KEMAHIRAN PROSES SAINS ASAS

Anda akan dibantu untuk mencapai lapan kemahiran proses sains asas. Ke semua lapan ini telah disenaraikan mengikut urutan yang menaik dalam kompleksitinya. Untuk memperoleh kemahiran ini dengan baik, anda dinasihatkan untuk mengikut aktiviti mengikut urutan. Klik pada kemahiran untuk menjalankan aktiviti berkaitan.

Pemerhatian: proses pemerhatian melibatkan penggunaan satu atau lebih daripada pancaindera kita dalam persepsi ciri-ciri sesuatu objek atau sesuatu perkara yang sedang berlaku; pemerhatian boleh dibuat secara langsung dengan pancaindera atau pun secara tidak langaung melalui peralatan sains Pengkelasan: proses pengkelasan melibatkan penyusunan objek atau perkara yang berlaku mengikut ciri-cirinya Menggunakan nombor: proses ini diperlukan untuk membuat pengukuran atau membuat perbandingan serta untuk menyusunkan objek Berkomunikasi: proses ini melibatkan perpindahan data; data boleh dipindahkan melalui percakapan, penulisan, graf, rajah, lukisan, peta atau pun formula; kemahiran seperti menyoal, berbincang, memberi penerangan juga adalah kemahiran berkomunikai Pengukuran: proses ini akan menyusunkan objek atau perkara melalui magnitud seperti panjang, luas, isipadu dan jisim; proses ini melibatkan penggunaan peralatan sains Membuat inferens: proses ini menggunakan logik untuk membuat kesimpulan daripada pemerhatian; proses ini akan kemukakan penerangan atau sebab untuk sesuatu situasi Membuat ramalan: ramalan adalah berasaskan pemerhatian, pengukuran serta inferens tentang perhubungan di antara pembolehubah; ramalan adalah spekulasi; ramalan adalah cadangan apakah yang mungkin berlaku Penggunaan perhubungan ruang-masa: proses ini melibatkan memperihalkan perhubungan spatial objek dan perubahannya dengan masa; contohnya adalah pergerakan, arah, bentuk dan penyusunan

Penguasaan dalamKPSB diuji menggunakan instrumen Ujian KPSB Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. mengukur danmenggunakan nombor. untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan.al. berkomunikasi. 1991). membuat inferens. mengelas. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. memilih. 1995). 2001. membuat hipotesis danmengeksperimen. menyusun dan . Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. KPSB melibatkan aktiviti minda peringkat tinggi danmemerlukan tahap kecerdikan operasi formal (Lawson.KPSA menjadi asas kepada penguasaan kemahiran yang lebih tinggi. kompleks danbersepadu seperti kemahiran proses sains bersepadu (Ismail Jusoh. yang mungkin benar atau tidak benar. sentuhan. Kemahiran Proses Sains Asas (KPSA) KPSA melibatkan aktiviti minda peringkat rendah kerana hanya memerlukanpelajar menggunakan satu atau dua aktiviti mudah seperti memerhati dan mendengar. menggunakanperhubungan ruang dan masa. Berkomunikasi Menerima. KPM. Instrumen untuk mengukur kemahiran ini ialah UjianPenguasaan Asas Kemahiran Proses Sains Bersepadu (KPSB) KPSB ialah kemahiran-kemahiran bersepadu meliputi cara mentafsir maklumat. mengawal pembolehubah. Mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Asas untuk menguasai kemahiran KPSB memerlukan pelajar terlebihdahulu menguasai KPSA. Jenis KPSA ialah memerhati. Meramal Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah.spatial.Padilla et. 1993. pendengaran.mendefinisi secara operasi. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. meramal.

Menggunakan perhubungan ruang dan masa Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. Mentafsirkan data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Mendefinisikan secara operasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Membuat hipotesis Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. graf. lisan. bentuk.mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Pernyataan ini boleh diuji . arah. saiz. rajah atau model. Mengawal pembolehubah Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. jadual. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. berat dan jisim sesuatu objek dengan masa. Membuat hipotesis Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. isi padu.

.untuk membuktikan kesahihannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful