You are on page 1of 91

Druk nr 1395

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI kadencja

Informacja Marszałka Sejmu


o wpływie interpelacji i zapytań poselskich
oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania

I INTERPELACJE

Informuję, że wpłynęły następujące interpelacje:

1) poseł Leny Dąbkowskiej-Cichockiej w sprawie odszkodowań dla osób


zesłanych w głąb Związku Radzieckiego (sybiraków) - do ministra pracy
i polityki społecznej - ponowna (4933),

2) posła Zbigniewa Konwińskiego w sprawie zmiany art. 68 ustawy


o gospodarce nieruchomościami - do ministra infrastruktury - ponowna
(4953),

3) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zmiany standardów kształcenia na


kierunku administracja - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego
- ponowna (5092),

4) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie uprawnień emerytalnych lotniskowych


służb ratowniczo-gaśniczych - do prezesa Rady Ministrów - ponowna
(5281),

5) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie sytuacji Inspektoratu PZU SA


w Chełmie - do ministra skarbu państwa - ponowna (5613),

6) posła Ludwika Dorna w sprawie programu budowy korwet projektu 621


Gawron - do ministra obrony narodowej - ponowna (5711),
-2-

7) posła Ludwika Dorna w sprawie stanu technicznego, wartości bojowej


i kosztów eksploatacji fregat typu Oliver Hazard Perry należących
do Marynarki Wojennej RP - do ministra obrony narodowej - ponowna
(5712),

8) posła Artura Dunina w sprawie możliwości zmiany art. 19 § 2 ustawy


o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w kierunku rozszerzenia
wykazu gmin o statusie miasta posiadających kompetencje organu
egzekucyjnego - do prezesa Rady Ministrów - ponowna (5887),

9) posła Janusza Chwieruta w sprawie zaostrzenia kar za kradzieże w sklepach


i sieciach handlowych - do ministra sprawiedliwości (6397),

10) posła Adama Lipińskiego w sprawie opłaty za przejazd drogą ekspresową


S3 Legnica-Nowa Sól - do ministra infrastruktury (6398),

11) poseł Beaty Kempy w sprawie zmian w organizacji i podziale zadań


administracji publicznej w województwie - do ministra zdrowia (6399),

12) poseł Beaty Kempy w sprawie reformy sądownictwa w zakresie likwidacji


sądów rejonowych - do ministra sprawiedliwości (6400),

13) posła Damiana Raczkowskiego w sprawie uregulowań dotyczących rent


strukturalnych - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6401),

14) posła Damiana Raczkowskiego w sprawie obowiązku szkolnego


sześciolatków - do ministra edukacji narodowej (6402),

15) posła Damiana Raczkowskiego w sprawie włączenia Polski do programu


ruchu bezwizowego z USA - do ministra spraw zagranicznych (6403),

16) posła Przemysława Gosiewskiego w sprawie włączenia do układu


Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T dróg krajowych nr 7 oraz
nr 74 - do prezesa Rady Ministrów (6404),

17) posła Józefa Piotra Klima w sprawie wprowadzenia ulg na przejazdy koleją
państwową oraz przejazdy komunikacją miejską dla studentów studiów
doktoranckich - do ministra infrastruktury (6405),

18) posła Jarosława Zielińskiego w sprawie wsparcia z budżetu państwa


budowy lotniska lokalnego koło Suwałk - do prezesa Rady Ministrów
(6406),
-3-

19) posła Jarosława Zielińskiego w sprawie zagrożenia ekologicznego


związanego z wydobywaniem żwiru w sąsiedztwie Suwałk - do ministra
środowiska (6407),

20) poseł Aldony Młyńczak w sprawie opłat lotniskowych dla Portu Lotniczego
Wrocław - do ministra infrastruktury (6408),

21) posła Roberta Tyszkiewicza w sprawie konieczności zmiany przepisów


prawnych regulujących kwestię pomocy rodzicom i opiekunom dzieci
niepełnosprawnych, którzy z uwagi na stan zdrowia tych dzieci nie mogą
podjąć pracy zawodowej lub zmuszeni są do jej zaprzestania - do ministra
pracy i polityki społecznej (6409),

22) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie problemów miast prezydenckich


nieposiadających praw powiatów - do ministra spraw wewnętrznych
i administracji (6410),

23) posła Jarosława Pięty w sprawie postępowań przygotowawczych


i czynności sprawdzających podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową
w Sosnowcu oraz Prokuraturę Okręgową w Katowicach - do ministra
sprawiedliwości (6411),

24) poseł Beaty Kempy w sprawie dyskryminacji Polaków w Niemczech


w kwestiach rodzinnych - do ministra sprawiedliwości oraz ministra spraw
zagranicznych (6412),

25) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie rządowego projektu ustawy


o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego - do ministra zdrowia (6413),

26) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie zmiany przepisów dotyczących


przyznawania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych, które rozwiązały
umowę o pracę na mocy porozumienia stron - do ministra pracy i polityki
społecznej (6414),

27) posła Andrzeja Szlachty w sprawie budżetu Policji na rok 2009


- do ministra spraw wewnętrznych i administracji (6415),

28) posła Grzegorza Roszaka w sprawie podatku od spadków i darowizn


- do ministra finansów (6416),

29) posła Ludwika Dorna w sprawie prywatyzacji Wytwórni Sprzętu


Komunikacyjnego "PZL-Świdnik" SA - do ministra skarbu państwa (6417),
-4-

30) posłów Marka Polaka i Michała Wojtkiewicza w sprawie nowelizacji


prawa w celu przyznania uprawnień kombatanckich represjonowanym
żołnierzom-górnikom - do ministra pracy i polityki społecznej (6418),

31) posła Krzysztofa Putry w sprawie "działalności" pseudokibiców w Polsce


- do ministra spraw wewnętrznych i administracji (6419),

32) posła Krzysztofa Putry w sprawie realizacji inwestycji drogowej pod nazwą
"Via Carpatia" - do prezesa Rady Ministrów (6420),

33) posła Krzysztofa Putry w sprawie ubezpieczeń społecznych - do prezesa


Rady Ministrów (6421),

34) posła Krzysztofa Putry w sprawie zakazu połowu dorsza dla polskich
rybaków - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6422),

35) posła Krzysztofa Lipca w sprawie proponowanych zmian w ustawie


o samorządzie powiatowym oraz postulatów uczynienia z miast, których
organem wykonawczym jest prezydent, powiatów grodzkich oraz
rozdzielenia w związku z tym struktur, organów, kompetencji i podległych
jednostek organizacyjnych pomiędzy powiatami ziemskimi i grodzkimi
- do prezesa Rady Ministrów (6423),

36) posła Lecha Kołakowskiego w sprawie leczenia pacjentów chorych na


cukrzycę - do ministra zdrowia (6424),

37) posła Lecha Kołakowskiego w sprawie zasad przyznawania pomocy


zgodnie z art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych - do ministra pracy
i polityki społecznej (6425),

38) posła Ryszarda Zbrzyznego w sprawie nieumieszczenia KGHM Polska


Miedź SA w rozporządzeniu zawierającym listę spółek o istotnym
znaczeniu dla porządku publicznego - do prezesa Rady Ministrów (6426),

39) poseł Leny Dąbkowskiej-Cichockiej w sprawie zwiększenia poziomu


środków budżetowych dla szkolnictwa wyższego na rok 2009 - do prezesa
Rady Ministrów (6427),

40) posła Jacka Osucha w sprawie wzrostu opłat za dostęp do torów dla
przewozów intermodalnych - do ministra infrastruktury (6428),

41) posła Jacka Osucha oraz grupy posłów w sprawie wprowadzenia


dodatkowych opłat dla właścicieli sklepów za wydawanie klientom toreb
foliowych do pakowania towarów - do ministra środowiska (6429),
-5-

42) posła Jacka Osucha oraz grupy posłów w sprawie tragicznej sytuacji
sadowników w Polsce - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6430),

43) posła Piotra Stanke w sprawie pełnej jawności i dostępności do orzeczeń


sądów dyscyplinarnych korporacji prawniczych - do ministra
sprawiedliwości (6431),

44) posła Piotra Stanke w sprawie planowanej reformy oświaty zakładającej


m.in. obniżenie wieku szkolnego - do ministra edukacji narodowej (6432),

45) posła Piotra Stanke w sprawie publikacji projektu rozporządzenia


dotyczącego kas fiskalnych - do ministra finansów (6433),

46) posła Piotra Stanke w sprawie przywrócenia 49% ulgi dla uczniów
i studentów na przejazdy komunikacją publiczną (w szczególności
kolejową) - do prezesa Rady Ministrów (6434),

47) posłów Zbigniewa Chmielowca i Kazimierza Moskala w sprawie


nowelizacji ustawy Kodeks cywilny w zakresie dziedziczenia ustawowego
- do ministra sprawiedliwości (6435),

48) posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie zmiany niekorzystnego zapisu


rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6436),

49) posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie niewystarczającej liczby mieszkań


na rynku - do ministra infrastruktury (6437),

50) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie ostatnich żyjących oficerów


II Rzeczypospolitej - do prezesa Rady Ministrów (6438),

51) posła Józefa Rojka w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o spółdzielniach


mieszkaniowych - do ministra infrastruktury (6439),

52) posła Józefa Rojka w sprawie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne


- do ministra zdrowia (6440),

53) posła Józefa Rojka w sprawie projektu ustawy o wojewodzie


i administracji rządowej - do ministra spraw wewnętrznych i administracji
(6441),
-6-

54) posła Józefa Rojka w sprawie planowanych zmian w systemie rehabilitacji


i zatrudniania osób niepełnosprawnych - do ministra pracy i polityki
społecznej (6442),

55) posła Józefa Rojka w sprawie reformy PFRON - do ministra pracy


i polityki społecznej (6443),

56) posła Janusza Mikulicza w sprawie wprowadzenia uregulowań dotyczących


rodziców opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi - do ministra pracy
i polityki społecznej (6444),

57) posła Konstantego Oświęcimskiego w sprawie uregulowań prawnych


ułatwiających pozyskiwanie eksponatów przez placówki muzealnictwa
wojskowego - do ministra obrony narodowej (6445),

58) posła Michała Jarosa w sprawie ujednolicenia stawek akcyzy od płynnych


i ciekłych paliw grzewczych - do ministra finansów (6446),

59) posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie zakładanych przez Ministerstwo


Gospodarki na 2009 r. działań wspierających wdrażanie czystych technologii
wykorzystywania węgla kamiennego w oparciu o zapisy ustawy
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015
- do ministra gospodarki (6447),

60) posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie realizacji zadania pn. "Budowa


połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice
w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej - odcinek
Katowice-Pyrzowice" - do ministra infrastruktury (6448),

61) posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie utworzenia Grupy


Węglowo-Koksowej na bazie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
- do ministra gospodarki (6449),

62) posła Henryka Siedlaczka w sprawie zmian w art. 3 projektu ustawy


o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej
(druk 286) w zakresie wydłużenia czasu pracy osób pracujących
w narażeniu na promieniowanie jonizujące - do ministra zdrowia (6450),

63) posła Henryka Siedlaczka w sprawie zastrzeżeń do projektu nowelizacji


ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych - do ministra zdrowia (6451),

64) posła Henryka Siedlaczka w sprawie zmian w projekcie nowelizacji ustawy


o zakładach opieki zdrowotnej - do ministra zdrowia (6452),
-7-

65) posła Witolda Pahla w sprawie apelu Stowarzyszenia Polaków


Poszkodowanych przez III Rzeszę - do ministra pracy i polityki społecznej
(6453),

66) posła Jarosława Pięty oraz grupy posłów w sprawie poprawy jakości
działania serwisów internetowych sądów okręgowych, apelacyjnych
i wojewódzkich sądów administracyjnych - do ministra sprawiedliwości
(6454),

67) posła Jarosława Pięty oraz grupy posłów w sprawie wygospodarowania


miejsca na grupę krwi w nowo wydawanych dowodach osobistych
- do ministra spraw wewnętrznych i administracji (6455),

68) posła Tadeusza Arkita w sprawie niebezpieczeństwa i zagrożeń dla ludzi


oraz przyrody stwarzanego przez niektóre niezarejestrowane pojazdy
silnikowe typu quady - do ministra infrastruktury (6456),

69) posła Michała Stuligrosza w sprawie wpływu tzw. mapy przestępczości na


działania prewencyjne Policji - do ministra spraw wewnętrznych
i administracji (6457),

70) posła Romana Kaczora w sprawie państwowego egzaminu


specjalistycznego - do ministra zdrowia (6458),

71) posła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie zasad przyznawania świadczeń


alimentacyjnych w świetle przepisów o koordynacji systemu zabezpieczeń
społecznych - do ministra pracy i polityki społecznej (6459),

72) posła Zbigniewa Konwińskiego w sprawie ulgowych przejazdów środkami


transportu publicznego dla dzieci w wieku 4-7 lat - do ministra
infrastruktury (6460),

73) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie wydobywania krajowych złóż


gazu ziemnego - do ministra gospodarki (6461),

74) posła Andrzeja Ryszki w sprawie cen energii elektrycznej, zasad polityki
energetycznej i monitorowania przez ministra gospodarki rynku energii
elektrycznej - do ministra gospodarki (6462),

75) posłanek Iwony Guzowskiej i Renaty Zaremby w sprawie działalności


spółki PLL LOT - do ministra skarbu państwa (6463),

76) posłanek Iwony Guzowskiej i Renaty Zaremby w sprawie rozbudowy


Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice - do ministra
infrastruktury (6464),
-8-

77) posłów Witolda Namyślaka i Zdzisława Czuchy w sprawie poprawy


warunków bytowych oraz pomocy finansowej żołnierzom-górnikom,
zmuszanym w latach 1949-1959 do przymusowej, katorżniczej pracy
w ramach tzw. zastępczej służby wojskowej w batalionach pracy - głównie
w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania uranu
- do ministra pracy i polityki społecznej (6465),

78) posłów Witolda Namyślaka i Zdzisława Czuchy w sprawie podjęcia prac


związanych z wprowadzeniem niezbędnych nowelizacji ustaw
i rozporządzeń by Państwowa Straż Pożarna mogła również udzielać
pomocy służbie SAR w działaniach ratowniczych na morzu - do ministra
spraw wewnętrznych i administracji (6466),

79) posłów Jana Łopaty i Edwarda Wojtasa w sprawie wykorzystania


odnawialnych źródeł energii w Polsce - do ministra środowiska (6467),

80) posła Grzegorza Raniewicza w sprawie tzw. podatku Religi na leczenie


ofiar wypadków komunikacyjnych - do ministra zdrowia (6468),

81) posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie wiz z pozwoleniem na pracę


- do ministra spraw zagranicznych (6469),

82) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie planowanej likwidacji delegatur


urzędów wojewódzkich - do ministra spraw wewnętrznych i administracji
(6470),

83) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie sytuacji rodziców


wychowujących niepełnosprawne dzieci zmuszonych ze względu na ich stan
zdrowia zaniechać wykonywania pracy zarobkowej - do ministra pracy
i polityki społecznej (6471),

84) posła Leszka Aleksandrzaka w sprawie dzieci wychowujących się


chociażby bez jednego rodzica, który wyjechał z Polski do pracy za granicę
- tzw. eurosierot - do ministra edukacji narodowej (6472),

85) poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie parametryzacji uczelni artystycznych


- do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (6473),

86) poseł Anny Sobeckiej w sprawie odpowiedzialności urzędników za błędne


decyzje - do ministra gospodarki (6474),

87) poseł Anny Sobeckiej w sprawie dyrektywy IPCC - do ministra gospodarki


(6475),
-9-

88) posła Jarosława Zielińskiego w sprawie połączeń kolejowych na trasie


Warszawa-Białystok-Suwałki - do ministra infrastruktury (6476),

89) posła Czesława Hoca w sprawie pracujących (dorabiających) emerytów tzw.


mundurowych obowiązkowo odprowadzających składkę emerytalną
i rentową niemających prawa do dodatkowych świadczeń, a także
dorabiających emerytów "cywilnych" obowiązkowo odprowadzających
składkę - co prawda - jedynie rentową, ale także niemających prawa
do dodatkowych świadczeń oraz w kwestii nierównego traktowania
pracujących emerytów wojskowych niemających prawa do ponownego
przeliczenia tzw. podstawy emerytury z doliczeniem lat wypracowanych
w cywilu - do ministra pracy i polityki społecznej oraz ministra obrony
narodowej (6477),

90) posła Czesława Hoca w sprawie szczegółowych i czytelnych wyjaśnień


zasadności i celowości opodatkowania emerytur i rent - do ministra pracy
i polityki społecznej (6478),

91) posła Czesława Hoca w sprawie przedłużających się procedur wypłat


rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami RP (tzw. mienia zabużańskiego) utraconych w związku
z rozpoczętymi działaniami wojennymi oraz braku obliczeń i publikacji
przez prezesa GUS wskaźnika zmiany cen nieruchomości - do ministra
skarbu państwa (6479),

92) posłów Tadeusza Naguszewskiego i Mirona Sycza w sprawie braku decyzji


Ministerstwa Zdrowia co do refundacji długodziałających analogów insulin
- do ministra zdrowia (6480),

93) posłów Tadeusza Naguszewskiego i Mirona Sycza w sprawie trudnej


sytuacji ekonomicznej rolników i ich gospodarstw - do ministra rolnictwa
i rozwoju wsi (6481),

94) posłów Tadeusza Naguszewskiego i Mirona Sycza w sprawie obowiązku


rejestracji w urzędzie pracy w celu nabycia ubezpieczenia zdrowotnego
- do ministra pracy i polityki społecznej (6482),

95) posłów Tadeusza Naguszewskiego i Mirona Sycza w sprawie usług


z zakresu pośrednictwa pracy - do ministra pracy i polityki społecznej
(6483),

96) posła Tadeusza Naguszewskiego oraz grupy posłów w sprawie informacji


o zamiarze likwidacji oraz reorganizacji sądów powszechnych - do ministra
sprawiedliwości (6484),
- 10 -

97) posła Stanisława Steca w sprawie funkcjonowania p.p.u.p. Poczta Polska


- do ministra infrastruktury (6485),

98) posła Stanisława Steca w sprawie sytuacji w regionalnym polskim radiu


w Koszalinie - do ministra skarbu państwa (6486),

99) posła Stanisława Steca w sprawie dostępności TVP-Info dla północnej


Wielkopolski - do ministra skarbu państwa (6487),

100) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie niegospodarności


Stowarzyszenia Instytucji Zabezpieczenia Społecznego oraz zwrotu przez to
stowarzyszenie środków przelanych z KRUS - do ministra rolnictwa
i rozwoju wsi (6488),

101) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie kryteriów dochodowych


uprawniających do zasiłku rodzinnego - do ministra pracy i polityki
społecznej (6489),

102) posła Jerzego Szmajdzińskiego w sprawie budowy tzw. drogi


transgranicznej mającej połączyć Zittau, gminę Bogatynia i Hradek nad
Nysą - do prezesa Rady Ministrów (6490),

103) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie braku finansowania procedur


reanimacyjnych podtrzymujących życie do trzeciego dnia po zabiegu
- do ministra zdrowia (6491),

104) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie groźby opóźnienia zakończenia


reformy polskiej armii - do ministra obrony narodowej (6492),

105) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie poziomu opieki medycznej dzieci


i młodzieży - do ministra zdrowia (6493),

106) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie procederu wysyłania do szpitali


psychiatrycznych dzieci z domów dziecka - do ministra pracy i polityki
społecznej (6494),

107) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie uprawnień kontrolerów biletów


komunikacji lokalnej - do prezesa Rady Ministrów (6495),

108) posła Artura Górskiego w sprawie planów likwidacji Teatru Ochoty


w Warszawie - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (6496),

109) posłów Arkadego Fiedlera i Tomasza Piotra Nowaka w sprawie problemu


alkoholowego występującego wśród młodzieży szkolnej - do ministra
edukacji narodowej oraz ministra zdrowia (6497),
- 11 -

110) posła Krzysztofa Lipca w sprawie problemów osób niepełnosprawnych,


ich rodzin, pomocy materialnej i świadczeń na rzecz tych podmiotów oraz
sposobów finansowania projektów i programów ze środków PFRON,
a także przesłanek nadania tak dużego tempa i zakresu regulacji reformie
sposobu dotowania i refundacji kosztów ponoszonych przez pracodawców,
w związku z zadaniami z obszaru szeroko rozumianej rehabilitacji
zawodowej, społecznej i zatrudniania osób niepełnosprawnych
- do ministra pracy i polityki społecznej (6498),

111) posła Tomasza Tomczykiewicza w sprawie zwolnienia z podatku VAT


usług świadczonych przez techników dentystycznych - do ministra finansów
(6499),

112) posła Mirona Sycza w sprawie braku możliwości orzekania przepadku auta
za jazdę po pijanemu - do ministra sprawiedliwości (6500),

113) poseł Bożeny Szydłowskiej w sprawie uporządkowania zapisów


zarządzenia nr 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
podstawowa opieka zdrowotna na 2009 r. - do ministra zdrowia (6501),

114) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie pomocy dla


sektora organizacji pozarządowych zgodnie z zapowiedzią w exposé
Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r.
- do prezesa Rady Ministrów (6502),

115) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zapowiedzi


umocnienia pozycji Polski w ramach NATO zawartej w exposé z dnia
23 listopada 2007 r. Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska - do prezesa
Rady Ministrów (6503),

116) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zawartej


w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. zapowiedzi
przeprowadzenia ustrojowej reformy systemu ochrony zdrowia - do prezesa
Rady Ministrów (6504),

117) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zawartej


w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. zapowiedzi
umocnienia sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi - do prezesa Rady
Ministrów (6505),
- 12 -

118) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zawartej


w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. zapowiedzi
organizacji wraz z Ukrainą piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 r.
- do prezesa Rady Ministrów (6506),

119) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zawartej


w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. zapowiedzi
reformy systemu ubezpieczenia zdrowotnego - do prezesa Rady Ministrów
(6507),

120) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zawartej


w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. zapowiedzi
reformy systemu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa
- do prezesa Rady Ministrów (6508),

121) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zawartej


w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. zapowiedzi
rozwiązania problemu asesorów sądowych - do prezesa Rady Ministrów
(6509),

122) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zawartej


w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. obietnicy
zapewnienia przez rząd bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli - do prezesa
Rady Ministrów (6510),

123) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zawartego


w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. problemu
polskich misji stabilizacyjnych - do prezesa Rady Ministrów (6511),

124) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zawartej


w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. zapowiedzi
wprowadzenia monitoringu związków sportowych w zakresie
wykorzystania środków publicznych - do prezesa Rady Ministrów (6512),

125) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zawartej


w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. zapowiedzi
wprowadzenia jednolitego modelu egzaminu na aplikacje prawnicze
- do prezesa Rady Ministrów (6513),

126) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zawartej


w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. zapowiedzi
realizacji polityki historycznej państwa - do prezesa Rady Ministrów (6514),
- 13 -

127) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zawartej


w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. zapowiedzi
współkształtowania przez Polskę polityki wschodniej UE - do prezesa Rady
Ministrów (6515),

128) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zawartej


w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. obietnicy
realizacji programu rządowego "Moje boisko-Orlik 2012" - do prezesa Rady
Ministrów (6516),

129) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zawartej


w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. zapowiedzi
reformy prokuratury - do prezesa Rady Ministrów (6517),

130) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zapowiedzi


zawartej w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r.
restrukturyzacji szpitali - do prezesa Rady Ministrów (6518),

131) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zapowiedzi


zawartej w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r.
reformy sądów 24-godzinnych - do prezesa Rady Ministrów (6519),

132) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zapowiedzi


zawartej w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r.
rozwiązania problemu lekarzy rezydentów i stażystów - do prezesa Rady
Ministrów (6520),

133) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zapowiedzi


zawartej w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r.
aktywizacji polityki zagranicznej Polski wobec Ukrainy - do prezesa Rady
Ministrów (6521),

134) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zapowiedzi


zawartej w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r.
wspierania przez państwo sportu wyczynowego - do prezesa Rady
Ministrów (6522),

135) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zapowiedzi


zawartej w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r.
zwalczania przeludnienia w polskich jednostkach penitencjarnych
- do prezesa Rady Ministrów (6523),
- 14 -

136) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zapowiedzi


zawartej w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r.
zniesienia w Polsce obowiązku zasadniczej służby wojskowej
i wprowadzenia armii zawodowej - do prezesa Rady Ministrów (6524),

137) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie


wprowadzenia zmian w gimnazjach zapowiedzianych przez Pana Premiera
Donalda Tuska w exposé z dnia 23 listopada 2007 r. - do prezesa Rady
Ministrów (6525),

138) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zapowiedzi


zawartej w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r.
podjęcia działań promocyjnych wizerunku Polski na arenie
międzynarodowej - do prezesa Rady Ministrów (6526),

139) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie


zapowiedzianych w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada
2007 r. działań mających na celu ułatwienia w realizacji prawa wyborczego
Polaków za granicą - do prezesa Rady Ministrów (6527),

140) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zapowiedzi


w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. podjęcia
działań ułatwiających powroty emigrantów do kraju - do prezesa Rady
Ministrów (6528),

141) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie realizacji


zapowiedzianego w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada
2007 r. dialogu z Rosją - do prezesa Rady Ministrów (6529),

142) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zapowiedzi


w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. zbudowania
polskiej służby dyplomatycznej na miarę XXI wieku - do prezesa Rady
Ministrów (6530),

143) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie


zapowiedzianych w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada
2007 r. działań likwidujących zagrożenia korupcyjne dla władzy
- do prezesa Rady Ministrów (6531),

144) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie


zapowiedzianej w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada
2007 r. realizacji idei taniego państwa - do prezesa Rady Ministrów (6532),
- 15 -

145) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie


zapowiedzianej w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada
2007 r. zmiany systemu organizacji sektora kultury - do prezesa Rady
Ministrów (6533),

146) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie realizacji


projektu polskiego e-dowodu osobistego zapowiedzianej w exposé Premiera
Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. - do prezesa Rady Ministrów
(6534),

147) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zmiany


sposobu finansowania działalności uczelni wyższych zapowiedzianej
w exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia 23 listopada
2007 r. - do prezesa Rady Ministrów (6535),

148) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie przekazania


urzędom marszałkowskim kompetencji urzędów wojewódzkich zgodnie ze
stanowiskiem Premiera Donalda Tuska zawartym w exposé z dnia
23 listopada 2007 r. - do prezesa Rady Ministrów (6536),

149) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie systemu


prewencji przestępczości pospolitej, systemów ratownictwa, ochrony
ludności oraz zarządzania kryzysowego zapowiedzianych w exposé
Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. - do prezesa Rady
Ministrów (6537),

150) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie


zapowiedzianej w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada
2007 r. strategii społeczeństwa obywatelskiego - do prezesa Rady Ministrów
(6538),

151) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie


zapowiedzianego w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada
2007 r. związania przekazywania zadań organom samorządu terytorialnego
wraz ze środkami na ich realizację - do prezesa Rady Ministrów (6539),

152) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie realizacji


równouprawnienia osób niepełnosprawnych w zdobywaniu wykształcenia
wyższego zgodnie ze stanowiskiem Premiera Donalda Tuska zawartym
w exposé z dnia 23 listopada 2007 r. - do prezesa Rady Ministrów (6540),

153) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie


wprowadzenia języka migowego jako języka urzędowego zgodnie
z zapowiedzią zawartą w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia
23 listopada 2007 r. - do prezesa Rady Ministrów (6541),
- 16 -

154) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zapowiedzi


zawartej w exposé Premiera Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r.
nadania w drodze ustawy statusu stałego programu Funduszowi Inicjatyw
Obywatelskich - do prezesa Rady Ministrów (6542),

155) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zapowiedzi


w exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia 23 listopada
2007 r. upowszechniania dostępu do dóbr kultury - do prezesa Rady
Ministrów (6543),

156) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie realizacji


zgodnie z zapowiedzią w exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
z dnia 23 listopada 2007 r. bonu edukacyjnego - do prezesa Rady
Ministrów (6544),

157) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie współpracy


rządu z innymi krajami Unii Europejskiej w celu realizacji strategii
bezpieczeństwa energetycznego Polski zgodnie z zapowiedziami w exposé
Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r.
- do prezesa Rady Ministrów (6545),

158) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie


zapowiedzianej w exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia
23 listopada 2007 r. zmiany w finansowaniu sektora badań naukowych
- do prezesa Rady Ministrów (6546),

159) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie projektów


aktywizacyjnych dla grupy osób określonych jako 55+ w exposé Prezesa
Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. - do prezesa
Rady Ministrów (6547),

160) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zmiany


koncepcji szkolnictwa zawodowego i ustawicznego zapowiedzianej
w exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia 23 listopada
2007 r. - do prezesa Rady Ministrów (6548),

161) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie realizacji


rządowego programu prowadzenia polityki społecznej zapowiedzianego
w exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia 23 listopada
2007 r. - do prezesa Rady Ministrów (6549),

162) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie wdrożenia


w Polsce europejskiej sieci terenów cennych przyrodniczo Natura 2000
zapowiedzianego w exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia
23 listopada 2007 r. - do prezesa Rady Ministrów (6550),
- 17 -

163) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie realizacji


"Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych"
zapowiedzianego w exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia
23 listopada 2007 r. - do prezesa Rady Ministrów (6551),

164) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie postępu prac


związanych z realizacją inwestycji w obszarze środowiska
zapowiedzianego w exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia
23 listopada 2007 r. - do prezesa Rady Ministrów (6552),

165) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie modernizacji


i rozbudowy infrastruktury na obszarach wiejskich oraz poprawy warunków
społeczno-ekonomicznych ludności terenów wiejskich zapowiedzianych
w exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia 23 listopada
2007 r. - do prezesa Rady Ministrów (6553),

166) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie


decentralizacji i usprawnień w procedurach pozyskiwania
i wykorzystywania środków z programów Unii Europejskiej
zapowiedzianych w exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia
23 listopada 2007 r. - do prezesa Rady Ministrów (6554),

167) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie aktywizacji


polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego dla celów transportu morskiego
w tym także poprawy infrastruktury drogowej i kolejowej zapowiedzianej
w exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia 23 listopada
2007 r. - do prezesa Rady Ministrów (6555),

168) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zmian


w przepisach prawa na rzecz poprawy warunków budownictwa
mieszkaniowego zarówno w sferze ekonomicznej, jak i prawnej,
skutkujących zwiększoną dostępnością mieszkań zapowiedzianych
w exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia 23 listopada
2007 r. - do prezesa Rady Ministrów (6556),

169) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie realizacji


postulatu dotyczącego możliwości rozliczania podatków za pomocą
Internetu zapowiedzianego w exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda
Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. - do prezesa Rady Ministrów (6557),

170) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie realizacji


postulatu objęcia całej powierzchni kraju dostępem do Internetu, szczególnie
z uwzględnieniem celów edukacyjnych zapowiedzianego w exposé Prezesa
Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. - do prezesa
Rady Ministrów (6558),
- 18 -

171) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie modernizacji


sieci połączeń kolejowych i przynależącej do nich infrastruktury oraz
poprawy konkurencyjności transportu kolejowego względem innych form
transportu dla celów osobowych i towarowych zapowiedzianych w exposé
Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r.
- do prezesa Rady Ministrów (6559),

172) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie


zabezpieczenia finansowania Funduszu Rezerwy Demograficznej
zapowiedzianego w exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia
23 listopada 2007 r. - do prezesa Rady Ministrów (6560),

173) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie realizacji


polityki zrównoważonego rozwoju w słabiej rozwiniętych regionach kraju
zapowiedzianej w exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia
23 listopada 2007 r. - do prezesa Rady Ministrów (6561),

174) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie usprawnienia


mechanizmów funkcjonowania instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego
oraz zapewnienia jego powszechnego wykorzystania dla realizacji inwestycji
infrastrukturalnych zapowiedzianych w exposé Prezesa Rady Ministrów
Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. - do prezesa Rady Ministrów
(6562),

175) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie postępów


prac nad rozwojem infrastruktury drogowej, w szczególności sieci dróg
ekspresowych oraz autostrad zapowiedzianych w exposé Prezesa Rady
Ministrów Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. - do prezesa Rady
Ministrów (6563),

176) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zapewnienia


Polsce bezpieczeństwa energetycznego zapowiedzianego w exposé Prezesa
Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. - do prezesa
Rady Ministrów (6564),

177) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie usuwania


barier biurokratycznych z życia gospodarczego zapowiedzianego w exposé
Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r.
- do prezesa Rady Ministrów (6565),

178) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie efektów


przyspieszenia i prowadzenia procesu prywatyzacji oraz efektów polityki
inwestycyjnej w zakresie zagospodarowywania środków uzyskanych
z prywatyzacji - do prezesa Rady Ministrów (6566),
- 19 -

179) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie wielkości


środków budżetowych przeznaczonych na rozwój, innowacyjność, wysokie
technologie i rozwój społeczeństwa wiedzy w szczególności zaś na
edukację - do prezesa Rady Ministrów (6567),

180) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie działań rządu


podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa państw i obywateli
w procesie przyjęcia euro jako waluty obowiązującej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - do prezesa Rady Ministrów (6568),

181) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zapewnienia


środków finansowania wzrostu płac w sektorze publicznym w grupach
zawodowych o niskim stopniu zorganizowania w organizacjach
zawodowych - do prezesa Rady Ministrów (6569),

182) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie poprawy


warunków zatrudnienia, zapewnienia gwarancji praw pracowniczych
i zwalczania naruszeń tychże praw - do prezesa Rady Ministrów (6570),

183) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie stworzenia


nowych zasad naboru kadr zarządzających majątkiem państwowym,
ustalenia listy spółek przeznaczonych do prywatyzacji lub przekazania
samorządom oraz ustalenia programu wyjścia zarządzania państwa
z gospodarki rynkowej - do prezesa Rady Ministrów (6571),

184) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie


proponowanych i przeprowadzonych zmian w prawie gospodarczym
w szczególności trybu poboru składek ZUS, prawa podatkowego oraz
sądownictwa gospodarczego w tym egzekwowania należności
i wprowadzenia zasady jednego okienka - do prezesa Rady Ministrów
(6572),

185) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie działań


podjętych dla zrównoważenia polityki społecznej, gospodarczej, w tym
wydatkowania środków pozyskiwanych z programów Unii Europejskiej dla
zapewnienia lepszej realizacji założeń demokratycznego kapitalizmu oraz
realizacji założeń demokratycznego kapitalizmu oraz realizacji potrzeb
społecznych - do prezesa Rady Ministrów (6573),

186) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie racjonalizacji


wydatków budżetowych oraz sposobów zmniejszania wielkości zadłużenia
publicznego w budżecie państwa - do prezesa Rady Ministrów (6574),
- 20 -

187) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie ograniczenia


wymiaru podatków oraz danin publicznych obciążających obywateli,
a także redystrybucji środków pozyskiwanych dzięki nim dla administracji
publicznej - do prezesa Rady Ministrów (6575),

188) posłów Lucjana Karasiewicza i Jerzego Polaczka w sprawie zapewnienia


poprawy sytuacji i właściwych warunków dla osób wykazujących
aktywność gospodarczą, szczególnie poprzez zmiany prawa utrudniającego
działalność gospodarczą - do prezesa Rady Ministrów (6576),

189) posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie zatrudniania osób


niepełnosprawnych - do ministra pracy i polityki społecznej (6577),

190) poseł Iwony Arent w sprawie reformy PFRON - do ministra pracy


i polityki społecznej (6578),

191) posłów Krzysztofa Maciejewskiego i Tadeusza Woźniaka w sprawie


polityki rządu w zakresie finansowego wspierania działań organizacji
pozarządowych oraz rozliczania przydzielonych dotacji - do ministra
sprawiedliwości (6579),

192) posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie zapowiedzi sprzedaży przez


PKN Orlen spółki Anwil - do ministra skarbu państwa (6580),

193) posła Lecha Sprawki w sprawie ustawy budżetowej w zakresie


doskonalenia nauczycieli - do ministra edukacji narodowej (6581),

194) posła Andrzeja Walkowiaka w sprawie przebudowy skrzyżowania dróg


krajowych 25 i 56 pod Koronowem - do ministra infrastruktury (6582),

195) posłów Marka Polaka i Michała Wojtkiewicza w sprawie trudności


z dostępem do sprzętu wspomagającego leczenie chorych na
mukowiscydozę - do ministra zdrowia (6583),

196) poseł Beaty Mazurek w sprawie uregulowania sytuacji prawnej


i finansowej uniwersytetów trzeciego wieku - do ministra nauki
i szkolnictwa wyższego (6584),

197) poseł Beaty Mazurek w sprawie odebrania ochrony prawnej działkowcom


w sytuacji likwidowania ogrodów działkowych na potrzeby inwestycji
drogowych - do ministra infrastruktury (6585),

198) poseł Beaty Mazurek w sprawie konieczności jak najszybszego


uregulowania stanu prawnego wspólnot gruntowych - do ministra rolnictwa
i rozwoju wsi (6586),
- 21 -

199) posła Dawida Jackiewicza w sprawie dokładnego wyjaśnienia przesłanek,


które spowodowały wykreślenie z listy podstawowej projektów kluczowych
Programu Operacyjnego "Innowacyjna gospodarka 2007-2013" projektu
pod nazwą "Hala Stulecia we Wrocławiu - Centrum Innowacyjności
w Architekturze i Budownictwie", wobec oceny dokonanej przez zespół
oceniający, a także wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych
- do ministra rozwoju regionalnego (6587),

200) posła Dawida Jackiewicza w sprawie nieprawidłowości powstałych


w związku z wejściem w życie zarządzeń Prezesa NFZ nr 8/2008/DGL
z dnia 29 stycznia 2008 r. oraz nr 15/2008/DGL z dnia 18 lutego 2008 r.
- do ministra zdrowia (6588),

201) posła Grzegorza Roszaka w sprawie statusu domów specjalnego


przeznaczenia - do ministra infrastruktury (6589),

202) posła Ryszarda Zawadzkiego oraz grupy posłów w sprawie obowiązku


dołączenia do zgłoszenia identyfikacyjnego NIP dokumentu
potwierdzającego uprawnienia do korzystania z lokalu lub nieruchomości
w przypadku rejestracji działalności gospodarczej - do ministra finansów
(6590),

203) posła Ryszarda Zawadzkiego oraz grupy posłów w sprawie zmian


w zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - do ministra
finansów (6591),

204) posła Wojciecha Ziemniaka w sprawie wydawania skróconego odpisu aktu


urodzenia osobie niepełnoletniej - do ministra spraw wewnętrznych
i administracji (6592),

205) posła Konstantego Oświęcimskiego w sprawie zapewnienia


bezpieczeństwa na Bałtyku i ochrony interesów Polski w kontekście
planowanej budowy gazociągu podmorskiego, łączącego Rosję z Niemcami
- do ministra środowiska (6593),

206) poseł Danuty Jazłowieckiej w sprawie konieczności dokonania


reorganizacji w szkołach dla ich lepszego funkcjonowania oraz
efektywniejszej edukacji - do ministra edukacji narodowej (6594),

207) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zastąpienia wojewódzkich


konserwatorów przyrody regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska
- do ministra środowiska (6595),

208) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie deficytu energetycznego


w woj. podlaskim - do prezesa Rady Ministrów (6596),
- 22 -

209) posła Jana Kulasa w sprawie stanu i możliwości rozwojowych stosunków


polsko-chińskich - do ministra spraw zagranicznych (6597),

210) posła Jana Kulasa w sprawie stanu i strategii rozwoju transportu


kolejowego w Polsce - do ministra infrastruktury (6598),

211) posła Andrzeja Kani w sprawie zachowania odpowiednich warunków


edukacyjnych, żywieniowych i lokalowych w tzw. przedszkolach
- do ministra zdrowia (6599),

212) posła Artura Dunina w sprawie warunków zawierania i realizacji umów


z NFZ - do ministra zdrowia (6600),

213) posła Artura Dunina w sprawie zmiany art. 50 ust. 2 projektu ustawy
o kierujących pojazdami - do ministra infrastruktury (6601),

214) posłów Renaty Butryn i Piotra Tomańskiego w sprawie pozbawienia


świadczeń opieki zdrowotnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powyżej
19 roku życia - do ministra zdrowia (6602),

215) posła Stanisława Steca w sprawie finansowania urządzeń lektorskich


w bibliotekach publicznych - do ministra pracy i polityki społecznej
(6603),

216) posła Stanisława Steca w sprawie funkcjonowania ośrodków


szkolno-wychowawczych dla osób niepełnosprawnych - do ministra pracy
i polityki społecznej (6604),

217) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie planów umiejscowienia elektrowni


atomowej w woj. podlaskim - do ministra gospodarki (6605),

218) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie groźby paraliżu wymiaru


sprawiedliwości - do ministra sprawiedliwości (6606),

219) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie problemów z zaopatrzeniem


polskiej armii stacjonującej w Afganistanie - do ministra obrony narodowej
(6607),

220) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie postępów w prowadzonych


rozmowach dotyczących umowy o małym ruchu granicznym z Republiką
Białorusi - do ministra spraw zagranicznych (6608),

221) posła Tomasza Garbowskiego oraz grupy posłów w sprawie priorytetów


polskiej prezydencji w obszarze sportu i turystyki - do ministra sportu
i turystyki (6609),
- 23 -

222) posła Tomasza Piotra Nowaka oraz grupy posłów w sprawie braku
ustawowego terminu, w którym przedsiębiorcy powinni udzielać
odpowiedzi rzecznikowi konsumentów - do ministra sprawiedliwości
(6610),

223) posła Tomasza Kuleszy w sprawie oświadczeń o zatrudnieniu


cudzoziemców zza wschodniej granicy rejestrowanych w powiatowych
urzędach pracy - do ministra spraw zagranicznych (6611),

224) poseł Marzeny Okła-Drewnowicz w sprawie tzw. współczynnika


pediatrycznego stosowanego w wycenie procedur medycznych
kontraktowanych dla szpitali dziecięcych - do ministra zdrowia (6612),

225) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie planowanej likwidacji


wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- do ministra środowiska (6613),

226) posłów Mirosławy Masłowskiej i Zbigniewa Kozaka w sprawie


bezprawnego przejęcia majątku Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA
w 2002 r. - do prezesa Rady Ministrów (6614),

227) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie niezgodności właściwości


miejscowej prokuratury i organów Policji oraz wynikających z tego
utrudnień w pracy organów ścigania - do ministra sprawiedliwości (6615),

228) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie rozbieżności obecnego stanowiska


ministerstwa i informacji wcześniej przekazywanych rolnikom, dotyczących
możliwości ujęcia jako kosztów kwalifikowanych zakupu pojazdów
przeznaczonych do transportu towarowego drogowego w ramach działania
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - do ministra
rolnictwa i rozwoju wsi (6616),

229) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie opieszałości organów prokuratury


w podejmowaniu czynności w zakresie zgłaszanych przez media
nieprawidłowości we współpracującej z PSL Fundacji Rozwoju oraz
niewspółmiernej reakcji na podobne zarzuty dotyczące Fundacji Lux
Veritatis i Fundacji Nasza Przyszłość - do ministra sprawiedliwości (6617),

230) posła Adama Abramowicza w sprawie przyspieszenia prac nad


uchwaleniem przez Radę Ministrów rozporządzenia dotyczącego wykazu
lotnisk i lądowisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby
lotnictwa cywilnego - do prezesa Rady Ministrów (6618),
- 24 -

231) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie negatywnych skutków projektu


nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - do ministra pracy i polityki
społecznej (6619),

232) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie zapowiadanej przez rząd PO-PSL


reformy PFRON, skutkującej pozbawieniem funduszu kluczowej roli
w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - do prezesa Rady
Ministrów (6620),

233) posłów Witolda Kochana i Tadeusza Arkita w sprawie przepisów


regulujących właściwość sądów - do ministra sprawiedliwości (6621),

234) posła Marka Krząkały oraz grupy posłów w sprawie ważnych aspektów
prawnych i finansowych funkcjonowania systemu edukacji - do ministra
edukacji narodowej (6622),

235) posłów Marka Zielińskiego i Macieja Orzechowskiego w sprawie zmian


w przepisach dotyczących świadczeń rodzinnych (rodziny z dziećmi
niepełnosprawnymi) - do ministra pracy i polityki społecznej (6623),

236) posła Jarosława Wałęsy w sprawie zawieszenia działalności Banku


Staropolskiego SA w Poznaniu - do ministra finansów (6624),

237) posła Jarosława Wałęsy w sprawie projektu nowelizacji ustawy o strażach


gminnych - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (6625),

238) posła Jarosława Wałęsy w sprawie projektu nowelizacji ustawy Kodeks


rodzinny i opiekuńczy - do ministra sprawiedliwości (6626),

239) posła Jarosława Wałęsy w sprawie dostępu chorych na cukrzycę


do nowoczesnych środków leczenia - do ministra zdrowia (6627),

240) posła Jarosława Wałęsy w sprawie zarządzeń Prezesa Narodowego


Funduszu Zdrowia - do ministra zdrowia (6628),

241) posła Łukasza Tuska w sprawie konieczności rozwiązania problemu


komunikacji samochodowej w miejscowościach Brzeg i Namysłów
na drodze krajowej nr 39 - do ministra infrastruktury (6629),

242) posła Grzegorza Roszaka w sprawie limitu przychodu uzyskiwanego przez


osoby uprawnione do renty socjalnej - do ministra pracy i polityki
społecznej (6630),
- 25 -

243) posła Romualda Ajchlera w sprawie dokumentowania niezdolności


do pracy - do ministra pracy i polityki społecznej (6631),

244) poseł Marzeny Okła-Drewnowicz w sprawie zrównania poziomu wsparcia


finansowego dla zakładów pracy chronionej z poziomem dofinansowania
pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne z otwartego rynku
pracy - do ministra pracy i polityki społecznej (6632),

245) poseł Lidii Staroń oraz grupy posłów w sprawie trudnej sytuacji, z jaką
borykają się matki dzieci urodzonych w domach - do ministra zdrowia
(6633),

246) poseł Lidii Staroń oraz grupy posłów w sprawie przepisu, zgodnie
z którym ustalana jest podstawa wymiaru emerytury - do ministra pracy
i polityki społecznej (6634),

247) poseł Lidii Staroń oraz grupy posłów w sprawie przedłużenia okresu
składania wniosków o odszkodowanie i zadośćuczynienie za internowanie
i pozbawienie wolności z powodów politycznych przez władze
komunistyczne PRL - do ministra pracy i polityki społecznej (6635),

248) poseł Lidii Staroń oraz grupy posłów w sprawie wzrostu opłacalności
produkcji mleka - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6636),

249) posłanek Danuty Olejniczak i Lidii Staroń w sprawie rozszerzenia


kompetencji gmin o przejęcie finansowania rodzin zastępczych
niespokrewnionych, w tym także zawodowych - do ministra pracy
i polityki społecznej (6637),

250) poseł Izabelli Sierakowskiej w sprawie refundacji kosztów terapii leczenia


jąkania - do ministra zdrowia (6638),

251) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie prywatyzacji FŁT Kraśnik SA


- do ministra skarbu państwa (6639),

252) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie wynagrodzenia pracowników


Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6640),

253) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie dodatkowych, niezależnych


od wskazań wodomierza, opłat pobieranych za wodę od lokatorów bloków
wielorodzinnych - do ministra infrastruktury (6641),

254) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie małej liczby żłobków


- do ministra zdrowia (6642),
- 26 -

255) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie wsparcia jednoosobowych


spółek Skarbu Państwa w okresie kryzysu gospodarczego - do ministra
skarbu państwa (6643),

256) posłów Ewy Kierzkowskiej i Mieczysława Kasprzaka w sprawie


zwiększenia środków finansowych dla Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w budżecie państwa na 2009 r. - do ministra
rolnictwa i rozwoju wsi (6644),

257) posłów Ewy Kierzkowskiej i Mieczysława Kasprzaka w sprawie zmiany


§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu
młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6645),

258) posła Krzysztofa Popiołka w sprawie objęcia działaniami osłonowymi


młodych małżeństw, które zaciągnęły kredyty hipoteczne na zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych własnej rodziny, a które utraciły pracę z przyczyn
leżących po stronie pracodawcy na skutek kryzysu gospodarczego
- do prezesa Rady Ministrów (6646),

259) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie aplikacji sądowej - do ministra


sprawiedliwości (6647),

260) posła Jacka Osucha w sprawie modernizacji stacji kolejowej w Olkuszu


- do ministra infrastruktury (6648),

261) posła Jacka Osucha w sprawie modernizacji stacji kolejowych


i przystanków w Bukownie, Bukownie Przymiarkach, Wolbromiu
i Jeżówce - do ministra infrastruktury (6649),

262) posła Jacka Osucha w sprawie zakończenia upadłości Przedsiębiorstwa


Komunikacji Samochodowej w Olkuszu - do ministra skarbu państwa
(6650),

263) posła Grzegorza Raniewicza w sprawie finansowania w 2009 r.


rozbudowy przejść granicznych na przykładzie przejścia granicznego
w Dorohusku - do ministra finansów (6651),

264) posła Grzegorza Raniewicza w sprawie finansowania w 2009 r.


rozbudowy przejść granicznych na przykładzie przejścia granicznego
w Zosinie - do ministra finansów (6652),
- 27 -

265) posłów Jerzego Szmajdzińskiego i Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie


składek na ubezpieczenie społeczne kobiet przebywających na urlopach
macierzyńskich - do prezesa Rady Ministrów (6653),

266) posła Mieczysława Kasprzaka w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra


Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - do ministra rolnictwa i rozwoju
wsi (6654),

267) poseł Aleksandry Natalli-Świat w sprawie umowy opcji sprzedaży akcji


banku Pekao SA - do ministra skarbu państwa (6655),

268) poseł Mirosławy Nykiel w sprawie reformy edukacji przedszkolnej


- do ministra edukacji narodowej (6656),

269) poseł Mirosławy Nykiel w sprawie wybranych obszarów funkcjonowania


oświaty - do ministra edukacji narodowej (6657),

270) poseł Mirosławy Nykiel w sprawie projektu ustawy o systemie pieczy


zastępczej nad dzieckiem - do ministra pracy i polityki społecznej (6658),

271) posła Piotra Cybulskiego w sprawie braku regulacji prawnych w ustawie


o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami odnośnie do możliwości
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów
zabytkowych, niewpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków - do ministra kultury i dziedzictwa
narodowego (6659),

272) posła Ludwika Dorna w sprawie zapowiedzi zakupów uzbrojenia dla


Wojsk Obrony Przeciwlotniczej - do ministra obrony narodowej (6660),

273) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie umowy bilateralnej


między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu - do ministra
pracy i polityki społecznej (6661),

274) posła Tomasza Lenza w sprawie ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie
ustawy o pracownikach sądów i prokuratury - do ministra sprawiedliwości
(6662),

275) poseł Beaty Kempy w sprawie dokonania zmian w projekcie ustawy


z dnia 13 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych w części dotyczącej
likwidacji gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych
- do ministra zdrowia (6663),
- 28 -

276) poseł Beaty Kempy w sprawie reformy systemu wspierania i rehabilitacji


osób niepełnosprawnych - do ministra pracy i polityki społecznej (6664),

277) posła Jacka Boguckiego w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra


Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rodzajów
roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków
i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6665),

278) posła Wojciecha Szaramy w sprawie uhonorowania Obrońców Lwowa


i żołnierzy walczących o Polskę na kresach wschodnich podczas apelu ku
czci poległych przy Grobie Nieznanego Żołnierza - do ministra obrony
narodowej (6666),

279) posła Stanisława Kalemby w sprawie zamiany gruntów leśnych będących


w zasobach Lasów Państwowych na inne równorzędne grunty należące
do osób fizycznych - do ministra środowiska (6667),

280) posła Wojciecha Szaramy w sprawie planowanego zmniejszenia środków


budżetowych na funkcjonowanie jednostek Policji - do ministra spraw
wewnętrznych i administracji (6668),

281) posła Wojciecha Szaramy w sprawie procedur kwalifikujących chorych na


stwardnienie rozsiane do bezpłatnej terapii nowoczesnymi lekami
- do ministra zdrowia (6669),

282) poseł Krystyny Skowrońskiej w sprawie niemożności otrzymania


emerytury z ZUS dla byłych obywateli Ukrainy, którzy obecnie mają
obywatelstwo polskie i mieszkają w Rzeczypospolitej Polskiej
- do ministra pracy i polityki społecznej (6670),

283) posła Andrzeja Grzyba w sprawie zmiany przepisów dotyczących


udzielania pomocy rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych
- do ministra pracy i polityki społecznej (6671),

284) poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie parametryzacji uczelni artystycznych


- do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (6672),

285) posła Grzegorza Janika w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych


- do ministra finansów (6673),

286) poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie problemów dotyczących


zasad sporządzania deklaracji ZUS DRA w systemie Płatnik - do ministra
pracy i polityki społecznej (6674),
- 29 -

287) posła Tadeusza Cymańskiego w sprawie braku refundacji nowoczesnych


środków leczenia cukrzycy, jak analogi insulin i pompy insulinowe
- do ministra zdrowia (6675),

288) posła Tadeusza Cymańskiego w sprawie potrzeby opracowania dla straży


gminnych kompleksowej pragmatyki służbowej i nadania im praw
podobnych do tych, które mają inne formacje mundurowe - do ministra
spraw wewnętrznych i administracji (6676),

289) posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w sprawie dostępu


służb policyjnych do narkotesterów - do ministra spraw wewnętrznych
i administracji (6677),

290) posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w sprawie systemu


wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych - do ministra pracy
i polityki społecznej (6678),

291) posła Piotra Stanke w sprawie remontu drogi krajowej nr 22 na odcinku


przebiegającym przez centrum miasta Czersk - do ministra infrastruktury
(6679),

292) poseł Beaty Mazurek w sprawie projektu radykalnych zmian


w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej - do ministra spraw
wewnętrznych i administracji oraz ministra zdrowia (6680),

293) poseł Beaty Mazurek w sprawie prac nad reformą systemu szkolnictwa
wyższego w Polsce w zakresie działania państwowych wyższych szkół
zawodowych - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (6681),

294) posła Przemysława Gosiewskiego w sprawie przeciwdziałania skutkom


wzrastającej redukcji zatrudnienia (fali zwolnień grupowych)
w świętokrzyskich zakładach pracy w związku ze światowym kryzysem
gospodarczym - do ministra pracy i polityki społecznej (6682),

295) posła Wojciecha Olejniczaka w sprawie możliwości zaspokajania roszczeń


z tytułu rent wyrównawczych - do prezesa Rady Ministrów (6683),

296) posła Kazimierza Gołojucha w sprawie nieumieszczenia inwestycji


związanych z rozbudową Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w wykazie
przedsięwzięć Euro 2012 - do ministra sportu i turystyki (6684),

297) posła Kazimierza Gołojucha w sprawie substancji zwanych dopalaczami


- do ministra zdrowia (6685),
- 30 -

298) posła Marka Kuchcińskiego w sprawie utrzymania dotychczasowego


kierunku udzielania pomocy przez państwo osobom niepełnosprawnym
- do ministra pracy i polityki społecznej (6686),

299) posła Andrzeja Halickiego w sprawie konieczności przyspieszenia zmiany


przepisów blokujących rozwój bibliotek cyfrowych - do ministra kultury
i dziedzictwa narodowego (6687),

300) posła Andrzeja Halickiego w sprawie konieczności uporządkowania


sytuacji prawnej dzieci urodzonych w domu - do ministra zdrowia (6688),

301) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie ustalenia priorytetowych


inwestycji mających na celu skomunikowanie Polski i Ukrainy na
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 ze szczególnym
uwzględnieniem linii kolejowej nr 7 - do prezesa Rady Ministrów (6689),

302) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie zapowiedzi pozbawienia


Nałęczowa statusu uzdrowiska - do prezesa Rady Ministrów (6690),

303) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie dostępności do świadczeń


medycznych osób chorych na choroby nowotworowe w woj. lubelskim
- do ministra zdrowia (6691),

304) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie działań podejmowanych przez rząd


stwarzających możliwość kontaktów z dzieckiem rodzica, który nie pełni
nad nim opieki - do ministra sprawiedliwości (6692),

305) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie dofinansowania projektów


związanych z renowacją zabytkowych obiektów sakralnych woj.
lubelskiego - do ministra rozwoju regionalnego (6693),

306) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie opóźnień w ogłaszaniu konkursów


na unijne dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
woj. lubelskiego - do ministra rozwoju regionalnego (6694),

307) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie podjęcia przez resort działań


mających na celu przeciwdziałanie rozwarstwieniu finansowemu Polaków
- do ministra pracy i polityki społecznej (6695),

308) posła Marka Biernackiego w sprawie wjazdu na obwodnicę Trójmiasta


i zjazdu z obwodnicy Trójmiasta (węzeł Wielki Kack) - do ministra
infrastruktury (6696),
- 31 -

309) posła Jana Burego s. Antoniego w sprawie kontroli korespondencji


prowadzonej przez ABW wykraczającej poza ustawowy zakres jej
uprawnień - do prezesa Rady Ministrów (6697),

310) posła Jana Burego s. Antoniego w sprawie roszczeń wysuwanych przez


ZUS o uregulowanie zaległości związanych ze składkami na ubezpieczenie
społeczne od kobiet korzystających w latach 1999-2001 z urlopów
macierzyńskich i wychowawczych, które oprócz zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę, prowadziły działalność gospodarczą - do ministra pracy
i polityki społecznej (6698),

311) posła Wiesława Wody w sprawie podjęcia przez resort działań


zmierzających do obniżenia ceł na nawozy sztuczne w celu obniżenia ich
ceny na rynku krajowym - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6699),

312) posła Macieja Płażyńskiego w sprawie ataków na posłów Akcji Wyborczej


Polaków na Litwie posiadających Karty Polaka - do ministra spraw
zagranicznych (6700),

313) poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie możliwości przyznania


jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - do ministra
pracy i polityki społecznej (6701),

314) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie działań rządu na rzecz realizacji


"Deklaracji współdziałania na rzecz rozwoju województwa podlaskiego"
podpisanej przez białostockich przedsiębiorców - do ministra gospodarki
(6702),

315) poseł Krystyny Skowrońskiej w sprawie zmiany przepisu rozporządzenia


Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r.
dotyczącego szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (6703),

316) posła Piotra Cybulskiego w sprawie wad prawnych przepisów ustawy


o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych wyłączających stosowanie przepisów ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych, określających zasady ich likwidacji
oraz wypłaty odszkodowań za składniki majątkowe znajdujące się na
działkach, a stanowiące własność Polskiego Związku Działkowców
- do ministra infrastruktury (6704),
- 32 -

317) posła Piotra Cybulskiego w sprawie wad prawnych przepisów ustawy


o odpadach wydobywczych w zakresie wyłączającym stosowanie
przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska odnośnie do uiszczania opłat
za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów - do ministra
środowiska (6705),

318) poseł Marzeny Doroty Wróbel w sprawie planowanej likwidacji 100


sądów, w tym ewentualnej likwidacji w całości lub w części Sądu
Rejonowego w Lipsku - do ministra sprawiedliwości (6706),

319) posła Romualda Ajchlera w sprawie sposobu i trybu finansowania


kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych
z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem
o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń
społecznych - do ministra pracy i polityki społecznej (6707),

320) posła Henryka Kowalczyka w sprawie komunikatu ARiMR dotyczącego


kosztów kwalifikowanych w działaniu 311: "Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej" w ramach PROW na lata 2007-2013 - do ministra
rolnictwa i rozwoju wsi (6708),

321) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie kupna na licytacji


komorniczej lokalu mieszkalnego - do ministra sprawiedliwości (6709),

322) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie zapisów projektu ustawy


o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury - do ministra
sprawiedliwości (6710),

323) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie wysokości kwoty


stypendium, przyznawanej osobom bezrobotnym na stażu zawodowym
- do ministra pracy i polityki społecznej (6711),

324) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie uwag do projektu ustawy


o finansach publicznych z dnia 7 października 2008 r. - do ministra
finansów (6712),

325) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie powstawania na terenie


Polski sklepów, w których legalnie można kupić środki odurzające
tzw. dopalacze - do ministra sprawiedliwości (6713),

326) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie zastrzeżeń odnośnie


do postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości
- do ministra sprawiedliwości (6714),
- 33 -

327) posła Ludwika Dorna w sprawie informacji o zmianie planu wycofania ze


służby okrętów typu Tarantul - do ministra obrony narodowej (6715),

328) posła Ludwika Dorna w sprawie jakości wykrywaczy min stanowiących


wyposażenie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie
- do ministra obrony narodowej (6716),

329) posła Ludwika Dorna w sprawie sytuacji sił podwodnych Marynarki


Wojennej RP po 2015 r. w związku z planami wycofania w latach
2013-2015 okrętów typu Kobben - do ministra obrony narodowej (6717),

330) posła Mirosława Koźlakiewicza w sprawie propozycji zmiany ustawy


o przeciwdziałaniu narkomanii - do ministra zdrowia (6718),

331) posła Pawła Grasia w sprawie słabości instytucjonalnej GDDKiA


- do ministra infrastruktury (6719),

332) posła Lecha Sprawki w sprawie skutków finansowych nowelizacji ustawy


Karta Nauczyciela - do ministra edukacji narodowej (6720).

Interpelacje te - zgodnie z art. 192 ust. 6 regulaminu Sejmu


- zostały przekazane adresatom.

Jednocześnie informuję, że wpłynęły następujące odpowiedzi:

1) ministra środowiska Macieja Nowickiego na ponowną interpelację posła


Krzysztofa Putry w sprawie unieważnienia przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy z Fundacją Lex
Veritatis dotyczącej inwestycji geotermalnej w Toruniu (3477),

2) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Marka


Zielińskiego w sprawie nieprecyzyjnych zapisów w ustawie Prawo
energetyczne i wynikających z nich niewłaściwych zasad opodatkowania
praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej
wytwarzanej na bazie odnawialnych źródeł energii (4317),
- 34 -

3) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów
Artura Gierady i Andrzeja Pałysa w sprawie tworzonych współcześnie
herbów województw, powiatów, gmin i miast (4768),

4) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na ponowną interpelację


posła Antoniego Błądka w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach
przedemerytalnych (4824),

5) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
ponowną interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie negocjacji
mających doprowadzić do porozumienia między Kościołem prawosławnym
i Kościołem greckokatolickim, prowadzonych przez polski rząd (4845),

6) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Hanny Zdanowskiej
w sprawie pobierania podatku od pomocy finansowej z Programu
Operacyjnego "Kapitał ludzki" (5035),

7) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Jana


Kochanowskiego w sprawie budowy nowej siedziby oddziału Telewizji
Polskiej SA w Gorzowie Wlkp. (5046),

8) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada - z upoważnienia prezesa Rady


Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie
respektowania konstytucyjnej zasady równouprawnienia kościołów i innych
związków wyznaniowych w związku ze zmianami programowymi w TVP
zwiększającymi czas emisji programów religijnych (5051),

9) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka - z upoważnienia prezesa Rady


Ministrów - na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie
przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu w Polsce (5169),

10) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej
w sprawie żądania wyrażania zgody przez członków spółdzielni
mieszkaniowych będących właścicielami lokali na prace remontowe oraz
związane z przebudową sieci energetycznej przez wydziały architektury,
budownictwa i urbanistyki (5300),

11) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra


Żuchowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Janusza
Krasonia w sprawie niewystarczających transmisji w programie 1 i 2 TVP
z Igrzysk Paraolimpijskich w Pekinie (5357),
- 35 -

12) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Michała Jarosa
w sprawie objęcia specjalistycznych studiów menedżerskich na
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu programem certyfikowanych
szkoleń dla dyrektorów placówek służby zdrowia (5374),

13) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła
Roberta Kołakowskiego w sprawie środowiskowych domów samopomocy
(5434),

14) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Henryka Siedlaczka
w sprawie przeprowadzania badań jakości wody przez podmioty
prowadzące działalność usługowo-gastronomiczną (5452),

15) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Marka Suskiego oraz
grupy posłów w sprawie drastycznego wzrostu opłat z tytułu użytkowania
wieczystego (5475),

16) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację posła Stanisława Steca w sprawie pogorszenia
warunków leczenia pacjentów cierpiących na choroby reumatyczne (5532),

17) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława
Steca w sprawie importu do Polski alkoholu etylowego (5535),

18) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Witolda Pahla w sprawie
raportu "Skąd się wzięły kolejki Polaków za granicą 21 października - jak
uniknąć błędów w przyszłości?" (5542),

19) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację posła Waldemara Wrony w sprawie pacjentów
cierpiących na choroby reumatyczne (zarządzenia prezesa NFZ Nr 8/2008
DGL i 15/2008 DGL) (5570),

20) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka
w sprawie wyników tzw. audytu klinicznego pracowni mammograficznych
(5600),
- 36 -

21) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława
Matwiejuka w sprawie groźby pojawienia się kryzysu gospodarczego
(5602),

22) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Andrzeja


Szlachty w sprawie rządowych planów dywersyfikacji dostaw ropy i gazu
ziemnego do Polski (5620),

23) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Łukasza Zbonikowskiego
w sprawie ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
(5632),

24) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzeja


Kremera - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Artura
Górskiego w sprawie sprzeciwu władz litewskich wobec polskiej pisowni
patrona szkoły średniej w Ławaryszkach w rejonie wileńskim (5649),

25) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej
w sprawie jakości przeprowadzanych badań mammograficznych w ramach
ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (5663),

26) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację poseł Magdaleny Kochan w sprawie realizacji
zarządzeń Prezesa NFZ o numerach 8/2008/DGL oraz 15/2008/DGL
(5673),

27) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Józefa Piotra Klima
w sprawie barier w miejscach publicznych dla osób niepełnosprawnych
(5680),

28) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Ludwika


Dorna w sprawie programu budowy korwet projektu 621 Gawron (5711),

29) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Ludwika


Dorna w sprawie stanu technicznego, wartości bojowej i kosztów
eksploatacji fregat typu Oliver Hazard Perry należących do Marynarki
Wojennej RP (5712),

30) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Ludwika


Dorna w sprawie stanu technicznego i wartości bojowej okrętów
podwodnych typu Kobben należących do Marynarki Wojennej RP (5713),
- 37 -

31) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcina Korolca


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Józefa Rojka w sprawie
opracowania analiz i przygotowania scenariusza dotyczącego zapobiegania
oraz wychodzenia z ewentualnego kryzysu (5737),

32) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Grzegorza Roszaka
w sprawie roli wojewódzkich ośrodków medycyny pracy w aspekcie
planowanej ustawy o kierujących pojazdami (5740),

33) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożeny Kotkowskiej oraz
grupy posłów w sprawie dostosowania przepisów dotyczących
kształtowania wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych
w oświacie do już obowiązującego prawa (5749),

34) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra


Żuchowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Michała
Stuligrosza w sprawie systemu pobierania opłat od sprzedaży kserografów
oraz sposobu przekazywania tych funduszy właścicielom praw
do kopiowania materiałów (5751),

35) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Zbigniewa Chmielowca
i Kazimierza Moskala w sprawie nowelizacji ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej (5766),

36) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Ożoga
w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S19 w miejscowości Nienadówka
(5767),

37) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Ożoga
w sprawie złej jakości badań mammograficznych (5769),

38) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła
Zbigniewa Kozaka oraz grupy posłów w sprawie zasad wzmocnienia
ochrony interesów ekonomicznych budżetu państwa w związku ze
zjawiskiem manipulowania przez banki rezerwami celowymi dla celów
fiskalnych oraz zasad wypłacania dywidendy przez Bank Pekao SA
w okresie kryzysu finansowego (5798),
- 38 -

39) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Barbary Bartuś oraz
grupy posłów w sprawie przeciwdziałania utrudnianiu pozamałżeńskim
i rozwiedzionym ojcom kontaktów ze swoimi dziećmi (5799),

40) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Krzysztofa


Putry w sprawie zmian systemowych wspierających przedsiębiorczość
(5804),

41) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Sławomira Neumanna
w sprawie wzoru karty zgonu dla dzieci martwo urodzonych oraz sposobu
jej wypełniania (5805),

42) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Anny


Sobeckiej w sprawie zapowiedzi wstrzymania przez Ukrainę eksportu
energii elektrycznej do Polski (5814),

43) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Adama Krzyśków
w sprawie wdrażania w prawie polskim dyrektywy 2002/49/EC o hałasie
w środowisku oraz dyrektywy 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności
kolei konwencjonalnych w kwestii wymiany konwencjonalnych żeliwnych
wkładek hamulcowych na ograniczające emisję hałasu - kompozytowe
(5817),

44) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie problemów
z rozliczaniem się przez wojewódzkie komendy Policji z przysługujących
funduszy (5818),

45) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora


Przyrody Macieja Trzeciaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów
- oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego
- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła
Krzysztofa Putry w sprawie expose wygłoszonego dnia 23 listopada 2007 r.
w Sejmie (5819),

46) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Zbigniewa


Kozaka oraz grupy posłów w sprawie niepokojących informacji związanych
z funkcjonowaniem Banku Pekao SA w związku z doniesieniami
prasowymi o zróżnicowanej kondycji zagranicznych właścicieli polskich
banków (5821),
- 39 -

47) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację posła Jana Religi w sprawie unieważnienia
zarządzeń zdaniem Posła nielegalnie wydanych przez prezesa NFZ,
dotyczących terapii i leków stosowanych wobec cierpiących na choroby
reumatoidalne (5825),

48) podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marioli Dwornikowskiej


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Edwarda Czesaka
i Józefa Rojka w sprawie realizacji polityki państwa dotyczącej
finansowania działań zmierzających do przeciwdziałania alkoholizmowi
wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (5828),

49) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Marii Nowak


w sprawie aktualnej sytuacji w górnictwie węgla kamiennego (5831),

50) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Beaty Szydło
i Andrzeja Adamczyka w sprawie podjęcia działań na rzecz optymalizacji
przebiegu planowanej Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (BDI) (5833),

51) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Adamczyka
w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia środków
finansowych przeznaczonych na realizację rozszerzonego kalendarza
szczepień w 2009 r. (5834),

52) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Jarosława


Żaczka i Sławomira Zawiślaka w sprawie działań jakie zamierza podjąć
rząd, aby zapobiec negatywnym skutkom wejścia w życie propozycji
pakietu klimatyczno-energetycznego (5835),

53) zastępcy prokuratora generalnego Marka Staszaka - z upoważnienia


ministra - na interpelację posłów Sławomira Zawiślaka i Jarosława Żaczka
w sprawie zmiany zasad wynagradzania prokuratorów oraz zmian
organizacyjnych w prokuraturze (5841),

54) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posłów


Sławomira Kopycińskiego i Tomasza Kamińskiego w sprawie projektów
profesjonalizacji armii (5850),

55) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława
Matwiejuka w sprawie planów wprowadzenia możliwości rozliczania się
z fiskusem przez Internet (5853),
- 40 -

56) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak - z upoważnienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka
w sprawie utraty przez przedsiębiorców niektórych świadczeń z chwilą
zawieszenia działalności firmy (5854),

57) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację poseł Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz oraz grupy
posłów w sprawie dostępności okołoporodowych znieczuleń
zewnątrzoponowych i stanu prac nad projektem ustawy "koszykowej"
(5859),

58) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację posła Marka Zielińskiego oraz grupy posłów
w sprawie unieważnienia wydanych przez prezesa NFZ zarządzenia nr
8/2008/DGL oraz zarządzenia nr 15/2008/DGL, wprowadzających zapisy
o terapii inicjującej (5860),

59) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Józefa Piotra


Klima w sprawie podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (5865),

60) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcina Korolca


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Roberta Tyszkiewicza
w sprawie problemów, które występują w obrocie gospodarczym paletami
drewnianymi typu EUR (5872),

61) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Izabeli


Leszczyny w sprawie rozbieżności pomiędzy zapisami ustawy Prawo
energetyczne oraz ustawami o samorządzie terytorialnym i o finansach
publicznych w zakresie konserwacji infrastruktury oświetleniowej na
przykładzie miasta Częstochowy i gmin ościennych (5877),

62) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Piotra


Tomańskiego i Renaty Butryn w sprawie odnowienia krajowej bazy
zasobowej gazu ziemnego i zwiększenia jego wydobycia (5880),

63) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Jacka Pilcha


w sprawie zbadania ewentualnego szkodliwego wpływu na zdrowie
artykułów handlowych - w szczególności konfekcji odzieżowej oraz
zabawek dla dzieci - sprowadzanych w ramach wymiany gospodarczej
z Chińską Republiką Ludową (5883),
- 41 -

64) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Artura Dunina w sprawie umieszczenia gminy Ozorków w planach
metropolii łódzkiej (5886),

65) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Henryka
Milcarza w sprawie wpływu na polski sektor cementowy w okresie
2013-2020 wspólnotowego systemu handlu emisjami do emisji dwutlenku
węgla (5888),

66) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Tomasza


Lenza w sprawie systemu planowania rozwoju sieci energetycznych
i lokalizacji nowych źródeł wytwarzania (5892),

67) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Sławomira
Kopycińskiego i Tomasza Kamińskiego w sprawie stanu technicznego
infrastruktury kolejowej w Polsce (5895),

68) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Józefa Rojka w sprawie
unieważnienia części praktycznej egzaminów na prawo jazdy (5897),

69) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Leny
Dąbkowskiej-Cichockiej w sprawie budowy obwodnicy Dębskiej Kuźni
(5898),

70) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Edwarda Siarki
w sprawie niekorzystnych zmian w ustawie o pomocy społecznej (5901),

71) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Macieja
Orzechowskiego oraz grupy posłów w sprawie procedur współpracy między
służbami udzielającymi wsparcia ofiarom przemocy (5902),

72) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację posła Romana Kaczora w sprawie rządowego
projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
(5904),
- 42 -

73) zastępcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Arkita
w sprawie internetowych serwisów "plotkarskich", takich jak "pudelek",
"plotek", "kaprysek" (5905),

74) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Arkita
w sprawie ochrony dóbr osobistych osób publicznych (5906),

75) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Małgorzaty
Kidawy-Błońskiej w sprawie dostosowania infrastruktury publicznej
do potrzeb osób niepełnosprawnych (5911),

76) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Brejzy
w sprawie wspierania rozwoju małych elektrowni wodnych (5912),

77) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożeny Kotkowskiej
w sprawie finansowania terapii ratującej życie dzieci chorych na rzadkie
choroby Fabryego, mukopolisacharydozę typu II oraz VI, a także chorobę
Pompego (5913),

78) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcina Korolca


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Szlachty
w sprawie wsparcia budowy w Polsce nowej huty produkującej wyroby
wysoko przetworzone (5914),

79) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Andrzeja


Szlachty w sprawie sytuacji ekonomicznej polskiego górnictwa węglowego
(5915),

80) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Iwony Arent w sprawie
założeń projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników ZOZ
(5917),

81) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Iwony Arent
w sprawie nierównego podziału środków finansowych w ramach działania
"Zróżnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętej Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" (5918),
- 43 -

82) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora


Przyrody Macieja Trzeciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację
poseł Iwony Arent w sprawie odstąpienia od utworzenia Mazurskiego Parku
Narodowego i pozostawienia funkcjonującej formy ochrony tj. Mazurskiego
Parku Krajobrazowego (5919),

83) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra


Żuchowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny
Sobeckiej w sprawie obniżenia wieku szkolnego w szkołach muzycznych
(5921),

84) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Anny


Sobeckiej w sprawie przepisów o zawieszeniu działalności gospodarczej
(5922),

85) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej
w sprawie wzrostu bezrobocia (5923),

86) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie refundacji przez
NFZ kosztów porodu za granicą (5924),

87) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Brejzy
w sprawie problemów gmin związanych z zapewnieniem oświetlenia dróg
publicznych (5925),

88) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Piotra Stachańczyka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zwiększającej się ilości
fikcyjnych małżeństw w celu uzyskania obywatelstwa przez
obcokrajowców (5926),

89) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Grażyny Prawelskiej-Skrzypek - z upoważnienia ministra - na interpelację
posła Jarosława Matwiejuka w sprawie dofinansowania Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie (5928),

90) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Steca
w sprawie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług (5930),
- 44 -

91) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Henryka Siedlaczka
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(5931),

92) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Konstantego
Oświęcimskiego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności (5932),

93) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Adama Krupy


w sprawie opłat za modernizacje i eksploatacje instalacji oświetlenia
ulicznego (5933),

94) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Dariusza Daniluka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Tomasza Kamińskiego
i Sławomira Kopycińskiego w sprawie projektu ustawy budżetowej
w części kwot przeznaczonych na dopłaty w krajowych przewozach
autobusowych (5934),

95) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Steca
w sprawie działalności służb celnych w zakresie ochrony polskich
przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją oraz polskich konsumentów
przed towarami nieodpowiadającymi polskim normom (5936),

96) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Stanisława


Steca w sprawie pogarszających się wyników eksportu polskich towarów
i usług (5937),

97) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Steca
w sprawie funkcjonowania instytucji parabankowych (5938),

98) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzeja


Kremera - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Steca
w sprawie braku Polski na liście państw, których obywatele nie będą już
musieli starać się o wizy do USA (5939),

99) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława
Steca w sprawie popularyzacji w szkole programu "Szklanka mleka"
(5940),
- 45 -

100) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny


Zajdel-Kurowskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Stanisława Steca w sprawie działania Komitetu Stabilności Finansowej
(5941),

101) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Jerzego Budnika w sprawie interpretacji przepisów dotyczących
zatrudniania pracowników samorządowych, zawartych w ustawie
o pracownikach samorządowych (5942),

102) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Mirosławy Nykiel
w sprawie niekorzystnej dla lecznictwa uzdrowiskowego interpretacji przez
Ministra Finansów przepisów dotyczących stosowania stawki podatku
od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (5943),

103) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Teresy Piotrowskiej
w sprawie zmiany w ustawie - Prawo o adwokaturze dotyczącej terminu
oraz zakresu egzaminu dla aplikantów z naboru w grudniu 2005 r. (5944),

104) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jacka Osucha w sprawie
poprawy bezpieczeństwa na drogowych przejazdach kolejowych (5945),

105) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana


Borkowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Filipa
Libickiego w sprawie prześladowania chrześcijan w Indiach (5946),

106) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Piotra Polaka w sprawie
planów decentralizacji NFZ i nie włączania w ramach tych planów
Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ do oddziału śląskiego (5947),

107) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Krzysztofa Brejzy w sprawie świadczeń rodzinnych (5950),

108) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Bogdana Bojki
w sprawie założeń do projektu ustawy budżetowej na rok 2009, dotyczących
zadań nałożonych na Państwową Inspekcję Sanitarną (5951),
- 46 -

109) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca na interpelację


poseł Beaty Bublewicz oraz grupy posłów w sprawie zasad leczenia
pacjentów cierpiących na choroby reumatyczne (5952),

110) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Grzegorza Sztolcmana
w sprawie niekorzystnych dla lecznictwa uzdrowiskowego interpretacji
przepisów przez Ministra Finansów (5953),

111) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny


Zajdel-Kurowskiej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
interpelację posła Krzysztofa Putry w sprawie deklaracji wprowadzenia euro
w Polsce w 2011 r. (5957),

112) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Putry
w sprawie obwodnicy Białegostoku (5958),

113) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Putry
w sprawie funkcjonowania PFRON (5959),

114) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posłanek Małgorzaty
Sadurskiej i Elżbiety Kruk w sprawie funkcjonowania środowiskowych
domów samopomocy (5960),

115) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mariusza
Błaszczaka w sprawie skuteczności kontroli przeprowadzanych przez
Inspekcję Weterynaryjną w schroniskach dla zwierząt (5962),

116) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mariusza
Błaszczaka w sprawie procedur Inspekcji Weterynaryjnej (5963),

117) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Mariusza Błaszczaka w sprawie przepisów regulujących zasady ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami (5964),
- 47 -

118) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Mariusza Błaszczaka w sprawie wykładni przepisów rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (5965),

119) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Zalewskiej
w sprawie zmian dotyczących ustawy o emeryturach rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (5966),

120) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława
Zielińskiego w sprawie prawa beneficjentów, wynikającego z działania 2
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, do przenoszenia własności
gospodarstw rolnych na zstępnych, a w szczególności na dzieci (5967),

121) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak - z upoważnienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Roberta Kołakowskiego
w sprawie projektu ustawy o emeryturach pomostowych (5968),

122) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Andrzeja


Szlachty w sprawie planów uwolnienia cen energii elektrycznej dla
gospodarstw domowych (5969),

123) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Szlachty
w sprawie działań rządu w zakresie utrzymania tempa rozwoju
budownictwa w Polsce (5971),

124) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Szlachty
w sprawie wymagań dotyczących zawodu ratownika medycznego (5972),

125) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację


posła Krzysztofa Brejzy w sprawie sytuacji osób kontynuujących naukę
(5973),

126) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mariana


Zalewskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Andrzeja
Pałysa i Jana Łopaty w sprawie zmiany sytuacji materialno-prawnej
producentów na rynku owoców i warzyw (5974),
- 48 -

127) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Pałysa
w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Opatowie (5975),

128) sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Hanny Jahns


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Pałysa
w sprawie możliwości uwzględnienia budowy Regionalnego Portu
Lotniczego Kielce-Obice w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju (5976),

129) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Andrzeja Pałysa w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz poprawy warunków życia rodzin wychowujących dzieci
niepełnosprawne (5977),

130) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Macieja Jankowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Pałysa
w sprawie możliwości realizacji inwestycji drogowej pn. "Pasmo
zrównoważonego rozwoju Wschód-Zachód Szlak Staropolski" oraz
umieszczenia jej w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) (5978),

131) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Pałysa
w sprawie wsparcia finansowego woj. świętokrzyskiego w planie budowy
dróg na rok 2009 (5979),

132) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Kamińskiego
w sprawie protestów sędziów (5981),

133) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Kamińskiego
w sprawie wydłużenia czasu pracy technikom elektroradiologii
i radioterapii (5982),

134) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Tomasza


Lenza w sprawie prawa przedsiębiorców do zawieszenia działalności
gospodarczej (5983),

135) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Michała Jarosa
w sprawie wprowadzenia instrumentu zamiany nieruchomości będących
w czynnej umowie dzierżawy (5984),
- 49 -

136) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Michała Jarosa
w sprawie realizacji przez ANR budownictwa mieszkaniowego celem
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych najemców, którzy dotychczas nie
mieli możliwości skorzystania z pierwszeństwa nabycia lokalu
mieszkalnego (5985),

137) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Michała Jarosa
w sprawie przejęcia przez gminę lokali mieszkalnych w sytuacji, gdy
najemcy lokali nie skorzystali z możliwości nabycia ich od ANR w ramach
przysługującego im pierwszeństwa (5986),

138) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Piotra Nowaka
oraz grupy posłów w sprawie planowanych zmian w zakresie nadzoru
pedagogicznego (5988),

139) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Tomasza Piotra Nowaka oraz grupy posłów w sprawie braku współpracy
pomiędzy powiatowymi urzędami pracy a ośrodkami pomocy społecznej
(5989),

140) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Piotra
Nowaka oraz grupy posłów w sprawie zmiany wysokości dotacji na
realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczek
alimentacyjnych (5990),

141) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Rusieckiego
w sprawie powstrzymania prac nad projektem Komisji Nadzwyczajnej
"Przyjazne Państwo", dotyczącym m.in. zniesienia obowiązku
przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (5991),

142) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Rusieckiego
w sprawie wprowadzenia obowiązku posiadania kas fiskalnych przez osoby
wykonujące tzw. wolne zawody (5993),
- 50 -

143) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława
Rusieckiego w sprawie zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wprowadzanych
w związku z wejściem w życie nowych przepisów wspólnotowych,
dotyczących udzielania pomocy na zatrudnianie przedsiębiorcom
- rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/200 (5994),

144) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Rusieckiego
w sprawie zniesienia podwójnego opodatkowania dla firm płacących
zryczałtowany podatek dochodowy (5995),

145) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
interpelację posła Józefa Piotra Klima w sprawie zmian w prawie
wyborczym (5997),

146) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Józefa Piotra Klima
w sprawie zniżek na przejazdy PKP dla studentów (5998),

147) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Józefa Piotra Klima
w sprawie harmonogramu prac legislacyjnych i stanu przygotowań
do wdrożenia nowych przepisów zawartych w projekcie ustawy
o emeryturach kapitałowych (6000),

148) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Michała


Marcinkiewicza w sprawie zasad realizacji przeszkolenia wojskowego
studentów (6002),

149) ministra sportu i turystyki Mirosława Michała Drzewieckiego na


interpelację posła Jana Kulasa w sprawie strategii rozwoju sportu
i dofinansowania dużych imprez oraz zawodów sportowych w latach
2009-2010 (6004),

150) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Hanny Zdanowskiej
w sprawie sytuacji techników farmaceutycznych w Polsce (6005),
- 51 -

151) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny


Zajdel-Kurowskiej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
interpelację posła Sławomira Zawiślaka w sprawie przeciwdziałania
negatywnym efektom kryzysu finansowego postępującego w Europie
(6007),

152) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Sławomira Zawiślaka w sprawie emerytur pomostowych (6008),

153) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Piotra Babinetza
w sprawie planowanych zmian w ustawie o pomocy społecznej
dotyczących projektu finansowania środowiskowych domów samopomocy
przez samorząd terytorialny (6010),

154) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jacka Osucha w sprawie
unieważnienia przetargu na modernizację linii kolejowej nr 156
Bukowno-Jaworzno Szczakowa (6011),

155) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jacka Osucha w sprawie
zabezpieczenia medycznego mieszkańców części powiatu olkuskiego przez
utworzenie podstacji Pogotowia Ratunkowego w gminie Trzyciąż (6012),

156) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Andrzeja


Bętkowskiego w sprawie wniesienia aportem do spółki zarządzającej
Specjalną Strefą Ekonomiczną "Starachowice" nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa i utworzenia podstrefy na terenie gminy Łagów
(6014),

157) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Bętkowskiego
w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Opatowie (6015),

158) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Ludwika


Dorna w sprawie kontraktu na zakup przez Ministerstwo Obrony Narodowej
samolotów PZL M-28 Skytruck (6017),

159) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Barbary Bartuś oraz
grupy posłów w sprawie sposobu przyznawania i wysokości świadczenia
pielęgnacyjnego (6018),
- 52 -

160) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów
Dariusza Seligi i Roberta Telusa w sprawie zmian w ustawach
samorządowych, mających na celu wprowadzenie obowiązkowego
głosowania imiennego radnych, na wzór Parlamentu RP, we wszystkich
organach uchwałodawczych wchodzących w skład samorządu (6019),

161) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła
Dariusza Seligi oraz grupy posłów w sprawie zmian w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. dotyczącym
rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
(6020),

162) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Izabeli


Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie przepisów ustawy o ekwiwalencie
pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych
z przedsiębiorstw robót górniczych (6021),

163) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła
Jarosława Matwiejuka w sprawie przepisów dotyczących zasad
przyznawania pomocy z zakresu świadczeń rodzinnych (6023),

164) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak - z upoważnienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka
w sprawie groźby wypłaty niższych świadczeń emerytalnych (6024),

165) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka
w sprawie zapewnienia w budżecie państwa na rok 2009 środków
finansowych na budowę drogi krajowej nr 12 (6025),

166) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa
Matuszczaka w sprawie projektu ustawy kompetencyjnej, wprowadzającej
zmiany w ustawie o pomocy społecznej (6026),

167) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Agnieszki Hanajczyk
w sprawie reprezentowania małoletnich ofiar przemocy domowej (6027),
- 53 -

168) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Rędziniaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Agnieszki Hanajczyk
w sprawie swobodnego przemieszczania się małoletnich dzieci w strefie
Schengen (6028),

169) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Agnieszki
Hanajczyk w sprawie przekazania prowadzenia i rozwoju infrastruktury
środowiskowych domów samopomocy gminom (6029),

170) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Agnieszki Hanajczyk
w sprawie aplikantów adwokackich, radcowskich oraz notarialnych,
zdających egzamin konkursowy na aplikacje w 2005 r. (6030),

171) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Macieja
Orzechowskiego oraz grupy posłów w sprawie wysokości kwoty
zobowiązań samorządu województwa z tytułu dofinansowania zakładów
aktywności zawodowej (6031),

172) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Sławomira Preissa
i Pawła Suskiego w sprawie zmian legislacyjnych mających na celu
usprawnienie procedur uzyskiwania prawa jazdy (6032),

173) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Elżbiety
Streker-Dembińskiej w sprawie rozszerzenia kalendarza szczepień na
2009 r. o szczepienia przeciwko ospie wietrznej i pneumokokom,
zapewniające wszystkim polskim dzieciom równy dostęp do nowoczesnej
profilaktyki (6034),

174) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Bolesława Grzegorza
Piechy w sprawie niekorzystnej dla lecznictwa uzdrowiskowego
interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej stosowania stawki podatku
od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, wskazanej
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (6035),

175) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Marka Zielińskiego w sprawie zmiany częstotliwości ustalania progu
wsparcia dochodowego rodzin (6037),
- 54 -

176) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Stawiarskiego
w sprawie badań mammograficznych przeprowadzanych na Lubelszczyźnie
(6038),

177) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława
Stawiarskiego w sprawie trudnej sytuacji rolników i niskich cen zbóż
(6039),

178) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na
interpelację posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie elementów
odblaskowych (6040),

179) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny


Zajdel-Kurowskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł
Joanny Muchy w sprawie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (6046),

180) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację


poseł Joanny Muchy w sprawie liczby patentów zgłaszanych
do Europejskiego Urzędu Patentowego (6048),

181) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację poseł


Joanny Muchy w sprawie wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców
ubiegających się o dotacje ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (6049),

182) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Magdaleny Gąsior-Marek
oraz grupy posłów w sprawie tzw. zastępczych matek (6054),

183) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Henryka Siedlaczka
w sprawie projektu ustawy o podatku akcyzowym z dnia 28 sierpnia
2008 r. w zakresie opodatkowania gazów płynnych i ciekłych
przeznaczonych do celów grzewczych (6055),

184) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Religi
w sprawie dochodów rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci,
którzy ze względu na stan zdrowia tych dzieci są zmuszeni do zaniechania
pracy zawodowej (6057),
- 55 -

185) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Grzegorza Raniewicza w sprawie możliwości realizacji ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów przez ośrodek pomocy społecznej lub
inną jednostkę organizacyjną gminy (6058),

186) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Kazimierza
Gwiazdowskiego w sprawie reformy oświaty (6059),

187) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej
w sprawie uchylenia zarządzeń Prezesa NFZ nr 8/2008/DGL oraz
nr 15/2008/DGL, zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów cierpiących na
choroby reumatyczne (6060),

188) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Łukasza


Zbonikowskiego w sprawie strategii energetycznej Polski (6062),

189) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Łukasza
Zbonikowskiego w sprawie sytuacji materialno-prawnej rodziców dzieci
niepełnosprawnych (6064),

190) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Łukasza Zbonikowskiego
w sprawie promocji szczepień przeciwko grypie (6065),

191) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na
interpelację posła Edwarda Siarki w sprawie realizacji ustawy
o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"
(6067),

192) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Edwarda Siarki
w sprawie realizacji przebudowy drogi krajowej S7 na odcinku
Myślenice-Nowy Targ (6068),

193) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana


Borkowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa
Girzyńskiego oraz grupy posłów w sprawie monitorowania przez MSZ
wydawanych za granicą publikacji dotyczących historii Polski i narodu
polskiego (6069),
- 56 -

194) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jerzego
Gosiewskiego w sprawie zapobieżenia negatywnym skutkom wprowadzenia
reformy PFRON (6071),

195) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Witolda Drożdża - z upoważnienia ministra - na
interpelację posła Józefa Rojka w sprawie potrzeby zmian w projekcie
ustawy o zasadach i sposobie prowadzenia ewidencji ludności (6072),

196) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Witolda Pahla w sprawie
wysokości dopłat do krajowych przewozów autobusowych przewidzianych
w projekcie budżetu na rok 2009 (6074),

197) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wojciecha Wilka
w sprawie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób
fizycznych w celu umożliwienia w większym zakresie odliczenia
od podstawy opodatkowania kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania
poza miejscem zamieszkania, związanych z wykonywaną pracą (6075),

198) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wojciecha Wilka
w sprawie konieczności zmian w przepisach dotyczących szkód łowieckich
(6076),

199) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożenny Bukiewicz
w sprawie możliwości wprowadzenia zmian przy przyznawaniu
świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z pracy zawodowej na
rzecz opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym (6078),

200) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożenny Bukiewicz
w sprawie znowelizowanej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
(6079),

201) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Krystyny
Skowrońskiej w sprawie reformy PFRON (6080),
- 57 -

202) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożeny Szydłowskiej
w sprawie rozważenia możliwości oraz zasadności wprowadzenia poprawki
do art. 2 pkt 2 projektu ustawy nowelizującej, zawierającego zmiany do
art. 25 ustawy o radcach prawnych, poprzez uwzględnienie doświadczenia
nabytego w wyniku wykonywania pod nadzorem radcy prawnego lub
adwokata czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy
prawnej w organie państwowym lub samorządowym (6081),

203) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posła


Andrzeja Kani w sprawie podjęcia działań w celu polepszenia warunków
płacowych pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa (6082),

204) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła
Andrzeja Kani w sprawie koordynacji działań ministra rolnictwa i rozwoju
wsi oraz ministra finansów dotyczących zagospodarowania poscaleniowego
na przykładzie obiektu scaleniowego "Niedźwiedź" gmina Myszyniec
powiat ostrołęcki w woj. mazowieckim (6083),

205) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej
w sprawie interpretacji przepisów dotyczących przedsiębiorców
rozliczających się ryczałtem (6085),

206) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł


Anny Sobeckiej w sprawie utworzenia bezpiecznych funduszy
emerytalnych (6086),

207) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację poseł


Anny Sobeckiej w sprawie wykorzystywania funduszy unijnych przez
Polskę (6087),

208) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej
w sprawie wyjaśnienia kwestii braku aktualizacji kwoty określonej
w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
przyjmowanej przez podatników do ustalenia w sposób uproszczony
wartości początkowej budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych
wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na
cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (6090),
- 58 -

209) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Piotra Stachańczyka - z upoważnienia ministra - na
interpelację posłów Arkadego Fiedlera i Tomasza Piotra Nowaka w sprawie
możliwości zmian procedur w zakresie współpracy polskich organów spraw
wewnętrznych z organami milicji Wietnamu (6091),

210) ministra środowiska Macieja Nowickiego na interpelację poseł Izabeli Kloc


w sprawie nowelizacji ustawy Prawo wodne w związku z orzeczeniem
Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją art. 2 ust. 3 tej
ustawy (6093),

211) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Izabeli Kloc w sprawie
stawki podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
przewidzianej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (6094),

212) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora


Przyrody Macieja Trzeciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację
poseł Izabeli Kloc w sprawie zagrożeń środowiskowych wynikających
z planowanej budowy gazociągu północnego po dnie Bałtyku (6095),

213) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Waldemara Andzela
w sprawie transakcji związanych z użytkowaniem kont internetowych
(6097),

214) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł
Elżbiety Witek w sprawie projektu nowelizacji ustawy o PIS w zakresie
wprowadzenia zasady podporządkowania hierarchicznego, powiatowego
i granicznego inspektora sanitarnego organom jednostek samorządu
terytorialnego (6098),

215) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Antoniego Błądka
w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (6099),

216) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Mazurek
w sprawie korekty dostosowującej właściwość miejscową Sądu
Rejonowego w Chełmie do administracyjnych granic powiatu chełmskiego
(6101),
- 59 -

217) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Teresy Wargockiej
w sprawie form popierania budownictwa mieszkaniowego w świetle
postanowień ustawy z dnia 26 października 1995 r. (6102),

218) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Edwarda Czesaka
i Józefa Rojka w sprawie możliwości utworzenia 150 etatów dla
zawodowych kuratorów sądowych (6104),

219) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł


Beaty Mazurek w sprawie lekceważenia zasad dialogu społecznego
dotyczącego projektu ustawy o emeryturach pomostowych (6105),

220) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Mazurek
w sprawie proponowanych zmian legislacyjnych dotyczących wydłużenia
dobowego wymiaru czasu pracy osób pracujących z narażeniem na
promieniowanie jonizujące (6106),

221) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Mazurek
w sprawie propozycji dotyczących zmian w funkcjonowaniu ochotniczych
hufców pracy (6107),

222) ministra sportu i turystyki Mirosława Michała Drzewieckiego na


interpelację posła Marka Kwitka w sprawie wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących realizacji programu budowy boisk piłkarskich
"Moje boisko-Orlik 2012" (6109),

223) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Dariusza Daniluka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Sławomira Preissa
w sprawie zapewnienia w budżecie państwa na rok 2009 środków na
dopłaty dla przewoźników realizujących regionalną komunikację pasażerską
(6110),

224) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Paluch oraz grupy
posłów w sprawie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku
Kielce-Kraków, ujętej w programie realizacji budowy dróg i autostrad na
Euro 2012 (6111),
- 60 -

225) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Paluch oraz grupy
posłów w sprawie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Nowa
Sól-Legnica ujętej w programie budowy dróg i autostrad na Euro 2012
(6112),

226) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jerzego Budnika
w sprawie podstawy prawnej przyjmowania dzieci do placówek
oświatowych z sąsiednich gmin (6113),

227) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mariusza Grada
w sprawie umieszczania tzw. spowalniaczy na drogach powiatowych
i gminnych (6114),

228) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai na


interpelację posła Mariusza Grada w sprawie zwiększenia liczby etatów
sądowych kuratorów zawodowych (6115),

229) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mariusza Grada
w sprawie bestialskiego traktowania transportowanych zwierząt (6116),

230) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mariusza
Grada w sprawie funkcjonowania szkół rolniczych przejętych przez ministra
rolnictwa i rozwoju wsi (6117),

231) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Lipca
w sprawie problemów pacjentów dotkniętych chorobami reumatycznymi
(6118),

232) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jana
Szyszki w sprawie negocjacji Pakietu Energetyczno-Klimatycznego na
Radzie Europy w październiku 2008 r. (6119),

233) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Antoniego Błądka w sprawie nowelizacji ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (6120),
- 61 -

234) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Antoniego
Błądka w sprawie możliwości skorzystania przez rolników z Podkarpacia
z pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym
rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (6121),

235) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Antoniego Błądka
w sprawie szkód wyrządzanych w użytkach rolnych oraz inwentarzu
żywym powodowanych przez zwierzynę leśną (6123),

236) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Marka Polaka oraz grupy
posłów w sprawie nadmiernych utrudnień w ruchu drogowym,
wynikających z prowadzonych prac remontowych drogi krajowej nr 7 na
odcinku Kraków-Myślenice (6124),

237) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana


Borkowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Gabrieli
Masłowskiej w sprawie bierności Ministerstwa Spraw Zagranicznych wobec
zagranicznych publikacji szkalujących dobre imię Polski (6125),

238) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej
w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 7 łączącej Lublin z Warszawą
(6126),

239) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Leny
Dąbkowskiej-Cichockiej w sprawie dochodów rodziców wychowujących
niepełnosprawne dzieci (6127),

240) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na
interpelację posła Jarosława Zielińskiego w sprawie nieuzasadnionych
przesunięć etatów oddziałów prewencji, śmigłowców policyjnych oraz
środków z "programu modernizacji" pomiędzy poszczególnymi komendami
wojewódzkimi Policji i regionami kraju (6128),

241) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Sławomira Zawiślaka w sprawie narastającego zróżnicowania w wysokości
wynagrodzeń w Polsce i pogłębiającej się przepaści w tym zakresie
pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi (6129),
- 62 -

242) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Sławomira Zawiślaka
w sprawie planowanego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli w związku
z likwidacją emerytur pomostowych dla tej grupy zawodowej (6130),

243) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mariana


Zalewskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Sławomira
Zawiślaka i Jarosława Żaczka w sprawie sytuacji na rynku nawozów
sztucznych przekładającej się bezpośrednio na drastyczny wzrost kosztów
produkcji rolnej (6131),

244) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Dominika


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej
w sprawie możliwości udzielenia powiatowi kłodzkiemu pożyczki
z budżetu państwa, zgodnie z wymogami art. 177 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, w wysokości 18.000.000 zł (6133),

245) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Marka Krząkały
w sprawie interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej stosowania
stawki podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
wskazanej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (6134),

246) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Marka Krząkały
w sprawie zmiany sposobu naliczania wpłat do budżetu państwa z tytułu
części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin (6135),

247) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na
interpelację posła Marka Krząkały w sprawie projektu nowelizacji ustawy
o strażach gminnych (6136),

248) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Macieja Jankowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Konwińskiego
w sprawie utrzymania sezonowych połączeń pociągów dalekobieżnych
do Ustki (6137),

249) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Piotra Nowaka
w sprawie klasyfikacji ucznia w projekcie innowacji pedagogicznej (6139),
- 63 -

250) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana


Borkowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa
Matuszczaka w sprawie etapu przygotowań umów o małym ruchu
przygranicznym z Ukrainą, Rosją i Białorusią (6140),

251) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła
Zbigniewa Matuszczaka w sprawie ustawy z dnia 25 lipca 2008 r.
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (6141),

252) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Józefa Rackiego
w sprawie dochodu rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci,
którzy ze względu na stan zdrowia dzieci są zmuszeni do zaniechania pracy
zawodowej (6143),

253) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożeny
Kotkowskiej w sprawie skutecznego zapewnienia świadczeń zdrowotnych
mieszkańcom domów pomocy społecznej (DPS) (6144),

254) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mieczysława Marcina
Łuczaka w sprawie profilaktyki wobec coraz większej liczby zachorowań
kobiet na raka szyjki macicy (6148),

255) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Romana Kaczora
w sprawie dostępu pacjentów do skutecznego leczenia zesztywniającego
zapalenia stawów kręgosłupa (6151),

256) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Konstantego
Oświęcimskiego w sprawie komunikacji pomiędzy
woj. zachodniopomorskim a Warszawą (6152),

257) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Konstantego Oświęcimskiego w sprawie uregulowań prawnych
ułatwiających muzeom pozyskiwanie eksponatów (6153),
- 64 -

258) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jacka Pilcha w sprawie
zbyt ciężkich tornistrów dzieci w wieku szkolnym, a w szczególności
uczniów klas I-III (6154),

259) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na


interpelację posła Jacka Pilcha w sprawie finansowania Regionalnego
Centrum Polonii w Brniu (6155),

260) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Józefa Piotra Klima
w sprawie zmian w ustawie Prawo o adwokaturze (6156),

261) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Józefa Piotra Klima
w sprawie asesorów sądowych (6157),

262) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Józefa Piotra Klima
w sprawie zniżek na przejazdy środkami transportu publicznego dla
opiekunów osób niepełnosprawnych (6158),

263) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Józefa Piotra
Klima w sprawie programu zwalczania choroby Aujeszkyego (6159),

264) prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzaty


Krasnodębskiej-Tomkiel - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
interpelację posła Wiesława Wody w sprawie działalności Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (6161),

265) prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Józefa Oleńskiego


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Bożeny
Sławiak w sprawie rozwiązania kolizji prawnej dotyczącej dwóch ustaw:
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o statystyce publicznej,
oraz w sprawie propozycji zwiększenia działań
informacyjno-prewencyjnych w kwestii bezpieczeństwa pracy poprzez
zaangażowanie w nie innych organów i instytucji (6163),

266) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożeny Sławiak
w sprawie planowanej reformy PFRON (6164),
- 65 -

267) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Wziątka
w sprawie nieprawidłowości powstałych w związku z wprowadzeniem
zarządzeń Prezesa NFZ nr 8/2008/DGL oraz nr 15/2008/DGL (6165),

268) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wiesława Andrzeja
Szczepańskiego w sprawie prac Ministerstwa Infrastruktury nad projektem
ustawy o umowach deweloperskich (6168),

269) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda


Dziekońskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wiesława
Andrzeja Szczepańskiego w sprawie działania biur nieruchomości bez
licencji (6169),

270) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł
Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w sprawie problemów i nieprawidłowości
w funkcjonowaniu Biblioteki Narodowej w Warszawie (6170),

271) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda


Dziekońskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Danuty
Jazłowieckiej oraz grupy posłów w sprawie odszkodowań za grunty
prywatne zajęte pod drogi publiczne (6171),

272) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posłów


Witolda Namyślaka i Zdzisława Czuchy w sprawie organizowanych przez
wojewódzkie urzędy pracy oraz inne organizacje wyjazdów Polaków
do sezonowej pracy poza granice kraju, na przykładzie mieszkanki Cewic
pow. Lębork, skierowanej przez WUP w Gdańsku do pracy w Hiszpanii
(6173),

273) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Małeckiej-Libery
w sprawie zarządzeń Prezesa NFZ nr 8/2008/DGL oraz nr 15/2008/DGL
(6174),

274) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wiesława
Janczyka w sprawie podejrzenia o wprowadzenie do obrotu chemicznie
skażonego cukru, powodującego masowe wymieranie pszczół w pasiekach
polskich hodowców (6175),
- 66 -

275) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Burego
s. Antoniego w sprawie zmian w przepisach dotyczących polityki państwa
w stosunku do rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci (6176),

276) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Wojciecha Szaramy w sprawie udostępniania tekstów układów zbiorowych
pracy osobom ubiegającym się o przyznanie wyższej emerytury (6177),

277) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Steca
w sprawie dochodów rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci
(6187),

278) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława
Steca w sprawie realizacji PROW na lata 2007-2013 w zakresie
zwiększenia wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (6188),

279) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana


Borkowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty
Kempy w sprawie cywilno-prawnych indywidualnych odszkodowań
wojennych dla Polaków (6190),

280) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Aleksandra Marka
Szczygły w sprawie reorganizacji sądów powszechnych (6196),

281) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Arkadiusza Litwińskiego
w sprawie budowy obwodnicy miasta Myślibórz (6201),

282) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Teresy Piotrowskiej
w sprawie art. 121 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (6214),

283) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Tyszkiewicza
oraz grupy posłów w sprawie programów do tworzenia baz danych
oświatowych, budzących zastrzeżenia Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (6215),
- 67 -

284) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Lipca
w sprawie proponowanych i planowanych przez rząd reform w systemie
oświaty oraz zasadności wprowadzenia nauki na poziomie szkoły
podstawowej dla dzieci od szóstego roku życia, ze skutkiem od roku
szkolnego 2009/2010 (6264),

285) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Grzegorza Roszaka
i Marka Wojtkowskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez niektóre
samorządy terytorialne z tytułu wzrostu liczby godzin nauczania
indywidualnego (6265),

286) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Eugeniusza Kłopotka
w sprawie możliwości uruchomienia bezpośrednich połączeń kolejowych na
linii 201 Bydgoszcz-Kościerzyna-Gdynia (6267),

287) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Włodzimierza
Karpińskiego w sprawie nauczania o okresie PRL na lekcjach historii
w szkołach średnich (6271),

288) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Witolda Drożdża - z upoważnienia ministra - na
interpelację posła Piotra Stanke w sprawie rozszerzenia katalogu danych
umieszczanych w dowodzie osobistym, ze szczególnym uwzględnieniem
grupy krwi posiadacza (6288),

289) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Piotra Stanke w sprawie
warunków technicznych i konstrukcyjnych, jakie winien spełniać tabor
kolejowy mający obsługiwać zmodernizowaną linię kolejową na trasie
Gdynia-Warszawa (6290),

290) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożeny Kotkowskiej oraz
grupy posłów w sprawie niekorzystnej dla lecznictwa uzdrowiskowego
interpretacji Ministra Finansów dotyczącej stosowania stawki podatku
od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, wskazanej
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (6325),
- 68 -

291) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Elżbiety
Łukacijewskiej w sprawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi dotyczącego szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu
młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 (6329),

292) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Jagiełły
w sprawie nieprawidłowego funkcjonowania szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych (6335),

293) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Jagiełły
w sprawie remontu linii kolejowej z Łodzi do Wrocławia (6336),

294) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej
w sprawie pomijania nazw zespołów szkół na świadectwach szkolnych
(6347),

295) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jacka
Falfusa w sprawie waloryzacji pożyczki na uzupełnienie wkładu
mieszkaniowego (6348),

296) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Małeckiej-Libery
w sprawie zasad organizowania matury dwujęzycznej (6379),

297) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wiesława Andrzeja
Szczepańskiego w sprawie zweryfikowania przez GDDKiA programu
budowy dróg krajowych i autostrad do 2012 r. (6386),

298) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Agnieszki
Kozłowskiej-Rajewicz i Piotra Waśki w sprawie podjęcia działań
w związku z nieprawidłowościami wykazanymi w raporcie NIK
"Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych" (6390),
- 69 -

299) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke na interpelację posła Romualda Ajchlera w sprawie pomocy dla
rodzin rolniczych nienależących do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody
spowodowane przez suszę (6394).

Odpowiedzi te - zgodnie z art. 193 ust. 2 regulaminu Sejmu


- zostały przekazane posłom.

Informuję również, że w regulaminowym terminie nie wpłynęły


odpowiedzi na następujące interpelacje:

1) poseł Jadwigi Zakrzewskiej w sprawie ograniczania przez Katowicki


Holding Węglowy SA dostaw miału energetycznego - od ministra
gospodarki (5702) - 25 dni,

2) posła Jana Kulasa w sprawie stanu i możliwości poszerzenia


polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej - od ministra gospodarki (6003)
- 12 dni,

3) posła Stanisława Witaszczyka w sprawie KRUS - od prezesa Rady


Ministrów (6056) - 6 dni,

4) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie polityki rządu w zakresie pakietu


klimatycznego - od prezesa Rady Ministrów (6061) - 6 dni,

5) posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie strategii budowy społeczeństwa


informacyjnego - od ministra infrastruktury (6066) - 6 dni,

6) poseł Anny Sobeckiej w sprawie obniżania się przyrostu naturalnego


- od prezesa Rady Ministrów (6088) - 5 dni,

7) posła Przemysława Gosiewskiego w sprawie weryfikacji Programu Budowy


Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2008-2012 zapowiadanej przez
Ministerstwo Infrastruktury w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad, która może zakładać nie wywiązanie się z planu
zakończenia budowy do 2012 r. aż tysiąca kilometrów dróg ekspresowych,
w tym tak ważnej dla woj. świętokrzyskiego inwestycji polegającej na
budowie drogi ekspresowej S7 - od prezesa Rady Ministrów (6172) - 5 dni.
- 70 -

II ZAPYTANIA

Informuję, że wpłynęły następujące zapytania:

1) poseł Beaty Kempy w sprawie infrastruktury transportowej w


woj. lubuskim, w szczególności środkowoeuropejskiego korytarza
transportowego - do ministra infrastruktury (2849),

2) posła Przemysława Gosiewskiego w sprawie realizacji projektu


modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa
Okęcie-Radom-Kielce z wykorzystaniem funduszy unijnych, jako jednego
z priorytetowych dla woj. świętokrzyskiego zadań inwestycyjnych
o znaczeniu ponadregionalnym, krajowym oraz europejskim - do ministra
infrastruktury (2850),

3) posła Henryka Gołębiewskiego w sprawie zapowiedzianych zwolnień


pracowników przez spółkę Remy Automotive Poland Sp. z o.o. w Świdnicy
- do ministra gospodarki (2851),

4) posła Jana Burego s. Antoniego w sprawie zmian w obowiązujących


przepisach umożliwiających większej grupie młodych rolników skorzystanie
ze wsparcia finansowego w ramach działania "Ułatwianie startu młodym
rolnikom" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (2852),

5) poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie sposobu przeprowadzenia oraz


systemu oceny egzaminu specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych
- do ministra zdrowia (2853),

6) posła Eugeniusza Czykwina w sprawie obchodów 600-lecia ochrony


Puszczy Białowieskiej - do ministra środowiska (2854),

7) poseł Mirosławy Nykiel w sprawie zamiaru likwidacji PKP Cargo SA


Zakładu Przewozów Towarowych z siedzibą w Jaworznie - Szczakowej
oraz PKP Cargo SA Zakładu Taboru z siedzibą w Łazach - do ministra
infrastruktury (2855),

8) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie możliwości uzyskania zadośćuczynienia


za krzywdę wywołaną represjami w okresie PRL - do ministra
sprawiedliwości (2856),
- 71 -

9) posła Krzysztofa Lipca w sprawie reorganizacji sądów powszechnych oraz


zasadności, celowości i przyczyn planowanej likwidacji Sądu Rejonowego
w Staszowie w woj. świętokrzyskim, a także jego właściwości rzeczowej
i miejscowej - do ministra sprawiedliwości (2857),

10) posła Adama Krzyśków w sprawie kontraktowania usług medycznych na


2009 r. na przykładzie Szpitala Powiatowego w Szczytnie - do ministra
zdrowia (2858),

11) posła Piotra Stanke w sprawie wyników analizy dotyczącej funkcjonowania


w praktyce przepisów regulujących finansowanie oświetlenia ulic
- do ministra gospodarki (2859),

12) posła Piotra Stanke w sprawie obecnego stanu nawierzchni drogi krajowej
nr 22 w granicach administracyjnych miasta i gminy Chojnice
- do ministra infrastruktury (2860),

13) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie zaliczania okresów


ubezpieczenia społecznego rolników - do prezesa Rady Ministrów (2861),

14) posła Józefa Rojka w sprawie zwiększenia środków na dodatkowe etaty


i wynagrodzenia pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Krakowie - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (2862),

15) posła Józefa Rojka w sprawie potrzeby refundacji znieczulenia na życzenie


u beneficjentów "Programu badań przesiewowych dla wczesnego
wykrywania raka jelita grubego", korzystających z badania kolonoskopii
- do ministra zdrowia (2863),

16) posła Józefa Rojka w sprawie potrzeby udzielania pomocy pacjentom


onkologicznym po leczeniu nowotworowym - do ministra zdrowia (2864),

17) posła Tadeusza Arkita w sprawie możliwości realizacji wkładów na


książeczkach PKO stanowiących dar Prezydenta RP wniesionych w okresie
II. Rzeczypospolitej, na przykładzie mieszkańca Libiąża w
woj. małopolskim - do ministra finansów (2865),

18) posła Michała Stuligrosza w sprawie wpływu sytuacji w polskim przemyśle


stoczniowym na spółki produkujące części do budowy statków na
przykładzie firmy H. Cegielski-Poznań SA - do ministra skarbu państwa
(2866),

19) posła Tomasza Garbowskiego w sprawie modernizacji zbiornika


retencyjnego w Nysie - do prezesa Rady Ministrów (2867),
- 72 -

20) poseł Anny Zalewskiej w sprawie wsparcia działań Zarządu Powiatu


Kłodzkiego związanych z zamiarem pozyskania kredytu
restrukturyzacyjnego - do ministra finansów (2868),

21) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie zamiaru likwidacji PKP


Cargo SA Zakładu Przewozów Towarowych oraz PKP Cargo SA Zakładu
Taboru - do ministra infrastruktury (2869),

22) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie wdrażania systemów


zarządzania jakością ISO w placówkach służby zdrowia - do ministra
zdrowia (2870),

23) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie wypowiedzenia pięcioletniego


Porozumienia nr P/14/2007, zawartego w dniu 23 listopada 2007 r.
z PFRON Oddział Świętokrzyski w Kielcach na dofinansowanie zadań
w ramach programu PARTNER III - do ministra pracy i polityki
społecznej (2871),

24) posła Leszka Aleksandrzaka w sprawie funkcjonowania pogotowania


ratunkowego w Kaliszu - do ministra zdrowia (2872),

25) posła Adama Krzyśków w sprawie odmowy zawarcia ugody skutkującej


umorzeniem pożyczki restrukturyzacyjnej ze szpitalem powiatowym
w Szczytnie - do ministra zdrowia (2873),

26) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie prawa do wcześniejszego


świadczenia emerytalnego - do ministra pracy i polityki społecznej (2874),

27) poseł Barbary Bartuś oraz grupy posłów w sprawie prawa do odliczenia
podatku VAT w całości od zrealizowanej inwestycji - do ministra finansów
(2875),

28) poseł Marzeny Okła-Drewnowicz w sprawie zmiany zasad finansowania


zadań realizowanych w ramach Programu PARTNER III i przekazywania
ich samorządom szczebla wojewódzkiego i powiatowego - do ministra
pracy i polityki społecznej (2876),

29) posła Tadeusza Kopcia w sprawie zagwarantowania przez Skarb Państwa


wykupu przez władze grupy kapitałowej spółek CELMA SA, nad którymi
nadzór sprawuje Agencja Rozwoju Przemysłu SA - 13,01% akcji,
wydanych obecnie już byłym pracownikom Zakładów Elektrycznych
CELMA SA, tracących z każdym dniem na wartości - do ministra skarbu
państwa (2877),
- 73 -

30) poseł Iwony Arent w sprawie zwiększenia o 40% nakładów finansowych na


leczenie dzieci - do ministra zdrowia (2878),

31) posłów Krzysztofa Sońty i Waldemara Wrony w sprawie budowy Centrum


Przetwarzania Danych - do ministra finansów (2879),

32) posła Dawida Jackiewicza w sprawie umowy na dofinansowanie studiów


pomostowych dla pielęgniarek i położnych, zawartej między Ministerstwem
Zdrowia a Europejskim Funduszem Społecznym - do ministra zdrowia
(2880),

33) posła Dawida Jackiewicza oraz grupy posłów w sprawie rosnącej potrzeby
ochrony dobrego imienia i wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej
- do ministra spraw zagranicznych (2881),

34) poseł Bożeny Szydłowskiej w sprawie zmian klimatu i zbliżającej się


Konferencji COP14 w Poznaniu - do ministra środowiska (2882),

35) posła Artura Dunina w sprawie negatywnych konsekwencji zarządzeń


Prezesa NFZ - do ministra zdrowia (2883),

36) posłów Renaty Butryn i Piotra Tomańskiego w sprawie braku finansowania


przez NFZ zabiegów fotoselektywnej waporyzacji prostaty - do ministra
zdrowia (2884),

37) posła Janusza Dzięcioła w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub


sprzedaż gminie miasta Brodnica majątku kotłowni, stanowiącego własność
Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego "Polmo" SA w Brodnicy - do ministra
skarbu państwa (2885),

38) posła Janusza Dzięcioła w sprawie nowelizacji ustawy o zakładach opieki


zdrowotnej - do ministra zdrowia (2886),

39) posła Macieja Orzechowskiego w sprawie dofinansowania z budżetów


samorządów kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie południowej Wielkopolski - do ministra środowiska (2887),

40) poseł Marzeny Okła-Drewnowicz w sprawie znajdujących się w legalnej


sprzedaży zamienników narkotyków i środków odurzających - do ministra
zdrowia (2888),

41) posła Dariusza Seligi w sprawie dodatkowych propozycji do projektu


budżetu państwa na 2009 r. - do ministra finansów (2889),
- 74 -

42) posła Zbigniewa Kozaka w sprawie postanowienia Prokuratury Rejonowej


w Gdańsku o umorzeniu śledztwa dotyczącego podejrzenia popełnienia
bezprawnej modernizacji "Pomnika Poległych Stoczniowców" w Gdańsku
- do ministra sprawiedliwości oraz ministra kultury i dziedzictwa
narodowego (2890),

43) posłów Waldemara Wrony i Krzysztofa Sońty w sprawie propozycji


Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącej reorganizacji sądów
powszechnych w Polsce, w tym zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego
w Kazimierzy Wielkiej - do ministra sprawiedliwości (2891),

44) posłów Waldemara Wrony i Krzysztofa Sońty w sprawie nierozwiązanego


problemu realizacji projektu rządowego "Morze chęcińskie" - do prezesa
Rady Ministrów (2892),

45) posłów Edwarda Czesaka i Józefa Rojka w sprawie dodatkowych obciążeń


urzędów kosztami wysyłki listów i przesyłek pocztowych - do ministra
infrastruktury (2893),

46) poseł Ireny Tomaszak-Zesiuk w sprawie wypełniania wniosków o dopłaty


bezpośrednie w 2009 r. - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (2894),

47) posłów Marka Wojtkowskiego i Grzegorza Roszaka w sprawie kwalifikacji


nauczycieli przedmiotu "sztuka" - do ministra edukacji narodowej (2895),

48) posłów Marka Zielińskiego i Macieja Orzechowskiego w sprawie


zwiększenia środków finansowych w budżecie państwa na 2009 r. na
dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy
pasażerskie - do ministra finansów (2896),

49) poseł Bożeny Sławiak w sprawie zapewnienia w budżecie państwa


środków finansowych na dopłaty do biletów miesięcznych szkolnych
i ulgowych - do ministra finansów (2897),

50) posła Marka Zielińskiego w sprawie przyznania kuratorom sądowym


dodatkowych etatów - do ministra sprawiedliwości (2898),

51) posła Ryszarda Zbrzyznego w sprawie zasad wyliczania wysokości


emerytur - do ministra pracy i polityki społecznej (2899),

52) posła Krzysztofa Popiołka w sprawie nadużyć, łamania prawa


i opieszałości syndyka masy upadłościowej po firmie PZZ Agro-Piast SA
w Chorzelowie w powiecie mieleckim, jak również zaniedbań wobec
byłych pracowników tej spółki - do ministra sprawiedliwości (2900),
- 75 -

53) posła Jana Religi w sprawie przedstawienia i wyjaśnienia prawnych


warunków dotyczących możliwości sprawowania opieki przez ojca nad
chorym dzieckiem w placówkach szpitalnych - do ministra zdrowia (2901),

54) posła Andrzeja Bętkowskiego w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego


w Staszowie - do ministra sprawiedliwości (2902),

55) posła Andrzeja Bętkowskiego w sprawie likwidacji Oddziału


Neurochirurgii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
- do ministra zdrowia (2903),

56) posła Piotra Stanke w sprawie ponownego uruchomienia połączenia


kolejowego na trasie Warszawa-Kołobrzeg-Warszawa - do ministra
infrastruktury (2904),

57) posła Roberta Tyszkiewicza w sprawie terminu, w ciągu którego Komisja


Heraldyczna przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
powinna ustosunkować się do wniosku złożonego przez daną gminę
o zaopiniowanie projektu herbu i flagi gminy - do ministra spraw
wewnętrznych i administracji (2905),

58) posła Henryka Milcarza w sprawie ratowania przed zniszczeniem muru


oporowego w Bobrzy - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego
(2906),

59) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie interpretacji przepisów


ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko - do ministra infrastruktury (2907),

60) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie pojazdów służących


do transportu ładunków wybuchowych oraz poligonów przeznaczonych
do ich detonacji - do ministra obrony narodowej (2908),

61) posła Jana Kochanowskiego w sprawie rozporządzenia zmieniającego


rozporządzenie dotyczące szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania: "Program rolnośrodowiskowy"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (2909),

62) posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie budowy korytarza


transportowego Rail Baltica - do ministra infrastruktury (2910),

63) posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie wspierania ekologicznych


metod produkcji energii - do ministra środowiska (2911),
- 76 -

64) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie osób przekazujących żywność


w drodze darowizny - do ministra finansów (2912),

65) posła Stanisława Rydzonia w sprawie nowego rozkładu jazdy pociągów na


trasie Kraków Główny-Zakopane - do ministra infrastruktury (2913),

66) posła Wiesława Wody w sprawie możliwości podjęcia przez resort


inicjatywy ustawodawczej w zakresie usprawnienia procesu komasacji
gruntów w sołectwach - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (2914),

67) posła Witolda Namyślaka w sprawie kształcenia osób dorosłych na


warunkach zbliżonych do kształcenia osób młodocianych w odniesieniu
do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- do ministra pracy i polityki społecznej (2915),

68) posła Witolda Namyślaka w sprawie pozyskania dodatkowych środków


finansowych pozwalających na rozszerzenie kalendarza szczepień na 2009 r.
o szczepienia przeciwko ospie wietrznej i pneumokokom - do ministra
zdrowia (2916),

69) posła Witolda Namyślaka w sprawie konieczności zakupu taboru


kolejowego z tzw. wychylnym pudłem do obsługi przewozów na trasie
Gdynia-Warszawa - do ministra rozwoju regionalnego (2917),

70) posła Witolda Namyślaka w sprawie zwiększenia płac pracowników


Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa - do ministra
rolnictwa i rozwoju wsi (2918),

71) posła Piotra Stanke w sprawie zagrożenia dalszego funkcjonowania Sądu


Rejonowego w Kościerzynie - do ministra sprawiedliwości (2919),

72) poseł Jolanty Hibner w sprawie ograniczania swobodnego prawa


wykonywania powinności zawodowych Kancelarii Prawnej przez Sąd
Rejonowy dla Warszawy-Mokotów - do ministra sprawiedliwości (2920),

73) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie statusu osób przymusowo


wcielanych do Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" - do ministra pracy
i polityki społecznej (2921),

74) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie przeliczania euro na


złotówki według zawyżonego kursu - do ministra finansów (2922),

75) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie rekompensat dla osób


przymusowo wcielanych do Powszechnej Organizacji "Służba Polsce"
- do ministra pracy i polityki społecznej (2923),
- 77 -

76) posła Artura Górskiego w sprawie odmowy minister Julii Pitery


udostępnienia raportu o działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego
- do ministra sprawiedliwości (2924),

77) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie podpisania z NFZ umowy na


świadczenie usług medycznych w 2009 r. przez nowo wybudowany
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej - do ministra
zdrowia (2925),

78) poseł Grażyny Gęsickiej w sprawie niskich dochodów osób wychowujących


niepełnosprawne dzieci - do ministra pracy i polityki społecznej (2926),

79) poseł Grażyny Gęsickiej w sprawie planowanej likwidacji niektórych sądów


rejonowych, w tym Sądu Rejonowego w Nisku - do ministra
sprawiedliwości (2927).

Zapytania te - zgodnie z art. 195 regulaminu Sejmu - zostały


przekazane adresatom.

Jednocześnie informuję, że wpłynęły następujące odpowiedzi:

1) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcina Korolca


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Kazimierza
Gwiazdowskiego w sprawie budowy infrastruktury gazowej na terenie woj.
podlaskiego (2355),

2) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na zapytanie posła Artura Dunina w sprawie możliwości łączenia
świadczeń zdrowotnych (2432),

3) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Czesława Hoca
w sprawie dramatycznie pilnej pomocy dla wychowanka Rodzinnego Domu
Dziecka w Koszalinie (2489),

4) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posła Janusza


Krasonia w sprawie awarii i przerw w dostawie energii elektrycznej
w gminie Długołęka w woj. dolnośląskim (2514),
- 78 -

5) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcina Korolca


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Andrzeja Buły i Adama
Krupy w sprawie przygotowań inwestycji dotyczących Euro 2012 (2518),

6) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posłów Zbigniewa


Chmielowca i Adama Śnieżka w sprawie doniesień medialnych
dotyczących niezaproszenia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na
manewry wojskowe Anakonda 2008 (2573),

7) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora


Przyrody Macieja Trzeciaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła
Włodzimierza Karpińskiego w sprawie prywatnych hodowli zwierząt
uznawanych za niebezpieczne (2583),

8) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na zapytanie posła Józefa Rojka w sprawie potrzeby zwiększenia
kwoty kontraktu dla Szpitala Specjalistycznego im. św. Rodziny w Rudnej
Małej (2611),

9) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Stanisława Witaszczyka
w sprawie zachorowań na AIDS (2615),

10) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Kazimierza
Gwiazdowskiego w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 61
w miejscowości Szczuczyn, w powiecie grajewskim (2626),

11) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego


na zapytanie posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie interpretacji
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2627),

12) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jarosława Rusieckiego
w sprawie określenia odległości od granicy sąsiadującej działki, w jakiej
można sadzić drzewa i krzewy (2629),

13) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jarosława Matwiejuka
w sprawie groźby likwidacji szpitalnego oddziału ratunkowego w Bielsku
Podlaskim (2631),
- 79 -

14) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jarosława Matwiejuka
w sprawie groźby likwidacji szpitalnego oddziału ratunkowego
w Siemiatyczach (2632),

15) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka - z upoważnienia prezesa Rady


Ministrów - na zapytanie posła Jarosława Matwiejuka w sprawie opóźnień
towarzyszących powstawaniu podstrefy ekonomicznej w woj. podlaskim
(2633),

16) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Macieja Orzechowskiego
w sprawie zmiany organizacji ruchu na zjeździe z drogi krajowej nr 5
w kierunku Dąbcza k. Leszna w woj. wielkopolskim (2642),

17) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła
Wojciecha Szaramy w sprawie porzucenia mienia Skarbu Państwa będącego
na wyposażeniu Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych (2645),

18) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora


Przyrody Macieja Trzeciaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła
Jana Szyszki w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Polskiego
Towarzystwa Rybackiego dotyczący prac redukcyjnych w koloniach
żerowych kormorana czarnego (2646),

19) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Romana Koseckiego
w sprawie wytwórni mas bitumicznych w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój
(2648),

20) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Romana
Koseckiego w sprawie niszczenia zabytkowych domów w Konstancinie
(2650),

21) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jacka Pilcha w sprawie
oznakowania i braku barier ochronnych w okolicach szkół na drogach
krajowych i wojewódzkich w rejonie tarnowskim (2652),

22) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posła Jacka Pilcha


w sprawie pomocy gminom powiatu tarnowskiego w usuwaniu azbestu
(2653),
- 80 -

23) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jacka Pilcha
w sprawie niskiej ceny zbóż i owoców na rynku rolnym (2654),

24) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Macieja Orzechowskiego
w sprawie działań i harmonogramu prac budowy obwodnicy miejscowości
Koźmin Wlkp. w powiecie krotoszyńskim, w ciągu drogi krajowej nr 15
(2656),

25) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jerzego Polaczka
w sprawie aktualnego stanu realizacji niektórych inwestycji kolejowych na
obszarze województwa śląskiego (2659),

26) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Dariusza Kaczanowskiego
w sprawie finansowania budowy obwodnic Żyrardowa i Mszczonowa
(2664),

27) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Adama Wykręta w sprawie
interpretacji art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług
(2665),

28) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Magdaleny Kochan
w sprawie dokumentów potwierdzających tożsamość w portach lotniczych
(2667),

29) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Stanisława
Pięty w sprawie nowego budynku Archiwum Państwowego w Katowicach
z siedzibą w Bielsku-Białej z przeznaczeniem dla oddziałów
w Bielsku-Białej, Oświęcimiu i Żywcu (2668),

30) sekretarza stanu, Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów


Sławomira Nowaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
zapytanie posła Andrzeja Szlachty w sprawie skandalicznych wypowiedzi
członków rządu pod adresem prezydenta RP (2669),

31) podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marioli Dwornikowskiej


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Zbigniewa Matuszczaka
w sprawie wyposażenia w sprzęt medyczny, techniczny i biurowy szpitala
wojewódzkiego w Chełmie (2670),
- 81 -

32) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na zapytanie posła Stanisława Witaszczyka w sprawie podziału
NFZ (2672),

33) prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzaty


Krasnodębskiej-Tomkiel - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
zapytanie posła Leszka Aleksandrzaka w sprawie kontroli jakości paliw na
stacjach (2673),

34) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Janusza Dzięcioła
w sprawie przyjęcia jako okresu zatrudnienia okresu nauki w latach
1944-1961 w zasadniczych szkołach górniczych (2674),

35) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Józefa Rojka w sprawie
krytycznej sytuacji finansowej Zakładów Mechanicznych "Tarnów" SA
(2675),

36) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie posła


Czesława Hoca w sprawie przeliczania poszczególnych składowych
emerytury oraz zasadności i sprawiedliwości w wyliczaniu części socjalnej
emerytury (2676),

37) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posłów Adama Krupy


i Andrzeja Buły w sprawie wdrożenia programu budowy biogazowni
(2677),

38) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posłów Adama Krupy


i Andrzeja Buły w sprawie optymalizacji zapasów węgla kamiennego dla
elektroenergetyki w Polsce (2678),

39) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Krzysztofa Lipca
w sprawie reorganizacji sądów powszechnych i związanej z tym próby
ograniczenia zakresu funkcjonowania Sądu Rejonowego w Opatowie
w woj. świętokrzyskim (2680),

40) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Beaty Bublewicz
w sprawie planów resortu dotyczących Stada Ogierów w Kętrzynie (2681),
- 82 -

41) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Grzegorza Sztolcmana
w sprawie zakupu przez nieletnich napojów alkoholowych przez Internet
(2683),

42) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie posła Jana
Szyszki w sprawie nowelizacji prawa w zakresie funkcjonowania
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (2684),

43) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Krzysztofa Putry w sprawie
samochodów sprowadzonych zza granicy pochodzących z przestępstwa
(2685),

44) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Joachima Brudzińskiego
w sprawie zawieszenia przez zarząd PLL LOT SA porannych
i wieczornych lotów na trasie Goleniów-Warszawa (2687),

45) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie posła


Roberta Kołakowskiego w sprawie trudnej sytuacji rodziców
wychowujących niepełnosprawne dzieci (2688),

46) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Krzysztofa Brejzy
w sprawie problemu w przejęciu na własność przez miasto Inowrocław
ulicy Magazynowej należącej do PKP (2689),

47) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posła Andrzeja Pałysa


w sprawie włączenia gruntów na terenie gminy Łagów do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Starachowice w formie aportu i przeznaczenia ich dla
inwestorów (2690),

48) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Andrzeja


Pałysa w sprawie wstrzymania budowy siedziby Oddziału Terenowego TVP
SA w Kielcach (2691),

49) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Andrzeja Pałysa w sprawie
zamknięcia stacji Busko-Zdrój dla czynności technicznych i demontażu
urządzeń SRK oraz możliwości budowy linii kolejowej Busko Zdrój-Żabno
(2692),
- 83 -

50) zastępcy prokuratora generalnego Marka Staszaka - z upoważnienia


ministra - oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja
Parafianowicza - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Arkadiusza
Rybickiego oraz grupy posłów w sprawie możliwości wyjaśnienia - czy
organy ścigania i kontroli skarbowej nie popełniły przestępstwa oraz nie
naruszyły prawa obywateli w związku z artykułem Piotra Pytlakowskiego
w tygodniku Polityka z dnia 4 października 2008 r. (2693),

51) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Przemysława Gosiewskiego
w sprawie nieuwzględnienia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na liście
szpitali strategicznych dla woj. świętokrzyskiego (2695),

52) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Janusza Dzięcioła
w sprawie byłego policjanta Komendy Powiatowej Policji
w Międzychodzie, skazanego przez Sąd Rejonowy w Szamotułach na rok
pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata za to, że podczas kontroli
drogowej przyjął korzyść majątkową (2698),

53) zastępcy prokuratora generalnego Jerzego Szymańskiego - z upoważnienia


ministra - na zapytanie posła Janusza Dzięcioła w sprawie byłego policjanta
Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, który w 2003 r. został
oskarżony o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się
wyłudzaniem odszkodowań za fikcyjne stłuczki i niedopełnienie
obowiązków służbowych (2699),

54) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Marka Opioły w sprawie
zwrotu kosztów poniesionych przez samorządy powiatowe i gminne,
w których wystąpiły ogniska ptasiej grypy (2701),

55) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie poseł Marii
Nowak w sprawie wytycznych do art. 50c ust. 1 ustawy o rentach
i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (2702),

56) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Piotra Stachańczyka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła
Sławomira Zawiślaka w sprawie polsko-ukraińskiego przejścia granicznego
Dołhobyczów-Uhrynów (2703),

57) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Sławomira Zawiślaka
w sprawie planowanej inwestycji budowy nowej siedziby Urzędu Celnego
i Oddziału Celnego w Zamościu (2707),
- 84 -

58) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Piotra Babinetza w sprawie
zasad udzielania zgody na odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych (2708),

59) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jacka Osucha w sprawie
planowanych zmian w strukturze spółki PKP Przewozy Regionalne oraz
przejęcia przez spółkę PKP Intercity połączeń międzywojewódzkich
pospiesznych (2709),

60) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na zapytanie posła


Jana Religi w sprawie przyczyn bardzo niskiego wykorzystania środków
unijnych (2710),

61) ministra środowiska Macieja Nowickiego na zapytanie poseł Jolanty


Szymanek-Deresz w sprawie statusu wędkarzy na terenie portu płockiego
(2711),

62) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Kazimierza
Gwiazdowskiego w sprawie zasad przyznawania świadczeń
pielęgnacyjnych (2712),

63) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie posła
Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie osób represjonowanych (2713),

64) ministra sportu i turystyki Mirosława Michała Drzewieckiego na zapytanie


posła Tomasza Garbowskiego w sprawie przyznania dotacji z budżetu
państwa na 2009 r. dla spółek celowych: PL 2012 i Narodowe Centrum
Sportu (2714),

65) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Dariusza Kaczanowskiego
w sprawie usamorządowienia PKP Przewozy Regionalne (2715),

66) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego
w sprawie uwzględnienia w projektach autostrady A1 na odcinku Nowe
Marzy-Toruń budowy węzłów autostradowych w miejscowościach:
Dźwierzno (gm. Chełmża) i Turzno (gm. Łysomice) (2716),
- 85 -

67) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Andrzeja Walkowiaka
w sprawie rozwoju bydgoskiego lotniska (2717),

68) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Józefa Rojka w sprawie
budowy połączenia kolejowego Busko-Szczucin (2718),

69) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Marka
Polaka w sprawie nowego przeznaczenia zamku w Bulowicach (2719),

70) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Artura
Górskiego w sprawie opłat wnoszonych przez Warszawski Klub Sportowy
"Gwardia" za nieruchomość położoną w Warszawie (2720),

71) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tomasza Kuleszy
w sprawie rozwiązań formalno-prawnych dotyczących wykorzystywania
urobku z budowy zbiorników wodnych (2721),

72) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Ireneusza Rasia
w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej (2722),

73) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Andrzeja Kani w sprawie
wywiązania się z zapewnień przez GDDKiA o budowie ekranów
dźwiękochłonnych wzdłuż obwodnicy miasta Ostrów Mazowiecka w ciągu
drogi krajowej nr 8 (2723),

74) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Jarosława


Wałęsy w sprawie interwencji Żandarmerii Wojskowej (2724),

75) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzeja


Kremera - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jarosława Wałęsy
w sprawie pobicia obywatela polskiego przez żołnierzy amerykańskich
(2725),

76) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Sławomira
Kopycińskiego i Henryka Milcarza w sprawie planów restrukturyzacji
zakładów spółki PKP CARGO SA w woj. świętokrzyskim (2727),
- 86 -

77) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Antoniego Podolskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła
Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w sprawie szczegółowej
organizacji centrów powiadamiania ratunkowego (2729),

78) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na zapytanie


poseł Bożeny Szydłowskiej w sprawie projektu ustawy budżetowej na
2009 r. w części dotyczącej finansowania działalności uczelni publicznych
(2730),

79) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posła Jana Religi


w sprawie złej jakości gazu ziemnego (2731),

80) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Ryszarda Zawadzkiego
w sprawie budowy aresztu śledczego w Wodzisławiu Śląskim (2733),

81) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Andrzeja Bętkowskiego
w sprawie stanu przygotowania do realizacji drogi krajowej S7 na odcinku
od miejscowości Krogulcza-Sucha do północnej granicy istniejącego węzła
drogowo-kolejowego w Skarżysku-Kamiennej (2735),

82) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Elżbiety
Jakubiak w sprawie realizacji inwestycji Muzeum Historii Żydów Polskich
(2737),

83) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Elżbiety Jakubiak
w sprawie oczekiwanych zmian ruchu drogowego na drodze krajowej nr 62
na odcinku Serock-Wyszków (2738),

84) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Elżbiety Jakubiak
w sprawie opracowania programu regulującego sprawy wielkoformatowych
reklam w stolicy i innych miastach naszego kraju (2739),

85) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
zapytanie posła Pawła Kowala w sprawie zabezpieczenia
w przyszłorocznym budżecie państwa środków finansowych na zwiększenie
wynagrodzeń dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Krakowie (2740),
- 87 -

86) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na


zapytanie posła Pawła Kowala w sprawie Narodowego Programu Cyfryzacji
Kin (2741),

87) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Rędziniaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Marzeny Doroty Wróbel
w sprawie kosztów poniesionych przez Skarb Państwa w wyniku
funkcjonowania ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec
osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa
Polskiego (2742),

88) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Marzeny Okła-Drewnowicz
w sprawie możliwości likwidacji Sądu Rejonowego w Opatowie (2746),

89) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Marka Krząkały
w sprawie zmian w ustawie o pomocy społecznej (2747),

90) ministra środowiska Macieja Nowickiego na zapytanie posła Jana Kulasa


w sprawie planów i zamiarów nowelizacji ustawy Prawo wodne (2750),

91) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Kulasa w sprawie
zakupów nowoczesnego taboru dla linii kolejowych dużych prędkości
(2751),

92) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na zapytanie posła Jana
Kulasa w sprawie podwyżek płac dla pracowników wojewódzkich
inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa (2752),

93) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Zbigniewa Matuszczaka
w sprawie przekazania bibliotek pedagogicznych samorządom lokalnym
(2753),

94) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Bożeny Kotkowskiej
w sprawie niekorzystnej dla mieszkańców Rycerki Górnej-Kolonii decyzji
Nadleśnictwa Ujsoły dotyczącej sprzedaży działek (2754),
- 88 -

95) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Musiała w sprawie
nieprawidłowości związanych z przeprowadzeniem w sesji jesiennej
2008 r. przez Centrum Egzaminów Medycznych lekarskiego egzaminu
specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych (2756),

96) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Bogusława


Wontora w sprawie wykupu służbowych mieszkań w garnizonie Wędrzyn
w woj. lubuskim od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (2757),

97) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca - z upoważnienia


ministra - na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie
opieki lekarskiej dla dzieci znajdujących się w pogotowiach rodzinnych
(2758),

98) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Mieczysława Marcina
Łuczaka w sprawie projektu ustawy o finansach publicznych
przewidującego likwidację gospodarstw pomocniczych i zakładów
budżetowych (2759),

99) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Mieczysława


Marcina Łuczaka w sprawie decyzji o zaprzestaniu kierowania żołnierzy
zawodowych na stanowiska wojskowe poza resortem (2762),

100) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła


Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie warunków nominacji na wyższe
stopnie oficerskie (2763),

101) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława


Dudy - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Andrzeja Grzyba
w sprawie przekwalifikowania niespokrewnionej z dzieckiem rodziny
zastępczej w zawodową niespokrewnioną z dzieckiem wielodzietną rodzinę
zastępczą (2766),

102) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Sławomira Nowaka
w sprawie wpływu projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
i niektórych innych ustaw na szkoły prowadzące program matury
międzynarodowej IB (2767),

103) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Wojciecha Szaramy
w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat z tytułu części równoważącej
subwencji ogólnej dla gmin (2769),
- 89 -

104) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Burego s. Antoniego
w sprawie zamiaru objęcia sześciolatków obowiązkiem edukacji szkolnej
(2770),

105) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na zapytanie poseł


Beaty Kempy w sprawie projektu budowy Hali Stulecia we Wrocławiu
(2774),

106) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Pawła Kowala w sprawie
kontynuacji budowy domu dziecka w Jaszczurowej w powiecie
wadowickim (2775),

107) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Czesława Hoca w sprawie
długoletniego nieuregulowania kwestii wypłaty odszkodowania za szkody
wyrządzone przez zwierzęta łowne na terenach znajdujących się
w granicach administracyjnych miasta, a niewchodzących w skład
obwodów łowieckich (2776),

108) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jarosława Zielińskiego
w sprawie statusu nauczycieli - absolwentów wyższych uczelni
akademickich, którzy nie uzyskali tytułu magistra (2796),

109) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tadeusza Kopcia
w sprawie zaniżenia dotacji na oświatę przez starostwo powiatowe
w Cieszynie (2823),

110) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na zapytanie


posła Bogusława Kowalskiego w sprawie odwoływania członków Rady
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2824),

111) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Teresy Wargockiej
w sprawie udzielenia dotacji osobom prowadzącym niepubliczne
przedszkole w świetle ustawy o systemie oświaty (2826),

112) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Mieczysława Marcina
Łuczaka w sprawie procedur przekształcania samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej niewymagających oddłużenia (2835),
- 90 -

113) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Mieczysława Marcina
Łuczaka w sprawie art. 9 d ust. 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela (2836),

114) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Wiesława Andrzeja
Szczepańskiego w sprawie budowy drugiej przeprawy mostowej
w Głogowie (2846).

Odpowiedzi te - zgodnie z art. 195 regulaminu Sejmu - zostały


przekazane posłom.

Informuję również, że w regulaminowym terminie nie wpłynęły


odpowiedzi na następujące zapytania:

1) posła Witolda Kochana w sprawie wsparcia pozycji spółki "Glinik"


i innych polskich przedsiębiorstw w ich działalności na rynku rosyjskim
- od ministra gospodarki (2748) - 6 dni,

2) posła Jana Kulasa w sprawie obszarów chronionych NATURA 2000,


ze szczególnym uwzględnieniem woj. pomorskiego - od ministra
środowiska (2764) - 6 dni.

Warszawa, 4 grudnia 2008 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Bronisław Komorowski

Tłoczono z polecenia Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej


- 91 -