Grupul Scolar Industrial “Ion Bãnescu “- Mangalia Str.Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/75.32.05 ; Fax : 0241/75.32.05, 0241/75.33.

03 E-MAIL : banescu@isjcta.ro

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
MODULUL nr. IV

RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ (pregătire practică comasată)
Profilul TEHNIC

Domeniul de pregătire de bază : MECANICĂ Domeniul de pregătire generală : LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI clasa a X-a, liceu tehnologic

2011-2012
Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal, filieră tehnologică, profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI

1

ISJ Constanţa Andra Şandru .gr. Colegiul Comercial “Carol I” Constanţa Jâtcă Mariana – prof. Grup scolar industrial “ Ion Banescu” Mangalia Consultanţă de specialitate: Gabriela Carmen Neagu . . gr..I. gr. CSEI “Albatros”. Colegiul Comercial Carol I . ISJ Constanţa Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal.gr.gr...I. Colegiul Tehnic Pontica .Grup Şcolar de Industrie Alimentară.I.prof.I.prof.Roman”. Grup Şcolar “Lazăr Edeleanu” Năvodari Lucia Ene . I .Rosetti”. Constanţa Camelia Zelca . Constanţa Vasile Argentina – prof.inspector şcolar de specialitate.prof. Grup Şcolar cu clasele I-XIII “I. I. I . Grup Şcolar “C. Constanta Mirela Popescu – prof..I. Colegiul Comercial Carol I .A. Constanţa Serea Nicoleta – prof..Constanţa Manea Paraschiva .I. gr. Grad didactic I.prof. gr. Grad didactic I . Grup Şcolar Industrial de Electrotehnică şi Telecomunicaţii.I. I . I .inspector şcolar de specialitate. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 2 . Grup scolar industrial “ Ion Banescu” Mangalia Anton Daniela – prof. Colegiul Economic Mangalia Dudan Anghelina – prof.. gr.gr. gr. Colegiul Tehnic de Marină “Al.M. Galiţa. Anişoara Tureac . Grad didactic I.I. Constanţa Elena Sturza .Constanţa Moraru Vasilica – prof.A. gr.S. I. Colegiul Tehnic Energetic.prof. Colegiul Comercial “Carol I” Constanţa Caracota Sabina . filieră tehnologică. Gr I. Cuza” Constanţa Claudia Niţu – prof. Constanţa Bujduveanu Tănase – prof.prof.gr. I. I.prof.prof. CSEI “Albatros”. gr. gr. I.N. Constanţa Florentina Filipovici – prof. Constanţa Ciobanel Raluca Simona . gr. gr. Colegiul Economic Mangalia Ristea Nicoleta .Constanţa Valeria Dumitraşcu .Autori: Lucia Breda – prof. .Colegiul Tehnic Pontica. Colegiul Comercial “Carol I” Constanţa Lungu Tudora – prof.prof.

x 5 zile x 6 ore /zi ( stagii de pregătire practică) Acest modul vizează dobândirea de competenţe specifice domeniului de pregătire generală. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 3 . LUCRUL ÎN ECHIPĂ • Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate • Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă • Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor • Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor 2. în perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor în continuarea pregătirii într-o calificare din domeniul de pregătire generală şi mai ales de deprinderi practice. dobândind compenţele necesare.RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ face parte din cultura de specialitate aferentă domeniului de pregătire generală Lacatuserie mecanica structuri . Unităţile de competenţe/ rezultatele învăţării la care se referă modulul 1. clasa a X-a. agenţi economici şi colegi. 2. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ • Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă • Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită • Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe • Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii 3. PREGĂTIRE PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ • Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă • Se încadrează în cerinţele locului de muncă • Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional • Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. realizând în felul acesta tranziţia de la scoală la locul de muncă. Notă introductivă: Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ . ciclul inferior al liceului.1. profil tehnic şi are alocat un număr de 90 ore din care: • 90ore – instruire practică = 3 săpt. Scopul modulului este acela de a da posibilitatea elevilor să lucreze în echipă (formată din profesori.). filieră tehnologică. cu parteneri reali. Modulul ajută elevii să participe alături de agenţii economici la problemele din producţie şi la găsirea unor soluţii de rezolvare a acestora. să lucreze cu resurse reale. filiera tehnologică .

umane necesare atingerii obiectivelor Rezultatul învăţării 5: Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă • Cerinţele locului de • Organizarea ergonomică a • Identificarea cerinţelor Clasa a X-a 4 Ciclul inferior al învăţământului liceal. lucrului în echipă obiectivelor lucrului în organizatorice echipă • Alegerea resurselor necesare • Resurse: informaţii. Corelarea rezultatelor învăţării cu criteriile de evaluare: Cunoştinţe Deprinderi Criterii de evaluare Rezultatul învăţării 1: Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate • Sarcini de lucru • Îndeplinirea sarcinii primită în • Identificarea propriilor specifice echipă sarcini în cadrul activităţilor echipei • Atribuţiile membrilor • Colaborarea în cadrul echipei echipei • Formularea de întrebări • Recunoaşterea ierarhiei în • Ierarhia membrilor pentru clarificarea sarcinilor echipa de lucru în îndeplinirea echipei de lucru sarcinilor specifice • Explicarea relaţiei dintre sarcinile proprii şi sarcinile celorlalţi membri Rezultatul învăţării 2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă • Structura echipei de • Respectarea ierarhiei în lucru echipa de lucru în îndeplinirea • Atitudinea în echipă: sarcinilor specifice sprijin. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI . implicare • Asumarea atitudinilor • Raport de activitate: constructive în grup sarcini de lucru. • Enumerarea resurselor materiale. interes. eşec) în grup • Prezentarea raportului de activitate • Perceperea poziţiei individuale faţă de ceilalţi • Identificarea atitudinilor în grupul de lucru • Efectuarea unor acţiuni iniţiate în grup • Asumarea rezultatelor de echipă Rezultatul învăţării 3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor • Aptitudinile • Explicarea sarcinilor de lucru • Recunoaşterea membrilor echipei competenţei membrilor • Încadrarea în timp echipei • Planul de lucru al • Respectarea unui plan comun echipei • Corelarea propriilor • Preluarea unor sarcini în caz sarcini cu cele ale echipei de urgenţă • Manifestarea spiritului de întrajutorare Rezultatul învăţării 4: Identifică resursele necesare pentru atingerea obiectivelor • Obiective: • Îndeplinirea obiectivelor • Identificarea informaţionale. acţiuni • Finalizarea de sarcini îndeplinite. rezultate • Organizarea unor evenimente obţinute (succes. filieră tehnologică.3.

muncă. Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. colegi de privind necesitatea autoinstruirii informare necesare echipă). agenţii de muncă conform pregătirii • Formularea unor opţiuni specializate dobândite profesionale cu asistenţă de • Oferta locurilor de specialitate muncă Rezultatul învăţării 9: Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă • Cerinţele locului de • Compararea abilităţilor • Identificarea surselor de muncă: program de dobândite cu cerinţele locului de informare. din fişa postului instrucţiunilor de dispoziţiile exploatare a utilajelor • Încadrarea în cerinţe de timp organizatorului de proces şi calitate • Aplicarea normelor (superiorul ierarhic) interne de îndeplinire a • Norme interne de sarcinii primite îndeplinire a sarcinii • Sisteme de asigurare a calităţii Rezultatul învăţării 7: Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe • Surse de informare: • Selectarea informaţiilor • Enumerarea surselor de informale (şefi. filieră tehnologică. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI muncă • Abilităţi: sociale. centre de pregătire de bază • Selectarea ofertelor de locuri formare. mentor obţinerii unui nou loc de • Obţinerea de informaţii muncă • Programe de formare despre noutăţile de la locul de muncă • Identificarea nevoilor de formare prin studiu • Luarea unor decizii pentru individual şi prin îmbunătăţirea propriei participare la programe de performanţe formare continuă Rezultatul învăţării 8: Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii • Surse de informare: • Obţinerea informaţiilor despre • Enumerarea surselor de COR. lucru. regulament de muncă. • Selectarea informaţiilor în unui loc de muncă activităţile desfăşurate la funcţie de cerinţele locului de locul de muncă. • Enumerarea cerinţelor ordine interioară. Rezultatul învăţării 6: Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită • Fişa postului • Respectarea cerinţelor din • Identificarea cerinţelor sarcina primită din fişa postului • Instrucţiuni de exploatare a utilajelor • Acceptarea responsabilităţilor • Enumerarea pentru operaţii simple.locului de muncă • Compararea abilităţilor dobândite cu cerinţele locului de muncă • Solicitarea instruirii suplimentare în anumite situaţii. structura de pregătire posibile din domeniul de calificărilor. aviziere. tehnice • Sarcini de lucru suplimentare locului de muncă • Identificarea de echipamente şi utilaje noi 5 . profile ocupaţiile posibile în domeniul informare despre ocupaţiile ocupaţionale.

