Nota CTU 553

KURSUS CTU 553; HUBUNGAN ETNIK

TAJUK 1 KONSEP- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK KONSEP ETNIK • Istilah etnik berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethnos yang bermakna orang. Satu kumpulan etnik ditafsirkan secara sosial atas dasar ciri-ciri budayanya. Etnisiti ialah rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. Ini bererti wujudnya satu kebudayaan atau sub-budaya yang jelas di mana anggotanya merasa disatukan dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkahlaku yang sama. • Etnik sering berbeza dalam ciri-ciri budaya seperti adat resam, pola keluarga, pakaian, pandnagan mengenai kecantikan, oreintasi politik, kegiatan ekonomi dan hibuuran. Di Malaysia, orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Melanau, dan pelbagai lagi boleh dianggap sebagai etnik. Etnik pada daasarnya bersikap etnosentrik iaitu menganggap ciri-ciri budayanya sebagai wajar, betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah dan anggil ganjil, berada ditahap rendah atau tidak bermoral. • Penggunaan istilah ras dan etnik sering kali digunakan secara berulangan walaupun ia membawa makna yang berbeza. Di Malaysia, kedua-dua istilah ras dan etnik sering kali dicampuradukkan dan digunakan secara bertukar-tukar sehingga maknanya menjadi lebih kurang sama. Orang Melayu, Cinaa dan India sepatutnya dikenali sebagai etnik juga dipanggil ras dalam kehidupan seharian. • Ras ialah perbezaan dari segi ciri-ciri fizikal dalam kelompok manusia dan ciri yang paling ketara serta sering digunakan untuk membezakan kumpulan manusia ialah warna kulit. Etnik pula dari segi bahasa boleh didefinasikan sebagai kaum atau bangsa. Dari segi istilah pula etnik boleh didefinasikan sebagai kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya. • Menurut Kamus Dewan, etnik ialah berkenaan bangsa manusia: ia juga tidak memaksa perubahan terhadap kepercayaan agama atau membuang unsur sesuatu kaum. Kumpulan etnik lazimnya bermula daripada satu konsep keterunan, iaitu sesuatu generasi kumpulan etnik hari ini mempunyai nenek moyang yang sama, dan turun-temurun daripada nenek moyang itu. • Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya. Selain itu, etnik juga dapat dikelaskan mengikut demografi iaitu mengikut kedudukan geografi dan sempadan negeri. Contohnya di Sabah dan Sarawak terdapat pelbagai kumpulan etnik pada kedudukan geografi yang berbeza.

Konsep Negara Bangsa • Melalui konsep negara bangsa ini, semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu negara

yang tegak di atas satu identiti negara yang sama yang di menifestasikan oleh pemikiran, nilainilai sosio-budaya, lambang-lambang dan sentiasa berpegang kepada jiwa kemanusiaan dan kerohanian yang tinggi. Bangsa yang bertamadun mempunyai identiti peradabannya yang tersendiri. • CIRI-CIRI NEGARA BANGSA: Pembentukan bangsa Malaysia boleh diukur dari tiga perspektif utama iaitu, pertama melalui aspek kenegaraan, kedua adalah aspek kewarganegaraan dan yang ketiga adalah aspek kebangsaan • Konsep kenegaraan perlu ditanam dan dipupuk dalam diri setiap rakyat negara itu demi keutuhan negara sebagai kumpulan sosial. Semangat kenegaraan ini boleh ditanam melalui simbol-simbol yang mewakili keutuhan negara seperti bendera Malaysia, lagu kebangsaan, Rukun Negara, dan sebagainya. • Konsep kewarganegaraan pula dapat diperjelaskan bahawa bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain dapat disatukan melalui kewarganegaraan yang sama iaitu warganegara Malaysia. KONSEP MASYARAKAT • Masyarakat boleh juga didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Keperluan Mengkaji Masyarakat 1. Manusia Hidup Bermasyarakat Perlakuan seseorang itu adalah berkaitan dengan masyarakatnya. Oleh itu, seseorang yang menghormati orang laian atau rajin bekerja dicermin dan mencerminkan masyarakatnya. Kegigihan individu Jepun dikaitkan dengan kegigihan masyarakatnya. Maka, kajian terhadap masyarakat itu menjadi penting kerana melaluinya, kita dapat memahami manusia secara keseluruhan. 2. Memahami Cara Hidup Bermasyarakat Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan individu itu bertingkahlaku dan menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. Iini akan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan sukar untuk melanggar peraturan yang wujud di dalam lingkungan sosialnya. 3. Memahami Budaya dan Masyarakat Lain Individu yang telah mengkaji masyarakat lain tidak akan mengalami satu kejutan budaya, tetapi lebih bersedia menghadapi perbezaan yang wujud.seseorang yang mengkaji masyarakat industri tidak akan terkejut jika pergi ke negara tersebut. 4. Memupuk Kerjasama di Antara Masyarakat Perhubungan masa kini bukan hanya terbatas di kalangan satu masyarakat sahaja tetapi merangkumi masyarakat dunia keseluruhannya. Bagi mengatasi isu-isu global seperti pencemaran, teknologi, perlumbaan senjata dan sebagainya, memerlukan kerjasama antara masyarakat. Maka, kajian terhadap masyarakat akan membolehkan kita memahami dan memupuk kerjasama dengan sesuatu masyarakat.

Ciri-Ciri Masyarakat 1.Manusia Yang Hidup Berkelompok Manusia ialah mereka hidup bersama dan membentuk kelompok. Kelompok ini lah yang membentuk masyarakat. Mereka mengenali antara satu sama lain dan saling bergantungan. Kesatuan sosial wujud dalam perhubungan sesama manusia ini. Seseorang manusia tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung kepada manusia lain. 2.Melahirkan Kebudayaan Tiada masyarakat, tiadalah budaya dan sebaliknya. Masyarakat akan melahirkan kebudayaan, sama ada kebendaan atau bukan kebendaan. Budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generassi berikutnya dnegan proses penyesuaian. 3.Mengalami Perubahan Sebagaimana budaya, masyarakat juga turut mengalami perubahan. Suatu perubahan terjadi kerana faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu snediri. Sebagai contoh, suatu penemuan baru mungkin akan mengakibatkan perubahan kepada masyarakat itu. 4.Berinteraksi Salah satu syarat kewujudan massyarakat ialaah terdapatnya perlakuan berhubung dan bekerjasama di antara ahli dan ini akan mencetuskan interaksi. Interaksi ini boleh berlaku secara lisan atau tidak lisan.komunikasi berlaku apabila masyarakat bertemu di antara satu sama lain. 5,Terdapat Kepimpinan Pemimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan sebagainya. Dalam masyarakat Melayu awal, kepimpinan adalah bercorak tertutup kerana pemilihan berdasarkan keturunan. 6.Stratifikasi Sosial Stratifikasi sosial meletakkan seseorang pada kedudukan dan peranan yang harus dimainkannya atau merujuk kepada susunlapis masyarakat. Stratifikasi sosial boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu kelas, status dan kasta. Kelas ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasaarkan pemilikan harta atau kekayaan seperti orang kaya kelas atasan dan orang miskin, kelas bawahan Status ialah jangkaan peranan yang dimainkan oleh individu dalam masyarakat seperti penerimaan gelaran iaitu haji, lebai, dato' dan sebagainya. Kasta ialah kelas sosial yang keahlinya ditentukan hanya melalui kelahiran dan dalam hidupnya tidak berlaku mobiliti sosial. Ini dapat dilihat dalam zaman tradisional India yang memecahkan kasta kepada Brahmin, Ksyatria, Vaisya dan Sundra KONSEP BUDAYA Definisi: Budaya biasanya dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti yang ada dalam persekitaran manusia seperti kesenian, barangan, makanan, tarian dan sebagainya. Budaya boleh dibahagikan kepada dua lapangan besar iaitu • Budaya kebendaan • Budaya bukan kebendaan

hantaran(dowri) perkahwinan diberi oleh pihak perempuan kepada pihak lelaki. Apakah bentuk dan jenis pembelajaran anggota masyarakat bergantung kepada beberapa faktor iaitu: a. Apakah nilai yang mendapat keutamaan dalam sesebuah masyarakat itu. Dalam budaya Melayu. Dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya • Pertama.Budaya kebendaan ialah peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah. Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari. banyak unsur terlibat seperti proses asimilasi. Budaya turut diwarisi dari satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. Bahasa juga penting sebagai alat komunikasi dan adat resam juga mustahak sebagai petunjuk jalan bagi seseorang dalam mengendalikan hidupnya bermasyarakat dan berbudaya. Tahap pendidikan e. Umur seseorang. spiritual dan mental. Contohnya. b. orang Melayu mempunyai rumah yang berbeza dengan orang Inggeris atau orang Eskimo Budaya bukan kebendaan ialah kepercayaan. perahu. institusi latihan dan sebagainya. sekolah. *Dikongsi Budaya itu dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat. senjata dan sebagainya. Untuk mencipta sesuatu. faktor agama paling penting kerana agamalah dasar tanggapan terhadap alam sekitar dari segi sosial dan fizikal.( Tamadun Melayu Dan Pembinaan Bangsa Melayu. bagi masyarakat India. membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti • Kedua ialah pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian. kemanusiaan. jiran. Sebagai contoh menunjukkan budaya itu dipelajari. setiap masyarakat mempunyai adat istiadat yang berbeza-beza dalam menjalani kehidupan seperti perkahwinan masyarakat Melayu yang mana pihak lelaki yang memberi hantaran kepada pihak perempuan manakala. budaya boleh dikatakan sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang dapat memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. c. Contohnya. Apakah agen-agen sosialisasi seperti keluarga. manusia perlu belajar. adaptasi. Perkongsian ini bermaksud . kanak-kanak perlu diajar oleh ibu bapanya untuk berbahasa dan berhubung. 1992). adat istiadat dan undang-undang. Kalau sesuatu kelompok manusia hidup dalam lingkungan yang dikenali sebagai „budaya‟ dan budaya ini memberikan identiti kepada kelompok itu dari segi cara ia mengendalikan hidupnya. Situasi sesuatu peristiwa itu berlaku. Manusia perlu belajar untuk menguasai ilmu. Ciri-Ciri Budaya • Kebudayaan mempunyai ciri-ciri tertentu yang menggambarkan budaya itu terbit daripada tingkahlaku dan akal manusia : *Dipelajari Dalam proses mempelajari. d. kereta. Dari itu.

• ii. (Budaya dan tamadun sinonim terutama dalam tradisi keilmuan Barat. perubahan budaya bukan kebendaan dapat dilihat dengan jelas seperti perubahan sistem ekonomi sara diri kepada ekonomi kapitalis. mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. konflik yang berlaku. Perlakuan yang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budaya seperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat.) *Diwarisi Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi berikutnya. cina dan India yang diamalkan hari ini adalaah lanjutan daripada budaya terdahulu. Ini bermakna bahawa budaya Melayu. iv. *Sejagat Budaya itu bersifat sejagat. Hutington etc. Tanpa perkongsian. Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk. • v. vii. kesenian vi. perubahan budaya kebendaan lebih cepat berubah. Nasi lemak dan roti canai menjadi budaya keranan masyaarakat menggemarinyabahasa Melayu adalah kebudayaan rakyat Malaysia kerana dituturkan oleh mereka dalam kehidupan seharian. *Perlambanggan . •Perubahan ini disebabkan beberapa faktor seperti: • i. peralatan dan kelengkapan hidup manusia. Budaya itu juga diwarisi juga membawa maksud bersambung. Peristiwa yang telah berlaku akan memberi kesan kepada hari ini. Namun. Teknologi yang dihasilkan hari ini adalah hasil teknologi awal manusia masa lampau. • vi. • iii. budaya yang sejagat itu berbeza antara masyarakat kerana faktor pengaruh alam. *Berubah Budaya sentiasa berubah dan tidak ada budaya yang wujud dari dahulu hingga sekarang tidak mengamali perubahan. Walaubagaimanapun. agama dan kepercayaan. iii. sistem sosial. • iv. pertambahan keperluan dan keinginan manusia.yang setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan mansuia. Dalam sejarah tamadun manusia. Kesejagatan budaya ialah kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia. Tidaak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. ii. perubahan alam sekitar. bahasa v. penemuan dan penciptaan teknologi baru. pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota Clyde Kluckhohn mengesan tujuh unsur yang terdapat dalam semua budaya iaitu: i. sistem pengetahuan. ciri dan proses yang berlaku.rumah beratap genting telah digantikan dengan rumah beratap rumbia. pertambahan bilangan anggota masyarakat. eg. pertembungan budaya. ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat.

Keutamaan pengeluaran produk bergantung kepada keutamaan keperluan dan aktiviti oleh masyarakat. Sebagai contoh. Fungsi Budaya Dalam Kehidupan Budaya dalam pengertian biasa ialah satu cara hidup manusia dan membawa makna yang sangat luas.Sebagai Penggalak Kepada Manusia Untuk Mencipta Alam fizikal yang berbeza menghasilkan keperluan manusia yang berbeza. *Pandangan Semesta Pandangan semesta ialah bagaimana manusia memberikan tafsiran terhadap keadaan alam sekeliling ke dalam kehidupan seharian. Manusia memperolehi keperluannya hasil dari tuntutan daripada agama. budaya mendidik kita agar menghormati jiran. Dengan prinsip bahawa budaya itu dicipta manusia. logo. jika masyarakat itu mewrisi ilmu pelayaran. Sesuatu bangsa dikenali . tetamu dan sahabat. Maka. 3. 5. Ini bermakna dalam menjalani kehidupan seharian. Perlambangan yang wujud turut membantu manusia berhubung dan berkomunikasi sesama mereka seperti isyarat memanggil. perlakuan yang diboleh dan tidak dibolehkan. maka akan dibina kapal 2. manusia menggunakan air untuk kegunaan pertanian.Perlambangan ini ialah sebagai satu lambang dalam budaya yang memberikan makna tertentu kepada pendokongnya seperti bendera. meliputi: •i. maka budaya itu diperlu dan dihasilkan oleh manusia itu sendiri bagi keperluan hidup. Pertalian yang erat ini pula diterjemahkan dalam kehidupan seharian seperti simpulan bahasa (seperti aur dengan tebing. Orang Eskimo memerlukan baju tebal. •ii. 4.Sebagai Panduan kepada Anggota Masyarakat dalam Bertingkahlaku Kepercayaan adalah unsur sejagat budaya yang sebati dengan kehidupan manusia. dengan adanya budaya ini. Pandnagan semesta ini timbul kerana manusia mempunyai pertalian yang rapat dengan alam sekitarnya. kebudayaan memainkan peranan mengatur hubungan sesama manusia. Sebagai Alat Penyatuan dan Pengenalan Identiti Budaya berperanan sebagai alat penyatuan dan pengenaalan identiti. 1. Budaya mempunyai peranan memberikan panduan kepada anggota masyarakat dalam bertingkahlaku dalam memberikan panduan. sepelaung). perlakuan yang digalakkan dan tidak digalakkan.Mengatur Hubungan Sesama Manusia Dalam masyarakat Malaysia. kayu-kayan untuk pembinaan rumah dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita dilarang menyakitkan hati rakan sesuai dengan ajaran Islam. perlakuan yang patut dan tidak patut. tempoh masa (setanak nasi) dan sebagainya. Oleh yang demikian. ia sebagai pendorong kepada penciptaan bagi memenuhi keperluan harian dan memudahkan segala urusan. lambaian tangan dan sebagainya.Memenuhi dan Menyediakan Keperluan Semua manusia memerlukan keperluan asasi untuk terus hidup. ukuran (sehasta. •iii. warna.

mereka hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain. setiap etnik mempunyai wakil dan dalam bidang ekonomi dan pendidikan.bukan sahaja dari segi fizikalnya. saling membuat penyesuaian antara mereka.ia wujud sama ada didasari oleh undang-undang atau tidak seperti Dasar Apatheid di Afrika Selatan. • Akulturasi Ia merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan di kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berlainan. pengangkutan dan kemudahan awam. (A. .manusia juga akan bersatu apabila anggota masyarakat mengamalkan semangat kekitaan dan saling bekerja sama bagi mencapai sesuatu. PLURALITI BUDAYA Di Malaysia.akulturasi terjadi apabila satu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan yang tertentu dihadapkan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeza sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu akahirnya diterima dan dioleh ke dalam kebudayaan sendiri. • Akomodasi Ia merupakan proses di mana etnik menyedari norma dan nilai mereka antara satu sama lain. pemikiran dan sebagainya. sistem persekolahan. Kita mengenali Jepun bukan sahaja dari segi fizikalnya. Berbeza dengan proses asimilasi. Unsur kebudayaan asing berbentuk bukan kebendaan sukar diterima seperti ideologi. Namun. • 2. Namun kejayaan akulturasi bergantung kepada: • 1. mereka saling bergantungan. Unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima seperti budaya kebendaan seperti pakaian dan kebudayaan tersebut memberi manfaat yang besar. pendekatan konsep pluraliti budaya digunakan sebagai satu penyelesaian masalah hubungan ras. Di peringkat pemerintahan pusat. . “Pluraliti budaya menerapkan pencapaian keseragaman dalam hal-hal yang penting kepada negara seluruhnya tetapi dalam masa yang sama setiap kaum dibenarkan mengekalkan ciri-ciri kebudayaannya tersendiri. Konsep ini diwakili oleh formula A + B + C = A + B + C. Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan di antaranya dari segi kawasan tempat tinggal.B dan C merujuk kepada budaya) “ TEORI-TEORI HUBUNGAN ETNIK • Segregasi Ia merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik dalam sesebuah negara. lebih lagi dari budayanya. setelah wujudnya perjanjian di antara kaum Melayu dengan wakil-wakil kaum bukan Melayu di dalam Kontrak Sosial. Perancis dan Itali. proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat yang menerima. Negara Swtzerland adalah negara yang mempunyai hubungan etnik bersifat akomodasi kerana etnik-etnik Jerman. namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. tetapi mereka adalah bangsa yang berjaya dalam ekonomi dan perindustrian.

Interaksi berlaku dalam tempoh yang lama. Individu di dalam atau di antara etnik sering berinteraksi.Amalgamasi Ia merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru. Timbul perasaan bahawa budaya etnik lebih tinggi dari etnik lain. 3. 2.• Asimilasi Ia merupakan satu proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Adanya perbezaan kepentingan antara etnik yang terlibat.Furnivall (1948): – Di Burma . Asimilasi yang sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan dan identiti. Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya oleh etnik minoriti akan menyukarkan proses asimilasi. seperti juga di Jawa. apa yang beerlaku ke atas masyarakat Jawa. Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti etnik lain. . 2. Sebagai individu mereka bergaul tetapi hanya di pasar iaitu semasa berjual beli. mereka bergaul tetapi tidak bersatupadu. Di Malaysia. Ia berkaitan dengan penyerapan sehala individu ke dalam etnik yang lain. 5. masyarakat Cina Kelantan.S. 4. barangkali perkara yang awal menarik hati seorang pelawat ialah campuran kumpulan manusia – orang Eropah. Cina. Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain. India dan bumiputera. 3. 3. Kurangnya pengetahuan kebudayaan sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap budaya lain. bahasa. Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi terjadi ialah perkahwinan campur antara etnik. kebudayaan. Setiap kumpulan mempunyai agama. Dalam ertikata yang lebih tepat. pemikiran dan cara hidup masing-masing. Kejayaan asimilasi bergantung kepada: 1. Wujudnya satu masyarakat majmuk yang terdiri daripada kumpulan manusia yang hidup berdampingan tetapi berasingan dalam setiap unit politik . Perbezaan saiz kelompok majoriti dan minoriti tidak besar atau kelompok minoriti adalah kecil. Etnik yang berbeza budaya. TAJUK 2 PLURALITI DAN MASYARAKAT PLURALISTIK DI MALAYSIA Definisi • Pluraliti bermaksud kemajmukan ataupun kepelbagaian • Masyarakat Plural dari J. 2. Faktor penghalang asimilasi ialah: 1. Baba dan Nyonya. antara contoh berlakunya proses asimilasi Proses asimilasi berlaku apabila terdapatnya: 1. Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik.

Perbendaharaan kata. • Pembentukan masyarakat berubah kpd bercirikan pemaksaan dan perbezaan. kadangkala mereka bersepakat utk tinggal terus/menetapkeputusan scr bersama ini menyebabkan hidup mereka tenang KESANNYA: wujud interaksi yg harmoni dgn penduduk. alam sekitar dan sistem sosialpolitik-agama di tempat baru itu mereka sanggup juga berkahwin dgn masyarakat tempatan (asimilasi) – seperti masyarakat Cina baba amalan dan adat resam yg diamalkan oleh pendatang juga diterima pakai oleh penduduk tempatan seperti adat bersanding.yang sama. tanpa paksaan oleh mana2 pihak / kuasa • Asia Tenggara menjadi tempat pertemuan pelbagai tamadun dan budaya utama dunia • Ciri pluraliti ini (yg fleksibel sifatnya) kemudian musnah dgn kedatangan kuasa kolonial dan imperial Eropah • Mereka bongkar-musnah. Malahan dalam bidnag ekonomi wujud pembahagian tugas mengikut garis perkauman • Ciri dari segi politik Masyarakat plural pula ialah terbentuk akibat penjajhan dan tiada azam sosial bersama Prulraliti di Alam Melayu • Masyarakat Asia Tenggara secara semula jadinya hidup dlm kepluralitian .Perbendaharaan kata. Idiom – Institusi spt peta. Kajian Indonesia dll PLURALITI – MASYARAKAT PLURAL • bukan semata2 satu ilmu yg menjadi titik permulaan. bunga telor. muzium & kategori etnik. . • Masyarakat migran itu pula dtg dr pelbagai tamadun (China & India) yg dibawa masuk utk jadi buruh • Masyarakat Plural juga perkenalkan: – Ilmu. • Masyarakat Plural memperkenalkan masyarakat migran yg dipaksa datang dan dipaksa bergaul dgn masyarakat & sistem yg sedia ada dlm masyarakat peribumi.Metod ini ketepikan konsep yg mengatakan kehidupan sosial adalah bersifat sejagat dan tanpa sempadan – Hasilnya: wujudlah Kajian Malaysia. Idiom2 yg wujud di kalangan kehidupan seharian masyarakat Asia Tenggara HURAIAN : Pluraliti Mereka datang berdagang secara sukarela utk cari kehidupan dan kekayaan mereka dtg bersama ahli keluarga. ekonomi kapitalis dan birokrasi politik (yg tidak diketahui oleh masyarakat peribumi pd masa itu) • Wujud “METODOLOGIKAL NASIONALISME” – Iaitu satu cara membina dan menggunakan ilmu berasaskan kewilayahan negara-bangsa.Konstruk social. maggar. banci. Hasil asimilasi dgn pendtg India . tetapi juga satu konstruk (gagasan) sosial yg sebenar yg direstui dan dilengkapi dgn gugusan: • Idea-idea. dan perkenalkan sistem2 kerajaan mereka serta pecah/bahagikan wilayah ini kpd satu komuniti masyarakat plural.

• Akibatnya. • Alam ghaib ialah alam non-material yg wujud di luar pengalaman pancaindera manusia (con: amalan perubatan dukun/bomoh yg menggunakan jampi serapah dlm berinteraksi utk ubati penyakit) • Selepas kdtgn Inggeris: BERUBAH dr epistemologi metafizik yg bersifat non-material kepada epistemologi Fizikal yg bersifat rasional saintifik.terasing dr kelompok yg lain walau di tempat yg sama PLURALITI BUDAYA DI ALAM MELAYU A) Hubungan dgn China dan India – Hubungan telah lama wujud melalui perdagangan dan alam Melayu jd tempat persinggahan pedagang drpd 2 negara ini. fizik dsbgnya berasaskan Hindu & Buddha di alam Melayu kecuali kitab2 keseniaan • Hindu & Buddha diterima baik di kalngan pemerintah alam melayu sebelum kedatangan Islam. • Tapi niat nak kembali tidak tercapai. khususnya Hinduisme utk dalami pengajian mereka. – Tanpa sedar sebenarnya wujud sebuah institusi pengajian tinggi agama di alam melayu (Sri Vijaya) yg menjd tumpuan cerdik pandai agama. • Ini berbeza dgn Islam. ilmu pengetahuan di alam melayu lebih byk berasaskan epistemologi yg bercorak metafizik (org Melayu memahaminya sbg ilmu yg bersumberkan alam ghaib). gagal berasimilasi dgn penduduk tempatan. akhirnya mereka wujudkan kelompok masyarakat dgn sistem sosio-politik-agama mereka sendiri. rakyat perlu taat dan patuh • Kebesaran raja2 ini digambarkan melalui candi2 C) Penjelmaan dari segi material dan non-material • Perubahan bersifat EPISTEMOLOGI (asal mula sesuatu ilmu pengetahuan) • Iaitu perubahan dr segi ilmu pengetahuan yg melibatkan cara berfikir dan cara kita melihat sesuatu.Huraian: masyarakat Plural • Pendatang asing dari China dan India di bawa masuk demi kepentingan ekonomi-politik Inggeris • Mereka didatangkan khas utk kerja sbg buruh • Buruh2 Cina: di lombong2 bijih timah dan emas • Buruh India: diladang getah • Mereka dtg tanpa keluarga bersama • KESANNYA: hasrat utk pulang ke negara asal tidak pernah padam dr jiwa mereka. • Asas ilmu epistemologi fizikal ialah pembuktian sesuatu material menerusi pancaindera & . hampir kesemua nama2 diberikan berdasarkan nama2 Islam • Juga tidak ada kitab2 besar spt falsafah. • Ia ada impak politik kerana mitos hinduisme mengatakan raja adalah anak tuhan yg diutus ke bumi. Ia wujud abd ke 7M. seterusnya perubahan cara kita memahami sesuatu • Sebelum kedtgn Inggeris. wujud kelompok2 masyarakat yg hidup dgn dunia mrk sendiri. ada 1000 penuntut B) Zaman hinduisme dan Buddhisme • Hinduisme & Buddhisme sebenarnya tidak memberi kesan besar dlm kehidupan rakyat biasa di alam Melayu • Sbb itu jarang terdapat nama2 yg bercorak hindu dan buddha di kalangan anak2 rakyat biasa. ketuhanan. alam sekitar sistem politik-sosial-agama.

3) KEPENDUDUKAN Zaman pluraliti – proses penghijrahan berlaku secara alamiah.Tidak wujud unsur2 terorisme dlm pemerintahan kerajaan Melaka 2) PERDAGANGAN Hasil pentadbiran yg cekap dan pemerintahan terbuka. Belanda dan Sepanyol berbeza dgn kedatangan Inggeris • Eropah :lebih menekankan imperialisme dlm misi kedatangan mereka • Inggeris: serampang dua mata iaitu imperialisme dan kolonialisme. Hasilnya…. ini menjamin sussana yg aman dan selamat kpd pedagang Kepulauan Melayu terkenal dgn rempah ratus yg dianggap mewah ketika itu Sbb itulah pedagang seluruh pelusok dunia dtg ke Melaka utk mendapatkannya. KEMUNCAK PLURALITI = ZAMAN KESULTANAN MELAKA PEMERINTAHAN Kehebatan Empayar Melaka (yg menjadi pusat pertemuan pedagang seluruh dunia) diakui sehingga digelar “The Venice of the East‟ Pegawai istananya terdiri dr pelbagai bangsa (dtg berdagang & menetap). perbendaharaan kata. menjajah fizikal (kaut segala sumber alam yg ada spt bijih. Melaka maju sbg pelabuhan utama dunia. • Mereka berjaya kawal masyarakat peribumi yg ramai sedangkan mereka sedikit shj • Begitu juga di India. birokrasi politik dll • Semua ini kemudiannya dikenali „ILMU KOLONIAL‟.. 120. banci. muzium. perdagangan dapat berjalan dgn lancar dan maju Keselamatan laut drpd ancaman perompak dan lanun dpt dikawal. mamak Interaksi aktif di kalangan pelbagai bangsa dan kaum 4) KEBUDAYAAN • Keterbukaan pemerintah empayar Melaka (terima pedagang luar). keselamatan Selat Melaka PEMBENTUKAN MASYARAKAT PLURAISTIK OLEH PENJAJAHAN EROPAH • Titik pemisah antara pluraliti dan masyarakat plural ialah dgn ketibaan penjajah Inggeris ke Asia Tenggara (khususnya Tanah Melayu) • Kedatangan kuasa Eropah spt Portugis.kemudian diperkukuhkan dgn alat2 saintifik spt mikroskop • Epistemologi inilah yg kemudiannya memperkenalkan ilmu. & institusi yg tidak diketahui oleh msrkt peribumi spt peta. ekonomi kapitalis. bukan paksaan Tidak perlu pasport & visa utk masuk sesuatu kawasan Mereka berasimilasi dgn penduduk tempatan Wujud masyarakat Baba. getah utk kepentingan ekonomi mereka hingga terpaksa bawa masuk buruh Cina dan India) dan mental (perkenalkan sistem sosio-politik-agama mereka kpd penduduk tempatan). Perlembagaan melaka berdasarkan ajaran Islam – Hukum Kanun Melaka & Undang-undang Laut Melaka.000 org Inggeris berjaya memerintah 600 juta org India . hasil rempah ratus sebagai daya tarikan. Ertinya. kontrak sosial.

perundangan) • Federalisme Sambungan… • Akibat pertelingkahan antara gol. Penjajahan British: Prinsip. struktur dan dasar • Penjajahan British – Asas kpd pembentukan masyarakat plural • Kedatangan Inggeris ke Alam Melayu di waktu mereka telah maju dgn ilmu pengetahuan mereka terutama dlm bidang sosial. dasar yg diterapkan ialah pentadbiran negara dikawal oleh mereka manakala hal ehwal agama (Islam) dan adat istiadat Melayu diletakkan di bawah pengawasan sultan-sultan • Inggeris turut perkenalkan sistem pentadbiran berdasarkan agihan kuasa iaitu: • KEHAKIMAN • EKSEKUTIF • PERUNDANGAN • Ketiga2nya tidak boleh bercampur aduk. bila mereka dtg. ilmu pengetahuan akhirnya terpisah kpd agama dan sains moden • Ia dinamakan sbg „Rocks of The Ages: Science and religion in the fullness of life‟ oleh Stephen J. agama dan saintis di Eropah semenjak abad ke 16 -18M. terbentuklah sistem pemerintahan moden .Bukan shj membentuk…. eksekutif.Gould • Masyarakat juga terpisah dua iaitu yg menyokong agama & yg menyokong sains moden • Ilmu yg berasaskan sains moden akhirnya mendpt sokongan majoriti • Agama kemudiannya dijadikan anutan individu shj • Ilmu sains moden dijadikan ilmu asas utk memerintah negara • Dasar ini diteruskan oleh Inggeris di neg jajahannya termasuk Tanah Melayu • Oleh itu. sistem. kemanusiaan dan sains tulen • Mereka telah memisahkan antara agama dan sains moden.ada bidang kuasa masing2 • Ini berbeza dgn sebelum zmn Inggeris di mana tiada agihan kuasa berlaku kerana raja dan sultan ada kuasa mutlak SISTEM DAN STRUKTUR • EKONOMI KAPITALIS • PEMERINTAHAN MODEN • PENDIDIKAN PEMERINTAHAN MODEN • Hasil pemisahan antara negara dan agama. KAEDAH DAN PRINSIP PENTADBIRAN PENJAJAH • Pemisahan negara dr Agama (Pecah Perintah) • Agihan Kuasa (kehakiman. Pluraliti sosial… tetapi juga Pluraliti Alam Sekitar • Tidak ramai yg sedar bhw pohon2 yg tumbuh di sekeliling kita sebenarnya byk di bawa masuk drpd pelbagai kawasan lain di dunia • Bunga Raya (Bunga Kebangsaan):dr Kepulauan Pasifik • Getah: drpd Brazil • Ini menunjukkan bukan manusia shj yg membentuk sistem sosial di Asia Tenggara bahkan muka bumi dan alam sekitar juga mudah berinteraksi dgn tumbuhan drpd kawasan lain di dunia.

Federalisme Berlapis: Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia • Aspek penting dlm masyarakat pluraliti baru ialah Federalisme Berlapis • Iaitu wujudnya 2 jenis persekutuan dlm masa yg sama iaitu Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia • Anggota bg kedua2 persekutuan ini telah mengalami perubahan dr segi bilangan anggota semenjak kemerdekaan 31 Pgos 1957 Sambungan… • Anggota Persekutuan Tanah Melayu yg merdeka pd 31/8/1957 hanyalah negeri2 yg ada di Tanah Melayu shj. • Sebelum kedatangan Inggeris. MASYARAKAT PLURALSITIK SELEPAS MERDEKA Masyarakat Malaysia sekali lagi alami perubahan setelah merdeka & penjajahan berakhir iaitu kewujudan: PLURALITI BARU dalam MASYARAKAT PLURAL 1.. • Ertinya. sistem kerajaan yg ada di alam Melayu ialah kerajaan yg mencantumkan kedua2 aspek agama dan negara • Raja akan merujuk kpd penasihat agama utk buat sesuau keputusan penting • Golongan agama dan raja saling berperanan dlm sistem kerajaan Sambungan… • EKONOMI: daripada hanya berasaskan pertanian sara diri kpd sistem ekonomi perindustrian dan perdagangan yg mana kedua-duanya sangat bergantung kpd keaktifan pasaran • Kecairan modal merupakan faktor penting bg menentukan pasang surut pasaran. Perlembagaan & pembangunan politik Kontrak sosial sbg satu kesepakatan yg telah dirunding Pembentukan parti2 politik etnik sbg model permuafakatan politik (spt Parti Perikatan. Barisan Nasional. Barisan Alternatif) Sambungan. kemerdekaan 31/8/1957 hanyalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu bukannya kemerdekaan Malaysia. • Persekutuan Malaysia hanya terbentuk pd 16 September 1963 dgn anggotanya terdiri daripada : • Persekutuan Tanah Melayu • Singapura • Sabah dan Sarawak • (Brunei pada mulanya ingin menyertai tapi kemudiannya menarik diri) • Jadi. ekonomi ditentukan oleh modal (ini merupakan sistem ekonomi kapitalis) • PENDIDIKAN: diwujudkan dlm bentuk dwi-sistem iaitu pendidikan agama dan pendidikan sekular.berasaskan ilmu saintifik moden. 2. Barisan sosialis. •Walaupun terdpt federalisme berlapis tetapi Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan undang2 tertinggi negara dan rujukan kpd segala undang2 yg akan dibuat dan dilaksanakan selepasnya Perlembagaan jd panduan asas kepada perlaksanaan sistem politik di negara ini .

Perlindungan Tambahan bagi Negeri Sabah dan Sarawak • Bahagian XIII .Pilihan Raya • Bahagian IX . dan Perbuatan dan Jenayah yang Memudaratkan Orang Awam dan Kuasa Darurat • Bahagian XII .Peruntukan Kewangan • Bahagian VIII . Agama dan Undang-Undang bagi Persekutuan • Bahagian II . Keganasan Terancang.Negeri-Negeri • Bahagian VI .Negeri-Negeri. Cina & India hantar wakil masing2 utk bincang kontrak sosial yg hendak dipersetujui Sambungan.Am dan Pelbagai • Bahagian XIIA . Perkara ini berlaku antara Demang Lebar Daun yg mewakili rakyat dan Sang Sapurba yg mewakili raja/pemerintah Oleh itu.Kecualian bagi Kedaulatan...Kuasa Khas Menentang Perbuatan Subversif.Perhubungan Antara Persekutuan dengan Negeri-Negeri • Bahagian VII .Persekutuan • Bahagian V .Prosiding Terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja .Kewarganegaraan • Bahagian IV .Peruntukan Sementara dan Peralihan • Bahagian XIV .• Terdapat 2 peringkat kontrak sosial di Alam Melayu PERTAMA: berlaku pd zaman pluraliti iaitu janji taat setia dan saling menghormati antara rakyat dan raja. scr naturalnya kelansungan hidup parti2 politik di Malaysia ialah secara pakatan dgn parti2 lain Ini bererti parti2 politik di Malaysia tidak mampu hidup secara individu TAJUK 3: PERLEMBAGAAN MALAYSIA DALAM KONTEKS HE DI MALAYSIA Kandungan Perlembagaan • Bahagian I . dsb.Perkhidmatan-Perkhidmatan Awam • Bahagian XI . Ia diistilahkan sbg wa‟ad. Raja-Raja • Bahagian XV . terbentuk Communities Liason Committee (CLC) Setiap kaum yg terbesar di T/Melayu iaitu Melayu.Badan Kehakiman • Bahagian X . kita boleh memahami dgn mudah mengapa org melayu sangat taat setia kpd pemerintah mereka dari kalangan sultan dan raja KEDUA: berlaku di zaman masyarakat plural hasil drpd syarat yg dikenakan oleh Inggeris utk memberikan kemerdekaan kpd Malaysia Setiap etnik mestilah mempunyai wakil mereka dlm bentuk parti politik dan setiap mereka mestilah mencapai persetujuan tuk hidup bersama secara aman damai 1948. CLC merupakan acuan/model kpd penggabungan parti2 politik seterusnya sama ada yg mewakili pemerintah @ pembangkang Jadi.Kebebasan Asasi • Bahagian III .

Perlembagaan: Naskah sahih • Perkara 160A.• Jadual-Jadual • Senarai Pindaan • Senarai Perkara yang Dipinda DEFINISI :PERLEMBAGAAN (1). kedudukan istimewa org Melayu & bumiputera sabah/sarawak dll . Teks sahih. Cetakan semula Perlembagaan. dan selepas itu. kedudukan agama Islam. (2). Satu dasar atau formula yg menyatakan tugasan kuasa2 awam di dlm sesebuah negara dibahagikan dan digunakan. dan mana-mana salinan Perlembagaan ini yang dicetak sedemikian hendaklah disifatkan bagi segala maksud sebagai salinan yang benar dan betul bagi Perlembagaan Persekutuan. di mana badan perundangan. KONSEP PERLEMBAGAAN • Perlembagaan adalah sumber undang2 tertinggi sesebuah negara • Berperanan sbg panduan bg pembentukan undang2 samada di pihak kerajaan @ rakyat • Umumnya ia terbahagi 2 jenis: • Pertama: perlembagaan bertulis . termasuk segala pindaan yang berkuat kuasa pada tarikh kebenaran itu. • Jika Perlembagaan ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa kebangsaan. dan prosedur serta tanggung jawab pihak yg mengawal dan memandu hubungan di antara satu autoriti dgn autoriti yg lain. • Pihak berkuasa yang dilantik di bawah undang-undang persekutuan bagi maksud menyemak undang-undang boleh. dengan persetujuan Yang di-Pertuan Agong. legislatif. kewarganegaraan. dan juga antara autoriti dgn rakyat awam.Perlembagaan bertulis: perlembagaan yg dikumpul & disusun dlm satu dokumen • Kedua: perlembagaan tidak bertulis (dalam satu naskhah yang khusus) -Perlembagaan tidak bertulis: semua prinsip perlembgn yg tidak terkumpul dlm satu dokumen spt undang2 yg diluluskan oleh parlimen & keputusan2 mahkamah • Malaysia amalkan Perlembagaan Bertulis. kehakiman dan eksekutif mendapat kuasa drpd perlembagaan • Perlembagaan Malaysia mengandungi a) Teks – 15 Bahagian – 183 Perkara dan fasal-fasal b) Jadual-jadual -13 Jadual • Ia menyentuh bidang kuasa eksekutif. kuasa. membenarkan pencetakan salinan Perlembagaan ini. • Perkara 160B. kehakiman. jika ada percanggahan atau perselisihan antara teks bahasa kebangsaan itu dengan teks bahasa Inggeris Perlembagaan ini. Satu set peraturan tentang hak. Yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan teks bahasa kebangsaan itu sebagai teks sahih. bahasa kebangsaan. teks bahasa kebangsaan itu hendaklah mengatasi teks bahasa Inggeris itu.

perjuangan juga digerakkan melalui semangat kebangsaan • Menjelang abad ke 20. • Ini yg disebut sbg: ketinggian perlembagaan SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA • Sepanjang tempoh era penjajahan. utk menyatukan negeri2 & meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran. Menjadi asas kepada British utk masyarakat tempatan memerintah negara sendiri CIRI-CIRI MALAYAN UNION Semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan di bwh pemerintahan Gabenor British. Gabenor ini pula dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan Kedaulatan raja2 Melayu dihapuskan. o/Melayu sentiasa bangkit menentang • Selain perjuangan berdarah. kehakiman.• Di Malaysia. Parlimen British telah meluluskan MU pd 10 Oktober 1945 • Sir Harold Mac Michael dilantik wakil British utk dptkan t/tangan Raja2 Melayu. tidak ada institusi yg boleh mengatasi ketinggian Perlembagaan Malaysia. Sultan hanya berkuasa & boleh bersuara dlm soal yg menyentuh agama Islam dan adat istiadat Melayau shj Hak kerakyatan yg sama bg semua org tanpa mengira bangsa & keturunan. boleh jadi warga negara secara automatik jika berumur 18 tahun ke atas & telah menetap 10 tahun. Majlis. Kesatuan Melayu Perak dll) • Juga media massa sbg medium perjuangan spt Utusan Melayu. British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu berkerjasama dgn Jepun sebelum ini dan pengenalan MU dpt melemahkan kuasa org Melayu terutamanya Raja-raja Melayu 3. Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu memerlukan perbelanjaan yg besar dan sistem pentadbirannya adalah terpisah 2. . eksekutif) & Yang di Pertuan Agong juga tertakluk kpd Perlembagaan Malaysia • Contoh: kuasa perundangan dan kehakiman (mahkamah) dijalankan tertakluk kpd sekatan2 yg dikenakan oleh Perlembagaan • Undang2 persekutuan @ negeri mengenai sesuatu perkara boleh diisytiharka TIDAK SAH oleh mahkamah jika undang2 itu bercanggah dgn Perlmbgn M‟sia • Ini kerana. SEBAB PENUBUHAN MALAYAN UNION 1. Al-Imam) • Muncul tokoh2 spt Rahim Kajai. perlembagaan memperuntukan dgn nyata dlm Perkara 4(1): Perlembagaan Malaysia adalah undang2 utama persekutuan dan apa2 undang2 yg diluluskan yg berlawanan dgn perlembagaan adalah setakat mana yg berlawanan itu terbatal. Negeri2 spt Negeri-negeri Melayu Bersekutu. • Malah ketiga2 badan kerajaan (perundangan. Bg yg telah menetap di Tanah Melayu sblm MU. muncul pertubuhan2 spt Kesatuan Melayu Singapura. Pak Sako dll MALAYAN UNION (MU) • Selepas Jepun menyerah kalah dan British datang semula ke Tanah Melayu. Ibrahim Yaakob.

• Persekutuan T/Melayu diisytihatkan pd 1 Februari 1948 CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU • 9 neg Melayu terlibat dlm persekutuan termasuk PP & Melaka.000 adakan demontrasi • Tapi MU tetap diisytiharkan pd 11 April 1946 & Sir Edward Gent sbg gabenor pertama • Org Melayu pulaukan majlis pengisytiharan itu dan akhirnya British mengalah dgn menggantikan MU kpd Persekutuan Tanah Melayu. • Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli iaitu 7 ahli majlis rasmi. • British sedar tanpa sokongan org Melayu MU akan gagal.terdiri drpd org Wropah.000 org Melayu mengadakan demontrasi • 10. • Kerajaan Persekutuan T/Melayu akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British & dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. PENUBUHAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU • British tubuhkan j/kuasa Kerja pd Julai 1946 yg terdiri drpd 4 wakil raja2 Melayu. British tubuhkan pula Jawatankuasa Perundingan pd Disember 1947. tujuannya utk dptkan pdgn org bukan Melayu mengenai perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. 7 ahli tidak rasmi dan 3 ahli ex-officio. • Singapura dipisahkan dr MU & ia kekal sbg tanah jajahan Inggeris • Hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip Jus Soli iaitu penduduk asing yg telah bermastautin lebih 10 tahun & lahir selepas MU.Johor. lebih 150. adat istiadat Melayu & mengetuai Majlis Penasihat Melayu. 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British • j/kuasa ini bertanggung jawab merangka sebuah perlembagaan baru yg boleh diterima oleh org Melayu • Kemudian. Cina dan India. 50. • Majlis Undangan Persekutuan dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi yg terdiri drpd: • 14 ahli rasmi • 9 org Yang Dipertua Majlis Undangan Negeri • 2 wakil Majlis Mesyuarat Negeri Melaka & PPinang • 50 ahli tidak rasmi yg mewakili kaum2 asing • Sultan2 diberi semula hak & kuasa memerintah tetapi dgn nasihat Majlis Mesyuarat Negeri dan Majlis Undangan Negeri • Syarat kewarganegaraan diketatkan iaitu seseorg pemohon mestilah lahir di T/Melayu & tlh .SEBAB-SEBAB PENENTANGAN ORANG MELAYU • Kuasa Raja2 Melayu dilenyapkan dlm urusan pentadbiran negeri & hanya berkuasa dlm soal agama Islam. Penentangan MU • Januari 1946-Alor Setar. spt Sultan Kedah yg telah diberi kata dua iaitu menandatangani persetujuan MU @ dilucutkan dari takhta pemerintahan. Singapura kekal menjd tanah jajahan yg berasingan.000 org di Kelantan • 10 Februari 1946. automatik jd w/negara • Hak sama rata kpd semua w/negara tanpa mengira bangsa iaitu penduduk peribumi tidak memiliki apa2 keistimewaan • Cara Sir Harold Mc Michael mendptkan t/tangan raja2 Melayu yg menggunakan cara paksaan & ugutan.

• Inggeris pula mensyaratkan bhw kemerdekaan akan hanya diberikan sekiranya rakyat negara ini bersatu padu & berkerjasama • Sebelum p/raya. • Januari 1956: rombongan 8 org wakil berangkat ke London. 4 wakil Raja Melayu & 4 wakil Perikatan. utk pilih wakil2 dlm Majlis Perbandaran PPinang UMNO & MCA bergabung membentuk PERIKATAN menang semua kerusi yg dipertandingkan (9) Pilihan raya 2: Februari 1952. MCA & MIC bukanlah parti politik tapi lebih bermotifkan menjaga kebajikan & kepentingan kaum masing2. • Diketuai Tunku Abdul Rahman. pemilihan utk Majlis Perbandaran Kuala Lumpur 12 kerusi dipertandingkan Perikatan menang 9. rela kongsi kuasa & toleransi demi perpaduan. Merintis kemerdekaan Pilihan raya 1: 1 Disember 1951.Abdul Aziz Hj Abdul Majid (MB Selangor) • Datuk Mohammad Seth Mohammad Said (MB Johor) • Datuk Nik Ahmad Kamil Hj Mahmood (bekas MB Kelantan) • Wakil Perikatan: • Tunku Abdul Rahman Putra AlHaj (Ketua Menteri & Menteri Hal Ehwal Dlm Negeri) selaku KETUA • Datuk Abdul Razak Hussain (Menteri Pelajaran) . 3 IMP & calon bebas 1953: Perikatan cdgkan British buat p/raya utk seluruh T/Melayu 1955: PILIHAN RAYA UMUM 1 (52 kerusi) 8 parti bertanding Perikatan menang 51 PAS menang 1 (di Kerian. • Pelawaan org Melayu menggambarkan sifat keterbukaan mereka & sedia berkorban. Perak) • Kemenangan PERIKATAN menjadi bukti kpd Inggeris bhw org Melayu & bukan Melayu boleh berkerjasama. Umur minimum bg kedua2 situasi tersebut adalah 18 tahun & mempunyai pengetahuan BMelayu yg baik.bermastautin selama 8 – 12 tahun. • Melalui p/raya umum 1 (1955) pengorbanan & kompromi UMNO cukup besar. Seorg pemohon asing mestilah bermastautin selama 15 tahun . • Org Melayu diberi hak keistimewaan sbg kaum bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dlm Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Perikatan yg didominasikan oleh UMNO sepatutnya boleh membentuk kerajaan tanpa perlu bergabung dgn MCA&MIC. Tetapi hal ini tidak dilakukan. • Wakil Raja2 Melayu: • En.

agama. kedudukan istimewa org Melayu & bumiputera Sabah Sarawak & pemerintahan beraja • Ia berperanan menstabilkan sistem politik negara.H. Inilah adalah sebahagian daripada KONTRAK SOSIAL KONTRAK SOSIAL • Persefahaman semua kaum Melayu dan bukan Melayu bersetuju atas beberapa perkara yg sangat penting kpd kestabilan negara. & dipegang oleh rakyat tempatan.H.• Kol.Tan • Rundingan berlangsung mulai 18 Januari – 8 Februari 1956 (3 minggu) • Hasilnya: 8 Feb 1956 t/tangan Perjanjian London: • British berikan kemerdekaan Tanah Melayu pd 31 Ogos 1957 • T/Melayu berada dlm lingkungan Komanwel & menjlnkan pemerintahan scr demokrasi • British mendpt hak menempatkan tenteranya di Tanah Melayu • Sebuah badan bebas ditubuhkan bg menggubal Perlembagaan T/Melayu iaitu Suruhanjaya Reid • Jawatan S/usaha Kewangan & Pengarah Gerakan akan diganti dgn Menteri Kewangan & Menteri Pertahanan. • Perlembagaan Persekutuan T/Melayu tlh digubal oleh Suruhanjaya Reid yg ditubuhkan 1956. • Dilindungi di bawah Akta Hasutan • Dianggap sbg isu sensitif yg dilarang dijadikan isu perbincangan awam .S.Ismail Datuk Abdul Rahman (Menteri Hasil Bumi) SETIAUSAHA: T. • Ia juga kontrak sosial yg tlh disepakati • Unsur2 tradisi ini meliputi bahasa.Malik (India) • Hakim Abdul Hamid (Pakistan) • s/jaya ini tlh meminta cdgn & pdgn parti2 politik. • Keahliannya: • Lord Reid (British) • Sir Ivor Jennings (British) • Sir William Mckell (Australia) • Hakim B. Perlembagaan Malaysia sekarang tlh mendpt persetujuan &pdgn semua rakyat. Sabah & Sarawak bergabung membentuk Malaysia pd 16 September 1963 UNSUR-UNSUR TRADISI PERLEMBAGAAN& KONTRAK SOSIAL • Unsur2 tradisi adalah faktor penting utk mewujudkan identiti Malaysia & memupuk persefahaman ke arah perpaduan.Lee (Menteri Pengangkutan) • Dr. org ramai. diperbaharui a/bila Singapura. • Perlembagaan Malaya ini diisytihatkan pd 31 Ogos 1957. Bahasa Melayu dan kedudukan istimewa org Melayu serta kedudukan Raja-raja Melayu. • Melalui Kontrak Sosial ini. • Jadi. org bukan Melayu tlh diberikan hak kewarganegaraan yg longgar berasaskan prinsip Jus Soli (pengecualian tentang perlunya mengetahui bahasa Melayu bg bukan Melayu) • Org Melayu pula diperuntukkan dlm perlembagaan mengenai agama Islam. individu2 & Raja2 Melayu.

Lugat. Sian. Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak (Perkara 153) • Hak ini meliputi jawatan dlm perkhidmatan awam. Dusun. • Perkara 152 : kedudukan bahasa Melayu sbg bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak2 bangsa lain menggunakan bahasa mereka. adat istiadat Melayu dan bumiputera Sabah Sarawak. MELAYU ditakrifkan sebagai: • Lazimnya bertutur dlm Bahasa Melayu • Beragama Islam • Mengamalkan adat istiadat Melayu • Manakala BUMIPUTERA Sabah & Sarawak ialah: • Sarawak: terdiri dr mana2 satu kaum asli iaitu Bukitan. • Org Melayu terima prinsip Jus Soli dan bukan Melayu menerima hakikat hak keistimewaan org Melayu. Murut. • Perkara 153: kedudukan istimewa orang2 Melayu tanpa menafikan kedudukan yg sah kaum lain. atau dia berketurunan campuran dr kaum tersebut. org Melayu. Islam & bahasa Melayu • Perkara 150 (6) : kedudukan agama Islam. . Islam. kewarganegaraan meskipun dlm keadaan darurat. Lain-lain peruntukan dalam perlembagaan Malaysia tentang hak-hak keistimewaan orang Melayu • Perkara 90 • Perkara 8(5) 3. Dayak Laut. • Perkara 38: kuasa Majlis Raja2 menghalang parlimen membuat undang2 yg menyentuh kedudukan Raja2 Melayu. Penan. • Tp perkara ini juga melindungi kaum2 lain iaitu yang DiPertuan Agong bertanggung jawab melindungi hak2 mereka yg sah menurut peruntukan lain Siapakah MELAYU dan BUMIPUTERA Sabah & Sarawak? • Dlm Perlembagaan Malaysia –Perkara 160. kewarganegaraan & seumpamanya. perniagaan dan kemudahan khas lain yg diberikan. Dayak Darat. Kayan Kenyah. Kajang.PERLEMBAGAAN MALAYSIA: perkara-perkara yg menyentuh Hubungan Etnik • Perkara 3 (1) Islam sbg ugama bagi Persekutuan • Perkara 8: persamaan & hak sama rata & pengecualian peruntukan ini dlm soal agama. pendidikan. Melanau. Bisayuh. Tagal. kedudukan istimewa org Melayu dan seumpamanya. • Hasil prinsip ini 800.000 org Cina tlh diberi hak kerakyatan • w/pun pd ketika itu kesetiaan sebilangan besar org bukan Melayu terhadap Persekutuan Tanah Melayu boleh dianggap meragukan disebabkan dasar pecah dan perintah oleh Inggeris. Tabun dan Ukit. JUSTIFIKASI/RASIONAL RASIONAL PERKARA 153 • Kontrak sosial berjaya atas dasar toleransi yg tinggi antara org Melayu dan bukan Melayu. org Melayu. biasiswa. Kelabit. Kedayan. • Perkara 10(4): batasan hak kebebasan bersuara drpd menyentuh kedudukan Raja-raja. • Sabah: anak atau cucu kpd seorang dari suatu kaum asli Sabah dan dia telah dilahirkan di Sabah. Melayu.

9% atau 225 org. • Golongan profesional b/putera (arkitek. tanpa perabot yg cukup. • Maka Perkara 153 wajar diguna utk mencapai tujuan ini iaitu dgn memberi lesen perniagaan dan premis perniagaan yg strategik 3. • w/pun termaktub hak keistimewaan b/putera dlm pendidikan tetapi kerajaan tidak menghapuskan sekolaj jenis kebangsaan Cina dan Tamil. kekurangan buku teks dan bahan bacaan serta i/bapa Melayu sudah hilang kepercayaan terhadap sekolah Melayu. • Tp YDPA tidak boleh melucutkan sesiapa juga apa2 jawatan awam yg disandang olehnya. Pendidikan • Penjajah tlh meninggalkan sistem pendidikan yg terus mengekalkan org Melayu dlm kemiskinan. penoreh getah dan nelayan berada dlm kemiskinan iaitu 64. gaji dan kebajikan yg lain. • Matlamat utk mencapai 30% pemilikan kekayaan neg (di kalangan org Melayu) belum tercapai. jurutera. • Org Melayu masih kurg menceburi perniagaan (lihat k/kerja) • Org Melayu masih perlu dibantu dan dibimbing.org Melayu hanya jd pemerhati kpd kepesatan ekonomi di Tanah Melayu/Malaysia. apabila neg merdeka hingga sekarang.4% ) • Akhir 2002 jumlah profesional b/putera meningkat scr purata sbyk 39%.2% berbanding non-bumi 56. juruukur.8% berbanding bukan Melayu iaitu 26% pd 1970. • Ini menunjukan majoriti org Melayu adalah miskin terutama di luar bandar. 2. • Keadaan sekolah org Melayu juga begitu teruk. • Pengekalan ini seolah bercanggah dgn Penyata Razak 1956 yg mahu mewujudkan sistem penddk kebangsaan – Pengekalan sekolah ini t/bgt menyumbang ke arah integrasi nasional demi mengukuhkan perpaduan kaum Sambungan… .contoh. • Ini adalah kesan penjajahan Inggeris. peguam) pd 1970 hanya 4.3% dan sehingga kini bumiputera masih kekal ketinggalan (tahun 1995: 33. akauntan. semua org tidak kira bangsa yg menyandg jawatan dlm perkhidmatan awam mestilah diberi layanan yg adil & baik dr segi kenaikan pangkat.1% berbanding Cina 52. adalah rasional bg merezabkan utk org Melayu dan bumiputera suatu kadar bilangan dlm perkhidmatan persekutuan kerana semasa zmn penjajah & di awal kemerdekaan. • Justeru. • Hal yg sama juga. • Sistem pendidikan Inggeris pd masa itu sekadar utk menjdkan petani Melayu yg lebih baik drpd i/bapa mereka. doktor. Ekonomi • Rata2 org Melayu yg terdiri golongan pesawah. di UM • Peratusan pelajar Melayu dlm bidg sains juga rendah Sambungan…. namun ia masih lagi tertinggal jika dibandingkan non-bumi.2% . • Berbanding non-bumi iaitu 84.3 perkara dlm Perkara 153 • Perkhidmatan Awam • Tanggung jawab YDPA utk menentukan rezab org melayu dan bumiputera SS dgn memperuntukkan satu kadar bilangan jawatan dlm perkhidmatan awam persekutuan yg baginda fikirkan perlu. sedikit sangat bilangan org Melayu yg bekerja dgn kerajaan. • 1970: bilangan pelajarbumiputera di IPTA (ijazah pertama) dlm negara adalah 40.

• Jelas BMelayu telah diterima sbg bhs rasmi sejak sebelum dan semasa zmn penjajah. lebih mudah dipelajari dan bersifat lebih tekal dr segi istilah dan sebutan berbanding bahasa lain. • Pegawai2 Eropah yg memegang lebih 95% jawatan Kumpulan 1.• Toleransi dlm pendidikan juga berlaku di peringkat menengah dan tinggi RASIONAL PERKARA 152 • Rasional pemilihan bahaa Melayu sbg bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu telah menjd lingua franca di Nusantara sejak berabad lamanya. kuasa dan keistimewaan utk menubuhkan /menyelenggara/membantu penubuhan institusi Islam & melaksanakan ajaran Islam serta mengeluarkan perbelanjaan yg diperlukan utk tujuan itu. pemerintahan atau kerajaan dan warganegara atau bangsa. negeri2 Melayu tlh menggunakan undang2 Islam.Suatu bangsa harus membentuk suatu negara tetapi disebabkan . • Islam juga diterima sbg agama persekutuan sesuai dgn takrif Melayu dlm Perkara 60 • Sebelum penjajahan Inggeris. • Kebebasan beragama dijamin dlm perlembagaan terhadap semua agama iaitu setiap org berhak utk menganut & mengamalkannya. • Con: kes Ramah lawan Laton. Barulah boleh ditempatkan di Tanah Melayu. 2) Agama Islam ( Perkara 3(1) ) • Agama Islam adalah agama persekutuan • Pihak kerajaan (persekutuan @ negeri) mempunyai kebebasan. • Agama lain boleh diamalkan dgn aman & damai di mana2 bahagian persekutuan. RASIONAL PERKARA 3 • Islam dipilih sbg agama rasmi kerana ia telah bertapak lebih 500 tahun • Semasa penjajahan Inggeris. ambil ujian BMelayu dan perlu lulus. kedudukan agama Islam langsung tidak diganggu dan Inggeris menyerahkan urusan agama Islam kpd Raja2 Melayu. Mahkamah Rayuan Selangor memutuskan undang2 Islam ialah undang2 negeri dan mahkamah hendaklah mengiktiraf dan menggunakan undang2 tersebut. • Bahasa Melayu (Perkara 152) • Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu (yg mengikut implikasi yg diperlukan mestilah digunakan utk maksud2 rasmi) • Tiada siapa yg dilarang daripada menggunakan (selain drpd maksud rasmi) atau mengajar atau belajar apa2 bahasa lain. Hak penganut agama lain ialah: • Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri • Menubuh dan menyelenggara institusi bg maksud agama atau khairat • Memperolehi dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya mengikut undang2 TAJUK 4 PEMBANGUNAN POLITIK DALAM KONTEKS HE DI MALAYSIA MATLAMAT: pembinaan negara-bangsa (DEFINISI NEGARA-BANGSA): bermaksud suatu wilayah yg mempunyai sempadan. • Kerajaan berhak mengekalkan penggunaan & pembelajaran bahasa lain dlm persekutuan. • Pd 1914. Sultan Johor pernah mengutus surat kpd Gabenor Singapura dlm bahasa Melayu. perlu pelajari BMelayu.

30 kerusi Cina dan 33 kerusi plural (bukan majoriti)=219 Kerajaan yang stabil memerlukan semua kaum berkerjasama dan berkongsi kuasa kerana tiada kaum akan dapat memerintah tanpa sokongan kaum yang lain. Tetapi ia berubah selepas itu dgn penubuhan PPP (People‟s Progressive Party) yg mendpt sokongan padu/majoriti di Perak. Penentangan terhadap Malayan Union – penubuhan UMNO. ukuran perbandingan dgn negara lain dan kebebasan bersuara. Ini termasuklah kejayaan dasar2 nasional. Sejak p/raya 1994 dan 2004 DRakyat ada 219 wakil Dominan Melayu dlm politik negara jelas & nyata Kerusi majoriti sebanyak 186: iaitu Melayu Semenanjung ada 125 kerusi & 31 kerusi Bumiputera Sabah Sarawak (kesemuanya 156). Akibat proses migrasi dan penjajahan. MCA & MIC.berlakunya migrasi.maka isu pembinaan negara-bangsa ini adalah sangat penting. gabungan „kerajaan‟ yg berbeza. kekerapan pilihan raya. Kebudayaan Kebangsaan dan Rukun Negara. UKURAN PENCAPAIAN Berdasarkan tahap integrasi nasional yg dpt diukur secara kualitatif atau kuantitatif. REALITI MALAYSIA: KERENCAMAN DEMOGRAFI POLITIK Dewan Rakyat adalah kuasa tertinggi di parlimen. MELAYU . METOD: Perubahan Aspek struktural dan budaya Sekularisasi budaya politik Partisipasi politik yang lebih besar dalam kalangan rakyat pembentukan dan perlaksanaan dasar awam seperti Dasar Pendidikan Kebangsaan. Percubaan menubuhkan parti berdasarkan pelbagai etnik tlh berlaku bermula dgn Dato‟ Onn Ja‟afar. Pesaingnya kemudiannya adalah dari dlm BN & luar BN. Malaysia. terdapat bangsa yg tidak bernegara. atau negara yg tidak berbangsa. Bahasa Kebangsaan. hingga sekarang tapi tidak pernah berjaya. MIC – pesaing dari luar prti adalah IPF (All Malaysian Indian progressive Front) di bawah . Semua parti2 ini ditubuhkan berdasarkan perkauman tapi kerjasama etnik dapat dicapai dlm gabungan yg besar ini. peperangan @ penjajahan. Keadilan. gabungan „bangsa‟ yg berbeza. CINA – pesaing MCA terhadap sokongan Cina adalah beberapa parti dlm BN (seperti GERAKAN) dan juga di luar BN (seperti DAP). kekerapan konflik. KEMUNCULAN PROSES POLITIK BERPARTI SEMENANJUNG MALAYSIA Bermula Selepas Jepun menyerah kalah & Inggeris kembali ke Tanah Melayu.Pesaing UMNO terhadap sokongan Melayu adalah PAS. sbg sebuah negara-bangsa yg sempadan wilayahnya terdiri drpd gabungan daerah yg berbeza. Semangat 46. INDIA – MIC tiada pesaing yg signifikan sehingga pertengahan 1990an. membawa kepada pembentukan parti PERIKATAN.

Antaranya SNAP. parti2 berdasarkan etnik ditubuhkan.KONTRAK SOSIAL 1948 dan 1957 2. Cadangan pembentukan Malaysia 1960 menyebabkan etnik2 lain menubuhkan partinya sendiri kerana menganggap parti yg ada tidak mewakilinya. metod dan ukuran pencapaian ditentukan terlebih dahulu sebelum sesuatu perubahan dilaksanakan. PBS (PBS jatuh & UMNO ambil alih). SCA.G Pandithan (bekas pemimpin MIC yg disingkirkan).Mengandungi semua tuntutan Sabah. Ia dianggap sbg sesuatu yg harus ditempuh oleh semua bangsa atau negara terutama yang baru merdeka. PDS. Pesaka. pd peringkat awal cadagan penubuhan Malaysia. MIC sbg model. IPF sentiasa memberi sokongan/kerjasama kpd BN pada setiap pilihanraya tetapi masih belum diterima masuk ke BN kerana bantahan MIC. PBB. SARAWAK Parti terawal ditubuhkan ialah Sarawak United Peoples Party – SUPP Berasaskan berbilang etnik tapi kemudian kaum Cina mendominasikan parti ini. PERJANJIAN MALAYSIA 1963 Perjanjian bagi kemasukan Sabah. MCA. Sarawak. Singapura. PANAS. Inilah yg disebut modenisasi (mengandungi 2 aspek utama iaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. BERJAYA. Sejak menyertai Malaysia. Lain2: USNO.parti yg ada ialah UNKO (United Kadazan National Organization) – menjadi gabungan UMNO. METOD. PBDS SABAH Seperti juga Sarawak.) Perubahan Tidak Berencana: suatu proses peniruan gaya hidup barat yang tidak disertai oleh suatu usaha perubahan secara berencana. Ini diistilahkan juga sebagai„PEMBARATAN‟ PEMBANGUNAN EKONOMI: MATLAMAT. SAPP ASAS-ASAS PENTING PROSES POLITIK MALAYSIA 1. Tidak berencana Perubahan Berencana: suatu proses di mana matlamat. Berencana 2.pimpinan M. UKURAN PENCAPAIAN . Sarawak. Kejatuhan PBS membawa kpd penubuhan parti2 baru spt PBRS. Singapura yg dipersetujui & dimaktubkan dlm Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963 TAJUK 5: PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA KONSEP „MODENISASI‟ Modenisasi : satu proses transformasi atau perubahan dlm segala aspek kehidupan masyarakat. Perubahan berlaku samada: 1.

budaya. Industrialisasi. Penjajahan dilakukan ke atas wilayah yg terpilih utk memastikan perlanjutan pembekalan barang mentah. sektor tradisional masih wujud di luar bandar ASAL MULA MODENISASI Bermula melalui 2 revolusi besar iaitu Revolusi Perancis (yg merubah sistem politik feudal Eropah) dan Revolusi Industri (yang merubah sistem ekonomi eropah). Penjajahan telah mengubah landskap sosial. ekonomi. sistem ekonomi sara hidup dan keupayaan teknologi/kraf tempatan pupus Kelompok yang paling kehilangan ialah masyarakat pribumi atau masyarakat tradisional yang berada di luar daripada sistem kapitalis. yg mana pengetahuan dan teknik tradisional dikesampingkan untuk memberi laluan kpd penerapan ilmu saintifik dan teknik2 canggih. Pembangunan pertanian. iaitu proses produksi yg dilakukan secara besar-besaran dgn menggunakan teknologi canggih. . yg mana kegiatan pertanian subsisten diubah kpd pertanian komersial. *Kritik terhadap gagasan Modenisasi Banyak kritik telah dikemukakan terhadap gagasan modernisasi yang diwar-warkan sangat mulia dan positif tetapi sebenarnya membawa kepada keterbelakangan atau kemunduran terutama kepada golongan minoriti dan tradisional Modenisasi juga adalah anti tradisi. Imperialisme dilaksanakan melalui perdagangan spt syarikat British East India Company. ilmu & alam sekitar wilayah bukan eropah. Semasa Penjajahan Bersifat dwi ekonomi. Tradisional + kapitalis 3. buruh dan pengawalan pasaran secara berterusan. Akibatnya sistem kepemimpinan tradisional.Sebelum Penjajahan Mengamalkan sistem ekonomi tradisional iaitu bersifat sara diri 2. UKURAN PENCAPAIAN: Pertumbuhan yang lazimnya diukur dgn ukuran seperti KNK (Keluaran Negara Kasar)=GNP (Gross National Product) SEJARAH STRUKTUR EKONOMI MALAYSIA 1.MATLAMAT pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan sebuah masyarakat industri. Selepas Penjajahan Sistem Ekonomi moden. pendidikan. METODE yg digunakan: Pembangunan teknologi. PROJEK MODENISASI MALAYSIA Diasaskan sejak zaman kolonial inggeris Diteruskan dengan melakukan pelbagai perubahan dan penyesuaian.

alam sekitaran Malaysia telah diubah untuk membolehkan tanaman seperti getah dan kelapa sawit ditanam untuk kepentingan bekalan industri di eropah. pembangunan ekonomi mula berteraskan kpd pembangunan teknologi dan peralihan dr industri gantian-import kpd industri berorientasikan eksport Akhir 2000. Orang Melayu cemburukan kemewahan dan kejayaan orang Cina sementara orang Cina & India pula cemburukan kelebihan orang Melayu yg mendpt peluang perkhidmatan dlm sektor2 pentadbiran. Orang Melayu lebih menguasai sektor tradisi sementara orang Cina menguasai sektor yg lebih maju dan berteknologi tinggi. pembangunan ekonomi lebih ditumpukan kpd peningkatan infrastruktur ekonomi. yang dapat diukur dengan Kadar Keluaran Negara Kasar (KDNK) yang baik iaitu sekitar 8 hingga 9% terutama pada tahun 1980-an dan 1990-an. pembangunan ekonomi di Malaysia telah mencapai kejayaan. Tetapi majoriti dlm demografi dan politik bukan bermakna majoriti juga dlm ekonomi. Politik: etnik Melayu membentuk majoriti. Begitu juga dgn industri bijih timah. HUBUNGAN KAUM DAN HUBUNGAN ETNIK MALAYSIA Melalui proses penjajahan. Cina dan India minoriti. pembangunan pertanian dan industri gantian-import. Ciri-ciri etnik dalam struktur ekonomi di Malaysia Demografi: Melayu adalah majoriti. Etnik Cina adalah majoriti dlm ekonomi. Inilah yg menjd isu dlm pertumbuhan ekonomi dan agihan ekonomi berdasarkan kumpulan etnik. Kualiti hidup masyarakat secara amnya adalah baik berdasarkan penurunan kadar kemiskinan dan kadar inflasi yang rendah. Pulangan dan gajinya juga rendah.MATLAMAT: Peringkat awal. amat penting utk pembangunan infrastruktur sebagai sokongan kpd industri asas. UKURAN PENCAPAIAN bg pembangunan ekonomi di Malaysia tidak hanya diukur dengan ukuran seperti KDNK tetapi juga dengan ukuran peningkatan indeks kualiti hidup. Ini menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan yg menyebabkan setiap kaum saling mencemburui satu sama lain. Ini berlaku akibat dasar‟pecah & perintah‟ British. Orang melayu dan penduduk orang Asli lain menguasai ekonomi yang mundur. iaitu kerja yang memerlukan banyak tenaga manusia dan berteknologi rendah. Contohnya. yg hampir tidak memungkinkan setiap kaum bertemu/bergaul > Plural society. kerana terdapat „division of labour‟ mengikut kelompok etnik. Akhir 1960-an. jalan raya dan pelabuhan yg boleh menampung keperluan eksport dan import Tenaga buruh di Malaysia juga unik. ekonomi berteraskan K-ekonomi Secara keseluruhan. perlunya landasan keretapi. .

2 rancangan pembangunan yg awal: Draf Rancangan Pembangunan (1950-55) dan Rancangan Lima Tahun Malaya Pertama (1956-60) telah digubal oleh Inggeris. RMK-2 (1971-75): menitik beratkan usaha untuk menyelesaikan perbezaan ekonomi antara sektor dan kaum agar kestabilan ekonomi dan politik dapat dicapai. Dasar2 ini penting bagi memastikan pengasingan ekonomi yg wujud sejak zaman penjajahan dapat dimansuhkan. Ketika ini terdapat peralihan dr industri gantian-import kpd industri berorientasikan eksport. 1980an dan 1990an. DASAR PERTANIAN Kerajaan telah mengadakan beberapa agensi pembangunan utk memberi kemudahan kpd petani. sektor perdustrian lebih diberi perhatian & beberapa dasar tlh digubal spt Dasar Pandang Ke Timur dan Dasar Penswastaan. RMK-3 (1976-80): melanjutkan dasar industri yg dirangka pd RMK-2. Seseuai dgn dasar pembangunan pertanian. RMK. RMK-5 (1986-90) dan RMK-6 (1991-95) adalah rancangan pembangunan yg menitik beratkan industri berasaskan teknologi yg lebih maju dan dasar pengswastaan. Lembaga Pertubuhan Peladang: mengadakan kemudahan perolehi bahan2 baja. racun. dapat dikurangkan dan seterusnya dihapuskan. jentera . PERINDUSTRIAN dan K-EKONOMI 1960an dan 1970an. meskipun pembangunan berubah kpd perindustrian tetapi sektor pertanian masih diutamakan. Rancangan Pembangunan Lima Tahun Telah mula dirangka dan dilaksanakan sejak 1950. beberapa badan yg bertanggung jawab utk memajukan sektor pertanian dan menghapuskan kemiskinan luar bandar tlh diwujudkan spt FELDA. dgn tumpuan memajukan infrastruktur ekonomi. beberapa strategi tlh disusun utk meningkatkan pembangunan ekonomi yg berteraskan kpd teknologi ICT dan K-ekonomi. dll.7(1996-2000) dan RMK-8 (2001-2006): memberi perhatian kpd industri berasaskan Kekonomi.Rasional Modenisasi Perlu demi integrasi ekonomi! Ini dilakukan melalui dasar-dasar pembangunan seperti Rancangan Pembangunan Lima Tahun. FELCRA dan MARA. Ia bertujuan utk perbaiki kedudukan ekonomi mereka yg terjejas akibat Perang Dunia Kedua. Sesuai dgn perkembangan ekonomi dunia masa kini. RMK-4 (1981-85). antaranya: MARDI (Institut Penyelidikan & Kemajuan Pertanian M‟sia) Jabatan Pertanian: mengeluarkan benih & penentuan jenis tanah. Rancangan Lima Tahun Malaya Kedua (1961-65) telah digubal oleh pemerintah Malaya sendiri. DASAR-DASAR AWAM: PERTANIAN. Dasar2 ekonomi juga boleh memastikan pengagihan ekonomi yg tidak seimbang selama ini sehingga mewujudkan perasaan cemburu antara satu sama lain. Dasar Ekonomi baru. RMK-1 (1966-70): beri tumpuan kepada perindustrian gantian-import. pembangunan teknologi baru.

India Antara Hak samarata (Perkara 8) dan Hak Istimewa (Perkara 153) Perlembagaan Malaysia Perkara 8(1) menegaskan semua org adalah sama rata di sisi undang2. 25.Melayu. memproses dll FAMA (Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan): mengelolakan pemasaran hasil2 yg dikeluarkan. iaitu membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat 1971-1990 Usaha utk meningkatkan pemilikan saham bumiputera sehingga sekurangnya2 30% Punca rusuhan kaum 13 Mei 1969 adalah disebabkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum Pendidikan. „kecuali sebagaimana dibenarkan dgn nyatanya oleh perlembagaan ini. tidaklah boleh ada perbezaan terhadap w/negara semata2 oleh sebab agama.kenderaan. EKONOMI MALAYSIA DAN HUBUNGAN ETNIK Kejayaan ekonomi Asia pd 1980an & 1990an adalah dipengaruhi oleh proses globalisasi.000 . Bank Pertanian: mengelolakan kemudahan kredit utk rancangan projek pertanian. yg mana banyak aliran masuk modal asing dan pelaksanaan dasar liberalisasi kewangan. kaum. Ekonomi dan etnisiti: Bahasa. Pertengahan 1998. Ini telah digunakan oleh sesetengah pihak utk berhujah bahawa keadilan dan kesamarataan harus diperjuangkan & dicapai di Malaysia. mereka berpendapat Perkara 153 (hak istimewa Melayu & Bumiputera) harus diteliti semula. sains dan ekonomi Kedudukan bahasa sebagai bahasa penyatuan Sikap skeptik terhadap kemampuan bahasa kebangsaan masih ada Selepas hampir 50 thn merdeka peranan dan penguasaan bahasa Malaysia telah meningkat Wujud dualisme kini dalam perlaksanaan bahasa malaysia sbg bahasa kebangsaan GLOBALISASI. keturunan atau tempat lahir atau jantina dlm mana2 undang2 atau dlm pekerjaan DEB dan hubungan kaum Ada 2 matlamat. Jabatan Perikanan & Haiwan: memberi nasihat & tunjuk ajar ternakan dan perikanan. Cina. kecil dan sederhana samada yg dimiliki oleh usahawan Melayu dan bukan Melayu Syarikat bukan Melayu dpt bertahan kerana lebih byk pengalaman Tetapi syarikat Melayu/bumiputera yg kebanyakannya lahir dr DEB dan Dasar Penswastaan berhempas pulas utk bertahan. 191 syarikat majoriti sahamnya milik bumiputera telah muflis. Tetapi Perkara 8(2) telah menyatakan. menengah dan bawah Berbeza antara kelompok etnik. ISU-ISU UTAMA EKONOMI Antara agihan dan pertumbuhan Berbeza antara kelas sosial iaitu kelas atas. Akibat aliran keluar masuk modal asing itu juga telah menyebabkan negara2 Asia termasuk Malaysia mengalami krisis ekonomi 1985-86 dan 1997-98 Krisis ekonomi 1985-86 & 1997-98 Dan Implikasinya Meninggalkan kesan kpd syarikat2 besar. Oleh itu.

Dasar Penswastaan dlm konteks HE (1983) 5 alasan dasar ini diperkenalkan 1. meningkatkan persaingan. DASAR DAN PELAN TINDAKAN UNTUK PERPADUAN: Ada dasar dari atas ke bawah seperti. RUKUN NEGARA Diperkenalkan 31 Ogos 1970 Utk memupuk integrasi nasional ekoran peristiwa hitam 13 Mei 1969 yg berpunca dari jurang sosio-ekonomi yg jauh antara Bumiputera dgn bukan bumiputera 5 PRINSIP RUKUN NEGARA: Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan . perbaiki kecekapan & menambah produktiviti. Sekarang sistem perbankan Islam semakin meluas yg tlh ditawarkan oleh bank2 konvensional 8. 2. Tajuk 6: HUBUNGAN ETNIK KE ARAH MASYARAKAT BERINTEGRASI PROGRAM INTEGRASI DI MALAYSIA 1. 4. 3. Sejarah dan pengalaman pluraliti yang telah wujud sejak zaman awal persejarahan iaitu dengan kedatangan orang-orang Cina dan India juga meletakan asas yang kukuh untuk berlakunya integrasi yang lebih tulin. 5. mengurangkan bilangan & saiz sektor awam. mengurangkan beban kewangan & pentadbiran kerajaan. 2. merangsang pelaburan & keusahawanan persendirian.syarikat IKS alami masalah Ekonomi Islam dlm ekonomi arus perdana Malaysia 1970an kesedaran tentg perlunya sistem ekonomi Islam bg masyarakat Islam mula wujud Kerajaan kemudiannya menubuhkan Bank Islam dan takaful.Kejayaan Malaysia stabil sebagai sebagai sebuah negara pelbagai etnik ada kaitannya dengan kejayaan program permodenan politik dan ekonomi yang digerakkan oleh kerajaan sejak awal zaman kemerdekaanya. Industri Automobil Nasional & penglibatan etnik Selaras dgn Dasar Pandang ke Timur Usahasama dgn syarikat Mitsubishi Jepun Dgn harapan pemindahan teknologi dan kepakaran serta penglibatan org melayu dlm bidang ini akan tercapai.membantu mencapai matlamat DEB 9. 1.

keadilan sosial. sistem pemerintahan. kestabilan politik.Menghilangkan monopoli ekonomi oleh sesuatu etnik sahaja . Laporan Rahman Talib (1960) > Akta Pelajaran 1961.Berjaya mewujudkan perkongsian wawasan .Berjaya mengurangkan kadar kemiskinan antara kaum dan antara bandar dengan luar bandar . ekonomi.Mewujudkan wawasan atau cita-cita yang dikongsi bersama 2. mutu kehidupan. selain mempunyai rasa bangga dan keyakinan terhadap bangsa sendiri (Tun Mahathir) Untuk merealisasi wawasan 2020 ini 9 cabaran untuk diharungi telah dikenal pasti. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN Dasar Pendidikan Kebangsaan secara jelas mengarah kepada pembinaan masyarakat yang harmonis Perkembangan dasar pendidikan dari Penyata Razak (1956) >Ordinan Pelajaran 1957.Satu pelan tindakan nasional 4. Cth dari agrarian kepada industri dan seterusnya pertanian industri .Kejayaan Dasar ini .Mewujudkan nilai-nilai sepunya bagi semua etnik . dan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Dasar Pendidikan ditubuhkan pd 1974 bertujuan memperbaiki sistem pendidikan negara dgn matlamat supaya berjaya lahir satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat terlatih bagi pembangunan negara. nilai-nilai sosial dan kerohanian.Berjaya menyusun semula struktur ekonomi Malaysia. Perspektif Wawasan 2020 Wawasan 2020 juga adalah respons kepada pembangunan ekonomi . Komuniti perniagaan Malaysia. Kejayaan Program Ekonomi & DEB . Kejayaan Wawasan 2020 . sosial dan politik yang berlaku pada peringkat nasional dan antarabangsa Wawasan ini menitikberatkan pembangunan menyeluruh dan bukan sahaja pembangunan ekonomi Dari segi ideanya ia bertujuan mencapai kemajuan sepenuhnya dari segi perpaduan negara dan kesepaduan sosial. Ada Falsafah dan matlamat pendidikan negara dan ada Strategi pelaksanaan Kejayaan Dasar Pendidikan Nasional .Meningkatkan kualiti hidup rakyat 3.Menyiapkan masyarakat dalam menghadapi masa depan .Mengukuhkan solidariti rakyat dari bebagai etnik ..Menjadi Ideologi Negara dan identiti negara bangsa . DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA dan DEB Dasar pemulihan dan langkah memperbetulkan ketidakseimbangan antara kaum dlm pelbagai sektor Mewujudkan masyarakat bumiputera yg aktif dlm perniagaan dan industri.

Rukun Tertangga dan aktiviti belia Tajuk 7 CABARAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA SENARIO HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Bentuk HE mengalami turun naik dan ada sejarah konflik antara kaum: Selepas pendudukan Jepun Bukit Mertajam.Cabaran Ekonomi 3.Cabaran Nilai antara etnik.Memperkasakan bahasa kebangsaan .Integrasi yang berkesan untuk generasi muda . 1967 Peristiwa 13 Mei 1969 Iktibar Peristiwa 13 Mei: Kerosakan harta benda & nyawa Darurat & perintah berkurung Mencabar kedudukan orang Melayu 1. 1965 Pulau Pinang.Cabaran Sosial 2. Islam sebagai teras utama 2. gorong royong. dan 5. Budaya kaum lain yang tidak betentangan dengan prinsip awal di atas adalah pelengkap Impak/Kejayaan .Cabaran Globalisasi dan Teknologi 1. Cabaran sosial Wujud kerana perbezaan seperti: Pemisahan Fizikal Sistem Pendidikan yang Berasingan .CABARAN DALAM HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 1.Kurang berjaya kerana perspektif yang sempit terhadap budaya .Cabaran politik 4.Menekankan pembinaan daya rohani dan jasmani ..Prasangka Dasar dari bawah ke atas lebih melibatkan partisipasi masyarakat dan NGO. Budaya asal Malaysia sebagai rujukan utama 3.Projek deperti sekolah wawasan dan RIMUP Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar pepaduan melalui kebudyaan berdasarkan 3 prinsip utama 1. 1964 Kuala Lumpur. Antaranya ialah rumah terbuka.

PEMBINAAN JATIDIRI ACUAN MALAYSIA Apakah jatidiri? ciri2.Polarisasi dalam kalangan Pelajar Kontrak sosial yang didefinisikan mengikut kepentingan etnik masing-masing 2 Cabaran dari aspek ekonomi Penguasaan Ekonomi yang berbeza Perbezaan Pekerjaan Berdasarkan sektor Ekonomi 3 Cabaran dari aspek politik Politik perkauman yang kuat dan sempit akan meyukarkan cabaran HE yang sedia ada. Oleh itu. ekonomi bebas. gambaran atau keadaan khusus seseorang Identiti bangsa. semangat kebangsaan. adalah antara cabaran yg terpaksa dihadapi oleh rakyat M‟sia. Cabaran Globalisasi & Teknologi Proses globalisasi @ pembaratan corak hidup berasaskan gagasan ekonomi & politik barat sejagat. Globalisasi dlm bentuknya yg terselindung adalah lanjutan proses penjajahan budaya yg berupaya melemahkan tradisi sendiri serta menjadi penghalang kpd pembinaan jatidiri & tamadun Malaysia. sikap. Beberapa Pendekatan Pendekatan pembinaan jati diri cara Malaysia berbeza dari pendekatan yang digunakan oleh negara lain Misalnya di Amerika Syarikat mereka membawa pendekatan salad bowl‟ dgn segala kumpulan etnik yg mempunyai identiti sendiri iaitu hampir semua penduduk dunia ada wakilnya di US Mereka juga bangga dgn perbezaan ini. Samada tentang semangat. Mereka export segala macam keburukan yg merosakkan negara & alam sekitar. 4.pendirian. Semua itu memusnahkan. keperibadian nasional. penjajahan tidak lagi boleh diterima. 2. kepercayaan. Kini mereka memperjuangkan pula hak asasi manusia. budaya hiburan.Semua mereka berbeza & itulah kesamaan yg mereka . jatidiri adalah sesuatu yg kita miliki bersama. Barat membawa masuk pengaruh dari segi ideologi. eksploitasi sumber manusia & bahan mentah. Era kini. bahasa dan kebudayaan. S&T. budaya hedonisme & nilai2 negatif. begitu juga dgn sistem politik (demokrasi) yg mereka canangkan sbg yg terbaik. mempunyai nilai sendiri. patriotisme & kewarganegaraan yg semuanya menjurus kpd ketahanan & kemurnian nilai sesuatu bangsa. tekad & visi bangsa. Cabaran Nilai antara Etnik Perbezaan nilai wujud kerana adanya perbezaan hasil kepelbagaian agama. 5. dihayati secara kolektif & dominan sifatnya yg dapat mencirikan rupa & peribadi bangsa.adat istiadat. Semua aspek ini mewujudkan nilai yang tersendiri dalam sesebuah etnik itu.

Agama tidak begitu diambilkira sbg faktor terpenting & yg menjd pegangan adalah ajaran Confucius sbg nilai etika sejagat utk penduduknya. 3. Tidak ada rakyatnya yg tidak fasih berbahasa Indonesia. jika seseorg itu beragama Islam. Singapura pula melaksanakan Program „socio-engineering‟. Adanya Kumpulan sasar terutama generasi mudan. 2. Niat ini dicetuskan oleh kesedaran pentingnya hubungan etnik yang harmonis 2.Keazaman Politik Pemimpin mempunyai niat yang ikhlas utk menginstitusikan hubungan etnik. Dari sini tercetus kemahuan & kesukaan serta aktiviti yg disengajakan dlm bentuk pelan tindakan yg berkesan.Khalayak Kritikal Ada 2 aspek. dgn taburan demografi penduduk yg khusus & penulisan semula sejarahnya Setiap kawasan perumahan merangkumi kumpulan yg dominan & pemecahan kumpulan2 minoriti. dan.Berkongsi Wawasan. .Kedudukan Agama Islam dan menerima perbezaan agama Sesuai dengan pengaruh dan fungsi signifikan Islam dalam masyarakat Malaysia dan sebagaimana termaktub dalam PP perkara 3(1) 5. yg berlaku akibat adanya niat itu tadi.Iaitu Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional (JPNIN) Dan Institut Kajian & Latihan Integrasi Nasional (IKLIN) yg dlm proses mengeluarkan agen2 integrasi nasional dan hubungan etnik. Pengajaran telah terpahat dlm peristiwa 13 Mei. 1.war2kan Di Indonesia pula Menggunakan pendekatan pancasila. Pancasila pula lebih penting daripada agama dlm kehidupan harian.FAKTOR PENENTU KEJAYAAN INTEGRASI 1. Dgn cara itu. Ia menjadi falsafah hidup yg lebih penting drpd Syariah. Con: Kebanyakan org Melayu tidak dikelompokkan bersama2.Adanya satu badan induk yg menjadi pemangkin kpd semua program hubungan etnik & integrasi. 3. 4. bahasa dan semangat keIndonesiaan yg diasaskan oleh Soekarno.Kekukuhan Ekonomi Faktor ekonomi sangat memainkan peranan dlm menentukan kejayaan & keberkesanan hubungan etnik yg wujud di M‟sia. mereka berharap boleh menghasilkan generasi baru yg lebih „Singaporean‟ drpd sebelumnya.

TAJUK 8 ISLAM DAN HUBUNGAN ETNIK ISLAM DAN AGAMA-AGAMA LAIN DI MALAYSIA Terdapat nilai-nilai sepunya seperti pandangan tentang kekeluargaan. Prinsip ISLAM  Menerima dgn positif kemajumukan etnik/ manusia : al-Hujurat :13 Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang lebih taqwanya di antara kamu.Contohnya wawasan 2020 yang dikongsi bersama untuk membawa masyarakat Malaysia maju ke hadapan 6. Ajaran KRISTIAN Jesus : “Love thy neighbor as thyself” BUDDHISME Gautama Buddha menekankan belas kasihan sebagai salah satu jalan 8 lapis 4. lagi Maha mendalam pengetahuannya (akan keadaan dan amalan kamu). pandangan terhadap alam. supaya kamu berkenalkenalan (dan beramah mesra antara satu Dengan Yang lain). 3G. nilai-nilai kemanusiaan dll. dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak. penggunaan Mykad. interaksi virtual. (bukan Yang lebih keturunan atau bangsanya).Penggunaan sains dan teknologi Di Malaysia. bukan . HINDUISME Konsep bakhti dan Karma adalah penekanan tentang berbuat baik sesama makhluk ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM KONTEKS AGAMA  Berkenal-kenalan (al-Ta‟aruf)  Faham-memahami (al-Tafahum)  Bekerjasama (al-Ta‟awun)  Persaudaraan (al-Ukhuwwah)  Berkasih sayang (al-Mahabbah)  Jamin menjamin (al. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. penerbangan tambang murah dpt meningkatkan integrasi & eratkan hubungan etnik tanpa melibatkan perundangan. perkongsian portal.Tadhamun) BERKENAL-KENALAN  Manusia dijadikan paras rupa dan warna kulit yang berlainan supaya mereka berbaik antara satu dengan lain agar mereka dapat hidup bersama dalam keadaan aman dan sejahtera.

PERSAUDARAAN  Pendekatan Islam Hadhari menganjurkan konsep hidup bersandarkan kepada persaudaraan atas dasar beriman dan bertaqwa. iaitu bilangan rumah sebanyak 40 rumah dari penjuru timur. tinggal berdekatan. barat. BERKASIH SAYANG  Berkasih sayang merupakan salah satu sifat kemanusiaan yang sewajarnya disemai dan dipupuk dalam sanubari setiap anggota masyarakat.  Bekerjasama bukan hanya di kalangan sesama agama tetapi melampau batas sempadan agama. Ditinjau dari sudut Islam. Apabila hati dengan hati bertaut erat. APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA  Kemesraan komunikasi  Budaya ziarah menziarah  Mengambil berat  Hormat.  Sifat kasih sayang mampu mengikat hubungan kemesraan di kalangan masyarakat pelbagai etnik. pertalian darah.menghormati  Menghormati jiran  Bersama dalam membuat keputusan KEJIRANAN DAN HUBUNGAN ETNIK  KONSEP JIRAN : Mengikut Kamus Dewan.  Keadaan ini melahirkan rasa tanggungjawab dalam diri setiap anggota masyarakat untuk membantu ahli masyarakat yang lain ketika mereka menghadapi kesusahan atau memerlukan pertolongan.  Ini disebabkan hubungan berasaskan unsur-unsur tersebut lebih bernilai daripada hubungan yang berdasarkan kebendaan. benci membenci dan dengki mendengki antara satu sama lain. jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah sendiri yang dikenali sebagai “orang sebelah” atau tetangga.  Bermusuhan antara satu dengan lain tidak akan mendatangkan keuntungan kepada mana-mana pihak. kesukuan atau yang lebih bersifat keduniaan.untuk bermusuh-musuhan. JAMIN MENJAMIN  Rukun kehidupan bermasyarakat juga ialah saling bersedia untuk saling melindungi antara satu dengan yang lain. . hilanglah sifat bermusuhan.  Masyarakat pelbagai etnik amat perlu mengamalkan asas ini supaya tidak wujud prasangka perkauman yang boleh membawa kepada perasaan tidak puas hati dan permusuhan. jiran itu ialah orang yang ada hubungan dengan anda dalam sesuatu kawasan.

 Penduduk bermuafakat untuk menjalankan satu-satu tindakan bagi faedah bersama. HUBUNGAN SOSIAL Hubungan sosial dalam kehidupan kini banyak terjalin melalui berikut:  Hubungan menerusi tempat kerja  Hubungan menerusi institusi  Hubungan menerusi adat istiadat  Hubungan menerusi aktiviti politik  Hubungan menerusi aktiviti kebajikan  Hubungan menerusi aktiviti sosial  Hubungan menerusi aktiviti rekreasi KEPERLUAN MEWUJUDKAN HUBUNGAN ETNIK  Fitrah kemanusiaan  Tuntutan keagamaan  Memenuhi keperluan hidup  Elak dari bergantung dengan kuasa luar Posted by imfisol at 6:11 PM .  Penduduk bertanggungjawab terhadap keharmonian dan keamanan dalam kawasan sejiran mereka. kerap bertemu dan saling tolong-menolong antara jiran tetangga. semangat kejiranan boleh dipupuk disebabkan unsurunsur seperti berikut:  Seseorang itu berasa megah dan sayang kepada kawasan atau tempat tinggal.utara dan selatan di sekeliling rumah anda”. PEMANGKIN SEMANGAT KEJIRANAN  Mengikut Jabatan Perpaduan Negara.  Penduduk menganggap mereka sebagai satu masyarakat.  Kenal-mengenal.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.