Grupul Scolar Industrial “Ion Bãnescu “- Mangalia Str.Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/75.32.05 ; Fax : 0241/75.32.05, 0241/75.33.

03 E-MAIL : banescu@isjcta.ro

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
MODULUL nr. IV

RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ (pregătire practică comasată)
Profilul TEHNIC

Domeniul de pregătire de bază : MECANICĂ Domeniul de pregătire generală : LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI clasa a X-a, liceu tehnologic

2011-2012
Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal, filieră tehnologică, profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI

1

gr.. Constanţa Elena Sturza .gr..Autori: Lucia Breda – prof. gr.M. Colegiul Comercial “Carol I” Constanţa Lungu Tudora – prof. gr.gr. Gr I. Constanţa Vasile Argentina – prof.Rosetti”. I.I. I .A. Colegiul Tehnic de Marină “Al.. Grup Şcolar “C. Colegiul Comercial “Carol I” Constanţa Jâtcă Mariana – prof..prof.prof.prof.N. ISJ Constanţa Andra Şandru . gr. Colegiul Economic Mangalia Dudan Anghelina – prof. Constanta Mirela Popescu – prof. Constanţa Bujduveanu Tănase – prof. gr. Colegiul Comercial Carol I .prof. I. I.A.I.inspector şcolar de specialitate.I.prof.Grup Şcolar de Industrie Alimentară. filieră tehnologică.I.prof. . Constanţa Ciobanel Raluca Simona . CSEI “Albatros”.I.gr. Anişoara Tureac . gr. Grup Şcolar Industrial de Electrotehnică şi Telecomunicaţii.Constanţa Valeria Dumitraşcu . . Constanţa Camelia Zelca . I .gr.Colegiul Tehnic Pontica. Colegiul Economic Mangalia Ristea Nicoleta . Grup Şcolar cu clasele I-XIII “I. gr. gr. Galiţa. Grup scolar industrial “ Ion Banescu” Mangalia Consultanţă de specialitate: Gabriela Carmen Neagu . Grup scolar industrial “ Ion Banescu” Mangalia Anton Daniela – prof.prof.I. Colegiul Comercial “Carol I” Constanţa Caracota Sabina .gr. Constanţa Serea Nicoleta – prof.I.Constanţa Manea Paraschiva . Colegiul Tehnic Energetic. Grad didactic I. CSEI “Albatros”.prof. gr. ISJ Constanţa Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal.. I. Grad didactic I. I .inspector şcolar de specialitate.prof. Colegiul Comercial Carol I .S. Cuza” Constanţa Claudia Niţu – prof. Constanţa Florentina Filipovici – prof. I .I.Roman”. gr. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 2 . gr.Constanţa Moraru Vasilica – prof. Grad didactic I . Colegiul Tehnic Pontica . Grup Şcolar “Lazăr Edeleanu” Năvodari Lucia Ene . I..

Scopul modulului este acela de a da posibilitatea elevilor să lucreze în echipă (formată din profesori. cu parteneri reali. agenţi economici şi colegi. x 5 zile x 6 ore /zi ( stagii de pregătire practică) Acest modul vizează dobândirea de competenţe specifice domeniului de pregătire generală. 2. profil tehnic şi are alocat un număr de 90 ore din care: • 90ore – instruire practică = 3 săpt. să lucreze cu resurse reale. în perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor în continuarea pregătirii într-o calificare din domeniul de pregătire generală şi mai ales de deprinderi practice. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ • Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă • Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită • Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe • Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii 3. Notă introductivă: Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ . realizând în felul acesta tranziţia de la scoală la locul de muncă.). dobândind compenţele necesare. clasa a X-a. filieră tehnologică. ciclul inferior al liceului. LUCRUL ÎN ECHIPĂ • Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate • Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă • Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor • Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor 2.1. PREGĂTIRE PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ • Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă • Se încadrează în cerinţele locului de muncă • Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional • Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. Unităţile de competenţe/ rezultatele învăţării la care se referă modulul 1. Modulul ajută elevii să participe alături de agenţii economici la problemele din producţie şi la găsirea unor soluţii de rezolvare a acestora.RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ face parte din cultura de specialitate aferentă domeniului de pregătire generală Lacatuserie mecanica structuri . profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 3 . filiera tehnologică .

acţiuni • Finalizarea de sarcini îndeplinite. interes.3. implicare • Asumarea atitudinilor • Raport de activitate: constructive în grup sarcini de lucru. • Enumerarea resurselor materiale. filieră tehnologică. rezultate • Organizarea unor evenimente obţinute (succes. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI . eşec) în grup • Prezentarea raportului de activitate • Perceperea poziţiei individuale faţă de ceilalţi • Identificarea atitudinilor în grupul de lucru • Efectuarea unor acţiuni iniţiate în grup • Asumarea rezultatelor de echipă Rezultatul învăţării 3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor • Aptitudinile • Explicarea sarcinilor de lucru • Recunoaşterea membrilor echipei competenţei membrilor • Încadrarea în timp echipei • Planul de lucru al • Respectarea unui plan comun echipei • Corelarea propriilor • Preluarea unor sarcini în caz sarcini cu cele ale echipei de urgenţă • Manifestarea spiritului de întrajutorare Rezultatul învăţării 4: Identifică resursele necesare pentru atingerea obiectivelor • Obiective: • Îndeplinirea obiectivelor • Identificarea informaţionale. lucrului în echipă obiectivelor lucrului în organizatorice echipă • Alegerea resurselor necesare • Resurse: informaţii. Corelarea rezultatelor învăţării cu criteriile de evaluare: Cunoştinţe Deprinderi Criterii de evaluare Rezultatul învăţării 1: Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate • Sarcini de lucru • Îndeplinirea sarcinii primită în • Identificarea propriilor specifice echipă sarcini în cadrul activităţilor echipei • Atribuţiile membrilor • Colaborarea în cadrul echipei echipei • Formularea de întrebări • Recunoaşterea ierarhiei în • Ierarhia membrilor pentru clarificarea sarcinilor echipa de lucru în îndeplinirea echipei de lucru sarcinilor specifice • Explicarea relaţiei dintre sarcinile proprii şi sarcinile celorlalţi membri Rezultatul învăţării 2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă • Structura echipei de • Respectarea ierarhiei în lucru echipa de lucru în îndeplinirea • Atitudinea în echipă: sarcinilor specifice sprijin. umane necesare atingerii obiectivelor Rezultatul învăţării 5: Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă • Cerinţele locului de • Organizarea ergonomică a • Identificarea cerinţelor Clasa a X-a 4 Ciclul inferior al învăţământului liceal.

• Selectarea informaţiilor în unui loc de muncă activităţile desfăşurate la funcţie de cerinţele locului de locul de muncă.locului de muncă • Compararea abilităţilor dobândite cu cerinţele locului de muncă • Solicitarea instruirii suplimentare în anumite situaţii. filieră tehnologică. Rezultatul învăţării 6: Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită • Fişa postului • Respectarea cerinţelor din • Identificarea cerinţelor sarcina primită din fişa postului • Instrucţiuni de exploatare a utilajelor • Acceptarea responsabilităţilor • Enumerarea pentru operaţii simple. aviziere. structura de pregătire posibile din domeniul de calificărilor. agenţii de muncă conform pregătirii • Formularea unor opţiuni specializate dobândite profesionale cu asistenţă de • Oferta locurilor de specialitate muncă Rezultatul învăţării 9: Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă • Cerinţele locului de • Compararea abilităţilor • Identificarea surselor de muncă: program de dobândite cu cerinţele locului de informare. colegi de privind necesitatea autoinstruirii informare necesare echipă). regulament de muncă. muncă. Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. tehnice • Sarcini de lucru suplimentare locului de muncă • Identificarea de echipamente şi utilaje noi 5 . centre de pregătire de bază • Selectarea ofertelor de locuri formare. • Enumerarea cerinţelor ordine interioară. profile ocupaţiile posibile în domeniul informare despre ocupaţiile ocupaţionale. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI muncă • Abilităţi: sociale. mentor obţinerii unui nou loc de • Obţinerea de informaţii muncă • Programe de formare despre noutăţile de la locul de muncă • Identificarea nevoilor de formare prin studiu • Luarea unor decizii pentru individual şi prin îmbunătăţirea propriei participare la programe de performanţe formare continuă Rezultatul învăţării 8: Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii • Surse de informare: • Obţinerea informaţiilor despre • Enumerarea surselor de COR. din fişa postului instrucţiunilor de dispoziţiile exploatare a utilajelor • Încadrarea în cerinţe de timp organizatorului de proces şi calitate • Aplicarea normelor (superiorul ierarhic) interne de îndeplinire a • Norme interne de sarcinii primite îndeplinire a sarcinii • Sisteme de asigurare a calităţii Rezultatul învăţării 7: Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe • Surse de informare: • Selectarea informaţiilor • Enumerarea surselor de informale (şefi. lucru.

sprijin în activităţi suplimentare. cadrul organizaţiei.instrucţiuni de utilizare a utilajelor din dotare • Abilităţi: executarea de operaţii simple. interes. sancţiuni. rutiniere sub supraveghere şi îndrumare. igiena şi securitatea muncii • Surse de informare: pliante. recompense din oră de terminare a ROI al locului de instruire programului de lucru. disfuncţionalităţi la locul Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. pauze. massmedia. • Precizarea propriei funcţii. obligaţii. filieră tehnologică. sancţiuni. • Exemplifică tipurile de cadrul echipei. alte disfuncţionalităţi ce pot • Semnalează apariţia unor operaţii solicitate apărea la locul de instruire situaţii neprevăzute • Situaţii neprevăzute: defecţiuni de utilaje sau echipamente. oră de începere. comunicare. recompense • Exemplificarea unor • Respectarea regulamentului • Program de lucru: drepturi. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 6 . broşuri. publicaţii de specialitate. ore practică de lucru efectiv • Sarcini de lucru: operaţii şi procese de rutină sub supraveghere şi îndrumare Rezultatul învăţării 11: Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional • Structura • Identificarea funcţiilor unor • Recunoaşterea nivelului organizaţiei/ servicii şi departamente din ierarhic. obligaţii. ROI • Îndeplinirea sarcinii de lucru. niveluri ierarhice • Respectarea ierarhiei în poziţii în cadrul ierarhiei echipa de lucru/ în organizaţie în îndeplinirea sarcinilor specifice Rezultatul învăţării 12: Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru • Atitudinea în echipă: • Dezvoltă o atitudine pozitivă • Enumeră tipuri de sprijin. lucru în echipă. de ordine interioară. implicare de tipul “pot face la locul de activităţi suplimentare muncă”. Internet Rezultatul învăţării 10: Se încadrează în cerinţele locului de muncă • Regulament de • Respectarea timpului alocat • Explicarea importanţei ordine interioară: programului de lucru respectării prevederilor drepturi. specifice domeniului de • Activităţi pregătire suplimentare: program • Răspunde solicitărilor pentru prelungit. întreprinderii: departamente.

respectarea cerintelor de calitate impuse prin normative pentru propriul loc de munca . produse şi materiale specifice domeniului pregătirii generale Lacatuserie mecanica structuri Scule şi dispozitive. Structuri metalice realizate prin asamblari nedemontabile .de muncă 4.fise tehnologice 3.domenii de utilizare a structurilor metalice .simbolizarea asamblurilor utilizate in santier 2. sudare .elementele componente ale structurilor metalice . filieră tehnologică. Continutul formarii: 1. surse de energie Documentaţie tehnică Cataloage.asamblari nedemontabile realizate prin nituire. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului: Pentru realizarea instruirii practice la acest modul sunt necesare următoarele resurse materiale minime: Colecţii de imagini pentru ilustrarea aferentă a unor procese tehnologice Panoplii şi seturi de piese. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI . Temele alese reprezintă rezolvarea unor probleme practice prin desfăşurarea de lucrări de instruire practică din domeniul pregătirii generale Lacatuserie mecanica structuri.operatii de asamblare nedemontabila a structurilor metalice 4. ghiduri.desene de ansamblu . subansambluri. Metode standardizate de asigurare a calitatii in activitatea proprie .asamblarea propriu-zisa 5. De asemenea.asigurarea organelor de asamblare necesare . verificatoare Aparate de măsură şi control.operatii de prelucrare a reperelor . normative specifice 7 - Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. se vor corela aceste teme cu continuturile modulelor studiate în timpul anului scolar.eliminarea factori. instrumente de măsurare.simbolizarea laminatelor utilizate in realizarea structurilor metalice .scheme de asamblare .pregatirea reperelor pentru asamblare . Structuri metalice realizate prin asamblari demontabile .Tipuri de structuri metalice . Documentatie tehnologica pentru executia structurilor metalice .lor de risc la locul de munca 5. Conţinutul formării: Se va întocmi o listă de teme în functie de locul de muncă si de problemele identificate.