implicare de tipul “pot face la locul de activităţi suplimentare muncă”. sancţiuni. Internet Rezultatul învăţării 10: Se încadrează în cerinţele locului de muncă • Regulament de • Respectarea timpului alocat • Explicarea importanţei ordine interioară: programului de lucru respectării prevederilor drepturi. lucru în echipă. niveluri ierarhice • Respectarea ierarhiei în poziţii în cadrul ierarhiei echipa de lucru/ în organizaţie în îndeplinirea sarcinilor specifice Rezultatul învăţării 12: Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru • Atitudinea în echipă: • Dezvoltă o atitudine pozitivă • Enumeră tipuri de sprijin. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 6 . filieră tehnologică. interes. recompense • Exemplificarea unor • Respectarea regulamentului • Program de lucru: drepturi. întreprinderii: departamente. obligaţii. ore practică de lucru efectiv • Sarcini de lucru: operaţii şi procese de rutină sub supraveghere şi îndrumare Rezultatul învăţării 11: Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional • Structura • Identificarea funcţiilor unor • Recunoaşterea nivelului organizaţiei/ servicii şi departamente din ierarhic. publicaţii de specialitate. igiena şi securitatea muncii • Surse de informare: pliante. • Precizarea propriei funcţii. massmedia. • Exemplifică tipurile de cadrul echipei. specifice domeniului de • Activităţi pregătire suplimentare: program • Răspunde solicitărilor pentru prelungit. sprijin în activităţi suplimentare. rutiniere sub supraveghere şi îndrumare. oră de începere. comunicare. de ordine interioară.instrucţiuni de utilizare a utilajelor din dotare • Abilităţi: executarea de operaţii simple. broşuri. ROI • Îndeplinirea sarcinii de lucru. sancţiuni. obligaţii. recompense din oră de terminare a ROI al locului de instruire programului de lucru. cadrul organizaţiei. disfuncţionalităţi la locul Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. alte disfuncţionalităţi ce pot • Semnalează apariţia unor operaţii solicitate apărea la locul de instruire situaţii neprevăzute • Situaţii neprevăzute: defecţiuni de utilaje sau echipamente. pauze.

sudare . Metode standardizate de asigurare a calitatii in activitatea proprie . filieră tehnologică. Structuri metalice realizate prin asamblari nedemontabile . se vor corela aceste teme cu continuturile modulelor studiate în timpul anului scolar.de muncă 4. Structuri metalice realizate prin asamblari demontabile . subansambluri. Continutul formarii: 1.pregatirea reperelor pentru asamblare . instrumente de măsurare.asamblari nedemontabile realizate prin nituire.simbolizarea asamblurilor utilizate in santier 2.Tipuri de structuri metalice .elementele componente ale structurilor metalice .operatii de asamblare nedemontabila a structurilor metalice 4. Documentatie tehnologica pentru executia structurilor metalice .simbolizarea laminatelor utilizate in realizarea structurilor metalice .desene de ansamblu . verificatoare Aparate de măsură şi control. produse şi materiale specifice domeniului pregătirii generale Lacatuserie mecanica structuri Scule şi dispozitive. normative specifice 7 - Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI .asigurarea organelor de asamblare necesare . Conţinutul formării: Se va întocmi o listă de teme în functie de locul de muncă si de problemele identificate.lor de risc la locul de munca 5.asamblarea propriu-zisa 5.scheme de asamblare . De asemenea. ghiduri.eliminarea factori. surse de energie Documentaţie tehnică Cataloage.respectarea cerintelor de calitate impuse prin normative pentru propriul loc de munca .domenii de utilizare a structurilor metalice . Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului: Pentru realizarea instruirii practice la acest modul sunt necesare următoarele resurse materiale minime: Colecţii de imagini pentru ilustrarea aferentă a unor procese tehnologice Panoplii şi seturi de piese. Temele alese reprezintă rezolvarea unor probleme practice prin desfăşurarea de lucrări de instruire practică din domeniul pregătirii generale Lacatuserie mecanica structuri.fise tehnologice 3.operatii de prelucrare a reperelor .

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate. în funcţie de dificultatea lucrării şi de importanţa ei. Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ .exerciţii aplicative şi practice de identificare şi grupare pe tipuri şi categorii a diverselor subansambluri indicate. Clasa a X-a 8 Ciclul inferior al învăţământului liceal. prin formare specializată se recomandă câteva exemple de activităţi de învăţare. îmbrăcăminte. Profesorii pot folosi informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor ( auditiv. . Orele se desfăşoară în ateliere şcoală. în măsura în care se poate acest lucru. Manifestarea unui comportament potrivit în contextul rezolvării unei probleme (de exemplu: abordarea problemei. vizual. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI . practic ) şi despre tipul de inteligenţă al acestora. . el poate folosi noi mijloace sau resurse didactice ţinînd cont de baza materială din şcoală.) Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător. Materiale promoţionale (prospecte şi fişe de prezentare). dacă problema propusă a fost rezolvată în întregime de echipă.exerciţii practice de execuţie a unor repere şi subansambluri . Numărul de ore alocat fiecărei lucrări rămâne la latitudinea cadrelor didactice care realizează instruirea practică. Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modului CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ .RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ. Sugestii metodologice: Conţinuturile programei modulului CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează şi de ritmul de lucru al colectivul instruit. acces la internet. .- Calculator. ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire. punctualitate etc. în scopul asigurării unei game variate de activităţi la lecţii. Elemente de identificare : coduri . limbaj. fiind un modul aplicativ.exerciţii de identificare a materialelor folosite efectiv la construcţia componentelor sau/şi subansamblurilor ori produselor electrotehnice existente în spaţiul de lucru ori puse la dispoziţie pentru studiu sau/şi diverse lucrări etc. pe nevoile şi disponibilităţile sale. indiferent de stilul de învăţare caracteristic. Selecţia metodelor didactice adecvate competenţelor care urmează a fi formate oferă o serie de avantaje. cum ar fi : centrarea procesului de învăţare pe elev. diferenţiată.exerciţii practice de montare a unor aparate conform unei fişe tehnologice date de maistrul instructor.RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ are o structură elastică. care să garanteze asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor. iar elevii sunt încurajaţi să joace roluri diferite în situaţiile cerute de echipă. maniere. simboluri Lista poate fi completată/adaptată cu resursele materale specifice domeniului de pregătire. . prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev. filieră tehnologică. dotate conform recomandărilor precizate anterior sau la agentul economic.exerciţii aplicative de comparare a proprietăţilor caracteristice şi a utilizărilor specifice pentru diverse tipuri şi categorii de materiale electrotehnice indicate etc. 6. Munca în echipă este o cerinţă.

se impune atât asigurarea coerenţei. toate metodele de evaluare încadrându-se în una sau mai multe din aceste categorii. Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument (fişa de observaţie). prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Ca instrumente de evaluare la acest modul se recomandă: . chiar dacă locul de desfăşurare a evaluării se poate modifica. precum şi sprijinul suplimentar de care elevul are nevoie. identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare. În cazul unei evaluări. individualizarea învăţării.Observarea sistematică . la care acesta poate răspunde fie verbal. 7. prezentările video. • Chestionarea înseamnă punerea de întrebări elevului. credibilitatea. multimedia şi electronice. precum şi a spiritului de echipă. O competenţă se evaluează o singură dată. asumarea responsabilităţii. etc. rigorii. negociere. Din acest motiv. lărgirea orizontului şi perspectivelor educaţionale. după ce activitatea acestuia s-a încheiat. luarea deciziilor. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. fie în scris. fidelitatea.Verificarea lucrării la finalul ei . compatibilitatea cu învăţarea eficientă şi flexibilitatea. sau pot să testeze capacitatea elevului de a lucra în alte contexte precizate. Metoda reprezintă şi un mijloc important de stabilire a dovezilor despre cunoştinţele de bază şi despre înţelegerea elevului.a. sprijin reciproc. iar elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în tabelele de corelare a competenţelor şi conţinuturilor. aplicabilitatea practică şi rentabilitatea. Întrebările pot să fie legate de activităţile descrise în conţinuturile unităţii ( pentru a verifica dacă elevul înţelege de ce au fost efectuate activităţile ). În context. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. lucrul în grup. Evaluarea implică observarea. • Observarea înseamnă urmărirea elevului în timp ce efectuează o activitate reală sau simulată. filieră tehnologică.Portofoliul . contribuie la învăţarea eficientă. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 9 . temele şi proiectele integrate. • Evaluarea produsului înseamnă verificarea vizuală a unui lucru realizat sau produs de elev.în scopul unei valorificări optime ale acestora.Studiul de caz . evaluarea produsului şi chestionarea. Planificarea evaluării competenţelor trebuie să evite suprapuneri cu perioadele de evaluare de la celelalte module. simularea.Fişă pentru lucrul în echipă (vezi model) Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt: validitatea. discuţiile de grup. caracterului realist şi motivant. diferenţierea sarcinilor şi a timpului alocat ş. competiţional şi creativităţii elevilor . este esenţială transmiterea unui feedback clar şi constructiv. Acesta trebuie să includă discuţii cu elevul în legătură cu motivele care au dus la insucces. Sugestii cu privire la evaluare: Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări.

.................................................................. echipamente. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 10 ............................................. Care este sarcina voastră comună? (ex..........................FIŞA PENTRU LUCRUL ÎN ECHIPĂ ..... (semnătura): ...... Unde vei lucra? Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal.................. instrumente şi sprijin va fi nevoie din partea celorlalţi? Ce anume vei face tu? Organizarea activităţii: Data: Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii? Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi: • s-au asigurat că au înţeles obiectivele • au stabilit ceea ce trebuie făcut • au sugerat modalităţi prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii • s-au asigurat că au înţeles cu claritate responsabilităţile care le revin şi modul de organizare a activităţii” Maistru instructor . Data: .... obiectivele pe care vi s-a spus că trebuie să le îndepliniţi) Cu cine vei lucra? Ce anume trebuie făcut? Cine va face acest lucru? De ce fel de materiale... filieră tehnologică..........................Model Numele elevului ......

Margineanu V. 2. Instalaţii şi echipamente. *** . Manual pentru clasa a XI –a şi a XII-a. republicată. 4. Editura Didactică şi Pedagogică. 1995. Cioc I. EDP. N. C. 1992 5. Economia si organizarea productiei . Petcu F. Bibliografia: 1. Editura Didactică şi Pedagogică. Tehnologia meseriei. Editura Economica Preuniversitaria. Editura Niculescu. Niculescu... licee industriale şi scoli profesionale. 1978 6. Bucureşti. ***Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.8. Bucureşti. filieră tehnologică. Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. Dragulanescu...manual ptr. Mareş F. . Stoian C. Lucrari practice de prelucrare a metalelor. Manual pentru cultura de specialitate. Zaharciuc V. Domeniul Electric. clasa a IX-a. Managementul calităţii . licee si scoli profesionale.manual pentru clasa a X-a. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 11 .Legea protecţiei mediului – 137/1995. Bucureşti.. 3. 319/2006. SAM. 2004 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful