You are on page 1of 50

Druk nr 1298-A

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 1001)
Sejm na 30 posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2008 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1298 do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2008 r. wnosi: W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki: 1) art. 6 nadać brzmienie: „Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 40.000.000 tys. zł.”; - Rada Ministrów - przyjąć 2) w art. 8 w pkt 1 lit. a nadać brzmienie: „a) kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw - do kwoty 2.000.000 tys. zł.”; - Rada Ministrów - przyjąć 3) art. 49 nadać brzmienie:

2

„Art. 49. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.”. - poseł W. Dzikowski w imieniu KP PO - przyjąć Do załącznika nr 1 - Dochody 4) W części 15 - Sądy powszechne w jednostkach sądownictwa powszechnego (rozdz. 75502) zwiększyć dochody (§ 0690 - Wpływy z różnych opłat) o kwotę 60.140 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w: - części 15/01 – Ministerstwo sprawiedliwości w jednostkach sądownictwa powszechnego (rozdz. 75502) o kwotę 28.503 tys. zł, - części 37 - Sprawiedliwość w jednostkach powszechnych prokuratury (rozdz. 75505) o kwotę 8.179 tys. zł oraz w więziennictwie (rozdz. 75512) o kwotę 23.458 tys. zł. - poseł Stanisław Żelichowski w imieniu KP PSL - przyjąć

5) W części 77 - podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zmniejszyć dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756) w pozycji podatek od towarów i usług z tytułu obniżenia prognozy wpływów z podatku od towarów i usług o kwotę 1.710.000 tys. zł, i jednocześnie zmniejszyć wydatki budżetu państwa o łączną kwotę 1.710.000 tys. zł w następujących częściach budżetowych: - w części 04 - Sąd Najwyższy o kwotę 12.344 tys. zł, - w części 05 - Naczelny Sąd Administracyjny o kwotę 10.271 tys. zł, - w części 18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa o kwotę 70.000 tys. zł, - w części 29 - Ministerstwo Obrony Narodowej o kwotę 72.150 tys. zł, - w części 33 - Rozwój wsi o kwotę 30.000 tys. zł, - w części 42 - Sprawy wewnętrzne o kwotę 35.000 tys. zł, - w części 44 - Zabezpieczenie społeczne o kwotę 191.000 tys. zł, - w części 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o kwotę 86.000 tys. zł, - w części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kwotę 30.000 tys. zł, - w części 84 - Środki własne Unii Europejskiej o kwotę 200.000 tys. zł, - w części 83 Rezerwy celowe o łączną kwotę 973.235 tys. zł, w tym w następujących pozycjach rezerw celowych: w poz. 4 o kwotę 78.035 tys. zł, w poz. 5 o kwotę 30.000 tys. zł,

3

w poz. 6 o kwotę 15.000 tys. zł, w poz. 8 o kwotę 267.000 tys. zł, w poz. 9 o kwotę 1.000 tys. zł, w poz. 10 o kwotę 7.000 tys. zł, w poz. 14 o kwotę 50.000 tys. zł, w poz. 15 o kwotę 8.500 tys. zł, w poz. 18 o kwotę 324.000 tys. zł, w poz. 28 o kwotę 20.000 tys. zł, w poz. 29 o kwotę 15.000 tys. zł, w poz. 33 o kwotę 10.000 tys. zł, w poz. 35 o kwotę 10.200 tys. zł, w poz. 36 o kwotę 24.000 tys. zł, w poz. 37 o kwotę w poz. 38 o kwotę w poz. 39 o kwotę w poz. 44 o kwotę w poz. 47 o kwotę 1.000 tys. zł, 1.000 tys. zł, 3.000 tys. zł, 2.500 tys. zł, 3.000 tys. zł,

w poz. 48 o kwotę 50.000 tys. zł, w poz. 52 o kwotę 30.000 tys. zł, w poz. 57 o kwotę 20.000 tys. zł, w poz. 64 o kwotę - Rada Ministrów - przyjąć Uwaga: Uwaga: konsekwencją przyjęcia tej poprawki będą odpowiednie zmiany w planie finansowym Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS. konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie bezprzedmiotowość poprawki nr 232. 3.000 tys. zł,

6) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756) w pozycji podatek akcyzowy o kwotę 1.140.000 tys. zł z tytułu podwyższenia stawek akcyzy na napoje alkoholowe oraz na samochody osobowe w 2009 r., z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej na przeciwdziałanie skutkom kryzysu pod nazwą „Rezerwa solidarności społecznej” w kwocie 1.140.000 tys. zł. (rodzaj wydatków - dotacje i subwencje). - Rada Ministrów - przyjąć

4

7) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... (dział 756) w pozycji podatek akcyzowy o kwotę 750 000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (rozdz. 75303) na dodatki do najniższych emerytur. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS Uwaga: - odrzucić konsekwencją przyjęcia tej poprawki będą odpowiednie zmiany w załączniku nr 5 w planie finansowym FUS.

8) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu podatku akcyzowego w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych … o kwotę 310.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych w części 54 – Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych na Państwowy Fundusz Kombatantów (rozdz. 85323) na realizację zadań bieżących – pomoc pieniężną dla kombatantów na pokrycie kosztów wynikających z ustawy. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 9) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu podatku akcyzowego w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych … o kwotę 252.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe na wypłatę nowej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w związku z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych (dotacje i subwencje). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 10) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu podatku od gier w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych … o kwotę 250.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 38 – Szkolnictwo wyższe na pomoc materialną dla studentów i doktorantów (rozdz. 80309) na stypendia naukowe dla studentów. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 11) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...(dział 756) w pozycji podatek akcyzowy o kwotę 130 000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 85 - Budżety wojewodów ogółem na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS

5

- odrzucić 12) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu podatku od gier w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych … o kwotę 53.777 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 13) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu podatku akcyzowego w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych … o kwotę 50.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 31 – środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 14) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek od towarów i usług o kwotę 42.000 tys. zł, oraz w części 01 - Kancelaria Prezydenta RP, rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejszyć wydatki bieżące o 3.000 tys. zł, w części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, rozdz. 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zmniejszyć wydatki bieżące o 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pt. „Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra” (wydatki majątkowe) w kwocie 50.000 tyś zł. - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 15) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od gier w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... o kwotę 28.530 tys. zł, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach sądownictwa powszechnego (rozdz. 75502) w części 15 - Sądy powszechne (wzrost wynagrodzeń dla urzędników sądowych i pozostałych pracowników). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 16) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć o kwotę 20.000 tys. zł dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ... (dział 756) w pozycji podatek od towarów i usług ,

6

oraz w części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze krajowych skarbowych papierów wartościowych (rozdz. 75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 10.000 tys. zł z przeznaczeniem na inwestycję wieloletnią pt. Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu w części 46 – Zdrowie, (rozdz. 85112). - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica Uwaga: - odrzucić konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie dokonanie zmian w zał. 6 - Wykaz inwestycji wieloletnich polegających na zwiększeniu wydatków do poniesienia w 2009 r. o 30.000 tys. zł oraz zmniejszeniu planowanych nakładów o kwotę 15.000 tys. zł w roku 2010 i kwotę 15.000 tys. zł w roku 2011 (wydatki majątkowe).

17) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu podatku od gier w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych … o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Utworzenie lotniczego portu cywilnego na bazie lotniska Radom Sadków” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 18) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu podatku od gier w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych … o kwotę 15.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (rozdz. 60012) na przebudowę drogi krajowej nr 9 w granicach administracyjnych miasta Radomia. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 19) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu podatku od gier w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych … o kwotę 15.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, na rozbudowę oddziału kardiochirurgii dziecięcej”. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 20) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... o kwotę 14.000 tys. zł, z przeznaczeniem na budowę hali sportowo - widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w części 25 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej (dotacje i subwencje). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS

7

- odrzucić 21) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu podatku od gier w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych … o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Budowa pawilonu ginekologiczno-położniczego przy szpitalu specjalistycznym w Radomiu” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 22) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu podatku akcyzowego w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych … o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 44 - Zabezpieczenie społeczne na pozostałą działalność (rozdz. 85295) na programy z zakresu pomocy społecznej, w tym: - powrót osób bezdomnych do społeczności 1.000 tys. zł, - aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 1.500 tys. zł, -wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej 1.000 tys. zł, -świetlica, praca, staż - socjoterapia w środowisku wiejskim 1.500 tys. zł, -system monitorowania losów dziecka 5.000 tys. zł - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 23) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych … zwiększyć dochody o kwotę 7.000 tys. zł z tytułu podatku od gier, z przeznaczeniem na zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych w części 25 – Kultura fizyczna i sport (rozdz. 92695 – Pozostała działalność) na wypłatę świadczeń pieniężnych dla byłych medalistów paraolimpijskich w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 24) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu podatku od gier w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych … o kwotę 7.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 25) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od gier w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... o kwotę 6.042 tys. zł,

8

z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach powszechnych prokuratury (rozdz. 75505) w części 37 - Sprawiedliwość (wzrost wynagrodzeń dla urzędników prokuratury i pozostałych pracowników). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 26) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu podatku od gier w dz. 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych … o kwotę 6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Utworzenie specjalistycznego ośrodka diagnostyki i terapii zakażeń i epidemii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu” (wydatki majątkowe) na zakup sprzętu specjalistycznego. - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 27) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu podatku od gier w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... o kwotę 5.500 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup rezonansu magnetycznego dla szpitala w Starachowicach w części 85 - Budżety wojewodów (85/26 - województwo świętokrzyskie) w rozdz. 85195 pozostała działalność (dotacje i subwencje). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 28) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu podatku od gier w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych … o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Budowa Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 29) W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych … zwiększyć o kwotę 4.000 tys. zł dochody z tytułu podatku od gier, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 25 – Kultura fizyczna i sport, na instytucje kultury fizycznej (rozdz. 92604) dla Centralnego Ośrodka Sportu (wzrost wynagrodzeń osobowych). - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica Uwaga: - odrzucić konsekwencją przyjęcia tej poprawki będą odpowiednie zmiany w zał. nr 10.

30) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... o kwotę 3.655 tys. zł,

9

z przeznaczeniem na remont lewego wału rzeki Wisły Łążek-Otoka gmina Łoniów w części 22 - Gospodarka wodna w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001) - wydatki majątkowe. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 31) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... o kwotę 2.800 tys. zł, z przeznaczeniem na modernizację oddziału zakaźnego szpitala w Starachowicach w części 85 - Budżety wojewodów (85/26 - województwo świętokrzyskie) w rozdz. 85195 pozostała działalność (dotacje i subwencje). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 32) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... o kwotę 2.500 tys. zł, z przeznaczeniem na renowację zabytków w Zespole Klasztornym Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie w części 85 - Budżety wojewodów (85/26 - województwo świętokrzyskie), rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacje i subwencje). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 33) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... o kwotę 1.500 tys. zł, z przeznaczeniem na przebudowę przepompowni wodnej w Grabinie gmina Łoniów, woj. świętokrzyskie, w części 22 - Gospodarka wodna, w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001) (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 34) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od gier w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... o kwotę 1.246 tys. zł, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Więziennictwie (rozdz. 75512) w części 37 - Sprawiedliwość (wzrost wynagrodzeń dla pracowników cywilnych służby więziennej). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 35) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z tytułu podatku od gier w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... o kwotę 1.150 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację przez Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach - I etap budowy, w części 38 - Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80395 - pozostała działalność (dotacje i subwencje), w tym dla Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu - kwota 750 tys. zł i dla Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Artystycznej jako części Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego - kwota 400 tys. zł. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS

10

- odrzucić 36) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od gier w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... o kwotę 830 tys. zł, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Zakładach dla nieletnich (rozdz. 75513) w części 37 - Sprawiedliwość (wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników innych niż nauczyciele). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 37) W części 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od gier w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... o kwotę 59 tys. zł, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (rozdz. 75514) w części 37 Sprawiedliwość (wzrost wynagrodzeń dla pracowników najniżej uposażonych). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić Do załącznika nr 2 - Wydatki 38) W części 02 - Kancelaria Sejmu w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) zmniejszyć wydatki o kwotę 14 847 tys. zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 11 992 tys. zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 2 855 tys. zł, z przeznaczeniem łącznej kwoty na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pod nazwą „Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983” (wydatki bieżące). - poseł Zbigniew Chlebowski w imieniu KP PO - przyjąć 39) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki bieżące na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) o kwotę 17.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 22 - Gospodarka wodna w regionalnych zarządach gospodarki wodnej (rozdz. 71018) na sfinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja zbiornika retencyjnego Jezioro Nyskie” w województwie opolskim, powiat Nysa. - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 40) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 15.000 tys. zł na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85 – Budżety wojewodów (województwo podkarpackie 85/18) na przejścia graniczne (rozdz. 60031) – Lotnisko Rzeszów – Jasionka. - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica

11

- odrzucić 41) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki bieżące na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) o kwotę 12.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. „Budowa obwodnic Nysy i Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46” (wydatki majątkowe) na wykup gruntów. - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 42) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 10.000 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) oraz w części 83 – Rezerwy celowe zmniejszyć wydatki w następujących pozycjach: - poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 10.000 tys. zł, - poz. 20 - Środki na finansowanie przez KBW ustawowo określonych zadań... zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. zł., oraz - poz. 58 - Prace przygotowawcze do Powszechnego Spisu Rolnego i Narodowego Spisu Powszechnego... zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. zł., z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 42, dział 754: rozdział 75403 o kwotę 5.000 tys. zł, rozdział 75404 o kwotę 10.000 tys. zł., rozdział 75405 o kwotę 25.000 tys. zł., na podwyżki płac dla policjantów do wysokości średniej inflacji - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 43) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki bieżące w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) o kwotę 4.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/12 – Budżety wojewodów (województwo małopolskie) w Komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) na dofinansowanie budowy i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Oświęcimiu. - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 44) W części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszyć wydatki majątkowe na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) o kwotę 200 tys. zł, z przeznaczeniem na dotacje i subwencje w części 85/26 - województwo świętokrzyskie na rezerwaty i pomniki przyrody (rozdz. 92503) na akcję „Ratowanie Dębu Bartek” mającą na celu konserwację stanu pomnika przyrody oraz zagospodarowanie terenu wokół niego.

12

- poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 45) W części 15 - Sądy powszechne w jednostkach sądownictwa powszechnego (rozdz. 75502) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 7.448 tys. zł, oraz w części 37 - Sprawiedliwość w centralnych administracyjnych jednostkach wymiaru sprawiedliwości i prokuratury (rozdz. 75501) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.148 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących jednostek sądownictwa powszechnego (rozdz. 75502) w części 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości o łączną kwotę 12.596 tys. zł. - poseł Stanisław Żelichowski w imieniu KP PSL - przyjąć 46) W części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5 000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 46 - Zdrowie na szpitale ogólne (rozdz. 85111) na dotację na modernizację, rozbudowę i doposażenie dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 47) W części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w pozostałej działalności (rozdz. 75095) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 2 167 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 85/20 - Województwo podlaskie na wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (rozdz. 01002) na zwiększenie dotacji dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 48) W części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (rozdz. 75001) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.000 tys. zł., z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji w części 24- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na muzea (rozdz. 92118), na finansowanie Muzeum Okręgowego w Sieradzu. - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 49) W części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.000 tys. zł w administracji publicznej (rozdział 75095 – Pozostała działalność), z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92120 - ochrona zabytków, na remont i konserwację Pałacu Herbsta Księży Młyn w Łodzi. - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica

13

- odrzucić 50) W części 21 - Gospodarka morska w izbach morskich (rozdz. 75504) zmniejszyć wydatki bieżące na wynagrodzenia o kwotę 974 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia w części 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości w jednostkach sądownictwa powszechnego (rozdz. 75502). - poseł Stanisław Żelichowski w imieniu KP PSL Uwaga: - przyjąć konsekwencją przyjęcia tej poprawki będą odpowiednie zmiany w załączniku nr 10 - Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2009 r. (zmniejszenie limitu zatrudnienia i środków na wynagrodzenia w części 21 - Gospodarka morska o 8 etatów orzeczniczych) oraz w załączniku nr 11 - Limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach oraz w placówkach zagranicznych w roku 2009 (zwiększenie zatrudnienia w sądach powszechnych).

51) W części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (rozdział 92120) ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami - zmniejszyć wydatki na dotacje i subwencje o kwotę 1.500 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej „Kontynuacja prac rewaloryzacyjno-remontowych zespołu budynków klasztornych monasteru w Supraślu (wydatki majątkowe)”. - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 52) W części 29 – Obrona narodowa dokonać przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami polegającego na: - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 22.200 tys. zł w Muzeach (rozdz. 92118) oraz zmniejszeniu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 34 tys. zł w Uczelniach wojskowych (rozdz. 80302), - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 12.234 tys. zł na Wojskowe Misje Pokojowe (rozdz. 75216) oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.000 tys. zł na Wojskową służbę zdrowia (rozdz. 85195 - Pozostała działalność). - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 53) W części 29 – Obrona narodowa zmniejszyć dotacje i subwencje na Wojskową Agencję Mieszkaniową (rozdz. 70013) o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe na finansowanie działań związanych z ustanowieniem roku 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej (dotacje i subwencje) - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 54) W części 29 - Obrona narodowa zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 6.685 tys. zł na Wojskowe Misje Pokojowe (rozdz. 75216),

14

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 85/30 województwo wielkopolskie na dofinansowanie Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu (rozdz. 01032) na bieżące funkcjonowanie 4.517 tys. zł oraz na wynagrodzenia 2.168 tys. zł. - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica Uwaga: - odrzucić konsekwencją przyjęcia tej poprawki będą odpowiednie zmiany w zał. nr 10.

55) W części 29 - Obrona Narodowa zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 3.000 tys. zł na Wojskowe Misje Pokojowe (rozdz. 75216), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 85/24 województwo śląskie na dofinansowanie Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (rozdz. 01032) – Wojewódzki Inspektorat w Katowicach (bieżące funkcjonowanie 1.500 tys. zł., wynagrodzenia 1.500 tys. zł.). - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica Uwaga: - odrzucić konsekwencją przyjęcia tej poprawki będą odpowiednie zmiany w zał. nr 10.

56) części 34 - Rozwój Regionalny w Regionalnych Programach Operacyjnych 2007-2013 (rozdz. 75861) zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 4 000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pod nazwą „Remont i modernizacja zakupionej bocznicy kolejowej do obsługi Łódzkiej Strefy Ekonomicznej” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 57) W części 34 - Rozwój Regionalny w Regionalnych Programach Operacyjnych 20072013 (rozdz. 75861) zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 3 000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Gimnazjalnych nr 2 w Radomsku” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 58) W części 34 - Rozwój Regionalny w Regionalnych Programach Operacyjnych 20072013 (rozdz. 75861) zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 2 900 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pod nazwą „Rozbudowa Kompleksu Szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu” (dotacje i subwencje). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić

15

59) W części 39 - Transport zmniejszyć dotacje na Infrastrukturę kolejową (rozdział 60002) o kwotę 80.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pod nazwą „Modernizacja węzła kolejowego Kluczbork oraz linii kolejowej nr 143 Kalety – Wrocław i linii nr 272 Kluczbork – Poznań”, z przeznaczeniem na naprawę głównych nawierzchni oraz naprawę obiektów inżynieryjnych (wydatki majątkowe). - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 60) W części 39 – Transport zmniejszyć dotacje o kwotę 60.000 tys. zł na infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pt. „Remonty dworców PKP w 2009 roku.” (dotacje). - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 61) W części 39 – Transport zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 50.000 tys. zł na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011), z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pod nazwą „Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 10” (wydatki majątkowe). - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 62) W części 39 – Transport zmniejszyć wydatki majątkowe na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pn. „Prace przygotowawcze związane z budową obwodnicy Czaplinka w ciągu drogi krajowej nr 20” (wydatki majątkowe). - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 63) W części 39 - Transport w drogach publicznych krajowych (rozdz. 60011) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 9.500 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pn. „Budowa obwodnicy miasta Września w ciągu drogi krajowej nr 15” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 64) W części 39 – Transport w drogach publicznych krajowych (rozdział 60011) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w części 83- Rezerwy celowe pod nazwą „Wykup gruntów i budowa obwodnicy S-8” (wydatki majątkowe) - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 65) W części 39 – Transport zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 4.000 tys. zł na drogi publiczne krajowe (rozdział 60011),

16

z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w części 83- Rezerwy celowe pod nazwą „Wykup gruntów i budowa obwodnicy S-14” (wydatki majątkowe) - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 66) W części 39 - Transport dokonać przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 570 tys. zł poprzez: - zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (rozdz. 60056, § 4300), - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w Inspekcji Transportu Drogowego (rozdz. 60055, § 4400) - poseł Zbigniew Chlebowski w imieniu KP PO - przyjąć 67) W części 42 - Sprawy wewnętrzne zmniejszyć wydatki majątkowe na Komendy wojewódzkie Policji (rozdz. 75404) o kwotę 2.000 tys. zł i jednocześnie zwiększyć o tę samą kwotę wydatki bieżące na zadania ratownictwa górskiego i wodnego (rozdz. 75415) z przeznaczeniem na TOPR z okazji 100-lecia powstania organizacji w 2009 r. (na bieżącą działalność). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 68) W części 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zmniejszyć dotacje do Funduszu Emerytalno - Rentowego (rozdz. 75305) o kwotę 50.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie o tę kwotę wydatków bieżących w części 83 - Rezerwy celowe w poz. 14 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt .... - poseł Stanisław Żelichowski w imieniu KP PSL Uwaga: - przyjąć konsekwencją przyjęcia tej poprawki będą odpowiednie zmiany w planie finansowym Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS.

69) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, w rozdz. 75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych, zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 50.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na remont drogi krajowej nr 1 w granicach miasta Włocławek. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 70) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 50.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pn. „Budowa drugiej linii metra” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS

17

- odrzucić 71) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego w rozdziale 75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 nowej pozycji rezerw „Na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja infrastruktury drogowej wokół MCL Euroterminal Sławków” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 72) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 20 000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pod nazwą „Sfinansowanie zadania inwestycyjnego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 73) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, w rozdz. 75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych, zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pt: „Budowa zaplecza technicznego dla portu lotniczego Poznań Ławica” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 74) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, w rozdz. 75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych, zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pt: „Częściowa budowa III Ramy Komunikacyjnej na terenie miasta Poznania” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 75) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/30 – Województwo wielkopolskie na Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) na budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić

18

76) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, w rozdz. 75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych, zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji pt: „Budowa połączenia kolejowego między Dworcem Głównym PKP a Portem Lotniczym Poznań Ławica” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 77) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego, należnościach i innych operacjach zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 8.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 38 - Szkolnictwo wyższe na działalność dydaktyczną (rozdz. 80306) na Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu - zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Gorzowie na prace adaptacyjne budynku Domu Studenta na budynek dydaktyczny. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 78) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego, należnościach i innych operacjach zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/08 województwo lubuskie na melioracje wodne (rozdz. 01008) na konserwacje urządzeń melioracyjnych w województwie lubuskim. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 79) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/30 – Województwo wielkopolskie na Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) na budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 80) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 5 000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 46 - Zdrowie na działalność dydaktyczną (rozdz. 80306) na adaptację i wyposażenie katedr i zakładów podstawowych nauk medycznych przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić

19

81) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego w obsłudze zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych (rozdz. 75701) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002) na prace projektowe modernizacji linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica na odcinku Dębica - Mielec. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 82) W części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, w rozdz. 75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych, zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/04 - Budżety wojewodów - woj. kujawsko-pomorskie, na Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411), na dokończenie inwestycji w : Wąbrzeźno- 300 tys. zł, Bydgoszcz - 300 tys. zł, Aleksandrów Kujawski - 250 tys. zł, Rypin - 150 tys. zł. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 83) W części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 200.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 20 – Gospodarka na górnictwo węgla kamiennego (rozdz. 10001) na sfinansowanie pomocy publicznej dla inwestycji początkowych w górnictwie węgla kamiennego. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 84) W części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 30.859 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w budżetach wojewodów na nadzór budowlany (rozdz. 71015) na zwiększenie wydatków na funkcjonowanie wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego o kwotę 2.754 tys. zł oraz powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego o kwotę 28.105 tys. zł w związku ze wzrostem zatrudnienia o 415 etatów. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 85) W części 79 - Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) o kwotę 30.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pn. „Budowa zbiornika „Wielowieś – Klasztorna”, woj. wielkopolskie, kontynuacja budowy” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić

20

86) W części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 30.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na przygotowanie inwestycji pod nazwą „Budowa północnego obejścia Krakowa w zakresie rozpoczęcia wykupu gruntów pod planowaną inwestycję w II połowie 2009 roku pomiędzy projektowanymi węzłami” - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 87) W części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 25.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002) na modernizację linii kolejowej nr 61 Kielce Zawadzkie na odcinku Żelisławice – Częstochowa Stradom I etap. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 88) W części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 19.500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, rozdz. 60002 - Infrastruktura kolejowa na Polskie Koleje Państwowe, budowa przystanków osobowych na linii kolejowej E30 w miejscowości Niegoszowice, Zabierzów, Rząska pod Krakowem. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 89) W części 79 – Obsługa długu krajowego, dział 757, rozdział 75703 obsługa papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowych – zmniejszyć wydatki o kwotę 13.700 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w części 83 pt. „Remont mostu w Kaliszu na rzece Swędrni w ciągu drogi krajowej nr 12” (wydatki majątkowe) - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 90) W części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę trasy Północ – Południe łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A4. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 91) W części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 10.000 tys. zł,

21

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę bezkolizyjnego zjazdu z autostrady A4 do ulicy 1 Maja (przejazd kolejowy – Wirek) w Rudzie Śląskiej. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 92) W części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na przebudowę drogi krajowej nr 1 w Częstochowie – budowa wiaduktu na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z drogą krajową nr 1. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 93) W części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 8.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na włączenie ul. Oświęcimskiej w Rudzie Śląskiej do węzła Autostrady A4 „Batory”. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 94) W części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pn. „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego Zintegrowanego Centrum Powiadamiania Ratowniczego w Rudzie Śląskiej” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 95) W części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 1.500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 22 - Gospodarka wodna, rozdz. 71018 - Regionalne zarządy gospodarki wodnej dla Małopolskiego RZGW na zabezpieczenie przeciwpowodziowe wałów Wisły w Krakowie, powiecie brzeskim, dąbrowskim, oświęcimskim. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 96) W części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 1.500 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pn. „Utworzenie w Częstochowie Delegatury Śląskiego Oddziału IPN” (wydatki majątkowe).

22

- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 97) W części 79 - Obsługa długu krajowego w obsłudze skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703) zmniejszyć wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 1.500 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pn. „Modernizacja sieci elektroenergetycznej 15 kw Politechniki Częstochowskiej” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 98) W części 81 – Rezerwa ogólna w ogólnej rezerwie budżetowej Rady Ministrów (rozdz. 75817) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.400 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pn. „Rozbudowa i modernizacja Budynku Głównego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 99) W części 81 – Rezerwa ogólna w ogólnej rezerwie budżetowej Rady Ministrów (rozdz. 75817) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pn. „Inwestycje termomodernizacyjne – Rektorat Akademii Jana Długosza w Częstochowie” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 100) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 „Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej …” zmniejszyć o 1.000.000 tys. zł wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników szkół wyższych w części 38 – Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80306 – Działalność dydaktyczna (dotacje i subwencje). - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 101) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 291.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 35 - Rynki rolne, dla Agencji Rynku Rolnego (rozdz. 50002) - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 102) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 180.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 83 w poz. 41 Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS

23

- odrzucić 103) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 150.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 83 w poz. 7 - Dopłaty do paliwa rolniczego - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 104) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 „Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej …” zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 100.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej w części 83- Rezerwy celowe, pod nazwą „Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie – 100.000 tys. zł.” (wydatki majątkowe) - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 105) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 100 000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pod nazwą „Wsparcie dla projektów rozwijających odnawialne źródła energii” (finansowanie projektów z udziałem środków UE). - poseł Anna Sobecka oraz poseł Bogusław Kowalski z grupą posłów - odrzucić 106) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej …” zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 100.000 tys. zł, z przeznaczeniem na dotacje i subwencje w części 85/26 - województwo świętokrzyskie na rezerwy ogólne i celowe (rozdz. 75818) na Budowę Regionalnego Portu Lotniczego w Obicach. - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 107) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej ... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 60.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 32 - Rolnictwo, w szkołach zawodowych (rozdz. 80130), w tym wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. zł, dotacje i subwencje o kwotę 30.000 tys. zł, wydatki majątkowe o kwotę 20.000 tys. zł - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 108) W części 83 – Rezerwy celowe, w poz. 8 „Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej …” zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 50.000 tys. zł,

24

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 46 - Zdrowie na programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149) o kwotę 50.000 tys. zł., w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 15.000 tys. zł. i wydatki majątkowe o kwotę 35.000 tys. zł., z przeznaczeniem na realizację Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej POLGRAFT. - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 109) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 50.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pn. „Budowa Szpitala Południowego” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 110) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 45.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pt: „Budowa równoległej drogi kołowania (RDK) wraz z wydzielonym miejscem postoju na lotnisku im. Władysława Reymonta w Łodzi” (wydatki majątkowe) - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 111) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 40.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, na infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002) dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na modernizację Linii Kolejowej Nr 7 na odcinku Życzyn - Dęblin - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 112) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej...zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 40.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na Infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002) , na zwiększenie nakładów na remont trasy kolejowej 018 Bydgoszcz- Toruń - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 113) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej...zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 40.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011), na budowę obwodnicy dla miasta Nowego Sącza i mostu oraz modernizację drogi krajowej nr 75 i drogi krajowej nr 28 na odcinku Mszana Dolna - Limanowa (budowa obwodnicy) - Nowy Sącz.

25

- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 114) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 40.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 22 - Gospodarka wodna na regionalne zarządy gospodarki wodnej (rozdz. 71018) na Program Budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 115) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 36.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, na Infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002), na modernizację i remonty dworców kolejowych w tym dworce w Brzesku, Bochni, Krzeszowicach i Brzeszczach-Jawiszowicach. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 116) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 35.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 85 - Budżety wojewodów na wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (rozdz. 01002). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 117) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 33.700 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 46 - Zdrowie na Akademię Medyczną we Wrocławiu (rozdz. 85112) o kwotę 33.700 tys. zł na Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS Uwaga: - odrzucić konsekwencją przyjęcia tej poprawki będą odpowiednie zmiany w zał. nr 6 - Wykaz inwestycji wieloletnich polegające na odpowiedniej zmianie wartości kosztorysowej inwestycji do kwoty 826.218 tys. zł, zwiększenia wydatków na rok 2009 o kwotę 33.700 tys. zł i odpowiedniego zwiększenia wydatków w roku 2011.

118) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 30.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002) na modernizację linii kolejowej 274 Wrocław – Jelenia Góra w celu likwidacji ograniczeń prędkości.

26

- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 119) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej..., zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 25.750 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) o kwotę 25.750 tys. zł, na budowę wschodniej obwodnicy Wrocławia na 3 odcinkach. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 120) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 25 000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 21 - Gospodarka Morska na urzędy morskie (rozdz. 60043), z podziałem na Urząd Morski w Szczecinie (kwota 15 000 tys. zł) oraz Urząd Morski w Słupsku (kwota 10 000 tys. zł) na zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi morskiej (utrzymywanie torów wodnych, oznakowanie nawigacyjne dróg morskich i kotwicowanie w portach i przystaniach morskich itp.) - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 121) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 „Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej …” zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 24.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w części 85 - Budżety wojewodów w rozdziale 01032 (wydatki bieżące). - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 122) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 24.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 85 - Budżety wojewodów w Inspekcjach Ochrony Roślin i Nasiennictwa (rozdz. 01032). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 123) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 23.500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę obwodnicy miasta Lubina – I etap. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 124) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 „Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej …” zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 20.000 tys. zł,

27

z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pt. „Skomunikowanie drogi krajowej nr 4 z węzłem wschodnim planowanej autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19 (wschodnia obwodnica Rzeszowa od drogi nr 4 do granicy miasta)” (wydatki majątkowe). - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 125) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 20 000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pod nazwą „Dofinansowanie budowy lotniska lokalnego koło Suwałk” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 126) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 20.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 85- Budżety wojewodów, na Spółki wodne (rozdz. 01009) . - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 127) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej ... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 18.600 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów Podstrefy Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz terminala intermodalnego poprzez budowę infrastruktury technicznej” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 128) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 17 000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 85/10 - Województwo łódzkie na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (rozdz. 60003) na przywrócenie finansowania dopłat do biletów autobusowych PKS na poziomie z roku 2008. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 129) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 15.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej na budowę hali sportowo-widowiskowej przy ul. Celebry w Płocku (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS

28

- odrzucić 130) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 15.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pn. „Skomunikowanie drogi krajowej nr 4 z węzłem wschodnim planowanej autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19 (wschodnia obwodnica Rzeszowa od drogi nr 4 do granicy miasta)” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 131) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 15.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na modernizację drogi krajowej nr 19 (odcinek Górno-Stobiernia). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 132) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 15.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pn. „Remont i adaptacja budynków pokoszarowych oraz zakup wyposażenia na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 133) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej ... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 15.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 134) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej ... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 15.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę mostu na rzece Odrze w miejscowości Milsk w woj. lubuskim. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 135) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej ... zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 15.000 tys. zł,

29

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 22 - Gospodarka wodna w regionalnych zarządach gospodarki wodnej (rozdz. 71018) - na sfinansowanie prac przygotowawczych, opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja zbiornika retencyjnego Jezioro Nyskie” województwo opolskie, powiat Nysa. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 136) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 14.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 85/14 – Województwo mazowieckie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120) na rewaloryzację zabytkowego budynku Resursy w Żyrardowie. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 137) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej ... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 13.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 32 - Rolnictwo na szkoły zawodowe (rozdz. 80130) na remonty, wyposażenie oraz propagowanie edukacji rolniczej i zajęć pozaszkolnych. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 138) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 12.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 nowej pozycji rezerw „Na dostosowanie traktu operacyjnego SP ZOZ w Puławach do rozporządzenia Ministra Zdrowia” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 139) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 12.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 83 w poz. 34 Sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich ..... - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 140) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 22 - Gospodarka wodna na regionalne zarządy gospodarki wodnej (rozdz. 71018) na prace projektowe i wykupy gruntów pod zbiornik wodny Kąty – Myscowa w regionalnych zarządach gospodarki wodnej.

30

- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 141) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na realizację budowy łącznika obwodnicy miasta Jarosławia z drogą krajową nr 4 (4.000 tys. zł) oraz na budowę obwodnicy miasta Przeworsk na drodze krajowej nr 4 (6.000 tys. zł). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 142) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 10 000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na przebudowę dróg powiatowych nr 1318e relacji Maków-Dębowa Góra-Trzcianna-Kamion-Ruda oraz drogi powiatowej nr 5103e na odcinku Mokra Lewa-Maków (długość drogi powiatowej 18,5 km). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 143) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 nowej pozycji rezerw „Na dokończenie budowy Regionalnego szpitala specjalistycznego w Grudziądzu - roboty budowlano montażowe” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 144) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pn. „Modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 71 Rzeszów - Ocice” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 145) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/18 – Województwo podkarpackie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w Rzeszowie (6.000 tys. zł) oraz powiecie rzeszowskim (4.000 tys. zł). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić

31

146) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej...zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 nowej pozycji rezerw „Na kontynuację realizacji inwestycji wieloletniej budowy Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 147) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej...zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, na Drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011), na rozpoczęcie budowy obwodnicy miasta Gorlice w ciągu drogi krajowej nr 28. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 148) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej ... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 46 - Zdrowie na programy polityki zdrowotnej (rozdz. 85149) na dofinansowanie działalności Regionalnego Ośrodka Onkologicznego oraz poprawy warunków diagnozowania i leczenia osób chorych na nowotwory przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 149) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na remont Zamku Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w części 85 Budżety wojewodów (85/30 - województwo wielkopolskie) w rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (wydatki majątkowe) - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 150) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej ... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 38 - Szkolnictwo wyższe na działalność dydaktyczną (rozdz. 80306) na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim na stację naukowo-badawczą w Rogach. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 151) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 10.000 tys. zł,

32

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na realizację zadania „Nowy bieg drogi DK – 79 na odcinku z Katowic do Bytomia”. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 152) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pn. „Budowa Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 153) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 9.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na drogę krajową nr 52 Bielsko-Biała Wadowice oraz przebudowę skrzyżowania (budowa ronda) w gminie Kozy (powiat bielski). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 154) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 8.500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 38 - Szkolnictwo wyższe na jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego (rozdz. 80307) na zakończenie inwestycji - „Budowa uczelnianej biblioteki naukowej” - Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 155) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 „Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej …” zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 8.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na dotacje do barów mlecznych (rozdział 55003). - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 156) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 8.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/18 – Województwo podkarpackie na wojewódzkie urzędy ochrony zabytków (rozdz. 92121) na ochronę zabytków: Przemyśl (2.500 tys. zł), Krosno (2.500 tys. zł), Jarosław (1.500 tys. zł), Sanok (1.500 tys. zł).

33

- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 157) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 8.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 42 - Sprawy wewnętrzne, na Komendy wojewódzkie Policji (rozdz. 75404), na budowę Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 158) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 8.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę drogi krajowej 25 w granicach Miasta Konina wraz z wiaduktem nad linią kolejową. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 159) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 7.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na remont (odnowa) nawierzchni drogi krajowej nr 69 relacji Bielsko-Biała – Żywiec. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 160) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 7.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na realizację budowy obwodnic na drodze krajowej nr 28: Jasło (3.000 tys. zł), Krosno (2.000 tys. zł), Sanok (2.000 tys. zł). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 161) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 7 000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pod nazwą „Adaptacja i poprawa warunków bytowych i socjalnych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach - Dom Studenta” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 162) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 7.000 tys. zł,

34

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na wykonanie projektu wykonawczego i projektu budowy wraz z kompletem uzgodnień środowiskowych i lokalizacyjnych, wykup gruntów dotyczących budowy obwodnicy Szczecinka aż do granic w woj. wielkopolskim w ciągu drogi krajowej S-11. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 163) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 7.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. „Dostosowanie szpitalnego oddziału ratunkowego SP ZOZ w Biłgoraju do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 164) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 6.500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę przeprawy mostowej przez Odrę wraz z obwodnicą Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 - dokumentacja. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 165) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 6 500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na przebudowę dróg powiatowych nr 1310e relacji Skierniewice-Pszczonów-Łyszkowice (długość drogi powiatowej ok. 7 km)... - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 166) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 22 - Gospodarka wodna na regionalne zarządy gospodarki wodnej (rozdz. 71018) na regulację koryt cieków: Krasna - powiat cieszyński oraz cieku Międzyrzecki - powiat bielski - obszar woj. śląskiego. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 167) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 6.000 tys. zł,

35

z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej na budowę linii tramwajowej wraz z infrastrukturą w Płocku (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 168) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 6 000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pod nazwą „Budowa Urzędu Skarbowego w Skierniewicach” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 169) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę drogi krajowej 25 w granicach gminy Stare Miasto. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 170) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej...zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 38 - Szkolnictwo wyższe, na działalność dydaktyczną (rozdz. 80306), na kompleksową modernizację i przystosowanie do bazy dydaktycznej i laboratoryjnej budynku po szkole przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 171) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 „Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej …” zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pt. „Dofinansowanie adaptacji budynku oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu ” (wydatki majątkowe) - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 172) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej...zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39- Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) o kwotę 5.000 tys. zł na budowę i modernizację drogi krajowej nr 78 i drogi krajowej nr 81 Pszczyna - Racibórz - I etap. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS

36

- odrzucić 173) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę obwodnicy dla miasta Mszczonowa na drodze krajowej nr 50. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 174) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na budowę obwodnicy dla miasta Żyrardowa na drodze krajowej nr 50. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 175) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na Infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002) na kontynuację prac przygotowawczych modernizacji drogi nr 73 na odcinku Szczucin - Tarnów wraz z włączeniem do autostrady A-4. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 176) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 nowej pozycji rezerw celowych „Na dostosowanie szpitalnego oddziału ratunkowego SP ZOZ w Puławach do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 177) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na modernizację drogi krajowej nr 28 na odcinku Jasło-Krosno-Sanok (prace projektowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 178) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.000 tys. zł,

37

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/18 – Województwo podkarpackie na wojewódzkie urzędy ochrony zabytków (rozdz. 92121) na rewitalizację zabytkowej części miasta Mielec „Rynek i ulice”. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 179) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/12 – Województwo małopolskie na Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) na zakończenie inwestycji budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 180) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pt: „Sporządzenie Studium Wykonalności dla Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 181) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pt: „Budowa i wyposażenie 3 sal operacyjnych dla onkologii ortopedycznej dla dzieci i dorosłych Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 182) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej ... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 85/08 - województwo lubuskie na rezerwaty i pomniki przyrody (rozdz. 92503) na dofinansowanie ratowania i rekultywacji jeziora Sławskiego. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 183) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pod nazwą „Budowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Piątnica-Osowiec w powiecie łomżyńskim i grajewskim o długości 5 km.” (wydatki majątkowe).

38

- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 184) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na kontynuację przebudowy drogi krajowej nr 66 Zambrów-Wysokie Mazowieckie-Bielsk Podlaski (przygotowanie dokumentacji na odcinek Wysokie Mazowieckie-Brańsk) oraz budowę ronda w Czyżewie na drodze krajowej nr 63 Łomża-Zambrów-Siedlce.. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 185) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej ... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/08 województwo lubuskie na komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) na kontynuację inwestycji budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 186) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pn. „Kontynuacja modernizacji infrastruktury laboratoriów Wydziału Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Śląskim – filia w Sosnowcu” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 187) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 85 - Budżety wojewodów w Inspekcjach Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (rozdz. 01023). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 188) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 5.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. „Budowa obwodnicy Nysy w ciągu drogi krajowej 46” (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na wykup gruntów (wypłata odszkodowań). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić

39

189) W części 83 - Rezerwy celowe poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 4.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 85 - Budżety wojewodów (85/26 województwo świętokrzyskie) na budowę pralni ekologicznej przy Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Łukasza w Końskich (rozdz. 85195 - pozostała działalność). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 190) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 4.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków (dotacje i subwencje) w części 85/24 Budżety wojewodów - województwo śląskie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120) o kwotę 4.000 tys. zł na renowację pocysterskiego zespołu pałacowego w Rudach Śląskich - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 191) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 4.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej na sfinansowanie projektu budowy kompleksu kulturalnego pod nazwą: „Międzynarodowe Centrum Sztuk w Płocku” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 192) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 4.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 38 - Szkolnictwo wyższe na działalność dydaktyczną (rozdz. 80306) na inwestycje adaptacji budynku dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu oraz przygotowanie pracowni dydaktycznych. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 193) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 4.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pod nazwą „Budowa drogi powiatowej pomiędzy wsiami Klepacze i Niewochnica Kościelna w powiecie ziemskim białostockim o długości 2 km.” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 194) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 4.000 tys. zł,

40

z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pod nazwą „Budowa drogi powiatowej pomiędzy wsiami Kalinówka Kościelna i Krzeczkowo w powiecie monieckim woj. podlaskie o długości 5 km” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 195) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej ... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 4.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 35 - Rynki rolne dla Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych (rozdz. 01023) na zwiększenie wynagrodzeń pracowników. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS Uwaga: - odrzucić konsekwencją przyjęcia tej poprawki będą odpowiednie zmiany w zał. nr 10.

196) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej...zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 3.500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 38 - Szkolnictwo wyższe, na działalność dydaktyczną (rozdz. 80306), na dokończenie renowacji i adaptacji zabytkowego budynku przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy na zespół laboratoriów i pracowni naukowo-badawczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 197) W części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pt. „Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy miasta Gostynia w ciągu drogi krajowej S-12” (wydatki majątkowe). - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 198) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 nowej pozycji rezerw „Na utworzenie i budowę Narodowego Centrum Badań Klimatycznych w Mikołowie” ( grupa wydatkówfinansowanie projektów z udziałem środków UE). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 199) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 3.000 tys. zł,

41

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na Infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002) na prace studyjne połączenia kolejowego Busko Zdrój - Szczucin wraz z projektem modernizacji połączenia kolejowego Szczucin Tarnów. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 200) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, na Infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002), na prace przygotowawczo-projektowe łączników autostrady A-4 w Bochni, Brzesku i Tarnowie. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 201) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011), na prace przygotowawczo-projektowe drogi krajowej nr 75 odcinek Brzesko - Nowy Sącz. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 202) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na szkoły artystyczne (rozdz. 80132) na dokończenie inwestycji związanych z budową szkoły muzycznej I stopnia w Jarosławiu im. F. Chopina. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 203) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 3 000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa części hotelowej ośrodka - Dom Całodobowej Opieki Seniora Olimpijczyka w Spale” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 204) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na wykup gruntów pod budowę obwodnicy miasta Jarocina na drodze krajowej nr 11.

42

- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 205) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury Oddziału Prewencji Policji KWP w Łodzi i dostosowanie jej do potrzeb i wymogów bezpieczeństwa imprez masowych, w części 42 - Sprawy wewnętrzne (rozdz. 75404) - wydatki majątkowe. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 206) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na wykup gruntów pod budowę obwodnicy miasta Kępna na drodze krajowej nr 11. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 207) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej ... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe pn. „Modernizacja torowiska kolejowego na odcinku Kutno-Zgierz” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 208) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pn. „Budowa Centrum Informacji i Biblioteki Akademickiej” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 209) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pn. „Remont i modernizacja biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego” (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 210) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 3.000 tys. zł,

43

z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na pozostałą działalność (rozdz. 90095) w części 85/06 - województwo lubelskie na wykonanie infrastruktury drogowej, wodnokanalizacyjnej oraz elektrycznej na obszarze podstrefy ekonomicznej w Tomaszowie Lubelskim. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 211) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 2.500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 22 - Gospodarka wodna na regionalne zarządy gospodarki wodnej (rozdz. 71018) na „Zaporę i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka - powiat bielski - II etap realizacji inwestycji”. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 212) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 2.500 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 nowej pozycji rezerwy „Na doposażenie oddziału ratunkowego oraz intensywnej opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu Zdroju.” (grupa wydatków - finansowanie projektów z udziałem środków UE) - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 213) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 2 500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na kontynuację prac projektowych i przygotowawczych związanych z budową obwodnicy zachodniej miasta Skierniewice. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 214) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 2 500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na kontynuację prac przygotowawczych związanych z budową obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 215) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe pt. „Modernizacja Stadionu Żużlowego im. Alfreda SMOCZYKA w Lesznie” (wydatki majątkowe). - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica

44

- odrzucić 216) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 2 000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (rozdz. 60012) na projekt budowy obwodnicy Opoczna na drodze S 12. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 217) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/18 – Województwo podkarpackie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120) na zabytkowe kościoły w woj. podkarpackim (Kościół w Święcanach 500 tys. zł, Kościół w Bliznem 400 tys. zł, Kościół w Haczowie 700 tys. zł, Kościół w Trzcinicy 400 tys. zł). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 218) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na modernizację drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz - Pleszew. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 219) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej ... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) na oddział Łódzki Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad na wykup terenów i przygotowania pod budowę obwodnicy Pabianice, Aleksandrów, Zgierz - S 14. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 220) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej ... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 42 - Sprawy wewnętrzne na ochotnicze straże pożarne (rozdz. 75412) na dofinansowanie modernizacji strażnic OSP oraz zakupu wozów bojowych dla OSP w woj. łódzkim (Domaniewice pow. łowicki, Krzyżanów i Młogoszyn pow. kutnowski, Biała, Szczawin, Dzierzązna, Kania Góra, Rogóźno, Wypychów pow. zgierski, Rossoszyca pow. sieradzki, Uniejów pow. poddębicki). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić

45

221) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/24 - woj. śląskie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120), na remont zabytkowego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 222) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 32 - Rolnictwo, na Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (rozdz. 01032) - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 223) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 1.500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 42 - Sprawy wewnętrzne na zakup wyposażenia dla pododdziałów zwartych oraz specjalistycznych KWP Policji w Łodzi (rozdz. 75404). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 224) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 1 468 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport na Infrastrukturę Kolejową (rozdz. 60002) na budowę przystanku na linii CMK w Opocznie. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 225) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 42 – Sprawy wewnętrzne na jednostki terenowe policji (rozdz. 75403) na projekt budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 226) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 85/32 - Budżety wojewodów - woj. zachodniopomorskie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120), na remont kapitalny zabytkowego późnogotyckiego kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Żukowie, gm. Sławno, pow. Sławno

46

- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 227) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 85/32 - Budżety wojewodów - woj. zachodniopomorskie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120), na prace remontowe Kaplicy Mariackiej, rozbudowę stropu i półki organowej w zabytkowej Bazylice Archikatedralnej Św. Jakuba w Szczecinie. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 228) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na kontynuację prac przygotowawczych związanych z budową obwodnicy miasta Brzeziny w ciągu drogi krajowej nr 72, w części 39 - Transport, na drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) - wydatki majątkowe. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 229) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/12 – Województwo małopolskie na Komendy Powiatowe Policji (rozdz. 75405) na zakończenie inwestycji i wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 230) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej... zmniejszyć wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE o kwotę 728 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 – Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej na budowę bazy rekreacyjno-sportowej i rehabilitacyjnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze, w ramach Wieloletniego Programu Zagospodarowania Przejętego Mienia i Rekultywacji Terenów Zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 231) W części 83 – Rezerwy celowe, poz. 8 - Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej dopisać w nazwie „w tym 35.000 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Ochrony Brzegów Morskich w mieście Kołobrzeg i gminach Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Mielno i Postomino (wydatki majątkowe)”. - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić

47

232) W części 83 - Rezerwy celowe poz. 18 - Środki na sfinansowanie wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej... zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na przygotowanie projektu modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie - Kielce w części 39 - Transport, rozdz. 60002 - Infrastruktura kolejowa (wydatki majątkowe). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 233) W części 83 – Rezerwy celowe, w poz. 19 - Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, zmniejszyć wydatki bieżące o 37.000 tys. zł., z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej na 150 etatów kuratorów sądowych (wydatki bieżące). - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 234) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 19 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 15.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji na Krajowy System RatowniczoGaśniczy w części 42 – Sprawy wewnętrzne w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75409). - poseł Waldy Dzikowski w imieniu KP PO - przyjąć 235) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 19 - zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 7.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w pozostałej działalności (rozdz. 92695) w części 25 - Kultura fizyczna i sport na wypłatę świadczeń pieniężnych dla byłych medalistów paraolimpijskich w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. - poseł Zbigniew Chlebowski w imieniu KP PO - przyjąć 236) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 19 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 2.500 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pt. „Budowa drogi łączącej ul. 11-go Listopada z DK nr 1/S-1/ w Sosnowcu – etap I” (wydatki majątkowe). - poseł Grzegorz Pisalski oraz poseł Bożena Kotkowska z grupą posłów - odrzucić 237) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 19 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 2.220 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pt. „Budowa połączenia ul. Mikołajczyka z ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu – etap I i II” (wydatki majątkowe). - poseł Grzegorz Pisalski oraz poseł Bożena Kotkowska z grupą posłów - odrzucić

48

238) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 19 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.400 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na Krajowy Mechanizm Prewencji środków w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101). - poseł Waldy Dzikowski w imieniu KP PO - przyjąć 239) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 33 – Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 42 – Sprawy wewnętrzne w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75409) na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 240) W części 83 - Rezerwy celowe poz. 36 - Implementacja polskiego programu na rzecz rozwoju... zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.800 tys. zł, z przeznaczeniem na ucyfrowienie aparatu RTG w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w części 85 - Budżety wojewodów (85/26 - województwo świętokrzyskie), rozdz. 85195 - pozostała działalność (dotacje i subwencje) - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 241) W części 83 - Rezerwy celowe nadać nowe brzmienie rezerwy poz. 42 „Dofinansowanie zadań szkolnictwa wyższego, w tym 16.000 tys. zł z przeznaczeniem na remont i adaptację budynków pokoszarowych oraz zakup wyposażenia bazy dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie” (wydatki majątkowe). - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 242) W części 83 poz. 42 - Dofinansowanie zadań szkolnictwa wyższego w treści dodać słowa: w tym dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile 3.000 tys. zł. (wydatki majątkowe). - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 243) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 48 – Środki na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych, w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 4.558 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 - Rezerwy celowe na podwyższenie wynagrodzeń pracowników korpusu służby cywilnej Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. (wydatki bieżące) - poseł Waldy Dzikowski w imieniu KP PO - przyjąć

49

244) W części 83 - Rezerwy celowe, w poz. 58 - Prace przygotowawcze do powszechnego spisu rolnego i narodowego spisu powszechnego... zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 30.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 39 - Transport, na Infrastrukturę kolejową (rozdz. 60002), na modernizację infrastruktury linii kolejowej nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka, umożliwiającą uzyskanie prędkości rozkładowej 90 km/h. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 245) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 58 – Prace przygotowawcze do powszechnego spisu rolnego… zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 15.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w części 85/18 – Województwo podkarpackie na przejścia graniczne (rozdz. 60031) na przejścia graniczne: Malhowice (3.000 tys. zł), Medyka (5.000 tys. zł), Lotnisko RzeszówJasionka (7.000 tys. zł). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 246) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 58 – Prace przygotowawcze do powszechnego spisu rolnego… zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 2.300 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 41 – Środowisko na parki narodowe (rozdz. 92501) na Bieszczadzki Park Narodowy (2.000 tys. zł wydatki majątkowe), Wigierski Park Narodowy (300 tys. zł wydatki bieżące). - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 247) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 58 - Prace przygotowawcze do powszechnego spisu rolnego... zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 2 000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120) na Dziedzictwo Gotyku, Remont kompleksowy obiektów Muzeum HistorycznoEtnograficznego w Chojnicach na murach miejskich. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 248) W części 83 - Rezerwy celowe w poz. 58 - Prace przygotowawcze do powszechnego spisu rolnego....zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 2 000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120) na rewaloryzację i adaptację wieży Zamku Człuchowskiego na cele kulturotwórcze, zabezpieczenie, konserwację muru obronnego podzamcza Zamku Człuchowskiego. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 249) W części 83 - Rezerwy celowe, poz. 62 - dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego zmniejszyć dotacje i subwencje o kwotę 347.000 tys. zł (likwidacja pozycji), z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji i subwencji w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego na część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75801).

50

- poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 250) W części 84 – Środki własne Unii Europejskiej w rozliczeniach z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych (rozdz. 75850) zmniejszyć środki własne UE o kwotę 3.000 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie w części 83 - Rezerwy celowe nowej pozycji rezerwy celowej pt. „Budowa dróg na osiedlu Środula w Sosnowcu wraz z kanalizacją – etap II” (wydatki majątkowe). - poseł Grzegorz Pisalski oraz poseł Bożena Kotkowska z grupą posłów - odrzucić 251) W załączniku nr 5 w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dokonać zmiany polegającej na zwiększeniu wydatków o kwotę 750 000 tys. zł (pozycja emerytury i renty) z przeznaczeniem na dodatki do najniższych świadczeń (emerytur i rent), z jednoczesną odpowiednią zmianą stanu finansowego funduszu w pozycji zobowiązania. - poseł Przemysław Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzucić 252) W załączniku nr 5 w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zwiększyć wydatki o sumę 1.400.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z 20 na 40 % wskaźnika realnego przeciętnego wzrostu wynagrodzeń. Skutkiem przyjęcia poprawki będzie zwiększenie wydatków na emerytury i renty oraz ujemnego stanu funduszu na 31.12.2009 r. - poseł Wojciech Olejniczak w imieniu KP Lewica - odrzucić 253) W załączniku nr 5 w planie finansowym Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców dokonać zmian polegających na zwiększeniu wydatków ogółem Funduszu o kwotę 540.000 tys. zł i dodaniu pozycji „koszty postępowania kompensacyjnego w stoczniach” na tę kwotę oraz zmniejszeniu stanu Funduszu na koniec roku o kwotę 540.000 tys. zł i wprowadzeniu pozycji „zobowiązania” na tę kwotę. - Rada Ministrów - przyjąć Uwaga: konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będą odpowiednie zmiany w innych przepisach i załącznikach do ustawy.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i sprawozdawca (-) Zbigniew Chlebowski