exerciţii aplicative de comparare a proprietăţilor caracteristice şi a utilizărilor specifice pentru diverse tipuri şi categorii de materiale electrotehnice indicate etc. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează şi de ritmul de lucru al colectivul instruit.exerciţii de identificare a materialelor folosite efectiv la construcţia componentelor sau/şi subansamblurilor ori produselor electrotehnice existente în spaţiul de lucru ori puse la dispoziţie pentru studiu sau/şi diverse lucrări etc. Selecţia metodelor didactice adecvate competenţelor care urmează a fi formate oferă o serie de avantaje. Numărul de ore alocat fiecărei lucrări rămâne la latitudinea cadrelor didactice care realizează instruirea practică. acces la internet. . în scopul asigurării unei game variate de activităţi la lecţii. punctualitate etc. .) Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător.exerciţii aplicative şi practice de identificare şi grupare pe tipuri şi categorii a diverselor subansambluri indicate. Orele se desfăşoară în ateliere şcoală. simboluri Lista poate fi completată/adaptată cu resursele materale specifice domeniului de pregătire.RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ are o structură elastică. filieră tehnologică. Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate.RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ. dacă problema propusă a fost rezolvată în întregime de echipă. maniere. fiind un modul aplicativ.exerciţii practice de execuţie a unor repere şi subansambluri . el poate folosi noi mijloace sau resurse didactice ţinînd cont de baza materială din şcoală. diferenţiată. . îmbrăcăminte. în funcţie de dificultatea lucrării şi de importanţa ei. Clasa a X-a 8 Ciclul inferior al învăţământului liceal. Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ . prin formare specializată se recomandă câteva exemple de activităţi de învăţare. pe nevoile şi disponibilităţile sale. care să garanteze asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor. Manifestarea unui comportament potrivit în contextul rezolvării unei probleme (de exemplu: abordarea problemei. dotate conform recomandărilor precizate anterior sau la agentul economic. iar elevii sunt încurajaţi să joace roluri diferite în situaţiile cerute de echipă. prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev. Profesorii pot folosi informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor ( auditiv.exerciţii practice de montare a unor aparate conform unei fişe tehnologice date de maistrul instructor. limbaj. vizual. Sugestii metodologice: Conţinuturile programei modulului CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă. indiferent de stilul de învăţare caracteristic. Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modului CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ . practic ) şi despre tipul de inteligenţă al acestora. . Elemente de identificare : coduri . Materiale promoţionale (prospecte şi fişe de prezentare). profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI . în măsura în care se poate acest lucru. 6.- Calculator. cum ar fi : centrarea procesului de învăţare pe elev. Munca în echipă este o cerinţă. ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.

după ce activitatea acestuia s-a încheiat. temele şi proiectele integrate. lărgirea orizontului şi perspectivelor educaţionale. rigorii. filieră tehnologică. iar elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în tabelele de corelare a competenţelor şi conţinuturilor. competiţional şi creativităţii elevilor . etc. Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument (fişa de observaţie). credibilitatea. O competenţă se evaluează o singură dată. se impune atât asigurarea coerenţei.Observarea sistematică . • Observarea înseamnă urmărirea elevului în timp ce efectuează o activitate reală sau simulată.Fişă pentru lucrul în echipă (vezi model) Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. • Evaluarea produsului înseamnă verificarea vizuală a unui lucru realizat sau produs de elev. diferenţierea sarcinilor şi a timpului alocat ş. Acesta trebuie să includă discuţii cu elevul în legătură cu motivele care au dus la insucces. • Chestionarea înseamnă punerea de întrebări elevului. Metoda reprezintă şi un mijloc important de stabilire a dovezilor despre cunoştinţele de bază şi despre înţelegerea elevului. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt: validitatea. luarea deciziilor. evaluarea produsului şi chestionarea. la care acesta poate răspunde fie verbal. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. lucrul în grup. asumarea responsabilităţii. caracterului realist şi motivant. individualizarea învăţării. aplicabilitatea practică şi rentabilitatea. Evaluarea implică observarea. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 9 . În cazul unei evaluări.Verificarea lucrării la finalul ei .în scopul unei valorificări optime ale acestora. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Ca instrumente de evaluare la acest modul se recomandă: . discuţiile de grup. simularea. identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. fie în scris. chiar dacă locul de desfăşurare a evaluării se poate modifica. precum şi sprijinul suplimentar de care elevul are nevoie.a. În context.Studiul de caz . 7. Din acest motiv. negociere. Planificarea evaluării competenţelor trebuie să evite suprapuneri cu perioadele de evaluare de la celelalte module. contribuie la învăţarea eficientă. toate metodele de evaluare încadrându-se în una sau mai multe din aceste categorii. fidelitatea. prezentările video. este esenţială transmiterea unui feedback clar şi constructiv. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. Sugestii cu privire la evaluare: Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. precum şi a spiritului de echipă. Întrebările pot să fie legate de activităţile descrise în conţinuturile unităţii ( pentru a verifica dacă elevul înţelege de ce au fost efectuate activităţile ).Portofoliul . sprijin reciproc. multimedia şi electronice. sau pot să testeze capacitatea elevului de a lucra în alte contexte precizate. compatibilitatea cu învăţarea eficientă şi flexibilitatea.

..................... obiectivele pe care vi s-a spus că trebuie să le îndepliniţi) Cu cine vei lucra? Ce anume trebuie făcut? Cine va face acest lucru? De ce fel de materiale............................................................Model Numele elevului .. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 10 .......................... Unde vei lucra? Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal...FIŞA PENTRU LUCRUL ÎN ECHIPĂ .......... (semnătura): ........... Data: .......................... filieră tehnologică................. Care este sarcina voastră comună? (ex..................... instrumente şi sprijin va fi nevoie din partea celorlalţi? Ce anume vei face tu? Organizarea activităţii: Data: Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii? Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi: • s-au asigurat că au înţeles obiectivele • au stabilit ceea ce trebuie făcut • au sugerat modalităţi prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii • s-au asigurat că au înţeles cu claritate responsabilităţile care le revin şi modul de organizare a activităţii” Maistru instructor ..... echipamente.....

filieră tehnologică. 4.. Lucrari practice de prelucrare a metalelor. Petcu F. 2. Tehnologia meseriei. Bucureşti. Dragulanescu.. C. licee si scoli profesionale. SAM. Editura Didactică şi Pedagogică.. Manual pentru cultura de specialitate. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 11 . Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. licee industriale şi scoli profesionale. Niculescu. Stoian C. 3. 1995. Bibliografia: 1. Margineanu V.Legea protecţiei mediului – 137/1995. Bucureşti. Economia si organizarea productiei . 1978 6. Zaharciuc V. Managementul calităţii . Mareş F. .8. Domeniul Electric. clasa a IX-a. Manual pentru clasa a XI –a şi a XII-a.. 1992 5. Editura Economica Preuniversitaria. Editura Didactică şi Pedagogică. Cioc I. ***Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. Editura Niculescu. 319/2006.. N. 2004 7. republicată.manual pentru clasa a X-a. *** .manual ptr. EDP. Bucureşti. Instalaţii şi echipamente.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful