You are on page 1of 141

เปดโปงขบวนการัฐปตตานี

โดย สอาด จันทรดี

บทพิเศษ นโยบายยึดครองประเทศไทย
บทที่ 1 แรงบันดาลใจโรงแยกแกสจะนะ
บทที่ 2 ไดเพื่อน....เลาความลับใหฟง
บทที่ 3 ปูมหลังปตตานี (นอกตํารา)
บทที่ 4 ปูมหลังปตตานี (ในตํารา) ภาค 1
บทที่ 5 ปูมหลังปตตานี (ในตํารา) ภาค 2
บทที่ 6 โจรปาเผยแพร อุดมการณรัฐปตตานี
บทที่ 7 สามจังหวัดชายแดนภาคใต
บทที่ 8 ตัวรายจากอาเจะห
บทที่ 9 ปตตานีเปนอิสลามตั้งแตเมื่อใด
บทที่ 10 โจรกอการรายกับอิสลาม
บทที่ 11 สถานที่ตั้งเมืองหลวงรัฐปตตานี
บทที่ 12 ธงชาติและเพลงชาติปตตานี
บทที่ 13 กลยุทธของโจรพูโล
บทที่ 14 ยอนอดีต คลําหาปม
บทที่ 15 คลําหาความผิดพลาดของรัฐบาล
บทที่ 16 โจรปตตานีสรางหนังสือปลุกระดม ถ ลมรัฐบาล
บทที่ 17 โจรกอการราย-โจรจับตัวเรียกคาไถ สถานการณกอการราย ทหารหาญตายเกลื่อนบังเกอร จุด
ยั่วการโจมตี ระเบิดวัด
บทที่ 18 หนึ่งชวง...โฉมหนาโจรหายไป
บทที่ 19 โจรปตตานีรุกทางการเมืองหนัก
บทที่ 20 จากกรือเซะ ถึง ตากใบ
บทที่ 21 แฉวิธีโจรจะยึดเมือง
บทที่ 22 โฉมหนาผูบงการซอนอยูในองคการศาสนา
บทที่ 23 อุมฆาทนาย...สมชาย นีละไพจิตร
บทที่ 24 ขอเสนอความคิดเห็น แนวทางแกปญหา

นโยบายยึดครองประเทศไทย
(ปูเนาะออกันซีแย ปูเนาะไทยแลนด )

กลยุทธ อัลกอฮ ฮู ฮัค บั๊ค ลาอีลลา ฮะ อีลลัลลอย (ไมมีพระเจาอื่นใด มีอัลเลาะฮองคเดียว)
การฆาคนเพื่ออิสลามไมผิด
เราทําเพื่ออัลลอยดังตอไปนี้
1. การทํา มีเดาะ มาอะ (การขอโทษ) ของพวกมันไมตองไปสนใจ เพราะมันทําเหมือนพวกมากันซูซู (เด็กกินนม) ดูแลวโจก สรุป
ความเห็นของมุสลิมเราคือ เดาะเซาะ มีเดาะมาอะ (ไมตองมาขอโทษ) ยิ่งทําอยางนี้มากเทาไร พวกเราตอง บูวะ วีซียะ (เก็บมันใหเรียบ)
พื้นที่ใด ที่มันไมยอมให ดาวะจากจังหวัดอาเจะ ประเทศอินโดนีเซียเขาไปปกปองอยูดวย ก็เตรียมจัดการเมื่อมันออกมาจากพื้นที่
เหมือนเก็บพวกอําเภอเบตง จังหวัดยะลา เก็บมันทั้งรถตูเลยงายดี แตตองสงสัญญาณใหมุสลิมเรารูตัว ถาเปนมุสลิมนอกกรอบก็เก็บไป
พรอมกันเลย
2. การเสนอใหปลดยายซะคาดู (ตํารวจ) และพวกกาเฟรซียัม (ขาราชการ) ทหาร ใหมันยายที่ทํางานใหม มันจะไมชํานาญพื้นที่ จะทํา
ใหเราฆามันไดเพิ่มขึ้น อีกประการหนึ่ง เปนธรรมชาติของไทยพุทธ มันไมรักกัน ชอบแยงชิงอํานาจ อิจฉาริษยากันเองอยูแลว ถาเรารีบ
แตงตั้งทหาร ตํารวจ ขาราชการอื่นขึ้นมาใหม จะไดหลอกใชพวกมัน เพราะมันไดตําแหนงใหมๆ จะเหิมเกริม เราก็หลอกวาจะให
ตําแหนงมัน เพราะพวกมันบาอํานาจเห็นกันอยูแลว สวนคนที่ถูกปลดไปก็จะนอยใจ ก็จะเกิดการตอตาน จะทําใหมันไมมีสติ จะทะเลาะ
กัน แตกแยกกันเอง
3. บอกคนของเราและคนไทยพุทธที่เราซื้อไวแลวใหชวยกันเสนอคุณสมบัติของผูที่จะเปน ส.ส. โดยใหกําหนดคุณสมบัติใหต่ํากวา
ปริญญาตรี พยายามตอรองใหใชวุฒิ ม.3 หรือ ม.6 ก็ได เพราะวุฒินี้สามารถซื้อไดจากกระทรวงศึกษาธิการ เพียงหัวละ 5 พันบาท
การณนี้คิดเผื่อไวใหคนมุสลิมในพื้นที่ และมุสลิมที่มาจากนอกประเทศมาอยูในไทย 4 ป 5 ป พอพูดภาษาไทยได เมื่อซื้อวุฒิแลว ก็ลง
เลือกตั้งไดและตองไดแนนอนเพราะมีเงินซื้อเสียงมากพอ ฉะนั้นที่นั่งในสภาจะตกเปนของมุสลิมเรามากที่สุดโดยขั้นแรก เราตองพูด
กรอกหูไทยพุทธวา เพื่อชวยคนจนตางจังหวัดใหไดลงเลือกตั้ง ใหดูวาทําเพื่อคนไทยไมใชทําเพื่อมุสลิมเรา
4. เรื่องปดกั้น โคนลมศาสนาพุทธ ตองทําตอเนื่อง ใหจางคนพุทธและอาจารยมหาวิทยาลัยและซื้อตัวผูมีอํานาจทางการเมืองใหชวย
เชียรอิสลาม ปดกั้นพุทธศาสนา ไมใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ อยาลืม ขณะนี้อํานาจอยูในมือมุสลิมเรา ตองรีบทําโดยจายเงิน
ซื้อคนพุทธ ทหาร ตํารวจ ขาราชการ นักหนังสือพิมพ เลือกผูมีฝปากดี ๆ ใหพดู เปนเสียงเดียวกันวา ไมเอาศาสนาพุทธ ไมตองบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ เพราะจะสรางความแตกแยก เราตองใชความขี้เกรงใจของคนพุทธใหเปนประโยชนกับเรา
5. กรอกหูคนมุสลิมทุกคนที่นับถือศาสนาอิสลามและพูดภาษายาวีวา เวลาพูดภาษาไทยตองพูดใหเปนเสียงเดียวกันวา รัฐบาลไทยมา
ถูกทางแลว ใหสมานฉันทกันตอไป อดทนตอไป ทั้งนี้ เพื่อดึงเวลาใหเราฆาคนพุทธและมุสลิมนอกกรอบใหสิ้นเสี้ยน ขณะเดียวกัน
เราก็ไปแทรกซึมทุกหมูบาน ทุกตําบล ทุกอําเภอใน 6 จังหวัดภาคใตของไทย และจังหวัดที่มีสถานที่ทองเที่ยวทุกจังหวัด เพื่อมุสลิมเรา
จะไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรและเศรษฐกิจอีกดวย
6. ใหแกนนําบอกกันเหลานักรบมุสลิม เราแตงกายเลียนแบบทหาร ตํารวจ แลวไปกอการโจมตีกับพวกไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่
บาน เพื่อสรางความเขาใจผิด เราก็โยนความผิดใหทหาร ตํารวจ จากนั้นใหแกนนํามุสลิมลงไปในหมูบาน จัดกลุมสตรี เด็ก ออก
ประทวง ดาตํารวจ ทหาร ในการประทวงทุกครั้ง ตองเขียนขอความลงในแผนกระดาษแข็ง หรือเขียนลงบนผาขาว แลวถายลง CD
หรือโทรศัพทมือถือและสงไปทั่วโลกวา มุสลิมโดนรังแก
7. ทุกครั้งที่คนมุสลิมโดนจับ ไมวาเขาผูนั้นจะผิดหรือไม ใหรวมกันออกมาประทวง โดยใหผูหญิงและเด็กออกมาประทวงใหปลอย
ตัวผูถูกจับ ถาไมปลอยก็ใหกอวินาศกรรม เผาสถานที่ราชการใหเสียหาย

8. การสงคนอาหรับมาชวยเราทําพาสปอรตปลอม เพื่อใหกลุมตาลีบันไดเขามาหลบซอนตัวในประเทศไทย เลือกดูจังหวัดที่สงบ เชน
สตูล เชียงราย อยุธยา สระบุรี นครสวรรคนั่นแหละ เพราะพวกคนไทยมันโง มันไมรูหรอกวาเปนมุสลิมในพื้นที่หรือมุสลิมที่มาจาก
อัฟกานิสถาน อาหรับฯลฯ พวกคนไทยมันฟงภาษายาวียังไมไดเลย นับประสาอะไรจะไปฟงภาษาอื่น พวกมุสลิมที่มาจากนอก จะชวย
วางแผนดานการกอวินาศกรรมและโคนประเท ศไทยดวย
9. เรงประสานไปยังแกนนําควนโดนที่จังหวัดสตูล ใหหาคนกลุมหนึ่งไปประสานเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนดานความรวมมือ
ระหวางอาหรับกับสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ เราจะตองอาศัยสถาบันราชภัฏเปนที่ฝกครูของพวกเรา ในทางกลับกัน เราก็ลางสมองพวก
อาจารยราชภัฏใหเห็น ฝายเดียวกับมุสลิมเรา ใหซื้อตัวอธิการบดี แลวเราจะไดทุกอยาง คิดดูวาถาทุกราชภัฏในประเทศไทยมีคนมุสลิมได
เขาเรียนมากและดําเนินตามแผนที่วางไว ประเทศไทยก็จะตกอยูในมือเรางายดาย มหาเดย สัง่ วา ใหเลือกไปติดตอสถาบันราชภัฏใน
วันหยุดราชการ เพื่อพบอธิการบดี คนเดียว มุสลิมเราได ลงพื้นที่วางคนไวดวย ตอนนี้ที่ราชภัฏ อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีไดผลดี
อธิการบดีตกหลุมเราแลวในโครงการธุรกิจการศึกษากับสถาบันในรัฐซาบา ประเทศมาเลเซีย
10. มหาเดย (มหาเดย โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ) ชมเชยกลุมนักรบฟาตอนีวาทํา งานไดผลดีมาก จะไดเปนใหญทุกคน ให
เลือกแกนนําที่เขมแข็งไปฝกอาวุธ ใหคนมุสลิมเขมรชวยเขามาจัดการกับคนพุทธที่จันทบุรีและตราด เราตองการพื้นที่ 2 จังหวัดนี้เอาไว
กอการในเขมร เมื่อเรายึดไทยไดแลว เราจะยึดเขมร เราทําใหเหมือนทาง 3 จังหวัดใตของไทย คือเอาพวกมุสลิมจากอาเจะห ประเทศ
อินโดนีเซียและมุสลิมมาเลเซียมากอการรายในไทย เอามุสลิมเขมร,พมาเขามาชวยกอการรายในไทย เมื่อไดประเทศไทยแลว เราก็เอา
มุสลิมไทยที่เราฝกไวไปรวมกับมุสลิมจากอาเจะห , มุสลิมเขมร เขาไปกอการรายในพมา เราก็ไดพมา
11. มหาเดย ใหเลือกจังหวัดราชบุรีเปนที่บัญชาการของเหลานักรบ เพราะขณะนี้ทาง 3 จังหวัดใต อยูในมือเราแลว แยงใหพวกแกน
นําฟาตอนีลงมาแทรกซึมและแตงงานกับคนไทยราชบุรี เพื่อดึงคนมาเปนพวกมุสลิมในจังหวัดราชบุรี เราจะไมใหมีเหตุการณราย แตเรา
จะไปกอการในจังหวัดนครปฐมและจังห วัดใกลเคียงรวมทั้งในกรุงเทพฯ ขอสําทับวาอยากอการรายในจังหวัดราชบุรีเด็ดขาด เพราะใช
เปนที่ซองสุมขุมกําลังและจะเอาเยาวชนมุสลิมมาลงที่ราชภัฏจอมบึง เหมือนกับที่เราไมกอการรายในจังหวัดสตูล เพราะเราจะไดมีที่
พบปะวางแผนกันในอําเภอควนโดนจังหวัดสตูล มหาเดยจะมาพบพวกเราที่ จ.สตูล และพบกับเยาวชนกลุมหนึ่งที่เรียนดี จะใหรางวัล
ดวยมือมหาเดยเอง ไมมีใครรูหรอกวา ชายแดนประเทศมาเลเซียที่ติดกับจังหวัดสตูลนั้น เราขนวัสดุและอาวุธกันมานาน ตั้งแตทานอารีย
เปนผูวาฯ
12. ใหแกนนําที่มีสมองโต ไปบอกพวกมุสลิมกรุงเทพฯทั้งผู หญิงและผูชาย ใหไปตีสนิทกับพวกหัวคะแนน ทั้งที่เปน สก. สข. ถามี
โอกาสก็แตงงานเอามาเปนพวกเสียเลย เพื่อการเลือกตั้งในครั้งตอไปมุสลิมกรุงเทพฯ จะไดรับเลือก สวนในตางจังหวัดเลือกเอาจังหวัดที่
มีเศรษฐกิจดี เปนแหลงทองเที่ยวกอน ใหมุสลิมแตงงานกับพวก อบต. หรืออดีตผูเคยเปน ส.ส. ใหเลือกดูหนุม ๆ อนาคตดีเหมือนที่เรา
ไดอภิรักษมาเปนพวก
13. การวางกําลังมุสลิมไวชายแดนไทย โดยกองบัญชาการในเขตภาคกลางของเราจะอยูที่จังหวัดราชบุรี เราจะวางคนมุสลิมเราไว 16
จุด เพราะราชบุรีเปนจังหวัดเล็ก แตเราจะเอาคนมุสลิมเราไปวางไวที่แหลงทองเที่ยวทั้งหมด 40 จุด เชน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อ
แพรเขาไปในพมาดวย โชคดีที่พระอุตมะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของกระเหรี่ยงพุทธ มอญพุทธ เสียชีวิตแลว เอาคนของเราเขาแตงงานกับพวก
นี้ แลวยายกระจายไปที่อื่นดวย กลืนมาเปนมุสลิมใหหมด บริเวณไทรโยคใหเอาไปวาง 3 ครอบครัว อ.ทองผาภูมิ 3 ครอบครัว อ.ศรี
สวัสดิ์ 5 ครอบครัว อ.สวนผึ้ง 5 ครอบครัว อ.บานคา 3 ครอบครัว อ.หนองปรือ 5 ครอบครัว อ.บอพลอย 5 ครอบครัว อ.พนมทวน 5
ครอบครัว อ.ทามวง 3 ครอบครัว อ.ทามะกา 3 ครอบครัว จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครา ม วางไว 42 จุด ตามชายฝงทะเล
รายละเอียดดูตามแผนที่ประกอบ จังหวัดชลบุรี เนนแหลงทองเที่ยวดวย โดยเฉพาะศรีราชา หาดจอมเทียน บางละมุง แมแตที่เกาะสีชัง
เกาะยายเทา เกาะคางคาว เกาะขามเล็ก เกาะขามใหญ ฯลฯ คนมุสลิมที่จะเอาไปวางไวชายฝงทะเล ใหเลือกผูที่ชํา นาญการประมงจาก อ.
ปานาเระ อ.มายอ จ.ปตตานี อ.เมือง จ.นราธิวาส และพวกเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี เพื่อเขาเหลานี้จะไดออกทะเล หาปลาดวย คุม
พื้นที่ดวย จังหวัดจันทบุรี ใหวางไว 34 จุด และจังหวัดตราด 31 จุด จุดใหญที่จะประสานคือ
ที่ อ.แกงหางแมว เปนที่รูกัน
มุสลิมเราซื้อที่ดินไวนานแลว นอกนั้นวางมุสลิมใหอยูรอยตอตะเข็บชายแดนเพื่อฝกอาวุธในเขตเขมร
แกนนํามุสลิมในอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ใหชวยจัดมุสลิมไปวางไวที่ จ.นครนายก
จ.ปราจีนบุรี ใหวางไว 25 จุดพอ
เพราะไมใช ตะเข็บชายแดน แตใหทําธุรกิจทองเที่ยวดวย จ.สระแกว ใหวางไว อ.โรงเกลือ เพื่อทําการคาและแพรไปในเขมรไดงาย ทั่ว
จังหวัดสระแกว วางไว 28 จุด อ.กบินทรบุรี วางไว 25 จุด สงคนทํางานในโรงงาน ๆ ละ 2-3 คน อยาใหมาก คนพุทธจะไหวตัว
เขตนครราชสีมาวางไว 32 จุด

ในภาคอีสานทั้งหมด เนนจังหวัดทองเที่ยวและรอยตอตะเข็บชายแดน เพื่อซื้อคนเขมร
การรายใน 4 จังหวัดภาคใตของไทย

มาฝกและคนเขมรใหลงใต ชวยกอ

ภาคเหนือ แหลงใหญอยูที่เชียงราย 7 พันกวาคน ใหถอนผูที่สมรสใหม ไมมีบุตร เอาไปวางไวอําเภอดอยปุย จ.เชียงใหม 5
จุด ทํารานขายโรตี 1 ราน รานขายกาแฟ 1 ราน ขายเสื้อผา 2 ราน ขายของที่ระลึก 1 ราน เปนที่นายินดีที่รานนี้ไดแตงกับผูหญิง
ชาวมงพื้นที่ และหญิงมงผูนี้กําลังตั้งครรภแลว นอกจากนี้ไดติดตอผูหญิงม งอื่น ๆ ใหกับมุสลิมเราดวย เปนการเพิ่มมุสลิมดีจัง ใหมุสลิม
เราไปกอเหตุฆามงพื้นที่ ใหออกไปหาเรื่องครอบครองรานคาของคนมงใหหมด คนไทยพุทธมันไมรูหรอกวาดอยปุยใกลพระตําหนักภู
พิงคฯ ไมถึง 3 กิโลเมตร หรือเพราะพวกมันไมคิดวาเราจะลวงคอ งูจงอาง ฐานกําลังฐานเสียงของเราสวนใหญอยูใกลพระราชฐาน
ทั้งนั้น รอเวลาอีกนิด เมื่อเลือกตั้งอีก 2 ครั้ง มุสลิมเราจะไดที่นั่งมากกวาไทยพุทธที่เคยไดแนนอน
14. เรื่องเงินสําหรับคนมุสลิมที่ยายไปตั้งถิ่นฐานใหมในจังหวัดตาง ๆ มหาเดยบอกวา ทานมอบเงินใหทานวันนอรมาแลว ใหจายให
รายละ 3 แสน รวม 76 จังหวัด ถัวเฉลี่ยจังหวัด 30 ครอบครัว รวมเปน 2,280 ครอบครัว รวม 684 ลาน แตทานวันนอรไดรับ
700 ลาน ไมเปนไรสวนที่เหลือเก็บไวกอน เพราะเราจะเอามุสลิมไปวางไวเพื่อทําการคาที่เชียงแสนเพิ่มอีก เพราะมีรานปาเดะรานเดียว
คนมาทองเที่ยวมากมาย ตองทํารายไดทั้งหมดอยูในมือมุสลิมเราเทานั้น
15. ในการประชุมที่เกาะลังกาวี ดร.วันกาเดร เขารวมสังเกตการณดวย ทานพูดวาคนไทย มันโงจัง เราพูดอะไรมันเชื่อหมด ใหมัน
compromise (สมานฉันท ) มันก็ทําลูกเดียว ไมกลาแมแตจะแตะโจรมุสลิ ม ถูกจับตัวได ใหดูวาไทยมันโงขนาดไหน ดูมันปลอย
พวกที่จับไดเหมือนปลอยเสือเขาปาไมมีผิด นี่ถาเปนประเทศมาเลเซียเราคงฆาทิ้งทัง้ หมด อยางดีก็จําคุกตลอดชีวิตฐานปรานี ทานยัง
บอกเลยวา ทานวันนอรประสานงานในประเทศไทยดีมากตั้งแตป พ.ศ.2510 เปนตนมา ประสานดึงนักศึกษามุสลิมทั้งประเทศมา
ประชุมกันที่จังหวัดสตูล ใหมารับเอาความรูและโดนลางสมองใหเกลียดประเทศไทย ตอไปใหนักศึกษาไปประสานพอแม ญาติพี่นอง
ใหเดินทางมารูจักแกนนํา จากสตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส และแกนนําประเทศมาเลเซีย ดูแลวคนไทยมันโงมาก ทาน ดร.วันกาเดรและ
มหาเดย (ดูสถิติ 2529-2530 จากรายชื่อนักศึกษามุสลิมในประเทศไทยที่ทานวันนอรหลอกลวงมาลางสมองเพิม่ มากขึ้นระหวางที่
นายอารีย วงศอารยะ คุมกระทรวงมหาดไทย) ทานชมวาเกงมาก ที่ทาน วันนอรขอทุนจากรัฐบาลไทยไดสงเด็กมุสลิมเราจบดอกเตอร
จากอเมริกาหลายคน ตอนนี้อยูในมหาวิทยาลัยดัง ๆ ของไทย เปนกําลังสําคัญชวยเราวางแผนแบงแยกดินแดน เชน อาจารยใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรใน ม.บางมด และม.อื่น ๆ ที่มากที่สุดที่ ม.สงขลานครินทรโชคเขาขางมุสลิมดีจัง
16. ดร.วันกาเดรและมหาเดย ขอใหแกนนําสมองโตไปเรงใหทานสุรินทรพิ ศสุวรรณ เรงซื้อที่ดินชายทะเลเพิ่มมากขึ้น ที่ดินที่ซื้อไวที่
อ.ทาศาลา ทาแซะและอื่น ๆ รวมทั้งที่จะแนะ ใหรีบกั้นรั้วไวกอน เพราะเมื่อลงมือทําโรงงานอาหารสัตวและอาหารฮาราลจะไดรวดเร็ว
ทาน ดร.วันกาเดรบอกวา ให ดร.สุรินทร นําเงินสวนที่เหลือจากซื้อที่ดิ นไปสรางธนาคารอิสลาม (สาขา) เพิ่ม และเงินอีก 500 ลาน
ทานใหแจกแกนนํามุสลิมในกรุงเทพฯ พวกเขายังไมไดรับ เพราะกลุมพิราบขาวไปสืบถามมุสลิมทุมครุ หนองจอก มีนบุรี คลองตัน
อิสรภาพ รวมทั้งกลุมมุสลิมที่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค และมุสลิมเชียงราย 7,200 คน ยังไมได รับเงินเพื่อสรางสุเหรา ทานสุรินทร
พิศสุวรรณ เดินทางไปเชียงรายจริง มุสลิมเชียงรายบอกวา ทานเดินทางไปกอนที่มกุฎราชกุมารประเทศไทยจะขับเครื่องบินไปเชียงราย
2 วัน ทานไปสั่งการแบบเร็ว ๆ คราว ๆ และงานก็ทําไมสําเร็จ ขอใหรูวา มหาเดยรูทุกอยาง กอนทานสุ รินทรฯ จะขึ้นเครื่องบินกลับ
กรุงเทพฯ ยังแวะไปเที่ยวที่อูบคําใชไหม อูบคําเปนที่แสดงวัตถุโบราณของคนไทยพุทธภาคเหนือ ทานไปจริงไหม มหาเดยยังบอกวา
หางกันเพียงอาทิตยเดียว ทานวันมูฮัมหมัด นอรมะทา ไดไปพบกับมุสลิมที่ อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม และใหเงินไว 100 ลานแรก
เพื่อสรางสุเหราใหทั่วเชียงใหมและ จ.ลําพูน แตทานวันนอรก็ไมใหครบ และเงินที่ใหจางคนพุทธโคนลมรัฐบาลกอนก็ยังใหเขาไมหมด
ระวังเรื่องจะแดงขึ้นมา คนของทานวันนอรก็ไปหลอกลวงขอเด็กหางดงลงไปปตตานี ไมสําเร็จเชนกัน ขอใหเปลี่ยนตัวแกนนําโดยดวน
อยาทําใหไกไทยตื่น เพราะการณขางหนายังตองทําตอไป
17. ควรเพิ่มเงินในการซื้อฐานเสียงในภาคเหนือใหหมด คนภาคเหนือจะกลัวซะดาคู (ตํารวจ) จึงตองซื้อตํารวจในภาคเหนือ อยาลืมไป
ยุแหยผูมีฐานะทางการเงินและ owner (เจาของกิจการ) ใหญ ๆ ใหเกลียดชังคนพุทธดวยกั น และใหโคนลมรัฐบาลคนพุทธทุก
ครั้ง เชน พูดใหเจาของ Outlet จ.เชียงใหม ซึ่งมี 4 สาขา เอาหนุมมุสลิมเขาไปขอแตงงานกับลูกสาว Outlet โดยดวนแลวดึงมา
เปนพวก เพราะเจาของ Outlet ฝปากดีมาก คนเชื่อถือ สวนใหญใน จ.ภูเก็ตและจังหวัดใหญ ๆ และตองพูดใหเจาของโรมแรม
เจาของกิจการไขมุก เจาของกิจการภูเก็ตแฟนตาซี และกิจการกอสรางบานจัดสรรอื่น ๆ ใหเกลียดชังตํารวจ ทหาร เชน ขณะนี้ ทหารไทย
ยึดอํานาจ และวางทหารเขามาสืบทอดอํานาจในทุกกิจการ เชน เขามาเปนบอรดในกิจการทาอากาศยาน เปนบอรดในการไฟฟา การ
ประปา องคการโทรศัพท บอรดในการสื่อสารโทรคมนาคม และอื่น ๆ ตองกําจัดทหารออกไป ยุใหมันทะเลาะกัน แตตอนนี้อยาเพิ่งพูด

อะไร เพราะทหารมุสลิมของเราเปนใหญ ไมเชนนั้นเราจะไมรูอะไรในกองทัพไทย แตถาเมื่อใดที่มุสลิมเราไมไดเปนใหญ ก็ยุแหยใหมัน
ทะเลาะกัน
18. มหาเดย สั่งใหแกนนําสมองโต (พวกฉลาดมาก) ไปพบทหารมุสลิมที่ใหญที่สุดของไทย ใหสรางความหวัง และหลอกใชอัศวิน
ของไทย ทั้งตํารวจ ทหาร เปนกระบอกเสียงให แตเมื่อเวลาเสนอชื่อจริง ๆ ใหเปนแมทัพทหารหรือเปนอธิบดีตาง ๆ ในเดือนตุลาคม
2550 ก็ใหเสนอชื่ออัศวินผูอื่นที่มีอายุ นอยและถาเปนมุสลิมก็ดีหรือที่ใกลชิด King Queen เปนผูรับตําแหนงใหญสืบทอด (และ
ใหโทษวา King หรือ Queen เปนผูเลือก) เพื่อหวังการณขางหนา เราจะไดพึ่งในการไดขาว และการดักโจมตีกอการรายในจังหวัด
อื่นๆของเรา ขณะนี้ไดขาววามีอัศวิน 3-4 คน กําลังบาอํา นาจมาก และเตนตามลมปากของมุสลิมผูเปนใหญของเรา ขอใหผูประชุมทุก
คนเก็บความลับ คอยดูคนไทยบาอํานาจตีกัน
19. เรื่อง Public Health Center (สถานีอนามัย ) ใน 3 จังหวัดภาคใต เมื่อเผาแลว เรียกรองใหไทยมันสรางใหม ใหมันเสีย
เงินมาก ๆ เราจะไดสถานีใหม ๆ และใหเลี้ยงเด็กมุสลิมเปนอยางดี ดูเรื่องอาหารการกิน ของคาวหวาน นม ตองมีใหพรอม จากการสง
สายลับไปดูเปรียบเทียบแลว เด็กมุสลิมเรากินอยูดีกวาเด็กไทยพุทธมาก เด็กไทยพุทธกินขาวราดแกงจืดอยางเดียวไมมีขนม เรื่อง
โรงเรียนก็เชนกัน เมื่อเผาไปแลว เรียกรองใหมันสรางใหมใหได ใหบอกวาเพื่อเอาใจมุสลิมพื้นที่
20. ขอใหผูมีอํานาจของพวกมุสลิมเราสงสัญญาใหกลุมแกนนําที่ไทยมันเรียกวา โจรกอการราย ไดรูวา ทหารไทยมันมีจุดออนอยางไร
บาง เชน ไมมีเสื้อเกราะ ไมมีความชํานาญภาคสนามรบ จํานวนคนนอย และไมมีการวางแผนการสู รบ โดยเฉพาะเมื่อเด็กมุสลิมเราถูก
เกณฑทหารไป ก็ขอใหมีการบรรยายพิเศษเรื่องยุทธศาสตรการสูรบของไทยมัน และหรือใหผูมีอํานาจของเราซื้อทหารคนพุทธ ใหมัน
เลาวิธีการสูรบของมัน เรารูวิธีของมันมากแลวก็จริง แตมันอาจหลุดอะไรใหม ๆ ก็ได และการใหขาวทําลายขวัญของมัน เชน มีทหารใน
พื้นที่ขอยาย 6,000 นาย มีครู ขาราชการอื่น ๆ ขอยายหมื่นคน และผูสื่อขาวที่เราซื้อตัวไวนั่นแหละใหเปนผูถามนําใหประชาชน
มุสลิมเราเปนผูตอบ ดีตอกลุมนักรบเรา แตผลเสียตอนักรบไทย
ตองพยายามผลักดันใหมุสลิมเรา โดยเฉพาะอารีย วงศอารยะ ไดลงพื้นที่แลวพูดใหสับสน ไมใหทหารฟงแมทัพของไทยมัน
เพราะตอนนี้มันเริ่มรูทางเรา ขอใหแกนนําใหญสุดของกลุมสมองโตลงประกบตัวแมทัพภาค 4 คนนี้ดวย พยายามพูดใหมันไขวเขวอีก
คน และใหคนของเรา ไปบอกขาวเท็จกับมัน เพื่อดึงความสนใจกอนที่มั นจะรูที่ซอนอาวุธของเรา สุดทาย มหาเดย ตรีมอกาเซะ
(ขอบคุณ) มาใหกับมุสลิมที่ดีทุกคน พรอมย้ําคําวา อาเมะ วีซียะ ซะลาลู (เก็บมันใหเรียบ)
21. เรงใหฝา ยหญิงมุสลิมที่แตงกายชุดสีดําใหหมดทุกคน ผูชายสวมหมวกทุกคน ไมใหซอเกะหลุดจากหัว แมแตเวลาละหมาด ผูหญิง
สวมผาตาละโกง ผาฮิญาบสําหรับโพกหัวก็ใหเปนสีดํา เพราะสีดําเปนสัญลักษณของศาสนาอิสลามนิยายซีอะของเรา ใหเขากับความดุ
ราย ใหพิราบขาวไปแจงผูนับถือนิกายสุหนี่ใหทั่วดวยวา มหาเดย สั่งมา ใครไมปฏิบัติ ใหประสานไปที่ลูกเขยสกุลหิมะทองคํา เขารับ
เรื่องการแตงกายที่เปนเอกภาพอยู และเราตองการใหประเทศไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม เปลี่ยนเปนนิกายชีอะทุกคน ใหเหมือนกับ
มุสลิมในประเทศอินโดนีเซีย บรูไนและมาเลเซีย เพราะเราตองเอาใจผูใหเงินนิกายซีอะ และตอนนี้ มหาเดยเองก็เปลี่ยนเปนชีอะแลว
22. มหาเดย ขอใหแกนนํา ชวยกันคิดในการสรางปญหาตาง ๆ ใหเกิดกับทุกภูมิภาคของไทย เพราะการเสริมกําลังจากจังหวัดอาเจะ
ประเทศอินโดนีเซีย จะหาชองทางมาสมทบกับกลุมอาเจะเดิมในไทย ซึ่งถูกฆาตายไปบางนั้นยากขึ้น เพื่อใหการกอการรายตอเนื่อง
จําเปนตองเคลื่อนกําลังจากอาเจะเขามา แตทหารไทยตรึงกําลังหนาแนน ทําใหเคลื่อนเขามาไมได จะมาทางเรือจากเกาะลังกาวี มาเลเซีย
เขาจังหวัดสตูลก็ไมได เพราะทหารเรือและตํารวจจับตา ฉะนั้นขอใหเปดฉากอะไรก็ไดในจังหวัดอื่น ๆ หรือใน 3,4 จังหวัดของไทย
เพื่อดึงความสนใจไปที่อื่น และอีกประการหนึ่ง ใหสรางความเสียหายใหประเทศไทยใหมากที่สุด ใหมันใชจายเงินในเรื่องที่ไมสมควร
จาย จะทําใหเงินที่มันจะใหคาเบี้ยเลี้ยงทหาร คาซื้ออาวุธปน ลูกปนไมมีเงินซื้อ ตองทําใหไทยมันเลือดไหลหมดตัว ขอย้ําวา ถาไมมี
อะไร ก็ใหเผาปาก็ยังดี หรือทําใหน้ําเกิด pollution (เปนพิษ) ทางน้าํ ทางอากาศ บอกมุสลิม ผูเ ปนใหญของเรา อยาเพิ่งจายเงิน
พิเศษคาตําแหนงใหครู เพราะเราจะยุยงใหพวกครูประทวง ถามุสลิมผูเปนใหญของเราไมไดเปนใหญตอไป ทุกอยางตองดึงเกมสไว
กอน
23. บริษัทเชฟรอนของเรา ไดสํารวจปโตรเลียมในอาวไทยและอาวพม า ยังมีทรัพยากรน้ํามันและกาซธรรมชาติมากมาย รวมทั้งแรอีก
หลายชนิด ถามุสลิมเราได 3 จังหวัดใต คือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส ยังไมพอ เราคนเอาคนมุสลิมเราไปวางไวในระนอง พังงา กระบี่
พัทลุง ตรังและสงขลา เพิ่มใหมากขึ้น แตเดิม มหาเดย บอกวาเอา 3 จังหวัด แตตอนนี้เปลี่ยนใหมแลววา เอาดามขวานประเทศไทยทุก
จังหวัดกอน และจะคืบคลานใหคนไทยเปนมุสลิมทั้งประเทศ

24. แกนนําดานการวางแผนเชิงกลยุทธทุก ๆ ดานของมุสลิมเราไดผลดีเยี่ยมทุก ๆ กลยุทธ และขอเนนย้ําวา กลยุทธใดที่มุสลิมเราจะ
เพลี่ยงพล้ํา ก็ให joint venture (เขารวมเปนมิตร) ทําเปนไมรูไมชี้ไป อยาใหคนไทยพุทธรูตัว แตในทํานองเดียวกัน ก็บรรจุสิ่งที่
มุสลิมเราตองการลงในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยใหเต็มที่ใหมากที่สุด เราไดเปรียบไวกอนหลาย ๆ ดาน สมองของคนไทยพุทธ
เทียบเทากับสมองลือมูและกูบา (วัว ควาย) เทานั้น จะสูสมองนักวางแผนของมุสลิมเรา 300 กวาคนไดอยางไร เมื่อรวมสมองของ ดร.
มหาเดยและ ดร.วันกาเดร เขาไปดวยแลว การเขาครอบครองไทยงายนิดเดียว เหมือนกระพริบตา
25. การเพิ่มคนมุสลิมใหเร็วและจํานวนมาก ตองใหมุสลิมแตงกับพมา เขมร ลาวที่เขามาในประเทศไทย เปนโอกาสดี ของมุสลิมเราที่มี
พวกนี้มากมายเขามาทํางานในประเทศไทย ใหมุสลิมชาย 1 คนแตงกับพวกนี้ ภายในปเดียวชายมุสลิม 1 คน จะมีลูกไดถึง 4 คน รวม
แมอีกหนึ่งเปน 5 คน ใน 1 ป มุสลิม 1 ลานคนจะเพิ่มพลเมืองได 5 ลานคน ภายใน 10 ป จะเพิ่มเปน 50 ลานคน หลังจากนั้น เรงให
เด็กอายุครบ 12 ป แตงงาน เพิ่มเปน 60 ลานคน ภายใน 12 ปเทานั้น เราจะเพิ่มมุสลิมไดมากกวาไทยพุทธอีกเทาตัว เรื่องนี้เก็บเปน
ความลับอยาใหรั่วไหล ไมตองจดบันทึกก็ไดใหรูกันในหมูมุสลิมเทานั้น
26. อาวุธปนที่ไดจากอําเภอเจาะไอรอง ทางเราไดกระจายกับครบ 4 จังหวัด แตที่ใหจังหวัดสงขลานอยเพียง 30 กระบอก เพราะมหา
เดยบอกวา ทางปตตานี 90 กระบอก นราธิวาส 90 กระบอก และยะลา 90 กระบอก มีความจําเปนตองใช และถาทางสงขลาตองการ
อะไร ทั้ง 3 จังหวัดจะรวมดวยทันที เร็ว ๆ นี้แหละคงถึงเวลาที่มุสลิมใน จ.สงขลา จะไดแสดงใหเห็นวา พื้นที่ของเราก็มีความเขมแข็ง
ใหเรงสรางคนเพิ่มใหมาก ๆ ขอใหสงขลาใจเย็น ๆ อาวุธจะเขาทาง จ.สตูล รวมที่สะสมไวที่ อ.ควนโดน จะสงมาใหพรอม ๆ กับสงไป
จอมบึง จ.ราชบุรี
27. มหาเดย ขอแสดงความชื่นชมแกนนํามุสลิมในจังหวัดสงขลาที่เรงสรางสุเหราไ ดถึง 145 สุเหรา ภายในเวลาอันรวดเร็ว ดีมากที่
ทําใหคนพุทธนึกวา เรามีประชากรมุสลิมเยอะดี จริง ๆ แลวสุเหรา 1 สุเหรา ตอมุสลิมเราเพียง 20 คนเทานั้น ขอใหเรงขยายการสราง
สุเหราไปยังจังหวัดที่เปนแหลงทองเทีย่ วใหทั่วไทย
28. สวนการเงินในการสรางสุเหรา มหาเดย จะมอบใหบุคคล 3 คน ที่มีอํานาจในประเทศไทยเปนผูนําไปมอบให เรื่องสรางสุเหรานี้
เงินชวยจากยุโรปมีมาก โดยเฉพาะผูนํามุสลิมในประเทศนอรเวย สวีเดน ใหมาคราวละ 1,000 ลานเหรียญมาเลเซีย หรือราว
10,000 ลานบาท โดย ดร.วันกาเดรแหงรัฐกลันตัน เปนผูดูแลเงิน โดยมอบหมายใหทานวันมูฮัมหมัดนอรมะทา และทานสุรินทร
พิศสุวรรณ เปนผูนํามาใหแกนนําสรางสุเหราในประเทศไทย เรื่องนี้คนใกลชิดของผูวาราชการที่มีนามสกุล “มินทราศักดิ์ ” ไดเงินเกิน
กวาครึ่ง ในการสรางสุเหราและที่ละหมาดทั่วประเทศไทย แสดงใหเห็น วา ใครเปนมุสลิมที่ดีอยูในโอวาทมหาเดยแลว จะไดรับการ
สนับสนุนใหมีเงินและมีอํานาจในประเทศไทย
29. ใหลงมืออุมฆาอาจารยมหาวิทยาลัยที่เปนมุสลิม เลือกดูอาจารยมุสลิมที่มีนักศึกษารักและเคารพมาก และ (ทูวอ) มีอายุหนอย แลว
โยนความผิดใหรัฐบาลไทย ขอใหผูที่จะไปปฏิบัติการแตงชุดตํารวจหรือทหารเขาไป เพื่อจะใหดูเสมือนวารัฐบาลไทยสงคนมาอุมฆา นํา
ศพเขาไปไวในที่มิดชิด เชน กูโบ แลวจึงเคลื่อนยายเขามาในมาเลเซียตอไป จะไดไมพบศพ อยาลืมวากอนเขาไปชวนอาจารยมุสลิม
ออกมา ใหไปถามอาจารยคนไทยพุทธและอาจารยมุสลิม ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหพูดภาษาไทยอยาพูดภาษายาวีเด็ดขาด
ในขณะที่ถามใหมีพยานเห็นสัก 3-4 คน ระวังตัวดวย พอลับตาพยาน 3-4 คนนั้น จึงดําเนินการตามการฝกมาและเคยทํามาบางแลว
30. มหาเดยสั่งวา ขอใหมุสลิมเราที่เปนนายอําเภอ ปลัดอําเภอ รองผูวาฯ และผูวาราชการจังหวัด เมื่อสบชองโอกาสใหเปลี่ยนชื่อถนน
ตรอก ซอก ซอย หมูบาน ตําบล อําเภอ เปนภาษายาวี ใหหมด และถามีการจัดสรางอาคารรานคา สถานที่ทองเที่ยวใหม ๆ ใหใชชื่อเปน
ภาษายาวีเทานั้น
31. ใหเรียกรองใหใชภาษายาวีเปนภาษาทางราชการ จริงอยู ถึงแมภาษายาวีเปนภาษาที่ไมมีตัวอักษรเปนภาษายาวี ก็ใหแจงรัฐบาลไทย
ไปวา สามารถใชอักษรภาษาอังกฤษแทนได แลวมุสลิมเราจะใชคําภาษายาวีทั้งหมด มาจากประเทศมาเลเซีย ขอใหเตือนพวกที่ทํา
ใบปลิวแจกดวย ใหทําการเขียนเรียกรองสนับสนุนใหมีการใชภาษายาวีควบคูกับภาษาไทยไปก อน ยังไงรัฐบาลตองใหอยูแลว เพราะ
เกรงใจบิ๊กสนธิ บุญยรัตกลินของเรามาก
32. เปนที่ยินดีที่สุดของชาวมุสลิมมลายูที่เรามีองครัชทายาทขึ้นครองรัฐฟาตอนีของเราแลว อีกไมนานองครัชทายาทที่เราเตรียมการ
กันไว เปนเลือดเนื้อเชื้อไขของมุสลิมแท ๆ ทีเ่ กิดจากธิดาสาวของ ส.ส.ปตตานี และเกิดจากเลือดเนื้อเชื้อไขของสุลตานรัฐกลันตันของ
พวกเราไง สุตตานเราจะอบรมใหทานอยูในศาสนาอิสลามยึดอัลเลาะเพียงองคเดียว และจะใหทานมีจริยวัตรงดงาม นอบนอมถอมตน
ไมเยอหยิ่งกับประชาชนมุสลิม เพราะถือตนวาเปนลูกเจา

33. แผนที่ประเทศไทยใหมรัฐฟาตอนีดารุสซารามที่แจกใหในวันนี้ เพื่อใหกลุมแกนนําไดนําไปแจกจายใหมุสลิมทั่วประเทศไทยไดดู
กันไวเปนกําลังใจ กําชับพวกมุสลิมวาเก็บเปนความลับอยางสุด ๆ ไมเชนนั้นถาเรื่องแตก การครอบครองประเทศไทยของเราจะชา
ออกไปอีกมา
34. เรื่องปมน้ํามันปโตรนาสของมุสลิมเรา เราตองชวยกันสนับสนุนการขาวบางอยาง ก็ใหติดตอไดที่ปมปโตรนาสของเรา แจงให
มุสลิมทุกคนรับรู อยาเติมน้ํามันปมอื่น ๆ
35. เรื่องการใชลําโพงและหอกระจายขาวในสุเหราทุกแหง ขอใหทําใหเหมือนกันทุกสุเหรา ใหเปดเสียงดังใหสุด ๆ กอกวนใหคน
พุทธมันขายที่ดินยายไปที่อื่น ๆ มันทนไมไดแน ๆ เพราะเราทําละหมาดกันวันละ 5 เวลา ในตอนนี้มันยิ่งไมกลาพูดเพราะบิ๊กบังสนธิเรา
เปนใหญ และโชคดีที่ประเทศไทยไมมีกฎหมายหามสงเสียงดังรบกวนเพื่อนบานเหมือนประเทศยุโรป อเมริกา ญี่ปุนและจีน ประเทศ
ไทยมันยังโงมาก กฎหมายการสรางสุเหราก็ยังไมมี มหาเดยสั่งวา ใหมุสลิมที่เปนใหญออกกฎหมายหามสรางวัดไทยเพิ่ม
36. เรื่องการสรางโรงเรียนเอกชนของมุสลิมเราในกรุงเทพฯและจังหวัดใหญ ๆ ใหรีบสราง เพราะถาไทยมันปดปอเนาะเราก็สอนตาดี
กา ในโรงเรียนเอกชนของเราไดตอนนี้ มหาเดย ชมมากเรื่องปอเนาะ ในอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดอยุธยาที่ดึงเด็กพุทธและปลุกมุสลิม
ไดเกงจริง ๆ และคนของเราไดเปนครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการโรงเรียนกันมากมายในอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ราชบุรี และจังหวัด
อื่น ๆ อีกมากในกระทรวงศึกษาธิการมายาวนาน แตเปนที่นาเสียดายที่เกษียณราชการไปแลว แตก็ไมเปนไร เราคอยหาทางเดินหมา
กวางคนของเราคุมกระทรวงอื่นตอไป
37. ในกรณีที่คนไทยมันรูทางเรา รูไสเรา ใหมุสลิมผูเปนใหญของเราพูดเปนเสียงเดียวกันวา เปนแผนการ discredit (ทําใหเสื่อม
เสีย) จะไดดูวาเปนแผนการของกลุมอําน าจเกาและทําใหมันรวมกันไมติดดวยซ้ํา ทําอยางไรก็ไดใหมันแตกกันมาก ๆ การทําเชนนี้จะ
เปนผลดีกับอิสลามเรา โดยเฉพาะใหเงินปดปากผูมีอํานาจที่เปนพุทธและใหเงินพรรคการเมือง ซื้อของกํานัลใหเจาใหญ นายโตของ
ประเทศไทย เพื่อเก็บมาเปนคนขางเราใหหมด การเดินหมากใกลชิดคนมีฐานะและมีอํานาจเขาไวดีที่สุด
38. เรงสงเด็กจบใหมของเราเขาไปสูวงการสื่อมวลชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เราจะไดลดวงเงินในการซื่อสื่อเพื่อเปน
กระบอกเสียงของเราใหลดลง และจะไดเพิ่มการกระพือขาวที่ไมดีของประเทศไทย ของราชวงศไทย กอการรายในไทย การเขียนขาว
บิดเบือนวามุสลิมโดนรังแกใหเพิ่มมากขึ้น เปนการตัดเสนเลือดใหญที่หลอเลี้ยงไทยอยูทุกวันนี้คือการทองเที่ยวจะไดเปลี่ยน
นักทองเที่ยวใหเขาไปมาเลเซียและอินโดนีเซีย
39. ใหเขาขัดขวางการรวมมือสรางถนนเชื่อมตอประเทศจีนกับไทย ใหไปยุแหยป ระเทศพมา ลาว กัมพูชา ใหทะเลาะกับไทย ขอให
ทําลายไทยทุกวิถีทาง
40. ตองใหอาจารยมุสลิมในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ของไทย เปลี่ยนประวัติศาสตร โดยการเรียกรองใหเปดโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทร
รัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา แลวบิดเบือนประวัติศาสตรของประเทศไทยใหแสด งใหเห็นวา เดิมดินแดนแถบนี้เปนของมลายู ที่ตอง
ตั้งโครงการนี้เพราะตอ ๆ ไป เมื่อเวลาผานไปนาน ๆ มันจะเปนเรื่องจริงที่ปรากฏเปนหลักฐาน เพราะคนไทยมันไมเขียนหลักฐาน เรา
เขียนไวผูอานเขาจะเชื่อเรา เมื่อมีชาวตางชาติอื่น ๆ มาอาน ก็จะพากันเชื่อวาเราถูกไทยรุ กราน โกงแผนดิน ทั้ง ๆ ที่เราจะโกงมัน ถามันมี
หลักฐานอะไรก็ใหนักศึกษาเรายืมหนังสือประวัติศาสตรนั้น ๆ ไปทําลายทิ้งเสีย ทุก ๆ ที่ที่มีประวัติศาสตรไทย
41. เรื่องอิหมามและอุสตาส ในไทยจะตองมีวิชาความรู โดยสงไปเรียนที่สถาบันราชภัฏจอมบึง ใหอุสตานและอิห มามทุกคนไปฝก
ภาษามลายูที่รัฐซาบา ประเทศมาเลเซีย เพราะเปนโครงการรวมมือกัน อิหมามจะไดมีความรูเอาไวสูกับพระสงฆของไทย ถึงอยางไรเสีย
พระสงฆไทยก็มีชองใหเราโจมตีอยูแลว เพราะอิหมามของเรามีภรรยาได พระสงฆมีจุดออนตรงนี้
42. วัดใดที่โดนเผาและทําลายไปแลว ใหตอตานไมใหสรางขึ้นใหม ใหเพิ่มการสรางสุเหราของมุสลิมเราแทนที่วัดเทานั้น สวนบริเวณ
ที่ดินเดิมใหสรางกูโบ (ที่ฝงศพของมุสลิม ) ลงแทนที่วัดเดิม
43. การจางคนพุทธแตงกายเปนมุสลิมโดยเฉพาะในวันพิธีสําคัญของไทย โดยจายคาจางไปคนละ 2,000 บาท เพราะภาพที่ออกมา
ทางสื่อโทรทัศนและหนังสือพิมพ จะทําใหเห็นวาประเทศไทยก็เปนมุสลิมทั้งประเทศ เปนการขมขูคนไทยและประเทศที่เปนคริสต

ศาสนาไวกอน สําหรับเสื้อผาที่จะแตงกาย ขอใหมุสลิมกลุมกรุงเทพฯและในจังหวัดตาง ๆ ชวยกันจัดหาใหไปกอนเพื่อดูดี การเงินเบิก
ไดที่แกนนํามุสลิมประจําจังหวัด การจางคนเขมร ลาว พมา มาทํางานในรานอาหารของมุสลิมเรา ก็ใหแตงกายแบบมุสลิม
44. ใหทําวุฒิบัตร Transcript ปลอมใหกับผูที่จะเปนอาจารยอัตราจางหรืออัตราประจํา เนนใหบรรจุลงใน 3 จังหวัดที่ขาดแคลน
กอน เพราะผูที่พิจารณาเปนพวกเรา เสร็จแลวก็ใหขอยายไปประจําในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วประเทศเพื่อชวยมุสลิมเรา และเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลในสถาบันและจังหวัด
45. ใหลงมือฆาผูที่ไปใหความรวมมือกับขาราชการในโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล หรือพวกที่ใหความรวมมือกับทานผูหญิงและ
ทหาร ขาราชการไทย ทําอยางไรก็ไดให Queen และ King ของประเทศไทย เดาะ ซูกอ ฮาดี (ไมชอบใจ, ไมสบายใจ) จะทําให
มหาเดย ซูกอ ฮาตี และเปนการสกัดกั้นคนมุสลิมพื้นที่ใหดอยโอกาส ดอยพัฒนาไปดวย จะไดเชื่อฟงกลุมเราหมด
46. ใหแกนนําของเราไปควบคุมคนงานในโรงงานปลาปน โรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ บังคับใหจายใหกลุมแกนนําเราคนละ 200
บาทตอเดือน หามมันเปดปากบอกกับฟารซิยัม และซะคาดู ไมเชนนั้นจะโดนเก็บและแกนนําบังคับใหทุกคนแตงกายดวยเครื่องแบบ
มุสลิม คือผูชายสวมหมวกซอเกะ สวนผูหญิงใหโพกผาฮิญาบ ถาเปนพวกพมา เขมร บอกดวยวาเสื้อผามุสลิมเปนเกราะปองกันตํารวจ
ทหารและขาราชการไทยได ตํารวจไมกลาจับ และเงินที่ไดในสวนนี้จะเก็บรวบรวมไวกอการรายตอไป
47. ขอใหแกนนําดานการศึกษา ไปลบชื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีออกไป ขอใหใชชื่อวา มหาวิทยาลัยปตตานี
เฉย ๆ ถึงแมจะเปดเปนมหาวิทยาลัยมาตั้งแตป พ.ศ.2510 แลวก็ตาม คณาจารยเกา ๆ ก็ตายไปหมดแลว และเพื่อใหชื่อสมเด็จพระราช
บิดาหมดไป ขอใหคณาจารยมุสลิมแสดงทาทีแข็งแกราว อยางไรเสียไทยมันไมกลาแนนอนตองยอมเรา ที่เราตองทําอยางนี้เพราจะให
ตางชาติเห็นวา เราเปนมุส ลิมเกงเปนเอกภาพเดียวกัน คนไทยมันไมรูแผนการของเราหรอก เราซื้อทานวิจิตร ศรีสะอานไดแน ๆ
48. ขอใหคณาจารยมุสลิมทุกมหาวิทยาลัย ทําลายงานวิจัยและประวัติศาสตรของประเทศไทย เนนมากที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ใหเขียนและบิดเบือนประวัติศาสตรรัฐปตตานี ถึงแมจริง ๆ มันเปนของประเทศไทย เราตองบิดเบือนใหไดแลวลง Internet ใหคน
ไดไดอานกันใหทั่ววา ประเทศไทยโกงดินแดนของพวกเรา โดยใหเขียนประวัติราชอาณาจักรมลายูปตตานี เรียกเปนภาษายาวีวา สยา
เราะกือราญาอันมลายู -ปตตานีขึ้นมา และใหแปลเปนภาษาไทยดวย โดยใหผูเขียนเปนคนมุสลิมเรา ผูแปลก็เปนคนมุสลิมเรา สวน
งานวิจัยทั้งเชิงประวัติศาสตรที่คณาจารยไทยทําไวเดิมใหทําลายทิ้ง เชนเรื่อง 1) เหตุใดคนตากใบ จ.นราธิวาสและคนปานาเระ จ.
ปตตานี จึงพูดใชคําราชาศัพทเหมือนกัน 2) งานวิจัยเรื่องสาเหตุใดคนไทยในตําบลโตะโมะ อําเภอแวง จ.นราธิวาส จึงรูเรื่องการทํา
เหมืองทองเปนอยางดี 3) งานวิจัยเรื่องคนไทยในรัฐไทรบุรี ปะริด กลันตัน และตรังกานู รูสึกอยางไรเมื่อถูกแบงแยกดินแดนมาอยูกับ
ประเทศมาเลเซีย และงานวิจัยอื่น ๆ อยาใหมีเหลือไว แมแตเลมเดียวในหอสมุดเคเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
49. ในการลง Internet ทุกเรื่องใหมุสลิมเราที่มีความรูภาษาอังกฤษดี เขียนเปนภาษาอังกฤษกํากับดวย เพื่อใหตางชาติอานจะได
เคลือบแคลงและตอวาไทยวา ยึดครองแผนดินเราจริง ๆ เมื่อมีการตัดสินหลักฐานทุกอยางแสดงวาเปนของมุสลิมเรา เราก็ไดเปนเจาของ
ตอนนี้ตองหลอกลอมันทุกวิถีทาง วาทําเพื่ออัลลอฮ มันจะไดมีกําลังใจ จําไววา เราจะรับไวกลุมเดียวเทานั้นในดินแดนไทยคือ ธิดาของ
ส.ส.ปตตานีผใู หกําเนิดรัชทายาท ซึ่งเปนกลุมเดียวกับนายวันนอร นายเดน โตะมีนา
นายนิฮูเซ็ม สุไลมาน กลุมมุสลิมกรุ งเทพ
ไมเครง เราไมเอา แตเราหลอกใชมันไวกอน

อัสลามูอาลัยกุม วาเราะห มาดุลลอ ฮีวา บารอกาคุหุ อัลฮัมคุลิยาฮุ
แทจริงการสรรเสริญเปนลัทธิของอัลลอฮเพียงผูเดียว เราขอสรรเสริญพระองค

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 1 แรงบันดาลใจ

ผมมีแรงบันดาลใจอยางมากวา จะตองคนหาความจริงวา อะไรคือปญหาที่แทจริงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตใหได
ผมอยากรูวามันเปนเรื่องโจรแบงแยกดินแดนรัฐปตตานี หรือวามันเปนเรื่องของกลุมผลประโยชนแยงกันเปนใหญ หรือวามันเปนเรื่อง
ขัดแยงทางศาสนา บังเอิญในขณะจิตเกิดคําถามเชนนั้นขึ้น ผมโชคดีไดเขาสูพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยางคาดไมถึง เรื่องของ
เรื่อง ผมติดตองานรับเหมาชวงได ในโรงแยกแกส จะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อไดงาน ผมก็ตองเขาไปควบคุมงานดวยตนเอง ผมจึงได
โอกาสฝงตัวเงียบๆอยูในพื้นที่
ตั้งแตวินาทีนั้น ทุกสิ่งอยางที่ผมอยากรู ผมคนหาโดยไมรอชา ระหวางที่ผมกําลังทํางานควบคุมรับเหมาวางทอกอสรางโรงงานแยกแกส
เปนชวงสถานการณใต เพิ่งจะเริ่มมีปญหาใหมๆ ตอมาไมนาน ความเลวรายทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น มีการลอบฆา ลอบยิง เผาวัด ฆาตัดคอ
!
ผมแอบเดินทางไปมาตามพื้นที่อันตราย หวังจะไดรูไดเห็นความเปนจริงดวยตัวเอง
เพื่อจะเอาไปเปนวัตถุดิบเขียนใหกับ
หนังสือพิมพบานเมือง ที่ผมเขียนประจําอยูที่หนา 5 คอลัมนการเมือง ชื่อคอลัมน "มองโลกในแงดี " ซึ่งครั้งแรกผมใชนามปากกา
"เกียรติกอง มองไกล" โดยสงตนฉบับใหทุกวันที่หัวหนากอง บ.ก. คุณวิเชียร อินจนา ตอมาจึงใชชื่อจริง สอาด จันทรดี เอาออกมา
เขียน เพราะหวังวา ถาใชชื่อจริงเขียน จะชวยใหฝายรัฐบาล ไดเกิดความเชื่อถือ
แตเอาเขาจริง มีคนเขาวา เขียนไปไมผิดกับเปาสากยังไงยังงั้ น เมื่อคนเขาวา เปาสากยังไงยังงั้น ผมก็บอกวาไมเปนไร จะเขียนเปนเลม
ฝากใหลูกหลานเอาไวอานในวันขางหนา ผมจึงตั้งใจลําดับเรื่องราว เลาความจริงเอาไวในหนังสือเลมนี้
ผมมีแรงบันดาลใจมากมาย ที่จะทําหนังสือเลมนี้ใหมีคาอยางพอเพียง ทานผูอานอานไปเถิด ผมรับรองวาทานจะไมเสียเวลาเปลา เพราะ
เรื่องราวที่ทานกําลังอานอยูนี้ เกี่ยวของกับดามขวานแหลมทอง ทางตอนใตสดุ ของประเทศทานก็อยากรูมิใชหรือวา เราจะรักษาดาม
ขวานเอาไวไดหรือไม ?

โรงแยกแกส จะนะ จังหวัดสงขลา

ภาพที่ 1 เปนที่ตัวโรงแยกแกส จะนะ ที่ผมไดมีโอกาสเขาไปรวมทํางาน ในตําแหนงผูจัดการโครงการ (Project Manager) ทํา
ใหผมไดมีโอกาสไดรับวัตถุดิบเอามาเขียนหนังสือเลมนี้
โรงแยกแกสแหงนี้ตั้งอยูใกลปตตานีและยะลา

ภาพที่ 2 เปนภาพ "คนงาน" และชางฝมือ กําลังเดินเขาสูหนา งาน ในขณะตะวันกําลังจะโผลของฟา คนงานทัง้ หลายรูตัวดีวา 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต มีปญหารายแรง แตไมมีใครอยากรูเรื่องราว แตละคนจะพากันสงบปากสงบคํา ไมนําเอามาวิพากยวิจารณเลิกงานแลว
กลับหองนอน ตื่นก็เขาสูงานเลย หมดสัญญาการจาง เดินทางกลับภูมิลําเนาคืนนั้ นเลย
ดังนั้น การที่ผมไดโอกาสทํางานในดินแดนอันตราย อยูในพื้นที่ดวยตัวเอง ผมจะตองแสวงหาความรูดวยตัวเอง ไมใชนั่งเทียนเขียน ไม
ตองรอสอบถามจากใคร ผมตระเวนไปเงียบๆ เอาตัวเขาไปนั่งในรานอาหาร เอาตัวไปหาขาวในที่ตางๆ ผมไดรูความจริงโดยไมยาก
เพราะวาในหมูบานทั้งหลาย เขาพูดกันอยางไมปดบัง พวกโจรกับชาวบานเขาอยูดวยกัน ปะปนรูจักหนาตา รูวาเปนลูกหลานของใคร
ไปเรียนวิชากองโจรมาจากประเทศไหน มีการสงขาวประสานงานกันอยางทั่วถึง และ รวดเร็วมาก ผมรูความจริงทุกคนพรอมรบ ไมวา
จะเปนหญิงหรือชาย
หูผมได ยินเขาพูดกันวา เขาฆาตัดคอยังนอยไป

แทที่จริงจะตองฆาลางโคตร.......!!
ผมตกใจที่ไดยิน นึกไมถึงเลยวา ประเทศไทยจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น แตมันก็เปนไปแลว ชาวบานถูกฆาทิ้งอยางปาเถื่อน โจรวางระเบิด
สังหารไปทั่ว ทหารไมมีวันรูดอกวาใครเปนโจร แตโจรสามารถที่จะฆาตํารวจ ทหาร ไดตลอดเวลา
ผมไดรวบรวมความกลา ถามเอากับคนที่ควรถาม
ถามวา "เพราะอะไร...?"
ไดรับคําตอบอยางชัดถอยชัดคํา เขาบอกวาเขาไมใชคนไทย เขาเกลียดคนไทย เขาจะทําอะไรก็ได เพื่อจะกวาดลางคนไทยออกไป แลว
ประกาศวา เขาคือนักรบ พวกเขาไมใชผู กอการราย คําวากอการราย เปนความชั่วรายของ อเมริกา ไทยเปนกะจอกของอเมริกา เลยวาตาม
อเมริกา
นับแตบัดนั้น ผมคิดอยูทุกลมหายใจวา กอนจะตายจากโลกนี้ไป จะขอเขียนหนังสือ ฝากไวในโลกา ผมบอกกับตนเองวา แรงบันดาล
ใจมีมากเกินกวาจะอธิบายเปนถอยคํา
นี่เปนบทแรก ในยี่สิบสี่บท ในการเขียนของ คุณสอาด จันทรดี ผูเปนคอลัมนิสต ของหนังสือพิมพไทย หลายฉบับ ทั้งเคยศึกษาวิชา
การเมือง จาก " ฮุก บาราฮับ " ประเทศฟลิปปนส เปนนักทํางาน ตระเวนอยูในประเทศตะวันออกกลาง และ อัฟริกา ลาสุด ทํางาน
ควบคุมการกอสรางอยูโรงแยกแกส จะนะ จ.สงขลา จึงไดวัตถุดิบเอามาเขียน กระเทาะเปลือกไฟใต ใครบงการ ?

ปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 2 ไดเพื่อน

โรงแยกแกสในขณะนั้น เต็มไปดวยปญหารอบดาน ม็อบตั้งประจันหนาทําทาจะปะทะกั นไมเวนแตละวัน ทหารที่มาตั้งบังเกอรอารักขา
ตัวทหารเองก็เอาตัวแทบไมรอด พวกเราเปนคนทํางานตองระวังตัวแจ เพื่อนรวมงานในโครงการนี้มีหลายพันคน กระจายอยูในบริษัท
ผูรับชวง มีทั้งฝรั่ง เกาหลี มาเลเซีย พากันระวังตัวโดยไมตองอธิบาย บังเกอรทหารอยูใกลประตู เขาออก พวกผมตองเดินผานบังเกอรทั้ง
ขาเขา และขาออก
หนวยงานของผมเปนงานรับเหมาวางทอในสวน พี-2 โดยมีชางฝมือจากเหนือและอีสาน เขามาเปนลูกจางหลัก สวนลูกมือ จางแรงงาน
หญิงชายจากพี่นองชาวบานในทองถิ่น โดยเฉพาะไดแกชาวจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส
ระเบียบการทํางานประจําวัน ชางและคนงานทุกคนจะตองไปถึงหนางานกอนเวลา 06.30 น.ทํางานจนถึง 17.00 น. หรือมืดจึงจะ
เลิก
ผมจะเรียกแถวทุกเชา บอกกลาวเลาเรื่องของโครงการ ตลอดทั้งความเปนมาที่นารูใหแกเพื่อนรวมงานฟง จะพูดอยางนี้ทุกวันอยางนอย
วันละ 10 นาที เพื่อใหทุกคนตระหนักในความปลอดภัย และสุดทายผมไดฝากความปรารถนาดีเอาไวใหหนุมสาวไดคิด
ผมบอกวา แผนดินนี้เปนของคนไทยทุกคน โรงแยกแกสที่เรากอสรางเสร็จ จะกลายเปนสมบัติของชาวใตตลอดกาล แลวผมก็เลาตอไป
วา นี้เปนโอกาสสําคัญทําใหหนุมสาวชาวใตไดทํางานรว มกับเพื่อนรวมชาติที่มา จากหลายจังหวัด ทั้งเหนือและอีสาน แลวเราจะกอดคอ
กันทํางาน จนกวาจะไดโรงแยกแกสทั้งโรง เอามาใหชาวใต
การเรียกแถวในลักษณะเชนนี้ เปนประเพณีของผูรับเหมางานขนาดใหญ การเรียกแถวที่สําคัญที่สุด คือการปฐมนิเทศเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย บริษัทที่รับเหมาในโรงแยกแกสมีหลายบริษัท แตละบริษัทจะเรียกแถวทุกเชา เหมือนกันหมด ตางคนตางนําวิธีการอบรมมา
พูด แตกตางกันออกไป บริษัทเหลานั้น ประกอบดวย อิตาเลี่ยนไทย บริษัทบางกอก เป-โตร บริษัท แพม บริษัท บลาสติ้ง กรุฟ บริษัท
พวกนี้เปนของคนไทย นอกจากนี้ก็มีบริ ษัทลูกของเกาหลี เชน บริษัท โซโย บริษัท ชิเอเซีย บริษัท เร็ด-ซี เปนตน ตัวผมทํางานอยู บริษัท
สยาม ซิตี้
โรงแยกแกสเปนโครงการรวมทุนระหวางไทยกับมาเลเซีย เรียกวา ทราน ไทย-มาเลเซีย (Trans Thai-Malaysia) หรือ
TTM โดยมีบริษัท ซัมซุง จากเกาหลีใต เปนผูรับเหมาใหญ (Main Contractor) บริษัท ซัมซุง ขนวิศวกรเกาหลีมาคุมงาน
ดวยการปลอยใหบริษัทรับเหมาชวง (Subcontractor) ซอยงานเอาออกไปทํา
โดยปกติ ชีวิตการทํางานในโครงการขนาดใหญ หนุมสาวชาวแรงงานจะมีชีวิตชีวาทาทางกระฉับกระเฉง แตที่โรงงานแยกแกสจะนะ
คราวนี้ มันหงอยเหงาเศราสรอยแตกตางจากอดีต เราแกความหงอยเหงาดวยการอาศัย การเรียกแถวทุกเชา เปนเวลาของการปลุกใจ
ปลุกประสาทใหตื่น
หัวหนาเซฟตี้ (ฝายรักษาความปลอดภัย ) จะเปานกหวีดเรียกแถว ผมออกมายืนคอย คนงานหนุมสาววิ่งพรึบมาจัดแถวโดยไมยาก

หนุมสาวชาวใตไมเคยไดพบกันมากอน ตอนแรกๆก็ไมคอยใหความสนใจ แตหลายวันเขา เรามีเรื่องเราใจมาพูดใหฟงเสมอ หัวหนา
ระดับแกนนําหลายคน ก็ไดออกมาพูด เราชวยกันคนละไมละมือ ในที่สุดความแจมใสก็คอยๆเกิดขึ้นในหนวยงาน
ลึกเขาไปในความรูสึก ไมมีใครคิดวาผมคิดอะไร และไดวางแผนอะไรหรือไม แตในฐานะผมเปนคนมีอายุคนเดียวของโครงการนี้ มี
ตําแหนงเปนผูจัดการโครงการ หรือเรียกกันในชื่อเปนภาษานักกอสรางวา โปรเจ็คท มาเนเยอร (Project Manager) ผมพอจะมี
สิทธิพูดคุยอะไรไดเยอะแยะ อีกประการหนึ่ง เมื่อนายชางระดับทีมงาน ใหความรวมมือเปนอย างดี ถึงจะมีขึ้อิจฉาปะปนอยูบาง ก็ไม
สําคัญอะไร ทําใหฐานะการเปนผูนาํ กลุมของผม มีอํานาจตอรองกับคนงานไดมากขึ้น
อํานาจที่ผมมี อยางแรกไดแกการจางงาน ใหคุณใหโทษได
อํานาจตอมา ผมมีฐานะเปนผูจัดการโครงการตามกฎหมาย ไมใชตั้งตัวเอง ลูกจางของบริษัทจํานวนมากจึงใหการยอมรับผม และนั่น.....
คือโอกาสทอง ทําใหผมไดรูจักมักคุนกับหนุมสาวชาวยะลา ปตตานี นราธิวาส บางคนเปนเครือขายโจร บางคนเปนเพียงเครือญาติ และ
ผมเชื่อเหลือเกินวา บางคนเปนโจรกอการรายเสียเอง แตจะทําอยางไรไดในสถานการณเชนนั้น ไมมีทางอื่นใดที่ จะเฟนหาคนบริสุทธิ์ผุด
ผอง อีกอยางหนึ่ง ไมรูจะเฟนหาทําไม ทานผูวาราชการจังหวัด สงขลา นายสมพร ใชบางยาง (ผมไมเคยรูจักเปนการสวนตัว ) ไดขอรอง
ใหทุกหนวยงาน วาจางคนทองถิ่นใหมากที่สุด เพื่อจะไดสรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้น
หัวหนางานของผมหลายคนเห็นดีเห็นงามดวย ใหจางคนจาก 3 จังหวัด บอกไมให เกรงกลัวอะไร อยากีดกันใคร แมจะเปนพวกกอ
การรายก็ตาม จางเอาไวกอน เพื่อความเปนมิตร อีกประการหนึ่ง เราตองแสดงออกกอนวา เราไมมีการกีดกัน
ผมอยากเอยชื่อไว 3-4 คน เชน นายประกอบจงคณารักษ นายชางฝายติดตั้งเครื่องจักร นายชูศิษย (หรือชาง) เลาวนากิจกุล ผูจัดการฝาย
ติดตั้งทอ นายประภัทร ทิพยโอสถ วิศวกรประจําโครงการ (Project Engineer) นายเกียรติเฉลิมรัฐ ไชยยาสิงห ตัวแทนบริษัท
สยาม ซิตี้ คอรปปอรเรชั่น แตมีอีกไมนอยกวา 20 คน ที่เปนคนในทองถิ่น ผมไมอาจเอยชื่อเสียงเรียงนามได ถาผมเอยชื่อออกไป
อาจจะเปนอันตรายแกครอบครัวและชีวิตสวนตัวของเขา
ขณะเดียวกันคนเหลานั้น ไมรูดอกวาขณะผมทํางานอยูในหนางาน ผมไดแสวงหาความ ลี้ลับควบคูไปดวย ผมทําตัวเสมือนสายลับคน
หาความจริง คนไปคนมาทําใหไดรูไดเห็ นความ ลี้ลับดํามืด จากคําบอกเลาของคนโนนบางคนนี้บาง นอกจากนี้ ผมโชคดีไดมีความ
สนิทสนมกับคนงานอีสานคนหนึ่ง พื้นเพเดิมเปนหนุมอุบล ไปเปนเขยปตตานี สมัยยังไมเขมงวดเมื่อสิบปกอน แมเขาจะเปลี่ยนศาสนา
แลว แตใจของเขายังไมลืม หนุมอุบลคนนี้ เปนกุญแจดอกสํา คัญใหผมไดรับฟงเรื่องตางๆที่นา ระทึกใจ เขามีชื่อเสียงเรียงนามอยางไร ก็
ตองใชชื่อสมมติ
ขอสมมติชื่อหนุมผูนั้นวา " คียแมนโทน " แลวผมก็เรียกเขาจนติดปากวา คียแมนโทน ตัวเขาเองก็แปลกใจวา ทําไมจึงตั้งชื่อเขาวา คีย
แมนโทน ผมบอกเขาวา " คียแมน" หมายถึง ลูกกุญแจ และคําวาโทน หมายถึง " ลูกโทน " ยังไงละ
คียแมนโทน นั่งอยูตรงกันขามกับผมในรานอาหาร คลาดนาทวี ผมเลี้ยงดูเขาดวยความเปนกันเอง ดวยความรูสึกเปนเชื้อสายอีสานโดย
แท ผมยกยองเขาดวยความจริงใจ ผมบอกเขาวาใจของเราบริสุทธิ์ทุกอยาง เกิดเปนคนไทยไมแบงเชื้อชาติศาสนา เมื่อไดเปนเขยก็ดีแลว
แลวคุณละหมาดเปนไหม
เขาบอกวาเขาละหมาดเปน ละหมาดดวยความศรัทธาแตไมดูดดื่ม พอตาเปนคนดีมาก เครงศาสนา แตเสียอยูอยางเดียว เขาไมยอมรับวา
ตัวเองเปนคนไทย พอตารักและหวงแหนเชื้อสายเดิมมาก ทานรักมาเลเซียสุดหัวใจ
ผมรูวาพอตาเกลียดคนไทย แตทานก็ดีกับผม ทานบอกใหไปตามพี่นองใหมาเปลี่ยนศาสนา ผมไดมาคนหนึ่งเปนลูกสาวของลุง ตอนนี้
แตงงานกับแขกกลันตันไปแลว
เรื่องราวเหลานี้ คือเนื้อหาสาระในการพูดคุย โดยผมยังไมไดสอบถามอะไรที่ลึกกวานี้
ออกจากรานอาหาร ผมกลับหองพัก เขาขับรถไปนอนบานเพื่อนเปนการชั่วคราว เพราะบานเขาอยูไกลโข เดินทางไปมาหลายชั่วโมง
ทราบขาววาเขกําลังจะรับภรรยาและลูกมาอยูดวยในเร็ววัน แตผมไดบอกกับเขาวา กอนจะรับลูกเมียมาอยูดวย ผมขอไปเยี่ยมพอตาของ
เขาไดไหม เขารับปากบอกวาจะตองขออนุญาตกับพอตากอน เขาขออนุญาตอยูหลายวัน จึงไดโอกาส

มันเปนโอกาสที่หาไมไดเลย เพราะวาหมูบานแหงนี้มีสายของโจรกอการรายหลายคน ตัวของคียแมนโทนบอกกับผมวา รูกันทั้งหมูบาน
วาใครเปนใคร ไมมีความลับ เพราะไดมีการประชุมอภิปรายที่หนาบานบาง ในมัสยิดบาง สุดแตสายของโจรจะกําหนด
ตัวของเขาเอง เขาไมไดรวมดวย แตดวยความที่เปนเขย ก็ไดมีโอกาสรู ถาไมรูก็จะถามเอากับภรรยา เธอก็จะเลาใหฟง ภรรยารักเขามาก
เธอบอกวาถาไมมีเขา เธอจะฆาตัวตาย เขาบอกวาเขาทํางานหนัก ชวยเหลือครอบครัวอยางเต็มที่ อีกอยางหนึ่ง เขาทําตัวดูแลเอาใจใส
ภรรยาเปนอยางดี เขามีเธอเพียงคนเดียว ทําใหเธอเกิดความเชื่อมั่นมาก และถือเขาเปนสรณะ
โทนบอกตอไปวา " เธอรําพันกับผมวาพระเจาสงผมมาใหเธอ ทั้งๆที่ไมไดเปนอิสลามมากอนเลย..." สาวใตนี้นะ เปนคนนารักมาก เขา
วา
นี้คือจุดเริ่มต นในการแลกเปลี่ยนสอบถามแบบมโนสาเร สื่อเขาไปหาครอบครัวจนไดไปเห็นบานเรือน ทําใหเกิดความเปนกันเอง ทําให
พอตาของเขาที่เกลียดคนไทย แตก็เต็มใจตอนรับ เพราะวาบานเรือนตั้งอยูในประเทศไทย ลูกเขยก็เปนไทยแท เขาจะปฏิเสธไมยอมให
คนไทยเขาบาน จึงเปนไปไมได
แตผมก็ตองระวังยิ่งยวดไมใหเกิดความผิดพลาดขึ้นมา ผมเลาใหพอตาของโทนฟงวา ผมเคยไปทํางานในมาเลเซีย 3-4 ป ผมเลาไป
เรื่อยเปอย และบอกเอาไววา ถาจะมีใครอยากทํางานกับผมอีกสองคน สงไปไดเลย ผมจะเอาเขาไปทํางานทันที วาแลวก็เอยปากลาผม
ขอบคุณคียแมนโทนที่ นําพาผมไปเยี่ยมครอบครัวของเขา
อยูมาอีก 10 วัน มีขาวไมดี มันเปนขาวลือวา โจรจะฆาพวกผมในไซทงานอยางนอย 5 คน พวกที่ถูกขึ้นบัญชีตาย เปนพวกที่ใสหมวก
ขาว ระดับนายชางและผูจัดการ ผมจึงรีบถาม คียแมนโทนดวนจี๋ เขาบอกวาไมใชขาวลือ ขอใหนายหัวรีบยายจากนาทวีไปอยูนาหมอม
ใกลกับหาดใหญดีกวา หรือไมก็เขาไปอยูในหาดใหญเลย จะไดนอนหลับตาสบายตลอดทั้งคืน
คียแมนโทนมีอาการเปนหวงผมอยางยิ่ง
ผมกลาวขอบคุณเขาที่ยืนยันขาว ซึ่งขาวนี้ไมไดลือ รูกันเฉพาะผม พวกนายชางหมวกขาวทั้งหลาย พากันรับรูไปจนทั่ว บางคนทนฟงไม
ไหว รีบไปลาออก นายชางใหญของผมอีกคนหนึ่งชื่อ พงษ ธนกาญจน เดินทางไปถึงคืนเดียว รุงเชาหิ้วกระเปาไปขึ้นเครื่องที่หาดใหญ
กลับกรุงเทพฯ
ผมบอกกับนายประกอบ จงคณารักษ และนายชางประภัทร ทิพยโอสถ ใหรีบหาที่ใหมดวนจี๋ แลวเราก็ยายออกจากนาทวีทันที เพื่อน
รวมงานบางคนบอกวาหนีทันหวุดหวิด ถาออกชาไปวันหนึ่ง รังรองไดเปนผีเฝานาทวี หลังจากเรายายออกจากนาทวี อยูมาอีก 3 วัน ก็มี
การวางระเบิดฆาทหารบนถนนสายนาทวี -จะนะ ทหารที่ตั้งบังเกอรอยูที่โรงแยกแกส คงจะทราบขาวการตายของทหารจํานวนนั้น แต
ไมมีการวิพากยวิจารณ ไมมีใครพูดกับใครเลย
ผมเดินเขาไปในรานลุงที่ขายกาแฟอยูหนาโรงงานแตเชาตรู ตัวลุงเองก็ไมถามหาเรื่องราววาทหารถูกยิงตาย พวกคนงานเองไมวาจะมา
จากเหนือหรืออีสาน หรือแมแตคนงานที่มาจาก 3 จังหวัด ก็พากันเก็บปากเงียบ
บรรยากาศรอบตัวในจํานวนคนนับพั น เงียบสงบ ทําประหนึ่งไมรูไมชี้ แตในหัวใจลึกๆ ทุกคนทราบดีวา บริเวณแถบนี้ไมมีความ
ปลอดภัยดวยประการทั้งปวง ผมเคยทํางานรวมกับคนงานแคมปใหญที่ระยอง มาบตาพุด และแมแตตางประเทศ ปกติเมื่องานเลิกแลว
คนงานจะพากันสนุกสนานเฮฮา รองรําทําเพลงดื่มกิน หรือไมก็ตั้งวงไฮโล แตที่จะนะแหงนี้ ไมเปนเชนนั้น ทุกคนมีสัญชาตญาณใหกับ
ตัวเองโดยไมตองปาวประกาศ
เมื่อเลิกงานแลว ก็รีบเขาที่พัก หุงหาอาหารกินในบาน ไมมีใครออกมาเที่ยวตลาด
ตื่นแตเชารีบเขาสูหนางาน
หัวหนาฝายรักษาความปลอดภัย ไดเตรียมลานกวางเอาไวตรงกลางสนามกอสราง และ นัดแนะกันวา ถาไดยินหวอ....ใหทุกคนทิ้ง
เครื่องไมเครื่องมือ ดิ่งไปที่จุดนัดพบ พวกเกาหลี ซัมซุง พวกฝรั่ง และทหารรักษาความปลอดภัย ถูกแนะนําใหรูจักจุดนัดพบ

ผมมองดูบรรยากาศดวยความรูสึกตื่นเตน ผมตั้งคําถามกับตนเองวา บานเมืองของเราแทๆ แตไมแตกตางจากสนามรบ อยูในสนามรบยัง
ไมตองพะวงรายแรงขนาดนี้ เชนในสมัยหนึ่ง ผมทํางานในทามกลางกระสุนที่อิรักตอนรบกับอิหราน ตอนทํางานก็สนุก เลิกงานแลว
ก็สนุก
แมในสมันอิรักบุกคูเวต เผาเมืองวายวอด คนงานยังพากันอยูอยางปลอดภัย ไมตองตกใจกับทหารอิรักที่แหเขาเมือง แตที่จะนะ....
แผนดินของไทยแทๆ กลับเต็มไปดวยบรรยากาศที่แสนจะอึม ครึมและนากลัวไปหมด
ความจริงแลว จะนะ อยูไกลจากยะลาไมใชนอย แตสถานการณที่จะนะ ไมแตกตางจากยะลา ปตตานี และนราธิวาส ยังโชคดีที่โจรปา ยัง
ไมประกาศขึ้นบัญชี พวกโจรปาไดใชดินแดนในจะนะแถบนี้ใหเปนประโยชน คลายกับเปนสถานที่ซองสุมกําลังพล รวมไปถึงบางจุด
ในสงขลา สระทิ้งพระ และอื่นๆ
คียแมนโทนบอกกับผมวา โจรเนน 3 จังหวัดกอน มันแนน...และเขมขนดี
คียแมนโทนบอกอีกวา โจรตั้งเปาเอาไวไมเกิน 3 ป จะสามารถสรางอํานาจตอรองไดอยางกวางขวาง โจรจะยึดหมูบานกอน...แตเปน
การยึดโดยไมประกาศ โลกภายนอกจะไมรูวาโจรไดยึดแลว แตภายในหมูบานจะรับรูรวมกันอยางกวางขวาง วาอํานาจรัฐหมดความ
ศักดิ์สิทธิ์ไปจากแผนดินแถบนี้ชาวบานจะอยูกันอยางอิสระ ไมตองเคารพกฎเกณฑของประเทศอีกตอไป วิธีการที่จะอยูอยางอิสระได
จะตองขับไลชาวพุทธ ถาไมยอมหนี จะฆาทิ้ง ทํารายพระ ฆาพระ....ขัดขวางพระทุกรูปแบบ คียแมนโทนเลาเรื่องราวใหฟงดวย
ความรูสึกกังวลใจยิ่ง
คียแมนโทน เผยใหฟงวา พวกโจรวางแผนแนบเนียนมาก จะใชวิธีปลดปลอยชาวบานใหพ นอํานาจรัฐดูแลกันเองไปพลางๆ กอน เปน
การหลอกพวกอํานาจรัฐไทยวา ไมไดคิดแบงแยกดินแดน แตพอถึงจุดชี้ขาด จะใชพลังชาวบาน 2 ลานคนรวมตัวกันประกาศปกครอง
ตนเอง จัดตั้งรัฐปตตานีขึ้น ....ผมเชื่อคียแมนโทน....เขารูจริง พูดแตเรื่องจริงใหฟง

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
ผมมีแรงบันดาลใจอยางมากวา จะตองคนหาความจริงวา อะไรคือปญหาที่
แทจริงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตใหได
ผมอยากรูวา มันเปนเรื่องโจรแบงแยกดินแดนรัฐปตตานี หรือวามันเปน
เรื่องของกลุมผลประโยชนแยงกันเปนใหญ หรือวามันเปนเรื่องขัดแยงทางศาสนา
บังเอิญในขณะจิตเกิดคําถามเชนนัน้ ขึ้น ผมโชคดีไดเขาสูพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตอยางคาดไมถึง เรื่องของเรื่อง ผมติดตองานรับเหมาชวงได ในโรงแยกแกส
จะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อไดงาน ผมก็ ตองเขาไปควบคุมงานดวยตนเอง ผมจึงได
โอกาสฝงตัวเงียบๆอยูในพื้นที่
ตั้งแตวนิ าทีนั้น ทุกสิ่งอยางที่ผมอยากรู ผมคนหาโดยไมรอชา ระหวางที่
ผมกําลังทํางานควบคุมรับเหมาวางทอกอสรางโรงงานแยกแกส
เปนชวง
สถานการณใต เพิ่งจะเริ่มมีปญหาใหมๆ ตอมาไมนาน ความเ ลวรายทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น มีการลอบฆา ลอบยิง เผาวัด ฆาตัดคอ !
ผมแอบเดินทางไปมาตามพื้นทีอ่ ันตราย หวังจะไดรูไดเห็นความเปนจริงดวย
ตัวเอง
เพื่อจะเอาไปเปนวัตถุดบิ เขียนใหกับหนังสือพิมพบา นเมือง ที่ผม
เขียนประจําอยูท ี่หนา 5 คอลัมนการเมือง ชื่อคอลัมน "มองโลกในแงดี " ซึ่งครั้งแรก
ผมใชนามปากกา "เกียรติกอง มองไกล"
โดยสงตนฉบับใหทุกวันที่หวั หนา

กอง บ.ก. คุณวิเชียร อินจนา ตอมาจึงใชชื่อจริง สอาด จันทรดี เอาออกมาเขียน
เพราะหวังวา ถาใชชื่อจริงเขียน จะชวยใหฝา ยรัฐบาล ไดเกิดความเชือ่ ถือ
แตเอาเขาจริง มีคนเขาวา เขียนไปไมผิดกับเปาสากยังไงยังงั้น เมื่อคนเขา
วา เปาสากยังไงยังงั้น ผมก็บอกวาไมเปนไร จะเขียนเปนเลม ฝากใหลูกหลาน
เอาไวอานในวันขางหนา ผมจึงตั้งใจลําดับเรือ่ งราว เลาความจริงเอาไวในหนังสือ
เลมนี้
ผมมีแรงบันดาลใจมากมาย ทีจ่ ะทํา หนังสือเลมนี้ใหมีคาอยางพอเพียง ทาน
ผูอานอานไปเถิด ผมรับรองวาทานจะไมเสียเวลาเปลา เพราะเรื่องราวทีท่ า นกําลัง
อานอยูน ี้ เกี่ยวของกับดามขวานแหลมทอง ทางตอนใตสุดของประเทศทานก็
อยากรูมิใชหรือวา เราจะรักษาดามขวานเอาไวไดหรือไม ?

โรงแยกแกส จะนะ จังหวัดสงขลา

ภาพที่ 1 เปนที่ตวั โรงแยกแกส จะนะ ที่ผมไดมีโอกาสเขาไปรวมทํางาน
ในตําแหนงผูจัดการโครงการ (Project Manager) ทําใหผมไดมีโอกาส
ไดรับวัตถุดบิ เอามาเขียนหนังสือเลมนี้
โรงแยกแกสแหงนี้ตั้งอยูใกลปตตานีและยะลา

ภาพที่ 2 เปนภาพ "คนงาน" และชางฝมือ กําลังเดินเขาสูหนางาน ในขณะ
ตะวันกําลังจะโผลของฟา คนงานทั้งหลายรูตวั ดีวา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มี
ปญหารายแรง แตไมมีใครอยากรูเรื่องราว แตละคนจะพากันสงบปากสงบคํา ไม
นําเอามาวิพากยวจิ ารณเลิกงานแลวกลับหองนอน ตื่นก็เขาสูงานเลย หมดสัญญา
การจาง เดินทางกลับภูมิลําเนาคืนนั้นเลย
ดังนั้น การที่ผมไดโอกาสทํางานในดินแดนอันตราย อยูในพืน้ ที่ดว ยตัวเอง
ผมจะตองแสวงหาความรูดวยตัวเอง ไมใชนั่งเทียนเขียน ไมตองรอสอบถามจาก
ใคร ผมตระเวนไปเงียบๆ เอาตัวเขาไปนั่งในรานอาหาร เอาตัวไปหาขาวในที่
ตางๆ ผมไดรู ความจริงโดยไมยาก เพราะวาในหมูบา นทั้งหลาย เขาพูดกันอยางไม
ปดบัง พวกโจรกับชาวบานเขาอยูด ว ยกัน ปะปนรูจ ักหนาตา รูว า เปนลูกหลาน
ของใคร ไปเรียนวิชากองโจรมาจากประเทศไหน มีการสงขาวประสานงานกัน
อยางทัว่ ถึง และ รวดเร็วมาก ผมรูความจริงทุกคนพรอมรบ ไมว าจะเปนหญิงหรือ
ชาย

หูผมไดยินเขาพูดกันวา เขาฆาตัดคอยังนอยไป
แทที่จริงจะตองฆาลางโคตร.......!!
ผมตกใจที่ไดยิน นึกไมถึงเลยวา ประเทศไทยจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น แต
มันก็เปนไปแลว ชาวบานถูกฆาทิ้งอยางปาเถื่อน โจรวางระเบิดสังหารไปทัว่
ทหารไมมีวนั รู ดอกวาใครเปนโจร แตโจรสามารถทีจ่ ะฆาตํารวจ ทหาร ได
ตลอดเวลา
ผมไดรวบรวมความกลา ถามเอากับคนที่ควรถาม
ถามวา "เพราะอะไร...?"
ไดรับคําตอบอยางชัดถอยชัดคํา เขาบอกวาเขาไมใชคนไทย เขาเกลียดคน
ไทย เขาจะทําอะไรก็ได เพือ่ จะกวาดลางคนไทยออกไป แลวประกาศวา เขาคือ
นักรบ พวกเขาไมใชผกู อการราย คําวากอการราย เปนความชัว่ รายของ อเมริกา
ไทยเปนกะจอกของอเมริกา เลยวาตามอเมริกา
นับแตบัดนัน้ ผมคิดอยูทุกลมหายใจวา กอนจะตายจากโลกนีไ้ ป จะขอ
เขียนหนังสือ
ฝากไวในโลกา ผมบอกกับตนเองวา แรงบันดาลใจมีมากเกิน
กวาจะอธิบายเปนถอยคํา
นี่เปนบทแรก ในยี่สิบสี่บท ในการเขียนของ คุณสอาด จันทรดี ผูเปน
คอลัมนิสต ของหนังสือพิมพไทย หลายฉบับ ทั้งเคยศึกษาวิชาการเมือง จาก " ฮุก
บาราฮับ " ประเทศฟลิปปนส เปนนักทํางาน ตระเวนอยูในประเทศตะวันออก
กลาง และ อัฟริกา ลาสุด ทํางานควบคุมกา รกอสรางอยูโรงแยกแกส จะนะ จ.
สงขลา จึงไดวตั ถุดบิ เอามาเขียน กระเทาะเปลือกไฟใต ใครบงการ ?

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 2 ไดเพื่อน
โรงแยกแกสในขณะนั้น เต็มไปดวยปญหารอบดาน ม็อบตั้งประจันหนา
ทําทาจะปะทะกันไมเวนแตละวั น ทหารที่มาตั้งบังเกอรอารักขา ตัวทหารเองก็เอา
ตัวแทบไมรอด พวกเราเปนคนทํางานตองระวังตัวแจ เพื่อนรวมงานในโครงการ
นี้มีหลายพันคน กระจายอยูในบริษัทผูรบั ชวง มีทั้งฝรั่ง เกาหลี มาเลเซีย พากัน
ระวังตัวโดยไมตองอธิบาย บังเกอรทหารอยูใกลประตูเขาออก พวกผมต องเดิน
ผานบังเกอรทั้งขาเขา และขาออก
หนวยงานของผมเปนงานรับเหมาวางทอในสวน พี -2 โดยมีชา งฝมือจาก
เหนือและอีสาน เขามาเปนลูกจางหลัก สวนลูกมือ จางแรงงานหญิงชายจากพี่นอง
ชาวบานในทองถิ่น โดยเฉพาะไดแกชาวจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส
ระเบียบการทํางานประจําวัน ชางและคนงานทุกคนจะตองไปถึงหนางาน
กอนเวลา 06.30 น.ทํางานจนถึง 17.00 น. หรือมืดจึงจะเลิก
ผมจะเรียกแถวทุกเชา บอกกลาวเลาเรื่องของโครงการ ตลอดทัง้ ความ
เปนมาที่นา รูใหแกเพื่อนรวมงานฟง จะพูดอยางนี้ทุกวันอยางนอยวันละ 10 นาที
เพื่อใหทุกคนตระหนัก ในความปลอดภัย และสุดทายผมไดฝากความปรารถนาดี
เอาไวใหหนุมสาวไดคดิ

ผมบอกวา แผนดินนีเ้ ปนของคนไทยทุกคน โรงแยกแกสที่เรากอสราง
เสร็จ จะกลายเปนสมบัติของชาวใตตลอดกาล แลวผมก็เลาตอไปวา นี้เปนโอกาส
สําคัญทําใหหนุมสาวชาวใตไดทํางานรวมกับเพื่อนรวมชาติที่ มา จากหลายจังหวัด
ทั้งเหนือและอีสาน แลวเราจะกอดคอกันทํางาน จนกวาจะไดโรงแยกแกสทั้งโรง
เอามาใหชาวใต
การเรียกแถวในลักษณะเชนนี้ เปนประเพณีของผูรับเหมางานขนาดใหญ
การเรียกแถวที่สําคัญทีส่ ุด คือการปฐมนิเทศเกี่ยวกับความปลอดภัย บริษทั ที่
รับเหมาในโรงแยกแก สมีหลายบริษทั แตละบริษทั จะเรียกแถวทุกเชา เหมือนกัน
หมด ตางคนตางนําวิธีการอบรมมาพูด แตกตางกันออกไป บริษัทเหลานั้น
ประกอบดวย อิตาเลี่ยนไทย บริษทั บางกอก เป -โตร บริษทั แพม บริษทั บลาสติ้ง
กรุฟ บริษัทพวกนี้เปนของคนไทย นอกจากนีก้ ็มีบริษทั ลูกของเกาหลี เช น บริษทั
โซโย บริษัท ชิเอเซีย บริษัท เร็ด -ซี เปนตน ตัวผมทํางานอยู บริษทั สยาม ซิตี้
โรงแยกแกสเปนโครงการรวมทุนระหวางไทยกับมาเลเซีย เรียกวา ทราน
ไทย-มาเลเซีย (Trans Thai-Malaysia) หรือ TTM โดยมีบริษทั ซัม
ซุง จากเกาหลีใต เปนผูรับเหมาใหญ (Main Contractor) บริษทั ซัมซุง
ขนวิศวกรเกาหลีมาคุมงาน
ดวยการปลอยใหบริษทั รับเหมาชวง
(Subcontractor) ซอยงานเอาออกไปทํา
โดยปกติ ชีวิตการทํางานในโครงการขนาดใหญ หนุมสาวชาวแรงงานจะมี
ชีวติ ชีวาทาทางกระฉับกระเฉง แตที่โรงงานแยกแกสจะนะคราวนี้ มันหงอยเหงา
เศราสรอยแตกตา งจากอดีต เราแกความหงอยเหงาดวยการอาศัย การเรียกแถว
ทุกเชา เปนเวลาของการปลุกใจ ปลุกประสาทใหตื่น
หัวหนาเซฟตี้ (ฝายรักษาความปลอดภัย ) จะเปานกหวีดเรียกแถว ผม
ออกมายืนคอย คนงานหนุมสาววิ่งพรึบมาจัดแถวโดยไมยาก
หนุมสาวชาวใตไมเคยไดพบกันมากอน ตอนแรกๆก็ไ มคอยใหความสนใจ
แตหลายวันเขา เรามีเรือ่ งเราใจมาพูดใหฟงเสมอ หัวหนาระดับแกนนําหลายคน ก็

ไดออกมาพูด เราชวยกันคนละไมละมือ ในที่สุดความแจมใสก็คอยๆเกิดขึ้นใน
หนวยงาน
ลึกเขาไปในความรูสึก ไมมีใครคิดวาผมคิดอะไร และไดวางแผนอะไร
หรือไม แตในฐานะผมเปน คนมีอายุคนเดียวของโครงการนี้ มีตําแหนงเปน
ผูจัดการโครงการ หรือเรียกกันในชื่อเปนภาษานักกอสรางวา โปรเจ็คท มาเนเยอร
(Project Manager) ผมพอจะมีสิทธิพูดคุยอะไรไดเยอะแยะ อีกประการ
หนึ่ง เมื่อนายชางระดับทีมงาน ใหความรวมมือเปนอยางดี ถึงจะมีขึ้อิจฉาปะปน
อยูบา ง ก็ไมสําคัญอะไร ทําใหฐานะการเปนผูนํากลุมของผม มีอํานาจตอรองกับ
คนงานไดมากขึ้น
อํานาจที่ผมมี อยางแรกไดแกการจางงาน ใหคุณใหโทษได
อํานาจตอมา ผมมีฐานะเปนผูจดั การโครงการตามกฎหมาย ไมใชตั้งตัวเอง
ลูกจางของบริษัทจํานวนมากจึงใหการยอมรับผม และนั่ น.....คือโอกาสทอง ทํา
ใหผมไดรูจักมักคุนกับหนุมสาวชาวยะลา ปตตานี นราธิวาส บางคนเปนเครือขาย
โจร บางคนเปนเพียงเครือญาติ และผมเชื่อเหลือเกินวา บางคนเปนโจรกอการราย
เสียเอง แตจะทําอยางไรไดในสถานการณเชนนั้น ไมมที างอื่นใดทีจ่ ะเฟนหาคน
บริสทุ ธิ์ผุดผอง อีกอยางหนึ่ง ไมรูจะเฟนหาทําไม ทานผูว าราชการจังหวัด สงขลา
นายสมพร ใชบางยาง (ผมไมเคยรูจักเปนการสวนตัว ) ไดขอรองใหทุกหนวยงาน
วาจางคนทองถิ่นใหมากที่สุด เพื่อจะไดสรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้น
หัวหนางานของผมหลายคนเห็นดีเห็นงามดวย ใหจางคนจ าก 3 จังหวัด
บอกไมให เกรงกลัวอะไร อยากีดกันใคร แมจะเปนพวกกอการรายก็ตาม จาง
เอาไวกอ น เพื่อความเปนมิตร อีกประการหนึ่ง เราตองแสดงออกกอนวา เราไมมี
การกีดกัน
ผมอยากเอยชื่อไว 3-4 คน เชน นายประกอบจงคณารักษ นายชางฝายติดตั้ง
เครื่องจักร นายชูศิ ษย (หรือชาง) เลาวนากิจกุล ผูจดั การฝายติดตั้งทอ นายประ
ภัทร ทิพยโอสถ วิศวกรประจําโครงการ (Project Engineer) นายเกียรติ

เฉลิมรัฐ ไชยยาสิงห ตัวแทนบริษัทสยาม ซิตี้ คอรปปอรเรชัน่ แตมีอกี ไมนอยกวา
20 คน ที่เปนคนในทองถิ่น ผมไมอาจเอยชื่อเสียงเรียงนาม ได ถาผมเอยชื่อออกไป
อาจจะเปนอันตรายแกครอบครัวและชีวิตสวนตัวของเขา
ขณะเดียวกันคนเหลานัน้ ไมรูดอกวาขณะผมทํางานอยูในหนางาน ผมได
แสวงหาความ ลี้ลบั ควบคูไปดวย ผมทําตัวเสมือนสายลับคนหาความจริง คนไป
คนมาทําใหไดรูไดเห็นความ ลี้ลับดํามืด จากคําบอกเล าของคนโนนบางคนนี้
บาง นอกจากนี้ ผมโชคดีไดมีความสนิทสนมกับคนงานอีสานคนหนึง่ พื้นเพเดิม
เปนหนุมอุบล ไปเปนเขยปตตานี สมัยยังไมเขมงวดเมื่อสิบปกอ น แมเขาจะ
เปลี่ยนศาสนาแลว แตใจของเขายังไมลืม หนุมอุบลคนนี้ เปนกุญแจดอกสําคัญให
ผมไดรับฟงเรื่องตางๆที่ นา ระทึกใจ เขามีชอื่ เสียงเรียงนามอยางไร ก็ตองใชชื่อ
สมมติ
ขอสมมติชื่อหนุมผูนนั้ วา " คียแมนโทน " แลวผมก็เรียกเขาจนติดปากวา
คียแมนโทน ตัวเขาเองก็แปลกใจวา ทําไมจึงตั้งชื่อเขาวา คียแมนโทน ผมบอก
เขาวา " คียแ มน" หมายถึง
ลูกกุญแจ และคําวาโทน หมายถึง " ลูกโทน "
ยังไงละ
คียแมนโทน นั่งอยูตรงกันขามกับผมในรานอาหาร คลาดนาทวี ผมเลี้ยงดู
เขาดวยความเปนกันเอง ดวยความรูสึกเปนเชื้อสายอีสานโดยแท ผมยกยองเขา
ดวยความจริงใจ ผมบอกเขาวาใจของเราบริสทุ ธิท์ ุกอยาง เกิดเปนคนไทยไมแบง
เชื้อชาติศาสนา เมื่ อไดเปนเขยก็ดีแลว แลวคุณละหมาดเปนไหม
เขาบอกวาเขาละหมาดเปน ละหมาดดวยความศรัทธาแตไมดูดดื่ม พอตา
เปนคนดีมาก เครงศาสนา แตเสียอยูอยางเดียว เขาไมยอมรับวาตัวเองเปนคนไทย
พอตารักและหวงแหนเชื้อสายเดิมมาก ทานรักมาเลเซียสุดหัวใจ
ผมรูวาพอตาเกลียดคนไทย แตทา นก็ดีกบั ผม ทานบอกใหไปตามพีน่ อ งให
มาเปลี่ยนศาสนา ผมไดมาคนหนึ่งเปนลูกสาวของลุง ตอนนี้แตงงานกับแขกกลัน
ตันไปแลว

เรื่องราวเหลานี้ คือเนื้อหาสาระในการพูดคุย โดยผมยังไมไดสอบถาม
อะไรที่ลึกกวานี้
ออกจากรานอาหาร ผมกลับหองพัก เขาขับรถไปนอนบานเ พือ่ นเปนการ
ชั่วคราว เพราะบานเขาอยูไกลโข เดินทางไปมาหลายชัว่ โมง ทราบขาววาเขกําลัง
จะรับภรรยาและลูกมาอยูดวยในเร็ววัน แตผมไดบอกกับเขาวา กอนจะรับลูกเมีย
มาอยูดว ย ผมขอไปเยี่ยมพอตาของเขาไดไหม เขารับปากบอกวาจะตองขอ
อนุญาตกับพอตากอน เขาขออนุญาตอยูห ลายวัน จึงไดโอกาส
มันเปนโอกาสที่หาไมไดเลย เพราะวาหมูบานแหงนี้มีสายของโจรกอการ
รายหลายคน ตัวของคียแมนโทนบอกกับผมวา รูกันทั้งหมูบานวาใครเปนใคร ไม
มีความลับ เพราะไดมีการประชุมอภิปรายที่หนาบานบาง ในมัสยิดบาง สุดแตสาย
ของโจรจะกําหนด
ตัวของเขาเอง เขาไมไดรวมดวย แตดว ยความที่เปนเขย ก็ไดมีโอกาสรู ถา
ไมรูก็จะถามเอากับภรรยา เธอก็จะเลาใหฟง ภรรยารักเขามาก เธอบอกวาถาไมมี
เขา เธอจะฆาตัวตาย เขาบอกวาเขาทํางานหนัก ชวยเหลือครอบครัวอยางเต็มที่ อีก
อยางหนึ่ง เขาทําตัวดูแลเอาใจใสภรรยาเปนอย างดี เขามีเธอเพียงคนเดียว ทําให
เธอเกิดความเชื่อมัน่ มาก และถือเขาเปนสรณะ
โทนบอกตอไปวา " เธอรําพันกับผมวาพระเจาสงผมมาใหเธอ ทั้งๆทีไ่ มได
เปนอิสลามมากอนเลย..." สาวใตนนี้ ะ เปนคนนารักมาก เขาวา
นี้คือจุดเริ่มตนในการแลกเปลี่ยนสอบถามแบบมโนสาเร
สื่อเข าไปหา
ครอบครัวจนไดไปเห็นบานเรือน ทําใหเกิดความเปนกันเอง ทําใหพอตาของเขาที่
เกลียดคนไทย แตก็เต็มใจตอนรับ เพราะวาบานเรือนตั้งอยูในประเทศไทย ลูกเขย
ก็เปนไทยแท เขาจะปฏิเสธไมยอมใหคนไทยเขาบาน จึงเปนไปไมได
แตผมก็ตองระวังยิ่งยวดไมใหเกิดความผิดพ ลาดขึ้นมา ผมเลาใหพอตาของ
โทนฟงวา ผมเคยไปทํางานในมาเลเซีย 3-4 ป ผมเลาไปเรื่อยเปอ ย และบอก

เอาไววา ถาจะมีใครอยากทํางานกับผมอีกสองคน สงไปไดเลย ผมจะเอาเขาไป
ทํางานทันที
วาแลวก็เอยปากลาผมขอบคุณคียแมนโทนที่นาํ พาผมไปเยี่ยม
ครอบครัวของเขา
อยูมาอีก 10 วัน มีขาวไมดี มันเปนขาวลือวา โจรจะฆาพวกผมในไซทงาน
อยางนอย 5 คน พวกที่ถูกขึ้นบัญชีตาย เปนพวกที่ใสหมวกขาว ระดับนายชาง
และผูจดั การ ผมจึงรีบถาม คียแมนโทนดวนจี๋ เขาบอกวาไมใชขาวลือ ขอใหนาย
หัวรีบยายจากนาทวีไปอยูนาหมอม ใกลกบั หาดใหญดีกวา หรื อไมก็เขาไปอยูใน
หาดใหญเลย จะไดนอนหลับตาสบายตลอดทัง้ คืน
คียแมนโทนมีอาการเปนหวงผมอยางยิ่ง
ผมกลาวขอบคุณเขาที่ยนื ยันขาว ซึ่งขาวนี้ไมไดลือ รูกันเฉพาะผม พวกนาย
ชางหมวกขาวทั้งหลาย พากันรับรูไปจนทัว่ บางคนทนฟงไมไหว รีบไปลาออก
นายชางใหญของผมอีก คนหนึ่งชื่อ พงษ ธนกาญจน เดินทางไปถึงคืนเดียว รุงเชา
หิ้วกระเปาไปขึ้นเครื่องที่หาดใหญกลับกรุงเทพฯ
ผมบอกกับนายประกอบ จงคณารักษ และนายชางประภัทร ทิพยโอสถ ให
รีบหาที่ใหมดว นจี๋ แลวเราก็ยา ยออกจากนาทวีทันที เพื่อนรวมงานบางคนบอกวา
หนีทนั หวุดหวิด ถาออกชาไปวันหนึ่ง รังรองไดเปนผีเฝานาทวี หลังจากเรายาย
ออกจากนาทวี อยูมาอีก 3 วัน ก็มีการวางระเบิดฆาทหารบนถนนสายนาทวี -จะนะ
ทหารที่ตั้งบังเกอรอยูท โี่ รงแยกแกส คงจะทราบขาวการตายของทหารจํานวนนัน้
แตไมมีการวิพากยวจิ ารณ ไมมีใครพูดกับใครเลย
ผมเดินเขาไปในรานลุงที่ขายกาแฟอยูหนาโรงงานแตเชาตรู ตัวลุงเองก็ไม
ถามหาเรือ่ งราววาทหารถูกยิงตาย พวกคนงานเองไมวาจะมาจากเหนือหรืออีสาน
หรือแมแตคนงานที่มาจาก 3 จังหวัด ก็พากันเก็บปากเงียบ
บรรยากาศรอบตัวในจํานวนคนนับพัน เงียบสงบ ทําประหนึ่งไมรูไมชี้ แต
ในหัวใจลึกๆ ทุกคนทราบดีวา บริเวณแถบนีไ้ มมีความปลอดภัยดวยประการทั้ง
ปวง ผมเคยทํางานรวมกับคนงานแคมปใหญที่ระยอง มาบตาพุด และแมแต

ตางประเทศ ปกติเมือ่ งานเลิกแลว คนงานจะพากันสนุกสนานเฮฮา รองรําทําเพลง
ดื่มกิน หรือไมก็ตั้งวงไฮโล แตทจี่ ะนะแหงนี้ ไมเปนเชนนัน้ ทุกค นมีสัญชาตญาณ
ใหกับตัวเองโดยไมตองปาวประกาศ
เมื่อเลิกงานแลว ก็รบี เขาทีพ่ ัก หุงหาอาหารกินในบาน ไมมีใครออกมา
เที่ยวตลาด
ตื่นแตเชารีบเขาสูหนางาน
หัวหนาฝายรักษาความปลอดภัย ไดเตรียมลานกวางเอาไวตรงกลางสนาม
กอสราง และ นัดแนะกันวา ถาไดยินหวอ....ใหทุกคนทิ้งเครื่องไมเครื่องมือ ดิ่ง
ไปที่จดุ นัดพบ พวกเกาหลี
ซัมซุง พวกฝรั่ง และทหารรักษาความปลอดภัย
ถูกแนะนําใหรจู ักจุดนัดพบ
ผมมองดูบรรยากาศดวยความรูสึกตื่นเตน
ผมตั้งคําถามกับตนเองวา
บานเมืองของเราแทๆ แตไมแตกตางจากสนามรบ อยูในสนามรบยังไมตอ งพะวง
รายแรงขนาดนี้ เชนในสมัยหนึ่ง
ผมทํางานในทามกลางกระสุนที่อิรักตอน
รบกับอิหราน ตอนทํางานก็สนุก เลิกงานแลวก็สนุก
แมในสมันอิรักบุกคูเวต เผาเมืองวายวอด คนงานยังพากันอยูอ ยางปลอดภัย
ไมตองตกใจกับทหารอิรักที่แหเขาเมือง แตที่จะนะ ....แผนดินของไทยแทๆ กลับ
เต็มไปดวยบรรยากาศที่แสนจะอึม ครึมและนากลัวไปหมด
ความจริงแลว จะนะ อยูไกลจากยะลาไมใชนอ ย แตสถานการณทจี่ ะนะ ไม
แตกตางจากยะลา ปตตานี และนราธิวาส ยังโชคดีที่โจรปา ยังไมประกาศขึ้นบัญชี
พวกโจรปาไดใชดินแดนในจะนะแถบนี้ใหเปนประโยชน คลายกับ เปนสถานที่
ซองสุมกําลังพล รวมไปถึงบางจุดในสงขลา สระทิ้งพระ และอื่นๆ
คียแมนโทนบอกกับผมวา โจรเนน 3 จังหวัดกอน มันแนน ...และเขมขนดี
คียแมนโทนบอกอีกวา โจรตั้งเปาเอาไวไมเกิน 3 ป จะสามารถสรางอํานาจ
ตอรองไดอยางกวางขวาง โจรจะยึดหมูบ า นกอน ...แตเปนการยึดโดยไมประกาศ

โลกภายนอกจะไมรวู าโจรไดยึดแลว
แตภายในหมูบ า นจะรับรูร วมกันอยาง
กวางขวาง วาอํานาจรัฐหมดความศักดิ์สทิ ธิไ์ ปจากแผนดินแถบนี้ชาวบานจะอยู
กันอยางอิสระ ไมตองเคารพกฎเกณฑของประเทศอีกตอไป วิธีการทีจ่ ะอยูอ ยาง
อิสระได จะตองขับไลชาวพุทธ ถาไมยอมหนี จะฆาทิ้ง ทํารายพระ ฆาพระ ....
ขัดขวางพระทุกรูปแบบ คียแมนโทนเลาเรื่องราวใหฟงดวยความรูสกึ กังวลใจยิ่ง
คียแมนโทน เผยใหฟงวา พวกโจรวางแผนแนบเนียนมาก จะใชวธิ ี
ปลดปลอยชาวบานใหพนอํานาจรัฐดูแลกันเองไปพลางๆ กอน เปนการหลอก
พวกอํานาจรัฐไทยวา ไมไดคิดแบงแยกดินแดน แตพอถึงจุดชี้ขาด จะใชพลัง
ชาวบาน 2 ลานคนรวมตัวกันประกาศปกครองตนเอง จัดตั้งรัฐปตตานีขึ้น ....ผม
เชื่อคียแมนโทน....เขารูจ ริง พูดแตเรื่องจริงใหฟง

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 3
ปูมหลังปตตานี (นอกตํารา)

ย่ําค่ํากลางฤดูฝน....
ฝนตกไมมากนัก
แตก็เลนเอาบริเวณกอสรางเฉอะแฉะเปนสวนใหญ
คนงานของบริษัทตางๆพากันเลิกงานกอนจะมืด หนวยงานของผมพากันเลิกตาม
ผมเดินขึ้นไปทีจ่ อดรถ คนขับรถบอกกับผมวา มีคนงานรอพบอยู เขายื นหลบอยู
ใตกันสาดหองเก็บเครือ่ งมือ ผมมองไปจําไดทันที คียแมนโทนของผมนั่นเอง
ผมเดินไปหาเขา "มีอะไรหรือโทน..." คียแมนโทนดึงผมเขาไปกระซิบ
"นายหัวครับ ขากลับใหใชเสนทางใหมนะ ...อยาใชทางเดิม ..." ผมตอบรับทันที
"ได...ขอบคุณมากโทน.."
วาแลว ผมรีบเดินกลับมาที่รถ บอกกับคนขับใหใชเสนทางสายที่กอสราง
ใหม หลบออกจากเสนทางจะนะ-ลานหอยเสียบ ซึ่งเปนเสนทางสายเกาที่ใชเดิน
ทางเขาออกทุกวัน ขณะคนขับรถพารถวิ่งออกมาจากโรงแยกแกส ผมมองดูสอง
ฝงดวยความหงุดหงิด บานของเราแทๆ แตตอ งอยูอยางผูอาศัย แลววันนั้นก็ผา น
ไป

พอวันใหมมาถึง จึงไดรับประกาศจากซัมซุงใหเลิกใชเสนทางจะนะ -ลาน
หอยเสียบ แลวเขียนแผนที่ใหมแนบมากับประกาศฉบับนั้นดวย ทําใหผมเกิด
ความรูสึกชืน่ ชมคียแมนโทนมากยิ่งขึ้น เขาบอกขาวทีต่ รงกับสถานการณจริงทุก
ครั้ง
ผมคิดของผมในใจวา หนุมใหญลูกอีสาน อดี ตคนงานกรีดยางแลวไดลูก
สาวเจาของ สวนยางเปนภรรยา แมจะตองเปลี่ยนศาสนา แตความทรงจํายัง
เต็มเปยม เมื่อผมไดเขารุนหลานมาเปนเพือ่ น มิใชแตจะไดรบั ขาวสารเพื่อความ
ปลอดภัยเทานัน้ ผมยังจะไดรูความลี้ลบั นานาประการเอามาเติมแตงความกระจาง
ในเรื่องปญหา ภาคใต ใหกระจางมากขึ้น
เปลา... ผมไมใชพวกสายลับ ผมไมมีหนาที่ดานความมั่นคง ผมไมใช
ผูรักษากฎหมาย และ ผมก็ไมใชนักการเมือง ผมตองการรูไ ปทําไม รูแลวทําอะไร
ได
มันตองทําได เพราะผมมีความเขาใจในงานเขียน ผมบอกกับตนเองวา ผม
จะเขียนหนังสือสักเลมหนึ่ ง ออกมาสูสายตาของพอแมประชาชน ซึ่งหนังสือเลม
นั้น จักตองเปนกุญแจไขไปสูความกระจาง ดังนั้น ...เมื่อผมไดเพื่อนรุน หลาน "คีย
แมนโทน" ผูท ี่รจู ริง จะทําใหเรื่องปรากฏขึน้ ในบรรณพิภพ ถาผมเขียนทันกอน
ตายจากโลกนี้ไป ยังไงเสีย คนไทยจะไดอา นหนังสือเลมนี้อยา งแนนอน เมื่อคิด
เชนนี้แลว ผมยิ่งแสวงหาขอมูลมากขึ้น เมื่อไดขอมูลแลว ผมแยกทําเปนสองสวน
สวนแรก ผมบันทึกไวเปนความทรงจํา อีกสวน ผมเขียนเปนบทความสงให
นสพ.บานเมืองตามภาระหนาที่
วัน

แตเรื่องที่เขียนลงในบานเมือง ผมสงตนฉบับทางแฟกซจากจะนะเกือบทุก

สําหรับหนังสือเลมนี้ เรื่องในเลมนีท้ ั้งเรื่อง ผมเขียนขึ้นใหมทั้งหมด เพื่อจะ
ไดเลาฉากตางๆใหสามารถมองเห็นภาพเคลื่อนไหว อีกอยางหนึ่ง การเขียน
คอลัมนในหนังสือรายวันนั้น เรายอยเรื่องราวออกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย เปรียบ

เหมือนเอาผาขาวผืนใหญมาฉีกเปนริ้วแลว แขวนใหปลิวไสว ใครมาเห็นเขาก็จะ
แปลกตาแตกตางกันออกไป สวนการบรรจุเนื้อหาสาระทีจ่ ะใหมนั เปนแทงใหญ
ยอมเปนไปไมได การเขียนยอย จึงไมอาจขยายความชัดเจนได จะทําไดก็เพียงการ
โนมนาว ความรูล ึกนึกคิดเล็กๆนอยๆเทานั้น หนังสือทําเปนเลมหนาเต็มมือจะ
ขยายความไดมากกวา ผมจึงเห็นเนื้อตัวของ คียแมนโทน เปนคนสําคัญของผม
เพราะเขาจะเปนคนนําผมไปสูเวทีนอ ยใหญในสถานการณสงครามโหด
ที่มี
วัตถุประสงคบั่นทอนความมั่นคงของประเทศไทย
อาทิตยตอมา....ในวันพักผอน ผมเก็บตัวอยูในหองพัก นั่งอานบันทึกเกาๆ
อยางใจจดใจจอ บันทึ กเลมนั้นเปนปูมหลังของจังหวัดปตตานี แตเปนปูมหลัง
นอกตํารา ที่ผมไดมาจากผูรูและการคนควา ผมขอเลาตรงนี้กอน
ยอนไปสูอดีตนับพันป ซึ่งเปนปูมหลังของปตตานี (นอกตํารา) ยอมไปป
พ.ศ. 210 ขณะนัน้ ประเทศไทยของเรามีอาณาเขตกวางใหญไพศาล เรียกตัวเองวา
"สุวรรณภูมิ" มีเนื้อที่ใหญโตกวาปจจุบนั มากกวา 1 เทาตัว
แตจาํ นวนประชาชนมีนอยนิด ประชาชนทัง้ หมดนับถือพระพุทธศาสนา
ทั้งนี้เนื่องจากพระพุทธศาสนาถูกเผยแพรเขามาในประเทศไทยยุคตนๆ ยุคกอน
พระเจาอโศกมหาราชประมาณ 115 ป กลาวคือเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาเสด็จดับขันทปรินพิ พาน เราเริ่มนับปพทุ ธศักราช 1 ซึ่งเรียกยอวา พ.ศ.
พระพุทธศาสนาเจริญรุง เรืองในชมพูทวีปไดประมาณ 300 ป ก็ไดเกิดปญหาเสื่อม
ทรุดอยางรุนแรง เมื่อพระเจาอโศกขึ้นครองราชย ไดจัดการสัมนา
พระ
พุทธ แลวแกไขปญหาอยางยิ่งใหญ เริ่มขึ้นใน ป พ.ศ. 325 พระพุทธศาสนาจึง
ตั้งอยูได
พระพุทธศาสนาเขามาถึงประเทศไทยกอนหนาที่แลว ตั้งแตกอนพระเจา
อโศกมหาราชจะทรงแกไขปญหา เชื่อวาพระพุทธศาสนาไดหยั่งรากลงในสุวรรณ
ภูมิตั้งแตป พ.ศ. 210 เปนตนมา แตพี่นองชาวพุทธพากันกลาววา พระพุทธศาสนา

มาถึงประเทศไทยตั้งแตพระพุทธเจาทรงมีพระชนมชีพ ทั้งนี้ โดยอาศัยความเชื่อ
ในรอยพระพุทธบาท ทีพ่ ระพุทธเจาไดเสด็จมาประทับรอยฝาพระบาทเอาไว
เชน พระพุทธบาท สระบุรี พระพุทธบาทพระแทนดงรัง จ .สุพรรณบุรี
พระธาตุอิงฮัง ตั้งอยูในแขวงสุวรรณเขตประเทศลาว ผมถามพี่นอ งชาวลาว
วา ทําไมจึงเรียกพระธาตุอิงฮัง พี่นอ งชาวลาวตอบวา "อิง" หมายถึงการมาพักพิง
สวนคําวา "ฮัง" หมายถึง ตนรัง แลวอธิบายตอไปวา พระผูมพี ระภาคเจาสมณโค
ดม เสด็จมาพักพิงใตตน รังเปนเวลานานถึงหนึ่งเพ็ญแลว เสด็จกลับชมพูทวีป
เรื่องเหลานี้เปนปูมหลังนอกตํารา ไมมี หนังสือประวัติศาสตรยืนยัน
คนโบราณพากันเลาขานสืบตอกันมาวา
พระพุทธศาสนาไดเขามาถึง
สุวรรณภูมิตั้งแตเริ่มแรกประกาศพระศาสนา ไมใชจะเพิ่งเขามาเมือ่ ไมนาน ยังมี
ขออธิบายอีกวา การกอสรางปราสาทพระราชวัง ลวนแตมีศิลปะงดงามภายใต
พุทธศิลป การทีจ่ ะมีพทุ ธศิ ลปเกิดขึ้นได หมายถึงการสืบสานวัฒนธรรม
เจริญรุงเรืองขึ้นมากอน จึงมีอทิ ธิพลตองานศิลปะทั้งปวง
เมื่อเปนเชนนี้ จะวาพระพุทธศาสนาเพิ่งเขามาสูสุวรรณภูมิจึงเปนไปไมได
ดังนั้น จึงกลาวไดอยางไมผิดเลยวาพระพุทธศาสนา คือพระศาสนาดั้งเดิม
ของประเทศไทย ตั้ง แตยุคใชชื่อ "ชาวสุวรรณภูมิ " หรือหากจะกลาววากอนหนานัน้
คนไทยนับถือศาสนาอะไร ก็จะตอบไดเลยวา สวนมากจะนับถือผี คนไทยไมเคย
นับถือคริสตและอิสลามมากอน ทั้งนี้ เนือ่ งจากศาสนาทั้งสองเพิ่งจะเกิดขึ้นในโลก
ภายหลังพระพุทธศาสนาหางกันเนิ่นนาน
ศาสนาคริสตเกิดหลังพระพุทธศาสนา 543 ป และศาสนาอิสลามเกิด
ภายหลังพระพุทธศาสนา 1122 ป
เมื่อไมมีคริสต ไมมีอิสลามในยุคตนๆ ดินแดนแถบใตทั้งหมด นับถือ
พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น แลวก็มาถึงปตตานี ...ซึ่งมีเรื่องเลาวา 3000 ปยอนหลัง

สมัยโนนไมเคยมีชื้อปตตานีมากอน ดินแดนแถบนี้ ไมมีผูคนชาติอนื่ เปนเจาของ
แตในสมัยนั้น คนไทยไดตั้งถิ่นฐานอยูในสุวรรณภูมิมากอนแลว คนไทยในยุค
นั้นมีทั้งไทยนอย ไทยใหญ อายลาว แยกกันครอบครองพื้นที่เปนพระ
ราชอาณาจักรหลายที่หลายแหง โดยมีภาษาพูดเปนของตนเอง
จึงสันนิษฐานวาคนไทย
กลุมทีป่ กครองสุวรรณ ภูมิมิไดประกาศเปน
เจาของดินแดนแถบนี้ ตั้งแตหลวงพระบางลงมาจนถึงใตสุดทีเดียว ซึ่งหมายถึง
เลยปตตานีลงไปอีกจนถึงแหลมมลายู สิ้นสุดทีช่ ายทะเลมหาสมุทรแปซิฟกโนน
แลวไดจดั การสงผูปกครองไปบริหารราชการแผนดิน เมื่อสงไปแลว เจาองคนั้น
แยกเปนอิสระเลยก็มี ยัง คงสงสวยสวามิภักดิ์อยูก็มี
เมื่อเปนเชนนี้ คําวา "ปตตานี" จึงไมเคยมีมากอน และกอนทีจ่ ะเปนปตตานี
ขึ้นมา ดินแดนแถบนีเ้ ริ่มรูจักกันในนามวา "เมืองลังกาสุกะ" ประชาชนเรียก
ตัวเองวาชาวลังกาสุกะ ซึ่งไมแนชัดวาเปนไทยหรือคนเผาไหน ชื่อสังกาสุกะ เปน
ชื่อที่เลาขานบอกกลาวสืบตอกันมา
คนลังกาสุกะจึงถูกจัดอยูในกลุมของคนไทยดั้งเดิมทีน่ บั ถือผี
เมื่อ
พระพุทธศาสนาอุบัติขนึ้ ในโลก และไดเผยแพรเขามาถึง ก็เปลี่ยนเปนพุทธ แตไม
มีความมัน่ คง เนื่องจากจํานวนผูคนมีไมมาก และไมมีคัมภีรพระไตรปฎก ทําให
ขาดทฤษฏี ไมอาจยึดหัวหาดไดมั่นคงได
เมืองลังกาสุกะ หรือปตตานีในปจจุบนั เปนดินแดนทีอ่ ุดมสมบูรณ มีทะเล
สวยงาม อุดมสมบูรณไปดวยขาวปลาอาหาร เปนเมืองใกลชองแคบมะละกา เปน
เสนทางผานขอทางทะเล จึงเปนจุดพักพิงของ คนจีน อินเดีย แขกชวา ใครที่
เดินทางมาถึงแลวเลยไปก็มี พากั นตั้งถิ่นฐานอยางถาวรก็มี จึงมีเรื่องเลาขานกัน
ยาวนานวา เมืองลังกาสุกะมีความอุดมสมบูรณยิ่งนัก
วันเวลาผานไปอีกยาวนาน ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหน
ชาวลังกาสุกะตั้งรกรากดวยความสงบ มีการไปมาหาสูระหวางชาวลังกาสุกะกับ

เมืองหลวง โดยกลาววาในสมัยกรุ งศรีอยุธยา หลวงปูท วดเหยียบน้าํ ทะเลจืดใน
สมัยทานยังหนุมแนน ทานอยูเมืองลังกาสุกะ
ขึ้น

ในยุคนั้น เมืองลังกาสุกะไดตอนรับชาวเรือตางถิ่น เดินทางมาคาขายมาก

ตอมา...ดวยเวลาอันยาวนานอีกเชนกัน ดวยอิทธิพลของคนมาใหม ทําให
เชื้อสายลังกาสุกะกลายพันธแทบไมเหลือ ทั้งนี้เนื่องจากเจาเมืองผูครองนคร ได
เปลี่ยนศาสนา เปลี่ยนจากพุทธไปนับถืออิสลาม
เมื่อเจาผูครองนครเปลีย่ นศาสนา ชาวลังกาสุกะก็ตองปฏิบัตติ าม สวน
ชาวกรุงศรีอยุธยายังคงหนักแนนอยูกับพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เนือ่ งจากพระเจา
แผนดินของกรุงศรีอยุธยา ไมมี พระหฤทัยเอนเอียงไปศาสนาไหน เกีย่ วกับเรื่องนี้
ผมเคยถามความเห็นทานผูรูวา เหตุใดพระเจาแผนดินกรุงศรีฯ จึงตั้งมั่นอยูใน
พระพุทธศาสนาอยางมัน่ คง ในขณะเจาผูครองนครลังกาสุกะไมมีความหนักแนน
เลย
ทานผูรูตอบวา ลังกาสุกะไมมีคัมภีรพระไตรปฎกใหยึดเหนี่ย ว จึงทําให
ความซาบซึ้ง ตกหลนไปเปนอันมาก ทําใหขาดสติปญญา ไมมคี วามรูความ
เขาใจในหลักพระศาสนาที่แทจริง เมื่อไปเห็นของอะไรแปลกกวาเดิมก็จะลุมหลง
ไดทันที
ตั้งแตเจานครลังกาสุกะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม
ชาวลังกาสุกะทั้งมวลก็เปนอิสลามดวย
ผมพลิกเรื่องปูมหลังของปตตานีดว ยความพินจิ พิเคราะห ซึ่งเปนปูมหลังที่
ไมมีการเขียนไวในหอสมุดแหงชาติ ผมโชคดีที่ไดรบั ฟงนักปราชญคนสําคัญของ
ประเทศเมือ่ หลายปกอ น แลวไดบันทึกเอาไวซึ่งถือเปนความรูน อกตํารา (ทานจะ
ไดอานปูมหลังในตําราในบทตอไป )

นักปราชญทา นผูรู ผูนั้นคือ นายประเสริฐ ทรัพยสุนทร ทานผูนไี้ ดให
ความรูแกผมอยางไมปด บังอําพราง คนที่ไดเขาใกลนายประเสริฐ ทรัพยสุนทรใน
ยุคนั้นมีหลายคน เชน วีระ ถนอมเลี้ยง ดร.สอาด ปยะวรรณ นายสวัสดิ์ ลูกโดด
ฯลฯ แลวก็ผม... นายสอาด จันทรดี
คนไทยหัวกาวหนายุคโนนรู ดวี าคนชื่อประเสริฐ ทรัพยสุนทร ไดแสดงตน
เปนผูเชี่ยวชาญลัทธิคอมมิวนิสต พล.อ ชวลิต ยงใจยุทธ ก็เปนศิษยของประเสริฐ
ทรัพยสุนทร
ผมขอเลาความแตกตางบางประการ ที่เกี่ยวของกับนายประเสริฐ ทรัพย
สุนทร ที่สอนลัทธิการเมือง รวมทั้งสอนลัทธิคอมมิวนิสตใหแกใคร ตอใคร ทานผู
นี้จะยอมเสียเวลาสอนเปนการสวนตัวใหแกทกุ คนดวยความเสียสละ เรียกวาให
ความรูเรื่องโนนเรื่องนี้เปนรายตัว หรือไมก็สอนอยางมากไมเกินครั้งละ 2 คน
เรียกวาสอนแบบใครไดฟง คนนัน้ รับรูเอาไปเต็มๆ
เชนเรื่องทหารประชาธิปไตยเปนตน
เต็ม

ผมอยากรูเรื่องปตตานี นายประเสริฐ ทรัพยสนุ ทร ทานก็เลาใหฟง 1 วัน

นอกจากนี้ ผมยังไดรับฟงความรูเกี่ยวกับลัทธิประชาธิปไตย ทุนนิยม
สังคมนิยม และ คอมมิวนิสต แตทปี่ ระทับใจผมมากที่สุด ไดแกปญ
 หาแบงแยก
ดินแดนที่พวก "โจรปตตานี " ตองการไดอาํ นาจในดินแดนแถบนี้
ความจริง ผมไมเคยเรียกทานผูนวี้ า นายประเสริฐ ทรัพยสุนทร แตผมจะ
เรียกทานผูนวี้ า อาจารยประเสริฐ ทรัพยสุนทร
อาจารยประเสริฐ ทรัพยสุนทร บอกวาพวกที่ตอ งการแบงแยกดินแดน
ตองการเอาปตตานีไปเปนรัฐอิสลาม เกิดจากคนไทยเชื้อสายมลายูไมใชเกิดจาก
คนไทยเปนกบฏกั นเอง

อาจารยประเสริฐ ทรัพยสุนทรบอกวา อิสลามในประเทศไทยมี 2 กลุม ซึ่ง
เราเรียกวาแขกหรือบัง แขกพวกหนึ่ง ใจไมรักคนไทยเลย ไมยอมรับวาตัวเองเปน
คนไทย แขกพวกนั้นเรียกวา แขกมลายู อีกพวกหนึ่งเรียกวา แขกไทย
ผมถามวา อะไรคือแขกไทย
อาจารยประเสริฐตอบวา แขกไทยก็คือพีน่ องอิสลามที่เปนคนไทยทัง้ กาย
และใจ เชนทานจุฬาราชมนตรี แลวอาจารยประเสริฐ ทรัพยสุนทร ไดเอยถึงชื่อ
คุณดํารง พุดตาล - เล็ก นานา ใหฟง โดยกลาววาลักษณะของคนเหลานี้นา
เลื่อมใส ไมเอาเรื่องศาสนามาเปนปญหาไมวา กรณีใดๆ สังคมไทยไมเคยเกิด
ความรูสึกวามีการแบงแยก
ทานเหลานี้เราเรียกวาแขกไทย สวนแขกที่มีอกี พวกหนึ่ง ในใจไมยอมเปน
คนไทย แขกพวกนั้นแมจะอยูในประเทศไทยก็เรียกวาแขกมลายู พวกแขกมลายู
ตั้งตัวเปนโจรปตตานี
อาจารยประเสริฐ ทรัพยสุนทร กลาววา เราถูกแขกที่ไมยอมเปนคนไทยกอ
การกบฏ กระด างกระเดื่องหลายครั้งหลายหน แขกพวกนี้ตั้งบานเรือนอยูท ี่
ปตตานีและจังหวัดใกลเคียง อีกสวนหนึ่งหนีตํารวจเขาไปอยูในประเทศมลายู
แลวรวมมือกันกอกบฏตอประเทศไทย ทําใหเราเขาใจผิดวา เพื่อนบานแทรกแซง
กิจการภายในของประเทศไทย
อาจารยประเสริฐ ทรัพยสุนทร ทาน บรรยายใหผมฟงดวยการยืนพูด
ติดตอกัน 3 ชัว่ โมง สุดทาย ทานสรุปวา ถาแกไมถูก จะถูกแขกในปตตานีรว มมือ
กับแขกที่หนีไปตั้งบานเรือนอยูในประเทศมลายู เพือ่ นบานเรา กระทําการใหญ
ไดสําเร็จ เนือ่ งจากพวกนักการเมืองของประเทศไทย ไมมีความรู ไมเขาใจ
แนวทางแกปญหา ปลอยใหแขกกบฏปลุกปนยุยงประชาชน
ผมพลิกปูมหลังปตตานีดวยความตื่นเตน แตมนั เปนปูมหลังนอกตํารา ไมมี
เขียนเอาไวในประวัติศาสตร อีกประการหนึ่ง คนไทยไมไดจดั ระบบชนเผาใหคน

ในชาติไดศึกษา ไมมีหลักสูตรในโรงเรียนและ มหาวิทยาลัยที่เปนประวัติศาสตร
ของชนเผา จึงไมมีเรื่องชนมลายู
คนไทยดวยกัน จึงทึกทักเอาวาทุกคนเปนคนไทย แตเจาตัวเขาบอกวาเขา
ไมใชคนไทย
อาจารยประเสริฐ ทรัพยสุนทร บอกเอาไววา ความลาหลังของประเทศไทย
ที่นา กลัวที่สุด ไมใชระบบนายทุน ขุนศึก ศักดินา แตทนี่ ากลัวมากไดแก "อวิชชา"
ที่มีในหลายเรื่องหลายปญหาดวยกัน อวิชชาตัวนี้ไดบอนทําลายความกาวหนา
ความมัน่ คงของประเทศ ทั้งๆที่คนไทยไดยิน คําวาอวิชชามาเนิ่นนาน พระทานก็
เทศนใหฟงไมเคยขาดเลย
ในกรณีของปตตานี รากเหงาคืออวิชชา ซึ่งแปลวาความไมรูก็ได แปลวา
ถูกอารมณตา่ํ ขวางกั้นได หรื อแปลวา ความโงเขลาก็ได อาจารยประเสริฐ ทรัพย
สุนทร ใหความรูแกผมไวตั้งแตป 2518 ...ยังทันสมัยเปยบ

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 4
ปูมหลังปตตานี (ในตํารา) ภาค 1

คียแมนโทน พระเอกของผมเขา มายืนอยูหนาโตะ รับงานเอาไปทํา พูด
ภาษาอีสานกับผมดวยความสนิทสนม ขณะเดียวกัน "ลุงเซะ" ชาวหมูบ า น
สะกอม ก็เขามาคุยดวย ชาวสะกอมพูดสําเนียงใตที่แปลกไปจากชาวใตทั้งหลาย
เสียงจะมีลักษณะออนหวาน นุมนวล และแหลมไปในตัว เปรียบเหมือนคนอีสาน
แตสําเนียงชัยภูมิอะไรทํา นองนั้น
สะกอมมีอาณาเขตติดกับโรงแยกแกส
ชาวบานสะกอม แบงเปน 2 กลุม คือกลุมตอตานกับกลุมหนุนใหกอ สราง
โรงแยกแกส ลุงเซะเปนกลุมสนับสนุน เขามาสงเสียงดังวา "พมชวนมันแลว ให
มันมาทํางานมันก็ไมมา ทํางานไดเงินตั้งหลายพันไมทํา ...มันจะทํามอบ...มันแยจัง
.." หลังจากพูดจบ แกควักยาเสนออกมามวน แลวหันหนาไปคุยโขมงโฉงเฉง จับ
ตนชนปลายไมถูก

วัน

อารมณของผมยังคงสดชื่นแจมใส แตสมาธิในการทํางานแบงขั้วตลอดทั้ง

ขั้วแรกคืองานประจําวัน ซึ่งจะตองตามดูทุกๆจุดวาการทํางานเปนไปดวยดี
หรือไม การทํางานในโรงแยกแกส ก็เหมือนกั บการกอสรางโรงกลั่นน้ํามัน ชางที่
ทํางานนําหนาคือชางประกอบทอ เรียกวา "Pipe Fitter" เมื่อชางประกอบ
ทอเขาหนาไดแลว ชางเชื่อม "Welder" ก็จะเขาประจําที่ลงมือเชือ่ ม
ชางเหลานี้ มาจากเหนือและอีสาน ลูกมือจํานวนหนึ่ง ไดแกหนุมสาวจาก
ทองถิ่น ผมบอกกับคีย แมนโทนวา ชางเชือ่ มประเภทนี้ รายไดดี จางชั่วโมงละ 92
บาทยังไมยอมมากันเลย
วันหนึ่งทํางาน 10 ชัว่ โมง ไดเงินมากถึง 1,012 บาท
เชียวนะโทน ตอนพักเที่ยง โทนขอซอมมือกับชางเขาสิ ...สรางโอกาสใหแก
ตนเอง...โทนไดยินดวยความดีใจ
งาน

ผมจัดการใหโทนเขาไปเปนกรรมกรแผนกชางเชื่อม จะไดมีโอกาสเรียน

ในกลุมหนุมสาวจากใต มีคุณหนูคนหนึ่งทีผ่ มสอบสัมภาษณเธอ เธอจบ
ปริญญาตรีภาษามาเลเซียจากกัวลาลัมเปอร บรรจุเขาทํางานควบคุมขอมูลวัสดุ
(Material Control) นี้ก็เปนอีกคนหนึ่งที่มีความเขาใจสภาพและปญหา
รอบตัว แตเธอเงียบและเก็บอารมณไดในทุกสถานการณ
ใจของผมในขั้วของงาน ดําเนินไปตามปกติ
แตอีกขั้วหนึ่งเปนเรื่องชวนใหครุนคิด ทํางานอยูก็คิด คิดแตกตางไปจาก
ทุกคนทีท่ าํ งานดวยกัน พรรคพวกทีท่ าํ งานอยูในโรงแยกแกส เมื่อเขาประชุมจะ
สงเสียงทักทาย ดวยอารมณขันบาง หยอกเยากันบาง หรือ ไมก็บน ไมอยากอยู อยู
ไปไมรูวา จะถูกฆาตายวันไหน แตสรุปแลว
เชื่อวาไมมีใครคิดทีจ่ ะเอาเรื่อง
ภาคใตไปวิพากษวจิ ารณ

ผมกลับเปนคนคิดอยูตลอดเวลา
คิดวาเย็นนีจ้ ะเขียนเรื่องอะไรให
หนังสือพิมพบา นเมือง คิดแลวก็แปลกใจ มีเรื่องรอใหเขียนมากมายหลายประเด็ น
ลวนแลวแตนา เขียนถึง แตผมก็ตองระวังอยางยิ่ง ไมใหพวกโจรรูว า ผมทําอยูโรง
แยกแกส
ผมลําดับเรื่องความเขาใจเรื่องปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมาตรฐาน
นอกตําราแลว ผมก็ถามเขาหาขอเท็จจริงวา ความเลวรายที่เกิดขึ้นกับชายแดน
ภาคใตครั้งนี้ มันเปนในตําราไหม ผม นึกถึงคนที่เปนพระเอกของผมคือ คียแมน
โทนอีกเชนเคย
ผมถามคียแมนโทนอีกครั้งวา "ถามจริงๆเถอะโทน...โทนมีความรูเรื่อง
ปตตานีบา งหรือเปลา ..." โทนตอบวา "รูซิ รูเพราะเขาสอนเมียผม...เมีย
ผมสอนผมตอ " ...หลังจากนัน้ ผมไดขอโอกาสใหโทนเลาหรือสอนผมอีกตอ ...
คราวนี้ ความรูป ตตานีดูจะเขาตํารามากขึ้น
โทนเริ่มวา ...นานมาแลว ปตตานีเปนเมืองเอกราช มีขอบเขตเชื่อมติดตอ
กับผืนแผนดินสยามทางตอนเหนือ และมีขอบเขตติดกับมลายูทางตอนใต ชาว
ปตตานีเปนเชื้อสายเดียวกันกับมลายูในประเทศมาเลเซีย นับถือศาสนาอิสลาม
ดวยกัน มีลทั ธิประเพณีเหมือนกันแตภาษาพูดจะแตกตางบางเล็กนอย ปตตานีใช
ภาษายาวี มีตวั หนังสือเปนของตัวเอง แตชาวมลายูในประเทศมาเลเซีย ใช
ตัวหนังสืออังกฤษ เนื่องจากถูกพวกลาเมืองขึ้นทําลายตัวอักษรดั้งเดิม บังคับใหใช
อักษรอังกฤษแทน
ในประเทศมาเลเซียมีสลุ ตาน 5 วงศ แตละวงศ จะไดขึ้นครองเปนกษัตริย
คราวละ 5 ป
ปตตานีก็เคยมีสุลตานเปนของชาวปตตานีเอง
สุลตานไมมีเหลืออยูใน
ประเทศไทย พวกที่ตองการใหมีสุลตาน จึงไดประกาศจัดตั้งรัฐปตตานี ทีพ่ วกเรา
รูกันในนามของพูโตนัน่ แหละ พวกพูโตไดตอ สูมายาวนาน เคยกอกบฏ มีการลม
ตายสูญเสียกันมาแลว

คนปตตานีทุกคนยังไมเลิกลมความตั้งใจทีจ่ ะเอาสุลตานกลับมาใหได
ผมถามโทนวา แลวทําไมจะตองฆาพุทธ ฆาพระดวยเลา
โทนบอกวา การฆาพุทธ ฆาพระ มันเปนมาตรการที่จะบีบบังคับเอาชนะ
รัฐบาล มาตรการที่สําคัญพวกนัน้ ตองทองจําใหขึ้นใจ
หามรักคนไทย หามเรียนภาษาไทย ถึงพูดไทยได ก็อยาใชพร่ําเพรื่อ หาม
รองเพลงชาติไทย หามไมใหความรวมมือกับคนไทย ไมวาจะเปนทหาร ตํารวจ
หรือขาราชการตองสนับสนุนลูกหลานใหเรียนคัมภีร เรียนภาษายาวี แตงตัวตาม
แบบฉบับของอิสลาม ทําตามคําสอนของศาสดาเครงครัดในศาสนาของอิสลาม
หามใหการสนับสนุนศาสนาอืน่ โดยเฉพาะคือ
หามชวยเหลือศาสนา
พุทธ กดดันชาวพุทธใหอยูดว ยไมได ถากดดันแลวยังดื้อดึง ในที่สุดก็ตองฆา
แมแตพระก็ตองฆา การฆาตองปาดคอ...สับหัวใหเละ เชือดเนื้อหนังเปน
ชิ้น แลวเอาอุจจาระทา ทําใหพุทธเห็นวาจะทนอยูตอไปได ให มันรูไป
พวกนักรบนอยใหญ บางคนจบมาจากตางประเทศ จบวิชากอวินาศกรรม
มีความรูในการผลิตระเบิดแสวงเครื่อง ระเบิดมือถือ มีความรูในการใชอาวุธ เกง
และกลาหาญหาตัวจับยาก
นักรบทุกคนตองสาบานตนเปนนักรบของพระ
เจา อีกพวกหนึ่งฝกอบรมในปา หรือฝกที่สนามโรงเรียนป อเนาะในหมูบา น ฝก
ไดอยางเปดเผย เพราะไมมีพวกเจาหนาที่ของรัฐเขาถึง คนในหมูบา นก็ไมมีใคร
กลาเอาความไปบอก คนสองพวกนีท้ ํางานดวยกัน
โทนบอกวามีกองกําลังกระจัดกระจายทัว่ 3 จังหวัดมากกวา 7000 คน
ผมถามอีกวา ใครเปนหัวหนาใหญ ...โทนบอกวา เยอะแยะ...หัวหนามี
มากกวา 25 คน คนหนึง่ ชื่อ "ดอเยาะ.." อีกคนหนึ่งชื่อ "สะแปอิง" และอีกหลาย
คนหลายชื่อ ซึ่งเปนทั้งชื่อจริงและชือ่ จัดตั้ง แตจะมีอยางนอย 3 คน เปนจอมบง
การใหญ !!

จะชื่อไหนก็ตาม ทุกคนทํางานดวยตัวเอง เรียกวาตัวจริงเสียงจริง แถมมี
ผูหญิงเปนมือฆาอันดับหนึ่ ง เหนี่ยวไกปนแมนยําเหมือนจับวาง โหดและหาว
หาญยิ่งกวาผูช ายเสียอีก
“โทนเปนคนนอกมาเปนเขย ไมคิดวาเขาจะระแวงดอกหรือ " ...ผมถาม
โทนตอบวา "ตลอดปตลอดชาติ ผมอยูกบั ครอบครัว ไมเคยเขาใกลทหาร
ตํารวจ ไมไปหาขาราชการ เพิ่งจะมาทํางานนี้แหละเปนครั้งแรกของชีวิต มา
ทํางานแลวผมก็ตอ งหลีกใหไกลจากพวกทหาร ตํารวจ ไมสุงสิงกับใครทั้งสิ้น ...นี่
...ถาไมใชนายหัวสอาด จันทรดี ผมไมคิดวาจะไดเลาเรื่องแบบนี้ใหใครฟง ..."
ผมถอนหายใจดวยความรูสึกอึดอัดโดยไมรูตวั
ผมถามอีกวา ..."โทน...โทนคิดวานักรบทุกคน
เปนหนุมสาวชาวบาน
เทานั้นหรือ ...? ถามแลวผมก็นั่งรออยูวา เขาจะตอบวาอยางไร โทนมองดูหนา
ผม ถามผมวา ทําไมจึงอยากรู มากนัก โทน...นี้มันบานเมืองของเรา เราอยากรู
โทนไมไดรูสึกตกใจดอกหรือ ฆารายวัน พระเณรถูกสังหารโหด ... ทหาร ตํารวจ
ตายเปนใบไมรว ง
โทนมีอาการเศรา ...เขาเงียบอยูครูหนึ่ง จึงพูดออกมา
"ขาววา จะมีนักรบรับจางมาจากอินโดนีเซีย " แลวเสริมวา "จะมีหัวหนา
ใหญมาจากฝงโนน
ผมมึนตึ้บ...นึกไมถึงวาจะไดยินเรือ่ งราวแบบนี้ จึงไดแตกลาวขอบคุณเขา
ที่เขาเลาความลับใหฟง เมื่อไดยินเชนนั้นแลว จิตของผมหงุดหงิ ด คิดไปตางๆ
นานาวา ทําไมหนวยขาวกรองจึงไมรู หรือวารูแ ลว มันชางนาแปลกเปนอยางยิ่ง
ผมเปดดูบันทึกเกาๆที่ผมถือติดตัวมาอานตรวจสอบ

เหตุรายที่ 3 ชายแดนภาคใตเกิดมานานแลว ไมใชเพิ่งจะเกิด ตัวอยางเชน
ตัวเลขความเสียหายยอนอดีต ตั้งแตเดือนเมษายน 2512 ถึงเดือนพฤษภาคม 2517
รวมเปนเวลาเพียง 5 ป มีคดีกอการรายเกิดขึ้น 780 ครั้ง
เจาหนาทีถ่ ูกฆาตาย 53 คน บาดเจ็บ 120 คน
ราษฎรถูกฆาตาย 375 คน บาดเจ็บ 127 คน
ราษฎรถูกจับตัวเรียกคาไถ 102 คน
คนรายถูกเจาหนาทีป่ ราบปราม-ตาย 275 คน บาดเจ็บ 137 คน
นี้เปนตัวเลขยอนอดีต ...ที่ยังไมรวมเหตุการณที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่สอง มาจนถึงยุค จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ถารวมตัวเลขกับอดีตเขาไป การ
เขนฆาราวีไดมีมากอนบนตัวเลขความสูญเสียที่นา สยองใจ
หลังจากป 2517 เปนตนมา...เหตุรายไมเคยเงียบ แตดว ยความจําเจซ้ําซา ก
ไดทาํ ใหเรื่องราวถูกกลบเกลื่อน ประกอบกับฝายรัฐบาลเองก็ตองการใหเรื่องไม
อยูในความสนใจของประชาชน จึงพากันปลอยใหเปนคลื่นกระทบฝง แตบน
สถานการณ "คลื่นกระทบฝง " ดังกลาว ไดเกิดกระบวนการตอสูอ ยางเขมขน
แหลมคม....มากไปกวาเดิมมากมายนัก
ที่แหลมคมมากที่สุด ไดแก การสรางนักการเมืองเปนปากเปนเสียงตอสู
แทน ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับรัฐสภาของประเทศ ในเวลาเดียวกัน ก็ไดขอ
ทุนสนับสนุนจากตางประเทศ
มีโครงสรางที่เปนตัวแมบทเกิดขึ้นอยางเต็ม
กระบวน เชนการวางตัวผูนาํ รัฐปตตานี วางตัวคณะรัฐมนตรีเงา ปาว ประกาศแก
ชาวยาวีใหรบั รูเอาไวแตเนิ่นๆ วาถาชนะขึ้นมา จะไดใครมาเปนผูรับผิดชอบ
กองทัพเรือ ทัพบก...และอื่นๆ ที่รัฐปตตานีจะตองมี
สิ่งเหลานี้ ไมไดเปนความลับในหมูของชาวยาวี
แตแปลกใจนัก รัฐบาลไทยไมระแคะระคายเลย

สิ่งที่เลามานี้เปนปูมหลังของปต ตานี (ในตํารา) ซึ่งจะขอเลาตอไปวา ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 หรือกอนหนานี้ ความ
วาชื่อของเมืองลังกาสุกะไมมีเหลืออยูในความทรงจําอีกแลว มีแตปต ตานีชื่อเดียว
ปตตานีในยุคตนกรุงรัตนโกสินทรเปนเมืองทีข่ ึ้นตรงตอกรุงสยาม แตมีอํานา จยิ่ง
นัก มีเมืองเล็กเมืองนอยขึ้นตอรัฐปตตานีอีกตางหาก
ดังนั้น ในป พ.ศ. 2351 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรง
ปริวิตกกังวลวาจะเกิดการแข็งขอ จึงไดแบงแยกดินแดนปตตานีออกมาเปน ๗ หัว
เมือง ใหแตละเมืองมีเจาเมืองเปนผูปกครอง ขึน้ ตรงตอกรุงสยาม หรือ กรุงเทพฯ
นี้เปนจุดเริ่มตนของความบาดหมางรายแรงครั้งประวัติศาสตรของชาติไทย
ตอมาในป พ.ศ. 2440 ประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองหัว
เมืองครั้งใหญ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5
พระองคทรงใหยกเลิกระบบเจาเมืองพระยามหานคร อันหม ายถึงปตตานีจะเก็บ
สวยจากเมืองตางๆสงตอไปใหเมืองหลวงไมไดอีกแลว ทางกรุงเทพฯ ไดเปลี่ยน
วิธีการใหม ใหแตละเมืองเก็บสวยสงเมืองหลวงโดยตรง ไมตองผานปตตานี ทั้งนี้
เพราะเกรงวาระบบพระยามหานครจะเบียดบังการเก็บสวย ไมจดั สงตามที่เก็บ
ไดมา
สวยในที่นี้ หมายถึง ระบบภาษีอากรนี้แล
ระบบใหมที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงนํามาใช เรียกวา
ระบบมณฑลเทศาภิบาล โดยอาศัยวิธที รงตั้งขาหลวงเทศาภิบาล ตางพระเนตร
ตางพระกรรณขึ้นมาดูแลรักษาผลประโยชนของแผนดินโดยสวนรวม คราวนี้
ยิ่งกอใหเกิดความบาดหมางรุนแรงยิ่งขึ้น
พระยามหานครที่ไมพอใจมากที่สุดมีนามวา อับดุลกาเดร เจาเมืองปตตานี
โดยไดรับพระราชทานนามในแบบฉบับการปกครองของไทยวา "พระยาวิชิต

ภักดี"
สํานัก

แตปรากฏวาพระยาพิชติ ภักดีไมมีความยินดีกบั ชื่อและตําแหนงจากราช
เขาพอใจกับชื่อเดิม "อับดุลกาเดร" มากกวา

ในป พ.ศ. 2445 อับดุลกาเดร จึงกอกบฏขึน้ แสดงตนเปนปฏิปก ษตอ
กษัตริยไทยผูเปนใหญอยางเปดเผย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั
เห็นวาจะเปนภัยไปกันใหญเอาไวไมไดแลว จึงสงกองกําลังลงมาทีป่ ตตานี แลว
คุมตัวอับดุลกาเดรไปสอบสวนที่กรุงเทพฯ
อับดุลกาเดรพดู ภาษาไทยไดดี เพราะเขาก็เปนคนไทยเชื้อสายมลายู แตดว ย
ทีท่ า นนับถือศาสนาอิสลาม จึงมีชื่อตามแบบฉบับของอิสลาม แมจะพระราชทาน
นามให พรอมกับยศศักดิ์ เปนพระยาวิชิตภักดี อับดุลกาเดรก็ไมปรารถนา
ในหลวงรัชกาลที่ 5 สอบสวนแลว ทรงมีพระเมตตา มิไดลงโทษประ หาร
แตไดถูกสงไปกักตัวเอาไวทพี่ ิษณุโลก 2 ปกบั 9 เดือน แลวก็ไดเดินทาง กลับ
ปตตานีอีก ในป 2447 แตไมใหมีตําแหนงหนาที่เปนเจาเมืองเหมือนแตกอน
จวน (หรือวัง) ของอับดุลกาเดร ตั้งอยูบา น "จะบังติกอ" อําเภอเมืองปตตานี
จังหวัดปตตานี เมื่ออับดุลกาเดร ไดรบั อภัยโทษ ปูมหลังปตตานีในตํารากลาววา
อับดุลกาเดร ฮึกเหิมหนักกวาเดิม คราวนี้ไดโฆษณาชวนเชื่อไปทัว่ มีขอความ
โดยรวมดังนี้
เรียกรองใหราษฎร 4 จังหวัดภาคใตเกลียดชังคนไทย ยุยงใหกระดาง
กระเดื่องทุกวิถที าง
บอกกลาววา ดินแดนเหลานี้เคยเปนอาณาจักรของม ลายูมากอน แตถูก
ประเทศสยามลาเปนเมืองขึ้น แลวโฆษณาชวนเชื่อตอไปวา คนสยามเอารัฐเอา
เปรียบคนปตตานี กดขี่ขมเหง ขอใหพี่นองชาวปตตานี จงลุกขึ้นสูกอบกูเอาเอก
ราชคืนมา

อับดุลกาเดรไดแสดงตนเปนหัวหนาใหญวางแผนจะกบฏซ้ํา แตกไ็ มพน
สายตาของบานเมือง ทางบานเมืองจึงวางแผนกลางป พ.ศ. 2448 จะจับกุมตัว ถา
จับไดคราวนี้คงจะไมเอาไวใหเปนเสี้ยนหนาม แตแลวความลับก็รวั่ ไหล
อับดุลกาเดรหนีไปรัฐกลันตันรอดพนจากการถูกตะครุบตัวไปไดหวุดหวิด
ขณะอับดุลกาเดรหลบภัยอยูมาเลเซีย ทางประเทศไทยก็มีตวั ตายตัวแทน
คราวนีม้ ีหวั หน าโจรชื่อ "โตะแต" มือขวาของอับดุลกาเดร ที่ยังไมเคยมี
ขาวพัวพันกับกบฏไดตงั้ ตัวเปนผูว ิเศษ สรางความเลื่อมใสศรัทธาใหราษฎรลุม
หลง โตะแตไดถือโอกาสทีป่ ระชาชนเขาขาง ชักชวนไมใหเสียภาษี พรอมกับได
ปลุกระดมโฆษณาชวนเชื่อ จัดตั้งกองกําลังขึ้น 100 กวาคน...
ยกกองกําลังเผาทีว่ า การอําเภอยะหา จังหวัดยะลา เหตุเกิดป พ.ศ.2453
คราวนีพ้ ระยาสมันตรัฐบุรินทร ตําแหนงนายอําเภอเบตง ไดพยายาม
สืบสวนจนจับตัวโตะแตได หลังจากไดสอบสวน เคนเอาความจริง จึงไดรูวา ผูบง
การอยูเบื้องหลัง คืออับดุลกาเดร
เมื่อโตะแตถูกจับ ไมมี โอกาสออกมาปลุกระดม คิดวาจะหมดเสี้ยนหนาม
ปรากฏวาไดมีคนใหมเขาทําหนาที่แทนทันที คนนี้ชื่อ หะยีบูละ ซึ่งก็เปนแขนอีก
ขางของอับดุลกาเดร
ป พ.ศ. 2454...หะยีบลู ะ กอการจลาจลขึ้นทีต่ ําบลจันสตาวา อําเภอยะรัง
จังหวัดยะลา เกิดปะทะกับหนวยปราบปราม ซึ่งนําโดย พระยาศรีบุรีรฐั นายอําเภอ
ยะรังหะยียูละ ใชมีดดาบฟนมือขวาพระยาครีบุรีรัฐขาดกระเด็น แตก็สามารถจับ
ตัวไดในที่สุด
แมวา อับดุลกาเดรหนีไปอยูมลายู หลุดออกไปจากอํานาจแลวก็ตาม แต
ชื่อเสียงของอับดุลกาเดรกลับทวีความยิ่งใหญขึ้น มีคนเคารพนับถือเปนประหนึ่ง
"แมทพั กูชาติ " ใครที่ไดพบเขาในประเทศมลายู จะตื่นเตนดีใจ ถือวาเปนบุญ สมุน

ทั้งหลายจึงทํางานรับใชอบั ดุลกาเดรแบบถวายชีวิต ไมมีความหวาดหวั่นวาตัวเอง
จะเดือดรอน ไมเกรงกลัวความผิด
ป พ.ศ. 2465...ก็เกิดเหตุรายรุนแรงขึ้นอีก
คราวนี้ สมุนของอับดุลกาเดรชอื่ "เปาะจิกา" เปนหัวหนากบฏ คุมบริวาร
150 คน ออกเที่ยวกอกวนประชาชนไมใหสงบสุข มีการปลนสะดมภ ราษฎรกลุม
ที่ไมเห็นดวย แมจะเปนอิสลามดวยกัน ถาไมเขาชวยเหลือเขา เขาจะปลนแลวฆา
ทิ้ง
แผนการของเปาะจิกาคราวนี้มีความแหลมคมมาก
กําลังของ

ทางบานเมืองสืบรูว า

เปาะจิกาจํานวน 150 จะยกพวกเขาโจมตี แลวยึดฐานเอาไว จะมีกองกําลังจากรัฐก
ลันตันอีกไมนอ ยกวา 500 คน พรอมทีจ่ ะเขามาชวยรบ
คราวนัน้ พ.ต.อ. พระยาเหิมประยุทธการ เปนผูบัญชาการสูรบที่ยะลา
ตํารวจไทยปะทะกับกองกําลังของเปาะจิกาครึง่ คอนวัน ในที่สุด เปาะจิกา
ก็ถูกปนดาวดิ้น นอนกอดปนตายในทานักรบ สวนสมุนบริวารถูก พ .ต.อ. พระยา
เหิมประยุทธการ ปราบปราม ถูกกระสุนปนลมตายนับเปนสิบคน ตํารวจตายไป
หลายคน พวกที่เหลือถูกจับไดเกือบหมด
เมื่อการรบพายแพ อับดุลกาเดรเมือ่ รับรูเขาถึงกับเปนโรคหัวใจรายแรง เขา
เสียใจมากที่ไมอาจทําการสําเร็ จ จึงลมปวย แมวา จะปวยเพราะความเสียใจเพียงใด
อับดุลกาเดรก็มิไดยอทอ
เขายังคงสั่งสอนสมุนบริวารใหยึดมัน่ ในอุดมการณ
จะตองสูเอาปตตานี แยกเปนรัฐอิสระใหได
ป พ.ศ. 2476 ก็จากไปทามกลางความเศราโศกเสียใจของบริวาร
เมื่ออับดุลกาเดรสิ้นลมหายใจ...ใชวาเหตุการณจะสงบลงได ตรงกันขาม
กลับมีตวั ตายตัวแทนคนใหมปรากฏตัวขึ้นมา คนทีป่ รากฏตัวขึ้นมาแทนคราวนี้ มี

ศักดิ์เปนถึง "ตวนกู" ซึ่งถือวาสูงมาก มีนามวา "ตวนกูอับดุลยะลา" ซึ่งมีชื่อเปน
ไทยวา นายอดุลย ณ สายบุรี
ส.ส. ทานนี้ไดอภิปรายที่รัฐสภา พระที่นั่งอนัน ตสมาคม
ป พ.ศ.2487...ขณะนั้น จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี
ผมรวบรวมขาวในสมัยนั้นไดความวา นายอดุลย ณ สายบุรี หรือ "ตวนกู
อับดุลยะลา"
ส.ส. จังหวัดนราธิวาส ไดลุกขึ้นอภิปรายกลาวหาอยางรุนแรงวา ประเทศ
ไทยปกครอง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต ดวยความไมเปน ธรรม รัฐบาลขมเหง
รังแกประชาชน ไมใหเกียรติศาสนาอิสลาม มีการแบงแยก เอารัดเอาเปรียบ ไมมี
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ถาเปนแบบนี้ ก็ไมอยากเปนคนไทย เปนแลวเสียเปรียบ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดลุกขึ้นมาตอบและโตวา ทั้งหมดเปนการ
กลาวหาใสความ เราเปนคนไทยดวยกัน ประเทศไทยไมเคยมีเมืองขึ้น คําวา 4
จังหวัดชายแดนภาคใตหรือจะกี่จังหวัดก็ตาม เปนพระราชอาณาจักรแหลมทอง
ทั้งสิ้น ที่มพี ี่นอ งตางชาติอพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร แตอยูนานวันเขา
ทานทึกทักเอาเองวาเปนเมืองขึ้น
ขาพเจาขอปฏิเสธขอกลาวหาของทาน ส .ส. อดุลย ณ สายบุรี
เมื่อออกจากรัฐสภา...จอมพล ป. ไดสืบความลับจนรูว า มี "ตวนกู" ที่โดง
ดัง 3 คนรวมหัวกันทํางานใตดนิ ตั้งปณิธานจะแบงแยกดินแดน
1. ตวนกูมะหมุดมะไฮยีดิน
2. ตวนกูอบั ดุลยะลา หรือ "นายอดุลย ณ สายบุรี
3. ตวนกูกูมดั ตารอ

นี้เปนปูมหลังตามตําราอันเปนที่ มาอีกทอนหนึง่ ของปญหาแบงแยก
ดินแดน
มันเปนปูมหลังที่มีอายุรวม 109 ป (นับถึงป 2549)
ตอไป

แตเปนปูมหลังภาค 1 เทานั้น ยังมีภาค 2 เปนปูมหลังทีจ่ ะเขียนเปดเผย

โปรดรับทราบเอาไววา เรื่องที่ผมนําเอามาเปดเผย ทั้งที่เปนปูมหลังนอก
ตํารา และปูมหลังในตํารา ทั้งปู มหลังภาคที่ 1 และปูมหลังภาคที่ 2 ลวนเปนเรื่อง
เดียวกันกับปญหาที่เกิดขึ้นในวันนีท้ ี่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ตลอดระยะเวลา 109 ปที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือยะลา ปตตานี
นราธิวาส
มีแตความสยดสยอง เขนฆาราวีกันไมไดหยุด พวกที่คิด
จะแบงแยก ก็ คิดไปหลายรูปแบบ
แตละรูปแบบ ไดถูกนําเอาขึ้นมาตั้งเปน
ตุกตา เพื่อจะสืบทอดเจตนารมณของอับดุลกาเดรอยางไมมีวนั เลิก
ปูมหลังปตตานีในตํารา จึงเปนอีกลีลาหนึ่ง ที่สามารถคนควาไดในหอสมุด
แหงชาติ และ จะสามารถเรียนรูไดจากเครือขายพูโต ที่ไดนําอุดมการณ ของอับดุล
กาเดรมาเปนแมบท แลวทําการขยายความหมายและวิธีการปฏิบตั ิใหพิสดารมาก
ขึ้น
ถามวาหลังจากอับดุลกาเดรแลว มีใครบางเปนหัวหนาใหญ มีคําตอบ
เปดเผยมากมายหลายคน เชน หะยี สุหลง อับดุลกาเดร , เปาะสู ซึง่ พนสมัยไป
แลว เมื่อหมดยุคนี้ ก็มคี นรุนใหมเขามาสื บทอดอุดมการณ เผยตัวใหเห็นทั้งในชื่อ
จริงและชือ่ จัดตั้ง จะเปนใครบาง จะไดพบกันในหนังสือเลมนี้

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 5
ปูมหลังปตตานี (ในตํารา) ภาค 2

เริ่มแตป พ.ศ. 2490...เปนตนมา
การกอการรายที่เคยมีมาแตก อนอยางไร ยังคงมีอยูอยางไมเลิกรา
ในระยะหลังๆ นี้ พวกโจร อดีตบริวารของอับุดลุ กาเดรมาจนถึงยุค 3 ตวน
กูผูยิ่งใหญ พากันมีวธิ ีสรางเงื่อนไขแหลมคมขึ้นทุกที เชน การไมแสดงความ
เคารพตอสัญลักษณของประเทศไทย ไมวาจะเปนสิ่งใด ทําอะไรขัดของขึ้นมา
หนอย จะโวยวายหาวาเห็นพวกเขาเปนอิสลาม เลยถือโอกาสบั่นทอนเสรีภาพ
หรือไง
นี่ถาเปนพุทธจะเปนอยางนีไ้ หม เขาถามประชดประชันอยางนี้
รัฐบาลในสมัยนั้น พากันหนักใจ ไมเขาใจวิธีแกปญหา จึงใชวธิ ีการ "ใช
เงินซื้อ" โดย เชื่อวาอํานาจเงินจะสามารถทําใหโจรเปลี่ยนใจได แต หาไดเปน
เชนนั้นไม การกอการรายยังคง มีอยู โดยเฉพาะไดแกการจับตัวเรียกคาไถ
คราวนี้ ชื่อของ หะยีสุหลง อับดุลกาเดร ปรากฏขึ้นมาในทําเนียบของ
หัวหนาแบงแยกดินแดน ในระดับหัวหนาใหญ มีเครือขายบริวารอีกมากมาย

หะยีสุหลง...ชื่อนี้ คนไทยในประเทศไทยไดรบั ท ราบและรับฟงมายาวนาน
หะยีสุหลง อัปดุลกาเดร ผูสืบทอดเจตนารมณของ "อับดุลกาเดร " ได
กระทําอยางเปดเผย ไมมีปดบังอําพราง เขาประกาศปลดปลอยปตตานี ประกาศ
เสริมกําลังขบวนการ "พูโต" มีกองกําลังแยกยายกันทํางานในหลายจังหวัดที่
ภาคใตอยางเอาเปนเอาตาย
รัฐบาลจึงจับกุ มตัว สงฟองศาลทีจ่ ังหวัดนครศรีธรรมราช พิพากษาให
จําคุก 7 ป
ในระหวางหะยีสุหลงอยูในคุก ...คิดวาจะไมมีใครบังอาจกระทําการอีก ที่
ไหนได คราวนี้มีหวั หนาคนใหมชื่อ หะยีดือราแม ...
ป พ.ศ.2491 หะยีดอื ราแม กอกบฏขึ้นทีอ่ าํ เภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
เรียกวากบฏ "ดุชงญอ" มีการปะทะกันอยางหนัก เปนสงครามยอยๆ ไลลาฆา
แกงกันใกลกับชายแดน พวกสมุนบริวาร กระจายอยูตามอําเภอเจาะไอรอง สุไหง
ปาดี ตากใบ
ทายสุด หะยีดือราแมหัวหนากบฏ "ดุชงญอ" สูไมได หนีขามฝงไปกบดานอยู
รัฐกลันตัน
ป 2493...ประตูเรือนจําไดเปดออก
นักโทษกบฏคนสําคัญไดรับพระราชทานอภัยโทษ เดินออกมาจากคุก ...เขา
ผูนั้นคือ
หะยีสุหลง อับดุลกาเดร เขาไดรับอิสรภาพ หลังจากอยูทนทุกข
ทรมานในคุก 3 ปกบั 6 เดือน
ทวา...ในป 2494 ขาวนาตกใจเกิดขึ้น
หะยีสหุ ลง อับดุลกาเดร ถูกจับถวงน้ําที่บริเวณเกาะหนู -เกาะแมว จังหวัด
สงขลา ขาววาตํารวจที่พอจะทราบเรื่องราวความเปนมา มีชื่อ พ.ต.ท. บุญเลิศ เลิศ
ปรีชา รวมอยูดว ย

ตั้งแตวินาทีนนั้ เปนตนมา...
ปูมหลังปตตานี (ในตํารา) ภาค 2 จึงฉายใหเห็นภาพความขัดแยง ไดถือ
กําเนิดเกิดมาอยางยาวนาน โดยที่ฝายหนึ่งอางวาถูกปกครอง แตอี กฝายหนึ่งบอก
วา "ไมจริง" เราไมไดไปเอาพวกทานมาปกครอง เราเปนเจาของแผนดินตรงนี้มา
เนิ่นนานแลว พวกทานอพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตางหาก มาอยูแลวก็
ไมวา เราเปนคนไทยดวยกัน อยามาแบงแยก
การกลาวเชนนี้ ยิ่งยุใหเกิดการโตแยง มีการตอสูหนักหนว งยิ่งขึ้น
ยิ่งเมื่อหะยีสุหลง อับดุลกาเดร ถูกจับถวงน้ํา มันกลายเปนวาชางตายทั้งตัว
เอาใบบัวปด ไมอยู ขาวลือถูกขยายความไปตางๆนานา ลวนแตเสียหาย
รัฐบาลเอง ทําเปนไมรูเรื่องในการตายของหะยีสุหลง แตชาวบานแถบนัน้
รูกันไปจนทัว่ เพราะจุดเกิดเหตุ ตั้งอยู หางจากฝงประมาณ 500 เมตร เทานัน้
ตอนที่ผมไปทํางานเปนผูจัดการของบริษทั ยูโนแคล ผมนั่งมองดูจุดเกิด
เหตุจากโรงแรม มิหลา เมื่อป พ.ศ. 2514 โดยมีเพื่อนนักหนังสือพิมพเลาใหฟง
ทานผูนี้คือนายสะพรั่ง จันทรัตน และยังไดนําเอาประวัติศาสตรเกาๆมาเปดเผย
เลาใหเห็นภาพของพวกโจรวา แตละคนโหดผิดมนุษย ...เขาทําบาปเอาไวมาก
กรรมสนองกรรม นายสะพรั่ง บอกกับผม

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 6
โจรปาเผยแพรอุดมการณรัฐปตตานี
ในป 2500 ยุคจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน เปนยุคที่การ เลือกตั้งที่ภาคใตไม
เรียบรอย
สาเหตุเกิดมาจากพวกนักการเมืองที่สมัคร ส .ส. ไดประกาศนโยบาย
ออกมาตรงกันหมด ดวยการประกาศวา ถาชนะการเลือกตั้ง จะแยกดินแดน
ออกมาเปนประเทศ จะยกปตตานีเปนเมืองหลวง และยังไดยกเอาพระศาสนา
ขึ้นมาเปนเครื่องมือหาเสียง สรางกระแสใหป ระชาชนเกิดความตองการทีจ่ ะเปน
อิสระจากประเทศไทย โจรกอการรายไดขยายอุดมการณจากปาเขาสูเมือง
พุงตรงไปที่รัฐสภา โจรวางแผนเขาไปปลุกระดม บุกถึงรัฐสภา
ในป พ.ศ. 2500 นัน้ มีเหตุการณทางการเมืองที่นารูมากมาย
26 กุมภาพันธ 2500 การเลือกตั้งทัว่ ไปเต็ มไปดวยการทุจริตหลาย
รูปแบบ พรรคเสรีมนังคศิลาชนะทวมทน
16 กันยายน 2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน ยึดอํานาจ ทําให จอมพล ป.
พิบูลสงคราม หนีภัยหลบออกนอกประเทศ ตอมาไดถึงแกกรรมทีป่ ระเทศญีป่ นุ

15 ธันวาคม 2500 มีการเลือกตั้งทัว่ ประเทศใหม นายพจน สารสิน เปน
นายกรัฐมนตรี
ในปนี้เอง โจรไดขยายฐานจากปาเขาสูรัฐสภา จะพูดจะจาอะไรก็
ตรงไปตรงมา พวกเขาบอกวา เขาเปน ส .ส. ของรัฐปตตานี มีหนาที่ตอ สูเพื่อการ
ปลดปลอย และใหการคุมครองประชาชน ไมใหถูกรังแก
ส.ส.
ในรัฐสภาพากันรูและเห็นทุกอยางแตไมมีการใครจะสามารถ
คลี่คลายปญหาได
แตยังโชคดีอยูที่สภาอยูไ ดไมนาน ส.ส. ทั้งหลายตางพากันแยกยายกลับ
บาน การเผยแพรอุดมการณแบงแยกดินแดนในรัฐสภา จึงหยุดไปดวย ทวา ...ณ
หมูบา นตางๆ ใน 3 จังหวัดชายแดน กลับเต็มไปดวยความเขมขน มีการปลุก
ระดมตลอดทั้งป
มีการจัดตั้งกลุม ยุวอิสลาม ยุวแนวหนา และมวลชนอิสลามกูชาติ ตลอดทั้ง
กลุมแนวรวมรวมแลวมากกวา 25 กลุม แตละกลุมจะมีธงหรือสัญลักษณเปน
ของตนเอง โดยมีธงปตตานีเปนแกนหลักให ทุกกลุมยึดถือเปนโองการเดียวกัน
โจรไดสอดแทรกศาสนาอิสลามเอาเขามาใชเปนแกนทฤษฏี
ทําใหนักการเมืองทุกคน กลายเปนนักการเมืองของนักรบ โดยมีเจตจํานง
รบเพี่อชนเผาตนเอง ถานักการเมืองคนไหนแสดงออกไมตรงตามอุดมการณ จะมี
การปลอยขาว
ประณาม ใหรูกันไปในหมูประชาชน รวมทัง้ ถา "อิสลาม" คนไหนไดเปน
ใหญเปนโตในประเทศไทย ไมวา จะเปนตําแหนงอะไรก็ตาม ถาไมชวยรบก็
จะตองไมรังแกพวกเดียวกัน ...
กระบวนการ "พูโต" ไดปลูกฝงความเชือ่ และความแนวแนยากที่จะอธิบาย

นี้คือเรื่องราวสวนหนึ่งที่เปนเรือ่ งจริง นับแตยุคของ "อับดุลกาเดร " ผาน
ไป มาจนถึงนักการเมืองนักการคา นักการเคลื่อนไหวตางๆ ตลอดทั้งหัวหนา
องคกรคนใหม ไดเขามาทํา งานบัญชาการรบ แทนหัวหนาคนเกาที่ลมหายตายจาก
ทําใหเราไดเห็นปูมหลังที่เดนชัดขึ้น
ฉากความวุน วายไดเกาะเกี่ยวเปนลูกโซรอยกันเปนพวงตอเนื่องกัน อยาง
ไมขาดสาย โดยมีตวั ละครที่สบื ทราบได ไมไดมีความลี้ลบั อะไรเลย แตที่มนั ลี้ลบั
ก็เพราะ ประเทศไทยติดอยูกับ ทางตันแกไมตก จะขยับไปขางหนาก็เจอเขากับการ
กอวินาศกรรม การเขนฆารายวัน จะถอยหลังก็จะถูกเขาเฉือนดินแดน และยังถูก
ไสศึกแอบเลนงานอยูขางใน
ความผิดพลาดที่เกิดขึน้ ทั้งหมด
เกิดจากรัฐบาลไทยทุกรัฐบาลไร
ประสิทธิภาพอยางสิน้ เชิง มีอํานาจแตไมมีสติปญญา ไมเคย จัดตั้งกลไกใดขึ้นมา
เปนตัวขับเคลื่อนในการแกไข รัฐบาลทุกรัฐบาลทําแบบสุมเสี่ยง เชน เอาตําแหนง
และลาภยศมาลอ รวมทั้งเอาผลประโยชนมาเปนเครือ่ งจองจํา หมายจะใหโจร
ปตตานีติดกับ แตโจรไมเคยติดกับเลย รัฐบาลตะหากกลายเปนฝายติดกับ
ยิ่งรัฐบาลทําไปมากเทาใด
หลีกเลี่ยง

ยิ่งตกเป นทาสในเรือนเบี้ยของโจรยากทีจ่ ะ

สุดทาย รัฐบาลเอง ไดทําเปนทองไมรรู อนกับ พระพุทธศาสนาอันเปนพระ
ศาสนาที่มีคนไทยรอยละ 94.3 เพื่อจะหาทางใหเกิดความสงบสุข โดยปลอย คน
พุทธถูกไลฆาฟน ตัดหัวเสียบประจาน รวมไปถึงเอารถแทรกเตอรโคนลมสวน
ยาง จุดไฟเผา ขั บไลใหออกไปจากผืนดิน
สุดทาย ชาวพุทธตองหนีตายไปพึ่งวัด
ทั้งหลายทั้งปวงนั้นลวนแตเกิดจากความผิดพลาดของรัฐบาลทั้งสิ้น
เรื่องนี้ยังไมจบ...จะกลาวถึงในบทตอไป

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 7
3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ยะลา ปตตานี นราธิวาส เปนจังหวัดทีอ่ ุดมสมบูรณไปดวยพืชพันธุ
ธัญญาหาร แทบจะกลาวไดวาในน้ํามีปลา ในนามีขาว เฉพาะจังหวัดปตตานีกบั
จังหวัดนราธิวาสนั้น ตัง้ อยูติดกับอาวไทย ใกลประเทศ มาเลเซีย จึงเรียกวา จังหวัด
ชายแดนภาคใต
โจรกอการราย ไดทําสงครามนอกรูปแบบหนักหนวงที่สุดใน 3 จังหวัด
คือ ยะลา ปตตานี นราธิวาส พื้นที่สงครามเกิดขึ้นทีท่ ุกหนทุกแหง จนแทบจับตน
ชนปลายไมถูก ชือ่ ของอําเภอเหลานี้ ลวนแตเปนเปาถูกโจมตี เชน อําเภอหนองจิก
ยะหริ่ง แมลาน ทุงยางแดง ปะนาเระ มายอ รามัน บันนังสตา สายบุรี กะพอ บา
เจาะ รือเสาะ ครีนคร ไมแกน ยี่งอ ระแงะ เจาะไอรอง เบตง จะแนะ สุดิริน สุไหง
โก-ลก สุไหงปาดี และ ตากใบ
เฉพาะอําเภอเจาะไอรอง ไดสรางประวัติศาสตรใหจดจํา ทหารคายพัฒนา
ถูกโจรปลน เอาปนไป 300 กวากระบอก ฆาทหารตาย 4 คน กอนฆาไดขึ้น
เหยียบอก ตะโกนวา เป นพุทธตองตาย ฆาแลว ยังทํารายและเหยียบหยามศพอีก

ตางหาก วิธีการเหยียบหยาม มีขาวลือมาวาไดฉี่รดศพ เอาฝาเทาประทับไวที่
ใบหนา
4 มกราคม 2547 ...เปนปแหงความทรงจําที่รัฐบาลในสมัยนั้น ...คือ รัฐบาล
พรรคไทยรักไทย พยายามจะไมกลาวถึง นอกจากไมกลาวถึงแลว ยังมีคําพูด
ออกมาจากปากนายกรัฐมนตรี วา "สมควรตาย" อีกดวย
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในสภาพภูมิศาสตรที่ดีเยี่ยม ไมเคยถูกพายุถลม
ไมเคยมีแผนดินไหว เสนทางคมนาคมไปมาหาสูกันสะดวก ทั้งทางรถไฟ และ
การขนสงทางบก การใชสนามบินขึ้ นลง ใชสนามบินหาดใหญ ซึ่งตั้งอยูไมไกล
จึงกลาวไดวา ยะลา ปตตานี นราธิวาส มีความเจริญไมแพจังหวัดอืน่
ถาไมมีปญหากอการรายในสามจังหวัดนี้ ประเทศไทยทั้งประเทศจะมีแต
ขาวคราวของความสงบ ชื่อเสียงของประเทศจะโดดเดนงดงาม และเมื่อมีปญหา
เกิดขึ้น รัฐบาลแกเกมโจรไมตก หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวา "เอาโจรไมอยู " แถม
พวกโจรเอง ไดมีเครือขายอยูตางประเทศ คอยใสรายปายสี ยิ่งทําใหขาวที่เสียหาย
เกิดขึ้นกับประเทศไทยสุดทีจ่ ะหาทางเยียวยา
ขบวนการตางๆในประเทศไทย ออกมาเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหา ขอ
เรียกรองหนึ่งที่ ไดผลมาก ไดแกขอเรียกรอง "ไมใหรังแกประชาชน", " ใหหยุด
การอุมฆา"
สมาชิกวุฒิสภาหลายคนไดดาหนาออกมาใหหาทางสมานฉันท
เยียวยาประชาชนโดยไว
ผลก็คือเขาทางโจร ฝายโจรนั้นไดกลาวรายปายสีรัฐบาลมายาวนาน หาวา
ขาราชการรังแกประชาชน มีการพูดอภิปรายในรัฐสภ าดวยฝปากคมกลา บอก
เรื่องราวความเหี้ยมโหดเปนฉากๆ จนสามารถทําใหประชาชนและชาวบานทัว่ ไป
เชื่อวา ขาราชการที่ภาคใตรังแกประชาชนจริง ประชาชนเกิดความเกลียดชังรวม
ไปดวย

แททจี่ ริง มีแตโจรรังแกขาราชการ พวกขาราชการนั้น นอยนักทีจ่ ะเหยียบ
ขาเขาไปในหมูบ านได ยิ่งมาถึงยุค พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ที่ได
ประกาศ "ขอโทษ" แทนรัฐบาลทักษิณ ตํารวจหมดโอกาสเหยียบเขาไปใน
หมูบานเด็ดขาด ตั้งแต 15 พฤศจิกายน 2549
ความจริง ตํารวจและขาราชการ หมดโอกาสเขาหมูบา นมานานแลว
ไมวาจะเปนยุคกอนโนนหรือปจจุบนั นี้ คน ที่รังแกเขาจริงๆ คือ โจร
ปตตานี
แตมันชางแปลก คนทีร่ ังแกเขาทุกวัน "คือโจรฎ แตปากของโจรกลับประกาศ
วา "ถูกรังแก"
ชางแปลกอีกเชนกัน ..สมรรถภาพการแกไขปญหาของรัฐบาลทําไมจึงออน
ยวบ ไมมวี ี่แววฉลาดทันโจรเลย ขนาดถูกรังแกไมเวนแตละวัน ก็ยังเปนทองไมรู
รอน คนทีคบั แคนใจก็ไดแตรับแคน ไมมที างไหนทีจ่ ะทําใหหายคับแคนได
เมื่ออยูในหนางาน ผมมองหาคียแมนโทน เพราะบางทีอาจจะไดรบั ฟงขาง
ใหมๆขึ้นมาบาง ผมบอกใหคนไปตามหาโทน ใหมากินขาวเที่ยงดวยกัน
คุณชาง หรือ ชูศิษย เลาวนากิจกุล กินขาวแลวถือโอกาสนอนบนเกาอี้งี บ
หลับเอาแรง ผมพาโทนเขาไปนั่งคุยกันที่มมุ หองทํางาน ผมถามโทนวามีขาว
อะไรไหม...โทนมองออกไปทางหนาตาง เมือ่ เห็นวาปลอดภัยดีแลว จึงกระซิบ
บอกผมวา "ผมกําลังจะหาทางออกนายหัว ขาววาดอเยาะจะเผา "โซโย" อีกไมกี่
วันขางหนานี้ครับ ..."
"โอะ..." ผมครางออกมา
"อยาไปยุงดีกวานายหัว พวกนี้ ..ถามันจะทํามันก็ตองทํา "
อาว..แลวก็บริษทั ของเราละ ...? ผมรอง โทนบอกวา "ไมเกี่ยว"

ผมไดรับขาวดวยความรูสึกอัดอั้นตันใจ แตจะทําอยางไรได ผมตองระวัง
ตัวแจ กลัวมันจะรูว าผมอยูตรงนั้น จึงยิ่งตองระวัง โทนเองก็ไมรูวาผมเขี ยน
คอลัมนดาพวกโจรปาทุกวัน แมวาหนังสือพิมพบานเมืองจะมีขายทีห่ าดใหญและ
ภาคใตทุกจังหวัด ก็ไมมีใครรูนามปากกาของผม
คียแมนโทนเขารักผม เพราะความเปนอีสานดวยกัน เขาไดประโยชน
เกี่ยวกับอาชีพการงานไมนอยเลย ความรักมันจึงถูกวางไวบนความไววางใจ
หลังพักเที่ยง ผมมองออกไปทางหนาตาง เห็นโครงสรางของโรงแยกแกส
เริ่มมีสิ่งกอสรางหนาตาขึ้น ถาการกอสรางเสร็จ โรงแยกแกสจะมีรปู รางเหมือน
โรงกลั่นน้ํามัน
หางออกไปทางทิศตะวันตกของสํานักงานที่ผมนั่งทํางานประมาณ 250
เมตร เปนสถานที่ตั้งของบริษัท "โซโย" ซึ่งเปนบริษทั รับเหมาชวงเชนเดียวกับ
พวกผม ทางทิศใตเปนทีต่ ั้งของบริษัท "เร็ดซี" รับเหมางานประเภทเดียวกัน
บริษทั อิตาเลี่ยนไทย ตัง้ สํานักงานอยูท างปากทางออก
ผมกระวนกระวายใจอยากบอกขาวนี้ให "ซัมซุง" รู ตั้งใจเอาไววาจะตอง
บอกใหไดไมวธิ ีใดก็วธิ หี นึ่ง รูแลวจะทําเปนเงีย บเห็นไมไดแน คิดแลวก็เลิกงาน
ในวันนั้น แตยังเลิกหลังคนอื่นตั้ง 2 ชัว่ โมง เพราะตองตรวจดูความเรียบรอย เพือ่
จะไดเตรียมงานในวันรุง ขึ้น ผมกลับถึงบาน แวะไปกินขาวเย็น แลวอาบน้ํา นุงชุด
นอนเขาหองนอนไหวพระสวดมนตเสร็จ ถือโอกาสเจริญสมาธิประมาณ 30 นาที
เสร็จแลวก็ลมตัวลงนอน
ผมนอนหลับสบายตลอดคืน
ตื่นแตตีหา ...รีบกระวีกระวาด ลงไปหารถทีจ่ อดรอรับอยูแลว
ผมเดินทางถึงโรงแยกแกส ...ในขณะตะวันสีแดงดวงกลมโตกําลังโผลพน
ขอบฟา แตบรรยากาศประตูทางเขาไปทํางานวันนี้ เงียบเหงาผิดปกติ ผูคนบางตา
ทหาร ตํารวจ ทีป่ กรักษาความปลอดภัย ดูเงียบเหงาอยางเห็นไดชดั เชนกัน

หนาประตูใหญ มีรถดับเพลิงของเทศบาลจอดอยู 1 คัน ลุงรานกาแฟมองดู
หนาผม
แลวกระซิบบอกเสียงหนักๆ "ไฟไหมโซโยตอนตีสองวอดไปทั้ง
หลัง" พูดจบก็เดินไปชงกาแฟ คนอื่นๆไดยนิ พากันเงียบ ไมมีใครถามหาวาเกิด
อะไรขึ้น
"โทน...” ผมครางอยูในใจ "โจรมันเผาเร็วกวากําหนด"

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 8
ตัวรายจากอาเจะห

ผมเจอ คียแมนโทน กอนใครอื่น
สุบิน หัวหนาเซฟตี้เปานกหวีดเรียกแถว ผมยืนพูดในท าเดิมเหมือนทุกวัน
บอกใหทุกคนขยับตัวใหหางกัน 1 ชวงแขน คนงานมีมากกวา 100 มองดูแลว
เหมือนกองกําลังยอมๆ ผมเริ่มตนดวยคําพูดทีฟ่ งเขาใจงายวา ก็หวังวาสํานักงาน
ของเราคงปลอดภัยไมถูกไฟไหม ไฟไหมโซโย ไมทราบวาเกิดจากอะไรแตผมเดา
เอาไวกอ นวา การเดินสายไฟที สะเพรา อาจทําใหไฟลัดวงจรได ดังนั้น พวกเรา
ตองเขางวดกวดขัน ดูกันใหดี ผมโยนเรือ่ งไปใหอุบัติเหตุทั้งๆที่รูอยูเต็มอก ...
เพราะโทนไดบอกขาวนี้แลวไง
ผมพูดถึงประโยคนี้ แถวทั้งแถวมองไปที่สาํ นักงานกลางสนามของ "โซ
โย" ซึ่งในตอนนี้ไมมีเหลือแมแตหลังเดียวพวกคนง าน "โซโย" ดูสบั สนวุนวาย

ทวา...โรงแยกแกสทั้งโรง ทําประหนึ่งไมมีเหตุรายเกิดขึ้น คนงานของ
บริษทั ตางๆทํางานตามปกติ ไมนานก็มีขาวออกมาวา ตํารวจสรุปแลว เกิดจาก
อุบตั ิเหตุ นี้คือตัวอยางเหตุรา ยที่เกิดขึ้นใหกระทบจิตใจยากที่จะลืม
ตอนบายของวันนัน้ ผมเดินไปตรวจ งานดานทิศเหนือ พบคียแมนโทน
กําลังดึงสายเชื่อมเพือ่ ทีจ่ ะยายเอาไปติดตั้งอีกแหงผมตบไหลโทนดวยความสนิท
สนม คนงานอีกกลุมกําลังงวนอยูกบั งาน เสียงเครื่องปนไฟ เสียงเครื่องจักร
ทํางาน ทําใหบรรยากาศทีจะมีความเลวราย กลับเขาสูสภาพปกติ โทนมองดูหนา
ผม ปลอยมือจากสายเชื่อม แลวเดินเขามายืนขางหนาหางผมไมเกินเมตร เอยปาก
บอกเรือ่ งใหมเบาๆ
"นายหัว...ตอนนี้ พวกดอเยาะ มันสั่งตัวรายมาจาก "อาเจะห" มากกวา
30 คนแลวนะ มันคงกอกวนรุนแรงยิ่งขึ้น .."
"มันมาถึงแลวหรือยัง .." ผมถาม โทนตอบวา "เพิ่งผานแดนเขามา..."
"เออ ขอบใจมากโทน รูแลวก็ไมทราบวาจะมีประโยชนอะไร ทําไดอยาง
เดียวคือหนักใจแทนประเทศชาติ ตัวเราก็แคนี้ "
พูดจบ ผมเดินเลยเขาไป ปลอยใหเขาทํางานดวยความสบายใจ
หลังจากเลิกงาน ผมนั่งเปดดูแผนที่ในหองพัก ตรวจดูสถานทีต่ ั้งของ
"จังหวัดอาเจะห " ของประเทศอินโดนีเซีย พบว าเปนจังหวัดที่ตั้งอยูบ นเกาะใหญ
ติดกับมาเลเซีย เยื้องมาทางประเทศไทย พวกอาเจะหเปนกบฏ มีกองกําลังตอสูกับ
รัฐบาลเพือ่ จะแบงแยกดินแดน อินโดนีเซียสงทหารเขาไปปราบชนิดเลือดหยดติง๋
พวกโจรแบงแยกดินแดนอาเจะหมีอาวุธรายมากมาย ไมรูไปขนมาจากไหน พวก
อาเจะหคือหอกขางแครของอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซียเขาไมยอม
ตอนที่ผมทํางานอยูกวั ลาลัมเปอร ทีบ่ ริษัท "ตาลาม คอรปปอเรชั่น " ผม
รูจักคนงาน
อาเจะหมากกวา 50 คน ทํางานรวมกับคนไทยดวยนิสัยใจคอ
ที่ดี แตคนเหลานี้เปนอริกับ
คนอินโดนีเซียดวยกันสาเหตุเนื่ องมาจากเชื้อ

สายชาวอาเจะห เปนเชื้อสายมลายู จึงตองการแยกรัฐอิสลามใหม ผมพอจะรู
เรื่องราวของพวกอาเจะห แตไมเคยไดขาววาจะมีความเกี่ยวของกับปตตานี
วันนี้โทนบอกวาตัวรายจาก "อาเจะห" ยกกําลังมาชวย "ดอเยาะ"
ถาเปนแบบนี้ความเลวรายนับวันแตจะขยาย
ผมถือโอกาสขณะทํางาน เปดดูแผนทีป่ ระเทศไทย แลวดูเลยลงไปทาง
ตอนใต เห็นเนื้อที่แลว ก็ใจหาย แผนดินใตสดุ ดานทางฝงอาวไทย ซึ่งเปนผืนดิน
เดียวกันกับประเทศมาเลเซีย
ใตไทยลงไป เปนอีกแผนดินหนึ่งที่มีเชือ้ สาย
เดียวกันกับคนไทยในยะลา ปตตานี นราธิวาส
คนมาเลเซียทีผ่ ูกพันกับ ๓
จังหวัดภาคใตมากที่สุด แผนดินนั้นไดแกรัฐกลันตัน
ความจริงแลว ประเทศมาเลเซียมีพื้นที่ภูมิศาสตรเปนเกาะ แตละเกาะ จะมี
ความใหญโตจนเกือบไมใชเกาะ เชน เกาะซาราวัค เปนตน
สวนที่เปนทีต่ ั้งของเมืองหลวง และอีกหลายจังหวัด รวมทั้งรัฐกลันตัน นัน้
เปนผืนดินผืนเดียวกับปลายแหลมของประเทศไทย เสนพรมแดนระหวางไทยกับ
มาเลเซีย เปนเสนแบงเขตโดยอาศัยแมนา้ํ เล็กๆก็มี เอาภูเขาไฟเปนเสนแบงเขตก็มี
ไทยกับมาเลเซีย จึงเปนประเทศมี "แผนดิน" ติดกัน ในสวนที่เปนเมืองหลวงของ
มาเลเซียตั้งอยูบนแหลมทองของประเทศไ ทย

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 9
ปตตานีเปนอิสลามตั้งแตเมื่อใด
ผมจับภาพไดกระจางชัดวา ปญหาที่ 3 จังหวัดภาคใต เกิดจากพี่นอ งชาว
ไทยเชื้อสายมลายู ถูกโจรขมขูไมใหรับการเปนสัญชาติไทยบาง ตัวเองตั้งใจแนว
แน ไมยอมรับนับเอาสัญชาติไทยเปนของตนบาง รวมแลวไมนอ ยกวารอยละ 80
ถาเปนเชนนี้ มีคนที่ไมยอมเปนคนไทยมากกวา 2,000,000 คน ผูคนเหลานี้เปน
อุปสรรคใหญหลวงในการสรางความสมานฉันท เนื่องจากความสมานฉันทใน
เปาหมายของเขา ตองไดสิ่งที่ตองการตอบแทนจึงจะเกิดความ สมานฉันทได
ขออางโทนอีกนัน่ แหละ โทนบอกวา สิ่งที่เขาตองการ คือ "เปนประเทศ
ปตตานี...?
ผมจับภาพไดตอไปวา ปญหาที่แกยากที่สุด ก็เพราะรัฐบาลทุกรัฐบาลมี
ความผิดพลาดอยางใหญหลวงตลอด 100 ปผา น ดวยการพยายาม "ออนขอ" ให
ทุกเรื่อง จนฝายโจรสามารถนั่งอยูบ นหลังเสือแลวบังคับใหเสืออยูใ นสภาวะจํา
ยอม
จํายอมไปทุกเรื่อง ยอมแพใหแกนักการเมืองโจร
ยอมจํานนตอการดาทอ ยอมจํานนตอขอกลาวหาที่เท็จ
ความผิดพลาดอันยาวนาน
เกิดจากน้ํามือของนักการเมืองสายพุทธที่
บริสทุ ธิ์มากกวาโจร ทําใหโจรไดทีขี่แพะไล ไลมาจนถึงรัฐบาลพรรคไท ยรักไทย
ที่ผยองอวดดี สบประมาทวาเปนโจรกระจอก แลวประกาศไมยีหระดวยคําพูด

ทีว่ า “เมินเสียเถอะ แบงแยกดินแดน ตารางนิ้วเดียวก็ไมให ” หลังจากนั้นโจรได
พิสูจนใหเห็นวาพวกเขาไมใชโจรกระจอก ไอที่พูดวาตารางนิว้ เดียวก็ไมมีทาง
ยอมให โจรจะทําใหดู จะเอาทุกตารางนิว้ ที่อยูในแผนที่
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่เปด
สนามรบใหโจร ถาประเทศไทยจะเสียดินแดน แมวา ประเทศไทยจะมีความผิด
พลาดตอกันยาวนาน แตก็ยังไมมีการตอสูในลักษณะสงคราม ครั้นมาถึงยุคนี้
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดเปนผูนาํ ของประเทศที่ไดชื่อวาเปนนายกรัฐมนตรีที่มี
คนนิยมมากมายถึง 19 ลานคน
แตถาประเทศไทยจะเสียดินแดน มันเกิดจากการกระทําของ "ทักษิณ"
เปนคนแรก
โยนใหทักษิณคนเดียวสุด ๆ ไมผิดตัว เพราะวาเขาอหังการเกินไป ทําให
โจรกระจอกกลายเปนโจรดาวกระจาย ถนนเต็มไปดวยเรือใบ ปาเขาเต็ม ไปดวย
มือปนซุมยิง ในหมูบ านเต็มไปดวยแนวรวมของพวกโจรปตตานี
ปญหาที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จึงเปนปญหาใหญที่สั่นสะเทือนความ
มั่นคงของประเทศไทยอยางไมเคยเปนมากอน เราจะทําอยางไรจึงจะแกคืนได
ลองหันไปทางทานแมทพั ที่เปนหนอเนื้อเชื้อสายอิสลามดวยกัน
คงจะชวยได
ไดแก พล อ. สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหนาคณะปฏิวัติที่เปนอิสลาม ทีค่ นไทยมั่นใจ
วาทานผูนี้ จะกู 3 จังหวัดชายแดนคืนมาได เพราะจะมีบารมีใหอิสลามเกรงใจ เชื่อ
หรือวาโจรจะยอมรับนับถือบารมี
ถาโจรยินยอมงายๆ เชนนี้ อับดุลกาเดร, หะยีสุหลง และ "ตวนกู" อีกตั้ง 3
คน คงไมพากันบาตอสูอยางยาวนานถึงขนาดสูถวายหัว เอาชีวติ และความทุกข
ยากของครอบครัวเขาแลก เขาคงยินยอมสวามิภักดิ์ตอพระมหากษัตริย ดวยความ
รักและศรัทธาไปนานแลว
ดังนั้น ความหวังจึงเปนความหวังลมๆ แลงๆ กับอิสลามดวยกัน

คนอิสลามแทๆ ที่เขาเป นโจรปตตานี เขาไมสน เขาไมใหราคาแมแตนดิ
ถาอยากจะใหโจรยกยองใหมาอยู “หัวแถว” ก็ตองเปนฝายเขา เขาจึงจะรับ
อิสลามไทย (เพื่อนของผม) เลาใหฟงวา วิธีดวู า นายพล แมทัพ รัฐมนตรี
(คนนั้น) เปน ฝายไหน จะดูไดจากความปลอดภัยของแตละคน ถาเขา (คนนั้น)
เดินเดี่ยวเขา-เดินออกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางปลอดภัย ไมเลือก
กาลเวลา ไมมีใครลอบวางระเบิด ไมถูกดัก ทําราย ไมถูกวางแผนฆา ไมถูกกน
ดา... โดยไมมีกองกําลังอารักขา... นัน้ แหละ... เขาเปนพวกเดียวกัน
เพื่อนของผมเลาเปรียบใหฟงวา ดูเอา... เพียงแคสงสัยเอาใจออกหางไป
เขาขางทหาร ยังถูกตัดหัวเลย แลวเขาจะปลอยรัฐมนตรีอิสลามที่ปราบเขาจนดาว
ดิ้นใหลอยนวลอยูไดอยางไร
จึงเปนไปไดยากมากทีจ่ ะไดอาศัยทานแมทพั กลอมโจรไดสําเร็จ เพือ่ นของ
ผมยืนยัน
เมื่อกลาวถึงเหลี่ยมคูระหวางรัฐบาลกับโจร รัฐบาลสูโจรไมได จะดูไดจาก
หลายกรณีเชนฝายรัฐบาลนั้น นึกเอาเองวาทําดีเอาไว โจรจะไดไมตาํ หนิ เชน การ
ไปกลาวคําขอโทษเปนตน อันนี้ถือวาเปนเหลี่ยมคูที่แตกตางทําใหรัฐบาลเปน
ฝายพายแพ
ไมวา พล.อ.สุรยุทธ จุลานน ท นายกรัฐมนตรี จะประกาศขอโทษพรอมกับ
ไดยกเวนความผิดให แกขุนโจร ลูกนองโจร ตลอดทั้งมือฆาที่นา กลัวโดยประกาศ
วา ศาลไมสั่งฟอง อยางไรก็ตาม จะขอโทษซ้าํ อีก หรือออกกฎหมายนิรโทษกรรม
ทั้งหมดก็ตาม ยิ่งเปนการยอมรับความพายแพทางการเมืองใหแกพวกโจรปตตานี
มากยิ่งขึ้น
โจรเองก็คงนึกไมถึงวาทําไมนายกจึงเชื่อวาโจรจะงาย เหมือนเอาปากเปา
นุนเชนนี้

ทั้งหมดนี้
ทําใหผมจับภาพไดอยางชัดวาปญหาที่แกยาก เกิดจากความ
ผิดพลาดของเราเอง
หากฝายรัฐบาลในอนาคตยังพากันงมระหราอยูกบั การ
แกปญหาแบบเดิม ขอใหเตรียมตัวเอาไวเถิดวา ไมนานคนไทยพุทธจะตองใช
หนังสือพาสปอรต จึงจะเขาออก 3 จังหวัดชายแดนภาคใตได ผูสันทัดกรณีบาง
คนกลาวถึงขั้นนั้น
มีคําถามตอไปวา ทําไมปตตานีจงึ กลายเปนปญหาใหญของประเทศ
ผมไดสอบถามเอากับชาวบานอิสลามที่แทจริง แตมีความเปนไทยทัง้ กายและใจ
ก็ไดความรูมาวา อิสลามในประเทศแบงเปน 2 กลุม ซึ่งไดตรงกั บอาจารย
ประเสริฐ ทรัพยสุนทร ไดเคยบอกเอาไวเมือ่ ป 2518
ไทย

กลุมที่ 1 เปนอิสลามไทย มีใจเปนไทย รักและศรัทธาในความเปนคน

กลุมที่ 2 อิสลามตางประเทศ (ขอใหคําวาตางประเทศ) อิสลามกลุมนี้
ไมรักความเปนไทย
อิสลามกลุม 1 ไมมีปญหา แตมีจาํ นวนนอยมาก ไมมพี ลังตอรอง จะ
พูดจะจาอะไรก็ตองระวัง เพราะวาการเปนอิสลามไทย มีโอกาสตายเชนเดียวกับ
ไทยพุทธ
โจรจะไมใหอภัยแกใครที่โจรกําลังทําสงครามดวย
อิสลามกลุม 2 นากลัวมาก ถารัฐบาลแกไมเปน จะเกิดการกอการรา ย
กระจัดกระจาย เพราะวิธีการของโจรที่มีกาํ ลังนอย ทําอยางไรจึงจะสูกับผูมีกําลัง
มากได วิธนี ั้นมีอยูว ธิ ีเดียวคือการกอการราย การกอการรายเปนลัทธิการตอสู
ประเภทหนึ่งที่กาํ ลังมีการพัฒนาอยางใหญ หลวง ลัทธิกอการรายไมใชเพิ่งเกิด
มันเกิดมานานแลว แมในสมัย ปตตานีตน ๆ ก็ไดใชการกอการรายเปนวิธีการตอสู
แตเราเรียกพวกทีอ่ อกมาตอสูในสมัยนั้นวากบฏ เชนกบฏดุชงยอ ทีอ่ ําเภอระแงะ
เปนตน

ความจริง...ถาปตตานีนบั ถือพุทธอยางตอเนื่องไมเปลี่ยนแปลง ขอ
ขัดแยงจะไมมี
เรื่องเลาในปตตานี (เลาตามตํารา-ไมใชปน เรื่องขึ้นเอง) เลาวา กอนที่
ปตตานีจะเปนอิสลาม ดินแดนแถบนี้เปนพุทธมากอน ไทยไดสงผูครองนครมา
เปนผูรบั ผิดชอบ ตามประเพณีดั้งเดิมแตโบราณ เรียกวาเจาผูป กครอง การสงเจา
ผูปกครอง บางสมัยก็เปนเจาไทยจากวังหลวง บางสมัยเปนคนมลายู
ปตตานีตั้งแตสมัยชื่อวา ลังกาสุกะ มาจนถึงป พ .ศ. 2022 ปตตานีเปน
พุทธติดตอกันมายาวนาน นับแลวมากกวา 1500 ป
มีบันทึกในประวัติศาสตรเอาไววา ระหวางป พ .ศ. 1804-1821 เจาเมือง
เปนมลายู แตไดรบั พระราชทานนามวา "ราชาฤทธิเทวา" ซึ่งทานก็เปนพุทธมาม
กะ ตั้งมั่นอยูในพระรัตนตรัย จนกระทั่งสวรรคต ซึ่งเปนเจาผูครองนครนับถือ
พระพุทธศาสนาองคสุดทาย
ป พ.ศ 2022 เจาผูครองนครองคใหมนามวา เจาอินทิรา ไดเปลี่ยนไป
นับถือศาสนาอิสลาม ทําใหประชาชนพลเมืองพากันถือตาม ตั้งแตบดั นั้นเป นตน
มา ปตตานีและดินแดนใกลเคียงกลายเปนอิสลาม ที่ไมยอมเปลี่ยนตามไดแกคน
ไทยดั้งเดิม
ปตตานีที่เคยเปนพุทธจึงกลายเปนอิสลาม ตั้งแตป 2022 เปนตนมา
รวมแลวอิสลามหยั่งฐานลงยึดปตตานีไดมากกวา 500 ป
นับแตปตตานีเปลี่ ยนไปเปนอิสลาม ทําใหประชาชนที่เปนพี่นอ งเครือ
ญาติกัน เกิดการเคลื่อนยายจากดินแดนมลายูตามเขามาอยูในหลายจังหวัดของ
ภาคใตมาก ขึ้น คนมลายูรุกคืบเขาครอบครองอยางงายดาย เพราะไมมีระบบ
"ตรวจคนเขาเมือง" ใครจะไปใครจะมาเปนความสมัครใจของผูคนในแถบนัน้
ประเทศไทยสมัยนั้นไมมีกําลังสงไปประจําการ จึงยิ่งเปนอิสระแกพวกเขามากขึ้น
จนกลายเปนกลุมกอนที่ใหญโต

ประเทศไทยทางตอนใตจึงกลายเปนถิ่นที่อยูของคนไทยเชื้อสายมลายู
หนาแนน จนเกิดอํานาจอิทธิพลอยางใหญหลวงสุดที่จะแกไข ยิ่งจํานวนคนมลายู
มีมากขึ้น พวกเขาก็ กลาวตูว า ดินแดนแถบนี้เปนของเขามาตั้งแตดั้งเดิม
แลวกลาวหาวาไทยไปยึดเอามาเปนเมืองขึ้น
สิ่งเหลานี้เปนกรณีพพิ าทที่ไดเกิดขึ้น โดยฝายรัฐบาลไดหลบหนีกรณี
พิพาทแบบคนขี้ขลาด ไมกลาแสดงความเปนเจาของอยางผูยิ่งใหญ เพราะเกรงไป
วาจะเกิดความบาดหมางรุนแรงยิ่งขึ้น แตในความเปนจริง การหลบหนีกรณี
พิพาทอยางขี้ขลาด ลวนแตทําใหเกิดการเพลี่ยงพล้ําแกพวกโจร จนกระทั่งตกเปน
เหยื่อของโจร
ปตตานีนั้น เปนดินแดนของเรามาตั้งแตตน ไมตองพูดถึง
พระพุทธศาสนาและอิสลาม เพราะพวกโจรไมได ตอสูเรื่องศาสนา แตพวกโจร
เขาตอสูตองการเปนรัฐปตตานีตะหาก แตที่ชอบอางเสมอวา พุทธรังแกอิสลาม ก็
เพราะโจรไดโยงเอาศาสนามาเปนหัวหอกในการตอสู โจรอาศัยคําสอนในคัมภีร
เอามาปลุกระดมประชาชน การอาศัยนั้น บางครั้งก็แอบบิดเบือนถึงขั้น สราง
คัมภีรปลอมขึ้นมาหลอกลวง ทําใหพนี่ องอิสลามทีบ่ ริสุทธิ์หลงเชือ่ คําสอนที่ผิดๆ
เชน การอางวาฆาพุทธแลวจะไดไปอยูกบั พระเจา เปนตน
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ไดออกขาววา ทหารไดตน ฉบับคําสอนที่
ผิดพลาด โดยไดมอบตนฉบับนั้นใหแกสํานักจุฬาราชมนตรี ตอจากนั้น ไมไดมี
การนําเอามาเปดเผย ทางรัฐบาลไดเก็บเขากรุ หวังวาจะไมถูกโจรนําเอามาใชอีก
แตพวกโจรปตตานียังคงใชคัมภีรปลอมนี้อยู และใชอยางไดผลยิ่ง

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 10
โจรกอการรายกับอิสลาม
แททจี่ ริงแลว ศาสนาอิสลามไมไดเปนตนเหตุ ทําใหเกิดความบาดหมาง
ระหวางคนในชาติ ไมวา กรณีใดๆ แมแตการที่ชาวพุทธตองหนีตายไปพึ่งวัด ก็
ไมไดเกิดจากอิสลาม
แททจี่ ริง พวกโจรปตตานีสรางกลลวงมายาวนาน จนปลุกใหอิสลามเปน
คนเหี้ยมโหดขึ้ น มาชวยเขนฆาชาวพุทธ ภายใตการบงการ คือ พวกโจร ความจริง
มันเปนเชนนั้น
ตนเหตุทั้งหมดเกิดจากปญหาชนเผา แตถาพูดวา เปนปญหาของชนเผา ก็
จะเขาใจยาก ทั้งนี้เนือ่ งจากประเทศไทย ไมเคยเอาใจใสในปญหาของชนเผาตางๆ
เลย เราแทบจะไมรูดว ยซ้ําวา ในประเทศไทยมี กี่ชนเผา มีเผาอะไรบาง ไมรวู า
ความคิดและความเชื่อของชนเผาเปนอยางไร
รัฐบาลผูบริหารประเทศ ดอยสติปญญายาวนาน ปลอยใหเรื่องของชนเผา
เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตัวอยางเชน ชนเผาไทยตั้งแตเดิมนั้น มี
ความยากจนคนแคน ความเปนอยูอนาถา ไรการ ศึกษา ไมมีทที่ าํ กิน ไรที่อยูอาศัย
ไรที่พึ่ง ตกอยูในฐานะผูเสียเปรียบทางสังคม

อื่น

สภาพชีวิตทีแ่ ทจริงฟองอยูในตัววา

ชนเผาไทยเปนฝายเสียเปรียบชนเผา

ชั้นวรรณะที่แทจริงของคนไทย คือ พลเมืองชัน้ สอง !
นี่เปนเรื่องของชนเผาไทยโดยแท ขนาดนี้ชนเผาอื่นกลับกลาวหาไทยเอา
รัดเอาเปรียบ ชนเผาอื่นที่เขามาอยูในประเทศไทย มาพบเจาของประเทศที่มา
อาการหลับๆ ตืน่ ๆ ชนเผาไทย จึงตกเปนเหยื่อของคนที่ฉลาดกวา
ยิ่งพระพุทธศาสนานัน้ คนทีเขามาบวชลวนแตเปนคนที่ยากจน การศึกษา
ก็นอย จึงไมรูเทาทันคนเผาอื่น ชนเผาอื่นเอาเปรี ยบเพียงใดก็ทนได เพราะวา
รัฐบาลนําพาใหทนอยู ..ทนสู..ชนเผาไทยเผชิญชะตากรรมมายาวนาน
ชนเผาอืน่ นั้น เขาไมไดมีปญหาเรื่องอาชีพ เขาไมไดยากจนอนาถา เขาไมมี
ความหนักใจที่จะอยูกบั คนไทย เพราะยังไงเสีย อยูกับคนไทยงายกวาอยูกับพวก
เดียวกันเสียดวยซ้าํ แตที่เขาหนักใจนั้น หรือไมมีความพึงพอใจทั้งหลายทั้งปวง
เพราะเขาตองการแยกตัวตั้งเปนประเทศของตนเอง เรียกเปนภาษาอังกฤษวา "ซี
เซสเชิน" (Secession) จึงไดเกิดการกบฏ การคิดกบฏนัน้ เปนไดทั้ง
ความคิดทางชนเผา และความมักใหญใฝอํานาจ ตองการเปนหัวหนาชนเผา หรือ
เปนสุลตานเสียเอง จึงคิดการใหญ เกิดการซองสุมกําลังผูคน แลวสรางเงื่อนไขให
เกิดกรณีพพิ าท เชนการฆาพระไลลาชาวพุทธ เผาบานเผาเรือน หาทางทําใหการ
ตอสูขึ้น จะไดหาเรื่องเอามาโวยวายตามความชํานิชํานาญในการปนเรื่องของพวก
โจร

แต...จนแลวจนรอด ชาวพุทธก็ยังไมต อสูปองกันตัวเอง
โจรจึงโวยวายเรื่องเกา หาวาพุทธรังแก ทั้งๆ ที่ไมใชความจริง
เรื่องจริงของขอขัดแยงทั้งหมด เกิดจากการเปนกบฏ หลังจากการกบฏก็มี
การปราบปราม เมือ่ ถูกปราบปรามก็โวยวาย แลวใชคําวา "ประเทศไทยรังแก"

กอกระแสทําใหเกิดความบาดหมางขยายวงกวางออ กไป ยิ่งมีการตายเกิดขึ้น ยิ่ง
เปนเงื่อนปมใหยุงยากมากขึ้น
กรณีกรือเซะ และกรณีตากใบ คือ วัตถุดิบชิ้นงามของพวกโจรกอการราย
แต...ถึงแมจะกลาววาปญหาที่แทจริงคือการกบฏ แตปญหานี้เกิดมาจาก
ความมักใหญใฝสูง และเกิดมาจากความตองการใหชนเผาของตนแยกเปนอิสระ
โดยอาศัยความศักดิ์สทิ ธิ์ของศาสนาอิสลาม เปนประหนึ่งหอบังคับการ ทําใหโจร
ปตตานีไดรบั การสนับสนุนทั้งทางตรงและทางออม จึงสรุปไดวา ในที่สุดปญหา
ทั้งปวงเกิดจากปญ หาชนเผาทั้งสิ้น
โจรกอการราย มีใจตองการปกครองตนเอง ไมตองการขึ้นกับรัฐบาลที่
ผูบริหารไมใช คนเชื้อชาติเดียวกัน โจรจึงประกาศตอสูกบั รัฐบาล โดยประกาศ
ออกมาวา เปนการตอสูก ับรัฐบาลไทย การประกาศเชนนี้ เปนการยืนยันใหเห็นวา
ตัวเขาไมอยากเปนคนไทย ถาเขามีความรักในความเปนคนไทย เขาจะไมใชคํา
ประกาศวา ตอสูก ับรัฐบาลไทย แตเขาจะตอสูก ับ "ตัวบุคคล" เชน ประกาศวาสูกบั
รัฐบาลทักษิณ หรือสูกบั รัฐบาลหุนอะไรทํานองนั้น
ดูตวั อยาง โจรกอการรายคอมมิวนิสต (ผกค.) ไมเคยประกาศแมแตครั้ง
เดียววาสูกับรัฐบาลไทย แต ผกค. ประกาศวา สูกับรัฐบาลหุน ถนอม-ประภาส
อยางนี้เปนตน
ดังนั้น ตัวปญหาที่แทจริง ไมเกี่ยวกับศาสนาเลย
มันเกี่ยวกับ ปญหาหัวใจฝกใฝเชื้อชาติเดิมของพวกตนทิ้งไมไดตะหาก แต
ทําอยางไร รัฐบาลไทยจึงจะยอมรับวา ที่โจรยกเอาศาสนาอิสลามขึน้ มาอางเสมอ
นั้น เปนยุทธการ "ลวง" ถามเชนนี้แลว ก็อยากใหรัฐบาลรับรูความจริงตอไปวา
ปญหาของอิสลามดั้งเดิมที่เคยมี ก็ไมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเลย ไมวาจะเปน
สงครามครูเสดกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม ลวนไมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเลย

เรื่องในอดีตที่ศาสนาบาดหมางกันอยางรายกาจรุนแรง เปนการบาดหมาง
ระหวางอิสลามกับคริสตัง จนมีการทําสงครามลางเผาพันธุ ดังทีท่ ราบ
พุทธไมเคยมีปญหากั บอิสลาม แลวไฉนกลับกลายเปนปญหาระหวางพุทธ
กับอิสลาม
กระนั้นก็ตาม แมวา ศาสนาจะไมมีสวนเกี่ยวของเลยก็ตาม แตบัดนี้ พวก
โจรไดขมวดเรื่องศาสนาทั้งหมดเขาเปนกอนเดียวกันเสียแลว จึงเปนการยากทีจ่ ะ
แยกปญหาโจรแบงแยกดินแดน ออกจากศาสนาอิสลามได
ผมอยากยกเรื่องราว (ในเชิงซ้ําซากไปหนอย) เอามาเลาใหฟง จะไดเห็น
ปญหานี้กระจางชัดมากขึ้น กลาวคือ โจรไดสรางปญหาขึ้นในศาสนา ทั้งศาสนา
พุทธและศาสนาอิสลาม
ซึ่งเราก็รูดีวา ความจริงนั้น ศาสนาไมเคยมีปญหา และเราก็รูตอ ไปวา
มนุษย (หรือโจรปตตานี ) ตะหากพากันมีปญหา
อีกประการหนึ่ง มนุษย (ขอนอกเรื่องวา ) ผูเต็มไปดวยอวิชชา มักจะตอง
สรางปญหาใหกบั สิ่งประเสริฐ ตัวอยางเชน การสนทนาระหวางนักวิชาการ ผม
ไดยินเสมอ เขาชอบพูดวา " เรามาถกปญหาธรรมะกันเถอะ....?" ผมไดฟงแลวก็
สะอึก นึกไมออกวา ธรรมะมีปญหาตรงไหน ทําไมมนุษยจึ งจําเปนตองถกกับ
ธรรมะวามีปญหา เรือ่ งของเรื่องมันเปนการใชภาษาที่ผิด ภาษาทีถูกตองไดแก
"เรามาถกเรือ่ งธรรมะกันเถอะ..." ตะหาก ซึ่งหมายถึงพวกที่มาถก ไมมีความเขาใจ
ในธรรมะ ไมรวู าหลักธรรมขอไหน สอนวาอยางไร จึงตองมาถก ....
เพราะฉะนั้น เรือ่ งของศาสนา ไม วา จะเปนศาสนาอิสลาม หรือพุทธ หรือ
คริสต ไมเคยมีปญหาดวยประการทั้งปวง เนื้อแทของศาสนาคือการสรางคนให
เปนคน ชาติไหนมีศาสนาก็เพื่อจะอาศัยศาสนาเปนรมเงา สรางความเจริญทาง
จิตใจ สรางใจใหเกิดความเมตตาสงสารซึ่งกันและกัน และสุดทายถือวาศาสนาคือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

แตคนที่นับถือศาสนาเปนผูมีกิเลสหนา แลวอาศัยศาสนากอปญหาขึน้ มา
มีปญหาเพราะไมอยากใหมีศาสนาอื่นรวมโลก ใชศาสนาเบียดเบียนคนอื่น
แททจี่ ริงมีปญหา เพราะตองการมีแตศาสนาของตนเพียงศาสนาเดียว บาง
คนชั่วรายถึงขั้นทึกทักเอาวา ในโลกนี้ จะตองมี ศาสนาของตนคนเดียว เห็นคนอืน่
ที่ไมไดนบั ถือเหมือนตนเปนพวกคนบาปไปจนหมด แลวก็เขนฆาคนอื่นอยางไม
กลัวบาป ตรงกันขามกลับพูดวาไดบุญ
ถาตัวเองถูกฆาบาง....จะยอมรับวาคนอื่นที่ฆาเขาไดบุญไหมเลา
ผมยกเอามากลาวซ้ําซาก ก็เพื่อตองการชี้ใหเห็นการกระทําของโจรก อการ
ราย ที่อา งวาพุทธรังแกอิสลาม และอางตอไปวา อิสลามไมไดรับความเปนธรรม
นั้น เขาอางไดอยางมีอํานาจ เนื่องจากฝายรัฐบาล "นิ่งเฉย" ไมเคยที่จะแก
ขอคิดเห็นที่ผดิ พลาด
ถาจะแกจริงๆ จะทําไดโดยไมยากเลย ผมลองคิดดูวา ถาแกดว ยการออก
คาใชจายเหมาเครื่อ งบินใหคนกลางในโลกสัก 10 ลํา เชิญคนกลางทัว่ โลกใหมาดู
แลวใหอยูฟรีกนิ ฟรี 10 เดือน ใหคนกลางมาแอบสังเกตการณเอง จะทําใตดินแบบ
สันติบาล หรือจะดอมๆ มองๆ ก็ได จะอยูอยางเปดเผยก็ได ลงทุนเหมาลําใหคน
ทั้งหลายมาแอบดูวาพุทธรังแกอิสลามจริงหรือ ....แลวจะไดเห็นด วยตา เมื่อเห็น
แลว คนเหลานั้นจะเปนผูพิสูจนใหรูความจริง
ความคิดแบบนี้อาจจะดูโงไปหนอย ถากลาทํา ....จะเกิดภาพทีช่ ัดเจนอยาง
แนนอน
ทวา....รัฐบาลไทยไมคิดหาทางแก เอาแตงมมะหรา ผวาโจรทุกกระบวนทา
ยิ่งขึ้น

โจรวามาก็เตนไปตามกระบอกเสียงของโจร

เรื่องถึงไดเลวรา ยหนักขอ

ผมขอกลาวตอไปวา ทุกเรื่องทุกวิธีการ โจรเอาศาสนามาเปนทั้งทัพหนา
และทัพหลัง เปนหนวยจูโจมทั้งทางการเมืองและทางสังคม และการเศรษฐกิจ
เชน ธนาคารอิสลาม แลวรุกคืบเขาสูฐานอํานาจอยางเอาจริงเอาจัง โจรทําไดผล
ทันตาเห็น อํานาจของอิสลาม กําลังจะก ลายเปนตัวแปร บังคับใหนักการเมือง
พุทธที่ขาดสติสัมปชัญญะ ไมมีความเขาใจในความปรารถนาของพวกโจร จะพา
กันแหทําตามขอเสนอของโจร เรียกวาโจรจะขูเอาอะไรก็ประเคนให
กลเกมแบบนี้ โจรไดชยั ชนะ 2 ดานในเวลาเดียวกัน
กอน

1. พวกโจรจะไดอาํ นาจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยางไม เคยเปนมา

2. ศาสนาอิสลาม จะกลายเปน ศาสนาประจําชาติไทยในทางพฤตินัย เปน
ใหญในแผนดินไทยตามแบบฉบับของตางประเทศ โจรจะอาศัย "อิสลาม" ขูเอา
สิ่งที่ตองการ
อิสลามฝายที่หวั ใจเปนไทยจะไมกลาคัดคาน คนพุทธเองก็หมดสิทธิแสดง
ความคิดเห็น ฝายนักการเมืองจะพากันเงี ยบ....เพราะเงียบมานาน ไมเคยมี
นักการเมืองคนไหนออกมาเคลื่อนไหวเลย ดังจะเห็นได อิสลามประกาศฆาพุทธ
ไมเคยมีนักการเมืองคนไหนออกมาแสดงความเดือดรอน
อาการสงบเชนนี้ โจรยิง่ ไดใจ
โจรยิ่งจะอางศาสนาอิสลามหนักขอยิ่งขึ้น เพราะทําแลวไดผล
เพื่อนที่ใตเลาใหฟงว าโจรจะสงบทันตาเห็นเมือ่ ใดก็ได ถาวันไหนพวกเขา
ไดในสิ่งที่เขาตองการ เพื่อนที่ใตอีกเชนกัน พูดวาประเทศไทยเสียทีโจรจนปนป
เพราะนึกวาโจรมีจรรยาบรรณ คนทีน่ ั่งบงการใหเกิดกบฏ รูดวี าทัศนะคติของคน
ไทย เปดชองโหวตั้งแตหัวถึงทาย

คนที่บงการมีแน งานใหญโตขนาดนี้ ไมใชตางคนตางทํา การทําในแตละ
ขั้นตอน มีการวางแผนยุทธศาสตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีเครือขายดวย
เงินทุนเปนหมื่นลานบาทขึ้น มีกองกําลังจัดตัง้ ทั้ง ภายในและนอกประเทศ โจร
ปตตานีไมกระจอกเลย ไมวากรณีใดๆ
แตทนี่ าอัศจรรยใจก็คือ เหตุไฉนทางฝายรักษาความมั่นคงของประเทศ จึง
พากันชะลาใจ ปลอยใหโจรเติบโตใหญจนถึงขั้นกลาประมือกับรัฐบาล สิ่งที่เกิด
ขึ้นกับประเทศไทยแสดงใหเห็นวา มีหนอนบอนไส ครอบงําลึกเขาไปในองคกร
ของรัฐ โดยเฉพาะ คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหนวยขาว
กรองแหงชาติ
โจร

ผูสันทัดกรณีบอกกับผู เขียนวา แมแตคนที่นั่งอยูกับนายกรัฐมนตรี ก็มใี จเขาขาง
ในรัฐสภาก็มีหวั หนาโจรใหญ ปะปนอยูหลายคน
ผูสันทัดกรณียืนยัน

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 11
สถานที่ตั้งเมืองหลวงรัฐปตตานี
คียแมนโทนกับผมใกลชิดสนิทสนมกันมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ไดขาว
มาวา สาวชาวใตเชื้อแขกหลายคนตกหลุมรักหนุมอีสาน บางคนถึงกับไดเสียเปน
แฟนกันแลว แตพอ แมคงไมยอมรับงายๆ ผมบอกกับโทนวาถึงพอแมยังไม
ยอมรับก็คงหามไมอยู เพราะวาอํานาจแหงความรักไมมีอะไรขวางกั้นได โทน
หัวเราะเพราะเขามีประสบการณมากกวาใคร
ขาวสาวใตกลายเปนแฟนหนุมพุทธ ดังไปเร็วมาก ปรากฏวาไมนานก็ได
เกิดความปนปวน ในบริษทั ผูรับเหมาชวงหลายบริษทั พอแมบางรายใหลูกออก
จากงานทันที หามไมใหคบหาสมาคมกัน
แตคนมันจะรักกันเขาก็ตองหาทางแกไขจนได วิธีการแก ไขนั้นคงไมพน
ตองไปเปลี่ยนศาสนา ใชเวลาศึกษาวิธีการละหมาดและการแสดงตนเปนอิสลาม
อีกระยะหนึ่ง หลังจากนั้นก็จะไดแตงงานกัน โทนเลาตอไปวา สาวใตชอบหนุม
เหนือและหนุมอีสานเพราะเปนคนทํางาน ดูแลเอาใจใสเมียดี เปนทีป่ ระทับใจจน
กลายเปนเรื่องเลาขานสรางความเชื่ อถือเอาไวมาก
ตอมาอีก 3-4 วัน ผมถือโอกาสคุยกับคียแมนโทน ขณะพักเที่ยงอีกเชนเคย

ผมเลานิทานนํารองไปกอน ผมบอกวา ผมเคยมาทํางานที่สงขลาเปน
ผูจัดการบริษทั เจาะสํารวจน้าํ มันและกาซในอาวไทย ชื่อบริษทั ยูโนแคล ป พ .ศ.
2515 ตอนนัน้ บานเมืองยังไมเจริญ โจรจับตัวเ รียกคาไถมีไปทุกหัวระแหง ขาว
แบงแยกดินแดนไดยินมาแตครั้งนั้นแลว
ผมบอกวาผมอยูสงขลาติดตอกัน 6 ป จึงลาออกแลวไปทํางานตะวันออก
กลาง แลวผมก็ถามโทนวา " เคยรูไหม...พวกโจรปตตานี เขาคิดจะตัง้ เมืองหลวงที่
ไหน..."
โทนบอกวา "ไดยินยิ่งกวาไดยิน เขารูแ ลวด วยวาพวกนัน้ จะตั้งที่ไหนเปน
เมืองหลวงของรัฐปตตานี ..."
"รูแลวเรอะ ?" ผมมีอาการตืน่ เตน แตก็ตองรีบเก็บอารมณ
"รูซิครับนายหัว เขาวางแผนเอาไวแลวจะตั้งทีไ่ หน ..." "ปตตานีนะซี "...ผม
พูดขึ้นมากอน
"เปลาเลย...นายหัวรูมาผิดๆ" โทนมองดูหนาผม"
“อาว... แลวที่ไหนละ ถาไมใชปตตานี ผมมองที่ตาของเขา
คียแมนโทน เอากระดาษ A-4 มาเขียนแผนที่แบบคนทีร่ ูนอย อธิบาย
ใหผมฟง มือเขียนไปปากก็พูดไป “ตรงนี้นะ อําเภอธารโต... ฝงตรงกันขาม คือ
รัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย ถายิ่งยอนขึ้นมาทางนี้จะเขาตั วเมืองยะลา แลวตรงไป
เปนปตตานี วกขวามือเลาะริมทะเล เปนเสนทางไปจังหวัดนราธิวาส ออกจาก
นราธิวาสก็จะไปตากใบ แลวก็เขารัฐกลันตัน มาเลเซีย ...”
ผมวา

“โทน... พูดมาตั้งนาน ยังไมรูเลยวาเมืองหลวงของเขาจะตั้งที่ไหน ...?

“นี่ไง...นายหัว..ตรงนี้เรียกวา ..อําเภอบันนังสตา
เมืองหลวงของเขาละ...”

ตรงนี้แหละ...

ผมอึ้ง... นั่งพิจารณาดูจุดที่ตั้งที่คียแมนโทนเลาใหฟง มันไมนาเปนไป
ได เพราะวาชื่อของปตตานีดังมาก... โลกอิสลามรูจักกันดี ทําไมจึงไมตั้งเมือง
หลวงทีป่ ตตานี ทําไมจึงเลือกอําเภอเล็กๆ ทีไ่ มมีชื่อเสียงอะไรเลย... แตคียแมน
โทนเปนคนทีบ่ อกเรื่องนี้ ... ผมรับฟงเอาไว
เถอะ... ไมวาโจรปาจะเลือกบันนังสตาหรือที่ไหนก็ตาม เราไมมี
อารมณทจี่ ะรับฟง แตถาจะมองดูใหดี จะพบวาทางตอนใตของบันนังสตา คือ
เขื่อนบางลาง และใตลงไปคือ เบตง พวกโจรปาคงจะคิดในดานความมั่นคงใน
ระยะขางหนาอันยาวนาน ถาเขาไดปตตานีมาเปนประเทศของเขาเอง เมืองหลวง
ทีจ่ ะตั้งจะตองมีพลังพิง
พริบตาเดียวก็ถึง

ถาเอาปตตานีเปนที่ตั้งเมืองหลวง

กองทัพเรือยกพลขึ้นบก

แตถาเลือกเอาบันนังสตา... เต็มไปดวยขุนเขา มีปาไมใหเปนทีห่ ลบ
ซอนสองสุมผุคน ซึ่งเปนยุทธภูมิดีมาก อีกอยาง ถาจะอาศัยกองกําลังที่สะสม
เอาไวนอกประเทศ จะไดพึ่งพาอาศัยในเวลาอันรวดเร็ว ผมคิดไปถึงกองกําลังจาก
อาเจะห เขามาทางบันนังสตางายยิ่งนัก
อําเภอบันนังสตามีเนื้อทีป่ ระมาณ 629 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
46,511 คน แยกเปนชาย 24,159 คน สวนใหญนบั ถือศาสนาอิสลามรอยละ
82.20% นับถือพระพุทธศาสนา 17.80%
มี 6 ตําบล 50 หมูบ าน
มัสยิด 49 แหง วัด 12 แหง

อําเภอบันนังสตาตั้งอยูหางจังหวัดยะลา 39 กิโลเมตร เสนทางสาย 410
วิ่งตัดผานภูเขาเปนสวนใหญ ทําให “โจรปตตานี” มีความเขมแข็งมากกวาที่อื่น
เชื่อวาโจรมีกองกําลังซอนในหุบเขา ...คียแมนโทนเปดเผยชือ่ หัวหนาใหญใน

พื้นทีบ่ ันนังสตาใหฟงวามีหลายคน แตทปี่ รากฏชื่อเปนที่รจู ักกันอยางกวางขวาง
ไดแก อาหมัด ตืองะหรือุสตาสมะ เปนครูสอนศาสนาที่โดงดังมาก ตามดวย
“อุสตาส” อีกหลายคน เชน สะการีนา หะยีซาเมาะ อีสมาแอล รายาหลง มีชื่อเลน
วา อุสตาสโซะ นายอุสมานเด็งสาแม มีชอื่ เลนวา “อุสตาสสมัง” นายรอเซะ ดอ
เลาะ ทั้งหมดดังที่มชี ื่อเหลานี้ แตละคนจะมีกองกํา ลังเปนของตนเอง
พวกโจรปตตานีไดมอบความไววางใจใหหวั หนาโจรเขตตอสู
บันนังสตาเรงการปลดปลอย เสริมเขี้ยวเล็บ สรางความเจ็บปวดใหทหารและ
ตํารวจใหมากที่สุดเทาทีจ่ ะมากได
ผมตบไหลคียแมนโทน... แลวใหลงเวลาทํางานโอเวอรไทมพิเศษ โดย
ไมตองทํา 5 ชัว่ โมง เขาจะไดรบั เงินคาชัว่ โมงในซองเงินเดือนงวดตอไป คียแมน
โทนถามผมวาใหชวั่ โมงพิเศษแกเขาทําไม ผมบอกวาประเพณีการทํางานสนาม
ใครขยัน ใครเปนคนดี รูจักรักษาความปลอดภัย ไมขี้เกียจ ยอมจะไดคาเบี้ยขยัน
เรียกวา “อินเซ็นตีฟ” (Incentive) ผมเห็นวาคุณเปนคนที่ผมพึ่งได จึงใหเบี้ย
ขยันตอบแทนยังไงละ
ถึงเวลา 13.00 น. เสียงเครื่องจักรและผูคนที่เงียบลงเปนเวลา 1 ชัว่ โมง
ดังกองขึ้นมาอีกคียแมนโทนและคนงานทั้งหลายแหออกไปทํางานอยางกุลีกุจอ
ผมนั่งเงียบอยูคนเดียวเกือบ 5 นาที
อก

คําวา “เมืองหลวงของพวกโจรพูโล คือบันนังสตา ” ดังกองอยูในหัว

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 12
ธงชาติและเพลงชาติปตตานี
ไมเชื่อก็ตองเชื่อ วันหนึ่ง ผมไดเห็น "ธงชาติ" ของปตตานี ผมจะไมขอ
อธิบายรูปรางหนาตา และจะไมนํามาเผยแพรไมวากรณีใดๆ แตทผี่ มหงุดหงิดใจ
มาก ทําไม คนอยางทักษิณ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรี จึงไมมีวธิ ีแกเกมกับ
พวกที่สรางธงชาติปตตานี ผมถามของผมอยูในใจวา นายกฯ เปนคนโงหรือคน
ฉลาด แลวก็เลยไปถึง พล. อ ชวลิต ยงใจยุทธ ในฐานะผูโอบอุม กลุม วาดะห ไมรู
เชียวหรือวา โจรปาทําธงชาติเตรียมไวนานแลว
นอกจากนี้ ผมมีคําถามเยอะแยะกับประดานักการเมืองทั้งหลาย ไมวา จะ
เปน ส.ส. และ ส.ว. ที่ไดดบิ ไดดีในสภา ไมมีใครแมแตรายเดียวทีจ่ ะบอกไดวา
โจรไดจัดทําธงชาติแลวเก็บเอาไวในที่สูง ธงชาติผืนแรก ปกดิ้นทองงด งามยิ่งนัก
(จากคําบอกเลาของโทน)
อยาวาแตธงชาติเลย เพลงชาติก็มีแลว
ชาวบานที่อยูในเขตอิทธิพลของโจรพูโล เขา หามรองเพลงชาติไทย
หามแสดงการเคารพสถาบันของชาติไทย

บางหมูบา นรองเพลงชาติปตตานี เวลา 08.00 น. แทนเพลงชาติไทย
เพียงแตวา ยังไมมีการชักธงชาติปต ตานีเทานัน้
เรื่องเหลานี้ไมเคยมีใครรูแมแตรายเดียวหรือไง คนระดับนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี หัวหนากรองขาว ผูอ ํานวยการศูนยประสานงานแหงชาติ หัวหนาพรรค
การเมืองตางๆ ตลอดทัง้ นักการเมืองนอยใหญ ไมรูกันเลยหรือไง
เรื่องเหลานี้เปนคําถามที่นา ฉงน....

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 13
กลยุทธของโจรพูโล

อยูมาวันหนึ่ง ผมไดตอ นรับชายวัย 40 ชาวตรัง ชื่อประทีป เปนวิศวกร
เครื่องจักรกล
มาสมัครงานตําแหนง "นายชางควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร"
ผมกําลังอยากไดอยูพอดี จึงรีบรับสมัครและบรรจุงาน ใหลงมือทํางานใน
วันรุงขึ้น
ตอนแรกๆ นายชางประทีป จะไมคอยมีเวลาวาง เพราะงานเรงเหลือเกิน
ขนาดวาวิ่งแลวนะ ยังไมทันใจเลย นายชางประทีปทํางานอยูกับนายชางประกอบ
จงคณารักษ ผมเขาไปแจมดวยเปนครั้งคราว ทําใหผมไ ดทํางานรวมกันจึงใกลชดิ
สนิทสนมภายในเวลาอันรวดเร็ว
พอเขารูจ ักชือ่ ผม เขารองออ ...อาจารยนี้เอง ที่เขียนเจาพอกรรมกรในฟา
เมืองไทย ผมตามอานจนกระทั่งฟาเมืองไทยเลิกไป แลวเขาก็ถามหาคุณอาจินต
ปญจพรรค และ "คําพูน บุญทวี
" ผมบอกวา " ทานอาจินต ปญจพรรค"
ทานยังเขียนหนังสืออยู วงการนักเขียนถือวาทานเปนผูหลักผูใหญ สวนคําพูน
บุญทวี...กลายเปนคนบุญหมด...ลมหายตายจากไปนานแลว
"ตอนนีอ้ าจารยสะอาดเขียนอยูหรือเปลา ?"

มิทราบครับ..? ผมบอกวาผมไมมีเวลาเขียน "คุณก็เห็นมีแตงานกับงาน จะ
เอาเวลาจับปากกาที่ ไหนได"
ภาคใต

ผมจําเปนตองโกหก ไมไดบอกใหเขารูว า ผมใชนามปากกาอื่นเขียนเรื่อง

อีก 10 วันตอมา...ผมถือโอกาสสอบถามความเห็นนายชางประทีปวาเขา
รูสึกอยางไรกับการกอการรายที่กําเริบเสิบสาน ทํายังกะบานเมืองไมมีขื่อมีแป
นายชางประทีปพูดไมกี่คํา
แตกินใจความ มาก..
เขาพูดวา "รัฐบาลถูกหัวหนาโจรพูโตนั่งอยูใกลๆ หลอกกินตับ ...เสียรูโจร
ถูกฆาตายรายวัน ยังมีหนา มาพูดวาแกมาถูกทางแลว ..." พูดแลวสะบัดหนาพรืด
...มีอาการหงุดหงิดอยางเห็นไดชัด
ฟงคําตอบแลว ...เชื่อเลย...เขาพูดจากใจจริง พูดตรงประเด็นเปะ คําพูดของ
เขากลั่นออกมาจากใจ เห็นไดจากใบหนามีแววฉุนลึก
ในสัปดาหนนั้
ผมหาโอกาสนัดกับเพือ่ นเกาแกสมัยทํางานดวยกันที่
ยูโนแคล เขาเปนคนพืน้ ที่มาตั้งแตเกิด ภรรยาก็เปนคนพื้น เขาคนนี้ไดเลาระเอียด
ยิบเกี่ยวกับ "กลยุทธ" ของพวกโจรพูโลใหฟง ทานผูนี้รูดวี า ผมเปนคน เขียน
หนังสือ เพราะเขารูจ ักอดีตอันยาวนานของผม
เขาเลาแบบไมปดบังเลย
กลยุทธที่หนึ่ง ... ทําอะไรก็ได ทําใหพี่นอ งมุสลิมเกลียดคนไทย เอาให
เกลียดถึงกระดูกดํา ดังนั้น การฆาแลวโยนความผิดใหตาํ รวจ ถาโยนไมได ก็จะ
กลาวโทษคนที่
ถูกฆาตายวาทรยศตอพวกเดียวกัน สมควรตาย

กลยุทธที่สอง... โจรพูโล วางแผนสรางนักรบมายาวนาน พวกอุสตาส (ครู
สอนศาสนา)
รับหนาที่อบรมสั่งสอนจิตสํานึก แลวคัดเลือกคนสงตอใหหนวยเหนือของเขา
หาทางสงไปฝกอบรมที่ตา งประเทศทั้งโดยเปดเผยภายใตการสนับสนุนของรัฐ
และแอบไปรับการฝกแบบใตดินหลักสูตรให เกงภาษาอาหรับจบแลวใหทางการ
(ไทย) รับรองปริญญาตรี เมือกลับถึงประเทศไทยจะไดรบั ราชการบริหาร 3
จังหวัดชายแดนภาคใต ขณะนักรบหนุม (และสาว) กําลังฝกอบรมอยูตางประเทศ
พอแมจะไดรบั เงินกองทุนชวยเหลือครอบครัว จะไมใหไดรบั ความลําบาก
กลยุทธที่สาม... สรางนักการเมืองในทุกระดับ สงลงเลือกตั้งทุกพรรค
การเมือง ทั้งใน 3 จังหวัดภาคใตและทัว่ ประเทศ กระจาย "นักการเมือง" ออกไป
ทุกตําบล ทุกอําเภอ ทุกจังหวัด เพือ่ การยึดหัวหาดเบ็ดเสร็จสรางอํานาจตอรองให
มีกําลังมากขึ้น
กลยุทธที่สี่... ประสานงานกับองคกรมุสลิม มีการเดินทางไปมา หาสูเชื่อม
สัมพันธไมตรี ผูกมิตร แลวถือโอกาสเผยแพรขอมูลอันเปนเท็จกลาวหาประเทศ
ไทยของตัวเอง โดยบอกใหสังคมภายนอกเขาใจผิด คิดวาปตตานีตกเปนเมืองขึ้น
ของไทย ในกลยุทธตวั นี้ โจรพูโลไมไดรับความสําเร็จเทาที่ควร เพราะทะเบียน
เมืองขึ้นของโลก ไมมีรายชื่อประเทศปตตานี
โจรปตตานี จึงหันไปใหขอมูลเท็จ ฆากันเองแลวหาวาถูกอุม ไมมีใครรังแก
ก็หาวารังแก ไมยอมทํางานอะไรเลย ก็หาวารัฐบาลเอาใจใสแตพวกพุทธ ปลอยทิ้ง
มุสลิมไมใยดี
กลยุทธที่หา... สรางสุเหราใหมากเขาไว แมวา บางหมูบา นจะมีอิสลามเพียง
ครอบครัวเดียวก็สามารถ "หาเงินมาสรางสุเหราได " แลวก็ออกขาวเสมอวา
จํานวนประชากรของมุสลิมในประเทศไทย มีมากเปนอันดับสองของประเทศพูด
ใหมากเขาไว

กลยุทธที่หก... ออกวารสารและนิตยสารภายในที่ไหนก็ตาม เนือ้ หาจะตอง
สะทอนปญหาของอิสลามทัว่ โลก แลวดึงมาลงวาประเทศไทยก็มปี  ญหาไมหยอน
ไปกวากันพรอมกับไดสนับสนุนใหปญญาชนออกมาทําสื่อใหมากขึน้
สราง
องคกรประชาชนดานนี้ เพือ่ การเผยแพรใหกวางขวาง
กลยุทธที่เจ็ด ... ไดรบั ผลกระทบอะไรเล็กนอยก็ตาม ใหโวยวายทันที
กลยุทธที่แปด... จัดตั้งกองกําลังสวนหนา กองหนุน และจัดตั้งแนวรวมใ ห
กระจายครบ 5 จังหวัด แตใหเนนที่ 3 จังหวัดกอน ถาไดยนิ เสียงบอกกลาวให
ระดมผูคนไมวา กรณีใดๆ ใหจดั การระดมคนภายใน 3 ชัว่ โมงเฉพาะหมูบ านทีอ่ ยู
ใกลใหระดมไดทันที หมูบา นไหนไมใหความชวยเหลือ จะถูกขึ้นบัญชีดํา
กลยุทธที่เกา ... เปาหมายคือ แบงแยกดินแดน แตเวลาแสดงความคิดเห็น ไม
วาที่ไหนก็ตาม จะไมบอกแมแตประโยคเดียววาตองการแบงแยก สิ่งที่พวกเขา
เรียกรอง คือ "ขอปกครองตนเอง" โดยยินดีทจี่ ะใหรัฐบาลกลางเปนผูบริหาร กล
ยุทธขอนี้ถือวาเปนหัวใจเพราะวาถาไดปกครองตนเอง จะเปนเงื่อนไขไปสูการ
"ปกครองกันเอง" จะทําใหการแยกตัวเองอยางแทจริงงายขึ้น
กลยุทธที่สิบ... เรียกรองให ใชภาษายาวีเปนภาษากลาง ประดาผูใหญบา น
กํานัน อบต. และ ขาราชการทั้งหลายรอยละ 80 ตองเปนอิสลาม
กลยุทธที่สิบเอ็ด ... กองกําลังทั้งหมด แมจะจบวิชาฆามาจากตางประเทศ มี
ความชํานาญในการใชอาวุธ แตใหเริ่มตอสูดว ยอาวุธโบราณ เชน มีดสปาตา กริช
การฆาใหเชือดคอเชือดลูกกระเดือก หรือไมกต็ ัดหัวหิว้ เอาไปประจาน แสดงออก
ประหนึ่งเปนการระบายความแคน
กลยุทธที่สิบสอง...หลอกลอ ยัว่ ยุใหฝายราชการใชกาํ ลังปราบปราม เพื่อ
จะไดเปนขออางวาถูกปราบปรามอยางทารุณ ไมมีความยุตธิ รรม
กลยุทธที่สิบสาม...โปรยใบปลิว ปลุกระดมชาวบานใหเขารวม พวกอุสตา
สออกไปพบกับชาวบานแจงใหทราบวา อีกไมนานจะชนะ

กลยุทธที่สิบสี่ ...เริ่มปฏิบัติการกับพระพุทธศาสนาและชาวพุทธ ขับไลให
ออกไปจากดินแดนถาใครไมกลัวตาย ใหฆาทิง้ อยางเหี้ยมโหด ไมเลือกลูกเด็กเล็ก
แดง
กลยุทธที่สิบหา ...ใหคอยฟงสัญญาณปลดปลอยปตตานี เมือ่ ไดรบั สัญญาณ
ใหทุกคนออกไปยึดทีท่ าํ การของรัฐบาลทุกแหง เอาเด็กและผูหญิงเปนเกราะกําบัง

กะวาจะใชคน 5 แสน หรือ 2 ลานคน ก็จะสามารถยึดไดภายในวันเดียว

แลวประกาศเอกราช...

และวันนัน้ ชาวปตตานี จะไดเห็นหนาวา ใครคือสุลตาน หรือ
ประธานาธิบดี คนแรกของชาวปตตานีที่รอคอยมา 100 ป แลวจะไดเห็นแมทัพ
นายกอง ตลอดทั้งคณะผูบริหารประเทศใหม ภายใตธงชาติปต ตานี พวกโจร
ปตตานีเขามั่นใจของเขามาก
เพื่อนเกาแกในยูโนแคล คนพื้นที่โดยแทนําเอาขอลี้ลบั มาเลา และยืนยันวา
เปนความจริงครบทุกกลยุทธไมใชปนแตงขึ้น
กลยุทธที่สิบหก... เปนกลยุทธพลิกผันไปตามสถานการณ จะมี "คําลั่ง
พิเศษ" ออกมาเปนระยะโดยจะปรับเขากับกลยุทธเกาหรือกลยุทธใดกลยุทธหนึ่ง
เพื่อนของผมบอกซ้ําวา กลยุทธของพวกโจรพู โลรายกาจมากแลวจับมือถือ
แขนเขยา ดวยความคับแคนใจ บอกกับผมวา ถาคุณสอาดเขียนหนังสือเปด
หนากากเมื่อใด ใหแปลเปน 4 ภาษา คือภาษาอังกฤษ อาหรับ ภาษาจีน โดยมีไทย
เปนแมบท คนจะไดรูกาํ พืดทีแ่ ทจริงของโจรปตตานี
ผมรูสึกตื่นเตนยิ่งนักทีไ่ ดรับรูกลยุทธลี้ลั บทีพ่ วกโจรวางเปนกระดานเอาไว
ใหขบวนการของพวกเขาเดินตามอยางเปนขั้นเปนตอน ผมเชือ่ วาโจรเขาแนนมาก
..โจรปตตานีไมใชโจรกระจอกอยางแนนอน

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 14
ยอนอดีต คลําหาปม
การคนหาตัวเหตุ และปจจัยวา อะไรคือตัวแกนในทีท่ ําใหเกิดปญหาความ
วุนวายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ก็ตองยอนกลับไปสูอดีต
1. เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2022 เจาอินทิรา เปลี่ยนศาสนา หันไปนับถืออิสลาม
2. ป พ.ศ. 2351 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
รัชกาลที่ 1
ทรงแบงการปกครองหัวเมืองออกจากอํานาจของปตตานีออกเปน 7 หัวเมือง
3. ป พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5 ทรง
ใหยกเลิกระบบเจาพระยามหานครแลวนําระบบใหมมาใช เรียกวา มณฑล
เทศาภิบาล เพี่อการเก็บภาษีอากร สงตรงเขาวังหลวง โดยไมผานปตตานี เหมือน
เกากอน (ระบบนี้ไดพฒ
ั นาเปนเทศบาลถึงปจจุบัน

หลวง

4. ป พ.ศ. 2445 อับดุลกาเดร หรือ "พระยาวิชติ ภักดี " ไดกอกบฏตอเมือง

5. ป พ.ศ. 2453 โตะแต มือขวาของพระยาวิชิตภักดี หรือ "อับดุลเกเดร" ยก
กําลังเขาผาอําเภอยะลา จังหวัดยะลา ผูบ งการอยูเบื้องหลัง คื อ อับดุลกาเดร
6. ป พ.ศ. 2454 หะยีบูละ กอจลาจลขึ้นที่ จันสตาวา อําเภอยะรัง จังหวัด
ปตตานี
7. ป พ.ศ. 2465 เปาะจิกา เปดแนวรบทัว่ ๓ จังหวัด ทําใหเกิดความเสียหาย
อยางใหญหลวง รัฐบาลจึงปราบปรามอยางหนัก เปาะจิกาตายในรังปน
8. ป พ.ศ. 2476 อับดุลกาเดร หรือ "พระยาวิชติ ภักดี " ถึงแกกรรมที่รฐั กลัน
ตัน ประเทศมาเลเซีย กอนตายไดฝากอุดมการณเอาไววา ขอใหลูกหลานอยาเลิก
การตอสู ใหเสียสละชีวติ แลกเอาปตตานี กลับมาเปนประเทศเอกราชใหได นับแต
นั้นมาก็ไดมีเริ่มนับวันเวลากําหนดยุทธศาสตรและเปาหมาย
9. ในปเดียวกันนี้ (2476) ไดมีตัวตายตัวแทนอับดุลกาเดรปรากฏตัวขึ้น
แลวประกาศสืบทอดเจตนารมณรบั หนาที่เปนหัวหนาโจรปตตานี คนที่ 1 ทานผู
นั้นมีชื่อวา "ตวนกู มะหมุด มะไฮยีดนิ "
10. ป พ.ศ. 2477 ตวนกู มะหมุด มะไฮยีดิน ไดเปลี่ยนยุทธศาสตรใหม เพิ่ม
การตอสูท างการเมือง จึงสร างมือขวาของตน คือ "ตวนกู อับดุลยะลา" หรือ นาย
อดุลย ณ สายบุรี ใหลงพื้นที่คลุกคลีกบั ชาวบาน ใชเวลาเปดตัวอยูหลายป จึงไดมี
โอกาสสมัครรับเลือกตัง้ เปนผูแทนราษฎร นายอดุลย ไดรบั ชัยชนะลอยสําเขาสภา
11. ป พ.ศ. 2487 นายอดุลย ณ สายบุรี หรือ "ตวนกู อับดุลยะลา"
ผูแทนราษฎร ไดอภิปรายในสภาวา ประเทศไทยขมเหงรังแกพี่นองอิสลาม ถา
เปนแบบนี้ ไมอยากเปนคนไทย เพราะเปนแลวเสียเปรียบ แลวกลาวตูป ระเทศ
ไทยลาเอาปตตานีมาเปนเมืองขึ้น

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น ปฏิเสธขอกลาวหาของ
นายอดุลย ณ สายบุรี ถึงแมจอมพล ป.พิบลู สงคราม จะปฏิเสธอยางไร แตคํา
ประกาศของ นายอดุลย ณ สายบุรีก็ไดปรากฏขึ้นในรัฐสภาแลว
กู

12. ในชวงเดียวกันนี้ ไดเกิดปรากฏการณ มีหวั หนาโจรปตตานี ถึง 3 ตวน
(1) ตวนกูมะหมุด มะไฮมะยีดิน
(2) ตวนกูอบั ดุลยะลา หรือ นายอดุลย ณ สายบุรี
(3) ตวนกูมัดตารอ

13. ป พ.ศ. 2490 เกิดปรากฏการณ หัวหนาโจรแบงแยกดินแดนใหม แทน
พวกตวนกูทั้งสาม คนผูนั้น คือ "หะยีสุหลง อับดุลกาเดร " ซึ่งเปนเชื้อสายที่
แทจริงของพระยาวิชิตภักดี หรือ "อับดุลกาเดร " หะยีสุหลง อัปดุลกาเดร ได
กระทําเยี่ยงกบฏตอแผนดิน จึงถูกจับกุม ตัว ถูกตัดสินใหจองจํา 7 ป ที่
นครศรีธรรมราช แตไดรับการพระราชอภัยโทษ ปลอยออกมาจากเรือนจํา
หลังจากถูกขังอยู 3 ป 6 เดือน
ไดกอ

14. ป พ.ศ. 2491 หัวหนาโจรปตตานีตวั แทนหะยีสุหลง ชื่อ "หะยีดอื ราแม"

กบฏขึ้น ที่อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เรียกวา กบฏ "ดุชงญอ"
15. ป พ.ศ.2494 หะยีสุหลง อับดุลกาเดร ถูกจับถวงน้าํ ที่เกาะหนู -เกาะแมว
จังหวัดสงขลา สรางความโกรธแคนชิงชังใหเกิดขึ้นในหมูอิสลาม อยางไมเคยมี
มากอน
16. ป พ.ศ.2500 นักการเมืองภาคใต 5 จังหวัด ประกาศนโยบายตรงกัน
หมดวา ถาชนะการเลือกตั้ง จะแยกดินแดนออกม าเปนประเทศปตตานี ปรากฏวา
ผูสมัครที่ประกาศนโยบายแบงแยกดินแดน ชนะการเลือกตั้งครบ 5 จังหวัด แตไม

ทันไดอภิปรายในสภา จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน ไดทําการปฏิวัตจิ อมพล ป . พิบูล
สงครามเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500
เรื่องราวที่มีความตอเนือ่ งเปนประหนึ่ง "นิยายเกาแกปรัมปรา" เรื่องนี้ เปน
เรื่องราวที่เปนจริง จากชีวิตจริงไดเกิดปญหาเขนฆาราวีติดตอกันยาวนาน ใน
แผนดินสยาม โดยทีป่ ระเทศสยาม หรือ ประเทศไทย ไมไดแกไขมาแตตน ทําให
เกิดการกลาวตู มีการตอสูอยางยอมถวายชีวติ มีการปลูกฝงใหเยาวชนรุนตอมา
เขาใจผิด คิดว าการกระทําของตนเองเปนสิ่งถูกตองทั้งหมดนี้คือ การคลําหาปม
เงื่อนวาอะไรคือตนเหตุของปญหาทั้งหมด
ผมไดนําประวัติศาสตรโดยยอ ตั้งแตป 2022 ฉายใหทานไดเห็น "ทางเดิน"
ของตัวละครมาจนถึงฉากหลังสุดคือสิ้นสุดลงทีป่  พ .ศ.2500 รวมเวลา 478 ป
พอจะทําใหมองเห็นภาพวา โจรปตตานีนั้นมีความพยายามหนักหนวงเพียงใดเมื่อ
เปนเชนนี้ เราจะทําใหปญหายุติเพียงแค สมานฉันท หรือการกลาวขอโทษ มัน
ยอม "เปนไปไมไดเลย"
ประโยคนี้ ไดแสดงใหเห็นถึงความผิดพลาดของประเทศสยาม หรือ
ประเทศไทยอยางใหญหลวงแสดงใหเห็นถึง ภูมิปญญาผูบริหารประเทศวา ไมได
มีความรูความเขาใจในปญหา ความไมมั่นคงของประเทศไทย ที่ตนเองรับผิดชอบ
อยู

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 15
คลําหาความผิดพลาดของรัฐบาล
การปกครองประเทศของประเทศไทยใน ยุคโบราณ ใชวธิ ีการพระเจา
แผนดินทรงเปนใหญเด็ดขาดสมบูรณ ครอบคลุมทุกระบบ จึงเรียกวา "ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย " พระเจาแผนดินแตโบราณ ทรงจัดตั้งวิธีการบริหาร
ประเทศชาติเอาไว บน 3 สถาบัน
1. สถาบันชาติ อันหมายถึงประชาชน และแผนดินอันกวางใหญไพศาล
2. สถาบันศาสนา อันหมายถึง พระพุทธศาสนา และศาสนาอืน่ ๆ ทีม่ ีอยูใน
ประเทศสยามหรือประเทศไทย ลวนอยูภายใตพระบรมโพธิสมภาร
3. สถาบันพระมหากษัตริย อันหมายถึงระบอบกษัตริย หรือพระเจา
แผนดินเปนประมุขสูงสุด สืบตอสันตติวงศ โดยระบบรัชทายาท ไมมีการเลือกตั้ง
ไมวากรณีใดๆ พระเจาแผนดินแตโบราณ ไดทาํ นุบาํ รุงประเทศชาติดว ยความ
ยิ่งใหญ ไมเกรงกลัวอํานาจใคร เมือ่ ไดปกครองประเทศแลว ก็ไดใชสติปญญา
ความสามารถ สรางบานแปงเมือง รับเอางานของพระเจาแผนดินองคกอนๆ มา
เปนภาระสืบทอด ทําใหการดูแลประเทศชาติทั้ง 3 สถาบัน เปนไปอยางเข มแข็ง
แตก็เปนการเขมแข็งแบบไทย ไมมีความเจริญหวือหวาเหมือนพวกตะวันตก

ภาระของพระเจาแผนดินแตโบราณคือการรักษาดินแดนที่ไดมา รักษา
ราษฎร พสกนิกร ใหมีความปลอดภัย รักษาความเปน "ชนชาติไทย" เอาไวสุด
ความสามารถ แลวจัดการปกครอง ทํานุบาํ รุงพระศาสนา ทําการกอสรางวัด สราง
วิหาร เพื่อความเปนปกแผนแนนหนา
สรางความแข็งแกรงใหประเทศชาติ พัฒนาระเบียบแบบแผนใหทนั กับ
เหตุการณ ดูแลเอาใจใสไมเอาแตเสวยสุขสวนตัว กษัตริยท ุกพระองคทรงเสียสละ
อยางใหญหลวง ปกครองแผนดินดวยความชอบธรรม และเปนธรรมมาโดยตลอด
ประวัติศาสตรชาติ ไทย ไมเคยปรากฏเรื่องราวชัว่ รายวาจะมีกษัตริยพ ระองค
ใดกดขี่ขมเหง ประชาชน มหากษัตริยไทยมีพระหฤทัยเอือ้ เฟอ เผื่อแผ ถือ
ทศพิธราชธรรมเปนหลัก สรุปโดยยอ ประเทศไทยหรือประเทศสยามในยุคพระเจา
แผนดินในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ไดบริหารประเทศภายใต
หลักการ 3 สถาบันอยางเขมแข็งตลอดมา
ถาจะนับอายุของความเขมแข็งใหเห็นเปนรูปธรรม ก็คือนับเอาป พ .ศ. เปน
ตัวแมบท ซึ่งหมายถึงระบอบกษัตริยไทย ครองความถูกตอง ดวยความเขมแข็ง
ยาวนานถึง 2,475 ป
นับแตปพ.ศ. 2475 เปนตนมา เมือ่ คณะราษฎรไดปฏิวัติยดึ อํานาจจาก
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 7 ...ความไมถูกตองไดปรากฏขึ้น
พรอมกับความเขมแข็งเริ่มออนแอลง โดยเฉพาะ คือ ความไมเขมแข็ง ในการทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา
คณะราษฎร ไดอํานาจมาจากพระเจาแผนดิน โดยเอาพระเจาแผนดินลง
จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาอยู ในระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริยทรง
เปนประมุข ไมไดถือเปนความผิด ตรงกันขาม จะยกใหเปนคุณแกแผนดินยอมได
เพราะโลกถึงยุคทีจ่ ะไดบริหารโดยคนหมูมากที่มีสติปญญา
ซึ่งคนไทยก็ไดมี
สติปญญาอยางพอเพียงทีจ่ ะรับผิดชอบประเทศของตน

แตคณะราษฎร ทีว่ ามีสติปญญาอยางพอเพียงนั้น พากันเอาแตอาํ นาจจาก
พระเจาแผนดิน โดยไมไดรับเอา "ความรับผิดชอบ" มาดวย พวกคณะราษฎรยัง
มาเสียเวลากับการยื้อแยงอํานาจกันเองอยางยาวนาน มีปฏิวัติรัฐประหารมากครัง้
หลายหน บางครั้งเอาระเบิดถลมใสกัน ไลฆาซึ่งกันและกัน วางแผนหักหลังกัน
รายไปกวานั้น ไดลอบปลงพระชนมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
รัชกาลที่ 8 ใครเปนคนทําไมมีใครรูความจริง แตก็ปลอยขาวชัว่ ราย เกินกวาจะรับ
ฟงได
คนไหนไดรับฟง ก็วนิ จิ ฉัยเอาเองวา ร .8 ถูกลอบฆา ไมใชฝมือของคณะ
ราษฎร
ความเลวรายไดเกิดขึ้นอยางฮึกโหม ป ระเทศไทยแทบจะแตกเปนเสี่ยงๆ
พวกหัวหนาใหญของคณะราษฎร ทอดทิ้งความรับผิดชอบตอพระพุทธศาสนา
อยางสิ้นเชิง โดยพากันวางตัวเปนกลางอางวาประเทศไทยมีหลายศาสนา แตละ
ศาสนาลวนแตสอนใหเปนคนดี
ความทีพ่ วกคณะราษฎร ไดพากันเปนเชนนัน้ ไดสงตอแนวความคิดไปสู
นักการเมืองรุนตอมา ที่สบื ทอดลัทธิประชาธิปไตย พวกนักการเมืองทั้งหลาย
กลายเปนผูรบั เอาภาระทางการเมืองมาปฏิบัติ เมื่อปฏิบัตแิ ลว ไดทําใหเกิด "การ
กระทํา" ตอพระพุทธศาสนาหลายอยางหลายวิธีการ ซึ่งลวนแตเปน อันตรายตอ
ความมัน่ คงของประเทศทั้งสิ้น
ขอแรกเลย ไมรบั เอาภาระของพระเจาแผนดินที่สาํ คัญตางๆ มาปฏิบัติตอ
นักการเมืองคนสําคัญ ของชาติขาดการเอาใจใสตอพระพุทธศาสนา นําพาเอาลัทธิ
ประเพณีประเทศอื่นมาปฏิบัติ ตัวเองไมเขาวัด ไมรูวิธีการฟงธรรม ไมใหเวลาแก
วัดอยางเหมาะสม ถาพวกเขาจะพากันไปวัด ก็จัดคนตอนรับเอิกเกริก ป ระชาชน
แหลอมหนาลอมหลัง หลวงพอกลายเปนประหนึ่ง "หัวคะแนน" ทําใหศาสนาอื่น
ดูหมิ่นดูแคลนพระพุทธศาสนา ทั้งที่เปนพระศาสนาหลักของชาติ
ผูบริหารประเทศทุกระดับ ไมทําตัวเปนตัวอยางที่ดีใหแกเยาวชน

ขอตอมา ตัวจักรสําคัญที่เปนประหนึ่ง "ตัวแทน" ขององคพระมหากษั ตริย
ที่สมควรไดแสดงออกวา เปนผูเครงในพระพุทธศาสนา เฉกเชน พระมหากษัตริย
ไมปรากฏวาจะมีใครรับเอามาทํา มีแตสนุกสนานสําราญอยูกบั ความมั่งคั่งร่ํารวย
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมีหลายคน แตละคนมีพฤติกรรมที่สะทอนใหเห็น
เนื้อในของหัวใจวา ไมไดมีความหนักแนน ในพระพุทธศาสนา
นายกรัฐมนตรีหลายคนแทบวาไมเคยสมาทานศีล
ไมเอาใจใสในการขยายพุทธจักรใหยิ่งใหญ
มีจอมพล ป. พิบูลสงคราม คนเดียวเทานั้น ทีส่ รางพุทธมณฑล แตจอมพล
ป. ก็ยังคง "ขาดแหวง" ในเรื่องความมัน่ คงของพุทธศาสนาอยูดี
จอมพล ป. พิบลู สงคราม นับวาขาดแหวงเรื่ องความมัน่ คงของ
พระพุทธศาสนา แตนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆ ยิ่งขาดแหวงยิ่งกวา จนแทบกลาวได
วา นายกรัฐมนตรีประเทศไทยนั้น ไมไดทําตัวเปนผูรักษาความมั่นคงใหแกพระ
ศาสนาของตน
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย จึงกลายเปนผูทาํ ลาย ความมั่นคงของ
ประเทศชาติโดยไมรูตวั แลวกลายเปนเชื้อใหนักการเมืองอื่นๆ ในประเทศ พลอย
เห็นดีเห็นงาม ทําตัวเยี่ยงนายกฯตามไปดวย เปนผลกอใหเกิดความเสียหายแก
ประเทศชาติและสังคมไทยอยางใหญหลวง
ภาพชนชัน้ ผูนําทางการเมืองหางเหินวัด หางเหินพระธรรมปรากฏออกมา
ชัดมาก
ดวยความผิดพลาดครั้งนี้ ทําใหสถาบันพระพุทธศาสนามีสภาพไม
แตกตางถูกภาครัฐลอยแพ พระพุทธศาสนาตัง้ อยูได เพราะประชาชนอุปถัมภแต
เพียงฝายเดียว พระภิกษุสามเณรสวนมากดอยและขาดการศึกษาสูค นในศาสนา
อื่นไมได

มหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 2 พระองค
ทรงพระราชทานให คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5
สรางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทีว่ ัดมหาธาตุฯ ทาพระจันทร พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานมหาวิทยาลัยสงฆ มหามงกุฎ
ฯ ทีว่ ัดบวรนิเวศน กรุงเทพมหานคร ทั้งสองมหาวิทยาลัยสงฆ ไมมีการพัฒนา จะ
ขอทุนกอสรางแตละครั้ง รัฐบาลไมกลาให เกรงคนศาสนา อื่นจะคอนแคะ
นักการเมืองไทยที่มีสติปญญาต่ําตอย ขาดความรูความเขาใจ คิดวาตัวเอง
ฉลาด ที่สามารถระงับยับยั้งการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆได แทนทีจ่ ะทําให
ประเทศชาติมีความมั่นคง กลับกลายเปนการบอ นทําลาย "รากเหงา" ของ
สังคมไทยใหคอยๆ อับเฉาลง
แตยังโชคดีทปี่ ระชาชนชาวไทยที่เปนพุทธศาสนารอยละ 94.3 พากัน
อุปถัมภพระพุทธศาสนาอยางเขมแข็งและอดทน จึงทําใหพระพุทธศาสนาตั้งอยู
ไดอยางมั่นคง
มหาวิทยาลัยสงฆเจริญไดสวนใหญอาศัยเงินบริจาค
เล็กนอย

เงินของรัฐมีให

รัฐบาลไมไดคิดแมแตนดิ วา พระเณรทีจ่ บปริญญาจากมหาวิทยาลัยสงฆ ก็
คือทรัพยากรของชาติ รัฐบาลกลับคิดไปในทางลบวา ถาสงเสริมพระเณรจะทําให
ศาสนาอืน่ ไมพอใจ
สิ่งที่นักการเมืองพากันทํา
โดยเฉพาะนักการเมืองที่เปนชาวพุทธโดย
สายเลือด นักการเมืองเขาไมรูดอกวา ศาสนาคริสตมีทุนมหาศาลจากสํานักวาติกนั
คอยเกื้อหนุน นักการเมืองไมรูดอกวา ศาสนาอิสลามมีทนุ มหาศาล จากประเทศ
เศรษฐีน้ํามัน คอยใหการเกื้อหนุน ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ไดทุมเงินลงไปทุก
ครั้งที่เขาขอมา
มัสยิดกลางปตตานี ก็เปนงบประมาณของรัฐ สมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน

อาการแบบนี้ นักการเมือง "คิดเอาเอง" วาการแสดงออกถึงการปลอยวาง
ไมเขาขางพระพุทธศาสนา มันคือ การสรางความสมานฉันท
อีกประการหนึ่ง นักการเมืองคิดเอาเองอีกวา "คิดเพียงแตวา การรักษาฐาน
เสียงของตน" ยอมสําคัญกวา จึงแสดงจุดยืน เชียรศาสนาอื่นมากกวาพระศาสน า
ของตน โดยลืมไปวา ถึงเวลารับสมัครเลือกตั้งจริงๆ นักการเมืองของชาวพุทธ ใน
พื้นที่ศาสนาอืน่ อยาหวังเลยวาจะไดรบั ชัยชนะ แตในเวลาเดียวกัน นักการเมือง
ของศาสนาอื่น กลับไดรบั ชัยชนะอยางทวมทน จากพื้นที่ของพุทธบริษัท
ตัวอยางเชน จังหวัดทางภาคอีสานจังหวัดหนึ่ ง ซึ่งเปนจังหวัดที่มีชาวพุทธเกือบ
รอยเปอรเซ็นต ปรากฏวาผูสมัครหญิง ลูกสาวเจาพอโรงฆาสัตว ชื่อและนามสกุล
บอกอยางโทนวา นับถือศาสนาอื่น ไดรบั ชัยชนะเปน ส .ส. เดินเขาสภาลอยลําไป
เลย ทิ้งหางผูสมัครพุทธใหสอบตกไมเปนทา ...โดยชาวพุทธไมไดไปลงคะแนน
เสียงให ทั้งที่เปนพุทธดวยกัน
นับแต ส.ส.หญิงทานนั้นเขาสภา ไมเคยปรากฏกายในวัดใหเห็น ไมไป
รวมงานบุญประเพณี ครั้นชาวบานถามวาเพราะเหตุไร เธอตอบวา "ไปไมได...มัน
เปนบาป" ทานเจาอาวาสที่เปนฝายหัวคะแนนสนับสนุนเธอบอกวา ไมเปนไร
คนเรานับถือไมเหมือนกัน
แตในเวลาเดียวกันทานสมภาร กลับพูดวานักการเมืองทอดทิ้งวัดไปหมด
นี้คือภาพที่ปรากฏใหเห็นชัดวา นักการเมืองไทยที่รับอุดมการณสืบทอดมา
จากคณะราษฎร ไดปฏิบัติตัวเปนคนทํารายประเทศของตนเอง พากันทึกทักเอา
เองวา การวางตัวเปนกลาง ไดสรางอนาคตทางการเมือง ไดเปน ส.ส. เปน
รัฐมนตรี เปนนายกรัฐมนตรี ไดสายสะพายขึน้ บา
เปนนะเปนได แตในทีส่ ุด แผนดินนี้ไดถูกคนชาติอื่น เขามาอยูในประเทศ
ไทย แลวไมยอมเปนคนไทย ไดใชวธิ ีสกปรก เอาศาสนาอื่นขึ้นมาเปนฐานทึ่ตั้ง
ของกองทัพปฏิวัติ แลวแจกจายอาวุธสูกับตํารวจและทหาร ไมเกรง กลัวความผิด
ฐานกบฏ

นักการเมืองพุท ธเห็นแลว ทําอะไรเขาได หามเขาไดไหม
ตรงกันขาม ยังพากัน "งมมะหรา" หลงทางอยูก ับการแกไข โดยอาศัยความ
เขาใจวา การรักษาความเปนกลางแบบผิดๆ จะชวยใหประเทศไทยแกปญหา 3
จังหวัดชายแดนภาคใตได
ดังนั้น เมื่อคลําหาความผิดพลาดของรั ฐบาลใหตรงประเด็นแลว เราไดพบ
ความเขาใจผิดของนักการเมือง อันเปนเหตุและปจจัยหลัก กอความเสียหายแก
ประเทศทั้งประเทศยากทีจ่ ะแกไข วิธที จี่ ะแกไขไดให 3 จังหวัดกลับคืนสูความ
ปกติสุข ยิ่งนานวันยิ่งหางออกไปทุกที
ถาเราตองจัดการให 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไปตามความตองการของ
โจรปตตานี
คนที่ชอื่ วาเปนคนขายชาติที่แทจริง คือ นักการเมืองทั้งหลาย
ทั้งนี้เนื่องจากราษฎรทัง้ หลาย ไมเคยมีโอกาสเขารวมแกไขปญหาเลย
อีกประการหนึ่ง นักการเมืองพากันแสดงตนเปนคนนําทางความคิด นํา
ขาราชการ ทหาร ตํารวจ และประชาชน ใหหลงทาง ป ระเทศชาติถูกโจรกลาวหา
อะไรออกมา ก็ไมมปี ญ
 ญากลาวแก เชน โจรกลาวหาวา ประเทศไทยยึดเอา
ปตตานีเปนเมืองขึ้น ก็ไมเคยกลาวแก
ถาจะกลาวแก
ก็สามารถพูดใหเห็นกันอยางจะแจงได
โดยยกเอา
ประวัติศาสตรชาติไทย ปตตานีเปนดินแดนของไทยมาตั้งแตไหนแตไร ตั้งแต
สมัยพระเจาอินทิรา พ.ศ. 2022 เริ่มเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาอิสลาม
ปตตานีเปนดินแดนของไทยยาวนานติดตอกัน ไมเคยมีชื่อวาเปนดินแดน
ของมลายูมากอนเลย แตเหตุทปี่ ตตานีมีคนไทยเชื้อสายมลายู ลวนแตเกิดจากการ
อพยพเขามาของคนเชือ้ สายมลายูทั้งสิ้น เมื่ออพยพเขามาแลว ก็เกาะเปนกลุมเปน
กอน ภายใตการนําของผูนําทางศาสนา ทําใหคนเชื้อสายมลายูเผานี้ ไดครองความ

เปน "เจาถิน่ " แตกตางไปจากคนไทยเผาอื่น สถานะของคนไทยเชื้อสายมลายู จึง
พากันยกเมฆกันเองวาถูกประเทศไทยปกครอง
ถาเราแกขอกลาวหาแบบนี้ โดยเอาประวัติศาสตรมาเปนตัวยื นยัน
เราจะหลุดจากขอกลาวหา
แต "นักการเมืองไทย" ไมกลาทํา เพราะเกรงจะเกิดความเสียหายแก
คะแนนเสียงของตนเอง จึงใชวธิ ีเอาหูไปนาเอาตาไปไร ไมเอาใจใสศาสนาของ
ตน ปลอยใหเชื้อสายมลายูเลนงานเอาไมหยุดหยอน เขาเลนงานถึงขั้นฆา ...เผา
บาน เผาโรงเรียนก็ยังปลอ ยใหเขาเลนงานดวยความอดกลั้น แลวก็อา งวาเปนการ
รักษาสมานฉันท คนทีช่ ักชวนใหสมานฉันทอยางผิดๆ คือ "นายอานันท ปนยา
รชุน" อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัยของไทย
เมื่อคลําเปาอยางนี้แลวจะเห็นความผิดพลาดชัดเจนยิ่งนัก

เปดโปงขบวนการรัฐป ตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 16
โจรปตตานีสรางหนังสือ
ปลุกระดม ถลมรัฐบาล

ป พ.ศ. 2501
สิ่งหนึ่งที่คนไทยตองยอมรับความจริงวา ชาวปตตานี และจังหวัดอืน่ เชน
ชาวยะลา นราธิวาส เปนตนผูคนสวนใหญรอยละ 75 ถึง 82 เปอรเซ็นต มีเชือ้ สาย
มลายู ซึ่งไดอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยซึ่งเราไดใหความรูสึกวาเปน
คนไทยดวยกัน
ชาวไทยเชื้อสายมลายู มีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกับคนไทยทุกชนเผา
และเราตองยอมรับความจริงอีกเชนกันวา ชาวไทยเชื้อสายมลายูไดเปน
กบฏดวยความกลาหาญมายาวนาน ไมหวัน่ เกรงอาญา ไมกลั วความตาย พวกเขา
ไดสืบทอดอุดมการณอยางตอเนื่อง เกาะติดเปนพวงเดียวกัน ไมเคยปลอยให
วางเวนเลย
พวกเขาไดพฒ
ั นาองคความรู อันมีทั้งยืนอยูบ นรากฐานที่เปนจริง และการ
ปนแตงเสแสรงแกลงทําตลอดทั้งการสรางมุมมองใหเกริกกองขึ้นในโลกอิสลาม

พวกเขาไดรบั ความสํา เร็จ ในการอาศัยรมเงาของศาสนาอิสลามเปนทุกสิ่งทุก
อยางเพื่อการแบงแยกดินแดน
หนังสือเลมสําคัญยิ่งเลมหนึ่งไดถูกสรางขึ้นชื่อวา "รวมแสงแหงสันติ "
เขียนเปนภาษามลายู แลวแปลเปนภาษาไทยเขียนโดย อามีน โตะมีนาล ตีพิมพใน
ป พ.ศ. 2501
หนังสือเลมนี้ กลาวหารัฐบาลรอยแปดพันประการ พรอมกับไดยกยอง
สรรเสริญนักรบชั้นแนวหนาของเขาโดยเฉพาะไดยกยอง "หะยีสุหลง อับดุลกา
เดร" วาเปนยอดวีรบุรุษของชาวมลายูในประเทศไทย
ป พ.ศ. 2503 อามีน โตะมีนาล ไดพิมพหนังสือใหมอีกเลมหนึง่ ชือ่
"ประวัติรฐั มลายูปตตานี " หนังสือเลมหลัง นี้กลาววาดินแดนแถบนี้ทั้งหมดเปน
ของมลายูมากอน ดังนั้นทุกคนที่ตั้งบานเรือนอยูในดินแดนนี้ ยอมมีสิทธิถือ
สัญชาติมลายู
ใครใหพวกเขาถือสัญชาติไทยก็ถอื ไป แตในใจไมยอมรับการเปนคนไทย
หนังสือทั้งสองเลม ไดถูกตีพิมพแจกจายไปตามหมูบ านครบทุกครัวเรือน
บางครัวเรือนมีมากถึง 3-4 เลม หลังจากนั้น ก็ไดจัดตั้งกองกําลังขึ้นในตําบลตางๆ
มีหัวหนารับผิดชอบ กระจายกันออกไป สรางความสับสนอลหมาน ราชการไทย
เขาไมถึงหมูบานมาตั้งแตบดั นั้น
ป พ.ศ. 2503 ปเดียวกันกับหนังสือ "ประวัตริ ัฐมลายูปตตานี " ถูกตีพิมพ
ขึ้น แลวแจกจา ยชาวบานไปจนทัว่ เปนปทจี่ อมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน สงคนงาน
ชาวอีสานลงไปชวยเหลือการกรีดยาง ปลูกตนยาง พวกโจรปตตานีจําเปนตอง
ยอมรับคนงานจากอีสาน เพราะความที่ขาดแคลนแรงงานอยางหนัก แตใน
ขณะเดียวกัน โจรปตตานีเริ่มปลุกระดมไปตามหมูบ าน กระทําการแข็งขอให
รัฐบาลเห็นจะจะ

ป พ.ศ. 2504 รัฐบาลสืบทราบมาวา โจรแบงแยกดินแดนจะกอการรายขึน้
โดยจะยึดทีท่ ําการของรัฐบาลและสถานที่ราชการตางๆ โดยจะยึดพรอมกันใน 4
จังหวัด คือ ยะลา ปตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล รัฐบาลจึงสงกําลังลงไป
จับกุมบุคคลตองสงสัยไดจํานวนมาก แลวเอาตัวขึ้ นมาสอบสวนที่กรุงเทพฯ
รัฐบาลสอบสวนอยูไมนานก็ปลอยตัวทั้งหมด กอนปลอยตัวกลับ ไดอบรม
ใหความรูแ ละความเขาใจ แลว "มอบเงิน" ใหคนละมากๆ ซึ่งก็รูกันในหมูโจรวา
เปนการซื้อใจพีน่ องคนไทยเชื้อสายมลายูมีขาววาพวกโจรปตตานีพากันหัวเราะ
งอหาย รับเงินดวยความสนุ กสนานบางคนยังไดรับเงินเปนเดือนอีกตางหาทาง
ฝายรัฐบาลสมัยนั้น คงคิดวาไดทําดีที่สุดแลว โดยมีคําสั่งใหเก็บและทําลาย
หนังสือ 2 เลมที่ "อามีนโตะมีนาล" เขียนขึ้น
รัฐบาลไมรูดอกวา หนังสือทั้งสองเลมนั้น ไมตองถือติดมืออีกแลว เพราะ
ถอยคําทั้งหลายไดถูกจานลงในหัวใจและกลายเปนบทบัญญัติให
ปฏิบัตติ าม พวกเขาจึงพากันทําลายตามคําสั่ง และการถูกสั่งใหทําลายหนังสือทั้ง
สองเลมดังกลาว กลับยิง่ กอใหเกิดความเกลียดชังหนักยิ่งขึ้น
จึงกลาวไดวา หนังสือปลุกระดมที่แกรงกลาที่สุดของโจรปตตานี คือ
หนังสือทั้ง 2 เลมนี้

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 17
การกอการราย-โจรจับตัวเรียกคาไถ

ป พ.ศ. 2505...กอนสิ้นยุคจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน โจรปตตานีเริ่ม
แผนการใหมดว ยการจับตัวเรียกคาไถสรางความเดือดรอนใหพอค าประชาชน
และกอใหเกิดความปนปวนแกรัฐ ยากทีจ่ ะระงับเหตุการณใหสงบลงได
การจับตัวเรียกคาไถแตละครั้ง จะมีชื่อหัวหนาโจรกบฏขึ้นมา เดี๋ยวคนโนน
เดี๋ยวคนนี้ แตละคนลวนแตกากัน่ นาสะพรึงกลัว คนที่ถูกโจรจับตัวเรียกคาไถ เมื่อ
รวดชีวิตกลับมาได บางคนตองเลิกอาชีพ หลบหนีไปอยูท ี่อนื่ บางคนตอง
รับผิดชอบ "สงเสีย" ลูกของโจรปาใหไดเขาเรียนถึงขึ้นมหาวิทยาลัย โจรปตตานี
ปลอยตัวออกมาอยางมีเงื่อนไข
คําวา "สงเสียลูกของโจรปา " เปนเรื่องเลากันในหมูของคนที่ถูกโจรจับเอา
ไปรีด บางคนก็เอาเงินสดกอนใหญ บางคน ... โจรไมบบี เอาเงิน แตไดบังคับใหสง
เสียบุตร ทั้งหญิงและชายใหรบั ผิดชอบแทน ถาไมเชนนั้นจะเชือดคอใหตายอยู
กลางปา
คนที่ถูกโจรจับตัวเรียกคาไถบางราย ตองสงเสียลูกของโจร ดวยความ
รับผิดชอบและอดทน ลูกโจรเรียนจบมหาวิทยาลัย ไดเขารับราชการ บางคน

ออกไปเปนนักการเมือง โดยที่ลูกตัวเองตองหยุดเรียนออกมาทํางานหาเงินสงเสีย
ลูกของโจร คนที่รูความจริงวาทําไมตองทําเชนนี้ คือ คนผูเปนพอทีถ่ ูกโจรจับเขา
ปา คนอืน่ ไมรูดว ย
โจรปตตานี ทําทุกอยางเพื่อจะหาทางเอาชนะในสงครามกบฏของพวกเขา
การกอการราย – โจรจับตัวเรียกคาไถจึง เปนเรือ่ งนาสยดสยองยิ่งนัก
สถานการณการกอการราย
ลัทธิกอการราย ไมใชเพิ่งจะเกิดในประเทศไทยยุคนี้ แททจี่ ริง การกอการ
รายไดเกิดกับประเทศไทยมานานแลวโดยที่คนไทยไมเคยใหความสําคัญในเรื่อง
นี้เลย เมือเกิดเหตุรายขึน้ มา ก็ไมบอกไดวา เปนเหตุรายแบบไหน
ลัทธิกอการราย (terrorist) เปนลัทธิของคนปาเถื่อน ใชปฏิบัตกิ ารไม
เลือกกาลเวลาและสถานที่ คนทีบ่ งการใหทํา เปนพวกไมมีศาสนา ไมรูจักบาป
บุญคุณโทษ แตคนพวกนี้ จะอางการกระทําวา เปนความประสงคของพระผูเปน
เจา แลวก็มีคนขานรับวา การกอการราย เปนแนวทางกา รตอสูท ี่ถกู ตอง การกอ
การรายที่ยิ่งใหญ หมายถึง "นักรบ" ของกระบวนการนี้ ไดรบั การปลูกฝงลาง
สมอง ใหมีความกลาหาญถึงขั้นยอมตายถวายชีวติ
ลัทธิกอการรายไดกลายเปน "หอกเลมใหญ " ไลลาฆาคนปานวาเลนบน
โลกกลมๆใบนี้ โจรปตตานีไดใชลทั ธิกอ การราย ทําสงครามกั บรัฐบาล
รัฐบาลที่ไมมีความรูพนื้ ฐานในปญหาของตนเอง ตกเปนเหยื่อของพวก
ผูกอการรายอยางขนานใหญ สิ่งทีท่ ําใหตกเปนเหยื่ออยางรายกาจ ไดแก "ยุทธวิธี"
ที่แตกตางกัน โจรกอการรายยิงมาจากมุมมืด ...ยิงตายแลว กระโดดขึ้นครอมศพ
เยี่ยวรดศพ ประจานใหเสียหาย แล วควาอาวุธของทหารตํารวจติดมือไปดวย
เมามัน

ทหาร ตํารวจ อยูในทีส่ วาง...เปนที่โลงตา มองเปนเปานิ่ง จึงถูกถลมอยาง

นอกจากนี้ โจรปตตานียังใชวธิ ีการกอวินาศกรรม (Sabotage) เชน
วางระเบิดทางรถไฟ ขุดหลุมใหรถตกไปทั้งคัน จุดระเบิดดวยมือ วิธีแบบนี้
วงการลัทธิกอการรายเรียกเปนภาษาอังกฤษวา "แซบโบตาจ" ดังที่ผมวงเล็บเอาไว
นั่นแหละครับ
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดตกอยูในสถานการณสงครามโจรกอการราย ที่
เปนอันตรายอยางใหญหลวงตอประเทศชาติและประชาชน โดยมีความไมมั่นคง
ของดินแดนเปนเดิมพัน รัฐบาลยังไมไดขยับทิศทางแก ปญหาที่เปนแฟคเตอรที่
แทจริงเลย
ถารัฐบาลอยากทราบวาจะแกปญหานีอ้ ยางไร โปรดดูขอเสนอแนะ และ
การแสดงความคิดเห็นแนวทางแกปญหา
ที่ไดนอมนํามามอบใหดว ยความ
ปรารถนาดี ในหนังสือเลมนี้
ผมนํารูปภาพ 3 แผนมาใหดู จะเห็นการกอการราย มีความเลวรายเพียงใด
ภาพเหลานี้ ฟองใหเห็นสถานการณที่แทจริงวา มันเปนสถานการณกอการ
ราย ที่จะตองหาทางทําใหสงบ...ไมวา จะสูญเสียมากมายเพียงใด เพราะวา ถาโจร
ไมเลิก ก็อยาหวังเลยวา 30 ปขางหนา ประเทศไทยจะรมเย็นขึ้นมาได ??!!!

ทหารหาญ...ก็ตายเกลื่อน
ตํารวจ ทหาร อยูในที่โ ลง
โจรปตตานี เรนกายอยูก ับมุมมืดและฝูงชน
ไมงายเลยที่จะปกปองตัวเอง
ทหารเองถือปนเปนเปานิ่ง
เขาจะยิงเมื่อใด...จากมุมไหน ใครจะไปรู

รูอีกที..ตายเปนผีไปแลว
ฝายรัฐบาล ไดพยายามอยางใหญหลวง ที่จะใชวธิ ีการ "สมานฉันท" ดวย
การสงทหารไปคุมครองประชาชน นั้นเปนผลพวงทางความคิดที่ถกู "ไสศึก"
วางแผนใหหลงทางทหารกับตํารวจ จึงกลายเปนเหยื่อชิ้นแลวชิน้ เลา
ประชาชนลมตายเปนใบไมรว ง
ทานผูอานที่เคารพ...ทานรอคอยรับทราบตัวเลขความสูญเสีย ถูกเผา ถูกฆา
ตัดคอถูกถลมกลางไรสวน และโปรดรอรับทราบตัวเลขความตาย ... ทหารหาญก็
ตายเกลื่อน

ตาย

ผมจะรวบรวมทํางานงานประชาชน...ใหทานไดรับรู

บังเกอร จุดยัว่ การโจมตี
ทหารคิดวา บังเกอรจะชวยใหปลอดภัยได
นั้นเปนความเขาใจแบบทหาร
พวกโจรปตตานี ชอบนัก ...บังเกอร
งายและสะดวกในการยิงถลมดังภาพนี้ ...

ใครกันแนทถี่ ูกฆา

บังเกอรไมสามารถปองกันไดเลย
การรบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
กลายเปนนรกของทหาร
เพราะวา...โจรไมมบี ังเกอร
โจรมาวูบใหญเหมือนโจรนิ นจา...ถลมแลวถอย
บังเกอร คือจุดยัว่ การโจมตี

ระเบิดวัด
เมื่อเห็นภาพแลว ขอใหใชสติปญญาการอาน อยาเขาใจวาเปนการปลุก
ระดม แตขอใหเขาใจเนื้อหาของหนังสือเลมนี้ ที่เปดโปงแผนการ
ของโจร
ปตตานี พวกโจรปตตานี อาศัยการสรางคัมภีรปลอม หลอกลวงพี่น องอิสลามวา
"ฆาพุทธแลวไดบุญ " โดยเฉพาะการทําลายวัด ฆาพระ ยิ่งจะไดบุญมาก คํา
หลอกลวงพวกนี้ ถาหลอกลวงแลวไมมีคนเชือ่ ก็จะไมมปี ญหาอะไร แตปญหามี
อยูวา มีคนหลงเชื่อ วาฆาพระ ฆาชาวพุทธแลวจะไดไปอยูกบั พระเจา ทําใหพระ

และวัดไดรบั ความเดือดรอนแสนสาหัส ชาวพุทธทั้งหลาย ถูกไลลา ฆาฟน ถาไม
หนีเอาตัวรอก็ไมรูจะทําอยางไรดีรอใหราชการมาแกปญหา จนปานนี้ยังแกปญหา
ไมได (ธันวาคม - 2549) !!
ยิ่งอํานาจรัฐในหวงเวลานี้ไมมีเหลือแลว ยิ่งหมดโอกาสแกดังนัน้ วิธหี นึ่ง ที่
จะตองทําใหเห็น คือชี้ใหดวู า พวกโจรปตต านีเลนงานวัดอยางปาเถื่อน ผมเอา
ภาพถายหนาวัดตันหลงมัสที่ถูกวางระเบิด มาใหดูโดยทีช่ าวพุทธไมเคยไปทําลาย
มัสยิดตอบโตเลยคนพุทธไมกลาเพราะกลัวบาป
ผมไมอยากเอาภาพโจรเผาวัด ฆาสับคอพระมาลง เพราะไมตอ งการปลุก
ระดม !!

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 18
หนึ่งชวง...โฉมหนาโจรหดหายไป

ป พ.ศ. 2508 - 2525
ในยุคประเทศไทยมีพรรคคอมมิวนิสต (พคท.) รบกับรัฐบาล เปนยุคที่โจร
แบงแยกดินแดนเคลื่อนไหวรุนแรงไมได เพราะรัฐบาลก็ใชกําลังปราบ ปรามกับ
ผกค. อยางถึงพริกถึงขิง พวกโจรที่กากั่นออกมา ก็จะถูกปราบอยางไมไวหนาใน
โอกาสเดียวกันนีด้ ว ย ทําใหพวกโจรตองหลบฉากรักษาตัวรอดเอาไวกอน แต
พวกโจรปตตานี และโจรจับตัวเรียกคาไถจาํ นวนหนึ่ง ไดรับความเสียหายสูญเสีย
กําลังพลไปไมนอย
ทางการสืบทราบมาวา โจรปตตานี ไดใหความชวยเหลือแกผูกอการราย
คอมมิวนิสต (ผกค.) เปนการใหความชวยเหลือในฐานะหัวอกเดียวกัน แตอยูบ น
เงื่อนไข "มิตรและสหาย" สถานเดียว ไมใชเปนการรวมอุดมการณ
ในขณะพรรคคอมมิวนิสตทําสงคราม เพื่อหวังจะเปลื่ยนแปลงระบอบการ
ปกครอง ใหไดไม เกินป 2525 นัน้ โจรปตตานีตระหนักดีวา ถาพรรคคอมมิวนิสต
ชนะศึก พรรคคอมมิวนิสตก็จะใชลทั ธิเผด็จการ รวบอํานาจการปกครองเปดเสร็จ

ไมมีทางทีป่ ตตานีจะเรียกรองอะไรได ดีไมดอี าจถูกปราบแบบถอนรากถอนโคน
อีกดวย โจรปตตานีจงึ หันไปพัฒนาบุคลากรอยางขนานใหญ เพราะเชื่ อวา ถา
ขบวนการ "พูโล" มีผคู นที่ทรงภูมิปญญา เขาหลานั้นจะสามารถตอกรกับพรรค
คอมมิวนิสตไดในภายหลัง พวกโจรปตตานีหรือ "โจรพูโล" จึงทุม เงินลงไปเพื่อ

พัฒนาคน

ในชวงดังกลาวนี้ โฉมหนาของโจรกอการราย " ปรากฏไมมาก"
จะมีอยูไ มกี่คน เชน "เปาะสู" เปนตน
ในระยะเวลาดังกลาวนี้ โจรปตตานีไดคดั สรรตัวแทนสงไปศึกษาตอทั้งใน
ตะวันออกกลาง ประเทศยุโรป-ตะวันตก รวมถึงสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการ
พัฒนาการศึกษา ไดติดตามดูแลตัวแทนที่เปนนักศึกษา มีการประเมินผลและ
วัดผล เก็บขอมูลอยางสมบูรณวา เยาวชนทีค่ ณะกรรมการออกทุนใหนั้ น เมื่อ
กลับมาเมืองไทย จะไดเปนเพชรเม็ดงามของพวกขบวนการพูโล สืบทอด
อุดมการณของอับดุลกาเดรและหะยีสุหลง นักสูผูยิ่งใหญของพวกเขาตอไป
ฝายราชการที่ไมประสากับความลึ้ลบั ของเรื่องนี้เปนทุนอยูกอนแลว เมื่อ
ขาวคราวทีน่ ากลัวเริ่มจางลง
ก็ทึกทักเอาวาโจรปตต านีกาํ ลังจะหมดไปจาก
ประเทศไทย
รัฐบาลเองก็ไดใชจายเงินทุนสงเสริมพวกโจร
ตางประเทศ

ใหพวกเขาไดรับการฝกที่

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 19
โจรปตตานีรุกทางการเมืองหนัก
ป พ.ศ 2527 - 2549
เมื่อประเทศไทย ไดออกคําสั่งที่ 66/2533 สถานการณบานเมือง เปลี่ยนไป
อยางสิ้นเชิง ประดา ผกค.ทั้งหลาย ไดยินยอมพรอมใจวางอาวุธ หันหนาเขา
มารวมพัฒนาชาติไทย โจรปตตานีที่เคยมีบทบาทรวมกับ ผกค.ไดแยกตัวออกไป
แลวดํารงสภาพของตนไว
แตเปนการดํารงทีฝายรัฐบาลไมไดรับรูด ว ย อีกอย างหนึ่ง ฝายรัฐบาลไม
เคยมีโจทยกบั ตนเองมากอน ไมวา จะเปนยุคใดสมัยใด ไมได ใสใจกับปญหาของ
ชนเผาใหญอกี เผาหนึ่ง คือคนไทยเชื้อสายมลายู แลวก็สรุปเอาเองวา ประเทศไทย
ไมมีปญหาการเหยียดผิว ไมมีการแบงเชื้อชาติศาสนา แลวเราก็สรุปเอาเองวา
ประเทศไทยไมมปี ญ หานี้
แททจี่ ริง พี่นอ งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดถูกปลุกระดมเละตุม เปะ
จนยากที่จะแกคืน นอกจากยากทีจ่ ะแกคืนดังกลาวนัน้ แลว เรายังหมดโอกาสรู
ความจริง มันเนื่องมาจากนักการเมืองไมไดทําหนาที่เพื่อความมั่นคงของชาติ ไม
ใสใจในปญหาของชาติอยางรอบดาน
นักการเมืองในทองถิ่นปดบังซอนเรนเรื่องราวใหลี้ลับอยางมิดชิด

หนวยขาวกรองชาติ ก็มุงประเด็นโจรกอการรายคอมมิวนิสตจนลืมเรื่อง
อื่นทั้งหมด
นักการเมืองของไทย สวนใหญ เปนผูนับถือพระพุทธศาสนา เปนสักแต
พุทธในชื่อ สวนความเชื่อ ความรับผิดชอบ ไมมีเหลืออยูใน ตัวของนักการเมือง
เลย
โจรปตตานี จึงเปนฝายรุกทางการเมือง แตพวกเขาจะไมแสดงออกให
ปรากฏเห็น ไมมีการกระทําที่สอไปถึงความตองการวาจะแบงแยกดินแดน แตถา
จะสังเกตใหดี
เราจะพบเห็นขอเรียกรองและการปฏิบัตทิ ี่กระทบตอ
พระพุทธศาสนา เชนเรียกรองไมใหสอนวิชาพุทธ ศาสนาในโรงเรียน ใหขนยาย
พระพุทธรูปออกไปจากที่ตั้ง หามประกอบพิธกี รรมทางศาสนาพุทธ
โจรปตตานีรุกทางการเมืองอยางไดผล และทวีความเขมแข็งขึ้นตามลําดับ
ในสภาทองถิ่นและสภาระดับชาติ ไดมีตวั แทนของพี่นองอิสลามชนะการเลือกตั้ง
เขามาจํานวนไมนอย ซึ่งถือเปนความสําเร็จในนโยบายปรับปรุงรูปแบบการตอสู
ของพวกเขาเอง อิทธิพลทางความคิดที่โจรปตตานีเดินงาน แลวสงออกสูสังคม
บังคับโดยอัตโนมัติ ใหนักการเมืองไทยวางตัวเปนศัตรูกบั พุทธศาสนาของตัวเอง
อยางไมรูตัว ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ที่ถูกคณะปฏิวตั ิเชือด
ทิ้งไปแลวนั้นไมยินยอมใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
คนพุทธมากกวา 2 ลานคนลาชื่อสงสภาก็ไมมีผลอะไรเลย
นักการเมืองเพิกเฉย แถมมีการพูดวา "ถาทําอยางนัน้ ระวังเลือดจะทวม
ทองชาง" ..!!
นับแตบัดนัน้
สถานการณหลายอยางไดบบี คั้นพระพุทธศาสนาและชาว
พุทธรุนแรง แตชาวพุทธทั้งปวงก็ยังคงตั้งอยูในความสงบ ไมไดมีความโกรธแคน
ใหอิสลามอะไรทั้งสิ้น

ดานอิสลามนัน้ เริ่มปรากฏขึ้นในสถาบันการเมืองอยางโดดเดน เชน บาง
ทานไดเปนรองนายกรัฐมนตรี บางทานเปนรัฐมนตรี และบางทานไดเปน
ประธานสภา และในสภาก็มีนักการเมืองอิสลามอย างมีหนามีตาหลากหลายมาก
ขึ้น
คนไทยพากันตอนรับนักการเมืองสายอิสลามดวยความเต็มใจ เพราะจะได
อวดกับชาวโลกไดวา ประเทศไทยไมมีการกีดกันคนศาสนาอื่น คนไทยพุทธแอบ
ภูมิใจกับความเจริญกาวหนาของพี่นอ งอิสลาม ดวยความรูสึกจากน้าํ ใสใจจริง
คนพุทธไมเคยออกปากคัดคานและไมขัดขวางไมวากรณีใด เพราะถือวา
ทุกคนเปนเสมือนหนึ่งลูกพอเดียวกัน ...เอากันงายๆ 19 กันยายน 2549 พล.อ.สนธิ
บุญยรัตกลิน ซึ่งเปนอิสลามขนานแท ทําการปฏิวัติรัฐประหาร กาวขึ้นมาเปนผู
กุมอํานาจสูงสุดในประเทศ เมื่อปฏิวตั ิเสร็จ ไดเปลี่ยนชื่อเปน "คณะมนตรีความ
มั่นคงแหงชาติ " หรือ คมช. โดยทาน พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ทําหนาที่เปน
ประธาน คมช. คนไทยก็พากันตอนรับทัว่ ประเทศ
ประเทศไทยทั้งประเทศนอมใจรับ
ศาสนา

โดยไมไดนึกถึงความแตกตางทาง

แตในเวลาเดียวกันที่คนไทยนอมใจรับ โจรกลับบั่นคอพี่นอ งชาวพุทธที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต ประกาศฆาและขับไลใสสง "คนพุทธ" สถานเดียว
ขณะเขียนตนฉบับใหกบั หนังสือเลมนี้ (26 พฤศจิกายน 2549) ผมพักอยู
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ พอตืน่ ขึ้นมาก็ไดรบั โทรศัพทจากเพื่อนทีจ่ ังหวัดยะลาวา
โจรปาพวกนัน้ โปรยใบปลิวขมขู ไทยพุทธ ประกาศปดราน ถาไมเชือ่ จะเอาให
รองไมออก
ผมรับโทรศัพทดว ยความตกใจ คิดไมถึงวาตอนที่เขาไปทํางานที่โรงแยก
แกสใหมๆ ยังไมรายแรงถึงขนาดนี้ ...แตวนั นี้มันรายเกินกวาคิดมากมายยิ่งนัก
เพื่อนบอกวา โจรปดเมือง ปดหมูบ า น ตัดการติดตอกับราชการ ไมใหชาวพุทธ
ขยับเขยื้อนได

ทหาร ตํารวจ และขาราชการ ยังถูกตรึงอยูกับที่ แตพวกโจรปตตานี และ
ชาวบานแนวรวมทั้งหมดมีอิสรภาพไปไหนมาไหนไดอยางเสรี ประหนึ่งไมมี
เหตุรายเกิดขึ้น
แตคนพุทธกลายเปนคนตองหามในแผนดินของตน
เกือบจะบาอยูแลว

คนที่หลบไปพึ่งวัด

ผมตระหนักกับตนเองวา โจรปตตานีไมใช รุกหนักแตทางการเมืองเทานั้น ยัง
รุกหนักทางอาวุธอยางเขมขนรุนแรงในรอง 100 ป สถานการณแบบนี้ จะตองมี
การ

ชี้ขาดไมอยางใดก็อยางหนึ่ง ในโอกาสขางหนาในไมนาน

หรือกลาวใหชัด เมื่อเหตุการณรุนแรงอยางเปนระบบมาถึงขั้นนี้ จะใหเรื่อง
จบลงงายๆ เปนไปไมไดเ ลย โอกาสทีจ่ ะแตกหักไปขางหนึ่ง จะตองมีขึ้น
การกระทําครั้งนี้ โจรปตตานีเขาคงจะมี "หัวหนาใหญ " บัญชาการอยู

ไม

ไกล แนๆ เชียว ไมเชนนั้น จะไมประสบผลสําเร็จไดขนาดนี้
แตฝา ยรัฐบาล ก็ยังบอกไมไดวา ใครคือจอมบงการเคยเห็นฝายรักษาความ
สงบพูดมาหลายครั้ง จะตะครุ บหัวหนาใหญใหได จนแลวจนรอด ยังไมไดแมแต
กลิ่น...มันชางลึกลับอํามืดอยางไมนาเชื่อ ?
ผมตรวจดูระยะเวลาตั้งแตป 2527 ถึง 2549 รวม 22 ป เปนชวงที่โจร
ปตตานีไดพัฒนารูปแบบการตอสูท ี่ยอดเยี่ยม ดีกวาทุกยุค จึงเปนการยากที่รัฐบาล
จะแกปญหานี้ใหสงบเงี ยบลงไดโดยงาย และเดาไมถูกวาจะบานปลายรายแรงถึง
ขั้นเปนสงครามหรือไม

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 20
จากกรือเซะ ถึงตากใบ

เรื่องราวทีน่ าสะเทือนใจไมมีใครอยากใหเกิด มันก็เกิด
อันนั้นไดแกกรณี กรือเซะ และตากใบ
หนังสือเลมนี้จะยังไมเขียนถึงรายละเอียดของปญหาที่เกิดขึ้น เพราะมันจะ
นําไปสูขอขัดแยงมากขึ้น มากกวาจะเปนผลดี ผมจะสรุปเพียงสั้นๆวา เมื่อเกิดการ
ปลนปนคายทหารพัฒนา อําเภอเจาะไอรอง ...4 มกราคม 2547
ทําใหสถานที่ราชการที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตรอนระอุขึ้นมา
เมื่อมีกลุมผูไมหวังดี บุกโจมตีเจาหนาที่แลวหนีเขาไปหลบซอนตัวใน
สุเหรากรือเซะ
ซึ่งเปนสถานที่ศักดิ์สทิ ธิ์ ทหารยกกําลังตามเขาไปลอมเอาไว
จนเกือบค่าํ ทําใหทหารวิตกวา ถาปลอยใหตะวันตกดิน สถานการณจะพลิกผัน
อยางแนนอน ทหารจึงบุกเขาจับ แลวเกิดยิงกันขึ้น ทําใหกลุมผูไมหวังดีถูกจับตาย
เรียบในสุเหรา
หนึ่ง

มันไดกลายเปนบาดแผลรายกาจบาดหมางใจ

กินใจกันรุนแรงอีกคํารบ

ไดเกิดวิพากษวจิ ารณ
และตําหนิติเตียนในสื่อและสังคมการเมืองของ
ประเทศไทยวา "ทหารทํารุนแรงเกินเหตุ " ผูส ันทัดกรณีกลาววา กลุมผูไมหวังดี
ไดกระทํารุนแรง เขนฆาผูคนอยางไรความปราณี เมือทหาร ตํารวจเขาไประงับ
เหตุ กลุมผูไมหวังดี ไมยินยอมใหจบั กุม
เมื่อเปนเชนนี้ ทางออกสุดทายจึง
ตองเปนเชนนี้ ถาไมปฏิบัติเชนนี้ จะใหทําอยางไรเชนเดียวกัน กรณีตากใบ ก็ไม
แตกตางจากกรณีอนื่
ทหาร ตํารวจ ไมมที างออกอื่นใดทีจ่ ะทําใหเหตุการณสงบลงได วิธีแกคือ
ตองจับกุมคุมตัวผูกอความไมสงบ เพื่อจะเอาไปสอบสวน แตไดเกิดความ
ผิดพลาดขึ้นมา ทําใหมคี นขาดอากาศหายใจ ลมตายลงเปนจํานวนมาก ในที่สุดก็
มีคนรุมประณามทหาร
ผูสันทัดกรณีกลาววา แมทหาร ตํารวจ จะพยายามทําแบบอะลุมอะลวย หรือ
กระทําอยางเฉียบขาดรุนแรงก็ตาม ก็ไมอาจทําใหกลุมผูไมหวังดี "ยุติ" การกอ
ความไมสงบ เพราะเจตนาของกลุมผูไมหวังดี เปนกลุมโจรปตตานี มีอุดมการณ
แนวแนทจี่ ะทําใหเกิดสงครามในที่สุดความเห็นของผูสันทัดกรณี กลา ววา ถาจะ
เปรียบเทียบกันระหวางการปราบปรามที่ถูกประณามวา
กระทํารุนแรงเกิน
ขอบเขตนัน้ ไมสามารถเทียบไดกบั ความรายกาจรุนแรง ที่ฝา ยโจรปตตานี ได
กระทําตอขาราชการ ทหาร ตํารวจ และประชาชนตาดําๆ มีคนลมตายในสภาพ
ศพที่ถูกฆาอยางทารุณ ผิดมนุษยมะนานับไมถวน ที่เคย กระทํามาตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน
อีกประการหนึ่ง ถาไมมีโจรปตตานี ไมมีการเขนฆา ไมกอกบฏตอแผนดิน
เราก็จะไมมีอะไรใหบาดหมาง เพราะวาหัวใจคนไทยทีแ่ ทจริง ไมยินยอมให
ศาสนามาแบงแยกใหแตกสามัคคีอยูแลว เราจะสามารถอยูรว มแผนดินไดอยาง
ปกติสุข ตางคนตางปฏิบัตติ วั ปฏิบัติตน ตามความเชือ่ ถือและความศรัทธาที่
แตกตางกันออกไปโดยปกตินั้น ขอบเขตความเชื่อของคนพุทธนัน้ ไมมีขอหาม
ไมใหรวมบุญกับคนศาสนาอื่น คนพุทธหรือชาวพุทธ มีลักษณะที่ "ผอนคลาย"

ในทุกกรณี คนพุทธสามารถเขารวมบุญไดกบั ทุกคน ทุกศาสนา ถาศาสดานั้นๆ
ผอนปรนใหเขารวมได คนพุทธจะเขารวมไดทันที
ถาไมมีโจรปตตานี พุทธศาสนากับศาสนาอิสลาม จะอยูดว ยกันไดอยาง
สันติสุข หรือวา แมโจรปตตานี จะปลุกใหคนอิสลามเกลียดพุทธเพียงใด แตเราก็
รูวาศาสนาไมเกี่ยว เพราะวาที่แทจริง ...โจรปตตานีอาศัยศาสนา เปนเครื่ องมือ
สงครามตางหาก สักวันหนึ่งจะมีคนพิสจู นใหเห็นวา ศาสนาอิสลามไมเกี่ยว
พุทธและอิสลาม ไมเคยเปนศัตรูของกันและกันกรณี กรือเซะ กับตากใบ ...
นาจะเปนผลพวงความชั่วรายที่นา ศึกษาเปนอยางยิ่ง

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 21
คียแมนโทน...แฉวิธีโจรจะยึดเมือง

.....ผมโทรไปหา "คียแมนโทน" ซึ่งตอนนี้ ไดแยกยายกลับบานตั้งแต โรง
แยกแกสกอสรางแลวเสร็จใหมๆ ดวยเหตุวา ผมยังคงติดตอกับคียแมนโทนเปน
ระยะ ทําใหผมไดทราบเรื่องราว ความดุเดื อดเลือดพลาน ของพวกโจรปตตานี
พอทีจ่ ะประมวลได
ครั้งหลังสุด ผมยกหูโทรเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ผมบอกวา ผมหา
งานรับเหมาใหมทอี่ ําเภอจะนะ หางจากที่เดิม 10 กม.ซึ่งก็เปนเรือ่ งจริง ซึ่งขณะนี้
บริษทั ชิโน-ไทย เปนผูรับเหมาใหญ รับตอมาจากบริษทั เมรูเบนี (ญีป่ ุน) มีบริษัท
เล็กๆรับเหมาชวงอีกหลายบริษทั โครงการนี้เปนโครงการโรงงานไฟฟาของการ
ไฟฟาฝายผลิต เขาอยากไดงานทํา จึงรับปากจะรีบไปพบผม
คียแมนโทนบอกใหผมรอพบหนอย เขาตองการพบผมเพื่อจะหางานทํา จะ
ไปพบผมที่อาํ เภอหาดใหญ เขาจะมีเวลาชวงเชาตั้งแต 10.00 น. ถึง 14.00 น แลว
จะรับกลับ

ผมรับปากดวยความดีใจทีจ่ ะไดพบโทน ตัง้ ใจจะตองหาคําตอบ และ
จะตองหางานใหเขาทํา ไมเชนนัน้ ก็จะทําใหเขาเกิดเขาใจผิดวา ผมอยากรูเรื่อง
ภาคใตมากเกินไป
แตไมนาน...หลังจากหนังสือเลมนี้พิมพเผยแพร ...
ถึงเวลานั้น จะไมมีอะไรปดบังอีกแลว ...เขาตองรู "ตัวจริง" ของผมจนได
ผมนั่งรออยูหองพัก ขณะนั่งรอ ผมไดเขียนตนฉบับให นสพ . บานเมือง อีก
2 ตอน เปนเรือ่ ง "ยะลาวิกฤติ" กับเรือ่ งประวัติความเปนมาของโจรปตตานี
แลวผมก็สงให "คุณวิเชียร อินจนา" หน.บก.บานเมือง
อีกไมนาน คียแมนโทนก็โผลเข ามาในหอง
คียแมนโทนถามเรื่องงาน ผมบอกเขาวา "คุณชาง" นายชางคนเดิมทํางาน
อยูโรงไฟฟาจะนะ เพิ่งจะลงมือ ถาโทนอยากทํางานจะฝากให เขาบอกวาเขาอยาก
ทํา ผมจึงตอโทรศัพทถงึ คุณชางที่โรงไฟฟา ฝากงานใหเขาทําไดโดยไมยาก
ผมถือโอกาสนั้นสอบถามเรื่องราวโจรปตตานี เขาเล าใหฟงอยางไมปดบัง
เหมือนเชนเคย โดยไดนําความนากลัววาจะเกิดเหตุรุนแรง ...เขาบอกวาโจรกอการ
รายไดซองสุมกําลังผูคนเอาไว แบงเปน 3 กลุม กําหนดดีเดยกอนสิ้นป 2549 หรือ
อยางชาตนป 2550
กลุมที่หนึ่ง เปนหนวยกลาตาย จบวิทยายุทธมาจากตางประเทศ ภายใ ตการ
นําของหัวหนาโจร ใชชื่อจัดตั้งวา "ดอเยาะ" ดอเยาะรับบัญชามาจากสะแปอิง
เจาของโรงเรียนธรรมวิทยา
คนของดอเยาะสวนหนึง่ มาจากอาเจะห เปนนักรบชัน้ แนวหนา
ทั้งสองกองกําลัง มีการเตรียมพรอมทีจ่ ะกอความไมสงบขั้นรุนแรง

กลุมที่สอง มีหวั หนาโจรชือ่ "มะแซ อุเซ็ง" คาหัว 5 ลานบาท มะแซ อุเซ็ง
มีอํานาจใหญโตมาก ถาพวกโจรปตตานีไดรบั ชัยชนะ มะแซ อุเซ็ง จะไดรบั
ตําแหนง ผบ.ทบ. และจะไดเปนรัฐมนตรีวา กระทรวงกลาโหม
กลุมที่ 3 มีหวั หนามากมายหลายคน รวบรวมกองกําลังหญิงและเด็ก เอาไว
ขึ้นยึดทีท่ าํ การของรัฐ เชน สถานีตาํ รวจ สถานีอนามัย โรงพยาบาล สํานักงาน
อบต. ทีว่ า การอําเภอ ศาลากลางจังหวัด ศาล วัด ศาลาประชาคม
มีเปาหมายจะปดลอมคายทหาร และตํารวจ บังคับใหยอมจํานน
ราช....

โจรจะบุกเขายึด พระราชวังทักษิณราชนิเวศน แลวจะใชเปนทีป่ ระกาศเอก

คียแมนโทนบอกตอไปวา ถาแผนการตางๆไมสามาร ถไปสูเปาหมายได
โจรปตตานีจะใชวิธีกอ กวนทําความเสียหายใหเกิดขึ้นจนทนไมไหว การฆาตัดคอ
เผาดิบ หรือเอามีดเชือดใหเปนคดีฮือฮา ทําลายความศรัทธาของประชาชนวา รัฐ
ไมมีความสามารถทําให 3 จังหวัดชายแดนภาคใตสงบลงได จะทําใหเกิดความ
กดดันในรูปแบบตางๆ หนักหนวงยิ่ งขึ้น
มีเรื่องจริงที่โจรทําไดแลว ในวันนี้ (28 พฤศจิกายน 2549) ไดแกการยึด
อํานาจรัฐไดสําเร็จ โจรสามารถควบคุมมวลชนไดครบทุกพื้นที่ พวกขาราชการ
ทหาร ตํารวจ และคนพุทธ กลายเปน "ตุกตาไขลาน" เดินกะยองกะแยงเหมือนคน
ตายทั้งเปน

เรื่องจริงอีกเรือ่ ง ไดแก ไมมี ใครรูวา "หัวหนาบงการใหญ " อยู
เบื้องหลังคือใคร ??
คียแมนโทน บอกวา ฝายราชการเพงเล็งไปทีส่ ะแปอิง โรงเรียนธรรมวิทยา วา
เปนหัวหนาโจร

จะวาสะแปอิงก็ใช เพราะวาผูท จี่ ะถูกเปดตัวใหเปนผูน ําสูงสุด ในวัน
ประกาศตั้งรัฐปตตานี ไดแก "สะแปอิง" อยางแนนอน สะแปอิง มีฐานะทางสังคม
สรางเอาไวสูง ฝก "นักรบ" เอาไวมาก พวกนักรบของสะแปอิง เปนนักเรียน
นักศึกษาระดับเยาววัย สมัยหนึ่งเคยมีภาพหลุดรอดออกมาวา เปนภาพฝกการรบ
ในปา หนังสือพิมพเอาไปลงขาวฮือฮา
ตอมาไมกวี่ ัน ..มีขาวออกมาจากหนวยเหนือวา เปนภาพนักเรียนแต งแฟนซี
ไมใชเปนภาพนักศึกษาฝกอาวุธ ...
แสดงใหเห็นวา "ไสศึก" ทํางานสกัดกัน้ เพือ่ ปกปองพวกเขาอยางไดผล
อยางไรก็ตาม มนตขลังที่จะไดใครมาเปนผูนําของประเทศที่แทจริงนั้น
เปนอีกขั้นตอนหนึ่ง ตอนนั้น จะมีหวั หนาใหญ "เบอรซาตู ชือ้ ดร.วัน กาเดร" จาก
กัวลาลัมเปอร รวมทั้งหัวหนาใหญจาก ซาอุดิอาระเบีย หรือ กลุมประเทศอาหรับ
ทั้งหมด หรือตอไปถึงหัวหนาใหญในประเทศ สวีเดน อเมริกา และ ยุโรป จะพา
กันลงมติวา จะเลือกใครมาเปน "สุลตานองคแรก"
รัชทายาทราชวงค ทแี่ ทจริงของเชื้อสายสุลตาน...ถูกเก็บเอาไวในความลี้ลับ
เขาลือกันวาประดาแกนนําตางๆ รูกนั แลววา เปนใคร
คียแมนโทนบอกวา ในเบือ้ งตนนี้ ขั้นตอนทีส่ ําคัญคือ กําลังอยูในขวงของ
การเตรียมยึดเมืองใหเปนที่เปดเผย ซึ่งยังไมรูวา จะยึดอยางไร จึงจะทําใหเปนที่
เปดเผยได
สถานการณในเวลานี้ จึงอยูในทาง 2 ปญหา
ปญหาที่หนึ่ง - ขณะนี้โจรยึดอํานาจรัฐไดแลวเกือบหมด แตยังไมมีทาง
ประกาศเปดเผยได
ปญหาที่สอง - โจรกําลังวางแผนขั้นแตกหัก หาทาง "ยึดเมือง" แลว
ประกาศแกชาวโลกได

คียแมนโทนบอกวา พวกแกนนําเขาคิดหาหนทางใน 2 ปญหานี้อยู อัน
หมายถึงประชาชน ยังคงไปไหนมาไหนไดสะดว ก เพราะเปนอิสลามอยูในกลุม
แนวรวมของโจรปตตานี ลักษณะเชนนี้แหละ ที่แสดงวาโจรยึดเมืองไดแลว แต
เปนที่รูกนั ในหมูป ระชาชนเทานัน้ ยังไมไดประกาศใหชาวโลกรู พวกเขากําลังหา
หนทางประกาศอยู
โทนบอกวาเขาสงสารและรูสึกเห็นใจคนพุทธ แตจะทําอยางไรได มัน
ใหญโตเกินไปที่คนอยางเขาจะออกความเห็น
ผมเดินลงมาสงคียแมนโทนที่ลานจอดรถ เขาขับรถออกไปดวยทาทางสด
ชื่นแจมใส ไมมีแววรับทุกขอะไรเลย ตรงกันขามกับชาวหาดใหญทั้งหลาย พากัน
ตกอยูในอาการขรึมซึมเศราฝงลึก บางคนบอกกับผมวา ชีวิตไมปลอดภัย ถาโจร
ปตตานีได 3 จังหวัด มันจะกระทบรายแรงถึง 5-6 จังหวัด ภูเก็ต เกาะสมุย เกาะ
สาหราย เกาะลันตา...หรือเกาะตะรุเตา ฉิบหายหมด อาวไทย หรืออันดามัน ...
เสร็จมัน..
ผมบอกกับชาวหาดใหญที่รักกันวา ...เปนไปไมได
ชาวหาดใหญตอกกลับผมวา ...รัฐบาลก็พูดวาเปนไปไมได แตมันกําลังจะ
เปนไป
เมื่อไดยินเชนนั้น ผมเงียบอึ้งเลย...

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 22
โฉมหนาผูบงการซอนอยู
ในองคการศาสนา
ในที่สุด...โจรปตตานีก็ไดรับความสําเร็จ ในการทําใหทุกคนเขาใจไดไม

ยากวา เจาภาพของการตอสู คือ "องคกรศาสนาอิสลาม" โดยเฉพาะไดแก องคกร
ศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดทาํ หนาที่เปนแกนหลัก (เปนที่เขาใจกัน
โดยทัว่ ไปวา องคการอิสลามในกรุงเทพมหานคร ไมมีบทบาทในการตอสู ) ทําให
โฟกัสลงไปไดวา
ผูนําศาสนา และผูสอนศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีสว นเกี่ยวของ
ทั้งทางตรงและทางออม
วิธีการของโจรปตตานี จะอางอยู 2 ประการ
1) อางวาประเทศไทย ปกครองปตตานีดว ยความไมเปนธรรม กดขี่ขมเหง
2) รัฐบาลไทยขมเหงรังแกอิสลาม...!!

โจรปตตานี ไดอาศัย 2 ประเด็นนี้ เปนสาเหตุหลักกอใหเกิดคว ามขัดแยง
ถากอปญหาไมได ก็จะใชวธิ ีการ "ทําราย" หรือไมก็อาศัยวิธีการโฆษณาชวนเชือ่
ออกเอกสารกลาวหา ทําใหสังคมมุสลิมปนปวน เพราะชาวบานไดรับฟงแตเรื่อง
ที่ไมจริง
โจรปตตานีสามารถสรางผูนําทางศาสนารวมทั้งครูสอนศาสนา (อุสตาส)
ใหเปนหัวหนาในพื้นทีต่  างๆ แลวแบงกันรับผิดชอบ ออกปฏิบัติการตามคําสั่ง
และยังสามารถทําใหหวั หนาแตละคนมีความดูดดื่ม เลื่อมใสศรัทธา พอกพูน
อุดมการณอยางถวายหัวตอสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ คือการเปนนักรบของพระเจา เปนการทํา
สงครามเพื่อปลดปลอยอิสลาม
แลวก็สรางใหเห็นอยางเดนชัดวา คนอิส ลามทุกคนคือนักรบของพระเจา
ถาใครไมรบก็จะตองใหความชวยเหลืออยางอื่นแทน หรือถาชวยเหลือไมไดก็
ตองยืนอยูขางเดียวกัน ทุกคนตองสาบานวา จะตอสูเพื่อปลดปลอยปตตานีใหเปน
แผนดินของพระเจา โดยถือคําสาบานวาเปนสิ่งทีท่ ุกคนไดเปลงวาจาออกมาดวย
ความเสียสละ ไมกลัวตายใดๆ ทั้งสิ้น ถือเปนคําสัตยสูงสุด
โจรปตตานี ไดใชวธิ ีหลายรูปแบบ อบรมบมนิสัย สรางนักรบ สรางความ
กลาหาญ ทําใหผทู ี่ไดรับการอบรม จะยินยอมพรอมใจ มอบตัวเองเขาไปรับใช
โดยไมไดนึกแมแตนิดวาแผนดินทีอ่ างวาจะปลดปลอยใหเปนแผนดินของพระ
เจานั้น ที่แทก็คือจังหวัดปตตานีที่เปนจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยตั้งแตไหนแต
ไรมา
โจรปตตานีบิดเบือนขอเท็จจริง ปลอมประวัติศาสตร ทําใหเชื่อวาปตตานี
และอีกหลายจังหวัดเปนสวนหนึ่งของมลายู แตตองเสียดินแดนใหไทยเพราะ
อังกฤษเขามารุกราน แลวอังกฤษก็แบงสวน นีใ้ หประเทศไทยยึดครอง
เมื่อประเทศมลายูทั้งหมดไดรับเอกราชจากอังกฤษ แตประเทศไทยไมยอม
ใหเอกราชแกปตตานีแมเพียงตารางนิว้ เดียว
สิ่งเหลานี้คือการบิดเบือนขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร

ความจริงในประวัติศาสตรนั้น ปตตานีและอีกหลายจังหวัดในแหลมมลายู
เปนของไทยมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เชน ไทรบุรี เปนตน ปจจุบันนี้ก็ยังมี
หมูบา นไทยตั้งอยูในรัฐกลันตัน รัฐเปอรสิส และเมืองอะโรสตาร หมูบ านบาง
หมูบา น ยังมีชื่อไทย เชน หมูบ า นนาคา คนไทยในประเทศมาเลเซียพูดไทย
สําเนียงกรุงเทพฯยังไงยังงั้น เหมือนคนบางกอก - ไมมีเพี้ยน (ผูเขียนไปเยี่ยมชม
หมูบา นเหลานี้มาหลายครั้ง )
ประเทศไทยตะหากเสียดินแดนใหอังกฤษ เมือ่ อังกฤษปลอยมลายูใหไดรับ
เอกราช แทนทีป่ ระเทศไทยจะไดดินแดนคืน กลับสูญเสียไปเลยรวมแลว 5
จังหวัด เชน จังหวัดปนงั เปนตน
ดินแดนปตตานี เปนของประเทศไทยตั้งแตโบร าณกาล แตเนื่องดวยคน
มลายูไดอพยพเขามามาก ประกอบกับนับถือศาสนาอิสลาม จึงอางไปสงเดชวา
ไทยปกครองปตตานีมายาวนาน ไมยอมใหเอกราช
เรื่องงายๆ ในประวัตศิ าสตรโดยแท แตกลายเปนเรื่องยุงยาก ถูกโจร
ปตตานีแหกตา เอาไปโฆษณาชวนเชื่อ ตั้งแตเมือ 500 ป กอนถึงปจ จุบัน ยังไมเลิก
วิธีการทีพ่ วกโจรเอามาใชอยางไดผลนั้น เรื่องคือการ "บิดเบือน" แลวก็
สรางสิ่งที่บิดเปอนใหนาเชือ่ ถือวา เปนเรื่องจริง โจรปตตานีไดอาศัยสถาบันของ
ศาสนา แลวอางเอาพระเจา หรือ "องคอัลเลาะห " มาเรียกรองความสามัคคีจาก
ชาวบาน ซึ่งเปนอิส ลามดวยกัน
ทุกที

พี่นองอิสลามผูบ ริสทุ ธิต์ กเปนเหยื่อของโจรอิสลาม ขยายวงกวางออกไป

โจรปตตานีชี้ใหเห็นวา การปกครองทีจ่ ะเปนประโยชนตอ มนุษยชาติที่
แทจริง ตองเปนรัฐอิสลามเทานัน้ ผูนาํ ของประเทศ ตองใชหลักการของพระ
ศาสนาบริหารประเทศชาติบา นเมือง
เมื่อปต ตานีไดรับการปลดปลอย
คณะกรรมการจะทําการเลือกเฟนอยางสําคัญที่สุด เพื่อจะสรรหาผูนาํ ของประเทศ

รูกันในหมูชาวปตตานี ยะลา นราธิวาส วามีทางสองแพรงทีจ่ ะตองเลือก
เดินในอนาคต แพรงทีห่ นึ่ง ผูนําสูงสุดเลือกมาจากสายสุลตานเกา หรือ /แพรงที่
สอง เลือกมาจากผูนาํ สูง สุดของศาสนาอิสลาม หรือจะไดรบั การสถาปนาเปน
สุลตานองคแรก
วันนี้ ถาอยากดูโฉมหนาของผูบงการ กับโฉมหนาใครถูกจองตัวใหเปน
ประธานประเทศ จะไมเหมือน...คนที่ "บงการ" กับคนทีจ่ ะมาเปน "สุลตาน"
ไมไดเกี่ยวกัน คนทีจ่ ะมาเปนผูนาํ หรือสุลตาน ไมไดรว มบัญชาการรบ แตไดทาํ
หนาที่ในระดับสากล
คนทีบ่ ัญชาการ ก็บัญชาการรบ ทําหนาที่ "รบ" เปนการจําเพาะ
โฉมหนาของผูบงการ ที่คนไทยอยากรูว าเปนใคร (?)นั้น ถาตองการรู
จริงๆ ก็ไมเกินบากวาแรงที่จะรูได ซึ่งผูสันทัดกรณีไดบอกวิธีการดูเอาไว ดังนี้
นี้?

1. ดูไดจากสายเลือดคนใดคนหนึ่งของ "อับดุลกาเดร " วามีใครเปนคนสาย

2. ดูไดจากสายเลือดคนใดคนหนึ่งของ "หะยีสุหลง" วามีใครเปนลูกเตา
เหลากอ?
สรุปแลวมีอยู 2 สายเทานั้น ดูไดไมยากเลย ดูแลวจะรอง "ออ" คนนี้เอง ทีนี้
...ถาอยากรูใหชดั ก็ตองคนหาวา "ใคร"...คือสายเลือดของ"อับดุลกาเดร "...? และ
ใครคือสายเลือดของ "หะยีสุหลง" ? คนใดคนหนึ่งใน "ตนตระกูล" นักสูดังกลาว
นี้ คือจอมบงการอยางแนนอน
และถาจะใหชัดเจนยิ่งขึ้น ก็ตองวิเคราะหใหออกวา ทั้งอับดุลกาเดร (พ.ศ.
2540) เรื่องราวเมือ่ 109 ปกอน และหะยีสุหลง อับดุบกาเดร (พ.ศ. 2494) เรื่องราว
เมื่อ 55 ปผา น เปนเชือ้ สายเดียวกันหรือไม
เมื่อวิเคราะหอยางนี้ ก็จะเหลือ "ผูบงการ" อยูหนึ่งเดียว

บาท)

ขณะนี้มีบัญชีรายชื่อผูบ งการอยูหลายคน เชน มะแซ อุเซ็ง (คาหัว 5 ลาน

สะแปอิง ผูโดงดังจากโรงเรียนธรรมวิทยา และ ดร .วัน กาเดร หัวหนา
ขบวนการ " เบอรซาตู" ตั้งอยูในประเทศมาเลเซีย
ไมมีใครรูวา ดร.วัน กาเดร เปนลูกหลานใคร แตการที่เขากาวขึน้ มาเปน
"แมทพั ใหญ " ควบคุมทุกขบวนการเอาไวในคอลโทรล ชื่อขบวนการของเขา
ไมใชเขาตั้งเอง แตเขาไดจบั เอาองคกรจัดตั้ง 23 องคกร เขามาเป นหนึ่งเดียว จึง
เรียก เบอรซาตู โดยไมมีคําวา "พูโล" พวงทายเลย เบอร หมายถึง "อับดับที่..." ซา
ตู..หมายถึง "หนึ่ง"
ผูสันทัดกรณีเอง ก็ไมอาจวิเคราะหฐานะของ ดร.วัน กาเดร ได แตนาจะ
เชื่อวา นายคนนี้คือกระเปาเงิน "หนึ่งหมื่นลาน" ที่เปนผูอ ปุ ถัมภค้ําชู สรางกองทัพ
พระเจาใหเติบโตขึ้นมา นอกจากจะเปนกระเปาเงินแลว เขายังเปนที่ยอมรับของ
นักการเมืองในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะคือ ทานอดีตนายกฯ มหาเธร
อยางไรก็ตาม ไมวาโฉมหนาของจอมบงการ จะยังไมชัดก็ตาม ภาพได
ปรากฏชัดออกมาวา องคกรศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ
เจาภาพตัวจริง !!
โจรปตตานีเองมีความจงใจทีจะใหเจาภาพตัวจริง คือสถาบันอิสลามใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต โจรปตตานีสามารถชูเอาศาสนาขึ้นมาเปนจอมทัพ โดย
พยายาม "ปนกรอบ" ใหเปนภาระหนาที่ของชาวอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตเทานัน้ เปนการปกปองอิ สลามจากสวนกลางไมใหไดรับผลกระทบ
แตในเวลาเดียวกัน ก็ไดอาศัย "พลังอิสลาม" เปนทฤษฏีชี้นําไปในตัวเสร็จ
พรอมกันนี้ ก็ไดปองกันมิใหอิสลามจากสวนกลาง เชามามีบทบาทรวม
โดยเฉพาะในความเชือ่ ทีว่ า ถาไดรัฐปตตานีขนึ้ มา ไมวา จะเปนทานจุฬาราชมนตรี

หรืออิสลามคณะใดก็ตาม
โลก

ไมใชผทู จี่ ะไดรบั ประโยชนจากชาติทตี่ งั้ ขึ้นใหมใน

พวกเขาคิดการไกลขนาดนัน้ ผมพยายามทีจ่ ะกะเทาะเปลือกใหเห็นใบหนา
จอมบงการ คือใคร ซึ่งตอนนี้ทา นอานออกไดเองแลววา "คนนัน้ กับคนนี้ " คือ
จอมบงการ แมวา โจรปตตานีจะหาทางใหศาสนาอิสลามเปนเจาภ าพที่แทจริง แต
โจมบงการที่แทจริงมิใชศาสนา แตเปนคนที่มพี ละกําลังอํานาจ

คน-คนนั้นเคยเปนถึง รัฐมนตรี เคยเปนนักการเมืองใหญ
เปนเลือดเนื้อเชือ้ ไขของกบฏปตตานี
แลววันนี้...เขาบงการตอ ...ในขณะที่รัฐบาลบอกวา ไมรวู า เปนใคร จนถึง
ไขแดงแลวคลี่ใหดวู า ไฟใต ...ใครบงการ ? เมื่อทานอานจบ โปรดจําขื่อเอาไว ...
โจรปตตานีพวกนี้ ปวนเปยนอยูในแวดวงการตอสู อยูไมไกลจากตัวทานดอก
ครับ
นี้คือทีววี งจรปด ที่สามารถฉายภาพดูได ...แตรัฐบาลไมยอมฉาย...มันถึงได
มืดยังไงละ

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 23
อุมฆาทนายสมชาย นีละไพจิตร
เชิญติดตามเรื่องตอไป......
ในวงการตอสูผูสืบทอดอุดมการณมาจาก "อับดุลกาเดร " หรือพระยาวิชิต
ภักดีมีมากมายหลายคนที่เอาตัวเขารับใช อยางไมหวั่นไหววาตัวเอง จะไดรับความ
ลําบากหรือความทุกขทรมาณ เชน โตะแต , หะยีบูละ, ตวนกูอบั ดุลยะลา หรือ
"นายอดุลย ณ สายบุรี " เปนตน
เมื่อเอยถึงบุคคลเหลานี้ ผูคนในหมูของโจรปตตานีจะมีความดื่มด่าํ เลือ่ มใส
ศรัทธา พากันยกเอาไวเปนที่เคารพนับถือไมมีวัน ลืม เชนเดียวกัน เมื่อเอยถึง
"หะยีสุหลง อับดุลกาเดร " โจรปตตานี ยิ่งจะเกิดอาการขนพองสยองเกลา เพราะ
ชีวติ การตอสูของหะยีสุหลง เปนไปอยางเปดเผยและทาทาย ดังจะเห็นได เขาถูก
จับกุมสงขึ้นฟองศาลทีจ่ ังหวัดนครศรีธรรมราช เขากลาเผชิญ
หะยีสุหลง อับดุลกาเดร ติ ดคุกก็ถอื วาเปนปรากฏการณของนักตอสูท ี่นา ยกยอง
อยูแลว

เมื่อเขาถูกหลอกใหมาพบตํารวจเมืองสงขลา
เกาะหนูเกาะแมว

แลวถูกอุมเอาไปถวงน้ําที่

นั่นแหละ ยิ่งไดเพิ่มดีกรีความยิ่งใหญใหแกเขาสุดเหลือประมาณ ใน
โอกาสเดียวกัน ใครก็ตามถาไดใชอัตตะประวัติของเขาไปเป นบทเรียนทั้งในปา
และในสถาบันการศึกษา
จะสามารถอาบใจของนักศึกษาใหตกเปนทาสทาง
ความคิดไดโดยไมยาก
หะยีสุหลง อับดุลกาเดร เปนบิดาในยุคสงครามโลกครั้งที่สองของชาว
ปตตานี ยากทีจ่ ะหาใครมาเทียบได หะยีสุหลงนามนี้เกริกกองในหมูเยาวชน
กระทั่งบัดนี้
ในทํานองเดียวกั น...ทนายสมชาย นีละไพจิตร ที่ถูกอุมเอาไปไหนไมรู จน
ปานนี้ยังไมสามารถคนหารางของเขาพบ ทําใหคดีของเขากลายเปนคดีมืดมนเกิน
กวาจะบอกไดวา จะจบลงไดอยางไร ยิ่งคนหามากเทาใด ยิ่งเปนการเพิ่มราคาให
ทนายสมชายมากมายยิง่ ขึ้น
สถานะของสมชาย นีละไพจิตรคอยๆ เปลี่ ยนจากบุคคลภายนอกที่ไม
เกี่ยวของกับขบวนการโจรแบงแยกดินแดน ขมวดเขามาเปน "ตัวลําแสง" ประกบ
เขากับ "หะยีสุหลง" และคนอื่นๆ ที่เอาชีวิตเขาแลกกับการตอสูเพื่อจะปลดปลอย
ปตตานี
ตอนนี้...โจรปตตานี ไดอาศัยเนือ้ ตัวและชื่อเสียง "ของทนายสมชาย" เปน
เรื่องราวปลุก ระดมไดเยี่ยมยอด เรื่องเดียวกันนี้ ทําใหฝายรัฐบาลกลายเปนจําเลย
ครั้งแลวครั้งเลา ยากนักทีจ่ ะชําระลางใหสะอาดขึ้นมาได
อับดุลกาเดร ตวนกูอบั ดุลยะลา และหะยีสุหลง คือ ยอดวีรบุรุษของพวกเขา
สมชาย นีละไพจิตร กาวพรวดเขามาเปนวีรบุรุษอีกคนจึงทําใหองคกรของ
โจรปตตานีเติบใหญและแข็งแกรงขึ้นทุกที
ฆารายวัน...!! เหิมเกริมเกินไป ?!!!

โจรปตตานีฆา รายวัน ไมมวี ี่แววจะหยุดฆาใครก็หามโจรไมอยูขณะที่โจร
ปตตานี พากันฆารายวัน .ปากของโจรก็ตะโกนโหยหวน กลาวหา ทหาร ตํารวจ
เขนฆาทารุณรัฐบาลไมมีวธิ ีการยับยั้งโจรพวกสิทธิมนุษย ชนของประเทศไทยพา
กันเงียบ สว. ไกรศักดิ์ ชุนหะวัณ ที่เคยเตน สว. โสภณ สุภาพงษ ที่เคยเตน...นาจะ
เตนตอ เรียกรองสหประชาชาติใหมาดูของจริง โจรปตตานี ฆาคนพุทธทุกวัน
ผมเอารูปทาน ผอ.(หญิง) ทานหนึ่ง ของโรงเรียน กับชาวบานผูบ ริสุทธิ์ อีก
คนหนึ่งที่ถูกโจรฆากลายเปนศพมาพิมพเอาไวใหดูเพื่อจะรําลึกไดวา เกิดเปนคน
ไทย เจาของแผนดินแทๆ แตถูกโจรปตตานีขบั ไล ถาไมหนีกจ็ ะฆา แลวก็ฆา จริงๆ
เมื่อโจรปตตานีกลาขมเหงรังแกคนไทยเจาของแผนดินถึงจุดหนึ่ง ถาทหาร
ตํารวจเอาไมอยูจ ะกูช าติได ตองอาศัยวีรกรรมหมูบา นบ างระจันเปนตนแบบ เพื่อ
จะปกปองคุมครองปตตานีใหรอดพนจากเงื้อมมือโจรโจรปตตานี คงเหิมเกริมคิด
วางายเกินไปมันดูงาย...เพราะ "คนไทยหมูบ า นบางระจัน " ยังไมตื่นวันไหน...
หมูบา นบางระจันคืนชีพ ...วันนั้น โลกลือไปทัง้ 3 ภพ

เปดโปงขบวนการรัฐปตตานี
โดย..สอาด จันทรดี

บทที่ 24
ขอเสนอความคิดเห็น แนวทางแกปญหา

รักใดจะใหญเทารักชาติไมมี
เมื่อรูวา แผนดินอันเปนที่รักจะถูกยื้อแยงเอาไปไมวานอยหรือมาก จิตที่
หวงแหนยอมจะเกิดวิตกกังวลไปตางๆ นานา เกรงวาจะรักษาเอาไวไมได
ดังนั้น จึงเห็นวาเมื่อไดเขียนเลาเรื่องพอประเทืองปญญา ใหแกทานผูอาน
ไดรวมรับรูเอาไววา ไฟใต ใครบงการ ?
ผมจึงอยากนําเสนอความคิดเห็นแนวทางแกปญ
 หา ดังตอไปนี้
สรุป หรือ "ยอ" ความผิดพลาด 5 ประการของฝายรัฐบาล
1.
คณะผูบริหารประเทศทุกระดับ
ทุกกลุม ไมเขาใจทฤษฏีของ
พระพุทธศาสนาทีแ่ ทจริง นั้นก็คือ "คนดี-ทําชัว่ ไดยาก ทําดีไดงาย ในมุมมอง
ตรงกันขาม คนชัว่ -ทําดีไดยาก ทําชัว่ ไดงาย" ซึ่งเปนพระพุทธพจนขององคพระ
สัมมาสัมพุทธเจา จึงทําใหประเทศของเราตกเปนเหยือ่ ของโจรชัว่ ที่ กอกรรมทํา
บาป เพราะคนชัว่ ยอมทําชัว่ ไดงาย พวกเขาไมยอมทําความดี ไมเลิกฆา

ประกอบกับคนทีท่ างการสงมาและใหไปแกปญ
 หาที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ไมไดตระหนักถึงพิษสงรายกาจ อันจะเกิดจากพวกคนชัว่ หลงเชื่อวา
แนวทางของรัฐบาล จะแกปญหาได เมื่อนําแนวคิดของรัฐบาลเ อาไปปฏิบตั ิ
แทนที่จะเกิดผลดี กลับตกอยูภายใตเลหเหลี่ยมของโจร และรายแรงจนพากันไป
ติดกับโจร
2. ความผิดพลาดอีกประการหนึ่งเกิดจาก "คําเท็จ" ที่โจรปตตานีประกาศ
เสมอวา ขาราชการขมเหงรังแก คนพุทธเบียดเบียนอิสลาม รัฐบาลทุกรัฐบาลพา
กันออกมาแกสถานการณนี้ ดวยการประกาศวา "ตอไปจะดูแลอยางใกลชิด ไมให
ขาราชการชัว่ ๆ มาขมเหงรังแก" เมื่อรัฐบาลประกาศออกมาเชนนี้ สือ่ ก็พากันเอา
มาเสนอเปนขาวตอ แลวเผยแพรไปทัว่ ประเทศ เปนผลทําให "คําเท็จ" ที่โจรสราง
ขึ้นมากลายเปนความจริง ทั้งๆที่ไมจริง
ตํารวจ

เพราะความจริงนั้น พวกโจรปต ตานีเปนฝายขมเหงรังแกขาราชการ ทหาร
พุทธไมไดเบียดเบียนอิสสาม ไมวากรณีใดๆ

3.สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมานาน โจรปตตานีขัดขวางพี่นองคนไทยเชือ้ สายมลายู
ไมใหยอมรับการเปนคนไทย หามไมใหเรียนภาษาไทย หามพูดไทย หามรอง
เพลงชาติไทย หามแตงงานกับคนไทยพุท ธ หามไมใหเคารพนับถือสถาบันของ
ชาติ หามทุกสิ่งทุกอยาง และแสดงออกมาอยางเปดเผย
ตอมาผูนาํ ของประเทศเห็นดีงามกับการใหถือสองสัญชาติไดอยางอิสระ
ประเทศไทยทําตามคําขอรองของผูนํามาเลเซีย ตกเปนเหยื่อทางการเมือง ถูกตม
ตุนใหเสียทายากทีจ่ ะเอาคืน ไทยแกปญหาด วยการใชเงิน "ซื้อใจ" ใชประโยชน
เอามาปรนเปรอ หมายจะโนมนาวจิตใจไมใหเกลียดชังประเทศไทย โดยไมได
ติดตามดูความเปนจริง วาสิ่งทีท่ ําไปไดผลหรือไม เปนความผิดพลาดเชิงนโยบาย
ที่กัดกรอนกินเนื้อตัวเองมาเนิ่นนาน

4. โจรปตตานีใชหลักการศาสนาอิสลาม เอามาเปน "ทฤษฏีชี้นํา "
(element) มีการตอรองในทุกระดับ โจรปตตานีใชศาสนาเปนเครื่องมือ ขมขู
แลวขอ ขอแลวขมขู สลับกันไปอยางมีระบบ ทําใหฝายรัฐบาลตกเปนเบี้ยลาง อาง
วาเปนเรื่องละเอียดออน ทําใหฝา ยโจรปตตานีไดโอกาสบั่นทอนความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา
ฝายรัฐบาลเอง ถูกวิธีการของโจรคุกคามเอา จนเกิดความรูสึกผิดพลาดตอ
พระพุทธศาสนาของตน เกิดความรูสึกวา ถาเขาขางชาวพุทธมาก จะถูกโจมตีวา
ลําเอียง จนสุดทาย โจรฆาพระอยางปาเถื่อน เยาะเยย ฝายรัฐบาลคงเรียกรองให
สมานฉันท อันเปนการยอมแพโดยปริยาย
5. ในคณะรัฐบาลและหน วยราชการ ทําเนียบรัฐบาล หรือ รัฐสภา หรือสภา
ทองถิ่น รวมทั้งสื่อบางฉบับ เปนแนวรวมของโจร เปนไสศึก หรือมีหัวหนาโจร
ปะปนอยูดว ย ตั้งแตระดับสูง ลงมาจนถึงระดับลาง โจรจึงมีประสิทธิภาพในการ
วางแผนกอวินาศกรรม ออกคําสั่งทับซอนจนกอใหเกิดความผิดพลาด กอใหเกิด
ขอขัดแยง เกิดความสับสน ขลุกขลักนาตําหนิ
สรุป หรือ "ยอ" ความตองการของโจรปตตานีมี 2 ประการ
1. โจรปตตานีเดินหนาตอสู "แบงแยกดินแดน" ทั้งในและนอกประเทศ
ไดวางเครือขายเอาไวอยางครบถวน
และไดสรางองคาพยพใหมคี วาม
พรอมในหลายระดับ ทีจ่ ะจัดการใหเกิดการ เปลี่ยนแปลง โจรปตตานีตั้งเปา หมาย
เอาไวประการเดียว คือ การแบงแยกดินแดน แยกปตตานี ยะลา นราธิวาส ออกมา
เปนเอกราช ตั้งเปนประเทศใหมขึ้นในโลก
วิธีการแบงแยกดินแดน จะใชแนวหนาเฉพาะผูคนในพื้นที่ 3 จังหวัด ลด
จากเดิมที่เคยประกาศวา 4 หรือ 5 จังหวัด เพื่อจะไดทาํ ใหการตอสูมีอาํ นาจรุนแรง
(Violation) อยางแทจริง

2. โจรปตตานี มีวัตถุประสงคทจี่ ะขยายอํานาจของอิสลามใหขยับเขาไป
เกาะกุมพีน้ ที่ในทุกสวนของประเทศไทย จึงจัดหาทุน สงเสริม "มุสลิม" ให
เคลื่อนยายครอบครัวไปอยูในทุกจังหวัดเอาไวใหได แลวจะขยายไปสูอาํ เ ภอ ลง
ไปสูตําบลและหมูบ า น แลวออกมาตรการ ที่ไหนมีอิสลาม ที่นั่นจะมีสุเหรา หรือ
มัสยิด มีนโยบายทีจ่ ะยึดหัวหาด สรางอาณาจักรไทยใหเปนรัฐมุสลิมใหไดภายใน
100 ปขางหนา หรือวาถาเปนไปไมได ก็จะตองไดอํานาจมากกวาครึง่ ไดเกาะกุม
ระบบของประเทศ จนสามารถสร างรัฐอิสลามในประเทศไทยไดในที่สุด
ดังนั้นถาจะใหโจรสมานฉันท
โจรตองไดในสิ่งที่เขาตอสูถาจะใหโจร
รับคําขอโทษ เขาจะตองไดสิ่งที่เขาตองการตอบแทนกอนเทานั้นและถาจะใหโจร
เลิกการตอสู เขามีคําถามอยูแลว เขาไดอะไรประเทศไทยหมดโอกาสทีจ่ ะเจรจา
สงบศึก หรือว า แมวาเขาจะยอมสงบศึก ...นั้นเปนยุทธการทีถ่ ูกวางเอาไว เพื่อชัย
ชนะในวันขางหนา

วิเคราะหขอสรุป
ดังนั้น เราจึงวิเคราะหได ประเทศไทยมีความผิดพลาด แมจะรูว า เรามี
ความผิดพลาด เราก็ตอ งทบทวนในความผิดพลาดนั้น คนใหพบวามีรากเหงามา
จากคณะราษฎรจริงหรือไม คนตอไปวาการทีค่ ณะราษฎรไดอํานาจมาจากพระเจา
แผนดิน พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 7 คณะราษฎรรับเอามา
แตพระราชอํานาจทางอาณาจักร โดยไมไดรับเอาความผิดชอบตอศาสนจักรมา
ปฏิบัติ เปนความจริงหรือไม
อีกทอนหนึ่ง ที่สําคัญมากไดแก คณะราษฎรไดทอดทิ้งพระพุทธศาสนา
จนกลายเปนแบบอยางที่ไมดีใหนักการเมืองรุน หลัง รวมทั้งขาราชการทั้งหลาย ก็
พลอยทอดทิ้งพระพุทธศาสนาตามไปดวย จริงหรือไม
วิเคราะหอีกทีวา หนังสือกะเทาะเปลือกไฟใต ใครบงการเลมนี้ มีมลู ความ
จริงหรือไม

แตถาเปนเรือ่ งจริง ประเทศไทยจะตองดํา เนินการแกไขอยางรีบดวนและ
ทรงพลัง เพราะไมมีทางอื่นใหเลือกอีกแลว
สรุปแนวทางแกปญหา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 5 ประการ
1. จะตอง "ผาตัด" จัดตั้งหลักการกันใหม วาดภาพกวางทัว่ ประเทศวิธีการ
จัดหลักการใหม คือตองรื้อโครงสรางที่ไมดี แลวสรางใหมขึ้น ใหเป นโครงสราง
(Perspective) ทีจ่ ะนําไปสูการแกไขปญหาของชาติทั้งระบบ เพือ่ ความ
มั่นคงทียั่งยืนถาวร
ปองกันไมใหขนเผาใดไมยอมรับวาตนเองเปนคนไทย
โครงสรางใหม จะตองทําใหเกิดมิติใหม ทําใหคนไทยทุกชนเผา มีความเต็มใจที่
จะเปนคนไทยดวยความเต็มใจ และมีความเลือ่ มใสศรัทธาในประเทศไทย
วิธีการทีจ่ ะไดมา กลาวคือใหคณะนักวิชาการ สรางคูมือขึ้นมาใหกบั
นักการเมืองและขาราชการ และประชาชนทัง้ หลาย ใหมีความรูในเนื้อหาของ
โครงสรางใหม แลวสงเสริมใหมีการปฏิบัตอิ ยางเปนระบบ เปนการสรางจารีต
ประเพณีใหแกคนไทย เมื่อเกิดเป นไทย ไมวาจะมีเชื้อชาติไหนมากอนก็ตาม
จะตองเปนคนไทยทั้งกายและใจ หลอหลอมใหเปนคนไทยตั้งแตเกิด เมื่อเกิด
มาแลวหามไมใหผูใดปลุกปนยุยง ขัดขวางการเปนคนไทย
จัดสรางหลักสูตร สอนคนไทยใหเขาใจชาติของตนเองวา มีกชี่ นเผา
รวมกันขึ้นเปนคนไทย แลวสอนใหรู วาประเทศไทยมีกี่ศาสนา คนไทยทุกคนมี
หนาทีป่ กปองคุมครองศาสนาที่ตนรักและเคารพ ดวยการปฏิบัติตามคําสอนของ
ศาสนาใหดีงาม คนไทยทุกคนไมวา จะนับถือศาสนาไหนก็ตาม ตองยกยอง
คุมครองสถาบันกษัตริย หามมิใหชนเผาใดอางตนเปนอิสระ ประเทศไทยจะตอง
จัดการใหคนไทยทุกเผ า ไมใหเบียดเบียนกัน แรกเริ่มจะยุงยาก เพราะเราไดปลอย
ปละละเลยมาเนิ่นนาน เมื่อวันเวลาผานไปไมเกิน 10 ป ความรูสึกคนไทยจะดีขึ้น
โลก

ประเทศไทยตองแสดงเอกลักษณเทียบมาตรฐานการเปนชนเผาตางๆใน
ชนชาติไหนไดสวัสดิการดีที่สุด ชนชาติไหนไดมาตรฐานดีที่สุด

ถาชนชาติอื่นมาอยูป ระเทศไทย แลวตอสูกบั ประเทศไทย ตองเนรเทศ
ออกไป
ภายใน

2. จัดตั้งกระทรวงขึ้นมาใหมกระทรวงหนึ่ง เรียกวา กระทรวงความมั่นคง

วิธีการไดแกใหกระทรวงนีบ้ ริหารความแตกตางทางความคิด
ความ
แตกตางในเชือ้ ชาติ และความแตกตางในขนบธรรมเนียมประเพณี รัฐมนตรี และ
ขาราชการของกระทรวงนี้ ทําหนาที่แกไขเพือ่ การปูรากฐานไปสู “ความเปนคน
ไทย” ที่สมบูรณตามกฎหมาย แลววางแผนสรางคน
ไทยรุนตอไปใหยอมรับหรือกลายพันธุเปนคนไทยโดยธรรมชาติ โดยไม
ตองใชจติ วิทยาใดเอามาเปนเครื่องจูงใจอีกตอไป
3. ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
วิธีการแกปญหานี้ ถือวาเปนทั้งปญหาเฉพาะหนาและเปนปญหาระยะยาว
ของประเไทย เราถูกโจรแบงแยกดินแดนปลุกปนประชาชนเชื้อสายมลายูไมให
ยอมรับตัวเองวาเปนคนไทย เปนปญหารายแรง ยากทีจ่ ะแกไขใหจบลงไดโดยงาย
นั้น ถือวาเปนภัยอยางใหญหลวงในระบอบการปกครองของ ไทย เราจะแกโดยวิธี
“โอนออนผอนตาม” ตอไปไมได หรือจะใชระบบเจรจาหยาศึกก็ไมได เพราะ
บทสรุปปรากฎชัดออกมาแลววา โจรปตตานี ไมมีความปรารถนาอยางอื่น พวก
เขามีเปาหมายตองการแบงแยกดินแดนสถานเดียวเทานั้น
ดังนั้น ทางแกคือ กองทัพตองเขาไปจัดการ รัฐบาลจะต องเอาความเขมแข็ง
ของกองทัพเขาไปจัดการขั้นเด็ดขาด เอาโจรใหอยู อยาใหโจรมีกําลังเคลื่อนไหว
ได ตองกดดันโจรใหหยุดการกระทํา รัฐบาลตองประกาศใหรวู าเรารูว ัตถุประสงค
อันแทจริงของกลุมผูไมหวังดีแลว เราจะปลอยตอไปไมได
กองทัพเรือจัดตั้งฐานทัพลอยน้าํ หรื อบนเกาะ-เกาะใดเกาะหนึ่ง ตรงขาม
จังหวัดปตตานี

กองทัพอากาศ สรางกองบินนอยทีจ่ ังหวัดนราธิวาส
กองทัพบก สรางคายทหารถาวร ในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส
ตั้งกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนขึ้น
ภาคเหนือ

เชนเดียวกับจังหวัดทาง

จัดตั้งกองกําลังเสือพรานขึ้นทันที
บูรณะซอมแซมพระราชวังทักษิณราชนิเวศนใหโออาใหญโตขึ้น
ไหนที่โจรปตตานีเขาไปทําลาย ใหรักษาเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร

สวน

ตั้งนิคมพัฒนาตนเองใหประชาชนนอกพื้นที่เขาไปตั้งบานเรือน
การเกษตร

ทํา

ตั้งนิคมสรางตนเองใหครอบครัวทหารและทหารผานศึก
ประกาศใหประชาชนรั บรูความจริง แยกประชาชนออกจากโจรใหได
มอบหมายใหศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย สรางความเขาใจทีถ่ กู ตอง
ใหทุกคนไดรบั ทราบ แลวรับลงทะเบียนราษฎรที่ยอมรับหลักการใหม ให
สามารถรับตัวเลขไดชดั วา มีคนทีแ่ ยกตัวออกมาจากโจรมากนอยเพียงใด
รัฐบาลกับศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย จัดการประชุมและอบรม
หลักสูตรสมานฉันท ใหสามารถปฏิบัติใหเกิดเปนจริงที่ยั่งยืน
สงเสริมใหคนไทยเลิกนําเอาศาสนามาเปนขอขัดแยง
สงเสริมใหทุกคนยอมรับในิสทิ ธิเสรีภาพทีท่ ัดเทียมกัน
ไมใหผูใดเอา
เปรียบคนอื่น ไมใหฆา คนอื่น ไมใหเบียดเบียนศาสนา ทั้งทางตรงและทางออม
เรียกรองตอสังคมไทยทั้งสังคมใหตระหนักถึงความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน

ประกาศประณามกลุมบุคคลที่ไมหวังดี ที่ขัดขวางคนอื่นไมใหเปนคนไทย
แลวสรางสังคมใหม (Creator sociality free of war) ให
เปนสังคมทีป่ ราศจากการขมขูคุกคามไมใหมีคน มาปวนได
4. ปญหารัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญของประเทศไทย มีปญหาไมอยางใดก็อยางหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก
คนรางกับคนทีจ่ ะไดอํานาจเปนคนเดียวกันหรือเปนกลุมเดียวกัน
ทําให
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยไมสมประกอบ พิกลพิการ มีความสมบูรณทอน
หนึ่งแตอีกทอนหนึ่งไมสมบูรณ โดยเฉพาะไดแกรัฐธรรมนูญไมสามารถยับยั้งคน
ในชาติเอารัดเอาเปรียบกันได
รัฐธรรมนูญทุกฉบับ คนที่เปนคนไทยโดยแทกลายเปนผูถูกเอาเปรียบ
ตัวอยางที่เห็นไดงาย ชาวนาถูกฟองรองยึดที่ดนิ ไดงายดาย
ชาวนาไทยกลายเปนคนไรที่อยูอาศัย ไรทที่ ํากิน
ในรัฐธรรมนูญก็กาํ หนดคุณสมบัตปิ ริญญาตรี ซึ่งลูกหลานชาวนาหมด
สิทธิท์ จี่ ะไดเขารวมทางการเมือง ทําใหสังคมไทย “เห็นคนรวย” และเห็น “คน
ชาติอื่น” ที่เจริญกวาเปนทีพ่ ึ่ง จึงแหไปขายเสียงใหแกพวกเขาเหลานัน้
ดังนั้น จึงตองจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับทีจ่ ะมีขนึ้ ในวันขางหนาอยางดีที่สุด
เนื้อหาสาระ ประกอบดวย ความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสน กษัตริย
วิธีการสรางรัฐธรรมนูญเพื่อความมั่นคง
ตองมีหมวดวาดวย “ศาสนา” เอาไวในรัฐธรรมนูญ จะไดเปนการประกาศ
อยางเปดเผยใหสมกับความยิ่งใหญของศาสนา

บรรจุหลักการของศาสนาทุกศาสนา คือศูนยรวมแหงการสราง คุณงาม
ความดี สงเสริมเอาไวในรัฐธรรมนูญวาศาสนาคือศูนยรวมแหงความสมานฉันทที่
ยั่งยืนตลอดกาล
ตองมีหมวดวาดวย “ชนเผา” เอาไวในรัฐธรรมนูญ วาชนเผาเหลานี้
รวมตัวกันเขาเปนคนไทย ประกาศอาณาเขตของประเทศไทย จํานวนตาราง
กิโลเมตรหรือตารางไมล จํานวนประชากรของชนเผ าเอาไวในปพระราชทาน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ แลวยกรัฐธรรมนูญฉบับนี้มองแดประชาชนทั้งชาติรบั เอาไป
ยึดถือเปนกฎหมายสูงสุดตอไป
5. จัดงานฉลองความเปนคนไทย
เมื่อสามารถจัดการกับโจรปตตานีไดสําเร็จ
สามารถทําใหประชาชน
ยอมรับการเปนคนไทยไดเมื่อใด เมือ่ นั้น ใหจัดงานฉลอ งขึ้นอยางยิ่งใหญเพื่อ
แสดงใหทุกคนไดรบั ความอบอุน ความสมหวัง แสดงนิทรรศการทุกรูปแบบวา
โครงสรางการพัฒนาภาคใตทั้งภาค จะมีรปู รางหนาตาเปนอยางไร
ทําใหสังคมไดเห็นและไดรับรูว าสถานะขางหนา เชน สถานศาสนาอิสลาม
พระพุทธศาสนา ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัย กา รแพทย การกีฬา โรงงาน
อุตสาหกรรม
ทาเทียบเรือน้าํ ลึก การขนสงทางทะเล ทางบก ทางอากาศ
และรูปรางความเจริญอืน่ ๆ ที่สอดคลองกับลัทธิประเพณีของทองถิ่น
ตอจากนี้ไปเปนหนาทีข่ องรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง /คณะ ติดตามผล
ภายใตการควบคุมของกระทรวงรักษาความมัน่ คงภ ายใน อยาใหตกหลนไปจาก
หลักการ
----------------------------------------------------------