IAB TÜRKĠYE PAYLAġIM TOPLANTISI

27 MART 2012

GÜNDEM

GÜNDEM
Dijital pazarlama iletişimi endüstrisi Dünyadan veriler Türkiye’de neler oluyor? İnternet tüketim alışkanlıklarını nasıl değiştirdi? IAB Türkiye Kuruluş – Platformdan derneğe Hedef Hedefe ulaşmak için – Yürütme Kurulları Interact Kongresi Interact Barcelona – 2012 Interact İstanbul – 2014 / 15 AdEx-tr 2011 Kırılımlar – Türkiye’de ilk kez İnternet reklam yatırımları

DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ ENDÜSTRİSİ

DÜNYADAN VERĠLER
World Federation of Advertisers (WFA) 2011 yılı dünya toplam reklam yatırımlarının büyüklüğünü 501,7 milyar $ olarak öngörüyor. Boston Consulting Group’un yaptığı bir araştırmaya göre, 2010’da ABD’de internet ekonomisinin büyüklüğü 684 milyar $’a ulaştı. GSMH’dan aldığı pay %4,7’ye çıktı. Araştırma internetin 2016’ya kadar dünyanın ilk 20 ülkesinde ortalama %10 büyüyeceğini, bu rakamın gelişmekte olan ülkelerde iki katına çıkacağını ortaya koyuyor.

DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ ENDÜSTRİSİ

DÜNYADAN VERĠLER
ZenithOptimedia’nın 2012 Mart tarihli araştırması internet reklam yatırımlarının 2014’e kadar yılda ortalama %21 artacağını öngörüyor. Araştırma, bu dönemde özellikle display ve ücretli arama reklam modellerinin öne çıkacağını gösteriyor.

DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ ENDÜSTRİSİ

TÜRKĠYE’DE NELER OLUYOR?
Türkiye, internet nüfusu açısından bölgesinde Rusya’dan sonra ikinci büyük ülke konumunda. (Kaynak: Gemius SA)
60 50 40 30 20 10 0

Rusya
54,9 milyon internet kullanıcısı

Milions

Türkiye
25 milyon internet kullanıcısı

Polonya
19,1 milyon internet kullanıcısı
December 2010 December 2011

DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ ENDÜSTRİSİ

TÜRKĠYE’DE NELER OLUYOR?
Türkiye yüksek kullanıcısı sayısına rağmen internet penetrasyonu açısından bölge ülkelerinin gerisinde. Başka bir deyişle potansiyelin önemli bir kısmı henüz kullanıcı konumunda değil. (Kaynak: Gemius SA)
90% 80% 70% 60%

50%
40% 30% 20% 10% 0% 2010

2011

DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ ENDÜSTRİSİ

ĠNTERNET TÜKETĠM ALIġKANLIKLARINI NASIL DEĞĠġTĠRDĠ?

İnternet’i hem kadınlar hem erkekler kullanıyor. Kullanıcılar internette oldukça fazla zaman geçiriyor. (IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması Şubat 2012)

25.175.931 internet kullanıcısının %56’sı erkek, %44’ü kadın.

Kullanıcılar ayda ortalama 49:45 saatini internette geçiriyor.

DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ ENDÜSTRİSİ

ĠNTERNET TÜKETĠM ALIġKANLIKLARINI NASIL DEĞĠġTĠRDĠ?
İnternet medya tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor.

15-34 yaş aralığında, internetten televizyon izliyorum diyenlerin oranı toplamda %74,41 (Kaynak: IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması - Kasım 2011) Aynı yaş grubunda internetten radyo dinliyorum diyenlerin oranı %76,21 (Kaynak: IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması - Kasım 2011)

15-34 yaş aralığında internetten gazete okuyorum diyenlerin oranı ise %69,33 74,41 (Kaynak: IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması - Kasım 2011)

DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ ENDÜSTRİSİ

ĠNTERNET TÜKETĠM ALIġKANLIKLARINI NASIL DEĞĠġTĠRDĠ?

İnternet alışveriş alışkanlıklarını değiştiriyor.

İnternet kullanıcılarının %10,18’i internetten alışveriş yapıyor. (Kaynak: IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması - Ekim 2011)

Türk kullanıcılarının %66’sı internette araştırma yaptıktan sonra marka kararını değiştiriyor. (Kaynak: Mediascope Europe – 2010)

IAB TÜRKİYE

KURULUġ - PLATFORMDAN DERNEĞE

IAB Türkiye Ekim 2007’de, 23 firmanın katılımıyla bir platform olarak kuruldu. 2011 Temmuz’unda dernekleşti. Kasım 2011’de üye sayısı 132’ye çıktı. Bugün itibarıyla 143 üyesi var. 2012 sonunda üye sayısının 200’e ulaşması bekleniyor.

IAB Türkiye ajans – reklamveren – medya üçlüsünün aynı çatı altında buluştuğu, sektörün ortak yararı için birlikte çalıştığı bir meslek örgütü. Bu özellik IAB’yi benzersiz kılıyor, farklı bakış açılarının analiz edilmesine, sektöre bütünsel bir anlayışla yaklaşılmasına imkan veriyor.

IAB TÜRKİYE

HEDEF

Dijital dünya hızla gelişiyor. Pazarlama iletişiminin, marka yönetiminin,
işletmelerin paradigmaları değişiyor. Konvansiyonel akıl dijital akla dönüşüyor. Bu ortamda gençliğin dinamizmi ile deneyimi birleştiren IAB Türkiye şunları hedefliyor: - Dönüşümün uluslararası standartlarda gerçekleşmesine destek vermek - Sürdürülebilir bir büyüme modeli geliştirilmesine katkı sağlamak

- Kontrolsüzlüğün yol açabileceği tehlikelerin önüne geçerek, sektörel denetim
mekanizmalarını geliştirmek - Türkiye’yi EMEA bölgesinin djital hub’ına dönüştürmek

IAB TÜRKİYE

HEDEFE ULAġMAK ĠÇĠN – YÜRÜTME KURULLARI
Eğitim / Teknik / Endüstri Standartları / Pazarlama / Kurumsal ĠliĢkiler Mini bir Yönetim Kurulu gibi çalışan, IAB Türkiye’nin hedeflerine ulaşması için stratejiler geliştirip uygulayan bu kurulların işlevleri özetle şöyle: Eğitim: Sektöre nitelikli insan kaynağı girişini sağlayacak, sektör profesyonellerinin gelişimine destek verecek eğitim programları geliştirmek Teknik: IAB Türkiye Ölçümleme Araştırması’nı yönetmek, niteliğini ve kapsamını geliştirmek Endüstri Standartları: Dünyada kabul gören reklam ve yayıncılık standartlarını Türkiye’ye uyarlamak, yaygınlaşmasını sağlamak

Pazarlama: IAB’nin ve hizmetlerinin / ürünlerinin bilinirliğini sağlamak
Kurumsal ĠliĢkiler: Kamu kuruluşları, diğer meslek örgütleri ve IAB’lerle iletişim kurmak, gerektiğinde işbirliği yapmak

INTERACT

INTERACT BARCELONA - 2012
Digital brandscape: Interact’ın bu yılki önemli başlıklarından biri dijitalde markalaşma süreçleri olacak. Nestlé Dünya Dijital Başkanı Peter Blackshaw ve P&G Dünya Dijital Medya Satın Alma Grup Müdürü Lothar Höcker konuşmacılar arasında yer alıyor. IAB Europe AdEx: Her yıl yayınlanan karşılaştırmalı AdEx araştırmasının sunumu markalaşma, video, mobil ve arama reklamcılığının geleceği başlıklarına odaklanacak. HIS Screen Digest Reklam Araştırmaları Başkanı Daniel Knapp araştırmanın temel bulgularını ve sektör üzerindeki etkilerini ele alacak. Mediascope: Orange Pazarlama Direktörü Bruce Hoang, IAB Europe Başkan Yardımcısı Alison Fenah’la birlikte Avrupa’daki medya tüketim eğilimlerini irdeleyecek. Panel: IAB İngiltere Başkanı Guy Phillipson Dijital Markalaşma Sürecinde ROI (Return On Investment - yatırımın geri dönüşü) başlığını tartışmaya açacak.

INTERACT

INTERACT ĠSTANBUL – 2014 / 5
Orta vadeli hedefi Türkiye’yi EMEA bölgesinin dijital hub’ına dönüştürmek olan

IAB, bu hedef doğrultusunda çeşitli çalışmalar başlattı. Avrupa’nın önemli
dijital organizasyonları arasında yer alan Interact’ı İstanbul’a almak, atılacak ilk adımlar arasında bulunuyor. İstanbul’da yapılan ön görüşmelerin

devamı Mayıs 2012’de Barcelona’da gerçekleştirilecek.
Türkiye, dijital hub olma hedefi doğrultusunda IAB Europe Yönetim Kurulu’a girmeyi ve IAB’nin uluslararası yapılanmasında öne çıkan ülkeler arasında yer almayı amaçlıyor.

ADEX-TR 2011

KIRILIMLAR – TÜRKĠYE’DE ĠLK KEZ

2007 – 2010 döneminde yaklaşık ikiye katlanarak büyüyen internet reklam yatırımları, 2011’de %37* artarak, internetin ‘en hızlı gelişen mecra’ ünvanını korumasını sağladı.

IAB Europe AdEx raporuna uyumlu biçimde hazırlanan

IAB Türkiye AdEx-tr 2011 raporuyla, internet reklam yatırımları ilk kez
alt kırılımlarıyla açıklanacak.

AdEx-tr kırılımları: Display, Arama Motoru, Mobil Reklam, İlan Sayfaları, Diğer

* Reklamcılar Derneği verilerine göre

ADEX-TR 2011

ĠNTERNET REKLAM YATIRIMLARI*
Milyon TL Ġnternet Reklam Yatırımları Toplamı Display Reklam Yatırımları Gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları Video reklam yatırımları Sponsorluk yatırımları Gelir paylaşımı reklam yatırımları Arama Motoru Reklam Yatırımları Kelime bazlı reklam yatırımları Arama motoru görüntülü reklam ağı yatırımları Mobil Reklam Yatırımları Mobil gösterim reklam yatırımları Mobil opt-in SMS/MMS yatırımı 721** 294 236 22 23 13 339 230 109 25 6 19

* Tüm rakamlar IAB Türkiye tahminidir.
** Yaratıcı işler,
CRM çalışmaları, SEO yatırımları hariçtir.

Ġlan Sayfaları Reklam Yatırımları İlan sayfaları reklam yatırımları
Diğer E-posta In-game advertising

58 58
5 3 2

TEġEKKÜRLER
www.iab-turkiye.org info@iabturkiye.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful