành phần định vị  Thành phần cung cấp dịch vụ và ứng dụng  Thành phần cung cấp dữ liệu và nội dung Trong đó . là cung cấp cho người dùng vị trí của những địa điểm mà họ muốn tìm kiếm ( như : nhà hàng .  Thành phần dịch vụ và ứng dụng : Thành phần này có nhiệm vụ xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động . bệnh viện.Chương 4 Xây dựng ứng dụng Location based service 4.Tổng quan hệ thống Như đã trình bày ở chương 2 . quán café.Do đó . gần với vị trí hiện tại của họ nhất. sử dụng thông tin về vị trí địa lý để đáp ứng các yêu cầu từ người dùng. cho phép người dùng tương tác với dịch vụ.Một trong những dịch vụ phổ biến nhất . trạm xăng…).Do đó về cơ bản. trong khuôn khổ đồ án này. ở nhiều lĩnh vực khác nhau.1. thành phần Mạng kết nối và Thiết bị di động thuộc về nhà cung cấp dịch vụ mạng và người sử dụng.Trên thực tế . khách sạn. LBS là dịch vụ thông tin tiếp cận với các thiết bị di động .

Từ mô hình trên.1. mỗi Môđun có nhiệm vụ và chức năng riêng. ứng dụng có thêm một số chức năng :  Tìm kiếm và hiện thị vị trí của nơi chốn nào đó : sử dụng dữ liệu Geocode của một số nhà cung cấp miễn phí. (3) : Yêu cầu danh sách địa điểm .2.Cloude Made… Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 58 .1 : Sơ đồ tổng quan hệ thống thử nghiệm LBS (1) : Yêu cầu xác định vị trí người dùng. sẽ trình bày chi tiết quá trình xây dựng Mô-đun : “Ứng dụng và dịch vụ “. 4. có thể thấy hệ thống được chia thành ba Mô-đun .Chức năng của ứng dụng Ứng dụng phải đảm bảo 3 chức năng chính :  Hiện thị bản đồ :sử dụng một số dữ liệu bản đồ có sẵn.Trong phần sau của chương này .Ứng dụng và Dịch vụ (2) (1) (3) (4) Định vị Cơ sở dữ liệu Hình 4.  Hiển thị vị trí người dùng trên bản đồ : Sử dụng thông tin vị trí lấy từ thành phần định vị.  Lựa chọn các nguồn dữ liệu bản đồ khác nhau : OpenStreetMap . Phân tích 4.  Hiển thị vị trí các địa điểm người dùng quan tâm : danh sách địa điểm nhận được từ thành phần dữ liệu Ngoài ra . (2) : Trả về vị trí người dùng . (4) : Trả về danh sách địa điểm .2.

. bản đồ sẽ được hiện thị lên màn hình .2.Kịch bản : Ngay khi người dùng yêu cầu chức năng “Thao tác với bản đồ “. thay đổi con trỏ .Khi người dùng chọn các chức năng từ menu chương trình : di chuyển bản đồ .  Tùy chỉnh một số chức năng . -Tác nhân : Người sử dụng.Ca sử dụng “Thao tác với bản đồ “ : Mô tả ca sử dụng : . thay đổi dữ liệu bản đồ. -Kết thúc ca sử dụng : các thay đổi sẽ được thực hiện trên màn hình chính của chương trình.Mô hình hóa ca sử dụng a.2. Biểu đồ phân rã chức năng : Ứng dụng LBS Xác định vị trí người dùng Thao tác với bản đồ Thay đồi dữ liệu bản đồ Tìm kiếm Tìm kiếm địa điểm gần user Tìm kiếm vị trí bất kỳ Thay đổi con trỏ Hiển thị bản đồ Di chuyển bản đồ Di chuyển đến vị trí có sẵn Di chuyển đến tọa độ nhập Hình 4. Di chuyển bản đồ đến vị trí xác định : vị trí nhập sẵn hoặc theo tọa độ người dùng nhập.2 : Biều đồ phân rã chức năng của hệ thống 4. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 59 .Chức năng liên quan : Thao tác với bản đồ. chương trình sẽ chuyển đến màn hình tương ứng.

chương trình sẽ chuyển đến form xác định vị trí.3 : Sơ đồ ca sử dụng “Thao tác với bản đồ” b. vị trí người dùng sẽ được hiện thị trên bản đồ .Ca sử dụng “ Tìm kiếm “: Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 60 . c. -Tác nhân : Người sử dụng.Chức năng liên quan : Xác định vị trí người dùng. -Kết thúc ca sử dụng : sau khi người dùng xác nhận .Ca sử dụng “Xác định vị trí người dùng” : Xác định vị trí người dùng User <<include>> Hiển thị bản đồ Hình 4.4 : Sơ đồ ca sử dụng “Xác định vị trí người dùng” Mô tả ca sử dụng : . -Kịch bản : Khi người dùng lựa chọn chức năng “Xác định vị trí người dùng”.Thay đổi dữ liệu bản đồ Thay đổi con trỏ d> > << ex te n te <<ex nd>> Thao tác với bản đồ <<extend>> Di chuyển bản đồ d> > ten << ex User <<in cl <<extend>> ude> > Hiển thị bản đồ Di chuyển đến vị trí có sẵn Di chuyển đến tọa độ nhập Hình 4.

Nếu người dùng lựa chọn chức năng “ Tìm kiếm vị trí bất kỳ“ .  MapScreen : Lớp Canvas – Lớp giao diện chính của chương trình. .Lớp có vai trò khởi tạo các thành phần khác của chương trình. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 61 .Nếu người dùng lựa chọn chức năng “Tìm kiếm địa điểm gần người dùng”. xác định các lớp tham gia ca sử dụng.2.5 : Sơ đồ ca sử dụng “Tìm kiếm” Mô tả ca sử dụng : -Chức năng liên quan : Tìm kiếm. 4.Kịch bản : Khí người dùng lựa chọn chức năng tìm kiếm .3. chương trình cho phép người dùng nhập điều kiện tìm kiếm. -Tác nhân : Người sử dụng.Mô hình hóa cấu trúc Mục đích của bước này là từ biểu đồ và đặc tả ca sử dụng ở trên.Mọi yêu cầu thao tác với bản đồ của người dùng đều được xử lý trong lớp này.Kết thúc ca sử dụng : Sẽ hiện ra danh sách các kết quả tìm kiếm. a.Tìm kiếm vị trí gần User xt en d> > Tìm kiếm User << e e << xte >> nd Tìm kiếm vị trí bất kỳ Hình 4. vẽ được biểu đồ lớp tham gia các ca sử dụng. . chương trình sẽ hiện thị màn hình tìm kiếm tương ứng.Các địa điểm đều được hiện thị lên bản đồ. màn hình sẽ hiện ra danh sách các loại địa điểm để người dùng lựa chọn.  MapComponent : Lớp thao tác với bản đồ.Biều đồ lớp của ca sử dụng “ Thao tác với bản đồ “ : Các lớp tham gia :  Mapper : Lớp Midlet – Được tao ra ngay khi bắt đầu chương trinh.

 1 Mapscreen MapComponent User Paint() commandAction() 1 commandAction() setMapPosition() 1 StartApp() destroyApp 1 MapComponent Datasource Middlepoint Cursor 1 Paint() setDatasource setCursor setMiddlePoint 1 commandAction() setMapPosition() commandAction() setMapCursor() 1 ChangeLocation Lat Lng ChangeCursor listCursor commandAction() setMapSource() 1 1 GoToPoint listPoint 1 ChangeMapSource listMapSource Mapper Mapscreen 1 1 1 1 1 1 1 Hình 4.Mọi yêu cầu thao tác với bản đồ của người dùng đều được xử lý trong lớp này.  MapScreen : Lớp Canvas – Lớp giao diện chính của chương trình. GoToPoint.  MapComponent : Lớp thao tác với bản đồ.ChangeMapSource.6 : Sơ đồ các lớp tham gia ca sử dụng “ Thao tác với bản đồ” b. ChangeLocaiton.ChangeCursor : 4 lớp giao diện để người dùng nhập các yêu cầu và gửi đến lớp MapComponent để thực hiện.Biều đồ lớp của ca sử dụng “Xác định vị trí” : Các lớp tham gia :  MyLocation: Lớp giao diện để người dùng tùy chỉnh  LocationProvider : Lớp xác định thông tin vị trí của người dùng. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 62 .

7 : Sơ đồ các lớp tham gia ca sử dụng “ Xác định vị trí người dùng” c. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 63 .  Lớp MapComponent : Lớp thao tác với bản đồ.Mapscreen MapComponent User Paint() commandAction() MyLocation 1 MapComponent Mapscreen 1 commandAction() StartTrack() StopTrack() 1 1 1 MapComponent LocationSource 1 LocationProvider location getLocaiton() UpdateInterval() setLocation() Hình 4.Cho cho phép người dùng chọn kiểu tìm kiếm .  Lớp SearchPOIs : Lớp giao diện tìm kiếm các địa điểm gần người dùng.  Lớp SearchResult : Lớp giao diện hiện thị danh sách các kết quả tìm kiếm. và lựa chọn hiển thị địa điểm trên bản đồ.  Lớp Mapscreen : Lớp giao diện chính của chương trình.Cho phép người dùng nhập tên địa điểm cần tìm.Cho phép người dùng lựa chọn những loại địa điểm muốn tìm từ listCategories.  Lớp SearchPlaces : Lớp giao diện tìm kiếm vị trí bất kỳ.Sơ đồ lớp của ca sử dụng “Tìm kiếm “ :  Lớp Search : Lớp giao diện của chức năng tìm kiếm.

3.3.Đây là giao diện ngay khi người dùng chạy chương trình. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 64 .8 : Sơ đồ các lớp tham gia ca sử dụng “ Tìm kiếm” 4. .Thiết kế 4.Search POIs MapComponent ListCategories User SearchPOIs() commandAction() 1 1 1 1 Mapscreen listResult ShowResult() GotoPlaces() 1 1 1 Search 1 SearchType MapScreen Search() Mapscreen MapComponent Paint() commandAction() 1 1 1 MapComponent MiddlePoint() setMiddlePoint() Search places Query MapComponent SearchPlaces() commandAction() 1 Hình 4.Trong đây sẽ hiện thị bản đồ và các thông tin cơ bản như : dung lượng sử dụng ( kB). mức zoom.Giao diện có hai lệnh:  Exit : thoát chương trình  Menu : hiện ra danh sách các chức năng trong chương trình.1.Giao diện chính của chương trình : .Thiết kế giao diện a.

Giao diện tìm kiếm: Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 65 .Hà Nội 2.Tìm kiếm địa điểm 5.Hồ Chí Minh 3.9 : Thiết kế giao diện chính chương trình b. người dùng sẽ nhập tọa độ (lat.Thay đổi con trỏ Exit Menu Hình 4. sẽ có 1 danh sách các địa điểm có sẵn.Nghệ An 5. Latitude: Zoom Back Di chuyển Back Di chuyển Hình 4.Thanh Hóa 7.Hà Nội 1. người dùng sẽ lựa chọn để di chuyển đến vị trí đó..Đà Nẵng 4.  Trong di chuyển đến vị trí có sẵn.Huế.lng) và mức zoom mà người dùng muốn để di chuyển bản đồ.Tìm kiếm vị trí 4.Mức zoom Dung lượng sử dụng Vùng hiển thị bản đồ 1.10 : Thiết kế giao diện chức năng di chuyển c. Di chuyển đến vị trí xác định Di chuyển đến tọa độ Longitude: 1.Đi đến 2. …….Thay đổi bản đồ 6.Vị trí của tôi 3..Vũng Tàu 6.  Trong di chuyển đến tọa độ.Giao diện chức năng di chuyển : .Đây là hai giao diện trong chức năng di chuyển bản đồ.

d.Tìm kiếm địa điểm gần người dùng Tìm kiếm vị trí Tên địa điểm: Trạm xăng Bệnh viện Nhà hàng Quán cafe Internet Giới hạn kết quả Back Tìm kiếm Back Tìm kiếm Hình 4.Người dùng sẽ lựa chọn chế độ tự động cập nhât vị trí của mình trên bản đồ hay không và thời gian cập nhật Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 66 .11: Thiết kế giao diện chức năng tìm kiếm Đây là 2 giao diện tìm kiếm trong chức năng tìm kiếm :  Tìm kiếm địa điểm : giao diện hiển thị danh sách các loại địa điểm mà chương trình cung cấp.  Tìm kiếm vị trí : Người dùng nhập tên địa điểm muốn tìm trong TextField và giới hạn số lượng kết quả.12: Thiết kế giao diện chức năng xác định vị trí người dùng Đây là giao diện trong chức năng xác định vị trí người dùng. có thể chọn nhiều loại cùng lúc để tìm kiếm.Giao diện chức năng xác định vị trí người dùng : Xác định vị trí Tự động cập nhật Có Không Thời gian cập nhật Back Xác định Hình 4.Người dùng chọn loại địa điểm mình muốn.

pauseApp() +Mapper() Hình 4. kết hợp với công nghệ sử dụng .3.commandAction() + MapScreen () Hình 4. b. đối tượng MapScreen sẽ được tạo trong hàm này.2.paint() .map : MapComponent : thành phần thao tác với bản đồ.destroyApp() . sẽ chuyển đến chức năng tương ứng. . các lớp được điều chỉnh và thiết kế lại như sau : a.Hàm initialize() : Khởi tạo các đặc tính của bản đồ : vị trí trung tâm. kiểu bản đồ… .Lớp Mapper : Lớp Midlet – Lớp khởi tạo mọi thành phần của ứng dụng J2ME.14 : Thiết kế lớp MapScreen .Hàm destroyApp() được gọi khi thoát khỏi chương trình.13 : Thiết kế lớp Mapper .startApp() .4.Screen : Mapscreen .commands : Command .Việc hiển thị bản đồ sẽ được thực hiện thông qua lớp này . các phím điều khiển. .Thiết kế lớp Từ bước nhận định các lớp tham gia ca sử dụng ở bước phân tích.Hàm startApp() sẽ được gọi ngay khi khởi tạo chương trình .commands : Các lệnh do người dùng lựa chọn ứng với các chức năng chính của chương trình .searchPlaces : Places + initialize() . . MapScreen : Canvas + Instance : MapScreen .commandAction() : ứng với command. -paint() : Vẽ mọi thứ lên màn hình hiển thị của thiết bị. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 67 .Lớp MapScreen :Lớp Canvas – Lớp giao diện chính của chương trình. Mapper : Midlet + Instance : Mapper .map : MapComponent .

 SetLocation : Di chuyển bản đồ đến tạo độ nhập từ người dùng.Các lớp giao diện thực hiện các chức năng tương ứng của chương trình.  SearchPOIs : Tìm kiếm địa điểm gần người dùng.15 : Sơ đố kế thừa các lớp giao diện chức năng .Các lớp giao diện chức năng : Form SetLocation MyLocation Search Places List ChangeMap SearchPOIs ChangeCursor Goto Hình 4.  ChangeCursor : Thay đổi con trỏ của bản đồ.  Goto : Di chuyển bản đồ đén vị trí có sẵn.c.  MyLocation : Xác định vị trí người dùng. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 68 .  SearchPlaces : Tìm kiếm vị trí theo tên người dùng nhập  ChangeMap : thay đổi dữ liệu bản đồ.

zoom .Lớp GeocodingService : . Những yêu cầu tìm kiếm của người dùng sẽ được gửi từ thiết bị đến máy chủ thông qua lớp này.height …. f.Chương trình được cài đặt trên J2ME. như : di chuyển .d.width .Lớp LocationProvider : .mapSource . kết quả trả về từ máy chủ cũng sẽ được lớp này nhận và xử lý. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 69 .middlePoint . select … e. -mapSource : dữ liệu bản đồ sử dụng ( nguồn Map tile ) -cursor : con trỏ hiện trên bản đồ.16 : Thiết kế lớp MapComponent . 4.4.middlePoint : điểm trung tâm mà bản đồ đang hiện thị -zoom : Mức phóng to – thu nhỏ của bản đồ. thường để bằng kịch thước của Canvas.cursor .Đây là lớp được cung cấp sẵn trong thư viện của J2ME.Cài đặt và thực nghiệm 4. +get() +set() +MapComponent() +SetKey() Hình 4. .Lớp này cung cấp giao diện để tương tác với thành phần cung cấp dữ liệu. zoom.width. .Lớp này có chức năng xác định vị trí của thiết bị di động.Hàm setKey() . sẽ định nghĩa các phím ấn với chức năng thao tác bản đồ .Lớp MapComponent : Lớp thao tác với bản đồ MapComponent . sau đó .Là lớp biên.1. tương tác với thành phần Xác định vị trí trong hệ thống. có sử dụng thêm một số thư viện :  Thư viện MGMaps Lib SDK.4. Cài đặt . height : kích thước bản đồ .

Các chức năng cơ bản của một ứng dụng bản đồ trên di động :  Hiện thị bản đồ tương tác với người dùng.  Hủy bản đồ khi thoát khỏi ứng dụng * Tạo map : o 1. + Thư viện được cung cấp bởi Nutiteq .Người dùng có thể di chuyển .  Hiển thị các địa điểm ... do đó cho phép người dùng tùy chỉnh ứng dụng bản đồ theo ý mình. * Giới thiệu về thư viện MGMaps Lib SDK : + Đây là thư viện bản đồ mã nguồn mở J2ME. Gọi hàm khởi tạo Map : startMapping(). gán nó đến lớp Canvas  Xử lý di chuyển bản đồ . mà là thư viện để phát triển các ứng dụng J2ME. Các bước cần thiết để sử dụng Lib :  Tạo đối tượng Map . Thư viện Location Provider. phóng to – thu nhỏ ( Định nghĩa các phím tương ứng )  Thêm vị trí đánh dấu ( Mark ) lên bản đồ.Định nghĩa các phím ấn tương ứng với các chức năng : di chuyển. đối tượng trên bản đồ  Người dùng có thể lựa chọn để xem chi tiết các thông tin trên bản đồ.Tạo đối tượng Mapcomponent ( kích thước .Nó cho phép tạo các ứng dụng bản đồ trên điện thoại hỗ trợ Java. vị trí trung tâm. o 3. phóng to. phóng to hay thu nhỏ tùy ý. lựa chọn.  Xử lý sự kiện khi người dùng lựa chọn một Mark. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 70 .Nó không phải là một ứng dụng .thu nhỏ. mức phóng to ) o 2.

o 5. sau đó gọi hàm startMapping() để thêm các vị trí đánh dấu lên bản đồ.Chương trình dùng BBOX lấy được để request dữ liệu từ máy chủ. thông tin về Mark được lưu trữ trên máy chủ.Khi ứng dụng gửi request đến máy chủ.Thao tác với bản đồ : o 4. kích thước của mỗi lần request chỉ nên trong khoảng 10 – 20kB. o 10. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 71 .Chương trình sẽ gọi hàm paint() để vẽ lại.Khi người dùng ấn phím. gửi đến MMaps Lib.Để giới hạn số lượng Mark trên bản đồ và dung lượng download .Thực hiện các chức năng tương ứng nút được nhấn. nên thường chỉ hiện thị tối đa 20 Mark cùng lúc trên bản đồ. sẽ gửi thêm thông tin về BBOX và số lượng tối đa của Mark . chương trình sẽ sử dụng bộ lọc BBOX( hình chữ nhật bao quanh) và giới hạn số lượng Mark. o 7. *. để báo cho chương trình biến bản đồ cần được vẽ lại.Đánh dấu lên bản đồ : Do bộ nhớ trong của điện thoại thường nhỏ .Chương trình gọi hàm lấy thông tin của BBOX.17 : Các bước sử dụng thư viện MGMaps Lib SDK *. chương trình sẽ ghi nhận sự kiện .Gửi sự kiện needRepaint(). o 6.Chương trình tạo các đổi tượng Place từ dữ liệu nhận được . o 9.Hơn nữa. o 8.Hình 4.

Chương trình sử dụng định dạng file KML để nhận dữ liệu từ thành phần dữ liệu(máy chủ dữ liệu ). Description(mô tả) . . sẽ đồng thời hủy MapComponent.Mỗi địa điểm có các trường thông tin: Name(tên). *. Định dạng cơ bản của một file KML : <kml> <Placemark> <name>Ha Noi</name> <address>.Chương trình gửi sự kiện nhấn phím SELECT đến Mmap lib. KML file : là một định dạng file được sử dụng để hiện thị các dữ liệu vị trí trên bản đồ.KML dựa trên cấu trúc thẻ và các thành phần và thuộc tính bên trong. Gửi sự kiện placeClicked(Place) đến chương trình.Khi đó người dùng sẽ nhận được các thông tin chi tiết về địa điểm được đánh dấu đó. * Kết thúc chương trình : Khi người dùng đóng chương trình .21.Chương trình đã thực hiện được một số chức năng cơ bản như sau : Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 72 .Người dùng lựa chọn vị trí đánh dấu : Khi người dùng nhấn phím SELECT khi mà con trỏ của bản đồ đang chỉ vào một Mark o 13. Address(địa chỉ).4. o 14. để báo cho chương trình biến bản đồ cần được vẽ lại.Mmap lib sẽ đóng các kết nối mạng và dừng các tiến trình đang hoạt động.81685. Việt Nam</address> <description> Vietnam</description> <Point> <coordinates>105. sẽ chuyển thành đối tượng Places và thêm vào bản đồ. o 12. Gửi sự kiện needRepaint().o 11. 4. dựa theo chuẩn XML.Kết quả thực nghiệm . Point(tọa độ theo Latitude và Longitude).2. Chương trình sẽ gọi hàm paint() để vẽ lại.15439. Chương trình sau khi nhận được dữ liệu dưới dạng KML file như trên .0</coordin ates> </Point> </Placemark> </kml> Đây là định dạng dữ liệu của một địa điểm được lưu dưới dạng file KMl.

Sử dụng cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp.18 : Màn hình khởi động và giao diện chính của chương trình.… . giới hạn số lượng kết quả tìm kiếm .Một số hình ảnh thực nghiệm của chương trình :      Hình 4.Hiển thị bản đồ . Di chuyển bản đồ đến vị trí có sẵn hoặc đến tọa độ người dùng nhập Thay đổi dữ liệu bản đồ của một số nhà cung cấp miễn phí. cho phép người dùng tương tác với bản đồ . Tìm kiếm những địa điểm mà người dùng quan tâm theo thể loại và gần vị trí người dùng nhất.  Tìm kiếm địa điểm theo tên và hiển thị kết quả lên bản đồ. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 73 . Xác định vị trí người dùng và hiển thị lên bản đồ.  Cho phép người sử dụng tùy chỉnh một số thông tin liên quan đến chương trình như : con trỏ bản đồ .

Di chuyển đến vị trí có sẵn.Hình 4. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 74 .19: Danh sách các chức năng của chương trình dưới dạng Menu. a) b) Hình 4.Di chuyển đến tọa độ nhập. b.20 : Giao diện chức năng di chuyển bản đồ a.

Tùy chỉnh thông tin.22: Kết quả tìm kiếm Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 75 .Lựa chọn thể loại tìm kiếm. b.a) b) Hình 4. Hình 4.21: Giao diện chức năng tìm kiếm vị trí gần người dùng a.

23: Giao diện tìm kiếm địa điểm dựa theo tên và kết quả a.24: Giao diện thay đổi dữ liệu bản đồ và con trỏ bản đồ Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 76 .Kết quả tìm kiếm Hình 4.a) b) Hình 4.Giao diện tìm kiếm b.

 Việc xác định vị trí người dùng vẫn chỉ mang tính demo. người dùng tốn dung lượng download. nên tốc độ load vấn chậm.  Tuy nhiên . chưa cho người dùng lưu vị trí họ muốn đánh dấu . sẽ bổ sung trong thời gian phát triển sau này. do chương trình sử dụng bản đồ online . vì hiện nay chưa có nhà cung cấp nào đưa ra giao diện để xác định vị trí người dùng dựa vào mạng 3G  Chương trình còn chưa hỗ trợ chức năng lưu trữ bản đồ . Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 77 .4.4. tìm kiếm địa điểm…Việc thao tác với bản đồ khá tốt.Đánh giá chương trình  Chương trình đã đáp ứng được cơ bản các chức năng như mục tiêu đề ra : hiển thị bản đồ . xác định vị trí người dùng .3. giao diện dễ sử dụng .

Qua đó đã tiến hành xây dựng thử nghiệm hệ thống : xây dựng mô hình tổng quan và sử dụng nền tảng J2ME để cài đặt ứng dụng bản đồ trên di động. Phạm Huy Hoàng.Trong tương lai. trong phạm vi đồ án tốt nghiệp.Đặc biệt là vấn đề bảo đảm an toàn thông tin. vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách áp dụng các phương pháp bảo đảm an toàn thông tin như : mã hóa thông tin. hiển thị các đối tượng lên bản đồ với vị trí tương ứng. Phạm Huy Hoàng đã hướng dẫn em hoàn thành đồ án này. những khái niệm cơ bản về các dịch vụ dựa trên vị trí – LBS cũng như mô hình triển khai hệ thống trên thực tế. em đã hiểu được lý thuyết tổng quan về hệ thống thông tin di động 3G. bao gồm những kiến thức lý thuyết và cài đặt được ứng dụng thử nghiệm.Ngoài ra. xây dựng hệ thống xác thực người dùng.Kết luận Qua quá trình nghiên cứu tìm hiểu dưới sự hướng dẫn của TS. hệ thống chia sẻ thông tin bạn bè … Em xin chân thành cảm ơn TS. Đồ án đã hoàn thành được những mục tiêu đề ra ban đầu. vì những thông tin về vị trí người dùng là rất quan trọng và phải được bảo mật. giới hạn kết quả… Tuy nhiên. Sinh viên thực hiện Đỗ Mạnh Hà Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 78 . hệ thống sẽ có thể mở rộng thêm nhiều chức năng để có thể triển khai trong thực tế và mang lại giá trị gia tăng như : phát triển hệ thống quảng cáo dựa theo vị trí người dùng. hệ thống vẫn mang tính chất thực nghiệm nên còn nhiều điểm chưa hoàn thiện.Ngoài ra còn cung cấp một vài chức năng tùy biến cho người dùng lựa chọn: thay đổi dữ liệu bản đồ. tìm kiếm thông tin liên quan đến vị trí địa lý. hệ thống quản lý con người hay những tài sản di động. Ứng dụng đã cung cấp được những chức năng cơ bản mà một hệ thống LBS cung cấp : xác định vị trí người dùng.

Team Các thông tin tham khảo từ Internet. Nguyễn Anh Dũng. Moritz Neun và Alistair Core J2ME™ Technology & MIDP – Tác giả : John W. Sinh viên thực hiện : Đỗ Mạnh Hà K50 MTT 79 .Tài liệu tham khảo Foundations of Location Based Services – Tác giả : Stefan Steiniger. Bài giảng 3G cho nhân viên Viettel – Tác giả : TS. Muchow.nutiteq..com WAP Bluetooth 3G programming-Craking the Code – Tác giả : Dreamtech Software India. MGMaps Lib developer Guide – Xuất bản : www.Inc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful